Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.88 MB
2010-03-10 14:07:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
945
3959
Rövid leírás | Teljes leírás (142.98 KB)

Zalai Közlöny 1919. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

évfolyam.
------Nagyhanlw., 1»19. j«m,ár 6. ^ f3 Q ^ 1, sx4lu.
ZALAI KÖZLÖNY
\' 11 ......... ........... ........................1................ ■■■•....................................... ....................
SzerkwutAa^g in kiadóhivatal i Fő-ut 13. _
q^cui iodat* házban. :: INTBRUHBAN-TBLBPON i 183 lrJ«l*«ck «■ nyllt;«r Jlj.iabl. ...rl.u y4t.!„ok tol.
F«l«l(a uiikiutl! Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Gyáva
bitang fakírok vagyunk, akik a béke értéktelen jelszavát mormoljuk, bár a hátunkat korbácsolják. Rákóczy, Bercsényi, Bocs-kay, Thököly újra idegen földben nyugosznak, s mi mégis fogadkozunk, hogy ellenségeink deresre huzathatnak bennünket, de ott is az örök paxot hirdetjük, — mellékes, hogy az egyik szerb, a másik román, a harmadik meg cseh földön. Ez nem becsület, ez a gyávaság a tör-ténelem&tín nem található pél-dáju, meggyalázása mindennek, amit ezer évig szentnek tartottunk. Bécs eltűnt, de jött egy uj mumus, amely előtt megszü-lethetik a második — Nugy-majthény.
Tehát választás lesz, — az egész országbit n. De kutyául hangzik ez, — kiteritett&égünkfec legalább belekiált n korteshong is. Programmok, elvek, emberek, vezérek ugrálnak, s próbálnak a győzelem kedvééi! duettet táncolni. De hogy ne ütődjünk folyton a falhoz, s hogy nagyobb ■legyen a táncterem: az entente engedélyét kérjük ki mulatságunkhoz, aki majd átenged bennünket a Tiszán, a Maroson, a Murán, s elsétálhatunk tán becses hozzájárulásával a szép Tátrába is. Nem sokat kérek urak, csak egyetlen egy szót. Vegyük bele programmunkba ezt az idegen hangzású, Önök előtt ismeretlen valamit is: irridenta.
Polgári egyesülési Mily Bzép óhaj, nem is uri módon, hanem becsületes polgári hangon hangzik. Van egy kis honmentés szine is, — de én attól félek, hogy ehhez nem vagyunk eléggé polgárok. Felettünk az urak, a hon- ! mentők viaskodnak, szolgains-sággal, tehetetlenséggel, erőtlen nagyotakarással — mellettünk, vagy ha ugy tetszik : köíöttünk, előttünk pedig az internacionálé zengi dalait. — E két malomkerék között vagy te szegény polgári elem. Csalogatnak, biztatnak s löködnek jobbra—balra. Állj meg lábadon, lépjél ki a játszók közül s végre—végre szervezkedjél meg, mert csak ezzel teszel szolgálatot szerencsétlen hazádnak » magadnak.
Megjelenik minden héti 8 n korán reggel.
IMflzttí.l Ariik: Bgéaz Övre 10 K, fólávre 5 K. uaryaJ-évre K 2.50. Egyea >zim ára 30 fOUr.
Minisztertanács é» földbirtok reform,
Budapest, jen. 5. A kormány ma minisztertanácsot tartott, amelyen letárgyalták a földbirtokreform szakaszait. Ezenkívül értesülésünk szerint a minisztertanács foglalkozott még Mackensen tábornagynak a fianciák által Budapestről való elszálitá-sáról.
A magyar lapokat kitiltották Erdélyből.
Kólozsvár, jan. 5. A megszálló román csapatok parancsnoka egy nitt reggel kiadott rendeletével a budapesti magyar lapokat Erdély egész területérái tiz rtapra kitiltotta.
A salgótarjáni fosztogatás. *
Salgótarján, jan.\' 5. A fővárosból kikürdött matróz-kUliínitmány Hatvanból oda-erkezstt három századdal. A fosztogatókat és a csőcsalé-ket megfékézte és a rendet helyreállította. A telefonösszeköttetést a lővárossal helyreállították.
Az amerikai hadikiadások.
Washington, jan. 5. A pénzügyminisztérium összeállítása szerint a hadikiadások és a szövetségeseknek nyújtott kölcsön összege 1918-ban 18,160 millió dollár. A szövetségeseknek nyújtott kölcsönök 8 milliárd 565 millió 720 ezer dollár.
Eichorn rendőrfőnök felmentése.
Berlin, január. 5. Eichorn rendőrfőnököt hivatalától felmentették a többségi szocialisták elégedetlensége miatt. Eichhorn többnyire C6ak a Spartacus csoport embereit alkalmazta szolgálatra és a polgárok között fegyvereket osztott ki. Az is elégedetlenséget keltett, hogy még a legutóbbi napokban is pénzügyi összeköttetésben állott az orosz távirati ügynökséggel.
Legújabb hírek.
Laibach. ljgy tegnap esti jelentés szerint tr szerb csapatok olasz kémét tartóztattak le, aki a nála talált feljegyzés szerint a szerb hadsereg boszniai elhelyezését és az Oltani Itatonai helyzetet kémlelte ki.
Berlin, január 5. A birodalmi kormány ma délutáni ülésén azon kérdéssel foglalkozott, hogy miképt lehetne a tőkekivándorlást megakadályozni. Ugyanekkor foglalkoztak az önkéntes hadsereg fölállításának kérdésével.
London, jan. 5. A Reuter ügynökség jelenti, hogy a japán kormány a japáni csapatok legnagyobb részét kivonta Szibériából, mert jelenlétükre már nincs szűköst?- - Elég ■ csapat maradt vissza árra, hogy a rendet fenlartcák.
London, jan. 5. A sind felnek Dublinbnn alkotmá-nyózó gyűlést akarnak egybehívni, amely az angol parlament törvényeit nem ismeri el. Az Írországi kormány készen áli arra, hogy az iiyen élményekkel szembeszálljon. A tegnapi- nap folyamán két slndfoin képviselőt letartóztattak.
Berlin, jan. \' 5. Hertling gróf birodalmi kancellár tegnap háromnegyed 10 órakor hatnapos betegség után a felső-bajorországi Rupoldin-ban meghalt. Temetése Münchenben lesz.
Az ipartestület kttz-gyüléae. Rendkivülnagy érdeklődés mellett folyt le a helybeli martestület közgyűlése Halvax Frigyes ipartestületi elnök vezetése mellett vasárnap délután. A tárgysorozat minden pontja élénk eszmecserét váltott ki, melynek során az ipartestületi jegvzö, pénztárnok és a pénzbeszedő fizetését Tóth Lajos hozzászólása u^Sn duplájára emelte a közgyűlés. Az alapszabályok 11. pontja olykép módosíttatott, hogy a közgyűlés megtartásához eddig szükséges 150 tag helyett 100 tag vétessék fel. A jelenlevőkhöz még Cseke Lajos budapesti szociáldemokrata kiküldött tartott beszédet, mely után a közgyűlés véget ért.
A kisgazdáknak harcolni kell a kommunisták ellen.
A politikai oháoaz atult az ország pWánoiában olyan áramlat ka-potHábra, amely ellen a kisgazdáknak is lmreolniok kell utolsó lehelletükig. Ez az áramlat orosz mintára meg akarja teremteni a bolsoviki Államot Magyarországon.
Az egész socialista bolseviki-had-járat tulajdonképpen azok bőrére menye, akik véres verejtékkel megszerezték a földet ós éjt napot Összetevő munkával kikényszerítik belőle a mindénnapi kenyeret. A bolsevi-kiek, amikor azt hirdetik\' a zselléreknek ós napszámosoknak, hogy ingyen vegyék el a földet, tulajdonképpen rablógazdálkodási ukarnak hemetni, mert csak nem hiszik el komolyan, hogy az a földnélküli, aki ilyen erőszakos, vad módon földhöz jutna, hajlandó lenne a termelést megosztani az egéfiz állammal V
Ezek az ábrándok nem számolnak a magyar kisgazdák és gazdasági munkások lelki világával. Az ilyen erőszakos lépés megteremteni a teljes anarchiát a termelésben. . Az állami erőnek csak addig van hatalma, amig az a falvak mai rendjének talapsalán nyugszik. A nagybirtokokat meg kell szüntetni, mert a belterjes gazdálkodásnak nem fáklyavivói, hanem megakasztói Magyarországon. A földet kis parcellákban kell átadni a földnélküli-eknek s azoknak, akiknek arra igényük van, hogy a föld tulajdonjogának átadásával fölszerelve kezdődjék meg újra a termelési munka az egész országban.
A bolsevikiek a maguk diktatúrájának elismerését akarják rákényszeríteni mindett falura, minden kisgazdára. Ez mit jelentene ? Azt, hogy senki som termelhetne ugy a földjón, ahogy akarna. Jelentené továbbá azt is, hogy hozzá, nem értő városi emberek szabnák még a kisgazdáknak és mindazoknak, akikből kisgazdák lesznek, hogy miképpen művelje meg n földet, mi-kép takarítsa be a termést és milyen természetbeni szolgáltatásokat foldjon el érto. Tehát közönséges gépekké akarják átidomítani az eddigi független, szabad földmivese-ket, olyan gépekké, amelyeket ók, ezek az izgága bolseviki elemek .
Z * 1 a 1 Kflilöny
1010. január 6.
kormányoznának. A kisgazdák vé res verejtékéből akarnak esek a bolMviki elemek a maguk diktatúrájának kenyeret szerezni.
Akad-e olyan kisgazda, aki ez ellen ne harcolna a végletekig? Akad-e kisgazda, aki akarja comrnu-nizraust, a vagyonközösséget ? A kisgazdáknak uz a kötelességük, hogy felvilágosítsák azokat, akik ma még nem rendelkeznek földdel, de az államhatalom igazságosságából már rövid idő múlva rendelkezni fognak, hogy a bolseviki eszmékkel meg akarják mérgezni a falvakat is, hogy hozzájuthassanak a mindennapi kenyér föforrásáho*.
A kisgazdákra bárul a feladat, hogy ezt az aknamunkát meghiúsítsák. Kőidet a löWnélkülleknek, csak ez maradhat továbbra is a(jel* szó, mert azok, akik ötödfél évig véreztek a frontokon, megérdemlik, hogy a saját földjnkön élvezhessék gazdasági munkájuk gyümölcseit ós gyermekeik sorsát ne bizzák a bolseviki állam vezetőire.
Pártunk szervezése.
A kískanizsai hatalmas méretű megalakulás után december hó 29-én Sormáson és Szepetnekcn mondták ki a Kisgazdapárt megalakulását. Mindkét község* egyhangúlag és nagy lelkesedéssel csatlakozott pártunkhoz. Sormáson elnöklett: Bokán János alsó, titkár; Kovács Ferenc néptanító. — Szepetneken elnökké Fiwhr Jánost, titkárrá pedig Fenti Istvánt választották meg.
Eszteregnyén újév napján tartottuk meg alakuló nagygyűlésünket, amelyen ez a virágzó község szintén egyhangú határozattal mondta ki, hogy pár1 tunk zászlója alá sorakozik. Elnök lett Horváth István.
Nem engedünk az ország területi épségéből.
Bárhogyan fordul is a világ ke reke, cseh, tét, román és szerb összeeskűdhetik ellenünk, a magyar faj állaiufeutarté erejét mindez nem érintheti. A nemzetiségi kérdést legjobban a kisgazdák fogják megoldani, akik testvéri szeretettel ölelnek majd keblükre minden nemzetiségű kisgazdát s mert érdekeik közösek, velük együtt lógják kiharcolni Magyarország területi épségét
A világ minden tudósa elismeri, hogy a magyar kiágazd nál élelmesebb, józanabb és becsületeaubb társadalmi réteg nincs 8?bol a világon. A müveit nyugat kisgazdái, az angol és francia kisgazdák józanságában, értelmiségben és kultur-képességben meg sem közelithetik a magyar kisgazdát Ha ezt » réteget azután arra kényszeritik, hogy harcol indiUon az ország területi épségéárt, ez a harc szívósabb, lel kesebb, fanatikuaabb lesz még a negyvennyolcadik! szabadságharcnál is.
A kisgazdapártnak ax is kötelessége lesz, hogy egységesen harcéi-jón a magyar területek, egész Magyarország sértetlenségéért. Ezt az elvi álláspontot sohasem fogja feladni, mert meggyőződése, hogy , csak egységes Magyarország keletem belül lehet minden rendű és rangú, tehát a nemzetiségi kisgazdáknak is olyan megélhetési Illetőségüket teremtem, amilyet)\'.*™ a ütni nehéz időkben szükség van.
Az emberiség annak köszönheti ezt a borzalmas világháborút^ hogy a németek 1871-ben elvették a
franciáktól Elzász-Lotbaringiát. Ha most a magyarságtól el akarják venni a Felvidéket, Erdélyt és a Bánátot a \'Bácskával együtt, ez harminc év múlva okvetlenül a népeknek ugyanolyan véres összeütközésére vezetne, mint amilyen rettenetes volt ez a mostani.
HÍREK
NAPTÁR.
Rom. kuth. Vízkereszt. Prot. Három klr. Gör. k«l. Eplfánia. Izr. Se6. R. K. 5. 607U.
A nap ■ kél 7 óra 49 perekor, nyugszik 4 óra 21 perckor.
A hold kél 0 óra 42 perekor, nyug-sz\'k 8 óra 32 perckor.
A nap hossza 8 óra 83 perc.
Előfizetési felhívás.
Kériük azon tisztelt helybeli és vidéki előfizetőinket, akiknek előfizetése december 31-én lejárt, hogy előfizetésüket megújítani szíveskedjenek, nehogy u lap szétküldésében fennakadás legyen.
Minthogy a papir ára Ismét drágult és nyomdai költségek is félszaporodtak, kénytelenek vagyunk lapunk előfizetési diját évi 15 K-ra, félévi 7"50 K-ra, negyedévi 3\'75 K-ra, egyes példány árát 30 fillérre felemelni, A kiadóhivatal.
— Feloulaaak a Nemzeti Tanácsok. A nemzetgyűlés összeillése, s a törvényhatósági választások megvjtése után a nemzeti tanácsok felosztanak A budapesti hágj Nemzeti Tanács irodája már be is uzüntette működését.
— Vélaistás a munkás-biztosítónál. A mult napokban zajlott le a kerületi muukásbiztositó üresedésben levő hivatalainak be töltése. Számellenőr lelt Sneff József, k ezelötisztek Jaberics l<ajos, Pop Ernő.
— A Ftfldmlvespárt csatlakozott a Klsffasdapárthox.
Az Országos Köldinivespárt tagjai elhatározták, hogy belépnek az Or-szAg-w Kisgazdapártba. Az egyesll-lés már mpg is történt, ezért pártunk uj nevo: Országos Kisgazda, és Füldmtivelöpárt. Elnök: Szabó István, alelnökök: Meskó Pál és Mayer János.
— A hadsereg uj Jelványe. A hadügyminiszter elrendelte, hogy a tényleges szolgálatot te^esitó tisztek és katonák jelvénnyel láttassanak el, \'amelyen a „magyar népköztArsasághadaerege"felirat van.
— Közkatonákból Is lehetnek tisztek. A hadügyminisztériumban törvényjavaslat készül, amely a hadsareg demokratizálásának természetes következménye. Mód.H kiván. nyújtani arra, hogy a köztársaság katonái közül azok, akik intelligenciájukkal ós a szolgálati alkalmaztatásukban kifejlett tevékenységükkel arra minden tekintetben rászolgáltak ét nlkal-musaknak bizonyultak, akár tartalékos, akár tényleges tisztek lehessenek.
— UJ törvénytervezetek.
A minisztertanács ellogadta az egyesülési és gyülekezési jogrot szóló belügy ministteri törvényjavlslatot, amely szerint az előzetes bejelentési kötelezettség nem kell sem valamely gyűlés megtartásához vagy egyesülés megalakulásához. Törvényjavaslat készül a nemetség, bárói, grófi és hercegi rangok eltörléséről is.
— A 20-as gyalog«*j?ad megalakulása. Az egyWi cs. és kir, 48 gy. ezredet és a 20fhonvéd gyalogezredet ,,20. magyar gyal g-ezred" néven - egybeolvasztották. Mindkét ezred Zala és Vawnegyéből kapta eddig kiegészítését a a hadjárat alatt hervadhatatlan babérokkal díszítették fel a magyar hősiesség oltárát.. Az ezred parancsnokká a hadügyi kormány Ziivkovics Károly volt 48-as alezredest, zászlóaljparancsnokká pedig Treiber Kálmán volt 20-ás alezredest és Györy Károly volt 48-as őrnagyot nevezte ki.
1919.
január
6. Hétfő.
Ne jöjj haza!
Ne jöjj haza I Maradj csak távol K pusztuló szegény házitól. A rémségek korét ne lássad S bú» képét egy orsaágdulásnak, . Heteg a* ország, kór a nép«. Halál mered szemük elébe. & Másé Fiume, Tisza, Tátra — Csak a sirbaíckvc.s van hátra*. .
Ne JÖjj ha** I Csak sirsil kell itt. És semmivel védni n semmit. Nincs fegyverilnk. Országunk sincsen, Osztozkodunk a rabbilincsen Mit tót, oláh, cseh, rác rakott ránk, Mintha népek kap\'cái volnánk. Sorsunk egy végtelen sivárság — Várjuk, hogy a sírunk megássák.
Ne jöjj haza! Vadidegenben Volnék most én is szívesebben. Kimennék innét messze-messze Kgy csendes kis sugolyt keresve, Hol sirhatnék a ,volt"-on, ,nincs"-en Ks ordíthatnám: hol vagy Isten ? Vagy hol az osztó igazságod, Hogy eltlír ennyi gonoszságot ? •
Ne jöjj hazai Hazátlan\' állunk, Már ösmeretlen saó a "Jnáhink.* \\ Alólunk kihúzzák a földet, A paraszt, ki munkába görnyedt Zsellér leszen az 0sl földön • £s a saját portája — börtön. Hiába patakzott a vére E drága hon ezer rögére . . .
Ne jöjj haza I Bár vágyain éget Csak egy percre is látni téged, Maiadj mégis Szibériában, Tán ott ezerszer jobb világ ven! . Te meg remélhetsz ott . . . ml itt n Hótok tán hallgat még az Isten. Imánknak itt már nincsen szárnya, Lehull, mielőtt égbe szállna . . .
Nagy LaJo»»
Cavalloni Sándor.
f 1918. dec. 30.
Szomorúan csendül mindig az el-mnlásnak közlése. Mintha tört akkordokat kellene adnunk, amikor azt írjuk, hogy egy fiatal, értékes élet lobbant ki porhüvelyéből. Ezek n gondolatok szállnak körül, amikor e sorokban Cavalloni Sándor, főgimnáziumi tanár halálesetéről kell tudósítást írnunk Örök igaz marad, \'hogy megremeg kezünkben a toll-; amikor e Homorít igazságot leírjuk, inert letűnt remények, szétfostlolt illúziók tragikus vége. amit e jelentés magában foglal
Szinte hihetetlen Amikor a hir első percében a fájdalom ás meglepődés érzéséből felocsúdtunk, még akkor is csak rossz álomnak tartottuk az egészet. Sajnos, az élet kialvása Cavalloni tanár porhüvelyéből — az élet durva realizmu-
sával győzött meg bennünket, hogy o többet nem él e földön s távozása mély sebet ütött azok lelkén, akik tisztelték, szerették s örömmel látták működését, lelkesedését, kitartását, amellyel - minden ügynek buzgó napszámosává szegődött.
