Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.58 MB
2010-03-10 15:34:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1831
5271
Rövid leírás | Teljes leírás (510.32 KB)

Zalai Közlöny 1919. 109-225. szám december

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-Ik évfolyam.
NagykmW mj december 3. Szerda.
109. mám. .......
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S*erk«»«tóíég 6% ki.idohiv.Unl: Pő-ut 15.
. ■— lalerurkan-telolon US. , .. Megjelenik mindig kora reggel.
* Főasarkeutő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pelelőaazerkeaxtő : DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
F.gési ívre 156 K. Félívre 78 K. Negyad-évre 59 K. Egy hóm 15 K. Egyea ssám 6t f.
Magyar következetesség.
Vérnyomoktól gazdag nemzetünk történelme, de még nem volt példa arra, hogy a vezető körök tapasztalva a múlton évszázadokra előrelátva cselekedtek volna.
Ezt a tétovázást különösei} a mai nagy világesemények közepette tapasztalhatjuk, amikor is az egyének saját céljaik elérése végett a nemzet sorsával mit sem törödve cselekszenek, amikor egy kegyelmes Uram tituláért a haza ezeréves határait képesek eladni.
Az egész magyar történelmen végig lapozva azt látjuk, hogy a nemzet sorsára legnagyobb hatással a király választás volt, amelynek szerepcsés vagy szerencsétlfn yglta szerint igazodott népünk jobb avagy rosszabb léte. Ma, amidőn újra évszázadokra pecsételhetjük meg sorsunkat az államforma megválasztása által, ismét látjuk működni az egyes klikkeket, akik senkitől semmit sem kérdezve iparkodnak titkos utakon át királyt fogni.
Különböző vélemények közepette megfeledkeznek a nép akaratáról, pedig nem lehet többé az, hogy a nép sorsáról szivétől távol álló körök intézkedjenek. A király személyének a kérdésében forduljanak a nemzethez és az maga válassza meg uralkodóját.
Olyan történelmi küzdelmeket élünk, aminőt a magyarság még nem ismert.
Az átok: a pártoskodás, a jövőbe való bele nem látás itt lappang sorainkban s nemzetünk történelmi megalapozását csak a körülmények és a sors hazárd játékára bizzuk. Az átkos kommunizmus bukása után még nem tisztult meg minden és a hirtelelenében megfehéredett alakok sohasem a tiszta eszmét, hanem csakis a hasznot hajtó körülményeket szolgálják.
Az önzetlen hazaszeretet, ajutal-makra nem éhes tettek hiányzanak az egész vonalon.
Táviratok és telefonjelentések.
A magyarokat meghívják a békekonferenciára.
Páris, december 2. A szövetségesek hétfőn délelőtt a francia külügyminisztériumban ülést tartottak, amelyen Clemenceau elnökölt. Az értekezlet meghallgatta Clark jelentését, aki részletesen beszámolt budapesti mlsslójáról, amelynek eredményeképpen egy olyan kormány vette kezébe a hatalmat, amely a nép összeg rétegeit képviseli. Majd ismertette Huszár .mostani miniszterelnök szándékait, aminek, végeztével elhatározták, hogy a magyar békedelegátusokat meghívják az antant békekonferenciájára. Erről ertesitették Is a magyar kormányt Bandholz tábornok utján, akinek a miniszterelnök erre a következő\' tartalmú levelet küldötte: Volt t<».erencsém a szö-
•yfctfig , .Qsvitafc...Wc$ Jwfité*
megkapni, amely által Clemenceau úrtól kapott megbízatása alapján közli velerpi hogy a vezetésem alatt olló magyar Ipór-mány a békekonferenciára küldje ki a képviselőit, hogy ott átvegyék a békefeltételeket. Mai minisztertanács foglalkozott ezen kérdéssel és annak megfelelően fog eljárni . . . Majd megköszöni a tábornoknak a szives értesítését,
A Monarchia volt államainak
gazdasági szövetkezése.
Bécs, deeembcr 2. Clark jelentést tett, hogy Monarchia volt áilamai Magyarország —Ausztria, Csehország é6 Jugoszlávia között szoros gazdasági szövetség létesült, amelyhez valószínű, hogy Olaszország is csatlakozni fog.
Olasz nemzetgyűlés megnyitása.
Kóma, december 2. Tegnap nyitotta meg Viktor Emánuel a nemzetgyűlést. A polgári pártok képviselői fekete ünneplő, a szociálisták meg utcai ruhában jelentek meg. A szociálisták a király belépésekor aki állva nézte végig a jelenetet, a szocializmus éljenzesével kivonultak. Ezután a király felolvasta a trónbeszédet.
A terroristák tárgyalása.
Budapest, december 2. Ma \' folytatták a terroristák tárgyalását. Több meggyilkolás mellett Szigethy Qusztáv kivégzésének ügyét tárgyalták le, akit Csomor Gábor két lövéssel 12-szeri rohamkéssel ejtett szúrással végzett ki, majd beledova a Balatonba nyakára köveket aggatva. Csomor öi ezért 5000 koronát kapott azt vallja, hogy Permanger parancsára tette. A tárgyalást folytatják.
A románok megálltak.
Bécs, december 2. A románok beszüntették a Tiszántúli rész kiürítését. Ugy látszik az antant ujabb nyomáséra várnak.
Borzalmas kéjgyilkosság.
Bécs, december 2. Az itteni lapok borzalmas gyilkosságról emlékeznek meg: Ismeretlen tettes báró Rom Mária 7 éves urleányt, aki pár nappal ezelőtt 1 eltűnt, feldarabolta és a szemétdomb alá ásta. A környékbeliek fűtőanyagot keresve találtak.\' a húsból és azt hivén hogy malachús így eMek belőle. Még három család evett a más helyen talált húsból, míg égy klinikai szolga felvitte a rendőrségre, akol felismerték az ember hust. Egy mosónőt és Masek Jakabot letartóetatták.
lamaaasoK r*leoJTfCn etien.
Budapest, december 2. Friedrich ellen Hütner vallomása alapján mindenféle gya-nusitgatással élnek. Friedrichet szembesit-tették Hütnerrel, aki nem ismerte fel a hadügyminisztert és az egész csak jól kiesaélt maffia r Keresztény pártokkal szembem álló elemek részéről azt hivén, hogy ezáltal a vizsgálatot felfüggesztik, A szembesítésről rendes jegyzökönyvet vettek fel. Az esetet a tegnapi minisztertanács is tárgyalta, amelyen Bárci igazságügyminiszter megállapította, hogy az aljas rágalmaknak semmi alapja sincs. Hütner vádja 4 pontban van összefoglalva, de mindenegyik alaptalansága be van bizonyítva.
Minisztertanács.
Budapest, december 2. Ma Horthy, Teleky, Bethlen s Lerch részvételével minisztertanács volt. A béUejegyzékkel kapcsolatos ügyeket, majd a választások tisztaságára vonatkozólag Huszár tervezetét tárgyalták meg. A minisztertanács késő éjjeli órákig tartott. A békedelegáció névsora még nincs összeállítva. Apponyi lesz az elnök, akit Eberhardról Pestre kérettek.
Forradalmi puccs Erdélyben.
Budapest, decembéV 2. A nagyszebeni kormányzótanács elleni magyar-szász-román puccsot követőleg szigorú statáriális intézkedéseket léptettek életbe. Erdélyi román csapatok megtagadták az engedelmességet.
A holnapi minisztertanács.
Budapest, december 2. Holnap újra összeül a minisztertanács, amelyen i^mét megjelenik Horthy, aki a szocialisták követelését elutasította.
2
Zalai Közlöny
1919. december 3.
A cserfoi gyilkosok ügyének tárgyalása
Az első statáriáHs Ítélkezés Nagykanizsán.
Mindössze alig három napja, hogy a cserfői gyilkosság ügyében befejeződtek a rendőri nyomozások és máris jogerősen elitélve megkezdték büntetésük letöltését a tettesek. Hajós rendőrfelügyelőé az érdem, hogy az ügy ily egy-kettőre elintéződhetett, ki szombat óta éjjelt-nnppalt egybevetve dolgozott a tárgyalás anyagának rendbeszedésén.
Tegnap délután három órakor kezdte meg a lögtönitélő biróság az ügy tárgyalását. Kenedi Imre elnök megnyitó szavaiban ama reményének ad kifejezést, hogy ez az első statáriális Ítélkezés valószínűleg nem fogja hatását elveszíteni azirányban, hogy a oserfőihez hasonló eset egyhamar nem fordul elő. Bevezettetvén a vádlottak, dr. Szabó államügyész előadja vádinditványát. A két szerencsétlen, pelyhedző állu gyerekember, Mujzer Ferenc ós Bolf József bűnbánóan, szemlesütve állnak a törvény szigorú ítélőszéke elolt.
Mujzer Ferenc.
Az államügyész szavának elhangzása után Bolfot kivezetik és megkezdődik Mujzer Ferenc kihallgatása." Idejéhez képest szép szál, erős gyerek. Még csak e hó végén lesz 18 esztendős. Az elnök kérdésére remegő hangon válaszol, hogy bűnösnek érzi magát. Azután több-kevesebb őszinteséggel szép sorjában előadja a történteket. Bevallása szerint a meggyilkolt Horváthtal nem volt ugyan jó viszonyban, mert az körülbelül egy évvel ezelőtt őt valami ab-lakbeverésért törvény elé állította, azonki-vül egy izben a szőllőben revolverét is ráfogta, — mindamellett haragba nem voltak, mert köszöntötték egymást, A gyilkosságra vonatkozólag elmondja, hogy mult hó 22-én kint volt a cs^rfői hegyen, hon-nán a beteg Kiss Ferus Józsefet és annak loleségét hozta haza kocsijával. Útközben megálltak Bolfék pincéjénél, ahova azok unszolására bertért. Bolfékon kivül ott találta Zieger Ignácot és fiát. Kis ideig még ott iddogáltak, majd valamennyien felültek a szekérre és hazafelé indultak. A hegykapunál a szekér felburult. Amig ott a helyreállítás körül foglalkoztak, arra felé jött Horváth Csizmadia József, kire Bolf megjegyzéseket tett, az ifjabbik Ziegler pedig biztatta őket, hogy menjenek utána és verjék meg. ök szó nélkül vettek egy-egy hámfát és a már körülbelül 40—50 lépésnyire haladó Horváthot ütolérvc, rövid szóváltás után mindketten egyszerre lesújtottak rá. ő karjára ütött, Bolf a fejére. (A? elnök megjegyzi, hogy Bolf ép az ellenkezőjét vallotta.) Mikor Horváth összeesett, még egy párat ráütöttek és ott hagyták. Mielőtt visszamentek a kocsihoz Sámfájukról a vért lemosták. Visszaérve Ziegler Ferenc kérdezte, hogy megverték-e az öreget és azt mondta, hogy jól tették. Vallomása végén Mujzer megjegyzi, hogy Horváthot csak megverni akarták és nem agyonütni.
Bolf József.
Mujzer vallomása után Bolf József kihallgatására került a sor. Alig pár hónappal idősebb, mint cinkostársa: áprilisban mult 18 éves. Vézna, gyerekes testalkata
van. Bűnösségét töredelmesen beismeri. Előadja, hogy a szőlőből jövet eltörött a kocsijuk, amikor Ziegler Ignác és az öreg Bolf ott hagyták őket és gyalog indultak haza felé. Csak Zieger Ferenc biztatására mentek Horváth után. Ő útközben többször igyekezett Mujzert leállítani szándékáról és figyelmeztette, hogy ne csináljanak semmit, mert baj lesz belőle. Mujzer azonban nem engedett. Mikor elérték Horváthot, egyszerre csak azt vette észre, hogy Mujzer már fejbe is vágta a hámfával. Erre ő is ráütött, de csak a karjára. Mikor az öreg összeesett, Mujzer a fejét el kezdte verni ő pedig csak a lábánál maradt és azt ütötte.
Elnök : De hisz a meghalt lábán semmi nyoma nem volt az ütésnek.
Bolf: Az nem is csoda, hogy az én ütéseim nem látszottak, mert engem visszatartott a szivem.
Bolf vallomása után szembesitik a bűnösöket, kik azután is megmaradnak saját álláspontjukon. Ezután az elnök kéri a boncjegyzőkönyv felolvasását. A jegyzőkönyv adataiból kitűnik, hogy a koponyát legalább három feltétlenül halálos ütés érte, melyeket azonban valószínűleg még több ütés követett, miknek következtében a koponyacsont megszámlálhatatlan apró darabokra roncsolódott szét. Az agyállomány 5 cm. mélységig zúzódott, mely roncsolás következtében előállott hüdés volt a halál közvetlen oka. A karon jelentéktelenebb törés "<s zúzódások voltak. Az elnök azon kérdésére, hogy gyors orvois beavatkozás segíthetett volna-e, dr. Szigelhy törvényszéki orvosszakértő kijelenti, hogy a fejet ért ütések közül bármelyik egyedül is föltétlen halálos lett volna a leggyorsabb orvosi beavatkozás dacára is. A vádlottak ittasságára vonatkozólag pedig kijelenti, hogy az a körülményekből, illetve semmi esetre sem lehet oly nagy mértékű, hogy az öntudatlanságig fokozódott volnu.
Tanúvallomások.
Ezután a beidézett tanuk kihalgatására került a sor. Elsőnek Kiss Ferus Józsefnét hallgatták ki. Elmondja, hogy Horváth mellettük elhaladva köszöntötte őket. Mikor ő látta, hogy a gyerekek eltávoznak, kérte őket, hogy maradjanak, mert már úgyis későre jár. A törvényszék . elrendeli meg-esketését. Utána Dani Lászlóné, szül. Horváth Anna, a meggyilkolt leányának, Goz-dán Ferenc hegypásztornak, Ziegler Ignác-nak és az öreg BolJ Károlynak jelentéktelen vallomásai következnek. Ezek kihallgatása után Ziegler Ferencre kerül a sor. Tagadja, hogy ő biztatta volna a legényeket, hogy Horváthot verjék meg. A vádlottakkal való szembesítés után is ugy ő, mint az előbbiek fenntartják vallomásukat.
A bizonyítási eljárás befejeztetvén, az elnök a tárgyalást fél ötkor felfüggeszti.
ítélet.
A félbeszakított tárgyalást pontban 5 órakor az elnök újból megnyitja. Dr. Szabó vezető államügyész ugy Mujzer, mint Bolf ellen szándékos emberölés óimén emel vádat. A rögtönitélő eljárás szabályai szerint ez halállal volna büntetendő, azonban a vádlottak még 20-ik életévüket be n»m töl-
tötték. Vádbeszédc után Mujzer képviseletében dr. Hegedűs György, Bolf képviseletében pedig dr. Tamás Jánee szólalnak fel. Az események rövid vázolása után mindketten annak megállapítását kérik, hogy a jelen esetben nem a szándékos emberölés, hanem csupán csak a halált okozó súlyos testisértés vádja forog fenn. Dr. Málék László a büntértnyel és tárgyalással kapcsolatban felmerült 8705 K összköltségnek a megítélését kéri a vádlottak terhire. A vád- és védbeszédek meghallgatása után a biróság Ítélethozatalra visszavonul.
Rövid tanácskozás után kihirdetik a rögtönitélő eljárás szabályai szerint lefolytatott tárgyalás Ítéletét, mely szerint Mujzer Ferenc szándékos emberölés vétségéért 10 évi fogházzal, Bolf József pedig szándékos emberölés bűntettéért 10 évi fegyházzal és 10 évi hivatalvesztéssel sújtatott.
Történelmi határok?
Massaryk, a cseh—szlovák köztársaság elnöke, egyik nyilatkozatában azt mondta többek között, hogy a cseh—szlovák állam fel fogja ölelni a csen földek komplekszumát, a szlovákokkal való közösi történeti határokon belül.
Szóval történelmi alapra helyezkedik Massaryk s igy akarja bizonyítani országvilág előtt, hogy tulájdonképen atyai jussukat kapják vissza a csehek, amikor a tótok földjére teszik a kezüket.
Massaryk tudósvolta ellenére feledni látszik, hogy a tudomány magyarázója lehet a politikának, de a politika sona nem vezethet tudományos, igy tehát történelmi tények megállapításához.
Mert hogyan is áll a cseh — szlovák történelmi határ dolga ?
A tótoknak a mai területen való letelepedési kérdésével sokan foglalkoztak (Pastrnek, Niederle, Cambel stb), de senkinek sem sikerült ezt a kérdést teljesen tisztázni. Erre vonatkozólag eddig csak elméleteket sikerült teremteni. -Ezek közül az, amelyet a csehek politikai fantáziája és ama célja alkotott, hogy a csehek és a tót nép történelmi és kulturális egységét én együvétartozását valószínű látszattal igazolja, azt tanitja, hogy a tótok letelepedése a Kárpátokon tuli közös szülőhazából a csehekkel és morvákkal együtesen a 450—500 években történt. Ez az elmélet abból indul ki, hogy a cseh—morva és a tót nép egy nemzet. Tehát egyidőben is kellet letelepedniök.
Mit látunk ebből ? A csehek be akarják bizonyítani, hogy a tótokkal *egyidőben telepedtek meg mai lakhelyükön, ö mivel támasztják alá ezt a valószínűtlen föltevést ? Nos, azzal, ami a kezükügyébe akadt: egy másik föltevéssel, hogy t. i. a csehek s a tótok egy nemzeti Tehát olyasvalamivel, ami még szintén bizonyítandó, ha ugyan bizonyítható volna. Hiszen a nyelvészek már régen megállapították ezen elmélet teljes alaptalanságát
De legyünk teljesen pártatlanok é» mondjuk ki, hogy a cseheknek s a tótoknak igenis volt közös történelmi életük a múltban Tekintsünk csak vissza ennek megértése céljából a tótok történeti múltjára.
A felvidéki tótok nemzeti öntudatáról, szervezett, önálló állami életéről szóló adataink egészen iX. századba nyúlnak vissza. (Elmosódó emlékük már a vll. században észlelhető.) Ezen időszak elején fejedelmük Pribina, akit I. Mojmir követett az uralkodásban. Ez a már megkeresztelkedett morva fejedelem előzte Pribinát és a tótföldet Morvához csatolta. A morvák ezidö-tájt a frankok fenhatósága alá tartoztak s éppen ezért I. Mojmir igen félénken fogott az uralkodáshoz, csak amikor látta a németek egyenetlenkedését, tagadta meg az adófizetést s az engedelmességet. Lajos császár azonban 846-ban tönkreverte Moj-
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
m|rt, elfiztc s igy meggátolta a morva és köt földek egyesítése nyomón megalakulóban lévő Nagy-Morvaország (Veliká-, vagv Vysná-Morava kifejlődését. Mojmir utódjául a németek Ratislavot tették meg, aki n morvái rész felett uralkodott, mig a vágmelléki hercegséget (a tótfőidet) rokona Svíitopluk kaplá. Ratislav vitéz fejedelem volt, önállósította birodalmát s III. Mihály görög császártól papokat kért népe számára az elűzött német papok helyére. Ekkor jöttek a morva-tót földre Cyrill (akkor még Konstantin) és Metód szerzetesek, a szláv világi és egyházi kultura tulajdonképeni megalapítói (863. év.)
Svátopluk eleinte nagybátyja, Ratislav oldalán harcolt a németek ellen, dq a latin műveltségű ifjút a németek később megnyerték a maguk számára. Svátopluk elismerte a német fenhatóságot, az emiatt ellene vonuló nagybátyját elfogatta s a németeknek adta ki, akik megvakították és kolostorba zárták.
így lett Svátopluk egyedüli urává a még ki nem fejlődött Nagy-Morvaországnak; de inkább csak a vágmelléki részben tartózkodott s Nyitrán volt a székhelye, mert n morva részen a németek basáskodtak, s eeeic később magát Svatoplukot is elfogták s Krajna várába zárták. Innen azonban csakhamar szabadon engedték és német csapatok élén a háborgó morvák s tótok ellen küldték. Ezek vezére, Slavomir, megegyezett Svatoplukkal, aki a németeket megvervén, országát újból önállósította (871.)
Hogy azonban országa függetlenségét r,y. egyre támadólag föllépő németekkel s/emben biztosítsa, szövetségébe igyekcsett vonni az. összes szomszédos szlávokat. Ebbe a szláv föderációba beléptek a földrajzilag legközelebb lakó csehek is, akiknek herceget Borivoit, Svátopluk megnyerte a keresztény Iritnek, nővérét pedig feleségül vette.
A kővetkező időkben Svátopluk háborúba keveredvén Arnulf német fejedelemmel, Pannóniába tört, Arnulfot 883-ban a Rábánál leverte, Pannóniát elfoglalta s Nagy-Morvaországhoz csatolta. Pannónia elestével morva fennhatóság alá került az ott már régóta meglévő szláv hercegség (balatoni hercegség?) is.
De Arnulf nem nyugodott. -Szövetségül nyerte Bratislav délpannóniai szláv herceget s ezzel együtt támadt Svátoplukra. Ez sem használt; segítségül hivta hát a magyarokat. Svátopluk azonban 892-ben ezeket is tönkreverte.
A hibái ellenére is nagy Svátopluk halála után (894) fiai állandóan egyenetlen-kednek. II. Mojmir megkapja a morva földet, II. Svátopluk Pannóniát és Svátobei a Vág mellékét (provincia Vagi, Povazie.) Utóbbi halála után Mojmir országához csatolja a tótföldet s bár időközben a csehek kiválnak Nagy-ltlorvaországból (895) s Pannónia ís elvész számára, még mindig hatalmas fejedelem Mojmir, aki a magyarokat még 906-ban is megveri. Ettől az időponttól semmit sem tudunk Nagy-Morvaországról. Hogyan, mikor szűnt meg, senki nem tudja . ..
A vágmelléki hercegség ezután 970-ig a lengyeleké; ekkor //. Boíeslav cseh fejedelem országához csatolja s igy marad ez egészen 999-ig! vJsszesen tehát 29 évi#.
Ebben az évben Chrabri Boíeslav lengyel fejedelem visírza akarván állítani a hajdani Svátopluk-féle nyugati szlávbirodalmat, Lengyelországhoz csatolta a független önálló vágmelléki tót kerccgséget. Halála után Szent István magyar király koronájával egyesítette ezt a Lengyelországhoz csatolt, önálló tót hercegséget s azóta az (kb. 1030 óta) mindig Magyarországhoz tartozott.
Itt tehát nem lehet szó közös történelmi határokról, de még közös történeti múltról is alig. A tót föld független volt a szomszédos szláv alakulásoktól, s csak ideig-óráig élt velük közös állami életet; igy a csehekkel kb. 15 évig szövetségi, s 29 évig alárendelt viszonyban volt, Ez az egész közös kulturális és történelmi mult 1
Ezzel a néhány rongy évvel szemben e8y ezredéven át vérzett a tót nép a ma-
gyarsággal együtt a magyar szent koronáért. S ha kell, vérzik majd még egy évezreden keresztül. De azt a hazát, ahol törzsöke nőtt s ahol nyelve született, nem engedi át senki „testvérnek." Még egy vadkörtefát sem ! Vágmelléki.
mREK. ~
— Magyar asszonyok! Kiknek még van meginduló szivük gondoljanak az éhezőkre és nyomorgókra, akiknek nincs be-tévő falatjuk, mert idengenből menekültek hozzánk az ellen elől. Aki csak teheti s van egy kis feleslege, amit esetleg nélkülözni tudnának azt adja le Pálfy erdőtanácsosnál Főút 5. II emelet most csütörtökön és pénteken, ahonnan az országos gyűjtés központjába fogják elküldeni.
— A horvátok a szerbek ellen.
A horvát népnek titkos szavazás utján megejtett választás által az az akarata nyilvánult meg, hogy elszakad Szerbiától. A szavazáskor a nép négyötöd része szavazott a szerbek ellen. Megfelelő autonomia mellett Méretnének visszacsatlakozni Magyarországhoz.
\'—63.000 korona a közalkalmazottak drágaság! és háborús segélyére. A belügyminisztérium tegnap átiratban értesítette Nagykanizsa városát, hogy a közalkalmazottak háborús segélyének a fedezésére 63.000 koronát utalt át.
— Tilos a határ átlépése. A központi kormánybiztosság rendelete értelmében a sorozáson alkalmasnak talált 21—45 éveseknek nem adható határátlépési igazolvány.
Az Országos Magyar Állami Zeneakadémia végzett növedékeinek december 6-án a Casinóban tartandó hangversenye nagysikerűnek igérkcaik, ameny-nyiben a jegyek nagyresze már elkelt. Jc gyek kaphatók még Szerb Ernő könyvkereskedésében a Főúton.
— V. A. C. hírei. Ma a Vasutas Atlétikai Club rendező bizottsága a Szarvasszálló tánctermiében fél 7 órakor ülést tart. Megjelenés szigorúan kötelező." — Megalakult a V. A. C. atlétikai női alosztálya. Beírat kozások a további intézkedésig a V. A. C. csütörtöki és vasárnapi tánces-télyein.
— Vivás. Az N. T. E. felkéri azo-kat, akik a vivást gyakorolni akarják, ho^y
a pénteki tornaórán (este 8 órakor) meg- j jelenni szíveskedjenek. Kellő számú jelent- i kezés esetén a vivószakosztályt megaíakit- í juk. Vivó kapitány Ivancsics tanár ur.
— A hadirokkantak fSldje. A/ földmivelésügyi miniszter rendelete szerint, a Károlyi-kormány birtokreformjából kifolyólag a hadirokkantaknak és más kisgazdáknak a nagybirtokokból használatra átengedett földet addig, mig a birtokreformot az országgyűlés törvényesen nem rendezi, a hadirokkantak stb. nem mint tulajdont, hanem mint használatra áten-
Sedett területet használhatják a törvényes irtokossal békés egyetértésben. Felmerülő vitás eseteket közmegnyugvást keltő módon kell elintézni.
— Szigorúbb ellenőrzés a gabonavásárlás körül. Az utóbbi időben gyakran megtörtént, hogy illetéktelen személyek, — nem ritkán katonaruhában — megjelentek a falvakban és a közigazgatási közegek asszisztenciája mellett összevásárolták a gabonát. Az alispán felhívja az illetékes tényezőket, hogy esentul a gabonavásárlókkal szemben a legnagyobb ellenőszést kell gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy milyen ruhában van az. illető, igazolásra kell szólítani és ha nem tudja magát kellőkép igazolni, kimétet. nélkül letartóztatandó.
— A románok kirabolták a diósgyőri vasgyárat. A románok megszállásuk tartama alatt egymásután szerelték le a diósgyőri vasgyár gépeit. Az okozott károk meghaladják a százmillió koronát.
A tánckurzus ma este 7 órakor kezdődik a Keresztény Otthonban.
— Gépkezelők és gőzkazánfttt^k vizsgái. A gőzgépkezelök és kazánfűtők legközelebbi képesitő vizsgáit f. évi december hó 6-án fogják megtartani. A vizsgázni óhajtók kellően felszerelt kérvényei, nyeiket a kerületi iparfelügyelőséghez. (Sopron, SzentgyÖrgy-utca 16. sz. nyujt-v sák be.
— Hogy lehet Pécsre utazni?
Folyó hó 28-tól kezdődőleg minden pénteken Ujdombóvártól—Pécsig az 1922. és minden szombaton Pécstől—Ujdombóvárig az 1921. számú személyvonat közlekedik. Az 1922. indul Ujdombóvárról délután 1 óra 40 perckor, érkezik Pécsre délután 4 óra 38 perckor. Az 192l-es indul Pécsről reggel 8 óra 20 perckor, érkezik Uj-dombóvárra délelőtt 11 óra 15 perckor. A demarkációs vonalat csak azon egyének léphetik át, akiknek a budapesti szerb konzulá.us által kiállított és Dr. Bajic alá-irásával ellátott igazolványuk van.
— Lövészárkok Pozsony körül A „Slovensky Narod" azt a hirt kapj^, Pozsonyból, hogy a csehek a város körűig; gyalogsági és tüzérségi állásokat építenek. Az bizonyos, hogy ez nem történik ok nélkül. Látnivaló, hogy a csehek eseményekre várnak, amelyeknek kimenstele nem föltétlenül kedvező lesz reájuk nézve. Türelem — integritást terem!
Színház
Heti műsort
Szerdán: Nebáncsvirág. Csütörtök délután : Ifjúsági előadás.
„ e6te: Ben az erdőben. Pénteken: Nincs előadás. Szombaton: Gróf Rinaldó. Vasárnap délután : Csárdáskirálynő. „ este: Próbaházasság. Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Nyilttér.*)
Értesítés.
Értesítem t. vevőimet, hogy a Velecz és Pfeiffer Kazinczy-utcai borkereskedő cégből társam Pfeiffer Sándor barátságos irton megvált és az üzletet nevem alatt tovább vezetem.
Szíves pártfogást kér
Velecz Ede.
Nagyvendéglő és mészárszék Balaton-berényben 6 évre bérbeadó teljes felszereléssel, kivéve a ruhaneműt. Van 60 éttermi asztal s hozzá elég szék és edénynemü stb. azonnal átvehető. A ruhanemüekre és a 25 vendégszobára külön ki lehet egyezni. Bővebbet Páll Lajos tulajdonosnál Bala tonberényben. <}0X l
Vörősmarty-utca 9 s József főherceg-
ut 56. szám alatti házak nagy kerttel együtt
szabadkézből eladók. 208-- f>
Ismét kaphatók
harmonikák, hegedühurok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
ltaiif(»z«i c* zoooMiukcrc:<kcJú*chui> Nagykanizsán, Városház-palota.
Közlöny
1019. december 3
VILÁG
nagymozgó színház
:: Szarvas-szálloda.
Kedden és szerdán december 2. és 3-án Nagy olasz szenzáció
A Fattyú.
Dráma 4 felvonásban. A főszerepben u legnagyobb olasz tragika: Eleonore Duie.
Pali biciklizni tanul.
Vígjáték 2 felvonásbon.
Előadóitok ketJetc: Hétköznapokon ti és S Vasár- cs ünnepmipokon •\'», !>, fél 7 és 8 <<r
Perfekt gyors- és gépírónő délutánra bármely irodában alkalmazást keres. Cím : Vadlay Hajnalka, Kisfaludy-utca. 13. .\'Git \'»
Ügyes, tiszta takarítónő felvétetik Kinizsy-utca 2. szám alatt. 200
tfcgr Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésésekt Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra, _
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli ^aküzlet1
Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre ügyelni!
-v-r • -ion -v
Napi-Heti-Fali-Oriási-Zeeb- óe Tárcza-
Naptárak
mtgy választékban már kaphatók i
Fischei Fülöp Fiai
könyv- és papiráruházában Nagykanizsa, Városház-épttlet.
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-utca 4. ke.
Kedd, szerda, csütörtök, dec, 2., 3. 4-én
Aranyos Erzsike.
Marlttt E. világhírű regénye 5 felv.
Főszereplők: Edlth Heller és CarI Plven.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 é« 8 órakor, vasár- tV. ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és »\' órakor. =__tagc
..Építési anyagok..
épületfák, ajtók, ablakok, taka-réktüzhelyek és kályák eladók.
Mankovits Jakab épitő
Magyar-utca 96. szám alatt. 201--2
Superior és
irodai és toilettpapir, papkszal-— véta minden mennyiségben kaphtaó
Szarb Ernő
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Faeladás.
Folyó hó 4-én •stttHrtökön a
vasút átellenében, a Práter-legelőn fekvő részen akácfa, hársfa és nyárfa, továbbá folyó hó 6-án, szombaton a bajosai erdőn épület- és szerszámfánnk, tűzifának való fennálló akácfa nyilvános árverésen eladatik.
Nagykanizsa, 1919. dec. hó 2.
Dr. Batthyány Strattman
herceg, nagykanizsai erdőhivatala.
hozzávaló elem és k«H világító körte kapható
Flscle! Fii Fiai árnházáüan
Nagykanizsán (Városház sarok). ?iu
ZALAI ÉS GYARMATI
nyomdai műintézet és könyvkötészet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 13.
Telefon 183. Telefon 183.
Elvállalunk mindennemű könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát gyors és pontos kivitelben, mérsékelt áron.
A „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Nyomaton a. luptulajdonono« Zalai (la Gyarmati nyomdai műintézetébe*
58-Uc évfolyam.
Nagykaaizsa. 1J1Í. december $. Péntek.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S«erk»sitfa*g és kladóhlvátal: Fö-ut 15.
- lulci urban-teUlon ÍM. -
Megjelenik mindig kora reggel.
I\'ónxerkeaztő :
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pe)előaascrkea>tó :
DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
Egéu évre 156 K. Fétóvro 78 K. Negyedévi e 59 K. Egy hóra 15 K. Egyes ssám 60 f.
Elkészültek a magyar békefeltételek.
532 pontból ÍÍU a szerződés. — Ahogy azt Párisban elképzelik.
Berlin, december 4. Haágai jelentések szerint a magyar békeszerződés már készen áll és összesen 532 szakaszt foglal magában. A határ-megállapitás kedvezőbb, mint amilyen a Clemenceau-féle Jegyzéké volt. A békeszerződés két lovasdivizió fenntartását engedi meg. Az általános véd-kötelezettséget eltörli, Az elszakadó területrészeken a kisebbségek védelmét biztosítja. A békepontok szerint Magyarországnak csakis gazdasági szerződéseket szabad kötni a szomszéd államokkal. A Duna nemzetközi. Az államforma megválasztása az prszág belső ügye. A román rekvirálásokat egy antant-bizottság fogja felülvizsgálni. A Bánát és Bácska hovátartozá-sáról népszavazás dönt. Az elszakadó területeken tilos minden magyar agitáció.
A békeszerződést hír szerint még Karácsony előtt át fogják adni a magyar békedelegátusoknak.
Budapest, december <t. A magyar kormány a békedelegációra vonatkozóig ugy döntött, hogyannak kiküldésére haladékot kér a békekonferenciától. Ha az erre vonatkozó jegyzék elkészül és azt a miniszterelnök aláirta, gróf Somssieh József külügyminiszter átadja az antant itteni képviselőjének,, A jejjyzék felhívja a békekonferenciát, hogy a magyar kormánynak a békedelegáció küldésére rövid haladékot adjon, mert ennek ösz-szeállitása még időt vesz igénybe, i ovábbá azt a kérést terjeszti hogy mivel a
békedelegációben olyan küldöttek is részt vennének, akik ezidőszerint a mogszállott területen lévén cselekvési szabadságukban akadályozva vannak, az antant tegyet lehetővé, hogy ezek a békekonferencián való részvételük végett szabadságukat visszanyerjék.
Budapest, december 4. A párisi békekonferencia legfőbb tanácsa által Huszár Károlynak küldött sürgönyére ma ment,el a válasz. A kormány nevében a miniszterelnök két srügönyt küldött Clemenceaunak. Az első sürgönyben azt a kérést terjeszti elő, hogy Clemenceau tegye lehetővé, hogy a magyar békebizottsággal együtt utazhat* Kék Grandpicrre Emil Kolosmegye kormánybiztosa, Servutius Lajos Brassómegye alispánja és Mulhu Gáspár fogprasi lakós, akik jelenleg román internáltságban vannak. A második táviratban rámutat a miniszterelnök arra a kétségbeesésre, amely az ország népén erőt vesz, amiért a megszálló románok még mindig magyar területen vannak és számtalan rekvirálást eszközölnek, miáltal élelmiszer és tüzelőanyag készletünket teljesen elpusztítják. Kéri, hogy a legfőbb tanács bizottságot küldjön ki Erdélybe, nevezetesen : Kolozsvár, Nagyvárad és Marosvásárhely városokba; Északmagyarországon: Pozsony, Rózsahegy és Kassa városokba; Délmagyarországon pedig Szabadka és Zombor városokba, hogy a helyszínen győződhessenek meg azokról az erőszakoskodásokról, ame-
Egyben kéri, hogy a bajokon sürgősen
hozta. Borhyt kivégzése előtt Csomor megpofozta és oda tartotta a nadrágját, hogy csókolja meg. Mikor ezt Borhy megtagadta, újból arcul verte. Borhynak magának kellett a kötelet a nyakára tenni. A másodikát ő és Lössel hozták le a pincébe. Az akasztásban azonban ő nem vett részt. Menkinát Pór Pollák akkor ütötte arcul, amikor az már lógott. Pór kijelenti, hogy nem érz» magát bűnösnek. Utána Cseh László követ kezik, kinek vallomása után számos tanút hallgatnak ki, kik valamennyien terhelöen vallanak a terroristákra. Szünet után Horváth István portás mondja el, hogy azon az éjszakán olyan rémes kiáltást hallót , hogy félelmében aludni nem tudott. Másnap a folyóson nagy vértócsát látott és a vérnyomok Cserny lakásához vezettek. A tárgyalást folytatják.
lyeknek a magyar lakósság áldozatul esett, segítsenek.
A terroristák tárgyalása.
Budapest, december 4. A mai nap folyamán elsőnek Lössel vádlottat hallgatták ki. Vallomása szerint először Ferry altábornagyot akasztották fel, utánna Borhy alezredest, kit előzőlég megpofoztak. Utoljára Menkinát. Szemébe mondja Pap Sándornak, hogy az a csendőrtisztek elfogatása után már kijelentette, hogy ezeket „hazaküldi." Elmondja, hogy Bonyhádi utasította öt a kivégzésre. Utánna Naumajer terrorista kihallgatása következett. Állhatatosan vallja, hogy csupán parancísra cselekedett.
Elnök: Ilyen dajkamesékkel ne álljon elő. Éjjel, pincében, titokban, hatósági ember jelenléte nélkül nem szokás kivégzéseket végrehajtani.
Neumajer ezután részletesen elmondja hogyan folyt le a kivégzés. A kótelet Pap
Hétfőn megkezdik a zsidók kitelepítését.
Budapest, december 4. Friedrich hadügyminiszter ma megjelent a Keresztény Nemzeti- Egyesülés pártjában, hol hntalnías ovációban részesítették. A zsúfolásig megtelt teremben lelkes tapssal fogadták és virágesővel árasztották el. Friedrich hosszabb beszédben válaszolt az ünneplésre és többek közt a következőket mondotta: Elég legyen a baloldali eltolódásból. Amit nem képviselhettem, mint miniszterelnök és talás mint hadügyminiszter, azt a gondolatot mint pártvezér képviselni fogom. Hétfőn kezdődik a nagy tánc, a zsidók kitelepítése és a zsidó sajtó megrendszabá-lyozása. A hadügyminiszter beszédét szün\'rii nem akaró, tomboló éljenzés és tops követte..
Visszakapjuk az elrekvirált waggonokat.
Berlin, december 4. Középeurópa szénellátásának főnöke, egy angol alezredes az alábbi érdekes és nagyfontosságú nyilatkozatot tette : Megkezdődtek a tárgyalások abban az irányban, hogy Csehszlovákország vállalja magára a Magyarországnak való szénszállítás kötelezettségét. A szállítás lebonyolításának fő akadálya a waggonhiány. A legfőbb tanács, hogy Magyarország szénellátását lehetővé tegye, utasi-totta a románokat, hogy a Magyarországból elvitt waggonokat haladéktalanul szállítsák vissza.
Segély és kölcsön a hivatalnokoknak.
Hiutíipesl. dezember 4. A kormány mindenképen igyekszik enyhíteni a hivatalnokok nyomorúságos helyzetén. A legutóbbi minis/tanácson havi huszonnyolcmillió korona beszerzési segélyt szavazott meg részükre. Azonkívül utasította a pénzintézeti központot, hogy a megszoruló hivatalnokoknak tizenötezer koronáig terjedő kölcsönöket folyósítson. A kölcsön után 5 éa fél százalékos kamatot kell fizetni és semmi más költség nincs. Nagyfontosságú ez a rendelkezés azért is, mert az uzsorakölcsönök, melyek a múltban annyira kiszipolyozták a kisembert, újból kezdenek divatba jönni.
2
Zalai Közlöny
1919. december 5.
A kerületek megoszlása a pártok között.
Budapest, december .4. A Keresztény Nemzeti Egyesülés és az Országos Kisgazdapárt között ellentétek vannak a választókerületekben történő jelölések miatt, L\\rre .vonatkozólag Rubinek földmivelésügyi minisz* ter ma a következőket mondotta az „Uj Nemzedék" munkatársának: A két párt között tárgyalások folynak a közös szervezkedés érdekében. Eddig 50 duhántuli kerületre nézve sikerült megegyezést létesíteni. Felerészben az ő, felerészben a mi javunkra. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja megtarja a volt néppárti kerületeket és Nyugatmagyarország Vas-, Sopron- és Mosonmegyéinek kerületeit. A mi szervezkedésünk Győr-, Komárom-, Fejér-, Tolnába Somogymegyék egész területére, továbbá Veszprém és Zala felére, csaknem egész Pestmegyére, azután Heves-, Borsód-, Abauj-
Gyömörmegvék nagy részére terjed, ^lyan kerületekben, melyekre nézve nem sikerül a megegyezés, kimondjuk a szabad ▼ersent.
A románok még Karácsony előtt kivonulnak.
Budapest, december. 4. A románok tudvalevőleg parancsot kaptak, hogy december 7-én kezdjék meg a tiszántúli részek kiürítését és azt legkésőbb december 20-ig fejezzék be. A románok kérelmet inj téztek a párisi ötös tanácskoz, hogy ezt időpontot december 9—24-ig terjedőleg állapítsa meg. i,
Jásenagykun. Szolnok, Szabolcs, Hajdú, Békés, Bihar és Szatmármegyékből hirek érkeznek, hogy az oláhok olyan hihetetlen kíméletlenséggel járnak el a rekvirálások körül, hogyha ez a fosztogatás még tovább tart, Magyarországon beáll a legszomo-rább éhínség. Hogy melyik vonalra kell a románoknak viaszavonulni, az a moat/\'ér-kcuett jegyzékből meg nem állapitható. A jániue 13-iki jegyzék szerint azonban a román demarkációs határ az Arad—Békés— Nagyvárad Nagykároly—Szatmár vonal, amelyben Szatmár, Nagykároly és Arad ugy esnek bele, hogy még román területen lesznek, Nagyvárad azonban már magyar terület volna.
A csehek az ujabb magyar offenzíváról.
Ezen címmel a „Slovensky Narod" budapesti tót irredenta lap a következőket irja a cseh aggodalmaikról: „Csecho—Szlovákiában olyan hirek keringenek, hogy a magyarok ujabb offenzívára készülődnek a csehek ellen. Ezek a hirek igen elterjedtek a cseh újságokban.
Az egyik lap szerint Horthy fővezér hadserege gyorsan szerveződik s negyvenezer főre rug. Ez a hadsereg már teljesen fölszerelt. Ujabb negyvenezer katona felszerelésre vár. Ausztrián keresztül hosszú tehervonatok futottak be ágyukkal és munícióval megterheltem Horthy csapatai rövid időn belül átlépik a demarkacionátis vonalat s Horthy még csak nem is tagadja ebbeli szándékát, hogy t. i. gyors támadással vissza akarja foglalni a keleti tót tőidet és Ruska—Krajnát, hogy ezzel ösz-szeköttetést nyerjen a lengyelekkel.
Továbbá azt irják a lapok, hogy Horthy ágensei nagy tevékenységet fejtenek ki egész Szlovákiában; alaposan informálják a fővezért a cseh hadsereg leszerelésének
fázisáról s hevesen izgatnak a magyar hadsereg érdekében.
Azt irják továbbá, hogy a magyarok ligát alapítottak a cseh valuta lerontására. Ismét mások, hogy a bolsevikiek hada után Horthy\'hadserege akarja kirabolni a tótfőidet, amely már sokat szenvedett s s amely a történelmi jog alapján s a békekonferencia határozata szerint hozzájuk (a csehekhea) tartozik.
Más cseh lapok kijelentik, kogy a tótföld elvitázhatatlanul az övék. Minthogy azonban a magyarságnak összeomlása óta nem volt sovinisztább kormánya a mainál, most Csehország ellen készülődik (a magyarság) s e célból egész Európában szövetségest keres ... Ebből az alkalomból. . . felkeresnék dr. Benes külügyminisztert, aki nagyon optimisztikusan nyilatkozott . . . hogy nem hisznek abban, hogy a tótok elégedetlenek volnának a csehekkel . .
A „Solvensky Narod" hozzáteszi ehhez : „Hogy Benes ur oly optimista, nem irigyeljük. Az köztudomásu, hogy Prágában bizonyos politikai körök nem ok nélkül idegesek, ha a tót kérdésről van szó. A csehek Európa legnagyobb egoistái, akik képesek mindent elharácsolni . . .
A tótfőid a mienk, „testvér" nem kell oda, mert régi Igazság, hogy a testvériség, amely álokban fogant, gyűlöletet szül, A gyűlölet ellenségeskedést, ez pedig — háborúságot I"
Parasztdiktatura?
A két kisgazda- és földmivespárt egyesülését a falvakban megnyugvással és örömmel fogadhatják, mert ez az egyesülés megmenti a földmivelőtársadalmat attól a veszedelemtől, hogy bökő testvérharcot folytasson. Most már egész, osztatlan erejével veheti fel a küzdelmet a Falu érdekeiért.
De éppen a falu népének ez az erőnyeresége az, ami aggodalmat k^lt a városi körökbén. Aggódva beszélnek a fővárosban arról, hogy a pártegyeaülés folytán most már bizonyosan a földmivesek kezébe fog kerülni a politikai hatalom. Ebből az a baj származik, hogy a felső tízezrek régi osztályparlamentje helyett a földmi-velők osztályparlamentje fog létrejönni, tehát cseberből-vederbe jutunk.
Sőt azzal is fenyegetik a városi polgárságot és általában a magyar értelmiséget, hogy, a főldmivelőnép győzelme ujabb diktatúrához fog vezetni ; a proletárdiktatúra helyében megteremti a parasztdik-taturát.
Ezeknek a rémlátásoknak a célja nyilvánvaló. El akarják riasztani az értelmiséget a földmivelőktől. A magyar uri osztály és a falu népe közé éket akarnak verni. Azt akarják elérni, hogy nagygazda, nagyiparos, kereskedő, bankár, tisztviselő és minden más vezető értelmiség a paraszt-diktatúra mumusával szemben a liberálisok táborába sorakozzék.
Óva intjük a magyar értelmiséget, hogy az ilyen célzatoknak fel ne üljön.
A kisgazdák és földmivesek pártjának hivatalos vezérei ismételten kijelentették, hogy ők nem osztálypolitikát csinálnak, hanem nemzeti politikát. Ők mindenkit magukhoz ölelnek, aki keresztény nemzeti alapon nyugvó programmjuk őszinte támogatására vállalkozik. És senki jobban
nem tudja megbecsülni a vezető értelmiséget náluknál.
A legnagyobb sértésszámba megy az ha felteszik a kisgazdákról, hogy a pesti kommunista-proletárok módjára ők is tudatlan ftájhősökkei akarják magukat ve-ítni. .
Senkíie tiszteli jobban a tudást és a jellemet, mint a falu népe. A becsületes .é^en^jerr^^rnek igazában csak faluhelyen vaa4«kintélye. És nagyon jól tudja a legutolsó birkapásztor is, hogy az ország, de még a falu vezetéséhez is ész, tanultság, műveltség kell.
Itt hát keletje van az okos embereknek, csak a megbízhatóságot, a hűséget követelik meg tőlük. Aki a nép bizalmát meg akarja nyerni, annak bizony le kell száilania a faluba, de ha itt megismerik, meg is becsülik azután, nem ruhája, hanem érdeme szerint.
Értékes, tanult, komoly elemekre és különösen gazdaságilag müveit férfiakra nekünk nagy szükségünk van. Jöjjenek hát közénk azok, akiV osakugyait szeretik a \'föld népét és vele együtt akarnak haladni.
Milyen nagy készséggel tették le az esküt- annak idején a Nemzeti Tanács kezébe most aggódó jeleseink. Pedig a Nemzeti Tanács jórészt az iszapból- felkavart elemekből állott hátuk mögött a szocialista terrorral.
A földmives programmnak három jelszava van: a föld mint gazdasági alap, <« nemzeti eszme és a keresztény erkölcs. E> e szép jelszavak mögött ezeréves multu nép áll, melynek értelmén és józaságdn a világfelfordulás őrülete megtörött.
Ettől féltik az értelmiséget és az országot a kalandoroknak hűséget rebegett jeleseink ? I
herek.
A postások
a hazafias érzésnek oly példáját szolgáltatták nemcsak a kommunizmus alatt, hanem a most megujuló nemzeti életben is, hogy bátran Állítjuk őket példának az ország népe elé. Mig a többi „szakszervezetek" a kommunizmus alatt legtöbb-nyíre siettek beszolgáltatni a szegény magyar emberektől az ö?szegyüjtött pénzüket az átkos propagandára, addig ők szent megyőződé3sel hazafias szivük-fcjn, hogy a nemzetietlenedés nem tarthat sokáig, eltették pénzüket és ma átadták a keresztény és nemzeti propaganda célokra. Sc.&Uozzunk utánuk és kiáltsuk tisztelő szeretettel eltelt szivünkből hatalmas „Éljent" reájuk! A tettekről nemcsak beszélni kell, hanem ki a cselekedetekkel a gyakorlati élet terére 1 Mikor a hazafias postásokról szólunk, mindenek előtt meg kell emlékeznünk Harsay po3tafőnökről, akinek személye igazán méltó arra, hogy a kiváló postások élén álljon.

Közművelődési Egyesületet alakítanak Fenyves és társai. Az Egyesület magvait Sáfrány tanár hintette el a zsidó fiuk termékeny talajú sziveibe és ime : a magvak kikeltek. Lesz ott minden, amiben újra értékesíthetik azok a lángelmék eszméiket, akiknek erős egészséges
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
keresttény irányzat következtében hallgatniuk kellett. A főpásztor Sáfrány tanár ur, mivel Zalaegerszegre vágyott telelni, kényszerítő körülmények folytán elhagyta nyáját, de az nem mi radt őrizetlenül, mert amint értesülünk a helyes irányításról Elek Mór gondoskodott (akinek kivált oldalait már .bemutattuk), hogy pedig Fenyves ur a kitűzött célt el ne tévessze szem elől, arról Tuboldné gondoskodik. Az egyesületet ajáljuk a hazafias körök figyelmébe s reméljük, hogy működésűket kellő képpen méltányolni fogják.
A zárórát a belügyminiszter meg-hosszabbította 12 óráig. Máskor, még nem is olyan régen, a záróra esetleges meghosszabbítását üdvrivalgás fogadta, addig ma senki mégcsak tudomást sem vesz róla, mert a sötétség oly nagy, hogy nem kivánjuk megvárni a zárórát és valószinü, hogy csak a vendéglősöknek fog több kiadást jelenteni, mert több világitó anyagot kell elégetniük az üres termekben. Az eset körülbelül így fest, különösen itt Nagykanizsán, a sötétség városában.
— Megyei közgyUléu. Arról értesítenek bennünket^ hogy Zulavárinegyc törvényhatósági bizottsága havi közgyűlését folyó évi december hó 9 ik napján tartja Zalaegerszegen. A közgyűlés tárgysorozatán több kanizsai vonatkozású ügy is s«c-repel, ami különös fontosságúvá teszi számunkra.
— A templomi ének- zenekar
(fúvósok is) ina esti 6 órakor a gimn. zenetermében együttes próbát tart.
— Vívás. A vivni tanulni akarókat felkéri az NTE, hogy ne folyó hó 5-én, hanem 9-én kedden esti 8 órai tanórán jelentkezzenek a* egylet polgári iskolai tornatormében. Ugyanakkor a tanóra is meg fog tartatni.
— Tánceatély. A Kereskedelmi Alkalmazottak f. hó 6-án fél 8 órakor tánc-estélyt tartanak cigányzenével, saját helyiségükben (Casinó földszint). Fűtés és világításról gonvoskodva van.
— Zalai ezred Máriás lobogójára Gelse községben Dobsányi Erzsi gyűjtése 249.42 K, Takács Pálné gyűjtése 68 60 K, Rigyácz községben Péter Rózsi, Tóth Mari gyűjtése 125 K, Hosszúvölgy községben Schmid Józsefné gyűjtése 188 K. Zalai Hir-lap gyűjtése 200 K. Az ezred zászlójára eddig 4300 K gyűlt egybe.
— Ismét naponta közlekednek a vonatok a Déllvasuton. A holnapi naptól kezdve a déli vaspálya vonatain ismét naponta egyszer mennek és érkeznek a vonatok vasárnap kivételével. Az érkezési és indulási időpont változatlan maradt, csupán a Sopronból érkező 305. sz. vonat este 10 óra helyett most délután 1 óra 43 perckor érkezik.
Gyttjtéa Parti latvánnak. A lapunk minapi számában megjeleni cikkünkre a két lábát elveszített hős rokkantnak Parti Istvánnak, Elges Józsefné 573 koronát és nagyobbb mennyiségű élelmiszert gyűjtött. A kifejtett buzgalmáért ez-uton >s még hálás köszönetet mondunk. A gyűjtött pénzt és élelmiszert a rokkant ke-2c\'hez juttattuk:*
Adományok. A nagykanizsai 1. sz. posta- és távíró hivatal személyzete a szegény gyermekek ruhanyomorának enyhítésére 795 K juttatott dr. Szekres Jó-zsefnéhez. Ugyszinte P. I. ur ugyanezen célra 500 K. Özv. Tuboly Gyuláné urnő adományozott a Ker. Jót. Nőegylet szegényeinek, Kövesdi Boér Gusztávné urnő 10 K a szegényház céljaira. N. N. 30 K szegény gyermekek felruházására.
— Akció a középosztály mej£ élhetéaének megkönnyebbítésére. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Thormay Cecile alapítványi hölgy vezetésével nagyszabású akciót tervez, melynek célja a középosztály megélhetésének megkönnyítése még pedig oly módon, hogy a nőket produktive belevonják az iparba, kereskedelembe és a termelésbe. Ennek keresztülvitelét háziipari szövetkezetek, kertészeti telepek és ezek termeivényeinek el-árusitásával foglalkozó üzemek felállításával akarják elérni. A szövetség a tervet, ami mindenesetre jelentős lépés lenne a lóözép* osztály kétségbeejtő helyzetének enyhítésére\' társadalmi uton fogják keresztülvinni.
— Egy felvidéki levélből......A
csehek igen elszaporodtak Itt nálunk, a mi tótföldünkön és sajátjuknak tekintik azt minden tekintetben. Mindent elvisznek innen, pénzt, élelmiszert és mi sommit sem kapunk tőlük. Az iskolákban isstonyu állapotok uralkodnak, a vallástanitást kiűzik, vallásunkat gyalázzák és tönkre akarják tenni. A tanároknak, akik igazán tótok és nem csehek, egyszeröen felmondanak, mehetnek ahová akarnak. Látod tehát, mi történik itt; népünk igen elkeseredett márl ... A fizetések is igen csekélyek, ugy a tanítóknál, mint a többi hivatalnoknál, ugy, hogy abból nem lehet megélni. A cseheknek azonban nagy fizetéseket adnak s azonfelül napi 40—50 korona táppénzt. Ezek számára van tehát pénz, de a tótok számára nem l . . . Kértünk már emelést, de azok süketek, nem hallják meg panaszainkat ... a drágaság pedig nagyobb, mint volt a háború alatt .. , Ilyenek az állapotok nálunk . . ,*
—- A n váj cl parasztmozgalom sikere. A svájci parasztok mozgalmát siker koronázta. A választásokon ugyanis 27 mandátumot nyertek. az első alkalom, hogy a kantonok gyűlésébe paraszt-mandátunítulajdonos is kerül.
— Az adóvallomások határidejének a meghosszabbítása. A pénzügyminiszter 66.174. sz. körrendeletével az 1919. évi jövedelmi és az 1918. évi hadinyereségadóvallomások beadására kitűzött határidőt, mely november 30-án járna le, 1919. december 31-ig meghosszabbította. Azokkal az adózókkal szemben, akik vallomásaikat ez ujabb határidőig beadják, a vallomások elmulasztása esetére az adótörvényekben előirt magasabb adótételek nem alkalmaztatnak. Mindenkinek érdekében áll tehát, hpgy adóvallomását a kitűzött határidőben terjessze be.
— Rendelet a gyülekezési jogról. A belügyminiszter rendeletileg szabályozta a gyülekezési jogról szóló rendelet végrehajtását. A rendelet szerint érvénybén vannak a gyülekezési jogról szóló és 1918. október 30-ig hatályban volt intézkedések. A jóváhagyott alapszabályok mellett működő egyesületek minden bejelentés nélkül folytathatják működésüket;
az eddig szünetelő egyesületek a szünetelés okának bejelentése mellett újra megkezdhetik működésűket. Azon egyesületek, amelyeknek alapszabályait a kormányhatóság még nem láttamozta, kötelesek december 18-ig alapszabálraikat az alispán utján a belügyminiszterhez jóváhegyás végett felterjeszteni. Az alapszabályok jóváhagyásáig és a jóváhagyás megtagadása esetén az illető egyesület működése felfüggesztendő. Uj egyesületek alapitását a belügyminiszter csak kivételesen engedélyez.
— A falusi jólét éa otthonvédelem. A „Gazdasági Tudósító" jelenti: f Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a falusi jólét és otthonvédelem előmozdítása érdekében nagyarányú mozgalom megindítását határozta el. A mozgalom irányítására, amelynek élén Ouday Barna, az egyesület főtitkára áll, külön irodát létesít, amely a gazdasági egyesületek, gazdakörök, szövetkezetek és kulturális intézmények bekapcsolásával megszervezi azt a bizottságot, amelynek hivatása lesz létrehozni végleges otthonvédő és falusi népjóléti országos szövetséget. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a mozgalom támogatására részletes tervezet benyújtása mellett felkérte Rubinek Gyula földmivelésügyi minisztert is, akinek hathatós támogatása annál i$ inkább remélhető, mert a mozgalom keretében megvalósulást nyerne a földmivelésügyi miniszter régi kedvenc terve: egy falusi újság kiadása is.
Színház és művészet.
Heti műsor i
Pénteken kabaré az Urániában.
Szombaton; Gróf Rinaldó.
Vasárnap délután : Csárdáskirálynő. „ este: Próbaházasság.
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Kabaré az Urániában. Arra való tekintettel, hogy a színtársulat szerződése értelmében köteles hetenkint egy-egy napra a Polgárt Egylet nagytermét az alkalmi mulatságok részére átengodni, elhatárolta az igazgatóság, hogy ezeken a napokon az Uránia mozi helyiségében fog kabaré előadásokat rendezni. Ma lesz az első ilyen kabaré, melynek művészi nívóját kellőképen biztosítja már előre is a szereplők névsora. Magánszámokban fellépnek: Szikla Szilárd, Benkő Ilona, Kürty Böske, Antal Nusi, Érc-kövi, Dezső, stb. Előadásra kerül egy csinos kis bohózat is „Kedélyes Iskola" címen Antal, Benkő, Pataky, Dezső, és Király felléptével. Konferál Láng. A kabaré számokat egy film-vígjáték előzi meg, melyben Gyárfás Dezső is szerepel. Cime: Se ki se be. Mérsékelten emelt mozihelyárak. Az első előadás kezdete 6, a másodiké 8 órakor Unz.
A ffVilág" nagymozgóban ma pénteken csak egy nap kerül bemutatásra A Kis Libapásztor című bájos, poétikus szerelmi történet 3 felvonásban és a Hamis név remek kivándorló dráma. Jegyek délután 3 órától előre válthatók a pénztárnál.
Elveszett a piactér és Szemere utca között a mult héten egy ezüst óra lánccal. Miután szegény emberé volt, kéretik a becsületes megtaláló azt a szerkesztőségnél jutalom ellenében leadni. 270
4
^ a í « i K t) z I O ii y
IV1V. december 5
Szerkesztői tízenetek.
K. A. B.-keresztur. Az idegen államokkal való diplomáciai és gazdasági kap-«solat kiépítése mindaddig, amig az antant által elismert kormányunk nem volt, nem volt lehetséges. Eddig nekünk csak Bécsben volt követségünk és a napokban keídte meg működését a berlini magyar követség. Most folynak a tárgyalások jugoszláv képviseletünk létesítése érdekében; egyelőre azonban még az sincs tisztázva, hogy ez a képviseletünk Belgrádban vagy Zágrábban lesz-e. Képviseleteik vannak Budapesten az osztrákoknak, cseheknek, délszlávoknak lengyeleknek és ukránoknak. Ezeken kivül az antant-missziók is elintézik a hozzájuk fordulók gazdasági ügyeit, sőt több állam konzulátusi irodája is nyitva van és működik, ámbár nem hivatalosan. A jelenlegi kormány, minthogy a velünk hadban állott államok elismerték, most hozzálát külügyi képviseletünk megszervezéséhez. Az erre ^ irányuló munkálatok serényen folynak a külügyminisztériumban. — N. Károly. A m. pénzügyminiszter 66174—Í919. számú rendelete\' értelmében a jövedelem, vagyon és hadinyereségadó bevallások 1919. deeember 31-ig adhatók be, tehát a pénzügyigazgatóság által kiadott hirdetmény ily értelemben módosul. — Postás. Csomag és értéklevél forgalom ideiglenesen csak a Dunántul meg sem szállott területére, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun és Heves vármegyékre úgyszintén Budapest, Miskolc-z, Szolnok és Szeged városokra nézve megindult. — Vadász. A földmivclésügyi miniszternek a belügyminiszterrel egyetértőleg kisdott rendelete szerint vadászfegyver tartásához e^jedélyt csak aeon megbízható emberek kapnak, akik már 1918. október 31-e előtt is vadásztak. Az engedélyt, amely bármil<«,r visszavonható, Budapesten a főkapitány, városokban a rendőrkapitány, falukban a járási főszolgabíró állítja ki. — Kivándorló. Németországba kivándorlási engedélyt a magyar külügyminisztérium utján kell megszerezni és láttamozni kell a legközelebbi német konzulátusnál és azon kivül azon országok konzulátusainál, amelyen keresztül utazik. Különben az utlevélosztálynál úgyis megkaphatja a részletes utasításokat;
Gép- és ffyorsirónő magyar-német, keresztény, előkelő intézetnél azonnal felvétetik előnyös fizetési feltételek mellett, írásbeli ajánlatát személyesen hozza el a pályázó a kiadóba, d. e. 9—10 között. 271-2
V8rttsmarty-iatc« 9 s József főherceg-
ut 56. szám alatti házak nagy kerttel együtt szabadkézből eladók. 203 —í.
Eladó egy mosdószekrény tükörrel és márványlappal. Cim a kiadóhivatalban. -Jí-i
Intelligens fiatalember szolgai állást keres banknál, vagv valamely pénzintézetnél. Ajánlatokat lapunk kiadóhivatala továbbit.
Butoreladás. Két ágy matraccal és több jókarban lévő bútor eladó Csány Lászlóutca la/a szám alatt. Érdeklődni lehet naponta d. u. 1—4-ig ugyanott. 275—2
Superior és
kalapcsomagoló
irodai és tollettpapir, papírszalvéta minden mennyiségben kaph&ó
Szerb Ernő \'í^ZJüSSSZ
■nmét kapbatik
harmonikák, hegednimrok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Imngwter if Mnomükerc«ke»lésében
Nagykanizsán, Városház-palota.
17603/1919.
Hirdetés.
A városi erdőn az áterdölésre kijelölt 101 drb. erdőrészlet kidolgozásra harmadába kiadatik december 6-án délelőtt 8 órakor az alsóerdőn, délelőtt 10 órakor a felsőerdőn.
Nagykanizsán, 1919. évi dec. hó 4-én. 280—1 Polgármester.
VILÁG
nagymozgó színház :i Szarvas-szálloda, t:
December 5-én, pénteken szinre kerül
A kis libapásztor.
Szerelmi történet 3 felvonásban és a
Hamis név.
Kivándorlótörténet 3 felvonásban.
Filfadások kexdete: Hétköznapokon <1 és 8\' órakor Vasár- és úrinopnapokon 3, 5, föl 7 és 8 órakor.
IMf" Bélyegzők!
gUmmiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések t Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedUli siakfllzlet I - Első beszerzési forrást _
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykulua, Eru«bet-tér 1. a iám
Kérem a cimre ügyelni 1
Perfekt gyora- t. géplrónfi délutánra bármely irodában alkalmazást keres. Cim Vadlay Hajnalka, Kisfaludy-utca. 13. tt» r.
Ügyes, tisitn takarítónő felvétetik Kininy-utca 2/a. szám alatt. 20ü
URANIA
mozgókép-palota
Kosffonyi-utca 4. az.
Pénteken,\' december 5-én. Nagy kabaré és mozi-est!
A Unizsai színtársulat logklUlníbb inűvc:izcini>k szo-rcplékóvvl ci«baré-ul6adás les*. Fellépnek: Kürthy Bö»ke, Brckftyy «tb.
Azonkívül bemutatásra kerül:
5e ki, se be
Vrgjáték 4 felv. Fósicn-pló. OyiirláH nez«í>.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnopnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
2—3 szobából álló, irodának megfelelő helyiséget keresünk azonnalra, esetleg földszinti üzlethelyiség irodaberendezéssel vagy anélkül, ugyanott esetleg bútorozott szobát is. Ajánlatokat a kiadóhivatalba. 272—2
M w«» -HuniiL <111 —. _>■—_ _t—. t— HL jwia HŰÉ g» É f
nnrii\' \'ii---ifig^fii\'""H\'\'.Mi "> o t^f^iri<rTigT.ifl..jtTif^f^gzir
Karácsonyi vásár. |
.. Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak...
Képeskönyvek, ifjúsági iratok, Diszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, cm- I lék könyvek, zene | albumok, ,képes- J albumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Karácsonyfadíszek, | gyermekj átékok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszények, retikülök, manicurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdoboKok, sz 1-var- és cigarettatárcák.
naptárak: ii Díszl evélpapírok
névjegyek, fényképkeretek,
dUitárgyak,
„Moha" fözőszokranyek.
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Fényképezőgépek, harmenikák hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb ulkatré-szek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajzszerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi müvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblámpa -
elem és körte.
öngyújtó.
8 FISCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA
Q ^Sll^ílt Városház-palota sarok oaaoaoaaaaooaoaaaaaot
Nyomatott a laptulajdonouo* Zalai Gyarmati nyomdal uiiliuténotAbnH
Sa-ik évfolya.
Nagykenlrta. 1M». december 7. Vasárnap.
207. »ubn.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S(erk<<at>tacR os kiadóhivatal: Pd-ut 13. i. Inlcrarban-talelon 113. ..... ■
Megjelenik mindig kora reggel.
Fdazerkesxtő : Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
1-cU\'lANiicrkeaitA :
DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
K(«S. livro IM K. FMvn 78 K. N.gv.d-cv« 39 K.Küy hnr.13 K. línye. Mim 60 f.
A magyar békeszerződés hirei.
