Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
57.65 MB
2010-03-11 14:04:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
826
5384
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1936. 051-075. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>fq 3 oldalas Képes melléletei 1 76. Motya" 51. autm
Nagytanba*, 1836. március 1. vaaárnap
A™ 12 n«.
ZALAI KÖZLÖNY
■T22S11
F3« S. ■
Fdeiöt oerkeetf: Barbarlts Lajos
El&ltitttoi ára: hv Un t peegt 4® BHc.
fiÍKÜliInlad iSloai SÍ ML
MJt csinált Gömbös ?
A Mb<! politikában: biztosítva van a parlament nyugodt tárgyalása t* megbírható, homogén többség mOgtenemtÁaSvel az alkotmányos kormányzás folytonossága. A belpolitikai helyist szilárdsága, a rend éa (ogblztonság megóvása, a béke éa nyugajom fenntartása minden szélsőséges kilengéssel szemben, felkeltette a külföld bizalmát és rokonszenvét országunk és a magyar nép Iránt. Magyarország divatba jött, aminek bizonysága a külföldlek látogatásában megnyilvánuló érdeklődés, amely az idegen forgalom állandó fejlődésében Jut kifejezésre. 1
A külpolitikában : a régi barátságokat Sikerült megerősíteni és ujakat isereznl. A békés revízió gondolata tért hódit az európai politikában. Egyenjogucágunk elvi elismerése ma*már nem vitás. A római szerződének Magyarország su-lyáf gyarapították. Külpolitikai Izoláltságunk megszűnt. Gazdasági kapcsolataink a küllőiddel bővültek és kiépültek. !
A pénzügyi politikában : a pengő belső vásárlóereje állandósult és külföldi értékelése |avulóbnn van.
A\' kötött devizagazdálkodás hátrányai fokonként enyhülnek. Ajz állam háztartásban visszatért a r á\'is, becsületes költségvetési rendszer, a tényleges kiadások alatta maradnak a költségvetésben előirányzott ősz-szegeknek, a deficit enyhült és mindig kisebb, mint amennyire előirányozták. A törvényhozás pénzügyi ellenőrzése a zárószámadások gyors beterjesztésével ismét hatályossá vélt. Az adórendszerben érvényesülnek az lga7sáposabb és arányosabb adóztatás elvei.
A gazdasági politikában : a forgalmi és fogyasztási adatok tanúsága szerint túljutottunk a válság mélypontján. A.hltelélet merevségéből felengedett, a kamatszínvonal lényegesen mérséklődött. A gázdaudósságok terhel enyhültek és az adós gazdák javára nyugalmi állapot létesült gazdálkodásuk folytatásához. A mezőgazdasági termények árszínvonalát sikerült emelni. Agrár-terményeink utat találnak n külföldi piacokra. Mezőgazdaságunk átállítása a piacképes minőségi termelésre örvendetesen halad. A magyar Ijiar számos ága erőteljesen fejlődött. A mezőgazdasági árszínvonal javulásával párhuzamosan sikerült számos közszükségleti Iparcikk áránál mérséklést elérni, ami az agrárolló .nyílását megszü-kilette. Budapesten és a vidéken megindult az építkezés. Beruházásokkal és inségmunkákkal munkaalkalmak teremtődtek, utak épül-Ml, vlzlmunkálatok kerültek elvég-hidak létesültek, a közlekedés modernizálódott.
Mindezeknek az eredményeként gazdasági életünk alapjai épségük-
„Le a zsarnokokkal, a vérsxivókkal!" szavalka a kiskanizsai nyilasok házikölttija egy fainemesltésl gyűlésen
Rájár a rud a nyilasokra Kanizsán is — Tiltott gyülekezés volt-e vagy pártösszejövetel, arait a rendőrök feljelentettek? — A nyilas-költő a rendőrségen Is elszavalta saját szerzeményét
Január 26-án este 7 óra tájt lehetett, amikor a klskanizsal rend őrség tudomást szerzett arról, hogy a nyilasok párthelylségében egy csomó ember összegyűlt és ott be-beszédeket mondanak. Mivel az őr-szobának nem volt tudomása arról, hogy gyűlés tartására engedélyük lett volna, Németh parancsnok felhívta a központi ügyeletet, ahol azt az utasítást kapta, hogy mivel gyü-léstartásra engedélyt a rendőrkapitányság nem adott ki, a gyűlést
ha az valóbnn gyűlés tel kell azonnal oszlatni.
Egyidejűleg Nagykanizsáról kiment Klskanlzsára fribo* rendőr-folügyelőhclycttes, hogy utána néz\' zen a dolognak. A klskanizsal őr-szobát rövidesen értesítették a történtekről és most Babossal együtt két kiskanzsial rendőr vklmennt a nyilasok táborába. A három rendőr nagy tömeget látott az udvaron és a három szobában. Babos és Németh felügyelőhelyettesek 5 nyilotl ablakon betekintetek és Igyekeztek megállapítani, hogy valóban gyűlés folylk-e ott benn, vagy esetleg csakv a mindennapi pártélet zajlik. Egyszerre csak hallják, amint az egyik nyilas dörgedelmes hangon, különös költeményt 6zaval. A nyilas gárda saját házlköltőjénck saját szerzeménye, aki Imigyen kezdte •költeményét* az éber rendörfülek megdöbbenésére: {
•Le a zsarnokokkal, a vérszlvók-kal !... Rázzátok le őket !... Meri ezek kiveszik a kenyeret a kezetek(-bői... sárba tipornak !...«/ Következett aztán holmi fajnemcsltés Is.
A régi rendőröknek sem kellett több. Hallották ezek ezt a hangot már egyszer 1918-191J9-bcn. És bár nem voltak költők és esztétikusok, a költemény tenórja olyan volt, hogy telefonon rögtön bemond ták a központnak. Jött Is az utasítás : •Feloszlatni a társaságot !«
A rendőrök bementek a zsúfolt helyiségbe, igyekeztek megállapítani a »költő« kilétét, valamint azok sze-
mélyazonosságát, akik ott még szerepéitek és fcikói ték Szabó Gyula pártvezért, hogy hagyják abba a gyűlést. Szabó kijelentette, hogy most sem volt gyűlés, sem pártértekezlet, hanem a mindennapi pártösszejövetel, de azért felszólította az ottievőket az oszlásra, amit azok azünnai teljesítettek is. !
Mivel feltehető volt, hogy ismét tiltott gyűlést tartottak a klskanizsal nyilasok, a rendőrök feljelentést tettek a háziköltő, Németh Lajos klskanizsal vásáros, teljesen világtalan ember és Kr\'sztlán József kis gazda ellen, mint akik ott beszéltek hatósági engedély né\'kül, olyan körülmények között, amelyek kimerítik a tiltott gyüléstartás fogalmát. 1 i
Péntekén délelőtt esjész délig tartott a tárgyalás dr. Lakntos Ferenc rendőrfogaitnazó, rendőri büntető-bíró előtt. Kihallgatták Szabó Gyulát Is, aki tagadta, hogy .gyűlés lett volna. Nem történt más, — mondta Szabó - csík annyi, ho?y gazdasági érdekeik megbeszélésére ösz-szC jöttek a párt tagjai és beszélgetés közbon Németh Is elmondta a maga költeményét.
Nénieth Lajos, az elsőrendű terhelt, Ország-ut 1)4. szám alatti lakos, mindkét szemére világtalan. Csupa öntudat és fanatizmus. Akárcsak egy adventista »predlkátor« és röplapterjesztő. Bűntelennek érzi magát, — möndta mindössze egy négy strófás versét mondta el barátainak, nem volt ott semmiféle gyűlés, vagy beszéd. »Költeménye« nitén, — mondta Németh - vita indult meg a »hazafins« verSe felől és ő ennek értelmezését magyarázta.
A tárgyalást vezető dr. Lakatos rendőrfogalmazó felszólította Né-methet, mondja el a versét, mert ismerni akarta a szöveget, melynsk a Jelentések szerint lázító tartalma van. A\' ^zegény világtalan ember, botjára támaszkodva, üres szemelt a fogalmazó íróasztala felé szegez-
ben fennmaradtak. Megállott a bl-zjalml válság és "elhárult a gazdasági krízis további elharapódzása. Az ország *4kidult a reformok útjára, amelyek a széles néprétegek jobb megélhetését, nagyobb kultúráját és szociális jólétét hivatottak valóra váltani. MiivcKti egyes kormányintézkedést ez a reforszellent
hat át. A nemzet tudja: merre,
hová megy a megfontolt, óvatos és gondosan előkészített reformok utján. De az elmúlt három esztendő tényei, cselekedetei és eredményei alapján azzal is tisztában van, hogy nem pártoskod ássál, kicsinyes politikai taktikázással és személyeskedéssel, hanem csupán nagyvonalú és a magyar sorsközösséget valló nemzeti politikával érünk célt
ve, elmondta, ahogyan a gyűlésen szavalhatta, hévvel, tűzzel, gyújtó hangon. A versből csakugyan imigyen ütközik kl a .hazafiság*:
»JUc a zsarnokokkal, a vérszivók-kal... rázzátok le ^őket.,. fajnemCsi-tésre van szükség..." sárba taposnak.,, kiveszik a kenyeret a kezűnkből, 8tb.« A refrén mindig ugyanaz : •Bátorság !* i :
,— Ezt a verset én »lrtam « — mondta komolyan a világtalan •poéta,« mint aki meg van győződve küldetéséről. I
Dr. iMkatoo: De hogy jutott maga a gondolatra, hogy ezt a verset ott elmondja?
Németh : Ez kérem •hazafias vers.* Nem érzenj magamat bűnösnek I Igaz, hogy volt már egy kis noha-bor is bennem, ami hajtott. Miután tudták a ,társaim, hogy költő yaavok, felkértek, hogy mondjak el valamit. Részben ez és az ital késztetett arra, hogy a verset elmondjam. A szavalatot általános vita követte, ezt azonban Szabó Gyula testvér leintette, - fejezle be védekezését.
Krisztián József 8 holdas kisgazda a második terhelt, ö is •beszélte a rendőri jelentós szerint. Krisztián azonban kijelentette, hogy ő semmiféle politikai jjártalakulat-nak nem tagja, ő csak a »gazdasági érdekek megbeszélése* és »a városnak Klska:.izsával való viszonya* miatt megy be oda, hogy •sikerüljön a város és a falu közötti ellentétekből kibontakozni.*
— S99C111 voltam én kérem politikus, nagyságos fogalmazó ur, — mondta Krisztián. \'
A rendőrök és tanuk kihallgatására került a sor.
Babos ftolügyelöhelyettes elmondta, amikor bedugták a nyitott ablakon a fejüket, hallották a szavaló szavalt: »Fcjünk tiszta legyen és salakmentes. Szükség van a faj-nemesitésre.« és hasonlók. Utána Krisztián formális beszédet mondott, a történtek tehát kimerítik a tiltott gyűlés fogalmát.
Németh felügyelőhelyettes hasonló értelemben vallott. Majd a többi tanukra került sor. Déli 1 óra volt, amikor dr. Lakatos elrendelte a bizonyítás kiegészítését, hogy meg leh;ssn állapítani, valóban tiltott gyűlést tartottak-e a nyilasok, vagy csak a rendes epti összejövetelük volt és azért több tanút idézett be. • 1 . ✓
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. március 1.
Leguiabb tavaszi divaftkiilönlegességek
férfi női nfii ruha
■elfiltö- és kabát- éa éa oomplé
ruhaszövetek kosztOmazSwatek taftok éa pikék
legújabb azinek éa azövéaak, legjobb minőségben, legoleaóbban Állandó oloaó maradikérusités.
a FILLÉRES DIVATÜZLETBEM
Kereszt a soproni főiskola termeiben
M erdő é» bányászmérnöki faiskolán mozgalmat Indítottak a tantermekben a kereszt elhelyezése ügyében. A tantestület megértéssel fogadja az ifjúság kívánságát.
Pesten folytatják a magyar-román kereskedelmi tárgyalásokat
Bárdos László bukaresti magyar kereskedelmi követ értesítette " kereskedelmi minisztert, hogy Q Bukarestben félbeszakadt kereskedelmi tárgyalásokat folytathatják. A tárgyalásokat az előzetes megállapodásokhoz híven Budapeslen folytatják. A román küldöttség szombaton el la Indult Budapestre.
— Mindenkit örömmai fog eltölteni m a hírünk,
hogy Nagykanizsán is letelepedett egy Budapes\'en végzeit és olt kitűnő ityakorlatra sjert telt vésnök és bélyeg ö készítő. Víkássy Oyula, a legjobban ismert Vékássy Károly kanizsai órásmester fia, miután a székesfőváros legelső vésnök és bélyegzőkészítő cégénél megszerezte a kellő tudást, gyakorlatot most Nagykanizsán leiepedéit le és édesapja üzletét Vékássy Testvérek néven folytalja fivérével egyült, akik garanciát vállalnak minden a kezeik alól kikerült munká-rt. Hojy vésnöki készítményei művészi számba mennek és a legkényesebb Ízlést is kielégi-llk, mulatják azok a mesteri munkák, amik a Vékássy Testvérek cég (Főül, városháza) kirakatában ki vannak téve és gyönyörködtetik a finom Ízlést és hozzáértőt. Érdemes ezt a fiatal, lelkes és kiválóan képzelt vésnököt és bélyegzőkészítőt a legmesszebbmenőig pártolni, az óra, ékszer és látszer gazdag, változatos raktárával, mint vésnök és bélyegző készítő, aki minden munkát legolcsóbban vállal. Aki nagyszerűen akar kiszolgálva lenni, aki olcsón elsőrendű munkát akar, próbálja meg a Vékássy lestvéreknél, Nagykanizsa Városháza épület, állandó rendelőle lesz.
Haját termésű, eltóremll)
herecseoyl asztali Mir bői 501111. asztali siller (iliis) tor El! mi.
Iltorenklnt, fogyaMtlal adóval együtt
Viszonteladóknak áreugedminy Bfihm Jóauf
bortermelőnél. Oaangery.iit 19.
í
Biztosítva van a fedezet a nagykanizsai igazságügyi palota építkezésére
Megindulnak a nagyszabású középitkezések Nagykanizsán
Dr. Krátky István polgármester több napos budapesti utjának ismét megvoltak az eredményei. r
örömmel jelentbetjük, hogy sikerűit a nagykanizsai igazságügyi palota építésének kérdésében az építkezés anyagi fedezetének előteremtését végre dűlőre juttatni. A pénzügyin Lniszteer az igazságügyminisz-terrel egyetértőleg foglalkozott a nagykanizsai Igazságügyi palota ügyével és ennek eredményeként biztosítva van a MABI tartalékalapjából a 300.000 p^ngő kölcsön, melynek feltételeit oly kedvezően sikerült megállapítani, hogy a kölcsön annuitásának összege nz eredeti tervezethez képest lényo-gosen csökkent. Az Igazságügyi tárca 1036 37. évi költségvetésében előirányozzák az annullásához szükséges összeget.
A polgármesternek városa érdekében mindenkor tanúsított szívós agilitása tehát megint jó n^unkát végzett.
Ezzel a nagykanizsai igazságügyi palota ügyének legnehezebb akadályát sikerült az utbóí elhárítani, ugy hogy a többi kérdések, a telekkérdés, stb. már csak részletkérdések és legközelebb ezek is döntés alá kerülnek. ,
íjrátky polgármester a legköze-
lebbi képviselőtestületi ülésen felhatalmazást fog kérni a közgyűléstől, hogy a szüteégcs megállapodásokat, intézkedéseket ebben az ügyben megtehesse.
Értesülésünk szerint az igazságügyi palota építkezése a nyári hónapokban indul meg a Erzsébettéri telken, a minisztérium műszaki osztályának már ismertetett tervezete alapján.
A polgármester felkereste még a belügyminisztert és az OTI vezérét, dr. Weis Istvánt, akivel a nagykanizsai OTI-kerüLet székházának ügyében tárgyalt. Étéren még bizonyos akadályok mutatkoztak, a miket azonbaji sikerült végleg elhárítani. A páfyázatot most már rövidesen kiírják és megindul a Hangya-telken is az építkezés.
A jövő héten kiírja « polgármester a pályáztot a Hertelendl-telfcen épülő uj elemi iskolai építkezésre is. így Jassan megindulnak mindazok a munkák, amiket a polgármester ígért és amelyek megvalósításáért minden lehetőt megtett. \'
Ugy tudjuk, hogy a polgármester ezek után is folytatja a munkaal-kalmak teremtésének ma valóban sziszifuszi munkáját. Szó van a laktanya bővítéséről egy legénységi épülettel, ami féJmllUó pengős éRit-
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatáruhoz.
kezést jelentene. A legkomolyabb formában folynak a tárgyalások a félbemaradt kórházépitkezések befejezésén: is. Ugy hírlik, hogy ha másként n^m sikerül, akkor a kór-fiáz megtakarításaiból gondolják a kérdést megoldani
Az 1986. év tavasza és nyara tehát az építkezések, a munka, a kereseti lehetőségek esztendeje lész Nagykanizsán, örömére mindazoknak, akik a becsületes várospolitika fáradozásait, munkáját átérzik és támogatják.
A súlyos válság után, arait cz a város átélt, valóban itt az ideje, hogy végne jobb napok virradjanak trianoni Nagykanizsára...
f».*J

Tekintetes Szerkesztőiig I
Hivatalos Ügyem Kaposvárról Rl-gyácra szólit- tt és minthogy autómon szándékoztam az utat megtenni, már előre n-ültem, hogy utam a régi, híres Pécs—varasdl ulon kellemes lesz. Feltevésemben azonban alaposan csalódtam és tetemes kárt Is szenvedtem. Igaz ugyan, hogy Nagykanizsa határában a leneketlen sár a makadámról eltávolíttatott, azonban ugy a somogyi részen, mint a kiskanlzsal szakaszon oly gödrös, hony életveszélyes az oltani közlekedés. A gödrös ut nemcsak az autóban Utók leikéi rázza ki, de boldog lehet az az autós, aki egy két rugótöréssel megússza ezt az utal
Elképzelhetetlennek tartottam, hogy ily firnlos nemzetközi ulon, mint a Nagykanizsa—letenyei szakasz, hogy oly fontos uton, mint a Pécs—varasdl ut, ily kevés gond fordlltas-sék a karbantartásra, mikor ezen utakon bonyolódik le a külföldi és belforgatom.
Az is lehetetlenréf, hogy Rlgyá-cot még gyalog Is csak a szántóföldeken lehet megközelíteni.
Amidőn ezen útszakaszokat ugy a zalaegerszegi, mint a kaposvári államépitészeti hivatalok sz. figyelmébe ajánlom, panaszom közzétételé\'rt és Igy a közjóért való szíves közreműködéséért vagyok a tekintetes Sze.keeztóségnek, kiváló tiszteletiéi : Somogyi.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkát! Szomolányi áruház.
j
1936. itiárdm 1.
zalai kozlonv


.vVVy
Nagy lendülettel folytatódik a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezkedése
A déli kerület választmányának ülése
A Nemzeti Egység nagykanizsai tábora a városi képvispiőtestületi választások izgalmai után megkezdte újra a maga zajtalan, de annál céltudatosabb mindennapi életét és ennak keretében a * szervezkedés folytatását. Ai szervezés kiterjed a nemzetépítő politika sáncai között egyenjogú tényezőként fogadott munkásságra is. AJ. legutóbbi hetek eredményeként ( i i 260 napszámos-munkás lett újonnan tagja a nagykanizsai Nemzeti Egységnek. Egymásután alakulnak meg a munkás \' szak-bizottságok. Mult vasárnap volt a 30 tagu építőipari szakmunkás-bizottság alakuló értekezlete. t
A szervezkedés további munkálatainak előkészítése kerül«tenként történik. Tegnap este volt a déli kerület választmányának népes gyü lése a párthelyiségben. Apiikor ma olyan sokfelé tagozódik a városi társadalom, jóleső látni mindenkor a Nemzeti Egység gyűlésein, hogy milyen békességben fér meg egymás mellett a vasalt nadrág és a műhely gyűrött zubbonya, háziúr és lakó, minden foglalkozású, minden vallású, szegény és gazdag polgára ennek a városnak. [ ,
£ gyűlést Szabó fiyözö ny. járás-biröságf elnök, a párt kanizsai elnöke nyitotta meg, ismertetvén a további szervezkedés alapelveit. Hangsúlyozta, hogy l a Nemzeti Egység senkit Ígéretekkel nem oaalogat
ÉPÍTŐK
ÉPÍTKEZŐK figyelmébe!
Friss
felsAgallai
darabos mész kapható ?w Holozer mészraktárban Ernébet-tép 15. sz., Sreidraann ház.
és i)cra áltat. Csak olyan tagra van szükség a pártban, aki bizalommal, meggyőződéssel akar a párt tagja lenni. Ezt q szervezéssel megbízottaknak is szem előtt kell tartaniuk.
Kalmár Zoltán városi titkár felolvasta a\' szervezésre vonatkozó szabályzatot, amely biztosítja az egy öntetü működést a város egész területén. A szabályzat pontosan körülírja a pártvezetőség és választmány minden egyes tagjának teendőit.
Miklós János városrészi elnök megmagyarázta az újonnan rendszeresített »szervezők« kötelességeit Minden választmányi tag mellett működik egy szervező, akit a választmányi tag maga választhat ki magának. [ ,
Szabó Győző kifejtette, hogy Nagykanizsának a komoly, reális politika és a osakazértls-politika közt kell végre választania.
Ezen a városon ós ,az országon segíteni kell. Nagy gazdasági és szociális munkát igényel a segítés és ennek a munkának támogatású Nemzeti Egység fő oélja. Célja a szervezkedésnek az is, hogy ma, a mikor történelmi erők sodrában vergődik az egész világ, a polgári társadalmat ne érhesse készületlenül semmiféle meglepetés, mint történt az a múltban, amikor égy szervezett kicsiny csoport egy nap alatt maga alá tudta gyűrni a polgárság szervezetlen millióit. A baj, a panasz sok. A Nemzeti Egység kormánya nemzetgyógyászatot folytat. Természetes tehát, hogy ott kezdi a gyógykezelést, ahol a baj legveszélyesebb és azután veszi sorra a betegség egyéb tüneteit i
Tóth György, Horváth József tanító, Boda Károly, ötvöi Gyula, Balogh József, Hárí László, Bányai János, Aradi Antal. Klein Márton, stb. szólaltak fel, ufmutatást kérve a szervezkedés tekintetében.
A gyűlés Szabó Győző záróbeszédével fejeződött be. Kifejtette, hogy abból egy nemzet sem élhet meg, ha vannak, akik a dolgozó, kormányt csak kritizálják és mindenre nemet mondanak, mert nem ők csi-
nálhatták. Ennek a városnak is éppen elég keserű tapasztalata van ez ellenzékieskedésből.
A szervezési munkával egyidejűleg a párt belső életében is mozgalmasabb idők következnek. Az el-nök minden csütörtökön 6-tól 7-ig tart fogadó órát és ugyanígy vannak fogadó óráik pontos beosztás szerint a vezetőség többi tagjainak. Az inspekció ezzel állandóvá válik
i párthelyiségben. | Az egy hónap m
egy hónap múlva esedékes gyűlésen már megtörténik az addig összeállítandó szervező-gárda bemutatása. ;
t— Torontáli txftnyeg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sohüte-Aruház.
- (IWytfcorüJtök Ulálko/^Ja) szerdán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Sxjudhxmcur azörecfapja
-mag
a macfoh maqvcu.
A szovjet női diplomáciájának rejtelmei
A szovjetkövetségek rejtelmes nöl diplomatái — A diplomácia és a harmadik internacionálé — Ml történt Athénben — Frakkos nagykövetek, pezsgős dámák, hajnalig tartó dáridók — Lltwinoff és vezérkara — Az orosz arisztokrata reneszansza
Bécs, február (Copyright) Azóta — másfél éve van ennek — hogy közel kél héten át úgyszólván minden útjára árnyékként olkisírtem Marienbadban n szovjet külügyi népbiztosát, Lítwinoffot, (aki olyan ragyogó autóban jelent meg livrés sofför-rel a-r. amerikni milliomosok luxushoteljéén, hogy ezt még Morgan is megirigyelhette volna) fokozottabb mértékben érdekel a szovjet diplomáciája. Litwinoffon kivül én mugain csupán egyetlen szovjet-diplomatát ismerek, egy igen szimpatikus urat, akivel legutoljára Póstvénben találkoztam, ahol ez az ur lila selyem pyjamábnn fogadolt engem. A hotelben senkisom tudta a mesterségét, nckctit is csak ugy árulta cl magát, hogy megígértette: az incognitóját meg fogom őrizni. Az igéretemet "meg is tartottam. Ez az ur nagyszerűen tudott élni, vörösborral itty a francia pezsgőt, pontosan tudta, hogy a «tourncdo a la WeUingtom-hoz mit kell szervírozni és mit lehet
inni, volt vagy tízféle lcvélpapírosa ós másszinü tintával irta azokat a leveleket, amelyek hölgyekhez íródtak...
Rajtuk kivül a szovjet diplomáciájáról vajmi keveset tudtam addig, amig most egy középeurópal állam Géniben élő diplomáciai megblzottjia nem szentelte tegnapi estéjét arra, hogy nekem a Hotel Lm periül csöndes halljában érdekes előadásban mutassa be
Európa és Ázsia Ismeretlen országának hallallanul érdekes diplomáciai szervezetét, őcxelcndája igy kezdte az elbeszélését:
— A inig az első génual konferencián — ezt 1022 tavaszán tartották ínég — Csicserin vezetésével meg nem Jelentek a szovjet diplomáciájának képviselői, a diplomaták világa vajmi keveset tudott a szovjet diplomáciájáról. Az orosz kiküldötteknek Génuában való szereplése szenzációt Jelentett a számunkra. Mi arra voltunk elkészülve,
Rendeljen nálunk
Mlgyek régtére:
■61 Ing
Jó slfonból, hlmzés-dísszel ...,-> P 2.10,
Kombiné *. ingnadrág
jó matt műselyem- n an trikóból ...... P í
Nflaalyamnadrég
Jó minősig, fehémemüszlnek-ben, hibátlan, matt . q* P 2.50. fényes ... P 1
■61 box trott&rolpBk
l>, félfüzós és pántos, fekete vagy barna, varrott talppal, félmagas vagy lapos on sarokkal ..... P IJ
J.98
arak részire:
Férfi-Ing
tartós anyagból P 4.90,
Férfl-nyakkand6
mQselyemból, a legdivatosabb mintákban
P 2.80,
Férfl-kaménygallér
divatos formákban
P -.96, —.8
Férfi-félolp8k
boxcalf, 1°. fekete és barna, divatos formákban, varrott talp- «r on
pai ...... dlk P 10
3™
1« 0™
CORVIN ÁRUHÁZ
Badapaat VIII., Blaha Lajta-tér l-S. aaém.
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA.
. /
ZALAI KÖZLÖNY
1936, mdratna.l.
Látta?! ha nem,nézze meg Hecht Lajos „Ideáfcipőáruház kirakatait!
GySnyöHI tavaszi újdonságok érkeztek I
Ssavatolt minőség! Alacsony árak!
hogy eljön közénk egy csomó «elv-társ> daróc munkásruhában és ne-künk leskeli velük ülni a zöldasztnl-hoz. Napokon át tárgyaltunk arról, hogy miképen viselkedjünk majd azokon az estélyeken és fogadásokon, amelyek elmaradhatatlan kellékei minden diplomáciai tárgyalásnak és amelyek nemcsak szórakozást nyújtanak a számunkra, hanem lehetőséget arra is, hogy fesztelenebből elbeszélgessünk. ( \'\'
— Szinte földbegyökeredzett a Iá-bunk, amikor Ilapu Hóban az első estélyen
a szovftt ural kifogástalan frakkban, a szovjet hölgyei pedig elegáns párisi estélyi tollellekben jelentek meg. Megtudtuk itt azt is, bog)\' az orosz küldöttség Génuába való érkezése előtt három napot töltött ol Berlinben kizárólag azért, hogy itt <ausrüstolj$k» magukat. I.eningradbnn és Moszkvában akkor még nem lehetett se frakkot, so selyemharisnyát, se Dandy d\'Orsay-t, se decolletalt estélyi toilettet kapni, az orosz «urak» és «hölgyek. költséget és fáradtságot nem kittiéivé mindezt alapos mennyiségben szerezték be a német fővárosban és finom disznó és krokodilbőr-bőröndjelk telis-tele voltak \'a divat legújabb kreációival.
— A hölgyek "diplomáciai tevékenységüket > azzal kezdték meg, hogy nyomban
flörtölni kezdtek velünk és Rapallo meg Genova parkjai és lokáljai szolgálhatnak bizonyságot arról, hogj- ezen a téren igen nagy eredményt értek el. libben az idől>en a Balti államok, valamint Finnország már elismerték a szovjetet, Rapallo után következett Rathenau alatt Németország elismerése is, közben mindenütt megkezdték működésűket a szovjet diplomáciai képviseletei ós e pillanatban talán csak négy olyan ország van Európában — Belgium, Hollandia, Svájc és Jugoszlávia — ahol a szovjet diplomatákat nem akkreditálják,
— Európai diplomáciai szentmel ba-
S>s megállapítani, hogy azoknak a ftlgyeknck és uraknak, akik n szovjet diplomáciájának szolgálatában állanak, miféle szerepük van. Amig például bármelyik ország bármelyik követségére* « hivatalos órák alatt minden nehézség nélkül mindenkit beengednek, addig a szovjetkövetségekre bejutni idegennek szinte lehetetlen, « szovjet követségeinek irodáiban már a szolga is diplomata, aki nemcsak alaposan szemügyre veszi az érkezőt, hanem azt keresztkérdésekkel alaposai* ki is fággatja.
— Köztudomásu az, hogy azok az államok, amelyek akár kényszerűségből, akár más okok miatt, kénytelenek voltak felvenni a diplomáciai kapcsolatot Oroszországgal, ezt megelőzően szerződést kötöttek a szovjettel. A \'szerződés pontosan tartalmazza azt, hogy a szovjet hány futárt küldhet
az illető országba, hány alkalmazottat tarthat a követségen és miuden ilyen szerződésben expressis verbis l>enno van az, hogy a követségnek minden propaganda tevékenységtől tartózkodnia kell. Ezeket a szerződéseket a szovjet diplomáciája sohasem tartja be, egyszerűen azért, mert a hivatalos Oroszországnak is az az álláspontja, hogy
«u burzsujnak adott szót megtartani nem kell.* Úgyszólván minden szovjet követség titkos propagandát folytat és ha erre rájönnek, akkor a stereotip válasz ugy hangzik: «a szovjet diplomáciája nem felelős a harmadik internacionálé cselekedeteiért.! Mi tudjuk, hogy ez csak üres kifogás, mert hiszen Oroszországban a szovjet és a harmadik
internacionálé egy és ugyanaz.
— A szovjet követségein nagy es-télyeket adnak. Frakkos pincérek szolgálnak fel és arany meg ezüst edényekben szervíroznak. Gyönyörű vi-rág-arrangementok diszitik a termeket. A szovjet azonban még ezeket a fogadásokat is propagandára használja fel, mert megtörtént például Athénben, hogy az ottani szovjetkövet ragyogó dinert adott és mialatt az emeleti termekben táncra perdültek estélyi ruhás hölgyek és frakkos urak, azalatt H földszinten titkos ügynökök szervezték meg a: estély re érkezett I diplomaták soffürjeit. Amikor ez kiderült, nagy botrány lett belőle és az athéni orosz követnek menni kellett 7|
Szép asszonyok a szovjet szolgálatában
— Hölgyeket hivatalosan a szovjet nem alkalumz. A diplomáciai szol gálatban eddig két nőről tudunk. Az egyik volt Bedl Schwimmer Róza, a Károlyi kormány svájci követe, akit azonban hivatalosan nem Ismertek el és még csak chiffre-jogot som adtak neki. A másik volt a szovjet stockholmi követp, Madottüe Kolontai, aki nagyon szép asszony volt és — cz is volt a baja. A diplomáciai költségekre kapott pénzt ruhákra költötte. Szerelmi kalandjaival tele volt a vtíros. Mondáin életet élt, a végén monni keltett. Ha hivatalosan nom is, privátim annál több nő áll a szovjet föip-lomáclájának szolgálatóban. Hivatalos beosztásukról, munkakörükről vajmi keveset tudunk. Akár Csicserin, akár Krascin, akár Litwinoff jelent is meg Genfben, a sujitjéből sohasem hiányozlak a nők. Az orosz diplomatákat mindig rengeteg csodálatosan szép nő kiséri. Legtöbbjének nagyszerű az Ízlése, idegen nyelveket bőszéinek, a testük ápolt, remekül táncolnak és nem fér kétség hozzá, hogy a szovjet diplomáciai sikereiben az oroszlánrész az övék. A katonai attassék egy ideig rangjelzés nélkül jelenlek meg, ujabban azonban a rangokat visszaállították és a szovjet katonai megbízottjai rangjukon ezredesnek, őrnagynak, v-.tgy kapitány urnák titulálják.
A szovjet diplomáciai képviselői talán csak annyiban különböznek tőlünk, hogy a frakkjukat kitüntetések nem diszitik, miért a szovjet diplomatái kitüntetéseket külföldi állomaktól -legalább egyelőre — nem fogadhatnak el. De lehet, hogy rövidesen ez is megváltozik és minthogy a kitüntetések problémája mindig a kölcsönösségen alapul, bekóvetkezhetik, ha majd Flondln elfogadja a Leninrend\'nagykeresztjét vagy u Vóróscsillag-r$nd széles bordó szalagjával jelenik meg Edén estélyén, akkor a szovjet-diplomaták is kitüihk.gotoblyuktikba a Rruny cia becsületrend parancsnoki rozettá-Ját.
— Orosz/országban senrtnisem lehetetlen. A".
egy/.orl orosz arisztokráciának
e%jrc több és több tagja lép a diplomáciai pályára. Nem tudom, lehet-e ezzel kapcsolatban az orosz arisztokrácia reneszánszáról beszélni, éh csak a tényt szögezem le és azt, hogy a szovjet diplomtí. ciájának nem egy tagja a magánérint-kezés során kellemes embernek bizonyul, Azért mégis félünk tőlük. A diplomácia mezején általában az emlx;-rek mindig mást mondauak, mint amit gondolnak. Szovjctdiplottíatákkai szemben azért legjobb a hallgatás. Még akkor is, ha a szovjetdiploinatán frakk van és plasztronján briülánsok szikráznak.
Minden elfogadható árért
kiárusítok!
Férfi mellények, pul/o verek, női kötöttkabitok hihetetlen olcsón
Beírta Alfréd
ur/~ és nO! dlvatáruháza
— A nők tol különösen kell félni...
— Nem egy dtplomutának törött már kelté a karriéfrje azért, inert valamelyik orosz diplomata-hölgynek különös melegséggel csillogtak a szemei.. .
Paál Jób
Elrontott gyomor és az ezzel
Ö88 efüggö hélzovarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlok-fájAs, \\n, hányás, hasmenés vagy síékszorulás erceiben már I pohár természetes .Ferenc József keserűvíz is <g<*n gyorsan, biztosan és mindig kel emesen hal. A gyakorlati orvostudomány már régen megállapította, hogy a Ferenc József viz hatzn^lata a tulsok evés és Ivás káros következményeinél Igazi Jótétemény.
a pénz
eladni I
h.lyt
.IV JaUfl.i. fllocknw J. hlr<fetO|.S..\'ttod. p.it, V.ioih.i-u, 10. 7M
Pontosan fél hattor kudödik • templomi hingveranny
A gimnázium igazgatósága vasárnap délután rendezi meg nagyszabású egyházi hangversenyét, amelyre szokatlanul nagy érdeklődd nyilvánul meg. Ez nem is csoda, mert a hangversenyen az Irodalmi KOr Vegyeskaja, a gimnázium ének kara és Erdöasy Rózsi, ,F. Garal Margit Drávai Lafc», Hontt Ilona zeneiskolai tanárok működnek közre. Olvasóink figyelmét leihívjuk arra, hogy a lurngveraeny pectoean fél 6 órakor kezdődik & as egyes műsorszámok alatt az ajtókat lezárják. Jegyek a, 60 is 100 filléres árban a gimnázium igazgatóságánál kaphatók. I •
PrfmtoU filénk szél, megismétlői ssó. néhol futóiipor, átmenetileg néhány órára derűiéi, ■ magasabb hegyekén ka-vasesö, 1—2 helyen zivatar. Anömérsélt-lél a síkságokon alig változik, s hegyikben kissé csökken, sz olvadás vsloszinQ megszűnik.
TAVASZI SAISONRA:
Női sz6vetekb6l a legújabb dlvatkfilöntegességek
Fórfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban
Maradókok minden cikkből a legolcsóbban
KIRSCHNER Divatáruházbaa
zalai közlöny.
ÉpIbBÍMb Tisztult) Uel értesítem a n «. kMnsénet. hogy érte, " 4ksz*résx és lát»zcré*z Uzletombe öcsém
VÉKASV GYULA betársult
c«m.k VÉKÁSY TESTVÉREK eme.
üllőiünkéi »4»n0kl és btlyagiSkéultS awmm.l Is klbíslIoHllk.
Vállalunk minden e szakmáim vágó munkát szép «s Izl6.es kivitelűi ben, olcsó áron. Kérjük Nagykanizsa ós vidéke közOr.ségénok silvos lémogatásáL Mé|y tisztelettől
lf j. Vékásy Károly é. Vékásy Gyula
Leégett a sümegi gőzmalom
A kár 100.000 pengő
i Sümeg, február 29
Szombatra virradó éjszaka igen nagy tilz puszitott Sümegen, ami nemcsak a város, hanem a környék tűzoltóinak is nagy munkát adott. Ate, éjszakai órákban eddig ipég Ismeretlen okból kigyulladt a Böhm és. Gettich féle gőzmalom gépháza. A Jüz csakhamar átterjedt a halalmás, négyemeletes ma lomépületre és a liszt és gabonaraktárakra is.
A tűzhöz egymásután érkeztek m?g a kö\'iiyék tűzoltóig £kik megfeszített munkával is csak a mázsálót és roasmalmot tudták megmenteni. A többi épületek nagyréve teljesen elégett. A lángok martaléka lett a liszt és a gabonamktár ,ls és az ub-ban felhalmozott nagymennyiségű liszt és gabona is mind elégett. A kér a hozzávetőleges számítás szerint 100.000 pengö. (
A CENTRÁLBAN ma szombaton este
TÁNC !
B«b le»»i I dr^rffc Korhelylew I
Vasárnap délután
a KATONAZENEKAR hangversenyez!
Nyitva ált az ut az olaszok előtt Abesszínia szivébe
Am a Alagl elfoglalása után az abesszin haderők felgőngyölése következik
1&3& márdtii 1
Szerdán less aZ I. LiMt-hanflversenf t belépődíj nélkül
A jubileumi Liszt-esztendőből Nagykanizsa is kiveszi részét. A Városi Zeneiskola tanárai három hang versenyből álló álló Liszt-konoort sorozatot rendeznek az iskola kamara termében. A? első Liszt-Csf március 4-én, szerdán este 9 órakor lesz, belépődíj nélkül. Ennek műsorán az iskola müvész-tanárui Liszt fiatalkori terméséből adnak elő számokat, Liszt Ferenc életéről Borbarita Lajos, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára tart előadást. A koncert-sorozat része a nagykanizsai iskolánklvüli\' népművelési programnak és mint ilyen; mind a három: hangverseny látogatása dijtaían. |
Tamási Áron: Jé0tArft Mátyás
A székely népmese fantáziája teremtette meg Jégtörő Mátyás alakját. Mint minden mesében, ebben is van valami ősi szimbólum: s Tamási játékos irásmüvészete furcsán reálissá, s mégis varázsossá szűrte át ezt a hangulatot.
Jégtörő Mátyás az örök székely, ó a szegényember harmadik fia, aki elnyeri a király leányát és legyőzi a sárkánykigyot; ő az, akinek alakjába egy keményen küzködő nép álmodja bele a maga vágyait. Tamási Áron is regényének alaí i ába szőtte bele a maga Írói és székely képzelésének szinét és tűiét.
A mese valószínűtlen birodalmából Indul el egy székely faluba az a szellemgyerek, aki Tamá8i regényének hőse lesz. Először különféle állatok alakjában járja be a pályát székely hősének munkás és viszontagságos élete körül, s a végén gyermeke alakjában lesz emberré, hogy betöltse hivatását.
Meséknek és valóságoknak, tündéreknek és jóizü paraszttörténeteknek keveredése ez a regény. S minden során, valami ősi naivság, a Htergilft amnyharmatja reszket: az a megfoghatatlan, lehellelnyi valami, ami Tamási minden írásának legszebb része. Nehéz megvonni ennek határait: maga a nyelv, az a mértékkel használt, de zamatját nem vesztett székely nvelv az, ami magában tartja Tamási minden Írásának varázsát.
Jégtörő Mátyás születése jelenti Tamási művészi pályájának eddig legjelentősebb állomását: Itt érkezett el ahhoz a kiérett és egyensúlyozott művészethez, amelynek első n*gy állomása Abd alakjának megteremtése volt.
(Ara egászvászonkötésben 480 pengő. Révai kiadás.)
J Asmara, február 29
Amba Aiagi elfoglalásával igen fontos hadászati pont jutott az olaszok kezére, mert az Abesszínia szivéhez vezető kapu nyitva áll az olaszok előtt. Az olasz hadvezetőség innét minden abesszin hadmozdula-tot ellenőrizhet és meghiúsíthatja, valamint könnyen feltarthatja az abesszin előrenyomulást.
A harctereken minden csendes, csak kiaebb élőcsatározások voltak
Dcsszlétői északra Mulugnta- heroeg csapataival. -
Az olaszok az összes hegyi hágókat, a völgybe vezető utakat és szorosokat megszállták. Az északi harctéren AJmba Aiagi effoglalásá-val az olaszok hamarosan ^elgöngyölhetik az abesszin csapatokat.
A négus négy ujabb hadoszt^vá-val eltávozott Desszléböl, hogy* a megszorult északabesszinial hadsereg segítségére siessen. I
1
A vitorlázórepülők
alakuló közgyűlése az NTE kebelében vasárnap fél 12 órakor lesz a Városháza közgyűlési termében. Mindazok, akik a nemes és nemzeti szempontból is nagyfontosságú sport iránt szimpátiával viseltetnek, feltétlenül jöjjenek eL Ugyanott a gyűlés előtt és után tagul lettet jelentkezni.
A bajnokság sorsit döntheti el a mai Simontomyal BTC —Zrínyi futballmérkőzés
A inai bajnoki forduló\' kétségtelenül legfontosabb mérkőzése- Nagykanizsán kerül lejátszásra. A Zrínyinek már nincs esélye a bajnokság (Megnyerésére, de nagy szerepet\' játszik a bajnokság kialakulásában. Tudjuk, hogy a Zrínyi nagyszerű formában lévő csapata mindig a listuveretők ellen csinálta a legnagyobb meglepetéseket
Simontornya csapata vesztett pontok alapján egy ponttal vezet az NTE és PVSK előtt, igy legjogosabb aspiránsa a bajnokságnak. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kerület legjobb csapata. Nagy feladat előtt áll tehát a Zrínyi, mely feladatát csak ugy tudja sikeresen megoldani, ha minden tudását a küzdelembe viszi. Ix\'sz tehát igazi küzdelem, melyen elöre-\' láthatólag rekord közönség jelenik meg
A mérkőzés 3 órakor kezdődik.
GntsabroDB Smatórlnn lián M Ma.
Nem periférián, a filrdéváras kö**t»ét, a Kurpark, színházak, mozik, játékkaszinó, bécsi autóbufc s villamos sionszédságábai több holdas ősi parkban, oyOnyBrD társalgó-helyiségekben Üdül i» fy*Wil a leoürlhh tár a «ságban. Kénesfürdö, soványitókurák, cukor-, gyomor-. Ideg-, reuma- és szlv-Bpecialista magyar orvosok.
relvlltfioritásMl szolgái a bmUpmtl Iroda:
KORÁNYI, Budapest, VIII., Kliftüady-ntea B.
F.lőmérkőzés NTE II—Zrínyi II
A bajnoki mérkőzés előtt t órakor az NTE II. csapata a Zrínyi H. csapatával tart előmérkőzést. Az összes második csapatbell játékosok megjelenését kéri ar intéző.
Naptár: Március 1. vasárnap Rom. kat. Invocablt. FroteatAna Albin. Ixr. Adar hó 7. - Március 2. hétfő. Rom kat. Slmplto. Protestáns Lujza. Izraelita Adar hó 8. *
Gyógyszertári éjjeli saolgátot e hö 15-lg a .Fekete Sas» gyóg/szertár FŐ-ut 6. is a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig ,hétfő, szerda, péntek délután kedden égés* nap nőknek).
- Dinita* lakását torontáli BZŐnyeg-gel. — Gyönyörű mintákban kapható Bchütznél
- Flu-, Uáayka- ám fTw-».kelp«k«» lég-olosóbban az „Ideií" cipőáruházban vehet Fő-ut 12. az.
- Legstebb in legújabb SZlnQ éfl 8ZÖ-véstl kabát- ós kosztümanyagok megtekinthetők a Fillére* Divatüzlet kirakatában.
Világhírű BORSALINO kalap
23 — helyett most csak 15*50 Pengő
GYUKITS kalap
18 — helyett most csak 13*80 Pengő
Barta Alfréd dlvMAruhAxa
Tavaszi diwatujdoasá&okl: *****
Olcsó árak I
Női kabát- és kosztüm-szövetek. Férfi felöltő- Qo!enszky perenc és ruhaszövetek. Selyem, szőnyeg, vászonáruk
ZALAI KÖZLÖNY.
1886. mirdm 1.
Imi szőnyeDaknú
még olcsó úraKoní
Cöbb száz gyönyörű mintából választhatja ki a legmegfelelőbbet.
-Áruház
— (Mikes MadalrS szigetén)
Mikes János gróf volt szombathelyi megyéspüspök most érkezett meg Ma-deira sziget fővárosába, Funchalba, ahol betegségére keres gyógyulási.
— (P. Olasz Pétsr 8. J. Nagykanizsán)
Nagykanizsán a diákok lelkinevelése mindig különös gondját képezte az iskolák vezetőinek ós hitoktatóinak. Különösen áll ez ^zidén a fiúpolgárira és kereskedehiKi-c, ahova Gazdag Ferenc püspöki tanácsos hitoktató az országosan ismert iliákiHxIagógust, dr. P. Olasz Péter jezsuita atyát kérte fel a lelkigyakorlatok vezetésére. Olasz páter nemcsak a csonka haza határain belül Ismert diákszónok és iró, hanem főképen Erdélyben végzett magyar szempontból elsőrendű munkát, ahol országos jellegű diákszervezetekbe tömöritette az ottani kath. magyar és székely diákságot Könyveiben és írásaiban egyforma erővel tapasztalható a fiulelkipásztor keményverctü tömörsége és a krisztusi nevelőnek meleg papi szive, de a lángoló hazaszeretet Is. Ezért várja és köszönti öt szeretettel a kanizsai diáktársndalom, akiknek ma szombaton kezdődik a lelkigyakorlat. P. Olasz a szülőknek is tart konferencia beszédet. Vasárnap délután félőt órakor a polgári fiúiskola rajztermében: «A serdülő fiu lelkivilága, cimen. A kiváló előadásra minden szülőt szeretettel és szívesen várnak.
— (Személyi hlr)
A kormányzó dr. Pozsonyi Andor t tüzérfőhadnagyot, néhai ujnépi Elek Ernő mostohafiát az átlagon felüli háborús teljesítményeinek elismerése-képen emléklapos századossá nevez to ki.
— Levuabb kakát- és ruhaszövetek, tngpouplinok, zsebkendők legolcsóbban a Iliiére* Díva Ultiét ben.
— (A Szerdai Társaság)
is belekapcsolódik a Liszt Ferenc jubileumi esztendő ünnepségeibe. Ezért most szerdán, március 4-én Barbarits Lajoft, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára előadást tart Liszt Ferencről, az emberről és életéről, a Városi Zeneiskola tanárainak I. Jubiláris Liszt-hangversenyén. Szerdán tehát vita-előadás nem lesz, hanem; a Társaság erre az este 9 órakor a kamarateremben tartandó hangversenyre hivja meg ezúton összes tagjait.
— Tekintse meg Slnger Divatáruhoz kirakatait Ott láthatók az uj tavaszi színek és anyagok.
— (A MANSz hétfői ülése)
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének nagykanizsai csoportja március 2-án, hétfőn délután öt órakor a városháza tanácstermében ülést tart, amelyre a tagokat ezúton is meghívja az elnökség.
— (Ipartestületi közgyűlés)
Nagy napja van vasárnap. a nagykanizsai iparosságnak. Délután 3 órakor a székházuk nagytermében tartják 50-ik évi közgyűlésüket, amelyen részt vesz az IPOK kiküldötte.
— Ügyeljeu, mert nem minden trloó-tehérnemű Exoelleut tlabaelyom.
A Japán esemónyek legújabb szenzációja s
a meggyilkoltnak hitt Okada miniszterelnök megjelent Goto miniszternél és a mikádó felszólítására átvette a kormány vezetéset
Jt zendülök utolsó osapata is megadta magát
{ • , Stgaghai, február 29
Jokiói jelentés szwint a császár japán időszámítás .szerint reggel fél 6 órakor eirendeite a lázadók eUogásat, A felkelők, ellen mauló csapatot Kasji táooriíok vezeti. A parancs vaioszmuiCg idöhöz van kötve, hogy a zendinoknek időt adjanak a békés megadásra. ( ,
Aj2s éjszaka a zendüíö katonák nagyrésze visszatért a laktanyába. Ujabb hír szerint a zendülök megn adták magukat • , , , l , London, február 29
A Moming Post jelentése szcrink a lázadás részben sikerrel járt. A mérsékelt elemeket, politikai és parlamenti pártokat a jövőben teljesen kizárják a japán politikái életből, ami nemcsak Japánban, hanem külföldön is súlyos következményekkel járhatna. I i ; t. i ,\' Tokió, flebruár 29
A lázadó katonák nagyrésze délelőtt íél 12 óráig visszatért laktanyájába. A vonakodókat ismét felszólították, hogy a középületeket hagyják el. Reggel a megszállt városrészek felett repülőgépekről röpcédulákat szórtak le, amelyben a kormány az utolsó felszólítását tette. Ugyanekkor megindultak előre Kasji tábornok csapatai lázadók most már minden ellenállás nélkül megadják magukat. t L i í . Sanghai, február 29
Ujabb távirat Baerint a lázadó katonák ós altisztek, akik eddig a középületeket megszállva tartották, mind visszatértek. A& eredetileg 6000 ember 400-ra olvadt lo, majd még kevesebbre. A legújabb jelentések szerint "most már csak négy százados és egy hadnagy tartózkodik Okade tengernagy eltorlaszolt palotájában. A lázadókkal ismét megindultak a tárgyalások, ^kormány közbenjárt a zendülők ügyében, mire az utolsó csapatok is megadták magukat. | ,
A zendülők\' ügyét a legrövidebb Idő alatt letárgyalják. Előreláthatólag a zendülők vezérel közül sokat
kivégeznek, esetleg néhánynak meg-engeüik, hogy harakirit kövessenek Cl. , , ;.J | Csillében Is... ; , CsUe, február 29 Csliében katonai államcsínyt ki-séneliek meg. Több katonatiszt és rendőrtiszt ugyanis szövetkezett a kommunistákkal és Így próbáltak lázadást szitani. A lázadók célja az volt, hogy elfogják "a vezető embereket, aKik tevékenységüket meg akarják akadályozni. A zendülés nem sikerült, a lázadók vezéreit, számszerint huszonkettőt, letartóztatták. i
A lázadásban résztvett 18 tiszt tőbelótte magát
Tokió, február 29 (Lapzártakor érkezett) Általános megdöbbenést keltett szombaton délben Tokióban, amikor a meggyilkoltnak hitt Okada japán miniszterelnök egyszerre megjelent az utcán. A miniszterelnök egyenesen Goto ideiglenes miniszterhez ment és beadta lemondását. A mikádó nem fogadta el a lemondtat ós felszólította, hogy továbbra is lássa el a kormányéLnökl tisztséget. Errü Goto mondott le és mint belügyminiszter teljesi titovábbra is hivatását. |
A felkelők délelőtt 10.40-kor végleg megadták magukat, ami főképp annak köszönhető, hogy a japán rádió szünet nélkül felhívást közölt, hogy a kfllonák teljesítsék a császár parancsát. A hatóságok a legnagyobb körültekintéssel jártak el s különösen a magasrangu tisztekkel szemben tanúsítottak olyan magatartást, amely elkerülhetővé tette a vérontást. A lázadás tizenöt tisztvezetőjét a hadsereg kötelékéből elbocsájtotlák. Később felsőbb íjarancsra a lázadásban résztvett 18 tiszt főbelőtte magát.
- BuUrváaáiiáfl ama «Mdl Teljéi berendeléseket rendkívül előnyös rémx tetfizetésie, sőt kamatmentesen ii szállítunk. Köpetein butoráruháx, Horthy Mlklóa-itt «.
Városi Mozgó. Szombattól—szerdáig 1
Legújabb, legsikerültebb magyar film t Budapestlel egyldöben.
CAFE MOSZKVA (Csak egy éjinkán)
Főszereplők: Tőkéi Anna Csortoi Qyula, Klu Ferenc, Vértet Lajos, Somogyi Nu»l, Tlmlr Jóuef Juháíi József. Ezenkívül az Idei évad legnagyobb azenziclója:
LA CUCARACHA.
Sokáig emlékezetében lesz ez a műsor Rnndns hnlyArnk.
E\'Ötdátok héikttznapokon 5,7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
— (A Chevra Kadiaha)
vasárnap délután 0 órakör tartja rendes évi közgyűlését a nagykanizsai izr. hitközség székházának tanácstermében. , v
— (In d«r Musiksohule)
spielen flm 8. Márz abends um halb 7 Uhr Tante Juzis gegenwár-Uge und gewcseue Schüler eüi schr liebes Theaterstück. AUe Kinder-íreunde sind dazu freundlichst elnge-laden. Jtder Helier wird für kultu-ralísche Wohltfttigkeitszwecke ver-wendet,
— Vétalkácyua* nilkül bemutatjuk legújabb kreációinkat. „Ideál" olpoáru-haz, lö-ut ÍVJ. «.
— (Az Iparoakör közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskör március 8-án délelőtt 10 órakor tartja rendes évi közgyűlését a székházában.
— (Vadászoknak I)
A F. M. 12.844/1936. III. 1, az. rendeletével az erdei szalonkára fennálló tavaszi hajtóvadászati tilalmat felfüggesztette, tehát 1936. óvben is szabad az erdei szalonkára haj tó vadászat utján vadászni. U. U. B.
— Torontill áfyelők, összekötők, sez-lontakarók, nugyazőnyegek logolcsáb-ban öchüunól.
— (Helyet az ifjúságnak I)
A «Helyet az ifjúságnak, elv alól ugylátszik a bálreudezők sem tudják teljesen kivonni magukat. A Jövő szombati Purinr-bál rendezőségo ~ az Izraelita Jótékony .Nőegylet . mint megírtuk, férjekből és asszonyokból akarta összeállítani műsorát. Mint most megtudtuk, a műsorban mégis helyet kapott az ifjúság, egy tánc és egy énekszámmal. Ezzel egyben teljes elégtételt kapott az ifjúság is. A többi műsorszámokat a rendezőség meglepetésnek egyelőre még teljes titokban tartja.
— Tavaaxl ftrflMflvetek, divatoe lng-zeflrek, puplinok megérkeztek Slnger Dlvatáruházba.
— (Cipészmunkás-bérmozgalom)
A nagykanizsai vásározó cipészmunkások 10 százalékos béremelést kóvo-tcltek a munkaadóktól. A munkaadók összeültek ós Papp Oszkár szakosztályi elnök előtt az érdekelt iparosságnak csak egy része nyilatkozott hajlandónak a munkások kérését teljesíteni. A munkavállalók elhatározták, hogy, amennyiben kérésük nem nyerne kedvező megoldást, ugy hétfőtől kezdve sztrájkba lépnek. A munkásság képviselői felkeresték dr. Várhicly Árpád rendőrkapitányt, akinek közbevetését kérték a bérmozgalom sikere érdekében. Dr. Várhidy kapitány szombaton délelőtt folytatta le az egyeztető tárgyalásokat, amelyek eredményeképpen a mesterek kimondták, hogy hallandók tiz százalékos béremelést adni, de azzal a feltétellel, hogy erre vonatkozólag egy egyéves szerződést kötnek azzal, hogy amennyiben a megélhetés in. dexe ismételten emelkedne, hajlandók* lesznek azt respektálni /és megfelelő többletet megadni. Ebben a kérdésben vasárnap délelőtt összejönnek a íelek a kapitányságon és amennyibén a munkások szombat esti értekezlete elfogadja, a hétfői sztrájkra nem kerül sor.
— KoutQpi • nagy divat! Legszebb
szövetek és blouae-anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházbaw.
Kiadja a laptalajdonos KOzgasdaOgi Rt. Qataaberg Nyomda ét Dáltalal LapkladA Vállalata Nafykaaiuáa. Palelte kiadó t Zalai Károly.
1W6. roárdm 1.
zalai közlöny.
APRÓHIRDETÉSEK
lt>i6hlrdeMe Stta tiiSm** 4> Onn*pna» 10 «<"* J0 IHUr. mlMan mttM itö i (Illír. 10 tiúld MUi. mlndan lovébbl >16 3 Iliin
és .Itl.atl eaatiály-Bzerü ■■■kék minden szántban, ugyizln-tén szabályszerű ctpA- mUmb>
urkaatyHk, rlóiréa saerlat, n-gy vá Uszlékban Bekínálnál, Sugár-ut 93. *
Margit lirtl, Csengery-ut 19. Nyílva mindennap reggel 6 tói este 7-tg — Márvány kádlürdjk, tyuksaemvágás ti olcsó bérletjegyek. 48,0
szolid álban vidékre van Deliben bármikor megrendelhetek. Tele-lonállomás2 2 2 Ksttfmann M.nínál. 4891
is aajtari
legnagyobb választék ét legolcsóbb beszerzői forrása Beleznalnál, Sugár ul 53. •
l TlalMUI Siállnguníl, EJllvM-lér 3L szerezheti be legolcsóbban. 12
NsánisáH uradalmi tájboraim klmé-rését Msép I Ml«p mennyiségben megkezdtem. Pogányvár! vegyes 40 filí. " 1 édeskés rizling 50 tlllér, —i fillér
Pogányvár! édeskés rizling Uss ali li hsefsNfll
- fosyasztásl adóval. — Orou Károly föWbmokoi Batthyány-utca. 26.
Prfma BU|farparasa-aaán|aflsl
\'ehet most, csak róvtd Ideig, -zih. nem létezett olcsó árban. Zrínyi Mlkió
Állani tisztviselő má|us l-re 11 lakást keres, űa ■ kiadóban.
20 éves, |ó házból való leány, polgári
. ...... . .
t Is.
)o nssoot vsto tej .. , _ Iskolai képzettséggel, „.rmakak mellé, alkalmazáat keres. Elmenoe vidékié la. Clntt Farkas Mária, Bajza-n. 10. Nai
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
mmt {IS UIU1UUU3, ÜIC3C3 CS IICII1 Ul
■ M kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
EiruaUl la..I| eUezobéval ntájus l-re kiadó Széch-nyl tér 3. Bővebbet Ssalay kalapazletben. 715
Sikkes katnwáaltlslk beérkeztek nagy vélaiztékDan. U|abb készletem van kéaz rnhztfa lérokból ás ssorsset saabókból. Hottmun Anny, Zrínyi MlkUs-e. 40.
_ ________*!í
Maeyer tl 151. sz. kéaz eladó. Bóveb-bet ugyanott 739
HAIéasoka, fellesett komplett kes-ményflból, fehér, kifogástalan állapotban, eladó; megtekintheti naponta 10—3 If Klein, Kialalndy-u. 16. 740
Egy ketsa aaak., vagv betanult munkáat azonnali belépésre (elveszünk, Tuomaslts és Kovács oé» Király- u. 31 766
Tel|esett tókarbaa levó tekete It.k.r-kSMt eladó. Bóvebbet Slngernél, Nagykapornak.__702
Kírház mellett gyümölcsössel beültetett 300 ülés házhely sUt. Érdeklődül lehet öveges Adolfnál Kossuih tér 22. 761
HárSMMsbés magánház, kis kentei kiadó. Petótl ttt 20. 768
nteuyvaa* ladóban.
Egy Magány** u| ház, kelttel, április l-re kiadd Ptvárl utca 43. szám. Kls-kanlaaa. 777
Kétszobás, Ittrdószobás Iskás májtta l-re Uadó, Bagolal-aor 9. 771
H<fn«tx I Legújabb, legszebb kézl-mnnks mintákat fillérekért elórajzol Bóhmné Zárda-alca. 773
Bútorozott szoba klaM, Wrdóasohahaszná lalUl, Rozgonyi-u. 8, emelet. 775
Eladó uOlUIrtok Látóbegyea. Hívebbel Molnár, Rákóczi n. 89/a. 778
m ». « | - 100 modern kényelmes szobi. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Köz-
Erzsébet királyné jzniio ^tt- ,fe—^
ZALAI KÖZLÖNY
1886. rnátdus 1,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4636/1936.
Hirdetmény.
Felhívom az állaltartó gazdaközönség figyelmét arra, hogy Molnár Pál gazdasági kamarai titkár a város mezőgazdasági bizottságának felhívására Nagykanizsán a város dísztermében március hó 2-án, tehát hétfón délután 5 órai kezdettel idíí szerű állattenyésztési kérdésekről igen fontos ismeretterjesztő előadást fog tartani.
Felhívom az érdekelt gazda-közöriséget, hogy az előadást saját érdekében minél nagyobb mámban szíveskedjék meghallatni.
Nagykanizsa, 1936. évi február hó 29.
n, Polgármester.
PL 3449. u 1936. 1999. vghtúi 2941. aa.
Árverési hirdetmény.
Dr. Vlt Faraac u»y»M által WpvlKlI Karféai Bili Inán 470 P lóka áa lobb MnlaHa (áiultkii etajál? a rta(ykaaliaal
\' \'c. |blnSUg 1930. évi 9445 II. v4(iéií-il elrendelt kleláglUiI vegiehíjlia lolyUn :haltiit aienvedötöl 1036. évi január
«
20 in lefoglalt, 2330 nengSre becsalt R nagykanlmíklr........
daftetvén, inníflp II 1906. ívl XLt. t C.
lagóaágokra i nagykanlmíklr. |áráibfróiág fMtf üimu véglílével it árverél elren-
20. alapján a tent megnovewtt a a iotlaliil Iceyrókönyvbil kl raui lllní mii foglalniuk T<»iia la u irreria mcglaitáaát elindelem, da caak arra aa esetre, ha kt-nHgltíal |ognk ma la Irnnáll éa ha állának hilaailí hatálya Igénykereiet folyamaiba alaci. yégreh. aaenv. lakiain, Nagy-\' Sugár-ut 8 biiaa. alatt leendO
magfartáiira hitárliiaul 1936. évi márc. hű II. rupjinak d. e. 11 órája tQzítlk kf. iml-kof a bíróilag laloglalt butao* alt. • egyéb fngóaigokat a kgiobbtl Ígérőnek kéai-pMJülMféi titeUel\', eiulag Decairoo alul b - <fe a Hklllti.l ár UUuum«Unil almonyibban caak a végrehattiat azen-vtdö beleegyciéaével, el fogom nini — AMP tngöaZgokra, amelyeknek a klklilUll [ pengőn leiül van, az MtO/931.
M. E7 nimu rendelet értelmében caak aaok irvereihetnek, iklk a UkUIUll ár egytized réazét bimtpénzUt lefeslik.
Nagykanlzaa, 193S. fal hó tebr. > in.
Haán Uyula «. k.
V kft. bit. végrabattó, na mint bírósági kiküldött.
Rügyfakadás el AH
II
Alma-, körte , szllvafákat
100 liter vízben feloldott 5 kgr. Hm Dsndrln-nel,
a többi fákat
100 liter vízben feloldott 3 kgr. Solbár gyárilag; kéazltett mészktnlévaf,
Almain Pomrln
í|7««Sk.f»kitri.f icbkttyil bakiséaéra^ Ottóilasi Hernyóanja DrilkaHk.
Mi4\\ és kirti »ifik
MUtrágyAk
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfttrágys, nóványvédalmlize-rtk, zaák, itb. kőtelkedéiben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróaáj mfUatt)
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Két alégar egy műsorban I Nagy flnnapi mflaor I
A szélhámos Gigolo (Unitról
Egy Olgoló élete. Forró ritmusok, tüzes délamerlkal táncok.
Ma még az enyém vagy
Blng ürosby, a világ legOnnepeltebb Jazx-énekeséaek tilmje Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Caak 80, 40, 80 filléres helyárakkal I
Hölgyek!
itt divatosat
küzttsk 2 mm.
L«n|«»aoá»ll»kl
/
firáaya! Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám Vá r o s h á z p a l ot
Vetőmag
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
BIBSCH ÉS SZEGŐ
magszaküzletben.
HALÓK,
ebédlök, uriizobák,
kombinált berendezések
Budapesf, VIII. B*ross-u. 21.
>a4<aii ráiilattliiUira I
Nagykanizsa megyei város polgármesteréül.
4215/1936.
Tárgy: A gyümölcsfákra kártékony állatok és növények elleni kötelező védekezés.
Hirdetmény.
Minden birtokos köteles a gyümölcsfáin előforduló és előfordulhat:\') kártékony állatok és növények ellen a gyümölcsfáknak jzakszerü kezelése és gondolása utján védekezni. Ez a gondozás a fák helyes metszéséből, tisztántartásából és ká-rositók ellen védőszerekkel való kezelésből áll.
Aki a gyümölcsfáin előforduló és előfordulható kártékony állatok és növények ellen a kellő időben eszközlendő szakszerű védekezést elmulasztja: az 1894: XII. t.-c. 95. §-ának k) pontjába ütköző kihágást követ el és 40 P-ig
FELHÍVÁS
• Teaebetemégekben, gyomorbajbnn il elhízásban IluiltikUl.
Az olasz „Fiuggl" gyógyvíz orvost propaganda osztálya, Budapest, IV. Pelőfi Sándor-utca 2—4. (vidéki vezérképviselet Lakos Andor. Kaeakamét, Rékóczl-ui 17. sz.) mindenki részére, aki az alábbi három kérdésre megfelel, dljmantaaan éa kAIUé(man«aaan leírási ad az illető részére megfelelő esetenkénti és egyénenkénti diéta elkészítési módjáról.
A három kérdés, melyre legjobb a választ a háziorvossal való elózetet megbeszélés után megadni, a következő:
1. A beteg súlya,
2. a dléla neme (sok sav, kevés sav, vesekő),
3. a beteg ízlésének megfelelő ételek. no
Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponU fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Padanaiaioatky-atoa 8.)
Igazgatósásával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meles folyóviz, központi fűtés, teleion, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető (fénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a jelentkező olvasóit részére.
terjedhető pénzbirsággal fog büntettetni, azonkívül a köteles szakszerű védekezést mulasztó terhére és költségére a hatóság fogja elvégezni.
Nagykanizsa, 1936. évi február 22-én.
Polgármester.
K. 1071/1935. •zám. Árverési hirdetmény.
Öív. Oyenes Lijoiné nagykanizsai lakosnál köztartozásuk fejében lefoglalt következő Ingóságom a,, lett bereodesés, National kassza, 3 drb. balansz mérlefc I drb. tizedes mérleg, különféle vadászfegyverek, flobertok, pisztolyok, különféle töltények és serélek, szörpök, hal-, hus- es gyümölcskonzervek, rumok, likőrök, ásványvizek, szappanok, gyertyák, plszlák, jégszekrény, irodai öveetal, íróasztal, irógépasztái eb. 1938. évi március hé 2-án d. e. 9 órától kezdődőleg Horthy M.-ut 1. sz. alatti üzlefhelyMctben elír-verettetni lógnak.
Nagykanlzaa, 1936. február 15.
Lehociky Lajos s. k na l. vápatulló.
K. 5092/1935. szám.
Arrerésl hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy köztaito-zások felében Reich Mátyís volt kereskedőtől lefoglalt üzleti berendelés, állványok, pu\'tok, létrák, mérlegek sulyok, szobabútorok slb. 1936. évi márclas Hó 6-án d. e. 9 Arakor és 1996. ért március hó 16-án d. e. 9 órakor N gykanl-zsán Tjleky ut 44. szám alatt elárvereztetnek.
Városi Adóhivatal
Nagykanlzia, 1936. február 27.
Kiss Lajos s. k. >» mb. városi végrehajtó.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
2943/1936.
Árverési hirdetmény.
A kertészeti fogat megszűnése folytán 1. évi március hó 3-án tartandó országos vásáron d. e. 10 órakor az állatvásártéri mérlegház elölt tartandó árverésen 2 lovat eladok.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. évi febr. 21-én.
m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4633/1936.
Árverési hirdetmény.
Az Eötvös-tér 7. számú és a Huszti-tér 5. számú házakhoz tartozó kerteket folyó évi március hó 7-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. február 24-én.
Polgármester.
Ujján, a hpWlajfeooa KrtuMtlaaágl Ht: tfutaánrtf N«»ii»l« áa I1IH I I LavUadó VááWata kfe«npMi<láiátau Na«|[M*aáa palatta lalatv. Wltoltl
78a M°fT*m 52. szám
Nagykanizsa, |«96. nárdus 3. kedd
Ar> 12 nu.
ZALAI KÖZLÖNY
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöflxe««i án: nj hón a peoiö 43 SíukecriMcl én UvMilnUll Ufiloa. 1
Agyonlőtte magit egy fiatal törzsőrmester a kanizsai csendőrlaktanyában
Ax öngyilkosnak menyasszonya volt Vas-megyében, akivel nem tudott megesküdni
Megrázó dráma törtéin hétfőn reggel a máskor mindig csendes nagykanizsai csendőrőrsön. Az őrsnek három szobából álló laktanyja a sxárnyparancsnokeág épületének udvari részén van elhelyezve, mig a pflranranrtkság és az irodák a Csengery-uti fronton. 1
A csendőrök reggel szabályszerűen "felkeltek, hogy megkezdjék rendes szolgálatukat, csak Horváth György 31 éves törzsőrmester maradt fekve. Társai nem is kérdezték, mert sietniük kellett a szokásos jár-őr-iitjukra. Csakhamar dolga után indult mindenki a laktanyából és Horváth törzsőrmester egyedül maradt az ágyában. Alig csapódott be azonban a szárnyparancsnokság kapuja a távozó járőrök mögött, amikor hatalmas dörrenés reszkette meg a mindig csendes udvar levegőjét. A parancsnoksági irodában tartózkodó\'k, valamint az ott lakó nős őrmesterek összefutottak és besiettek a* őrer«, ahol a harmadik sroba egyik ágyán, átlőtt halántékkal ott feküdt \'Horváth György Agya csupa vér, fbje szétroncsolva,
revolvere a bal oldalán mellette hevert. A szerencsétlen ember már eszméletét vesztette, de még élt. Társai odafutottak, de kérdéseikre már nem kaptak választ.
& parancsnoki Irodából azonnal a mentőkért telefonáltak, akik percek alatt ott termettek a dráma színhelyén. Horváth sz\'ve akkor még vert, volt benne élet. V<\'csera Antal Intézkedésére a mentők hordógvra tették, de abban a jlllaiiatban érkezett oda a közrcndés2£tl kórház egyik orvosa, aki megvizsgálta a haldoklót. Lemondóan Intett. A fiatal csendőr néhány pillanat múlva valóban kiszenvedett. Nem volt már szükség a hordádra. Visszatették a vérben uszó ágyára és letakarták. Telefonon értesitet\'ék az állomásparancsnokságot, ahonnan még a délelőtt folyamán bizottság száll kl az őrsre és csak azután történik intézkedés a holttest elszállítására. !
A parancsnokság azonnal táviratilag értesítette Horváth György szüleit, akik egy vasmegyei faluban laknak éa valószínűleg még a mai
napon Kanizsára érkeznek.
A hatóságok rejtély előtt állanak. Horváth György minősítése egyike volt a legjobbaknak. Feletteselhasználható és megbizhntó embernek tartották és azért Utóbbi időben az Irodában teljesített szolgálatot.
Horváth György vasárnap este még Jókedvű volt, egész nap fütyörészni hallották. Semmi sem mutatta, hogy milyen sötét tervekkel foglalkozik. !
Akik Ismerik Horváth Györgyöt, azt\'beszéllk, hogy vőlegény volt. Az egyik vasi községben menyasszonya volt, dfe egybekelésükkel szemben akadályok merültek fel. Állltőlagez volt tettének oka. Biztosat azonban senki sem tud mondani.
Az állomásparancsnokság folytatja le a nyomozást és Intézkedik a temetés iránt.
Gyásza van a kaíílzsal csendőrőrsnek. Egy derék csendőr kalapjárói lehullott a fényes kakastoll. Társai megdöbbenve állják körül a kicsi katonaágyat, amely véres lepedővel van letakarva. | ."
Olaszország március végére befejezi a háborút
Kssszs herceg Ongyftkoswágát cáfol|ák - Biztosra veszik az elkedvetlenedett négus lemondását — Az éKakl csapatok elpártolnak a császártól — Az olaszok elfoglalták a Hererat fenslkot
Ma tfSnt Genf ■ szankciók azigoi-itáaa felett
Róma, március 2 Bár fa olasz kormány u tlzen-nyolcas bl^pttságnali hétfőn \'délután 3 órakor kezdődő ülésére nem küldött képviselőt, nagy jelentőség"* tulajdonit a tanácskozásoknak, annál Is tnfcStfb, mert az olasz csapatok ujabb gyézKlme nagyon megrendítette a négus ellenálló erejét. Az olasz kormány érdeklődéssel kíséri a tanácsadásokat azért Is, inert Ujabb Hhakuzó legyzéket küldött nemrég a Népszövetséghez, a melyben az etióp osapatoK kegyetlenségéről saámot be bő fényképes** kíséretében.
Párls, március 2 Sden vasárnap átutazott Párlson. %\'angol mlpiszter csak rövid Ideig tartózkodott a francia fővárosban, absnnét útját azenmü folytatta «»f felé. |
ASmara, rrtártlús 2 Az ujabb vereségek ulán most >a|r kétségtelennek tartják, hogy a nígus lemond, az északi hadszíntéren pedig a csapatok etpártotaak
tők\'. Erltneában a bflyzet rendkívül bizakodó. Az olaszok biztosun számítanak arra, hogy a háború március végéwl befejeződik.
AZ eddigi abesszin jelentések arról számoltak bc, hogy az északi hadszíntéren az abesszin veszteség 3000 halott, a valóság azonban uzN hogy több mint tO.OOO tfekate harc-
képtelen és halott. I
Az olaszok az ujabb harcok során hatalmukba .kerítették Hclc\'rat fcaslkot is. [
Addis Abeba, március 2 Hivatalosan cáfolja az abesszin kormány, hogy Kassza herceg öngyilkosságot követett volna el.
Az olaszok megsemmisítették Kassza herceg seregeit
Aflinara, március 2 Márehs 1-én folyt le a második tenbtani csata, amely az olaszok fényes győzelmire! és Kassza herceg seregeinek teljes felbomlásával és megsemmisülésével végződött. A rendetlenül visszavonuló ellenséget éUandéan lótfc az olasz tüzérség éMPrpStagépek Is bonfcéaták őket. ItBnblen lakossága az évszázadok óts gyűlölt ainharákon most bosszút állt, az olaszokhoz csatlakozott ésa városon átvonuló abesszin csapatra a latomig, wllkee gotyózápo»t zúdított. KéSőíté M elfflMM beim-sztitöttekból áUé kiHdéMség twu»l-
gáltatta az abesszin katonáktól zsákmányolt fegyvert és lőszert.
UsdogHn tábornok hivatalos Jelentése szintén o fenti döntő győzelemről szól: Ellő Ízben történt meg, hogy egész abesszin csapatok tették 10 a fegyvert. Akik éleiben maradtak és nem adtiik tueg magukat, azok a fu-bksbau kérőitek menekülést. A menc. kOló abesszin,atokat tőbb mint száz repfllögép üldözte. A veszteség olasz részről nem nagy, az eleseitek nevét hsmsrosun közzéteszik. Az ellenséges abesszin haderők teljes feloszlása vjlr-haló. Deista és Mulngeta heresgek *f*.ége ifiM, most Ksw«a vezérnek tt érezni keltén « okss wapstotr ha-tározott fölényét.
A vasárnapi egyházi hangverseny
A reálgimnázium\' igazgátósága vasárnap délután, a piarista templomban, az ott felállítandó orgona javára egyházi hangversenyt rendezett. A templomi hangverseny dicséretreméltó gondolat, bár m\'aga a vasárnapi hangverseny több okból nem sikerült ugy, mint azt a műsor után várni lehetett és mint azt a nemes cél megkövetelte volna. Ezt és az ilyen hangversenyeket ugyanis sokkal nagyobb tömegnek kellene végighallgatnia csupán a cél érdekében is.
A\' műsort a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának két énekszáma nyitotta meg. Beethoven hódomttal és alázattal teljes »Istcn dicsőségéit és Mozart finom, lágysággal és lélekkel teli »Ave verum«-ját adta elő a kar J6(fer Istvánné harmónlumklsérete mellett. Ha már a Vegyeskar számainál kezdtük, Itt említjük meg a műsor 6. és 9. számát, amelyet ugyancsak a Vegyeskar adott elő. Scarlattl, a XVII. századbeli nápolyi mester lendülettel teli Exultate Deo-já még ma is újszerűen, frissen hat. Egyházi művel ma is kjedvenCM a Itemplomi kórusoknak. Figedy-Flchtner : Matet-tója"az ismert XVIII. zsoltárt síené-siti mfeg. A lágv. széles bevezetés után különösen a szép fuga-rész hatásos. A .Vegyeskar már sok dicsőséget szerzett Nagykanizsának, de máskor jobban sfcokott szerepelni. Az első számokat még a biztos kar szép előadásában hallottuk, az utóbbi kettőben azonban a bizonytalan szólambelépések nem keltet-tették a legjobb hatást. A mindig kitűnő KHtifig Fewnc mindent elkövetett, a kar tagjai azonban nem tanúsítottak elegendő figyelmet.
A műsor második szómát Drávai Lajos, a Zeneiskola tanára adta. Matthcson : Arlá|át a G húron éa Nárdinl Adaglóját hallottuk a kitűnő hegedűművésztől. Drávai Lrt-joó most is a tőle megszokott biztos tudással és mély, komoly átérzéssel adta elő számait. A két szép és stílszerű hegedűszóló nagyon tetszett. I
.Hasonlóan igaz, tiszta művészi élvezetet szerzett F. Garat Margit elmélyült gordonkajátékával. Az ő játéka mindig többet ad, mint a mennyit Ígér. Az északolasz Arcán-gelo Corelll nem hiába tartozik a hegedülrodalom klasszikusai kö/.é. A kedves kis templomban d-moll Praebudluma épp ugy, mint honfitársának, Mardlnlnek szép, lágy és dallamos Andante. cantabile-je közelebb vitte a lelkeket Istenhez. A\' kedves és finom környezet, amit a piaristák temploma adott, csak emelte a müvek és a játék szép* flégát.
Sjíjnos, ezúttal nem mondhatunk sok jót a Zeneiskola harmadik szólistájának, Erd6*sy Rózsinak .szerepléséről. Mint jóhangu, biztos
ZALAI KÖZLÖNY
laa&márdui 3.
láli sz
• r
még olcsó árakon I
Cöbb száz gyönyörű mintából választhatja ki a legmegfelelőbbet.
Áruház
énekesnőt ismertük meg. Tudását és felkészültségét most is elismerjük, érthetetlen lámpaláza azonban nemcsak neki, hanem a közönségnek is kinos perceket szerzett. Erdőssy Rózsi szimpatikus énekesnő és reméljük, hogy, legközelebb sok jót Írhatunk róla. t i
,A szólószámokat Honti Ilona kísérte harinoniumon. Nem tudta ő sem teljes Judását adni, ami annuk tudható be, hogy betegen, magas lázzal ült a harmónium mellett, j fagyon szépen szerepelt a reálgimnázium énekkara NayU Vince tanár vezénylete alatt. A kur legye l-mezetten, biztos tudássai idla elö Pitoni: 160. latin zsoltárét és Halmos : »Minden földek Istent dicsérjetek* c. szép kórjjsát. Az énekkai- a vezénylő Nagy\' Vince kez&^k minden rezdülését hajszálnyi pontosan megérezte ós kövese. Ha a kissé merev, szinte ^katonásan markáns énekstílust (különösen az ilyen egyházi müveknél) lecsiszolják ép lágyabbá teszik, elsőrendű kar>«z a gimnázium énekkarából. Számaik a hangverseny legszebb számai-közé tartoztak. A, dirigens, a kar és a kísérő Hátz János egyaránt dicséinetet érdemel. { . .
Akarattal hagytuk utolsónak a műsor, egyetlen kámarazeneszámát, Dall\' Albaco: Lorgo és ária (flnale)-. ját a B-dur triószonátából, amelyet harmoniumon HofiU Ilona, hegedűn Drávai Lajos, gordonkán F. Gatpi Margit zeneiskolai tanárok adtak elő. A szép trió stílszerű hianguia-tot teremtett. A Jiárom előadó isi mét nevéhez méltóan szerepelt. Al komoly mü minden szépségével megfogta a hallgatót és a mély hatást csak fokozta a taps helyett a templomi néma csend, [ ,
Ha az egész hangversenyt nézzük, még kell állapitanunk, hogy bármennyire is változatossá igyekeztek tenni a szólókkal, hiányzott az egyházi zene jellegzetes hangszere, az orgona. j . i
Az egyházi hangverseny megrendezése a templomépitő Magas Mihály igazgató érdeme, aki munkás élete legszebb eredményéhez, hisz-szűk, rövidesen megszerzi az orgonát is. I ." , . !
)
cr,;
Naptár: Március 3, kedd. Rom. kat, Kunigunda. Protestáns KontéUa. Izraei. Adar hó 9.
Gyógyszertárt éjjeli sxolgálat e hó 15-ig a \'Fcketo Sas» gyógyszertár Ffl-ut 6. ás a klsluulzsal gyógyszertár, GftzlQrdó nyitm rtsgel 8 órától asts ■ óráig (hétfő, szerda, péntek délután kaddeo agésa nap uöknek).
Abesszínia még ma is adós Olaszországnak a fegyverek Arával, amelyekkel ma harcol
Olaszország ellen Borzalmak az olasz-abesszin gyűlölet adat-
tömkelegéből
A Nemzetek Szövetsége 1923-ban tagjai közé sorozta Etióplát, s ekkor Keletafrika egyetlen független birodalma megnyitotta országának kapuit az idegenek előtt. Aj világnak több nagyhatalma, igy Atoglia és Franciaország, valamint Olaszország is felvette a diplomáciai viszonyt az uj népszövetségi taggal és követséget állítottak fel az etióp fővárosban, ahol a külföldi államok diplomáciai képviseleteinek a részére, területen kivüll védettséget biztosított a négus. Olaszország később, 1928-ban barátsági szerződést kötött A^besszlniával és ekkor a feketék császára beleegyezését adta ahhoz, hogy Italia Ajddlsz Abebán kivüi még öt helyen, Gondárban, Harrarban, Dessziebcn, Debramar-koszban ós az eritreai határtól nem messze fekvő Agyában felállítson konzuli képviseletet. A\' barátsági szerződésben az olasz konzuli képviseletek részére is a legteljesebb védelmet és sérthetetlenséget biztosított Abesszínia s a szerződésnek ezt a részét pontosan másfél évig be is tartotta. A keletafrikai háború kitörésének egyik inditó oka ennek a barátsági szerződésnek az etiópok részéről való egyoldalú felbontása, illetve az a [ ■
huszonhat fegyveres támadás volt, amelyet az utolsó öt évben
intéztek az abesszinek az olasz konzuli és diplomáciai képviseletek ellen, s amelyeket a négus minden megtorlás nélkül hagyott.
^z olasz-abesszin háború kitörésének inditó okait az olasz kormány egy memorandumban foglalta ösz-sze és fényképfelvételekkel illusztrálva az állításokat, megküldötle a Népszövetségnek. A memorandum adataiból kitűnik, hogy uz etiópok nemcsak az olasz diplomáciai és konzuli képviseletek ellen, hanem számtalan izben olasz karavánok, a határmentén szolgálatott teljesítő ascarík és olasz fennhatóság alatt álló bennszülöttek ellen is intéztek támadásokat, amelyeknek során az utolsó öt esztendőben több mint száztíz olasz állampolgár vesztette életét, valamint negyvenhárom súlyos sebesülést szenvedett. A memorandumban szerepel egy tétel, amely szerint 1929 március
29-én - tehát a barátsági szerződés megkötése után — egy ötszáz tagu abesszin bennszülött-csoport Rendakamo település közelében meg támadott egy eritreai karavánt, a melynek , két nőtagját kegyetlenül megkínozták, majd sgy tizenkét éves gyermeket megosonkitot-tak és utána mindhármat az útszéli fák ágaira felakasztották.
1933 juliusában az abesszinek egy olasz kereskedőt támadtak tnPg a nyílt országúton, akit leöltek és elrabolták a karavánját képező 3656 szarvasrjiarhából, 546 kecskéből és 16 tevéből álló állatállományát. A? olasz kormány a Népszövetséghez benyújtott memorandumában mint-
egy i .í .1-
kétszáz hasonló támadást
sorol fel, amelyek mind etióp részről érték az olasz alattvalókat
Inkább a pestis, mint olasz szérum
A2 olasz-abesszin viszály elfajulásának egy másik oka az volt, hogy Hailé Szelasszie az olaszok ama kívánsága elől, - hogy közösen, békés uton állapítsák meg az olasz gyarmatok végleges ós pontos határát, s ezzel egyszersmindenkorra
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Singet Divatáruház.
véget Bzakltsanak a bizonytalan országbatár-kérdés körül időnként
megismétlődő oézeteltórtokiMik -mindig kitért Qe a kaletafrlkal háború kitöréséhez nagyban hozzájárult w a körülmény is, hogy Abesz-sziniu az lU28-bau kötött oJasz-etióp barátsági szerződés gazdasági együttműködési biztosító ama részének, hogy M két ország közötti kereskedelmet bővíteni éa fejleszteni kell,, szintén nem lgyeke-am eleget tenni. Minden olasz részről történt ily irányú kezdeményezést a legnagyobb oitstrukció fogadott Etiópiában. Szárnoa Idegen technikus közül, akiket az abesz-szin kormány a barátsági szerződés megkötése után, mint tanácsosokat alkalmazott hivatalaiban, csupán egy veit olaaz. A közmunkákhoz ellenben egy olaszt som alkalmaztak, nem kapott beiyet egyetlen olasz orvos sem az etióp kórházakban, i egy olasz szerzetes Mm a missziók\' ban. Keletafrika állatállományit pár évvel ezelőtt Ifinvéiletten erővel pusztította a pestis és ekkor az olasz kormány egy ajánlatott telt Abpssziniának, bojey az ország részére teljesen ingyen rendelkezésé, re bocsájtja a szükséges szérum-anyagot, amelyet a iárvány ellen már előzök* Szomáliban éa Eritreá-
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
j|M&\'Hrtrotn»
.\'8
5an eredmélnyzsen alkalmaztak. Még ezt az ajánlatot sem fogadta el a fekete birodalom >négus-neges-tU-je. ; Qtaszország és Eritrea kőzött A
Klobwsky-féle szerződte ls létre jOtt, amelynek egy pontja az, hogy a négusnak a kereskedelem szabad-
w»tajtt6vétel-eladási privilégium-mái nJegaÍMályoznl nem szábnd. Abesszínia azt a paktumot ls meg-
■\'Pttty:l
u alkohol sgyadárualtását agy | balga.\' • aó agyadárusltását \' 1 \'Mdlfl agy frsnola táras Ságnak
« : • \' adta «l.
A diplomáciai testület többször Is tiltakozott a szerződésszegés ellen, áaonben ez semmiféle eredmény-nyeliaem (árt. Ez a körülmény Is n»gybah hozzájárult ahhoz, hogy í(fc|qt«Jr)kában fellángoljon a hábo-\' jfi ,gyUtcsereia tüze.
Abesszínia egyes részelnek lakosságát borzalmas módon pusztítja ; \'• lapra és • mitirla. Ksfta lakossága például az abesszin megszállás előtt - Gugllelmo Mas-nata bilíoros megállanltáss szerint 1 - másfél milliót tett kl. ma alig lehel belől ük összeszámlálni húszezer főt.. A Burgík néoe. melyet Vlttor\'o Bottego 1895-ben kétszázezer emberre becsült, ma már csak tízezer lélekből áll. Montadan svá\'ol kutató és Iró szerint B Ghiblrák népe néhány év alatt száztízezer lélekről tizenöté zerr*\' csőkkent. E lehetetlen helyzetnek a megváltoztatását Illetően ls felajánlotta segítségét Abesszlnlának az olasz kormány, de taz ajánlat elfogadása elöl a né-gus. ugy mint a multb&íi ls számtalan esetben — most ls dlploftttstlku-
ííl.\'Klttrt. i
Az olasz kormány többszőr Ismcg próbálta a nézeteltéréseket békés irton elsimítani, de a n^gus merevségén ez az igyekezet mindenesetben !haiótőrést szenvedett- - Italla lojalitását, kivételes jóindulatát Etiópiával szemben többször bebizonyította.
Sohasem gondolt arra, hogy a viszály háhoruvá fejlődhet, amit az Igazol legjobban, hogy pár évvel eaolőtt éppen l Olaszország volt az, amely etláttl fagyvarral ét ISsiarral U abesszin katonaságot.
Negyvenezer Manllcher puskát, ezer muskétát, ötezer pisztolyt, három-sÉfiázőtveta golyószórót, gépfegyvereket, kétmillió töltényt szállítottak m,«z olaszok 1933-ban Etiópiába, a nWynálr árával, |\', tgymlllló 900.000 lírával, mág a mai nap Is adós a nágus. Most ezeket » fegyvereket használja tel az etióp hadaorog a keirtafrikal ■ háborxiban - Olaszország ellen. . . -,\'.," H:rmann Jót—l
ZALAI KÖZLÖNY