Körülbelül nyolc évvel előbb került Cavalloni Sándor városunkba. A szelíd, Csendes fiatal tanár életének egész idealizmusát hozta magával, hogy a nevelés rögös pályáján a buzgó munka nyomán minél dúsabb eredményt mutathasson fel a lelkek képzése terén Csak tUtnü-tileg jött hozzánk, mert e\'.őbb ez a tanári kathedra nem biztosítóit állandó jövőt Nagykanizsán. Három év multával azonban véglegesítették Ca\\*lloni Sándort, » ő tőzsgyö-keres kanizsai lett. Az ilju Jélek ábrándos szálaival is idekötötte magát. amikor Szalay Sándor ig.izgató leányát feleségül vette.
Eleiének ez a második e.pochája már gazdagabb tervekben. A megszilárdult lövő előtt állván, szilárd energiával fogott a munkához Működése nem volt eredménytelen. Voltak sikerei, örömei* á gyermekvilág részéről, amelyért élt, amelynek képzésére egész élet ét hozia az iskola falai közé
Négy éven át tanitolt. Lelkes ki tartása nem ernyedt, uem csüggedi egy pillanatra sem, bár r pedagó-
gus apróbb megpróbáltatásai nem maradtak el mellőle sem l)o mindezt a fejlő gyermek lélek ballépéseinek s nem bűnös rosszaságának tekintette.
A világháború négy évre* őt is kitépte az iskolából, mint a pedagógus világ annyi jelesét. Mindi \'nfltt kötelességteljesítőnek bizonyult a katonáskodás alatt.
A inult óv novemberében eredeti hivatásához visszakerült. Lelke öröme teljes volt, mikor az apró gyermekek világa felé kellett fordulnia, hogy azokat heyeljo. Ez öröme azon hím nem soká tartott. Néhány nappiU előbb vakbélgyulladást állapítottak meg\' nála az orvosok. Az események ezután drámai gyorsasággal peregnek a szomorú kifejlet felé 31-én reggel megjött Budapestről a szomorú hir, hogy Cavalloni tanár, a sociális tgyek egyik igaz haröowt, munkás, törekvő tagja meghalt Halála hiréro az intézetek kitűzték a gyászlobogót épületeikre. Tetemét mélyen sújtott hitvese hazahozatta s Cavalloni,Sándort szembaton délután helyezték örök pihenőre temetőnkben.
A liumlók nevében Smolct mondott búcsúztatót, rnig a tanári testület részéről az elparcWáláat « sorok irója végezte. A főgimnáziumi énekkar fejezte be * szertartást.
Dr. Lukács.
m
1010. Január G.
Zalai Könlöny
3.
— Szemelvények a zágrábi Nemzeti Tanáé, kiáltványából. Véletlenül kezünkbe jutott egy füzet alakban megjeleni, kiáltvány, amelyet a zágrábi NHS nemz«ti tanács intézett Jugoszlávia Összes lakosaihoz. Hz a kis füzet összegezése a dílszláv politikának, 8 több. bennünket is érdeklő réiav van. Itt közlünk ezekből hevenyészett fordításban néhány mondatot
., .Mi lenne belőlünk, lm a rorná-nyk és a magyarok elvennék ami termő, aik területeinket: a Bánátot, Bácskát és Muraközt? Akkor a dólszlávoknak nem lenno kenyerük, kénytelenek lennénk azt külföldről behozni, a nemzet szegény maradna, nem lenne pénze, kénytelen lenne Amerikába menni s ott hagyni nehéz munkája által megszerzett pénzét. Itthon pedig az idegen gazdagok csinálnának gyárakat, akik akkora* fizetést ndnáüak a munkásnak, amekkorát ők akarnak, (la a ma gyar letépné Jugoszláviából Bácskát, Bánátot és Muraközt, akkor elvenné Jugoszlávia erejét, ha pedig az olaszok elvennék Dalmáciát, akkor ezzel kivennék Jugoszlávia tüdejét, gégéjét és beleit.
A Duna, Dráva és a Száva között termékeny alföldek vannak, ott terein a legjobb gabona. Mutassuk meg nagyobb városainkat: Laibaehot, Marburgot, Vaiasdot, Pécsei, Kra-gujnvácot, Nist, Szabadkát, stb mindjárt látják, hogy kik vagyunk »tb. .
Péter király a maga nagy tekintélyével. becsületével és hatalmával az egész világ előtt tekintélvt szerzett Szintúgy Sándor trónörökös is. Truiubiő külügyminiszter pedig már kimutatta, kogv a Wilson elvei kívánják az összes délszlávok egyesítését" s addig nem lesz béke a világban, amig elrabolhat tőlünk
val^tuit magyar, német és olasz +
Akinek uinós térképe, az menjen el a tanítóhoz, vagy paphoz s meglátja Jugoszlávia határait. Soc-tól az Adriáig, délkeleten a Wardarig, az Ührida tótól Szab\'adka, Pécs éi
Marburg vonaláig.
+
No, no - de ebbe tán még mi is beleszólunk, jugoszláv urak. — Vagy már ónök többet tudnak ?
- A «aját használatra való dohánytermelés. A kormány meg fogja engedni a naját háílnálatra való dohánytermelést. Ak »Tre\' vonatkozó rendelet szerint u saját használatra való dohánytermelőre azok nyerhetnek wigedólyt, akik mezőgazdasági termeléssel hivatásszerűen foglalkozunk, földjük megiuunkálásiViian saját maguk vagy családtagjaik is részt vesznek, 1918. évi november hó 1. napja óta dobAnyjövedéki kihágás miatt ~a dohánytermeléstől el nem tiltattak én elfogadhatóan igazolják, hogy belsőséghez tartozó vagy azzal összefüggő földterületet tulajdoni, biuuon-élmeti vagy haszonbérleti jogon bírnak. A saját használatra termelt dohányt ísak mint pipadohányt ós csak az engedélyes termelő és a vele közös háztartásban élő olyan férfi családtagjai fogyaszthutják, akik IC. életévüket betöltötték. Egy-egy termelő családfő kétszáz dohány-palánta kiültstésére uyerhet tng«-
délyt Kevesebb palánta kiültetése nem engedélyezhető. Minden egyes jogosított után további száz palánta kiültetésének engedélyezése igényelhető, azonban egy-t-gy engedélyes által termelhető . dohánynövények száma az ötszázat ebben az esetbon I sem haladhatja meg A saját használatra. való dohánytermdósi engedély után az engedélyes termelő palántánként egy korona enge-délyilletóket köteles fizetni Aki a kincstár számára dohányt termel, a saját használatára való dohánytermelésre engedélyt uem nyt-rhel. Azomban saját termésükből mind a férfi engedélyes terra-dő, mind az engedélyessel közön háztartásban élft olyan férfi családtagjai részére, akik 16. életévüket betöltötték és mezőgazdasági munkával hivatásszerűen foglalkoznak, továbbá minden egyes feles kertészük ós ezeknek Yelllk közös háztartásban élő, legalább 16 éves és mezőgazdaság--gnl hivatásszerűen foglalkozó férfi " családtagjai részére fejenliiut tíz kilogramm közönséges pipadohányt saját fogyasztásukra visszatarthatnak, ha a visszatartott dohány után kilogramonként liusz. korona engedélyilletéket lerónak. A kormányrendeletében tehát uem sok köszönet van.
— Mindent maximál a Nemzeti Tanács. A Nemzeti Tanács a maga kebeléből egy u. u tfégrehajtóbizottságot alakított, amely átvette a város faléit az imperiiiinot Ezen bizottság, nagy hatalmára támaszkodva, elrendelte mindennemű áru árának a maximálását, - ezért egy árvizsgáló bizottságot alakult, amelynek elnöko dr. Králky István v. főjegyző, alelnöke, pedig Gáspár Béla banktmtvisslő lett. A maximálás nemcsak a szoros értelemben, vett rujiázati és élelmi cikkekre terjed ki, hanem minden olyan árura, amely esetleg a közszükségleti cikket helyettesíti. Hogy a maximálást minnél könnyebben ós gyorsabban lehessen keresztülvinni, a polgármester elrendelte a készletek ujabb bejelentését
— Az egészségügyi bizottság ülése. F. hó 3-án dr Szekeres József elnöklésével az egészségügyi bizottság ülést tartott, ame-}y*n jegyzőkönyvbe iktatták néha; dr. Neumann Ede érdemeit s kimondták, hogy a spanyoljárvány megszűnése miatt a ioozí\'k és iskolák 7-ére megnyithatók.
— Halálozáa. Mtthlsleín Ujos veszprémi egyházmegyei áldozópap 64 éves korában Nagykanizsán elhunyt. A közszeretetben állott nemes lelkipap elhalálozása általános részvétet keltet. Temetése 6-án d. u. 4 órakor lesz a Teleky utca 61 sz. gyászházból.
— Átalakítják a hadsereget. A forraddom kitörése utána laktanyákba is a politizálás vonult be, ami oda juttatta a legénységei, hogy az ország r«á, mint védslmi erőre nem számíthatott. Ezért Feslelich hadügyminiszter elhatározta, hogy uj hadsereget szervez, amely kivül fog állani a politikai pártokon, s amely juhit fegyveres erő képes lesz ugy kifelé, mint befelé a nemzet tekintélyét íenntar tani s a rendet biztosítani
— Elhalasztott befizeté sek. A Nagykanizsai Takarékpénztár álial alapított Önsugélyző Szövetkezetnél a f. hó 6-áru, hétfőre eső belizetésfk ax ünnep miatt f. hó 10-én pént«ken d. e. tartatnak.
— Dr. Neumann Ede főrabbi elhalálozása alkalmából ugy a gyászoló családhoz, mind a nagyka-\'nizsai izr. hitközségkez még folyton érkeznek részvétlevelek előkelő személyiségektől, országos intézetektől, testületektől, testvérgyülekeze-tekből stb. Dr. Roll Nándor megyés püspök uz első volt a kondoleálok köftött következő levelével ; ,
602 — 1918.
Az. I/.r. Hitközség igen tisztelt Elnökségének, Nagykanizsa, ószinto részvéttel vettem a szomorú hírt a a nagykanizsai izr. hitközség érdemes lelkipásztorának, dr. Neumann Ede főrabbi urnák váratlan elhunytáról, A boldogullat személyessen ismertem, a rövid idő is elegendő volt arra, hogy.a közös bóko érdekében kifejtett működéséről meggyőződjem. Mind az orsz. rabbi-egyesület elnöke nevét és munkásságát ismertté tette az egész országban Átérzem a hitközség nagv fájdalmát 8 meg vagyok győződve, hogy a nagykanizsai izr. hitközséget a jövőben is az a békés szellem fogja irányitáni melynek az elhunyt képviselője volt. Fogadja az igen tisztelt Hitközség őszinte részt-vétomet, mellyel maradok Veszprém, 1918. évi december hó -17-én. Tisztelettel Dr. Roll Nándor veszprémi püspök.
Dr. Ballhazár a tiszántúli egyházkerület püspöke a következő levelet irta: 3114 elnöki szám.
Mélyen Tisztelt Hitközség 1 Mély megilletődéssel; lelket tompító szomorúsággal vettem hírt országos nev\'Ü, nagy tudományú, fényes lelkű és nidlegszivü főrabbijuk : Neumann-Ede dr. haláláról Még ha csak a nagy embert siratnám benne, akkor közel . lenne a vigasztalásom, dö távol van, mert a legnemesebb jó-barátom egyikét is siratom benne. Vigaszlúlásra is szorulva vigaszlaloin Öaöket osztozó részvétemmel és azzal a kegyelemmel, amely szerint Isten -minden vesztességet pótolni tüd. Iinátkozom, hogy ezt .is pótolja. Igaz tisztelettel Debrecen, 1918. december hó 16-án Dr. Dalthazár Dezső s. k.
— A Károlyi-párt gyUlése Zalaegerszegen. December hó 29-én a függetlenségi párt népes nagygyűlést tartott Zalaegerszegen az Arany BAráuy hAIIó nagytermében. Szónokok voltak: gróf Batthyány Fái, xlr. Thassy Gábor é« Tivolt János.
— Az Országos Hadigondozó Hivatal pécai kadirokkant munkaközvetítőjénél a következő rokkantak keresnek alkalmazást: Árubeszerző (levelező) 1."béresgazda
3, bizalmi állás 1, bor és pincéké-zelö l, csősz 3, erdő-őr 7, építészeti alkalmazott 1, építészeti rajzoló l, felügyelő 15, fürészmester (rajzoló) 1. gazda 4, gazdasági cseléd l, gazdaság írnok 1, gazdasági ispán 1, gápész 1, gépsze-roló l, gépészkovács l, gyárimunkás I, házmester 1, hentds 1, hivatalszolga 1, írnok 6, kertész 1» kőfaragó (vésnök) l, kőműves 4, könyvelő 1, levélhordó 1, mngtá-ros 2, majorgazda 1, mező-őr (hajdú) l, motorkezelő 1, őr (éjjeli) 3, pénzbeszedö í, portás 7, raktárnok
4. szolga 7, szíjgyártóul, tejkezelő 1, telefon kapcsoló 1, tisztviselő 1, útmester á.
— Elrendelték a választásokat. A kormány az ország állapotára és a közelgő békekonferenciám való tekintettel ugy intézkedett, hogy januárban az egész országban megjjteti a választásokat. Az előbb tervbe vett lajstromos választási módszer helyett \'a régi kerületi választási rendszer marad meg, « összesen 463 kerületben választanak. A kormáHy megállapította az uj választó kerületiket is, amelyek közül 83 törvényhatósági városi kerület legz, rendezett tanácsú városi vagy nagyközségi kerület lesz 56; és falusi kerület 324 A kormány a választásnál tekintettel lesz a kisebbségi vélemény le-he\'.őség szerint való képviseltetésére is, amit ugy visznek keresztül, hogy a választások megejtése után az elTektive és szabályszerűen bekerülő mandátumok számát véve alapul, az összes mandátumok egy negyed részét pluszként veszik és egy negyedrésszel több mandátumot kreálnak Az egy negyedrész plusz mandátumot oly módon töltik be, hogy a kisebbségben maradt jelöltek szavazatait pártok szerint összeszámolják és uz összeadásból kikerülő arány szerint töltik, ba pártok szerint a mandátumokat. A választás ilyen módja miatt szükséges és ezért ezt el is rendelik, hogy minden jelölt a vájasztás előtt köteles bejelenteni, melyik országos párthoz tartozik A választások napjai még nincsenek kiírva.
— A Hadirokkantak, hadl-sérUltek, hadiözvegyek és
hadiárvák Or.-zágös Szövetsége a köztársaság mindenkori elnökének fővédnöksége és Friedrich hadügyi államtitkár elnöksége mellett már múlt év november havában Budapesten megalakult, mig ennek térin észét w folyományaképen egész Xalamegyére kiterjedő ügykörrel Nagykanizsán is megalakult az említett szövetség fiókja. Ejnöke Néma József a munkáspénztár főtisztviselője, elnöklálsak: özv. Gyenes Dezsőné és Vugrinec Károly, kik mellett \'2 jegyző,. 1 pénztáros S ellenőr 1 titkár is 14 választmányi tag működik. Felesleges külön is kiemelnünk a szövetkezés célját, mert hisjsen a címből látjuk, hogy a rendes tagok méltán kiérdemeltélc nem csak az államkincstár, hanem a közönség támogatását is. Tekintve-hogy rendes tagok a címben megnevezett egyének lehetnek csak, így az alapszabályok szerint a közönség c*k ugy veheti ki részét e»en emberbaráti intézmény támogatásában, ha minnél előbb és minnél többen az alapító és pártoló tagok közé sorakozik. Az alapító tag egyszer\' 1000 koronát, mig a pártoló tagok b éviin át évi 100 koronát fizetnek be a Szövetség pénztárába, vagy Szerb Ernő pénztáros kezeihez, vagy o célra külön meghatalmazással ellátott vezetőségi tagok gyűjtő, ivén, kik ily minőségben jelentkeznek- Nem kételkedünk egy pilla-natik sem abban, hogy ezen szövetségből Zalamegye és Nagykanizsa város jómódú közönségéből csak egyetlen ember is hiányozni fog, mert mindenki tartsa \'kötelességének a rokkantuk, hadiözvegyek és hadiárvák támogatását. Az alapító ás pártoló tagok neveit állandóan közöljük lapunkban, de általában a rokkantak ügyét állandó evidenciában fogjuk tartani.
Hirdessen a „Zalai Köxlöny"-ben.
Btalál K Ö b ) ö n y
\\9\\9. január 0.
Az ármegviKBgáló bi-xottai&g jóindulatu figyelmébe ajánljuk a következő esetet: A tegnapi ipartestületi közgyűlésen egyik közgyűlési tag felemiitette, hogy a Fischer és Bader vaskereskedésben megjelent bizonyos iparcikkek bevásárlásé céljából. Mikor a fizetésre került a sor, a kereskedő cég egyik beltagjától, Fischer úrtól jegyzéket kért a cikkek áráról. Ezért Fi?cher ur őt kidobással fenyegette és a megalkudott áruk kiszolgáltatását kereken megtagadta, Ha az árleszállításnak ilyen módja nálunk divatban, akkor mi aligha érjük meg, hogy valaha nálunk konszolidált árviszonyok legyenek.
Az országos kisgazda ás földmivespárt
szombaton délelőtt 11 ómkor Zalaegerszegen az Arany Bárány szálloda nagytermében megyei pártszervező\' nagygyűlést tartott, amelyen mégjelent a párt vezére, Szabó István v. országgyűlési képviselő is.
Névjegyeket
k<aalt lapuk aya»a<Mja Fiat
Itt az
Még nem késett el, ha hat darab használt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most - megjelent legújabb kacagtató tréfás
„Újvári telefonál"
cimü kétoldalú hangiémezre.
Nftgy»zerücn sikerült mulatságot telefonjelenet! Kizárólagos jognál
Wagner
,,HaogaB«nift^yirahás>\'-aál
Budapest, József-körűt 15. Fiók: IX., Rádayutca 18. szám.
Telefon: Jóauof 35- 82,
B«(i4l0g4)>«k >oo koronáiéi 1000 koromig, f ényWpo (UUiAvtff* l«mu- <• lianftxrárjtf yitk Ingyan!
rcut9cb6uaztáv
drogéria fénykipiszitl izaklizltt
Ar. összoa fényképészei! cikkek, u. ro.: lemezek, géz, bróm, és eelloldln-paplroaok és az Haaiea fényképéaaatl vagyama-rek (amatőröknek is) éllan-ilóan nagy raktáron. • fl
SKakr.uykéy.Mx.k ángy k.avatminybanréasaaainak
Újságkihordó
felvétetik
e lap kiadóhivatalában, Fő-ut 13. ».
Hirdetéseket
olc*ó árért felvesz
a „Zalai Közlöny"
kiadóhivatala.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Zalai Közlöny
nrudeti távirat óa telefonjeleutésHol
magjalanik minden hétfőn a kora reggeli órákban. — ELŐFIZETÉSI ÁH Alt:
E|4n ina la K, Ml 4vr«7.aO K, n.gy.d&vr. 3-7B K.
Egyea aiám 30 fill.
Hirdetések díjszabás sierínt Tétetnek fel ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Telefon 183.
Mindennemű
Nyomtatványok
Ízléses kivitelben azonnal készülnek
ZALAI KAROLY ÉS TÁRSA
könyvnyomdájában, Főút 13.
Nyomatott a
laptulttjdouos: Zalai Károly és Társa oyomdai mülntézetében.
56-tk évfolyam.
Nagykanizsa, Í9H9. január 13.
2. szállt.
ZALAI KÖZLÖNY
SmariMutOsds JdaddhWatalt FS-ut 13. i,.
BogaBrteder h»aban.vNNTBRURBAN-TBI.BPON: 1SJ Hlrdcttaok it nyuwfr j)(].t«b4» „iert.it vitetnek lm.
FeleISs eierkea>t6:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik minden hdtfdn korda rajgal.
