Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
8.49 MB
2010-03-10 14:58:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1241
4445
Rövid leírás | Teljes leírás (215.31 KB)

Zalai Közlöny 1919. 017-029. szám augusztus

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-ik évfolyam.
Nusyt.nnlisn, 1919. nugiiaztiis 12.
17. uám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőnél én kiadóhivatal; Fő ut 13. Bogenrieder-palota
Interurbán-telefon 183.
Föaierkonsto;
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
FolelÖH H/.orko»*;tÖ:
Dr. DÓMJÁN LAJOS.
Fölszámolnak az anyaghivatalok.
Budapest, aug. 12. Szüry János •dr. a kereskedelemügyi minisztérium vezetésével meghízott államtitkár elrendelte az anyag-hivntalok (ásványolaj, butorhiva-iái stl>.) fölszámolását. A fölszámolás előkészítését bizottságok végzik, amelyeknek tagjait a minisztérium nevezi ki. A malom-Üzemi központot is föloszlatta a kereskedelemügyi minisztérium.
A közélelmezós
adminisztrációja egyenlőre nem változik.
Több oldalról hallottunk olyan aggodalmakat, hogy a politikában beállott rendszerváltozás folytán érvényüket vesztik a kommunista kormányzat nlalt kiadott élelmiszcrjegyek is. A közönség megnyugtatása céljából meg Kell állapitanunk, hogy ez a felelem teljesen alaptalan. A kö/élelniezéfii hivatal intézkedései néni állottak soha semmiféle összefüggésben a napi politikával. Ezen a téren csupán az volt az irányadó mindig, hogy egyes fogyasztási cikkek milyen Vnér-tékben állották a közönség rendelkezésére.
A szovjetállam nnnak.\'íaején egyedül a közélelmezés adminisztrációját vette át változatlanul a március 21. előtti Magyarországtól, minthogy ez az intézmény a politikától Wljesen függetlenül, a viszonyok kényszerítő nyomása a|att jött létre. Illetékes helyről nyert információk szerint ezen a téren egyenlőre most som történik változás, mert még ma is fönnállanák azok a kényszerítő körülmények, amelyek már a királvság ideién szükségessé tették a közéleímezés hatósági megszervezését. A szovjetkormányzat egyetlen újítást vitt bele a közéTelmezésbe, a husjegy rendszert, ami a izovietpénz vásárló erejének állnndó hanyatlása folytán vált szükségessé. £ szovjetpénznek a forgalomból való kikerülésével a husjegyek fölöslegessé lettek.
Máskép áll a dolog a többi, jegyhez kötött élelmicikknél. Ezeket, amig a szabadkercskcdclem újból meg nem indul, tovább is hatósági ellenőrzéssel kell árusítani. A közélelmezés hatósági adminisztrációja tehát mindaddig helyén marad, amig a kereskedelmi viszonyok ugy alakulnak, hogy a szabadkcrcskcdelcmrc lehet bizni újra a közellátást.
Amig ez az átalakulás be nem következik, addig a hatóságilag kiadott éle!ml szer jegy ek érvényben maradnak.
Megjelenik délután 4 órakor.
Ulidctí.ck í» nyltltír dlJ»««M« axcrlnt.
Egye* szám ára 50 flllár..
Szabályozzák
a vendéglői éa kávéházi árakat.
A politikai változás nyomtalanul suhant el a nagykanizsai vendéglök és kávéházak árai fölött. Szocializált üzemből visszaváltoztak magántulajdonná, azonban változatlanul megtartották azokat uz árakat, amelyeket még a direktórium léptetett életbe.
Nem gyanusitjuk a kávéházak és éttermek tulajdonosait azzal, hogy a kommunizmus iránti rokonszenvből tartanak ki a szovjet-árak mellett. Az egész kérdésnek azonban van egy olyan oldala, amelyet nem lehet a tulajdonosok magánügyének tekinteni, hanem a nyilvánosság előtt in szóvá kell tenni.
A szovjetárak ugyanis aránylag elég mérsékeltek voltak a azovjetpénz csekély hiteléhez képest. Szovjeipénzben két korona negyven fillér nem volt tulsok egy tejeskávéért. A kávéházakban és éttermeidben fl?Qflbon ma
már sehol nem fogadják cl a szovjetpénxt — mindenütt „jó" pénzt kérnek, azonbav:, az árak a régiek maradtak. Az pedig nyilvánvaló, hogy két korona negyven fillér »jö" pénzben legalább is kétszerese az ugyanilyen ösz-szegü szovietpénznek.
Lényegében tehát máról holnapra kétszeresükre emelkedtek a kávéházi és éttermi árak. Hiszen azt mindenki tudia, hogy a jó pénzt a szovjet-uralom alatt száz száaalék-üH ráfizetéssel vásárolták. A két korona negyven filléres kávéért tehát most egyszerre csak négy korona nyolcvan fillért kell adnunk, mert csak annyiért tudtunk hozzájutni a szükséges pénzhez.
A tejes kávét csak a példa kedvéért emiitettük. De áll ez valamenyi kávéházi és éttermi cikkel szemben. Ez pedig tarthatatlan állapot azért is, mert a < piaci árak hanyatlása folytán már néhány nap alatt is lényegesen olcsóbb lett a beszerzés.
Az árkérdést tehát sürgősen szabályozni kell. Értesülésünk szerint az illetékes hatóságok már foglalkoztak is a kérdés rendezésével. Egyenlőre barátságos tárgyalás utján szólítják föl a vendéglők és kávéházak tulajdonosait, hogy saját jószántukból alkalmazkodjanak a megváltozott viszonyokhoz.
*\' —\' \'Előfordult, hogij a Zalai Közlöny vevői 50 fillér helyett egy koronát hagytak a rikkancsoknál, abban a hiszemben, hogy a Zalai Közlöny is egy koronába kerül. Itt Is felhívjak, a közönség figyelmét arra, hogy q Zalai Közlöny ára ötven fillér.
Távirat és telefon.
— A miniszterelnökség sajtóosztályának jelentései.
Nem napolják el a békekonferenciát.
Fái is, aug. 12. A békekonferencia ülésein azt az eszmét vetették föl, hogy a nyolc hónapi szakadatlan munka után helyén való volna szabadságolás céljából elnapolni a konferencia tárgyalásait. A konferencia többséginek azonban az a véleménye, hogy a tárgyalásokat addig nem lehet elnapolni, amig Németországgal, Bulgáriával és Magyarországgal a békeszerződést meg nem kötötték.
A kibontakozás utján.
Budapest, aug. 12. József főherceg a politikai pártok képviselőivel folytatott megbeszélések után felkérte az illetékeseket, hogy terjesszék elő kibontakozási terveiket. A pártok vezetőségei tegnap tárgyalásokat folytattak s megállapodásaikat ma fogják közölni a főherceggel.
A közigazgatás helyreállítása.
Bpcst, aag. 12. A belügyminisztérium fölszólítja azokat a nem politikai állású köztisztviselőket és közalkalmazottakat, akiket a népbiztos kormány működésűk félbenhagyására kényszeritett — hogy külön értesítés nélkül, haladéktalanul foglalják el újból helyeiket.
Budapest, aug. 12. A március 20-án hntárrendőrségi állományban volt egyének haladéktalanul jelentkezni tartoznak, még pedig a budapestiek a\' belügyminisztérium határrendőrségi osztályán, a vidéken lakók pedig ott, ahol március 20-án beosztva voltak. Ha ez bármely okból lehetetlen, akkor nekik is\' Budapesten kell jelentkczniök.
Megszűnt a külkereskedelmi hivatal.
Bftesl, aug. 12. Frledrich István miniszterelnök elrendelte a külkereskedelmi hivatal megszüntetését. Az egyes szakminisztériumok külkereskedelmi hatáskörében helyreáll az 1918. október 31. előtti jogállapot.
A lefoglalt egyházi alapok visszaszolgáltatása.
Budapest, aug. 12. A közoktatásügyi minisztérium rendeleten intézkedett, hogy a köztu-ajdonba vett egyházi vngv felekezeti vagyonokat, alapokat és készpénzeket adják vissza eredeti rendeltetésüknek.
Visszaadják a köztulajdonba vett műtárgyakat
Biivst, aug. 12. A közoktatásügyi minisztérium rendeletileg hatályon kivül helyezte n népbiztos kormánynak a mag/mor.ok tulajdonát képező müiáiyyak köztulajdonbavételéről szóló rendelkezéseit. Az igy elvett műtárgyakat visszaszolgáltatják jogos tulajdonosaiknak s megőrzésükkel addig is a muzeumok igazgatóságát bizzák meg.
A hadügyminiszter
kiáltványa.
Buda/test, aug. 11. Schneffet Ferenc tábornolc hadügyminiszter a következő kiáltványt intézte a katonasághoz:
Bajtársak I A nemzeti hadsereget szervezzük. A hadsereg szervezetére legfontosabbnak "tartom a jó szellem megteremtését, érért a következőket rendelem els —
I. A katonának nem szabad politizálni. A -hadsereg tényleges tisztjei és legénysége nem léphetnek bo politikai pártokba és titkos cgycsülotckbc. Akik ilyen pártoknak, vagy egyesületeknek tagjai, azonnal lépjenek ki. —
II. Fegyelmet követelek a hadsereg minden tagjától. E tekintetben az 1918. évi október 30-ig fenállolt szabályok mérvadók. —
III. A tiszteletadás a szolgálati szabályzat I. részének határoz-mányai szerint történjék. A hadsereg és csendőrség tagjai közt fennálló kölcsönös tiszteletadási kötelezettséget a telügyminisz-tcrrel egyetértőleg az álíamrend-őrségre is kiterjesztem. Magyar katonák! A haza érdekében áldozatot, önmegtagadást, követelek tőletek. De csakis ugy lehet jó szervezete a magyar hadseregnek, ha ti megfeleltek kötelezettségeiteknek. Teljesítse tehát mindenki kötelességét hazája iránt. Budapest, 1919. aug. 11. Schnefjer Ferenc tábornok, ügyvivő hadügyminiszter.
— Fölhívás. A Nagykanizsa környékén lakó, tartózkodó tartalékos és népfelkelő tisztek felhívatnak karhatalmi szolgálatra való önkéntes jelentkezésre. A szolgálat néhány hétitf tart és kizárólag hazafiságból az ország érdekében teljesítendő. Díjazásra vonatkozólag a hadügyminisztériumhoz előterjesztés tétetett. Jelentkezni lehet a katonai állo-más|>arnncsnokságnáI. Katonai állomásparancsnokság, Nagyka-
2. Zalai Közlöny
1919. augusztus 18.
HIBEK
De prof und is...*)
A mélységből kiáltok Hozzád. I lallgass mctf Uram engemet ( Egy bün nélkül való nemzetnek Kipusztulnia nem lehet. Török-tatárdulás korában Meghalni öt nem engedéd, Segítségért esdő imája Hiába szállna most feléd?
Te láttad a titáni harcot Mi osztályrészéül jutott; Hogy a helyét ott is megállta: Azt is Te láttad. Te tudod 1 Nem hóditásvágy vezérelte (^sak önnön jussát védte meg... Es hagynád mégis eltiporni ? En Istenem, nem értelek I
Reáfeküdt egy rablóbanda, Bilincsbe vervén karjait, E vérző nemzetet letörni Ördögöt, poklot harcba vilt. Bitófa volt törvénytáblája IS a betű rojt\' vérrel irott . . . Kenyere helyett szaporodtak A könnyek és mártirsirok . . .
Uram I Népünk irgalmad\' várja, Azért döngeti kék eged\'; Te tudod, látod, hogy bennünket A végpusztulás fenyeget. Jövel namnr segitni rajtunk, Mert itt a végső pillanat I . . . A Te segítő erőd nélkül F. szétdúlt ország fel nem épül Egy ujabb ezredév alatt! . . .
Nagy Lajos
•) Mutatvány « saor*6n«k khJiA nUtt lövő vei nos kdUtébrtl.
— Megindul a forgalom a Dunán. Bécsi jelentés szerint , Trubridge dunai parancsnokló tengernagy & a szövetségesek
központi dunai bizottságának az elnöke Bécsből Budapestre ment, hogy a rendes dunai hajózást megszervezze és megnyissa. Mi-hely a kommunista kormány által elhelyezett aknákat eltávolítják, n Dunán megkezdik a hajózást, ugy, hogy az inség enyhítésére szükséges élelmiszer és anyagszállítások, valamint a lakosság utazásának forgalma és az árucsere normálisan, éppen ugy, mint a háború előtt, megindulhat.
— Pénsválság a rendőr-legénységnél. A nagykanizsai rendőrlegénység ma délelőtt azzal a kéréssel fordult a főkapitányhoz, hogy kérjen segitséget a várostól a válságos helyzetbe jutott rendőrség részére. A rend-Őrök ugyanis csupán szovjetpénzzel rendelkezned, (legutolsó fizetésüket is kizárólag ilyen pénzben kapták), ezért a pénzért pedig ma semmit sem vehetnek. A rendőrök tehát jó pénzt kérnek a várostól, mert külömben éhezniük kellene, azt pedig valóban nem lehet kivánni a rendőrök-\' tői, hogy lopni menjenek. A főkapitány megígérte, hogy a rendőrlegénység ügyét mngáévá teszi s azonnal érintkezésbe lépett az illetékes tényezőkkel. Értesülésünk szerint sikerül olyan megoldást találni, oincly n rendőrök jogos kivánságait kielégíti.
— A Mura-front leszerelése. Naponta érkeznek nagyobb csapatszállitinányok Nagykanizsára a Mura-frontról, ahol teljes sikerrel\' folyik a volt vörös-tuulsereghez tartozó kötelékek
teljes leszerelése. Tegnap délután két vörös századot szállítottak be a sugárúti kaszárnyába, ahonnan leszerelés után illetőségi helyére küldenek mindenkit.
— A tegnapi xlvatar. Még az idei borús nyáron is szokatlan és kellemetlen meglepetés volt a tegnap esti hatalmas zivatar. Egész napon át tartó nagyfokú hőség után esti fél nyolc óra tájban hirtelen óriási sötétszürke fellegek jelentek meg n déli égboltozaton és félelmes gyorsaságú rohanással száguldottak végig a város fölött. Az uccákrn percek alatt nyomuaztó sötétség borult, dühöngő szélhullámok korbácsolták végig a házakat, valóságos porfellegekkel árasztva el a járókelőket, akik ijedten menekültek a kávéházakba és otthonaikba. Az uccák pillanatok alatt néptelenek lettek. Néhány perc múlva eleredt a zápor és másfél órán át csapkodta súlyos csöppekkel a várost. Féltíz óra felé állott el az eső, az égboltozat újból kiderült s szép csillagos éjszaka borult a város fölé.
- Helyrelgnzitás. Lapunk augusztus 11-iki számának „Mi lesz a pénzzel?" cimü közlemé\' nyébe két értclemzovaró sajtóhiba került. Az osztrák-magyar bank által kibocsátott és a kék jénxzel teljesen egyenlő értékű :ehér pénznemek közé nem háromezres seriesen aluli hisz, hanem mfugyanilyen sorszámú hiiszonölkoioiuisok tartoznak s ezeket a bankjegyeket a pénzintézetek és közhivatolok nein letét, hanem belel gyanánt fogadják el.
— A dohánykiosztás. Nugy-
kanizsa közellátási hivatala közhírré teszi, hogy az augusztus havi dohányjárandóság kiosztása 14-én kezdődik meg a dohány-árusoknál jegyek ellenében. A havi fejkvóta szerinti járandóság (150 gr. szivarka vagy pipadohány, vagy 150 drb. szivarka, vagy 50 drb. szivar, vagy 60 drb. cigarellos) bármely dohány-árudában átvehető. Nagykanizsán, 1919. aug. 11-én.. Közellátási hivatal.
r- Éjszakai csendélet a városház udvarán. Idilli látványban lehetett résíe annak, aki tegnap éjszaka betekintett a rendőrség udvarára. Valóságos kis állat seregiét mozgolódott a tágas udvaron, a hallgatag falak között. Két lompos cigánylovacska táncolt a hozzájuk tartozó szekerek előtt, odébb tehénke mélázott kényelmesen, a hívságos földi dolgok forgandósága fölött, o nogy falak mentén pedig vékony kis cicák settenkedtek elnyúlt, karcsú testeikkel.
A lovacskák (délután elfogott cigányok lovai) mint afféle kóbor bohém-egyéniségek, elunták nz egyhelyben való bóbiskolhat és szárnyra engedték kalandozó kedvüket. Az ütött, kopott cigányszekerek nagyokat rántva zötyögtek utánuk a holdvilágos éjszakában.
A tehén nem volt ilyen nyugtalan természet, tovább is feküdt a földön. Talált tehén, este tiz óra tájt tartóztatta le a járőr nz Eötvös-téren, amint épen méltóságosan bevonulni készült a városba. Eleinte filozófushoz illő nyugalommal követte a rendőröket, de n városház kapujához érve hirtelen megmak ráncoso-
dott. Ugylátszik, nem óhajtott közelebbi ismeretséget kötni a rendőrséggel. /Egy erélyes rántással kiszakította magát a rendőrök közül s uccu, nekiiramodott a világnak. Valóságos hajsza után tudták csak újból elfogni.
Most itt fekszik szép, méltóságos nyugalommal s kl tudja, mire gondol ? Most látom, hogy nem is olyan kajla szarvú, rongyos kis tehén, amilyeneket mindennap látni. Szép villás szarvú, csillagos homlokú, nemes fajta. Egy pillanatig ugy éreztem, amint csillogó, nagy szemét rám emelte, hogy mindiárt megszólal s valami nagyon bölcs, nagyon vigasztoló dolgot fog mondani. Ni, mozdul is már az ajko.
De mégsem szolalt meg. Ké-rŐdzni kezdott. /"
Nyilatkozat. E hó 7-én este 8 ómkor egy tiszti járőr le-tortöztotott engem és a feleségemet. Bekísértek a honvéd laktanyába, ahol közölték, hogy semmiféle vád nincs ellenünk ás nyomban szabadlábru helyeztek. Ezzel a letartóztatással kapcsolatban a városban egyesek részéről olyan tendenciózuson terjesztett hirek keringenek, hogy menetközben o tiszti járőr alkalmat nyújtott volna a tömegnek az inzultálásra s hogy intelligens férfiak és nők részéről is történtek volna inzultusok. Kötelességünk ezeket a \'képtelten hazugságokat a nyilvánosság szine előtt megcáfolni. Egyetlen intelligens ur vagy hölgy sem bántolt \'benniinkst egy szóval sem s a katonák sem szolgáltattuk alkalmat sommiféle bántalomra." A tisztek uri és lovagias mnga-tartása minden kritikának fölötte állt. Minden ellenkező állítás közönséges koholmány, amely mélfntlanul vádolja ugy a tisztikart, mint az intelligens közönséget. Nagykanizsa, 1919. aug. hó 10-én. Föltles Miklós.
Hirdetmény.
A magyar Hadügyminiszter 14280/eln. 6. sz. rendelete értelmében, a 20. pótzlj. parancsnokságnál mezőgazdasági ért egyéb munkálatokra munkásdsztagok állanak rendelkezésre. /
Akik ily munkásosztagot igényelni óhajtanak, jelentkezzenek a pótzászlóali parancsnobságnál. A munkásoknak a munkaadó résréröl ellátás és megállapodás szerinti munkabér fizetendő.
20. pótzlj parancsnokság.
Kegyetlenkedő cigányok.
Bakonyi rémmesékre emlékeztető kegyetlenkedést vitt véghez hétfőn délután a sánci korcsmánál egy kóbor cigánykarnván. Néhány miháldi és nemeskisfaludi vásáros foglalatoskodott épen a korcsma előtt, amikor kevéssel három óra után egy tizenöttagu cigánykaraván jelent meg két kocsival. Az egyik cigány fölszólította Wölfinger Ferenc vásárost, hogy cserélje el vele a lovát. Wölfingcr megtagadta ezt, mire a cigány torkon ragadta és fojtogatni kezdte. Egy másik cigány Wölfinger feleségére támadt és egy rúddal többször főbe ütötte.
A megtámadott emberek kétségbeesett segélykiáltásáro odafutottak a többi vásárosok is, de csak Bakonyi Aintal és l)akónyi István mertek társaik védelmére kelni. A cigányok most hirtelen, fejszéi rántottak és mindkettőnk életveszélyes sel»ekct ejtettek. A vásárosok erre széjjelfutottnk, de még látták, hogy a cigányok több csapást mértek a földön fekvő sebesültekre. A vásárosók egyike, Kovács József, f lovaihoz futott, hogy azokat ír magával vigye, de a rátámadó cigányok elöl menekülnie kellett s egy utána hajított fejsze őt is megsebesítette.
Eközben a cigányok garázdálkodása tudomására jutott a nagykanizsai rendőrségnek. Erős járőr indult azonnal a helyszínére. A cigányokat meglepték, rövid harc után lefegyverezték őket és megkötözve hozták be a rendőrségi fogdába. *
Az életveszélyesen sérült Bakonyi-testvéreket a közkórházba szállították, ahol a vizsgálóbíró még a délután folyamán kihall* gotta őket.
KocsÍf4nyezŐ és bognár-
segédeket keresek jó dijazás melleit azonnali belépésre. Bazsó József Nagykanizsa. a
A váron belterületén
bérelnék istálót
kocsiszín- és padlással. Vásárolnék jóknrban levő homokfutó vagy hajtó-kocslt. Közvetítőt díjazok. Postafiók 16. 2
Sx«rk«Nitt: GÁCS DEMETER.
Dohányáruda
CiRÜNHUT PÁI.
NKRyk nnlxsn, Deák-tér 10. riAiii.
Ajánlok a legjobb minőségben s/ivorkahüvelyeket, szivai kapapi-rokot, szivar- és szivar kaszopó-kákat, szivarka- és dohány tárcákat, levélpapírokat, képeslapuj-donságokat, legújabb öngyújtókat benzinnel, tűzköveket, pipákat.
Bülyugáriiila. Pontos kiszolgálás.
!
Nyomatott a laptulajdonoaok Zalai é» Gyarmati nyomdal mflinU.otAhon
58-ik évfolyam.
N\'6jjykft»m»a, 1919. augusztus 13.
18. H/íím.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
KxerkenxtriNéft én kiadóhivatal;
Fő-ut 13. Bogeurledcr-palota
Intttriirbaii-telefoii 18.1.
Föaxerkegxtő;
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután 4 órakor.
IlIrtlcUiick in i.yllltíi\' .lljmubá. •■•rlnt.
Egyes szám ára 50 fillér.
Távirat és telefon.
A min isz tereli i ök ség sajtóosztályának jelentései. —
Kormányrendelet ké-szUl a szovjetpénz felől
Budapest, aug. 13. A kormány Friedrich István dr. miniszterelnök elnöklésével a folyó ügyeket vitatta meg mai tanácskozásán. A szovjotpénz válsága folytán beállott helyzet szintén élénk vita tárgyát képezte. Az erre vonatkozó, megnyugvást kelti) rendeletet a napokban fogják kibocsátani.
Garami és Buchinger Budapesten.
Budapest, aug. 13. Garami Ernő. és Buchinger Manó tegnap Becsből Budapestre érkeztek. Ma résztvettek a politikai helyzet megvitatásában.
Bttnttgyi eljárás a volt tanácskormány tagjai ellen*
Budapest, aug. 13. Szászy Béla ügyvivő igazságügyminiszter a tegnapi minisztertanácson bejelentette, hogy Kun Béla és társai ellen megindította a bünügyi eljárást, egyúttal megtette a szükséges lépéseket az Ausztriába menekült kommunistavezérek kiadatása iránt. Az államügyészség a volt tanácskormány összes tagjai ellen megindította a törvényes eljárást. A letartóztatások folyamatban vannak.
Budapest,uug, 12. A budapesti államügyészség a következő hirdetményeket bocsátotta ki:
— Gyilkc&ság bűntettére való felbujtás, rablás, pénzhamisítás büntette és egyéb büntetendő cselekményekkel terhelt Kun Béla és társai bünügyében megkeresem az ország összes közigazgatási és rendőri hatóságait, hogy a tényállás ismertetése és ha lehet a közvetlen tettesek kilétének rövid megjelölése mellett közölje a budapesti államügyészség vezetőjével, hogy a proletárdiktatúra idején területükön akár aav úgynevezett forradalmi törvényszékek Ítéletei alapján, akár rgyébként kiket öltek meg.
Budu/>est, aug, 12. A budapesti államügyészség ma délelőtt a következő felhívást bocsátotta ki:
— Felhívatnak mindazok, akiknek a proletárdiktatúra idején hozzátartozóik eltűntek, hogy az eltűnés körülményeiről és az esetleges bűncselekményekre utaló adatokról a budapesti állam ügyészségnek szóval vagy Írásban sürgősen tegyen jelentést.
Huda/>est, nug. 12. A budapesti államügyészség a közvélemény megnyugtatása céljából közli, hogy a proletárdiktatúra alatt elkövetett bűntettekkel terhelt összes egyének ellen a bűnvádi eljárás megindult és hogy kézre-keritésük, valamint a külföldre szökött személyek kikérése iránt a szükséges intézkedések megtétettek.
A rend helyreállítása.
típest, aug. 13. Az ország leg-külömbözőbb vidékeiről ujabban beérkezett jelentések mindenütt rendről \'és nyugalomról számolnak be. Szombathelyen letartóztatták a soproni direktórium oda-mcnckült tagjait, akiknél százezer korona kékpénzt találtak. Veszprémben rend van. A szerte bujkáló terrorcsapatok összefog-dosására a katonai parancsnokság lovas katonait járőröket küldött ki, akik már tizenegy terroristát hoztak be Veszprémbe. Jankovizs Lajos, a vármegyei és városi direktórium elnöke megszökött. Székesfehérvárott teljes a nyugalom. Balassagyarmaton a magyar csendőrség és a cseh katonaság együtt tartja fönn a rendet. Száz letartóztatást foganatosítottak. — Letartóztatták mindazokat, akik az előző rendszer alatt elkövetett bűntényekben részesek. Pápán a kommunista vezetők közül nyolcvanat tartóztattak le.
Veszprémben kihirdették a statáriumot.
Budapest, aug. 13. A lakosság elkeseredése Veszprém-megyében oly nagyfokú a kommunisták ellen, hogy attól kellett tartani, hogy az általános elkeseredés megtorló cselekedetben tör ki. Ennek megakadályozása végett a katonai karhatalmi parancsnokság a vármegye területén kihirdette a statáriumot. Veszprémben és Pápán katonai rögtftn-
itélő bíróságokat állítottak föl.
Az antant-meghatalmazottak tárgyalásai Budapesten.
Budapest, aug. 13. Az ántánt államok állal meghatalmazott tábornokok teljes számmal együtt vannak Budapesten. — Tegnap megkezdték tanácskozásaikat, a htelycken részt vett Gordon an-Jjol tábornok, Wandholz amerikai tábornok, Troubridge angol tengernagy, a francia katonai meghat. ilmnzott és Beloy márki, aki mint a folyamhajózás alapos-szakértője jelent meg a tanácskozásokon. A tegnapi tanácskozásokba belevonták Montcbelló olasz tá\'oornokot, Romanelli alezredest, Gregory amerikai kapitányt és a bécsi amerikai misszió vezetőjét is. Remélhető, hogy az antanthatalmak és tyfagyarország között elintézésre váró ügyeket gyors, tempóban letárgyalják.
A postatakarékpénztár uj igazgatója.
Bpest, aug. 13. minisztertanács a postatakarékpénztár igazgatói teendőinek ellátásával Baross Géza miniszteri tanácsost bizta meg.
V.
Az uj fővezéj*\'
Bpest, aug. 13. József főherceg kormányzó a mai napon Horthy Miklós altengernagyot nevezte ki az összes magyar haderők fővezérének. Vezérkari főnökké Soós Károly tábornokot nevezték ki. A kinevezetteket Schneffer ■ Ferenc tábornok hadügyminiszter táviratilag értesítette.
A magyar kérdés az ántánt előtt.
Saint-Germain, aug. 13. A legfelső tanács augusztus 11-én ülést tartott. Az ülésen a magyarországi helyzet és az uj magyar kormánnyal szemben elfoglalandó álláspont került szóba.
— Megszllnt a vasúti direktórium. A kereskedelemügyi miniszter rendeletileg megszüntette a vasúti direktóriumot. Ezzel együtt, az egyesitett budapesti városi villamos vasutak kivételével, megszüntette a kisipar kereteit meghaladó ipari és közlek edési üzemek köztulajdonba vételéről intézkedő rendelkezéseket is.
Szerbia népszavazást követel a Bánátban.
Saint-Germain, aug. 12. Az Inlra-signeat jelentése szerint Szerbia és Románia között az ellentétek a bánáti kérdéssel kapcsolatban a végsőkig kiélesedtek. A szerb kormány népszavazást követel a Bánát hovatartozásának dolgában
Budapest élelmezése.
