Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.48 MB
2010-03-10 15:10:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
820
4382
Rövid leírás | Teljes leírás (134.15 KB)

Zalai Közlöny 1919. 038-048. szám szeptember

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. szeptember 9. Kedd.
38. izám.
ZALAI KÖZLÖNY
HzcrkcaztANÚg óm klntlóhivnlal ;
Fő-ut 13. Bogenrleder-palota Inturiirhnu-tclcfoii 153.
POLITIKAI NAPILAP
FeloliÍBSzorkoviitö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megj elentk délután 4 árakor.
tllrilcMMk é. nylIIUr .»«r!nt
Egyes szám ára SO fillér.
jelölt.
Erejéhez kezd jutni újra n magyar! 1918. november 1. óta nem hallatszott más e Imzában, mint a rendbontók, az önmagukért küzdök én tolvajok lármája. A partravetett politikus* liorda vadul Nekiugrott mindennek, ami magyar ós szent volt előttünk, a háborúban felcseperedett szatócs éljeht kiáltott mindenre, ami bűzös millióit eldugni segített, a harctér mögött hőssé lett gyerkőt pedig a Világok, Naplók, Egyetértések és még számtalan világboldogító lap hasábjain kést lökdösött keresztény hitünk ellen. Egy ordi-tásba veszett bele minden: vesz-szen örökre az, a mi magyar és keresztény I Kicsúcsosodott ez az iranyzat \' a kommunizmusban, amely határozottan faji uralomért küzdött és gyilkolt a legvadabb eszközökkel. v
A nap azonban újból feltűnt s eloszlott a mérges köd. A magyar levegőhöz jutott s. kiáltott újra a porondra, hogy ezeréves hazáját megvédje és visszaszerezze. Bölcs öregeinkhez méltóan azonban most is belátta a nemzet, hogy ádáz politikai küzdelmet felidézni nem kívánatos, mert csak elleneink hatalmát s erejét növelnénk ezáltal. Ezért az összes küzdő pártok Budapesten egy nagy blokkban egyesültek, hogy igy ellenfelek nélkül folyjon le a választás.
Ez a nemes és hazafias cél vezette a nagykanizsai pártokat is, amikor azok vezetői elhatározták, hogy lemondanak az egymásellcni harcról s egy nagy keresztény pártban tömörülnek.
Szombaton délután volt e tárgyban nagyobb értekezlet a szentferencrendi zárda fogadó-termében, amelyen résztvett a társadalom minden rétege s a pártok vezetői.. Az értekezletet Dr. Szekeres József nyitotta meg hosszabb beszédben, am\'elyben rámutatott hazánk szomorú helyzetére s arra a szükségességre, hogy most a nemzet tragikus állapota miatt mellőzzük a pár-\' »<>k közötti erőmérkőzést, lyert ez csak káros lenne nagy . "gyünknek. Hosszabb vita után
az értekezlet elhatározta, hogy egy közös jelöltei állítanak Ujváry Géza személyében, aki szenyleien becsülettel, tiszta jellemmel áll minden párt előtt s igy a legteljesebb bizalomnak örvend.
Újvári/ Géza ezen egyhangú bizalomra kijelentette, hogy bál-erejét meghaladó munkál kíván most tőle a haza, mégis vállalja a jelöltséget, mert hiszi, hogy munkájával csak használni fog a közügynek.
Megválasztották ezután a tisztikart.
Elnök lett egyhangú felkiáltással Dr. Szekeres József. Társelnökök: Dr. Tamás János, Knortzer György, Dr. Hajdú Gyula, KarlovUs József (a \' kisgazdapált elnöke), Plander György v. tanácsos és Dr. Hegedűs György. Pénztáros: T/ipammer Jenő.
Választott ezenfelül egy nagy intézőbizottságot, melybe bele van vonva a város minden foglalkozási rétege.
Ezen ügyben vasárnap Dr. Hegedűs Györgynél kisgazdapárti értekezlet zolt, ahol a párt elnökének, KarlovUs Józsefnek indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy Ujváry Géza jelö-, lését minden erejükkel támogatn\' u fogják, mert benne\'a közéletnek) egy olyan küzdő emberét látják, aki a* kisgazdák speciális érdekeit nagy erővel képviselni\'tudja.
Az egyesült pártok kimondották, hogy a párt hivatalos lapjául a Zalai Közlönyt teszik meg, mert ez a lap volt az, amely a köztársaság keletkezése óta tűrhetetlenül képviselte a magyarság és kereszténység érdekeit.
Elhatározták azt is, hogy pártcélokra és propagandára gyűjtést indítanak, ezt azSnnal meg is kezdték. Felhívja ezért a párt-vezetőség a választópolgárok összességét, hogy mindenki anyagi ereje szerint adakozzon p párt számára, hogy nagy céljaink minél nagyobb körben és minél erőteljesebben legyenek propa-gálhatök. Az összegeket kéri a párt Tripammer Jenő pénztárnokhoz, vagy lapunk kiadóhivatalához juttatni.
Az egyesült pártok neve: Keresztény nemzeti, szociális, kisgazda és földmivespárt.
Heinrich dezignált miniszterelnök visszalépése.
Bpest, szept. 7. A kormány tagjai ma Friedrich István miniszterelnök vezetésével minisztertanácsot tartottak. A mai minisztertanács megállapította, hogy az ország túlnyomó része fokozódó elkeseredéssel kiséri azon törekvéseket, melyek a Friedrich-kormány helyébe egy más irányt akarnának beiktatni. Heinrich Ferenc dezignált miniszterelnök ezek megállapítása után kijelentette, hogy a közvélemény megnyugtatására hazafias kötelességének ismeri megbízatását visszaadni a minisztertanácsnak. Heinrich a megbízatást tudomásul vette. Heinrich a minisztertanácsból jegyzéket küldött a budapesti antantmissziónak, melyben bejelenti, hogy a kabinetalakitásra vonatkozó megbízatását a mai napon a minisztertanácsnak visszaadta. Kéri, hogy elhatározását a békekonferencia elnökével közöljék.
Wilson Aaglir. s Franciaország titkokszerződései ] ellen.
Hága, szept. 9. Sant-Luisból jelentik: Wilson kijelentette a kereskedelmi kamarában elmondott tyeszédében, hogy ellenzi Nagybritannia és Franciaország titkos Azeződéseit. Reméli, hogy népszövetség idején nem lesznek \'titkos szerződések.
Bandholz tábornok Bukarestbe utazott.
Bpesl, szept. 9. Bandholz tábornok, az amerikai misszió főnöke ma különvonaton Bukarestbe utazott, hogy tisztelegjen a román királyi pár és a román kormány előtt.
A forgalomban lévő pénzek elfogadása.
Bpest, szept. 9. A pénzügyminisztérium a következő hivatalos közleményt adta ki: Minden olyan esetben, mikor valamely kötelezettség teljesítéséről vaij szó, (házbérfizetés, kölcsöntörleszlés stb.) a hitélező bármely forgalomban levő fizetési eszközt köteles elfogadni. Ha a hitelező a pénz elfogadását megtagadná, ugy az adós a kérdéses összeget bírói letétbe helyezheti.
Renner aláírja a békét.
Bécs, szept. Kenner dr. kancsi lár tegnap exttí visszautazott Sainl-(iúrnuinlia, hogy aláírja a bákeazer zódfal A delegáció tagjai kozlll senki sí-in ultizik vele.
Oroszországi foglyok hazaszállítása.
Stockholm, szept. 9. Hivatalos értesülés szerint az amerikai kormány hajlandónak mutatkozik a Szibériában levő osztrák-magyar -hadifoglyok hazaszállításának lebonyolítására, ha az egyes nemzeti államok a felmerülő költsé--gek kvótaszerinti megtérítését garantálják.
Magyar nemzeti föld-mivesszövetség alakult.
fi^es/. szept. 9. Hudapesten magyar nemzeti) föidi0ive$8tövet$ég alukiili. melynek*\' célja az, hogy egy lúborlm szólítsa az ország földmivelóit. A szövetség elsősorban a föUmiv.-sck órdekW megvédésének biztosítására töraiszik.
Elfogott kommunisták.
Bpest, szept 9. A fővárosi detektívek egy razzia során elfogtak egy Grünfeld Izidor nevíi terroristát, nkiről kiderült, hogy egymaga hatvannyolc embert végzett ki. Ugyancsak a budapesti rendőrség tegnap tartóztatta le \\Yeisz Fülöp volt politikai megbízottat, Lembcrkovits százados gyilkosát. Wcisz kihallgatása előtt egy alkalmas pillanatban a fökapitánysági épület második emeletéről leugrott az udvarra, ahol holtan terült el. Tegnap bekísérték a főkapitányságra Rabinovits József voll népbiztost, akit Nagykanizsán fogtak cl. A bécsi rendőrség tegnap letartóztatta Lukács György volt népbiztost és Szeidler Ernőt, a vörösörség egykori parancsnokát, akiket Nőmetausztriában internáltak.
2.
Zalai Közlöny
1919. szeptember 9.
HÍREK
— Jogász vacsora. A gyászos emlékű bolsevista uralom legérzékenyebben a jogászvilágot érintette. Az igazságszolgáltatás Kun Béla gárdája előtt teljesen feleslegessé vált, afai természetes is volt az ő helyzetükben, hiszen a biróság előtt ők szerepeltek volna legtöbbet. Ezért rendeleteikkel az ügyvédséget és a bíróságot a legkisebb térre szorították, annyira, hogy különösen az ügyvédi kar az előtt a helyzet előtt állott, hogy más pályát kell neki választania. Mindennek dacára az ügyvédi és bírói kar a legszilár-dabban kitartott hazánk törvényei mellett, nem állott a bolsevizmus szolgálatába, hanem a jog örök erejében bízva, türelemmel várta azt az időt, amikor a rablók uralmának Össze kellett omlani. A társadalom minden osztályát ki tudta kezdeni a kommunizmus, a jogászvilágnak azonban alig van néhány tagja, aki megtévedett. Ez a nemes kitartás különösen Nagykanizsán mutatkozott legszebben, ahol mint tömör egész állta végig a megaláztatások sorozatát, az ügyvédi és birói kar, s ennek köszönhető az a végtelenül vigasztaló tény, hogy nálunk az igazságszolgáltatás épületére épp oly bizalommal és tisztelettel tekinthetünk, mint a jog leg-virulóbb idejében. Az ügyvédi és birói kar ezen együttérzésének kifejezéséül és annak a törhetetlen vállvetett harcnak megünnepléséül, amelyet társadalmunknak ez a két legfontosabb és legnagyobb sulyu kara tanusitott a szovjeturalom ellen. Falt* Lajos ügyvéd, az ügyvédi karnak köztiszteletben és szeretetben álló elnöke az elmúlt szombaton közös vacsorát rendezett a Polgári Egyletben, amelyen az ügyvédi és birói kar teljes számban megjelent. Ezen az estén, amely a legkellemesebb hangulatban folyt le, kimondta az ügyvédi kar, hogy minden hó első szombatján jogászvacsorát tart, amelyre kizárólag csak a jogi pályán működők lesznek hivatalosak.
- A hazaárulók Vázso-nyihoz folyamodnak támogatásért. Herényi Béla (a jó magyarhangzásu név ne tévesszen meg senkit), keszthelyi hadimilliomos levelet irt dr. Vázsonyi (Weisz) Vilmoshoz, melyben arra kéri, hogy intézkedjék a románoknál Keszthely megszállása végett, mert ott lázadások vannak és már halálos zsidóüldözések ís fordultak elő. Költségek olvasation ezrekkel, korlátlan mennyiségben fedeztetnek. A levél nem a címzetthez, hanem az illetékes hatósághoz került. Az 50 krajcáros nevü Berényi Bélát letartóztatták. Erre egy felekezet ebei i keszthelyi ügyvéd Budapestre
Vilmos császárt nem lehet megbüntetni.
Amsterdam, szept. 9. Lansing államtitkár a békekonferencia tárgyalásairól mondott beszédében kijelentette a volt német császár ellen tervezett birói eljárásról, hogy első, pillanattól fogva nyilvánvaló volt, hogy illetékes bizottság tagiai elsősorban a volt császárt akarják nemzetközi Ítélőszék elé állítani. Háromrendbeli vádat emelhetnek ellene: a háború okozásáért, Belgium és Luxemburg semlegességének megsértéséért, végül azokért a suluos sértésekért, melyeket német hadierök követtek el a haaijog ellen. A bizottság megkezdte a büntetőjogi felelősség megvizsgálását, végül azonban valamennyi tagja arra az eredményre jutott, hogy a császárt nem lehet vád alá helyezni a háború kitöréséért vagy a német hadseregnek Belgiumba és Luxemburgba való \'bei>onulásá,ért. A bizottság belátja ugyan, hogy a császár erkölcsi vétséget követett el az emberiséggel szemben, de egyúttal kénytelen volt kijelenteni, hogy nincs olyan törvény, amellyel a volt császár tetteit büntetendő cselekményül le hetne bélyegezni. A császár bűne nem olyan természetű, hogy a biróság megállapíthatná. és megbüntethetné érte.
utazott. Kinél járt, mit végzett: nem tudni, de amíg ott volt, telefonmegkcrcsés érkezett Budapestről a keszthelyi illetékes hatósághoz azzal az utasitással, hogy a fogságban levő Berényi
Bélával enyhén bánjanak. A szqt., a hazaszeretet Mekkái lesznek, katlan hivatalos forma gyani® ^»(»ova erőt. jár meríteni a mali eUnlí TÍW^imi viTcniI nt li/litfíL v
ír
keltett. Tüzetes vizsgáját kideríW tette, hogy a hivatalos telefond utasitás hamisítvány. A nagykanizsai ügyészség megkeresésére szeptember 6-án Berényi Bélát három más letartóztatottal, köztük egy nőt is, átszállították Nagykanizsára.
— Magántisztviselők uj szervezete. E hó 2-án megalakult a „Magántisztviselők Keresztény-Szociális Szervezete", a melyhez máris több gyár és vállalat tisztviselői jelentették b* csatlakozásukat. — A szervezet nagy eréllyel látott hozzá a súlyos gazdasági válság nyomán keldtkezett munkanélküliség kér-, désének megoldásához. Csatlakozásokat a szervezet ideiglenes helyiségében: IV. Ferenciek tere 7. sz. III. lépcső, II. emelet d. u. 4—7-ig lehet bejelenteni.
— Szerb csapatösszevonások. Jugoszláviában ujabban nagyobb csapatszállitások folynak. A szerb és horvát hadsereg a Bánátban gyülekezik és a kelet felé vesz frontot a románok ellen. Ugylátszik az ántánt semmikép sem tud békét teremteni, mert szövetségesei is kezdenek egymással hajba kapni.
— Mevlmádkoztatott vörösek. Zalaszabaron a vörösek a rémuralom után sem akarták elhagyni helyüket és Schreibet nagykanizsai rendőrtisztviselőnek kellett a direktóriumot feloszlatni., Ugyanekkor Schreib\'er elfogott 10 vörösőrt, akik a községben hallatlan garázdálkodást vittek véghez s huszonhét gazdát félholtra vertek, akiknek állapota most életveszélyes. A magyar nép áldott lelkére jellemző, ami ezután történt. A vörösőröket nem bántották, egy ujjal hozzájuk nem nyuitak, hanem csak letérdeltették s két óra hosszat imádkoztatták őket. S a vörösek, akik sárral dobálták a vallást, oly buzgón imádkoztak a feszület előtt, mintha legalább is kámzsás fráterek lettek volna.
— Elhagyott sírok. Hosszú, négy éves háborúnk örök emlékeztetői azok a katonatemetők, amelyeknek hantjai alatt hőseink nyugszanak. A nagy felbuzdulás és győzelmes harcok idején azt hittük, hogy ezek a temetők
gyar s alig egy év multán szent sirokat benőtte a ffl, a kereszteket kitörte a vihar, elhervadt rajtuk a virág . . . E szomorú tény és kép tárul elénk, ha kimegyünk a kanizsai temetőbe. 1200 hősünk alussza örök álmát ott s ha messzeföldröl idejönne fiához, vagy férjéhez a gyászoló asszony, bizony aligha találná meg sírját az elhunytnak. Szomorú könnyelműség ez. közéig a halottak napja, ezért sürgősen intézkednünk kell, hogy a sirok annyira rendbe legyenek téve, hogy legalább lehessen melléjük térdelni. Helyesnek tartanánk, ha a katonaság venné kezébe a sirok rendbe hozatalát, vagy egyes családok vállalnának egy-két sirt magukra. Ajánljuk ezt különösen a hadiözvegyek figyelmébe, mert gondolják el, hogy mennyire j<$l eshetik ne-jkünk az, hogy szeretteik sírját valahol idegenben egy másik (özvegv gondozza. Dr. Szekeres Józsefné vette kezébe a sirok rendezésének kérdését, ezért felhívjuk azokat\', akik e nemes munkában részt akarnak venni jelentkezzenek nála.
— A falun nem fogadják el a fehér pénzt. Mindenki azon jajgat, hogy nem fogadják el falun a fehér pénzt. De ha szétnézünk a városban, itt még ugy sem fogadják el, vagy ha el is veszik, 10—20 százalékot számitanak különbözetnek. Ha azt akarja a város, hogy a falu fogadja el a fehér hasú bankót, akkor elsősorban kötelessége a városnak a saját területén belül annak értékét biztosítani.
birkahús.
Értesítőm fi nagyérdemű hus-vrisárlcS közönséget, hogy pinci sátramban naponta friss birkahúst árusítok. Szives pírtfo-gfot Itérve, maradok tisztelettel Schwarcz Adolf mészáros.
Gépész ajánlkozik mindenféle gőzgép és motorok liíizilag valö javítására. Cini: József ffilierceg-ut 33. szám. — Ugyanitt több gépész is ajánlkozik.
Színház,
— Hejehuja báró. Telt ház nézte végig a Heiehuja báró előadását, melyben Majorossy luliska mutatkozott be a város közönségének és egyúttal először lépett a nyilvánosság elé. A kiváló hangú művésznő magával ragadta a közönséget és erős a reményünk, hogy nemsokára az egész ország fog művészetének hódolni. Szigethy Bandi nagyszerű volt. Viaa Ilus, Kömives Érzsi, Nagy Ilonka, Ballay Manci, Róna, Kardos, Borowsky ujabb sikerekkel gyarapították eddigi művészi eredményeiket. Meg kell emlékeznünk a lehetetlen, minden kritikán aluli zenekarról, amelybe Várhalmi József a kiváló karmester éjjel-nappali munkája alig tud lelket verni. A kiváló rendezés Somogyi direktor érdeme. — Ma és holnap újra ezt az ötletekben gazdag kiváló darabot adja a nagy szeretetnek örvendő társulat és mint az előjelekből következtetni lehet: zsúfolt ház előtt.