Ottbont kap az Irodalmi ós MflvészetI Kör
Uiban a teljes vir-béke az Irodalmi Körben
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Szakáll Gyula dlszelnök elnök-íésóvel választmányi ülést tartott.
Dr. Krdtku István tb. elnök Indítványa alapján a választmány nagyjelentőségű javaslatot terjeszt a rövidesen összehívandó közgyűlés elé. A javaslat szerint a Kör takarékkönyvben .kezelt vagyonából 800 pengőt kö\'csöu ad 3-4 évi, meg határozott összegű törlesztésre, kamatmentes kölcsönként a városnak arra a célra, bogy a zeneiskola földszinti nsgy hangversenytermét megfelelően át Iehisscn alakítani és berendezni. A zeneiskola Így felszabadult kamaraterme (ahol most is a Kör elnöksége éo Szerdai Társasága szokott ülésezni) ennek ellenében az Irodalmi és Művészeti Kör otthona tesz, ahol megnyílik a könyvtára, elhellezhetl Ingóságai!, tarthatja gyűléseit, minden kisebb rendezését és élheti azt a köri éle-tet, amely eddig aaját helyiség hiánya miatt sok akadályba ütközött.
A választmány lelkesedéssel fogadta a javaslatot, hiszen Nagykanizsa 40 esztendős, reprezentatív kulturegyesületéitek legfőbb óhajtása, az otthon-kérdés jut végne megoldáshoz, mű uj lendületet, uj lehetőségeket nyit meg a Kör életében. , t s
Barlxirilt Lajos főtitkár az Igaz öröm hangján és a választmány őszinte örömére bejelentette, hogy a személyes megbékélés dr. Thol-Zsigmond tb. elnökkel létrejött és minden remény megvan arra, hogy dr. Tholwsy hamarosan u|ra aktive Is bekapcsolódik a Kör életébe. A főtitkár bejelentését lelkes éljenzés fogadta.
Szakáll Gyula, a Kör Vegyeska-
rának elnöke beterjesztette a terveket és költségvetést a karnak a szombathelyi országos dalosverse-nyen való részvéteiét Illetőleg és kérte ehhez a város yegitségét, amit a polgármester kilátásba helyezett. A Vegyeskar verseny-műsorából Nagykanizsán hangversenyt fog rendezni. ,
flnrfwri\'s Lajos főtitkár bejelentette, hogy 1986. január 1-tól fogva 114 uj tagja van a Körnek.
Főtitkár javaslatára a választmány felkérte dr. Krátky István tb. elnököt, hogy korábbi elgondolásai alapján a Kör zenekarának megszervezését vegye kezébe. A polgármester készséggel vállalta a nehéz, de érdemea munkát. ,
Nagv Vince társelnök Indítványára a választmány kimondtn hogy a Kör Virág BmHrlrk emlékét emléktáblával meg fogja örökíteni, Bcrtmnut Dánlrl halálának 100 éves évfordulóját pedig március 2fi én megűnnepll. { ,
Szakáll Gyula dlszulnök Indítványára a Kör ildvözli Sziklai Jánost (aki a Körben la tartott már előadást) 60 éves Írói jubileuma alkalmából. |
A Kör rendezéseinek programját a főtitkár előterjesztései alapján a választmány jóváhagyta. |
IDŐ
Zápor!
PnnM.: Váltóié (elhSzet, néhány béren ujabb záporeső, éjjel és reggel tok \' •énkatöKél,
Caté Moszkva
Al magyar filmgyártás fcmét egy uj állomáshoz érkezett. A\' kezdet-tegee gyermekelDőkből kinőve, egymásután jelentek meg a plaoon a jobbnál jolib könnyű magyar operettek, vidám ós humoros vígjátékok. Most a CV Moszkva egy egé-szqp uj bangó, szólaltat meg. Ez a film már ko - y, erősen drámai színezetű, bái azt, hogy műfajilag •filmdráma. k nne, nem merjük telies határozottsággal állítani. Inkább átmenet a vígjátékból a dráma felé. Vártuk ezt a filmet, nagyon vártuk. Eb n-ost, hogy láttuk, merjük állítani, hogy ez az az ut, amelyen a magyar filmgyártásnak haladnia kell. | £
Tamfe látván háborúi, lüktető meséje pompás alkalmat ad Székely Istvánnak, bogy megmutassa rendezői tudását. Székely Istvánt a srác vígjáték elfelejttette. Örömmel látjuk, hogy visszajött és hogy «l«n filmmel jött vissza. A, szereplő Nemzeti Színházi gárda a leglobbat adja. Tőkés Anna ezredesnéjo finom, a szenvedő asszony mély leüti életéből ad tökéletes képet. Csortos kitűnő. Vértes Ls|os ^á\'éka mély és maradandó. Művészi alakítás Juhász Józsefé. Kiss Fereno Is jó. Epizódszerepében nagyszerű Somogyi Nusi, Keleti László és a többlek.
A film rendezése kerekded egész-szé olvasztja a cselekményt, a ká borua jelenetek kevésbbé megrázó erejűek, de ez talán csak használ a filmnek. László Sándor zeaiéleked- , vesén stílusos. AI film a bemutatóm a közönségnek rendkivű/ tetszett, l
Külön meg kell említeni a La Chucharacha klséröfllmet, amely élénk színeivel, vad spanyol zenéjével és táncával határozottan megnyerte a közönség tetszését. A színes film nemsokára a közönség körében la komoly helyet kér magának. Egvtelőre még csak érdekesés szép. Kétségtelen aronbsn, hogy látványosabbá teszi a filmet és ebben látjuk nagy jövőjét, t
Ha ti) a teje éa szédül, ha telt-ségrt, héllzgalmat, gyomorégést, vér-tőrfillást, szorongást vagy szívdobogást érez, Igyék minél ílöbb vslödl .Ferenc József" ketertlvizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az eprkiválasztást fokozta, az anyagcserét mcirélénklH és a vérkeringést felfrissíti. Ovomoibél-bsjok szakorvosai Igazollák, hogy a Perese József viz remek terméüret-alkotta hashajtó, mely méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást.
- Dlasltae UkáUt torontáli nzőnyof-gel. — Gyönyörű mintákban ksphsté Schűtznél
Tavaszi diwatujdonságok I Ní» választéki
Olcsó árak!
Hói kabát- és kosztüm-szövetek. Férfi felülte- Go|enszky ferenc és ruhaszövetek. Selyem, szőnyeg, vászonámk _
divatüzlet
ZALM KOZLOHV
lt*8"i \'fftVfátlj;
TAVASZI SAISONRA:Ml szAvetekből a legújabb divatkülőnlegességek Férfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban Maradékok minden cikkből a legolcsóbban «!
° Ljj \' y\'íif i; /fKtiairgén h
KIRSCHNER Divatáruházban.
... .....• gcjguyn.
h
ZTE—Simontornya 4:3
délután Nngyknnbsán
mérkőzött a Zrínyi Torna figyk\'t ftít&sdl csapata a simontorayuiak jó-
képesség ii csapatával. A, bajnoki mérkőzést a nagykanizsai Zrínyi nyerte 4 :8 gólaránnyal. í ;
küzdelemben 10 emberrel dönteüenül fitazott az HTE Pécsett a null évi bafiok PEAC-al
Engeftelter lábszárcsonttörést szenvedett Nagykanizsai TE—Pécsi EAC 1:1 (1:0)
Pécs, március 2 (Kiküldött sportrovatvezetőnk jelentése) Szerencsétlen mérkőzést vivott az NTE Pécsett. Egész napi bőséges eső a pályát teljesen tőnkre tette, de a mérkőzés kezdetére még jobban szakadni kezd, ugy hogy ezt a mécseset inkább vizlpólóuak, mint futball-nak lehetne nevezni.
A mérkőzésnek «z NTE volt « favoritja és ha az 1. félidő 3ö.percébcn nem történik Eugelleitcr lábtörése, biztos győzelemről számolnánk be. Ae NTE hősiesen küzdötte végig 10 emberrel ilyeu lelkiállapotban ezt a mérkőzést A csapat mindeu tagja, de különösen a védelem emberfeletti munkát végzett. Pandur szenzációsan védte végig a mérkőzést, igy • mrccí \' hőséftek lehet nevezni.
A két csapat a kővetkező felállításban játszott: NTE; Pandur - Csáki, Farkas . Stollár, Wllheim, Kudích - Engellei-ter, Jakubecz, Hoffmnnn, Bittér, Csász.
PEAC: Simon - dr. Vercbi, Kiss — Kereszti, Halas, Horváth — Bán. hidi, Drosznyálj/Kovács, Czifra, Korányi.
A" 2. percben Rttter hatalmas lövést Simon csak kiütni tudja, a jókor érkező Engclleiter lövés pillanatában megcsúszik és oda a nagy helyzet.
Feljón a PEAC és Bánhidi, majd Kovács nagy lövését Pandúr védi. A 10. percben Császt a 10-oson belül Verebi nagy helyzetben hátulról felvágja, a biró nagy meglepetésre llies helyett szabadrúgást Ítél. Jakablct szabadrúgását Simon védi. A 32. pero-beu 4Skubecz nagyszerű helyzetbe hozza Engelleitert, aki a 16-oson belül lövés helyett a tisztán álló Ritter-nek adja a labdát, de Kiss kéztel elüti előle, vitathatatlan 11-es, Csáki védhetetlenül belövi (1 : Q^ Ezután jón az igazi NTE ostrom. Csász botat-bája a lécet súrolva megy ki. Csász feltartóztathatatlan. A 35. percben Ritter szökteti Császt, akinek beadására fingeileiter szalad, Simon kifut vetődik, Engellciter keresztül esik rajt, nagy roppanás, Engellelti* lábszár csont törést szeuved. Ez rettenetesen lehangolja az NlT2-t, de szünetig nem történik semmi esemény.
Szünetben a játékosok siratják szerencsétlenül járt játszótársukat. A meccs legjobb csatárát, Engelleitert » mentők kórházba viszik, de még cz-alkalommid is ez eredmény megtartására biztatja a rettenetes lelkiállapotban levő NTE játékos társait.
A második félidő élet-halál küz-
Vártsi Mozgó. r Szombattél-szerdáig 1
Legújabb, legsikerültebb magyar fflm! Budipesttel egyldőben.
CAFE MOSZKVA^ (Csak egy íjmtára)
FószerrplM: Tökét Anna, Cnortos Oyula, KIh Ftrenc, Vértes Lajos, Somogyi Nusl, T!«ár József ís Juhtsz Józacl. EzenklvQI az Idd évad legnagyobb szenzációja:
LA CUCARACHA.
Sokáig emlékezetében lesz ez a műsor Rendes kelyárak.
EI0ad*«ok hétkOztnpokon 5,7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7,9 őrskor.
Mózes tanításaafárumról
(ÜŐJtt legenda)
Szövegét szerzé Balthazárius mester a .Vetek, de nem ar*k>k» rend vikáriusa. A dallamos részeket a kerületi karnagyok együttese fogja meg-zenéslteuL T .
(Bevezetés, amely bátran el is maradhatott vohia.)
Kevéssel azután, hogy a vizek a hegyekről lefelé kezdtek folydogálni, H«W Stelasszié császár uralkodása alatt, mintán egy Lóránt nevü vastag-bajuszu igricnek (azon nép nyelvái Hegedűs) a nyolc boldogságról való prédikálása nyomán a nép tsta\'ét az aranyborjú ímádására adta magát, megjelent u Sur nCmzctségbeli Köl-pény fia, a mélytekintetú éa széles-vállu Gyalu és nem kevesebb, mint kilencven és öt pontokon kezdte döngetni a jerichoí falakat, amitől is lárma keletkezvén, minden felé hangok hasították a levegőeget.
Nagy ijedelem táraladt a népek fial között, de még Inkább elszörnyülkö-dének vala, midőn az égbolton a skorpió a nyilas planétába kezdett formálódni. A jósok háborút jövendöltek, a madarak repülésének iránya ínséges esztendők megsokasodúsát jelentette. A tehetősebbek böjtöltek, a szolganép pedig győkérevésre rendezkedett be.
(Athajlás, ahol az olvasó még mindig törheti a fejét, hogy itt tulajdonképen miről i* tesz szó.)
Látván pedig Isten a választott nép nagy zavarát és félelmét, megparan-csolá Mózesnek, menjen el a folyó balpartján számára Irészitett tanács, házba, hirdesse u parancsolatokat, járjon a „ép között álnéven és tanítsa meg a tudatlanokat a kovászos kenyér használatára. így került Mózes a burkusok földjére, ahol Kenyeresnek híva lék s miután halottak feltámasztásával és egyéb csodatételeivel küldetését bebizonyította felmászott « tarpai sziklára ós a köréje sereglett népet kérdés és felelet alakjában a következőképpen kezdé tanítani.
(Tárgyalás, ahol már dereng, miként nyárelejl reggel keleten a hajnal és ahol magára senki, másokra azonban sokan ráismernek. Lásd Karinthy: Halandzsa elmélet. Legújabb ásítás. Még nem jelent meg.)
1. Mi az ember végső célja?
Az ember végső célja a fórum!.
2. Mi a fóromt
A fórum az a hely, ahol sokan vannak a választottak, de kevesen a hivatottak.
3. Kik kerülhetnek • fórumra?
A fórumra azok derülhetnek, akik-nek rendes foglalkozásuk és saját fejük van. ,
v 4. Mások nem kerülhetnek a ,fórumra?
Tiszta dprült időben nem, dc háború, dögvész és sáskajárás ideién süketek és némák, sőt fejnélkWiek is kerülhetnek • tórnram.
5. Milyen nyelven beszélnek a fórumon? \\ (
A fórumon csengő bükkfanyelven beszélnek, de a halotti beszéd ím gyakran használatos.
6. Milyen vallásúak vannak a fórumon?
A fórumon kétféle vallásúak vannak: Eretnek köldókösök és igazhitű népimádók.
7. Viselnek-e jelvényt a fóromon?
A fórumon jelvényt csak a farizeusok, Írástudók, táltosok és a fóld-hasogatók viselnek.
8. Milyen jelvényt viselnek ezek?
Némelyek a kabát bal felső zsebében lobogót, mások ó-egyiptoml nemesített buzaKalászt, irtnét mások fokost és egyéb Istennyilát.
9. Mi a teendő a fórumon?
A fórumon sok teendő van.
10. Mi az első teendő?
Az olső teendő á közéleti tevékenység családi alapon, törvénytelen származásúak vérvizsgálat igazolása nul-lett
11. Mi a második teendő?
Második teendő a légellátás biztosítása fagymentes időben, nyugdíjas alapon, az érdekeltek bevonásával.
12. Melyik a leghasznosabb teendő?
leghasznosabb teendő a hallgatás.
13. Mikor kell a fóromon megjelenni? \'
Bankettek, installációk alkalmával, a dalai láma érkezése ős Ibikusz dar-va|nak átvonulása Idején okvetlen meg kell jelen*.
delem volt Még itt i» OMftai 4 ¥>rs az NTE-t, mert a nagy erős szél is támad, amely méft iía-gyöbb feladat áá JMMftr<**e aaiber-bŐt áUfl NTE csapatát Mu*< < jón Pandur tündöklése. Esf»W,/latal Játékos szinte usják a vizbe, aviigy a levegőbe,, de hősiesen védi a lövések sorozatát Csáki—Fartws hátvédpár és hairsoronk remek fnonkát1 végez. Hu-dích a védelemből kiesnél Ifftfft a#gy játékával. Egymás után, 3 rkfvpofr van ellenünk, de Pandur meat. ^ pr pechen Kovács erős sarok löviéMt-Fán. dur kiüti, de a labda ujr* tárt\' a sarokba, pandur hármas\' ugrani \'kbr-nerre űtj. A meccs \'legsWbb védése. A 33. percben Halas, a !PÉAÖ: Jeles centerMlfia Szollárral ajtad össze, Halas lesérúl, kiáll és nert ís tér vissza. Most mtadkét csap* le atffcrHl Ját szik, az NTE kerül fölényt* »ár biztos győztesnek látszik. A »6.,;pero beu Bánhidi beadása a l^o^o «vü| Farkas karját érinti, a 16yoá vopal viz alatt áll, nem is lehet mtegáUwi-tani pontosan, lk)l a ttondl; a pécsi bíró nyugodtan a 11-es pontra -tiu-tat, az NTE játékosdk protestálnak a biró hajthatatlan. Báafcidl Iliével a,PEAC egyenlít (111). Az NTE,öldöklő iramot diktál, támad és kor-nert él el, Szollár lövése a lécről pattan ki. Rlttcr biztos gólnak látizó fejesét Simon vádi. At Utolsó t>«rcben Szollár jobbszélen leszalad; beadása Csász elé kerül, aki holtbtztoa helyzetben 8 méterről zavmialanul és fölé lövi a labdát. Ezzel vége h * drámai mérkőzésnek. ni:V-k • ;
Az NTE csapatának minden tagja hőslesen küzdött- Hatalmas lelkesedéssel végig küzdött "mfetdéo ttober és csak egy rossz\'indulata\'UVéi ítélettel vesztette el a biztos győzelmet.
A PEAC válogatott védelme dr. Ve-rebivel az élen durvaságaival tüntette ki magát. A legjobb embere Halas, Kiss és Bánhidi volt
14. -Mikor nem kelf megjelenni a fórumon?
Makó, Jeruzsálem és egyéb várótok költség vetésének latokat^fánty az egerszegi ispotály clsfüítycSiftépónél és egyéb harminc ezüst júéuzék hova-fordltásánál nem kell, dé nttfí is illik megjelenni.
15. Van-e a fórumon lévőkpek saját nótájuk?
Igenis van: «Nem félünk! a farkastél..
16. Mikor és hol énekük í
Az első farsang idején taWdenült a nagyoknak, későW) hat évig Otthon aj unpkéknak. ;
17. Van-e a fórmhón WVéWWk fizetései tam n
A fórumon lévőknek Ívelés egyáltalán nem jár.
18. Miért tőrekednek hát bda?
. Először, hogy életükben mBC tegyen csendes pihenésük, másodszor, hogy haláluk után elkerüljék a szenttóavatás
oremónült ... , ,, ...... ,
10. Ki menekülhet n^eg a fórumtól ?
A fórumtól igen tevés eml**v"menekülhet meg, tmit\'^ifiy^ ragályos és átöröklés utján is nifg-sztrerhetö. \' " "■■■■*"■""" \'■\'
A tárgyalás e *z*iU>att M<teet n)aűnt a nézők sjjemoi elől és vftmdt borólt a földre. \' • 51 * *
(Begyakorlás keretAben^ nmnáoa mosolygással újból elolvasandó, miáltal MWlágosltja értehftrölfttfz ki hennánk lakoMk.) T7i| 5 C-i
IB8H roárdtu 3
zalai közlöny.
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága,
kapható
mm | U1IIIUI1U9) 14ICSCS CS IICII1 UI
||j M Íj kedvező feltételekkel is kap
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Krebsz pécsi bíró nem bírta megőrizni pártatlanságát. A 11-es megítélése jogtalan volt.
Néhány szó a PEAC vezetőségéről, közönségéről és a Birótestületről. Az NTE csapata szombaton esto 0 órától Pécsett tartózkodott és sehol egy PEAC vezéfóémberrc akadni nem lehetett. Még meccs előtt setnl jött PEAC vezető az NTE öltözőbe, Az egyetemisták közönségét egyáltalán nem sújtotta le Engelleiter szerencsétlensége, mert egész meccs alatt sportembereké hez nem illő módon sértegették az NTE játékosokat, a PEAC játékosok a lábtörés után sem riadtak vissza a durvaságoktól.
Most már második sorsdöntő mérkőzésen történik meg (elsőizben Pécsett a PVSK-NTE alosztálydóntő), hogy a kiküldött kaposvári btró nem jelent meg. Nem tudjuk, mi volt az oka Sturm kaposi biró meg nem jelenésének, de ideje volna már megrendszabályozni a bírókat. Már szerdán meg van a biróköldés, ha valami miatt akadályozva volna a kiküldött biró, Időben jelentse azt, mert lehetetlen állapot az, hogy a bajnokság sorsát eldöntő meccset pécsi szúkség-biró vezesse. így nehéz lesz Pécsről elhódítani a bajnokságot Sürgős intézkedést vár az NTE.
(OH)
Kerületi eredmények
KRAC-DVAC 4:1 (tiO). NPVSK-NSE 5:0 (3:0).
Prtífi eredmények
Ujpest-SBTC 10 :0 (7:0).
Hungária—Kispest 1:0 (0:0).
Zugló—Attila 2:4* (2:1).
III. ker.—Törekvés 2 :0 (0 :0).
Ferencváros—Bocskai 2:0 (1:0).
Phöbusz—Szeged 3:2 (t! 1).
Kowtatn a Mgy divat I Legszebb növetek éa blouae-anyagok minden dl-Tatoe wlaben ölnger Dlvatáruházbaa.
— (Keresztúti ájtatosság)
Minden szerdán ós pénteken este pontosan 6 órakor keresztúti ájtatosság kezdődik a Missziósház kápolnájában. Vegyünk részt mennél többen I
— (Az Irodalmi és MQvészetl Kör)
tagjait ezúton kéri az elnökség, hogy a Kör kebelében pezsgő kulturális fellendülés bizonyságául minél számosabban vegyenek részt a március 4-én, szerdán • este 0 órakör a zeneiskola kamaratermében tartandó és az ezt követő hetekben rendezett ujabb két jubiláris Liszt-hangversenyen, annyival is inkább, mert a megnyitó hangverseny műsorán az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára tart előadást Liszt Ferenc életéről. Belépés dijtálan.
— Torontáli u4ny*g eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schtltz-Áruház.
— (Tagavató sörözés)
volt vasárnap délben a Nagykanizsai Polgári Egyletben. A választmányba ezidén beválasztott Halphen Jenő dr. ügyvéd látta vendégül az Egylet tagjait, akik szép számú megjelenésükkel és meleg baráti hangulattal adták tanújelét annak az általános megbecsülésnek és szimpátiának, ami dr. Halphen Jenőt a Polgári Egyletben is, mint a város egész társadalmában körülveszi.
— (A Vegyeskar tagjaihoz)
A vezetőség ezúton értesiti az Irodalmi Kör vegyeskarának hölgytagjait, hog/ hétfőn esto a szokott időben és helyen próba lesz. Kedden a férfiaknak lesz próbájuk. Pontos és teljes számban való megjelenést kér a karnagy. i \' „i
A szerdal Lfszt-koncert
megnyitója lesz a nagykanizsai jubiláris Liszt-ünnepségek sorozatának. A megnyitó hangverseny március 4-én, szerdán este 9 órakor lesz a zeneiskola kamaratermében. Az első koncert-este Liszt. Ferenc életét és fiatalkori müveit fogja ismertetni. Előbbit Barbarits Lajos előadásában, utóbbit a zeneiskola müvész-tanárainak muzsikájában.
A kulturájára büszke Nagykanizsa ezen és a kővetkező két hangversenyen hódol a magyar nemiét nagy fia emlékének és ehhez méltó a közönség érdeklődése is.
Belépődíj nincs.
— (Az öreg kereskedelmisek)
kanizsai szövetségének budapesti csoportja március 7-én esto 9 órakor Budapesten, a Savoy kávéház emeleti klubhelyiségében ünnepélyes . keretek közt tartja jubiláris összejövetelét. Előadó dr. Mező Ferenc olyrapifti .bajnok, előadásának cime: .Olymplától Berlinig. A zenei műsoron is kanizsai neveket olvasunk: — Domány Sári, Pauk Annié, Dános Lili. Verseket szaval Gürtler Évi.
- (Eljegyzés)
Schlelffer Györgyikét eljegyezte Rosenfeld Imre (Budapest).
Az Akácfa ugy téli Műtőnek, mint szerszdmfdnak legértékesebb. Ha eiö-•itenl akar, szükségletét az I8M. év óta fennálló Dobos-faiskolánál szerezze be. Nagy készlet nyárfa-féletégekböl. Jelenlegi tulajdonos: Kublnyi Tibor. Kérjen áriegyzéket Cim: Dobos-faiskola Ujfohért* Szabolcsmegye.
— A MlUUk U-yv*
408. száma H. Courths-MahJer, kiváló írónő egyik legszebb regényét közli. Hiszek neked I ex a regény cime. Ara 20 fillér, kapható mindenütt.
— (A háztulajdonosok)
értekezlete felkéri mindazokat, akiknek adóügyi vagy ehhez hasonló panaszai van»ak, adatgyűjtés céljából ad-\' ják le mindeu kedden és csütörtökön jeste 6 és 7 óm közölt a Nemzeti Egység pártirodájában (Dc£k-tér 14. sz.), hogy az egyetemleges orvoslás iránti előterjesztést ki lehessen dolgozni ós a pártvezetőség elé terjeszteni.
— Tekintse m«g Slnger Divatáruház kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszi színek éa anyagok.
— (Felhívás)
Felhívatnak a nagykanizsai hadirokkant iparosok, hogy a nagykanizsai helyőrségi kórháznál és a Károly-lak-tanyában végzendő kőműves, asztalos, lakatos, mázoló ós üveges munkálatokra március 10-ig az Írásbeli ajánlataikat adják be a Budapesti m. kir. Honvéd Központi Építési Osztálynak V., Honvéd-utca 28. sz. II- em. Rokkant csoport vezetősége.
— TorMitáll ágyvlAk, összekötők, »ÍZ-lontakarók, nagyazőnyegek legolwéb-ban Schütznél.
— (Megegyezés a bérmozgalomban)
Dr. Várhldy Árpád rendőrkapitány közbelépésének megvolt az eredménye. A vásározó cipész ipari munkaadók és a munkavállalók között sikerült a megegyezés. A mesterek megadták a kivánt 10 százalékos béremelést ós erre vonatkozólag egy. egyéves szerződést kötöttek ugy, hogy amennyiben a megélhetési index Időközben olyan eltolódásokat mutatna, amelyek indokoltá tennék a megfelelő béremelést, azt hajlandók lesznek megadni. A megegyezést hétfőn délelőtt írták alá a rendőrkapitányságon.
— KlrfferfvlMUk iMM rendkívül előnyös batorrásázUsi alkalom. Modern beiwdecéMk, tökéletes ló klvittben. hosasa lejárta rfssttfe, sőt kaapt-nenteMa la kaphatók li|«lla tak>r ásatásban, Hu*? lüktf»4 * • A
Régi kalapokból
MM
umtt 2 mm.
Brónyal M\\n
Horthy Miklós-ut I. Mám Váró s háipalota.
ZALAI KÖZLÖNY
1886. ináidM 3.
— A KaOllku Szaml.
márciusi száma Bálás Károly ínye-le .1 tanár tollából .Történelmi alkot auiiiy és szabfldságjoooki címmel hó Kl cikket, amely előreláthatóan szóles körökben fog feltűnést kelteni. Srlrl.. Frigyes milyen szántó essayl ad Berzsenyi Dánielről, akinek első oenlennóriumót most ünnepli az or-azág. Szabó Zoltán szociogrníiai tanul Hánya, amely a tardi sommásokról atől, élesen s-itAgitJa meg a hazai aiezőgazdaságl prololáriálus szomorú helyzetét. Tóbb tnía tanulmány, rendkívül gazdag kritikai rovat, változatos aeemlék, külföldi tudósítások olvashatók még a kitúrni folyóiratban. .
- Tavaaaá Mrflaal.alak, dlvaloa iog-seflruk, jpordinok mogórkeztek Slnger
— (IMáj^gytlJtök klálluzáj.) aser dán délután Mól 8-« a Pannónia hátaó Usaermáim.
Óriási Kemal-eralék a Bonporuson
1 i London, március 2
Törökország elhatározta, hogy n Boazporuson 1 millió MllaéggM átióal\'cilékmllvat kés-ítejCk Attv türk Kcruál cmléWto. |
S|.">ilid.U. dt). TMánup M 10 .,44.
* ül... mind*. lo.ibbl >id 4 (illír, btikGin.. i0 nólg 40 lllUr. p.tnd.n további ,tú 1 Ml..
jMálna l-r* a vároa belterületén aae-rány egyazobáa lakált, zagy tlrea izobát egy kisebb helyiséggel, eaatkg egy na »obb aaobát keresik alaa* MrM. Omeket ármeg|e»féeeal a Zalai KOaWny kiadóhivatalába kérek .Magántlizivlieló\'
v.....,..,_ laabáty-
azertl aaaMk minden számban, ugyialn tén azabílyazerü ola*. ál oaT.ma.
____ előtraa szerint, nagy vá
laaaMkbaa BeUzaalidl, Sugár.*! 53 -
TSnltálai Saállngernél, EítvOa-tér •aamhtíilc lagolcaóbban.
dálában. 642
Príma
vahet aroat, caak róvld Ideig. aote » létaaelt olcsó árban. Zrínyi Miklós u.3é. t
Hámmtméérn. Oyár n. 51. az. a. hla alkalmi áron eladó, úr. Iloch Oszkár ügyvéd Irodájában. TtU
"alaaal áa aiim atiéaatl dkkak
lagaagyobb válaulák áa legolcsóbb beezer-záai tMráaa Balcanalnál, Sugár ul 53. •
Taljeaen jóVarban leró fekete fiakar-ka«,.l eladó. Sővebbet Singeméi, Nagy-702
Caiaoaan butoeozott axoba, zongora-haaioálattal, kl«aé. Clm a kiadóban. 806
Boy tairaaaSlaSI, aki ni hadigondozási igazolvánnyal rendelkezik, lelveaz a Nép Mozgó. Jelentkezése Vároai Mozgó-ban d. a. 9—12-ig. a
■IMaaaa fiat keresek, Páiciics.
Pt-ntr 8U7
S dr* taWaata vlaaU kölyök kutyát eladnék. mgtektalhelók: Pálfty Dália, Oaiaa. 801
Atonnalra keresek irodai Jártasságén) btrt kiaaaaimni óvadékkal, pénzke zaMsbez. Maiollte jieaébettli 17. »
tBi utcai, aaáraz lakás, elő-aobáuai. kiadó májusra, Vörösmaity-u 20. *
Meggyilkolt sógora koporsójában menekült meg Japán miniszterelnöke a zendülők elől
Feleségével együtt harakirit követett el a japán gárdaezred egyik főhadnagya
Tokió, március 2 Most került csak nyilvánosságra az a romantikus regénynek is beillő menekülés, amely megmenlette Ogada miniszterelnök életét. A lapok a kővetkező módon számolnak bo a miniszterelnök megmeneküléséről:
Amikor a lázadók a miniszterelnöki palotába betörtek, a zendülőket Bukni Ogada miniszterelnök sógora fogadta. Mikor megtudta a lázadók szándékút, akik benne vélték felfedezni "h kormányelnököt, elhatározta, hogy feláldozza magát. Nőni szólt semmit, jgy a lázadók őt ölték meg abban a tudatban, hogy Ogada miniszterelnökkel végezlek. Amikor u miniszterelnököt a személyzet értesítette a történ-
tekről, egy fémJádAba bujt, családját azonban értesítette. Később, amikor a meggyilkolt holttestért a rokonok eljöttek, ő is előbújt és a széfes koporsóban titokban elhelyezkedett, az érte életét feláldozó sógora mellett. így sikerült kijutnia a miniszterelnöki palotából, amelyet u lázadók megszállva tartottak. (
IJgy főhadnagy és felesége harakirit követtek el. A főhadnagy a lázadók leverésérc kiküldött gárdaezred egyik tisztje volt és búcsúlevelében ezt irta : »Nem tudom elviselni, hogy a császári seregek egymás ellen küzdjenek és inkább Öngyilkos leszek !«
Sodrony*»ybo4ét és egy nagy kép •»-Sagái-ut 25/h. •
1 Vi| Vlda
2 rtfp »ztí*m kiadó. Bővtbbet
Kiadja a tsptalajdonoa Kózgaxdaaigi Rt OwtortMKfffcyotndi UNttM Lapkiadó Vállalata Nagykaalzsáti. fiHMl UlflU Zalai Károly.
lstwofban Won: Wawtontm 78. mám
Njpm. a lapfclaJdoBoi tttztfudutfei Rt. Gut*»i*>-g NgpmM fc "fr-.\'jJ
A Vatikán ujabb békeakciója
Vatikánváros, március 2 A Vatikán már az olasz—abesszin viszály kitörése ©lőtt mozgalmat indított, hogy kibékítse a szeml>enálló feleket, Ezt azóta többszőr megkísérel le és most a legutóbbi döntő jolentőségü olasz győzelem után a pápa diplomáciai utón újra megkezdte a tevékenységet és reméli, hogy sikerül a tevékenységű a béke érdekében.
Utcai rendörblráskodát
Budapest, március 2 Hétfőn lépett életbe az utcai nendőrblráskodős. A sznbálytalanul közlekedő Jármüvrclpit és járókelO-kDt ezentúl az utcán a rtztdűr azonnal megbünteti. A »pnem|or« nap-Ián a Nemzett Színház elStt 10 perc alatt 14 ilyen büntetést. szabtak ki.
EMLÉKEZTETŐ
lar. Jól. NO^jlet purltu bálja a Kaaainóban. Minim t
Lloeálls alöadii a viroaitizán » Arakor (Bertin Ágoston), zaaetskola növendékeinek liszt emlék-matinéja. ■ árei.a 15.
llazatlas ünnepély 5 órakor az Iparoskörben. ;
Mázalua 18.
Zeneiskola uóvendékelnsk olaiz—-magyar hangversenye délután 6-kor.
Hárelui n.
Lioeálla .W«d4» a városi,át*. 8 ónkor (Szakáll Gyula). ■Uralna M.
Moeálla előadás 6 órakbr a vároa-házán (Borsa Béla).
■éreí.a ».
Llceália előadás a városház*. 8 Ma kor (Balogh Dczaö).
Az állatok tejlódéaét elóaegttl, az angolkór bőrgyulladás, nyalnkodáa kltejló-déaét magakadályoau, ha p«dlg «aá már kifejlődtek, ezeket inegazdnletl a a caOkrtlí állatokat erötnUes tejlóltéo-nek Indítja. Malacok telfaláaát. ktna-ráat, l«rk- éa tűlrágtlat. a vályúk «• Jármiak rágást elhárítja Fortózö be. t«gaégek ellen az állatok ellenállóké-peaségét fokozza. \'EkkM! gyárt árban kapfcaiót
onazAa júzsef
mag. aifltvégy., .óvényvéáelt.1 nwa, aaák, atb. keiesk.déOben
Nagykanizsa, Brisébet tér 10. A biróaágt palota mellett Telefon 130.
Rk 18697/1900/18. íz. 1990. yghtói 1877. a.
Árverési hirdetmény.
Dr. Kardoa Jené zalaigaraacgl ügyvéd által képvtaelt Philtpa Rádió és Villamossági Vállalat bpaatl baj cég engedményére Polgár Endra ziliegerizegl lakos lávára >b kftvetílés Jénilékil ete-
721 P töke éi több k
ÍSPA
atzael klr. Járáabüóa* végaésével elnadelt la folytán végreha|táat 1 okiétsar ti? 27 én 1<
1930.
>
rnes
téti OéHMtásf , ____________
•lótól 1030. évi okfábar ti5 27 én lefoglalt, 5995 P txcitlt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járáabiróaág Itali számú récével 41 ánreiél elrendelletvén. annak az 1906. évi XU. t-e. 30. § a atapján a fiat megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből Irt ne» tünó más fegtaltatók Javára la az árvaiéa magtartáaát elaandalent, de caak aava az eaeTre, ha kielégítési |oguk SM la twaáll éa ha ellenük halasztó bitályu Igénykers-sat folyamatba nlnci. végrh. szenvedő lakéiért, Nagykanizsán Baltbyán -u. lg. hás-szám alatt, a fizetett összeg levonásául leendő meglartéaára haláildéal 1B3& évi március hó 3 napjának d. u. 2 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, képek, azónyek, rádió a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kéaspétnllsetés mellett, esetleg becaéroa alul 1a, de a kikiáltási ár \'/l-sál alacsonyabban csak a végrehejtást sienvedő bekegyeaésévd, el fogom adni Aaon Ingóságokra, araelyekntk a kikiáltsál ára egyezer pengőn letol van, az 5610/931. M. c. szémn rendelet érlel-mében caak azok árverezhettük, akik a kikiáltási Ái egy tizedrészét bánalpéasul leieszik.
Nagykanizsa, 1936 évi február hó 7.
S. k.
76. tvMyim 53. szám
NagykaaLm, 1888. nárdus 4. uerda
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
> n«»i
FeWöi unkeaztf: Barbarlts Lajos
UóilntM trai KJ Ma « C«M4 4a «Ul tort—ftíft H elttktrmiri m •«.
A katonaf zendülés nem véltostatia meg Japán külpolitikáját
A t&rtétitekért a legfelsőbb tanács tagjai és a hadflgymfnlszter vállalták a felelősséget
| Tökió, március 5
A hadügyminiszter és a legfelsőbb tanács tagjai magukra vállalták a felelőséget a február 26-i eseményekért. A vezetőség tagjai rövidesen lemondanak állásaikról.
A kormány kiadott nyilatkozata ttfljes nyíltsággal közli, hogy nemcsak á kormány összetételében, hanem valamennyi többi fontos állás vefletésében is váltoeds áir be. Az uf kormány »a2 erős kéz kormánya* lesz.
A mlkádó még mindig nem nevezte ki nj minlssterdnftköt. Előreláthatólag a kormányban nem kap he. lyet egy tábornok sem.
Washington, március 8 Saito washingtoni japán nagykövet az amerikai rádióállomások által közvetített beszédében többek között a következőket mondotta :
t A Csendes-óceán partjain lakó népek békéjét nem fogja megzavarni a legutóbbi jagán katonai zendülés.
A japán nagykövet ezután heves támadást intézett a katonai párt ellen, amely »saját országát veszélyezteti..
- A1 legnagyobb szerencsétlenség lenne Japári számára - mondotta
Saito - ha a katonqj párt venné kezébe a nemzet sorsának intézését. Ez azonban nemcsak Japán, hanem az egész világ szempontjából nagy szerencsétlenség lenne. Szerencsére aaonban nem kell tartani ettől, mert Japánban - Istenne,k hála —\' erősen ki van fejlődve a közösség összetartozásnak és az Igazi haza-fiass^gnak érzése, amely bármilyen helyzettel e**mbenés. Nyudogtan mondhatom tehát, hogy a legutóbbi lázadás nem változtat Japán belpolitikáján vagy külpolitikájában.

R négus hajlandó békét kötni az elfoglalt abesszin területek átengedésével
Ha lesz Is olaj-imgtoriís, arra Jullus elölt sor nem kerülhet — A négus üzenete Genfbe — Eden is engedékenyebb — A békltfl kísérletek kudarca esetén Londonban biztosra veszik a zárlatot — Róna nem tflrfidlk a genfi határozatokkal, mert biztosra veszi, hogy a négus békét kínál Olaszországnak
Bótta és áddlsz ibeba 48 érts határidőt kaptak a békés megegyezésre
, London, március 3
H Times genfi tudósítója valószínűnek tartja, hogy Flandta a 43-as bizottság elé pontosan kidolgozott tervet terjeszt. A Daily Telegraph azt irj«, hogy Franciaország az olajtermelő államok felfogását teszi magáévá. Ha az olajmegtorlás szóba te kerül, az olajzárlatról július előtt wó s«m fehet
\'A. Daily Mail szfcrint a négus igen fontos üzenetet küldött Londonba. Aft abesszin üzenetet továbbították Ettej^ek Genfbe. A lap azt hiszi, hogy a négus bejelentette, hogy hajlandó a békefeltételekről tárgyalni azon az alapon, hogy Olaszország megtarthatná a már eddig meghódított területeket. A négus azt születőét ha az angol király közvetítő szerepet vállalna Olaszország és Abesszínia között. (W
Ffcmdin Javaslatára a Népszövetség lí-as bizottsága felszólítja Olaszországot és A\'besszlnlát, hogy toffaftdólr-e 48 órán belüi a Status Quo alapján békés megegyezésről t*tyalnl.
Genfi jelentés szerint Párisban 11 »y tudják, hogy Fiandtn és Edoft WteÖtt a hétfői megbeszélések során ellentétek merültek fel a megtorlások megszigorítása kérdésében. Eáfci ugyan már ec^jedék^yebbock
mutatkozott, de Angiiét még nem szerelték le merev álláspontjáról, a melyet a megtorlások kérdésében el foglalt. <
Angol körökben azt hiszik, hogy 48 órás határidőt adnak a háborús fteleknek a válaszadásra. Ha ^Népszövetség felszólítására válasz nem érkezik, akkor a 48 óra letelte után újból tárgyalják az olajzárlat ügyét ál akkor a kőolajtilalom élet-biztosra vehető.
Róma
Olasz szempontból egyáltalában nem tartják fontosnak, hogy mit tesz a Népszövetség 18-as bizottsága. Olasz körökben általános fel-
fogás, hogy a négus vagy lemond, vagy békefeltételeket ajánl Olaszországnak.
London
Az angol lapok azt írják, hogy az uj békékIsérlet 48 órai haladékot jelent. Ha nem érkezik kedvező válasz, akkor az olajzárlat megszavazása várható.
A Népszövetség békítő bizottsága táviratban hívta fel .Mussolini és a négus figyelmét arra, hogy fogadják el a javaslatot. Ugyanekkor Fiandin figyelmeztette Edent,hogy Olaszország abban a pillanatban kilép a Népszövetségből, amint az olajzárlatot kimondják.
Három Irányból Induft támadás a megmaradt abesszin csapatok ellen
előre, hogy a Nasibu seregeit tönkreverje. Negelinél az olasz csapatok Boromhoz közelednek, Innét egyenes yt vezet már Atfdis Abebába. A harmadik támadás Tembienben van, a harook után a faacista csapatok Gondar telé nyomulnak előre.
Dzsldzsldábó! a négus maga Is elindult az északi harctér fel, hogy SBcmétyewrn álljon csapatai éléi*. A 18 éves tuónörökös egy kisqbb hadtesttel Dewdéfco ment, hogy átvegye a főhadiszálláson apja helyét.
| Asm ara, március 8
A tigrei harctéren az olasz repülőgépek megállapították, hogy a császári senagek jelentékeny része megindult észak felé. A repülőgépek állandóan bombázták a menetelő csapatokat Azt hiazík, hogy a négus a vonuló csapató* között van. 1 \\
Olsss Jetentés szerint a k\'tetaM-kai csapatok három ujabb támadást indítottak a megmaradt két abesszin hadsereg ^atiatel tábornok Dzsldzsida felé nyomul
Lapzártakor érkezett
Róma, március 3
Badoglio tábornagy táviratozza : Csapataink lankadatlanul folytatják tovább a tembienl csatatér megr tisztítását. Az olasz veszteségek halottban és sebesültben a következők: 30 tiszt, 460 benszÜlött és 115 ascari. Két repülőgép nem tért vissza. Az ellenfél veszteségei csak most bontakoznak kl teljesen. A csatateret a halottak ezrei borítják.
A gyarmati harook során most történt meg először, hogy erős tüzérségi tűzzel és gyorsjáratú harci kocsikkal együtt Indítsanak támadást, ugyanakkor, amikor az eget elsötétítő repülőraj is indult a/"ellenség felé. A III. hadtest most igen súlyos és nehéz terepre k\'rült. A legénységet repülőgépekről élelmezik. A harook során megesett, hogy a traktorok 570 kilométernyi távolságra szállítottak ágyukat egy nap folyamán. A harcokban a parancsokat több mint 800 szikratávíró továbbította az egyes csatatereken.
Oenl felszólítja a hadviselő leieket ■ háború azonnali abbahagyására
Genf, március 3
A kedd délelőtti tanácskozás és tárgyalások eredménye az lett,hogy a 18-as bizottság megbízta Fiandtn*, hogy szövegezze m<*g a jegyzéket, amelyben felszólítják Olaszországot és Abessziniát, hogy azonnal hagyják abba a háborút. A\' válaszadásra igen rövid időt engedélyeznek1.
Gömbös és Kánya a római tanácskozásokon
Róma, március 3
A keddi olasz minisztertanácson Mussolini bejelentette, hogy márdas lK-án Gömbös, Kánya, Schuschnlgg és Berger-Waldenegg Rómába érkeznek.
Más forrásból ís megerősítik, hogy 18-án Rómában Kózépenrópát érdeklő igen fontos tanácskozások lesznek.
A Hézc ülése
Budapest, márdus 3 A képviselőház egyesitett bizottsága kedden délelőtt folytatta a telepítési törvényjavaslat tárgyalását.
A képviselőház kedden déTutén az Ipari törvényjavaslat tárgyalását folytatja, a képviselők valamennyien « javaslat mellétt iratkoztak fel". Bornemisza Géza iparügyi miniszter nagy beszédére valószínűleg csak pénteken kerül sor.
Katonai diktatúra Görögországban
j | Athén, március t
A görög hadsereg egész tisztikara a katonai parancsuralom bevezetésének feltétlen szflkségessége mellett foglalt állást.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. ttájdUt 4,
Legújabb tavaszi divatkíilönlegességek
férfi nfii n6i ruha
felölté- és kábái- és és oomplé
ruhaszBvetek koiztamuOoetek tattok és plkék
legújabb színek és szBwAaek, legjobb minőeégben, legolosóbban
Állandó .lo.6 maradékápueitás. O FILLÉRES DÍVÁI-ÜZLETBEN
Szerdán kezdődnek
Nagykanizsa Liszt-ünnepei
Ninos belépődíj a hangversenysorozatra
Szerdán este 9 órakor lesz az I. Liszt-hangverseny a zeneiskola kamaratermében. Liszt Ferencről Barbarits Lajos tart előadást, inajd a zeneiskola művész-tanárai mutatják be Liszt főként fiatalkori szerzeményeinek javát. így műsoron lesz Liszt Ferencnek 11 éves korában Diabelli egyik keringőjére szerzett variációja és Mendelssohn »A dalnak lenge szárnyán* 0. zongora-átirata, valamint Alabieff »A csalogány* c. kompozíciójának zongoraátdolgozása. Ezek Jiszti technikát követelő és az előadót ugyancsak próbára tevő kompozíciók. Liszt első korszakából való a »Loreley« egyik legismertebb dalkölteménye, ez is műsoron lesz. Az »Angeius«-t is Liszt vázolta fel gordonka-szólóra ós azt hasonló nevii zongoradarabjából, amelyet vonósnégyest is berendezett, átiratként fogjuk hallani. > .
A hangversenyre belépődíj nincs, de a ítmdezésl költségeknek legalább részijén való fedezésére ön-liéntea adományokat kiérnek.
A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsáipangás, ain«si vei bőség, nagyfokú erjeués, iosaz emcsztés, fehér uyclvlcpcdek, kabulttág, fuuugás, hatvány arcszín, migrén, kedveucn-seg a természetes „Ferenc József keserűvíz hasznalata áital igen sok esetben hamarosan elmúlik. Az orvosok ajánljak.
- A> ÜJ Kor
aktiv katholikus orgánum március 14 számának érdekességei között első helyen kell megemlíteni Közi-Horváth József nagy Uuulmányát, aki u (Magyar uj humanizmussal* foglalkozik. Folytatja az UJ Kor u zsidókérdés megvitatását is; ezúttal Kaiuiss Ferenc országgy. képviselő és Ignotus Pál feltűnő hozzászólásait közli Pintér László országgy. képv. az uj ma-gyúr kisebbségi rendelettel kapcsolatban a magyarországi németségről ir. Nagy cikk foglalkozik a magyar katholikus leány mozgalmak helyzetével, Bergou Imre olmützi dominikánus « cseh katholikus intelligencia uj arculatát mutatja be. Szabó Zoltán egy magyar falu <étlapját» mutatja be. Számtalan apró cikk, kis hirek, aktualitások, illusztrációk egészitlk kl nagyon tartalmas számot, melynek áru 40 fillér. Kiadóhivatal: Szentkirályi-utca 28. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal.
A nagykanizsai Ipartestület 50-ik évi közgyűlése
A kanizsai Iparosság határozata a nyugdíj-kérdésben — Átadták a két kanizsai iparosmesternek a miniszter kitüntetését - Az országos központ is képviseltette magát \'a közgyűlésen
Vasárnap délután 3 órakor tartotta 60-ik évi közgyűlését a nagykanizsai ipartestület, mely alkalomból nagyszámban jelent meg a kanizsai iparos-tábor a székház nagytermében. Az országos központot Nagy Ahtal IPOK ulelnök, az asztalosok országos elnöke képviselte, ott volt dr. Krátky István polgármester és dr. bogáti Hajdú Gyula testületi ügyész is, aki 25 óv óta tölti be teljes önzetlenséggel az ig/észi tisztet. 1
A közgyűlést az Ipartestületi Dalárda nyitotta meg Kettlng karnagy vezetésével a Magyar Hiszekegygyei. Samu Lajos elnöki megnyitója után Nagy Atotal országos kiküldött a miniszter két elismerő oklevelét nyújtotta ái Mutikár, Vincének, aki 40 ós PUczer Albertnek, aki 60 éve, mint önálló mester, a testület elöljáróságának tagja e minőségükben olyan működ\'.st tejtettek ki, ami minden elismerést megérdemelt. [ ,
A közgyűlés zugó tap.ssal és bosz-szan tartó éljenzéssel ünnepelte a két érdemes iparosmestert.
Dr. Krátky István polgármester beszédében a polgári kötelességtel-
jesítés hőseit üdvözölte a városnak két kitüntetett iparos-polgárában. .
Samu elnök az Ipartestület nevében tolmácsolta jókivánatait a két kitüntetettnek. [ i
PUczer Albert mindkettejük nevében meghatva mondott köszönetet a meleg ünneplésért , ,
Samu Lajos elnök gondolatokban gazdag beszédében visszapillantást vetett az Ipartestület 60 esztendejére, hálát adva az Égnek, amiért 60 év multán odáig .jutott a nagykanizsai iparosság, hogy jelentős tényező lett a város életében és saját hatalmas székháza van. A{z 60 esztendőse-jubileumot ebben, az évben díszközgyűlés keretében fogják megünnepelni. ,
-v- Az elmúlt 1936. esztendő -folytatta - a gazdasági életben alig jelent valami változást. A, munkanélküli, válságos helyzetben azonban egy a vigasztaló : — a kormány részéről korábban sosem tapasztalt megértés, jóindulat mutatkozik az Iparosság Iránt. A?: Ipari novella egy egészségesebb és tisztultabb ipari étet fundamentumát rakja le.
Majd a kartellek feloszlatását sürgette, mert azok miatt az ipa-
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatáruház.
russég «m tud megfelelő érnivót elérni. Az iparosság adóságainak rendezését kívánja a gazdatársadalom megsegittöóiKk mintájára. A kisipari nyugoijkéraés megoldása égetően siirgós. Az OTi-terüii le, szállítása egyik legfontosabb probléma. Majd hálával emlékezik meg dr. Kiéiky István polgármesterről, aki mindent elkövet, hogy Nagykanizsán munkaalkalmakat teremthessen és mindenkor megértő támogatója volt az iparosságnak. | liaisó József vezetőjegyző beterjesztette az elnökség jelentését az elmúlt esztendőről. A 1\' ieotes t\'gy ipari-tanulmánynak is bellid, részié les képéi szolgáltatja u nagykanizsai ipari helyzetnek, iparosaink kuzdelinenek, bajainak, unuak a kemény munkának, amit az elnökség az elöljárósággal egyetekben az iparosiéból- erdekében kitejt. Az ipuixjssug tagiétszáma 1000, segé-aek létszáma 4U2, tanoncok létszáma 482, tanoncszerződést kötöttek 222 esetben, szabadulás volt 134, uj iparjogositványt kapott 121, Iparát beszüntette 106. | .
Nayu Antai országos kiküldött melegen köszöntött^ az IPOK nevében az 60 esztendős nagykanizsai testületet és elismerését fejezi ki az elnökség, az előljárósíq és az egész testület munkájáért, i !la,da Oyula dr. testületi ügyétót, aki 26 év óta tölti be ezt a Uszlet, zajos tapssal Ünnepelte a közgyűlés, amikor szólásra emelkedett Beszélt az ijparosság fontos szerepéről az ország, a közgazdasági élet a nemzet szempontjából. Kérte az iparosságot, hogy legyenek hűek a tradíciókhoz és azokhoz az eszmékhez, amiket 26 éven át mimteikoc hirdetett. [ ! , , l | • , . | j Kertész Béta alelnök javaslatot tett a nyugdíjbiztosításra vonatkozólag. Mondja ki a közgyűlés, hogy, mielőbb megvalósltandónak tartja ez iparuwág köJÜezó nyugdíjbiztosítását és pedig olyan alapon, hogy a tanoncok to segédek által befizetett és távozásuk alkalmival vissza-maradt összegeket az iparosok nyugdíj alapjának megteremtésére fordítsák. A közgyűlés ilyen Értelemben felterjesztést intéz a mtoKz-terbsz. ( . I
Ezután a választást következett. Etőljárósági rendes tagok 3 évre: Babits Lajos hentes és mészáros, Báron Ferenc lakatos, Bród ignáo borbély, Csonkás JÓ5*;f férfiszabó, Gumllár Ferenc borbély, Gyarmati György nyomdász, Hajas Józaof vendéglős, Hoffmann Henrik kádár, Hoffmaim Ajntal cipész, Luká-csy Gyula asztalos, Marton látván
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
1930. mlfdtn 4-
férfiszabó, Márkus Károly sűtö, Megyimoretz Tamás férfiszabó, Párnál György cipész, Zwclg Imre férfiszabó. Póttagok 1 évre : Kosz-tolltz Géza vendéglős, Horváth Mihály cipész, Horváth Géza asztalos, Andrwek Erna olpész, Helyei Imre asztalos. Számvizsgáló-bizottság 1 évre : Gábor József asztalos, Gerő Soma kárpitos, Perényl Andor syappangyártó. Póttag 1 évre: ZoIIner Ferenc p-sznlOvágó. ,
Majd az Iparostanonc és mestér-vdzsgáWbizottságok megválasztásá-ra került sor. ,
Papp Oszkár alelnök Indítványa saerlnt, ha az adóhivatal meiu vrszl figyelembe az iparoaképvls"lők véleményezését, akkor nem hajlandók máskor ebbeli működésűkben az adóügyi hatóságokat támogatni. A közgyűlés elfogadta a Javaslatot.
6 óra elmúlt, amikor a közgyűlés ünnepi hangulatban Samu elnök zárószavaival véget ért. !
Csapadék!
Prc.eSiU: Mérsékelt izél, változó felhőzet, tőbb helyen nagy köd, (gyes helyeken, kUlönöaen délen és nyugaton eiő viiőszlaa. A hőmérséklet keleten alig változik. nyugaton s napnál! tölmelegedél csőkken, az éjjeli enyhül.
irt Március 4. azerds. Rom. kat. Kázmér. Protestáns Kázmér. Izraelita Adsz hé 10.
Cyófjue.U/1 éjjeli uulgálat s bő lS-lg s .Fekete Sai. gyógyszertár Főút 8. ás s Idaksnlnal gyógyazertár.
Gőzfürdő n,itr« reggel 8 Arától MM I éráig (héttő, saScds, péntek délután, ksddao aab> BSp nőknek).
— (BéljattjOM* IskUksséJs) aser. din délután Mól fríg « Pannónia
hátsó kMerméboa.
Vegyük elé az ősmagyar keresztneveket
A 20. század a nemzeti öntudatra ébredés kor®. A legapróbb népeit jis bámulatraméltó erőfeszítéseket tesznek, hogy nemzeti értékeiket tudatosítsák s eljövendő mélyebb nemieti életük alapjaivá tegyék. Szinto csodálatba ejt benn ankét például a szívósság, mellyel «z egykor hatalmas testvérnép, a ma már csak ezerötszáz főt számláló Uvség küzd fennmaradásáért s gyűjti kincseit, melyeket » mostoha sors még meghagyott nekL
Mi, magyarok, valamivel szerencsésebb helyzetben vagyunk. Maradt ugyan sok mindenünk, de ki tudná megmondani, mennyi érték pusztult el az évszázadok harcaiban, nemzeti életünkért folytatott küzdelmeinkben?! Szlávság és germánság tengerében egy kis szikla voltunk, melyet állandóan csapkodtak a hullámok. Tárgyilagosan el kell ismernünk, hogy sokat köszönhetünk Nyugatnak, de be kell vallanunk azt is, hogy drága árat fizettünk érte.
A napokban Jelent meg egy kts füzet második kiadásban. Cimle: <ösinagyar keresztneveket keresztény szellemben.» Szerzője Meskó Lajos piarista. A fiatal tanár fajtája szenvedelmes szeretetével visszapillant ezerév távlatába, abba az időbe, amikor még Ugrón, Bulcsu, Kalán, Koppán és Búzád nevü főpapok voltak a nyugati kereszténységbe fölvett magyarság szellemi vezérei. Mily uépségea magyar aevekl Ős ma?
ZALAI KÖZLÖNY
Kiírják a tervpályázatot a nagykanizsai igazságügyi palotára
Krátky István dr. polgármester hétfőn délelőtt felkereste az Igaz-ságügyminlszterium műszaki osztá-tályát, ahol az uj nagykanizsai Igazságügyi palotára kiírandó tervpályázat szövegét megformulázták. Értesülésünk szerint a legjobb há-rogi pályaműre három dijat tűztek ki. Első dij 1000 pengő, második dl] 500 éa harmadik dij 300 pengő.
Krátky polgármester Budapesten felkereste a mérnöki kamarát is, hogy a bíráló blzotságba\'n a kamara egyik tagja foglaljon helyet Az igazságügyi palota ügye most már futólépésben indul a megvalósulás felé. i
Krátky polgármester kedden esto érkezik vissza Budapestről. | (
Kítolonooltak két zugkimérőt Nagykanizsáról
Megttiztltjík a városi a veszedelmei bflntanyáktól
Csak a hatóságok a megmondhatói, mit Jelentenek a vénje belső rendje szempontjából a
módra félszaporodott zugborkimé-rések. Sok olyan egyén húzódik meg rejtekeikben, akik a nap vllá-
Négy-őt ősmagyar keresztnév maradi itt siralmas gyászvitézként, a többit elfutta az idő szele. Ma minduntalan Konrádra, Tivadarra, Arisztidre, Al. frfdro keresztelik a fiukat, a lányok pedig a leglarkább nevekkel igyekez-nek tanúságot tenni a magyar nép • európaisága, mellett
Azt mondhatná valaki, hogy kőny. nyű a nvugati nagy nemzeteknek sa. ját szentjeik nevére keresztelni gyer. mekeiket, mikdr nemzeti szentjeik százait emelték oltárra. Az általánosan ismerlek kózül például csak Willl-brortlol, Winfriedet, Bonavcnturát, Franeeseót említsük. Nálunk István, Imre, Gellért, László, Erzsébet, Mar-gtt az összes nemzeti szentünk s a,tán tőbb se.
Hogy lehetne Itt segiten! 7 Nagyon könnyen, válaszol rá Meskó. Ha végigböngésszük oklevélkiadásainkat és egyéb könyveinket, melyek a 15. századig tartó magyar történelemmel foglalkoznak, rengeteg ősmagyar keresztnévre bukkanunk. A 15. századig t 1. esak keresztnév létezett, « ,ezeléknév rsak ezután Jött divatba. Meskó több-száz keresztnévből álló gyűjteménye ékes bizonyság arról, hogy az ősmagyar kereaztnévkiucs miiyen gazdag és változatos volt.
E kinea felhasználásának módsze-tét » szerző a kővetkező két eljárái-módbsn állapitja meg.
1. Kövessük Európa tőkbl népeit (lengyel, tót, horvát, cseh), akik egyszerűen lefordították a keresztény neveket. Így lett a Friedriehből Miro-szláv (l-\'rlede és mir: béke), Caro-lusból Drsgulln (carus éa draga: ked-
gcsságát kénytelenek kerülni, akik a rendőrség éber sacnjo elől tne-nekűlnl igyekeznek. Nem Is szólva arról, ami egy Ilyen zugborkimérésben történik, ahol az állástalan háztartási alknlmazottak és társaik Űzik titkos manipulációikat. A\'vároa közbiztonsága, közerkölcalsége szem pontjából, másrészt a város jövedelmének kijátszása szempontjából is érthető tehát, hogy a hatóságok mindent elkövetnek a zugborkimérések és hasonló fészkek kiemelésére. (
A nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője most a bűnfésziék kiirtásának radikális ínódjához folyamodott. Végig lenyomoztatja a zugborklmérések fenntartóinak kS-rülipényelt, illetőségi helyét és ott, ahol kiderül, hogy nem kanizsai illetőségűek, mint a közre nézv« veszélyes egyéneket kitiltják őket Nagykanizsa területéről. Tejnap már megtörtént az elsil két kitiltás. Dolcsál Rózsi és Vékást József Ismert rugborktméröket a rendőrkapitányság kitiltotta a város területéről és kényszer útlevéllel W-lö-aégl helyűkre tolonooltatta. i i \'
Ez a premlér.
Utána Jönnek a többiek. Végig veszik az egész várost és shol kiderül, hogy zugborkhnéréaek vannak és fenntartó\'k idegenek, azonnal kitoloncolás! eljárás slá veszik őket. A\' helybeliekre nézve ugyancsak drákói Intézkedések vannak készülőben. I \'
ves) vagy Theodorból Bozsidár (mindkettő: Istenadta). Már a középkori magyarság ls használta ezt az eljárást, amikor pld. a latin Pssehalls vagy Lupus nevel Húsvét Illetőleg Farkai névvel fordította magyarra.
2. A másik eljárásmód azon a pszlehologlal jelenségen alapszik, hogy az ember az isneretlem izét hasonló hangzású ismerttel helyetts-liU. Knnek a lelkijelenségnek köszöni létét a magyar borostyánkő szó a né. met Bemsteinből, vagy a mélyföld, mérföld a Melle szóból. Erre ls ta. látunk példát a középkori magyar keresztnevek közölt. A keresztény Acha. tiust a tőrök eredetű Akosao!, a Juliult az ősi Gyulával azonosították, a Dugonics fantáziáiéból született Etelka nevet pedig Szt. Adelhalddal.
A magyar tanitóreodiek, pld. a bencések és a ciszterciták csak rég kitaposott utakon Járnak, mikor az Alfrédus, Arpoles, Sabbas, Wtadiml-rus, Eleutherius neveket Aladár, Ar. pád, Csaba és Elemér alakban veszik fel.
Etek arok az elvek, melyek alapján Meskó összeáUltotta páratlanul értékes és érdekes füzetét. Csak pár nevet mutatóba. Aba, Ajtony, Alpár, Apor, Becse, Bogárd, Csató, Csobád, Csongor, Enyed, Ernye, Gyécse, Híved, Kldocaa, Karaid, Karcsa, Kc-uiénd, Kende, Kese, Kücsid, Lanté, Medo, Metó, Soltony, Szslók, Szörf®, Tslmáes, Tarcal, Törtei, Ugod, Vajk, Vécse, Versény, Zovárd férfi- és Baj. csa, Biborka, Emőke, Enéh, GUrád, Gyöngy, Gyöngyvér, Hősiké, Kcvlke, Küeaike, Metőke, Szeuiö, Szomor, Zo-
Szobrok és képek klállltáu
nyílik meg holnap, szerdán reggél a Sugár-ut 2. sz alatt, a Bebochay-ház földszinti helyiséglében. Magyar művészek változatos anyagát hozta a festő-csoport megbízatja. Különösen érdekes a kiállítás szobrászati résne, amit ritkán látni Nagykanizsán. Legtöbbje utóbblaknak pályadl|as mű. II ! 1 A kiállítás látogatása díjtalan. I
várira nőinevek.
Mit akar Meskó mindezzel! 1. Nmixeli ügyet akar vele szolgálni. A ma. gyar helységnevek nagyrésze ugyanis keresztnév volt valamikor. Akit erre a névre keresztelnek, az mindig kő-zeletib fogja érezni magát ezekhez a helyekhez, melyek elsősorban megszállott területeken fekszenek. Aztán a külföld elölt is tanúskodni akarunk e nevekkel az Illető helyek magyar alapítása mellett. 2. Közelebb akarja hozni a kereszténységet ás a magyarságot, eJs\'isorban persze a magyar szentek él bolAogok tiszteletének\' növelésével. Ezen • téren különben ls sok feladat vár a magyar katolicizmusra. 3. őseink hagyományát akarja folytattatnl velünk. A magyar középkort ugyanis, mely teljesen egybeforrt a kereszténységgel, tátongó űr választja el korunktól. E tőbbazázndol szakadék áthidalásához akar hozzájárulni Meskó a maga Idea!, de annál értékesebb dolgozatával.
Egyházi körökben kedvező fogadtatásra talált eszméje. Meggvőzöen bt-zonyitják ezt az ellő kiadásról irt bírálatok. Nemsokára illetékes nyel-vészkórók is foglalkozni fognak a nemzeti szempontból ls fontos kezdeményezéssel. Remélhetőleg a ml városunk ls, amely évszázadok óta teljesíti végvári feladatát a magyarság védelmében, megteszi, amit tőle minden faját szerető magyar ember bátran elvárhat.*)
Magyar IMtlA
•) Kapható Mayr könyvkereskedésben ao filléres árban.
ZALAI KÖZLÖNY
, Hj&ijgjMjtt
TAVASZI SAISONRA:

IMI szövetekből a legújabb divatkülönlegességek ,
Férfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban Maradékok minden cikkből a legolcsóbban
KIRSCHNER Divatéruháxbaw.
Apróságok asszonyoknak
Fürdőkádat a viz igen gyakran megfogja éo rózsaszínűvé változtatja egy darabon. Ilyenkor legjobb sósavval leönteni és utána alaposan
vimrrci irtánatisztitani.

Ha hofnáll/o8 lesz, vagy megvakult egy ablak, ilyenkor legjobb az ablakót kfs lenolájba mártott ronggyal megdörzsölni. Utána nera szfilwd mindjárt vizzet lemosni, hai«m puhn kendövei, vagyltatós papirossál megtörölgetjük és csak sokkal később mossuk le langyos vízzel, f

BtjOfffffitt ablak. Az ablakról köny nvon ieválflc a jégréteg, ha sós oldat tat lemossak. Egy liter meleg* vtztoen két maréknyi sót kell feli oldani és ha a vlz teljwt\'n klhfilt, ecsettel vagy ruhával rák:\'nnl a sós vizjet a befagyott ablakra, azután ezt gyorsan szárazra törülni kendővel ;v«gy pyha szarvasbőrrel. •
Vaskályhát szinte újonnan kap\' juk, ha összekeverünk ólomfketét éa terpentthU A kályhsajtót bek-énjük- vole és a vas olyan fényes 4eSz, mintha uj lenne.
Timsó feloldott állapotban kitűnően ragasztja az ércet, rezet,
üveget és clcfiartcsontot. l\' . •
A még nemigé&m "Ikopolt\' viaszos vásznakat nagyszerűen fényes re lehet tisztítani, ha langyos .vízzel lemossuk és utána viassr.nl kenjük be, amelyet egy k\'« terp?ntinben feloldunk.\' Ha még nem volt egészen letepva,. mellétjük, milyen fényes • tesz. "\' ■ : í
• 1
A iftfértya lassabban ég el és nemi csepeg k, ha a bél közé egy kis sót hintünk.

Felbontott boros üveget, ha cgy-. szerne tartalmát nem tudjuk meginni, jó» bedugaszolva, laposnn lefektetve, htia helyen tartva tudjuk megőrizni a megsavanyodástól.
—TofoaUli nSnyg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. SohtMa-Árnház.
- ftutorváitárlftf nem gnrnll TelJ«j berendezéseket rendkívül előnyős rtoz-•\'\'tffzetísre. sflt kamatmentesen In «tót-Htunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy
Vitéz Támásfalvy Jenő a nagykanizsai vitorlázó repülök elnöke
A Nagykanizsai Torna DgyUt\\választmánya vasárnap délelőtt tartotta ülését dr. Krátky István polgárlnesler elnöklete alatt a városháza közgyűlési termében. A tárgysorozat egyetlen pontja a vjtorlázórepülő-seakosztály megalakításának kimondása volt. Dr. Krátky Jstván polgármester, mint a .70 évos egyesület elnöke megnyitójában utalt arra, hogy a nagy Németország, amely hatatná tekintélyénél fogva most már. korlátlan mennyiségben gyártja a motoros népeket, mégis mily nagy jelentőséget tulajdonit a vitorlázó repülésnek; Ennek köszönhető, Hogy Németországban alig van számottevő helység, ahoí no működne egy vilorlázó-repülő egyesület.
Az ülés azonnal liatározatilag kimondta a szakosztály megalakítását, amely bizonyos önállósággal rendelkezik. Azonnal megválasztották az uj szakosztály tisztikarát és választmányát is. Az ölés a polgármester elő. terjesztésére egyhangú felkiáltással a kővetkező tisztikart választotta meg:
Elnök: Vitéz Támásfalvy Jenő, társelnök: Vécsey Barnabás, alelnök: Fe-kelo László, titkár: líuglcr Sándor, jegyző: Maycr Frigyes, pénztáros: ifj. Peterinami József, szertáros: Hegedűs
Nándor, sajtótitkár: Gráf Ernő. A választmány tagjai a következők: Benkő Lajos, I-\'reislingc? Ágoston, Kenedi Imre, Kertész Béla, Koch György, Lenk Andor, Martincsevics Ferenc, Németh Csongor, Radícs János, Szakálas Tibor, Thury Endre, Schlosszcr „Endre, Szántó Endre, Vccscra Antal, dr. Vlt Ferenc, dr. Zarubey I-óránt
Tamásfalvy elnök meleg szavakkal köszönte meg a megválasztást és ünnepélyes ígéretet tett, hogy minden igyekezetével azon lesz, hogy mielőbb előteremtsék a meginduláshoz szükséges első gépet.
Dr. Krátky polgármester a további lelkes munkára buzdította a jelenlevőket. «Nem azért jöttünk ide, hogy tisztséget szerezzünk, — mondta — hanem, hogy dolgozzunk!.
St.hnllzer Géza bejelentette, hogy a Fekete László tervei szerint készült kis ezüst repülőjelvényből 50 darabot az\' egyesület rendelkezésére bo-csájt. Az adományt nagy lolkesedéssel fogadták. Az ülés ezzel véget is ért.
Egy lépéssel ismét közelebb jutót, tunk ahhoz, hogy megvalósuljon a nagykanizsai vitorlázó-repülő sport. A szervezés munkája lázasan tovább folyik.
A legtökéletesebb tartós hullámot készíti
Bukszné Kovács Erzsi
Nagykanizsa, Cs$ngery-ut 6. sz.
a legmodernebb angol rendszeri) Q. S. 2\\b. áram-nélküli dauer géppel.
Beszámoló a Zrínyi vasárnapi győzelméről
Csak ma Jutottam hozzá, hogy a Zrínyi vasárnapi győzelméről egypár sort Írjak. Nem lehet ugyanis észrevétlenül a Zrínyi győzelme felett átsiklani. Mégis csak a toraiét egyik legjogosabb hajnokjeiölt-jét, a Simontornyai BTC-t gyűrte maga alá komoly sportértékü harcban. Csúszós, mély talaj lette próbára az évad kezdetén álló csapatok küzdőszellemét. Bár egyes játé-
kosokon még látszott, hogy ez voll az első bajnoki mérkőzése az olimpia miatt korán kezdődő rajtnak, mégis az volt a néző jogos megállapítása, hogy a Zrínyi jelenlegi játékereje nsgy értéket képvisel. Egyénileg Pápai kapus nem tetszett ugy, mint máskor. Bravúrok mellett halmozza a könnyelműséget és ez két kapott j^óira Is vezetett. Kárpát volt a védelem igazi erős-
sége. Nagyot játsaptt-es-a csftpasziv Hu. Stróbl roég.nem éuett í«de a csapatba. A JBcke- K8dbttunl-Pőcc fedezetsor gyengén .kezdett, do a végé felé rendesen működött. Legegyenletesebben Pőce játszót! ebben a sorban. A csatársorban P»ór sokat kihagyoti, Babos szükségmegoldás, többet ártott mint használt ebben a sorban, CsOngey újra bebizonyította, hogy legény a gáton, méghozzá okos legény. Pum nagyon agilis volt. Elől és hátul is sokat dolgozott. Boda nagyon távés labdát kapott, Igy nem hidt)i ki-feltúri « *é»csségeit: / ; • ,-Vi
Slmontornya csapata iiagymcril Játékosokból van; ÜSsaoállltVa. A látott Játék után érthető és magyarázható, hogy a csai&t az előkelő első helyen végzett az flazi -évadben. Különösen a fédezeísora volt -jó a csapatnak. P-pp ezért értékes a ,7r:nyi gyöueline. Csatárrórában láttuk a inCzőny két legjobb Játékosát, Roth és Petres I. s«emélyében. Minden megmozdulásukkal sok dol-cot adtak a. Zrínyi csapatának,
A mérkőzés eredlrtínye 4 :3 (2 ;1) volt. A dugók a követkézé Sorrend ben estek: l
t perc. Pum Gyula nagy lövíat küld kapura, Csöngeynek csak a lábát kell betrrait* é» zörög a háló, t : 0. I
0. perc. Boda labdáiét Poér ragja vcdhctetlenül a kapuba, 2:0.
43. pere. Fatnea I..szép gólt rag, 2:1. I \' í.■,\'■. .
A második félidő 9. percében Csőngey nagy kapáslövése ül a hálóbon, V:
28. percben Babos ragja a mag-ltéít sarokra gást, éles Csörp^r fe-Jes, 4:1 az ercdiqéay.
A 40. percben Rotti Pápai hibájából gólt tejel, ,4:2. AJIg 2 perc múlva újra védolm4 hlbat ém Petrcs I. 4 : 3-ra saépil. I ,\' Németh biró nagyim jó volt
: ■ a i.
Németh József ökölvívó vasárnap ismét gyötött
Szombathelyen tartották mag a Nyugatmagyarorezág— SzJovenflfckó Ökölvívó válogatott roérkösésh Németh József nagykanizsai BköWvő itt Is bebizonyította kiváló felké-Költségét, .Könnyen nyerte a szlo-venszkól Czitt ivevü ökőMvö ellen félnehézsúlyú wreenyt.. NéaiCtlf József egyébként biztos indulója s március hé 14-én MdtpMNni n*í-tartandó magyar . őkWvH-ó: bajnok-
Tawaszi diif at u jd o nság ok ! Na«y választéki
Hői kabál- és kosztüm-szögetek. Férfi felöltő- Q^en^ ferenc és ruhaszöuetek. Selyem, szőnyeg, vászonáruk dlvatOzlet
1938. mfaclm 4,
ZALAI KÖZLÖNY.

Imii szőnyegakcíú
ságnek- Parti Józsefet sajnos nem engedi az ökölvívó Szövetség az ptt dívó protekciós rendszer miatt.
A Nagykanizsai Leventék sikere Nagyrécsen
Bremser Gusztáv testnevelési ve-tttő lelkes munkájával komolyan i belekapcsolódott a magyar sport egyetemes munkájába. Vasárnap a nagykanizsai leventék reprezentatív birkózó és ökölvivó csapata Sipos István Jeventeoktató vezetésével Kagyrécsén bemutató sportestél itndeaett. | ; [ t | ; ; . j Az estén 3 pár ökölvívó fyi 2 pár birkózó vett részt. A 10 tagu gárda fegyelmezett munkája nagy Leiszésl aratott a nagyszámú nézoközonség i\'lóit. Mindjárt fel is kériék őket egy ujabb szereplésre. (
A nagy Siker arra indította a nagykanizsai testnevelési vezetőt, bogy egész Zalamegye tcrlheién ilyen bemutató propaganda estélyiket tartsanak, mert ezáltal biztosan remélik, hogy ujabb nagy tömegeket sikerül a magyar sport szolgálatába állítani. ( .
A trianoni páva
iurányl Miklós regényének uj kiadása
A trianoni páva, Surdnyl Miklós első regénye, a háború alatt jelent meg. llusz év előtt Az erő és a tehetség elháríthatatlan hatalmával tört utat magának. Történelmi regény, de a történelem nem öncél benne, hanem elindítója egy forró emberi tragédiának. Domosxlay János Farkas és La Bouchc marquiso szerelme elsősorban emberi dráma. Drámája két távoli, két különböző, két idegen világból jött szerelmesnek és drámája; az érett férfinak és a nagyon fiatal asszony-iák. Ez a két pompás ember bármelyik korban találkozik is, halálos íarcot viv a szerelem párbajában. Je mert a tizenkilencedik század első leiében találkoznak, mert történetük Széchenyi Stefi alyó Magyarhonán, Metternich Bécsén, a forradalmi Olaszországon, Lajos Fülöp polgári (■\'ranciaországán vezet keresztül, Surá-ányi Miklós első könyve a magyar rodalomnak egyik legértékesebb törté-lelmi regénye lett
Az inó 1916-ban nem azért irt történelmi regényt, mert divatos volt az empire és a biedermeier, hanem azért, nert nemcsak külsőségeit, hanem lel-fceket formáló mélységeit is látta a tizenkilencedik század első felének. A trianoni páva olyan súlyos, értékes k fensőségesen bölcs, mint Anatole Francé bármelyik történelmi regénye.
Azóta tok regényt Irt, Az őrökértékü Sient hegyet, a fülledt szépségű Kanta-let, modern társadalmi regények so-rát és most életo legnagyobb müvét,
a Széchenyi-regényt. De legköltőibb regénye mégis csak A trianoni páva. ,1 a halálos szerelem balladája. Sötét, tragikus, az elmúlás fenségétől pom-»as. mint egy szerelmes dal, amelyet éjszaka, viharos ég alatt orgonaklserct-lel énekelnek.
_ B\' Gv\'
- Tekint* meg Slnger Dlvatéruház irakatalt Ott láthatók ss uj tavaszi z\'üek éa anyagok.
— (A városházáról)
A polgármester Kugler György oki. gépészmérnököt a városi műszaki hivatalához mérnök-gyakornoknak kinevezte Illetményeinek április elsejétől való folyósítása mellett. — Thomkn János dr. vármegyei másod-főjegyző és vitéz Márk megyei számvevőségi főnök tegnap hivatalosan Nagykanb zsán tartózkodtak.
— (Vértesi Frigyes konferenoia-beszédel)
A püspöki biztosságnak sikerült az Idén ismét férfi lelkigyakorlatok részére megnyerni dr. Vértesi Frigyes pécsi hittudományi főiskolai tanárt, az országos nevű egy házszónokot és egyházbölcsészt, akinek szónoklatai több éven át eseményszámba mentek Nagykanizsán is. A konferonciabeszé-dek idejét közölni fogjuk.
— (P. Olasz Péter elutazott)
Gazdog Ferenc püspöki tanácsos lelkes fáradozása folytán az idén a nagy katholikus ifjúsági vezető és híres jezsuita-páter, Olasz Péter tartott többnapos lelkigyakorlatot u polgári iskola növendékei részére a felső-templomban. Kedden délelőtt ünnepélyesen befejeződött a lelkigyakorlat P. Olasz utolsó beszédében megható szavakkal buzdította a növendékeket a jóban való kitartásra, majd kedden délután visszautazott a nagykapornak! rendházba.
még olcsó áraKonl
Cöbb száz gyönyörű mintából választhatja ki a legmegfelelőbbet.
-Áruház
— (Keddi kulturdélutánok a fshér-tsremben)
A nagyböjt folyamán minden kedden délután U órakor a plébánia fehér, termében kulturdélutánok vannak, melyek a katholikus világnézet ébrentartását vannak hivatva szolgálni. Az első kultardélutánt ma 0- órakor dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki biró, a Credo világi elnökének előadásával kezdik. Műsoron zene és szavalatszá-mok vannak. A következő kedden dr. Weber Elek kir. járásbiró tart előadást. Felhívjuk u város közönségének külön figyelmét a plébánia által megrendezett keddi katholikus kuitur-délutánokra. belépés díjtalan.
- Loguebb U l*f^>bk uioQ ét szövésű kabát- éa kosztümanyagok megtekinthetők a Fillére* Divatüzlet kirakatában.
— (A nagykanizsai Izraelita Szentegylet)
vasárnap délután 6 órakor tartotta közgyűlését Klcinfeld Ignác elnöklete alatt. Előzőleg a liagyományos gyászistentisztelet volt az elhunytakért, amikor dr. NVinkler Ernő főrabbi emlékezett m«\'g az év halottairól. Az elnöki megnyitó után Fábián Miksa titkár terjesztette be az elöljáróság jelenté, sét az egylet nemes emberbaráti munkásságáról. Bejelentetto 17 uj tag fel-vételét, beszámolt a teamtől kertészet szép munkájáról, az izr. aggok házáról, ahol jelenleg 7 férfi és 6 nő kap ellátást és gondozást. A Szentegy-letnek 5000 pengő kiadása volt as aggok házára, amihez a várostól 655 pengő hozzájáruiéit kapott Esen kívül 2265 pengő Jótékonykodás! kiadá*
— (Egyházközségi lelkigyakorlat)
A nagykanizsai r. kath. egyházközség március 5-én, 0-án és 7-én este 7 órai kezdettel lelkigyakorlatot rendez férfiak számára n plébániatemplomban. A lelkigyakorlatok szónoka P. Böle Kornél. Az egyházközségi képviselőtestületi tagok közös áldozása 8-án délelőtt 10 órakor lesz.
- Uf««bb kabát- és ruhaszövetek, ingpoupllnok, zsebkendők legolcsóbban a Fülére* Dlvatüiletben.
— (NŐI lelkigyakorlat)
A Szociális Missziótársulat Rozgo-nyi-utcai nagytermében az idén is 3 napos zárt lelkigyakorlat kezdődik a város úrasszonyai számára. Szeghy Ernő karmelita atya március 12., 13. és 14-én reggel 8 és este G órakor tartja n szentbeszédeket. Jelentkezni már is lehet o Missziósház irodájában. Részvételi dij 1 pengő. Hisszük, hogy Nagykánlzsa hölgyei meghallják a hivó .szót és nagyszámban résztvesznek a lelkigyakorlaton.
— Torontáli ágyelők, összekötök, sez-lontakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban Schütznól.
— (Credo-hlr)
Több Ízben foglalkoztunk azzal az elismerésre méltó munkával, amit P, Czirfusz Viktorin kifejtett a Credo-tábor kiépítése körül. Most arról értesülünk, hogy a plébános a katholikus tábor megszervezésének munkáját az egész vidékre kiterjeszti. Nagykanizsa központtal végig Délzalában beszervezi a nagyobb községeket és Járásszékhe-lyeket. P. Czirfuszt szervező útjában elkíséri a nagykanizsai Credo vezetősége is. A nyár folyamán Nagy kani. zsán zalai katholikus nagygyűlés lesz, amelyen már óriási megszervezett ka. tholikus tömeg íog részt venni.
Székrekedésnél és emétxtét! zavaroknál reggel éhgyomorra egy pohár természetei „Ferenc József keserűvíz a tápcsatornát alaposan kitisztítja, a vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Ax orvosok ajánlják.
Meglepetés lesz a purim-bál műsora
Az Izr. Jótékony Nőegylet, mint már megírtuk, szombaton, március 7-én, pontosan 0 órai kezdetlel tartja purimestélyét a Kaszinóban. A rendezőség, amely már betek óta a leg. nagyobb titokban végzi szorgos munkáját, számos meglepetéssel szolgál. A műsor — mert ez is lesz —. maga szenzációs számokból áll. Olyan szereplőkkel találkozunk, akiket már régen, vagy még egyáltalán nem láttunk színpadon, akiknek tehetségét csak v6-letlenségből sikerült a buzgó rendezőségnek felkutatni és őket rábirni a szereplésre. Meglepetések sorozata várja a közönséget. A nagyszerűen összeállított műsor után, kitűnő jazz, gazdag de olcsó büffé és inás szórakozások gondoskodnak jó hangulatról. Az idén nem lesz jelmezes a purimest, mert a zendezősóg nem akarja ennek költségeivel terhelni a közönséget. Bizton reméljük, hogy a Kaszinót zsúfolásig megtölti a közönség, mert aki ezen idei szezon utolsó mulatságán ró^zt vesz, a szórakozáson kívül a jótékonyság oltárán is áldoz. A rendezőség a meghívókat piár szétküldte s bár ez a legnagyobb körültekintéssel történt, ha mégis kimaradtak a listából olyanok, akik arra igényt tartanak, jelentsék a rendezőségnek, amely, szívesen küld meghívót
ZALAI KÖZLÖNY
1980. márdng 4.
volt » Szentegyletnek. Uj tb. tagként beiktatták ünnepélyesen Udujtar Jóu zsefet, aki több mint 50 év óta tagja a Szentegyletnek. Jelinek Márk választási bizottsági elnök fölolvasta n délelőtti választás eredményét Megvá-lasitnttAk Lukács Vilmott gondnok-nnk 3 évre, elöljárók lettük 3 évre dr. Hünsberger Lipót, IMmler Jóroef, Kertész Lajos, dr. Kertész Lipót, Sugár Béla, Kirsohner Béla, dr. Schiller Vií-" mos és Vcnncs Géza. Előljáró 2 évre Pauk Vilmos. Számvizsgálók 1 évre Bader Imre, Roseubcrg Benedek, Göndör Qéza Flcischhacker Imre, Krausz Albert. Ezután dr. Winkler Ernő főrabbi beiktatta oz uj tagokat, buzdítván őket « nemes munkálitt való önretlen és Wlrós tevékenységre. A kóagyülés Klotnfeld Ignác elnök záró-MWtvaival ért véget.
— Tavaui férftaűSvetek, divatos ing-xeürek, pupllnok megérkeztek Singer DivatAruházba.
— (A halálba táncolt az öreg réoaal tánometter)
Krónusz Károly G8 éves nagykanizsai lakos, aki a Huuyady-utcában lakik és most Nagyrűcsén folytatott tánckurzust, koszorúcskán vett részt a falu fiatalságával. Krénusz a falusi muldtság közben hirtelenül rosszul lett A szivét fájlalta. Rossz clőérzo-tel voltak, ugy hogy szokéren bejött Nagykanizsára, hogy a kórházba felvétesse magát De amint a szekér a város határába ért, Krénusz u szekérén meghalt. Dr. Fodor Aladár tiszti főorvos szivszélhüdést állapított meg.
t torontáli szőnyeggé*. — Gyönyört Mintákban kapható SchOtznék
— (Nawánus propaganda Keszthelyen to?)
Németh István és feleségo nagyka-«ür»ai lakosok nemrég Keszthelyre költöztek, abol megvették Nyolczas Jrt-nosué balatonkenesei asszony házát. A hátban most egy kétszobás lakást BwapénuB imaház céljaira fogják be-rendezni é« felhasználni, mert a Nagykanizsán működő nazarénus köz-poat Keszthelyen és a környéken is szervezkedni akar. Ugylátszik Zulában mág hűndig akadunk hiszékeny emberek, akik felülnek babonás vallásalapítók ssépszavu propugimdáj án a k.
— (Környékbeli tOzek)
Iharosberényben eddig még isme-retton okl)ól kigyulladt a Hodocsek György, Boncz Ferenc és özv. Tamás Feacncné közös tulajdonát képező ház. A tüz következtéim a lakóház padlásán felhalmozott gabonafélék mind eléglek. A kár biztosítás utján részlten megtérül, A nyomozás megindult — Rezi községben kigyulladt Simon hnre ós özv. Dénes Iiurénó közös tulajdonát képező pajta. A paj-tábiyi levő takarmány a pajtával együtt leégett. A kár 1500 pengő. A tüzot valószínűleg eldobott cigarettavég okozta.
— Komiém n ugy divat I Legwsebb szövetek éfl blonae-anyagok minden divatos színben Singer Dlvatárahflzban.
márciusi számának élén Bartók Béla liszt l-\'erencről szóló akadémiai székfoglalóját közli. A szám további tartalmából kiemeljük Petclei István ki-adatlan leveleit, Németh Antal ós Boty István vitáját az Ember Tragédiája rádió-előadásáról, Szegedi Boris dijnycrlos novelláját. Az uj szám irodalmi, színházi é» képzőművészeti. rovataiban, egész sor magyar ós külföldi aktualitásról számol be.
- Kftzattakmaettafc ttgyetMébel Ba-torárainkut Aiycgeseu leszállított ára-
k«n árjsitjuk, Ho*sru lejáratú hitelre U, kamatmentesen. Kopstetn bútorára-Ui. Hofthy tflktós-ut 4. taám
Ktadja a toptaUtfíono. K0z(u<fe*ág] Rt. Oateábarjr Nyomda ét DÜzalal Lapkiadó VállWata Nagfkantzfán. frMfektodti Zatal Károly.
Egy javítóintézetből megszökött 15 éves flu öngyilkossága
Kétszáz tOt, szeget és darabokra tört zsilett-pengét nyelt, bogy ne kelljen visszamennie az intézetbe
Intézetbe. Be to váltotta ígéretét,
Székesfehérvár, március 3 Bokmayrr György 15 éves fhi nemrég megszökött a székesfehérvári javítóintézetből. A csendőrség Polgárdlbnn fogta el, nhol kijelentette, hogy inkább öngyilkos Icw, msntemhogy visszatérjen a javító-
mért egy óvatlan pillanatban darabokra tört egy zsilettpengét, valamint közel 200 tűt és apró szeget lenyelt. Borzalmas kínok között szállították bc a Szent György kórházba, ahoi rövidesen meghalt. ,
Bizalmat kapott az angol kormány
( London, március 8
Az angol alsóházban 857 szavazattal 154 ellenében elvetették a munkáspárt bizalmatlansági javaslatát.
EMLÉKEZTETŐ
■árclaa 4.
Az I. Liszt-hangverseny és előadás (Barbarits Lajos) 9 órakor a zeneiskolában. ÜAt«Iu« 7.
Ixr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kaszinóban.
Városi Mozgó. Szombattól-gzerdálg I
Legújabb, legsikerültebb magyar film! Budapestiéi egyldőben.
CAFE MOSZKVA (Csat egy éjszakára)
Fószereplók: Tőkés Anna, Csörlős Gyula, Kiss Ferenc, Vértes Lajos, Somogyi Nusl, Tímár József ís Juhász József Ezenkívül az Idei évad legnagyobb szenzációja:
/ LA CUCARACHA. .
Sokáig emlékezetében lesz ez a műsor R«ndfti« helyárak.
Előadások hétköznapokon 5, 7,9 órakor, vacárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
APBÓfflHDETÉSEK
ICl liftig 40 nr.tr mintán to.ébbl ... S rm.r
Salát termést! elsőrendű ketecsenyl U\'-tall fehér kar lllcrenkénl P -50, azrjűl ■iller (vörő.)bor llierenként P —.60 loeyasa-táal adóval egylltl. Viszonteladóknak árengedmény. Bóhm Jóaae! borumelő, Cwi-Raiy-wt 19. 4874
AieMtaalk szolid álban vtdíkre nej
helyben bármikor megrendelhetők. Telc-lo«állomáa2 2-2 Kantmann Manónál. 4891
Po.AayvArl uradalmi lajboralm kimérését Már I tltar mennyiségben meg. kezdtem. Pogányvárl vegye! 40 tilt., Pogányvár! édeakéa rizling »0 fillér, Mos .1.1. bur*e—ndt to Iliit,
— fosyaaztáal adóval. — Qrou Károly toa Batthyány-utcs. 26.
Katuaallull ét aHIaaU aaabály-
azertl aaakAk minden izámban, ugyaztn-tén aiabalyuertl ólat- éa oalBM*-urk.atyak, elötrás flierlnt, mgy vá-I.aztékban Beleznalnál. Sugár-nt 58. *
Háakalu eladó Saekerea Jónet útra (Katonaiét) 24 alatt. Bóvebbet Kápolna, iái 7. i 801
Qaral-ntca 15. aitmu ká> aiabadkéibót eladó Kutxtn Imréné. 790
Rügyfakadás alfttt
peiitene spUl!
Alma-, kOrte , szllvafákat
100 liter vhiben feloldott 5 kgr. Na* Dandrln-nnl,
1 kgr. SolbAr akar
a tObbl fákat
100 liter Vízben leloldott 3 k| gyarttac készített méaaktnléval
Mlmola Paaasrla
larBmOlt.l.k.trány Mbk.tTM htwMnJ
Ollóviasz Hsrwyáaa,g Drótkefék.
Gazdasági és kerti iai»k
MOtpágyék
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
tnaK. műtrágya, Itflványvádslmlua-rek, zaák, atb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy forrón szeretelt édesanyánk, testvérem, sógornőm, nagyanyánk
özv. Gottlieb Farkasné
"ül Krau.i Urh
éleiének 81 évében, március hó 2 án d. u. V.9 írakor, hosz-szas szenvedés után, csendesen elhunyt.
Drága halottunk (öld! maradványalt f. hó 4-én, szerdán d. u. 4 órakor kísérjük az Izr. sírkert halottasházából utolsó útjára. Emlékéi soha el nem muló kegyeletlel örlzzflk I
ZafWál Stsaai az. OatttM Saralta, Sok. Ji.l.t G-llli.b COL S^-.rt. AUáánrf az. GMttt.b liu. Sck.ltM. (Umimi az OrttM IWU., Okull. Uu, gyermekei, D^k Oy«l., testvére, DwU Gy.ti)u az. B|«.« m aógornAje, GSaJtb Giié>4 az. Katav Wta. menye. ZapUUl Sl«.n Kakn J..S, Scl.uh AUiir, Sd.ttu, S4u vejei, Olga, LUJ, rari, Ottó, Sir..., F»t. unokáL
A zenelskbls nóvendákelnek IJszt. rmléltmallnéja fit 12.kor. Llceália slósdás a vároaliizán 9 öra. kor (Bertto Agoaten). nőjtl est a Mlasalóshisban 5 ómkor (P. Errta Alajos).
■á>.tu 10
Kulturdélután s fehérterembrit g órakor (dr- Webcr Elek).
■ár cin. 11.
A zsnelrtbla ff. l.lszt-ftangvmenj*
eate O-bor. (Előadás: Vanfiay.)
■árdaa 15.
Hazafiúi Annepály 5 órakor az Ipsroskórben. nsju est a MlsaaiósháaUui 5 órakor.
■árdaa lá.
A zeneisicola ill. Ltazt.lwniíversenyű esto 9<kor. (Előadás: Vannay.)
Zeneiskola Bóvendékeinak olaaz-magyar hanfveraenye dáhrtán 6-kor.
Káicioa 22.
Lloeálls előadás a vároaliásáa I óra. kor (Szakáll Gyula). BŐJtl est a Mtvulósházban 5 órakor.
■ánise !V
LlreáUa előadáa I órakor a ráró. 1 lázán (Borsa Bála).
■árelsa ».
Lloeálls előadás a várasfiáaáa « án. kor (Balogh Dezaó). Baj ti est s Mlaaiióeházban 5 ónkor.
íntAk
építkezők
figy símébe!
Friss
feloffgallai
darabos mész kapható ns Maleaap mészraktárban ErssébaMár is. u.,
Szeldmanu hiz.
Nagykanizsa Me©iei város polgáfmestei^tfll.
3399/1936.
Árverési hirdetmény.
A vágóhídi ut mellett lévő vasúti őrház mögött a Dencsár csatorna bal partján elterülő kb. 935 D-öl nagyságú szántóföldet f. évi március hó 5-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadóm.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. február 24-én.
,n Polgármester
bizalmi cikk.
Vásároljunk : H1HSCH ÉS SZEGŐ
magszakUzletben.
Kan. • kMkaii Bt. autaakerg Niamda is t»s.liá LarUadó VáUaMa tnagia|aalá|ÉkM H^kiaaala (MaiAa taUáv. IsMIántt
70« MUyam 54. nám
Nagykaalxu, 1836. március 5 csütörtök
Ara 12 HU.
r h,\'**

PcieMa szerkesztő: BarbarHa Lajoa
IHtlutW áj*: fr aén B mst «• Ml SutkmlMfj é. BtttttlnUl wUoai H a
Biztonság vagy bekerítés
Kétségtelen, hogy a biztonság, vagy bekerítés kérdésén fordul mog remosak Európa, de az egész világ nyugalma és békessége.
De a biztonság Jelszavával és elméletével rendkívül sok visszaélés történt a közelmúltban és az elmúlt másfél évtized világpolitikájában, szinte állandóan. Ezért az angol külpolitikai művészet nagyszerű éleslátására és Rden külügyminiszter mesteri szemét® vall, hogy ki tudta választani a kellé időpontot, araikor a legutóbbi nagy külpolitikai beszédében megtalálta* biztonsági és a bekerítés! politika különbségének hibátlan megfogalmazását
Anglia az élet és nem a börtön biztonságát akarja minden szabad nép és nemzet számára és serunt körülmények kösött sem kapható arra, hogy bármely ország, vngy nesnet kőkerítésére törekrö poll-tikában résztvegyen. Nagy meg-kömiycbbüJést jeleni ez a nyílt és egyenes angol megállapítás minden szabadságszerető nép számára. Bégen vártuk és kelló pillanatban érkezett ez az angol megállapítás, amely, reméljük, megfontolásra készteti szokat Is, akik egyoldalú hatalmi célok érdekében a biztonság .Jelszavát állandóan mások megfojtására, bekerítésére használták kl.
Mert nézzünk csak körül az elmúlt másfél évtized külpolitikai mesterkedéscin, mindazokon a szerződéseken és szövetségeken, melyek a mai Eujrópa fojtogató légkörét állandósítani Iparkodtak: ml másra törekedtek oaek, mint a bék|= szerződésekben ipogcsonkitott, vagy megalázott országok és népek bekerítésére és fékentartésáre. A bekerítés efto és gondolata hívta éktre a kisantant hármas szövetségét. amely örök Időkre fegyveresen akar őrt állni a trianoni határok mellett. A bekerítés gondolata hívta életre a Balkán-szövetséget és a tekwitéa gondolata sugallta a Barthtm-félc temot, valamint a esch-onosz ftrtaumpolitlkát, amely különbőeő paktumokkal és szerződésekkel Iparkodott Németországot
Vége* tehát m angol külügyminiszteri székből a biztonság és a népszövetségi elv leghivatottabbőrc mutat rá, hogy ez a bekerítés! politika távolról sem szolgálja az egész világ által várva-várt kirton-ság tervét. Éppen a kellő pillanat-t** mert a Duna-völgy ujjászer-^■ésének jelszava alatt és Hodsss esihsilovák miniszterelnök fáradt-M»ot nem kímélő agilitásával egy uj diplomáciai terv ver nagy kul-\' ártókat az európai sajtóban. Kl tulfciá eloszlatni a gyanút ée aggodalmat, hogy Itt nem az élet blz-t*»ágáról és a népek együttélésének ősztatébb megalapozásáról van
Útban az afrikai béke felé
A Róma és Genf kört meginduló tárgyalások Jelentik a békére irányuló első lépést - Mussolini u| békefeltételei — Páriából a helyzet enyhülését jelentik Mussolini válasza elölt Róma többirányú diplomáciai tárgyalást folytat
Páris, március 4 Párisbaa az ujabb bélockisérletek-kei kapcsolatban azt Írják, hogy ez a helyzet enyhülését jelenti. Az általános figyelem most Róma válasza Itelé iárnyul. Az olasz kormány a válaszadás elölt valószínűleg többirányú diplomáciai megbeszéléseket folytat , , London, március 4
Az anjjfot sajtó vegyes érzelmekkel fogadta az uj békekisérletet. A Morning Post katonai okokból valószínűtlennek tartja, hogy Olaszország azonnal engedjen a Népszövetség felhívásának. Azt mindenesetre remélik, hogy Róma és Genf között megindúlnak a tárgyalások és ez lesz az első lépés a béke felé. Mussolini, ha kedvező választ Is ad, akkor is nagyon óvatos lesz.
Mussolini bék>\'íeltételet az angoi lapok szerint a következők:
Olaszország elegendő abesszin te-rütetet kapjon, hogy gyarmati határainak épségét biztosithassa és hogy a gyarmatosításhoz elegendő területet kapjon. Az uj gyarmatokon ebóeorban a keletafrikal expedícióban résztvett hadsereg tagjait akarja letelepíteni. Olaszország ellenőrizhesse Abesszínia közigazgatási tevékenységét a Népszövetség keretein kívül. Továbbá Abesszínia lefegyverzése és az Eritreát Szo-
máüfölddcl összekötő területsáv átengedése.
A Daily Mail azt irja, hogy az olasz győzelmek teljesen szétmorzsolták Abesszínia ellenállását és Olaszország ma már a Hoanc-La-vai J>ékefeltételeknél kedvezőbb feltételeket vár.
Előrenyomulás!
kamara, március 4
Az olasz főhadiszállásról jelentik,
hogy a II. és III. olasz hadtest tovább nyomul előre. A hadosztályok már átkeltek a Takazze folyón és tovább folytatják a nyugati Irányban menekülő abesszinek üldözését. A déli harctéren is megkezdődött az előrenyomulás Dzsibuti irányában.
Mlröl tárgyaltak (leniben?
ILtifKártókor Arketett) N 18-as bizottság snwrda délelőtti ülésén több igen érdekes kérdést tárgyaltak le. így elsőnek Fiandin indítványát, hogy származási bizonyítványt kérjenek az Olaszországból behozott árukról. Másodszor meg^ vitatták azokat a módozatokat, a melyeket életbeléptetnének az olajtilalom kimondásával, yégül elhatározták, hogy a 18-as bizottság legközelebbi ülését március 11-én tartja. A négushoz és Mussolinlhez kül-
dött felhívásra a válaszoknak ugyan is 10-éig kell Genfbe, érkezni.
Elpusztult az utolsó északi abesszin haderő isi
Róma, március 4
Badoglio tábornagy táviratozza : A,z a csata, amely szleri területen Imru herceg csapataival folyt, február 27-e óta most ért véget.
Asmara, mtfreius 4
A keletafrikai tudósítók jelentése szerint Imru herceg csapatai nagy vereséget szenvedtek és a megvert pereg most futásban keres menedéket. A tudósítók hangsúlyozzák, hogy e vereséggel elpusztult Imru herceg csapata, vagyis az északi hadszintéren lévő utolsó abesszin haderő is. Az északi abesszin front (ellát teljesen széthullottnak tekinthető.
Oenl távirata a harcok beszüntetésére
Az abesszin kormány tttost kapta meg Avenol népszövetségi főtitkár táviratát, amelyben u 13. bizottság határozata alapján felkéri Abessziniát, hogy a békekisérletek idejére függesz-szen fel minden harci tevékenységűt A kormány a táviratot azonnal továb- . bitotta a négushoz, aki rövidesen külön Utasítást küld a párisi abesszin nagykövetnek.
Félhivatalos jelentés szerint azt hiszik, hogy a négus elfogadja a Népszövetség ajánlatát.
A római egyezmény erősebb mint valaha
Nincs szó uj egyezményről a március 18-lk! olasz-magyar-osztrák találkozón
| Páris, mírclus 4
A március 18-1 olasz-magyar — osztrák találkozásnak Róma nagy fontosságot tulajdonit A lapok hangoztatják, hogy ez természetes
következménye a\' rómlal egyezménynek és hogy nincs szó uj egyezmény aláírásáról. ;
S terhem be rg római utja nem áll összefüggésben az olasz-osztrák -
magyar értekezlettel, mert az al-kanocUár a megtorló rendszabályok bót kifolyó osztrák-olasz kereskedelmi kérdéseket tárgyalja mfeg Ró tpáben.
szó, hanem a trianoni börtön állandósításáról, miktor a kisantant lapjai nem is csináltak titkot abból, hogy a cél Ausztriának a kisantant szövetségbe való becsalogatása és lekötése. Mit jelentene ez? Azt, hogy Magyarország a világtól körülzárva hódoljon be Prága imperialista terveinek. Hogy ez menynyije így van, arra jellemző, hogy a cseh kormány által fenntartott és sugallmazott pozsonyi rádió már február 13-án világgá kiáltotta és IMasa szájába adta a kijelentést, hogy Ausztria belépése a klsan-tsmtba közvetlenül a küszöbön áB és egy hónapon belül Hodalának módjában Jesz Párisban jelentést tennie a Belgrád Bukarest és Prága közt folyó támjsHask ersAnénj*-ről. Bécs azóta keresztülhúzta ezeket a cseh számításokat és nyíl-
tan megcáfolta a Hodzsa által befejezettnek hirdetett csatlakozását. Do ha a bekerítés most nemi is sikerült, maga Hodzsa a párisi >Figaro«-nak adott nyilatkozatában kertelés nélkül elmondta, hogy a nevizionizmus csak akkor szűnik mog a kisantant nyugalmát veszélyeztetni, ha Magyarországot minden oldalról szilárd fal fogja körülvenni. Aki pedig Hodzsa párl&l nyilatkozatában sem látná a be-keritésl szándék nyílt vallomását, az maggyőződ hetik a kisantant valódi srándékai felől, ha kezébe ve-szí a balkáni brutalitásukban sokkal szókimondóbb román lapokat amelyek egy év óta a világháború legsötétebb emlékeit fekleveaítő hsagnsmtea, eéftdálfcm és miaősit hetetlen uszítást folytainak Magyarország ellen. |
Az pedig csak természetes, hogy a bekerítés ós a lassú sorvadásbörtönébe kényszeritett Magyarország védekezni kényszerül. A^. magyar politika sohasem helyezkedett szembe azzal az igazf kollektív békerendszerrel, amely az angol közvéleménynek ós az angol hivatalos politikának is végeólja. Magyarország védekezésében ezért indylt el a kölcsönös bl?tonság felé azon az uton, amely az 1934. évi márciusi római jegyzőkönyvhöz vezetet és mia is meggyőződése, hogy ez a római me^ál/apodás a dunavölgyi épitő-polítlkának egyetlen reális alapjai. Ea az egyetlen ut és lehetőség, a mely a bekerítés érzésének meg>-szüntetésével és gyanújának eloszlatásával az őszinte békepolitika felépítését lehetővé t^szt
zalai közlöny
Dr. Almássy Gyula előadása a katolikus családi életről
Szép számú közönség előtt nyilt meg kedden délután 6 órakor a plébánia fehértermében a böjti katolikus kulturdélutánok Borozata az Urleányok Mária kongregációjának rendezésében. P. Cz.rfiO* Viktorul piébános iiiejjnyltójában rámutatott a katolikus kulturdélutánok céljaira: ma, amikor a katolikus egyház annyira ki van téve a támadásoknak, szükség van a katolikussá g összefogására és nagy a szükség kellő szellemi feivértezett-ségre. ;
Dr. Almássy Gyula kir. törvényszéki biró tartotta meg ezután előadását a katolikus családvédelemről. A családi élet és a társadalom szoros összefüggésben vannak egymással. E kettőt függetleníteni nem lehet. A mai társadalom beteges izgalmai, ideges nyugtalansága mellett a család léte forog veszélyben. Ott állunk ma már, hogy másodrendű polgárnak tekintik, >szá-nalomra méltó lény,« aki megnősül. Járványszerü ez a dekadencia, a mely végig pusztít a társadalomban. Az ActLo Cathollca ezt a kérdést állandóan napirenden tartja és igyekszik gátat emelni az árnak. Beszélt a családi élet bensőségéről, jellemfejlesztéséről, tekintélytiszte-
letérői, a gazdasági eiiények kifejlesztéséről. Nagy értékeket t«nnel ki magából a család. A hazafiság is benne nyeri gyökerét. Minden jónak, nemesnek és szépnek a kiinduló pontja, alapja a - család. Ismertette a kérdést vallási, erkölcsi, szociális, jogi és gazdasági szempontból. Majd a családot védő eszközöket ismertette. Áfzzal fejezte be értékes előadását, hogy a családos embernek mindenütt \' előnyt kell biztosítani, adózás, megélhetés, előrejutás & minden tekintet-ben. . i
Dr. Almássy előadása nagy tetszést váltott ki. Nem csak a kezét a mindennapi élet ütőerén tartó közéleti férfiú, a családi életnek ezer bajaival foglalkozó bontó-biró, hanem a nyitott szemmel látó és éber megfigyelő lelkibuvár m^leg szivü előadása volt ez a katolikus etika szemszögéből
llngár Kató saját szerzeményű, hangulatos költeményének szép előadásával keltett nagy hatást.
Az első, minden tekintetben rendkívül sikerült katolikus kulturelö-udást követni fogja jövő héten « második, amikor dr. Wéber Elek klr. járásblró tartja előadását.
Hamis csekkel izgatott az adó-kezelés ellen
A szentpéteruri zajos adószedés a bíróság előtt
s
A\' dunai egyezmény kérdésében teljesen egyenlő a két ország felfogása és Olaszországban a római egyezményt erőí"bbnek tartják, mint valaha. Ez a megállapítás ftrra borította Olaszországot, hogy Európában és Afrikában egyaránt szilárd magatartást tanúsítson továbbra Is.
Róma, március 4 Starhemberg nlkancellár a szerda esti gyorsvonattal érkezik az olasz fővárosba, hogy a ieniebb emiitett kérdésekben tárgyalásokat folytas-son. i ! , i
Bécs, március 4 Az osztrák sajtó behatóan foglalkozik az osztrák-magyar államférfiak római tanácskozásával. A lapok megelégedéssel irnak arról, hogy Mussolini olyan határozott és ünnepélyes formában adott kifejezést Olaszország íelíogásának^ hogy az eloszlatja az.utóbbi időben elterjedt különböző híreket. .
Az osztrák-cseh Iront
Bécs, március 4 Az osztrák-cseh kereskedelmi és gázdasági tárgyalások %rán sikerült megtalálni az elvi megoldás alapját, ami a megegyezés, további alapját szolgálhatja. Valószínűnek tartják, hogy Hodzsa miniszterelnök kilátasba helyezett bécsi utja előtt sikerül megegyezni.
A Hú* ülése
Budapest, március 4 A Ház keddi napirendjén továbbra is az iparosnovclla szerej>elt. Görgey lstán rámutatott arra, hogy az ország kisiparának válságát nem szabad egyedül Triauonban látni. Az építőipar rendezésének szükségességét hangoztatta, a közüzemek teljes leépítésével. Ilangos derültséget keltett Esztergályos János nyelvboUása, aki összehasonlítást akarván tenni kijelentette, hogy ugy tűnik neki, mintha a fuldokló mellett «Lohengrin gyászdalára» zendítenének. Friedrich István a törvényjavaslatot elfogadja. Hosszabban foglalkozott a novella intézkedéseivel. A kisiparosságnak magának is kellene valamit csinálnia a saját érdekében, mondta. Mózes Sándor u falusi kisiparosság helyzetéről beszélt A Ház szerdán délután folytatta a yitát.
H japán helyzet
Gyengült a katonai uralom
Tokió, március 4 A kormányválság ügyben még mindig nem tudtak végleges határozatot hozni. Ezirányban a legutóbbi titkos államtanács sem tudott döntést hozni. Valószínűnek tartják, hogy Ogada helyére Kijura herceget nevezik ki, mig a meggyilkolt Saitó tengernagy helyére\' Gonoja herceget kombinálják. A zendülésben résztvett tiszteket katonai törvényszék eló „állítják, ami azt jelenti, hogy a katonai uralom gyengült.
Szentpéterur községben ,1935 novemberében adószedés volt a községházán, vitéz Petöh is Iván főjegyző és Kovács Lőrinc adóügyi jegyző jelenlétében. Szabadi István szentpéteruri gazda nagy hangon kiabálni kezdett a községházán, a mely a hivatalos embereken kivül tele volt adófizető polgárokkal.
- Azért van olyan sok adóm, — mondotta — mert rendetlenül megy az adókezelés, nincs minden elkönyvelve 1 , Állítását egy 186 pengőrőt ki-
állított csekklappal akarta igazolni, amelyről nagyon hamar kiderült, hogy hamia.
Szabadi István azonban megmaradt állítása mellett és csak harmadnap vallotta be, hogy a csekk-lapot ugy találta.
A klr. törvényszék ,mopt vonta felelőségre Szabadi Istvánt felhatalmazásra üldözendő rágalmazás és csalás bűntettének kísérlete miatt és ezért 1 hónapi fogházra Ítélte őt. A vádlott az Ítéletben megnyugodott. ,
__1938. mArclm.5.
Pogányszentpéterról a kanizsai CentrAllg
rohant kocsis nélkül
két megbokrosodott ló
Kedden esto 7 órakor óriási csörömpöléssel, vad vágtában kétlovas
szakér robogott végig a kanizsai Fő-utcán. \\ szekéren kocsis nem volt, a két megvadult lóról szakadt a tajték éa a veriték. , Félelmetes látvány volt, ahogyan a népes korzónak közvetlen a járda-szegélyén rohant a két.bőszült állat. Minden pillanatban várni tehetett hogy felszaladnak a gyalogjárdára. A Teutsch-ilzlet előtt «gy. magőn->auló állt a benzinkútnál. A lovak egyenest annak rohantak. utolsó pillanatban mégis félreugrottak, de a szekér igy is alapos rongálást vitt végbe az autó hátsó részén, a Centrái előtt a rendőr és a járókelők megpróbálták feltartóztatni a megbokrosodott állatokat, mire azok hirieien bekanyarodtak a Horthy Miklós utcára. A kanyarodás azonban "olyan lendülettel történt, hogy a két állat fejjel belerohant az Unger és Tóth vaskeres-, kedós lehúzott kirakat-redőnyébe, amely mögött a békebeli 8 milliméteres üveglap darabokra törött. Csak a Gondviselésnek köszönhető, hogy a forgalmas utcán emberéletben kár nem esett Az egyik állat ablxyi a pillanatban összeesett, homlokán csorgott a vér. A rendőrség és az utca tömege pillanat alatt ott termett de félórába telt, míg az állatot talpra lehetett állítani és elvezetni a rendőrség Zárda-utcai istállójába. \\ \'
Aszekéren »Szabó István Csurgó* névtábla volt ( | \' ►■ A . ;
A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást. A helyszínre kerékpáron érkezett sánci utkaparó el-mopdta, hogy a lovakat már Ma-gasdpuszta közelében látta -veszettül robogni a szekérrel és kocsis nélr küi. igyekezett is utolérni őket de a száguldó állatokkal a kerékpár, nem tudta felvenni a versenyt \\
Éjjel 1 órakor érkezett Nagykanizsára a szekér éö lovak kétségbeesett gazdája. Elmondta, hogy Po-gányszentpéteren betért a szekértel itatni. Ajnig a lovak ittak, magukra hagyta őket. Eközben arra robogott egy autó, az állatok megijedlek éa vad vágtában elrohantak a szekérrel. A veszett rohanás 14 kilométeren át tartott, egészen a nagykanizsai üzlet vasredönyélg. Az országút tele volt a rendkívül népQs kanizsai vásárról hazatérő fogatokkal, jármüvekkel. A veszettül rohanó lovak mindent kikerültek. Szinte csoda, hogy a hepe-hupőa, hosszú uton a szédítő iramban baj nélkül jutottak be Nagykanizsáig. , - A szekér gazdája ellen gondatlanság elmén az eljárás megindul.
A|z eljárás Baranyai János csurgói gazda ellen indujt aki kölcsönkérte Szabó István szekerét és lovait Pogányszentpéterre. Baranyainak az okozott károkat is meg kell térítenie. 1
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Slnger Diuatáruház.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat S Szomolányi áruház.
1996. március S.
ZALAI KÖZLÖNY
Legújabb tavaszi divatkülönlegességek
__
Üli
f • női nöl puha
í felöltő- éa kabát- és éa oomplé j
ruhaazövetek koaztQmaaövetak taftok és pikék
j legújabb ülnek éa uS.iuk, legjobb minőségben, legolcsóbban
a FILLÉRES DIVATOZLETBEN
! Állandó olcsó maradékárusitás.
Munkában a MANSz szövőszékei
Beszámolj a legfiatalabb kanizsai egyesület életéről
. Most tartotta második gyűlését Nagykanizsa egyik legipagyarahb és egyben legifjabb egyesülete, a MANSz, ftmely a mai élet legsúlyosabb problémáján, a munkanélküliségen Ls próbál enyhíteni. Ezért volt első\'tevékenysége a szővőtan folyam letelepitése, amely már a , vége felé közeledik. A MANSz igazi munkája csak ezután kezdődik, amikor is állandó kenyeret tud majd biztosítani a kitanult lányoknak. ,
Dr. lírátky Istvánná elnóknő a gyű-lós megnyitása után arra kérte a jelen-levőket, hogy. szerezzenek uj tagokat, mert ilyen kevés taggal nehéz az egyesületnek fenntartania magát. Jelenleg 157 tag van.
Borsa Béla titkár javaslata szerint mlndéntl kap egy ivet, amellyel végig járja a saját utcáját ós igy az otthonukban kérik fel a hölgyeket a MANSz-ba való belépésre.
Dr. Krátky Istvánná nagyon sokat vár a tagoknak ettől az önzetlen és fáradságos munkájától, most már Kanizsa asszonyain a sor, hogy belépésükkel megszilárdítsák a ulajt « MANSz lábal alatt.
A Jegyzőkönyvet Zsigmond József igazgató olvasta fel, amelyben egy. formán szerepelnek a biztató ós el-szomoritó adatok.
A szővőtanfolyam december 10-én kezdődött és március 15-ig tart. A tanfolyamon 9 lány tanult, akik mindössze 90 pengő tandijat fizettek, mert az egyesület a szegényebb sorsú lányok elől sem zárta el a tanulás lehetőségét, hanem majd a fizetésükből vonja le lassanként a tandijat. A tun-folyámvezető dija 150 pengő, ebből 100 pengő ki van fizetve. Anyagért ki adtak 273 pengőt, ennek az értéke feldolgozva 566 pengő. Az egyesület 127 pengő alaptőkével indult, amelyet még 1927-ben Farkas Vilma, a mid szervezet társelnöke gyűjtött, aki már akkor meg akarta alakitant Nagykanizsán a MANSz-ot. Ehhez az összeghez beszedtek 86 pengő tagdíjat. Az egyesület most 300 pengő államsegélyt vár az iparügyi minisztérium révén. Ez az ősszeg lényegesen megkönnyítené az egyesület anyagi helyzetét, mert akkor meg lehetne venni a szövő-gépeket, amelyek használatáért máskülönben havonta 30 pengőt kell fi-zetni.
A Jegyzőkönyv felolvasása után dr. Krátky Istvánné indítványozta, hogy a tagok között szőnyegszövő tanfolyamot kellene nyitni. A terv általános tetszést aratott, ugy hogy valószínű hamarosan a kivitelre is sor kerül.
Végű! kérték a tagokat, hogy látó-gassák meg a szövőtanfolyamot, hogy lássák a lányok munkáját és annak az eredményét a kész lepedőket, abroszokat, törlőruhákat, törölközőket, vá-szonruhára való anyagot. Talán itt kezdődik a MANSz tagjainak igazi munkája, állandó rendelőket és vevő-ket szerezni, hogy a szövőgépek egy percre se tudjanak megállni, mert ha .egyszer megakad a munka, nagyon nehéz lesz újra meginditani. Ez a munka nemcsak a MANSz asszonyaira hárul, hanem minden kanizsai magyar asszony tartsa kötelességének, hogy vászon, szükségletét, a kanizsai lányok szoi\'gos keze által Bzőtt, erő-sebb és olcsóbb vászonból elégítse Id.
A mindentudó kutya és egyéb furcsaságok
a falusi színházban,
Zalai falu. A feneketlen útvesztő-ben, ahol a kátyúkban lépten-nyomon nagyot zökkent a kocsink, keritéslé-cekre, házak falára meszelve hirdelto már miessziröl az írás a nagy attrakciót:
• Szabad előadás a vendéglőben este nyolc órakor, minden magyar ott legyen!»
A falusiak nem tulajdonítottak a felhívásnak akkora fontosságot, hogy jó magyarok lévén, este mindnyájan el ls menjenek a szabad előadásra, így esett meg, hogy mikor helyet foglaltunk a két sor padból álló ülőhelyek egyikén, kívülünk egy öreg nénike, meg két gyerek, továbbá egy szintén nem mai korú pipás atyafi ült a nézőtéren, míg a padok mögötti állóhelyen egy legény meg egy leány szorították egymás kezét. A nénike a belépőjegyei három\' tojásért váltotta meg « gyerekekkel együtt, uüg az atyafi egy hétre szóló bérletet váltott, amiért egy öreg tyúkot adott.
Egy tagu zenekar
Az egy tagból álló zenekar egy si-poló harmonikán jobb ügyhöz méltó buzgalommal húzogatta ki a harminckettes baka pattogó melódiáit, hogy a várakozók türelmetlenségét addig, ameddig eloszlassa. Mikor már harmadszor ütöttek a cseréptáuyér fenekére, amely ugy hiszem a csengetést jelentette, a rendező, aki egyúttal több művészet képviselője Ls lehetett, meggyújtotta a színpadon a petróleum-lámpást. A hamwuika abba hagyta a zenei boldogilást és a szabad előadás annak rendje ós módja szerint megkezdődött.
Aranka kisasszony és a clpő|e sarka
Az első szám volt Aranka klsasz-szony tánca, amelyhez ismét a harmonika szolgáltatta a kísérőzenét. Mint egy indiai bajadér, ugy teker-getto magát a táncosnő a «tenyeretaen hordom, imádó slágerére, amelyet a pipás atyafi éktelen tapsára kénytelen volt megismételni. És ez az ismétlés volt a veszte Aranka kisasszonynak, mert megesett az a hiba, hogy cipősarka beleszorult a dobogó deszkarepedésébe és igy kénytelen volt a táncát abba hagyni. Mi azt hittük,
ahol tojás a belépőjegy és tyúk a bérlet
hogy a számnak vége és most ml kezdtünk olyan tapsviharba, hogy a petróleumlámpa is rosszalólag kezdett imbolyogni a drótján.
A rakoncátlan zOldtlzes
De már itt volt a kővetkező szám is. Kártyamutatványok és büvész-trükkök szenzációs mestere lépett a rlvaldára és felszólított bennünket, húzzunk ki egy lapot és ő megmondja, hogy melyik volt az. Jól összekevertük a kártyát és kihuztuk a zöld tízest, vigyázva, hogy emberünk meg ne láthassa a lapot. A művész szakszerűen ósszeránoolta homlokát és rövid gondolkodás után kivágta:
— Ha Jól sejtem, az ur a makk alsót tartja becses kezében.
Elbámultunk ekkora tudományra és gyorsan visszaadtuk a művész urnák a lapot, aki csak egy pillantást vetett rá és majdnem diadalmasan vágta oda a csodálkozó közönségnek:
— Az én érzékem és tudományom olyan, mint a nyári zápor. Gyors és derűs. *• „
A cilinder titka
Aztán következett a cilinder. Az anyókának meg a gyerekeknek • az tetszett legjobban, hogy a művész ur a cilinderből varázsolta elő pálcájával azt a három tojást, amelyet ők adtak belépődíjul pár perccel azelőlt. A cilinderből még a következő dolgok kerültek elő: egy rossz cipő, egy alsónadrág, egy kés, két alma, egy vas-reszelő, egy vizespohár, egy törölköző, és egy zacskó bab. A pipás entber majdnem a földhöz vágta a pipáját csodálkozásában és szerfölölti elismerésében, mié « állóhelyi legény nagyobbat szorított a leány kezén, aki viszonzásul elslkitotla magát. A né-nikévei lévő gyerekek bizonyítgatták, hogy megértő ez a tojásokat és szén-tül fogadkoztak, hogy másnap ls ell-jönnek.
Csoda a 20 fillérrel
A művész ur pedig az osztatlan sikert célszerűnek tartotta még egy mutatvánnyal tetézni azzal, hogy kölcsönkért tőlünk egy husz fillérest.
— Kevesebb nem lehet? — kérdeztem gyanakodva.
— Kevesebb összeg veszélyezteti a mutatvány biztonságát, — volt a határozott válasz.
Előkotorásztuk a husz fillérest, a melyet a művész ur kecses mozdulattal vett át és felmutatta a közönségnek.
Feszült figyelemkntel néztük, hogy
Városi Mozgó. Szombattól-szerdálg 1
Legújabb, legsikerültebb magyar film 1 Budapestlel egyldőben.
CAFE MOSZKVA (Csak egj éjszakára)
Főszerrplők: TAkés Anna, Csortos Gyula, Klsa Ferenc, Vértes Lajos, Somogyi Nusl, Tímár JAzsef ts Juhász JAzsef. Ezenkívül az Idei ávsd legnagyobb szenzációja:
LA CUCARACHA.
Sokáig emlékezetében lesz ez a mQ sor Raadas halfárak.
Előadások hétköznapokon 5,7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7,9 órakor.
mi, lesz a pénzünkkel, amtíyet a mester kabátujjait feltűrve hol az egyik, hol a másik tenyerébe varázsolgatott
Egyszerre csak eltűnt a pénz. Emberünk, mintha keresné, hirtelen elhatározással az öreg anyóka olé lépett és legnagNob\'\' bámulatra annak kendője alól kotorizta elő a husz fillérest. A nénike najdnem! egy pofont adott a raüvés/nek elragadtatott csodálkozásábun, a piüvész utánozhatatlan mosoJyul, a jól végzett munka után, zse\'iovágta minden elképedésünk dacára a husz fillérest. Ezzel véget ért ez a szám.
Kár volt Petőfinek...
Mint a derűs égből a villámcsapás, ugy perdült elő következőként egy talán tizenkét éves kislány és hol selypítve, hol meg teljesen hadarva, érthetetlenül szavalni kezdte a «Falu végén kurta korcsma, strófáit. A pipás ember ugyancsak hegyezte füleit, hogy semmit el ne mulasszon és a vers végén még a padlól^me*-döngelte a csizmájával, annyira tetszett neld a dolog. Aztán megkérdezte tőlünk:
— Mit szavazott itt ez a gyerek?
A kutyának Is van esze!
Az előadás előtt megismert lámpa-gyújtogató megjelent egy pórázon húzott kutyával és miközben hivatásához híven feljebb csavarta a lámpa belét, a következő beszéddel vezette be mutatványát.
— Tisztelt müélvező közönség. Itt iez a kutya a világ összes tudományát magában rejtegeti. Számol, gondolkodik, karikát ugrik és gondolatot olvas. Egy tekintet a kutyára és ennek telnie szebben beszél, mint Apolló.
Ennyi bevezetés épen elég volt a tudós kutyának, amelyik olyan éktelen ugatásba kezdett, hogy az előadás további sikerét veszélyeztette. A lám-pagYujtogató minden Igyekezete hiábavalónak bizonyult, pedig ugyancsak rángatta a pórázt, hogy tudós állatját jobb belátásra birja. Minden hiába való volt. A kutyának ugylátszlk az volt a tudománya, hogy u müélvező közönséget oszlásnak indítsa, mert bármennyiro ls kíváncsiak voltunk a program további számaira, a kutya alapos munkát végezett. Ot percen belül ott hagytuk a szabad előadást.
A tojásos néni a gyerekekkel n©m zavartatta magát, a pipás ember vi. szont távozásunkkor odaült a helyünkre. A legény meg a leány is lemerészkedtek a sarok ülőhelyre, de egymás kezét nom engedték volna el egy világért sem.
A vendéglő lépcsőiről a sötét falusi éjszakában majdnem nyakig estünk a cuppogó sárba és miközben a vaksötétben a kerítés deszkáiba kapaszkodva csúsztattunk előre, még a falu közepén ls felénk hangzott «a világ összes tudós kutyájának, mindent tudó ugatása.
Léffet Ödön
— Torontáli «say«f eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sehdta-Aruhás.
- KSstfarfvlMlék iMK rendkívül előnyös tmtorvásárU* alkaton. Modern beieodezéaek, tökélek* ló ktvttelbao, boun lejárta féttietre, sőt kan*t-mentesen ia kaphatók KapaMa butor áiabásbao, Horthy Mikléa-at «,
4
ZALAI KÖZLÖNY
lfl>B/ anfttfttt 5.
Ax ebó Liszt-Ünnepély ma eete leai m Zeneiskolában
Az ünnepély előadója farbtir/t* Lajos, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára. Közreműködnek a Zeneiskola zongora és gordonka tanárai. Az ünnepély pontosan este 9 órakor kezdődik. Belépődij nincs, azonban a réndezés költségeinek-fedezéséhez önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség.
Második ünnepély hétfőn, 9-én lesz, ugyancsak, este 9 órakor, a melynek előadója Vmxnay János.
A íbiszt ünnepélyek egyikére sem küldenek ki meghívókat, mert minden érdeklődőt szívesen látnak.
Ellopták 110 dollárját, megbüntették valuta-eltitkolásért
Mandi Vilmos nagykanizsai fa-kereskedő még 1922-b«n eladta So-niogyvárnKBgyében lévő házát, amelyet dollárral fizettek ki n?ki. Mandl ebből 110 dollárt ajándékozott feleségének, aki a pénzt eltette és gondosan őrizte. A dollárokat akkor sem váltotta be, amikor az 1932-ben kiadott rendelet értelmében minden Idegen valutát be kellett jelenteni a Nemzeti Banknak.
Mandl yilmosné közben Keszthelyen lakó nőtlen fiához költözött, hogy annak\' háztartását vezesse. Otl egy napon megdöbbenve- vett? észf re. hogy a szekrényéből eltűntek a dollárok. Azonml a krszthelyl csendőrségre sietett, ahol ismervt-len tettesek ellen fel|elentésl tett.
így tudódott ki, hogy lakásán idegen valutát őrztttt. Mandl VUmosné ellen valuta bejelentés elmulasztása elmén eljárás Indult és ügye a nagykanizsai klr. törvényszék elé került, amely rövid tárgyalás .után 60 pengő pénzbüntetésre ítélte.
A» ítélet ellen az ügyész és Mandl VUmosné is fetleblx\'r tt.