Bl<ltl«ettel árak: B(éas ívre IS K, lilívre T-M K, Darrxl-tvre K 3-75. ™™ Egyes nim ára SO fül ér.
Elnök ur,
szekér! Ist»n jóságának köszönhető, hogy a megterheléstől és a sok döcögőstől tengelytörést nem szenvedett.
Amikor Petőfi felment először Pestre, hogy verseit eladja, házalása közben figyelmessé lett egy csilingelő fogatra, amely őfelé tartott. A büszke, de éhes költő megállt s nézte a remek kocsit, amelyen egy fiatal mágnás hajtott. Ez ismeite Petőfit, s hogy egyet üssön rajta, — éppen jókor — oda kiáltotta feléje: Sándor, mikor lesz ilyen fogatod? Ha majd olyan jó kocsis leszek mint te, — volt a válasz.
Elnök ur, büszke lehet fogaiára, csilingel, szilaj, zabolátlan paripák húzzák, de ezer kétely kiséri kérdésünket: elég erős lesz-e a karja az irányításba, s ha Igen, milyen utat választott Magyarország számára?
Ne feledje el Elnök ur, hogy igen szorgalmas földosztó társai vannak. Az egyik igen olcsón, nagy darabokban Ígéri az országot, a másik pedig holdanklnt akar osztogatni. Talán egyikből sem lesz vásár.
Ne feledje el Elnök Ur, hogy akikkel eddig parolázott, azoknak Magyarország.
mint közjogi fogalom: nem fontos. Ne feledje el azt se, hogy ezek az ország lakosságának csak kis részét le-szik, — s ezért nekünk az ország közjogi fogalmit: a legeslegfontosabb.
\'Ne feledje el ezt se, hogy eddig Magyarország kisgaz dái, földművesei, valamint középosztálya meg nem mozdultak meg, csak nézik, a vásári lármát és zsebmet-szést, do közéig uz idő, hogy ez a vulkán kitörjön, s akkor, biztosítjuk, rend lesz.
No feledje el, hogy Buda-
Önt a Nemzeti Tanács a magyar népköztársaság elnökévé rendelte ki. Szép állás I A köztársaság támolygó kerekű kocsijára felült végre az is, aki- a gyeplőt átveszi, s aki amint mondó: ezt elengedni nem is hajlandó. Boldogságunk lenne, ha azt mernénk remélni, hogy a köztársaság szekere ezután csak kissé Is egyenesen halad s nem ugy mint eddig, kocsis nélkül, be nem tanított ficánkoló paripákkal,árokban, útszélen, Ide-oda, do sohasem az uton.
Ezen nem is igen csodálkozunk Elnök Ur, rtiert akik a köztársaság szekerére fölkapaszkodtak, azok ellentétes tájakról Jöitek. s mindegyik
mát-más portára akarta ir4; .
hadsereg a legközelebbi napokban
hogy a Po-
pest politikai felfogását és helyzetét az ország nem veszi macára nézve irányi-tónak. Mi elváltunk tőle s Magyarországot nem Budapestben látjuk.
Ne feledje el, hogy eddig a köztársaság javára még igen kevés jót tudtunk Írni, s hogy a köztársaság csak akkor nyeri meg szivünket, ha újra rendelkezünk az ország területevei bármily áron. Amíg ez meg ne.nl történik, jddig, — ne tessék hara-udni, gondolataink in-[ább a múltba járnak yissza.
Szombathelyt megszállják
Marburgból jelentik: A délszláv
megszállja Szombathelyt, összeköttetést létesitsen zsonyt megszálló cseh csapatokkal.
Döntés ma lesz.
Budapest, január 12. Károlyi Mihály köztársasági elnök ma fogadta Berinkey Dénes dezignált miniszterelnököt, utána Batthyány Tivadart,
Íászi Oszkárt és Kunfi Zsigmondot. Berinkey lénes is tárgyalt Batthyánynyal, Kunfival és Jászival. A politikai válság megoldása a legjobb esetben ma estére várható.
hercegprímás nagy beteg.
Budapest, jan. 12. Cser-noch János hercegprímás, aki a napokbtfn érkezeti Esztergomból Budapestre, mellhártyagyulladásban megbetegedett. Állapota súlyos.
Közéig a béketárgyalás.
Paris, jan. 12. A Havas-ügynökség jelenti: A szövet-, ségesek legfőbb haditanácsa ma délelőtt tanácskozásra üli össze, hogy a fegyverszünet meghosszabbításával foglalkozzon. A meghívott küldőitek az cgy.qs nemzetek kül-
dötlségét felszólították, hogy ma üljenek össze s vegyenek részt az előzetes béketárgyalás megnyitásában. Az első teljes ülést legkésőbb 20-án tartják meg. A Figaró szerint a vita elején általános vita indult meg a területi kérdések szabályozásáról. Ugy vélik, hogy legkésőbb két és fél hónapon belül a meghatalmazottak az előzetes békét minden részletében meg fogják állapítani.
A németországi
állapotok
Berlin, jan. 12. A magas vasúton a forgalmat az uta- |
sokat fenyegető életveszede-lcm miatt megszüntették. A spai lacusok harcmodora rendkívül véres, ami gyávaságra vall. Az utasokat kifosztják, s ha valaki az ablakban megjelenik, rögtön rcálőnek.
Düsseldorf, jan. 12. A Spartacus csapatok hivei a polgári tüntetőket megtámadták s ezért angol csapatok jelentek meg páncélkocsikkal, amelyek rendet teremteltek és a várost megszállották.
Berlin, jan. |2. A Voi-wflrts épületét és a Wolf ügynökség palotáját, valamint az újságíró negyedben levő palotákat a kormánycsaputok elfoglalták. A Vorw&rts épületében letartóztatott cuso\'í sortárói mit sem tud-A letartóztatott Spartacusok köztit vannak Lebebur és Maier Ernő független soci-álisták is, valamint Lieb-knecht 18 éves fia is.
Berlin, jan. 12. Ma délben a kormány csapatai a rendőrség épületét is visszafoglalták s a Spartacusokat, akik visszavonulni- akartak, legnagyobbrészt megsemmisítették. 12 haloltat és 450 foglyot vesztettek.
A csehek előnyomulása
A hadügyminisztérium jelenti : A csehek megszállották Legenyemihályt, Tőkete-rebest, Baranóczot és Homon-nát. Kassától délre Hernád-csény és Torna vonalában állanak. Breznóbányából elő-nyomulóban vannak Rimaszombat felé. Losonc, Ipolyság, Ipolyszántó és Ipolysza-kállas megszállása után beszüntették előnyomulásukat. Az ukránok Kőrösmező tájékán eltorlaszolták magukat.
Negyeket Sí^
készít lapunk nyomdája FInt
a.
Zailat KöniOny
1019. január 13.
A Kisgazda- és főid-müvespárt megyei nagygyűlése.
Dobszó, plakát és reklám nélkül tartotta iii«k megyei nagygyűlését január hó 6-án Zalaegerszegen a/. Országos Kisgazda- és Földműves-párt A hűvös téli napon mintegy hatezer ki ugasd a gyűlt Össze a megye szék Lel vén, hogy a haza és föld szeretetének magasztos jelszavával fogadalmat tegyen arra a zászlóra, amelyet a dolgos és harcot kezek emeltek a magasba az ország területének megvédéséért, a tüldmüves helyzetének javilásáért 8 a belső rend megóvásáért K nagy ünnepre a föld Istenének imádása hozta össze mindenünnen a falvak vallomását, hüségeskűjét Soha Zalaegerszeg még akkora tömeget nem látott falai között. Mindenütt barna-piros arcok, szép szál emberpéldányok * hullámzottak, az Összetartozás legszebb jelvénye, a háromszínű kokárda senkinél sem hiányzott. Az arcukon ott látszott az aggodalom hazánk szomorú helyzete miatt, — de mögötte állt az elszántság io, hogy jöjjön aminek jönni kell, élet vagy pusztulás, drága földünket, szép országunkat azonban cserben nem hagyjuk sóba Gyönyörűség volt nézni azt az óriási tömeget, amely a haza nagy részének tulajdonosa, s amely harcra kelt a városok zabolátlan, nemzetközi tömegével szemben. Mint egy rettenetes dörej, ugy hangzott el állj szavuk a városok felé, ahol most a communizmus próbál teritett asztalhoz ölni. Ilisz-szük, hogy ez a figyelmeztetés, amely az azonnali harcra valő készségei jelenti, bejut utókba a lelkekbe is, amelyek eddig csak a mások vagyona után nyújtották- ki kezüket.
Ez a gyűlés, ez az ünnep azonban nemcsak a kisgazdáké és földműveseké rolt. Megjelentek ott a Károlyi pártiak ós a Keresztény szocialisták is. A magyar nép bölcseszére, hazaszeretetére és jellé inére gyönyörű példa az. amit ezek a rokan pártok a kisgazdák imponáló felvonulása után tettek. Gróf fíalthyány Pál, Zalavármegyc volt főispánja, e megyének kiváló nagy fia, közölte a Kisgazda és Földmü-vespárt elnökségével, hogy a vezetése alatt álló megyei Károlyipárt az egész megye területén télies ere-jévtd támogatja a kisgazdákat. (Jsat-lakezását jelentette be a Keresztény Socialista párt is A gyűlés e két párt határozatát örömmel vette tudemásul
A Himnusz eléneklése után Soronc Józsol zalaegerszegi kis-gazda nyitotta meg a gyUlést és bejelentette, hogy a párt vezére, nagyatádi Szabó Isiván nem jelen-heteit meg a beállott forgalmi za varok miatt.
IJtánna a közólnynak engedve Kárlovits\' József v. tanácsos, a nagykanizsai kisgazdapárt érdemes ós agilis- elnöke jelent meg a szószéken. Beszédében, amely hü tükre a kisgazda mai vagyoni és társadalmi állapotának, elmondta, hogy az a küzdelem, amelyet a kisgazdák az egész országban megindi-toltak, az nem egy ideig-óráig tartó beválás, hanem a magyar föld megmozdulása, aijiely mindannyiszor,
amikor bajban volt e hon: az ó kisgazdái, zsellérei és béresei által adta tudtára az uraknak, hogy él és hogy drága testén idegen csizmákat el nem UÍr. Most is reng a föld, s ennek/ méhéből intő és harcrahivó szjyrak törnek elő, mert az országot pifédául dobták oda idegen bandáknak azzal a külön megszégyenítéssel, hogy kardot sem rántunk érto — vigye, aki akarja. Kihagyott ezoréves földanyánk keserves sirása, megindiló zokogása nem hatotta meg a vezetők érző kétlen szivét, — ezért most megfújja harsonáját, amelynek hangja kell. hogy befussa összes falvainkat s megmarkoljon minden igaz magyar szivet, s csatára, döntő, irgalmatlan küzdelemre hívjon kisgazdát, iparosi, kereskedőt, urat, mindenkit, akiben a hazaszeretetnek csak kis mécses is él, — mint régen, amikor Lrhcl kürtjének fcl-harsanasu minden magyarnak a harcbaindulást jelentette. Az osz tályuralom ledőlt, — hangzik a nemzetköziek táborálmn, — s ennek ujjonganak, azonban most ók nem arra törekednek, amit vártunk, hogy az osztályok közötti nagy ellentéteket elsimítsák, hanem arra, hogy « i-égi grófi, hercegi uralom helyére, a kisgazdák vállain át a proletár osztály uralmat ültessék, amely százszorta irgalmatlanabb lenne az előbbinél. A tulajdonjog inollett nem rabszolga a kisgazda, de a communizmns, a vagyonközösség mellett azzá lenne. Hát ez a haladás? A forradalomtól mi ma gyarok nem ezt reméltük Kegyetlenül fájó csalódás és elkeseredés él a szivekben, mert egy gondolatért oda lett dobva az ország s vele a milliók és milliók boldogsága Ezt nem tűrhetjük
Részletesen ismertette a párt programmját és (elszólította a je (enlevöket, hogy legyenek készen egy i^en nagy küzdelemre, RieVt valószínű, hogy a kisgazdák táborából kell kiindulni a harcnak, amelynek célja lesz az ország felszabadítása.
Beszédét percekig tartó éljenzés követte.
Pélitii Józsel zalaegerszegi, hitoktató az egyetértésről és az összetartás égető lontosságáról mondott igen szép beszédet. Felhívta az összes pártokat a tömörülésre, azon igen is megszívlelendő indokolással, hogy amikor régi zsaruokainktól megszabadulva magunk vettük kezünkbe sorsunk intézését, akkor ne huzzuuk szét, ne fussunk olyan fantomok u^án, amelyeket a magyar lélek úgyse fogad be soha, hanem kéz a kézben, siessünk hazánk megmentéséra.
Marion János koiiárvárosi kisgazda a földműves és ipari munkás érdekeinek ellentétességéről beszélt igen elmésen és találóan. Bírálta a köztulajdon elvét s oda concladált, hogy a vagyonközösség megbénítaná a szerzési kedvet, ami óriási csapás lenno az államra, mert mindenki csak annyit termelne, amennyi neki kell s nem gondolna másokra.
Dr. Vitéz Gyula alsólendvai ügyvég a különböző pártoknak egymáshoz való viszonyáról he-szélt s arra az eredményre jutott, hogy a luiza érdekeit most valóban csak a kisgazda és földmivespárt szolgálja, mert a kisgazda hazafinsságában kételkedni nem lehel.
Sebestyén Jenő zalaegerszegi intéző az évszázados elnyomatás szomorú kópét festette meg. Itt az
idő, - úgymond hogy a jövő Magyarország tervrajzát megkészit-sük, de oz olyan legyen.^ hogy az aszerint épülő palotában egyenlő joga legyen mindenkinek. A megyei Károlyipárt elnökségének megbízása alapján bejelentette, hogy pártja az egész megyében támogatja a Kisgazda és Köldmüvespár tot Alapos és okos beszédét többször megéljenezték
A beszédek elhangzása után megválasztották a megyei szervozet tisztikarát. Elnök lett: Kárlovits József v tanácsos, a nagykanizsai Kisgazdapárt elnöke, társelnöke Marton János komárvárosi kisgazda Alelnökök lettek a megye területén megalakult helyi Kisgazda és Földműves pártok elnökei Tekintettel a nagykanizsai Kisgazdapárt nagyságára, innen négy alelnököt választottak. és pedig Plámler György v. tanácsost, Mátis József v. képviselőt, Hol/ György és Major János kisgazdákat.
A hatalmas mórcttt gyűlés a Szózat eléneklésével ért véget.
A város harca a falu ellen.
Ami ma a fórumon történik, végeredményben nem egyébb, mint a város harca a falu ellen. Mert kik azok, akik a maguk szidja ize szerint akarják átalakítani az államot? A városi tömegeknek az a szervezett része, amely a szocialisták táborában gyülekezett. Ezek szeretnék megteremteni a kommunista államot, mert ebből az . a hasznuk lenne, hogy a föld termékei mindannyiuk közfo tulajdonává válna. A szervezett munkások folyton azt panaszolják fel, hogy drágán jutuak a falu, illetve a föld termékeihez: gabonához és egyebekhez Ha sikerülne. kommunizál-niok a földet, ebben az esetben egész olcsón jutnának hozzá mindezekhez.
Más oldalról "milyen a helyzet viszont hz ipari termékekben? A munkabérek továbbra is magasak maradnának, amiből természetszerűleg következnék, hogy az ipari termékek ára alig valamivel lehetne oícsóbli a n.ainál. A föld munkásainak tehát drágán kellene megfizetniük továbbra is az ipari termékeket, ellenben egészen olcsón kellene átengedniük a föld termékeit, amit munkájuk véres verejtékével teremtenek elő.
A föld kommunizálásának az lenne a természetes következménye, hogy a kisgazda és földműves, illetve a falu felett úrrá (enne a város, az ipari munkásság.
A kisgazdáknak utolsó leheletükig védekezuiök kell ez ellen a veszedelem ellen. Miután ebben az országban a falvak vannak többségben a városok felett, mi sem természetesebb, hogy a falu mai urainak és munkásainak kell ér-vényesileniök azt az akaratukat, hogy a föld azé, aki megműveli.
Keresünk
egy 0-ág vagy l-es
Wertheim-kasszát
Bővebbet: KAUFMANN TESTVÉREK üiletében. v a— 11in -i ■ ■ —
Néhány szó a nyolcórai munkaidőhöz.
Egy szakmabeli munkás sem végez oly fárasztó munkát, mint a kisgazda. Senkisem dolgozik annyit és állandóan, mint a kisgazda h földművelő. Ezért nem les/, céltalan, ha a napjainkban oly sokszor eir.legetelt B órai munkaidőnek a földmunkásokra, a kisgazdákra yaló alkalmazásáról néhány komoly siót szólunk. Nekünk, kisgazdáknak életbevágó kérdés ez, s ha ránk erőszakolják, ám lássák a következményeket
Tegyük fel, hogy a mezei munkás B órát dolgozik naponta. Akkor igy fog alakulni a jövő gazdaságunk : állatot ezentúl esak az fog tartani és annyit, amennyit maga és családja gondozhat, mert munkása 8-12 "óráig délelőtt ós S—«» óráig dél itán fogja az állatok körüli leendőket elvégezni. Arról többé szó nem lehet, hogy a cseléd az istállóban aludjék s ha éjnek idején a jószág elszabadul, azt megkösse, mert neki akkor pihenője, munka-szünete van.
Még kevésbé gondolhatunk arra, hosry cselédünket hajnalban felkeltsük, hogy az igavonó-Allatoknak legalább egyszer vessen, mert ló-herünket, lucernánkat még harmattal koll betakarítani, nehogy az értékes levelek leperegjenek róla.
Nem keltheti fol a gazda cselédjét, munkását akkor sem, midőn hajnalban gyanítja, - hogy aznap Hiég eső lesz, talán 3—4 óra múlva Mennyit jajgattunk mi gazdák, amidőn h károkat láttuk s ed-^lig is mennyit veszített az időjárás Vnostohttsága miatt sokszor d\'gsfcda s vele a köz. Avagy mit lógunk tenni a szorgos aratási időben, amikor a mezei munkás sokszor éjjel nappal dolgozik, mert a gabona betakarítása ezt múlhatatlanul megkívánja ?
Síiként fogja foglalkoztatni a munkaadó a mezőgazdasági munkást télen, ha a 8 órai munkaidő mellett délben 1—2 órát pihen. Ki eteti állatját, ki készíti elő neki a téli takarmányt?
A földműves-munkásoknál a B órai muukaidó behozatala sohasem lesz lehetséges, mert 8 órai munkaidő mellett majd \' háromannyi földművelő munkás kellene, mint amennyi van, pedig ma sincs sok. Mindig kevés volt. Ha tehát kuvés a földmunkás, nagy bért kell fizetni, hogy csak annyit is termelhessünk, amiből magunk, falusiak megélhetünk. Miből fof<uak megélni a túrosokban ?
Ha nem lesz elegendő élelem, miből gondolja eltartani a uépet a in. t, nyolcórai ur? Rekvirál, avagy többet termel? Komoly kérdések ezek. Ma nem lehet papíron kidolgozott elvek után inenni, a valóságot és a népet kell számbavenni.
Avagy honnét veszi a földművelő munkást ma, amikor majd minden földművelő munkás és ipari munkás is kisgazdajelölt ? Nincs függetlenebb ember a kisgazdánál, de ninos szorgalmasabb se nálánál. Hh elveszik a függetlenségét, annyit termel, amiből maga megél családjával. KI van rá készülve, mert megtanították rá a rekvirálások.
No már most vagy lesz 8 órai munkaidó s nem lesz kenyér, vagy lesz kenyér, de akkor a kisgazdát ne boldogítsák a 8 órai munkaidővel. A kisgazda sohasem volt „kis-
1019, január 13.