VILÁG Mgynozgó színház
\' Bzarvna Mállód*\'-
- TlJl.HHON i 7 . -
Kedden éi szerdán
szeptember hó 9 é^ 10-én
A becstelen.
Társadalmi dráma 5 felv.
Dán Arany-sorozatnnk első képe.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 é» 0 ómkor. Vasár- és ünnep-nu|H>kon 3, 6, 7 és 1) órakor. i=
U R A NI A mwsgőkáp-paloU
Kedden és szerdán
szeptember lió 9 és 10-én
Költ\'o\'i álom.
Fantasztikus játék 4 felv. Főszerepben Frederik Ja-kobsen. A Nordisk filmgyár felvétele.
Klőadások kezdető: Hétköznapokon ü és U órakor. Vasár- ós ünnep-nupokon 3, 6, 7 és 9 órakor. «=
A nagykanizsai államügyészségtől. 2703/á.U. 1010.
Felhívás.
Felhívom mindazokat, akik az osztály elleni izgatással gyanúsított Szenes Dezsőné nagykanizsai lakosnak a kommunista uralom alatt tartott izgató beszédeiről, illetve kijelentéseiről közvetlen tudomással bírnak, különösen nkik a nevezettnek a cselédekhez intézett állitólshos izgató bőszedéiről ós kijelentéseitől tanúvallomást tehetnek, kihallgatásuk végett u nagykanizsai államügyészlégnél, vagy a rendőrkapitányságnál haladéktalanul jelentkezzenek.
Egyben felhívom ismételten a közönséget, hogy ii kommunista uralom szereplői elleni adutokat sürgősen szolgáltassa be, bpgy a bűnösök ellen eljárni lehessen, az esetleg kellő alnp nélkül letartóztatottak pedig szabadlábra legyenek helyezhetők. Nagykanizsa, 1010. évi szeptember hó 0.
I)r. Horody Dczsri államügyész.
Megbízható szobalányt keres jó ellátás mellett Biffl ezredes Ötvös-tér 30. szám alatt.
Nyomatott a taptulajdonoaok Zalai é. Gyarmati nyomdal müinW.etéban
58-Jk évfolyam.
Nagyhanizga, 1919. szeptember 10. Szerda.
39. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
FeUlSmarkautiS: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
SzcrkeBxtflséK <Sü kiadóhivatal : Fő-ut 13. Bogenrleder-palota
Interurban-telufon 183.
Átok reájuk,
kik miatt béklyóba verték nemzetünket és most fogvicsorgatva, pofonverdesve kell tűrnünk minden megaláztatást, ami csak egy nemzetet érhet. És ezek az átkozottak még mindig itt járnak közöttünk barátságot szinleíő széles mosolyra húzódó pofájukkal, játszva az ártatlant és az egész világban szándékosan befeketítik és törnek nemzetünk becsülete és tisztessége ellen csak azért, mert megakarjuk tisztítani hazánkat az Oroszországból betolakodó leggyalázatosabb ellenség módjára viselkedő zsidóktól. Hangosan mondjuk mindenkinek, hogy nem Izrael vfllíása ellen küzdünk, hanem igenis azon faj ellen, mely képes volt nemzeti szentségcinket, nemzeti zászlónkat a sárba tiporni és nem átallották ezt a törekvésüket hangosan a-népnek megmondani, miközben annak kezébe csillagos vörös lobogót nyomtak. Ha van népnek, ugy nékünk van igazán jogunk ellenük küzdeni, mert az ádáz ellenség már hatalmasan kimutatta foga fehérét és még mindég dolgozik szóval különösen pénzzel nemzeti törekvéseink ellen. Ha vannak köztük, kik évszázadok óta itt élnek és becsületes magyarnak tartják magukat — sajnos kevesen vannak — akkor azoknak is meg kell undorod niok ezektől a gyalázatos pcs-tises alakoktól, bár rokonhik legyenek is, mert ki máma még útjába áll á magyar szellemnek — mely keresztény — vagy legalább is annak terjedését lassítani, ellenséges törekvéseikkel szemben enyhíteni akarja, az nem érdemli meg, hogy levegőnket szívja, vagy itt éljen, az egy sorban áll az Oroszországból jöttekkel. Ma midőn mindenki, aki hazáját szereti, aki magát magyarnak ismeri összefogott ez ország megmentésére, most akik nincsenek velünk, azok bitang alattomos ellenségcink, kiknek van pénzük adakozni a nemzeti hadsereg kisebbed^séért, idegen ellenséges hordák behívására, de nincs annyi tisztességük, hogy annak a népnek szolgálatába álljanak, akinek a verejtékén, kiömlő vérén magukat sikerült a pukkadásig mcghizlalni A mi küzdelmünk nemzeti küz-
delem, melyet lángoló hazaszeretetünk sugall és bár szövetkezzenek idegen hatalmasságokkal, győzni mi fogunk. A sziveink tiszta, lángoló érzelmeit a pokol kapui sem lesznek képesek megdönteni, mert azok égnek és gyújtanak mind erősebben és hatalmasabban.
Justus.
Táviratok.
Nemzetközi munkás-konferencia.
Amsterdam, szept. 10. Appleton, a nemzetközi szakszervezeti szövetség elnöke a következő kijelentést tette az összehívandó munkáskonferenciáról: A nemzeteknek együtt kell dolgozniok, hogy kiegyenlítsék u háború által okozott káraikat, hogy ismédből-, dog legyen minden ember. Szívből kívánom, hogy a németek eljöjjenek a washingtoni konferenciára, ahol a többi nemzetek képviselőivel együtt\' dolgozhatnak a közös nagy cél eléréséért. Együttműködésre főképpen a jövő békéjénék az érdekében lenne szükség, mert valódi béke kölcsönös bizalom nélkül elképzelhetetlen.
Elpusztított francia vidékek.
Bécs, szept. 10. -Az Arbeiler Zeitung a Franciaországba küldött munkaközvetitő-bizottság jelentését közli. A jelentést Mcisner képviselő olvasta fel a munkás-gyűlésen; Északfranciaországban szerzett benyomásainak közlése után azt mondja benne: A franciák egyenlőre csak barakkokat akarnak épiteni. Albert-ben a munkásoknak, hogy gyáraikat újra felépítsék, a szakértők számítása szerint legalább 16—20 esztendei rendszeres munka kell hozzá, hogy ezt a vidéket a háború előtti állapotba visszahelyezzék. Az elpusztított területeken háromszázezer házat romboltak le.
Á német alkotmány módositása.
Lyon, szept. 10. Az illetékes helyről kapott információk szerint a szövetségesek legfőbb tanácsa feltétlenül ragaszkodik a német alkotmány módosításához.
Jugoszlávia békéje Ausztriával.
London, szept. 10. Reuter-ügynökség szerint a délszláv kormány elhatározta, hogy aláifja az osztrák békeszerződést.
Fedák Sári nem léphet fel Bécsben.
Bécs, szept. 9. A bécsi rendőr-ijíftígatóság már véglegesen megtiltott n Kérték Sárinak, hogy egyik bécsi orfeumban fellépjen. Fedák Sári Olaszországba szeretne útlevelet szerezni.
Ujváry Géza.
Az a magyar őstalaj, amely nevelőanyánk azóta, amikor Árpád kemény lovasai végigvágtattak e hazán: csodálatosabbnál, nagyobb szellemeket és jellemeket adott népünknek. Gyönyörű históriánkban voftal< vad, szittyajellemek, akik törni tudtak, dp engedni nem, fékezhetetlen szenvedélyek, amelyek mint tüzkévék világítottak koruknak, nyugodt, bölcs hazafiak, akikben a mérhetetlen nagy tűzet lefogta a belátó mérséklet stb., de akik különböző jellemvonásaik mellett is egymással versenyezve dolgoztak szent hazánk ügyéért. Bármit kiáltottuk is világgá az utóbbi években azok, akik kicsinységüket és megtürtségüket azzal takargatták, hogy vesszen-t könyörögtek a magyar hazára, — mégis büszkén mondhatjuk el, hogy a magyar közélet férfiai az öncélért való küzdelemmel megvádolhatók nem voltak.
Rendkívül nagy feladatok előtt állunk I Magyarországnak egy eddig nem látott, de annyiszor megálmodott uj képe bontakozik ki. A Szent István által letett keresztény fundamentumokat kikezdték a férgek, felébredt nemzetünk azonban elseperte e bomlasztó rágcsálókat s millió kéz javitja és teszi kikezdhetetlenné hitünk pilléreit és magyarságunk megtámadott bástyáit. Folyik a küzdelem a jövő Magyarországért.
E vészes időkben irta Nagykanizsa polgársága egyhangú lelkesedéssel zászlajára Ujváry Géza nevét.
Ujváry Géza egyénisége ma fogalom I Benne a törhetetlen hazafiság, a megtántorithatatlan
MegJ elenik délután 4 órakor.
Hlrdctéaek njrllttör dljuabáa aaerlnt
Egyes szám ára 50 fillér.
jellem, a közérdekért való rajongás, a tiszta egyéniség, a megállíthatatlan harcos, a nyugodt tiszta fő és önzetlen barát mintaképe áll előttünk. E városért annyit fáradt, annyit dolgozott már és hosszú időn át oly odaadással küzködött érte, hogy Nagy- és Kiskanizsa polgársága csak köszönetét fejezi ki akkor vele szemben, amikor e kiváló fiának évtizedes munkáját a nemzetgyűlésbe vafó felküldéssel koszorúzza meg.
Ujváry Géza e város minden osztályának a jelöltje; amelyeket neki egyenlő szeretettel kell képviselni, mert e város nem egyes pártoké, nem egyes osztályoké, hanem mindnyájunké. Légyen ezért becsületes lelke mélyén ott a munkás, a földmi-ves, az intelligencia s a polgárság egyforma elbánásban, mert egyenlő autyu éa -egyenlő-kötelességekkel megterhelt fia mindegyikük e hazának.
Ujváry Géza, amennyire tipikus magyar,^annyira tipikus kanizsai is. Lelke mélyén ott rezeg az az olthatatlan szomj, amely csak akkor csendesül, ha Kanizsának valahol jót tehetett. írja ezért zászlajára különösen e város nevét, is, mert sok mellőzésben, sok bántásban volt részünk. Legeslegelső kötelességei között legyen azon törekvése, hogy országunknak ezen igen becses, gazdag és kultura végvára a fejlődés útjára induljon. Ezért igen hálásak leszünk.
Bizunk erejében és céljai nemességében, ezért szivünk, lelkünk minden melegével köszöntjük Ujváry Géza képviselőjelöltünket.
— Fegyverek beszolgáltatása. Elrendelem, hogy minden olyan katonai fegyver után, mely jogcím nélkül van bárki tulajdonában, ha ezt az illető a kihirdetés után beadja, neki egyszáz korona fizetendő. Ezen rendeletem az állomásparancsnokság körzetében a legszélesebb körben kihirdetendő azon parancsommal egyetemben, hogy a kihirdetés után azon személyek, akik a fegyvert be nem adják s az náluk megtaláltatik, mint megbízhatatlanok a zalaegerszegi fogolytáborba lesznek internálva. Riedl ezredes s. k.
2. Zalai Közlöny
1919. szeptember 10.
Konkolyhintők
járnak köztünk, ókulával, szürke szemmel, kandúr bajusszal és borgőzös lehelettel. Fój nekik az egység, fáj nekik a nélkülük való küzdelem, fáj nekik, hogy sámedlijük eltörött, amelyen a más ablakába akartak betekinteni. Fészkelődnek ezért szüntelenül, mintha hozzá nem férhető helyen csípné őket valami, adják az aggódót, de elfeledik, hogy a kommunizmus párfümjét igen szívesen csepegtették ruhájukra. Nem okoznak nekünk gondot ezek a kis bácsik,* de figyelmeztetni vagyunk kénytelenek őket arra, hogy tisztesség is van a világon, amety épp azt nem hajlandó eltűrni, hogy vészes időkben valaki csak a saját tányérjára tekintgetve tudjon beszélni a hazafiságról. Ne kiabáljanak a földmivesre, mert nem csinál az parasztterrort, ne gyanakodjanak az intelligenciára, hiszen okosabb az, mint ők s ne nyalogassák most azt a szegény munkást, hiszen kezet ugy sem fog velük. Vonuljanak vissza odujokba, annakw az aromájánál meghízhatnak, de máshol nem, mert küzdelmeink és céljaink tisztasága kulláncsokat ugy sem tür meg.
. — A keresztény nemzeti, szociálin, kisgazda ém föld-miveapárt intéző-bizottsága dr. Tamás János elnöklete alatt gyűlést turtott, amelyen a párt kimondta, hogy 1919. évi szept. hó 14-én a felsőtemplom előtti téren alakuló, nagygyűlést tart, amelyen Ujván/ Géza elmondja programmbeszédét. A nagygyűlésre vonatkozó adatokat egyébként bőven fogják tartalmazni azok a plakátok, amelyek egy-két napon belül megjelennek. Tegnapi lapunkból kimaradt a párt jegyzőinek a névsora, amely a következő: dr. Kaufmann Lajos, Novai Imre, Banekovich János, Meisner Oszkár, Németh Mihály, dr. "Málék László és Kiajcsovics József.
— Tolna-vármegye kormánybiztosa. A belügyminiszter kinevezte Tolna-vármegye kormánybiztosává a főispáni teendők ellátására Kadicsfalvi Török Mihályt, az „Alkotmány" szerkesztőjét. Az uj kormánybiztos 1857-ben született Székely-\' udvarhelyen. A kormánybiztos a középiskolák elvégzése után a kolozsvári gazdasági főiskolában szerzett oklevelet. Hajlamai az újságírói pálya felé vonzották. Gimnazista korában a Budapesten megjelenő „Nemzet" újság szerkesztőségének, később pedig a „Kolozsvári Lapoknak" volt a tagja. Az Alkotmányt tizenkét éven át szerkesztette. A buda-
pesti sajtóban számos novellája, regénye jelent meg.
—< Megnyílik az áruforgalom Stájerországgal. A
szombathelyi kormánybiztosság nagyfontosságú megállapodást kötött a stájer tartományi kormánnyal. Az egyezmény szerint Stájerország és Nyugatmagyarország árucserére lépnek egymással, melynek lebonyolítására kirendeltségünk lesz Stájerban s a stájeroknak nálunk.
— Értesítés. Kéretnek a fü-szerszakmabeji kereskedők, hogy folyó hó 10-én, szerdán délután 6 órakor a Casino egyik termében megjelenni\' szíveskedjenek. Több füszerkereskedö.
— Közvetlen vonat Ausztriával. Sopronból jelentik: Vasárnap közvetlen vasúti összeköttetés indult meg Budapest és Bécs között, továbbá Bécs és Sopron között. Így tehát akinek kellő engedélye van Nagykanizsáról is közvetlenül mehet Bécsbe.
— Az „Ébredő Magyarok" a szervezett munkásokhoz. Miután tudomásunkra jutott, hogy a sémita faj fiai soraitok között azt terjesztik, hogy ti nem lehettek egyesületünk tagjai; azt üzenjük nektek, hogy tárt karokkal várunk minden keresztény ma-gyúrt, aki meggyőződése s szive sugallata szerint jön hozzánk. Jertek minél számosabban, hogy az Ébredő Magyarok egyesülése ne csak szellemben, hanem tagjainak tömegében is az osztatlan magyar kereszténytársadalom hatalmasságát képviselhesse minden olyan törekvéssel szemben, mely a keresztény magyar álláspontból alkudni vagy annak ártani merészelne. Hisz éppen ti voltatok azok, kik az élősdiek érdekkörébe vonva, leginkább áldozatai voltatok szervezeteitek vezetőinek. Fogjunk össze mun-kástestvérek valamennyien, hogy felépíthessük újra lerombolt, bemocskolt hazánkat és letörhessük a világ erkölcse, békéje és kultu-rája érdekében e nemzetközi romboló tevékenységet. Az Ébredő Magyarok.
— Menetrendváltozás a zalamegyei vasutakon. A balatonpárti vasútvonalon a következő menetrendváltozás történt : Keszthelyről Tapolcára érkezik a 651 l-es sz. vonat reggel A óra 30 perckor. Zalaegerszegről délután fél kettőkor indul a vonat s Tapolcára délután 5 órakor érkezik. Tapolcáról Budapestre az 1109-es számú vonat indul délután 1 óra 28 perckor. A budapesti vonat Tapolcára érkezik délután 3 órakor.
— Elfogott kommunista vezérek. A budapesti rendőr-főkapitányság távirati megkeresésére a rendőrség széleskörű nyomozást indított meg, hogy a budapcstről menekülő Rácz Győ-
zőt, kinek, itt Kanizsán volt találkozója a feleségével, elfogja. Rácz egy beszerzési csoportnak volt a főnöke és egymilló korona kékpénzzel szökött meg. Az éj folyamán az agilis Kumper és Marai detektiveknek fáradságos, munka után sikerült őket lefülelni. — Ilyenek voltak a munkások vezetői a kommün alatt, kik csak azért dolgoztak, hogy a kommunizmus jelszava alatt saját zsebeiket tömjék meg.
Ebéd és vacsora, hideg és meleg ételek a nap bármely szakában kaphatók a
KISPI PA vendéglőben
Nagykanizsa, Sugár-ut 23. KltUnő polgári konyha i
Szinház után meleg vacsora.
Színház.
Heti műsor:
Szerdán: Hejehuja báró.
operettH iíjduiiHÁj:. Cslllöriftkön: Szenvedély színmű l\'óiiickon:
csak ffliiiMlt\'knck. Szoinluiion: János vitéz opori\'it.
Szenvedély. Holnap Arcü-basev megrázó drámáját mutatja be a színtársulat kitűnő drámai együttese. A főszerepeket Poór Miklós, Tompa Irma, Nagy Hon és Lányi Lulu kapták, kiknek művészi tudása előre biztosítja a szenzációs darab sikerét. Előre, siessen mindenki, hogy az előadásokra jegyet biztosítsanak maguknak.
— Hejehuja báró második előadásán is elragadta a közönséget a bájos Majorossy Juliska, kinek szűnni nem akrró taps jutalmazta minden fellépését. — Szigethy Bandi művészi mókáival érdemelte ki a közönség háláját. Nagyon elegánsan játszott Kardos. A kiváló darab ma újra szinre kerül.
