Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
55.5 MB
2010-03-11 08:26:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
895
7542
Rövid leírás | Teljes leírás (1.45 MB)

Zalai Közlöny 1936. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a MMfio 1. uán
Nacpfaudna, MM. január 1. izerdt
Ara 12 ML
ZALAI

FeWfl* nerkesztő: Barbartta Lajos
BINIkiM áru s mv Mm 41 mhI ÜHk
Vcrtxrtfoéfl «. aASUrmteliaSo., K. u.
1936.
Irta: * bH U|«l Anglia az olasz-tíbesszin viszály kCrctéeében ralnt a népszövetségi eszme orthodox hitvallója lépett (el & a Népszövetségben tömörült nem zeteket az alapokmány egyoldalú értelmezésével büntető szankciók igénybevételére kötelezte az általa támadó (élnek mbiflaitett Olaszország ellen. Edén lord felfogása íze-rint ugyanis csak a Népszövetség Ilyen módon Irányított eljárásával lehet a világbékét megnfcntenl és Európa népétnek biztonságát megszilárdítani. Az angol parlament többségének felfogása szerint není lehet a támadó (elet előnyős békével és tsrftletl engedményekkel megjutalmazni. Ez az orthodox angol [elfogás buktatta meg a, párisi béfcetervet és mondatta le Sir Sámuel Hoaret a külügyi tárcáról. V francia kamara csek^y többséggel ugyan bizalmat szavazott Laval népszövetségi polltlká|ának, tfe\' ennek dacára nyilvánvaló, hogy a francia nemzet többsége kimondottan olaszbarát, ellensége a aifoforí-
tott szankciók alkalmazásának, retteg a háborús bonyodalmaktól és műiden áron az olasz -abesszin vl-pzály olyan megoldását sürgeti, a mely kielégítené Olaszország Jogos gyarmati igényeit- Németország sflnxszerü hallgatagságba burko lódzik. A kormány tagjai csak óvatos kijelentéseket tesznek, de ebböl in égis kiK\'Uuik, hogy elégedetlenek ugy a francia, mint az angol feli fogással, elvesztett gyarmataik visz-szaszerzésére gondolnak és csak az alapokmány gyökeres restaurációja esetén, gyamiaii követelésük teljés honorálásával lépnének be újra n Népszövetségbe. ^ &z glasz közvélemény hü megnyilatkozását olvas lum az »U R\'std del Carlino* bolognai lap tegnapelőtti számában. Art Írja a _ lap, hogy aipikor Olaszország népfeles-kjének elhelyezésére régibb megegyezés alapján Ethlóplában akar gyarmatot szerezni, amlty>r a félvad afrikul törzsek közé a latin kulturát óhajtja bevinni, amikor az egész emberrlség Javára ennsk az afrikai országnak kiaknázatlan természeti kincseit akarja hasznosítani, amli dön a Jobb belátással bíró törzse\'* egymásután hódolnak be, akkor Anglia, a Népszövetség próíétai szerepét Játsztt és az egész világol szembe állMJa Olaszországgal. Ta Ián mindez még érthető luine, he Anglia ezt önmlhnill cselekedné De a világnak tudnia kell és blzonyárs tudja is, hogy eddig mintf(:n gyar-lUUl foglalás fegyveres erővel töe-tént, a spanyolokétól az angolokig és Szudán te lord KitclK\'ner hódítása által lett angol condomínhihv TOé és hogy éppen as angolok -afrikai érdekli aMdményrzték az otaszel\'enes angol polillkát.
Azzal a különös tisztelettől, amelytől minden magyar viseltetik azon nagy ás hatalma* angol nép iráni,
Álmában egy falusi pajtában fogták el a kanizsai törvényszák betörőiát
Izgalmas hajsza faluról falura a menekülő betörő után — Török Lajoa kémény-seprősegéd volt a betörő, aki mindent beismert a rendőrségi kihallgatáson — Kedden délután helyszíni szemlére vkték az Igazságügyi palotába
A nagykanizsai rendőrség bravúros munkája
Dt\'oember 6-ára virradóra betörtek a nagykanizsai Igazságügyi palotába. A rendőrség rendkívül nehéz feladat előtt állott. Egyik nyom a másik után megdőlt. Erre dr. Vát\\. hkly Árpád rendőrkapitány kiadja a jelszót, hogy az egyetlen konkrét adat, az ablakban talált lábnyom szerint csakis nehezebb foglalkozású egyén lehet a tettes, lakatos, ké* ményseprő, vagy hasonló. Ezen a nyomon uj munka indult meg, melynek során FíUcal Pál detektív eljutott a Rákóczi utca 81. számú házig, ahol Török Lajos kéinényscprőae-géd lakik 10 éves fiával az anyósánál. Török özvegyembe...