BfWst, aug. 12. Az angol és amerikai missziókkal folytatott tárgyalások kedvező eredménnyel jártak és Budapestnek kenyérrel és zsírral való ellátása már most is hosszú időre biztosítottnak vehető. A már most útban lévő 20 vaggon zsírt további 50 vaggon zsiradék követi. Az élelmezési misszió intézkedett, hogy 20 vaggon- amerikai hus és megfelelő mennyiségű huskonzerva irányit-tassék Budapestre, hogy ez a mennyiség minél hamarább ki-\' osztásra kerüljön. A kormánynak legjobb kilátása van arra, hogy Budapest élelmezése lehető legrövidebb időn belül gyökeresen J javulni fog.
Megszüntették az adómentességeket.
Budapest, aug. 13. Giün János dr.. ügyvivő pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely sze* rint a volt forradalmi kormányzótanács 1919. május 12-én ki-rdott rendelete hatályát veszti és az abban biztosított házadómentességek érvénytelenek. Minden 10 kataszíráli/ holdat meg nem haladó szőlőbirtok, valamint minden 100 katasztrális holdat meg nem haladó egyébb földbirtok, a hozzátartozó házzal és melléképületekkel együtt csak abban az esetben tekinthető adómentesnek, ha ez valamely fennálló törvény alapján megilleti. A miniszter elrendeli, hogy minden olyan földbirtokra, hozzátartozó házra és melléképületekre, amelyek után az 1919. évre nem vetettek volna ki adót, azt a tulajdonosokra, illetve a haszonbérlőkre pótlólag haladéktalanul ki kell vetni. A már perelt köztartozások újból előirandók és a fennálló törvényes rendeletek szerint az adóköteles földbirtok és a hozzátartozó ház, illetve melléképületek után kivetett köz-
Zalai Közlöny
1919. auguníus 13.
tartózd: ból szirmazó hátralék nem külBnben a* elStí bekezdés szerint pótlólag kivetendő köztartozásnak már esedékes része Is szabályszerűen behajtandó.
A Lenin-kormány válságos helyzete.
Berlinből jelentik, hogy angol lapoknak Moszkvából származó értestilése szerint a moszkvai nép néhány nap elótt nyíltan ■föllázadt a szovjeturaloni ellen. A szombatra virradó éjszakán heves utcai harcok voltak. A vörös hadsereg egy része n Lenin-kormány ellen fordult. A helyzet válságos, a politikai fordulat minden nap várható.
A szerbek okkupáíták a vendvidéket.
Kedden déluttfn a zalavármegyei katonai parancsnokság parlamentért küldött a szerb parancsnoksághoz. A vonatot, amo-lyen Kovács Andor százados parlamentéi- utazott, Csomödérnél egy szerb tisztijárőr föltartóztatta és közölték, hogy Alsólend-vát szerb csapatok szállották meg, miért is a vonat csupán Rédicsig mehet. A százados Ré-dicsen telefonösszeköttetésbe lépett a szerb .paracsnoksággal; ahonnan egy ezredes vezetésével katonai bizottságot küldöttek ki. A bizottság automobilon jött, köztük volt a Nagykanizsán Is ismert Perkó alezredes, a soproni kadétiskola volt parancsnoka.
Kovács százados kérdésére, hogy az előnyomulás megszállás vagy pedig okkupálás céljából történt ? — n szerb ezredes azt a feleletet adta, hogy okkupációt hajtanak végre, amelyet a Versailles i tárgyalások eredményeként az ántánt-álhmok legfőbb haditanácsa rendelt cl. Az okkupált terület határa a Rédics—Göntér-háza—Kerkaszentmiklós és a felső Kerkapatak-vonal a stájer határig.
Arra a kérdésre, hogy a szerb csapatok Nagykanizsára is kiterjesztik-e" a megszállást ? — az ezredes nem válaszolt, de kije-lentétte, hogy határozott utasítása nincs erre.
Az ezredes ezután érdeklődött, hogy megfelelnek-e a valóságnak azok a hirek, amelyek szerint Nagykanizsán állítólag vörösök és fehérek harcolnak egymással. Kovács százados megnyugtató fölvilágositására a szerb parancsnok kijelentette, hogy zavargások esetén a szerb csapatok készen állnak az azonnali bevonulásra.
— Értesítés. Ezúton értesítem a t. közönséget, hogy a hatóság által kiutalt sertéshús (jegy nélkül) kilónkint 30 koronáért és a zsirszalonna (jc8yrc) kilónkint 34 koronáért nálam kapható. !fj. Simon István hentes, Kiska-nizsa, Varasdi-utca 3/c.
— Troubridge tengernagy
Budapesten. Ma reggel Budapestre érkezett Troubridge tengernagy, a nemzetközi dunai hajóhad főparancsnoka. Kíséretében volí a nemzetközi dunai hajózási bizottság elnöke, Steadn őrnagy is, aki a tengernagy mellé van szolgálattételre beosztva.
— A hírlapok terjesztését nem tiltották be. A belügyminiszter a mai napon kelt rendeletével a nem időszaki sajtó összes termékeinek (könyv, propaganda, röpirat stb.) uccánáru-lását és terjesztését betiltotta. Az időszaki sajtótermékek (hírlapok) terjesztése nem esik tilalom alá.
— Tovább dolgozik a nagykanizsai éplt5*/ervezet. A szovjet rendszer alatt Nagykanizsán egy ugynevozett épitőszer-vezetét létesítettek, hogy n városi építkezési munkálatokat házilag végezzék cl. A szervezet számos munkást foglalkoztatott, akik a hivatal megszüntetése után állás és kereset nélkül maradnának. Hogy ez be ne következzék: a, városi tanács elhatározta, hogy az épitőszervezet tovább folytatja a megkezdett .városi munkálatokat. A szervezet irányítását és felügyeletét a mérnöki hivatal vette át az .ipartestület építőcsoportjának belevonásával.
— UJ írószövetség. Vasárnap délután megalakult a magyar irók és újságírók egy nagy részéinek, közel 200 író és újság-Írónak a részvételével a Magyar írók Szövetsége. Az alakuló gyűlésen Szabó Dezső író lendületes beszédben fejtette ki a szervezkedés szükségességét és céljait. A szövetség, mely n magyar irodalom és sajtó nagyszabású erkölcsi ujjáajakilását és anyagi fellendülését munkálja, legközelebb manifesztummal fordul a nemzethez. Az alakuló gyűlés diszelnökökké választotta: Ambrus Zoltánt, Ábrányi Emilt, Gárdonyi Gézát, Herceg F;crcn-cct, Kozma Andort, Prohászka Ottokárt, Rákosi Jenőt és Sza-bolcska Mihelyt; ügyvezető elnökké : Szabó Dezsőt; alelnökökké : Kosztolányi Dezsőt, Móric Zsigmondot, Schöpflin Aladárt; ügyvezető titkát rá: Lcnd-vay Istvánt; háznaggyá : Kállay Miklóst; pénztárossá : Neubauor Gyulát. A szövetség, mely a magyar irók és ujságirók egészét reprezentálja, legközelebb tiszteleg a kormányelnöknél.
— Vilmos császárt nem szolgáltatják ki. London-i jelentés szerint az angol parlamentben Bonnar Lew hadügyminiszter kijelentette, hogy a német császár kiszolgáltatása céljából nem tettek lépéseket a holland kormánynál.
— A kávéházi és éttermi
árak. A nagykanizsai éttermek és kávéházak tulajdonosai indíttatva érzik magukat, hogy néhány megjegyzést fűzzenek a „Zalai Közlöny" idevonatkozó tegnapi közleményéhez. Egyikük sem gondol arra, hogy a mai árak a jövőben tartósan megmaradjanak, de ma még kényszerítve vannak erre. Egyes cikkek ára ugyanis még mindig épen olyan magas, mint a szovjetkormány alatt volt, azonkívül pedig a személyzet fizetését, amelyet még a szovjet-rendelkezések állapítottak meg, nekik is jó pénzben kell folyósi-taniok. Mihelyt az árupiac helyzete megjavul s a fizetések kérdését a fönnálló viszonyoknak megfelelően rendezni lehet, a kávéházi és éttermi árak is jelentékenyen alászállnak.
— Az alitant felelőssé teszi Kun Bélát. liéa,-i jelentés szerint a francia kormány közölte Német-Ausztria kormányával, hogy tagjait felelőssé teszi Kun Béla személyeért, ha Kun Bélának sikerülne a számára kijelölt internálási helyről megszöknie. E rendelkezés okául az antantnak azt az elhatározását jelöli meg a közlés, hogy Kun Bélát a tanácskormány uralma alatt elkövetett bűncselekményekért felelősségre akarja vonni. Ezért gondoskodjék Német-Ausztria . kormánya arról, hogy Kun Béla a felelősség elől ki ne vonhassa mngát és arról, hogy Kun Béla minden időben az antant rendelkezésére állhasson.
— Tilos a csoportosulás.
A hadügyminiszter rendelete értelmében minden csoportosulás, gyülekezés ugy az utcán, mint magánszemélyek lakásán, kaszinókban stb. szigorúan tiltva van. Az estéli órákban sétálás, korzózás, amely nagyobb tömegek gyülekezését vonja\' maga után, kerülendő, mert ellenkező esetben a zárórának korábbi kitűzését fogom elrendelni. Az utcán legfeljebb 4—5 ember járhat együtt. Zsivkovics alezredes, katonai parancsnok.
— Sáfrány tanárt nem tartóztatták le. Tegnap délután az a hír terjedt el a városban, hogy Sáfrány Károly kegy cáréiul i főgimnáziumi tanárt letartóztatták. Ez o hir teljesen alaptalan.
— Halálozás. Külföldről kerülő uton át érkezett jelentések adják tudtul, hogy az olaszok világhírű zeneszerzője, Leonca-vallo hosszas betegség után elhunyt. — A jótékonyságáról ismeretes Carnegie András, amerikai multimilliomos tegnap reggel nicghait tüdőgyulladás következtében. Carnegie élete klasszikus példája annak az embernek, aki képességeivel és szorgalmával a legalacsonyabb sorsból- vi-lághirro küzdi föl magát.
— Artista-esték a Polgári-Egyletben. Csütörtök estétől kezdve négy estén át .sokatigérő művészi nrlista-estékot rendez a Polgári-Egylet nagytermében a jóhirü Toto artista-társaság. Az előadások este nyolc órakor kezdődnek. Jegyek naponta dél- . előtt tiztől tizenkét óráig és az előadások előtt válthatók a Pol-gári-Egylet helyiségében levő pénztárnál.
BI BORHEREMAG
Í1919. évi termés), mindennemű őzelék-, virág- és gazdasági vetőmag kapható Ország Józsefnél, Nagykanizsa, Erzsébettér 2. (az udvarban). ■ <>
Egy kifogástalan állapótbarv levő
műláb fc
[>őr- és gumial-:atrészekből előállítva, Igen Ju- A tányos árban CldUU.
Cím a kiadóhivatalban.\' 5
A város belterületén
bérelnék istálót
kocsiszín- és padlással. Vásárolnék jókarban\' levő homokfutó vngy hajtó-koolt. Közvetítőt díjazok. Postafiók 16. 2
Ki.rk.sstli
GÁCS DEMETER.
I
!
Dohányáruda
GRÜNHUT PÁL
NngyknnlzHa, Deák-tór 10. szám.
Ajánlok a legjobb minőségben szivarkahüvelyeket, szivarkapapi-rokat, szivar- és szivarkaszopó-kákat, szivarka- és dohánytárcákat, levélpapírokat, képeslapuj-. donságokat, legújabb öngyújtókat bcrrzinncl, tűzköveket, pipákat.
Nyomatott- a laptulujdou\'oHok: Zalai 6b Gyarmati nyomdal mtilntózetébeil.
58-Ht évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. augusxtua 14.
19. (Bám.
ZALAI KÖZLÖNY
SxcrkeaztAitég óh kiadóhivatal;
Fő nt 13. Bogcnrleder-palota
Iniururbnii-tolofon 183.
POLITIKAI NAPILAP
r«l*lömix0r)Ma»ta: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjalcnlk Mintán 4 Arakor.
lllr.Uii.il> ti nyllltdr <11)..■(<<■ ...rlM
Egyei uám ára 50 lillér.
Börtönben
gubbasztanak mór a letűnt vörös iralom szennyes kezű zászlóvivői. A dr. Havasok, Polalak, Földe-stk, Lukácsok, Sneffek, dr. Szabiik, Brónyaialr, Adlerek, Rabi-novicsok, Beckek stb. szedett-vedett társasága odakerült, ahol n hullarablók, apagyilkosolt és zsebmetszők szoktak tanyázni. Tehát inégis van Isten, aki letekintett erre a szegény hazára és leseperte a testén nyüzsgő, pénzért mindenre kész férgeket, amelyek szívták d vérét és rágták n húsát.
Itt a leszámolási
A bÜn, amit ezek az alakok ellenünk elkövettek: — szörnyű. Megtámadták- a haza alkotmányát, eladták annak területét, irtó hadjáratot indítottak az államok gránitpillérjét képező keresztény vallás ellen, megszegték ügyvédi és hivatali esküjöket, tapsolva támogattak olyan ural* mat, amelynek minden vezetőjo tolvaj volt, s amely ezrével küldte a halálba a mi drága főldmivelő népünket, az országnak qzt az osztályát, amely kereszttel a kezében nekifeszítette mellét a Kunok, Szamuellyk és egyéb hóhérok uralmának s öntözte szent hazánk földiét a legdrágább és legragyogóbb itallal, — a magyar vérrel. És még rengeteg 1 E mellett tolvaj valamennyiük; önmagukat és asszonyaikat, etffcket a szellemi hetérákat a szegények elöl ellopott éltlemmel táplálták, lopott ruhába bujtatták és búvóhelyeiket tisztességes polgárok otthonából elvitt bútorokkal rakták tele.
Azt hitték, örökké tart a pokoli lagzi, — a legéppuskázott dlenforradalmárok jajgatásának lenéje mellett, — azt hitték, hogy á munkásság ÖrÖkre támogat-ni fogja őket. Csalódtak 1 A kereszt és a paraszt leütött közéjük s a becsületes magyar munkás, aki azt látta, hogy félrevezették s harmincnégyéves küzdelmét elárulták: otthagyta őket. Győzött a hit és a nemzeti érzés!
Bosszút mégsem hirdetünk.
A halálraszánt paraszt, a sárba tiport intelligencia tcsvéri szeretettel fordul a munkásság felé s felhívja az alkotó munkára. Kezünk a békére készen áll, mert erős a hitünk, hogy a magyar munkásság belátja az internacio-nnje szennyes céljait, s azt, hogy ebben a hazában most nem széthúzásra, hanem egyetértő szeretetre van szükség, mert csak igy tudjuk visszaszerezni azt, amit a vorösuralom elpusztított.
Távirat és telefon.
— A miniszterelnökség sajtóosztályának jelentései. —
Románia válasza az^ántánt jegyzékére.
Bécs, augusztus 14. A romnn sajtóiroda jelenti, hogy Cotroelni-bcu ma korountanácaot tartanak Ferdinánd király elnökletével. A tanácskozáson* nz ántánt-liatalmak Romániához intézett jegyzékére adandó válasszal f^nak foglalkozni.
Saint-Gcrmnln, nuj£ 14. A Petit Párisién ugy értesült, hogya legfőbb Ijaditanács ma estére várja a román választ.
Az olaszok megkezdik a leszerelést.
Milano, aug. 14. A Corriere della Sera jelenti, hogy a kormány a parlamentben nyilatkozott a leszerelés felöl. Ah elejkészületek már megtörténtek s az általános le-szerelest még ez év vége előtt föltétlenül végrehajtják, jövő évben már csupán az 1895-ös és az ennél fiatalabb évfolyamok teljesítenek fegyveres szolgálatot.
A békekonferenciát aug. 18-ig elnapolták.
Saint-Germain, aug. 14. A békekonferencia üléseit augusztus 18-ig elnapolták. Unyd George egy tengerparti üdülőhelyre\' utazott, ahonnan csak augusztus 18-án tér vissza Párisba.
Bajorország önálló szabadköztársaság.
Béci, aug. 14. Münchenből érkezett hivatalos jelentéi szerint a bajor parlament tegnap óriási többséggel törvényerőre emelte az önálló bajor szabad-köztársaság alkotmány tervezetét. A szocialistáknak azt az indítványát, hogy a nemességet szüntessék meg, vita után nagy szótöbbséggel elvetették.
Amerikai csapatok Konstantinápolyban.
Bécs, aug. 14. Milánón keresztül érkezett angol jelentés: A Boszporusz előtt állomásozó amerikai hadihajók csapatokat tettek partra Konstantinápolyban. A partraszállitást az amerikai parancsnok azzal indokolta, hogy a csapatok azf örmény lakosságot fogják megvédelmezni a törökök\'kegyetlenkedései ellen.
A politikai tanácskozások.
lipest, aug. 14. A politikai pártok vezérei ma folytatták azon tanácskozásokat, amelyek két nap előtt kezdődtek. A megbeszéléseken részt vettek a munkásság képviselői is.
A csehek letartóztatják az odaszőkött kommunistákat.
Prága, aug. .14. Illetékes helyen figyelíneztetik a volt tanácsköztársaság vezéreit, hogy ne merészeljenek cseh-szlovák területre menekülni, mert ott azonnal letartóztatják őket.
Angol hadihajó Budapesten.
Budapest, aug. 14. Augusztus 11-én délután egy angol járőrnaszád futott be a budapesti, Eötvös-téri kikötőbe, ahol az egybegyűlt nagy tömeg az angol lobogót lelkesen megéljenezte.
Varjassy Lajos Budapesten.
Bpcst, aug. 14. Tegnap este a fővárosba érkezeit Varjassy Lajos, a szegedi ideiglenes kormány kereskedelmi minisztere, hogy a magyar kormánnyaf az elintézésre váró politikai kérdések egész
komplexumát felölelő tárgyalásokat kezdjen. Varjassyval együtt Budapestre érkezett Josse ezredes, a francia keleti hadsereg vezérkari főnöke, több francia tiszt kíséretében.
Kunflt letartóztatták.
Prága, aug. 14. A cseh-szlovák sajtóiroda jelenti Pozsonyból: Kunfi Zsigmond hamis névre szóló hamisított útlevéllel szökött át a határon Pozsonynál. Po-zsonybun ugyancsak hamis név alatt egy ismerősénél szállott meg. A rendőrség nyomára jött Kunfi ott tartózkodásának és letartóztatta. Kiderült, hogy Kunfi a határőrt megvesztegette. Hamis névhasználat, utlevélhamisi-tás és hivatalos személy megvesztegetése címén megindították ellene n bűnvádi eljárást.
Javult a korona árfolyama.
Bécs, aug. 14. A Neues Wiener Journal jelenti Zürichből: A budapesti koronát, amelyet a tanácskormány ideje alatt Zürichben egyáltalán nem jegyeztek, a polgári kormány megalakulásának hirére augusztus 11-én 15 centimmel jegyezték. A németosztrák korona árfolyama csak 13 centime volt. Ehhez a javuláshoz nagyban hozzájárult a magántulajdonnak és a személyes vállalkoz As szabadságának visszaállítása Magyarországon.
Biztosítva van Budapest élelmezése.
Budapest, aug. 14. A M. T. I. jelenti: A közélelmezési minisz-teriurh -mindent elkövet, hogy a főváros élelmezése addig is, mig a hus, zöldség és főzelék félék szállítását a legrövidebb időn belül rendszeresítik, fennakadást ne szenvedjen. A miniszter elrendelte, hogy e hó 20-ától kezdve, további intézkedésig az eddigi 7 kilogrammos lisztjejkvóta 9 kilogrammra emeltessék fel. Mihelyt a már megvásárolt zsir szállítmányok, amelyek már útban vannak Budapest felé és amelyek akadálytalan leszállítását az antant missziók biztosították — megérkeztek, intézkedés történik az iránt, hogy a legközelebb esedékes zsirkvóta is magasabb adagra emeltessék.
— Prágerhof felé Is megindul a Forgalom. A nagykat nizsai állomásfőnökség arról értesült, hogy augusztus 20. után Prágerhoj felé is megindul a va-\'Suti kSzltkedés. Az erre vonatkozó tárgyalások már folyamatban vannak s a pályatest helyre-■állításának munkálatait már meg-kezdték

Zalai Közlöny
1919. aiigumlua 14.
Nincsenek szarbek
a letenyei és novai járásban.
A magyar hadseregfőparanes-noságnnkegy téves értesülése folytán a kora reggeli órákban az a hlr terjedt el városszerte, hogy a jugoszláv csapatok a letenyei és novai járás területére is kiterjesztették a megszállást. A nagykanizsai katonai állomásparancsnokságon nagy megütközést keltett ez a híradás, mert olyan állításokat tartalmaz, amelyek teljesen alaptalanok.
A jugoszláv csapatok sehol sem lépték át azt a választóvonalat, amelyet az okkupációs terület határául megjelöltek. —■ (Kerkaszt.-miklós—Rédics—Gön-térháza, a Kcrka-patak felső folyása.) — Mindössze az történt, hogy egy kisebb szerb járőr tévedésből átkelt a Kerka-pata-kon és mintegy két kilométernyire clőrehatolt a novai járás területén. A járőrt a jugoszláv csapatparancsnokság azonnal visszaparancsolta.
A nagykanizsai katonai parancsnokság ma délelőtt már telefonbeszélgetést folytatott az okkupációs csapatok helyettes parancsnokával, Perkó alezredessel. Az alezredes kijelentette, hogy további előnyemulásra nem kapott utasítást a tudomása szerint ilyen utasítás a jövőben sem várható.
HIREE.
Síremléket
az agyonlőtt fÖldmive seknek.
, Négy friss sir van a nagykanizsai temetőben, négy egyszerű jeltelen sir, amelyre senkisem gondolhat meghatottság nélkül. Az elmúlt rendszer által ránk szabadított gyilkos terrorcsapat áldozatait födi ez a négy sir. Annak a négy földmiveu embernek a holttestét, akiket a vérengző terroristák itt lőttek agyon a nagykanizsai . fogház udvarán.
A négy halott dicsőséges már tirja volt a nagy, hősies és ál-hatatos küzdelemnek, amelyet a magyar föld népe folytatott a szovjeturalom ellen. Négy hónapos hosszú és elkeseredett küzdelem után fölvirradt a győzelem hajnala és nekünk, akik életben maradtunk, kötelességünk niost, hogy méltó emlékkel jelöljük meg az áldozatok sírját. Síremléket kell állítanunk, amely megrázó erővel hirdesse a jövendő nemzedékeknek a magyar paraszt hősiességét és áldozatkézségét és lelkesítő példával szolgáljon az utódoknak is. A „Zalai közlöny" gyűjtést indít n fölállítandó síremlék részére é» fölkérjük u város közönségét, hogy áldozatkész hozzájárulásával tegye minél impozánsabbá ezt a síremléket. Ne sajnáljuk a filléreinket azoktól, akik az életüket sem sajnálták értünk.
— Szerkesztőváltozás.
l apunk más helyén közöltük, hogy lapunk felelős szerkesztőjét, Dómján Lajos
dr. ügyvédet, aki a háború alatt a népfölkelesnél főhadnagyi szolgálatot teljesített, a katonai paráncsnok-nokság a Nagykanizsán fölállítandó polgárőrség parancsnokává nevezte ki. Az ezen állással járó teendők és számos másirányu kötelezettsége Dómján dr. tevékenységét annyira lefoglalja, hogy őszinte sajnálatunkra kénytelen a lap felelős szerkesztésétől megválni és értékes munkásságát más téren állitja a közérdek szolgálatába.
— TanácsUlés. A városi tanács ma délután négy órakor tanácsülést tart, amelyen az egyes előadók beszámolnak a vezetésük alatt álló ügyek állapotáról. Az ülésen a folyó ügyeket is megtárgyalják.
— Budapesttel csupán ke-rülŐuton lehet beszélni. A budaocst-nngykanizsai távbeszélő vonaTujabb megrongálódása folytán egyenlőre nem lehet Budapesttel közvetlen összeköttetést létesíteni. A nagyknnizsai telefonközpont ma már csupán Kaposváron és Sopronon át tudta Budapestet kapcsolni.
— Polgárőrség Nagykanizsán. A katonai állom ásparanes-nokság javaslatára a dunántuli katonai parancsnokság Dómján Lajos dr. ü gyvéd, népfölkelő főhadnagyot kinevezte a" r&gyka-nizsán és környékén fölállítandó polgári Őrség • parancsnokává. Dómján dr. a szervezést haladéktalanul megkezdte s fölhívja mindazokat a polgárokat, akik a polgárőrségbe belépni szándékoznak, hogy jelentkezzenek Bajza-utca 8. szám alatt, Dómján Lajos dr. ügyvédi irodájábán. Katonaviselt, megbízható egyénekre van szükség, a szolgálat. polgári ruhában is teljesíthető. Fegyverekről az álloinásparanös-nokság gondoskodik.
— Szabad a túvlróktf.lu-kedéa. A legutóbbi napokban az a téves hiedelem terjedt el városszerte, hogy a táviróközle-kedés szünetel. A valóság az, hogy a nagykanizsai táviróhiva-tal akadálytalanul továbbítja a* ország egész területére föladott táviratokat.
— Megrostálják a tiszteket. Budapestről félhivatalosan a következőket jelentik: Arra való tekintetlel, nogy az elmúlt szomorú időkben akadtak oly tisztek, kik a tisztibecsülettel össze nem egyeztethető magatartást tanúsítottak, valamennyi tiszti (tisztjelölti) rangot viselő egyén, kivetel nélkül igazoló eljárás alá fog vétetni. Az igazoló eljárásra vonatkozóyendelel már elkészült, ugy, hogy az eljárás már a közel napokban megkezdődik. Az i igazoló bizottságok kezdetben olyan magasnhbrangu tisztekből fog megalakulni, kik a tanácskormány ideje alatt semmiféle tisztséget nem viseltek, mig később a már igazolt tisztekből fognak mindig több és több
ilysn bizottságokat alakítani. .....
Elsősorban is azok a tisztek kerülnek az emiitett eljárás alá, akik az utóbbi időben exponált állásokat töltöttek be, azután a tényleges tisztek általában és vé-
Mr, csUtörtttkün is a kövotkezd napokon este H órai közélettel u Polgári Ügylet iisgytoniióbon,
TOTTO
hírneves arUatn-társimrig
előadást tart
Jofiyck válthatók tl. o. IO-IÍ-Ir ó* osto a pénztárnál.
IIotyAi «k; Páholy fll£a 18 K. I. hol/ tJ k. II. hojy iö K. III. holy 6 K.
Állóhely 5 IC_
gül a nem tényleges tisztek. Természetes, hogy az olyan tisztek, akik ellen más eddig is konkrét vádat emeltek, nem kerülnek valamely igazoló bizottság elé, mert az ilyen vádak esetén a hadügyminisztérium esetenként azonnal megindítja a megfelelő,, eljárást és elrendeli, ha szükségesnek mutatkozik az illetők letartóztatását.
— Ártatlanul meghurcolt mészáros. Annak a nagy fölindulásnak, amely a rendszerváltozás első napjaiban n tömegharag hullámaival árasztotta el Nagykanizsa uccáit, több ártatlan áldozata is volt. Ezek közé tartozik Németh Lajos mészáros, az Általános Fogyasztási Szövetkezet Király-uccax husszékének alkalmazottja, akit azzal vádoltak meg, hogy lopás utján jutott a lakásán talált élelmicikkckhcz. A nagykanizsai rendőrség nyomozása azonban teljes elégtételt szolgáltatott az ártatlanul megvádolt embernek. Megállapítást nyert, hogy a lefoglalt élelmikészletek, amelyeket már vissza is szolgáltattak heki, jogos tulajdonát Képezik.
— A vasúton elfogadják a szovjetpénzt. Téves híresztelésekkel szemben megállapítjuk, hogy a nagykanizsai vasúti állomás péoztáránál teljes- értékben elfogadják n szovjetpénzt. A vasúti jegyek árának változása felől egyenlőre még nem történt intézkedés.
— Az Idegenek ellenőrzése. Az idegenek ellenőrzése céljából a rendőrfőkapitány elrendelte, hogy minden háztulajdonos és főbérlő köteles bejelenteni mindezon lakóinak nevét, akik 1919. március 21-ike után béreltek lakást nála. Ezek csak ugy tartózkodhatnak tovább is Nagykanizsán, ha erre a rendőr-kapitányi hivataltól tartózkodási engedélyt nyernek. Az engedé-
lyeket minden nap d. e. 11 és 1 óra között ^Ülitiák ki a rendőrségen. A városban való letelepülést, úgyszintén a városban 6 órát meghaladó tartózkodást csakis a rendőrkapitányi hivatal engedélyezhet s ezért a háztulajdonosok, továbbá albérletbe adók, szállodák és megszálló helyek tulajdonosai csak annak adhatnak lakást, vagy szállást, aki a rendőrkapitányt hivataltól a városban való tartózkodásra engedélyt kapott. További intézkedésig még a látogatásra érkező rokonok is csak tartózkodási engedély alapján fogadhatók be. Az engedélyekért mindenkinek személyesen kell jelentkeznie. Aki a fenti rendclkezáíe- i ket megszegi, vagy bármi módon i kijátsza, azt a városból azomal.J kitiltják és mint gyanús idegínt jKj az államügyészségnek adják át. p Az ellenőrzést házról-házra jiró.# Őrjáratok teljesitik. |
— Értesítési. Ezúton ér\'.esi- X tem a t. közönséget, hogy n hatóság által kiutalt sertéshús (jegy nélkül) kilónkint 30 koronáért és
u zsiiszalonna (jegyre) kiicSikint 34 koronáért ma délután nálam kapható. Ifj. Simon István hentes, Kiskanizsa, Varasdi-utca 3/c.