— A „Világ" nagymozgó szeptember 10-én fényes műsor keretében mutatja be u Becstelen című 5 felvonásos hatásos drámát, melynek főszerepeit a leghirne-vesebb művészek játszák.
— Az Uránia még ma is a Költői álom c. 4 felv. Nordisk-drámát mutatja be Frederik Ja-kobsen felléptével. E dráma egy fiatal költő élettörténetét tárgyalja meghatóan. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Értesítés
Értesítjük a n. é. közönséget, hogy Nagykanizsán f. hó 15-től
autóbusz-forgalmat
létesítünk a vasútállomás és a „Közponf\'-szálloda között.
Tisztelettel Amef-ikal Automobil Forgalmi Vállalat.

Hirdetmény.
Az állőmásparancsnokság katonai kenyér relaütéaére pályázatot hirdet.
Ajánlatok f. hó 12-ig az állo-másparancanoksághoz (Sugár-uti laktanya) nyújtandók be.
VILÁG Dagymozgó szinház
V I L> n v 8í(irva, „auod,,
- THI.BPONi 7 . -
Kedden és szerdán
szeptember hó 9 és 10-én
A becstelen.
Társadalmi dráma 5 felv.
Dán Arany-sorozatunk első képe.
lílőudások kezdete: Hétköznapokon 7 ós 0 óiukor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 ómkor.
ÜRAIIIAS^
Kedden ét» a/erdán
szeptember hó 9 és 10-én
Költ\'oi álom.
Fantasztikus játék 4 felv. Főszerepben Frederik Ja-kobaen. A Nprdigk filmgyár felvétele.
F.Jóadások kezdető: Hétköznapokon 0 és U órakor. Vasár- ós ünnepnapokon !3, 6, 7 ós 0 órakor.
Nyomatott
121/1011).
Tárgy : LakáBrekvirálAsok felüt-vltHgAlnta.
Hirdetmény
A proletárdiktatúra alatt foganatosított lákásrekvirálások felülvizsgálata a városi tanács 13208/1010 sz. határozata értelmében csak az érdekeltek panaszára le«z teljesítve.
Kflhivom ennélfogva mindazokat, akik tói 1010. március 21. óta lakás, lakás-rész, vagy egyéb helyiség olrckviráltatott és akik ezon rekvirálás! sérelmesnek tart ják, hrtgy panaszukat Írásban a városi lakáthivatalhnz intézve legkésőbb f. évi szeptomber hó 20. napjáig adják ho.
Az irásluin beadandó panasz után 40 korona illeték fizetendő a városi pénztárba. Az illeték befizetését igazoló nyugta a panaszkérvényhee csatolandó, vngy a befizetés magán a kérvényen igazoltatandó.
A panaszban fel kell tüntetni:
1 hogy a panaszlónak mekkora lakása volt, háztartásához hány személy tartozik s a rekvirálás folytán hány helyiség maradi használatára,
hogy a lakásba behelyezett részére miliő helyiségek lettek igénybe véve, mi a behelyezett neve, foglalkozása s házfaltán* hány személylH>l áll,
U. hogy a behelyezett korábban h 1 lakolt, korábbi lakásába vjs&atérlict-e, illetőleg megjelölendő azon helyiség, ahol kihelyezése esetén elhelyezhető volna.
4. hogy a panaszlő miért tartja a rekvirálás! sérelmesnek és tűrhetetlennek.
A panaszbeadvány külső részén feltüntetendő a panaszlő neve, foglalkozása és lakása, a lehelyezett egyén neve, foglalkozása és a helyiségnek pontos megjelöléso (utca, házszám), amelybe a behelyezés történt.
Figyelmeztetem, (i közönséget, |iogy a panaszok csak iikfcor számithatnak\' kedvező elintézésre, ha u behelyezés a Jialádi élei nyugalmát földúló, vagy a megszokott munka újrafelvételét lehetetlenné tevő helyzetet teremtett. Legyen figyelemmel a közönség a panaszok beadásánál arra is, hogy u mai tűrhetetlen lakásínség lényegesen csak építések és nem hatósági intézkedések utján enyhíthető s hogy hajléktalanná senki nem tehető.
Nagykanizsán, 1010. évi szept. hóO én.
Novnl v k
lakáshivatali elnök .
a Uptulajdonoitok Zuloi é„ Gyarmati nyomdai müiütéaetébon
58-ik évfolyam.
Nhgylruhna, 1919. neptembcr ÍZ Péntek.
41. iiám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szcrkosxtóflég ch kiadóhivatal :
Fő-ut 13. Bogenrleder-palota
Interurbán-telefon 183.
A rettegett rém,
a „fehér pénz" kérdése izgatja mindenfelé a kedélyeket. Aljas üzérek, Oroszországból jött-ment alakok, a hires „gsefsmann-ok tudatosan izgatnak a nép között, a fehér és a postatakarék Által kibocsátott pénz ellen, hogy azáltal a nemzeti kormánynak rendeletével precizirozott pénzértékek kisebbedését idéz?.ék elő. Mivel az alkotó munka sehogy sincs Ínyükre, a nép becsapásá-sával és kiszipolyozásával keresnek maguknak vagyont és pedig ugy, hogy alattomos módon házról-házra* járva olcsón össze vásárolják az értékes fehér pénzt és azt nagy mennyiségben elviszik olyan helyre, ahol már megkezdődött a bankjegyforgalom, mert ott teljes értékében rendes mederben folyik a pénzbecserélés és igy sok ezressel megrakodva jönnek vissza folytatni undok munkájukat.
Az Osztrák-Magyar Bank hatalmas mennyiségű kék pénzt bocsátott kormányunk rendelkezésére és ezért mindenkit figyelmeztetünk, hogy ne üljön fel a mindenféle hazugságoknak és a naponta megeresztett rémhíreknek, mert minden forgalomban levő pénznek az értéke a kormányt rendelete alapján szilárdan áll és nemsokára megfog indulni az egész országban a becserélési akció. Ha még folytatják a here üzérkedők a fehér pénzek összevásárlását, a közönség saját érdekében köteles őket. lefogatni, mert azt nem lehet többé tűrni, hogy undok hazudozó alakok továbbra is szívják a verejtékesen dolgozók zsírját.
A tisztulás nagy tüzében először is ezek a drágalátos pasasok és árdrágító rokonaik pusztuljanak és tűnjenek el, mert nem tanácsos, hogy a nép haragja űzze el őket, nehogy tisztességes ártatlan szenvedjen és lakoljon mások gyalázatos bűneiért. Nem akarjuk, hogy épp ez országban viruljanak é8 virágozzanak legjobban az élősdiek. /
FeUlÖH*arkaaatö: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
MegJ elenik délután 4 órakor.
IlIrdflUaek ó» nyllttlr dljaiabáa asarlnt
Egyes szám ára 50 fillér.
A román cenzúra ma se táviratit se telefontu dósitást nem engedélyezett, miért is elmaradtak budapesti hireink.
Horthy fővezér Kaposvárott.
Szivet megindító, lelket elbűvölő szép ünnepség keretében adott kifejezést Kaposvár város és Somogyvármegye közönsége ama meggyőződésének, hogy egy magyar nemzeti hadsereg szervezésére és fenntartására szükség van és hogy e célért minden áldozatra kész, leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelté Kaposvár város és Somogyvármegye közönsége a folyó hó 8-án odaérkező Horthy Miklós altengernagyot, a magyar nemzeti hadsereg fővezérét, mint a magyarság élni vágyó akaratának megtestesítőjét. Délelőtt 10 óra 15 perckor érkezett meg Siófokról s ezután u fővel&rt, aki Sos Károly tábornok vezérkari főnök, továbbá Magasházy és gtóf Stomm századőrök kíséretében jött, a pályaudvarán a. hely-\' Őrség tisztikara élén Bemátsky Kornél tábornok, katonai kerületi parancsnok és Kován Antal alezredes, Somogy-, Baranyamegyék katonai parancsnoka fogadták és a katonai zenekar Hymnusz-szal üdvözölte a legmagasabb katonai parancsnokot. Ezután a polgári hatóságok küldöttségei részéről Talján Andor alispánhelyettes, vármegyei főjegyző köszöntötte lelkfíS beszéddel az ünnepeltet és az egész vármegye nevében biztosította őt odaadó támogatásáról. Horthy fővezér egyszerű szép szavakban mondott köszönetet a nem várt ünnepélyes fogadtatásért és tömör vonásokban kidomborította a szervezendő magyar nemzeti hadsereg nehéz, de kötelességszerű feladatát. A törvényes jogrend helyreállításáért Kaposvár város uri hölgyközönsége gyönyörű virágcsokor átnyujtásáual fejezte ki hódolatát a fővezér iránt.
A vasúti indóház környékét ezrekre menő ünneplő közönség lepte el, minthogy a pályaudvarra csupán a hatóságok és testületek hivatalos képviselői térhettek be, a fogadtatás után a fővezér a vármegye kocsiján a Honvédtérre hajtatott. Követte utján a város és vármegye előkelőségeinek díszes kocsisora és az ünneplő közönség hömpölygő áradata.
A tágas Honvéd-téren felállítva várakozott a helyőrség szép számú
katonasága és mintegy tizezer főnyi minden rendű és rangú érdeklődő közönség. A katonai és rendőri kordonnal körülzárt négy- . szögű térség közepén zöld lombbal és virággal díszített tábori kápolna állott. A fővezér kocsijáról leszállva végighaladt a feszesen tisztelgő katonák előtt és azután az összes tisztek kíséretében tábori misét hallgatott, melyet Németh Imre tábori leli kész szolgáltatott a katonai zenekar kisérete mellett. A mise végeztével Németh hitszónok hazafias lendületű, magyar érzéstől izzó szép beszédet mondott és felhívta a katonaságot a szent eskü letevésére és hűséges megtartására. Dörgő, érces hangon, mint villámot rejtegető felhők moraja zúgott minden ajakról az ünnepélyes eskü szava, mely után Horthy fővezér keresetlen, talpraesett szavakban fejtette ki. a nemzeti hadsereg feladatát és rokonszenves beszédével meggyőzte az egész hallgatóságot arról, hogy ebben a hadseregben szolgálni büszkeség, ilyen katonának lenni kitüntetés és hogy ebből a hadseregből minden káros elemet eltávolítani önmagunk iránti kötelesség. Szűnni nem akaró éljenzés és a fővezérhez való ragaszkodás megható kifejezése követte ezeket a szivhez szóló szavakat ugy, hogy a közönség javarésze köny-nyeit törölte az érzékeny jelenet hatása alatt. A kivouuló csapatok és a nemzeti jövő letéteményesei, a főgimnáziumi tanulóifjúság diszmertetben vonultak el a fővezér előtt, aki legteljesebb megelégedését fejezte ki a csapatok szelleme, fegyelme és magatartása felett. A déli 12 órakor befejeződő ünnepséget diszes társasebéd követte, melyen a katonai és polgári személyek a legpompásabb testvéries magyar érzésben összeforrva vettek részt. A fővezér még a délutáni órákban visszautazott székhelyére, Siófokra, onnan a közeli napokban a Dunántúl összes többi helyőrségeit is meg fogja látogatni. Kaposvár város legszebb ünnepnapjai közé fogja sorozni Horthy fővezér látogatásának idejét és azt a benyomást nyerte a tapasztaltak alapján, hogy áz igy szervezett, ilyen fegyelemtudó, acél-izmu, ruganyos, tetterős, fővezérét annyira bálványozó hadsereg
teljesítményei elé a legteljesebb bizalommal tekinthet a sokat szenvedett ezeréves Magyarország.
Testvéri üdvözlet.
(A magyar munkáshoz.)
Testvér, kit tegnap elvtársnak csúfoltak. Mi a neved most, biz én nem tuJnih. Testvérnek hivlak, mert tudóin, hogy néked Már megbocsátott vértanú Iiuroii). h-s én is, lástl — n könnyem már kiégett Hozzád kiáltok és arcodba nézek. No védekezz, tudom, hogy nem te voltál. Kinek gyilkos tőrt markolt a. keze. Agyadra gázolt gonosz szollcmoknek Lettél könnyelmű, véres eszköze. Térded a vádra bár most is leroskad, To ezt a vért könnyökkel már lomoslad. hn nem vádollsk, én csak megbocsátok. Testvér nézz a szemembe s l|»lld a szóin A magyar ég derengő poroméról Uj élet fényo lobban biztatón. No fordulj el, hadd fényesítse arcod, Melyet sötétté tettek durva harcok. Ml fájt mik cd s bitanggá tett a múltban, Mi szivedben csak haragot növelt, Hogy megtagadva Istöned s hazádat Az ártatlanra öklöd fölemeld, Bús sorsod lolkednok többé no fájjon, lioldog jövőd való lehet, nem álom. Ha van bonnod hit, akarat követni A keresztény magyarság zászlaját, Isten nevében, szent egységbe forrva, Ivpitünk Itt egy boldog, szép hazat. Üdvözlégy testvéri Fűzzünk karba kuit, Előre í Iston áldd meg a magyart 1
— Szeptember 15-én kezdődik a téli időszámítás. A
hivatalos lap mai száma közli a miniszterelnök rendeletét, amely, szerint az órákat a szeptember 15-ére virradó három órakor két órára vissza kell igazítani.
— A vasárnapi népgyűlés. Mindenfelé nagy érdeklődés nyilvánul meg a vasárnapi népgyűlés iránt. Az egész vidék lelkes magyar népe már alig várja, hogy a nemzet felszabadulása és a keresztény magyarság megerősödés feletti örömének és a kormány iránti bizalmának kifejezést adjon. Hiába volt minden a magyar nemzeti érzést minden akna munka ellenére sem volt lehetséges a szivekből kioltani, bármint igyekeztek is a letűnt korszak lovagjai. Minden jel arra unitot, hogy ritka megnyilatkozása lesz a város és vidék — melynek minden falujából jönnek be nagy tagból álló küldöttségek — nagy hazafias érzületének. Hálát adhatunk az Istennek, hogy ennyire vittük, hogy megértse végre a magyar, a magyart.
2.
Zalai Közlöny
1919. szeptember 12.
— Halálozás. Katzenbach József járásbiró, a letenyei járásbiró elhalálozott. Az elhunyt kiváló jogász volt, s képességeit jogi körben nagyrabecsüllek.
— Idegenek Üzelmei Nagykanizsán. Több vasutas és postás jött hozzánk panaszkodni, hogy hallatlan garázdálkodást visznek végbe az idegenek a kanizsai piacon. Azt nem lehet tűrni, hogy jött-ment alakok oly tolakodást, árfelverést csináljanak a piacon, hogy saját polgárságunk ne juthasson hozzá a néki szükséges élelmicikkekhez. Az elárusítóknak messziről kiabálják, hogy tőlük jó kék pénzt kapnak, hogy a postatakarékok által kibocsátott bankjegyek nem érvényesek és hozzá piszkolódnak a mai kormány és mai erkölcsös szellem ellen. Azonkívül vannak a városban ügynökök, kik házról-házra járnak és a\'/, osztrák-magyar bank által kibocsátott fehér hátú bankjegyeket összevásárolják 20% levonással. "Ezennel felszólítjuk a város vezetőségét, intézkedni szíveskedjék, hogy ezek az elemek azonnal hagyják el a várost.
— Rendelet a \' forgalomban levő fizetési eszközöknek az adó-
-fitelesnél való elszámolásról. A hivatalos lap mai száma közli a pénzügyminisztérium ^rendeletét a forgalomban levő fizetési eszközöknek az adófizetésnél való elszámolásáról. A rendelet szerint az augusztus 15-ig teljesített befizetésekből származó hamisított huszonöt és kétszáz koronás pénzjegyek teljes névértékben, az ezután teljesített befizetésekből eredők csak a magyar kormány e tárgyban már megjelent rendeletében megállapított öt, illetve negyven korona értékben veendők át. Ha valamelyik adófizető hiteltérdemlŐen igazolja, hogy március 21-től augusztur tizenötig terjedő időben teljesített adófizetést egészben, vagy részben nem hamisított pénzjegyekben teljesítette, a pénzügyigazgatóság a fél kérelmére a szaporodásba hozott összeg megfelelő részét törölteti.
— Sopronba szándékozó utasok sérelmei. Ezennel felhívjuk a déli vasúti állomás főnökség figyelmét ama sajnálatos jelenségre, hogy a Sopron felé induló reggeli vonatnál csak egy pénztár van nyitva és igy az utasok soha nem tudnak mind jegyet váltani. Annak ellenére hogy már órákkal előbb szoronganak a pénztár előtt. Naponta megismétlődik, hogy százan és százan maradnak jegy nélkül és kénytelenek beszállni, persze
Kétszobás\'„.^ lakást
megfelelő mel- 1/araColf a viros léklielyisegekkel HÓI UOOA bármely tavolesó helyen is. Kftzvctltőt díjasok. Ajanlatokat c lap kiadóhivatalába kérők.
azért a jogosulatlan büntetés nem maradhat el. Tudtunkkal a vasútnak van számos tisztviselője és tudna egyszerre három pénztárt is nyitni, Ha nem kell, minek szereznek az utasoknak még több kellemetlenséget, mint amennyi szükségképpen amúgy is kijár.
— Katonai ruhák beszolgáltatása. Fegyver, felszerelés és ruházatban oly égető szükség van, hogy n következő parancs legrövidebb időn belüli teljesítését mindenki kötelességévé teszem. A polgárőrségek csakis annyi fegyvert tartanak meg, amennyi a napi szolgálatban állók részére okvetlenül szükséges. Ezenfelül minden fegyver, úgyszintén az összes más felszerelés (derékszíj, oatrontáska stb.) a zalaegerszegi, vagy nagykanizsai állomásparancsnokságnak azonnal beszolgáltatandó. A katonai ruházat beszolgáltatása a legszigorúbban foganatosítandó. Figyelmeztetendő a lakósság, hogy csak azok tarthatnak meg .katonai kincstári eredetű ruhát, akiknek más ruhájuk egyáltalán nincsen. Köpenyegek okvetlen mind beszolgáltatandók. Azok, akik katonai ruhát jogtalanul elrejtenek, mint a haza jóléte ellen vétő megbízhatatlanok, a zalaegerszegi fogolytáborba internáltatandók. A beszolgáltatott ruhák, amennyiben nem szükségesek a helyi katonai alakulatok felszerelésére, ugy az a zalaegerszegi, vagy a nagykanizsai-katonai állomásparancsnokságoknak szolgáltatandók be. E parancs foganatosítását a legszi-gnrubban ellenőrizzék a katonai állomásparancsnokságok. Riedl ezredes s. k.