Zalai Közlön
y
korú". Ha valami fájt noki, megmondta, orvosolta eddig is Nem volt nálunk eddig más baj, mint hogy kevés volt a föld Ha lesz földünk elég, nem kérdezzük se\'n-kitől sem, hogy hány óráig és mikor dolgoznunk. Majd akkor, amikor kell és annyit, amennyj jól esik. Mennyi dolog van a gyárakban, bányákban stb. Kicsi a munka idő, hát miért nem dolgoznak a munkások, jiiascn miattuk ál meg egész forgalmunk? S nekünk mégis tanácsokat adnak.
Ki-ki maradjon a háza elölt s ne klvábjon más házánál rendet szabni. Annyit már most mondhatunk, hogy annyi jét fog enni a városi nép, amennyi jóban a kisgazdát részesiti. FOld Ibid és föld kell nekünk. A munkaidőt majd megszab juk magunk és az időjárás. Ma nem igy lesz. sok éhe* ember fog lakni a tejjel-mézzel folyó Kánann-ban. Adja Isten, hogy mindenki tejbe-vajba fürödjék s a gazdák legyenek, akik ezt szóigáltatják.
Kisgazda
HI JEL ES IC.
NAPTÁR.
Uom. kath. 40 katona vt. Prot. Vidor Gür. kel. Hormil, Izr. Seb. R. Oh. 12. 6670.
A nap kól 7 ún\\ 47 perekor, nyugszik 4 óra 110- |>crckor.
A, hold köl 1 óm 46 perckor, nyuj?-tit\'k 4 óra 55 perckor.
A nap hossza K óra 43 porc.
Előfizetőinkhez!
Felkérjük mindazon tisztelt előfizetőinket, akik a paplrdrágnláa én nyomdal költségek felszaporodása folytán a „Zalai Közlöny" fölemelt előfizetési különbözetét még be nem fizették, hogy azt kiadóhivatalunknál befizetni szíveskedjenek. Vidéki előfizetőink lappéldányához postautalványt mellékeltünk.
Előfizetési áraki
Egész évre K 15.-
Fél évre „ 7.50
Negyed évre „ 3.75
Egyes szám „ —.30 A kiadóhivatal.
— A felső templomnak.
Darvas Lajos őrnagy a felső templomnak beszerzendő miseruhák céljára 80 K-t küldött hozzánk A nemeslelkü adományt rendeltetési helyére juttattuk.
— A mezőgazdasági haszonbérek felemelése. A földművelésügyi miniszter egy kormányrendelet tervezetet dolgozott ki, amely szerint a haszonbéri ösz-szegek 1919. január 1-tól kezdve 30 százalékkal felemelhetők lesznek. A rendelkezés azonban csak 1917. óv előtt kötölt bérleti szerződésekre vonatkozik és a bérlőnek joga van a bérletből kilépni,\' ha a béremelést nem fogadná el. Ezenkívül mindkét félnek joga van a 30 százalékos emelés mérséklése, vagy teljes mellőzése iránt előterjesztéssel élni. Az előterjesztés felett szakbizottság határoz.
— Egyházmegyei hirek.
Dr. Roll Nándor megyéspüspök szép példáját adta a szociális segi-tésnwk. Uradalmának tisztikara há-borussegély címén 37.890 korona ajándékban, cselédsége pvdig 25,599 koronát kitevő cipősegélyben részesült az" uj év alkalmából — A megyéspüspök most megjelenő körletele több aktuális tárggyal log-lalkozik. A többi közölt közli a fiatal papok vizsgálatainak határ idejét és a vizsgálatok tárgyait. A püspök az egyházmegye megszállott községeinek plébánosaihoz is szózatot intéz, melyben az adott viszonyok között szükségessé vall leendőkre hívja fel figyelmüket. — A megyéspüspök Horváth Ferenc dr. volt katonalelkészi Buzíákra, Nóvák I>ajos volt katonalelkészi Felsőiszkázra kf:ldte káplánnak. Horváth Tivadar mernyei káplán lett Káplán! minőségben áthelyezte : Horváth Bélát llalimbáról Surra, Koronczay Istvánt Zalaszentgr.ótról Somlóvásárhelyre.
— Városok állásfoglalása az ország területi épségeért.
Az a kétségbeejtő helyzet, amelybe hazánk. az idegen csapatok által való megszállással jutott, mozgásba hozta az ország lakosságát s városait. Mindenünnen vesszük a hirt, hogy e katasztrofális napok fenyegető-következménye ellen a városok képviselőtestületei a legnagyobb lelkesedéssel s reménykedve csatlakoznak ahhoz a nemes mozgalomhoz, ^melyet a „Magyarország Területi Épségének Ligája" indított meg. Legutóbb Kisújszállás, Egi-r*Szatmárnémeti és Márinarossziget, továbbá Máramaros-megye korona városa: Huszt, UoKszumezÓ, Visk, Téysó, valamint bányavárosai: Aknn-sugatag, Aknaszlatina és Róuaszék jelentetlók be csatlakozásukat.
A csáktornyai határrendőrség Nagykanizsán.
Muraköz megszállása miatt a Csáktornyán volt határrendórségnek is el kellett hagyni helyét. Az alispáni hivatal ertesitette a várost, hogy ezt a hftlárrondőrséget a belügyminiszter -Nagykanizsára helyezte szolgálattételre, ahol működését már meg is kezdte.
— Az ingatlan forgaloip
korlátozása. Az ingatlan forgalom egy legutóbbi néptörvénnyel erős korlátozás alá lelt vetve. Eszerint ingatlant eladni tilos, azonban a pénzügyminiszter az illetékes pénzügyigazgatás véleménye alapján engedélyt adhat. Az íültí. január 4-tól az ingatlan forgalmat korlátozó törvény életbeléptetésig kötött adásvételi ügyletek miniszteri engedély nélkül is érvényesek, ha a tény lege j, illetve az ingatlan valódi értékét képviselő vétilár lett a szerződésben feltüntetve. Amennyi ben az nyerne beigazolást, hogy a vételár az adó eltitkolása végett kisebbnek lett feltüntetve, akkor a kincstár a szerződést e szempontból felülvizsgálja. A forgalom korfáto-zásának célja az adóeltitkolások utolérése.
— Itt az idő! Még nem késett et, még. mindig becserélheti régi, vagy megunt hanglemezeit a most megjelent legújabb kacagtató tréfás „Újvári telefonál14 cirnü kétoldalú hanglemezre, mely pénzért nem kapható, csupán 6 drb. lejátszott hanglemez ellenében kizáró lagos joggal Wágner hangszeráruháznál, Budai est, VIII., József-körut 15.
QME6A
Kizárólag Vékásynáll
Schaff-
hauseni,
ós ínég több elsőrendű, márkával ellátott arany, ezüst,
nikkel férfi- és n 8 l
ÓRÁK,
SaST karkötő-órák,
mig a készlet tart, kaphatók)
YÉKÁSY KÁROLY
I óra- és ékszerüzletében, | „Szarvas" épület*
| Reklámárak! ^ Reklám árak!
| I lg«n n«|jr tálaizlék 14 karátos | 1 arany jegjgjürOkban. .mii
| Kizárólag Vékásynál!
— A földosztás keresztülvitele. Lapunk legutóbbi számában, hirt adtunk arról, hogy a földművelésügyi miniszter rendeletet adolt ki, amely a tiz holdon aluli földművesek összeírását rendelte el azon célból, hogy- uiegállapitható legyen, kinek , van szüksége megélhetéséhez földre. Ennek az összeírásnak á keresztülvihetése végett most Nagykanizsán is megalakult az összeíró bizottság, melynek tagjai lettek: Szokol János, Marton László. Ziegler György, Karkas Antal, Poszovec István, Ujváry Géza, Halász József, Plándor György, Bunczom József és (iyóri László. Póttagok. Gyergyák József Vargha István, Ariáfés József és Dauscha Uttó.
— Tiltakozó nagygyUléa Venzprémben a val flásokia-tás eltörlése ellen. Veszprémi tudósítónk irja-: Mind»*n tekintetben impozáns módon, nyilat kokott meg városunk társadalmának áHásfogla-lása h vollás erkölcsöK-nevelés mftl-lett a január 6-án tá tott nagygyűlésen.\'A forradalom kitörése óla ez a nagygyűlés volt már a második. amelyet Veszprém város lakossága a vallásoktatáx megtartása mellett tartott. Megható volt, amikor egy édesanya*az anyák nevében beszélt, amikor a fiatalkorúak bírája lélektani alapon fejtegette a, hitoktatás szükségességét, amikor egy öreg orvos, a zsidó bitközség ny elnöke a képzett természettudós és köztiszteletben iflló családapa döntő érveivél védte a nemzetvédelmi elvet, amikor egy ügyvéd és nagy családnak a feje mint hitvalló és lapas\'/talatoklmn gazdag nevelő foglalt állást, amikor egy iparos és egy kereskedő, mindkettő több gyermeknek atyja, egyszerű, keresetlen, de a meggyőződés lelkesedésével átszólt gyönyörű beszédeiket megtartották A záróbeszédet maga a megyéspüspök tartotta. A széles ismeret, 4 nagy tudás, a mélységes vallásosság, mely hatalmas beszédét jellomezto, darabokra lépte a laikus morál híveinek érveit és okoskodásait, másrészt oly mélyen gyökerező lélektani és morális* érvekkel védte a\' vallásoktatás fontos ágát az iskolában, hogy a közönség percekig ünnepelte a közszeretetben álló főpásztort — A nagygyűlés határozatol is hozott és kimondta csatlakozását a vallások-
tatás híveihez, (Budapest, IV. Piarista utca 5. sz)
— Meghívás. A Nagykanizsai VI -VII Kerületi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet XX évi rendes közgyűlését 1019 január 19-én délután 2 órakor a Káe-utcai iskolában tartja meg, melyre az üz-letrészbirtokosokat tisztelettel meghívja az igazgatóság. Tárgyak : 1. Az igazgatóságnak a mu\'.t üzletévre s a szövetkezet állására vonatkozó jelentése. 2. A felügyolő-bizottság jelentésével a zárószáma-dások bemutatása, a vagyonmérleg végleges megállapítása, a mutatkozó tiszta-nyereség felhasználása * a számadók részére a felmentvény megadása 3 A Szövetkezet hivatalos közlönyének a f. évro való kijelöltése. 4. A megbízás lojárta következtében az igazgatóság is felügyelő-bizottság választása, 6. Bsetleges indítványok. Mérleg: Vagyon: Áru 5037.25, ház 6000, pénztár 4110.40, összesen 16147.66. Teher\' Üzletrész 1430. Tsrtslék-alap 5394.96, biztosilók 2000, letét 6000. — Nyereség: 322.69, ösz-szesen 16147.65 K.
_ Dr. sAndok miklós or-vo», aroloffUü blrryógyiM. Rendel 0«engerl-ut 15. »». alatt AZ omoloton d. 11 a• m\'
4- 0-lg;.
— Spartacus. Kz a név jelzi
a német szociálisták legszélsőbb csoportját. Lalin szó ez, ueve egy ókori gladiátornak. Mint tráciai, római szolgálatba jutott, de megszökött. Elfogatván, eladták LentuTu Batuatusnak, akinek bajvívó iskolája volt. Ily iskolákban tanultak a gladiátorok (gladius -- kard,) akik -.rabszolgák, vagy súlyosan elitéltek Yoltak s a cirkuszban egymás közt, vagy vadállatokkal halálharcot vívtak a nép gyönyörködésére. Spartacus nyolcvanad magával a baj-vivóiskoíáhól megszököt s késsel ét nyársakkal felfegyverezve a Vezúv ra menekültek s a vidéket pusztították. Claudius ment ellenük 3000 rómaival s elzárta utjukat. Spartacus és társai azonban a hegyről vad-szÖllóindábél font kötélen aláereszkedtek s a rómaiakat — hátubka kerülvén — megverték. Szásánk csakhámar tízezerre, sőt mikor Va-rinius prétor se bírt velük, hetvenezerre szaporodott részint rabnol-gákból. részint más elégedetlen elemekből. Kr. előtt 73-tól 71-ig tartott e háború, mely csak akkor ért véget, mikor Spartakus elesett a OrassMssal vívott csatában. Nevét, emlékét fólujitották minden forradalomban, a német szociálisták legradikálisabb csoportja pedig Spar-tpeus nevével különbözteti meg szélsőséges irányát a mérsékeltebbekétől.
~ Drágaság. Még mindig örök léniája az életnek. Nem tu-. dunk tőle semmiképpen sem megszabadulni. üldözzük szóval, teror-ral, mindhiába. Bár a gazdaságból eredő élelmicikkek árát már mérsékelten levertük, a kisgazdáknak i* a többi birtokosnak az ipari cikkeket még mindig horribilis áron kell megfizetnie. Kz az ok, amelyért tollúnk erejét megint a drágaság ellen for-litjuk. Nincs viszonyosság Semmiképpen sem az élelmi és" az ipari cikkek ára közitt. Az egyik nagyot evett, a másik azonban mig mindig emelkedik. A bajnak egyik fóoka, hogy a kormány telt\' kézzel dobta eddig a pénzt. A fizetésemelések, rendkívüli segélyek mind visszahatottak az
Zalai Könlöny
1019. január 13.
ipari munkások munkabérének emeltére. H az semmiképpen sem akar k-jobb eaui. A ruba, a cipő, a szt-rszám és sok más minden még folyton a háboruH árak mértékét mutatja. Ide még elfér a redukálás, az árslllyesttéa, hogy a gazda ter-mvlÁv\'Hek produktuma 8 az ipari munka termékei között helyreálljon h méltányos arány.
Boldogságom.
Csillagot találni Koromsötét éjben, Virárokat szedni Zord, zúzmarás réten, Qh, az lehetetlen I Es énnekem mindig Ilyen volt az éltem, Csakis k«mor felhő Kisérte a léptem, Fény nem volt felettem.
Utamon nem téptem Soha sem virágot, Lábam göröngy törte, Csak tövisre hágott. Csak a tüske vérzett l Szivemet meg folyton A hideg szél járto. -Részvéttelen vihar Verte télben, nyárban, S meleget nem érzett.
Es én mégis boldog Voltam, mivel láttam, l logy más fényben fürdik, Úszik meleg árban S virágra lép lábal FJoldog, mivel mások Üdve, boldogsága Volt az én szivemnek Forró óhajtása, S boldogságom\' tárgya.
Jóta
reutecbGuöztáv
drogéria fényképészeti szaküzlet
i.
Az összes fényképészeti cikkek, u. m.: lemezek, géz, bróm, és celloidin papirosok és az összes fényképészeti vegyszerek (amatőröknek is) állnnái dóan nagy raktáron. ü|
BxakféuyWépóttftek nagy k®<W®*iníuyben réa«eattl&«k
Innen — onnan.
Egy baka megszólítja az utcán a hadnagyot.
— Hadnagy ur, vágja lu a csillagjait, mert most egyenlők vagyunk.
— Jól van, barátom, — válaszol a hadnagy. — Varrjon fel maga is k<U arany csillagot r akkoV
egyenlők leszünk.
*
A sötét éjben elkiáltja magát egy útonálló.
— Adja ide a nagy Kabátját I
—- Hogy oá,— feíel a meftlfc-\' madott oppen most loptam
Nagjrszerö fsgyverszüneti hzerzó-dóflünk megállapította a demarkációs vonalat, t. i. addig mehet az ellenség. Most is igy van, csakhogy az egyik alulról megy addig, a másik meg felülről. Hát mi hol lmüok?
Magyarország területi integritása meglesz. Így szól Károlyi: Egáwen bizonyos 1 Mert hát azt a csallóközi, vágvölgyi, bácskai, bánsági b még nagyon sok gyönyörű magyar földet csakugyan nem l«bet a helyéből elvinni, s ezután is összefogj azzal, amivel eddig összefüggött De ugyan kérem, nekünk terem ezután in ?
Szerkesztői üzenetek.
N. L. Helyben. Megható, igaz-ságlól duzzadó veráét a múltkor közöltök közönségünk nagy öröináre. 8ok ü lv. Kíváncsiak. A tánc ma semmiesetre sem helyeselhető. \\ mostani körülmények nem kedveznek a mulatságnak.
Itt az idő!
Még nem késett ol, ha hat durab használt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most megjelent legújabb kacagtál ó tréfás
„Újvári telefonál"
cimü kétoldalú hanglemezre. Nagyszerűen sikerült mulatságos telefonjelenet! Kizárólagos joggal
Wagner
„Hanffflisrnsffy krnhkf \'-nál Budapest. József-körut 15. Flóki IX., Réday-utca 1
Telefon : Jól««f 36 • - 02.
lUu^lAgépak joo ko»<raiiól 1000 koroiUl*. KtnyWpo dtlxAvcft* lenifi- ti h»n/>itUrj«|yiíli Ingyent
Telefon 183. Mindennemű j
Nyomtatványok
ízléses kivitelben azonnal mmmmmmmmmam
készülnek
ZALAI KÁROLT ÉS TÁRSA
könyvnyomdájában, Főút 13.
Nyomatott a laptulajdonos: Zalai Károly éu Társa nyomdai mülntfoetében.
58-IV ivlolyam.
Nagykanizsa, 1919. január 20.
3. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
g»»rfc«Mtő«ég é» kiMdóhlvMtttlt Fő-ut 13. az. Bögenrleder háxban. sí 1NTBRURBAN-TBLBFON: 183. Hirdctéeok éa nyllttér dljetabáe szerint vétetnek fel.
Felelős nr.erkeli.-tő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Mcgjeleulk minden hétfőn korán r*gg«l.
Blöflxotésl árait: Bjféex évre 15 K, félévre 7 50 K, negyedévre K 3 75. Egye* saám ára 30 fillér.
Feltámadunk ?
Két nem hivatalos ajánlat van « kormdny előtt. Az egyik Slezák képviselőé és két társáé, akik Jugoszlávia azon ajánlatát hozták, hogy a velük való personál-unió esetén garantálják az or-saág területi épségét s hogy a rendet helyre állitják. A másik Olaszországé. A közeledés oka nyiivánválő: Jugoszlávia leszámolásra készül az Adria miatt az olaszokkal, s kevés kilátása lehet az eredményre, tv* mi mögötte, mint ellenséges ország állunk Olaszország ajánlatának - inditó oka is ebből magyarázható, s abból, hogy az ententc eléggé magára hagyta.
Hogy mi lesz a két ajánlat »orsa: az a jövő kérdése, de mintha hatása lenne már belső állapotainkban, ezért szivünket feltámadt reménységünk öröme dobogtatja meg.
Kérjük ezért a kormányt, hogy körüllátóbban intézze ügyeinket, mint eddig. Hatványra emelkedtek a botlások. S mindez azért, mert a vezető állásukba oda nőm értő embereket tettek.
Aki szép újságcikkeket tudott Írni, abból lett kíilügyi államtitkár a annyit „elért", hogy még jobban elfeledtek bennünket. A benfenteaek, meg a Rózák, azok követek lettek, — hogy súlyúnkat menyire növelték, látja mindenki. Szóval: a forradalom nem az országért, hanem állásokra éhes emberekért törte le a régi világot. S ezek az emberek tanulhattak és tudhatnak sokat, de az országtáshoz többet értett Tiszának akármelyik egyszerű katonája. Németország mennyivel okosabb, legfőbb hadügyi parancsnoka most is halhatatlan fia: Hindenburg. Politikai életében ott szerepelnek a régi nagyságok, s ugye ezek nem akarják hazájukat az ellenségnek dobni ? En ugy hiszem, hogy a mi régi politikusaink közül azok, akik európai névre vergődtek, szintén szeretik ugy a hazát, mint akármelyik uj nagyunk, akit a forradalom hullámai partra vetettek.
Most, amikor van remény arra, hogy Magyaromzágot megmentsük, ne nézzük, hogy ki kicsoda és mi volt, hanem egyetlen gondunk az egyesülés legyen s az uj gondolatkörrel siessünk honunk talpraállitására.
