Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.18 MB
2010-03-10 14:17:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1221
4707
Zalai Közlöny 1919. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. február 3.
5. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Smfcftaaés kiadóhivatal i Fö-u( US.
Bo«enrte4«r há*b*n. :: INTBBURBAN-TBLEFON« 183. Hirdetéack és nyílttól- üljszabái KOriiit vétetnek fel.
Folalös »zor)t«*«t&
Dx. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik minden hétfőn korán reggel.
HlOHzetciil ár»k; Bíféaz évre Í5 K, félévre 7 30 K, H<Mnr*4-évre K 3-75. m^v. Egye« szám ára 30 futár.
k Bánát sorsa,
P/tris, febr. 2. A nagyhatalmak képviselői tegnap délután 3 órakor ismét össze-gy4Itek. A - konferencia hozzájárult a csehek és lengyelek közötti ideiglenes szerződés szövegéhez. Ezután Bratianu és Misu román delegátusokat hallgatták meg. Bratianu behatóan ismertette a román igényeket. A legközelebbi ülés hétfőn délután lesz.
Paris, febr. 2. A Petit Páriáién értesülése szemit a Bánát kérdését olyképpen rendezték, --hogy Szerbia valósxinll-(eg meg fogja kapni a Bánát ama részét, mely a Dunától északra a temesvári vasútvonalig terjed. A Bánát többi része Romániának jut. A románok, hir szerint, hajlandók Szerbiának kUlönleges\'stratégiai biztosítékokat adni a Bánát ama részére, amely Belgrád előtt terül el.
Páris, febr. 2. Hir szerint a legfelsőbb haditanács elhatározta, hogy megszünteti n Romániával kötött ama titkos szerződest, amely szerint a Bánátot és Temesvárt Romániának igórték.
London, febr. 0. Az előzetes békeszerződést valószi-\' nüen hat héten belül fogják akumi.
Londonban kitört a sztrájk.
London, febr. 2. Minthogy a kormány a munkások ultimátumára minden közvetítést kizáró választ adott, ma réggel Glósgovban és Bel-fasban kitört a sztrájk"
Amsterdam, febr. 2. Cle-manceau miniszterelnök a-
francia munkásságnak hétfőre összehívóit nagy Hintető gyűlését betiltotta.
Az airierikaí magyarok levele.
Budapest, febr. 2. Károlyi Mihály ma levelet kapott az amerikai magyar lap fősz erkesztőj ét öl, amelyben az amerikai magyarság örömének ad kifejezési, hogy megalakult a magyar köztársaság. Biztosítják Károlyit ragaszkodásukról. Viszont sajnálattal értesültek Magyar-orszég egyes területének megszállásáról. Kijelentik, hogy ők hisznek Wilsonban és az amerikaiakban, hogy a magyarság ügyét a béke-tárgyátásón igazságos elbánásban fogják részesíteni.
Minisztertanács.
Budapest, febr. 2. Vasárnap délben a miniszterelnök elnöklésével minisztertanács volt, amelyen adminisztratív ügyeket és a birtokreformügynek még le nem tárgyalt részével foglalkoztak.
A csehek Pozsonyban
Pozsony, febr. 2. A csehszlovák kormány február 4-iki Pozsonyba való bevonulásával egyidejűleg antant bizottság is érkezik Pozsonyba. Ezen alkalomra a csehek több mint 20 ezer tótot rendeltek a városba, hogy azt a látszatot keltsék, mintha Pozsony teljesen tót város lenne. A pozsonyi magyarok és németek ezt megtudták s elhatározták, hogy az antant bizottságot megfelelően fogják imformálni.
iiléica kivitelben --
készít lopunk nyomdán Főnt
verekedés az Excelslor baarban.
Ma este a Kákéczy uti Éxcelsior baarban nagy veszekedés támadt, ami miatt karhatalmi osztag vonult be o battrba, s felszólították az ottlevőkct az azonnali. távozásra. Egy Uver László fiovti vadászzászlóaJjbelí katona megtagadta az engedelmességei, mire a kárhatalmi osztag ko ::e fogta, hogy bekísérje az órszobába. Amikor a Rákóczy útra leértek, Uver hirtelen icvorvert rántott a karhatalmi osztag parancsnokára, Vridasi Zoltán főhadnagyra, amire a karhatalmi osztag sortüzet adott a levegőbe. Ugyanekkor dördült el Uver Tevor-yere is, azonban nem. talált. Á karhatalmi osztag egyik katonája erre rálőtt Uverro, aki súlyosan megsebesülve összerogyott. A lövöldözésre uagy tömeg gyűl\' össze, amire ujabb karhatalmi osztagok étkezték, s ezek felszólították a tömeget, hogy oszoljon szet. Minthogy azonban a tömeg nem engedelmeskedett, a karhatalmi osztagok ujabb sortüzet adtak le, mire a tömeg szétoszlott Ez alkalommal egy katona súlyosan megsebesült.
— A néptanács kinevezése.
A kormánybiztos szombaton Nagykanizsa városi néptanácsába a kővetkezőket küldte ki: Bazsó József kocsigyártót, Bárány József délivosuti kszánkovácsot, Brónyai Lajos betüs/.iídőt, Csillag Jenő laptulajdonost, dr. Havas Hugó ügyvédet, Heltai József gabonakereskedőt, Jancsec Imre cipészt, Kommcrszka Frigyes délivasuli füküiauzt, Tálosi Lajos déllvnsuti kocsifclirót, Polai Győri László kisgazdát, Ujváry C.ézo gazdálkodót és Wugrinec Károly Kőmivesmcstert.
— Darvas Lají>s kinevezése. A kormánybiztos Darvas Lajos őrnagyot a kormánybiztosság mellé katonai tanácsadóul nevezte ki.
A falu panasza.
Megmozdult az egész emberiség és minden ember egy-egy nagy politikus, minden ember különfélekép magyarázza az emberiség boldogulását. Annyian ölelnek keblükre bennünket, a föld népét, hogy bizony azt sem tudja az ember, hogy kinek a/, ölelő karjai közé dűljön. Ki szereti igazabban. Valamikor jó volnu ezen nagy szeretetből kevesebb isi\' Városok, s a faluk népei szervezkednek. És éz mind jól van igy bár régebben is sier-veszkedtünk volna. De a azer-veszkedésben, amely szép és magasztos, van egy nagy hiba is. Különféle pártok alakultak és ezek mindnyájan bennünket akarnak a föld népét boldogítani. Ha ennek a sok különféle pártnak mindegyiknek egy a célja, a nép boldogítása, akkor nincs szükség ezen sokféle pártra, Hanem összefogva működjenek azon, hogy olyan törvényeket hozzanak, mely bennünket boldoggá, megelégedetté taez. De mivel ez a «ok boldogító párt nem tömörül Össze, igy alapos a gyáriu, hogy ez a sok boldogító szeretet csak üres szólam, csak üzlet, csak a nép félrsvese-tése, széjjel szórása és magha-sonlása a célja. A mi községünkben, de talán másféle is a 48-as szociáldemokrata pártot, amelynek a szócsöve a Szabadszó és irányítója Mezőfi Vilmos, tartják a kisemberek egyedüli igaz védőjének. Hiába igyekszik, az ember belebeszélni a népbe, hogy ha soha nem, de most száwwo-ros erővel kell küzdeni és ösare-tartani a föld népének és eaen összetartásban csak egyedül az országos kisgazdapárthoz kell csatlakoznunk, csak egyedül az van hivatva érdekeinket racg-védni, mert abban olyan emberek a vezetők, -akik a mi bajainkat saját magukon tapasztalják. Akik az eke szarván, a kasza, kapanyelen tanulták meg, hogy mennyi bajjal jajjal kell a föld népének küzdeni. Minden más párt, bármilyen szépen ir és beszél is, csak olyan képviselője és szószólója a föld népének, aki csak talán akkor lát földműves munkás embert, ha vonaton utazik és ennek ablakán kinéz. Tehát ezeknek ez üzlet.
2.
Zalai Köílöny
\'19(9. február 3.
Hogy a mi bajainkat szépen, szivrehatóan le tudja irni, az csak természetes, mert hiszen ki venné a lapjukat, ha ellenünk imának. Elmulta idejét a pártosko-dás. Most már nincs feljogosultsága sem a 48-os, sem a 67-es jelszavuknak. Elváltunk Ausztriától. Egyedül azon kell törekednünk, hogy megvédjük gazdasági érdekeinket. A gyári munkások, az iparospk, a kereskedők és tisztviselők összefognak és mindent elkövetnek, hogy földi boldogulásukat, jólétüket biztosítsák. S ezt el is érik. Azonban minden földi jólétnek a föld termése adja meg az alapot. Hiába hoznak föl a föld gyomrából annyi kincset, hogy minden falu határában egy-egy aranyhegy legyen, hiába lesz. annyi selyem és gyöngy, hogy minden ember abban járhat, ha a föld nem terem, ha a föld népe nem tudja előállítani a megélhetéshez szükségeseket. Ha a föld népe látja azt, hogy a föld nem nyújt neki tisztességes mégélhetést, olyant, mint más társadalmi osztály él egyszerűen otthagyja foglalkozását és elmegy dolgozni a gyárakba, vagy Amerikába, ahol munkája után ő is éppen ugy meg tud élni, mint más társadalmi osztály. Ezt kellene tehát összhangzásba hozni. Az ipari munka és a kereskedelem igyekszik a saját jólétét biztosítani. Hiszen látjuk, hogy például ma egy pár csizmáért 10—12 mázsa burát, egy kalapért 1—2 mázsa búzát kell adni. Háború előtt egy mázsa búzáért egy pár csizmát lehetett venni. És igy van ez minden ipari cikknél. Es még mindig azon működnek, hogy az élelmiszer árát jobban lenyomják, az ipari cikkek árát pedig felfelé emeljék. Ez pedig előidézi, hogy egyik társadalmi osztály <x másik rovására élvezi a jólétet. Nekünk az szabja meg a munkaidőnket, hogy meddig birja testünk . a munkát. Sokszor 16—18 órát dolgozunk naponta. Fogjunk hát össze mindnyájan\'és tömörüljünk a Kisgazdapárt köré. Hivjuk vissza, világosítsuk fel eltévedt testvéreinket, hogy vegyünk példát más társadalmi osztálybeli polgártársainktól, akik érdekeik megvédésére összetartanak. Hisz érdekeink közösek, elválaszthatatlanok. Annak a falusi gazdának, akinek 60—100 hold földje van, éppen olyan érdeke a szervezkedés, mint a napszámosnak vagy cselédnek. Kisgazda.
Uj fogalom.
„Dividerunt sibi vesti-menta rnoa et super véstem mcam miserunt sortem."
E szomorú nagyböjti sorok jutnak eszembe, midőn a ma--gyar irredentizmusnak nem jelszavát, de hangját hallom. Hát ez is van ? Ide jutottunk ?
Irredenta I E szó értelme: meg nem vá/tott. Hogyan? Magyarországon fü, fa, viz, föld, hegy, levegő ég . . meg nem váltva. Talán csak nem vették el? Talán csak nem ezt akarjuk megváltani ?
Megváltani?! . . . Kiktől?... Magyarországról van szó? . . . Hiszen azért rántotta le az oláh Hunyadi János vezette hadjáratban a szerb Dugonics Titusz Belgrág faláról a feltolakodó barbár törököt h ennek a szabadságáért halt vértanúhalált Wienerneustadtban a horvát Zrinyi Péter és Frangepán Ferenc, hogy a csehek-tői származó II. Rákóczi Ferenccel együtt küzdjenek a világbéke és a magyar kulturát fenyegető Habsburg-uralom ellen s ugyanezen magyar földnek anteusi lelko adott szárnyaló erőt a sváb Maderspachnak, hogy Fehértemplom iakósságával együtt küzdjön a magyar szabadság egyenlőség, testvériség eszméi szentháromságáért, mit hirictett a csehszlovák föld legr.agyobb szülöttje, Kossuth I S az északkeleti Kárpátokból most is arcpirítóan sivit a szél:
Zöld erdő harmatját, Piros csizmád nyomát Hóval lepi be a tél, Hóval lepi.be a téli
Tél, tél ... a természet elmúlása, halála. Hiszen Bocskainak is voltak hajdúi és a szepesi Görgeinek vörössapkásai I De hiszen ezek ezer év óta mind magyarok voltak.
Voltak . . . ök valóban magyarok voltak! Hittük, szinte vérünkbe ment át Kölcsey Himnusza:
Megbűnhődte már c nép A múltat s jövendőt--
S mégis föltámadt a magyar irredenta, amely azonban folyton csak e sajgó olasz rímet viszhangozza fásult lelkemben: \'maladetta, maladetta (elátkozott) !
HÍREK.
NAPTÁR.
K. kath. llrtlájcs pk. Prot. Anszpir, Gör. kel. ÁgucR Jtn. 21. Itr. Ad«r
3. 5079.
A nnp kél 7 ór« 27 p«ívkor, m\'iifcMUc 5 órn 1 [érckor,.
A bolii kél •\') óra :)■\') porckor, nyug-az-k t> óra íifl perckor.
A nnp hovixu 9 óra 34 perc.
— A kormánybiztos hivatalba lépése. Sneff József kormánybiztos c hó 29-én letette a kormány kezébe a hivatalos esküt s azonnal Kanizsára utazott, hogy hivatalát átvegye. A pályaudvaron a város nevében dr. Sabján Gyula polgármester fo-gadta.^K\'ivüle beszédet mondottak a munkásság, a katonatanács és a katonaság képviselői. A bevonulás után a városháza erkélyéről a kormánybiztos elmondotta\' programmbeszédét, a melyben legfőbb alapelvéül a munkát jelölte meg s azon határozott célját, hogy Nagykanizsát törvényhatósággá emelje. Tiszteletére este a Koronában társas- vacsora volt, amelyen több felköszöntő hangzott el. — Egyik laptársunk a kormánybiztos fogadásával és ünneplésével kapcsolatban megjegyzi, hogy ettől a kiskanizsai polgárság „tüntetőleg" távolmaradt. Erre az a válaszunk, hogy a kiskani-zsaiak nem „tüntetőleg" maradtak el, hanem azért, mert nem szocialisták, elveik mellett törhe-tctlenül kitartanak s ezért soha senkinek, bármilyen hatalommal jön is, bc nem hódolnak, mert színük a nemzeti lobogó s nem a vörös zászló; mert imádságuk a himnusz és nem a forradalmi dal s mert képtelenek lennének arra, hotfy elveiket megtagadva dicsérjék uzokat, ^kiket tegnap még ellenségekként láttak. Ez csak Nagykanizsán történhetik meg. Az egész ünnepség a szocialistáké volt, mert azok vezére ült a nyeregbe, ezért az ő magatartásuk rendben van előttünk s természetesnek tartjuk. Szánalommal nézzük azonban azokat a kidőlt útszéli előimádkozókat, akik hirtelen belekapaszkodtak a szocialisták sleppjébe, s fordultak egyet, hogy valaki vállveregetve megkérdezze tőlük: hát ti is itt vugytok ?
- Gyászrovat. A 20. honvédgyalogezred gyászlapon jelenti, hogy Szalay Ákos százados a harctéren szerzett betegsége következtében január hó 25-én elhunyt.
- Az 1919. évi II. néptör. vény megjelenése nagy port vert fel az országban. Feljajdultok a hadimilliomosok és a nagybirtokosok egyaránt a kétségtelenül radikális, de azért felette igazságos törvény miatt. A törvény ugyanis kimondja, hogy az adózás elöl nem menekül az, aki az országot e|hagyja, sőt fokozottabb adózás alá kerül. Tilos mindennemű ingó vagyonnak (készpénz, értékpapír, drágaság, műtárgy) engedély nélkül való kivitele. Tilos és érvénytelen az ingatlan vagyonnak élők közt való elajándékozása vagy szétosztása, az ingó vagyon felapró-zása, hogy a vagyonadónál alacsonyabb kulcs alá essék. A 19. §. eltiltja mindennemű ingatlan vagyon elidegenítését vagy mégterhelését. (Ezt már azért is felette üdvösnek tartjuk, mert megakadályozza a nagybirtokok több személyre való átírását és így a földelosztás alól való kivonását.) Elköltözés vagy külföldre távozás előtt az adózó köteles közteherviselési kötelezettségének biztosítására vagyona értékének Ötv- n százalékát, ha pedig vagyona 300.000 K-nál több, az érjék 75 s?.iZalékát óvadékul letenni. Aki külföldre utazik, legfeljebb 1000 K-t vihet magával. Ezek az intézkedések nem terjednek ki külföldön hivatalos minőségben tartózkodó köztisztviselőkre, továbbá azokra, akiknek yagypna 3000 koronánál nem nagyobb. Jövőben kÜl-földi\'utlevelek csak az esetben állíthatók ki, ha a pénzügyminiszter azok kiadása ellen nem emel kifogást. Ennek előfeltétele az óvadék letétbe helyezése. Aki e törvény ellenére vagyonát kiviszi, a tilalmat megszegi vagy kijátsza, közteherviselési kötelezettség elleni vétséget követ el és öt évig terjedhető fogházzal, hivatalvesztéssel, politikai jogainak felfüggesztésével a összes vagyona teljes elkobzásáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A bíráskodásra a polgári törvényszékek illetékesek. Enyhébb esetekben a pénzbüntetés 200.000 koronáig terjed. A pénzbüntetésekből a pénzügyminiszter a feljelentőket jutalomban részesítheti. Az uj néptörvény január 4-én lépett életbe.
- Megbízhatatlan nemzetőrök lefegyverezése. A hadügyminiszter rendeletet adott ki, mely szerint a megbízhatatlan és bebizonyithatólag rablás és fosztogatásban résztvett nemzetőrök azónnal lefcgyvereiendők és le-szererendők..
1919. február
3. Hétfő.
1919. február 3.
Zalai Közlöny
3.
- Püspöki Intézkedés. Miután a drávamenti megszállott területekkel minden postai intézkedés megszakadt és ezáltal az egyházmegyei hatóságnak lehetetlenné vált, hogy az ottani lelkészekkel érintkezzék, dr. Roll Nándor veszprémi püspök a megszállt teriilet lelkészeit meghatalmazta, hogy híveiket sürgős esetekben u házassági akadályok alól felmenthessék.
— A szesz maximális ára. A pénzügyminiszter egy ujabbi rendeletével ismét maximálta a szesz árát. Eszerint a legalább 94 fokos, megadóztatott finom szesz a fogyasztó részére literen-kint 30 K 64 f., a legalább 40 fokos belföldi rum 16 K 50 s a legalább 20 fokos pálinka 7 K 70 f, A rendelet szabályozza a fajgyümölcsből készült pálinkák, továbbá likőrök maximális árát is.
- Pfelffer tanár művészete. A Nemzeti Szalon jelen kiállításán — mint örömmel értesülünk — a kiállítás egyik feltűnő helyén Pfeiffcr Elek tanár képével találkozunk. A nagykanizsai művésztanár képének e kiállítása hangos méltatása az Ő ismert művészi irányának s invenciójának.
