Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.16 MB
2010-03-10 15:14:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1059
4351
Rövid leírás | Teljes leírás (111.94 KB)

Zalai Közlöny 1919. 057-064. szám október

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ciKen szám ára 50 fillér.
584k érfolym. N«gyhanima, 19». október 2. C»tlttirtSk.__57. «»ám.
POLITIKAI NAPILAP
S:trkssiUs£g és kiidttivitil Fí-ut 13. Bogramdír hái II Folelí saiorkositö : I Elíliietási árak: Ej j!si évre 153 l félévre 78 l
IaUrurban-UMiii 183. Megjelenik aiilig kun raggal Dr. HEGEDŰS GYÖRGY. mgyeiávre 39 K, Ej rj híra 13 í. Eyes siám 80 tilL
A szegedi bekeműhely
A zsidóság mostani nuinkájára éx az egész állalmi életben |neg-nyiívánuló magyar\' erőre nagyon jellemzők a juliusi szegedi események. ,Mí keresztények, mikor a bolsevizmus ellen küzdve menekülni voltunk kénytelenek, éreztük, hogy a mindent felforgató zsidé_szellemmel végeznünk kell egyszer és mindenkorra. Ily érzésekkel a szivünkben érkeztünk mindnyí\\jan mi menekültek Szegedre. Jellemző, Iwgy sorainkban nem yolt zsidó, vagy ba akadt itt-rtt egy-kettő, az c,s»!: kém lehetett, kiket a franciák mind összeszedtek.
Hzt-geden két kormány volt. Az egyik Károlyi Gyuláé, a másik Ábrahám lfezsóé. Mindkettőnek nagyon kényes volt a helyzelo. A hadsereg ragaszkodott a legnonite-tibb politikához, mig a zsidóság mindent elkövetett annak meggát-Iflsáia A francia tiszteket a zaidó-iiig informálta az ország hangulatául, mert az ő házaikban nagyon
KÍúviMeu. .iátoU—vendégük____wlíak,
(mint\'most a románok Budapesten) De hiába volt minden erőlködésük, még Kúnosi (előbb hogy hívták,\' nem tudjuk) Klla mőkodéae is eredménytelennek bizonyult, aki a frah-oiáktól kapóit politikai Üzenetek . átadása miatt még a miniszterelnököt is audienciám kegyeskedett rendelni. Mikor a kltltöldi Összeköttetéseik révén megtudták, hogy a zuidódjktfttura bukófélbén van, összedugták fejeiket és egy pár hiszékeny, vak keresztény munkás-vvzér segélyével megalakították, n ^Békemfibely" cimti vigalmi egyesületet, melynek hivatása\' lelt volna » zsidó érdekek fenntartása a keresztény magyarságéval szemben. Magában az Ábrahám kormányban is iparkodtak sajat embereiket elhelyezni, azt bivén, hogy ha az felmegy Budapestre, tikkor menesztik azokat, akik a keresztény magyarság hívei és helyükbe ültetik Vázsonyit, Garamit, Kunjit. A , Békeműhely* rendezett egy nagy-szabású gyűlést a Corso mozgó-szinházbau, ahol a fiatal zsidó ura csok élénken tapsoltak a zsidó-cs/.méket hirdető, . saját .bérükből való újságírók szónoklatainak és örömmel fogadták a nemzeti törekvések bepiszkitásüt No de a franeia zsidóság segítsége ellenére sem lett a szabadkömüvesfióka- békeműhely működéséből sommi, mert az események áthúzták alattomos számításaikat.
iiendkivül jellemzők a zsidó törekvések. Azzal már tisztában vannak, hogy ók nem jöhetnek újra a kormányba, azért most azt szeretnék keresztül vinni a párisi szabadkőműves nagypáholy segélyével, hogy Átmenetileg egy oly kormány alakuljon, amely megvédené a zsidó kereskedelem érdekeit. Azzal nem törődnek, hogy a nép jelenleg tá-
mogatna-e olyan kormányalakulatot. 1\'ersv.e Lovászysal akadnának oly. politikíisok, akik csak azért, hogy n bársonyszékba ülhessenek,\' készek volnának az alkum. l)o mi\' azt kórdjbk. hol van itt Magyarországon liberális párt, hol van 48 as függetlenségi párt? Hol a hires\' munkapárt? Meg a többi kivénhett politikusok hasonló nzérkezetü klubjai mögé sorftkozó tömegek? Ezek már csak papiron vannak meg ós csak a zsidóság tartja bennük a lelket. A nép az egye üli keresztány pártok mögött vau és így a mai \' Frledrich-kormányt támogatja, mert csak benne látja a biztosítékot arra nézve, hogy az érdekeit meg js tudja védelmezni az idegen kiuzsorázó tőkésekkel szemben. y j
A zsidóság dolgozott ellenünk Szegeden, dolgozik most is és mindenképpen szeretne fátyolt vonni szemeinkro, do nékünk nem szabad ezt engednünje. Legyen mindenki éber ós eczes. J,
Közelag az ...