Az uj világ, amely a régi romjain épülőben van, csak ugy lesz jó és szép, ha az építésben részt vesz az ország minden néprétege. Fő az, hogy felépüljön, politizálni majd ráérünk — benne.
A minisztériumban képviselve van minden párt. Kívánjuk ezért, hogy a komédiának vessenek véget, mert untat már bennünket.
|tanác« viharos illése.
tiltakozzanak. Miután ennek tagjai nem voltok otthon, Nagy György kérte a tüntetőkel, hogy nyugodtan várják be a béketárgyalások eredményét. A tüntetők ezután o Várba akartak menni, hogy Apáthy István főkor-mánybiztos mellett tüntessenek. A várnál azonban a nemzetőrök útjukat állták, akiket a hatalmas tömeg Hfeltoi huszároknak nevezett. Már-már összeütközésre került u sor, amikor a hadügyminisztériumból elősiető Bőhm Vilmos miniszter a tüntetőket nyugalomra intette, s azok eloszlottak.
A székely nemzeti
Budapest, jan. 19. A székely nemzeti tanács ma délben Jancsó Benedek elnöklétével ülést tartott. Jnnesó megnyitó beszédében hangoztatta, hogy a székelyek az antanttól nem kegyet,-kérnek. Barlha volt hadügyminiszter azt jelentette ki, hogy a fegyverszünetet azért Irtuk alá, mert bíztunk az ellenség igazságérzetében. Szabó főhadnagy tiltakozott a zsidóság térioglelása ellen, « azt éles szavakkal kifogásolta. Ai elnök indítványára a jelenlevő\'! a Dunapart szálló elé vonultak, hogy ott az antant politikai missziója előtt Erdély elszakadása ellen
Nagy zsidóellenes tűntatós Budapesten.
Budapest, jan. 19. „Ébredő magyarok" ogycsülcte elmeri alakult kcresztény-sociálistti egyesület ma délután a múzeum kertbon gyűlést tertottr amelyan í)00() fik nyi tömeg jelent meg. Már az első szónok a zsidóterjesz-kedés ellen foglalt állást, kifogásolta, hogy a kormány majdnem minden tagja zsidó. Beszéde közben azt a hitt terjesztették, hogy a muzeum kertben ciienforradalmárok gyűléseznek. Csakhamar rendőrség és népőrség vonult fel nagy készültséggel, körülvették a muzeum kertet és Igazoltatták a jelenvoltakat. Közben kiderült, hogy békés tüntetésről volt szó^ Nemsokára megjelent Fényes László kormánybiztos is, aki a népőrség beavatkozása miatt sajnálkozását fejezte ki, A tömeg azonban uzt hitte, hogy Fényes László rendeletére oszlatták fel a gyűlést, s ezért rendkívül fenyegető magatartást tanúsított Fényessel szemben. Azután mintegy 2000 főnyi tömeg végig ment a körutakon s tüntetett a zsidóság ellen.
A békekonferencia elnöke.
l\'ári*. jan. 19. A liftvas flgynök-ség jelenti: A békekonferencia elnökévé Poinearo beszéde után Clemenceau frsnoia miniszterelnököt választották meg, slíi a gyűlés he. rekesztéso után hosszabban tanácskozott Wilsonnftl, Lloytt (ieorgeval ás flonninovsl.
A csehek előnyomulása.
Bpesl, jan. 19. A hadügyminiszter jelenti : Ungvár környékén a demorkáeíonális vonalon innen a következő helyekről jelent.tték gyengébb ellenséges csapatok beérkezését : Kurjaremete, Nagygaj-dos, Peregnye és Nagykapos, Kassa és Rimaszombat kö zölt a csehek Szendrőn vannak. Losonctól délre kisebb osztagok átlépték az Ipoly folyót. — Jelenleg Fülektől északra állanak.
Az ukránok visszavonuljak.
Budapest, jan. 19. Az ukránok a lakosság tiltakozásának engedve, elhagyták Munkácsot és északkeleti irányba vonultak.
Nagyatádi Szabó István
miniszter. Az Országos Kisgazda és Földmivespárt kiváló elnöke: Szabó István belépett a az uj kormányba, mint annak tárcanélküli minisztere. Mindenki, akit az ország sorsa érdekel, örömmel veheti e hirt, mert Szabó István személye a legnagyobb garancia arra, hogy a kormány szekere a rendes utro térjen. Különösen jól eső érzéssel fogadhatják azonban Szabó Istvánnak ezen áldozatkész lépését n kisgazdák és földroivesek, akiknek jogos erdekei közelebb jutnak a megvalósuláshoz.
Pártpragrftmmunk kibővítése.
Számtalan levél érkezik huzzánk, amelyeknek legtöbbje a progaui-munk hoz a/ól. Minden rércébvi örömmel üdvözlik azt é« magukévá teszik, mert liiHeen ninos párt, amely a magyarság céljait, a nép boldogilását a a földaek illetéke* kezekbe való jutását akkora őszinteséggel képviselné, mint a kisgazdapárt Azomban prográmmunk — természetessen —■ nem meríti ki teljesen mindazokat a feladatokat, megyek reánk a jövőben várnak és imelyeknek a fojlődó gazdasági élet követelményei szerint leendő megvalósítását szintén kötelességünknek fogjuk tekinteni. Htlrgős fel-adatunk umgszftntetni azt a lehetetlen állapotéit amelyben földmi vis-iniiukásaink néhány heti túlfeszített munka jövedolméből kénytelenek magukat és családjukat egévi éven -át sliartani Jínnek .W--. voslására nenv élég\'a nép rétegéit a lehetőségig földhöz juttatni, ti. ezenkívül lueg kell teremteni olyan miutkimlkr.iip\'.^ai Is, am.ljek « foldmlvesmunkást és családját az ír legnagyobb részében beosnletM munkához és ennek alapján tisztw-séges megélhetéshez juttatják.
Gondot kei fordítanunk arra is. hogy a kűlönbözé termelési ágak között a testvéries együttműködés és kölcsönös támogatás a gazdaeági élet egész területén biztosítanék
Teljes erőnkből\' kell törekednünk arra is, hogy multunkhoz hivna ápoljuk s gaidatároadaUmban . szorgalmat, ninakásságot á» tikará-kosságot; a tulajdon suntstgimk liltél és azt a buzgalmat, hogy javainkat utódaink számára is biztosítani igyekezzünk á» ezen törek vésben más társadalmi rétegeket is támogassunk. l\'rograuuuunk VII. pontja különös sulyi helyez pártnak azon céljára. Iiogy a kisipart «z ott lefektetett elvek szerint elhagyott helyzetéből kiemelje s a nagyipar és töke ellen megvédje:
Szent hitté kell nevelnünk gyermekeink lelkében is a felebaráti szeretetet, amelyek uralma nélkül sem a haza, sem a társadalom, sem az egyesek boldogulása meg nem valósulhat.
Nekünk jut a feladat, hogy több-termelés utján hiztosii.uk az állani teherbírási képességének tokozását
Zalai Köilöny
1910. január 20,
és egyúttal más társadalmi osztályokban dolgozó minden rendű ós rangú polgártársaink életfentartási szükségleteit és így saját életfentar-tásunk eszközeit is.
A megerősödött társadalom a maga kipróbált hazafiságával képezi ma is, ós fokozott mórtókben les* hivatva képezni azt a megingathatatlan alapot, melyen sziklaszilárdan log felépülni egy nyugodt, megelégedett s a társadalom minden rétegével testvériségben egyesülő és egymásra támaszkodva biztosan boldoguló Magyarország.
Kttól a hittói elteire kérjnk földműveseink, gazdáink óe etek kóréban működő minden rendű polgárjogot nyert munkáskörök lelkes odaadó támogatását
Hisszük, romóljuk és óhajtjuk, hogy küzdelmünkben szivcaen nyújtanak segédkezet mindazok a polgári elemek, kiknek számára éppen ugy óhajtjuk a rendet és nyugalmat. mint saját gyermekeinknek.
A földművelésügyi mi niszter nyilatkozata a földreformról.
A mai időknek kétségtelenül egyik legaktuálisabb és egyúttal legéletbevágóhb kérdést:: mi legyen a földdel, milyen uj, igazságos és arányos elosztás szolgáltassa az eddiginél jobb megoldásnak kulcsát?
Miután e kérdésben a mi állás-pontunkat már számtalan esetben kifejezésre juttatúk, most ismertetjük Bura Barna miniszter nyilatkozatát, aki a földrefoxgi törvénytervezetéről a következőket mondta: A kisajátítandó föld megváltába méltányos becsérték alap ján a* 1913 évi forgalmi érték szerint történik. Ahol ez az érték tulmngas vagy lulalácsoiiY, ott módot adunk arra hogy a bíróságok állapítsák meg a m I-tányos megváltási árat. Elsősorban a jogosult igénylök választmánya tárgyal a birtoktulajdo nossal Ha megegyeznek, akkor jóváhagyásért a birtokrendezési tanácshoz kell íordi:lniok. Ha maguk között nem tudtak megállapodásra jutni, akkor a birtokrendezési tanács állapítja meg a megváltási árat és ha az érdekelt felek ezt sem fogadnák el, akkor az illetékes törvényszék szabja meg véglegesen a megváltási árat. Külön rundelet fog intézkedni arról; hogy a törvényszékek gyorsított eljárással U lön perrend szerint tárgyaljak la a vitás birtokmegváltási Ogy«k»t. Kgyébként az 1913-as forgalmi érték olyan, amely mogfrlel « viszonyoknak A megváltási urat I a tulajdonosoknak a (öldváltsági kötvényekben fizeti ki egy a célra alapítandó altruista Intézet Megváltható leiz minden üt-
száz holdnál nagyobb földbirtoknak. ötszáz holdon fölül eső része. Ahol nagy a földszegénység, ottan megváltható lesz minden kószát holdon fölül eső rész. Abban az esetben, hogy ha két-.száz holdon fölül kisajátítják a birtokot, a tulajdonosnak joga van más területen igényelni az ötszáz holdig terjedő részt. Egyébként mái- folyik az igénylők összeírása
A kiosztandó földre való igény-jogosultságot a törvény meghatározott sorrendben szabja meg a katonaviseltaég, a rokkantság, a családtagok azima és az éléikor szerint. A földbirtok átengedése két jogi forma szerint történik : iw igénylök örökhaszonbérletbe is vehetik a földöt és magántulajdonba is, aszerint, ahogy akarják. A törvény a választat ne igénylők szabad elhatározására bízza. Az örök bériéinél rendes Mrt kuli fizetni, a magántulajdonnál pedig vagy készpénzben kell kifizetni az egósz vételi Ö1I-szeget, vagy pedig , lókekamat. rendszer szerint fogják törlesz-toni A törvény favorizálni fogja a termeli szövetkezeteket. Minden igénylő annyi földel kaphal, anionnyit egy osalád meg tud mllvelnl és amennyiből meg tud élni Vidéketilint. sőt községen-kint is villózik ez a kulcs; egyetlen szempont a megélhetés és a megművelés lehetősége lesl.
Természetes, hogy minket _-z » nyilntkout nőin elégil ki, mert programmunk határozottan követeli hogy elsősorban nem tatMwviuH egyének kapjanak földet, hanem elsősorban u háborúban tényleg részt vett JMmHve, is föUmHn-Ms katonáit, azok árvái és a kis-és törpebirtokosok,^ a földműves munkások, a gazdítsági cselédek atb. L\'z pedig nagy különbség.
♦ ............................«U>>n>n«
j KUÍrólag Víká.yníH
I » » Vi\'iVVfl\'iV.WrtVWj.yjj
OMEGA I
j és még több clsírondü, miir-
í kával ellátóit arany, ezüst,
j nikkel férfi- női
[ÓRÁK,
! karkötő-órák,
j mig a készlet tan. kaphatók
| VÉKÁST KÁROLY
j óra- és ékszorlizletóbcn,
j „Szarvas" épUlet.
J Reklám íralt! + Riklinánk!
| I lm ni, tátiméi 14 karátaa
I 1 irn, jt,j,llrlkl... ■■
Klaárólag Víká.ynrfll
Vallás, hazafiasság ós a szocialisták.
Tagadhatatlan, hogy forrongó időnkben az ütköző pontok a szociáldemokráciával szemben ugy a középosztályban, valamint a földműveseknél elsősorlmn a vallás körül forognak. Érzik ezt a szofliális-ták is, némelyikük szívesen ki is kapcsolná ezt a kérdést, program injuk azonban nem engedi. Hogy mégis valahogy áthidalhassák a kérdést, ugy siklanak el feletto, hogy a vallást egyszerűen magánüggyé teszik meg szónoklataikban. Hogy senki fel ne; üljön hz ily<n kijelentéseknek, röviden bebizonyítjuk, hogy a sociáidemokraták a Vallást egyenesen el akanják törölni, s azt a leltekből kipusztítani. Marx Károly, a mai. íocializrans megalapítója azt mondja: a lelkiismeretet me kell szabadítani a vallás babonáitól, mert az a nép kábító szőre, amely az emberiség fejlődésére semmi fejlesztő hatással nincs, őzért a föld színéről el kell törölni. tN\'eue Zeit 1890-91. év 18. filzet, 676-lap, KapitaL.I. 59. I.) Dietrgcn: Hogy, li.a a vallás természetfeletti: lényekben (tehát Istenben fitb.) és orókbon hisz, akkor a sociáldemok- . rácia vallás nélküli. (Kanzelreden, 1891. 16., 17. I.) Kautsky, egyike a legnagyobb szociálistáknak, tejjea nyíltsággal kimondja, hogy hivő kerrsztóny ós igazi sociáldeinokrata egyidejűleg senki nem lehet. (Neue Zeil 21. évf 1 sz,) Faber Oszkár magyar sociálista vezér ezt mondjá : Már régen napirendre tértünk a templom- falai közé, a gyóntató szé«be szöritott s ceremóniába fu-1 ásított vallás felett- Garbai Sándor így beszél: u világháborúban meghalt az Istfi|i és föltámadt a vörös internacionalizmus. — Nyilvánvaló ezen átvett adatokból, hogy a sociálisták a vallást YÓgleg megakarják szüntetni. Kérdeztük azonban, hogy a fiatal gyermek lelkébe — bárrailyen vallfounál — mivel csepegtetik bele az erkölcs tanait, ha nem a vallással? Hiszen minden vallásnak vannak igen szép tanai, amelyek csak\'jóra. emberszeretet™, munkára nevelik, illetví"oktat-ják az embert. „Ne Ölj, ne lopj. szeresd felebarátodat stb. tanokat ki adta az emberiségnek, a szocialisinns, vagy a vallás? Bizony a vallás! A most, amikor minden vallásfelekezet igyrkezik a maga tanainak szabad tanithatását fenntartani, akkor azzal támadják meg a katho-likusokat és Adókat, hogy ölelko-zik a csuha és a knftán. Ugy lát-szik, vannak emherek, akik előtt
már semmi sem szent.
*
A máik a haza kérdése A magyarországi szociáldemokrata párt programmjának a negyedik pontja szerint a szociáldemokrata párt iumzelkfai páti. Vagyis: legesleg-
elsó érdeknnk tekinti a szervezett munkás érdekeit, s ezen tikjában, ha szükséges uvm kiméi hazát, vallási, családot, tulajdont jfilső a proletár osztályéinak; amiért \'feláldoz mindent A stotíialism is leg-, nagyold) szószólói: Marx, Engels, Bebel, Kautsky, Strusser, mind a nemzetköziség zászlóvivői voltak. ,És utóbbi szerint nincs helytelen\'e\'bb felfogás, mint az, ha valaki \' egy nemzet keretébe ill szkedil^ l)ej$v. Hallottunk ugyan a magyar §zocia\\ listáktól néhány szót a hazafiségról, \' végre is a haldokló haza h\'alálhör-gése, még a vadat, is megindítaná, érte atomban nem té\'ttek semmit, mert tanaik, .snerjnt a haza;\'» így Magyarország nem fontos. A-z ipari munkásnak ott ; a hazája, áhöl munkát ós nagyobb fizMéul kap, a földmlvesó pedig ott, ahol a ki* háza, fölibe van, ahol ;örogei éltek. \'A, munkás mindene a. gép, ame)y mellett dolgozik, s előtte a legnagyobb hátalom a íjiunkaadó A földmivta mindene pedig az ország testének egy résíe, — s bajban nem a munkaeszközére, vagy tum-kaadójára, hanem \'at ég fe|ó tekint E szempontok szerint bírálják meg .minden alkalommal párthiveink a szociálÍ8ták által hirdetett hazafiságot s a vallás körül bir.iaett p ogi-ammjukat.
A sátán felesketi híveit.
Hogy miliő ördögi furfanggal .dolgozik- Mezőfi Vilnioo a jámbor falusi nép között, melynek épen vallásosságát iparkodik piszkos po-Ikikai céljaira kihasználni, arra Ujabb világosságot vei Csizmadia Sándor államtitkár iapjs, ntely a vén rókának, egyik legjellemzőbb nép ontó kprteefogásál -imigyen ismerteti:
.A magyar löldminVi nép tiszta lelklisinerert tói e és bee.snle-tességére számítva, ugy látszik, nagyszabású — özlelet eszelt ki. MeiőIK Vilmos, közismert póll-likai kalandor. Hogy a fiildmivrt nép jőhUumthiégét nzleti hiiszóií-szeraWre kiváltja lellntsználui Mezöti Vilinos, lekőlöljnk\'nzt az ,eskltln, am t a maga számára szanaszét az orsíágUn hiszi^eny emberekkel olhlti-t; ,Kn ésktiszöin, hogy Magyaioisaághoz hü leszek ós teljes függetlenségét megvédem. Minden erőmmel Magyarország népének jatát, siabad-ágát. é« haladását fogom szolgálni A kőipontHak jóra irányuló ulasi-lásait követem. Isten engem ugy segíljtfü." Kittiek az esktluek első fele megegyezik annak esltlt-nek szövegével, melyet a nép-köitánwígva tettek le ai ország hivatalnokai és katonái. KViel a csalafintasággal akaija ez h köz-ismeit ttzleteluber a niaga horgára fogúi a fOldmive.eket: A
1019. január 30.
Zalai Köilöny
3.
■ inAwdilí rósz p&lig v»|«mi IíOi-. yoptról |m«4I, ami nemmU. mint MeiM iselju, n ,8iaM Sió" oimti lupjJnnk n kliutóhiva-t«l«. Aki in»r ilyen obLiii leteti, m nem kttteleztft ningAt ne isten. ne ember elólt aemmiro, -mert minek u eskünek a kivótelu ko-ilimóges népbolondltán, ntfllit-1 iiiohkoílii"
Vigyitzatiak trhit a kisgazdák, hogj holmi Jlezód Vilmos féle liuniiientóanek fel na Öljenek, mert a mindenfóle kaháni gyűlés, meg a 48. jelszava alól kikiabáló litgozJa-pártiaskodás nem más, mint kalandor, liaiug, félrevezető néplwlonditás.
Jegyzetek.