— A vonatjáratok. A déli-vasut igazgatóságának rendeletére tegnaptól k\'ezdve ismét rendesen közlekednek Budapest felé és vissza a monetrendszerü reggeli és délutáni vonatok.
9929/1919.
Felhívás
a cséplőgéptulajdonosokhoz
Felhívom azon cséplőgéptulaj-donosokat, akik Nagylcanizsán csépelnek, illetve csépelni fognak, hogy a cséplésük eredményét feltüntető kimutatással folyó hó
15-én (péntek) délelőtt 10 órakor a városi közellátási hivatalban saját érdekükben Is okvetlen jelenjenek meg. Nagykanizsán, 1919. aug. 13.
Dr. Krátky,
V. tfjogyed, közellátási ütőinek vnxetójo
Egy kifogástalan állapotban levő
ITI I II Q h ^őr- gumial-111 U I <X U katrészekből előállítva, Igen Ja- -J \' tányos árban 61300.
Cím a kiadóhivatalban. f>
: ♦
t t
!
f
Dohányánida
GRÜNHUT PÁt.
Nagykanizsa, Deák-tér 10. Hsáni

Ajánlok a legjobb minőségben szivarkaluivelyeket, szivarkapapi-rokat, szivar- és szivarkaszopó-kákat, szivarka- és dohánytárcákat, levélpapírokat, képeslapuj-donságokat, legújabb öngyújtókat benzinnel, tűzköveket, pipákat.
Bölyfigííruda. Pontos ki;
Nyomatott a laptulnjdouojok Zalái é« Gyauuat! nyomdai müintésetébeu
58-Ht évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. augusxtua 16.
19. (Bám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SxerkesztAaóff 6h kiadóhivatal;
Fő-ut 13. Bogenrleder-palota
lutorurhnn-tcleíon 185.
Fololöasr.orkeaztö •
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután 4 órakor.
Illrctclínok íi nyllttlr dlj«iat>4s ■■•rlnl.
Egyei szám ára 50 fillér.
Megalakult az uj kormány
Budapest. A Dudapesll Közlöny jelenti: Húrom napig tarló politikai tárgyalások után ma délelőtt meg-alakult az uj magyar kormány, amely összetételében képviselethez jattalja a társadalom valamenm/l dolgozó rétegét és így megfelel az
ország közhangulatának. Minden remény megvan arra, honn az ország sorsa újra jobbra fordul és a világháború meg a kommunizmus pusztításai után megindulhat végre a nemzeti fejlődés és a regeneráció folyamata.
Budapest. A Budapcmtí Közlöny esti száma jelenti ■ Az uj kormány hivatalosan Is megalakult. Miniszterelnök Frledrlch István dr. Külügyminiszter Lovászy Károly. Béketárgyalás miniszter Teleki Pál gróf. Belügyminiszter Perényi Zslg mond báró- Pénzügyminiszter GrUn János. Had-ügymküszter Schnetzer Ferenc tábornok. Igaz-sagiigyminiszter Baloghy György. Kereskedelem-Ugyiminlszter Friedrion István dr. (ideiglenesen). Földmivelésügyi miniszter nagyatádi Szabó István. Vallás- «s közoktatásügyi miniszter Huszár Károly. Népegészségügyi\'miniszter Csillérl András. A nemzeti propaganda ügyek minisztere Haller István. Kisgazdák minisztere Mayer János. Ipari munkások miniszterei még betöltetlen. Nemzeti kisebbségek minisztere Bleyer Jakab. Közélel mezésl minisztérium Ideiglenes vezetője Térffy Béla államtitkár.
elő a polgári pártnak: kiket delegáljanak a kabinetbe? Fontos momentum, hogy a hátuk mögött állő nagy pártokra hivatkozó munkásvezérek legyenek tOrelemmel, amig a nemzetgyűlési választások lezajlanak.
Ak uj kormány esküje.
Budapest. Az uj kormány tagjai tegnap délben tették le esküjöket a Kormányzó kezébe. A minisz-
terek esküje előtt Horthy Miklós, a hadsereg főparancsnoka tett esküt.
A munkásság három tárcát kap.
Bpest. Friedrich István dr. miniszterelnök a következőket mondotta ma a Budapesti Közlöny munkatársának:
— A háromnapos tárgyalások eredményeképen ma megalakult uj kormányban három tárca áll a munkásság rendelkezésére s csupán tőlük függ, hogy a kormányzásban részt vegyenek. Be •kell látniok, hogy nem Írhatják
Lovászy a helyzetről.
\' Budapest. Lovászi Márton külügyminiszter ma nyilatkozott a helyzetről. Ezeket mondotta :
— A kormány csupán ideiglenesnek tekinti magát, a választások után azonnal lemond. A kormány a lefferélye-sebben szembeszáll ugy a bolsevista ttzelmakkel, mint a reakció és a felekezeti türelmetlenség; megnyilvánulásaival.
Nyugatmagyarországot nem szakítják el.
Bécs. Az .Abend" jelenti Parisból: Teljesen megbízható forrásból közlik, hogy az antant vezetököreinek magatartásában a Magyarországon végbement politikai változások nagy átalakulást idéztek elő. Az illetékes körök azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a nyugaimagyarországi németlakta teriiletek sorsáról újra határoznak.
, Churchill a leszerelésről.
Amterdam. Reuter-ügynökség jelenti: Churchill nyilatkozott tegnap az alsóházban a britt hadsereg létszámának leszállításáról. Beszédében bejelentette, hogy az angol hadvezetőség október 31-ig egy dandárra és egy repiilűosztagra szállítja le a Rajna mentén álló angol hadsereg létszámát.
— Anglia és Németország lesz csupán az a két nagy nemzet, — mondotta — amelynek hadserege ön-III kéntes jelentkezés utján rekrutálódik.
Mi volta román jegyzékben?
Bécs. A Neues Wiener Tagblattnak jelentik Saint-Ger-mainból: A párisi lapok tegnap este vezető helyen közölték, hogy a szövetségesek legfőbb tanácsa kézhez vette a román kormány valaszjegyzekét és tegnap már tárgyalás alá is került. Ez utóbbi hirt ma hivatalos helyről ugy módosították, hogy a jegyzék megérkezett ugyan, de a sifirozotl Írással készült, rendkívül terjedelmes okirat olvasását eddig még nem fejezték be.
Bukarest. A rofnán sajtóiroda jelentése: A román kormány tegnap szikratávíró utján nyújtotta át válaszát a szövetségesek legfelsőbb tanácsának Romániához intézett jegyzékére. A kormány egyik tagja közölte a sajtóval a válaszban foglaltakat. Eszerint a választ a legelözéke-nyebb és legbarátságosabb hangnemben tartották és kifejezték a román népnek azt az * óhaját, hogy a magyarországi
Saint-Germain. A párisi lapok értesülése szerint a legfőbb tanács jegyzékét, amelyet a magyar kérdésben Romániához intéztek, Balfour lord készítette.
Legújabb.
Az antant válasza Romániának.
kérdést a szövetségesek kölcsönös egyetértésével oldják meg. A román kqrinány egyúttal kifejezésre juttatta azt az álláspontját, hogy a magyar területek kiürítése csak akkor történhetik meg, amikor már megalakult a magyar nép által szabadon választott, végleges kormányzat, amely egyedül nyújthat biztosítékot a vállalt kötelezettségek teljesítésére.
Salnt Germaln. A szövetségesek legfelső tanácsa a román válaszjegyzékre adott válaszában jóindulatúan fölszólítja a román kormányt, hogy magyarországi politikáját Ígéretéhez képest az antant politikája szerint irányítsa. Lépjen összeköttetésbe a szövetségeseknek Budapesten tartózkodó táboi nokbizottságával, mely
Hock János külföldön
Bpest, aug. 16. A Budapesti Közlöny irja: A Dunántul egyes részein a IcgkGlömbözŐbb, teljesen alaptalan rémhírek terjedtek cl. Többek közt azt is beszélik, hogy Budapesten felekezeti okokból számos katholikus papot, köztük Hock Jánost is meggyilkolták. E témhirekböi egyetlen szó sem igaz. A kormány telies erővel fönntartja a közrendet mindenkivel szemben. Hock Jánosnak Budapesten elterjedt hírek szerint annak idején sikerült bántatlanul külföldre jutni.
A csehek Pozsonynál átkeltek a Dunán.
Pozsony, aug. 16. Tegnap délelőtt tíz óra ötven perckor nagyobb tömegű cseh gyalogság és tüzérség kelt át a Dunán. A cseh csapatok megszállották Ligetfalut s más, a pozsonyi hidfő körzetéhez tartozó helységeket.
közvetíteni fogja az antant kívánságait. Az antant súlyt helyez arra, hogy Magvarország élelmezését ne zavarják meg. A vörös hadseregtől elvett hadianyag sorsa felől szintén az antant megbizottakal kell tárgyalni, mert az az antant összes államainak közös tulajdona
József főherceg nem áll összeköttetésben a volt királlyal.
Budapest. A M. T. I. hivatalosan jelenti: Utóbbi időben a külföldi sajtóban vakmerő koholmányok jelennek meg József főherceg kormányzói működésével kapcsolatban. A Berliner Tagblatt szerint Károly exkirály külön futárt küldött József főherceghez és köszönetet mondott neki a dinasztia érdekében kifejteit szolgálatáért, egyben megbízta Magyarország teljhatalmú kormányzásává], amig ő, mint alkotmányosan megkoronázott király uíra elfoglalja a helyét. Ez a híradás teljesen alaptalan koholmány. Hivatalosan megállapítják, hogy ilyen futár egyáltalán nem érkezett Budapestre s József főherceg semmiféle összeköttetésben nem áll a volt királlyal. Illetékes helyen erélyesen tiltakoztak az ilyen tendenciózus rágalmak ellen.
2. Zalai Közlöny
1919. augusztus 18.
Ujabb rendeletek.
Beaetlntették a munkanélküli segélyt. Váltosáaok a munkáablztoaltónál.
Bpest, aug. 16. A magyar kormány ujabban a következő rendeleteket bocsátotta ki:
A 3961/1919. me. számú rendelet a munkanélküli és szénsegélyek beszüntetéséről szól. Ez év augusztus hó 12-étől kezdődő hétre és folytatólag munkanélküli segély már nem fizethető.
A magyar belügyminiszter 1/kmb. 1919. számú rendeletében elrendeli, hogy mivel egyes közigazgatási hivataloknál nagy munkaerőhiány van, a működésűkben akadályozott községi, városi és vármegyei alkalmazottak megfelelő alkalmaztatásuk céljából haladéktalanul jelentkezzenek Budapest, I. ker. Vár. Belügyminiszt. Első em. 8.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1750000/1919. számú rendeletében a volt tanácskormány áltnl köztulajdonba vett u. n. ifjumunkás jóléti intézmények magántulajdonba való vételéről szól.
A magyar pénzügyminiszter 1919. évi 50126. számú rendeletében a közszolgálati alkalmazottak nyugtáinak illetménykötc-lezettsége tárgyában rendelkezik.
A magyar népegészségügyi miniszter 103648/1919. számú körrendelete valamennyi országos munkásbiztositó-pénztárhoz szól, hogy a pénztár haladéktalanul terjessze föl azoknak a munkaadóknak és biztosított tagoknak névjegyzékét, akik a pénztár önkormányzatában munkásbiztosi-tási választott bíráskodásban 1919. évi március hó 12-én viselt tisztségüket az idézett rendelet alapján visszanyerték, illetve megtartották. Felhívja továbbá a pénztár igazgatóságát, hogy a netán megüresedett tisztségek betöltésére vonatkozólag az arányos képviselet elvének szem előtt tartásával tegyen javaslatot s a javaslatba hozottak személyi és foglalkozási adatait közölje.
A rend halyriállitása.
Budapest. A vidékről érkező jelentések kivétel nélkül a lakosság nyugalmáról és az ui rend iránt megnyilvánuló rendületlen bizalomról számolnak be. A mezei munkálatok általában véve zavartalanul folynak az ország minden részében, csupán a benzin és szénhiány akadályozza számos helyen a cséplést. A rend mindenütt helyreállott, bár néhol csupán harc árán sikerüli a terroristákat ártalmatlanná tenni. Számos kommunista agitátort letartóztattak. Székesfehérváron és Balatonfüreden teljes a rend. A veszprémi kommunisták lefegyverzése és a fegyverek beszedése úgyszólván befejeződött. Egri jelentés szerint, ugy a város, mint a megye lakossága kitörő örömmel vette tudomásul a bolsevizmus összeomlását. Győrben uj karhatalmat szerveznek. A községek közigazgatásának átvétele megkezdődött. Körmenden, Komáromban, Nógrádverőcén, Pakson, Vácon, Szobon, Nagymaroson, Kaposvárott, Balosagyarmaton, Tapolcán és Dombovárott mindenütt rend van. Pestmegyében a törvényes
rend már csaknem teljesen helvre állott.
Budapest,, A magyar hadügyminisztérium hivatalos helyzetjelentése: Az Aboi.yból Rácalmásra elvonult román csapatkü-lönitmény tizenegyedikén este ismét visszatért Abonyba, tizenharmadikán éjiel pedig az adony-pusztaszabolcsi vasútállomást is megszállotta. Tizenkettedikén három román gyalogezred és egy tüzérezred menetelt Gyöngyösről Eger felé, hogy a Bűkkhegysé-get ax ott garázdálkodó vörös csapatoktól megtisztítsa. A csehek bevonultak Kisterenyére és Mátramindszent előtt állanak. Az Ostfiasszonyfára kirendelt tiszti karhatalmi zászlóalj a renitens-kedő vörös csapatokat lefegyverezte. A nyugalom helyre állott. A kaposvári és szombathelyi vonalparancsnokságokat a főparancsnokság a legmesszebbmenő irányítási joggal ruházta föl. Szombathelyen a munkásságnak csupán egy része adta le a fegyvereit. Gyöngyösön a rendet jelenleg románok és a magyar karhatalmi különítmények tartják fönn. A régi rend visszaállítását a lakosság általános örömmel fogadta.
A német hadikárpótlás.
Versailles. Asenatus békebizottsága meghallgatta tegnap Sillics és Lacroix szenátosok jelentéseit a pénzügyekről és a háború által szenvedett károk jóvátételéről. A jelentések letárgyalása után Klotz pénzügyminiszter és Lalochcur a gazdasági újjáépítés minisztere tett jelentést. A miniszterek hang-i» súlyozták, hogy Németországnak hiánytalanul meg kell fizetnio azt az összeget, amelyet a jóvátételi bizottság követel. A bizottság n jelentések alapján megbeszélte azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítják Németország •részéről fönnálló kötelezettségek teljesítését.
Viharok a népszövetség körül.
Nexuyork. (Szikratávirat.) A kongresszus ülésén Lodge szenátor a népszövetségről folytatott vitában élesen támadta wilsont.
London. Az amerikai szenátusban nagy izgalmat keltettek a iapán veszélyről elhangzott nyilatkozatok. A nyilatkozatoknak könnyen lehet olyan következménye, amely a népszövetséget meghiusítja. Elképzelhetetlen ma már, hogy a szerződést korlátozás nélkül ratifikálják.
A pónzrenüeiet Nagykanizsán.
Tegnap reggel megjelent lapok ü7. ország minden városában ismertették a kormány rendeletét, amellyel a pénzkérdést rendezték. A rendelet ina már hivata-losnn is megérkezett. Eszerint az osztrák-magyar jegybank által kiadott, nem hamisított 200 és 25 koronások teljes értéküket megtartják, a szovjetfehérpénzekért pedig éltékük egyötödéig vállal felelősséget az uj kormány. Teljes értéküket megtartják az összes forgalomban levő 2 és 1 koronások (piros pénzek), valamint a magyar postatakarékpénztár által kibocsátott 20, 10 és 5 koronás pénzjegyek is.
A rendelet általános megnyugvást keltett Nagvkanizsán is. A pénzüzérkedésselhivatásosan foglalkozó zugknlmárokra természetesen valóságos egyiptomi csapást hozott a pénzkérdés rendezése. Ezeknek az uraknak egy része ugyanis az utóbbi napokban hét korona ötven filléren vásárolta a huszonötkoronásokat, amelyek ma már csupán öt koronát érnek. A pénzrendelet már csak azért is rokonszenves minden tisztességes ember előtt, mert teljesen megszünteti ezt a kétes foglalkozási ágat.
Az oszi rák-magyar bank nagykanizsai fiókjának vezetősége a következők közlését kéri:
— A kormánynak a pénzkérdést szabályozó rendelete hivatalosan leérkezett az osz-trák-magyar bank itteni fiókjához is. A rendelet szerint a kétezres seriesen aluli 200 koronások, a 3000-en aluli 25 koronások, a 2 és 1 koronások, azonkívül a postatakorék-pénztári 20, 10 és 5 koronás jfgy«-i épen olyan törvényes pénznemek, mint a régebbi kékpénzek.
Ezeket a pénzeket tehát mindenkinek el Kell fogadnia.
Dr. Kiss
államügyész ur, nincs rendben a szénája, — ugyiátszik, a lelkiismerete sem. A legszörnyűbb uralom gonoszlelkü főcinkosai ülnek a börtönben, s Ön uton-utfélen azt sírdogálja, hogy nem talál mcgvádolásukra paragrafust. A felszabadulás órái után az ország minden ügyésze a kőtelcsségér-zés mugaslaiáru emelkedve azonnal lefogatta a vörös uralom pri-pékjeit, kitartottjait és szellemi vezetőit, ön ellenben cgyrészü-ket futni engedte, másokat pedig csak a fenyegetés hatása alatt „internált".
Megértjük Önti Egy államügyész, aki nem átallott Polai gyilkos íródeákja és szellemi irányítója lenni, aki odáig csuszqtt, hogy puszipájtáskodást folytatott lelketlen emberekkel s állandóan a haza kifosztóinak társaságában volt: az természetesen nem tud és nem mer vádat emelni azok ellen, akikkel Magyarország legszomorúbb állapotában együtt élt.
Azt is beszélik az embsrek, hogy £r<l,f Billot lnzsnaki kastélyából a fehérneműt és az értéktárgyukat elrabolták s beszállították az Ön ügyészségére s ott ozokat potom áron elárverezték. Tudjuk, hogy ön is vett belőlük. Szerintünk ezen tény bűncselekményt képez. Hisszük, hogy az ügy teljes felderítése végett rendelkezésünkre bocsátja a vevők névjegyzékét a beszállított tár-gyok pontos felsorolásával és az árverésen felvett jegyzőkönyvvel együtt. Látja, rosszak az emberek és ezért fültanuk még azt is mondják, hogy akkor, amikor a birák ki lettek tessékelve az utcára és rettentő kétségeskedés között az éhség elé néztek: Ön velük szemben basáskodott s büszke volt arra, hogy Polai gyilkos presztízsének segítségével azokat leszólhatta.
Megállapítjuk, hogy az ellen-forradalmárokkal szemben elég tisztességesen viselkedett; — ez
azonban nem mentőkörülmény, mert legszentebb kötelessége volt. Felszínen akart mindenáron moradni, a ezért két lovon ült egyszerre. Azt azonban nem tűrhetjük, hogy a börtönben levő főcinkosok egész nap az rovaron sétáljanak, vagy a fogház irodájában kaszinózzanak. önnek a törvény az „internálást" nem engedi meg, ez csupán az Ön találmánya.
Nem folytatjuk tovább 1 De tudomására hozzuk, hogy a Bp. 64, 74 és 75. §-ainak megfelelően önnel szemben a bolsevista főcin-kosok ügyében kizáró ok és ér-dokeltség áll fenn, ezért az igazság felderítése és igazságos ítélet meghozhatása érdekében felszól-litjuk, hogy ezen ügyben a további lépések foganatosithatása végett utódjáról gondoskodni szíveskedjék. H. Gy.
.....HÍREK.....
— Angol monitorok Budapesten. Ma reggel déli irányból néhány angol monitor érkezett Budapestre. A monitorok a Dunapalota előtt vetettek horgonyt, Köztük volt angol lobogó alatt a Vita és q Compo őrnaszád is.
— Eastergom Ünnepe. Bu-dapest-rö 1 jelentik, hogy Csernoeh János hercegprímás, akit a bol-seviki uralom kiűzött esztergomi rezidenciájából 8 aki a terror ideje alatt egy kanonoknál talált menedéket, tegnap, Nagyboldogasszony napján tért vissza székhelyére. A város és a vidék véget nem érő, meleg ünnepléssel fogadta a száműzetéséből hazatérő egyházfejedelmet.
— Budait elfogtak. Budai Ferenc volt enuingi direktóriumi elnököt u nugyJcanitsai rendőrség távirati megkeresésére budapesti lakásán elfogták. Budait erős fedezet alatt bűneinek színhelyéi e, Enylnare szállítják.
— Letartóztatott kommunisták. A budapesti államrendőrség a 5er//n-szállóban letartóztatta a debreceni volt direktórium harmincnyolc tagját, akiknél másfélszázezer korona kékpénzt találtak.
— Fttlhlvás. A nagykanizsai kereskedők egyesületének vezetősége értesiti tagjait, hogy vasárnap, c hó 17-én d. e. 9 órakor a Nagykanizsai Casinó nagytermében u pénzforgalom tárgyában fonton értekezletet tart. Tagok megjelenése kéretik.
— A gombák halottja. Goz-dán László, 41 éves, mngyaruccai lakos, délivasuti kalauz kedden este a cscrfőhegycn gombamérgezés következtében megbetegedett. Tegnap este behozták Nagykanizsára, ae az orvos már nem tudott segíteni rajta. Ma reggel meghalt.
— Felhívás. Tudomásunkra jutott, hogy egyes hentosok a város által kimérés céljából nekik átadott sertések húsát és zsirját a megengedettnél Jóval magasabb áron árusították s Igy maguknak a közönség kárára jogtalanul anyagi hasznot biztosítottak. A városi hatóság ezt megtorlás nélkül nem hagyhatja, miért Is felhívjuk mindazokat, akiknok ily csatokról tudomásuk van, azt n közellátási üzoniok-nél azonnal Jelentsék, hogy az IUot-5 hentes ellen a megtorló eljárást haladéktalanul megindíthassuk. Közellátási hivatni.
— Ebzárlat. A rendőrfoka-pitánvi hivatal ujabb 90 napi ebzárlatot rendelt cl a város területén. A zárlat a szájkosaras és pórázas kutyákra is vonatkozik.
Nyomatott a laptuhíjdouosok: Zalai é» Gyarmati nyomdal műlntéaeíében.
58-Ht évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. augusxtua 18.
19. (Bám.
POLITIKAI NAPILAP
HserkcutőNéft 6b kiadóhivatal: Fő-ut 13. Bogenrieder-palota
lutorurban-telefon 183.
Felolö«Bx«TKeBztö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután 4 órakor*
IItr4ol<!e«k *» nylltlór dtJaaabAa aaerlnt
Egyes szám ára 50 fillér.
Nyilatkozik a cseh miniszterelnök.
Prága, aug-. 18. Tusar cseh miniszterelnök n Journal Genéve munkatársa előtt a kővetkezőket mondotta;
— Arra törekszünk, hogy egységes kereskedelmi politika alapjain kölcsönösen barátságos érintkezést tartsunk fönn a német birodalommal. Német-Ausztriával súrlódásokat kikerülő viszonyt akarunk. Őszintén kívánjuk, hogy Magyarországgal a fennforgó kérdések elintézése után mindkét felet kölcsönösen kielégítő együttélést érhessünk el.
Az Unió annektátya Mexikót.
Róma, aug. 18. (Szikratávirat.) Az Fgyesült-Államok és Mexikó kormánya közötti viszony feszültebb, mint valaha. Az amerikai lapok szerint a viszálv kitörése napokon belül várható s Anglia már hozzájárult, hogy az Egyesült Államok annektálják Mexikót. A konfliktus oka az, hogy Üa-ranza elnök a washingtoni kormány többszöri erélyes felszólítAsa után sem nyújtott védelmet az Unió alattvalóinak, akiket vagyonúkban és életükben bántalmaztak.
Washington, aug. 18. Az Associated Press levelezője jelenti: Curanza felszólította a mexikói angol ügyvivőt, hogy azonnal liagyja el az ország területét,.
A miniszterelnök a sajtóról.
fíptil, uiik- 1H. A magyar asaxonyok nemzeti szövoUógének kiildfittaégo tisztelgett ma József herceg ét h minizzterulnök •lőtt. A küldöttig nevében Tormay Cecil úónő bcsaílt, aki támogatta! kört a magyar asszonyok nem\' CelokoíetiMkodiS keresztény én hnzufiay szellomü sajtója részére. A mlnlaiterelnfik válaszában ozo-ket mondotta :
- A sajtó kérdőso igen súlyos. Mihelyt megfeleld papirkotilingennel reiulolkoziluk, az onók sajtója is azok köziltt lesz, amelyeket •Hátunk. Az uszitó lapok azonban nem számíthatnak támogatásra. No gondolják azok az újságírók, akik tegnap még destruktió cikkekot Írtak, hogy « •uigbocsátás mellett még papírral is támogatjuk óket. Meg fogjuk nézni n Jövőben, hogy kik Írnak ujságot ezután Magyarországon.
A küldöttség a miniszterelnök válaszát megelégedéssel votto tudomásul.
Franciaország újjáépítése.
Bécs, aug. 18. A Morgen jelenti Berlinből: A német-osztrákok rendkívül nagy buzgósággal vesznek részt a háború által elpusztított francia vidékek újjáépítésében. Az osztrák-német munkásszervezetek három békemegbizottja teg-naP egy francia tiszt kíséretében automobilon Arras francia határvárosba utazott, hogy ott "megbeszélje az intézkedéseket Arras újjáépítésének\' kérdésében.
Andrássy a magyar békéről.
— Saját tudósítónktól. —
Bpest, aug. 17. Andrássy Gyula gróf tegnapelőtt megérkezett Budapestre. A kitűnő államférfi baráti körben nyilatkozott az antant által Magyarország elé nyújtandó békejavaslatról.
— A békeszerződés tervezete - mondotta Magyarországgal szemben ugy van elkészítve, hogy azzal minden magyar ember meg lehet elégedve.
Két uj miniszter.
Budapest, aug. 17. A kormány tegnapelőtt történt megalakulása alkalmával tudvalevőleg söbb tárca betöltetlen maradt. Vasárnapra a tárgyalások befejezést nyertek. Kereskedelemügyi miniszter HeinHch Ferenc, közélelmezésügyi miniszter Ereky Károly lett. A miniszterelnök előterjesztésére József főherceg kormányzó vasárnap kinevezte a két minisztert, akik még vasárnap este letették a hivatalos esküt. Mindkét miniszter a munka és a gyakorlati gazdasági élet emberei. Heinrich Ferenc az ország/egyik legelőkelőbb és legrégibb cégének, a Heinrich és Fia vaskereskedő cégnek főnöke, Ereky pedig európai nevű közgazdasági szakíró.
Bpest, aug. 18. Ereky Károly élelmezésének gyökeres megjat ttá-ma a köxntkezoket mondotta a sát. Mindent el fogok kpoe/ní,
Reggeli Hirek munkatársának: hogy a főváros népe, amelynek a
— legelső és legfontosabb fel• siovjvlurulum alatt éheznie kellett, adatomnak tartom Buda/test köz- végre enni kapjon.
Budapest, aug. 18. Heinrich Ferenc kereskedelemügyi miniszter a\'sajtó képviselői előtt a következőkén nyilatkozott:
— Tisztán szakmámnak, a kereskedelem és ipar fölvirágozta-tásának fogom szentelni munkásságomat. Possibilis, hazafias és megértő együttműködést kell teremtenünk a munkáság és a munkaadók között. A legsúlyosabban elítélek és könyörtelenül elnyomok minden ohjan tendenciát, amely felekezeti vagy osztálygyiilölség lángra-lobbantásara alkalmas.
Holnapra várják a szegedi kormány lemondását.
Budapest, aug. 18. Lovászi/ Márton külügyminiszter ma délelőtt fogadta a Neues Wiener Journal munkatársát, aki előtt a következő nyílulkozatot tette:
— A szociáldemokratapárt vezetőivul a megegyezés azért nem sikerült, mert József herceg, kormányzó visszalépését állították föltételül, ami ujabb polgárháborúra vezetett. Mindazonáltal a munkásság részére nyitva hagytuk az ajlót a kabinetbe és bármikor készek vagyunk arra, hogy politikai súlyúknak megfelelően részt adiunk nekik az ország kormányzásában. A választásokat a legrövidebb idő alatt kiírjuk, a legáltalánosabb választójog alapján, ugy, hogy az összeülő nemzetgyűlés a nemzet valódi akaratát fogja képviselni. A nemzetgyűlés összeillése után a jelenlegi kormánv azonnal lemond. A szegedi kormánnyal minden kérdést tisztáztunk s valószínűleg holnap mondja ki föloszlását. A pénzügyi nehézségek megoldásán most dolgozunk.
Az Unió ós a bóke.