Színház.
\' Heti műsort
Pénteken: Szenvedély, dráma. Szombat; János vitéz, daljáték. Vasárnap délután: A gyirjiesi vadvirág, népszínmű. Vasárnap este: János vitéz, dalj. Hétfő: Stambul rózsája, operett. Kedd:
Szerda: Ocskay brigadéros, szinmü. Csütörtök: Hejehuja báró,
(uj szereposztással.) Péntek: Csókpirulák, (csak felnőtteknek.) Szombat: Nemtudomka, operette.
— Szenvedély. A „Szenvedély" bemutatójáról teljes elfogulatlansággal következőket írhatjuk. A darabot nem való előadni teljességében. Ugyanakkor, amikor ki volt plakátolva, hogy „csak felnőtteknek", a pénztár számos jegyet adott ki fiatal gyerekeknek és leányoknak. Miért tették? Nagy Ilonkát, a kiváló művészi tehetséggel és szépséggel megáldott leányt sajnáljuk, hogy
oly szerepben ismertük meg, amelyben a partnere önfegyel-mezetlenül elragadott hevességében letépi róla a ruhát is. Hogy a darab hogy sikerült, jellemezz^, hogy ily megrázó dráma alatt a közönség nagyon sokszor nevetett. A szereplők Nagy llohka és Földessy Sándor kivételével csak a negyedik felvonásban játszottak jól.
— János vitéz. Szombat és vasárnap este adják a János vitézt, melynek főszereplői: Ballay Manci, Kömives Erzsike, Falussy István és Galgóczy Lajos.
Nyilt-tér.\')
Kommentár nélkül. Tegnap délelőtt Deák Péter rendőrfőkapitány engedélyt kért a törvényszék vizsgálóbírójától arra. hogy 10 percig Sneff Józseffel tanú jelenlétében beszélhessen a fogházban. Az engedélyt meg is kapta. A beszélgetés a következő módon folyt le: a „találkozáskor a főkapitány melegen megszorította Sneff kezét és megrázta, kérdezte tőle : hogy van ? Sneff azt felelte nagyon unatkozik; majd a főkapitány elmondta, hogy a lakása érdekében jött, mert a város neki adta át használatra Sneffnek itteni lakását, Sneff kérdezte hogy az ő családja hová fog menni ? Főkapitány felelte: nogy barakkokban rendeltek nekik helyet, különben az egész város nagy részvéttel van ön iránt, mert oe van bizonyítva, mondta a főkapitány, hogi/ ön nem volt kommunista, és hogy minden ilyen kommunista mozgalomtól távol állott, nem azért kedves Sneff ur csak legyen türelemmel, nemsokára ki fog jönni. Magának az egész Kanizsa hálás lesz, én magam is az leszek. Most nem tehétek semmit az Ön kiszabadítása érdekében, mert a saját fiam is bezárva van a kaszárnyában, hanem amint lehet a közel jövőben, pár nap múlva teszek valamit az ön kiszabadítása érdekében. A főkapitány kérdezte ezután Snef-fet, van-e még valami kívánni valója ? Mire Sneff felelte: kérem nézzen utánna, hogy mielőbb kiszabadulhassak. Erre a rendőrfőkapitány melegen megígért neki mindent, hogy megtesz a kiszabadítása érdekében mindent."
Minthogy ezen közlésünk fedi a valóságot, — ezért a következőket fűzzük hozzá:
Felszólítjuk az állomásparancsnok urat, hogy a fogház felügyeletével azonnal bízzon meg egy általunk is ismert törzstisztet, hogy az ilyen esetek többé elő ne forduljanak.
A nemzeti hadsereg itt időző tisztjeit pedig arra szólítjuk fel, hogy a fogházban levő főcinko-sok azonnali elszállítása végett tegyenek intézkedést a Főparancsnok urnái, s lehető gyorsasággal küldjön a Főparancsnok ur ide egy századot, amely alapos kivizsgálás alá veszi a kommunisták ügyét, mert ellenkező esetben magunk fogunk intézkedni.
Doupona István
*) K rovatban Ülőitekért a cikk irája
7-^
Tankönyvek,
\' iskolai szersk,
rajz- és festőeszközök, mindenféle iskolai füzet
Fischel Fülöp Fiai
könyv és papirkereske-. désében kaphatók.
Hirdetmény.
A nagykanizsai katonai állomásparanes-nokság :i7f>/áll.par. 1010. %z. rendeletére Nagykanizsa város esetleges riadójára vonatkozólag a polgári személyeké! illetőleg a következőket rendelem cl:
I. RInilójal.
Nagykanizsán: kürtjellcl, telefon utján és az Alsó és Felső templom tornyában a harangok félrcvercscvel, honvédlaktanyában ismételt géppuska tüzelés, n gőzmalom szirénájának ismételt háromszoros bugásával, éjjel a villanyvilágításnak háromszoros rüVld megszakításával.
Kiskanizsán: a ki&fcanizsal templom harangjainak félre verésével.
Ha a riadójel, illetve szokatlan időben lakaiiKió csak liilrtjcllol adatik, az eiak a karhatalmi zászlóalj katonáira és nem az egész városra, illetve polgárságra vonatkozik.
II. Végrehajtás.
Nyilvános helyeken (káv<Hiá$, vendéglő, szinház stb.) és az utcán tartózkodó lakósság szállásaira azonnal, visszatérni tartozik. Az összes épületek, házak stb. kapui Czen időre bezárva legyenok, őzért a háztulajdonosok felelősek. Mimién polgári egyén, aki a riadójel leadása után 30 percre nz utcán találtatik, le fog tar-tóztatUtni.
Kzen intézkedés a mai napon lép életbe.
Nagykanizsán 1010. évi szept. hó 12-én.
Deák Péter s. k.
rendőrfőkapitány.
Eladó Mt ajtótok ós egy ajtó. Cini a kiatlóhivalAlliun.
U R t NIA mozgókép palota
v II n II I n H0M0ny,.utc.4
Csütörtök és péntek
szeptember hó 11 és 12-£n
Próba-házasság.
Vigjáték 4 felvonásban.
Főszerepben MIA MAY és ALBERT PAULIG.
Gyönyörű kiállítás. Remek fotografia.
Klóadások kezdető: Hétköznapokon II és V órakor. Vasár- és Ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 órakor. =s
VILÁG Dagymozgó szinház
« ■ •» ™ W Hiarvia . « 411 nd m --
CsUtörtök és péntek
szeptember hó 11 és 12-én
Az élet vándorai
Nagy cirkuszdráma 4 felv.
Rlnaldo a cirkusz artistája, Slbill tüneményes szépsége és büszkesége, mindketten főszerepet játszanak.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 és 0 óiakor. Vasár- és iinnep-napokon 3, G, 7 és 0 órakor. =■
Szerkeszti: JUSTUS
Nyomatott u láplul.ijdono>>ok Zulat óh Oyariuutl nyomdai müiuténetébon.
58-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919.
wcptcrober
13. Szombat.
42. Hám.
POLITIKAI NAPILAP
SzerkciutÓHég ca kiadóhivatal; pő-ut 13. Bogenrleder-palota vlnterurbon-telefon 183.
Falelöaazorkoaitö:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik délután4 órakor.
HlrJctíuck é» njrlltlór dljuabáa amerlnt
Egyes Hzám ára 50 fillér.
riegélhetést
kell biztositani a munkásnak is, mert nem lehet, hogy a mostani rendszerváltozás csak ürügy legyen arra, hogy már eddig is milliókat szerző urak má-ról-holnapra leszállítják a munkabéreket, de ugyanakkor nem szállítják le a portékák árát, sőt még azt felemelik. Mindenfelé kisebbednek a fizetések és mindenfelé nő a drágaság. Ez igy nem mehet tovább. Azonnal követeljük, hogy a város gondoskodjék, hogy minél előbb generális intézkedés történjen az irányban, hogy azon fizetésből, amit az emberek kapnak, meg .is tudjanak élni.. Ast nem lehet tűrni, hogy a kisemberek tokéi az uzsorások és szélhámos üzérek kezeibe kerüljenek, mert ezáltal táborunk teljes elszegényedését idézzük elő. Amikor ezeket a gyászos jelenségeket figyeljük, önkéntelenül is szembeötlik, hogy miért szükséges a keresztény erkölcsök meghonosodása. Az erkölcstelenség bacillusaiból élősködő árdrágító és piszkos lánckereskedelemmel foglalkozók munkáját tovább nem nézhetjük. Az nem elégséges ám kérem, hogy csak mi hirdessük sorainkkal a nemzeti, erkölcsös megújhodást, hánem igenis szükséges, hogy azok, akik tényleg vezető állásokban vannak, azt mindig szemelőtt tartsák, mert ne higy-jük, hogy ma ujrá csak pipázniuk kell a hivatalaikban, hanem igenis hassa át szivüket minden magyarral szemben testvéri szeretet és legyen hozzá tehetségük és eszük, hogy ma, amikor, füstölgő romok felett állunk, épiteni is tudjunk. Ugy tűnik fel a dolog, mintha ebben a városban valami titkos kezek működnének, amelyek mindenáron előakarják segíteni az emberek elkeseredését. Ha az általunk már eddig
is felhozott sérelmekre és a most emiitetteken rövidesen orvoslás nem történik, akkor majd élesebb eszközökkel fogjuk azokat keresztülvinni, mert a hazaszeretet és a keresztény erkölcsök szükségességének tudata sokkal erősebben él bennünk, mintsem, hogy csak szép fellengzős sorokban merüljön az ki. Ne higyjék, hogy ma nem lehetnek sérelmek. Igenis lehetnek és vannak is. Szóvá tettük őket eddig és szóvá tesszük ezután is, mert nem türhetjük, hogy ugyanakkor, amidőn szeretetet és megértést hirdetünk, egyes uraink rövidlátása miatt ezreknek és ezreknek egyedüli vágyuk legyen a külföldre való kivándorlás.* mert e hazában — külö-
nösen e városban — az erkölcstelen kiszipolyozás megtürése következtében nincsen betevő falatjuk. Továbbá kérdezzük, gondoskodott-e, vagy legalább gondolkodott-e afölött a város vezetősége, hogy az a sok munkanélküli miből fog a télen megélni ? Sürgősen munkaalkalmat kell teremteni bárhogyan is, mert a munkások dolgozni akarnak és fognak és a múltért büntetni őket nem lehet, hisz megbűnhődtek úgyis. Mert ha mások ugyan vörös szallagot is tűztek a mellére, a munkásság becsületes nagyobb tömege magyar maradt szivében. Tőlük teljesen távolálló, idegen vezetők bűnei miatt ne
.Qk^&fcfiDYedieoeki.______________
Juslus.
A miniszterelnökváró Nagykanizsa.
Friedrich István kormányelnök holnap, vasárnap reggel 8 órakor városunkba érkezik. A minél ünnepélyesebb fogadtatás végett felkéri a város polgármestere az összes háztulajdonosokat, hogy házaikat különösen a Kazinczu-utcában és a Fö-uton lobogózzák fel, a fogattulajdonoso kat pedig arra, hogy reggel hét órára a városháza elé állítsák. A vett értesülések szerint a miniszterelnök 8 órától kezdve küldöttségeket fogad, ezért felszóllitiuk az összes hatóságokat és a munkásságot, hogy minél tömegesebben jelenjenek meg. A tisztelegni kivánó testületek ebbpli szándékukat reggel 8 óráig a városház /. emelet 20. sz. szobájában jelentsék be.
Táviratok.
Megjelennek a pesti lapok.
• Bpesl, szept. 13.\' A „Reggeli Hirek" közli: A kormány a tegnapi minisztertanácson elhatározta, hogy a rotációs papir felhasználását korlátozó rendelkezéseket megszünteti. Az erre vonatkozó rendelet a Hivatalos Lapban is megjelenik és a napilapok, közöttük az uj irányokat kifejezésre juttató egészen uj lapok is, néhány nap múlva megjelenhetnek.
A Peidl-kormány és a népbiztosok.
Bpesl, szeptember 13. A „Reggeli Hirek" iria: Peidl Gyula volt miniszterelnök meginterjuvoltatta yiagát és a többek között ezeket mondotta a magyar kormány sajtóiában: állitja Peidl — ismételten találkozom azzal a lanciro-zott hirrel, mintha a Peidl-
kormány népbiztosoknak hamisított útlevelet fadott volna. Ez szemenszedett valótlanság, mert a Peidl-kormány nemcsak nem. adott népbiztosoknak útlevelet, sőt ilyet tőle egyáltalán nem is kértek. A népbiztosok elutazásáról nem is volt tudomásom.
Amerika magatartása a békeszerződéssel szemben.
Bpesl, szept. 13. Washingtoni jelentésszerinta senatus többsége tekintet nélkül arra, hogy Wilson elnök vidéki körutián mindenütt nagy lelkesedéssel találkozott, szilárdan ragaszkodik békeszerződéssel szemben tanúsított elutasító magatartásához.
A békeszerződés ratifikálása.
Páris, szept. 13. A Dail-Maily jelenti: A wersaillesi békeszerző\' dést legkésőbb szeptember 20-áig ratifikálni fogja a francia szenátus.
Az osztrák béke aláirása.
Saint- Germain, szept. 12. Saint-germaini kastély régi termében tegnap délelőtt aláírták az osztrák köztársasággal kötött békeszerződést Ausztria és az entente államok képviselői. Tegnap délelőtt óta az antant államok és Ausztria között megszűnt a hadiállapot. Ezen történelmi aktussal ezernyolcszázkettőben versaillesi békében létrejött összes osztrák császárság s történelem számára" megszűnt helyet osztrák népköztársaság foglalta el. A békeszerződés ünnepélyes aláírására Clemenceau francia miniszterelnök a békekonferencia elnöke beszéddel hivta fel az osztrák megbi-zottakat. Renner doktor államkancellár azután aláirta a szerződést és a jegyzőkönyveket. Utána az Egyesült államok Nagy-británia, majd Franciaország, Olaszország és Japán képviselői majd betűrendes sorrendben a
eí aláírásukkal a szerződést. Á lengyelek nevében Paderzwski, a cseh-szlovák köztársaság nevében pedig Kramarz doktor és Benesch. A békeszerződés aláirása után Renner államkancellár a békedelegáció tagjaival még aznap este visszautazott Bécsbe. Elutazása előtt meleghangú levelet intézett Saint-Germain elöljáróságához, amelyben köszönetet mond a szíves vendéglátásért és a négy hónap alatt élvezett vendégszeretetért.
Németausztria esetleges csatlakozása Németországhoz.
Delmar, szept. 13. A Newyork Sun párisi tudósítójának jelentését közli, hogy a német alkotmány hatvanegyedik paragrafusára vonatkozó német felfogás híveinek száma diplomáciai körökben tagadhatatlanul egyre növekszik, ez abban leli most magyarázatát, hogy Nagybritanniának nincsenek aggodalmai Német-Ausztriának Németországhoz való csatlakozása ellen.
A dunai hajózás megnyitása.
Bécs, szeptember 13. Cocil Dillon parancsnok,\' Tubridge tengernagy dunai parancsnok megbízásából értesítette Zerdlk osztrák államtitkárt, hogy a Duna ma megnyílt a kereskedelmi forgalomnak. Gazdaságilag függőben leszünk valamennyi szomszédunktól. A világ félreértette Ausztriának Németországhoz való csatlakozó szádékát és azt hitte, hogy ez pánger-manizmus és nacionalista túlzás, holott valóságban nem volt egyéb, mint kétségbeesésünk és elnagyatottságunk kifejezése.
Zalai Közlöny
1019. szeptember 13.
A franciák nem monda nak le Siriáról Palesztináról-
Róma, szept. 13. Páriából jelentik, hogy n francia kormány semmiesetre sem hajlandó Siriá-hoz és Palesztinához yaló jogáról lemondani. Ha a britt kormány közvetlen vapy közvetett tárgyalást kezdene Franciaország jogainak elhomályositásáért, annak súlyos következményei lehetnének a két állam egymáshoz való viszonyára nézve.
A bécsi polgárság a tanácsrendszer ellen.
Bécs, szept. 13. A bécsi polgári tanács nagyszabású tüntetést rendezett, amelyen valamennyi szónok a polgárság szervezkedésének szükségességét hangoztatta. A népnek idegen tanácsrendszer ellen a gyűlés határozati javaslatot, fogadott el, amely szerint a nép ragaszkodik a köztársaság\' demokratikus alapelveihez, azonban a legélesebben száll szembe a munkás és katonatanácsok mellékkormányzását a irányiló tendenciára és feíszóllitja, hogy gondolkodjék a szabadság, a jogok, a magántulajdon sérthetetlenségének biztosításáról.
Fordulat Teschen kérdésében.
Berlin, szept. 13. Wolf jelenti Prágából: Késő esti órákban érkezett Prágába a külügyminiszter távirata Párisból, amely szerint a tescheni kérdésben a csehekre nézve kedvezőtlenül döntöttek.
Romok között
járunk, tele gyönyörű tervekkel, a genialis építőmester ambíciójának erejével.
A kommunizmus sok mindent lerombolt, amit az utolsó évtizedek lassan, öntudatosan ébredő kereszténysége kezdetnek, a hatalmas renovatiók bázisául megalkotott.
Mindenki örülhetett e kezdetnek. Hisz a szervezett ellenséggel szemben ugy álltunk, mint oldott kéve. Csak a jó Isten irgalma, hogy jobban széjjel nem szóródtunk.
Az eddigi Magyarországban, ép a magyarság Toyalitása, és : átkos nemtörődsége miatt, szóhoz juthatott mindenki és szervezkedhetett ellenünk a nemzeti érzés és a kereszténység minden ellensége. S mi, Petőfi magyar nemese módjára, a dicső múlton élődtünk, s a jelent át lustálkod-tuk. Igaz, hogy fölszisszentünk, mikor évről-évre, jó magyar földek, termő birtok tömbök vándoroltak oly egyének kezére, kik külön fajt képeznek az országban, mert az igazi magyar érzést és ős magyar szellemet magukbír szívni nem tudták s nerí) is tudják soha, mert nem akarják, mert a saját fajunk sokkal drágább előttünk minden magyarságnál.