Művészi moziplakátok. Már hosszabb idő óta jól eső szeminmel figyeljük a helybeli Uránia., mozi reldámplakátjait,., amelyek primitív papíron a rajzoló-művészet remekeivel állandó feltűnést keltenek. Egyik szebb a másiknál. Gyönyörű virágdíszek, majd sikerült fejek teszik változatossá e remek plakátokat, amer lyeket kifogyhatatlan művészettel, mint értesülünk, Bágyoni Szabó Ödön, az Uránia agilis igazgatója rajzolja. Csak a fővárosban láthatunk ezekhez hasonló mü-vészplakátokat, amelyek nemcsak hogy a célnak kitűnően megfelelnek, de az utcáknak is di-szére válnak. Érdeklődéssel várjuk a sikerült reklám-művészet további alkotásait. \'
— A hadianyagok felosztása. Arról értesülünk, hogy a monarchia völt államaival nemsokára létrejön a megegyezés a hadianyagoknak természetben — vajtó. felosztása iránt. Csehországgal feltétlenül megegyezünk igen rövid idő múlva, Lengyelországgal is megtörténik a megegyezés és remélhetőleg Jugoszlávia is be . fogja homarossan látni, hogy nem lehet kitérni a gazdasági felosztás kötelezettsége alól. Magyarországtól a kompenzációs eljárást követelik és ezt a felfogásokat azzal indokolják, hogy nem adhatnak kompenzációt - — azért, ami nem a mienk, de köl-* csönös megértést esetén segítségnyújtás elől nem fognak kitérni. A felosztásra kerülő hadianyag értéke megközelíti a 7 —8 milliái> dot, ennek jelentékeny része
Német-Ausztria és Csehországit. A hadianyag felosztására vonatkozó tárgyalások Bécsben folynak.
-- A művész és az élet Nem régiben irtunk erről a témáról. Most aktuálissá tette egy levél, amelyet ma kaptam egy fővárosi művésztől. Ez a művész már nagy nevet fogott el a maga számára. Operaénekesek a tanítványai s tőle tanulják a művészetüket, amely világhírt szerez nekik. Anno Domini 1919. I. 28-án kelt levelében ajánlja művészetét s koncertet akar rendezni. Útiköltséget s legalább 500 korona honoráriumot kér, mert nagy a drágaság. Megokolása egész egyszerű. Elhihető, mert most ezzel minden kétkedést meg lehet dönteni a financiális kérelmek terén. Művészünk azonban — ugy látszik — jó merkantilista. Vele lehet alkudni, sőt; c$erekereskctfé$re is kopható. Honoráriumom örömmel konvertálom — jrja — megfelelő értékű cukor, szivar, cigaretta, zsir, petróleum, liszt, korpa, árpa stbi £ddig tart, nincs tovább. Szegény művészet, milyen mostoha sorsra jutott. Most azt váröm, hogy mikor ir egy. piásik művész, s ez majd tovább folytatja a konvertálást. Talán ilyenformán : cipő, ruha, alsó, felső stb. Haladunk. A reális és ideális : élei is fúzióba lépett. Szépf\' De ilyenformán hangversenynél a belépődíj sem lesz többé a korona. Brrrl ez az anakronizmus még mindig itt kisért. Belépődíj cukor, liszt, zsir stb. így fest a jövő, sőt már a jelen Is.
— Az utca morálja. Régi igazság, hogy mindig jobban elfajul az emberiség. — Uton-utfélcn hangzik a válogatott gorombaságok koppanása. Mintha az emberies érzések teljesen kihaltak volna a lelkekből s* ember az emberben egyebet se látna, mint szenvedélyes kitörésének céltábláját. Szombaton délelőtt történt. Nagy sebességgel hajtott végig egy szánkó a korzón. Az emberek félelemmel ugráltak jobbra-balra a nekiiramodott fur-múny elől, amelyen a kocsis mintha valami aréna porodján küzdölt volna az elsőségért — "fejedelmi tartásban állt s ugy gyönyöi\'ködött volna a szétugrasztott emberek zavarában. Az utca közepén haladt egy úriasszony, aki már éltesebb koránál fogva \' nem igen tudott szaladni a neki-\' vadított lovak elől. Erre a durvaságok szapora pergő tüze hullott le a kocsis ajkáról az » asszony felé hogy igy, hogy ugy belehajt, ha-nem igyekszik. — Ennyit\'^ szomorú igazságból. — Ahol csak tehetjük, javítsunk az utca morálján s embertársaink darabosságán simítsunk. A közerkölcs közkincs. Végtére sem lehetünk csak emberállutok.
— A kisipari hitel tárgyában a kereskedelmi "-miniszter január 7-iki kelettel U0»261. és 113.567. szám alatt két Kendeletet adolt ki, amelyekben va szegedi és nagyváradi iparkamara területén a kölcsönök megszavazására illetékes helyi bizottságokat alakította meg. Az ilyen helyi bizottságok megalakitása az ország meg nem szállt területének többi részein is folyamatban van és mihelyt a bizottságok meglesznek, azonnal mog is kezdődik a kölcsönök folyósítása. Közben az ipartestületek és\'kamarák statisztikát készítettek arról, hogy körzetükben; mennyi és milyen szakmáju igényjogosult kisiparos van. Erre a.statisztikára azért vun Szükség, mert az akció vezetésé vél megbízott Pénzintézeti Központ arra törekszik, hogy amennyire csak lehetséges, a rendelkezésre álló készletek mérvéhez • képest, a fölsegítendő iparosoknak kész- • pénz helyett anyagot, szerszámokat és .gépeket juttasson, persze lehetőleg olcsó árakon.
^ A hadifoglyaink érdé kében. A Magyar Vöröskereszt-Egylet svájci missziója a magyar hadifoglyok sprsáról a hadügy-minisztériumot a következőkben értesítette: Azoknak a katonáinknak névsorát, akik most a háború átolsó napjaiban lettek Olaszország foglyai, meg fogjuk kapni. A hadifoglyokkal való levelezést is megkönnyítették. A hadügyminisztérium\' a hadifoglyokhoz, intézett levelezőlapokat minden második napon futárpostával elküldi a magyar hadügyminisztérium wíeni képviselőjének, aki azokat onnaji Rómába továbbítja. Hasonlóképen kerül a Rómába összegyűjtött posta Magyarországba. \' A hadügyminisztériumba érkező levelezéseket postán küldik el a hozzátartozóknak. A hadügyminisztérium ezúton kéri tehát föl a hadifoglyok hozzátartozóit, — hogy a hadifoglyokpak szánt levelező lapokat vagy a Magyar Vöröskereszt -Egylet tudakozóiro-dájának, vagy pedig a hadügy-. minisztérium 55, osztályának — küldjék meg. Csomagot és pénzt egyelőre nem lehet küldeni.
Szakértekczlet a kisgazdaságok felszereléséről. A földmivesügyí minisztérium a napokban Szomjas Lajos államtitkár elnökletével szakértekezleten vitatták meg, hogy gondoskodjék a kormány a birtokreform során keletkező uj kisgazdaságok gépekkel es eszközökkel való ellátásról és milyen módon adjon meg-rcndeléseket az egyes nagy-és kisipar vállalatoknak; Megbeszélték a gyárak foglalkoztatásához fűződő érdekeket, másrészt foglalkoztak az államnak, mint megrendelőnek feladataival.
-- A Kath. Legényegylet
előadása. Sikerült és nivós előadást rendezett tegnap a Kath. Legényegylet a Polgári Egylet nagytermében. Az előadás tárgy* Csató Pál három felvonásos vígjátéka volt — „Megházasodtam". A fordulatos komédia igen jó előadásban részesült ■ volt benn® derű, zamat, jókedv bőségesen. A darab értékes komikumát jó előadással tetőzték a szereplők, akik közül Jászai Emíúi és Manci, Skergula lluska, Németh Ferenc, a rendezésben is szépet produkáló Földi I. János, Lengyel János, Schless Ferenc, Viola Kálmán, Madarász Károly, Hanke József, László, Lengyel István, Farkas József és Kostein Ignác. Az előadást tánc követte.
-r Testvérek harca. A szociáldemokrata pártban is kitört a palotaforradalom, A pártnak kommunista elemei kiváltak a pártból s most kigyót-békát kiáltanak azokra a párthívekre, akik nem íartanak velük. Gyáva pimaszoknak, a burzsoázia laká-lyainak nevezik őket s irtó hadjáratot hirdetnek ellenük. Őszintén szólva, nem csodálkozunk á, szociáldemokraták ilyetén marakodásán. Az olyan testület, amely kivágott maga alol minden erkölcsi talajt, amely - nem ismer Istent s amelynek egyik főcélja folyton a tekintély ellen izgatni, önmagában hordja a veszekedések és marakodások csiráját. Csak egyet csodálunk: hogyan hegyeződhettek ki ezen ellentétek a két párt között? Mert hiszen, ha a szociáldemokrácia a vezéreitől: Marxtól, Lieb-knechtől, Kautskytól kijelölt uton akar haladni, csak odalyukadhat ki, ahová a kommunisták kilyukadtak: a rideg vagyonközösséghez. ők is csak vagyonközösséget akarhatnak, amint a kommunisták. Hogy ők ezt kollektivizmusnak nevezik és nem kommunizmusnak, az legfeljebb azt jelenti, hogy ők a régi nyakkendő helyett másikat tettek fel. Aj. cgy;k tizenkilenc, a másik egyhiján husz. Mindkét pért az emberiség legszentebb ideáljait akarja sárba tiporni, mindkettő csak korgó gyomrot ismer és semmi mást
— Töltsük meg a jégvermeket Február első felében vagyunk már, és kemény telünk még nem volt. A mi időjárási viszonyaink, mellett most már nem számithatunk rá, hogy hosz-s/.antartó, állandó olyan idő legyen, Azért jól teszik a községi és városi hatóságok, ha a még tartó friss hóval megtöltik a jégvermeket. Közegészségügyi szempontból igen nagy szolgálatot tehetnek vele a köznek. Különösen, ha a tavasxszal esetleg fertőző betegség találna kiütni,
4
Zalai Köp,löny
1019- február 3.
— A Polgári Egylet közgyűlés®. Vasárnap délelőtt 11 órnkor tartotta a Polgári Egylot szokásos közgyűlését. A köxgyü-lést Fnica Lajos alelnök vezette, melyen a tagok rendkivül nagy számban vettek részt. A titkári jelentést és zárószámadást egyhangúlag tudomásul vették éa a felmentvényt megadták. Az 1919. éyi költségvetésnél dr. Fried Ödön indítványa alapián a tagdíjakat 20 koronáról 32 k«ronára emelték fel. A befolyó tagdíjtöbblet az elkerülhetetlenné vált beruházásokra fordittatik. Kisorsoltak 20 kötvényt, melyek 40 K-val váltatnak be. A választásoknál az eltávozott Hoffmann András könyvtáros helyett Boros Ferencet, az elhalt Brandlhofer Antal és Viosz Ferenc helyébe Halvax Gyulát és Vidos Józsefet választották meg.
• -— Tüz. Vasárnap virradóra Szieger Istvánné Eötvös-téren levő üzlete teljesen leégett. A tüz az üzlet mellett levő borbély-műhelyben keletkezett. A fűszeres üzlet teljesen a lángok martaléka lett s a tulajdonosnő nagy kárt szenvedett. Ha az Eötvöstéren levő kut működött volna, a tüzet idejében megfékezhették volnu, amig azonban a vizet az Erzsébet-térről felhozták az egész üzlet lángban állott. A rendőrségnek nyomozásra adhat alkalmat, hogy az eötvöstéri kut nem működéséért kit terhel felelősség.
— Apró hírek. (A kormány-biztos titkárja.) Sneff József, városunk kormánybiztosa titkárául — mint beavatott forrásból értesülünk — Dr. Kaufmann Lajos városi aljegyzőt szemelték ki. (Ujabb áremelés.) A borbélyok ujabb áremelést emlegetnek. Nem újság. Meg szoktuk, hogy mostanában minden hónapban más a borbély tarifa. Maholnap csak a milliomosok borotválkoznak. Nem
volna helyes a fodrászüzletekben a progresszív fizetési rendszer meghonosítása ? Talán erről lehetne határozni és gyűlésezni. (A járdák.) A járdák annyira síkosak, hogy a rajtuk való járás életveszélyes. Kérjük a rendőrség intézkedését hogy e közveszélyes állapot megszűnjék.
— Rendőröket keresnek. A budapesti államrendőrség több száz főre menő rendőri állása van üresedésben. Katonaviselt, magyarul irní-olvasní tudó és legalább 164 centiméter magas egyének jelentkezhettnek. Az ujonc-rendőrnek évi javadalmazása 6300 korona és ruházat. Jelentkezni lehet Mosonyi-utca 5. szám alatt.
— A rézgáMc szükséglet biztosítása. Buza Barna föld-mivesügyi miniszter megállapodást kötött egy osztrák; céggel 190 vagon rézgálic biztosítása végett. E/zel a me.nnyiséggel és a már korábban megszerzett 200 vagon rézgáliccal sikerült biztosítani a gazdaközönség szükségletét.
ÍRODALOM
. « A LovooaU Árva nagy Bzori-zációju kit kötetee ha\'alni^s regény Karinthy Frigyes remük fordításában ós a „KuHuia" kiadisában már elhagyta a tajlút „A l^ovoodi Árva" egy szegény h\'Any kalandos é« fordulatos életének. fUdfiztetósé-nek ós menekolósénok mHírllat<\'• ós kunyfakasztó története, lüulyet a fordító Karinthy Frigyo* ö pompás iiiagyaruágával óh kifejező nyelvével olyan olvasmány* trji. amdy első helyet foglal el ugy a\'kMfiildi. mint a magyar irodalomban. A két kfttet ára diw.es fedőlappal 30 korona. Kapható minden könyvkereskedésben és megrendelhető , A Nap" kiadóhivatalába^ llnda-pertt, Teréz-körn!-.
1 ODQDOQOP aaaaaaaaaaa Hirdetmény.
Alulírott pénzintézetek közhírré teázik, hogy a náluk elhelyezett takarékpénztári é« folyószámlái betétek kamatlábát
1919. február hó 1-tól kezdődőleg
2\'/2%-ra szállítják Is.
Q A betéti kamatadót az intézetek saját-O jukból fizetik.
0 Nagykanizsa, 1919. január hó 29 én.
Nagykanizsán.
Pesti Magyar Fcrfifkedalmi Bank
nagykanizsai fiúk
Nagykaniasíi Takarékpénztár Kfavóíiy-Társasiíg
I
Nagykanizsán
Marákpfaztái Kémény-Társaság
Nagykanizsán.
DODODC3DC3QODODODC3L
2000 hektoliter jboros ászokhordót íjji
3—4 éves egészséges vastag tolgytáljól, azonnal hátánál-llntó állapolban 10 00 hektoliter nagyságban maliitok 06 lí-ért hektoliterenként. Próbaküldemény 1 vagon kt). 260 hektoliter.
ijí SÁRKÁNY JÓZSEF borkere.kedő GySngySs
JJvJ^ífwlwfv VTWTVJ\'
Hirdetmény.
A vármegye területén az idén termett burgonya, répa és tengeri egyrészt betakaritatlanul áll a földeken. Ha azonnal nem segítünk a bajokon, ugy pusztulásnak indul.
Hadügyminiszter 33483. eln. Mg. 919. számú rendeletére a legsürgősebb munkák elvégzésére munkásosztagok alakíttatnak a jelenleg bevonulva levő legénységből és a most leszerelt két legfiatalabb évfolyam legénysége is ilyen munkásosztagokba való belépésre felhivatik.
Munkadíj minden munkanapért a munkaadó által J0 K és 4 K katonai zsold, uaszeaen 20 K. Í51--1-mezés a munkaadó által adatik, elegendő, kiadós és egészséges élelmezés, logalább háromszor hetenkint hus.
A bevonulva levő legénységből munkásosztagokat nem tudunk alakítani, mert a legénység a vármegye területén határvédelmi szolgálatot teljesít. Felhivatnak tehát a leszerelt 1899, 1900 évfolyamú katonák a munkásosztagokba való belépésre annál is inkább, mert tudomásunk van arról, hogy közülük sokan belépnének munkásosztagokba, ahol mint polgári munkások lesznek beosztva.
Aki belépni óhajt, az jelentkezzék a helybeli regi gimnázium - szému szobájában a katonai munkásotthon vezetőségénél ós hozza macával a katonai okmányait.
Mindénkinek hazafiúi kütelessége az ország termését a közellátás biztosítására megmenteni, mert ha nem lesz élelem, u*y felbomlik a rend, amit ellenségeink nem néznének téllepül, hanem megszánnának bennünket. — Akkor vége a nép szabadságának.
Bővebb felvilágosítással szolgál a Hadügyminiszter 33483. ellj. Mg. 1918. számú rendelete, mely a járási főszolgabírói hivataloknál és a helybeli állomásparancsnok-ságt.ál betekinthető.
Magyar katonai állomáiparancsnokn&g Nagykanizsa.
Még nem késett el, ha hat darab használt hanglemezzel rendelkezik, ugy még mindig becserélheti azokat a most megjelent legújabb kacagtató tréfás
„(Jjvárl telefonál"
cimü kétoldalú hanglemezre. Nagyazerüen sikorüH mulat, sigos telefonjelenet I Kizárólagos Joggal
m
m
Wágner
„H»ng;«jseirnaffy4vnh*.*"-nAl Budapeat. József-körűt 15. Fiók: 1X„ Róday-utca
Telefon: Jő*»tf 38 - 93.
Hr.réinfcépek aoo koronilól 1000 koronái*. PínyWpM dil«j6tcft« Uroes- (t bu*»ierirjefj«fV inneni
18. szám,
58-ik évfolyam.
Nagylt«ni»e», 1919. fcbiuár 10.
6. nim.
ZALAI KÖZLÖNY
S*erke«zt#iiég in kiadóhivatal i FS-at 13, «z.
Bojonrlcdcr hiibaii. INTIiRUItHAN-THLBI\'ON . IÍ3 glrdctésuk Oa uyilttcr tliJni.bAs b/erlnt vétetnek f«l.
Fol.13. iinkmti:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Moif Jelenik minden hétfőn korán r«|gaL UlSIHeUil tr>k : Kk<S>< írre IS K, felévre 7 50 K. i.t«v«<-évre K 3*75. Egyes szám írm SÓ fillér.
Türelem.