Newyork, aug. 17. (Szikratávirat.) Wilson elnök a demokratapárt vezérével, Hitchoock szenátorral folytatott beszélgetése során a következőket jelentette ki:
.— A demokratákra váró feladatok között az a legfontosabb ezidőizerint, hogy küzdjenek a békeszerződés bármilyen megváltoztatása ellen. A legkisebb utólagos változtatás az\' Egyesült Államokat erra kényszerítené, hogy különbékét kössön Németországgal.
Wilson ezután még kijelentette, hogy ha a szenátus a szerződést nem fogadja el, akkor Lodge és Knox szenátorokat küldi Berlinbe a tárgyalások lefolytatására.
A pónzrendelet Nagykanizsán.
Nagykanizsa és környéke lakosságának egy része a pénzkérdést szabályozó rendelet megjelenése után is bizalmatlanul fogadta az új kormány által is teljes értékű, törvényes pénznemeknek elfogadott jó fehérpénzeket és a postatakarékpénztári pénzjegyeket. A lakosság józa nabb rétegei azonnal fölismerték ennek a ténynek a veszedelmes voltát és erélyes mozgalmat indítottuk, hogy a lakosság körében mutatkozó bizalmatlanságot eloszlassák.
A kávésok és vendéglősök mái-szombaton mindenütt elfogadták fizetésül ezeket a pénzeket is. Vasárnap délelőtt a nagykanizsai kereskedők is gyűlést tartottak a a gyűlésen elhatározták, hogy a legnagyobb készséggel alávetik magukut a kormány rendelkezésének. A nagykanizsai üzletekben ma már mindenütt teljes értékben elfogadták a postatakarékpénztár 20, 10 és öt koronásai!, a kétezren aluli 200 és n háromezren aluli 25 koronásokat. A szovjet (.ehérpénzeket értékük egy ötödében fogadják el.
Minthogy leginkább azl az nggodahnat hangoztatták, hogy a falusiak ezentúl sem fogadják el a Jehér és zöld pénzt, Kis-kanizsa hazafias érzelmű tekintélyes polgárai Hegedűs György dr. részvételével vasárnap délután megbeszélést tartottak e tárgyban. Hegedűs dr. indítványára lelkes egyhangúsággal elhatározták, hogy a falvak népét sürgősen megnyugtatják ,és fölvilágosítják. Bizonyosra vehető, hogy egy-két nap múlva már a piacon is épen úgy lehet ezzel a pénzzel fizetni, mint a kékpénzzel. Egyébként a polgármesteri hivatal a napokban falragaszok utján is közzéteszi, hogy a kormányrendeletnek mindenki engedelmeskedni tartozik.
Itt emiitjük meg azt a legújabban elterjedt „rémhirt", hogy a bécsi jegybank állítólag huszonöt millió korona lebélyegezett kékpénzt küld Nagykanizsára az itt forgalomban lévő fehérpénzek átcserélésére.
— A Idskanlzaai polgár-Őrség. Kiskanizsa polgársága lelkes készséggel ajánlkozott föl a polgárőrség megszervezésében való részvételre. Vasárnap délután ezerötszáznál többen jelentkeztek Kiskanizsán, hogy belépnek az -ott felállítandó polgárőrség kötelékébe. A katonai parancsnokság már megfelelő számú gépfegyvert, gyalogsági puskát és kézigránátot utalt ki a kis-kanizsai polgárőrség részére.
2.
Zalai Közlöny
1919. augusztus 18.
A munka utján.
— A pénteki tanácsUléa. Visszaállították a\'lakáshlva-talt. — A faellátás rendezése. A fölszabadult Ipar és kereskedelem. — A sze-gényttgy. —
Pénteken délelőtt ülést tartott a városi tanács Prack István dr. polgármcstcrhclyettea elnöklésével. Az ülésen a folyóügyek elintézése mellett számos fontos tárgy került megvitatásra.
A ma is súlyosan érezhető lakáshiány enyhítése céljából elhatározta a tanács, a lakáshivatal hatáskörét március 21-ike előtti szervezetében újból helyreállítja. A hivatal Novai aljegyző vezetése alatt az 1917. évi rendelke-sek szollemében fog működni.
A direktórium által életbeléptetett kártyaadó szabályrendeletet szabályszerű letárgyalásig érvényben hagyják, minthogy olyan városi jövedelemforrásról van szó, amely a legtöbb városban már a háború előtt is megvolt.
Ezután az iparengedélyre irányuló ujabban beadott kérelmek fölött határoztak. Kiadták az iparigazolványt Hűssel József kávé, tea, rum cs csemegekeres-kedőnek, Fricdenthal László fü-szer-gyaimalátusnak, Pintér János és Kostilitz Gyula vendéglősöknek, Stern Arnold fém és játékáru kereskedőnek, Agoston István bérkocsitulajdonornak, Vincze Fe-rencné női kalapkészitőnek és Kardos Sándor textil, gyarmat és kefeárusnak. Két engedély-kérést \'elutasítottak.
Néhány illetőségi ügy és községi kötelékbe való fölvétel elintézése után a szegényügy rendezését vitatták meg. A tárgyalás anyaga a végleges rendezés előtt a pénzügyi bizottság elé kerül véleményadás céljából.
A faellátás megoldásának kérdése továbbra is a közélelmezési hatáskörében marad. A közellátási hivatal lefoglalás utján már régebben biztosította a lakosság fa-szükségletét Prpic vállalkozónál. Most azonban a szállító arra az álláspontra helyezkedett, hogy Ő kényszernek engedve fogadta el az azelőtti árakat s csupán magasabb ár ellenében hajlandó a szállítást lebonyolítani. . A tanács foglalkozott Prpic jelenlegi árajánlatával a minthogy a vélemények megoszlottak, fölkérték Krátky István dr. főjegyzőt, a közélelmezési hivatal vezetőjét, hogy folytasson személyes tárgyalásokat a vállalkozóval.
11585/1919.
Hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa közhírré teszi, hogy a városi közvágóhídon a béltisztitási jog és az ehhez tartozó helyiségek 1919. évi szeptember hó 1-től további 3 évre az 1919. évi augusztus hó 26-án a városház tanácstermében megtartandó szóbeli nyilvános árverésen bérbe adja, mely árverésre a.bérbe venni szándékozókat meghívja.
Az árverési feltételek a v. kiadóhivatalban minden nap a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1919. aug. 16.
Dr. Prack István sk.,
h. polgármester.
A társadalmi bojkott.
Az orsz£,..zcrte kifejezésre jutott közhangulatnak megfelelően erőteljes mozgalom indult a nagykanizsai polgárság köreiben is, hogy társadalmi bojkottal sújtsák a polgárság renegátjait, akik a középosztályok megszüntetését célzó proletárdiktatúra szolgálatába állottak. A Kaszinó közgyűlésének ilyen irányú állásfoglalása után legutóbb a nagykanizsai ügyvédi Kar és a Polgári Egylet hozott határozatot ebben az értelemben.
A nagykanizsai ügyvédi kar szombaton délután három órakor tartott gyűlést a törvényszék épületében Remete Géza dr. elnökletével. Elsőnek Tamás János dr. beszélt, nki rámutatott arra a tényre, hogy a nagykanizsai ügyvédi kar úgyszólván kivétel nélkül távol tartotta magát a közelmúltban lezajlott eseményektől, sőt határozott ellenállásával nagy mértékben járult hozzá a szovjeturalom összeomlásához.
— Epen ezért kell — mondotta — szigorú kritikát gyakorolnunk azon kevesek fölött, akik ügyvédi esküjök megszegésével résztvettek a szovjetkormányzatban. Havas Hugó dr., Barta József dr., Giirtncr \'Antal dr. és Budlmácz Mihály dr. voltak azok, akik ily módon szégyent hoztak az Ügyvédi testületre. Tegyünk lépéseket a bosszúállás tejidenciája nélkül, hogy mint érdemétlenek zá-< rassanak ki az ügyvédi karból s addig is ünnepélyesen megtagadjuk a kari közösségei velük.
A helyesléssel fogadott szavuk után Rothschild Jakab dr. indítványt olvasott föl, amelyben azt, javasolta, hogy keressék meg a zalaegerszegi ügyvédi kamarát, indítson fegyelmit és függessze fel azokat az ügyvédeket és ügyvédjelölteket, akik a proletárdiktatúráért dolgoztak. Válasszon egyúttal a nagykaniz-sai ügyvédi kar egy kilenctagú bizottságot, amely szigorú vizsgálat utján meg fogja állapítani, hogy a föntnevezettek mit követtek el és hogyan szolgálták a szovjeté-kormányzatot ? Az indítványt Rothschild Béla, Kreisler József, Bálái sZsigmond, Hegedűs György Guörffu János, rried Ödön és Weisz Lajos dr.-ügyvédek hozzászólása után elfogadták.
Kimondották egyúttal, hogy a proletárdiktatúra alatt elkövetett bűnök tetteseinek védelmét megbízás alapján nem vállalják, csupán kamarai kirendelésre, de honoráriumot ebben az esetben sem fogadnak el. Tisztességtelen eljárás, ha ezekután egy ügyvéd megbízás alapján látja el a védelmet ilyen esetekben. Azonkívül megkeresik a nagykanizsai törvényszék elnökét, hogy tegyen hasonló lépéseket a bírói kar azon tagjai ellen, akik a szovjet-uralom érdekében folytalták a proletárdiktatúra alatt is működésüket.
A Polgári Egylet vasárnap délelőtti közgyűlésén a választmányt azzal bízták meg, hogy indítson vizsgálatot, kik exponálták magukat a tagok közül a proletárdiktatúra érdekében ?
Kocsifényező és bognár-
segédeket keresek jó díjazás melleit azonnali belépésre. Bazső József Nagykanizsa. ;t
HIBEK.
— A Zalai Közlöny egyenlőre nem fogad el elöflze téseket. Minden nap ujabb jóleső bizonyságokat hoz nekünk arról, milyen örömmel fogadta Nagykanizsa és a környék közönsége a napilappá átalakult Zalai Közlöny úiból való megindulását. Tizével, húszával keresnek föl naponta régi barátaink, hogy a lapra előfizessenek. Sajnos, a Zalai Közlöny e hónapban még nem fogadhat el előfizetéseket. Ennek az az oka, hogy a lapok házhoz való szét-hordását még nem lehet megszervezni, mert nincs elegendő számú kihordó-személyzet. Reméljük, hogy ez az anomália ebben a hónapban megszűnik és szeptember elsején már elegendő számú személyzettel rendelkezünk ahhoz, hogy a lap kihordását fönnakadás nélkül lebonyolíthassuk. Addig is kérjük az olvasó közönség szíves türelmét és elnézését.
— UJra megjelenik a Pester
Lloyd. A bécsi lapok a Pester Lloyd bécsi kiadóhivatalának közleményét hozzák. A közlemény szerint a lap megjelenése Budapesten lehetővé vált s igy a Pester Lloyd bécsi kiadása a mai nappal megszűnik.
— Főgimnáziumi hírek. A kegyestanitórend főnöke a nagykanizsai kegyesrendiház és főgimnázium ideiglenes vezetésével Eberhardt Béla kegyesrendi tanárt bizta meg, aki e tisztet a mai napon átvette. A beiratá-sokra vonatkozólag a következőket közli a főgimn. igazgatósága : Az első osztályra aug. 25-ig lehet jelentkezni. A felvételt kérők szülőik akadályoztatása esetén, ezek által megbízott felnőttek kíséretében jelenjenek meg az igazgatói irodában; születési és uiraoltási bizonyítványaikat hozzák magukkal. — A többi <11—VIII.) osztály tanulói aug. 28., 29., 30. napján jelentkezzenek. Az előadások előreláthatólag szeptember 1-én kezdődnek.
— Síremléket az agyonlőtt földműveseknek. Csütörtöki számunkban e ciin alatt gyűjtést indítottunk a terroristák által kegyetlenül meggyilkolt bakónaki földművesek emlékszobrára. Fölhívásunknak a nagykanizsai közönséghez, hogy vegye ki méltó részét az áldozatok emlékének megörökítéséből, már is szép eredménye van. Tegnap és ma számos adomány érkezett kiadóhivatalunkhoz, több ezer korona értékben. — Az adományok kezelésére már a legközelebbi napokban bizottság alnkul. A beérkezett adományok a következők: Bogenrieder Frigyes 500 kor., Tripammer Jenő 100 kor., Hegedűs György dr. 100 kor., Doupona István 100 kor., Szekeres József dr. 100 kor., Hegedűs György^ városi tanácsos 50 kor., Zalai Közlöny szerkesztősége 40 kor., Grűnhut Pál tőzsdés 10 kor. Kálovics József városi tanácsos gyűjtése a kiskanizsai lakosság között 1953 korona 30 fillért eredményezett. Ehhez járul még Maray János gyüjlése a Déli Vasul alkalmazottai közölt: 150 korona. Összesen 3103 korona 30 fillér.
Minthogy az Épitő Munkaügyi Szervezet a Városi Tanáos határozata folytán felszámol, felhívjuk nevezettüzem összes hitelezőit, hogy esetleges követelésüket f. hó 22-ig Városház II. em 28. ajtó alatt bejelentsék, — ellenesetben igényük nem ismertetik el.
— Izvolszkij meghalt. Pá-
risból jelentik, hogy Izvolszkij, volt orosz nagykövet és miniszter egy párisi szanatóriumban meghalt.
— A győri szlntársulut Nagykanizsán. Somogyi Kálmán, a jóhirü győri színtársulat igazgatója megbízottja utján ajánlatot tett ma a polgármesteri hivatalban, hogy szeptember-október hónapokra kibérli a nagykanizsai színházat. A polgármester ma délután őt órára hívta egybe a szinügyi bizottságot, hogy az ajánlat sorsa felett döntsenek.
— Munkásosztag a kaszár
nyában. A vasúti rendőrség naponta szállítja be a kaszárnyákba az átutazó vöröskatonákat, akiket kellő igazolás és leszerelés után Illetőségi helyükre továbbítanak. A katonai állomásparancsnokság azokból a munkásokból, akiknek az illetősége megszállott területre esik, munkásosztagot (Arbeitei-Dctache-ment) állított föl. Az osztagban már eddig is ötszáznál több munkás van. Akiknek munkaerőre van szükségük, forduljanak írásban a katonai állomásparancsnoksághoz, ahol az osztag állományából munkásokat utalnak ki részükre.
— Hazautaznak a pesti gyerekek. A Nagykanizsán és környékén nyaraló budapesti gyermekek szerdán reggel félkilenc órakor utaznak vissza Budapestre. A nagykanizsai nyaraltatóknak kedden délelőtt 9 órakor kell jelentkezniük igénymegálla-pításuk céljából (Városháza, I. em. 15.)
11599/1919.
Felhívás.
Akik a régi gimnáziumtól téglát vettek, illetve a vételárat a v. pénztárba már befizették, de a téglát még el nem szállították, kötelesek azt legkésőbb augusztus hó 23-Ig elszállítani, különben minden igényüket elvesztik.
Nagykanizsa, 1919. aug, 16.
A városi tanács.
Bl BORHEREMAG
1919. évi termés), mindennemű őzelék-, virág- és gazdasági vetőimig kapható Ország Józsefnél, Nagykanizsa, Erzsébettér 2. (az udvarban). .. , ,?0
Nyomatott a laptulajdonoaok: Zalai óh Gyarmati nyomdai müintézetében.
58-Jk évfolyam.
Nagyhnniiso, 1919. augusztus 21.
23. «zám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
HxvrkemtrtfléK éa kiadóhivatal ; FŐ ut 13. Bogenrieder-palota
Iiitururbun-tülofon 185.
í\'ololÖH«y.(ivkos;,tÖ :
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután 4 órakor.
Illrdotóack <i« uyllttór illJ«»nb4o «»orlnf
Egyea sxám ára 50 rlllér.
Statáriális törvénykezés a Dunán tul is.
liftest, aug. 21. Az Igazságügy-miniszter a hadügyi és Miigyi miniszterrel eoyetértőleg rendeletet adott ki, mely a Budanest vidékére elrendelt statárium bűntetteire nézve a bf>csti büntető törvényszéken kiviil a dunántuli törvényszékek területére is elrendelte a rögtön itélö bíráskodást.
Az osztrák-magyar feszültség.
Bécs, aug. 21. Itteni lapok a legerélycsebb módon egyhangúan állást foglalnak az ellen, hogy a Budapest és Bécs közötti feszültséget tovább is ki-élesitsék. Ausztriáiluk baráti vi-n/onyban kell élnie Magyarországgal, már pedig a magyar kormány nem engedi át hare nélkül\'a nyugati vármegyéket. Lehár ezredes vezetése alatt elegendő számú fegyveres erő áll é célból rendelkezésre.
Bécs, aug. 20. Tegnap délután Seits miniszterelnök vezetésével föbizottsági üléS volt, umelyen n kabinet valamennyi tagja, azon-
kívül ^külügyminisztérium ré-Imten követ vett részt.
í^kül szét ül WP/H i
A gyül^Fa nyugat magyarországi kérdé.^J^argyalta és beható vita után egylumguun tudomásul vette Rentier kancellárnak ez év aug. 14-én a szövetséges hatalmak párisi tanácsához intézett jegyzékét .és elhatározta, hogy Nyugat-magyarórszág népéhez kiáltványt
A Denikin-offenziva.
Amsterdam, aug. 21. A Times jelenti: Úenikin csapatai folytatják elfinyoimjlásukal Ukrániában és körülbelül feleúton állanak Kiew és hdtusk között.
A finn-harctér.
Koppenhága, aug. 21. A francia hadügyi hivatal megerősíti azt a híradást, hogy a Karelia-íron-ton a finnek is megkezdték az offenzívát.
József herceg és a volt király*
ti pest, aug. 21. A Berliner Tagblatt a M. T. I. cáfolatával szemben továbbra is fenntartja azt az állítását, hogy Károly volt magvár király és osztrák császár »/. elmúlt napokban levelet inté-Jyzs*f herceg, kormányzóhoz. Ezzel szemben a volt király titkára kijelenti, hogy Károly király a szóbanforgó levelet sohasem irta meg. Az exk irály és József herceg között az utolsó ^nntkezés flr. 191H. novemberé* Jw lefolyl emUknrtca telefon-\'"•siíljjctis volt.
Az uj választójog.
Budapest, aug. 21. A kormány a ma délelőtti minisztertanácsban a nemzetgyűlési választások kérdésével foglalkozott. Perényi Zsigmond báró belügyminiszter választójogi javaslatot terjesztett elő, amelyet a kormány tagjai behatóan megvitattak. A javaslat a nő^re is kiterjedő legáltalánosabb választójog elvén épül föl s a kerülfcti beosztás hagyományos elvéhez tér vissza a Károlyi-féle lajstromozás helyett. A választások titkosak lesznek.
Az antant az osztrák törekvések ellen.
Genf. aug. 21. A német-osztrák nemzetgyűlési főbizottságnak Nyugatmagyarország német lakosságához intézett kiáltványa pángermán hangja miatt élénk visszatetszést váltott ki a békekonferencián.
szorítani. A békekonferencia nem nyújt segédkezet ahhoz, hogy a politikai átalakulás nehézségeivel küzdő Magyarország elé erről az oldulról is akadályokat gördítsenek.
Saint Cermain, aug. 21. A békekonferencián ma délután behatóan foglalkoztak a nyugatmagyarországi kérdéssel és az a fölfogás jutott érvényre, hogy a német-osztrák terjeszkedési vágyat a helyes korlátok- közé kell
Pár is, aug. 21, (Szikratávirat.) A legutóbbi napok eseményei a békekonferenciát artfi indították, hogy a nyugatmagyarországi kérdést ujből napirendre tűzze.
Pár is, aug. 21. A legfőbb ta- katonai magszállásáról szól. A
nács tegnap foglalkozott Ranner határozathozatalt későbbre ha/asz-
németosxtrák kancellár jegyzéké- tolták. ve/, amely Nyugatmagyarország
Zürich, aug. 21. A szövetségesek tanácsának igen nhgy gondot okoz a nyugatmagyarországi kérdés. Biztosra veszik, hogy az antant rövidesen állást foglal ez ügyben.
A párisi tanácskozások.
Pária, aug. 21. A szövetségesek legfőbb tanácsa, mely hét napig nem tartot\'4 ülést, ma ismét összeült. Az ülést a külügyminisztériumban tartották meg Pichön elnöklete alatt, ki a távollevő Clemenceaut helyettesitette. A legfőbb tanács folytatta a bolgár békeszerződés feltételeinek megvitatását és a Budapestről érkezett hírekről tanácskozott.
A német béke.
Berlin, aug. 21. Newyorki jelentések szerint Wilson elnök HUchock \' közvetítésével azt közölte a szenátussal, hogy a békeszerződés dolgában sem ellenjavaslatot, sem fenntartást nem lehet tekintetbe venni. I la a szerződést elvetnék, uj békeszerző-
dést kellene késziteni. Mihelyt a nagyhatalmak és Németország a békeszerződést elfogadják, az Kgyesült-Allamok abba a kellemes helyzetbe juthat, hogy levett kalappal közeíithctno Németországhoz.
Nagy tengeri ütközet a Finn-öbölben.
He Isingfors, aug. 21. Vasárnap éjjel nagyobb orosz és angol tengeri haderők ütköztek meg a Finn-öbölben. A harc folyamán ar Andrcj Pervosvani 17600
tonnás sorhajó m/olcszáz emberrel, a Petropavloszk 23000 tonnás dreagnought pedig czeregyszáz emberrel clsülyedt. Ugyanez a sors ért három kisebb angol motörha-jót is. Hétfő hajnalban angol repülök és motorhajók Kivnstadtot bombázták.
Katasztrófák a tengeren és a levegőben.
London, aug. 21. Az Effron nevü száll itógőzös, amely ezer- \' száz csch-szlovák katonát szállított, a koreai tengerszorosban zátonyra futott.
Luon, aug. 21. (Szikratávírót). A Góliát nevü óriási repülőgép, amely tizenhat utasával és megfelelő podgyásszal Páriából Dak-kar arrikai tartomány felé volt útban, eltűnt. A repülőgép utjának nagyobb részét már szerencsésen megtette, az- utolsó hírt a Szahara átrepülése után küldték. Azóta nincs híradás felőlük.
Szeptember végén lesz a választás.
Budapest, aug. 21. A választások szeptember 20. körül lesznek. A választások kérdésében u miniszterelnök tárgyalni fog az ántántmissziókkal is.
A Szent István-nap.
Fényes külsőségek között, hatalmasarányokban, a város egész lakosságának, valamennyi hatóságnak és Intézménynek lelkes részvételével ünnepelte meg Nagykanizsa Magyarország első királyának ^zent ünnepét. Az ünnepség teljesen a megállapított programul szerint folyt le, minden zavaró Incidens nélkül.
A városi képviselőtestület díszközgyűlését Prack István dr. pol-gármesterhelvettcs nyitotta meg, találó szavakban vázolva az elmúlt rendszer bűnös uralmát s az ünnep jelentőségét, amely ...... \'eíá
Megnyílt a dunai forgalom.
Saint Cermain, aug. 21. A Tcmps magyarországi forrásból értesül, hogy Troubridge tengernagy Budapi-sten a következőket jelen-i
L Hosszas munka után sikerült a bolsevikiek által aknákkal elzárt Dunán Pozsony és Buziás kötött egy százharmincat méter szélességű sávot teljesen megtisztítani. Rvgensburg és o Fekete-tenger között tehát a legrövidebb idö alatt megindul a torgalom liudupett én Pozsony közölt máris közlekednek a hajójáratok.
sp jelei _ ország fölszabadulását revelálja a terror uralma alól. Utána Tamás J^nos dr. emelkedett szólásra és lendületes szavakkal szólította föl a képviselőtestületet, hogy különös fénnyel és kegyelettel ünnepelje meg az idei Szent Istvánnapot, amely egyúttal a jogfolytonosság helyreálltát jelenti s az újra meginduló tisztességes, haza-, fiaa állami élet előünnepe.
A lelkes éljenzéssel és tapssal fogadott beszédek elhangzása után a képviselőtestület a hatóságok és testületek meghívott küldöttségeinek kíséretében a Deák-téri templom elé vonult, nhol az ünnepélyesen földíszített oltár előtt Bécsi Vazul ferenc-rendi plébános hálaadó tábori misét celebrált. A tágas teret vallás és osztálykülönbségre való tekintet nélkül zsúfolásig megtöltötte az ünnepség résztvevőinek óriási tömege, nkik mély megindultsággal hallgatták végig a misét, amelynél nagyszabású zenekar és énekkar is segédkezett. A földíszített há/.ak ablakai is megteltek az ünnepély közönségével.
2. Zalai Közlöny
1919. augusztus 18.
A magasan fekvő nézőhelyekről vulóban impozáns képet nyújtott a hatalmas méretű ünnepély. Különösen megragadó látvány volt a fehérruhás lánykák serege, ukik nemzetiszínű szalagok díszében sorakoztak az oltár előtt hagyott szabad tér körül. A nagyszerű képnek méltó keretet adtak a zászlók alatt fölvonult testületek, amelyek háromszínű lobogó-erdővel vették körül az ünnepély színterét.
Az ünnepség egyházi részének lezajlása után a tömeg áhítatos csendben vonult a városháza elé, hogy Hegedűs György dr. beszédét meghallgassa. Először a helyettes polgármester jelent meg a városháza szépen földíszített erkélyén, ahonnan néhány hét előtt még a letűnt rendszer agitátorai lázították a népet a társadalom alapjainak szétrombolására. A helyettes polgármester rövid beszéd után Hegedűs György dr.-nak adta át a szót, akit az ezrekre menő tömeg lelkes éljen-zéssel fogadott. A magyarországi keresztény szentegyház megalapításának vázolása után Hegedűs dr. tömören.- végigmatatott az ország történetén, egészen a legutóbbi hónapok eseményeiig. — 1 langsulyozta, Kogy a munkásságot nem lehet felelősaé tenni n ■nult eseményeiért s fölhívta a munkásokat, hogy vegyenek részt testvéri készséggel az építés nagy munkájában, de természetesen nem vörös, hanem nemzetiszínű lobogók alatt. Jhla volt\' a munkásságban bátorság a régi intézmények ledöntésére, most legyen gavalléria is bennük, hogy szeretettel és megértéssel "segédkez-zvnek a helyreállítás, a jóvátétel müvében. ....„___,
— A főszolgabírói hivatalból* Koller István dr. nagy kanizsai főszolgabíró ma újból átvette hivatalát.
— A IdikanlzMl polgárőrség parancsnokságával Hegedűs György dr.-t bízta meg a katonai álíomásparancsnokság.
— Ipartestületi Ülés. A nagykanizsai ipartestület ma este fél 8 órakor választmányi ülést tart. Az ülésen folyó ügyeket intéznek el.
— Kórházi hir. A képviselőtestület kórházbizottsága javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, hogy Nisponszky Béladr. kórházi osztályvezető orvos választását hagyja jóvá. Nisponszkyi ugyanis, aki kitűnő képességű sebész és nőgyógyász, a szovjetrendszer alatt választották meg a nagykanizsai közkórházhoz. Minthogy Nisponszky dr. távozása érzékeny veszteségét jelen-( tené a város közegészségügyének, bizonyosra vehető, hogy a közgyűlés a választást jóváhagyja.
— Síremléket az agyonlőtt fttldml veiteknek. A bakónaki vértanuk síremlékére indított gyűjtésünk ma a következő kegyeletes adományokkal gyarapodott: Ungár Henrik borkereskedő 300 K, Pátria pótkávégyár 100 K, Fischer Károly 100 K, Bfider József 100 K, N. N. 30 K, P. Pálffy Zsigmond 50 K, Dőri Zsigmond 50 K, Szabó Jó zsef 20 K. Eddigi gyűjt\'ésühk összege 5303 korona 30 fillér.
— Hova lett a Deák-em-léktábla? Nagykanizsa mindig szegény volt művészi alkotásokban. Az egész városban alig volt néhány említésre méltó műemlék, Ügylátszik, hogy még ebből a kevésből is elvesztettünk egyet. A lebontott régi gimnázium falában elhelyezett Deák Ferenc-emléktábláról van róó, amelynek nyoma veszett. Teles Ede müve volt ez a szép emléktábla s érzékeny vesztesége volna a városnak, ha nem kerülne elő. A rend-Őrségre vár az a feladat, hogy erélyes nyomozást indítson az eltűnt emléktábla ügyében, amely minden valószínűség szerint a városban van még.
— Budapesten nem volt körmenet. Budapesten Szent István napján a Szent-Jobb körmenete elmaradt. Az ünnepet a legszűkebb egyházi keretek között tartották meg a budavári Nagyboldogasszony- templomban és azon csakis a hatóságok fejei és képviselői vettek részt. A szentmise reggel 9 órakor kezdődött, a Szent-Jobb kivitele is elmaradt. Csoportos felvonulások sem egyházi \'jíászlók alatt, sem máskép nem történtek. Az egyes plébániákról sem indultak körmenetek, hanem minden templomban külön tartottak szentmisét és szentbeszédet:
— Rendelet as iskolákról. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendeletileg hatályon kivül helyezte a volt tanácskormány által kiadoll mindazon rendeleteket, amelyek a nevelési és oktatási intézmények köztulajdonba vételére, valamint a művelődés és oktatás ügyeinek igazgatására vonatkoznak. A rendelet szerint a köztulajdonba vett tanintézetek n konibbí iskolafenntartó kezelésébe és rendelkezésére visszabocsájtandók. A művelődés és oktatás ügyeinek igazgatása terén pedig a régebbi jogállapot állítandó vissza.