Mily nehezen mozdultunk meg pár év előtt a keresztény sajtó érdekében?! Pedig már akkor ököllel vagdalta a zsidó és sza-badkőmives sajtó legszentebb dolgainkat. De mégis megmozdultunk. Összejött pár százezer korona. Lapjaink merészen fölvették a harcot az atheista sajtóval. Az „Uj Lap" napról-napra
hoita leleplezéseit a zsidóság üzelmeiről, hogy a vakok is lássanak. Természetes, hogy az Uj Lap antiszemita lapnak lett kikiáltva k az illetékeseknek volt rá gondjuk, hogy a hangulatot szítsák ellene, épugy, mint most a Zalai Közlöny ellen. A zsidóságnak ebben a munkában s á|talában minden védekezésében az volt eddig a szerencséje, hogy a fajának is, meg a vallásának is Zsidó a neve. Csökönyösen hangoztatják, hogy aki a zsidó kérdést piszkálja, az felekezeti kérdést feszeget. De ez nem áll I A zsidó\' nemcsak vallásban, de a fajában is különbözik a magyartól. Ha az angol faj hibáit emlegetem, senkinek sem jut eszébe azt hangoztatni, hogy ezzel az anglikán egyházat szidom. Azért emiitjük ezt az esetet, mert X^uropában a zsidón kivül még az angol az a faj, amelynek egyúttal külön vallása \'"1svvarCA
Hiába ^hozakodnak tehát elő az antiszemitizmus vádjával. Elmúlt az az idő, amikor ezzel el-, lehetett hallgattatni az emberekét. Nemcsak jogunk, de u magyar faj és hazánk iránti szent kötelességünk is, a zsidó és magyar jaj érdekkülönbségeit végre higgadtan letárgyalni. Hogy szervezkedésünk, és épitő munkásságunk, mindenütt szembe találja magát a zsidósággal, ez az eddigi tények logikája s ép azért nem. mi, hanem a zsidóság ennek az oka. A magyarság és t kereszténység sohasem zárkózott el hidegen azoktól, kik nem a gyűlölet, hanem a megértés utján közeledtek feléje. Ezt a zsidóság ama része tudhatja legjobban, amely iparkodott magyar lenni s nem helyeselte azt az őrült heccet mint az ellen irányult, ami keresztény.
Sok munka vár reánk. A keresztény sajtó összegyűlt millióit elköltötte a kommunizmus. Sok mindent tönkretett, ami már a keresztény szervezkedés gyümölcse volt. Homok között járunk b, lm nem kezdünk mindent újra és az eddiginél nagyobb hévvel, akkor újra elkezdődik ellenünk az ádáz harc. S ha eddig ném értük meg, megérhetjük, hogy a keresztény Magyarországból Júdea lesz.
Mily szomorú fényt vet helyi állapotainkra is az a tény, hogy a szabadkőműveseknek páholyuk, a zsidóknak kaszinójuk van, de nekünk nincs egy otthonunk, egy keresztény körűnk, ahol társadalmunk minden rétege összegyűjthető lenne. Zalaegerszeg is előbbre van nálunk ebben a tekintetben.
Ha a kommunizmus lelkiisme-retfurdalás nélkül lefoglaltatta a keresztény szervezkedés otthonát, ugyanazt tchetnők mi is azokkal a helyekkel, amelyeken a nemzet és a kereszténység ellen szervezkednek, mert ezekre semmi szükség nincs. De nem ezt akarom proponálni, hanem azt, hogy első teendőink közé soPozzuk egy keresztény ház létesítenél E nélkül nem lehet érdemleges munkát végezni. Kell, hogy otthonunk legyen, ahol megbeszélhetünk mindent, azt is, amit tennünk kell, azt is, ami fájl
Városunk katholikussága nincs táborba -szervezve s azért nem is lehetett a szavát hallani ott, ahol kellett volna.
Szervezkedésben ar. erői Szervezkedjünk mi is, de nemcsak szóval, hanem életrevaló cselekedetekkel. Agitáljunk ebben az irányban s ne. hagyjuk a gondolatot meghalni. Reméljük, hogy akadnak maeccnások, akik támogatásukkal életet adnak a gondolatnak. A múlt szomorú tapasztalatai s a körülöttünk támadt romok kellett, hogy felrázzanak mindenkit. Megismerhettük jóbarátainkat, akikkel együtt dolgozhatunk, megismerhettük ellenségeinket, akikkel egy Uton nem járhatunk. S ha ez mind nem volt elég, ha még mindig a régi gerinctelenséggel fogjuk, vagy akarjuk tűrni világnézetünk piszkolását, legszentebb érzéseink kicsúfolását, akkor megérdemeljük a biztosan bekövetkező sorsunkat: az elpusztulást. De ez nem leheti Egy nemzet, amely még ezekben a legtragikusabb percekben is annyi nemes felbuzdulást tud az egész vonalon felmutatni, nem pusztulhat még el s nem adhatja át helyét idegeneknek s ő maga nem hajthatja büszke nyakát a claudiumi igánál is szégyenletesebb szolgaságba. Ne feledjük, hogy e szolgaságban lábbal Kell majd újra tiporni a nemzeti trikolórt és a feszületet s felszökik a kettős csillag. h. j.
HÍREK.
— Erkölcstelen aknamunka működik Sopron vidékén. Szombathely szept. 13. Magánjelentés Sopronból. A zsidóság romboló erkölcstelen aknamunkája után ismét működni kezd. Ügyes manipuláció és szemfényvesztés utján vörös agi tációt lejtenek ki a Német-Ausztriához való csatlakozás leple alatt. Kétségtelen megállapítást nyert azon agitációs kijelentésük, hogy a kommunizmus 131 napig tartott, de <i fehér uralomnak nem riabad sokkal tovább 31 napnál tartani.
— Nyugatmagyararszág bizalmi nyilatkozata a kor mánv iránt. Szombathely szept 13. Németujvárról táviratozzák: tegnap Nyugatmagyarcrszág 42 községe ünnepélyes formában nyilatkozatták ki, hogy az ezer éves hazától soha el néni szakadnak, a jelenlegi magyar kor mánynak teljes bizalmat szavaztak és kijelentik, hogy csak egy tisztán keresztény kormányt hajlandók támogatni. Ilyen értelmű táviratot intéztek gróf Sigary kormánybiztoshoz és báró Lehár ezredeshez. A határozatot meg-küldötték az entente Budapesten tartózkodó képviselőjének azzal, hogy illetékes fórumai elé jut tassák. Említésre méltó, hogy i 42 község azon 231 község közé tartozik, melynek annak idején a bolsevizmus ellen a leghatáro-zott bban foglaltak állást, s az azon időből származó aláírásai kat az osztrák agitáció arra használja ki; hogy azokkal hamisan azt igyekezzék bizonyítani, mintha e községek az elszakadás mellett nyilatkoznának.
— A Katholiíc uk Legényegylet holnapi közgyűlésére feTkéretnek az összes tagok * a megjelenésre. Bővebb felvilágosítást ad a Kath. Legényegylet vezetősége.
Színház.
Heti műsor:
Szombat: János vitéz, daljáték. Vasárnap délután: A gyimesivadvirág, népszínmű. Vasárnap este: János vitéz, dalj. Hétfő: Szenvedély, dráma. Közkívánatra. Felnőtteknek. Kedd: Stambul rózsája, operett. Szerda: Stambul rózsája, operett. Csütörtök: Ocskay brigadéros,
történelmi színmű. Péntek: Csókpirulák. (Csak felnőttéknek. Szombat: Nemtudomka, operett.
Nyilt-tér/>
Tegnapi „Kommentár nélkül" cirnü közleményünkre Deák Péter rendőrfőkapitány a következő nyilatkozatot küldte be: „Nem igaz, hogy én Sneff Józsefnek Ígéretet tettem volna, hogy pár nap múlva teszek valamit az Ön kiszabadítása érdekében."
Nyilatkozott Deák Péter főkapitány ma reggel az egyik helyi lapban is, amit szintén tudomásul vettem.
Azonban akárhogyan Is rugdalódzik -most a főkapitány ur, kijelentem, hogy közleményemet az utolsó betűig fenntartom, oizva abban, hogy a főkapitány ur lesz annyira lovagias, hogy engem a sajtóbiróság előtt feljelent s addig is levonja a konzekvenciát.
Valótlant mond a főkapitány ur, amikor azt állitja, hogy én tegnap vele telefonon beszéltem. Nem, én a főkapitány úrral még telefonon sohasem beszéltem.
Jegyezze meg egyébként, hogy a Zalai Közlöny mindig igazat mond, csak akkor tévedne nagyot, amikor önnel szemben elismerőleg nyilatkozna.
Végül pedig tudomásul veszem azt, hogy közleményem többi részét nem kifogásolja.
Doupona István.
U R á N1A mosgútiiip p«lola
W II n II I n Roigonyl-ulual
Szombat és vasárnap,
szeptember 13-án és 14-én a Nordisk-filmgyár slágerbemutatója Waldemar P»ylander felléptével
A becstelen.
Színmű 3 felvonásban.
Előadások kezdető : Hétköznapokon fi 6s U órakor. Vasár- ós ünnepnapokon 3, 6, 7 és 0 órakor. =a
VILÁG nagymozgó színház
II I k H V HiMTvna nzilllnila
- THI.HI\'ON: 71.
Szombat és vasárnap,
szeptember 13-án és 14-én
RABBILINCS
Egy házasság története 4 felvonásban.
Nagy orosz dráma.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 7 ós 0 óiukor. Vasár- ós ünnepnapokon 3, ö, 7 ós 0 .áfakor.
Nyomatott a lap tulajdonosok: Zalai és Gyarmati nyomdai míiintóaetében.
Jí-llr txfolymn.
Nagykwnlraa, 1919. wteptember 16. Kedd.
44. mám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sserkesjtllség és kiadlbivatal fj-nl 13. Bjginrisdír hfa II F.1.18sa<wrk.atttl i Eléfizutási árak; Ej i!sí övra 158 , félévre 78 K,
loturortian-teleftii 183. Megjalooík délután 4 Arakor Dr. HEGEDŰS GYÖRGY. negyedévre 38 K, B >j hóra 131 Bg rgs skíh1 SO fill.
A nép
dübörgő léptei viszik előre lobogó zás/.lainkat nagy é.s szent csatára. A kereszt táborának mindjobban erősödő morajlásától idegesebbek és idegesebbek lesznek a sarkokon éa kávéházakban összebújt kaftános alakok és pénzsóvár szemeikkel jobbra-balra pislákolva rémüldöznek: mbi Illesz mosth vehlünk. Fáj, nagyon fáj, hogy most, mikor már fejjel neki ment a falnak a nép, végre felébredt és lerázza a láncait, fölemeli összeszokott öklét, hogy többé kitlSsorázni, vérét Kiszívni ne éngedje senki idegen bitang fiának. Fáj az, hogyha a keresztény erkölcs megszilárdul, nekik is kapát, kalapácsot kell ke-ziikbe-venniük, mert aki élni akar, becsületes munkával keresse kenyerét e haza földjén. Bár álmaikban még ott motoszkál a mult, nem látják, hogy itt, ebben a városban is, melyben oly sokan vannak és ahová szívesen jönnek bőrüket biztosítani máshonnan, sok-sok ezren jöttek a templomhoz hitvallást tenni a keresztény hazának. Mikor a tisztes munkában megkérgesedett tenyerű földmives egy órára letette a kaszát, Tiogy elmondja, hogy mit akar nép és a déli\' harangcsengéskor az emelvényen állva meghaitja napbarnított arcát s kereszttel a homlokán buzgó imádság kelt né| ezrei ajakán. Örömkönnyel ragyogtak a szemünkben, hogy végre megérhettük ezt is, de gyűlölő irigység a másikakéban. És ma szervezkedünk erősebben éf mindig hatalmasabban, hogy szüntelen munkálkodva be \'S fejezzük a romok felett emelkedő épületünket, melyben két eszmének emeltünk oltárt: a hazának és az Istennek. Eszméinket megvédjük, bárki törjön is ellenük, mert e népnek még "agynak, hatalmasnak, keresztény magyarnak kell lennie és bár az elmúlt hónapok gyászos akkordjai
után kufár, megfertőzött lelkek ellenséges sokasága vesz körül bennünket, e haza mégis újra ezer és ezer évig fog virulni és élni. Tűnjön el most minden kishitűség és csak némán feszüljenek a dolgozó izmok, mindent a népért, mindent a hazáért és szilárd, acélos akaratunktól ne tántorodjunk el egy lépésre sem. Az út, a munka célja már adva, most csak rajtunk a sor, hogy azokat megvalósítsuk. E hazában miénk a jog és merészelje egy őrült kisebbség aranyaiban bizva ezt a jogot tőlünk elvenni, mert míg máma udvariasan engedjük élni azt i« ki ellenségeink közül való, csak az tegyen ugy, mint az orslíág, a magyar nép akarja — de ha ez nem kell, akkor mi sem állítja meg a nép dühét. Rajtuk múlik, melyiket választják. Justiis
MardareHcu tábornok a románok kivonulásáról.
Székesfehérvár, stteplemlter 16. Mardnreaei! romitu lábormtlí, a ma-gynroi\'szAgi romili limkin\'ik paraitee-noka, HajmAaki!ri\'n jirt, aliol megtekintett,) a ttlzírfidgi gyakorlóteret. V;l alkalommal egy n.Kágiló kérdést intézett lioxwl a román érők kivo-nulrt&n tirgyálmn. Martlareaetl igy y.ihí-;/n]t:
Haderőim rendeltetése ac volt, hng.v a megwAllolt területeket a koinmtmiHlAktél inegttMtltaa. Ktlltt-
nüaen Hmlapeaten akadt sok dol-Rnnk. Feladatunkat befajextDk s most mindennap váróm a visszavonulási parancsol. Kgyaégeink a Tisía mögé vonatnak vissia.
Táviratok.
Egyenetlenség a Lo vászy pártban.
Budapest, szeptember 16, A I^ovászy pártkörbon tegnap este rendkívül yjyos volt az élet. Tudva levőleg ama szándék meiUlt fel a p\'ártban, hogy « pártot feloszlatják és belépnek a tervbevolt liberális pártba,. melynek nemzeti párt el-ncreióit akartak adni. A független-»égi párt választmányának egy jelentékeny része szembeszállt a feloszlatás! szándókkal ós ezek Hulla Aladár vezetésével választmányi ér tekezletet hivtnk össze, hogy e kérdésben állást foglaljanak. Bejeién tetlék, hogy határozati javaslatot kívánnak a választmány elé terjeszteni, amely a legesélyesebben állást foglal az internacionálé^ alapján szervezkedő erőszak ellen, l/ovászy hivei ezen indítványt ugy fogták fel, hogy az vezérük személye ellen irányul és oíyan nagy botrányt csináltak, hogy a pártértekezlet ha tározat nélkül f^loszlottt. Eközben affér keletkezett az elnöklő Balla Aladár és Lely Ernő volt képviselő között, amelynek lovagias folytatása lesz. Iiovászy hivei most ugy akar |ák a pártból azon tagokat, akik a múltkor a keresztény blokkhoz való csatlakozás mellett szavaztak,
küldeni,
békekonferencia halasztása.
el-
Pária, szept. 16. Information jilenli: Lloyd George a békekonferencia elhalasz\'isa mellett van, holott Clemenceau $ munkálatokat megszakítós nélkül akarja folytatni.
Az ellenforradalom győz Oroszországban.
Páris, szept 16 Reuter ügynök ség jelenti: A\'/ északoroszországi kormány csapatainak előnyomulása a vologdai vasút mentén egyre tart. Az általános helyzet a szibériai fronton nagyon javult.
Magyarországi francia haderők főparancsnoka Párisban.
Páris, siept. 16. Franches d\' Esperet tábornok Párisba érkezett.
összeül a német kUlUgyi bizottság.
Berlin, szept. 16. A nemzetgyűlés külügyibizottsnga a jövő kedden összeül, hogy állást foglaljon antantnak a birodalmi alkotmányról
szóló jegyzékéről
— A bakónaki vértanuk
síremlékére ma a következő ftyüj-téüek érkeztek be hozzánk: A ka tonai állomásparancsnokság gyűjtése 2226 K, Gayer József cseudőrfő hadnagy gyűjtése 410 K, Pataki (Pasics) l-ajos második gyűjtése 1010 K, Gonda Hugó 1Ó0 K Glasgall Vilmos 100 K. Lieb Oszkár 20 K, összesen 3866 ko-
XXXXXrESllL
A románok . . .
IVrlini híradások szerint az ántán1 jlíimáiuuiot intézett Romániához , s .ebben csapatainak Magyarországból aló visszavonását kívánja Ezzel kapcsolatban a/t halljuk, hogy a román hadvezetés részére irányelveket megállapító áutánt táviratokat útközben valaki lefogta s nem engedte Bukarestbe továbbítani. Ezért bízott meg az ántánt egy angol diplomatát az ultimátum személyes kézbesítésével.
Hogy e lépésnek lesz e foganatja, nem tudjuk. A román csapatok ma
Paks—Székesfehérvár—Veszprém
Győr vonalon állanak, de hogy merre veszik az esetleges ujabb irányt, azt az eddigi ötletszerű ugrásokból megállapítani nem lehet. A megszállók mozdulatainak esetleges ujabb tüneteit nem is katonai, hanem politikai szempontból ítéljük meg s konstatáljuk,) hogy a románok okadatolatlan előnyomulása máris sok keserűséget váltott ki a nemzet getincóC alkotó földmives-osztály körében.
Iskolai hir. Az áll. elemi iskolák igazgatói értesítik az iskolába beirt tanulók szülőit, hogy a tanítás f, hó 17-én megkezdődik. Minden tanuló azon osztályban jelenjen meg, melybe beiiatott.
Csomagok küldése Buda pestre. A holnapi naptól fogva Budapestre- utánvéttel több terhelt csomagok feladhatók.
— Elveszik a retidŐroég lovait. A rendőrség gyönyörű lovait lefoglalta — amint értesültünk — a katonaság. A város előbbi vezetőjének rövidlátásán múlik ez a sajnálatos efet, mert mikor az állam olcsó pénzért felkínálta megvételre a lovakat, akkor nem kellett. l)e máma, mikor a rendőri hírszolgálat és a környékbeli portyázás miatt égető szükség van a rendőrségnek a lovakra, most elviszik. Az elvitel célját és indító okait nem tudjuk.
— Lefogott kommunisták.
A passaul határon két kommunista futárt tartóztattak le, egy hollandiait és egy amerikait, kik hir szerint Kun Bélával összeköttetésben állanak és átkutatásuk alkalmával több koinpromitáló iratot találtak náluk.
— Az Uránia és Világ mozgóképszínházakban as előadások este 6 és H órakor k«fdődu#k.
Zalai Közlöny
1919.\' szeptember 10.
