Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.28 MB
2010-03-10 14:49:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1217
4748
Zalai Közlöny 1919. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-tk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. március 10.
10. riéni.
ZALAI KÖZLÖNY
SxerkeactSaég én kiadóhivatalt Fő-ut 13. ».
Ilogcnrledcr liiiban. :i 1NTBRURIIAN-TBLBPON: 183. Hirdetések éu nyllttór díjszabás szerint vétetnek fel.
Felelőn axerkeiftttf: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
gazdaságicielóíl, de mihelyt «zt n földet, amelyet Addig turt robotból, péniért magáénak mondhatja, szóval kisgazdává k-tt, meghalt n demokrácia számára s ha névleg még. ezeké is, tényleg azonban már a kisgaa4£k táborában áll. Meri mihelyt tudja, hogy az a mesgye, amely elválawtja az ó eddig dolgozott földjét a szóin zédjáétól, az övé, gyermekeié, amikor az asztalán levó kenyér nem az uraság földjén terem, meghalt a kapitalizmus elleni harcos, megszületett egy, a kisbirtok tulajdonjogát, kölykeit vidö him oroszlán.
A földmunkás különben sem volt soha demokrata szociálista. A mostani nagy stoolálista harcban ugyan az ó táborukba terelődött, Je ezt elvük el ferdítésével tették. Soha nem hirdették ók az általános földosztást, soha nem akartak több földet adni a népnek, mint amennyire.ennek megélhetése szempontjából tényleg szüksége vnn.
Lélektana a két tábornak 4g ím föld távolságban van.
A inig a gyári munkás lelke, teste egész mindene gépjeihez van kötve, ez aa ege ős földje, hisz ez adja meg mindenét, — addig annak a kisgazdává lett földmunkásnak szive állandóan az ég felé huua emberét, mert már az elemi csapások nem az uraságot, nem a gyárost, nem az idegeu lökét verik, hanem ól g hz ó kamráenkájában lta» k. vwebb télre e miatt a kenyér. Mefsxünt a „természetet", mint különálló, független valamit tisztelni, hanem lelke egész melegével borul le az elélt: „ki erét ad az igaznak s a hamisnak egyaránt" Megszűnt már neki n vallás .magánügy" lenni, mert érzi, hogy amig az ég csatornáját, ha az arannyal fölérő májusi esó elmarad, föl nem nyithatja, amig a felhók csapját, mikor in-ír sárga a vetés » itt az aratáí, el nem zárhatja, lelke önkéntelenül elszáll a felé hz épület felé, amelynek tornya mint ujj mutatja, honnét várhalja a kisgazda családjának mindennapi kenyerét s lelke csak akkor ujul föl az uj munkán, amikor azt, auii egy héten felgyülemheiett benneK kiöntheti az elöli, ki mondotta: ,méltó a munkás az ó bérére".
Kz a két momentum, a tulajdonjog tisztelete és a lélek éhsége fölfelé olyan válaszfalat állit a két tábor közé, amely örökre elválaazlja a gyári munkást a kisgazdától és igy kisgazda demokrata nem lehet soha.
Megjelenik minden hétfőn korán reggel.
BIAflxctéal Arak: Bgész évre 15 K, félévre 750 K, negyedévre k 3-75. - Egyes szám ára 30 fillér.
Lehet-e a kisgazda szociáldemokrata?
Amikor a forradalom letépte rólunk az évezredes rabláncokat, amikor az októberi tüz elégette az elnyomatás bálványszobrát: nem néztük, kik voltak azok, akik a csóvát eldobták itthon, inig mi a szél rózsa minden irányában vivtuk a szizifuszi munkái, nem kerestük, mert gondoltuk, egyformán küzdöttünk, egyformán szenvedtünk s ugyanazon békókban volt szabadsá gunk lezárva.
Testvér volt inind&iki, akármilyen ruhában járt, akármilyen becsületes munkával kereste a maga s családja számúra a mindennapi keserű kenyeret.
Múlott az idó, a szép tavaszi hajnal elmúlt s a fölkeld nap, a szabadság napja már nem találta meg azt a virágos októberi napút, amely miudenkit testvérré tett.
\'öj-rétawfalak emelkedtek at ég felé, újra elhintódött az egyenetlenség konkolya. A két nagy munkástábor, a gyári és a föl dm Ívesek tábora egymás ellen dolgozik Nem tudják, vagy nem akarják egy már t megérteni azok a munkásvezérek, akiknek kezében van nagy részben ma az ország gyeplője, hogy a két munkástábornak külön lélektana s külön célirányai vanuak, amelyeket egyesíteni nem lehet. Más volt az ellenség az egyiknél, más a másiknál s igy a cél, amiért a nagy küzdelem megindult, az is különbözik.
A gyári munkásnak örök harca van a nagy tökével, az ö folyton Zikatoló gépeivel, amelynek kezdete van, de vége nincs. Az idegen töke és az ipari munkás között léhát csupán pénz viszony van. lázért a munkás nem nagy becsű-léssel tekint s«m a tökére, sem a gépre, hacsak a saját munkájának a tisztelete nem igen nagy benne. Azt a gépet nem is igyekszik megszerezni, nem akar annak tulajdonosa lenni, csak a verseny miatt igyekszik elvonni a magán-tulajdonból.
A földmunkásnak éltető oleme, s munkájának legelső rugója : az ó földéhség.\', s amint küzdelmében cé|hox «rt, akaratlanul is elhagyja " vörös zászlót, hogy a nemzeti zászlóhoz, « tulajdonjog sziiubolu-"lához csatlakozzék.
Uhet tehát soeialista a földmunkás, feltűzheti a vörös gombot a
Igy állunk az iparosok tömegével is. Amig valaki segéd, hacsak egyedül van is munkaadója mellett, ad-, dig lehet rzociálistu, mert a .tőkével* áll szemben, s e tőkének az eszközeivel doldozik bérért, más számára, — amikor azonban betudta rendezni kis cipész, bognár vágy füszerüzletét, szóval ntőkévé" lett, akkor igaz liitü szociálisia már nem igen lehet.
Eminellett az ipari munkás, egy mozgó .politikai alany, mozgási kö-v
rének halára elveik szerint a világ határa, — a kisgazda a helyhez van kötve, mozgáfti szabadsága megszűnt, azon a helyen kell neki élni. halni Az iparos is, ha kis üzeme neki lendült, egy városhoz lett kötve, mert ott van vevőkörp. Idegen Jielyre menni a régi üzletét elhagyni $ ujat nyitni nem igen lehet,
E nagy megélhetési különbségek adják meg a gondolkodás külömb-ségét is.
A béketárgyalások.
Paris, márc. 9. (Radio.) A spaai tárgyalások megszakítása folytán előállott helyzetről tegnap délelőtt vezető francia, angol, amerikai megbizoltak tanácskozást folytattak. A szövetségesek és Németország gazdasági bizottságainak tanácskozásai már nem Spaaban lesznek, hanem a németeket valószínűleg fel fogják kérni, hogy Ver^aillesben vagy Páris közelében levő valamely más helyre jöjjenek. Felszólítják Németországot a fegyverszüneti szerződés ama feltételeinek teljesítésére,. hogy kereskedelmi flottáját az Egyesült Államok ellenőrzése és lobogója alá helyezzék.
Merénylet a belga király ellen.
Brüsszel, március 9. Azon híresztelések, hogy Albert király ellen merényletet követtek el, azon incidensre vezethetők vissza, mikor löweni látogatása alkalmával egy ember áttörte a csapatok sorfalát. Egy gránátos egy rendőrrel lefogta, mire a merénylő revolverrel többször rájuk lőtt. A rendőr és a gránátos megsebesültek.
A német császár sorsa.
Newyork, március 9. (Rádió.) A békeértekezleten a némpt császár sorsának kérdése háttérbe szorult, mert jogtudósok nem találtak módot büntetőeljárás megindítására. Lehetséges, hogy azt az eljárást választják, hogy. a császárt, mint Napoleont annak idején, valamely szigetre száműzik.
A berlini nagy harcok.
Berlin, március 9. A Bülov-platz felett megjelent egy repülőgép, mely a polgárokból összexierödött tömeg közé bombákat.-dobott. Négyen meghaltak, huszonötén megsebesültek. Állítólag azért dobtak le bombát a repülőgépről, hogy a lakosságot a katonai rendszabályok ellen elkeserítsék. Eltévedt gránátok sok balesetet okoztak, több embert megöltek, megsebesítettek. Szombaton este a város keleti részében késő estig tartottak az utcai harcok. A Sparta-cusokat visszaszorították, az általuk elfoglalt támaszpontokat visszafoglalták A kormánycsapatok urai a helyzetnek.
Bankhivatalnokok sztrájkja Zágrábban.
Zágráb, március 9. Horvátország és Szlavónia összes bankhivatalnokai bérkövetelések miatt ma sztrájkba léptek.
a_
Politikai morál.
Politikusaink politikája — tiszte-let a cs«kély kivéiolnek — be sok-Bioi kiváltotta a*, utóbbi években a mngjrar nép lelkéből fl suljos kritikákat: „A politika uri huncutság"
— .A politika uri komédia". Nein mondunk valótlanságot akkor som, ba idccsapjuk auia véleményünket is, hogy a politikában egyes urak csak önmagukat keresték. Létrája lelt a politika az érvényesülésnek, sok esetben a megtollasodásnak. Igaz az is, hogy sokan ogész vagyont veszítettek a politikán E/ is csak amellett bizonyít, hogy politikánk immorális volt. Tág tér kínálkozott a megvesztegetési e, aljas intrikákra. Csodálkozhatunk-e ezek után azon, hogy népünk politikai lelkiismerete elaludt, ahelyett, hogy napról-napra öntudatosan tovább fejlődhetett volna
Beszéljünk pártéletról is? Gondoljunk csak vissza az elmúlt évek politikai lapjainak országgyűlési recensiáira. A képviselő urak hányszor vonultak kommandóra szavazni é? leszavazni I S a poltiikai meggyőződés? Talán jobb erről nem is beszélni
Dr. Johann Müller a háborúról csupa intelligens hallgatóság előtt ezeket mondotta egyik előadásában : .Végre tehát itt vau a szükségesség, melyből egész világok születnek. Az egéxz uioiero élet amolyan szétfolyó volt. Felületes, Csupán az anyagi érdek birt uiár ható erővel. Hat>zonért az életet is kockáztntták
— de eszméért uiár nem".
Szent igaz, hogy a háböfuban népünk eszményi célokért küzdött s arról igazin nem tehetünk, ha a kulisszák mögött nem ezek a célok hevítették azokat, kik négy éven keresztül-préselték azt a drága magyar vért.
Nemzetünkre az eddigi Iázzatok szerint a háború céltalan vérfogyata-tás Yolt. De bármennyire fogyott is a magyar vér. nem fogyott el a magyar neműt lelkéből a* eszményi célokért a hev illés.
A forradalom uj helyzeteket teremtett. Klkergetla a régi rendszer embereit.
Mit jelentsen ez?
I/)gice és pszythologice nem je-jelenthet mást, mint a nemzet e lobogó vágyát: Tisztuljon a levegő! Vesszen a korrupció I Szoruljon háttérbe minden önérdek s kerüljön akasztófára a jogtalan twror!
A forradalom kuli, hogy a politikai életben is megcsinálja a pálfordulást.
El lehet-e most tűrni, hogy amikor országunk területi integritását veszélyeztetik a mohó szemérmetlen nemzetiségi aspirációk, valaki, legyen nz személy vagy párt, személyes érdekekért, érvényesülésért vagy a vezető hatalomért küzdjön ?
Nem a régi rendszer, a régi politikai erkölcstelenség hazajáró lelke volna-e ez?
Zalai K
El lehet-e tárni most, amikor a wilsuni elvek alapján tárgyalnak a zöld asztalnál, amikor a népek önrendelkezési jogában van minden reményünk, hogy valaki, legyen az személy, ragy párt, a saját nézeteit, a saját jól, vagy rosszul inegkonoi-piált programmját terrorisztikus eszközökkel akarja a nemz-1 többségével ol fogadtatni?
Nem a régi korrupciónak orrfa-csarintóan posványos vizein való evezés volna ez?
El lehet-e tűrni, hogy most, amikor a .szabadság és egyenlőség le-vegője járja át országunkat, valaki, legyen az személy, vagy a háta mögött álló pán, beteges hatalmi vágytól elkapalva, másokba beleakarja fojtuni a szól?
Nem a legvadabb politikai erkölcstelenség lenne-e ez?
Már Deák Ferenc íh azt Irta a hires húsvéti cikkben: a jog és törvény olyan, nygalmat ad a léleknek, hogy ahíioz ragaszkodva, a legsúlyosabb eseményeket is be le-h«t várni.
Mázsás igazságok feküsznek e szavakban. A régi rendszert és dohos törvényeit elsöpörte a forradalom, de nem söpörhette el a jogo\' és a/, igazságot Az igazság és nem hatalmi beképZelódések. a hatalomtól való megvzédOlések adunk jogot politikai existenciára és vezetésre.
Az »gyik modern gondolkodó, R. Gucken (Sinn und Wert d Lebt-ns 67.) a Fiohte iskolájából irja, hogy az a müve\'ődés, mely egjtdül az anyagot tekinti céljának, már csődbe vezetett; a túlvilági élet emelŐere-jón» k kikapcsolása már dekadenciát és bukást hozott, amely bukás annál kínzóbb, minél erőteljesebb reménységgel üdvözölte a 19. század a modern fejlődést s a nagyszabásúnak igért életet.
Bele lehet-e nyugodni abba, ha a politikában ín csak anyagi érdekek szerepelnek, az eszmék világában pegig hangzatom jeligék, elcsépelt és soha be nem bizonyítóit frázisok, terrorral kivédett álláspon tok helyettesítik a jogot és nz igaz ságot?
Forradalombau élünk. A forradalomban is él terror. De ez semmi más, mint a régi billiós, erkölcstelen rendszerek által az igazuk lelkében lefojtott jogos és igazságos elkeseredés vulkánikus kitörése
Est nem lehet megakadályozni ennek ki kell törni s ezért söpör a forradalom ereje. Én csak söpörjön!
Pusztuljon minden, ami akadálya nemzetünk boldogulásának.
Legyen a magyar nép igazán szabad és független, szabaduljon föl a lelkéből nz a lefojtod őseid. mely a jobb kornak, n boldogabb időnek, a fejlettebb kuli urának lelni a megalkotója. S ez alkotó niun kában legyeu a nemzeti és az erkölcsös politika az útmutató és a vezető Ne bujdosson tehát senki, a politika berkeiben, ki mást akar I!
ö b lány______
Ne merjen senki a magyar nép lelkéhez nynlni akinek romlott a lelke
Közelednek a választások. Hé-gente etetést, ilatAst, pénzelést és sok más egyebet jelentett ez. Ma ennek nem szabad megtörténnie, mert uj világban, tisztultabb levegőben élünk Vonuljon íel a magyar férfi ós ,ő, politikai érettséggel adja le szavazatát. Tegyen bizonyságot arról, hogy a politikában seiN ismer becstelenséget. Szavazzon, de csak olyan egyénekre, olyan pártra, ahol biztosítva látja a forradalom vívmányait Szavazzon azokra, akik a jog ós igazság nevében jönnek, akik nem nyúlnak orozva ahhoz, ami a magyar nép lelkének legdrágább kincse.