A nómstek mégis csak emberek, nem dobják oda prédának országukat a kommuuismusnak. Kemény harc árán, do rógesitek vele. Hol rágjunk mi ó tóink? Ellenség tépdesi leslflutet - ■még rnngleYÖ kis területünkön pedig leselkedik a felforgatás ördöge. A köztársaság ellen még kritizáló szót sem ejthetünk \' ki, mi szegény pplgárok, de Kún ittla\' ós társai, akik a köztársaságból kommunista államot akarnak csinálni, azok szabadon szóno kolhafnak. Megmenteni tehát az orstágbt — nem szabod. Lefelé ráncigálni, az anarchiát hirdetni, nz] lehet, mert ez az ó szemükben csupán egy eszme, azt pedig, — ha ilyen — szabadon ordíthatja mindenki Aki- anarchiát akar, az nem forradalmár, -fy aki rendezett viszonyokért aóbajl, az lecsukni való rebellis 1 Ember legyen aki uiHgórti,
*
Nem tudom megértonl még mindig a szabadság magasztos fogalmát. Másként magyarázzák, mint tartalma, terjedelme e fogalomnak megengedné. Fenséges értelme csak burok, amely terrort takar, eröszakot fed, zsarnokságot ró reánk. Kevesebbet kellene róla szónokolnunk és többet gondolkodni felőle. Talán ugy megértenék, jobban az emberek. Mert most van ugyan szabadságunk — szóban —r,. de a gyakorlatban még mindig rabszol-; gák vagyunk, ha másként merünk gyűlésezni, szólni, mint ali9gy egyket embernek tetszik. Mikor lesz verőfényes a szabadságnapja, ilyen-formáu még csak az Iston tudja, mi nem érezzük.
Mindenki szervezkedik. Most már az inasok, - pardon a sértő szóért -— a tanulók is szervezkednek. Helyes. A szervezkedésben az erő.
Egy menyasszony emlékkönyvébe.
— Virághimes ábránd most mipejaz, amit látsz, Üröm, derii, tavasz S boldogság koronáz. Ború és fájdalom téged Hogy is ér el, Töviskoronáról mesét sem hinnél el.
Mert eddig virágként üvegházban nviltál, Alkalmad sem került,\' hogy megtudd, mi az ál. hited igaz útját, hogy most járni kezded A gyermekszobából kifelé visz lépted: — A. rideg és s»vár számító\' pusztába, Hol minden örömnek munka s köny az ára; Hol nem hajnal hasad bíborral,, arannyal, Ha nincs léptünk tele bozóttal és jajjal^ Vihar tépi, rázza eszmériyéiok porba, Sokszor reánk suhint a nyomor. ostora ...
— A lelkünk veled megy uj élted útjára, Imánk, szemünk kisér, nogy soh\'se légy árva,
S nálad legyen — mig élsz — boldogságod; kincsed, Akinek lelkébe te a napfényt hinted, Kinek erős keze, ha közéig bármi vész, A darabos utat törni, tarolni kész. Hogy élted folyamán semmi viharrodor Ne támadjon, kelien, mely kétségbe sodor. . . . Fájdalom fullánkja telkedhez ne érjen, Napod mosolyogva ragyogjon az égen.
Dr. Lukács József.
BIREXE.
NAPTÁR.
\' R. kttth^f ftbiá\'n ós S«b. \\i\' Pwt- üéb. Gtir. kel. Triodúim, I*r. S«bAt 10. 5070\'. •
A nap k41 7 óra 42 perekor, nyugszik 4 óra 80 perckor. A hótd kél- 11 óra 4 porckor, nyuR-sxik I óra 26 porckor.
A nap hossza 8, óra 87 porc.
— Városi közgyűlés. Zala-varmegye alispánja a Nagykanizsa r. I. városnál üresedésben levő levóllárnoki, kataszteri nyilvántartói ós Írnoki állásoknak, Valami nt ezen \'állások betöltése folytán megüresedő egyéb állásoknak az. 1886. ^vi XXII. tc. 68. §-a értelmében\' választás utján leendő ^betöltése céljából megtartandó kóp-viselőjestületi. tisztújító. közgyűlés határnapjául • 11)19. évi január hó 21. napjának délutáni 3 óráját tűzte ki.
— Esküvő. Szombaton déll>eo uz alsóttiinplomban esküdtek őrök
VjiŰ5égct egymásnak flyöuiör\'ey István fiazolgabiró ós Plihil Erzsébet, l)r. Plihál Viktor közjegyző je^iiya. A polgári esküvő ugyan e napon d. e. 11 órakor volt. -A fiatal nárnak sokan kívántak esküvőjük alk\'almá-ból igaz éa tartós boldog eletet. Az esküvő külömben, a legnagyobb csendben meni vegbe ós nemes egyszerűséggel
— Vigyázzunk a kutyákéra. Több paua íz érkezett hozzánk,\'hogy a kutyák harapósak és több kutya gazdátlamil csavarog a városban. Tegnap is egy úriembert harapott meg ogy kutya, akinek azután a fővárosba kellett felutaznia, hogy . a netalúni bajnak elejét vogye. K közveszélyes állapot .szanálására felhívjuk rendőrkapitányságunk ügyeimét
amint az élet mutatja 8 nyugodtan, pamlagon ülve igy gondolko-jzík a gazdag polgár: Kön-iyü a szervezkedés, akinek nincs mit veszíteni l ... De uraim, talán fontos volna azoknak a szerveikedéso is, akiknek van mit veszíteniük I Különben ne bolygassuk a nyugalmat. A szervezkedés munkával jár s a munka szótól még sokan irtóznak
azuj társadalmi berendezkedésben is. »
Mindenütt disputálnak. Mindenki bölcs lett egyszorre. Sok a vitézek száma, megszaporodott a hősök serege. Mégis ütnek .bennünket szegény magyarokat s maholnap országunk csak volt. Az utcán hallottam s minap két ember vitatkozását. Kéztel-lábbal bizonyították igazukat egymásnak. Az egyik végiére is hangos szóval mondta: ha másként gondolkozik, a koponyáját töröm be és a beleibe gázolok. Ki beszélhet nálunk hálramaradottság-rói? Nagyot haladtunk. Az elvek körébe most már aJkoponyák és a belek is bevonattak. így tágult az. elvek köre. \'.
Házasság céljából ismeretséget kötne intolligons, jó megjelenésű, 32 óves, rom. kath.. vnllósiu önálló jobb iparos, kinek a város-bolterületón nagyforgalmu üzlete van, oly intelligens, háziasan nevelt 20—25 öves leánnyal vagy g\\ormektelcn fiatal özveggyel, vallás külünbség nélkül, kinek 00 -70 ezer korona készpénz hozománya van. Ajánlatókat c lap kiadóhivatalába „Boldog jövő" oimre kérek\' küldeni. Szigorú discreció biztosítva. §
— A Times Magyarország
ró!. A háberu előtt nem ismerlek bennünket a külföldi újságok, a háború alatt megbecsülték fogyvo-reinket, a fegyverlerakás óta azonban tudni sem akarnak rólunk. Isten csodája, hogy végre a legnagyobb külföldi lapok egyike, a Times, a napokban egy hosszabb cikker- irt rólunk, amelyben ismerteti a mi operettforradalmunkat s jelenlegi helyzetünket. Megállapítja ez a jól értesült laj), hogy ma Magyarországon senki sem dolgozik, hanem húzza a munkanélküliség magas dijait, ami az államot csődbe fogja vinni. A forradalom kitöréséről clflcomber végéig, tehát két hónapig — a népkormány kiadása több mint három milliárd, vagyis háromezer millió korona volt. Hogy hová és mire kellett ez a rengeteg pénz — uz szegény polgártárs, nem tartozik miránk. Ha azouban kérdezi valaki, hogy különböző célokra miért adnak ki hihetetlen összegeket, akkor megmondjuk, hogy e mai bópénzü helyzet nem szolgál mást, mint a communiz-nnjat. Csődbe k.rgetni az államot, hogy- • »gy lefoglalhasson minden vagyont. .Mi nem mondjuk azt, hogy a munkás ne kapja meg rtzt, ami őt joggal megilleti, azt se mondjuk, hogy minden jó volt s hogy most is jól van. Nem 1 De nem tudjuk megérteni, hogy most, amikor minden üzem szttnfic tel és amikor rengeteg munkaalkalom van, amikor mindenkinek az állam düledező épületét kellene javítani : óriási segélyezésekkel növelik a munkanélküliséget. Bzer és ezer hold földben bene van a ; krumpli, a répa stb.. ami órriáui veszteség a-közre, kiszedni mégsem szedi, senki. 11a az állam, s az uraimén levők törődnének azzal, hogy tavaszra éhség no legyen, s hogy munka nélkül senki nagy keretet, hez ne jusson, akkor ezeket a nagy gazdasági bajokat könnyen el lehetne! háriiani. Vezényeljék ki a katonákat munkára, — a laktanyákban ugy sincsenek eléggé foglakoz-tatva, vagy a munkanélküliekből alakítsanak nagy munkásseregeket, — amelyek minden. vidéken életet ön-tenénel. & pangó ipari, kereskedeiui s földgazdasági életbe. Hiába adnak ki ezer rendeletet, — ez mind asak leplezése annak, hogy ma Magyarországon munkanélkül is lehel munkabért kapni. i
— Gyószrovat Berhty József, városunk társadalmában, nagy tiszteletnek örvendő ékszerész 76 éves korában elhunyt. Halála városszerte nagy részvétet keltet. Fia, leánya és kiterjedt rokonság gyászolja.
unni á no cigarettapapír es hüvely jgfe
IflUUlAnU „ felülmulkatatl an
CLUBSr ECIALITE ^kyiavm a védjegyre 9 tf.í\'jüdian,
Zalai Köílöny
1019. január 20,
— - Az uj kormány eskütétele. Az uj kormány tagjai tegnap délben fél 11 órakor tették le ai eskOt Károlyi Mihály elnök kezébe. Az eskn letételt* után rövid ideig tartó minisztertanács volt.
— Oltáregylet Bécsi Vazul plébános elnökségével az oltáregylet tevékeny munkát kezdett meg a Ferences-zárda fogadótermében. A társadalom minden hölgyrétegét magában foglaló egylet hetenként kétszer jön össze munkaórám, amikor is templomaink kopott, szakadt egyházi ruháit dicséretes buzgósággal javítják, foltozzák. A régóta szükséges egylet ^tevékenységét hálás figyelemmel kiséri városunk keresztény társadalma.
— Pártalakuláa. Az iparosok körében a Socialís Ipargazdasági Párt megalakult, amelynek célja az iparosok érdekeinek Védelme. A párt elnöke HofftuattH Henrioh jónevü iparos, aki .helyi társadalmunkban elismerésre méltó szerepet visz.
— A rendőr fontos tényező a társadalomban. Nemcsak külsó disz, hanem szükséges közeg, amelynek puszta jelenléte is jótékonyan hat a bizonytalanságtól felajzott idegekre Mi kanizsaiak sikeresen megoldottuk e kérdést Van rendörnógUnk, éspedig olyan, amely a vár«s*oWmn párját ritkítja. (iyönyöriUaw szemmel nézek most mindig rájuk. Minden utcának megvan a maga őr-sseme Már is érezzük hatását, hogy rendőrségünk újjászervezésénél m m garasoskodtunk. A rablóromautíka szünőfélbea van, a betörések krónikája mind szűkebb térre szorul Külsőleg díszei a városnak, amint kiöltöztet lék őket. t-ovasrendóreink pedig lovaikkal, a fővárosnak fa díszére válnának. Van agilis rendőrfőkapitányunk, tettre kész rendőriégi tisztikarunk, amelynek a rend fenntartásában hü munkása rendőrjji-génységünk.
— Gyufaszükséglet biztosítása. A kereskedelmi\' miniszter felhívta a gyufaipari szövetséget, hefj a törvényhatóságok részére a rendelkezésre álló készletek mindenkor a lakósság számának megfelelően szállittasnnak le A hivatalos lap mai számában megjelent a miniszter körrendelete, amely ezt tudtára adja a törvényhatóság *el8Ő tisztviselőjének. Figyelmébe ajánlja egyúttal a gyufnkészletek egyenletes elosztását, aminek lehetővé tétele és a kellő ellenőrzés céljából a gynfaipari szövetség január l-tö| kezdve\' minden törvényhatőség első tisztviselőjével közölni fogja a leszállításra kerülő gyufamennyiséget éu azoknak a kereskedőknek név jegyzékét, akik gyufaellátmányban réezestllnek. — Ideje lenne, ha városunkban ír végre rendeznék a gyufakérdés körül fuuálló tűrhetetlen állapotokat, mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk a dolog mélyérc uyulni.
A megtelt város. Nagykanizsán üres lakást állítólag nem lehet találni. így mondják, Sokan volnának pedig, akik Másra Várnak Ha már szó esett laptársaink hasábjain a lényüzésszorllon nagy lakásokról, amelyekben alig egy ember lakik, ezen anomóliák megszünteté-sére tegyen meg minden intézkedést h hivatott hatóság, hogy p _ téren se hangozzék jogtalan panasz a lakosság köróból.
— Közélelmezési közlemények. Listl: Hatósági ellátásban részesülők lisztszükaégletüket f. évi február, március, április hónapokra egyszerre átvehetik, aweünvi-ben--ezen igényüket a hatósági igazolványukon fültüntetett kereskedő, nél bejelentik és a liszt ellenértékét ugyanott lefizetik. Felhívatnak tehát mindazok, akiknek a 8 havi liszt átvétele módjukban áll. igényüket minél előbb, de legkésőbb /. hó 25-ig érvényesítsék. Későbbi jelentkezés figyelembe nem vehttő. A januári liszt a kereskedőknek kiadatott és ugyanott sürgősen It-veendö. Cukor: A lakósság részére ejuttal nyersemkor utaltatott ki. A januári ►zQkséglel a kereskedőknél rendelkezésre áll és haladéktalanul átveendő, hogy ennek megtörténte után a február havi járandóság^ is azonnal szétosztható legyen.
— Fuvola-tanfolyam. Wir-nitzer György, a kiváló 48-as karmester és fuvolaművész, fuvolatanfolyamot nyit. Hasonlóan táliit zongorát, hegedűt. Városunk zenekedvelőinek Ügyeimébe ajánüyk a jelfs művészt, aki. sxivvel-lélck-kel rr gyar akar lenni.
— In, aAMDOK KIKLÓ1. orvos, urolűffun is börgryóarfrá**. Beuául On»D8r«irl-«t IS. az. alatt a* susttUa fl. •. U-\'/jMf, «.,.■•
4-a-wr.
IRODALOM
(
A Figaró mindig érdekes é* szerdán jelenik meg. Kapható min* denütt az ujbágárusóknál. Kiadóhivatal Budapest, VI. Teréz-kőrút 5.
Az Él«t a legszebben illusztrált saépírodalmi hetilap, Gazdag tartalma változatossá s vonzóvá líjszí. Kiadóhivatal Budapesti II. Fehérvári ut 16. • « V" A Vasárnapi Ujaáff-ot régi kora óíi elterjedtsége is dicséri. Érdekes képei és klasszikus tartalma ajánlják e lapot. Kiadóhivatal Budapest, IV. figyelem utca 4
X^eutöcb Gusztáv
drogéria
féHyképéiziti izakflzlit
Az összes fényképészeti ílkkck, u. m.: lemezek, gáz, bróm, és celloldin papirosok és az összes fényképészeti vegyszerek (amatőröknek is) állán-dóán nagy raktáron. (i
Újságkihordó
felvétetik
• lap kiadóhivatalában,
Fő-ut 13. hz.
2000 hektoliter boros ászokhordót
3—4 éven egtteéges vat.l»íí tölgyfából, axoiiQ^ltiasxnál-h«ló Állapotban 10 80 hektoliter nagyságban nzillilok 06 K-tírt hektoliterenként. PrtbaktlIdemiSny 1 lajjon kb. 260 liektolitor.
: SÁRKÁNY JÓZSEF borkere«kedö;Gyöngy*» iji
Hirdetmény.
A vármegye \'.erilletén az idén lermett burgonya, répa és tengeri egyrészt betakaritatlanul áll a földeken. Ha azonnal nein segítünk a bajokon, ugy pusztulásnak indul.
Hadügyminiszter 33483. eln. Mg. 019. számú rendeletére a legsürgősebb munkák elvégzésére munkásosztagok alakitlatnak a jelenleg bevonulva levő legénységből és u most leszerelt két legfiatalabb évfolyam legénysége ia ilyen munkásosztagokba való belépésre fclhfvatlk.
Munkadíj minden munkanapért a munkaadó állal IH K és 4 K katonai zsold. uuzNen 20 K. Élelmezés a munkaadó által adalik, elegendő, kiadós és egészséges élelmezés, legalább háromszor hetenkint hus.
A bevonulva levő legénységből munkásosztagokat nem tudunk alakítani, mert a legénység a vármegye területén határvédelmi szolgálatot teljesít. Felhívatnak tehát a leszerelt 1899, 1900 évfolyamú katonák a munkásosztagokba való belépésre annál is inkább, mert tudomásunk van arról, hogy közülük sokan belépnének mun\'kásosztagokba, ahol mint polgári munkások lesznek beosztva.
Aki belepni óhajt, az jelentkezzék a helybeli régi gimnázium — számú szobájában a katonai munkásotthon vezetőségénél és hozza magával a katonai okmányait.
Mindenkinek hazafiúi kutelessége az ország termését a közellátás biztosítására megmenteni, mert ha nem lesz élelem, ugy felbomtlk a rend, amit ellenségeink nem. néznének tétlenül, hanem megszánnának bennünket. — Akkor vége a nép szabadságának.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Hadügyminiszter 33483. eln. Mg. 1918. számú rendelete, mely a járási főszolgabírói hivataloknál ós a helybeli állomásparancsnokságot! betekinthető.
Magyar katonai áUomáqparanunokság Nagykanizsa.
Itt az idő!
Még\' nem késett el, ha hat darab használt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most megjelent legújabb kacagtat ó tréfás
„Újvári telefonál"
című kétoldalú hanglemezre. Nagyszerűen sikerült mulatságos telefonjelenet! Kizárólagos joggal
Wagner
Budapest. Józaef.körut 15. Fiók. IX., Ráday-utca 18. szám.
T.l»fou: Jóí.Bf 3S ,3
lloi.iMAg.p.k ** favarftM IWKJ bw**. ru>Up«. *.,..».,,.. Umri fi h.n.u.r.rtWík Uyr.li
Nyomatott a laptulajaono.: Z»i»l Károly 6* Táraa, nyomdai mülntáíetéban.
58-ik évfolyam.
Nagykanizsa\' 1V9. január 27.
4 síin.
ZALAI KÖZLÖNY
SMrkaaztSság *m kiadóhivatal i Fő-ut 13. s*. •»I«nrt.a«r bálban. 1NTBUURBAN-TBLBFON i 183
jUrd«té«ek M nyllttér dljaobáé iíorlnt vételnek tel.
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY.
Kormánybiztosság.
Ha azért kapott volna Zalavármegye és Nagykanizsa kormánybiztost, mert a lobogó és harcos hazafias szellemet mérsékelni kellene, akkor nagy lenne örömünk. Azonban nem a tárogató zenéjét kell elfojtani, hanem a szabadság eszményének kosztümjébe öltözött romboló áradatot kell megállítani, amely felfordította a megye rendjét, veszélyezteti közbiztonságát s a nemtörődömséget addig vitte, hogy rengeteg terményünk még kint van az Isten szabad ege alatt, dacára^a sok férfi erőnek.
Dr. Briglevics Károlyt ismerjük, örömmel üdvözöljük a megye élén s hisszük, hogy iiagy tudása, igazságossága és erős keze alaposan belenyúl majd a dolgokba s áldás nő nyomában.
Sneff József, mint a szociáldemokrata párt helyi csoportjának irányitója majd nem kizárólag politikai okokból lett kinevezve, ezért munkája is előreláthatólag a párt érdekek keretén belül mozog. Mi így látjuk a dolgot, de mégis elvárjuk a kormánybiztostól, hogy felül tud emelkedni a morgó politika fölé, s inkább a sok baj, keserv és jajszó felé fordítja az állam által neki adott hatalmat. Ez által a város békéje is biztosítva lesz. Munkájnkban tekintsenek Erdély felé, ahol ujracsilloga magyar szurony. A fojtogatott haza halálhör-gése csatasorba állította ottani véreinket a kezdhátrafclé mozogni a román banda vonala. Ébred végre a nemzet s jiisszük, hogy a sok lehajtott fej felvágódik, s meg tisztul az ország a sok betolakodott féregtől.