— A régi gimnázium lebontása. Legutóbbi .számunknak „Hogyan rombolták le a régi gimnáziumot ?" cimü közleményével kapcsolatban, Fatér Mihály énitőmester annak közlésére kér fel bennünket, hogy az épület lebontását nem az építőmunka\' ügyi tanács határozta ef. Az idevonatkozó Ivatározatoí az illetékes, hatóság még 1919. márciusában, a szovjetkormányzat hivatalbalépése előtt hozta meg, amikor nyilvános pályázatot is hirdettek az épület lebontására. A pályázat eredménytelenül járt le s ekkor n jóval ezután megalakult Epitőmunkaügyi tanácsot bízták meg a kivitellel.
— Fölhívás a huszárokhoz. Kaptuk az alábbi sorokat: Huszárok, kik hősiesen küzdöttetek ötéves dicsőmultu ezredünk sorai között a világháborúban tanúsított vitéz mogotartástokkal méltóvá tettétek magatokat dicső elődeitekhez, a híres székely huszárokhoz, vonuljatok be szép és szent magyar hazánk ismét kibontott ősi zászlója alá. Újra felállítjuk a mi régi 1 l-es huszárezredünket, gyertek és jelentkezzetek a mi laktanyánkban Szombathelyén. A 1 l-es huszár méltó marad rígi jó hírnevéhez. Lépjetek be az önkéntes 11-ik huszárezredbe. Mindenki naponkint 15 -20 koronát és teljes ellátást kap, akinek vitézségi érme is van azonkívül, 2—5 koronát. Négy
• heti szolgálati idő kötelező. Előre piros sípkások I Kriszt Jenő alezredes.
— Kun Béláék szigorú őrizet alatt. Bécsből jelentik, hogy az a hir, mintha Kuii Bélát és társait Heidelműhlből elszállították volna, nem felel mog a tényeknek. Ellenkezőleg valamennyit szigorú őrizet alatt tartják.
— Elutaztak a pesti gyerekek. Tegnap reggel a hat óra 35 perces különvonattal indultak vissza Budapestre a Nagykanizsán és környékén nyaroló budapesti proletárgyerekek. Az illetékes hatóságok szeretettel búcsúztatták az apró vendégeket, akiknek máskor vidám és ragyogó nrcocskáin most beszédesen látszott a lehangoltság, hogy itt kell hagyniok a napfényes, boldog vidéket, ahol olyan jól bántak velük. A megható jelenetnek nagy közönsége is volt s Nagykanizsa a szeretet ezer jelével vett bucsut a hazautazó kis proletároktól. \'
— András Lajost elfogták. A pécsi rendőrség táviratilag értesítette u nagykanizsai rendőrkapitányságot, hogy András Lajost. a hírhedt nagykanizsai A 1. ás-csoport vezetőjét ott elfogták. A letartóztatott terrorista vezért már átadták a pécsi államügyészségnek.
A Nagykanizsai Torna-Egylet szombat délután 5 órakor a polgári iskola tornatermében taggyűlést -tart. A gyűlésen az összes tagok (nők is) jelenjenek meg.
Nyilt-tér.
Nyilatkozat.
A Zalai Közlöny augusztus 19-én megjulont számában „Hogyan rombolták lo a rógi gymnásiumot" cím alatt egy közltimény jelent meg. hol a cikk írója saeinélyemet ugyaite.sak nem kiméivé, borzasztó dühínd ront nekem, mint kótca exisxtenciát Aliit n nyilvánosság elé. Dm inort minden sora merő valótlanság h neok pgyen-kinti cáfolására hírlapi polémiába nem bocsátkozom, csak azt kívánom megjegyezni, hogy a történt politikai változással a városi mérnöki hivatal kót lőmaherének Király fa Székely szaktársaknak a letűnt korszak szereplőinek műszaki főtanácsadói — és mint kommunista intéző-bizottsági tugok --kik tegnap még vörös kommunisták, m.i\'niá- kaza-fiak — nagy okuk vau egy bűu-bakot találni ós magukról a felelőséget ilháritiini. Nem nzólva a kót ur tehetetlenségéről, mert míg ők „privát" munkájukkal saját zaebjü-kei tömték, addig a város dolgai a bitangjában hevert egyik ur parcellázásokon, a másik . a téglagyárán 100-ezreket keresett, - míg lm a városnak egy tervre volt szüksége, azt ido vetődött kéiea exisztenciák-kal kellett elvégeztetni és értéktelen rajzokért a város vagyonát elszórni.
Ha tényleg hazafiak és ha a város érdekeit egy parányit is szemelóit tartották — ugy nem fogadják ul a kommuuiiiták kinevezését mint talamt\'gyei nulszaki lómegbiuott és inléxöbi\'/.ottHitgi szereplésüket. A direktórium mősiaki ügyekben egyetlen vonási htm csinált a/, ó meg kérdecásnk nélkül. A városi luvél-tárban lévó akták (ha ugyan még el nem Hintek) majd ezt íh igazolni
fogják ós hogy kinek az előterjesztésére, milyen módozatokkaló» hogy kell lebontani a gymnáwumot. Ugyancsak a Munkaügyi \'Dinien mikénti felállítására, működésére ós hatáskörére vonatkozó direktóriumi rendelet Király „elvtárs" fogalmazása és név aláirásával van ellátva Ugvis mint tanácsadók és mint inlézóbizottsági tagok módjukban állt minden olyan mőszaki dolgot megakadályozni, mi a város kárára ment, de ezt ónak akkor tették, ha önző érdekűk ugy kivánta. Egyébként a város képe magán hordja a kát „hazafi" 19 éves áldásos működésűk hatását és vájjon mely korszak fog áldásos munkásságuknak véget vetni? Mindentől irtóznak mi nekik munkát, de sápot nem ad, mindig ugy fordítják a köpenyt, ahogy a politikai szelek fnjuak
Megy „kétes exisztencia" nem vagyok, szolgáljon bizonyságul az alábbi okmány :*)
2246/917. Vsolna r t város rendőrkapitányától Nyilvántartási szám 102/1917.
.Katonai ügyben bélyegmuntes Hivatalos bizonyítvány Nchless István 1886 évben Nagy • kanizsán született, római kntliolikus vallású, eemonlgyári igazgató, nős zsolnai lakos, erkölcsi bizonyítvány kiállilisa iránt e hatósághoz benyújtott kérelme folytán, a megejtett nyomozások alapján hivatalosan igazoljuk, hogy 9-<\\n zsolnai tartózkodása ttlatl, ellene rendőri szempontból kiíogán fel nem merült, ///.olna, 1917 évi julius hó 6 án.
Badik s. k. P. H. rendőrkapitány.
Amint látják Kj(ály és Székely urak, nékom csak becsületes munkáért ukad kenyér \'—- ha itt nem, máshol — míg ai Önök tétlenségéért csak itt íizotuek — da vájjon meddig? Munkája után élj\' becsületes szociálistának lenni nem szégyen — de teljes életemben nemzeti szoeiáliMa voltam — és nem máról holnapra kommunista, azután hazafi mint Önök. Már rég kivándorolhattam valnti, do meggyőződésem, „hogy áldjon vngy verjen w»rs ktze, itt élned, hftluod kell". N li. 1919 atig 21.
Schless István
mómol;
\') A* eredeti okiratot magyar és uAmet fordításban Sclilcss nr szcrkosxtó\'égilnkba bemutatta. _
Értesítés.
Van szerencsénk vevőinkkel közölni, hogy hosszú szünet után módunkban van megrendeléseket elfogadni.
Teljes tisztelettel Miltényl Sándor és Fia.
Bútorozott szobát keresek
esetleg évekre is, október vngy november elsejére. Teljes ellátást is nyujlók olöuy-bon részesülnek. Ajánlatokat „TuMóm* jel-Igére o lap kiadóhivatalába kerek. H>
Vasalószón kapható
Teleky-ut 15. szám.
Bl BORHEREMAG
Í1919. évi termés), mindennemű őzelék-, virág- és gazdasági vetőmag kapható Ország Józsefnél, Nagykanizsa, Erzsébettér 2. (Az udvarban). «
Nyomatat! a Inptulnjri •
••Inl Oynrmntl nyomdal mftintósetáhrn
58-Hc évfolyam.
NngykanÍMn, yi9. augusztus 22.
24. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sicrkcsztőaég óh kiadóhivatal;
Fő-ut 13. Bogenrleder-paloU
Interurbán-telefon 183.
Felolöaasorkeaztö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelemik délután4 órakor.
Mlrctelóaoli nyllttór dljsxabáa Mírinf
Egyes K/ám ára 50 fillér.
Románia nem avatkozik az ország belügyeibe éa nem tűri a politikai üldözést.
Budapest, aug. 22. A magyarországi területeket megszállva tartó román csapatok főparancsnoksága ma a következő kiáltványt intézte a közönséghez:
— A budapesti román csapatok parancsnokságának ama igyekezete, hogy o fővárosba élelmiszéreket hozzon, hiábavalónak bizonyult, mivel hogy a magyar hatóságok teljesen szervezetlenül állanak. A parancsnokság minden lehetőt megtesz, hogy a hatóságokat az élelmiszerek* biztosításához szükséges intézkedések keresztülvitelében sküttessq. Ugyancsak a városi hatóságok éraekében a parancsnokság élelmiszer vonatokat szervezett, az összes uszályhhjók-nuk pedig szabadhajózást enge-^fówezott a Dunán, hogy ezekkel i^Lu^llithassanak élelmiszereket ,d vnms részére. A román pa» awicunoknág teljes , szabadságot engedélyezett arra, hogy az üzletek este 9 óráig nyitva legyenek és még egyszer kijelentig hogy a budapesti sajtó és politikai élet teljesen szabad, czeVbeU ügyeit illetőleg, semmi cenzúrát nem gyakorol. A román parancsnokság egyszersmind kijelenti, hogy soha senkinek eszköze nen} lesz oly irányban, hogy bárminemű politikai üldözésnek a szolgálatába álljon. E tekintetben az egész felelősség azokra háromol-jék, kik felhasználva a jelenlegi helyzetet,politikai üldözéseket kezdenek meg. A román parancsnokság kizárólag a rend fenntartására szorítkozik. Budapest, 1919. augusztus 20. Mardarescu tábornok s.k., az erdélyi csapatok főparancsnoka. PanuitescU tábornok s. k., vezérkun főnök. Piamanti miniszter s.k., a román kormány meghatalmazottja.
A német-osztrák béke.
_ Salnt-Germain, aug. 22. Az Eclaire jelenti: A legfőbb tanács keddi ülésén mozgalmat indítottak a német-osztrák békeszerződés megváltoztatásának érdekében. Az angol indítvány ellen, hogy Auszriát már egyáltalán nem kell ellenségnek tekinteni, olasz részről erősen tiltakoztak s a franciák csatlakoztak az olaszok fölfogásához.
Wilson elégedetlen.
Saintgermain, aug. 22. Washingtonból jelentik: Wilson elnök a szenátus külügyi bizottsága előtt kijelentette, nogy Ameriku a maga tizennégy pontját ugy állapította meg, hogy az antant-államok között fönnálló titkos szerződésekről nem volt tudomása.
Beszüntették a magyarországi előnyomulás!.
Béc., aug. 22. Az Abond Jelenti Genfen át Páriából i A békeértekezlet tagjai azt beszélik, hogy a csehek és a délszlávok utasítást k.ptak az ántánttól, hogy a Magyarország elleni előnyoraulast azonnal szüntessék be.
A szerbek leszerelnek.
Saintgermain, aug. 22. Belgrádból jelentik: Az uj minisztérium mai cjső tanácskozásán elhatárolta, hogy a szárazföldi hadsereg három utolsó évfolyamát azonnal leszereli. A kormány reméli, hogy három héten belül az egész szárazföldi hadsereg leszerelését végre tudják hajtani.
A nyugatmagyarországi kórdós.
Népszavazás lesz.
Bécs,\' oug. 22. Az itteni sajtó még mindig a nyugatmagyar-országi kérdés behatása alatt áll. A lapok vezércikkekben tiltakoznak a megszállás ellen és halálos bűnnek bélyegzik a Magyarországgal való fegyveres összeütközést.
a németosztrákok fegyveresen vegyék birtokba a nyugati várme-, gyeket. Fontos körülmény az is, hogy az antant ujabban nagyobb érdeklődést és szimpátiát tanúsít Magyarországgal szemben.
Bécs, aug. 22. A Neue 8 Uhr A be nd blatt a kővetkezőket írja : Az utóbbi napokban az untunt álláspontja a nyugatmagyarországi kérdésben jelenté-kenyen megváltozott. Az antant má már TuwSro\'zottan ellenzi, hogy
Bécs, aug. 22. A Wiener Allgemelne Zeitung a Budapesten működő ántánt-mlssziók egyik vezetőjét szélaltatja meg s
— Az ántánt semmiesetre «em engedheti meg? hogy németosztrák csapatok szálljak meg Nyugatmagyarországot, miután az fölösleges vérontásra vezetne. A hovu-tartozás kérdését csakis pártatlanul vezetett népszavazás útján lehet eldönteni.
Hadügyi rendeletek.
Buda/test, aug. 22. A jövőben átmenetileg a szegedi nemzeti hadsereg uniformisát kell hordani tábori ruhának. A szovjet-uniformisok azonnal kiküszöbölendők. A mugyur hadierő keretén belül az összes kiképzési ügyek vezetésével egy külön szervet biznak meg.
Budapest élelmezése javult.
Bpest, aug. 22. Colban tábornok utasítására Sczérbes\'zkú román tábornok, a rekvirálási bizottság vezetője, a vöröshadsereg élelmezési raktáraiban talált nagymennyiségű készleteket teljesen átengedte a főváros élelmezésének megjavítására.
A Dunántul érvényben
marad a statárium.
Budapest, aug. 22. Az igazság ügyminiszter tegnapi statáriáiir. rendeletére a román főparancs-
Tárgyalják a magyar békeszerződést.
Suint Hermáin, aug. 22. (Hivatalos.) Tegnap foglalkozott elS-ször a legfőbb tanács a Magyarországgal kötendő békeszerződés első föltételeivel. Ez alkalommal a katonai hajózás és a légiközlekedés föltételeit beszélték meg.
nokság ma közzéteszi, hogy a megszállott területekre csupán a megszálló csapatok parancsnoksága rendelhet el statáriumot. A meg nem szállott területeken (igy Nagykanizsán is) a statárium érvényben marad.
— Egyenruha-beszolgáltatás. A nyugatmagyarországi-katonai parancsnokság elrendelte, hogy tekintettel a katonai ruházat és felszerelés nagy hiányára, minden polgári egyén 48 órán belül a még nálo lévő katonai ruházatot szolgáltassa be a nagykanizsai katonai állomásparancsnokság pótraktárába (Honvéd-laktanya). Olyan egyén, akit leszereléskor ^ruházattal a katonaság látott el, ha polgári ruházattal nem rendelkezik, egy rend ruhát visszatarthat. E rendelet 25-ig végrehajtandó. 25-iko. után házkutatásokat fognak tartani ép mindazokat, akik 25-ike után katonai, ruházatot vagy felszerelést rejtegetnek maguknál, letartóztatják.
Fogadd el a szovjet-pénzt 1
Hiába tisztázta a pénzkérdést rendeletileg a magyar kormány, a postatakarékpénztár! pénzjegyeket és az Osztrák-magyar bank jó fehérpénzeit még mindig gyanakodva fogadia a vidék lakossága, sőt egyáltalán nem akarja elfogudni. Ezzel természetesen ártalmas zavarokat , okoznak a pénzforgalomban, amelyek köny-nyen súlyossá válhatnak. Petiig személyesen is meggyőződhetik róla mindenki, hogy a kormány rendelete valóban teljes értékű pénzekké tette az említett pénznemeket, hiszen minden üzletben, minden pénzintézetben és hatóságnál készségesen elfogadják.
A megujulás előtt álló Magyarországnak sürgős ós fontos érdeke, hogy ezek a félreértések a pénz körül mielőbb gyökeresen tisztázódjanak. Ecélból Aáborszki/ Zoltán, az osztrák-magyar bank nagykonizsai fiókjának főnöke a következő hivatalos nyilatkozat közlésére kérte föl a nagykanizsai sajtót:
-~r Mindenkinek be kell látnia, hogy máról-holnapra nem lehet a szovjetpénz helyébe eredeti, kék osztrák-magyar bankjegyeket varázsolni. A ma fennálló állapot csupán átmeneti. Ha elolvassa bárki a kormány pénzrendeletét, akkor tudnia kell, hogy mennyit ér a birtokában levő szovjetpénz és mennyi eredeti kékpénzt fog kapni érte, ha az osztrák-magyar banknál beváltja.
Az átváltáshoz azonban idő kell és első sorban /meg kell várni, míg a bankfiók megkapja azt a mennyiségű kékpénzt, a mely szükséges ahhoz, hogy az átváltást megkezdhesse. Köztudomású dolog az is, hogy a román megszállás folytán és egyéb okoknál fogva Nagykanizsának már tiz nap óta sem Budapesttel sem Béccsel nincs közvetlen postai összeköttetése. Mindaddig tehát, amig a postai forgulom helyre nem áll, teljesen lehetetlen a bankfiók számára kékpénzt ázúllitani.
A lakosság a városokban ép ugy, mint a falvakban, saját magának ellensége, ha az ezidösze-rint forgalomban lévő bankókat átmeneti fizető eszköznek elfogadni nem akarja, már azért is, mert jelenleg a forgalomban levő szovjetpénzon kívül úgyszólván nincs is más fizető eszközünk. Midaddig tehát, amig az osztrák-magyar bank meg nem kezdheti az átváltást, okvetlenül szükséges, hogy akadálytalanul lehessen vásárolni a szovjet pénzzel is. Senki sem rövidül meg, ha ezt a pénzt elfogadja, mert kivétel nélkül minden ember, aki
a.
Zalai, Közlöny
1010. augusztus 22.
n banknál annak Idején maid .szovjetpénzt ad be, megfelelő értékben okvetlenül kékpénzt fog kaprtf érte.
Újból felhívom a közönség figyelmét úrra, hogy az osztrák-magyar bank eredeti (2000 szérián aluli) 200 koronásait és (:«X)0 Rzerián aluli) 25 koronásait teljes értékben, a 20, 10 és 5 koronás postatakarékpénztári jegyeket, valamint az összes 2 és 1 koronás bankjegyeket ugyancsak teljes értékben, a szovjet 200 koronásokat (2000 szeriával kezdődők) és a szovjet 25 koronásokat (3000 szeriával kezdődők) pedig névéitékük egy ötödrészével, vagyis 40, illetve 5 koronával fogja a bank kékpénzre beváltani.
Üiuguszius 26-án jön a színtársulat.
Amint megírtuk, Somogyi Kálmán győri színtársulata kapta meg szeptember—októberre a játszási engedélyt a nagykanizsai színkörben.
A társulat összeállítása elsőrendű. Csupa előnyösen Ismert nevü, nagyrészt fővárosi művész, akiknek már a neve is garancia, hogy a nagykanizsai Bzinkör annyi sivár év után újból forró sikerű és művészi élvezetben gazdag esték színhelye lesz. Vida Ilona primadonna, Regős Mária hősnő, Nagy Aranka koloratur-énekesnő, VerŐ Márta szende, Csűky Szera énekes \'szubrett, Ballal Manci énekes-táncos szubrett, Szigeti Tercsi, Németh Annus, Falussy István bonviván, Somogyi Kálmán igazgató és naturburs, Földessy Sándor hős-és jellemszinész, Poór Miklós lirai szerelmes, Róna Zoltán tánckomikus, Szántó Jenő jellemszinész, Dózsa István buffó és Szappanos Dezső baritonista neveit fölösleges kommentárral kisérni. A színházi lapok és rovatok közönsége enélkül is jól ismeri őket, sőt fotográfiáikat- is. A művészi személyzetet kiegészíti a husztagu kitűnő női és férfi énekkar és a tizennyolc tagu színházi zenekar Müller Mátyás karmester szakértő vezetése alatt.
A színtársulat aug. 26-án érkezik meg Nagykanizsára s a szükséges próbák után szeptember 2-án tartják meg az első előadást. A szezont Farkas Imre nagysikerű énekes vígjátékával, a „Túl a nagy Krívánon" c. darabbal nyitják meg, amelyet három estén át adnak egymásután. A színtársulat művészi programm-ját természetesen a fővárosi színházak műsorának szinevirágából állították össze. Páholybérletet már most is lehet előjegyezni Garamvölgyi és Sxemere különlegességi tőzsdéjében. 9
A társulat megbízásából tegnap Nagykanizsára érkezett Poór Miklós, az Appoló-kabaré tagja, aki a helyárak felől folytat tárgyalásokat-a helyettes polgármesterrel s egyúttal a társulat ideköltözésével járó ügyeket beszéli meg.
A legsúlyosabb nehézségeket a lakáskérdés okozza. Minthogy a városi lakáshivatal további rendelkezésig nem rekvirálhat, a város nem utalhat ki lakásokat a társulat részére. A város művészetpártoló közönségére vár tehát az a szép föladat, hogy önként
ajánljanak föl iakásokat e célra. Fölkérünk mindenkit, akinek ez módjában áll, hogy közöljo cimét lapunk kiadóhivatalával. Az uj társulat tagjai olyan előkelő szerepet töltenek be a magyar művészvilágban, hogya legmesszebbmenő előzékenységre tarthatnak számot a nagykanizsai szini közönség részéről is.
......Htitxix!\'.....
Az alvajárók.
Világol: hullnak szét a semmiben, SiMtve zeng a részeg rekviem. Sorsok zuhannak, népek vesznek el, Fölöttünk véres csillag vesztegel. Elfordult tőlünk mélység és magos, Véres szivünkön roppant láb tapos.
Sirhatjuk újra ; „Pusztulunk,
veszünk, Mint oldott kéve, széthull nemzetünk I"
Miiljó torok üvölt ránk : Pereatl A mellünk gyilkos tőrrel verve át. Szőrit a nagy prés . . . könnyet, vért facsar . . . S egymásba döf kést most is a magyar.
Nem volt elég a szörnyű évezer, Mióta vert faj, egyre vérezel. Nem volt elég a tenger sorscsapás, Nem tett okossá semmi oktatás. Uyy méssz ma is vakon a vég elé. Mint alvajáró a mélység felé.
g. d.
— Az alispán nem érkezett meg Nagykanizsára.
Kolbenschlag Béla dr. Zalavármegye alispánja másirányu elfoglaltsága miatt kénytelen volt egyelőre elhalasztani azt a tervét, hogy személyesen vesz részt a nagykanizsai polgárőrség megszervezésében. Valószínűleg a
I\'övő hónap elején jön Nagy-;anizsára.
— Megjöttek a budapesti lapok. Hosszú szünet után végre újból rendesen érkeznek Nagykanizsára a fővárosi lapok. F.gyen-lőre ugyancsak a budapesti utar sok hoznak mngukkaí néhány példányt naponta, de ezekből is megállapíthatjuk, hogy a magyar sajtó végre újból fölvirulás előtt áll. Budapesten ma négy napilap ielenik meg. A Pester Lloyd, a hivatalos Budapesti Közlöny Bársony Istvái} kitünö kartársunk szerkesztésében, ezenkívül újra megjelenik a Budapesti Hírlap is, mégpedig reggeli és esti kiudás-bsn, Reggeli Hírek és Esti Hírek cim alatt. Mindkét lapot Szöts Pál volt országgyűlési képviselő szerkeszti. Szomorúsága mellett is érdekes látvány az egyes lappéldányokon a román cenzúra nyomtatott ellenjegyzése: Censu-rat / Dr. Olariu. (A név természetesen nem mindenütt ugyanaz.) A lapok ára számonként 40 fülé).
—L UJra megrongálódott a budapesti távbeszélő vonal. Nagykanizsán az utóbbi időben már beletörődtünk, hogy a fővárossal csak legföljebb minden héten egyszer Tehet közvetlen telefonkanesolntot találni. Tegnap újból arról értesített bennünket a postahivatal, hogy a budapesti vonal zavarai folytán a fővárost egyenlőre csak kerülő-uton lehet „fwzni," Lapunk tegnapi számának telefon-tudósitását már Kaposváron át kaptuk.
— Síremléket az agyonlőtt földműveseknek. Társadalmi külömbségre való tekintet nélkül siet az olvasóközönség minden rétege, hogy kegyeletes adom ár nyaival rójja lo háláját a bakónaki vértanuk emléke iránt. Valósággal özönével érkeznek hozzánk hazafias olvasóink adományai, amelyekért itt mohdunk hálás köszönetet mindenkinek, a gyűjtést rendsző bizottság nevében. A mai napon a következő ujabb adományok érkeztek be lapunk kiadóhivatalához: Karlovics József városi tanácsos ujabb gyűjtése 444 K. Weiser János mérnök 200 K. Berényi Árpád ékszerész 50 K. Steiner Miklós 40 K. Mil-hoffer Ödön 10 K. Külön mondatot kell szentelnünk Pacsics Pataki Lajos délivasuti kalauz hazafias buzgalmának, aki lelkes utánjárással 2047 koronát gyűjtött össze a nemes célra, Gyűjr tésünk összege a mai napon ber folyt adományokkal együtt 8094 korona 30 fillérre emelkedett. Tudomásunk van róla, hogy a városban többen már eddig is jelentékeny összegeket gyűjtöttek, de a gyűjtést egyenlőre még folytatni akarják. A gyűjtés előreláthatólag olyan magas összeget ér el, hogy a bizottság valóra válthatja szép tervét s a síremléken kívül tekintélyes mennyiségű pénzt juttathatnak a vértanuk hátrahagyott családjai részére is.
— Elhelyeslk a* állás nél-kt&I maradó póatásokat. Az állami intézmények régi sztátu-szának helyreállítása folytán a közeljövőben sokan maradnak állás nélkül a posta és táviró-hivatal személyzetéből is. Nagykanizsa társadalmának vezető köreiben dicséretreméltó mozgalmat indítottak, hogy a derék nostásokat és távírászokat, akik a szovjet-uralom egész tartama alatt olyan szépen és hazafiasait viselték magukat, nem szabad az állásnélküliség szenvedéseinek kitenni. Fölkértek tehát minden hivatalt és irodát, ahol szentély-zetszapoi\'itásra van szükség, hogy részesítsék okvetlenül előnyben az állás nélkül maradó postai alkalmazottakat, akik hűségük és hazafias szolgálataik révén méltán tarthatnak számot erre.
— Helyreállt már a távíró Szerbiával. A jugoszláv sajtóiroda jelenti: A magyarországi helyzet megváltozása és a határzár okainak megszűnése következtében megtettük a rendelkezéseket, hogy a telefon- és távíró-összeköttetés a szláv királyság és Magyarország között helyre-állittassék.
— Szabad az állatvásár. A hivatalos lap a földmivelési minisztérium rendeletét közli, amely szerint Budapest és a nagyobb fogyasztási piacok hus-szükségletcinek fedezése és a szabadKcreskedelcm érdekében a szarvasmarhák, juhok, kecskék és lovak külön vásárlási igazolvány nélkül a gazdák, továbbá levágás céljából iparigazolvány-nyal ellátott kereskedők és mészárosok, budapesti bizományos cégek, valamint további intézkedésig az állat- és husforgalmi központ ált;al akár vásárokon, akár közvetlenül az álJattulajdo-nosoknál szabadon vásárolhatók. Az ekként vásárolt állat, akár lábon hajt va, akár vasúton szállítva, szállítási igazolvány nélkül
küldhető Budapestre, vagy egyéb belföldi helyre.
Nyilt-tér.*>
A Zalai Közlöny nug. 21-iki számában megjelentekre mint a városi mérnöki hivatal vezetője alábbiakat kérem közzétenni:
1. Magángyakorlatot ép úgy, mint az orvosoknak és ügyésznek a szervezési szabályrendelet alaoján jogunk van folytatni.
2. Sem az intézőbizottságnak, sem a munkástanáosnak tagjui nem voltunk. Mikor megkérdeztek műszaki kérdésekben közreműködtünk.
3. Szaktanácsadókat béke idejében is igénybevett a város. (Hollós államtitkár, Rauscher műépítész, a belügyminisztérium műszaki osztálya,) talán vannak oly megbízhatók, mint Schless cementgyári igazgató.
4. A diktatúra alatti hivatalos működésünk elbírálását az illetékes fórumok teljesitik. Városi szolgálatunk megítélésére a zsolnai rendőrkapitány bizonyítványának birtokosa tán még sem illetékes.
Tisztelettel Király Sándor
v. milsr.nki tanácsnok,
T.
Schless, Fatér uraknak,
volt „munkaügyi bizlos"-oknak Nagykanizsán.
Hírlapi vita *— különösen a szenny és huzugságok zúgó áradatában • - nem alkalmast tények kiderítésére.
