Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.77 MB
2010-03-10 15:09:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1106
3883
Rövid leírás | Teljes leírás (134.15 KB)

Zalai Közlöny 1919. 038-048. szám szeptember

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. szeptember 9. Kedd.
38. izám.
ZALAI KÖZLÖNY
HzcrkcaztANÚg óm klntlóhivnlal ;
Fő-ut 13. Bogenrleder-palota Inturiirhnu-tclcfoii 153.
POLITIKAI NAPILAP
FeloliÍBSzorkoviitö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megj elentk délután 4 árakor.
tllrilcMMk é. nylIIUr .»«r!nt
Egyes szám ára SO fillér.
jelölt.
Erejéhez kezd jutni újra n magyar! 1918. november 1. óta nem hallatszott más e Imzában, mint a rendbontók, az önmagukért küzdök én tolvajok lármája. A partravetett politikus* liorda vadul Nekiugrott mindennek, ami magyar ós szent volt előttünk, a háborúban felcseperedett szatócs éljeht kiáltott mindenre, ami bűzös millióit eldugni segített, a harctér mögött hőssé lett gyerkőt pedig a Világok, Naplók, Egyetértések és még számtalan világboldogító lap hasábjain kést lökdösött keresztény hitünk ellen. Egy ordi-tásba veszett bele minden: vesz-szen örökre az, a mi magyar és keresztény I Kicsúcsosodott ez az iranyzat \' a kommunizmusban, amely határozottan faji uralomért küzdött és gyilkolt a legvadabb eszközökkel. v
A nap azonban újból feltűnt s eloszlott a mérges köd. A magyar levegőhöz jutott s. kiáltott újra a porondra, hogy ezeréves hazáját megvédje és visszaszerezze. Bölcs öregeinkhez méltóan azonban most is belátta a nemzet, hogy ádáz politikai küzdelmet felidézni nem kívánatos, mert csak elleneink hatalmát s erejét növelnénk ezáltal. Ezért az összes küzdő pártok Budapesten egy nagy blokkban egyesültek, hogy igy ellenfelek nélkül folyjon le a választás.
Ez a nemes és hazafias cél vezette a nagykanizsai pártokat is, amikor azok vezetői elhatározták, hogy lemondanak az egymásellcni harcról s egy nagy keresztény pártban tömörülnek.
Szombaton délután volt e tárgyban nagyobb értekezlet a szentferencrendi zárda fogadó-termében, amelyen résztvett a társadalom minden rétege s a pártok vezetői.. Az értekezletet Dr. Szekeres József nyitotta meg hosszabb beszédben, am\'elyben rámutatott hazánk szomorú helyzetére s arra a szükségességre, hogy most a nemzet tragikus állapota miatt mellőzzük a pár-\' »<>k közötti erőmérkőzést, lyert ez csak káros lenne nagy . "gyünknek. Hosszabb vita után
az értekezlet elhatározta, hogy egy közös jelöltei állítanak Ujváry Géza személyében, aki szenyleien becsülettel, tiszta jellemmel áll minden párt előtt s igy a legteljesebb bizalomnak örvend.
Újvári/ Géza ezen egyhangú bizalomra kijelentette, hogy bál-erejét meghaladó munkál kíván most tőle a haza, mégis vállalja a jelöltséget, mert hiszi, hogy munkájával csak használni fog a közügynek.
Megválasztották ezután a tisztikart.
Elnök lett egyhangú felkiáltással Dr. Szekeres József. Társelnökök: Dr. Tamás János, Knortzer György, Dr. Hajdú Gyula, KarlovUs József (a \' kisgazdapált elnöke), Plander György v. tanácsos és Dr. Hegedűs György. Pénztáros: T/ipammer Jenő.
Választott ezenfelül egy nagy intézőbizottságot, melybe bele van vonva a város minden foglalkozási rétege.
Ezen ügyben vasárnap Dr. Hegedűs Györgynél kisgazdapárti értekezlet zolt, ahol a párt elnökének, KarlovUs Józsefnek indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy Ujváry Géza jelö-, lését minden erejükkel támogatn\' u fogják, mert benne\'a közéletnek) egy olyan küzdő emberét látják, aki a* kisgazdák speciális érdekeit nagy erővel képviselni\'tudja.
Az egyesült pártok kimondották, hogy a párt hivatalos lapjául a Zalai Közlönyt teszik meg, mert ez a lap volt az, amely a köztársaság keletkezése óta tűrhetetlenül képviselte a magyarság és kereszténység érdekeit.
Elhatározták azt is, hogy pártcélokra és propagandára gyűjtést indítanak, ezt azSnnal meg is kezdték. Felhívja ezért a párt-vezetőség a választópolgárok...