Pár is, december 6. A legfelsőbb tanács tegnapi ülésén elkészültek a magyar béke megszövegezésével. Glemeceau elnöklete alatt helyesbítettek több gazdasági és politikai kérdést <i magyarok javára. Leniliyben megtörténtek az előkészületek a magyar békedelegátusok fogadtatására. A bolgárok az Avaneüben lévő követségi részben mentek a Pavilon de Madridból, ahova a magyarok herülnek. A magyar béjiedelegációhoz vannak beosztva az ismert Ferry -ezredes és Hay lord angol hagnagy. Eí utóbbi való-bzinü a magyarok elé utazik Budapestre. A fogadtatás ugyanolyan lesz. mint az osztrákoké. A békekötést valószínű Seoresbfen irják alá.
Haller nyilatkozata.
tíuzapest, december 6. Haller István kultuszminiszter azt a kijelentést tette egy újságíró előtt, hogy a tanárok fegyelmi ügye most van rendezés alatt. Mintegy 500 budapesti ezenkívül nagyszámú vidéki tanár és tanitó ellen van fegyelmi vizsgálat Továbbá a kolozsvári és pozsonyi egyetemeket átmenetileg Budapesten helyezik el, később lehetséges, hogy Szegedre kerülnek. Ami a választásokat illeti, a du-nántuli kerületek ügye már tisztázva van. A keresztény pártok mintegy 90 százalékban fognak bejutni az országházba. A . idéken nem lesz nagyobb küzdelem, de nnnál élesebb Budapesten.
Diamandi megbukott.
Budapest, december 6. Bevallott körükből azt az értesítést kapjuk, hogy Diamandi meghatalmazott román minisztert • Bukarestbe menesztették, mert rájöttek, hogy milyen káros politika volt az, amit Diamandi Bukaresben folytatott, mint teljhatalmú politikai megbízott.
A franciák félnek a német ellentállástól.
Paris. dacember 6. A legfőbb tanács utolsó ü)ésén hozott tiltakozó határozatok következtében Wilson tábornagyot táviratilag Párisba hívták, hogy Foch tábornaggyal megbeszéljék azon intézkedéseket, amelyek szükségessé válhatnak azon esetben, ha a németek nem fogadják el a békeszerződést. Frankfurtot és Essent minden bizonnyal megszállják.
A terroristák tárgyalása.
Budapest, december 6. A tárgyalás a foállamügyész hatalrh&s vádbeszédével kezdődött. „Felfegyverzett kalandorok ragadtak kezükee az államhatalmat — mondotta, • ; kiknek egyetlen céljuk az volt, hogy kitől mit lehet elvenni, kit hogyan lehet \'ónkretenni. Az első huszonnégy órában kiderült, hogy közönséges haramiák. Jóhiszeműségről nem lehet beszélni. Gaszsá-piknak az eddigi megállapítások szerint kb. 500 ember esett áldozatul." Beszédében gyilkosság, felbujtás, izgatás, személyi szabadság megsértése és bűnpártolás cimén «»el vádat a letárgyalt bűnügyben szerepelt terroristák ellen. A beszédet a követező szavakkal fejezte be: „A méreg el-J\'ntői, az igazi Ijünösők, a lorradalmi pörbe bujt gonosztévők még nem állanak j i azon°an semmit sem változtat a " dolgon. Ellágyulni, felejteni, megbocsá-nem szabad. Kérem a bíróságot, hogy "Ijetttse -kötelességét." A közönség az
államügyészt óriási éljenzés*! és tapssal ünnepelte. Kellemetlen incidense támadt Pártos dr. ügyvédnek. „Diszr.ó". bolseviki", „le kell szúrni" stb. megjegyzések röpködtek feléje és mikor távozni akart visszaszorították a terembe ugyt hogy csak a tisztek közbelépése mentette meg az inzultustól. A tárgyalást vasárnap délelőtt 10-kor folytatják.
Renner a legfőbb tanács elé járul.
Bécs, december 6. A legfőbb tanács elfogadta az osztrákok azon\'kérését, hogy Renner államkancellár s»$n*élyesen adja. elő Ausztria sivár\' l.elyzOtw DüUwta, • a békekonferencia titkára azt a kijelentést tette, hogy az antant szivén viseli Ausztria Ínséges sorsát s mindent megtesz a fenyegető bajok elhásitására.
Hamislebélyegzésü cseh pénzek.
Pozsony, december 6. Kasin nyilatkozata szerint mintegy egy milliárd hamislebélyegzésü cseh pénz van forgalomban.
A nemkívánatos elemek kiutasítása.
Budapest, december 6. Amint értesü -lünk, a nem kivánatos elemek kiutasításának irányítására alakult bizottságoknak vezetői: Szirmay Andor főkapitány és Gerely Gyula lévai polgármester.
A galíciai zsidók internálása
Budapest, december 6. A galíciai és orosz-lengyel zsidókat pár napon belül az utosó szál emberig eltoloncolják. Ez természetesen nemcsak Budapesten ?fog megtörténni, hanem az ország összes városaiban. Ezidöszerint internálás! helyül még csak Hajmáskér van kijelölve, mivel azonban ez egyedül föltétlen kevésnek fog bizonyulni a több százezerre menő zsidó és bolsevista tömegek befogadására, még egyéb helyeken is fel fognak állítani a hajmáskérihez hasonló katonai intemálótáborokat. Az internáltak ellátásáról gondoskodva lesz. Azok azonban, kik megfelelő vagyonnal rendelkeznek, kötelesek lesznek az államnak az ellátásukkal járó kiadásokat megtéríteni. Az elszállításukat külön e célra beállított vonatokkal fogják lebonyolítani. Értesülésünk szerint több ilyen „zsidó-vonatot" fognak beállítani és az eltolon-colást már hétfőn meg is kezdik.
Egység.
Köztudomásu tény, hogy dr. Hegedűs György vezetése alatt Zalamegyében külön párt szervezkedett a választásokra : Zalamegyei Keresztény Kisgazda és Föld-mivespárt név alatt. Azonban kezdettől fogva csak taktikai kérdések miatt nem történt meg a bekapcsolódás a sokorópát-kai féle kisgazdapártba — valamint amiatt, mert a Zalamegyei Keresztény Kisgazda és Földmivespárt a legalaposabb földbirtokreformot követelte. A Keresztény eszméért való küzdelem egységessége azonban szök-ségessé tette, hogy az egy célért küzdő pártok és párttöredékek tömörüljenek. Es a közös nemzeti érdek, valamint a sokoró-pátkai Szabó István vezetése alatt álló párt nagy nemzetmentő programmja volt az. indító ok arra, Ivogy a zalamegyei kisgazdapárt is belépett az Egyesült Kisgazda és Főldmivespártba,, hogy ezáltal is Zal amegye területén a Kerisztény irány küzdelme erő-sebb legyen.
Örömriel vette ezen tényt tudomásul sokoróp/^kai Szabó István miniszter, amit
alábbi levélben b.QMtt. ludowásáca dr. . Hegedűsnek.
„Mult hó 28-án kelt b. leveléből örömmel vettük tudomásul, hogy a vezetése alatt álló Zalamegyei Keresztény Kisgazda és Földmivespárt mint ilyen a siíkorópát-kai Szabó István miniszter vezetése alatt álló Egyesült Kisgazda és Főldmivespártba belép.
November 28-óta mikorról levele keltezve van országos fontosságú kérdést oldottunk meg, amennyiben miután nagyatádi Szabó István vezetése alatt álló Országos Kisgazdapárt keresztény alapra helyezkedett, vele fuzionáltak, azért, hogy az egész ország kisgazda és főldmives társadalma egy zászló alatt vivja meg n móst közelgő választásokon a küzdelmet. A fúziós megállapodás főbb pontjai: Keresztény Magyarország kiépítése társaduimi és gazdasági téren, ennek , szolgálatában hasznos re\' )ormok megvalósítása. Numerus clausus be-hvzatala, hogy a kereszténység számarányához mérten foglalhassa el helyét az összes tudnmányos pályákon, intézetekben és hivatalokban. Földbirtok reform, mely nem rom-bolásszerii s nem a felsőbb osztályok elleni agitdtió szüleménye, hanem nemzet mege/ö-sitö munka legyen stb.
A részletes programm most van készülőben és azt már a legközelebbi napokban megfogjuk küldeni, hogy abból igen tisztelt Ügyvéd ur megnyugvást szerezzen arra vonatkozólag, hogy a párt programja teljekén fedi az Egyesült Kisgazda is Földmivespárt programmját."
Ezen levélban foglalt pár soros prog-rammnál szebbet és magyarosabbat még nem mondtak még Magyarországon, !
2
Zalai Közlöny
1919. december 7.
Lefogtak a vasúti tolvajokat!
Már régóta kellemetlen bizonytalanság uralkodott a pályaudvaron, mert egy bűnszövetkezet állandóan feltörte a waggonokat és amit csak tudott, mindent elrabolt.
A déli vasúti állomás főnökség evégből megkereste a rendőrkapitányságot, hogy nyomozza ki a tolvajokat, akik már 4—5 hetes garázdálkodás után most utoljára is nagymennyiségű gyertyát, citromot, olajat, 49 kilogramm talpat vittek el az általuk feltört kocsikból.
A rendőrség nyomozó osztálya rögtön a legerélyesebben hozzáfogott a bűnösök kézrekeritéséhez. A nyomozás i.zálai Velec Ede bőrkereskedőhöz vezettek, akinél megtalálták az ellopott bőr nagy részét. Velec ezután előadta, hogy kozzája vasutas féke-zönek, avagy postásnak kinéző alak állított be és ő mint csempészett árut vette meg tőle a rendes forgalmi árban.
Elindulva a most már felvett biztos nyomon és bűnjelek is azt bizonyították, hogy a tettes Egyed Ferenc vasúti tolatási munkás volt s mindjárt le is tartóztatták-Eleinte az egész esetet letagadta és csak amikor, már hiábavalónak bizonyult minden tagadás, tőrödelmes vallomást tett. „Vallomásában azután megnevezte bűntársait is: Bogdán József és Doci András kocsirendezőket. Ezeket is letartóztatták, termé-szeröleg tagadták az esetet, azonban megtörtek és beismerő vallomást tettek. A rendőrség ezután átadta őket az államügyészségnek.
Az ellopott holmik nagy része megtérült.
Reméljük, hogy ezzel a jól sikerült fogással egy időre megszűnnek a vasüti rablások, annál inkább, mert már magának a vasútnak is nagy anyagi érdeke, mivel ellentétben a háború alatt életbeléptetett rendelkezésekkel a feladott árukért anyagi felelőséget kell vállalnia.
A rendőrségünk ezen ujabb sikerével ismételten bebizonyította éberségét és kiváló szellemét.
Lefogtak agy álföhadnagyot Nagykanizsán.
A városban már egész ismertté vált egy főhadnagy, aki sárga lovagló flekkes bricseszben járta a kávéházak zugait s kártyával szerezte a mindennapi kenyerét.
Már régóta gyanússá vált a viselkedése s hozzá még feleségével (?) is mutatkozni merészelt. Azt akarta az embereknek be-mcsélni, hogy Budapestről a románok elvitték mint tisztet és mikor Románia felé szállították őket, megszökött tőlük s a Dunántulra menekült s ugy jutott el Nagykanizsára.
Egy izben a rendőrségen panaszt emelt feleségével, hogy annak retiküljéből hatezer korona készpénzt loptak el a Nemzeti Fürdőben. A rendőrség nyomozott ezen ügyben, de arra jött reá, hogy a nőnek még csak retikülje sem volt.
Az egész esetet azért találta ki, hogy ha esetleg a feleségét igazoltatnák, lenne jó oka az alól kibújni.
Viselkedése miatt a határrendőrség nyomozói igazolásra szóllitották fel és reá jöttek arra, hogy nem főhadnagy, hanem tizedes, aki egyszerűen álnéven szerepel s
hadügyi politikai megbizott volt. Több ezer koronát találtak nála.
Valószínű, hogy kommunista kém, avagy agitátor, mert a rendőrség értesülése szerint ácslegény s már régebben „beszervezett" munkás volt.
Sajnos, hogy szemtelen alattomos módon még a jobb körökbe is sikerült befurakodnia.
Nagy lábon élt a városban, amihez nagy pénzösszeg kellett. Már most az a kérdés, honnan szerezte azt ?
A rendőrség is most már tisztán s bebizonyítva látja, hogy a Nemzeti Fürdőben történt állítólagos lopás is osak egyszerű koholmány volt.
A városban elkövetett tettei után a határrendőrség még nyomoz.
A szélhámos főhadnagy Naphegyi néven szerepelt, igazi neve: Mihály Gusztáv.
KRÓNIKA
„ A kegyelmetek hite nem az én hitvallásom, de a kegyelmetek sérelme az én sérelmem is. Volna bár százezer pápista és százezer ujhitü katonám : s megmenthetnők a hazát l„
Ma, amikor az ország reformálásának a munkájában vállig vagyunk s katholikus-nak, protestánsnak vállvetve kell dolgoznia az ország megmentésén, jussanak mindig eszünkbe Zrínyi Miklósnak eme, 1657-ben mondotta szavai. Amit azóta háromszáz esztendőn keresztül nem tudtunk megvalósítani : ar. egységes keresztény magyar frontot, azt ma, a megvalósultság győzelmet hozó napjaiban, csak erősítenünk tovább építünk szabadi Ne feledjük : sérelmeink, panaszaink, vágyaink ugyanazok!
\'I *
„Biztoe vagyok benne, hog\'y a magyar munkásság, velem együtt, elsősorbnn magyar és csak azután szocialista."
Miakits Fereric kereskedelemügyi államtitkár, a szociáldemokrata párt tagja, mondotta ezeket:
Hál\' Istennek 1 Az első komoly, becsületes lépés a megértés felé megtörtént ezzel. S amily mértékben örülnünk mi ennek a — hisszük — becsületes, spiváttartó kéz-nyujtásnak, ép oly mértékben van oka a Népszavának, hogy hallgat Miakits
szavairól 1
Reméljük, a „magyarok vagyunkéhoz nemsokára a „keresztény" jelző fog járulni cselekedetekben isi
Hogy igaz-e\' az erdélyi forradalomi hangulatról szóló hír?
Hát kérem: Romániában az analfabéták száma mint 90 százalék. S ez a Románi akar uralkodni az európai nívójú erdélyi szász és a mögötte el nem maradó magyar kultura fölött ?
Azután: Romániában a nagybirtok a -\'.j-ét teszi, a parasztnak alig van földje s ami van, az is silány. Erdélyben a kisbirtok 70 százaléka a földnek s jellemző, hogy mig csak minden nyolcadik magyarra jut földbirtok, addig az oláhok közül minden hatodikra esik, tehát szinte minden családnak van földje. S itt akar a „demokratikus" Románia földosztást csinálni I
Hát igaz lehet a forrongásról szóló mende-monda ?
Srobár doktor, a Tótföld teljhatalmú minisztere, Kassán a választásokról beszélvén, a következő népszámlálási adatokat közölte : A Tótföldön van összesen 2.940,374 lakos. Ebből 1.940,980 tót, 665,703 magyar, 135,763 ruszin, 143,322 német, 55,608 más
nemzetiségű.
És — hol vannak a csehek ? Párisban azt gondolták, hogy Slovenskón csehek vannak s Vix alezredes, amikor Budapesten időzött, nem akarta hinni, hogy a Tótföldön nincsenek csehek.
S mégis a csehek parancsoljanak a Felvidéken ?
*
Európának a jövő aratásig 200 millió méter gabóna-behozatalra van szüksége. A világ gabonafölöslegeiből (Délamerika, Kanada, India) 170 millió métert hozhatnának be.
Hozhatnának be 1 Ha tudniillik szállítóeszközök és — szén volna I
Jeruzsálemben megjelent a zsidó állam első napilapja, a Dvar Hajóm, vagyis Napi posta. A sok cikk közül érdekes — irja az „Egyenlőség" — a hatalmas polémia a női választójogot pártoló radikálisok és az ellene küzdő orthodoxok között. Egy bu dapesti sürgöny arról szól. mint mondott Friedrich az elótte tisztelgő royalista küldöttségnek.
A lap nyelve nem a tényleg szép u|-héuer, hanem valami legelsőbb nyelvészeti forradalmisággal dolgozó modern hébersé^. Amint az „Egyenlőség" megjegyzi, „ha Rabbi Akiba felkelne szentföldi mártir-sirjából, nem értené meg a Dvar Hajóm cikkeit . . . Nem próféták nyelve az többé, hanem újságíróké és rikkancsoké."
Olyart\' újságíróké, kii* budapest szerkesztőségi asztalainál megcsúfították és el-
nyakatekerték a magyar nyelvet is. *
Garbai Sándornak, a tanácsköztársaság elnökének, egy 60 lóerős hatalmas 8zóp autó áHt rendelkezésre. Ezen az autón napról-nadra több liter tejet hoztak az elnök-elvtársnak egy budai majorból, — abban az időben, amikor a budapesti gyermekeknek egy csöpp tej nem jutott I Ha aa oda-vissza való utat egy órára becsüljük, ugy szállítási költségek a benzin akkori árát számítva legkevesebb havi 3000 - 4000 koronát tett ki. Igy tehát Garbai elvtárs egy liter teje legalább is 30 koronájába került a magyar államnak. — „Le a burzsoákkal, akii bőségben és jólétben tobzódnak, mig a gyermekeink éhen pusztulnak." Mondották ők s cselekedtek másképp.
HUtEK.
VAC
tegnapelőtti mulatsága elég jól sikerült A művészi számok közül tdbb megnyerte a közönség tetszését, de ha tánc nem lett volna, akkor bizonyára nem mondanánk rá: jól sikerültet. Hanem azért mégis van a VAC-hoz két kérésünk. Az egyik az, hogy a legközelebbi alkalommal nagyobb gondott forditsanak a rendezésre és hogy kissé nagyobb olcsóság legyen. A második kérésünk pedig az, hogy rendezzenek csak minél többször ilyen mulatságot, legalább akkor reggelig lesz világítás, mint tegnap
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
— A Zeneakadémia volt növendékeinek tegnapi hangversenye *e!jes erkölcsi ég anyagi sikerrel végződött. Misem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a hangversenyt holnap, hétfőn 7 órakor közkívánatra rr.cgismétiik. Utánna tánc. j
— Az iH szeszrendelet. A legközelebbi napokban megjelenik a pénzügyminiszter rendelete, amely a szeszforgaímat résíben szabaddá teszi. Zár alatt maradt a már zárolt mennyiség, az uj teémelési kam-panynak bizonyos mennyiségét pedig szabaddá teszik, másik része továbbra is bejelentési kényszer alá esik és a pénzügyminiszter engedélye alapján utaltatik ki. Még nem bizonyos, hogy a szabad forgalomnak átadott szeszmennyiségekre fognak-e maximális árat megállapítani, vagy pedig az áralakulást teljesen szabadjára hagyják-c.
Színház ós művészet.
Heti műsort
Vasárnap délután: Csárdáskirálynő. „ este: Próbaházasság.
Hétfőn délután : Nebánlsvirág. „ este : „Jó éjt Maki." Esli előadások 7 áfakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Gróf Rinaldó tngnap esti előadása a mérsékelt érdeklődés dacára is a legteljesebb elismerést szerezte ipcg a szereplőknek. A mozgékony, szines, cselekmények-ben és dalban egyaránt változatos darabban mindegyik szereplő megtalálta a neki legmegfelelőbb elhelyezkedést. Bár tagadhatatlan, hogy az előadás fénypontja Körmendi volt, — ki teljesen beleélve magát nehéz szerepébe határozott művészi erővel játszott mindvégig — mégis csak a teljes elismerés hangján beszélhetünk\' a többi szereplőkről is. Antal Nusy" mindvégig bái jos és elragödó volt, mely kedvességét csak növelte az a nála szokatlan temperamentum, mivel tegnap játszott. Érckövy ujjólag bebizonyította, hogy tökéletesen rászolgál arra á nagy elismerésre, mi neki már régtől fogva kijár a publikum részéről. Dezső elsőrangú volt a maga nemében. Kár, hogy Kűrthy Böske egyébként jól megjátszott szerepében kissé szórakozott volt. Reméljük, hogy a darab legközelebbi előadását nemcsak erkölcsi siker fogja kisérni.
Bogár Gixl éa a többiek. Heltai direktor fáradozásának végre meglett az eredménye. Olyan eredménye, mely az igazat bevallva, valóban várakozásunkon felüli. A fővárosi és a nagy vidéki színházaknak legelsőrangu erőit sikerült leszerződtetnie Kanizsára. Az uj tagok közül első helyen kell megemlítenünk Bogár Gizi primadonnát, Budapest kedvencét. A kiváló müv.észnŐt csak a legmesszebbmenő anyagi áldozatok árán sikerült a társulat számára megnyerni. Bogár Gizi, ki legutóbb Egerben vendégszerepelt, a legnagyobb fővárosi •színházaknál aratott olyan sikereket, mely méltán garancia lehet szemünkben már előre is arra nézve, hogy a kanizsai közönség kényes mű ízlését a legteljesebb mértékben ki fogja elégíteni. Semmi kétségünk affelől, hogy a szezonban a legtöbb babért ő viszi. Méltó pártnere Göndör József cnekcs-táncos bonvivánt, ki — bár még csak pályája kezdetén van — de máris számtalan nagy szerepben tett csalhatatlan tanúbizonyságot k\'váló művészi erejéről. Őt egyébként nem kell külön bemutatnunk, mert hisz ismeri már a publikum. Megismerte már évekkol ezelőtt, mint kezelő, fejlődésbe n lévő szí-
nészt, az ifjú ambiciózus Steinauer Józsi személyében. Most pedig viszontlátja, mint kész, kiforrott, tehetséges Göndör Józsefet. Ugy ő, mint Bogár Gizi szerdán fognak bemutatkozni a Sybillben. — Főerőssége lesz az operette előadásoknak az ugyancsak újonnan szerződött Halmágyi karmester. Sokat nyert a társulat Szemere Józsa má-sodénekesnő személyében is. A karszemélyzet is tetemesen kibővült és igy a jövő heti operettek már a legtökéletesebb előadásban fognak menni. — A szclvénybérlőket kéri az igazgatóság szelvényeik tömeges beváltására, mert a színtársulat hamarosan Szabadkán kezdi meg működését.
Az „Uránia" mozgóban csak ma december 7-én látható Erna Moréna főszerepében „Ami mindennél erősebb" cimü három felvonásos dráma, melynek szerzője hü valóságban adja filmre a gyönyörű darab lebilincselő mozzanatait. Utána a „Kikapó-hercegnő három felvonásos, rendkívül mus latato vígjáték kerül sorra.
A tolonc. Zsúfolt ház előtt adta tegnap is a „Világ" nagymozgó Tóth Ede eme hires népszínművét, melynek szereplői között ott látjuk Berki Lilit, Várkonyit és Jászai Marit. A kitűnő filmszcnzáoiót rna adják utoljára s a legjobb tudással ajánljuk a műpártoló közönségnek. Ma délután az ifjúságnak fél 3-kor külön előadás.
Intelligens fiatalember szolgai állást keres banknál, vagy valamely pénzintézet nél. Ajánlatokat lapunk kiadóhivatala továbbit.
— 10
Bútorozott, 1-—2 szobából álló lakást keresek azonnalra. Érte; sitést a kiadóhivatalba kérek. 28-- 2
Egy teljesen uj sertésól eladó Rákóczi-ut 63. szám alatt. . .• j\'^ 2«r.
Perfekt gyora- és gépírónő délutánra bármely irodában alkalmazást keres. Cím ; Vadlny Hajnalka, Kisfaludy-utca. 13. •_\'!",■« .\'>
Ve szíi nk
a li\'gitiHgüsabb napi áron.
lóher, lucerna, bükköny ós más mindenfele magvakul, valamint zabot, diót, mákot es egyéb terményedét bármilyen meny-
nyiségben. 202-11
ALTSTÁL. fEK ÉS LOEWY
gabona é: :i rnényüilct — Nagykanizsa. — Telefon 227. Sürgönyeim: Telefon 227. Altat&dter Loewy.
Nagyban Kicalben
100000 méter ;SJ:
. összes villany-
izzólámpazsinor *^ianya
Epcrjeuy Józsefnél Sopron,
Várkerület 47.
Villamoszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító, körte kapható
Fisclel Fii Fiai árufcáta
Nagykanizsán (Városház sarok). 204
Nyug. erdész, ki -10 évig egy uradalomban önállóan működött, elfogad gyümölcsös, esetleg kis gazdaság felügyeletét is. Tudakozódni lehet a kiadóhivatalban. 2B»- 2
Könyvtárakat,
valamint egyes köny-205 :: veket megvásárol ::
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
Katonai *llomR»j>«n>«a fclsunmol" Kunsági hivatala.\'
awa. M.:Bh.
Árlejtés! hirdetmény.
Nagykanizsa állomáson elhelyezett csapatok és intézetek élelem-, széna-, szalma-, tűzifa és egyéb szükségletének fuvarozása tárgyában árlejtés tartatik.
Írásbeli ajánlatok alulírott gazd. hivatalhoz. december 12-ig nyújtandók be, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető.
Állomás felszámoló gazdasági 2WV. I hivatal.
Menyasszonypárok
figyelmébe t
Mielőtt fényképfelvételt készíttetnek, tessék megtekinteni a legújabb menyasszonyi felvételekből alakított kirakatomat a Korzón (drogéria előtt).
Haiász Sándor fotomüterme
Kazinczy (Vasutl)-utca 11. földszint.
A műterem egész télen át kellemesen fUtve van. 210
Kár Bélyegzők!
e
guramiból és ércből, dátum é« • zsebbélyegzők, fcstékpárnák és ^tSJw festékek. Vésések 1 Betű, mo- jjjf nogramm, oimer, arany, ezüst jfiwsat és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet! - Első beszerzési forrás! ———
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre ügyelni!
önkéntes árverési hirdetmény.
Folyó hó 10-én (Szerdán) délelőtt 9 órakor Petri község mellett lévő petrii Kis majorban önkéntkes árverésen ökrök, tehenek, növendékmarha, csikók és sertések adatnak cl a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett.
j»7 1 Ventepusztai gazdaság.
Irőgépeketvennék
az ár és rendszer pontos megjelölésével
Lányi Ede Budapest
VI., Gróf Zichy Jenő-utca 39. szám.
4
ZilH Közlöny
1919. december 7.
2—3 szobából álló, irodának megfelelő helyiséget keresünk azonnalra, esetleg földszinti üzlethelyiség irodaberendezéssel v^gy anélkül, ugyanott esetleg bútorozott szobát is. Ajánlatokat a kiadóhivatalba. ,2Ki—2{
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek, tudományos és népirodalmi könyvek, kották és divatlapok najfy mennyiségben érkeztek.
Rózavölgyi karácsonyi album
200 már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
13438-1919.
Hirdetmény.
A városi tanács eladja a Saskorcsma udvarán lévő őszi malacukat nyilvános árverésen 1919. évi december hó 8-án délután 2 órakor.
Nagykanizsán, 1919. dec. 6-án. 2M i A városi tanács.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Szombat és vasárnap, dec. 6. és 7-én. Szenzációs magyar film bemutató
A Tolonc.
népszínmű 4 felvonásban. — Főszereplők ; Berky Lili, Várkonyi M., jáazay Mari, SzentgySrgyl stb.
Kiüsd Ások kezdete: Hctfcómapokon t) é< « -irakor Vasár- 6* ünnepnapokon !>, fél 7 é% 8 órakor.
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalát Nagykanizsa
59.
NmKJ h.nt...
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon
azonnali készpénzfizetés ellenében az
alanti cikkeket :
Élő- és leölt sertéseket, Vadféléket. K
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat, személyesen vagy Írásban Irodánkban d. e. 8—12 és d. u; 2-6 óráig kérjük leadni.
2W> 72
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
URANIA
mozgókép-palota
Kozgonyl-utca 4. hí.
Csak egy napi
Vasárnap, december 7-én. Erna Marena szereplésével:
Ami mindennél erösebb.
Dráma 4 felv. és Kikapós hercegnő
vígjáték 3 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapüko 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
I.
Hirdetmény.
A „Gazdasági önsegélyző Szövetkezet Nagykanizsán" f. é. november hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlésében f. é. december hó 31-ével való feloszlását kimondta, a felszámolókat megválasztotta és erről az illetékes törvényszéket értesitette.
A keresk. törv. 249. fcj-a értelmében a szövetkezet hitelezői követeléseiknek ezen hirdetmény harmadszori közzétételétől számitott hat hó alatti érvényesítésére ezennel felhivatnak.
A szövetkezeti tagok ezúttal figyelmeztetnek, hogy ameny-nyiben heti betéteikkel a záridőben hátralékban maradnak, ezek után az alapszabálys/.erii késedelmi dijak, ugyszinte a kölcsönök utáni hátralevő kamatok közgyűlési határozat folytán a felszámolók által terhükre iratnak s hogy az elöállható veszteségért kötelezett üzletrészeik erejéig felelősek.
Kelt Nagykanizsán, 1919. évi december hó 6-án.
A Gazdasági önsegélyző Szövetkezet Igazgatósága.
__JOpoaooacxaooaoooöoaooooDac
laaaaaaaaaaoooooooooqoc
Karácsonyi vásár.
.. Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak...
Képeakönyvek,| ifjúsági iratok, Diszkőnyvck, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Karácsonyfadíszek, gy ermekj átékok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszények, retikülök, manlcurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, az I-var- és cigarettatárcák.
Naptárak: Diszlevélpapírok
zseb-, tárca-, || * 1
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyak,
„Moha" főzőszekrények.
óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Fényképezőgépek, harmonikák
hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő-és rajzszerek, szivar- és. cigaretta szipkák karácsonyi és újévi mflvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblámpaelem és körte.
öngyiytó.
FISCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA g
Városház-palota sarok § jaaaapooooooaaaaoaoaoao
Nyomatott a laptulajdonoson Zalai én Gyarmati nyomdát müintézotáben
58-lk évfoljram.
Nsgyksniz.s. Hl». december 9. Kedd.
208. axám. .................
ZALAI KÖZLÖNY
__KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S«Mkfsrtó*CK c« kiadóhivatal: Pfl-ul 13,
■■■■■■ ■ l»i«rurban<iel«fon I6.V _
Megjelenik mindig kora reggel.
l\'oH/.erkesitó:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
FelelAssicrkeaxtő: DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
Kgó** évre 156 K. Félém 78 V. Negyedévre 39 K. Egy hóra 13 K. Egyet giám 60 f.
.Nagykanizsa t. rendőrkapitányi hivatalától.
9508-- 1919/Kzg. síim.
Tárgy: Az Osztrák-Magyar Bank által kibocsájtott 1, 2, 10, 20, 100, 1000 és 10.000, valamint a magyar postatakarékpénztár által kibocsájtott 5,10 és 20 koronás bank-jegyek kötelező elfogadása.
Hirdetmény.
A kerületi kormánybiztosság 1474 K. 1919. számú rendelete alapján elrendelem. hogy ugy egyes személyek területén forgalomban levő pénzjegyeket, úgymint az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott 1, 2, 10, 20, 100, 1000 és 10.000, valamint a magyar postatakarékpénztár állal kibocsájtott 5, 10 és 20 koronás bankjegyeket a rajtuk fpltünte lett teljes névértékben elfogadni, illetőleg lizetésl eszközül használni kötelesek.
Ezen rendelet megszegése a 6816/919 B. !yl. sz. rendelet értelmében kihágást képez és a rerxlelet ellen vétik az 1914. t. -t.-c.*12: §-ában\'-Toglalt rendelkezésekhez képest két hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak.
Ezen rendeletem azonnal életbe lép. Nagykanizsa, 1919. december 8.
Béusterien s. k.
hutáricnjór.égi lunátsos, Sím- 1 Mv.Utvciclil - -
Nem bélyegi ik le a pénzeket.
Budapest, december 8. Korányi báró pénzügyminiszter egy újságíró előtt a következő kijelentést tette: a lebélyegzés ügyében csak a nemzetgyűlés határozhat és addig amig a törvényhozás erre felhatalmazást nem ad, szó sem lehet arról, hogy a pénz értékét lebélyegzés révén devalváljuk. De akárhogy alakulnak i» a viszonyok, ha a kékpénzt le is bélyegzik, a postapénz lebélyegzéséről szó sem lehet.
A postapénzt levonás nélkül váltják be.
Budapest, december 8. A tőzsdei pénzforgalomban a postapénz teljesen egyenlő "téka lett a kékpénzzel és a beváltásnál "mi kell már többletet ráfizetni.
Látogatás a Népszavánál.
Budapest december 8. Birczy István ""raszter megtekintette az Est összerom-"olt helyiségeit. Mcgállapittást nyert, hogy « incidens kb. százezer korona kért je-e"t a vállalatnak. A. délután folyamán \'otyamón Huszár Károly, Beniczkv belügyminiszter és Mattyasowszky főkapitány a Népszavánál jelentek meg, hol a "ctysimi szemle alkalmával kitűnt, hogy a nyomdát szakszerű kezek teljesen tönkre-A kár tizmillió korona.
Véres tüntetés Budapesten.
Összetörték a „Népszavát" és „Az Estet." Az antiszemiták nagygyűlése a Vigadóban.
Budapest, december 8. Vasárnap délelőtt volt a Magyar Antiszemita Párt zászlóbontása. A Vigadó összes termei zsúfolásig megteltek a párt tagjaival. A gyűlést Tichtl Károly elnök nyitotta meg. Az első felszólaló Meskó Mihály, tudományegyetemi theologiai tanár volt, ki beszédében a bolsevizmus okaival foglalkozott. Ismertette Károlyi és Hock János gyászos szereplését, majd részletesen kifejtette, hogy a rémuralom előidézésében legfőbb része a zsidóságnak volt. Oláh Dániel felszólalásában nagy és kitartó harcot hirdet a zsidóság ellen, mely harcnak a végletekig kell fejlődnie. Ha nem lesznek megfelelő harci eszközeink, megmarad az öklünk. Rátérve a .Népszava" vasárnapi vezércikkére, arcátlanságnak nevezte, hogy a „Népszava" azt meri Írni, hogy a szociáldemokrata párt mögött tömegek állnak. Ez valótlanság, mert a szociáldemokraták nem egyebek mint, a progromm ellen biztosító társaság, Megizenjük nekik, -—- mondotta — hogy „ez a harc lesz a végső." Óriási éljenzéssel fogaríött beszéde után Szmre-csányi György ismertette a zsidóság helyzetét. Megállapítja, hogy a budapesti sajtó nagy része még mindig zsidó kezekben van. Meg kell csinálni a keresztény .demokráciát. Utánna Török Elemér nyujfött be egy határozati javaslatot, mely követeli, hogy a kormány tartsa továbbra is internálva a vörösuralom szolgálatában állott zsidókat. Az elbolonditott keresztény kommunisták küzül csak azokat, akik az ország közbiztonságára fnézve veszélyesek. Internálja a még szabadon járó olyan egyéneket is, akik a keresztény, nemzeti állam szempontjából veszedelmesek. Helyezze sürgősen szigorú államfelügyelet alá a szén és egyéb bányákat, gyárakat és üzemeket. A hadinyereségadó alol való kibúvás megakadályozása céljából helyezze zár alá a nyílt és rejtett, zsidóvagyont, továbbá a magánbankokat. A határozati javaslatot a közönség egyhangú lelkesedéssel elfogadta.
A gyűlés után a nagyszámú tömeg a „Népszava" szerkesztősége elé vonult, ahol az összes ablakokat és kaput hamarosan betörve, behatoltak a kiadóhivatal és szerkesztőség helyiségeibe és minden kezükügyébe esőt darabokra törtek. Az összetört bútorokat, széttépett üzleti könyveket és iratokat az utcára Itányták. A rotációs gépeket megrongálták és a nyomdát szétrombolták. Mintegy fél óráig tartó rombolás után megjelent a lovasrendőrség, mire a tömeg zárt sorokban alakulva megkezdte az elvonulást. Közbe viharossan éltették a nemzeti hadsereget és a karhatalmat. A rendőrség igen tapintatosan viselkedett és semmiféle összeütközés nem történt. Az összerombolt szerkesztőség és kiadóhivatal őrzésére rendőri készültség maradt hátra, a tömeg pedig hamarosan szétoszlott.
Este 8 óra tájban mintegy 3 -400 főnyi tömeg gyülekezett „Az Est" Erzsébet-köruti kiadóhivatala előtt. A vasredőnyök ugy az ajtókon, mint az ablakokon le voltak húzva. Hirtelen egy kő repül az egyik vasredőnynek. Csakhamar a kövek egész áradatát zúdították a lezárt ablakokra. Botokkal, vasszerszámokkal felfeszitik a redőnyöket, leverik az összes ablakokat és a nyílásokon keresztül behatoltak a helyiségbe. Bent a legtökéletesebb rombolás következett. Az összetört bútorokat és állványokat az utcára dobálták, a könyvek és iratok nagyrészét pedig felgyújtották. Csakhamar egy csapat rendőraltiszt és lovasrendőrök vonultak a helyszínére, kik lövéseket adtak le. A lövések következtében egy 20 éves lakatosfiu lábán megsebesült. Egy másik könnyű sebesülés is történt. A mentők elszállították őket. 20 egyént állítottak elő a főkapitányságon.
2 __
Fenyves ur idegeskedik.
• A „Zala" politikai napilap vasárnapi számában a „Nyiltrtér" rovat alatt Fenyves ur 8 pontban válaszol a múltkori kis megjegyzésünkre, melyben olvasóinknak bejelentettük, hogy az ö vezetése alatt Nagykanizsai Közművelődési Társulat alakult. Felhívására az alábbiakban válasaolunk.
1. A mi Sáfrány tanárt illeti, ha ön nem is volt neveltje, de annak annál buzgóbb tanítványai az ön „társai."
2. Abban igaza van, hogy Elek Mór tanárt összetévesztettük az ügyvéddel, de ennek az oka, hogy még eddig nem tudtuk, hogy él e világon, mert nem járunk a zsi-nagógába,
3. Hogy alakuló gyülésükön volt keresztény, azt mi is tudtuk. Csak sajnálkozni tudunk rajtuk. Hanem önöknek mindig szükségük volt a keresztényiégre mint cégérre,. Ma egy éve is a zsidó fiókák nemzeti zászlókkal kötötték be a magyarok szemeit. Azok között még katholikus pap is volt, mint Hock János. És hová juiottak ? A SzamueHi diktatúrájához. A mult története nagyon sok Janus képet tud felmutatni. Azért az önök nagy védekezése sem hat bennünk, mert féjrevezetett keresztényekkel kispékelt zsidó tömörülésekben nem tudunk és ifem i« bizhatunk soha, amíg nemzeti és faji jellegüket végképp le nem vetik. Abból pedig ha kétezer éven nem leit semmi, ma sem fog megtörténni, még akkor sem, ha a keresztvíz alá állnak.
4. Hogy nem volt kommunista, azt mivel mondja elhisszük. Csak nem tudjak megérteni, miért kell rugdalóznia a Fenyves és társai elnevezés ellen ?
5. Hogy ennek az Egyesületnek vezetésére erőt érez magában, azt elhisszük. Sok ember érejt mindenre erőt magában. Egy példát mondunk: Károlyi Miska is azt hitte, hogy tud egy országot vezetni. Igen tudott a megsemmisülésbe és a kommuciizsnuzba. Hogy pedig a nagy Őndicsérete mennyire jogos, annak nem tartjuk érdemesnek utánna járni. De azon kérdésére, hogy a Z. K. szerkesztősége, a helybeni egyesületek vezetősége közül az ön személyénél biztosabb garanciát melyikben lát, csak gúnyos mosolyunk lehet a válasz és egy mese jut az eszünkbe, amikor a béka addig-addig fújta magát, m/g szétpukkadt.
6. Hogy önöknek miért kellene hallgatniuk? Ezen magyar földön elég volt az önök áltel képviselt uj, modern haladó szellemből, amely zsidó emlőkön táplálkozik. Hogy a „Zalai Közlöny" minő kultur munkát végzett, azt nem igen kell külön méltatnunk. Amely újság 58 éve úttörője a nemzeti kultúrának és amelynek hasábjain Deák Ferenc, a haza bölcse Wlassics Gyula meg többiek oktatták a derék zalaikat, annak van joga egy embernek, még ha Fenyves urnák hívják is, a tetteit felülbírálni.
7. A többi malicioeus megjegyzéseiben csak a hangzatos puffogu szavakra és szóvirágokra való törekvést látjuk és igy nem tartjuk érdemesnek azokkal külön foglalkozni.
A mai keresztény nemzeti irány látni akarja azokat, akik az uj haza felépítésében munkálkodi akarnak vele egy sorban, akik nemcsak akkor mernek hazafiaskodni, mikor azért vállveregetés jár, hanem megáll-ták a sarat akkor is, mikor kötéllel fizettek érte; de ehelyett látja azokat, akiknek a mai ébredés nincs Ínyükre, hanem a saját külön utjukat akarják járni.
Zalai Kozlóny_
HÍREK.
Levelet
hozott a pósta. A zalai fiuk irták . . . „nem tudom leírni azt ep örömmámort, amellyel minket fogadott Ónda és Pest felszabadult népe. Annyi felvirágozott zászlót még soha nem látott Budapest és ezen a bünős pesti kockákon olyan diadalmas dübörgés sohasem hangzott fel. Árpád vezérünk nyugodtan alhat, mert van méltó utóda Horthy Miklós személyében . . . mint a miséről hazajövök áldást hintenek az otthon maradottakra, ugy mi is a reánk szállt dicsőségből forró üdvözletünket tolmácsoljuk a szeretett „Zalai Közlöny" utján Nagykanizsa derék magyür népének, melynek fiai egyike voltak az elsőknek, akik lerágták magukról a csőcselék piszkos gárdáját. Nagykanizsa kiinduló pontunk volt és most itt vagyunk s homlokunkon babérkoszoruzva térdrehajtásra kényszeritjük az erkölcsben megromlott, a hazájától eltántorított pesti idegenfaju népet... Az Isten megmutatta mit jelent a kereszttől való elpártolás ... Mi most tovább megyünk Horthy apánk és vezérünk után . .. A győzelem babérjai a Kárpátok túlsó lejtőin vannak . . .
Maradunk hazafias tisztelettel üdvözölve Nagykanizsa városát és a Zalai Közlöny minden egyes munkását.
A zalai gyalogezred I. géppuskás századának 3-ik szakasza: Horváth Béla, Mikovics István tizedes, Kiss István őrvezető, Markovics Géza, Németh József, Tóth József tizedes, Fejes Béla, Süle Ernő őrmester, Tóth Gyula, Takács István,
Hermana Jóasef, Kiss Gergely stb. . . . ♦
A templomban sok ájtatos hivő között ott láttunk térdenállva imádkozni egy fő- ; Szabadkőművest. Hiába, amint az Istenhez közelednek az öreg korban, megszűnik minden vallástalan istentagadás és a lélek önkéntelenül is magába száll. Ezt mint példát hozzuk feli arra, hogy nem jó felesküdni a kereszténység ellenségei közé, mert bűnbánóan kell azért megvezekelniük.
— Megérdemelt pofonok. Már egyizben hírt adtunk arról, hogy a zsidó-fiuk szeretik leszakgatni a keresztény plakátokat ujjólag előfordult ez az eset, csakhogy ezúttal megjárta tz illető, mert egy derék magyar munkás alaposan képen kapta az illetőt. Amint értesülünk a vasárnapi nap folyamán több hasonló módon megérdemelt pofonok estek. Csak azt kérdezzük, hogy ezúttal is a keresztények okozták a veszekedést? Odahaza neveljék egy kicsit titztességesebben a fiaikat, hogy az utcán is jusson azok eszébe, hogy keresztény Magyarországban élnek.
— Véres verekedés. A „Berlin" kánéházban mulatozott egy nagy asztaltársaság. De a mulatság nemsokára érdekes fordulatot vett, mert az verekedéssé fajult át. Vasváry önkéntesőrmester kardot rántott és fejbevert egy Hoffmann nevü embert, akit mindjárt elborított a vér. Orvosi segélyért kiabált s miután bekötözték a fejét, folytatta ott ahel elhagyta, de nem a Berlinben, hanem aTálosnál. Az eset felderítése folyamatban van.
— Italjegyek Angliában. Az italjegyet az összes szeszesitalokra kiterjesztették. A törvényjavaslat erre vonatkozólag nemsokára törvénnyé válik.
1919. deoember 9.
— Karázsis família. Princzics Gábor György Attila-utcai lakós többszöri megidé-zés dacára sem jelent meg a rendőrségen, mire — ismerve a közveszélyes családot — három rendőrt küldtek ki előállítására. Az egyik rendőr a törvény nevében felszólította, hogy kövesse, mit Princzics megtagadott. Még kétszer megismételték a felszólítást, mire kijelentette, hogy nem hajlandó magát alávetni a törvény parancsának. Erre a hatóság emberei karhatalommal akarták előállítani, de Princzics, mint fia, öccse, felesége és leánya székeket, késeket és botokat ragadva megtámadták őket. A támadás váratlanul jött, a rendőrök nem tudtak a szűk szobában kellőképen védekezni, sem fegyverüket használni és igy történt, hogy mindhárman, de különösen az egyik súlyosan megsebesült. Közben a laktanyából erősítés érkezett és az egész családot előállították. Megjegyzendő, hogy a dulakodás közben mindhárom Princzics súlyosan megsebesült, mert a rendőrök fegyverüket is használták. Beszállították őket a kórházba. A katonai őrjáratból is egy ember, eddig még kideríthetetlen módon megsebesült. Valószínű, hogy egy eltévedt golyó érte. A kihallgatás folyik.
— A magyar pénzintézetek megkezdik k&tvény kamatj aik fizetését. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete f. hó 4-én tartott ülésén elhatározta, hogy december 15-től kezdve a magyar záloglevél a kotvénykibocsájtó intézetek megkezdik ugy eddig lejárt mint ezután lejárandó koronára szóló záloglevél és kötvényszelvényeik és kisorsolt címleteik beváltását.
— A mezőgazdaság géppel való ellátás. A gazdasági gépekben és eszközökben eddig észlelt hiány fokozódott. Általában a külföldön is kevés lévén a készlet, óriási kereslet mutatkozik. A jelenségnek magyarázata, hogy az általában ismert anyag- és szénhiány miatt a gyárak a rendes üzemet fenntartani képtelenek, ezenkívül a redukált üzem mellett a termelési költségek óriási , mértékben emelkedtek. Mivel a megszálló román csapatok ugy a megszállás ideje ajatt, mint eltávozásukkor tőlük telhetőleg mindent elvittek és igy nemcsak a nagy-, hanem a kisgazdák is óriási kárt szenvedtek gazdasági gépekben és eszközökben, igen nagy nehéz ségekkel kell megküzdenünk, hogy a hiányokat csak csekély részben is pótolni lehessen. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete ezirányban az összes lépéseket már meg is tette s remény van arra, hogy tetemes mennyiségű gazdasági gép lesz a tavaszi idényre a gazdáznak rendelkezésére bocsátható.
- A zsidók Palesztina birtokáért. Egy londoni cionista kongresszuson Herbert Sámuel sürgősen kérte Palesztinának a zsidók kezébe való átengedését, hogy onnan az egész világra sugározzon a zsidó erkölcs és műveltség s hogy az menedékhelyül szolgálfon minden zsidónak. Kár, hogy ez a terv még nem valósult meg, hogy Kunéknak menedéket adhattak volna. Mi is sovárogva várjuk ennek az ideának valóra válását.
— A külföldi levélpostaforgalom. Levélpostaforgalom jelenleg még csak Romániával, Csehországgal és Magyarországnak a csehek románok által megszállott részeivel, Oroszországgal és Nyugat-ukrainával nincs. Ellenben a többi országokkal a levélpostai küldemények zártan, ajánlva is kezelhetők és téritvény is kérhető. Bulgária és Törökország az ajánlott küldeményekért nem szavatol, csak a feladó veszélyére vehető fel.
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
— Külfölddel csomag és érték levélforgalom felvétele. Folyó évi december hó 1-ével a csomag és értéklevél forgalmat Ausztriával, Németországgal, Svájcczal, Luxem1" urggal, Németalfölddel, Dániával, Svédországgal és Norvégiával valamint ugyanezen időtől kezdve a csomagforgalmat Finnországgal a magyar posta felveszi. Külföldre szóló csomagokhoz szürke szinü árunyilatkozatot és 2. drb. árubevallás is szükséges. Külföldre menő értéklevelekben ezentúl közlemények is elhelyezhetők, azonban nyitva adandók fel. További intézkedésig kölföldre ékszerek, drágaságok, arany és ezüstnemüek, vertpénz, bankjegyek, értékpapírok általában mingen érték kiszállítása tilos. Azonban le nem bélyegzett korona értékű bankjegyek 300 összegig, továbbá számlák, nyugták s tulajdonképeni értéket nem képviselő okmányok engedély nélkül kiszállíthatók. Kiviteli tilalom alá eső tárgyak kiszállításához a pénzügyminiszter engedélye szühséges.
— A románok folytatják rablásaikat. A románok egy Jbudapesti jelentés szerint a tiszántulról sehogy sem akarnak kivonulni, hanem folyton halasztást kérnek s ezen idő alatt mindent kirabolnak. Rengeteg vágómarhát, se\'rtéat és gazdasági szerszámot hurcolnak el, azonkívül sok hadisarcot vetnek ki egyes helyekre. Állítólag fenyegetésekkel és mészárlások ígérgetésével gyakorolnak pressziót a kétségbeesett lakósságra, hogy a kirablas ellen semmi módon védekezni ne merjenek.
Magyar Testvérek! Keresztény Diákok!
Üdvözlünk titeket vidéki diákok. Qd-vözlQnk mi, akik Pest szennyes áradatában állunk őrt a magyar és keresztény eszme szolgálatában. A harc, amelyet vivunk a magyar faj létharca; küzdelmünkben, mely elkeseredett, elszigetelten meg nem állha-akarástok. Helyzetünk, melyben vagyunk, tunk, csak ugy, ha velünk marad véreink feltámadása után siró vágya s a ti szinte minden emberi mértéket meghaladó erőt kiván. Erőnk alig elégséges a mindennapi áskálódások és támadások kivédésére. Nyugodt szervezkedés meglévő irányelveink keretekben öntése emberfeletti akadályokba ütköeik, ugy, hogy hálát adhatunk Istenünknek azért is ami van: a megmaradás utáni vágyért és az eredménybe vetett hitért. Kérünk benneteket, akik könnyebb helyzetben vagytok, ne csüggedjetek I Merítsetek erőt a meggyőződésből, a tisztaság utánni vágyból és ne hagyjátok el őrhelyeiteket, ahová a Magyarok Istene állított.
Helyzetünk miatt ez alkalommal szinte csak kérni tudunk tőletek. Részleies programmal nem tudunk szolgálni nektek; legyen elég, amit most adhatunk, elvi álláspontunk és hit, hogy győzni fog!
A magyar faj élni akarása az, ami áthatja most az ország szivének minden »cnt dobbanását. Az elnyomott, a kijátszott magyar faj jajkiáltása az, ami telesírja völgyeit. A bosszúért lihegő felébredés vad vihara az, ami rázza, egyre rázza a tiprott magyar lelkeket s a tapasztalás biztos felismerése az, hogy ez a feltámadt orkán a zsidófajra ront. Arra a fajra, amely faji öntudatában és faji fanatizmusával rombolt, rontott bennünket mindenütt csakhogy
elérje célját felépítve a zsidó messiási-váradalom országát jajgató romjaink felett. Azt hitte eljött az idő terve megvalósítására, célja elérésére. Röhögő dühhel vetette magát a magyar népre. Letiport mindent, ami múltja volt a fajnak. Cinikus röhögéssel rúgta fel oltárainkat, fanatikus rángás-sal verte földhöz és köpte le mindazt ami szent volt előttünk. Előre elkészített terv alapján lettek meg azok, amik megtörténtek. Ez a terv nem a mai zsidóságnak agyában fogamzott meg, ez csak végrehajtotta azt, ami megmaradt atyái váltásából s amint dolgozott s dolgozik a világ zsidósága Krisztus halála óta szüntelen. Ez a harc a mi szemeink előtt játszódott le a keresztény és zsidó messiási hitben előállott világfelfogás hatalmas összeütközése. Az a gaztett, amit elkövetett a zsidófaj a magyar népen, a keresztény gondolkozású magyar faj keresztrefeszitése. Az a röhögés, mit hallhat most is a^, akinek füle van, a kereszt körül diadalmasan kacagó zsidó fajé.
„Elvégeztetett/" A dárda szivünkbe döfve, de mi látjuk, hogy csodák történtek-A lomha föld megindul, a szivek felszakadnak és árad belőle a szent vér, az élni-akarás. A dárda nyomán fakadt vér elönti a megnyílt sziveket és vad dobbanással lüktet, ébred a nép. Apostolok járják be a főidet prófétának és megszentelt hittel figyel a nép. Legendás időket élünk a mult képei visszajárnak; minden olyan, mintha mi sem történt volna Krisztus kereszthalála óta. Csak tán nagyobb lett a kereszt és Krisztus helyett rajta keresztrefeszitett népek függnek.
Ki tette akkor és ki tette most ? Az kinek meg kellett tenni ezt azért, hogy az eszme, hogy Krisztus örökké élhessen.
Halál volt az, mely életet adott; halál volt az is, mely után csak teljesebb élet, hatalmasabb magyar faj jöhet.
Higyjétek ezt, mert láttatok, mert tanúi voltatok az eseményeknek. Higyjétek ezt erős öntudattal, tiszta megismeréssel és ne hagyjátok, hogy ez az ország ismét a hazugságok ország? legyen.
Hogy az eszme győzhessen, apostolokká kell lennünk is, a magyar nép apostolaivá. Nagy munka az, amit el kell végeznünk, hit nélkül azt el nem végezhetjük. Öröm hir kell mindenkinek a sötét gyászban, a feltámadást, hogy hirdethessük akkor, ha magunkban sem él a hit. Nehéz munka ez, de ha hit van, gyermekjáték az egész. Építenünk kell hittel, megalkotni a magyar faj erős várát.
Építenünk kell magyar lelket, hogy Öntudatos fajiságukat megtarthassák és az utódoknak át is adhassák a tapasztalás nagy -igazságait. Ez a munka, nem más, mint nevelési Láthatjátok mit kell tenni a kereszténi/ magyar diákságnak : nem szabad néenünk sem jobbra sem balra, hanem világos látással alkotni, felépíteni köreinkben a magyarság biztos várait annak tudatában, hogy a nemzet élő, öntudatos lelke, legnemesebb szerve, gondolkodása mi vagyunk: büszke, felébredt, halálunkig hazánkért dolgozni tudó magyar diákok.
Várainkat a felvilágosított, öntudatos keresztény magyar lelkekből fogja felépíteni. Az a szervünk, amely az Öntudatos magyar lelkeket Összetartja és életük minden mozzanatát lépésről-lépésre ellenőrizze a „Bajtársi közösség" legyen.
Egységes mintát dolgoztunk ki, mert ez a szerv a helyi vjszonyok miatt, leifogásunk szerint, csak keveset változhat. Tekintettel a jelenlegi heves harcokra lét vagy nem nagy kérdésére, amely a zsidósággal szemben ép a mai napokban játszódik le, nem fordíthatunk kellő figyelmet és erélyt e szándékunkra. így megérthetitek azt az örömünket, mely átjár bennünket akkor, amidőn ti kerestek fel bennünket Pest piszkában vergődőket. Felhívunk benneteket, lépjetek állandó kapcsolatba velünk és forduljatok hozzánk mindenkor szeretettel. Hozzátok nekünk egész nagy magyarság-tokat, hogy felfrissülve üdébbekké, biza-kodóbbakká válna, nagyobb eredménnyel vívhassuk meg harcainkat mi, kiket ami Istenünk a haza szivében helyezett el.
Kérünk adjatok át a felrepülő, vergődve emelkedő „Turul" üdvözletét csoportokban lévő összes főiskoláinknak és jétek fel őket arra, hogy legyenek rajta a velünk való kapcsolat megteremtésén. Tömörüljünk a magyar „Turul" szárnyai alatt, hogy magunk is nagyokká válva büszké szárnycsapásokkal szállhassunk a magyar faj jövő nagyságának kéklő ege felé.
Kisérje munkátokat eredmény. Szálljon lelketekbe hit és a hit győzni fog l! I Ha hitetek kevés volna, kérjétek mennyei atyátokat és ő erőssé tesz benneteket!
A „Tarul" diákszövetség előkészítő-bizottsága nevében :
Toros Sándor, elnök.
Színház és művészét.
Heti műaor:
Kedd : Lili bárónő. Szerda: Si/bill. Csütörtök: „
Péntek : Mikor az asszony ideges.
Szombat: Tul a nagy krivánon,
Vasárnap: „
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
A mai előadás. Ma megy a szinpa don negyedszer a Lili bárónő Zombory Ilonka és Érckövy művészi foxtrottjával, a Lili bárónőnek történeti múltja van a tár sulat műsorában. Ez volt az a darab, mely az összesek közül először eredményezett telt házat és mindahárom eddigi előadásra már napokkal előre elkeltek az összes jegyek. Az ilyen darabnak nincs szüksége ajánló sorokra.
A Slblllbea mutatkoznak be szerdán az njjonan szerződtetett kiváló művészek : Bogár Gizi és Göndör. Ez magyarázza meg, hogy a rendkívül mulatsagos és gyönyörű zenéjü operett iránt még ritkán tapasztalt óriási érdeklődés nyilvánult meg. A táncokat, melyek mind szenzációsnak ígérkeznek, Zombory Ilonka tanitja be. Élénk ér deklődéssel és kíváncsisággal várjuk a kitűnő művészek ; i i; i» i :
A „Világ" nagymozgóban csak ma kedden egy napon kerül filmre a „Szerelem hiénái" cimü 5 felvonásos kulturdráma, melyet az Appolo minden alkalommal zsúfolt ház előtt adott elő a főváros közönségének.
Sxerelem vására cimü nagyhatású drámát mutntja be az Uránia. Csoda szép olasz film, melyben a főszerepet Marói Bo-nafd és Leda Gys játszák. Leda Gys a hires művésznő 40 toalettben jelenik meg. Marió Bonard a „Sátán" híres főszereplője E kép Budapesten óriási hatást ért el.
4
Zala) Kftilöny
1919. december 9.
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek, tudományos és népirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek.
Rózavölgyi karácsonyi album
2u(l * már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
FIGYELEM!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
Sugár-ut 2. »z. alatt
termény és élelmiszer-
üzletet nyitottam. Raktáron vannak az összes piaci cikkek. Gyümölcs- é« főzelékfélék eladása ügy nagybaj, mint kicsinyben. A nagyérdemű közönség f szives pártfogását kéri
Özv.
Krisch Mátya^né
VILÁG
nagyniozuó szinháx :: Szarvas-szálloda, >:
Mn kiíddrn, derember 9-én.
A szerelem hiénái.
5 felvonásban és egy előjátékban. Kultur-dráma a „Leánykereskedeleméből. És a kísérő műsor.
I\'lőadiisok kezdete r llétkiixnapokon <1 é* H órakor Vusár- ós ünnepnapokon 5, fel 7 és K órakor.
Nagykanizsa v. rendőrkapitányi hivatalától!
v. rendörkapitányi hivatalától.
50/1919 Eln. széni.
Tárgy: Idegen honosok bejelentése
Hirdetmény.
A magyar belügy m in iszt. 1656/1919. res. számú rendelete alapján felhívom az összes háztulajdonosokat és szállásadókat, hogy minden külföldi honosságú egyént, aki akár ingyen, akár ellenérték fejében állandóan/ vagy ideiglenesen bérlőként, vagy rokonság, vagy szolgálati, vagy munkásasszony cimén, vagy bárminő más cimen részesül szállásban, ezen hirdetmény megjelenésétől számított 48 órán belül bejelentsék, illetve náluk megszálló idegen honosságú egyénekkel együtt ugyanezen határidő alatt hivatalomban jelentkezzenek.
A szállásadó tartozik a bejelentési lapók igazoló szelvényeit a jelentkező idegen honos pedig az összes személyi és vagyoni adatait (származási adatok, u. m. név, vallás, születési hely és idő, foglalkozás, családi állapot, itt tartózkodási tartama, célja, stb.) igazoló okmányokat magával hozni.
Az a szállásadó és idegen honos, aki a bejelentést szándékosan elmulasztja, vagy szándékosan hamis adatókat jelent be, nemcsak hogy a törvényben meghatározott maximális büntetéssel fog büntettetni, hsnem mint megbízhatatlan egyén a fenthivatkozott rendelet értelmében, internáltatni fog.
Nagykanizsa, 1919 december 7.
Beusterien, s. k.
Iwtárrendörségi tanáosos hivatalvezető.
Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban
9471—1919.,\'Kzg. szám.
Tárgy: Hasított körmű állatok lel hajtásának engedélyezése
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Nagykanizsa város területén tartandó hetl-és országos vásárokon hasított körmű állatok f. évi december hó 10-től
kezdődóleg újból felhajthatók.
Nagykanizsa, 1919. december 8.
Beuaterien a. k.
f£ár Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések* Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet! - Első beszerzési forrás I --
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
IC Kérem a cimre ügyelni!
Butoreladás. Két ágy matraccal és több jókarbau lévő bútor eladó Csányi Lászlóutca 13/a szám alatt. Érdeklődni lehet naponta d. u. 1—4-ig ugyanott 27a—j
tforoeftnlf a város bármely részében HÖI OOUIIIt 2 szoba konyhás lakást, lehetőleg kerttel, esetleg egész házat bérelnénk. Továbbá 1—2 bútorozott szobát. Szives megkeresést kér a nagykanizsai „Hangya\'* kirendeltség. Postafiók 46.
URANIA
mozgókép-palota
Roxgónyi-utcn 4. m.
Kedden és szerdán, dec. 9-én és 10-én. Szenzációs olasz bemutató!
Szerelem vására.
Dráma 5 felvonásban. , Főszereplők : Mario Bonard és Leda Gys.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor. -
Karácsonyi vásár.
.. Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak..

Képeskönyvek, ifjúsági iratok, Diszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, I divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Karácsonyfadíszek, gyermek^ átókok.
Legfinomabb bőráruk 1
pénztárcák, erszények, retikülök, manlcurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, szivar- éa cigarettatárcák.
Diszlevélpapirok
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyuk,
„Moha" főzöszekrónyek.
Fényképezőgépek, harmonikák hegedűk,
vonók-, hurok, cgyébb alkatrészek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajz-" szerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi müvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblámpa-
elem és körte.
öngyújtó.
0 0
FISCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA
^„Sffi Városház-palota sarok
ooooooaaaooo ooooooaaoao
Nyomatott a laptulajdonoiio* Zalai és Gyarmati nyomdal míilntóaetében
1.1
581lt éTfoly,\'°-_N.yyk.aim, 1919. december 10. Szerda._209.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sx«rl(C«zt<Wg é< kiadóhivatal: Ffl-ut 13. . Interurbán •(•lefon US. _
Megjelenik mindig kora reggel.
l\'tfaxorkeixtő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
l\'elelűaaKcrkcitstrt : DOUPOWAJÓZSEF
Elűflzetéil árak:
Egc.i évre 1S6 K. Hlévre 7« K. óvre K. KKy hór. 13 K. Kgyí* Mim 00 f.
Táviratok és telefonjelentések.
Heinrich ki akart lépni a kabinetből.
Budapest, december 9. A kormány tagjai ma délután a miniszterelnöki palotában minisztertanácsraj gyűltek össze, melyen sokorópátkai Szabó kivételével az ösz-szes miniszterek résztvettek. Napirend előtt Heinrich kereskedelemügyi miniszter kért felszólalási engedélyt. Felszólalásában bejelentette, hogy ama barátaival együtt, akikkel előbb a Magyar Polgári Pártot alakította meg kilépett az Országos Nemzeti Pártból. Ezért indokoltnak tartja, hogy a miniszteri tárcáról is lemondjon, annál-iMnkább mert ugy hiszi, hogy ez kötelessége akkor, amikor kiválik abhól a pártból, amelynek képviseletében a kormány-l an helyet foglal. Ezzel szemben a minisztertanács azt az álláspontot foglalta el, hogy a miniszterek egyénenkint is vállalta tárcájukat a választásokig. A pártokban történő esetleges kisebb eltorlódások és változások nem vonhatnak maguk után semmi esetre sem ilyen kiválásokat. A mi-nisztetanács semmi szükségét nem látja ennak, hogy Heinrich távozzék, sőt nagy súlyt helyez helyénmaradására. Heinrich válaszában megköszönte a belé helyezett bizalmat és lemondását visszavonta. Kijelentette, hogy magát a Nemzeti Középpárt részéről a kabinetben helyet foglaló tagnak tekinti.
A folyóügyek elintézésén kivül a minisztertanács foglalkozott a vasárnapi zavargásokkal és megállapította, hogy „Az Est"-nél és a „Népszaváénál történt rombolások ügyében sürgős és szigorú vizsgálat lefolytatását tartja szükségesnek.
Szeged kiürítése.
Budaoest, december 6. Tournadre tábornok, Szeged katonai parancsnoka legutóbb azt a kijelentést tette, hogy a franciák megteszik az előkészületeket Szeged kiürítésére. Kijelentette továbbá, hogy nincs semmi hivatalos értesülése ugyan arra nézve, hogy a szerbek kivonulnak a Tisza —Maros közéről, de minden jel azt bizonyítja, hogy ez a legrövidebb időn belül meg fog történni. A szerb parancsnokság ugyanis zsákmánybizottságokat alakit, melyek egy része már meg is kezdte működését. Ez a legbiztosabb jele annak, hogy a megszállás hamarosan véget ér.
Pénteken lesz ítélet a terroristák ügyében.
Budapest, december 9. A terroristák ügyében ma délelőtt 11 . órára befejezte munkáját a védelem és sor került a vádlottak személyes védekezésére. Elsőnek Cserny szólalt fel. Kijelentette, hogy az ügyésznek az a vádja, hogy ő volt az eleven felbujtás, nem állja m\'feg helyét. Az emberek — mondotta —■ mindig készen álltak a gyilkolásra. A Berend és Madarász ügyben a hangulat volt a felbujtó. Ferryék kivégzése Bonyhádinak volt a magánakciója. Stei-ger sirva mondotta el. hogy ö kényszerűségből állt be terroristának, mert nem tudta máskép eltartani szüleit és testvéjeit. Neumajer sirva könyörög életéért. Ezután az elnök bejelenti, hogy miután az ítélet összeállítása sok időt fog igénybe venni, ónnak kihirdetésére va|ószinüleg csak pénteken déU-előtt karülhet sor.
Az oroszok békiUési szándékai.
Moszkva, december 9. Lenin indítványára a szovjetkormány elfogadott egy határozati javaslatot, mely felhívja az antantot, hogy azonnal kezdje meg a béketárgyalásokat Oroszországgal. A kormány megbízta a külügyi népbiztost, hogy tegye meg eZirányban a szükséges lépéseket. Trockij jelentést tett a katonai helyzetről és kijelentette, hogy már közeledik a béke végleges megkötésének ideje.
