Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.28 MB
2010-03-10 14:49:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
998
4206
Rövid leírás | Teljes leírás (107.77 KB)

Zalai Közlöny 1919. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-tk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. március 10.
10. riéni.
ZALAI KÖZLÖNY
SxerkeactSaég én kiadóhivatalt Fő-ut 13. ».
Ilogcnrledcr liiiban. :i 1NTBRURIIAN-TBLBPON: 183. Hirdetések éu nyllttór díjszabás szerint vétetnek fel.
Felelőn axerkeiftttf: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
gazdaságicielóíl, de mihelyt «zt n földet, amelyet Addig turt robotból, péniért magáénak mondhatja, szóval kisgazdává k-tt, meghalt n demokrácia számára s ha névleg még. ezeké is, tényleg azonban már a kisgaa4£k táborában áll. Meri mihelyt tudja, hogy az a mesgye, amely elválawtja az ó eddig dolgozott földjét a szóin zédjáétól, az övé, gyermekeié, amikor az asztalán levó kenyér nem az uraság földjén terem, meghalt a kapitalizmus elleni harcos, megszületett egy, a kisbirtok tulajdonjogát, kölykeit vidö him oroszlán.
A földmunkás különben sem volt soha demokrata szociálista. A mostani nagy stoolálista harcban ugyan az ó táborukba terelődött, Je ezt elvük el ferdítésével tették. Soha nem hirdették ók az általános földosztást, soha nem akartak több földet adni a népnek, mint amennyire.ennek megélhetése szempontjából tényleg szüksége vnn.
Lélektana a két tábornak 4g ím föld távolságban van.
A inig a gyári munkás lelke, teste egész mindene gépjeihez van kötve, ez aa ege ős földje, hisz ez adja meg mindenét, — addig annak a kisgazdává lett földmunkásnak szive állandóan az ég felé huua emberét, mert már az elemi csapások nem az uraságot, nem a gyárost, nem az idegeu lökét verik, hanem ól g hz ó kamráenkájában lta» k. vwebb télre e miatt a kenyér. Mefsxünt a „természetet", mint különálló, független valamit tisztelni, hanem lelke egész melegével borul le az elélt: „ki erét ad az igaznak s a hamisnak egyaránt" Megszűnt már neki n vallás .magánügy" lenni, mert érzi, hogy amig az ég csatornáját, ha az arannyal fölérő májusi esó elmarad, föl nem nyithatja, amig a felhók csapját, mikor in-ír sárga a vetés » itt az aratáí, el nem zárhatja, lelke önkéntelenül elszáll a felé hz épület felé, amelynek tornya mint ujj mutatja, honnét várhalja a kisgazda családjának mindennapi kenyerét s lelke csak akkor ujul föl az uj munkán, amikor azt, auii egy héten felgyülemheiett benneK kiöntheti az elöli, ki mondotta: ,méltó a munkás az ó bérére".
Kz a két momentum, a tulajdonjog tisztelete és a lélek éhsége fölfelé olyan válaszfalat állit a két tábor közé, amely örökre elválaazlja a gyári munkást a kisgazdától és igy kisgazda demokrata nem lehet soha.
Megjelenik minden hétfőn korán reggel.
BIAflxctéal Arak: Bgész évre 15 K, félévre 750 K, negyedévre k 3-75. - Egyes szám ára 30 fillér.
Lehet-e a kisgazda szociáldemokrata?
Amikor a forradalom letépte rólunk az évezredes rabláncokat, amikor az októberi tüz elégette az elnyomatás bálványszobrát: nem néztük, kik voltak azok, akik a csóvát eldobták itthon, inig mi a szél rózsa minden irányában vivtuk a szizifuszi munkái, nem kerestük, mert gondoltuk, egyformán küzdöttünk, egyformán szenvedtünk s ugyanazon békókban volt szabadsá gunk lezárva.
Testvér volt inind&iki, akármilyen ruhában járt, akármilyen becsületes munkával kereste a maga s családja számúra a mindennapi keserű kenyeret.
Múlott az idó, a szép tavaszi hajnal elmúlt s a fölkeld nap, a szabadság napja már nem találta meg azt a virágos októberi napút, amely miudenkit testvérré tett.
\'öj-rétawfalak emelkedtek at ég felé, újra elhintódött az egyenetlenség konkolya. A két nagy munkástábor, a gyári és a föl dm Ívesek tábora egymás ellen dolgozik Nem tudják, vagy nem akarják egy már t megérteni azok a munkásvezérek, akiknek kezében van nagy részben ma az ország gyeplője, hogy a két munkástábornak külön lélektana s külön célirányai vanuak, amelyeke...