Kutyák veszettség elleni oltása
Kaptuk a következő levelet: Budapesten kötelezővé telték az összos kutyákat április végéig beoltani. Vidéken a kevésbbé gondozott kutyák miatt ez sokkal fontosabb lenne, — de egyelőre csak a pásztorkutyákat kell beoltani. Nemzetgazdasági szem-\' pontból igen kivánatos volna a vidék kutyáU is mind beoltani, nehogy az állatáUoHiányban nugy károk fordulhassanak elő. Az oltás költsége oly kicsiny, hogy „egy esetleg előforduló káreset azt ezerszeresen is felülmúlhatja. Japánbau a védőoltások folytán igcu régeu niucs veszett kutya, ezen a téren is megelőzték a müveit nyugatot A megye állategészségügyi hatóságának volna kötelessége egy szabályrendelet megalkotása, melv köte-lezné az összes kutyákat beoltatni s aki ennek nem tcune eleget, azzal lenne büntetendő, hogy elwSt kényszer-oltással kellene l>cojtani, melynek költsége sokkal nagyobb lenne, mintha a tulajdonos maga oltaná be, avagy még radikálisabban, a be nem oltott kutyák — miután veszélyesek — kiirtandók lennének.
U. U E.
A Zrínyi TE tornászcsapatának fölényes győzelme Pécsett
lóugrás, műszabadgyakorlat — bajnok a Zrínyi TE csapata 209 7 ponttal. A csapat tagjai: Oödrl József, Kovács László, Kőszegi János, Németh Ferenc, Simon Lajos, Soly-mosi Oyula.
//. o. csapatbajnokság: bajnok a dombovári gimnázium csapata.
Egyéni bajnokságok: összetett versenyben: 1.Kovács LászlóNZTE 11012 pont, 2. Gáspár N. pécsi felsőkereskedelmi 106 8 p >nt. Egyes szereken : nyújtón, gyűrűn, lovon, lóugrásban, műszabadgyakorlatban ban bajnok Kovács László NZTE. Korláton bajnok Gáspár N, pécsi felsőkereskedelmi.
A MOTSz. az 1936. évi ke\'Öleli ifjúsági csapat- és egyéni bainoksá-pokat március 1-én rendezte Pécsen. E bajnokságok a Zrinyi TE szinel-nek ismét nagy dicsőséget hoztak, amennyiben a verseny minden számában a Zrinyi tornász gárdája fölényesen győzött. Hozzájárul e szép gyözelém értékéhez az a körülmény i6, hogy a fiatal ifjúsági tornászok ezt idegenben érlék el. A győzelemmel a kanizsai tornának hírnevét öregbítve, a jelenlevő közönség előtt tudásukkal osztatlan elismerést vívtak ki maguknak.
Bizonyítják e versenyek azt is, hogy a Zrinyi tornaszakosztáiya, komoly munkát kifejtve, már nemcsak a senior, hanem az if|usági bajnokságokon ír ki tudja vívni a győzelmet. Az utóbbi évek torna-versenyein elért sorozatos győzelmei alapján a kerület egyik legjobban felkészüli, legerősebb egyesületének kell tekinteni.
Teljes elismerésünket kell nyilvánítani a Zrinyi lelkes vezelőségének azért a hazafias munkáért, hogy alkalmat ad az iskolát egész fiatalon elhagyó ifjúságnak arra, hogy az is-kol ban megkezdett tornát az egye sülét tréningjein tovább folytathassák. Ezáltal nagymértékben hozzá-, járul az ifluságnak iskolán kivűli hazafias siellemben való neveléséhez.
De külön elismerésünket ke\'l nyilvánítani Horváth Béla tanárnak, az egyesület tornászátosztály vezetőjének, ki fáradláságot nem kimé\'ő munkásságával ily szép sikereket ér el.
Egyébként a versenyről az alábbi részletes tudósítást adjuk:
A csapatversenyben" Indult összesen 9 csapat, az egyéniversenyeken pedig 5 versenyző.
/. o. csapatbajnokság: összes szereken — nyújtó, korlát, ló, gyűrű,
A bajnokság első helyén álló PVSK Játszik vasárnap Nagykanizsán az NTE-vel
Bombamüsora lesz vasárnap Nagy kanizsa futballsportjának, A tavaszi szezon legnagyobb küzdelme kerül lebonyolításra a .Pécsi Vasutas SK és az NTE között. A két csapat edfliffi találkozása mindig nagy küzdelmet éa igazi sportot eredményezett, ma azonbanp amikor kétségtelenül a bajnokságért megy n harc, minden eddigi harcnál nagyobb küzdőmre van kilátás. A bajnokság eísö helyezettje játszik a másodikkal. A Vasutas csapat 1 ponttal élőzi meg az NTE-t, tehát ha az NTE legyőzné a Vasutast. 1 ponttal vezetve a bajnokság élére kerülhetne. A Vasutas csapat tavasszal a két utolsó helyezett, VOGE és NSE ellen játsrott, mig az NTE a tabella 4. és 5. helyezettjel ellen látszotta le mérkőzéseit, honnan 3 pontot szedett. Tehát a PVSK-nak még ezután jönnek az igazi nagy mérkőzései.
Reméljük, hogy már az égiek is
Féláru utazás Budapestre 1
Bármely vonaton és bármely kocsiosztályon 50%-os vasúti menet-dijkedvezménnyel utazhat Budapestre és vissza a március hó 20—25. között a fővárosban rendezendő
Brszáios Mmm Kiállításra te taMritírn,
ha 1 pengő 30 fillérért megvásárolja a vasúti Igazolványt a Provincia Utazáii éa Jegyiroda nagykanizsai képviseletinél, ■ Nagykanizsai TsksrékpánztárnáL
Felutazási lehntBság ... visszautazás! Ishstftság
március 14 151 március 35-ig, március 20-tól máicius 31-ig.
Ne utazzon Budapestre
Provincia pengőszelvény nélkül,
mert r&flzet az útra.
Állag 25%-ot lakarllhat meg a legjobb fővárosi szállodákban, penziókban, éttermekben, sörtVzókben, kávéházakban színházakban, kabarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxinál, ha Provincia pengöazelvénnyel űzet.
Pengöszelveny már 5 pengíM vásárolható.
A fel nem használt pengószelvényeket itthon, vagy Budapesten bármikor slsszssáltjáfc.
ftm<Mt *Mt talál
íJTMHI
teljes komfortot.
fi A
a.\' w f^^- wASÍAmÍ: . » A sBrozobani
200éfcUMM*«Í4»tUgat
r olgány-
UII
A MMnrtb«R4
délutáni-*.*! táncot «. „ llnlozky rádió |izz-zane-karát.
Budapest, Riktol-ut 58.
A Melropole valamennyi üzemében ellogadfák fizetésként • Ppovlnola Mmné-nyes pangBszslnányt.
egyszer megkegyahne.jnek ufutball-sportnak és hatalmns tibor szurkolja végig a tavaszt B7«zon legnagyobb küzdelmét.
oszt. bajnokság állása
. PV8K
. NTE
SRTO
8 3
13 10 19
12 8 I
PEAC 13 0 1
KTSE 12 6 1
DVAC 13 5 3
ZTE 12 5 2
PBTC 12 4 3
KRW, 12 4 2
T8E 12 5 —
NSE II I -
DVOGE 12 — J
48 : 18 20
3a : 17 19
37 ] 10 17
22 ; 17 13
24 : 28 13
27 : 31 13
34 i 28 12
21 : 32 11
22 : rr 10 22 : 32 10 18 : 28 8 14 ; 41 2
Megnyílt ■ képek é« bronzok kiállítása
a Sugár-ut 2. sz. alatti Babochay-ház földszinti helyiségeiben. Kép és .szobor, caupa mqgyttr mester, a Icgvőltoaatoaabb Igényeknek megfelelően. Nagy mesterek vásznai, nagynevű szobrászok bronzai mellett helyet találnak a takásdtezttés kisebb jelentőségű festészeti objektumai is, Mindenit megtalál|a az érdeklődésének ás anyagi viszonyainak megfelelői. A tárlat a iiéú uap folyamán még ujabb anyaggal bő-vUl. Belépődij nincs
Prognózis: Mérsékelt azél, változó felhőzet, több halyan éjszaka és raggal kód, nyugaton saalfag o.ó, ax Alföldön és Budi pastan több napaütés, a hómér-séklat nsm változik iényagaaaa.
!hru>l Március 5, cadtírtök. Rom. kit Özséb Protaalála Adorján. Ur. Adar bő 11.
tlyógyuoUrl éjjeli ssolfélat a hd 15-10 » .Fokaié Sas. gyégymrrllr W-ut 6. fa a kiskanizsat gyógyszertár.
(iöxfürdó nyitva r.*gol S órától MU « órAlg (liátfó. azerda. piatok délután kvitten «géu Mp níMmekv
- (Béiy<so«Jáék tilélksaéja) mu-Mn éákitáu 0a4l H-M • l>sian<*>
1836. március S
ZALAI KÖZLÖNY
A gyomorlájás, gyomornyomás, bélsáipsogás. v&bóség. nagy-
fokú erjedés, totii emésztés. fehér nyelv lepedék, kábultság, füliugái, halvény arcszín, migrén, kedvetlen ség a természetes .Ferenc Józgel" Keserűvíz használata állal igen sok cselben hamarosan elmúlik. Az orvosi világ aiérl nyilatkozik > legna gyobb elismeréssel a magyar ferenc József vizről, mett listása Izgékony, Déirendszail egyéneknél Is megbízható és rendkívül enyhe.
tudja íiAr ?
...hegy a kanizsaiul egykori ked-venoe, Vágó Máry Budapesten nagy sikert arutott ? A Kainuru Színházhoz szerződött ós a most bemutatott u] Ábrahám operettben, . a .Mese a ürand lloicitKii. lépett fel elöazör. A lapok többek kozótt igy irnak róla : »_.Mulatságos, inul, azoké, vicces, tehetseges, táncos, szép. Olyan, mintha egy pzerincsUr-iend, zo . egybegyúrta wlna Fejes Terit és Bársony Kó-■"•« I UÜ -1
-hogy a pécsi színtársulat ujabb uperueidadásra készül V Tivdikéai kerül bemutatásra Puccini bohém-elete : Kúazcghy To/Az, Laurisin Lajta, Érdy, Dalnoki stb. vendégfel-iél>ésével.
s .
■ hogy vitéz Bánky Róbert\' kanta-raaziniársuiatával márciusbuu Szé-kestehérvárott vcndégszeiepei V
La 1.1. ■ I I IU.UÍ
..-hogy milyen két aranyos kis diákhisióriát sikerült , feljegyeznünk ? Aa egyik történet hopc az a kisfiú, akWü szép szőke mamája a déieiötti korzózás során műidig el megy az iskola elé kisiiáéut Minap a La másodikos .dicsekedve ront szép. anyukájához:
- Anyu, ma megdicsért a tani tó ur. Leányneveket "kellett irni és^n tudtam a legtöbbet
p Nagyszerű ! Hogyan csináltad ? •x igy a szép mama. t
A válasz rövid és velős, sőt többét elárul, mint kellene :
- Egyszerűen leírtain az összes lányok neveit, akik az idén nálunk Ksoígáltak.. i
...a másik történet a kültelekl iskola környékéről való. Két kisfiú áll az egyik földszintes ház előtt A, kisebbik telmutat az ablukra és igy szól nagyböloaen:
- Zoli, ^nár megint betörtél egy ablalfotl
- Nem én voltam, - igya másik. - A mamám. De ő sem tehet róla. A_papa volt a hibás, mert félreugrott \\ i
*
...hogy a szolnoki Liszt emlékhangverseny csaknem botrányba fulladt. AJjangverseny kiemelkedő száma lett volna a kiváló Liszt-interpretátor, Stefániái Imre vendégjátéka, akit a nagykanizsai közönség ls szivébe zárt. A világhírű művész az első szám után felkelt a zongorától és igy szólt a közönséghez:
- Sajnálom, de tovább nem játszok ! Ez a zongora olyuii hitvány, hogy amit rajta produkálni tudok, ®z nem méltó Liszt Ferenc nagy emlékéhez I
A nézőtéren többen voltak a helyeslők, mint a megbotráukozók. A többi számuk elmaradtak, Stefániái mindössze <pak Liszt Rákóczi-induló átiratát játszotta el - kárpótlásul.

— (Férfi lelkigyakorlatok a plébánia templomban)
P. Czirfusz Viktorin plébános rendezésében március 5., 0. és 7-én lesznek Nagykanizsán a húsvéti lelkigyakorlatok fórHak részére a ferences plébániatemplomban este 7 órai kezdettel. A közős áldozás március 8-án lesz délelőtt 10 órakor. A lelkigyakorlatokat a Credo országos vezére, a nagynevű P. Bőhle Kornél szentdo-monkosrendü hitszónok tartja, aki egy izben már tartott lelkigyakorlatot a plébánián. A plébános ezúton felhívja Nagykanizsa város katholikus férfi-közönségét, hogy ezt az alkalmat használja fel húsvéti kötelességeinek telj-p-sitésérc. Minden egyházközségi tanácstag és Credo-tag vegyen részt ezen a lelkigyakorlaton.
— (Nagyböjti esték)
Katholikus társadalmunk figyelmét ezúton is felhívjuk azokra az értékes nagyböjti estékre, melyek minden vasárnap délután 5 órakor kezdődnek
a Missziósház nagytermében, Az idén a kiváló szónokok előadását változatos programszámok kisérik. Lesz szavalókórus, élőkép, zenekar, három szólamu ének, allegorikus nagyböjti jelenet, stb. Akik a hétköznapok sokféle elfoglaltsága után, egy nagyböjt-vasárnapi mélyebb lelkibenyomásrn vágynak, már most, március 8-án délután 5 órakor vegyenek részt az első nagyböjti estén. Beszédet mond P. Erő» Alajos. Belépés díjtalan.
— Logsxebb éa legújabb szinti és szövésű kubAt- éa kosztUmanyagok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
— (Fodráazok gyűlése)
A nagykanizsai Ipartestület fodrászipari szakosztálya csütörtök este 8 órakor tartja közgyűlését a testület székházában.
— Koutflm a nagy divat! Legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházban.
A vasárnapi HceáHs előadást
Berlin Ágoston jxy. klr. törvényszéki tanácselnök tartja, délután fél 6 órai kezdettel a városháza dísztermében. Témája: a bíró és a társadalom. A kisérő műsoron Doroamou János, a La Fontaine Irodalmi Társaság tagja, a felnőttek ismert nevű fabula-irója mutatja be néhány uj Írását és Forray Zelma, a Zalai Közlöny melegtollu munkatársa olvassa fel színes beszámolóját az címűit farsangról, i
— (Szálloda-utalványokat)
a Mezőgazdasági Kiállítás tartamára (március 14-től 31-ig), valamint n Nemzetközi Vásár és Szent István idején, a szállodával kötött szerződés alapján, nem adhat ki a szerkesztőség.
— Tekintse meg Slnger Dlvatáruház kirakatait Ott láthatók az uj Uvaazl színek és anyagok.
— (Eszméletlen ember az utoán)
Kedden este fél 7 körül egy 40 év körüli eszméletlenül fekvő ombert találtak a Zrinyl Miklós.utca járdáján, a posta közelében. Fatér József nyomdai segédmunkás és Koppány Imre felsőkereskedelmi iskolai tanuló igyekeztek az AJult enibüi\'t magához téri. teni, ami nagynehezen sikerült is. Ki-derült, hogy az illető kiskanizsal la-kos, vasutas, aki munkájából (a szén-hez volt beosztva) igyekezett hazafelé. Ezelőtt 10 nappal jött ki n kórházból, ahol súlyos hasmütéten esett át. Ugy látszik, ebből eredő gyengesége miatt lett rosszul a kimerítő munka után. Miután magához tért, feltámogatták, de pár .lépés után újra rosszul lett s csak nagysokára lett annyira jobban, hogy tovább tudott vánszorogni. Ereje azonlwn nem tartott soká. A Mayer-félo átjáróház udvarán megint eszméletét vesztette. Ekkor aztán — bár előzőleg egyre tiltakozott ellene — telefonáltak a mentőkért, akik a szerencsétlen, csa-ládos embert visszaszállították a kórházba, ahonnét csak nemrégen jött ki.
— DlultM lakását torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható SchütznéL
Hölgyek!
Régi kalapokbél
íat, divat
Untot 2 prajíírt.
tenlskk noáelUkl
Brónjai Divatház
Horthy Miklós-ut 1. szám
Városházpalota.
— (In der Musiktohule)
spielen «in 8. Mfirz abendu um halb 7 Uhr \'i\'ante Juzls gegenwftr-lige und gewcsene Schüler ejji sehr liebes Thcatcrstück. AUe Kínder-freunde sind dazu fréündlichst elnge-laden. Jeder Heller wird für kultu-ralische Wohltfttigkeitszwecke ver-wendet.
— Legixebb kabát- és ruhaszövetek, lngpouplinok, zsebkendők legolcsóbban a Rlléres Dlvatűiletbon.
— (A MÁV. Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete)
ez évi rendes közgyűlését folyó .évi március hó 8-án (vasárnap) délután 3 órakor tartja meg a városháza közgyűlési termében, az alapszabályok szerinti tárgysorozattal. Az egyesület vezetősége felkéri t. tagjait, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek.
|K0<t
- Torontáli ágyeldk, összekötők, sez-
lonlakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban SchUtznél.
— (Botrány a Magyar-utoán)
Megírtuk, hogy a rendőrkapitányság kitiltotta Nagykanizsa területéről Vékásy József zugborkimérőt. Vékásy cl is hagyta Nagykanizsát, azonban harmadnap már ismét itt volt. Visszatértekor sem tagadta meg öpmagát: utcai botrányt csinált a Magyar-utcában: — az egyik ház ablakait sorra beverte. A botrányra megjelent a rendőr, bekísérte Vékásy Józsefet Tiltott visszatérés és botrányokozás miatl dr. Lakatos Ferenc büntctőblró 12 napi fogságra Ítélte.
— Tavasxl firfluSvetek, dlvatofl lnf zeflrek, pupllnok megérkeztek Sing óz Dlvatárunázba.
— (Zsebtolvajok a vásáron)
A kanizsai országos vásáron ismét több zsebtolvaj működött Több fel. jelentés érkezett u kapitányságra, főleg vidékiek részéről, akiknek kisebb összeget kiloptuk a zsebükből. Az egyik asszony jelentést « rendőrnek, hogy egy- mellette álló «székely nő» 15 pengőt lopott ki a zsebéből. A rendőr előállította a gyanús asszonyt, akiben azt a cigányasszonyt ismerték fel a detektivek, akit a mult vásáron a Tisztviselők Szövetkezetében rajta kaptak a lopáson. A rendőrség megtette az intézkedéseket, hogy a kanizsai vásárt megtisztítsák a «székelyekétől. Az összes cigányokat bevitték a kapitányság udvarára, ahol mindaddig őrizték őket, míg a vásárnak vége tett Ennek volt köszönhető, hogy a kereskedők és vásározók mentes ültek az árulopásoktól, Uj „ ^[J ^J
ZALAI KÖZLÖNY

1636. mirdtl. 5.
Szerelem 1936.
megegyezés jött lé)f«, amely szerint; parkó Magda Kolozsvárra I ulA rokoMftui, ahol augusztus 1iflartut.* A\' ftatktofcnak osak-havonta egysjer szabad l\'\'v«letvál" é» Barkó Mígda aj ém-
Igfu, ugy a fiatalok akkor íoua-
házasod hatnak.
Öngyilkosság a vonaton
Budapest, március 4 A Dombóvár—budapesti gyorsvona. Ion szerdán reggel László Aladár budapesti gyógyszerész halántékon lőtte magát és azonnal meghalt. Tettéaek oka ldsgliaj.
EMLÉKEZTETŐ
Uidii 4.
Az I. Liszt-hangverseny és előadás (Barlierlts Lajos) 9 ónkor a zene-Iskolában.
Izr. Jót. Nöegylsi purtm bálja a Lsaslnóbaa. KWn J,
A zeneiskola növendékei rcck Liszt-emlékmaflnéja Ml lJ-kor. Lloeáiis előadás a viAjslifizán 6 órakor (Berlin Ágoston). Böjli est a Mlssrtoházban 5 órakbr (P. Erös Alajos).
láreiu 10
Kullurdélután ■ fehérteremben 6 órakor (dr. Weber F.l«k).
■Mas 11.
A zeneiskola 11.. Liszt-hangversenye este H-kor. (Előadás: Vannay.)
Mántas Ifc
Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Mlsssióaházbau 5 órait)r.
A zeneiskola 111. Liszt-bangversenye esle 0-kor. (Előadás: Vannay.) Mánia* IS. Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
n.
Lloeális előadás s városbálán S ón-
bor (Szakáll Gyula).
Böjti est a liisaaóshisban 5 órakor.

hiuálóliiHii
iNOSnV&SOkOVVj
ksrtiw.tsraényakoél
csodát mflvet a
FÉlf-Ss ilríim.
##
üyán leukst:
ORSZÁG JÓZSEF
«W mílíáera. sa*», atváayvádstai szenek* ftfVP ki*r<nkrrlá<ábcu
Nagytoxiiisa, KrzkébH-tér 10.
U blrásá* msliett.) Telofon: ISO.
Mi H " • \'■!\'• ,ti ■ 1
mim
Békebeli vásár toII Nagykanizsán és Konárváresen
Egyre élénkülnek a Kanizsa-környéki vásárok
Már région nem volt olyan nagy-forgalniu éa éiénk országosvásár Nagykanizsán, mtnt a márciusi. A vonatok csak ugy öntötték a vidék közönségét, amely ellepte a várost. Sok olasz kereskedő és \'\'iporlör is látogatta a vásárt, uincly olyan élénk forgalmú volt, mint amikor még Perlak és Csáktornya népe Is özönlött a kanizsai vásárokra. Az állatfelhajtás is erös volt. Szarvasmarhákban 1200, lovakban 1000 körül volt a felhajtás. Igen élénk volt a kereslet is, ugy hogy az omelkedö tendenciájú marhaárak még Jobban proelkodtel., örömérc tenyésztőnek, gazdának é« kereskedőnek. Különösen lovakért adtak jő árat. Számos uradalom és sok kisgazda vásárolt állntokat, de nlaezomxágl exportra kiment 5 vagon szarvasmarha és 1 vagon ló. Belföldi piacra (Budapestre) 4 vagon marhát és 1 vagon borjutszál-
litottak. Az üzletekben ts elfogadható forgalom mutatkozott. Olyan volt a mostani országosvásár, mint a jó békeidők élénk hetivásárai, a melyektől már teljesen elszoktunk Nagykan izsáa.
Ugyanez volt a belyzot a kontár-városi vá6áron, ahol az összes felhajtott tinók clheHrk. 15 vagon marha indult el az állomásról, felerészben Olaszország feló.
A kanizsai vásár sikere azzal magyarázható, hogy az utóbbi vásárokat elmosta az első és a pésizze szorult gazdák a szép időt arra használták ®1, hogy állataikat még a messzi vidékről ls Kanizsára tereljék. I !
A Kanizsa-környéki vásárok viszont az utóbbi Időben általában egyre élénkebbek. Ennek pedig a magas kanizsai helypénzekbcn van a magyarázata.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4933/1936.
Arlejtési hirdetmény.
A város 1936. évi előre meg nem határozható mennyiségű papír- és Írószer szükségletét nyilvános árlejtés utján biztosítom. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó évi március hó 20. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi iktató hivatalba. Később érkezett ajánlatokat figyelembe nem veszek.
Ajánlati Űrlapok a városi gazdasági hivatalban beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1936. márc. 2. „, Polgármester.
I
Nagykanizsa megyei város rb. birájától.
kzg. 39/936.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa 111. város rb. bíróságánál egy darab talált, gazdátlan gunar liba folyó évi március hó 18-án d. e. 8 órakor árverés alá kerül.
Felhívom az érdeklődőket, hogy a jelzett időben és helyen jelenjenek meg. Nagykanizsa, 1936. márc. 4.
Szőoyi s. t
s IspMaJáoaee KOsfasdesáal ti. U.L.b.,, Nyomd. ti Déiaalal L»UM1
InUnubea UM»> Nawksalasa seám
i nMfiWíWt
APRÓHIRDETÉSEK
Aprthlr<f«tfa «»• **«»rtiM *» Dnnssiná. 10 „óU ,jifl ilMi^,mt»4jf» W)*t*l « t*"-*—2
10 <íj ffytr. wtfnden lováb
____________ét attlMtl tzabály-
S»cfB sapkák mhiden szánban, ttgynln-téo mbályaurU *M> áa —tmmm.
TSaMéMt Soillneeinél, ÜOtvM-lí, 31.
szerezheti be IsflOlcsóbbaa. 12
1 vigy 3 szép szoba kl.Jí. Bővebb,! Vida kslipuzleibea.
Príma Ma|yarp.PH.-ai4.|.gM
vehet moU. csak lövM idelK. aob. ntm létezett olcsó iibsn. Zrínyi MiUos u.34. 819
Bakter, kMlá sredménsval tanít*, maist 4s frsodU. Msust-u. 30.
konvhla inafigbti isitun kiadó. Bővebbe* Ke.le.nii, U-rály-u. 33. sí. •
_____ irorw.hk.Drft keitMk
oicsó átbsa. QkW Stemberger Issttk-kanekedtstal kérem.
AMWMb. keresek Irodai jlrfeMáftxil bkó -lm i ósséékksl. péuks-
zsléshez. Matoiits bzsébet tér 17. •
Tart4.hnllSM és minden halmunk. FWfOiics l.d»*sala»i»lbssCMm(iy«l ü. ■
Mtaifss kapható ölen-
tlai bázbes ssékkva W mfé, . tolt la <*etaáas4/iMnt * peaaő. -
Matolles bizományosnál: ErxeAke*-
tér 17. m* sévarbss.
blMd él •••••raktnll cikkek lefnsgyebbválsmem és ktokiót* betzei-zésl fonása gslmslnil, frqic-ut 53,_•
Jóutra harlaarMt f.J.Hsasa meg
ost. CslMWks Latosáénál, üóasa-a. 31. •
_____ilányt keresek 15 I belépén.
Ungee-Ukmann HMky WUóa «• IS. BZI
Q«ss «t»«7«l«w fslvüs\'lk. jtohyl\'i
tri.íket nőt dtvstsialoa, Fő at S Bazár. \'
Tsstdihullim é* vasondeiáláa. nuMi, Bukozné, K. Erz.l h«!„!•<r**»e*k-
bssi Csengsnr-u. 6. *
WI«s*.l*M«ai b.iowŐH~J^l)<k
lírdSazoba-haiználsttsI. esstlsg kossIM.
1-rs kiadó, Király a. 34. n. sm. •
Kóboi fsetssbiHis Námslb JiaaonU vas N.gybskócakon, a katyét gazdája tsr-táidil ftfíbsfl átveheti. US
gt|ipMtináati Udfil&pokjit betonból. mUköWJ, leguíbo klvlWbtí, totíbbá dims grnppr/Mélyeket a legoiraöbban Stösselnél, Msgyar-u. *
Haiviált, mély KMnrw»*ik%»*l Juli-nyoun eUdó, József föhetceg-ut 59. ♦
Még lehet ielentkeznl
a Zalai Közlöny 38 filMrm temetkezési és baleset bútusitására. Havi 36 fillért fizessen be a Zalai Közlöny elMzetósével együtt és kap
bármikori elhalálozás essMa ISO P4M«A
temetkezési segélyt és báraiityM kalaaatbdl történő elhalálozás esetén életNztosifást.
Saját érdeke és családja ellen vétkezik, ha nem jelentkezik azonnal a Zalai KOzlOny minden előfizetője a kiadóhivatalban.
Uj elftfuetfik is beléphetnek azonos feltételekkel a biztosításba
■ ■ r ■ ■ o i a ■ a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet, amellyel, a Zalai- Közlöny szerkesztősége a szerződést kötötte.
N«0I«. a UptnWdows Bt. Ouleuberj Nyouuka «s Dátaslat Lapkiadó VéllaMs könxrayomdáiábu NsfyfeaalMáii pteMi ksMv. ZaMKkoüT
76a étfuljrun 55. szám
Nagylunlm, 193fl mirdus 6 pintek
Ara 12 Hit.
ZALAI KÖZLÖNY
te UadéUnftrft PM K
FeieWt saerkesztő: Barbarlts Lajos
Elötlxeiési ára: egy bóra a pengő 40 tUk «—rtmátutj te InadóhtrataU IciHoai 7Í. a
Szabadság
és szabadosság
A múlt évi költségvetés tárgya-lása során újólag felmerült a sajtó-reform kérdése. Már akkor rámutattak többen a képviselők közül arra, hogy a gazdasági természetű intézkedések megtétele után a megoldásra váró kérdések egyik legsürgősebbje a sajtókérdés. A kormány ki is tűzte céljául, hogy figyelembe veszi a sajtóreform i\'lökészitésé-íéi azokat a sajtó rendészet! követelményeket, amelyek hivatottak tesznek arra, hogy a magyar sajtó, a ipagyar nemzeti irányzat magasabb etikai követelményei alapján szolgálja a közvéleményt s azáltal nemzetünk jövöjét. Mert meg kell értenünk: a sajtóreform nem a sajtószabadság megvonását jelenti, hanem Irányt szab a manapság annyira elburjánzott sajtószabados-ségnak. Ma már nem csak a zugsajtó ellen kell eljárni, hanem azok ellen a kíméletlen hanghordozásu egyéb lapok ellen is, amelyek s<t«-mitmondó eseményeket szenzációként ífcstenek fe, hálószobákat teregetnek ki, magánügyeket ugy tálalnak a közvélemény elé, hogy az kétségtelenül hitelt ad a tendenciózus beállítású cikknek, vagy hírnek és akárhányszor megrendül a nép . hite, hacsak ideig-óráig is, közéleti tényezők szereplése körül.
A közvélemény irányítója a sajtó. Fontos tehát, hogy a sajtó irányítása olyan kezekbe legyen letéve, amelyek garanciát jelentenek arra. hogy a sajtó minden munkása erköi csileg és képzettségileg is megfeleljen nagy és nemes .hivatásának. A jelenlegi sajtótörvény nem ad módot drrp, hogy a rágalmazó ktit-mérgezés elten megftík-lő eréllyel lehessen eljárni, mert a törvényes rendelkezések alól számos kibúvót találnak. És ha figyelemmel kisérjük az egyes nagy sajtóperek tárgyalásét, ugy a laikus olvasó is rájön arra, hogy a sajtóperek nagy részében nem a bűnöst, hanem csak Stnohmannját, megfizetett emberét sújtja a törvény szigora.
Ezért szükséges az, hogy a sajtó-reform megalkotásánál a fokozatos büntetőjogi felelősség kérdését kiküszöböljék és az egyéb bűncselekményeknél érvényben levö r«nd-. szert állítsák be. Ezt a rendszert Olaszországban, Ausztriában és Né-n«lországban is behozták, miért ne volna jó akkor nekünk, magyarok-J*k? Anglia, a sajtószabadság klasszikus hazája is most tér át erre a rendszerre. Ebből Is láthatjuk) hogy nem csak nálunk van szó sa®"1 sajtóreformról, hanem Európa-szerte !
Mert miért van ez a nagy felháborodás a sajtóreform . ellen ? Nem a sajtószabadságok féltik ezek az Írásművek, hanem a saját léi felfogott üzleti érdekeiket, nn rt akttor az úgynevezett / sz enzációk ezüffa. kts hírré devalválódnak Ka
Mussolini K6sz mmm\\ a háH, ha...
Genfben teljesíthetetlen olasz feltételekre számilanak A négus eliönése is meg-hiúsíthatja a béke-terveket - Olaszország kész a francia határok megszállására Az olajtllalom felboríthatja az európai helyzetet — A azomáli harctéren tovább folyik az olaszok előrenyomulása
Mi lesz, ha Olaszország kilép a Népszövetségből?
Páris, március 5 A francia sajtó általános érdeklődéssel várja az olasz választ. Genfi körök általában nem nagyon bizakodnak. Azt tartják, hogy ha Mussolini el is fogadja a békeajánlatot, olyan feltételeket szab, amelyeket nem lehet teljesíteni.
Motta svájci szövetségi tanácsos sürgős előterjesztést telt a 18-as bizottságnak. Az előterjesztésben a svájci kiküldött rámutat arnijhogy ha a Népszöveiség elrendeli az olajzárlatot, akkor Olaszország kilép a Népszövetségből és ez súlyos következményekkel járna a svájci szövetségre nézve. Rámutatott Svájc kényes helyzetére, amely két hatalmas, Népszövetsége^ kivül álló ország között őrlődne. Olaszország és Németország koalíciót alakítana, áhíely a semleges népszövetségi Svájra igen nagy nehézségeket róna. ,
Mussolini visszaüt
London, márchis B Öenfi jelentés sjserint Mussolini valószínűleg a békefelhivásra azt a választ adja, hogy kész abbahagyni az ellenségeskedést ós leülni az abesszin megbízottakkal tárgyalni, ha előre elismerik, hogy bizonyos abesszin területek olasz ellenőrzés alá kerülnek.
Ugy tudják, hogy Mussolini válaszában burkoltan célzást tesz urni Is, hogy milyen lépésékkef felel az esetleges olajzárlatra. Ezek a kővetkezők volnának: Olaszország kilép a Népszövetségből, többé
nem vesz részt a locarnoi szerződésben, felmondaná az olasz-francia katonai egyezményt és Ismét mégszállná az olasz francia határokat az előző méretekben.
Franciaország barátságáról biztosítja Olaszországot
Fiandin már közölle Edennel Mussolini szándékát és reméli, hogy meg tudja értetni az angol kormánnyal a döntő lépés előtt, hogy milyen veszedelemmel járna minden olyan határozat, amely Olaszországot Németország karjaiba kergetné. 1
Flandin egyben utasította a római francia nagykövetet is, hogy sürgősen tegyen lépéseket Mussolininál és biztosítsa Franciaország barátságáról. ;
Altalános vélemény, hogy ha elhatározzák az olajtllalom megszigorítását, az súlyos európai bonyodalomra adhat okot.
A kisantant Ideges
A kisantant körök elégedetlenül vették tudomásul a közlést az olasz -magyar osztrák találkozásról. Va lószinü, hogy ha a 18-as bizottság felveti a megtorlás kérdését, a kisantant erélyesen fellép a szankciók mellett.
Fegyverkezés és bizalom
London, március 5
A kormány elhatározta, hogy a hétfői fegyverkezési vita során felveti a bizalmi-kérdést.
öt napja eltűnt a négus és egész kísérete
Asmara, március 5 A ti^rei nagy csatáról jelentik a következő részleteket: A csata már február 22-én kezdődött és a cél: a Takazzc folyótól nyugatra állomásozó Imru herceg 30.000 főnyi seregének bekerítés? és megsemmisítése volt. Az abesszinek ét akarták törni az olasz állásokat, de támadásukat az olasz tüzérség megaka-
dályozta. Az abesszinek vad menekülésben kerestek segítséget és ennek köszönhető, hogy az olaszok •teljes bekerítés! kisérlrte nem sikerült. A hadsereg nem semmisült meg teljesen, de komoly tényezőként már számba se jöhet a megmaradt töredék. A^ abesszinek vesztesége többey^r halott az olaszoké 700. ,
nem lesz sláger, tehát kisebb lesz a haszon is.
tfóntos kelléke a sajtöteformnak az a körülmény is, hogy a belügyminiszternek sajtórendészeti hatáskörében jogában álljon adott esetekben a kolportézsjogot időszakosan, vagy végfcfj&sen mcgvoniü, hogy könyörtetfíjrtír VCget Vethessen a manapság elburjánzott szennyes
áradatnak.
Szóval a cél az, hogy tisztítsuk meg sajtónk hatalmas fáját a gyűlölködést sxitó, alattomosan bujkáló ólősdfck seregétől, mert csak a tiszta eszmék betümagvait hintő sajtó munkája nyomán fakad a n\\a-g>ár néplé\'drtfcn a tittta németi léfz&, a hazíi\' Irthfti szeretet <* a vezetők iránti kötotoa
Addis Abeba, március 5 A négus és a legfelsőbb haditanács már öt napja eltűnt az északi harctéren. Hiába várnak tőlük rádiójelentést, az egyre késik. Könnyen meglehet, liogy a négus eltűnése miatt a békekisérlet meg-hiusui, mert az abesszin választ nem tudják idejében a Népszövetséghez eljuttatni.
Asmara, március 5 Gratiani tábornok tovább folytatja nagyszabású haditevékenységét és a szomáll harctéren az olasz csapatok állandóan nyomulnak előre.
Tovlbbltják a négus válaszát a Népszövetséghez
I \' Addis Abeba, március b {lapzártakor érkezett) Csütörlök délután továbbítják a négus válaszát a népszövetségi békebizottsághoz. A .békejavaslntot a négus elfogadja, azzal a feltétellel, hogy a fegyverszüneti tárgyalásokat a Népszövetség keretében bonyolítják le.
Asmara, március 5 Ajz olasz légihaderő tovább folytatja Imru herceg menekülő csapatainak üldözéséi. A külföldi tudósítók azt jelentik, hogy a benszíllöt-tek nagy örömmel fogadják az diaszokat és valamennyien behódolnak a közeledő csnpatóknnk. Az olaszok nak a lakosság is értékes utmutntást ad az elrejtőzött abesszin csapatokról.
OOmbös és Kánya római utja
Budapest, március 5 (Lapzártakor érkezett) Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter március 18-án délután utaznak Rómábu azzal az uj szalonkocsival, amelyet a magyar ipar nemrég felajánlott a miniszterelnöknek. A kocsi egész Rómáig viszi a magyar küldöttsé-get. ;
JORerős Mattyasovszky gyilkosának 15 évi fegyházbüntetése
Budapest, március 5. A királyi Kúria Lesli Andor gyilkossági bűnügyében ma hozolt ítéletet Lestl, mint Ismeretes, meggyilkolta Matlyasovszky Kassziárt bencés házfönök\'t, akii 15 évi fegy házra Ítélt az alsó biróság, a Kúria moat eat a büntetést jogerőre emelte
ZALAI KÖZLÖNY
1938. márdui g.
Legújabb tavaszi divatkulönlegességek
férfi női nfil ruha
falBltö- és kabát- éa és oemplé
ruhaszövetek kosztümsz&vetek ftaftok és pikék
legújabb ezinek és mzOvések, legjobb minőségben, legoloaöbban
Állandó olosó maradékárusiMa. a FILLÉRES DIVATOZLETBEN
A murai aranymoaái és ii nagykaniasai Nemzeti Bank
Budapesti lapokban nagykanizsai tudósítás jelent meg arról, hogy a Murán és a Dráván aranymosás folyik és hogy ennek eredményeként a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókjánál aranybeváltás történt. A Ui-dósitás ponlos összeget is jelöl m~g, amit a murai aranyásók u fiók pénztáránál ielvettek volna. Ezzel szemben tény, hogy a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja egyetlen gramm aranyat nem váltott be, er» ie felhatalmazása nincs is. Folytak ilyen irányú aranykutató kísérletezések a múltban fcs, de tudomás szerint kellő eredményre sohasem vezettek. . . i i I
á szombat este titkaiból
Az Izr. Jót. Nőegylet szombat esti purhnestje az utószezon legkien&l-kedőbb estélyének Ígérkezik. Bar az előkészületeket a legnagyobb titokban tartják, mégis sikerlllt kinyomozni a szereplőket. Ap ügyben összeállított műsoron szerepelnek t Abramovits Olga, Goldschmiedt Rózsi, Kasztlné Holczer EUy, dr. Ra-poch AJadárné, dr. Sző Hősi Pálnó, Adám József, Bader Sándor, Frank István, dr. Haláüz Pál, Leitner Ferenc, Olop Géza, Rózsa György, dr. Szól 1 ősi Pái és Vágó Endre.
Ha ezeket a neveket nézzük, mér előre megírhatnánk a kritikát, mert a szereplők névsora előre biztositér kot nyújt a műsor kifogástalan voltáról.
Amint látjuk a szereplőket, lesz ének, tánc, zene, próztL melyek mind helyi aktualitásokból kerülnek ki. A műsor tehát szórakozást nyújt a szemnek, mellette meglesz a szokásosan kitűnő és bőséges bilffé és a közismert, kitünö jazz húzza a talpalá valót, az éttermekben pedig kitűnő italok mellett cigányzene szerez hangulatot.
A rendezőség ezúton kéri a közönséget, hogy lehetőleg a 9 órai kezdetre pontosan megérkezni szíveskedjék, mert számozott helyeket előre nem adnak ki, igy aki korábban érkezik, jobb helyet kap.
Aranyérnél és az ezzrl járó bél-dugulás, végbélberepedés, kelés, terhes vizelési inger, májduizsdtsig, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülési rohamok esetén a természetes .Ferenc József keserűvíz használat* csakhamar kellemei megkönnyebbülést eredményez. Az orvosok ajánlják.
Mi legyen a felszabaduló törvényszéki épületből?
A rendőrkapitányságot kell a hercegi épületben elhelyezni
Az igazságügyi kincstár, Illetve u nagykanizsai törvényszék és a hercegi uradalom között fennálló ingatlan bérleti szerződés ;az idén májusban lejár. Tekintettel arra, hogy az ügyek jelenlegi állása szerint az uj igazságügyi palota a jövő évben beköltözheRn^Bz, valószínű, hogy a kincstár még egy évig leköti a hercegi palotát, amely ilymódon a jövő évben végleg felszabadul.
Már most felvetődött a kérdés, ml legyen a majdan megüresedő igazságügyi palotával, amely eddig is közintézmények hajléka volt.
Értesülésünk szerint mozgalom indult meg, hogy a felszabaduló
hercegi épületben a rendőrség nyerjen elhelyezést. Különállóívnd-őrségi épületre úgyis szüksége van a városnak. A városháza folyton nagyobbodó és fejlődő szervezetének és irodáinak, de viszont a kapitányságnak is szüksége van megfelelő épületre. Az Erzsébet-téri hercegi épületben az egész rendőrség nyerhetne alkalmas elhelyezést, addig Is, amíg a rendőrségi palota régi tervel uj építkezés Irinájában megvalósulhatnának. A mostanában meginduló nagy építkezések folytán erre még ugy is néhány évig várnia kell Nagykanizsának.
Falusi történet egy pohár bortól a börtönig
Miért pusztult el egy nyofógyermekes család minden vagyonkája ?
Lakatos Viktor pacsai lakot január 8-án sorra járta ismerősei pincéjét és mindenütt ivot\' egy-egy pohár bort. A gyenge idegzetű hadirokkantnak hamar megártott az ital, ugy hogy unokabátyja, Lakatos János puicéjéhez már teljesen elázva került. Itt bezörgetett s mivel nem nyitottak azonnal ajtót(
mérgében kénes gyufáját, amellyel éppen akkor gyújtott cigarettára, feldobta az alacaony zsupptetőre. A száraz tető pillanatok alatt hatal-maa lánggal égett. Lakatos Viktor, mikor meglátta az égő pincét, ijedten elszaladt.
A pincében ketten tartózkodtak, Lakatos János és sógora, Simon
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatüruház.
Ferenc. Amikor az égő tetőt észrevették} a fejük felett, már alig volt Idejük kimenekülni. Lakatos János szegény ^nyolcgyerinek\'s családapának úgyszólván minden vagyonkája a pincében volt, 100 pengős prés, 1B akós hordója 9 és féi akó borával, 14 mázsa széna, stb. Elkeseredésében alig akart kimenni az égő pincéből, mikoí látta, hogyan lesz mindene a tüz martaléka. Mentésre a hegyen, ahol se viz, se szerszám,, gondolni se lehetett.
Lakatos Viktort azonnal őrizetbe vették ós gyújtogatás büntette miatt eljárás indult ellene,
Aj Kir. törvényszék most vonta felelőségre. Vallomása során elmondta, hogy ygy ő, mint az unokabátyja, földhöz ragadt szegény emberek, de a legjobb testvéri szeretet volt köztük mindig. Azon a szerencsétlen napon ő többet ivott a kellettnél és igy nem nagyon emlékszik, hogy hogyan került bátyja pincéjéhez és az égő gyufájával mit csinált. Tagadta, hogy tettét bosszúból követtel el, hisz arra oka sem volt. A csendőrségen azért vallott máskép, mert ráljjesztettek és addig nem adtak neki enni, mig azt nem vallotta, „hogy bosszúból gyújtotta fel a pincét. 0 akkor már egy napja nem evett, azért inkább hamisan vallott. |
A tanuk mind caondes, jámbor, gyengeidegzetünek ismerik a vádlottat, sőt a károsult Lakatos János 6ein kívánja a rokona megbüntetését, se a, kára megtérítését, mert rptat mondja: \\ r \'
- Hiába is kívánnám, ő\' is éppen olyan szegény mint én, úgyse tudná megtéríteni. |
A klr. törvényszék hosszabb tárgyalás után 9 hónapi börtönre ítélte Lakatos Viktort. Az Ítéletben a vádlott megnyugodott. k
Prognózis: Élénkebb, a hegyeken viharos szél, több helyen, főleg az ország nyugati és déli részén, a hőmérséklet alig változik.
- KftmHLakiM»*Uak llgyelakétMl B*
toráruinkat -ényegesen leaxAllitott áxt-kon árJtltjuk. HoMtu lejáratú hJtelrt la, kamatmentesen. Koptteta butorára-kia. Horthy Miklóa-at i. uim.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat I Szomolányi áruház.
193& márdttt 6.
ZALAI, KÖZLÖNY
S
még olcsó árakon/\'
Cöbb száz gyönyörű mintából választhatja ki a legmegfelelőbbét*
-Art/húz^
A\'ZeMbkoia I. Liszt-emlékhangrersenye
A Városi Zeneiskola a halhatatlun magyar zeneóriás, Liszt Ferenc emlékének hódolva, szerdán este rendezte meg a sorozatos Lisztemlékhangversenyek első estjét. A Zeneiskola kamaraterme ismét szűknek bizonyult, sokan csak a folyosókig jutottak el. Igazi, ünnepi hangulatu este volt.
Az emlékünnepély első felében Wrburíia Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője tartotl előadást, a magyar zenekultura üstököséről, Liszt Perencröl. Végigvezette Liszt Ferencet, a csodagyereket, a világ első zongoravirluózát, az egyetemes zenekultura hatalmas oszlopát, az uj muzsika megteremtőjét a doborjanl szülőháztól a beyreüthi sirig, szenvedélyekkel kikövezett, kusza életútján, amelynek minden állomásáról a magyar záeni nagysága világit az emberiség történelmének égboltjára.
A zenei műsor előtt VOfínay János Igazgató adott fövld műsorismertetést. E tanulságos és élvezetes rövid Ismertetőket, amelyek az egyes műsorszámok keletkezésére és lényegére világítanak rá, a közönség mindig nagy örömmel hallgatja. A szakszerű ismertetés megadja a hallgatónak a lehetőséget, hogy kellő lelki beállítottsággal hallgassa a müvet, amely igy maradandóbb, mélyebb és élvezetesebb élményt nyújt.
A három estére tervezett Liszt-emlékünnepély első estjén Liszt ifjúkori müveit hallottuk. A kibontakozás korában, a szinte még gyer-mek-zongoravlrtuóz Jobbára saját céljára ismert, vagy ismeretien müveket irt át - zongorára. A szerdai hangverseny Is természetesen túlnyomó részben zongoraszámokból, Uletve ilyen lisztl átiratokból ál».
E lisztl virtuozitást Igénylő müvek nem kis feladat elő állították a zeneiskola tanárait. Hon ti Ilona Liszt egyik első szerzeményét (11 éves korában Diabelli egyik kcrln-gőjére irt változatát) adta ,elő, a melyet a művész később, virtuózpályája teljében-irt át mai formá-játe. Még ma Is megdöbbentő az a virtuóz készség, amivel a gyermek Liszt játszhatott. Honti Hona technikai tudásáról adott teljes képet, amikor, e müvet előadta. Az egyszerűnek látszó^ de valójában kényes mü játék technikája az eiő-adó művész minden figyelmét lekötötte. Ho/itl Ilona igy is egyik eddigi legszebb számát mutatta be ez esten. ; (
F- Pásztor Irma két, ugyancsak Liszt-átiratot adott elő : A dalnak lenge szárnyán (Mendelssohn da-\'ának zongoraátirata) és A csalogány c. zougoraátiratokat. E finom és mégis hatalmas liszti erővel zengő müveket Pásztor Irma az igazi művész által megérzett helyes felfogásban adta. Nagyszerű fi\'lMsattltségévei kói»yigi bírta a» Igényes technikát és elmélyült,
nom,> szép játékot tudotl produkálnia ö adta az est legsaebb és ieg-sikerültebb számajt, amelyeket a közönség ritka, lelkes tapssal köszönt meg.
Liszt egyik érdekes müvét hallottuk ezután gordonkán, amelyet Cosina leánya születésére irt a nagy művész. A finom hárfa-pedállal kísért mü ugy hatott, mint egy zseni lehelete. A.gyennekét váró nagy művész egész lelki képe, minden szive dobbanása benne van ebben az érdekesen szép gordonkaszólóban. F. Oarai Margit hasonló átérzéssel, a tőle megszokott finoirt, meleg játékstílussal adta elő az »Angelus«-t F. Pásztor Irma simuló, figyelmes zongorakiséretévei.
A műsor utolsó- száma Liszt Valse Impromtu-ja volt Ker^k-s Irén előadásában. Ismét csodálhattuk, hogy a lisztl zsenialitás és virtuozitás az egyszerű keringő-stihi8ból mit képes alkotni. A szelíden, majd szinte vadul kavargó
téma erősen próbára tett® az előadót, aki cz alkalommal láthatóan küzdött lámpalázával. Igy Is megcsodáltuk színes és valóban lisztl*-billentését és plasztikus frazierozá-sát.
A Liszt cmlékhangversenyekkel a Zeneiskola méltó emléket akar állítani a lelkekben a nagy magyar zene-zseni emlékének. A szép kezdet után nagy érdeklődéssel várjuk a következő estéket. |
(*■ «.)

A zeneiskola tanárainak második Lfcszt-ünnepélye hétfőn este 9 órakor lesz a Zeneiskolában. Ez alkalommal >Llszt Ferenc a zongoraművész* elmmol Vannau János tart előadást, Az utána következő műsorban az iskola zongoratanárai Liszt-müveket játszanak. Belépődíj nem lesz.
Nagykanizsa sporttársadalma különvonaton indal a március 15-i budapesti magyar-német lo bdarugó-mérlcőzésre
A Provincia Utaiási és Jegyiroda helyi képviseleténél 10-én dália Jelentkezhetnek a aportvonat résztvevői a ugyanott renden áron megválthatják a Hangária-ati pályára azóló belépőjegyüket — Reggel indal Nagykanizsáról és éjfélkor indal■ vissza Budapestről a Provincia sportvonala, amelyen egy aias részvételi dija oda-vissza 10.50 pengő
Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa sporttársadalmának feszült figyelme Budapest felé flor-dul március 15-énv ahol a Hungária uti pályán csap össze Magyarország és Németország válogatott labdarugó legénysége. Németországból a különvonatok és autócarok tucatjai ezerszámra ontják majd a győzelemre éhes nénVet drukker^ reget Budapestre. Mlg néhány évvel Azelőtt a magyar válogatott csapata tanítómester szerepét játszólta a németekkel szemben, addig mára fordult a kocka : a német futball ugrásszerű fe lődésen m^nt keresztül s legutóbb a Németországban portyázó nagy csapataink, sőt válogatott csapatunk is keserves emlékű vereségekkel, vagy kinps félsikerekkel tért haza. Különös súlyt és érdekességet kölcsönöz a március 1B.-1 találkozásnak az a tény, hogy a Budapesten jálszó német válogatott az elmúlt\' hét va-
sárnapján biztos győzelmet aratott a rettegett hirü spanyol válogatott felett. A,jnagyar válogatott tehát teljes erőfeszítésre kényszerül, ha jó eredmény akar elérni. A honi pálya, a honi közönség előnyt jelent a magyar vá\'ogatott számára s ha legjobb magyar tizenegy kl-játsza az igazi formáját, nkkor nem kétséges a magyar győzelem, hiszen a magyar futball kétségkívül kulturáltabb a németnél. A német csapat legnagyobb erényei a tökéletes kondíció ós a szélvész-szerű gyorsaság. A jnémet .csapat erőből játszik s ezt a ml fiainknak éreir tebb taktikai és technikai felkészültségekkel kell majd kieilen6uIyozni.
Tekintettel arr% hogy Nagykanizsán is hatalmas érdeklődés nyilvánul a páratlanul izgalmasnak Ígérkező mérkőzés Iránt, a Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete elhatározta, hogy sport-vonatot szervez. A sportvonat kellő
Városi Mozgó. m» cgpibriokcn i
Péatafcm a -M» MoiBéb».l
D Szent Rtya beszél hozzátok
Az első Igazi hangosfilm, amely öszentség legmagasabb engedelmével most készült. Az egyetlen Ilim, amelyben XI. Plus Pápa közvetlenül beszél. Ezenkívül: Dickens világhírű regénye filmem
TWIST OLIVÉR.
EIOadások áctxdefte 7 és 9 *rak«v Mtaden előadás filléres.
számú Jelentkező esetén • március 16-én reggel indul a fővárosba és ■ éjfélkor indult vissza Budapestről. A gyepvonati sebességgel közlekedő sportvonaton egy utas részvételi dija 10.60 pengőbe kerül. Útközben a nagyobb államosákon feU szállhatnak azok, akik a Provincia többi vidéki képviseleténél megváltják a csökkenő távolsággal arányos áru részvéttel! jegyüket. A sportvonaton természetesen minden utas számára ülőhelyet biztosítunk.
Jelentkezni e hó 10-én, kedden déli 12 óráig lehet a Provineia hc-lvi képviseleténél, a Nagykanizsai Takarék MenetjegyirodájánáL
A\' Provincia képviselete a sportvonat utasainak futbell-jegy lényeiről Is gondoskodik. 10-én délig bárki előjegyezheti a Hungárla-ull pályára szóló különböző tipusii álló, vagy ülőhelyét a rendeaáron.
Aki a sportvonattal Budapestre utazik, ajánlatos, ha Provinélapengőszelvényt te vásárol, mert aVfő-város leglobb éttermeiben, sörözőiben, kávéháziban, szinházalban,. kabaréiban,- tánchelyiségeiben, mulatóiban és az nutótaxlnál átlag 26 százalékot takarít meg, ha a te]íe^ névértékű, késznénzt helyetiesitő pengőszelvényt Irénvbo v?szl. Pen-gőszelvénv- már 6 pen«»őért te vásárolható. Kockíznt nincs,- mert a fel nem használt p^ngőszeivényeket a Provincia Utazási és Jegviroda helvi képviselete bármikor visszaváltja.
52&
llovíitvesetó: Dr. DévaiaA, Brdfe BU1
Páriából jelentik
Nemrégen zajlottak le Párlsban a nagy divatbemutatók, amelyek érdeklődésben, szépségben, izgalomban semmivei sem maradtak el gx előző évek bemutatói mögött.
Hogy mi lesz a divat, azt a párisi bemutatók,után senki sem tudja eldönteni* iuert minden nemzet átfésüli, átkefélt, átformálja a saját népének Ízlésére. Az amerikaiak fantasztikusabban, az angolok egyszerűbben dolgozzák át. Mi Is igy vagyunk. Nálunk bemutatják leegyszerűsítve, talán - valljuk meg - nekünk ízlésesebben.
Hadd rohanjunk együtt végig most a párisi bemutatókon. Mi van uj ? A rövid, ruha I Térdig ér, hölgyeim, ugy bizony !. Viszont az estélyi ruha, hajebet, még hosz-szabb. Tehát a rossz lábu nők csak este merészkedjenek emberek köző menni, mert a hosszú ruha eltakarja a lábakat. A gyöngyözés újra felütötte fejét. Még a délutáni egyszerű ruhákat is gyöngyözik. Láttunk egyszerű sötétkék szövetruhát, a minek a nyakát fehér tekla gyöngy övezte és a hosszúságát is gyöngy diazitette. Láttunk egy érdekes
ZALAI KÖZLÖNY.
1036. márdu* e.
jumperruhát - csak igy kiragadok egyet-egyet - aminek a blúzán lévő négy zsebe levélhez hasonlitott. A kö\'epén pedig olyan piros gomb volt, ami a pecsétre emlékeztetett. Nagy sikere volt egy fekete köpenynek, ami elől, hátul csak egy lap volt, ujja nélkül, két oldalt gombo-lódott és az alj pedig nyitva v#lt. Általában az ujjanélküli kabátok dominálnak a nyárra. A blúznak, vagy ruhának van hosszú vagy háromnegyedes ujja és a kábáiból ez látszik ki. Nagyon szép volt fekete-fehér imprimé szoknya, hozzádolgozva fekete muszlin hosszu-ujjas bluz és erre egy ujjatlan imprimé kabát és kilátszott a blúznak az ujja belőle. Az imprimé, mondanom sem kell, hogy milyen divatos lesz. A1 törökös minta egy fokkal lejebb van, de az idén újra felütötte a fejét. A sötélkck a jelenleg domináló \'szin Párisban, amit fehér, férfimódra keményített piké-vcl díszítenek. (
A rózsaszínes vörös, az éj kék, a felhő szürke lesz a nagy divatszin. Láttunk sok halványkék vagy ró-zsaszin georgettet délutánra is, végi/? pHssirozva. \\ hurka díszítés, e hurka himzés egyformán uralják ez idényt, j
A1 bolerok meghódították végleg a hölgyeket, amint kis, bő hátukkal lebegnek a tavaszi szélben, A szmoking pedig maradt. A l^>sszu köpenyek közüi a fehér £s a fekete saertelenkednek. Nem adok bele három hetet és a hölgyek, természetesen ha az idő megengedi, máris imprimében fognak járni a hozzávaló egyszínű kabáttal. Ez lesz n sláger, a tavasz favoritja. Láttunk lenvászon kosztümöket, fehér, nyomott selyemruhákat piros és zöld disszel, tovőbbá fantasztikus öv és gomb díszítéseket és nemkülönben törökös mintájú muszlin sálakat.
Most ma|d a modellek átmennek a tisztító tűzön és ugy kerülnek ismét felszínre. Akkor majd mindent alaposan megtárgyalunk, most nem is szabad pzzfcfl káosszá I sokat törődni. .
Divatposta
ltuszágh A. Mngasszáru cipőt csakis strapára viseljen. Délelőtt, vagy otthon, elegáns asszony nom jár piagas-. szárú cipőben, nem is érdemes átcsináltatni. Üdvözlet.
Mariska. Szivesen járok cl önnel vásárolni, csak Írja meg, mikor jön. Üdvözlet.
Naptár: Március 6. péntek. Rom. kat. Porpotua. Protestáns Gottlleb. Izr. Adar hó 12.
Gyógyszertári éjjeli srolgálat o hó 15-ig a .Fekete Sas. gyógyszertár FŐ-ut 6. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután k«*Id<ui egész nap nőknek).
DbxitM lakáját torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható SehOUnél
VIDÁM LEVELEK
Az emberek naponta közlik gondolataikat -, Írásban, de nehéz volna kiszámítani, hogy ezek a lovélnek nevezett gondolat-szállitó paplrolí mennyi és mekkora fejtörést okoznak az e«*-bcrlségnck. Mert valljuk be őszintén, levelet irni nem is olyan könnyű dolog.
A műveltségről szóló könyvek bő és kimerítő utasítást adnak n helyes levél összes kellékeiről. Eszerint egy jó levélnek elsősorban rövidnek kell lenni, már pedig köztudomású, hogy röviden irni a legnehezebb. A levél egyik fajtájánál: a legmélyebb érzelmeket tolmácsoló leveleknél különösen baj y»n e követelménnyel. De kegyetlenség is rövidséget kívánni a szerel, meséktől. Még jó, hogy a szerelmesek vakok és Igy nem látják meg, hogy a számukra üdvöt jelentő 20 oldalas levél — csupán terjedelménél fogva — micsoda éktelen hibával rendelkezik.
A gyakorlat sokszor megtréfálja az elméidet és a rövid, udvarias és a külsőleg minden tekintetben tökéletesen megfelelő levelek a legnevetségesebbek.
A levél mindig ad valamit az Írója egyéniségéből. Sőt néha sokat is. Minden levélből lehet következtetni az Írója egyéniségére. Sokszor pár sor elég ahhoz, hogy tökéletes képet kap. junk Írójáról. Nézzünk néhány példát a gyakorlatból — egy amerikui Írónő gyűjtéséből.
Az amerikaiak sok mindenben túltesznek az európaiákon. Butaságban ls. Példa erre a következő levél: Charles of ,London antik bútorkereskedők 5V F.ast .57 th Street, New-York City.
Uraim,
Newyorkban jártamkor egy XIV. Lajos elnevezésű ágyat vásároltam a férjemnek. Átível az ágy férjem részére kicsiny, arra kérem önöket, cseréljék ki azt egy XV. vagy XVI. Lajos ágyra.
Mennyi mindent elárul ez a pár soros levéli Gazdag, úgynevezett "újgazdag. hölgy lehet ennek Írója, talán valami konzervgyáros felesége, aki a háború folyamán órák alatt gazdu-godott meg. Most villája, inasa, autója van, tud bridgolni, táncolni, flörtölni... lehet, hogy elegáns körülrajongott dáma, aki azonban az előkelőséghez csak a vagyont szerezte meg.
Vagy mennyi naivitást, szinte érthetetlen tudatlanságot árul el a következő, ugyancsak amerikai levél:
XIV. Lajos ágyáról a fűző nélkül táncoló kislányról, a lapos földgömbről és egyebekről
Wlngarten fivérek füzögyára
159 Madlson Street New-\\ork City.
Uraim,
sziveskedfenek velem forduló póslával tudatni, hogy erkölcsi szempontból kifogásolható-e az, tia egy fiatal leány jűző nélkül megy táncmulatságba, különösen, h° tudja, hogy udvarlójának . ebben az irányban milyenek az érzései.
Wingarten fivérek valószínűleg nem tudták, hogy a furcsa és szokatlan kérdéssel hozzájuk forduló hölgy udvarlójának a fűző irányában milyenek voltak az érzései, de hogy a miiérzésünk nem csalt, amikor as illető hölgy szellemi késségeiről levele után véleményt alkottunk — az valószínű. x
Sokszor szokták mondani, hogy Amerika minden tekintetben mennyire a vén Európa előtt áll. Az alábbi levél ugyancsak rácáfol erre. íme a levél, amelyet egy lelkész irt:
C. S. Hammond könyvkiadó cégnek
Brooklyn, New-York.
Megkaptam körlevelüket és ajánlatukat megvetéssel utasltom vissza. Ne küldjenek nekem földgömböt. Minekünk itt Arkansas álhimlxm nem kell más, mint a biblia. Tud-hatnák önök átkozott [>ogá-nyok és bolondok, hogy a föld olyan lapos, mint egy it> papir. Miért akarnak maguk, tulokos ncwyorkiak, . minket kioktatni1 Hogy (ud-nánk megállni a földön, ha tényleg gömbölyű lenne és hogy állhatnának meg rajta az áltálainkf Arkansas államban ebben az irányban már törvényt is hoztak és kiűztek minden ilyenfajta álokoskodást és áltudományt. A maguk földgömbje nem más, mint boszorkányság s minden boszorkányságnak a máglyán a helye. Legyenek átkozottak.
Eddig a levél. Túlzott udvariasnak sem mondható, de tartalma túltesz ebbeli fogyatékosságán is. Ha a levél nem 1034-ben kelt volna, hauenv 200 évvel ezelőtt — még megérteuéuk az arkansas! békés polgárok uggódását. Mindeneseire a szellemi olimplászon az arkansasiak nem sok vizet zavar-
A legtökéletesebb tartós hullámot készíti
Buksz né Kovács Erzsi
Nagykanizsa, Cscngery-ut 6. sz.
a legmodernebb angol rendszeri) Q. S. 21b. iram-nélküli dauer géppel.
nak majd.
Talán mindezeknél taWatságosabb,
de egyben a legmeghatóbb is az alábbi\' levél, amelyet egy Lilian Walker nevű néger asszony irt a .Western Sou. thern> életbiztosító Intézetnek. Szól pedig a levél következőképp: Kedves Ura ml Alapos meggondolás „/^ arra határoztam magam,hom férjem, John életbiztosili8 kötvényét nem tartom fenn. Meg vagyok győződve ráía, hogy életbiztosításra szüktéj van, de John kötvényét nem fizethetem tovább% egyrészt azért, mert háromt évvel ezelőtt meghalt, másrészt pe. dig azért, meri özvegyi S0T. ban élve, állandó nélkülözé. seknek vagyok kitéve. Igij hát kérem, semmisítsék meg kötvényét.
Lilian Walker asszony levele annyi kedves naivitást és megható tudatlanságot árul el, hogy feleslegos minden magyarázat.
íme: pár rövid, udvarias, a címzésben is kifogástalan, szóval külalakra «egycs> levél, — amely tártai, mát illetőleg legalább is kacagtató. Mondhatnók azt is:\'Íme — pár egyéniség az írás tükrén keresztül.
A nagykanizsai rádiósok panasza
Igen tisztelt Főszerkesztő Url
Ismerve azon megértő készséget, a melyet b. lapjában tanúsít minden közérdekű dolog iránt, arra kérem, szíveskedjék az illetékes körök figyelmét felhívni arra, hogy Nagykanizsa némely részében immár csaknem teljesen lehetetlen a zavartalan rádióvétel. Különböző gépek ugyanis olyan zúgást, recsegést, ropogást és minden egyéb elképzelhető és elképzelhetetlen zajt harsognak igen gyakran a rádió hangszórójából, hogy nincs az a zeneileg kipallérozott, vagy ki nem pallérozott fül, "mely ezek mellett még zenét, vagy beszédet képes volna megérteni. Nyugodt lelkiismerettel állithatom, hogy a panasz tárgyává telt pokoli zsivaj gépi eredetű. Talán nem járok messze az igazságtól, amikor több megfigyelés alapján azt gyanítom, hogy a zajok egyik forrását i posta gépei kőzött kellene keresni.
Ugy tudora, hogy több felsőbb hatósági rendelet foglalkozik a rádióvétel zavartalanságának biztosításával és a zavarokat okozó gépekkel kapcsolatban több előírást ós utasítást is tartalmaz. Amennyiben ily irányú értesüléseim helytállók, vájjon mi akadályozza meg azt, hogy a rádióvétel épp oly zavartalan legyen városunk egyts részeiben; mint teszem fel Budapesten, vagy Nagykanizsánál sokkal nagyobb városokban, ahol pedig sokkal
TAVASZI SAISONRA:
Női szövetekből a legújabb divatkülönlegességek
Férfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban
Maradékok minden cikkből a legolcsóbban
KIRSCHNER Divatáruházban.
}
1896. március 6
több zavart okozható gép működik?
I.egyen meggyőződve Főszerkesztő Uram, hogy e kérdésre több rádiú-hailgató kíváncsian várja a választ annál is inkább, mert az utóbbi fél év alatt volt olyan, azonban csak (ágy-két napig tartó periódus, arfílkor néma volt mindazon masina, szerszám stb., amely lnfernum minden bel-zebubját szabadítja liosszu hónapok ,\',ta a rádió hangszórójából füleinkre. Ha értesüléseim helytállók, ugy ez a két periódus éppen arra az időre cselt, "inig a pécsi postaigazgatóság rádió-szakmérnöke Nagykanizsán tartózkodott. Ezzel kapcsolatban ujabb kérdés merül fol: ha akkor lehetett zavartalan vételt biztosítani, miért nem lehet máskor ls?
Elöljáróban arra kértem Főszerkesztő Uramat, hogy több rádióhallgató c sorokkal kifejezett panaszára liivja fel az illetékes körök szives figyelmét. E kérés azon a feltevésen alapul, hogy c körök a zajok zaját nem hallják, de feltételezem, hogy ha hallanák, ugy azonos elhatározásra jutnának mint jómagam, inkább beszüntetik a rádiózást és felmondják a rádió előfizetést, nemhogy az emberi elme eme nagyszerű vívmányában immár hosszú idő óta csaknem állandóan bosszúságot és bosszanko-dások zajos kutforrását kapják. Amennyiben nem lőhetne azt a sok zavaró momentumot, ami ina váro. sunk egyes részében a rádiózást élvezhetetlenné teszi, kiküszöbölni, ugy számolni kell azzal, hogy a rádióhallgatók száma Nagykanizsa egyes részeiben aligha fog emelkedni, vagy pedig a drága pénzen vásárolt vevőkészülékeket a még olyan kulturszom-jas tulajdonosok is hosszú hallgatásra fogják ítélni.
Kérem Főszerkesztő Urat, tegye a panasz tárgyát magáévá ós legyen meggyőződve arról, hogy ezzel kőrérdekü célt szolgál, mert kulturügyet támogat. Ugy hiszem Főszerkesztő Uram is egyet ért mindazon rádiózókkal, akiknek meggyőződésük, hogy Nagykani-ízsáu a zavartalan rádióvétel nem szórakozás, hanem ennél sokkal több valami. \'
Aláírás
Bélyeggyűjtők figyelmébe!
A Nagykanizsai Bélyeggyűjtő Asz. taltársaság eddig minden szerdán 6-tól 8-ig tartotta összejöveteleit a Front-harcosok helyiségében (Pannónia hátsó terme). Ezután a bélyeggyűjtő La-lálkozó ugyanolt és ugyanabban az időbeu, de nem szerdán, hanem minden hétfőn.

A Bélyeggyűjtő Asztaltársaság nem egyesület, tehát semmiféle tugdij és semmiféle kötelezettség nem hárul azokra, akik csatlakoznak hozzá. A cél egyedül és kizárólag az, hogy a kanizsai bélyeggyűjtők nagy tábora megismerje egymást, kicserélhesse egymással anyagát ős összeköttetéseit, valamint a bélyeggyüjtésre vonatkozó ismereteit.
Minden bélyeggyűjtőt szivesen látnak bármely hétfőn. A csatlakozás semmiféle formalitással nem jár.
a
Érdeklődőknek szívesen áll rendel-kezésére Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője.
- Tavaszi MrflwdUetok, divatos ing-zeflrek, ^puplinok megérkeztek Slnger
ZALAI KÖZLÖNY
■agyar mesterek kép-68 bronz-klállltása
Tarka anyagot tár a néző olé a Ba-boehay.házban megnyílt kép- ós bronz.kiállítás. Nagy mesterek vásznai és szobrai mellett induló tehetségek, feltörő fiatalok ós néhány ismeretlen nevű festő is felsorakozik. Mind magyar művészek, akik igy csoportba gyűjtve próbálják megismertetni ma. gukat a vidékkel, mert a mai viszonyok közt erre külön-külön nem bir-uának vállalkozni.
A kritikai nyilvánosságot nem igénylő vásznak a lakás-diszitő tömeg-Ízlés számára nyújtanak néznivalót ^de a tárlat nagyobb értéket reprezentáló auyaga a műértő számára gyűjtötte egybe komoly művészek komoly alkotásainak egész sorát. .
A tárlat sztárja Fried/ Pálnak két képe, egy kitűnő fény-elosztású ukt és egy szépszinü, finom bal lerína. Ott van elomló, lágy foltjaival Pirrhala szántó-vetője, Viski bravúros, a tó-megot, a miozgást kitűnően érzékeltető lovas képei, Ujvárynak tipikusan színezett parasz-udvara, Jancsck Árpád dekoratív, modern portréja, Ivá-nyi Grúnwald obligát faluvégc. A Kanizsán megfordult Náray-vásznak közül egyik legszebbet hozta o/. a tárlat a meleg\' fényhatásai Madonnában, ami melleit még egy nagyobb Nárav kompozíció ad művészi szemlélődésre alkalmat. Egy java Vigh Bertalan szép színeivel, a rajz és technika rutinjával vonja magára a figyelmet. A Brcttsclmeider-képek közül a majális színeié, meleg levegőjéé a pálma. Érdekes, itt előszór látott tehetség Szentmiklósi, aki csodálatos távlatokat és beléjük levegőt, ködöt ugy tud festeni, ahogyan csak ritkán futja tájfestőink vállalkozó kedvéből. Érdekesen eredeti a tcclmikája is. Gazsik jégpálya-képe mozgalmasságával, harmonikus sziliéivel a modern piktúrának az egészséges irányvonalán mozog. Nyugodt, kedves interieur képviseli Czcne "Béla gyakorlott ecsetjét és többek kőzt egy kőitől fantáziával színezett őszi táj Neogrddy rutinos ecsetjét.
Az érdeklődésben is külön fejezetet érdemelnek a nagykanizsai Fekete László képei, amelyeken a természet szépségének friss impressziói színekben ós témákban gazdagon sorakoznak a néző elé és lokálpatriotizmustól mentesen is megállják a helyüket az országos novü mesterek vásznai mellett
Külön érdekessége a kiállításnak a bronz-anyag. Csupa elsőrendű, ismert név. Csupa java termés. Első helyen kell említeni Horvay: Éva az almával ciinű aktját, amely mellett méltó helyet foglal el Beszédes László két népi tárgyú szobra (A gulya bírája és a Vendéglátó). Nagyon szép darab Szcnlgyőrgyi aktja, Bezerédy Vízhordó lánya és egy francia mester, Ribot Ritmus című bronza.
Ideges emberek gyomor- és bélbajánál naponta reggelizés elölt egy félpohár természetes „Ferenc József keserűvíz kissé felmelegítve régesrégóta bevált háziszer, amely a székletétet és az anyagcserél még megrögzött esetekben is igen kellemesen szabályozza. — Az orvosok ajánlják.
- Torontáli igyalak, összekötök, sez-lontakarók, nagysaőnyegek legolcsóbban SohUtznél.
Zenés halvacsora
pénteken a „Centrál" éttermében.
Halászlé turóscsuszával
\'MT
rántotthal turóscsuszával
Pl\'ZO
— (A főispán Budapesten)
Vitéz Tabódy Tibor főispán szerdán hivatalos ügyben Budapestre utazott.
— (Ma kezdődnek Bőhle Kornél lelkigyakorlatai)
Csütörtök délben érkezett meg a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára P. Böhle Kornél KzontdomonkoKrendl perjel, a Credo országos vezére, hogy a három napos férfi-lelkigyakorlatok vezetését megkezdje. P. Böhle Kornél neve országos hirü, Nagykanizsán js vezette már egy ízben a plébániatemplomban a lelkigyakorlatokat. P. Czir-fusz Viktorin plébános a mostani férfi-lelkigyakorlatok megrendezésével azt akarja elérni, hogy ne csak a kath. egyházközség tanácsának és vezetőségének tagjai, ne csak a Credo férflaí, hanem az egész nagykanizsai katholl-kus férfi közönség részt vegyen azokon és egyben teljesítse a húsvéti kötelezettségeit, amiket az egyház elöir. A ma, csütörtökön este kezdődő és három napon át tartó konferencia l>eszé-dek pontosan 7 órakor kezdődnek. Közős szent-áldozás vasárnap délelőtt 10 órakor ugyancsak a plébániatemplom-ban.
- L«j»iebb é, legújabb szinti és szövésű kabát- és kosztllmanyagok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
— (Első pénteki ájtatosság
a Missióban)
Hatodikán, március első péntekén délután 6 órakor Jézus Szive ájtatosság lesz a Missziós házban. A beszédet l^olla János kcgyosrcndi tanár mondja.
==■ Kotxtüm « aagy divat I Legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházban.
— (A nagykanizsai Iparoskör)
vasárnap délelőtt 10 órakor tartja
évi rendes közgyűlését a Kör emeleti helyiségében.
— Torontáli urtnyg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sohütz-Áruház.
— (A Zeneiskola növendékeinek Liszt-matinéja)
A Liszt-emlékév alkalmával a zeneiskola növendékei matiné keretében hódolnak a nagy magyar mester emlékének. A matiné vasárnap délelőtt fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában. Liszt Ferencről Wagner László növendék tart előadást. A műsorban csupa Liszt-mű szerepel. Belépődíj nejn lesz. *
— (A Kath. Legényegylet)
március 8-án, vasárnap délután 5 órakor tartja rendes évi közgyűlését székházának nagytermében.
~ Logtxobb kabát- ós ruhaszövetek, Ingpoupllnok, zsebkendők legolcsóbban a Filléres Dlvatüzletben.
— (NŐI lelkigyakorlat)
A Szociális Missziótársulat Rozgo-nyi-utcai nagytermében az idén ls 3 napos zárt lelkigyakorlat kezdődik a város uriasszonyal számára. Széghy Ernő karmelita atya március ÍZ, 13. és 14-én reggel 8 és este 0 órakor tartja a szentbeszédeket. Jelentkezni már is leltet a Missziósfiáz Irodájában. Hisszük, hogy Nagykanizsa hölgyei meghallják a hívó szót és nagyszám), ban résztvesznek a lelkigyakorlatokon.
— Tekintw. meg Slnger Dlvatáruhá* kirakatalt. Ott láthatók az uj tavaszi szinok és auyagok.
— (Halálozás)
Widder Márton bérlő Hegyhátszent-iakabon hirtelen elhunyt Az elhunytban Ország József és Fodor Antal ügyvéd apósukat gyászolják. Widder Márton hosszabb Ideig volt nagykanizsai lakos, Szepeincken és Gyótán bérlő Temetése\' pénteken délelőtt iuhi Körmenden.
— (Szálloda-utalványokat)
a Mezőgazdasági Kiállítás tartamára (március 14-től 31-ig), valamint a Nemzetközi Vásár ós Szent István idején, a szállodával kötött szerződés alapján, nem adh«t ki a szerkesztőség.
öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek, Igmándlval segíthetnek s évekkel tovább élhetnek.
— (A „Rlff-Kabyl")
asztaltársaság március havi rendes összejövetelét szombaton, március hó 7-én délután fél hét órakor a Markó-félo vendéglőben tartja, hova és mikorra tagjait és azok barátait — március idusára tekintettel, nagyobb részvételt kérve — ezúton ls szeretettel meghívja a Vezetőség.
=» Lelenyén folyó hó 9-ére kihirdetett pótvásár nem lesz megtartva.
— (KéménytQz okozta a sümegi malomégést)
A Zalai Közlöny beszámolt arról a nagyarányú tűzről, amely a sümegi Böhm és Kcppich malmot elpusztította. A nagy tüzet, mint a nyomozás megállapította, kémóuylűz okozta. A kár a végleges száinitós szerint kerek 100.000 pengő- A romok eltakarításán nagy munkássereg dolgozik, mert az újjáépítést még c hónapion meg akarják kezdeni.
Tavaszi divatujdonságok 1
Női kabát- és kosztüm-szövetek. Férfi felöltő-és ruhaszövetek. Selyem, szőnyeg, vászonáruk
Nagy választéki Olcsó árak!
Golenszky Ferenc
divatüzlet
ZALAI KÖZLÖNY
Vendéglő kiadó!
■érány-vandéglS (Király-utca 2.) bérbe, vagy csaposnak azonnalra kiadó. Bővebbet a tulajdonosnál:
Beák József
Somogycalcsó, u. p. Ihárosberény.
EMLÉKEZTETŐ
Március 7.
Irr. Jót. Nőegylet puriin bálja a Kaszinóban. Március 8.
A zeneiskola növendékeinek I.iszt-emléktnallnéja fél 12-kor. Lloeális előadás a városházán G órakor (Bertin Ágoston), nőj ti est a .Missziósházban 5 órukor (P. Erős Alajos). ■ár«lt» 10
Kulturdélutáu * fehérteremben 6 órakor (dr. Weber Elek).
Március 13.
A zeneiskola II. Liszt-hangversenye este 0-kor. (Előadás: Vaunay.) MArclus IS.
Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Missziósházblan 5 órakor. (Kolla János).
Márclui 16.
A zeneiskola III. I.lszt-hangversenye este 9-kor. (Előadás: Vannay.) Márelus IS.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délutáu ö-kor. Március Ylf
Llceális előadás a városházán 8 órakor (Szakáll Gyula). Böjti est » Missziósházban 5 órakor. (Gazdag Ferenc), ■árclo* 35.
Lioeális előadás 6 órakor a városházán (Borsa Béla). Márelna 79
Llceális előadás a városliázán 6 órakor (Balogh Dezső). Böjti est a Missziósházban 5 órakor, (dr. Kcrkay József) Aprllla 4.
A zeneiskola tanárainak jubiláris emlékhangversenye osto 9-kor. Április 4—5.
Vasutasuk «Marira grófnő» előadása az Iparoskörben 8 órakor (VOGE). Április 5.
IJceálla előadás a legényegyletben Ml 9 órakor.
Böjti est a Missziósházban 5 órakor.
APRÓHIRDETÉSEK
ApriMtlr<f*t«t <M)é tnlmip Onnspnsp 10 iiAlg
y< I. ti. minden további «ió i fillér, hílköintp 10 4U llllér. inlndan további tió S fll»*r.
Srolaalányt keresek 15 I belépésre
Unger-Ullmann Horthy Miklós ut 19. 827
helyben bármikor megrendelhetők. Tele lonállomás 2 2 2 Kaulmann Manónál. 4801
Príma maBiarpsniaa\'SiSnysBet
vehet most, csak rövid Ideig, soha nem létezett olcsó árban. Zrínyi Miklós u. 34. 819
Héxhaljr eladó Szckeies József-utca (Katonarét) 24. alatt. Bővebbet Kápolna-" 7. 804
Jó asalaNÍMaMl»éMy 15-rc felvétetik. Kinlasi-a. 7., Saltlu. 831
Bliőrendfl páoalt Hm* pénteken kapható Singeméi a piacon. 830
Alig használt gyarmekkooel eladó Kossuth-lér 14. 839
Régi kalapokbál
2
L»go|»b> ■o<cll»kl
Brányai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. síim
Városházpalota.
Kiadja a laptalajdono. KOmaKtaUnl Rl Gutenberg Nyomda él Délaalal Lapkiadó VAUalata Naaykanluán. fel«!6« Hadit: Zalai Ktioly. Intaiwbaa telelőm N.avk.nlu. 78. ...n
Vetőmag
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
HIBSCH ÉS SZEGŐ
magszaküzletben.
Nyom. a laptulajdouon Kóaywdaaájl Bt. ttutaoberfl Nyomda 6a Délcalal Lapkiadó VáUekda köuxTnyomdájában Nagykanitaán (Felelóa Oxletv. Z*UU Károly.)
április 13.
Operett dlőadás a legényegyletben fél 9 órakor.
_1986. márriris 6.
KÖZGAZDASÁG
A brazil rendőrség szenzációs leleplezései
Bio de Janelró máro. 5.
(Lapzártakor érkezeit) A brazíliai hatóságok b\'zonyltékokat szerezték arranézve, hogy a brazillal kommunisták moszkvai vezetéssel forradalmi kormányt akartak a lakitan I. A rendörfftnök kijelentette, hogy irá-íoa bizonyítékok vannak kezeiben, amelybfll kidéről, hogy moszkvai utasításra el akarták tenni láb alól a mostani nemzeti kormány tagjait.
— (Vásár-Igazolványok)
a március 14-én megnyíló budapesti országos mezőgazdaság kiállításra a Menetjegyirodában kaphatók. A* igazolványok 50 százalékos utazási kedvezményre jogosítanak.
— (A Klskanlxsal Kath. Ifjúsági Egyesület)
ez évi tisztújító közgyűlése után az uj tisztikor és választmány: elnök P. Ml hol esek Miklós, alelnök Haba József, vigalmi r. b. olnök K. Nagy László, titkár Tóth Ferenc, jegyző Sárdi Lájos, pénztáros Zlegler Antal, ellenőrök Tóth Lajos és Martinecz An. tal. A választmány tagjai: Antal István, Szabó Liti István, Knous\'z Károly, Zlegler György, Szollár József, Szollár Ferenc, Gudlin György, Bnj Károly, Erdélyi György, Knausz Károly, Dolmányos Antal, Nagy {sojti) Antal, N«gy József, Paur József. A háznagy Stem K ál uján.
A PVSK-NTE vasárnapi rangadó>z országos tippversenyben
Az NTE—PVSK vasárnapi rangadó mérkőzés nemcsak Nagykanizsa, hanem az egész ország érdeklődését fel-kellette. Élénk bizonyítéka ennek az, hogy a Nemzeti Liga bajnoki mérkőzései tippversenyébe bekerült a PVSK —NTE rangadó meccs Is, mely Délnyugaton az elsőség kérdését hivatott eldónteui. A 70 éves jubileumát ün-. neplö NTE 1920. év óta (amikor 60 éves jubileumát ünnepelte és az országos középdöntőkig jutott el) még soha sem állt az egységes délnyugati alosztályban ilyen közel a bajnoksághoz. Ebben a bajnoki évben a PVSK—NTE és SBTC között öldöklő liarc indult meg és talán ntaix is pont, hanem gólaránnyal dől el egyik vagy másik javára a bajnokság. Ennek a nagy harcnak az első igazi bevezetője lesz ® vasárnapi PVSK— NTE rangadó mérkőzés. A PVSK tavasszal bomba formában vnn. Két mérkőzést játszott, a VOGE ellen Dom bováron 9 : 4 arányban, az NSE ellen Pécsett 5 :0 arányban fölényesen győzött. Ez a |fét tavaszi eredmény minden beharangozás nélkül is elárulja, hogy a Vasutas csapat nagy formában van.
Ezzel szemben az NTE isiért eredményei azt igazolják, hogy semmivel sem marad tudásban ellenfele mögött. Az NTE közvetlen védelme és fedezetsora nagyszerűen áll a lábán és igazi nagy csatársor kell hozzá, hogy az NTE védetomttlftl boldoguljon. Egyéb-késit az NTE minden játékosa — sfljBM Bn|elleiter kivételével — nagyszerű kondícióban várju a vasárnapi rangadót, mely az egész város érdeklődését felkeltette. Ezen a meccsen rekord WVtftnségre van kilátás.
(—) Lehet-e Magyarországon gyapotot termeszteni,
erre a kérdésre ad választ a Mező. gazdaság legújabb száma. Cikkeket kőzöl még a fejőstehenek házilag termel, hető takarmányokkal való takarmányozásáról, « magyar kutyafajták mezőgazdasági jelentőségéről, a gyenge őszi vetések feljavításáról, a fejős, tehenek takarékos takarmányozásáról, a pillangós virágú növények üzemi je-lentőségéről stb. A dúsan illusztrált szaklapból a Mezőgazdaság kiadóhivatala, Budapest, V., Földmüvelésügyi Minisztérium, készséggel küld mutatványszámot.
Aratok nevelésénél és hizlalásánál nélkülözhetetlen.
Csontképzó és étvágygerjesztő.
A valódi F«»*«r csak eredeti gyári csomagolásban korQl forgalomba.
utttti ÍM nm-1 «ÉI U Mű t! I
Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon ell
Boszerezhetó:
ORSZÁG JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi szerek, zsák, atb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
70a évfolyam 98. szám
Nagykaalm, 1838. március 7 szombat
Ara 12 mi.
ZALAIKÖZLÖNY
H UadúMnM. ru i sia.
* o IITIIÍI NAPILAP
Felelő, szerkeszti: Barbarits Lajos
ElMIxetésI ári: tg. tta t pcnjó 40 Ultc. SuikcnlMfl te kuwlóhiv.taU tafiioai 71 m.
A magyar élet javulása számokban
Most, hogy Nagykanizsán erős lendülettel folytatódik a Nemzeti Kgység szrrvezkedése, vannak, akik azt kérdezik : - mit csinált a Nemzeti Egység kormánya eddig ? Feléiétől álljanak Itt a számok az eltmilt három esztendőről.
Három esztendőnek ezek az cred-ményfcl nem állhattak volna elő, ha céltudatos kormányzati politika nem társalt volna a világgazdasági erők működéséhez.
s
Állami kiadások 1931 -32-ben : -1388 tnUUó P, 1934 35-ben : 11,62.6 millió pengő.
Deficit 1931 32-bén 179.7 millió pengő, 1934 35-ben 67.8 millió pengő.
Állami beruházás és közmunka : 175.9 millió pengő.
Allamvasuti beruházások össze-ge : 49 millió pengő.
69 millió pengővel 280 km. modern közút és 1735 km. bekötő.\' ut épült.
A folyó költségvetési évben: 80 milliót Meghaladó beruházás.
Az autonómiák háztartásában: 100 pilllló a megtakarítás,
A Közérdekeltségck Felügyelő Hatósága évente 6.3 millió pengői takdHt meg. |
Aí életbiztosítások valorizálására 18 ttilllló pengő kertttt kifizetésé?.
Kamatcsökkentés: 1932 óta az általános Hitelkamat lecsökkent 12 14 Százalékról 8 százalékra. A\' biról ksttistmSxImurt tt százalékról 7 és fél SZSzSlékra. A\' zálofífcveles kölcsönök évi kamata 9 és fét szándék rőt 6 és fél százalékra. A;z általános gazdakamnt az 1932. évi 8 és fél Százalékról 5 és fél százalékra. - A Védett gazdák kamata 4 százalékra.
A mezőgazdaság évi összes kamatterhe f9S2 óta Í24 millióról 90 mlilló pengőre csökkent.
A betétállomány emelkedése : 1932 októberétől 1935 juüusálg 1249:7 millió pengőről 1998.1 millió pehgőre. Af. emelkedés tehát 148.4 ntUlló pengő.
2,800.000 hold búzaterületen kétmillió hold egységes elsőrendű minőségű buss kenem.
Evi 50 millió pangó támogatást juttat a mezőgazdasági alap az agrárterntélééM-k.
A buza írfttvűlása : 1988 decemberében 7.28 pengőről 1936 júliusában 18 pengőre.
A rozs árjavulása ugyanezekben •z időpontokban: 3.60 pengőről 1M0 pengőre.
Afc árpáé ugyanezekben az Időpontokban : 7.10. pengőről 14.62 iwngőre.
A! zab ára cmalkedett 8 pengéről 16.65 pengőre.
A köles ára emelkedett 7.12 pen-gflról 15.87 pengőre
A\' tengert ára emelkedett: 6.20 pengőről li pengőre. Valamennyi
Szövegezik Hitler viiágbéke-nyiiatkozatát
Musaolini nyilatkozatából • „A megtorlás aa olasz-francia barátságba kerülhet I" — Angliában nem hiszik, hogy Olaszország elhagyná 14 lép. szövetséget Az abesszin hadsereg szórványait is megsemmisítették
Mussolini nem fogadja el a Népszövetség közvetítéséi a béketárgyalásoknál
Páris, máicius 6
Mussolini az Exelsior munkatársának nyilatkozatot adott, amelyben többek között kijelenti a kővetkezőket :
- A Lamanche-csatornán ugy-Játszik súlyos vihar dul, amelyet az Olaszország elleni állásfoglalás okozott. Érthetetlen a nagy müveit nemzet állásfoglalása, amely a barbár fekete államot v«tie pártfogásába. A magunk részéről minden lehetőt elkövetünk, hogy kiküszöböljük az ellentéteket és hogy a válságot megoldjuk. Meg kell gondolni az államoknak, hogy a meg1-torlás az olasz francia barátságba kerülhet, amelyre pedig a világbéke szempontjából szükség van.
Az első nagy „de"
A francia sajtó azt hiszi, hogy
Olaszország nem „fogja utasítani a békcjavaslatot. Több lap azt hiszi, bogy Mussolini kijelenti, hogy hajlandó a négussal tárgyalni, de nem járul hozzá" ahhoz, hogy a tárgyalások a Népszövetség közvetítésével történjenek.
London nem hiszi...
Az Ouvre szerint nem nagy lelkesedéssel fogadták azt a jegyzéket, amelyet Flandln és Paul Bon-cour a rajrial semleges zóna ügyében Eden angol külügyminiszternek átadott. Anglia egyébként kételkedik abban, hogy Olaszország elhagyná a Népszövetséget a megtorlások szigorításakor.
Hitler fellételel a Oenfbe való visszatéréssel kapcsolatban
London, március 6 Hitler csalódottan vetlc tudomásul, hogy a francia lapokban adott nyilatkozata, amelyben a béke mellett szólt, nem k\'ltelt kellő visszhangot. Hitler most utasítást adott, hogy szövegezzenek meg egy olyan nyilatkozatot, amely az egész világot sorompóba szólíthatja a világbéke megóvása érdekében. Közölné ez a nyllatkozut azokat n feltételeket is, amelyek teljesítése mellett Németország visszatérne a Népszövetségbe. Ezek a következők : A katonamentes rajnai zóna teljes rehabilitálása. Ném\'tország
gyarmati jogának gyakorlati elismerése és a Népszövetség ului (okmányainak bizonyos megváltoztatása.
Az abesszin front-flsszeomlás folytatódik
\'. Asmara, március 6
A tudósítók jelentése szerint az olasz hadsereg 50.000 ujabb aliesz-szin harcost tett harcképtelenné. Kassza, Imru és Mulugata hercegek csapatainak maradványaiból kerültek ki ezek, ugy hogy az olaszok hivatalos jelentését, amely szerint az abesszin seregeket megsemmisí-
tették, szószerlnt lehet most már venni.
Az olaszok megszállták Corbatát
, Róma, március 6
(Lapzártakor érkezett) Badogllo táviratozza Keletafrikából: Az első hadtest az eritreai csapatokkal együtt megszállta az Amba Alagl-tói délnyugatra levő Corbatát. A lakosság kitörő örömmel hódolt be az olasz csapatoknak. Az olaszok tovább nyomulnak előre, hogy a behódolt gallák gyűlölt ellenségét, az amharákat üldözzék. A III. hadtest befejezte tenbieni feladatát és csütörtökön megkezdte előrenyomulását, hogy elérje Szamaroát és Hannát.
A genfi bizottság Ölése
\\ Genf, március 6
A Népszövetség Olaszország ellenes megtorlás! intézkedéseinek ellenőrzésével megbízott bizottság pénteken délelőtt a svéd követ elnökletével ülést tartott, amelyen felülvizsgálták a 18-as bizottság eddigi munkáját.
Burgolne őrnagy elesett
London, március 6
A Reuter Iroda Jelenti Addis Abebábói: Burgoine őrnagy, aki az abesszin vöröskeresztnél teljesített önkéntes szolgálatot és ott egy külön egységet vezetett, a legutóbbi olasz légitámadás során egy bomb/i által életét vesztett-\'. A 62 éves őrnagy kalandos katonai pályafutásra tekinthet vissza. A Mo-
nyomban a római szjerződés életbeléptetése után.
A tengerentúli búzák 1981 óta 20-80 százalékot vesztettek áraikból. A magyar bu^f\\ ugyanez alatt az idő alatt kb. ugyanannyi százalékkal emelkedett,
A tiszavidéki 78 kilogramos buza ára á római szerződések életbeléptetése óta Manitoba I. jegyzését mintegy 80 százalékkal meghaladja.
A\' mezőgazdasági árindex javulása: 1982 októberétől 1985 juliu-séig 68.4 pontról 76.7 pontra. A javulás 8-3 pont.
Az ipari árindex csökkent ugyanebben az időszaklran 116.7 pontról 109.1 pontra. A csökkenés 7.6 pont.
A mezőgazdasági ée Ipari árindex
közötti különbség 48.3 pontról 32.4 pontra sziikült. ,
Az agrárolló nyílása 1933 október : 86 százalék, 1935 augusztus : 19 százalék.
A magyar ipar által feldolgozott nyersanyag és félgyártmány 75 százaléka 1934-ben hazat termésű volt.
A gazdavédelem 77.852 gazdaadfcs birtokát tette védetté, ezek közül 97.1. százalék kisbirtokos.
Kiviteli többletünk 1932-ben 6 millió, 1933-ban 78.7 millió, 1934-ben 60.5 millió pengő volt.
A külkereskedelem összvoluim\'n-je (kivitel és behozatal összéértéke) 1928-ben 663 mlilló, 1984-ben 750 millió. Emelkedés: 87 millió pengő.
Agrárkivitelünk 1932-ben: 219 millió, 15»4-ben : 280 millió. Emelkedés 81 millió, 27 száralók.
Széntermelés növekedése 1932 január-jullustól 1936 január-jú-
liusig 15 százalék.
SzénszálMtás növekedése ugyanezen időszakban 18.4 százalék.
Gyáripari termelésünk értékemelkedése az 1933. évi 1.763 millióról 1934. évi 1.935 millióra: 17* millió pengő, 10 százalék, a 16 százalék árhanyatlás ellenére.
A gyáriparban foglalkoztatott munkások száma az 1932. évi 178.034-röl 1934-ben 24.589 fővel 202.623-ra emelkedett. Afcjeirtelke-dés 13.8 .százalék.
A gyáriparban teljesített munkanapok 1932-ben 47 millió, 1934-ben 55.4 millió.\'. Szaporodás : 8.4 millió munkanap, vagyis 17.7 százalék.
Munkanélküliség enyhülése: szakszervezeti munkanélküliek száma 1932 május végén 29.757, 1935 május végén 19.907. A. csökk.nés : 34 3 százalék.
ZALAI KOZLONV
1936. márclm 7.
Leguiabb tavaszi divatkiilönlegességek
férfi női női ruha
felöltő- és kabét- és és complé
ruhaszövetek kosztümszövetek taftok és pikék
legújabb azinek ér ntiétek, legjobb minőségben, legoloaóbban
a FILLÉRES DIlfATÜZLETBEN
Állandó oloeó maradékárueitáa.
nai iskola elvégzése után Londonban ügyvédeskedett, majd részt veti a déLalrikai, majd a világháborúban. A^z olasz-abesszin viszály kitörésekor azonnal Abesszmiába ment és önként jelentkezeti a nó-gusnál. vt | j
angoi őrnagy halála Londonban általános megdöbbenést idézett elö. ,
A? utóbbi napokban egyébként a repülő támad ásókban több mint 300 repülőgép vett részt.
Agyvértódulás, sdvszorongás, nehéz légzés, felelemérzel, iuege«»ég, fejiájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi aliapotok, munkaképtelenség a rendkívül enyhén ható ter-meszeies „Ferenc JOzsel" keserűvíz hasznalata aliai igen sokszor gyorsan megstüntetik. Az orvosok aj&nlJ&s.
EMLÉKEZTETŐ
Máidas 7.
izr. JÓL Nőegylet purim bálja a\' Kaszinóban.
Március 8.
A zeneiskola uüveudékeiuek Lisxt-emlékmalluéja fél 12-kor. Lioeális előadás a városházán 6 ómkor (Bertiu Ágoston). Böjti est a Missziós házban 5 órakor (P. Erős Alajos)..
Március 9.
A zeneiskola II. LLszLhangverseny* este 9-kor. (Előadás: Vauuuy.)
Máiciu. 10.
Kulturdélután a fehérteremben Ö órakor (dr. Webcr Elek).
Március 14.
A zeneiskola III, Liszl-hnngversenye este ü-kor. (Előadás: Vonnay.)
Március 15.
Hazafias ünnei)ély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Missziósházban 5 órakor. (Kolla János).
Március 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
Március 22.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor u zeneiskolában.
Liceális előadás a városházán 6 órakor (Szakáll Gyula).
Böjti est » MLssziósházbau 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Március 25.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (Borsa Béla).
A posta szakmérnökök kiküldését kérte a kanizsai rádió-panaszok kiküszöbölésére
Tegnap panaszos levél jelent meg a Zalai Közlöny közönség-rovatában. Kanizsai rádiónelőfizetők pi> naszkodtak, hogy különféle gépi berendezések élvezhetetlenné teszik a város egyes részeiben a rádióvételt.
örömmel jelentjük, hogy a nagykanizsai I. sz. postahivatal a panaszt ma felterjesztette a ^ pécsi postaigazgatósághoz, több más, korábbi panasszal együtt, amelyek - főként a Csengery-utca környékéről - közvetlenül az érdekeltektől érkeztek a postához. Ilyen bejelentéseket eddig is továbbított a posta Pécsre, most már azonban a panaszok olyan sürgetők, hogy "dr. Thoiway Zsigmond postahivatali igazgató, az I. sz. posta főnöke a pécsi igazgatóság szakmérnökeinek sürgős kiküldését kérle Nagykanizsára.
A posta szakmérnökei rendkívül érzékeny műszereikkel rövidesen megérkeznek Nagykanizsára, körülhatárolják a panaszok fészkét és mihelyt a zavarok okát megtalálják, azonnat intézkedés történik a fennálló rendeletek értelmében a zavaró okok megszüntetését illető-
leg.
A város rádiós közönsége megnyugvással fogadja a jx>sta intézkedését és bizakodva várja, hogy a vizsgálat után a panaszok a lehetőséghez • képest meg Is fognak szűnni.
Liszt Ferenc emléke Zalában
Ugyanakkor, amikor a Nagykanizsai Városi Zeneiskola megkezdte három estére tervezett Liszt emlékünnepélyét, a megyében szerte mindenütt méltóan áldoznak a nagy magyar zeneszerző és zongoravirtuóz emlékének.
Vasárnap Tapolcán tartott a Tapolcai Palesztrlna Kórus és a Filharmonikus Zenekar emlékhang versenyt. Sajnos, a kis Tupoica ebben a tekintetben már előbbre van, mert éppen a kanizsai dr. Dómján István vezetése alatt kitűnő zenekarral rendelkezik. .
Sümeg most készül nagy Liszt ünnepélyre. Egy egyházi és egy világi hangversenyt terveznek. A templomi hangversenyen Koudela Géza dr. közreműködésével. Ezenkívül Sümeg képviselőtestülete elhatározta, hogy utcát nevez el a nagy magyar zeneóriásról.
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok príma minőségben, olcsőn.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Díuatáruház.
P. Böhle Kornél domonkos-perjel lelkigyakorlatai
Csütörtökön este kezdődik a háromnapos íérii-ieikigyakorlatok p. Cziriusz Viktorin piebános rendezésében, P. böhle Kornél vezetésevei. \'A„ templom zsuioiásig tcie. Akárcsak misszió alkalmával. Ott van a hatalmas léríitábor, osztály, rang és tarsadalmi kuiönoség nw-kui. A városi közélet elsői csak ugy, mint a kis tisztviselő, az egyszerű napszámos és inségmunkas. ütt vannak mind egymás,mellett, várva az igét, amit a íekeio kámzsás, fehér háblUilsu, egyszerű szerzetes hurdvt. Minuen u_kintet íea s/ejjezodik, amiüor minu^nKi áltál íuegerthetó, zamatos mtjgyar-sággai luroeu az Elet igéjét. Mui-nak a negyedórák, a6 azok s^m láraanak eij akik állva kényszerűinek hallgatni, hely hiányában. Eszünkbe jut az írás, amikor a Megváltó Köré gyuii össze a szomjas, igazságkereső sereg ,es hailgaitaK a Mesier tanítását. én világom nem e világ.« L /
Egysieiii kemv tlenséggeljtt mis/.-azios páterek rövid^ tomor, mindenki altal könnyen érthető stílusban adja elö //. tíóhle a mondanivalóit, itt-ott szelid szatírával szőve. Beszél a különböző katolikus típusokról, az anyakönyves, a nádszál, az áramvonalas és a többi katolikus típusokról, amelyek mind nem példaképek a katolikus férii számára. Egyszerű szavakban hirdeti mindazt, amit minden katolikusnak tudnia kjei], aki komolyan fogja íel katolikus voltát és\' valóban katolikus akar Jenni. Szuggesztív erővel hirdeti Isten igéjét, az Élet szavait és osepegteti bi; a szomjas nagyböjti lelkekbe. MuUk az Idő mindenki szívesen tovább hallgatná még Szent Domonkos zengzetes magyar nyelvű előadóját, de felbúg az orgona és megkezdődik az isten-•tisztelet és meghajolnak a térdek - islenimádatra. Százan és százan, az egész zsúfolt templom, mint a fronton, az ütközet előtt. Valami szent áhítat fűti a kenyérharcban elfáradt, megnyugodni vágyó férfiakat.
Valószínű, hogy a ma esti előadáson még többen lesznek. Férfiak, akik a kereszt árnyékába lelkii tisztulásra jönnek egy órára és elkészülni a vasárnap idélelőtti piros betűs ünnepre : 10 órakor. Amikor sokszáz nagykanizsai katolikus férfi hitvallást fog tenni - katolikus voltáról.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipő újdonsága in kat! Szomolányi áruház.
1938. március 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Heglnt leégett egy hatalmas zalai malom
Nem volt telefon-kapcsolát, nem tudták kihívni a zalaegerszegi tűzoltókat
Bertin Ágoston llceálls előadása
vasárnap délután fél 6 órakor tesz a városháza dísztermében az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Olyan témát ölel tel a szabad, előadás, amellyel mlnd<\'n embernek van életében találkozása, tehát mindenkit érdekel. Cime: .A^blró éa e társadalom.*
Érdekes vendége is lesz az Irodalmi Körnek ennek a llceállannk müaorán. Dorosmau Endre, akinek könyvelt a La Fontaine Irodalmi Társaság adta kl, a kittlnö ncvll febute-lró, felnőtteknek való mesélt hozza el Nagykanizsára sok tanulsággal és sok derilvel.
Újonca is lesz a műsornak : — Forray Zelma, a Zalai Közlöny hasábjain felfedezett uj kanizsai Írónő egy kis Írását mutatja be az Irodalmi Kör nyilvánosságának.
Az hr. Nőegylet Purlm-estje
szombat este 9 órakor kezdődik a Kaszinóban. Ajnlt az agilis és fáradhatatlan rendezőség, a meleg szlvü hölgygárda ösazeéllltani és megrendezni tudott, azt mind oll találja a közönség, amelynek egy felejthetetlenül gazdag programot lesz alkalma végigélvezni. Olyan revek szerepelnek a műsoron, olyan számok kerülnek bemutatásra, a melyek vidám szórakozást is nyújtanak a bál előtt a közönségnek. A purim-est az idei téli-évad legsikerültebb és legkitűnőbb estélyinek Ígérkezik, anu\'IyOn Nagykanizsa díszes közönsége ad találkozót egymásnak, (
- TotmMII <sr.Uk. Ö«wk8t«k, m-lontakarók, oagyazónyegek legolcsóbban Soblltsnél.
— Teklái*. m*t Sláger Divatáruba* kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszt színek éa anyagok.
i hajnali huszárok
Irta: PáUakás B4i«
Egy kis vidéki város főterén vagyunk.
Éjjel van. De a fclhőtleu égen a csillagok már ritkulni kezdenek.
A keled láthatár felől a fakadó hajnal lágy fénye kezdi meglépni a lomha sötétség fekete palástját
A főtér egyik oldalán egy világossárgára meszelt, kétemeletes ódonszerü épület áll. Valamikor urasági, talán gróÜ kastély lehetett. Meglátszik rajta, hogy már renoválták, de a külseje igy Is ízléses és szimpatikusán hat a szemlélőre.
Ebben az elvonulni készülő éjszakában is szinte mosolyogva tekint le a főtérre, hol nappal életre kel ennek a kis városkának a szh»e s oly sürgésforgás támad benne, amit csak igen kevés vidéki városkában lehet megtalálni.
Most azonban csendes.
Az embereit még alszanak, a házak néma szótlanságban várják az élet Ujraeljövését s ha valaki most mégis átmenne a főtéren, minden bizonnyal észrevenné, hogy ama nagy sárga ház előtt néhány vendég ül a terasszon, melyre két Ívlámpa szórja a fehér fényét
Hát csak áruljuk el, hogy ahol ez a néhány vendég ül, • kis városkának 8 legelőkelőbb kávéháza Nem az egyetlen, mert még van kettő, de a hármajuk közt ez a sárga épületes ■ legelőkelőbb.
Künn a terraszon tehát vendégek ülnek. Huszárok. Aranyzsinóros, fiatal huszártisztek, öten. És mind az öten fiatalok. Egyikük sincs még tul a bar-
l \' Zalaegerszeg, március 6 Alig pár nappal ezelőtt Bzőmol-tunk be a sümegi nagy malomégésről, most ujabb malomtüzről érkezett hir. Andráshidán a Vlosz-major mellett egy nagy, emeletes, turbinás vízimalom áll, illetve állt, mert tegnap éjjel teljéin cIiAreztult.
A közeli major lakói az éjfél utáni órákban arra lettek figyelmesek, hogy piros fényben játszik az ég-alja. Röviddel utána észrevették, hogy a Nagy József örökösei tulaj-nát képező malom lángokban áll. A malom zárva Volt, benn nem tartózkodott senki. Az eddigi megállapítás szerint a tüz belülről keletkezett, kémény- vagy kályhatüz-ből. A nagy malom, amikor észrevették égését, már teljesen lángokban állt. A helybeli tűzoltókon és a lakosságon kívül a vorhotai, tes-kándi és apátfai községek tűzoltói siettek a helyszinre, de sajnos nem aok eredménnyel járt munkálkodásuk. A község vezetősége telefonon ki akarta hivni az egerszegi tűzoltókat is, akik motoros fecskendőikkel még megmenthettek volna valamit, de nem kaptak telefon-
mincót éven.
Az egyik olcander mellett álló ovális márványasztal mellé húzódtak a sarokba s most szótalanul ülnek. Csendesek. Tán kifogytak a beszédből. I.ehct. Azonban a fel./elcsillanó, szemükből ki-kicsillan a minden bohémságra, bohém virtusságra kész unL elszántságuk, amihez csak parázs^kql-lene, csak egy felpattanó szikra, hogy nagyszerű lángra gyújtsa készségüket Az asztalon pezsgők, poharak. Ezüst tálrák. Aztán szendvics, szalámi, sajt, tészták, sütemények, gyümölcs és cukorkák.
— Ehl — mondja az egyik — most valami más kellene
És a pezsgők és poharak kivételévei mindent, and az asztalt eddig ellepte, átrakosgatta a szomszéd asztalra, de csak ugy ültében, hátrafelé Mikor ez megvan, a szomszédja a hátra nyuj-tott karjával egy simítással mindent lesöpör az asztalról-De szólni nem szólnak. Az oleander mellett, a földön, három Jeges hütővődőr, ezüstből- Másik két vödör felborítva fekszik mellettük, odább ar asztal egyik lábánál, egy megtépázott és elázott nagy virágcsokor, melyet még éjfél előtt vágott oda valamelyikük-
, Most azonban mind az öten csendesek. Csak a cigány húzza halkan, lágyan, szinte altatóan az egyik hallgatót a másik után, mintha sohasem volna szabad végének lenni
A huszárok lelke belemerül a aöta szordínás pianissimójába és... egyi-kük sem szól. Nem szól senki, csak a poharak koccannak össze rilmikus időközökben, aztán kiürülnek és hangtalanul vísszaállnak a fehér márványra. ;
kapcsolást. Aknaion* teljesen le-égett, a belső berendezések, közel 1B gazda őrleménye, teljesen elpusztult, csak a csupasz, füstös falak meredeznek az ég felé. A kér 25-30.000 pengő. \\ vizsgálat megt indult.
Esői
Prognózis: Élénkebb azél, több helyen eső, főleg az ország nyugati leiében. A hőmératklet alig változik. _
N.ptir: Március 7. szombat. Rom. kat A. Tamás. Protestáns Tamáa Izr. Adar hó 13.
Gyógyszertári éjjeli mlgáWt « hó 13-lg a .Fekete Sas. gyógyszertár Fő-ut 6. és a kiskaulzsal gyógyszertár.
GózfQtdó nyitva reggel 8 órától S.U I óráig (héttő, izerda, péntek délután k«dden nap nőknek}.
HÁZTARTÁS
Rovatvezető: Eéllay UmU
BEKÖSZÖNTŐ
Zavarosabb, nyugtalanabb kor-azakol, mint amelyben élünk, alig lehet elképzelni. Ebben a politikai és gazdasági össmvlsezaáégban az otthon az, ahol nyugalmat Well találnunk. A! mindennapi kenyérutáni küzdelemben kifáradt Idegeinknek! békéé és kényelmes otthonra van szüksége, hogy erőt gyüjthessilnk a holnapi küzdelemre.
A Ma élettempója zakatolóbb és gyorsabb, mint a tegnapé. ütemes, kemény munkát kell végeznünk, hogy legjobb esetben is megélhetésünket ugy, ehogy biztosíthassuk.
Nem trigyléanemttltó a háziasz-szony szerepe sem, ha a pénzbeosztás nehéz problémájára gondolunk. A család szükségletének 80 százalékát a háziasszony szerzi be. A megcsappant keresményből, jövedelemből az egész család ellátását fedeznie kell, olyan beosztással, hogy ruházkodásra, a gyermekek Iskoláztatására, swrény szórakozásra is teljen. De tovább megyünk. A háztartási munka és házlgomdok mellett nagyon sok esetben a feleség, az anya mágia la kénytelen foglalkozást, állást vállaM, hogy fériének keresetét kipótolja.
Ha mindezeket végiggondoljuk, b« kell látnunk, hogy a mai házlasz-srony vállain nagy felelősé" és sokkal nagyobb gond nyugszik, mint bármltor azelőtt.
F létbe rendezkedésönkkel hozzá kell Idomulnunk a modem élet követelményeihez. Háztartásunkat ttww demlzálnunk, raekinallzálnmk kell. A réeen oly kitűnően bevált házirendhez való csökönyös ragaszkodásunk kényelmetlenséget, több kiadást okoz. Házunktáfa körül Is gvoraltanl kell a temnót. Lehetőségek, megoldások vannak és klnál-
Városi Mozgó. P*ntektgl--vas&rnaplgl
Az angol kémszolgálat legendás hlrü alakjának kalandjai
Szudáni öriáraft
Ará la, Szudán és Kurdlsztán rejtelmei! A .Hindu lándzsát" testvérlilmje I Izgalmat! FeetAII lagytaarfll
Fényes kísérő műsor! Előadások hétköznapokon 5,7,9 érakor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. > A kftzneal 5 érsl elftadáaok filléres kelyérakkel
Mintha valami siralomházat hoztak volna ide, ahol öt halálraítéltet,búcsúztatna a cigány.
Pedig nem igaz.
Eszük ágában sincs ezeknek a hu-szárokuak a meghalás. Nem; is azért olyan szótlanok, mintha busulnának, csak egy kissé elmerengtek. Gondolatuk talán éppen ott jár a lövészárkok körül, ahol mind az, öten kivették a részüket ás a szivék még ott setn ismert pillanatot, olyant, amelyben a haláltól való félelem csak egy szem-hunyoritásra is meg tudta volna őket rezzenteni.
A két ívlámpa sárgafehér fényében éjjeli bogarak röpködnek-
Az egyik huszárnak a szeme odatéved s amint felqéz, unottan ásít egy nagyot
— Auhhh...
— Ühü?.. — feleli rá a másik és lanyhán eldobja ujjal közül a cigarettát Utóbb megszólal a harmadik:
— Bizony... az Ilka...
És hangiából ugyanaz a hangulat árad ki, mint az előbbi kettőjéből.
— Hja — mondja ismét az, aki az előbb ásított — Az Ilka... Az Ilka... Tegnap éjjel m^ itt volt...
— Hüm... — mondja a negyedik és lábával rug egyet az eltiport virágcsokron.
Báró Rozgouyi ötletszerűen közbevág:
— És hogy vagy?
Ámbár maga sem tudja, Inhoz intézte a kérdést, de az egyik cimbora mégis felel rá>
— Ugy... tudod... ugy...
— Igen.
— Kérlek. f \'
— Köszönöm.
Aztán ismét csend, csak a cigány,
húzza, egyre húzza, sxlnte vég nélkül és teljes pianlsslmóval most már a legbánatosabb kesergőket, amiktől az-tán ébredezni kezdenek a huszárszl-vek, amiket m\'ir a harmadik éjszaka simogat a hegedű száraz fájának nóta-hullajtása. Császárkay gróf a poharn után nyul.
— Szervusztok A többiek Js:
— Szervusztok...
A poharak megcsókolják egymást, kiürülnek és ismét vísszaállnak az asztal márványára. Dr. Bcély Sándort azonban, aki civilben nagybirtokos, elkapja valami fellobbanás s ugy vágja poharát nagy lendülettel a kávéház falához, hogy a cigány ijedtében elhallgat
— Bravó — mondja a gróf
— Igen — feleli Beély — mert már eltespedünk ebben a tétlenségben.
— Hát igen — mozdít egyet magán a báró. — Valamit kéne tenni.
— Kérlek, kérlek, parancsoljatok. Ezt Máriássy mondta, a kamarás,
aki műidig tudott lelkesedni, ha va-laini uri tempó kitalálásáról volt szó.
— Hát kérlek szépen.
— Na. igen.
— Persze.
— Valamit mégis csak tenni kéne
— Kéne
— Valamit
— Igen, igen.
— Persze.
— Hogyne i
— Dehát mit?
— Nyakunkon a hajnal Az emberek ki fognak bújni az utcára és Mátyás lustáinak fognak bennünket nézni
— Ohü
— Ugy v«a l !..
folyt. Icőv.
/
ZALAI KÖZLÖNY
Nép Mozgó. ■■ P*"tofcenl
A Szent Atya beszél hozzátok
Az első Igazi hangosfilm, amely őszentsége legmagasabb engedelmével most készült. Az egyetlen Ilim, amelyben XI. Plus Pipa közvetlenül beszél.
Ezenkívül: Dickens világhírű regénye Ilimen:
TWIST OLIVÉR.
Előadások kezdete 7 és 9 órakor. Minden előadás filléres.
A japán hadsereg ellenállásán megdőlt minden kormányalakítási kísérlet
4
koznak, csak fel kell ismernünk ezeket és élnünk kell velük.
Mindnyájunk vágya : lecsökkentett jövedelmek, redukált fizetések mellett ieh°tő nyugodt, kényelmes, derűs otthont teremteni, olcsó és kedves szórakozást találni.
Ezt a törekvést kívánja szolgálni most meginduló uj rovatunk is.
A Zalai Közlöny évtizedes tradíciójához híven uj rovatával, anyagi áldozatok árán is igyekszik még szorosabbá, még erősebbé tenni azt a meleg kapcsolatot, mely eddig is olvasóközönségéhez fűzte.
Hisszük és reméljük, hogy olvasóközönségünk közérdekességü és aktuális rovatunkat szeretettel fogadja.
h
Rekord közönség várható a vasárnapi PVSK-NTE rangadó mérkőzésen
A bajnokság megnyeréséhez soha sem állt olyan közel az NTE, mint az idpl szezonban. A,, három első helyezett, PVSK, NTE és SBTC szinte fej-fej njcllett halad a bajnokság felé. Ak NTE az id^én minden erejét latba vetve küzd a büszke . bajnQki elmért, mert bizony nem titkolják, hogy csak akkor lenne Igazán teljes a jubileumi év, ha bajnokok lennének. A\' bajnoki tabellát nézve, megállapíthatjuk, hogy az NTE és a válogatott védelemmel rendelkező PEAC kapta a szezonban a legkevesebb gólt, ami az NTE védelem nagyszerű munkáját dicséri. Ezzel szemben több gólt rúgott a PVSK, az SBTC és a Zrínyi. Aiz NTE csatái-sora Rltter előrcvonásával sokat javult,-Így remélhető, hogy szezon végével az adott gólok számával is vezető helyre kerül.
Az NTE pécsi balszerencsés mérkőzéséről, ha nem történik Engel-lelter balesete, biztos győzelemmel tért volna vissza. Egyébként két héttel ezelőtt a Turul elleni 5:0-ás győzelem után látható volt, hogy a csapat nagyszerű formában van. Különösen a védelem kitűnő. Pandúr-Csáki-Farkas védelmi hármas teljesen megbízható. A, hal fson Kudlch, Wilheim, Horváth összeállításban, Szollár kivonásával, alig valamivej gyengébb, ezzel szem ben Engellelti\'r helyén Szollárral, a komplett csatársor: Csász, Ritter, Hoffmann, Jakubecz, Szollár ösz-szeáHitása sikeresnek mondható.
A PVSK eddigi nagykanizsai szerepléseit nem sok sik?r \' kisérte. Majdnem mindig remek küzdelmet eredményezett a két csapat találka-. zásav így ezesetben, amikor az elsőség kérdését dönti el a meccs, minden eddigi összecsapást felülmúló, hatalmas küzdelemre van kilátás.
A mérkőzés 8 órakor kezdődik.
1. oszt. bajnokság állása
1. pvsk 13 10 _ 3 43 18 21
2. nte 13 8 3 2 31 17 11)
a s\'itc 12 8 1 3 37 20 17
4. PEAC 13 a 1 fi 22 17 13
5, k\'l\'se 12 6 1 n 24 28 13
6 dvac 13 5 a 5 27 31 13
7. 7,tf, 12 5 2 34 28 12
8. pbto 12 4 3 5 21 32 11
9. kiuc 12 1 2 ö 22 27 10
10. tsf. 12 5 — 7 22 32 >0
11. nse 12 4 _ 8 18 28 8
12. dvoge 12 - 2 10 16 41 2
Tokió, március 6 Irota külügyminiszter kormányalakítási kísérlete meghiusult. A meghiusulás oka az, hogy a katonai körök nem 4 csatlakoztak ahhoz,
hogy egy széleskörű, koalíciós kormány alakuljon.
London, március 6 A japán kormányalakítás „végleg holtpontnra jutott, mert a hadsereg megtagadta az együttműködést.
1036. márctai 7.
Csak egy kislány ...
Holdvilágos csendes májusi estéken még most is megtörténik, (bár egyre ritkábban), hogy egy délceg ifjú ve. zclésével feketeképü banda áll meg a Kedves ablaka alatt és csendes készülődéssel, majd mind erősebben fel. hangzik a nóta:
«C.sak egy kislány van a világon..,
A nóta nem uj, költője: Szentirtnay F.lemér rabst 100 esztende születeti S épp ez a cenlennárium nd idő. szerűséget ónnak, hogy a minden leányszivet megörvendeztető nóta költőjével itt foglalkozzék* a krónikás.
Most száz esztendeje, hogy a sopron-megyei Horpács községben Németh Mihály uradalmi Ispán uréknál csa-ládí esemény volt. Az ispánné asz-szonvnak fia született. A fiu Ifjukorá-ban "a Jancsi névre hallgatott, később pedig János lett belőle, mint az a Jancsikkal általában történni szokott
Németh Jánossal azonban olyasvalami is történt, ami nem csík meg minden Jancsival. Hivatalnok ttaber létére vers fa rágással is foglalkozott. Csakhamar kiderült, hogy ért hozzá. Sőt tehetsége volt még valamihez: a nótaköltéshez. Németh János mindig hivatalnok maradt, de Szentirmay Ele-mér kiváló nótaköltő, vers és novellaíró lett ö szerezte Blaha Lujza hires népszínművéhez, a Piros bugyellárls-lioz, a Falurosszához, a Sárga csikóhoz Is a zenét, fis Így született meg a
• CsakAegy széplány van a világom kezdetű nóta.
Igen, mert eredetileg csak egv «széplány. volt a világon és az idők folyamán — valószínűleg azért, hogy a kevésbbé csinos honleányoknál is aktuális legyen — változott a széplány
• kislánnyá.*
Sok idő telt cl azóta, hogy ez a nóta felcsendült az első ablak alatt Reg volt az, amikor megdobogtatta az első Icányszivet, de a n?>ta bármilyen régi is, még ma is u] Nesh tudni, hány leánynak, asszonynak, (azóta bizonyára egypár nagyanyának is) szerzett l>oldog éjszakát a szár évvel ezelőtt született nóta költő sziv-hczszóló muzsikája. vKl tudja, hány szembe csalt könnyeket ez az"édesen siró nóta, amikor a cállagos e"3to Vsendjébe bclesirt a cigány szárazfájának húrjából?
Erre választ senki sem tud adnf. Akik még kapták, tudják, mily érzés a tavaszi éjszakában hallani az édesen boldogító muzsikáju nótát; s akik adták tudják, mit jelont az ablak alatt sóvárogva várni a fehér csipkefüggöny mögött felbukkanó mbsolygó leányfejre. \' /
A nóta még él, megmaradt a kl nem mondott szó tolmácsának, de az érzés már egyre ritkább- Kislányok ma is vannak, a szerelőm ma sem halt ki a Szívekből, fiatalság, holdvilág mindig lesz: a cigányzenés szerenádok mégis cgvrc ritkábbak A mai fiatalság ezt a közlési formát már alig kultiválja, de-a «Csak egy kislány* nem tud mteghalni. A modern külső alatt is megdobogtatia a leány-sziveket és ez a nóta még mü ls többet jelent minden lánynak, mint a legszókimondóbb jazz-dal.
Az idők változnak... Ma még él a nóta..., költője megérte, de kl tudja, megéri-e a nóta is a százesztendöt?
Szudáni őrjárat az évad egyik legnagyobb filmje.
— T.va.xl Ktfl.i>.el.k, divatos inlt-zottrek, puplinok megörkoztek Slnger Dlvatáruházba.
— Dli.ltM l.Vi.ii torontáli szrtoyeg-Rol. — Gyönyört mintákban kapható Bchütznél.
Gépfegyvereket és bombákat találtak varsói tüntetők lakásán
Spanyol tüntetők templomokat, zárdákat gyújtogatnak
hfzen tudták lokalizálni. A városban ÍRCn nagy az Izgalom, á rend fentartására katonaságot vezényeltek kl a városba.
v\'rs
arsó, március 6 A rendőrség letartóztatta a nemzeti radikális tábor egyik csoportját, amely sorozatos tüntetésekel készített elő.
A tüntetők lakásán nagyon sok gépfegyvert és bombát találtak.
A letartóztatottak száma méghaladja a 60-at.
A becsukott varsói egyetem előtt is voltak diáktüntetések, 14 diákot letartóztatlak, mert a rendörséggel szembeszálltak.
A műegyetemen is megismétlődtek a zavargások.
Alkarone Hemare, március 6 Egy tüntető spanyol csoport behatolta jezsuiták templomába, ott a díszítéseket, képeket, oltárokat ösz-szetörte, majd a templomot felgyújtotta. Ugyanakkor két másik kolostort és zárdát gyújtottak fel. A városban egyszerre három helyen kigyulladt tüzet csak nagy ne-
Zscbmetszők éhség-sztrájkja Budapesten
Budapest, március 6 A rendőrség a közeledő Mezőgazdasági Kiállításra megtisztította a fővárost a zsebmetszőktől. Husz nyilvántartott hires zsebmetsző került rendőrkézre a minapi razzia során, akiket a kiállítás idejére őrizetbe vettek. A zsebmetszők erre éhségsztrájkba kezdtek. Miután mesterségesen tájtfálták őket, "jobbnak látták a sztrájkot abbahagyni és ma ujbót" megkezdték a kosztolást. i X I
Sportvonat indul március 15-én
BUDAPESTRE
kellő számú utas jelentkezése esetén a szenzációsnak ígérkező
magyar-német válogatott labdarúgó-mérkőzésre.
A sportvonat reggel Indul Nagykanizsáról és éjfélkor Indul vissza a fővárosból.
A sportvonat gyomonati sebességgel közlekedik! A részvétel dija oda-vissza P 10 50
Jelentkezés március 10-én déli 12 óráig a Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képviseleténél, a Nagykanizsai Takarékpénztár Mcnetjegylrodájánál,
ahol bármely typusu ülő, vagy állóhelyet rendes áron vásárolhat a válogatott mérkőzésre.
ZALAI KÖZLÖNY
1036. márdui 7
_ (Személyi hlr)
Bugyi Antal kir. kormányfőtanácsos, v. országgyűlési képviselő tegnap Nugy, kanizsán tartózkodott. .A Néptakarék-pénztárt látogatta meg, ahol egy vállalat alapításáról folytatott tárgyalásokat a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank megbízásából-
— (A magyal nyugdijblzottság)
a március havi kisgyölésen tárgyalás alá kerüjő nyugdíjügyek előkészít ^íjából március 9-én, hétfőn délelőtt 10 órakor az alispáni hivatal-kan ülést tart.
— Logexebb kabát- és ruhaszövetek, ingpouplinok, zsebkendők legolcsóbban a Filléres DIvatüzletben.
— (Nagyböjti ették)
Katliolikus társadalmunk figyelmét ezúton is felhívjuk azokra az értékes nagyböjti estékre, melyek minden vasárnap délután 5 órakor kezdődnek a Missziósház nagytermében. Az idén a kiváló szónokok előadását válto-ralos programszámok kisérik. Lesz siavalókórus, élőkép, zenekar, három aólamu ének, allegorikus nagyböjti jelenet, stb. Akik a hétköznapok sok-léle elfoglaltsága után, egy nagyböjt-vasárnapi mélyebb lelkibcnyomásra vágynak, már most, március ,8-án délután 5 órakor vegyenek részt az első uagybőjli estén. Beszédet mond P. Erős Alajos. Belépés díjtalan.
Szudáni őrjárat gyönyörű, monumentális Ilim.
— (Névmagyarosítás)
Worimann Ferenc nagykanizsai magántisztviselő a belügyminiszter engedélyével családi nevét Verraes-re magyarosította.
— Torontáli nSayef eíudetl magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. SohUtz-Áruház.
— (Kanizsai müvéaz-siker)
A kitűnő és évről évre erőteljesebben kibontakozó Fekete László nagykanizsai festő- ós iparművész plakátjaival vannak tele a budapesti utcák. Fekete ugyanis pályázott a Balatoni Társaság .hősök orgonája* plakát-pályázatán és tervét elfogadták. A művészi elgoudolásu Fekete-plakátokon hirdette be a Balatoni Társaság a mi. nap Budapesten, József Ferenc főherceg fővédnöksége alatt megtartott Hősők-orgonája hangversenyt
Szudáni őrjárat a gyarmati lázadók harca.
— (Az Egyházi Vegyeskar)
szombat esti próbája elmarad, he. lyette hétfőn "és szerdán a szokott időben meg lesz tartva
— (Vendéglős-gyülés)
A nagykanizsai Ipartestület vendéglős szakosztálya folyó hó 7-én, szombaton délután fél 5 órakor közgyűlést tart az Ipartestület uj tauács-termében
— Kocxtüm a nagy divat I Legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos színben Singer Dlvatáruházban.
— (A pénzügyi bizottság ülése)
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága holnap, szombaton délután 5 órakor ülést tart a városházán.
— (A Pázmány-bélyegek),
wint a Nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársasága közli, március 31-ig érvényes postai küldemények bérmentesítésére. Azon tul a Pázmány-bélyegek Postai célokra jiem használhatók.
— (A Kath. Legényegylet)
március 8-án, vasárnap délután fél 5 órakor tartja évi rendes közgyűlését egyesület székházában. Ugyanekkor este 8 órakor társas vaesora lesz, fél U-kor pedig a rendezöbizottság alakul "jjá. A társasvacsora részvételi dija 1 Pengő, amiben a bor is benne van. A tárgysorozaton egyebek közt a Napsugár Leányklub, mint alosztály megalakulása is szerepel.
Sxudáni őrjárat Arábia, Kurdlsztán és Szudán rejtelmeit mutatja be.
— (Szsnt Antal énekek)
A «Szent Antal* pápa városában megjelenő folyóirat bőséges tartalommal, 6000 példányban jelenik meg országszerte kedvelt képes lap. Benne jelent meg a következő könyvismertetés: .Szent Antal énekek., Sajtó alá rendezte P. Erős Alajos, O. F. M. Ara áO fillér. Az egyre inkább terjedő Szent Antal.kultusszal, kúlönöské]>en a népszerű keddi ájtatosságokkal kap-csolatban komoly zenei körök részéről is megnyilvánult az óhaj, hogy Szent Antal énekek szövegét közlő imakönyvek és külön kiadások mellett az énekek kottáját is a hivő közönség kezébe kellene adni. Ezt a feladatot kiváló műgonddal és szerencsés kézzel oldotta meg most P. Erős Alajos, a Szent Antal imaszövetség kanizsai igazgatója. Harmincnál több Szent Antal éneket gyűjtött és egyes darabok, igy a .Csodákat kik látni vágytok, cimü ének négy dallamban is szerepel. A gyűjtemény külön érdeme azután, hogy uj kottákat hoz és nem miás éne-kek dallamát kölcsönzi. A kiadvány minden bizonnyal uj életet, uj szint visz a szépen lendülő magyar Szent Antal.kultuszba, mert nemcsak a hívek kaptak kézhez kedves énckgyüjtc-ményt, hanem vele a kántorok is alkalmas anyaghoz jutnak. A gyűjtemény a főegyházmegyei hatóság 197— 1036 sz. alatt engedélyezte. Megrendelhető a nagykanizsai ferences kolostorban.
Szudáni őrjárat az angol kémszolgálat nagyszerű teljesítménye.
Legtxebb éi legújabb színű és szövésű kabát- és koszttlmanyagok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
— (Szálloda-utalványokat)
* Mozőgozdaságl Kiállítás tartamára (március 14-től 31-ig), valamint « Nemzetközi Vásár és Szent István idején, a szállodával kötött szerződés alapján, nem adhat ki a szerkesztőség.
Szudáni Őrjárat az angol katona hősiességének apotheo zlsa.
— (A fodrászipari szakosztály)
tegnap este közgyűlést tartott, a melyén ujbó\' elnökké Guulilár Ferencet, alelnökké llerczeg Józsefet, jegyzővé Buksi Lajost, péhztárossá Pruckcr Jánost, ellenőrökké pahéesa Istvánt és Halász Ödönt választották meg.
Szudáni őrjárat két férfi leküzdhetetlen szerelme egy asz-szonyért.
— (Terjed a bérmozgalom)
A vásározó cipészipari munkások után a férfi szabó raktári munkások is megkezdték a bérmozgalmat A munkavállalók ugyanis, utalással a súlyos gazdasági helyzetre, 15—20 szá-zalékos béremelést kértek- A munkaadók hivatkozva az óriási pangásra, ami a ruházkodási iparban van, neirí tudtak a kérésnek eleget tenni- Ujabb tárgyalások sem hozták mteg a kívánt erédményt, ugy hogy a munkások, amennyiben nem sikerülne megegyezni, szombaton este abbahagyják a munkát. Pénteken este ebben a kérdésben még egy összejövetel lesz- Akkor dől el a békés elintézés vafey a sztrájk kérdése.
Szudáni őrjárat péntektől vasárnapig a Városi moziuan.
— (yűkedvelők Petrlventén)
Pelrlvente község műkedvelő ifjúsága előadta Gárdonyi: A Bor cimü színmüvét nagy sikerrel. E lelkes kis magyar község ifjúsága évekkel ezelőtt már tanúbizonyságát adta annak, hogy a jó vezetés a legkisebb falu ifjúságából is jó színészt tud alkotni- Egy pár esztendei szünet után most ismét a színpadra léptek, hogy folytassák nemes szórakozásukat. A most előadott nehéz darab jó színészt kívánó jel-lemfigurált oly kitűnően alakították, hogy a nagy környékről összegyűlt közönség nem gyözölt csodálkozni szi-nésztehetségükön, amit nemi egyszer nyíltszíni tapssal is jutalmaztak- Az anyagi eredmény nagyon jó volt Most készítetlek az iskola nagy tantermében egy gyönyörűen felszerelt, villanyvilágítással berendezett szép színpadot, amit a kis Iskolásgyerekek által karácsonykor előadott szép pásztorjáték s a mostani szinelőadás bevételéből teljesen ki is fizettek-
-*-
......."ir------
Hölgyeim !
Budapesti bevásárló és tanulmányutamról megérkeztem, dúsan felszerelt raktárral.
W/MDISCH TÉRI
A Zeneiskola tanárainak "".! második LUzt-Onnepélye
Hétfőn este <j órai kezdctleí rendezi a zeneiskola második liszt-ünnepélyét- Ez az ünnepség Liszttel, a zongoraművésszel foglalkozik. Ilyen tárgyú előadást Vannay János tart
Az iskola zongoratanárai Liszt munkásságának második periódusából származó müveket játszanak- Előadásra kerül többek között az igen nagy technikai Igényeket kívánó Bigoletto paraplirasis, a világhíres .Hárfa-etüd,. továbbá Paganini egyik Capriccio-já-uak zongoraváltozatai stb.
Belépődíj nem lesz. A rendezőség az érdeklődőktől pontos megjelenést ker és felliivja a figyelmet, hogy u műsor megkezdésekor a kAlső ajtót is lezárják, mert u későnjövés az előadókra rendkívül zavarólag tíat.\'
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 5 fiu és 3 leány: Varga József Máv munkás és Dolmányos Juliannának rk. fia, Pura Ferenc szobafestő segéd és Horváth Etelkának rk. fia, Gödinek Ferenc kőműves segéd & Gudlíu Teréziának rk. fia, Tislér György cipész segéd és Fülöp Annának rk- leánya, Hári László sörgyári főtisztviselő és Weiszbergcr Margitnak izr. tia, Krausz Lipót piaci árus és Persa Karolinának rk. leánya, Lődri Imre napszámos és Horváth Teréziának rk- fia. Házasságon kivül születeti 1 leánygyermek. — Halálozás 11 történt: Steflcza Bálint napszámos rk. 17 éves, Csapó Józscfné Szeles Mária rk. 31) éves (Őrtilos), őzv. Bem Pálné Szollár Anna rk. Ü0 éves, I\'lan-der Gyula cementes segéd rk 20 éves, Újlaki Géza asztalos rk. 53 éves, Kis Ferenc uradalmi kocsis rk... 19 éves (Bánokszentgyörgy), Hári Terézia háztartásbeli rk. 19 éves, ózv. Kohn Ig-nácné Schreiber Anna ixr. 87 éves, Mészáros Imre cipész rk. 86 éves, Szabó Istvánná Jakabfi Margit rk. 33 éves (Miháld), Szekrény Józsefné Németh Mária rk. 40 éves. — Házasságkötés 3 volt: Horvatícs Győző kifutó rk. és Dolcnecz Magdolnu rk., Keroga István cipész segéd rk- és Lekszikova Ilona rk., Andris György cipőfelsőrész-készítő rk. és Dallinger Katalin rk.
Főfájás, rosszullét, Idegesség, hypochondriás állapotok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ha bélmQködélünket reggelenként fél pohár természetes „Ferenc József keserű vizzel rendben taitjuk. — Az orvosok ajánlják.
— Albrecht klr. hercag ax ifjatágrói
Az öregek és fiatalok harca •— írja Albrecht kir. herceg a Tükör márciusi számában — kiéleződik, amikor a nemzet életében törés áll elő- A világháború által megbolygatott társadalmi és gazdasági egyensúly non képes a generációk ütközőinek rugalmasságát biztosítani. A helyes iaeg-oldásra maga a természet mutat pŐ-dát; a megújhodás az idősebbek megértésén át vezet a fiatalság lelkisége felé A fiatalság: a magyarságnak legfőbb reménysége. A Tükör márciusi száma szinpotapás kincsesládája a magyar értékeknek. Nagynevű Irók: Molnár Akos, Schöpflin Aladár elbeszélései, Török Sándor regénye, fí-nomtollu költök: Falu Tamás, Na-diüiyl Zoltán, Barbarits Lajos versei, tudósok, publicisták, szakemberek tartalmas riportjai és cikkel, végül a könyv, a zene és képzőművészet, tzin-ház és film, fényképezés, sakk, gr*.