Megkondult a harang, amply az. uj \'nap feljöttét, hirdette. Évszázados szenvedés, elnyomatás és kizsebelés után felvágta fejét e szomorú haza még szomorúbb földmivese is, s odaorditotlft ökölbe szorított kézzel a nagyuraknak í élni akarok I A kizsebelt, a lenézett és mindig félrelökött „paraszt" azt hitte, hogy a sziveit megindulnak a a nagy jelszóáradatból jut neki is egy morzsa*-. Róla azonban elfeledkeztek s n^ost, \' amikor követeli jogait, egyszerre beakariák fogni a száiát s nyakára, kötelet Ígérnek, ha mukkanni mer. Mindenről intézkedtek már, özönével gyártják a rendeleteket, de ezek közül m^g egy sem beszélt a földmivesek érdekeiről. Szabályozzák a\'favágást, a lámpapu-colást, fú ojtonállást,v mindent, —- de a földmives vagybni helyzetéi nem tárgyalta eddig még. egyetlen egy betű sem.
Miért van ez?
Mert nem akarják belátni, hogy a föld népe isél, hogy a régi jobbágyság megszűnt, npgy nem hajlandó az a szegény föla-tnives továbbra is a rabszolga helyzetét élni, s mert lenézik a földfnives munkáját.
Eddig a földmives nem volt szervezkedve, hitt az ország régi csalóinak, — s most, az ujN nap alatt ezt a szervezetlenséget a legújabb kcletú proletár uralom kiuzsorázza, elfeledve azti hogy ez az ország nem az ipar, munkásoké, haYiem a föld-míveseké.
A magyar földmivelő nem maradi. Törődik az ország sorsával annyit, mint bárki más, megmutatta ezt a .hosszú hadjárat alatt, szereti a hazáját, mert nem felforgató, — de betelt a pohár, mert jogait lefogni, száját betömni és élnivágyását visz-szalökni akarják.
A földmives, illetve a kisgazda: a nagytőke, a nagy birtok, a nagy előjogok s az ezekbe ktfpcsolódó
{\'ogi állapotok ellen küzd. E eéljá->an mérsékelt forradalmár, agrár-szoeí álista, aki azonban nem a romok tetején, hnnqm az átalakítások utján igyekszik érdekeit előbbre juttatni.
Károlyi Mihály nagy lendülettel megcsinálta a köztársaságot, abban a fanatikus hitben, hogy ugyanekkor a magyar boldogság fátyolát lebbentette fel. Azl hisz-szük, belátja már, hogy csalódott. Úttalan utakon rohan a köztársaság szekere, parkiröZbtt pompás udvarokon, palotákon, templomok tornyán, virágos réteken, felszántott mezőkön, gyárak falai között, — felborul, bizony felborul, ha így megy.
A kisgazdáié legyenek helyeiken. Ne kapassu el őket a. buj-togatók kanócvető szava, s ezért
ne is ragadtassák el magukat j zük, hogy a forradalom szelétől erőszakos cselekedetekre, mert felkorbácsolt elemek nemsokára erre szükség nincS, s mert: hisz- 1 úgyis józan útra fognak térni.
Kormányválság-,
Burfapest, február 9. Több reggeli lap megírta, hogy Nagy Vinc^ és Búza Barna miniszterek lemondani szándékoznak, sut egyes lapok a lemondással,\' mint határozott eseménnyel foglalkoztak. Megállapítható, hogy tényleg sí;ó van a két miniszter távozásáról. Nagy Vince amiatt akar távozni, mert szerepe, mint belügyminiszter közvetlenül összefüggésben állott az ellenforradalmi gya-nuokokból kifolyólag foganatosított házkutatásokkal. A főkapitány által elmozdított Koszlka főparancsnok bizalmasa volt, aki állítólag a belügyminiszter intenciója szerint cselekedett. A belügyminiszter távozását a szocialisták követelik, akik azon az állásponton vannak, hogy az ellenforradalmi akcióval t|s?emben a legradikálisabb módon kell eljárni. Ezzel szemben Nagy Vince, mint polgári miniszter, mérsékelt állásponton van. Buza Barna távozása \'abban leli magyarázatát, hogy Szabó István miniszterrel a földbirtokreform kérdésében nézeteltérése támadt. A két miniszter távozása esetére szocialisták fogják őket felváltani. Károlyi elnök mindent elkövet, hogy a kabinet egységességét féYltartsa, ami remélhetőleg sikerülni fog neki.
Kunfi beszéde-
Bernből jelentik, hogy a szocialista . konferencia szombati gyűlésén Kunfi Zsigmond felszólalt és a következőket mondotta: Ha az egyik hatalmi csoportnak a másikkal szemben elért győzelmét kihasználják, annak az lesz a következménye, > hogy a legyőzött ország munkásosztályait és polgárságát a legsúlyosabb nyomorba döntik. Ha rá-risban az imperialista eszmék győznek, akkor Magyarországon teljesen lehetetlenné válik az általános munkásvédelem elveinek megvalósítása, mert a magyar nép koldusok és kalandorok tfnépe lesz. Magyarországon olvan állapotok teremtődnének, amilyenek\' háború előtt a Balkánon voltak és a politikai zavarok Európu keleti részéről átterjednének a nyugati államokra is. Élesen támadta még az Erdélyt megszálló románokat barbárságuk miatt.
A szociáldemokrata párt kongressusa.
Budapest, íe\'or. 9. Ma délután tartotta a szociáldemokrata párt kongressnsát, az uj városháza közgyűlési termében, amely aso fotósig megtelt. A kongressus elfő szónoka tíarbai Sándor volt, aki a régi kormány bűneit ostorozta, majd rátérve a mai helyzetre, konstatálta, hogy királyok által a harctereken elvesztett területeket most a ízociálisták próbálják a bi-rni konferencián visz-Bzaszeívzni. Kz elsősorban reánk magyarokra vonalkozilc, mert tudvalevően Magyarország jelentékeny te-
rületeit ellepséges invázió tartja megszállva. Kiesen liirálta a románok kegyetlenkedéseit és a csehek erőszakos ténykedéseit. Majd az el* leníorradalinárok eljön fordult, éles hangon követelte a kormánytól az ellenforradalom szigorú elfojtását. Diána Woltner Jakab szólalt fel
Szerbek a wyugatma-gyarországí korridorért*
Belgrád, február ) 9. A szerb békedelegátusok a csehekkel együttesen terjesztik a kongresz-szus elé ama követelésüket, hogy a csehek és délszlávok Nyugatmagyarországból annyi területet kapjanak, hógy közös határaik legyenek. Azután a dunai hajózás és a Pozsony—fiumei vasút nemzetközivé tételét fogják követelni.
A békekonferenciáról.
Páris, február 9. (Havas.) A román területi igények tárgyalására kiküldött bizottság már megkezdte Románia területi igényeinek megvizsgálását.
Légi omnibusz.
Páris, február 9.1 A „Góliát" nevü repülőomnibusz a vezetővel, a műszerésszel és tizenkét utassal Páris közelében felszállott és zavartalan, utazás után délután Londonba érkezett. Az utazás négy óra hosszat tartott.
Loyd George Londonban.
London, febr. 9. A Reuter ügynökség jelenti: Ixiyd George szombaton este néhány angol delegátussal együtt Párisból Londonba érkezett.
Mit jelentSzabó István minisztersége
Szabó Istvánnak, fz egyszerű 30 holdas szán tó-vetó kisgazdáaak miniszterré történt kinevezése nem más. mini egyfelől a demokrácia győzelme, másfelől pedig a földmives nép érvényesülése, ugy a saját, valamint az ország sVsa intézésében.
Szabó Istvánnak mindig az veit és az lesz az álláspontjs, hogy a törvényhozásban a nemzet minden számottevő rétege, lohetfleg a saját táborából legyen képviselve, inert mindenki maga érzi, hogy a eaizma ♦hol szorítja lábát,
Szabó István tehát ellensége mindenféle osztályiiraloijinak.
Nagy mulasztás volt a forradalmi kormány első izbeni megalakítása alkalmával, hogy Szabó Istvánt már akkor nem hívták meg ministternek, mert az annyira sürgős birtokpoli-"tíkrr Tiia már sokkal alőbbre tolna a megvalósulás utján, ha Szabó István ezelőtt három hónappal, mint miniszter részt vehetett volna az idevágó intézkedésekben.
Ne kutassuk, hogy miért mellőzték kezdetben Szabó Istvánt, csak azt kell leszögeznünk, hogy Ő most is az, aki ezelőtt három hónappal volt. Sem elvei, sem pártjának progra mm pontjai egy bajszálnyira sem változtak. Mint . miniszter\' is megtartja pártjának elnökségét és mint a kormány tagja is megőrzi ugy a maga, valamint pártja teljes (üggetlerségét, teljes cselekvési szabadságát; nem lép be, sem pedig pártja nem egyesül semmi/éle más pá* Ital
Le kell még szögeznünk Szabó István azon akaratának kijelentését is, hogy csak akkor és addig hajlandó a kormányban maradni, amíg a földmives náp., érdekében szabadon dolgozhat a birtokpolitika megvalósításán a saját tervei, óhajtása és akarata szerint.
Amíg tehát Szabó Istváa a kormányban van, addig ugy a kisdaz-dák, valamint a földműves munkások, mezőgazdasági cselédek, kisiparosok, teljes bizodalommal várhatják a birtokpolitikáink\' reájuk nézve kedvező megoldását, a lehe tőség határai között.
Ily körülmények között íigyelmez-tétjük a kormányt, hogy engedje Szabó Istvánt szahadeu dolgozai, mért ha ó a jelenlegi nehéz visce-nyok között elvállalta a miniszter-
2.
a 1 A 1 Köilöny
1019. február 10.
séget, amit nem keresett soha és aminek elfogadására azok kérték tel, akik előbb megakadályozták, hogy miniszter lehessen, akkor meglehetnek rólu győződve, hogy 6 meg is tud és meg; is fog felelni a reá váró nagy feladatoknak.
Ha a kormány tagjaiban vagy a kormányon kivül állók táborában az u szándék, vagy remény lakozik, hogy Szabó Istvánt s vele együtt )>ár(ját lejárassák, az esetben reájuk a legnagyobb csalódás vár; mert sem Szabó István a néphez, som a nép Szabó Istvánhoz soha hütelen neui fog lenni.
Moat pedig foglalkozzunk röviden a/.»ikkal a megbízhatatlan elemekkel, akik a mai zavaros állapotokban halászni akarnak, vagyis a magyar nép segítségével mindenáron érvényesülni törekednek és e célbél gyalázatos hazugatokkal, rágalmakkal illetik Szabó Istvánt, valamint a Kisgazda-párt összes vezetőit.
Egyik mosdatlan szájal összefoglalja Szabó-Istvánt Mezőti Vilmossal és együtt szidja, ócsárolja őket.
Oly távol áll Stabó István Mwófl Vilmostól és annyira felette áll minden íeiuea eiuberi és politikai erkölcsök dolgában Szabó István Mezőti Vilmosnak, hogy nem is lehet éket egy napon említeni.
Hogy Meződ mit illet, azt ő maga érzi és tudja legjobban, azt azonban mi tudjük, hogy sora J^fabó Istvánnak, sem a Kisgazda-pártnak nincfl semmiféle összeköttetése Mezőivel., ...
Mezőti lapja a „Szabad Szó"; Ladányi lapja a „Kisbirtokos", továbbá a szociáldemokrata földmunkásak röpiratai rá fogják Szahó Istvánra, hogy a nagy . urak oldala mellé állott. Hát mindez hazugság és arra irányuló rágalom, hogy Me-zéflék és Ladányi ék valahogy a nép bizalmát\'a maguk részére hódítsák.
Mi nem kételkedünk benne, hogy a nép tisztában van vele, vájjon kit kövessen: Szabó Istvánt-e a nép hivatott vezérét: aki maga is az eke mellett nevelődött és tízéves becsületes aépképviselői munkálkodás áll mögötte; mint legszebb ajánlólevél; avagy Meződ és ládányi urak le-gyunek-e a nép vezérei, akik oly távol állanak a néptől minden tekintetbon, mint amily távol van Makó Jeruzsálemtől.
Most tehát, amidőn Szabó István az ő elvei és függetlensége megör zés» melleit egy kormányban dolgozik a Károlyi-pártbeli kormány férfiakkal, ezzel két nagy kérdésre megadja a feleletet. Nevezetesen beigazolódott, hogy Szabó Istvánnal szemben bizodalommal vannak i kormány tagjai és hogy Szabó I«t vánrn nélkülözhetetlen szükség van a kormányban.
Hát ezután mit fognak hazudozni Szabó Istvánra az ó kiskaliberű ellenfelei, irigyei és rosszakarói?
Ha Szabó István kiérdemelte éa birja a többféle pártból való kor-
mánytagok bizalmát és beoailését, akkor bizonyára még fokozottabb tnódon megérdemli annak a uépnek ragaszkodását, amelynek érdekében már tiz év óta dolgozik önzetlenül és amelynek kebeléből s/.ármatik.
Nagyon kis legények atok a kapaszkodók, akik s^ját Önző érdekeikből rágalmazzák Szabó Istvánt, mert lassankint a nép tisztában lesz vele, hogy özeknek ez az aljas dolog nem niáM, mint kenyérkereset és népize-■üségbajhászás.
HÍREK.
NAPTÁR.
K. knlli. Skolasztika sz. Prot. Skolasztika GÖr. kel. Pál vt. lxr. Adar 10. 5070.
A nap kél 7 öm 17/ perekor, nyugíiik 6 óra 12 perekor. A Jiold k«5l d. u., nyugsíik 8 óra 47 perckor.
A nap hossza fi órn 84 perc.
— Szemző Gyula Államtitkár. A legutóbbi minisztertanács Kisgazdapárt titkárát, Szemző Gyulát a népgazdasági minisztériumban Szabó Istváu miniszter mellé államtitkárul nevezte ki. Mi, akik már régóta ismerjük az uj államtitkár kiváltó egyéniségét, nagju képességeit, a azt az odaadó, iiagj,> értékű munkát, amelyet a kisgazdák érdekében kifejtett, a legnagyobb örömmel és megelégedéssel vesszük tudomásul a Kormánynak ezen tettét, mert tudjuk, hogy Szemző Gyula uj, fényes, de goud-teli állását is minden irányban n föld népének érdekében fogja- felhasználni. B hitünkben bizakodva üdvözöljük őt.
Sneff József kormánybiztos a vallásoktatás fenntartása mellett Örömmel írjuk tneg azt a tényt, hogy a kormánybiztos beiktatása után az elébe, járult egyik küldöttségnek azt a ki-Joleutéat tette, hogy Ő a vallásoktatás feltétlen bive, mert hiszen ő is a vall is emlőjén nőtt fel. Ritka dolog, hogy egy expouált sociálista vezér ily határozott állást foglaljon el a vallás mellett, — mi azonban ezt csak természetesnek tartjuk.
— Személyi hlr. DLukács József, laputik munkatársa mell-hártvagyuiladásban súlyos betegen fekszik Tegnap gyóntatták. A közszeretetben álló pap iránt általános a részvét
A rézgállc és a szénké-neg ára. A ÍÖldmivelésügyi minisztérium, minthogy most már ele-gendő rézgál ic és szénkéneg fölött rendelkezik, hozzáfog annak oláru-sitásálioz. A tíz holdon aluli szőlőbirtokosoknak 6 koronáért adja a rézgálicot. a 10 holdon fölüli birtokosoknak 9 koronáért. A szénkéneg árát is így állapította meg, akinek 10 holdon alul van szőlőbirtoka, nz 6 koronáért, akinek ezen felül van szőlője, 9 koronáért kapja a fttld-i mivelésügyi minisztériumul.
— CazdaságI kamarák. A
gazdatársadalom régi óhaját képezi a mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozás utján való butnsitásn. Ennek megvalósítását célom a ga»-daftági kamarákról készített törvényjavaslat-tervezet. amelyet véleményezés végett a vármegyei gazdasági-egyesületeknek is megküldött a kormány. A javaslat szerint a gazdasági kamaráknak tagja lw minden mezőgazdálkodással foglalkozó férfi vagy nő. akinek az 1918. évi néptörvény szerint községi választójoga van. A kamarák négy fokozatból állanak. Les/, egy központi gazdasági kamara, több megyére kiterjedő kerületi kandara. a vármegye minden járásában járási kamarák és végül községi kamarák. A kamarák hatásköre a l\'öld-•uijyelés védelmére terjed ki, mint katóságok járnak el mindazon ügyek ben, amelyeket a törvény vagy miniszteri rendelet hozzájuk utal. A kamarák kiadásainak fedezésére kamarai illetéket vetnek Üi, amiknek megfizetésére a kamara összes tagjai kötelezhetők; ez az illeték a tagok évi földadójának 1%-ánál több nem lehet. A\'többi niegyóre kiterjedő kerületi gazdasági kamarák területét a íöldmivelésügyi miniszter állapítja meg.
- Közigazgatási tisztvisel ők nem kaphatnak szabadságot A belügyminiszter arra való tekintettel, hogy egyes közigazgatási tisztviselők minden súlyosabb ok nélkül elhagyják hivatalukat, inbst körrendeletben fordul a törvényhatóságok első tisztviselőihez. A körrendelet (felhívja ezeket, hogy a hatóságuk alátartozó közalkalmazottaknak ujabb intézkedésig szabadságot csakis a legkivételesebb esetekben engedélyezzenek. Az igazolatlanul távollevő közalkalmazottakat pedig szólítsák fel, ass azonnali hazatérésre és az engedelmesség megtagadása esetében az,illetőket vonják felelőségre. Kivételt csak az plvan helyen működő tisztviselők képezhetnek, akiket idegen megszálló csapatok kényáze-ritettek távozásra vagy pedig a működési helyükön zavargások vannak, A belügyminiszter rendeletében nagyon \'"fontosnak tartja a közigazgatás zavartalan menetét, éppen ezért elvárja a tisztviselőktől, hogy köte-. 1 ősségeiket a legpontosabban teljesítsék.
- Olcsó cikkek várhatók Amerikából. Hivatalos jelentések szerint a newyorki és chicagói kereskedelmi, kamarák felszólították a kormányt, hogy a kész ryhák és cipők nagy tömegére vonatkozólag eddig fönnállott háborús zárlatot haladéktalanul szüntesse meg és ezeket az árukat Európába kivinni engedje. Amerikában jelenleg ruhában és cipőben nagy túltermelés van és ugy számítanak, hogy, az amerikai kész ruha osztrák valuta szerint körülbelül 260 koronába, a cipó körülbelül 80 koronába fog kerülni Bóoaben, elsőrangú árut értve.
—- Falvak forradalma. Föld-mivelő ország vagyunk « Magyarország további irányát szociális államforma mellett a föld pépének kell megszabnia. Ez olyan igazság, amelyet megdönteni hiába próbálnak.
Magyarország földmivelö állam, a földinivea nép tnlnyotnó többségben van a többi polgári eleut, gyári, kereskedelmi alkalmazott ós munkás fölött. Magától értetődő, hogy a hatalom a földhiivelő uép méhen kell hogy összpontosuljon.
i$ a falvak lakói, a gazdák s a velük élő s egységes érdekeket felölelő falusi osztályok igyekeznek is magukhoz ragadni a vezetést, amihez joguk van.
