Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
8.49 MB
2010-03-10 14:58:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1116
4256
Rövid leírás | Teljes leírás (215.31 KB)

Zalai Közlöny 1919. 017-029. szám augusztus

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-ik évfolyam.
Nusyt.nnlisn, 1919. nugiiaztiis 12.
17. uám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőnél én kiadóhivatal; Fő ut 13. Bogenrieder-palota
Interurbán-telefon 183.
Föaierkonsto;
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
FolelÖH H/.orko»*;tÖ:
Dr. DÓMJÁN LAJOS.
Fölszámolnak az anyaghivatalok.
Budapest, aug. 12. Szüry János •dr. a kereskedelemügyi minisztérium vezetésével meghízott államtitkár elrendelte az anyag-hivntalok (ásványolaj, butorhiva-iái stl>.) fölszámolását. A fölszámolás előkészítését bizottságok végzik, amelyeknek tagjait a minisztérium nevezi ki. A malom-Üzemi központot is föloszlatta a kereskedelemügyi minisztérium.
A közélelmezós
adminisztrációja egyenlőre nem változik.
Több oldalról hallottunk olyan aggodalmakat, hogy a politikában beállott rendszerváltozás folytán érvényüket vesztik a kommunista kormányzat nlalt kiadott élelmiszcrjegyek is. A közönség megnyugtatása céljából meg Kell állapitanunk, hogy ez a felelem teljesen alaptalan. A kö/élelniezéfii hivatal intézkedései néni állottak soha semmiféle összefüggésben a napi politikával. Ezen a téren csupán az volt az irányadó mindig, hogy egyes fogyasztási cikkek milyen Vnér-tékben állották a közönség rendelkezésére.
A szovjetállam nnnak.\'íaején egyedül a közélelmezés adminisztrációját vette át változatlanul a március 21. előtti Magyarországtól, minthogy ez az intézmény a politikától Wljesen függetlenül, a viszonyok kényszerítő nyomása a|att jött létre. Illetékes helyről nyert információk szerint ezen a téren egyenlőre most som történik változás, mert még ma is fönnállanák azok a kényszerítő körülmények, amelyek már a királvság ideién szükségessé tették a közéleímezés hatósági megszervezését. A szovjetkormányzat egyetlen újítást vitt bele a közéTelmezésbe, a husjegy rendszert, ami a izovietpénz vásárló erejének állnndó hanyatlása folytán vált szükségessé. £ szovjetpénznek a forgalomból való kikerülésével a husjegyek fölöslegessé lettek.
Máskép áll a dolog a többi, jegyhez kötött élelmicikknél. Ezeket, amig a szabadkercskcdclem újból meg nem indul, tovább is hatósági ellenőrzéssel kell árusítani. A közélelmezés hatósági adminisztrációja tehát mindaddig helyén marad, amig a kereskedelmi viszonyok ugy alakulnak, hogy a szabadkcrcskcdelcmrc lehet bizni újra a közellátást.
Amig ez az átalakulás be nem következik, addig a hatóságilag kiadott éle!ml szer jegy ek érvényben maradnak.
Megjelenik délután 4 órakor.
Ulidctí.ck í» nyltltír dlJ»««M« axcrlnt.
Egye* szám ára 50 flllár..
Szabályozzák
a vendéglői éa kávéházi árakat.
A politikai változás nyomtalanul suhant el a nagykanizsai vendéglök és kávéházak árai fölött. Szocializált üzemből visszaváltoztak magántulajdonná, azonban változatlanul megtartották azokat uz árakat, amelyeket még a direktórium léptetett életbe.
Nem gyanusitjuk a kávéházak és éttermek tulajdonosait azzal, hogy a kommunizmus iránti rokonszenvből tartanak ki a szovjet-árak mellett. Az egész kérdésnek azonban van egy olyan oldala, amelyet nem lehet a tulajdonosok magánügyének tekinteni, hanem a nyilvánosság előtt in szóvá kell tenni.
A szovjetárak ugyanis aránylag elég mérsékeltek voltak a azovjetpénz csekély hiteléhez képest. Szovjeipénzben két korona negyven fillér nem volt tulsok egy tejeskávéért. A kávéházakban és éttermeidben fl?Qflbon ma
már sehol nem fogadják cl a szovjetpénxt — mindenütt „jó" pénzt kérnek, azonbav:, az árak a régiek maradtak. Az pedig nyilvánvaló, hogy két korona negyven fillér »jö" pénzben legalább is kétszerese az ugyanilyen ösz-szegü szovietpénznek.
Lényegében tehát máról holnapra kétszeresükre emelkedtek a kávéházi és ét...