ZALAI KÖZLÖNY
1936. márclnt ?.
Iolégia és elmesport gflzdng rovati i megszokott vállotakwOShfU élénki-
ik o legszebb magyar képes V (jóra! nij Mimiit, melynek .ntlvészl raj-; a| 4a .(fnyképti egytOMgyta rendki-tüll te^Um^ck . ,, -i A Siudánl Srjáratlívz. elSJegy-
sféenttSÍ nap\'4n
*« —máztál wtm ««ihii tel**
bertpíaaésekel rendkívül tlóuyót rtaz-leinMWe, «M ka.aatmüntrtín ti tkál-Ut<n*. Kopean twtorirjbáa, Horthj ■álkléa-at 4.
Az Akácfa ugy téli IHttldnek, mint íKtKiimJHürt Ttgirt/kesebt!. Ha etdő-siterll ekar. silikséglílét az 1880. év flla lennülő Dobom faiBkulánál szrreizc be. Nigy készlet nyárla-félesígekbíl. Jelenlegi lu!a|donos: Kublnyi Tibor. Kérjen írlcgyzékel Clm :Mros faiskola Ujfehérté Szabolcsmegye,
MEGHÍVÓ.
Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai ke-rülete 1936. március 22 ér", (vasárnap) délután 5 óruKor tartja Fő-ul 7. sz. alatti egyesületi helyiségében
évi rendes közgyűlését,
melyre a k rület Igen tiszteli tagjait azuton hívja meg tisztelettel az Hlnőkség.
Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
3. Titkári és pénztári jelentés.
3. Központi kiküldött előadása.
4. BlnSkségl, tisztikart, számvizsgálói és a sorrend szerint megüresedett választmányi tisztek betöltése*)
5. Estleges indítványok.")
*) Szavazati joggal csak a kerület rendet tagjai bírnak.
Indítványok indokolásukkal együtt a gyűlés Idejét megelózó harmadik napig az FJnökséao»k ifáafean btjettnleadOk.
mim
Tenyészállatbeszerzésl kedvezmények a mezőgazdasági kiállításon
A jnárcius 20-án megnyíló országod infzógaz&uiági kiállításon a tenyészálUubeszerzéat ebben az évben a kOvetkezó nagyértékü rendkívüli keíiv"e»mények szolgálják :
A kiállításon vásárolt tenyészállatok hazaszállításának vasúti fuvar-diját teljes egészéin a rendezőség fogja viselni és csak a fuvardíjon hívül Ifclmerülő kisebb költségek (állatorvosi dij, esetleg a klséró dija) fizetendők. E rendkívüli szállítási kedvezmény révén a legtávolabb eső vidékek Is élvezhetik a kiállítás gazdag és értékes anyagából való vásárlás nagy előnyeit.
A kiállítás vásárt forgalminak további éflékes támogatását jelenti, hogy a laldmllvctésügyl minisztérium a magántenyésztőfc számára kedvezményes tcny&zállalbeszcr-zési hüelt engedélyezett.
Rendkívüli kesdwzményben fognak részesülni a községek és kOzblr tokosság vásárlásai is, amennyiben n földművelésügyi minisztérium 8 gazdasági Mügyelóségek kSzbe-lattével történö vásárlásainál rendkívüli \' árvlsszatérilésl engedélyezett. >\'
APRÓHIRDETÉSEK
íra^afit Mftó ma
iu .(Ül. w SlMr. mlnMa iuvít.bl bö 3 rai*.
Szobalányt keresek 15-1 belépésre. Unger-Ulliuann Horlhy Mlktól-ut 19. 827
HáitMH. Oyár-U St. sz. hál alkalmi iioa eladó, dl. Iloch Oazkk Osr-vid Iiodijiban. 704
______ _ és minden bajmunka
Pilipovics lodiáaefermébta Ctengery-ul 2. *
Plfma HiBBiarp«m>\'Hln|BBal
tehet most, ciak rövid Ideig, lohi nem létezett olcsó álban. Zdnyl Miklós u. 34. 819
Dehltr, kiváló eredménnyel tanít németet és [randát. Magyar-u. 30. " •
Jóssím harlsnYáll fajaltaaaa meg
özv. Calimadta Lajotnénál, Rózss-u. 21. *
Taitóshultim éa vaaondotálás. manikűr, Bnkazni, K. Biaal hUayfariréMat*-
buM, Ciengery-u. 6. *
Haunilt, mily gyai-makko-al julá-nyotan eladó, Jozsel fóheiteg-ut M- *
pasánivá.l tajboralm I lll.r..
menylsigbeo Is kaphatók. — Araim: Poginyváil vegye. 40 Ilii.. édeskés riillng 10 Ilit., Mu .Srta kar-Qpnfll 80 lltl., Maa ralaal rt«-rina *0 nu. Ion. idivat együtt. Oíoss Károly tOtdblrt. Batthyány a. 26.
Trágya eladó Etllvós-tér 23. alatt. 830
Utcai azobi-koarhia lakáa, kelttel, kiadó, Árpád u. 38. Bővebbet Koasutb-ttr 21. 854
pelóll-ul tlTsz kituakáa lakás inti-lékhelyiségekkel ét kerttel kiadó. •
Ügyet kifaM1«*» telválellk Bátoa
Mlel nól divatszalonjában, Hollhy Mlkláa-ot 11. *
■ aroaaikoát kelesek bitbe, hordókkal. Címeket kérem a kiadóba letdnl. 856
Ittadja a laptutajdbno. Kízíazdtaágl Rt. Onl.nhelg Nyomda (a DCIZatat Lailkladá Vállalata Nagykaalzaáa. felelős kiadó! Zalai Kiroly. Intntwbaa tetétoa: Natvkanttsa 78. arfáin
Jobb nftt keie.nnk beteg mellé éjszakára. Clm a kiadóban. *
Telítsen külónálló kl. Caeagtly.nl 17, eltfi tmalal
Kettószobás-konyhis itaginkái májaira kiadó. Bóvtbbel Kovácsnál, Hliáty-u 33 sz. •
Keveial huzaált kaloalaak eladók. Teleky ul 65. •
MmisUt, elóssobis msginhii, kerttel, gyümOletlttsel, virágot udvarral, eladó. Clm a kiadóban. •
ágyl
Bgy lügeó villanylámpa ia két aodrony-iybelfl •!•«« Sngár-ut 25/b. •
Fértl, Hu is naraaakrahlk, tavaizl leloltók a legnagyobb választékban él leg-olcsóbb álban Zwelg Imiinél kaphatók *
Vetéseknél,
•zfil6bsn,
réteken,
kaszáiékan,
luoernésokan,
kertlwetfcményeknél
csodát miivel a
Piti-Sí ilrásya.
##
Gyári lerak, t:
ORSZÁG JÓZSEF
míg, műtrágya, zaák, növény védelmi azerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsíbet-tér ia
(A bíróság mtuatu) Teleion: 130.
Átlag
1 pengőt
takarít meg, ha
sportmérkőzísre
Provincia pengöszelvénnyel vált jegyet, Budapesten. A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete «
Nagykanizsai TaUrékptoitii.
Féláru utazás Budapestre l
Bármely vonaton és bármely kocsiosztályon 50%-os vasúti menet-díjkedvezménnyel utazhat Budapestre és vissza a március hó 20—25. között a fővárosban rendezendő
Országos Mmim Kiállításra és TbdiésúIIíWí,
ha 1 pengő 30 fillérért megvásárolja a vasúti igazolványt • Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képviseleténél, ■ ■■gykanlzassl TsskssrAkpénztArnél.
Felutazási lehetőség ... március 14 101 március 25-ig, elaezeutezéel lehetőség március 20-tól március 31-lg.
Ne utazzon Budapestre
Provinoia pengAazalvény nélkül,
mert rátlzet az útra.
Állag 25% ol takaríthat meg a legjobb fővárosi szállodákban,
Eenzlókban, éttermekben, sörOzökben, kávéházakban, színházakban, abarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxinál, ha Provincia pengőszelvénnyel fizet.
Píngtalíeny már 5 pengőtől íásárolbttó.
A hl nem használt pengöszelvényeket itthon, vagy Budapealen bármikor wfssznált|4k.
Hölgyek!
Bésl kalapokból
ujat itt
M\\tt 2 prasW.
ti|l]tU ■«<«ll»>j
Bróiyai Divatház
Horthy Mlltlós-ut 1. szám
Városházpalota.
A aaayktnlzaal Mr. tárlüilró^g, mint telekkönyvi hatóaá|tól.
12377/1033. Ik. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Bakonyi kíván vígreh.lKtón.k Jóna Pe-reac áa neje Bakonyi Anna vi«r.ha|tást iianvadSk allan Indított vágiahajlá-l Ogyi ben a ttlekkdnyyl hálósig i vígrths|Bló kirtlme kóvelktzlibtn az I8SI : LX t -c 144, 146, 147. | al irtel-<ébtn elnna.li a vegiebajlisl áiveiáat 412 pengó tóke-kövel.li., annak Járulékai is sz á\'veríil kiivinyirt eaullal mtgillapllotl 14 P kslt-a4g. valamint a catUtVozollnak klmoadott Klaa lelván is keji 47 P 70 lltl OikéklV vetelít át Járulékai betu|liu véget, t nagykanlatti klr. |iiáibhó.ig lfrSI.lt. levS: a habótl 2M. tat|kvbell 707. b.u, aaóló a prOhia s/i lll.lösétiie 300 peaió. az 1560. aztlkvbell 931/d. hraa a>án-tóra 380 p, 474 hm. szánlórs 160 P, I02t.í.-I02JM. hrsz. háara 200 P, a 308. aztlkvbell 845 hraz. tzölö éa prélhU •A tltetoaéjrtrt 305 P klklillial árban.
Az ánai4t a Bakonyi Jinoa áa nejéi Illető kikfllmtay t batacmélvetetl jogot nea iilntt
i telekkönyvi kalótág az ámítanék Hahót köziégnizáitil megtailáaáia 1936 évi áprlllt hó 14. aapjának ditilótt 1 óráját tűzi ki ét az itveiéal fellélekkel az 1881 i LX. l.-c. lo. §-a alapján t kOvel-kezókben állapítja meg:
I. Az inreiis alá eaó hásat a kikiáltást ii leiénél, a többi ingatlant kitharmsdlalt alacsonyabb irón eladni nem lehfct (1908. XUI. Lc 26. §.)
Az irverelm szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár tOTo-it (étzpénz-btn, vagy as 1881 : LX. t.-c. 42. §-ábtn meg-halározott árloljrammal számított óvadék-képea értákpaplroaban a kiktlldMtnél lt-tenni, vagy a bánatpénznek elölegta blról letétbe lielyezéaéról kiállított Tetitl elismervényt s kiküldöttnek átadni ia az ár-verétl teltételeket aláírni. (1881 : LX. I.-C. 147., 150, 170. g§.; 1908: XL. t.-c. Jl.SJ Az. aki az IngaUanirt a kikiáltási árnál rnagtaabb ígéretei telt, lu lObbet Igéral aenal tetn akar, kötetes nyomban t ki-kiáltást ár tzázatéka azerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi azázalékálg kiegészíteni. (1908: Xa.lc.29-W Nagykanizsa, 1935. déc. hó 13. üap|áa. Dr. Wiktr tk. klr. Járátblró.
A Idadmán; hiteléül: Kitt a. k. sas iiuml
Zalai
közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
UrMUirn
*4sdrolnakl
Njrpm. a laptulajdonos KSzgazdasigi Itt. űuteober, Njtomda éa Délsalal Lapldadi Válküata IcóoivayomdáJAban Na„km*sáa (Falaláa Ízlel,. í.lalKiroiyT
Ara 12 ffll.
Ma & oldalas Kénes melléfcleff
76. évfolyam 57. stóm Nagykanizsa, isoe március 8 vasárnap
ZALAI KÖZLÖNY

WWnWi H* i
Feletót sKrkctóí: Barbarlts Lajos
ElGIluttaJ ára: egy Mn ■ peoií *» Utc.
titMOÜnfel Ütoei n. m
„Kisebbségieknek tilos a belépés!"
Pusztítják, kegyetlenül irtják "a magyar nemzet fáját. Naponta érkeznek hozzánk elszomorító hirck kisebbségi sorsra juttatott testvérink sanyargattatásáról. Mérhetetlen az a fájdalom és megaláztatás, amL őket éri és bár panasz-szavuknak megvolna a fóruma, rendelkezésre állnak nemzetközi meg1-egyezések védelmük biztosítására, mégis zavartalanul pusztítják fajunk Jcgzsengébb hatásait is. Ugyan ml £üne volt annak a szegény magyar tanítónőnek, aki a gondjaira bízott kis magyar emberpalántákat betűvetésre oktatta erdélyi falujában s valamilyen verseskötetet rejtegetett magánfiókjában? Az ellenőrző román tanfelügyelő nem\' arra volt kíváncsi, hogy miként tesznek előhaladást a tanuló gyermekek kulturális és valláserkölcsi vonalon, az ő kukta szeme az után kutatott, ml Van a tanl\'ónő fiókjában Magyar verseskönyvet talált ott 8 ez elég1 dellktum volt arra, hogy felfüggessze állásától s magyar nyelvű Iskoláját becsukassa.
De más esetről Is hallunk. A nagykárolyi római katolikus felekezeti elemi népiskolában vé?r"hajtották hírhedt névelemzésüket s kisütötték, hogy a 220 magyar gyermek hiába beszéli gyönyörű nyelvünket, szüleik hiába vallják magukat magyaroknak, a gyermekek nevének vegyelemzésc után rájuk sütötték a román és a német szár mazást. Ennek következményeként a szülők minden erélyes tiltakozása ellenére rendelet érkezett az iskolaigazgatósághoz, hogy « 220\' gyermeket azonnal át kell iratnl a román nyelvű állami iskolába. A, magyar faj idegenbe szakadt 220 zsenge hajtását szakították le ezzel a nemzet kebléről és odadobták a kegyetlenül románositó barbarizmusnak.
Se szeri, se száma az ilyen elszomorító esetnek. Európa súlyos problémái közepette zavartalanuí folyik a kisebbségi sorsra juttatott véreink üldözése s e magas civilizáció korában nincs fórum, amely hathatós tiltakozást kiáltana az üyen cselekedetek felé. ^.békeszerződések megszerkesztése Idején biztosítékot kapott az ország háromnegyed részétől megfosztott magyar nemzet arra, hogy a tők? elszakított vértestvércin\'k csorbítatlanul biztosítják a nyelvhasználat, a faji hovatartozandóság, a vallási és kulturális tradíciók stb. megmaradását. Es mit keli tapasztalnunk ? Az erősebb hatalma tudatában az elnyomásnak olyan indolenciájához folyamodik, amely még a legbarbárabb korszakok idején sem történhetett volna /m«g ilyen mértékben. I
Németország jelképesen megszállta a Rajna-zónát
Berlin a locarnol szerződés felmondásával betetőzi az európai válságot — Olaszország magatartása a nagy kérdőjel — Olajtilalom eselén Róma sem garantálja a locarnol egyezményt — Izgatott tanácskozások a nemzetközi diplomáciában — Eden francia-német megegyezést sürget — összehívják a Népszövetség tanácsát és a francia államtanácsot
Hitlep beszéde megdöbbentette a franciákat
| Páris, március 7
Párisban élénk izgalmat keltett az a berlini értesülés, hogy Németország felmondja a locarnol szerződést és újból katonqságot küld ki a rajnai területre.
A lapok szerint Franciaország súlyos helyzetbe kerülhet, a hangulat olyan, hogy a válság küszöbön áll. Az Echo de Paris szerint Németország nem csupán a versaillesl szerződést akarja felmondani, hanem a locarnoi szerződést is, a melyhez pedig önként járult hozzá Olaszország jótállt a locarnol szerződésért, de az olasz kormány közölfe, hogy a kőolajtilalom életbelépésével Franciaország nem számíthat többé Olaszországra.
Nem egyezik a némít nemzetiszocialisták és a hadsereg vMe ménye
LJ.\'j\' Berlin, március 7
Az Ouvre értesülése szerint a nemzeti szocialista párt és a (biro: dalmi véderő vezetői között heves szóváltás folyt le. A párt azt kívánta, hogy a német csapatokat még ma küldjék kí a semleges rajnamenti területre. A1 tábornokok
azonban óvatosságra intették a pártvezetőket, mert azt tartották, hogy Németország nem elég erős a háboruviseiésre, A kérdést ugy oldották meg, hogy jelképes megszállásként egy zászlóaljat küldtek ki a rajnai övre, amelyet a német hatóságok és a lakosság ünnepélyesen fogadnak.
Diplomáciai körökben - mint Pá risbói jelentik - az a kérdés merOit fel, hogy vájjon Hitler Mussolinival egyetértésben járt-e el. Általában azt hiszik, hogy Németország azért sietteti a megszállást, mert állást akar foglnlnl, még mielőtt megérkezik Mussolini válasza a Népszövetséghez.
Izgalmas találgatások a teendők kflrfll
London
Ajtglia külügyi hivatala kikéri a jógi tanácsadók véleményét, hogy ml a teendő, ha Németország megszegi a szerződéseket és további intézkedéseket foganatosi.t
Kérdés az is, hogy mi a teendő akkor, ha német támadás esetén Franciaország Anglia támogatását kérné. |.
Eden azt tartja, hogy haladéktalanul meg kell teremteni a francia -német megegyezést.
London március 7 Londonban nagy érdeklődéssé\' kisérik Flandinnak azt az Indítványát, hogy Anglia blztosllsa Franciaországot támogatásáról arra az
esetre, ha Németország támadást indítana Franciaország ellen.
PArin
A francia államtanácsot még
szombaton összehívják, amelyen kimondják, hogy Franciaország kitart a locarnol egyezmény mellett.
Genf
A népszövetségi tanácsot kedden összehívják, ha Németország felmondja a locarnol egyezményt.
Róma
Az olasz fővárosban élénk diplomáciai tárgyalások folynak. Az olasz külügyi államtitkár egy-egy órát tárgyalt a francia és. angol
A legutóbbi hetek világpoltlkai eseményeiben első helyre került a Duna-niedenoy országai közölt elintézetlenül álló problémák rendezése. Országok vezető politikusai utazgattak egyik állam fővárosából a másikba és különböző terveket kínálgattak elfogadásra. Mi éber figyelemmel kísértük ezeket a töfekvéseket, de megindulásuk pillanatában hallva szülötteknek tartottuk azokat, meri éppen azokban a nagyjelentőségű kérdésekben nem láttunk őszinteséget és elfogadható propoziciókat, amelyek miatt tuiajdonképjífen szükséges e nagy földterületen élő népek viszonyának rendezése. Még csak kl sem ejtették ezt a szót: kisebbség. Ajmi padig a területi határok igazságos és békés rendezésére vonatkozik, arra oly Iszonyattal gondoltak, hogy nn-nak komoly megvitatásától is elfordultak. Hogyan képzelhető el tehát ezek után a Duna-medence egymásra utalt népeinek boldogabb jövője, ha az a szellem uralkodik még mindig, amelyik titkos poroszlók, társadalmi kéipek, hatósági puhatolózók és fiókokat kutató tan- I
felügyelők machinációival izgatja az amúgy is eléggé elgyötört kisebbségi népességet. Ha egy iskolát Erdély területén be lehet zárni azért, mert egy jámbor, jóérzésű tanitókisasszony magyar verseskötetet rejteget Íróasztalának magánfiókjában és 220 római katolikus vallású, magyar ajkú kis dlákgye-nckre, szüleik tiltakozása ellenén; is rá lehet sütni a román és német Származás bélyegét, ott olyan kíméletlen lélekhóditó hadjárat folyik évezredes jogok ellen, ami nem a békés kibontakozás útját egyengeti, hanem a gyűlölet csiráját ülteti méginkább a lelkek mélyéire.
Mégis rosszul állhat a szénájuk ezeknek a gy^rmekvadászoknak. Ha tározottan következteJnt lehet erre az alábbi esetből, amely hangos hahotára késztelne bennünket, ha lényegében nem volna oly mélységesen szomorú. Az egész világot foglalkoztató revíziós mozgalmak kontrakarlrozására Románia tudvalévőleg megindította az antfnevl-zionista agitációt. Ezt a célt akarják szolgálni azok a kiállítások, a melyek - miként a román újságok
közlik - kézzelfoghatóan, plasztikus formában tárják fel látogatóik előtt a magyarok revizlós propagandáját. No és mi lett a következménye ennek a vándorkiállításnak ? A román ajkú lakosság nem sokat hederített rájuk, kongtak a kiállítási fennek a románok látogatásától, de annál Inkább tömegesen kereste fel azokat a kisebbségi lakosság, köztük elsősorban a magyarok. A román hatóságok hamar rájöttek arra, hogy itt tulajdonképpen visszafelé sült el p\'roipaganda-puskájuk, íjiert a magyar kisebbség llymódon állami asszisztálással és pártfogással ismerhette meg azokat a világszerte hangoztatott igazságokat, amelyeket eddig akár börtönbüntetések kiszabása árán is elzártak előlük. No és ml lett erre a román orvosság ? Bizony ezen is csak mulatni lehetne, ha komiku-ma egyben nem volna olyan tragikus : a kiállítási osarnok homlokzatán ez a felírás diszeleg: »Ki-sebbségieknek tilos a belépés !< A!zt hisszük, ehhez további kommentár nem szükséges.
ZALAI KÖZLÖNY
1863 óta világmárka I
I sqiXIDTjljUlEK-íéle Ű^GIEniiD wi*
70 iv óta kipróbált, ártalmatlan, természetes hashajtó.
Elég mir fél pohárral, — kapható kisöregekben Is 6
Felrobbant olasz motorgyár
Milánó, március 7.
Szombaton hajnalban az egyik reptl-lfl|jé|imotorgyárban felrobbant egy kazán. A robbanás következtében a szom-azédo. natiagyár klgyullidL A raktAr kapott lángra, amelyben 30 munkái tartózkodott. 9 munkás a lángokban lelte halálát, 11 súlyosan megsebesült.
nagykövetekkel, majd újból a francia nagykövetet kérctt1\' magához. Az éjszakai órákban hosszú diplomáciai táviratváltások folytak le Róma—Berlin Párls között.
Hitler kancellár szenzációs beszéde
Berlin, március 7 (Lapzártakor érhetett) Már délelőtt 10 árakor óriási tömeg gyűlt össze a Kroll-operában, ahol jxm-san déli 12 órakor Göring miniszterelnök elnökletével birodalmi ülést tartott Németország. A birodalmi ülésen Hitler elnök-kancellár nagy beszédet mondott. Beszédének lényege a következő:
Németország feltételei
A német kormány feltételűi: 1, Hajlandó Franciaországgal és Belgiummal tárgyalni egy kölcsönös katonamentes terület tárgyában, haj landó minden ilyen Irányú javaslatot elfogadni - az egyenlőség jegyében.
2. A határok védelmére kössenek 26 évre szóló megnemtámadási szerződést.
3. Ezeket a szerződéseket, mint kezes, Írja alá Aíiglia és Olaszország is.
4. Ha a németalföldi kormány kívánja, ugy vonják bele őtet jsebbe az egyezménybe.
5. Hajlandó a békés együttműködés céljából a nyugati nagyhatalmak által kötött légügyi megegyezéshez csatlakozni. ,
6. Hajlandó Németország keleti Szomszédaival is megnemtáinadáái szerződést kötni.
7. Az egyenlőség és a szuverénitás-.nak az egész világbirodalomban való elismerése után Megszűntek azok az okok, arfielyek miatt Németország a Népszövetséget elhagyni kényszerült, igy tehát Németország hajlandó újból belepni a Népszövetségbe.
Az elnök kijelentéseinek helyeslése vagy elvetése tárgyálmn március 29-én a német birodalomban népszavazást tartanak
Hitler beszédének komoly következményei lehetnék
Genf, március 7 Hitler beszéde a (rancla diplomáciai kiküldöttek körében nagy megdöbbenést keltett. Ezután olyan lépés következhet — mondják, amelynek komoly következményei lehetnek.
Franciaország állítólag három korosztályt mozgósított.
Párls, március 7 (Lapzárakor érktzitt) A francia kormánynak az az álláspontja, hogy a Népszövetség március 16 án ösz-szeülö tanácsülése elé viszi Német-(FolyUtás a 6-ik oldalon)
Az egyhuzamos elemi iskolai tanítás érdekében mozgalom indult Nagykanizsán
A nagykanizsai szülők egy részének régi kívánsága, hogy legalább a téli időben egyhuzamos legyen az, elemi iskolákban a tanítás. Utalnak kérésükben főleg arra, hogy sok szülő messze lakik az iskolától, nem is említve egyéb indokokat, a melyekkel ezt a kérést alátámasztják. Főleg sok tisztviselő-szülő gyermekéről van szó, akinek fontos ..érdeke lenne, hogy az iskolai tanitás egyhuzamos legyen és a gyermekeknek ne kelljen délután is is-menniük. \'
A nagykanizsai szülők körében most erőteljes mozgalom indult meg ebben az ügyben és a legközelebbi napokban a kir. tanfel* ügyelőséghez felterjesztendő kérvényhez többszáz aláírást gyűjtenek. A mozgalomban több városi képviselő is benne. van. A polgármestert is fel akarják kérni intervencióra és kérelmük alátámasztására.
A kérvényt a legközelebbi napokban küldik el dr. Medte kir. tanfelügyelőnek Zalaegerszegre.
A templomban Is lopott a Bozgonyintoal Iskola kabát-tolvaja
A tegnap reggeli istentisztelet alatt a nagykanizsai felsőtemplom1-ban többen Imádkoztak a piacra igyekvő asszonyok közül is, akik mindennel megrakott kosaraikat az ájtatosság perceire gyakran künn szokták hagyni a templom előcsarnokában, Egy asszony az istentisztelet közben felkelt, mintha távozna, majd letérdepelt újra a kosurak mellett és --- abban a hitben, hogy senki sem látja az egyik kosárból egy összegöngyölt kendőt, amiben pénzt gyanított, kilopta. Vélet-k-nül a Zalai Közlöny nyomdájának egy leány-tanonca, aki munkája megkezdése ejött tért be a templomba egy Mlatyánkra, észrevette a turplságot, a távozó asszony után
ment és sikerült is megállapítania annak nevét és lakását. Amikor ezt megtudta, visszasietett a kislány a sekrestyébe és jelentést , tett <- az esetről és a tolvaj asszony kilétéről. Az asszony ugyanaz, aki nemrégen e Rozgonyi-utcaH3kola folyok sóján kabátot topott. \\ (sekrestyés azonnal megtette a feljelentést a rendőrkapitányságról, ahol foganatosították a szükséges intézkedéseket. i . .
- Mitbrfvlsclftk résiM rendkívül előnyös butorvásárlásl alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosscu lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein bútor iraháxban. Horthy MlkUJs-ut 4. ,
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
l\\mi Divatáruház.
193& márclui 8.
RovfttveMtfl: Dr. Divatai, EtAM Bs.k.
Kialakult tavaazl kosztüm-és kabátdlvat
Most folynak lázasan Pesten a nagy divatbemutatók és Igy nyugodtan írhatunk a .Kialakult" divatról. Mert amit Párlsban bemutatnak, az túlzott, túlhajtott Izlésü, azokat mi egyáltalán, vagy csak részben tógájuk el. De mindenesetre leegyszerűsítjük.
Talán a hölgyeket most, legjobban a kora tavaszi divat a koszlüm és a kabát érdekli. Tehát jelenthetem, hogy a koszlüm „meghódított mindenkit és felérte noch nicht da-gewesenjéi. Kosztümöt log az elegáns asszony délelőtt, délután selymet., ette, imprimít viselni. Félő, hogy annyira universálls lesz, hogy még szakácsnőnk Is kosztümöt fog az ebédutáni mosogatáshoz felvenni,..
Tekintve, hogy Te Kedves Olvasó most éppen kosztüm, illetve kabát vásárlás előtt állasz, jó szolgálatot vélünk teljesíteni, ha leírunk ilt Peslen, a legnagyobb divatházakban bemutatásra került legizlé-sesebb összeállítású darabokat. Parancsol választani?
Az első kedves kis kosztüm egy fehér-sötétkék pepin sveilolt kosztüm volt, sötéikék blussal, fehér piké mellénnyel. Sdaparelll drapp-barna déluláni b«hálu háromnegyedes kosztümje zöld blussal. és kalappal őilásl slkett aratott. De nem volt rossz összeállltásn Malnbrocher. szürke szmóklng kosztümje sem mustár színű blussal. (Ez mosi a legújabb szio.) Mesébe illő egy patukék szö-vetkosztüm, Illetve ruha, kabát. A kabát csípőig ér, hátul simán syei-folva, elől pedig deréknál erősen húzva végig. Ugyancsak érdekes volt egy patukék szövet kosztüm, hátul alig észrevehetően befogva, elöl két sor gombbal és négyszögletes kivágással, mlnlegy helyet hagyva a fehér georgelte Dlus.plis-sirozott négyszögletes zsabójának. A fekete köpenyek hallatlanul elegánsak lesznek. Ezek bőu||akkal készülnek, el6l ép, hogy összeérnek. Imprimé ruhák fölé. az elegancia non plus ultráját fog|ák jelenteni. Különösen szép voll egy bő-ujjas kabát, aminek a reverjei pap-lansteppeléssel készültek.
A kabátok általában bShátuak és megoldhatók ugy is a kosztümök, ha mondjuk sötétkék kosztümre esnék válaszlásunk, a kabátot ugy csináltathatjuk tneg, hogy az nysk-tól teljesen bőhátu legyen és a csípőig érjen, ezt azután később vllá-go-kék, vagy más, hozzáillő szinü ruhához viselhessük. Nem akarok elébevágni későbbi tudósításaimnak, csak annyit árulok el, hogy minden kompiéhoz sikk lesz más szinü bőhátu kabátkát viselni.
Láttam sok színes drapp, sárgás árnyalatú, kék és zöld átmeneti,
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságaiiikat! Szomolányi áruház.
w •
I
1936. mArcíui 8.
2ALAI KÖZLÖNY
Itt az Idd! Rendeljen!
Elsőrangú gyümölcsfát, díszfát,
díszcserjét, bokorrózsát, fenyőt, örökzöld csorjót, lutónövénytstb. Bzálllt sí állandó állami ellenőrzés alatt álló
UnghvAry László
Faiskola Rt. Cegléd
Budapesti Iroda iv., tttw m1.4-«u. * Telefon: I8J S1. - Kópés árjegyzék ingyen.
bolyhos és vastagabb szövetű ál-nieneli kabátot Is, mind bflháltal készülnek és az övek elől vannak csak belüzve, hogy a hát bősége annál Jobban érvényetflljön.
Mulatlak nadrágszoknyás sport-kosztdmöket ls, amelye* közül különösen egy rozsdabarna tetszelt zöld Idussal és tiroli, zöld-piros virágos sállal, tollas kalappal.
A pepita nagyon divatos lesz. Hallatlanul ftiss vo:t egy fehér-tekete pepita háromnegyedes kosztüm téglaszínű blussal, amely a szoknyával egybe volt dolgozva, ugy, hogy kabát nélkül, ruhának Is viselhető legyen.
Tessék Hö\'gyeim, feladluk a leckéi, amely oly módon oldandó meg, hogy a férjek is meg legyenek elégedve a végösszeggel és mi magunk is jónak találjuk s .megoldást*.
Dlvalposta
Mária. A beküldött hotnokszln nagyon divatos. Csináltasson belőle egy angol ruhát, nógy kis zsebbel, zöld zlppzárss csukással, zöld övvel, hozzá bóhátu ^slpőhj óró kábátkával. Zöld kalappal.
Stép asszony. Szívesen kajauzolnm pesti Ittlétekor vásárlásaiban. Üdvözlet.
A modern regény regénye
(Szerb Antal: Hétköznapok és csodák)
A modern regény kereszlmelszele Szerb Anlal könyve. Angol, frinoa, amerikai és német regényírók portréja és müveik nagy épülete bontakozik kl benne: a prózai Irodalom legérdekesebb korszaka ez, a formai és tartalmi foiradalom időszaka.
A csoda Iránti vágy soha nem halhat ki az embérekből: s mikor e költészet másodsorba került, átadta a „csodát" korunk reprezentatív műfajának, a regénynek. Ezt az átalakulást még senki sem próbálta papírra vetni: Szerb Anlal könyve az első, amely uj szempontokkal, az uj tudományosság összes eredményeinek és módszerelnek felhasználásával tárja elénk ezl a nagy változást.
Megállapításai tudományos szempontból Is figyelemreméltóak; de megírása vérbeli Iró munkája. Szellemes formában, az essay szerencsés műfaját tartva példának, szinte uj malájt teremted. Elejétől végig érdekes és megkapó olvasmány ez a könyv; több mini essay, Inkább regény: a regény regénye.
(Révai kiadás, ára egészvászonkö-tésben 3 pengö.>
— T.rMtáli o<»r«l eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sehüts-Áruház.
— Kantám • ugy <"•"< 1 legszebb szövetek és blouse-snyagok minden divatos színben Slnger DIvatáraházBan.
— VMUqm nélkül bemutatjuk Isgujabb kreációinkat ,td»ál" clpéWu-Uz, tö-ut 12. sz.
a Pesti Hagyar Kereskedelmi Bank
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Bugyi Antai kir. kormányfőtanácsos, volt országgyűlési képviselő Nagykanizsán járt és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank képviseletében tárgyalásokat folytatott az itteni Néptakarékpénztárral »egy vállalat alapítása* ügyében.
Elutazása előtt megkérdeztük Bugyi Antalt, ml rejlik »az egy vállalat alapítása* mögött. A válasz, amit kaptánk, a kővetkező : /
- A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank megbízásából jöttem Nagykanizsára, hogy egy uj közraktár létesítésének lehetőségeiről tájékozódjam és az előkészítő tárgyalásokat bevezessem, a, Kereskedelmi Banknak országosan kiépített közraktár-hálózata van, ebbe a hálózatba akarjuk most bckapcsblni Nagykanizsát is. phhez megfelelő terület kell, ahova a raktárakat fel lehessen épiteni. Mintegy 300 vagon befogadóképességű raktár-helyisé-
gekre gondolunk. Több helyet megnéztem Nagykanizsán, legalkalmasabb volna erre a célra a szeszfi-nomitó mellett a fatelep telke, ami mellett iparvágány is van. Tárgyaltam ezügyben dr. Krátky István polgármesterrel is, akinek bejelentettem, hogy a Kereskedelmi Bank megfelelő ajánlatot fog tenni ebben az ügyben a városnak. Ugy hissszük, hogy a közérdek figyelembe vételével meglesz a lehetőség terveink megvalósítására. Elgondolásunk az egységes szabad versenyen alapul, aminek hasznát okvetlenül a köz látná, a gazdák és a város ls. A telepet 40 éves bérlet alapján építenénk fel a szóbanforgó telekre és a bérlet lejártával az egész átmenne a város tulajdonába. Kanizsai tapasztalatimról most jelentést teszek Budapesten és az ajánlat azután rövidesen megérkezik a város vezetőségéhez.
mindem. síA&tneA meyvwn
TITKA
A legtökéletesebb tartós^hullámot készíti
Buksz né Kovács Erzsi
Nagykanizsa, Csengery-ut 6. sz.
a legmodernebb angol rendszerű Q. S. 2jb. áram-nélküli dauer géppel.
Halottak tömege tölti meg Afrikában a kiszáradt Takazza folyó medrét
Anglia nem tesz lépéseket a vöröskeresztes őrnagy halála miatt
i London, március 7
Addis Abebai jelentés szerint az északi harctéren heves harcok dúlnak. A Takazze folyó kiszáradt medrét a halottak tömege tölti ipeg. A harcok soká nem tarthatnak, mert a heves és véres harcot egyik fél sem birja tovább. Az olasz csapatok másutt állandóan nyomulnak tovább előre és ha ezt a csatát is megnyerik, akkor az olasz hadsereg az Asangl-tólg eljuthat. í
London, március 7 Az angol kormány nem tesz se,mT miféle lépést Rómában Bourboné őrnagy halála miatt. Megállapítot-
ták ugyanis, hogy az őrnagy a visszavonuló etióp csapatok közé vegyült és itt értő a halál.
Róma, március 7
(Lapzártakor érkezett) Badoglio tábornagy táviratozza Kelet-Afrikából: Az északi hadszintéren folynak az abesszin csapatok üldözései. A dél felé menekülő déli harcosok útjában a tigrei és a gallai lakosság sok helyen lesbe ált, hogy bosszút áljon az őket elnyomó amharákon.
Egy olasz bombavető repülőgép átrepült Addis Abeba felett, anélkül, hogy bármilyen harci tevékenységet hajtott volna végre. A löváros lakossága a repülőgép megjelenése miatt menekülésben keresett menedéket.
Vasárnap
BufepMl L
9.30 Hírek. — 10—11.10 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet NVitz Béla pápai kamarás möndja- — 11.155—12.15 Evangélikus istentisztelet.
- 1220 Időjelzés, Időjárásjelentés. — 1230 Operaházi zenekar. — 13 40 Rádiókrónika. — 14 Olasz és nápolyi dalok. — 15 A földművelésügyi minisztérium rádióelöadássorozata. — 15.50 Hámory Imre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 16.30 A magyarok értik egymást (Dr. Hankiss János).
— 17 /.enedéiután közvetítése a Hubay palotából. - 18.15 Fiáker h Kigyó
téren. {Dr. Tóth Uifeló) - 18.45 a rádió szalonzenekara. — 19.50 Sporteredmények. — 20 Hungjátékelőudá* a Stúdióban. «Eszterhez! vigasságot* Hangjáték 3 felvonásban. Rendező Odry Árpád. — 21.40 Hírek, sporteredmények. — 22 Cigányzene. — 23 Az Erőss—Sovinszky jazz.ren«>flr műsora, Sebő Miklós énekszámaival. — 005 Hirek.
Buda port II.
1230—13.40 Az 1. honvédgyalogez-rcd zenekara. — 15 Hanglemezek. —» 17 Hanglemezek. — 19 A kigyóbüvö-lők. (Supka Ferenc). — 20.30 Vasvár-in egy o és Szombathely város Kultúregyesülete hangversenyének kőzvetitéso a szombathelyi Kultúrpalota- nagyterméből. — 22.30 Közvetítés egy szombathelyi Szállóból. IfJ. Füredi Fábián jazz-zenekarának műsora, Miskei Ernő énekszámaival.
11.45 Szimfonikusok. — 1250 Szóra-koztató zeno. — 15.40 Schubert: Zongora hármas. — 17.45 Rádiózenekar. - 20.05 Bohózat dalokkal. - 2220 Steiner György hegedül, Haüpt Héda zongorázik. — 23.15—1 Tánc.
nagy választékban. Minőségben a tégjobbat, \'árban a\' legolcsóbbat hpuftjúk. <»
SchUtz áruház.
4
ZALA! KÖZLÖNY
1936. márdm 8.
TAVASZI SAISONRA:
Női szövetekből a legújabb divatkülönlegességek
Férfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban
Maradékok minden cikkből a legolcsóbban
KIRSCHNER Divatáruházban.
mm?
Egy kis utcaszabályo/ás
Tekintetes Szerkesztőség !
Hosszú évek után sorsom újra visszahozott Nagykanizsára és rövid idő platt tapasztalhattam nb lapjának döntő szavát, miért is bátorkodom a következőkot nb. figyelmébe ajánlani.
örömmci látom, hogy az itthagyott Kis Németh-utca gyökeresen megváltozott, az örlás-utcát (Riesen gassllt) messze elkerülte. Nemcsak középületet nyert a postapalotával, hanem a Horthy Miklós-uttól vezető nyitott árok ls eltűnt, meg a folyami kaviosot elnyelő kocsi-utja, a feneketlen sártenger, szilárd elapu makadám uttá változott.
Az utca nyugati szakaszának délre néző oldalát egyenesre vették, de ha a postától ^nyugatra néz az ember, valami fabódé vesfci el a früátást és akadályozza meg az utca szabályozását.
Ez az utca, mint a Fö-utcávaJ 11 g =
á hajnali huszárok
Irta : Pálinkái BáU 2
— Dehát szólj már te is valamit! — mondá a gróf s oldalba üti a mellette ülő Csoór Imrét, aki bár se nem báró, se nom gróf, még csuk kamarás sem, de a közéleti tevékenységénél és kimagasló szellemi tulajdon-ságánál fogva épp olyan mágnás, mint
a többi.
Az oldalbaütött aztán nyújtózkodik egyet és mosolyog. A mosolyából kl lehet olvasni, hogy mostv. most valami nagyot fog mondani. Ritkán szokott beszélni s akkor is keveset, dc amit mondani szokott, nonak mindig teteje is szokott lenni-
— Hát... izé... — kezdi lassan O szót c
— Beszélj már, nol
— Hát Izé...
Erre « gróf akkorát kacag, hogy szinte harsog bele a főtér.
Csoór pedig folytatja, de csak Jas-san.
— Mondanék hát valamit
— Gyerünk már, nol
— Halljuk!
Csoór mosolyog, de igen gyanúsan. A többiek érzik, hogy cz most valami bombát fog közéjük dobni, aminek Iszonyú lesz a robbanása. Már ismerik, de nem félnek tőle.
párhuzamos, már Nagykanizsa eJsö utcái közé tartozik és igy lehetel len, hogy az ut9aszabályozásnak fabódé és kerítés útját állhatja, a mikor ez tenné teljessé ezen utca szabályozásának első fázisát.
Amig ez az utca egészen kiegyenesíthető, nem várhat a szabályozásnak könnyen keresztülvihető része és hitem az, hogy a fenti szabályozás csak elnézésből maradt eV" és az 1-2 háztulajdonos örömmel és önzetlenül siet utcájának csinosítására.
Szívességéért előre is köszönetet mond :
■ Hazatért kanizsai
Miért nlr/cs sok he\'yen postakézbesités?
Sehol sem tapasztaltam azt a közönyt a posta iránt, mint egy za-lamegyei községben.
Vannak az Alföldön és más vidékeken is olyan helyek, tanyák, majorok és igen kis falvak, ahol az emberek hetenként egyszar, esetleg kétszer élvezhetik a kulturát szolgáló újságot, vagy a levélpostát, amely hírt hoz rokontól, Ismerőstől. Ez némileg érthető, hiszen oly messze esnek a legközelebbi postához, hogy najwkba telik, amig egy eiyber megjárja ezeket a he-
— Hát csak\' azt móndom, gyerekek, hogy mi már elég rohamokat csináltunk « Kárpátokban...
— Az orosz mezőkön!
— Szerbiában!
— Doberdol
— Stripai
— Lembergl
— Gorlicel
— Jól van már nol
— Halljuk, halljuk!
Csoór folytató, fel nem adva a mosolyát.
— Hát csak azt akarom mondani, fiuk, hogy ha ott nem hátráltunk meg soha...
Mindnyájan: Soha!
— • • ujö\' gondolom, idehaza som fogunk megretteni egy kis attaktól
De a fiuk kezdik most már nem érteni, mi lesz ebből .az attakból.
Csoór azonban tovább mondja:
— Ugy hiszem, észrevettük mindnyájan, mind az ölen, hogy — Ejnye, mélyítőknél van egy jó cigaretta?
— Kérlek, kérlek, parancsolj, csak ne huzd el ennyire ezt az attakot.
Csoór rágyújtott, nagyot húzott a cigarettából s miután messzire kilökte szájából a Jüstőt, folylatá:
— Hát hol is hagytam el? ,
— Valami észrevételnél
— Ja igen. Hogyhát mind az öten észrevehettük, hogy annyi szemrevaló fehérnéppel még sehol sem találkoz-
lyeket. De Itt Zalamegyében ? Ott, ahoi mondhatni, falu falu hátán van, miért van ilyen áldatlan állapot ?
Ma, amikor a munkanélküli, má-ról-holnapra élő emberek százai, a legcsekélyebb l)érért is szívesen vállalnák ezt a munkát, Zalamegye is az Alföldhöz hasonlít.
Azt hallottam egyszer, hogy nincs pénz, szegény a falu.
Bocsánatot kérek, de nem itt a hiba. Nem j^merek olyan falut, ahol évi 30-40 pengő nem . telne ilyen közcélra. Ez csak egyesek egyéni és alaptalan véleménye, nmj hátramozditója minden kulturának és nemcsak az egyszerű földműves embernek árt, han<Tn az országnak is.
önzetlen megértés szükséges a falu népével szemben. Ne legyenek kerékkötői országos érdekű kulturcéloknak, mert igy nem haladhatunk előre, hanem maradunk egyhelybe topogó bus magyaroknak. Többet is megér cz a cél 30 40 pengőnél, tehát ne legyen közömbös lllelékesckn-k az, liogy élvezheti-e a falu népe, a ptoeta által, kultumépekhez méltón a posta előnyeit. , . ; i | | Peredt Gyula, h. postamester
tunk, mint ebben a kis fészekben
— No, cz igaz — mondá Máriássy. — De azért mégsem értem, hogy Izé...
— Mindjárt megérted — mondá Csoór s miután megint egy nagyot húzott a cigarettáján, igy\' kezdte:
— Indítványozom, fiuk, hogy...
És körülviszi szemét a pajtásain.
— Halljuk, halljuk!
— ... hogy azt az öt lányt, akik ma reggel legelsőknek jönnek "erre, mi öten feleségül fogjuk őket kérni
Altalános elnémulás.
Mintha valamennyiüket szélütés érte volna. \'
Egy pillanatnyi inegdennedés. Tágra nyitott szemek, szótlan ajkak, csak a cigányok mosolyognak suttyomban ott hátul, hogyhát mi lesz raiár most ebből?
Ámde cz a katasztrófális helyzet csak egy-két pillanatig tartott, miro Császárkay aztán nagyot vágott öklével az asztalra, hogy: állom! — és ugy nézett körül a társain, mintha azt kérdezte volna; Ki mer utánam jönni?
És a huszárok, akiknek szemében most újra ott villogott a Jninden oly becsületes gonoszságra kész elhatározásuk tüze, amellyel az életet kiváltságos gesztussal, uri módon, ki lehetett figurázni, meg lehetett csúfolni — egyhangúan Császárkay mellé álltak.
És a poharak ismét felemelődtek
— Huncut, aki meghátrál!
Aranyérnél és az ezzel járó bél-du^ulás. végbéiberepedés, keiéi, terhes vizeiési inger, májduzzidtüg, derékfái\'s, mellszo\'ulás, szivdoboga* és szédülés! rohamok esetén a természetes „Ferenc Józsei" keserűvíz használati csdkhimar kellemet megkönnyebbülést eredményez. A belső ba|ok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet gyakran mindennapi használatra, reggel és este fgy-ecy féipohárnyi meny-nyiségben rendelik.
U] anyag a kép- és bronz-kiállitáson
A magyar vidék intelligens közönségénél kopogtató magyar mesterek kiállítása uj anyaggal bővült a Sugár-uti Babochay házban. A neves festő és szobrászművészek alkotásai sorában igazi értékeket 4a-lál a műértő, de q kisebb igényű lakásdíszítő törekvések Í3 megtalálják itt olcsó anyagukat. Különben ls a kiállított tárgyak árszabása szinte meglepően alkalmazkodott a közönség mai vásárló erejéhez, azonkívül kedvező feltételek teszik lehetővé a magyar művészek támogatását és a lakás számára öríík értéket jelentő műtárgyak megszerzését. , 1
— Ex!
Ex volt a szerződés, a becsület, az urí szó, amely mögött már nem volt híd a visszavonulásra.
A báró cigarettát vett elő, megkínálta a pajtásait, maga is rágyújtott, aztán a nagy fonott karosszékben kényelmesen hátra vetette magát, mi köz-ben olyan mozdulatot tett, mint. aki most végképp eltökélte magát valami uj gordlusi csomó kettévágására.
Máriássy nem bírt a jókedvével
— Fiuk! — fordult a többiek felé. -A legelső az enyém
— Hohó! — tiltakozott Csoór. -Nem oda Buda! Hölgy választ fogunk rendezni-
— Bravó! — hagyta helyben Beély. — Éljenek a lányoki
— Éljenek a menyasszonyok!
Kocintottak.
Az égen már egy csillag som volt látható.
Világosodni kezdett i
Az árnyuk foszladoztak, itt-ott egy-egy ablak nyílott ki h szállingózni kezdtek a korán munkára menő emberek, munkások, napszámosok* akik sietve mentek át a főtéren, a kávéház / előtt s kíváncsian vetettek egy-egy futó pillantást a huszárok felé.
Máriássy közelebb vitte a székét » terrasz kijáratához.
— Fiuk, én kiülök baktemak-
(Folyt, kóv.)
Látta?! ha nem, nézze meg Hecht Lajos „Ideáf cipőáruház kirakatait!
GyönyörU tavaszi újdonságok érkeztek I
Szavatolt minőség! Alacsony órak!
1936. raátclui 8
Budapest! utamról
visszatérve, a legújabb és legszebb anyagból Jó és fess fülöket, úgyszintén gyógyhaskötóket Jutányos áron készítek.
Samuné Kopár Teréz.
Bélién lesz a második Liszt ünnepély
A zeneiskola tanárainak második Liszt ünnepélye hétfőn, folyó hó 9-én este 9 órakor lesz a zeneiskolában. Az ünnepély két részből álL Az első részben Vannay János igazgató Lisztről, a zongoraművészről tart előadást. A világ legelső zongoraművészének portréja és játékstílusának népies analízise érdekesnek Ígérkezik Az előadás köretében a zongorajáték fejlődésének illusztrált tárgyalása az első ily neinü előadás lesz Nagykanizsán.
Az ünnepély másik részét hangverseny képezi, melyben négy Liszt zongoramű kerül előadásra Honti Ilona, Kerekes Irén és F. Pásztor Irma előadásában. A négy zongoramű között szerepel a Rlgoletto parafrázis is, mely a zongorairodalom egyik oly müve, mely igen komoly technikai felkészültséget feltételez. Hallani fogjuk az igen népszerű «Hárfa-elüd»-öt is, továbbá a «Liebcstraum>-ot, továbbá pagaiüni hegedű kompozícióra készült zongorayáltozatokat is.
Ismételten is felhívjuk a figyelmet, hogy az ünnepség megkezdésekor o. külső ajtókat is lezárják és hogy az ünnepély pontosan 9 órakor kezdődik-Belépődíj nem lesz.
Szudáni őrjárat
Ai gyarmati lázadók állandó rettegésben tartják Kurdlsztán bennszülött törzseit. A\' kémszolgálalhoz beosztott kapitány beférkőzik a lázadók bizalmába és ügyes fondorlattal kiszedi belőlük legközelebbi harcilervüket. Apnikor ez megtörténik, elhatározza, hogy minden körülmények között meghiusítja a békés Kurd-törzs ellen tervezett támadást. A fiatal tiszt segítségével sikerül is a törzs népét egy más, a lázadók által nem megközelíthető vidékre elkalauzolni. Az uton a tiszt lábtörést szenved és sebesülésével bekerül a kairói kórházba. Itt megismerkedik egy ápolónővel, aki a fiatal tiszt bensőjében halálos szerelmet ébrsezt. Afc első Igazi, őszinte szerelmet... Ez a jiö azonban már nem szabad : felesége a kémszolgálathoz beosztott kapitánynak.... A tiszt alig hagyja el gyógyultan a kórházat, máris szólítja a kötelesség : őrjárat Szudánba. És ez az ut lesz az, amely a két szerető szivet örökre egybekapcsolja. ,
A1 film Arábia, Szudán és Kurdisz-
2ALAI KÖZLÖNY
tán rejtelmes, csodás vidékére vezeti el a nézőt. A lebilincselően érdekes, izgalmas, fordulatokban bővelkedő mesének hőse Clftude Rains, oki alakításában olyan tárházát hozza a kvalitásoknak, amely a legkényesebb igényű moziközönséget is bámulatba ejti. Kapitánya mélyen emberi. A tömegjelenetek nagymórtékben fokozzák a darab értékét. A stílusos, melódlkus zene pompásan illeszkedik bele az előadás tónusába.
A ,két pompás trükkfilm külön említést érdemel. {H-n)

A bajnoki forduló kiemelkedő eseménye a vasárnapi PVSK—NTE rangadó
Sportkörökben élénk szóbeszéd tárgyát képezi a mai Pécsi Vasutas SK NTE rangadó futballmérkőzés. Évek óta nem nyilvánult ttleg meccs iránt ily nagy érdeklődés, mint a mai rangadó iránt, ez annál is inkább érthető, mert a mérkőzésből győztesen kikerülő csapat a bajnokság legbiztosabb favoritja. A PVSK győzelme esetén 3 ponttal vezetne az élen, ha az NTE győzne, akkor 1 ponttal vezetne és első helyre kerülne.
A PVSK a favoritja a mérkőzésnek. Nagyszerű formában lévő-együttes. Védelme szikla szUárd, u fedezetsora megbízható, csatársora pedig a legtöbb gólt rúgta a szezon folyamán (43). Tehát nem csak ponttal, hanem legjobb gólarányával is vezet az élen. A Vasutas csapat két tavaszi mérkőzése során 14 gólt rúgott, tehát nagy feladat elé állítja a kitűnő NTE védelmét.
A Vasutas csapatnak rossz kaballa a kanizsai pálya- Csapatuk mindig nagyszerűen játszik, de nem sikerül a góllövés, \'így majdnem minden alkalommal vesztesen hagyják cl a pályát.
Az NTE-nek soha sem volt ennyire fontos a mérkőzés, mint czesetben. A csapat alaposan felkészült « nagy küzdelemre és ha jó Idő lesz, olyan gyönyörű küzdelemre van kilátás, amilyent évek óta nem láthatlak Nagykanizsán. 1
A mérkőzést v. Adorján kaposvári biró vezeti 3 órai kezdettel.
^ If
hozzáértő takarékos kerékpáros.
Tovább tökéletesítettük, még rugalmasabbá, még tartósabbá tettük az
EMERGÉ kerékpárgumit
Tapasztalt gumitechnikusok, kiváló vegyészek, képzett szakmunkások dolgoztak rajta. Tavaly háromfajta állt szolgálatodra,ma hétféle EMERGÉ , , kerékpárgumiból válogathatsz.
iíiüyazz!
EMERGÉ Védjegy - EMERGÉ minőségi
GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAÁRUGYÁR
A Zrínyi Pécsett játszik i Bőrgyár csapatával
A Zrínyinek Simontornya csapata ellen aratott győzelme nagy áldozatokat kőyetclt Kárpát és Ködbaum súlyosan megsérültek, ugy hogy néhány hétig harcképtelenek. így a Zrinyi e két jeles játékosa helyén tartalékosán kénytelen \' kiállni Pécsett a PBTC ellen. \'
1. oszt. bajnokság állást
t. PVSK 13 10 _ 3 43 18 20
2. NTE 13 8 3 2 3a 17 19
3 SBTC 12 8 1 3 37 20 17
4. PEAC 13 6 1 fi 22 17 13
5. KTSE 12 0 1 fi 24 23 13
6 DVAC 13 5 3 5 27 31 13
7. ZTE 12 5 2 5 34 28 12
S. PBTC 12 4 3 5 21 32 II
9. KRAC 12 4 2 6 22 27 10
10. T3E 12 5 — 7 22 32 >0
II. N8E 12 4 _ 8 18 28 8
12. DVOOE 12 — 2 10 16 41 2
Autós és motoros urak figyelmébe!
A fővárosban, Felsőmagyarországon és az Alföldön való működésem sok éves tapasztalatai alapján Nagykanizsán, Horthy Mlklős-ut 2. szám alait villany- éa gőzerőre berendezett
gumi-javitó Özemet nyitottam.
Készítek futófelflletezést 10-15.000 kmt felelősséggel. Uj drótoserét, valamint mindenféle javítást felelősséggel. Gyártok uj hlntó-gumlft (gumi rádlit) 2 éves jótállással. Hó- és sérolpő szakszerű újjáalakítás. Szíves pártfogást kér Vulkén guml-jsvltó Özem.
Tulajdonos: Láaxló Béla.
Vőres tüntetések sorozata Spanyolországban
A politikai merényletek száma napról-napra emelkedik
Madrid, március 7
A ^politikai merényletek szánva naprói-napra növekedik. Ajz elmúlt éjjel a szocialista felkelők meggyilkoltak két fascistát. Tamplondban a rendőrség haroba keveredett a tüntetőkkel, amikor azokat fel akarta oszlatni. Az összeütközésnek 14 su-loys sebesültje van. Cantandreban a szocialista és kommunista munkások szintén tüntetést rendeztek. Egy meghalt, 10 súlyosan megsebesült. Toledoban egy fascistát agyonlőttek. A tömeg a városháza elé vonult, ott rendezett ujabb tüntetést, összeverekedtek, lövöldözés. Két tüntető meghalt, B súlyosan megsebesült. t ►\'
Naptár: Március 8. vasárnap. Rom. kat. Remin. Protestáns Zoltán. Izraelita Adar hó 14. - Március 9. hétfő. Rom. kat Franciska. Protestáns Franciska. Izr. Adar hó 15.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a .Fekete Sas. gyógyszertár Főút 6. és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától esu fl óráig (hétfő, neida, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Tavaszi divatujdonságok I
Hői kabát- és kosztüm-szövetek. Férfi felöltő-és ruhaszövetek. Selyem, szőnyeg, vászonáruk
Nagy választéki Olcsó árakl
Golenszky Ferenc
divatüzlet
ZALAI KÖZLÖNY
1936. márclm Ó
— (Ülések a vármegyén)
A törvényhatósági kisgyűlés március 11.én délelőtt féf 10 órakor tartja március havi rendes- ülését Utána u vármegye közigazgatási bizottsága ülésezik.
— (A Szerdai Tártaság)
március 11-iki vita-ülését Ady Endrének szenteli. Szó lesz Ady Endre sokat támadott magyarságáról, vallásos és politikai meggyőződéséről, versformáiról, stb. Vita.vezető Barbarits Lajos, az irodalmi ós Művészeti Kör főtitkára.
— Tavaixi féifiaxSvCtok, divatos lng-zellrok, puplinok megérkeztek Slnger Dlvatáruházba.
— (Járási tiszti értekezlet)
Szombat ezelőtt a városháza tanácstermében járu l tiszti értekezlet volt dr. Lont.iy AKin főszolgabíró el-nökleto alatt, amelyen megjelent Köő János, a nagykanizsai ra. kir. adóhivatal főnöke, dr. Molnár Szilárd pénzügyi titkár és a járás összes jegyzői. A tiszti értekezk-i igazgatási és adóügyeket tárgyalt
— Pénzügyi bizottsági ülés)
Szombaton délután 6 órakor tartja
ülését a városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága, amelyen megalakul, elnökséget választ, majd az igazságügyi palota tervpályázatát tárgyalja.
— Torontáli ágyclflk, összekötők, sez-lontakarók, nagyszőnyegek Iegolcaób-ban Schütznél.
— (A Zeneiskola növendékeinek)
I.iszt matinéját közbejött akadályok miatt folyó hó 8-ról 22-re halasztották.
— (Városi tisztviselők az Ínségesekért)
Nagykanizsa város egész tisztviselői kara a márciusi fizetés egy százalékát adományozta a belügyminiszter Ínség-akciójára, a vidéki városok nyomorgóinak ellátására. Tekintve, hogy a város tisztviselői egyébként is mindenkor kiveszi részét a jótékonyság terén, ujabb áldozatkészségük minden elismerést érdetííel.
— Flu-, l.áayka- U gyxm«kdplk«t legolcsóbban az „Ide&l" cipőáruházban vehet Fő-ut 12. bz.
— (Leventék mentőtanfolyama)
A nagykanizsai leventék mentötan-folyama befejeződölt Ebből az alkalomból záróvizsga lesz, amelyen részt vesz a polgármester, a tisztifőorvos és a testnevelési vezetőség is. A záró tanfolyam vasárnap délelőtt fél 0 órakor kezdődik a Rozgonyi-utcai iskola elsó termében ós azon részt vehet a nagyközönség is.
— (Sztrájk a férfiruha-iparban)
A raktárra dolgozó nagykanizsai fér-fiszal)ó-nnmkások hí rmhjzgalm ába n péntek este újból ósszcjőllek a munkaadók és újból foglalkoztik a munkavállalók követelésével és azt visszautasították. A munkavállalók ennek alapján kimondották, hogy szombat estétől nem vállalnak munkát mindaddig, amíg a munkaadók nem telje-\' sitik követeléseiket.
A holnapi llceális
csupa uj előadót vonultat fel az Irodalmi és Művészeti Kör nyilvánossága elé. Doroswkiy János, u felnőttek országos nevű mcsélöje, a La Fontaine Irodalmi Társaság tagjq délután érkezik Nagykanizsába és két számmal vesz részt a llceális műsorán. Először ad elő a Körben Berlin Ágoston ny. kir. törvényszéki tanácselnök, aki »A biró és a társadalom* cimü szabadelőadásával érdekes ós kevéssé ismert világba vezet cl. Bemutatkozó lesz Furray Zelma szereplése, aki >£lct és farsang* c. kis irását olvassa fcí.
Kezdődik féi 6 órakor a városháza dísztermében. Belépődíj nincs, de önkéntes adományokat kér a rendezőség.
—- (Az egyedutai karrier)
Ilóbor (iáspár egyedutai gazdát valami lopás-flgy miatt a nagykanizsai törvényszék körözte, mert megszökött az ellene indult eljárás elől A körözés alapján a gráci rendőrség kézrekeri-tetto Hóbort-, akit Szentgotthárdon átadlak a magyar hatóságoknak, Nagykanizsára kisérték, ahol dr- Almássy Gyula vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte. |
— Chang Seo txeralme
Honoluluban kezdődi* s egy ködös
éjszakán San Franciscóban ér véget. Az izgalmas históriában sok a szerelem, a feszültség és az érdekesség. Megjelent a Milliók Könyve legújabb számában, ára 20 fillér.
■=» DlasiUe lakását torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható Sohützaél
— (Szálloda-utalványokat)
Mezőgazdasági Kiállítás tartamára (március 14-től 31-ig), valamint a Nemzetközi Vásár és Szent István idején, a szállodával kötött szerződés alapján, nem adhat ki a szerkesztőség.
— F.ggert Hálta bixaaaáxa
Többszőr írták már níeg a világlapok, hogy Kiepura, a világhírű teno-rísta feleségül vette Eggert Mártát, az uj filmprimadonnát A hír sohasem bizonyult igaznak, míg végre most Hollywoodban tényleg megtörtént az esküvő. Erről az esküvőről a Színházi Élet amerikai fotóriportere, I\'aál Sándor pompás képekben és érdekes cikk-ben számol be a Színházi Elet uj számában.
— (A MÁV. Alkalmazottak Temetkezési Egyesülete)
ez évi rendes közgyűlését folyó évi március hó 8-án (vasárnap) délután 3 órakor tartja meg a városháza közgyűlési termében, az alapszabályok szerinti tárgysorozattal. Az egyesület vezetősége felkéri t. tagjait, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek.
Városi Mozgó. Pénlektfll—vasárnapig 1
Az angol kémszolgálat legendás hlrü alakjának kalandjai
Szudáni öriárat
Ará la, Szudán és Kurdisztán rejtelmei 1 A .Hindu lándzeás" teatvérlllmje I Izgalmas I Festői I Hagyizai^OI
Fényes kísér6 műsor I
Előadások hétköznapokon 5,7,9 ónkor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. A kAznspl S órai előadások filléres helyárskkal
flulenbrnnn Sxaiatórlam Badto bei Wiio.
Nem periférián, a fürdőváros közepén, a Kurpark, színházak, mozik, játékkaszinó, béc.si autóbusz s villamos síomszédságában több holdas ősi parkban, gyönyörű társalgó-helyiségekben lidül és gyógyul a legurlbb társaságban Kénesfür.iö, soványitókurák, cukor-, gyomor-, Ideg-, relima- és szív-specialista magyar orvosok.
Bélyeggyűjtők figyelmébe!
A Nagykanizsai Bélyeggyűjtő Asztaltársaság eddig minden szerdán 6-tól 8-ig tartotta összejöveteleit a Frontharcosok helyiségében (Pannónia hátsó terme). Ezután a bélyeggyűjtő ta-lálkozó ugyanott és ugyanabban az időben, de nem szerdán, hanem minden hétfőn.

A Bélyeggyűjtő Asztaltársaság nem egyesület, tehát semmiféle tagdij és semmiféle kötelezettség nem hárul azokra, akik csatlakoznak hozzá. A cél egyedül és kizárólag az, hogy a kani-zsai bélyeggyűjtők nagy tábora megismerje egymást, kicserélhesse egymással anyagát és összeköttetéseit, valamint a bélyeggyüjtésre vonatkozó ismereteit.
Minden bélyeggyűjtőt szívesen Iáinak bármely hétfőn. A csatlakozás semmiféle formalitással nem Jár.

Érdeklődőknek szívesen áll rendelkezésére Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője.
.. ha tud eladni I
Világmárkái petroleumfőlő eladéséhoi helyi kép«ls«IAk*i k«r«sUnk.
Ha gyakorlott eladó, megkapli»tl»,.ei\\yagl támogatósunkat, melynek segítségével elérheti eddigi keresetének löbbsiöfösét. fljénlkouék
.eddigi működése rés.------------«.■-.--
alap\' jeligére Blockne pest, Véroshéi-u. 10.
A Ház iriegtxavazta ■z ipari novellát
Budapest, március 7 Pénteken délután a Ház az ipari novella • részletes tárgyalására tért át Csoór Lajos a miniszter figyelmébe ajánlotta a háziipart, Müllcr Antal módosító indítványt terjeszteti elő. Bródy Ernő a zárt számarány ellen szólalt fel. Éber Antal is a 12. $ mellőzését kérte. A zárt számarány azt JcteiiU, mondotta, hogy ez az egész kézművesipar területén alkalmazható. Kifejtette, hogy a liberalizmusba ütköző intézkedések voltak a kútforrása! azoknak a gazdasági bajóknak, amelyek ma Európában fennállónak. Hupert Rezső hangsúlyozta, hogy a szabad ipart nem szabad lerombolni. Eckhardt Tibor korlátozást követel a gyárak nyílt üzleti árusítására. Kéthly Anna hely-toleniti az áruházak elleni Intézkedést, amely szerinte a horogkereszt szüleménye. Kisebb-nagyobb hozzászólások következtek ezután, amíg elérkeztek az utolsó, a 37. §-hoz, amit szintén elfogadtak.
Bornemisza miniszter köszönetet mondott az ellenzéknek, hogy olyan szeretettel vetlek részt az ipari vitában.
A legközelebbi ölés március 10-én lesz, amikor az ipari novella haimad-szőri olvasása kerül napirendre és akkor terjesztik be a közegészségügyi javaslatot. •
(Folytatás a 2-ik oldalról)
ország azon eljárását, hogy önkénl felmondta a locarnoi egyezményt
Franciaország szombattól kezdve beszünteti a katonák szabadságolását.
Minisztertanács Rómában
Róma, március ^ (Lapzártakor érkezett) Mussolini el. nöklelével a minisztertanács szómba, ton délelőtt ölést tartott és azon el. határozta, hogy elfogadja a genfi 13^ bizottság fellüvását.
Berlin nem küld nagyobb csapattestet a Rajna vidékre
Berlin, márdus 7 A berlini francia nagykövet és 4 birodalmi külügyminiszter tárgyalásai után közlik, hogy azok a csapatok amelyek szombaton reggel elindultak « rajnai katonamentes vidékre, Csak kisebb számú osztagok és jellegük kizárólag jelképes. A német kormány ugyanis nem akar nagyobb kutonai tömegeket a Rajnavidékre \'küldeni.
Starhemberg herceg az olasz királynál
Róma, március 7 (Lapzártakor érkezeit) A? olasz király szombaton kihallgatáson fogadta a Rómában időző Starhenv-V berg osztrák alkanoellárt.
A japán kormányalakítás
A japán tengerészet vezetője biztosította Hirota miniszterelnököt a tengerészet támogatásáról, ha eleget tesz a hadsereg követeléseinek. Ujabb tárgyálások után, ugy látszik," sikerül megalakítani a kormányt. A hadsereg két feltételhez köti csatlakozását és támogatását: először■\'\' orvosolják a közigazgatás hibáit, másodszor pedig erősítsék meg a honvédelmet. A ^hadserüg -nem \'engedi meg az előző kormányok\'tétlen, halogató politikáját.
hAlök,
ebédlők, uritzobák,
kombinált berendezések
budapesti mmmmi
IIu lapest, VIII. Barosa-u. 21. Hagy vMaUMk. »" Katfml MiilfHlnUWl I
- IhiteirirfiUe nem frudl Teli*
berendezéseket leodki.üL előnyős r*n-tetlUetáere, sőt kamatmentesen U ezál Utunk. Köpetein butoríruhie, HortkJ UlkkSut 4.
Hep Mozgó. Szombaton és vasárnapi
Két izaazáeióa filmalagar agy mOaorban I
I. Lélegzetfojtó Grand gtllgnol-lllra
A GYILKOS AJTÓ
II. Sylvla Sldney remek vígjátéka
Pünkösdi hercegnő
Előadások szombaton 6, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Caak SQ, 40, BO filléres helyárakkal I
(
1836; március 8
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
, otthonos, ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
I.DÖ
Eső!
Prognózis: Mérsékelt légáramlás, váltoxó felhőzet, futó záporeső, a nappali hőmérséklet valamivel melegebb lesz, mint szombaton.
EMLÉKEZTETŐ
lárdu 7.
Izr. Jót. Nőegylet purim bálja a Kauinóban.
Minta S.
Lioeális előadás a városházán 6 órakor (Bertin Ágoston). Böjti, est a MisBziósházban 5 ómkor (P. Erős Alajos).
lUreta 9.
A zeneiskola II. Liszt.hangversenye este 9-kor. (Előadás: Vannay.)
Minta 19.
Kulturdélután a fehérteremben G órakor (dr. WoBcr Elok). Mirdu 11.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zcnciskolában (Barbarits L.).
Március 14.
A zeneiskola III. Liszt-hangversenye eslo 9-kor. (Előadás: Vannay.)
■árcta 15.
Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Missziósházban 5 órakor. (Kolla János).
MArolut 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz— magyur hangversenye délután fl-kor. Március 23.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor a zeneiskolában-
Lioeális előadás a városházán 6 órakor (Szakáll Gyula). Böjti est * Missziósházhan 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Mtrclus 25.
Liceális előadás 6 órakor a városházán (Borsa Béla).
■Urdu W
Liceális előadás a városházán 6 ória-kor (Balogh Dezső). Böjti est a Missaiósliázban 5 órakor, (dr. Kerkay Józseí).
Apriila 4.
A zeneiskola tanárainak jubiláris einlékhangversenye este 9-kor.
Apriila 4-5. «t
Vasutasok «Marlca grómő» előadása az Iparoskörben 8 órakor (VOGE). Apriila 5.
Liceális előadás « I.egényegylatbwi fél...9 órakor.
böjti-est a Missziósházban- 5 órakor. Április 13.
Operett előadás a Lcgéayegyletbea fél 9 órakor.
Páratlan kedve7mm a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniczky-utea •.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk. hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel k-phalják a s/álló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefun, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zilai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hölgyek!
Régi kalapokból
niat. divatosat
mm 2 mm.
r.«nUb>so«»ll»kl
Brónyai Divatház
Horthy Mlklrts-ut 1. szám
Városházpalota.
I— MmM—j
I mindenki a helyi kereskedőknél 9 I éa lparoeoknál azerezze bel j!
Erzsébet királyné jzólló
Budapest, IV., Egjetem-utoa S.
|* hMm _
100 modern kényelmes szoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterein és kávéházban minden este szalonzene. Ki Erzsébet-pincében egypinoér-rendeaer I Msnfl ■ I pengő BO fillér.
s
ZALAI KÖZLÖNY
1936. március 8.
APRÓHIRDETÉSEK
10 tiólg 4J \'Illír, ml"\'
Szobalányt keretek 15-i belépéare. Unger-UIImann Horthy Miktót-ut 19. 827
Margit fördfi, Csengery-ut l\'J. Nyitva mindennap reggel 6-tól este 7-lg. — Márvány kidfttrdök, tyukizeravágái is olcsó bérletjegyek. 48?0
Autótaxik szolid árban vidékre vagy helyben bármikor megrendelhetők. Telefonállomás 2 2-2 Kaulmann Manónál. 4891
TQxlfáját Siállngernél, Eötvös-tér 31. uerezheti be legolcsóbban. 12
Magyar u. 151. u. hás eladó. Bővebbet ugyanott. 739
Prima magyarparataa-axŐByaflat
vehet most, c*ak rövid Ideig, soha nem léteiett olcsó árban. Zrínyi Mlklós-u. 34. 819
r
Március 15-én - előreláthatólag reggel 5 órakor, -
kellő számú jelentkezés esetén
motoros prímát Mii Budapestre.
A menettérti jegy ára Nagykanizsáról . 10\'50 P
Balatonszentgyörgyről.......8\'80 P
Balatonboglárról.........7 70 P
Székesfehérvárról ......... 4-30 P
Jelentkezés március hó 9-én este 5 óráig, a Menetjegyirodában.
A menetjegyekkel egyidejűleg a mérkőzésre szóló jegyek is előjegyezhetik.
« Tekintse mog Slnger DlvatAruházi kirakatait Ott láthatók az uj tavaszi azlnek éa anyagok.
Ogves, agilis wtll.ny.xar.t6t (elveszek. Jelentkezés vaaaraap i/ti—2-tg, hétlön 9 kor. — Ortlnhut mérnök, Deik-tér 2. 877
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
4392/1936.
Tárgy: Tavaszi haszonállal-vlzsgálat
Lóvizsgálat.
A lóvizsgálat az 1936. évben a következő napokon és helyeken tartalik meg:
I. március 16-án Klskaulzián és pedig:
1. 8 őrakor a Rác-ulcai szövetkezeti bolt előtt. Ide vezeinek a Pl-vári-, Bába-, Sziget-, Nagyrác-, Ja-kabkutl-, Kisráe-, Alsótemető-, Felső (emelő-, Pápái-, Ráckert-, Varasdl 1—19. és 2—14. számig — utcák.
2. 10 órakor a Hunyady-térI levente otthon elölt. Ide vezetnek a a Bajcaei-, Szent Flórián-tér, Hu-nyady-tér, Matomktrll-, Szepetneki-, Körmös-, Rozmaring-, Cigány-, Országul 81—155. és 62-112. számig — utc»k.
3. Délután 2 órakor a Templomtéri Iskola előtt. Ide vezeinek Országút 1—79. és 2-80. szímlg, Szent Rókus-, Őrtorony-, Homokkomáromi-, B rek-köz, Zslgá.dl-köz, Klimezö-, Tempom-tér, Polgár-, Varasdl- 18-66. és 21—73. számig és Tornyos-köz utcák.
II. Március 17-én délelölt 8-11 óráig Nagykanizsán ai állatvásártéren.
Felhívom a lótulajdonosokat, hogy lovaikat (öszvért és szamarat Is) a kitűzött Időben és helyeken vezessék elő és ott utca és házszám szerint felállva váriák be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól mentesíteni kívánja magát, az lovát a kitűzött vizsgálati Idő elölt 3 napon bellii vizsgáltassa meg állatorvosul és az erről szóló igazolványt a vizsgálatot végző állatorvosnak szolgáltassa be. Aki lovát a kitűzött »Tzs-
flálalra elővezetni vagy előzőleg ál-alorvoisa! megvizsgáltatni elmulasztja, kihágást követ el és az 1929. évi XIX. t.-c. 100 §-a alapján büntettetik.
Nagykanizsa, 1936 február 20. su Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4862/1936.
Tárgy: Tövis Irtása a közlegelökön.
Hirdetmény.
Felhívom az összes érdekelt birtokost, hogy legelőjükön Utálható szerb- és egyéb tövist haladéktalanul, de mindenesetre még virágzás elölt Irtsák ki, mert a mulasztók ellen a klhágásl eljárást megindítani leszek kénytelen.
Nagykanizsa, 1936. március 5. sro Polgármester.
Rügyfakadás előtt
Alma-, körte , szllvafákat
100 liter vfzbon (eloldott 5 kgr. N«« D.ndrln-tiol,
a többi fákat
100 liter vízben (eloldott 3 kgr. Solbár tyártlac készített máasMflláwl.
Almolas Pomrin
(gjDmOkat.k.trinjr Mbk.lr.k bektnéiírc.)
Oltódau Harnjóanyv Drótkefék.
GuÉiii és törli magvak
MOtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédelmlaze-
rek, zaák, atb. kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet-tár 10.
(A bíróság mellett)
Nagykanizsa megyei váios polgármesterétől.
5171/1936.
VersBBjtárgyalási Htaíiy.
Nagykaniisai megyei város ..polgármestere területileg koilátozott nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet 56.000 P elölrányzall ömz-költiéggel a PelMi-ut 3 sz. alatt építendő 4 tantermes elemi Iskola építésével kapcsolatos: 1. löld, kőműves, elhelyező, II. szigetelő, III. vasbeton és födém, IV ács, V tetőfedő, VI. bádogos, VII. burkoló, Vlll eszla\'os, lakatos, űvrges. mázoló. IX. szobafestő, X. kályhás, lakaréktűzhely, XI. vászonredőny, XII. villanyszerelő és csengő. XIII. csatornázó és vlzvezetékberendező, XIV. kerítés és XV. (öldelfuvarozásl munkálatokra.
A réiZ\'eles versenylárgyalásl hirdetmény, az ajánlati és költségvetési nyomtatványok a városi mérnöki hivatalban a hivatalos Orák alatt f hó 12-től keidve délelölt 10—12óráigdi(talanul beszerezhetők.
Ajánlatot csak a hivatalos űrlapok felhasználásával lehel tenni, az I. és III. munkrcoporlra csak építőmester tehel ajánlatot. Bánatpénzt le kell tenni.
Az ajánlatok 1936. évi április hó 14 én d. e. 12 óráig a polgármesteri iktatóhivalalbi nyu|>an-dók be. Elkésve érkező ajánlatok nem vehetők figyelembe.
Nagykanizsa, 1936. márc. 6-án. ars Polgármester.
Találtatott egy dakizlt kutya. Igazolt tulajdonosa átveheti József főherceg ut 78. alatt 878
F.hAra.mtt varrodában segéd éa tanulóleányok (elvétetnek. Horválhné Dádet, KtnUll-u. 4. 871
(Jaját ternóaU, elsőrendű
taeiji nztül ledér bor 511 asztali illler (rirti) bor 60 flll.
literenklnt, fogyasztási adóval egytltt Vlsionteladóknak árengedmény Bfihm JixMf
bortermelőnél, Osana*ry-at 18.
Universalis gyümölcsfa- és szőlő-
részletfizetésre is kapható
Szabő Antal sportteMen
Uetőmas
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
BIBSCH ÉS SZEGŐ
magszakUzletben.
Gutenberg Nyomd, és Dálzaki Lapkiadó Vállalata kiiüjí»íomdájil*n Nagykiu*afci (I\'eWSa Uletv. Zalai í árolyj
Héxn.ly eladó Szekerea Józsel-utca (Katonarét) 24. alatt. Bővebbet Klpolna-
tér 7. :()\\
Trágya eladd EötvőHér 23. alatt. 830
Nátiy.xob.., alősaobás magáuhli, kerttel, gyümölcsössel, vldgoe udvarral, eladd. Cim a kiadóban.
Pagéurrárt lajboralm I litop..
menylségben la kaphatók. — Araim: Hoeáuyváit vegyea 40 flll-, édea>éa rizling 90 flll.. Mm »Br«. bur-
Ron.t 00 Ilit., M.. r.)Ml H«-
>B ao flll. fogy. adóval együtt. Gross Károly földblrt. Batthyány u. 26.
Építésből vlaazainaradt tőlgyfagerendlk, zsindely és Ilógls <IMÓ. _ Bővebbet Eötvös léf 83. 702
laawátl modem ebédlő, rekamter, amerikai lróaialal, aialongarnltura eladó Sten butorilalet, Erzsébet-tér. S73
_ Könkabnaarttak lltyetaaébet Ba
to,árainkat Jéoyegeaen l«iállltott árakon árusítjuk. Hosszú iciáratu hitelre la, kamatmentmeai. Kopsteén tmkorári-báa. Horthy Mlklós-ut <. aaáal.
Klrály-utcs 49. aaám alatt egyazobáa, konyháé lakás kiadó. Bővebbet Zwelg-nél, Krzaébet-tér 1. 875
Rózsa-utca 16. aiámu hé. eladó. Bővebbet ugyanott. 853
KettősioM. utcai Ilkái bIMé Ssekeres József utca 57. 869
3-as pMa.\'.brMy áa egy tolóa tlze-des mérleg, 5 mézsls eladó. Clm a kt. adóban. 868
■sailbirt.h, llssta oltvány, cca 1100 □ -ÖI, azentgyörgyvlri első hegyháton eladó. — Bővebbet özv. Szőrcsök Józselné. Somogyaaentmlklóa. 866
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Ontenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó l Zalai Klroly. Interurbán telelőn r Naevkanltsa 78. 1,1. ( B Nyom, a laptuUjdonoa Közgazdasági I»7
78* évfolyam 58. uAm
N«jcrtanhr»«, 1936. március 10 kedd
Ara 12 m.
ZALAI KÖZLÖNY
politikai n
a p i l a p
•TSSSl-SC\'
MHHIIimM.
Felelőt szerkesztő: Barbarlta Lajos
sm LortMír ^^L^\'iULnsSoíT\'iií;
A szovjet rabszolgái
Jönnek a hírek mindenfelől q guruló aranyról, amelyet Moszkva a dolgozó orosz nép, a szegény paraszt zsebéből szed ki, hogy legyen pénze a különböző nemzeti társadalmak szétbomlasztásáról. Jönnek a hirek arról, hogy Moszkva, mig Genfben Litvinov világbékéről szónokol, Angliában gépeket rombol, a Felvidéken repülőteret épit, Spanyolországban templomokat gyújt fel, Newyorkban a liftkezelők sztrájkját szervezi, Budapesten egy-le-másra földalatti agitációra készül és Bukaicstben szerződést köt a vörös hadsereg szabad átvonulására. Nincs pillanatnyi megállás. Stalin inohó, makacs és fáradhatatlan. »Világ proletárjai egyesülje, tek !« - harsonázza egyre hoinyilt, hol burkolt, hof egyenes, hol közvetett agitációval.
I)e a világ dolgozói és különösen a magyar nép józan tömegei már tudják, hogy ez az egyesülés a fékevesztett rombolást jelentené. Hozná a teljes erkölcsi és anyagi züllést, az istentagadást, jelentené a jogtalan és kegyetlen erösZak gyilkos uralmát, a magántufuldon halálát, az éhséget, az anarchiát. A józan nemzeti társadalmak mindezzel tisztában vannak, de azért nem árt, ha olykor egy-egy szovfet-orosz belső intézkedés híre is végigjárja a világlapokat. Mint most például az az Intézkedés, amely ujabb elviselhetetlen terheket ró az orosz parasztra.
A népbiztosok tanácsa elhatározta, hogy a vidéki lakosságot a jövőben fokozottabb mértékben vonla be az utak épitési és javítási munkálataiba. Ez eddig éií he tő. De cz a »fokozottabb mértékben való be* vonás« az Ingyenes munkát jelenti. A falusi lakosságot kétszer évenként ingyenés munkára rendelik. £s mindenki köteles a reá kiszabott munkamennyiséget megszakitás nélkül ledolgozni. Minden ellenszolgáltatás nélkül. Kötelesek továbbá ugyancsak ingyen a kiszabott időre átengedni a birtokukban lévő igásállatokat, közlekedési eszközöket és egyéb, az útépítéshez szükséges eszközöket.
Stalin tehát »a szovjet paradi-csomba< plántálta a legsötétebb középkor barbár Igazságtalanságát, újra törvényerőre emelte a robotot. A XX. század szociális igényekkel és kötelességekkel • élő emberének legrutabb meggyalázása ez, a munka jogos ellenértékének szemérmetlen tagadása, a szervezetlen gyengébb vakmerő kluzsorázása ez. A kommunizmus népszocializmust hirdető jelszava alatt.
De van tovább is. A törvényrendelet kimondja, hogy az útépítési munkákban nemcsak a férfiak, hanem a nők is kötelesek részt venni, 18-ik életévüktől a 40-ik életévükig.
íme, ilyen a szociális jólét, a Jogegyenlőség, a munkaszabadság
Pótadóemelés nélkül megépül a 350.000 pengős, kétemeletes Igazságügyi palota
A pénzügyi bizottság letárgyalta és elfogadta a polgármester jávaé-latát — Az épület még az idén tető alá kerül
Szombaton este összeült Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága megalakulásra és a polgármester indítványára elnökéül BabochaU Györgyöt, alelnökökké dr. Rotschild Bélát és vitéz Bcntzík Lajos kir. kormányfő-tenácsost választotta meg.
Hemmai* Károly főszámvevő az igazságügyi palota ügyét ismertette. A nagykanizsai törvényszék és járásbíróság évek óta a hercegi épületben volt, amely 1701-b\'n épült a régi kanizsai vár tégláiból. A kincs-tár évi 14.000 pengő bért fizet az épületért a hercegségnek. Már a háború előtt foglalkoztak egy uj Igazságügyi palota építésének tervével, de a háború megakasztotta annak kivitelét. A jelenlegi kormány nem ugyan a feltéllen szüksé gesség szempontjából, hanem azért hajlandó megépHcni, hogy ezzel segítsen a végváros munkanélküliségén. Amikor a polgármester ezt a kérdést a legkomolyaabb formában felvetette, a kormány elkészítette a költségelőirányzatot, amely kb. 800-310.000 pengő volt. Az OTI hajlandó volt 20 évre 6 százalékos kölcsönt nyújtani, amelynek annuitása kb. 22.000 pengő lett volna. A polgármester mindent megmozgatott az annuitás összegének leszáll! tására és a törlesztési idő kiterjesztésére. Igy sikerült a kamatot 5.5 száz,alékra leszállítani és a törlesztési időt 25 évit; kiterjeszt ni.
A terv a következő :
A város épiti fel az igazságügyi palotát. Erre a célra a város a MABl-tói 800.000 pengő kölcsönt vesz fel. A kincstár az. annuitás összegének megfelelő bért fizet. Amennyiben az építkezés összege meghaladná a 300.000 pengőt, ezt a városnak kell fizetnie. Az épületet a közüzemi dijuktól mentesíteni kell.
A polgármesternek az a javaslata, hogy a közgyűlés vegye tudomásul a polgármester eddigi intézkedését. Az Erzsébet-téren a kincstár telkén egy 2 emelet s épületei épít. A MABI-tói 300.000 |>engö kölcsönt vesz fel. és évi 22.500 pengőért ezt bérbeadja, mig majd az épület a város tulajdonába megy át. Az épület berendezéséhez a város hozzájárul és a közmüvek terheitől • mentesíti. A tervezésre 12.000 pengő hitelt bocsátanak a polgármester rendelkezésére. Előreláthrtólag az épület ebben az évben tető alá juthat és a jövő augusztusban a bíróságok beköltözködhetnek.
Dr. Krátky István polgármester kifejtette, hogy annak Idején a város összes ügyeit, kívánságait emlékirat alakjában gróf Bethlen István, a város országgyűlési képviselője elé terjesztette, ezek közöli volt az igazságügyi palota is. Az igazságügyi költségvetés tárgyalásakor Nagykanizsa képviselője szor-\' galmazta is a kanizsaiak évtizedes kívánságának megvalósítását. Az ügy lassanként, hosszú tárgyalások
kai a mai stádiumáig jutott A két emeletes, modern épület központi fűtéssel legfeljebb 350.000 pengőbe kcrüi. Semmiesetre som lesz szükség a pótadó emelésére. Minden eszközt megragad és mindent elkövet, hogy a város hozzájárulása minél kisebb legyen és ne terhelje meg a város közönségét.
Vécsey Barna műszaki tanácsnok bemutatta az épület alaptervezetét. Eszerint a palota az Erzsébet-téren, a régi postaépülettől végződő, a Zöld fáig terjedő fronton épül.
Krátky polgármester zártkörű tervpályázatot tart legcélszerűbbnek.
Dobrovits Milán a pénzügyi bizottság nevében legmelegebb köszönetét tolmácsolja a polgármesternek azért az ügybuzgó fáradozásáért, a sok utánjárásért és munkájáért, amit kifejtett, mig az ügy a mai stádiumig jutott. Neki és Nagykanizsa város képviselőjének nagy részük van abba\'n, hogy az épület felállításra kerül.
Dr. t/olphen Jenő, dr. Schletffcr Imre, dr. Rotschild Béla, Horváth Lipót szóltak még hozzá a kérdéshez. (
Dr. Rotschild Béla szóvá tette a piaci husbódék ügyét. Krátky polgármester rámutatott arra, hogy 30 ember egzisztenciájáról van szó és ez már további probléma tárgya.
Fél 8 óra volt, amikor a pénzügyi bizottsőg ülése végetért és a bizottság egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát.