\' A demokratikus forradalom lassankint társadalmi forradalomba csap át s a küzdelem a város ós falu között előbb-utóbb ki fog törni.
És győztesnek a falunak kell lennie. Mert hiszen tarthatatlan helyzet az, hogy az egész omágot egy olyan elem kormányozza, amelyben a falvak lakói nincsenek képviselve, Tarthatatlan, hogy az országot a földtmvelő néphez viszonyítva, csekély azámu gyári és városi munkások pártjának miniszterei vezessék, olyanok, akikből a régi parlamentben egyetlen egy seui ült. Kz a kormányzat nem egyéb, mint a kisebbség abszolutizmusa.
Minthogy azonban most választani, alkotmányozó gyűlést egybehívni a legnagyobb nehézségekbe ütközik, legalább azt megtehetnék az országot kormányzók, bogy a földmivyló nép szervezeteiből ée politikai pártjaiból számarányukhoz mérten helyet biztosítanának e pártok kiküldötteinek.
így elejét vennék annak, hogy a felelősség teljesen a nyakuUn marad s elejét vennék a társadalmi, forradalom kitörésének, amely előbb-utóbb meglesz, ha továbbra is a falvak népe ér^dokei ellen, abeno-lutixtnus^ál kormányoznak.
lntó szó ez a rend, a béke biztosítása, a köztársaság megtartása, ós főleg mezőgazdaságúnk csődbe jutásának megakadályozása érdekében.
Ma már lejárt az ideje annak, hogy egyes pártok s személyek egy . ország vezetését kisajátítsák, ezt ideig-óráig lehet abszolutizmussal, terroral, kényszer törvényekkel fenntartani, de veszedelmes jáiék a tűzzel, különösen akkor, amidőn az ország kétharmada népességének érdekeivel kerül szembe.
A zsarátnok, amelyet az abszolutizmus szele éleszt, minden akaratunk ellenére fel fog lángolni s hiába lesz még olyan szervezett szociáldemokrata hadserege a hatalmon ülőknek, amely egyebet sem csinál csak az ellenforradalmat lesi, a falvak forradalma el fogja seperni at érdekeivel szembe helyezkedöket.
Jó lesz tehát a kedélyeket nem izgatni.
Zalai Eöilöny
1019. február .10
— Csáktornyai főbíróság Alsólehdvón. Az alispán a Csáktornyái főszolgabírói hivatalt a jugoszláv megszállás tartamára Alsó-leudvára helyezte át és a főbíróság ezemélyzetét Alsólendvára rendelte. Vezetésével Kovács Károly szolgabírót bizta meg.
— Az ötszáz holdon felüli birtokok parcellázása. A föld inüvelésügyi minisztewuijiban már nagyban készülnek az ötszáz holdon felüli birtokok parcellázására. Most dolgozták ki a munkatervet és elsősorban Pest- és KVjérmegyé-ben levő 500 holdon felüli birtokok parcellázását kezdik meg. A legközelebbi napokban bizottságok mennek a helyszínére ós Pestme-gyében különösen a királyi család birtokainak parcellázását készítik elő.
— Mezőgazdasági békéltető és bérmegállapltó bizottság. Az utóbbi időben a gazdasági cselédek, muukások új munkaadók kéiütt a bér tekintetében súlyos súrlódások merültek fel, amelyek a gazdasági termelés folytonosságát veszélyeztetik. Ezek a súrlódások az ország gazdasági-éle-tének veszedelmét hordják magukban és ha elharapódznak, súlyos következményekkel járnak, mert kétségessé tehetik az égést termelést. A népkormány leiismerte ezt a veszedelmet és elhatározta, hogy a felmerült ellentétek elsimításba törvényhatóságonként egy szervezetet létesít, a ,Mezőgazdasági Békéltető és Bérmcgállapitó Bizelt-Bágot." Ennek a bizottságnak szervezetét már ki is dolgozták és legközelebb életbe léptetik. A törvény-hatóságonként szervezendő bizottság munkájától várják azt, hogy a gazdasági cselédek, munkások ée munkaadók között a bérek tekintetében felmerült ellentéteket ki fogja egyeolitwni.
-- Zalaegerszegről. A-/, egész országban mindenütt neki támadnak a szocialisták a kisgazdáknak s a polgári osztálynak. Fáj nekik az, hogy a föld népe észbekapott és\'szervezkedik, fáj nekik, hogy ennek a szervezkedésnek nein csupán a jobb megélhetés iránti törekvés, hanem a magyar haza iránti szeretet is az alapja. Ezért mindenütt belénk kötnek, elfeledve «ait, hogyha koll, a földmivesek is tudnak kötekedni, — de aztán az igazi muri lenne. Legutóbb a zalaegerszegi kisgazdapártnak ugrottak neki. De keniény fejre találtak, mert a 7/alamegyei líjság alapos választ adott nekik. Hisszük, hogy kljózanitólag hat laptársunk cikke.
— Hirek különböző fuzi ókról. Bójám az újságokat, hogy Szabó István, a Kisgazdapárt ve-zéro s miniszter Nóvák Jánon képviselővel együtt tárgyal a Károlyipárttal. Az egész bír valótlan. Szabó Istvánnak sohasem jttt eszébe más pártokkal egyesülni, különösen akkor, amikor az egész ország polgársága úgyis vele Van Ma maisok millió <*mber áll milgötte. Miniszter is csak azért lett, mert veszélyeztetve látta a földreformot, nem pedig a tárca kedvéért Szabó h munka embere, a forradalom után a ijiunka korát akarja megvalósítani, hogy a romokat i-ltaka-rilsák s megkezdődhessen. Magyarország uj pályafutása Ezért ne kiiverjék őt össze egy pártái, se, mert egyesülni ugysein lehet N«m eléggé magyaivik ahhoz, hogy Szabó pártjába bejuthassanak-
Hamis hir. Tele van a város — azzal a hirrcl, hogy a kis-kanizsaiak tiltakoztak 8nolT József kormánybiztossága ellen egy depu-táció utján a kormánynál. Ez a hir teljesen alaptalan. A kiskanizsaiak ilyen célra senkitől aláírást nem kértek, s közülök 0 miatt Budapestre senki sem volt.
— Milyen drága ma az épitkezéH? A kömivesek óradiját legutóbb két koronában állapították meg. Ebhez hozzájárul 1.60 K háborús pótlék. A munkaadó nyolc
j-és fél órát fiz-\'t, a munkások nyolc órát dolgoznak. Ezekhez a munka* bérekhez hozzájárul az építési anyag magas ára. Az anyag éa munkabérek jelenlegi ára mellett egy köbméter téglafal MO K-ba kerül. A háború előtt ugyanekkora fal felépítése mindössze busz koronára rúgott.
— Földmérési altlsztképző tanfolyam. A kormány megbízásából földmérési altisztképző tanfolyam nyílott meg. Jelentkezhetnek azok, akik a katonaságnál tüzérségi, utász, kidász altiszti tanfolyamot végeztek és legalább szakaszvezetói rangot értök ol: továbbá gazdasági, ipari vagy négy középiskolát végezett egyének. A fan folyam ingyenes és két hónapig tart. A jelentkezni szándékozók bővebb felvilágitásóit a „Kisgazda* szerkesztőségéhez fordulhatnak, Bpest, Dóhány-utca b-t.
Üvegezést
elvállal Vojnovits Jenő
Magyar utca 24.
— Halálozás. A városi rendőrségnek gyásza van. Egyik érdemes régi tagja, Kiss József, csütörtökön éjjel 48 éves korában hosszú szenvedés után, tüdőgyulladásban elhunyt. Temetése szombaton délután volt nagy részvét mellet Az elhunyt a rendőrségnél husz óv óta teljesített szolgálat ott s annak egyik legkiválóbb tagja volt.
—• A kukorica \'csírátlanítása. A tongericsira kivonásáról tavaly közölt rendeletet módosította a népkormány olyanformán, hogy egy métermázsa tengeriből legfeljebb uyole kilogramm tengericsirát szabad és legalább hat kilogramm tengericsirát kell kivonni oly módon, hogy 100 kilogramlM csira legalább 18 kilogramm olajat tar-talmazzon A csirátlanito vállalat a tengerit beszolgáltató félnek minden áttvet LOO kilogramm őrlésre alkalmas tengeriért 80 kiló. cshálla,-nitott őrleményt óu 6 kiló olnjtala-nitott tengericsirát vagy ugyanolyan mennyiségű cshapogácsát tartozik természetben kiszolgáltatni.
— Határrendőrség a Muramentén. A rpinifeiter az egész
.Muravonalon határrandórségi kordont állit fel katonai s rendészeti ellenőrzés céljából. Letenye és Alsólendva határrendórk\'fllöuilményt kapnak. Egyes községekben pedig i őrségeket helyeznek Pl, " ~ Drágább lett a petróleum. A petróleum árát az uj kormányrendelet felemelte. A kis kereskedelemben ezentúl kilogrammonként 90, literenként, pedig 16 fillérbe kerül. Ara csak yan, de . petróleum nincs
— Szenzációs film a Világ nagymozgóban. Február hó 10, 11. és 12-én kerül bemutatásra a Világ nagymozgó színházban A szerelem pokla című 5 felvonásos kultur-fiim, melyvt a budapesti Omniában 26 napon át zsúfolt ház élvezett végig. Jegyek már nagyrészt elkeltek, azonban a közönség saját éádekében cselekszik, ha a még meglevő helyekre jegyeit megváltja. Pénztárnyitás hétfőn délután 2 orakor.
— Propaganda képes lapok. Az országos Propaganda Bizottság propaganda-képeslapokat hoz forgalomba. Az első már meg is •jelent, a „Nemi nem! sohal"-pla-kAt kisebbiuit formájában. Felhívjuk n közönséget, küldje ezeket a lapokat különösen Angliában, Franciaországban és a 6emieg\':9 államokban levő ismerőseihez, kérjük fel a megszálló csapatok katonáit is, küldjenek e lapokból baxA. Legközelebb ujabb lov.-Iapok is jelennek inog, valamint propaganda béiyegék is. A helyi propaganda izotthágok, egyletek, kereskedik, akik a levelezőlapokat árusítani óhajtják, fordul-
janak az Országos Propaganda Bizottsághoz (Budapest, IV., Muzeutükör nt l.).
A tyúkok szapora tojásáról. Hogy tyúkjaink télen is sokat tojjanak, ami különösen a mostani árak mellett megbecsülhetetlen előny, keverjünk az ételükbe minden harmadik-negyedik napon egy kevés paprikát. 10—12 tyúkra egy kávéskanálnyit kell számítani, Ettől aztán szorgalmasan tojnak, de többet ne adjunk belőle, mert izgató ha- . táaa van. (Szántó-Vető-.)
— Muszáj nevetni I „l\'jvári telefonál" a címe annak a legújabb kétoldalú tréfás hanglemeznek, melyet .Újvári Károly adott elő Utua a hanglemezen a kitűnő kómikut fölülmúlta önmagát, olyant nyújtott, amely e lemezhez fűzött óriási várakozást teljeS mértékben igazolja, szóval a legjobb hanglemez-prodak-ciót. A lemez pénzért uúm kapható, csupán 6. db. lejátszott öreg lemezért szállítja Wágaer Ilangszeráruháza, Budapest, József-körut 16.
IROULOM
A Meztelen Táncosnő.
Szenes Béla vidám regénye. Egy könyv, melynek minden oldalán tömérdek uz ötlet és a vidámság, de u mely mégis a legnagyobb mélységekbe világit egy-egy köny-nyed mondatával és százszorta többet inohd éok nagyképű fejtegetésnél: ez Szenes Béla humvros kötete. A pesti éjszaka világának egy ftircsa\' alakja Szenes Béla humoros é* szatirikus regényének a főhőse. Egy\' kövér, csúnya szakács, a Pacsirta-Orfeum főszakácsa, egy tragikomikus alak, akivel azt hitetik el, hogy, .ellenállhatatlan nóhódité. Ilyen szerelmi Don Quijote körül bonyolódik a regény izgalmas cselekménye. A nő, akit szeret, külvárosi pesti lány: kis masamód, aki színésznő akar lenni. Szerelmes nők és szerelmes férfiak ,npró és nagyobb szerelmi kalandjai között bravúrosan írja -meg Szenes Béla tragikomikus hősének szerelmi történetét. Az olvasó végig kacagja a könyvet, de mire\' az utolsó oldalára ér, észreveszi, hogy voltaképen, tragikus emberéleten mulatott. A könyvben, amely mindvégig érdekes, izgalmas és ötletes olvasmány, Vértes Marcel rtyzai méltó meg-elevenitói az iró kitűnőim meglátott alakjainak. Vénet Marcel a 4Uai Pest nyzolója és szellemes rajzónja „A meztelen táncosnő" illusztrációiban valósággal kulminál. Tőle való a kötet színes boritékrajza is: éjszakai orfeum-kávéházi jelonet, amely Szenes Béla-nagy népszerü-ségü regényére külön is felhívja inajd a figyelmet a könyvesboltok kirakataiban. A kitűnő humoros regény ára 8 K, kapható mindenütt.
A Vasárnapi Ujság-ot régi kora és elterjedtségo is diceéri. Érdekes képei és klasszikus tartalma Ajánlják e lapot. Kiadóhivatal Buda-ppst, IV. Egyetem utca 4
MODIANO . TIKrf\'
CLUBSPECIALITE ^KlPM A VÉDJEGYRE 0
Zalai K 8 8 1 6 n y
1M9. febiuír 10.
Határoztunk!
Torlódnak az események, — uj küzdelmek előestéjén állunk. Ve Mélyben a népköztársaság, össze kell fognunk, h*gy ett megvédhessük: ez mindnyájunk kötelessége. K ri haroe napokban azonban nnprol-uapra ütés ér bennünket: a.kisgai-dákat elakarják mindenáron hallgattatni. I^egvakmeróbb a támadás el-UnQnk Jiagykattizsán, ahol jogainkba másokat ültettek. Ezt mi nem érdemeltük meg, — * ehhez nem\' ▼alt senkinek joga. A. forradalom után minden panaszunk, kérésünk süket fülekre talált. Sohasem akartunk mást, mint helyzetünk javítását n eddig a legnagjobb erével örködlünk a két város rendje fölött. Az ország minden helyén rablásak és foazto. gatások voltak, Kanizsa csupán a mi örködisünk miatt meg lett óva mindentől.
A politika heve sobwom ragadott -bennünket tettlegességre, mart ezt meg nem engedett eszköznek (ártottuk. Hazafias leikünkön megtörött a bujtogatók szava. Az uj világ felé reménnyel tekintettünk, szeretettel üdvözöltük a népköztársaságot, liosl azonban türelmünknek vége. A városban életbelépett uj állapot alá-gyujtott mindont. Egy párt erőszakossága miatt érdekeinket, jóformán senki sem képviseli,: dk .programm, amit hallottunk <Ay*q> hogy ogyenesőn a mi Otóerűukfit nyitja meg, s elfolyatja vérünket,. Azok az az urak, akik a .város, sorsa felett most intézkedni.mg#t jogosítva vannak, azok kettő kivételével csak a szociáldemokrata pártot képviselik, de a polgárságot nem. . Óriási .építkezésekről beszélnek, r— w ipind a aii zsebünkre megy, holott köSlR lünk annak* < senki hasznát nem húzza. Erős külömbséget teszm-k polgár és polgár között politikai pártállása szerint, bennünket lonéz-uek, lekicsinyelnek. Szervezett munka folyik a kisgazdák ellen.
Kiféri határoztunk Tisztában vagyunk hipésünk súlyos voltával, o szomorú időkben majdnem sajnáljuk Kanizsát, amely aharatlanul is testvérünk lett; tudjuk, hogy helyzete uom rózsás, hogy küzkődik s néma incjiiitlásKal várja a jövőt. Az élet j uláiii jogos vágy azonban tettre Kó**tet bennünket, azért ünnepélyesei kimondjuk, hogy Nagykanizsától elválunk. E lépés megtételt jogunk van az önrendelkezési jog alapján. Megbíztuk ezért titkárunkat, hogy az illetékes rainisz-li-TTuinban összes panaszunk felsorolása mellett a legsürgősebben t«gye meg a lépéseket.
A kisgazdapárt intéző bizottsága
Megvételre kerestetik egy
üzleti berendezés ^állványok, pultok) stb., esetleg Üzlethelyiséggel együtt a Főtéren vagy » Főút legforgalmasabb helyén. — Ajánlatokat .lfodern üzlet- jelig« alatt továbbit a Zalai Közlöny kiadóhivatala.
Fontos uj törvények.
A gazdasági kamarákról szól az egyik - A népköztársaság a föld-miveléSscl foglalkozó lakosság érdekeinek képviseletére s az ország mezőgazdaságának fejlesztésére gazdasági kamarákat alakit Lesznek pedig: Községi gazdasági kamarák, Járási gazdasági kamarák, Kerületi gazdasági kamarák, • Országos központi gazdasági kamara.
A mezőgazdasági munkás-kamarákról szól a másik törvény. Oélja a mezőgazdasági cselédek és munkások érdekeinek képviselete és előmozdítása.
Kfc\'a szervezet is épp olyan négy fokozatból áll. mint a gazdasági kamarák szervezete
A nép löldhöz juttatásáról firól a harmadik törvény. Ez valóba meg a kormány birtok-politikáját. Ezt a Wrvéiiyt Ifi fogjuk közölni lapunkban egész terjedelmében mihelyt megjelenik, hogy olvadóink kellőképpen tájékozódva legyenek annak mindén intézkedése iránt. Jelenleg csak annyit említünk meg, hogy á< tői-fény módot nyújt i a földbirtok örökáron »mó megszerzésére még azoknak is, • akiknok ehhez Semmi pénzük nincs. Do módot nyújt a flJld örökWrletfire is,-sőt ieljogositja az örökbérlőt; hogyha időközben képes, lesz roá; megvehessu. örökáron az általa beiéit tőidet. l:\' Módot és lehetőséget nyújt közös legelő és közös erdő szerzésére is a volt Úrbéres vagy közbirtokossági testületeknek és községeknek.
Ha a népnek szüksége tan valahol a 1 bérbeadóit nagybirtokra, uz-_ •ecetben á folyamatban l«ró grtzdji-sági év lejártával a bérlétét a törvény megszünteii.és kiosztja a tóidét a nép között.
A ntfgybirtokokat 600 holdon leiül kisajátíthatónak jelenti ki a törvény. Kisajátithatóuak jelenti ki 30 holdon felül a szólóbirtokokat Is.
Megengedi a törvény, hogy a füldszükségben szenvedő nép az illető nagybirtokossal békés meg-• egyezés utján is megállapodásra juthat a szükséges földterület megvételére ós átvételére nézve. . ,
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjein, illetve édesatyánk, Kiss József városi rendőr elhunyta és temetése alkalmával részvétüknek kil\'e-j jvzést adni szívesek voltuk, ugy-kartársainak, mint a város tisztviselői karának, kik részünkre nagyobb pénzösszeget összeadni kegyesek vultak. — ezúton mondunk hálás köszö netet.