Akció a cseh megszállás ellen.
Budapest, december 9. A cseh megszállás alatt sínylődő magyarság ligájának végrehajtó-bizottsága ma felkereste Kutka-falvy államtitkárt és arra kérte, hogy az elnyomott magyarság jajkiáltásait juttassa el a békekonferencia elé. Kutkafalvy államtitkár a küldöttséget Bandholz amerikai tábornok elé vezette, hol a végrehajtóbizottság írásban adta elő panaszait. Nevezetesen, hogy a hivatalos nyelv a tiszta magyarvidékeken is cseh és tót. A tisztviselőket, akik a hűségesküt megtagadják tömegesen kiutasítják. Betiltják a magyar istentiszteletet. A magyar cimert és a magyarság lelkével egybeforrott nyilvános szobrokat ledöntik és meggyalázzák. Kíméletlen rek-virálásokkal elhordják a magyarság élelmi-készleteinek nagyrészét. A népszámlálás során meghamisítják a magyarság népességi adatait. Komárom cseh parancsnoka kiáltványt adott ki, amelyben tudtul adja, hogy ha a magyarság meg mer mozdulni, akkor nehéztüzérséggel porrá löveti a szintiszta magyar várost. A magyar lapokat kimélet-lenül üldözik, minek következtében a leg-
több magyar lap be is szüntette működését. Kutkafalvy államtitkár a cseh magszállás alatt sinylődő kétmillió magysr nevében kijelentette, hogy ha ezek az állapotok rövidesen meg nem változnak, a magyarság türelme hamarosan/el fog fogyni. Bandholz tábornok az, államtitkár előterjesztéseit a legnagyobb jóakarattal fogadta és kijelentette, hogy a cseh megszállás alatt sinylődő magyarság nevében előterjesztett kéreimet a legrövidebb időn belül a békekonferencia elé fogja juttatni.
A szocialista miniszter a rombolásokról.
Budapest, december 9. A mai minisztertanácson Peyer szocialista miniszter több mint egy óra hosszat tartó előadásban ismertette a „Népszaváénál történt rombolást, sok részletében erősen túlozva benne. Előterjesztett cgy memorandumot, mely a munkásság (?) követeléseit foglalja magában. A memorandum hat pontból áll: 1. A fővárosi és vidéki karhatalmi alakulatok • mint önálló . csapatok raengszüntetendí)k.
2. A szabadságjog intézményes biztatása.
3. Politikai jellegű „üldözések44 és féíekeze^i izgatások letörése, osztály és felekezet elleni izgatások büntetőtőrvénykönyv szerint való büntetése. 4. A sajtócenzura ellen feleb-bezési fórum felállítása. 5. A vasárnapi rombolások értelmi szerzőinek megbüntetése. 6. A karhatalom megjelenése után Okozott károk megtérítése. Kijelenti, hogy az eddigi nyomozások eredménye nem kielégítő, mert letartóztattak ugyan több mint 40 embert, de az igazi tettesek elmenekültek. Kéri a szigorú nyomozás elrendelését. Huszár miniszterelnök a maga részéről szintén szükségesnek tartja a megtorlást és erélyes rendszabályok életbeléptetését, hogy a vasárnapihoz hasonló esetek ne ismétlődhessenek Egyébként a minisztertanács érdemlegesen nem foglalkozott az üggyel, mert Horthy nem volt jelen, már pedig az ő távollétében a nemzeti hadsereggel és karhatalommal összefüggő ügyeket nem tárgyalnak.
Választási mozgalmak a Duna -Tisza közén.
Budapest, december 9. A választasi mozgalmak megkezdődtek Csongrádmegyében is. A megye székhelyén. Hódmezővásárhely első kerületében Friedrich hadügyminisztert akarják felléptetni. Friedrich kijelentette, hogy a jelölést elfogadja.
A Move estélye. Már mennek a meghivók a családokhoz a tisztikar által szombaton rendezendő Move estélyre. A próbák után Ítélve szenzációs sikerű lesz. Ezennel felhívjuk a közönség figyelmét, hogy kezdete este fél 8 órakor lesz.
2
Zalai Kózlóny
1919. december 10.
jegyezzünk!
Mult hó 16-án tartottu alakuló gyűlését az "ébredő Magyarok Egyesülete által kezdeményezett, fogyasztási és értékesítő szövetkezet, melynek az elfogadott alapszabályok szerint célja, hogy a szövetkezet összes kötelezettségeiért a jegyzett üzletrósz kétszeres értékig szavatosságot vállaló tagjait és hozzátartozóit olcsó és jóminő-ségü háztartási és gazdasági cikkekkel ellása és termékeik eladását közvetítse.
A szövetkezet, mmt a Hangya a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és értékesítő szövetkezete tagja, ezzel szerves ösz-szeköttetésben áll. Ezáltal biztosítva van a zövetkszet részérc mindazon előny, aminek megszerzése egyébként csak nagy anyagi álldozatokkal volna elérhető.
Küztudomásu ugyanis, hogy a Hangya 25 évi fennállása alatt oly hatalmas intézménnyé fejlődött, hogy most már a kötelékébe tartozó szövetkezeteknek hamisítatlan jó minőségű árucikkekét képes szállítani s mivel ezeket első forrásból szerzi be, a jelenleg gomba módra felszaporodott lánckereskedők mellőzésével az árukhoz a tagok tetemesen olcsóbb á^on is juthatnak.
Ép ez okból mindenkinek, aki a maga és családja anyagi helyzetének javulását tartja szem előtt, — saját érdeke, hogy a megalakult nagykanizsai Hangya fogyasztási értékesítő szövetkezetbe tagul belépjen.
Ugyanis nem elégséges, ha a szövetkezet megszerezte a Hangya-központtal való szövetkezés által részére nyújtandó előnyöket. Ezeket az előnyöket csak akkor lehet helyeden és okszerűen kihasználni, ha \' minél több tagja van a szövetkezetnek, mert a szövetkezeteknél nem csupán a tagok átlal jegyzett üzletrész tőke nagysága, hanem a szövetkezeti tagok összessége adja meg azt az inponáló erőt, amely képes minden akadályt leküzdeni. A tömeges jegyzéssel lesz biztosítva az az össze-tartozóság, amelyre különösen a mostani nehéz időkben annyira szükség van. Meg kell gondolnia minden igazi keresztény embernek, hogy a jelenlegi válságos időket nem üres jelszavak folytonos hangoztatásával kell kihasználni, hanem végre is a tettek mezejére kell lépni. Nem elégséges, ha a gyűléseken elhangzott beszédek által felbuzdulva ott éljenezünk, kell, hogy tettekkel is megtudjuk és megakarjuk mutatni, hogy segíteni akarunk magunkon és egymáson. Azon csekély anyagi áldozat, ami az üzletrészjegyzéssel jár, nem vész kárba, amennyiben az alapszabályok értei-mébeq a tiszta .nyereségből a tartalék alap javára levonandó 25% után fennmaradó 75%-ból 5% osztalékul fizetendő, — ezen •/o levonás után maradó nyereség fele a tagok között vásárlásaik arányában osztandó fölösleg fordítható valamily jótékony célra.
Azt tartja a közmondás: „minden kezdet nehéz." — jMi is megvagyunk róla győződve, hogy sok akadályt kell leküzdenünk, azonban erős a reményünk, hogy közös erővel lankadatlan buzgalommal elfogjuk érni kitűzött célunkat. Célunk pedig az, hogy minél előbb a tagok. rendelkezésért: álljanak mindazon árucikkek, amikre legégetőbb szükségünk van. Ékben nagy
segítségünkre lesz a Hangya központnak nagykanizsai kirendeltsége, mely a Nagykanizsán létesiténdő kesületi raktárából fogja az itteni vidéki szövetkezeteket egyes cikkekkel ellátni. Tudomásunk van arról, hogy 30 vasúti kocsi fűszer és egyéb háztartás! áru fog legközelebb Nagykanizsára útnak indíttatni, — a rövidáruk s ruhane-müek kocsikba berakása pedig most van folyamatban. Hogy minő előny származik abból, hogy a szövetkezet az árucikkeket a helybeli kerületi áruraktárból, szerezheti be, nem is szükséges külön hangsúlyozni.
Igyekezzék tehát mindenki, akinek eddig nem állott módjában, tehetségéhez mérten megfelelő számú részvény jegyzésével a szövetkezetbe tagul belépni.
Szövetkezeti tag lehet minden keresztény egyén, vagy jogi személy, aki belépési szándékát a szövetkezet egyik igazgatójánál írásban bejelenti, illetve a tagsági törzskönyvbe való bejegyzése által magát legalább egy üzletrész (100 korona) és 10 korona belépési díj befizetésére kötelezi.
Tagul lehet jelentkezni a Keresztény Otthonban is d. u, 2—3 óra köpött, dé—
A magyar ipar végveszedelme
Életbevágóan fontos, hogy a külföld a legpontosabban, adatszerűen ismerje Magyarország tervezett földarabolásának várható következményeit, mielőtt a békeokmányok aláírására kerülne a sor. A jövővel való számolásnak ezt a munkáját végezte el gazdasági s föfeg ipari szempontból a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, melynek a béketárgyalásokon leendő felhasználásra készített nagyterje-delmü claboratuma semmi kétséget sem hagy fent ae iránt, hogy a demarkációs vonalaknak országhatárrá való nyilvánítása esetén hazánk egész gazdasága megrendül, iparunk pedig a teljes megsemmisülésnek néz elébe. A lakósság lélekszáma husz egész, nyolctized millióról hét egész huszonöttized millióra zsugorodik. Amig az őstermeléssel foglalkozók arányszáma majdnem tíz százalékkal csökken, a bányászattal, iparral és keresked elemmel foglalkozóké jelentékenyen nagyobb lesz. De miből él meg a lakósságnak ez a nagy csoportja, ha az ipari termelés teljesen összeroppan. Az ipari összeomlás az eldarabolás után számos okból következik logikai bizonyossággal. Egyik főok a mezőgazdasági helyzet súlyos válságba jutása. Hijján leszünk a legfontosabb nyersanyagoknak s ennek következtében számos iparágunk sorvad el, vagy kénytelen óriási nehézségekkel küz-ködni. Zab, tengeri, burgonya és répatermő vidékeink jórészének elvesztésével, a magunk zsir és cukorszükségletét is csak féKg-meddig tudjuk kielégíteni. Állattenyésztésünk sem lesz fenntartható, annál kevésbé állhatjuk a versenyt például a nagyon fejlett cseh cukoriparral, Kendertermésünk és juhállományunk egyaránt egytized részére olvadnak az eddigieknek s ennek folytán egész textiliparunk a ,legelemibb hazai szükségleteket sem lesz képes fedezni. Az ipari összeomlásnak másik oka lesz a gyárjellegü vállalatok és üzemeknek az elvesztése. Elvesznek speciális üzemeink, celulozegyáraink. Csaknem tel-
jesen megszűnik üveg és papíriparunk. A harmadik tényezője a pusztulásnak az, hogy szénbányáink legértékesebbjeivel együtt- minden többi energiaforrásunk is veszendőbe megy, úgymint a földgáz a vizierők és az erdőségeik. Szenünk sem tartana tovább 60—65 esztendőnél. Továbbá válságokozó körülmény az, hogy azok a gyáraink, amelyek megmaradnak, a nyersanyag és energia hiánnyal birkózva, a románoktól leszerelve, munkaépületeiktől megfosztva már alig életképesek. Mindezekhez járul, hogy a kommunizmus vakmerő kisérlétei a legtöbb vállalatot óriási bankhitelekkel terheltek meg, majdnem a csőd szélére juttattak. Szomszédaink területi igényeinek kielégítése tehát egész ipari életünket végveszedelembe sodorja s ezzel nemcsak a lakósságnak számra nézve is igen jelentékeny ipartüző része veszíti el kenyerét, hanom egész gazdasági életünk is megfosztatik a fejlődés lehetőségétől a ezáltal a nyomorúság előbb elnyel minket s azután tovább terjed Európába.
HIBEE.
A „ZALA"_
szivettépŐen szomorú jeremiádokban siratja cl édes testvérbátyait és méltó fegyvertársait, a „Népszavát" és „Az Estet." Igazán könnyekig megható az a nemes és őszinte részvét, mely a „Zalá-" nak ezúttal túlontúl sok humanizmustól csepegő hasábjain keresztül az emberi lelkek legmélyéig tör utat magának. Hiába, mégis c&ak szép és magasztos dolog az örök emberi jogok védelméért ily önzetlenül sikraszállani . . . De bocsánat, kedves „Zalai" Nem mondaná meg, hogy kerek tíz hónappal ezelőtt mért nem érzett magában ennyi történeti hivatást u mostanihoz hasonló atrocitások megbélyegzésére ? Nem mondaná meg, hogy annakidején mért vette „bizonyos megnyugvással" tudomásul az „Apostol-" nyomda szétrombolását és nyomda felett: lakó 37 keresztény diákgyereknek formá lis kirablását? Miért nem kiáltott vétót akkor isi Csodálatos, de nem tette. Sőt a nála panaszt emelő két kifosztott diákot azzal, az ő feltétlen humanitását bi-7C nyitó megjegyzéssel bocsájtotta el, hogy nem veheti pártfogásába azokat, akik je zsuiták neveltjei.
így bizony kedvés „ZaK" Kár les/, annyira adni a színtiszta becsületest, mert úgysem hisszük el.
No, de hogy el ne bízzák nagyon magukat, az önök történetéből is adunk egy kis Ízelítőt. ^
A zalamegyei szocialista pártnak hivu-talos lapja a „Népakarat" volt, amely hetenként kétszer jelent meg. Talán üzletileg károsan érintette ez önöket, avagy a szokásuk szerint átvéttek az akkor nagyon is divatos szocializmus zsidóságot megmentő eszméit, mert Csillag laptulajdonos és főmunkatárs Tóth Zoltán felelős szerkesztő társaságában felrándult Budapestre, hogy minden áron keresztül vigye, ho_gy a „Népakarat" helyeit a „Zala" legyen a szocialisták zalamegyei hivatalos lapját
Feihivjuk a közönség figyelmét a december 16-án tartandó kamara-zeneestélyre!
1919. december 10
Zalai K 6 z I 6 n y
3
Akkor törték magukat, hogy a nemzetietlen felforgató irány szócsöve legyenek és ma pedig szeretnék a keresztény eszméket hirdetni ugyanazon asztal mellől, ugyanazon tolszárral. Az eszméket az a tolszár épp ugy változtatja, mint ahogy a rossz tollat szokták belőle kicserélni.
Amig Csillag és Tóth urak fenn tárgyaltak Pesten a szocialistákkal, az történt, hogy a kommunisták kerültek felül és megalakították a szocialista-kommunista pártot. Addig-addig kilincseitek, amig azután meghallgatták ők«t. Boldogan siettek március 23-án vissza és a fenn ki-kunyermált rttcgállapodással elmentek. Schneffhez, a direktórium elnökéhez. Hanem az már jobban ismerte a Zaláékat é.í nem akart nékik felülni. Hanem Csillag és Tóth érzelmeiktől sarkalva nem adták fel a reményt és Brónyai kegyes színe elé járultak. Emlékezünk nagyon jól, a március 24-én lefolytatott „Central"-beli tárgyalásaikra és tolakodásuknak meg is lett az annyira óhajtott eredménye, hogy két nap múlva, mint a megye lapja hirdethették az üdvösséget jelentő szocialista-kommunista eszméket.
Talán kellemetlenül érinti önöket ugye jó urak ez a kis visszaemlékezés, de még \'.udunk kellemetlenebbeket is. Azokra is szépen reákerül a sor várjanak türelemmel.
A közönséget pedig kérjük, hogy az újságokról alkotott véleményét ne a Zaláról alkossa meg magának, mert vannak olyanok is, amelyek mindvégig az egyenes utor. járnak.
A felhozott példával még reámutatunk arra, hogy a „Zala" cseppet sem pressió\' alatt szolgálta a kommunizmust kissé kibővített névvel, hanem Igenis jószántából, saját kértéből.
Kaméleon képpel közeledik az olvasókhoz s csak sajnálkozni tudunk azon, hogy akad keresztény magyar emberek aki, ily karakternélküli lapot még egyáltalán kézbe is vesz.
- A „Berlin" kávéházi verekedés részletei. Megemlékeztünk arról, hogy vasárnap a Berlin kávéházban véres verekedés volt. A fekete után egy asztaltársaság kártyázni kezdet. Vasvári önkéntes őrmester is odaült melléjük és csendesen kibicelt. A kártyázás közben Hoffman, nevéről mindenki sejtheti, hogy izraelita, Vasvárira támadt, őt becsületében sértette és a kardboitját gyalázta. Vasvári becsületét védve felugrott, amire Hoffmann revolvert akart rántani, majd széket kapott fel, amire Vasvári kardot rántva annak fejére vágott. Az eset többi részlete ismeretes már.
-r A külföldi állampolgárok jogviszonyai. A külügyminiszter 35478/1919. számú rendeletével hatályon kivül helyezte a proletárdiktatúra idején fennállott ama rendelkezést, hogy Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárok lakásaiban, kereskedelmi és ipari telepein hatósági eljárásnak csak az úgynevezett külügyi népbiztos hozzájárulásával és megbízottjának jelenlétében volt helye. Minthogy a^ jogrend és a törvények uralmának helyreálli-tása következtében ezek a rendelkezések hatálytalanoknak tekintendők, a Magyarország területén tartózkodó külföldi állampolgárok jogviszonyaira nézve ismét kizárólag a magyar törvények és törvényes rendeletek irányadók.
— Erdőfelttgyelőség Zalaeger-•Zegen. A m. földmivelésügyi miniszter az 1919. évi november hó 10-én 54.688. I*ÍZI n,0tt kc,t rendeletével Zalaegerszeg jWkhcIlycl állami erdőfelügyelőséget állított
,s ennek Bilovcszky Béla áll. főerdő-anacsost a zalaegerszegi állami erdőhiva-,a| \'önökét bízta meg.
— Adományok a nemzeti hadsereg ruházatára. A nemzeti hadsereg
ruházatára a következő eddigi adakozások nyugtáztatnak: dr. Győrffy Károly ügyvéd 300 K, Zweig Imre 1 ing, 1 kulacs, Hajdú Pálné 1 ing, 1 alsónadrág, Kondor Adolfné 1 ing, 1 gamásli, Madzag Istvánné 1 alsónadrág. Stern Gáborné 1 alsónadrág, 2 pár harisnya, Lányi László 1 zubbony. Amidőn hazafias célú adakozásukért a a nemes szivü adakozóknak a nemzeti hadsereg köszönetét nyilvánosságra juttatom, ezúton fölkérem Nagykanizsa és környékének hazafias érzésű közönségét, hogy, akik az adakozásban eddig még részt nem vettek, lehetőségük szerint ahhoz hozzájáruljanak. Pawlas alezredes, állomásparancsnok.
— Házasság. Boross Annus áll. tanítónő Csap és Dolmányos Ferenc betétszerkesztő telekkönyvvezető Sárvár, házasságot kötöttek.
— Megnyílt a távlróforgalom Európa legtöbb országában, sőt né-
\' hány tengerentúli államba is. A szódíj Ausztriába és Csehországba 20, Albániába 230, Belgiumba 110, Dániába 120, Franciaországba 100, Lengyelországba 110, Angliába 140, Hollandiába 100, Németországba 53, Olaszországban 130, Svájcba 50 fillér
— Huszonöt bot az árdrágítóknak. Az antant legfőbb gazdasági tanácsa brit delegációjának főnöke, aki állandóan figyelemmel kísérte fővárosunk élelmezési viszonyait, átirattal fordult a közélelmezésiminisztériumhoz, amelyben a magyar ár-drágitási törvényeknek a jelenlegi angol ós francia gyakorlat mintájára való reformá-lását ajánlja. Az átirat, amely részletcsen tárgyalja az árdrágitási visszaéléeek megállapítását, a bíráskodás módját és a kiszabandó büntetéseket az antant két legnagyobb államában fennálló rendszert fej-egeti, amely szerint az ottani árdrágitá-sokkai szemben járnak el. A magyar kormány megfontolás tárgyává teszi, hogy nálunk ugyanilyen rendszabályokkal igyekezzünk* a még mindig jobban és jobban elfajuló üzérkedést elnyomni. Angliában és Franciaországban az árdrágítás fogalma alá esik a szokásszerüen méltányos áraknál magasabb árakon való eladás, az áruk felhalmozása olyan célzattal, hogy az árak a fogyasztó rovására emelkedjenek, hasonlóképpen az áruk visszatartása az árak emelkedése céljából és a kereskedelmi szokásoktól eltérő nagyobb haszonra törekvő kereskedelem. Az árdrágítás ügyeivel egy végrehajtó-bizottság foglalkozik, amely egy hivatásos bíró elnöklete alatt két termelő, két kereskedő és két fogyasztó tagból áll. A bizottság csak a bűnöst, vagy nem bűnöst mondja ki, amig a büntetést a biró szabja ki, A büntetés szabadságvesztésből (nem pénzbirságból), továbbá az ügyben szerepelt minden pénz és áru elkobzásából, az iparenggdély elvesztéséből és az ítélet hírlapi közzétételéből áil. A szabadságvesztés büntetés fokozatosan növekedik és mig 1000 koronán aluli értéknél egyheti elzárást tesz ki, 10.000 koronán alul egy hónap, 10.000 koronán felül két hónaptól három évig terjedhető szabadságvesztést állapithat meg a biró. A büntetés kényszermunkával jár és kiszabását a járásbíróság hagyja jóvá. Harmadszori elmarasztalás esetén az árdrágítót huszonöt botbüntetéssel büntetik a kiszabott szabadságvesztés büntetésen felül.
Yillamoszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító körte kapható
Fisclel Fülöp Fiai árnlfóta
Nagykanizsán (Városház sarok). 264
Színház és művészet.*)
Heti műsor:
Szerda: Szybill.
Csütörtök: „
Péntek : Mikor az asszony ideges.
Szombat : Tul a nagy krivánon.
Vasárnap d. u.: Lili bárónő.
Vasárnap este: Tul a nagy Krivánon.
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Óriási sikert jósolunk a Sybill mai premierjéhez. Az összes előjelek arra mutatnak, hogy ma nem közönséges dicsőséget fognak aratni Heltaiék. Bogár Gizi és Göndör Józsi bemutatkozásának hire valósággal lázba hozta Kanizsa közönségét ugy, hogy már két nap óta szinte ostromolják a pénztárt előjegyzésekért.
Uj tagok a társulatnál. Legutóbbi számuunkban megírtuk, hogy Bogár Gizi, Göndör József, Halmágyi karmester és Szemlér Józsa énekesnő már meg is érkeztek Kanizsára. Most arról értesülünk, hogy a nevezetteken kivül még Puskás Ilona, Váry Böske és Mihály) Erzsi segédszinész-nők, továbbá Zsoldos Ernő apaszinész is a társulat tagja lettek. Az uj tagok még e hét folyumán fellépnek.
A „Hóhér kötelé"-ről fog beszélni egész Kanizsa, melyet a „Világ" nagy mozgó fog ma, szerdán bemutatni. Főszerepben az olasz tragika, Franceska Berteni, Olaszország legszebb mozidivája. Tekintettel az óriási érdeklődésre, jegyek két órakor a pénztárnál kaphatók.
\') Jókai Mór: Aranyember ro^ény alakban Umot
Twist Olivér: Dickcnutól ifjúsági kiadás.
A /vviirosi stinházak műsorának könyvtárit iulic.s sorozatban állandóan raktáron: Lilly bárimi, (trój KI-nalJö. Farsang Unitién- és ogyób ujabb zeneművek «on-gornru kaphatók
Pischd PiUtiji Pikünyv ós xúmoinakcroskcJcM:-hcn Nagykanizsán.
Szerkesztői Üzenetek.
Z. E. Helyben. A koronaérték hanyatlása feltartóznatatlanul tovább folyik. Zürichben tegnap a bécsi kifizetés 3\'40, a korona bankjegy pedig 3 75 centimes volt. Berlinben a bécsi és a budapesti kifizetés közötti különbözet az utóbbi javára már 375 márkára emelkedett 100 koronánként. Amsterdamban a bécsi deviza 1*72 holland forintra sülyedt 100 koronánként. A koronaérték \'hanyatlásával lépést tart a márkavaluta sülyedése is. Igy Zürichben a berlini deviza 11*50 frankra, Amsterdamban 5*60 holland forintra, Stockholmban 10*25 svéd koronára ment vissza 100 koronánként. A cseh lebélyegzésü korona Zürichben 975 centimessel jegyeztetik.
Butoreladás. Két ágy matraccal és több jókarbau. lévő bútor eladó Csányi Lászlóutca 13/a szám alatt. Érdeklődni lehet naponta d. u. 1—4-ig ugyanott 27\'o- t
Iforooíínlf a város bármely részében HDI Dolliin 2 szoba konyhás lakást, lehetőleg kerttel, esetleg egész házat bérelnénk. Továbbá 1—2 bútorozott szobát. Szives megkeresést kér a nagykanizsai „Hangya" kirendeltség. Postafiók 46.
Gép- ós gyorsirónő magyar-német, keresztény, előkelő intézetnél azonnal felvétetik előnyös fizetési feltételek mellett, írásbeli ajánlatát személyesen hozza el a
Egy sertésól és egy takaréktűzhely költözködés miatt eladó Kisfaludy utca 30. szám alatt. \' ;j0íí~«3j
Nyug. erdész, ki 40 évig egy uradalom ban önállóan működött, elfogad gyümöl csös\' setleg kis gazdaság, felügyeletét is. Tuda-o kozódni lehet a kiadóhivatalban.
4
l. a I a I Közlöny
1019. december 10.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas szálloda. ::
Srerdán és csütörtökön, dec. 10. és 11 -én. Franceska Bertinl felléptével
A hóhér kötele
Dráma 4 felvonásban.
Klöadások kcídetc: Hetkiitniipokon 1} és 8 urakor Vasár- és linnopnupokon H, 6, (cl 7 Ü órakor.
FIGYELEM!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy
\' Sugár-ut 2. az. alatt
termény és élelmiszer-
üzletet nyitottam. Raktáron vannak.az összes piaci \\ cikkek. Gyümölcs- és főzelékfélék eladása ugy nagyban, mint kicsinyben. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
özv.
Krisch Matyasne
Kérei
m a címre Ügyelni 1
URANIA
mozgókép-palota
Rozffonyi-utca hz.
Kedden és szerdán, dec. 9-én és 10-én. Szenzációs olasz bemutató!
Szerelem vására.
Dráma 5 felvonásban. Főszereplők : Mario Bonard és Leda Gys.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
K5T Bélyegzők!
gummíból is ércből, dátum és zsebbélyejjzők, festékpárnák és festékek. Véaéaekt Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, an\'"yJ* monogrammok\' készíttet nek. Kizárólag egyedUll .„kBzletl
- Elaő beazerzéal forriíal
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanlzaa, Erzsébet-tér 1. azrfm.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
!! Ifjúsági iratok!!
meséskőnyvek, tudományos és népirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek. Rózavölgyi karácsonyi album
2»fl már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
Eladó rétek.
A vásárállási düllőben 3200 négyszögöl, a sipa-dombi düílöban 2100 négyszögöl I. osztályú rét elaaó.
Bővebbet Fő-ut 10.1. em
Hirdetmény
A „Gazdasági önsegélyző Szövetkezet Nagykani-zsánu f. é. november hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlésében f. ^ december hó 31-ével való feloszlását kimondta, a felszámolókat megválasztotta és erről az illetékes törvényszéket értesitette.
A keresk. törv. 249. §-a értelmében a szövetkezet hitelezői követeléseiknek ezen hirdetmény harmadszori közzétételétől számított hat hó alatti érvényesítésére ezennel felhivatnak.
A szövetkezeti tagok eztittal figyelmeztetnek, hogy arneny-nyiben heti betéteikkel a záridőben hátralékban maradnak, ezek után az alapszabályszerü késedelmi dijak, ugyszinte a kölcsönök utáni hátralevő kamatok közgyűlési határozat folytán a felszámolók által terhükre iratnak s hogy az előállható veszteségért kötelezett üzletrészeik erejéig felelősek.
Kelt Nagykanizsán, 1919. évi december hó 6-án.
A Gazdasági Önsegélyző
Szövetkezet Igazgatósága.
JDDaODODDOOOODOOaa□□□□□□□□□DDD oaaaaaaaaaa o oooooaaaaoo
Karácsonyi vásár, |
.. Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak...
Képeskönyvek, ifjúsági iratok.
Diszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Karácsonyfadíszek, gy ermekj átékok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszények, retikülök, manlcurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, mx l-var- és cigarettatárcák.
Diszlevelpapirok
névjegyek, fényképkeretek, diaztárgyak,
„Moha" fözöszekrények.
-
Fényképezőgépek, harmonikák hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajzszerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi művészlapoküdv. kártya, já-j tékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblámpaelem és körte.
Öngyújtó.
FIGCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA $
Városház-palota sarok Q
könyv-, papir-, játékés diszmffáruházában
Nyomatott a. laptulajdonoao* • Zalai és Gyarmati nyomdai mtíintézetében
58-Ik évfolyam.
Nagykanhua. 1111 december 11. CsUtörtök.
710. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
_ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SiorkeMtfaÍK <5* kladáhivAtal; Pö-ut 13.
■ Interurban-lelcfon 113. . Megjelenik mindig kora röggel.
Pöaxerkeaztó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pelelőaazcrkesxtő : DOUPONA JÓZSEF
Előflzettsl árak:
Kgesa évre 156 K. Kótóvro 78 K. Nogywi-
óvro 3$ K. Egy hóra 13 K. ügyes sxAm 60 í.
Gondoljatok a hadseregre.
Telnek a napok, múlnak a hónapok. A magyar hadsereg egyre hivja fel hazánk jószívű fiait, hogy tehetségük szerint segéljék. Hej, régen I Földesuraink hadseregeket szereltek fel saját kényük-kedvük szerint határaik megvédésére. Más világot élünk most. Most szegény eldarabolt hazánk régi határait visszaállítani akaró hadseregünkkel nem igen törődnek. Nem akarják a hadsereg esdő kiáltásait meghallani. Az idő igen megváltoztatta az embereket, Szegény országunkat tönkretette a csúnya öt hónapos uralom, hadseregünket a novemberi forradalom egy nagyot mondani akaró embere, Linder. ő azt mondta, nem akarok katonát látni, de a viszonyod bebizonyították, hogy kell katonát látnunk. Igen, de raktárainkat kirabolták. Ami katonai volt az mindenkié lett s szegény katonáink rongyosan, könnyű ruhában állják meg helyeiket ahol kell. Igaz magyar hazafiak, ők az első hívásra jöttek rossz katona ruháikban. Dolgoznak éjjel-nappal.\' Reménykednek, hogy majd eljön az az idő, amikor nem fognak nélkülözni, hogy azok, akik tehetik, segítenek rajtuk. Kérjük mindazokat, kiknek módjukban van, segéljék a hadsereget. Mi mindent köszönettel fogadunk.
Igaz meghatottság fogott el bennünket a napokban, mikor Pastek Lajos birtokos, Zalaegerszeg polgára a hadsereg céljaira egy pár jó hámot adományozott. Parancsnokságunk hálás köszönetét fejezi ki a nemesszivü adakozóknak, bizva abban, hogy több ilyen jó hazafival találkozunk, aki bármit is a hadsereg céljaira adományoz-
A magyarok Istene fizessen meg adományaikért.
Zörgetünk, hogy meghallgassatok, kérünk benneteket, hogy adjatok.
A zalaxiármegyei katonai parancsnokság.
Tömeggyilkos bűnszövetkezet.
Berlin, december 10. Vérlázító tömeggyilkosságok fordultak elő Kecskemét környékén fekvő Korkován községben, ahol »-gy bűnszövetkezet alakult, amelyek sorrajárták a falukat, ahol embereket gyilkoltak meg, miután őket mindenükből kifosztották. E rémtettek hatása, alatt a .csendőrség körülzárta a falut és a gyilkosok közül sokat lefogtak, akik mindent bevallottak. A vallomások alapján a község határában 18 holttestet találtak meg. A nyomozás tovább folyik.
D\'Annunzió lázadástól fél
Men, december 10, Newyork—Herald értesülése aierint D\'Annunaó eiutaloft Ruméból, mert Kiadástól léi.
Táviratok és telefonjelentések.
A békekonferencia hirei.
Paris, december 10* Caanda román tábornok a francia külügyminisztériumban aláirta az osztrák és bolgár békeszerződést és kijelentette, hogy a legfelsőbb tanács összes kívánságait teljesíteni fogja. Az antant által kiküldött azon bizottság munkájában, amelynek feladata leend, hogy ösz-szeirják a románok által elszállított magyar dolgokat, Ők maguk is segítségül lesznek. A bízottság ezeii munkájának elkészültével a békeszeszerződés végső rendelkezését is meg lehet szövegezni, ugy, hogy amire Apponyi vezetése alatt a magyar békedelegáció megérkezik, azokat a kész békeszerződés várja. A románok jelenleg a Tisza vonalán állának, azonban visszavonulnak arra a vonalra, amit az antant a tavasszal jelölt ki számukra és, ezáltal a mng9&föVnák "kljefólt "terület felszabadul. Az ötös tanács tegnapi ülésén tudomásul vette a magyar kormány jegyzékét, amelyen válaszol az antantnak a békemegbizottak kiküldésére vonatkozó jegyzékére, amelyben kéri bizonyos megszállt területek kiürítését, továbbá a békedelegáció azon tagjainak szabadon bocsátását, akik jelenleg szerb s román fogságban vannak. A kérésnek helyt adtak.
Soós tábornok — hadügyi államtitkár.
Budapest, december 10. A mai minisztertanács Soós Károly tábornokot a hadügyminisztérium katonai államtitkárává, Knapp Aurél hadügy-miniszteri helyettes államtitkárt adminisztratív államtitkárrá nevezte] ki, Ferdinánd Gejza helyettes államtitkárnak pedig államtitkári cimet és jelleget adományozott.
Kohn Kerekes Árpiid és társainak tárgyalása.
Budapest, december 10. Valószínűleg szombaton kerül Kohn Kerekes Árpád és társai bünögyének trgyalása. Az ügyben 89 gyilkosság szerepel. Az elsőrendű vádlott, Kohn 25 éves, zsidó, vöröshadsercg-beli terrorista. Beismert 15 rendbeli gyilkosságot, mit Szamuelli felbujtására követett el. A második vádlott Szurc Károly 31 éves terrorista, ki 65 rendbeli gyikos-ság bűntettével van vádolva. Kovács Lajos terrorista ötrendbeli gyilkosság vádjával terhelten áll a biróság előtt.
Olasz -juvoszláv összeütközés.
Pár is, december 10. A jugoszláv békemegbizottak arról kapnak értesítést, hogy Szkutarinál a délfelé menetelő olasz csa-patbkat szerb komitácsik megtámadták és azokat visszavonulásra kényszerltették. Két óra harc után 4 D\'Annunzió Susak felől megerősítést küldött és a támadó szerbeket szétverték.
Windischgraetz herceg nem érkezett meg.
Budapest, dccemaer 10. Ma délre jelezte Windischgraetz herceg megérkeztét Berlinből repülőgépen. A fogadására megtettek minden előkészületet, azonban mindez id,;\'>g nem érkezett meg. Ujabb jelentése\': szerint holnap fog megjönni.
Pozsonyt vis sxakqgjuk,,
Bécs, december 10. Az esti lapoknak jelentik Prágából, hogy az ottani politikai körök aggodalommal, nézik Bcnes dr. párisi tartózkodását, amelynek az oka az, hogy az antant kedvező határmegállapitást tett a magyarokra nézve, ugy, {j*ogy Pozsony is újra a magyaroké lesz.
Megkezdődött a gyanús egyének internálása.
Budapest, december 10. A H. L. mai száma közli a belügyminiszternek rendeletét a gyanús vagy Káros magatartású külföldi egyének és hozzátartozóik rendőri felügyelet alá helyezéséről. Ugyanezt vonatkoztatja a rendelet az e tekintetben kifogás álá eső magyar honosokra is. Az őrizetbevétel joga vidéken a polgármestert, illetőleg az alispánt illeti meg. Az őrizetbevett egyéneknek vagyoni viszonyaik meg -állapitandók és alapos gyanú esetén vagyonuk elkobzandó. A nem magvar honos internált egyének lakása cirekvirálandó, a magyar honosok lakása azonban, valamint a náluk talált elsőrendű közszükségleti cikkek, felhalmozás esetének kivételével a család számára meghagyandók. Az internált egyénekről ujjlenyomatokat vesznek fo, és valamennyiüket megfelelő munkában fogják alkalmazni. Ellátásukkal járó költségeket saját ^vagyonukból és keresetükből kötelesek fedezni. A tegnapi nap folyamán az első két transzportot már el is indították a fővárosból Hajmáskérre. Mindegyik transzport 60 gyanús kommunistából állott. A vidékről is már mintegy 500 őnvfyert utaltak be ide.
Tirol Németországhoz csatlakozik.
Bécs, december 9. A voralbergi események megerősítették Tirolt ama korábbi elhatározásában, hogy Németausztriától elszakadva Németországhoz csatlakozzék.
2
Zalai Közlöny
Zala választó kerületei.
Zalának kilenc választó kerülete van :
I. Atsólendvai választókerület. Székhelye: Lenti. Alsóbesztercze, Alsóferencfalva, Alsólakos, Alsójendva, Alsószenienye, Bánuta, Bányavár, Bárhely, Békásd, Bclicza, Bocskaihegy, Bottorny^, Bördőcze, Csentevölgy, Cserföld, Csernecz, Csömödér, Csörnyeföld, Damása, Dékánfalva, Dobri, Dömefölde, Erdőhát, Felsőbesztercze, Felsőkirályfalva, Felsőlakos, Felsőszemcnye, Gosztola, Her-nyék, Hétház, Kányavár, Kapcza, Kerkaidlód, Kerkaszentmihály, Kerkaszentmihályfa, Ker-kaszentmiklós, Kerkateskánd, Kerkatófalu, Kiscsehi, Kislakos, Kispalina, Kissziget, Kót, Középbesztercze, Kristófalva, Kútfej, Lapány Lusztonya. Lendvadedes, Lendvahidvég, Lcndvahosszufalu, Lendvanyires, Lendva-ujfalu, Leníikápolna, Lentiszombathely, Lispe Lovászi, Máhomfa, Majorlak, Marócz, Mumor, Muragárdony, Murahely, Muramelencze, Muranyirád, Murarátka, Muraréthát, Murarév, Murasiklós, Muraszentkereszt, Muraszentmárton, Muraszerdahely, Murasziget, Muraszilvágy, Muraujfalu, Nagypalinta, Ormós, Ortaháza, Páka, Petesháza, Pincze, Pördefölde, Rédics, Szécsisziget, Szelencze-hegy, Szentadorján, Szentmargithegy, Torma földe, Törökudvar, Tündérlak, Völgyifalu, Znlagyertyános, Zebeczke, Zsidény, Zsi-zsekszef.
II. Keszthelyiválasztókerület. Székhelye : Keszthely. Alsópáhok, Alsózsid, Balaton-ederics, Balatongyörök, Bókaházai Cserszeg-toinaj, Egenföld, Egregy, Esztergály, Felső-páhok, Felsőzsid, Gyenesdiás, Gyülevész, Hegymagas, Hévizszentandrás,/ Karmacs, Kiskeszthely, Kustánz, Lesenczeistvánd, Lesenczenénletfalu, Lesenczetomaj, Ncmes-boldogasazonyfa, NemeBbük, Nemestörde-micz, Nemesvita, Raposka, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Szigliget, Tilaj, Vállus, Vátidornyafok, Vándornyalak, Vonyarcz-vashegy, Zalaapáti, Zalocsány, Zalahosszu-falu, Zalaköszvényes, Zalaköveskut, Zalaszántó, Zalavár.
Hl. Letenyeiválasztákerület. Székhelye: Letenye. Alsódomboru, Alsómihályfaíva, Bajcsa, Bánokszentgyörgy, Baza, Becshely, Bécz, Borsfa, Bucsufa, Drávafüred, Drávasiklós, Egyeduta, Eszteregnye, Fityeház, Henisfalva, Kerettye, Kistolmács, Kotor, Légrád, Letenye, Ligetvár, Molnári, Mura-keresztur, Muraszentmária, Muravid, Oltárcz, Petrivente, Pola, Pusztamagyaród, Rigyácz, Semjénháza, Sormás, Szentlászló, Szepetnek, Tótszentmártón, Tótszerdahely, Vakonya, Várfölde, Zajka.
IV. Nagykanizsai választókerület. Nagykanizsa r. t. város.
V. Pacsai választókerület. Székhelye: Pacsa. Alsórajk, Balatonmagyaród, Bocska, Börzöncze, Buczuszentlászló, Csapi, Dióskál, Egeraracsa, Felsőrajk, Fűzvölgy, Galambok, Garaboncz, Gelse, Golsesziget, Gélye, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kaczorlak Kerecseny, Kilimán, Kisbucsa, Kiskomárom. Kisrada. Kisrécse, Komárváros, Korpavár, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Mi" sefa, Nagybakónak, Nagyhorváti. Nagykapornak, Nagyrada, Nagyrécse, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Nemesszer, Óbornak. Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Pacsatüttös, Padár, Pö-löske, Pölöskefő, Pötréte, Szentpéterur. Újudvar, VörrO, Zalaigricze, Zalakatos, Zala-
merenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalaujlak.
VI. Tapolcai választókerület. Székhelye: Tapolcza. Akaii, Alsódörgicse, Alsóőrs, Aszófő, Badacsonytomaj, Balatonrács, Ba-latoncsicsó, Balatonfüred, Balatonhenye, Ba latonkövesd, Balatonszőllős, Balatonudvari, Csopak, Disze, Felsődörgicse, Felsőőrs, Gyu-lakeszi, Hegyesd, Kapoks, Káptalantóti, Kékkút. Kisapáti, KisdÖrgicse, Kővágóőrs, Kö-veskál, Lovas, Mindszentkálla, Monostorapáti. Monoszló, Nagypécsely Nyirád,ó buda-vár, Örvényes, Paloznak. Pula, Rendes, Sal-főld, Sáska, Szentantalfa. Szentbékália, Szentjpkabfa, Szepezd, Saőcz, Tagyon, Ta-•liándörőgd, Tapolcza, Tihany, Vászoly, Vi-gánt, Zalahaláp, Zalapetend, Zánka.
VII. Zalabaksai vájasztókerület. Székhelye : Zalubaksa. Adorjánfalva, Alsószenterzsébet, Baglad, Bagonya, Bakónak, Bántornya, Barabásszeg, Barlahida, Belatincz, Belsősárd, Bödeháza, Csertalakos, Csesztreg, Csonkahegyhát, Czup, Felsőszenterzsébet, Filócz, Gáborjánháza, Hombosszeg, Göntér-háza, Gutorfölde, Győrfiszeg, Hársliget, Kálóczfa, Kámaháza, Karácsonyfa, Kebele- . szentmárton, Kerkabarabás, Kerkakutas, Kerkanémetfalu, Kerkapéntekfalu, Kerkauj-falu, Kislengyel, Kislippa, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsősárd, Lendvaerdő, Lendva-jakabfa, Lendvarózsavölgy, Lendvaszentjó-zsef, Lendvavásárhely, Magyarföld, Márok-föld, Mikefa, Milej, Murabaráti, Náprádfn, Ncmesnép, Nova, őrszentvid, Pajz3szeg, Pálfiszeg, Pórszombat, Pusztaszentpéter, Ra-damos, Ramocsa, Resznek, Szácsiszentlászló Szentgyörgy völgy, Szentist vánlak, Szenpéter-földe, Szijártóbáza, Szilvágy, Tüskeszer, Zalabaksa, Zalaivánd, Zalaszombatfa, Zorkó-hára, Zsitkócz. » •
VIII. Zalaegerszegi választókerület. Székhelye : Zalaegerszeg. Alibánfa, Alsóbagod, Andráshida, Apátfa, Babosdöbréte, Bak, Baktüttős, Bazita, Boczfölde, Bonczodfölde, Botfa, Böde, Bőrönd, Budafa, Csácsbozsok, Csatár, Csöde, Dobronhegy, Ebergény, Felsőbagod, Gellényháza, Gyűrűs, Hagyá-ros, Hottó, Iborfla, Kaszaháza, Kávás, Ke-mendollár, Keménfa, Kiskutas. Kispáli, Liczkóvadamos, Nagykutas, Nagylengyel, Nágypáli, Nemesapáti, Ormándlak, Ozmánbük, ÖrdögWenye, Petőhenye, Petrike-resztur, Pókafa, Pózva, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Rózsásszeg, Ságod, Salomvár, Sárhida, Söjtör, Szsnterzsébethegy, Szent, kozmadombja, Szepetk, Teskánd. Tófej, Vaspör, Vitenyédszentpál, Vorhota, Vöc-könd, Zalabesenyő, Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalaistvánd, Kálalövő, Zala-minszent, Zalapataka, Zalaszcntgyörgy, Zalaszentiván, Zalaszentlőrincz, Zalaszentmi-hályfa, Zalatárnok.
IX. Zalaszentgróti választókerület. Székhelye: Zalaszentgrót. Almásháza, Aranyod, Barátsziget, Batyk, Bazsi, Bezeréd, Bodorfa, Csabrendek, Csáford, Dabroncz, Döb-röncze, Dötk, Gógánfa, Gyepükaján, He-tyefö, Hosztót, Kallósd, Káptalanfa, Kehida, Kisbörgő, Kisszentgrót, Kisvásárhely, Megyer, Mihályfa, NagygörUő, Nemeshany, Óhid, Pakod, Rigács, Sénye, Sümeg. Sü-mcgcschi, Sümegprága, Szalapa, Szentim-refalva, Tekeny. Tűrje, Tüskeszentpéter, Ukk, Vindornyaszőllős, Zalabér, Zalaerdőd, Zalagelse, Zalagyömörő, Zalakoppány, Zalameggyes, Zalaszegvár, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalaudvarnok, Zalavég.
HÍREK.
Közeledik
a Karácsony a szeretet és családi otthon boldog ünnepe. Sok szegény kisgyermek várja a Jézuskát. Van-e közöttünk, akinek ne tolulna könny a szemébe, mikor ezékre a kis, szegény magyar gyermekekre gondol, akik nélkülöznek még a karácsonyi szent ünnepek alkalmával is. Ezen körülmény indit bennünket arra, hogy a szegény iskolás gyermekek karácsonyi megajándékozására adományt kérjünk. Szerezzünk határtalan örömet a kis szegénygyermekeknek. Adjon mindenki a feleslegéből, a gyermekek játékokat, képeskönyveket, urasz-szonyok legalább fél kiló kalácsot és csomagoláshoz ujságpapirost, urak pénzzel járuljanak hozzá a szegény és árvagyerekek karácsonyi megajádékozásához. Szives adományok december hó 20-án, szombaton délelőtt . 9-től 12-ig, délután 2-töl 5-ig a Kernsztény Otthonba küldendők. A gyűjtő-bizottság nevében
Dr. Szekeres József né, elnöknő.
Felhívás. A rendőrség újonnan fv1-hivja a házigazdákat, hogy az idegenek jelentsék okvetlen be péntekig, mert ellen ke/őlsg ugy a házigazdák,, mint az idegen-: meg lesznek büntetve, avagy internáljak őket.
— A Move estély ének főpróbája.
A Move mulatságára ma . tartják a főpr óbát. Az estély, amely szombaton este I - l 8 órakor kezdődik, a következő müson 1 lepi meg a közönséget: 1. Hymnus — Allegorikus élőkép. A Hymnust játsza a zahi gyalogezred zenekara. 2. Prológ. JókutUy Béla alezredes. 3. Köhler főhadnagy és fí-reáliskolai növendék fivérének négyke^ei zongorajátéka: a) Schubert 8. Syftiphoniéj3, b) Liszt 2. Magyar rapsodia. 4. Gayer Jó-zsefné Énekszámok. 5. Zob Elemér százados : Kabarédalok. 6. Gyorsrajzolók: N<>r-gauer Ákost és Ulicsny Károly főreáliskola! növendékek, 7. Lestyán János százados bű vészmutatványai. 8. Toborzótánc, Előadják : Udvarlaky Zoltán, Zlatkovszky József, Molnár István, Erngruber Lajos, Tahy József, Cserián István, Horváth Károly főreáliskoUi növendékek. Zongorán kiséri: Köhler Géao növendék. 9. Szózat — Allegorikus élőkép. A szózatot játsza a zalai gyalogezed zenekara. Az estélyen való megjelenéskor a meghívót fel kell mutatni* — Az élőképben fellépők felké.etneV, hogy ma este fél hat órakor jelenjenek meg a Casinoba.;.
— Payeir Károly szocialista miniszter lemondási tervel. Payer Károly szocialista miniszter egy újságíró előtt a következő nyilatkozatot tette : Csütörtökön fog eldőlni a szociáldemokrata párt bennl marad-e a kormányban vagy nem. Ha a kormány azon kérését, hogy szüntessék meg az internálásról szóló határozatot. — Szerinte a keresztény irányzatnak is használna (I ?) a kérés teliesitése. Nemleges határozat esetén lemond.
— Pucolják az idegeneket a városból. A rendőrségen folytatják az idegenek szigorú ellenőrzését. A gyakori razziáknak megvan a jó eredményük és egy pár-jeles madár mindég hurokra kerül. A kitiltások napirenden vannak és ha kissé gyorsabb tempóban lehetne az egész ügyet vinni, akkor csakhamar megtisztulna a város. De a rendőrség munkáját a házigaidák is segítsék elő az idegenek pontos bejelentését.
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
— Ah Irodalmi és Művészeti Kör közgyűlése. F. hó 14-én vasárnap d. e-fél 12 órakor a városház tanácstermében az írod. és Müv. Kör házgyülést tart a kővetkező tárgysorozattal: 1. Titkári jelentés. 2. Pénztári és számvizsgáló bizottság jelentése. 3. A Kör tisztviselőinek és igazgató-tanácsának megválasztása. 4. Indítványok. Ezen közgyűlésre ez uton hivja meg a Kör t. tagjait az elnökség.
— A Nagykanizsai Kath. Legényegylet december 14 én, vasárnap délután 4 órakor saját helyiségében (Kazinczy-utca 8. szám) rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Az alapszaeályok módosítása. 2. P. Hedly Jeromos előadása: A szocializmusról.
— Magyar himnuszt éneklő cseh katonák. A Szepesvármegyében fekvő Poprád város vasúti állomásán megható jelenetnek voltak tanúi a napokban az utasok :
Nftt cseh katona piros-fehér-zöld kokárdát tűzött a mellére és magyar dnlokat énekelgettek. A pályaudvaron szolgálatot teljesítő liárom cseh zsandár felszólította őket, hogy tegyék le a kokárdákat és hagyják félbe a dalolást. A katonák nem engedelmeskedtek, mire parázs kis verekedés támadt közöttük és a zsandárnk között, melynek az lett a vege, hogy a zsandárok elfut\', ttak; az öt cseh katona pedig — akik valamennyien felvidéki tót fiuk — a köréjük gyülekezett magyarokkal együtt a Himnuszt énekelték cl.
— Az amerikai magyarok dol-lnrai. A magyar kormány már régóta foglalkozik azzal a tervvel, hpgy az Amerikában élő magyarság fölös dollárjait megszerezze és velük az uj magyar valuta világforgalmi pozícióját megejŐsitsc. Ezideig az amerikai magyarok pénzküldemények a Transatlantic Co. közvetítette, de a háború nlatt ez az intézmény az amerikai hatóságok közbelépésére felszámolt. Arról értesülünk, hogy a kormány végre döntött az amerikai pénzforgalom közvetítése ügyében és a terv megvalósítása érdekében Baross Cábor pénzügyminiszteri osztálytanácsost, a vasminiszter fiát, a legközelebbi időben Amerikába fogja kiküldeni. A kormány a tervezet szerint agitatórikus eszközökkel is igyekszik az amerikai magyarság érdeklődését és áldozatkészségét megnyerni, amennyiben a mozgalmat birtokpolitikai akcióval hozza kapcsolatba. Még pedig olyanformán kívánja ezt a tervet megvalósítani, hogy azok a magyarok, akik bizonyos mennyiségű dollárt a kormány megbízottjának a rendelkezésére bocsátanak, azok részére Magyarországon földet biztosit, illetve tulajdonul átenged neki.
— A lerombolt „Népszava". Nem kívántuk a „Népszaváénak, hogy őt ís az a sors érje, mint a Károlyi-kormány idején a Pesti Hirlapot, melynek helyiségeit a felizgatott elvtársak lerombolták. Most a ..Népszava" cimü újsággal történt meg ugyanez, sőt kisebb mértékben „Az Est" berendezéseit is elpusztították. Nem védjük az eröszakot semmiféle megnyilatkozásban, de ezúttal ugy fest a dolog, .mintha a ..Népszava" önmaga működött volna közre martirsága előidézésében. Mert ugy-e ha például a Duna elönt egy községet és » háztetőkre menekült lakósoknak valaki dynavizet kínálna, akkor ezt a rosszmájú kötekedőt menthetetlenül megvernék. Szakasztott ilyen módon kínálta és erőszakolta a „Népszava" is a maga szociálista politikáját, amikor a vörös áramlatból
éppen hogy megmenekültünk rettenetes áldozatok árán és amikor mindenki tudta, hogy a „Népszava" a vörös árviz gáttörői közé tartozott. A rosszul \'járt újság szinte kihívóan kereste, hogy megtörténjen vele az, amit megakadályozni nefn lehetett. Mert ugylátszik, van valami törvényszerűség abban, hogy aki az izgatás fegyverével pusztit, az izgatás fegyvere által pusz- I tul el. Mi a jogrend alapján állván, a sajtókérdést semmicsétre se bottal akarjuk elintézni. Mint más kérdésben, ugy tí tekintetben sem a sfcociálista kommunista uralom rendszerétől kérünk utwütatást, mert ha ezt utánoznánk, a felforgató és bomlasztó irányzat úttörő újságait már régen és szabályszerűen meg kellett volna semmisítenünk.
—• Törvényszéki tárgyalások. Ma tárgyalja az ötös birótág dr. Kenedi Imre elnöklésével a Kanizsán oly gyászos hírnévre ve\'gődött I.ukovics-fiuk és társaiknak bűnügyét. Megelégedésükre szolgál, hogy végre az igazságszolgáltatás Ítélőszéke előtt látjuk azokat, kik oly szivvel-lélekkel szolgálták a dicstelenül letűnt rémuralmat és oly szorgalmasan ígérgették ennak idején minden becsületes embernek a lámpavasakat.
— Az olcsó disxnóáraknak kellet volna örillnUnk ? I Az egyik állat-kereskedelmi lap hazabeszélő eszmefuttatást közöl arról, a kérdésről hogy miért drága a zsír. A gazdaellenes írók recipéje szerint
. megtiszteli a szerb állatokat azzal a kimagasló történelmi jelentőséggel, hogy a határainknak előttük történt elzárását teszi meg a világháború egyik főokának. Ezzel a tárgyi adatokkal sokszor megcáfolt váddal igazán nem érdemes komolyan foglalkoznunk. Éppen ilyen merész a közleménynek az zz állítása is, hogy „a 45 filléres zsirvám csak az agrárhatalmasoknak érdekeit védte, akik az ország lakósságának érdekeit szolgálni elmulasztották." Nem akarjuk most azokat az agrárhatalmasokat pártfogolni, tény azonban az, hogy a zsirvám elsősorőan nem az agrárhatalmasoka £ védte, hiszen sertásállományunknak 86%*a 100 holdnál kisebb gazdaságok birtokában volt.
— A tehéntej és az ebből késxűlt termékek legmagasabb ára. A, városi közélelmezési hivatal vezetője értesiti a közönséget, hogy az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnökének 11300/1910. O. K. Á. B. számú rendelete értelmében a tehéntej legmagasabb ára a következő: Községekben : termelő és viszonteladó közötti viszonylatban 2.50 K. Termelő és ^fogyasztó közötti viszonylatban 2\'75 K. Városokban : Termelő és kereskedő közötti viszonylatban 2*50 K. Termelő és fogyasztó közötti viszonylatban házhoz szállítva 2\'75 K. Kereskedő és fogyasztó közötti viszonylatban 8\'10 K. 70 százalék zsírtartalmú vaj ára termelő és kereskedő közötti viszonylatban kg. 70 K, közveflen a fogyasztónak való eladásnál kg. 82 K, II. rendű vaj ugyanily viszonylatban 50 K, a fogyasztónak kg. 60 K. A turó termelő és fogyasztó közötti viszonylatban kg. 11 K, fogyasztónak 15 K. A sajt finomságuk szerint kg. 46 és 50 koronás árban bocsátható a közönség rendelkezésére.
— Felhívás. Felkérctnek az összes keresztény egyetemi és főiskolai hallgatók, hogy ma csütörtökön délután 4 órára a keresztény otthon kistermében értekezletre jelenjenek meg.
Színház ós művészet.
Heti műsor i
Csütörtök: „
Péntek : Mikor az asszony ideges. Szombat: Tul a nagy krivánon. Vasárnap d. u.: Lili bárónő. Vasárnap este: Tul a nagy Krivánon.
Esti előadások 7 órakor. délutáni előadások 3 árukor kezdődnek.
SybiU. A legvérmesebb reményeink valóra váltak. Tegnap este a társulat olyant nyújtott, mi u tökéletessel határos. A termet zsúfolásig megtöltő közönség elragadtatásában úgyszólván szünet nélkül tapsolt, tombolt és éljenzett. Ugylátszik, hogy a közönség és az immár pompás össaeállitásu társulat végre egymásra talált. Tagadhatatlan, hogy a tegnap esti páratlan siker nem a véletlen játéka volt. Már maga a darab is alkalmas arra, hogy pillanatig nem szűnő feszült érdeklődéssel kisérjük mindenegyes fordulatát. A szereplők pedig még ezideig soha nem tapasztalt ambícióval nyújtották tehetségüknek legjavát. A legelragadóbb és legnagyobb művész ter-\' mészetesen várakozásunknak megfelelően Bogár Gizi volt. Végtelenül kellemes és lágy hangja sima, kedves és diszkrét táncai meglepően újszerűek voltak a kanizsai színpadon. Sybill szerepében mindvégig közvetlen, megnyerő és föltétlenül művészi volt. hrckövivel lejtett táncait a közönség tomboló tapsviharai közepette kellett megismételnie. Kevésbbé hálás szerepében Göndör sem maradt partnere mögött. Petrowot művészi alakitásban és valósággaj drámai erővel játszotta meg. Éneke messze túlhaladja az átlagos bonvivant művészetit. Hangja kedves, megjelenése snájdigv volt. Igazán szerencséseknek érezhetjük magún-. kat, hogy ez a kiváló müvészpár nálunk érvényesiti művészi kvalitásait. Körmendinek Bogár Gizivel játszott jelenetei megkapóan művésziek és szinte páratlan hatásúak voltak. Antal Ntisy többet nyújtott, mint eiideig bármikor. Nagyon tetszettek a publikumnak Kürthy táncai és Érckövl komikus jelenetei is. Heltai direktor elsőrangú volt szerepében.
A „Világ" mozgóban ma adják utoljára a híres Franceska Bertini felléptével a Hóhér kötele cimü 4 felvonásos drámát. A kitűnő darab iránt már is nagy az érdeklődés, tehát jegyeit mindenki váltsa már meg délután két órakor.
Gombaszögi Frida főszerepében fogja ma bemutatni az „Uránia" mozgó a „Sandái"-t, eme négyfelvonásos filmdrámát, melynek művészies összeállítását bátran ajánlhatjuk közönségünknek. Távábbá a „Don Jouan" háromfílvonásos\' dráma is filmre kerül. •
Szerkesztői üzenetek.
S. P. Stájerország és Alsóausztria szerződésileg vállalkozott arra, hogy megfelelő számú tenyészállat ellenében 1000 waggon szénát szállít Svájcba. Mint a pvájci lapok írják, a szénaszállitást nevezett tartományok megkezdték, de igen lassú ütemben, eddig csak 10 waggon szénát szállítottak le, az is nem kielégítő minőségű, ugy, hogy a svájciak a szerződés módosítását tartják szükségesnek.
4
Zalai Közlöny
1019. december II.
Könyvtarakat,
valamint egyes köny-2U6 :: veket megvásárol::
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
VILÁG
nagymozgó színház :t Szarvas szálloda. ::
Szerdán és csütörtökön, dec. 10. és 11 -én Franceska Bertini felléptével
A hóhér kötele
Dráma 4 felvonásban.
Eltiadásnk könJolo: Hétköznapokon 0 cs l Vasár- és üpnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8
Felhivás.
Utoljára felhivatnak mindazok, akiknek bútorait Zerkowitz Lalos ur annakidején üresen álló Kazinczy-utcai épületében díjmentesen beraktározni engedélyezte, hogy ingóságaikat három napon belül elszállítani szíveskedjenek, mert ezen épületeket kibéreltük és az átalakítási munkálatokat munkálatokat már meg to kezdettük, amiért is az ingóságokért szavatosságot nem vállalhatunk.
Nagykanizsa, 1919. dec. hó 11.
Nagykanizsai „Hangya" kirendeltség
;m—2 Postafiók 56.
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek, tudományos és népirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek.
Rózavölgyi karácsonyi album
200 már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
|Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések t Betű, rno-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet, nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet1 - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a, cimre ügyelni!
Villamoszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító körte kapható
Fisclfil Fül Fiai ál
Nagykanizsán (Városház sarok). 204 I
Dunantuli Élelmiszer-
forgalmi Vállalat 7r Nagykanizsa
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Élő- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
feabot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmiszer Felhozatali EgyesUlés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat, személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8 —12 és d. u. 2 6 óráig kérfük leadni.
Iroda és |raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Vásárolok minden mennyiségben
taharmány-és tarlórépát
Közvetítőket dijazok.
Pollák Emil
terménynagykereskedő
Mio NAGYKANIZSA. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Egy sertésól és egy takaréktűzhely költözködés miatt eladó Kisfaludy utca 30. szám alatt.
305--3
URANIA
mozgókép-palota
ttozRonyi-utca 4. az.
Csütörtökön, december 11-én. Csak egy nap!
Siindal.
Filmdráma 4 felvonásban.
Don Jüan.
Dráma 3 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vusár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
)aoooaaaoaa a aaaoaaoaaac
Karácsonyi vásár, j
.. Ajándéktárgyak kicsiknek es nagyoknak. ..
Képeskönyvek, ifjúsági iratok, Diszkőnyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Karácsony fadíszek, gy ermekj átókok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszényei:, retikülök, manlcurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, szivar- és cigarettatárcák.
Diszlevélpapirok
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyak,
„Moha" főzöszekrónyek.

Fényképezőgépek, harmonikák
hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, épitŐszek-rények, sakktáblák, festő- és rnjz-Bzertak, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi művészlapoküdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblámpaelem és körje.
öngyújtó.
FISCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA 9
Városház-palota sarok ooocjqoqoo o ooaooooaa ot
Nyomatott a lfiptulajdonoao.i. Zalai és Gyarmati nyomdal mülntéüetében
58-ik évfolyam.
Nagykanizsa. »|>. december 12. Péntek.
211. szán.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SscikcsKtóséK cs kinJólilvftlnl: I-Yi-ut 15. —— Interurbán.tel«|ons|»3. ——— l-\'óNxerketizló: Felclóaazerkeaxtó : Előfizetési árak:
Megjelenik rolniiig kora reggel. Dr. HEGEDŰS GYÖRGY DOUPONA JÓZSEF Kgés* évre 156 K. Félévre 78 K. Negyed-övre 39 K. Ivgy tóira 13 K. ügyes síim 60 f.
Hazaárulás.
A keresztes nemzeti lobogó győ-,-ötl a csillagos vörös felett, de az alat-lemos aknamunka még egyre tart. nmelynek célja, hogy ezt az országot L)ra odarántsuk a mélybe, ahová ma egy éve sülyedt.
A. lepénzelt s jó*an gondolkozásukat elvesztett „proletárlátus" közölt újra ott Járnak az éhes (ogalkat vicsorgató idegen farkasok, hogy a gonoszságnak s a hazaárulásnak Irónl emeljenek.
Nyíljanak lel a szemek! Mig a nép, a magyar- polgárság, az éleiért való küzdelemben nem\' veszi éyre a vörös leikiáltó jelként máról-holnapra lörlénó eseményeket, addig üjra alattomban legyver zörej hallalszik a csendben mosolygó tarlózkpdó felbujtogatott munkásság s azok vezérel, a jól Ismeri -ütegen laf dédelgetett szülötteinek táborából, hogy orkánként leltöró harcban számoljanak le az Igaz magyarság nagy eszméivel és törekvéseivel. Hazaáruló agyak szülte munkászászlóaljakról beszélni merészelnek ma, amidón az azok által lerombolt ország romjain gyászoló szívvel járunk egy jobb kor reményében.
^Nem Ismerünk nil külön munkást, mert Itt e haza földjén csak magyar ■ilhet. Mig puffogó frázisok töltik meg a levegőt minden tájon, addig hányzlk a cselekvés, a tett, sőt Intézményesen biztosiljik a hazaárulás lehetőségét, ugy hogy a kommunisták által elrablott pén-;en újra hatalmasan szervezik az laegen laj szolgálalába szegedötl dolgozó szocialista csoportokat!
Hulljon le már a lepel! Lásson tisztán a nemzet, hogy mi vár reá a jövőben I Ugy látjuk, ha még továbbra szemünkön hályagot hordunk, nemsokara Ismét tesivérl vérnyomok jelzik nímzetünk moslanl lörténelmét, meri a r^agas polcról lecsuszottakban még ott el a remény, hogy a féléves dlcsó6ségük újra felragyog!
A keresztény eszme diadalának limét gáncsot akarunk vetni, egymásra uszltgatják a testvéreket, mig a harmadik a kajánul fmarkába nevető lappangó ellehség orozza el a diadalt a ketlő lelett.
A munkások ébredjenek fel már a vörös álomból, mert ne hlgyjék azt, hogy kis fegyveres csoportjuk diadalmaskodni tud a nemzeti eszijiék Igazsága felett! Lássa meg a nemiell lobogót és lássa meg a közös ellenséget! A gyógyuló sebeket, ne szaggassa fel, mert a megsebzett oroszlán, a magyar nemzet, a végső nagy küzdelemben feltörő Indulatában nem látja meg a pártütő testvérben a saját vérét s akkor reáforrasztja a halál utolsó lehelletél az Idegen. gyalázatos ellenség zászlaja alatt kezdő árulók torkára!
Bár feltör soraikból a harclzörej és át is hathatja őket a vakságukat szülő, alattomos aknamunkán alapuló dühök, jegyezzék meg jól és ez nagy Intő jel legyen számukra: hogy a kibontott nemzeti lobogónkat az utolsó leheletünkig fogluk ml Is megvédeni fegyverrel a csaták, elvaltában meged-zett kezeinkben.