Szavazzon mindenki Ez most kötelesség 1
Legyen vége a kényelmes lustaságnak, a magyar nembánemságnak. A forradalom uj időt teremtett. Jogot adott mindenkinek, hát éljen is vele, mert így nyilvánulhat meg az egész nemzet akarata. Köztársaságunk legyen a munka köztársasága s így ne legyen létjogosultsága a politikai heréknek sem.
Nyilatkozzék meg a nemzeti akarat szabadon, terror nélkül. S aho gyan megnyilatkozik, olyan legyen a politikánk!!
S ha majd a népakarat elsöpör politikai vigéccket, egy könnyünk se osorduljon értük. A szabadság idejét éljük. A hatalmat né lehessea jogtalanul kisajátítani, jegyen azé, akinek, vagy akiknek a nép adja.
Gróf Károlyi Mihály, ifjú köztársaságunk első elnöke, reméljük, hogy ebben a szellemben őrködik majd a választások fölött Sokszor ostorozta ö a r«gi bukott reudszer hibáit. Most az 6 hatalmas kezében futnak össze a politikai élet szálai, Irányítsa ez életet ugy, hogy ne sülyedjen vissza a régi immorali-tásba. Ezt elvárják tőle s ebben az irányban bízunk is\' az ó ősmagyar, becsületes lelkében.
P. Hédly Jeromos.
Kátránypapír
lemez
Jíípható bármllye n
mennyiségben:
Krausz Sándor úT^
már,- tt iltutl klrtakltfísikii
Na ykanizsa. Fo-ut 1). szám.
- IilllM 317 -
Névjegyeket Sifuííl\'
készít lapítok nyomdája Főút
1910. márolus 10.
HÍREK.
NAPTÁR.
Róni. kath. 40 vértanú Prot. 40 vértanú Göf. kel. Kodrát Gör. orosz (rebr. 25) Tárás, Icr. Vadar 8.
A nap kél II óra 27 perckor, nyugszik 0 óra 65 perckor.
A hol J kél 11 óra 30 perckor, nyugsz\'k 2 óra 35 perckor.
A nap hossza II óra 28 perc.
— Bizalom — dr. Brlgte-vlcs Károly főispán kormány biztosnak. Az utóbbi időben több hang hallatszott arról, h»gy a szociáldemokrata páll nyugtalan Zalavármegye főispán-kormánybiztos in tézkedései miatt. A megyei kisgazdapált ezéit minden kisgazda egyesülettől információt kért be, hogy a megye hangulatát alaposan megismerje. A megye egész területéről beérkezett értesítések szerint az egész megyében teljes a nyugalom, amit az előbbi állapotokkal szemben éppen dr. Hriglevius Károly kormánybiztos pártatlan és mélyretekintő intézkedései hozlak meg A zalameg)ei Kisgazdapált sohasem kívánt mást, mint pártatlanságot és az erőszakoskodás megakadályozását. Minthogy pedig dr. Driglevics Károly kiváló egyénisége teljus mértékben garancia arra, hogy a megye életének minden részében a pártatlanság és a szociális irányú tevékenység megmaradjon, ezért a Kisgazdapárt elnöksége a mult vasárnap tartott gyűlésből kifolyólag kimondta, hogy a párt
^teljes bizalommal van dr. Brigievics Károly lóispán-korináuybiztos működése iránt, s hogy a megye nyugalmát a jövőben is az ó személyében látja biztosítva. A zalamegyei Kisgazdapárt ezen határozatát közölte a belügyminiszterrel is.
— Dr. Mutschenbacher Edvin előadása. Lapunk utolsó számában megemlékeztünk arról, hogy dr. Mutschenbachtr Edvin törvényszéki biró előadást fog tartani a patronage céljáról. Ez az előadás, — mint most arról értesülünk — f. hó 19-án d. u. 6 órakor lesz megtartva a polgári fiúiskola tornatermében. Az előadásra felhív- • julc a város közönségének s különösén n tanárok és tanítók figyelmét, inert as egyesület nemes céljai miatt minél szélesebb körben igyekszik a közönséget tevékenységébe belevonni, a patronage nemzetmentő intencióit megkedveltetni
s a szivekben élő nemesebb érzések felébresztésével magát a társadalmat nevelni. Dr. Mutschenbacher már régóta a fiatalkorúak bírája, tiki elölt állandóan az ilju lilék életének képe vau. Előadása ezért mé lyenstintó alaposságánál fogva is a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot a társadalom minden körében.
Eskütétel. Sneff József kormánybiztos előtt a mult szombaton délben tette lc a nagykanizsai pe-dugógusok kara a hüségéskUt.
1919. március 10. Hétfő.
19)9. március 10.
Znlai KöHlóny
3
*Páter Jeromos beszéde.
Tartalmas beszédet moudotL pénteken Jeromos atya az alsóte.mplom-ban. Értei az igazság megdönthetetlen erejével hatottak s szónuki hangja, lendülete uralta a lelkeket. A jövő pénteken „a világ és a ki-uyiialkotlalás" címen lart páter Jeromos szent beszédet. Csak egy kiván-ága volna a beszédek idejét illetőleg közönségünknek. Az, hogy a beszédet ne 5, hanem 6 órakor tartsa a lelkiélet mélyítésén fáradozó ftrences atya.
— Drága lesz nz uj gabona. Az idei aratási termékek forgalmának és árának szabályozása tárgyában ma délután Buza Barna földmivelésügyi miniszter eluöklé.sé-vel értekezlet volt. Beható vita után a vélemények abban egyeztek meg, hogy a kwnyért/irmények forgalmát szabaddá tenni nem lehet, hanem továbbra is az állami közegek irányításával kell intézni. A termények árát csak későbben lehet megszabni, midén az aratás eredményét ismerjük. Az árakat áremelés alapján ingják megszabni, ugy, hogy a termelőnek tisztességes haszna maradjon.
-- Diákhangverseny. Színe-sen, művésziesen folyt le a diák-hangvernenj <0. múlt napokban. Volt benne derű, mosolygás, hév, fiatalos tQz, gyermekes kacaj, színpompa, |)iro»pozsgás|^ar«ok reményi, várakozás, szóval miden, ami szép, meglepő — szemnek, fülnek egyaránt. A műsor művészi volt. Intézetünk éuek- és zenekara nem dilettáns munkát végzett, hanem derekas tetterés produkoiót, amely most is beszéd, most is dicséret tárgya. A zeneileg képzett hallgatóság élvezet t talált az énekben, zetíében s igaz Örömmel hallgatta az ismétléseket. Hatásos volt (Jherubini Viz-hordók nyitányának előadása, nemkülönben Marschner Vanjpyr-egy-velege. A 38 tngu zenekar briliáns munkát • végzett. Az énekkar sem engedett a sikeres múltból. A művészi előadás min tiszaival cirádázta előadását. Schmolcs Lajos melodráma szavalata, az — 1848. — sziii-mű előadása mind sikeres, tempera nieutumos, tomboló hatással járt. Mellettetek ifjú művész lelkek, övöm mel dio érjük meg a vezető tanári kart, amelynek fegyelmező és nevelő ereje a szép eredményt és gyönyörűséget szerezte meg városunk közönségének. A szegény tanulók felruházására kUlönbeu közel hat ezer koronát hozott a hangverseny.
— Timár Liza. Tegnap este sikeresen adták elő műk ed velők a l\'ulgári-Bgylet nagytermében Tímár Liza c színművet Az előadók\' sikeres játékát nagy figyelemmel nézte n telt ház.
— Serák MArta dalestélye.
Kedden, 11 én o«te 7 órakor Martja Serák Márta oporaónekesnő dal- és ária-estélyét a Kaszinó termében. A hangverseny nagy Művészi élvezetet igér. Serák Márta neve, mOvéssi ereje, énketudása országos Tehetsége mellett képzettsége is biztosítja a sikert. Az est művészi kiválósága dr. Hulla János zongoraklséretn, •mely magában véve elsőrendű művészi élvezet. Az estét Brónyay U-jos rendezi, akinek e téren való ki Válóságáról nem régen emlékeztünk meg s akiuek c művészi eseményért csak hálásak lehelünk.
— Halálozások. A mfpokban hunyt ol közéletünk egyik hü katonája, Dr, Miklós Dezső ügyvéd 36. életévében. Dr. Miklós Dezső a függetlenségi eszméknek kiváló katonája volt s a városi képviselőtestületnek tevékeny tagjai közé timozott. Halálát kiterjedt rokonsága gyászolja. Pénteken temettek el Vámosy Ella urleányt, a Nagykanizsai TakarékpénzU\\r tisztviselőjét, akit élete tavaszán ragadott el a tuberkulózis.
— Főgimnáziumunk és március 15-ke. A helybeli katho-likus főgimnázium a régi idők hagyományához híven ez idén is nagy Qnnop keretében ünnepli meg a március 16 iki események emlékét. A főgimn. ének ós zenekar művészi számai között szavalatok éi előadások lesznok a nap eseményeiről.
— Hadirokkantak hangversenye. Hadirokkantak, hadiözvegyek és árvái országos szövetségének nagykanizsai fiókja 1910. március 16-én este fél 8 órai kezdettel u Polgári Egylet nagytermében jótékonycélu hangversenyt rendez. Énekszámok: Scherz Gé-záné úrasszony, H. Pnchér, a bécsi Népopera hőstenorja. Or >szi Albert, a. budapesti Városi Színház legújabban szerződtetett orosz operaénekese. Vonós négyes: Cürtler István, Pesek Ignác, Sauer-mami Béla és Ferenc. Zongora szóló: Schwarcz Anniku. Melodráma: Garamvölgyi Iván rokkant színész, zongorán kiséri Villányi István.
— Wlrnltzer távozása Még
nemrég örömmel irtunk róla, hogy a mienk lesz és pangó zenei életünkbe renaissance ot hoz. Az ujthb intézkedések következtében azonban aligha lesz Nagykanizsán katoaa-zenekai s igy Wirnitzer György karmester, városunk zenekedvelő világának őszinte sajnálatára, \'elválik tőlünk.
— A vitézségi érmek meg
váltása. A Magyar Tisztek és Továbbszolgáló Altisztek Országos Szövetsége arra kérte a belügyminisztert, hogy a vitézségi érem pótdijakat egy összegben váltsa, be. A miniszter arról értesítette a Szövetséget, hogy az érem megváltásának kérdését niost tárgyalja a miniszterelnökség. A Szövetség most arra kérte a miniszterelnököt, hogy ebben az ügyben mielőbb döntsön.
— Megjelent a „Földosztás
törvénye". Dr. Erdélyi Jenő ismertetésében megjelent az 1919. évi 18. néptörvény „A földosztás törvénye" eimen. A könnyen áttekinthető formában szerkesztett füzet egybefoglalva nyújtja a terjedelmes törvény szétszórva található rendelkezéseit, melyek a földet igénylő falusi és városi lakosságra, a kisajátítandó birtokok tulajdonosaira 8 a birtokrendezési területekre vonatkozik. A valóban nagy hiányt pótló munkához Buza Barna fóldmivelés-ügyi miniszter irt előszót A íüzet ára ajánlott bérmentes küldéssel 2 k 45 fdlér. Megrendelhető a szerzőnél: Budapest, IV. Kecskeméti-utca U. sz
— A leszerelt katonák nem kapnak több végkielégítést. A kormány foglalkozott a leszerelt katuiiák végkielégítési ügyével. A kormánynak az az álláspontja, hogy a leszerelt katonák érdekeit a jövőben is jóindulattal kezeli. Eddig is a (oldbjrtokreform gondoskodott a leszere l katonák földigényeinek kielégítéséről, a munkátlanokat muu-kanélküli segélyben részesítette és olcsó hitelt nyújtott a katonaviselt kisiparosoknak és kereskedőknek. Nem adhat azonban a kormány mesékbe való végkielégítéseket, mert ez esődbe kergetné a pénzügyi kormányzatot.
—- Az elhunytak leszerelési Illetéke. Félreértések elkerülése végett illetékes helyről közlik, hogy a leszerelési illetéket, mint segélyt, csak azoknuk a legénységi állományú egyéneknek vagyontalan hozzátartozói kérhetik a hadügyminisztériumtól, akik az általános leszerelés elrendelése, azaz 1918 október 30 után, de a leszerelés megtörténte előtt haltak el A korábban elhaltak után a leszerelési illetéket az ország nehéz péuzügyi helyzete miatt még kivételesen sem engedélyezik. Ilyen kérvények benyújtása teljesen céltalan. A hadügyminisztérium nagy ylfogláltsiga miatt azokat vá\'iasz nélkül fogja hagyni *
— Leszállították a klsüstök termőképességét. A kormány a hivatalos lap március 1-én megjelent számában közzétett rendeletövei a kisüstök napi termelőképességét a felére szállította Iw. Az uj rendelet a minimális napi hat töltést vette alapul. Ez a leszállítás nem vonatkozik bor feldolgozására A rendelet a mai napon életbe lépeti
-- Adomány a felsőtemplomnak. A városi postáról 16 K-t kaptunk a felsőtemplomnak beszerzendő misernhák céljára. Az összeget rendeltetési helyére játtattuk.
Orvosi hír. Dr. Sándor Mlkió*; (Cscngery-ut 15.) ujabb rendelési órái bőr-és nemibetegeknek i d. e.
11-12, d. u. 2—4 óráig.
— Az ördög. Molnár Ferenc
világhírű színmüvét mutatja be hétfőn, kedden és szerdán a Világnagymozgó színház. A reiuek színmű káprázatos kiállításban jelent meg a lilmen, mely óriási szenzációt kelt.
— Rendelet az Ingatlanokra nézve. A hivatalos lap rendeletet közöl, amelynek értelmében az 1917. december hó 31 után, do még 1918. évi november hó 1. előtt történt ingatlaneladás, amely szerint a tulajdonjog a vevő javára a telekkönyvben még / nincs bekebelezv", vagy már be vau kebelezve, do a vételár még nincsen teljesen kifizetve, a vevő a rendeletnek életbelépésétől számítva (Jl) napon belül vegyes bíróságiéi kérheti a vételár mérséklését, ha ez a jelenlegi értékeknél jelentékenyen magasabb és ha annak teljes megfizetése a vevőt anyagi romlásnak tenné ki. — Olyan haszonbérleti szerződésre nézve, amelyet 1918. október első napja előtt kötöttek, a bérlő kérheti a még ki nem fizetett haszonbérnek megfelelő mérséklését, ha a haszonbér teljes összegben való kifizetése a bérlőt anyagi romlásba Vinné.
— Kommunizmus, Dul-ful a -szabadosság vihara. Letép, leszaggat sok jogot s megrémít sok szivei, amint az élet mutatja a maga rideg valóságával. De minden bajban van valami humor. A kommunizmrts támadásából is kihatod olykor, amint fővárosi tudósítónk, írja a következő esetben. Diák hadnagy megy át a Lánchídon. Két évet a háborúban töltött. Kopott s talán roncyos\'is a köpenyege. Ssliogysem illik a tiszti ranghoz Busán lép, talán a haza gondja bántja, mjípr két baka te-rein előtte. Minden tisztelgés nélkül szólnak hozzá: . . , .hadnagy, add ide a köpönyeged! . . . „De hiszen megfagyok anélkül . . . „Ne sin, »ol. ... Itt az enyém I — 8 ezzel már veti is le az egyik katona uj köpönyegét. A hadnagy a cserén jót nyert. Vadonatúj köpönyeget kapott. Amikor a köpönyeg zsebébe nyúl, egy bőrtárcát talál, s abban 14Ö0 koronát egymás mellé simuló bankókban.