özv. Kiss Józsefné
és gyermeket.

Világ
nagymozgó színház.
Február hó 10., 11. és 12-én kerül bemutatásra a Világ legnagyobb csodaszenzációja
A SZERELEM POKLA
cimü kultur-film 5 felvonásban.

L
2000 hektoliter boros ászokhordót
3 — 4 .Win •gwtzségi-tt\'toMiig lftl(íyfából, aio\'tníil hnnnM-
♦ Imiú Allapnllian 10 8(1 liwtolitvr imiíysSjtbail raillltok 65 K-.\\it IwklolituiunMut. lVil)ak(ll<k\'miSiiy 1 vnyon kl>. 250 lieklolitw.
SÁRKÁNY JÓZSEF borkereskedő Gyöngyös

Zalai Közlöny
eredeti távirat ób t.elefoujolentóssol
megjelenik minden hétfőn a
kora reggeli órákban. sssxm
ELÖFIZEÍÉSI ImAK
£géu évre IS K, fól-óvro 7.80 K, nogy oflóvro 3 76 K.
Egyes szám 30 flll.
Hirdetések díjszabás szerint vétetnek fel.
TTcutöcbGuaztáv
drogéria
fényképészeti szaküzlet
Az összes fényképészeti, cikkek, u. m.: lemezek, gáz, bró(n, és celloidin. papirosok és az összes fényképészeti vegyszerek (amatőröknek is) rtlluu\'-. dóan nagy raktáron. ,.ö
SzakfónyUópóHZok nagy kodvoi mónyb en róiisattinak
Névjegyeket Í3ÍT
készít lapunk nyomdája Főút
i
Kinek van használt
h a n g-lemeze?
Bőgi V«gy tnrött haugle-zekét, niig az nnyagbjiíny tart, legmagasabb áron -vtí-ezlliik vagy. cserélünk
Wagner
„IIu:ig;*zöj;nag;yArnli£z\',-nál Budapest. József-körut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18. szám.
Tolofon: Józuof 3B--92. 19
IIc«*^IOr4|iuI( iot IcórimivM looo jrorunüg. Pínykípej ibUxővrgo k>me«- tt h>iij»«er4ijtjy«ík lpgyon!
Nyomatott a luptulajdonoa: Zalai Károly óa Túrau nyomdai ntfíintéaetóben.
S8-lh évfolyam.
Nagybsnlíía, 1919. febiuár 17.
7. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
*Mri»ait6*«g kiadóhivatal i Fő-ut 13. «. BogMirJedor bálban, u 1NTBRURBAN-TBLBHON i 18.V fllrdct,im?k liu iiylltUr iH|«inb»» merlnt vitetnek lel.
FuloliS. mtnrkur-ttf i Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Mejijel.nlk mlitl.n hétfín karán rcygtl.
lil.Hlmlc.il Árak! Ft«i« évre 15 K. félévre 7-3. «, >u;<i-óvre K 7-75. Efjru IMÜB ára 30 fillér.
A Károlyi-párt nagy-
Budapest, febr. 16. Vasárnap délelőtt tartotta országos nagygyűlését a Károlyi-párt abból az alkalomból, hogy a tegnap köz/éteti pártprogrammot elfogadtassák. Az ország minden részéből küldöttségek jeletek meg. Hock János elnöki megnyitójában kifejtete a párt programmját és hangsúlyozta szükségességét, hogy a Károlyi-pártnak együtt kell möködnie a [szociálistákkal és a radikálisokkal. Együtt küzdöttünk a forradalnui. ban, és együtt kell halcinünk a jövendő Magyarország újjáépítésében is. Utána Buza Barna tartott rövid beszédet, ő is elfogadásra ajánlotta a program-mot, majd nyomatékosan kijelentette, hogy elakarja venni az 500 holdon feliili birtokokat, hogy annak a földművelő népnek juttassa, amely verejtékével eddig is öntözte azt. A jelenlevők a programmot elfogadták, — s utána nemzeti szinü zászlók alat felvonultak a Berlin-térre-
A socialista kikül dftttek fogadtatása
Budapest, febr. 16. Ma a kora gélelőtti órákban tízezer számra menő tömeg lepte el a Berlin teret és a Lipót körutat. A munkásság, a polgárság és a radikálisok vonultak fel, hogy fogadják a Bernből hazatérő szoeiálísta vezéreket. Nagy feltűnést keltett, hogy a rendőrsig zárt sorokban, vörös lobogó alatt vonult fel. A rendet 100 fegyveres népőr tartotta fen. A kormány tagjai a minisztőrelnökkel, valamint a szo-
cialisták vezetői s az Operaház énekkra, az élső honv. gy. ezr. zenekara a Margil-hidnál helyezkedtek el. 11 óra néhány perckor tünt fel a Margithidon egy nyitott autó, amelyen megérkezett Bécsen át Buclnin-ger és Biró Dezső. Viharos lelkesedéssel fogadták őket. Garbai Sándor üdvözölte ök^et a socialista párt nevébe, Berinkey miniszterelnök pedig a köztársaság elnöke és a kormány nevében.
Németországi hírek.
Berlin, febr. 16. A vörös kntonaszöVetség tegnapi gyűlését a rendőrség. megakadályozta, a gyűlés, vezetőit valamint száz embert börtönbe vetettek.
Berlin, febr. 16. A mai nap elé bizonyos aggodalommal tekintettek, mert a sparlacusok nagy tüntetést terveztek, zavargások azonban estig nem történtek.
Berlin, febr. 16. Ébert németországi köztársasági elnök legközelebb meglátogatja a szövetséges államok kormányait. Először Bécsbe, utazik.
München, febr. 16. A bajor hadügyminisztert a katonatanács csapatai elfogták. A katonatanács azt tervezi,, hogy a bajor kabinet polgári tagjait megbuktatja*
A német miniszter üdvözlése.
Budapest, febr. 16, Junker János német minisztert ma déletőtt felkereste a németek néptanácsának küldöttsége, amely, bizalmáról biztosította a minisztert, aki szíves hangon köszönte meg a német néptanács támogatását.
Küldöttség Károlyi elnöknél.
Budapest, febr. 16. Hevesvármegye Károlyi-pártjának 300 tagú küldöttsége kereste fel ma Károlyi Mihály köztársasági elnököt, akit a küldöttség nevében tger város kormánybiztosa üdvözölt. Károlyi megköszönte pz üdvözlést, hangoztatta, hogy a földmives polgáság-nak legelső hazafias kötelessége, hogy a tavasz megkezdésével álljon az ekeszarva mellé, hogy ne ma-maradjon az országban meg-miveletlen föld.
Wilson utazása.
Páris, febr. 16. Hivatalos. ■A Washington György gőzös, fedélzetén Wilsonnal, vasárnap elindult Amerikába.
Nem lesz tárgyalás az orosszal.
Páris, febr. 16. Reuter. Miután az orosz kormányok egyike sem fogadta el a békekonf&l-encia feltételét, igy a szövetséges kormányok kénytelenek lesznek a Herceg szigetekre szóló meghívást visszavonni.
Statárium
Angolországban.
London, febr.. 16. Granadában lázadások következtében kihirdették a statáriumot,
Roseveltné Franciaországban.
Páris, febr. 16. Szikratávirat, ALorrain nevügőzösRo-sevelt volt amerikai köztársasági elnök feleségével megérkezett Franciaországba-
— Szabó István ^miniszter Nagykanizsán. A zalám*|yei
Kisgazda- és Földmivespárt 19Í9, évi március hó 2-Ah Nagykanizsán nagygyűlést tart, amelyen megjelenik\' Szalió István miniszter is.
Megkezdődött a nagy kommunizálás.
A Néptanács első ülése.
A csütörtöki nap Nagykanizsa életében fordulópontot jelent. E uapon sorsának intézését kivették régi képviselőinek a kezéből, .s az átment egy olyan szük testület rendelkezése ^"alá, amely testületet ugyan a forradalmi törvény nlnpján állították egybe, azonban intézke-iásaÜltjkJg Vigasságé! Műteni támogatni nem tudja. Mi elhisxzük azt, hogy tagjai egyenkint mind. derék és kiváló emberek, de. hogy kettő kivételével bármelyikük mögött csak egyet|en egy ember is állana, olyan, akit n várót sorsa <ígyéni|cg és vagynnilag is érd kel, azt\'nehezen hisszük Azt is elhissíük, Hogy majdnem miiiden társadalmi rétegnek van ott egy-egy tagja, a^enban nem ez a fontos most, hanem a politikai felfogás .—• a néptanács tagjai közül pedig csupán csak kettó nem szociáldemokrata, — ajiii a 8zavazáf»nál^if^.yiegny il-
A gyűlés kölcsönös üdvözlésekkel kezdődött. I)r. Havas Hugó tanácstag felköszöntötte a kormány-biztost, amire az meghatottan válaszolt
Ezután tárgyalás alá vették a tárgysorozat első pontját, a hadikórház átvételének ügyét Vita indult meg a kérdés fölött, amely •da koncludált, hogy a hadikórházat meg kell venni. Ezzel szemben a polgárság véleményét Újvári Géza mendta el.
Akik ismerik Ujyáry Gézát » annak puritán becsületességé, önzetlenségét, ragaszkodását a város érdekeihez, valamint azt az ismeretet, amellyel a város ügyeiben rendelkezik, azok csodálkozni fognak azon. hogy meggyőző, minden betűjében igaz érvelésit nem vették figyelembe, hanem leszavazták. Ujváry Géza ugyani* ellenezte a hadikórház megvételét. Egy éráig tartó érvelését csak kivonatosan tudjuk leközölni. Előadla, hogy a városa hadikórház vételárára vonatkozóiig 2,800,00i) korpnnban állapodott meg. A mérnöki számítás szerint az átalakítás bele ku-i ütne 2,000000 koronába, ez az összeg azonban nem lessz ulég, mert hiszen azt szoktuk ineg, hogy a költségvetést át szoktuk lépni, nem pedig betartani. A legjobb osetben tehát a hadikórház, ha lakhat* állapotba helyeznék, belekerülne a városnak a vételárral együ\'t 6,000.000 koronájába Ezen összeg kamatai és az évi kiadások kifennének évi 450,00o koronát, viszont a lakók a költségvetés szerint ciak évi 180,000 korona bért fizetué-«ekj Azonban a kiadásek, amelyeket Király mérnök ugy Állított ésszé, hogy könnyen megtévesitik
Z a 1 A 1 Köelöny
1019. február 10.
séget, amit nem koresett soha ós aminek elfogadására átok kárték tel, akik előbb megakadályozták, hegy minisíwr lehessen, akkor meglehetnek rólu győződve, hogy 6 meg is tud és meg is fog felelni a reá ráró nagy feladat oknak.
Ha a kormány tagjaiban vagy a kormányon kivül állék táborában az a szándék, vagy remény lakozik, hogy Szabó Istvánt s vele együtt pártját lejárassák, az esetbon reájuk a Ugnagyebb csalódás vár; mert kcm Szabó István a néphez, sem a nép Szabó Istvánhoz soha hfUelen netn fog lenni.
Most pedig foglalkozzunk röviden azokkal a megbizhatatlan elemekkel, akik a mai zavaros állapotokban ha-Iászai akarnak, vagyis a magyar nép segítségével mindenáron érvény csalni törekednek ós e célbél gyalázatos hazugjfegokkal, rágalmakkal illetik Szabó Istvánt, valamint a Kisgazda-párt Összes vezetőit.
Egyik mosdatlan szájjal összefoglalja Szabó-Istvánl Mezőti Vilmossal és *sgyütt fzidja, ócsárolja őket.
Oly távol -áll Subó István Mezófi Vilmostól és annyira felette áll mi** den íemes eiuberi és politikai er-kileeök dolgában Szabó István Mezófi Vilmosnak, hogy nem is lehet őket egy napon cinliteni.
Hogy MezőQ mit illet, azt ö maga érzi és tudja legjobban, azt azonban mi tudjük, hogy som Szabó Istvánnak, sem a Kisgazda-pártnak -nincs semmiféle összeköttetése Me-zóHvel.
Mezófi lapja a „Szabad S»óu ; ládányi lapja a „Kisbirtokos", továbbá a szociáldemokrata földmuu-kásek röpiratai rá fogják Szabó Istvánra, hogy n nagy . urak oldala Mellé állott. Hát mindez hazugság és árra irányuló rágalom, hogy Me-zéflék és Ladányiék valahogy a nép bitalmát\'a maguk részére hódítsák.
Mi nem kételkedünk benne, hogy a nép tisztában van vele, vájjon kit kövessen: Szabó Istvánt-e a nép hivatott vezérét: aki maga ísazeke mellett nevelődött és tízéves becsületes lépképviselói munkálkodás áll latigtttte, mint legszebb ajáúlólevél; avagy Mezifi és ládányi urak le-gy«nek-e a nép vezérei, akik oly tável állanak a néptói minden\'tekintetben. mint amily távol van Makó Jeruzsálemtől.
Most tehát, amidőn S2abó István az ő elvei és függetlensége megőrzés* mellett egy kormányban dolgozik a Károlyi-pártbeli kormány férfiakkal, ezzel, két nagy kérdésre megadja a feleletet. Nevezetesen beigazolódott, hogy Szabó Istvánnal szemben bizodalommal vannak kormány tagjai és hogy Szabó Istvánra nélkülözhetetlen szükség van a kormányban.
Hál ezután mit fognak hazudozni Szalió Istvánja az ó kiskaliberű .ellenfelei, irigyei és rosszakarói?
Ha Szabó István kiérdemelte birja a többféle pártból való kor-
>ánytagok bizalmát és beoellését, akkor bizonyára még fokozottabb módon megérdemli annak a népnek ragaszkodását, amelynek érdekében már tiz év óta dolgozik önzotlenttl amelynek kebeléből származik.
Nagyon kis legények azok a kapaszkodók, akik saját önző érdekeikből rágalmazzák Szabó Istvánt, mert lassankint a nép tisztában lesz vele, hogy özeknek ez az aljas dolog nem mótf, mint kenyérkereset óz népsze-rüségbjyhászás.
1919. február 10. Hétf A.
NAPTÁR.
X. katli. Skolasztika az. Prot. SkoUsitUíw GÖr. kel. Pál vt. l*r. Adu 10. G07t>.
A nap kél 7 óra 17 perekor, nyugttik 6 óra
12 perekor.
d. U., nyugszik 3 óra
A hold kél 47 perckor.
A nap hossza 9 óra 34 perc.
— Szemző Gyula — Államtitkár. A legutóbbi minisztertanács a Kisgazdapárt titkárát, Szenizö Gyulát a népgazdasági minisztériumban Szabó Ietváu miniszter mellé államtitkárul nevezte ki. Mi, akik inár régóta ismerjük az uj államtitkár kiválló egyéniségét, nagy, képességeit, s azt az odaadó, nagy,. értékO munkát, amelyet a kisgazdák érdekében kifejtett, a legnagyobb örötm/íel és megelégedéssel vesszük tudbmásul a kormánynak
i tettét, mert tudjuk, hogy Szemző Gyula uj, fényes, de,goud-teli állását is minden irányban a föld népének érdekében fogja- felhasználni. E hitünkben bizakodva üdvözöljük őt.
— Sneff József kormánybiztos a vallásoktatás fenntartása mellett Örömmel írjuk tneg azt a tényt, hogy a kormánybiztos beiktatása\' után az elébe t járult egyik küldöttségnek azt a ki-jolentést tette, hogy Ő a vallásoktatás feltétlen bive, mert hiszen ó is a vallás emlőjén nőtt fel. Ritka dolog, hogy egy exponált soclálista vezér ily határozott állást foglaljon el a vallás mellett, — mi azonban ezt csak természetesnek tartjuk.
• - Személyi hlr. DLukács József, lapuuk munkatársa mellhártyagyulladásban súlyos betegen fekszik. Tegnap gyóntatták. A közszeretetben álló pap iránt általános a részvét
A rézgálic és a szénké-neg ára. A földmiveléstlgyi minisztérium, minthogy most már elegendő i\'ózgálie és szénkéneg fölött rendelkezik, hozzáfog annak oláru-\'sitáéához. A tiz holdon aluli szóló-birtokosoknak 6 koronáért adja a
rézgáüeot. a 10 holdon fölüli birtokosoknak 9 koronáért. A szénkéneg
árát is így állapította meg, akinek
10 holdon alul van szőlóbirtoka, nz
8 koronáért, akinek ezen felül van szőlője, 9 koronáért kapja a föld-mivelésügyi minisztériumtól.
— CazdaságI kamarák. A
gazdatársadalom régi óhaját képezi a mezőgazdasági érdekképviselet törvényhozás utján való biztnsitásn. Ennek megvalósítását célozza a gazdasági kamarákról készített törvényjavaslat-tervezet. amelyet véleményezés végett a vármegyei gazdasági-egyesületeknek is megküldött a kormány. A javaslat szerint a gazdasági kamaráknak tagja lesz minden mezőgazdálkodással foglalkozó férfi vagy uó. akinek az 191Ö. évi néptörvény szerint községi választójoga van. A kamarák négy fokozatból állanak. Lesz egy központi gazdasági kamara, több megyére kiterjedő kerületi kandara a vármegye minden járásában járási kamarák és végül községi kamarák. A kamarák hatásköre a föld-miyelós védelmére tarjed ki, mint katóságok járnak efmindazon ügyek ben, amelyeket a! törvény vagy miniszteri rendelet hozzájuk utal. A kamarák kiadásainak fedezésére kamarai illetéket vetnek ki, amiknek, megfizetésére a kamara összes tagjai kötelezhetők; ez az illeték a tagok évi földadójának 1%-ánál több nem lehet. A\'többi megyére kiterjedő kerületi gazdasági kamarák területét a földmivelésügyi miniszter állapítja meg.
- Közigazgatási tisztvisel ók nem kaphatnak szabadságot A belügyminiszter arra való tekintettel, hogy egyes közigazgatási tisztviselők minden súlyosabb ok nélkül elhagyják hivatalukat, mbst körron-fyletben fordul * törvényhatóságok első tisztviselőihez, A körrendelet feljhvja ezeket, hogy a hatóságuk alátartozó közalkalmazottaknak ujabb intézkedésig szabadságot csakis a legkivótelosebb esetekben engedélyezzenek. Az igazolatlanul távollevő közalkalmazottakat pedig szólítsák fel, az azonnali hazatérésre és az engedelmesség megtagadása esetében az.illetőket vonják felelősségre. Kivételt c-sak az plvan helyen működő tisztviselők képwbetuek, akiket idegen megtzálló csapatok kénydze-riteUek távozásra vagy pedig a mü-ködósi U^lyükön zavargások vannak. A belügyminiszter rendeletében nagyon fontosnak tartja u közigazgatás zavartalan menetét, éppen ezért elvárja a tisztviselőktől, hogy kötelességeiket a legpontoífliban teljesítsék.