A kormány pedig, ha élére állt a a \'magyar nemzetnek, akkor ne engedje újra előtérbe nyomulni azokat, akik már egyszer gyászba borították hazánk egét s most nyögjük a szabadjukra ereszted gazemberek állal megteremtett balso.rsunk átkos követkeiményeit!
Hatalmas erővel kiálltjuk, hogy követeljük a nemzetgyűlés minél előbbi összehívását, mert & felélőtlen tényezők saját szakállukra vállalt játéka bőrünkre megy!
Le kell törni az idegen országókba lutkosó hazaárulók munkáját, mert jegyezze meg minden magyar magának, hogy ugyanakkor, amidőn az antant érdekelt szolgálják az nem a ml javunkat jelzi, mert a legyőződnek\' és a győzőnek az érdekel sohasem azonosak.
Királyt ennek az országnak az élére I Magyar királyt, amely kihúz bennünk a posványból, a sárból s bizlos ulra tereli nemzeti életünket!
Aki pedig magyar, az készülődjék, meri a hazaárulás munkája még nincs befejezve, hanem azt ujult erővel akarják felvenni!
Előre az ősi zászló alá és alatta fogjon kezet testvéri szeretettel egymással ur. löldmüves s munkás, mert a haza teltekre, küzdelemre hlv bennünk !
<dj.)
Elhalasztott minisztertanács.
Budapest, december 11. A ma délutára jelzett minisztertanácsot elhalasztották s holnap délután avagy este tártják meg. fi tanácskozás térgyát a békedelegátusok névsorának végleges összeállítása, majd élelmezési és szénellátási ügyek* képezik. A szociáldemokraták követeléseire a hétfői ^ minisztertanács fogja .megadni a választ, amelyre okvetlenül várják Horlhy Miklór. •> fővezért, aki Jelenleg Miskolcra utazóit, hogy ott a nemzeti hadsereg bevonulására irányuló tárgyalásokat vezesse. Megjelenóse feltétlenül szükséges a kérdés tisztázásánál. Huszár miniszterelnök ItTár több izbee tárgyalt vele ebben az ügyben. A politikai helyzet kissé bonyolult, de komoly válsng-ról szó sincs. A koncentráció különben is életképes, mert a kormány szigorúan ragaszkodik a pártk\'"zi megállapodáshoz és mindenekfelett azon van, hogy a kérdéses ügyek tisztázódjanak s a helyzet fel ne boruljon.
Budapest a Duna bizottság székhelye.
Budapest, december 11. A nemzetközi Duna bizottság vezértitkárságának székhelye immár végérvényesen Budape6 lcs>.. A vezértitkárság kilenc osztályból fog állani, melyeknek élére azon államokbeli férfink fognak kerülni, amely államoknak különös érdekeltségük van a dunai forgalomban. De joga van még bármely más államnak is külön képviseletet felállítani, amint már az angolok meg is kezdették ebbeli munkálataikat speciális magyarországi érdekeik megvédése végett. Kcenslow angol bankár tárgyalásai többek között odairányulnuk, liogy u budapesti központi pályaudvor ininél előbb felépíttessék és azonkívül javasolja egy ujabb s nagyobb dunai ki-kőtő megteremtését is. Ezzel kapcsolatban újra aktuális lesz a Duna—Tisza közötti csatorna kiépítése, mert okvetlen szükséges a Tisza folyónak a világforgalomba való bekopcsolása. Ezen tárgyalások egyébbként hivatottak orra is, liogy az uj Magyarország gazdasági életét fellendítsék.
Dr. László tárgyalása.
Budapest, december U. Dr. László kommunista bünügyénck a tárgyalása befejeződött. Az Ítéletet 19-én délelőtt hirdetik ki. Korvin Klein beismerte bűnösségét, de szerinte ő csak az eszme szolgálatában állott. Leszámolt az élettel, de születendő kis fia sorsa aggasztja és eltolt, keserűséggel. Dr. László is vódbeszédébe>n beismerte bűnösségét, bár szerinte gyilkosságban nem volt lésze.
2
Zalai Közlöny
19V9. december 12.
Ball nagy elfoglaltsága.
Budapest, december 9. Vaáry főállam-ügyész ugy intézkedett, hogy Bali Mihály e hó 18-áig okvetlen végezze be vidék" ténykedéseit, mert azután Budapesten lesz reá szükség, mert eléggé nagy munkát ad majd néki a gyilkos s felbujtogató gazemberek ama csoportja, akiknek a bűnügyének tárgyalása most van folyamatban, illetve már csak az Ítéletüket várják.
Javul Budapest élelmezése.
Budapest, december 11. A főváros élelmezése, amelyben a dunántuli nem elégséges készletek miatt hiány mutatkozott, nagyfokú javulást mutat, mert Mardarescu román tábornok, aki 5000 waggon gabona szállítását helyezte kilátásba,-a mai napon már is 47 waggont megküldött a Tiszántúlról. Ujabb nagymennyiségű küldemények várhatók.
A románok elismerik a kisebb nemzetiségek jogait.
Páris, december- 11. Coanda román tábornok a Saint-Germaini és a bolgár békeszerződés aláírása után aláirta azt a megállapodást is, amelynek értelmében a románok elismerik a nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartását ys és azokat biztosítják is. Az erre vonatkozó szerződést előzetesen módosították.
ítélet a terroristák biinUgyében.
Budapnst, december 11. A terroristák bűnügyében pénteken (tehát ma) délelőtt fél 10 órakor lesz az ítélet kihirdetése, gmit-az. I egész főváros nagyfokú izgatottsággal várja.
UUute Hugó tárgyalásai.
Budapest, december 11. Lahne Hugó Bécsből váratlanul Budapestre érkezett, ahol több ügyben nagyon fontos tanácskozásokat folytatott, majd autón visszautazott.
A Délivasut egységes párisi vezetése.
Bécs, december 11. A Délivasut vezetőségének értesülése szerint a vasút egész vezetését Pársiban fogják Összpontosítani, mert a részvények legnagyobb részben francik kezekben vannak. Január elején erre vonatkozólag egy nagyobbszabásu megbeszélés lesz, amelyen pontos tanulmányozás tárgyává teázik ezt a kérdést. Ezen a megbeszélésen részt vesznek a bécsi és budapesti üzletigazgatóságok kiküldöttjei is.
Clemenceau jegyzéke Huszárhoz
Budapest, december 11. A párisi békekonferencia elnökétől, Clemenoeautól jegyzék érkezett a magyar kormányhoz válaszul azokra a kívánságokra vonatkozólag, melyeket a kormány a békekonferencia elé terjesztett. A jegyzék tudmásul veszi a magyar kormánynak azt a nyilatkozatát, hogy a lehető leggyorsabban eleget tesz a békekonferenciára való meghívásnak. Arra a kérésre vonatkozólag, mit a jelenleg román iaternáltságban lévő három magyar állampolgárnak a békekonferencián való részvétele céljából azok szabadon bocsátása érdekében a magyar kormány előterjesztett, —- Clemenceau azt a választ adta, hogy a békekonferencia ezidöszerint ezzel a kérdéssel foglalkozni nem tartja kívánatosnak.
A miniszterelnök Kecskeméten.
Budapest, december 11. Huszár Károly vasárnap Kecskemétre utazik a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának naggyülésére.
Kommunista tárgyalások.
Elítélték a „Zala" volt szerkesztőjét.
Az ötös bíróság a tegnapi nap folyamán több kommunista ügyben hozott ítéletet. A tárgyalást • eggel 9 órakor nyitotta meg dr. Kenődi Imre táblabíró. Tárgyalásra került Takács József cipész, PörczJános és Rév fi "Gyula vöröskatonák és Lukovics József újságíró ügye. A vádat valamennyiüknél dr. Szabó Lajos államügyész képviselte-
Takács, a politikus csizmadia és karmacsi diktátor.
Elsőnek Takács József, karmacsi cipész ügye került tárgyalásra. Takács ugy a. Károlyi-kormány alatt, mint a kommunizmus idején állandóan izgatott a jelenleg fennálló rend ellen. Mint a munkástanács elnöke nagy , szerepet vitt cz akkori közéletben és erőszakos fellépésével mindenkit terrorizálni akart, a neki nemtetszőket pedig letartóztattatta. — A tárgyalás során mindvégig konokul és\' megátalkodottan tagad. A napnál világosabban rábizonyult gazságokat a legarcátlanabb\' cinizmussal tagadja le..
A tanúvallomások során kiderül, hogy Takács volt az, aki a vöröskatonákat Karmacsra kivitette. Id. Dömötör István jóízű, magyaros zamatossággal beszéli el Takács jeles ténykedéseit: „Istennek képzelte magát, pedig csak a falu susztere volt." Németh Károly elmondja, hogy Takács egy népgyűlésen azt a nagyhangú kijelentést tette, hogy „aki nincs velünk, az gyónjon meg mindennap, m^rt nem tudja mikor kerül az akasztófára." A többi tanuk is mind terhelŐen vallottak.
Dr. Szabó államügyész vádbeszédének és dr. Gross védőbeszédének meghallgatása után a törvényszék bűnösnek mondotta ki Takácsot az izgatás bűntettében és személyes szabadság megsértésének vétségében és öt ezért 2 évi börtönre és 3 évi hivatal-vesztésre itélte, mely büntetésből 3 hónapot és 23 napot kitöltöttnek vett.
Az itélet kihirdetése után az elnök rövid seünetet rendelt el.
„Tlloa a nemze tiszta".
Szünet után két tejfelesképü suhanc állt a bíróság elé. Pörcz János kereske-delmista és Révfl Gyula iparossegéd. Mindketten vöröskatonák voltak. A diktatúra bukása után Pörcz másodmagával megállította az utcán Ferenczy főhadnagyot, hogy nemzetiszínű szalagját vegye le. Ferenczy megrázta a hősködőt és egyéb jókat is helyezve kilátásba, elkergette. Hamarosan ezután egy egész járőrrel jött vissza Pörcz, kik között már Révfl is ott volt. A megvadultv emberek revolvereket szegeztek rá és ütlegelni kezdték. Az egyik vörösőr a zérócsapot kinyitva ráfogta fegyverét, mire a közelében álló Aczél Ignác ügynök odaygrott és a fegyvert el-\' kapta tőle. Erre (Mindkettőjüket bevitték az Őrszobára, hol Acélt tettlegesen is bántalmazták. Pörcz tagadja, hogy Ferenczyvel való első incidense után másodszor is visszament volt, de a tanuk egyértelmülcg rávallanak.
A bíróság tekintetbe véve a vádlotsak fiatalkorát PörczŐt magánosok elleni erőszak miatt 5 havi, Révfit ugyanezen bűntettért 4 havi- fogházra itélte. Az előbbinek 3 hó és 3 napi, az utóbbinak 2 hó és 25 napi vizsgálati fogságát a büntetésbe beszámította. Utána az elnök délután fél 3-ig szünetet rendelt el.
„Halál reád burzsoá!"
Délután kevéssel 3 óra előtt az elnök a tárgyalást újból megnyitja. Elővezetik a nap legérdekesebb vádlottját, a hires-neveH Lukovics József szerkesztő urat. Olyan jámbor képpel áll birái előtt, hogyha Ö maga nem mondaná, el sem hinnők, hogy irója azoknak a vérszagu cikkeknek, melyekkel állandó izgalomban tartotta a város polgárait. Dr. Szabó vádínditványá-val kapcsolatban felolvassa a vádlott leg-inkrimináitabb vezércikkét, a „Halál reád burzsoá 1 cimü vérlázító őrületet.
A vádlott képviseletében dr, Bród Tivadar van jelen.
Kihaiigátásu során Lukovics elmondja, hogy-1918 február eleje óta volt a „Zab" cimü napilap munkatársa. Március közepe táján a szociáldemokrata párt a „Nép.-akarat"-ot akarta megtenni hivatalos lapjává. Ekkor Tóth Zoltán és Csillag laptulajdonos felmentek Pestre és kérték, hogy a „Zalá"-t szociáldemokrata hivatalos lappá .léptessék elő". Ugy látszott, hogy utjuk eredménnyel is járt, mert visszatértük után Sneffnek azt mondták, hogy a pártközpont őket tette meg hivatalos orgánumává. Az itteni szociáldemokrata párt azonban erről mitsem akart tudni, mire megindultak az egyezkedések. A tárgyalások eredményeként született meg 4 „Zalai-Népakárat". Újságírói működésére vonatkozólag megjegyzi Lukovics, hogy ő tulajdonképpen a kommunista ideológiával sem volt tisztában és csak most látja, hogy mi is volt voltaképen a kommunizmus. Állítása szerint cikkeit sem önállóan irta, hanem részben készen kapta a központi sajtódirektóriumból, részben összeollózta egyéb újságokból és röpiratpkból. Speciel az inkriminált cikkre vonatkozólag azonban beismeri, hogy az az ő müve. Egyéb munkásságaiban — állitása szerint — az általános és egyéni terror irányította.
Vallomása után megkezdődik a tanuk kihallgatása. Első tanuul fegyveres őr kíséretében jön be Kanizsa egyik régi kedves ismerőse, Földes Miklós volt polg. isk. tanár. Szívélyes mosollyá) üdvÖÍ-ii a vádlottak padján ülfl\\ „elvtársat" és Lukovicsról minden szépet, jót regélő vallomásában igyekszik fehérre mosni cinkostársát. Tóth Zoltán, Pollermann és . Vojnovics vallomása után Szabados Árpádnak, a, Mura-front egykori parancsnokának kihallgatása következik. Szabados Lukovicsnak ellenkező értelmű vallomásával szemben kijelenti, hogy ő a vádlottnak soha semminemű utasítást nem adott az újságcikkekre vonatkozólag. Utánna következett Csáp AgostOn hadnagynak Lukovics kommunista szerepléseire élénk világot vető vallomása. Csáp elmondja, hogy egyizben szűkebb körű társaságban, hol Lukovics felesége is jelen volt meglehetősen ellenforradalmi izü kijelentéseket tett\', melyekről Lukovics felesége révén értesülést szerzett és a legrövidebb időn belül Sneffnek tudomására hozott, Pólainak pedig írásban adta be a feljelentést. Ezért őt annakidején a forradalmi
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
törvényszék 12 évi fegyhiira ítélte, amelyből azonban a proletárdiktatúra bukása miatt csak fc-á.om és fél hónapot töltött ki.
A bizonyítási eljárás befejezése után a vád- és védőbeszéd következett. Ezután a bíróság ítélethozatalra visszavonult. Rövid tanácskozás után kihirdették a törvényszék Ítéletét, mely Lukovics Józsefet izgatás bűntettében mondja ki bűnösnek és Őt ezért 9 hónapi börtönnel suj\'íja. A 3 hónapi vizsgálati fogságot a büntetésbe beszámították.
hírek:.
— Személyi hir. Dr. Malatinszky Jenő határrendőrségi fogalmazó a mai nappal a szombathelyi kerületi kapitánysághoz lett szolgálattételre beosztva. A kiváló szakember és városunk társadalmának e közbecsülésben álló tagju távozásával nagy veszteség éri Kanizsa közönségét, de reméljük, hogy távolléte csak rövididejű lesz, hamarosan ismét viszontlátjuk feljebbvalóinak és a város minden polgárának Ősz-inte örömére. — Dr. Borody Dezső államügyészt az igazságügyminiszter saját kérelmére Sopronba helyezte á».
— A Move-eztély. A nagy appara-tussal és páratlan ambícióval megindult előkészületek a Move holnapi estélyére már befelyezésűkhöz közelednek. Különösen nagy sikert .jósolunk a kadettok táncjelenetének, melyet Szabó Pista fáradhatatlun buzgalommal és dicséretes önzetlenséggel tanított be. Az estély kezdete fél 8*órakor.
. — Egyéves önkéntesség újbóli (életbeléptetése. A H. L.\' mai száma közli, hogy a kormány hatályon kivül helyezte az 1919. XXXII. törvénycikket, amely felfüggesztette az egyéves önkéntes! jogot s azt ismét életbelépteti.
— Lajtman kotort plébánost szabadlábra helyezték. Arról értesülünk, hogy az ügyészség Lajtman plébánost, ukit az egyik helybeni lap megjegyzése szerint letartóztattak, mivel nem talált alapos okot a fogvatartásra, szabadon bocsátotta.
— Halálozások. Bedcnek József városi /isztviselő elhunyt. Temetése ma délután 3 órakor lesz a temető halottasházából.
Dremmel Ferenc, a gelsei hitelszövetkezet könyvelője f. hó 8-án hosszas betegség után elhunyt. Temetése tegnap délután 3 órakor volt Gelsén.
— Elfogató parancs dr. Vince ellen. Az államügyészség elfogató parancsot adott ki dr. Vinoe ellen, aki tevékeny részt vett a nemzeti tanács megalapításában, majd a románokat hozta be Kolozsvárra, ahol Apáthy neve alatt ha-zafiatlan intézkedéseket adott ki. A kommunizmus alatt a fővárosban különösen exponálta magát.
— Horvát politikus SUmegen* Galliardi vezető horvát politikus, aki a magyarsággal való egyesülés gondolatát hirdeti, december 8-án, gr. Sígray Antal kormánybiztos kíséretében Sümegre érke-*ott Eitner Zsigmond kormánybiztoshoz. Galliardi a napokban á fővárosban a kormánytól megbízott Szmrecsányi Györggyel olytatott tárgyalásokat a magyar-horvát "nió ügyében.
— Kamara-zeneestély. E hó 16-án lesz a legkiválóbb művészek és művésznők felléptével hosszu-hozszu idő után az első igazán művészi hangversenyünk Pásztor Irma, Tellermann és Pcsek Ignác közreműködésével. A kitűnő műsort a következőkben adjuk: 1. Dvorsak „Dumky" trio. 2. Hiindel „Ariozo". 3. Bcthoven „Menu-ette". 4. Dvarsak „Humoreszké". 5. Schubert „B-d ur trió„. A hangverseny kezdete j pontban fél nyolc órakor lesz. Jegyek a • Mair-féle könyvkereskedésben és Szerb Ernő zeneműkercskcdésében kaphatók.
— Az antant nincs a Habsburgok ellen. Az clt.erjedt berlini hírekkel szemben az antant a békeszerződésben nem köti ki a Habsburgok eltávolítását. Ennek a hirnek a terjedése annál inkább is alapnélküli, mert ezideig a nyilvánosság a békeszerződésbe nem tekinthetett bele.
— A Kecskemét környékbeli gyilkosok bUnügyének nyomozása. A már ismertetett Kecskemét környékbeli gyilkosságok felderítését folytatják. Hallatlan vakmerőséggel véghezvitt gyilkosságoknak áldozatai jobbára gazdag zsidó kereskedők voltak. Az áldozatok kutatásában cg/ erdőben 8 fejszecsapásokkal feldarabolt\' hullára, másutt viszont 24-re akadtak. A nyomozás szerint az áldozatok száma eddig 60-ra tehető.
— Ellopott sertések, A rendőrségen Cser János Récse melletti 74. számú őrházban lakó vasúti őr jelentést tett arról, hogy két szürke ártán sertését ismeretlen tettesek ellopták. A rendőrség széleskörű nyomozást indított s egyúttal felhívja a mészárosokat s henteseket, hogy legyenek segélyére azáltal, ha valaki az ellopott sertéseket elakarná adni, azt jelentsék fel.
— Elveszett. Egy szegény irodistanŐ a város belterületén elveszített 15 drb. 200 koronást 3000 korona értékben. Tekintettel, hogy idegen pénz volt s megtéríteni nem tudja, kéretik a becsületes megtaláló, hogy illő jutalom ellenében lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
— Az igazság utja a címe annak a szenzációs darabnak, amelyet ma, holnap és vasárnap mutat be az „Uránia" mozgókép^ palota. A darab a magyar . kineraatograüa egyik legszenzációsabb alkotása. A fő« e1 repeket Várkonyi Mihály, Fenyves EtJ-Farkas Autona stb. játszák. A kép tökéletes szépsége ritka számba me^y.
— „Vérző vágyak" a címe annak a négyfelvonásos remek drámának, melyet ifj. Dumas Sándor világhírű regényíró adott filmre. Ma kerül bemutatóra a „Világ„ mozgóban, s holnap is megismételnek. Az olasz kinematográfia kiemelkedő érdekessége, hogy főszereplője Rosa Cornetto, D\'An-nunzió olasz költő világhírű szépségű ímá-dottja.
Karácsonyi.. újévi
m(Ívészlapok darabja
Kapható:
Fischel Fülöp Fiai
300— papiráruházában.
— Táncestély. A Kereskedelmi Alkalmazottak, f. hó IJ-án este fél 8 órai kezdettel, cigányzenével táncestéiyt tartanak, saját helyiségükben (Casinó földszint) A terem fűtéséről és világításáról gondoskodva van.
Színház
Heti műsor:
Péntek : Mikor uz asszony ideges.
Szombat : Tul a nagy krivánon.
Vasárnap d. u.: Lili bárónő.
Vasárnap este : Tul a nagy Krivánon.
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Göndör Józsi ma ismét fellép a „Mikor az asszony ideges" cimü kedves és mulattató operetteben .Az utazás viszontagságaiban kissé megrongált egészsége már teljesen helyreállt és így alkalmunk le«/. végre a kitűnő művészt művészetének tel jében megismerni.
A nagy változás. Máról-holnapra egészen uj társulat van előttünk. Heltai direktor budapesti útját a legnagyobb siker koronázta. Nemrég még azt mondottuk, hogy a Somogyi társulat felette átl u Heltai-féle társulatnak. A Szybil előadásai után határozottan meg kell állapítanunk, hogy a társulat operett együttese az uj tagokkal: Bogár Gizivé! s Göndör (Stein-auer) Jóskával annyira megerősödött s hu még hozzávesszük az eddig be nem mutatkozott kiváló tagokat, akkor bizton elme.nd-hatjuk hogy vidéki viszonylatban .úgyszólván a legelső társulatok operctt-együtte;..;. felé emelkedett. Erre a jelemzésre különösen felhívjuk olvasó kÖZöriségCfh\'k figyelme., mert az operett előadásokon olyan kivá!<> művészetet talál, amelyben már régóta nei.i volt része.
A kiváló szinidirektor méltó jutalma kell, hogy legyen, a színháznak minél nagyobb számban való látogatása, mert most már elmondhatjuk, hogy szórakozással párosulva megtaláljuk ott a tiszta művészetet. Heltai direktornak pedig buzgó fáradozásáért ezúton mondunk még külön köszönetet.
A Sybill tegnapi előadása. Zsúfolt ház nézte végig a Sybill tegnapi előadását. Bogár Gizi játéka, amely egészen kiemelte az eddigi társulatot közönyösségéből, újra meghozta a jólmegérdemelt zajos tapsokat. Körmendy az Összes eddigi alakításait felülmulta. Göndör (Steinauer) nagy tehetségével már is kedvence a közönségnek. Antal Nusy meglepően szép volt. Kürthy Böske jelenései vidámságot és elevenséget varázsoltak a szintérre. Ki kell emelnünk Heltai igazgató mellett Érc-kövi Lacit ezt a fáradhatatlan csodatáncost. A többi szereplők is mind tehetségük legjavát nyújtották.
Uj darabok. Heltai direktor pesti tartózkodása alkalmával\' nemcsak kitűnő tagokkal szaporította társulatát, hanem az összes fővárosi újdonságokat is megszerezte. Ezek: Farsang tündére, Szászorszép, Csók-bakter, Oh Teréz, A hunezut kéményseprő, Pünkösdi rózsa, Marcsa katonája, Fekete lovas, Régi jó világ, Csintalan stb. Feluji-tatnak a régiek közül: Svihákok, Santory, Makrancos hölgyek, Gül baba, János vitéz, Nőemancipáció, Kék róka, Luxenburg grófja operettek, továbbá Bánk Bán, Romeo és Júlia. Ördög; Liliom, Vengerkák, Dolovai
Felhívjuk a közönség figyelmét a december 16-án tartandó kaniara-zeneestélyre i
I h ♦ * o z I o n y
1919. december 12.
nábob leánya, Arany kakas, Falu rossza stb. stb. — Felhívjuk a műpártoló kanizsai Icözönséget, hogy uj szelvénybérletek kaphatók Körmendy Árpád kedvelt színművészünknél és a színházi pénztárnál. Jelentkezni lehet d. e. 10— 12-ig és d. u. 3—5-ig.
Könyvtárakat,
valamint egy<?s köny-:: veket megvásárol ::
Szerb Ernő
könyvkereskedése.
Felhívás.
Utoljára felhivatnak mindazok, akiknek bútorait Zerkowitz Lajos ur annakidején üresen álló Kazinczy-utcai épületében díjmentesen beraktározni engedélyezte, hogy ingóságaikat három napon belUl elszállítani szíveskedjenek, mert ezen épületeket kibéreltük és a*Z átalakítási munkálatokat már meg is kezdettük, amiéri is az ingóságokért szavatosságot nem vállalhatunk.
Nagykanizsa, 1919. dec. hó 11.
Nagykanizsai „Hangya" kirendeltség 3W-2 Postafiók 56.
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek,tudományos és szakirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek.
Rózavölgyi karácsonyi album
20H már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
csak ugy iarlhatjAk inog fiatal • kinézdíllket, lm arcukat csakis ártalmatlan szerekké! ápolják. Kitűnő nrcúpoI4s*er a núUm ^nptiuto kamfoios éjjoli kenőcs. t.aiwlin-crcni, glicuriH incx-xsolléc (kó«nH0niil<i) iu»vo*i gyopárcróm. Sarg-íéle bőrcrém. í-oRÓptilószcrckbcn: lliidcr, Donko, Pebeco citiii, Dcntopour -.zájviztnblutU (ottlion kcsr.it-hetó szájvíz) KaloJont fogpor doboíbnn. Ilnjmosó .sampon, Zita, ibolya és Cmhtllu (szőke Imjnnk) Tollctte-szappanok, ujtkir, n.xsnviz. Arcbőrbántiilniaknál szíves ut«nit«K vogy nyógykc7.clés. Zrínyi Miklós-utca 45. Kapu alatt jobbra.
Ismét kaphatók
harmonikák, hegedühurok
FISCHEL FÜLÖP flAI
hangszer és zcnemükcreskcdéscbcn
Nagykanizsán, Városház-p ajota.
pST Bélyegzők!
gummiból és ércből, dálutn és •/sebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések: Betű, mo-nogramm, címer, aranv, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készittet nek. Kizárólag egyédUli szaküzlet1 •- Első beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szára.
§•" Kérem a címre Ügyelni!
Dunántull Élelmiszerforgalma Vállalat 7r Nagykanizsa
SQ.^On jcliu : N.Kyk\'nl...
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpépzllzetés ellenében az alanti cikkeket:
Kló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatés&gi Élelmiszer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2 6 óráig kérjük leadni.
2tJO - Ti
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Eladó rétek,
A. vásárállási düllőben 3200 négyszögöl, a sipa-dombi düllőben 2100 négyszögöl I. osztályú rét eladó.
Bővebbet Fö-ut 10. L em
FIGYELEM!
Értesítem a nagyérdemű . közönséget, hogy
Sugár-ut 2. sz. alatt
termény és élelmiszer-
üzletet nyitottam. Raktáron vannak az összes piaci cikkek. GvttmSlcs- és főzelékfélék eladása ugy nagyban, mint kicsinyben. * A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kéri
özv.
Krisch Nlátyasné
URANIA
mozgókép-palota
ItoeKonyl\'Utca V «x.
Péntek, szombat, vasárnap, dec. 12., 13., 14-én Corvin filmattrakcIA
Az igazság útja.
Szinmü 3 felvonásban. Főszereplők: Várkonyi, Fenyvesi, Kertes.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor. ----- ■■ . ■
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, kölönösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb ;ui árban.
Telefon 185. Iroda: Klnizsy-utca 2 a
Pollák M Emil
térménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Napi-Heti-Fali-Oriási-Zseb és Tárcza-
Naptárak
nagy választékban már kaphatók i
Fischef Fülöp Fiai
köayv- és paplráruházában Nagykanizsa, Városház-épMet.
Egy sertéséi és egy takaréktűzhely költözködés miatt eladó Kisfaludy utca 30. szám alatt. 905- 3
VILÁfi
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda.
Ma pénteken, december 12-én
Vérző vágyak.
Egy asszony tragédiája 4 felvonásban. A főszerepben: Rosa Corneto.
KlóadiM
kczJctv Hétkúznxpokun nncpim pokon i, lé) 7 C\\
tankor.
Nyomatott a liiptulajdonoao* dalai én Gyarmati nyomdát m t:rtí ím< l ♦ j.
58-ik évfolyam.
Nagykenlmsa. 1»1». december 13. Szombat.

212.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SwrkoMtfaég és kiadóhivatal: Ffl-ut 13. Inloriirbau-ícUfon 183. ■
Megjelenik mindig kora reggel.
PŐNserkoaztó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
l\'elclŐHaierkcsstó : DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
Égési cvra 156 K. KWvro 78 K. Ncgyod-CVfc 39 K. Kgy hóra 13 K. Egye* scam 60 f.
Intelem.
Két forradalom borzalmas tanulságai, négy havi megszállott állapot és hosszú nemzetközi elszigeteltség után végre kezdünk a rendes viszonyok felé közeledni. Azaz csak megkezdhetnénk, ha a "*\'„turáni átok," a pártoskodás nem állana újból a konszolidáció útjába. Az előfeltételek egy ]obb fordulathoz nem hiányzanak többé. Teljesült az antant óhajtása : pártközi kormányzat állt a magyar államügyek élére Huszár Károly miniszterelnöksége alatt, mely kormányt a nyugati hatalmak elismerik és meghívták delegáltjait a béketárgyalásokhoz. Biztosították a választások szabadságát. A jövőre február j^V^H^isekíug összehívandó nemzetgyűléshez áz országnak és kormányának most mindenek fölött nyugalom kell ama rövid időre, mely a békekötéstől s a nemzetgyűléstől elválaszt, hogy az addig is végzendő nehéz feladatokat teljesíteni bírják. Ügyeink homlokterében a békekérdés áll, mely Magyarország felé irányitja az egész világ érdeklődését, figyelmét. Minden ok tehát együtt van; hogy ezekben a kritikus hónapokban megembereljük magunkat, lefokozni tudjuk a pártszenvedélyt s fegyelmezett kötelességérzetet állítsunk a közélet egész vonalán szerencsétlen hazánk odaadó szolgálatára. De itt —- fájdalom — nem szűnnek a korábbi bajok, amik köztudomás szerint legfőbb okai voltak a Magyarországot ért katasztrófának. A pártos széthúzás személyeskedő tülekedés, egyesek érvényülési vágyának gonosz tÖrtetései most is ugy mozgolódnak a magyar köztéren, mint ezelőtt. Maga Huszár Károly miniszterelnök emel ezért panaszt komoly intelenn alakjában a közvélemény irányítására szánt nyilvános felszólalásai kapcsán, megszívlelendő hangon figyelmezteti a nemzetet mily elemi szükségesség ránknézve a pártok összetartása s minden egyéni ambíciónak a közfeladatok alá rendelése most, midőn hazánk sorsáról fog a békekonferen-
cia dönteni s a világ szeme felénk fordul, ha valamikor, ugy ily időben kell az ország belső frontjain megszervezett állapotában fentartanunk a nemzeti egységet, mellyel kifelé erőt fejthetünk ki, ami künn bizalmat keltsen és imponáljon. A sajtó e téren megteszi kötelességét, ellenőrzi a fórum szereplőit, bírálja a cselekedeteiket s igyekszik hathatós propagandát kifejteni a közjó érdekében. De mindez nem elegendő. A közönségnek is hathatósan közre kell működnie, hogy beteges állapotaink gyógyulása mielőbb bekövetkezzék. Elég Németország példájára mutatnunk,, mely meggyőző bizonyíték arranézve, mekkoha fegyelmező és irányitó hatalma van egy erős öntudatu nemzeti közvéleménynek. Legyen£a magyar közvélemény is olyan tudatos, éber és szigorú a közélet fórumán szereplő egyéniségek s pártos csirákat tenyésztő klikkek irányában, amiktől a közélet megfertőződik. Megfékezheti a tomboló hullámokat, sőt megbüntetheti a tombolásért felelős erőket, midőn megvonja tőlük bizalmát s nem ad neki ártalmas működésükhöz alkotmányos mandátumot.
Keresik a Kecskemét környéki banditákat.
Budapest, december 12. Az eddigi megállapítások szerint Kecskeméten nov. 19-én délután 20—25 főnyi, csendőr-egyenruhába öltözött csapat jelent meg az ügyészségi fogháznál. A csapatot Hejjas István nevü földbirtokos, volt huszárfőhadnagy vezette, ki a budapesti főkapitány parancsára hivatkozva bebocsátást követelt a fogházba. Ezt a hivatkozás megtévesztette a fogházőrséget és a csendöregyenruhás tóapat előtt megnyilt a fogház kapuja. Alighogy beléptek, mint megdühödött fúriák neki estek a cellákban lévő kommunista bűncselekményekkel vádolt foglyc knak. Agyba-főbe verték, majd az udvarra hurcolták őket. Papot hoztak, a keresztényeket meggyóntattatták és kijelentették, hogy felsőbb parancs folytán akasztani viszik Őket. A harmincöt fogoly közül háromnak sikerült cellájába visszamenekülnie, a többit ismeretlen helyre elvitték. Néhány nap múlva kecskemét környékén tizfpnyolc borzalmasan megcsonkított, fej-
szével Összevisszavert holttestet találtak. — November 22-én minden valószínűség szerint ugyanezen rtfblócsapat a Lajosmizsé-rŐl jövő vonatot megállította, néhány utast leszállított, kiket a nyiri erdőbe hurcolva ott fejszecsapásokkal meggyilkolt. Az áldozatok hozzátartozói az amerikai misszióhoz fordultak, melynek közbanlépésére egy antant bizottság a helyszínére utazott. A kutatás rövid pár nap alatt megdöbbentő eredménnyel járt. Hetvenkét megcsonkított hullát találtak a lajosmizsei erdőben.
Miután az a gyanú is beigazolódott, hogy a rablógyilkosok a nemzeti hadsereg nevét használták fel, Horthy fővézér egyrészt a polgári hatóságoknál követeli a legszigorúbb eljárást, másrészt utasította a katonai hatóságokat, hogy a nyomozást a saját hatáskörükben indítsák meg. A minisztertanács döntése alapján a belügyminiszter Barna Tivadar főkapitányt felfüggesztette állásából és helyette Jánosy Gyu-lé\'. nevezte ki. Az erélyesen megindult, nyomozás máris azt . eredményezte, hogy n . Hejjas-különitmény több tagját letartóztatták.
Az ügyre vonatkozólag Rasay Károly dr. államtitkár a következőket mondotta: a kormány mélységes megbotránkozással értesült azokról a súlyos atrocitásokról, melyeket önkényes vállalkozó és minden katonai jellegtől mentes alakulat Kecskeméten és környékén elkövetett. Amennyiben az illetők valamilyen katonai kötelékbe tartoznának, a katonai biróság fog felettük ítélkezni.
A tót -magyar testvériség!
Budapest, december 12. Megalakult a „Magyar-barátság Néppárt", az „Uhorszko Szlovenszka Ludvba Rana". mely testvérpártja akar lenni a tótföldön működő Hlinka-pártnak. Elnök Dr. Jehlicska Ferenc egyetemi tanár, a prágai nemzetgyűlés volt tagja. A párt érintkezésbe lépett az összes felvidéki tót pártokkal és igyekszik őket a magyarokkal való együttműködésre megnyerni. Tárgyalásokat folytat a magyar állammal és vezető politikusokkal a tótoknak adandó autonomia ügyében. Mihelyt a\' tárgyalások kedvező eredményre vezetnek széleskörű agitáció indul meg a. megszállott területeken. Leközelebb felhívás* fognak intézni a tót néphez.
Anglia népszavazást akar a tótföldön.
Prága, december 12. Az itteni politikai körökben hirejár, hogy a mugyarok Párisban minden módon keresztül akarják vinni, hogy a tótföldön népszavazás legyen. Noha Anglia pártolja ezt a kívánságot, ki van zárva, hogy eredményt érje-I nek el.
2
Zalai Közlöny
1919. december 13.
A nemzeti középpárt prog-rammja.
Budapest, december 12. A nemaeti középpárt ma publikált programmjában határozottan állást foglal a királyság, a területi integritás mellett s kifejti a gazdasági helyzet megjavítására irányuló alapelveit. Szombaton újólag naggyülést tartanak.
Nagyatádi Szabó a közélelmezési helyzetről.
Budapest, A mai minisztertanács foglalkozott a közélelmezési ügyekkel. Lapunk munkatársának a minisztertanács után nagyatádi Szabó István közélelmczésügyi miniszter azt mondotta, hogy az egész Dunántul gabonafeleslegének összeírása folyamatban van. Sömogy megye 400 waggont ajánlott fel önként a fővárosnak és a vidéknek. A nehézség csak a szállításokban mutatkozik. A Haditerményt a vidék nem jó szemmel nézi s ezért állítanak fel uj központokat. Jugoszláviából is elindult a már meg-érkezettjrómán szállítmány után az első élelmiszer t anszport. Az őszi vetések a Dunántul nagyon szépek, de a Dnna—Tisza között kissé silány a rossz időjárás és az igás állat hiány miatt.
Ismét elfogtak egy politikai megbízottat.
Budapest, december 12. A rendőrség hetekkel ezelőtt széleskörű nyomozást indított Paulik Bélának, a mozi-ügyek volt
Eolitikai megbizottiának kézrekeritése érde-ében. Ma reggel két detektív lakásán el is fogta Paulikot, kit beszállítottak az ügyészség fogházába.
Halálra Ítéltek tizennégy terroristát.
Budapest, décember 12. Ma délelőtt fél 10 órakor volt kitűzve a terroristák bűnügyében az ítélethirdetés. A érdeklődés óriási volt, a közönség valósággal megostromolta a törvényszék épületéi. A termet zsuiolásig megtöltötte a közönség és akik kiszorultak, azok a Markó-utcai folyosón tolongtak.
A folyosó tele volt csendőrökkel és katonákkal, akiknek sorfala mellett vonultak be a vádlottak.
Pont fél 10 órakor vonult be az ötös qüntető tanács Stocker Antal elnök vezetésével. Halotti csendben felállással üdvözölte a hallgatóság a bíróságot, aztán az elnök feláll és igy szól:
— Folytatjuk a félpeszakitott tárgyalást. A magyar köztársaság nevében a gyorsított eljárású bíróság Cserny József és társai elleni bűnügyben a következő ítéletet hozta.
Következik az ítélet. Sorban ismerteti a bíróság az egyes vádlottak terhére rótt bűncselekményt, aztán küvetkezett a bün-tétés megállapítása.
Kölél általi halálra Ítéltettek: Cserny József, Schön- Goldberger Károly, Groó Géza,-Mészáros Sándor, Löbl Miksa, Steiger János, Max Miksa,, Tüzér Lajos, Bonyhády Tibor, Kakas Ferenc, Lospher Márton, Csomor Gábor, Neumuier-Nagy Géza és Pap Sándort.
A többi vádlottak közül dr. Vajda Zoltánt 5 évi börtönre, Polánszky Lajost életfogytiglani fegyházra, Tóth Józsefet 12 évi fegyházra, Perdun Rudolfot 1 évi és 6 hónapi fogházra, Bartalos Istvánt 10 évi
fegyházra, Kohn-Kerekest 3 évi fegyház, Karsai és Karsainét 5—5 evi börtön, Kó-vács Józsefet egy évi börtönre; Katona Sándort 5 évi fegyházra és Tóth Lászlót 5 évi fegyházbőntetésre itélte.
A halálraítéltek ügyében a biróság azonnal kegyelmi tanáccsá alakult át és zárt ülésben fog dönteni, hogy kit ajánl kegyelemre. Az iratokat még ma felküidik a Curiához, amennyiben a Curia nem él a kegyelmczési jogával, az iratok visszaérkezése utáni napon a halálos ítéletet végre fogják hajtani.
A tizennégy halálos ítélet következtében mér ma megteszik az előkészületeket a kivégzés munkájára. A kivégzéseket a Margit-körüti fegyházban hajtják végre, még pedig három trónusban: reggel 8 órakor, délelőtt 10 órakor és déli 12 órakor. Egy-egy alkalommal 4—4, illetve 6 embert fognak felakasztani.
Választási előkészületek.
Ma, hogy mindinkább közeledünk" a választások megtartására, városunk polgársága mind nagyobb tömegben csatlakozik . Ujváry Géza képviselőjelöltünk táborába. Már eddig sok ezren irták alá azokat az ivekett, amelyeket a Keresztény Egyesült Párt bocsátott ki. Ujváry nagy fölényü győzelme, egyúttal a kereszténység diadala is, amelynek útjába immár senki sem állhat.
Hogy pedig mindenki tisztában legyen a választások lényegével, azt rövidesen az alábbiakban ismételjük:
Választási joga van minden félév óta egy helyen lakó, 21. életévét betöltött férfiúnak ; ennél fiatalabb a 18. életévét betöltött férfiak közül pedig azoknak, akik 1918. november előtt legalább is 6 hónapig a harctéren teljesítettek katonai szolgálatot; továbbá a nőknek, akik életüknek 24 évét betöltötték s bármely hazai nyelven irní és olvasni tudnak. Ezek szavazási igazolványt kapnak.
A választás pártatlanságának biztosítására egy törvényszéki bíró, mint választási biztos fog működni. A választási biztos elnüke a választási bizottságnak, mely 4 rendes és 2 póttagból áll. A választási bizottsághoz az országos pártok helyi csoportjai egy-egy tagot képviselőként kiküld-hetnek, de nekik a bizottságban szavazati joguk nincs.
A választás zavartalanságának biztosítására szavazatszedő küldöttségek működnek. Minden 1000 szavazóra egy-egy választási körzet állítandó fel, itt működik a választási küldöttség, itt történik a szavazás.
A választást megelőző 8. napon történik a jelölés, amely ajánlás után történik. Az ajánlási ivet jegalább is 500 igazolt választónak kell aláírni. Az ivet legalába 2 választó viszi a választási biztoshoz, aki az ajánlást, ha az a törvény kellékeinek megfelelt, köteles elfogadni. A képviselőjelöltek névsorát a választás előtt közzé teszik. Úgyszintén azt is tudatják, hogy melyik utca, meiyik körzetnél szavaz.
A szavazás reggel .8 órakor a választási helyiségekben veszi kezdetét. A választási helyiségben csak a szavazatszedő küldöttség, a hátóság 2 kiküldöttje, az ajánlópárt egy-egy megbízottja és ennek helyettese tartózkodhatik.
A szavazókat a választási helyiségbe turnusonként eresztik be. Az elnök elveszi
a szavazási igazolványokat, a szeméiyazo-nosságot megállapítja, ad egy szavazólapot, egy borítékot és egy ceruzát. A szavazólapon a jelöltek nevei vannak. A szavazó ekkor visszavonul egy fülkébe, itt annak a jelöltnek a neve mellé, amelyikre szava/., keresztet tesz s a szavazó lapot a borítékba téve lezárja. Kijön, átadja a lezárt borítékot az elnöknek, aki egy urnába dobja.
A szavazások megtörténte után a körzetnek a nyilvánosság előtt felbontják az urnában levő zárt levelelcet, összeolvassák a jelöltekre lnadott szavazatokat. A választási biztos a körzetekből beérkezett jelentések alapján megállapítja, hogy kit választottak meg képviselőnek s kihirdeti a választás eredményét.
A szén-ellátás.
Széntermelésünket arról a rendkivil alacsony színvonalról, amelyre a bolsevizmus alatt sülyedt, már sikerült eddig is annyira fejleszteni, hogy a kiaknázott szén mennyisége a meg nem szállott területen levő szénbányák legtöbbjében már eléri a termelőképesség 75°/..-át, Maguk a Salgótarjáni kőszénbánya rt. érdekköréhes tartozó bányák most már naponta kb. 1200 waggon szenei szolgáltatnak, holott a proletárdik • tatura alatt a produkció alig érte el a napi 750 waggont. Körülbelül hasonló arányú i javulás a többi bányavállalatoknál is. a tor • melés növekedése a sok akadály dacár.i, egyre tart, és ha a bányavállalatoknak sikerül elegendő bányafát és más szüksége* nyersanyagot beszerezniök, továbbá a munkásfegyelem az eddigi arányokban javul Cm a bányászoknak élelemmel és ruházattal való ellátása meg nem akad, kilátás van rá, hogy a produkció mennyisége néhány hét múlva eléri a termelőképesség legfelső határát. A rendkívül nehéz testi munkát végző szév bányamunkás, aki igen nagy hŐváltozáso\'-nak is ki van téve, jobb táplálkozásra sz-> rul és jobb ruházatot igénnyel, mint a lakosság átlaga. A szénbányamunkások mindig el voltak ebben a tekintetben kényeztetve. Akármilyen nehézségekkel küzdött a közélelmezés, nekik megvoltak elegendő mennyiségben a megszokott élelmiszereik. Most azonban főleg lisztet és cukrot alig lehet nekik eleget szerezni és magától értetődik, hogy a táplálkozás megromlása károsan befolyásolja a munkások teljesítőké -pességét. Az éjoimeaést nagy mértéken megnehezítik a szállítási mizériák is, melyeket, kevés és többnyire nem a legjobb állapotban levő mozdonyunk lévén, egyelőre elhárítani nem lehet. A ruházattal, különösen lábbelivel való ellátás is csak óriási áldozatok árán nagy üggyel-bajjal lehetséges.
A termelés elég jelentékeny fokozása dacára a szénellátás terén, főleg Budapesten egyhamar számbavehető javulás nem várható, mert az államvasutak mindent elkövetnek ugyan, hogy a szenet a bányákból minél gyorsabban kiszállítsák, de a mozdonyok rossz állapotban vannak és emiatt a küldemények aránytalanul sokáig vannak uton. Napirenden van a szénküldemények útközben való kifosztása. Bár a nemzeti hadsereg és a karhatalom erélyes föllépés már sokat javított a züllött viszonyokon, mt\'g p ost is előfordul, hogy egy-egy 15 tontiás waggonban csak 4—5 tonna szén, néha még annál is kehesebb érkezik meg.
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
HIHEK.
„Ködfoszlányok"
Bodrogközy Zoltán kedves kis müve ma-holnap elhagyja a nyomdát. Kedves közvetlen sorokat s nagy tehetségre valló művészi alkotásokat találunk benne. Szebb karácsonyi ajándékkal senki sem lepheti meg hozzátartozóit, mint ezen nagyon értékes művel, melynek tartalmas bensejéhez méltó kiállítású a külseje is.
Bodrogközy Zoltán ismeretlenül jött városunkba, de ma már mindenki ismeri. Kedves őszinte lelke csengő-bongó sorai által még jobban hozzá fog férkőzni az olvasók szivéhez s reméljük, hogy mind többen és többen fogják felkeresni lapunk kiadóhivatalát, hogy a becses értékű műnek megvételére előre is jelentkezzenek. Különben a napokban már az összes helybeni könykereskedésben kapható lesz.
— A Move mai estélye szenzációs lesz. A műsor még meglepetéseket tartogat a közönség számára. Ezúton hivjuk még egyszer fel a közönség figyelmét, hogy az estély kezdete fél 8 órakor lesz a Kaszinóban. A szereplők sorában ott találjuk tehetséges műkedvelőink legjavát, akik fáradhatatlan ambícióval és lelkesedéssel iparkodnak gyönyörködtető perceket szerezni a közönségnek.
— Schenk Jenő a világhírű sugges-tör és telepakus fenomenk nyolc hónapig tartotta lázban Budapest „közönségét és napról-napra a leghihetetlenebb kísérleteket mutatta be. Nyolc zsúfolt háza voh a budapesti Vigadó nagytermében és három hónapig debütált a fővárosi Orfeumban, mint attrakció. Szereplése alatt valóságos verekedések folytak a jegyekért. A művész engedve a külföldi unszolásainak világkörüli turnéra indul, előbb azonban Magyarország nagyobb városaiban mutatja be csodával hatásos képességeit. Győrött és Sopronban valóságos Schenk láz tört ki és mindenütt ujabb és ujaűb előadásokat kellett közkívánatra tartania. Amint halljuk f. hó 17-én érkezik el dunántuli tour-néján városunkba és megjövendölhetjük, hogy náiunk is olyan elemi erővel hatnak majd produkciói, mint mindenütt, akol szerepel. Jegyek 5—20 K-ért Szerb papir-kereskedésében már kaphatók. Tanácsos a kclyekről előre gondoskodni.
— Keresztényszoclális munkás -gyűlés. Vasárnap délután három órakor a Keresztény Otthon nagytermében ke-resztényszpciális értekezlet lesz. Előadók : Dr. Tamás János: A munkáskérdés, Doupona István: Keresztényszocialista munkásmozgalom. A keresztényszociális szakszervezetek titkárságának hivatalos órája: délelőtt fél 11-től fél l-ig és délután fél 5-től fél 7-ig.
— Magasfoka technikával komponált kitűnő zenemüvek kerülnek a f. hó 10-án tartandó kamara-zenecstélyen előadásra, melynek mindegyikében alkalmuk lesz a kiváló művészeknek bebizonyítani, hogy mesterek a maguk helyén. A hangverseny rendezősége figyelmezteti a közönséget, hogy az egyes számok alatt a terem ajtai \'árva lesznek, amiért is pontos megjelenést kér.
— A záloglevelek és kötvények
kamatszelvények beváltása. A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete elhatározta, hogy a magyar pénzintézetek által kibocsátott záloglevelek és kötvények esedékessé vált és ezután esedékessé váló szelvényeit, valamint kisorsolt címleteit december 15-től kezdve ismét beváltják. Ez a határozat azonban csakis a korona-ér tékre szóló címletekre vonatkozik.
— Pletyka a cime annak a nagyszerű és a vidéken a maga nevében egye" dűl álló illusztrált hetilapnak, mely már ma megjelenik gazdag tartalommal, ízléses és csinos kiállításban nyolc negyedives oldalon. A lap kizárólag színházi és sportesemény-nyekkel foglalkozik. Ára 2 korona.
— Ereky Károly képviselőjelölt. Kaposvári tudósítónk jelentése szerint Ereky Károly volt minisztert Kaposvárott nagy lelkesedéssel országgyűlési képviselőnek jelölték. Ereky neve négy ^ónap óta lett ismeretessé. A bolsevizmus bukása után a legerélyesebben fogta kezébe a keresztény Magyarország zászlaját s annak diadalra vivéséhez nagyban hozzájárult az ő nagy tudása is.
— Dr. Berger Miksa v. budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugár -ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával
• szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés: wfül-, orr-, torok- és gégebetegeknek d. c. 9—12-ig és d. u. 2—5-ig.
— Értesítés. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet értesiti tagjait, hogy évi rendes közgyűlését f. hó 14-én vasárnap d. u. 3 órakor a „Szarvas" szálló éttermében fogja megtartani. A tagok kéretnek, hogy mindenki a közgyűlésre tagsági igazolványát hozza magával. Kinek tagsági igazolványa még nincs, az jelentkezzen a szövetkezet Erzsébet-téri üzlethelyiségében. — Az igazgatóság.
— Méhészek figyelmébe ! Ezúton hivjuk fel Nagykanizsa és vidéke méhészeit, hogy a f. hó 14-én vasárnup délelőtt 9 órakor Zrínyi Miklós-utca 2. szám alatt fontos ügyben tartondó értekezleten megjelenni szíveskedjenek. Koller Sándor elnök.
— V. A. C. tánccstélye. F. hó 14-én vasárnap, a V. A . C táncestélytt tart a Szarvas-szálló tánctermében. Kezdete este 8 órakor. — Ugyanitt közöljük, hogy a club megkezdi a 6 heti tánckurzusát. Az összes ismert modern táncok tanítva lesznek.
— A sopronmegyei cukorgyárak Összes cukorkészletét lefoglalták. A fővezérség távirati rendeletére a soproni katonai parancsnokság a nagycenki, a büki, a petőházi és félszerfalvi cukorgyárak ösz-szes cukorkészletét lefoglalta és katonai őrizet alá helyezte.
— A jugoszlávok bosszúja. Már megemlékeztünk arról, hogy Lajtmann kotori plébánost szabadlábra helyezték. De ugyanakkor muraközi tudósítónktól azt az értesítést kapjuk, hogy Kotorban a jugoszlávok Lajtmann helyett, két magyar embert tartóztattak le, de azokat nem fogják szabadlábra helyezni. A magyar nép mindvégig lovagias marad, de mi haszna van belőle, ha mindenfelé annak ellenkezőjét kell tapasztalnia vele szemben. Köröskörül gyűlölő ellenségek vesznek körül bennünket és csak magunk ellen vétkezünk, ha azok követeléseit saját érdekeink mellőzésével teljesítjük.
— A gazdák oktatására a föld-mivelésügyi miniszter tanfolyamokat rendez a városokban és a falvakban. Az előadásokat szakképzett gazdák fogják tartani, — részben helybeliek, részben a minisztérum által kiküldöttek — akik gazdasági és háziipari sorozatos előadásokban fogják oktatni a gazdaközönséget.
— A Postatakarékpénztár uj kl bocsátásu pénzjegyei. A pénzügyminiszternek 8484. számú rendelete a magyar postatakarékpénztár 20 és 10 koronára szóló, 1919. augusztus 9-én keltezett pénzjegyeinek kibocsátása tárgyában akként intézkedik, hogy a még forgalomban lévő 200 koronás és 25 koronás bankjegyhami-sitványok, valamint a postatakarékpénztárnak 1919. julius 15-ről keltezett 20 és 10 koronás és 1919. május 15-ről keltezett 5 koronás pénzjegyei ezekre az uj 20 és 10 koronás pénzjegyekre cserélendők be. A pénzügyminiszter e rendelete már szeptember 14-én kelt, de a román megszállás miatt csak a december 7-iki hivat&lós lapban tétetett közzé. A rendelet által előirt becserélés után uz úgynevezett tanácskormány által kibocsátott 20, 10. és 5 koronás pénzjegyek a forgalomból ki fognak kerülni. 5 koronás pénzjegyek a kicserélés után egyáltalán nem lesznek. A becserélés időpontját u pénzügyminiszter külön rendelettel fogja megállapítani. A hivatalos lap egyúttal részletesen közli a 10 és 20 koronás pénzjegyek ismert leírását.
— ötvenezer galíciai van Budapesten. Megírtuk, hogy a csütörtök esti minisztertanácson elhatározták, hogy Budapest élelmezési nehézségeire való tekintettel rövid uton el fogják toloncolni á galíciaiakat, akiknek itt más foglalkozásuk nincsen, mint a lánckereskedelem, árdrágítás és a valutaspekuláció. A Budapesten élő galíciaiak száma körülbelül ötvenezer. Ezeket az utolsó szál emberig eltoloncol-ják. Egyébként nemcsak Budapestről, hanem az ország többi városaiból is kiutasítják a galíciaiakat, akiket külön e célra beállított vonatok fogják elszállítani. Naponta több ilyen vonat indul most a fővárosból és viszi a galíciai söpredéket Hajmáskérre és más internálási helyekre-A táborokban a szükölködőkről gondoskodnak, de akinek pénze van, annak ter-mézzetcsen fizetnie kell az ellátásért. A/, első transzportot hétfőn indítják útnak.
— Szállítási igazolvány-kényszer fanemttek szállításánál. Az erdő- éi faügyek országos kormánybiztosa 210. sz. rendeletével elrendeli, kogy a közforgalmú vasúti vagy hajóállomások az 1851/1917. M. E. számú kormányrendelet hatálya alá tartozó szállítmányokat (tűzifa, faszén, bányafa, gömbölyű- és fürészelt épületfa stb.) csak a megszabott szállítási igazolvány csatolása esetén fogadhatnak el szállításra.
Színház
Heti műsor»
Szombat: Tul a nagy krivánon. Vasárnap \'d. u.: Lili bárónő. Vasárnap este : Tul a nagy Krivánon. Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Jön! ENRICO FRAMK Jön 1
Z u \' a I KOzlöny
IS19. december 13.
Meghivó.
A Király-Sfírfözde Részvénytársaság t. részvényesei tisztelettel meghívatnak az 1915 évi december hó
21-én délelőtt 11 órakor Nagykanizsán, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai tiokmtézetének
helyiségében megtartandó
XXVII. évi rendes közgyűlésre.
Napirend:
1. Az igazgatóság és a íelügyelőbizottság jelentése. , , ... Jje ■ ...
2 A zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a tiszta jövedelem hovaforditása és a kifizetendő osztalék megállapítása, valamint az igazgatóság és a feliigyelobizottság részére adandó felmentvény iránti határozathozatal.
3. Igazgatósági választások az alapszabályok 20. §-a értelmében.
4. A felügyelöbizottságnak egy évre való megválasztása.
Nagykanizsa, 1919. november 25. A* ltf"*gatóság.
Azon t. részvényesek, kik szavazati jogukat gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek részvényeiket szelvényeikkel együtt az alapszabályok 13. fi-a értelmében legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank főpénztárénál Budapesten, vagy ezen bank nagykanizsai fiókintézeténekNpénztáránál téritvény ellenében letenni, mely utóbbi helyen a felügyelőbizottság által megvizsgált és helybenhagyott mérleg, valamint az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentései nyolc nappal a közgyűlés előtt a t. részvényeseknek betekinthetés végett rendelkezésére állanak.
Vagyon
Mérlegszám la
Teher
Sörgyári telepei: KronJeaé**
Ingatlanok .....
Pénztári készletek . .
KrtékpnpirtiuT*.....
Aruk és anyagok .... Adósok . . v . .....
kor.
1D.S0455 21(1000 182,\'HU 2»2W>00 J40800 4211807
Részvénytőke . . . Taitalékalnpok :
*Kcndcs tartalékalap Kitcketiokkcncsi nlnp C.yarapilus
Adutartulék.....
Ingatlan tartalék . . . Fel néni véti osztalékok .
Hitelezők.....
Nyereség: áthoz. 11)18— PUli. évi
K l.\'iOOOOO -K 150000"•
iség
\' Az igazgati\'isági indítvány elfogadása által u rendes tartalékalap l/i
Nagykanizsa, J919. szeptember 30.
MfiOOOO 200000 /■0000
kor. 4000000
,\'1200000 11M0U7 T.\'MKKO I v.7
»l32077
Eladó házak. Kiskanizsán Ország-ut 21-ik és Homokkomáromi-ut 15-ik számú házak kerttel, bútorral és teljes gazdasápi felszeretéssel együtt december 14-én délután 4 órákkor a helyszínen megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek el-adatik. uiö l
Erdőőri,/ kulcsári, tehenészeti vagy major-gazdai állást keres uradalomban vagy vidékre azonnali belépésre Csapó József, Galambok, (Zalam.) Szentjakabi-ut 217. 87..
Villamoszseblámpa
hozzávaló elem és kis világító körte kapható *
FiscM Fülöp Fiai mMM
Nagykanizsán (Városház sarok). £üt
URANIA
mozgókép-palota
KozgonylMttca V hí.
Péntek, szombat, vasárnap, dec. 12., 13., 14-én Corvin filmattrakció
Az igazság utja.
Színmű 3 felvonásban. Főszereplők: Várkonyl, Fenyvesi, Kertes.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
Ozletmegnyitás.
A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy Deák-tér 10. »zám alatt (Políák borkereskedő házában)
dohánytőzsdét
nyitottam.
Ajánlok kitűnő minőségű hüvelyeket, papirokat, mindennemű dohányzó cikkeket, művészi kivitelű képeslapokat, valamint az összes folyóiratokat, heti és napilapokat.
A nagyérdemű közönség szives pártfogasát kérve, vagyok kiváló tisztelettel
320-1 Viola Lajos.
á^j-r Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések i Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok\' készíttet nck. Kizárólag egyedUli szaküzlet! - Első beszerzés! forrás! _
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
BBT Kérem a címre Ügyelni)

!! Ifjúsági iratok!!
mesésköny vek, tudományos és szépirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek. Rózavölgyi karácsonyi album
21)0 már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
VIŰ6
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Ma szombaton, december 12-én
Vérző vágyak.
Egy asszony tragédiája 4 felvonásban. A főszerepben: Kosa Corneto. ( j
lílőadások kezdető: Hétköznapokon 0 és B^rakoi Vasár- és ünnepnapokon :), 0, fii 7 és H ómkor.
Ismét kaphatók
harmonikák, hegediihurok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
hungszoi ós üonomiikcreskcilásébcn
Nagykanizsán, Városház palota.
Nyomatott a 1
aptulajdonoHÓir" Zalai Gyarmati nyomdai mttintéftetébra
SS-lk évfolyam.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SíerkesitöwK kiadóhivatal: Fó-ut 13. 1\'őHxerkeazttf : l\'eloIÖBízerkcKítrt : Előfizetési árak:
Megjelenik mindig kora reggel. Dr. HEGEDŰS GYÖRGY DOUPONA JÓZSEF Kgcs/ évio 156 K. Félévre 76 K. Ncgyed-evre 39 K.\'ligy hóra 13 K. l\'-gyon szám 601.
Táviratok és telefonjelentések.
Válasz Clemenceau jegyzékére.
Budapest, december 13. A Mag) Távirati Iroda jelenti: A miniszterelnök
yar
legfőbb tanácsnak f. hó 10-iki jegyzékére a következő tartalmú választ küldte : Clemenceau Ürnak, a békekonferencia elnökének
Páris.
A magyar kormány tisztelettel nyugtázza a legfelsőbb tanácsnak f. hó 10-iki sürgönyét, melyben megismétli meghívását egy békebizottság kiküldése iránt. A magyar kormány minden lehetőt el fog követni arra nézve, hogy kiküldöttei azonnal az ünnepek után Neúillybe utazhassanak. A magyar kormány egyúttal annak a reményének ad kifejezést, hogy eddig az időpontig a legfelsőbb tanács eleget fog tenni A dec. 3-iki jegyzékben foglalt ama kívánságának, hogy a románok által megszállott magyar területek kiüríttessenek ; nemkülönben ama kérésnek, hogy fcz ugyanabban a jegyzékben emiitett területekre bizottságok küldessenek ki. Csakis e kérésnek teljesítése tudná megnyugtatni a kedélyeket, melyek az idegen megszállás-okozta tragikus események folytán mindinkább fel vannak izgatva.
Budapest, 1919. december 13.
Hu&zár k. miniszterelnök.
A pártok megbízottai a béke küldöttséghez.
Budapest, december 13. A tegnapi minisztertanács határozatából kifolyólag Hu--szár már ma felhívást intézett a koalícióban résztvevő pártokhoz, hogy nevezzék meg megbízottaikat a békcküldöttségbe. Az. Országos Nemzeti Párt Lovászyt, a Demokrata Párt Charmant Oszkár dr.-t, a Keresztényszocialista Párt Giesstvein Sándort, a Szociáldemokrata Párt Payer Gyulát bizta meg.
Hazug híresztelések a ni agyra offenzíváról.
Bécs, december 13. A „Wiener Mittag-blatt egy beszélgetést közöl dr. Grátz Gusztáv bécsi magyar kü vette!, aki a cseh lapok ama híreire vonatkozólag, hogy a Horthy hadsereg offenzívát terve/. Csehszlovákia ellen, többek közt a következőket mondotta: Természetesen a hírekből egy szó sem igaz. Senkisem gondol céltalan hadjárat megismétlésére, melyet a nyáron Kun Béla a cseh-szíovákok ellen vezetett. Nem is folyik semmiféle magyar propaganda a csehszlovák területen, hacsak a csehek propagandája nem, amiket e területeken Magyarország érdekében csináltak azzal, hógy kormányzásuk rövid ideje alatt jobban meggyülöltették a tótokkal magukat, mint a magyarok sok száz éven keresztül. Magyarországon senkisem gondpl Felsömagyarországnak erőszakos\' vissza-. vételére.
Kohn-Kerekes tárgyalása.
Budapest, december 1*. A budapesti büntetőtőrvényszék ma kezdte meg Kohn-Kerekes Árpád és társai bűnügyének tárgyalását. Kohn-Kerekes 17 rendbeli gyilkossággal és 9 rendbeli rablással. Kovács Lajos 5 rendbeli gyilkossággal és 3 rendbeli rablással, Sturc Károly mint tettes két rendbeli, mint bűnrészes 65 rendbeli gyilkossággal van vádolva. A vádirat felolvasása után az elnök a védők után érdeklődik. A kijelölt három védő közül csak Kovács védője jelent meg. Hiába szólítja fel az elnök a jelenlévő ügyvédeket; hogy a védelmet vállalják. Az egyik közülük, dr. Rozenberger Miksa az elnök felszólítására igy válaszol: „A hóhér-cselekményre igen, de a védelemre nem vállalkozom mégha fegyelmit kapok is. Én annyit szenvedtem tőlük, hogy most csak élvezni jöttem ide."
Elsőnek Kohn-Kerekest vezetik \'elő. Beilnert bűnösségét*^ *
Elnök: Megmondta-c Cserny, hogy az ő csapatában gyilkolni kell ?
Kohn : Nekünk erről nem szólt semmit. Csak hat napig voltunk\' nála, azután Püspökladányba utaztunk. Mikor megérkeztünk Számuelli és Gábor Mózes három csendőrt adtak át azzal, hogy ezeket ki kell végezni. Kivitettem őket a temetőbe ott sorba állítottuk és vezényszóra mindhármat agyonlőttük. Én is lőttem egyiket. Ezután Ceglédre mentünk. Itt rablás miatt Szamuejli halálra itélt egy vöröskatonát, kit szintén kivégeztünk. Cegléd után Szolnok következett, hol ez alkalommal három halálos ítéletet hajtottunk végre a piactéren. Később visszatértünk Ceglédre és újra hármat felakasztottunk.
Elnök: Hány gyilkosságot ismer be ? Kohn: Tizenhetet.
Utánna Kovács Lajost hallgatják ki. Bűnösségét nem ismeri be és arra hivatkozik, hogy parancsra cselekedett. Számuelli vonatára lett beosztva. Elmeséli a csornai, soproni, losonci stb. rémtetteiket. Három gyilkosságot ismer be.
Elnök :9Ho\\ látta Kohnt akasztani?
Kovács : Csornán és Kapuvárott. velem akasztott.
Utánuk Sturc kihallgatása következik, ki szintén azzal védekezik, hogy parancsra cselekedett. A tárgyalást holnap folytatják.
Nagyszombaton proletárdiktatúra volt.
Budapest, december 13. Nagyszomba. ton nov. 22-én két óra hosszat proletárdiktatúra volt. Elfoglalták a fontosább középületeket és kikiáltották a tanács köztársaságot. A mozgalmat szokolista csapatok nyomták el,
Megyei közgyűlés.