A franciák kivonultak a megvédhetetlen határvárasokból
A francia hadvezetőség cáfolja a részleges mozgósítás hírét — Lázas erődítés folyik a német-francia határon — Az európai helyzet teljesen háttérbe szorította az afrikai háborút — Mussolini és a négus békefeltételel homlokegyenest ellenkeznek egymással
Március 13-án, pénteken dönt a Népszövetség a Németország ellen teendő intézkedésekről
Páris, március 9 A francia kormány vasárnap felhívást intézett a Népszövetség tanácsához és bejelentette, hogy Németország megsértette a békeszerződést és a locarnol egyezményt azzal, hogy a rajnai katonamentes övet
megszállta. Felmondta az egyezményt, amelyet pedig csak a Népszövetség kétharmad részének határozata alapján lehet megszüntetni. A német kormány megszegte a versaillesi szerződés 43., a Io-carnoi egyezmény 1. cikkelyét. Az
a szovjet uralma alatt. Ebben a híradásban, amelyet Moszkva hivatalosan tett közzé, elriasztó élességgel mutatkozik meg a kommunizmus
minden hazugaágu, kétsttnüsége,
emberi és állampolgári jogokat elsöprő erőszakossága. Egyfelől Litvi-
nov frakkja és szociális jelszavai, másfelől a szovjet-paraszt robotja, amelybe még az anyákat is ingyen kubikolásra fogják... Ennél jobb és eredinényesobb propagandát aligha lehet kívánni á szovjetül lenes Küzdelemnek.
ügyet a francia kormány a Népszövetség elé terjeszti és kéri a tanács mielőbbi összehívását.
Genf, március 9 A\' népszövetségi tanácsülést március 13-ra, péntekre hívták össze. Németországot külön értesítették a népszövetségi tanácsülésről, azzal sí\' megjegyzéssel, hogy ha kívánják, képviseltethetik magukat a tanácsülésen.
A francia „mozgósítás"
Páris, március 0* A részleges mozgósításról szóléf hirekkei szemben a francia had-
ZALAI KÖZLÖNY
1936. rnárdm 10.
ventAtéR hiv«tal«SHn közli, hogy u
francié hadvezetőség csak helyi Jelentőségű Intézkedéseket foganatosított
Agyú a határhidon
London, március Ö Saarbrückenből érkező jelentések szerint a franciák a Gchr határ-hidján egy kiságyut áilitottak fei. A franciák a megvedhe tétlen határ városokat elhagyták, a Saartól nyugatra pedig lázasan dolgoznak, hogy a még kellően meg n<-\'m erősített részeket és a védöv hézagait sürgősen megerősítsék. A^ Saartól délre teljesen készen áll a francia védelem, minden kényelemmel felszerelt páncélos alagutak, mérges gázvezetékek, víznyomásos eiárasz-tókészüJékek ós óriási .ágyuk formájában. Az összes utakat lezárhatják pármely pillanatban fehérpiros acélsorompókkal. Az utak mentén ártatlan kinézésű őrházak vannak, amelyek tulajdonképi>en rejtett lőszerraktárak. ,
A belga követ Flandinnál
Páris, március 9 (Lapzártakor érkezett) Flundin miniszterelnök hétfőn délelőtt fogadta a beiga nagykövetet, akivel hosszasan tanácskozott, j
Az angol munkáspárt a béke érdekében
, London, Március 9
(Lapzártakor érkezett) \\ munkáspárti ellenzék követeli, ln>gy a világ; béke megmentése érdetyélxji sürgősen üljenek össze az egyes államok vezető lérnai. A, párt szerint a bókét csak a háborús okok megszüntetésével lehet megmenteni.
Az angol minisztertanács
. London, március 9 (Lapzártakor érhf:ett) A2 angol kormány tagjai hétlón déieiott Baldwin miniszterelnök elnöKleté-vel minisztertanácsot tar toltuk, nme lyen megvitatták a ^Rujnu-vidék megszállásával előállott uj helyzetet. Megállapították annak a nyilatkozatnak végleges szövegét is, a melyet Eden hétfőn este íog felolvasni az alsóházban. Aj minisztertanács előtt Eden hosszasan tárgyait a miniszterelnökkel.
Északafrikában egyelőre szünetel a hábor/
London, március 9 | ból: A_ második tenbieni
Asniarábói érkező jelentés szerint Badoglio tábornagy, elhatározta, hogy az északi hadszíntéren egyelője felfüggeszt minden harci tevékenységet. Ez a hír Londonban nagy meglepetést keltet\', mert előzőleg semmit sem tudtak arról, bogy az olasz kormány ilyen tervvel foglalkozik. A tábornagy elhatározását mégis ugy tekintik, mini fiz olasz kormány parancsát, mert oz európai helyzet súlyossága az olasz—abesszin viszályt egészen háttérbe szorítja. . , { Addis Abcbfk március 9 Megbízható abesszin forrásból ű kővetkezőket jelentik: A> négus a béketárgyalások alapjául a következőket köti ki: A,z alapokmány teljes tiszteietbentartása, Abesszínia függetlensége, területi sérthetetlen\' Bégének ós biztonságának tiszteletbén tartása. ; > , Róma, március 9
Az olasz fővárosból érkező jelentés szerint Mussolini ezzel szemben azokat a területeket, amelyeket csapatai megszállva tartanak, továbbra is követeli, továbbá a béketárgyalások alapjául kéri a megtorlások megszüntetését, Abesszínia lefegyverzését és a természeti kincsekben gazdag terilfcetek egy részének kihasználási jogát. .
15.000 halott az - abesszinek legutóbbi vesztesége
Róma, március 9 (Lapzártakor érkezett) Badoglio tábornagy táviratozza Keletufrlká-
csata
vegleges veszteséglistája a kővetkező : A tisztek közül 19 halott, 67 sebesült. Ajz olasz legénység közül 236 halott, 831 sebesült, 22 eltűnt, az eritreai legénység közül 34 meghalt, 149 megsebesült és 13 eltűnt. Az ellenség vesztesége 15.000 halott és sebesült. A? olaszok jelentékeny hadizsákmányhoz is jutottak.
Desszio, március 9 Hivatalosan is megerősítik, hogy Mulugeta herceg meghalt. A hadvezér valószínűleg tüdőgyulladásban halt meg.
A Nemzeti Egység mnnkás-szakosztályá-nak küldöttsége a polgármesternél
Monstre küldöttség indul Zalaegerszegre a főispánhoz
Közei 400 fóie tehető azoknak a munkásoknak a száma, akiket a Nemzeti Egység tábora, mint külön Szfik<jsztáiyt, Nagykanizsán rövid két hét alatt megszervezett. A,szakosztály küldöttsége szombat délelőtt megjelent dr. Krátky István polgármesternél, ahol Aradi Antal városi képviselő rámutatott a nagykanizsai munkanélküliségre főleg, azoknál a szakmáknál, amelyeket a gépi üzem nehezített meg éá kérte, hogy ezeket a gépi üzemeket korlátozzák. Kérte, hogy . a munkások vámmentesen őrölhessék gabonájukat és végül, hogy a munkások órabérét 1 kg. leibarna kcnyerfiszi árában (32-36 fillér) minimalizálják.
Dr. Krátky polgármester megér1-
| téssei fogadta a küldöttséget, kije-tentette, hogy mindenkor megértő barátja volt a munkásosztálynak, akiknek nehéz megélhetési küzdelmét igyekszik enyhiteni munkaalkalmak szerzésével. A felhozott kérdésekben összeköttetésbe iép az illetékesekkel és . felterjeszti párto-lólag a munkásság kívánságát.
A küldöttség megelégedéssel fogadta a polgármester válaszát
Értesülésünk szerint a Nemzeti Egység munkásszakosztályőnak küldöttsége Szabó Győző pártelnök vezetésével rövidesen Zalaogsr-szegre megy, hogy vitéz Tabódy Tibor főispánnak emlékiratot nyújtson át és arra kérje, hogy azt pár-tolólag terjessze fel a kormány-elnökhöz.
Szeghalmy volt kanizsai városi mérnök ellen a miskolci polgármester fegyelmit rendelt el
Szeghalmy Bálint, Nagykanizsa volt városi mérnöke, a kitűnő tervező mérnök tudvalevően Nagykanizsáról Miskolcra ment, ahol mint városi főmérnök vezető ípoziciót tölt be. A minapi városi közgyűlésen feltűnőt keltett Halmay polgár mester ama bejelentése, hogy Szeghalmy Bálint kibocsátóit egy körlevelet, amejyben a b\'zottsági tagok közbenjárását kérte, hogy számára engedjék meg a magánmunkálatok elfogadását, ,
- Szeghalmy - mondotta a polgármester — vétett a hivatali fegyelem és rend ellen, raert anélkül, hogy a magánmunkaiátok engedélyezése kérdésében az illetékes polgármester döntését bevárta volna, a bizottsági tagokhoz körlevelet intézett, melyben olyan kijelentéseket tett felettes hatóságáról, ame-
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sínser DMruház.
lyek a hivatali fegyelemmel össze nem egyeztethetők. Azért a fegyelmit a főmérnök ellen elrendeltem.
A közgyűlés tudomásul vette a polgármester, bejelentését.
Agyvértódulás, silvszorongás, nehéz légzés, félelemérzei, Idegesség, fejlális, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi ál ápolok, munkskípte-Unség a rendkívül enyhén haló természetes .Ferenc József" kesecü-vi< hasznalata állal Igen sokszor gyorsan megsiüntetik. Tudományos m.gillapitasok megerősítik, bogy • Ferenc József vlz a makacs aiék-szotuiás és az emészlöcsatoinán át történö mérgeződéi mindenfele Jelenségnél — öregnek és Hátainak -a legjobb szolgálatot teszi.
Változó!
Prognózis! M\'rsékelt éjjeli fagy, a nappali felmelegedés fokozódik, délnyugati, déli légáramlás, helyenklnt kisebb esők.
Naptár: Március 10. kedd. Rom. kat 40 vért Protestáns Olimpia. Izr. Adar
hó 16.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hő
15-ig a .Fekete Sas. gyógyszertár FŐ-ut 6. és a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva r^gel 6 órától esu 8 óráig (hétfő, werd-, péntek délután, btddeu egéss nap uőkaek).
- (Bélyeggyűjtők találkozója) ttét. főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
w
]
1836. mérclm 10.
ZhLM KÖZLÖNY
Városi Mozgó Az egész v|,ág szenzációja Hétfő, kedd, szerda
BROADWAY MELÓDY1936
Tánc, ének, muzsika, vidámság, ragyogás 5 pompás zeneszéni! 10 remek főszereplői 100 szóké és 100 barna táncosnő!
Remflk kisérö műsor
A film megtekintése élményt jelent I Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakori -r-r» Az 5 órai előadaaok filléresek I
ejMfldtek P. BflbJe Kornél lelki-gyakorlatai
A Szent Domonkos-rend buda, pesti iwrjelének, P. Qöhle Kornél-néljiak nagykanizsai telkigyakorlatai befejeződtek. A{z ejső nap a katolikus ember fogalmát irta körül a lelkigyakorlaton résztvevő férfi-tömegnek (tömeg volt a szó igaz értelmében), a második nap a biln lényegére, a hithez te az cmberi akarathoz való viszonyára derített jótékony világosságot és a harma--fiik nap felemelte hallgatóságát a bűnbocsánat áldásos jótéteményének megértésére. Vasárnap délelőtt következett három nap vetésére a lelkek bő aratása. Száz és száz katolikus férfi, a közélet elsői csak ugy, mint a férfi világ minden rétege. A?; Ünnepélyes nagymisét nagy papi segédlettel P. Böhlc Kornél perjei mondta, aki evangélium után szentbeszédet mondott, majd felavatta az uj Cnedo-tagokat, akik a főoltár előtt esköt tettek. Meghatóan lélekemelő volt, amikor a nagyszámú uj hitvallók térdenállva fogadták a perjel és P. CtrfuszVlk-torln plébános közéből a Credo-jelvény feltártat, majd Böhlc atya igéit a katolikus férfi kövességei-röl és a Credo-testvérlségről. Áldozáskor száz meg száz férfi térdepelt újra ez oltárlépcsön éfi az áldoztató rácsnál, Ekkor lárult a szentséghez a katol\'kus egyházközség képviselőtestületének nagy része is.
Ezért a gyümölcseiben gazdag három napért P. Böhle Kornél és a rendező P. Cirfusz Viktor! n felé száll a nagykanizsai katolikus férfitábor hálája. |
Mo ooto kosz a Zeneiskola tanárainak ll-lk Liszt-Ünnepélye
Az előadás pontosan 9 órakor kezdődik a zeneiskolában és isméiéi len is felhívjuk a figyelmet, hogy az ünnepély megkezdésekor a külső ajtókat Is lezárják, minthogy a k\'ésőnjővés rendkívül zavaróig hat az előadókra, lizrét a rendeőség arra kéri a érdeklődőket, hogy pontos megjelenésükkel tiszteljék meg a zeneiskolát
Belépődíj nincs és külön meghívókat sem bocsájtonak ki, minthogy minden érdeklődőt szívesen látnak.
Előadó: Vantf&y János, \'aki a zongoraművész Liszt Ferencről tart előadást Az előadás keretében azongora-játszás rövid fejlődése is tárgyalásra kerül, amelyet F. Pásztor Irma tanárnő fog Bongor*«zámokkal illusztrálni. Az ünnepély második részében Ukola valamennyi zongoratanára cjlleguetes Liszt kompozíciókat fog wngorázni,
- ltewofaárfá* ím tfoadl Telje* Nasémérnktk> i«odki*0l előnyős rte-Ictílietéire, sőt kamatmentesen U mAI-^nk. Rop«tdn betor* ruhám, Horthy KlkWJurt 4. _ .. w .....
Óriási az érdeklődés a március 15-én Budapestre induló sporivonat iránt
A Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviseleténél 10-én délig felentkexhetnek a aportvonat résztvevői » ugyanott rendes áron megválthatiák a Hangária-ati pályára axéló Mépflegytikei - Reggel indul Nagykanizsáról éa éjfélkor indal vissza Budapestről a Provincia sportvonata, amelyen egy utas részvételi dija oda vissxa 10.50 pengő
hát teljes erőfeszítésre kényszerül, ha jó eredmény akar elérni. A honi pálya, a honi közönség előnyt jelent a magyar válogatott számára s ha legjobb magyar tizenegy kl-jáfsza az igazi formáját, akkor nem kétséges a magyar győzelem, hiszen a magyar \'futball kétségkívül kulturáltabb a németnél. A német csapat legnagyobb erényei a tökéletes kondíció és a szélvész-szerü gyorsaság. A német .csapat erőből játszik s ezt a mi fiainknak érettebb taktikai és technikai felkészültségekkel kell majd kiellensulyozni.
Tekintettel arr-^, hogy Nagykanizsán is hatalmas érdeklődte nyilvánul a páratlanul izgalmasnak Ígérkező mérkőzés iránt, a Provincia Utazási és Jegyiroda helyi képviselete elhatározta, hogy sport-vonatot szervez. A sportvonat kellő szánni jetentkező esetén március 15-én reggel indul a fővárosba ós éjfélkor indult vissza Budapestről. A gyorsvonat! sebességgel közlekedő sportvonaton egy utas részvételi dija 10.50 pengőbe kerül. Ut-
Nemcsak Magyarország, hanem egész Európa sporttársadalmának feszült figyelme Budapest felé fordul március -15-énv ahol a Hungária uti pályán csap össze Magyarország és Németország válogatott labdarugó legénysége. Németországból a különvonatok te autócarok tucatjai ezerszámra ontják majd a győzelemre éhes német drukkers-.Tegit Budapestre. Mig néhány évvel ezelőtt a magyar válogatott csapata tanítómester Bzerepét jálszolta a németekkel szemben, addig\' mára fordult a kocka : a német futball ugrásszerű fejlődésen m^nt keresztül 8 legutóbb a Németországban portyázó nagy csapataink, sőt válogatott csapatunk is keserves emlékű vereségekkel, vagy kln^js félslkerekkel tért haza. lgllönös súlyt és érdekességet kölcsönöz a március 16.-1. találkozásnak az a tény, hogy a Budapesten játszó német válogatott az elmúlt hét vasárnapján biztos győzelmet .aratott a netlegett hirü spanyol válogatott felett. A,jnagyar válogatott tc-
M fi
I!
q mí
folyó hó 14-én, azaz szombaton délután 4, 5 és 6 órai kezdettel
úruhúzunk niiíylermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női és leányka tavaszi kabátok, ruhák; komplék és esőköpenyek.
Cisz telette/ meghívja az érdeklődő hölgyközönséget
-Áruház:
közben a nagyobb államosákon folt szállhatnak azok, akik p Provincia többi vidéki képviseleténél megváltják a csökkenő távolsággal arányos áru részvételi jegyüket. A sport-vonaton természetesen minden utas számára ülőhelyet blztositunk.
Jelentkezni e hó 10-én, kedden déli 12 óráig tehet a Provincia he-lvi képviseleténél, a Nagykanizsai Takarék Menetjegylrodájánál.
A Provincia képviselete a sport-vonat utasainak futbell-jegy igényeiről is gondoskodik. 10-én délig bárki előjegyezheti a Hungária.-uti pályára szóló különböző tipusu álló, vagy Ülőhelyét a rendes áron.
Aki a sportvonattal Budapestre utazik, ajánlatos, ha Provincia pengőszelvényt is vásárol, mert a főváros legjobb éttermeiben, sörözőiben, kávéházaiban, színházaiban, kabaréiban, tíncV-lyiségelben, mulatóiban te a/. avA^axlnál átlag 26 százalékot taknrií ncg, ha a teljcfl névértékű, készp ^t helyettesítő pengőszelvényt igénybe veszi. Pen-gőszjelvény már 5 pengőért is vásárolható. Kookázat nlnos, merf a fel nem használt pengősül vényeket a Provincia Utazási te jegyiroda helyi képviselete bármlkoí vissza" váltja.
Nagykanizsa városi tisztviselői Is réozt-vesznek a városközi csereakcióban
A nagyobb vidéki városok között, mint ismeretes, mozgalom indult meg, hogy egymás tisztviselőit időközönként kicseréljék. Ennek az lenne az előnye, hogy a- tisztviselők szélesebb látókörre tennének szert és a/, egyes városok közlgaz* gatását is jobban elsajátíthatnák. Egyelőre 12 vidéki magyar várcet vonnak bele a- csereakcióba. A, du-nántuli városok közül Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Kaposvár te Pécs városi tisztviselőit cserélnék ki.
Megkérdeztük ezügyb^n Krátky István polgármestert, aki a következő felvilágosítást adta :
- A Budapesten most megnyílt közigazgatási továbbképző tanfolyam — amelyre Nagykanizsa dr. Pottyondy József aHegyzöt küldte ki - egyik céljául tűzte ki a tlszt-vlselőcserét, amely igen üdvös volna, miután a tisztviselők gyakorlati Ismereteit bővítőé. A tlsztvi-selöcsere egyelőre még csak terv te amennyiben megvalósul, ugy, mint minde/i nagyobb város, Nagykanizsa is résztvesz az akcióban, annál is inkább, mert a város mindig nagy súlyt helyezett a tisztviselői kiképzéséne.
- Terwtill áSy«Mk. őenekőtők, ae
lontakarók, nagyszőnyegek legolosó"" ban Sohütznél.
- Tekint*® mag Singer DivatáruhAz kirakatait Ott láthatók u uj tavaszi ülnek és anyagok,
4
zalai közlöny.
1936, márdui 10,
A Zrinyi Pécsett győzelmet aratott
Zrínyi-Pécsi Bőrgyár 4:3 (0:1)
A Zrínyi Ködbaum és Kárpát helyén tartalékoson is értékes győzelmet aratót^ Pécsett a Bőrgyár csapata ellen.
A küzdelem önfeláldozó volt, a mérkőzés utolsó peroelbcn Boda,
Szombaton egész nap és éjjel esett az eső, vasárnap a mérkőzés kezdetére azonban kitisztult és aránylag meglehetős pályán került lejátszásra a bajnokság sorsát eldöntő első és második helyezelt küzdelme. Az állóhelyen sűrű sorokban nagy tömeg van jeleu, a tribün is inajduew megtelt, igy látható, hogy nagy meccsre van kilátás. Nem is csalódott a közönség. legfeljebb csak a bíróban, aki egy teljesen szabályos góltól fosztotta meg • »z NTE-t, ami a bajnokságába kerülhet A mérkőzés igazi rangadó volt Nem vonultatta fel a játék szépségeit, de olyan küzdelmet hozott, amilyent vártunk. Az NTE megérdemelte volna a győzelmet, mert a PVSK csak nz első félidőben tudott egyenrangú ellenfele lenni Ekkor szebben is játszott az NTE-nél, szünet után az NTE uralta a mezőnyt, de a Vasutasok védelme nagyszerűen működött Az NTE csatársorában a betegállományban levő Ritter és Jakubecz játéka nem volt az igazi és igy meg kellett elégedni a döntetlennel
Mérkőzés előtt dr Halász, a PVSK társelnöke üdvözli a jubiláló NTE-t és egy gyönyörű Zsolnai szobrot nyújt át Dr. Krátky István,, az NTE elnöke válaszol az üdvözlésre £s az NTE Jubileumi jelvényeit hyujtja át a vezetőségnek és a játékosoknak.
A kivonuló csapatok üdvözlik a tribünt és az állóhelyet Furcsa színezete van a .dolognak, mikor az NTE üdvözli báromszoros éljennel az állóhelyet, egy bizonyos ellentábor .levele. kiáltással viszonozza. A legnagyobb sportszerűtlenség, nem sport-
Pum és Csöngeí (2) voltak a góllövők.
Helyszűke miatt a mérkőzésről a legközelebbi számunkban számolunk be.
emberekhez méltó durva dolog.
A két csapat a következő felállításban játszott:
PVSK: Kesztyűs — Turmann, Sánta — Jánosi, Sándor, Krantzag — Bánlaki, Muskát, Bérces, Balog, Puszpán NTE: Pandur - Csáki, Farkas -Horváth, Wílhelm, Kudich - Szollár, Jakubecz, Hoffmann, Ritter, Csász Erősen ostromol az NTE- Csász
beadása Szollár fejéről Hoffmann elé kerül, aki kapásból már az első percben gyönyörűen lő, de Kesztyűs védi A 2. percben Kudich sarokrúgása Wllheimtől kerül HofCmonn elé, kinek lövését Kesztyűs védi, de a tribün-röl ugy látszik, mintha belülről szedné ki, a bíró nem ítél gólt Lassan felülkerekedik a PVSK Az NTE védelem bizonytalansága néhány meleg helyzetet teremt A 12. percben Kudich veszélytelen helyzetben rosszul ad uaza a kifutó Pandúrnak, szerencse hogy a sárban elakad a labda, igy nem gól- A 16. percben Bérces lövését Pandur védi, kiejti és a jókor érk«ző Muskát köreiről belövi- A gól még jobban megzavarja az NTE védelmet A 22. percben guruló labda tart a kapu mellé, Farkas kiséri, de nem megy ki, nem adja haza, drib-lizni akar, Bánlaki elveszi tőle, bead és Balog védheletlenül behelyezi (2 :0) Ezután észretér az NTE A csatársor is megembereli magát, Wilheim uralja « mezőnyt, a sorozatos támadásoknak meg is van az eredménye. A 25. percben Wilheim Jafcubecztől Hofftnann elé kerül a labda, aki kapásból véd-hetetlen gólt lő (2 :1) A Játék és iram ezután mintaszerű. Állandóan az NTE támad. Hét perc mUlva Kudich sarokrúgása Wjlheimtől kerül Hofftnann hoz, aki a ineccv legszebb gólját lövi (2 :2). A PVSK szemre tetszetősebben játszik. Pandur védi Puszpán szép
kornerét, majd Jakubecz szabadrúgása fölé megy. A 41. percben Bérces n»gy lövését Pandur védi, kiejti, de idejá-ben újra cl esi pl
Szünet után sokkal jobban megy bz NTE-nek a Játék. A csatársor ma-gánál tudja tartani a labdát, igy meg. | könnyíti a halfsor munkáját A Vas-utas csapat ritkán, de veszélyesen tá-mad. A 10. percben Bánlaki beadása a tiszta helyzetben levő Balog elé ke-prül, aki 5 méterről mellé lő- Egyetlen veszélyes helyzete a. PVSK-nak, az NTE pedig a helyzetek egész sorozatát hagyja kihasználatlanul. Kudich kornerét Ritter a léc főié fejeli. A 21. percben 3 nagy helyzet adódik, rossz nézni az NTE belsők tehetetlenségét Csász, Szollár és Hoffmann ront biztos gólhelyzetben. Percekig a PVSK kapu előtt tánool a labda, de nincs, aki berúgja. A 23. percben Kudich kornerét Hoffmann gyönyörűen befejeli, a bíró érthetetlenül nem adja meg a teljesen szabályos gólt A közönség tüntet a téves ítélet miatt. Erősen szorongat az NTE, a közönség buzditja csapatát, de gól nem esik. Az utolsó tiz percben a PVSK támad eredménytelenül.
A Vasutas csapat nem érdemelte meg az egyik pontot A csapat legjobb része a védelem volt Turmann —Sánta bekkpár nagyszerű volt, a halfsorból Sándor, a csatársorból Bérces és Puszpán tünt ki-
Az NTE védelme bizonytalan volt Pandur majdnem minden labdát kiejtett Farkas—Csáki bekkpár az elején bizonytalan volt, de később nagyszerűen álltak lábaikon Farkas na&y játékával sem tudta feledtetni a második gólnál történt végzetes hibáját. A halfsor, valamint a mezőny legjobbja NVilhelm volt Azon a mély talajon végig egyenletesen dolgozott, ura volt a mezőnynek Kudich átlagon aluli játékot mutatott, Horváth sem állta meg a helyét A csatársorban Szollár árnyéka sem volt Engelleiternek, minden támadás elakadt nála Mentsége az Idegen poszt A csatársorban Hoff. mann volt a legjobb ember, szépen osztogatott, mindhárom gólja gyönyörű volt Császra nagyon vigyáztak. Ritter Jakubecz gyengébb játéka érthető, hisz mindkettő betegen állt ki-
Vitéz Adorján biró a gőlnál elkövetett téves ítélete a bajnokságba ke-rülhet az NTE-nek.
(Ofl)
Kerületi eredmények
SBTC-KRAC 7:1 (4:1) TSE-VOQE 4:2 (2:1) DVAjC-KTSE 4:8 (3:0) PEAC-NSE 4:1 (0:1)
Universalis gyümölcsfa- ét szőlő-
Szobó Antol sportüzletÉüen
Nagy küzdelemben döntetlenül végződött a rangadó
Pécal VamtaM SK-Nagykanixtai TE 2:2 (2:2)
á hajnali hnsxárok
Irta: PálliüűU Béla 8
— Az csakugyan jó lesz — mondá a gróf és a kamarás ötletén jót kacagtak. ,
Es alig ült ki Máriássy az utca elé, már is észrevett valakit
— Gyerekek, vigyázatl Jón az elsői
Csoór odaugrott Máriássy háta mögé
és nyújtogatta a nyakát előre, mint a gém, rafikor neszt fog, a többiek meg izgultak ugy, ahogy a legna&yobb tüzek előtt sem tették a harctéren
Eközben pedig Máriássy felállt, egy pillanatig várt, aztán kilépett a terrasz-ról
A lány, az első, ót-hat lépéssel volt előtte. Szemben jótt vele és... találkoztak
Belül, a terraszon a másik jjégy huszár olyan drukkot állott ki, amitől egyszerre nagyon melegük lett
Mind a négyen visszaültek az asztalhoz s mintha csak összebeszéltek volna, mind a négyen hátat fordítottak az utcának.
Rozgonyi a térdeit fogta össze.-
— Szorítsd! — mondá halkon s a nyakát ugy behúzta a vállai közé, mint a teknősbéka.
Csásiárkay cigarettára gyújtott és füstkarikákat próbált, sikertelenül, ere getni. gs ezt oly komoly ábrázattal
igyekezett végezni, mintha fizetésért tette volna. <
Beély és Csoór nem tudván hamar mihez fogni, töltöttek és kocintottak
— Szervusz
— Szervusz
Ezzel is tovább voltak.
— Hol a fenébe marad az a kamarás?
A báró félszemmel hátrasanditoÍL
— Hát megtartja mindjárt az esküvőjét is — mondá a jjp-&f s fcrrc kacagtak egyet
A kamarás pedig csakugyan elmaradt. Jobban elmaradt, mint ahogy ezt sejteni lehetett volna.
— Megszökött a menyasszonyával.
Vagy pedig mind az ötöt egyszerre
hozza
Valóban, a helyzet igy tűrhetetlen kezdett lenni-
— Nézzen már valamelyitek utána
— türelmetlenkedett a gróf, akinek egyetlen füstkarikája sem akart sikerülni.
— Igy megüli az embert a guta — vélekedett a báró és felállt Mielőtt azonban megfordult volna, az utca felől Máriássy hangja hallatszott.
— Báró, kérlek I
A kamarás már belépett a terraszra
— negyedmagával. Három lányt hozott egyszerre, három menyasszonyt, kiknek bemutatva az eléjük siető bárót, egy pillanatra megálltak.
> \\
A bárón meglátszott, hogy roppant dilemmában van, de a lányok Jókedvűen és kedvesen mosolyogtak.
— Kérlek, -- mondá Máriássy Roz-gonyinak — szíveskedj őnagyságáékat fogadni. Tudniillik itt jönnek már ők is a sarkon, ketten. Kérlek, fáradj eléjük.
A báró azonban egyszerre fázni kezdett llgy érezte, mintha egy halálosan lehetetlen feladat elé állították volna, de azért nyugodtan felelt:
— Nem, nem, pajtikám. Ez nem lehet őnagyságáékat is csak fogadd te.
Hát sokat itt nem lehetett vitatkozni.
A báró átvette a lányokat ós vezette őket befelé
Császárkay, Beély és Csoór katonás tisztelettel és komolysággal fogadták a leányvendégeket és barátságos kínálással ültették őket asztalukhoz-
A lányok — kikről még nem tudni, kicsodák, micsodák — egy kissé el-fogódottak voltak, összenéztek, mosolyoglak, határozottan tetszett nekik a dolog, csak a belemelegedés hiányzott hozzá
A huszárok rajta voltak, hogy ebbe a kerékvágásba is belezökkentsék a lányokat, ami nem Is ment olyan nehezen.
Császárkaynak az oldalát azonban j roppant fúrta a kíváncsiság, hogy ml a csudát mondhatott Máriássy ezek1-| Uek a lányoknak, hogy megadták ma-
gukat.
Ezt azonban most neW lehetett firtatni (.
A fő most az volt, hogy a lányok itthon érezzék magukat. S minthogy a lányok ellen igy szemre semmi kifogás sem leheteti, csakhamar ugy belemelegedtek a vidám, tréfás, pajkos diskurzusba, mintha örök életűkben együtt éltek volna. A kamarásról egészen megfeledkeztek.
Hanem aztán jótt ő is.
Nagy hahotázással jöttek, ö és n két lány. Ezek közül az egyik nagy, / magas, nyúlánk, szőke teremtés volt s akkorákat kacagott, hogy csendült bele « főtér. Temperamentumos mozdulatokkal lépett be a terraszra s amint végig pillantott a társaságon, csak ugy pattogtak a szeméből a szikrák.
A huszárok felugrottak-
— Kérem, kérem, sose fáradjanak az urak — mondá a szőke és a kezét nyújtotta a huszárok felé ugy, mintha már évek óta ismerte volna őket
— Én már tudom, hogy az urak ^árom nap óta lumpolnak itt és azt Is tudom, hogy... Szervusztok, lányoki Hát ti is itt vagytok? Meg te is, Bózsikém? Nagyszerül
Aztán tovább vitte a szőke a szót (Vége kóv.) |
ZALAIKÖZLÖNY,
Üt
A Nagykanizsai Takarékpénztár 91-ik évi közgyűlése
Nemcsak Nagykanizsán legrégibb, banen); az egész btékijb-li Magyar-országon egyike a legelső viüekl* pénzintézeteknek a Nagykanizsai takarékpénztár. Ez a takarék immár 91 év óia áil a város és a környék gazdasági éleiének szolgálatában. EmJjeröitokön át, az idók mincien fordulásában része volt a város gondjában, örömében, tejlö-désében és súlyos esztendők alatta gazdasági vérkeringés lenntartásá-ban. . ,
A kor kötelez. A várossal együtt élt 91 esztendő hagyományai ma is eleven erővel ható tényezők a Nagy kanizsai Takarékpénztár éltében. Mindazoknak, akik. a takarékot szó-mélyükben Jelentik, ma is ott van jótékony figyelmük, szemük, kezük, alkotókedvük a város közéletének szinte minden megnyilvánulásában. Olyan érték ez a városra, - de a takarékra nézve is, amiből áldásos eredményeken kivül egy darab város-történelemmel színesített érzelmi összeforrás is keletkezett és vele egyre mélyebben fúrja magát a magyar sors talajába Nagykanizsa életereje. _

A Nagykanizsai Takarékpénztár 01-Lk rendes évi közgyűlése a rész vényesek taláj^zója, ví^L&p vóltVváfc* polgármestere, a fW zeti Bank-fiók főnöke és a társ-
in téaetek igazgatói is. A| közgyűlésen dr. Fábián Zsigmond Jdr.\'kor-mányfötanácsos, az intézet elnöke elnökölt, i
Kelemen Ferenc igazgató isn*;r-tette az igazgatóság jelentéséi. A jelentés lassú javulást könyvel el jjz elmúlt esztendő javára, amit elsősorban a mezőgazdasági helyzet terén mutatkozó könnyebbüléssel indokol. \\ javulás kétségbevonhatatlan tünete, hogy az intézet takarékbetétei tovább emelkedtek és már túlhaladták a 900.000 pengőt. E? különösen azért jelentős, mert nem csak az eddigi ügyfelek betétei gyarapodtak, hanoin sok uj és nagyrészben kts-betevö jelentkezett, ami uj tőke-alakulások lehetőségét mutatja. A kölcsöntörlesztésekből bcíolyt összegeket a takarék újra kihelyezte uj kölcsönök alakjában. A* év üzleti, eredménye 80.600 P, amiből részvényenként egy pengős osztalékot fizetnek, t
A felügyelő bizottság Jelentését dr. Knüjisz László terjesztette be.
A választások tartamára az elnökiéit ujnépl Elek Géza földbirtokos, az intézet alelnöke vette át. A választás egyhangú volt. Dr Fábián elnök éltetésével a kilépő-. kot újra megválasztották, csak 1 Jü-lügyelóbizottságba .került uj tag, j Ország József személyében, aki ed-| dlg választmányi tag volt.
Hezöosáton győzött a Nemzeti Egység jelöltje
Már megint egy politikai lovagias ügy
1936. március ,10.
__ (A főispán itthon)
Vitéz Tabódy Tibor, főispán, aki hivatalos ügyben pár napot Budapestéit töltött, visszaérkezett Rgcrszegre és Elvette hivatala vezetését (A Szerdal Társaság)
flhoti vita ü\'iésín, március ll-gri nil kaioin nyiük Ady Endre költészetének vitájára, amit Barbnrits Lajos fog bevezetni. KfzdMik délután G órakor a z>r»<i£,kO; i k: maratenttében.
Tnvntxl férfluSvetek, divatOR itlg-zefiiok, pupllnok mogérkeztok Slnger Dlvatáruházba.
— (NŐI lelkigyakorlat)
A Szodá.is .Missziótársulat — mint ?nár m-3gktU4 — ezévbeu is megrendezi három napos zárt lelkigyakorlatát a város uriasszonyai számára a Missziósház nagytermében. A lelkigyakorlat szónoka Szeghy Ernő karmelita atya lesz. Az első bevezető elmélkedés 12-én, csütörtökön délután hat órakor lesz, etöftc 5 órakor keresztúti ájtatosság. A három napos lelkigyakorlatra még lehet jelentkezni a Missziós-ház irodájában. Illő lenne, hogy Nagykanizsa hölgyei minél nagyobb számban részt vennének ezen a lelki-tornán-
— DtfxitM lakását torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható Sehütznél
- Halál a TlfiUv81gyb«u
Hatalmas nősténytigris tartja rémületben Észak-Szlám rengetegeinek mélyén* tekp lakóit Két jóbar/tt, akik bár minduntalán kötekednek, a bajban nem hagyják el egymást, elhatározzák, hogy nem nyugszanak, amig le nem lövik a félelmetes fenevadat A szomszéd városka orvosának szép, fiatal leánya, az egyetlen leány az egész környéken, robbantja ki a szenvedélyeket a pattanásig feszült, fojtott levegőben a jóbarátok között Mindketten szerelmesek bele s valami ősemberi, vad gyűlölet hajtja, Izgatja Őket egymás ellen A történések vértől és gyűlölettől izzó levegőjében, a szenvedélyek okozta feszültségben, az emberi ösztönök vad hajtásai mellett a lélek mélyéről feltörő érzéseknek azlnpompája és az őstermészet félelmetes .varázsa ragad meg bennünket Izgalmas kalandokban és művészi szépségekben egyaránt bővelkedő re. gény. A Palladis Pengős Regényeinek sorozatában jelent meg.
Mezöcsát, március 9 Vasárnap a szokott izgalmak közben folyt le a mezőcsáti választás, amely ismét igazolta a Nemzeti Egység célkitűzéseinek helyes voltát, miután a kisgazdapárt jelöltjével, Farkas Olivérrel szemben Egry Zoltán, a kormánypárt jelöltje 814 szavazattal győzött. A választás eredménye a követ-
kező : Egry Zoltán 2415, Farkas Olivér 1601. ,
A választás eredményeképp azonkívül egy egész csomó lovagias ügy is keletkezett. Ezek közül legérdekesebb a lemaradt képviselő, Futkos Olivér feleségének és egy NEP képviselőnek, Haám Artúrnak afférja. Haám segédeivel provokál-tatta Farkas Olivért. ,
_!_
- Torontáli uftaj* er^U-^fl^yar kézimunka. Mlndon *ag]»4fH6„vfeá-
rolhatjit. Schütz-Átuház. — (Kiolvasott újságját}
képes folyóiratát és mellékleteit ne dobja el, hanem küldje b<i u, MUmíós házba, a missziós népdélutáoöÜ- eéU\' jnira. Köszönettel v/yg^dmUí, mi»l<\'ii beküldött könyvet, folyóiratot, ujságot Kosit üm a nagy divat t Legszebb szövetek és blouso-aayagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházbafa.)
A svájci és angol sajtó komoly megállapításai a nemet kérdésben
Genf, március 0 (Lapzártakor érkezett) A Suisse ci-mü svájci lap Hitler beszédéről a következő igen érdekes megállapítást Írja: A kancellár beszédét feltétlen figyelemmel kell venni, mert az európai államférfiaknak ez lesz az utolsó esélyük, hogy a háborút elkerüljék. Nem szabad tehát húzódozni, hauetn haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalásokat Németországgal.
London, március 9 (l-apzártakor érkezeit) A Daily Express a Hitler nyilatkozat és a joear-noi egyezmény felmondásával beállott helyzettel foglalkozvu figyelmeztet, hogy u Németország ellen elrendelt megtorlással még annyi eredményt sem érnének el, mint amennyit az Olaszország ellenivel elértek.
Sikerült!
Magalakult a Japán kormányi
Tokió, március 9 llirota japán miniszterelnöknek sikerült kormányát megalakítani, mert a japán tengerészet és hadsereg vezető tábornagyaival Kikerült megegyeznie. A két tábornagy maga is helyet foglal az uj kabinetben. i . _ _ , [,.. i ..•
; Hodzsa Bécsbe* érkezett i
Róma, március 9 Starhemberg osztrák alkanceilár visszautazott Bécsbe. { 4 Bécs, március 9
Hodzsa Milán cseh minisztereülök hétfőn reggel kétnapos tartózkodásra Bécsbe érkezett. Hétfőn délelőtt a kancellárián tárgyalt Schuschnig-gal, délben a szövetségi elnök fogadta kihallgatáson, aki villásrcggc-lit adott tiazlelelére. A tanácskozásokat hétfőn délután és kedden délelőtt folytatják és kedd délben fejezik be.
EZENTÚL FŐ-UT 13!!
Áramszámlák kiegyenlítése Hiba-bejelentések
Izzólámpák, világítótestek, készülékek
Villamos kérdésekben díjtalan szakszerű felvilágosítások a közönség kényelmére berendezett uj helyiségünkben
Fö-ut 13. (Bogenrieder-palota)
DtMIíyl Villamos ÁramszoISdltottf R.-T.
ZALAI KÖZLÖNY
1986. márdni 10.
APRÓHIRDETÉSEK
10 HQa fO IWl. mlnd.n lovtfbl HA 3 II
át Silllngernél, Eötvös (ér 31. > legolcsóbban. 12
Príma sssagyarparaaa-e lAnyagai
vehet most. Csak rövid Ideír soha nem létezett olcsó Albán. Zilayl Mlkk.su. 34. 619
Teljeaen különálló kla aaaka kiadó Cae^gety ut 17, első emelet. *
Némaabáa, előszobás msgánhíi, kcillel, gyümölcsössel, vlilgoa udvarral, eladó. Clm I kiadóban. •
Félti, Hu éa uar.aki.nMk, tavaszt
(elöltök a legnagyobb választékban éa legolcsóbb álban Zwelg Imiénél kaphatók \'
Ügyes klf*riéJaái*y felvételik Bálon MJd uól dlv.tszatonjlbsn, Horlby Miklós «t II. *
..»»■._■ modem ebédlő, rekamler. ameilkel tróaaata! .zalongsrnllura eladó SUrn butortlilet. líi.séfctl tér 873
Kiljlnő állapotban levó caoda 3 rádió vevdkáaaSUk, Loewe bugazóróval, .nódpóltóval, 40 pengőéit sülősen eladó. Megtekinthető Szabó Antal tldló-üzlelében
m
•váa métarssaAnaa takaemáHy-ráya alaáé. FaranoranáI aér*».
687
_ __ J elsejére a véroa belteitlletén tlaita azoba-konjháa lakást. Clm a kiadóban. 886
Láaaló hatctg-ul 11. as. ház elaslá. 861
Ukaatáa utcai lakta összes mellék-helyliéggel ml|uara kiadó. Rákócal-u. 29. •
Altriautaoti ebédlóbulor, comp\'elt éa ktllön ebédlőasztal eladó. Ilorthv M.-nt 3 \'
Kiadja a laptutajdonoe Közgazdasági Kt Qlit.aberg Nyomda él Uétzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. ralelfla kiadó i Zalai Károly. Inlvtu\'hsu talaloat Nagykanizsa 76, aaám
Nagykanizsa m. vároa polgármesterétől.
810/1934.
Tárgy: A gazdaadrtsok 11. gyeunezletése a törölt védettség visszaállításának lehetőségére.
Hirdetmény.
KOzhlrré teszem, hogy a gaxdalar-toiiiok rcdezése tárgyában 10000/ 1935. M. E. sz. alatt Hbocsálolt rendeletben a védcilség vissislllilása Iránti kérelem benvultására 1935. ív 1 december hó 31. napjában megállapított határidő 1936. évi mArclua hó 31. napjáig meghosz-siabbittatott.
Iimélelten lelhlvom a gazdasdó-sok ügyeimét arra, hogy a védettlég visszaállítása iránti kérelmet an-nál a bíróságnál kell elterjeszteni, amely a védettség kérdésében elsó tokon határozott. Ugyanakkor elö kell terjeszteni azokat a bizonyítékokat is, amelyek igazolják, hogy az adós az elmulasztóit szolgáltaié, sokai utólagosan teljesítette. Az utólagos teljesítés helyett annak Igazolása is elegendő, hogy a hitelező az elmulasztót! szolgáltatásról lemondott, vagy hogy ennek teljesítése nélkül is hozzájárult a védettség visszaállításához. Ha az adós tobb mint egy évi szolgáltatást mulasztott el, a bíróság a védettséget akkor is viMzatlUfliatja, ha a gazdaadós csak egy évi szolgáltatás pótlását Illetőleg elenged, sét Igazolja. Ebbe* az-esetben > bíró az elmulasztóit szolgáltatásuk tóbbl részének mmjHletésére legföljebb 9 hó-
napig terjedheló halasztási vagy részletfizetési krdveiményt adhat
A védettség visszaállításul a volt védett birtokos örököse is kérheti.
A védettséggel járó azokat a szolgáltatásokat azonban, amelyek a kérelem előterjesztése és annak jogerős elbírálása közöltl Időben válnak esedékessé, a gazdasdósnak feltéllenül lel|es!tenle kell ma|d, meri ha ezek teljesítését az adós elmulasztja, akkor nincs helye a védellség visszaállításának.
Nagykanizsa, 1936. jsnuár 17. m Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4226/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a helybeli méntelepen a fedettetés megkeidő-dött és Mertetésre két darab ere-dtti belga és 5 drb. vérbeli mén osztatott be. A belga mének fedeztetést dija kancánként 10 P, a vérbelieké kancánként 2 P.
A földmlveléstlgyi mlnlsitérium a hitolfedeztetéat ,a folyó évre engedélyezte abból\' a célból, hogy azok a lótenyésztő gardák Is, akik készpénzzel nem rendelkeznek, kancáikat be ludjík fedeztetni.
Hllelfedeztelésbez Igazolvány a városi gazdasági hivatalban (Városház, I. emelet, 16. a|ló) Igényelhető.
Nagykanizsa, 1936. március 7. r ara Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4323/1936.
Hirdetmény.
Közhírré lesrem, hogy mindazok az 1918. évben szülelelt magyar állampolgárok, akik a 19. életévükbe lépésüket az előirt mintájú és erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltésével és benyújtásival eddig még nem jelentették he, ennek a kötelezettségüknek folyó évi már-
cius hó 31. napjáig bezárólag még kivételesen eleget tehetnek anélkül, hosy eddigi mulasztásukért klhágásl eljárás során ők. Illetőleg szállásadóik felelősségre vonatnának. In-léikedés történik szonban aziránt, hogy mindazok ellen, akik az említett bejelentési kötelezettségnek a jelzett határidőn belül eleget nem tesznek, a klhteásl el|árás hivatalból meginditásinyerjen.
A bejelentési kötelezettség alól arok sem mentesek, akik eddig más bejelentőlapon, pl. szüleiknél, már szerepellek.
Bejelentőlapok a m. klr. rendőrség bejelentóhlvalaiában vehetők át és kHölléf után ugyanoda szolgál-latandófe vissza.
Nagykanizsa, 1935. március 7. sso Polgármester.
Pk. 5036/1930/ sz. 1936. vghtól 2533. ai.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hacker Imre Sgyvéd által kéovlielt dr Hacker Imre isvárs 207 P 60 Ml. tőke éa I5bb követelés járulekai eielélg a nagy-kaulzaal klr. Itilabtróaág 1936. évi 5636. sz. vég.éaével elrendelt kielégítési véirre-halláa lotyláa végieha|táet .an.edótól 1936. évi januér hó 31 én leloflalt, 2339 pen-
(óie beeiült Ingóiágokra a nagrkanlzaa! tr. jliáablróslg fenti arámii végzésével az Irveréa elrendeltetvén, altnak ai 1906. évi XU. t.-c. 20 a a alapjába fent megneva-aett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem lünő mi. foglaltalók javára la az átverés megtartást elrendelem, de csak arra az esetre, ha kleléglléal Joguk ma la fennáll éa ha ellenük laleaztó h.lályu tgánykeia-set folyamatba nincs, végrh. szenvedő lakásén, N^f.ykantzaán, Suglr-ut 8. ha. azátn a la*, fafndö megtartására hatáildőat 1936. é\'I március hó lt napiénak d e. II órája tüzelik kt, amikor a Wróltsg lelógtál! bútorok, vadáazfegyver a egyéb Ingóságokat a l\'glöbbet ígérőnek kéazpánzftzatéa mellett, wlteg becsáron alul la, da a kikiáltást ár •/s-nél alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével, el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek a klklllt*al éra egyezer pengőn leiül yen, az 5610/931. M. 6. számú rendelet éltei-máben caak azok árverezhetnek, akik a klkláltáel át egyttzedréaaát bánetpónsal leteszik.
Nagykentzsa, 1936 évi februát hó 16.
Haán Oyula s. k.
klr blr, végrehajtó, ss. mint bírósági kiküldött.
Féláru utazás Budapestre I
Bármely vonaton és bármely kocsiosztályon 50%-os vasúti menel-dijkedvezménnyel utazhat Budapestre és vissza a március hó 20—25. között a fővárosban rendezendő
Mm Miizőuaztóiji Kiállításra És Tenyészállatvásárra,
ha 1 pengő 30 fillérért megvásárolja a va6utl igazolványt a Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képviseleténél, as Nagykanizsai Takarékftémtárnál.
Falutazási lehet&ség ... március 14-tól március 25-ig, ■IsszasatazAsi lehatftség március 20-tól mátclus 31-ig.
Ne utazzon Budapestre
Provincia pengőszelvény nélkül,
mert ráfizet az útra.
Átlag 25% ot lakari hat meg a legjobb fővárosi szállodákban, penziókban, éttermekben, sörözőkben, kávéházakban, színházakban, kabarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxinál, ha Provincia pengőszelvénnyel lizel.
Pengösselveny már 5 pengőiül vásárolható.
A lel nem használt pcngőszelvényeket itthon, vagy Budapesten bármikor vlsaxanáltjélr.
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór. bőrgyulladás, nyalakodás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megazOntetl s a cnőkölt Allétokat orötellos fejlődésnek Indítja. Malacok felfal&aAt, klraa-rAst, fark- ón fülrágtat, a vályúk éa Jászlak rAgAnAt elhárítja. Fertőző be. tegaégek ellen az Allatok ellenállóké, pesaégét fokozza. Eledelt gyári árban kaphatót
ORBZáO JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi ararek. zaák, atb. keieskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A blrőaAgt palota mellett Telefon 130.
A nagykanizsai klr. járáablróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
935/1906. tk. sxám.
Árveréslhlrdetmény-klvonat.
Dr. Beck Dezső végrehajtatőnak Harangozó Istvánná as. Kele Kóse végrehajtáat szenvedő ellen Indított végrehallést ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében as I6SI. IX. t.-c 178. § élteimében elrendelt a végreha|iáal árverési 450 P tőkekövetelés, eanek Járulékai éa az árveié.1 kérvényéit ezúttal megállapított 15 P költség, valamint a caal lakoznitnak kimondott dr. Rothschild Béta 1 000,000 K, Enplnger 1 éa Pia 30» P 50 f. tókeköve elés ét iárulékal behaltása végett a oaeykantzsat klr. Járásbíróság területén levő, Eaaleregnye községben fekvő s
az esileregovel 1286. sztikvben 114 hrazámu héz 66/a. aa. a. udvarral. Ingatlanból végrehajtást szenvedő nevén illő Vs léaarc,
ai eszteregnyel 1636. aztjkvben llfl/b. hrazámu kerf a belteltkbea Ingatlanból, véfrehajtást szenvedő nevén álló Vs részre egyfittesaa 1000 P,
aa saaleic«oyet Ital satlkvbaa 1051/a. htastnu szántó a iakapou dűlőben Inatlanból, végrehajtást szenvedő nevén átló l/l léssre 70 P,
az eazteiegnycl 1847 sat|kvbea 906. hrszmu azántó a Kendeilöldr kben Ingat-lanból. végiehajtást szenvedő nevén álló 1/. részre 65 P kikiáltási árban, as 1916/tk. 1922 sz. végzéaacl H.iaagosó litván (nó> Kele Rozival) |avira bekebelezett asot-galmt jog fenntartáséval.
A telekkönyvi hatónág as árverésnek Eazteregnye közaégházánát megtartásra 1996 évi mirclua hó 20. napjának délelőtt 9 óráját tüzl ki és az árvetés! leltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. §-a alapjén a következőkben állapltja meg:
I. As árverés alá esó 414. 116/b. hraz. Ingatlanokat a kik áltásltr felénél, kélhai-mádénál alncsonyabb ároa atadnl nem lehel (1908 XU. t i. 26. §)
Az árrerelnl szándékozók kötelesek bé-natpén/lll a kikiáltási ár lWiHlt készpénz-
ben, vagy az 186!: IX. t.-c. ál g-ában meg. határozott árfolyammal azámltott óvadék-képes értékpaplrosban a kiküldöttnél le tenni, vagy a bánatpénznek előleges blról leiétbe nelyeaéaéról kiállított letéU ella-merrényt a kiküldöttnek AUdnl és az árvetés! feltételeket alAlml. (1681 : LX. t.-c. 147., 150 , 170. §§.; 1906: XL. t-e. Jl.§.)
Aa. akt az Ingatlanért a klklAltAsI érnél magasabb ígéretet tett, ha többet Igéml senki sera akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi azázalékálg kiegészíteni. (t90tt XU. tc. 25.4.)
Nagykanizsa, 1938. |an. hó 20. napjén.
Dr. Wébu sk. klr Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss a. k.
Njstu. a Uptulajeouos SUfttutg Bt. Quksuberg Ngoaida ás Uátsalal lapkiadó Vállalata kónjvayaaidáiáliaa N>(ku«sla jtMelAa Watv, Zalai l árolyj
78, évfolyam 59. szám
Nagyítani™, 1936. március 11. szerda
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