A rémuralom idejében is szakszervezetben, népgyűlésen, direktóriumnál nent egyszer nyilt szilien állottam ki Önökkel szemben a küzdőtérre, most nyugodt lélekkel várok az igazság törvényes megállapításáig.
Nagykanizsa, 1919. aug. 21.
Székely Nándot.
*) Az o rovntbnn kfizoltvkórt num váltul folol/ísségct n sjEuikcszt<\'>
12122/1919.
Tárgyi Pályázati hirdetmény 1
középiskolai tanári és 1 torna-
tanitói állásra.
Pályázati hirdetmény.
A nagykanizsai róni. kath. főgimnáziumnál betöltendő 1 középiskolai (magyar-latin szakos) ta-• nári és 1 tornatanitói állásra pályázatot hirdetünk:
A középiskolai tanári állás javadalmazása 2600 kor. évi kezdőfizetés és 700 kor. évi lakbér, n tornatanitói állásé 2000 kor. évi fizetés és 420 kor. évi lakbér.
Pályázati határidő 14 nap.
Pályázati feltételek a városi tanács iktató-hivatalában bete-kinthetők.
A választás kitűzése iránt a pályázati kérvények beérkezte után intézkedünk. Pályázati kérvények a városi tanács iktatóhi-vatalába nyújtandók be.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1919. aug. 21.
Dr. Prack
h. polgHimojlui,
Vasalószén kapható
Teleky-ut IS. uim.
Nyomatott » Inptulnjdonoaolt Zului én Gyarmati nyomdal mttlntóxBtóbeu
58-Mk évfolyam.
Nagykonizsa, 1919. augusztus 23. Szombat.
25. sz4m.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
SxcrkcHztfltiég ón kiadóhivatal;
Fő-ut 13. Bogenrleder-palota
Iiiloriirbaii-tcltífoii 183.
Felolöonzerkea^tö ; Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután 4 órakor.
11 IrtH\'.daeU 4* nyllttór itlJmnbA/t MEortnt.
Egyes szám ára 50 fillér.
HÍREK.
ígértek
proletáruralmat éa uralkodtak e helyott a haramiák. ígértek földi menyországot és adtak üres piacot, hamis bankót és knucsukát. ígértek békéi és megtetézték a szörnyű világháborút egy még szörnyűbb, egészen reménytelen mészárlással. ígértek világforradalmat és a világ munkássága undorral tagadta meg segítségét n hóhéroktól, rablóktól és dőzsölő heréktől. Ígértek egyenlőséget és kétszáz százalékkal fölemelt tarifa árán kínlódtunk a vonat tetején, mikor a dologtalan herék vastag szivarral szájukban, dus ebéddel a gyomrukban, különvonatról mosolyogták balekségünket. ígértek vallásszabadságot és olyan bün volt kereszténynek lenni, hogy éjjeli elfogatás, kínzás vagy minden téren való mellőzés volt büntetése. ígérték a dologtalanok ösz-szetörését és megbénítottak minden munkát. ígérték u közerkölcsök megtisztulását és a régi rendszer hatalmasaitól ellopott nadrágokban, ingekben, a régi rendszer kisajátított kényelmében tivornyáztak. ígérték n fajok egyenlőségét és az autózás, a szabadjegyei utazás a legszigorúbb születési kiváltság lett. ígértek kulturát éa tönkretettek iskolát, irodalmat, művészetet. Nem alkottak semmit, de szétdaraboltak mindent, amit eddig ez a Bzegény ország alkotott.
— Elfogadják már a piacon a postatakarékpénztári péazt. A vidék hazafias lakossága közt is mindinkább tért hódit az a megértő, helyes felfogás, hogy a kormány pénzügyi rendelkezéseinek érvényt szerezzenek. Ma már a kanizsai piacon is széltében épen ugy elfogadják a postatakarékpénztári pénzjegyeket, akár n kékpénzt. Ugyanilyen hírek érkeznek a Dunántul más városaiból is, ahol mindenütt akadálytalanul lehel fizetni a kormány által törvényes fizetőeszközül elismert takarékpénztári pénzekkel. A lakosságnak ez a megértő, hazafias magatartása biztos reményt nyújt arra, hogy uj Magyarország simán és minden rázkódtatás nélkül fog átsiklani a pénzügyi átalakulás nehézségei* közt is.
- A* N. T. E. köcgylilése. A Nagykanizsai Torna Egylet vasárnap délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében
^ndkivüli közgyűlést tart, melyre összes tagokat tisztelettel •neghivjn a vezetőség. Tárgysorozat : t. Titkári ielentés/2. Pénztári jelentés. 3. Az alapszabályok módosítása. 4. Esetleges inditvá-
A fUggetlenségl párt Ulésc.
Budapest, aug. 23. A függetlenségi párt választmánya ma d. u. ülést tartott. Az olnök beszámolt a kormány jnegalakulá-sáról és azon atajaküjkról, amelyek miatt csrt^JlS^utolsó percben tudtak~Sze$anrol csapatokat indítani. A szegedi kormány közreműködött abban, - hogy az antant összes államai és a párisi legfőbb tanács idején információt szerezhessen arról, hogy a /^/(//-kormány nem volt egyébu mint a bolsevizmus folytatása.
Nem jelent meg a Reggeli Hírek.
Buda/test, aug. 23. A Reggeli Hírek mai száma papirhiány miatt nem jelenhetett meg.
Bonyodalmak a titkos szerződések körül.
Amerika neheztel az antantra.
Versailles, aug. 23. AsEcho de Paris kU18n tudósítója jelenti Washingtonból! Wllson elnök a Fehérházban többek közt a következő kijelentést tette a szenátus tagjai előtt t
—• Párlsba érkezésem előtt nem volt tudomásom azokról a titkos szerződésekről, amelyek egyes ántánt-államok között létrejöttek, noha ezek a szerződések már érvényben voltak okkor, amiKor az ántánt az EgyeaUlt-Államokat a központi hatalmait ellen csatlakozásra birta.
Uj kormánybiztosok.
Budapest, aug. 23. A magyar kormány Herbst Géza alispánt Vn8vármcgye, Sonntag Jenő nyugalmazott főispánt pedig Mo-sonyvármegye kormánybiztosává nevezte ki.
A mexikói affér.
Washington, aug. 23. Amerikai csapatok mexikói területre hatoltak. Két banditát, akik amerikai repülőkkel erőszakoskodtak, elfogtak. Az egyiket agyonlőtték.
A rajnai tartományok.
Amsterdam, aug. 23. Wilson a szenátorok előtt\'kijelentette, hogy Amerika ké- ytelen lesz a rajnai tartományokban 15 évig csapatokat tartani.
Bzámosait Ingyen engedte át az átszállítás céljára.
— A színházi helyárak
megállapítása felől ma délután négy órakor tanácskozik a képviselőtestület szinügyi bizottsága.
— Megindul a forgalom Jugoszláviával. A Magyarország és Horvátország közti megrongált vasúti pályatest helyreállítását ma éjjel fejezték be. A pályatest átvételére ma egy jugoszláv és egy magyar bizottság száll ki. Csáktornyára Triesztből husz vaggon zsir érkezett Budapest részére, amelyet e hó 26-án fognak tovább szállítani. E hónap 28-án már rendszeres vasúti forgalom indul meg Magyarország és Horvátország közt, de utazni csak konzulátusi engedélylyel lehet. A távíró- és telefon vonalak helyreállításán most dolgoznak. Ehhez fűződik egy dombóvári. jelentés, amely szerint ott ma várják Pécsről az első vonatot és minden intézkedés megtörtént arra nézve, hogy a napokban már meginduljon Pécs és Budapest kőzött a vasúti forgalom, Magyarország és Jugoszlávia között ezzel helyreáll a kereskedelmi összeköt t etés.
— Az iparosok a polgárőrségben. A nagykanizsai ipartestület fölkéri katonaviselt tagjait, hogy a polgárőrségbe való belépés céljából 24-én é* 25-én délelőtt Neusiedler Jenő testületi jegyzőnél jelentkezzenek. Az elnökség.
nyok, melyek a közgyűlés megkezdése előtt a titkárnál beje-lentendők. 5. A tisztviselők és a választmány megválasztása. — Ma d. u. 5 órakor taggyűlés.
— A Deák-emléktábla a városi muneumban van. Tegnapelőtti számunknak Idevágó közleményével kapcsolatban Halis István, a városi muzeum igazgatója a következőket közli: Az emléktábla a kissé nagyzolva városi muzeumnak nevezett egy szobából meg egy előszobából álló helyiségben van, ahonnan fcnállása óta semmiféle nevezetes tárgy, mely egybefügg Kanizsa történetével, ol nem kallódott. A lebontott régi gimnáziumból az emléktáblán kivül még ide-szállittattuk az alapkőben talált s oda 1868 rnáius 1-én elhelyezett kilenc darabáruiét és pénzt, valamihl az észak felöli homlokzat kapuja fölött állott, „Az erénynek tudománynak" föl-
irásu hosszúkás ködarabot. Egy pergament emlékirat is volt az érmek mellett, ez azonban tönkrement és megfeketült. Csupán a következő aláírások olvashatók rajta: Koch Mihály, Aventi György, Wajdits József, Kollarits János v. tanácsos, Tápczos Róza, Harmat Gergely (piarista). Végül a részletes kimutatás elkészítése előtt már ezúttal meg kell köszönnöm Szántó Lajos építőmester ur szívességét, mellyel a felsorolt tárgyakat á legnagyobb készséggel átadta, sőt saját nap-
— Síremléket az agyonlőtt földmilveseknek. A bakónaki vértanuk síremlékére ma a következő adományok érkeztek be lapunk kiadóhivatalához: Crósz Ernő 100 K. Weiszbergcr Kálmán 50 K. N. N. 70 fillér. Gyűjtésünk összege ezzel 8245 koronára emelkedett.
— Javltóvizsgálatok. A
főgimnázium igazgatósága a következők közlését kéri: Az egy és két tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott tanulók javitó-vizsgálatot tehetnek. A javítóvizsgáiét szept. hó 13-án és 14-én lesz. A két tárgyból elégtelen osztályzatot nyert tanulók a főgimnázium tanári karához Intézett kérvényüket szept. 1-Ig adják be. Rendes bizonyítványokat fognak kapni a tanulók a megsemmisítendő osztályozás nélkül kiadottak helyett. Érettségi vizsgálatra aug. 31-ig kell jelentkezni. A végbizonyítványok megsemmisíttetnek, tehát bcadandók. At érettségi vizsgálat ideje szept. 1. és 15-ike között lesz. A be-iratások napját ujabb értesítéssel adjuk hírül.
— ICtgolyózás. A Polgári-Egylet választmányának tegnap tartott ülésén a választmány az alább fölsoroltakat politikai magatartásuk miatt a tagok sorából való kilépésre szólította föl: Pállfy Zsigmond, Lukács Ernő, Giirtner Antal dr., Kertész József, Almási János, Szabó Mihály dr., Wehry Hugó, Pollák Lájos, S/amuelly Ottó, Balázs Ernő, Sabján Gyula dr. Tudomásul vette a választmány, hogy Viola Ignác dr., Dezső Abdáiéi Havas Hugó dr. az egyesületből önként kiléptek. (E közleményt a Polgári-Egylet választmánya küldötte be szerkesztőségünknek A sajtójogi felelősség a beküldőket terheli.)
— Szeptember 1-lg letelepedési engedélyt kell sze-rezniök az Idegeneknek. A tegnap délután tartott tanácsülésen behatóan foglalkoztak a Nagykanizsán tartózkodó idegenek ügyével. Határozatba, ment, hogy mindazok, akik az utóbbi két év során költöztek Nugy-kanizsára, kötelesek igazolni, hogy erkölcsileg nem esnek kifogás alá s a község megterhe1 \' lése nélkül tudnak gondoskodni megélhetésükről. A községi törvény értelmében csak ilyen egyének kaphatnak letelepedési engedélyt a város területén. A lakáshivatal mindazokat, akik 1917. augusztus t-e után költöztek a városba, fel fogja szólítani, hogy szerezzék be a letelepedési engedélyt. Aki ezen záros határidőn belül —T szeptember- l-ig — meg nem teszi, azt a városból elto-loncolják. Szigorú bejelentési kötelezettség alá- esnek a háztulaj-
2. Zalai Közlöny
1919. augusztus 18.
donosok ís, akiknek kötelesség-e az ilyen lakóikat bejelenteni. A tanács ezután a színtársulat játszási engedélyével foglalkozott és ti Mzinügyi bizottság javaslata alapján a játszási engedélyt megadta. Holnap délután 4 órakor egy bizottság fogja megvizsgálni az arénát és meg fogja állapítani, vájjon a tűzrendészet követelményeinek megfelel-e ? A tanácsülés még hat uj iparigazolványt adott ki s ezzel az ülés véget ért. Iparigazolványt nyertek: Szántó Vilmos ingatlanforgalmi ügynök, Gál László üveg- és porcellánkereskedő, Llchtscheimll rál vas- és vegyeskereskedői mi ügynök, Tóth Sándor vegyeskereskedő, Blen Gábor fűszer-, csemege-, gyarmatáru- és déli-
SMimölcskereskedö és Döbrentei
ábor szabó.
— Hétezer idegen Nagykanizsán. Nagykanizsán a rendőrség kimutatása szerint jelenleg közel 7000 idegen egyén tartózkodik. Az idegenek legnagyobbrészt budapestiek.
— Belratások a felsőkereskedelmi Iskolába. A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola igazgatósága értesiti az érdekelteket, hogy az iskolába \'való be-iratások szeptember hó 1., 2. és 3-án lesznek. Szeptember 1-én azokat a tanulókat veszik fel, akik nagykanizsai* illetőségűek, vagy az iskola körzetéhez tartozó helyen laknak. Szeptember
2-án és 3-án a vidékiek iratkozhatnak. Azoknak Is most kell beiratkozni, akik már előbb jelentkeztek felvételre. A beiratá-sok délelőtt 9—12-ig és délután
3—5-ig tartanak a Csengeri-ucca 10. szám alatti iskolai épületben. „— A női szaktanfolyamra az igazgatóság szeptember hó 2-án és 3-án délután 3—5-ig veszi fel a jelentkezőket. Akik tandíjmentességért, vagy kedvezményért folyamodnak, intézzék kérvényei-\' ket a hitközségi irodához. (Zrinyi Miklós ucca 33. sz. I, emelet.)
Tárgy": RoquIrAlt lakások bojelontésc.
Hirdetmény,
Felhívatnak azon ház- és lakástulajdonosok, kiknek lakásáhn f. évi március hó 21-iko óta valakit beköltöztettek, hogy a lakáshivatalban U nap alatt (városház, középső lépcső, I. etn.) délelőtt 0—12 óra között személyesen jelentkezzenek s esetleges kártérítési igényüket is bejelenthessék.
Kormányrendelet értelmében az összes folyó évi március hó 21-iko óta rcquirált lakások felülvizsgáltatnak. F.zen felülvizsgálat a helyszínen fog eszközöltetni a bejelentések megtörténte után.
Szigorúan felhivatnak mindazok, kik Ilyen rcquirált lakásban helyeztetlek cl, hogy amennyibon még módjukban áll, előbbeni lakásukba azonnal költözzenek
Nagykanizsán, 1010. évi augusztus 2.1.
Novai Imre s. k.,
V. aljegyző, a Inkasliivatal elnöke, a rekvirált lakósok felülvizsgálatával megbízott tisztviselő.
Felhívás.
Felhivatnak az összes ház- és lakás tulajdonosok, hogy üresen álló vagy meg-ürosedö lakásukat u v. lakáshivatalbun (városház, középső lépcső I. cm.) be jelentsék.
Figyelmezteti a lakáshivatal az összes érdekelteket, hogy a lakáshivatni megkerülésével semmiféle helyiséget kiadni
Nagykanizsán, 1010. évi aug. hó 2íi-án.
Novai Imre s. k.,
lakáshivatal elnöke.

Nyilt-tér.*
Válasz aa ügyvédek bojkottjára.
E lap f. hó 18-iki számában „A társadalmi bojkott" cimü cikk keretében szentélyem szerint megtámadtatván, azt hiszem elemi jogom magam ott védeni, ahol a támadás ért s azért kérek soraimnak Itt helyet.
Mindenekelőtt előrebocsátom, hogy a cikkről csak most szereztem tudomást, különben már korábban megadtam volna válaszomat.
Ezek után pedig a következőket tartom szükségesnek megjegyezni :
Hogy én a szovjet-uralom ideje alatt miért vállaltam állást s hogy viselt hivatalomat hogyan és mily szellemben töltöttem be? — erre kimeritő részletességgel megfelelek az illetékes ügyvédi kamara előtt, még peg minden külön felhívás bevárása nélkül. Anyit azonban itt is megkell mondanom, hogy hivatalt azért vállaltam, mert mint Jugoszláviából családommal együtt kiutasított, állás nélkül levő s vagyonnal nem rendelkező embernek létkérdés volt az, hogy állást kapjak s munkám után családommal együtt megélhessek.
Azt hiszem, hogy a mindennapi kenyér elnyerhetése oly alapos ok, melyet minden\' igazságos és józanul gondolkozó embernek el kell fogadnia.
Állásom pedig nem volt exponált politikai állás, mert ?hisz a mezőgazdasági termelőszövetkezetek központjában dolgoztam, ahol eleinte statisztikai adatok blankettáris munkáját végeztem, utóbb mint a kisgazdák tanácsadója működtem.
A cikk tendenciájával és Tamás lános ügyvég ur soraival szemben személyemet illetőleg az igazság az, hogy én szakmámban már a /Cdro7y/-kormány alatt sem tudtam kenyérhez jutni. Tanúm erre többek közt maga Tamás ügyvéd ur is, akinél szintén kerestem alkalmazást, de nem kaptam, ezenkívül mintegy 60 dr. póstai feladó vevénnyel tudom igazolni, hogy a meg nem szállt\'ország minden táján Kísérleteztem alkalmaztatást nyerni, de eredménytelenül. Az igazság az, hogy én nem voltam és nem vagyok önálló ügyvéd, hanem Reményi Zoltán volt per luki ügyvédnek voltam alkalmazottja havi 900 korona fizetésért, amely Ösz-szegből egy hat tagból álló családot kellett eltartani, még pedig február és március hónapokban ugy, hogy nekem itt Kanizsán kellett külön élnem, míg családom Jugoszláviában volt. Az igazság az, hogy vagyonnal nem bírtam és nem birok s hogy mindig a fizetésre, mint egyedüli jövödclem forrásra voltam s vagyok utalva.
Ezek oly tények és igazságok, miket Tamás ügyvéd ur ép oly jól ismer, mint Heurdüs ügyvéd ur, vagy volt főnököm, Reményi ügyvéd ur és több helybeli kollegáik is.
Ily helyzetben tehál joggal érzem .magam sértve azon tényért, hogy nevem szerint megnevezve oly kitételekkel illettettem, mint
•) Az e rovatban közöltekért nem vállal felelősseget a szerkesztő.
aminőkkel a cikk szerint Tamás ügyvéd ur ama bizonyos gyűlésen illetett.
Esküt nem szegtem, mert a szovjet-kormányzatban részt nem vettem, egyszerűen éltem ama emberi joggal, hogy magam és családom életfentartását biztosítani akartam.
Visszautasítom, hogy én a testületre szégyent hoztam volna.
De sértőnek találom azt is, hogy a cikk neveket s különösen az én nevemet Is felsorolja, mert a vád még nem bizonyíték.
Társadalmi bojkottnak csak azzal szemben és csak akkor lehet helye, akivel szemben valami diffamáló tény az arra illetékes fórum által már meg van állapítva.
Ezek után soraimat azzal fe-iftttem bo, hogy felhivom az cr-kolcsbiró ügyvéd urakat arra, hogy jobb Tett volna, ha annak idején munkál és kenyeret adtak volna szegenysorsu ügyvéd és ügyvédjelölt kollegáiknak, még ha az egy kis megerőltetésükkel járt volna is, de ne vájkáljanak most azok becsületében, akiken akkor segíteni nem tudtak vagy nem akartak, amidőn azok hozzájuk fordultak.
Tisztelettel Budlmatz Mihály.
T. Király S&géTy uraknak
a letűnt rémuralom műszaki tanácsadóinak
Nagykanizsa.
A hírlapi vita csúnya és nem komoly emberekhez illő. Mindkét részről a lélekre és zsebre gyil-kolólag hat — a nagyközönség pedig jókat mulat rajta, de ezt a vitát önök provokálják. Mert ahelyett, hogy a rombadő(t ország fölépítése munkájához látnának, egy ember megsemmisítésére újságcikkeket komponálnak és hogy ezt palástolhassák, a város által fizetett tisztviselővel és papírján gépeltetik le, — adják a lapoknak. Tervük az volt, hogy vagy megszököm Kanizsáról, vagy megtámadom c lap fe-lelősszerkesztőjét és akkor politikai hajsza lesz belőle I Furfangos kis tervük nem sikerült, ellenkezőleg megsemmisítésemre és becsületem lerombolására készült vázlatuk sz ipjerveket készítenek, (vájjon ez mennyibe került a városnak?! — arra késztet, hogy akár élve, akár halva itt maradiak. Sőt tervezetükhöz még néhány adattal szolgálok: miért Istenemre, nem kérek pénzt).
1. Székely ur a kommunizmus alatt mindig és mindenütt azért támadta a Munkaügyi Tanácsot és annak két biztosát, mert a) politikailag megbízhatatlannak tartotta, b) mert szelleme a kommunizmussal meg- nem egyezett 20° „ haszonra dolgozó kapitalista intézmény volt, mire c) az ön Budapestre történt fölterjesztésére ezen kapitalista intézményt szétoszlatták és végül d) akkor ugy-e ilyen szelek fújtak?
— A tizesbizottság figyelmébe. —
2. a) Király ur — a kommunizmus alatti távollétemben helyiségeimet lakásrekvirálás ürügye alatt fölnyittatá íróasztalomat kiürítve — egy politikai megbízott jelenlétében bizonyítékok után kutatott, hogy engem a vörösterrornak k iszolgáltathas-
son, b) ilyet nem talált, de — takarítónőm előtt elejtett ama kijelentésemet — hogy amig a kommunizmus tart, vissza nem térek — felhasználta, minthogy Wicn-be történt téves informá-tióm alapján előbb tértem vissza — lakásomat alig tudtam megmenteni, c) kijelentésemért pedig majdnem én is a terrorvke&be jutottam.
Ha már most az Önök által kidolgozott tervet a világosság felé tartjuk, a következő eredmény olvasható róla:
Nagykanizsán csak Önöknek szabad dolgozni, ez csak az Önök szabadalmazott helye, miért is Schless, ki minden áron dolgozni és élni akar, akár vorÖ9, akár más milyen terror utján ismét eltávolítandó; ezen célra felhasználandó minden eszköz — többek között — becsületének lerombolása, minden vállalkozása elé akadály gördítése, mint igen kellemetlen rilak, ki a küzdő várost csatornázni akarja, hogy abban minden szenyt és piszkot levezessen, — eltávolítandó.
így világítom meg az Önök tervüket, melynek elolvasását az élei egyetemén tanultam, hol azt hiszem még azt is megtanultam, miként Ienet csövek nélkül csatornázni, szennyet, piszkot és hazugságot levezetni.
Hinni merem, n hogy ezután csend lesz és végül belátják, hogy nem én vagyok a forradalom által fölvetett kétes exiszten-ciák legszomorúbb alakja és akkor maradtam illő tisztelettel
Schless István csatornázási vállalkozó.
A várossal szemben kijelentem, hogy ezen műszaki műveletemért díjazást nem kérek. Schless.
12080/1919.
Tárgyi A budapesti államrendőrség őrszemélyzetéfjek szaporítása.
Hirdetmény.
Belügyminiszter ur rendeletére közhírré teszem, hogy a budapesti államrendőrség Őrszemélyzete jelentékeny mértékben meg fog szaporittatni. Akik hivatást éreznek magukban a rendőri szolgálatra, haladéktalanul jelentkezzenek Budapesten az államrendőrség őrszemélyzetének főparancsnokságánál Mosonyi-u. 9. sz. alatt. Jelentkezők személyi okmányaikon kivül tartoznak az elsőfokú rendőrhatóságtól megbízhatóságukat igazoló bizonyítványt is bemutatni.
Egyben figyelmeztetem a budapesti államrendőrség állományába tartozó távollévő őrszemélyzeti tagokat, hogy szolgálattételre azonnal jelentkezzenek, mert különben állásukat vesztik.
Nyugdíjas őrszemélyzeti tagok, ha magukat szolgálattételre képesnek tartják, szintén jelentkezzenek.
Nagykanizsán, 1919. aug. 22.
, Dr. Prack
h. polgármester.
Tanuló ós kifutóleány
felvétetik Schullzor Géza órán- és ■üzletében, Nn#yknnizsAii.
Bútorozott szobát keresek
esetleg évekre is, október vagy növemboi elsejére Teljes ellátást is nyújtók olóny-ben les/.osülnek. Ajánlatokat .Tartós* jel igéro e lap kiadóhivatalaim kérek. 1U
Nyomatott a laptulajdononok : Zalai
óh Gyarmati nyomdai mttintézetéb
58-ik évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. nugut/tua 25. Hétfő.
26. tzáni.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
FelelöttaAorkei&ttf:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Fő-ut 13. Bogenrieder-palota
Interurbán-telefon 183.
Clemenceau jegyzéke
Bpest, augusztus 26. Clemenceau a békekonferencia elnöke szombaton délután a következő táviratot intézte a Budapesten székelő szövetségközi katonai bizottsághoz:
— A szövetséges és társult hatalmak ujabb vizsgálat tárgyává tették azou értesítéseket, amelyeket a Budapestre küldött misszióktól és más forrásokból kaptak ós a következő határozatra jutottak:
— A szövetséges éa társult hatalmakban erős a vágy, hogy a magyar néppel tartós bókét kössenek. Nem nyújthatják azonban ezt addig, inig a jelenlegi kormány van hutáimon. Kz a kormány nem a nép akaratából létesült, hanem egy rendőrcsoport által végrehajtott államcsínynek köszönheti létét. A kormány feje a Habsburg-család egy •tágja, azé a Habsburg esnládj, amel^. politikája és becsvágya következtében nagy mértékben lelelós azért a szerencsétlenségért, amely alatt az egész világ szenved, s még soká szenvedni log Az a béke, a melyről ezzel a kormánnyal tárgyalnak, nem lehetne tartós béke és ezt a kormányt nem részesíthetnék abban a segítségben, amelyre Magyarországnak oly nagy szüksége van. Ha erre Jófcfcei főherceg azt hozná fel ellen vetésül, hogy ő hajlandó magát a szövetséges ós társult hatalmakkal váló tárgyalások meg kezdése végeit a nép megkérdezésének próbája alá vetni, erre az a válaszunk, hogy minket ez sem elé-gitene ki. A választások ezeselhcn egy oly kormány közigazgatása alatt történnének, amelynek élén-maga a főherceg áll Magyarország jelenlegi szerencsétlen helyzetében nagyon nehéz választások Utján megkapni a népakarat ténylepes kifejezését. Kzek a nehézségek legyőzhetetlenek lennének, ha a választások egy Habsburg ellenőrzése alatt történnének. Még ha az ily módon megválasztott nemzetgyűlés az ország tényleges akaratát képviselné is, nem hinné azt el senki
Az európai béke érdekében kénytelenek tehát a szövetséges és társult hatalmak ragaszkodni ahhoz, hogy ez a férfi, ki jelenleg a legfőbb hatalmat a maga részére igényli, visszalépjen ób egy oly kormány appelláljon h népre, amelyben valamennyi párt képviselve van. A
szövetséges és társult hatalmak hajlandóknak jelentik ki magukat, minden olyan kormánnyal tárgyalásokba
A főherceg kiáltványa.
Bpest, aug. 25. József főherceg, tábornagy a következő kiáltványt bocHájlotta ki:
A magyar néphez!
A legsúlyosabb válság vészteljes óráiban felszólításra vállaltam szeretett hazánk vezetését. Csak az a tudat bátorított erro, hogy talán segíteni tudok azokon, akikhez véremet legbensőbb kötelékek csatolják : szeretett honfitársaimra. Csak az tv szándék vezérelt, hogy a szenvedésekből kivezessem őket egy jobb jövő küszöbére. Mert amiko,)-látom, hogy hazánk sülyedésébíí felemelkedőben van, látom, hegy a választások előkészítése akadálytalanul megindulhat olyképen, hogy a nemzet igazán saját akaratára alapítja jövőjét, működésemet befejezettnek tekintem ós a kormányzói hatnlmat a nemzet kezébe visszaadom. Az én szentélyein legyen akadálya annak, hogy eddigi ellenségeink barátainkká váljanak és a népünk felemeléséhez szükséges eszközökkel megsegítsenek. Kormányzói tisztemtől visszalépek, de jóban és rosszban itt maradok továbbra is, hogy szolgálatába álljak hazámnak, amelyért élek és halok utolsó leheletemig. A magyarok Istene áldja meg ós virágozíassa fel szeretett nemzetemet és hazámat.
Budapest, 1919. aug. 23.
József főherceg sk. tábornagy A kormány lemondása.