Az elnöklő kormánybiztos az ülést f. h^9-én ,\'d. e. 10 órakor nyitotta meg. A közgyűlés első pontja az alispán jelentése volt, mely felölelte a vármegye közigazgatási életében szeptembertől december l-ig lejátszódott eseményeket.
A tanácskormány bukása után a közigazgatási hatóságoknak legelső teendőjük volt a közrend biztosításához szükséges karhatalmi erő megteremtésé. Ez ügyben a vármegyei, katonai parancsnokság tette meg az intézkedéseket, melyeket a közigazgatási hatóságok mindenben támogatták. A közigazgatási szervek minden törekvése odairányuít, hogy a közbiztonsági szervezet erőssége a rendőrhatóságok megbízhatósága, céltudatos,. erélyes és körültekintő működése biztosítsa az egyéni és közszabadság fejlődését és eredményezze a szellemi és anyagi jólét áldását.
Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok\' > ISan a városi rendőrség dec. 1-től fogva megszűnt és a rendőri szolgálatot ezentúl a magyar állami rendőrség gyakorolja. \'
Tárgyalja az alispáni jelentés a foganatosított internálásokat, mely szerint jinindazok. akik a kommunista^ ret)ds?er eföldézésébeh részeséi voltak, őrizetbe vétetnek és a belügyminiszter rendelete értelmében internáltatnak.
Aii alsólendvai és belatinczi főszolgabírói hivatalokat jugoszláv hatóságok vették kezelésbe, melyek dr. Czigány János tb. főszolgabírót és dr. Kovách Jenő tb. szolgabírót letartóztatták és meghurcolták azért, mert hivatali kötelességükhöz hiven "a belatinczi főszolgabírói hivatalban levő pénzeket a jugoszláv- lefoglalása elől megmenteni igyekeztek.
A kommunizmus alatti magatartás miatt 46 járási és községi közigazgatási tisztviselő ellen van fegyelmi eljárás folyamatban.
Részletesen foglalkozik az alispáni jelentés a demarkációs vonalon előfordult sajnálatos incidenssel.
Beszámolt még az alispáni jelentés a gabona, tűzifa és egyéb közszükségleti cikkek beszerzésének a nehézségéről, a vármegye köz- és népegészségügyi viszonyairól, melyek kedvezőknek mondhatók, a tisztviselői kar létszámánál\' előfordult változásokról s végül az egyes hivatalok működéséről..
Az alispáni jelentéshez Bosnyák Géza szólott hozzá. Kérte az alispánt, hogy a megye területére kivetett élelmiszerek beszerzésénél u rekvirálást mellőzze, mert a megye már most is csak szűkösen tud megélni terményeiből.
Odor Géza a központi szeszfőzde intézményét helytelennek nyilvánítja, résjdni a közlekedési nehézségek miatt, mely odavezethogy a törköly sok helyen kihasználatlanul elrothad, részint pedig a központi szeszfőzdék a termelő rovására in- . kább a magánosok, mint az állam érdekét szolgálják.
Tóth Sándor lentii esperes meleg szavakkal üdvözli Eitner kormánybiztost, ki nagy egtisztelésnek veszi, hogy mint kormánybiztos Zalamegye ügyét szolgálhatja Kéri az Isten segítségét munkájához, mellyel
2
Zalai Közlöny
1919. december 14.
a keresztény és nemzet ügyét támogatja. A kormány elvét vallja, a kérges tenyerű munka megbecsülését, mely ellenkezik a főváros egy részének szociáldemokrata szelle-jnével. Most már a régi múltra visszatérni nem lehet, mert a természetben megáüés nincs, haladni kell. Bár a kormány kénytelen volt olyan elemeket bevenni, kik ellenségei a ker. és nemzeti eszméknek, azért az még sem jelenti, hogy azok, akik haza-fiatlan viselkedésükkel az országot a mai nyomorba döntötték, nem veszik el méltó büntetésüket.
Nagy adóterhek várnak reánk. Az adórendszer meg fog változni. A terheket elsősorban is azok viselik, kik a hadinyereségeket zsebrerakták s csak másodsorban a termelők, kiket az ország gazdasági élete érdekében kimélni kell.
A kormány uj birtokpolitikát követ. A nagybirtokok terhére növeli a kis és középbirtokokat. Ház- és gazdasági kert-helyeket biztosit a földnélkülieknek.
Az államformára nézve pedig megjegyzi, hogy Magyarországnak köztársaság, mely rövid időn belül a sir szélére juttatott bennünket, — nem kell többé.
Dr. Thassy Gábor megyei főorvos javasolja, hogy a gyűlés küldjön felíratott a kormánynak, melyben üdvözli azokat a férfiakat, kik a ker. és nemzeti ügyért harcolva foglalnak el felelősségteljes állást, azonban nagy megdöbbenéssel veszi a megye tudomásul, hogy a kormányba olyan egyének is belekerültek, kik hazafiatlan viselkedésükkel eljátszották & magyar nép bizalmát.
Nóvák János kisgazda-vezér kiegészíti az indítványt azzal, hogy mindazoknak ne legyen beleszólása az ország kormányzásába, kik március 21-én rutul visszaélve az ország bizalmával átjátszva a hatalmat Kun Béla népbiztosainak elárulták a magyarságot. így bizalmatlanságát fejezi ki a vármegye Peyer Károly, Bárczy István, és nagy tádi Szabó Istvánnal szemben.
Czobor Mátyás lelket hevítő beszéde hatása alatt Zala magáévá teszi Esztergom megye ama határozatát, mély a magyar nemzeti királyság mellett foglal állást. Kívánja, hogy ismét a szent korona legyen az ország vezérlője, melynek a dicső Királyok által reá hagyott fenségessége tartsa össze ezen rombadöntött hazát.
Nóvák indítványára a gyűlés elhatározza, hogy a jövő évi. adót is előre befizeti a megye, hogy ezzel is segítsen az ország szomorú pénzügyi helyzetén.
A gyűlés további idejét kevésbé érdekés községi, személyi kérelmek, ügyek elintézése töltötte ki.
KRÓNIKA
A németországi Krupp-müvek elkészítették az első mozdonyt ! így, első hallásra nem hatnak különös szenzációképen ezek a szavak. De akinek fülei vannak a hallásra és szemei a látásra, az meg fogia hallani a betűk vékony falai mögül az elpusztíthatatlan német energiának újra világgá induló dübörgését, meg fogja látni, hogy a porban meghentergetett germán faj ismét talpraszökkent s mialatt szemét büszkén, maga-bízón, de nem kihívóan nyugtatja megnyo-moritóin, keze a pörölyt markolja ismét, hogy azzal vivjon ki magának megbecsülést, félelmet, kenv ret — életet 1 Nem ágyút gyárt, mert ugy látja, hogy ma elsősorban arra van szüksége, amit mozdonyai a német életképesség világotrengető bizonyítékaiként szétvihetnek egész Európába. Ha majd ágy ura les/ szüksége — s ki mondhatja, hogy nem szüksége? — azt is fog gyártani a Krupp. Addig azonban évenként 200 vasparipát bocsát a német ipar és kereskedelem rendelkezésére.
*
„A miniszter (gróf Bcrchtold) végül ismét panaszkodik gróf Tisza István magatartása miatt, amellyel megnehezíti számára az erélyes fellépést Szerbiával szemben. Gróf Tisza azt "állítja, hogy gentlemanlike kell eljárni.", Ezeket Tschirschky bécsi né-
met nagykővet jelentette 1914 julius 10-én Berlipbe. Csoda, hogy Vilmos császár erre is meg nem jegyezte lapszélről: „Blödsinn," hülyeség. Mert g/ilkosokkal szemben gentlemanlike eljárni akarni, tényleg azzal határos.
Megrendítően tragikus játéka a sorsnak, hogy azt a férfiút, aki egy orgyilkosságokkal politikát csinálni akaró néppel szemben gentlemanlike, uri emberhez méltón akart eljárni, egy izig-vérig nemes, uri nemzet legaljasabb söpredéke gyilkolta le orozva.
S itt szögezzünk le még egy tényt. Ugye, kedves felebarátom, te is, én is, mink is, az egész ország s az egész világ azt gondolta, arra volt büszke (!) s azért káromkodott, hogy a világháború vizitkártyáján, a monarchia juliusi ultimátumán, Tisza szelleme, tehát magyar szellem, működött. Arra voltunk büszkék jóidéig, mi magyarok, hogy a nagy koncert karmestere magyar ember. S ugyancsak ezért lettünk mi a „Kelet poroszai" a külföld szemében.
Tschirschky jelentése után is azok lehetünk-e? Büszkék önmagunkra és „poroszok" — mérhetetlen kárunkra ?. . .
A csehek mozgósítanak, a románok meg nem akarják kiüríteni a Tiszántúlt I
Megértjük ugy a cseheket, mint az oláhokat: félnek! Félnek az egyre erősödő nemzeti hadseregünktől. Eddig nyugodtak lehettek, „hősies" foglalásaiknak és uralmuknak senki sem szegzett szuronyt. Ugyan ki is szegzett volna ? A bizalmiférfiaktól vezetett kato :a-szakszervezet, vagy a politikai biztosoktól lelkesitett vörösbanda? Ezek csak ellenforradalmárokat tudtak hátulról, orozva, főbelőni. s a Dunába, taszítani. De fegyveres erővel szemben pocsékká halványult vörös bátorságuk. (Ahhoz is csehnek kellett lenni valakinek, hogy megfusson előlük!)
Most azonban van hadseregünk s ennek fegyelmezetten dübörgő léptei áthallatszanak a nagyromán és és csehszlovák egysé-
Íek összetákolt kártyaváraiba. Nem hiába élnek, hogy rájuk szakadnak azokl
Hát csak mozgósítsanak. Es őrizzék, tartsák a Tiszavonalat. Tudják nagyon jól, hogy Budapestet sem önként űritették ki a románok, hanem mert féltek hogy megtámadjuk őket. Ezért vonultak ki a védelmet nyújtó Tisza mögé. Hej öreg Tisza, gondolta-e valaki, hogy alföldi ágya egyszer hegyi sakálok és niénák védvára lesz?
No, azért a Tisza nem lesz hűtlen hozzánk! Majd ... ha másként nem, hát egy rózsaujju hajnalon átviszi daliás fiainkat ladikostul, a nagy, a véresen leszámoló táncra ... .
Budapesten s az ország más, nagyobb pályaudvarain is, körülbelül 600 waggon-ban 400 menekült család lakik. Körülbelül 1600 személy
Azok a waggonok, melyek segítségével az ország közélelmezési nyomorán kelle ie segíteni gabona- és szénszállítással, magát a nyomort, a magyar nyomort takarják szellős, korhadó deszkáikkal. Takarják lakóik éhségnyomorát, reményvesztettségét, kétségbeesését s irtó hangon ordítják, a fülünkbe bömbölik a magyar társadalom egyes rétegeinek lelki nyomorultságát / Mert hol vannak a magyaf tisztviselők vérverej-tékes munkáján meggazdagodott bankárok, hadimilliomosok, spekulánsok, a megvagyo-. nosodott idegenek, hó! vannak ezek adományai, amelyekkel kenyeret, meleget, lakást adhatnánk szegény kiüldözött véreinknek ?
De jól van, ezek az elemek talán nem keresztények. De akkor hol vannak a keresztény magyar mágnások, a kereszténységükkel hencegő magyar földbirtokosok ? Miért nem adnak a marhawaggo-nokban barakként élő menekülteknek lakást sokszobás palotáikban, kényelmes villáikban, kastélyaikban, uriházaikban ? Miért nem adnak nekik egy kabátot, egyet a nélkülözhető sok vadászzekéjük közül ? Miért nem küldenek nekik néhány kiló lisztet, megvonását bőséges lakmározá-suknak ?
. . . Haj, könnyebb a tevének átjutni a tü fokán, mint a gazdagnak a menyországba kerülni . . .
Csodálatos, hogy ahhoz, hogy az igazság igazság legyen, kimondójának legalább is Prohászkának kell lennie. Mert ugye ö mondotta, hogy a magyar középosztály a parasztkapzsiság és a kapitalizmus kéf malomköve közt őrlődik meg .. . Vagy Horthynak, aki azt üzeni nekünk, hogy keresztények vagyunk, magyarok vagyunk s igy a szebb magyar jövendő ádvent-várásának komoly ünnepét ne zavarju k mulatozással . . .
Mert keresztények és magyarok vagyunk,
—- Ma délután három órakor a Keresztény Otthonbau keresztényszocialista munkásgyülés !
— A ködfoszlányok, megjelent. A könyv gyönyörű kiállítása is meglepi a közönséget és ha tartalmát tekintjük, elmondhatjuk, hogy annak a műnek nagykanizsai kiadása esemény számba megy. A könyvről nagyobb kritikai ismertetést még legközelebbi számunkban fogjuk adni.
— Követésre méltó példa. Pápa város a nemzeti hadsereg céljaira egymillió nyolcszázezer koronát, a pápai járás pe.di# kétmillió koronát szavazott meg. A magya áldozatkészség eme hazafias nagvlelkü megnyilatkozása mindannyiunkat kell, hogy a példa követésére serkentsen.
— Mese délután. Ma délután 3 órakor Rozgonyi-utcai elemi iskola tornatermében Ortutay Gyuláné és Szabó Mariska tanitónénik mesélni fognak a jó-gyerekeknek. Belépődíj 40 fillér.
— A Kath. Legényegylet közgyűlése. A mai napra egybehívott rendkívüli közgyüiésre az egylet tagjait lapunk utján újból figyelmeztetjük. Egyben tudatjuk, hogy P. Hedly Jeromos előadása (A szocializmusról) nem d. u. 4 órakor, hanem esti 8 órakor lesz az egylet helyiségében, mivel a nagynevű égyházi szónok 4 órakor akadályozva van a mégjelenésben.
— Jugoszláv lebély zésll pénzek. Felhívjuk a közönség figyelmét arra, hogy a régi lebélyegzésü jugoszláv pénzeket a bankok nem fogadják el, mert mint hamis pénzek érvényüket vesztik. A közönség ügyeljen ezután arra, hogy ilyen pén/: birtokába ne jusson, mert nem tud rajta tul adni.
— A kórházakban való feltétel föltételei. A népegészségügyi miniszter a kórházak ápolási költségeinek a fizető, vagy megfelelő pénztárak által ellátott betegek után felmerülő ápolási költségek befizetését illetőleg egy körrendeletet adott ki, melyben többek közt a következőket rendeli el: A kórházakban a kórházi ápolás sznmpontjából orvosilag megállapított sürgős szükség esetét és a fertőző betegeket kivéve, fi betegek az ápolási dij előzetes lefizetése nelküi csak akkor vehetők fel, ha a) munkásbiztosi tó péyztóri utalvá-nyk van, vagy b) fizetésképtelenségüket a/ illetékes elöljáróság bizonyifványával iga-zólják. Minden más esetben az ápolási dijat legalább 14 napra előre meg kell fizetni, illetőleg ennek az időnek leteltével ugyancsak hasonló időszakra folytatólag kell fizetni, viszont abban az esetben, Fia a betegápolás 14 n«bnál rövidebb ideig tartott, az előre lefizetett összegnél mutatkozó többletet vis-za kell adni. Sürgős szükség esytében és fertőző betegségénél a lelvételt az a) és b) pontokban megjelölt feltételtől függővé tenni nem szabad; de ezekben az esetekben is fel kell hívni a hozzátartozókat, hogy vagy az ápolási dijat az előirt időtartamra fizesse le, vagy a munkásbiz-tositó pénztári utalványt illetőleg a fizetésképtelenséget igazoló bizonyítványt szerezzék be. Az ápolási dijnak 14 nabra előre fizetése a munkásbiztositó pénztárt is kötelezi.
1919. december 12.
—\' Dr. Berger Miksa v. budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugárút 24. \'»*ám alatt (volt \'\'8-as laktanyával szemben) megkez^\'e. Szakorvosi rendelés : fül-, orr-, torok- és gégebetegnek d, e. 9—J2.-Íg és d. u. 2—5-ig.
—- Iskolai hirek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy a háború okozta iskolai mulasztásokat pótolja, az elemi iskolákban a szükséghez képest póttanfolyamok tartását rendelte el. Ugyancsak elrendelte a miniszter, hogy a vasmegyei horvát lakossággal biró községekben a horvát tanítási nyelv a kellő mértékben és a lakosság kívánságaihoz mérten biztosíttassák. Eb utóbbi rendelkezés a nemzeti kisebbségek cgyenjogositásának keresztülvitele érdekében történt.
— Borzalmas lelet a pincében. A szombathelyi rendőrség Kohn Jakab jelentése alapján a Szél Kálmán kávéház pincéjében egy véres ingdarabba csomagolva egy csecsemő holttestet talált. A helyszínen megjelent dr. Dános József várm. orvos konstatálta, hogy a holttest legfeljebb 48 óra óta fekhetik ott s mintegy 7 hónapos korszülöttről van szó. A rendőrség a nyomozást megindította, hogy valószínűség szerint az ablakon át odakerült
. holttest hovatartozását megállapít hassa.
— A „Világ" nagymozgó vasárnap csak egynapos műsor keretében mutatja be a „rlalál kútja" cimü remek bűnügyi drámát, -az olasz filmművészek e remek alkotását. — Hétfőn és kedden pedig szintén olasz művészekkel a „Sötét éjszakában" c. csodás és pazar fénnyel kiállított társadalmi dráma premierje lesz.
— A Déli Vasul pénzügyei. A Déli Vasút igazgatóstigát a társaság elsőbbségi kötvénycinek birtokosai nevében »•/ office National meghívta, hogy időszerű fontos tárgyalások végett képviselőket l.i Idjön Párisba. A tárgyalások előreláthatólag már e hó folyairyin, vagy január ebő felében lesznek és céljuk, hogy a Deli Vasút válságos helyzetén segítsenek. Ezeken a tárgyalásokon azon államok képviselői fognak résztvenni, amelyek területén a Déli Vasút vonalai átmennek. A fegyverletétel óta a Déli Vasút szakadatlanul azon fáradozott, hogy az Office N itionallal tárgyalásba bocsátkozzék, de a politikai helyzet ezt eddig lehetetlenné tette. A Dléli Vasút pénzügyi helyzete vigasztalanabb, mint valaha volt és csak az a jámbor kívánság önt belé életerőt, hogy a legközelebb meginduló párisi tárgyalások során találnak valamelyes orvoslást. A tárgyalás megindítását az a körülmény sietteti, hogy a Déli vaspálya-társaság nincs abban a helyzetben, hogy az elsőbbségi kötvények szelvényeit beváltsa. A Bécs—párisi tárgyalásokat kell, hogy a Paris—római tárgyalások előzzék meg, mert e tárgyalások során kerül szóba az olasz annuitások fizetésének kérdése. Egyébként a párisi pénzügyi körök mit sem árulnak cl a tárgyalások alkalmával megvitatandó javaslatokról. Ugy látszik, a közvélemény tájékoztatására elegendőnek tartják az osztrák békeszerződésben külön fejezet alatt felvett azon pontozatot, melynek értelmében a Déli Vasút igazgatására és műszaki újjászervezésére nézve a Déli Vasúttársaság és az érdekelt nemzeti államok külön egyezményt fognak egymásközt kötni. Ebből következik, hogy a tárgyalásokon a francia részvényeseken kivül a nemzeti államok és természetesen Magyarország is képviselve lesz. A Déli Vasút problémája igen bonyolódottnak látszik és annak rendezése előreláthatólag hosszadalmas és izgalmas vitákat fog felszinre vetni. Addig azonban a Déli Vasút nem nézheti tétlenül, miként züllik napról-napra, hanem haladéktalanul hozsá kell látniok az erdekeit szakköröknek, hogy azokról az ideiglenes segédeszközökről gondoskodjanak, amelyek e vasút akadálytalan üzemvezetését és teljesítőképességét biztosítják.
Zalai K özlöny 3
Szinhaz
Heti műsort
Vasárnap d. u.: Lili bárónő.
Vasárnap este: Tul a nagy Kriuánon.
Hétfő; Francianégyes, — Miért jársz meztelenül. Bogár Gizi felléptével. (Csak felnőtteknek.)
Keddc : Sybill. (Mérsékelt helyárakkal.)
Szerda: Enriko Frank vendégjátéka. (Rendes hclyárakkal.)
Csütörtök d. u. Ifjúsági előadás.
Csütörtök este: Enriko Frank.
Péntek : Farsang tündére.
Szombat: Farsang tündére.
Vasárnap d. u.: Farsang tündére.
Vasárnap este: Farsang tündére.
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások órakor kezdődnek.
Tul a nagy Krivánon. A darab kedves, ötletes és nevettető, előadása pedig jóformán nem hagy semmi kívánni valót maga után. Örömünkre szolgál, hogy Göndör Józsit végre arról az oldaláról is megismerhettük, mely az ö művészetének úgyszólván főerőssége. Tegnap volt ugyanis először alkalma bebizonyítani, hogy egyéb kiválóságai mellett főképp az Ő majdnem páratlanul mesteri tánemüvészete az, ami művészi karrierjének legbiztosabb megalapozója. Második táncjelenete egyéb szempontból is föltétlenül nevezetes: benne ismertük meg a társulat egyik legújabb és túlzás nélkül mondhatjuk — nagyon tehetséges tagját, a kedves, eleven és temperamentumos Szemere Józsát. A színpadon ügyesen mozog. Éneke, tánca és minden, amit eddig láttunk tőle feljogosítanak bennünket arra, hogy a legszebb reményekkel nézzünk további szereplései elé. Nagyon jól megállta helvét Kürthy Böske is bár nem volt a legtermészetesebb Ancsurka szerepében. Különösen táncai nem tévesztették el hatásukat a közönségre. Körmendy kifogástalanul adta a szerelmében megsértett büszke, dacos magyar parasztlegényt. Ezt a szerepet direkt neki irták. Dezső és Erckövi utolérhetetlent nyújtottak a maga nemében. Ma ismét ez a darab megy, de Kürthy helyett Göndör Gizi primadonnával a főszerepben I
Telepátikus előadás. Schcnk Jenő 17. és 18-iki, Casino termében tartandó előadása iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Amint értesülünk, a világhírű telepatikus és suggestios mester itt egészen ui, frappáns kísérleteket fog bemutatni. Jegyek iránt oly nagy az érdeklődés, hogy tanácsos azokat mindkét előadásra Szerb Ernő papirkereskedésében előre megváltani.
IfúFacikltlf a város bármely részében HÓI DOlllln 2 szoba konyhás lakást, lehetőleg kerttel, esetleg egész házat bérelnénk. Továbbá 1—2 bútorozott szobát. Szives megkeresést kér a nagykanizsai .Hangya" kirendeltség. Postafiók 56.
Erdőőri, kulcsári, tehenészeti vagy major-gazdai állást keres uradalomban vagy vidékre azonnali belépésre Csapó József, Galambok, (Zalam.) Szentjakabi-ut 217. sz.
3IB—5
18110 1919.
Felhívás.
Tudomásomra jutott, hogy a város közönségének egy része a fennálló kormányrendeletek dacára gabona, illetve lisztszükségletét szabadvásárlás utján részben vagy egészben biztosította. A városi közellátásnak a legsúlyosabb idejében lelkiismeretlen dolog, ha egyesek kettős ellátást élveznek akkor, amikor mások — épen az önmagukat ellátni nem tudó legszegényebb osztálybeliek — még a mindennapi kenyérhez is nchezzen juthatnak.
A gabonának szabad vásárlása tiltva van és igy büntetendő cselekményt képez. Ettől azonban elakarok tekinteni azon esetben, ha a vásárlók a valóságnak megfelelően bejelentik a közellátási hivatalnál a vásárlás tényét és a vásárolt mennyiséget. Ezzel lehetővé teszik, hogy az a kevés liszt, amelyet a város hatóságának sikerült megszereznie, csakugyan annak jusson, akinek arra feltétlen szüksége van. Emberi kötelessége ez mindenkinek, aki magát ellátta. A bejelentés határideje folyó hó 31. A bejelentéshez az élelmezési könyvecskét mindenki vigye magával.
Ha ezen ismételt felhívásom is eredménytelen marad, kénytelen leszek a készleteknek háztartásonként való megállapitá-sát elrendelni, amely esetben a készlet elkobzásán kivül még büntetés » vár a jogtalanul vásárlóra. *
Nagykanizsán, 1919. december 13-án.
Polgármester-
az ár és rendszer pontos megjelölésével
Lányi Ede Budapest
VL, Gróf Zichy Jenő-utca 2H7_<_. 39. szám.

Szabó József épület műlakatos
Nagykanizsa. Báthory utca 12.
Van szerencsém a n. érd. közönség becses tudomására hozni, hogy Nagykanizsán, Báthory-utca 12. szám alatt első budapesti épület-és műlakatos vasszerkezeti műhelyemet megnyitottam. Raktáron tartok és készítek Magyarországon, Ausztriában és Németországban szabadalmazott sajátszerkezetü falazáanélkUII takaríktUzhelyeket, «tb. Szives pái tfogást kérve vagyok tisztelettel .
Nagy képes -irjo^yzékkBt készséggé! szolgálok tizabó JÓZ86Í
Tanulók felvétetnek. ,akat"s- |
%
jó? ioí=oE :<>: íoí ÍO : ÍOE :-OE :OÍ ÍOE30; ÍOÍ :o: ÍOE =OÍ
s
Falhivjuk a közönség figyelmet a dacember 16-án tartandó kamara-zeiieostclyre!
4
L a I a I Közlöny
1019. december 14
Nagyban Elcal^f*.
100000 métír
, összes villany-
izzólámpazsinor
Eperjessy Józsefnél Sopron,
Vérkerület 47.
IIQ A ftll ft mozgókép-palota
UllMnllH Ro»|i.,nyl-utc» 4.
Péntek, szombat, vasárnap, dec. 12., 13., 14-én Corvin fllmattrakció
Az igazság utja.
Szinmü 3 felvonásban. Főrzereplők: Várkonyi, Fenyvesi, Kertea.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor, ..............
Dunántúli Élelmiszer-forgalmi Vállalat T";r Nagykanizsa ÜSt
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkekel :
j
Kló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmi szer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy Írásban irodánkban d. e. 8 -12 és d. u. 2 6 óráig kérjük leadni.
Vásárolok,.nagymennyiségű tnknrmány-\'\'íélékft, különösen :
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb 311— árban.
Telefon 185. Iroda: Kinizsy-utca 2 a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
(^Bólyegzéfc!
gummiból és ércből, dátum és zsebbél végzők, festékpárnák és VjS festékek. Vésések t Betű, mo- JJf nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nck. Kizárólag egyedüli szakilzletl - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
véonöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a cimre ügyelni I
YILAG
nagymozgó színház
:: Szarvas-szólfoda. ::
Vasárnap, december 14-én. Csak egy nap
A halál kútja.
Bünügyi dráma 4 felvonásban. S a kiegészítő műsor.
lilíadAsok kctJelc: Hétköznapokon Vasár- cs ünnepnapokéi
és S ómkor.
III.
Hirdetmény
gA „Gazdasági önsegélyző Szövetkezet Nagykani-_ zsán" f. é. november hó 30-án tartott rendkivüli közgyűlésében f. é. december hó 31-ével való feloszlását kimondta, a felszámolókat megválasztotta és erről az. illetékes törvényszéket értesítette. X Q A keresk. törv. 249. értelmében a szövetkezet hitelezői O követeléseiknek ezerT hirdetmény harmadszori közzétételétől Q számított hat hó alatti érvényesítésére ezennel felhivatnak, pj A szövetkezeti tagok ezuttal figyelmeztetnek, hogy ameny-— nyiben heti betéteikkel a záridőben hátralékban maradnak, ezek után az alapszabályszerü késedelmi dijak, ugyszinte a kölcsönök utáni hátralevő kamatok közgyűlési határozat folytán a felszámolók által terhükre iratnak s hogy az előállható veszteségért kötelezett üzletrészeik erejéig felelősek.
jCelt Nagykanizsán, 1919. évi december hó 6-án.
A Gazdasági önsegélyző Q i«4 Szövetkezet Igazgatósága.
□OODDODOO 0D00PC3000000OOPOnODOODOt
gaaaaaoaooo oaaaaaoaaaoo
Karácsonyi vásár.
) .. Ajándéktárgyak kicsiknek ós nagyoknak. ..
Képeskönyvek, ifjúsági iratok, Diszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi művek, divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi* fali- és asztali nagy választékban.
Karácsonyfadíszek, gy ermekj átékok.
Legfinomabb boráruk!
pénztárcák, erszények, retikülök, manicurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, szivar- és cigarettatárcák.
Diszlevélpapirok
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyak,
„Moha" fözöszekrenyek.
Fényképezőgépek, harmonikák
hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajz-szerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi müvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek. •
Villamos zseblá mpa
elem és körte, öngyújtó.
FISCHEL FÜLÖP Flül XAGTKáNIZSA
könyV-, papír-, játékés diszműáruházában
Varosiiaz-paiota sarok
ooooooopoodoaaaaoaaaaac
58-ik évfolyam.
Niphnlm. »». december 16. Kedd.
214. uzim.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-ut 15. i i. Inlermbnn-telefon HJ. ■
Megjelenik mindig kom reggel.
Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Felelőaazerkcsxtö\'j DOUPONAJÓZSEF
Előfizetési árak:
Kgész évre 156 K. Félévre 78 K. Ncgyod-évre 39 K. Egy hóra 13 K. lígyes szám 60 f.
Táviratok és telefonjelentések.
Friedrich ujabb jelölé«e.
Budapest, december 15. Élénk és meleg ünneplésnek volt színhelye tegnap a Hadügyminisztérium. Friedrich .Istvánt küldöttség kereste fel, hogy felajánlja neki a Belváros mandátumát., Friedrich köszönetét fejezte ki a küldöttségnek, azonban a mandátum elfogadására vonatkozólag kijelentette, hogy e kérdésben előb b a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának választási-bizottságával kell tárgyalnia. A küldöttség távozása előtt a risztvevő hölgyek ragaszkodásuk jeléül szép virágcsokrot nyújtottak át a hadügyminiszternek.
A románok visszavonulása.
Budapest, december 15. A román hadsereg a Tisza-vonalról a tavaszi demarkációs vonalra ma kezdi meg a visszavonulását. Püspökladány—Mezőtúr—Szarvasvonalon már alig állnak romén csapatok.
Élelmiszerek szabad szállítása.
Budapest, december 15. A közélelmezési miniszter a karácsonyi önnepekre való tekintettel lehetővé akarja tenni, hogy a vidéki lakosság az ünnepekre elláthassa tövárosi rokonait és ismerőseit élelmiszerekkel. Ezért az élelmiszereknek postacsomagokban való szállitását semmi korlátozáshoz nem köti. Gabonanemüekből, lisztből (ha saját termés), cukorból és sóból i.^zipodgyászban mindenki jegfeljebb 10— 10 kg.-t vihet magával.
Kecskemét főkapitánya a Hejjas különítményről.
Budapest, december 15. Barna Tibor, Kecskemét főkapitánya a városban és környékén elkövetett gyilkosságra vonatkozólag a következőket mondotta; Teljesen a jog és törvény alapján állok, mindamellett el kell ismernem, kogy a karhatalom nagy szolgálatot tett a hazának azáltal, hogy eltüntetett 36 kommunistát, kik az utóbbi időben rettegésben tartották a várost és környékét. A másik esetben négy embert igazoltatás végett leszállították a vonatról, akik véletlen olyan kezekbe kerültek, amelyek eltették őket a láb alól. A tetteseket kinyomoztuk és .átadtuk a katonai hatóságnak. Hejjas István szerintem a leghaza-liasabban járt el. Törvényes kereteken belül csupa kizgazdákból karhatalmat szervezett. Ö legfeljebb azt a hibát követte el, lí°gy statártumot rendelt ki, holott ehhez csak a törvényszék elnökének van joga. A A 10 eijiber elhurcolása és a fogház megszállása egyéni akciói voltak. A karhatalommal szemben semmit sem tehettem,
mert neki 1600 parasztja volt fegyverben, míg nekem csak 300 csendöröm. Harc esetén a rövidebbet húztam volna.
Kohn-Kerekes tárgyalása.
Budapest, december 15. A tárgyalást délelőtt 10 órakor nyitották meg. Első tanú Benáth Richárd, kinek fiát szemeláttára akasztották fel. Kakonyi Ferencet csak az olasz misszió közbelépése mentette meg. Bibó Mihálynak a fiát lőtték agyon. Gragsa Károly tudja, hogy a kivégzetteket előbb megkínozták. Buza Károlyné férjét elvitték és öt perc múlva már fel is kötötték. Az ügyész Cserny kihallgatásra tesz előterjesztést, mit a biróság el Is rendel. Cserny elmondja, hogy ő a terroristáknak megmondatta, hogy feladatuk lesz az ellenforradalom minden eszközzel való letöréso. Kovácscsal való szembesítésekor igy szól: Nézze Kovács, maga okojj ember. Mit.,kertel, ugyls Utána a már szintén halálra itélt Pap Sándor terroéistát hallgatják ki, aki szintén azt vallja, hogy a terroristák valamennyien tudták, hogy mire vállalkoznak. Az orvosszakértők előterjesztése után, mely szerint mindhárom vádlott normális, az elnök a tárgyalás folytatását holnap reggel "9 órára halasztja.
A békedelegáció megkezdi előzetes tanácskozásait.
Budapest, december 15. A békedelegáció holnap délelőtt kezdi meg a békeszerződés anyagának feldolgozását. A tanácskozásokon a delegáció tagjain kivül résztvesznek a kormány tagjai és a pártok megbízottai is. A delegáció valószínűleg január első napjaiban indul a tárgyalások színhelyére.
Irtják a zsidókat Oroszországban
Paris, (Szikratávirat) A Times odesszai távirata szerint a bolsevisták az általuk megszállott Kurszt városban megölték majdnem az összes zsidó lakosságot. A bolseviki-ellenes zsidó intelengencia, valamint polgárság tagjait forradalmi törvényszék ellé állították és rövid idő alatt mind egy szálig
felkötötték,
Minisztertanács.
Budapest, december 15. Ma délután 6-kor minisztertanács kezdődött, melyen gróf Somssicch és Bleyer kivételével a kabinet összes tagjai megjelentek. A tanácskozáson résztvett Horthy is. Először tolyó-ügyeket tárgyaltak. Nyolc órakor áttértek u szociáldemokrata párt beadványának tárgyalására. Kilenckor megszakították a ta-
nácskozást és a miniszterelnök vacsorára vendégül látta a résztvevőket. A kormány tagjai vacsora után folytatták a minisztertanácsot, melyen a szociáldemokraták követelései kerültek tárgyalásra. Megállapodtak a szabad gyülésezési jog. tárgyában s erre vonatkozólag/ü belügyminiszter körrendeletet intéz a közigazgatási hatóságokhoz, hogy a gyülekezési szabadságot a legnagyobb jóakarattal kezeljék, de egyúttal figyelmezteti a hatóságokat, kogy visszaélés s izgatás ne történjék. Majd a sajtó -ccnzurárói tárgyaltak h megállapodtak, hogy feljebbviteli bizottságot alakítanak, melyben a pártok képviselői is résztvesznek s a bizottság a lapok rendelkezésére áll. Továbbiak folyamán kimondotta a kormány a cenzúrázott lapok szabad terjesztését. (Most válik el, hogy ki az igazi keresztény magyar.) A lakás s mindennemű rekvirálást betiltottak. Nagyatádi Szabó István mcgállapitja, hogy a kormány semmiféle rekvirálási rendeletet nem adott ki. A szaksj"W-vezetek dolgát illetőleg a minisztertanács bizottság kiküldésében állapodott meg. mely hivatva lesz felülvizsgálni a felfüggesztett szakszervezetek ügyeit s dönt afelől, hogy melyek kezdhetik meg működésűket, Telefonjelentés vételünkkor az internálás ügyét tárgyalták.
A miniszterelnök körútja.
Budapest, december 15. Huszár Károly vasárnap reggel Kecskemétbe utazott Pékár Gyula és Tóth Lajos államtitkárok egy csomó politikus és ujságiró kíséretében. Itt mintegy 15 ezer főnyi tömeg előtt tartott hatásos és nagyszabású beszédet, melynek végén meleg szavakkal ajánlotta Pékár Gyulát, a kecskeméti választókerület képviselőjelöltjét. Utána Pékár és Oláh Dániel beszéltek. Kecskemétről a miniszterelnök és kísérete Kalocsára utaztak, hol a városháza előtt tartott impozáns gyűlés után a miniszterelnök a tiszteletére rendezettt banketton fontos politikai nyilatkozatot tett, melynek végén kérte a résztvevőket, hogy a választásokon támogassák a Keresztény Nemzeti ■ Egyesülés Pártját.
- Az Ébredő Magyarok ma este iél 6-kor választmányi gyűlést tartanak. A vála6ztmányi tagok ezúton is felkéretnek a megjelenésre.
— Megjelent az Ébredő Magyarok központi hiva/alos lapja az Ébredő Magyarország. Kapható a Horváth-féle bódéban.
-r- Az osztrák vasutak sorsa. A bécsi „Parlamentarische Korrespondez" híradása szerint az osztrák vasutakat és vizmüveket valószinüieg egy francia—amerikai pénzkonzorcium fogja megvenni 40 milliárd frankért. Az erre vonatkozó tárgyalások hir szerint befejezésükhöz köze lednek .
2
Zalai Közlöny
1919. december 16.
Zászlóbontás Letenyón
Dr. Hef«dtU Györgjr képviselőjelölt.
A Ictenyoiek a mult hét folyamán küldöttségileg keresték föl Dr. Hegedűs György ügyvédet s felajánlották neki a letenyei választókerületet. Egyben amaz óhajtásuknak is kifejezést, adtak, hogy Dr. Hegedűs György még e hó 14-én tartanál meg ott a programmbeszédet.
Dr. Hegedüst meghatotta a letenyeiek eme ragaszkodása. Kijelentette, hogy eddigi munkálkodásának a kisgazdapárt érdekében nem az volt a célja, hogy mandátumot nyerjen. Egész önzetlenül szolgálta a kisgazdák érdekeit és szolgálni fogja ezentu is, ha nem is lesz képviselő.
A letenyeiek erre kijelentették, hogy ők ezt mind nagyon jól tudják és épp ezért ragaszkodnak ahh»z, hogy Dr. Hegedűs a jelöltséget vállalja s ők szavatolnak azért.thogy az egész kerület ki fog tartani mellette.
Dr. Hegedűs, ekkor a jelöltséget elfogadta. E hő 14-én P. Hédly Jeromos kíséretében indult el a letenyei jelölő gyűlésre.
A gyűlés délután három órakor, a litánia után kezdődött az alsóletenyei < korcsmaclŐtti téren. Dr. Hegedüst és társát lelkes éljenzéssel fogadta a már egybegyűlt nagy tömeg. A község minden komolyan számottevő polgára megjelent. A gyűlést Uóha István nyitotta meg. Lelkes szavakkal emlékezett meg Dr. Hegedűs legutóbbi letenyei szerepléséről s Őt a kerület képviselőjelöltjévé ajánlotta. Szűnni nem akaró éljenzés volt erre a felelet.
Ekkor Dr. Hegedűs az asztalra lépett, hogy elmondja programmbeszédét. Felszólította az egybegyűlteket, gondolják meg jól a dolgot, ő .akkor is értük, a kisgazdákért fog dolgozni, ha nem is jelölik öt. Erre újra kitört a lelkesedés.
— Éljen Dr. Hegedős György I
— Nekünk nem kell senki más /
A kisdazdapárt programmját ismertetve, különösen $ birtokreformot emelte ki. Sürgetni fogja úgymond, hogy a falu népe törvényes uton, igazságos árban földekhez jusson ott, ahol a nagy ezerholdas birtokok miatt nem bír terjeszkedni és megélhetést nem találva, kénytelen Amerikába kivándorolni, Vezérével sokoró-pátkai Szabó Istvánnal egyetemben a legerősebb keresztény irányban akar dolgozni. Még egyes részletkérdéseket érintve, azzal az ígérettel fejezte be beszédét, hogy amint a kommunizmus idején is bátran szembeszállt a kisgazda és keresztény érdekekért, ugy a jövőben sem lesz hűtlen vallott elveihez s a kerület meg lesz működésével elégedve.
DörgŐ éljenzés jelezte, hogy a kisgazdák szeretett vezére a szivekhez talált szavaival. P. Hédly Jeromos beszélt ezután a keresztény politikáról. Lelkes beszédjét lelkes közbeszólások szakították meg, amelyek bizonyították, hogy teljesen egyetértenek az előadóval. E beszéd még jobban megerösitette a letenyeieket szent elhatározásukban, hogy efkereriftény politika és annak zászlóvivője, Dr. Hegedűs György mellett mindvégig kitartanak.
A letenyeiek szónoka zárta be a lelkes hangulatu gyűlést, Dr. Hegedűst dicsérve és az ő szilárd jellemét szembeállítva még a régi jó idők egyik jelöltjével.
A község akkor néppárti volt, a jelölt meg 48-as. S hogy a választás sikerüljön, kijelentette, hogy hajlandó 48-as néppárti lenni.
A Hymnusz eléneklése zárta be a gyűlést, amelyen még a pártelnökségét és intézőbizottságát is megválasztották.
Dr. Hegedűs nemsokára megkesdi körutjátskcrületében.
M.MMMHH«.m>(H»HHMMI»H.IH»HMI)t»H<mHI»
Move estély.
Fél nyolckor, a pontos időre zsufo. lásig megtelt a Kaszinó helyisége a Move lelkes pártolóival. Régen tapasztalt élénkség zsongta be a díszes termet. A lelkek nlintha valami nagy, nyomasztó érzé8 alól szabadultak volna fel. A régi, nagyon régi tiszti mulatságok asszociálódtak diszes mentékkel, dolmányokkal, zsinoros ati-lákkai.
Nyolc óra tájon megszólal a .zalai gyalogezred zenekarán nemzeti imádságunk, amikor a dobogón a kitűnően összeállított élőkép bilincseli le a közönséget.
Majd Jókuthy alezredes ismerteti lakonikus rövidséggel, katonássan, igen élvezetes stílusban a Move estélyt és feladatát. Jól esett látni katonás fellépését s magatartását.
A Köhlerck zongorajátéka bár egy kissé hosszú volt, a műértő közönségnek nagy tetszésével találkozott.
Az est fénypontja Gayer csendör-föhadnagyné énekszáma volt.
Gayerné az ének technikájának feltétlen birtokosa. Lágy, behízelgő hangja, a skála hosszú létrájáp, az érzelem .leheletszerű !<i.. nomitásával művészit produkált. Büszkék vagyunk az ilyen tehetségekre, amikor nem kell Budapestre mennünk, hogy egy igazán művészi éneket élvezzünk.
A közönség szűnni nem akaró ujrá-zása elől szinte szöknie - kellett Gayer-nérfak, bókoló, fehér virágcsokrával,
Zob Elemér százados kabarédala — aki az est konferansza is volt —- jó hangulatot készített elő az ügyes gyorsrajzolóknak.
Lestyán százados bűvészmutatványai jól sikerültek. Egy halk megjegyzés szerint a kommün alatt sem jött volna zavarba.
A kadétok „Toborzótánca" amit ismert ügyességgel s hozzáértéssel Szabó Pista tanított be, ismét megerősítették azt a véleményt, hogy bizony mégsincs párja a régi magyar táncnak. Örömmel láttuk s különösen a fiatal leánysereg az üde, friss kadétokat.
A műsor fejezése a Szózattal történt. Előbb még Petrics Lulu szavalt magyar pruszlikban. Előadó képességét nagyszerű, orgánumát már rég ismerjük. Petrics Lulu érzése átjárja n költemény ize-vérét. ! Férfias hangja a hallgatóságot is magával ragadja. Petrics Lulu ereiben forró honleány vér buzog.
Hirtelen rázendít a vezető kezében lévő zenekar a Szózatra. A közönség váratlan meglepetésként látja a kivont kardos Bocskai bakákat, a pruszlikos magyar lányokat nemzeti lobogónk fodrai közt.
A lelkeket az ima magával ragadja s már harsog a terem a jelenlévők énekétől. A közönség a rendezőjét kívánja látni, amikor megjelenik Doupona József lapszerkesztő.
Harsogó tapssal köszöni meg a közönség a nagyszerű élvezetet.
Az estély rendezésénél nagy buzgalmat fejtett ki Janicsek főhadnagy, Move titkár, Vadászi százados s Novak főhadnagy.
Az estély rég nem tapasztalt sikert mutat fel erkölcsiekben s anyagiakban is.
Utána tánc is volt, amitől sokan visszatartották magukat.
Hihetetlen,
hogy az elmúlt rettenetes kommunista évad mennyire az idegeire ment az embereknek. Akikről nem is gondoltuk volna, sőt akikről ép az ellenkezőjét gondoltuk, azoknak ártott meg legjobban. Idegesek lettek a Centrál törzsvendégei. Túlontúl idegesek. Annyira, hogy már a zenét sem sziveihetik. Különösen a katonazenét. A húszas honvédek rezesbandájának hangjai kellemetlenül csiklandozták a szőrös füleket. Ugylátszik, hogy nemzeti hadseregből ők ínég a zenekart is csak messziről szeretik. Legalább mi azt hisszük és valószínűleg jól hisszük — hogy igy van, mert a máskor oly tipikus zsinagóga-képet nyújtó Centrál vasárnap este csak ugy ásítozott az ürességtől. Hihetetlen szolidaritással hajtották végre az összes törzsvendégek a nyíltan, avagy titkon vállalt passzív rezisztenciái. Inkább lemondanak a feketéről, U a kártyapártiról, inkább elszalasztanak egy jó „özletet,\'5 de megmutatják, hogy oda mégsem mennek, ahol a nemzeti hadsereg nem-, zeti szelleme kell, hogy uralkodó legyen. Bravó jó urak. Méltók voltak önmagukhoz. — De vájjon mi lenne, ha a városnak mind a négy sarkára felállítanánk egy-egy ilyen purifikáló katonazenekart ?
— Keresztényszoclalis gyliléa. A
Keresztényszocialista Szakszervezet titkársága nagyszámú közönség részvevősével tartotta meg a vasárnapi gyűlését. Dr. Tamás János a munkáskérdéssel foglalkozva reámutatott a mult mulasztásaira és a munkásság jelenlegi helyzetére. Uj világot akarnak — mondotta — a krisztusi szeretet és megértés alapián. Harmóniát, megértést kell a társadalmi életbe-\'vinni. Tisztességes munkatért kell adni, mert csak-ezzel oldhatjuk meg a munkáskérdést. Az éhes munkás nem tud termelni, mert nincs hozzá ereje. Majd felhívta a hallgatóságot a keresztény szociális szervezkedésre I A nagyszabású beszédet lelkes taps követte. Doupona Islván keresztényszocializmus és a szooiáldemokrácia közti ellentétről, maid a keresztényszociális követelésekről szólt. Az állam legértékesebb tőkéje az ember és ezt az embertökét kell erősíteni, megbecsülni. Épp ezért a keresztényszociális munkásság követelése, hogy a vállalatok nyereségéből a munkások munkaerejük értékének megfelelő osztalékot (munkásosztalék) kapjanak. Majd a közvetlen élelmezé.s-ről, szabad munkáslakások építéséről, u/. állami munkásnyugdijról, a gyermekmunka eltiltásáról és végül a munkásnők kizsákmányolásának megszüntetéséről, mint a legsürgősebben megoldandó problémákról emlékezett meg. Bcntzik József pályamestei a szervezkedés fontosságáról szólt és tömörülésre hivta fel a munkásságot. Ujváry Géza képviselőielöltünk a kisgazdákról, majd a dolgozók összetartásának s a kölcsönös megértésének fontosságáról szólt. Czak az a nemzet boldog —\'mondotta -• melynek megelégedett fiai vannak. Hatalmas taps követte beszédét. Utánna Kalarmir
1919. december 16.
I Mátyás a keresztényszocialista szakszerveze-[ tek alapszabályait olvasta fel. Legyééül dr. Szekeres József pártelnök hálás köszönetét fejezte ki a megjelenteknek szives türelmükért, valamint n felszólalóknak a közreműködésükért. A gyülts után számosan iratkoztak be. A titkárság hivatalos órája: : , 11 —•\'/., 1 és d. u. V»5—\'/.j7-ig.
— Jeromos páter előadása. Vasár-j nap este 8 órakor tartotta előadását kiváló
egyházi szónokunk a Szveallzmusról. A j Kath. Legényegylet termei zsúfolásig megtolt. Mélyen járó érvelésekkel, az „uposto-\' Jok" saját mondásainak idézésével és a logikus gondolkozásra appellálva fejtegette a szociáldemokrácia materializmusát, atheiz-musát s nemzetietlen voltát. Majd a politikai lelkiismeret és a szociális kérdések megoldásának fontosságáról szólt s felhívta a hallgatóságot, hogv a keresztényszocializmus bátor hitvallói legyenek.
Sorozzák a 21—25 éveseket. Tegnap írkezett meg a hadügyminiszter rendelete a behívásokról. A rendelet értelmében az öregebb korosztályokat szabadságolják és behívják az 1898—95-ig születésű évfolyambeli hadköteleseket, vagyis a 21—25 éveseket. A katonai szolgálat időtartama kiterjed addig, míg a békekötésben megállapított hadsereg felállítandó nem lesz, tehát egy évet tul nem haladhat. — A tisztek és tisztjelöltek sorozásra nem mennek.
— MUszakl katonák jelentkezése.
A műszaki csapatok kiegészítése céljából felhivatnak mindazon Pest- és Szolnok-megyében :lakó 21—45 éves egyének, akik a világháborúban o volt közös korneuburgi vnsuti ezred valamely épitőalakulatánál (HiSenbahnbau. Feldbahn, vagy Seilbahn-bnukompagnie) illetve valamelyik volt közös hidépitőzászlóaljnál (Brückenbaukom-pagnie szolgáltak, a nemzeti hadseregbe való belépésre önként jelentkezzenek- Az önként jelentkezőknek a szolgálati kötelezet-seget 1920 május l-ig kell vállalniok. Jelentkezés a m. vasúti pótkeretnél (Budapest, gróf Nádasdy-laktanya), illetve a m. hídépítő pótkeretnél (Budapest, gróf Radecky-laktanya).
Schenk-estély. Schenk Jenő tudásáról és csodálatos Kísérleteiről beszél ma mindenki, kinek az előkelő művészt Budapesten már alkalmuk volt láthatni: Azt mesélik, hogy többek között 500 embert egy pillantásával odaszegezz a székre ugy, hogy az egész terem közönsége moccani sem tud és hogy műsorában olyan suggestió is szerepel, hogy egy pohár vízzel részegre itat bárkit, aki a Közönség köréből médiumnak jelentkezik. A f. hó 17. és 18-án a Casinó teremben tartandó séance iránt, mely fél 8 órakor kezdődik, óriási az érdeklődés. Jegyek Szerb papirkereskedésében 5—20 K ért kaphatók.
— Ma lesz este 7 és fél órakor a Ca-sinóban a Pásztor—Pesek—Tellemann hangverseny, melyre egynéhány jegy még kapható a Mair és Szerb-féie könyvkereskedésekben. Egyes számok alatt az ajtók zárva lesznek.
— Felhívás. A Magánalkalmazottak Szövetkezetének tagjait ezennel értesítjük, hogy hatósági liszt, cukor, petróleum, só stb. a tagok részére az 1920. évre a szövetkezeti üzlethelyiségben kerül kiosztásra. — Kérjük a I. tagokat, hogy hatósági könyvecskéik kiállításánál az élelmezési hivatalnál ezt bejelenteni szíveskedjenek. — Egyben értesítjük az érdekelteket, hogy üzletrészek ugy a? üzlethelyiségben, mint az összes helybeli pénzintézetnél jegyezhetők. Egy üzletrész 52 kor. 40 fillér. Az igazgatóság.
— Dr. Berger Miksa v. budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugárét 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés : fül-, orr-, torok- és gégebetegnek d, e. \' 12-ig és d. u. 2—5-ig.
_Zalai Közlöny
Magyar Nemzeti Propaganda hangverseny Nagykanizsán. December 21. és 22-én a Kaszinó nagytermében, magas színvonalon álló klasszikus hangversenyt tart egy, a kormány erkölcsi támogatása és védelme alatt a fővárosból, dunántuli körútra indult müvésztársaság. A társaság tagjai egytől-egyig ismert és kiváló erők, kik legutóbb Szekszárdon, Kaposváron és Csurgón arattak telt házak eiőtt fény cs sikereket. Előkelő uri embe- I rek ezek, kik azonban egyszersmint hivatásos művészek. A kormány kiküldetésében a társaságot Henszelnmn Béla huszárkapitány vezeti. Tagjai : B. Liszt Mária ezre-desné, Liszt Ferencz unokahuga és Murányi Erzsébet operaénekesnők, Ulbrich Hermina gordonkamüvésznő, báró Puchner Szilárd hegedűművész, Kovács Károly tenorista operaénekes, Pornyai Károly zongoraművész operai karnagy stb. A hangverseny iránt élénk érdeklődés mutatkozik városunkban. Jegyek előre kaphatók Mair könyvkereskedésében, Szerb Ernő zenemü-kereskedékében és az estéken a pénztárnál. Az első est műsora a következő: 1. a) Mria a „Bánk bán" cimü operából. Erkel, b) Csalogány-dal. Káldy. ^nekli: B. Liszt Mária. 2. a) Hegedűverseny. Mendelsobn, b) Cremonai hegedűs, c) Csárdujelenetek. Hubay. Hegedűn előadja : báró Puchner Szilárd. 3. a) Ária%a „Bajjazók" cimü operából. Leoncavallo, b) „Liliomszál" dal. Dienzl, c) „Szeretnék rengetegbe menni" dal. Hubay, d) Magyar népdal. Énekli: Kovács Kárely. Szünet. 4. a) Andante, b) Taruntclla, c) Gurotte. Popper. Gordonkán előadja: Vlbrich Hermina. 5. a) Ária „Sámson és Delila" cimü operából Saint Saans, b) „Ha meghalok" dal. (drányi. c) „Ha éreznéd" dal. Rédly-Tornyai, d) Magyar népdalok. Énekli: Murányi Erzsébet. 6. I rio. Mendelsohn. Zoygorán, hegedűn, gondorkán előadjyk: Tornyay K., báró Puchner Szilárd és Ulbrich Hermina.
— Az orsz cár gyilkosa. Vasvárról közlik: Az orosz cári család gyilkosainak felderítésére ujabban megindított nyomozás megállapította, h gy a gyilkos valami Stalovsi nevü kommunista, akinek tulajdon-képeni neve Posrednik. Ennek az embernek nagy szerepe volt az orosz kommunista mozgalomakban. Az orosz kormány mint orvos osztotta be a cári családhoz, bár sohasem volt orvos. A gyilkos állítása szerint csakhamar szerelmi viszony fejlődött ki az „orvos" s a cár leánya, Tatjana nagyhercegnő között. Amikor Kolcsak fehér hadserege Jekaterinburghoz közeledett, a városban lázadás ütött ki, amelyet Posrednik tömeges kivégzéssel fojtott el. Ekkor hajtotta végre régi tervét is: a cári család meggyilkolását. Eleinte arra törekedett, hogy a kormány hozza meg a halálos Ítéletet, de minthogy ezt a fenyegető helyzetben nem érhette el, önkényüleg önmaga ítélte halálra a szerencsétlen cári családot.
— A cseh szlovák pénzttgyekről nem éppen kedvezően vélekednek az antantkörök. Hogy ezen valami módon segitsen, Benes cseh miniszter egy cseh újságíró előtt ugy nyilatkozott, hogy cseh—szlovák állam adóssága nem több 50 milliárdnál. Ezt a vagyonadóból akarják lizetni, amely 15 százalékos lesz. Az osztrák állami udós-ságból 6 milliárdot vettek át, tehát az osztrák adósság 30 százalékát. Az ország gazdasági kilátásai — Benes szerint — kedvezőek. Az ipari üzemek 70 százaléka működik és csak cukorból évi 600—700 ezer tonnát lehet majd kivinni.
— Amerikai tótok ajáudéka HUnkának. Mint Prágából jelentik, az amerikai tótok Hlinkának 3 millió koronát (cseh valuta) küldtek névnapi ajándékul. Hlinkában a tót nép igazi vezérét akartak megtisztelni. (Hlinkn tudvalevőleg a cseh ellenes néppárt vezére.)
_3
\' i
— FelUlfizetések. A magyar állam határrendőrség altiszti kara által 1919. no^ vember hó 29-én megtartott táncestélyen felülfizetni szívesek voltak: Herceg Feste-tich Tasziló 500 kor, Kelcz Sándor kamarás 400 kor. Molnár Jenő altábornagy, Riedl Miklós;ezredes, özv. Somogyi Gyuláné, Glas-gall, Vilmos 200 -200 kor. Kolbenschlag Béla alispán, dr. Hajdú Gyula, dr. Szekeres József, Fischcl Fülöp Fia, Singer József és társa, Kéri Jenő, Bogenrieder, Ujnépi Elek Géza, Ujnépi Elek Ernő, Toch Miksa 100 - 100. kor. N. N. 60 kor. dr. Krátky István főjegyző, dr. Málék László, Deáki Sándor, Faics Lajos, N. N., Artner Sándor, Stern Sándor 50 -50 kor. Kiss Ernő 44 kor, Heiz Józscfné, Berényi Elek 40—40 kor. Beré :yi Árpád, Őri Gyula, Egyed József, Neumann Aladár, Seyfried József, Dcdovátz Béla, Sáfrán József 30—30 kor. Köhlcr Gyula, Gutenberg nyomda 25 -25 kor. N. N., özv. Reiner Mártonné, dr. Szigethy Károly, dr. Szabó Lajos, dr. Kahán Imre, Harsay György postafőnök, N. N., Pollermann János r. fel -ügy. Gulyás Károly 20—20 kor. Szilágyi János 18 kor. Ötvös Emil 15 kor. Szabó István, N. N. 14 kor. N. N 12 kor. Sió József, Johánovics András, Reinwald Károly, Kövér János, Czöcsck Imre, Ausch Irén, N. N., Elschleger N., N. N., Vajnovics Lajos, Mattersdorler N., Eperjesy Gábor 10—10 kor. Németh István 4 kor. összesen 38\')! korona, mely felülfizetésekért ezúton is kö szönetet mond a Rendezőség.
Elveszett a Move szombati mulatságán egy feket gyöngy ridikül. Kéretik n becsületes megtaláló, h°gy ° Wiadóhiva-. tálban adja le.
Színház
Heti műsor t
Kedd : Sybill. (Mérsékelt helyárakkal.)
Szerda: Enriko Frank vendégjátéka.
(Rendes helyárakkal.)
Csütörtök d. u. Ifjúsági előadás.
Csütörtök este: Enriko Frank,
Péntek : Farsang tündére.
Szombat: Farsang tündére.
Vasárnap d. u.: hursung tündére.
Vasárnap este: l\'arsang tündére.
Esti előadások 7 órakor, délutáni előadások 3 órakor kezdődnek.
Tul a nagy Krivánon Bogár Gizivel. A kitűnő operett vasárnapi előadása a társulat legzajosabb sikerei közé kőnyveltetett el. Legnagyobb része e siker kivívásában természetesen Bogár Gizinek, a társulat kitűnő primadonnájának volt, ki a naiv és szerelmes tótlánynak közvetlen és élethű alakításával a legteljesebb elismerést érdemelte ki. Különösen jók voltak: Göndör, Dezső és Erckövy. Határozottan megállapíthatjuk, hogy ez a második előadás ugy erkölcsi, mint anyagi ^iker tekintetében messze felülmúlta a bemutatót.
A Farsang tündére. A lelkiismeretes és fáradhatatlan Halmágyi karmester vezetésével már javában folynak a próbák a szezon e sláger- darabjából. Az összes Szereplők nagy ambícióval készülnek a bemutatóra, melyen a főszerepet a közkedvelt primandonna, a bájos és kiváló tehetségű Bogár Gizi fogja játszani.
A „Világ" nagymozgó ma csak egy napos műsor keretében mutatja be az olasz kinematográfia legcsodásabb alkotását, melynek címe a „Sötét éjszakában" s egy világhírű művésznő kreálja a főszerepet benne.
Vlnsitü József.
CNRXCO FRANK megérkezett!
4
L a l m i Közlöny
luiy. aecemocr 10.
18214 1919.
Hirdetmény.
A következő értékesítések lesznek :
Faeladás:
í hó 18-án d. e. 9 órakor az alsónyiresi erdőben álló fák eladása 179 :100. szám,
18-án d. u. fél 3. órakor a kiskanizsai temető skácfokeritésénck 1919. évi termése,
19-én d. e. 9 órakor a nagykanizsai köztemetőben ágfo, hasábfa és míífarönkő eladás,
20-án az alsónyiresi erdőben szálfa-eladás 301—420. szám.
Az alsónyiresen mü- és kádárfa is van riadó.
Föld haszonbérbeadás:
17-én d. u. 2 órakor a sánci hidnál lévő 400 négyszögöles rét,
17-én d. u. 3 órakor a szentgyörgyvári Ilid melletti 1039 négyszögöles rét,
18-án d, u. 3 órakor a kiskanizsai temetőföldek, .
dec. 2U-án d. u. 2 órokor a kiskanizsai .szedreskert 197 négyszögöl területtel.
Nagykanizsán, 1919. évi dec. hó 15-én. :rj4 l Polgármester.
den mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkekel:
Élö- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmi
szer Felhozatali Egyenttlés
r
megbízottja.
Lehetőleg mintázol! árajánlatokat személyesen vagy Írásban irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2 - C óralg kérjük leadni
IID AIIIA mozgókép-palota
Ull A 111 A RosifOByi-uíc. » ...
Hétfőn, kedden és szerdán, december 15., 16., 17-én.
Második feleség.
Filmdráma 4 felvoánsbnn. Szerdán, csütörtökön Monstre kabaré-előadás
egybekötve Fosztrott és Furluna táncok bemutalásával. II. \'/omhory Ilonka t-s l-rckövy felléptével.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
Karácsonyi.. újévi
müvészlapok darabja
40 fillér
Kapható:
Fischel Fülöp Fiai
30U— papiráruházában.
Erdőőri, kulcsári, tehenészeti vagy major-gazdai állást keres uradalomban vagy vidékre azonnali belépésre Csapó József, Galambok, (Zalam.) Szentjakabi-ut 217. sz.
.\'110—6
Vásárolok nagymennyiségű takarmányféléket, kölönösen:
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállitva legmagasabb :ili árban.
Telefon 185. Iroda: Kinizsy-utca 2/a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő /
NAGYKANIZSA.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
nagymozgó színház :: Szarvasszálloda. ::
Kedden, december 16-án, kerül bemutatóra a legszebb olasz mű-film a
Sitét éjszakában.
Bűnügyi dráma 4 felvonásban. S a kiegészítő műsor.
Előadások kezdete: Hétköznapokon <1 és H órakor Vasár-és ünnepnapokon :t, •>, fél 7 és 8" orakor.
„Gyermek-hajtókocal", jókarban lévő eladó. Vörösmarti-utca 38. szám. :<:)<)—3
Tanulóleány fizetéssel felvétetik lapunk nyomdájában.
Egy jókarban levő szalondivány és hozzátartozónégy drb. fotel helyszűke miatt eladó. Gim a kiadóhivatalban. 324—3
Vesszünk
n lOKmngnsabb napi áron.
lóher, lucerna, bükköny ós más mindenfele magvakot, vulnniint zabot, diót, mákot és egyéb tci menyeket búi milyen muiy-, nylségbcn. »
ALTSTÁL \' E.t ÉS LOEWY
gabona é-. ,-rmény üzlet — Nagykanizsa. --Telefon 227. Sürgönyeim: Telefon 227. AlUtüdter Loewy.
IMT Bélyegaők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és viiy festékek. Vésésekj Betű, mo- JjjT nogramm, cimer, arany, ezüst ifcJBsfak és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedlili azakUzIetl - Első beszerzénl forrát í -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a címre ügyelni!
ÍJ
Szabó József épület műlakatos
Nagykanizsa. Báthory utca 12.
Van szerencsém a n. érd. közönség becses tudomására hozni, hogy Nagykanizsán, Báthory-utca 12. szám alatt első budapesti épület-és mülokatos vasszerkezeti műhelyemet megnyltottarti. Raktáron tartok és készitc* Magyarországon, Ausztriában és Németországban szabadalmazott sajátszerkezetü falazásnélkllll takaréktűzhely ek*M, stb. Szives páltfogást kérve vagyok tisztelettel
Nagy képes árjigyiékkel készséggel szolgálok Szabó József
Tanulók felvétetnek. lakatos.

Ifjúsági iratok
képes, mesés, szépirodalmi és tudományos könyvek, karácsonyi és ujévi lapok,
naptarak
előadási darabok, operettek, operák, Róza völgyi, Bárd karácsonyi album
megérkeztek és kapható
SZERB ERNŐ
könyv- és zenemükereskedésében.
Dunantull Élelmiszer-forgalmi Vállalat T";r Nagykanizsa 3S1
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk min-
Nyomatott a l»ptulHjdonoao* Zalai 6h Gyarmati nyomdát müintózetáhon
■ . *
jg-lk árfolyam.
Nagykanlna. »1». december 19. Péntek.
217.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SierkesítflsÖK ós kiadóhivatal: Pő-ut 13. ---- Ttiteriirban-leJ\'j\'n" _____ Főszerkesztő: FelelŐ88zerke8y.tö : Előfizetési árak:
Megjelenik mindig ksrs reggel. Dr. HEGEDŰS GYÖRGY DOUPONAJÓZSEF Kgés* óv re 156 k. Fílévrc 78 K. Nogvad-évro 39 K. Egy hóra 13 K. Kgyes szóra60 í.
Királyság vagy köztársaság?
A tavasszal összeölő nemzetgyűlés lesz hivatva előkészíteni az ország jövőjét legjobban befolyásoló kérdést: királyság le-gyen-e vagy köztársaság ? És hogy a nemzetgyűlés, hogy fog határozni, azt maga nép dönti el a választásokon. És ez az idő mindjobban közeleg. Most látják meg, kik alkotják az ország lakósságának a gerincét ? azok-e, akik az őszirózsa forradalom köztársaságát, a december tizenegyedikéket akarják, avagy azok, akik egy konszolidált biztos alapokon nyugvó, o nemzet akaratát nemcsak befelé, de kifelé te érvényesülni és reprezentálni tudó magyar nemzeti királyságot kivánnak.
Az ország belső békéje bármily szilárd iegyen is, a bujtogatók, a sötétség emberei mégis közöttünk járnak s háborítatlanul agitálnak gyalázatos céljaik érdekében. A kommunizmust ma nem merik nyíltan hirdetni, mert ez végzetes lehetne rájuk nézve; ezért ott folytatják, ahol tavaly - ősBZel kezdték, hogy iámét fokozatosan érjék el céljaikat. Azt hirdetik, hogy csak köztársasági államforma mellett lehet boldog ez a szerencsétlen ország, mert a királyság visszahozza a feudális korszakot s a nemzet nagy tömegét alkotó polgárság ki lesz zárva a kormányzásból.