— Olcsó cikkek várhatók Amerikából. Hivatalos\' jelentések szerint a newyorki és chicagói kereskedelmi kamarák felszólították a kormányt, hogy a kész ruhák és cipók nagy tömegére vonatkozólag eddig fönnállott háborús zárlatot haladéktalanul szüntesse meg és ezeket az árukat Európába kivinni engedje. Amerikában jelenleg ru bábán és cipőben nagy túltermelés van és ugy számítanak, hogy, az amerikai kész ruha osztrák valuta szerint körülbelül 260 koronába, a cipó körülbelül 80 koronába fog kerülni Hóosbon, elsőrangú árut értve.
— Falvak forradalma. Föld-miveló ország vagyunk s Magyarország további irányát szociális államforma mellett a föld népének^ kell megszabnia. Ez olyan igazság, amelyet megdönteni hiába próbálnak.
Magyarország fold mi velő állam, a földraivea nép túlnyomó többségben van a többi polgári elem, gyári, kereskedelmi alkalmazott ós munkás fölött. Magától értetődő, hogy a hatalom a föld mi velő nép kezében kell hogy összpontosuljon.
S a falvak lakói, a gazdák s a velük élő s egységes érdekeket felölelő falusi osztályok igyekeznek is magukhoz ragadni a vezetést, amihez joguk van.
A demokratikus forradalom lassankint társadalmi forradalomba csap át s a küzdelem a város és falu között előbb-utóbb ki fog törni.
i győztesnek a falunak kelt lennie. Mert hiszen tarthatatlan helyzet az, hogy az egész országot egy olyan elem kormányozza, amelyben -a falvak lakói nincsenek képviselve, Tarthatatlan, hogy az országot a földmtveló néphez viszonyítva, csekély számú gyári és városi munkások pártjának miniszterei veressék, olyanok, akikből a régi parlamentben egyetlen egy sem ült. Kz a kormányzat nem egyéb, mint a kisebbség abszolutizmusa.
Minthogy azonban most választani, alkotmányozó gyűlést egybehívni a legnagyobb nehézségekbe ütközik, legalább azt megtehetnék az országot kormányzók, .hogy* a íöldmivoló nép szervezeteiből és politikai pártjaiból számarányukhoz mérten helyet biztosítanának * pártok kiküldötteinek.
így elejét vonnék annak, hogy a felelősség teljesen a nyakukon marad s elejét vennék a társadalmi forradalom kitörésértek, amely előbb-utóbb meglesz, ha továbbra is a falvak népe érdekei ellen, abezo-^ lutizmus^al kormányoznak.
Intő szó ez a rend, a béke biztosítása, a köztársaság megtartása, é« főleg mezőgazdaságunk csődbe jutásának megakadályozása érdeké-b«u.
Ma már lejárt az ideje annak, hogy egyes pártok s személyek egy. ország vezetését kisajátítsák, ezt ideig-óráig lehet . abszolutizmussal, terroral, kényszer törvényekkel fenntartani, de veszedelmes játék a tűzzel, különösen akkor, amidőn az ország kétharmada népességének érdekeivel kerül szembe.
A zsarátnok, amelyet az abszolutizmus szele éleszt, minden akaratunk ellenére fel fog lángolni s hiába lesz még olyan szervezett szociáldemokrata hadserege a hatalmon ülőknek, amely egyebet sem csinál csak az ellenforradalmat lesi, a falvak forradalma el fogja seperni a< érdekeivel szembe hely ozkedőket.
Jó lesz tehát a kedélyeket nem izgatni.
1019, február .10
Zalai Köelöny
3.
— Csáktornya! főbíróság Alsőlendván. Az alispán a csák-tornyni főszolgabírói hivatalt a jugoszláv megszállás tartamára Alsóimul vára helyezte át é« a főbíróság szeniólyzertt Alsólendvárn rendelte. Vezetésével Kovács Károly szolgabírót bízta meg,
— Az ötszáz holdon felüli birtokok parcellázása. A folt)-müvelésügyi miniszterÜuipban már nagyltan kószlllnek az Ötszáz holdon felüli birtokok parcellázására. Mohi dolgozták ki a munkatervet és elsősorban Pest- és HVjérmegyó-ben levő 500 holdon felüli birtokok parcellázását kezdik meg. A legközelebbi napokban bizottságok mennek n helyszínére és Pest megyében különösen a királyi család birtokainak parcellázását készilik elő.
— Mezőgazdasági békéltető és bérmegállapltó bi zottság. Az utóbbi időben a gazdasági cselédek, munkások ó* mnu-kaadók kézült a bér tekintetében súlyos súrlódások merültek fel, amelyek a gazdasági termelés folytonosságát veszélyeztetik. Ezek a súrlódások az ország gazdasági életének veszedelmét hordják magukban és ha elharapódznak, súlyos következményekkel járnak, mert kétségessé tehetik az egész termelést. A népkormány felismerte wzt s veszedelmet és elhatározta, hogy • felmerült ellentétek elsimítására törvényhatóságonként ogy szervezetet létesít, a „Mezőgazdasági Békéltető és Bérmegállapitó bizottságot." Ennek a bizottságnak szervezetét már ki is dolgozták és legközelebb életbfi léptetik. A törvényhatóságonként szervezendő bizottság munkájától várják azt, hogy a gazdasági cselédek, munkások és mun-kaadék körött a bérek tekintetében felmerölt elleutéteket ki fogja egyenlíteni.
-- Zalaegerszegről. Az egész országban mindenütt neki támadnak a szooiálisták a kisgazdáknak 8 a polgári osztálynak. Fáj nekik az, hogy a fold népe észbekapott éa sjervezkedik, fáj nekik, hogy ennek a wervezkedé-\'mok nem csupán a jobb megélhetés iránti törekvés, hanem a magyar haza iránti szeretet is az alapja. Ezért .mindenütt belénk kötnek, elfeledve hogyha koll, a földmivesek is tudnak kötekedni. — de aztán az igazi muri lenne. Legutóbb a zalaegerszegi kisgazdapártnak ugrót tuk nofci. I)o kemény fejre találtak, mert a Z-alamegyei lljság alapos választ adett nekik. Hisszük, hogy kijázanitólag hat laptársunk cikke.
— Hirek különböző fuzi ókról. Bejárta az újságokat, hogy Szabó István, u Kisgazdapárt vezére s miniszter Nóvák János képviselővel együtt tárgyal a Károlyipárttal. Az egész hír valótlan. Szabó Istvánnak sohasem jnt eszébe más pártokkal egyesülni, különösen akkor; amikor az egész ország polgársága úgyis vele Van Ma mái-sok millió fimber áll mfigötte. Miniszter is csak azért lett, meri veszélyeztetve látta a földreformot, nem pedig a tárca kedvéért Szabó a munka embere, a forradalom után a munka korát akarja megvalósítani, hogy a romokat <1iaka-rilsák s megkezdődhessen Magyarország uj pályafutása Ezért no keverjék ót össze egy pártái se, mert egyesülni úgysem lehet N«m eléggé magyarok ahhoz, hogy Szabó pártjába bejuthassanak.
-v Hamis hir. Tele van a város — azzal a hírrel, hogy a kis-knni&saiak tiltakoztak 3nefi\' József kormánybiztossága ellen egy depu-táció utján a kormánynál. Ez a hir teljesen alaptalan. A kiskanizsaiak ilyen célra senkitől aláírást nem kértek, s közjjlök e miatt Budapestre senki sem volt.
— Milyen drága ma az építkezés? A kfimiveaek óradiját legutóbb két koronában állapították meg. Ebhez hozzájárul 1.(50 K háborús pótlék. A munkaadó nyolc é-< fél órát fiz-t, a munkások nyolc órát dolgoznak. Ezekhez a munkabérekhez hozzájárul az építési anyag magas ára. Az anyag ós munkabérek jelenlegi ára mellett egy köbméter téglafal 220 K-ba kerül. A háború előtt ugyanekkora fal felépítése mindössze húsz koronára rúgott.
— Földmérési altisztképző tanfolyam. A kormány megbízásából földmérési altisztképző tanfolyam nyílott meg. Jelentkezhetnek azok, akik a katonaságnál tüzérségi, utász, kidász altiszti tanfolyamot végeztek és legalább szakaszvezetói rangot értek el: továbbá gazdasági, ipari vagy négy középiskolát végezett\' egyének. A tanfolyam ingyenes Ós két hónapig tart. A jelentkezni szándékozók bővebb felvilágitásóit a „Kisgazda* szerkesztőségéhez fordulhatnak, Bpest, Dohány-utca 84.
Üvegezést
elvállal
Vojnovits Jenő Magyar utca 24.
— Halálozás. A városi rendőrségnek gyásza van. Egyik érdemes régi tagja. Kiss József, csütörtökön éjjel 48 éves korában hosszú szenvedés után, tüdőgyulladásban elhunyt. Temetése szombaton délután volt nagy részvét mellet Az elhunyt a rendőrségnél husz óv óta teljesített szolgálat ott s annak egyik legkiválóbb tagja volt.
— A kukorica csírátlanítása. A tongericsira kivonásáról tavaly közölt rendeletet módosította a népkormány olyanformán, hogy egy métermázsa tengeriből legfeljebb nyolc kilogramm tengericsirát szabad és legalább hat kilogramm tengeriosirát kell kivonni oly módon, hogy 100 kilograuOM csira legalább 18 kilogramm olajat tartalmazzon A csirátlanito vállalat a tengerit beszolgáltató félnek minden áttvet 100 kilogramm őrlésre alkalmas tengeriért 8i) kiló csirát la.-nitott őrleményt ós 6 kiló olnjtala-nitott tengericeirát vagy ugyanolyan mennyiségű esiiapogácsát tartozik természetben kiszolgáltatni.
— Határrendőrség a Muramentén. A miniszter az egész . Muravonalon határrendőrségi kordont állit fel katonai s rendészeti ellenőrzés céljából. Letenye és Alsólendva határrendörkülönitményt kapnak. Egyes községekben pedig őrségeket helyeznek el,
— Drágább lett a petróleum. A petróleum árát az uj kormányrendelet felemelte. A kis kereskedelemben ezentúl kilogrammonként 90, literenként, pedig 76 fillérbe kerül Ara csak yan, de
. petróleum nincs
— Szenzációi film a Világ nagymozgóban. Február hó 10 , 11. és 12-én kerül bemutatásra a Világ nagymozgó színházban A szerelem pokla ciinü 5 felvonásos kultur-íilra, melyet a budapesti Omniában 26 napon ál zsúfolt ház élvezett végig. Jegyek már nagyrészt elkeltek, azonban a közönség KHját éádekében cselekszik, ha a még meglevő helyekre jegyeit megváltja. Pénztárnyitás hétfen délután 2 órakor.
— Propaganda képes lapok. Az országos Propaganda Bizottság propaganda-képeslapokat hoz forg\'alumha. Az első már meg is jelent, a „Nem! nem! sohaI--plakát kisebbített formájában. Fölhívjuk a közönséget, küldje özeket a lapokat különösen Angliában, Francia* oi\'KZágban ós a eemieg\'-s államokban levő ismerőseihez, kérjük fel a megszálló csapatok katonáit is, küldjenek e lapokból hava. Legközelebb ujabb lev.-lapok is jelennek inog, valamint propaganda bélyegek ií. A helyi propaganda -izetfbágok, egyletek, kortwkediMí, «\'.>>!< a levelezőlapokat árusítani óhajtják, fordul-
janak az Országos Propaganda Bizottsághoz (Dudapest, IV., Muzeum-körnt L).
— A tyúkok szapora tojá sáról. Hogy tyúkjaink télen is sokat to[janak, ami különösen a mostani árak mellett megbecsülhetetlen előny, keverjünk az ételükbe minden harmadik-negyedik napon egy kevés paprikát. 10 — 12 tyúkra egy kávéskanálnyit kell számítani, Ettől aztán szorgalmasan tojnak, de többet ne adjunk belőle, mert izgató ha\' tása van. (Szántó-Vető.)
Muszáj nevetni I „Újvári telefonál" a enne annak a Itgujabb kétoldalú tréfás hanglemeznek, melyet .Újvári Károly adott elő lünn a hanglemezen a kitűnő komikus fölülmúlta önmagát, olyant nyújtott, amely o lemezhez fűzött óriási várakozást teljeá mértékben igazolja, szóval a legjobb hanglemez-produkciót. A lemez pénzért úrim kapható, csupán 6.db. lejátszott, öreg lemezért szállítja Wágaar Ilangszerárnháza, Budapest, József-körut 1&.
IR 0 DAL 0 M
A Meztelen Táncosnő.
Szenes Béla vidám regénye Egy könyv, melynek minden oldalán tömérdek az ötlet és a vidámság, de a mely mégis a legnagyobb mélységekbe világit egy-egy köny-nyed mondatával és százszorta többet, mond Sok nagyképű fejtegetésnél: ez Szenes Béla Imintros kötete. A pesti ájszaka világának egy fürcsa alakja Szenes Béla humoros és szatirikus regényének a főhőse. Egy\' kövér, csúnya szakács, a Pa-csirta-Orfeura főszakácsa, egy tragikomikus alak, akivel azt hitetik el, hogy. ellenállhatatlan nőhódító. Ilyen szerelmi Don ^uijoté körül bonyolódik a regény izgalmas cselekménye. A nő, akit szeret, külvárosi pesti lány: kis masamód, aki színésznő akar lenni. Szerelmes nők és szerelmes férfiak apró és nagyobb szerelmi kalandjai közölt bravúrosan irja -meg Szenes Béla tragikomikus hősének szerelmi történetét. Az olvasó végig kacagja a könyvet, de mire\' az utolsó oldalára ér, észreveszi, hogy vollaképtm tragikus emberéleten mulatott. A könyvben, amely mindvégig érdekes, izgalmas és ötletes olvasmány, Vértes Marccl rajzai méltó meg-elevenitői az iró kitünöwn meglátott alakjainak. Vertes Marccl a inai Pest rajzolója és szellemes rajzóuja „A meztelen táncosnő" illusztrációiban válósággal kulminál. Tőle való a kötet színes boritékrajza is: éjszakai orfeum-kávéházi jelenet, amely Szenes Béla nagy népszerűségi) regényére külön is Itlhirja majd a figyelmet a könyvesboltok kirakataiban. A kitűnő humorút regény ára .\') K, kapható mindenütt
A Vasárnapi Ujság-ot rági
kora és elterjedtségo is dicséri. Érdekes képoi és klasszikus tartalma ajánlják e lapot. Kiadóhivatal Budapest, IV. Egyetem utca 4
Z A 1 » I K 8 í 1 6 n y
1W9, február 10.
Határoztunk!
\'lVíódnak az események, — uj küzdelmek előestéjén állunk. Ve szélyben a népköztársaság, össze kell fognunk, hogy eit megvédhessük : ez mindnyájunk kötelessége. K ri haroB napokban azonban naprólnapra ütés ér bennünket: a.kisgazdákat elakarják mindenáron hallgattatni. Legvakmerőbb a támadás ellenünk Nagykauizsán, ahol jogainkba iuásókat ültettek. Ezt mi nem érdemeltük meg, -r « ehhez nem\' vnlt senkinek joga. A forradalnm után minden panaszunk, kérésünk süket fülekre talált. Sohasem akartunk mást, mint helyzetünk javítását h eddig a legnag)obb erővel őrködtünk a két város rendje fölött. Az ország minden helyén rablások és. fosztogatások voltak, Kanizsa csupán a mi őrködésünk miatt meg lett óva mindentől.
A politika heve sohasem ragadott bonnünkot tettlegességre, mert ezt meg nem engedett eszköznek tartottuk Hazafias leikünkön megtörött a bujtogatók szava. Az uj világ felé reménnyel tekintettünk, szeretetei üdvözöltük a népköztársaságot. ,Most azonban türelmünknek Yége. A városban életbelépett uj állappt alá-gyujtott mindont. Egy párt erőszakossága miatt érdekeinket, jóformán xenki sem képviseli,: Jk • program m, amit hallottunk oiy*Q, hogy az egyeneson a mi QtWtlukpt nyitja meg, 9 elfolyatja vérünket.. Azok az az urak, akik 4) város, sorsa felett most intézkedni-most jogosítva .vannak, azok kettő kivételével- csak a szociáldemokrata pártot képviselik, de a polgárságot nem. . Qfiási építkezésekről beszélnek, r— ez ipind a mií zsebünkre megy, holott köXfP lünk annak sonki hasznát nem húzza. Erős külömbséget tesznek polgár és polgár között politikai pártállása szerint, bennünket lenéznek, lekicsinyelnek. Szervezett munka folyik a kisgazdák ellen.
Ráér; határoztunk Tisztában vagyunk lépésünk súlyos ( voltával, e szomorú időkben majdnem sajnáljuk Kanizsát, amely aharatlauul is testvérünk lett; tudjuk, hogy helyzete ucm rózsás, hogy küzködik s néma mi^adás8al várja a jövőt. Az élet * utáni - jogos vágy azonban tettre kentet bennünket, ezért ünnepélye-se» kimondjuk, hogy Nagykanizsától elválunk. E lépé* megtételére jogunk van az önrendelkezési jog alapján. Megbíztuk ezért titkárunkat, hogy az illetékes minisz-t.TTumban össze# panuszunk felsorolása mellett, a legsürgöst-bU-n jegye meg a lépéseket.
A kisgazdapárt intéző bizottsága
Megvételre kerestetik egy
üzleti borendezés ^állványok, pultok) stb., esetleg Üzlethel.viséggel együtt a Főtéren vagy a Főút ieglörpil-muabh helyén. — Ajánlatokat „Modern üzlet" jelige aiatt továb-kit a Zalai Közlöny kiadóhivaiala.
Fontos uj törvények.
A gazdasági kamarákról szól az egyik - A népköztársaság u föld-mivehkscl foglalkozo lakosság érdekeinek képviseletére s az ország mezőgazdaságának fejlesr.tésére gazdasági kamarákat- alakit. Lesznek pedig: Községi gazdasági kamarák. Járási gazdasági kamarák, Kerületi gazdasági kamarák, • Országos központi gazdasági kamara.
A mezőgazdasági munkás-kamarákról szól a másik törvény. Célja a mezőgazdasági cselédek és munkások érdekeinek képviselete ós előmozdítása.
Efc\'a szervezet is épp olyan négy fokozatból áll, mint a gazdasági kamarák szervezete
A nép löldböz juttatásáról szól a harmadik (örvény. Ez valóba meg a kormány birtok-politikáját. Ezt a törvényt le fogjuk közölni lapunkban egész terjedelmében mihelyt megjelenik, hugy olvadóink kellőképpen tájékozódva legyenek annak mindén intézkedése iránt. Jelenleg csak annyit említünk meg, bogy d\' törfény inódot nyújt a földbirtok örökáron vtiió megszerzésére még azoknak is, - akiknek ehhez semmi pénzük nincs. Do módot nyújt a föld öriikbérletire is,-sőt ieljogositja az örökbérlőt; hogyha időközben képes, lesz roé; megvehesse, örökáron az általa bérelt földet. i
Módot és lehetőséget nyújt közös legelő és közös erdő szerzésére is a volt Úrbéres vagy közbirtokossági testületeknek és községeknek.