Megjelenik minden hétfőn korán reggel.
BlóllxetéM áruk 1 B*é»i évre 19 K. félévre 7\'30 K, >ni«l. évre K 3 73. - ,„„-. Egyes szám ára 30 futár.
Fontos kijelentések a békekonferencián
Pdrfs, jau. 26. A bókokonferon-oia szombaton délután teljes ülést tartott. A bideg ellenére óriási embertömeg gyűlt össze u külügyi hivatalnál Az érkező Wilsont és Olemoncaát zajosyoyáoióbnn részesítették. A gyűlést 8 órakor nyitotta mog Clemenceau, aki felolvasta a népek szövetségéről szóló kézi rali javaslatot, mely szerint az értekezlet határozati Ing megállapít ju, hogy azon világrend fenntartása szempontjából, melyet a szövetkezett hatalmak most fölállítanak,\' a népek szövetsége szervének olyan megalkotása, mely a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítését biztosítja. Ez a liga, amelynek megalkotása az általános békeszerződés integráns alkotó részét lesz hivatva képezni. E liga tagjai időnkint nemzetközi értekezletre gyűlnének egybe és állandó merve lenne egy titkárság, >amUy ligfc fcgytái. int<faní\'Kiutált Wilson állott föl szólásra A háború által fölvetett kérdések szabályozósa teljes — mondotta Wilson. — Szervezetet kell mtyd alkotni, mojy a nehézségek állandó szabályozását teszi lehetővé. Mi itt nem a kormányok, lianem a népek képviselői vagyunk. Az egész emberiség követelményét ki kell elégíteni. Állandó békét kell alkotnunk é.s gondoskodnunk köll arról, Jiogy a tudomány a jövöben a civilizáció kezében maradjon ós ne válhassék annak megsemmisítőjévé. Az Egyesült Államokat belokergették ebbo a háborúba, mert ők az igazságot akarták megvalósítani. Munkájuk hiábavaló lett volna. Ez a területi kérdéseknek a népek szövetsége utján leendő megvalósítása nem volna elérhető. Ka nagy csalódást okozna. Wilson
beszédit a legoogyobb figyelemmel kisérték. Azután felszólal Lloyd (ieorge, aki kijelontte, hogy az angol nép a legnagyobb lelkesedéssel csatlakozik e javaslat mellé. Kijelenti, valóban itt az ideje annak, hogy más módszert eszeljünk ki a viszályok elintézésére, mint a szervezett mészárlások módszerét. Ezután a jelenl-ivó \'államok megbízottai beszéltek még s hozzájutlak a benyújtott két javaslatot
Névjegyeket
késeit lupánk nyomdája Főút
Portugália lángban.
Madrid, jan. 26. Oporló-ból érkező utasok beszélik, hogy egy repülőgép jelent meg Vigó portugál város felett, röpiratokat dobott le, amelyben meghagyja az idegeneknek, hogy azon nal hagyják el a várost, nehogy a bekövetke-laradö vérfürdőnek áldozatul essenek.
Lisszabon, jan. 26. A főváros több helyén harcolnak. A küzdelem eddig mindenütt a köztársaságiaknak a mo-nnrehistákon aratott győzelmével végzMött. Ugy látszik, hogy Oporti az egyre szorosabbá váló körülzárás miatt már nem tarthatja magát sokáig.
kféforedö magyarok
Budapest, ianuár 26. Az.ébredő miigyarok egyesülete ma d. e. 11 órára a Gólyavárba gyűlést bivott egybe. A muzeutn kornyékét erős katonai osztagok szállották meg. h. volt egyetem gondnoka nem engedte meg a helységben a gyűlés megtartását, minthogy arra nagy sociáli.sta és kommunista csapatok is felvonultak. Ezérí a soeiálisták és kommunisták a Fiume kávéház elé vonultak, amelynek erkélyéről Nánási comnniüista vezér beszélt a bérházak kommun\'zálásáról és felszólította a tömeget, hogy február 1-éu ne fizessenek lakbért. A közelben levő nemzetőrség közben készülődni kezdett, miközben egyik őrnek u fegyveré elsült. A tömegen nagy izgalom vett erőt ós a jelenlevők közül egy dr. Adlor nevö ur a lövéstől megijedt és szaladni kezdett. A tömeg azt hitte, hogy ő lőtt, utániiH rohantak, elfogták és véresre verték. Ezután a karhatalmi osztagok /eloszlatták a töme-g"t. .Este kisebb kommunista osztagok megjelölitek a l\'esli Hírlap elölt, ahol láripás tüntetést rendeztek. Azután beverték a Vigszinház-kávéház ablakait. A másik csoport a Konti utcába ment, alnoi az Egyenlőség cimü cionista lap szer-t kesztóségét összezúzták.
A földbirtokreform kérdése.
Buza Barna földművelésügyi miniszter azt tervezte, hogy középbirtokos csak az lehet, aki gnzdnsági akadémiát végzett, vagy mint gazdatiszt rnár 15 év óta működött.
A Kisgazdapárt azt követeli ezzel szemben, hojry bárki is lehessen középhirtoKOs, aki saját maga és családja művelte á birtokát, ha a középbirtok megszerzéséhez megvan az anyagi képessége.
Ezt megtiltani neifi szabad, mert ez a szorgalom és tíjfrekvés megbénítását jelentené abban a kisbirtokosban, akinek rátermettsége és anyagi .ereje van a középbirtok kezelésére és megszerzésére.
Köztársaság vagyunk: ne csi-náljúnk tehát kasztokat és ne verjük bilincsekbe azt a földműves népet, melyen az ország jövője nyugszik.
Felnivjuk azonban földművé*, "polgártársaink figyelmét a miniszteri nyilatkozat azon részére, mely szerint a földbirtok kisajátítása iránt a földet igénylők bizottsága tárgyalhat és meg is egyezhet a birtok tulajdonosával. 1 ovábbá, hogy a kisajátítási ár a főidnek 1913. évi. forgalmi értéke lesz. De ahol ez az érték tulmagas vatfy tulalacsony, ott a méltányos vételárat a bíróság állapítja meg.
Ahol tehát alkalom és mód kínálkozik és a szükség kivánia ily formában a földszüksév kielc-nitését, ragadják meg a» alkalmat\' földműves polgártársaink és legyenek saját sorsuk irányitói.
A Kisgazdapárt nem zárkózik el a kormány azon szándéka elöl, hogy a földmives nép közé olyan arra érdemes középbirtokosok is kerüljenek, kik szaktudásukkal a vidék földműves gazdáinak is példaadói, tanácsadói lehetnek. Ezt Szabó István, a Kisgazdapárt vezére a képviselőházban már megmondta, midőn a birtok politika kérdése volt napirenaen.
Megmondta pedig olyan értelemmel, hogy a kormány ne levitézlett földesurakból állítson középbirtokosokat, akik már elkártyázták saját öröklött birtokaikat, hanem azon érdemes gazdatisztekből igyekezzék középbirtokosokat létetesiteni, akik a nagybirtok kisajátítása folytán elveszítik gazda tiszti állásukat.
Természetesen az ily gazdatiszteket örömmel üdvözöljük, mint középbirtokosokat a földműves népközött.

marnr
Zalai K ö B ! ö n y
1910. január 27.
Szabó István a kisgazdapárthoz.
Szabó István miniszter u\' kisgazdapárthoz nyilt levelet intézett, amelyben a többi között a következőket mondotta:
— Az ország kormánya válságba jUtott és a kormányzó államfő a kormányra hivott. £.n munkára határoztam el magamat. Ma nincs alkotmányos testület, amely ellenőrizze a — kormányt. Az én lelkiismeretem nem viselheti el azt a felelősséget, hogy hn alkalom nyillik közvetlen befolyással lenni a kormányzásra, ezt továbbra is,..elmulasz-szam. Szeretem a földet, rajongója vagyok még máig is, akkor vidul fel a lelkem, ha kimehetek kis földemre a kaszával. A kormány meghívott a munkára és vállaltain ezt, de ugyanekkor arra kérem minden fölarnives testvéremet, hogy nyújtson segitö kezet. A terjedő vaa eszmék elöl zárjátok el lelketeket: pusztítással újjáépíteni ezt az országot nem lehet. Ne romboljuk széjjel" azt is, amit a vesztett háború meghagyott. A polgárság, a munkásság és a föld népe van a kormányban képviselve. A kormány dolgozni akar, álljon mögéje a nép, csak ez hozza meg n becsületes békét. Még a forradalom előtt kijelentettem a képviselőházban, hogy összefogok,!mindenkivel faj-, vallás- és pártállásra való tekintet nélkül az ország jövŐie érdekében. Ne törekedjék egyik osztály se egyeduralomba, a trón nem azért dőlt össze, hogy erőszakos osztályuralom zsarnokai igázzák le a tŐbbi osztályokat.
Buza Barna birtokreformterve-xetét, mely a válságot tulajdonképpen felidézte, nem fogadom el teljesen. A magántulajdon sérthetetlenségéhek elvét vallom és ezen az alapon akarom megcsinálni a reformot is. Ezzel a szándékommal tisztába vannak a szodálisták is. Remélem, hogy már a tavasszal megkezdhetem a reform végrehajtását ott, ahol erre szükség van és ahol ezt az idegen • megszállás nem akadályozza meg.
Nem ajfért váltjuk meg a nagybirtoxokat, hogy az állam béresivé váljatok, hanem azért, hogy a magatok gazdái legyetek 1 Nem bizunlc azokban, akik azíal hitegetnek, hogy egyelőre még nem akarják elsöpörni a magántulajdont, mert tűzhelyeinket s barázdáinkat a jövőben sem engedjük az állam tulajdonává tenni 1 Hatósági kényszerrel és ellenőrzéssel, felügyelettel és — adókkal akarnak hajtani benneteket a termelésre. De mig esőt nem tudnak csinálni, s ha kell, száraz időről gondoskodni, addig ellene vagyunk minden kényszer rendszabálynak, melylyel az állam a gazdálkodásba ártja magát. A hatósági zaklatásokból eléggé kivette a részét foldmi-velŐ népünk a háború a Patt. A talu népét nem szabad n város és az állam rol>otosává tenni. Nem állandóan emelkedő föld-^ értékadó, i em termelési kényszer, nem rekvirálás és maximálás a módja annak, hogy a városi lakosság élelemhez jusson, hanem a fölumivclés erőteljes támogatása és szabadságai Adják meg a falunak is a magáét, adjanak
gazdasági ismereteket is terjesztő jó iskolákat, olcsó hitelt, rendezett utakat, jó közlekedést, olcsó és jó gépeket, műtrágyát, szerszámokat, ió vetőmagot, akkor ha a Gondviselés is ugy akarja majd lesz bővebb termés is!
Miután az ellentábor egész harca a polgári társadalom megsemmisétésére irányul, testvéri szeretettel hívjuk fel az iparral kereskedéssel, s szellemi téren foglalkozó polgártársainkat is pártunk támogatására, mely akkor, mikor a magyar föld népét erőssé s a mezőgazdaságot virágzóvá akarja tenni, legbiztosabb alapját fekteti le az ország egész lakossága nyugodt és boldogabb jövőjének isi
Az a körülmény, hogy én a kabinetbe beléptem, természetesen azt jelenti, hogy az esetleges választásoknál együtt működünk a polgári pártokkal. Azt termé-/ szetesen nem lehet megengedni,\' ho^y a szociálisták künn a perifériákon útját állják annak, hogy a polgári pártok szerveszkedhea-senek. Ez túllépése volna az ő hatáskörüknek és ezt meg is kell akadályozni.
Elérkezett a tettek
ideje.
Aki nem ámitja Önmagát, azelőtt világos, hogy Magyarország teljes megsemmisítése á bennünket megszálló ellenség célja. Lehet számözetésbe menni. Az oláh és cseh hivatalos lapok-bifn, a szerb sajtóban dekrétumok jelennek meg, melyek ttyí-tul adják, hogy az ország nagy-részo idegen impérium alj? helyeztetett. A megszállott területeken az ellenség átvesú a közigazgatást, a bíráskodást, elrendeli az adószedést, a magyar állampolgárokat besoroztatja, a tisztviselőket hüségesküre kényszeríti vagy elkergeti. A magyar szót üldözi, a magyar kultura, a magyarság szellemi, erkölcsi-szup-remáciáját bizonyító jeleket meg-semisiti. Lezárással, internálással, börtönnel, jhádbiróság elé állítással és kivégzéssel fenyegeti meg" azokat a magyarokat, kik az ennexió ellen nyilatkozni mernek. Az élelmiszereket, a magyar pénzen épült közlekedési eszközöket, vasutakat birtokába veszi, lefoglalja és eltulajdonítja.
Minden kárpótlás és előzetes tárgyalás nélkül. . Az annexiót ellenségeink teljesen és tökéletesen végrehajtják s csak a vak nem látja, hogy ez nem puszta megszállás immár, hanem rablómódra végrehajtott, tervszerű annexió. Olyan annexió, aminőt még győztes, diadalmas s bátor népek sem hajtottak végre soha s aminőre még nem volt példa a világtörténelemben. A mi ellenségeink nem bátor, győztes és büszke népek. A történelem a. tanunk, hogy — a szerbet kivéve —arcátlanságuknál mindig csak gyávaságuk volt nagyobb..
S mindezekre az entente nagyhatalmak részéről egyetlen egy tiltakozó szót vagy mér.éldő hangot\'nem hölhmk.
Mindezek he?.\' járul még, hojjy az ors;:-g körülzárása, bekerítése és élelmiszereink eltulajdonítása folytán, csődbe jutott ország közélelmezése. A magyar
Kánaán, mely a háború alatt éhhaláltól mentette meg a cseh népet, inségforradalom előtt áll. Jól jegyezzék meg ezt a magyarok, Férfiak, asszonyok és ifjak. chségforradalom előtt állunk s ezt a csehek, szerbek s oláhokon kivül az entente államfér-fiáknak is köszönhetjük.
Mit lehet itt tenni?
Azt hisszük, a dolgok jelen ftádiumában már fölösleges — maszontalan minden beszéd, tiltakozás és sopánkodás. Egyenesen, nyiltan és magyarul beszélünk.
Elérkezet a tettek ideje l Itt nem tanácskozni, mérlegelni, fontolgatni kell, haiiem cselekedni.
Cselekedni irredenta módon és irredente eszközökkel. Nem ötletszerűen, egyénileg, hanem tervszerűen és szervezetten.
A magyar Principek sokan vannak, r sokkal többen, mint ahányni szükség, van, hogy újra vértengerbe és lángba borítsák az egész világot.
Vigyázzanak ellenségeink s nz entente államférfiai, mert szervezkednek és cselekedni akarnak. {Magyar Irredenta.)
HÍREK.
NAPTÁR.
H. kath. Ar. sz. JA nos p. Prot. Krizosztoin Gor. kel. Raitlii vt. I*r. Sehat 20. 5070.
A nap kel 7 óra 35 porckor, nyugszik 4 óra 51 perckor.
03 porckor, nyng-
A hoki kel 5 sí k 7 óra 24 perckor. A nap hossza W ór
10 pei
A földosztás kérdésének megbeszélése. A kisgazdapárt elnöksége mintegy ptven falu bevonásával 24-én dr. Hegedűs György párttitkárnál gyűlést tartott,^amelyen a földbirtokreform gyakorlati keresztülvitelének módozatait beszélték meg. Igen sok egészséges eszme és óhaj vetődött fel, amelyeke,t a pártvezetőség írásba foglalt, s azokat beküldi Szabó István miniszternek, a párt vezérének. Az elnökség ezúton és felhívja a kisgazdákat s mindazokat, akik a felosztandó löldbtl Részesedni akarnak : forduljanak felvilágosításért a párttitkárhoz.
— Hazatéréi; a fogságból. Bobai Györffyí Zoltán huszár főhadnagy, négy éves fogságából erőben s egészségben hazaérkezett. Nevezett fia városunk egyik,, jónevü éa nagybecsülésben álló ügyvédjének, Györffy Jánosnak.
— A tiszti kaució visszaadása. A hadügyminiszter rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében mindazok a katonatisztek, akik a múltban házassági biztositékkal nősültek, ezt a kauciójukat visszakapják, ha Írásban kérik a hadügyminisz-tértől.
A hadikórház a város tulajdonában. A Somogyszent-miklós felé vezető ut melletti hatalmas hadikórháat a hadügyminisztérium a beruházás békebeli értékánek ellenéhen átengedte a városnak, amely ezáltal Uh, 250 család számára ssükaó-
lakáshoz jutott. Reméljük ezért, hogy a Iakinség minden erőszakosabb közbelépés nélkül is hamarosan megszűnik.
— Nemf Nemi Sohaf Plakátot látunk minden utcasarkon. Rajta van, hogy Erdély, -a Felvidék, a Bánát és a Muraköz elveszett. Nem mondhatunk m\'ást, csak azt, hogy ezt az Ítélete/ a gyászos magyar türelem nevében hozták pribékjeink. Több mint egy millió magyar vitéz jött hazza, — s elvette mindezt tőlünk harminc ezret ki nem tevő ellenséges katona. Hová jutottunk ? S éppen mi, akik a legliberáli&íbb s legharciasabb nemzet voltunk. Ezt"" érdemeltük a sorstól, ez a jutalma, négy évig tartó hihetetlen küzdésnek. Nem merjük hinni, hogy ellenségeink igy akarták ezt. Nemi Ezt mi csináltuk, mi, tehetetlen, tunya utódok, (mi, akik a vál-lunkon sem rándítunk, ha fülünkbe ordítják, hogy a haza mindegy, csak a kenyér legyen nagyoDD. Mi, akiket elkábit annak a politikai orgiának a gőze, amely most mindenütt topzódik, mi, akik hallgatunk, amikor azt kiáltják felénk: ne legyen több vérengzés, de eltürjük, hogy százezrek meneküljenek a megvert ellenség elől, s legyenek hajléktalanná. Azok szenvedhetnek a hazáért, csak mi ne ő érettük.
— Jogtalanul elvett kincstári pénzek felkutatása. A
magyar hadügyminiszter a következőket rendeli: Mindazok a személyek, kik előtt ismrretes, hogy katona vagy polgyr; egyének iogtalan uton kincstári pénzek birtokába jutottak, felhivatnak, hogy erről a legközelebbi katonai parancsnokságot haladéktalanul értesítsék. A feljelentőnek az ily-módon megkerülő pénzekből, annak 10 százalékáig terjedhető jutalomdíj biztositta- . tik. A jutalomdíj a megkerült pénz összegéhez képest a hadügyminiszter által állapittatik meg. Elrendeltetik továbbá, hogy a magyar kerületi hadbiztosságok által megállapittassék, hogy ugy a hadrakelt seregnél (megszállott területen) mint a mögöttes országban feloszlott számadótesteknél és az egyes _ személyeknél volt pénztári és egyéb pénzmaradványok, pénz és anyags/.ámadésok stb. általuk hová adattak be, végül a határállomások átlépésénél vagy máshol clkobo/.tatlak-e tőlük, ki által, mikor mily összegű kincstári pénzek. Ezeket az adatokat midenki az illetékes kerület hadbiztosságának azonnal jelentse be.
Muraköz tiltakozása. A horvát imperialista álmok martalékává lett Muraközből segélykiáltás jön felénk. A muraközi nemzeti tanács ugyanis egy kiáltványt bocsájtott ki, amelyben tiltakozik Muraköznek azon indokkal történt megszállása ellen, mintha ott a horvátok- el lennének nyomva s azokat fel kellene szabadítani. Hangoztatják, hogy Jugoszlávia ezen lépésére szükség nem volt, s ezért nem is akarják Horvátországhoz való csatolásukat, hanem tovább is muraköziek akarnak maradni az ezer. éves hazán belől. — Reméljük, hogy muraközi testvé-rain\'-í óhajii nv\\<yia valósul,
Az or32á;,os vásárok tl lnlm&.iak me ;ii0is£abbitása. K V.benácnlag Bila-alispán a zu-Umeg/ci vásárok tartásának tilalmát, moly január 15-ig szólt, február 15-ig meghosszabbitotU.