Fddfe uerkeutd: Barbarlta Lajos
a^limlllltt

Magyar iparvédelem
Bornemisza Géza iparügyi miniszter a képviselőházban kétórás beszédben világította meg az iparügyi novellá céljait és irányelveit. A szokatlanul hosszú vita egész anyagát összefoglalta ez a beszéd, amely mint szónoki teljesítmény, szemmel látható nagy hatással volt az egész képviselőházra. Megállapíthatjuk ezt a hatást az ellenzéki sajtó kommentárjaiból is, a melyek kivétel nélkül csak elismeréssel szólnak erről a miniszteri beszédről. Ha pedig keressük ennek a komoly parlamenti sikernek titkát, hamar megállapíthatjuk, hogy ez a beszédnek politikától mentes, tiszta szakszerűségében rejlik. Szakember beszélt szakkérdésekről. Olyan szakember, aki nemcsák a tárgy teljes ismeretével rendelkezik, hanem megfelelő felkészültségg-1 arra ls, hogy az általa szerkesztett nemzeti iparvédelmi törvényjavaslatot valóban nemzeti és történelmi alapokra helyezve világítsa meg. Amikór a miniszter a magyar ipartörténelem egyes .fejezeteit tárta flel, amikor a céhrendszer keletkezéséről; fejlődésiéről, előnyeiről és hibáiról, majd a gépi termelés fellendülése következtében történt szervezeti felbomlásból beszélt, olyan szakembernek bizonyult, akiről még ellenfelei is kénytelenek elismerni, hogy politikától függetlenül tud világos célokat kitűzni és megvan benne minden kellék arra ls, hogy a kitűzött cél felé zsinóregyenes irányban haladni tudjon.
Aiz Iparügyi miniszter beszédének elhangzása után nem lehet többé vitás, hogy a magyar iparostársadalmat törvényes keretek között valóban meg keh szervezni. Nem lehet vitás az sem, hogy a kis- és kézműipar értelmi színvonalának emelése nélkül nem versenyezhet a gépiparral. De eldöntött most már az a kiemelkedő szociális Igazság ls, hogy az iparosságnak, mint jellegzetesen magyar polgári elemnek megerősítése nemzetpolitikai okokból is elkerülhetetlen. Aiz argumentumok mázsás súlyával bizonyította be a miniszter, hogy az általa benyújtott törvényjavaslat célszerű is, korszerű is és hogy ez teremti meg az ipar £s az iparosság kérdésében a töryépyes közigazgatás lehetőségét, nemkülönben annak lehetőségét, hogy a magyar kézmü-iparostársadolom betölthesse a jövendő gazdasági éietjjen azt a szerepet, amely rá vár.
Különnös súlyt kell azonban helyeznünk a miniszteri beszédnek arra a szakaszára, amely buborékként szétfoszlatta azt a vádat, mintha ez a javaslat szerzett jogokat érintene. Ez nem áll ! A\'javaslat akkor, amikor egyes munkaterületeket szabatosan körülhatárol, olyan harmóniát teremt egyes foglalkozási ágak kö zött, amely a többi foglalkozási
Katonavonatok özönlenek a németfrancia határra
Ha Németország ellen nem lép fel a Népszövetség, akkor Franciaország megszünteti az Olaszország elleni megtorlásokat - Anglia hallgatólagosan csatlakozott Hitler európai béke-javaslatához ? — Francia katonaság megszállta a hatórmenti acei-ovet — A francia hadügyminiszter nem tart katonai bonyodalmaktól
Páris és London nem hisz európai háborúban
London, március 10 Az angol alsóház kedden folytatta a vitát a kormány véderő-javaslata felett. Thomas gyarmatügyi miniszter kijelent tte löblyk közölt, hogy végzetes hiba lenne azt a hitet kelteni az emberekben, mintha a háború előszelét éreznénk. Én magam sem hiszem ezt, - fejezte be szavait a miniszter.
A Morning Post szerint az angol alsóházi eseményeket Genfben és Párisban ugy értelmezik, hogy a körmány meg akarja erősíteni Eden ellenállását. Franciaország Német-
ország ellen megtorlást követel. Ha nem alkalmaznak, akkor Franciaország megszünteti az Olaszország ellen irányuló megtorló Intézkedéseket is.
Róma, március 10 Eden külügyminiszter beszédét Rómában ugy értelmezik, -hogy Anglia hallgatólagosan csatlakozott Hitler javaslatához. Ez a magatartás szöges ellentétben áll a francia miniszterelnök kijelentésével, amelv szfcrint Franciaország nem tárgyalhat befejezett tények hatása és nyomása alatt.
Lóhalálában erótiük a francia batárokat
Párls, március 10 A keleti határvonalon nagymérvű francia katonai megmozdulások voltak. A katonaság megszállta a fraöi-cia hadvezetőség által bevehetetlennek vélt Maglno-vonalat. A hétfői nap 20, katonával és hadifelszerelésekkel, tehergépkocsikkal megrakott vonat ment a keleti halá-rokra. Nanci közelében a légelhárító üteget is megerősítették. Ver-dun egész helyőrsége készen áll arra, hogy bármely pillanatban elfoglalja a határvédelmi tervben kijelölt őrségeket a határvonalakon. Lion katonái szintén készen állnak arra, hogy a határra szállítsák őket. A francia minisztériumban kije-
Párls támogatja az
Páris, március 10 Párisban kedvezően Ítélik meg az ola??-abesszin viszály kibontakozását, bár ellentétes hir^k keringenek arrói, hogy Badoglio felfüg-gesztette-e a hadműveleteket, vagy sem.
A jjárisl olasz nagykövet tájékoztatta a külügyminisztert az olasz-
len tették, hogy Franciaország északkeleti határain minden katonai Intézkedést megtellek. A hadügyminiszter nem ítéli meg pesszimisztikusan az eseményeket és a helyzetet és nem titkolja, hogy nem tart katonai bonyodalmaktól. Kijelentette, hogy Németországnak is tudnia kell, hogy jelenleg Franciaország rendelkezik a leghatalmasabb katonai erővel. ,
A jobboldal a kormány átalakítását kívánja és a nemzeti egység szükségességét hangoztatják.
Páris, március 10 Eden és Van Seeien belga miniszterelnök kedden Párisba érkeztek\'.
olasz béke-javaslatot
abesszin helyzetről. Kijelentették az olasz nagykövetnek azt is, hogy Franciaország hajlandó támogatni az olasz békejavaslatot.
Rómában ebből arra következtetnek, hogy Olaszország Franciaországtói várja a megtorló intézkedések megszüntetését.
Lázas harci tevékenység a kelet-afrikai fronton
I Róma, március 10
A keletafrlkal egész harcvonalon lázas katonai tevékenység folyik. A harcvonalak mögött is élénk immka folyik. A repülőgé|>ek ls szorgalmasan tevékenykednek, i
Szent háborút proklamálnak Abesszlnlában
Asmara, március 10 (Lapzártakor érkezett) AZ olasz főparancsnokság utasítására az olasz Csapatok ugy délen, mint észa kon tovább folytatják az előrenyomulást. I I i
Asmara, március 10 (Lapzártakor érkezett) Desszléböl érkező hírek szerint a négus az utóbbi Időben több Igen fontos tanácskozást tartott A tanácskozásokon az egyházi hatóságok ls \'Vészt vettek. Mint a hírek mondják, a véleményekben négy irányzat alakult ki: Az egyik csoport ugyanis azt mondja, hogy szent háborút kell indítani a fehérek ellen, a másik psoport az abesszin külügyminiszter vezetése, alatt azt kivánja, hogy Abesszínia sorsát helyezzék Genf kezébe, a harmadik csoport azt követeli, hogy a négus mondjon ie fia javára. Maga a négus pedig azt vallja, hogy Bzin-leg folytatni kelta háborút, mig a diplomácia kedvezőbb békefei(életeket nem teremt.
Az a csoport, amelyik a szent háború mellett foglal állást, azt kívánja, hogy a négus bocsássa el szolgálatából a fehér tanácsadókat és a harcmodorban se kövessék az európai szokásokat.
Róma, március 10 (Lapzártakor érkezett) Badogl\'o tábornagy táviratozza Keletafriká-
ág munkaterületét respektálja és megélhetését biztosítja. Korántsem retrográd irányú tehát, mint azt egyesek - akiket talán ezaszoclálls igazságszolgáltatás érzékenyen érint elég hangosan parancsolták. Ellenkezőleg I Megfelel a korszellemnek. Ha bármely nagy ipari állam modern törvényhozását nézzük, azt Játjuk, hogy a kis- és kézműipar egyrészt a gyáripar, mős-részt a tőkeerővel dolgozó kereskedelem mellett mindenhol intézményes védelemben részesül.
Nem feledkezik meg a javaslat arról sem, hogy a mülparok bizonyos egyéni szolgáltatásokat végeznek. A kézmüiparosnak nemcsak tőkéje és munkája fekszik a készített .áruban, hanem egyéni alkotó ereje, készsége, képessége, sőt nem egyszer Individuálisan művészi és nemzeti fantáziája. A1 magyar alkotókészségnek ezt a termelő erejét védeni és fokozni valóban nemzeti kötelesség.
Ezért kell a kézmülparosok szakismereteinek és erkölcsi színvona-
lának fokozására törekedni, ami a javaslat első főcélkitűzése. Ezért kell az iparosság munkaalkalmait és munkaterületét védelmezni és végül ezért kell kiépíteni, kifejleszteni az ipartestületeket. Ezen a hármas ta-gozódásu célkitűzésen alapszik ez a törvényjavaslat. Méltán nevezhető tehát majdan, ha a törvénytárba kerül, a nemzeti ipar törvényének és joggal várhatunk tőle a kétmillió, iparból élő magyar ember részére anyagi és erkölcsi téren számottevő előnyöket.
M
ZALAI KÖZLÖNY
1936. máidul 11.
Leguiabb tavaszi divafkiilönlegességek
férfi női női ruha
felSItfi- és kabát- és és oomplé
ruhaszövetek kosztUmszttvetek taftok és pikék
legújabb szinek és szSwósek, legjobb minőségben, legolosóbban
Állandó olosó maradékéruaités. a FILLÉRES DIlfATÜZLETBEN
A Nagymagyarország-szobornál, esti remóny-füzek fénye mellett
ünnepli az Irodalmi és Művészeti Kör március 15-ikét
ból: Sem az északi, sem a déli hadszíntérről ninos semmi különösebb jelenteni való.
Németország nem képviselteti magát Oenfben
Genf, március 10 (Lapzártakor érkezett) Félhivatalos értesülés szerint Németország nem fogja magát képviseltetni a Népszövetség péntekre összehívott rendkívüli tanácsülésén.
Gyomor- és bélzavarotcoAl, hasüregbe1! vérpanRásnál, étvágytalanságnál. siotu\'ásnál. felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfrjásnál, hányingernél egy pohár természetes „Ferenc Jówel" keserűvíz alaposan kitlsz-Htja ar emésztőutakal. Az orvosok ajánlják.
Budapesti leány tragédiája Tirolban
Insbruck\', március 10 (lapzártakor érkezett) Egy sielő társaság hétfőn kirándulni indult a be. gyekbe, a síelők aluli az egjlk hőfu-vásos rész beszakad! és Schön Ottllla budapesti leány a mélységbe zuluint Meghalt _
Püspöki konferencia
Budapest, március 10 A magyar püspöki kar március 18-$n tártja értekezletét S?rédi hercegprímás elnökletével. A hercegprímás kedd reggel Budap\'stre érkezet/, hogy elnököljön abban a bizottságban, amely XI. Itioe pápának a Várban felállítandó szobráról tárgyal. Utána az .Akadémia ülésén vett részt a hercegprímás.
A Zalai KOselOny biztosításában résztvevők,
akik ebell szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbeléptetni nem lehet. A Zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőjét 160 pengő te-n»etkezésl segélyre és külön 260 pengő általános balesetre biztosltjuk a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A két biztosítás együttes dijából az elöfizietőt csak havi 36 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját és több családtagját Is biztosithatja önmaga helyett.
Különös fénnyel ünnepli meg ez-idén a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör március 16-ikét. Az ünnepség vasárnap /sstc fóf 7 órakor kezdődik, a szobor körül magyar reinénytiizek fognak égni egészen az ünnepség befejezéséig.
Az üiuiepi műsor s/.ónoka Nugjj Vince kegyesr^ndi tanár, a Kör társelnöke. Énekel az Iparte* tüMl Dalárda, vezényli Kottlng Ferenc karnagy. Szaval egy gimnazista és egy kereskedelmista diák. Tároga-tózik Jászau László. ,
Ezzel az ünnepséggel az Irodalmi és Művészeti Kör kifejezést akar adni március 15. igazi jelentőségének. Március 15. Nagymagyarország ünnepe és a szabad magyarságé, azért lesz az ünnepség szabad téren, az Isten ege alatt, a Nagyma-gyarország-emlékmü tövében, ami egyben a nemzeti áldozatkészség szimbóluma is.
Március 15. a magyar ifjúság ünnepe, a friss életerőké, azért kapott helyet műsorán az uj magyar generáció is.
Március 15. a mult "emlékeinek és a jövő reménységeinek ünnep«, ezért gyulladnak kl ezen az estén
Nagykanizsa remény-tüzei Nagymagyarország mopumentuma körüf.
Az Iparoskör
vasárnap délután 5 órakor saját helyiségében rendezi hazafias ünnepét, amelynek dr. Mészáros Bóla hittanár a szónoka. Szaval S&ibó József, énekel Kttng Feivnc vezénylésével az Ipartestületi Dalárda.
A gimnázium
műsorát is megkaptuk. Az intézet tornatermében vasárnap délelőttiéi 10-kor lesz a hazafias ünnep, amelynek Szakáll Gyula piarista tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör diszel-nöke les? a szónoka. A gimnázium zenekara, énekkara és szavalatok teszik ünnepi keretűvé a műsort, melyre a szülőket és az iskola barátait ezúton hívia meg az Igazgatóság. Belépés és ruhatár is díjtalan.
A többi Iskolák
is mind megrendezik hazafias ünnepélyüket, amelyek rendjét a műsorok beérkezése után azonnal közölni fogjuk, i
A frontharcosok
szombaton taggyűlés kei-elében ün-
neplik meg a magyar szabadság emlékünnepét.
A Legényegyletben
együttes ünnepséget rendez a Kath. Legényegylet, az altiszti kar és a Napsugár Leánykiub. Vasárnap délután fél 4-kor kezdődik, közösen összeállított műsorral, melyben a határőr-zenekar is közreműködik. Belépődíj nincs.
k Szerdal Társaság programja
Holnap i
többoldalról felmerült kívánságra Ady Endre költészete lesz a vitatéma. tiarbari8 La;os vezeti be a vitát. Kezdődik 6 órakor a Zeneiskola kamaratermében. \'
Március 19-én,
egy nap eltolódás lesz, csütörtökön lesz a vita-illés, mert előzó nap ünnep és az Irodalmi Kör akkor Berzsenyi-emlékestet rendez. Eeen a csütörtökön dr. Winkkr Emö fö-rabbl előadása teszi fel a bölcseleti vita-kérdést : - .miért éljünk ?«
Március 26-án,
megint csütörtökön (mert előtte való napon a zeneiskola hangversenye számára foglalt a terem) N:igu Vince kesyesr^dl tanár vlto-témá-)a következik : - »Tudunk-c ma* gyárul ?■
Április 1-én
Fábtáli Miksa vita-délutánja köwil-vclkezik, nyelvi kérdéssel : - latin vagy nem lafn a középiskolákban ?
Prognózis: A nappali hő tovább javul, éjjel gyenge lagy, sok helyen köd, élénk délnyugati légáramlás, nyugaton kisebb esők lehetségesek.
- /
Naptár: Március 11. szerda. Rom. kat. Szilárd. Protestáns Aladár. Iir. Adar hó 17.
C.yógyizeiUri éjjeli siolgátat e hé
15-ig a .Fekete Sas. gyógyszertár Fó-ut 0. és a kiskuniraai gyógyszertár.
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinscr PiuatárufíQz.
Készséggel bemutatjuk legújabb |
tavaszi cipőujdonságainkat! | Szomolányi áruház. 1
1936. márdui 11.
ZALAt KÖZLÖNY
Ma még a káprázatos BROADWAY MELODY
a legszenzációsabb magyar film AZ OKOS MAMA
Beszámoló a ilceálls előadásról
Vasárnap Ismét olyan llceálls előadása volt az Irodalmi és Művészeti Körnek, amely méltán érdemelte meg a tömeges érdeklődést. Vendége volt a Körnek Dorosnuiy János iró, a La Fontaine Irodalmi Társaság tagjónak személyében, a kit a műsor elött BarbarHs Lajos fótitkár köszöntött a Kör nevében. Dorosmay egy elfeledett irodalmi műfajnak, aesopusl hagyományoknak modern magyar ujraélesztöje. A fpbula, főként az állat-mese a specialitása, amelyeket sziporkázó szellemmel, kitűnően találó éllel, gazdag változatosságban miivel. Két részben olvasta fel felnőtteknek való mesélt, melyek tanulságukkal, találo-csnuanóikkul, derűs humorukkal egy csapásra meghódították a közönséget.
Uj efőadót is avatott ezen a li-* oeális estén az Irodalmi és Művészeti Kör Bertln Ágoston ny. törvényszéki tanácselnök személyében, aki >A; biró és a társadalom* c. szabadelőadásában kitűnő, szépen és élvezetesen beszélő,■•széles tárgy-ismeretű, de a közönség érdeklődési körét is pontosan ismerő előadónak bizonyult. Megmagyarázta a birói függetlenség fogalmát és jelentőségét, maid végigvezette hallgatóságát egy nagyon érdekes séta kenetében Európa .egyes országainak bíróságain. Ismertette a birói függetlenség klasszikus hazájának, Angliának bírósági viszonyait, Morus Tamás példáját, majd a Stavisky-ügy és a marseillel per megdöbbentő momentumai kapcsán a francia bíráskodásnak még csak most érlelődő elvi berendezkedését és utalt a hitleri Németországnak az igazságszolgáltatást ls gleich-sc hal toló elgondolásaira. Ismertette azután a magyar bíráskodás történelmi fejlődését, a vének Itélő-székétől a kjrályl bíráskodáson, az aranybulla és a Corpus Juris intézkedésein át a birói függetlenséget blzotsltó 1869-cs törvényig és a mai reform-tervezetekig.
Premierje volt Forral/ Z Mmónak, a fiatal kanizsai Írónőnek ls, aki nyelvezetében Székelyország jóleső visszhangjait hozta magával Erdélybői és az elmélyedés útjait kereső, jó szinérzékü, melegszívű irónak bizonyult. Bemutatkozása nyeresége a helyi irodalmi törekvéseket helyesen szárnya alá gyűjtögető Irodalmi ée Művészeti Körnek.
— Torontáli txáayof eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schütz-Áruház.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától est* B óráig (b«tfő, szerda, péntek délután kedden egész n«p nflknekV
— KOnkjűmatettek rigyelmébet B»-torándnkat .ényegesen leszállított árakon áradtjuk. Hosszú lejáratú hitelre U, kamatmentesen. Kopstein bu torára-hál, Horthy lllktói-ut 4. asám.
— Tavasai firffsxSvetok, divatos ing-zeürek, puplinok megérkeztek Slnger Dlvatáruházba. /
Lenti 18000 pengő iskola-építési segélyt kap, a Letenye-lenti ut ügye a parlament elé kerül
Vitéz Biró György képviselő höratja Délzalában
Lenti, március 10 (Saját tudósilónklót) Vitéz. Biró György ny. ezredes, az alsólcndvai kerület országgyűlési képviselője elmúlt héten több napon át kerületében tartózkodott s meglátogatta az orta-házai, szécsi-szigeti é< felsőszemenyei jegyzöségekhez tartozó tizenöt község választópolgárait.
A kerülel népszerű képviselője ezúttal községről.községre és ezeken belül mintegy házról-házra való látogatással kereste a kapcsolatot választókerülete délzalai részének polgáraival Minden községben fogadta a Nemzeti Kgység helyi szervezeteinek vezetőségét és a községek lakosságát, akik illetékes helyre való továbbítás céljából számtalan panaszt és kérelmei terjesztettek eléje. s
A községek lakosságának zöme a hihetetlen rossz utakról tett panaszt. Főleg
a Lenti—letenyci fóulvonalivik, amely Szécsi-Szigetcn, Tormaföldén és I\'elsőszcmenyén keresztül vezet Lctc-nvére, kiépítését sürgették, miután a lakosság mezőgazdasági termékeinek értékesítése az utak járhatatlansága folytán igen nagy nehézségbe ütközik, mert a kereskedők a rossz szállítási lehetőségek folytán vagy elkerülik Délzalának e?l a vidékét, vagy i>cdig olyan alacsony árat Ígérnek a termékekért, hogy "tt cl nem fogadhatjuk, mert a napiámál 25—30 százalékkal alacsonyabb, liz a nagy árkülönbözet súlyosan érinti a lakosságot.
Az egyes jegyzőségek székhelyein a kerület képviselőjének megjelenésekor
rögtönzött népgyűléseken jöttek össze a választópolgárok Arra kérték a képviselőt, hogy az utak járhatatlan-ságáról necsuk a vármegyének, hanem a kormánynak ls tegyen jelentést és jegyezzen be c tárgyban
interpellációt is a /.arfumenlbeii, a tavasz folyamán pedig hívja egybe népgyűlésre az utmenti érdekelt községeket, hogy nagyarányú tömegmegmozdulás; ul is felhívják az illetékes körök figyelmét Délzala lakosságát károsan érintő útviszonyokra, mert az év háromnegyed részén a főútvonalakon nemcsak hogy autóforgalmat nem lehet lebonyolítani, hantin még lovasszekérrel sem lehet azokon közlekedni.
Altalános sérelme a délzalai kerület mintegy ötven községének az is, hogy Lentiben nincsen járásbíróság és a 40—70 kilométer távolságra eső Zala-egerszeg a rossz utak folytán nem közelíthető , meg, viszont az általános elszegényedés folytán n vasúti költségeket nem tudják előteremteni és igy gyalogszerrel kell ilyen hosszú utal megtenniük. Ivzért arra kérték a kerület képviselőjét, hasson oda az igazságügyi kormányzatnál, hogy u tria. noni békeszerződés folytán elveszett elsólendvai járásbíróság helyett a választókerület központjában, Lentiben állítsanak fel járásbíróságot,
mert ennek feláll, tása igen nagy terhet vernie le a lakosság vállairól.
Sérelmezték a szombathelyi kultúrmérnöki hivatal által most szorgaL
fS
II
II
q -te
folyó hó 14-én, azaz szombaton délután 4, 5 és 6 órai kezdettel
áruházunk nasytermÉben.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női és leányka tavaszi kabátok, ruhák, komplék és esőköpenyek.
Cisztelettel meghívja az érdeklődő hölgyközönséget
Áruház.
mázott Kerka.folyó alsófolyásának szabályozását is.
Vitéz Kiró György országgyűlési képviselő kijelentette, hogy a kerület érdekében megteszi n szükséges lépéseket a vármegyénél és a kormánynál is, hogy az utak égetően sürgős rendbehozatalának kérdése minél
) és tagokban a kezdődő influenza jelei. Ilyenkor hívjon orvost és addig is vegyen be 1—2
ASPIRIN
T\\ TABLETTÁT
vJer) MIikUh tabUttán Wthotó a „Sayw- UfMrt, ralnl a m«flbl«ho»ÓKÍO GyóJjmrUi«kti«a lupKíló
előbb megoldásra kerüljön. Megnyugtatta a kerület polgárait, hogy a Kerka.folyó szabályozásának végrehajtását a földművelésügyi minisztérium el lógja halasztani arra az időre, araikor a lakosság ked-vezőbb gazdasági helyzete ezt meg. engedi. Bejelentette egyben, hogy a kultuszminisztérium Lenti községnek 18000 pengő, Mumor községnek pedig 5000 pengO építési segélyt folyósít az újonnan felállítandó iskolákra. Felhivta az egyes községek elöljáróságait, hogy az uj iskolák megépitév séii(Sl helyezzenek súlyt arra, hogy a helyi néprajzi stilus kifejezésre jusson az elemi iskolák megépítésénél, mert erre a kultuszminisztérium ls nagy súlyt helyez.
Vitéz Biró György országgyűlési képviselő látogatása mély nyomot hagyott a községek lakosságának szivében és megállapítható, hogy az ta nagy szeretet megnyilvánulás, mellyel a Délzala választókerületének polgársága fogadta a látogatást, maradandó gyökeret ver a kerület összességének lelkében. 1
Féloldali hüdésben fekvő betegeknél reggelenként egy kis pohár természetes .Ferenc Jóraef" keserűvíz a beleket fájdalom nélkül alaposan kilisztiija, az anyagcserét biztosan fellrissiti és igy nagy megkönnyebbülés szerez. Az orvotok ajánlják.
— DUküm lakisit torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákba* kapható SóhQtznél
«
ZALAI KÖZLÖNY
1986. mitclm 11
TAVASZI SAISONRA:
Női szövetekből a legújabb divatkülönlegességek
Férfi szövetek a legjobb minőségekben, a legnagyobb választékban
Maradékok minden cikkből a legolcsóbban
KIRSCHNER Divatáruházban.
A parim-bál
A\' kanizsai báli-szezon utolsó mulatsága is lezajlott. Az Izraelita Jótékony Nőegylet szombatcsti purim-báijával vége van a társas élet vigalmainak és bezárultak végleg Carnevai herceg tarka palotájának kapui.
A befejező báli :\'ste műsoráén, hangulatában, közönségével is anyagi sikerévei is méltó poén volt a kanizsai farsang gazdag programja után.
A Kaszinó barátságos termei a rendező egyesület hívására díszes közönséggel teltek me<j, olyan ösz-szetételben, amely basrédessn reprezentálta azt az általános, válaszfalakon fclülálló megbecsülést, amit a város egész társadalma érez az Izr. Jótékony Nőegylet és annak nemes fclk\'sedéptől fűtött karitatív munkássága iránt. Nagykanizsán nincsenek válaszfalak a társasélet-ben, sem a szivjóság birodalmában, de annál erősebb tradíciók vannak a közért való vállvetett munka tiszteletében és a társadalmi közélet összeforrottságában.
A műsor szellemes, nivós, mulatságos, gyorsan pergő volt. Bhder Sándor finom humorral átszőtt konferanszát kedvesen, könnyedén adta elö Weaz Anny. Abmmovlc* Olga dizőz-számainak, kellemes, meleg hangjának, szimpatikus előadásának nagy sikere volt, a két dalt ugyanannyi ráadással \' kelleti megtoldaniu. Frappánsan sikerült kis jelenet következett. A három szereplő mindegyikének típusokat
A hajnali huszárok
Irta : Piliakáa Béla 4
~ Bemutatom a búgomat: Mária-falvy Iirzsi, én pedig Máriafalvy Katalin vagyok- A búgom, Erzsi, ez a barátnőm is Erzsi, de Bózsiuek hívják Kántor Bözsinek. Tehát: Mária, falvy Katalin, Máriafalvy Erzsi, Kántor Bózsj, Kővágó Juliska és Császárffy Magda. Ésíimost lássuk az urakat.
És az ujjával egyenként rámutatott a huszárokra, akik sor szerint feleltek. y
— Rozgonyi Dezső
— Bcély Sándor.
— Máriássy László.
Derült kacagás
A szőku katonás dirigálása mindenkinek tetszett
— De kedves Katalin...
A gróf kezdte igy a szót, mire Ka-taliu közbevágott:
— Látja, cz már kezd nekem tetszeni.
— No, ami azt illeti — folytaid a gróf — és hogy őszinte legyek, nekünk sincs semmi kifogásunk a tetszést illetőleg, amikor ennek u kis városkának ilyen szép és ilyen kedves ót szál rózsáját tisztelhetjük körünkben, azonban kedves Katalin, én ugy veszem észre, bogy önök már mindent tudnak és...
— 0, igen. »
— Akkor azt ls tudják bizonyára, hogy a ml elhatározásunk semmi ki-
keltett játszania s ez kitűnően sikerült mindhármuknak : dr. R:i/>och Aladárnénak, dr. Szöllfol Pálnénak és Frank Istvánnak. Rendkivül helyes volt - ugy hogy meg is kellett ismételni Goldschmledt Rózsi és Lcittter Ferenc groteszk tánc kettőse. Otlop Géza kupiéinak zajos kacagás volt a siker-fokmérője és kijutott a tapsból a kísérőnek, dr. Halász Pálnak, akit egyik előadott kupié\' szöveg- és zenesz\'rzőjeként is ünnepelt a közönség. A pom\'pás műsorra az utolsó szám lette fel a koronát. A nagyszerű ötletnél csak a szereplők kitűnő játéka nyuj ott több hangos derülnivalót. Dr. Szf.t. IW Pá Iné, Ooldschmldf Rózsi, Ró. zsa György, Ádám JózS\'f, Vágó Endre, dr. SzClttal Pál, Búder Sándor, - egyik jobb v^lt, mint a másik. A számok kíséreteit a zongora kipróbált mestere, özv. Gold. schmedt Károlyné látta el.
A műsor után a büffébe és a táncterembe terelődött ál a közön-
ség figyelme. A, siker ezekben is száz százalékos Volt. .Aj »Icgjobban tetszik* választáson nagy volt az élénkség. Ergdmény: 1. We sz Anny, 2. dr. SzfJltei Pálné, 3. Anwith Magda (Csurgó).
A rendezés ylsőrangu, figyelmes volt és odaadó munkáról tett tanúságot. A vezérkar hölgyei: Wn\'sz Ernőné, dr. Rapoch Aladárné; és Kertész Lajosné büszkék lehetnek teljesítményükre \'és annak társadalmi, valamint jótékonysági eredményeire.
A legszebb, a leghangulato-sabb magyar film „Az okos mama".
— Legátebb 4a legújabb szinti és flzö-vésü kaMt- és kosztümanyacok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
(Ilélyeggijüjtök találkozója) nét. főn délután 6-tól a ^annonia hátsó kistermében.
1. Lányos anyák problémái
Sok anya, akiknek serdülő korban lévő lányuk, fiuk van (deinkább-lányos anyák), kétségbeesve keresnek fel és kérnek tanácsot arra nézve, hogy mit csináljanak : a kislány arca, háta tele van mittes-serrel, tisztátalan, pattanános, slb.
Hát kedves lányos anyák, azok még jói teszik, akik nem nyugodnak bele és nem mondják a régi, banális, elcsépelt közmondást: »majd ha férjhez megy, elmúlik* és igyekeznek elejét venni a kislány ebből eredő tossz hangulatának. Bizony, már J2- 14 éves lányok gyakran nézik magukat a tükörben és nem szívesen látják, hogy csunyul a szép arcbőrük. Szinte emberkerülőkké, félénkké válnak, szégyenlik! tisztátalan arcukat s a faggyulera-kódásokat elkezdik gyakran egyedül nyomkodni, ami nagyon helytelen, mert a nem szakszerűen és nem tisztán kinyomott mlttesserböl nehezen gyógyuló, c|gennyesíd6 pattanás keletkezhetik. Nem ls beszélve a tág pórusokról, ami a faggyumirigy kinyomása után jön létre és amit rögtön az arc kitisztítás^ után összehúzó folyadékkal kell lemosni, vagy pakkolással ellátni.
Csorbula Gáspár adótiszt földhöz vágta az Irodában a pennáját, hogy-hát nem érdemes élni. A kaszinóban elakadt a rámsli, a postán, a járásbíróságon, a piacon, a boltokban, a péknél, a mészárosnál, az utcán és minden háznál egyébről serni beszéltek, mint a _ kolduslányok hallatlan szerencséjéről-
Karkay tanácsosné, akinek szintén volt három otthon ülő lánya, ugy belebetegedett a mérgébe, bogy Ux napig nyomta az ágyat
— Hallatlan!
— HalJat-lanl
— Maga ls hallotta?
— Képzeljél
— Azl,.. Azl...
— Hát nem borzasztó?
— Azl Hogy egy kötélgyártónak a lányát... Még kimondani ls borzasztói
Szóval, nagy volt a konsternációk
De erről Jobb nem is beszélni, mert mikor a Kisvárdainé megkérdezte a szomszédasszonyát, hogyhát mégis mit szól a Kántor Bözsi .esetéhez,» az majd megpukkadt a benne felgyülemlett méregtől.
— Hagyjon nekem békétI Van ne-kem elég bajom igy isi Még maga is szekíroz?
és ugy vágta a kezében levő főző-kanalat az asztalra, hogy az nyomban ketté ment.
Azóta Kisvárdainé örök haragot tart a goromba szomszédasszonnyal.
(Vége.)
lfár\'OSi Mozgó. Hétfőn, keddeti, szerdán Az egész világ szenzáoiéjai
Broadway Malody 1936.
Tánc, ének, muzsika, vidámság, ragyogást 5 pompás zeneszám I 10 remek főszereplő 1 100 szőke és 100 barna táncosnő A film megtekintése élményt jelent I
Főszereplők: Jack Benny, Eleanor Powell, Róbert Taylor, Una Merkel, Nick Long az uj táncfenomén. Remek kísérő mQsor. Előadások kezdete 5,7 és d-kor. Minden első előadás filléres.
kötést sem tartalmaz.
— Éppen itt van a hiba — mondá Katalin.
— Pardon! Éppen itt van a... a... a... hogy is mondják csak?
Pardon, kedves hölgyeim és uraim — szólt közbe Máriássy. — Nekem az volna a szerény indítványom, pusztulnánk el innen Sem a hely, sem pedig az idő nem alkalmas arra, hogy még tovább ls itt időzzünk, amondó volnék tehát, vonuljunk egy kissé beljebb.
— libben van valami — ptondá a szőke, mire az egész társaság elvonult a terraszról. Felmentek az eme-letro, ahol a huszártisztek laktak Mert fenn szálloda volt, do most az egész szállodában nem lakott más, csak az. ót huszártiszt, akik lefoglalták maguknak az egész első emeletet. Itt még bőven elfért volna még egy tucat vendég, de mikor a tisztek ide megérkeztek, a grófnak eszébe jutott, hogy le kell csípni az egész első emeletet, márcsak azért ís, hogy más idegen ne zavarhassa őket.
A társaság tehát felvonult ide, az emeletre.
Hogy aztán ml történt itt az emeleten, néni lehetett tudni
Dél felé azonban nagy élénkség támadt a sárga épületben. Küldöncök szolgák, inasok jöttek mentek Máso-kat is lehetett látni Valaki megjegyezte egy erős, marcona emberről, aki sietve ment fel az umeletre, hogy az u Kővágó Juliska apja
Meri már hite futott, hogv a huszártisztek miféle stiklit csinállak s u főtér, ott a szálloda előtt csakhamar meglelt bámészkodó kíváncsiakkal.
Hogv azftfíh nem történt semmi, a ráérő kíváncsiak is lassan szétmentek s a főtér visszanyerte u megszokott mindennapi képét
Délután azonban fogatok álllak meg a szálloda előtt s atnint meg-álltak, már Jöttek is a párok ki a szállodából, ót fogat, öt pár. A huszárok teljes díszben, karjukon egy. egy mosolygós arcú lánnyal
Elől jött Császárkay "a szőkével, Máriafalvy Katalinnal, utána Máriássy Máriafalvy Erzsivel, aztán Rozgonyi Kővágó Juliskával, utána Beély Kántor Bözsivfcl s végül Csoór a kis barna, molett, fekete szemű, gyujtópil-laulásu Császárffy Magdával
A párok felültek, minden egyes kocsis mellé, a bakra, egy-egy inas ugrott, aztán egy gyeplőrántás s a büszke paripák (mintha tudták volna, kiket visznek) kirepültek a főtérről a város négy Iránya felé ,
Tudniillik a lányok között kettő testvér volt, a Máriafalvy lányok. Ezek tehát egy irány felé mentek.
Nem nehéz kitalálni, hogy a huszárok vitték haza a lányokat s egyben lánykérőbe mentek.
Nein lelt bele három\' nap, a kis vidéki város egészen fel volt forgatva Óriási szenzációt csapott a hir s ugy hatott mindenfelé, mint egy váratlanul lezuhant bomba.
ZALAI KOZLONV
Zrínyi—PBTC 4:3 (0:1)
Csöngei két perc alatt megnyerte az elveszettnek hitt mérkőzést
1936. március 11___
Tehát tessék kozmetikusnak megmutatni s ha ez nem áll módunkban, akkor naponta legalább kétszer\' meleg, utána hideg vízzel mossuk meg az arcot saliciles szappannal. A^ra keli ügyelni, hogy u bél-működés zavartalan legyen és óvakodjunk a tulfüsaeres étclnftnüek-töl. Nagy°n ajánlatos egy összehúzó, tisztító rázókeverékkel este lefekvés előtt a pattanásos, mitlcsse-pcs arcot letörölni. (
J. Hogyan védekezzünk a szeplők ellen
Dacára a korai dátumnak, a szpp-iős börü (pigmentes) egyének jól teszik, ha már most védik az urcu\' kat, mert ha akkor kezdik a védekezést, amikor a napnak ultraviolett sugarai a ^ttyeket már kicsalták, akkor suk eredményt elérni n«\'m lehet.
Tehát a szeplő elleni védekezéshez szükséges készlet a következő : Éjszakai fehérítő krém, nappali jpu-der alá való fényvédő krém és végül egy fényvédő púder. TermészC-ícs, hogy esti kikészítéshez, vagy délután, ha lemostuk arcunkat, akkor ajánlatos a normális hatóanyag nélküli kozmetikumokat használni. Szeplős bőrűek nagyon jól teszik, ha kvarpoltatják magukat, miáltal az egész bőrfelület mcgbarnuí és, a szeplők kevésbbé látszanak.
IJámlasztással is R/.ép eredményt lehet elérni, de teljesen el nem tűnik az arc tarkasága, m\'ert ezzel az eljárással a bőr mélyebb részeit, ameddig benyúlnak a pigmentek, elérni nem lehet. Végleg kiirtani
csak egyenként, dlatheriniávai lehet •
A rova|ve?elő szívesen .ad tanácsot. Sürgős szükség esetében 20 filléres válaszbélyeggcl ellátott borítékot szíveskedjék leveléhez mellékelni, hogy a válasz azonnal elküldhető legyen. Egyébként e rovatban küldünk üzenetet )
Kosáry Emmy, Törzs, Kabos, Salamon Béla, Ráday, Páger, Erdélyt Mlcl, Tolnay Klári, Dénes György, Pethes a főszereplője „Az okos msmá"-nak.
Lagaxebb kabát- és ruhaszövetek, Ingpoupllnok, zsebkendők legolcsóbban a Filléréé Divatüzletben.
— Kosztüm a n*gy divat I legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos színben 8lnger Dlvatáruházban.
— TorontAU áfyelSk, összekötök, sez-lontakarók, nagyszőnyegek legolcíób-ban 8chütznől.
A Simontornya elleni mérkőzés miatt sérülésekkel tűzdelt tartalékos Zrínyi önfeláldozó és az utolsó percig heves küzdelemben tudta csak maga alá gyűrni a bőrgyár jóképesiégü csapatát Tekintetbe véve Kárpát, Köd-bauin hiányát és azt, hogy Poór sé-rülten vállalta a játékot, meghajthat juk elismerésünk zászlaját a \'Zrínyi\' teljesítménye előtt. Hiába minden, ebben a* együttesben van szív, nem lehet elparentálni, hihetetlen lendülettel tud küzdeni, ha akar. Amit va. sárnap Pécsett az utolsó öl percben produkáltak, az örökre emlékezetes marad a pécsi szurkolók előtt I)e ez »z utolsó percekre tartogatott erö bedobás nagyon megboszulhatja magát egyszer, mert jelen e>etben is ha Csön-gei két lövése az utolsó percekben nem sikerül, akkor vesztesen hagyja cl a csapat a pályát, holott u mérkőzés 83 percén keresztül irányítja a játékot Ennek a Zrínyinél nem szabad előfordulni, mert a Zrínyi szerkezeti összetétele nem a fölényes technikai csillogásokon épül fel, hanem sablonmentes, egyszerű labd.ikezclésü, csupa sziv játékosokból, akik az utolsó pillanáiig teljes erővél simán, sallang mentesen küzdenek igazi magyar lendülettel a legrövidebb uton a cél — a gól felé.
Pápai — Pőcze, Stróbl — WÜcsck, Babos, Beko — Fluinborl, Poór, Csön-gei, Púin, Boda összeállításban kezd a Zrínyi és átveszi a játék iráuyitúsát Egymás után vezeti « szebbnél-szebb támadásokat a csatársor, de a leletezés nenV sikerül. \'Ugyanis Csőnfcett hárman fogják és nem tud a kapu elölt lövéshez jutni. Az iram nagyon erös, hol a Zrínyi kaj>u előtt táncol a labda, hol a bőrgyári kapu van veszélyben. A Zrínyi csalárok már a negyedik nagy helyzetet hagyják kihasználatlanul, amikor Csöngei fel-találja magát és partnere,l kezdi lövő helyzetbe hozni. Meg is van a látszata mert Boda kétszer egymás után holt biztos helyzetben ront, kapufölé, il-íotvo amikor egyedül leíutja a védelmet és a kapust is becsapja gyen-géu a kapufa tövének gurított lövésével. A sok kihagyott helyzel idegesiti a Zrínyit, kapkodui kezd, valahogy döcög a gépezet, pedig Babos és Csöngei folyton frontba dobják a csatárokat A kezdeti meghatottság alól lassan magához tér a Bőrgyár és heves ostrom alá veszi a Zrinyi kaput Pápainak minden ügyességére szüksége van, hogy parírozni tudja a veszedelmes támadásokat Egy\'Ilyen ka-puelőlti kavarodás vezetéshez juttatja
a pécsieket. Választámadásnál Púin nagy lövéssel kéllépésről u kapust lövi fejbe és vége a félidőnek.
Második félldől>en nagy irammal kezd ismét a csatársor, egymás után süvítenek Pum, Boda és Csöngei bombái, de " kapus mindent fog. Kézzel lábbal védekezik a bőrgyári csápal. Egy ilyen erőszakos szerelés után Boda tizenegyesből egyenlít Most szárnyakra kel mind a két csapat és tulajdonképpen igazi futball csak.ezután látható, mindkét fél erősen küzd a vezetésért A Zrínyinek sikerül előbb "mikor Csöngei kiadásával FUeubort elfúl és beadását Pum a hálóba bonu-bázza. Nagy vila kerekedik, a gól után. A Bőrgyár játékod, Horváth II. megsérti a birót, mire kiállítás lesz a sorsa. Ugylátszik a bőrgyári csapatnak jót tett a kiállítás, meri még nagyobb ereje, van a rendszertelenül viharzó ós most már elkeseredéstől is fűtött támadásuknak. A Zrinyi játékosok láthatóan félnek és kerülik az összecsapásokat, látszik, hogy nem volt jó haiása Engcllciter meglátogatásának a mérkőzés elölt A folytonos lefutko-zások közben pedig váltakozva zugnak a lövések hol a kanizsai, hol n bör» gyári kapura. A szerencse a pécsieket segíti, mert Beke és Pőczo tétovázását a balszélső kihasználja és köztük bevágja az egyenlítő gólt Majd |>eűig amikor az egész védelem és a pécsi csatársor rugbi tömegjelenetet rendez a kanizsai loipu előtt, a labda egy | nagyot gondol és besétÜ Pápai árván ,hagyolt hálójáig, hogy . ki volt a gól-\' szerző, senki sem tudja, mert mind A hét ember egymás hátán feküdi és gomolyoglak egy csomóban. A közelben sem vo|t lábon álló játékos. A Zrinyi játékosok megkövülve nézik a gólt szótlanul, még Babos sem kiabál és nagyon akarnak egyenlíteni. Az óra mutató azonban nagyon siet, a közönség ütemesen kiabálja «idő.» A mérkőzés negyvenkettedik pcrcél>en járunk, amikor a jobbösszekótö Boda szép labdával futtatja Flumbortot, a szélső mintha ^reznó, hogy minden éltől függ, mintaszerűen veszi át a labdát, szépen elhúz a bekk mellett és 30 méterről előre centerez, itt már jó tempóban fut rá Csöngei, egy tcst-csellel becsapja a keresztező hátvédet és minden keserűségét a lövésbe adja és a labda tizenhat méterről ágyuként vágódik a jobbsarokba. Még másfél perc van hátra. A Zrínyi játékosok maguk futnak a labdáért és viszik középre. A kezdésnél Csöngei elveszi a labdát, Bodának adja, ez ismét Flumbortot küldi előre, de a
1
Régi kalapokbél
Iliül, fllvalosat
kiültek 2 Miért.
L»t»|»bb moJulldkl
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Város házpalota.
védelem kézzel akaszt. Babos Íveli a szabadrúgást, Boda átfejcli Csöugei-nck, aki a balösszekötő helyéről most a változatosság kedvéért a balsarokba ágyúz. A közönség megdermed, azután pedig tombolásba tör ki. A két gól között 70 másodperc telt el. Újrakezdésre alig van idő, vége a játéknak.
A legfurcsább jelenet ezután következik, mert a játékosoknak és a bírónak kövek zápora közt kell levonulni a pályáról. Egy heves sport ladi esernyője szilárdságát is kipróbálta a biró fején. \'
Egyénileg a Zrínyiből talán Wilcsek emelhető ki kidönöskép Ez a fiatal és csupasziv játékos felülmulta önmagát A csapat minden tagja kielégített, Pápai a [xityagólokról nem tehet. A védelem tőle telhetően állta a sarat, a halfsor jobb volt, mint az ellenfélé. A csaiársornak pedig ha csak egy kis szerencséje van, nyolc-tíz gólt rúghatott volna.
A Bőrgyár csapata meglepetést keltett. Nagyon kemény küzdő együttes. Csak a csatársora gyeuge. Egyéui játékosokból áll. Hogy ezek mégis há-rom gólt rúgtak a Zrínyinek, az inkább a szerencséjüknek, mint a tudásuknak köszönhetik.
Rákóczi biró kemény kézzel vezette az izzó légkörű heves mérkőzést.
Profi eredmények
Rudai 11- Újpest 3:0 (3:0) Ferencváros -Budafok 6:1 (3:0) Phőbus-Zugló R : 4 (1:0) SJBTC-Szeged 0:0. Hungária Attila 4:0 (2:0) II. ker.-Bocskai 2:0 (1:0) Kispest-Törekvés 4:0 (2:0)
EZENTÚL FŐ-UT 13!!
Áramszámlák kiegyenlítése Hiba-bejelentések
Izzólámpák, világítótestek, készülékek
Villamos kérdésekben díjtalan szakszerű felvilágosítások a közönség kényelmére berendezett u] helyiségünkben
Fö-ut 13. (Bogenrieder-palota)
DrMlsyl Villamos ÁramszoISdlíntá R. T.
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. m&rclnt 11.
Szervezel! elektromos-prjpaganda KanLsán
Az állani bemutató helyiség sajtó bemutatója
Életrevaló ujitást vezetett be a Drávavölgyi Nagykanizsán. Egy darab fővárosi szint és életet mintázott meg a vidéki város megszokott-ságaibói kicmelkedőoen.
Tegnap délután 6 órakor sajtó-bemutató keretében megnyilt a Bogenrieder-palota helyiségében az állandó elektromossági bemutató és előadó terem. A premiernek diszes közönsége volt. Ott voltak a város hivatalos és közé.\'etónek egyházi, katonai, polgári, közgazdasági és kulturális vezetői. A ragyogó fény-özönnel, finom izléssel ^berendezett bemutató-helyiség valóban tetszetős, otthonos hajlékot biztosit az általános, tehát nem egy cég érdekeit szolgáló villamos propagandának. ,
A sajtóbemutatón Ghuczu Pál, a Drávavölgyi mérnöke tartott sió-adást. Ismertette az elektromos áramot, mint árucikket, az edergia-fel-használás történelmi fejlődését, a propaganrda formáit, a fair play J elvének okvetlen szükségességét, a minek elsősorban abban kell nyilvánulnia, hogy az áramszolgáltató telepnek mindent nyújtania kell, amit igér a propaganda során. Ismertette a napokban . meginduló Service megszervezését.
A ^bemutató-teremben meghívott közönség külön-külön csoportja előtt elektromos főző és egyéb gyakorlati bemutatók és előadások lesznek, melyek rendezését és az elektromos-propaganda egész megszervezését Kállau László teljes szakérlelemrr.el és , felkészültséggel bonyolítja le.
K. 1071/1935.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében lefoglalt 1 drb National pénztár, 8 I ter llkör-kompnfilio és 20 doboz töi\'é yhü-vely 1936. évi mArclus hó 11-én d. e. 9 órakor Erzsébet- ér 10. tz alatt . lárvrreztet\' i fogn k. Nagykani sa, 1936. márc 2
Lehoczky Lajos s. k
»o« V. vég ehajió.
Broadway Melody
Ivzutlal a Mdro lepett meg bennünket egy olyan rcvülilinmcl, amely ha méreteiben nem is, de produkciójában és qualitásában minden bizonnyal az elsők közölt kér helyet magán.ik
A Broadway Melody meséje nem uj. A szokásos revü-kelelkezést mondja el tarkitva szerelemmel, újságíróval, bonyodalommal stb. De ez nem is fontos. Az egyes revüképek olyan látványosak és lenyügözőek, hogy elfelejtjük « film ebbeli fogyatékosságát, különösen ha a hosszú párosjelenelokel olyan vidám jelenetek tarkítják, mint a horkolómüvész produkciói. A Metró A szlárkuUuszt uzl és ez meglátszik revüfilmjén is. Nem ad annyi pazar és tömegekben utolérhetetlenül /-szép je!cr.elet, mint a Warner-revük, itik.:bl> egyéni produkciókat mutat l>e. De itt aztán elámulhat a néző. Ilyen bril-liáns táncszámokat, virtuóz bravuro-kat mé gallg láttunk. Kmcllclt a film már ismert slágerek könnyed és fülbemászó dallamára szép és látványos tánrjelonetekct iktat köze, amelyei a kitűnő 200 tagu Albertina Rascii baléit ad elő.
A főszerepet a bájosan kedves Elenor Powell játsza kitűnő partnerekkel : Rob"rt Taylorrai cs Jack Bennyvel. Helyes Uná Merk i, Niek Long és parfinWnek táctudása pedig mindén képzeletet felülmúl. A rendezés jó, igazi szórakozást nyújtó, látványos, szép film.
ti*
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 75 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány fotö-müteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készit egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zr.lai Közlöny költségére szolgáltat ki egy darab Ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyilást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja vonni, jelentkezzék a Zului Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész mind\' n jelentkezőnek a íakasára megy és ott családi körben készíti el a felvételt.
— (Püspöki elismerés dr. Fábián Zsigmondnak)
Most érkezett meg dr. Rott Nándor megyéspüspöktől a leirat a nagykanizsai róm. kath. egyházközséghez, amelyben tudomásul veszi a felterjesztett egyházközségi választásokat én örömének ad kifejezést afölött, hogy az egyházközség dr. Fábián Zsigmond kir. kormányfőtanácsost, az egyházközség lemondott világi elnökét, érdemei eli méréséül disz-•Inökké választotta. A püspöki leirat melegen méltatja dr. Fábián Zsigmond hat esztendei elnöksége alatt kifejlett ünybuzgóságát, tevékeny munkátságái és azért hálás köszönetét és dicsé ö elismerését fejezte ki. A legilletékesebb helyről Jntt el ismeréshez az egész város közönsége osztatlan elismerését fűzi azzal a férf uval szemben, aki mindenkor becsül ttel vette ki részét a közért folytatott önzetlen, puritán munkásságban. A megyéspüspök elismerését "P. Cirfusz Vikloiin plébános adta át dr. Fábiánnak.
— (A lélek örök értéke)
A Missiósház első böjti estjére a lerein zsúfolásig megtelt, ugy, hogy még az iroda is tele volt hallgatósággal A Missiós nővérek bőtar-ta mu és gondosan összeválogatott müsi rral gondo.kodtak arról, hogy a hallgatók lelkét nagyböjti hangulat töbse be. A műsort a Leányklub énekkara böjti énekkel nyitotta meg. A kar Rdcz Alajos kántor, szakériö vezetésével az utóbbi időben olyan szépen fejlődött, hogy a közönség legnagyobb örömmel fogadja mindig szereplésüket. Nagy ilona mély átérzéssel előadott szvalaia ulán az ünnepi beszédet P. Erős Alajos mondta, aki a lélek örök értékéről beszélt. Szavai mélyen szántottak a hallgatók lelkében. Ezekben az órákban mindenki előtt világosan állt a test halandóságának és a világ gazdagságának csekély voíla a lélek értékéve; szemben. B rke Magda, A\'i brus Gabi Muzikár Mária, Klein Vikt és Vass Anna vallásos jelenelet adtak elő. A szé kiállítás, a korhű tuhák, a szereplők komoly előadásával a kis jelenetet a/ est egyik legs\'ebb pontává tedék A műsor utolsó száma Szabó Ilonka kiiünó
Még lehet jelentkezni
a Zalai Közlöny 36 filléres \' temetkezési és baleset biztosítására. Havi 36 fillért fizessen be a Zalai Közlöny előfizetésével együtt és kap
bármikori elhalálozás esetén ISO pengS
temetkezési segélyt és bármilyen balesetből történő elhalálozás esetén 250 pengfi életbiztosítást.
Saját érdeke és családja ellen vétkezik, ha nem jelentkezik azonnal a Zalai Közlöny minden előfizetője a kiadóhivatalban.
Ujj előfizetők is beléphetnek azonos feltételekkel a biztosításba
Garancia i a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet, amellyel a Zalai Közlöny szerkesztősége a szerződést kötötte.
szavalata volt, nagyszerű befejezéséül az első b\'jll estnek, amelyről mindenki megnyugodott lélekkel éa áhítattal távozott.
— (A közópitósi bízottság)
Összeült a városházán alakulálra.
Elnök lett D..brovlcs Milán volt országgyűlési képviselő, albiz..ttsági elnökök dr. Oaerlner Ant.l és dr. Knausz László. A bizottság foglalkozott az igazságügyi palota ügyével és azt lavasolta a közgyűlésnek, hogy elt röleg a pénzügyi bizottságban letárgyalt tervtől, az uj palota egész frontjával az Erz6ébet-térre nézzen. _
Óriási érdeklődés
előzi meg szombat délutáni divatbemutatónkat. Minden törekvésünk odairányul, hogy a nagyszámú érdeklődő közönséget áruházunk nagytermében kényelmesen el tud,uk helyezni. Által nos közóhajnak tettunk eleget, mikor elhaiároztuk, hogy bemutatónkra dijmentes belépőjegyeket bocsátunk ki, csak ezzel lehet a révül megtekinteni. A jegyek már most pnzlárunknál átvehetők A divatbemula ó 4, 5 és 6 órai kezdettel lesz megtartva.
Nagyon kérjük a nb. érdeklődő közönségei, hogy a díjmentes belépőjegyeket mielőbb vegye át pénztárunknál, hogy megtelelő helyet tudjunk biztosítani, ieftfl/z Áruház.
— (A Városi Nőikar) \'
kivételesen szerdán délután öt órakor próbát tart a Városi Zeneiskolában.
„Jlx okos mama11 előadásaira az elővétel megkeidödött.
— (Frontharoos vasúti kedvezmény)
. A Frontharcos Szövetség fl nagykaniz.al főcsapata érte-7 siti tagjait, hogy a ke<eske-/\' delemügyi minisztérium a Szövetség Országos Elnöksége előle-jcsztése alapján a Szövetség tagjai részére az alacsonyabb kocsiosztályra v ltott menetjeggyel magasabb kocsi sztályon való utazást engedélyezett, ami hozzávetőle* gesen 33^h,-os vasull díjkedvezménynek felel meg. A kedvezmény lgénybrvé ele olyképen történik, hogy az igénylő röviden megindokolt Írás-bell kérését a helyi alakulat, va.yls a nagykanizsai Főcsoport elnökségének véleményezése ulán a Sző-vétség Országos Elnök-égének ci-mére eljuttatja. A kéiésben feltün telendő a tagsáiti Igazolvány száma, név, pontos lakcim, a kiindulási állomás és az utazás végcélja. Az igénylésnél csak azok a tagok jöhetnek figyelembe, akik tagsági dij fizetési kötelezettségei nek ele. et leltek, vagy pedig indokolt esetekben a Szövetség Országos Elnöksége által annak megfizetése alól felmentést kaptak. A bajtársi formaruhával rendelkezők, továbbá azok. akik a S\'övetség hivataloi lapjának, a .Magyar Front" nak elöllzetöi(\'a kérelem elbírálásánál előnyben részesülnek. Az igazolványok igényléséhez 70 fillér kiállítási és portódlj csatolandó (pos abélyegben). A kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító igazolvány elintézése és megküldése kb. öt napot vesz igénybe, tehát az igénylés megfelelő időben juttatandó el, mert a postafordultával való lebonyolítás lehetetlen. A jegyváltásra jogosító Igazolványok csak egyszeri oda és visszautazásra érvényesek.
A magyar sztárok felvonulása „Az okos mamá"-ban,
1636. márclui 11.
ZALAI KÖZLÖNY
*
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel Is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
— Sután Dara megérzései
Természetfölötti erőknek, a lélek titokzatos törvényeinek sejtelmekkel teli, lenyűgöző hatása döbbenti meg és egyben ra.adia magával ellen állhatatlanul ennek a regénynek olvasóját. Mintha az életnek színes kaleidoszkópjába néznénk: esem -nyek ragyogó szálai futnak elénk, majd meg-megszakad a kép, bttnök sötét hulláma, a lelkek méljén őrzött titkok Qorgon-feje bukkan elénk. S a regény drámai hatását még fokuzza, hogy apró mozaikjai egy bájos leány fiatal szivének Utó erén át elevenednek meg. Most jelent meg elöször magyar nyelven. Susan Dare megérzései cimü világsikert aratott kö.yve a Palladis Fél-pengös Regényeinek sorában jelent meg.
CsUtSrtAktöl—vasárnapig „A* okos mimaM.
— Rheumás fájdalmak éa meghűlés.
Nedvesség, hideg, hirtelen lehűlés gyakran válik rheumás izületi fájdalmak okozójává. Az erős fájdalmak oka az izületekben lerak -dott kártékony anyagok mellett az Izmok és idegek megbetegedése. Aspirin-tabletták elösetitik a fájdalmakat előidéző anyagok kiürülését, megbízhatóan és gyoisan szüntetik > fájdalmat. A valódi Aspirin-t.blel-ták Ismerhető jele a Bayer-kereszt, mely minden tablettán és csomagon látható
- Teklnu* Slnger Dlvatáruház kirakatait. Ott láthatók az ul tavaszi telnek éa anyagok.
— (Kiolvasott újságját)
képes folyóiratát és mellékleteit uc dobja el, hanem katdje be ú Missziós, házbu, a missziós népdélutánok céléira Köszönettel fogadnak minden Beküldött könyvet, folyóiratai, iíjsiffit
— (Az Iparoskör közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskör évi közgyűlése minden nagyobb esemény nélkül folyt le, a megszokott keretek közt. A titkárt jelentés beszámolt az iparoskör munkásságáról, amelynek köszönhető a lüktető, meleg élei, ami az tparosköiben otthont kapott. Tisztikar 1 évre: Háznagy; Lőbl Béla, vigalmi a elnök: Fenyvesi György. Választmányi rendes tagok 3 évre: Báron Ferenc, Balogh Ká roly, Czvelkó Oyula, lloffmann Antal, Holfm nn Henrik, Kiss István, Lukácsy Oyula, Márkus Károly, Molnár Oyula, Pahocsa Józs f, Pálcsics Ferenc, Szloboda József, Zollner Ferenc, Zsoldos Oyula, Zwelg Imic. Számvizsgálóbizoitság 1 évre: Meskó Fcenc, Belső János, Joó Imre.
— (UJ magyar postabélyegek)
A nagykanizsai bélyegg.üjtöv asztaltársasága közli, hogy a magyar po ta uj emlék-so ozalot jelentet meg rövidcsen Budavár visszafoglalásának 250 éves évfordulójával kapcsolatban. Az emlék-sorozatnak külön repülő-sorozata Is lesz.
. KAitUzltlselék rK«í* rendkívül előnyős tmtorvAsárláii alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejarata részletre, aöt kamat-mentesen U kaphatók köpetein bátor (raliázban, Horthy Mlkló..ül 4.
Amll Itt ueraUnk, marud-
Universafis gyümölcsfa- és szőlő-
részletfizetésre is kapható
Szabó Antal wíflzwen
EMLÉKEZTETŐ
Március 10.
Kulturdélután a fehérteremben 6 órakor (dr. NVeber Elek). Március 11.
A Szerdai Társaság vtta-ülóso 6 órakor « zeneiskolában (Bnrbarits L.).
Március 14.
A zeneiskola III. Liszt-fUngversenye este U-kor. (Előadás: Vannay.)
M frclus 15.
A gimnázium ünnepélye délelőtt fél 10-kor a tornateremben-] lazal ins\\ ünnepély u Legényegyletben fél 4-kor. ( Az Irodalmi Kör ünnepélye fél 7 órakor az irredcnta-szobarnál. Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Missziósházban 5 órakor. (Kolla János).
Hirclui 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
Március 19.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (dr. NVinkler Ernő). Március 22.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor a zeneiskolában
Liceális előadás a városházán 6 órakor (Szakáll Gyula). Böjti est a Missztósházban 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Március 25.
Liceális előadás 0 órakor a városházán (Borsa líéla).
Március 26.
A Szerdai Társaság vita-ülése 0 órakor a zeneiskolában (Nagy Vince).
s
ZALAI KOZLONYi
1938. mirclm 11.
Káicíu. ».
l.Iceáiis előadás a városházán 6 ómkor (Balogh Dezső). I1ÖJI1 est a Mlsszióeháxban 5 órakor, (dr. Kcrkay Józsot). Április 1?,„
A Szerdal Társaság vlta-ÜWso 0 órakor a zeneiskolában (Fáblfln Miksa). Aprlll. J.
A Szoc. Misszió Prohiiszka emlékestje
Apiiiii 4.
A zeneiskola tanárainak Jubiláris emtékhangversenye esle 9-kor.
Ap.lll. 4 5.
Vasutasok "Murién grófnő, előadása az Iparoskórben 8 órakor (VOGF.).
Aprlll. 5.
I-loaálla előadás a Legényegyletben \' fái 9 órakor.
Böjti est • Missrióaházbou 5 órakor.
Április 13.
Szlnelőadáa és tánc tél 9-kor n legényegyletben. (Nigytnataa.)
APBÓfflBDETÉSEE
4« Inniimi 10 liMl
tó 4 fillér, MlkOmaa további ttó 3 fillér.
Salát termést! elsőrendű kerecsenyi a«z-Ull fehér kar literenként P -.50, asztali siller (vörös) bor literenként P —.60 fogyasztási adóval együtt. VUzonteladóknsk árengedmény. Böhm Jómf bortermelő, Csen-t®ty-ut 19. __4874
Awté taxik asolkl éfbM Vldttlt helyben bármikor megrendelhetők. Telefonállomás 2 2-2 Kaulmann Manónál. 4891
lámaabáa, előuobáa magánház, kerttel, gyümölcsössel, virágos udvarral, eladó. Clm a kiadóban. *
Haaaaált modern ebédlő, rekamler. •mertkai Iróautal, sxalongamltara eladó Stern butorüilet, Erisébet-tér. 873
P»flény«érl lajboralm I llt«r«s menvi»égben Is kaphatók. — Araim: Pogány váll vegyes 40 fali., édeskés rtiflng 80 (III., **•» w«Hla bur-■onii 00 lill., ádasralMl rlac-IIno 80 lill. fogy. sdóval együtt. Oross Károly löldblrt. Batthyányu. 26.
Király-utca 49. sxám alatt egyszobás, myhás lakás klatfé. BővebbeV \'/■
konyhás nél, Erisébet-tir 1.
welg-875
Rózsa-utca 16. siámu vebbet ugyanott.
eladó. Bő-
853
Hasiaáll ruhát veszek és eladok, hívásra háihoz megyek. Márkus, Klrály-ntca 31. 882
Utcai szoba-konyhás lakás, kerttel, ki-múó, Árpád-u. 38. Bővebbet Kossuth-tér 21. 854
Batthyány-uica 23. sz. háa Bóvebbet ugyanott.
Nagyobb raktárh»lylaéBat keresek bérbe. Címeket kérem a kiadóhivatalba leadni. 856
Balataaf«ayvaa«a az állomás háta-mögötf, s Balaton partján közvetlenül vaskerítéssel bekerített nyaraló eey azoba, konyha, csukott veranda, padlás, nyitott terraissal, fákkal beültetve, csónskkal együtt 1800 pengőért eladó. Bfivebbet a tulaldo-nojnái Uty Oábor, Attala Somogym. 902
Séplréal, Irodai munkát vállalok. Tógépem van. Clm a kiadóban. 903
Használt, könnyebb kint* vagy aloa megvételre kerestetik. Cin a kiadóhív*
tálban.
904
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. Ontaubarg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, fslelős kiadó: Zalai Károly. InUnuban lakion: Nacvkanlzaa 78. ■■ám
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvényes i IB35. évi október hó 6-«ól kezdve.
Nugykaaliísa állomásra érkező él az onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Vo«t A vonat Kanlr.á- KMrtS.1,- Bpestre V0Mt A vonat KMitWy. | Kanlraá*
neme Ml Ind. r. *rh. érkezik ..lm. neme USul rét W.l | ra ári.
1207 Oyv. 610 705 9-55 1220 Szem. v. 23 05 330 4 49
1218 Szem. v. 9-45 11-05 1540 1232 Motoz — 6-22 7-49
1211 Szem. v. 14\'30 15 55 20-30 1202 n,v 7-30 1010 1115
1201 Oyv. 18-30 19-23 2217 1212 Szem. v. 630 1122 1256
1231 Motor 17 50 19 23 i — 1214 Szem. v. 1410 18-35 2000
1219 Szem. v. 23\'50 1 115 6-16 1208 Oyv. 2000 2315 23 45
Köxvatlan kocáik forgalmai
Az 1202/1201. sz. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Pragerskoig.
egy 1., 2., 3, o. kocsi Trieste-Venezla, Milano, Oenova, Ventimiglla,
egy l., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezla-Mestre, Bologna-Firenze, Róma.
hálókocsi Cannes. Közlekedik XII./16.-tól 1936. V./6.-Ig hétfőn, szerdán és pénteken. Az 1208\'1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocsi Venezla, egy hálókocsi Venezla. egy 1., 2.0. kocsi Veneiia-Trleste, Róma. Az 1231/1232. sz. motorvonatok közvetlen vonatok Keszthelyre Az 1220/1219. sz. vonatokkal egy 2. és 3. osztályú kocsi fut Zalaegerszeg-Budapest között, valamint Budapest és Pécs között.
/ Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
T
.41 w. EsarM. M. Sra*S*t-h.ljrr. Irk fa^Wbl kk. Wl M. tr.mb.t- M,r«t Ind. t{[Mr. | Ka.lr.i-Indal 11 ra M.
1412 Sz v. 520 B.m 727 »10 Hl). Motor _ _ 5551 7-38
U23 Motor 8 11 944 1034 1503 I«77 Motor 5\'0 7\'30 8101 936
1 <24 Sz. v. 1350 15-14 1605 — lila Sz. v. 11)03 1123 12021 1322
1411 Sz. V. 1620 17-44 18-27 20 01 1.13 Sz. V. 13 45 1559 16 19 1741
141S Motor 20-16 21-47 2235 f* 1411 Sav. 1944 21-23 21\'48 23 34
Az 1412/1411. az. vonatokkal egy-egy 2. éa 3. o "kocal fut Zalaegerszeg—Budapest-déli pu. közölt.
Az 14111,1410. tz. vonalokkal epy 2. is 3. o, kocsi fut Wlen-Oalek között.
Nagykanizsa—Be.rcs—Pécs
1 hnn j| Pk««
HST
2414 2428
I Pkaril II B./WÍI II Hifíhml-\' i.ái. ír,.
}3z.v. | joj [ ímttoi I aw Sz.v. - 4"ö" i"rar
Sz. V. I3 B3 16 05 I 17-57 1 2413 Sz. v. 12 25 I 14-20 I 16-06
II Végy. || 1811 || 21-38 | 23 27| | 2421 1 Végy. II 16 55 | II)20 | 21-40 A 2414. és 2413. sz. vonalokkal közvet\'en kocsi lul Oslek-Wien között.
A 2420/2421. tz. vonalokkal egy 2. ét 3 o. közvatlen koctl [ul Budipett dél
pu.- Pécs közöli.
Nagykanizsa—Gyékényes—UJdombovár—Budapest Keleti pu Kanlzairélf Indul
ÜT"
\' n na /V
--fISHI
I Indul | tt ||kp.\'érk.|
A 2448/2447. tz. vonatokkal egy 3. ét egy 2 o. kocsi (ut Nagyksnlzsa-Buda-petl keleti pu. között.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotorlba
/kani fi I Indul
Vegyes Qyors Gyors
7-15 11-40
010
M.-Keresxtur
VánllmlglU
Róma
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
Az 1208/1207.. 1201/1202. sz. vonatoknál a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/1297. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturig.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
Murakereszturon át közvetlen személyvonat! csatlakozás* csak a 2420. éa 2414 sz. vonatoknak van.
Vetőmag
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
BIBSCfl ÉS SZEGŐ
magszaklUletben.
Nagykanizsán, a Csengery-ut 2. sz. alatt levő modern épekkel ís vízvezetékkel Jelszereit hyglfnlkus
Uri- és hölgyfodrász-
szalonomban a legkényesebb Igényeket Is kielégítő, mindennemű fértI munkák, női hajvágás, tartós ondolálás, sps-clálls hajfestés, szőkítés és pint/nézés, manikűr, gyermek hajvágás és minden a szakba vágó munkák a legjobban és szolid árakon végeztetnek. (Hajmosás az országosan elismert fekete fejti folyékony Neo-Schamponnal) — Szíves látogatásI kér
FILIPOVITS LÁSZLÓ
art- és hőlgyfodráu. Telefon 026
12377/tkv. 1935. tz
Árverési hirdetmény és árverési feltételek
Szabó Antal végrehajtatnak, őzv. Sonkoly lózaefné tz, Horvélh Roza, flzv. Móricz Oyőrgyné Sonkoly Ktll éa Horvélh Hrnflne tz. Sonkoly Hozillt végrehaltést tienvcdök ellen Indlloll végiehalUti liyé. ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t-e. 144, 146. 147 §§ al értelmében elrendeli a régrehtjlásl árverési 343 P401. töktkövete léi, ennek Járulékai éa az ánrtrétl kérvény, éri ezúttal megállapított 21 P költség, valt. mint a csallakozottnak kimondott Nagy. ksnlztil Segélyrgvlet Szövetkezet 400 f>, Mtgytr Jelzálog llllelbank 2256 P. Dobrln Rlcnard 215 P, Szilárd Bél. 253 P, dr. Mczó Ignác 248 P, Welsz Mtnlréd gyér 152 P. dr. Pttrles JÓMel 45 P. Ntgykanl-atal Takarékpénztár Rt. 249 P tőkekövetelés éa Járulékai behaltáaa végett, a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén lévó, a zalaszenthalázsi 12 sztlkvbell 229. hrti. sUntó \'/is od rétzéra 232 P, t 65 tzt)kvbell 1796. hisz. szölfl »/«sd rétzére 211 P, a 830 szljk.bell 647 hru. rét >lu od részére 131 P, 1016 hraz. szintű •/is-od részire 100 P, 1094 hru. nánU •/ii-od részére 324 P, 1112. Ilkvbell 545. hrsa. szántó •/» od részére 149 P. a 965. hrsz. szántó */n od részére 163 P, 1113. tsllkvbell 12/b. hrsz. kart </i.-od réezére 200 P, 1114. sztlkvbell 1330. hru. szántó •/isod rétsére 92 P, 1121. tzlikvbell 1359. hm azáató •/■• od réazire 273 P, 1122. sztlkvbell 1376 hrsz szántó •.u-odára 236 P, 1147 ullkvbell 358 hrsz. ssántd s/u-od részére 96 P, pnsslapstskkbrtösl 197szl|kv-ball 249/89 hrsz. l/s trdó Illetőségére 89 P és 249/225. hrsz. uántó l/a Illetőségére 82 P kikiáltást álban
Az árverés ösv. Sonkoly Vandetné és gankoly V.nile! |svárs bekebelezett hs-saonélvczell szolgalmi Jogot nem érinti.
Fenti Ingatlanokat Kramer Endre Javára a kikiáltási ár 136%.án, végrehsjlató |a-várs a kikiáltási ér I48°Í0 án. Dobrln Richárd Javára a kikiáltási ár 207»/o-án, dr. Mezó Ignác tavára t kikiáltási ár 2l7%.in, Ssllárd Btla tavára a kikiáltást ár 2270/0 án, Welsz Manfréd gvár Javára a ■ kikiáltást ár 25IS/0 án, dr. Petrlca Józsat Javárs a klkláliáil ár 259o/o án, a Nsgyka-nlssai Tsksrékpénzlár Rl. Javára a klklál-Usl á> 2620/o-án alul el nem adható.
A telekkönyvi halóság az árverésnek Zalaszenlbaláza községházánál megtartására 1936 évi április hó 21. napjának d. I. 9 óráját tllzl kl is sz árverési teltételeket as 1881 :LX. t.-c. 150 §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
1. Ai árverés a á eső Ingatlant • kikiáltási ár \'/s ánál slacsonysbb áron eladni afaa leheL
Az árverelnl szándékozók kölelaek bá-nalpénzOl a kikiáltási ár 10o/.-átké.zpénz-ben, vsgy óvrdékhépes értékpaplrosban a kiküldöttnél lelennl.
Az, aki az IngatUnért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet, tett. ba többet ígérni tenkl lem akar, köteles nyomban a kikiáltási ér ttázaláka szerint megállapított bánatpénzt SS áltsls ígért ár ugysnsnayl százalékáig klegéasllenl.
NsRvkanizsa, 1935. évi december 13. Dr. Wáber a k. klr. Iblró. i .
A kiadmány hiteléin: Kiss a. k.
SSS l,od.-!ftll..l.
Alma-, körte , sillvafákat
100 liter vízben teloldott 5 kgr. Hm Dandrln-uel, a többi fákat 100 liter vízben teloldott 3 kgr. Solbár gyárilag készített méaak<nl«val.
álmola Pomrln
(BzOmölc.t«kSlránz atbh.lz.k b«k>.»..!..)
Oltóvlau Harn|iaap Drótkefék.
MnU és kerti magvak
MUtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mtltrágya, nővén,védetmlszt-rek, zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erisébet-lér 10. (A bíróiig mellett)
Nnam. a hpWJta. löaisailmágl 111. auMsite) Ngo~4a éa BMaaUl UfMadá VMsM. Umfm^MtUsm Markit.tssáa JMali. M. XaMKinlU
76* évfolyam 60. szám
Nagykanizsa, 1936. március 12. csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
teulMllliti U I Mt&utáí wtm
Feldől szerkesztő: Barbarits Lajos
ElíllxclW int: egy hóra 8 ptnjí 40 tlMr. Sicrkcxtö^fi H tt.dóhtT«l«ll teMoai TI. m.
A versailli szerződés megszűnte után csak Trianon reviziója következhetik*)
dr. Szabó Zsigmond
Irta :
Hitler birodalmi elnök március 7-én jelképesen csapatokat küldött a rajnavidéki demilitarizált zónába, amely intézkedéssel egyoldalúkig felmondta a locarnoi egyezményt, de ugyanekkor javaslatot intézett a francia kormányhoz, amelyben körülírja azon feltételeket, amelyek alapján a német birodalom hajlandó 25 éven át az összes szomszédos hatalmak határait biztosítani.
A francia nemzet felfogását a nénjét lépéssel szemben leghívebben Sarraut miniszterelnök vasárnap esti rádióbeszéde tükrözi visz-sza, amely v^lósá^gal megbélyegzi a németek eljárását. A\' jelképileg odarendelt csapatokat, mint több divízióból álló haderőt, fegyver"s megszállásnak minősiti, amely ellen Franciaország megteszi Intézkedéseit. Kitalált ürügynek minősiti a némefek eljárását, hogy a francia -szovjet, szövetség tette Hluzórliissá a locarnoi szerződést, viszont a német lépés valódi hátsógondolatn az a feltevés, hogy a francia politikai pártok között kiélesedett küzdelem kitűnő alkalmat adott a szerződésszegésre. Sarraut patetikus szavakkal kiáltja oda a Führernek, hogy csalatkozik számításába, mert a francia nép veszély Idején mindig megtalálja önmagát és most is megmutatja, hogy nem fogják még-egyszer Strassburg városát német ágyuk bombázni. A német szószegést a Népszövetség elé viszi és minthogy Németország adott szavát már kétizben megszegte, nem hajlandó velük uj szövetséget kötni és Igy a felkínált béketervezetet elfogadhatatlannak tartja.
&n}ig 4 t^elga kormány mindenben azonosította magát a francia felfogással, Anglia csodálatos nyugalommal fogadta és bírálja meg a német eseményeket. Az angol felfogás szerint azzal, hogy Németország saját területére vezényelt csapatokat, bár ezzel a locarnoi szerződést megszegte, háborúra okot n:m szolgáltatott. Sót Hitler békeajánlata a világbéke szempontjából méltánylást érdemel és az angol kormány kész is a javaslattal foglalkozni. Anglia kész megfelelni a locarnoi szerződést garantáló kötelezettségének, sőt katonai segítségben is részesíti Franciaországot, de csak abban az esetben, ha Németország fegyveresen lépi át a francia határokat. Részt vesz a locarnoi szövetségben érdekelt államok ér-tekezetém, valamint a Népszövetség ezen ügyben összehívott gyűlésén, de kijelenti már most, hogy nem hajlandó súlyosabb szankciók alkalmazására, amelyekkel a német kor-
♦) Ez a cikkünk még hétfőn Íródott, de tegnapi számunkból technikai okok miatt kimaradt (A szerk.)
mányt kényszerítenek, hogy a katonamentes rajnai zónából az oda-küldött hadseregét visszavonja. Angol felfogás szerint az ilyen súlyos szankciók alkalmazása mélyen sértené a német nép öntudatát, amely ebben a túlfűtött légkörien ujabb világháborút eredményezhetne.
A locarnoi szerződés másik garantálójáról, Olaszországról ellentétes hírek láttak napvilágot a külföldi sajtóban. Alz angol, francia szankciós politika folytán beállott ezen államok iránti olasz elhidegülés, a német-ol\' s? viszony javufása legalább is kétségessé tették az olaszok elhatározását. A Rómából érkezett hirek azonban ma már arról számolnak be, hogy Olaszország a franciák oldalára áll, mert ezt nz európai béke nélkülözhetetlen feltételinek tartja. Ez/el az üz nslével egyidőben Mussolini utasította Ba doglio tábornagyot, hogy az előrenyomulást szüntesse be az abesszin
harctéren. Több mint valószínű, hogy Olaszország a rajnai zóna katonai ipegszáilásának kérdésében az angol felfogáshoz fog igazodni, mert a világbékét jelenleg m g Franciaországgal szemben is csak ennek a két nagyhatalomnak együtt működése mentheti meg. Franciaországnak be kell látnia, hogy szánjára a rajnai zónánáf sokkal veszedelmesebb osztrák Anschluss kérdésben Olaszország segítségét nem nélkülözheti. Anglia és Olaszország együttesen meg fogják értetni Franciaországgal, hogy a versallli szerződés végleges likvidálása lehetővé teszi Németországnak a Népszövetségbe való visszatérését és a stresai front feltámasztását. Az Ilyen irányú kibontakozás uj és kedvezőbb helyzetet teremt az olasz abesszin háború béketárgyalásainál is, amely viszont kielégítheti az angol érdekeket és Angolország, Németország és Olaszország együttes résztvétele a Népszövetségben, a versaüll szerződés likvidálása után lehetővé fogja tenni a népszövetségi alapokmány revízióját ls, amelyet Mussolini annyiszor hangoztatott és Sir
Samuéi Hoare volt pngol külügyminiszter is kilátásba helyezett.
Hitler elhatározása tehát lulaj-donkép]>en hasznára vált a világbékének, mert amig ezzel lerázta a német népről a versailli békeszerződés utolsó bilincsét is, egyben reményt adott és utat mutatott a többi legyőzött nemzet számára. Minthogy valószínű, hogy a németek erőszakos lépését mint faktumot, épj>en ugy kénytelenek lesznek elfogadni, mint azt a német felfegy-verkezéssel tették, Franciaországnak és Angliának hálásnak kell lenni Olaszország Iránt, hogy a német kérdés háború nélküli likvidá-» lásában segítségükre sietett. Ez a hála pedig az abesszin kérdés méltányos megoldása lesz. A gyarmati igényeiben\' kielégített és tekintélyében megnövekedett Olaszország vi-\'szont hálás lesz a dunamedencfel államok egymásközti viszonyának rendezésénéi hűséges szövetségesének, a trianoni szerződés által megcsonkított Magyarországnak és Igaza lesz Mussolininak, hogy egy békeszerződés nem tehet egy ország sírja.
Anglia békét, a szovjet háborút akar
London megkezdte a közvetítést Páris és Berlin között — Német engedmények francia engedékenységért — Anglia a legkisebb megtorlás híve a néniet-tigyben — Hitler felkérte Angliát „a becsületes alkusz" szerepére — A szovjet egyedül megakadályozhatja Németországnak a Népszövetségbe való visszatérését
Németország Ausztriával és Csehországgal
Páris, március 11 Az Ouvre szerint Anglia kérdést intézet Franciaországhoz, hogy vájjon Franciaország hajlandó-c tárgyalásokba bocsátkozni, a rajnai csapatok visszahívásának követeléséről lemondani abban az esetben, ha sikerűt a német birodalommal valami engedmény!\'felérni. Ez arra vonatkozik, hogy Németország nem létesítene erődökét a Rajna mentén, visszatérne komolyabb feltételek nélkül a Népszövetségbe és hajlandó aiáimi a légiegyezményt.
Anglia egyébként minden Igyekezetével azon fáradozik, hogy a legkisebb mértékre szorítsa a Németország elleni megtorlást és rá akarja venni Németországot, hogy olyan feltételek mellett bocsátkozzék a tárgyalásokba, amelyek mind a két félre nézve elfogadhatók-| Páris, március 11
Több lap szerint RIbbentrop(p Londonba- utazott, hogy a népszövetségi tanács Iondoni üléseit figyelemmel kísérje.
Hitler ujabb nyilatkozata
London, március 11 A Daily Mail közli Hitler nyilatkozatát, amelyben a .kancellár kijelenti, hogy ajánlatát, amely szerint hajlandó keleti szomszédaival megnemtámadási egyezményt kötni, vonatkoztatja Ausztriára és Csehországi* is, tehát az összes keleti szomszédaira egyetemes jellegű. Németország kész visszatérni a Népszövetségbe, de elvárja, hogy a gyarmatügyi egyenjogúság kérdését megoldják és hogy az alapokmány ügyét elválasztják a békeszerződé-
sek ügyétől.
Hitler célszerűnek tartaná, ha a megnemtámadási egyezményt az érdekelt kormányok tárgyalnák meg egymással. Németország kész örömmel venné, — mondotta Hitler — ha egy más állam, például Anglia a becsületes alkusz szerepében vállalná a gyakorlati kérdések megoldását. Németország §emmit sem akar tenni ezentúl a helyzet megvál toztatására. Nincs okuk arra, hogy a javaslatot időbeli korlátozásokhoz kössék, de ha ezeket a javaslatokat is visszavetik és nem méltányolják kellően, akkor Németország soha
többé nem fog Európának alkalmatlankodni ujabb ajánlatokkal.
Szovjet-aknamunka a békés megoldás ellett
London, március 11
A Daily Express valóban ugy értesül, hogy Németország kész Csehországgal és Ausztriával is támadást kizáró egyezményt kötni.
Franciaország keleti szövetségesei minden befolyásukat latba vetik, hogy Franciaország ne nyugodjék bí)le abba, hogy befejezett tények elé állították és ne kezdjen tárgyalásokat a rajnamenti kérdésben a német javaslat nlapján. Különösen a szovjet szitja Franciaországot, mert a rajnai Öv megerősítése szabad kezet adna Hitlernek keleten. Ha ugyanis megerősítik a rajnai katonai övet, akkor Franciaország nehezebben siethetne a szovje/ vagy Csehország segiségé-ro abban az esetben, ha Németország ezeket az államokat megtámadná.
A lap szerint a Népszövetségbe való visszatéréshez egyhangú határozatra van szükség és igy a szovjet megakadályozhatja, hogy Németország visszatérjen a Népszövetségbe.
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. március 12.
Legújabb tavaszi divatkülönlegességek
férfi női női ruha
felőltő- és kabát- és és oomplé
ruhaszövetek kosztdmszövetek taftok és pikék
legújabb színek és szövések, legjobb minőségben, legolcsóbban
Állandó olosó maradékárusitás. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
Ezalatt Afrikában...
Asmara, március 11 ^doglio tábornagy 36 órás as-niarái tartózkodás után repülőgépen ismét visszatért a főhadiszállásra.
Atrábi Adi, március 11 A bcnsziilött hadosztály vezetöjé-nei két abesszin törzsfőnök jelent-kezeit behódolásra. A,z <;gyik Haj le Marian Maru, a tcinbieiu csapatok volt parancsnoka, a másik Haj le Teifai.
Az ujabb hírek szerint Mulugeta állítólag nem tüdőgyulladásban halt meg, hanem a lázadó galla lakossag gyilkolta meg Amba Alagi környékén. " •. J „i . . A magyar álláspont
(Lapzártakor érkezett) Schusch-nigg kancellár eheli budejp^sti láto-gatusávai kapcsolatban azt közlik, hogy az osztrák államférfi Gömbös Gyulával gazdasági és kereskedelmi kerdésekei tárgyal meg. Megvitatják a két ország gazdasági viszonyát, de természetesen módot adnak arra ls, hogy tájékoztassák egymást a nemzetközi eseményekkel kapcsolatban elfoglalt álláspontjukról is. Előreláthatólag a tanácskozásokon szóbakerül a német lépés is. i | j Magyar diplomáciai körökben az az általános felfogás, hogy Magyarország Németország legutóbbi lépésit ugy te-kiüti, mint az egyenjogúság elérésire irányuló utolsó lépést. Magyar felfogás szerint tárgyilagos egyenjogúság nélkül nem képzelhető el az őszinte együltmüködés- A magyar politikusok szerint Németország lépésének nem a célja, hogy. felidézze a háborús veszedelmei
Az orvosi javaslat a Ház előtt
A Ház keddi ülésén az elnök bejelentette Scfcsife, (iyörgy lemondását mandátumáról- Az orvosi javaslatra került ezután sor, amihoz Cseh-Szom-bathy László orvos-képviselő szólt hozzá elsőnek. Azt fejtegetle, hogy at egészségügyi közigazgatásban a/ orvosokra nagy feladatok várnak, ha megkapják azokat az intézkedési lehetőségekéi, amelyek nélkül eredményes munkát nem lehet kifejteni-
Tóth Pál azt kívánta, hogy a sze. gényügyet rendezzék, majd a betegségek megelőzésének nagy fontosságáról beszélt. Kérte, hogy a községi orvosodat magasabb fizetési osztályba sorozzák.
Dinnyés Lajos statisztikát sorolt íei arról, hogy 33152 község közül csak 222-ben van egészségvédelem.
Szerdán délután folytatták az egészségügyi javaslat tárgyalását-
Gömbös miniszterelnököt Zalaegerszeg díszpolgárává választotta
Zalaegerszeg, március 11 Zalaegerszeg képviselőtestülete kedden ünnepélyes rendkívüli közgyűlést tartotl és azon elhatározta, hogy az egerszegi Nemzeti Egység javaslatára díszpolgárrá vjWasztja Gömbös Gyula miniszterelnököt. Az
egyhangú határozatról táviratban értesítették a kormánycinököl, de ezenkívül küldöttség is induí a közeljövőben Pestre, amely ünnepé: lyes^eretek között fogja átadni a miniszterelnöknek a díszpolgári oklevelet. ,
A főispán repülőgépen érkezett Budapestről Zalaegerszegre
Zalaegerszeg, március 11 Vitéz Tabódy Tibor főispánról nem mondhatja senki, hogy nem a ma embere. A főispánnak kedden részt kellett vennie Budapesten a főispáni értekezleten, szerdán pedig Zalaegerszegen a kisgyülésen és a közigazgatási bizottság ülésén tellett elnökölnie. A főispán ugy oldotta meg a kérdést, hogy kedden inggel Bánhldy Adtattál egyfedelű
sportgépen Buda||)estre repült, résztvett a főispáni (értekezleten és délután ugyancsak repülőgépen már vissza is érkezett Egerszegre.
A főispán szerdán a kisgyülésen és a közigazgatási bizottság ülésein plnököl, majd csütörtökön háromnapos körútra indul u keszthelyi kerületbe. Több gyűlésen vesz részt és sok községet bejár, hogy meghallgassa a punaszokat.
Telefon-tárgyalások Nagykanizsa és Budapest között az Igazságügyi palota ügyében
A város vezetősége lázas munkát folytat, hogy az igazságügyi palota építkezését minél előbb meg lehessen kezdeni. Miután a város köz-épitkezési bizottsága ugy módosí-
totta a pénzügyi bizottságban letárgyalt épitési tervet, hogy az egész front az Erzsébet-térre nézzen, megdőlt az utoanyitási terv a Zöldfától Kiskanizsa felé. Ezzel
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatáruhoz.
szemben az építendő palota középrésze háromemeletes lesz, a szélső szárnyai pedig kétemeletesek. A polgármester kedden délelőtt felhívta az igazságügyminiszterium műszaki osztályát és közölte a terv módosítását, amihez hozzájárulást kért. Kedden este felküldték az aiapterv-módosiástt a mziniszterium ba, ahol szerdán döntenek a módosítás elfogadása felett és azt ugyancsak telefonon közlik a várossal. ,
A polgármester már elküdto a felhívást a szükkörü tervpályázatban való részvételre hat országos nevű tervező építésznek. Minden remény megvan ^tehát, hogy az építkezés mielőbb megkezdődhetik.
Gyomor- és bélzavaroknál, has-üregbcíi vérpangásnál, étvágytalanságnál, szoiuiásnai, felluvodátnál, gyomorégésnél, feiböfögtsnel, stedü-lésnel, homlokfojásnai, hányingernél egy pohflr természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az eméftztőutakat. — Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc József vizel még a hosszú idö úta fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik.
& Kai. Legényegylet közgyűlése
Évi közgyűlést tartott a nagykanizsai Katholikus Legényegylet, melynek pezsgő életéről, mozgalmas tevékenységérői ismételten volt alkalmunk beszámolni ,
A hatalmas uj termet ezúttal is megtöltötte az érdeklődők és a tagok sokasága. f
(iazdag Ferenc püspöki tanácsos, egyházi olnök megnyílójában tömören beszámolt a kanizsai Kolping-család munkásságáról. Az elmúlt évben «z egylet külső és belső értőkei megnövekedtek, a tagok száma gyarapodott, az egykori kis házból palota lett: az egylet saját erejéből, nem mecénások vitték előbbre mmdenkor ügyét, hanem a tagok munkássága és lelkes fáradozása. Lüktető, inienziv katholikus életet kér az egyesület tag-jaitól. Kathoücitásuk bátor, hitvalló megnyilvánulását az élet minden vonatkozásában- Örömmel állapította meg a Kath. Akció virágzását a Legényegyletben. /
Tőke Jenő, a legényegylet régi, kipróbált titkára beterjesztette a választmány múlt évi jelentéséi Igazi tükörképe volt a jelentés annak a munkának, amit a Kath. Legényegylet éven át kifejtett. Köszönetet mond a jelentés dr. Mutschenbacher Edvin világi elnök, Lukács József egyházi alelnök,
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkát! Szomolányi Áruház.
I
»3» máfdu» 12
ZALAI KÖZLÖNY
ŰMrdán még a káprázatos BROADWAY MilODY
Csütörtöktől-vasárnapig p«r A-y /XIA/NO II A IJI A a legszenzációsabb magyar f j|m AZ O KQO MAMA
a 10 ít
Siító istván és Bárány István slb. ^gfclAiek, akik a? egyesület estélyei-nek rendezését sikerre vitték Hálául emlékezett meg dr. Krátky István tofgármcslerrŐl, dr. Rótt Nándor me-^és|)á<pókről, Gazdiig Ferenc egyházi éfhfiktW, akik hatékonyan elősegitot-rtk"as \' egyletet törekvéseiben, munkájában. Köszőnetot mondott a Zalai Kóílónynok támogatásáért és Tholway iiigmqnd dr. postahivatali igazgató-nak- Az egyesületnek 070 tagja van.
Jászai Lajos pénztárnok a zárszámadást és pénztári jelentést, majd a Költségvetést terjesztette elő. Ebből rtlegtiidjitk, hogy az egyesületnek ■13.50© pengő tibzta vagyona van, a folyó évi költségelőirányzat 9.8OO P.
Gazdag püspöki tanácsos a legteljesebb elismerés szavaival adózott Monti lloua;\'tanárnőnek, a Napsugár Leányklub elnökének és Sáfrán Mária tanítónőnek a Napsugár-klub sikeres vezetéséért
pápp., Oszkár és Megyiuiorecz Ta-más választmányi tagokat tb. választmányi tagokkul választotta meg a kázgyülés.
* A tisztnjitájinál a következők kerültek ki az \'urnából i
Egyházi alelnök: Lukács József. Világi alelnök: Varga Nándor Tiszti ügyészi ,ifj. ,dr. Tamás János. Titkárok: Tőke Jenő, Bárány István. Pénztárnok: Jászai I.ajos, helyettes: Mar-tinfcsevics Ferenc Pénztári ellenőrök: Gráf János, Szabó István I Rendező-bizottsági elnök: Szabó István II. Háznagyok: Molnár István, Wágner István. Könyvtárosok : Schweitzer László, Tóth Ferenc. Számvizsgálóbl-zottság: Dezső József, Filó Ferenc, Horváth István. Választmányi tagok: a pártoló tagok közül: Aradi Antal, Baltavári Antal, Belső János, Boda Károly, Filipovits László, Golenszky Ferenc, Horváth Géza, Horváth József. dr. Krátky István, Molnár László, Németh Rezső, Orbán János, Hitler András, Schlcs* László, Simon József, Stampf Zsigtntínd, Szabó Ferenc, id. Szántó Lajos, dr. Tholway Zsigmond, Wagner István, — a rendes tagok közül: Büky Lajos, Farkas Sándor, Gerencsér Pál, Gödi Lajos, Halmos Pál, Kocsek Károly, Perger Imre, Sajnl László, Takács Gyula, UJváry Géza.
Este száz terítékes társasvacsora volt az egyesületben, ahol összejöttek a Kolplng-család tagjai és pártolói nagy számban. Az első felköszöntőt (iazdag Ferenc mondotta dr Rott Nándor megyéspüspökre és dr. Wébor Pál kanonokra, a Legényegylet nagy pártolóira. Dr. Mutschenbacher Edvin világi elnök Gazdag Ferencet, a Kath. Legényegylet és a Napsugár tagjait, Lukács József egyházi alelnök a Zalai Közlönyt, Boda Károly dr, Mutschenbacher Edvin világi elnököt, mint «z uj generáció kinevelőjét köszöntötte fel Benedek Rezső szerkesztő a nagykanizsai katholikus papság tevékenységét méltatta. Aradi Antal a kanizsai kath. ifjúságot, TőkQ. titkárt és munkatársait köszöntötte
IB§
Változói
Kissé Alink légáramlás, a éltől védett helyeken ujabb é||ell kod. változó felhőzet, helyenkint esd, az éjjeli
hőmérséklet alig változik, > délelőtti f< melegedés enyhül.
- Torontáli nái,*| eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. SobtlU\'Áruház.
A Zeneiskola II. Liszt-emlékünnepélye
A Városi Zeneiskola tanári kara a sorozatos Liszt emlékünnepélyek sorában hétfőn este tartotta második Liszt-hangversenyét. A Zeneiskola kamaraterme ismét szűknek bizonyult.\' \\ zsúfolásig megtöltött teremben ott volt KrAlku István dr. polgármesterrel az élen a várt s társadalmának minden, a zenei kultura iránt érdeklődő tagja. Az ünnepi hangulatu est méltó volt Liszt Ferenc nagy emlékéhez.
A! műsor első részében Vanmy János, a Zeneiskola igazgatója szabadelőadásában Liszt Ferenc-t, a zongoraművészt mutatta be a hallgatóságnak. Vannay előadásából teljes és világos képet kaptunk arról a munkáról és ^szellemről, amely egy zseni keze alatt kialakította a zongorajátszás addig még soha nem hallott és még ma is felülmúlhatatlan stílusát. Nemcsak elméletben, de Pásztor Irma pompás szemléltető előadásában, a gyükor-ban is bemutatta az előző idők zongorázó stílusát a bachi preludlumi és fugastilustól a beethoveni leg; magasabb klasszisig. Nem felejtette el felhivni figyelmünket az akkori idők technikai lehetőségének legmagasabb fokára sem és igy még jobban kihangsúlyozta azt a mérhetetlen alkotó erőt és elhlvdtolt-ságot, amelyet Liszt Fer\'nc mérföldekkel előbbrcvltte a zongora-játszás mikéntjét, megterem!"!te a hangszernek legjobban megfelelő játékstílust, azt az uj játékstílust, amellyel zongorára tudta vinni az ördög hegedűsének, Paganininek virtuozitását egyénien és ugy. hogy fizzál még ma is elkápráztatja hallgatóit. Liszt egész zenekart tudo\'.l megszólaltatni a zongorán, a különböző billentés! módokkal bámulatosan tudta utánozni az egyes hang-Szerek hangszinelt. Vannay \' igazgató rámutatott előadásában Liszt speciális magyarságára, amely müveiből is kicsendül. Az érdekes és értékes előadást nagy figyelemmel
hallgatta a közönség és meleg tapssal honorálta.
A műsor zenei része, bár csupa zongoraszámból állt, mégis változatosnak mondhotó, mert Liszt zongoramü\\einek négy különböző típusát vonultatta flcl. Az első : Paganini változatok (a). Amit Vannay igazgató előadásából megtudtunk, azt most a gyakorlatban csodálhattuk meg. Paganini ördögi technikája a zongorán zengett liszti pompával. Honti Ilona megállta helyét a nehéz és technikailag igényes müvet szemben. Uralta a klaviatúrát és igaz, élvezetes perceket szerzett játékával. Nagyon tetszett a közönségnek is.
A hárfaxtüd néven .közismert Des-dur verseny tanulmányt hallottuk ezután Kerrk\'s írén előadásában. A mü komoly, elmélyült játékot igényel és mint neve is mutatja megtévesztésig utánozza a hárfa hangszlnét speciális liszti játékstílusában. A pompás .liszti miivel Kerekes Irén ismét, a régi hiz\'os és finom előadásában adta elő. Teljes mértékben élvezhettük a v^rseny-tanulmánv szépségeit és a közönség szinte tüntetően kitapsolta a kitűnő zongoristát.
F. Pásztor Irma adott elő ezután két Liszt szerzeményt. Mindkettő jólismert mü, de amelyeknek igazi művészi szépségévej .sohasem lehet betelni. Liszt 3. számú As-dur.not-tumoja volt az első, amely Szerelmi álom néven ismeretes. A bámulatosan finom és a Lisztnél megszokott férfias liral telítettségű müvet igazi Ur/ti elképzelésben hallottuk a kitűnő Pászfor irmától, aki most Is ragyogtatta tudását. Különösen alkalma nyílt erre a műsor utolsó számánál, a Rigoletto paraphrasis pomnás előadásánál, amely mü n Rigoletto onerajellcgét domborítja ki a zongorán is. A közönség meleg elismerő tapssal jutalmazta Pásztor Irma nagyszerű teljesítményét.
Még pár szó a közönségről, a
Óriási érdeklődés
előzi meg szombat délutáni divatbemutatónkat . Minden törekvésünk odairdnyul, hogy a nagyszámú érdeklődő közönséget áruházunk nagytermében kényelmesen el tudjuk helyezni. Bemutatónkra díjmentes belépőjegyeket bocsátottunk ki. A Jegyek már most átvehetők pénztárunknál. A bemutató 4, 5 és 6 órakor kezdődik.
Nagyon kérjük a nb. érdeklődő közönséget, hogy a díjmentes belépőjegyeket mielőbb vegye át pénztárunknál, hogy megfelelő helyet tudjunk biztosi tani.
Schütz-Áruház.
^jjjj 1-1- ..............MMI^W^W
melynek legelemibb kötelessége tudni azt, hogy az egyes hangversenyszámok alatt nem Illik beszélgetni és ezzel az előadót és. a hallgató élvezetét zavarni. Sajnos, erről néhányan még mindig megfeledkeznek. A második Liszt emlék! hangverseny egyébként teljes, komoly élvezetet szerzett és maradandó nyomot msgyott a közönség lelkében, azzal az Impresszióval távoztunk a h r v \'rsenyröl, amelyet kifejezően igy lehelne összefoglal-ni : Kár, ho: > ége van !
Befejeződött a kanizsai bajnok sakkverseny
A Maróczy Sakk-Kör rendezésében nyert lebonyolítást Nagykanizsa város 1036. évi sakkbajnoka elméért és egyúttal a »Kelemen Kupa* örökös vándordij 1036. évi birtoklásáért folyó bajnoki sakkverseny az iparoskor helyiségében, amely je-lenleg a Sakk-Kör hivatalos helyisége is. A nevezés elég jól pikerült, 18 résztvevő volt, az Összes számításba jöhető jobb játékosok elindultak a versenyen. A gyakorlat hiánya folytán azonban meglehetős sok volt a hibás játszma, különösen a verseny elején. Talán legfőképpen ez volt az okaa, hogy a küzdelem végig nyilt volt és igy izgalmas is, több alkalommal éjfélig kellett szurkolni ugy a játékosnak, mint a betekintőknek az eredmény kialakulásánál. A JJakk-Kör részéről az első négy helyezett díjazásban részesült.
A sakkbajnoksőg első tiz helyezettjének a sorrendje a következőképpen alakult:
1. Gumtfár Mihály 13 és fél, 2. Weiszfeld Ferenc 13, 3. és 4. dr. Makó Gábor és Reinitz Tibor 12 és fél, 5. Böhm József 11, 6. Sekulja Jakab 10 és fél, 7. és 8. Pintér Sándor és Wagner Jenő 0 és fél, 9. dr. Lichtenstein Sándor 8 és fél, 10. László 7 és fél ponttal.
Gumilár fiatal és tehetséges játékos, az első helyhez és egyúttal a bajnoksághoz megérdemelten jutott, az egész verseny alatt Weisz-felddel együtt a legegyenletesebb játékot nyújtotta. >
Welszfeldnek ezúttal meg kellett elégednie a második ,hellyel, régi, kipróbált és jó játékos, de mostan nem volt szerencséje.
Dr. Makó sokszor nem bizott eléggé magéban és hiőba győzte le az első két helyezettet, a feleslegesen leadott pontokat már nem tudla behozni.
Reinitz fiáta/és ügyes játékos, több elmélettel, illetve a megnyitások fokozottabb ryCgismeréSével nagyon könnyen efőbbre is Végezhet.
B.öhm játékán meglátszott a három évi pihenő. —hm—
- Köztisztviselők r黫ér« rendkívül előnyös bntorvásárláal alkalom. Modern berendezések, tőkéletw Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók KapaHln butor áfaházban, Horthy Mlklói-ut i.
ZALAI KÖZLÖNY.
Ind Tante növendékeinek előadása
Nagy sürgés-forgás köszöntötte a Zeneiskolába belépőt. A kamaraterem színházzá változott. Komoly piros függöny, kuiiszák, kellékek. Az ötös tanteremben nagy a zsivaj : a szereplő leánysereg izgatottan várja a kezdést. A kifestett valóban angyalian édes - kis angyalkák, színes szoknyáju cigány-asszonyok és a finom grófkisasszonyok között sürög-forog Juci Tante jellegzetes feje. Ezer felé van most gondja, beszélni nem lehet veíe, de neki mindenkihez van szava, mindenkin igazit valamit, két kezével száz felé tevékenykedik.
Végre megszólal a csengő, kezdődik az előadás. A, Jjerem zsúfolva. Azt a bizonyos gombostűt sem lehetne leejteni. Itt vannak a drukkoló mamák (akik jobban drukkolnak, mint a szereplők !), ismerősök, de szép számmal az érdeklődők Is. Szétmegy a függöny, de az első szó még magyar. Szúnyog Jancsi konferálja be az egyes felvonások rövid tartalmát magyarul. Ezután csupa német szó, német mondatok pattognak és egy egészen komoly öt felvonásos német színdarab kerekedik kl az egészből Cime : »Gottesweg^ sind wun-derbar.< Isten utjai csodálatosak. A; darab egy kis istenfélő grófleányról szóf, akit a cigányok elrabolnak.
A szereplők bámulaatos tudással és ügyességgel mondták a hosszú és nehéz német szerepeket. Egyikmásik szereplő alakításban is mesz-sze felülmulta azt, amit Ilyen gy<*r-mekszlndarabok előadóitól várni
Városi Mozgó. Hétfőn, kedden, szerdán
Az «géu világ uaniáolójai
Broadway Melody 1936.
Tánc, ének, muzsika, vidámság, ragyogás! 5 pompái zeneszám! 10 remek főszereplő! 100 szőke és 100 barna táncosnő A film megtekintés* élményt jelent I
Főszereplők: Jack Benny, Eleanor Powell, Róbert Taylor, Una Merkel, NJck Long az uj táncfenomén. Remek kísérő mösor. Előadások kezdete 5,7 és 9-kor. Minden első előadás filléres.
lehet. Elsősorban a kis főszereplőt kell megemlítenünk, Adamovich Dollyt, aki a kis elrabolt grófleány szerepét Játszotta, - mondhatni — tökéletesen. De nem nagyon lehet különbséget tenni a szereplők között, annyira jó volt mindegyik. Az öreg cigányasszony alakitója, Sáf-rán Mária épp ugy megérdemli a dicsénetet, mint Mirca alakitója, Cséry Kató, vagy Rátkay Edit és Ágota. Hasonlóan csak jót mondhatunk a cigánylányokról : Krátky F.velyn, Berecki Zsuzsi, Wcfcz Klári, Szabadi Mária, Ferencz Ida, Krátky Nóra, Rein Kláriról. Nagyszerű volt a férfifőszeroplő, Krátky Tibi, akit azonban nagy szakálla és szemüvege alatt alig lehetett feltemerni a remete megszemélyesítődé ben. Nagyon helyes volt Kovács Sebestyén Tibi, a másik férfiszereplő. Dicséret illeti a többi szerep-löket: Novai Agit, Bogenrieder Ml-eust, akik szintén a legjobbat adták. A negyedik felvonás élőkép?s része látványnak is s/Ap volt. Itt Saskőy Lili, Zborovszky Magda, Baán Mária, Hoványi Bözsi, Tőke
Kató, Varga Mária, Welsz Bözsi neveit jegyeztük fel. Meg kell emlékeznünk a kolostori iskola növendékeiről is, akiket Oobáno?! Bözsi, Perénc Ida, Rein Klári, Hortobágyi Baba, Krátky Nóra, Relseh Zsuzsi, Reiseh Mlcl, Reményi Márta, Schless Márta, Rátkai Magda és Zborovszky Kató alakítottak.
Az előadás sok kedves, megható és derűs jelenetet szerzett az ott összegyűlt nagyszámú közönségnek. De ezen kívül teljes képet adott arró* a munkáról is, amit Tante Juci és növendékei végeznek. Minden dicséretnél szebben beszélt az a németnyelvű előadás, amelynek lelke, éltetője, betanítója és rendezője : - Juci Tanie. Munkája minden elismerést megérdemel. Mellette a háttérben névtelenül - a segédrendezői gárda segítette elö a sikert, akik a táncokat tanították be, zongora és énekklsérctet adták, h _\' a
— Legatebb éa legújabb SZlnü éfl SZÖ-
véaü kabát- és kosztümanyagok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
1836. mirdxa 12.
.13* tf
A törvényszék Valkóék 250 hold balatonmagyaródi OFB-földjére is elrendelte a zárlatot
Még Valkó Agostonék 1983. évi csődbejutása előtt történt, hogy az OFB mintejjy 700 holdat Igénybe vett a birtok-koplexum balatonmagyaródi földjeiből. Később, 1983-ban a bíróság elrendelte a vagyon-bukottak ellen a csődeljárást és zár aiá vette összes vagyonukat, Ingatlanukat. Nemrégen azxmban ájj OFB az Igénybe vett földekből 250 kat. holdat visszaadott, mint meg-maradottat Valkóéknak, amit Ijelek-könyvlleg is javukra bekebeleaett.
A nagykanizsai törvényszék mint csődbíróság elrendelte most a fenti Ingatlanra pótleltározását, azok zár, alá vételét és tartozékainak összeírását.
A zár alá vétellel és leltározásra a törvényszék Hahn Gyula kir. bírósági végrehajtót Rendelte ki, aki dr. Bertin József csőd tömeggondnokkai kiszállt Balatonmagyaródra és foganatosította a zárlatot.
Naptár: Március 12. csütörtök. Rom. kat. I. Gergely. Protestáns Gergely. Izr. Adar hó 18-
Gyó«yMerMri éjjeli ssolgátat • hó 15-ig » .Fekete Sas. gyógyszertár Főút 6. és a klskanlesai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva renget 6 órától mH fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kadden «f6u nap nőknek).
VÁROSI MOZGÓ Csütörtöktől-vasftrnapig
Kedves közönségünknek kedves meglepetést hoztunk
Bndapesltel egyldóben az összes vidéki városok megelőzésével mulatjuk be
AZ OKOS MAMA
cimü legújabb s legpompásabb magyar vígjátékot. Irta : Szenes Béla. - Rendezte: Martonffy Emil.
Az első maggar sztárfilm sztárszereplői:
Koaáry Emmy TSraa Janó Kaboa Gyula Erdélyi Mici
Homár Juliaka Ráday Imre Págar Antal
Uénaa OyBrgy Tolnai Klári Pathaa Sándor
Salamon Bála Száaa Ha Z. Molnár Láazló Flóra Balatt
FÉNYES KISÉRÖ MŰSOR. Előadások köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
RENDES HELYÁRAK.
X
_ (Ktle"18" Ferencet),
a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatóját o Magyar Pénzügyi Szindikátus február 29-én tartott közgyűlésén választmányi tagjává választotta meg. Az n körülmény, hogy u 20 tagu választ-íuáoy kevés vidéki helyéből az egyik Xagykanizsának jutott, nem csak Kelemen Ferenc országos szak-tekinté. lyének elismerése, hanem örvendetes adat Nagykanizsa pénzügyi közélete számára is. A Szindikátus dr. Keresztes Fiicher Ferenc, a Pénzintézeti Központ elnökének elnöksége alatt most alaku\'t ujjá, mert ennek a szervnek kell a tizholdas védett gazdák adósság-konverzióját végrehajtani és ilyen értelemben ügykörét kiterjesztették- A választmány feladata uz uj hatáskörben a véleményadás és javaslattétel. _ (A pénzügyi bizottság ülése)
A város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága csütörtök délután 6 \' órakor ülést tart, amelyen a jövő heti közgyűlés tárgypontjait tárgyalja le Ar ülés érdekes tárgypontokat igér
- (A Missziósházban)
a női lelkigyakorlatok ma, csütörtökön délután kezdődnek: 5 órakor keresztút, 0 órakor elmélkedés A háromnapos lelkigyakorlat a vasárnapi nagyböjti esttel ér véget, amelynek műsorán mutatkozik be a Leányklub szavalókórusa is. A vasárnapi előadást Kolla János tartja. A lelkigyakorlatokon a részvételi jegyet belépéskor fej kell mutatni.
Ma vegye meg a jegyét „Ax okos marná"-hoz.
— Tekints* meg Slnger Divatéruház kirakatalt. Ott láthatók az uj tavaszi Kinek és anyagok.
- (Az OMKE füszerkereskedől)
szakosztályának küldöttsége megje- i lent a polgármesternél, aki előtt rámu- I tattak arra, hogy a füszerkereskedők áldozatok árán is a legalacsonyabb árban hozzák „forgatómba borukat, bogy sikeresen megküzdjenck a zug-borkimérőkkel, méltányos tehát ezt az illeték-kiszabásánál figyelembe venni
á jazz-zene legutóbbi Uz éve*)
Irts: Vai
a, János
A Szerdai Társaságban ismertetett tanulmányom megírása óta eltelt tiz esztendő meghozta a jazz-zene ujabb periódusát is, még pedig & «keringő» korszakot, amely az utóbbi tiz év első felére esik A blues és a valse korszakok szentimentális elemet vittek a jazzmuzsikába és ezek hatása "latt a jazz rikoltozása ós immár tul-hangossá vált ritmusdobzódása lehiggadt és az európai Ízléshez alkalmazkodik, oly feltűnő mértékben, hogy a jazz pályafutásában kél irány alakul-ki lassankint: a jazz amerikai és európai iránya. Megállapítható, hogy a jazz amerikai fejlődése, bár önállóságát megtartani igyekszik, mégis a jaM európai fejlődésének hatása alá kerül, csukhogy amerikai fejlődése sokkal lassúbb és zegzugos utakban haladóvá válik. Az európai j°zz központjaként Londont szokás tekinteni, ami elsősorban annak tudható be, hogy uz amerikai jazzt elsősorban és a legteljesebb mértékben fajrokon Anglia szívta fel, azonban mint annyi *)k mindent, ezt is teljesen hatulmába
kerítette.
A legutóbbi őt év alatt, helyesebben a valse korszak óta ujabb irány
*) Folytatása ez a tanulmány Van-»>tty János előadásának, amelyben a Szerdai Társaság vita-ülésén a tiz év jBlötü jazz-zenét ismertette-
ZALAI KÖZLÖNY
Kérték ® polgármestert, hogy veay«k ? :?c ^napban eszközlendő illeték zabásná tekintetbe A polgármester válasza után a küldöttsE megnyugodva távozott. megn>u-
Ha nagyszerűen akar mulatni, nézze meg „Aaokos mamáit! — (Az NTE választmánya)
csütörtökön este fél 7 órakor u
Xt11 helyen vá,asz,mányi ülést
, " 7***1411 4fr«l«k, összekötök, sez-
— (Az OMKE-kerület)
évi közgyűlésén az országos köz-pontot Magyar Bertalan fogja képviselni. ,
A legkitűnőbb magyar sztárok filmje „Az okos mama".
— LagtMbb kábít- és ruhaszövetek, Ingpoupllnok, zsebkendők legolcsóbban a Filléres DivatUztetben.
— (Mit nyerhet 1 pengőért?) Egy oldalkocsis motorkerékpárt, egy
férfi vagy női kerékpárt, fényképező, gépet, weckend házat, táska gramofont és sok más (204) értékes nyere-
II $ =
íf Q \'te
folyó hó 14-én, azaz szombaton y délután 4, 5 és 6 órai kezdettel
druhtizunk nnsytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női és leányka tavaszi kabátok, ruhák, komplék és esőköpenyek.
Cisztelettel meghívja az érdeklődő hölgyközönséget
-Áruház.
megállapítása mindeddig nem sikerült A jazz-zene jelenleg azt a rendkívül hirtelen történt fejlődést piheni ki, amelyet élete első 15—18 esztendejében mutatott Ez a pihenés arra is alkalmqs, hogy rendbeszedje önmagát, uii pedig pályafutásának resu-méit állapítsuk meg. Ez elsősorban a ritmuspolifóniában rögzíthető le, amelyet különféle hangszerek szinkű-iönbsége tesz elevenebbé- Az ütőhangszerekben jelentkezett tulhangosságuk és egyoldalúságuk miatt unalmassá vált ritmuslobzódás megszűnt Ha már. csakjazz-zene nagyobb ;.\'öc-ponljaitól/ távoleső helyeken dobolja és üti-vetf agyon a tematikus gondolatot a jhzzdobos. Ily helyeken a tobzódás még éltető elemnek számit, pedig az angol jazzok igen hosszú időket képesek átmuzsikálni anélkül, hogy akár egyetlen ütőhangszer jelenléte is megállapítható lenne. Ez természetes fejlődésre vall, mert oz ütőhangszerek mindig egyoldalú és túlzott mértékben használt ritmikája .most már a különböző hangszerek szólamaiba vonult be és ezáltal valamennyi mozgó szólamot, ritmuséle-tében fejlődésre serkent, anélkül, hogy egyetlen és mindent elnyomó, unalmassá váló ritmusképlet lázítaná fel a zenei kulturán nevelkedett ma-gasubb Ízlést.
Ma már sok hangszerben, perszo sokkal diszkrétebben jelentkező rif-muskülönbózőségek, még pedig Igen változatos 6s gazdag különbözőségek kötik le az előbb emiitett izlést. Ez tehát feltétlenül nemesedés, kulturálódás jele. Epp e jel mutatja, hogy.
megfelelően képzelt és megfelelő te-remtőerővel rendelkező egyén kezében a jaiz-zene egészséges fejlődésre képes irányzat lehet
Az utóbbi évek tapasztalatai viszont azt is mutatják, hogy napjainkban épp ez a teremtőerő hiányzik u jazz-zene birodalmában, mert minden részleleredmény mellett is immár általánosan szembeszökő dolog, hogy a jazz-zene, nagy szempontokból nézve a dolgot, megállt és várja az elhivatottakat. Jelenleg szinte előkészíti a talajt egészséges, életképes ujabb kifutásra. Hogy ez mikor következik be, ma még korai volna megjósolni
Az elmúlt tiz év alatt a jazz-zenével kapcsolatban sok ferde kinövésnek ls szemlauui lehettünk, melyeket nem annyira művészi gondolatok, mint üzleti szempontok mozgatnak. Igy pl. jóllehet a jazz-zenében a változatos hangszerelés és a hangszerek sokfélesége a legmélyebb husrétegeket jelenti, mégis a túlzott takarékoskodás immár odáig megy, hogy . szalonzenekari összetételeknek is csak nagyon nagy jóakarattal nevezhető együttesek ls jazz-zenekar nevet vindikálják maguknak csak azért, mert a zongora, hegedű, esetleg saxofon igen gyöngén vezetett szólamait sikerül ütőhangszerekkel agyonütni. Hogy a hegedű, vagy a saxofon legtöbbször együtt halad a zongorával, nem is említem, mert ct a jazz-zenétől oly távolálló valami, hogy még csak értékelni sem érdemes.
A jazz-zene a hangszerek technika\' kezelésének komoly felkészültségét ls feltételezi. Ez folyik ugy az egyes
Aki házat akar " Tenni «•» eladni,
fordulion bizalommal a hatóságilag engedólyezott Ín-Katlan forgalmi Irodába;
Halász Manó
Harihr aitu. .1 s. (Haltoa
BxAHltó Iroda), ahol
balatoni villák is eladók.
ménytárgyat A halatonfenyvesi róm. kath. templom sorsjegyei 1 j>cngőért kaphatók Szabó Antal sporlüzletében, ahol a kirakatban egyes nyeremény, tárgyak is megtekinthetők
— Dl»xlt»o lakását torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható
Szombaton lesz a Zeneiskola III. Liszt-ünnepélye
Szombaton este 9 órai kezdettel rendezi a zeneiskola tanári kara u harmadik Liszt ünnepélyét Előadást Vannay János igazgató tart «Liszt a zeneszerzö» tárgykörrel. Az előadás után következő hangversenyen a Koronázási mise hegedűszólóját halljuk Drávai Lajos tanár előadásában. Szólószámokkal szercj>cl még F. Pásztor Irina és Honti Ilona, akik egy-egy"-szonettet játszanak zongorán Közreműködik még a Városi Nőikar is, amely Szent Erzsébet legendájából énekel részletet Belépődíj nem lesz.
— (Az angol király bélyegei)
Mint a nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága közli, a nemrég elhunyt angol királyuuk, a világ legnagyobb bélyeggyűjtőjének a gyűjteménye 9 termet töltött meg, egész kis posta-muzeiiu volt 150 kötetre rúgott csak az angol és angol gyarmati gyűjteménye. Lcgérlékcs ebb és világhírű a
hangszerek lineárisan (önállónak is mondhatnám) kezelt mondanivalójából, mint az egyes hangszerekből kisugárzandó ritmuspolifóniából (ritmus-sokféleségből)- Ha ezek megelevenité-sére játékos gyatra felkészültségéből kifolyólag nem képes, természetesen a hallgatóban oly benyomást kelt, amely a jazz-zene lényegétől mtfr messze eltávolodott. Ezen körülmény is egyik oka annak, hogy ma, különösén a fejlettebb Ízlésűek, idegenkednek a -jazz-zenétől, de attól a jazt-zenétől, amelyet innen-onnan hallanak, anélkül persze, hogy talán életükben egyetlen egyvzer is a stílus leijében lévő zenekar játékát hallhatták volna.
A helyzet, helyesebben a stílus ma. gaslatán nem álló zenekarok azonban nem képezhetik tárgyalásom anyagát E helyett arra kívánnék rámutatni, hogy u jazz-zene hangszerelésében ujabb lényeges elem immár hosszú idő óla nem vonult be. Csupán a kimerültség jelének tekinthető ugyanis az a kényszeredett eljárás, moly akár idejét multa, akár i>edig különféle népies jellegű, de kiforrottnak nem mondható hangszerek ideig-óráig tartó bevonását eredményezi, mint például a harmonikáét, mely külónfélo név alatt kapott semmicsetre sem hosszú időre szóló bebocsátást (Az angol jazz-zenekarok már nem is Igen szerepeltetik.)
A jazz-zeno napjainkban tapasztalható jellegzetességeit tehát abban fog. lat ha tuám össze, hogy lényegéhez tartozik: 1.) ritmuspolifóniában és llneá* risau (önállóan, nem kíséretként) ke*
ZALAI KÖZLÖNY
1936. márdm 12,
ÉpittetOfc figyelmébe 1
Különféle m
MESZET
állandóan raktáron (ártunk.
mam i. ÉS HA tninfiktmktto
próba-nyomot gyűjteménye. Az elhunyt király lehetőleg használatlan bélyegeket gyűjtött négyes blokkokban.
önmagát fosztja meg a szórakozástól. ha nem nézi meg „Az okos marná" t.
Ha ön gyorsan akar, Jól megkönnyebbülni.
Használjon „Igmándlt" s be fog toljesüni. — (Leventék mentőtanfolyama)
Befejeződött a kanizsai leventék mentőtonfolyamla, amit Nagykanizsán és Kiskanizsán párhuzamosan tartottak 30—30 levente számára A tanfolyam záróvizsgája a Rozgonyl-utcai elemi Iskolában volt nagvszámu közönség előtt Ott volt töhbek között a Levente Egyesület elnöke, Tholway Zsigmond dr. postahivatali igazgató, dr. Fodor Aladár városi lisztl főorvos, Bremser Gusztáv testnevelési vezető, valamint a két előadó: dr. Goda Lipót yárosl tiszti orvos és Vecsera Antal tüzoltótiszt A tanfolyam ezúttal jobbára elméleti részre szorítkozott, de gyakorlatilag is elsajátították mindazt, amit a mentésnél elsősorban tudni kell, igv főként az elsősegélynyújtást. A leventék feleletei, gyakorlati bemutatása a legszebben bizonyította, hogy az előadók szeretettel foglalkoztak a kérdéssel. A záróbeszédben Tholway Zsigmond dr. elnök megköszönte az előadók fáradozását és a leventékhez buzdító szavakat intézett. Kiskanizsán Is ünnepélyes vplt « taufolyani záróvizsgája. Irt dr. Szabó István tiszti orvos vezette az oktatást.
A legszebb magyar film „Az
w> Koíxtflm m nagy divat t Legszebb szövetek és blouso-anyagok minden divatos szbjbea Slnger Divatáru házban.
Csütőrtflktöl- vasárnapig mulattatja Kanizsát „Az okos mama".
telt szólamok, 2) sokféle hangszer, 3.) a myzsika tánc elemeinek kidom-borítása. Téved, aki azt hiszi, hogy e jellegzetességek « jazz-zenéből erednek, mert az első két jellegzetességet a korszerű magasabbrcndü muzsikából vette át, persze lényegesen feihi-gitva. A táncjelleg kidomboritása viszont nem elsődleges sajátosság, hisz táncmuzsikát évszázadok óta játszottak igen gyakran változó együttesekben. A jazz-zene tematikus anyaga frna már bármely népi zenétől oly messze esik, hogy a jazz-zenét a zenetudomány nyugodtan a korszerű magasabbrcndü zene szórakoztató és tánctermi célokat szolgáló nemzetközi fel-hígításának minősítheti.
Az utolsó 20—30 év táncai viszont az európai és eddig Ismert táncoktól oly távol állnak, hogy ezen táncok muzsikájának stilizálása lassankint időszerűvé válik A stilizálás viszont a komoly Zene birodalmában is helyet kapna. E birodalomban a jazz-zene helyét épp « táncok révén ott kell keresnem, ahol a magasabbrcndü zene eddig is táncjellcget alkalmazott A táncjelleg legerőteljesebben és a lcg-össtefüggőbben a «sultc» világában domborodott ki eddig is. Miként Bach is irt a/, akkori táncokból kiindulva j örökéletű sulte-ket, ugy napjaink és I a kózclpiuÚ táncai som alkalmatlanok \' arra, hogy belőlük korszert suite-k j keletkezhessenek *
-.Talán nem járok tévúton, amikor azt ;té|elézem: fel, hogy a jazz-zene \' nj®föb ( megteijmékenyitője és további "fejlődést hozó\' művésze a komöly zene birodalmából hg kikerülni. . *
— öt lótuasvlrág
Ezek a magok megőrzik szerelmesed életéti — mondja az Ezer Védő-szellem templomának papja. És Ming Csa, a kis kűiai leány, kezében uz öt lótuszmaggal, mintha a Végzet kifürkészhetetlen útjára lépne, amint hazafelé indul az illattól terhes, tavaszi estében. Ulick Vyse, az angol kém-szolgálat titkos megbízottja, amikor Hong-Kongba érkezik, nom is sejti, hogy egy ismeretlen kínai leány virágszirom-keze az ő életének ót halálos fordulóját tartja szivéhez szorítva, öt parányi lótuszraagba rejtve. Egy asszony, az egyetlen, akit életében igazán szeretett, kavarja föl ismét mindjárt első este szívének forró érzelmeit. És abban a szörnyű forgószélben, «mi fölkapja és magával sodorja a halálos ^szerelem és kóteles-ségtudás szédítő szakadékai közt, nincs többé megállás. A Palladisnak cjí a legújabb Félpengős Regénye egészen kimagasló sikert ígér.
„Az okos mama\'1 jegyei délig átveendők. *
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda éa Délz»lal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Fülelői kiadó: Zalai Károly. IoWurban telefon: NagyVaniXM 7S. »«ém
APRÓHIRDETÉSEK
fillér, mlndsn további i
liáa métarmáiaa takarmányrépa áladé. Firtnorvadl «érd».
TQxlfáját Siíllnatmél, Eölvös-tér 31 szerezheti be legolcsóbban. 12
Haasas4lt modern ebédlő, rekamler. amerikai Iróasxtal. axalongartűtura eladó Stern butorüslet, Erxsébet-tér. 873
Ügyes. értelmes fcifatéflu aionnal le vételi k Melczer UvegUaletben. 91*
Kétivabáa udvari lakás májúira Id-tdó. KJniuy-utaa 31.
JUtdautaoh ebédlöbator, complett éa külön ebédlőasztal «ladó. Horthy M.-ut 3. *
Kitűnő állapotban levő csoda 3 rádió vavftkéaxQlék, Lotwe hangszóróval, anódpótlóval, 40 pengőért aürgósen eladó. Magteklnthető Szabó Antal rádió-üzletében
BépirAat, Irodai munkát vállalok. írógépem van. Cini a kiadóban. 903
Ké«aarab*a utcai lakás összes mellékhelyiséggel májusra kiadó. Rákócal-u. 29. »
1 vagy 2 szép szoba bútorral vagy anél-kOl kiad*. Vida kalapOzlet. •
Universalis gyümölcsfa-és szőlő-
részletfizetésre is kapható
Szabi Antal spartozletében
Féláru utazás Budapestre!
Bármely vonaton és bármely kocsiosztályon 50%-os vasúti menet-dijkedvezménnyel utazhat Budapestre és vissza a március hó 20—25. között a fővárosban rendezendő
Országos Mműm Kiállításra cs Tenyészáffatvásárra,
ha I pengő 30 fillérért megvásárolja a vasúti igazolványt a Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képviseleténél, a Nagykanizsa! Takarékpénztárnál.
Falutazási lahatSség ... március 14 - töt március 25-ig, visszautazás! lehetőség március 20-tól március 31-ig.
Ne utazzon Budapestre
Provincia pengfiazalvény nélkül,
mert ráfizet az útra.
Átlag 25%- ot takaríthat meg a legjobb fővárosi szállodákban, penziókban, éttermekben, sörözökben, kávéházakban, színházakban, kabarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxinát, ha Provincia pengőszelvénnyel fizet.
Pengőszelveny már 6 pengőtől vásárolható.
A fel nem használt pengöszelvényeket Itthon, vagy Budapesten bármikor visszf>*|tjék-
Cfcsjón&jjot oáfiamczibati KwakozHatik
— Tfvasxl férfUjtövctek, divatos Ing. zefirek, pupllnok megérkeztek Singer Divfttáruházba\'
Petőfi-ut 21. szám alatt JókarbaiTÍevö aaataMIxhalf eladó. •
Különbeláratu szoba, fürdőjxoba-haiz-nálattal. oíadó. Klrály-u. 34.. II. em. •
Ügyes, aiorgalmas na\'ndanast keresek Budapestre. Jelentkesés dr. Dlskalné-nál, Erzsébet-tér 2. •
HAamaatar felvétetik Horthy Mlklós-ut 15. Ugyanolt kivehető klskanlzsal 1 szoba-konyhás, mellékhelyiséges utcai lakás. 917
YarlAahullám és minden hajmunka Flltpovics lodrásztexmében Csengery-ut 2. *
Jósiám harlanyált fajaltaaaa meg
özv. Cslxmadla Lafoanénál, Róxsa-u. 21. •
Olosó tűzifa kapható ölen-V Int házhoz szállítva 59 pengő, aprított fi mélermázsánként 2 pengő. — Mit\'-llcí bizományosnál: Erxaébat-Wr 17. aft udvarban.
Mindent együtt talál
a„
«
A sznModábani
teljes komfortot. A kávéházban.
too ujeágot. A aSi\'Rzfibeni
200ételkülönle<|eseéget éa Bura Sándor olgány-muzslkáját. A télikertben I
délutánl-eatl tánoot és „ llnlozky rádió Jazz-zene-karát.
Budapest, RákóczI-ut 58.
A Melropnle valamennyi Üzemében elfogadják fizetésként a Prowinoia kedvazmé-»»es peogöpzal«énjft.
Vetéseknél, szfil&ben, réteken, kaszálókon, lucernásokon, kerUweteményeknél
csodát mflvel a
m itrájia.
##
üyéri lerakat:
qrszAo József
míg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság tt.tU.tt) Telelőn: HU-
**>■«. • ivp.1 m. Sukaterg n^wwfc é. UUi l^tMá T«kM> » » ■ |Hn«|fc.li M.,>iii|Mii pWh *Mt, MHMH
76. évloly«m 61. szám
Nsgylunlw, 1836. nárdus 13 pintek
Ara 12 MII.
ZALAI KÖZLÖNY
feUattWra^ Ft* &
Felelöt szerkesztA: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « pengő 40 fillér. Scerkentteéfi és fiMfeJntrft«Uo>i H m.
Jogegyenlőség és hitbizomány
Irta l ptit Mihály orezgy. kópv.
Több, mint 150 esztendeje foglalkoznak politikusaink, közgazdasági hóink a hitbizomány kérdésével, a mely most a képviselőházból a felsóház elé kerül. Egynémely kormányunkban megvolt talán a jóakarat, dc nem volt meg a bátorság a kérdés megoldásához, mert természetszerűleg szembe kellett nézni a hitbizományok tulajdonosainak ellenállásával. A\' mostani kormány bebizonyította, hogy Igenis, megvan ehhez a bátorsága és ezt a régen szőnyegen levő kérdést előhozta és a megvalósulás stádiumába juttatta. Meg vagyok győződve, hogy ha a hitbizományi reformot régebben, egypár évtizeddel előbb alkották volna meg, a magyarság helyzete ma sokkal, jobb lenne és az egyke sem soryasztotta volna sorainkat ugy, mint ahogyan most.
A hitbizományok eredetét már a római történetben megtalálhatjuk. Papjnianus és Modestinus korában is voltak hitbizományok, 212-ben. Innen került a hitbizomány orab kereskedők révén Spanyolországba amely a hitblzbmánvok hazáiának tekinthető, dinasztikus kapcsolatok hozták azután Ausztriába és onnan Magyarországra. De magyarországi alapítása nem valami szimpatikus körülmények közt jött létre, h\'szrn I. Lipót az AtanybuMában biztosított fegyveres ellenállási jog megváltásaképpen, mintegy cserébe adta s az uj intézmény mely privilégiumot biztosított égy társadalmi osztálynak, a nenVzet egyetemének felfogásával ellenkezett, hiába terjesztették kl később a köznemességre Is. Mert a hitbizományi többnyire csak aulikus körök kaphatták meg, a magyar mentalitásba mindenkor mélyen bele volt gyökerezve a jogegyenlőség elv:? s ezzé • az elvvei ellenkezett az a hitbizományi intézmény. A magyar sohasem vallotta azt, amit az angol Örökösödési jog statuált, hogy a föld az első szülötté, a tenger a többié.
Az ősi vagyon védelme azonban a magyar történelemben Is megvolt, még pedig elsősorban a Nagy Lajos állni alapított ősiséggel és már í. Lipót hitbizományi rendire előtt, 1615-ben találkozunk n Thurzó György által alapított árvái hitbjijománnyaj. De mig a nyugati hitbizomány az egyedüli öröklést biztosítja, a magyar a többes birtoklást valósította meg, fenntartva • birtok oszthatatlanságának elvét : a testvérek egyenlő arányban rtísze-*<lnek az örökségből, a legldős"bl> kormányozza a javakat és a birtok Jövedelméből résresiti testvéreit.
A hitbizományok azonban ellen-tevén a magyar mentalitással, ál-\'®ndó táuíadásoknak voltak kitéve.
London: „El kell fogadni a befejezett tényeket!"
Flandln bízik a londoni tárgyalások sikerében — A párisi sajtó óvatos — A tárgyalások feltétele: legalább jelképes csapat-viszavonás a Rajna-mentéröl - A diplomácia tovább dolgozik a feszültség levezetésén — Angol javaslat a Népszövetség átszervezésére a status quo kikapcsolásával
Franciaország erélyesebb lópósekre szeretné rávenni Angliát Németország ellen
i London, március 12
A francia küldöttség megérkezése után Flandin miniszterelnök az újságírók elölt kijelentőié, hogy Anglia régi, hiv barátja és Franciaország habozás nélkül elfogadta, hogy a locarnol egyezményt aláíró hatalmak Londonban folytassák a Párisban megkezdett tárgyalásokat. A tárgyalósok kimenetele elé bizalommal né/, és reméli, hogy eloszlatja a kételyeket. - *
A Daily Telegráph megállapítja, hogy Franciaország erős a nyomást akar gyakorolni Angliára." Azt szc-netnék, ha az angol kormány Németországgal szembon erélyesebben lépne fel a Rajna-menti katonaság visszavonása érdekében. Alz angol kormány azonban nem osztja a francia felfogást és azt szeretné, hogy Németország tegye meg a kez-keményező lépést. A\'nglta feltétlenül enyhíteni szeretné a feszültséget és azt szeretné, ha Németország, ha csak jelképesen is, visszavonná csapatai egy restét.
Eden figyelmeztette a francia kormányt, hogy a német lépésre tett válasz igen veszélyes helyzetet teremtett. Franciaország 6z?rint azonban Németország lépése feltét-lan támadó jellegű. Halifax közölte a francia kormány tagjaival, hogy Anglia szerint semmi jó sem szár mazhatna abból, ha Franciaország és Németország között tovább tart a feszültség. |
| London, március 12
Az angol védelmi és újjáépítési tanács elnöke, Loyd George felszólította a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Népszövetség utján Németországgal a Népszövetségbe való visszatérés ügyében és a többi államokkai egy általános európai támadást kizáró egyezményről, a Népszövetség átszervezéséről amely szerint a Népszövetség ne a megváltoztathatatlan békeszerződések eszköze és védője legyen, hanem az uj változtatásoké.
Elítélni, de belenyugodni!
Páiis, március 12 A francia sajtó óvatosan ítéli meg a helyzetet. Az egyik lap sz\'-rint Anglia a következő feltételek mellett hajlandó tárgyalni : Németország, akár csak jelképesen ls, vonja vissza csapatalt a Rajna-vidékről és tegyen ígéretet a semleges terület t\'szteMbentartásáról.
A|Z angol felfogás általában az, hogy el kell ítélni a német lépést de el kell fogadni a befejezett tényeket és/vita tárgyává kell t!\'nni a hitleri javaslatokat.
A helyzet Addls Abebában
I Dzsibuti, március 12
(Lapzártakor érkezett) Az abesszinek egyre nöVkvő idegengyűlölete és a fővárosban megismétlődő, szinte állandó vaklárma lehetet-elnnó teszi a fehér ember megmaradását A^ddis AlB\'bában. Az afcess\'In
lörzsfőnökök kegyetlenkedései egyre fokozódnak. A fehér ker°skedők egymásután hagyják ei Ab^ssziniát.
A londoni minisztertanács
London, március 12 (Lapzártakor \'érkezőit) A kormány tagjai csütörtökön délután minisztertanácsot tartanak, amelyen Ed®n és lord Halifax beszámolnak Páris .ban folytatott tanácskozásaik eredményérői.
Tárcaközi értekezlet Gömbös miniszterelnöknél
BudapMLt, március 12 (Lapzártakor érkezett) Gömbös miniszterelnöknél csütörtökön délelőtt tárcaközi értekezlet volt, amelyen Kánya Kálmán, Fablnyi, Winkler és Bornemisza miniszterek vettek részt A miniszterek kölcsönösen előterjesztettek a tárcájuk körébe tartozó kérdéseket különös tekintettél az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatra.
Letartóztatták a belgrádi állami pénzintézet igazgatóját
Belgrád, március 12 Az állami pénzintézet igazgatója és a gyár ogyik másik alkalmazottja ellen nemrég eljárást indítottak, hamis pénz. gyártás gyanúja miatt- Az igazgatót és a munkást ma letartóztatták, mert valószínűnek látszik, hogy titokbanN hamis bankjegyeket gyártottak-
Eyek eleinte területének korlátozásóra szorítkoztak, az 1834-i országgyűlésen ellenben, különösen Kölcsey, Nagy Pár és Deák Ferenc, teljes megszüntetésük\'t követelték. Csakhogy abban az Időben a magyar földet kötötte az őslsé// védte a régi magyar perjog ; a magyar földben forgalom\' nem volt, a magyar föld nem kapott hitelt, viszonl nem is gondolták még, hogy a föld felszabadulásának mi lesz a követ-^•zménye. Az akkori állásfoglalásokat a kor, szemüvegén kell vizsgálnunk.
A hitbizományok zöme a kiegyezés után keletkezett és ez a töm ges hitblzományalapitás fűtötte azl az rszmemozgalmat, amely a hitbizományok megreformálását, sőt meg-szüntetését kívánta. ,
1890-ben már két generációra kívánták korlátozni a hitbizományok időtartamát.
Gróf Tisza István a hitbizományi rendszer mellett tört lándzsát, de tulajdonképpen ő is csak a kö-zéphltbizományt kívánta védelemben részesíteni. Beksics Gusztáv élö terjesztett egy javaslatot,\'amellyel az Alföldön és a Dunántul a magyarság terjeszkedését gátló, túltengő hitbizományi birtokokat felvidéki, erdélyi erdöbiríokokra kívánta átcserélni. Ha ez a terv megvalósult volna, akkor a Dunántul, a Duna-Tisza közén, ahol a hitbizomány ma túlteng, megfelelő kisgazda exisztenciák keletkezhettek volna, de az is köz tudom ás u,, hogy a megszállók az erdőbirtokokat aeni kobozták el olyan mértékben,
mint a mezőgazdaságilag müveit területeket. A Beksics-terv magvalósítása esetén tehát még az erdő-birtokok is inkább magyar kézben maradhattak volna. Ha Erdélyben például erdőhitblzományokat alapítottak volna, akkor 1008 és 1012 között a románság az Alblna Bank segítségévet nem tudott volna ösz-szevásárolni a magyarságtól 300 ezer katasztrális hold földet.
A háború során Wekerle foglalkozott a kérdéssel, majd később, 1925 december 15-én a nemzetgyűlés.
Ezekből megállapítható, hogy a hitbizományok mostani rendezését évszázados előcsatározás előzte meg, amely csak hangoztatta a.reform szükségességét, konkrétumtaal azonban soha sem állott elő,
ZALAI KÖZLÖNY
1836. mirelm 13.
Leguiabb tavaszi divaftkűlönlegességek
férfi nfii női ruha
felöltő- és kabát- és és oomplé
ruhaszövetek kosztdmsatövetek taftok és pikék
legújabb síinek «■ szSvések, legjobb minóségben, legolcsóbban
Állandó olosó maradékArusitás. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
GBmbBei „Semmiféle konffagráoiótól nem tartok I"
A képviselőház Interpelláclóa ülése
Budapest, március 12 A Ház szerdal ülésén folytatták a közegészségügy rendezéséről szóló javaslat vitáját.
Vázaonyt János az anya és C9C-csemővédelemn\' k, valamint a védőnői Intézménynek kíván nagyobb szerepet, juttatni.
Málnait* Géza rámutatott arra, hogy 10 millió magyarral szemben 22 millió román és egy egész szláv tenger fenyegeti a magyarságot. Kettőzött szükség van tehát a magyar nép egészségügyének védelmére.
Horváth Zoltán arról beszélt, hogy a miniszterelnök törvényellenes* magyarázata tett® lehetővé a főispánoknak a megyei NF.P-ol-nökség vállalását.
Gömbös miniszterelnök: Csak néni fogom az ellenzék bizalmi embereit főispánoknak kinevezni! ?
Több felszlalás vitán az interpellációkra került sor melynek során Payr Hugó a külpolitikai eseménvek ügyében meglnterpellálta a miniszterelnököt. f
Gömbös Gvula miniszterelnök ki-felentette, hocrv minden költséerv^ tési vitában és a nropram-adásnál Is kifejtette már killnolltikai álláspontlát. A küux>lltp<ai kérdések kis államok részére n^gvon kényes kérdések. Az utóbbi napok eseményei sem teszik szükségessé, hogv a kormáhy külpolitikailag nyilatkozzék. Mert nem tartozunk a locarnoi szerződést aláíró hatalmak közé, Igy tehát nem is volna helyes, ha a magyar kormány elnöke nyilatkozatot tenne. De megnyúzatom az InterneMáló képviselő urat: semmiféle konflagrác\'ótól nem tartok.
A Ház a miniszterelnök megnyugtató kijelentését tudomásul veitf\\
Jó az Bregeknek!
Megkezdik az OTI öregségi járadékok fizetését
Budapest, március 12 Szeptember elsején megkezdik az első öregségi biztosítási járadékok kifizetését. Ilyen járadókra az tarthat Igényt, aki 1920 januárjától most szeptember ,1-ig megszakítás nélkül tagia az OTI-nak és betöltötte a 6B. életévét. •
Vasárnap érkezik Nagykanizsára báró Kruchina iparügyi miniszteri tanácsos
Felállítják Nagykanizsán az Ipari mlntamflhelyeket
A magyar kormány nagyszabású ipari programjának egyik pontja h\\z ország vidéki ipari gócpontjain min-tamühelyek felállítása. Ily\'n ipari centrumnak szánta a kormány Nagy kanizsát is. Miután több vidéki ipari empórhimban már felállították a mintamüholyeket, m<«t Nagykanizsá ra is sor kerül.
Az iparügyi miniszter megbízásából vasárnap este Nagykanizsára érkezik báró Kruchina Károly mínlsz-jfleri tanácsos, hogy a mintamühely felállítása tárgyában a polgármesterrel\' és az Ipartestület elnökségével tárgyaljon.
Fontos érdeke a városnak guz-
dasági szempontból Is az Ipari min-tamühelyek felállítása, másrészt biztosítja a \'nagykanizsai Ipartestület hegemóniáját délnyugaton, mely vezető szei-epet hosszú küzdelem árán sikerült megszereznie. A hj-vatalos tárgyalások a városházán hétfőn délelőtt kezdődnek.
Báró Kruchina Nagykanizsára érkezése is bizonyítja, hogy a kormányzat igenis törődik Nagykanizsa városával és segíteni akar helyzetén. Asninthogy mlndep ténykedése és a meginduló hatalmas építkezések is beszédesen bizonyítják ebbeli kész-ségét.
Érlelődnek a nagykanizsai katolikus kulturház tervei
Megvolt az első terep szemle — A tervek és elgondolások
A nagykanizsai építkezési lendületnek egy uj fázisát jelenti P. Czirfusz Viktorin plébános akciója a ferenclek telkén felépítendő, modern katolikus kulturház érdekében. A terv állandóan foglalkoztatja az Illetékes köröket, ugy hogy szerdán délután már terepszemlét is
tartottak Vécsey Barna városi műszaki tanácsnok és P. Czirfusz Viktorin plebános-gvárdián közbejöttével.
Három lehetőséget állítottak fel az építkezés helyét Illetőleg. Legéletrevalóbb az az elgondolás, a mely a városrendezési tervvel is
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatáruhoz.
egyezően a ferencesek telkének Horthy Mlklós-uti frontjára szánja a katolikus kulturházat, szemben az uj OTI székházzal. A katolikus ház mintegy 26-30 méteres frontja a Novák-majortól a Klsfaludy-utcáig terjedne (ahol utcanyitás, Illetvén Kisfaludy-utcának a rétek felé folytatását tervezik). A^ épület a mostani útvonaltól mintegy 24 méternyire beljebb nyerne elhelyezést, sportpályával és egyebekkel, efc-ven, pezsgő egyesületi életre szánva, hogy l.gazl otthont találjon benne minden katolikus Intézmény, egyesület, iroda, stb. A kultúrházat egycmelpW}sne tervezik, emeletén nagyobb előadóteremmel, mint az Ipartestület nagyterme, hogy gyűlések megtartására, tömegek befogadására is .alkalmas legyen. Az alsó traktusban nagy tornaterem is szerepel az elgondolásban.
A\' főbejárat előtti térsiégro Gas-parich Márk, a franclkánus szabadság-vértanú szobra kerülne.
A plébános még ezen a héten felterjeszti a rend tartomány főnökéhez a szükséges terület felhasználása iránti kérvényét, majd szétmennek a felhívások és gyüjtő-Ivek az adakozásra.
Nagykanizsa Katolikus Kulturháza tehát közeledik a megvalósulás felé.
Éveken át azékszortiláahan szenvedő egyéneknél reggel és ette egy-egy negyedpohár termétreies „Ferenc Józael" keaerflvlznek kitűnő hatása van, ugy, hogy a bélmOködéi elrertdexődlk, a gyomoreméazléc élénkíti, az anyagcsere fokozódik, aminek következtében a közérzet rendkívül javul. Az orvotok ajánlják.
IDŐ
Eső!
Prognózis: Élénk szil, több helyen eső, Inkább záporJellegO, a hegyeken havassifi, havazás. A hőmérséklet csSkken.
NapUjr: Március 13. péntek] Rom. knt. Szabin. ProteatAna KrUztlAu. Izraelita Adat hó 19.
tíyójyzzorUrt «JJelt uolgilat o bó lS-ig a .Fekate Sas. gyógyuertAr F\' ut 6. és a klslcantzsat gyógyswrtAr.
Készséggel bemutatjuk leguiabb tavaszi cipőujdonsága inkát! Szomolányi áruház.
1938. mánilua 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Gondoskodjék díjmentes belépőjegyről
Schütz-Áruház divatbemutatójára.
A szombati ÜL Liszt-ünnepély
Szombat este 9 órai kezdettel rendezi a Zeneiskola tanári kara harmadik, befejező Liszt-ünnCpélyét, igen változatos műsorral. Ez alkalommal Liszt Fene no zeneszerzői működése kerül Vannay János előadásában tárgyalásra. Az utána következő hangversenyen zongora, hegedű, ének szóló és karének számok mutatják be Liszt zeneszerzői munkásságát. Belépődij nem lesz. Meghívókat nem bocsátanak kl, mert mindenkit szívesen látnak. A rendezőség az érdeklődőktől pontos nvcgjelcnést kér és felhívja a figyelmet, hogy az előadás megkezdésekor a külső ajtókat is lezárják.
n. katolikus kultnr-délntáu
Nagyszámú és díszes közönség hall. gnlta végig a plébánia fehértermében a második nagyböjti kulturdélutánt, amelyen megjelent a város katolikus társadalmának olyan sokrétű és nagy képviselete, hogy a fehérterem szöknek bizonyult befogadására, indokolva tzzel is a katolikus kulturháx létesi-ttsének szükségességét
A kulturcstct az Egyházi Énekkar énekszáma vezelte be Gazdag István kántor vezénylete alatt. Iváncsics Mária a vallásos költészet egy gyöngy, szemét csillogtatta meg saját szerzeményével és slllszerü előadásában. Gazdag Istváu kántor Pikéty Tibor zeneszerző két vallásos-hazafias stóló-•zerzeményét adta elő kellemes, isko-Iázott baritonján, ifjú Hácz Alajos kántor harmónium-klsérete melleit.
Dr. Wéber Elek kir. járásbiró tár-Ulinas és pedagógiai tanulmánynak beiUö előadása következett. Wéber dr.
élet embere. Eleven színek, nagy realitások, az igazság köntörfalazás nélküli hirdetője. A birói szobán keresztül nyitott szemmel figyeli a való életet és a fajtáját fél tő aggódással és gondossággal kiséri a mai kor jelenségeit, félszegségeit, dekadenciáját, lük-röt tartván a társadalom elé, amelyben teljes képét mutatja a ma visszásságainak. Főleg a gyermeknevelést kapcsolta bele rendkivül ügyes beállításban, az ifjúságot féltő magyar, az életet minden árnyoldalával ismerős közéleti férfiú helyes diagnosztizálásával Minden kertelés, szépítés nélkül felvonult az előadásban a ma gyermeke az iskolaköteles kortól u serdülő korig A közönség percekig ünnepelte * kitűnő előadót
A kulturdélutánt P. Czlrfusz Vikto-rin plébános rárósravai fejezték be.
(B. H.)
- Bútor váaárfáa d«o floodl Teljes ktendezÍMlw* i«ndkivű\' •lőnyős r**-IttflzoWsje, sőt kamatmentesen is saáU SjBwk. Kopiteln trotorámhlz, Horthy
Hiklé**t á.
Megsemmisítették a becsehelyi iskolaszék tagválasztását
Zalavórmegye klsgyülésének márciusi ülése
Zalaegerszeg, március lji
Zalavármegye ksgyülése most tartotta márciusi rendes kisgyülé-sét vitéz Tabótly Tibor főispán elnöklete alatt. A napirend előtt M-cstcrházu Jenő kifogásolta, hogy a pénzügyigazgatóság a vagyon és jövedelembevallások terén újítást vezetett be a gazdának sokfajta kimutatást kell készientie mindenről, amit még akkor is nehéz volna meg csinálnia, ha könyveket vez-tr.e. Az eljárást a gazdaközönség zaklatásának minősíti és szeretné, ha visszaállítanák a régi állapotokat. Kifogást emelt a lakiterm^\'lésí engedélyek kiadása ellen is.
A felszólalásra vitéz Tabúdy Tibor főispán válaszolt először, aki hangoztatta, hogy\' minden eljárásnál az igazságot és a méltányosságot tartják szem előtt.
Ezután Várkony Rezső pénzügyigazgató adott felvilágosítási, kijelentve, hogy a rendelkezés nem ujitás és nem is zaklatás. Az kizárólag a gazdák érdekében történik, mert a pontos adatok ismerete jiél-küi nem kerülhetik ei, hogy nem Jélezó jövedelmek®1 adóztassanak meg és hojgy a tényleges jövedelmek adó £iá vonhatók ne legyenek. A felszólamlás! bizottságban a gazdaközönségnek megfelelő képviselete van, tehát a gazdaérdekek kellő védelemben részesülnek. A fakitermelésnél szintén szükség van pontos kimutatásra,- mert enéikül nem állapitható meg a jövedelem.
Félszlaitak a kérdéshez : Somogyi Gyula, Kovács Sebestyény Miklós és Bogyay Elemér, akik mint az.adó-felszólamlási bizottság tagjai, hangoztatták, hogy a bizottságok a gazdák jogos és igazságos érdekeire mindig figyelemmel ügyelnek.
A napirenden jóváhagyták Nagy. kanizsa határozatát a Horváth Jenőnévei kötött 17.600 pengős adásvételi szerződés tárgyában.
Megsemmisítették a b?cseh> l\\jl iskolaszék, tagválasztását, mert kihagyták ai értelmiségeket. Egy Ízben már megsemmisítették a válasz-
tást, most a kisgyűlés utasította a képviselőtestületet, hogy 30 nai>on belül uj választást tartsanak ha az is eredménytelen lenne, akkor feloszlatják a képviselőtestületet.
A községek kisebb ügyei során vita keiekedett Galambok község határozatán a megyebizottsági tagok vasúti viteldíjának megtérítése körül. Kálóczi Ferenc kifejt-\'tte, hogy a szegényebb kisgazda megye-bizottsági tagok nem, vehetnek részt az üléseken, mert nincs pénzük, indokolt tehát, hogy a község valamilyen lormábun megtérítse ezek viteldíját. Ag, alispán, majd a főispán hozzászólásából kiderült, hogy a köi;ségvetésbe Ilyen célra nem lehet felvenni semmiféle ösz-szeget, de a kérdést napirenden tartják és ismét megkísérlik a kérdés elintézését a kormánynál.
A Nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának a bizottság a szombathelyi dalosversenyen való részvétel céljaira 60 pengőt szava/ott meg, az egerszegi Munkásdalárdának pedig a péosi versenyre 60-«t.
Jóváhagyták Nagykanizsának a vásári rendtartásról szóló szabályrendelet módosítását is. \\ \\
A has gyakori teltsége, a rekesz eröiebb feltolódása, májtajiki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgaság a természetes „Ferenc József keserűvíz basiná-lata által megszűntethetök és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vérlolulások ellensulyozhslók. — Az orvotok ajánlják.
Gőzfürdő nyitva r<^g®l 6 órától est* 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kodden *gé*x nap nőknek).
— (DilyeggyQltók találkozója) hét. főn délután 0-tól 8-ig * Pannónia hálsó kistermében.
— Legaxebb 6a legújabb Bzloü 08 SZÖ-
vésü kabát- éo koaztümanyagok megtekinthetők a Filléres Divatüzlet kirakatában.
Zenés halvacsora
pénteken a „Centrál" éttermében.
Halászlé turóscsuszával
«ÍT
rántotthal turóscsuszával
P170
Csütörtök
Budai** L
1730 Lenhardt Aranka énekel. — 18 Kossuth mint pénzügyminiszter. (Temesváry László). - 18,30 A XII. magyar-német válogatott labdarugó mérkőzés. (Magyar Károly). — 18.45 Cigányzene. — 19.25 Külügyi negyedóra — 10.40 «Paracelsus.» Hádiójá-lék 5 hangképben. Rendező Gyarmathy Sándor. - 21.40 Hírek, jdőjárásjelen-lés. - 22 Az amerikai National Broa-deasllng C.ompany hangversenyének átvétele — 22.35 Hanglemezek. — 0.05 IIirek — 23—24-ig csak a berlini rádióállomás részére Bura Sándor és cigányzenekara muzsikál.
Buda pert II.
17 Spanyol áriák és dalok. — 18 Cigányzene — 18.40 Angol nyelvoktatás. 10.15 Mestrovlcs, a horváj paraszt Michelangelo. (Dr. Kardos B.). \\ 10 45 Somló József énekel. — 20.30 / Híreit.
Bfe*.
17.40 Appelbaum Kurt zongorázik.
— 10.25 Björling tenor dal- és ária-estje. — 20.05 A bécsi tanítók capella kara - 22.10 Zongora. — 23.05 Tánczene.
Péntek
UultapMt i.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirck. — 10.20 Időszerű szemle.
— 1045 Ifjúsági közlemények. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.40 Hirek, árak.
— 1015 Diákfélóra. — 16.45 Időjelzés, hirek\' — 17 Illyés Gyula költeményei.
17 20 Sz. Molnár AUce hegedül. — 1750 Sport közlemények. — 18 A rádió szalonzenekara. — 18.55 1848 márciusa. (Dr. Jeszenszky Sándor). — 10.25 Az Operaház előadása. «Tannhüuser.» Dalmű 3felvonásban. Szövegét és zenéjét irta Wagner. — Az I. felv. után kb. 20.30 Hírek. - A II. felv. után kb. 22 Hirek, időjárásjelentés. — A* előadás után 2320 Lantos Jenő jaz«-zenekarának műsora, Vajda Károly, énekszámaival. — 0.05 Hirek.
Burfapwl 1L
18-20 Gyorsirótaníolyam. — 18.55 \\ rádió szalonzenekara. — 10.35 At-lunlis. (Somfay Margit). — 20 Hanglemezek. — 21.35 Hirek.
12 Könnyű lemezík. — 13.10 Opera énekegyüttesek. — 14 Backhaus Vilmos zongoralemezei. — 15.20 Schubert-dalok. — 16.05 Könnyű lemerek. — 10.35 Zongorahangverseny.
19.30 A bécsi fiuénekkar hangversenye, Dotzer szóUstával. — 20.05 A szimfonikusok és a zenebarátok társaságának dalcgylete. — 21.40 Játék két zongorán — 23.05 Állástalanok zene-kara.
— (Kiolvasott újságját)
képes folyóiratát és mellékleteit a* dobja el, hanem küldje be a Misstiós-házba, a misstiós uépdélutánok céljaira. Köszönettől focidnak minden beküldött könyvet, folyóiratot, újságot.
Itt von Kanizsán Az okos mama
zalai közlöny
1936, március 13
EMLÉKEZTETŐ
Március 11.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (Barbarits L). Március 14.
A zeneiskola III. Liszl-hangversenyo este 9-kor. (Előadás: Vannay.)
Március 15.
, A. gimnázium ünnepélye délelőtt fél 10-kor ® tornateremben A kereskedelmi hazafias ünnepe délelőtt 11 órakor oz iskola dísztermében.
Hazafias ünnepély a legényegyletben fél 4-kor. ; Az Irodalmi Kór ünnepélye fél 7 órakor az irredenta-szobarnál. Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Böjti est a Missz\'ósházban 5 órakor. (Kolla János).
Március 18
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután G-kor.
Márclm 19.
A Szerdai Társaság vita-ülése G órakor a zeneiskolában (dr Wfnkler Ernő).
ÉRTESÍTÉS.
Ezúton értesítjük a rti. t. hölgy közönséget, hogy a tavaszi modelljeink bemutatását a mai nappal megkezdtük. Mély tisztelettel
VARGA-ROTTER
Sugtir-ol 14
Márclui 22.
Liszt növendék-matiné fél 11! kor n zeneiskolában-
Liceális előadás a városházán G órakor (Szakáll Gyula). Böjti est » Missziósházban 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Máto\'ua 25.
Liceális «lőtdás 0 órakor n városházán (Borsa Béla).
Március 26.
A Szerdai Társaság vita-ülése fl órakor a zeneiskolában (Nagy Vince).
Március 29.
Liceális előadás a városházán G ómkor (Balogh Dezső). Böjti est a Missziósházbau 5 órakor, (dr. Kerkav József). _ Április 1.
A Szerdai Társaság vita-ülése G órakor a zeneiskolában (Fábián Miksa) Április 2.
A Szoo. Misszió Prohászka emlékestje. Április 4.
A zeneiskola tanárainak jubiláris emlékhangversenyc este 9-kor. Április 4-5.
Vasutasok «Mnrica grófnő» előadása az Iparoskőrben 8 órakor (VOGE).
Április 5.
Liceális slöadás a Legényegyletben fél 9 órakor. Április 13.
Sxinelőadás és tánc fél 9-kor a Legényegylet ben (Nagymama.)
Építtetők figyelmébe!
Különféle bij
M15 s z lí T
Állandóan rakliron lartunk.
mm a i. és ru himfiiimu
HZ
kabát-, costume-, oomplet- ós ruhaanyagok
-SZ
folöltö- és öltönyanyagok
eredeti angol, francia, német és svájci gyártmányok eddig nem létezett óriási választékban
a legdivatosabb anyagok, killönleges szövések a tavasz pazar színpompájában
a legnemesebb valódi anpol és a legjobb hazai gyárt\'máhyók legnagyobb raktára
Minőségeink a lesjobbak! Választékunk a legnagyobb! Áraink a legolcsóbbak!
Bevásárlása előtt vételkényszer nélkül tekintse még raktáriinkat.
KIRSCHNER DIVATÁRUHOZ