— Kerndl Viktor: Azóta nincs szivemben nyár. Beesik Manci hangulatos varsére Kerndl Viktor értékes zenét komponált, mely ujabb bizonysága szerzői hivatottságának. A vers hangulatához simult a magyar szívből fakadt melódia. Kerndl munkája nemcsak zenei tudásról tanúskodik, hanem költői lélekről is. Hangszerelése, teknikája teljesen érvényrejuttatja az invenciót Várakozással nézhetünk további munkásága elé, mely ujabb értékeket igér a magyar zenekultúrának. Harmónia bizományit. Ara zongorára énekhanggal Kor. 4\'
Zalai KÖJtlőny
1919. március 10.
- Mezőgazdasági dftntó-
blróségok. A napokban a löld-uiiv«!éj»ügyi tuiniwtfer egy rendelv-It\'t adott ki, melyben mwsŐgauln-aági liOniüliiróuÁgok Mteait&lt rendeli el. Kzen birisAgok hatiakŐrébe Urtoináuak mimUsok a vitiu ügyek, tiu-lyck a földmunkások ás munba-ndók között föletf n munkából eket illwtóleg felrutrülnek. A bíróság nígy lagbúi áll, kik kőjGl keltőt a ránnt-gyvi Gazdasági Kgyesllltl. kittől a Földmunkások Országos SzöveHígéutk központja ktlld ki A négy lag választ köauiügegyezéwítd elnököt, mut\'unyiben azonban az elnök sz-iuéiydben nem tudnának megegyezni, ugy iu elnök kineve-sóa4u*k juga a főispánt illeti. A döntőbíróság határozatától fellebbezni lehet a inunkaOgyi-biróxág-box.
- Felülfizetések a diák hangversenyen. A március 3-án tartott .diákhangversenyen szegény tanulóink felruházására a következő lelUlfuetéseket kaptuk: Dr. Kreisler József lau K, Fischer Károly 100 K, Elek Géza 88 K. Frauk Jenő, Dr. Babján Gyula, Weisz Tivadarné 50 50 K, Urttnfeld Márkué 40 K. (JavaiIoni Sándorul, Gutiuanu Fe-renc 30- 30 K, Hóosei S. i!6 K, Dr Kaufmaun Lajos K, Hilder Andor. Kate^/Lajos, Forbáth Ait-Imr, Üá\'os Mélánó, Kálozdi Albert. Kousz Nándor, Dr. König József, Mascliler Jslváuué, tícbilhán János. Btern Józsefná ÜO—20 K, Dr. Kiss István Táloaay alhadnagy 16 — 15 K, K. L. 12 K. Cerján János, Ha-lá»x Józaef, Jakobec Imre, Matbea Károly. Miltényi Sándor és fia. Szeudrey Károly, Vártel Antal, Weiszberger György, Berger Lipót I oszt. tanuló, Kondor József. N. N , N. N. 10-10 K, N. N. 8 K, Golf 7m -né 6 K, benne Gyula, Doleschal Aladár, Kövér János. LányKL., Má-gics Jeuó, Molnái József, MAS. 5-5 K. Osskó Pélrrué 4 K, Menzel Alfréd, Henuze Gyula. N, N. 3 -3 K, N. N. 1 K. A felOllizetőknek. Fischer és BMtr cégnek az ado-máAyozett szögekért, Fállfy Alajoa erdőmeeter urnák a fenyőgalyakéjt köszönetét nyilvánítja az Igazgatóság
— Mi van a Figáróban ? Lengyel Meuyhérl lelepleizi a színházak közül settenkedő névtelen levélírókat. Berény Henrik, a „Tul a tengereu" komponistája, elmondja,
hogy Ítélték halálra Vácott — kém
kedésért. Kosztolányi Dezső a szerzők szociális tömörüléséről lr. lakatos László két vidám franoiáról. Kaczér Illés Kornyey Bélánál telt látogatást. Iljubb Hegedűs Sándor elmondja, miért \\áglák le valamennyi darabját a kritikusok. Som-lay Artúr Kdrli Józsefről irt cikket. Iíászlő Aladár egy érdekes ellen-primadonnával asinalt interjút. A Figáró uj számának minden eikko szenzációs. A színinövendékek for-rndalmáról, a Nemzeti Színház itol-vészöinek ós zenekarának leszerelt sztrájkjáról, bécsi magyar premierekről, aktuális színházi eseményekről számol még be a ni vés míiészi értékű hetilap Ktllön érdekessége az uj Figarónak KApdyi Mihály önarcképe. Sok l\'énykőp. rajz van még a Figaróban. Mindenölt kapható és ára 1 korona 20 fillér.
Táviratok.
Berlin, márc. 9. A spar-takuszok tegnap megszállották Lobtenberget és bo-szuból az első kerület ösz-szes rendőrtisztjeit, őrmestereit és legénységét, mintegy hatvan embert legyilkoltak. A rendőrség ma megszállotta Freiheit és a „Regwblik\'1 c. lapok\' nyomdáid, hogy megjelenésüket megakadályozza. Berlin keleti és északkeleti részein ma reggel óta harcok folynak. A sparlakuszok barikádjait ágyutüzzpl elpusztították.
Pjiris, márc. Ö. A szpvei-ségcsek legfőbb .haditanácsa tegnap Hoovéfnek: valóságos diktátoii halaimul, üdqtt Ferenc Józsii\'egykori birodalma lelőtt. Hoovei az összes veisut-vonalakkul icndclkezheuíi log. Megállapiija az mányi, Wnely-ben egyes ne nzetek szükséges mozdonyokat, kocsikat neki rendelkezésre ^bocsájt-ják. A Hooyor-voníatok szabiidon közlekedhetnek a volt monarchia valamennyi állama területén.
Óvás! * Hamisítás!
Felhivoiu a u. é. kttxönséK ügyeimét nrrn, hogy iu áltnlnm gyártott közkedvelt
MODIAHO CLUB SPECIALITE
sxivniktthkvely bilniia módon tucgliamlalt va került forgalomba, úgyannyira, hogy a hamieitii nemcsak beUjstrom.uoti védjegyemet Itasiiiálta teljesen uxo-lum nmekkel és azonos rajzául, vle meg ne vnlát rrtaomn t lu ráliaml-■Itotta kcaxlt ruónyalrc.
A tettea és bűntársai alljrn ügyvédem, dr. Muyer Jeni ur által a bűnvádi eljárást folyamatba tettem.
Hogy azonban a n. é. koiünscgcl egy értéktelen hntnlnltv&nynak at én gyártmányommal uzono* áron való további vásárlásától s Így károsodástól megévjam, nyomatékosan kiemelem, hogy ax en azlvnrhfl velyem tol-jcaen pótnuynf maatea, uz egéenégro egyátnlábun nem ártulma* papírból késiül .a gyártmányom igen könnyen megkülönböztetheti m által, hogy ax általam kéaaltctt hflvely inlude|(ylkébc có|(aláirAsoin vlz-uyauiikaaat v«n benyomva.
S. I). MODIANO.
RÓZSA JÁNOS
lityim rakatlixlllé, lairiroió, tolltli. i, mithulkal szőnyeg porta-liallo is |«znBf«stö gyára
Kaposvár, Fő-utca 31. »z.
Telelőn 29A.
Tisztelettel értesítjük szíves megbixottainkat, hogy a Kózsagyár üzemben van és ismét bármilynemü ruhákat featáa éa vogytlaatttáara bármikor elfogad.
Rózsagyár Kaposvár
XÜcutöchGuöztáv
drogéria fényképészsli szaküzlet
Az összes fónykópészoti cikkek, u. m.: lemezek, gáz, bróm, és ccllukliu papirosok ós ftz összes fényképészeti vegyszerek (nnmtőröknuk is) iillmi-d«)an nagy raktáron. u
flxakfónyképénaok üftgy kodveiménybeu rósseaü\'nok
aaaananoancooooooonpnnnn
Sznrvnn-SzAlloda
Telefon 7*.
VILÁG
NAGY
IllOZK\'l-sziuhAz
Miirclun 10-íu. 11-óu is 12-án. McKrtn. kedden ós ecerdAn
ülZ ördög.
Molnár Ferenc színmüve
Szereplők:\'Várko^yí Mihály, Tanay Frigyes, Spo larits Oly, B. Marton Erzsi és Krammer Leopold. Előadások hétköznapon t > \'J és 7 órakor. Vasár- és Ünnepnapo t i % 5 és 7 órakor.

a
Ertesites!
A szombathelyi Erfur Magkereskedelmi R. T. zalamegyei képviseletét útvettem.
ERFURTI
virág-, főzelék- és vetőmagvak ; madárclestíg, raffia-.pőtló kicsinyben ch nuxybait bejzerorhefík
ORSZÁG JÓZSEF Í^T.Í^\'if.li
Dallá Hillóü
Kinek van használt
h a n g--lemeze?
Uógi v»ny törftjt hanglemezeket, inig hz anyajchiAiiy tűit, U\'giiiHgftsalili áron vc-gzUnk vagy csmWOnk
Wagner
OraaágNserte etlamert elatfremlA magynr hangsKcr én hcszclőgcpck Nagyártihrtzn.
Budapest. József-köi ut 15. Fiók: IX., Ráday-utca 18. szám.
Telefon : Jóaaof 35 91. 1.
H«»a.«lag*|i«k J u ketunitöl iooo toionklg, Kén>Wp«« d»l.iöw«t« kíné*- U h»mt<i«riij<«y!<k In^yciitl
Nyómatott h laptulajdonoaok Zalai éa Gyarmati nyomdai miílntéaetébeu
58-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. márclua 17.
11. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerkesstőség <ía Uladóliivulal i Fö nt 13. ai. [I r.t.tBi mrk.i.ttt
Bo,.nrl.d.r halban. INTBRURBAN-TEI.BFON, IU U „EGEDÍK rvrtnrv Hirdetcnek és nritltár dl]»/«k.» s««rlnt T.t.U.k tol. II "EGEDUS GYÖRGY.
Megjelenik minden h é t f ö n korán regjei. HIAIlictiial árak : H^az írre IS K, féléere 7-50 K. ueryed-ivrc K 3-75. ~~~~ Egye. neám ára 30 (illir.
A zalaegerszegi nagygyűlés.
— Viát tudósítóikul. —
Zalaegerszeg, inárc. 16. A megyei Károlyi párti szervezetek tegnap Zalaegerszegen gyűlést tartottak, amelyen megjelent N\'agy Vince belügyminiszter is, aki hosszabb beszédet mondott.
Beszédében hosszasan foglalkozott a fiildbirtokrefoi m-:nnl, amely szerint a kormány szándéka «z, hogy a nép földhöz jusson, s nem az általa megművelt morzsák, hanem a föld egész jövedelme jusson, s a föld, amelyet megmunkál, az ovo legyen. A népkormány mindenkit földhöz akar juttatni, a föld saját tulajdonába megy át annak, aki azt kivánja, de ha ugy látjuk, hogy szövetkezeti alapon jobban lehet (i földet kihasználni, ugy erre az utrn is r,eá fogunk térni. Ipari fejlettségünk még -kicsiny, s mindaddig, amig az ország indusztriálódik, addig az a (diádat hárul a magyar gazdákra, hogy minden talpalatnyi földből minél többet termeljenek ki, ncmcsák saját érdekükben, hanem mert a felesleggel a város lakosságát cl kell látni. A falu nem élhet külön életet, reá van utalva a városra, az ott termelt Iparcikkekre és ha a város haldoklik, n falu. is haldokolni fog.
A győztes államok megengedhetik maguknak, hogy egyes osztályok érdekére tekintettel legyenek, de a legyőzött ország minden polgárának kötelessége, hogy az egész ország szükségletére legyen tekintettel.
A népkormánynak az az üzenete a vidékhez, hogy ha nem áll a forradalmi kormány háta mögé, az ország szekere tneg fog akadni abban a kátyúban, amelybe a regi kormányok vezetői vitték.
\' Utánna Nagy Kndre és Drozdy Győző szólaltak fel, mire a népgyűlés határosati javaslatban felkérte a pártok vezetőségeit, hassanak oda, hogy a választásokon az igazi népakarat nyilatkozzék meg s a terror és vesztegetés, mint a régi kor maradványai, kiküszöböltessenek. .
A határozati javaslatot közölték Károlyi Mihály elnökkel, Uerinkey miniszterelnökkel s az öaszes pártok vezetőivel.
— Március 15. Magjarorsiíp
ingujliodásának emlékére nemzeti flnntppé .falta a népknrmsnv március idusát. A régi é." |I| március ts-nek e^btforrt jiléntftsé*! Mn-rjirorsiág t.lja. fflsT.abádnláiinak tórléutlmi jáliókörá. ainilr igyik oldalin n joltbágyiiég és áliuttra "ItOrlésát, . másik oldalán piitig . királjok éi a rajtunk ilöikodá kt-gjrnrek ilzaTiráiál mulatja at úti-kornak. E kél, ntmielflnk éleiébe \'»KÓ óriási jaltnlAiágú lé.v ton-towigának ki«melé«e köríti folyt l« " az Urinwjiíly, amtljdl a nnfj ni|> dilsöitéiért a forradalmi pár tok rtndltlek szombaton délután, fíblt •!»/ emlitr ronult a felső Itmpiom tlilli térre, ahol Sneff •loKcí korniálljliiilu tarlóit ünnepi bmédft. Ai flnntpilyeu több sin-
mlat is hangzott el, amlljik minit emelték ai ttnnip sxópségél. I\'éleiéit a r. kftth., főgimaáiina) tartott tlnnfipélTl, amilj a fólió-temploMtu. u.nepi zenés miiére! kcid&dOlt. Ml 11 érikor «< ttnntp folTt.táiinik wi.tere a tárniháin diúsiermí roll. akti a fógimnáaiumi éltk- 4i iinik.r gjo.járn liing-Ttrit.jr kirilábi foglalta a uípj nap emnénriil méltátó bellMákál és itaTala\'takit. — A iinfkír sniníonikus játékától eracljnk ki a Hunyadi uTilánit, min » tObbi réizliin Srnolri letjis, Zalin Klemér. Siaititi Tál és Kreislír tisérfT bl-Médjtit. illltre siaTálatait eméljtlk ki dicsárelcsu Vasárnap délután Kiskanitsia dr. Hsgeil\'is IlyOrgy Iirtott lusiótlit a forradalmi már-fiusról a polgárság Ilik.
Nemzetgyűlési
választások.
Az 1919. évi XXV. néptörvény ismertetése.
Nemzetgyűlési választójoga tud, ha legalább hat éve magyar állam-pelgár: minden további feltétel nélkül minden f^rfíntmU\', aki" itt. életévét betöltötte és minden nőnek, aki 24. életév él betöltötte. s bármely hasúi élőnyelven Írni-olvasni tud. Mindenki n lakóhelyén szavaz., több íinljfn szavazni není szabad.