Bpest, aug 85. Az ántánthatal-mak által Budapestre ktlldött katonai bizottság Clemenceau táviratát tegnap délután megküldöttók József főherceg kormányzónak, aki ezzel fölkereste Friedrich István miniszterelnököt. A miniszterelnök intézkedett, hogy a kormány tagjai nyomban minisztertanácsra tlljinek Ö8 ze, hogy az uj helyzetben a kormányzóval együtt eldöntsék magatartásukat. Rövid tanácskozás után arra az elhatározásra jutottak, hogy a kormányzó visszalép és az egé*z kprmány lemond. Ehhez képest az ántánt budapesti katonai bizottságának a kővetkező" választ kflldték:
bocsájtkozni, mely egy ily módon választott nemzetgyűlés bizalmát birja. Clemenceau.
A szövetségközi katonai bizottságnak Budapest. Uraim I Válaszolva o hó 23-án kelt jegyzékükre, van szerencsénk értesíteni Önöket, ugy József főherceg kormányzó, mint a magyar kormány nevében, hogy a kormányzó és a kormány lemondott ós kérem a szövetségközi katonai bizottságot n szükséges intézkedések megtételére. Fogadják Uraim, megkülöm-böztetett tiszteletem kifejezését. — Budapest, 1919. aug. 23. Friedrích István, miniszterelnök.
Bpesf, aug. 25. A niiniwtertanáes Clemenceau táviratára adott választ haladéktalanul elküldöttn a szövetségközi katonai bizotWágnalc. A válasz\'átvétele után á Mfömvi bizottság maga elé kérette Friedrich István miniszterelnököt és közölte vele, hogy az ántánt nem akar beavatkozni Magyarország bélügyeibe, csupán annak a kijelentésére szorítkozik, hogy oly kormány megalakulását tartsa kivánntosrtak, melyben az összes politikai pártok képviselve vannak. Felszólította továbbá a katonai bizottság a kormányt, hogy »z uj minisztérium megalakulásáig az ügyeket tovább vezesse Friedrich miniszterelnök kijelentette, hogy a kabinet\'néhány napon belül ál fog alakulni és\'hbgy a szociáldemokratáknak két miniszteri tárca és egy államtitkári állás rendelkezésükre áll. A polgári pártok készek elfogadni a munkásság állal kijelölt miniszrereket, de ezzel . szemben elvárják a munkásságtól, hogy ne akarjon befolyást gyakorolni a polgári pártok képviselőinek megválasztására sem.
— A mexikói affér. A párisi Malin jelenti, hogy a mexikói kormány megbízta nevvyorki ügyvivőjét, Hngy az amerikai csapatoknak Mexikóba való bevonulása ellen formálisan tiltakozzék és követelje azok haladéktalan visszavonását. A Chicago Tribunc jelentése szerint Boker hadügyi államtitkár kijelentette, hogy a büntető expedíciót még nem szándékozik visszarendelni. A rab!ók Üldözése tovább folyik. A Daily Nétüs szerint a határszélekon nagy az izgalom, nz ottlakó mexikóiak elhagyóik az Egyesült Államokat. Kgy amerikai katonai repülőre, ki a haláron átrepült, rálőttek. " .
Megj elenik délután 4 órakor.
Hirdetlek í« nyllttér ülJaanbiU axcrlnt-
Egyea szám ára 50 fillér.\'
Az osztrák béke.
Paris, aug. 25. Az osztrák-békeszerződés szerkesztőbizottsága ma bejejezi munkáját s a végleges szöveget átnyújtja a szövetségesek legfelsőbb tanácsának.
Saintgermain, aug. 25. A párisi lapok jelenlik, hogy a békekonferencia a legnagyobb buzgalommal kezdte meg ismét az osztrák békeszerződés tárgyalását, ami valószínűleg Ti tton l sürgetésének ercd/nényo. A lapok véleménye szerint a módosítások száma nem lehetett nagy, sem fontosabb módosításokat nem végeztek. At Ausztriával szomszédos államok magatartásának kérdésében élénk vita volt, mart ezek az államok azt követelik, hogy a Német-Ausztriára kiszabott terheken ne könnyítsenek, A békekonferencia lnugó munkája lehetővé teszi, hogy a legfelsőbb tanács már hétfőre áfíásl foglalhasson az osztrák , ellenjavaslatokra küldendő válasz . tervezete dolgában.
Ausztria és Olaszország.
Saint-Germain, aug. 25. A Cor-riera della Sera jelentése szerint Chancer pénzügyminiszter jelentést tett az olasz minisztertanácsnak párisi utazásáról A miniszl ei tanács megelégedéssel vette tudomásul, hogy Tittoni erélyesen loglnít állási a konferencián az ellen az áramlat ellen, amely Ausztriát, neui Hkarja többé ellenséges áílaip\'nak tekinteni A minisztertanács hozzájárult azon egyhangú elhatározáshoz, hogy az Ausztriára eső kártalanítási terheket el kell osztani a volt Ausztria valamennyi állatna közt.
Európa élelmezése.
Paris, aug. 25. Hoover ezredes ma jelentést tett a legfelső tanács előtt Európa kétségbeejtő téli kilá-tásairól. Ausztriának semmi kőszene, élelmiszerekben nagy szükség van. Hoover legközelebb Berlinbe utazik, hogy Feísószilézia megszállása felől, tárgyaljon\'.
Párís, aug. 25. Hoover kijelentette, hogy a békeszerződések ratifikálása után teljesen visszavonul a magánéletbe.
Hajójáratok Budapest és Baja k*zt.
Belgrád, aug. 25. Ma este megkezdődnek a rendseeres gözhnjó-járatok Budapest ós Baja közt. Budapestről minden szerdán és pénteken oste indulnak gőzhajók Bajára
Távirat és telefon.
Zalai Közlöny
1010. augusztus 25.
Uj hajnal.
Négy sarkán piros kínnal ég A.vénhedt földkerek, És Marsz, roggyant invalid Takarodót vetet.
Ó, hajtsatok térdet szüzek. Anyák ujjongjatok I Áldott és szent hajnaltüzek Hozzák a holnapot.
Nótás, virágos szekéren Uj angyal érkezik . . . És újra Béke és Erény És Boldogság lesz itt.
_ G. D.
— Itt az ősz, A rekkenő hő-ségü nyári napok után hirtelen, minden átmenet nélkül boköszön-töttek a közelgő ősz első hírnökei, se esős napok. Néhány nap óta borús, nehéz, szürke fellegek takarják el Mernünk elöl a* égboltodat kékjét és súlyos eső szemerkél ugy szólván szünet nélkül. Vasárnap este valóságos kis felhőszakadá? kerekedett, amely a késé éjjeli órákig csapkodta a viharvert kanizsai kövezetet, — nagy szomorúságára az esti sétálóknak. Itt az ősz, a falevelek újra lehullanakv Immár hatodszor azóta, mióta a nagybajuszu Wilhelm emlékezeti* Ígérete elhangzott. Hat esztendőt éltünk át azóta, a legsúlyosabb ós a legkeserűbb hat esztendőt, amit az emberiségre mért u sors. Az idei lombhullás talán valóban egy szebb, boldogabb ós békésebb élet kezdetét hozza a megkínzott emberiségnek.
— A világítás. Vasárnap uste sötétben maradt a város, miután a villamos üzem a szén hiány miatt nem szolgáltathatott árainot. Minthogy a szénhiányon a vonatközle-kedés nehézségei mellett egyelőre nem lehet segíteni, olyan megoldást kellett találni, amely legalább a közüzemek zavartalan működését tegye lehelévé. KI célra a meglévő váltakozó áramú vezetékeket használják föl, amelyek révén egyelőre csupán a közhivatalokat, közvilágítást. kórházat, színházat 8 a fontosa bű ipartelepeket látják el. A vezetékek működésbe helyezésének munkálatát már megkezdték és néhány nap alatl befejezik. Az áramot a Merkúr-gyár szolgáltalja. A magánvilágitás mindaddig szünetel, amig elegendő szén lesz erre a célra.
— Mflvész-ast a Polgári Egyletben. A Nagykanizsán nemrégen nagy sikerrel vendégszerepelt művésztársulat ma este, valamint 26-án és 27-én újból érdekesnek ígérkező művészelőadást tart a Polgári Egylet helyiségében. A m A vész-társulat tagjai között van a hangú-Iittos szerzeményeiről országosan Ismert Czeglédy Gyula zeneszerző, aki saját szerzeményeit fogja előadni, továbbá a gyönyörű hangú László Ida operaénekesnő; Gonda
Maca, a petsgő temperamerttumú szubretténekeinő ós táncosnő, valamint Peteffy Iván, a kiválóan szín* patikus énekes bonvivant. Az előadás este fél 8 órakor kezdődik. Jegyek mindhárom estére előre vált-halók Garamvölgyi és Szemere különlegességi dohány tőzsdéjében, este pedig a pénztárnál.
— Síremléket az agyonlőtt földműveseknek. A bakónaki vértanuk síremlékére indított gyűjtésünkhöz ma a következő adományok érkeztek be: Gross Mór 100 kor.. A líusforgftlmi központ nagykanizsai kirendeltségének gyűjtése 200 kor. flyüjtésünk összege wzel 8545 koronára emelkedett,
— Király Ernő Nagykanizsán. Király Ernő a Klrály-win-ház országos nevtl művésze Kovács Margit zongoraművésznővel ós liang-versenyánekoenővel vasárnap este hangversony estélyt tart a Polgári-Egylet nagytermében. A tartalmas és valódi művészi élvezetet\' ígérő estére jegyek Garamvölgyi és Szeműre dohánytőzsdéjóben válthatók,
— Football-mérkőzés. Az N. T. E. football-csapata ma déV-után üt órakor barátságos jellogü tróning-mérkőzést tart a székesfehérvári „Előre" labdarugó csapattul BelépŐ-dij 3 korona.
— Megérkezett az amerikai zsír. Iiudapest éhező, szenvedő lakosságának örömünnepe lesz a legközelebbi napokban. Muraközből hónapok óta először — berobogott .Nagykanizsára az első. vonat, amely Triesztből huszonöt vaggon amerikai zsirl szállit Budapest népének. Hu szonöt vaggon zsir nem sok, de a pillanatnyi nyomoron enyhít 8 az első amerikai szállítmányt hamarosan követi a többi. A roppant értékű szállítmányt antant-katonák kisérték. A vonntot Kanizsáról még tegnap ulnak engedték Budapest felé, ahol hétfőn valószínűleg már megkezdődik az amerikai zsir kiosztása.
— A katonai tárgyak be szolgáltatása. A vármegyei katonai parancsnokságok a polgári, járási és községi hatóságok utján és azok által a polgárság és munkásságnál levő összes fegyverzetet, lőszert, minden katoi.ai felszerelési tárgyat, felső ós alsó egyenruhát, köpönyeget, bakancsot szolgáltassanak be. Még pedig minden község elöljárósága köteles a parancs kézhezvétele után, a kézhezvétel időpontja a járási hatóságoknak jelentendő — 48 órán belül a község-bon összegyűjtött fegyverzetei, felszerelést, ogyenruhát, slb-il a járási halóság székhelyén okmány vállán mellett beszolgáltatni. A járási hatóságok az átvflteket n beszolgáltatás, illetőleg a gyűjtésre vonatkozó parancs kézhez vétele ulán, mely táviratilag elismertetendő hetedik napon előfogalokon a vármegyei katonai parancsnokságok székhelyeire beszállítani és olt okmányvállás mellett a gyüjlött anyagot rondezve
„ vármegvei katonai parancsnokságnak beszolgáltatni kötelesek Azért a katonai parancsnokságok már most szemeljenek ki és rendezzenek be egy gyűjtésre és elraktározásra alkalmas helyiséget. A vármegyei katonai parancsnokságok az átvett és elraktárolt anyagot a kerületi parancsnokságoknak az átvétel után azonnal jelentik A ko •ületi parancsnQkságok a fővezér-ségnek folyó hó 31-ig Írásban bejelentik a» igy összegyűjtött hosz-szú puskák, rövid puskák, géppuskák. kézigéppuskák, gyúl. aknavetők, gránátvetők, lángvetők, lószor, kézigránátok, szureny, derékszíj, konyér-zsák, főzőedény, evőcsésze, hátbőrönd (hátizsák), teljes lovassági (huszár) fölszerelés, toljes tüzérségi-hám, fölszerelés, mozgókonyhák, málhásnyergek, egységes országos jármüvek,\' teljes rend fehérnemű, teljes rend felsőruha, köpönyegek, bakancsok és csizmák számát. Ezen paranos nem teljesítése a legsúlyosabb megtorlást vonja maga után. A parancs végrehajtásáért a parancsnokok ós hatóságok együttesen és egyenkint személyesén felelősek. Ennek megfelelően a 227/hdm. szám alatt kiadott rendelet annyiban szenved változási, hogy nemcsak Szombathelyen, hanem minden megye székhelyén rendezendő be anyagraktár
— Beírások. A nagykanizsai izr. elumi fiu- és leányiskolában a beírások szeptember 1, 2 és 3-ikán d. e. 9—12-ig tartatnak. Klsojén és 2 áo csakis a nagykanizsai izr. hitközség helybeli és környékbuli tagjainak gyermekei vétetnek fel. Bővebb felvilágosítást az iskolai hirdetési tábla nyújt.
A nagykanizsai AHamügyésiságifll 2647/A. 0. 1919.
Felhívás.
A kommunista uralom ulutt elkövetett bűncselekmények u ii. szándékos emb rölés bűntettére való felbujiás, a tulajdon, házasság, haza, vallás, hitíelekezet és osztály elleni izgatás büntetle, lopás büntette, hivatalos hatalommal való visszaélés vétség a stb. alapos gyanúja miatt a következő egyének vannak
őrizetben, -illetveelőzetes letartóztatásban a nagykanizsai törvényszéki fogházban :
Polai János, Holmik Gyula,Jiaucli Ferenc nagykanizsai lakosok, Zoltán János, Bóda Imre, Kendli Antal, Zoltán Gábor, Tóth Be ti József, Horváth Ujos, Weiuhoftcr János nagybakónaki lakósok, továhhá Sneff József, Bárány Antal, Brónyai bajos, Beck Soma, I)r. Havas Hugó, Adlor Béla nagykanizsai lakósok, Lukáos Gyula budapesti lakos, továbbá Vida Ujos, Földes Miklós. l)r. Szabó Mihály, Tibolya József, Veren István, Török József, Vugri-nec Károly, Kommerszka Frigyes, Juhász József, Balázs János nagykanizsai fakósok, Pauno Alfréd szigetvári lakos, Varga Ujos, Kará csonyi Károly, Jancsó Károly, Ka-binovlcs Józsof budapesti lakósok, Bérci bajos, Mursics Ferenc, Kó műves István lelenyei lakósok, Plander Boldizsár, Szénási Kerenc kiskánizsai lakósok, továbbá Dum brava Ignác görgényszentimfei. (!im-mernmnn János bncsuszentlászlói, Kovács József kerecsenyi, Városi István c-epeli, Tóth Géza, Péter József, Herceg István orósztonyi lakÓBok, Erdélyi Ujes magyars/.ent-miklósi, Vég János nngjakabfai, Samu Ujos, Gál János, Anek László nagykanizsai lakósok, Kámán József zalaegerszegi, Mandula Sándor soproni, Alniási János, Tibolt Boldizsár, Horváth Kekó Ujos (t. Mayerhoffer Franciska nagykanizsai lakósok.
Felhívom a közönséget, hogy a mennyibe^ tudomása van olyan bűncselekményekről, amelyeket akár a fentnovezeltok, akár a proletárdiktatúra más szereplői követtek el, tarlua mindenki ha^fias kötelességének a bűncselekmény tényáíjádó-kára vonatkozó adatokat legkésőbb 8 napon belül a nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osztályánál, vagy pedig az államügyészségnél azonnal szóval, vagy írásban bejelenteni.
Névtelen feljelentések elvileg nem vétetnek figyelembe.
Nagykanizsa, 1919 évi augusztus hó 28-án.
VezotőállamügyÓHz távollétében : Dr. Borody Dezső
állnmÜKyésK.
Tanuló ós kifutóleány
felvitetik Sclmitzer Géza órás- <5*
ékszcriu-UzIctóben, Nagykanizsán.
LAPKIHORDÓ
helybeli etófíictók kónbcsltésóliee felvitetik a Xalat Köslöny kiadóhivatalában

Bohányáruda
GRÜNHUT PÁL
Nagykanizsa, Deák-tér 10. szám.
Ajánlok a legjobb minőségben szivarkahüvelyeket, szívarkapapi-rokat, szivar- és szivarkaszopó-kákat, szivurka- és dohánytárcákat, levélpapírokat, képeslapuj-dónságokat, legújabb öngyújtókat bfcnzinnel, tűzköveket, pipákat.
Pontos

Nyömatott a laptulajdonosok: Zalai é« Gyarmati nyomdai mttintésetébeu.
58-ih évfolyam.
Nagykaniam, 1919. augu»»hi» 26. Kedd.
27. szám.

Szerkesztőség cn kiadóhivatal: Fő-ut 13. Bogenrleder-palota
ltitttrurbait-telefon 183.
POLITIKAI NAPILAP
F«lolÖB»ierl£üi!.tö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Sopron magyar akar maradni.
Sopron, aug. 26. Sopronból je lentik: Hatalmas, több eisrre menő eiubar gyűlt *ss*« ina Sopronban, liogy li\'leiíifllje tiltakozó szavát Né-iimlfttttriánftlc NyugAl niAgyarorszégra vonatkozó gonosz tuipir&ciúi ellen A gyűlésen felszólaltuk: Sigray gróf Nyugatmagyarorszég kormánybiztosa, Thumer soproni polgrti -mester és Szercsák Jenő soproni alispénhelycttes. A nagy tstszéssel fogadott beszédek után a gyűlés óriAsi lelkesedé*! 1 olyértehntl lia-UroZAtot. hozott, liogy a legélénkebben tiltnkozik Németauszlriénak minden annektáliai szándéka ellen. Az erről szóló jegyzökönyvek egy-egy példányit aioiinflt megküldöt-lék a niioisztsreinöknek, a külügyminiszternek, az angol, finnéin és amerikai misszióknak és a bécsi magyar követségnek is.
Budapest, aug. 26. Sopronból jelentik: Azok 11 községek, amelyek négy hét előtt még az Ausztriához való csatlakozás érdekében foglaltak állást, ma már megváltoztatták nézetűket és lelkes hazaszeretettel nyilatkoznak a magyar állam. kötelékében való további megmaradás mellett. A beérkezett jelentések szerint 300 németajkú község közül csupán 14 helyezkedett egyelőre még várakozó álláspontra, a többi erélyesen fejez\'te ki, hogy Magyarországhoz akar tartozni a jövőben is.
Az ántánt nem akar Magyarország belügyeibe avatkozni.
Bécs, aug. 26. Az itteni lapok, "gyláUzIk felsőbb utasításra, hangsúlyozzák, hogy a kormányválság eldidézé-•ével az antant egyáltalán nem akart Magyarország belpolitikájába avatkozni. Az antant egyedüli szándéka az, hogy a választásokig olyan kormány vezesse az ország Ügyeit, « melynek pártatlansága minden kétségen felUl áll.
Megjelenik délután4 Arakor,
lllrttot4.uk Í. nyílttól- *H|.a«bA. ..erOU\'
Egyes szám ára 50 fillér.
Távirat és telefon. A kormányválság előzményei.
Bécs, aug. 26. A Neue Freie Presse értesülése szerint Clemenceau táviratának előzménye az volt, hogy a jugoszláv, román és cseh kormányok jegyzéket intéztek e tárgyban a szövetségesek legfőbb tanácsá-
Bécsi hirek az íj kormány felől.
Bécs, aug. 26. A Neue Freie Presse vezető helyen foglalkozik a magyarországi kormányválsággal és kombinációkba bocsátkozik az uj kormány tagjainak névsora felől. A bécsi lap találgatása szerint az új kormány miniszterelnöke Lovász y Károly lenne, aki a külügyminiszteri tárcát is megtartja. Helyet foglalna még a kabinetben Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter, Rubinék Gyula földművelésügyi miniszter, Garami Ernő kereskedelemügyi miniszter, Vá-zsonyi Vilmos igazságügyi miniszter és Peidl Gyula munkásjóléti miniszter. A többi tárca betöltéséről még semmi bizonyos hir. Ugyancsuk a Presse értesülése szerint az uj kormánynak három napon belül kell megalakulnia.
Nagy vasúti katasztrófa Franciaországban.
Páris, aug. 26. Egy Pan felé robogó személyvonat nyilt pályán kisiklott. A heves mozgásban lévő vonat kisiklása olyan erővel történt, hogy a vonat utasai közül heten azonnal meghaltak, húszan pedig többé-kevésbé súlyos sérüléseket szenvedtek.
hoz. A legfőbb tanács ennek a jegyzéknek az alapján lépett érintkezésbe a Budapesten székelő ántántmissziók vezetőivel, akiknek meghallgatása után készüli el az ismert távirat.
A pénzügyi helyzet.
Bpest, aug. 26. A bécsi lapok a magyar pénzügyi élet több előkelőségének nyilatkozatait közlik a pénzügyi kibontakozás kérdésében. A "n\\jilatközatok hangjafend-kivül megnyugtató. A közeljövőben a külföld éé ü magyar kormány között olyan megállapodások jönnek létre, amelyek a pénzkrizis veszedelmét teljesen megszüntetik.
Az osztrák béke.
Paris, aug. 26. Az egyezi etö bizottság, amelynek nz utóbbi hetekben a/, volt a föladata, hogy a német-oszlrák kormány által átnyújtott ellenjavaslatokon adandó választ elkészítse, tegnap befejte munkáját. A szerkesztőbizottság is elkészitette a kisérő jegyzéket. A választ a kisérő jegyzékkel együtt hétfőn délután terjesztik a bizottságok a szövetségesek legfőbb tanácsa elé.
Sopronban nincs statárium.
Bpest, aug. 26. Az igaz-ságiigyminiszter a soproni büntetőtörvényszék \'körzetére kihirdetett statáriális Ítélkezést ma telefon utján visszavonta.
Szabad a baromfi és tojásforgalom.
Bpest, aug, 26. A közélelmoié.si miniszter rendelotileg hatályon ki-tlll helyezte n baromfi, vaj és a tojá-sforgalmat korlátozó intézkedéseket. Egyben elrendelte a húsipari melléktermékek anyagit ivatn Iának fölszámolását is.
Ml történt a cári családdal?
Omszk, aug. 26. A k o-rnanow-család hét kiyegzett tagjának holttestét Peru határában exhumálták és az ország keleti részébe szállították. Megállapítást nyert, hoey a volt cár és a cári család holttesteit nyomban a kivégzés után szétdarabolták és elégették.
Kiesewetter kapitányt
szabadon bocsátották.
Amsterdam, aug. 26. Az angol lapok jelentése szerint Kiesewetter német tengerészkapitányt, egy német tengeralattjáró ismert neyü volt parancsnokát, akit egy kórházhajó elsülyesztésének vádjával Dowerben fogva tartottak, szabadon bocsátották. Az angol tengerészeti hivatal mofcl kijelenti, hogy a szabadorlbocsátás a hivatal hozzájárulása nélkül történt. Az angol lapok ezokután azt hiszik, hogy a tengerészeti hivatal iisztáján lévő többi 75 német tengerésztisztet sem fogják felelősségre vonni.
A fővárosban ma sem jelentek meg a lapok.
Budapest, nug. 26 A hivatalon Budapisti Közlöny kivételétől a budapesti hírlapok ma sem jelentek meg.
A birői és ügyvédi vizsgák.
Budapest, aug. 26. Az igazság-ligyminiszter elrendelte, hogy az egységes birói és ügyvédi vizsgák, ugyanígy a gynkorlati birói vizsgák céljaira alakított vizsgáié bizottságok újból kezdjek meg felfftggfttttett mnködésflket.
BI BORHEREMAG
(1919. évi termés), mindennemű főzelék-, virág- és gazdasági vetőmag kapható Ország Józsefnél, Nagykanizsa, Erzsébettér 2. (Az udvarban). e
2. Zalai Közlöny
Megkönnyíti! a bor kivijtelt.
Budapest, Mg- a6- A p^.uUgy,-roinisttfr a borkivitel mogkttpnyi-tése eéfcfból elrendeHö, hogy ez évi Októtop Ili 31,-Aig terjedő időtartamra,m idei bortermés, kiviteli engedély nélkttl szállítható a ktll-földre, lm a föladó az osztrák-magyar bank alább fölsorolt fíók-iatéwteinél kötelezettséget Tállal, hogy a kartellből eredő külföldi köreteinket a* osztrák-magyar bank én a köiponti állampénztár oUvesete^t számlája javára rendel-keaésre bocsátja. E eMDöt Igénybe-vehetlk az osztrák-magyar bank egri, miskolczi, soproni, nagykanizsai, székesfehérvári, kaposvári és gyöngyösi fiókinUzetei.
Megindul a forgalom.
Trieszt, aug. 26. Az olasz kereskedelemügyi minisztérium közlése Mzerint a délszláv államba küldendő ohm* árukat ép ugy kell kezelni, mist a Németaujztriának etánt küldeményeket. Az olaez kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy ugyanilyen feltételekkel kezdjék meg iámét Magyarországgal az árukivitelt.
HÍREK,
— Értesítjük t előfizetőin-ket, hogy szeptember 1-től a „ZalalKözlönyM újból a lakásukra kézbeslttetJÖk. Ugyanekkor ujabb Havi előfizetéseket Is elfogadunk.
— Ünnepi szent mise. Szer-dán reggel félkilenc órakor a felső-templomban Ünnepi szentmise lesz, a piarista rend alapitója, Calasanzi Szent József emlékére.
— Tegnap este, újból nyugtalanság volt a nagykanizsai ue-cákon, amelyek egy idő óta már elcsöndesedtek. Izgatott csoportok hullámzottak mindenfelé és olyan hirek hallatszottak, hogy a munkásság ki akar szabadítani egyeseket a fogházban lévők közül. Az Erzsébet-téri Munkás-Otthonban értekezlet volt, amelyet a rendőrség* szétoszlatott. Popp Ernő párttitkárt, aki a gyűlést összehivta, letartóztatták. Az uc-cán csoportosulókat á lovasrendőrök erélyes fellépése oszlatta szét, akik azonnali hazatérésre szólították föl a járó-kelőket. Rendzavarás sehol nem történt. Á feszültség a kormányválságról érkezett hírekkel hozható kapcsolatba, de ninca okunk azt hinni, hogy a nagykanizsai munkásság szakit azzal a higgadt mérséklettel, amelynek annyi tanújelét adta, eddig, íh. A legr közelebbi napok politikai fejleményei remélhetőleg véglegesen elsimítják a még meglévő ellentéteket.
— Megnyílt-a szentkórház. Nagy kan irtának régi törekvése vált valóra azzal, hogy a kormány a perlaVj állapli s^emkórházat Nagy
kanizsóra helyezte át. A nzemkór-ház, amely ideiglenesen a hadikórház U. 18, szánni pavilonjában nyeri elhelyezet, ma nyilt meg. A betegek befogadóiéra száz ágy áll rendel kelésre. Az intézet igazgató főorvosa Dr, Schiller Vilmos, goi.d-noka pedig Kondóssy Bálint. Bejáró betegek fószére rendelés 8-tól 11-ig van. míg a bent lakó betegei felvétele egész napon át tart. A trachomás betegeket teljesen elszigetelten kecelik.
— A románok élelmlszer-szállltó-vonatokat engedélyeztek Budapestre. Az alispán közölte a nagykanizsai polgármesteri hivatallal, hogy a román megszálló csapatok főparancsnoksága élclmiszerszállitóvonatok indítását engedélyezte az ország minden részéből Budapest felé. A napokban már Nagykanizsáról is indítanak ilyen vonatokat.
— Az „Előre" — NTE mérkőzés. Tegnap délután a váratlanul botoppant székesfehérvári „Előre" labdarugó oxapatlnl tartott barátságos mérkőzést az NTE A játék folyamán mindvégig a kanizsaiak voltak fölény bon, csupán a végén •gyenlódött ki n goolarány 1: l-re A mérkőzésen — mivel plakatirozva nem volt — csak kisszámú törzsközönség jelent meg.
— Utasok figyelmébe. A nagykanizsai katonai álloniásparanc.*-nokság közli, hogy Siófokra csakis olyan igazolványnyal lehet utazni, amelyet az illetékes katonai parancsnokság állított ki s amely tartalmazza a nevet, az illetőséget, ae állandó tartózkodási helyet, foglal-kozást ó« politikai megbízhatóságot. Ezen igazolványt elinduláskor, Siófokra érkezéskor én onnan való vitszainduláskor a pályaudvar parancsnokságival kell láttamoztatni.
— Egyelőre maradnak a hetlbérek, Sigray Antal gróf kormánybiztos táviratilag elrendelte, hogy további intézkedésekig a munkások ugyanazt a hetibért kapják, mint a szovjet ura lom alatt.
— A vonatközlekedés. \'Po-vábbi intézkedésig a nagykanizsai állomásról egyelőre osak két vonat indul naponta, mégpedig d. e. 5 óra 30 perckor a szombathely — bécsi, 8 óra 38 perckor a budapesti. Mindkettő tehervonat személy-Bzállittással. Ezenkívül hetenként kedden és pénteken Babóctáig is megy egy személyszállító lehet vonat. A von ilok visszafelé is közlekednek.