mmm

Vonuljanak kl az iskolák Petőfi qzobra elé Március Idusán !
Kaptuk a következő sorokat: ;gen tisztelt Főszerkesztő Uram ! Március Idusa közeledvén, a következő tiszteletteljes indilványomat szeretném illetékesek figyelmébe ajánlani:
Március Idusának nagy történelmi mozzanata a Muzeum-kertbcn jáiszódott ie, egyik vezérlő alakja Petőfi Sándor volt. Petőfit kikapcsolni március 16-ből, annyit jelentene, mint a magyar történelmet nem ismerni. Petőfi emlékének áldozni március 15-én magyar kötelesség, becsület, hagyomány. Nagykanizsának megvan a maga művészi Petőfi-szobra q felsötemplom előtt; - a 48-as hősök emlékműve. Illő, hogy a magyar ifjúság március 15-én Petőfi előtt áldozzon a márciusi eszméknek. A nagykanizsai ifjúság, az intézetek és testületek, amikor odavonulnak Nagymagyarország monumentális emlékművéhez, uhukban álljanak meg Petőfi szobránál, az annyira szimbolikus zászlótartó előtt és .áldozzanak a magyai- tüz lángoló apostolának az emlékezés egy röpke per^ cével.
Soraim közzétételét kérve, vagyok Főszerkesztő urnák I , őszinte tisztelője
Kmizsul János
Néhány szó a murai aranymosóról
i Nagyon tisztelt Főszerkesztő Url
A murái aranymosásra voi\\átkÓ\'zdIag volna valami közölni valóm\'- A Mura és a Dráva menti falvakban főtég az oltlukó horvát lakosság még békében nagyon behatóan foglalkozott aranymosással, elég szép és jó eredménnyel. Maga az aranymosás eljárása nagyon primitív volt s mégis minden héten vasárnap délelőtt bejöttek, amikor a helybeli m. kir. adóhivatalban a behozott mosott aranygömböket beváltották. A hivatalban* az aranyat megmérték és csekély levonással nem váltópénzt, hanem aranyat adtak az aranyért éspedig a behozott arany súlyának megfelelően császári aranyérmekkel fizettek (Rand Dukátén, finomsága 0 986 1/9.) Ezeket az aranyérmeket legnagyobb részt a mi üzle-iünkbe hozták, amikor darabjáért a bécsi tőzsde árfolyama után cca. G forintot fizettünk.
Amikor a forint megszűnt váltópénz lenni ös az arany 10 és 20 koronások jöltek forgalomba, akkor az á\'dóhiva-tal ezekkel, az aranypénzekkel fizette a behozott aranyakat, természetesen ponlosan átszámítva A világháborúig, söt még azután is egy ideig elég be. hatóau foglalkoztak aranymosással, do aztán majdnem teljesen megszűnt Ma már csak elvétve lehet látni pxig egy; egy kis mosott aranyat, de megvenni nem tudjuk. Már többszőr érdeklődtem, hogy miért nem mosnak újból aranyal? A válasz az, hogy nem fizeti ki magát. Mindezek után uz az én véleményem, liógy igenis érdemes volna aranymosással foglalkozni ugyanis számításom szerint naponta egy fél, de kis szerencsével egy grammnál feljebb is lehet összehozni, melynek értéke ma kb. 5 pengő gram-
1936. március 13
monként Befektetés a legminimálisabb
volna, tudás pedig nem sok kell hozzá Természetesen egy-két szakember véleményét keltene kikérni, olyanoktól, akik niiir tnoslak aranyat és azl lií. szem, hogy igy az aranymosás eredményes volna Eredményes volna főleg mosl, amikor, sajnos, oly nagy a nuin-kunAlkOUség
Teljes tisztelettől: /lerény Ar/xií/.
ZALAI KOZLONVi
A Zrínyi vasárnap a KRAC-al játszik Itthon
A Zripyi tavaszt bajnoki startja minden várakozást felülmnl A lista, vezető Stmontornyai BTC legyőzése utAn Pécsett a Bőrgyár csapatát is maga atA gyúrta, igy észrevehetően törtet az élcsoportba. Vésziéit pontok alapján málr a 4 helyen Ali. Bár mosl még ti-ik, de az elölte Állók egy mérkőzéssel többet játszottak. AnnAI is inkább nagyszerű a Zrínyi lielyzele, mert tm>st egymásután 3 vasárnap iltbon játszik és pedig a Kaposvári BAC, • PEAC és a Szekszárdi. TSE-vel Mind a három olyan ellenfél, — ismerje a Zrínyi nagyszerű ké|H\'ssé#ell ■ amelyek ellen a Zrínyi sikerrel Alija meg a helyéi Amint a tabellán is látható, a Zrínyi ax otsők kőzé kflzd-hcll fel magát, igy Nagykanizsa sporl-közönsége megelégedéssel láthatja mindkét kanizsál csapatnak előkelő helyezését. \'
A mérkőzés 3 órakor kezdődik.
I. oszt. bajnokság állása
1. PVSK 14
í. NTE 14
3. 8UTC 13
4. PEAC 14
5. DVAO 14
6. ZTE 13
7. KTSE 13
8. TSE 13
9. l\'BTO
10. KRAC 13
11. N8E 13 1?. DVOGIS 13
3 45 : 20 21
2 35 : 19 20
3 44 : 21 19 6 26 : 18 IS 5 31 : 34 15
5 38 : 31 14
6 27 : 32 13
7 20 : 34 12 ü 24 : 36 II 7 23 : 34 10 9 19 : 32 8 II 18:45 2
QtcsfavjjSt
Htiífű moziban szónakczhalik
Szülei szemeláttára gázolt el a Kanizsáról indult autó egy három éves kisleányt
Borzalmas autószerencsétlenség történt Szomajom községben. We:sz pécsi állatkcreskcdö hatalmas túraautója a délutáni órákban Indult cl Nagykanizsáról, nhoi üzleti Ügyben járt. fia állatkerosk^dó Kaposvárra akart menni és amint áthaladt Szomajom községen, halálra gázolt egy s éves kislányt.
A szerencsétlenség ugy történt, hogy Raffay József flöldmüves feleségével kinn beszélgetett a kapu-
ban, mellettük jálszadozotl 3 éves Margit nevii kislányuk. Amikor az autót a kislány meghallotta, át akart szaladni az úttesten, de a gépkocsi abban n pillanatban odaért és elkapva a gyermeket, maga alá gyűrte. Az autó azonnal lefékezett, a gyermeket aki még ekkor élt autóba tették, hogy kórházba szállítsák, de útközben meghalt.
A csendőrség a nyomozást megindította.
Az »OKOS MAMÁ«-hoz előjegyzett jegyek délig átveendők, mert hűlöm-ben eladatnak.
VÁROSI MOZGÓ
ter közbenjöttével csütörtökön megkezdődtek. A városházán tartott tárgyaláson a polgármesternek sikerült az ügyet kedvező mederbe terelni. A munkaadók, kiknek képvi-viseletében- Márkus Károly volt jelen, hajlandónak mutatkoztak 20 százalékos béremelésre. A ptuaká-sok (a teljes ellátáson és OTI-K\'rhek viselésén kívül) kérik a 15 pengőnél alacsonyabb hetibéreknek 4 p-tigő-vci vpló emelését.
A szabóipari munkások után bérkövetelésekkel léptek fel a sütőipari munkások is
Munkásküldöttségek a rendőrkapitányságon és a polgármesternél
A nagykanizsai bérmozgalmak frontje ujabban egyre mozgalmasabb. A raktári szubóipari munkavállalón tovább folytatják ellenállasukat, merí a mesterek szilárdan kitartanak eíutasitó határozatuk mellett azzaí az Indokolással, hogy Zalaegerszegen, Kaposvárom, Szombathelyen, stb. a. munkabér a kanizsaiaknát is alacsonyabb és igy a munkaadók csak ennek megfelelően tudják portékájukat piacra adni. Most a munkavállalók is bekérték a szomszéd városok tarifáját és azok beérkezése után határozzák meg további lépéseiket, addig pedig maguk vállalnak munkát. Megmozdultak a nagykanizsai hü-tömunkások is. Egy sütömunkás hetenként 2 (kettő !) -pengőtől 85 pengőig terjedő hetibéri kap. Küldöttség jelent meg dr. Várhidy Árpád rendőrkapitány előtt, akinek bejelentették, hogy a munkaadók nem tartják be a miniszteri rendelettel szabályozott éjjeli idői, hanem napszámosokkal és másokkal da-gasztatnak. Bejelentsék azt Is, hogy a mesterek mindig \'Kra tud;
: ják, ha ellenőrző razzia jön. A kül-
! #iKHoAft. rt-ni-ín fniizoNMiin Králky akinek
döttség ezután felkereste I István dr. polgármestert, j szintén bejelentették, hogy valaki előre informálja a mest-rekvt a készülő pékmühely-razzláról. A polgármester kérte, hogy nevezzék megazt, aki ilyen hivutali indiszkréciót követ et, mire a küldöttség kijelentette, hogy nem a rendes hivatalbei I közegek közt keresendők. A polgármester azonnal kiadta az intézkedést, hogy szellemi szükségmunkások nem vehetnek többé részt a razziákon, egyben kijelentette, hogy hajlandó dr. Várhidy kupl-tánnyal együtt az egyeztető, tárgyalások levezetésére. A munkások memorandum alakjában nyújtották át a poígáhriesternek a sütőmunkások követeléseit.
Zalaegerszegen uz építőipari munkások léptek sztrájkba. Ott a főispán és a többi hatóságok vették ke-zükbe* az egyeztetést.
A pékmunkás-sztrájk elhárítására irányuló tárgyalások a polgármes-
Két Tóth István oontra egy Kiss Kálmán
Egy korcsmai .kllakoltatás" bonyodalmai
Kiss Kálmán zalaszenlhalizsi lakón, még ámult év szeptemberében, a hegyről jövet boros fejlel betért egy korcsmába. A korcsmáros látta, hogy részeg emberrel van dolga és nem szolgálta kl, mire Kiss kötekedni kezdett vele, de a korcsmáros nem nagyon hagyta szóhoz [ülni, hanem egyszerűen kidobta. Kiss esés közben megkapaszkodóit Trth Istvánban, de olyan erővel, hogy let\'pte annak a kabátját, ami ugy fcldühösilelte Tóthot, hogy neki esett Kissnrk és ahol érle, olt rugts, legtöbb rúgást a fejére mérte. A verekedésnek szemtanuja is volt, a falu má ik Tólh Istvánja személyében, aki nem nézhette ezt az egyoldalú verekedést és 5 Is beleavat-kozolt. Névrokona pártjára álll és ö is kél hatalmasai rugóit az árokban felrengő Kissre, ami valahol a vese Iáján találla a szerencsétlen embert.
Kiss eszméletlenül szállították el a helyszínről. Gyógyulása u\'án feljelentette mind a két Tólh Istvánt, akik a vádlottak padján már katona-ruhában álltak.
Egyiktik a gyalogságnál, a másik a tüzérségnél teljesít szolgálatot. Vallomásuk nagyjában megegyezik egymással. Utánuk a sértettet hallgatták ki, áki elmondta, hogy egy hétig feküdi s a teste tele volt kék foltokkal, sérüléseinek nagyobb része 20 napon lul gyógyult, emelni még mosl sem \'ud, meit 2—3 nsplg fí| ulána a vesé|e. Nem kívánja a vádlónak megbüntetését, csak az orvos, gyógyszer és a fuvar megtérítését, amivel orvoshoz szállították.
A kir. törvényszék 6-6 héti fogházra ítélte a két vádlottal és a költségek megtérítésére. A kél Tólh István az ítéletben megnyugodott, csak a kár megtérítésének az elhalasztását kérték, mert most kél évig katonai szolgálatot teljesítenek és így igen csekély a pénzük. Ebben Kiss nem nyugodott meg, mert a
EZENTÚL FO-UT 1311
Áramszámlák kiegyenlítése Hiba-bejelentések
Izzólámpák, világítótestek, készülékek
Villamos kérdésekben díjtalan szakszerű felvilágosítások a közönség kényelmére berendezett uj helyiségünkben
Fo-ut 13. (Bogenrieder-palota)
DrMlsyl Villamos ÁnnuzoltfMí R.-T.
ZALAI KÖZLÖNY
1036. márcint 13,
pénzt kölcsön kérte és kamatot is keii fizetnie. Kisebb vita után a vádlottak megígérték, hogy valahonnan előteremtik a pénzt
TUDJA MAR?
...hogy egy nagykanizsai aranyifjú nősülni készül? Barátai azzal bosszantják, hogy hozományra vadászik és gyakran kérdezik töle :
— Nos, érdeklődül már jövendőbeli apósod vagyoni viszonyairól?
— Még nem, — feleli a Itős — de egy gyanús körülményt már megfigyeltem.
— Mi az? — kérdik mohón a kollegái.
— Valahányszor náluk vagyok, a gyermekek mindig végrehajtósdit játszanak...
... hogy Zilahy Lajost is utolérte a legtöbb magyar tchelség végzete? Elhódította a külföldi filmtöke. A kitűnő iró az angol filmiparhoz szerzödött és Londonban telepszik le.
...hogy a mai diákgyerekek milyen uj szórakozást találtak fel ? Az utcán hallottuk. Két kii diákfiú beszélget :
— A tanítás rémes unalmas, de nem baj, délután, otthon megint jól kiszórakozom magam.
— Hogy-hogy ? — kérdezi a másik. .
— Nézem a papát, hogyan kinló dik, amikor a házi feladatomat csinálja...

...hogy, hogyan megjárta a minap az egyik nagyhangú féij ? Társaságban a papucshösökről folyik a szó. Az egyik közel kétméteres férj igen nagyhangon magyaráz. A társaság egyik örökhumoru tagja azonban csakhamar leinti. Pedig csak ennyit mondolt a hosszú barátjának:
— Maga csak hallgasson I Magának otlhon egy méter anyagból lehelne pizsamát csinálni...
...hogy mily szives fogadtatásban volt része az egyik kanizsai fiatalembernek az elsejei költözködéssel ? A fiatalember ugyanis uj hónapos-szobába költözött — egy vénki-asz-szonyhoz. Amikor a háziasszony meglátta a fiatalember rengeteg könyvét, megörült, hogy oilhonülö kosztosra tett szert Maga is szívesen olvas és az első hetekben fel is ajánlotta könyveit az uj szobámnak :
— Látom, szívesen olvas. Igen örülök, hogy ilyen lakóm van. Csak olvasson sokat, ha elfogylak a könyvei, szivesen kölcsönadom az enyé-meket. Csak egyre kéíem — tette hozzá csendesen — 10 órakor oltsa el a villanyt I
Meghalt Almássy László
Budapest, március 12 Almássy László országgyűlési kép viselő, a Ház sokáig volt elnöke csütörtökön reggel 67 éves . korában meghalt, A^ Ház, mint ismeretbe, összcülése után politikai érdem: ! elismeréséül külön összeget szavazott meg Almássy Lászlónak élete végéig. Az uj ciklusban már nem is jelenhetett meg a Házban, betegsége távoltartotta ettől, mlg most halála pontot tett életére. Temetéséről még nem történt intézkedés.
— (A plébános Veszprémben)
P. Czirfusz Viktorln plébános-gvárdián csütörtökön Veszprémbe utazott a megyéspüspökhöz.
— (Áthelyezések)
Vitéz Tiíbódy Tibor főispán az alispán javaslatára vitéz Csctc Antal lenti-i szolgabírót saját kérelmére Nagykanizsára, Ujfalussy István tb. nagykanizsai főszolgabírót pedig Keszthelyre helyezte át
— (Eljegyzés)
Horváth Ilonka és Hajdú István jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit).
— (A kórházi bizottság ülése)
A város kórházi bizottsága pénteken délután 6 órakor tartja alakuló ülését a városházán.
— (Halálozás)
Súlyos gyász érte dr. Horváth Atha-náz nagykanizsai szentferencrendi hit-tanárt Édesanyja Horvátzsadányban szerdán délután elhalálozott. Ma délután temették. Kél pap fia kísérte utolsó útjára kiterjedt rokonsága mellett C
— Torontáli ágysl«k, összekötők, sez-loutakarók, nagyazőnyegek legolcsóbban *3ohütznél.
Városi Mozgó. csatOrlOklől—vasárnapig!
Kedves közönségünknek kedves meglepetést hoztunk! Budapaattal ■flylűftban u Saazaa vidéki wéroaok maflal&zéaéval mutatjuk ba
Az okos mama
elmfl legújabb s legpompásabb magyar vígjátékot. Irta: Szenna Béla. — Rendezte: Martonffy Emil. Fényaa kiaérA mttaor. — Rendaa halyérak.
Elöjdáaok hétköznapokon 5,7,9 órakor, vaiárnap S, 6, 7, 9 órakor.
7>fa
Ttű segítője
a konyháknak
DrpETKEfrffile(l
SÜTŐPOR
— (A kereskedelmi Iskola máro. 15-lki ünnepélye)
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola március 15-én, Vasárnap délelőtt 11 órakor rendezi hazafias ünnepélyét az iskola nagytermében. A műsor ünnepi szónoka Koppány Imre maturan-dus, az önképzőkör elnöke. Az iskolai énekkar és szavalatok egészítik ki a műsort. t
— Tekintse «eg Slnger Dlvatáruház kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszi szinek és anyagok.
— (Mároius 16. Kiskanizsán)
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör és a Kath. Ifjúsági ligyesület vasárnap este 7 órai kezdettel rendezi ez óvi március 15-i ünnepét- Csöndör: Magyar feltámadás cimü élőképo, szavalatok (Nagy József, Kassai László), a Kiskanizsai Kath. Ifjúsági Egyesület Dalkörének énekszámai teszik változatossá a műsort Az ünnepi beszédet dr. Anck Antal mondja. Nagykanizsa hazafias érzelmű közönségét ezúton meghívja a két egyesület vezetősége.
— Legsxobb kabát- és ruhaszövetek, Ingpoupllnok, zsebkondők legolcsóbban a Filléres Divatüzlotben.
Liszt Ferenc
Irta: Biubiurlts Lajos
Darwin hite szerbit — lám: a tudománynak is van poézisel — az ember előbb tudott dalolni, mint beszélni. A fej-lődés akkori fokán az ember csak ugy tudta a hangja isteni adományát használni, mint ahogyan a madár ma is használja; — muzsikára. Azt mondja erre CherbuUez, hogy Darwinnak igaza lehetett, mert «ha az értelem beszél, a szenvedély dalol > A szenvedély pe. dig mindenesetre ősibb tulajdona az embernek, mint az értelem Diderot is, Spencer is a szenvedély rendszerbe szorított és túlzó hangsulyokra épített, felfokozott beszédének nevezi a zenét De megtaláljuk a klasszikus korok messze távlatában a görög bölcselőnél is a tételt: iMinden zene magvának a szenvedélyes és szónoki hangsúlyt kell tekinteni»
Liszt Ferenc, a zene világtörténelmének magyar óriása, egész életével tanúbizonyságot tett u gondolkodás nagyjainak igazságáról- Liszt Ferenc egész élete, halhatatlan alkotásainak minden ihlete, rapszodikusan sorakozó, nagy szenvedélyeknek mindig lobogva égő oltártüze volt A zongora szeretete éppen olyan perzselő, korlátokat nem ismerő szenvedély volt nála már egészen apró gyermek korában, mint ahogyan a virágról virágra szálló méh ösztönös és folytonos szenvedélyével vetette magát életén át a szerelem örömei és szenvedései közé Szinte makacs szenvedélyességgel sze-relttí a barátait és az extázis önfeledt erejével tudott elismerni és elismer-
telni müvész-kortársakat akkor is, ha a hivatalos felfogás közönyével vagy ellenkezésével, akár saját érdekeivel is kellett megküzdenie. A mindent le-gyürö szenvedély erejével volt Istenhivő és szive legmélyéig vullásos lélek, ugy hogy ennek a szenvedélyének kedvéért majdnem a művészetéről is hajlandó lett volna lemondani. Liszt Ferenc jósága, könnyen nyíló szive sem volt egyszerű jóság, hanem áradó bőség. A fájdalma, a bánata sem a mjndennapi ember érzéscinek erejével élt, hanem rátört, mint gátat nem ismerő lavina, amely akárhányszor a lelki, sőt testi életét is pusztulással fenyegette.
Liszt Ferenc életében és művésze-lében a közepes érzéseknek kevés u szerepük. Annál több a tomboló, forró, határtalan, féket szakító szenvedélyeké
Liszt Ferenc lelki alkata, érzésvilágának elrendezettsége tipikusan u muzsikusé. A zenén kívül más művészet formanyelvén nem lehetett volna elmondani mindazt, amit Liszt Ferenc u világ kulturája számára teremtett Taine miliő-elmélete megbukott Liszt Ferenc zsenijén, amely őt elhivatott muzsikussá tette születésének pUlana. Iában. Liszt Ferenc muzsikus lélek volt attól függetlenül is, hogy az édesapja is zenekedvelő ember volt a szó nemesebb értelmében. Lisztből nem csak a chromo\'omák öröksége csiholta ki a \'zene teremtő ihletét, hanem az 11 nyugtalan, kavargó, mindig feszült és mindig magasan lobogó Urai temperamentum, amely sem az Írásban, sem u festésben, sem semmiféle művészet-
ben nem talált volna elég terel a mondanivalóinak formába öntéséhez, mert az érzéseknek ezt a végtelen világát csak a muzsika tudja u kifejezés keretei közé rendszerbe foglalni Liszt Ferenc akkor is muzsikus lett volna, ha bölcsője körül sohasem hallott volna más muzsikát, mint a kicsi falu haranglábának angelüsra hivő csengetyüszavát «
Liszt Ferenc akkor született, amikor u magyarságnak az első ezerév felé közeledő életereje legmélyebbre fúrta magát uz áldott televénybe és onnét a legcsudálatosabb liajtások egész sora szaladt szárba nagyszerű gazdagságban. Liszt Ferenc százada a magyar szellemiség, a magyar művészet, a magyar politika, a p*agyur tudomány legbővebben termő század", csupa nagy magyar szellemek termékeny időszaka volt A magyarság szinte aléltan és kicsit mértéket ve-szitetten, nap nap után uj magyar nagyokra ébredt s talán innét vau az is, liogy hazája, bár ismerte értékét, meglehetős későn, csak 29 éves korában ünnepelte Liszt Ferencet ugy, ahogyan Furópu uralkodóinak udvarul már zsenge gyermek korában sorra ünnepelték.
A Duna—Tisza népének lelkében akkor izzott legkeserübben az osztrák abszolutizmussal szemben egyre ön-ludatosabbá váló magyar életösztön, l.iszt Ferenc pedig nem tudott és élete végéig sen\\ tanult meg magyarul. lizért kisérte halk gunymosoly szerte a külföldön első magyarországi ünneplését is és ezért könyvelte el Hans Sciiroder liU7-beu BerUubeu megjQlent
könyvében Liszt \'Ferencet a német fajta kincsének és ezért zajlik m& is « nemzetközi vita Liszt Ferenc gyarsága körüL pedig tartozhaíik-e más fajtához, aki magyar földön született, a magyar nóta fa volt első és sokszor visszatérő zenei gondolatvilága, a magyar föld iránt mindig élt nosztalgiás vágyakozása, az ő alapítványa és élete végéig tartó munkája vetette meg alapját a budapesti Nemzeti Zenedének, fiától megkövetelte, hogy, magyarul beszéljen. Magyar tárgyú zenei alkotásai, levelei és elmondott szaval, valamint a kortársaknak róla felkutatott feljegyzései mind száz és száz bizonyságát adják Liszt Ferenc magyarságának, amit Raabe Péter, a mostanában Budapesten járt legnagyobb német Liszt-kutató is fenntartás nélkül elismert Trefort közoktatásügyi miniszternek sajátkezülcg irta Liszt Ferenc 1876. március 1-én: «Uü és hálás fia akarok maradni Magyarországnak a sirouilg.» A félkarú zongora-virtuóz, gróf Zichy Géza Írja • Ans mcinem Leben» c. munkájában, hogy Liszt Ferenc élete utolsó napjaiban feltűnő sokat emlegette Magyarországot, az ő «kedves és lovagias hazáját* 1838. május végén Lambert Messardhoz Írott levelében arról ábrándozik, hogy szeretne hazamenni és mindenhatóvá lenni, hogy segíteni tudjon a nagy pesti árvíz szerencsétlenjein libben a levelében lrja: <Ma. gyurország ... ez az én hazám I Es én ls — én ls ehhez a régi, erős fajhoz tartozom, én is fiu vagyok az őserőlől duzzadó, zabolátlan nemzetnek, amely bizonyára még"jobb sorsra vau kiszemelve.* (Folyt kó»0
ZALAI KÖZLÖNY
ti Ö ^
folyó hó 14-én, azaz szombaton délután 4, 5 és 6 órai kezdettel
druhúzunh nagytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női és leányka tavaszi kabátok, ruhák, komplék és esőköpenyek.
Cisz te let tel meghívja az érdeklődő hölgyközönséget
-Áruház.
1936. március 13
- (Izr. hitközségi hlr)
A nagykanizsai Izr hitközség tagjai részérc laskaszükséglelnk előjegyzését a hitközségi iroda megkezdte. A meg. rendelések minél előbb való bejelentését kéri az elöljáróság.
_ (A Sxsnstórlum Egyesület)
nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó Intézető február hónapban is élénk forgalmat bonyolított le a tüdővész áldottainak díjtalan gyógyítása terén Az ér első két hónapjában 245) kezelést adtak az intézet orvosai, ebből 145 eselt februárra. A hó folyamán 53 uj beteg jelentkezett. Röntgen-vizsgálat 8 esetben volt szükséges, egyéb laboratóriumi vizsgálat 15 esetben Természetbeni segélyt 35 beteg kaj>olt, akik közt 1085 liter tejet osztottak ki februárban.
M Háslauxonyok I Megjelent a Dr. OETKKR gyár 1936. évi első kiadású fényképen receptkSnyvo, melyot kívánságára bárkinek Ingyen éB bérmentve küld: Dr. OETKER A. Tápazormüvek Budapest VIII, Contl-u. 25. 8ütőpor és vanllllncukor ára most levelenként 12 fillér.
— (Megnyílik a* Ipartestület átutazó szállodája)
Életrevaló és szociális érzésre valló gondolatot valósit meg a nagykanizsai Ipartestület kebelében a legközelebbi Időben. Átutazó és munkát kereső ipa-ros-segédek részére felállítják a"z átutazók «szállodáját» Az Ipartestület megállapodást létesített egy nagykanizsai vendéglőssel, aki állandóan egy vagy két szobát tartozik fenntartani átutazó iparos-segédek részére Az Ipartestület jegyet ad minden nála jelentkező és magát igazoló átutazó iparos-segédnek, amellyel az illető ven- : déglőben Jelentkezik és ott szállást kap. Ugyancsak jegy ellenében egyszeri étkezést is kap az .átutazó az eddigi 20 filléres adományok helyett Koutfim a nagy divat I Legszebb szövetek ós blouse-anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházban.
Akt házal akar venni >•» eladni,
forduljon bizalommal a hatóságilag engedélyezett Ingatlan forgalmi Irodába.-
Halász Manó
Harthy Miklós ut 6. (Hallcs szállító Iroda), ahol
balatoni villák is eladók.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán a mult héten 12 gyermek született, ebből 10 fin és 2 leány: Kis Antal földműves és Fekete Máriának rk. fia, Szívós István kőműves és Horváth Karolinának rk. leánya, öveges László nyomdai gépmester és Taschner Annának rk. fia, Göntér Pál napszámos és Horváth Máriának rk Ha, Dolmányos Ferenc gyári munkás és Varga Annának rk fia, Légrádi István hentes és Gál Amáliának rk. fia, Salamon László hentes segéd és Horváth Máriának rk leáuya. Házasságon kívül született 5 fiúgyermek. — Halálozás 10 volt: Horváth György Csendőr törzsőrmester rk 31 évos, Boda Gézáné Halasi Anna rk. 08 éves, Cser-tán Jánosné Koszárics Anna rk. 61 éves, Gerlei Kálmánné Csordás Gizella rk. 20 éves, ózv. Gottlieb Farkasné Kramr Mária izr. 82 éves, Krénusz Károly kőműves segéd rk 66 éves, Borbély Mária rk. 24 napos, Kumáno-vits Erzsébet rk 23 éves, baranyai József zenész rk. 17 éves, Cser József-né Baganccz Juliánná rk. 33 éves (Balatonmagyaród). — Házasságkötés 2 volt: Wagner Lajos vasöntŐ segéd rk. és Récsey Margit izr., Kovács László földműves rk és Tlslér Mária róm. kath.
DUilUe laká«át torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható Schütznél — IdójáráiJelratás :
a vnvftfronlról: időnként már tavaszi érdeklődést jelentenek; az üzletek raktáraiban nagy téli árufelesleg mutatkozik. Ajánlatos minél változatosabb tavaszi cikkek beszerzése... Ha pedig már minden kereslet fedezve van, következik a legfontosabb: a reklám! Még pedig céltudatos és eredmény thozó reklám! Prognózis: tessék előfizetni a Reklámélct-rcl A lap rengeteg cikke, melléklete, fotója, mind a céltudatos reklámra tanít Előfizetési ára egy évro 12 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót-körut 0.
— Torontáli axftnyog eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schütz-Áruház.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. látni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány fotó-műteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat kl egy darab Ízlésesen felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti eí a felvételt.
Munkában a bosszú Spanyolországban
Madrid, március 12 Lobez Okoa tábornok ellen a baloldali kormány uralomrajutásakor vizsgálat indult. AVtáhornokot elfogták és azzaf vádolják, hogy két éwei ezelőtt több forradalmárt ítélet nélkül agyonlövetett. Hasonló eljárást indítottak Nikolello polgármester ellen is. I
Az alagl férj-gyilkosnak uj bizonyítékai vannak
Budapest, március 12 Bognár Istvánná, az alagl férj-gyíl-kos asszony, akit a törvényszék és a tábla ls életfogytiglani fegyházra itélt, csütörtöki kúriai tárgyalása előtt magához hivatta az ügyvédjét és kérte, hogy személyesen jelenhessen meg a tárgyaláson, mert ujabb bizonyítékokkal rendelkezik, hogy miképpen tőrtént a gyilkosság
Áthelyezték az ó-klrály«ágba a kisebbségi jegyzőket
Szalmár, március 12 (Lapzártakor érkezett) A felvidéki kisebbségi magvar és német jegyzőket azonnali hatállyal az ó-királyság terü-letérc helyezték át
- Közalkalmazottak flAfelmébe! Hu-
toráruinkat .ényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú íejáratu hitelre ls, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház. Horthy Ulklós-ut 4. agám.
__T_
Mecsér az újságírókkal vívott párbajban megsebesült
Budapest, március 12 (Lapzártakor érkezeit) Mecsér András képviselő ma vívott még a Tiszti Kaszinó vívótermében Rusznyák Iván és Gábor Aron újságírókkal o Turul vacsorán történt nézeteltérések miatt. Mecsér először Gábor Áronnal vívott meg és arcán megsebesült. Az orvosok Mecsér arcát három öltéssel bevarrták, aki ezután bocsánatot kért az újságírótól, kijelentve, hogy nem akarta személyében megsérteni. Ezután Mecsér Rusznyákkal vívott meg, a kitől a feje tetején kapott egy vágást. Vele is kibékült.
APRÓHIRDETÉSEK
rtpróhlrdtUl dl)« »»•!m»p 4* Onn.pníp 10 uól«
V i.Uíf. minden további %U> 4 (Illír. Utköm.p 10 jioIo 40 llllér. mlndan további u<S J flllár.
Autótaxik szolid árban vidékre vsgy helyben bármikor megrendelhetők. Telefonállomás 2 2-2 Kstdmann Manónál. 4891
Haaxnálft modem ebédlő, rekamler. amerikai íróasztal, nalongarnltura eladó Stern bútorüzlet, Erzsébet-tér. 873
Müveit, jobb napokat látott, komoly urlnö társalkodónői vagy házvezetőnői állást vállal mindenes mellett. Felvilágosítás t Rabbiság, Nagykanizsa. 918
Kétszobás, hallos, összkomfortos lakás májai l-re kiad*, St.gár-ut 16/e. 1
Kétaaabás udvari lakás klsdó, Csen-
gery-ut 56. 2
Mlndaaaa fözflrőnek, vagy belárnl aiánlkozora, ló bizonyítvánnyal. Bálhorv-ulca 22." 930
Amtlí Lü aasniBBk, ■ormi-
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda ás Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó t Zalai Károly. Interurbán teltion! Nagykanizsa 78. ssám
Köszönetnyilvánítás!
Mindazon kedves rokonoknak, Jóbarátoknak és Ismerősöknek, kik felejthetetlen édes jó anyánk temetésén megjelentek, — illetve részvétnyllvánltásukLui fájdalmunkat enyhítették, hálás köszönettel vagyunk Bagola-Sánc, 1936. március hó Vojkovics család.
Pk. 5570/1936. sz 1936. vghlól 2550. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fodor József Ügyvéd által képviselt Czujecskl Czálja bpcsll cég jsvára 42 P 10 #111 - töke és több követelés lárulénal ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1936. évi 5570. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vépr\'hajtáot szertvedótöl 1936 évi január h\\ 29 én lefoglalt IC60 P-re becsült Ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végr. szenv. lakásán, üzletében, Nagykanizsán, Krzsé-bet-ter 22. házsz. alatt leendó megtartására határidőül 1936. évi március hó 24. napjának d. e. 11 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, berendezés, rövidáruk s egyéb Ingóságokat el fogom adni.
Nagykanlzsi, 1936. évi febr. 14.
Haán Gyula s. k. klr. blr. végrehajtó, ,3i mint bírósági kiküldött.
Helybeli nagy iparvállalat komoly, megbízható
akvizitőrt
keres, emelkedő javadalmazással. Részletes ajánlatokat „állandó" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. m*rclu« 13,
Hölgyek!
Régi kalapokból
tíulltk 2 pngiiit.
l,»lli|»bt iao<l8ll»H
Brónyal divatház
Horthy Miklóa-ut 1. szám
Vá ro s há z pa lota.
bizalmi cikk.
fMMMK
Vásároljunk :
HIRSCH ÉS SZEGŐ
maguakQzletben.
Universalis gyümölcsfa- és szőlő-
kapható
Szobi Antal spoMüzietu
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai KOzlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Allatok nevelésénél,és hizlalásánál nélhUIOzh«t«tlen.
Csontképző és étvágygerjesztő.
A valódi, Futor csak eredeti gyári csomagolásban kerül forgalomba. IsikMI kísért FUTH-t uiitil u fogadba il I Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon «1!
Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, .műtrágya, növényvédelmi szerek, zsák, stb. koiopkettésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota moHetL Telefon 130.
HIRDESSEN
m JLmlml
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállitásu nyomtatványokat.
TEIEFON:
78.
Gyártunk a
t
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat
jegyzőkönyvöket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazaoskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
saaa-aajLBiM
Nyom, a Uptiil«Jdoaoa Kózfludaslgl Rt. fluts-ubera Nyomda és UéUiUl Lapkiadó Ytflatatu kőuivsyomdfl]4b»a N*gykm4«Wbi £F«lal6a űsletv. Zalai KárolyJ
76. évfolyam 62. uim
Nagykanizsa, 1838. március 14 szombat
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
iMdHMlMc te
Bjtáná m
ktoftötevatalt Fö^A i
FeJdőa szerkesztő: Barbarits Lajos
EiótlzeUsi ára: egy hóra I peoró 40 WK Swkwxt&aéti éa kUdAhiraUll telelő* i 7* a
Budapest és Róma
A római egyezmény, amelyünk létesítésével Gömbös Gyula miniszterelnök és kormánya kiemelte Magyarországot a gazdasági elszigetelt ségből és lehetővé tetlc a mezőgazdasági főterménynek, a buzánuk nemcsak kivitelét, hanem belföldi árának minimalizálását, éríékében és jelentőségében fennállása alatt nemcsak hogy nem csökkent, hanem állandó emelkedést mutat. Gazdasági életünknek arra hívatott tényezői ismételten megállapították és hangsúlyozzák ma is, hogy külkereskedelmünknek ez a római egyezmény adott és biztosított szilárd alapokat. Amióta ez az egyezmény érvényben van, minden termelési és exporttevékenység az ebben a nemzetközi szerződésben le, rögzített irányelvekhez alkalmazkodik. És pedig nem sikertelenül I Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az egyezmény nemcsak a mezőgazdasági termelők kalkulációjának adta meg a reális lehetőségét, hanem alapul szolpált a kormányzatnak ls sok szociális akció keresztülvitelére, a többi között arra is, hogy a gazdaadósságok rendezésénél egy bizonyos termelői haszonkulcsot tarthasson szem előtt, amely fix pont és amelyre, mint bevételi forrásra, minden körülmények között számítani lehet.
Természetes, hogy az a viszony, amelyet a római egyezmény az azt aláíró országok között megteremtett, megköveteli, hogy a kormányok évről-évre, esetleg rövidebb időközökben is megtárgyalják a további teendőket, uj részietmeg\' átlépőd ásókat kössenek az eredeti megállapodás változatlan elvi keretei között és alkalmazkodjanak a világpolitika heiyaetéhez, amely természetszerűleg nem hatástalan gazdasági téren is. Ez a magyarázata annak, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök a közeli napokban ismét Rómába utazik, hogy ott az egyezményt aláirt országok képviselőivel gazdasági irányú tárgyalásokat folytasson.
Igaz, hogy az olasz- abesszin háború nem volt hatástalain a külpolitikai helyzet alakulására és igaz az is, hogy a miniszterelnök rómat uti programjának megállapítása óta Németország felmondotta a locar-noi megállapodást, megszállotta a katonamentes zónának minősített Rajna-vidéket és ezzel a külpolitikában világviszonylatban is uj helyzetet teremtett, ez a tény. Ezek a tények azonban a római egyezmény szemszögéből nézve nem azt jelentik, hogy bizonyos gazdasági kérdések megvitatását cl kell halasztani. Ellenkezőleg : éppen a küJ!|)olltikal bonyoda|mak teszik szükségessé a tárgyalásokat. Ha ugyanis igaz az, hogy a reális gazdaságpolitikának
uj világpolitikai helyzethez kell alkalmazkodnia.
Amikor Genfben arról volt szó, hogy nz abesszin viszály következ-
Katonai Locarno készül, ha Németország hajthatatlan marad
A rajnai német csapatok visszavonullak a francia határról — Páris csalódott a londoni tárgyalások első napjában — A Népszövetség szombati ülését elhalasztották — Egyhetes tanácskozások előtt — Ha Németország egyharmaddal csökkenti a rajnai csapatokat, akkor Anglia ráveszi Párlst a tárgyalások felvételére
Mig Mnssolloi és a négus tárgyal, Páris és London felfüggesztették a megtorlások kérdését
Páris, március 13 A londoni tárgyalások efső napjának eredménye Párlsban bizonyos csalódást kelteti. A( sajló óva int a tuizoft bizakodástól és megállapítja, hogy még hosszú és kényes tárgyalások lesznek. Az Ouvre szerint nem halad előre a kérdés, hanem egyre jobban bonyolódik. Ha Németország nem akar álláspontjából engedni, akkor a cél az, hogy egy uj iocarnot hozzanak létre. Az uj egyezménynek - Anglia szerint - katonai egyezményt is kell tartalmaznia. Franoiaors/.ág nak is ez a célja. . A német francia határon enyhöl
a fesz fittség
| London, március 13
A Daily Mail inetzi jelentése sze-
rint a Magino-vonalon felállított francia megfigyelők megállapították, hogy a német csapatok jelentékeny része, amely szombat óta egészen közel állt a francia határhoz, kissé messzebb távolodott. Francia részről ebben a helyzet feszültségének enyhülésére következtetnek.
A franciák a levegőben és a földalatti erődítményekben tovább folytatják gyakorlatalkat.
Berlin, március 13
A Berliner Tagblatt a londoni tárgyalásokkal kapcsolatban azt írja, hogy Németországtól jelképes visszavonulási eljárást kívánnak. Mit jelent ez ?\' Nem kevesebbet, mint ujabb elismerését a megaláztatásnak. v
London bízik még Páris engedékenységében
u London, március 13
A Daily Mail szerint Eden kérdést intéz a Népszövetség tanácsához, hogy magyarázza meg, mit ért a >jelképes haderő* kifejezés alatt. A lapok a rajnamenti katonamentes öv német megszálló csapatainak csökkentéséről Írnak. A rajnamentére bevonult német katonák száma 28- 30.000-rs tehető és azt h\'szlk, hogy ha a csapatok számát 20.000 alá lehetne csökkenteni, akkor az angol kormány x& tudná birni a franciákat a tárgyalás folytatására, noha a franciák csütörtök es\'.e még váltig fogadták, hogy amig az
utolsó német katona nem liagyta cl a rajnamenti semleges területet, addig nem tárgyalnak.
Halasztás ^ London, március 13
A népszövetségi tanács tagjainak túlnyomó része már Londonba érkezett. Ajz ülést szombatra tűzték ki, de valószínűleg elhalasztják. Azt hiszik, hogy a tanácskozások egy hétig fognak tartani.
Kedvező befejezést ígérnek a * olasz abesszin tárgyalások Páris, március 13 A Journal római jelentése sz \'rint
ményeként Olaszországgal szemben bizonyos egyöntetű megtorló intézkedéseket kell foganatositaniok a Népszövetségben tömörült államoknak, ml Ausztriával egyetemben azt az egyedül korrekt álláspontot foglaltuk el, hogy Olaszország a ml barátunk és barátaink mellett kitartunk. Olaszország nyíltan kifejezésre juttatott hálás köszönettel nyugtázta ezt a baráti gesztust és azóta az olasz fegyv^\'k győzelmet győzelemre halmoztak Afrikában. Mondhatnánk azt is, hogy Olaszország helyzeti energiája megnövekedett és § nagyhatalmak felfogásában is bizonyos változás állott be, amit a diplomáciai nyelv Így ft\'jez ki: az abesszin kérdésben enyhült az európai feszültség.
Jóslásokba bocsátkozni soha nem hálás mesterség. Gazdasági téren pédig o kötelee óvatosság tartózko-
dásra kölelez. Ennek ellenért! is mondhatunk annyit, hogy talán a mai locarnoi vagy Rajna-vidéki kérdésben is remélhetőleg enyhülni fog az európai feszültség.
Nem téveszthet meg léhát s.nkit az, hogy a miniszterelnök mostani római utja milyen külpolitikai helyzetkép jegyében fog lefolyni. Ml Rómában nem a nagy világpolitika problémáiról fogunk tárgyalni, hanem gazdasági vonatkozású kérdésekről, amelyek lehetnek ugyan függvényei is a világpolitikai kon-slelláciknak, de semmi esetív sem kialakítói. Az, hogy Európa ma tele van feszültséggel, csak kerete, csupán háttere a római gazdasági tárgyalásoknak, amelyekot bármely néven nevezendő hasonló keretek közt le kell bonyolítani.
Nem egyébről van ugyanis szó, mint arról, hogy a magyar föld ler-
áz olasz-abesszin ellentétek megoldása ismét közelebb került a kedvező véghez. A tárgyalások menetét egyelőre titokban tartják.
Páris és London biztosította Olaszországot, hogy a tárgyalások alatt nem foganatosítanak semmiféle súlyosbítást a megtorlások tárgyában. Mussolini és a négus tehát a teljes cselekvési szabadság birtokáfian tárgyalhatnak, de az eredményt a Népszövetség elé kell terjeszteni jóváhagyás vég \'t\'. A tárgyalások meglehetős előrehaladtak és olasz részről kodvező^ mederben folynak. f V
Róma cáfol
Róma,- mároltw 18 Olasz hivatalos körökben erélye-iyesen cáfolják az afrikai fegyverszüneti megegyezésről elterjedt híreket.
Flandln tárgyalásai
, London, március 13
(Lapzártakor érkezeit) Ftyndin külügyminiszter pénteken délelőtt megbeszélést folytatott Lltvinov szovjet-orosz külügyi népbiztossal, délután pedig Titulcscuval tárgyal.
Cáfolják az olasz-abesszin tárgyalásokat
Add is Abeba, március 13 (Lapzártakor érkezeti) Az abesz-szin kormány a leghatározottabban cáfolja azt a hírt, mintha Abesz-szinia és Olaszország között közvet-lon tárgyaláson volnának.
ményeinek piaca és ára legyen, hogy a magyar gazda terményeinek megfelelő pénzösszeghez jusson, a nweiy a dolog természete szerint felszívódik az ország gazdasági életének érrendszerébe és ott jótékony vérkeringési folyamatot indit meg. Bárhogyan alakuljon ls a világpolitikai helyzet, a magyar kormánynak erről az egészség.\'S gazdasági vérkeringésről gondoskodnia kell.
Bizalommal tekintünk a római ut elé. Hisszük és reméljük, hogy a lefolytatandó tárgyalások kedvező eredményt hoznak. Hisszük ezt annál is inkább, mert olyan Ixirátsá-gos nemzet államférfiaiyal folytatunk tárgyalásokat, amely nemzet éppen a közelmúltban győződött meg arrói, hogy Magyarország akkor is helyt áll barátai mellett, amikor ez a helytállás a kötelességek súlyát jelenti. t
ZALAI KÖZLÖNY
wiidutH.
Leguiabb tavaszi divatkűlönlegességek
nfií ruha
férfi női
felöltő- és kabát- és
ruhaszövetek kosztdmszSvetek
legújabb színek és szfivések, legjobb minőségben, legolosóbban
Állandó olosó maradékárusitás. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
és complé
ftaftok és pikék
A meghódított afrikai területen
fLapzártakor érkezeit) A\' meghódított vidékeken mindenütt serényen folyik az úttest kiépítése és az óllások megerősítése. A1 repülőgépek is nagy tevékenységgel működnek és igen nagy forgalmat bonyo-litanak le. A^ meghódított területeken már 100 millió lilával költenek kevesebbet a háborúra, mint az ^Isö hónapokban, bár a katonák száma és a hadianyagmennyiség jelentékenyen több lett. Ennek oka a technikailag is kiépített és megszervezett uj terület. ,
Az olasz repülőgépek munkája péntekre szintén lényegesen fokozódóit B*(loglio tábornagy jelentése szerint az eritreoi hadszíntér megmozdult, nz olaszok megkezdték nz előrenyomulást.- A szomáli hadszíntéren csak a rcpülögé|>ek folytatják n hurol tevékenységet
Makacs székrekedés, vaslagbél-katarrus, puffadás, vértorlódás, anyag csereiavarok, sárgaság, aranyeres csomók, csipöfájás eseie beu a ter-mtszetes .Ferenc József keserűvíz — reggel és eite egy-egy kis pohárral oevéve —■ rendkívül becses názlszer. Az orvosok ajánlják.
Rövidesen aláírják a magyar-román k«r«s-
kedelmi ezerzödóst
Ausztria kanoellérja óa külügyminisztere Budapesten
Schuschnigg kancellár ós Berger Waldenegg külügyminiszter feleségeik kíséretében a jgént^\'k inggel] gyorssal két napi hivatalos látogatásra Budapestre utaztak. Az osztrák államférfiakat Rudnai Lajos, a bécsi magyar követ is elkísérte. A bécsi állomáson a kancellárt és a külügyminisztert Ünnepélyesen búcsúztatták.
Bukarest, március 13
A /omán kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy a magyar -román kereskedelmi tárgyalások kedvező mederben haladnak előre. Reméli, hogy az egyezményt rövidesen alá lehet írni.
Pusztít a hőség Ausztráliában
Az ausztráliai Viktória államban a nagy hőség és szárazság miatt nagy és veszedelmes tüzek keletkeztek. Belgrave várost már a teljes elhainvadás fenyegette, mert a lángok már teljesen körülölelték a várost, a mentési munkák , hiábavalónak bizonyultak, amikor a szél hirtelen megfordult és ez megmentette a várost.
Egyenlő elbánást Ady Endrének!
A Szerdal Társaság VIII. vitaülése
Több oldalról felmerült kívánságra Ady Endréről való vitát tűzött műsorra az Irodalmi és Művészeti Kör Szerdai Társasága. A vita-ütésre ismét megtelt a z \'ne-iskola kamaraterme. Előadó Barba-rits Lajos, a Kör főtitkára volt. Utalt arra, hogy most 30 éve, 1006 márciusában jelent meg az yj Versek és ekkor indult "meg egyfelől a féktelen tömjénezés, másfelől a féktelen gyűlölködés hullámverést Ady Endne körül. Bejelentette, hogy az összehasonlítás módszerével kíván belevilágítani az Ady körül viharzó\' vitákba, ezért egy klasz-szikus (Kazinczy), ugy romantikus (Petőfi) és jegy modern (Mécs László) poéta verseiből szedett idézetekkel szeretné bebizonyítani, hogy idézetek alapján nem lehet Ítéletet mondani sem ezek, s.-ni Ady Endie költészete felett. Hangsúlyozta, hogy az idézetek kiválogatásában nem célzatosság, csak cél\' vezette. Nem az a cél, hogy az idézett nagyok elismert értékeit megtépázza, hanem kizárólag az, hogy egyenlő elbánást kérjen A(dy Endrének. öt se Ítéljük el idézejek, h^nem csak szándékai alapján és értékeiért hunyjon szemet nála is., a kritika olyan momentumok felett, amelyekre nagy elődeinél az iro dalmi érékelés szemponttjábói fátyolt borítottunk.
Sorra vette ezután az előadó az
Ady-vitában leggyakoribb vádakat. Vallástalan, hazafiatlan, forradalmi, erotikus, liberális, beteg zseni, sza-badszájü, részeges, pénz-éhes, ha-Jál-nósztaigiás, gerinctelen, formátlan. Mindezek megcáfolására (egy kivétellel) nem A<dyi3ézeteket veit sorra, hanem Kazinczy, Petőfi, Mécs költészetéből, ezek ós más nagyok életéből sorolt fel analógiákat, hangsúlyozva, hogy nem Ady Endre kritikátlan magasztalása viszi elöbbie értékelésének és megértésének ügyét, hanem az elfogulatlan, a többi nagyokkal egyenlő mérték.
Kelenvn Ferenc isnvortette ezután Ady Endréről vallott felfogását. Valamikor leghevesebb ellenzői közé tartozott és ma már csak két zsenit ismer a magyar irodalomban: Petőfit és Adyt. Ady Endre megelőzte korát és ^íekűnk kellett 30 év, hogy megértsük öt. Minden költőt aszerint kell rncg-itélni, hogy mennyire viszi elöie nem csakna irodalom ügyét, hanem mekkora hatást gyakorol a közéletre. A^ nemzeti öncéluságnak azóU» hitvallássá lett elve például Ady Endre dacos magyarságából indult ki.
Nagy Vince piarista tanár felszólalását előre tüntető, mefcg tapssal fogadta a hallgatóság, őszinte jeléül annak, hogy véleményét többször szeretné hallani a Szerdai Társaság közönsége. Ady Endre nagy-
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
l\\mt Diuatóruház.
sága felett szerinte sem lehet vitatkozni. Tehetsége páratlan. Nem helyesli azonban az előadó Összehasonlító módszerét, mert egy költő megítéléséhez a költő egész egyéniségét és korát kell ismernünk. Petőfi hazafias líráját egész más szemmel keli megítélni, mint Adyét. Petőfi a »vörös zászló* és a »vllágszabndság« hirdetése mel-ietr sem volt kozmopolita. Kazinczynak pedig nem annyira a Ürai, mint az egyéb irodalmi működése a hangsúlyos magyar littcraturá-ban.
Barbafits Lajos válasza után Ke. temo/i Ferenc Ady és Petőfi két korának két, egymástól különböző hazafiságát lejtette ki. Petófi hazafisága színtiszta, magasan lobogó érzés, A$yé a jövö magyarságért való mélységes aggódás. A jnaga korában Petőfi is éppen olyan ellenhatást váltott volna ki, mint Ady, csakhogy akkor még npm volt meg a közvéleménynek az a kritikai szervezete (újságok sib.), mint Ajdy korában, j » j ,
Dr. Szabó Zsigmond a lehető leg-szorencfiétlens\'bbnpk mondta Petőfi és A(dy összehasonlítását, kiket egyenrangúan egymás m^lié helyezni nem Aehet. PejAfi ^nemaoti k$l-töje az országnak, a" legtisztább magyarság poétája, ugyanezt pedig Adyról nem lehet elmondani. Ady hozott egy uj hangot, de nein nemzeti költő. A,/, a mi bajunk\', hogy igyekszünk minden idegén irányt ráerőszakolni magunkra, ha nem is tudjuk és nem is értjük a mondanivalóját. Ajz igazi magyar hang Aranyé és Petófié. Adyt nem érti s ezt nem röstelli bevallani. Lehet Ady igen nagy zapnije a magyar irodalomnak, de sem Alannyal, sem Petőfivel egyenrangúnak nem fogadja el. ,
Nagy Vinoe T«U»e elméletével és a kor festésével magyarázta mqg Petőfi hazafias lírájának Iwsserü, ostoros hangját, forradalrnl jeieiaé-gelt. Akkor a magyar némáét elnyomatásban élt, a világ a szabadság eszméinek lázában vajúdott, indokolt volt tehát Petőfi minden kemény kifakadása a magyarság ellen. De az 1900-as évek, amikor Ady feltűnt, a iyagyarság boldog időszaka volt, akkor nem volt indokolt Aldy erős, ostorozó hangja a magyarság ellen. Ajjyugati kultúráért? Azzal megvoltak a magyarságnak a szellemi összeköttetései. De nem szabad AJdyt magyartalan költőnek se mondani. Benn® élt korában és van néhány olyan szép hazafias költeménye, hogy ha csak azok volnának, akkor ma a
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipő újdonsága inkát! Szomolányi áruház.
19M. rolrdu. 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Pazar választék!
Szakszerű kiszolgálás!
Törpe árak !
SZABÓ cipőáruházban (Horthy tliktós-ut 1.)
legjobb hazafias költőnk lehetne. Csak az volt a baja, hogy nagyon nekikeseredve látta a magyarságot.
Fürsl ödön szerint nemzetietlen-séget egyetlen idézetből sjem lehet Ady terhére Írni. A magyartalanság vádja ellen maga tiltakozott legőszintébb érzésekkel. Az csak természetes, hogy mint művész, hazafisága mellett tagja, része volt a kozmosznak, az egyetemes világnak ls.
Kelemen Ferenc : Ady Endre mélységes keserűségének az volt az oka, hogy látnia adatott: - történelmi okokból nem tudunk részesei lenni egészen a nyugati kulturának, nem tudtunk ezer év alatt felemelkedni oda, ahova fajiságunk értékei jogosítják a magyarságot. A zseni nem is lehet más, mint kozmopolita, de emellett is szinmagyarnak kell lennie és Ady az volt.
Barbarits Lajos, Drátxil Lajos, K. Nagy László tyzzászólásai után Gráf Ernő kifejtette, hogy Ady megítéléséhez még tul közel vagyunk, csak az idő adhatja meg azt a történett távlatot, amiből már Petőfit, mint embert is, látjuk é*» becsüljük. Ady, mint ember, még tul közel van hozzánk és ez van ártalmára a költő elfogulatlan megítélésnek.
Afc előadó zárószavai után a vita-ülés befejeződött.
A\' következő vita-ülés (a szerdai hangverseny miatt) csütörtökön, március 19-én 6 órakor lesz. Előadó dr. Wtnktrr Ernő. A téma : - miért élünk. Irodalom1, művészet, eszmények, materializmus, a gyakorlati életfilozófia megvilágításában i
ProgneftU i Élénk szél. több helyen eső, a» orröág nyugati telén egy-két helyen esefleg zivatar, a magasabb helyeken valószínű havaseső, havazás. A hőmérséklet most már k léten la csökken, nyugaton as éjjeli lehűlés erősödik.
— Dkdtn Uki«U torontáli szőnyeg-Kel. — Gyönyört mintákban kapható SehQtznét
— KoMtfim a nagy divat I Legszebb szövetek és btouse-ahyaRok minden divatod színben Slnger Dlvatáruházban.
Választási fegyelmi ügyek, Zalaegerszeg szanálása, a gazdák adókulcsa
a közigazgatási bizottság ülésének napirendjén
Zalaegerszeg, március 13 ZalavárniCgye közigazgatási bizottságának vitéz Tabódy Tibor főispán elnökletével tartóit ülésén elsőben az alispán jelentését hallgatták meg. A . közbiztonsági állapotok kielégítők, a nagykanizsai rendőrség 76, az egerszegi 46 bűnügyben nyomozott a hónap folyamán. Tüzeset 4 volt, kár 3Ó55 P
Aa eseményjelcntéshez Farki* Tibor szóit hozzá. AJMO holdas be-besi birtok parcellázását telte szóvá, amelyet kisebb parcellákban szívesen megvásárolnának a kör-nyékbejl gazdák. Szóvátette a választási szabálytalanságok miatt fe-
gyelmi fljárás alá vont tisztviselők és az egerszegi kórház ügyét is.
Tabódy főispán válaszátvan a be-besi parcellázás ügyében megkérte az alispánt, hogy intézkedjék ez-Űgyben Budapesten, a tisztviselők fegyelmi ügyében az ügyészség értesítését kivánja -jevárnl, a kórház és vülanyügyben pedig segiieni akar Zalaegerszeg szorult helyzetén.
Dr. Stitl Ernő ügyészségi elnök bejelentette, hogy a választásban szereplő tisztviselők is amnesztiát kaptak.
A kórházüggyel kapcsolatban nagy vita kerekedett. Bődy Zoltán alispán rámutatott arra, hogy a
i
S. t?

folyó hó 14-én, azaz szombaton délután 4, 5 és 6 órai kezdettel
(Mázunk nagytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női és leányka tavaszi kabátok, ruhák, komplik és esőköpenyek.
Cisztelettel meghívja az érdeklődő hölgyközönséget
-Áruház.
város vezetőségének felhatalmazása volt arra, hogy a kórházi pénzeket kamatfizetés ellenében igénybe vegye. Ez az összeg már 160.000 pengő és erről most fog tárgyalni a belügyminisztériummal.
Farkas Tibor rámutatott, hogy akkor még volt pénzfeleslege a kórháznak, ma már azonban nélkülöz. Szerinte a villanyügy miatt kerültek a betegek hátrányos helyzetbe. ,
Bödy alispán tagadja, hogy a kórházi betegek hátrányt szenvednének valamiben. Egyébként az a törekvése, hogy szanálják a várost. A fegyelmi ügyekkel a legközelebbi ülésen foglalkoznak.
Taróni/f Ferenc dr. ismét a gazdák adójának kivetését telte szóvá.
Várkony Rezsó pénzügylgazgató kijelentette, hogy Ismeri a gazdák súlyos helyzetét, a legmesszebbmenő megértést tanúsítja irántuk, de az esetleges hibákat csak ugy lehet jóvátem. ha az adókivetésben az érvér- >en tévő rendeletekhez alkalma ulnak. Ismételten kifejtette, hogy i tisztánlátáshoz szükségesek az aa -iok. Uj kivetési rendszerről, vagy idóemeléarőt nincs szó. 1985-ben a megye lakói 380 ezer pengő jövedelmi és 132 ezer pengő vagyonadót fizettek, ez bizonyba legjobban, hogy túlzásról beszélni nem lehet.
MaLitlnazkU Ferenc szerint a pótlékolás igen magas, a kevés adó pedig a lakostüg szegénységét bizonyltja, nem az alacsonyabb kivetést.
FOrkaa Tibor is túlzottnak tartja a pótlékolást és lehetetlennek aztv hogy az adót a vagyonból kelljen fizetni.
A pénzügyigazgató válaszában kifejtette, hogy bizonyos jelekből kétségtelenül megállapítható a gazdák helyzetének javulása. Ha valahol a jövedelem emelkedik, ott -természetszerűnek tartja az adóalap emelését is.
A vita után az 5gyes előadók terjesztették elő jelentéseiket.
Naptár: Március 14. szombat Rom. kat. Matild. Protestáns Matild. - In-aeltta Adu hó 20.
Gyótystertárl éjjeli asolgáUt e bő 15-ig a «Fekete Sas. gyógyszertár Főút 6. és a kis kanizsai gyógyszertár, Gőafrtrdő nyitva reggel 6 órától est« fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden égés* nap nőknek).
Megkezdődött az idei
SS Dréher Baksör csapolós
Állandó friss csapolás: Centrálban, ipartestületi vendéglő | ós étteremben (Koch Géza), Koronában, Pannoniéban és | Szever Józsefnél (volt Ipartestületi vendéglőben). ■
4
ZALAI KÖZLÖNY
1936. máídm 14.
A badacsonyi cigány-honfoglalás
A tórvénv-rék folyosóján 15-20 lagu cigány-karaván ütötte fel a tanyáját. Valamennyien otthonosan érzik magukat, látszik rajtuk, hogy nem clöször vannak Itt Többen cigarettáznak és pipáznak az asszonyok közül, a többiek jó étvággyal esznek, vagy a gyermeküket etetik- A férfiak közül az egyik Lánclépésben sétál, a másik mikor meglát, hogy a tárgyalóterem felé tartok, rám kacsint é* azt mondja:
— Ná, á kisássony Is?
A badacsonytomaji Kolompár famíliát feljelentette a Bognár család, hogy ők rabolták ki a felsőrajki trafikot 1932-ben. Erről kell most számot adniuk.
Kolompár János Szávi és három fia a vádlott: Kuka, Jutina és Tuba (ezek ugyan melléknevek, amellyel minden cigány rendelkezik, hogy könnyebben -megkülönböztessék egymást). Az apa 51 éves, törvényes feleségének Nelti a neve, 7 gyermekük van. Az itt álló fiaira ugyancsak büszr ke, azok is törvényes házasságban élnek, ami cigányoknál meglepő. A végén persze kiderül, hogy a vajda előtt kenyérre meg sóra esküdtek meg . törvényesen.> Az a|>u Magyarország különböző börtöneiben összesen 10 évet ült
— Szégyelcm is most mágám érte, de hát teccik tudni, áz ugy ván: becsukják á cigányt, há csinál válámit, há nemi
— Nincs ábbá semmi ségyelni váló! — vigasztalja az apját oktatva a legidősebb fiu.
A Irafik-rablásról egyikük sem Jud semmit, nem is jártak akkor orra. Bognárék bosszúból jelentették fel őket, mert egy éjszaku megtámadták és kiverték Badacsonytomajból a kisebb erővel rendelkező Bognár famíliát Ez még nem lett volna baj, de Kolompár Jutina kiverte a Bognár Lina fogait, ez már bosszút kivánt és emiatt jelentették fel őket A csendőrségen is igy vallottak, ott egyedül Sziva ismerte be a lopást Itt ő is tagad, azt mondja a (.seudőrségon nagyon elverték, végül mtegijesztétték, hogy elmietszik a nyakát is, hu nem vált
— Jáj, erre a sivem megdebbent, ne éljenek meg uráim, inkább mondok, ámit ákárnák, kezsicsókolom I
Cigány védekezés, senki som hisz nekik, annál nagyol>b a mtoglepctés a tanuk vallomásánál. l
Elsőnek a foghijjas Bognár Llnát hallgatják ki, aki mtegerősiti a vád-lotUk vallomását
— Csák bossu volt ázs egézs, ők elvertek minket, gondoltuk, ha feljelentjük őket válámiért, hát á csendőröktől vlssá kápják azs ütlcgckct.
Bognár Ferenc is igy vall. Erre az elnök elébe tárja a csendőrségi vallomást, hogy látták Kolompárék szekrényében a dohányt. Bognár válasza erre egyszerű és mélyen meggyőző:
— Hlsen nincs is sekrényükl
Néha azért a cigány furfang settf
sikerül. Igáit, amit akartak, elérték. A csendőrök vallatás közben nemcsak elverték, hanem meg is talpalták Ko-lompárékat. Becsukatni már nem akarták őket, ezért itt a tőrvényszéken igazat mondtak. Szegény Bognárék nagyot néztek, mikor meghallották, hogy a vádlottakat felmentették, ellenük )>e-dig hamis tanuzás ciméu eljárás, indult. Hiábá tiltakoznak, hogy ők nem\' tettek semmi rosszat, csak bosszút álltak Lina kivert fogaiért, a törvényszék nincs semmi belátással Irántuk. Az utolsó, szó Kolompár Sziváé, akinek a hangja messzo visszhangzik a folyosón:
— Csák még egyszer jöjjetek Bá- I dácsonytomájrá
_ F. Z.
— UgMobb éi legújabb szlnü és sző- j vóstl kabát- és kosztümanyagok inog- j teklothetők a Filléres Divatüzlet klra»
atában.
1 tavaszi ion béé
diiÉilinlMMfii
HZ
kabát-, ooatume-, oomplet- és ruhaanyagok
SM
■sí
felöltő- 6b öltönyanyagok
eredeti angol, francia, német és svájci gyártmányok eddig nem létezettóriásiválasztékban
a legdivatosabb anyagok, klllönleges szövések a tavasz pazar színpompájában
a legnemesebb valódi angol és a legjobb hazai gyártmányok legnagyobb raktára
HIMink u legjobbak!
Választékunk a lesnasyobb! Áraink a legolcsóbbak!
Bevásárlása előtt vételkényszer nélkül tekintse meg raktárunkat.
KIRSCHNER DIVATÁRUHÁZ
A Zeneiskola IIL Liszt-ünnepélye
holnap, szombaton este pontosan 9 órakor kezdődik és a Liszt-ünnepségek utolsója lesz, melyen Liszt Ferenc zeneszerzői munkásságáról Vannay János tart előadást Az utána következő hangversenyen Liszt Ferenc egyházi és világi zenéje egyaránt megvilági-tásra kerül- Liszt Ferenc egyházi zenéjéből Ferenc József kóronázására irt \'Koronázási mise» hegedűszólóját halljuk. A Szent Erzsébet legendája c. műből a városi Nőikur énekel jel-legzeles részleteket. Két nagyszerű dal, közlük a Ixjreley, valamint két Petrarca szonett mutatja Liszt érett világi zenéjét Belépődij nem! lesz. Az érdeklődők figyelmét ezúttal is fel. hivjuk arra, hogy a zelőadás megkezdésekor a külső ajtókat is lezárják.
lárclns 151 ünnepségek
I. Nagymagyarország szot ornál
vasárnap este fél 7 órakor rendezi az Irodalmi és Művészeti Kör hazafias ünnepélyét. A, szobor körül remény-tüzek égnek az ünnepség alatt, ünnepi szónok Nagy Vince kegyesrendi tanár, a. Kör társelnöke. Tárogatózik Jáauiy Lajos. Énekei az Ipartestületi Dalárda, K"Atinq Ferenc vezénylésével. Szaval Szol. tár István gimnazista és Horsányl Miklós kereskedni mis ta. - (Kedvezőtlen idő esetén ugyanakkor a -városháza dísztermében.)
2. A frontharcosok
külön taggyűlést tartanak saját helyiségükben a hazafias ünnep alkalmából, szombaton este fél 0 órakor.
3. Az Iparoskörben
vasárnap délután 5 órakor lesz hazafias ünnep. Szónok dr. MészároB Béla hittanár. Szavalat ós az Ipartestületi Dalárda énekszámai vannak műsoron.
4. A Legényegyletben
szombaton este 8 órakor a Kath. Legényegylet, az AJ tiszti Kaszinó és Napsugár Leányklub közös ünnepséget rendez, amelyen a határőrzenekar is közreműködik. Szónok Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, a Legényegylet egyházi elnöke.
5. A gimnáziumban
vasárnap délelőtt féí 10 órakor, a tornateremben Kfcz a hazafias ünnepély. Szónok Szakáll Gyula piarista tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör diszelnöke. Szavalatokon kivüt az iskola ének és zenekara is szerepel Nagy Vince tanár ve7.ény-lésével. A1 hazafias ünnepélyen ö ruhatár is díjtalan.
6. A felsőkereskedelmi
márciusi ünnepsége az intézet disz-termében lesz vasárnap délelőtt 11 órakor. Megnyitót mond Kalner Gyula I. évf. tanuló, ünnepi beszédet mond Koppány Imre IV. £vf. tanuló. Szavalatok ós Surányi Gyula tanár vezetésével az iskolai énekkar van műsoron.
7. A többi iskolák
műsora eddig nem érkezett be a szerkesztőségbe, beérkezés után azokat is közölni fogjuk.
- KlrflaitvUeU* ré*»M rendkívül
előnyös bntorrásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletea jő kivitelbe, bosazu lejáratú részletre, sőt kamat-menteaeo la kaphatók Kopatei* jutor *
«nü>á*t*n, Horthy Miklósit 1
[$38. mérclui 14
. ZM.A1 KÖZLÖNY
Városi Mozgó. CsniBrtckiői —vasárnapig!
Kedves közönségünknek kedve, meglepetést hoztunk! Budapesttel egyldBben >z B.e.e. vidék I .áro.ok mepelozéeéwel mutatjuk be
Az okos mama
clmn legújabb s legpompásabb magyar vígjátékot. Irta: Szenet Béla. - Rendelte: Martonffy Emil. Fényas klaérft mOaor. — Randea hely árak.
Előadások hétköznapokon 5,7,9 énkor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.
a méltóságos úrral pedig a fiatalok hozzák rendbe. Tipikus opercllmcsc amelyet Martonffy Emil hasonló zsá-ncrrel, kitünö szereposztássá és színészekkel rendezett meg. Salamon Béla és I\'cthcs Sándor érdemelnek még említést uz együttesből kilúnö epizód jeleneteikért
A film O bemutatón nagy sikert aratott, a közönség végig mulatta, végig kacagta.
Külön érdemes megnézni a kísérő Walt Disney színes rajzos trükkfilmet, pirfely a Hangya és a Tücsök meséjét elevenili meg pompás képekben és színekben, valamint egy másik kitűnő rajzos trükkfi met
Az okos mama
Ujabb magyar film, uj főszereplőkkel és uj rendezővel. Az uj gárda azonban a régi kipróbált utakon indul és így nem is kockáztatja meg a sikert, amelyet már a szereplök nevei is biztosítanak.
Szenes Béla vígjátékának főhőse egy kornélküU színésznő (Kosáry Kmmy), akibe még mindig szerelmes az idős méltóságos ur (a kitűnő l\'örzs Jeuő) és a fiatal báró (a snájdig Ráday Imre). A kornélküli színésznő korára c&k arról lehet következtetni, hogy két asszony-lánya van. Az egyik pesti, modern, társaságotkedvelő, flöriölő (Erdélyi Mid pomfpás alakítása), a másik vidéki, igazi olthonülő gazdaasszony-feleség (a nagyszerű Romár Juliska). A férjek (Dénes György és Páger Antal) azonban más feleségre vágynak, családi botrány fenyeget és a két asszony-lány hazam\'egy a mamához, éppen akkor, amikor ő is válaszúton v«n. Ez a bonyodalom. Az okos mama azonban azért operett-mama, hogy a harmadik felvonásban mindent rendbehozzon. Derekas munkát végez, A végszóra megjelenő minden lében kanál Kabossal (aki most is nagyszerű) először az egyik, m\'ajd másik,lánynál Jelenik meg és teremt rendet, sőt összehozza a méltóságos ur leányát ls (egy uj és kedves jelenség: Tolnay Klári) a báróval. Az Ő ügyét
Tavatxi férflsxövetek, divatos ing-zefirek, puplinok megérkeztek Slnger DIvatáruliázba.
Torontáli »*Snyeg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schütz-Áruház.
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnapi
JU évad legnagyobb azanxéoiójal Fpltx Kartner agyatlan filmjei
Abdul Hamid
Egy titokzatos uralkodó élete és bukása Keleti pompa. Fényes kisérd műsor I Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak 20, 40, 60 filléres helyArakkall
— (Böjti kulturdólutón)
lesz március 17-én, kedden C óra-\' kor a plébánia fehérlermében A műsor előadója Szabó (iyőzőné, az Úrasszonyok Mária Kongregációjának titkára, aki Az édesanyai méltóságról* tart előadást. Változatos kisérő műsor is lesz. Belépődíj nincs.
— (Dr. Weisz Lajos előadása)
Érdekes előadást rendez március
22-én a Nagykanizsai Izraelita Jótó. kony Nőegylet Dr. Weisz Lajps ügyvéd, aki már lóbblzben és legutóbb tavaly hosszú hónapokat töltött Amerikában, az uj-vllágban szerzett ta-l>asztalataíról fog színes, tanulságos előadást tartani Az előadás a kistemp-lomban lesz d. u. fél 5 órai kezdettel..
A Centrálban péntek este
ZENÉS HALVACSORA
halászlé (v. rántotthal) tnróscsnszával P120
Szombaton este vidám, hangulatos
IBOLYA-TÁNCESTÉLY
és más meglepetések. — Bab- és korhelyleves.
Prostatatultengésnél és hólyag-tágulásnál igen fontos, hogy a betegnek erőlködés nélkül legyen mindennap könnyű bélmüködése s ez még az öregkorban is egy kis pohár teimészetes „Ferenc József* keseiü vízzel biitosan elérhető. Ar orvosok ajánlják.
— (Frontharoos hir)
Az Országos Frontharcos |] Szövetség nagykanizsai fö-
\' rí csoportja e hó M-én, szom-7\' balon este fél kilenc órakor a Pannónia szállodában levő hivatalos helyiségben taggyűlést tart, amelynek keretében hódol az 1848. március 15-iki dicső nap .emlékének. A vezetőség ezúton Is kéri a tagokat, hogy az ünnepségre való tekintet lel, lehetőleg teljes számban je. lenjenek meg.
— Torontáli ágyelfik, összekötők, Mez-Iontakarók, nagyszőnyegok legolcsóbban Schütznél.
— (Adomány)
A Keresztény Tisztviselőnők. Egyesülete a városi népkonyha Javára farsangi kacagó-estjének jövedelmiből 00 pengőt adomíányozott |
— i.ngkxobb k«bát- ée ruhaszövetek, Ingpoupllnok, swobkendők legolcsóbban a Filléres Dlvatüzletben.
(A nap baleset*!)
Eelckl Istvánné m kir. főállatorvos 92 éves özvegye lakásán elcsúszott és olyan szerencsétlenül esett el, hogy kezét-lábát törte. Mentők szállították be a kanizsai kórházba- — Dcrvulics János 51 éves íuvaros, aki Hirschl Józsefné Teleki-utcai fuvarosnál van alkalmazásban, a lova ugy megrúgta,
Liszt Ferenc
Irta: BirUriu UJo. 2
Ezek után csak történeti tények meghamisításával vagy azok egyszerű mellőzésével állíthatja bárki, hogy I>iszt — ha bármilyen nyelven beszélt is, bárhol élte is élete nagyobb darab-Ját — nean magyar. Ezt a vitát az utókor nem döntheti eL Ebben " vitában már döntött a legilletékesebb biró: — Liszt Ferenc maga. ö pedig nem fujelmélelek, nem politikai indulatok mesterséges ködén át vizsgálta hova-tartozóságát, hanem a legfőbb bírót kérdezte meg: — a magyar rögbői szakadt és azzal együtt dobogó szivét
El kellett ezeket mondani ma amikor Liszt Ferencet ® határaiból, erejéből, ezeréves touUjából kiforgatott magyarság ünnepli, mint nemzeti kincsét, mint a magyar szellemi felsőbbrendűség örökéletű tényét, mint kevés megmaradt értékünkből az el nem perelhető legnagyobbat: — a magyar nemzet bőtermő kulturális liívatotisá-
gáuak egyik legbüszkébb bizonyítékát •
A Liszt-család ősi o*gyar famíliákkal volt rokonságban. Egyik 10. századbeli ősük volt Uszty (Listius) János kir. kancellár, veszprémi püspök és gróf Thurzó György nádor, aki egy levelében Liszt Gáspár nevü rokonáról emlékezett meg.
Amikor " sopronmegyei Doborján községben Liszt Adám uradalmi gazdatiszt és fiatal ^ylesége már szorongó örömmel vágták a nagy családi esemény óráiáy 1811 október közepe felé, a fcriflCfilAi"lakosai minden este bobo. Bás hittel csodálták M égi jelet: -
egy üstökös csillagot Az üstökös háborút hoz, de aki alatta születik, abból olyan ember lesz, hogy megemlegetik
Ekkor született, 1811 október 22-én Liszt Ferenc. Gyenge, csenevész, lázas, ideges kórságtól gyötöri gyermek volt, már koporsót ls csináltattak neki a falu asztalosával, de aztán hiégis csak visszatért belé uz élet.
Doborjánnak még száz év múlva is csak 820 jobbára németajkú lakosa volt, csoda-c, ha a zongorát és gitárt kedvelő Liszt Adám mellett a kis Franci előbb tamilt meg kotlát Írni és olvasni, mint az ábécét A falucska papja tanítgatta betűvetésre, um\'liez és egyéb tudományokhoz azonban a kis Lisztnek nem sok volt a hajlantlósága, ugy hogy műveltségének tátongó hiányait csak jóval később, már beérkezett muzsikus korában, autodidakta módjára tüntette el. Annál nagyobb kedvvel fordult ellenben a muzsika felé A szerény gazdatiszti lak öreg zongorája jelentette az apró gyerek számára az élet legfőbb őrömét I Az volt a legjobb pajtása, u legkedvesebb játéka, mindene. Alig hogy az édesapja bevezette a zenei alapisme-íretek titkaiba: a gyermek talentuma „kibomlott, mint az éjszaka fekete mav gosába kilőtt fény-rakéta Alig volt t) éves, amikorvfellépelt. Sopronban egy báró Braun tíevü vak művész koncertjén, majd hamarosan Pozsony-bun hangversenyezett Magyar mágnások évi 000 forint ösztöndíj-ígéretével Liszt Adám ott hagyta az állását és családostul Bécsbe költözőit, hogy fiát taníttathassa. A 000 forint csak-liftmBr elmaradt, de «. szívós és főként kitűnő üzleti érzékkel megáldott liszt
AdánK ha esett is, csak talpra eseti és bármily keservesen is, de biztosította családja megélhetését a császárvárosban. A szigorú Czerny .Karoly nem fogadolt el pénzt Liszt reTenc zongora-óráiért, mert meglátta benne o zsenit. Elmélet-tanára az agg Salieri volt Hamarosan a bécsi hangverseny-dobogók is hangosak leltek a kis Liszt Franci nevétől. 12 éves sem! volt még, amikor először hangversenyezett Budapesten, a Hét választó fejedelem nevü vendéglő termében, olyan sikerrel, hogy mtóg 3 koncertre otl fogták a fővárosban. Zeneszerzés! tanulmányait Párisban" folytatta, zongorát azonban nem tanulhatott tovább, inert a hires párisi konzervatóriumba semmi könyörgésre sem vélték fel: - 0 mindenható szabályzat nem engedte meg idegenek felvételét Szerencsérc a kis magyar gyerek akkor már többet tudott H zongorából, mint a párisi konzervatórium összes tanárai. I I éves volt, am.kor Don Sancho cimü operáját a párisi operában bemutatták. A -le pelite Litz. körülrajongott kedvence lelt a párisi társaságnak, hangversenyei e.qményszámba mentek és a királyi udvartól a társaság fényűző szalonjáig nem is számíthatott előkelőnek a ház, ahol a magyar csodagyerek fel ne lépelt volna. Ugyanígy dédelgették Ix>ndonban és franciaországi hangverseny kőrútjának minden állomásán. Etek egyikén halt mog édesapja, ugy hogy vissza kellett térnie Párisbu, ahová uz ónállósághoz nem szokott gyerekember most már kihozatta az édesanyját és tanilvúnyok vállalásával biztosította a kis háztartás anyagi alapjait
Liszt Ferenc 16 éves volt ekkor.
Életének legfől* problémája — a muzsikán kívül, vagy sokkal Inkább azzal egyült és azon keresztül — a vallásos érzése volt Mélységes Isten-hite már kora gyermekségétől kezdve sok nagy próba elé állította és csuk uz erélyes Liszt Adám tudta megakadályozni, hogy a kis Ferenc ne i szén lelje egész életét a katolikus egyház szolgálatának. Amikor Párisban Saint Simon szektájának feltörekvő szociális tanntba mélyült, amikor Lamartine-ncl kötött barátsága a vallásos és szerelmes líra patetikus magasságaival Ismertette meg és amikor az ogyház-ban és államban helyét nem találó Lamonnais abbéval mindennapos val-lás-filozófial vitái voltak, sokszor gyötrődött Liszt Ferenc két malomkő között Később kemény próbára tette vallásos hitét az excentrikus francia írónővel, George Snnd-dal való szoros barátsága is, ugy hogy 1811-ben n szabadkőművesek közé is belépett Mindez azonban csak átmenet, a nyugtalan irány-keresés időszakos eltévelyedése volt, ideig-óráig tartó kísérlet, amelyek mind csak arra voltak jók, hogy teljesen tiszta lélekkel és biztos ítélettel állapodjék meg a katoUkus világfelfogás mellett, amely élete végéig vezérlő motívuma, mágneses középpontja maradt Liszt Ferenc művészi és emberi törekvéseinek. «
18 éves korára átesett az első, nagy szerelem regényes érzés-vihorain. Tanítványát, a hófehér grófkisasSronyt, akinek <wdéke halálos ágyáig elkísérte, az apai akarat egyidőro kolostorba száműzte, semhogy hozzá engedjo kötni életét holmi muzsikushoz.
(Folyt kőv,) . , .
ZALAI KÖZLÖNY.
1936. márelm 14.
Aki házai akar \'" venni »« eladni,
forduljon tilalommal a hatóságilag engedélyezett ingatlan forgalmi Irodába:
Haláiz Manó
Harthy BUktAa-at S. (Halld azálllló Iroda), ahol
balatoni villák is eladók.
hogy kórházba kellelt $zállitant. — A Kiskomárom melletti Bohiják-pusz. tán rónkszáilitás közben egy fatörzs összezúzta Kardis Ferenc 32 éves ember lábát. Beszállították a kórházba. — Aki ot akarja,
hogy emésztése zavartalan és étvágya jó legyen, az vepyen be Durmolt, minden nehéz ételekkel való táplálkozás után ls.
— Tek\'nUe m«g Sluger Dlvatáruház kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszi színek és anyagok.
Péntek
ttuftipMl i.
1720 Sz. Molnár AUce hegedül. -17.50 Sportközleménvek. — 18 A rádió szalonzenekara. — 18.55 1848 márciusa (Dr. Jeszenszky Sándor). — 19.25 Az Operaház előadása. «Tannhfluser.» Dalmű 3 felvonásban- Sióvegét és ze-"éjét irta Wagner — Az I. folv. után kb. 20.30 Hírek. - A II. felv. után kb 22 Hlrok, Idójárásjelentés. — Az előadás után 23.20 Lantos Jenő lazz-zenekarának műsora, Vajdu Károly énekszámaival. — 0.05 Hirek.
»u<top««É IL
18-20 Gyorsirótnnfolyam. — 18.55 A rádió szalonzenekara. — 10.35 At-lantis. (Somfay Margit). — 20 Hanglemezek. — 21.35 Hirek.
•te*.
19.30 A bécsi riuénekkar hangversenye, Dot/er szólistával. — 20.05 A szimfonikus uk és « zenebarátok társaságának du.igylcto. — 21.40 Játék két zongorán — 23.05 Állástalanok zenekara.
Szombat
0.45 Torna, — Utána hanglemezek.
- 10 Hírek. — 10.20 Sas Ede elbeszéléseiből. — 10.45 Mit nézzünk meg?
- 12-05 Rékai Miklós hárfázik. -1225 Hirek. - 1240-13.10 Libay Ica énekel. — 13.15 Időjelzés, időjárás-jelentés - 13.20-14 30 A rádió sza-ionzenekara — 14.40 Hirek, árak. — 1615 Harsányt Gizi mesél. — 10 45 Időjelzés, hirek. — 17 Közvetítés a Keleti-pályaudvar posta-kézbesítő szol-gálalóról- Beszélő Budinszky Sándor.
17.40 Egyetemi Énekkarok. — 18.30 Utazás Texasba. (Szántó Dénes). — 18 Hová lett a tavalyi hó (Turchányi István). - 19.25 Cigányzene. — 20.10 Férfiak (Földi Mihály). — 20.40 Ma-gyár operettrészletek. Előadja dr. Szétlő Miklós és a Budapesti Hangverseny Zenekar — 22 Hirek, időjá-rásjelentés. — 23 Hanglemezek. -0.05 Hirek. BadapMit IL
18 Mezőgazdasági félóra. — 18.40 Cigányzene. — 19.30 Az autóversenyek jelentősébe (Dárday-Adriani Dezső). — 20.10 Hanglemezek. — 20.45 Hirek.
- 2150 Tánciemezek.
12 Állástalanok zenekara. — 13.45 Wagner-áriák lemezeken
1705 KlvAiiságlemerck. — 18.20 Népdalokat tanulunk — 19.45 MUlóckcr: Az elátkozott kastély, operett — 22.10 Zongora — 23.05 Tánczene.
Zrlnyi-boxolók a ringben
A Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet egyik kiváló ökölvívója, Németh József minden valószínűség szerint tagja lesz a berlini olimpiászra kiküldött magyar ökölvívó csapatnak. Németh József most szombaton utazik fel Budapestre, hogy az országos ököl-vivóversenyeken rész (vegyen E versenye ken mindössze csak négy vidéki versenyző vesz részt és most válogat-ják ki az elért eredmények alapján az olimpiai keretet Némethnek az ország legjobbjaival kell megmérkőznie:
Szolnokival, Hidasival, Várndival stb. és ha megfelelő helyezést sikerül elérnie, ugy Nagykanizsa színei is képviselve lesznek « berlini olimpiászon. Erro annál is inkább at.\'g van mindeu remény, mert Németh jó és erős formában van, igy csak a szerenc-se pártfogása szükséges.
A csapat miá.sik kitűnő tagja, Parti, március 20-án a megszállt Felvidéken képviseli a magyar színeket, amikor Pozsony, Kassa, Nagyszombat városokban vendégszerepel az oltani csapatok legjobbjaival mérkőzve. Áprilisban Ausztriában versenyez, a linzi ökölvívók által rendezett boxmérkő-zésen. (
Örömmel tő\'t el bennünket a kanizsai ifjak ilyen széleskörű szereplfre, amely azt mutatja, hogy a zrinyista ökölvívók -lassan befutnak a nagy versenyzők közé
Helybeli nagy iparvállalat komoly, megbízható
akvizitőrt
keres, emelkedő Javadalmazással. Részletes ajánlatokat „álland6" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
Féláru utazás Budapestre!
Bármely vonaton és bármely kocs\'oszlályon 50%-os vasúti menet-dijkedvezménnvel utazhat Budapestre és viswa a március h<i 20—25. között a fővárosban reftöezendö
Országos Mwfm\\ Kiállításra és Teojészállalíásárrii,
ha 1 pengő 30 (illírért megvásárolj.-, a vasúti igazolványt a Provincia Utazási és Jegyiroda ni^ykanizaai képviseleténél, ■ nagykanizsai Vakarékpénztéi-nél.
Felutazési lehetőség ... március 14 töl március 25-lg, visszautazást IshetBség március 20-tól máiclus 31-ig.
Ne utazzon Budapestre
Provincia pengőszelvény nélkül,
mert ráfizet az útra.
Állag 25% ol takarl\'hat meg a legjobb fővárosi szállodákban, penziókban, éttermekben, sörözókben, kávéházakban színházakban, kabarékban, mulatókban, spoiltelepeken és az aulólaxiilál, ha Provincia pengószelvénnyel Itzet.
PengőszelYény már 6 pengőtől vásárolható.
A lel nem használt pengöszelvényekel lllhon, vagy Budapeslen bármikor wlsszavéltjék.
Universalis gyümölcsfa-és szőlő-
■ r
részletfizetésre is kapható
Szabó Antal spottiMben
AP8ÖHIRDETÉSEK
npróhl,d.<H «). WW* *• ******** 10 ,,44,
Íí r.\'.í. mlnd.n tovibbl 1,4 4 IllUr. kílkfi,, ,! ,0 uúig *J HU.,, min*. lov.bbl u4 3 Ml,,.
Ha.inélt modern ebédlő, rekamler, ametlkal Irdasztal. azalongamltara eladd
3lera balortUHI, BrasébaMér._I7i
Príma raagirarparaBa-aalínyega,
vehet moal. caak lórid Iddff, aolia nem léleiell olcaó álban. Zilnyl Miklós u. 34. 819
Caengery-at 26. iiámu házban három-uabia udvari lakás májua 1-éte kiadd. Bővebbet Sléchenyl-tér 8. alalt. 938
Peflarvárl la|boraltn I llt.r.a menylaégben la kaphatók. — Araim: Poeányviil vegyea 40 <111.. (deakéa rlillng 10 llll., ádaa »«rl. kur-
Boaasl >0 Hit, id.a raja.l Haas SO llll. logy adóval rgyült. Orost Károly lOldblrt. Batthyány a. 26.
Balaton mentén kattdaaakáa, veian-dáa, Halion nyarald megvétellé kerestetik Nagykanizsa, Zrínyi Mlklóa-u. 17. 014
CiyaaDbáa, elószobái lakás má|uira kiadd. Széchenyi-tér 3. Bívrbbet Sialav kalapüiletben.___952
Attila-utca 37. azámu hé* szabadkéz-böl eladd. Bdvebbet ggyanott._969
Egy aaoba-konyha, elóazobía lakát azon-alaladé éa elfoglalható. Sugir u( 93 •
ÉRTESÍTÉS.
Ezúton értesítjük a m. t. hölgy-közönséget, hogy a tavaszt mo-delljelnk bemutatását a mai nappal megkezdtük. Mily tiszteletlel
VAROA—ROTTER
Sugdr-at 14
Komlortoa 2 Bzoba-konyháa laka., további néhány műhely- éa raktárhelyiség azonnal, vagy milus 1-ére. kiadd. Erzaé-bet-tér 11 _•
3-4 szobás lakáat kereiek a vároa bálmely területin, családtház előnyben Szabó Oyóző, Csányl L.-u. 8.. lOldsslaL •
Slagar >arré(*p eladd Rák\'czt-u 83 alalt. •
Egysxoba konyha azonnal kiadó, Su-[ár-ut 63._ ._ *
Kfisrftnetnyilvánltás!
Mindazon rokonoknak, lóbará-toknak éa Ismerösöknok, akik letejtbetetlen drá«a Jd édesanyánk, testvérem, sógornőm, nagyanyánk
(a. QaHllak Fapkaaat
elhunyta alkalmiból mélységes lájdalmnnkat részvétükkel enyhl-tenl szíveskedtek, ezúton mondunk hálás kdazönotot
A gyászoló csalid
Vetéseknél,
iiSIlhan, réteken, kaszálAkon, luoernáaokon,
kariivataményaknél
csodát miivel a
##
Gyári lerakat:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütrAgya, zcák. növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, KrzséBaWír 10.
(A bíróság mellett.) Telelbn: 1SU.
N,.oui. • Uptulajiloooa ESigasilaa«|l Itt. fluteakerg N««m4a úa Maalal UpMatll Walala kóuivayouilkltbaii ^pkiiná-s\'n tíatalSa talatv. ZaMKárolyJ
63
melléklet f
Nagykanlzu, 1U36. március 15 vasárnap
Ara 12 KII-
Al KÖZLÖNY
I H IMIBIJII PM & I
Felelő* szerkeszti: Barbarits Lajoa
Elíliiettai irt: tfy bóra t pofi A* Uéc SuitmW^ b Sa<ÜklT«UIÍ toboa. n. m.
A FORRONGÓ MÁRCIUS.
Irta: Kelemen Fereno
Évtizedek óta mogszoktuk, hogy a tavasz ébredését jelentő március a világbéke után sóvárgó emberiség számára nyugtalan pillanatokat jelentsen.
Almikor a téli álmából felriadó föld megmozdul, hogy uj életre nyújtsa óriás karjait, a népek lelkén is mint valami történelmi delejes áram, véglgviharzlk a cselekvő élet misztikus ereje alkotások, cselekvések, történések után kiált.
A világtörténelem nagy eseményei ezen a kontinensen évszázadok óta többnyire a tavasz nyugtalan öléből szakadtak ki.
A nagy francia forradalom eszméit az ébredő tavasz sugarai pattantották ki a francia nép lelkéből 6 a szabadság, egyenlőség, testvériség Igéi egy újjáéledő monumentális természet döbbenetes erejével áradtak szét országról-országrla a vén Európa felett...
Nálunk ls 80 évvel ezelőtt -március idusán gyuit ki a szabadság mámoros tüze, hogy cselekvésre perzselje az elnyomott magyar lelkeket.
Igazi történelmi tüz volt.
Hatalmas hőenergiák, valóságos gejzírek szakadtak fel a magyar sors sötét földkérge alól, hogy tektonikus erejükkel újjáformálják a magyar sorsot.
A pillanat, melyben kirobbant az uj időknek ez az uj elktromos szikrája, azóta égi jelként lebeg a magyar sors felett, s mint egy vándor üstökös, meg-meg jelenik minden március tizenötödikén a magyar glóbus felett, hogy bevilágítsa a sötétben tévelygő lelkek göröngyös útjait...
Március azóta a cselekvő magyar akarat, a daoos magabizás, a büszke önérzet szimbóluma.
Évről-évre ez a tavaszi forduló jelenti számunkra annak az »egy« tavasznak soha ki nem alvó szent tüzét, jelenti az örökéletű magyarság Kába-kövét, ahová lélekben március idusán illik elzarándokolni minden lelkes magyarnak.
De ez a tavasz, immár évtizedek óta, nemcsak nekünk, hanem egész Európának jieriodikus nyugtalanságot is jelent...
AÜg veti le magáról az öreg föld hófehér téli takaróját\'s a bokrok tövében kidugja fejét a kikelet! hó-virőg, évről-évre ujabb és ujabb nyugtalansőg szállja meg a vén Európa népeit.
Forradalmak szele, uj háborúk réme jelentkezik a tavasz nyomán. Szinte félve várjuk mindig a tavaszt, amely pedig a természet örök törvénye szerint az uj Élet diadalmas ébredését jelenti.
Avagy talőn ez a nyugtalan fe-szüit«ógr*©z-a-hálxyxis izgatom, a
nagy eseményeknek ez a forrongó kaosza maga az Élet ?
A forrongó március a cselekvő &ct szimbóluma volna ?
Lehet 1 i
Lám, most is mily nagy események vihara kavarog március idusa körül...
Egy uj világháború borzalmas horizontja emelkedik ki az eUrópai égbolt aljából.
A nemzeti szuverénitásáért viaskodó germán óriás lerázta utolsó bilincseit, hogy mint egyenjogú fél vegyen részt a népek tárgyaló asztala mellett, de a securitéért aggódó francia nemzet a versaillcsi szerződés paplrostekercsévci útját állja a megértés, a megbékélés felé haladó német népnek...
A két nagy rivális elváratlan incidensétől megremeg egész Európa.
A tavasz ébredést hirdető hozsannáját fenyegető ágyuk döbbenetes zaja kiséri...
A visszatérő madarak csicsergé-
márciusi vagy
Élettói csírázó tavaszi reggelen, Mig a horizonton földereng a nap, Búgyötört lelkemből siketült egekhez Bús turáni vágyak sorra rajzanak.
Mint pogány eleim ihletett táltosa: Kitárom korom a bomló nap feté, 3 lelkem oltáráról-álduzotom ÍÜstje Egyenesen száll az örik Hadúr elé.
Minden végtelennek felfoghatlan Ura, Lázadó lelkem esdekelve kér: Legyek parány porszem kegyetlen viharban, Ha az gonoszságot megbüntető bér.
Vagy legyek sudár fa országutak mentén, Mely boldogabb jövő felé elvezet. Zord ciklon tépdessen, de izmos ágaim Öleljék körül a lángoló eget.
Legyen búsult lelkem puha gyolcsos kendő: Igyon fél minden csordult honfikönnyet... Hogy szerte züllesztett, koldus magyar testvér Hona romja felett sohse sirjon többet.
Vagy legyek langyosan hulló tavasz-eső; Permet minden nagy, szent igéret felett... Kacagó fákról hulló virágszirom, Beszórva minden esett magyar fejet.
Legyek őr a Holnap zárt kapuja előtt; Legyek maga a bús, örök emlékezet. Napfény, mely elűz dús sugár-özönnel A magyar égboltról minden zord felleget.
Legyek... Óh, hadd legyek... Engedd meg, én Uram: Hetedlziglen is büntető kezed, Melyet Babilonnak Bábel tornya felett flz elkövetkezés szent hite vezet.
És legyek poéták vadul zengő lantján Vérzivatarok bősz harci riadója, Hitvány elleneink sok százados bérét Utolsó garasig hiven kiosztója.
S ha mindezt megadtad, nyugvásom óráin Legyek flngelusra hivó harangszó. Szent trónusod előtt, bosszúálló Isten, Térdreomló, hálás, földi halandó.
Élettől duzzadó tavaszi reggelen, Március idusán, Így imádkozom S koldus magyar sorsnak boldogabb jövőjét Csillagdús éjszakán tovább álmodom...
Brassányi Gyula
sét bombákkal megrakott, csúf em-beralkotta repülők vészes zúgása nyomja el.
A bokrok alján kikelő ibolyák s az ősi anyaföldből kiserjedő zöld fűszálak életét katona bakkancsok fenyegetik. { i l
Ml készül itt ?
Mit vétet ez a világ, mit vétettünk mi, emberek, hogy minden tavaszunk szent élettüzét, minden ibolyánkat, minden fűszálunkat évről évre agyontapossa egy fenyegető uj világháború bestiális réme ?
Hogy sohase örüljünk a szent tu-vasz csodás ébredésének ?
Hogy sohase legyen már vége ennek a kegyetlen rettegésnek a tavasz közeledtével ?
Hiszen nem félünk mi a háborútól, 30 millió hősi halott emléke tanúsítja, hogy ez a világ nem gyáva. Kérges tenyerű falusi nép együtt küzdött hónapokon át az uj idők jntellektüei tömegével, modem héroszok szakadtak ki százezernyi számban ezekbői a katona-sorokbóf, poklok tüzét, Piavp,vizét, Doberdo szikláit egyaránt állta minden nép fia ; nem, nem fél a háborútól ez a hadviselt generáció, csak nem akarja a háborút.
Miért ?
Mert a háború nem megoldás.
A világ legnagyobb háborúja nem oldott meg semmit. Egy eredménye van minden háborúnak: -gondoskodik egy uj háború lehetőségéről.
Ez az eredmény nem állja ki az emberi értelem kritikáját. A tiszta ész kritikáját* mondjuk Kanttal.
De h£t akkor miért nyulunk hozzá minden legkisebb izgalomnál, mint ultima ratióhoz ?
Mikor fogjuk már végw uj utakon keresni a nemzetközi megértés tehetségeit? Árháború n«m a megértés utja, a háború az ujabb gyűlölet, a végnélküli ellenségeskedés utja...
Most megint itt a kvasz...
Itt van március idusa, s újra itt van az örök nyugtalanság a népek életében. Itt van az uj háborús veszedelem.
Mikor fogunk végre megérni egy felszabadító, egy igazi tavaszt, yicly napfényt hoz a világnak ágyuk füstje nélkül, madár dalt repülői gépek halálzugása nélkül, illatos, kék ibolyát mindent agyontaposó, szeges katonabakkancsok nélkül ? ■
Mikor jön el végre a népek megértésének, a nemzetek együttműködésének felemelő, ünnepi tavasza, a melyben az ébredő természet s a lélek ébredésének szent muzsikája nem a háború vérforraló harsonáit, hanem a teremtő emberi sasellem, a kultura, a hiunanlzmus édes akkordlát fogja szétvinni ezen a meggyötört világon?
Mikor ?... Mikor ?...
ZALAI KÖZLÖNY
1938. mgcfaj 15.
Leguiabb tavaszi divatkülönlegességek
«érfi női női ruha
felöltő- és kabát- és éa complé
puhaszövetek kosztdmszövetek taftok és pikék
legújabb szinek és szövések, legjobb minőségben, legolosóbban
Állandó olcsó maradékérusitás. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
Szombat
Budapest I.
17.40 Egyetemi Énekkarok. 18.30 Utazás Texasba. (Szántó Dénes). — 18 Hová lett a tavalyi hó (Turchányi István). — 19.25 Cigányzene. — 20.10 Férfiak (Földi Mihály). - 20.10 Magyar opereltrészlctek. Előadja dr. Szedő Miklós és a Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22 Hirek, időjá-rásjclcntés. — 23 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Budapest IL
18 Mezőgazdasági félóra. — 18.40 Cigányzene. — 19.30 Ar. autóversenyek jelentősége. (Dárday-Adriani Dezső). — 20.10 Hanglemezek. — 20.45 Ilirek. — 2150 Tánelemezek.
1705 Kivánságlemezek. — 18.20 Népdalokat tanulunk. — 19.45 Millöcker: Az elátkozott kastély, operett. — 22.10 Zongora — 23.05 Tánczene.
Vasárnap
Budapest L
930 Hirek. — 10—10.55 HefornwUus istentisztelet. — 11—12.15 Egyházi ének és szentbeszéd. A szeatbeszédet dr P. Bnnghn Béla mondja — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Az operaházi zenekar — 13.30 Március 15 (Vitéz Somogyváry Gyula). — 14 Hanglemezek. — 15 A tengeritennés fokozása. (Törley Bálint). — 15.50 Hegedű és pirossapka (Dr. Spur Endre), és cigányzene. — 10.45 A MagySror. szág— Németország válogatott labdarugó mérkőzés második félidejének közvetítése a Hungária-uli pályáról. Beszélő Pluhár István — 17.45 Pilinszky Zsigmond énekel — 18.15 Petőri: •János vltéz.» összeállította és előadja Gárdos Kornélia. — 18.45 A rádió sza-lonzenekara. — 19.40 A Nemzeti Színház ünnepi előadása .Bánk bán.» Szomorújáték 5 felvonásban — Az I. felv. után kb. 21 Sporteredmények. \'— A II felv. után kb. 21.50 Hirek. — Az előadás után kb 22.30 Hirek. — Majd az Ostendc-kávéház 21 tagú kis cigánygyerek zenekara muzsikál. 0.05 Hirek.
Budapt* II.
15 «Acél hang» dalegyesület. — 19 Paulay Ede emiékezete (Dr. Bédey Tivadar). — 19.30 A rádió szalonzenekara. — 20.20 Hirek, sporteredmények. — 20.45 Cigányzene. — 21.50 Tánclcmczek.
Bécs.
9.45 Istentisztelet. — 11 Népdalok. — 11.45 Szimfonikusok. — 13—14.20 Szórakoztató zene — 15.40 Zene. — 17.15 Népzene. — 19.10 Zene. — 20.05 Szinmü — 22.20 Weingartcn Pál zongorázik — 25.15 Sicbcrt-négyes. — 015—1 Cigányzene Budapestről.
Az őszre ujabb hatalmas építkezés van kilátásban: - a kanizsai export-vágóhld
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottságának ülése
Csütörtök esle isméi összeült a vá\'os pénzügyi b\'zottsága dr. Rothschild Béla elnöklete alait, hogy letárgyalja a jövő heti közgyütós anyagát. Az éicfeklödés élénk volt a bizottság ülése iránt.
Kap-e kölcsönt Nagykanizsa ?
Napirend előtt dr. Welsz Lajos szólalt fel. A mult napokban a lapok azl a hjrt közölték, hogy a belügyminiszter több vidéki városnak nem engedélyette a kölcsönfelvételt. Nagyon aggályosnak tartja ezt Nagykanizsa készülő igazságügyi palotája szempontjából. Kérdezi a polgár mestert, megtörtént-e a kilátásba helyezett kölcsön biztosítása ?
Dr. Krátky István polgármester kijelentette, hogy a belügyminiszter a kölcsönt már jóváhagyta.
Hemmert Károly főszámvevő közölte, hogy a miniazler hivata\'osan is jóváhagyta a MABI kölcsönt Nagy kanizsa részére.
A líceum fűtése és világítása
A Notre Dame leányliceum villany- és tüzelő-járandóságánál hosz-tzabb vita indult. Ugyanis a polgármester rögzíteni akarja azt az áram-és tüzelő-mennyiséget, amit a város biztosit az intézetnek. A bizottság hozzájárult, hogy az áramnál a gimnázium fogyasztását velte alapul.
Egyes bizottsági tagok azonban rámulattak arra, hogy a gimnáziumban ez csak az intézetnek szól, mig a rendház fizeti a villanyfogyasztását, másképen áll ez a Nolre Dame rendnél, ahol ugy az intézet, mint az apácák rendháza kéri a villany- és tüzelőszolgáltatást, a vele kötött szerző dés alapján. A polgá\'mester javaslata, hogy a vi ágitást 8000 hektowattban, a tüzelőfát 200 ürméterben állapítsák meg a líceumnak és a Notre Dame rendháznak együttesen.
Villanyóra a Centrál előtt
A Magyar Hirdető Irodának a várossal kötött szerződése értelmében még 16 hirdetési oszlopot kellene felállítania. Mivel azonban alig hirdet oszlopokon, azért kéri, hogy nyolc oszlop helyett állíthasson fel a Centrál melleit egy villanyóra-hirdetőoszlopot, a többi 8 oszlop helyeit pedig fizet évi 1200 pengőt. A bizottság hosszú vita után elfogadta.
A Blttera-ház Dgye
Blttera Béla polgári iskolai igazgató Csengery-uti házát, amióta odakerült a Drávavölgyi villanytelepe, nem tudja használni. A Drávavö\'gyi hajlandó az ingatlant 12 000 pengőért megvenni, de Bittera ehhez még a kórházzal szemben levő 187 öles háztelket kéri a várostól (1870
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok príma minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
l\\mi Divatáruhoz.
pengő értékben). A bizottság a kérelem teljesítését ajánlja a képviselőtestületnek.
A vágóhíd flgye
A nagykanizsai vágóhíd kiépítéséről szóló javaslatra került ezután sor. Vécsey Barna rröszaki tanácsnok ismertette az ügyet.Tekintettel a mind jobban erősbödő húskivitelre fontos, hogy a kanizsai vágóhidat végre exportképes módon vágóhiddá építsék ki. Králik László budapesti tervező hajlandó 1300 pengőért xtz általános terveket elkészíteni, a részletes terv és költségvetés e\'készité-séért az építkezési költség 6 százalékát kéri.
Krátky polgármesler hosszan ismertette az egéíz vágóhíd kérdését. Az 1927-28 ban készített terv (kivitele 500.000 pengőbe került volna, később pedig éppen a kanizsai hus-iparosok ellenezték a vágóhíd kiépítését, attól tartottak, hogy a vágó-higi illetékeket nem ludják majd elh áritani a fogyasztóközönségre. A jelenlegi terv kb 200.000 pengót igényel. A földmüvelésügyi miniszter azonban a meglévő terveket visszaküldte a városnak, mint nem megfelelőt. Most, amikor nagy arányokban megindult a husexport, várps-gazdasági szempontból is IdösreTü és fontos a vágóhíd kérdésének dűlőre jultatása. Azok a városok, amelyeknek exporlképes hűtővel ellát tt vágóhidjuk van, tekintélyes jövedelemre tesznek szert. 1 tt van például Zalaegerszeg. Most a nagykanizsai husiparosok maguk jöttek sürgetni az exportképes, sertéssiuró-teleppel és hűtővel ellátolt, modern vágóhíd megépítését, ami a polgármester véleménye szint kilogrammonként legfeljebb 3-4 fillérrel megdrágítaná a hust.
Ujnépi Elek Géza a kérdésnek pénzügyi lebonyolítását tartja a legfontosabbnak.
A polgármester megnyugtatta: — először készüljenek el a tervek, azután kerül sor a pénzünyi megoldásra. Hiszi, hogy őszre már soron lesz a vágóhíd flgye.
Dr. Rothschild Béla a költségeknek 200.000 pengőben való megállapítását kérte. A polgármester válaszában utalt arra, hogy 200.000 pengőbe kerül a sertésszuró telep és a hűtő és további 100.000 pengőbe kerülne a teljes modernizálás.
Dr. Odrtner Antal: Mi lesz, ha a tervhez nem kapunk pénzt? Akkor ki dobtuk a ftrvezési költséget. A polgármester megnyugtató válasza és több hozzászólás után a bizottság elfogadta a polgármester javaslatát, azzal, hogy a tervező építész ho-
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
im6. március 15.
ZALAI KÖZLÖNY