A választás közKégenkilit, im-fyebb helyeken szavazó köiönkint. titkon mvazá«.sal. nyorptatott hivatal »i Mafazó luxokkal. szaTazalszt\'dó-bia»itsáf (minden 150(1 válahzn\'isia •ly-tgy biiottság T:\\laMtand6) előtt tftrtíaik oljr módon, liogy a válavzló uívfjtltiiik a bizottság előtt, olt az elíólt álad neki egy szavazó-topot és »gj borítékot. Ezzel a szavazó tgjr kftJön főikébe vagy nuts zárt helyiségbe vnnul, Kzétterili ott a •íavazó-lapot, melyen az egyes pártok jeliltjei oszloposán, külön lajpt-r*m*kban vannak lenyomtatva. Amelyik lajitrambán levőkre valaki .szavai, a lajstrom fölölti kockába e£y kifesttet rajtol, aztán bezárja a lapot a borítékba, visszamegy a uavaMtskedö-bizottságboz e uz elnökünk átadja a borítékba zárt fiavazó-lapot.
Az egész választó-kcrUletben e^y választási hivatal működik, ez liá-Innk Nagykanitsán lesz. Ali egy •InöicMJ, egy helyeit«K-elnökból, kiket a kormány netez ki a szók-Imly szerint illeték^ Ítélőtábla te-rQlatéa mMködő bírák saraiból, négy Olnökbil és két helyettes ülnökből, kiket az elnök nevez ki. A képviselő-ajánlók az ajánlatban *-gy nieg-bizettat (ez valamelyik jelölt is lehet) és egy helyettes megbízottat, az egy-egy lajstromban szereplő jelöltek és pótjel\'-\'ltek pedig közösni két bizaliui egyéut nevezhetnek meg írásban legalább 11) nappal >1 válaaztás előtt, képviselet és Hlnn-őrzés eéljából a választási hivatalnál.
A községi, illetőleg szavazóköri hzavuzntszedő- bizottságok állnak
egyenkint egy elnökből ée egy helyettes-elnökből, kiket a választási hivatal nevez ki, 8 ülnökökből, kiket, mint a már emiilelt bizalmi egyéneket, ugyanazon időben és módon a jelöltek éti pótjelöltek jelölnek ki és pedig minden lajstrom jelöltjei közösen egy-egy ülnökót és helyettes ülnököt. Ha ezt elmulaset-ják. a választási hivatal intézkedik *árT8l, \'llftjrrinídrtar Bzavatatszedő-bizottságnál 2-—2 ülnök, és 2—2 helyetteíf ülnök legyen
A jelölési ajánlatot legalább öt-»ah oly választónalt kell nláirni, akiknek- az illető Tálasztókerfiletben, tehát nálunk Zalamegyében (a balatonfüredi, tapolcai és\'sümegi járásokat kivivé). bárhol-\'szavazati joguk van. Ugyanezt a jelölést tebiU aláírhatják különböző küzségbeliek in, Je mindenki csak egyetlenegyet és egyetlenegyszer, inert különben aláirú8ft érvénytelen és az illető kihágás miatt ÍOOO K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő Minden aláírónál neve után, vagy alatt lel kell tüntetni a választó korát, fog-, lalkozásál és lakhelyéi? Minden ajánlásban lehel egyszerre nálunk 9 jelöltei é« 5 pótjelöltet ajánlani de lehet ennél kevesebbet is. .Fel kell tüntetni, hogy mily sorrendben (eieő, másedik stb. helyre) ajánlják a7. illetők k/; egyes jelöltöket. A jelöltek korát, foglalkozását és lakását szintén fel kell, tüntetni nevük mellett.
Az ajánlatot nem lehet visszavonni (nem intézkedik róla a törvény), ezért mindenki óvakodjék elhamarkodva nláirni az egyik vagy másik ajánlást, na hogy késő bánat érje. E tekintetben nagy veszélyeket rejt magában a csalafinta tör-^ vény.
Minden jelölt és pótjelölt, aki azonban az ország bármely részéből való lehet, ugyanazon választókerületben csak egy jelölést fogad-\' rl, tehát a zalai választókerü-Iftbeu jelöltek például már elfogadhatnak jelölést a győri vagy kapo--vúri választókerületekben is. Az elfogadást minden jelölt vagy pótjelölt a közjegyző, vagy a községi elöljáróság álltai hitelesített írásbeli nyilatkozatban köteles kijclen-
r 1 " 1 ^^\'Bwt
NEZZIM
FIAI
livilptpirost, albumokat hordiüniii-íriil, Bjir-mekjátéhokut. könyvbe!
lr6s:irok>( és cgyébb .
wip aiandakiárgyaLii Nagykanizsait, *arosliaz|talota
cégnél

2 ____
tani Kit a njilaikozatoi az ajánlat hoz keii mellékelni. Mikor kész az ajánlás és teljesen fel van szerelve, három aláírónak azemélyesen kuli elvinni azt a választási hivatal el-nőkéhez (nálnidc Nagykanizsára) s ott Írásbeli elismervény ellenében átadni és pedig legkésőbb a választás napját megelőzd 15 nappal előbb.
A választási hivatni, a községek és jelöltek képviselőinek jelenlétében megállapítja az egyes ajánlások alapján, pártok szerint, a jelöltek éa pótjelöltek lajstromait. (Minden ajánlásban csak egy pártbelieknek szabad szerepelniök.) Rányomatja azokat a szavazólapokra s azokat és a szükséges borítékokat aazavazatsze-dó-hiioitságok elnökeinek megküldi.
Érvényesen szavazni csak özekkel és a hivatalos borítékok használatával lehet. Más szavazat nem vehető figyelembe. Nem érvényes a szavazat ükkor sem, ha a borítékon ismertetőjel, van, — ha a szavazólapon törlés vagy hozzáirás fordul elő, — ha abból valamit letépnek, \'v^r- ha egy borítékban több szavazólap vagy más tárgy ipl. cédula, gyufaszál, cérnaszál stb i található,
— ha a lajstrom feletti kockák közül egyben sincs keresztvonás vagy pedig egynél több lajstrom felett is n\'.eg van keresztezve a kocka.
- A legnagyobb vigyázattal kell tehát eljárni, nehogy az úgyis sokféle visszaélési lehetőség mellett még. maguk a választók is ártsanak maguknak.
Fia egy lajstromban vAunuk uem kedvelt nevek is. ne huzzuk ki, mert azoknak ártunk, akik kedvesek. Howáirni is hiábavaló, a nyom-"* tatáson nem lehet változtatni. Fó most a párt diadala, nuiu az egye-\' seké. Ezeknek \'sorsa úgyis\' marti-rium lesz.
Sf.igoru bttntetés éri, aki több ajánlást aláír, aki aláírást költ vagy hamisít, hamisított *rgy költött neveket .tartalmazó ajánlást nyújt be, valótlan adatokat ír be korára, foglalkozására, lakására s általában lényeges személyi adataira nézve az ajánlásban, aki szavazólapot hamisít (nyomat), ingyért fuvaroztat, etet itat vagy egyébként ollát. Zásalét használni, falragaszt középületre, templomra, iskolára kiragasztani tilos. Fegyverrel megjelenni s italt kimérni, kiosztani, közvetlen fogyasztásra forgalomba hozui a választást megelőző délután 6 órától a választás befejexéséig nem szabad. A választásra reggel 8 órától este 8 óráig kell jelentkezni.
A törvény egyéb réeaei, melyek szinte az érthetetlenségig bonyolultak, a nagyközönséget nem érdeklik. Ezért elhagyjuk azok ismertetését. Gsak arra figyelmeztetjük a választókat, hogy a törvény tekoi-kája sok veszélyt rejt, mely nagy pártokat is tönkre tehet, tehát vigyázni, vigyázni, vigyázni!
Minden szavazó szavazzon !
•Zalai K
A mi programmunk.
A „Népakarat" 4. számában a szociáldemokraták programrajáról olvashatunk hangzatos szavakat E szavak azonban ne tévesszenek meg senkit A cikkíró már az első korban merészet állit, amikor azt irja: „Akarjuk az igazságot és harcolunk az igazságtalanság ellen."
Ar. igazságot azonban nem lehet meghamisítani, mert nem egyéni, hanem univerzális erejű hatalom. Az igazság nem állhat semmiféle érdek szolgaságában, ellenben hivatott az Összes érdekek kormányzására. Az igazságot nem lehot \'kizárólagosan kisajátítani sem, mert az közös kincs, s az igazságra törekvés közös kötelesség S lm valaki az igazság köntösébe bújik, vagy n helytelent tartja igazságosnak, ezzel a hamisság nem lesz igazság.
Igazság-e áz, ha egy párt monopolizálja a politikát s egyedül a sajátját tartja helyesnek, " jólehet istentelen ós terrorisztikus politika at?
Igazság-e az. ha egy párt a szólásszabadságot irja zászlajára, de mégsem szalwl mást mondani, miut ez a párt, különben beléfojtják a szót ?
Igazság-e az. ha egy párt minden ok nélkül ellenforradalmának kiáltja ki azt, aki nem a pártnak
liive ?
Igazság-e az, ha egy párt\' a fegyverek erejével biztosítja a „lm hatalmát, s kész arra is, hogy a szuronyok erejével lbjtsa el f-gy köztársaságban a népakaratot, ha ec nem a párt szájaize szerint nyilatkozik meg ?
Igazság-e az, ha egy párt a vallast magánügynek tartja, a mégis ő gazol bele a vallás dolgaiba és a saját atheistikus elvei szerint akarja átalakítani a vallásos tömeget?
Ha ez mind igazság, s van párt, amelyik ezt mind igazságosnak tartja, akkor azt kérdem: mióta igazság a vóleményeljbjtás, az istentelenség, az erőszak? Akik mégis ezt tartják igazságuak, azok veszedelmesek a közügyre, mert nem egyebek hamis prófétáknál, ktk juhok ruházatában jönnek, belül pedig ragadozó farkasok.
Kisgazdák! Ti becsületes, józan gondolkodású magyar nép. Ne üljetek föl a frázisoknak. A szivetek ós az eszetek legyen a helyén e nehéz időkben.
Kisgazdák! A mi programmunk teljesen forradalmi. Nem kell a régi rendszer se testünknek, se lelkünknek. Mi is a szabad munkát akarjuk s nem a feudális idők jobbágyságát, l)e azért mi nem akarjuk eltiporni azt, akinek többje van, mert teljes egyenlőség sohasem lesz At sem egyenlőség, hogy a katona 15 koronát, más meg 200, vagy még ennél is többet kap naponta. Ellenben követeljük, hogy « nyomor szűnjön meg s mindenki ein-
öilöny _
berhez méltóan élhessen. Mi is forradalmárok vagyank, mert hozzájárultunk a régi rend* r bukásához s azt egy könyeseppel sem siratjuk, de azért testvérharcot nem szíttunk, nem uar.itjuk a szegényt a gazdagabb ellen azért, mert annak többje van Demokratikus köztársaságét tikárunk s ópp ezért, akinek sokja van, az adjou annak, akinek nincs, de ne kinek-kinek kénye-kedve szerint, hanem az igazság szellemében. A máguás nem uhut arról, hogy mágnásnak született, de igenis, a népköztársaságban elkeli fogadnia neki is azt az elvet, amit uii is vallunk, hogy ueui a születés, hanem a munka ad nemességet, uem a rang, hanem az egyéni képesség és tudás ad előnyt az embernek. Ezért kárhoztatjuk is a protekciós rendszert, a korrupciót ós a terrort.
A hatalomtól való inegkótyagOko-dás az, ha egy párt azonosítja magái a köztársasággal azért, mart a forradalom kivívásában nagy réssé volt. H párt igeuis számíthat a magyar nép elismerésére, de csak addig, amíg a jog és igazság talaján áll. ellenkező esetben at is megérett arra, hogy a népakarat ellene foglaljon állást.
Akarjuk uii is a békét, a rendet s üldözzük a népgyilkesságet, az osztályharcet és a társadalmi anar chiát. Valijuk azonban azt i«, hogy aK is gyilkostág, ha a nép lelkét azáltal rontják meg, hegy üldözik a hitet, az egyházat és annak papságát..
Azt mondják : a forradalom ujji Jogja suülni Magyarországot, hm győzni fog m siociáidemokrátia / Ec Igazi Csakhogy ec aa njjá-saületés useriulüuk a lelki halált hordozza magával. A kaltera a népeket a vallásos élet világosságába veaette a pogányság sötétségéből. A ssooiáhaU ujjáwüie-tés a pogányság lelki sötétségét hozea. Háromszáz esztendőig katakombákban bujdosott a hit, de végre is gyózött s kitört a föld áíól, uaert napsugarat akart. Est a sapsngarat uem engedjük. Nem megyünk vitt-sza a katakombákba semmiféle párl terroritálása dacára sem.
Mint forradalmi párt, tiltakoznnk az ellen, hogy akármelyik párt a vallást belekeverje „piszkos" politikájába s ftzael a népkormány tekintélyét aláássa azelőtt a magyar nép előtt, amelynek hilhfiségét nem tudta megingatni uiég a háhoras nyemoruság sem.
Mi kisgazdák, a politikai téren is síkra szálunk a vallásunkért s megvédjük azokkal ssemben, hik politikai hatalmukat a vallás gyöngítésére használják föl. Nem engedhetjük, hogy a külföld mú gondolja rólunk, hogy e népköztársaság az istentelenségnek, a bolsevista törekvéseknek a melegágya.
Mindaddig, inig a demokraták a vallást magánügygyó degradálják,
1919. március 17.
amíg a hitektatást elakarják törölni, amíg az egyházat ugy állítják a nép •lé, mint egjr idejét múlt intéz" ményt, addig a leghatározottabb formában fenntartjuk ama vádat, hogy a szociáldemokrata párt vallásellenes politikát iz s ezzel a kultúrharc isswhyu megrázkódtatásába viszi bole az országot.
Ha már annyira utálják a vallást, amely még senkit rosszá nem tett, hozzanak a demokraták a saját pártjuk részérő istentelen törvényeket, de azt ne akarják, hogy az egész ország vallásos uépe ugy táncoljon, ahogyan ők fütyölui szeretnének.
Mi kisgazdák uem akarjuk ai embereket egymás ellen uszítani. A munkásság, ha ugy látja jónak, kövesse a demokratákat. Neveltessék gyermekeiket Isten nélkül. •Semmi közünk ehhez De azt a leghatározottabb formában megköveteljük, hogy ha a hit a demokraták szerint magánügy, akkor a mi hitünkbe ne avatkozzanak bele
Amig a demokraták igy beszélnek, addig a mi programmunk az, hogy ragaszkodunk az összes felekecetek összes eddigi jogainak a fenntartásához. Ragaszkodunk a kötelező vallásoktatáshoz is, mert csak az lőhet jó hazafi, aki Istenben is hisz. Már Cicero megmondotta: Isten iráut való kegyelet nélkül sein há-sdg. sem igazságosság nem állhat; nak meg. (I)u uatnra Deorum l. 9.)
A zalamegyei kisgazdapárt a jelöltjeitől is elvárja, begy igy gondolkodjanak s cr.eeI megy a harcba.