— üeÍratás a polgári isko lába. A polgári fiú- és leányiskolában a beiratások szeptember hó l - 6-ón lesznek, még pedig minden nap délelőtt a fiá-, délután a leányiskolái tanulók részére Szeptember hó 1. ós 2-án csak I osztálybeliek, a többi, napokon sorrendben a többiek írathatók be. Meiratási lapokat az 1. osztálybeliek 28 áu d e. fél 9, illetve 11 órakor, a többi o zlályok növendékei ugyancsak
28-án d. u. 3, illetve 4 órakoi kapnak. Aug. hó 30-án d. e. tartják meg a fiúiskolái-, délután a leányiskolái tantérvkülönhttzeti vi&i-gálátokat. Az I. osztálybeliek születési anyakönyvi kivonat nélkül he nem irhatok.
• — Emelkednek a piaci áfajf. A szovjoturalpm megdőltél követő általános öröm napjaiban valósággal elárasztotta a környék lakossága a nagykanizsai piacot a legkülönbözőbb élelmiszerárukkal. Az árak egy pillanat alalt óriásit estek s a legjobb uton voltak, hogy tisztességes, becsületes árakká váljanak. Ez a boldog állapot azonban néhány napig tartott csupán.. Az árak újból emelkedni kezdtek és napról-napra rohamosabb tempóval foglalták cl a régi magaslatokat, sőt tul is haladták itt-ott. Ez az állapot tarthatatlan. Legfőbb ideje, hogy a hatóságok foglalkozzanak a piaci clárusitás kérdésének rondczésével és mértéket szabjanak az eladók mohóságának. Erélyesen kell megszüntetni azokat az okokat, amelyek az ujabb drágaságot előidézték.
— A sétatér kibővítése. A
városi pénzügyi-bizottság tegnap tartott ülésén több aktuális ügyet intéztek el, amelyek közül elsósor-l>an a sétatér kibővítésének biztosításáról kell megemlékeznünk. A sétatér szomszédságában hat h.oldnyi idegen terület fekszik, amelynek megszerzését a város ágy biztosította, hogy a tulajdonosok mik (íz és fél holdnyi területet kötött lo cserébe a* alreálUkola mögött lévő városi területekből. A város igy hat holdnyi területhez jutott, ahol a legégetőbb szükség van erre/ részben a sétatér kibővítése, részben városrendezés céljából. (.Utcarendezés, csatornázás »tb.) A műszaki hivatal már a legközelebbi jövőben megkezdi az idevágó tervek kidolgozását. A bizottság ezután a kártya-
adószabály rendelettel foglalkozott,
amelyet érvényben tartani javasolt mindaddig, nmig jogerőre emelkedik Számos kisebb fontosságú kér-
1919. augusztus 18.
dós elintézése mellett a bizottság konkrét tervet és költségvetést kért a tűzoltómért ár kiliővitése íeíM ós hozzájárult ahhoz, hogy Schmldt Zsigmond nyng. állami erdőmérnö-köt ideiglenesen megbízzák a gazdasági tanácsnoki állással.
— Az agitációs Irátok beszolgáltatása. (Rendelet.) Min-deimemü kommunista röpirat, könyv, feljegyzés, kommunista izü levél, költemény, fénykép, film stb. azonnal beuolgáltatendó az illető helység katonai parancsnokságának, il letve csendőr, vagy nemzetőrségnek, hol azek haladéktalanul eléget endők Ezen rendelet kivétel nélkül mindenkire, tehát a határozottan fehérér-zulmü elemekre is vonatkozik, mert az utóbbiaktól ia ellophatják és sokszorosíthatják. Akinél ezután ily irányú iratok stb. találtatnak letar-(ÓKtatandók és ellenük as eljárás megindítandó, Ennek\'következtében a kommunista röpiratok, könyvek, stb ide sürgősön boszolgáltatandók a nagykanizsai katonai állomáspa-rancsnoksághoz.
Nagykanizsa város remfórkapiUnysigától
6252/Kzg. 1919.
Hirdetmény.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy niiiideuueinü gyülekezés a legszigorúbban tilos Az ezen rendelet ellen vétók a törvény teljes szigorával fognak büntettetni.
Figyelmeztetem továbbá a közönséget, hogy a bflntetölörvónykönyv szerint az a csoport, amelynek célja n hatóságot valamely intézkedés megtételére, vagy valamely intézkedéstől való elállásra kényszoriloni, vagy ezt megkísérelni, hatóság elleni erőszak bűntettét követi el ós a böntelőtör-vénykönyv szerint büntettetik.
Felhívom a közönséget, hogy minden hasonló cselekménytől larlóz-ko\'djók, mert rendzavarást nem tűrök és minden gyülekezést karhatalommal fogok szétoszlatni, a gyülekezésben résztvevők ellen pedig a megtorló lépéseket meg fogom tenni.
Nagykanizsa, 1919. aug. 26.
Rendőrfőkapitány.
LAPKIHORDÓ
helybeli oWílsotók kéíl>esitc*óhc« felvétetik a Zalai Köslöny kiadóhivatalában
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
GRÜNHUT PÁL
Nngykanixaa, Deák-túr 10. szám.
Ajánlok a legiobb minőségben szivarkahüvelyeket, szivarkapápi-rokat, szivar- és szivarkaszopó-kákat, szivar ka- és dohánytárcákat, levélpapírokat, képcslapuj-donságokat, legújabb öngyújtókat benzinnel, tűzköveket, pipákat.
Bélyegárada. Pontos kiszolgálás.

Nyomatott a luptulujdouoaok Zalai óh Gyarmati nyomdai müintéssetében.
58-Jt évfolyam.
NagykaniTsn, 1919. ougvnztu. 28. Csütörtök.
29. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
SícrkcsxtÖHÓg éa kiadóhivatal;
Fő út 13. Bogénrleder-palota Interurbán-telefon 183.
POLITIKAI NAPILAP
Felolö»«íorkeaatö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megj elemik délután 4 órakor.
Hlrdetdaek £• nyllttór dlJiinMi Merliit
Egyes sxám ára 50 fillér.
Hulljon le a lepel
moly alacsony emberi érdekeltségeket takar. Játszunk nyilt kórlyával. tfa valaha volt ország, m-ly jslsza-vakkal politizált óh vezette fólro önmagát, úgy 0/ a mi édes, de iigyonnyomorgatolt hazánk volt. A humanizmus, a műveltség, a felvilá-gosuItHág jelszavai alatt vidáman készültek kufár lelkek a jó, a nome«, u nemzeti erkölcs ós vallás lerombolására. N mógesak bántani, nvagy leinteni sem leheted 6lot, mert védték a jelszavak. Kz nem melu-t igy további Ez\' sodorta bele az országot ebbe az utóbbi idők szeny-nyt-s áradatába, „Oaslrtuu dolorís" Inti édes hazánk s rajta kiterítve mindun, ami drága volt minden igaz magyarnak: a nemzeti érzés, az Istenben való bit óh az erkölcs.
Friedrich litván miniszterelnök szava eddigi aljas üzérkedésnek dörgő „megállj l"-l vezényelt. W szózat nem fog tetráeni azoknak, kik eddig a korrupciót- szolgálták, akik .folyton a kereszténység ollon küzdöttek. De tetKzonl fog minden igaz magyarnak,, aki lmzája jóslót lóikén viseli.
Ilyen miniszterelnök kell nokflnk, aki nem fól it sötétség rnblólovag-jaitól, kapeabetyáraitól 8 nyíltan .ki meri mondani: Ez az ország keresztény Magyarország volt ók annak is kell maradnia. A szocialisták ós a nem keresztények ne követeljenek nagyobb hatáskört, mint amely őket számarányuknál fogva megilleti. A tObbi a mienk I
l\'gy van, derók Friedrich István! Ugy yan, A többi a mienk, keresz-tónyekó ós ahhoz no merjen senki hozzá nyúlni I
No mondja erro senki, hogy ez antiszemitizmus Nem az! Mi nem akarunk pogromot, sem lelekezeli izgatást, de nem tűrhetjük azt sem, hogy a nem keresztény elem itt nálunk nebántsvirág legyen s ezen a címen ők meg mindenn-k neki menjenek, ami keresztény. Hohó! Nem alszunk már! Akinek nem tetszik a keresztény szellem, azzal nem árulunk egy gyókónyon. A kereszténységet eddig szabadon ócsárolhatta mindenki, sajtóban, röpiratokban, tudományos katedrákon, a politikában. 6 ha valaki ez ollen felemelte a szavát, akkor már anti-Rzemitáskodotl.
Uraim hulljon le a hályog a szemekről! Itt nem antiszemitáakodik séíikí, csak az igazság ós a méltányosság alapjára helyezkedünk. Annakidején mennyiro vádolták Frohászkát, mert a nem keresztény elemek háborús visolkedéséról őszinte, de súlyos kritikát mondott. S nem is mondhatott mást. A nem keresztény elem vezetó szerepet nem vihet egy keresztény országban. Ha ezt követelink, ez nem antiszemitás-kodás, hanem az utolsó évtizedek homorú tapasztalataiból leszilródött \'tfuzság
Vegye tudomásul mindenki: mi nem bántunk, nem üldözünk senkit, nein izgatunk, csak kijelentjük, hogy minden nem keresztény törekvést, mely a kereszténység rovására akar érvényesülni, letörünk. IChhoz kétszeresen megadta nekílnk a jogot a kommunizmus idejének iránya.
Áz „antiszemitizmus" a „felekezeti izgatás* nem lőhet tovább jelszó, amely mögött meg lehessen lapulni. Az ország keresztény. R e jelleget nekünk kötelességünk megvédeni. Aki nem vét o jelleg ellen, az nyugodtan élhet itt továbbra is De az az idÓ már lejárjt, amikor arcul hagytuk magunkat köpni.
Aki igaz magyar, az álljon Friedrlch kormánya mellé.
Hndapestnek nom tetszettek Friedrich szavai. De tetszenek az ország-fiák e tetszenek nekünk. Nemsokára jnoglesznek a választások. \' Magyarok 1 Jegyezzétek meg jól a miniszterelnök szavát. Amit ó MiiondoU, az most a magyar politika. Más politika nom kell! KI ne feledjétek ezt a választásokig! No marijuk egymást. Munkás, földmives, katona, kisgazda, szegény, gazdag! iKrlsóiek n\\eg az uj idők nagy kötő lesKÓgeit Összetartásban az ei\'öl h.j.
Távirat és telefon. Megalakult az uj kormány.
Budapest, aug. 28. A magyar kormányválság szerdán este véget ért. Az uj kormány tagjai a következők:
Elnök és belügyminiszter: Friedrich István iparos.
Külügy: n távollévő Csáky Imre gróf követségi tisztviselő-
Belügyi államtitkár: Beniczky Ödön tisztviselő.
Földmivelésiigyi: Rubinek Gyula az O. M. G. E. igazgatója.
Kereskedelemügy: Heinrich Ferenc kereskedő.
Pénzügy: Grün János tisztviselő.
Hadügy: Schnetzer Ferenc tábornok.
Közélelmezésügy: Ereky Károly mérnök.
Kultuszminiszter: Huszár Károly tanitó. (Államtitkár; Pékár Gyula iró.)
Igazságügy: Baloghy György biró.
Nemzetiségi kisebbségek minisztere: Bleyer Jakab egyetemi tanár.
Népegészségügyi: Csilléry András orvos.
Propaganda-ügyek minisztere: Haller István tisz-viselő.
Földmivelésügyek minisztere: sokorópátkai Szabó István földműves.
Ipari munkások minisztere: Oláh Dániel munkás.
A soproniak hűségnyilatkozata.
Jitntapesl. aug. 28. Jolontcttük már, hogy Sopron város lakosságit megkapó orcjü hűségnyilatkozattal fordult a magyar kormányhoz ós ii Bécsben múkiklő ántÁnt-njlssplókhoz. A nyilatkozat szövogo a küvetkozó :
A magyar külügyminiszternek, a miniszterelnöknek, a bécsi magyar követnek és a bécsi ánt (Int misszióknak. Sopron város lakossága mai hatalmas népgyülésén egyhangú lelke Fedéssel ugy határozott, hogy hiven kitart Magyarország mellett, ahol a város németajkú lakosságának mindig megadták a lehetőségét, hogy anyanyelvét szabadon használja és kullurájál tovább fejleszthesse. A város lakossága tudni sem akar arról, hogy Német-Ausztriához
csatolják. A Magyarországtól való elszakadás a város gazdasági romlását vonná maga után,a gazdasági bukást podig nyomon követné a német kuliura hanyatlása. Mi né metok akarunk maradni, de magyar németek Németausctria semmit sem nyerne, ha minket odacsatolnának, mi azonbau mindent elveszítenénk.
Nem akarjuk, hogy idegen hatalom szálljon meg bennünket s épon ezért visszautasítjuk a tervbevett német-osztrák megszállást is, A mi városunkban toljes a rend, nyugalom és a béke. Van elég erőnk arra, hogy a rondet és nyugalmat továbbra is fönntartsuk és találunk módot arra is, hogy az alkotó munkálkodást biztosítsuk.
Kérjük, hogy határozatunkat sürgősen közöljék az ántántmissziókkal Thurner Mihály dr. polgár mostor.
A miniszterelnök a helyzetről.
Budapest, aug. 28. A régi pártok képviselői folytatták tanáe«ko»á-saikat óh kérték Friedrich miniszterelnököt, hogy jelenjék meg ő is a tanácskozáson. A miniszterelnök Csilléry és Hauer minisztereket bizta meg, hogy nevében a politikusok előtt a következő kijelentéseket tegyék :
— A Hpestou tartózkodó antant -missziók külön-külön kijelentetlék, hogy ók az ország belügyeibe nem avatkoznak és nem is fognak avatkozni. Ennek alapján az a meggyőződésem, hogy az antant tényleg nem fog behttvatkozni abba, hogy megalakul az uj kormány, miután lehelellennek tartóin, hogy bárki olyan kabinetet állíthasson össze, mely az itl tartózkodó antantmisz-sziókat külön-külön, úgyszintén a párlfrakciókal kielitgil.su. Az tűidig megállapítható kívánságok lehető figyelembevételével legjobb tudásom szerint" össze íogok állitanj egy minisztériumot, azt be fogom mutálni az itteni antantmisszióknak, egyben azonban meg hatalmazott miniszterek utján jegyzék kíséretében azt a szövetséges és társult hatalmak wnmillesi bizottságának is bejelentem. A nemzeti ajapon álló összes pártok kimondották, hogy szolidárisak a jelenlegi kormánnyal és seiiii más irányú kormány alakulásban nem vesznek részt.
Küldöttség megy Párisba
Budapest, aug. 28. Tegnap déli 12 órakor nagy tüntetés voll a ininisztci elnökseg előtt a magyar kormány mellett, amely a kormányt és a miniszterelnököt hangos kiáltásokkal éljenezte. Az erkélyen megjelent Friedrich miniszterelnök és kijetBntette, hogy örömmel fogadja a küldöttséget, amely arra szólított^ fel, hogy helyéről ne távozzék. 0 nem is távozik. Vegye tudomásul a küldöttség, hogy holnap az uj kormány megalakul. Vegyék tudomásul. hogy holnap három miniszter Clemenceauhoz utazik és meg fogja mondani, hogy nem siállodapolitiku-sok döntőnek sorsunkról, hanem a magyar nemzet ítélkezik.
— Kedves testvéreim! El Tán döntve, ón helyemen maradok. (Viharos, dörgő éljenzés.) Az egész ország -ból ezrével jönnek a táviratok. En ezek szerint egyenesen áruló volnék, ha cserbon hagynám azon irányt, amelyon jelindultam. Legyenek bizalommal hozzám, mi nem alkuszunk, mi csak kitartunk. Úgyis választások lesznek, akkor megmutathatja minden politikus, milyen nagy tö-megok állanak a háta mögött, En bo fogem bizonyítani, hogy mi mögöttük áll Magyarország.
A miniszterelnök bejelentette, hogy eljárt az antantmissziónál és olt is előadta program inját, hogy keresxtény Magyarországot akar, akiit azt akarják, éljenek.
Zalai KörUny
— Emlékmise a felsőteni-
plomban. Ma d41«16ii fél 9 árakor r 20. honvédgyalogezred tfl*keresít-ségéaek emlékére a felsőteraplomban üunepi Istentisztelet volt. Az ezred tiuxtikarán kivQl a liatótAgok é« közhivatalok fejei U nagywámu kö*ön-ség vett részt az istentiszteleten, melyet Bécsi Vazul szentferenerendi plébános celebrált fényes papi segédlettel.
- Rendkívüli közgyűlés. A városi képviselötestülöt augusztus lió 29-én délután 3 órakor rendkívüli közgyűlési tart A közgyűlés tárgysorozatát itt adjuk : 1. A városi háztartási alap fizetőképességének biztosítása eéljából 400 000 kor. függő-kölesön felvétele. 2.\' Dr. Habján Gyula felfüggesztett polgármester ellátmányának megállapítása. 3. A v. kötkórházban a sebészeti és nőgyógyászati osztályban egy osztályos főorvosi állás rendszeresítése 4. A (Jsengery-uti sétatér kibővítésére ingatlan csere. 6. Merkúr Vasművek r. t, valamint a vele szomszédos Pauor-íéle teleken kisajátítási jog megszerzése. 6. l/üdvig Koiistaiilin, Oflnaberger Ferenc és Darvas Lajosnak a községi kötelékbe való felvétele. 7. Loncz Bála, Horváth llozá-lia Knwébet, valamint Kovács Mária és Vince illetőségének meg1-tagadása.
A győri főügyész Nagy kanizsán. Mogidtyk annak idejéii, hogy Á7«. László dr. államügyész felpttes hatóságánál fegyelmi vizsgálatot kért A* igatságügyminiszter a győri fóügyésxt bizta meg a vizi-gáfat lefolytatásával, aki tegnap esto mépérkozett Nagykanizsára, hogy a nagykanizsai ügyészség mÖködé<o tfllen hangoztatott vádakat tisztázza.
A polgárőrség megkezdi szolgálatát Városi polgárságunk legnagyobb rémének hallatlan nemtörődömsége még csak most tette lehetővé, hogy a nagykanizsai polgárőrség is megkezdhesse működését. Mikor szerte az országban már fiiindcnütt felfegyverzett polgárság volt a rend biztosításán^ fundamon tuma, nálunk még mii] lába kiáltó" szavaként felhívás. Végre azonb.i koi\'onázt a szervezés dicséretes működést kif lajos dr., főparancsnok Tegnap délután a városháza közgyü lési termében összegyűlt polgárőrökhöz intézett Qdvözlő szavai után Dómján főparancsnok ismertette a polgárőrség feladatait, kötelességeit és szolgálati beosztását. A polgárőrség tagjai lelkesedéssel vették tudomásul a főparancsnok azon kijelentéseit, hogy a szolgálat keretein, belül a legszigorúbb katonai rend és fegyelem fog megvalósíttatni. Áldozatkészen vállalkoztak kötelességeik lelkiismeretes teljesítésére, hogy ezáltal megkönnyítsék derék rendorlegénységttnknek a rendkívül fáras-.tó és kimerítő szolgálatot. A polgárőrség öt csoportba oszlatott, melyeknek parancsnokai a következők : Schwartz Ottó szds, dr. Tamás János fólidgy., Hoffmann Henrik főltdgy . dr. Szabady 1/őrinc hdgy. és dr. Kovács Gyula. Helyettes parancsnokok: dr. Bentzik Ferenc fŐhdgy , Rosenberg Henrik szds , Köö Jánoe főhdgy., Kleinfeld Gyula szds. és dr. Darás László főhdgy. Az egyes csoportok szolgálati alkalmazásáról Kiss Lajos rendőrkapitány fog intézkedni. A polgárőrségbe való toíábbi jelentkezés dr Doiuján iajos
főparancsnoknál (Bajza-u. 8.) eszközölhető
— Klvoniilnak a szerbek.
Az ezideig megszállva tartott Dobri! és Rédics közsógoket a szerbek a tegnapi nap folyamán kiürítették. Alsólendvát még megszállva tartják.
— Földes Miklósné megszökött Az államügyészség tétovázó magatartása folytán későn kiadott elfogató parancs Főldesné ellen még «zideig nem volt foganatosítható. A letűnt rémuralomnak ez a iegkótyagosabb demagógja vitézül kereket oldott. A vármegyei osend-őrsóg nagy apparátussal dolgozik; kézrekeritésén.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete helyi csoportjának ve zetősége közli, hogy az Egyesület hivatalos helyisége Fő-ut 5., I. emelet.
— Megnyílt a Makovlczky-cukrásxaa. Hosszú szünet után ma délelolt fölhúzták a Makoviczky-cukrázda hónapokon át lecsukott redőnyeit. Idegen ember nem is igen érti, miért öröm a nugykani\' zsainak iu a szimpla tény, hogy egy cukrászda kinyílott I Pedig hát öröm, olyan- öröm, amely gyengéd rlugatással hintáztatja vissza a lelkünk egy boldogabb és békésebb múlt szép emlékei közé. Kedves téli ulko-nyatokra éa\' mennyi nyári délül á-noknv emlékezünk, amiket olt töltöttünk el a hófehér kis terem tüll függönyei mögött, a törékeny bár sonypadokon, miközben fehérhóbi-tás cukrészkisasszonyok szerviorzták élénk a habdombos csokoládét, az özes goszt.onyepirét vagy a különböző fagylaltfajták színes guláskáit. Ez folyt a szó és röpködött a traccs az asztalok- fölött, édes semmiségekről, boldog csacskaságokról, amiknek mámorító mellékizt .adott a friss sütemények meleg jó illata. „Osztályharc\'1, „kizsákmányolás", „tőkésvilágrend", „profitéhség". . . ezekről a szavakról tán az,t su tudtuk, hogy a világon vannak. 8 a háborúV . . . Mosszi-iu\'issgi dolog voll még akkor a háború Fejcsóválva újságoltuk egymásnak, hogy a törökök meg a szerbek már megint hajbakaptak. A bolondok. Hát nem azok ? Puskát vesznek a kezükbe és lövöldöznek egymásra, mikor olyan szép az élet é Belgrádban is biztosan akad egy-ogy kedvei kis\'cukrászda . . . É< most meguvilt újra a Makoviezky-cukrásada, újra beleülünk a régi bársonypadokba, hogy lustáu és önfeledten engedjük át magunkat annak az anyai gondo zásnak, amiben Makovtcr.kyék részesítették mindig vendégeiket. Vaj jon lesznek-e még olyan kedves délutánjaink a Makoviczky-cukrász dábati, mint a régiek voltak? . . Reméljük, hogy lesznek, a tulajdonosok bizonyára megtesznek mindent, hogy el fel hjI essék velünk f csúnya jelent a múlt szép emlé keivel.
— Kérelem. A Hokkant Szövetség felhívja a gyárosokat, gazdag polgárokat, kiknél portási vagy házfelügyelői állás van üresedésben, jelentsék a rokkant irodában Kökuay-utca 12. szám alatt. Egy mindkél lábára amputált rokkantat akar elhelyezni, aki nagy nyomorban van
— Iskolai hírek. A polgári fiu- és leányiskola első osztályáli iratkozó tanulók okmányai (iskolai és születési bizonyítvány) folyó évi augusztus íió 30-án délután 3 órakor nyújtandók be az igazgatóság-
nál E bizonyítványok alapján ha táros a tantestület a felvételről. Azok a polgári leányiskolái rendos tanulók, akik augu»ztu*ra magánvizsgálatért folyamodtak, a beiratá-sok alkalmával jelentkezzenek, amikor megtudhatják, hogy mikor tíznek javitó vizsgálatot.
Közgazdaság.
Országos Közélelmezés.
(Burgonya.)
A Közélelmezési Minisztérium a burgonyát zár alá helyezte és a jelenlegi árát méierniázsánkint 200 koronában állapította ineg
A zár alá helyezést «z egyenlő elosztás lelte síükségessé, míg a lenti magos maximális ár megállapításánál a kifizetett magas munkabérek tekintetbe vétele voll a/, irányadó.
Az ország burgonyatermésének lebonyolítását ugy mint az előző években ez évbon is az Országos Burgonya Közvetítő Iroda Budapest, IV (ierlóozy-utca 11. szám intézi mely is mint az Országos Közélelmezési Minisztérium egyik osztálya nem nyerészkedésre, de a köz érdekében az igazságos elosztás ó« Minisztérium „által mindenkor rendeletileg előirt árak betartásával látja el a burgonya ellátásra szoruló ország lakosságai.
Hogy a Zialamegyéból kik-rülő burgonya feleslegek leszállítását és elszámolását megkönnyítse, Nagykanizsán egy „Kirendwllségwt" létesített és ennek vezetésével alulírottat bizta meg. A N Kirendeltség" irodája ideiglenesen 8kopál Lnjos bizományosnál Petófi-ul 3 szám alatt van, ahol minden a burgonyára vonatkozó felvilágosítás megkapható. . Minthogy minden, a miniszteri rendelet kijátszását célzó ténykedés, ugy másoknak, mint az Országos Burgonya Közvetítő Irodának történő eladás, illetőleg felajánlás kihágást képez, rualy a jelenlegi nehéz közélelmezési viszonyok -mellűit igen súlyon hftutetéasol jár, figyelmeztetem ós faját érdekükben is kérem a termelőket, hogy az osot-l«g jelentkező egyos burgonyavásárlókat utasítsák el és a már meglelő íeb-slogűket fentemiitett „Kirendelt-ségnek" ajánlják fel. Az átvett burgonya azonnal az átvételnél készpénzben kézhez fizettetik.
Nagykanizsa, 1919. aug. 27.
László Menyhért
a Kirendeltség vezetője.
1919. augusztus 28.
Fogadjátok el a postatakarékjegyeket!
Bpest, n»lf- 28. Felelőtlen elemek-napok óla azt s hirt terjewtik a fővárosban, hogy a postatakarék által kibocsátott hu**, ti* és ötkoronás pénzjegyeket a keriuány a legköze lobbi időben 60 százalékkal leszállítja. Illetéke* helyről ny«rt Információ alapján megállapítjuk, hogy ez a hír szcmeniudett hazugság é« nyilvánvalóan boUeviki izgatók ter-jesatik, hogy ártsanak a kormány nak és zavart táma*s*nnnk a forgalomnak. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy n postatakarékpénztár a bolseviki kormány bukása után teljes stavulosságot vállalt nz általa kibocsátott pénzjegyekért, ami biztos garancia arra, íiogy a póslatakarék-pénztár jegyeinek értéke az Osztrák Magyar Bank pénzjegyeinek értékével nemcsak hogy vetekszik, de azt bizonyos tekintetben felülmúlja. Jól leszi léhát a józan köKönség, ha uom ad hitelt ilyen félzntosan terjesztett híreknek és a legteljesebb bizalommal fogadja a postatakarékpénztár által kibocsátóit pénzjegye ket Ezek értékének leszállításáról nincs és nem is lehet hzó.
Hirdetmény.
A v. tnmics olroiutoli, Iiok>\' miiulnzok, akik 1017. övi ftugiuttu* hó 1. ótn kül-trtiköittok a vár • toriiUtéro, f. évi sx«p-tfinl\'or 6-ig tartóinak lütüloi»i>.lósi ínge-dúlyt bongeroxni. Aki o««u lintáiidi^ig tc-tolopfldésl ongodélyt b« noiu ss«res, vagy lutolopcdéul ciigodílyl nem kap, folyó évi-»t«ptcmbor hó KVig tnttoxik n város to-rnlotérÓJ .Ikftltöínli
A Ictolepoitévl ci)g«(Ulyt kérók n városi lakáslilvaUlban (városhás, koiépsó Upcsö, I. oiiiulct) jalcntkosxoiiok, hol a lotolopu-itóaro vníó jogosultságukat igazolni tsitox-iirik x amonnyibon obbuli Jogosultságuk az 1880. övi XXII. t.-c. 8—11. 8-ainak mtffl-folclólog igazolják, Utolopudósi ongodcllyul a v. tanáuS által elláttatnak.
A váróul tanács.
Nagykanizsán, 1010. augusztus 22.
Dr. Prack sk.
28—ÍJ h. polgármester.
222tr/!»t»,
Felhívás.
Kolhivja « v. tanács az összes - ház- és lakástulajdonosokat, illetvo ezok megbízottait, hogy mindazokat, akik 1017. évi augusztus hó I. óta idogcnlxM költöztek lakásukba, f. évi szeptombor hó 6-lh a v htkáshivatalban névszerlnt hojelontték.
A város! tanács.
Nngykanizsán, 1010. augusztus 22.
Dr. Prack sk.
20—3 h. polgármester.
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦S
Dohányáruda
GRÜNHUT PÁL
Nagykanizsa, Deák-tér 10. szám.
Ajánlok a legjobb minőségben s/ivarkahövelyeket, szivarknpnpi-rokat, szivar- és szivarkaszopó-kákat, szivarka- és dohánytárcákat, levélpapírokat, képeslapuj-^ donságokat, legújabb öngyújtókat benzinnel, tűzköveket, pipákat.


Nyomatott a lRptulajdononok: Zalai éa Gyarmati nyomdal mülntőíeMbon