— Keresztény eszméktW-jedése. A magyaromági keres*-tény szocialista párt rezére Szmrt* csányl György, jelenleg a DuuántulV\' és a Italatonvidéket Jálogntjá és itt szólítja a keresztény lobogó alá a polgárságét. A beérkezeti hireksze-saint, utja valósággal diadalul a keresztény világnézet jegyében, amely kétségtelenül bizonyltja »al, hogy a nép tejesen elfordult a zsidó szabad-elvüségtől, A hangulat olyan, hogy a iiiomlisU vagy kommonÍKta irauy-zat többé nem verhet gyökerek Élesen elválasztja a munkásjóléti kérdést a néptől, idegen szocializmustól, különös n megjegyzendő, liogy a Dunántul és a Máira környékén a jászok és kunok hazájában, az Alföldön az a nézel lép előtérbe, hogy Budapest a maga másfélmillió zsidójával 6* szabadkőműveseivel nem adhatja meg az egész ország Jellegéi, ennek megfelelően a népgyűlések kijelentik, hogy az esetben, ha Hudapeit szembehelyezkedik a keresztény felfogással, e várost nem ismeri el fővárosnak és elhatározta végső esetben a Budapestről -való politikai és gazdasági elkülönítést.
— A rendőrfőkapitány szabadságon. Amint értelmink a város vezetősége Deák Péter rendőrfőkapitánynak egyelőre 8 napi szabadságot a,dott.
— Nyugaímagyarorszég sorsa. Az osztrák parlamentben a halárvidéket képviselő Scholiswöhl követ Nyugatmátfyarország odailé . lésére vonatkozólag a következő nyilatkozatot tette: Nyugatmagyar országot a békeszerződésben Német-Ausztriának Ítélték oila. De ezzel még Nyugalmagyarország nem a mi birtokunk, mert az antantnak olő-ször abba a helyedbe kell jönnie, hogy Nyugatmagyarország felett rendelkezzék. Ez azonban csak ak kor történhetik meg, ha egy az antantnak . tetsző kormány jön, amellyel tárgyalásokba bocsátkoznék. Nyugatmagyarország Német-Ausztriához való csatolásáról tehát igy, ím leghamarabb késő ősszel lehetne szó.
- Népgyűlés Paesán. tócsán megalakult az egyesült keresitény szociális kisgazda és ÍÖldinivespárt 5000 ember vett részt a népgyűlésen, amelyre a környékből fclvirái gozott kocsikkal jöttek be a falvak lakói. Tábori misével kezdődött a gyűlés, amelyeii először Bosnyák Géza v. főispán beszélt a néphez. Beszédében ismertette a mostani viszonyokat és felszólított minden kit, hogy tömörüljenek a keresztény ség zászlaja körül megmenteni i házét A többi szónokok voltak; S&myin József, Pehm XJózsel, Fangler Béla. Szentmihályi Dezső h pártot megalakultnak nyilvánította. A gyűlés bizalmat siavazotl a kormánynak és kijelentették, hogy neiu ismerik el Budapest vezető szerépét és ha mis irányzat Ulué-ld * fejét, Budapesttől elstskadnak Bosnyák Gézát képviselőnek jelölték.
— A tapolcai eset. Sümeg és vidékének népe által Sümegen megtartott népgyűlés után Tapolcán a nép és a kerettfténí nemzeti fel fogás elfen való izgatást megkísérlő zsidók kÖziUt hevei nézeteltérés ké-
Iel kezeli. Sajoálatoi, hogy egy helyi verekedésnek, melyben inkorrekt módon az ottani rendőrség jelfiit volt s a katonák kötül is egynéhányan részt vettek, két zsidó áldozatul esett, A katonai parancsnokság állal azonnal kivezényelt félszázad rondes katonaság a rendet azonnal helyreállította, a felelősséggel tartozókat pedig bekísérték a szombathelyi helyőrségi fogházba, hogy megkapják a maguk megérdemelt súlyos büntetését.
Roméniának küldött ultimátum ügye. lapunk múlt zátnáhan hírt adtunk arról, hogy az ánlánl ultimátumot intézett Romániához a román csapatoknak Magyarországból való kivonulása tárgyában. Megállapítási nyer, hogy az ántáut eddig küldött hetvenöt táviratát nem kapta meg a bukaresti kormány. I)e viszont az - is kétségtelen, hogy a két legfontosabb okmányt Combon bukaresti francia követ átadta Bratiánu kormányelnöknek. A most küldölt ultimátumot, amelyet Balfour szerkesztett Sir Clark Russel György angol követségi tanácsos adja át Unka-restben. Az ultimátumban csak magyarországi román csapatokról van szó, a nemzetisegi kisebbségek Védelmét az irat nem érinti, llt jegyeztük meg, hogy Románia az osztrák békoszereődéssel nem nositja magát.
— Garami miniszterségre yégyik. A miniszterségre aspiráló Garami Ernő, aki állítólag hz antantnál a munkásság szószólója ós közvetítője s aki már csak ennélfogva is a lények és igazaiig tmrá\'ja kel lene, hogy legyen, a 241. 8?áinu saepteiuber hó 2-iki Wiener Arbeiler Zeitungban egy hossau cikkben igyekszik a magyar állapotokul leírni. Dacára annak, hogy jól ismerjük wUMgi szuggesztív feltogá-sál, mégis csodálkoznunk kell ha Uil& adatainak feltűnő és szokallai sokaságán ós rágalmazásainak lehetetlensége felett, amellyel sorait bizonyítani igyekszik. így pld osfami Pápán, Szarvavón és Szombathelyen végbement pogromokról számol Uo, aui^lyt-kep Mázával voM |ak áldozatod. Ismerjük jól mi ezen hazugságok céljait. Haramiák igen Szerelnék, ha\' Magyarország eddig |ncg meg nem szállott része román kéz alá kerülne s hogy az elvtársak »z antant védelmét élvezve, ismét fold míveseket és polgárokat terrorizálhassák A bál ugy áll, hogy fíarami ur miniszter akar lenni. Vájjon mennyi bizalommal lehetünk |r^mav # |ja látjuk. liogy önző kisebbségi pártjának erdekei fnoitdltására annyira megy, hogy kész ezen. egyenesen hazug híreket tfsülilásokat közölni az illeni álla. potsfcról. Fgy csöppel sem\' törődik awal, liogy a iokora terület Uieg-pzállásának kierŐMZnkolása által\' ínennyi veszedelmet, ujabb fájdalmat jée szenvedést hoz az állatura é? annak lakóssfigára. Krőa a rumé nyiluk, liogy a munkásság e.*«n
perfid magatartást eléggé fogja méltatni tudni.
Továbbra Is a ny^ri időszámítás marad életber?,
A Reggeli Hirek irja : Jelentettek, hogy tizenötödikére virradóra az óráK»t egy órával hivatalosan *Í«c-siftigazítják s a nyári időszámítás helyett a normális időbeosztás lép éleibe. Ezzel szemben illetékes hely ről értesítettet bennünket, hogy •gyenlőre ez a változás tárgytalan. A vasutakon, hajózásnál, postánál, hivatalokban továbbra is a nyári időszámítás marad érvényben.
rr---^
r Tank&nyvefc, iskolai szerek,
rajz- én fe»t5e>zk8z3k, mindenféle Ukolat fUzet
Fischel Fülöp Fiai
könyv és papirkereske-désében kaphatók.
L—_A
Szerkesztői üzenetek.
S. I. Azoknak « tevezzőrhnrisnyáknzk,! «elyein Ingeknek é» zelyem zsebkendők^ nek a suisáriil tudunk. Reá keriil a »orj A. s. Zalaegerszeg. Arról a be«z«r-zó»i csoportlót s annak működéséről részletes információink vannak. A* elszámolásig ongyelóre nem bánijuk. A. O. Hala-tontelte. Helyszűke miatt tartalmim: ikket nem közölhetjük.
SsninkáK.
Heti műsor:
Kedd: Stambul rózsája, operett. Szerda: Stambul rózsája, operett. Csütörtök: Ocskay brigadéros,
(díszelőadás). Péntek: Csókpirulák, bohózat.
(Csak felnőtteknek.) Szombat: Cigánybáró, operett. Vasárnap délelőtt: Hejehuja báró, „ este: Nemtudomka,
operett. - Stambul rózsája. Ezt a kiváló szippadi munkát eleveníti fel ma este az opwrettszemélyzet a női főszerepben Vida lhnual, akinél jobb Koiulzsa flolt- elképzelni sem lehet. liullay Manci, a máris oly népszerű és közkedvelt szubrett, a temperamentumos Nagy Ilonka falussu, Róna, Szigethy Bandi és a többi szereplők is mind, tudásuk legjavát viszik a színpadra Külön érdekessége a keddi színházi esté nek az újonnan alukull francia zenekar fellépése.
Díszelőadás. Csütörtökre di zelőadást hirdet a kanizsai uzin-kör. Hisszük ér reméljük, hogy Berezeg Ferenc 0/sskay brigadérosa meg fogja találni a maga hazafias közönségét; amely a csütörtöki estét valósággal díszelőadássá avatja.
13206/1919.
Felhívás
Az ország belr.pdjének fen tartásához szükséges fegyveleserő meg. fzervezése és ellátása jelenleg, tekintettel a vörös rabló garázdálkodásra és az ország igegen megszállására pillanatnyi nehézség ütközik, Ezérl a magyar nemzeti hadsereg, részére a lakosság köbeiében pénz-gyűjtést indítok, hogy a magyar nemzeti hadsereg pénzszükságiele mindaddig fedezve legyen, mig a szükséges pénzforrások a kormánynak rendelkezésére nem állanak.
Felkérem ennélfogva Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy a fenti célra ninginditott gyűjtési akciót az ország belrendjémk biztosítása érdekében tőle telhetőleg támogassa, h hz adómányozandó összeget közvetlenül u v. pénztárba íízessé be legkésőbb f. hó 25-ig.
A befizetett adományösszeg ellenében minden adakozó polgár az adónyugtának megfelelő elismervényt kap, s a befizetett összeg a .fizetendő adóba be fog tudatni amiért a fővezérség teljes bjztositékot vállal.
Nagykanizsán, 1919. évi szept. 1G.
Polgármester.
158/019.
Hirdetmény.
A 4288/019 M. E. számu ren delet 17. szakasz l. pontja alapján újból felhívja a Iskáshivatal a házéi lakás tulajdonosokat, hogy n bérbeadható üresen álló, vagy megüresedő lakásl, vagy Inkásrészt tbútorozott szoba, üzlethelyiség, raktár 8lh.) a lukáshivataljiak bejelentsék
Az üresen álló, vagy megüresedő lakásokat, vagy helyiségeket csak a lakáshivatal utján lehet bérbeadnj, lakásba, vagy mán helyiségbe a la ká^hivalal által kiállilolt igazolvány nélkül beköltözni nem s/abad.
Aki ezen rendelkezéseknek elegei nem tesz, kihágást követ el és 6 hónapig terjedhető elzárással és 2001) koronáig terjedhető pénzbün íolésse) büntelhctó.
Nagykanizsa, 1910 szept 14-én
Novai s. k.
lakA»hiv*Uli elnök.
Állást küres négv polgárit végzett 28 éves komoly asszony özletbe pénztárosi, irodai vagy elárusítói teendőkre/lói és gyorsan írni tudó, hivatalba is alkalmas. Levelek „Komoly" jeligére a kiadóhivatalba kéretnek. 54
Kocsifényező és bognár-segédeket azonnali belépésre jó dija^ás mellett keresek. Bazsó József, Nagykanizsa. 53
¥11 Áfi\'wgymoígé
1 \' Í,n W ttinpvni
Hxurvni ax\'Atloda —
- TRI.HI\'ONi 7 . -
Kedd, szeptember 16-án Remek filmszenzációI
Titokzatos tükör.
Dráma 4 felvonásban.
Klóndáaok kezdete: Hétköznapokon 0 és 8 óiakor. Vasár- ó» ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 órakor.
UBAHiA^S
Hétfőn és kedden
szeptember 15*én és 16-án
Regényes történet i felv.
A főszerepben INGER NYLO felléptével.
Előadások kezdete: Hétköznapokon fl és 8 órakor. Vazár- é» ünnep-napokon 3, ft, 7 és 0 ódakor. «
Nyomatott a laptulajdonosok: Zulal éu Gyarmati nyomdai műlntóaeUben.
58-lfc évfolyam.
N»gyhanl»»a. 1919. izeptember 19. Péntek.
47. niiii
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sserkasrtisíg is kíadúbivatal Fö-ut 13. Bogsuriidar híz F.lvlölsxerkeattö; EISfizetösi árak: Egísi ívre 156 K, félávra 78 K,
Minirban-tílefnii 183. N egjelenik dfluUn 4 ínkor. Dr. HEGEDŰS GYÖRGY. BBgyedívre 391, Egy hóra 13 K. Egyes aán 50 fill.
Nagykanizsa
a hires aléltságában éli át ezeket a nagy napokat. Erszényüket lezárva jobbra-balra mosolyogva ]árnak azok, kiknek Szécsenyl példájával vezetniük kellene és kiemelni ezt a várost abból a maradi-ságából, amelyhez ugylátszlk-ők maguk Is görcsösen ragaszkodnak. Azt hiszik, hogy már elmultak a lorradalml [dók és . ugy mint nagyon régen, békében nyugodtan lehet siívarozgatnl Nemrég sírdogáltak, hogy a kommuniz; mus tönkreteszi, megőtjltl őkel, hanem a jajgatáson kívül alig csináltak valamit a megbuktatására. Ehelyett .a löldmlvesek foglak össze lelkes Ifjakkal és ezeknek, meg a Szegeden gyülekező nemzeti gárdának sikerült a bitang fosztogatók uralmát megtörni. Kf. úgynevezett vezető Intelligencia félve meglapult — néhány tiszteletet kellő ur kivételével — és ma, amikor V mindent visszanyert, ma sem akar semmit áldozni a hazának. Kis embereknek, néhány önzetlen Ifjúnak hagyják a dicsőséget, hogy megalapozzák a magyar újjászületés fundamentumát. Szomorú jelenség ez. És ezért szólünk hozzájuk, hogy hát kl a porondra, ki a magyar1\' becsülettel. kt az áldozatkészséggel. Könnyű ám másnak a bőrén urnák lenni, hanem igenis jöjjenek elő és mutassák meg, hogy a hazának vannak még áldozni tudó férliai is, nem pedig, hogy visszavonuljanak mindentől. Ha nézem a más városokat, ugy repes a szivem az örömtől, hogy magára talál végre a magyar és a gazdag lehajol a szegényhez, összeölelkeznek és együtt mennek munkára, a nagy nemzeti munkára. Hát törjön meg itt Is az a hűvös tartózkodás és mlg a magyar nép maga veszi kezébe a vezetést, ők Is oda tartoznak és ne feledjék el, ma Széchenyiek kellenek, dolgozó, alkotó Széchenyiek. A nemzetet, mely tönkretéve. tehetetlenül áll a hódítók mohó ét-
vágyával szemben csak Igy lehet kivezetni a pusztulásból. A szavak és ígéretek ma maradjanak el, hanem Igenis elő a tettekkel és azok be-széljenek és beszédjüket hallják az egész világban, hogy van magyar még, mely nagy, dicső lesz, mely haladni akar és tud is. Ne engedjük, hogy idegen nyugati nemzetek Ipar^ kodjanak bennünk lalpraálli tani, mikor talpra tudunk állni magunk Is, csak legyen elég áldozatkészségünk. Előre tehát jó magyar urakl Teremteni, alkotni mindent, ami szüksé-
ges, hogy élni tudjunk. A nép majd megérti önöket és. követni Is fogja. Önöknek szükségük volt a nemzetre, hogy megnőhessenek nagyra hatalmasaknak, most szüksége van a nemzetnek önökre, hogy talpra tudjon állni. Horthy a legendás fővezér szózata necsak a pusztába kiáltónak szava legyen, hanem Igenis hulljon az termékeny talajra és végre teremtsenek, alkossanak itt a városban Is, hogy haladjunk, mert Itt a cselekvés, á munka az építés órája, Justus.
A miniszterelnök Zalavármegyóhez.
Budapest, szept. 19. Tervezett utam őszinte sajnálatomra nem hajthattam végre. Kérem a vármegyei vezetőségeknek és a közönségnek a legszívélyesebb üdvözletemet tolmácsolni és biztosítani, hogy az első alkalmat utam megválasztására fel fogom használni. Szervezkedjenek és tömörüljenek a keresztény irányzatok és dolgozzanak minden erejükből, mert főleg a fokozott mezőgazdasági termelésre alapithatjuk országunk jövőjét. A ........\'ilyesen üdvözlöm mindnyájukat
viszontlátásig szívéi]
Friedrich, miniszterelnök.
A németalföldi kamara megnyitása.
Hága, azopt 19. A második kamarának az uj ülésszak megnyitása után megtartott első ülésén örömmel megjegyezte az elnök, hogy n Németalföld népét megkímélte a sors a háború borzalmaitól. Azon kísérlet, hogy németalföldi terüle? letet ragadj nak el meghiúsult az egész ország megingathatatlan ellenállásán. Az egész nép támogatta ebben a kormányt.
Ausztria szénnel való ellátása.
Bécs, szept. 19. Renner doktor kancellár elnöklésével hivatalos értekezletet (ártottak ma délelőtt a kormány és a város képviselői Bécsnek kőszénnel való ellátásáról. A beterjesztett jeloiitéspkből kiderül, hogy a csehszlovák államból Lengyelországból és Németországból oly csekély\' mennyiségű kőszenet "küldenek Ausztriának és, Bécsnek, hogy a legelemibb szükségletek fedezésére sem elegendő. Az értekezlet elhatározta, hogy szeptember 91-ikén reggel kilenc órakor teljesen megszünteti a közúti vasúti forgft\'mat és elrendeli, hogy mindén vendéglőt, kávéházat és kaput este 8 órakor bezárjanak. Előreláthatólag rövid idő múlva nem kapnak villamos áramét ipari
telepek és ujságüzeniek sem, ha csak legrövidebb időn belül nem javul meg a városnak kőszénnel való ellátása
Cailleux elleni vád.
Amsterdam, szept. 19. Párisból jelentik, hogy bailleaux ellen állambiztosság ellen elkövetett bttnielté-ért és ellenséggel való egyetértés miatt megín litutták a büntető eljárást.
Anarchista és munkás-összeesküvés.