Követeljük az agrár termékek szabad veruenyét, s olyan törvények hozatalát, amelyek a földmives munkáját s maukájáuak eredményét opp ugy védik, miut az ipari terméket, ezért követeljük, hegy a földmives vászoninge, s a szellemi munkás fehér inge ép egy meg legyen be-osülvo, mint a oserveaett munkás kék inge. Követesük a\'magántnlaj-\' deuwu alapúié gacdasági rendszert, mert a scövetkeceti gazdálkodást nem tartjik jónak, sem időszerűnek. — Követeljük basánknak, a köztársaságnak teljesen magyar irányban való kiépítését. Követeljük a politikai erkölos erősödését, ecért különösen azt, hogy minden párt osak azt állithassa agitáciéja alatt, ami a programijában tényleg benne van! Követeljük, hogy a földmives nép számára jéléti intézmények állíttassanak fel, követeljük, begy intéz-uiényeiokbeu Magyarország fbldmi-veló jellege kidoiuberiUassék.
Programmink, caljamk a lefogU magyar nép eéJjai. Káéi t uem kényszerítünk senkit, csak arakat hívjuk és fogadjak kitárt karokkal, akiket a meggyőződése has hotaáak.
TANULÓ
azonnal felvétetik
lapunk nyomdájában
1010. március 17.
Zalai KöBlOny
Kisgazda Testvérek!
A jegaak hatalemra kell azart lennie, hagy » jogtalanság hatalmát Onk tavija tirni. A hatalom — a sxervesettaég. A szerve«eit kieabb-ség könnyedén leigáaaa a utrmti. lüit többséget.
l\'/xóri dolgozó foldmunkás teet-vérek mindnyájunknak egysege*, megbonthatatlan Umörölésbe kall xiirvuzkednUnk, hogy akéink milliói mellől egy hatalmas. ékül emelkedjek lel lelssabadulósunkért és jogainkórt indított közdttlmlnkben.
Mindnyájunk szeretetének egy a tárgya: az a darab hant, melyet me/rmuakálahk, mindnyájunk életé-mik egy ax igaxi központja: u I Old -. munka.
A városi szocializmus szervezett kisebbségével magsaerezte a hatalmat. Ax ágyútól a vaxkalapáesig minden faj la fegyver a kezében vau. Ezt eaerveaelteégérel érte eL.
A fala munkásainak: a kisgazdáknak. aa orsaág a hatalmait többségének ax ó küzdelmében szintén hatalomra,, tohát erős szervezettségre kell szert teunie. meri a pusata ^joggal szemben a hatalomé nz elsőbbség.
/ávzlénV* írjuk ax iguaságot és a megértést! Álljauk egy szervözett kisgazda falankaaba, hogy fwlr«t»l-bntiau súlyt adhassunk igazságainknak út> követeléseinknek.
A városi szervezett munkások nem tlraek aeg maguk között nem izerveaett miiukást, bármilyen jó, dolgon é« ínég légynek sem áitó ernWar legyea ax |Vlii komázunk é« uiegslvegeljak ellenségeinket. Tataijaik anaazektél, kik t«bb miut százéves munkával vaaeló aaztállyá lettek. TöuörOljluk mi is, de tömörítésünk aiegérlé, igazságos legyen, abból ae csináljunk esatályuralruat, mart az oeatály uralmak szülik a forradal aiakat a aaaaacti flgyeknek olyan vitele áltaá, aaslj aeta a nemzet „öetaawiégéaek\'\' akaratárai és érdekeivel téródik.
feerveakedjOak, nehogy aa elkö-tetkezendó nemzetgyűlési választásokon töaiageiak szervezetlensége miatt bukjunk el
Zászlónk a aemsetisziat Ugyan I A neaueti eaoretet, amint éreazBk és tapaaataljuk, eréaebb a nomwt-köii öesaetartásaál.
á FHilikOi tartott hadsereg is le8yeu a aemzeté ós na Ugyan e«ak egy párt kazébea. Sullának <* (\'aaaaraak is voltak ssoldosai, de ömlött i. fórlk Rómáért; ma is vannak jó magyar asoldoeok, de ne omoljoa tórák aa interBaeienálizau-*ért\' I(5« magyar katonák, földmiveaak ^jw, aa lagyatak hltlanak kia föl-datakbet, házatokhoz a Umalamo-tokhaz!
N« halljátok mag elleneitek hoz-wlok inW»«tt azóaoklaUit, akik ór-*«luieket ébresztenek tanaikkal, azo-küUaíéla gondolatokkal felkor-r>acaoI|ik, ttiá|U, d xMnUlyi
iparkodnak rzeraaai alvaikaek, bagy az«k aatu tlraak *cm alleumou-dáit, saat viugálaUt, nctu biráláat.
Aa államfaatarU aiagjar föld-munkkakaak baatlakáa att í-agyag-jaa a Mabad maakásbaz méltó nsmasaég, a uzivaak jásága, az érzület tiaztasága! Mzael a bárom tó-nyazövel fúltókeuyeu vigjáasunk forradalmankra éi aunak sxaat vívmányaira ú agjraóges atarveaaU hatalmas ökllakkal sajUaak le aaoa egyénekra, akik azt viwzaakarják esinálui vagy jogilag ném akarjak elísraerui.
Szabó Ialváu, a mi miaiuterlink földhöz juttatott miadeukit, — érdemli, Uogr a/, ó zászlója alá sorakozzuuk.
Legyünk miudnyájau pásztorok, kik megszervezik a nyájat ós szent célunkat szem előtt tartva tereijak táborunkba az alvó vagy Uvelygó testvéreket, nehogy azokat rossz útra asábitták.
Testvérek ! Szervezkedjlnk és erá-sltsük a kisgazdák ós földmivesek táborát! — dou.
HÍREK.
NAPTÁR.
R»m k«Ui. Patrijc pk. Prot. Patrik kel.
HUk (<or. oc»Mt (eaácc. 4) Garuin Isr Va-iar Ii.
A uap kél U óra U l<«rckur, iiyagaaik Ó tilt i perekor.
ára 20 |mic4«i, >f ngicfc
II <
i Cii j»«rc.
— Icromoa atya nagyböjti bcsaede. Az összes vallásfelekezet! hivók óriási tömogn elélt tartatta ineg m a prohásxkai stilusu, hatalmas organama, mély tudása kiváló saeutfereacreudi saerzetas második nagyböjti beszédét pénteken délatin. Egy hir keretében nem lehet beszámolni erről a ritkaságvaémba menő nagyuiéretü szónoklatról, a mely magában foglalta a vailás mai klzdelmét, a bíró lélek veigaóeeét, u azokat a mérhetetloiiui rambeló következményeket, amelyeket a vallás ftlrelökése okoaua A aagy tbea-logHs, az aggódó haiafi, az ember-szeratö pap, a mély bölcsész küzdött « beszédben a vallás támadói ellen olyan érvekkel, amclytk egy hallgató lelket sem hagyhattak érintet-leuOl. Az általános köaóhajnak engedve, Páter Jereuios legközelebbi beszédét pénteken délutáu hat órakor tartja. Beszédének témája lesz : Hol van az IsUn V
— Halálozás. Dr. Miklós De-zsó flgyvéd hoaszu szeuvedéa atáa öudapeeten elbuuyt. A mélyen sújtott család halttealét hazabosatta, a azt e hó 10-én temelték el óriási részrót mellett a helybei izr. sir-kertbea. A keporaéaál megjeleat Nagykaniaaa egésx ari tánwdalaia, hogy lerója a kegyelet adóját a korán elhunyt, kiváló és nagyj*vója flgyvéd iránt. A sírnál dr. BOcbler Mór keszthelyi rabbi mondett remek beszédet, amelyben méltatta as elhunyt kiváló egyéniségét, nagy t«-dását s ecsetelte azt a kétségteleuUl
nagy ve«a<eeéget, amely ar. ügyvédi kart s a társadalmat érte dr. Mikloa Dezső elbauytával
— Szesz és pálinkafélék kötelező bejelentése. A za-laegersaegi pénzttgyigazgatóságiiak 7,578, számú rondelete szerint szuaa, mindennemfl páliuka kéwlet, rum likőr, coguac stb. március 10., II., Itt. napján az illetékes pétuttgyóri szakasznál pétrészesedés alá vonás oéljábol büntetés terhe alatt beje-leolendők. M. népköat. péazQgyigaz-gatóság.
— A leszerelő katonák ru-haszflkségletének biztosítása
céljából igéuybevelt ruházati cikkek átvételére vonatkozólag a hadügyminiszter 49.908/hkg. 191.9. sz. a. ui rendeletet adoll ki, amelyben közli a miniszter, hogy a legmagasabb ár csakis az uj ruházat cikkekért téríttetik meg, niig a használt (écska; cikkeknél az árlérités a legmagasabb ár keretén belül az illető oikk hauzuálUágáuak mértékében csökkentendő.
- Törvény az ingó jelzá loghitelról. A földreform mintegy 300.000 uj kisbirtokot teremt Magyarországon, amelyeket fölszereléssel és jószággal kell ellátni. Ezeknek a szükségleteknek as előteremtése szükségessé teszi az ingó jelzáloghitel megteremtéiét. A készülő tOrvényterv szerint az ingé jelzáloghitelek asakis mezőgazdasági termékekre és eszközökre szerezhetők meg.
— A földireform és a gépellátás. An uj gazdaságok gazdasági gép- és eszközsaükség!elének biztesitása tárgyában Bűza Baraa UliímlvelésOgyi míuieater elabklésé-vcl értekeaiel volt. A gyárosok ,ai\'i kövelelik, hogy az állam gépeket éa etuköaOket rendeljen meg, de as árakat osak később állapítsák meg. lljrea oiódo.u az egém kaokázat m állam pénztárát terhelné. A kor máay azoubau nem váilalja n felelősségei. A gyáriparasok képviselői végül\'is hozzájárullak ahhoz, hogy a legsürgősebb szükségletnek egy-e\'őre csak három hónap alatt eló-álliihátó róaae rendeltessék mégoly módon, hogy az esetleges vestle-ségnek háromnegyed részét aa állam, egynegyed\'résiét pedig a vállalkozó gyárak viseljék.
— A klsUst A kisfleön főző gaadálkodok panaszára, hogy a meg-állapitett napi tizenkétszeres töltést uem ladják elérni, a kormáuy a termelőképességet felére csökkentette. As uj reudelet tehát a minimális napi hat töltési vi-tte alapul. Is a leszállítás nem vonatkozik a bor ftldolgeaására.
— A saját használatra raló dohánytermelésnek a községi elöljárfaágnál (polgármesternél) leendő Írásbeli bejelentésiére vonatkozólag január Jl-ikében megállapított határidót a rendkívüli viszonyokra való tekintettel a pénzügyminiszter március 31-ig meghosz-szabitotta,
— Az iglól diákok. Ki a^
eaiUkaiufe Szívesen viaaaa e bájes
diákttrténelie, mulya boldog békéidében állandó kassaadarabja volt a kaniasai ssinhásnak. A taaár ur leáayába szerelmes diákek éjjeli uaereuádjai és vig lumpolásai miad húeu tükröződnek visaaa a mesteri Illáiról, mely hétfón, ke4deu éa azerdáu, március 17, 18 és 19-éa három napon át kerol szinra a közkedvelt „Yilág* nagy mozgóképszínházban. 8 hogy az illuaió teljes legyen, a darab betétdalait Plander Antal énekli az ó saépen csengő fülbemászó hangjával. Jegyek előre válthatók délután 2 órától a pénztárnál.
— Serák Márta hangversenye. Szemel nem hunyhatunk e hangvereuy felett, mert mévéazi esemény volt városunkban. Alapos tudás, érző és értelmező lélek párosulvn .a termésaeti erő áa tehetség együttesével, telte nevessé és az estét, — melynek iniudeu gyöuyörnségél Bróuyai Ujes rendezői kvalitásainak koszonbetUak. — Sajnos, ó asonban Nagyka-niasa uri társadalmáuak nem róhatja le a pártolásért a hálás köszönetet, mert a bang7ersenyen a társadalom igen gyér száiubau jelent meg. A uidélvezct ígérete, a szereplők mi-vésaste pedig megérdemelte volna, hagy töruör sorek felé áradjon aa a Uiávészi készültség, amely 8erák Márta minden Mániából varázslatos erével tort ki. A siker nagy volt, a a oiAvésanének csaknem minden számára ráadást is kellett adnia NuilékeaaQnk itt meg dr. Balla János virtuesua songorakisé rétéről, mely magában véve is eUó-reudl uii vészi élveaelet nyújtat* íölllmulhalatlaa tökéletességével.
A lakások flgye. Nyauv
ruságosan tengődik polgártársaink javarésze a lakást illetőleg. Nmberhez alig illáén buporog odúkban, egéta. ségtelea helyűken, hol a bacillus bóveu diadalmaskodik a szervesei pusztításában. Lakás-talep képződött aem egy helyen, amelyet uir pusztulásra szántak régen, mint a régi gimnáaium épületében. Kvvel kapcsolatban emeljük fel szavunk — miut egyik laptársunk tette — hogy ennek a lakástömbnek lebontását addig megakadályoasuk. amíg a benne lakó 80 családnak megfelelő lakást nem tudunk adni. Előbb tehát magáübazakat kell építenünk, s csak asutáu banthatjuk le ezt a most már városrésszé lett épület tömböt. Bérházak építése minden áron, ez az első feladat, amely szükséges jótékonyság is. Míg ez megvalósul, addig a fölösleges nagy lakásokat is szemmel kell tartanunk, hogy h tekintetben is szociálisan járjunk cl lakás nélkül szűkölködő polgártársainkkal szemben.
— Hangverseny. Deák István,
a kiváló gordonkaművész április hó 6-én hangversenyt reudez vároxunk-bati. A hangverseny létrejöttén Oürtler István a több művészbarát fáradozik.
4
Zalai K 0 é 1 to n y
1919. mórciuö 17.
— A Múzsa hangversenyei, öt fstr* terjedő mtrészeetét r*»Hez nálnnk a Uuanit. Igazunk cink azt kifoguelja, h«g_r a ihíi rész alig tan képTH»lr« s egy krart^dr* mi-gnrodik ö»r.e e fentei mflrintl. ItvpI kapwelatban *inl*ksr.ti* wi Gürtler Jntvái sterkMilékolUgáak termil, kof-r alapítsunk ztneegr-let*l, amal/aak *l»í hivatja leaa* Társunkban a hangversenyek rendezne. Knnek kebelén btlUl a b*»r.á-•rtAk megbeszélnék kiAgj aeiljee művészeti ágat sterepeUeseenek. Mondnnunk sem kall, ^ogy • táraa Uránra* lajns kiváló erejét in árrá-nrwithatnánk s *ár«niinkNnk igjr a l*g*l*6 mflélvezethen volna mindig rész*.
Fiunevelö intézet. A napokban jött le n közoktatásügyi kormánytól nr. ar. engedély, maival Pftiíw tanár fg* fiuinternátus t\'*l-állithatása érdekében kérelmezett. N\'ngy kulturális niisiiót l*s* hivatta •zen intézmény teljesíteni, mely kevésMm tehetős gyerekeknek is Itjhetfivó testi, hefy ugy epása^úgi. mint fegyelmi és tanulmányi lekin t«tben elónyös kérnyv/.eiben töltsák szabadidejüket. Az intózet *ei>.etójc éa tulajdoatsa l\'íeifer tanár lesz, mellett* azenfean néhány bennlakó
világi innái- is a fegyelmezési ^
tanitási tevékenységből kiveszi részét. Helyiség dolgában még n«m történt döntés. Az intézet jöv* tanár altján nyilikjneg.