1919. január 27.
Zalai Közlöny
3
— Anarchia Zalaszentmi-hályon. Az uj világ szelleme megtermi gyümölcsét mindenütt. Nap-nap után jönnek hozzánk panaszok, amelyek mind arról szólnak, hogy a szabádság eszméjét, a szólásszabadságot s a gyülekezési jogot a régi rabló és apacsvilág feltámasztására használják fel. Jól tudjuk, hogy a pártoskodásL szenvedély sok mindenre ragadja az egyszerű embert, azért eddig hallgattunk s nem közöltük a sok panaszt. Azt azonban, ami\' Zalaszent-mihályon történik, nem hagyhatjuk szó nélkül, mert hisszük, hogy a sociáldemokrata párt, melynek cégérc alatt üzi az ottani felelőtlen társaság üzelmeit, nem, azonosítja magát az ottani vezetőkkel. Az történt ugyanis, hogy a kisgazdapárt már kétszer meg akart alakulni, azonban ezt mindkétszer a legnagyobb terorral, fenyegetéssel és lármával megakadályozták. Ez még kisebb baj lenne, hapem most már a személyes szabadságot is veszélyeztetik. Megtörtént ugyanis, hogy az- egyik jómódú, idősebb községi embert az úton megtámadták, megverték s fegyverét elvették. Sternthal Dávid, Skublich Károly és Kiss György nagybirtokosok lakására pedig már többször beállítottak, minden engedély nélkül, lovaikat lefoglalták s egésznap hajszolták. Sternthal Dáviddal ezt eddig 18-szor tették meg. Mindenütt, minden más pártállásu egyénnel szemben veszélyes fenyegetéssel lépnek fel. Ezen állapotok miatt már az alispán katonaságot is küldött Szentmihályra, akik kihallgatták a főcinkosokat, különösen arra, hogy ki biztatja Őket e minden emberi jogot mellőző magatartásra. Válaszukat egyelőre nem közöljük, de megkívánjuk, hogy múljon el Zalaszent-mihályon az az anarchia, mert válaszunk olyan lesz, hogy elmegy e rakoncátlan elemeknek a kedve a további puffogástól.
- A hudimunkások is kapnak leszerelési illetéket. Azokat a hadimunkásokat, akik a hadiüzemekben teljesítettek s/.ol-gálalot és leszereltek, eddig nem részesítettél; abban a leszerelési illetékben, a melyet mindt leszerelő katona megkapott. Most a hadügyi államtitkár rendeletet bocsátott ki, amelynek értelmében mindazok, akik mind hadi-munkások valamely katonai —r üzemben vagy más katonai alkalmazásban 1918. november 2-áig dolgoztak és csakis katonai illetékekbe részesültek, a katonák részére megállapított leszerelési illetékben szinten része-sitendők.
• - Halálos Ítélet Kaposváron. Horváth Antul nagybajomi futócigány e hó 13-án megfojtotta Györkös Anna ló!<i-pu$z-tai leányzót. A rögtonitélő bíróság ezért kötéláltali halálra Ítélte s ezt rTijta 18-án végre is hajtották.
— Tisztújító városi közgyűlés. A városnál megüresedett állásokat e hó 21-én tartott közgyűlésen betöltötték. A levéltárnoki állásra Fürcdi Jánost, kataszteri nyilvántartóvá Polai Józsefet, Írnokokká Priíder Gyulát, Babics Antalt és Dettrich Dezsőt választották meg.
— Az állatbiztosítás álla mositása. Értesülésünk szerint a földművelési minisztériumban törvényjavaslat készült az állatbiztosítás államosításáról. A javaslat szerint a gazdák kötelesek lesznek állatállományukat biztosítani, A biztosiba diját a kincstár adó alakjában fogja behajtani. A jelenleg működő magán-állatbiztosító szövetkezet beolvad az állami intézménybe.
— 1919. évi III. néptörvény az egyesülés és gyülekezés szabadságáról. 1. Az egyesülés és gyülekezés joga mindenkit megillet. 2. & Egyesület alakításához vagy gyülckezéshoz sem hatósági engedély, sem pedig bejelentés nem kell. Azt sem Kell bejelenti, hogy az egyesület megalakult vagy hogy a gyülekezést megtartották. 3. §. Az egyesület saját neve alatt csak ugy Szerezhet jogokat vagy vállalhat kötelezettségeket (jogképes egyesület), ha alapszabályokat alkot, vezetőséget választ és a bíróság az egyesület kérelmére az egyesületek jegyzékébe bejegyzi. A bíróság az egyesületet, ha alapszabályszerü célja a büntető törvénybe nem ütközik, az egyesületek jegyzékébe bejegyezni köteles.
— Keresztény sociális előadások* Római Paula nővér, a keresztény sociálista párt kiküldöttje 22-én előadást tartott a dr. Szekeres Józscfné elnöklete alatt működő Sociális missió társulatnak a Szent-Ferencrendü zárda társalgó termében. Az előadás, amely mindvégig igen magas niyóju volt", különösen a keresztény nő azon kötelességeivel foglalkozott, amelyeket a haza, család és vallás részérc teljesítenie kell. Vázolta a keresztény socialista programmot, amely minden téren a szeretetet, megértést és türelmet hirdeti, ezért küzd ,a felforgatás és az ateis-inus ellen, s követeli, hogy a vallásokhoz ne, nyúljanak. Roli-tikai hitvallása a pártnak a koncul odadobott haza területének visszaszerzése, a magyarság megerősítése s a nemzetiségek jogos kívánalmainak teljesítése. —25-én délután 5 órákor pedig dr. Véber
. Pál, veszprémi egyházmegyei titkár tartott igen alapos előadást az általános politikai helyzetről, a vallásoktatás szükségessé-»géről, arról a romboló eredményről, amit az uj világ szelleme elért, s egyébb általános kérdésekről. — A tudományos képzettségre valló előadásokat mindkét alkalommal a nagy számú hallgatóság élvezettel\' hallgatta végig.
— Jelszavak. Most már boldogok lehetünk. Amit elveszítettünk, azért bőségesen kaptunk jelszavakat. Van demokráciánk, szociálizálódásunk. Mintha fölfelé nem lettünk \'volna már eddig is demokraták. Lefelé azonban nem kértünk belőle. Nem kért sem a demokratapárt, amely ne-nemesség, udvaritanácsosság, kamarai cimek után futott, sőt a kereskedő, iparos, de ínég az elvtársak sem kérték belőle. Most j azomban szuverén megvetéssel nézzük mindazt, aki nem igy gondolkozik. Megvetésével minden lehetőségnek és lehetetlen? ségnek, csak demokráciát és szo-cializálódást hajszolunk. Személyes bizonság, politikai bogaralj, érdekek inind ide fűződnek. Megvetünk eget, földet, vizet, tüzet, levegőtt, amiből országok s emberek élnek, hirdetvén mint megrendithetetlen s mindenek fölött levő és mindenek elő való elvet, hogy csak e jelszók boldogítanak, különben nics üdv, nincs béke, nincs köztársaság, nincs ország, sem hatalom, sem dicsőség — csak egy, hátramaradót tság. S érdekes, mig mi mindannyian demokrácia és szocializálódéi után törjük magunkat, mert ez a módi, addig a1 cseh a román, a szerb,, az ukrán, a jugoszláv körüs-körül harapdálják szegény országunkat ugy, hoffy maholnap csak az -elnökünk, a kormányunk marad meg az országból, semmi más. Ez a valóság, amire senki sem gondol nálunk, mert lárma, mozgalom, pnrtos-kodás, jeszavak tömege takarja cl. ezt a nagyon érdekes és szomorú valóságot. Ugy látszik, narkózisnak szánták nekünk ezeket a jelszavakat, hogy ne érezzük, mig a fájó metszések testünk darabjait lemetélik. Ma erre gondoltak az,igehirdetők — ez is ér valamit s hálásak lehetnénk érte, mert mégis csak maradt valamink: gazdagok vagyunk jelszavakban. Ki fogja ezt letagadni ?
— Elitélt betörők. Hoc Lajos, Kocsis József éS Kiss Béla dologtalan lakatossegédek 1918. évi*deccmber hó 7-én este betör® k Keszthelyen gróf Forgách BélS villájába, s onnan nagyobb mennyiségű fehérneműt elloptak.
♦ Ezen ügyijén 23-án ítélkezett a kanizsai törvényszék, amely Hoc Lajost hét, Kocsis Józsefet hatf Kiss Bélát pedig négy hónapi fogházra ítélte.
— A mezőgazdasági munkakerülők kiközösítése. Miu« tán az ország mind több és több vidékén az a tünet mutatkozik, hogy a gazdasági munkások és cselédek azért nem ál-lannk mánkába, mert tavaszszal ujjyis megkapják a földet, a föld-mivclésügyi miniszter szükségesnek tartotta megszigorítani az intézkedéseket. A helyi bizottság a munkakerülőket a földre való igényjogoHultságból míht érdemet leneket ki fogja hagyni.
— A gazdasági cselédtör vény és a gazdasági munkáspénztár reformja. A föld-mivelésügyi minisztériumban hozzáfogtak a gazdasági cselédtörvény és a gazdasági munkáspénztár reformjának előmunkálataihoz, amely ezt a két intéz-méryt gyökeresen meg fogja változtatni.
— Az olaszországi hadi foglyok hazaszállítása. A
hadügyminisztérium egy bizottságot szándékozik kiküldeni Olaszországba ott levő hadifoglyaink gyámolitására és hogy előkészítse azok hazaszállítását. Amint az olasz\' kormány a bizottság részére az utazási engedélyt megadja, a küldöttség azonnal útnak indul. \'
— Akiket leszerelteknek tekintenek. A\'hadügyminiszter visszaélések elkerülése végett elrendelte, hogy az 1898-ban és 1900-ban született katonák, akik a tényleges szolgálat teljesítés* alól magukat önkényüleg kivonták, leszereltetnek tekintendők, számukra semmiféle illeték nem folyósítható,
•— Petróleum helyett tőzeg. Az ellenséges megszállás folytán petrólcumfinőfciitó gyáraink elvesztek a magyar fogyasztás számára. Előreláthatóan a tavaszi szántáshoz semmiféle szenet sem lehet a gazdáknak kiutalni s a gőzekék hajtásához szükséges tízezer vagon szén pótlásáról gondoskodni kellett. A megoldást a minisztérium abban látná, hogy a gőzekék tüzelŐ-szerkezetét nafta .és tőzegfütésre rendezzék be.
— Adományok. Haspel Fe-rencné 10, Rózsa Lajosné 6 koronát adományozott- a vak katonák részére, mely összeget a kanizsai illetőségű Kovács József vak katona vett fel. Haspel Fe-renené, Holec lánosné 10—10 koronát a mezítlábas gyermekek részére. A HadscgélyzŐ# hivatal 1000 koronát adományozott a helybeli „Gyermekvédelmi szervezet" javára, mely összegeket rendeltetési helyükre juttattam Dr. Szekeres Józse/né.
— Rövid hirek. Február hó 2-án délelőtt 11 órakor lesz a fclsőtcmplomban két egytárgy megáldása. Ugyanez alkalommal szentbeszéd tartqtik. — Élelmezésünk kezd a rendes mederbe térni. Mióta dr. Krátkv István v. főjegyző intézi bölcsen és nagy szakértelemmel ezt az ügyet, megszűnt a lánckereskedelem az élesztővel és más fontos cikkel. Még a só árának várjuk a leszállítását. — Vasárnap délután a délivasuti alkalmazottak tartottak kabarét. A produkció minden száma eleven és fordulatos volt. Az anyagi és erkölcsi siker tökéletes volt.
0
Zalai Iíil«»y
\' 1919. január 27.
1
— Egy hivatalnok botlása.
Csak a múlt kedden választották meg városi Írnoknak az egyik napi-díjast, aki különben csaláaos euiber. Alig lépett hivatalába, onnan máris a rendőrség kezébe kerfllt s letar-\' tiltatták. letartóztatásának oka különböző iratok gyártása volt, amelyekkel magának tetemes (tószeget szerzett. A rendőrség nyomozása folyik s btln társai is rendőri fede-zet alá kerülnek.
— Kanizsára helyezték a marosvásárhelyi katonai al reáliskolát A háború miatt a volt marosvásárhelyi katonai alreil-iskolát a volt cs. és kir. hadügyminisztérium ídeiglenqaen Nagykanizsára tette ál s itt az uj laktanyában nyert elhelyezést, s ott is működött az egész háború alatt. A változott viszonyok miatt a város abban a kellemes meglepetésben részesült, hogy a hadügyminiszter! „Nagykanizsai katonai alrcáliskola" névvel végleg Kanizsán helyezte el. Hazánk ilju katonáit szeretette üdvözöljük körünkben.
Kik veszedelmesek az országra?
•N
Erre kérdésre könnyű a felelet. Veszedelmesek mindazok az embe-rak, akik szélsőség^ éa felforgató törekvésekkel olyan akaratot alattiak ráerőszakolni az orsaág többségére, a kisgazdákra, amilyet azok semmi körülmények között nem akceptálhatnak.
Ibből a szempontbél veszedelmesek a Bftoeiálisták is. mert egyoldalú osztály érdeket képviselne^, a munkásság érdekét s a mi az ó programmjuk szerint jó lehrt a munkásoknak, de nem kellhet a kisgazdáknak, aminthogy „ sem a magántulajdon eltörlése, sem a termelés államosítása nem olyan végcélok, amelyüknek igája alá hajthatnák a íitjüket a kisgazdák, akik r«rejtéke8 munkával megmivelik a földet, de nem azért, hogy ennek a munkának minden gyümftlepe, az Eszesség tulajdona legyen. A gyári munka nem hasonlítható ftssza a föld megmunkálásával s nem vonható sol^ vele egy kalap alá. A gyárakban meghatározott munkaidő szerint dolgoznak, a föld megmunkálásának munkaidejű szinte szüneten, majdnem éji-napot összetevő. A kisgazdáknak van a legkisebb piheaő idejűk s munkájuk ttyü-mftlcse a természet szeszélyétől s nem a gépik termelő erejétől függ. Szocialista államban a kisgazdák kivolnának szolgáltatva a munkás önkénynek s munkájuk gyümölcsét annyira sem élvezhetnék, mint a jahbágyuralom alatt.
Még ve8zedel«iftstíbbek a soeiálLs-ták éde8 testvérei, a kominunisták-akik politikai jogfosztottsággal akarják sújtani a kisgazdákat, caak azért, mert ezek nem a gyá, rak és műhelyek proletárjai.
l)e h legveszedelmesebbek az országra azok az elemek, amelyek nem tudnak felmagasztosulni a kointniinista elmélet tudományos magasságáig, hanem abbM «Mk azt •♦zrdik ki, hogy, aoii a rmWi, ar.l vegyék el eró.szakkal n,aguknak .s ezen az alapon rabolnak |(H»7.togataak.
Mindenen törekvések ellen a kisgazdáknak a legteljesebb szerv.-z<tt-séggcl kell védekezniük, mert a swvee.Nteég a rend fenntartására a falvakban is biztos gátakat .emel n iVIfargató elemek aknamunkája Kisgazda.
IR 0 DJUL 0 ül
A Flgavó mindig érdekes és szerdán jelenik meg. Kuphaló mindenütt az újságárusoknál. Kiadóhivatal Budapest, VI. Teréz-kőrut 5
Ax Élet a iegszebben illusztrált szépirodalmi hetilap, Gazdag tartalma változatossá s vonzóvá teszi. Kiadóhivatal Budap*»t, Ií. Fehérvári ut 15.
A Vasárnapi Ujság-ot régi kora és elterjedtsége Is dicséri. Érdekes képoi és klasszikus tartalma ajánlják e lapot. Kiadóhivatal Budapest, IV. Egyetem utca 4.
Zalai Közlöny
eredeti távirat óh , telefonjelentésHel
m«f|»lwilk mladen hátfgn a
kora rtgyaU árikban. aww
EI.ÓFIZETÍ8I ARAK Bgé»» öv.« 15 K f«-3 78 *..
fcjjy.. m*Ám 30 HU. MiUwk lijsuUs surut vttítmk fiL
"Cíut9cb6u9Ztáv
- drogéria I
íéBfhépészBti szaküzlet
Az összes fényképészeti cikkek, u. ni. ; lemezek, gáz, bróm, ós celloidin papirosok ó<> az ftssxés fényképészeti vegyszerek (amatőröknek is) állandóan nagy raktáron ti
JBxnkftnykápéfttffek na^y keiivGímí nyban x ószAsttaek
Hirdetéseket
és mindenféle nyomtatványokat felvesz ^
Telefon 183.
a „Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
nrakkki
*W "A* y^tf\'J
R ^^ ^^^^ ^
2000 hektoliter boros ászokhordót
3 - 4 éves egészséges vastag tölgyfából, azonnal használ-
♦ ható állapotban 10 80 hektoliter nagyságban szállítok OB K-ért hektoliterenként. Próbaküldemény 1 vagou ^ kb. 260 hektoliter.
& SÁRKÁNY JÓZSEF borkereskedő Gydngy&s &
Hirdetmény.
A vármegye területén az idén termett burgonya, répa és tengeri egyrészt betakaritatlanul áll a földeken. Ha azonnal nem segítünk a bajokon, ugy pusztulásnak indul.
Hadügyminiszter 33483. cin. Mg. 919. számú rendelőiére a legsürgősebb munkák elvégzésére munkásosztagok alakillatnak a jelenleg bevonulva levő legénységből és a most leszerelt két legfiatalabb évfolyam legénysége is ilyen munkásosztagokba való belépésre l\'elhivatik.
Munkadíj minden munkanapért a munkaadó által 16 K és\' 4 K katonai zsold. Összesen 20 K. tílel-niezes a munkaadó áltnl adatik, elegendő, kiadós és egészséges élelmezés, legalább háromszor hetenkint hus.
A bevonulva lövő legénységből munkásosztagokat nem tudunk alakítani, ntert a legénység a vármegye területén határvédelmi szolgálatot teljesit. Felhivatnak tehát a leszc-lelt 1 H\'.iH. 1900 évfolyamú katonák a munkárosztagokba való belépésre annál is inkább, mert tudomásunk vau arról, hogy közülük sokan belépnének munkásosztagokba, ahol mint polgári munkások lesznek beosztva.
Aki belépni óhajt, az jelentkezzék a helybeli régi gimnázium számú szobájában a katonai munkásotthon vezetőségénél ós hozza macával a katonai okmányait.
Mindenkinek hazafiúi kütelossége az ország termését a közellátás biztosítására megmenteni, mert h(t nem lesz élelem, ugy felbomlik a rend, amit ellenségeink nem néznének tétlenül, hanem megszánnának bennünket. — Akkor vége a nép szabadságának.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Hadügyminiszter 33483. cin. Mg. 1918. szánni rendelete, mily a járási főszolgabírói hivataloknál és a helybeli állomásparanesnok-ságnál betekinthető.
Magyar katonai állomáaparancanokaág Nagykanizsa.
Itt az idő!
Még nem késett cl, ha hat darab használt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most megjelent legújabb ka-ciignii t> tréfás
„Újvári telefonál"
oimü kétoldalú hanglemezre. Nagyszerűen sikerült mulatságos telefonjelenet! Kizárólagos joggal. .
Wagner
„Hai»g;«zernagryártüi4*"-iiál Budapest, József-körut 15. Fióka IX., Ráday-utca 18. szám.
Tolefcm : Jóaaof 35- 92. 13
H«ax4)Agé)iek aoo kuronltól 1000 koronáit. Fítiylrípo d*liiAvect* líroex- (t h»mM«tifl<jy»lk lument