Testvéreim 1 Ha ilyet hallatok, mondjátok azok szemébe, hogy hazudnak, mert ez az ország már polgárország, ebben az országban minden hatalom a polgárok kezében van és fog is maradni s az üj király az országnak nem a legelső főura, hanem a legelső polgára lesz. S ha már most azt kérdezik: akkor mért nem elnököt választanak ? feleljétek, hogy nem akarjuk, hogy olyan sorsra jussunk, mint Német-Ausztria, pedig oda jutnak; nem akarjuk, hogy az entente pojácája váljék belőlünk, aki ugy ugrál, ahogyan rángatják. Nem kell nekünk a francia malaszt; jó lehet az náluk, de soha nálunk. A ml egész fajiságunk a királyságot kívánja. Nem vagyunk mi forradalmi nemzet, hiába dult egy évig a forradalom. Hazánk sorsát sose a barrikádok hősei irányították és sose fogják irányítani. Minden ilyen kísérlet csaljt végzetes és véres lehet, mint a közelmhlt példája bizonyítja. Nálunk nincs \'gaz talaja a köztársaságnak s az efajta erőlködések ismét csak romlást és pusztulást idézhefc elő és azok, akik ezt akarják maguk is a rombolás és pusztítás emberei. —Sose kellenek nekünk!
lis hogy ki legyen n király ? könnyű erre megfelelni. Ez az ország se gazdasági, se-katonai tekintetben nem juthat olyan hatalomra, hogy számottevő tényezővé válhasson az európai nagy államok konzert-
jében és ha mégis azt akarjuk, hogy tekintélyünk legyen, ültessünk a trónra olyan embert, aki személyileg is tudja az ország tekintélyét kifelé és befelé növelni. Kívánjuk, hogy Szent István kilencszáz éves trónjába olyan ember üljön, aki magával hozza a veleszületett rátermettséget, az
országi osztatlan szeretetét és becsülését és hozzon egy nagy érző magyar szivet, mely fel tudja fogni azt a sok kint és szenvedést, ami ebben az országban van, aki , meglátja a vérző sebeket s atyai szeretettel be is tudja azokat kötözni.
a. L.
Táviratok és telefonjelentések.
Csernyák kivégzése.
Budapest, december 18. Reggel 8 órakor kezdődött a kivégzés. Elsőnek Schőn-Goldberger, majd Mészáros, Groó, Steiger és Tüzér következtek, 10 órakor a második turnus sorrend; Mák, Kakas, Neumayer-Nagy, Lőffler és Löbl. A harmadik turnus tagjainak Bonyhády, Somor, Pap kivégzése közben megérkeztek a hivatalos világ emberei Heinrich kereskedelemügyi^ Benicky belügyminiszter, Ferry fhgy, Bence csendőrtábornok s mások. Utolsónak Cserny követkjeMtt, Két .PMQ^tt védett,. A htílttesleket a törvényszéki bonctani intézetben felböncolják.
Kész az internálási rendelet végrehajtási tervezete.
Budapest, december 18. A belügyminiszter ma nyújtotta át Payernek és Bárczynak az internálási rendelet módosított végrehajtási tervezetét, mely az eredetitől csak lényegtelenül tér el. A szocialisták nincsenek megelégedve. A pártértekezlet többsége a kormányból való kiválás mellett van; ez ügyben szombaton este lesz a végleges döntés.
Anglia Magyarországért.
Páris. december 18. Londonból jelentik, hogy hetekkel ezelőtt nagy mozgalom indult meg Magyarország területi épségéért. Anglia minden nagyobb városában gyűlést tartottak és a szónokok hangoztatták, hogy Európának föltétlen szüksége van egységes Magyarországra. A sajtó is mind többet foglalkozik hazánkkal s hirdetik a területi épséget. A mozgalomban a főszerepet a papság és a gazdasági., körök végzik s általános szimpatiára talált.
Kelet-Szlovenszka börzéje.
Kassa, december 18A Fátri Pál kassai zsupán jelenti, hogy kassai börzét létesítenek, mely a cszeh—szlovákállam kereskedelmét bonyolítja majd le.
Bolsevikiek garázdálkodása.
Pilsen, december 18. Lett bolseviki csapatok betörtek Keletporoszországba, de a véderő részben leszerelte, részben visz-szaverte őket.
Uj helyette* államtitkárok.
Budapest, december 18. A kormány dr. Békéssy Géza és Farkas Kálmán miniszteri tanácsosokat helyettes államtitkárokká nevezte ki.
Bárczy nyilatkozik.
.Budapest, december 18. Bárczy igazságügyminiszter nyilatkozott az egyik újságíró előtt a nemzeti demokrata és szociáldemokrata\'. párt egységes állásfoglalását illetőleg kijelentette, hogy nincsenek egy véleményen, mert mig a szociáldemokraták -internálást rwtdefot., visszavonását kérik, addig ők a rendeletet elfogadva csak módosításokat hajlandók eszközölni.
A románok a „jobb" jövőért.
Budapest, december 18. A román hatóságok megtiltották gyárak és intézetek igazgatóságainak a magyar tisztviselők alkalmaztatását. Meg kell említenünk, hogy a románok elrendelték 1888—1900 korosztálybeliek hadkötelezettségét, nemzetiségre való tekintet nélkül. Figyelemre niéltó eset, hogy a románok magyar lapokat adnak ki, melyek a Nagy-Románia eszméjét hirdetik s dolgozni kell a „jobb" jövőért.
Kőszeg Kohn-Kerekes ellen
Budapest, december 18. Kőszeg városa vádiratot küldött Kohn-Kerekes és Kovács Lajos ellen, meit junius 6-án több polgárt kivégeztek.
Enver királysága.
Bécs, december 17. Enver pasát Turkesztán királyává kiáltották ki.
Uj telefon-dijszabás.
Budapest, december 17. Január 1-től\' kezdve a kereskedelemügyi miniszter uj telefondijszabást léptet életbe. A helyi forgalomban váltott díjköteles beszélgetések dija 1 K, a távolsági forgalomban 50 km. távolságban 2 K, 50—200 km. távolságban 4 K, ennél nagyobb távolságban 6 K. Vidéken a száznál több előfizetővel biró hálózatban a rendes főállomás évi dija 600 K. A nyilvános jellegű helyiségekben lévő nyilvános táblás állomás évi dija 900 K. A mellékállomások előfizetési dija 180 K. Belépési dij főállomásonkint 250 K, mcllékállomásonkint 125 K lesz.
Zalai Közlöny
1919. december 19.
Kommunista tárgyalások.
Tegnap állították az igazságszolgáltatás ítélőszéke elé a letűnt rablóuralomnak gazságaiban jelentős szerepet játszó négy politikai megbízottat. A vádlottak : Bor-csányi Pál, Prihoda János, Róthauser Ferenc és Bukovics József voltak. Mind olyan netelc,. melyeknek viselői minden tisztességes embernek utálatát és méltó ^megvetését vivták ki maguknak kanizsai közszereplésükkel.]
Borcsányi Pál.
Elsőül Borcsányi Pált hallgatják ki. A Károlyi-éra alatt Budapesten teljesített katonai szolgálatot. Később, a kommunizmus megszületése után bátyja közbenjárására a hadügyi népbiztosságnál alkalmazták, májd kevéssel ezután Kanizsára került, hol mint az egész helyőrség politikai megbízottja fontos pozíciót töltött be. Vallomása szerint állását csak azért vállalta, hogy a hadügyi népbiztosságtól amúgy is kijáró fizetéséért ne töltse tétlenül napjait. Helyettese Róthauser volt. Feladata volt ellenőrizni a tiszteket és ügyelni arra, hogy a katonaság szelleme a diktatúrának megfeleljen. ő volt az, aki még a kommunizmus végóráiban is izgatta a katonaságot, mikor e szavakkal tüzelte őket : „Válasz-szatok magatoknak parancsnokot saját véretekből, kiben megbizhattok és vigyázzatok, mert ha az a piszok fekércsőcselék felülkerekedik, akkor vége a mi becsületes diktatúránknak." A diktatúra alatt több tisztet elfogatott és forradalmi törvényszék elé állíttatott. Az esetre vonatkozólag azzal védekezik, hogy a keszthelyi direktóriumtól kapott Írásbeli utasítást ezeknek letartóztatására, kik közül azonban ő csak Jancsek főhadnagy elfogatásában működött közre, a többieket egy Vitroell nevü ten-gerészterrorista tartóztatta le. Mikor az őrizetbe vett Gógl főhadnagy érdekében, kinek karja el volt törve, annak rokona, Asztalos százados nála járt, azt durván és kíméletlen módon elkergette. Neki volt legnagyobb szerepe abban, hogy a kommunizmus bukása után, augusztus 2-án a tervbevett két karhatalmi század felállítása nem valósulhatott meg, bár színleg már megállapodást is létesített Zsifkovics alezredessel a karhatalmak felállítására vonatkozólag. Egy izben Sneffnél összehivatta a város Vezető tisztviselőit, amikor még magát Sneffet is megfenyegette, hogy vigyázzon, mert ugy látja, hogy Kanizsán még mindig a régi rend van.
Vadászy István százados vallomásából kitűnik, hogy Borcsányi fentebbi izgató kijelentéseit augusztus 2-án tette az őrkü-lönitmény szobájában nehogy a katonák Vadászyt válasszák parancsnokukul. Egyben figyelmeztette a századost, hogy ha megválasztása esetén el meri fogadnia a parancsnokságot, vérfürdőt rendez a tisztek közt, mert hisz az neki csak egy szavába kerül. Csorba százados elmondja, hogy Borcsányi erőszakkal akadályozta meg őket a karhatalmi századok felállításában.\' Schmidek főhadnagy saját füleivel hallotta, hogy Borcsányi tiszti várfürdővel fenyegetőzött. Hallotta továbbá, hogy Pri-hodával való egyik telefonbeszélgetése közben azt mondotta: „Már megint az a gazember Csorba intézkedik? Lássátok el a dolgát! Vagy ha nem meritek, küldjétek el hozzám, majd én elbánok vele." Bor-
csányi ezt a beszélgetést természetesen letagadja, de mikor Prihoda is rávall, megadja magát. Ehrlich főhadnagy elmondja, hogy egy izben midőn Csorbáról mint „százados úrról" beszélt, Borcsányi azzal fenyegette meg, hogy vigyázzanak, mert van még annyi ereje, hogy elbánjon a tisztekkel és felgyújtsa Kanizsa négy sarkát. Bremser Gusztáv százados vallomásában előadja, hogy augusztus első napjaiban, tehát már a proletárdiktatúra bukása után Borcsányi szobájába hivatta az összes „volt" tiszteket. Mivel Csorba és Herte-lendy századosok nem jelentek meg, kiadta ellenük az elfogató parancsot. Ezután nagy hangon igy szólt: „Ne gondolják az „élvtársak", hogy a tanácskormány megbukott. A szocializmus annyi, mint a kommunizmus." Majd megismételte azon fenyegetését, hogy van még annyi ereje, hogy elbánjon a tisztekkel és felgyújtsa a város négy sarkát. Tonts őrnagy és Finta százados terhelő és részletes vallomása után Janicsek József főhadnagy kihallgatása következett. Janicsek előadja, hogy letartóztatása Borcsányi parancsára történt azon a cimen, hogy ő a szegedi kormány kéme és mint ilyen álladóan segítségére van a határon átszökni akaró tiszteknek és ellenforradalmároknak. Nóvák főhadnagy azt vallja, hogy letartóztatása szabados és Borcsányi közös megegyezése alapján történt. Utána Gógl Béla főhadnagy adja elő tanúvallomását. Elmondja, hogy mikor egy este a bécsi vonattal megérkezett Kanizsára, az állomáson lévő vörösőrség letartóztatta és az állomás mellett egy bódéban kizsebelte. Még ugyanazon az éjjelen bevitték a Centrál-beli „főhadiszállásra", hol Borcsányi, Prijioda és Pongrácz hallgatták ki. Pár napi vallatás után aztán elszállították a zalaegerszegi forradalmi törvényszékhez. Acs Bélát julius 29-én szintén Borcsányi parancsára fogták el.
Róthauser Ferenc.
A második vádlott, Róthauser Ferenc beismeri bűnösségét. A háborúban mint zászlós szolgált. A kommunizmus idején a hadügyi sépbiztosságnak egyik rendelete alapján mint tartalékos tiszt bevonulni volt kénytelen. Hamarosan Kanizsára került, hol ugy szerepelt ugyan, mint Borcsányi helyettese, de állítása szerint semmiféle beosztása nem volt. Julius 20, vagy 21-én Borcsányi kezdeményezésére foganatosította Prihoda, két katonai nyomozó, Logyí tengerészparancsnok és még két tengerész segítségével Janicsek főhadnagy letartóztatását. Természetesen a legelőnyösebb szinben igyekszik feltüntetni magát e ténykedésben. Janicsek vallomásából azonban kitűnik, hogy Róthauser bár udvariasan, de kíméletlenül bánt el vele. Igaz ugyan, hogy a tengerészek erőszakoskodásai és tettlegességei ellen megvédte őt, de viszont ezzel szemben meg az akasztófára juttatta volna azáltal, hogy azt a kis noteszkönyvet, mit ő az ágy alá akart csempészni a felsőbb hatóságokhoz leküldött. Az elfogatás alkalmával Róthauser állandóan revolvert szegezve feléje igyekezett tőle vallomást kicsikarni. Nóvák főhadnagy elmondja, hogy egy időben Róthauser volt megbízva őrizetével, ki ez idő alatt durván és gorombán bánt vele.
Prihoda János.
Civilben gyógyszerész segéd. Igénytelen és semmitmondó alakja után Ítélve szinte
nehéz elhinnünk, hogy ő volt az a hirhedt Prihoda János, a 20-as pótzászlóalj politikai megbízottjának rövid idő alatt oly hircssé vált helyettese. Résztvett Janicsek letartóztatásában. Azonkívül jelentős szerepet vitt augusztus 2-án a tisztiszázadok megalakulásának meggátlásában. Meg akarta szólni a laktanyát és az ellenszegülőket lelövéssel fenyegette. Schmidek főhadnagy vallomása szerint Ő volt a legveszedelmesebb és legdurvább az összesek közül. Augusztus 2-án kijelentette, hogy a proletárdiktatúra megbukott ugyan de a szociáldemokraták vették át a hatalmat, tehát minden marad a régiben. Egy alkalommal, midőn Bremser százados telefonon beszélt a hadügyminisztériummal, a telefont kikapcsolta é\'S meg- " tiltotta a központnak, hogy az ő engedélye nélkül bárkinek kapcsoljanak. Utolsónak Ács Béla hadnagyot hallgatják ki. Elmondja, hogy julius 29-iki letartóztatása alkalmával, miután Borcsányi már végzett vele, átvezették Prihodához. A nagyhatalmú „elvtárs" legazemberezte, a testőrségét alkotó három-négy terrorista közül pedig egyik ütlegelni kezdte. Prihoda a tárgyaláson azzal magyarázza brutális viselkedését, hogy Ács provokatív magatatartást tanúsított. Amint később kiderül ez a provokatív magatartás abban állt, hogy Ács midőn belépett szobájába nem köszönt neki és visszautasította az „elvtárs" jelzőt.
Bukovics József
A negyedik vádlott Bukovics József szobafestő. A kommunizmus elején Egerszegen volt politikai megbízott, majd Borcsányi ajánlatára a kanizsai pótzászlóaljhoz került ugyapilyen minőségben. Ő volt á tulajdonképeni végrehajtója Borcsányi és Prihoda azon ötletének, hogy a karhatalom felfegyverzését meghiúsítsák. Augusztus másodikáról harmadikára virradó éjjel a raktárt feltörette és az ott levő fegyvereket a szobájába vitette, honnan a terio-risták hordták szét. Cselekedetét beismeri.
ítélet
A bizonyítási eljárás befejezése után dr. Szabó vezető államügyész mondotta cl lakonikus, tömör vádbeszédét. Utána dr. Balázs védőbeszéde következett, ki beszédében nagyon is túllépte a védő kötelességének határait. Olyan szinben állitotta be ennek a négy notórius gazembernek a szereplését, hogy aki csak ezt hallotta a tárgyalásból inkább hihetné őket nemzeti hősöknek, mint a nemzet gyilkosainak. Undorító beszéde méltán keltett oly nagy felháborodást a jelenlévő tisztekben, hogy a folyosón szóbelileg inzultáfták is Őt. A vezető ügyész viszontvádjának elhangzása után meghozták az Ítéletet. Ezszerint: Borcsányi János 5 évi börtön és 1000 K pénzbüntetéssel, Róthauser Ferenc 8 havi fogházzal, Prihoda János 3 l&vi börtön és 500 K pénzbüntetéssel, Bukovics József 1 évi és 6 hónapi börtönnel és 400 korona pénzbüntetéssel sújtatott.
Krausz László.
Sziünct után Krausz László, volt vörŐs zászlóaljparancsnok ügyének tárgyalására tértek át. Az izgatás büntette világosan bebizonyosodott rá, • mit a következő, a nyilvánosság előtt több izben tett kijelentéseivel követett el: „Most már csak a burzsoá vére folyhat" — „A tisztek ellenforradalmár gazemberek, kiket ki kell rúgni, sőt ha ez nerii lesz elég le kell lőni" — „Falhoz kell állítani minden burzsujt, aki nem tart
1919. december 19.
Zalai K ö z I ö i; y
velőnk" stb. A tanúvallomások az izgatás vádját a legteljesebb mértékben megerösi-tik, mire a biróság Krauszt 4 évi börtönre itéli.
......HÍREK........
— Magyar Nemzeti Propaganda hangverseny. A f. hó 21. és 22-én a Casinóban tartandó hangverseny iránt már is nagy érdeklődés nyilvánul meg. Kiváló előadásban élvezheti Nagykanizsa zenekedvelő közönsége a legnagyobb mesterek szebbnél-szebb müvét. Csurgón, Kaposvárott óriási sikerrel működött e kiváló stagione-társulat, mely jótékonycélra nagy összeget juttatott. Jegyek Szerbnél és Maiinál válthatók.
— Katonai behívások lesznek. A magyar hadügyminiszter 20.621—919.\' eln. sz. rendeletével elrendelte a jelenlegi ténylcgi katonai szolgálatot teljesítő idősebb születési évfolyambeTi hadköteleseknek felváltása céjjából az 1898., 1897., 1896. és 1895. születési évfolyambeli hadköteleseknek tényleges katonai szolgálatra való igénybeyételét. Az igénybevétel a katonailag kiképzett, valamint a háború tartama alatt megtartott népfelkelési bemutató szemlékem alkalmasnak talált, de a polgári életben való nélkülözhetetlenségük miatt felmentett hadkötelesekre terjed ki. Az igénybevett hadkötelesek a hadügyminiszteri rendelet értelmében tényleges behívásukat megelőzőleg jelenlegi alkalmasságuk felülbírálása céljából vizsgálatnak fognak
alá vettetni. Az 1898., 1897., 1896. és 1895. születési hadkötelesek a kiragasztandó hirdetményekben megjelent helyen és időben összeírás céljából tartoznak jelentkezni, tekintet nélkül arra, hogy kato-ni<i szolgálatot teljesitettek-e, vagy vagy mint rokkant elbocsátattak-e? A jelentkezésre mindennemű katonai okmány elviendő. A jelentkezést elmulasztók 15 napi elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek.
— Pásztorjáték. Tegnapelőtti számunkban közöltük a Rozgonyi-utcai iskolásgyerekeknek nyomorgó társaik iránt melegen érző szivükről tanúskodó bájos kis levelét, melynek írói ma személyesen is megjelentek szerkesztőségünkben. Arra kértek Wenünket a kis nebulók, hogy írjuk meg az ujságban az ő pásztorjátékukat, mit a többi iskolásgycrckek részére ma délután 3 órakor tartanak meg 2 kor. belépő-díj mellett a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében ; szombaton és vasárnap délután 5 órakor pedig a néniknek és bácsiknak mutatják bc tudományukat. Itt a belépti-dij 6, 5, 4, és 3 kor. lesz. — A magunk részéről reméljük, hogy a nemes cél érdekében a város közönsége tömegesen log az előadásokon megjelenni.
— Helyreigazítás. A terroristák ügyében történt kúriai döntésről szóló tegnapi táviratunkba a téves tudósítás folytán hiba csúszott be, amennyiben nem a Kohn-Kerekes, hanem a Cserny-csoportra vonatkozó kúriai határozat érkezett meg.
— Felolvasás orosz hadifoglyaink hazaszállításáról. Szibériában s általában az Oroszországban sínylődő hadifogoly véreink hazaszállítása leromlott Valutánk ós állami pénzviszonyaink mostohaságán mu-lik-marad egyre tovább, beláthatatlan időkig. Az err« szükséges kiadások összegyűjtése és előteremtése érdekében a hadügyminisztérium társadalmi téren is szélesebb körű mozgalmat indított meg. Nálunk Nagykanizsán a hadügyminisztérium hadifogoly osztályának előadója fog ez ügyben a közeledő ünnepek alkalmából felolvasást tartani, melvre már ezúttal felhjviuk a közön-ség figyelmét. A felolvasás helyét és idejét legközelebb közölni fogjuk.
— A VAC Szilveszter-estélye
iránt óriási az érdeklődés. A vezetőségnek sikerült a „Világ" mozgót erre az estére megszerezni, ugy, hogy a kabaré ott fog lejátszódni, mig a tánc a mozival szomszédos „Szarvas" étteremben reggelig tart. Legközelebbi számunkban bővebben referálunk.
— Néhány »zó a karácsonyi cukorkák áráról. (Beküldetett.) A mindinkább aktuálisabbá váló kérdés felszinre vezetésével kívánjuk felhívni az illetékes hatóságok figyelmét a szaloncukorkák és süteményfélék uzsora árára. Mert, hogy a luxus tárgyát képező cukorkák árát milyen torony magasságig emelik, az mellékes. De hogy e tulajdonképen közszükségleti cikket 100 és 150 százalékos nyereséggel adják el, azt már nem hagyhatjuk szó nélkül. Egy kiló szalóncukorka ára a nagykereskedőknél 60 korona. Egy kilóra 150 darab esik. A kereskedésekben dar jbonkint egy koronáért kerül kiárusításra. Tehát kilónkint csekély 90 korona haszonnal. Még nagyobb a nyereség a cukorsüteményeknél, hol a kilónként 65 koronáért vett árut 240 koronáért árusítják ki. Itt 120 darab van egy kilóban és két koronáért bocsátják forgalomba. Ezen árak ismertetése urán azt hisszük fölösleges bővebb fejtegetésekbe bocsátkoznunk. Ennek igenis a fogyasztók adják meg az árát. Osi szokás ugyanis az, hogy a legszegényebb embertől a gazdagokig a szent estén karácsonyfát állítanak A karácsonyfát meg, miután más most nincs, ilyen szalóncukorral meg süteménnyel díszítik fel. Már most, hogy kivánják azok a szegény kis keresztény gyermekek, kiknek szülei még betevő falatot sem tudnak legtöbbször szerezni, hogy.a kis Jézus nekik karácsonyfát hozzon? Reméljük, az illetékes hatóságok meg fogják tenni a kellő intézkedéseket, hogy az árdrágítók szarvát egy kicsit megrövidítsék. Még most nincs későn. Több szülő.
— LBvész- és tornaegyesliletek alakítása. A dunántuli lövész- és torna-egyesületek szövetségének megalakítása céljából őrgróf Palavicini György dunántuli köz|>onti kormánybiztos a vármegyei alispánokhoz a következő felhívást küldte közzététel és az ügy támogatása céljából: Felhívás a Dunántul lakosség ához I A múltból merített tapasztalások munkára és szervezkedésre intenek. Nem szabad, hogy a hatalom
valaha is az ország többségének — Magyarország földmives népének — kezéből kiessen, hogy ezt valamikor ismét idegen kalandorok ragadhassák karmaik közé. Nem elég a választásokra való szervezkedés. A hatalom legbiztosabb forrása az erő. Ezt az erőt szerezzük meg akkor, ha minden falu férfíát, a serdülő ifjútól az épkézláb aggastyánig, a régi magyar erények gyakorlására lövész- és tornaegyletekben tömöritjük. A Dunántul járjon elől jó példával e téren is. Felhívom tehát Dunántul minden megyéjének közönségét, hogy a folyó hó 18-án Székesfehérváron tartandó értekezletre, melyen a dunántuli lövész- és tornaegyletek szövetsége fog alakulni, kiküldöttekkel képviseltesse magát. A jelentkezéseket kérem : Főispáni titkár Székesfehérvár, vármegyeház" cimére küldeni. Pallavicini György dunántuli központi kormánybiztos.
— Hadifoglyaink helyzete. Schüch Lajos a „Szibériai hadifoglyok hozzátartozói vasmegyei egyesületének" vezetőségéhez kérdést intézett az irányban, hogy milyen sorsban vannak Oroszországba szakadt véreink. Érdeklődése a következő közérdekű választ kapta: „. . . a hadifoglyok helyzete^, ugy Szibériában, mint európai Oroszországban kormányunk legutóbbi intervenciója következtében lényegesen javult, mert sikerült az orosz szovjetkormány és kormányunk között egy megállapodást létrehozni, mely-
szerint az orosz kormány a hadifoglyok felruházására 1919 20 telére 3 millió rubelt folyósít egyszeri alkalommal, mig élelmesés és egészségügyi költségekre havonként 600000 rubelt utal ki. Hozzávéve még az antant missziók részéről különösen Keletszibériában, igy Krasnojerjetschkában is nyújtott felszámithatatlan nagy értékű természetbeni segélyt. Nagyságod teljes mértékben nyugodt lehet afelől, hogy a hadifoglyok helyzete ezidőszerint talán a legkedvezőbbnek mondható az eddigi szörnyűséges nélkülözések és szenvedések után, melyet kizárólag az orosz kormány hanyagságából kifolyólag kellett eltűrni. Egyesületünk karöltve a budapesti hasonló célú egyesülettel mindent elkövetett a múltban is, hogy a hadifogoly kérdést élénken felszínen tartsa és a jövőre nézve legsürgősebb törekvésünk, hogy a hazaszállítást kiforszirozzuk. Errenézve is a kormánykörökből azt a határozott ígéretet kaptuk, hogy az antantmissziók legmesszebbmenő jóakaratú támogatását bírjuk és reményünk van arra, hogy e fájó kérdés egyszer már véglegesen lezárul és a legközelebbi tavasz-szal a hazaszállítás megkezdődik és hisszük, hogy rövidesen be is fejeződik. Midőn ezt Nagyságod szíves tudomására hozzuk, mint közérdeket szolgáló egyesület, nagyon kéi jük, hogy jelen levelünk tartalmát más érdekeltekkel is közölni szíveskedjék."
— Az ,,Urániá"-ban ma ismét játszák (cenzúrázva) a tegnap betiltott „Babá"-t.
— Dr. Berger Miksa v. budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugár-ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelés : fül-, orr-, torok- és gégebetegnek d, e. 9—12-ig és d. u. 2—5-ig.
— Nyilvános elszámolás. A nagykanizsai Kath. Legényegylet 1919. november 9-én tartott mulatságon felülfizettek Ujváry Géza 100 K, Varga Nándor 52 K, Deutsch József, Simon és Újlaki, Dr. Be-usterien Erich, Szabó Antal, Ofenbeck Vilmos, Unger Ullmann Elek, Bruncsica József 50—50 K, Kiss Ernő, Szekeres Dezső 44-44 K, Dr. Szekeres József 42 K. Heffer Gyula, Ferency Gyula, Szent Ferenc rendű zárda 40-40 K, Gödörházi Lajos 32 K, Sáfrán József 23 K, Vlasits Kázmér, Dr. Kiss Lajos, Urbányi István, N. N., Lukács és Társa, Dr. Malatinszky Jenő, Zalai és Gyarmati, Dedovác Béla, Kovács János, bedekovics József, Hudy József, Bazsó József, Eperjesy Gábor, Ventzely Zoltán, Stampf Zsigmond, Pilcer Albert 20—20 K, Szüllő Géza, Falcer Jakab, Nagy-Iván, Ifj. Fabick Tivadar 14—14 K, Hro-metsek Vince, N. N., Pintér Nándor, Nagy István, Wellák János, Matán odőn, Filértz Gyula, Pollermann János, Vojnovics Lajos, Nikicser József, Szakonyi Péter, Lichtfus Ottó, Kerc.» József, Németh Károly, Martinék Gyula, Thassy Ilona, Miltényi Sándor, Miltényi Gyula, Dr. Kaufmann Lajos, Sió József, Martinék nővérek, Elschléger Elemér 10-10 K, Feigl Pál, Sörlei Gyula 9—9 K, Horváth István 8 K, Gálos géla, Németh Imre, 6—6 K, Halvax Gyula, Oszvald János, Zverina Frigyes 5—5 K, Csav-nicsák Elek, Anhoffer Gyula, Tóth Kálmán, N. N.. Magyar József, Borbély István, Horváth Károly, Dér Béla 4-4 K, N. N. 2 K, N. N., N. N. l-l K, összesen 1941 korona. Az összbevétel 6466 K, a kiadás 2298 K 60 fill., maradvány 4167 K 40 fill. mint tiszta jövedelem, mely összeget a katonai állomásparancsnokságnak átadtuk. Ez alkalomból ugy a fenti szives adakozóknak, valamint az összes közreműködőknek és az egyletünk kedves törzsközönségének és pártolóinak ezúton is hálás köszönetet mondünk azon kérelemmel, hogy egyletünket továbbra is szives jóindulatukba megtartani kegyeskedjenek, a Kath. Legényegylet elnöksége.
L a I a I Közlöny
19)9. december 19.
Színház ós művészet.
Heti műsor t
Péntek : Farsang tündére.
Szombat: Farsang tündére.
Vasárnap d. u.: Farsang tündére.
Vasárnap este: barsang tündére. A mai naptól kezdve az esti előadások fél tí órakor, a délutáni előadások 4 órakor kezdődnek.
Színházi hír. Péntek, szombat, vasárnap ismét meleg estéi lesznek színházunknak. Csak ugy kapkodják a jegyeket a „Farsang tündére" első három előadására a Kanizsaiak. A budapesti Király Színházzal egyidejűleg lesz alkalmunk Kálmán Imre gyönyörű zenéjét élvezni. Ez is, mint annyi más, csak Heltai színigazgató áldozatkészségét mutatja a közönséggel szemben. A pénteki bemutató egyúttal az első vidéki elöadáaa lesz a Farsang tündérének.
A „Világ" mozgó ma és holnap, azaz pénteken és szombaton mutatja be Anita Berber svéd művésznő felléptével a „Dida" cimü 5 felvonásos remek társadalmi drámát, melynek ragyogó kiállítása vetekedik az ilynemű filmekkel; valamint még csak pénteken lesz látható Horthy Mikló bevonulása Budapestre.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, kölönösen :
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb 311— árban.
Telefon 195. Iroda: Kinizsy-iitca 1 a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
Ifjúsági iratok
képes, mesés, szépirodalmi és tudományos könyvek, karácsonyi és újévi lapok,
naptárak
előadási darabók, operettek, operák, Rózavölgyi, Bárd karácsonyi album
megérkeztek és kapható
SZERB ERNŐ
könyv- és zenemükereskedésében.
URANIA
mozgókép-palota
Rozgouyl-utca sz.
Csütörtökön december 17-én. Nagy szenzáció 1
Horthy Miklós
or ós n dicsőséges nemzeti hadsereg l»cvoi Dudupostro. — Bemutatásra kerül még
A BABA
Vígjáték 5 felvoásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor._•
VILÁG
iiagymozgó .színház :: Szarvas-szálloda, t:
Pénteken és szombaton dec. 19. és 20-án Anita Berber
svéd művésznő felléptével
DIDA
tárcadalmi dráma 5 felvonásban és csak még pénteken
HORTHY 11IKLOS
bevonulása Budapestre.
Előadásod kezdető: Hétköznapokon 0 és 8 ójakor VasAr- és ünnepnapokon y, 5, fél 7 és rt makor.
Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban.
Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések t Betű, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, -^u^ arany és ezüst nponogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli azakilzletJ - Első beszerzési forrás 1 -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. iziim.
Kérem a cimre Ügyelni!
Dunántúli Élelmiszerforgalmi Vállalat
r.flnjcl .. Arj[0«"
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
"s\'9.
: Nagykanizsa
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnalj készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Éló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
<
A budapesti hatósági Élelmi szer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott ára)ánlalokal személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2 - 6 óráig kérjük leadni.
laaoooDaoao a aaaaaaaaat
Karácsonyi vásár
.. Ajándéktárgyak kicsiknek és nagyoknak. ..

Képeskönyvek, ifjúsági iratok, Diszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Karácsonyfadíszek, gyermekjátékok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszények, retikülök, manicurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, zz 1-var- és cigarettatárcák.
Diszlevélpapirok
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyak,
„Moha] íózöszskré nyak.
Fényképezőgépek, harmonikák hegedűk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, éjjitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajz-szerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi müvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblá mpa
elem és körte, öngyújtó.
FISGHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA
könyv-, papír-, játékés dlszműáruházában
Varosház-paiota sarok
ooDooaaoooaoaaaaaaaaaao
Nvomutott II laptulívjdotiOKOK n ilal é« Gyarmati nyomdal mülntézetiihon
jy -\' / u \'
58-lk évfolyam.
Nagykanizsa. Hl), december 20. Szombat.
POLITIKAI NAPILAP
Sicrkesstőség éj kiadóhivatal: Pő-ut 13. ..... fii t«rurb«n-telelőn 185. , Megjelenik mindig kora reggel. Póflierkeaztó: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY Felelőaszerkeastó : DOUPONA JÓZSEF Előfizetési árak: Kgésx évxe 156 K. Félévre 78 K. Nogrwl-óvre 39 K. Egy hóra 13 K. Egye* sxám ©0 L
Táviratok és telefonjelentések.
Bécsi lapok a helyzetről.
Bécs, december 20. Az itteni lapok a magyar külügyminiszter nyilatkozatát közlik, amelyben egy ország nyomasztó gazdasági helyzetéről beszélt. Kijelentette, hogy az antantnál szerzett információla szerint a mostani demarkácionalis vonal nem egyúttal politikai határ, hanem kizárólag katonai természetű. ÍSár az antant rendelkezései szerint blokád alatt nem állunk, mégis a közlekedés rossz viszonyai és a politikai helyzet eredménye a blokád fennállásának a látszata. Gazdaságilag .az ország kimerült és igy nagy munkára van szükség hogy az or-szágJüRjtógyyljpn sebgjjjöl,
Elmaradt mlnisztertanács-
Budapest, december 20. A mára tervezett minisztertanács elmaradt. Huszár Károly miniszterelnök erre vonatkozólag nem tett nyilatkozatot és a minisztertanácsot el kell halasztani a jövő hét szerdájára, mert a miniszterelnök Csongrádra utazik, ahol a kerület felajánlotta a mandátumát, ahol nagy népgyűlést fog tartani, majd a kerület bejárása után Félegyházára megy.
Rubinek a helyzetről.
Budapest, december 19. A románok visszavonulásával kapcsolatban Rubinek a következőkép nyilatkozott: A helyzet ma az, hogy az antant tekintélye napról-napra kisebb. Igaz, hogy szigorú ultimátumot küldöttek, de a románok nem engedelmeskednek. Már pedig a béketár-gyal^sokról addig szó sem lehet, mig az antant szóbeli igéretét be nem/ váltja, mert a be nem váltás esetén a koncentráció is kétségessé válnék. Ami a választások kitolását illeti, a keresztény blokk állásfoglalása egységes s a január 25-iki terminushoz a kisgazda és földmives párt feltétlenül ragaszkodik; egyébként a terminus elhalasztásáért a kormány nem vállalná a felelősséget.
i V.
Ujabb részletek a Tisza-ügyben.
Budapest, december 19. a Tiszaügyben a kihallgatások folyamán ujabb terhelő tanúvallomásokat lettek Stan-kovszkl ellen. Marvalné előadta, hogy Stankpvszki menyasszonya, Rossvlrner Olga többszőr elmondotta néki, hogy mikor Stankovszkt hevesen udvarolt néki, sokszor vetette a szemére, hogy gyilkoshoz nem megy nőül és ha már majd nem tudja zsarolni Károlyit, akkor -őtet fogja mindenéből kivetkőztetni. Azonkívül még tudta azt ls, hogy Károlyi Mihály sajátkezüleg Irt levélben adta tudomására a gyilkosoknak, hogy Tiszát melyik időben hol találhatják meg. A gyilkosok ezt a levelet aztán .télfttpflrpfjlltáfc. $s ml^KájolyL az eredetit visszakérte. ezzel a fotográfiául Ján szerzett másolattal állandóan zsarolták. Később, mikor Stankovszkinak tádoroására jutott, hogy ő ellensej:;eá érzülettel viseltetik iránta, állandóan fenyegette és tettlegesen bántalmazta. Ezért most feljelentést tett ellene.
Az internálások Ugye.
Budapest, december 19. Az internálások ügyében az illetékes 4 miniszter holnap délelőtt ujlólag értekezletet tart, melyen alaposan megtárgyalják az Internálások kérdésének végleges elintézését. -
Megkezdették az alkalmatián idegenek eltávolítását Budapestről.
Budapest, december 20. A rendörségen már a vége felé közelednek az alkalmatlan idegenek össze-irásával és máris megkezdődött az elszállításuk. Az országnak tőlük való megtisztitása mind szükséges-sebb és különösen Budapesten, amelynek tehermentesítése a hatóságok egyik legfőbb feladata. Az első vonatot Kassa felé már elinditották, amely 27 kocsiból állott és összesen 700 személyt szállított el. Megbiz-ható forrásból vett információnk szerint az első szállítmányt csakhamar követik a többiek is.
Az osztrákok készülődése.
Bécs. december 19. A minisztériumban uj közigazgatási hivatalt rendeztek be, melynek feladata minden előkészületet megtenni Nyugatmagyarország közigazgatásának átvételére. A közigazgatás székhelye Sopron lenne.
A szociáldemokrata párt ülése.
Budapest, december 19. A szociáldemokrata párt vezetősége az internálás ügyében ujabb értekezletet tart s azon holnap véglegesen döntenek a kormányban való bentina-radás ügyében.
Kisgazdapárti gyűlés Zalaegerszegen.
Budapest, december 20. Vasárnap Zalaegerszegen ""nagy kisgazdapárti gyűlést tart ^ Országos Kisgazda és Földmives "Párt, ""amelyen njegjelennek több kiváló kisgazda-politikus kíséretében nagyatádi Szabó István közélelmezési miniszter s államtitkára, akik szombaton Nagykanizsára utaznak, majd onnan vasárnap délelőtt folyamán mennek Zalaegerszegre.
A szocialisták tisztában vannak közelgő vereségükkel.
Budapest, december 20. Payer szociáldemokrata miniszter ma este be-, szélgetést folytatolt egy újságíróval, mely alkalommal többek közt a következőket mondotta: A szakszervezetek tanácskozásán, hol a helyzettel és az Internálás kérdésével foglalkoztak két álláspont nyilvánult meg: az tgylk a kormánybői való kilépést követeli, a másik honorálni akarja a kormány engedékenységét. Nem tudja a holnapi döntést, de az nem ls irányadó, mert két hét múlva olyan események fognak bekövetkezni, melyek folytán a szociáldemokratáknak ugyls kl kell lépnlök a kormányból: t. I. a választások.
A kommunisták internálása.
Budapest, december 19. A* államrendőrség az illetékes hatóságoknak ujabban 51 egyént adott át, akiket kommunista iizelmeik miatt a kijelölt fogolytáborban internálnak. Még a tegnap este folyamán elszállították Okét.
Zalai Kozlóny
1919. december 20.
A hadügyminiszter szemléje a laktanyákban.
Budapetf, december 19. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Friedrich István hadügyminíszte- ma délelőtt tőbb fővárosi laktanyát látogatott meg, hogy meggyőződjék a román pusztításokról, másfelől arról, hogy mennyire sikerült eddig kitatarozni a nemzeti hadsereg katonáinak hajlékait. A miniszter Dormandy Henrik tábornok és Nyékhegyi alezredes szárnysegéd kíséretében először a Ferenc József gyalogsági laktanyába ment. Ahogy a kapun belépett, megfújták a generálmarsot, az őrség fegyverbe lépett. A minisztert báró Lehár ezredes hadosztályparancsnok és Bugsch ezredes dandárparancsnok fogadták. A miniszter végigjárta a laktanya Összes helyiségeit, megnézte a fürdőházat, melynek kazánját a románok felrobbantották, majd a laktanyában elhelyezett fegyvertárat szemlélte meg. A miniszter örömmel látta, hogy a tatarozási munkálatok előrehaladtak s a laktanya villanyvilágítása működik. Ezt nem csekély munka volt elérni, mert a románok az utolsó villanydrótot is elvitték. Azután az Andrássy laktanyába ment a miniszter, ahol riadót fújtak az ott elhelyezett szombathelyi tüzérosztálynak. Egy negyed óra alatt az egész osztály az udvaron állott és disz-menetben vonult el a hadügyminiszter előtt. Innen a Ferenc József lovassági laktanyába ment a miniszter. Ennek bejáratánál báró Lipthay ezredparancsnok fogadta. A miniszter tÖviről-hegyire végignézett mindent és igen melegen érdeklődött a legénységnek egyébként való ellátása iránt is. Az az Andrássy laktanyában is feltűnt, hoyy a kawuSrnyát övező összes fák ki vannak vágva. A Ferenc József lovassági laktanyában pedig alig néhány elárvult fa szomorkodik, ami higiénikus szempontból eléggé sajnálni való. Kitűnt természetesen, hogy a fákat nem most vágták ki s a miniszter intézkedett, hogy az utánültetésről gondoskodjanak. A hadügyminiszter a látottakkal és a legénység magatartásával egyébként nagyon meg volt elégedve. Legközelebb a többi városi laktanyákat és azössses katonai intézeteket, kórházakat stb. is meg fogja szemlélni.
ítélet László és társai ügyében-
Budapest, december 19. Nagy volt az érdeklődés az Ítélet iránt, már 3 órakor zsúfolásig megteltek a biróság termei, fél 4 órakor vezették elő a vádlottakat. 4 órakor a biróság és a közönség felállva hallgatja az elnököt: A magyar köztársaság nevében dr. László Jenő és társaira a következő ítéleteket hozta a tőrvényszék: Bögyei Imre bűnös. 3 rendbeli gyilkosságban s felbujtásban, ezért halálra itélte. Dr. László Jenő 3 rendbeli gyilkosság 2 rendbeli szabadságsértés és 1 rendbeli magánlakás sértés — halálra. Korvin-Klein Ottó 3 rendbeli gyilkosság, 6 rendbeli szabadság-sírtés — halálra. Gombos Ferenc 2 rendbeli gyilkosság, 2 rendbeli személyes sza-badságsértés 1 rendbeli zsarolás — halálra. Horváth Károly 3 rendbeli gyilkosság, 2 rendbeli személyes szabadságsértés — halálra. Mezey István bűnsegéd 3 rendbeli gyilkosság, 6 rendbeli személyes szabadságsértésben — 15 évi fegyházzal. Markay Ernő bűnsegéd 2 rendbeli gyilkosság, 6
rendbeli személyes szabadságsértésében — 6 évi fegyház. Kiss Lajos és Vukádck bűnsegéd 2 rendbeli gyilkosság, -6 rendbeli személyes szabadságsértésben -- 8 évi fegyház. Benyovszky bűnsegéd 2 rendbeli gyilkosság, 6 rendbeli személyes szabadságsértésben — 6 évi fegyház. Dr. Somogyi Károly és dr. Szirmay bűnsegédek 3 rendbeli gyilkosság és személyes szabadság megsértésben — 15 évi fegyház. Pintér Sándor és Bopadi bűnsegédek 1 rendbeli gyilkosság, 1 rendbeli zsarolás vétsége miatt — 3—3 évi börtönre itélte. A halálra Ítéltek mind éltek kegyelmi kérvényekkel. Dr. László védője a kegyelmikérvényt írásban legott be is nyújtotta. A vádlottakat visszakísérték a fogházba. Ismét megalakult a függetlenségi és 48-as párt.
Budapest, december 19. A függetlenségi párt, mely néhány hónap előtt a koncentráció kedvéért más polgári pártcsoportokkal átvedlett Nemzeti Párttá, ma újra felvette régi nevét és mint Országos függetlenségi és 48-as párt ajcarja folytatni vizet sem zavaró működését. A Nemzeti Párt volt függetlenségi politikusai ma este értekezletet tartottak, hol Sü-meghy Vilmos indítványozta, hogy állítsák vissza a függetlenségi és 48-as pártot. Lovászy örömmel járult hozzá az indítványhoz és azt hangsúlyozta, hogy a függetlenségi párt áldozatai hiábavalók voltak, mert az erők egyesítését csak,,^!^, vetyék komolyan, irtások azonban a polgári tömörülést párt-célokra és érvényesülésre igyekeztek kihasználni. Rákóczy István nyug. főispán a vidéki pártszervezetek részéről üdvözli a párt újjáalakulását, mire Bartha Albert a megalakáláat bejelenti. Az u) párt azonban máris uj éllentéteknek magvát mutatja. Dr. óhegyi indítványozta, Hogy a programmba vegyék be, hogy a nemzeti királyság alapján állnak. A tetszéssel és tapssal fogadott indítvánnyal szemben Lovászy kijelentette, hogy az uj függetlenségi párt\' a szabad királyválasztás elvét vallja. Az értekezlet ezután Lovászy, Bartha és Ábrahám elnökök mellé az elnöki tanácsba beválasztotta Léthay Ernőt, Farkasházy Zsigmondot és Dingha Bélát, a fővárosi és vidéki választási szervezkedésekre pedig bizottságot küldött ki.
Választási mozgalmak Amerikában.
Washington, december 19. Ge-rarb, az Egyesült Államok volt nagykövete agitációs útra Indult, mert meg akarja választatni magát az Egyesült Államok elnökévé.
Zavargások a Nyugaton.
Paris, december 18. (Szikratávirat). Barcelonában és Madridban kitört zavargások során az eddigi hirek szerint 10 embert öltek meg.
HIREK.
— KisgazdagyUlés Murakeresz-turon. Dr. Hegedűs György a letenyeí kerület országos képviselőjelöltje vasárnap Murakereszturon tart nagy k. népgyűlést, amelyen a helybeni politikai körök több vezetője is résztvesz.
— Kilenc napra megszUaik a va-sutforgalom. A Mávnak ma kiadott hivatalos jelentése szerint a csökkont széntermelésre való tekintettel a magyar államvasutak összes vonalain e hónap 24-től kez-dődőleg a jövő év l-ig bezárc-iag, tehát kilenc napig a teljes szünet áll be. E kilenc napon át tehát nemcsak a távolsági, hanem a helyi vonatok sem közlekednek.
— Pásztorjáték. Olyan a gyermeklélek, mint a frissen esett hópehely, mint az üde liliom tiszta, fehér kelyhe: szűzi és érzékeny. Ha a nagyok örülnek, megcsillan az örőmköny az ő szemeikben ís, ha a nagyokat szomorkodni látja, fájó, szorongó érzés fogja el kis sziveiket. Részt akarnak venni ők is a nagyok nemes és önzetlen munkájában. Segíteni akarnak ők is szenvedő, nyomorgó embertársaikon, didergő, fázó, mezítlábas kis pajtásaikon. Segítenek ugy, ahogy a nagyoktól látták azt. — Apró, elemi iskolás gyermekek rendeztek tegnap a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében pásztorjátékot. Horváth József né és Szabó Mariska tanítónőké az érdem, hogy az oly meglepő szépen sikerült. Jól esett látnunk az apró kis nebulók törekvő igyekezetét, azt a naiv és kedves ügyetlenséget, mely-lyel a „színpadon" forogtak. Előadták : „Nincsenek boszorkányok" c. tréfás előjátékot; „A megkerült gyermek" c. pásztor-, játékot, azonkívül tőbb kisebb jelenetet és szavalatokat. Különösen kl kell emelnünk Reidinger Józsit, Rltter Margitot, Hoffmann Károlyt és Horváth Gyulát, kik határozottan nagyon ügyesen játszottak. Ma és holnap délután 5 órakor a felnőttek részére fogják tudományukat " bemutatni. Tartsa mindenki kötelességének, hogy a szegénygyermekek felruházására indított nemes akciót megjelenésével elősegítse.
—• A nagykanizsai római katho-Ukua hitközség pénztárosa fölkéri azon hitközségi tagokat, kik a folyó évre tagdijukat még nem fizették be, hogy a befizetést a helybeli plébániahivatalnál mielőbb eszközölni szíveskedjenek. Hivatalos órák hétköznapokon d. e. 9—11-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—12-ig és d. u. l/\'»3—4-ig.
— A Szanatórium-Egyesület estély*. A könyörülő szeretet munkájához az utóbbi nehéz^években is híven teljesitő előnyösen ismert József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja, mivel hagyományosan jóhirü piknikjét a háborús évek elmultával sem tarthatja meg, a mostani nehéz gazdasági viszonyok miatt ezen saisonban a folyton szaporodó tüdőbetegek fölsegélyezése céljából, a választmány határozata szerint hírneves művészek és a legelőkelőbb műkedvelők közreműködésével 1920. jan. 5-én a Polgári Egylet helyiségében tánccal egybekötött4 nagyszabású jótékonycélu estélyt rendez".
— Dr. Berger Miksa v; budapesti kórházi és klinikai orvos rendelését Sugár-ut 24. szám alatt (volt 48-as laktanyával szemben) megkezdte. Szakorvosi rendelét: fül-, orr-, torok- és gégebetegeknek d. e. 9—12-ig és d. u. 2—5-ig.
1919. december 20.
Zalai Köz lön y
— A templomi énekkar és zenekar ma szombaton, tekintettel a közel jövőbeli nagyobb kötelezettségre, d. u. 5 órakor énekkari, fél 7 órától zenekarral együtt próbát tart a gimn. énektermében. Rácz.
RendőrségUnk elfogta • keszthelyi rablókat. Farkas Dezső és Károly testvérek, valamint Soós szakaszvezető együtt boroztak Keszthelyen egy vendéglőben 8 ott észrevettek egy pénzesembernek vélt idegent. Az idegen uri ember szándékukat nem is sejtetve — a hovámegy ? — kérdésükre gyanutlanul feleli, hogy szállást keresni. Soós mindjárt kalauzolásra ajánlkozott és el is vezette egy sötét utcába, hol két pofont mért le neki, majd 6-ot a levegőbe lőtt, mire a két Farkas testvér, majd kis idő múlva Tomasics György nagykanizsai lakos is megérkezett a segítségére. A sikeresnek vélt manővel után elmentek egy félreeső helyre s megosztozkodtak, a szemtanú cigánynak is adtak 50 koronát. Másnap vonatra ültek. De póruljártak, mert a rendőrségünk Tomasicsot már a leszállás alkalmával lekapcsolta — kanizsai ügyei miatt — s a fogdában töredelmes vallomást tett. Vallomásai nyomán rendőrségünk tegnapelőtt este mielőtt a keszthelyi rendőrség értesítése megérkezett, letartóztatta Farkas Károlyt is a klssörházi vendéglőben ; ő is bevallott mindent, a nála talált összeg több mint ötezer korona, 1 öltöny uj ruha is volt véle. Ezen esetből is valamint a napokban történt betörések felderítéséből is- láthatjuk, hogy városunk kö/.biztonsága jó kezekben van.
— Közellátási közlemény. Egészséges burgonya kapható a városi közellátási tizefneknél. \'
— képírásban jártas hadirokkantak és tisztek elhelyezése. Gépirá*-ban jártas hadirokkant tisztek és altisztek magasabb parancsnokságoknál elhelyezést nyerhetnek. Jelentkezés-benevezés a hadügyminisztérium 31-ik osztálya cimére az alábbi adatok közlése mellett kizárólag Írásban történhetik: 1. Állomány, illetékes csapattest,, 1918. november 31. előtt. (Nyugdijasoknál tartózkodási hely és nyilvántartó hatóság), jelenlegi hatóság. .2. Rendfokozat, rang. 3. Név. 4. Gépírásban való jártassági fok és ezt hol sajátította el. 5. Rokkantság mibenléte. 6. Korábbi alkalmazása. 7. Nyelvismeret. 8. Harctéri szolgálat, hol és meddig. 9. Tényleges szolgálatot teljesítőkről a fenti adatokat az előljáró parancsnokságok összegyüjve tegyék meg. 10. Megjegyzés, különös kérelmek, javaslatok,
— Adományok. A kórházi betegek karácsonyfájára érkeztek a következő kegyes adományok: Fischer Sándor 20 K, Székely mérnök, 20 K, Nagy Ferenc muraközi menekült iskolaigazgató 30 K, Polgári Egylet 30 K, Eperjessy Gábor 20 K, mely adományokat mély hálával és köszönettel nyugtáz a főnöknő.
— Nem mait el a vörös veszedelem. Jól kipróbált rendőrségünk sikeres működését bizonyítja az alábbi eset. Pézl Gyula budapesti államvasuti vasesztergályos a napokban Kanizsára érkezett. Útközben katonákkal utazott s a kommunizmust dicsőítette s a nemzetihadsereget ócsárolta. Megérkezve Kanizsára, a katonák mindjárt jelentették a dolgot s a rendőrség le is szerelte Pézl „elvtársat", de már Posner Izidor Franz-gyári pénzbeszedő társaságá-
ban. A nála talált iratokból kitűnt, hogy a szociáldemokrata párt központi titkársága küldte ki, hogy állapítsa meg : van-e szociáldemokrata pártélet, mükődnek-e a szakszervezetek? ha nem, miért nem? Gépírásos utasítást kapott a pártszervezet beállítására a letartóztatott és szabadonbocsáj-tott egyének névsorának bejelentésére. Hogy megbízatásának eleget is akart tenni, bizonyítja, hogy érintkezésbe lépett a munkásokkal, de rendőrségünk idejekorán izgatás vétsége miatt lefülelte. T. i. a nyomozás folyamán kitűnt, hogy hangoztatta, hogy a letartóztatottakkal összeköttetésben van, igy bebizonyosodott, hogy Lukács Gyula és Lukovics Józsefnek levelet csempészett, továbbá beigazolódott, hogy Polai kivégzéséről ugy nyilatkozott, hogy a letartóztatott politikai foglyok — kekkel vallomása szerint állandó összeköttetésben volt — a kiszabadulás után majd megfogják bosa-szulni. E veszedelmes ember ártalmatlanná tétele rendőrségünk éberségének köszönhető.
— Erdélyi Mór népbiztos budapesti utja. A „Nemzeti Újság" tegnap reggeli száma közli azt a fekünő hirt, hogy Erdélyi Mór népbiztos Bárczi igazságügyminiszterhez egy folyamodványt terjesztett amelyben kéri, hogy Bécsből, ahol internálva van Budapestre utazhassák, Erre a hirre az igazságügyminiszter egy újságíró előtt ugy nyilatkozott «z ügyről, hogy Erdélyi tényleg kérvényezte az utat és az aktája most van elintézés alatt. Érdekesnek tartjuk, hogy a kommunisták még mindig oly balgáknak tartanak bennünk, hogy az ilyen kísérleteknek még fel fogunk ülni. Pe kíváncsiak vagyunk arra i^vhogy Bárczi minő határozatot fog hozni ebben az ügyben.
— Felfiifizetések. A Nemzeti Propaganda Bizottság utolsó tea-estélyen még a következő felülfizetések és adományok voltak: Ujváry Géza 54 K, dr. Hegedűs Györgyné 30 K, Beusteiren Erich 28 K, N. N. 23 K, Csontos István, Dobrovics Milán, Paláskáry Péter, Miltényi Gyula, Urbányi István, Zsifkovics Sándor 20-^-20 K, Simon György 19 K, Kiss László, N. N., Tripam-mar Jenő 18—18 K, dr. Kaufmann Lajosné, N. N., Hudi József 10—10 K, P, Jeromos, Bécsi Vazul, Szabó István, Városi Tivadar, Nagy István, N. N., N. N., N. N. 9-9 K, Tóth István, N. N. Kovács Géza. tfalaraár Mátyás 8—8 K, N. N. Suhel Lajos 6 K, Harsay György, N. N. 7—7 K, Ferenc Győző, Petrics Magda, Eperjesy Gábor 5—5 K, Ivánovics, Mison, dr. Kovács László, N. N., N. N. 4—4 K s még több 1 és 2 K-ás felülfizetés, belépő-díj fejében 203 K. Ösz-szesen 807 K. Gyenes Dezső adományozott 1 doboz... A rendezés közreműködésében a múltkor jelzetteken kivül még Jókuthy alezredesné, Vegele Károlyné és Zupersbeck úrhölgyekről kell megemlékeznünk.
Szixüiá*x.
Heti műsort
Szombaton d. u. Tul a nagy Krivánon. (Bogár Gizi felléptével.)
Szombat este: Farsang tündére.
Vasárnap d. u.: Farsang tündére.
Vasárnap este: Farsang tündére.
Hétfő ; Papa kedvence. (Csak felnőtteknek.)
A mai naptól kezdve az esti előadások fél 8 órakor, a délutáni előadások 4 órakor kezdődnek.
Villanyvilágítás mellett lesz vasárnap délután 4 órakor a Farsang tündére. Címszerepét Bogár Giii jáfs\'za. Este fél 8 órakor ugyancsak a Farsang tündére kerül szinre negyedszer (Kürthyvel.)
— Farsang tündére. Tegnap volt ennek a kitűnő Kálmán-operettenek a bemutatója. Túlzás nélküt mondhatjuk, hogy a siker minden várakozásunkat messze túlhaladta. Ilyen előadást e szezonban még nem láttunk. A rendezés, a díszletek, az előadás mind művészi és tökéletes. Bogár Gizi még Sybill-alskitásán is túltett, öt egyébként partnerével, Göndörrel együtt jellemezhetjük a legkönnyebben. Gyönyörű, művészi énekeik és remek táncaik frenetikus tapsokat váltottak ki a közönségből. Bogárnak vagy Göndörnek egyszerű megjelenését is már orkánszerü, tomboló tapsviharral fogadták. Bogár különben olyan kedvvel és elenvenséggel játszott és annyira bent élt szerepében, hogy csöppet sem csodálkozhatunk azon, hogy nem volt úgyszólván egyetlen jelenése sem, melyet kétszer-háromszor meg ne ismételtettek volna vele. Göndör különösen remek énekével és művészi táncával érdemelte ki a publikum zajos elismerését. Mellettük a legnagyobb művész Érckövy volt, ki szerepének kitűnő alakításával nagyban hozzájárult a darab páratlan sikeréhez. Kívüle nagyon jók voltak még Szemere, Bakó és Szikla Szilárd.
— Kantomat detektív I. kalandját „A titokzatos Vénusf mutatja be két nap az Uránia. Ez a kép az idény legjobb slágere, melyben a hajmeresztő trükkök égés/, sorozata váltakozik.
iiiODALOIL
Az Irodalmi és Művészeti Kör felolvasó estélye.
Amikor csütörtök este távoztunk a városháza kellemesen fűtött, jóvilágitásu terméből, az a határozott érzésünk volt, hogy élvezetes, hasznos másfélórát nyújtott nekünk három ember. Bodrogköz/ Zoltán, kinek nevét már szélesebb körben tette ismertté nemrég megjelent szép verseskötete, java költeményeit mutatta be meleg-tónusu előadásában, mely lelkes kitörésbe lendült a „Hej, nagyot rikoltok vén kuruc mérgemben ..." férfiasan zengő sorainál.
Majtényi Károly tanárban a faját szerető, de igazságérzetében ostorozni is tudó magyart ismertük meg. A vendégszerető, az igazságotszerető, (de ezért pörösködő!) a nemes, bátor magyar mellett jellemezte az állhatatlan, pártoskodó 8 uraskodó magyart is. Mindkettőt mély jellembe-!átássai, szigorúan, de egyúttal megértőn is. S fajunknak ilyenirányú megismerésére soha nem volt égetőbb szükség, mint ma, a fajok élet-halál harcában, amikor erőink és gyengéink teljes tudatában kell lennünk, ha meg akarunk maradni nemzeti mivol-. tunk csorbitatlanságában.
Rédigcr Ödön igazi székely tűzzel adta elő a bizonyára lelke legőszintébb rejtekéből fakadt verseit. Megtudtuk érteni, át tudtuk érezni azt a keserűséget, melyet a székely hazája minden kincsét durván taposó bocskoros kulturasaícálok váltottak ki belőle.
Az aránylag kisszámú, de megértő közönség melegen tapsolt az előadóknak.
A közönségről szólván, meg kell állapitanunk azt az Örvendetes tényt, hogy az
4
Zalai Közlöny
1910. december 20.
olyan irányú előadásokon, mint amilyen a csütörtöki volt, mindig szép számmal jelennek meg a katonai főreál növendékei is. Meggyőződésünk, hogy parancsnokuk és tanáraik azok, akik a kor szellemét megértve, a katonai erények mellett a szellemi kultura minél alaposabb ismeretével is fel akarják vértezni a jövő magyar hadseregének ma-gyarszavu, magyarszivü és magyar szellemű tisztjeit. Dicséret és elismerés nekik értei Hisszük, hogy ai Irodalmi és Művészeti Kör jövő estéit, még pedig szélesebb körben s jóval előbb hirdetett estéit mindenki látogatni fogja, aki magyar s aki becsüli a magyar kulturát 1 t.
Megbízható jó ujságárusok jelentkezzenek lapunk kiadóhivatalában.
Eladó egy jól huzó hasas kanca kocsival és szerszámmal. Ezenkívül egy két kerekű jukker Petőfi utca 2. szám alatt.
Flakernak megfelelő szánkót azonnali átvételre keresek. Döme Ferenc, Eötvöstér 18.
Nóv jegyek,
eljegyzési- és esketési kártyákat, .. báli meghívók- és táncrendeket a legolcsóbb árban és leg-izlésesebben. ... készíti ...
lapunk nyomdája.
Ifjúsági iratok
képes, mesés, szépirodalmi és tudományos könyvek, karácsonyi és újévi lapok,
naptárak
előadási darabok, operettek, operák, Rózavttlgyi, Bárd karácsonyi album
megérkeztek és kapható
SZERB ERNŐ
könyv- és zenemÜkereskedésében.
Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. ::
Pénteken és szombaton dec. 19. és 20-án Anita Berber \'
svéd művésznő felléptével
DIDA
tárcadalmi dráma 5 felvonásban és csak még pénteken
HORTHY i IIKLOS
bevonulása Budapestre.
Klóadások koideú Hétkoinapokun ti és S makor Vnntr-(» ünnepnapokon .), 5, fel 7 c* K ..rulror.
Most megjelent könyvek! Legszebb karácsonyi ajándék!
Ködfoszlányok
Költemények. Irta: Bodrog Ára 15 korona.
Tábortűz mellett
Nehéz órákban
Költemények. Irta: Nagy Győző és Nagy Lajo*. Ara 6 korona.
Kapható minden könyvkereskedésben, lapunk kiadóhivatalában éa az ujlágbódéban.
t&T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzŐk, festékpárnák és festékek. Vésések i Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst éa elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szakUzlet 1 - Első beszerzési forrást -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
IC Kérem a cimre ügyelni!
URAHIA
mozgókép-palota
Roxgonyl-utca 4. •».
Szombaton és vasárnap dec. 20. és 21-én.
Fantomas
detektív I. kalandjá
A titokzatos Venus
detektivdráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és .8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor, n-------—
Napi-Heti-Fali-Oriási-Zseb- és Tárcza-
Naptárak
nagy választékban már kaphatók t
Fischel Fülöp Fiai
könyv- és papiráruházában Nagykanizsa, Városház-épület.
U
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár-épillet I. emelet,
A Dél-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége. Távirati cim: „Futura"
f
Alapit,Sk :
A „Hangya", az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
Az intézet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort bőrt, gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gázda-közönségének mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra .vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását!
Ajánlatokat kér szóban, írásban vagy telefonon.
Nyomatott a laptulajdnnoso* ZaUi A-. GyarmnU nyomdai múloM/a-.
58-lk ivfolyui
NagyksnUsa. 1W». december 21. Vasárnap.
219. nám.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség cs kiadóhivatni: Pő-ut 13. .. i Interurbán-telefon 181. — Megjelenik mindig kora reggel. Főszerkesztő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY Pelcldiszerkc.stA : DOUPONA JÓZSEF Előfizetési árak: Égési ívro 196 K. Félévre 7« K. N.g»4-óvib 39 K. Egy hóra 13 K-, Kgye j síim 60 f.
Negyed ára a Fővezérnél.
Régen volt Magyarországon ember, akit a szeretetnek akkora nagysága és a tiszteletnek oly mélységes őszintesége vett körül, mint amekkorát érez e hon \' minden fia a nemzeti hadsereg dicső vezére: Horthy Miklós iránt. Millió éri millió megszenvedett magyar szív tekint fel reá könnyes szemékkel azzal a szent meggyőződéssel, hogy egyedül ő az, aki Hadúr kardját felemelve képes lesz Magyarországot régi nagyságába visszahelyezni, s megmutatni az utat egy uj és dicső ezer év felé.
ő a mi vezérlő csillagunk, Ő a mi kormányosunk, ő a mi parancsolónk.
Zugnak á zajló hullámok, recseg kicsi csónakunk, fölöttünk a halálmadarak keringenek, hogy lecsaphassanak /íeldaratolva elmerült testünkre. Az orkán minden ereje sem képes azonban összetörni halálraszánt bárkánkat, mert áll a kormánykerékn^l a tengerek és viharok dacos ura: a legmagyarabb, a legbecsületesebb és legelszántabb kar és sziv, a mi dicső, imádott Fővezérünk. ..........• -
Egy élet öröme jut ki ezért annak, aki annyira boldog lehet, hogy szemtől-szembe állhat azzal a férfiúval, aki Megváltónként lett közibénk küldve.
Milyen ember a magyar fővezér; ezerszer tólult már elibém a kérdés ?
Szétágazó utaim ugy futottak egy időre össze, hogy kihallgatást kellett kérnem a Fővezértől. Az engedélyt azonnal megkaptam, és én boldogsággal léptem előszobájába, ahol nagy elégtétellel értesültem arról, hogy a magyar Fővezérnek tudomása van a „Zalai Közlöny" hazafias munkájáról.