— A cukortermelés szabályozása. A kermány a kátén kiadandó rendeletével az idei réfa-termalást, ralaaaint e enkerf^r\'tást az 1019 — 20-iki kampánybán kO-lénleges mbályezásnak veti alá. A« uj nzabályeaápt ai Ónig* és n gat-datársadaUm slrgett*, amely egyrészt azt kívánja, hogy az állam maga avatkozzék bel« a gazdasági munkáaviiaenyekka éa a munkabérekbe, máafeUil a h,*ly«*0»W kifő-lyálag aual a kívánsággal állott aló. hegy n répanieri6iláneki-t a cukorgyárak hz állam exámlájára kis sék meg, mert ezáltal biitoaitvn vélték magukat répájuk értékesítése tekintetében. Ezen n módén ai állani tulajdonába jutván n répa, az állma alt eaupáa feldelgazáa céljából engedi át n cukergyáraknak, amelyek aat bérösszeg ellenében feldelgezni fogják ée a cukor, valamint a melléktermékek mintán az államot illetik. Ezt a nagyarányú műveletet a kormány, mint már jelentők, a felállítandó Cukorhivatallal kéeaül lebonyolítani, amelynek naákódéaét a répatermelő* terén as Országoa
? répntnrmeléfli bioottnág fogja irányítani, inig a oukorgyártáera vonatkozó működési körében, a melléje szevveiendfi enkertnnácsot fogja i-gényb* yenül.
— Áruszállítás a megszül lott területekre. ArustállitAsi engedély megadása iránti mindazokat a kérelmeket, melyeknél n Millitá* a volt monarchia területén fenálló államokba és a megszállóit teríti*-tekr* irátiyol, a péniHgyminisxter c.-ak akkor veszi érdoiuleg^ tárgyalás alá, ha a .folyamodó fél i^azt.lja, hegy it Magyarországon vett árut, ha azt a volt monnrehia területén
fennálló államokba akarja vinni, feb-ruár 20. elölt, Ha pedig a megszállott t*ftlletekre akarja szállítani, február 23. elótt már kifizetett, illetve a kifizetés egy már február 20., illetve 83. előtt Magyai ormágon (értve Magyaroiezágnak meg nem szállóit területét) fennállott követelénbél egyenlítette ki.
Kunfi miniszter Nagykanizsán. K un fi közoklntáMtgyi miniszter szerdán városunkba érkezik, amely alkalommal tanitógyúlés lesz.
Halálozás. Öxv. Rosenberg Jánosáé szül. Wcllsch Sarolta, köztiszteletben álló matróna teg nap 84 éve.ylforában elhalálozott^ l)r. Rosenberg Mól- helybeli ligy-vcd édesanyját gyászolja ax. elhunytban.
— Dr. Mutsclienbacher Ed vln előadása. A pntronag*.egyesület legutóbbi munkaóráját 13-án délután tartotta meg rárónunk előkelő intelligenciája jelenlétében, n ez*n dr. Mutkchcnliaelier F. lrin is mertetik a patronnge történetét n az e téren fennálló magyar viszonyokat. Az elóndán j\'inom tónusával, tudományos alaposságával én sokoldalúságával mélv hatást telt. A jó szónokon kivüt dr. Mutsfhen-bnehnr biróben «gy az ügyért lelkesedő, e-zért lelke egósa melegével rajongó, meleg szivü férfiút is mertünk meg, aki hivatva van arra, hogy városunkban a patronage nemzetmentő eéljnit nagy lépésekkel előbbre vigye.
A rokkantak müvós^ctjü ket mégis megtartották. A héeni művész elmaradt, de ehelyett a budapesti Városi színháztól jött le egy orosz származású tenorista, aki altalános, tetszést aratott müTifcreté-vel. Hatásos voli Schwnrz lEmma zongorajátéka én nikeras Garam-völgyi melodráma szavalata Tíllányi Ietván zongorakiséretével. (iyönyörö eiőadánt produkált a Wirnitzer, GOrtler, Rauermann Héla én Ferene kvartette társaaág:, amely alkfclom-mal a fuvolavirtouz Wjrnitzer mutatkozott be.
— Feminista gyűlés. Az arénában tegnap délután 3 órakor dr. laikáes Krnőné tartott előadást a nők politizálásáról U^janei alkalommal földes Miklósáé tanárnő in beezélt.
— Kath. Legényegyletből.
A helybeli Katholikus L«\'gényegy-let tegnap délután 4 órakor tartotta évi rendes köxgyfllését. A tagok nagy számmal jelentek meg a közgyűlésen, amelyen megválasztották a tisz--tikart. A titkári tartalmas jelentés után Eperjenny Gábor, llalvax Frigyes, Jeromos atya n dr. Lukáes tanár beszéltek.
ROZSA JÁNOS
ti|jéiz«tl rskatlixtlté, gairlrci*. á|;-tilltlutité. ■itkulkil izssyii pirta-laalté éi (iznilnt* i;ára
Kapoavár, Fő-utca 31. ex.
í i«iltl«H*l liitesitjúk síi-ves iiMKlMioltninhat, hogy n k>./»ngjrar uzrinbcn van «\'«• Wt liáiiaityneinü ruhákat foatéa <3a von vtlsatitáara i..r mikor clfotf«>l.
Rózsagyár Kaposvár
Rosenbcrg Ernő, Koi«nb«rg Richárd és neje, szül Relaar Emília, 3«v. dr. BUu Simonná, szül Ro*eaberg Z»6H és dr. Rosenberg
Mór, gyermekei, ugy a maguk, mint a rokonság nevében mérhetlen fájdalommal Jelentik, hogy a legjobb édesanya, nagyanya, dédanya, anyós és rokon
üzv. Rosenberg Jánosné
szül. Wellsck Sarolta
jóságos életének. 84-lk évében f. hó 15-én övéinek nagy bánatára Jobblétre szenderült.
Drága halottunkat f, hó 17-én, hétfón d. u. ^órakor kísérjük a gyászházból (Kazinczy ulca 5) örök pihenő helyére.
Dr. Bulla János és neje, szül. Engcl Micri, Dr. Wold-rnann Lajos éa uejc, -szül. Blnu Margit, Dr. Soboz János (Genf), Roboz Ottó (olnsz hadifogoly) unokrti. Waldmann Józsi, Balla Klári dédunokái.
Csendes részvétet kérünk !

Síarvas-Szálloda
Til.lnn 74.
laza
VILÁG ,o
színház
Márelua 17-én, 18-án éa l?-cti. Hétfdn, keddon éa szerdán A szezon legnagyobb eseménye! A magyar arany •oroxat XXIII. képe, az
I6LÓI DIÁKOK
Uiáktörténat 4 íétv. A darabban előforduló éneka*ámok«t Plnndcr A. «ntkli.
EMadáeok hótköraapoa t 5 ée 7 érakor. Vasár- és tlapepnapon t S, 5 és 7 órakor.
Has
Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal
Kinek van használt
h a n g-lemeze?
kWgi Tagj törött hangleme-zekat, mig ar. anyaghiÁnj tart, legmagasabb áron teszünk vagy cserélünk
Wagner
Országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer és henr.élrt gépek Nagyáruháza.
Budapest, József-körut 15, Fiók: IX., Ráday-utca 18. szám.
Telefon. Jósnőt" 35 92.
1*411\'(K-k »oo ItoronibM ii«o Itonovlif. f*nrk«r«« loau- fc Ingj. n 1
Nyomrtfcott u lupLulajdouotiok : Zalai «*»» GyarmaLi uyomdal müintésetébeci.
58-lk évfolyam.
Nagyknnizsa, 1919. március 26.
Ára 24 fillér.
12. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesstőség *> k»«áéhivaWl I F«-ut 13. sz.
Hogcnrleder hásbsn. :: INTBRURBAN-TBLBl\'ON: 183 Hirdetések ée nyilttér dljssabáa sxerlnt vétetnek fel.
A szerkesztésért f«lcl a NzcrkesztdbíiottsAg.
Megjelenik minden hétfőn keráa regyei.
Hlőflxctcal árali: Bf ész cvru 15 K, félévre 7 50 K, usgyoá évre K 3-75. Egyes szám ára 30 fillér*
Zászló a romok folatt.
Egy uj élet, t> dolgozók korszaka kell, hogy következzék. Lehullottak azok a halványként Imádott pillérek, amelyeken a kapitalizmus, imperalizmus én osztályuralom fényes csillagként ragyogtak Lehullott először a fényes máz, amivel a népek elnyomói, a népek kizsákmányolói, a verejtékből kovácsolt aranyakból tapasztották, hogy minél fényesebb legyen s szédüljön meg az, aki rátekint.
Sokan megszédültek. Bálványimádók lettek. Millió és millió ököl és kalapács kellett ahhoz, hogy a maga mivoltában ismerjük meg. Véres esztendők, jajjok és \' panaszok áradsts kevés volt hozzá, mert felszítta őket a hatalmasok száraz lelke. Nem segített itt más, csak erőszak az erőszak ellen Ma már a kérdé^ megoldása után, a proletárok uralmáért ejy uj világ felé törtetünk.
Ne nézzünk máshová, c«ak élőre, a cél felé. Ezeket a bűnös romokat, kérges tenyeretek fogja eltakarítani, nehogy az uj eszme alapköveinek lerakásánál, csak egy porszem is közé keveredhessen. Ne legyetek bizalmatlanok, de vigyázzatok; jól megnézzétek azokat, akik segédkezni akarnak. Élni vágyó paraziták, .kiéhezett kukaeok ne kezdjenek belénk, mert a tető még nem kész.
Proletár testvérek I Erről az útról nem szabad, de nem is lehet letérnünk. Mindnyájunknak fájt és vérzett a szive, amidőn védtelen vezérünket, Kiirt Bélát megtámadták. Erkölcsi és fizikai halottá akarták tenni azt, aki ma elvei diadalát van hivatva aratni. Megbocsátott, hisz proletárok tették I Mi nekünk is el kell ezt feledni! Nincs helye izgatásnak, félre a boszuval, mert az összetartásban rejlő erőt nem szabad egymás ellen felhasználni. Nincs szükségünk erőszakra, a porszemmé sülyedt
kapitalistákkal szemben. Mi csináltuk a forradalmat, s rendszerváltozást, de kezünkben a hatalom is, amellyel törvényes rendeleteket hozzunk, hogy megakadályoztassák a törvénytelenség.
De hogy ezt minél biztosabban és előbb elérjük, kell, hogy helyet kapjunk mindenütt. Mert.természetes, hogy amikor a kommunista eszmék megvalósulása előtt állunk, elsők legyünk, akik u küszöböt átlépjük Erős kézzel, együttesen fogjuk a gyeplőt, hogy a siker biztos legyen.
Szocialisták! Minden a mi kezünkben! A zászlót, melyet a kapi-
talizmus romjaira kitűztünk, nem szabad proletárvérrel itatntink, de nem engedjük proletár-testvéreinket elnyomni. A vörös hadsereg kész arra, hogy imperalisták vérétől gőzölögjön. Mint egy ember, egy lélek fel a vörös zászló alá! Kényszeríteni olt hatalmuk, de megállni nem lesz . _jük. Ezekkel szemben az elnyomottak lesznek az elnyomók.
Mimknslestvérek / Védnek bennünket a törvényeink, tiszteljük azokat és végrehajtóit. Fel munkára! Ne feledjük: Többet ésszel, de ha kell, még többet erővel I
Vida Lajos.
Táviratok és telefonjelentések.

Károlyi Györgyöt letartóztatták
Budapest, miire. 25. Károlyi György grófot Esterházy utcai lakásán a forradalmi kormányzótanács rendeletére letartóztatták.
Budapest, márc, 25. Varga Jenő pépz-ügyi népbiztos rendeletet bocsájtott ki a k-fsipésznélküli foryalom népszerűsítése érdekében.
Paris, március 25. (Hivatalos.) Wilson House ezredessel tárgyalásokat folytatott atok-tél u problémák ró/, amelyek a magyarországi események folytan azonnali megoldást kivannak. A tanácskozásban később Foch tábornagy is résztvett.
Newyork, mároiui 25. (Stikratávirat.) A magyarországi forradalom minden más kérdést háttérbe szorít és a szövetségesek közvéleménye előtt Nyilvánvalóvá teszi, hogy a bolsevlAui gyorsan halad nyugat felé. A*en tente már nem reméli, hogy a bolsevizmus feltartóztatható.
Newyork, március 25. (Szikratávirat.) A uaajjyarors/.ájji események óriási nyugtalanságot és aggodalmat keltenek n párisi békeértekezleten. Magyarországgal minden vasút, telefon és futárösszeköttetés megszakadt.
Newyork, március 25. (Szikratávirat.) A tiaea buotlság hétfőn reggel sürgős ta-néeskoaásra gyűlt össze, hogy a magyar-
országi események folytán előállott szükséges intézkedéseket megtegye. Magyarországnak Oroszországgal való szövetkezése a békekonferencia tagjai szerint egész Európát fenyegeti.
Bolsevik! csapatok elfoglalták Sebastopolt.
Genf, március 25. Párisi jelentés szerint a bolsevista csapatok elfoglalták Sebastopolt.
Lugano, március 25. Megbízható jelentések szerint az olasz munkásság kftrében erős áram lat keletkezett! naely csatlakozást kiván az orosz és magyar szovjet kormányokkal. — Az Avanti ugy vélekedik, hogyha Németország Orosz- és Magyarországgal véd- és dacszövetséget kötne az enlente ellen, akkor a párisi tizes bizottság nagyon hamar felrobbanna és az egész entente szét lenne zúzva.
A budapesti népbiztosságok legújabb rendeleteit délben külön kiadásban hozauk.
NEZZIM
FISCHEL FÜLÖP FIAI
tavélpap Iroit, albumokat bördiczrnü-ámt, gjfir-mskJ alakokat, kúyvikit
Iróiztrikat ét iQyébb „ ... . . , , .
nap .jindiktárgyakat Nzgykanizsan, varasliázpalota
c*gn«l
j
2
A nagy népgyűlés.