Amsterdaw, szeptember 19. Az Allgemeine Handelsblattnak jelea-• lik Londonból: A kormánynak bizony tékok jutottak kezére olyan összeesküvésről, amelyet anarchisták és munkások szerveztek forradalmi sztrájk rendezésére. A sztrájkot erőszakos módszerekkel akarták előkészíteni. Az r.sszeesküvés központja ugylntszik a tengerészeti .munkások szövetsége volt. mely attól sem riadt vissza, hogy szűk-ség esetén politikai gyilkosságok segítségével kerítse kezébe a hatalmat. A rendőrség ezen szövetséget föloszlatta.
A békeszerződés vitája a francia kamarában.
Páris, szept. 19. A kamara folytatta a békeszerződés vitáját.
Röpiratot adott ki az angol kormány.
London, szept Hétfőn röpiratot terjesztettek az egész Angliában. A röpirat címe: A „jövő" kormány nyilatkozatai a nemzeti aggodalmakról és a nemzeti politi-tikáról. A röpiratban az angol kormány tagjai uyljatkoznak a kormány programmjáról Bejelentik, hogy az ősszel lie.vezetik a 48 órás munkahetet. Mindet/ munkás részére méltányos munkabért megállapítanak A. munkásoknak biztosítják a muu-kaleltelek megállapításánál a hozzá\' szólás jotfát én biztosítják nekik azt ■is, hogy munkájuk eredményéből részt kapjanak Kgés/aégtw munkus-lakásokat .megfelelő szállítóeszközül ket is ígér a kormány. ígéri a bányák művelési jognak megvásárlását, a kőszén árának emelését, hogy a munkások szociális helyzetét j^.-vithassA. A röpiratnak az a célja, hogy a közönséget addig is tájékoztassa a kormány szándékairól, inig a parlament összeülhet. A röpiratot . Llftj\'tf \'nft^rgé" hozzájárulásával adták ki.
Ausztria a tanácsrendszer ellen.
Bécs, szept. 19. A bécsi polgárok tanácsának küldöttsége átadta ma Dr, Renner kancellárnak azon határozatát, am ly$t a .munkástanácsok és katonatanácsok túlkapásai dolgában e hónap 10 én hozott. Stein, a tartományi főnök helyettese kije-, lentetto, hogy a kormánynak nincs szüksége a munkás- é» katonatanácsokra és hogy az egész tanácsrendszer egészségtelen és megakadályozza a közigazgatás rendes menetét és zavarokát okoz. A munkás- és katonai tanácsokkal szemben hangsúlyozza, hogy amig á kormány a munkás és katonatanácsot megbízza hivatalos teendők végzésével, addig a polgári és ipari hatóságokat sem mellőzheti. Renner dr. kancellár kjj-lentette, hogy a polgárháborút és bolsevizmust csak a tanácsrendszer bevezetésével lehetett csak elkerülni, Tagadhatatlan, hogy szórványosan történtek túlkapások, a kormány azonban mosl niár arra törekszik, hogy a nép valamennyi tétegének segítségével visszaállítsa a törvényes rendet. A, közigazgatás nagy hibáit csak gyökeres reformmal lehet megszüntetni. Ebből a munkából azonban minden társadalmi csoportnak ki kell venni a részét.
Fiume kérdését újból elhalasztották.
Páris, szept. 19. A szövetségesek legfelsőbb tanácsa tegnap gyorsan és véglegesen el akarta intézni a fiümei kérdést, hogy elejét vegye a további kellemetlen eseményeknek. Minthogy azonban az amerikai delegátusok még nem kaptak utasítást, a tanácskozást ismét el kellett halasztani.
ZiI i I Kötlöny
1919. szeptember" 19.^.
— Slgray gróf Nyugatmagyarország sorsáról. Ausztria külttgyminiszlurö dr. Renner a svájci távirati, iroda egyik munkatársa élőtt úrra az intervjoura, hogy vájjon Ausztria annakidején megkérdi-e majd Nyugatmagyarorsiág népét n csatlakozás kérdésében, igennel válaszolt, egyben ✓ kijelentette, hogy Ausutria máris olyannak tekinti Nyugatmagyarországot, melyet a békekonferencia gondjaira bízott. Nem engedhetjük, folytatta Renner, hogy a magyar hatóságok és a székely csapatok e területet az utolsó pillanatban tönkre tegyék. Azexpress bécsi távirati ügynökség tudósítója Renner dr. álláspontja tekintetében kérdést intézett Sigray grófhoz, Nyugatmngyarország kormánybiztosához, aki észrevételeit ezekben tette meg: ma még nem tekintheti megmásíthatatlan közjogi helyzetnek Ausztria azt a viszonyt, melyet a párisi békekonferencia határozott nyilatkozata teremtett s nem lehet ez végleges tény, mielőtt Magyarország valamely béketanácsközáson részt nem vett volna s oz esetben már a magyar békeszerződés egyik pontjának akként kellene rendelkeznie, hogy Magyarországnak fenntartás nélkül el kell fogadnia az idegen\'államokkal kötött megállapodásokat.* Ezzel szemben minden magyar szivesebben belo megy abba, ha a kancellár megkérdezi a népet A népszavazás eredmtoye senki előtt sem kétséges. A inagyar csapatok terrorjáról való hírek nem felelnek ijieg a valóságnak, szigorú (egyelem p a hazaszeretet az, amely a esapatóíat a rend fenntartására vezeti Végül megemlíti, hogy Nyugatmagyarország a mai államformában elhelyezkedhetik, mint Ausztriában, mert Magyarország termőrésze sok száz waggon gabonát szállít eme vármegyéknek.
— Főiskolai hallgatók ker. szoc. szervezkedése. A Dunántúli Kermtényszociálista _ Főiskolai Hallgatók Szövetségénék megalakítása céljából a nagykanizsai csoport szervező bizottsága felkéri a Nagykanizsán és környékén tartózkodó keresztény főiskolásokat, • hogy a f. hó 33-ikán délelőtt 10 órakor tartandó alakuló gyűlésen a Szövetség ideiglenes helyiségében (Fő-ut B. I. e.) okvetlenül megjelenni szíveskedjenek.
— Ausztria Magyarországra van utalva. Keiscbpost egyik cikke meglehetősen tárgyilagosan állapítja meg a békekonferencia döntése szerint Ausztriához csatolandó nyugatmagyarországi részek gazdasági helyzetét konstatálja, hogy bár egyes területek a magyar alföldi termékeire vaunak utalva, azéit nagyjában az uj országrész mégis kedvezőbb gazdasági hely/-zetnek örvend, mint Ausztria bármelyik területi Ászé. A cikk végzetül kifejti, hogy Ausztria a jövőben is Magyarországra lesz utalva, épp ugy, mint Magyarország Ausztria ipari termékeire és ezért bün volna a csatolás kérdését soviniszta alapon megoldani.
—( Tánciskola megnyitás. A. Mayersberg Frida oki. tjne-tanárnő a m. kir. Operaház v. tagja értesiti a. kedves szftlőket,- a tanulóifjúságot és a tánckedvelőket, hogy tánctanfolyamát ez idén is meg megnyitja Bővebbet legközelebb.
- A nyugatmagyarországi
sorozásról a lapokban ellentétes hiiek keringenek, melyek mint tények beállítva, a lakóss.ig körében nyugtalanságra ós bizonytalanságra adnak okot. Ezért hivatalosan megállapíttatik, hogy a nyugatmagyar-orsz&gi parancsnokság körletében, vagyis Moson, Sopron, Vas és Zalavármegyékben a belső rend fenntartására a rendes, évtizedek óU fennálló védtörvóny értelmében a 21 évesek azaz az lö«ö évi so rozási évfolyamhoz tartozók bevonulási parancsot kaptak. További évfolyamokat nem hívtak be A be nem vonulók ellen a törvényes előírások szerint járnak el. Minden törvényellenes eljárás ugy a bevonulók, mint özek hozzátartozói ellen u legszigorúbban meg van tiltva ós az ez ellen vétók a törvény szigorával büntettetnek Kleim-hempel százados, vármegyei katonát parancsnok helyettes
— A nép\\a fővezérségért Nap-nap után érkeznek a fóvozér-séghez címezve az üdvözlőtáviratok, melyekben a dunántuli községek lelkes szavakkal biztosítják a magyar fővezért tántoríthatatlan hőségükről és ragaszkodásukról, másrészt pedig azon önzetlen és hazafias készségükről, mellyel az uj önálló, magyar nemzeti hadsereget támogatni kívánják. Hogy mennyire tudatában van a vidék a most folyó események nagy fontosságának, az jellemzi lcgjobbanj hogy a kommün bukása pillamit^bau már, minden agitáció nélkül siettek a dőrék dunántúliak áldozatkészségüket a kormánynak és hadseregnek f lajánlani. Kalóz község lakossága szept. -ü-éu tartott nópgyülése a következőképen üdvözli a magyar nemzeti hadsereg főparancsnokát: áldást kér, ós szerencsés sikert kiváu a munkájához I (Jyönk község közönsége arra a hirre, hogy megint a zsidó szocia-1 listakormány akar a nyakunkra ülni, ina népgyűlést tartott, ezen dr. Orbán Márton népszónok javaslatára egyhangúlag elhatározta, hogy ismételten tiltakozik a zsidó szocialista kormánnyal való minden kísérlete zós ellen Kizárólag kereszténykormányt követel. Friedrich miniszterelnököt szivve.l lélekkel támogatja, a fehér hadsereg magatartásával magát azonosítja. K hadsereg fiait örömmel vonultatja be, hogy a főparancsnok ur rendelkezésére álljanak. A népgyűlés megbízásából Gyönk község elöljárósága.
— Ezer korona egy feljelentésért Ha»ánk és hadseregének ellenségei fegyveres erőnk gyengetitése céljából, zül ölt Imza-fiatlan bérencek utján, kik a vasúton utazgatnak, arra igyekeznek rábeszélni sorköteles 21 éves ifjakat, hogy szolgálati kölelczelUégOknek m/ tegyenek ele^e1 és ne vonuljanak be. Akiknek a feljelentése alapján a bevonulási parancs ellen, egy> ily módon izgató huzalíatlan, züllött ügynököt le lehet tartóztatni és törvény elé állítani, az az illetékes vármegyei katonai parancsnokságtól ezer koreua jutalmat kap Kleim-hempel százados, vármegyei katonai parancsnok helyelles.
-- Halott a vágányok mel-ett Felsőrajkon hz állomás melletti töltésen átmetszett nyakkal találtak egy embert A mellén egy nagy szúrás volt, annyira, hogy a belsórószei kilóglak. A vasutasok állítása szerint egy asszonnyal látták megelőző este a meggyilkoltat. A titokzatos eset felderítésével fáradhatatlanul\'buzgólkodnak az illetékes hatóságok.
— Oarami hazafiatlansága.
Arl\'Citeraeitung szeptember 16-iki " rezérclkkében Garami Ernő a szegedi zátzlóaljsk volt terrorjáról irt ós arra a konkluziora jut hogy l« kel! leplezni Magyarországot »i külföld előtt, mert kormán* a kihasználja azt a helyzetei, hogy az en-tento nem akar Magyarország belügyeibe avatkozni ós bitorolja a hatalmat. Garami tudva valótlant állit. Vagy a legjobb esetben nem ismeri Magyarországot. Se igy, se ugy nem való Magyarország kormányába. Annál kevésbbé kisérné a magyar közvélemény rokonszenvvel Garami miniszteri akarnokosko-dását, mert ugyanabban a cikkben egyenes felhívást intéz az ellenséghez, hogy irányítsa Magyarország belügyeit íme Garami Ernő haza-fiassága
— Felhívás. A katonai alreál-iskola gazdasági hivataU felhívja mindazokat, kiknek az intézettől pénzbeli követelései vannak, hogy azokat legkésőbb f. hó 2Irén délig személyesen, vagy Írásban annál inkább is jelentse be, mert későbbi bejelentések nem fognak figyelembe vétetni.
— Pénteken és szombaton
uz Urániában bemutatásra kerül A zöld méreg eimü 4 felvonásos dráma. K film feltűnést keltett szokatlan szépségével. A főszerepeket a leg-hirnevesebl) művészek játszák:
Quo Vadls a világ leghatalmasabb alkotása 3 napon át lesz látható a Világ mozgóban. Az óriási érdeklődésre való tekintettel jegyek hétfőn egész nap a pénztárnál kaphatók Az ifjuságjiak csak a 7 órai előadás éryényes.
Színház.
Heti műsor:
Péntek: Csókpirulák, bohózat (Csak felnőtteknek.) Szombat: Cigánybáró, operett. Yasárnap délután: Hejehuja báró, „ este i Csókuirulák, bohózat. Csak felnőtteknek.
— Ocskay brigadéros, A
város hazafias részének egy kis töredéké meghatottan nézte, végig Ocskay brigadéros díszelőadását. A művészek tudásuk legjavát nyújtották a közönségnek és elmondhatjuk, Kanizsán még nem igen volt ily kiváló társulat. Földe&sy Sándor elragadó művészete vitte a darabot. Falussy legsikerültebb alakításának egyikét mutattr be. Kőműves Erzsi szópségis cigányleány, a legnagyobb művészi tehetségek egyike. Kiválóan dolgozták ki szerepeiket Tompa Irma, Nagy Ilonka, Róna, Poór. Bö-rowszky, Szigety, Vodnay, Kardos és Szily. A város lakosságának egy rés/e hagyományaival szemben feltűnően tündöklött távollétével, a hazafias darab díszelőadásáról.
— Cigánybáró. Strauss János klasszikus zenéjü operettjét a Cigány-báiót eleveníti fel szombaton este. a színtársulat kitűnő szereposztásban. Szaffit: Vida Ilus, Arzónát: Majoros Juliska", a címszerepet Galgóczy Iajo< operatenorista énekli, aki ezúttal mutatkozik be először a kanizsai publikum előtt énekművészeiének megfelelő szerepben, ZsTipán és Carnero humoros szerepe Falussy István és Szigethy Hanfli kezében van A szép Gábor diákot Kardos fogja személyesíteni.
Szerkeszti: JUSTUS
Értesítés.
Tisztelettel értesítjük a n. érd. közönséget, hogy az
AUTÓBUSZ
minden vonat indulási és érkezési ideje előtt 45 perccel indul a vasútállomáshoz, a „Centrál"-szállodától. Viteldíj 4 korona. Megállóhelyek: Szemere- és Kis-faludy-utcák sarkán. Luxus-autó megrendelhető.
Amerikai automobll-63 forgalmi vállalat.
Egy elsőrangú importált belga tenyészmén
sürgősen eladó. Megtekinthető és megvehető a tulajdonosnál: Adorján János, Zalakaros.
Jászsági görögdinnye 1 kgr. fi K. OmegH szól ló 1 kgr. 12 K Gyenes Lajos csemeg-Uzlo-tében Kazinczy-utca. — «o
Lakást keres — külön bejárattal, elegánsan bútorozva, egv vagy két szobásat — egy intelligens fiatalember. Cimet kérjük a kiadóhivatalba leadni.
Kisebb családhoz beiárónő kerestetik reggeli és ebédkoszttal, jó fizetéssel. Lehet fiatalabb lány is. Cim a kiadóban.
30 HP Puch-automobil 6
üléses, nvitott karosscnával. üzemképes, eladó. Hungária szálloda, Keszthely. 57
VILÁG Mgy®0^ színház
V I kft O u.„rv*i airflloda
. rni.RPONi 7 . -
Péntek és szombat,
szeptember hó 19 és 20-án
Kelet gyöngye.
Egy művész regénye 4 felv. A főszerepben Daguj Serváccal.
Előadások kezdete: Hétknxnapekon (I és H ómkor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 tinikor.
^Tankönyvek,

Iskolai szerek,
rajz- és festőeszköxök, mindenféle iskolai füzet
Fischel Fülöp Fiai
könyv és papirkereske-^^ désében kaphatók. ^^
URANIA mozgőkáp-palota
U II n II I M RoKgonyl-utca*
Péntek és szombat,
szeptember hó 19 és 20-án
méreg.
(Das griine gift.)
Dráma 4 felvonásban.
Elöa.lnsok kazdeto: Hétköznapokon 0 cs 8 órakor. Vasár- ós ünnepnapokon 3, 5, 7 os 0 órakor. =====
Nyomatott a laptulajdonoaok: Zalai óh Gyarmati nyomdal mttiatésetében.
58-ik éWoIyrni.
N«gyltmil»«a. 1919. weptember 20. Szombat.
48. nám.
POLITIKAI NAPILAP
kiadóhivatal Fí-ut 13. Begenrieder Hz [iitarurban-telefon 183. Megjelenik dátaUn 4 órakor
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Előfizetési árak; Egész ívre IBS K, félávre nigyedívre 38 K, Egy líra 13 í.
Rágalmazó
elemek reánk fogják, hogy mi pogromot akarunk és hogy a zsidóüldözésért küzdünk. Ez nem áll. Hanem igenis küzdünk a zsidó faj azon elemei ellen — hiszen kénytelenek vagyunk, mert ők nem teszik meg — amelyek a nemzeti törekvéseink, erkölcsös megújhodásunk Htjába állanak. Küzdünk azok ellen, akik nem átallják még máma sem egyenesen szembehelyezkedni és összefogni a magyarság ellen és küzdünk azon bűnök ellen, amelyeket a zsidóság egy része üzleti spekulációval itt meghonosított. Mi nem vagyunk antiszemiták, hanem igenis „Christofilok" s ennek jegyében kibontott zászlónkat mindenkor megvédjük. Kereaztülvisszük, nogy a kereszténység leszorítsa a zsidóságod minden vonalon. Mi becsületes küzdelmet akarunk és nem vérengzést. Nyíltan dolgozunk egyenes eszközökkel és nem pedig alattomban, mert nem lehet, hogy az ország 90 százalékát vézesse és irányítsa annak 10 százaléka. Aki csak józanul gondolkodik, ezt belátja. Aki magyar akar lenni és szivében meggyőződik, hogy tudja is szolgálni a magyar eszméket önzetlenül, az velünk van. Azt akarjuk elérni, hogy egy tábor legyen: a magyar, amelyet magyar vezérek és magyar eszmék vezéreljenek. Ezt a nézetünket elmondtuk már, de szükséges volt elmondanunk mégegy-szer, mert vannak még mindég olyanok, akik nagyon rosszul gondolkodnak felőlünk. Ha igaz, amit önmagukról mondanak, hogy magyarok akarnak lenni és tiszta erkölssüek, akkor minden sorunkat helyeselniük kell. Amint a kanizsai katonaság nem csinál pogromot épp ugy nem csinál a siófoki sem, csak a rosszakaratú rágalom az, amely fehér terj-oraj kürtöli teli, a világot. Mi keresztény szövet-
kezést, keresztény erkölcsöket akarunk, mert csak ugy látjuk biztositva országunk békés fejlődését. Pogromot mi sem akarunk és ami kedves volna a rendbontó elemeknek, az nem volna kedves nékünk. Tehát egész nyugodtan adakozhatnak a zsidók is a Horthy-féle nemzeti gyűjtésre, ha ezentúl mint magyarok akarnak itt élni.