Amig az előszobában vagyok, körülnézek, — bizony Isten, köny szökött a szemembe. Ki merte volna ezelőtt csak néhány hónappal is gondolni, hogy megjön az idő, amikor a magyar Fővezér ajtaja fe\'ett ott fog lobogni a mi trikolorunk. Uj világ, egy leendő nagy magyar világ képe vonult el előttem, amelynek fundamentumát Horthy Miklós rakta le. Majd Mátyás halálához vitt képzeletem, ahol lezárult a magyar történelem, s elbukott évszázadokra a magyar zászló, — és ime, Hadúr, él, Hadúr velü nk van, mert elküldte dicső katonáját, aki a vihartépte, elhagyott zászlót félezredes elhagyatottság után ismét felemelte s lengeti a világ előtt.
Közben kihallatszanak szobájából a pattogó szavak: vallásos éleire, haza imá• tlássra, hősiességre oktassák az embereket. Tábori lelkészek voltak előtte.
Kijönnek, — rajtam már a sor I Belépek, — bemutatkozom, Ö^kegyessen fogad s végtelenül jóleső szavak kíséretében kinál közvetlenül mellette üléssel. Arcát
nézem, homlokát figyeleth I Csupa akarat, — az elszántság élő mozgó megtestesülése 1 Vezéri mijidene.
Beszélni kezdek, — elmondom, hogy a falu és a város népe egyaránt rajongó imádattal veszi körül. Reátekint ez az árva haza, — készek vagyunk fegyvert fogni azonnal, csak parancsát várjuk. Kértem, hogy vegye szeretetébe a falu népét, amelynek céljai a legnemesebbek, stb.
Várom a választ J L
Meggondolva, minden szavát mérlegelve kezd beszélni.
Amikor a falu népére, a magyar föld-mívesre kerül a sor: felcsillan a szeme. Erős gesztusai még erő$ebbek, még lelkesebbek lesznek.
— Mondja, ef kérem, -r ximerre jár, — hogy igen szeretem a jalu népétj nagyrabc-csiilöm, minden tervemmel és reményemmel reá támaszkodom, mert benne még van lelkesedés, nagy hazaszeretet és rajongás. Ők átérzik a haza fájdalmát, a helyzet szomorúságát. Ezért szivemben vannak ök. Őket a méltányosság keretei kőzött ki kell elégíteni, a futukba nyugatMl^toldogsiIgot. ló-módot kell vinni. — Persze mindent — törvénnyel. A földbirtokreformnál nem szabad megfeledkezni azokról, akiknek vitézségi érmük van I
Szívdobogva hallgattam e szavakat, mert méltánylását láttam a magyar falu küzdelmének.
Távozásom előtt még egy kérdésre — fájó, sajgó kérdésre — kértem választ.
— Visszakapjuk-e hazánkat, kegyelmes Uram ?
A magyar Fővezér reám szegi szúrós tekintetét, hallatlan energia ül homlokára, szemében egy ország lelkének tüze lángol s ugy válaszol minden szót megnyomva :
— A haza nem veszhet el.
A búcsúzásnál emlékezetembe zártam egész lényét annak a férfiúnak, akinek nevével a magyar történelemnek uj korszaka kezdődött s azzal a tudattal távoztam e nagy embertől, hogy az Isten nem hagyott el bennünket, mert kezébe vette ügyünket Horthy Miklós utján. hgy.
— Izgatások a bányászok között. A bányász szövetségben napról-napra izgatottabb a hangulat. Gazdasági működés helyett az agitátorok politikai célért küzdenek. Legutóbb Payer miniszter is izgató beszédet lartott közöttük. A royalista központi titkárság is több felforgató törekvéseket szolgáló agitátort küldött ki, kiket most már szigorúan ellenőriznek.
A Curia ujabb kegyelmi döntését kitolják.
Budapest, december 20. Dr. Surgot táblabíró ma délelőtt vitte át a kurtára a László-ügy pörlratalt. A Curla az öt halálra ítélt kegyelmi ügyben tekintettel a nagy Irathalmazra, csak a karácsonyi ünnepek után log dönteni.
Clemenceau nem intézett jegyzéket a magyar minisztertanácshoz.
Budapest, december 20. A lapoknak téves Információkon alapuló közleményeivel szemben, amely szerint a késő éjjeli órákban váratlanul egybehívott minisztertanács az antant legújabb jegyzékével foglalkozott, a M. T. I, a legilletékesebb helyről szerzett Információja alapján azt az értesítést adja. hogy semmi léle ujabb jegyzék nem érkezett a magyar kormányhoz. A minisztertanács az általános külpolitikai helyzettel foglalkozott és elhatározták, hogy addig nem írhatják alá az anlant semmiféle jegyzékéi, amig a magyar békél meg nem kötötték.
Az olaszok a londoni tanácskozások ellen.
Ráma, dec. 20. (Szikratávirat.) A tegnapi minisztertanács a londoni és párisi tanácskozásokkal foglalkozott. Azonban hosszas tárgyalás után elhatározták, hogy a javasolt komp-romisumba nem mennek bele.
A késő osztrák bánat.
Bécs, december 20. Müller-Gut-tenbrünn Ádám nagynémet képviselő megintarpellálta Renner államkancellárt Nyugarmagyarország Ausztriához való csatlakozása érdekében. Szerint^ az osztrák kormány hibát követett el akkor, amidőn azt a kommunizmus alatt nem szállotta meg, mert akkor még elragadhatta volna, de nia már más lett a helyzet, mert a sok agitáció (?) következtében a nép hallani sem akar a csatlakozásról. Felhívást intéz a kancellárhoz, hogy hajlandó-e felszólítani a magyar kormányt, hogy záros határon belül ürítse ki a kérdéses területet.
2
Zalai Közlöny
íviy. accemocr zi.
A Dob-utcai razzia.
Budapest, december 20. Reggel 6 órakor rendőri és katonai karhatalmak elzárták a Dob- és Királyutcákat, hogy nagy razziát tartsanak a betolakodott galiciaiak kőzött. Elzárták a Rombach- és Dohány-utcákat is. Nagy lett a rémület, ugy, hogy még az üzletek is levonták a redőnyöket. 200 galíciait tereltek össze, akiknek nem volt foglalkozásuk és elszállították őket a tolonc-házba. Délig ujabb százakat állítottak elő.
Az internálások ügyében még nem döntöttek.
Budapest, december 20. A mai miniszterközi értekezleten szintén nem történt határozat az internálások kérdésében. Bárci István egy tervezetet mutatott be, amelyet Beniczky belügyminiszter tanulmányozás tárgyává tett. Friedrich az értekezleten nem jelent meg. Bárci javasolja, hogy pontosan ir)ák körül, kik internálan-dók. Az internálások ügyében jogorvoslat életbeléptetését és a internálás s a bánás módját.
A szocialisták bent maradnak a kormányban.
Budapest, december 21. A szociáldemokraták választmányi gyűlésükön elhatározták, hogy bent maradnak a koaliciós kormányban. Pa-yer miniszter kijelentette, hogy ezidő-szerint nincs kormányválság.
Az Osztrák-Magyar Bank iq kormányzója.
Budapest, december 21. A minisztertanács hozzájárult Spitzmüller Nándor volt osztrák miniszternek az osztrák-magyar bank kormányzójává való kinevezéséhez. Rendszeres eltűnések Pestről,
Budapest, december 21. A rendőrség megállapította, hogy a hozzáérkezett jelentések szerint hatonaruhát viselő titokzatos polgári egyének egyeseket hamis igazolványokkal lefognak és a lefogottakat eltüntetik. A tettesek ellen széleskörű nyomozást Indítottak.
Renner Páriából visszatért.
Bécs, december 21. Kramraz és Benes cseh miniszterekkel, kik tovább utaztak, Renner államkancellár Is meg-erkezett és még délután összehívta a nemzetgyűlést, amelyen beszámolt utjának eredményéről Két és fél hónapig az osztrák köztársaság gabona szükségbetét biztosították. Clemenceau és a tanács különös elózéknnységgel vlseltet-tetlek vele és Igy ausztrlával szemben.
Ábrahám Dezső a 48-as párt elnöke.
Budapest, december 21. A 48-as függetlenségi párt tegnap esti gyűlésén P. Ábrahám Dezsőt elnökké választották, aki kijelentelte, hogy a nemzet tragédiája lenne, ha hűtlenné válna a tradíciókhoz.
A békedelegáció tagjai.
Budapest, december 20. Ma publikálták a békedelegáció tagjainak névsorát. Elnök: Apponyi Albert gróf. Fömegbizottak: Teleky Pál gróf, Bethlen István gróf, Popovics Sándor, Lerch Vilmos, Zoltán Béla, Somsich László gróf. Megbízottak: Valko Lajos, Kállai Tibor, Barta Richárd, Csáky Imre gróf, Láng Boldizsár, vezérkari alezredes, Ottlik István Szakértők: Jancsó Benedek, Grandier Emil, Szervácius Lajos, Illés lljesevics József, Papp Géza, Muth Gáspár, Budanovics Lajos( Huber, Mikola, Leopold kanonok, Antal Géza, Zergényi Jenő, Doma-novszky Sándor, Sszitovszky Tibor, Jarmai Elemér. Főtitkár: Prazlovszky István. Ezenkívül még kísérő őket 15 titkár, a sajtó képviselői, iroda-és egyéb személyzet.
......KRÓNIKA.........
Franciaország győzött. Legyőzte a németeket. De csak tiz évre. Mert ezen idő multán Németországnak egész bizonnyal lesz vngy 50 hndtestnyi férfia, mig Franciaországnak jó, ha 10 hadteste leszen. Érzi ezt jól Clemenceau, azért inti nem; zetét: „Szaporodjatok, sokasodjatok . .
Hiába minden, Franciaország betöltötte hivatását a történelemben s most csendcsen, de biztosan öregszik . . .
Csak a francia mamák fiatalok egyre s áz öreg Clemenceau kedvéért nem hajlandók fiatalságuk, örömeit a gyerekszoba gondjaival fölcseréíni. A francia családokra kivetett négy-négy főnyi gyermek-adó sohasem fog befolyni az aerárba . . .
. . . Ugy mondják, hogy itt Nagykanizsán de az egése országbnU is, bőséges a fiu-áldás.
Fiu-szezón van ... És .. . nem az ikrek-
csillngképőnek évszakában vagyunk? . .
«
Németországot már sikerült izolálni. Nyugatról az angolok, belgák és franciák, Keletről a szláv gyűrű.
A Magyarországot le9zoritó vasabroncsot most kovácsolják. Most folynak a tárgyalások o cseh—orsztrák—jugoszláv szövetségről, Keletről meg már ott éktelenkedik a hegyi-franciák vasfazeka . . .
Magyarok, testvérek, szakítsunk azzal a politikával, mely a csillagokba bámul és onnan vár segítséget. Válasszuk meg ügyesen barátainkat, de ne bízzunk senkiben sem föltétlenül, csakis a magunk" öklében. Ezt pedig edzzük, keményítsük, hogy adott pillanatban koponyát-repesztően lesújthassunk vele.
*
A Hitelbank, a Kereskedelmi Bank, a Magyar Bank: ezek nem keresztény intézetek. De a kezükben tartják az országban létező ipari, kereskedelmi vállalatoknak mintegy 80%-át. Tehát zsebükben van csaknem az egész ország. •
No már mostan az országban ugye úgynevezett keresztény kurzus van, De ez a keresztény kurzus minden keresztényies-sége mellett sem tarthatja el híveit a
Krisztus öt kenyerével, nem kenegetheti az állam gépezetét a két hal olajával. Hanem igenis pénzre, irtó sok pénzre van szüksége. Ezért pedig oda kell fordulni, ahol van, vagyis a fenti három bankhoz. Tehát nem — keresztényekhez.
Érzed jó magyarom ennek a helyzetnek fájdalmasan nevetséges voltát ?
És hogyan gondolnád el az\' ezen való segítés módját ? \'Nyelvöltögetéssel, zsidószidással ?
Az olyan népet, mint a zsidók, nem lehet jelszavakkal legyőzni. Itt meg kell fogni a magyar beamtert az üstökénél és annál fogva ki kell ráncigálni az irodából a pult mellé, a szerszám mellé. Itt tiz évre le kell csukni azt a magyart, aki azzal nógatja fiát a tanulásra, hogy „inasnak adlak", vagy „tanulj, hogy ur legyél".
Itt évek hosszú során át céltudatosan tanulni, dolgozni kell. És tudni és hozzáérteni.
*
Egy ismert dunántuli városban történt Mindenféle keresztény egyletek, intézmények tea-délutánokat, tánccal egybekötött esté-lyeket rendeztek.
... A helyiségeket nem keresztények adták s a tea-rum stb. számlák zsidó nevű
aláírásokkal dicsekedhettek.

Szabó Dezső, keresztény nemzeti irodalmunk büszkesége, sorozatos, előadást), kat tartott Pesten az irodalomtörténetről. A nyolcadik előadás után a továbbiakat betiltották.
Ugyanez a Szabó azt találta mondani Székesfehérváron, hogy a magyar arisztokrácia még mindég nem eszmélt rá nemzeti kötelességeinek a tudatára.
Kétséges lehet-e ezekután, hogy miért tiltották be Szabó Dezső előadásait ? t.
v — Az Ébredő Magyarok nagy-gyülése. Ma délután a Keresztény Otthon nagytermében az Ébredő Magyarok Egyesülete nagygyűlést turt. Felhívjuk a keresztény testvérek figyelmét, hogy 3 órakor jelenjenek ott meg. A gyűlés tárgysorozata: 1. Mit akarnak az Ébredő Magyarok : előadja Dr. Tamás János. 2. A szövetkezetek miben léte: előadják Gruss Mihály és Balogh Pál, a „Hangya" központi kiküldöttei. 3. Nemzeti politikánk: előadja Doupona József.
— Kisgazdapárti gyűlés Egerszegen. Az Országos Kisgazda és Föld-mivespárt ma a megye székhelyén gyűlést tart. A párt részéről megjelenik nagyatádi Szabó István közéleimezéri miniszter, Szi-lassy István az O. M. G. E. igazgatója, Bartos Tivadar földm. min. tanácsos, Herczeg Sándor birtokos, Dr. Balázs István középiskolai tanár, Dr. Deák Imre háromszéki birtokos, Marsovszky Gyula újságíró, Moser Ernő az Orsz. Kg. és Földm.-párt főtitkára. A miniszter tegnap este 8 órakor érkezett meg Kanizsára, a vasúton megvacsorázott és kíséretével együtt azonnal tovább utazott külön vonaton Egerszegre.
— Pásztorjátékok, amelyeket oly nagy törekvéssel, sikerrel mutattak be a kis gyerekek, ma délután újra bemutatásra kerül 5 órakor az összes helybeni keresztény és nejnzeti irányú egyesületek számára.
1919. december 21.
Zalai Kfl z I 6 n y
3
— Frledrichnek felajánlott mandátumok. Székesfehérvári tudósítónk értesítése szerint az ottani Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja a kerületben nagy lelkesedéssel Friedrich István hadügyminisztert jelölte országgyűlési képviselőnek. Ellenjelöltje Tamás Viktor. — A főváros IV. kerülete is jelölte Friedrich Istvánt. A Nemzeti középpárt Wekerle Sándort óhajtja vele szemben jelölni, de az eddigi jelek szerint Wekerle nem vállalja a jelöltséget.
— A „Magyar Haladás" c. kulturális hetilap legújabb száma értesülésünk szerint a legközelebbi napokban meg fog jelenni. Remény van reá, hogy a több héten át fennforgó nehézségeket sikerül a szerkesztőségnek leküzdenie s legalább kéthetenként pontosan megjelentetni a lapot.
— Hangverseny. Ma és holnap este 8 órai kezdettel a Kaszinóban hangverseny lesz. A kiváló társulat legutóbb Zalaegerszegen aratott fényes sikert. Zsúfolt ház tapsolt a kiváló művészeknek. Aki végig hallgatja a műsort, azzal a kellemes érzéssel fog távozni, hogy ismét egy kellemesen eltöltött estben volt része. Jegyek ma délelőtt kaphatók Szerb Ernőnél. Esti pénztár 7 órakor.
— A Tanácskormány alatt ezer-zett állampolgári jog érvénytelen, A
belügyminiszter az úgynevezett belügyi népbiztosság által az állampolgárság megszerzése és e|vesztésc tárgyában kiadott összes rendeleteket hatályon kivül helyezte és az e rendelet alapján megszerzett állampolgársági bizonyítványok azonnali felülvizsgálását, illetve megsemmisítését rendelte el. A tanácskormány alatt szerzett állampolgári bizonyítványok tehát a törvényhatóság első tisztviselőjéhez haladéktalanul beterjesz-tendők.
— Schenk Jenő ma a legérdekesebb ember Kanizsán. Mindenki nagyszerű képességéről beszél és általános az az óhaj, hogy a hires mestert meg láthassák. A közóhajnak engedve, ma -(december 21-én) vasárnap este nyolc órakofbucsuest lesz a „Központi Szálló" soutorreiében. Jegyek elővételben a Központ Szálló halijaiban kaphatók.
— A területi Integritásért 1 A
megszállott terület megyéinek Budapestre szakadt egyénei vármegyei bizottságokat alakítanak, amelyek együtt doldoznak a Területvédő Ligával. — Haller kultuszminiszter levelet intézett az egri jogakadémiához, émelyben felszólítja őket, hogy legyenek segítségére nagy munkájában. A tanári kar válaszában lelkesen szent fogadalmat tett hazánk területének megvédésére és ha az igazság nem elégséges, az első hivó szózatra fegyvert fognak, mert az élni akaró nemzetnek az élethez való jpgát be is kell bizonyítania.
— Forrongó India. Londonból érkezett szikratávirat adja a hirt, hogy Indiában forrongások vannak, amelynek eredményeképpen Reneh lord alkirály ellen merényletet követtek cl.
— Pusztító viharok a tengeren. Már előzőleg vett értesülésünk szerint Newyorkböl az a hir érkezett, hogy a háborgó tengerről 100 hajó nem futott be a kikötőbe, melyek közül 15 hajó utasainak a létszáma 20000 ember. A késő éjjeli órákig az esetleges borzalmas szerencsétlenségre vonatkozólag semmi ujabb hir "cm érkezett.
— Bogár Gizi művészi arcképével a címlapon, 8 oldalnyi terjedelemben, gazdag tartalommal jelent meg a „Pletyka" karácsonyi száma. 2 koronáért kapható az ujságbódéban.
Az NTE ma délelőtt 11 órakor fontos ügyben választmányi gyűlést tart. A választmányi tagek föltétlen megjelenését kéri a vezetőség.
— Osztrák magyar tárgyalások. Nagyfontosságú kompenzációs tárgyalásokat folytatnak a kormány szakférfiai az osztrákokkal, a-i elynek alapján a bőr, gyapjú s más nyersanyagok helyében sok orvosi szereket és ipari cikkeket kapnánk.
— Az elrabolt milliók nyomában. Az Odescalti hercegi család több mint 10 millió értékű ékszereinek elrabolt rablóinak nyomára jutott a budapesti rendőrség. A tettesek": Benkő István, Fabinyi Lili már román megszállott területen Jvannak, mig Barta Elemért letartóztaiták. A Benkő házaspár kiadatása iránt megkereste a rendőrség a román hatóságokat.
— Kun Béláék tervel. Kun Béláék uralmuk alá aorták bevonni Bécs városát is. Katonai hatalommal szerették volna el-foglai a várost. A bécsi magyar követség levéltárában feltalálhatók a tervek. Katonai s hozzá osztrák csapatokkal akarták megrohanni. 12 zászlóalj kommunista gyalogsággal 5 zászlóalj szocialista munkással, 500 főnyi lovassággal, 2 zászlóalj terrorista tengerésszel, 2400 főnyi tüzérrel, 200 gépfegyverrel, 15 ágyúval. A csapatok koncentrikusan támadtak volna Bécs ellen. Ennek a merényletnek a főfészke a bécsi magyar követség palotája volt, ahol « többek között 30 kg. dinamitot rejtettek-
— Az uj telefondljfczabás. Már jeleztük lapunkban a telefondijszabás felemelését. A helybeli telefonközpont vezetőjétől erre vonatkozólag a következő részletes információt kaptuk : A helyi forgalomban egy három perces beszélgetés ára; 1 K, Az interurbán forgalom három dijővre oszlik, az I. (50 km.-ig) 2 K, a II: (50-200 km.-ig) 4 K, III. (200 km.-en tul) 6 korona 3 percenkint. — Az előfizetési dij Nagykanizsán évi 600 K, mellékállomással 750 K és a mellékállomás külön dija 180 K, A nyilvános állomások (p. o. Central) dija évi 900 K, mellékállomással 1050 K. a mell-kállomás dija 180 K, A vidéki külforgalmi területen (p. o. Palin, Nagyfakos) fekvő állomás dija ezenfelül száz méterenként 24 K-val több. — Uj telefon\' elszerelési dij egyszer és mindenkorra 250 K, a mellékállomásoké 125 K. — Aki ezen felemelt előfizetési dijakat sokalja, az legkésőbb e hó 31-ig a telefonközpontban bejelenteni tartozik, afnikor is intézkedés történik, hogy telefonját leszereljék.
— Magnus, a néger óriás a főszereplője a „Világ" mozgóban ma, vasárnap és hétfőn bemutatásra kerülő, A földalatti szindikátus című, csodás, attrakciós drámának. E filmen az óriás és herkules erejű néger csodadolgokat produkál. E helyen emiitjük meg, hogy a világ legkölosszusobb filmje A nyugati bestiák iránt már nagy az érdeklődés. Jegyek e karácsonyi attrakcióra már válthatók.
Szerkesztői üzenetek.
Egy munkás. Cikkével, .amely «agy ügyességről tesz tanúbizonyságot, a karácsonyi számunkban foglalkozunk.
Színház
Heti műsort
Vasárnap d. u.: Farsang tündére.
Vasárnap este: Farsang tündére.
Hétfő ; Papa kedvence. (Csak felnőtteknek.)
Kedd : Matuska.
Szerda: d. u. Mit álmodott Jancsi a Karácsonyfán.
Csütörtök : d. u. Gróf Rinaldó.
Csütöttök: este Aranykakas.
Péntek: d. u. Farsang tündére.
Szombat: Leányvásár. (Bogár Gizi felléptével.] \'S
Vasárnap: d.jj/ Mágnás Miska. /
Vasárnap: este Leányvásár. (Utoljára.)
Figyelmeztetés. A „Papa kedvencé"-nek hétfői előadására leányok és diákok nem bocsáttatnak be a nézőtérre. — Igazgatóság.
Színházi hir. Kedden este, az idényben először és utoljára a „Matuska" c. rémdrámát játsza a színtársulat, mely darab sokáig nagy sikerrel szerepelt a Vígszínház műsorán. — Az igazgatóság előrelátó gondossága lehetővé tette, hogy 24-én délután, mig a karácsonyfák díszítése tart, kellémes szórakozást nyújtson. Ekkor adják ugyanis a „Mit álmodott Jancsi a karácsonyfán."
Farsang tündére — másodszor. Szépszámú közönség nézte végig tegnap is a „Farsang tündérét." A sok zugó taps és elismerés ma sem hiányzott, mire őszintén szólva rá is szolgá|tak a szereplök egytől-egyig. Göndör és Erckövy még jobbak voltak, mint a bemutatón. Kürthy Böske — bár alakja az előkelő kegyelmesasszony szerepében nem érvényesülhetett oly előnyösen, mint Bogár Gizié — nagyon ügyesen, kedvesen és temperamentumosán játszott. Kár, hogy a magas ce-t és dé-1 nem tudta kihozni, amiért is Göndörnek is tompítania kellett énekét. Egyrbként a többi szereplők játékáról is csak a legteljesebb elismerés hangján szólhatunk, (tul.)
Hogyan számit a nagyradai korcsmáros.
Nagyradára utazók figyelmébe ajánlom, hogy okuljanak esetemen, hogyan számit Takács Albert, a nagyradai korcsmáros és ugy szálljanak meg nála. Ebéd, 1 kis sült 45 korona, vacsora 65 korona, világítás 20 korona. Ez olyat? magas összeg, amit nem egy falu korcsmárosa, de nagyvárosok vendéglősei se mernének számítani.
Ktidbaum Lajos.
Most megjelent könyvek! Legszebb karácsonyi ajándék!
Ködfoszlányok
Költemények. Irta: Bodrog Ára 15 korona.
Tábortűz mellett
Nehéz órákban
Költemények, Irta : Nagy Győző és Nagy Lajos. Ára 6 korona.
Kapható minden könyvkereskedésben, lapunk kiadóhivatalában és az ujságbódéban.
•) K rovathat) közöltekért nem vállal felelősegei a
szerkesztőse^.
L * I > I Közlöny
1919. december 21.
Eladó egy jól huzó hasait kanra kocsival és szerszámmal. Ezenkívül egy két kerekű
jukker Petőfi utca 2. szám alatt. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ n X
♦gőzfűrdő|
♦ mától kezdve e hó 26-ig ▼ ^ üzembe lesz. ^ X Az összes helyiségek fűtve ▲ ^ vannak. ♦
+ Masseur, borbély, 4
♦ pedicür. ♦
VILÁG
nagymozgó színház :t Szarvas-szálloda, t:
Vasárnap és hétifin, dec. 21. és 22-én.
Iffagnns
az óriás néger felléptével
A földalatti szindikátus
kalandor dráma 5 felvonásban.
Klóadások kezdete: llctkozniipokon •> cs S .\'mikor Vasár- i* ünnepnapokon J, í>, fól 7 c* K örakor.
f Nagyban Kicsiben
100000 meter ±£
, . _ , , összes villany-
izzolampazsinor
■ gokban.
Eperjessy Józsefnél Sopron,
Várkerület 47.
noonaoa nnaunnti
Értesítés.
Értesítem az igen tisztelt vevőimet, hogy 1920. évi január hóban megkezdem a hatósági árucikkek kimérését. Aki nálam óhajtja ezeket beszerezni, előjegyzéseket „már most üzletemben cltogudok.
Tisztelettel Dlóssy Béla
lusxerkercskcdó Kossuth I.ujos-tér 0.
intHmnon ooooonnt i
URANIA
mozgókép-palota
Roxgonyi-utca *. az.
Szombaton és vasárnap dec. 20. és 21-én.
Fantomas
detektiv I. kalandja
& titokzatos Vénus
dctcktivdráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor.
IfcáF* Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Vésések« Betű, monogramul, cimer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szakUzlet! - Első beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
IC Kérem a cimre ügyelni!
FEDELLEMEZ
Batthyányi utca 3.
megérkezett.
Karácsonyi újévi
müvészlapok darabja
40 fillér
Kapható:
Fischel Fülöp Fiai
309— papírár uházában.
Megbízható jó ujságárusok jelentkezzenek lapunk kiadóhivatalában.
Egy jókarban levő szalondlvány és hozzátartozó négy drb. fotel helyszűke miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalat Nagykanizsa ST:
iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Telefon
59.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanll cikkeket :
Élő- és leölt sertésedet,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmi szer Felhozatali Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban irodánkban d. e. 8 -12 és d. u. 2 -6 óráig kérjük leadni.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. I.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár épület I. emelet.
A Dél-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége. Távirati cim: „Futurjl"
Í
Alapítók :
A „Hangya", az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
Az intézet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort bort, gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkivül a megye gazdaközönségének mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi
iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását!
Ajánlatokat kér szóban, írásban vagy telefonon.
Nyomatott a luptulajdonoson Zalai éo Gyarmati nyomdát mülntéBoMban.
<9$ ? /-22-Í2.
* . - ,
/
S8-lk évfolyam. Nagykanlisa. 15X9, december 25. Csütörtök.
POLITIKAI NAPILAP
SíerkosKtíség és kMóliivatnl: l\'ő-ut 13.
\' Int«rurb«n-t«leton 185. .....
Megjelenik mindig kora reggel.
Fős/.crkesatő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pelélősszerkeuttö: DOÜPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
Sgcdz ívre 136 K. Félévre 78 K. Nogi :vre 39 K. Kgy hóra 13 K. Egyes száin o
A glóriás
Haza romokban. A magyarok alusznak. Az eszme: a haza harcosai lelkük tüzét, forrongó agyuk szülte régi dicsőségeken alapuló nemzeti eszméket hintenek el á magyarságukról meg feledkezni látszó emberek sziveibe, hogy hallja meg a nemzet a nagy riadót a szent küzdelemre ügyünkért: a bajbajutott Magyarország megmentéséért. Elő az acélos karokkal rakni véres verítékkel az uj fundamentumot, hogy mai ünnepünk erős fogadalom legyen a nemzeti megújhodásra 1 Nem magyar az, aki csüggeteg lélelkkel nyugszik bele a balsorsba sirva a múlton, hanem ősi energiával vegyük kezünkbe a fegyvert és a pörölyt és a dübörgő munkánk moraja vigye bele a világba a magyarság újra éledő magyarságát s hatalmasodó erejét. Most vártuk a Karácsonyt, de a húsvétot ne , yáviyk.( Jwfljnen^ csináljuk^jiieg szá-.H milkra\' a\' leUamadáW mí^iagvfft^ Akaratot a népbe, törhetetlen erőt sugárzó akaratot^ amply lerombolja a relénk meredő gátokat, melyeken tul szenvedő testvérek gyászfátyollal bevont nemzeti lobogókat rejtegetnek a karácsonyfa alatt, fclnünk kell e nagy világban nékünk is, de életünkben legyen meg az egymás iránti szeretet, a csüggedést nem ismerő kitartás és a magyar eszmének öntudatos szolgálata. Szűnjön meg a pártoskodás s helyébe az eszme: a haza önzetlen szolgálata és imádata lépjen. Szeretni forró szeretettel e hazát — ez vezéreljen mindenkit, hogy találjon végre egymásra a magyar 1 hbredjünk a munkára egy boldogabb nemzetet, országot alkotó munkára és a mai ünnepen álljunk a bűnös mult fölé erős lépéssel diadalra vive ezeréves nemzeti zászló, melyet Szent István koronája sugároz be! Lássuk meg a körülöttünk ólálkodó kis éhes nemzetekben az éhes reánk törő farkasQkat, akik ellen csak mi magunk védhetjük meg magunkat 1 Vegyük bele minden tettünkbe a magyar nemzeti öntudatot. A nagy nemzeti veszedelembe való bele sodródásunknak a mai karácsony a határkövét jelentse, hogy onnan visszatérve a tettek mezeién keresztül kiálthassuk bel a világba: El a magyar még!
(dj)
Huszár Károly miniszterelnök karácsonyi szózata.
Budapest, 1919.\' december 25.
Huszár Károly miniszterelnök a magyar nép karácsonyi ünnepén a következő üzenetet küldi az egyetemes nemzetnek :
A vagyonban, vérben, testi épségben és életben soha generáció nagyobb áldozatot nem hozott, mint a mai, a magyar haza fennmaradásáért. Mi \'fizetjük meg tulajdonképen a világháború, kontóját. A forradalmak összezúzták ezeréves állami berendezkedésünket. Koldussá tettek bennünket 1
Ha a magyarság uj életre akar kelni, előbb el kell takarítani a romokat, az egyéni önző célokat és azok háttérbe szorításával az egyetemes nemzeti érdekeket kell mindnyájunknak előtérbe állítani. . Egyszerö kubikusoktól kezdve a legnagyobb államférfiakig mindenki azon legyen, hogy Magyarországot, hogyan tudjuk felépíteni. Az osztályok nagyzási hóbortja helyébe az egységes harijioniát kell állítani. A nép felbujto-Í^KoW . M\'.n WZitm
elemek külön törekvéseit ártalmatlanná kell tenni. Az aknamunkákat meg kell szüntetni.
A magyar társadalomnak katholikus protestáns rétegeinek önszefogva, egyformán kell törekednünk arra, hogy a felforgatókat lehetetlenné tegyük I
A forradalom utánhamu alatt még mindig ott lappang a bolsevizmus. Csakis az állami hatalom tekintélyének öregbítésével és egy központi kormány erélyessé-gével lehet a normális életet újból helyreállítani.
Ezután kemények leszünk a megtorlásban I Az igazi bűnösökkel szemben, de a kiengesztelésnél a lelki megértésének a politikáját kell kö.vetttünk sokkal szemben, akik a letűnt rendszer hibái folytán tömegesen éstek áldozatul a forradalom agitá-cióinak. A magyar politika iránya csak az egészséges demokrácia lehet, amely a magyar nép előnyeire és nem a bűnös hajlamokra épiti fel a maga uralmát. Az ezután való reformáció összes intézményeinek alapot kell teremteni. A magyar nép súlyos megpróbáltatások előtt áll. Nagy lelki problémák előtt, melyeket csak az egészségesebb nemzet bir cl. Vigyáznunk kell. hogy a nehéz válságos órákban a kétségbeesés ne váljék úrrá a lelkekben. Legyen azon a magyar értelmiség, hogy a tömegek élére álljon mindenütt, akkor meg lesz a nemzeti renaissance. Már rövid idő múlva összeül a nemzetgynlés és akkor gyorsabb tempóban fog az ország reorga-nizaciója megteremtődni.
V.

1 . betudjuk bizonyítani, hogy életerős nép vagyunk, bármiképp hangozzék is párisi békekonferencia ítélete, akkor mindenki bizhat abbán, hogy a magyar nemzet a mostani válságot is kifogja heverni /
Apponyi nyilatkozata a békekötésről.
Paris, december 24. (Szikratávirat.) Egy angol lap munkatársa Budapesten beszélgetést folytatott Apponyi Albert gróffal, a kiküldendő magyar békedelegáció elnökével. Apponyi a többek közt a következőket mondotta : Mi elsősorban általános népszavazást fogunk követelni azokon a területeken, amelyeket Magyarországtól elszakítottak. Magyarországot volt területének több mint kétharmadától megfosztották és sok millió magyar ember sínylődik román, szerb és cseh iga alatt. A magyar békeszerződésről feltételezzük, hogy az olyan lesz, mint az osztrák béke. Közvetlenül újév után szándékozunk utra-kelni és reméljük, Jiojjy ez lesz az az idő-\' pont, amikor a románok már kiüritették
A tudósító jó forrásból értesült, hogy a magyar békemegbizottak főként Magyarország területi megcsonkítása ellen fognak érvélni.
A német béke.
Paris, december 24. (Szikratávirat.) Dutasta, a békekonferencia főtitkára tegnap, adta át Lersner bárónak, a német békedelegáció elnökének az antant válaszát, a németek december 15-iki jegyzékére. Lersner báró kijelentette, hogy az okmányok fontossága következtében meg kell kérdeznie kormányát, amiért is kedden este az összes szakértőkkel együtt elutazik, de a német drhgáció egy képviselője továbbra is Párisban marad. Hangsúlyozta, hogy elutazása semmi esetre sem jelenti a tárgyalások megszakítását.
Mezőgazdasági bizottság Csehországban.
Budapest, A -njagiyar kormány a prágai kormánnyal egyetértően egy a legkiválóbb szakférfiakból álló bizottságot küld , Csehországbp, melyeknek feladata a gazdasági kérdések közvetlen rendezése lesz. A bizottság vezetője Gráf István.
Lapunk mai száma 8 oldal.
Zalai Közlöny
1919. december 25.
Rubinek Gyula az ország gazdasági helyzetéről.
Budapest, december 24.
Rubinek Gyula a gazdasági helyzetről a következő kijelentéseket tette: Az antant által megrajzolt uj térkép ugy állapitotta meg az egyes országokat, hogy azok egymagukban nem tudnak megélni. Csehszlovákia önmagát nem tudja élelmezni. Magyarországnak fája, sója hiányzik és részben szene is. Ausztriának mindene hiányzik, hl sem képzelhető, hogy Ausztria, Csehország és Magyarország elkülönitett gazdasági életet éljenek és a több évszázados gazdasági kapocs egy csapásra megszűnjön. A megkötendő békében tehát feltétlenül biztosítani kell a szabad forgalmat legalább Magyarország, Ausztria és Csehország között. Ámde bizonyos, hogy Jugoszlávia is be fog ide kérezkedni. A békeszerződésnek legfontosabb kikötése egy megfelelő nagyságú valutáris kölcsön lenne, mert ennélkül meg sem indulhat a termelő munka. Az összes szomszédainkban meg van a hajlandóság a gazdasági közeledésre. Magyarország gazdasági jövője iránt más államok részéről is megnyilatkozik a bizalom. Így elsősorban Anglia és Olaszország pénzügyi köreiben jóformán naponkint ujabb és uj-jabb ajánlatokkal jönnek , hozzánjc, ami biztositéká annak, ^Hogy a békekötést követő időkben olyan gazdasági fellendülésre számithatunk, amely lehetővé fogja tenni, hogy Magyarország mai lehetetlen gazdasági helyzetéből kimeneküljön.
Tanácskozások a békedelegációnak adandó utasításokról.
Budapest, december 24.
Huszár Károly miniszterelnök ma délelőtt tanácskozásra kérette gróf Somssich külügyminisztert és Rubinek Gyula földmivelésügyi minisztert. A tanácskozásokba belevonták Horthy fővezért is. A tárgyalások rendkívül nagyfontosságúak voltak és céljuk az volt, hogy a kormány fő szervei egységes megállapodást létesítenek a békedelegációnak adandó utasítások tekintetében. Ismeretes, hogy a békedelegáció röviddel az ünnepek után kimegy Párisba. Tisztázandó az állásfoglalás a békeszerződés tervezetével szemben, ázonkivül precizirozni kell a szomszéd államokhoz való viszonyunkat, a gazdasági kérdéseket, a kártérítés, jóvátétel és egyéb elrendelt kapcsolatos kérdések tárgyában adandó meghagyásokat és végezetül megállapítják azokat az instrukciókat,
melyek értelmében Apponyi Albert, a békedelegáció elnöke az elszakítandó országrészek hangulatát fogja tolmácsolni az ötöstanács előtt. A nagyfontosságú politikai értekezleten gróf Somssich előterjesztette a külföldnek Magyarország iránti hangulatáról és érzületéről szerzett információt.
A Kisgazdapárt bennt van a keresztény blokkban.
Budapest, december 24.
A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja és az Országos Kisgazda és Földműves Párt között felmerült diferenciák már előbbi keletűek. Ujabb kitörésre a zalaegerszegi incidens adott alkalmat. Erre az esetre vonatkozólag budapesti munkatársunk megkérdezte a Kisgaada párt vezetőségét és a következő információt kapta:
A választási küzdelmekre vonatkozólug kötött egyezmények alapján az megállapodás a két párt között, hogy amely kerületben a kisgazdák vannak többségben azt a kisgazdapártnak engedik át, ott ahol pedig a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának hivei vannak többségben, ott meg azok ellen nem állítanak ellenjelöltet. Eddig körülbelül 20 megegyezéses kerület van. A választások előkészítését megnehezíti az a körülmény, hogy egy-egy kerületre 15 jelölt is van. A cél ma is az, hogy egymás mellett küzdjenek, nem pedig egymás ellen. A zalaegerszegi incidens okozói tulajdonképen Nagyatádi Szabó Istvánnak az ottani nem kedvelt emberei voltak. A vidék kisgazdái mégk e párthoz való , törhetetlen r^as- ^odással távoztak.,
Nem lesz pénzlebélycgzés.
Budapest, december 24. Báró Korányi kijelentette, hogy az elterjedt hírekkel szemben sió sincs a pénzek lebélyegzésről és az Ilyen rendelet kiadása tervbe sincs véve.
Dr. Wein Dezső a békedelegációban.
Budapest, december 24. A Ke-resztény Nemzeti Egyesülés Pártja Dr. Weln Dezsőt\'felölte a békedelegációba.
A jugoszlávok 600 egyén kiadatását kérik.
Zágrábból jelentik: A horvát lapok közlik azoknak az osztrák- és magyarhonos férfiaknak a névsorát, akiket a biróság elé óhajtanak állita ni, hivatalos hatalommal való visszaélés cimén. A jugoszlávkormány igy 600 ember kiadatását kéri. A névsor elején Rhemen tábornok Belgrád volt katonai kormányzója és Berchtold gróf volt külügyminiszter állanak.
A posta megdrágul.
Budapest, december 24. Január elsejétől kezdve a posta megdrágul. A belföldi levélre 20 grammig 60 fillér, azon felül 20 grammonkint 20 fillér. A külföldre 20 grammig 1 korona, azon feiül 20 grammonkint 60 fillér. A levelezőlap ára 60 fillér. Postautalvány 500 koronánkint 40 fillér. A postacsomag dija 5 killogramm korona, 10 kg. 5 korona.
Pro memória!
Gyászistentisztelet Muraközért.
Hazánk jelenlegi szomorú helyzetében bizonyára sokaknak emlékezetében elmosódott az a tény, hogy f. hó 24-én, a keresztény vallás legszebb Ünnepének — Karácsonynak — vigiliáján van az évfordulója annak, hogy a horvát önkéntes csapatok néhány renegát vezetése mellett vármegyénk egyik legáldottabb részét — Muraközt — megszállották. Ennek következménye az lett, hogy onnan nemzetiségre való tekintet nélkül kiüldözték azokat, akik magyar érzelmüket\'nem akarták megtagadni.
Ezek a kiüldözött polgártársaink fájdalmuknak és gyászuknak ugy adtak kifejezést, hogy folyó hó 24-én délelőtt 10 óra kor a Felső-templomban Molnár Kálmán piarista tanár pontificálása mellett isteni tiszteletet tartottak, melyen a Mindenség Urához fordultak, hogy igazságos ügyünket ne hagyja el.
c. gyászuhkbun örömmel vettük azt a hirt, hogy a hasonló sorsra jutott muraközi polgárok Budapesten ligát alakítottak, melynek célja a muraközi kérdés éb-rentertása. Mi Nagykanizsán és környékén tartózkodó muraközi polgárok szivvel-lélek • kel csatlakozunk a mozgalomhoz és min dent megteszünk arra, hogy Murakőz hazafias polgársága lássa, hogy az anya-ország sohasem fog róluk megfeledkezni és Muraközt mindig az anya országhoz tartozónak tekinti.
Első és fő célja a mozgalomnak\' az, hogy a muraközi kérdés kellő megvilágításban kerüljön a békekonferencia elé. Reményünk van arra, hogy ott ügyünket igazságosan megvizsgálják éa vármegyénk gyöngyét nél/önk visszaác íjéit. de legalánb is elrendelik a népszavazást, melyen J Gqs-parics Márk 48-as vértanú népe ugy fog dönteni, mint 1861 -ben, mikor a plebiscitum egyhangúlag az anyaországhoz való visszacsatolását kívánta.
Nem fogunk csalatkozni abban a reményünkben, hogy ezt néhány rövidlátó politikusnak elhamarkodott fellépése .folytán elszakadt horvát testvérnemzet sem fogja zokon venni, mert az a nép, melynek u régi törökverő időben Zrínyi Miklós költőhadvezér volt a vezetője, nem csatlakozha-tik máskoz, mint édesanyjához: Magyarországhoz, melyhez a múlton kivül a közös műveltség és gazdasági fejlődés is vonza.
Hisszük, hogy a horvát testvérnemzet is, ha erre módja lesz, hasonlóan cselekszik, mert a két nemzet csak ugy boldogulhat, ha egymás mellett van és nem egymás ellen. Egy muraközi.
VILÁG
nagymozgó színház :: Szarvas-szálloda. s:
Kedden, sz.rdán és csütörtökön, december 23., 24. és 25-én.
Mnllip Kintr a ,c£sz\'bl> amerikai mume íving „avéras felléptével
A nyugati bestiák
I. rész. (A tetovált kereszt)
Kalandor és trükkdráma 4 felvonásban.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 0 és fi órakor\' Vasár- cs ünnopnupokon .\'i, ö, fél 7 és fi órakor.
1919. december 12.
Fehér karácsony. — Sötét álmok.
Irta : /\'. Hidly Jeromos.
Karácsonynak vigasztaló öröme, bűbájos varázsa hová lettél? Lelkek sóvárgó várása köszöntött mindenkor. Ártatlan gyermeki szivek boldog álmainak csillogó káprázata voltál . . .
— Te édes, te boldog, te várva-várt karácsony-est, hóva rejtetted boldog mosolygásodat ?
1 — Most is égnek fácskáid pislogó gyertyái, de mintha gyászfátyol burkolna minden egyes lángot 1 . . .
Pedig még nem is oly nagyon rég — hej, mintha százesztendő vasekéje hasogatta volna azóta lelkünket 1 — a megtisztult földi boldogság fényét loptad be öregek és ifjak lelkébe egyaránt. Zsongott-bongott a nagy harang, éjféli misére hivott s kitárult kastély és kunyhó ajtaja. Megindult örömmel teli Mtvek-lelkek vándorlása. Otthagyták a puha meleg fészket s elsiettek a hideg templomba forró szivvel, izzó lélekkel énekelni :
Krisztus Jézus született,
Örvendezzünk .. .
— Azóta sok minden történt. Millió és millió ember érzi, hogy a karácsony ünnepe nem olyan, mint azelőtt volt, A karácsony boldogsága szomorúsággá, melegsége fagyos hideggé változott. A hó fehér leple is, mintha csak szemfedő volna, mely romokat, gyászt, megtépázott nemzeti becsületet, maró csalódásokat takar. Letettük a fegyvert, vége a háborúnak, de még si&cs béke, a világmegpróbáltatások válságos napjait éljük, jóakaratú emberese sem élnének már e földön.
Furcsa ugy-e, mikor az embert odaállítják egy bölcső és egy koporsó mellé ... Igaz, hogy e bölcső Krisztusé, de a koporsó meg ezeréves keresztény magyarságunké. Akarna örülni a lelkünk, hevesebben dobogni a szivünk, hisz a jászolban pihenő Kisded a Mindenünk. De letompítja az örömet a nagy bánat és aggodalom ezer kérdése: mi lesz velünk? ujjászületünk-e még ? . . .
Sötét álmok kergetődznek a lelkemben . . . Látom a modern kulturát egészen elvilágiasodva és üres külsőségekbe menekülve. Az idő szelleme a vallásos szellem romlására tör iskolában, családban, közsé-gtkben, államokban egyaránt. Nem vettétek-e észre, hogy minél jobban száműzik a telkekből a vallást, az élő kereszténységet, az élet annál üresebb, tartalmatlanabb lesz?! Ezért telített még mindig az emberek lelke gyűlölséggel, ellenségeskedéssel, pedig a béke királya már 1919 évvel ezelőtt megszületett, hogy békét hozzon az emberek közé.
S mint a hasis mámora, ne kábítson el bennünket a most divatos jelszó: Keresztény Magyarországot akarunk!II
Óh, ha ennek jelentőségét mindenki átérezné I Óh, ha ez izzó keresztény lelkülettől hevitettt szivek imája volna I Óh, ha sokak ajkán ez nem volna csupán felkapott frázis, melyet tettek cáfolnak megl Óh, akkor lenne Keresztény Magyarország. De az emberek lelke telve csúf önzéssel. Sokan e titáni harcban is csak önmagukat keresik, az eszme csak cégér nekik.
Mennyire meghamisítása volna a történelemnek, ha csupán esztétikai szempont-
Zalai K özlöny
ból, bíborral, bársonnyal vonnánk be a betlehemi istállót, villanykályhát, csillárokat, arany bölcsőt állítanánk bele s ráfognánk, hogy a Krisztus ebben született, mert a zord, hideg istálló, rozzant jászol nekünk nem imponál. Szentségtörő gondolatok ezek I Ép igy a kereszténység szellemét sem lehet meghamisítani. A kereszténységnek vannak kemény pontjai, ridegnek látszó törvényei. De ezekben megalkudni kényelmi és általában gyatra szempontok miatt, szintén elárulása a krisztusi nagy gondolatoknak.
Ha mindenki, nemcsak a szájával, de az életével is akarna keresztény Magyarországot, akkor igaza lenne Széchenyinek : Magyar$szág nem volt, hanem lesz!
Félre tehát a színpadias kereszténységgel. A pásztorok hódolata, a szent királyok imádása nem mondvacsinált, betanult hókusz-pókuszozás volt. Próbáljunk mi is igy elzarándokolni lélekben Betlehembe . . . Nézzük megilletődéssel a betlehemi istálló jászolyát. A benne gőgicsélő\\isteni Kisdednek sok szava van hozzánk. Elakarja mondani nekünk, hogy az élet hideg, faragatlan, szúrós, ákom-bákom deszkákból összerótt jászoly s ebben mosolyogva kell pihenni, mert az életből még keresztfa is lesz — és pedig nehéz keresztfa. S ha már a jászoly is kemény, hogy bírod majd a keresztet? A jászolyban fekvő Kisded ép akkor, mikor majd leborulva, alázatos, bűnbánó lélekkel imádjuk Öt, föllebbenti előttünk az élet titkát elfödő kárpitot s megérteti velünk, hogy a földi élettel sirás, kesergés, lemondás, fájdalom és gyötrelem jár. De örökké boldogok lesznek azok, akik a kereszten is azt( tudják mondani: Életemet s véremet a Krisztusért, a krisztusi ideátokért f ■
Ily érzelmekkel telitve a jászoly mellől bátran odaálhatunk a koporsó mellé. A Krisztustól kapott lélekkel újra életre támaszthatjuk a nagy Halottat, dicsŐmultu Nemzetünket.
A betlehemi istállóban vegyük észre azt a végtelen sok lekötött hatalmas energiát, amelyből mindenki bekapcsolhat a lelkébe, ha megértő lélekkel megy oda.
— Embertestvérek l Lássunk igazán a munkához. \'.Munkás kefcek, szerető szívek, egymást megértő lelkek takaríthatják csak el az óriási romhalmazt, amelyen bukdácsolva járunk. Nagy munka vár reánk. Szinte az alapköveit is széjjel kell szórni az eddigi nyám-nyám mivoltunknak, hogy ujjá, keresztényiebbé gyurva-épitve Önmagunkat, ujjá s erőssé tehessük hazánkat is. Ha a mai szűkös világban nem is tudunk száz gyertyát gyújtani karácsonyfáinkon, de legalább egy gyertya égjen a lelkünkben, az élő hit. S ha ez ég bennünk, ugy miért ne énekelnők, ha mindjárt nehéz szivvel, de azért boldog sejtésekkel a szívünkben e karácsony ünnepén is a diadalmas énekét ama fagyos decemberi éjszakának:
Dicsőség a magasságban htennek s békesség a földön a jóakuratu embereknek.
Eladó
8 darab hathónapos
fajmalac.
Bővebbet Magyar-u. 35.
3
Tudományos Igazság, vagy imperialista hazugság?
Scotus Vlctor nézete az ausztria szláv kérdés megoldásának kérdésében az volt, hogy a cseheket egyesíteni ken a tótokkal, amivel a magyarság Izolálása Is megvalósulhatna.
Ezen cseh-tőt egységltésl tervezetet a csehek már a háború előtt minden elképzelhető módon propagálták. Téves volna azonban azt hinni, hogy ez a terv a tótság részéről Is tetszéssel találkozott. Azok a tót vezető emberek, akik a nemzeti függetlenség eszméjéért küzdöttek, a leghatározottabban állást foglaltak ellene, mert méltán féltették nemzetük egyéniségét, De Jött a világháború, annak a csehekre nézve\' kedvező fordulata s azok a tót elemek, akiknek legfőbb politikai törekvése a történelmi magyal\' országhatárok keretén belül létesítendő tót autonomla kivívása volt, ezek az elemek az elvakult, előre nem látó magyar politika hibájából részint leszoríttattak, részint — s ez a kisebbség voltl — a fút-fát ígérő cseh politikusoknak nyújtottak kezet, mert a földre sújtott, elveszettnek látszó magyarság mellett nem remélték népük jobb jövőjét. Hogy rútul megcsalattak, azt már a perfld, hazug cseh természetnek köszönhetik, mely feledve ígéretet, barátságot, „ testvériségéét, a legaljasabb módon Igázta lc azt a népet, melyet a magyarok ..Igája" alól akart felszabadítani s amelyet csak azon tótok árulása révén tudott elszakítani az ezeréves hazától, akik senkit 4t -iMnmli nem képviseltek s mégis politikai lényezőkül tolták fel magukat. Ezek manőverjeit már nem is a nemzeti eszme, hanem egyenesen az a szándék vezette, hogy ,,ha nem Is vagyunk csehek, de azokká leszünk". Politika\' alapjuk azon ténynek híresztelt föltevés volt — és ma Is az, hogy a cseh s a tőt nép egységes nemzet, a cseh s a tót nyelv azonos s hogy a cseh nyelv csak fejlettebb alakja á tótnak.
Hogyan Is áll ezen cseh-tót nemzetegység „tudományos" ténye?
Mint már egy előbbi cikkemben is jeleztem, eddig egyáltalán nem tudták eldönteni a tudósok, hogy a tótoknak a mai területen való letelepedése mikor történt. Erre vonatkozólag sokféle elméletet állítottak fel, melyak közül a lót nemzeti történelmi azt tanltja, hogy az őskori szlávok, tótok voltak. Ezen elmélet — melyet súlyos nyelTészetl érvek támogatnak —- a tótság autochtonságát hangoztatja. Teljes bizonyossággal azonban csak azt mondhatjuk, hogy a mai tótság több szláv elemből tevődött össze, Igy a XV. században Jlskra betörései sokat pusztítottak el a felvidéki tót lakosságból s ezek helyébe csehek és horvátok telepedtek. Rákóczi lde|én a hosszadalmas háború és az ennek nyomán fellépő pestis szintén rettenetesen pusztított a felvidéki lakosság között. Az elhulltak helyébe a földesurak Háncsból és Szllézlából telepítettek le jobbágycsaládokat.
Igy keletkeztek a mai tótok. Ennek a fajnak a jellegzetességét, faji bélyegét
z a
I Közlöny
1919. december 2$.
azonban természetszerűleg a legalsó szláv réteg, vagyis az eredeti, autochton tótok adják. (Epén ugy. mint a mai magyar faj jellegét a sok nép, kazárok, bessenyók, kunok stb. beolvadása mellett is mégis csak az ősmagyar vér adja meg.)
Ezen nép faji sajátossága pedig egészen más, mint a csehé. Mig a cseh és a morva etnográfiái szempontból német jellegzetességgel kevert északi szláv típus, addig a tót határozottan Inkább a déli szlávnak a tulajdonságaival rendelkezik.
A két nép lelki tulajdonságalt vizsgálva, élésen szembeötlik a tótok rendkívül mély vallásossága, ellentétben a csehek általánosan Ismert vallásközönyével, vallás-szabadosságával, sok esetben vallásmegvetésével. E ponttal kapcsolatban említem meg a cseh s\' a tót nép között vonható párhuzamnak legjellegzetesebb eredményét: a cseh rendkívül civilizált, mig a tótban nagy a iu//ura-képesség, ami tudvalevőleg lelki alkat dolga. Kevésbbé helyesen, de talán világosabban ugy ls mondhatnám ejt, hogy a cseheknek rendkívül nagy a külső kulturájuk, de bensó finomságokban, lelki szépségekben szegények, mig a tótnál ép az ellenkezője van meg ennek.
A cseh-tót nemzetegység meséjét csak Prágában találták kl. Ugyan kérem, hát hol van a világon egy kétnevü nép ? Vannak Igenis szlovákok és vannak csehek, de csecho-szlovákok nincsenek, létezhetnek szlovákok, akik Csehországban laknak, vagy létezhotnek csehek, akik a szlovákok közt élnek, de csecho-szlovákokat vagy szlováko-csehekét nem Ismer a történelem. Ott vannak a szerbek és a horvátok, akiknek egy a nyelvük, egy a szokásuk és csak a latin meg a clrlllbetü választja el őket, mégsem jut senkinek az eszébe, hogy horvát-szerb vagy szerb-horvát nemzetről beszéljen. Hát hogy lennének ^kkor csecho-szlovákok, amikor ezeknek a nyelvük ls más-más, szokásaik Is, faji jellegük ls különbözik egymástól?
Azután meg a csehek eddig csak azt tudták a tótokról, hogy azok drótosok. Hát miért most egyszerre a nagy „testvériség"? A tót nyelvről meg azt mondták, hogy az műveletlen, barbár nyelv, béreseknek és pásztoroknak való, hát miért most oly hirtelen annak világgá kürtölése, hogy a cseh nyelv ugyanaz, mint a tót?
Nézzük csak a tót nyelv szerepét a történelem folyamán. Sorsa ugyanaz volt, mint a magyar nyelvé: a hivatalok, az,urak latin nyelve mellett táíjesen háttérbe szorult, parasztok és a teljesen alsórendüek nyelve volt. Csak amikor a negyvenes évek táján egész Európában előtérbe jutott a nemzetiségi eszme, akkor emelkedett az irodalmi nyelv polcára oly férfiak fáradozásával, mint Stur, Húrban, Hodzsa stb. voltak. Ekkor kezdte kiszorítani a cseh nyelvet, mely az evangellkus egyházakban és az uri családokban is általánosan elterjedt volt, A két nyelv harca a tót irodalmi nyelv győzelmével végződött, mely hátraszorította az egyes nyelvjárásokat ls s
ma már az egyedüli elismert kifejezője a tót léleknek.
Ml történt ekkor? A cseh nyelvészek, akik a magyar szlávlsták nemtörődömsége folytán egyedüli művelői voltak e kérdésnek, ezek a cseh nyelvészek politikai tendenciáktól vezetve azt kezdték hirdetni, hogy a tót nyelv csak Idlómája, tájszólása a csehnek. Tudták ők nagyon jól, hogy „nyelvében él a nemzet" s az önálló tót Irodalmi nyelv elterjedése folytán soha többé nem lesz az a befolyásuk a tótságra, mint volt a cseh nyelvnek az egyházi s Irodalmi életben való egyeduralma Idején. Ezért kellett nekik, a cseh-tót nyelvegység eszméje, holott azelőtt a legnagyobb nyelvészeik, Safartk, Dobrovsky és mások mind azt hirdették, hogy a tót nyelv önálló nyelv. Ezt a hallatlan rabullsztlkával űzött csehesitő tendenciát Cambel tót nyelvész mutatta kl egy munkájában, amelyben azt Is bebizonyította, hogy a tót nyelv Inkább délszláv nyelv.
Tagadhatatlan azonban, hogy van a tótok nyelvében néhány cseh elem is. Hiszen ez nem Is csoda, ha tekintetbe vesszük az évszázadokon át tartó cseh telepítéseket, a szomszédságot, közös királyainkat, a közös seregeket, a husziták betöréseit s különösen a reformációt, mely a cseh nyelvet tartósan elhelyezte a Felvidéken az evangellkus egyházak cseh-nyelvü szertartáskönyvei révén. De a nép soha nem beszélte ezt a nyelvet, aminthogy ma sem beszél a katolikus paraszt latinul, S amint a magyar riyélV a Benne lovó sok török, perzsa szó révén nem mondható töröknek vagy perzsának, épugy nem mondható a tót nyelv sem sok cseh eleme miatt csehnek. S amint a magyar nyelv a kath. egyház és az urak latin nyelve mellett nem latinosodott el, épugy nem csehesedett el / tót nyelv az akkor még túlsúlyban levó evangellkus egyházak és az url családok cseh nyelve mellett sem.\'
Tehát a tót nyelv nem dialektusa a csehnek, aminthogy nem dialektusa a hollandusok nyelve a német nyelvnek, vagy a provenszalok nyelve a franciának.
A nemzetiségi eszme nem lehet a cseh-szlovák állam államalkotó tényezője. A nemzetegység alap|a csakis a faj- és nyelvegység lehet, ez pedig, amint láttuk, a jelen esetben nem áll fenn. A cseh-szlovák állam tehát egy Imperialista hazugságon épült fel!
Vágmelléki.
Értesítés.
Értesítem az igen tisztelt vevőimet, hogy 1920. évi január hóban megkezdem a hatósági árucikkek kimérését. Aki nálam óhajtja ezeket beszerezni, előjegyzéseket már most üzletemben eltogadok.
Tisztelettel Diósiy Béla
fü>zcrkcro8kcdó Kossuth I.sjos-tér i>.
nnotjonnoananna
Karácsony este.
Amig ülünk az asztal mellett, Gondolatink gyors szárnyra kelnek S repülnek nagy, nagu messziségbe : Havas, jeges Szibériában Téged a sors nem tőrt-e még le?...
Hol jársz szegény, kifáradt vándor? Tán menekülsz Szibériából, összeszedvén végső erődet ? . . . 5 a honvágytól szemed nem látja Hogy mily nehéz ut áll előtted.
A hatodik karácsony este Van lelkünkben sötétre festve, hfat karácsony nem látott itthon És egymásért, egymástól távol Mennyi könnyünk hullott ki titkon!. ..
Megöregedtünk becsületben S a falatunk mind oly Ízetlen! Lelkünket össze-vissza törte A gondolat, hogy hát minékünk Méri nem száll le Jézus a földre ?...
Megrezzent a kapunk zörgése ~~ Ián ö ji
Tai
jön !... Jaj, mégse, mégse /...
Hetek, havak, évek múlása Evyébre se tanított minket: Hazug reményre . .. könny huLásra . .
Nagy Lajos.
Álarcosok.
A kommunizmus szomorú örökséget hagyott reánk: szétdarabolt hazát, vérvesztett nemzetet és egy lelki egyensúlyát vesztett támadalmut I Éter év minden szenvedése, a törŐkdulás százados kínzása és összes harcaink nem jártak oly mértékű erkölcsi és anyagi vosztcséggel, mint ez a poklok-poklábóT jött szovjeturalom.
A szívós, élni akaró és életre érdemes ifjú erő jellemére vall, hogy a bűzhödt számum elmulta után, bár aléltan, szédelegve, de mégis talpra ugrott e nemzet és szemeit mély, örök hálával az Ég felé fordítva megragadta a letörött zászlót. Tisztjeink és alárendeltjeik már az első percben a megsértett és megalázott párduc elszántságává! nyúltak a fegyverhez. S megtörtént., amiben a világtörténelemben példa nincs, hogy egy földbetiport, ereit megnyitott és szivénél csapraütött nemzet máróí-holnapra akkora fegyveres erőt állított össze, amely-lyel minden időre biztosította a megfutott hordák visszatérte ellen az országot.
Au gusztus 20-án, dicső nagy szent királyunk ünnepén pedig ellenálhatatlanul tört ki a telkekből a Szent-Korona uralma utáni vágy! Az irány tehát, amelyben ennek a nemzetnek a történelem ezredei felé haladni kell: adva lettl
E város is méltóan viselkedett önmagához 1 Legjobbjai, akiknek nagyrésze nemcsak lelkével, hanem testével is átszenvedte a kommunizmus uralmát: mint egy test és «gy lélek nyilvánultak meg azon gyönyörű cél eléréséért, hogy kiirtva magunkból a pártoskodás ördögét: egy ember személyé-ben egyesülve diadalra vigye Szüz-Máriás lobogónkat a keresztény Magyarország felé. Ezt a határozott és férfias lépést csak az tudja igazán megérteni és erkölcsi súlyát mérlegelni, akinek szeht a haza, szent a keresztény világnézet és szent a krisztusi értelemben vett társadalmi béke, — és: aki erkölcsileg oly magasra emelkedett, hogy tudja a hazát önzetlenül is szolgálni.
Sokan hittük, hogy az a nagy és szép megegyezés, amely a különböző pártállásu emberek között Ujváry Géza személyére vonatkozólag létrejött, megdönthetetlen és példátadó a politikai életb«n.
Hisszük ezt most is tűrhetetlenül, mert ha van az emberekben becsület, lelkük
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
mélyén önmagukkal szemben becsülés, ha \' van bennük kis erkölcsi hiúság azon értelemben, hogy megtartják azt, amit egyszer meggondolva és lelkesedve kikiáltottak, akkor ez a város meg les* védve a pártos-kodás ördögétől, — és ezzel együtt sok mástól is.
Nem hunyhatunk azonban ezen hitünk mellett sem szemet azon tény előtt, hogy ismeretlen helyről ideszakadt urak, akik eddig nem tudtak mást tenni, mint konkolyt hinteni, földspekuláns diplomások, hivatásos fogialkozásnélküliek stb. szerény, pehelykönnyű lelkükben azon kezdenek töprengeni, hogy ez a Város\' talán jobb kezekbe tenné le sorsát, ha Ők maguk kerülnének a parlamentbe. Korteskednek, mutogatják testűket és ábrázatukat, mint a kelletlen utcai nők, hogy valakinek meg-tessenek. Adják köztünK a jó keresztényt, mögöttünk és nélkülünk azonban sandítanak- és talpalnak oda is, akik ellen a mi küzdelmünk sok vonatkozásban megy.
Hiúnak lenni, törtetni, könyökölni, felkínálkozni, megalázkodni: mind emberi tulajdonság. Más kérdés, hogy milyen meggyőződést vált ki másokból, a jóizlésüek-ből. Azonban arra törekedni, hogy a nyomorult én miatt, tán azért, mert bizonyos vonatkozásokban az emberek nem törődnek velük: bontani igyekezni, adni az aggó-dót üres, tompa lélekkel, sanditani jobbra, balra akkor, amikor a szent egységre van szükség: ez legenyhébben lelketlenség különösen akkor, amikor a felkínált nevek után legfeljdfeb a komolytalanok néhánya indulfía.
Még ha olyan egyénekről lenne szó, akik előttünk garanciát jelentenének bizonyos vonatkozásokban, — azonban uraim, bocsássák meg, nyugodt lélekkel vallom, hogy önök minden tekintetben törpék előttünk.
(Jjváry Gézáik mint sziklatömb áll e város ingadftpó, tffóilis életében. Feddhetetlen jellem, fényes harcias mult, hozzáférhetetlenség azok a jellemvonások, amelyek fölé emelik őt számtalan diplomás tolakodónak. Hazaszeretetét, vallásos meggyőződését megmutatta akkor is, amikor azért meg lehetett halni. Nem akarom megkérdezni, hogy ezek a jobbra-balra hajlók hol voltak akkor, azonban bocsássák meg nekem, de a tettek azt mutatják, hogy Ujváry Géza tudott és mert mindig akarni önzetlenül. És nekünk ez az akarás kell, az a becsület, férfias massa, amit az ő egyénisége képvisel.
Volt ennek a városnak már sok nagy nevű képviselője, volt köztük miniszter is, de ez a város még eddig nem jutott egy szemernyi előnyhöz e miatt. Hát Uraim, ezért kell nekünk Ujváry Géza, ezért kell nekünk ez a szikla tömb, amit küzdelmeink terén ő nekünk jelent, mert hisszük, hogy Ő, aki oly mélyen szereti ezt a várost és ismeri ennek minden buját-baját, nem fog róla megfeledkezni.
De kell másért is. Amikor reánk zu-dult a köztársaság és ennek következménye, a kommunizmus, Ujváry Géza volt az, aki
Jóminöségü pogányvári
Heztalí bor|
literenkint 16 K-órt kapható
Bruncsics József
fUszer-, gyarmatárué, ka- I tonai felszerelést cikkek | kereskedésében. Sugár ut 53. szám.
másokkal együtt emberfeletti erővel megakadályozni igyekezett, hogy Kanizsán bárkinek a haiaszálft is meggörbüljön. Ha azok az urak, akik most gyerekesdit játszanak a politikával, tudnák azt, hogy néha a város milyen helyzet előtt állott, akkor bizonyára még az ő kalandos lelkükben is felkiáltana a lelkiismeret és Az akaratlan megbecsülés.