Óriási érdeklődéssel várta a népgyűlés szónokait a Fő-uton szorongó munkás ó« katona tömeg. Brodman pesti kiküldött komoly, mindenre l-iterjeszkedő Weszédét feszült figyelemmel hallgatták vépif. Brad-man elvtárs beszédében elmondotta, hegy a párisi raWlekonferencia megmutatva igazi imperialista-kapitalisU mivoltát, olyan követelésekkel Alit •lő, melyeket a mi polgári kormányunk nem mert teljesíteni. A kormány átadta a hatalmat a proletariátusnak, ainefy az erős/, szovjetköxtársasáj gal szövetségre lépve, egyrészt a proletá\'diktatúrát, n tanácsok köztársaságát fe;:ja megvalósítani, másrészt azt az antant-imperializmus ellen meg ií. fogja védelmezni. A szociáldemokrata és kommunista pártok radikális plaltfor/n alapján egyesültek. Vigyázzon mindenki i\\ nyugalomra é» dolgozzon, nehogy anarchia üsse föl a fejét. Kp ezért nyomatékosan fölhívja a hallgatóságot, hogy stnki a kisajátítást egyénileg ne végez te, mert ex nem kisajitltit, hanem rablás velnu. Aki a köz alól elrejt valamit, bünt követ el. Beszélt az eddigi népoktatásról, elmondta, miért butították eddig programmszerüleg a népet. Hangsúlyozta azt az elvet, hogy a vallás magánügy. — A bürokrácia megszűnt. Mint a Vörös Újság jrja: A felfelé „méltóztassál beljebb kérlek\' és a 1 afelé „fogja bc u szájár, az agaránó szolgabíró potentátok bürokráciája eltűnt. Á katonaság orosz mintára leux sxervaave. Nem lesz kényszersorozás, de minden proletár vagy a verejtékével, vagy a vérévol segitsen az alapozásban. tS«»w.éi azokról, akiknek nem ízlik a pioletárdiktatura, ex a legideálisabb társaduimi rendszer. A*t ajáulj* nekik, hogy ha nem tetetik, maradjanak otthon, de nehogy ugatni mwéaaeljenek, mert ellenvéleményt itt nem tűrünk.
Brodmann után Sneff népWnrtos elvtárs beszélt. Beszédéten megállapította, kegy a kapitalista világrend csődöt mondott. Az ántánt 35 milliárd hadisarcot vetett ki ráak, amelynek kifizetéséért kittsüt évig foldunk lettünk volna. A szociáldemokráciát proletár-diktatúra váltotta föl, amelyben etak ax fag enni, aki delgozik is. áj yenlének sifl-letett mindenki, hát egyenló járni lehessenek mindenkinek az élethez is. Itt ax idó, amikor tényleg a dolgozó nép irányítja a maga sorsát. Klórtik amit akartunk óe arról a pontról nines már visszatérés. K« nz idő, a kommunizmus ideje, a krisztusi tanoknak a megvalósítása.
Az óriási tetszéssel fogadott beaséd után Marvalits elvtárs a gyűlést Weaé^ta. A tóineg a proletárdiktatúra lelkes éljenzése közben oszlott széjjel.
HÍRÜK
Jön a vörös hadsereg!
Nyomában összeomlik « kizsákmányol* burzsoázia világa. Jön a "tőrös hadsereg, várjuk s3ivvel, lélekkel az Mszme hadseregét. Utáljuk, gyilöljik u militárizmu.st, borzongás fut vígig minden idegszátunken a hadsereg szó hallatára. Az Mizinék hadseregéi mégis várjuk, várjuk ujjongó tavaszi lelkesedéssel, mert ezt a hadsereget nem a kizsákmányolás aljas gandolata laitja össze, hanem minden egyes tagja a legszentebb eél érdekében ragadott fegyvert. Ebben a hadseregben nem „MlaNnumerdk", hanem in tudatot preletárioet-vórek vannak, akik azért ttmiitlte,\\ egyeiien hatalmas töméggé, hogy megmaU»He4k a krisxtnei eszméket. Ks «< at eszmékben faló hit teszi a viris hadsereset legyözheietlenné; az anyag soha nem győzhet az eszme felöli. Soha nem volt elyan na»yszerá a hadseregek találkozása, mint az eszmék hadseregei-
Z.aUI K ö, z 1 ö a y_
nek, akik a közel jövőben reszkető karokkal, lestvéri ölelésben fognak össze. Is ez az ősz-szefogás lesz út eszmék leggyönyörűbb diadala. ez fot>ju megrázni <i születésétől fogva tespedésben levő világol. Nem csak mi várjuk ax Eszmék hadseregét, várják azt a még leigázott proletártestvéreink. Már dübörög u föld a vörös hadsereg léptei aluli, nemsokára ti is meghalljátok: Világ proletárjai egyesüljetek !
— Budapesti tudósítónk jelenti ; A Tanácsköztársaság kormányzótanácsának parancsa: Minden élelmiszerüzlet nyitva tartandó.
—- A hármas tanács (munkás-, katona- és paraszt) kedden délután 4 órakor tartotta gyűlését a városháza dísztermében, melynek kiemelkedő eseménye nz volt, amidőn a tanácsol\' egyhangúlag bizalmat szavaztak a pártvezetőségnek és n direktóriumnak, egyben biztosították őket állandó ragaszkodásukról. Adler, Vida és Földes elvtársak felszólalásai után Schless mérnök elvtársnak a kislakások sürgős megépítésére vonatkozó tervét elfogadták efyuttal annak kivitelével megbízták. A kiskanizsai elvtársak földkisajátitásra való igényeit n tanácsok a törvényes rendelet megérkeztéig függőben tartják, nnnak megérkezte után a kisajátítási munkákat dr. Surlha elvtárs fogja intézni.
— Gyászrovat. Mint részvéttel értesülünk, Gumi/ár Kálmán bagykanizsaí állmní törvényszéki tisztviselő elvtársi, hó 23-án tüdővészben elhunyt. Temetést: kedden délután volt nagy részvéttel a temető halottasházából. Az elhunytban Gumilár Mihály törvényszéki irodafőtiszt öccsét gyászolja.
— Kiosztják a lefoglnlt árukat. Négy jugoszláv kereskedő n ^ymennyiségü árut csempészett Kanizsára több lánckeres-kedő megbízásából. Az éber vajmtőrség elkobozta a szállítmányt és beszállította a városházára. A direktórium elég humánusan ugy határozott, hogy azoknak a kereskedőknek, akik az áruikról számlát tudtak felmutatni, annak árát visszatéríti, akik pedig számlával nem tudják igazolni a beszerzési árakat, az áruk értékének felbecsülése szerint lesznek kielégítve. Lefoglaltak többek közölt 450 m. klottot, 6000 m. zefirt, rengeteg zsebkendőt és vásznat. Az áruk a szövetkezetnél kerülnek kiosztásra, a leltározás megtörténte után. A kiosztás a szakszervezetek tagszáma arányában jegyekre történik. Egyben megemlítjük, hogy a direktórium előzetesen magáévá tette Vida Lajos elvtárs, azon indítványát, hogy n szükséglet fedezése után a fentmaradt árut a paraszttanácsok utján élelmiszerre cserélik be
— Kultura kisajátítás. A könyv, a szinház és n zene legnagyobb részben n háború nlatt \'—- teljesen a gazdagok kiváltságos élvezetei köiié.tartoztak. A proletárnépnek a kultúrából egyedül a sajtó maradt, amely émelyítően hazug burzsoá maszlagaívnl mindig ferde vágányokra terelte a közönség figyelmét. Míhdig megvoltunk győződve arról, hogy a szocialista párt legelső programmpontjai között volt n kultúrának n proletárok részére való kisajátítása. Mégis örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a Népszava már a proletárdiktatúra utáni harmadik számában előtérbe helyezi é.s több helyen tárgyalja a szociális irányú irodalom és művészet és a munkáskultúra ügyét. A „Színházi vállalatok állami tulajdonban" c. cikkében n következőket írja n Népszava: A Forradalmi Kormányzó-
1910. március 26.
tanács elhatározásából Kunfi Zsigmond elvtára,; a közoktatásügyek népbiztosa szombaton az összes budapesti színházi vállalatokat, orfeumokat 1 abarékat állami tulajdonba vette át. Szombattól kezdődőin bizottság fogja végezni a színházak kulturális vezetését és ellenőrzését. Minden bevétel nz államé. A technikai kérdések részletezésére később kerül sor. Örömmel üdvözöljük a nagyjelentőségű intézkedést, amely a kommunikálásnak a kultura fejlesztése é.s mindenki számára való elárhelé&e érdekében való alkalmazását jelenti. Bizonyíték ez arra, hogy a Forradalmi Kormányzótanács a proletariátus kulturális fölemelkedését elsőrendű föladatának tartja. Szombattól kezdődően a színházi vállalatok nem kapitalista érdekeket szolgáló intézmények többé, amelye-^ ket a drága helyárak miatt a legszegényebb néprétegek nem látogathattak, hnnem a proletariátus tanítását; szórakoztatását fogják szolgálni. A színházak látogatását u forradalmi kormányzótanács minden proletár részére hozzáférhetővé teszi és ami hibát, mulasztást a kulturális intézményeket kihasználó kapitalista kapzsiság az igazság ellen elkövetett, azt most egyetlen intézkedésével helyrehozza a proletárállam kormánya. — Amit a Népszava örömmel üdvözöl, szeretnénk már mi is örönumel üdvözölni Kanizsán. Felhívjuk a direktórium figyelmét erre az ügyre, mert a kulturális kifejlesztés munkája a többi sürgős és aktuális munkák között is helyet kér. Itt jegyezzük meg, hogy, amint Miiá Dezső elvtárs indítványára Budapesten már is több nagyon sikerült munkáshangversenyt rendeztek, ugy nálunk is nagyon könnyen meg lehetne valósítani ezt a tervet. Mi elfoglaltságunk miatt erre nem érünk rá, de konkrét javaslatunk készen van mér « terv keresztülvitelére.
— A vörös hadsereg szervezése Nagykanizsán. Krausx László elvtárs, a vörös hadseregnek helyben való megszervezése céljából tegnap d. w. a hadügyi biztos megbízásából ide érkezett s a helyi direktórium utasítására Guál százados elvtárssal már is érintkesésbe lépett.
— Vásárlási tilalmak. A további intézkedésig lábas jószágok vásárlására engedélyt az ellenőrző biztos nem ad ki. A tégla és zsindely árusítását pedig a közelgő építkezések miatt csak a város területére engedélyezi. .
— Szakszervezetek figyelmébe 1 Szerkesztőségünkhöz leadott híreket dijtu-Innul közlünk s közérdekű dolgokkal hosa-szaanbban is foglalkozunk.
— A magántisztviselők szakszervezete ma, szerdán este 8 órakor választmányi gyűlést tart (Munkapáholy).
I r LM rfrk mozgóién ház
V JLJ^/jlv*/ Telefon 74. ss.
..... Sznrvnn-Szállodn ■■■
Szerda, csütörtök és pénteken
n Lux-filmgyár nagystilusu alkotása, mely páratlan a maga nemében. Ezt mindenkinek látni kell I
A magyar aranysorozat XXV. képe!
Bob berezeg.
Bájos operett 4 felvonásban, énekkísérettel.
Xltfadfcs\'-k hétköznapokon 5 és 7 óraker. Vasár- é« tlwnayHapon 3, í ii 7 órakor.
58-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. március 31.
13. mám.
ZALAI KÖZLÖNY
Sc.rk*ut£a«g «■ kiadóhivatal: F6-ut 13. »z.
liojenrlailer hAibait. :: INTBRUKBAN-\'l\'HLUl\'ON: 183. Hlrd.l4.ci <S» nylltldr .1 l|a-íat»jin iserhit vitelnek fal.
A wiorLifüT.UMOrt felet a *xcrkc.ztóbÍKOlUáj(.
Megjelenik minden hétfőn korán raggal.
UlólUcK.Ural.: líjé.r évre 13 K. liléin 7-5Í K, n.«T.Í-6vj-c IC 3 75. ftgyea »ám ára M fUlár.
Proletárok!
Lendületes erő és akarat, ami bennünket előre visz. Millió és millió testvér várja fegyvereink erejétől a felszabadulást. Proletárszivetek tudja, hol a helyetek: a vörös lobogó alatt.
Mielőtt megtennék,
tudniok kellene, hogy a pártprogramul mit ir élő. Ezt üzenjük riii sokuknak I Usztntén megvallva, annak csak örülni tudunk, lm önöket a meggyőződés és a békés együttműködés szükségességének ^ tudata vezérli hozzánk. De ennek láthatóan kell megnyilvánulnia, kedves munkaadó elvtársak, meri a mai napig ezt nem tapasztaltuk.
Azok a ^bizonyos pontok, melyeknek ismerete és betartása oly. sok fejfájást okoz. önöknek, ma már ajni javunkra kezdenek átalakulni. Igyekezzenek velük lépést tartani, svaz elmaradást behozni. Szeretnem, ha önökből ia, a munkás iránt való, becsülettel érző proletárt tudnánk faragni. Jm,.de iszonyú Kevés maradna magukból! Jól teszik, kedves munkaadó-elvtársak, ha inegszervezkednek, de akkor fogadják meg a következőket: \' •
Alljannak meg, nézzenek körül a munka-. teremben, s látják azt a sok-sok elégedetlen embert, akiknek majd bizonyítani kell, hogy. önök megbecsülik és értékelni tudják a munkásembereket. Kérdezzék meg őket, vájjon elégedettek-e, ugy a bánásmóddal, mint a javadalmazással. Én márs ismerem a feleletet. Tények és adatok ismertették meg velem, amelyekkel nem fogok takarékoskodni akkor, amidőn- azt látom, hogy egyeseknek nincs helye ,a pártban, teljesen önökön függ. De síessének vele, mert 24 óra nem sok, de nem is kevés. Itt az elseje! Tépjék le azt a hivatalos ábrázatot, teremjenek egy iramodással vagy a Wcrtheim-kásszánál, vagy a direktóriumnál, mert kegyetlenül bánunk el azokkal, akik saját maguktól nem, de az alkalmazottól sajnálják a jólétet. Nyilvánosság előtt fogom bebizonyítani, hogy eljárásuK és zsUgorisko-dásuk az, amely a proletárok tömegét az indulatok árjába karbácsolja, s még nem engedett eszközök igénybevételére kényszeríti.
Most pedig, kedves cégvezető, titkár, igazgató és főkönyvelő kartársi elvtársak, ne az alkalmazott kartársak hajába, hanem a munkaadó-urak zsebjébe kapaszkodjanak bele, mert oddig önök közül is sokan árultak velük egy gyékényen s félő, hogy azt egyszerre rántják ki mindkettőjük alól.
Itt az idői Elküldtük az ultimátumot 24 órai határidővel. A gondolat szárnyain terjed és repül a mi eszménk, amit kell, hogy önök is megértsenek, mert különben önök is szárnyakat kapnak.
Táviratok és telefon jelentések.
A vörös hatissreg.
Budapest, márciÚB 31. A vörös hadsereg tegnap délután mutatkozott be először a proletariátus előtt.; Az első nemzetközi ezred első zászlóalja vonult fel a hadügyi népbiztos t A/. Albrecht-utón haladtak végig a ívl.u seíVu\\;t énekelve, mind szürke uniformison, lápos sapkájukon vörös szalag és kavaazí .-virágok. A népbiztosság előtt elénekelték az Internáciohálét, a magyar tanácsköztársaság uj himnuszát. Levett kalappál állott Ö közönség, ugy hallgatta végig a vörös hadsereg himnuszát. Pogány hadügyi népbiztos elvtárs az erkélyről intézett beszédet a katonasághoz. „Örömmel büszkeséggel üdvözöllek benneteket, ti vagy.tok ^ nemzetköziség , első csnpafSr^-Nemcsnk á magyar proletárnak vau már hazája, liOnón hazára talál a többi proletár is. A magyarországi vörös hadsereg nemcsak ,a nmgyatfíniunkásaág fegyvére akar lenni, hanem az egész világ felszabadító harcában ott lesz. Egyaránt verekszik a cseh \'munkásokéit és a román földműves elvtársakért is." Utána SiamuelU Tibor helyettes h. ü. népbiztos beszélt oroszul, Mind a két szónoklatot óriási lelkesedéssel fogadták. Utánuk egy román tiszt is beszé-, det tartott.