Ha a népnek szüksége van valahol a bérbeadóit nagybirtokra, az-, •esetben a folyamatban levó gazdasági óv lejártával a bérletet a törvény megszünteti,és kiosztja, a tóidét a nép között.
A nagybirtokokat 600 holdon télül kisajátítható nak jelenti ki a törvény. Kisajátithatónak jelenti ki 30 holdon felül a szőlőbirtokosat is.
Megengedi -a törvény, hogy a földszükségben szenvedő nép az illető nagybirtokossal békés megjegyezés utján - is megállapodásra juthat a szükséges földterület megvételére ós .átvételére nézve. .
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó -férjem, illetve édesatyánk, Kiss József városi rendőr elhunyta és temetése alkalmával részvétüknek kifejezést adni 8?.Ívesek voltak, ugy kartársainak, mint a város tisztviselői karának, kik részünkre nagyobb pénzösszeget összeadni kegyesek voltak. — ezúton mondunk hálás köszö netet.
özv. Kiss Józsefné
és gyernieker.


"Világ
nagymozgó, színház.
Február hó 10., 11. és 12-én kerül bemutatásra a Világ legnagyobb csodaszenzációja
A SZERELEM POKLA
cimü kultur-film 5 felvonásban.
Ímmn^mmmm^mssm
2000 hektoliter boros ászokhordót
3-4 ,h\'é\'s .gtíhzsí\'Kfti\'VAKtnfí tnliíj fAMl, aiooiial hmtnál-li.it\'. Állapottal! 10 8(1 hektoliter ii»K>íi*l»n raillilok 66 K ein h.(kiolii«\'onk4nt. PrAbaknldi-ráíiijr I mgvn kl). 250 lifklolilur.
^ SÁRKÁNY JÓZSEF borkereskedő Gyöngyös

Zalai Közlöny
eredeti távirat ós telefonj olentóssol
megjelenik minden hétfőn a
kora reggel! érákban. asca»
előfizetési Árak
EyéH Avro 1B K, fól-évra 7.60 X, negyedévre 3-75 X.
Egyes szám 30 #111.
Hirdetések díjszabás szerint vétetnek fel.
T3cutöcb6u9ztáv
drogéria
fényképészeti szaküzlet
Az összes fényképészeti, cikkek, u. ni.: lemezek, gáz, bró(n, és oellóiuiif papirosok és az összes fényképészeti vegyszerek (amatőröknek is) állauV dóun nagy raktáron. ! ,.ó
Szakfénykópóazok a&gy kodveiiuényb en révsenttlnek
Ízléses kivitelben ^.VSAA készít lapunk nyomdája Főnt
Halld! Halló!
Kinek van használt
h a n g-lemeze ?
ttógi vagy tfli-ütt hangiezeket, niig az anyaghiány tart, Jegniaga-sabb áron veszünk vagy. cserélünk
Wágiie r
,,Iíti:j{y*zotnag;yára1lA2*<-ntl Budapest. József-körut 15. Flókj IX., Ráday-utca 18. szám.
Tolofoa; JózHof 35-02. u
Bt

ion Vunmátrtl l0>« koru»«K. Píoykípc. dakiövfgc. lemc*- t, h»n|},«r4rjrjy«4k Ingyoi
KOUUW
Nyomatott u laptulajdonos: Zulai Károly <5a Tursa nyomdai müinttoMbeu.
58-lk évfolyam.
Nagykanlita, 1M9. február 24.
8. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkesitőség és kiadóhivatal i Fő-ut 13. •>.
Boyeorleder hnibin. INTBRURB AN-TBLBFON: 18.1 HlrdoUack é« nyltttér dtjazabá* axertnt vétetnek 1*1.
l\'ol.lö. Bíorken. ttt:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik minden hétfőn karán reggel.
Htőftr.ctéfli arak i B[tn évre 15 K, félévre 7» K, u.«r«<l-
évre K 3-75. - Egyes ssám éra 30 fillér.
Értesítjük t. előfizető inket és lapunk olvasóit, hogy a n Zalai Közlöny" ezután minden hétfőn délelőtt 10 órakor fog megjelenni. Tesszük ezt azon okból, hogy még kimerítőbb telefontudó-sitást közölhessünk a vasárnapi eseményekről A kiadóhivatal.
Sorakozzunk.
Ezt az üzenetet küldötto Szabó István miniszter Nagykanizsa ás Kiskauizsa polgárainak.
Sorakozzunk az ozer éves Magyarország megtépett határának ég belső rendjének megvédésére
Mindönkinek szól ez. az üzenet; férfinek, Bőnek egyaránt. Minden* kinek szól, kinék szive -- látvi édes bálánk pusztulását — ezer aebból véreik és osak titokbau, otthon, a családi szentély oltáránál merte fölajánlani erős lelkét a haza megmentésére.
A busuló magyurok ideje elmúlt, h itt az idd, hogy mindenki, aki hazáját szereti, talpra álljon és csatlakozzék azokhoz a milliókhoz, kiknek zásxlajáu a munka és a becsület szimbóluma látható, kik a becsületes munkában születtek és ebben fejezik be küzdelmes életüket.
Mindenkinek, aki küzdő zászlóik alá sorakozik s megfogadja, hogy dolgozni akar rombadőlt hazánk újjáépítésében, szeretettel bzoriijuk meg kezét a munka által megkérgesedett, de becsületes kezünkkel.
Hozzátok fordulunk Nagykanizsa intelligens fér fiai és leányai, sorakozzatok mellénk.
.Szükségünk van reátok.
Szükségünk van nekünk a ti szel-lernl erőtökre, hogy a mai nagy harcban a becsületes munl^a zászlaját diadalra vihessük. f
Szükségünk van reátok, hogy a ti szellemi erőtökkel, becsületes szivetekkel, mint a kettős \' munka olajával finomítsátok meg a mi, munkától eldurvult kezünket.
Hailjátok meg az újraépítő munka miniszterének, aki nem „méltóságé* demokrata ur", üzenetét és sorakozzatok a Kisgazdapárt nemzeti zászlaja alá, ki nem akar osztály-uralmat, nem a városi nép elnyomását, hanem urnák, iparosnak, munkásnak, polgárnak tisztességes megélhetését Klisétek meg behün-
ket. Ha egyesülünk t; sorakozunk egy táborba, győzünk.
Tőlünk már is félnek, mert megmozdultunk, mert fölébredtünk év százados álmunkból, mert több millióan vagyunk.
Uajj> mellénk álltok — fe-lejtve az évezredes gyűlöletet — a győzelem kivitele még könnyebb lesz.
Szükségünk van reátok, mert becsületesek vagytok, inert előttetek is szent e mondat: A haza minden előtt.
Sorakozzatok, álljatok mellénk. Jelentkezzetek minnel többen, jelentkezzék minden igaz. becsületes hazafi a Kisgazdapárt zászlajánál és esküdjetek meg, hogy édes hazánkát, vallásunkat, családi tűzhelyünket javaiukat még a poklokkal szemben is megvédjük.
Testvéri üdvözlettel Semoilics József kisgazda.
Adóividéklsz^ájkT
Szegedről jelentik, hogy a Délvidéken a vasutas-, munkás* és postássztrájk változatlanul tovább taft. Az eszéki vonalon is megakadt a forgalom. A szerbolt azt jelentik, hogy kommunista mozgalommal állanak szemben.
Megkezdték Károlyi Mihály elnök birtokának parcellázását.
Bpest, febr. 23. Károlyi Mihály gróf a köztársaság elnöke, Berinkey miniszterelnök, Buzu Barna földmi-velésügyi miniszter, Szabó István gazdapárti miniszterek, továbbá Bokányi Dezső és Csizmadia Sándor, valamint Mayer János és Ács Gyula államtitkárok társaságában ma reggel a heves-megyei Kálkápolnára, utazott, ahol 17 község lakosságú lovasbandértummal és zeneszóval várta őket A köztársaság elnökét Módii László dr:, Eger város kqr-mánybiztosa üdvözölte. Az elnök aztán a miniszterekkel hosszú kocsisor kisére-tében a fellobogózott köz-
ségen át Károlyi Mihály birtokára, Aldabróra mentek, ahol ünnepélyesen megkezdték Károlyi Mihály elnök birtokának parcellázását. Az elnök és a miniszterek este 10 órakor visszautaztak Budapestre. Letartóztatták a kommunistákat.
fip. A rendőrség ugy lázítás, illetőleg az IUI0, éyi 11. néptúrvénybe ütköző bűntett miatt 31 kommunista egyént letartóztatásba helyezett. Köztük van Léltai Leitnér János, Tisza István volt merénylője, továbbá egy ügyvéd, egy postatiszt, öt magánhivatalnok és jogászok.
Fsszaitebt) a német vltzony.
Berlin, febr. 23. Az Ach.t Uhív Blats itteni jelentése szerint, miután a spartaku-szok ragaszkodtak althoz, hogy a többségi szociállstá-kat a kormányból szórják ki, a fiiggetlen szocialisták és a községi szocialisták között megállapodás jött lctre, mely szerint a sparftieusok kizárásával veszik át a kormányt. Ezek azonbjui kijelentették! hogy az erőszaknak nem engednék, ennek következtében a helyzet válságos.
A nagyhatalmak tanácskozása.
Páris, febr. 23. A nagyhatalmak tizes bizottsága szombaton délután iilésj tartott, amelyen meghallgatták Bratianu és Vajda Sándor minisztereket a római területi igények kérdésében.
Parisból jelenük. A nagyhatalmak tizes bizottságának ma tartott gyűlése illán alapos a remény, hogy junius 1-éig Németországgal megkötik ^ békét,, Ausztriával, Magyarországgal, Bulgáriával és Törökországgal kö-
tendő békére, nézve a határidőt még nem állapitolták meg. Ezen országok ügyét külön-külön fogják tárgyalni.
A belga állapotok.
Brüsszel, febr. Z3. Késő estig nyugalom volt a városban, bár késő estig óriási embertömegek hömpölyögtek az utcákon. Valószínű, hogy a Légien doclor vörös bol-seviki vezér lesz Bajorország miniszterelnöke; vagy áz első népbiztos. Egy volt királyi Hetedet és., számos főurat letartóztattak.
A nemet flotta sorsa.
London, febr. 1-3. Itteni lnpok szerint valószínű, hogy a német flottát az . Atlanti-óceán valamely legmélyebb résíén elfogják sülyeszteni.
Nyllatkoagt. Kárlovios József kisgazdapárti eln,ök ellen a nagykanizsai szociáldemokrata párt legutóbb ejfjí igaztalan, támadást ia-lázéit. -Krre Královics József lapunk mai számábau egy választ akart leadni, azonban a nyomdászok ennek kiszedését megtagadták. Minthogy
nyilatkozat teljesen tárgyilagos Imngu volt, azért ezen eljárás nem indokolt. Becsületének megvédéseárt, a bíróságnál teszi med a lépéseket A szerkesztő
- Postáskabaré Ritka mi-vészi előadást látott tegnap este a kanizsai közönség. A postások egy áltozatos estét rendeztek, amely tartalom, előadási képesség, finom-»ág és érték tekintetében kieinelko-dett az idei előadások lölé. Minden szereplő fényesen megállotta a kehét s eane\'k túdlutó be. hogy az előadás változatossága Mellet is egy harmonikus, egész volt Dicséretet érdemelnek a postások azért, hogy ilyen magas\'nívójú estél nyujUttak Nrigykanizsa közönségén ek.
Üvegezést
elvállal Vojnovits Jenő
Magyar utca J4.
Zalai ítiuny
H>IO. február 24.
Valóban felesleges-e a hitoktatás?
Xobft sem hiitern volna, hogy embsr képes legyen a legvégső szükségben önmagától elrúgni az utolsó mentódeszkát is. Most ezen tragédia nagyban, szokatlan keretük bvn é* borzalmai vőszietekben játsnódik le szemünk láttára.
Soha Kern láttam még azt, hogy midőn a létnek alakjai felfordulnak, valaki még betetőzésül a meginent-hvtót ín maga tarfzitsa a tflzbe. Most ez van folyamatban.
Eddigelé -az Istentől való elfordulás inkább egy-egy próbálkozó uj világnézek aláfestése volt, ragy talán \' háttereként jelentkezett Jelenleg az Istenből akarnak az emberek bűnbakot csinálni ós évszázadok mulasztásait a vallásra rákenni, — ós nem veszik észre, legalább semmi-kép sem akarják rnegé teni azt, hogy ezzel aztán végleg felborai wínrten, a feltámadás legcsekélyebb reménye nélkül.
.Még élénken emlékszem arra, amit Franciaország egy vezető embere kilenc évvel ezelőtt beváltott. A franciák — írja — abban a lii-szemben voltak, hogyha a vallást kiküszöbölik az Sckoláhöl, és minél tébk tanintézetet építenek, a kuliura előfog 4erjedni és boldogítani fogja a nemzetet I)o a tapasztalatok súlya alatt kénytelenek voltak bevallani, hogy az uj iskolák mellé kétszer annyi börtönt kellett épitoniök « még ennyi sem volt elég.
De internis non iiidicat pra»tor, mondták a rómaiak. Ha ma kitárnék azt, ami a lelkekben forr,^megijedne a világ és bizonyos, hogy mindtzak, akik azt hiszik, hogy vallás nélküli neveléssel boldogítani fogják a világol, belátnák, mily ve-nzedelmet készülnek felidézni, ami-vele csak súlyosbítják a meglevő nyomorúságot. Mert nem is sejtik, mit jelent az, ha a lelkiismeretet, ha ar. Istent kikapcsolják az emberi ébtWl
jAikus erkölcstan, altruizmus*, oz Mind olyan, mint a festeti tüz: ulyan mint h Tas-jy íóWió áldása, *«,mi<mu árt, se nom használ.
Honnan vesszük majd azt az emberfeletti erőt, melyre szükségühk vau « háború nyomainak elsimítására? Iftnnan vessük majd a kitart á*t évek nyomorának elviselésére? Honnan merítünk vigaszt fajdalmainkban a vallás nélkül.
Qu a vallás mindenkinek magán dolga, ha ki-ki tehet, amit akar; ha ti. Isten tőlünk végtelen messze van. vagy annyira Sineteu befolyással életünkre, hogy abból kényelmesen kikapcsolható, akkor persze gyarló ijesztgetések a vallás tételei.
I>« ha Isten létezi valóság, ha létv/.ik lélttk, túlvilág, mint az, hogy • inasam élek és ezeket a betüke-íi\'om: akkor Inába minden erőlködés, hiába minden izgatás a vallás
ellen. Amint a gyermek hiába tagadja meg édesapját, igy « lélek is hiába tagadja meg Istenét.
Ezért nincs veszedelmesebb dolog, mint a vallás tanításának kizárása az iskolából. Semmi sem két pee a gyermek lelkében annyira természetes egyszerűséggel biztosítani az emberek iránti szeretetet, a szülők iránti tiszteletei a jónak megbecsülését, a rosztól való félelmet, kötelességnek teljesítését h lelkiismeret finomságát, a fájdalomnak elviselését, a nehézségek leküzdését, mint egyedül a vallás,
A katonák gondoljanak vissza a háborúra. I.\'gy-e olt is azok vohak u legnyugodtabbak, kiknek lelkiismeretét a vallás tartotta ébren?
A mi generációnk még nem tudja, mit jelent a vallást kikapcsolni az életből. A mi életünk még 6ok hittel van átitatva azoknál is, akik ellene beszélnek.
Ha n felvetett probléma «>góÁ ridegsége ben fogja az embereke}, egymással szembe találni, akkor fognak arra ocsúdni, hogy mit tettek, de tuár akkor késő lesz. ► Ezért fogjon össze a hivő társadalom a kellő időben, ne engedjük kirekeszteni a bitoktatást az iskolából. menntsük meg azt, amit még Uliet, gyermekünk lelkét, szülők tiszteletét, az utolsó órában
NAPTÁR.
Hóm. knth. Mntyaa np, Prot. Mátyás G«r: kel. János f, m. Ixr. Adu 24. 5070.
A nap Ml li vru M porckor, nyuszik ö óra .\'14 petekor. A hold kel 2 óra ;u perekor, nyugszik tl óm 17 porckor.
A nap Iiossm 10 óra 40 porc.
— Szabó István miniszter levele.. A Kisgazdapárt legutóbbi gyűlése alkalmával feliratilag üdvözölte vezérét; 8?abó Islván mínÍM-tért ós törhetetlen \'ragaszkodásáról biztosította. Ezen üdvödre Szabó miniszter szép levéllet válaszolt, amelyet dr. Hegedűs Györgyhöz, a kisgazdapárt titkárához küldött. Levele igy hangzik:
A kanizsai Kisgazdapárt közgyűléséből irt üdvözlő soraikat őszinte köszönettel vettem. Szerény tehetségem minden erejével eddig is azon voltam, hogy kisgazdatársaim érdekeit s jogos követeléseit kivívjam. Nehéz munkámhoz továbbra is kérem az Önök lelkes támogatását, mert ha Önök mellettem, ál lanak, ugy a kisgazdákért vívott hai\'Qom eredményes, sikeres lesz. Fogadják igaz tiszteletem őszinte kifejezését
Szabó István -- Pártszervezkedés. A Kisgazdapárt Nagy rócséii 1919. február 16-án óriási lelkesedés mellett megalakult. Elnökévé Szalai Jánost, alelnökké Milei Józsefet, titkárrá Kun Józsefet, pénztárnokká padig lakács Jánost választották meg.
— Mizériák. Amikor a jugoszlávok megszállották mámközt, lefoglalták a telefont is, amely Murakirályon át Letenyére vezetett. Ezért december 20 óta Letenyére sem távbeszólni, sem pedig sűrgö* nyözni nem lehet Eltekintve attól, hogy Letenye u nagykanizsai törvényszék alá tartozik, s igy igen sok »?ál köti hivatalosan is Kanizsához, — o mellett még fontos védelmi pont is az ott levő nagy murahid miatt. A telefon hiány miatt most az a helyzet, hogy bármi történik is Lelenyén, azt Nagykanizsa csak lovas küldönc utján tudja meg, ami hosszú ós bizonytalan értesítési mód. Égetően fontos érdek tehát, hogy ez a telefon vonal a katonaság állal minél előbb kiépitessék. Ismerjük Darvas Lajos őrnagy állomásparancsnok körültekintő munkásságát, ezért felhívjuk ezen mízerábilis állapotra a figyelmét
— Uj lap. „Népakarat, címen uj lap indul meg Nagykanizsán fthroár áö án. Az uj lap szerkesztője Lukovich Imre jó\'tollú hírlapíró társunk lesz. .