Természetesen, ezt nem azért mondom el, mintha legkevésbé is félteném Ujváry Géza ragyogó zászlaját. Nemi Hiszen ha az veszélyben lenne, akkor máskép beszélnénk és máskép cselekednénk azonnal.
De éppen Nagykanizsa miatt, amely annyira körül van véve falvakkal és amely csupán ezekből él, ki akarjuk kerülni a szükségtelen viaskodást, amelyet egy-két meggondolatlan, beteges hajlamú egyén fel akar idézni. A zászló, amelyet felemeltünk, a hazáért és ennek n hazának minden becsületes, dolgozó és dolgozni akaró polgárának boldogulásáért indult harcba. Aki velünk van az barátunk, testvérünk, aki ellenünk szólni mer, az ellenségünk és ilyen szemmel nézünk rá.
Uj esztendő következik, a leküjjdőbb, reánk nézve a legtörténelmibb év. A Dono-asztalra kitett haza mellett állunk, mérhetetlen bajjal, szenvedéssel. Mi lemondani nem tudunk semmiről, reményünket nem adjuk fel, küzdelmünk önzetlen, — ezért felszólítjuk azokat, akik önző politikával utunkba akarnak állani, hogy távozzanak, hintsenek megtévedt fejűkre hamut, mert megígérjük nekik, hogy ezt a hamuhintést ellenkező esetben mi végezzük el, alaposan.
hgy-
Vae Victisl
Valamennyi hon közt
Legragyogóbb voltál, Az Isten kalapján
Virágcsokor voltál. Most le vagy tiporva Véres-piszkos sárba, Az arcunk pirban ég, — Szivünk vészes lázba.
Vae Victis !
Karunk megfeszülve,
Még van erő benne, Ütésünk csonttörö, —
Halálthozó lenne, Határt nem ismerő,
Boszuvágy él bennünk, De bilincsbe verve,
Mit sem lehet tennünk.
Vae Victis!
Látnunk kell szent földed, —
Rablók hogyan tépik, Látnunk kell hogy népünk,
Mindig jobban vérzik, Haüjuk kinzott gyermek
Észbontó sirását, Halljuk lányainknak Segélykiáltását.
Vae Victis !
Le hát a bilinccsel!
Fegyvert fel a kézbe! Szemünk a veszélybe, Vakmerően néz be. Bocskoros hiénák!
Hadd üssön az óra, Arra az utolsó, —
Nagy leszámolóra. Mikor felettetek
Menudörgésként hangzik: Vae Victis!
Fekete László.
Karácsony előtti hangulatok.
Irta : Bodrog.
Süppedő hóban friss lábnyomok visznek a síró kopácsolás felé. Itt erdőirtás van . . . Ifjonc fenyőfácskák felveszik az utolsó kenetet s mintha éreznék fenséges hivatásukat, üdén kínálják fel magukat a gyilkos fejszének, hogy beöltözzenek karácsonyi tündérruhájukba.
Kint, valahol messze, nagyon messze, lakatlan lövészái kokat temet a decemberi szél. A sagy karéjokban lehaladozott haránt-gátok dacosan gebednek össze, fitymálva a természet romboló, málasztó hatalmát.
Lassan korhadnak a beásott gerendák. Golyókjárta dongáikra nagy hópacnikat dobál a duzzadt felhőkárpit.
A nemrég, még fwssen ácsolt fa-keresztek kopott szürképe, majd habruhába öltöznek s már jobbra, balra dülleszkednek.
Éjfélenkint az árkokban lidércfények gyúlnak s imbolyognak jobbra, balra. Lábra kap a harag, a gyűlölet, a szitok, az átok, öt esztendős szenvedés, keserv és szórja szét magát két marokkal . . . belé a lelkünkbe a sárga métellyel.
Bent, itt, minálunk most, bálos idők járnak. A bálteremben a zene bizseregteti az idegeket. A nagy dob buffogó gyomorhangja idegesebbé teszi a síivfrket. Dobálja, hömpölygeti s már lükteti a bálos levegő. Majd a cintányér veszi át a lökenaet és feszíti, viszi, fel, fel a lángoló arcokba, majd akaratlan lábmozdulatokba torpan, onnan felcsapódik a fénylő szemekbe s ott fogócskát és bújósdit játszik a delejes pillantásokban. Megrezdül benne a cincogó hegedű dúr hangja, körül öleli a gordor.ka orrhangu rezgő szála, majd Ölbekapja a brácsa, belé buffog a nagybőgő s végül aranyszálas, élő hangfátyolt sző körüle a cimbalom.
A hangok végig, végig bizseregtetik selymes érintésükkel az idegeket, majd az erek pirosát kormirozzák s dobják fel fol-tonkint az arcokba.
Valami láthatatlan vezeték villamos ütéseket ad az egymásba láncolódó karokba . . . Hirtelen elzsibbad minden . . . A két láncszem lassan zsugorodik — egy ismeretlen ideg szorítja, szorítja ... s már pattanásig szoros.
Már nem hallom — ő sem — a nyújtózó zenét, csak mintha távolról, úgv nyári piros hajnalkor zenével kísérnék haza a menyasszonyt a szomszéd faluból a rozsföldeken, selymes, harmatos pázsiton, féligzöld búzakai ász-koszorúkban . . . Csak úgy messziről... hallom, vélem, hogy hallom... pedig már más határban járnak.
Ekkor, ilyenkör, így ködös decemberben, mik >r a nagy dob megüti a legmélyebb hangot, a cintányér rézhangján suhog 8 amikor mindezt csak úgy távolról hallom, — én belőlem jő s tán nem is én mondom, hogy szeretem magát.
Valamelyik szomszédos ház korhadt háztetőjéből egy zsindely fagyott ki s leccsent le az utca kövezetére. 3
IfcaT Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Véséseki Betű, mo-nogramm, címer, arany, ezüst és elefántcsontba. Bőrtárcákra, arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedüli szaküzlet! - ElsŐ beszerzési forrás! -
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme 233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. szám.
Kérem a címre ügyelni!
Zalai Közlöny
1919. december 25.
Künn, valahol messze, nagyon messze falvakat gyújtanak, tüzcsóvákat szórnak. Gyilkolnak, hörögnek . . . halál, halál. . .
Hány óra is van? Éjfél után három? Valamelyik nagyváros zsíros boltjánál már javában sorakoznak, sorfalat állni. Vének, asszonyok, iskoláslányok, gyerekek hallkan ásítoznak, topognak egy helyben. A templom órája ott is hármat ütött. „Még öt órát állunk", mormolják egymásnak.
A házak ablakai jégvirágosak, bent a lehellet, mint füstgomolyag kering. Az anya még egy pokrócot dob a köhécselő gyermekre s ő ébren vacog tovább, nagy pára-gomolyagokat fúv a gebedt levegőbe.
A túlfűtött bálteremben fenyőillatot spriccelnek, csúszik a lakkcipő; csípős, pajkos élcek röpködnek széltében. Egy rózsaszín selyemruha halk pattogással gom-bolózott szét, amott levált egy sarok, itt leszakadt egy fodor.
Keleten, valahol a Tisza körül egy magyar gazdának most hajtják el az ökrét, odébb meg rabolják a várost. Fejszékkel darabolják szép Magyarországot.
A zöld asztal körül nagy a sürgésforgás. Sebtében rajzolnak, tintáznnk, pingálnak egy újabb, nagy világot, meg nyirbálnak, ollóznak, fejszéznek egy átokverte martir Magyarországot.
Nem! Most, Igy, itt e bálteremben, nem mondom meg neked.
Levél Bergengóciába.
Kedves Kollégám I Te Bergengócia közismert státusában ujságcsináló mesterember vagy. Eme minőségedben fordulok hozzád, elmondandó egyet-mást, ami egyébként talán nálatok se esik újságszámba.
Ugy-e bizony, arrafelé is lázban van az i/odalom ? A lapalapitások aranjuezi szép napjait élitek ti is. Nálunk ? Csoda-módon folyik e téren a verseny. Bizisten, ha a lapvállalataink olyan jól fognak sikerülni, mint a hozzájuk fűzött remények, akkor mi magyarok leszünk a romjaiból újraéledő világ legelső irodalmi nációja.
A lapok mellett politikai pártalakulás tekintetében Is mi értük el a világrekordot. Hetvenhétféle pártunk mellé hetvennyolcadiknak ma alakult meg az internáltak jogpártja; már szervezés alatt áll az asszimi-lálódók és konjunktura politikusok, valamint a kávéházi notabilitások politikai tömörítését célzó párt is. És mit mondjak politikusaink horribilisnek ígérkező tömegéről? Elárulom neked, hogy a májusi eső után következő gombaszaporulat csak sifli ehhez kép< st I Teret, teret az érvényesüléshez! Van eszem kvantum satis, rutinem és szónoki képessségem több mint elég, érdemeim bokrosak, ambicióm meg éppen határtalan, mint a Kun Béla által kontemplált Magyarország. Mi kell n ég egyéb, — gra-dus ad Parnassum ? Jelszavak ? No azokkal is teli van az arzenálom. Kisgazdapárt á la nagyatádi, kisgazdapolitika contra nagyatádi, birtokpolitika, szociális fejlődés keresztény szellemben, parcellaügy, kereskedelem a láncosokkal vagy azok nélkül, ipar és kultura mind a kisujjamban 1 Az ország csak ugy teremhet önmagának uj jövendőt jelen romjai felett, ha én jutok be
a nemzetgyűlésbe. Mert prima persona sum ego. Azután jöhet más is. Persze a politikai pártállásom kiszinezéséhez szükséges egy kis antiszemitizmus is. Ez a túrós csuszán a töpörtyü. Hangulatkeltésre nagyon alkalmas, — de nem ü Ghettoban. •
Ilyenformán beszélnek, szavalnak, menydörögnek nálunk a politikai porond pappen-de kli-bnzogányos hősei. Valóságos Bayard lovagok, — önmaguk szerint; valósággal a politika Donquichotte-jei és Sancho Pansái.
„Engedjetek beszélnem, mert a haza veszélyben van I"
Pedig a Madách római polgárának riposztja szerint akkor van a haza veszélyben, mikor ő beszél.
De térjünk át a — könyvekre. Nono 1 Ne ijedj meg fenyegetéstől. Nem vagyok én, sose is voltam valami előnyös véleménnyel a könyvek iránt. Magyar ember lévén, nem a könyvekben kerestem jóbará-taimat. A duplex libelli dos est igazságát sose értettem meg. De nem is tapasztaltam. Huncut volt a tanitóm is, ki a betüisme-retre vezetett. Nem csodálom, hogy Senecát egyik tanítványa szúrta le. Azt hiszem az a poéta is mellettem bizonyítana, aki mostanában Kanizsa közönsége részére könyvet adott ki, még pedig verses, sőt urambocsá ■ha zafias verses könyvet. (Még szabadon jár szegény I) Lehet, hogy nálatok, a bergen-góciai ferdült izlésü publikum behódol az eféle irodalmi produktumoknak. Nálunk internálni kellene a szerzőt, de nem Hajmás-kérre, hanem Lipótmezőre. Mi megmaradunk a jelszavaink mellett. Szép a hazafiság, csak pénzbe ne kerüljön. Ezt a mi patópáli őserényünket nem engedjük kiveszni. így gondolkoznak különben a sióban forgó poéta kollégái is, egy-két kivételével i ezek mind a heten megvették a könyvét. Ezek, ugyiátszik nagyon belejöttek az irodalompártolásba, még a kommunizmus alatt. A nyolcadik is készül — tiszteletptldányt kérni barátságból.
Volt nálunk egy kulturális hetilap. Gondolhatod, hogy a tanítóféle ember csinálta, — a futóbolond. Kulturális lap! Nekünk kell éppen az ilyesmi. És magyar nemzeti irányul Nemzeti sújtások nélkül. Persze, hogy megbukott I Most akarja ez az ideálista ujságiróvérü ember újra feltámasztani. Számit a keresztény magyarság pártolásárai Hát igaz, hogy előbb is arra számított. De hát e téren oly gyakran előfordulnak a — számítási hibák.
Hopp! El ne felejtsem, hogy irodalmi körünk is újjászületett. Ez is a kultura terjesztését tűzte ki céljául. Még megérjük, hogy csakugyan a vidéki kultura is számbaveendő valami lesz. Nono 1 Eddig is az voltl A különböző kaszinók és társaskörök évi közgyűléseinek beszámolói tanúskodnak róla. Egy-egy ilyen jól prosperáló intézmény elfogyaszt évente átlag 2000 kártyacsomagot. S a fogyasztás ilyen aránya ellen még a keresztény Rottenbiller-utcai Piatnik polgártársnak se lehet kifogása.
Sum-sum,
A kivégzett terroristák utolsó napjaiból.
Cserny és társainak utolsó napjairól érdekes apróságok jöttek most nyilvánosságra. Mult hét szombatián dr. Fogony helyettes államügyész egyenként szobájába rendelte az elitélteket, hogy velük a kegyelmi kérvény dolgában beszéljen. Először Cserny jött be. Keze-lába megvasalva. Jelenlévő védőjétől suttogó hangon kérdezi, hozott-e valami harapnivalót számára. A kérvényt, amit meg akart neki mutatni a védő-ügyvéd, meg sem nézte. , .
Amikor észrevette, hogy egy újságíró is van a szobában, dühösen végignézte s azt mormogta: „Ha még egyszer kezembe kerülhetne a hatalom, megtanítanám ezeket az urakat, akik oly gyalázatos módon irnak rólaml" , , .
Azután azt kérdezték tőle, hogyan töltötte az éjszakát. Azt felelte, hogy éjfélig arról beszélgetett a vele egy cellába -zárt társaival, hogy ha már meg kell halniuk, az utolsó pillanatig együtt maradnak és azt fogják kérni, hogy egyszerre akasszák fel őket. Azután arra kérte Cserny az ügyészt, engedje meg nekik a cellában való dohányzást, amit az ügyész meg is engedetti Amikor látta az ügyész engedékenységét, meg-kegyelmezésére célozva azt kérdezte: „Mikor fogom megtudni, ügyész ur, igen-e, vagy nem?44
Erre az ügyész felvilágosította őt a hivatalos eljárásról s azután elvezettette. Utána Schön-Goldberger Gábor jött be, egész megtörten s csak anyját kivánta látni.
Bonyháti Tibor jött be ezután, a volt főhadnagy, végzett jogász. Sorsát egykedvűen viseli. Arra a kérdésre, hogyan aludt, azt felelte, elég jól, és cigarettát kért és újságot. Utóbbit az ügyész megtagadta.
Nagy-Neumayer Gézán látszik a nagy levertség. Nagyon bántja, úgymond, hogy miért nincsenek most mellette a föbünösŐk, a népbiztosok ?
Kihalhatták a többi elitéltet is. Kegyelmet azonban, mint tudjuk, egyikük sem kapott.
A haladás
nagyon sok embernek nincs kedvére. A M. T. I.-ától kapott jelentésünk beszámolt a kisgazdák túlzó törekvéseiről. Nézzünk a dolog mélyére, hogy mik is azok a túlzó törekvések ? Demokratikus Keresztény Magyarország. Elfogulatlanul birálva a mai párt alakulatnkat, azt kell látnunk, hogy a legegészségesebb országos politikát ma a kisgazda párt űzi, ahol nemcsak a lángoló szónoklatok tömkelegeit halljuk röpködni, hanem alapos munkát is végeznek. Talán fáj sokaknak a sikeres munkájuk, mint ahogy a közönség tudomást szerzett a tegnapi számunkból, de bántja őket az is, hogy a középosztály előtérbe nyomulása alapozódik meg az igaz magyar elemek felszívása által és megerősödik a dolgozók táborától, amely már összetételénél fogva is a legkercsztényebb és a legmagyarabb Eddig a felsőbb tízezer a zsidósággal osztozott a magyar uralmon és ez az uralom csak a beteg rendszerek támogatásában merült ki. Ne félj en senki tehát ma a magyar keresztény demokrácia uralmától, amely egyedüli fundamentuma az egészséges életnek és egy boldogabb jövőnek, amely a falu politikáját csak az egész ország megerősödésére, fejlődésére és a nemzeti boldogabb jövendő megalapozására használja fel. (aj-)
ALTSTÁDTER ÉS LOEWY
00000000000000
g Sürgönyeim; Altstadter Loewy. ^
oooooooooooooo
gabona-, termény- és magkereskedés
NAGYKANIZSA.
Alapíttatott 1860-ban.
OOOOOOOOOOOOOO
9 Telefon 227 sz. 5
OOOOOOOOOOOOOO
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
— Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk lapunk olvasóinak és jó-barátainak.
— Istentisztelet az evangélikus templomban. Az evangélikus templomban a karácsonyi ünnepek alatt Sóstarécz Ferenc püspöki s. lelkész tart istentiszteletet. Idő; d. e. 10 óra.
— Nyilatkozat. Utólag értesültem arról, hogy Hemmert Károly városi főszámvevő a legutóbbi városi közgyűlésen oly értelemben nyilatkozott r.ólam, mintha én nem tudnék ellene állításaim tekintetében bizonyítani I Nagyot téved 1 Bármikor bizonyítok, amikor erre illetékes helyről felszólitanak. Állításával szemben konstatálom azt is, hogy engem nevezett főszámvevő még nem jelentett fel. Dr, Hegedűs G\'jörgy.
— A rabok Karácsonya. Szent Karácsony ünnepe szokatlan élénkséget, fényt és áhitatot vitt a fogház zordon falai közé. A Megváltó születését itt is megünnepelték. Tegnap délután három órakor a kápolnában gyűltek össze a fogház lakói, hogy bűnös lelkük kietlen zordonságán a krisztusi igék gyógyító balzsamával enyhítsenek. Megható volt nézni, azokat a bűnbánóan ellágyuló, marcona arcokat. Áhítattal és látható benső átérzéssel énekeltek el néhány karácsonyi éneket, majd Jeromos páter kezd beszélni nekik. Szeretetteljes, őszinte és közvetlen szavai mélyen a szivekbe érnek. A betlehemi jászonemlékezete, a krisztusi emberszeretet tanitásai, a tűrés, szenvednitudás és törhetetlen dolgozniakarás legszentebb erényeinek szerpbeállitáaa- o -bűnnel, a másoknak ártanl-akarással, a vétkes, piszkos, dologtalan élet szennyes áradatában elmerült emberi lélek ezerféle szenvedéseivel, nem tévesztette el hatását a hallgatóságra. A kemény, dacos vonások lassankint egészen eltűnnek az arcokon, a szúrós, sötéttekintetü szemek elhomályosodnak és — sirnak a rabok . . . A társadalom vétkesei, a börtönök lakói sirnak a szent estén . i . Hédly páternak szivekbe markoló gyönyörű szavai után még pár karácsonyi éneket, majd a Hymnust énekelték el.
— Palin áldozatkészsége* Keltz Sándor kir. kamarás a magyar nemzeti hadsereg javára gyűjtés eszközölt melyre, Palin község hazafias lakóssága összesen 582 koronát adományozott. A követendő például szolgáló hazafias áldozatkészségükért fogadják a magyar nemzeti hadsereg köszönetét. Katonai állomás parancsnokság.
— Felolvasó est* Az Irodalmi és Művészeti Kör már hirdetett estélye vasárnap, f. hó 28-án esti fél 6 órakor, a városháza dísztermében, a következő gazdag műsorral tartatik meg: 1. Ünnepi beszéd, az uj és régi renaissanceról, mondjá Pfei-fer Elek. 2. Nyitány, Strauss „Bőregér" című operettjéhez, előadja a főiskolai hallgatók helybeli zenekara. 3. Felolvasás Leonardo da Vinciről, halálának 400 éves fordulójához, tartja Ketting Ferenc tanár. 4. Karácsonyi szerenád Mathca Károlytól, előadja a főiskolai hallgatók helybeli zenekara. 5. Szavalat, tartja „Honleány" a saját verseiből.?Jegyek már előre válthatók Mair és Kohn üzletekben.
— Eljegyzés. Zsoldos Gyula órás és ékszerész f. hó 23-án eljegyezte Berger Jó-sef vízvári állomásfőnök leányát Elluskát.
— A „Magyar Haladás4\' gazdag és értékes tartalommal jelent meg Majtényi Károly szerkesztésében. Kultúrpolitikai, művészeti és irodalmi cikkei a Dunántul legnívósabb társadalmi folyóiratává emelik. Egy korona ötven fillérért kapható a trafikokban és az ujságelárusitó bódéban.
— A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyző Szövetkezet az 1920. évben nyitandó uj évtársulati üzletrészekre előjegyzéseket naponta a hivatalos helyiségében elfogad.
— Nyugat-magyarország tiltakozása. A párisi békekonferencia ama szándéka ellen, hogy Nyugat-Magyarországot Ausztriához csatolják; ezen terület összes lakóssága a legélénkebben tiltakoznak és nem engedik be az osztrák csapatokat. Az antant intézkedései ugy látszik inkább veszekedést és civódást eredményez, mint mint békességet. Ujabb értesülésünk szerint ez ügyben a békojconferenca csak a magyar béke tárgyalása alkalmával dönt véglegesen.
— A bolsevizmus elöl a halálba. A bolsevizmus utolsó hetében történt, hogy két jó barát: egy orvos: dr. Németh István és egy tanár: Kemény Lajos Budapestről menekültek és Jugoszlávián át Szegedre akartak jutni. Molnárinál végre hosszas bolyongás után kiértek a Mura partjára. Találtak ott is ismerősöket, akik önzetlenül saját bőrüket nem kiméivé rejtették el őket Vártak mig egy holdvilágos éjjel kimehettek a partra és mivel csónakon nein lehetet átjutni, csomagjaikat hátukra véve hozzáláttak, hogy átusszák a sebes folyású folyót; a Murát. Azonban a túlsó part előtt öt méternyire borzalmas szerencsétlenség történt. Németh dr.-t a hátá a vett átvizesült csomag nem ertgedte tovább úszni \' és levonta a folyam örvényébe és igy Kemény Lajos csak egyedül jutott a túlsó partra. A Mura mentén több ilyen eset is megismétlődött a kommunizmus alatt. Ott pihennek\'"névtelenül a folyó vizében áldozatul esve » hazafiatlan iránynak, a magyar eszmének üldözött vértanúi. Illő volna, ha az illetékes körök emléküket megörökítenék.
— Közellátási közlemények. Az 1920-ik évre szóló hatósági igazolványokat és élelmezési hivatal folytatólag a következő sorrendbe állítja ki: December 29-én Beck Henrik és Berger Adolf vevői részére. December 30-án Bran Adolf és a délivasuti élelmezési raktár vevői részére. December 31-én Berger Benő és Balaton Testvérek vevői részére. 1920. január 2-án Gyenes Lajos, Diósi Béla és Bruncsics József vevői részére. Január 3-án Magánalkalmazottak szövetkezete, Wollák Mór és Bruncsics jánovs vevői részére. Január 5-én Dedovátz Béla és Toch Miksa vevői részére. Január 7-én Fleischacker Alhert vevői részére. Január 8-án Fischer Ferenc vevői részére.
anuár 9-én Rácz-utcai fogyasztási szövet-ezet és\' Rosenberg Béla vevői részére.
Í anuár 10-én Rosenfeld A. Fiai és Rosenthal akab vevői részére. Január 12-én Lacken-acher József és Mezriczky József vevői részére. Január 13-án Neu és Klein vevői részére. Január 14-én Mersits Nővérek vevői részére. Január 15-én Reich Mátyás vevői részére. Január 16-án Sipos Andor vevői részére. Január 17-én Stamf Zsigmond vevői részére. Január 19-én Szieger Istvánné vevői részére. Január 20-án^Valics és Deutsch vevői részére. Mindenki a részére megállapított napon jelentkezzék az élelmezési hivatalban és ugyanakkor régi hatósági igazolványát mutassa be, mert az elmaradó családok igazolvanyui csak január 20-ika után lesznek kiállithatők. Minden család az uj hatósági igazolvány beszerzési költsége fejében 2 koronát tartozik befizetni. Közellátási üzemek.
FelUlflcetéaek. Jól sikerült tánc-estélyt rendeztek folyó hó 13-án a Marko (Tálosi) féle vendéglő törzsvendégei a vendéglő összes helyiségeiben a keresztény szegény gyermekek felruházása javára. A szép számban megjelent közönség a legnagyobb jókedvben járta a táncot i\'eggelig. Az estélyen leiülfizetni szivesek voltak: Si-monics N. 25 K, Egyed József 21 K, Satt-ler Lajos, Papp család, Safar Ödön, Szekeres, Wilhelm János 20—20 K, Lodner Ferenc,^ Huszavh Gábor, Győrffy János, Rehin Ferenc, Lackenbacher Gusztáv, Kovács Antal 15—15 K, Baumgartner János, Both Ferenc, Turck Géza, Somogyi József, Nagy József, Kumi Józsefné. Magics lános, Lindaucr Károly, Kövesi Rezső, Kolovics Lajos 10—10 K, Mittermeier Kálmán 7 K, Szemján Zoltán 6 K, dr. Skabak Károly, Bognár Isván, Adorján János, Vass János, Tóth Lajos, Takács Gyula, Öveges Adolf, Andry Ferenc, Mayer Gyula, N. N., Szőke István, Tamas N.,-Kovács József, Gyura Gábor, Bárányi Mihály, Borbély István, Metz Lajos, Nagy József, Horváth S., Horváth József 5—5 K, Kaffer Gusztáv, Szakony Ferenc 4—4 K, Kardos József 3 K, Zrim lános 2 K éa Kardos István 1 koronát. A bejövő tiszta jövedelem a keresztény jótékonyegyletnek adattatott át.
— A csendőrtartalék zászlóalj I. százada tegnap este gyönyörű és megható módon ülte meg Karácsony ünnepét. A század tisztikara és legénysége a Sugár-uti laktanyában gyűlt össze, hol elsőnek Horvát!i Ferenc tizedes mondott szép bevezető beszédet. Utána Fucsek Zsigmond őrnagy, zlj.-parancsnok, majd P. Hédly Jeromos beszélt. Mnjd\' cgy órás tartalmas és magasröptű beszéde után Forgács István főhadnagy zárta be az ünnepélyt.
— Igazoló eljárás. A f. évi 16034, eln. 31. számú (72. sz. R. K. szab. rend.) hadügyminiszteri rendeletből kifolyólag minden tiszt, aki hadifogságból visszatért, maga el-
. az. igazoló, eljárást kör ni - lurtozik. • Néni hivatásos tisztek ezen kérvényt a tartózkodás szerint! illetékes felszámoló pótkeretnek terjesztendő be. Ezen, kérvény mintája a felszámoló pótkeretnél megtekinthető.
Színház
Heti műsor i
Csütörtök : d. u. Gróf Rinaldó.
Csütöttök: este Aranykakas.
Péntek: d. u. Farsang tündére.
Szombat d. u. Sybill (Ifjúsági előadás)
Szombat: Leányvásár. (Bogár Gizi felléptével.)
Vasárnap: d. u. MágnáMiska.
Vasárnap : este Leányvásár. (Utoljára.)
Gróf Rinaldó ma délutáni előadására igen nagy az érdeklődés, a címszerepet a közkedvelt Körmendy Árpád játsza.
Este Bogár Gizi legkedvesebb szerepét
t\'átsza az „Arany Kakas"-ban, Dezső és Erc-:övy mérkőzni fognak, hogy a közönség két és félórán keresztül kacagni és nevetni fog. A darabban előforduló "Arany Kakas" táncot Zombory Ilonka és Érckövy lejtik.
IIDARIIA ni07-gókép-ptt,0la
i U UH 111 A Roigoiiyl-utca %. ix.
Szerdán, december 24-én
Ünnep miatt zárva!
Csütörtökön, december 25-én
Amerikai szenzáció!
A börzekirály
Amerikai dráma 4 felvonásban és a
__remek kisérő műsor.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órákor, vasár- és ünnepnapokon
3, 5, fél 7 és 8 órakor. -a-. ., jfti ,, ■ a
Zalai Kttilöny
1919. december 25.
Elveszett egy fekete szőrű ártány vasárnap este 5—6 óra között. A becsületes megtaláló Simon József vendéglősnél (Kis-kanizsa, Ország-ut 23.) adja le, hol illő jutalomban részesül.
Német leány nevelőnőnek felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Megbízható jó tíjságárusok jelentkezzenek lapunk kiadóhivatalában.
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek, tudományos és siépiro-dolmi könyvek, kották é» divatlopok nagy mennyiségben érkeítek.
Rózsavölgyi karácsonyi album
2U0 már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalat Nagykanizsa 3S:.
Iroda és raktár: Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzfizetés ellenében az alanti cikkeket:
Éló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Elolmi szer Felhozatalt Egyesülés megbízottja.
Lehetőleg mintázott árajánlatokat személyesen vagy írásban irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2 -6 óráig kérjük leadni.
Vásárolok nagymennyiségű takarmány-féléket, különösen :
széna, szalma, tarló- és
takarmányrépát
vasúti állomásra szállítva legmagasabb J11-- árban.
Telefon 195. Iroda: Klnlzsy-utca 2/a
Pollák M. Emil
terménynagykereskedő
NAGYKANIZSA.
A Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi R. T.
Zalavármegyei Kirendeltsége, Nagykanizsa
Bazár-épület I. emelet
A Dél-Zalai Takarékpénztár hátsó helyisége. Távirati cim: „Futura"
$
Alapítók :
A „Hangya", az Országos Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete.
Az intézet vásárol nagyban: Mindenféle magvakat, hüvelyeseket, zsirt, mézet, mákot, diót-, gyümölcsöt, gyümölcsízt, fát, faszenet, valamint vágó- és igásmarhát, sertést, bort, bőrt, gyapjút stb. a nemzeti hadsereg, a megszállás alól felszabadult területek ellátására, export célokra.
Foglalkozni fog azonkívül a megye gazdaközönségének mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel, ruhaneművel, bel- és külföldi
iparcikkekkel való ellátásával.
Az intézet nagy ^nemzetgazdasági feladatokra vállalkozva reméli a megye gazdaközönségének hathatós támogatását!
Ajánlatokat kér szóban, írásban vagy telefonon.
jaaaoaocaaa o aaaoaaaaaat
Karácsonyi vásár.
.. Ajándéktárgyak kicsiknek" és nagyoknak. ,.
Képeskönyvek, ifjúsági iratok, biszkönyvek, imakönyvek és olvasók, képeslapalbumok, emlékkönyvek, zene albumok, képesalbumok, szépirodalmi müvek, divatlapok.
Naptárak:
zseb-, tárca-, óriási-, heti- napi fali- és asztali nagy választékban.
Karácsonyfadíszek, gy errnekj átékok.
Legfinomabb bőráruk!
pénztárcák, erszények, rctikülök, manlcurok, ékszerdobozok, kártyadobozok, fényképdobozok, sz 1-var- és cigarettatárcák.
Diszlevélpapirok
névjegyek, fényképkeretek, dísztárgyak,
„Moha\' fözöszekrények.
Fényképezőgépek, harmonikák
hegedilk,
vonók-, hurok, egyébb alkatrészek, épitőszek-rények, sakktáblák, festő- és rajzszerek, szivar- és cigaretta szipkák karácsonyi és újévi müvészlapok-üdv. kártya, játékkártyák, iró-asztalkészletek.
Villamos zseblá mpa
elem és körte.
öngyújtó.
| FISCHEL FÜLÖP FIAI NAGYKANIZSA
Városház-paiota sarok laoaoooaaoao oaaaaaaaaol
Nyomatott a laptulajdonouo* Zalai éu Gyarmati nyomdai mlllntéeetéban
*8 tk _N«gyk«nlma. 1919. dec.mW 31. Szerda.__225.
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKA! NAPILAP
Szeikesztóség ét kiadóhivatal: Fő-ut 13.
\' Interurban-telalc i l»3. .
Megjelenik mindig kom reggel.
I\'ő„zerkc8ítő:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Előfizetési árak:
Krcsx óvro 156 K. Félévre 78 K. Negv*l-évic 39 K. Egy hóra 13 K. Egyot szám 60 t
Nyugatmagyarország sorsa.
Renner kancellár párisi látogatása újra aktuállissá tette a nyugatmagyarországi kérdést. „Magyar kard" munkatársa előtt Szigray Antal gróf Nyugatmagyarország kormánybiztosa e kérdésről a következőkép nyilatkozott: Érthetetlen előttem, hogy Clemenceau Rennerhez intézett jegyzéke Nyugatmagyarország lakósainak némely küJejben nagyobb feltűnést és helyenkint izgalmat Ifi. okozott, tudvalevő, hogy a magyar kormányhoz Nyugatmagyarország ügyében utóbbi időben nem érkezett semmi féle jegyzék, amint nem is érkezhetett, mert hisz a magyar béketárgyalások, melyek az Összes kérdések komplexumában a nyugati határ megyék ügyét is magukban fogják foglalni, már tényleg küszöbön állanak és a magyar békedelegátió Párisba való elutazása legközelebbi időben várható. Az pedig, hogy Clemenceau akkor, midőn dr. Rennerrel tárgyalt az osztrák kéJdésen, csakis az éntentehatalmaknak az
osztrák kŐzfcéraa«átfg«l kötött, békowsrfcÖ,-, dést veheti alapifl, szerintem annyira természetes, hogy ezen fennakadni igazán naivitásra mutat Csak nem gondolhatja, hogy az ententehatalmpk már előre önszántukból megfogják változtatni Nyugat-magyarországra vonatkozó határozatukat, viszont ezen határozat semmikép sem zárja ki azt, hogy a magyar békedelegátió is e jogos és igazságos magyar álláspontot ki ne fejthesse és annak érvényt ne szerelhessen.
Ma már közismert az, hogy Nyugatmagyarország területei az esetre, ha Ausz-triáh\'. z lennének csatolva, összeomlásnak és viruló intézményei pusztulásnak lennének kitéve, Köztudomásu az is, hogy az osztrák köztársaság a békekonferencia által megállapított határok között még ha Nyugatmagyarországot meg kapná is, egymagában nem életképes és a hozzá csatolandó területeket is az éhségbe és a /omlásba magával rántaná. Bjzonyos, hogy a már oly gyenge osztrák köztársaság nem bírná el az akarata ellenére oda csatolt népesség elégedetlenségének megnyilvánulását. Ugyanakkor, mikor ezen odacsatolás által a gazdaságilag még mindig Összehasonlíthatatlanul erősebb Magyarországgal beláthatatlanul hosszab időre ellenséges viszonyba keveredni. Az osztrák köztársaság egyetlen lehetősége a jövőre nézve, hogy minden szomszédjával a lehető legjobb viszonyt folytatni igyekezzék és Magyarország bizonyára az első lesz, hogy ezen szomszédját, kivel a háborúban híven együtt vérzett, minden erejéből megmentse, mihelyt azt a szerencsétlen ellenségünk által felvetett nyugatmagyarországi kérdés békés elintézést nyert.
Apponyi a békekilátásokról.
Budapest, december 30. Appony* tegnáp egy újságírónak a következő kijelentéseket tette: Az előkészítő bizottság azon indikációk nyomán, melyeket a többi államokkal kötött békeszerződések nyújtanak mindent előre mérlegelt és minden eshetőségre készen felszerelve néz a tárgyalásoknak elibe. Megbízatásunkban lelkiismeretes munkát és a körülmények által megengedett határokig szívósságot ígérhetünk. Egyébiránt nem ennél a békekötésnél dől el az ország sorsa, hanem az függ attól, hogy a békekötés után mekkora erőt tud a nemzet a rekonstrukció munkájába állítani. Ettől függ internacionális helyzetünk kialakulása is. Apponyi a beszélgetés végeztével kijelentette, hogy hétfőn reggel indul utriák a békedelegáció.*\'\'
Nem lesznek többé nyilvános kivégzések.
Budapest, december 30. Illetékes helyen ismét foglalkoztak a biróság által hozott halálos ítéletek végrehajtásával és elhatározták, hogy többé nyilvános kivégzéseket nem csinálnak. A kivégzések ezentúl csak a biróság, ügyészség és rendőrség néhány embere előtt fognak folyni. — A rendőr-az utóbbi időben annyi bolsevikit fogott el,, hogy elhelyezésükre a budapesti fogházak kevésnek bizonyultak. A főállam-űgyész elrendelte, hogy a foglyok egy részét a vá^.i fegyházba vigyék. A napokban már cl is szállítottak egy külön hajóval mintegy 300 kommunista foglyot Vácra.
Haubrlch és társai bűnügyének tárgyalása.
Budapest, december 30. A büntetőtörvényszék ma kezdte meg Herceg Géza meggyilkolásának bűnügyében a tárgyalás. Vád alatt állanak: Strassncr Árpád ügyvédjelölt, volt fŐvádbiztos; Haubrích József rézöntő, volt népbiztos; dr. Szirmay István törvényszéki jegyző, volt vádbiztos; Ráz a-Rósen/eld Izidor asztalossegéd, Rákos Ferenc, Serájer Lajos és Gombos Ferenc. Először a vádlottakat hallgatják ki. Mikor Haubrichtól az elnök katonai rangját megkérdezi, pár pillanatig habozik majd zavartan mondja: „Szakaszvezető." Erre a közönség körében zúgás keletkezik és megjegyzések hallatszanak: „és ő voit Budapest katonai főparancsnokai" Stranner nem érzi magás bűnösnek és azt mondja, hogy anyagi körülményei kényszeritett ék
oda. ahova került. Róza-Rosenfeld szintén nem érzi magát bűnösnek és azt hajtogatja, hogy terror alatt állott. Szirmay dr. azt állitja, hogy semmi szerepe nem volt Herceg meggyilkolásában és tagadja, hogy a kivégzést sürgette volna. Haubrich védője tiltakozik az ellen, hogy védencét nem értesifették előre a vádinditványról. Kéri, hogy Haubrich ügyét alapos előkészítés végett a mostani tárgyalás anyagától válasszák el. Hasonló kérelemmel él Szirmay védője is. A biróság azonban visz-szautasitotta indítványukat és a tárgyalás folytatását holnapra rendelte e|.
A podgyász- és utlev«!élvízs-gálat egyszerűsítése.
Budapest, december 30. A magyar- és osztrák kormányok megállapodást kötöttek, melynek értelmében a Budapest—bécsi vonalon szokások útlevél es podgyászvizs-gá latok egyszerűbbek lesznek, amennyiben e dolgok ezentúl csak Királyhidán kerül-mJc^sió , ,
Magyar-olasz-lengyel tanács* kozások Rómában.
B^cs, december 30. A Gorriera Italiana irja: A létrejött magyar-olasz-lengyel megállapodások szoros kapcsolatban vannak az orosz .boisevizmussal szemben való védekezéssel é« nem hagyják figyelmen kjviU azokat a jelenségeket sem, amelyek Jugoszláviában a horvátok és szerbek közt élesen jelentkeznek. A tárgyalások befejezése céljából a közeljövőben Patek, a lengyel külügyminiszternek helyettese és a magyar kormány egyik tagja fog, Rómába érkezni.
Január 2-án korlátolt vasúti forgalom indul meg. {o - <
Budapest, december 30. Az úgynevezett távolsági forgalomban a vasúti közlekedés január 2-án ismét megindul. A magyar államvasutak vonalain csak kedden, csütörr tökön és szombaton fognak a vonatok közlekedni. Szerdán és pénteken csak helyi forgalomban közlekedő vonatok járnak. Vasárnaponkint a forgalom szünetel.
Szünetelnek az esküdtbiróságok
Budupesl, december 30. Huszár Károly az esküdtbiróságok működését valamennyi törvényszék területén felfüggesztette és az esküdbiróságokhoz tartózó ügyekben a főtárgyalás megtartását a törvényszékek hatáskörébe utalta.
Zalai K ói löny
1919. december 31.
A galíciaiak észre térnek.
Budapest, december 30. Az internálás és eltoloncolás veszedelme elől a fővárosban bujkáló galíciaiak egy része jónak látta tegnap este oly módon megmenekedni, hogy mintegy háromszázőtvenen elutaztak Kassára és onnan tovább illetékességi helyükre. Reméljük, hogy követni fogja példájukat valamennyi galíciai.
Az olasz király utazása.
Koppenhága, december 30. Rómából jelentik, hogy Viktor Emánuel a távasszal Északi- és Délamerikábá utazik.
Hadifoglyaink.
Bádadest, december 30. A nemzetközi Vöröskeresztegylet genfi jelentése hirt ad arról, hogy Szibériában kb. 120 ezer magyar hadifogoly van még. Az általános benyomás az, hogy a hazatclepitésre a jövő tavasz előtt gondolni sem lehet. Minden reményünk meg van rá, hogy Ap-ponyi jó szószólója lesz a magyar hadifoglyok ügyének a békekonferencián.
Görög aspirációk.
Pár is, december 29. Politisz, aki Venizelosz miniszterelnököt elkísérte Párisba, kijelentette, hogy Konstantinápolyt, abban az esetben ha Törökországtól, elveszik, Görögország kapja meg.
Súrlódások.
Olvasom, hogy a közélelmezési minisztert Zalaegerszegen nem akarták meghallgatni. Nem kérdem, hogy kik nem akarták meghallgatni. Ebből az epizódból a keresztény nemzeti párt organuma felkiált, hogy ez helyes volt, mert hiszen a Kisgazdapárt magának akarja az egész országot megszerezni a választásoknál 1
Nem vagyok hive annak a bontó célnak, amelyet a zalaegerszegi inciden nyomában megindítani akarnak, de nyugodtan szeretnék mégis elbeszélgetni arról, hogy az Országos Kisgazda és Földmüvespárt uralma miért jelent veszélyt a hazára ? Hiszem, hogy erre a választ senki sem tudná megmondani, mert csak az történne meg, hogy az országot azok kormányoznák, akik nem a 75 százalékát teszik. Ez az egyik 1 A másik pedig az, hogy miért ne lehessen uralkodó párt a Kisgazdapárt és miért lehetne az a másik? Ezt sem értem megl
Menjünk tovább I Ha a Kisgazdapárt kerül többségre, megcsinálja sürgősen az igazságos, méltányos és helyes földbirtok-reformot, amit egyébként meg kell csinálni bármelyik pártnak, amely uralomra kerül, mert enélkül béke nem lesz. Ha . azonban az a párt kerülne többségbe, amelyben benne vannak a nagybirtokosok, tehát a Keresztény Nemzeti Párt, a Középpárt stb. akkor természetesen egy csonka, a nyugtalanságot még fokozó, igazságtalan földbirtokreform készülne, ami egy ujabb bajt jelentene erre az országra. A Kisg zdapárt földbirtokreformja nyomán ellenben a megelégedés és boldogság fog fakadni erre a hazára.
Mi egy erős, nagy hadsereget akarunk, katonaállamot, mert az elveszett részeket csak igy tudjuk visszaszerezni. Ez pedig csak akkor lesz lehetséges, ha a falu népe megkapja azt, amelyre már régóta jogosan vágyódik: a földet 1 Aki törődik a magyar
faluval, az nézzen ki a kisházakba, ott meglátja a szegénységet l Akiben van nemzete megmentése iránt csak egy csepp érzéke, az nem tudja tovább jószemmel nézni, hogy vannak falvak, amelyek ugy fekszenek a nagybirtokban, mint a tender .mérhetetlen szinén egy egy kis föveny s hogy ennek a .fplunak a lakósai rabszolgamódra nem tesznek mást, mint egész életükön át az ui\'aság földjét szántják, annak erdejét vágják és annak terményeit hordják haza csekély élelmiszerért és napszámért. Főeledelük a kukoricakenyér, amely kiséri őket bölcsőjüktől a sírjukig, mások meg hihetetlen kényelemben élik át életüket 1
Ha aztán a munkában megroskadt, kimerült szegény puMSZt mégis összetud szerezni magának néhány garast és azon földet, a haza megvédett, megcsókolt imádott testéből egy parányi részt akar magának venni: akkor a válasz az uraság fészé-ről az, hogy — nincs. Mi a válasz erre számtalan esetben ? az, hogy az a szegény paraszt bemegy a városba elveszíti a hazairánti vonzalmát, beáll valahová munkásnak, ahol gondoltak igen arra, hogy a csendes falusi lélek megtelljen az internationale átkos tanaival.
Kell tehát földbirtokreform, mert ezáltal millió családot kötünk le a hazához, akik nem a tőkét, hanem a Jó Istent tekintik a munkaadónak, az örökös támogatónak és akik nem futnak többet a vörös zászló alá, mert szeretetük a földhöz, a haza testéhez köti.
Ezt a főldbirtokreformot pedig, amint mondám csak az a párt csinálhatja meg, amelynek főprogrammpontját képezi. , A kisgazdapárt e mellett a keresztény Magyarország kiépítését tűzi ki célul, ebbő sem enged semmit. Kérdem én: fontos dolog-e az, hogy a falu népe krisztusi világnézettel bevezettessék az alkotmány bástyái közé? Valószínűleg igenl Akkor miért támadnak bennünket ezen krisztus! munkánkban? Vagy nekünk nem szabad arról beszélni, csak a pesti uraknak 1
Kisgazda.
mwrir
— hadifoglyokért. Tegnap délután 6 órakor a városháza nagytermében nagyon jól sikerült felolvasó és zene estélyt rendeztek, a hadifoglyok hazahozatala érdekében. Bár nem volt belépti-díj, mégis óSak az ülőhelyek teltek meg közönséggel. Első szám Hofrichter Emma és a Sauermann testvérek remek triója volt. Utánnuk Petrits Juliska adta elő Győrffy Zoltán főhadnagy remek felhívását, amelyben távollévő véreink hazahozatalának megkönnyítésére hívja fel a társadalmat. Györffy Zoltán főhadnagy ezután felolvasásában ismertette a hadifoglyok lic.yzetéi úü orosz állapotokat. A kitűnő megfigyeléseket tartalmazó felolvasást a közönség a legnagyobb érdeklődéskel hallgatta végig. A fáradhatatlan főhadnagy munkálkodásának eredményeként a tegnapi estély bevétele: 2015 korona volt, amelyből 37 ezüst, azonkívül 4 drb. ezüst kanál. — Ezzel kapcsolatban felhjvjuk a közönség figyelmét arra, hogy a lapunkban gyüjtétt indítunk, hogy a távoli világrészekből minél előbb lehetővé tegyük önként jó-szivvel adott filléreinkkel a szenvedő fog-lyok hazahozatalát.
— Meghívó. A keresztény Otthonban 2. korona belépti-díj mellett fél 9 órai kezdettel tréfás Szilveszterest lesz, melyre a vá-i oá és vidék keresztény közönségét szívesen látja. Az estély fele jövedelme a SocialLs Missió csecsemővédő szakosztálya részére, a másik fele pedig a hadifoglyok hazahozatalára lesz fordítva. A rendezőség.
— Nyugalomba vonult lelkész. Hütter Lajos a nagykanizsai evangelikus egyházközség lelkésze nyugalomba vonult s Pápára költözött. Hívei s a város társadalma is, amely Hütter lelkészi erényeit mindenkor megbecsülte, — őszintén sajnálják távozását.
— óvakodjunk a rémhír terjesztőktől. A vasúti forgalom szünetelését és a pesti lapok késedelmes megjelenését felelőtlen egyének könnyen arra használták föl, hogy a polgári lakosság nyugodságát rémhírek terjesztésével izgassák fpl. Kérjük a lakosságot, hogy a rémhirterjesztőknek senkise üljön föl s aki ilyenekről tud, tartsa hqzafias kötelességének följelentést tenni a rendőrségen.
— A Délzalai Takarékpénztárral EgyesUlt önsegélyző Szövetkezetnél az 1918—1923 évtársulati befizetések 1920 január 5-től kezdve csütörtök helyett minden héten hétfői napon d. e. eszköszolhetők.
—, A József főherceg szanatórium egylet nagykanizsai fiókja a szegény tüdőbetegek javára 1920 január 5-én este fél 8 órakor a Polgári Egylet helyiségeiben előkelőségeinek közreműködésével estélyt rendez, melyre a nemesszivü közönséget tisztelettel meghívja. Műsor: 1. Prológ. Tartja dr. Mutschenbacher Edvin ur. 2. a) Gabii Artemís Liszipostól, kreálja Kiss Lajosné umő. b) Kephisedetes: Eirene a Píiitó gyermekkel kreálja dr. Krátky Istvánné urnő. c) Phajdeias: Nika, kreálja Tamás Duci urleány. d) Ismeretlen szerzőtől: Herkuláneumi nő, kreálja Ferenczy Margit urleány.*e) Rodoszi iskola: Artemia, kreálja Dénes Bözsi urleány. f) Attalos: Halott amason, kreálja Szigethy Baba urleány. g) Lisipos: Frejusi Aphredite, kreálja Lajpczig Busi urleány. h) Pergamoni iskola : Sophok-les, kreálja Vajnovics József ur. A jeleneteket rendezi Pfeifer Elek ur. Szemléltető előadással Kctting Ferenc ur kiséri. 3. a) Trie: Mendelscha — Bartheley Op. 49. Andante sonette tranquille, előadják Pesek Ignác ur (hegedű), Telleman Fülöp ur (cello) Záborszky Zoltán ur (zongora.) b) Due: Paganiai Variációk a „Velencei Karneval" thomáról, előadják Pesek Ignác ur (hegedű), Záborszky Zoltán ur (gitár.) c) Duó: Popper Dávid Tarnatalla, előadják : Telleman Fülöp ur (cello), Záborsaky Zoltán ur (zongora.) 4. Bodrog szaval. 5. a) Kar „Hugenetták" c. operából MayerboertŐl. b) népdalegyveleg, előadja Rátz János ur, mint karnagy vezetése alatti egyházi énekkar. 6. Ballet, táncolják: Ötvös Bözsi urleány, Mathea Mici urleány. A táncokat betanította Szabó István ur. jMüsor után tánc. Helyárak: Páholy 120 K, I—V. sor 20 K, VI—XI. sor 15 K, XI—XVII. sor 10 K. Belépőjegy 6 korona. Felülfizetéseket — tekintettel a jótékony célra — köszönettel fogad el az egyesület elnöksége. Jegyek Szerb Ernő könyvkereskedésében kaphatók.
— Adakozzunk a nemzeti propagandára. A rendőrség a nemzeti propaganda céljaira e hónapban is 100 koronával járult hozzá.
1919. december 12.
Zalai K özlöny
3
— Szeretetadomány. A Ictcnyei uri közönség a letenyei katonai kirendeltség részére karácsonyi szeretetadományként 820 koronát adományozott, mely adományért a szakasz nevében köszönetet mond a parancsnok.
— Tudomásai. A hadigondozó népiroda a városház épületébe II. emelet 32. számú iroda helyiségbe költözött át.
— Szylveszter-estély.\'A „VAC" a „SzarVas" étteremben és az ezzel szomszédos „Világ" mozgóbun Szylveszter estélyt rendez, mely valamennyi Szylveszter-estély közül a legjobbnak Ígérkezik. A tartalmas és szép műsoron kivül tombola, világposta, szépségverseny stb. fogja a közönséget szórakoztatni.
— Késztlletek a választásra. A választások előkészítése céljából dr. Prack h. polgármester ma az alábbi hirdetményt bocsátotta ki: Az 5986/1919. M. E. rendelet 7. §-a alapján közhírré teszem, hogy a háztulajdonosok, vagy azok megbízottai 1920. január hó 2-án délután 2—6 óra kötött tartoznak a bejelentő lapokat, valamint azok egybegyűjtésére szolgáló gyűjtőíveket az összeírás! biztosoktól az alább felsorolt helyekről elvinni: 1. Arany János-u. 5 sz. iskola, 2. Rozgonyi-u. 25. sz. emeletes iskola, 3. Arany János-u. 5. sz, elemi iskola, 4. Rozgonyi- és Hunyadi-utcai saro\' ola (Hunyadi-utca 14. sz.), 5. Városi,. t 2. sz,),- 6. Kereskedelmi iskola (Csengi u. 10. sz.), 7. Tcleki-ut 14. sz. elemi iskola, 8. Tárház (Hajcsár-ut 6 sz.), 9. Szent Fló-rián-tár 19. sz. óvoda, 10. Templom-tér 5. sz. e\'erai iskola, 11. Kis Rácz-u. 25. sz. elemi iskola, 12. Kis Rácz-u. 25. sz. elemi iskola. A városnak 12 szavazókerületre való beosztását a 16913/1919. sz. határozatommal állapítottam meg. A bejelentőlapokat a háztulajdonos, vagy azok megbízottai kötelesek a házukban lakó választásra jogosultak között azonnal kiosztani és a bejelentőlapok hátlapján levő utasítás szerint való kitöltés után legkésőbb 46 óra alatt a gyüjtőivekkel együtt visszaszolgáltatni. A választások előkészítésének és lefolyásának bővebb ismertetését holnapi számunkban hozzuk.
— Dr. Schichtanx látván fogorvos a pilseni helyőrség fogászati intézetének v. vezetőorvosa, a bpesti ker. Pénztár fogászati osztályának v. rend. főorvosa rendel d. e. 9—12 d. u. 2—5 óráig Gs«ngeri-ut V. A. I. em.
— Vámkülföldről származó áruk elvámolása. A volt osztrák-magyar monarchia helyén alakult államok, valamint Magyarországnak idegen közigazgatás alatt álló területéről származó árukat vámhivatalhoz kell utalni. Behozatalnál az ellenőrzést a határszéli beléptető, kivitelnél pedig a kiléptető vámhivatal köteles teljesíteni. A feladónak arra kell ügyelnie, hogy a kiviteli engedélyt mindenkor a fuvarlevélhez csatolja. Különösen arra kell vigyázni, hogy a kiviteli engedélyhez kötött árukat sem szállításra, sem tárolásra a vasútnak át ne adják. A határszéli állomásokon felállított vámhivatalok a legközelebbi napokban kezdik meg működésüket. A határszéli állomáson működő vámhivatal a végleges elvámolást vagy mindjárt a belépésnél végzi, vagy a szállítmányt a, rendeltetési állomáson levő vámhivatalhoz utalja. Ha a rendeltetési állomáson nincs vámhivatal, akkor az elvámolandó árut u rendeltetési állomás előtt levő
vámhivatalhoz állítják. A feladó azon kívánságának, hogy a kivitelre szánt áruk a vámhivatallal rendelkező feladási állomáson vámoltassanak el, eleget kell tenni. Egyébiránt az ily áruk vámkezelés céljából a határszéli állomáson felállított vámhivatalhoz utaltatnak. Azon élelmiszerszállitmányok, melyek behozatali engedély nélkül érkeznek a volt osztrák-magyar monarchia területén alakult államokból, nem kézbesittetnek az átvevőknek. Ily esetben az átvevőknek a behozatal engedély utólagos beszerzése végett a közélelmezési minisztérium külkereskedelmi osztályához kell fordulniok.
— Szylveszter az Urániában. Szenzációs magyar bemutató lesz az Urániában Szylveszter este. Bemutatásra kerül a „Köny-nyek asszonya" c. uj magyar film. A főszerepet egy uj magyar mozicsillagHadri Anna játsza. Fellépnek még Vándort és Gcre. A legjobb szylveszteri programi az Urániában lesz meVt egy kacagtató vígjáték ma és holnap kerül bemutatásra. Jegyek már válthatók.
Import-bankjegy.
— A Beaedikt-féle terv —
A koronaérték leromlása számtalan va-lutajavitó tervet és eszmét érlelt, melynek propagálása a hírlapokban állandóan napirenden van. A tervezők túlnyomórészt a gyakorlat férfiai sorából kerülnek ki, akik ^ndszerint Kolumbus tojásához hasonló egyszerű és könnyű módon vélik a súlyos problémát megoldani. A valuta e magántudósaink javaslatai kőzött nagyon kevés figyelemreméltó akadt eddig, mert legtöbbje nincs tisztában a pénz természetrajzával és a megoldást «gy-egy arkánummal véli elérhetőnek. A valutaötletek és tervek hosszú sorából előnyösen emelkedik ki Benedikt Móricnak, a Neue Freie Presse kiadójának nagy hévvel propagált javaslata, mely külön import-bankjegyek létesítését ajánlja. A szerző a pénz- és valutakérdés alapos ismerője ; több gyakorlati kezdeményezése a múltban valóra vált és helyesnek bizonyult. Az import-bankjegy ötletét több kiváló külföldi pénzügyi szakember is komolyan fogadta és diszkutálhatónak vallja.
A javaslat lényege abból áll, hogy külföldi tőke segitsévével jegybank alakuljon, melynek ércfedezetét külföldi valutahitel szolgáltatja. Az uj jegybank az előirt százalékbaa érccel fedezett bankjegyeket bocsát ki, azopban kizárólag a behozatal céljaira. Az uj bankjegy tehát belföldön egyáltalán nem kerül forgalomba, illetve belföldi fizetések céljára nem szolgál. A belföldi fizetési tocgalom részére megmarad a mai bankjegy, amelyet további fejlődésben sorsára biznánk. Benedikt szerint az import-bankjegy teljes értékű volna a nemzetközi forgalomban s ez véget vetne annak az állapotnak, hogy külföldi fizetés" eszköz hijján a szükzéges nyersanyag- és élelmicikk-behozatalt sem Ausztria, sem Magyarország nem tudja financirozni, vagy legalább is csak á valuta leromlása folytán óriási árban és igy nagy áldozatokkal. Az import-bankjegy teljes értékűségét garantálná egyrészt az ércfedezet, másrészt k kibocsátásnak alapjául szolgáló reális ^Rzdasági ügylet : az importált árucikkben rejlő ellenérték.
A konstrukció eléggé tetszetős, azonban lényeges fogyatékossága az, hogy két-
féle valutát teremt : egyet a külföldi fizetésekre és egyet — meghagyván a régi. romlott értéket — a belföldi fizetési forgalom részére. Az importvalután megszerzett árucikk a belföldön ismét csak a régi rossz koronaériékben kerülne forgalomba, tehát az áralakulásra a fogyasztásban az import-bankjegy nem hatna mérséklőleg. A koronavaluta leromlását okozó tényezőket pedig az import-bankjegy csak részben tudná ellensulvozni: való tény, hogy a külföldön az import-bankjegy és az ilyenre kiállított deviza árfolyamalakulása kedvező lehet. De viszont a koronaérték javulására ennek semmi hatása nem lehetnej Az állam a maga nagy pénzszükségletét továbbra is a bankóprés igénybevételével fedezné import-bankjegy létében is, ami az inflációnak — a koronaelértéktelenedés e legfőbb okának — további utat nyitna. Az ered-mány legfeljebb az volna, hogy lenne egy jó valutánk külföldi üzletfeleink részére és egy rossz valutánk idehaza. Minthogy pedig a koronabankjegy külföldi jegyzését az import-valuta sem szüntetné meg, sőt a korona kiözönlésc az ismert spekulációs és vagyonmenekülési okokból kétségtelenül tovább folynék az import-valuta létáben is, tulajdonképpeni valutánk : a koronabankjegy külföldi appreciálásának az uj importbankjegy sem válnék javára.
Meggyőződésünk szerint semmiféle hasonló mesterséges konstrukcióval a valuta problémájkt megoldani nem lehet. Apró-cseprŐ expediensek nem hozhatják még a gyógyulást, csakis a legradikálisabb kura. Jó valutánk nem lehet másként, mintha áttérünk egy egészen uj, igenis ércfedezettel fundált értékre, amely ellenében a nemzeti államok a területükön forgalomban levő koronabankjegyeket igen nagymérvű de valválás mellett becserélik. Benedikt tervében az egészséges meg ott van, hogy tényleg külföldi hitel utján kell és lehet •lőteremteni az uj érték ércfedezetét. De bifurkálni a valutát egy külföldi és egy belföldi fizetési eszközre — oly kísérlet, mely a megoldást nem hozhatja meg.
Szinhái
Heti műsor t
Szerdán: Kabaré a Centrálban
Csütörtök d. u.: Leányvásár.
Ontörtők este: Farsang tündére. (Bogár Gizi és Kürthy felléptével.)
Pénteken : V ari-tbübája ? (Felnőtteknek.)
Szombat d. u. : Ifjúsági előadás.
Szombat este: Szókimondó asszonyság.
Vasárnap d. u.: Fehér kabaré.
Vasárnap este: Szókimondó asszonyság.
Verseny a Farsang Tündére előadásán
ilyen érdekes estélye még, nem volt a ka-niz«\'»\' • *.ihM7»»«K mint újév estélyén csütörtökön lesz, midőn a két primadonna Bogár Gizi és Kürthy Böske versenyezni fognak a kis újévi malacért. De van is tolongás színháznál a jegyekért, no meg a . pókért. Itt közöljük egyúttal, hogy ez les?a Farsang Tündérének utolsó előadása az idényben, ajánlatos tehát, hogy azok akik c/! a kedves operettét nem látták, nézék meg az estélyen. — A próbatermekben nagyban folyik a munka a „Szókimondó asz-szonyság-"ból, melyre korhű jelmezek készülnek. A címszerepet Bogár Gizi, ^apo-leont Heltai Hugó kreálja.
4 _
Százszámra
mentek kedden vissza a szinházból, mivel nern kaphattak már jegyet. Éppen azért az igazgatóság pénteken estére is a :: :: ::
? VAN-E BABÁJA?
cimü végtelenül mulattató bohózatot tűzte műsorra.
Caak felnőtteknek!
Tárgy: Nemzetgyűlési választók névjegyzékének elkészítése.
Hirdetmény.
Az 5987 1919. M. E. rendelet 7. §-a alapján közhírré teszem, hogy a háztulajdonosok, vagy azok megbízottai 1920. évi január hó 2-án délután 2-6 óra között tartoznak a bejelentőlapokat, valamint azok egybegyűjtésére szolgáló gyűjtő-iveket az összeirási biztosoktól alább felsorolt helyekről elvinni;
1. Arany János-u. 5. sz. iskola,
2. Rozgonyi-u. 25. sz. emeletes iskola,
3. Arany jános-u. 5. sz. elemi iskola,
4. Rozgonyi- és Hunyadi-utcai sarokiskola (Hunyadi-u. 14. sz.),
5. Városház (Fő-ut 2. sz^,
6. Kereskedelmi iskola (Csengery-utca 10. sz.),i
7. Teleki-ut 14. sz. elemi iskola,
8. Tárház (Hajcsár-ut 6. sz.),
9. Szent Flórián-tér 17. sz. ovoda,
10. Templom-tér 5. sz. elemi iskola,
11. Kis Rácz-u. 25. sz. elemi iskola,
12. Kis Rácz-u. 25. sz. elemi iskola,
A városnak 12 szavazó kerületre való beosztását a 16913 1919. sz. határozatommal állapítottam meg.
A bejelentőlapokat a háztulajdonos, vagy azok megbízottai kötelesek a házukban lakó választásra jogosultak között azonnal kiosztani és a bejelentőlapok hátlapján lévő utasítás szerint való kitöltés után, de legkésőbb 48 óra alatt a gyűjtőivekkcl együtt visszaszolgáltatni.
Nagykanizsán, 1919 december 29-én.
Dr. Prack István s. k.,
306—1 Íi. polgármester.
Zalai Kő tlflny
1019. december 31.
Keveset viselt divatos szabású fekete férfi öltöny olcsón eladó. József főhercegutca 34. 3Ö3--2
Egy vadonat uj civil ruha, egy fekete felöltő és egy írógép eladó. Magyar-utca 6. szám. 304- 2
Nóvjegyek,
eljegyzési- és esketési kártyákat, .. báli meghivók- é« táncrendeket
a legolcsóbb árban és leg-izléscsebbcn. ... készíti ...
lapunk nyomdája.
Szakiskolát végzett kertész megfelelő alkalmaztatást keres január 15. vagy február 1-ére. Cím a kiadóhivatalban.
VILÁG
nagymozgó színház :t Szarvas-szálloda. ::
Szerdán, csütörtökön és pénteken December 31., január 1. és 2-án
„Nyugati bestiák"
II. része. Ármány és szerelem.
KaUndortörténet 4 f«lv. Kedves közönségének a Világ-mozgó tulajdonolt! boldog újévet kívántuk 1
Előadások kezdete: Hétköznapokon 0 és 8 órakor Vasár- és ünnepnapokon 3, 6, fél 7 és 8 órakor.
Dunántuli Élelmiszer-forgalmi Vállalat
Telelőn i
59.
Nagykanizsa
Iroda és raktári Csengerl-ut 6. sz.
Közellátási célokra vásárolunk minden mennyiségben napi árakon azonnali készpénzdzetés ellenében az alanti cikkeket:
Éló- és leölt sertéseket,
Vadféléket.
Babot és
Egyéb élelmiszereket.
A budapesti hatósági Élelmi szer Felhozatalt Egyesülés megbízottja.
3
Lehetőleg nilntázolt árajánlatokat személyesen vagy írásban Irodánkban d. e. 8—12 és d. u. 2—6 óráig kérjük leadni.
Napi-Heti-Fali-Oriási-Zseb- ós Tárcza-
Naptárak
nagy választékban már kaphatók >
Fischel Fülöp Fiai .
könyv- és paplráruházában Nagykanizsa, Városház-épUlet.
URÁNIA
mozgókép-palota
Rozgonyk-utca 4. ss.
Szerdán és csütörtökön magyar bemutató
Könnyek asszonya
Dráma 4 felv.
Na és holnap.
Vígjáték 2 felv.
Előadások kezdete: Hétköznapokon 6 és 8 órakor, vasár- és ünnepnapokon 3, 5, fél 7 és 8 órakor. ——- -

Értesitós!
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt közönséget, hogy Sárközi Dezső teljes zenekara mellett éttermemben és kávéházamban nagy Szilveszter-estét tartok. Szives pártfogást kér
Kiss Ernő,
360—1 Korona szállodás.
f^T Bélyegzők!
gummiból és ércből, dátum és zsebbélyegzők, festékpárnák és festékek. Véséieki Betű, mo-nogramm, cimer, arany, ezüst
és elefántcsontba. Bőrtárcákra,__
arany és ezüst monogrammok készíttet nek. Kizárólag egyedUll szaküzlet! -- Első beszerzési forrás! --
KARANCSY J. vésnök
vésnöki műterme
233
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. alám.
Kérem a cimre Ügyelni I
!! Ifjúsági iratok!!
meséskönyvek, tudományos és szépirodalmi könyvek, kották és divatlapok nagy mennyiségben érkeztek.
Rózsavölgyi karácsonyi album
zno már kapható:
SZERB ERNŐ
könyvkereskedésében.
Értesítés.
Tisztelettel értesittem igen tisztelt vevőimet, hogy a hatósági cikkek kimérésével én is meg lettem bizva.
Tehát mindazok, akik üzletemben óhajtják a halósági árucikkeket beszerezni, ezt uz Élelmezési hivatalban a régi igazoló könyvecskék beadásakor bejelenteni szíveskedjenek 1920. január 3-án.
Tisztelettel Bruncsics János
füszerkercskcdő József főherceg ut 24.
nwurmat.l nvnmdal mülntézetóben.