Az uj alkotmány.^
Budapest, március 31. Az uj alkotmány, mint az oroszországi is, tanácsok rendszerén fog alapulni. M\'pden, község vagy város maga Választja helyi tanácsát. Minden helyi tanács megbízottat küld ki a járási vagy megyei tanácsba, akiknek a kiküldetéseikből viszont megalakul a tanácsok országos\'yyülése. A/, uj alkotmányra vonatkozó rendeleteket a forradalmi, kormányzótanács rövid időn belül nyilvánosságra boxza.
: -----
A csehek Ungváron letartóztftt-k a „Munkás" c. lap szerkesztőjét és a szocialista párt vezetőségét.
Budapest, műre. 31. Az ungvári cseh zsupán szerdán este magához kérette Pr. Gáti Józsefet, az Ungváron megjelenő „Munkás" cimü skociálistá lap szerkesztő-, jét és letartóztatta. Vele együtt letartóztatták\' az ungvári szociálista párt eyész vezetőségét. A lakosság között nagy az elkeseredés. Összeütközés is. történt a munkásság és a cseh katonaság között, melynek nyolc, halottja és több sebesültje volt.
SCHN1TZER GÉZA ékszerész
Nagykanizsa, Deák tér 15
Mtíhelye most Is özemben van. Ékszerek készltraét én javítását továbbra is végzi, ha a rendelő a liozaávaló anyagot adja.
A toborzások.
Budapest, március 31. A hadügyi nép--biztos jelentése s/.eritit a toborzások az egész országban kielégítő eredménnyel folynak.
A lósziikséglet fedezése.
Budapest, mire. 31. A hadügyi népbiztos a vörös hadsereg lószükségletének fedezésére az ország egész lóállományát lefoglalta. A lefoglalás alól mentesek a mezőgazdasági vagy ipari célokat szolgáló lovak. A lovak lefoglalása iránt szükséges intézkedések vidéken a vérmegyei és községi direktóriumok hatáskörébe tartoznak.
Legújabb hirek.
Pár is, március 31. Jaurés gyilkosát felmentették.
Bern, március 31. Pichon francia külügyminiszter legutóbbi beszéde alkalmával Bri-net szociáldemokrata képviselő kijelentette, hogy nem bolseviki, de nem tűrhet cl semmi beavatkozást Oroszország ellen.
Budapest, március 31. A népbiztosság tudatja mindenkivel, hogy a templomok másra, mint vallási célokra nem használhatók. Ennélfogva, ha valaki valamely templomba szociálizálás ürügye alatt behatol, önhatalmúlag jár el és a városparancsnoknál feljelentendő.
Egy tanuló felvételik.
vjhr#r#í*VI/ kssrr fischel fölüp fiai i
\'mii m M 1 m M -c4g.4l-1
i I *ÁmÁlÁ \\J 1 1 -Ml "•,r«Sa.urKt Nagykanizsán, váriiházpilrti |
I.-I—I n-,,-1 inniialii II Iliin (í rMillilifilHllTJWVf" iT"MTŰ TiBWMMiMWHOBlllMM———S
a.
Zalai Közlöny
1910. március 31.
HÍREK.
- Sajtóiroda felállítása. A helyi sajtó nem tudja idejében a város lakosságát a közérdekű direktóriumi intézkedésekről ludósitáni. A hármas direktóriumot alkotó elvtársak emberfeletti lefoglaltsága lehetetlenné teszi, hogy ők személyesen informálják a helyi sajtót. Ezért azt ajánljuk, hogy a direktórium adjon megbizást egy arra alkalmas elvtársnak, aki a Tcözt érdeklő direktóriumi intézkedésekről a sajtó képviselőinek felvilágosítással szolgálna. Ügy értesültünk, hogy ez az intézkedés már minden nagyobb vidéki városban megtörtént.
Eibocsájtott város tisztviselők.
A direktórium határozata alapján a várostól elbocsájtották: Füredi János, Novai Imre, Juhssi István, Orbán János városi tisztviselőket.
A forradalmi törvényszék első Ülése. A forradalmi törvényszék Szenus bíró elvtárs elnöklésével ma délután öt órakor tartja első ülését. Az ülés a .törvényszék esküdtszéki termében nyilvánosan lesz megtartva. Tárgyalásra kerülnek: Bözsi-iiovics János, nagykanizsai szatócs, akit tegnap a rendőrség szeszárusitásért, amit erro a célra felbérelt nőkkel végeztetett, letartóztatott. Ginter András letenyei lakós, akit szeszfogyasztás miatt állítottak a forradalmi törvényszék elé. — A tolvaj cigányok ügyét, minthogy az akták még nincsenek a törvényszéknél, csak később fog" ják tárgyalni.
— SchUaherr József budapesti elv-,társunk beszédjét közel ezren Hallgatták\' tegnap d. u. a városház nagytermében. Azonban megállapíthatjuk, hogy előadása inkább stilisztikai remek volt, hijján minden
• tárgyilagosságnak. Ürömmel állapítjuk meg, hogy partunk helyi szónokai, az objektivitást illetőleg, felette állanak.
— Munkában a vőrőskatonák. Csütörtök délután Bakónak községben az ököljog elvét akarták az oltani polgártársak egyik élvtársunkkal szemben érvényesíteni. Nagyobb nyomaték kedvéért fegyvert is ragadtak. A tényállás kedvéért le kell szögeznünk, hogy a rendet nem a már feloszlott nemzetőrség tagjai, hanem a vörös ezred András-csoportja teremtette meg, akik határozott fellépésükkel a falu lakoa-ságától az összes fegyvereket beszedték. Így kellene Kanizsán is, kedves András elvtárs.
- A nyomdák ssociálizálása. Ujabb
rendelet jött « nyomdák szoeiáliaálásáról. Azok a nyomdák ugyanis, amelyek hysz munkásnáh kevesebbet foglalkoztatnak, nem szociálízálandók és ha már eddig az megtörténi volna, ugy feloldandók. \' , — A Munkástanács fifyelmébe. A kecskeméti Munkástanács rendeletére a kecskeméti kávéházakban razziát tartottak. Akiket a notórius játékosok közül kártyázáson értek, azokat azonnal kényszermunkára fogták éli egész napon át utcát söpör-lettek velük. Nálunk — sajnos — még a kártyaadót sem hozták be, pedig a Munkástanács hntározatilag követelte annak idején. Csodálatos, hogy még ma is eltűrik, hogy egyes személyek a kártyaasztalnál mutatkozzanak be piszkos, kapitalista mivoltukban. -Tessék azonnal módot nyújtani ezek: nek is az utcasöpréare.
— A Mugia«lk*lm«Bottak Szakszervezete miheztartás végett kéxli ugy a munkaadó, mint ax alkalmaiott elvtársakkal,. hogy állásiból senki el ne* boeaát-hatp a szakszervezet tudta é» beleegyeiéee nélkül. Egyidejűleg kérjik ax elvtársakat és elvtársnőket, hogy tartsák kötelesséf üknek, a nyugtáknak legkésőbb április 4-ig személyeden való beváltását.
v - RekUldetett. A következő\' sorok l.üxlésérc kérték fel lapunkat: Ellentétben a városban elterjedt kirekkei, kijelentjük, hogy a Nngykanisaa és Vidéke Korcskedők Egyesülete 102 taggal már * hó 27-é* bt-Upell a Magyarországi Szoeiálista Pártba.
— Proletárok siessetek! A Magánalkalmazottak fogyasztási szövetkezete oly gyönyörű lendületet vett, hogy amint, a munkabérek hiányában, még elmaradt aláírások is beérkeznek, a jegyzést már ápr. 3-án bezárják. Minden proletár érdeke, hogy támogasson oly munkás-szövetkezetet, amely az olcsó beszerzésen kívül még kamatot is hajt. Világos, hogy minél több ilyen szövetkezet megalakulását segítjük elő, annál előbb ütjük ki egyesek kezéből, az önrendelkezési jogra támaszkodó kapitalisztikus lehetőséget.-Proletárok l magatok veszitek, adjátok és fogyasztjátok, mert ebben a szövetkezetben másnak nem lesz keresni valója I Jelentkezzetek a vezetőségnél, vagy a Munkapáholyban található elvtársunknál.
— Árdrágítás a fejmunkások bálján. Több panaszos levél érkezett hozzánk, hogy dacára vtöbb feljelentésnek, a Polgári Egylet vendéglőse még mindig .szemérmetlenül magas árakat kér a publikumtól. Egy helyi hetilap már .megemlítette a dolgot, de ugylatszik ez sem használt semmit. A fenti bálon egy pohár leinonádéért négy koronát fizettetett. Igazán itjánlalos lenne, ha egyszer már a körmére koppantanának az árdrágitó vendéglősnek.
— Egyesületi hirek. A városi közalkalmazottak f. hó 26-án megtartott gyűlésén, dr. K\'rálky István elvtársunk, egyhangúlag a csoport elnökévé választatott. Székfoglaló beszédéből\' örömmel állapítjuk meg, hogy a városnál alkalmazott proletárjaink, mindenkor \'megértésre találnak nála. „Nincs köztünk különbség, ha dolgozni akarunk 1 Jogainkat, amelyeket eddig csak kértünk, ezentúl követelhetjük is. Bízzanak bennem és én ígérem, hogy nem fognák csalatkozni." Rés/.iinkről hisszük és el is várjuk. (Ezzel kapcsolatban .megemlítjük, hogy a lö0°„-os fizetésemelés tervezete még nem kész.) Bizalmiak lettek: dr. Kauf-tnann, Sió Erzsébet, Hemmert, Vojkovics, Majer, Német, Födő, dr. Rácz, Fenyvesi, Mázol Lujza. A munkástanácsba delegálva lettek: Székely, dr. Krátky és Földi elvtársak.
— Proletár tánceatély volt valójában az, amelyei a Magánalkalmazottak szombaton este a Kaszinó dísztermében rendeztek. A hangulat fényes bizonyítékát szolgáltatta a kölcsönös megértésnek. A négyest közel 100 pár táncolta. Reméljük, hogy * jövő szombaton, a távolmaradt elvtársak és elvtársnők is jelen lesznek.
— Fftrdit a proletároknak. Felhívjuk a direktórium és munkaügyi tanács figyelmét a város tulajdonát képező, Csillag elvtárs bérletében lévő fürdőre, mely kellő átalakítás után mérsékelt áron jutna birtokunkba.
— Fagyverengadóly. Tudomásunk szerint a fegyvert be kell szolgáltatni. Miért ad a direktórium vásárlási engedélyt? Csodálatos I
— Telefo* miaóriák. Valami kifogást mindig hallani a központnál, ha az ember a telefon bevezetését kéri. Eg .^er drót nincs, másszor a tető szakad be a túlterheléstől. Miért nincs drót? Mert többet kiadtak, mint szabadott volna. Miért van a lető túlterhelve? Mert sokat raktak rá. Tehát addig is, míg az uj postapalota felépül, ami sajnos, de ez évben aligha lesz meg, — segítsünk a baíon. A direktórium figyelmébe ajánljuk a következő telefonszámokat, melyeknek tulajdonosaitól bátran elrekvirálhatja a luxus-készüléket. Adjanak a szakszervezeteknek és közintézményeknek, valumint proletár vezotő-embereknek. Ne legyen még most is elnézés. 1 —99, 1 — 77, 3-27, 1—35,1 —84, 3-44,53, 2-94, 2—73, 2-71, 2-06, 3-14, 2 19, 2—97, 2—92 2 -83, 2—36, 2—67, 2—63, 3 -62, 3 —04* 80, 2-82, 2-37. 2-53, 8, 3-47, 2.-33, 7. Minek a privát uraknak és a portéka nélküli kereskedŐknelj! Ha lesz portéka, akkor előbb lesz szén, tégla és postapalota, amelynek t-tején ismét rendelkezésre állnak a drótok.
- Döntés a hadikórházról. A hadügyi népbiztos táviratban értesítette a direktóriumot, hogy a barakkórház nnnaíc idején lakásokra kijelölt részét Nagykanizsa városnak átengedi. A direktórium táviratban fordult a forradalmi kormányhoz és a lakásügyi hivatalhoz, hogy a kórházi épületeknek kislakást célokra állami költségen való átalakítására adjon távirati felhatalmazást, hogy a \'munkálatok, az óriási lakásínségre való tekintettel, azonnal megkezdődhessenek.
— Opera-est a volt Polgári Egyletben április 2-án este 7 órakór. Sok utánjárással sikerül végre a már hirdetett Szemere—Palay—Kurucz estélyt megtartani. A- nagyszabású opera-est iránt oly nagy az érdeklődés, hogy ajánlatos a jegyeket előre megváltani. (Szerb Ernő Fő-ut 8.) Szervezett elvtársak n pártirodában kaphatnak jutányos jegyeket. Diák-jegyek csak elővételben kaphatók.
A magántisztviselők könyvtáralapjához hozzájárultak: V-idn Lajos K 800, Elek Ernő, Frank és Társa, Zerkovitz Lajos K 300 -300, Pongrác?. Sándor, Laeken-bacher Ádám K 100-100. Stern J. Mór, Kasztcr Miksa, Hlrachler Mimóné K 50—50, Eppinger Margit, Székely Vilmos K 20—^20, Wortman\'n Juliska K 10; — (Folytatjuk.)
Magántisztviselők szakszervezete holnap, kedden este 8 órakor választmiVfiyi gyűlést tart.
Xf ¥~Y~ mo/.féaVitiház
V JLUsJAKJ Teleíou 74. sz.
---——-- Szurvus-Szattoda ......
Hétfőn, kedden és szerdán, március 31-én, április 1-én és 2-án: Világattrakció!
ROBINSON KISASSZONY.
(Todesfahrt nach Monte-Silva) Kalandor-dráma 6 felvonásban. Kalandordráma még soha*, oly magasan nem votiKott, mint a Robinson kisasszony, melyet a budapesti Omnia 14 napig telt házak előtt játszott le. Vonz, lebilincsel, magával ragad!
íílőnUnok hútkö mipokoa ft 4s 7 órakor. Vasár- ón ttnnopuapoa 3, 6 és 7 órakor.
RÚZSA JÁNOS
regjémti ruhatisztítói gurrimé, áfytehtfsztlté. nuchanlkaf s/«\'r;?b ptrUlttlté éi gó\'zr.ififests (rrárs
Kaposvár, Fő-utca
Telefon \'298.
Tiszteletül crtcMtjül: szíves meg bizoflninkat, hogy a Hóxsunynr üzemben van és Ismét bármily -nemű ruhákat (estés- ós vegytisstUinra bármikor «l-fogurf.
Rózsagyár Kaposvár
ÖREJVIH =!;
Rosgoiiyi-utca 4 Telefon 2-59.
Hétfőn és kedden, március 31. és április 1. Carmen Carkellieri felléptével A
Cigányleány.
Szerelmi rewény 4 felvonásban és n ki->gészitő míisor.
Előadások hétköznapon: 5 és 7 órakor. Vasár- és ünnepnapon: 3, 5 és 7 órakor.