— Cl ni kórság. Mikor minden címet kihalásra.szántunk s örvendvé szóltunk róla, hogy leolvad az emberekről a cim ós rang zománca, hogy csak az emberi méltóság igaz ereje maradjon fenn, érdekes hirt veszqnk tudomásul. Az Osztrák Magyar Bank segédszemélyzete is szervezkedik.\' Helyes. Ebben az erő Jobb anyagi lét, jogos kívánság. De, ami feltűnő, hogy ezentúl ne sapkát viseljenek, hanoin kalapot, oz is kórós tárgya. Az összes kar-társaknak a cimet és az ur szóval való megszólítást dekretileg kérik elrendelni.
— A művészvilágból. Még nem fedte el teljesen a feledés Jakóby Antal énekművész emlékét. A nagy művészről most kaptunk hirt. Eszerint Jakóbi az.énekművészek mestere lett a fővárosban. Körülbelül 30 művészt tanít Jakoby mesler \'hwitványai közül Adler Adeline, a városi színház neves művésznője, Pilinszky Zsigmond opera-éíieke\' Szende Ferenc, a Melistóíe-les kreálója, Máté Rózi a Sámson és Delila (öszcreplrje, Szügyi Kálmán, Palló Imre a nevesebbek
— Brónyai Lajos terve. Nagy művészi események megteremtésével foglalkozik Brónyay Lajos, aki a minap a Beregi-est rendezésével mutatta meg e téren való jártasságát. Brónyay leugjabb terve, hogy Dohnányit, a kiváló zongoraművészt » esetleg a filharmonikus zenekart lehozza ecy művészestre.
— A kath. legényegyletből. A UJigykanizsai legényegylet március 3-án művészi műsorral estélyi rendez.
— Diákhangverseny. A helybeli kath. főgimnázium ének- és zenekara március 3-án rendezi hangversenyét,
—• Dr. Mutschenbacher Edvin előadása. A Soolálls Miatrio\'patronage osztályának legközelebbi munkaóráin dr. Mutschenbacher Kdvin törvényszéki biíó ismertetni fogja a patronage munkásságot megteremtett körülményeket, a patronage történetét és a erimi-nál politikai célokat szolgáló patronage inunkáseágának munka köreit, jelesen az állami gyermekvédelmet támogató patronage munkát, a bűnös gyermekek és fiatalkorúak megmentésére irányuló patronage munkát és a fogház missziót. A munkaóra idejét majd jelezni fogjuk. Minthogy ismerjük Mutschenbacher Edvin dr. fáradhatatlan tevékenységét a patronage terén, továbbá kiváló szakértelmét s azon körülményt, hogy amit mond s amiről előadást tart, az mind tudományosan megalapozott szakszerű fejtegetés, amely nemcsak felvilágosít ós tanít, hanem gyönyörködtet is, ezért olvasóink figyelmét előre is felhívjuk ezen előadásra.
— Nagyböjti cursusok. Az idei nagyhót folyamán a plébánia templomban páter Jeromos sorozatos előadásokat tart, amelyek mind egyike forrongó napjaink egy-egy fontosabb problémáját fogja tárgyalni. Ezen beszédek nemcsak a vallás terén mozognak, lmnetn a már minden oldalról elfogadott érvekkel igyekszik majd a modern ember bitetlen. életét, lelki ürességét és iránytű nélküli haladását megvilágítani. Páter Jeromos kiváló szónok, mély vallásoságu pap, ezért praedicatiói a hallgatésághak élvezetes órákat fogunk szerezni s elibük várakozással tekintünk,
— A megértés és méltánylás legbujább talaja, volt mindenkor Kanizsa nagy Intelligenciájú, modern közönsége a klasszikus énekművészeinek. örülünk, hogy hosszú évek után végre egy nogynóvü világhírű énekest fogunk hallani Kronland Jaqtus, ez a kivételes tehetségű kerlini tenorista február 86-án dal- és árioeatélyt rendes a Polgári-Egyletben. Műsorán Mozart. Schubert, Brahms, Goldmark és Leoncavallo nevei szerepelnek. Aki ilyen nevekkel jön, az csak igaz, meleg sikerrel mehet tőlünk tovább
— A mozdonyvezetők mű vőszestélye. A déliyasati mozdonyvezetők márc. 1-ón esté 7 órakor tlftftv HjŐH\'^ZfütiMvl réndeznfik n Polgári- Egylet nagvti!rii]iSben A Ml6vé«rcsl.\':lv szereplői (láger Jtaaef-nii, Kiss I,njusiiit. Jllgeí IstvAimé. Hauermawi Béla és még tíMih mű. Y&>znú
— Hadirokkantak figyel rnébe. Az Összes hadirokkantak, -akik nwUljrírt 1918. duénifar l-iöl jelentkeztek • városház II. em. 32. alait — tartoznak « katona,AgnAI kapott rokkant igazol,lítijnkat 1H19. r.-hruér sr>-fg bemutatni városink II. rm. nlait. muri elleneseiben a «egély nem lesz kifizetve.
1919. fetruár 24.
Zalai Köílöny
— A magyar népköztársaság kormányának 430. M. E, számú rendelete. A magyar népköztársaság kormánya a következőket rendeli cl: 1. Olt, aliol szükséges, vagy aliol az érdekeltség kiváltja, a törvényhatóságok területén a lakosság számarányához kó-,)08l 10—100 tagból álló Mezőgazdasági Békéltető és Hérmegálla-j.itó Bizottságot kell szervezni. 2. A bizottság megalakítása iráni a tÖ-ispán-kormánybiztos intézkedik s ú bizottság elnökének megválasztásáig vezeti az alakuló gyűlést 3. A bizottság tagjait telerészben a törvényhatóság területén lakó hivatásos gazdasági munkások és a szolgálati viszonyban álló gazdasági cselédek közül, másik felerészben pedig a törvényhatóság területén lakó munkaadó és cselédtartó gazdák közüli kell kiküldeni. 4. A gazdasági felügyelő - hivatalból tagja a bizottságnak s ehhez képest a bizottság ülésére meghívandó 5. A bizottság tagjai egy évi időtartamra választják meg a bizottság elnökét és alelnökét. Elnöknek olyári is választható, aki nem tagja a bizottságnak.. Amennyiben az elnök személyére nézve megállapodás nem létesülne, ugy a főispán-kormány-biztos teljesiti a/, elnök teendőit, vagy a!zok, akiket ő e végből megbíz 6 A bizottág hatáskörébe tartozik: 1 a mezőgazdasági munkások és cselédek javadal mai ásának megállapítása; 2 a mezőgazdasági munkások (cselédek) ós munkaadók (gazdák) közölt felmerülő elébe vitt vitás kérdések békés uton való elintézése. A mezőgazdasági munkálok és cselédek javadalmát az egész " törvényhatóság területére nézve egységesen, vagy a viszonyokhoz képest, járásonkint, sót esetleg községenkint is külön-külön állapithatja meg.
— Az ingatlanforgalom szabályozása. Az 1919. évi II. nép-törvény megtiltotta a telekkönyvi hatóságoknak az ingatlanok továbbadását és elterhelését. A napokban jött nieg ezen törvény végrehajtására vonatkozó rendelet, amelynek éltelmében a telekkönyvi hatóságok az ingatlanok tulajdonjogát ezután átírják.
7 - A lakáskérdés bajai.
Napról-napra igíFeteket hullunk arról, hogy u lakásínség mérsékelve leaz. Mi azt tartjuk, hogy itt a h\'g-első helyes lépés az. lenne, ha azoknak a lakásait, akiknek a szomszédságokban otthontik van s azt ^foglalhatják, claősorhiui rekvirálná el a .város, mert ezek mind luxus lakások. Legközelebb ezirányban lapunk hasábjain egy névjegyzéket f»gunk közre adni.
. — Alraune Hans Ileinz-Kvers világhírű regénye ö felvonásban bérül előadási a február hó 24-, 25-
27-án, hétlön, kedden és szerdán a „Világ" nagy-mozgó-szinházban. A darabot filmre átirta l)r. Falk hiohard. rendezte Fritz Üdön. Mint az eddigi Arany-sorozat képei, ugy 0 20-ik Arany-filiu is nagy sikerre számiihat Jegyek előre \'válthatók pénztárnál.
— Az állami mének kia dása vállalkozók részére. A
földművelésügyi minisztérium elhatározta az állami mének nagy részének arra vállalkozó, megbízható gazdák részére való kiadását ós ezzel kapcsolatban a fedezi etési állomásoknak aránylagos csökkentését, amely intézkedéseket a mostani rendkívüli viszonyok — különösen az erre kiképzett legénység, illetve állomásvezetók hiánya — tették szükségessé. A hidegvérű tenyész-kepűletekben már évek óta kiadták a/, állami méneket vállalkozóknak, amely rendszer az eddidi tapasztalatok szerint jól bevált és az utóbbi években ezért már a nónius és lip-pizzai fajtájú ménekre is kiterjesztetett, A földmivelósügyi minisztérium lótenyésztési osztályának rendelkezése szerint a folyó évben fe-deztetési állomásokat a meg nem szállolt területeknek csak ama községeiben lógnak felállítani, amely községek magukra vállalják a mének élelmezéséről és ápolásáról való gondoskodást bizonyos előre megállapított ellenérték fejében és ezen igényiket az illetékes ménteleposztály parancsnokságának ipojében bejelentik. Az olyan vidékeken, aliol a községek nem vállalják a fedeztetés állomás fentartásáról való gondoskodást és ahol ezt a tenyésztés érdeke megkívánja, a méneket megbízható ós arra vállalkozó lótenyésztő gazdáknak szerződés mellett adják ki ugy, hogy a kiadott mén bizonyos száma óv múlva megfelelő gondozás esetén a vállalkozó korlátlan tulajdonába megy át. Az erre vonatkozó részletes feltételek, valamint mindennemű bővebb felvilágosítás az iletékes méntoleposztály parancsnokságától tudhatók meg,
— A földben maradt termés megmentése. A hadügyminisztérium mezőgazdasági ügyosztálya az Országos Közélelmezési Hivatallal karöltve mindent elkövet a még földben maradt burgonyáén répaterméa lehető megmentése érdekében. Mivel e célra a gazdák minden igyekezetük és áldozatkészségük dacára sem tudnak elegendő muykaerőt szerezni, a hadügyminisztérium most maga próbál nnin-kásosztagokat szervezni s e célra — ami nagyon jellemző a mostani időkre — sokkal több keresotnélkűh fejmunkás jelentkezett már eddig is, mint amennyi hivatásos mezőgazdasági munkáit sikerült összeírni. A napok Imii teszik közzé azokat a feltételeket, amelyek mellett egyes gazdák ilyen munkásosztagokat kaphatnak. A még kűnnlevő termé^ kiszedésére és l>chordására « a köz-ólelmezés érdekében igen fontos volna, hogy a jelentkező munkaerőkéi mielőbb l<i lehessen a gazdák hoz küldeni Nagy baj, hogy legtöbb helyen hiányzik a szükséiii^Hómag^ligha-neui inra kell majd ^ontlolni. hogy az import államokból, esetleg Amerikából keIK megszerezni a hiányzó
mennyiséget, legalább . egy millió métermázsát, mert ennyire becsülik a beszerzendő vetőmagvat.
Takarékpénztári köz-
Bek. A Népi akarók pénztár február 28-áu, tegnap tar-
gyülésc
H T. fel
tolta közgyűlését, Az igazgatóság jelentését a közgyűlés tudomásul vette. - A Délzalái-Takarékpénztár R. T. március 9-én cl. e. 10 órakor tartja közgyűlését. — A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. március 9-én d. e. 11 órakor tartja közgyűlését. —- A köz-
gyűlések a takarékpénztárak helyiségeiben lesznek megtartva.
— Műszál nevetni. -Újvári telefonál1* a cirae annak a legújabb kétoldalú tréfás hanglemeznek, melyet Újvári Károly adott elő. Eaeu a hangleiBtt.en a kittaő kémikus fölülmúlta öninadát, olyant uyujloU, amely e lemezhez fűzött óriási vá-rakezáet teljes mértékben igftolja, szóval a legjobb hanglemez-produkciót, A lemez pénzért ntm kapható, •supán 6 db. lejátszott öreg lenvzárt szállítja Wagner llaigrierárubáxa, Budapest, József-körnt II,
Értesítés!
A szombathelyi Erfur Magkereakedelmi R, T. xiila-
megyei képviseletét átvettem.
BitrÍRTi
Vlrár-, főzelék- ca vetőmagvak; ruadarolcnég, raffla-pótló kicsinybea
i n ugy ha n beszerezhetik
ORSZÁG JÓZSEF MSIK\'i\'SS

Világ
Február hó 24., 25. és 26-án, hétfőn, kedden és szerdán a magyar Arany-sorozat 20 képe
A I r a ii ii e
Hans Heins-EWera világhírű regénye 5 felvonásban, Filmre irta : Dr. Falk Richárd. Rendezte: Frifz Ödön
ööööö
WWWWWWWWWW
iíé»iíiliti»ifitit*i*i*í*!*
P!
Kinek van használt
hanglemeze ?
Régi vagy törött kangle-zeket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron veszünk vagy cserélünk
Wagner
Ürezágezert* elismert elsőrendű magyar kimgezer ós beszélőgépek Nagyáruháza.
Budapest. József-körut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18. saáiw.
Tolefou; JÓK««»f 36 92. 19
Il«.*4lrt|[*|>a|< too korvutlAI io*» koronáig. I\'ÍH)képet díUjArefct l»m««- <» hiaf iittáijtftitk lM0f«al
Zalai K 0 i I 0 n y
1919. febiuár 24.
Meghívás.
A Dél-zalai Takarékpénztár Részvénytársas
1919-ik évi március hó 9-lk napján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán »aját helyiségében tartja
XLIX. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
Kelt Nagykanizsán, 1919. február hó 10-én.
Az Igazgatóság.
Tárgysorozati
1. Igazgatósig é« felügyelő-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1918. évi számadások előterjesztése — ezek alapján a mérleg végmegállapitása, a számadók felmentése és a mutatkozó nyereség felosztása
iránti határozat.
2 A társaság hivatalos közlönyének az 1919-ik üzleti évre leendő kijelölése.
3. A megbizatásuk lejárta következtében az igazgatóságból kilépő elnök, alelnök, dr. Kiss István, Ledofsky Ernő és Löwenstein Emil helyett, elnök, alelnök és 3 igazgatósági tagnak 3 évre, ugy 3 felügyelő-bizottsági tagnak l évre való megválasztása.
4. Netáni indítványok.
* - álai\'.aahalyok l\'J j-a yiUInt.L\'.u aaun n.\'»iv.-i.y«s hit aanli ju^tl, * lc>;j]al<li *• nappal a tölgy iíltltl mt|(.lA*<>l4, oly (Cvónyt — ,,ollej t«tav4(iyl k*ly<lltMt\'\'i •Iíhiii :r,vttvt - nmtal fol a, intÓKtliiíl. mely I041l.1l>!> J li/titni*),.,! .1 kfllftytlIúM m.\'Ki\'ln;A|eK iiatult uvttc V 1..1.úny lűlntuulátiiúl i\'h.in.fvuoy ajalik, vuly a k>i*,lyi]lú..\'i való it./.\'iltoL\'u „{.anla.ul .collal
Mérleg 1918. évről
Plnxliii keaxlet -» .........
P4»iiitéa«Uknél clltsIV««*lt tóke . . . . O^xtrák-Ma^yai li«nk giro . Magvai |v»Utakni<ikpéi»aUr .
Jalnílogi kütelexók.....\\. . .
TftrleirtUMi\'N jelxálogi kotolexök . f . . . K«C«sógi Ulteloaók ........
Vallók.............
Intézeti Itiir............
Osztrák-Magyar llank ponztárjogy . . . ■
hitékpapnnk . . . .......
I,tték)y pírok Iubb\'Í kamatai . . . .
fen*intézeti kii.ponti iUletrétzckte l\'<:ll<et4a
Kiailrvct kamatok .........
Aranyok »n i onk..k.........
összeg
240533 ■ ai
1577&47 ! -
3020 ; 80
59800 sa
385465 ! 77
1520713 ( 57
305048 ! 7a 25^000 \' ÖOOOUO 7862805 \' 10054
12800 1 T
40012 I ú
1*7281 \\ "5 i
00 | U0 f-
05 ( -y 47 \'íö
13031408 | 78
Kolt Nagykanizsán, 1018. «vj .leccmhw lió 8l-4n.
Bettlhehn Győső k.
Dr Be\'Titzlk Ferenc s, k.
uit». igaxg. eluök
Bettlhelm Aladár s. k.
•kJO\'K- tag
Grllnhut Alfréd s. k. Mlltéuyá Sándor s. k.
tan
igaíg. aklniik
Dogonrleder József s. k.
igaíg. tag
Dr. Kiss István s. k.
Rothschild Samu s. k.
iga«g. t»g
ii>ncrlc>{«*t u IV. ts egyoti iul«ti kniiyvvkkt
Részvénytőke.......... .
Tartalékalap\').............f .
hrtókpapir árfolyam különbözeti UrUlék . . .
AdóbuUMIt").....\'.........
Nyugdijalap.............
Tiszta nyugdíjalap...........
Betétek...............
IWtét kamatadó ............
l-ctctok...............
Előre felvett kamatok........
Arany és frankok...........
Hitelezők..............
Kperjetwy Sándor inkolaalapitvány......
Arvaliizalup........•.....
Sxinliázalap...... ......
Katonatitati akadémiai aUp........
N\'apibUtosi én fcliigyelö-l>izott*4Ígi Jij ....
Irel nem vott oaztalók.........
Nyerőiig..............
átbozut 1017. évről .... 14884 K 70 f 1018.óvi nyereség 33\'° frankos 1 ar, 212005 K08 f
. A (oljre trl nyet»«í«b0l Heffcuitvc 660000 kneuftira
összeg
,|w Ur.
l&OOQQO .043080 60000 4-1524 100000 91857 W077892 15081 20442 30184 Ml Ili 203455 10000 40204 20300 1426.*. 4-tOi i 185
Eperjesy Gábor a. k.
főpénxtárnok
Danin Kálmán s. k.
igaxg. tag
Ledofsky Ernő s. k.
igaag. tag
Sanveber József s. k.
ign*g. tag
Relnlts Jóxaef 8. k.
igaagulú
Fttics Lajos ü. k.
igaag. tug
Löwenstein Emil s. k.
igiu»(. ti^
Dr. Szabó Zsigmond s. k.
igáig, tag
■ulitottuk miuJenben mogagyaolnuk találtuk
Halpben Mór h. k.
i\'elugy bia. lag
Sláger Jóxsef :
faliigy. bl* t«g
LUwe Adolf k.
fotugy tn* |«8
\\
Nyomatott a laptulujdonoo : Zalai Karoly in Taraa nyomdai mdUiUntíbon