.....HIRESL.....
SZÓZAT
a magyar asszonyok és leányokhoz!
A világháború légvégzetesebben sújtott nemzete mi magyarok vagyunk. A legerősebb fát érj a legerősebb .fejszecsapás. De az erőszakosan ledöntött életerős fa törzsökén uj hajtások nőnek. Ezekből a hajtásokból uj erdő terem.
Magyar anyák I Magyar leányok! Ti vagytok a jövő reménysége, elkövetkezendő életek hordozói! Ti vagytok a ledöntött magyar nemzet törzsökének hajtásai. A lelketek sugárkévéjéböl áradjon szét a feltámadó magyar gondolat. Es hogy a gondolatból uj életre kelhessen lesújtott, szegény nemzetünk, jöjjetek fogjunk össze mindnyájan a közös nagy cselekvésre.
Keresztény világnézlet! Nemzeti szellem ! Ezen a két hatalmas pilléren kell felépülnie a jövendő Magyarországnak. Ehhez a hon és nemzetmentő munkához hívunk benneteket. Jöjjetek a „Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének" zászlója alá, (Budapest Mária-u. 7.) Minden magyar és keresztény asszonynak és leánynak ott a helye. Ezeknek a fenkölt igéknek lett zászlóvivője Tormay Cecilt, Magyarország
legkiválóbb Írónője. Az ő alkotó és teremtő erejéből kelt életre az az eszme, amejy ma már egy ezrekreníenö táborba gyűjti össze hazánk lelkesedni tudó áldozatkész asszonyait és leányait. Kövessük öt mindannyian történelmi hivatásunk tudatában.
— Mikes püspök nyilatkozata a magyar állapotokról.
Egy újságíró élőit Mikes püspök Magyarország kOzAllapotninak fejtegetése kapcMAn kijelentette, hogy a zsidószociálizmus nemzetköziségével szemben fel kell állítani at egységes keresztény frontot. A nemzeti és gazdasági ellentéteknek nem szabad odáig fejlődök, hogy megkönnyítsék a keresztény népeknek .egymás ell«r való nyitását és ily módon a, wiáóstociaíiwnus részére az életrekelés lehetőségét. A szociál-demokralizmusuak Magyarországon való létjogosultságát tagadja Mikes pünpök, mert Magyarország keresztény fildmiveló ország 8 az. is akar maradni. Az államformát tekintve a királyság hívének vallja magát, mert Magyarország népe még nem érett meg a köztársasági államformára. Végül kijelentette, hogy meggyőződése szerint Ausztriának és Mngyarorszának szoros barátságban kell élniftk,
wMagyar Haladás44 holnap délelőtt megjelenik bő tartalommal és remek kiállításban. Senki el ue mulassza megvenni. Célja, hogy a vidéket felszabadítsuk a budapesti sajtó helytelen iránui vezetékétől és annál jobbat nyújtani közönségünk gyönyörködtetésére Mindenki iparkodjék terjeszteni.
— Denlkin Kiewben., A
lengyel távirati ügynökség megcáfolja azl a hírt, hogy a bolsevi-kiek njra elfoglalták Kievet. Kz azt jelenti, hogy Deuikin hádserege nemcsak Kievet tartja birtokában, hanem megszállotta Knamienka, Hilace.ka, Fasztov vonalát is.
— Razzia a városban. A rendőrség, a határrendőrség és a katonai állomásparancsnokság tegnap este 8 és 11 óra között nagy razziát tartott az egész városban. Örvendve vettük tudomásul, hogy erőaebben fogják ezentúl a betolakodókat és a bolyongó kommunistákat ellenőrizni. A közönség figyelmét meg felhívjuk, hogy ezentúl igazolvánnyal járjon, nehogy kellemetlenségnek legyen kitéve egy
esetleg ismétlődő razzia esetén. Tegnap este eléggé jó fogást csinállak. Itt adjuk a jellemesebb madarak névsorát, kik már a boftön hűsén pihennek. Sdrossy Kálmán, urasági inas, aki mint doktor adta ki magát. Előbb vörös tengerész parancsnok volt és még barátai körében is eléggé nagy volt a Ilire, h\'olarics Vilmos, többszörös gyilkossággal van vádolva. Alsóh/ascsáai származása és annak idején több mint 11 ártatlant akasztatott muraközben. Itt kóboroltak és valószínű az árdrágítás és a lánckereskedelem hímes mezején éldegéltek Altheim Izsó és Bernát már maróéból. Mol-tesz György Botornyán volt nagy legény legény. JJevitték még Neirn-feld Iramuk át, aki a vörös kórház parancsnoka volt és hires volt int-rikáiról é»v. feljelentéseiért. Molnár József cipész legény állítólag hóhérnak volt kijelölve. Szabó Károly, cementönid^a hírhedt András Ia-josnak volt a sogégtisztje és géppuskáival akarta a rendőrséget szétverni. Berger Ferenc, Matykó elvtársnak volt a jobb keze. Bevitték még Szabó Józsefet, Klein Pált, és Khert Józsefet. Meg kell szabadulnunk végre ezektől az elemektől, akik csak úgyis továbbra fertőzik a levegőnket. Ezt pedig csak jól si-keilllt razziákkal lehet elérni és a közönség, különösen a színházba járó közönség, negondoljoa a kellemetlenségekre, mert a cél az íon-tosabb, mint sem apró kényelmetlenség miatt mellőzni lehetne. A razzia nyomán különösen a zsidóság körében keltek minderiféle mendemondák, de megnyugtathatjuk őket, hogy reájuk nézve a legüdvösebb mert a zavargó \'elemektől, akik bizonyára egyedül hajlanak mindenféle pogromra és rablásra — megtisztul a város.
— A bakónaki vértanuk
síremlékére yjabban befolyt gyűjtés az 1. számú postahivataltól 545 K 80 f. és Szabady Lőrinc adománya 10 korona.
— Bevonták az ország házról a román zászlót- A budapesti misszió olasz küldötte nyilatkoztatta ki, hogy a románoknak a régi demaroáciÓ8 vonalra kell visszavonulok. Már készülőd-nek is a kivonulásra a román csa-
. patok és nagyobb mennyiségű kenyeret rendeltek az útra. A römán zászlót is bevonták az országháztól.
Zrflftl KlrUny
% . ..............
-- Angol l*p Frledrlch Wt-vlíirél. Tiníeí 1919.-siépl. 3-flf* számában óÍYawuk : Ki tij FritfMch kabinett tót, vagy h\'IVóiri uj tagot v&t bé a kormábyfeíí;\' amT antant jegyzéknek nem féíél meg egóüzen. Friedrföli mindesetre h\'iftárcMtiin gerince* ember ás egyciVés terftVé szet és abban látja hatalmát biztosítva, hogy az ország lakosságának túlnyomó része vele tart. Nem kér eliamttést ar, afitantnál, egye-dnii óhaja csak az, hogy a válasz-tásókat mmíl éiotb kiirhaésa Nem is gond.\'lt arra. hogy az antantge-neráíisok a ÜíVatásos politikusokkal tárgyalásija bocsájlfcoznak. Friéd-riehet kitartásban biztosítja az a körülmény, hogy a rengeteg dupu-lájió és sür&öny mind az ország szinpát iájáról és támogatásáról tesz politikájának helyeslésóról tanúbizonyságot.
Gimnáziumi hírek. Holnap, folyó hó 21-ón vasárnap a főgimnázium helyben lakó . növendékei közli 1 a rómiii: katholikuspk reggel negyed 9 órakor, a inás vallásúak reggei 9 órakor jelenjenek meg az intézet udvarán. Igazgatóság.
- H&ArrtfTé* Bálo&hy mt-nistteri* IfcMörfdftsft. A mi-niMtfrfttfftcfc lízéjitefliber tizenhetedikén tartóit ülésében lfeüSríeh Ferenc koréfllrédehní miniszter ós . dr. Tíaioghy Oyörgy igazságügyi j mThflfcéer lemWflteát. miniszteri álíátfüfttíaii íoljcbitett kiváló szylgA-lafaik elüMiorése mellett elfogadta
k ÖVfct állásuktól felmentette.
- A VöWSn^k erősafVkós tÖftlttMtt/l. A KofehSpöftt H^.i\'pt. lft-iki számit egyik távirtttában azt kfzli,, hógfy a röltfáli tlele^átnfiök szöjit. áÖ-l(h elliágyj\'ák a párisi béUMhfófen\'cíát\'és\'egyidejűleg egy jégyzéket nylljltohbk át az érteké-, leinek, airiélyb^h kijéfen\'lk, hogy Románia néta tfja rtfá ti* An«>.tífA-vál Vt(ló \'békes/í\'rtSdéát. A románok áUááfogláfáÜáliíA\'k oka abban rejlik, hogy u béke\'ftzériídt^bék á kisebbségek Jogán lik vécéiméről szóló fejezete ellentétes azzal \'a\'politikával, milyet Roiríáhia \'a neki itólt magyar, ófcitritk, orosz és bulgár teédleték kisebbségeivel szemben folytatni akar ós aniely lionvártia azidöézeí inti viselkedéséből következteti-e \'zsárnvöki és ehiyornó lesz.
- Egy tÖVárosI zsidó lap rágalmai. Egy utcai lap mai számában ,,Nagy pogromot terveznek a budapesti karhatalmi tisztek" cimen szenzációt hajhászó cikket közölt arról, hogy a fóvárosi kar-hntttlom tisztjei a román csapatok távozása után zsidómészárlást akar-riak rendezni Budapesten. Ezzel szemben a Reggeli Hirek megállapítja, hogy Budapesten karhatalom egyáltalán nincs s á kalontiíis :tek nemcsak ellene vannak minden pogrommoz^alomnak, hanem elhatározott szándékuk, ha ennek szüksége mutatkoznék, minden mozgalmat (jsirájában elfojtani.
— A Dunántulon levőctfétorf-őrség beosztá«* é« műkédési
köre. A bWiigyrtiiniszteri rolidelet hiteim ébert\' á\' csendőteég beosztása éá működ&i köre a következőkép állapittatik áii\'g: A VI. sz csendőr-ke/ületi ftfftnesn okság székhelye : SzéifWfrtfáttr. Működési területe: Fejér, Veszprém és (íyórmegyók, továbbá Komárom és Ksíteigt/m-megyék dnnántuli (meg nem szállott) réátei A szombathelyi parancsnokság hatáskörébe tartoznak: Vas, Za\'a, 8opfrm\' és Mosón megyék. A kaposvári parancsnokság lialásköróhe tartoznak; 8omogymegye, Tolna, Bárányainegyék meg nein szállott részei
— Tánciskola megnyitás.
Adoijánné Mayeisberg Frida oki. tánctanárnó, a m kir- Operaház v. lagja értesíti a kedves szülőket, a tanulóifjúságot és a lánckedrelőkel, hogy tánctanfolyamát az idén is megnyitja, Bővebbet\' legközelebb.
— A pángermánok berlini gyDlésé. A „Berliner TagblaU" közli h páii\'germáirok berlini gyflló séíiok lefoyását, melyen -báró Kfttln\'glmf elnökölt. l\'rogramuijuk
. főbb pontjaivá lelték a császárság vWáállít\'áitít, Ausztra-Magyarország feltfámtoátását, a hallok és flérrtmahdoík számáig segítség küldését, a revhnehe előkészítését és NémeUJi\'sz/ig fels/abaditá^át a zsidó-ui\'alr-Tíi alól. A liagy német nép níéltó niai\'ad szenvedései között is régi nevéliéz. \'Meg \\agyunk róla győződve, hogy a német alaposság éx tetterő derékon fogja szegni, ki lógja irtani hazájában az erkölcstelen, nópesaló, idegeb és szabad-kőmüves áram\'atokat.
— Holttest a Ludovlka kutjéban. IC hónap lizeiihalo. I dlkán borialmas leletre\'bukkantak a j Ludövika akadémia kertjében Az akadémia kertjének kuljában egy! lérll hullát találtak A holtlestet: az akadémiai. növendékek fedez \\ ték fel. Hosszabb idő óta haverodéit a kut aknájában teljesen össze-\' száradt állápólban volt, valósággal múmia benyomást keltett A rémes leiéiről azonnal jelentést! tettek a rendőrségnek. Peregrinii Géza doktor kerületi kapitány azon-^ nal hozzálátott a nyomozáshoz Si-. kerüli neki megállapítani, a holtest senki másé, mint Erődy Ödön budapesti polgári iskolai igazgatóé, aki mint tartalékos főhadnagy junius huszoniiegyediki ellenforradalomban tevékeny részt vett és elöl járt a l.udovika akadémia védelmében is A nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlen Erődy, amikor a torro risták az akadémia épületét elfoglalták, polgári ruhát szerzeit ós abban próbált menekülni. A menekülés azonban nem sikerült. Elfogták és a vörösek Erődy k Pétét meg-állapiiolták és igy végeztük vele, vagy a menekülés lehetetlenségé hajszolta az öngyilkosságba Erre a kérdésre ma megfelelni nem lehet. A nyomozás most abban az irány-
ban folyik, hogy öngyilkosság, vagy bűncselekmény esete forog-e fenn. Itt elsősorban a boncolás deríthet világosságot. Az egész <»Ket külső körülményéi azonban arra (engednek köveflee/tetni. hogy Kródy a terroristák boszujának esett áldozatul. Etódy egyike volt a pröfetárdiktatura
legkérlelhetetlenebb ellenségeinek. Valamennyi el lén forradalomban több tanártársával együtt fegyverrel a kezében harcolt a vörösek ellen. Junius huszonegyedikén először az Engels-laktanyába próbált társaival együtt behatolni. Ez azonban nem sikerült, Ekkor a Lndovikába mentek, melynek védelmében Eiódy is résztvett. Erődyt az épületben utoljára junius 26-én reggel 6 órakor látták. Negyvenegy éves, családos ember. Felesége ós gyermeke gyászolják.
— A Világ nagymozgóban szeptember \' 20-An kerül bemutatásra a Kelet gyöngye, egy művész regénye 4 felvonásban. A főszerepet
. Daguj Servác játsza.
— Az Uránia színházban ma szombaton bemutatásra kerül A zöld méreg cimtt 4 felvonásos dráma. E film feltűnést keltett szokallan szépségével. A főszerepeket a leghirnevesebb művészek játszák.
— Quo Vadis a világ leghatalmasabb alkotása 3 napon át lesz látható a Világ mozgóban. Az óriási érdeklődésre való tekintettel jegyek hétfőn egész nap a pénztárnál kaphatók Az ifjúságnak csak a 7 órai előadás óryényes.
Színház.
Heti műsor:
Szombat: Cigánybáró, operett. Vasárnap délután: Hejehuja báró, „ este: Csókairulák, bohózat. Csak felnőtteknek. Hétfő: Vasgyáros színmű. Kedd: Nemtudomka operette. Szerda: Nemtudomka operetté Csütörtök i A szerető, színmű. Péntek: Pillangó főhadnagy, operett • Szombat: Pillangó főhadnagy Vasárnap: Pillangó főhadnagy.
— Csókpirulák. A Hennequin ós Bil\'üaud vígjátékának tegnapi zsufoltház előtti elóéd \' -aról á kö vetkezőket írhatjuk. A legjobb volt Falussy István, aki nem csak az operettekben kiváló, hanem a drá mában is oly elsóraogn alakításokat progukál, hogy a legnagyobb elismeréssel kell néki adóznunk. Nagyon kedvesen és jól játszottak, Tompa Irma, Nagy Ilonka éö Kő-mi ves Erzsike. Kiváló volt Földessy. A többiek is mind tehetségükhöz mérten a legjobbat nyújtották a hálás közönségnek.
— A vasgyáros. Somogyi Kálmán színigazgató a mélyen érző, magasabb intelligencjáju közönség kívánalmainak óhajt eleget tenni, amikor Ohnet György világhírű színmüvét a Vasgyárost tűzi műsorára A szinház csak akkor állhat a kultura szolgálatában, ha a léha, mulatságos zenósdarabokon
IWf. szeptember 26
kivül határozott irodalmi értókü műveket is a műsorába ölel. A Vasgyáros oddig még sehol sem" csalta meg a színigazgatót, égésien bizonyos tehát, hogy a nagykanizsai közönség is értékelni fogja a hétfői előadást, amelyftek főszerepeit: Földessy Sándor, Poór Mik-lós, Tompa Irma, Lányi Lulu játszák.
Szerkeszti: JUSTUS.
Mézes, jászsági
GÖRÖG-DINNYE
kllogramja 6 korona. Kapható Gyenes Lajos
cscnicge-ilzlctóbon, Kazinczy mi. Viszonteladóknak árengedmény.
Vásározó ládát keresek tiieg-
vételre. Arval Jóx.®f Prtílli
Egy elsőrangú importált belga tenyé«zmén sürgősen . eladó. Megtekinthető és megvehető a tulajdonosnál:\' Adorján János, Zalakaros.
Lakást keres — külön bejárattal, elegánsan bútorozva, egy vagy kétN szobásat — egy inteb. ligens fiatalember. Címet, kérjük a kiadóhivatalba leadni.
rr~--S)
Tankönyvek,
iskolai szerek,
rajz- é> fe.töe.ik««Bk,
mindenféle Ukolat füzet
Fisdiel Fülöp Fiai
könyv és papirkereske-désében kaphatók) \' ,
S>. : 2
VILÁG DBgymozgó szinház
V I kft V Hüufvji* Bxdlloilu —-■ ■ THI.BPON 1 7_____
Péntek és szombat,
szeptember hó 19 és 20-án
Kelet gyöngye.
Egy művész regénye 4 felv. A főszerepben. Daguj Serváccal.
l\'.IÖBdnsok kezdete: Hiítkiiznnpokori 0 és 8 ó\'ukor. Vasár- és ünnepnapokon 1), 5, 7 ós 0 (Srakor. ===
II R A N I & noigíkép-paloU
u II n 11 ■ n UoxKonyl.„tomi
Péntek és 1 szombat,
szeptember hó 19 és 20-án!
Zöld méreg.
(Das grtine ^ift)
Dráma 4 felvóhásban.
Klömlások kezdete: llctköz|uipokon (I cs H órHkor. Vasár- <5s\' tlnnop; nttpokon 3, 5, 7 és U órakor.
Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati nyomdai müintéaet,ób<