Május 9-én bérmálás, 10-én katolikus nagy-gyülés lesz Nagykanizsán
szükség ?
noráriuma nem lesz löbb 12,000 pengőnél és ebben az összegben benne van a mostani 1300 pengő is.
Tűzifa eladás
Hemmert főszámvevő beterjesztene az erdöhivatal jelentését, hogy ujabb 5000 tlrméler tüzelőfát tud a város a közönség rendelkezésére bocsáj-lani 32—48 pengős árban ölenként.
Miklós Gyula bankigazgató szóválelte, hogy a város faeladással Is foglalkozik. Nem hive annak, hogy a város konkurrenciát csinál a saját polgárainak.
Hemmert főszámvevő kijelentette, hogy ó maga vpjl legjobban ellene annak idején, hogy « város kereskedelmi tevékenységei (ejtsen ki, de ennek a jövedelemnek a hiánya 3—4 százalék póladól jelentene I
A polgármester hangsúlyozta, hogy a város nem csinál konkurenciái a kereskedőknek. Az Ülés végtll is elfogadta a javaslatot.
Előléptetés
Dr. Szóid Islván kiskanlzsai t\'szli-orvosnak a X. fizetési osztályból a IX. osztályba való előléptetését tudomásul vették.
- (B«i/tífi/ll/">t taMÍJrolóW Hétfőn délután 0-tól 8-ig ■ Pannónia hátsó kistermében.
MUHI EMU ABBAZ1ÁBAN
■I Erényi-féle
RESIDENZ
penzióban lakik I
MIÉRT??
1. Mert ar Erényi penzióban külföldön is ugy érzi magát — mint otthon. 2. Mert nem olajjal főznek, hanem kitünö, Ízletes magyar konyha van. 3. Mert a Resldenz egészen közvetlenül a tenger partján fekszik. 4. Mert a fekvó lég-és napkurákat a vendégek a saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthatják. 5. Mert kívánatra dlétikus koszt felár nélkül kapható. 6. Mert meleg tengeri lürdő is be van vezetve. 7. Mert a Resldenz a magyar urlcaalddok találkozó helye. tí. Mert a legjobbat a legolcsóbban nyújtja. 9. Mert a Resldenz magyar vendégei egy nagy családot képeznek. 10. Mert az utazás és valutabeszerzés minden gondját leveszik a válláról: Erényiák, Budapesten (Károly-kírut 5. tel. 310-19.) Kérjen még képet prospektust! Kimerítően részletes Ke J levélbeli lafsrMáolil
Tegnap jött meg Veszprémből P. Clrfusz Viktorin, Nagykanizsa plébánosa. A plébános referált dr. Roll Nándor megyéspüspöknek a nagykanizsai katolikus kulturház terveiről, amelyeket a főpásztor nagy szeretettel fogadott és ama kívánságának adott kifejezést, hogy
k Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
v
akik ebeil szándékukat a kiadóhivatalban már bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlése végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbeléptetni nem lehel. A I Zalai Közlöny minden ccélból jelentkező előfizetőjét 160 pengő temetkezési segélyre és külön 250 p(>ngő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A két biztosítás cgyüttes dijából az előfizetőt csak havi 86 fillér terheli. Az előfizető bármely családtagját és több családtagját is biztosithatja önmaga helyett.
az alapkövet minél előbb letehesse.
A megyéspüspök május 9-én Nagykanizsára érkezik. Ezen a napon lesz a bérmálás. Másnap lesz a katolikus nagygyűlés, amelyen más országos nevű szónokok mellett Rott püspök is felszólal.
Fogfójós gyakran elhanyagoló* következménye.Tisztítsa fogait rendszeresen Kaiodont-fog. krémmel. A Kalodont enyhe habja ós finom tisztítóanyaga a fogzománcot hófohórrá teszi. Hazánkban egyedül a Kalodont tartalmaz fogkő ellon
A Centrálban szambatan este
vidám, hangulatos
Ibolya-táncestély
ós más meglepetések. Bab- és k a r h e I y I eves I
Nem a Nagymagyarorszúg-szobornál, hanem a városházán lesz az Irodalmi Kör hazafias ünnepsége
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör március 15-lki ünnepségének megrendezésében kényszerű változás történt. Az ünnep szónoka. Nagy Vince kegyesrendl tanár hangszálgyulladást kapott s emiatt a szabadban beszélnie nem szabad. Így az ünnep vasárnap fél 7 órakor a városháza dísztermében lesz, Nagy Vince társelnök beszédével és változatlan műsorral.
*
A március 15-lkl kanizsai program többi ünnepségei a tnár többizben közölt rendben, az Emlékeztető-ro-
vatunkban közölt sorban zajlanak le. •
A plébániatemplomban a hazafias ünnep alkalmából vasárnap 10 órakor ünnepi misét mod. P. Erős Alajos, szentbeszédet P. Clrfusz Vik-
torin plébános.
, Erre a misére a hivatalokat, testületeket, egyesületeket ezúton hívja meg: a plébános.
Sikerült a megegyezés a pékek frontján
A nagykanizsai sütő-munkavállalók bérmozgalma sikerrel járt. A, polgármester közbejöttével folytatott egyeztető tárgyalások befejeződtek, n munkaadók megadták 20 százalék béremelést. .
A raktári férfiszabók bérinozgal-ma ügyében ugyancsak a polgármester közbenjöttével indulnak meg tárgyalások. De itt a munkaadók egyelőr0 mereven elzárkóznak mindennemű béremeléstől.
«=> Dlssltae lakását torontáli szőnyegül, _ Qyönyörü mintákban kapható Schütznél.
MafoScmoIMJ^ Ho&y ofyohjw soccovk./
ahogy azt szeretnénk, axárt még wm kell mindenről lemondanunk, különösen akkor, ha olyan olcsó élve-
lotröl van *zó, mint a mindennapi tápláló FRANCK pálkávával ízesített KNEIPP malátakává
Franck ésKneivv
OutcAM^st&oUXAa*. MMUuvűl I
ZALAI KÖZLÖNY
1936. m>rdu« 15
Pazar választék !
Szakszerű kiszolgálás!
Törpe árak!
SZABÓ cipőáruházban (Horthy nms-ut
HÁZTARTÁS
Rovatvozotő: Kállay LA.iló
Miért főzünk tízszer annyi meleggel, mint amennyi kellene ?
Ha vendéglátó háziasszonyunkhoz azzal a kérdéssel fordulnánk, hogy tud-e főzni, egész biztosan a nugy többség igennel felölne. Természetesen, ha főzni tudás ^alatl egyedül az ételek kifogástalan izét érijük., A mai háztartási költségvetés mellett főzni tiylni azonban sokkul többet jelent, mint azelőtt.
Nemcsak a főzés technikája változott meg, hanem az élet és az orvosi tudomány előrehaladása - ne említsünk egyebet a különböző diétikus konyháknál a házias/, -szonyt is nehezebb feladatok elé állította. Az uj étrendek, uj receptek gyorsan terjednek. De hiúba u jó recept, hiába a leggondosabban összeválogatott nyersanyag is, ha a főzésnél helytelen hőgazdálkodás-sal a szervezőt fenntartására szolgáló legfontosabb alkotó elemek : ÍChérjék, vitaminok és illóolajok szétfőnek, elpörkölődnck, elégnek és tönkremennek.
A legjobb és legdrágább nyersanyagokból is .igy haszontalan étel válik, melyet ei lehet ugyan fo-gyaszatnl, talán az ize is jó, de szétroncsolt fehérje, vitamin, stb. tartalmánál fogva a szervezet kopását, elhasználódását pótolni nem tudja, mert nincsen tápértéke.
A főzés tulajdonképi*\'n hármas célt szolgái : Első feladata, hogy a nyersanyagokban levő baktériumokat, kórokozó csirákat a hőbehatás-sal elpusztítsuk. Második feladata az, hogy a táplálékot lehetőleg melegen vegyük magunkhoz, mert a hidegen elfogyasztott ételek az emberi test átlagosm 37 fokos hőmérsékletéből hőenergiát vonnak el, melyet a szervezetnek más uton pótolnia kell. Harmadszor, ami talán a legfontosabb célja a főzésnek, hogy meíegbehatás folytán a nyersanyagokban levő tápértékeket fizikai uton (pld. a főzelékféléknek puhára való főzése által), vagy kémiai uton (pld. a cukor molekuláris felbontása által) feliárjuk, megpuhítsuk és élvezhetővé tegyük.
Nyersanyagaink höbehatás folytán általában,. 100 foknál kezdenek alkotó elemeikre bomlani. A különböző főzési processzusok hőfokai kerek számokban :
Főzéshez, tehát vizben való puhi-táshoz szükséges hö 98-100 fok.
Gőzöléshez, vízgőzben való pároláshoz szükséges hő 100 105 fok.
Befőzéshez (a nyersanyag saját levében) szükséges hő 100 fok.
Pörköléshez, zsírban puhitáshoz (viz nélkül, vagy csak kevés vízzel) szükséges hö 100 -260 fok.
Sütéshez (a sütőben forró levegőben) szükséges hő 160 260 fok.
A sütőben zsírban sütéshez szükséges hő 160 250 fok.
Forró zsírban sütéshez szükséges hö 200 300 fok.
Amint látjuk, a különböző főzési eljárások hőfokai 100 és 300 fok között változnak. Ha tehát nyersanyagaink izét és zamatát, friss, üde szinét, de legfőképpen tápértékéi meg akarjuk óvni, a legnagyobb gonddai vigyáznunk kell Wra, hogy tűzhelyünk, illetve sütőnk \\ hőfoka az ételek minemüsége szerint 100 és 300 fok között szabályozható le.-gyen. A Jwlyes högazdálkodás igy nemcsak háztartási költségvetésünk olcsóbbá tételét eredményezi, hanem az ételek tápdusabb, Ízesebb tartalmánál fogva az egész család egészségi állapotára is nagy kihatással van. f
Tűzhelyünk legyen bármilyen lendszerü, fűtőanyagunk 1 het bármilyen fajta, fa, koksz, kőszén, pet-ró\'Cum, denaturálIsztsz, vagy gáz. elégetésüknél 1000 3000 fokig t»\'r;e dö meleget fejlesztenek. Hiába eza-. báiyozzuk különféle szerkezetekkel a láng terjedelmét, mert a e.ntimé-
teres, kicsiny láng hőfoka ugyan olyan magas, mint akár a méteres lángoszlopé. A Jjöszabályozás lehetősége ezeknél a „tüzelési rendszeneknél nagyon szük határok között mozog és többszörösen meghaladja a gazdaságos főzésre egyedül alkalmas 100 300 fokos hőmérsékletet,
A Jechnika a problémát megoldotta a villamos főzőlap, villamos takaréktűzhely megszerkesztésével, amelyen a háziasszony a kapcsolók segítségével tetszőlegesen, pontosan a megkívánt 100 és 300 fokos meleget állíthatja elő úgyszólván jálszva a hőfokokkal, mint zongoraművész a billentyűkkel.
Gntenbrnnn Szanatórium Baden bei Wien.
Nem periférián, a fürdőváros közepén, a Kurpark, színházak, mozik, játékkaszinó, bécsi autóbusz s villamos szomszédságában több holdas ősi parkban, gyönyörű társalgó-helyiségekben iiüül éa gyógyul a legurlbb társaságban KénesfÜrdő, soványitókurák, cukor-, gyomor-, Ideg-, reuma- és szív-specialista magyar orvosok. FelvlIigojllAsv »iolgAi a budapeitl Iroda: KORÁNYI, B\'rtdopeat, VIII., Klafaludy nt«a 5.
A tavaszi saison exclusive
MkQlönlesessftei
Női szövetek
kabát-, oostume-, oomplet- és ruhaanyagok
Selymek
Férfi-szövetek
felöltő- ói öltönyanyagok
eredeti angol, francia, német és svájci gyártmányok eddig nem létezettóriásiválasztékban
a legdivatosabb anyagok, különleges szövések a tavasz pazar színpompájában
a legnemesebb valódi angol és a legjobb hazai gyártmányok legnagyobb raktára
Minőségeink a legjobbak I
Választékunk a legnagyobb!
Áraink a legolcsóbbak I
Bevásárlása előtt vételkényszer nélkül tekintse meg raktárunkat.
KIRSCHNER DIVATÁRUHÁZ
A Zrinyi a Kaposvári Rákó-clval játszik vasárnap
A Zrinyi tavaszi nagyszerű szereplése Nagykanizsára terelte az alosztály csapatainak figyelmét. Olyan értékes eredményeket ért cl a szezonban, mellyel kevés csapat dicsekedhetik. Simontornya csapatának legyőzése után Pécsett erősen tartalékosán is sikerült a Bőrgyár csapatát legyőzni, igy két mérkőzésből 4 pontot szerzett és a g. helyről a (5. helyre küzdötte fel magát. íla ma sikerülne a KRAC ellen a győzelmet megszerezni, a bajnokság 1 helyére, kerülne. A Zrinyi csapata kétségtelenül elsőrangú játékerőt képvisel. A csapat jelenleg nagyszerű formában van és ha ezt a jó formál továbbra is tartja, nagy meg-/tcpelésckről számolhatunk be 1 A KRAC első meccsén legyőzte a DVAC-ot, Shmontornyán azonban már nem tudta folytatni megkezdett bravúrját, inert vereséget szenvedeti A kaposvári csapatot nem kell bemutatni a nagykanizsai közönségnek. Emlékezetes szép küzdelmet vívott ősszel az NTE-vel Nagykanizsán, amikor nehéz harc után csak 4 :3 arányban tudott az NTE győzni. A két csapat mai találkozása szép és értékes sportot igér. A mérkőzés 3 órakor kezdődik, Biró Pauncz. \'
Pécsett a PVSK ellenfele a Simon-tornyai BTG lesz. Ez a küzde\'em nagyban tisztázhatja a bajnokságot. Az NTE-nek az SBTC győzelme, illetve döntetlen eredménye volna jó-
I oszt. bajnokság állása
PVSK 14 10 I 3 45 : 20 21
NTE 14 8 4 2 35 : 19 2\'i
8BTC 13 9 1 3 44 : 21 19
PEAC 14 7 1 ö 26 : 18 15
DVAC 14 6 3 6 31 : 34 15
ZTE 13 6 2 5 38 : 31 14
KTSE 13 tí 1 6 27 : 32 13
TSE 13 6 — 7 26 : 34 12
PBTC 13 4 3 B 24: 36 11
KRAC 13 4 2 1 23 : 34 10
NSE 13 4 9 1« : 32 8
DVOOE 13 — 2 II 18 : 45 2
Az NTE 11. Síigetváron játszik
Az NTE I. csapata szabadnapos. A II. osztályban azonban a mai nappal megkezdődtek a bajnoki küzdelmek Első bajnoki mérkőzését II. csapatunk Szigetváron jáisza a SzAK ellen A csapat vasárnap reggel fél 5 órakor a következő játékosokkal megy Szigetvárra: Pandur. — Pollák, Arany - T»más, Wilheim, Zöldvári — Ba-ranyai, Joó, Horváth l, Kiss, Kardos I. és .Kardos II. A mérkőzést Kovács pécsi biró vezeti.
— (Kiolvasott újságját)
képes folyóiratát és mellékleteit n« dobja el, hanem küldje be a Missziós-bálba, a missziós népdólutánok céljaira\' Köszönettel fogadnak minden beküldőit könyvet, folyóiratot, újságot
(
1936. március 15

On is
KACAGNI FOG
ha elolvassa Török Itezaö pumpáit aktuális faluul Iró-táját
Heteoklnt közli a
10 FILLÉRES
HETFOI NAPLÓ
I Szenzációs riportok - Kitűnő hírszolgálat - Nagyszerű sportrovat - Elsőrangú szinnáii, mozi-pletykák - Divat éa bridgerovat - Nagyszabású kereszt rejtvényverseny műiden számban -
A has gyakori teltsége, a rekesz erősebb feliulődáaa, májlajikl fájdalmak, eméazfésl nehézségek, gyomor-bélhuiul és sárgaiág a lerinéazelei .Ferenc József" keserűvíz használata állal megsztlntelhetök és az agy, a szem, tudó vagy szív felé irányuló vérlolulások ellensulyozhalók. Nagynevű orvosok igazol|ák, hogy a Ferenc Józsel vízzel — klváltkép az ülö életmód köveikozlében |e!enl-kezó ba|oknál és a kritikus kor betegségeinél — feltűnően jó eredményeket lehet elérni.
Idealisták
- Hová, testvér, szól meszeiről előre A völgy öléből Induló felhőre
A kis palak.
Mely rlngalag
Lt/tU ballag ■. kiről kire.
- Az égre tartok, — mond a felleg vissza. Megfürdlk lelkem az ég Ude. tiszta, Száz legében,
Hova remélem
Nem követ majd az ember földi piszkai Mert nem bírom már ezt a moeskot, férgei. Amikbe szegény földi Ember téredl. —
De mond, palak,
Mik hajlanak
a Föld felé még léged
Most a patak szól s ennyi csak a szója,
- Megyek, lemosok minden piszkol róla I
Dorosmay János
ZALAI KÖZLÖNY
Az olasz hadak elindultak Addis-Abeba ellen
Repülőgépekről élelmezik a rossz utakon előrenyomuló olasz seregeket
Kóma, március 14 Olasz katonai körökben ail hiszik, hogy Qraliani tábornok igyekszik Addis-Abebál mielőbb elérni. Rómában nagyon bizakodó a hangulat, arra számituiak, hogy az olasz előőrsök egy hét leforgása alalt meg-közelilik az abbesszin fővárosi,
Asmara, március l-l Az olasz hadsereg mindenütt nagy tevékenységei feji kl, mert még az esős Idö beállta előtt a lehelő legnagyobb területet akarja meghódítani. Az előrenyomuló olasz csapatoknak a rossz utak miatt repülőgépről ejtőernyős csomagokban dobnak le élelmiszert
Elmarad a zeneiskola mai hangversenye
A városi zeneiskola ma, szombat estére hirdetett hangversenyét egyik főszereplőjének hirtelen megbetegedése következtében elhalasztották. A megtartás időpontját közölni fog|uk.
EMLÉKEZTETŐ
Március 14.
Hazafias ünnepély a Legényegylet-hon este 8 órakor. Zeneiskolai koncert elmarad Márciua 15.
A gimnázium ünnepélye délelőtt fél 10-kor a tornateremben-A kereskedelmi hazafias ünnepe délelőtt 11 órakor uz iskola dísztermében.
Az Irodalmi Kör üunepélye fél 7 órakor a városházán. Hazafias ünnepély 5 órakor az Iparoskörben.
Oregcserkész-avatás és hazafias ünnep este 8-kor.
Böjti est a Missziósházban 5 órakor. (Kolla János). Hárclua 17.
Böjti kultur-déUilán a fehérteremben (5 órakor (Szabó üyőzőné).
Hárclua 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 6-kor.
Márciua 19.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (dr. NVinkler RrnŐ).
jjf Jól nézd meg, mire adod ki. Kerékpárod abroncsánál arra ügyelj, hogy rugalmas, ellentálló, tartós legyen.
Kerékpárod abroncsa tehát
EMERGÉ gumi legyen
HO látiad az EMERGÉ, bátran rábízhatod magad Hagy *r«k az EMERGÉ a mégis kis pénzért a tied Hét IMEROf fájtéból választhatsz, még a legolcsóbb is tökéletes
Vigyázz!
EMERGÉ védjegy - EMERGÉminőség!
GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUOYÁR
Aggodalmat kelt a szórnál! megmozdulás
Dzsibüti, márciua 14 (Lapzártakor érkezett) A.ddls Abebál>ói érkező hírek szerint a szomáii földön történt megmozdulás komoly aggodalmat keltett katonai körökben. Állítólag elrendelték, hogy a polgári lakosságot Har-rar és Dzsidzsiga környékén ürítsék ki.
& Ház
telepítési vitája
Budapest, március 14
A Ház pénteki ülésén megkezdték a telepítési javaslat vitáját. Krüger Aladár hosszabban foglalkozott a magyar birtokpolitikai és telepítési viszonyokkal és hangoztatta, hogy a javaslat szei.vesén beleilleszkedik egy átfogó, egészséges magyar birtokpolitikái rendszerbe. A javaslat célja, hogy az ország egyetemes érdekeinek leginkább megfelelő birtokmegoszlás kialakulását előmozdítsa. Célja — egy család eredményes, gazdálkodásának alapjául szolgáló önálló gazdaságok létesítése és meglevő kisebb gazdaságok kiegészítése olyan vidékeken, amelyeken a kisbirtokok szaporítása kívánatos. Hazánkban hárommillió hold mezőgazdasági nagybirtokkal szemben hárommillió földnélküli és 5 holdon aluli ember áll, tehát a legradikálisabb /Oldose tás sem tudna egy-egy családnak megélhetést biztosító területet adni. A teljesen vagyontalan embereknek 2 hold földet juttatni, teljesen céltalan, vesztett dolog volna.
Kállay Miklós birtokpolitikai, nemzeti, szociális szempontokból foglalkozott a javaslattal és birálta azt. Politikai szempontokat lát a javaslatban. A falusi ember emberi jogának tartom, — mondja, — hogy ahol él, ott házhelyre is tehessen szert. Ezt szeretném bekodifikálni a javaslatba. Ehhez mindenre való tekintet nélkül megadnám a kisajátítási jogot. A mezőgazdaság fejlesztését tartja szükségesnek.
A Ház kedden délután folytatja ülését.
Naptár: Március 16. vasárnap. Rom. kat. NemzeU Unnop. Protestáns Nem-zeü ünnep. Izraelita Nemzeti Unnop. — Március 16. hétfő. Rom. kat. Geréb. Protestáns Henriette. Izraelita Adar hó 22.
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat *> hó 15-ig a <Fekete Sas> gyógyszertár Főút 0. és. a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* fl óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Amit lM s*er*Uűk, maraú-

ti*"\'1

I
Rosszullétnél, szédülésnél, fejfájásnál
HagolifBMira. borogat4»ra. Fogfájásnál
Tattá™ c.rppentvB, a féJAs fn»ba Uva.
Meghűlésnél, hurutnál
vltiel hígítva snrffallzálásra.
Fáradtságnál, fájdalmaknál
bedörzsöli*™. Gyomorrontásnál
kockacukorra csuri>fiitv«.
kitűnő fertőtlenítő «zer
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlöny előfizetőinek
A 76 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghá. lálni azzai a megállapodással, amit a helybeli Pogány foto-müteremmel kötött. A kitűnő műterem a Zalai Közlöny költségére készit egy felvételt minden igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat kl egy darab Ízléseién fel-kasirozjott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jeler íkezőnek a lakására megy és ott családi körben készíti eí a felvételt.
7VVAC
1874 óta

ZALAI KÖZLÖNY
1086. mAidni 15.
Tavaszi divatujdonságok
Női kabát- és kosztüm-szövetek. Férfi felöltő-
és ruhaszövetek. Selyem, szőnyeg
»\\mm
\' imiFi .....
a zalai vetések
A gazdasági felügyelőség jelentése
Zalaegerszeg, március 11 Zala vármegye gazdasági felügyelősége oz alábbiakban foglalja össze a vármegye mezőgazdasági álla pofára vonatkozó február havi jelentéséi:
Az Időjárás az évszakhoz viszonyítva aránying enyhe volt Kisebb fagyok csak a hó elején jelentkeztek Kárt ez a hideg Idő nem okozott, de lehetővé tette, hogy a .mezőgazdasági üzemek elláthassák magukat jéggel Ugyanezen idő alatt meglehetősen erős viharok is dúltak, nagy károkat okozva ugy nz éj)ihrtényekben, mint a faállományban. Bőséges csapadék is hullott és biztosította a talajnak a téli nedvességgel valő ellátását
Az őszi vetések telelése egyelőre kielégítőnek mbndható. Mérsékeltebb károk <sak a mélyebb fekvésű helyeken jelentkeztek, otl, ahol a csapadék viznyomásokat okozott
A gazdasági munkák főként csuk a ház körüli teendőkre szorítkoztak, minthogy az erősen felázott talajon külső munkákat nem lehetett végezni. A gazdasági munkák emellett még a fakitermelésre és a szőlőkben forgatásokra szorítkoztak
A jószág egészségi állapota a meglehetősen gyenge kondíció mellett, dacára a nagy takartttányhiánynak, egye lőre kifogástalannak mbndhátó-
Az állalárak egészen csekély mérvű javulásukat\' n hónap folyamán is megtartották
A gabonaárak csekély változás mellett hasonlóak az előző hónapéhoz.
Liszt Ferenc
Irta: Blrbu-lta Ujon 3
Ettől kezd vb a féríi-szépségéérl is bálványozott Liszt Ferenc életébe bevonult a soha többé ki nem aludt uj szenvedély: — a nö, mint determináns tényezője élete minden további állomásának. Főúri barátnők, futó kalan. dok, irodalmi szerelmek hosszú sora következett, amelyek akkor is változatossá tették szerelmi életét, amikor egy-egy nagy érzés, a külvilág botránykrónikájának élénk figyelme közben, évek hosszú sorára egy-egy asszony mellé állította. 21 éves volt, amikor a párisi előkelő szalonok tündöklő asz-szonya, a 30 éves d\' Agoult grófnő kisfiának halála után otthagyta férjét és Svájcban telepedett le Liszt Ferenccel. Négy évig éltek Együtt és lángoló szerelmükből három gyermek született.
Zenei zsenijének alkotó kibontakozására legnagyobb hatással Paganini volt, a hegedűnek ez a szinte sátáni erejű bűvésze, akinek egyszeri hallása mintegy varázsütésre uj és határozott irányt adott Liszt Ferenc zenei céljainak. Paganini virtuozitásának a «,„. gorára való átültetése abban a korban lehetetlen feladatnak látszott és csak Liszt Ferencnek sikerülhetett, annak a Liszt Ferencnek, akinek a genie obiige,> (a zseni kötelez) volt a legfőbb, művészi hitvallása Meleg barátság\' fűzte Chopin hez, aki viszont az immár bravúros technika mellé a benső
A mezőgazdasági munkásság aratás és cséplésbc való elhelyezkedése szerződések utján jórészt mfcgtörtént, részben ínég folyamatban van. A szerződésileg kikötött munkabérek általáttm véve hasonlóak az előző éviekhez.
A lakarmányinség enyhítése szempontjából a földművelésügyi minisztérium közbenjárására szárított cukorrépaszelet és takarmánycukor kiosztás! akciót indítottak a cukorgyárak. A répaszelet ára q-ként fi P,-a takar-mányeukor pedig 11 P «6 sárvári cukorgyár-telep.
Elmarad Kettlng Ferenc mai gyflmölcsvédelml előadása
Kelting Ferenc áll polgári iskolai tanár az iskolánkivüli népmüvelés keretében — mint ismeretes — gyümölcs-védelmi előadás-sorozatot tart A sorozat mai, vasárnapi előadása a március 15-iki hazafias ünnepségekre való tekintettel, az előadó ilyenirányú elfoglaltága miatt elmarad és azt jövő vasárnap tartja meg
(—) Az erdö-lagelö bizottság ülése
A városi erdő-legelő bizottság va. sárnap délelőtt 11 órakor tartja alakuló ülését a városházán
, vászonáruk
Nagy választéki Olcsó árak!
Golenszky Ferenc
divatüzlet

ífaptuk a következő levelet, amelyet közérdekű tartalmánál fogva annál is inkább közlünk, mert ebben a kérdésben pro és kontra szívesen adunk helyet minden felszólalásnak.
Ne vezessék be az egyhuzamos tanítást t
Kedves Főszerkesztő Ur! Olvastam b. lapjának vasárnapi számában arról a mozgalomról, amely Nagykanizsán az elemi iskolákban egyhuzamos tanítás mellett tör lándzsát. Miután ez a kérdés alaposan meggondolandó, vagyok bátor ah-f hoz magam is hozzászólni.
A magam részéről ugy érzem, hogy a gyermekeinket elsősorban azért küldjük az iskolába, hogy ott minél többet tanuljanak. Már pedig az egyhuzamban való tanítás ugyancsak befolyásolná ezt a célt. A 6—10 éves elemi iskolás gyermekek fi-
Helybeli nagy iparvállalat komoly, megbizható
akvizitőrt
keres, emelkedő javadalmazással. Részletes ajánlatokat „Állandé" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
élet kifejezésének viharosan feltörő ösztöneit ébresztette fel Liszt Ferenc-ben. Innen már csak egy lépés volt, hogy Berlioz baráti közelsége a program-zenére irányítsa Liszt Ferenc figyelmét és komponáló talentumát. Ezeket a habisokai, éppen ugy, mini a öragyar népi zenének gyermekkorából hozott emlékeit, teljesen egyéni és egyed ül való zenei eredményekké dolgozta fel Liszt Ferenc teremtő zsenije Magáévá gyúrta, kiapadhatatlan fantáziájával megtermékenyítette és ujjá formálta mindazt, ami korában első tapogatódzás volt az uj muzsika felé- Liszt Ferenc; összefogta a kísérleteket, megrostálta őket, szárnyul adott nekik, ha kellett küzdött, sokat szenvedett is miattuk, de áttörto « muzsika addigi tegnapjának megmerevedett korlátait, megteremtette az uj zongora-stílust, felszabadította-a zene kart, uj lapot kezdett a romantikus zene lirai fejezetében ugy, mint ahogyan nagy barátja, Wagner, » romantika korának sziripadát reformálta meg.
*
A d\' Agoult grófnő iránt érzett szerelem az együttélés próbáját nem állta kl A négy évből kettőt már nyugtalan ide-oda utazgatásokban töltöttek, Liszt Ferenc hosszú magányos utazásokkal is menekült a változatosság, uj impressziók, uj csókok felé, amiket alkotó ihlete nem tudott sokáig nélkülözni 1838-ban Veleneében hagyta a grófnőt, magu pedig Bécsbe ment,
ahol egy hónap alatt tiz hangversenyt adott és annak egész jövedelmét, 25000 forintot, a pesti árvízkárosultak segélyezésére adta Két év múlva sikerült a grórnöt kibékítenie a családjával és Liszt Ferenc újra szabad ember lett Gyermekei neveltetéséről előbb édesanyjánál, Párisban, majd Berlinben bőségesen gondoskodol I, a grófnő pedig, aki üaniel Steril néven eléggé ismert Írónő volt, újra régi társaságának és az Írásnak szentelte éleiét Liszt Ferenc dicsőséges hangverseny-kőrútjainak kózbencsö pihenőin fel-felkereste még gyermekei anyját, de ez már csak haldoklása volt a valamikor minden üdvösséget ígérő szerelemnek, amely 1844-ben tel-jes szakítással végződött
183!)-bcn egymaga hangversenyezett össze (>0.000 frankot, a bonni Beethoven szobor egyötöd részét, amire a nagy társadalmi garral megindult gyűjtés mindössze 424 frankot eredményezett
Magyarország hivatalos zenei körei csak ezidőtájt ébredlek arra, hogy I.iszt Ferenc dicsőségének ragyogásá-hoz egy pár sugárral Magyarország mindezideíg adós maradt. \' 1830-ben meghívlak Budapestre, ahol megünnepelték olyan egetverő lelkesedéssel és olyan fejedelmi pompával, ahogyan csak Magyarországon tudnak valakit ünnepelni A Nemzeti Színházban tartott hangversenyén a magyar főurak küldöttsége adta át Liszt Ferencnek a diszknrdot, Pest dlszi>ol-
gyelme a háromórás 8—11-ig tartó tanilás alatt ugy kifárad, hogy a következő órák alatt figyelmét már aligha tudja kellő mértékben a tanításra összpontosítani, ami minden bizonnyal az elérhető eredmény rovására megy. Lehetetlen ugyanis a kis elemista gyermekektől azt kívánni, hogy 12—l-ig is ugy tudjon figyelni, mint a tanítás első óráiban, hisz ez még a nagyobb diákoknál is probléma. Pedagógiai szempontból tehát, ugy érzem, nem helyes ez a törekvés az elemi iskoláknál, bár kétségtelen, hogy kényelmi szempontból némely szülőnek jobb volna. Azért irtam, hogy némely szülőnek, mert bizony Igen sok szülő ürül, ha az iskolában tudhatja gyermekét, miután egyéb időkben sem kellő felügyelettel, sem tanulásra alkalmas környezettel nem tudja ellátni. És ezek a szülők bizony nagyobb számmal vannak.
Qondoljunk csak a télre, amikor a ktllsö perifériák gyc/mekei legalább addig melegedhetnek, atnig iskolában vannak. De mit csináljanak a szegény napszámos szülők, akik egész nap nincsenek odahaza, a kis elemista gyermekükkel egész délután? Kénytelenek sokszor hideg szobában felügyelet nélkül hagyni.
Tudom, hogy akik az egyhuzamban való tanítás hivei, azzal érvelnek, hogy más városokban is bevezették. Igen: a nagyobb városokban, —de ott is csak a belvárosi iskolákban — meg lehet tenni, mert a műveltebb szülök gyermekei magasabb szellemi nivóval birnak és ezeknél a délutáni elfoglaltság és felügyelet biztosítva van. Nagykanizsán azonban az ide sorolható szülök aránylag kis számban vannak és igy véleményem szerint indokolt,
gárrá választotta, Sopron * táblabírói chnmel ajándékozta meg, Vörösmarty, Lisznyay Kálmán ódákban zengte nagyságát, 20.000 emberből álló fáklyásmenet tombolt ünneplő lelkesedés, ben a szállodája ablaka alatt és mi»<i-ennek betetőzéséül Pest-vármegye a királytól nvagyar nemességet kért számára Megfordult több vidéki városban, majd 184ü-ban Erdélyben és ismét Pesten és a Dunántúlon tett diadalmas körutazást
Kél magyarországi utja közölt Euróig nagyvárosainak hosszú sorozata ün-nejK\'lle fejedelmi pompával a magyar művészi, akit eközben ért életének első kudarca: — Lipcsében, mint kom-ponistát kifütyülték. Liszt belcbeie-gedett, de Schumann és Me/.delssohn, akikkel betegágya mellett kötött barátságot, kárpótolták « muzsika terén cselt első rájdahnas csulódásért. Annál diadalmasabbak voltak további állomásai, de Angliában, ahol a szigorú erkölcsű közvélemVSny nem tudta Lisztnek megbocsátani rendezetlen házasságál, egy koncerl után, amikor tizen ültek u dobogó előtt, félbe kellett szakítania tervezett körútját. Ítésze volt eblKin az angol konzervativizmusnak is. Liszt forradalmat hozott a muzsikába tartalmilag, technikaiing és külsőségeiben is. ö volt az első muzsikus, aki mindig kolla nélkül játszott ö vezette be u szóló zongora hangversenyt ö honosította meg az egyetlen szerzőnek szentelt koncert-műsorokat.
(Vig« kóv.)
1836. március 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Itt az Idő! Hitessen!
Elsőrangú gyümölcsfát. díszfát, díszcserjét, bokorrózsát, fenyőt, örökzöld caerjét, futrtnövénytstb. szállít az állandó állami ellenőrzés alatt álló
Unghváry László Faiskola Rt. Ceglód
Budapesti iroda IV., V«r«s PAln*-atM i Telefon: 183-31. — Képes ■ árjegyzés Ingyen.
* I
hogy továbbra Is a délelőtt-déluláni tanítás mellett maradjunk. Ezl kívánja a gyermek érdeke, de ezt kívánja a legtöbb szülőé is.
Főszerkesztő Ur szives jóindulatát előre is köszönve, maradtam teljes tisztelettel — több szülő nevében,
(Aldlrds)
Szigorították a kém-törvényt
Csehországban
Prága, március 14 A\' cseh mlnlHzU-TUinács elfogadta a kémkedésről szóló legújabb törvényjavaslatot, amelynek értelmében bizonyos esetekben azonnal kimondják a halálbüntetést.
a rádióról és a távolbalátásról
folyó hó 19-én este »/,9 órakor az Iparoskör nagytermében. Jöjjön el okvetlen. Bolóp&dij ni nos.
Iszap-tenger önt el egy falut
Páris, március 14 Gap közelében az egyik kis falut pusztulás fenyegeti. A falu közeléb n egy iszaptenger kilépett medréből
amelynek szélső házait az iszapgörgeteg máris nagy robajjal ösz-szedöntötte. A Jalu lakossága egy öreg házaspár kivételével elmenekült. Az öreg házaspár kijelentette, hogy inkább elpusztul, de nem hagyja el házát.
Ne uuliuu el budapesti tartózkodása alatt
+KELETŰ" +
lt«<«t..l, IV., Pc\'.OII Sándor-u 17. tclfccrunl, llot ■ lt|toUktu4>b klvitclQ
íumlharlsnyákil, clpöbeléteket, >4r<k<Kk.l, mOUb.kat él u|ltndu«a
h.llóki.xflUk.ket IcgjulányoMbbin
surczhctl be. isi
Nagyszabású uj béketervet tart készen Anglia
Tovább folynak az erőfeszítések a három hatalom uj locarnol megállapodása érdekében — Anglia magatartása merevebbé vált Németországgal szemben — Olaszország részvétele a tanácskozásokban nem Jelenti a német-ellenes megtorlásokhoz való hozzájárulást
Uj megoldás a láthatáron i — Anglia biztonsági garanciája a Rajna-zóna helyett
London, március 14 Az angol kormány uj nagyszabású béketervet dolgozott ki. Ezt a béke-tervet akkor hozzák nyilvánosságra ha sikerűi Németországot a locarnoí egyezmény ügyében tárgyalásra bimi. Az angol kormány terve a legmesszebbmenőig tekinteti* veszi Hitler indítványát.
Páris, március 14 Az angol közvélemény lassan kezd közeledni a francia állásponthoz. A francia lapok arra buzdítják a kiküldötteket, hogy őrizzék meg továbbra is szilárdságukat. |
Egy fronton az olasz és német megtorlások Ugye
London, március 14 A ,13 as bizottságot Grandi kéréseié hivták össze. Az uj vél mény szerint Olaszországra előnyös, hu
az olasz megtorlást az esetleges Németország elleni megtorlással együtt vitatják meg.
Ebből arra következtetnek, hogy az qlasz-abesszin kérdés rendezését a német magatartás ügyének megoldásával együtt keressék.
Róma, március 14
Olasz hivatalos , körökben nagy fontosságot tulajdonítanak Grandi londoni beszédének, mert ebből nemzetközi körökben is tudomásul vehették Olaszország állásfoglalását. Olaszország eleget tett a lo-carnoi kötelezettségének, résztvett a tanácskozásokon, de a gyakorlatban továbbra is tartózkodó lesz. Elméletben rész tv- k/. a tanácskozásokon, de ez nein jelenti azt, hogy hozzájárul a Németország ellen Irányuló megtorlásokhoz.
Az uj Locarno tervel
London, március 14 Az angol sajtó a locarnol egyezménnyel kapcsolatos tárgyalásokról azt írja, hogy Anglia magatartása Németországgal szemben merevebb lett. Franciaország és Belgium továbbra is nyomást igyekszik gyakorolni Angliára, hogy a három nagyhatalom egy uj locarnol szerződést kössön. Ennek az adna nagyobb jelentőséget, hogy a három állam képviselőinek vezérkara az egyezmény megkötése uíán azonnal tanácskozásra gyüít.e össze. A locarnoi hatalmak leifogását emlékiratban foglalták össze, amely\'t Van Seeland belga miniszterelnök dolgozott ki. Eszerint a végkövet-
Egyhangúan elismerik, hogy Németország megszegte az önként vállalt, szerződési kötelezettségeit. Meg egyeznek továbbá abban ls, hogy mindent el keli követni, hogy a jelenlegi válság ne vezessen háborúra. (Ez a tervezet volt a pénleki megbeszélések fő tárgya).
A R«jna-öv helyett angol garancia
London, március 14 A Morning Post a locarnol tárgyalásokkal kapcsolatban azt irja, hogy a következő megoldáshoz közelednek : Franciaország és Belgium ne követeljenek katonai eljárást, se pénzügyi, so gazdasági
megtorlást ne foganatosítsanak Németország ellen. Anglia nyújtson uj biztonsági garanciát c két államnait a rajnai katonamentes öv elvesztése miatt, Németország pedig jelképesen csökkentse katonaságát a Rajna vidékén.
Hétfőig talán slkerQl.. .
London, március 14 A népszövetségi tanács ülésén a francia és bel^u megbízottak írásbeli nyilatkozatot olvasnak fel, a melyben kijelentik, hogy Németország megsértette a versaillesi és a\' locarnoi egyezményt, Illetve szerződést. Az angol megbízott tartózkodni fog a nyilatkozattól, hogy fenntarthassa bir<Slr iiletőleo- közvetítői szerepet. Ahgiiu lumeii, riogy sikerül még engedékenységre birni az egyes államokat.
A tanácsülést hétfőre hívják ösz-sze ujbói, abban a reményben, hogy addigra sikerül a megegyezést nyéibeütni. Ha ez nem sikerül és ellentétek merülnek fel, akkor a tanács a jövő hét végéig folytatja tanácskozásait., Fiandin addig szintén Londonban marad.
A német kérdés a genfi tanács Qlés előtt
London, március 14 (Lapzártakor érkezett) Ajjfépszö-vetség tanácsa szombaton délben ült össze, hogy megvitassa a fran-
fllpcLféa^* qMjdMoufrM
WC
ÓAmj^fütáúci\'
cia és beiga kormánynak azon panaszát, amely szerint Nénv\'tország megsértette a versaillesi és locarnoi egyezményeket ós szerződéseket. Bruce ausztráliai megbízott, elnöki megnyitója után Eden külügymi* niszter szólalt fel, aki kijelentette, hogy Németország világosan és kétségbevonhatatlanul megsértette a versaillesi szerződés katonai zára-» dékát és a locarnoi egyezményt.. Ut^na Fiandin-külügyminiszter beszélt : A t. nyék mindenki előtt ismeretesek, nincs szükség hosszú beszédre, mondotta többek között és kérte, htjgy a Népszövetség tanácsa mondja ki Németország clleiv a szerződések és az egyezmények megsértését.
Az^üiés még tart, ugy hiszik, hogy ezután osak a belga miniszterelnök szólal fel, azután pedig elnapolják az ülést, hogy magánmegbeszélések utján tisztázzák az ügyet .
London, március 14
(Lapzártakor érkezett) A I^pszö-
ii»>fc£c? mnáAt&nak (U&* jkaoésán az általános vélemény, hogy nuics szó olyan áltaiánycs érvényű megtorlásokról, mint amilyet Olaszországgal szemben alkalmaztak, mert sem kiviteli tilalomról, sem behozatali korlátozásról nem lesz szó.
A kisantant államok megbízottai Tituk-scu elnökleté".el e kérdésben külön tanácskoztak.
- K6m*mkmmtt*k figjrelnibel ö*
toráruinknt .ényegeaen leszállított árakon árusítjuk. Hossza lejáratú hitein U, kamatmentesen. Köpetein bútorára-taá*. Horthy Mlklét-ut 4. uia.
— Tekintse meg Slnger DlvatárubAs kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszi színek és anyagok.
Megkezdődött az idei
Dreher Baksör csapolás
Állandó friss csapolás: Centrálbanf ipartestületi vendéglő | ós étteremben (Koch Géza), Koronában, Pannoniában és | Szever Józsefnél (volt Ipartestületi vendéglőben). ■
ZALAI KÖZLÖNY
1936. mifdus 15.
— (Kultur-esték a Fehér teremben)
Az Urleányok Mária Kongregációja az idén is sorozatos kultur-estéket rendez a nagyböjt alatt a plébánia fehér termében. Ahnássy Gyula dr. -és Wcber Elek dr. előadásai után a harmadik március 17-én követkézig amikor Szabó Győzőné ad elő <Az édes-" anyai méltóságról.• finekel Köcsky Kálmán polgári iskolai tanár. Március 24-én Kiló Ferenc elemi iskolai igazgató az előadó, témája: <A családi nevelés fontossága az iskolaköteles kor elölt.. Március 31-én Szudey Géza pol. gári iskolai tanár előadása: «A családi élet fontossága nz egyes ember boldogulása és a közösség szempontjából Április 7-én dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos ad elő <A család egészségéről.» Az előadások minden kedden (5 órakor kezdődnek és minden alkalommal kisérö műsor is van.
— (II. böjti est a Missziósházban)
A Missziósházat zsúfolásig megtöltő intelligens liólgypublikuin lelkigyakorlatának, méltó befejezése lesz a sok fáradsággal előkészített második nagyböjti este. Most vasárnap délután 5 órakor a Mls.->ziósház nagytermében Kolla János, a Leányklub egyházi tanácsadója tart böjti beszédei, mely után szavalókórus, zenekar és más értékes műsorszámok következnek Fér fiak és nők egyaránt részt vehetnek a nagyböjti estén. Belépés díjtalan.
NAuYOBB TEXTILGYAR
Zeugazövetek eladásában jártas
HELYI KÉPVISELŐ
ajánlatát, foglalkozás megjelölésével „Zeug 418" Jeligére BLUCkNEU hirdetőjébe, Budapest, Városház-u. 10. kéri.
— (Halálozás)
Knausz Lászlóné, szül Szakonyi Györgyi, takarékpénztári tisztviselő özvegye, (15 éves korában, pénteken este elhunyt Vasárnap délulán fél 4 órakor a róm kath. egyház szertartása sze. rint, a családi sírboltban helyezik örök nyugalomra. Halála széles családi és rokoni kört bontott gyászba.
- Lcg.xebb U l.guj.bb H/.lriü éa HZÖ-vésü kabát- és kosziümanyagok megtekinthetők a Filléres DlvatUzlut kirakatában.
— (A városi közgyűlés)
kedden délután 3 órakor lesz ösz-szesen 36 pontból áll tárgysorozata. A legfőbb két pont az igazságügyi palota és a vágóhíd ügye.
= Tavaszi férfftiSvetek, divatos lng-zeflrek, pupllnok megérkeztek Sluger Dlvatáruházba.
— (A 374. öregoserkészek)
március 15-én este 8 órakor saját otthonában cserkész fogadalommal egybekötött hazalias ünnepélyt rendez, nek, mélyre u cserkészet barátuii hazafias szeretettel meglűvja a puraucs-nokság.
— Torontáli wtönyeg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schütz-Áruház.
— (Máro. 15. A polgáriban)
A nagykanizsai ixdgárl fiu- és leáuy-iskola — miniszteri rendelet értelmében — 14-én, szombaton áldozott a márciusi nagy eszmék emlékének. A két testvér-iskola növendékei mise után délelőtt 9 órakor összegyűltek a tornateremben s a következő műsorral tartották meg lélekemelő ünnepélyüket: 1. Hiszekegy. Vegyeskar. 2. Prém József: A szabadságról. Szavalta Hegedűs István IV. b) o. t. 3. A nap jelentőségét méltatta ügyes, lelkes be. szédben Buttncr Vilma IV- a) o. t., az lfj. Sportkör elnöke. 4. Petőfi—Parii: Talpra magyar. Vegyeskar. 5. Szatmári István: Márciusi ének. Szavalta Nemes Erzsébet IV. a) o. t. (i. Petőfi: A magyarok Istene. Szavalta Csizmadia Ferenc 111. b) o. t. 7. Szózat. Az énekszámokat Ketling Ferenc tanár vezényelte. |
<^Jfla pénzét.\'
..... _____ _____ elérheti
löbbwöröiét. fljinlkouék eddigi működése réliletej lcnA\\Av«l „Biitos • lap- jeligére Blockner J. hirdetőjébe. Budapest, V«roshii-u. 10. 7S8
— (A Keresztény Jót. Nőegylet)
március ^lö-án, hétfőn délután 5 órakor tartja választmányi üléséi a városháza tanácstermében.
— Torontáli ágyelők, összekötők, 8CZ-lontakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban Schütznól.
— Segédhivatali tisztviselők küldöttsége a pénzügyminiszternél)
Czeltler Jenő, n képviselőház alclnö. ke, a Segédhivatali \'lisztviselők Országos Szövetségének fővédnöke vezetésével küldöttségben jelent meg a Szövetség vezetősége a pénzügyminiszternél. Varga Ferenc kormánytanácsos, ügyv. elnók és Szabó Miklós főtitkár kimerítően Ismertették a se. gédhívatali tisztviselői kar súlyos helyzetét és memorandumot nyújtottak át, többek között kérvo a régi fizetésen visszaállítását A pénzügyminiszler a legmesszebbmenő támogatásáról biztosította a küldöttséget. A segédhivatali tisztviselői kar megelégedéssel láthatja, hogy a vezetés jó kezekbe van le-léve — Itt említjük meg, hogy « STOSz nagykanizsai csoportjának évi közgyűlése április 4-én lesz a városháza tanácstermében. Az országos központ Varga Ferenc ügyv. elnök, kormánytanácsos és Szabó Miklós fötit. kár állal képviselteti magát
—> Legszebb kabát- éa ruhaszövetek, lngpoupliook, zsebkendők legolcsóbban a Filléres Dlvatüzlotbon.
Prognózis: Mérsékelt északi légáramlás, egyes helyeken futózápor, az éjjel erős fagy, a nap pali hőmérséklet vasárnap már valamivel melegebb.
Raktárra érkeztek magyar perzsa
szőnyegeink
ebédlő, ágyait, önzekötök. Kedvez* fizetési feltételek.
Zalai Kendő- és Kötöipar
989 Erzsébet-tér 13. sz.
UJ játékterv, uj •sortacae!
Mai számunk minded példányához csatoljuk Ordódy Béla dr. magy. kir. osztálysorsjáték főárusitó felhívását a 36-ík osztálysorsjátékban való részvételre. Az uj megreformált és páratlanul nagy nyereményekkel rendelkező játékterv alapján nemcsak a főnyeremény jelentékenyen nagyobb, hanem számtalan uj nagy nyeremény teheti a sorsjátékban résztvevőt gazdaggá Az uj cég nem egyes számokat kínál olvasóinknak, hanem mindjárj, 500 számot bocsájt ki választás céljára és így asztaltársaságoknak, csoportoknak, könnyen teszi lehetővé azl, hogy egyszerre tetszésszerinti mennyiségű számmal vagy* nagy esélyű sorozatok-/ kai vehessenek, részt a sorsjátékban/ Rendelhető pl. 10 drb egynyolcados, vagy egyne^yedes sorsjegy, egymásután kővetkező, számokbOl. A "rendelés igen egyszerűen történik, csak le kell vágni lapui,\'\'.ihoz csatolt karton laphoz csatlakozó levelezőlapot, azt ki kelt tölteni, postára adni és a megrendelő 48 órán belül nugkapja a kívánt számot illetve számokat r
LOWY cipöUzleteit
n j_ • IV., Muzeum-körut 7 és Bud.pe.t ,v V4ci.u|M 10(
hol legnagyobb választékot talál
LICHTMAN gyártmányú
nöl éi férfi cipőkben. »sc
— (A Klskanlzsai Olvasókör)
vasárnap este 7 órai kezdettel rendezi az Ifjúsági Egyesülettel együtt a március 15-iki ünnepét Ünnepi beszéd (dr. Anek), szavalatok ás egy. felvonásos van a műsorban.
— (Vasutasok figyelmébe I) Értesítem az összes Máv tényleges,
nyugdíjas és nyugbéres alkahnazotta-
Magyar—német labdarugó-mérhőzéít
hanqszórókon közveii1i vasár-
nap délután a
Deák-téren
a Villamostelep és Elektron Rádió Villamos Villalat.
MAGTERMELÉSI
SZERZŐDÉSEKET KÖTÜNK kedveié feltélelek mellett megblzha\'ó uradalmakkal borsó, bab, aaláta, ugorka, retek, sárgarépa, cikória, feketegyökér, spenót stb. magvakig.
lílólept folyósítunk t mijiuunMIisra.
Magyar Többtermeléxt Elűmozdírd üt.
Bud.pe.t, V., Falk Miksa-utca 2é-2S.
Távirat: Plua, Budapest. Telefon 12 0 70. A Tanyéazállatvásár alkalmával tiszteljen meg látogatásával, hogy kimerítően tájékoztalhasauk. jm
kat, hogy az 1936—37. évi fűtési időre szükséges tüzelőanyagjukat folyó évi március hó 16-töl áprilisi 20-ig bezárólag. részlellevonásra az állomiásfö-nökségnél hétközna|>okon reggel 9 órától 12 óráig jelentsék be, illetve az utalványokat kitöltve adják lo. A tűzifa utalványok 12 és 24 pengő, a szén-utalványok pedrg 6, 18 és 36 pengő értékben á\'Hilandók ki, az évi megszabás figyelemig vétele mellett. A nyugdijasok és nyugbéresek az utolsó havi nyugdíjfizetési csekk-szelvényüket feltétlenül hozzák magukkal, mert c nélkül az Igénylésük nem fogadható el. Április 20-1 ka után tüzelőanyag részlet levonásra nom igényelhető. Az állomásfőnök.

Jó ós olosó borok. Pontos kiszolgálás I Szíves pártfogást kér a tulajdonos
Dolmányos Ferenoné
Szekeres József-utca 04.
Ugyanott I szobás lakáa május elaejér^. k I a d 6.
U-
Nem a lámpa ára
lényeges, hanem! a lámpa által fogyasztott értékes áram mennyisége. Minden lámpa vételárának sokszorosát fogyasztja áramban — gazdaságosan és takarékosan tehát csak akkor világítunk, ha azt a lámpát választjuk, melynek áramfogyasztása a legcsekélyebb, fénye visaont a legjobb. Ilyen lámpa Magyarországon a Tungsram Duplaspirállámpa.
MEGHÍVÓ.
A Néhai Hild litván Emiikére Alapított Temetkezési Kgjlet
1936. március hó 22 én délután 3 órakor tartja
X. évi rendes ipléséi
a Rozgonyi utcai iskola tornatermében, melyre taglalt tisztelettel meghívja. •\'» Vezetőség.
Városi Mozgó. CslltOrtOktfll—vasArnapIgI
Kedves közönségünknek kedves meglepetést hoztunk) Budapesttel egyld&ben az Ssazaa vidéki városuk megel&zéaével mutatjuk ba
Az okos mama
cimü Itgujabb s legpompásabb magyar vígjátékot. Irta: Szenea Béla. — Rendezte: Martonffy Emil. Fényea kiaértt infleor. — Hende. helyérak.
Előadásuk hétköznapokon 5, 7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7, 0 órakor.
Nép Mozgé. Szombaton és vasárnapi
az évad legnagyobb azenzéolójal Frltz Kartner agyatlan filmjei
Abdul Ha mid
Egy titokzatos uralkodó élete és bukása. Keleti pompa. Fényea kisérfi mfliarl Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Csak SO, 40, 60 filléres halyárakkall
1936 március 15
ZALAI KÖZLÖNY.
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK
SpiOhUd.U. Slja ntimip >> Onx.pnap JO u.lla W niltr, mlnd.n tovlbbl tiö 4 (illír. htlkftm.B 10 iiölo 4U lllUr. mlndan lovábbl 116 3 Sllíi.
Izii MSUrmiiM laharmésr-rópa •ládd. Faranoraadl aórda.
887
Margit Mrd«, Ciengeryít 19. Nytívrl mindennap reggel 0161 este 7-lg. — Márvány kádlBrdök, tyukizemvágái él olcid bérletlegyek 4810
Autótaxik szolid árban vldákre vagy helyben bármikor megrendelhetők. Tele-lonallomáa2 2 2 Kanlmann Manónál. 4891
TOalMJÓt Siállngeinél, Bötvóá-tér 31. szerezheti be legolcsóbban. 12
Kíliiobáa, hallos, összkomfortos lakás május I rt kiadó, Sugár-ul Ifl/e. I
(ótaaakáa udvari lakát kiadó, Caengery-at M 2
Pagónywórl ta|boralm I lltaraa
menylaégben la kaphatók. — Áraim: Pogányvált vegyea 40 llll., ideákét rizling 90 üli., ódaa .«r«a bur-aaadl 80 llll., ódaa rajnai ria-
llag ao litl. logy adóval egytllt. Oross Károly iöldblrf. Batthyány u. 26.
Haaaaaólt modern ebédlő, rekamler. amerikai Iróaaatal. azalongarnltura eladó Stera bulortlslet, Erzsébet-tér. 873
Egy báz (két izoba, konyha) melléképtl-letekkel éa kertlel Szlget-u. 34) május l-re kiadó. 988
Épittetfik figyelmébe I
Különféle >ii
M E S Z E T
állandóan rakláron fariunk. EPPIK& El I. £8 FIA IMItlfiMittí
Király-utca 49. azám alatt egyszobás, konyhás lakás kiadó. Bővebbet Zweln-aél, Eraaébet-tér 1. 875
táaaaaaólá rutlát veszek éa eladok, hívásra háahoz megyek. Márkua, Király-ulca 31. 882
Príma magyarparaaa.aaónyagat
vehet most, csak róvld Ideig, soba nem létezett olcsó árban-Zrlnyl Miklós u. 34. 819
Egyaxabóa, elószobás lakán májusra kiadó, Ssáchenyl-tér 3. BAvebbet Szalav
kalapűzlatben.__952
Balaton mentén kattflaaekóa, vetan dás, tásttott nyaraló aegvíttl.e kerestetik Nagykanizsa, Zrínyi Mlktós-u. 17. 914
Ctrngrry-ut 26 tíámu házban hórans-aaabóa udvatl lakáa május 1-éte kiadó. Bóvebbet Széchenyi-tér 8. alatt. 938
ÉRTESÍTÉS.
Ezulon értesítjük a m. t. hölgy-közönséget, hogy a tavaszi modelljeink bemutatását a maI nappal megkezdtük. Mély tisztelettel
VAROA—ROTTER Sugdr-ut 14. _\'
Nógyaaabóa, előszobái magánhál, kerttel, gyümölcsössel, virágos udvarral, eladó. Clm a kiadóban.
Hóxaladóa. Gyár-utca 51. és Sugár-
ut 17. az. házik jutányos áron eladók Zrínyi Mlklós-ut 2. sz. a. 982
ManhóaaSk lalvétetaak textilipari vállalathoz. Clm a kiadóban. 971
Teljesen kttldakajórata üres szoba Irodának la alkalmsa, kiadó ró-ut 21 986
Kiadó Kétszobás udvari lakás mellék-helyiséggel. Bővebbet a trallkban, Magyarutca 43. 992
Jótorgalmu karoaiaaaOalat hálzal
egyUlt eladó, Migyar-u. 150. Bővebbel ugyanott, a tulíjdonosnit, 990
— Kosilüm a aagy divat I Legazobb szövetek éa blonao-anyagok minden divatos azlnben Slnger Dlvatáruházban.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
5729/1936.
Árverési hirdetmény,
Az Eötvös-tér 7. számú és Huszti-tér 5. számú házakhoz tartozó kerteket f. évi március hó 16-án d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó árverésen bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1936. március 12-én.
w, Polgármester.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podtnaniozkyutea 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kotnllnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphat|ák a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi ftltés, lelefjn, lifl stb.)
berendezel! ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a Jelentkező olvasók részére.
Vetőmag
bizalmi cikk.
Vásároljunk :
BIBSCH ÉS SZEGŐ
magszakQzletben.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
5645/1936.
iieiyiároaiási um.
Az Arany János-utcai elemi iskola és óvoda épületeinek vízvezetéki és csatornázási munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel f. évi április hó 2-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. március hó 10-én.
m Polgármeiter.
u
ZALAI KÖZLÖNY
1936. márclm 15,
Köszönetnyilvánítás!
Mindazon ismerősöknek és lóbarátoknak, kik felejthetetlen feleségem
Hodlus MlklAsn*
temetésén megjelentek, illetve részvétükkel fajdalmaim! bármily módon enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás kö-köszönetel.
Hodlcs Miklós
Eladó m
Máv. 1200"<" kombinált príma
CSÉPLŐ
Légrádl Istvánnál, Szigetvár
Nagykanizsa kiegyel város pf\'lgirmesterétöl.
4392/1936.
Tárgy: Tavaszi haszonállat-vizsgálat.
Lóvizsgálat.
A lóvlzagáiat az 1936. évben a kővetkező napokon és helyeken tar-tallk meg:
I. március 16 án Kiskaaizián és pedig:
1. 8 órakor a RAc-u\'cal szövetkezeti bolt előtt, ide veze nek a Pi-vári-, Báb»-, Sziget-, Nagyrác-, Ja-kahkull-, Kiarác-, Alsólemelő-, Fclsó temető-. Pápai-, Ráckert-, Varasdl 1—19. ís 2—14. számig — utcák.
2. 10 órakor a Hunyady-térl levente otthon elölt. Ide vezetnek a a Bajcsfi-, Szent F\'lórlán-lér, Hu-nyady-tér, Malomkerll-, SzepelneH-, Körmös-, Ro/inaiing-, Cigány-, Országul 81—165. é« 62-112. síimig — utcík.
3. Délután 2 órakor a Templomtéri Iskola előtt. Ide vezetnek Országút 1—79. és 2—80. számig, Szent Rókus-, őrtorony-, Humojc-komáromi-, B rek-koz, Zaigá di-kOz, Klimezö-, Temp\'om-tér, Polgár-, Varasdl- 18—66. és 21—73. számig ét Tornyoi-köz utcák.
II. Március 17-ín délelölt 8-11 óráig Nagykanizsán az állalvásár-térrn.
Felhívom a lólulajdonoiokat, hogy lovailat (öszvért és szamarat is) a kilüzött időben és helyeken vezessék elő és ott utca és házszám szerint felállva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
Aki lovának elővezetése alól mentesíteni kívánja magái, az lovát a kilüzött vizsgálati idö előtt 3 napon belül vizsgáltassa meg állatorvossal és az erről szóló igazolvány! a vizsgálatot végző állatorvosnak szolgáltassa be. Aki lovát a kitűzött vizsgálatra elővezetni vagy előzőleg állalorvossal megvizsgáltatni elmulasztó. kihágást követ el és az 1929. évi XIX. t.-c. 100 §-a alapján büntettetik.
Nagykanizsa, 1936. lebruár 20. ■m Polgármester.
Dr. Kn.n.K Láuló 6a neje hz. Kn.ii Tirh mélységes fájdalommal
Jelentik, hogy drága ló édesanya, anyós, testvér, sógornő\' Illetve rokon
KNAUSZ LÁSZLÚNÉ
MŰI. Sxakonyl Györgyi takarékpénztári tisztviselő Özvegye áldásos életének 65-ik évében f. hó 13-án este 1/4IO órakor a halotti szontséRok lelvételo után visszaadta Jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványalt folyó hó 15 én vasárnap d. u. i/t4 órakor foffjuk a Sugár-ut 36. számú gyászházból a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint beszenteltetni ós a róm. kath. temetőben lévő családi sírboltba tyrök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot folyó hó 16-án d. e. 9 órakor a szontferencrendlek plébánia-tomplomában mutatjuk bo a Mindenhatónak. Nagykanizsa, 1936. március hó 13. SzaratatQnk kísér utolsó utadon I Nyugodjál békében I öiv. Váry Jóiíefné 87.. Ssaljanyl Jéssa, 8«v Bagiry Zsigmondné hz. Sxakonyl/Arpádin, Poredus Antalné 8z. Sxakonyl Irma, testvórol. Ösv. Sxakor.yl Géxáné HZ. Klntner Róm, öxv. Viola Kálmánná 87.. Knaosx Margit, Poredus Antal, Fátrai Ferenc, sógorai. Váry Jóxaef, Váry Jolán, unokaöccse, Illetve unokahuga és as Sssses rokonság.
Rügyfakadás elölt
Alma-, körte , szllvafákat
100 liter vízben feloldott 5 kgr. Neo Dandrln-nel,
a többi fákat
100 liter Vízben feloldott 3 kgr. Solbár gyárilag; készített mósakéníévsl.
Almola Pomrin
(gyflmölcsfakátrAny sebhelyek bekenéaérc.)
Oltówiaaz Hernyóenyv Drótkefék.
Gazdasási és kerti magvak
Műtrágyák
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, miitrágya, növény védelmlsze-
rek, zsák, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
üaját termésű, elsőrendű
kerectenrl asztali feliéi bar 50 flll. asztali in ívöfö) bor 60 flll.
llterenkint, fogyasztási adóval együtt Viszonteladóknak árengedmény B5hm Józaaf
bortermelőnél, Caangary-ut 19.
Aki házat akar venni «« eladni,
fordulion bizalommal a hatóságilag engedélyezett Ingatlan forgalmi Irodába;
Halász Manó
Horthy Mlkló. .1 B. (Halira szállító Iroda), ahol
balatoni villák is eladók.
Universalis gyümölcsfa- és szőlő-
részletfizetésre is kapható
Szobi Antal sportüzletében
THOMAS DARING
KINCSVADÁSZOK A HUSZADIK SZAZADBAN
Hajsza: platina, arany, drágakövek, gyöngyök, prémek, rádium, ámbra, zanza stb. után. Tizenhat Illusztrációval. Most Jelent meg. Ára 3 pengő 50 fillér. Megtekinthető minden könyvesboltban. 8INGER É8 WOLFNBR KIADÁSA.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5646/1936.
VraylMtósi hirdetés.
ZNqyi Miklós-utca makadám burkolatának helyreállítása és kátrányzuzalékkal kötött makadám (Einstren) burkolására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek 9000 P előirányzati összköltséggel.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi április hó 4-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müvelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közölt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető, vidékre irásbani megkeresésre a postaköltség előzetes beküldése ellenében.
Nagykanizsa, 1936. március U-én.
m Polgármester.
Crzsébet Királyné jzölló
Budapaat, IV., Egyelsm-utoa 8.
<» «>l*éro> fcfixponljában.
100 modern kényelmes izoba. Liftek. Hideg-meleg folyóvíz. Központi fűtés. Az étterem és kávéházban minden este izalonzene. Az Erzaibat-pinoéban agypino&r-rendaxar I ■and i I pengS BO fillér.
Njpm. * laptulajdooo. Közgazdáéig! at.

>
> Nagjfamár.áii fFetalfe SíJolv. Z>W I ároly)
78a évfolyam 64. uAm
N»gyk»«li«, 1838. mirdus 17. kedd
Ara 12 Hl.
ZALAI KÖZLÖNY
-2322
UUf^i HM i. i
Felelő* szerkeszti: Barbarita Lajoa
ÜUIItttM án1 tJ « >Hl 4* mm. S«KM4»t«i U Datthlntall ufilu.. m u
A népegészség ügye
Tui a napokban befejezett parlamenti vita légkörén, érdekes belenézni, hogy miért vált halaszthatatlanná az egészségügyi javaslat s a vele kapcsolatos kérdések tárgyalása ? Erre maga az elöudó képviselő felelt meg, mikor a multak mulasztásaira mutatotl rá, ahol az emberanyag szinte másodrendűnek számított, amelyet még az állategészségügy is háttérbe tudótl szorítani.
Hiszen 1876-ban szabályozták általánosságban a népegészségügy kérdését, amihez hatvan esztendő alatt nem is igen nyúltak, nem tekintve az 1925. évi törvényt, amely a közegészségügyi Intézet felállításának szükségét mondotta ki.
fezzel szemben 1900-ban már az állategészség ügyének kérdését korszerűen rendezték, ugy hogy maga a fővédekezési <\'lv érvényesült bn-nc: a baj és a veszedelem megelőzése.
Ne tegyünk szemrehányást a multak mulasztásaiért az ember háltérbe szorítása miatt. Inkább örvendezzünk rajta, hogv a Gömböskormány e téren is vállalja a jóvátétel nehéz, de elkerülhetetlenül szükséges munkáját és reformpolitikájának szelleme szerint nemcsak a materiális kérdéseket tartja szem előtt, de magát az embert is, mégpedig elsősorban.
Ellenőrizhető Igazságot szögezünk le, mikor azt hangoztatjuk, hogy az utolsó három esztendőben döntőbb lépések történtek népegészségünk ügyében, mint a megelőző hosszú évtizedek alatt-
Maga a üpl ügy miniszter jelentett:: ki legutóbb, hogy bár a legnehezebb-gazdasági viszonyok között vált ez a kérdés a kormány legfőbb feladatainak egyikévé, a kormány még sein tér ki a feladat megoldása elől, mert népünk egészségügyi kérdését minden más kérdésnél előbb-revalónak tartja, amiért minden anyagi áldozat valójában a magyar jövendőnek hozott áldozatnak szá-raijt.
Éppen ezért - mondta Kozma Miklós belügyminiszter még öt törvényjavaslat kerül rövides n a parlament elé, melyek együttesen azt a célt szolgálják, hogy a magyar falvak , népe egészséges lakással, ivóvízzel rendelkezzék s még a legelhagyottabb pusztai lakosnak is biztosítva legyen orvosi ellátása.
Természetes, hogy ezt csakis állami megszervezés utján ,\'ehet remélni és elérni. Nem szp\'gálja tehát népünk egészségügyét, aki minden komoly ok nélkül az önkormányzatok jogsérelmét panaszolja s azon vitatkozik, hogy kinek a hatáskörébe tartozzanak az orvosi, vagy a főorvosi kinevezés k. Mert ez politika. S mindebből a kérdésből ki kellene kapcsolni a politikumot, mint ahogy a belügyminiszter is kikapcsolta, alárendelve ezt a
Csalódás és ujabb fenyegető bonyodalmak a diplomácia nagy csatájában
Németország csak egyenjoguan hajlandó elfogadni a hatalmak meghívását — Franciaország nem tárgyal és álláspontja egyre merevebb — Anglia tovább pró bálko/lk a béke megmentésével — Zárt illésen foglalkozott a Népszövetség tanácsa az uj helyzettel
Flandln : „Nem azért jöttem Londonba, hogy Németországgal tárgyaljak I"
Berlin, március 16 A német kormány a Népszövetség meghívására azt a választ küldte, hogy elvben hajlandó arra, hogy a népszövetségi tanács meghívását elfogadja, de csak abban az esetben, ha megbízottja a többi tanácstaggal egyenlő jogokat nyerhet uz ülésen. A német kormány politikai megnyilatkozásait olyan egységnek kell tekinteni, amelyeknek részeit nem lehet elválasztan}, Igy csak akkor vehet részt Németország a tanácsülésen, ha bizonyos abban, hogy a nagyhatalmak hajlandók mielőbb tárgyalás alá venni a német juvus latokat. Ebben az ügyben az angol
kormánynál tesz lépéseket Németország.
Csalódást
London, március 16 Az angol sajtó nem titkolja, hogy Hitler válasza népszövetségi körökben meglehetős csalódást keltett. Az angol kormány egyébként hétfőn összeül a német válasz tanulmányozására. Az általnos hangulatból arra lehet következtetni, hogy ha a német egyenjogúság nem is látszik lehetetlennek, nehéz elfogadni u válasz második részét, amelyben Hitler a német javaslatok elfogadásáról szól.
Flandin fenyegetőzik
Fiandin kijelentette, hogy a német feltételek közül a második elfogadhatatlan.
- Azért jöttem Londonba, -mondotta hogy nvogállapittassam Németország részéről a szerződésszegést és nem azért, hogy Német országgax tárgyalásokba kezdjek. Ha másképp áll a helyzet, akkor inkább visszatérek Párisba és ha kell, arról is lemondok, hogy Franciaországot a Népszövetségben képviseljem.
London, március 16 Az angoi sajtó csalódássaf fogadja a nénjét választ és közli, hogy Edén minden befolyását latba vetette, hogy Németország a meghívást fenntartás nélkül elfogadja. Minden további lépést azonlwn meghiúsít a francia kormány egyre
merevebb álláspontja. A franciák ugyanis kijelent tték, hogy Franciaország nem engedhet követeléseiből, nem mondhat le szerződései biztonságáról és ujabb biztonsági garanciáról.
London, március 16 Flandin telefonon beszélt minisztertársaival és ezután kijelentette, hogy a franc.\'a kormány megtagad-ja Hitler válaszának elfogadását.
Anglia tovább közvetít
Az angol kormány ennek ellenén1 folytatja közvetítő szerepét és^közli Berlinnel, hogy a rajnai övben álló .csapatok visszavonását Franciaország elfogadható gesztusnak minősítené. Franciaország nem követeli a megtorlást, mert tudja, hogy abban Anglia úgysem támogatná.
London, március 16 Flandin határozottan kijelentette, hogy a jog és a józan ész semmi kétséget nem hagy arra nézve, hogy Franciaország csak akkor tárgyai*-hat Németországgal", ha a Népszövetség kimondja a vcrsalHesl szerződés és a locarnol egyezmény m°g szegését, mert ennek ellenében a Népszövetség elismerné, hogy rre?" hajlik a befejezett tények és az erőszak előtt.
Zárt Otéfl
London, március 16 A népszövetségi tanács hétfőn délben zárt ülést tarlóit.
Londonban mondják: „Németországot becsapták I"
London, március 16 Bamcs képviselő, aki tagja volt a háborús kormánynak és réSztvctt a versalllcsi szerződést aláíró bizottságban, kijelentette, hogy a szerződés igazságtalanul bánt Németországgal, amelyet ugy kénysz\'ritet-tek a leszerelésre. Németország tiltakozott, de akkor a*t mondották neki : ez cs"k kezdete a \'^Békeszerződéseknek és Clemenoeau biz-tositotla Németországot, hogy a többi államok is le fognak szerelni. Ezzel szemben felfegyverkezés következett, amelynek példáját Anglia is követte. s
Mit éreztünk volna mi, angolok, ha bennünket is ugy becsaptak volna, mint a németeket ? Felhá-
magasabb, az egyetemesebb nemzeti érdekeknek.
Hogy mennyire igy van, arra legjellemzőbb egyik ellenzéki képviselő kijelentése, aki azt mondta, hogy egészen nyugodt volna a beterjesztett közegészségügyi javaslattal szemben, ha tudná, hogy mindig a jelenlegi belügyminiszter ksz a törvény végrehajtója és ellenőrzője.
Mindezt csak azért hozz.ik fel, hogy rávilágítsunk arra az ügyszeretetre, amely a kormányt az orvosi és egészségügyi kérdé ek megoldásában vezetik és irányit iák. Nem is lehet ezekhez a kérdésekhez nyúlni igazi, benső népsz^re-let és szociális érzés nélkül.
A feladat, ami- megoldásra vár, szinte emberfeletti munkát jelent
mindazok számára, akik népünket a pusztító népbetegségek karmaiból kiszabadítani óhajtják.
Hogy milyen végzetes bajok kon gatják vészharangjukat feletlünk, arra elég, ha a szegedi orvosi tanácskozások legutóbbi észleletéire hivatkozunk, ahol megállapították, hogy a gyermekhalandóság és a tüdővész mellett még\'a tífuszt is a népbetegségek közé kell ^számítanunk, amely Szeged környékén 60 százalékkal múlja felül az országos átlagszámot. Pedig Szeged egyetemi város, ahoi megfelelő kórházak és orvosok állnak a lakosság rendelkezésére.
Ilyen állapotok mellett gyors és határozott intézkedések dönlik ei a küzdelem sorsát. Hogy a\'Gömbös-kormány tudatában van feladata
sürgés és halaszthatatlan szükségének, arra elég bizonyság, hogy a legnagyobb reformjavaslatok mellett is időt tud szakítani ,az egészségügyi javaslatoknak, amelyek utján el akarja érni kitűzött célját: a testben és lélekben egyaránt egészséges magyarság nyugodt és biztos életlehetőségét.
Olyan magasztos cél ez, amely-"! minden magyar emb\'rnek szivböl-lélekből támogatnia kell, pártkülönbség nélkül. Mert ha vannak kérdések, melyek nem tűrnek pártkareteket, hát a magyar nép e^és/s g-ügye csakugyan az : minden magyar embernek szent ügye és J?lki-isinereti kérdése ez, amelyen valójában egész népünk jövendő sors-kérdése dói el.
ZALAI K02L0HV . . IWR WáfWM ll -
Leguiabb tavaszi divaftkülönlegességek
férfi nfii női ruha
faISliő- éa kabát- éa éa oomplé
ruhauÖvetek koaztUmszAvetek taftok éa píkék
Isgujabb színek éa asSvéaek, legjobb minAaégben, legolcsóbban
Állandó olosó maradékóruaitáa. a FILLÉRES DIVATŰZLETBEN
borod tunk volna. Nos, Németország is felháborodott.
Március 15. ünnepségei Nagykanizsán
Parts íuloz
A Daily Express tudósítót küldött kt a rajnai semleges területre, oki megállapítottá, hogy a r/ijnumenti öv katonai megszuuásárói elirjeut irancia hirek erősen tuiautuiK. a, németek több mint 5 kilométerre vonultak a határtól és különben is igen kevés katonát latolt.
[LMpzúrUikor, érkezett) & Népszövetség tanácsú a titkos tanácsülése előtt tulajdouképi>cn magánm\'gbe-szélóseken akarta tisztázoli a heíyze-tet, de miután hótfön déK\'lött az angoi kormány tartott tanácskozásokat, uzek elmaradtok. Így u Népszövetség tanácsa hótfön délután veszi tudomásul a német jegyzéket és utána azonnul titkos ;üléssé plu-kui. Ezek a tanácskozások előrelát-hatiag igen súlyosaik lesznek.
Makacs székrekedés, vastagbél
katarrus, puffadás, véi torlódás, anyag cserezavarok, sárgaság, aranyeres csomók, caipőfájás eseleiben a természetes .Ferenc József" keserü-viz — reggel é« e»te egy-egy kis pohárral bevéve — rendkívül bec«es háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága azerint a Ferenc József viz még ingetlékeny belü betegeknél is gyorsan, biztosan és mindig enyhén Kat, ugy, hogy spaiticus obstipatio-nál ii alkalmazható.
Március 15-ikét méltó leikos\'dós-s*\'l ünnepelte im\'g ezldén Ls Nagy-kauizsa. Az ünneplő kedvnek és hangulatnak segítségül jött a nap-sugarasra fordult, derűs tavaszi vasárnap. Mindenhol tömegek vettek részt a márciusi ünnepélyek\'n, a melyeknek sora Időrendben a következő. . <„
hazafias kóltcméuyt A Legényegylet részéről Hadica János szavalta el mély átérzéssel és lelkesedéssel Barbarits I.ajos Magyar hajnal chnü költeményét. A s/ép műsort fi határőrzenekar Szózata fejezte be
2. b. templomokban
vasárnap délelőtt minden felekezetnek ünnepi istentiszteletet voltak, minden templomban a magyarság érzései csendültek a szentbeszédek-bői is.
3. A gimnáziumban
vasárnap délelőtt fél 10 órakor az ifjúsággal és közönséggel meglelt tornateremben emelkedett szellemű és színvonalú ünnepély volt. Szűkül Gyula piarista tanár a költők szépen ivelő nyelvén, lelkes szónokok hevével és bölcs utmutatók biztonságával fejtette ki ünnepi beszédében « rabság és szabadság lényegét Szembeszállt u máprilisi ifjakat egyszerű forradalmárokká alacsonyító törekvéssel.
- Ok nem csak hirdették a szabadságot, hanem talpfcjjsjfcUtak érte, az életüket is odaadták írte A márciusi ifjak lelkületére van szükség ma is. "Búslakodni valói;,k elég van inu is, do nart elég esaff búslakodni És neiu elég a szalmaláng sem. Tettekre, munkára, sziklaszilárd\' összetartásra van szükség Sttől ered a Jogbiztonság, a rend, »ííit biztos támpont minden élni akaró ország számára. Az ifjúság maga a lövő Ezért, elsősorban az ifjúságnak .kell őriznie a márciusi hagyományo. kat Rajtuk keresztül kell megtörni a magyarság közönyét, belőlük kell kifaragni a keresztény Magyarország szel-Imi intelligenciáját Do összefogó
egyetértés nélkül nem boldogulhat u nonaet soha Ha bagatell kicsiségek emésztik fel az ország erőit, akkor uz erők ezerfelé hullnak szét. Igy nem lehet magasztos eszményekért küzdeni, igy porba hullik a nemzeti önérzet és a nemzet becsülete is Mindig « belső rend hitvány árulói győztek le bennünket, inert nem tartottunk össze és tűrtük, hogyí szétforgácsoljon bennünket egy idegen vllágcszmének bomlasztásra összefogott munkája. Az összefogás összetartozás akarati és öntudata kell a nemzetnek Egy nemzetet nem lehet megsemmisíteni, ha önmaga nem akar megsemmisülni A magyar ész elevenségével, a magyar szív áldozatkészségével és lelkesedésével kell együtt dolgozni mindig és mindenkivel » hazáért. Igy lesz a mai magyarság uz uj magyar március mind. megannyi hőse.
Fénypontja volt a kisérő-műsornak a gimnázisták énekkarának minden száma. Ez a fegyelmezett, pompásan összeválogatott kis dalos-hadsereg Nagy Vince tanár lelkes és szeretet, teljes fáradozása folytán ma már komoly és maradandó élményt tud adni a /hallgatóságnak A diák-zenekar dr. Kvrkay József tanár vezetésével ugyancsuk derekasan vette kl részét a műsor sikeréből é* a közönség tapsaiból Amlmann Pál VI o. t Mécs-verset szavalt cikornyátlan, póz nélküli szépséggel. A kis Kamcndr Tibor II. o. L nehéz Vöröwnarty-versscl birkózott meg sikeresen. Hovdnyl Ferenc VIII. o. t. Széchenyinek a polgári erényről szóló fejtegetését mondta el dicséretet érdemlő tiszta előadásban. Nagyon helyes volt «» kis Iteiz Iván I. o/L.aki Sik-verssel állta uyeg a nyilvánosság próbáját {
4. A felsőkereskedelmi
■dísztermének nemzeti lobogós díszében, a hős tanítványok cinljék-tábiál körül sorakozó koszorúk előtt ugyancsak fetem®lően*szép hazafias Ünnepőfy zajjiott 16." Nagyon stílusosan : a beszédeket is az ifjúság szónokai mondták. Nagyszerű előadói rutinnal mondta el lelkes, szép megnyitóját Kainer Gyula I. é. t, A* ünnepi beszédet az önképzőkör elnöke, Koppány Imre IV. é. j. mondta, beszéde kis remeke volt a gyújtó-hatású, okosan és szépen összeállított ifjúsági márciusi szónoklatnak. A szavalók közül a pálma Harsányt Mikló« III. é. tanulóé, aki erőteljes, széles skálán hozott kl sok szépséget Barbarits : Halottak harsonájáé.költeményből. Szép, Jói kidolgozott szavalat volt Jámbor József I. é. t. Slk-vers". Kedvesen, meleg színekkel adta elő Weltz Erzsébet, a nöl tanfolyam növendéke Végvári egy versét. Az üitézeti énekkar Surányt Gyula tanár vezetésével hazafias énekszámokkal vette ki ró-
A népszövetségi Mufti:* titkos uic»e
London, március ltí (Lapzártakor, vrkpzett) \\ Népszövetség tanácsa a héito uiuui anra tervezett uiesei kedd délutánra halasztotta. Helion uéluián ulkos uiest tart és azon viluija meg a nemet követeléseket az egyenjogúságra vonatkozóan. /■
^gyau ez /ügy ben az angol minisztertanács üétion délelőtt tarlóit u-nácskozósokat es unnak creüiucnyet közölte a iocarnoi Jutalmakkal.
A Nepszovetség titkársága hivatalosan kozii:
A népszövetségi tanács hétfőn délután let 4 óiakor titkos ülést tart.
Drámai helyzet LonUunban
w Pária, március 16
(Lapzártakor, érkezett) i\\ lapok szerűit a vasárnapi német jegyzék) igen nagy riadalmat keltett Harisban. \\ sajtó saui-uit a nemet vámsz dlogadhauitlan. Általános véle-meny, hogy Londonban súlyos a ahmiyzet, sot "gós/en drámaivá vált. I London, márcuis 16
1. A Kath. Legényegylet
a nagykanizsai altiszti karral közösen rendezte meg március 15-\'. hazafias ünne|>é!yét szombaton este a Ka-thoiikus Legényegylet nagytermében. A díszes nagytermet zsúfolásig megtöltötte a közönség. Ott volt Kráiky István polgánnester, a helyőrség teljes tisztikara, a postások, vasutasok és a különböző egyesületek küldöttségileg, uz altisztek ós a Legényegylet, valamint u Napsugár Leány klub nagyszámú gárdája &
Az ünnepi szónok Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, a Legényegylet egyházi elnöke volt- Beszédében nemes szavakkal emlékezett meg a márciusi eszmeáramlat útjáról, annak tartalmáról és jelentőségéről A püspöki tanácsos hatásos és lelkes szavult a közönség zajos tapssal jutalmazta.
A határőrzenekar ezután Kéler— Petőfi nyitányát játszotta el általános tetszés közepette Sofmoa János tele szívvel és lendülettel szavalta Petőfi Nemzeti Dalát A vérpesditő szavalat után Ismét a határőrzenekar játékábaü gyönyörködhetett a közönség Hering Vilmos ezreddobos, karnagy és uz egész zenekar i>mét dicséretet érdemel. tMjká Margit kedvesen ós közvetlenül adta elő a Magyar Emlék cimú szép
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sin$er Divatáruhoz.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
1M6, atrcloi 17.
ZALAI KÖZLÖNY
trttvsl ü loüíi .O
Ma, hétfőn a Városi Mozgóban
Díszelőadás ti: Búzd rá cigány
Az előcsarnokban Torma Tóni zenekara muzsikál
h^ngukatánok
teifiyMceumban
bensőséges, szép ünnepély keretében adóztok u márciusi eszméknek A kir Hiszekegye után, amit ErdOisy fiúzsi Iauérvő veiéoy^t, /\'uM/^y i$Uu Sík. kóHéményt ajgit, clíi magyaros érz>\'s. sel Fali* Kató növendék ünnepi be. saédo valóban figyelemre méltó volt. Vermes Kató két zougoraszáinát rulin-nai és finom techuikával játszotta. Ofícz\'i í. Pctöfi-költcméunyel aratott sikert A kar ezután Petéi! dalát énekelte bensőséges ér/é sel Nem mind n-nupl teljesítmény volt tifltrtner fivlko előadása <A magyar nők szerepéről 48-ban,» ami egy magyar leánysí.iv értékes megnyilatkozása volt A kar ujabb hazafias éneke után Szokalau AnuU* Ábrányi egyik -márciusi kölU". mérvét adta alő gvujíó hévvel Br.ihtAs Magyar táncát szép felkészültségül udta elő a Trió. Harbaiits l^ajosi Márciusi hajnalát Nagy -\'Ilike szavalta, csupa érzéssel és finomsággal A kedves és gondosan megrendezett hasafias ünnepség a kor. Iihnnus<ánuk akkord->l<nl fejeződött be
6. Az Iparoskör
nagyterme zsúfolásig megtelt vasár nap délután 5 órakor a nagy iparos család tagjaivul. Az ipiuU^tük\'U Dalárda Kttting Ferenc karnagy vezénylete alatt a Hiszekegy-et énekelte, majd dr, Mészár < a Béla hittanár mondotta cl ünnepi beszédét, melynek vezértémája: Mit üzen március 16. a magyar iparosságnak ? Ismertette a ..márciusi eseményeket, a magyar szab-adságmo/. galmat a kiegyezésig, a magyarság héroszi küzdelmét szabadságáért. Majd kitért a magyar iparosság szerepére a nemzet életében. A gondolatokban gazdag, n.igyvonilu üunepl botfád maradandó hutást váltott ki hallgatóságából. A Dal ár da ezután hazafias dalt adott elő. Mint folyam hömpölygött, zúgott, Imádkozott a nagyszerű, kitűnően kezelt hanganyag : ^Igazságot Magyarországnak !« Alig maradt s cm szárazon. Majd SZibó Ferenc szavalta el nagy drámai vrővef Patőfi egyik költeményét. Aiz iparosság szabadság-ünnepe a Szózattal fejeződött be.
A többi ünnepségekről szóló tudósításaink helyszűke miatt holnapi számunkra maradtak.
— DiuitM lakisát torontáli szőnyeggel. — Gyönyörű mintákban kapható SohOUoél
Akinek rádió-panasza van, jelentse!
Megérkezett a posta szak-mérnöke
Az utóbbiidőben többéssürü panasz hangzott el, hogy Nagykanizsa egyes részeiben a rádió-hallgutást különféle gépi eredetű zavarok akadályozzák. A nagykanizsniNl. t>\'.. posta lelkiismeretes kész^égg. I Ipar-kodik a rádiósok érdekeit szolgálni s ezért felt\'rjesztéss. l fordull a pécsi postaigazgatósághoz. Az igazgatóság szak-kiküldötte ma, hétfőn meg is érkezett é.s több nápig m*-rad Nugykunizsán. Ezalatt különleges műszereivel megvizsgálja az
Írásban már beérkezett panaszokat és megkeresi azok okait. Minthogy csak konkrét panaszt tudnak kivizsgálni és lehetőséghez képest intézkedni azok megszüntetése iránt, dr. Tholway Zsigmond postahivatal igazgató ezúton kér mindenkit, hogy ak i»ek panasza van, jelentse Írásban, telefonon vagy élőszóval az I. sz. postahivatalhoz (tel. 100) Minden konkrét panaszt a helyszínen vizsgáinak felül.
Aki kollumofl éjszakát akar eltölteni, PUJtpiriMI PfilIfíC (*olt aki olcsón akar szórakozni, ai a OnHrtHU nUUUL K4k Bf4f) jont
miájtílüli fjrlití idQioiI = XHi,^XV1"01\' nincsi
■■4»p»at laaaxollrfabli ténohalylaiaa !
Egy türjei péksegéd hat elemivel zeneszerzést akar tanulni a nagykanizsai zeneiskolában
Végre egy igazi „őstehetség", akit már régen felfedeztek szakkörök is, de nem tud tanulni, mert nincs lakása
Tehetség...
Egy szó, amely mindent megmond, de nem jelent semmit. Az idő megkoptatta és az emberek rájöttek arra, lft)gy a tehetség még nem minden. Vonnak elfelejtett, el-temet \'tl leh tségek, akiket a himév sohasem kap szárnyra, akiknek u dlcsCség, elismerés, vagyon mindig csak álmqik álma lesz. Vannak, akik tudnak és a sors mégis mostohán bánt velük ; küzködnek, vergődnek,. ve^kednek, csak azért, hogy legyen kiket eltaposni azoknak, akik "kezüket sem nyújtották és a Sors mégis fáhuft ele szórt mindent.
A tehetség mindenen utat tör magának I szokták mondani. Mert a tehetség tud. Igen, ha tud. De nem szabad elfeledni, hogy a t-hat-ség és tudás két különböző do!og. A tudást meg lehet srer.zni, a tehetséget nem. A tehelség bslülről utat tör magának, ciak akkor lesz művész, ha a U h tség tudással párosul. És az cmb-Kík erre akkor jöttek rá igazán, amikor megkreálták az Oatehetségei.
.őstehetség" — mini loglalkazás
Mindenki Ismeri őket. Hála Isten, a magyarok nem szűkölködnek ben-
nük. De, sajnos, vannak - és ép|>en a nem ős., de még csak nem is tehetségek akiknél az őstehetség foglalkozás lett. Ki tudná* megmondani, hányan vannak, akik járják az országot és vagy tudásukat, vagy dilettantizmusukat takargatják »ős-lchetségük«-kel. leginkább festők, költök. Mert X. Y. festő, még ha odaírja is, hogy művész, ncip sokat jelent. Az »őst\'hetség* az már valami. Ha mást nem : megcsodálják
A szerkesztőség küszöbe leh.ine tanunk, hogy hány ilyen •őstehetség* köszönt be ho/.zánk. Bőveblvn nem is szoktunk foglalkozni legtöbb jévei. Hogy most eggyel kivételt teszünk, annak története van.
Aki zeneszerző akai lenni
Amikor minap délután beállított hozzánk ez a feketehajú, szétálló fülű fiatalember és n maga félsz"g mozdulataival kisérve, jóiz.ü ki&zó-lásalval elmondta, hogy z<-n<szerzö akar lenni, - letettük a tollat. Ez a bejelentés még nekünk is uj volt. És még jobban elcsodálkoztunk, a mikor letette elénk saját szerzeményű, nyomtatott nótás verses-füaetét. !
De hadd mutassuk be öt magát-
Entter Lászlónak hívják, 29 éves. Két furcsa foglalkozása van, egyik prózai: péksegéd, a má$k művészibb : zenei tehetség. Es ne hogy félreértés legyen, mindjárt kijelentjük : iicm mi fedeztük fel. Entler Lászlót már évekkel <\'z«lött felfedezték. A maga hat elemijével és az ösztönösen megirt nótáival megjárta már a Nemzeti Zenedét és a Zeneművészeti Főiskolát is. Maga Siklós Albert állapította meg, hogy művel nem rosszabbak, mint a töl>bl pesti dilettáns és műkedvelő magyarnóta szerzőké. Hozzánfr Vann\'iy Igazgató küldte, aki szintén érdemesnek tartja arra, hogy tanuljon, sőt a tanítását vállalta is.
„Akármikor leülök, Jön a gondolat és kész 1"
Mikor élete folyásáról kérdeztük, Ent\'cr László elmondotta, hogy türjei, hat elemit végzett, nagyapjánál tanulta ki a pékipesterséget és ott scgédeskedetl. 19 éves korában kezdett el hegedülni, dc csak »ugy magától* tanult. Már akkor szeretett magaszcrk\'sztettc dallamokat játszani.
- Nagyapám pékségében - mondja hetenként csak háromszor volt sütés, a szabad Időmben mindig begedülgettem és »zenét szereztem.* Megvettem egy összhangzattan könyvet és elkezdtem zeneszerzést tanulni, - meséli a világ legtermészetesebb hangján.
És ez az, ami meglepő. Akiknek összhangzattant jJjftf tanu^luk, azok lehetőleg megszöknek előle, de olyan emberrel, akinek ez volna a kykedvesebb szórakozása, ínég nem találkoztam. Pedig Entler László Igy van az összhangzattannal. Igaz, maga ls bevallja, hogv még most sem érti, mert ezt ls kellő előtanulmány nélkül, >csak magától* tanulta.
És ha elgondoljuk. hogy ez az rmber, - aki alig hallott valamit örazhangzattnni szabályokról, dalia mfüzéíekröl, sőt még a skáláról Is alig - égésen elfogadható futamokkal és ftptedh-mgzatokkal dlszl-lett zongorakísérettel nótát Ír, leheleten n°m csodálkoznunk. Ezekkel a nótákkal pedig a Rddl* U<sá$ és a Magyar Muzsik szó pályázatain dicsérő oklevelet nvert. Tudtuk hogy ez nem mérvadó annál, aki tanult valamilyen zenét, de nála, aki zongorázni nem tud, aki nem hídja lejátszani azt. amit Irl, aki fülével nem tudia "llenőrlznl hogy hopva,n hangzik a kótára vetett ak-
Pazar választék !
Szakszerű kiszolgálás!
Törpe árak !
SZABÓ cipőáruházhan (Horthy miós-ut /.;
ZALAI KÖZLÖNY
HAlók, •bédlók, uriszobák,
lu^bináH btresdczések
HM B0T0BSZALQ1BAI
Budapest, VIII. Baross-u. 21.
KépvlMtlak rajzalakit nnklvásra dlj-■•atMM baauUtJa. _
kord, kétségtelenül valami «lhivu-tottsógot jelent.
De Entter nemcsak magyarnótákat szerez - ét mint ó maga mond-ja, ezt nem is tartja nagy feladatnak és művészetnek. Ír klasszikust is, vaunak slágerei! Dc .ez sem az igazi. Nem szereti a jazzt. Inkább a keringőt.
- Bojtpösztó, hogy mennyit tudok Írni i\'bböi, — mondja. - Akármikor leülök, jön a guodoiat és kész. Ezt csudamód tudom !
Igen sok prcludiuiua van. Nász indulók, gyászindulók, motetták orgonára. Egy egész sor füx-f^t rak ki elénk.
- De ez csak tizedrésze a sz> r-aeményeímnejr, mondja. - Voll nap, hogy egy óra alatt 3-4 ma-gyarnóiát megírtam.
Tanulni! tanulniI
Most tnin<fen vágya, hogy tanulhasson. Egyszer tirir végre rendesen és komolyan Ezért jött Nagykanizsára. A zeneiskolába akar járni, hogy megtanulja n zeneszerzés tnigas tudomá. nyát. fis akkor nem Ír többet magyar nótát, csak < klasszikus szonátákat és hegedűszólókat, nr\'K ilyesmit»
Érdekes hajigálni, ahogy ez az ember IwszAL Dobálódzik « fogalmakkal, de érezni beszédén, hogy « fogalmak jelentőségével nincsen tisztában Hallott vfllortrft a szimfóniáról, ismeri Beethoven, Verdi neveit, emJit egy pár operát is, de mikor azt kérdezzük, mit szeret « rádióban leginkább hallgatni, igy felel: <
- Amikor Svéd Sándor, meg Zathu-reczky szép klasszikus szonátákat hegedülnek
Boldog mosollyal újságolja, hogy a
Liszt Ferenc
Irta: Birbarlla Lajos 4
Az angliai kudarcért a német városok bőségesen kárpótolták Ünneplése extázisig fokozódott Charlotte von Ha-gen, o legszebb és legtehetségesebb német színésznő a barátnője. A teás csészéjéből a maradékot, a szivarjai régéi verttengve rakták el emlékbe, előkelő hölgyek csókolgatták nyilvánosan a kezét, az arcképével melltük és gombok készültek Liszt szivébe jiedig uj szerelem fészkelte Bettina von Amim, az 57 éves költőnő, Goethe és Beethoven egykori barátnője iránt
1847-ben uj korszaka kezdődött életének Wekaarban, a klasszikus német kuliura fővárosában telepedett -le és először rendezkedett bo állandó tartózkodásra, mint a weimari uagyherceg udvari karmestere Ettől fogva élete végéig pár hónapul mindi* Wei-morban töltött Zeneszerzői fejlődésében a kikristályosodás, a termékenység időszaka ez, amiben jelentékeny része volt Sa.vn NVittgenstein KaroÜn lengyel származású orosz hercegnőnek Egyik oroszországi hangversenyén Kievben ismerkedett meg Liszt Ferenc a 28 éves asszonnyal, aki eltol fogva étele végéig mellette maradi Sok ke-serü séfet okoeott mindkeilőjüknek. hogy bár a Vatikánig mihden követ megmozgattak, a hercegnőt a cári udvar ellenállása miatt orosi tiszt férjétől elválasztani i*u> síkúiét és <igy
együttélésüké — bár tegfofróbb vá-
{orsaugban zenekara volt 0 volt • prímás, — fényképet is mutat róla
— és annyit összcmuzsikált, hogy el tudott Jönni Kanizsára
— fis mit játszott « zenekarával?
— kérdezem
— Mindent kérem Megtanítottam a fiukat az én nótáimra is Ugy huztuk azokat, hogy na .. Tangót, meg foxot is játszottunk Mert a*t is irtán*. Általában mindent írok Tessék nézni itt is van egy pár Csak a dallama van meg, mert még • tangó módját nem értem I*edig « szövege Is kész már. (Maga irja a szövegeit is De először a dallamát csinálja meg és ugy szerkeszt hozzá szöveget) firdekes, a faxhoz nem ludok szóveget irni Pedig szeretem/ a foxot, mert -kitartásokba lehet váriálni,» (Igy mondja: váfiálni. Hosszú á-val, ió gócsejieseu fis mindjárt el is énekli)
Általában szereti dicsérni tehetségét. Többször mondja:
— Bámulatos, hogy hogy tudok...
l>e ebhen nincs semmi J*ántő, semmi
kivihó Szelíden mondja, minden önteltség néikül és legtöbbször rajtakapja magát és hozzáteszi: \'...mondták itt is, meg itt is.»
De szavaiban nincs is túlzás. Való. ban bámulatos, amit ez az ember produkál. A zene olyan világ, ahol az álöslehetség számára nem terem babér.
Hogy mi lesz belőle, ma még nem lehet megmondani. Tény, hogy itt von vz az ember a maga tehetségével, de tehetsége melleit nagy problémájával Mikor Kanizsára került sikerült egy pékmühelyben állásba kerülnie. Nagyon Jó helye van, caak foglalkozása miatt nincs Ideje tanulni ás órákra járni A tehetséget hozta, a tudást a társadalom jószívűsége utján szeretné megszerezui Lelkiismereti fiár. dalást éreznénk, ha non* segítenénk elő ezt az utat Lakást szereim\', ahol meghúzhatja magát és dolgozni, tanulni tudna, fis ha csak ez volna az akadálya egy zalai zenei tehetség kibontakozásának, ugy a társadalomnak el kellene ezt az akadályt hárítani a* útból.
Hogy mi lesz belőle? Nem tudjuk Be tudja-e váltani álm\'iit: az évközben! szerzeményeit nyáron eladni és a kö-vetkező évi tandiját mtegszerezni, — hogy egyszer mindig csak klasszikust komponálhasson — ez a jövő klrdése.
Kár lenne, ha ez az álom nem lenne valósággá Graf Emi
gyuk volt — soha házassággá szentesíteni nem tudták Araikor 15 év után végre meg is kapták a házassághoz a pápai engedélyt, azt az esküvő előtti estén visszavonták
Liszt Ferenc Weimart Európa zenei éleiének lüktető szivévé varázsolt* Amilyen bőkezű, sőt köunyelmú volt saját anyagi ügyeiben, ugy hogy akárhányszor mindenét szétosztogatta és maga a legminimálisabb igényekre szorítkozva élt, — ugyanolyan önzetlen kétkézzel osztogatta szél önmagái is •» másokért való munkában. Weimari esztendei a komponálás lázas bőségén és a hangversenytermekben és színházban végzeit fáradhatatlan munkásságán kivül főként abban merültek ki, hogy a feltűnt nj zenei tehetségek elismertetéséért folytatott sokszor nehéz, de mindig eredményes bánokat Valósággal szenvedélyes barátság füztc Wagner Richárdhoz, aki egész művészi karrierjét és «nyagi boldogulását is Liszt Ferencnek köszönte Ez a Liszt Ferenc részéről csodálatosan önzetlen barátság a kulturtőrténclom legmé-lyebb és legjelentősebb barátsága volt Fájdalmas beteljesedése volt ennek a barátságnak, amikor Liszt Ferenc leánya, Cosima, ott hagyta férjét, Bűlow zongoraművészt, az akkoriban sokat szereplő dirigenst és Wagner felesége lett
1861-ben Liszt Ferencet Is utolérte * minden ujltók sorsa, a gáncsosko-dók aknamunkája, ugy hogy lemondott weimari állásáról és Rómába költözött Elkedvetlenitésélu:* hozzájárult az íh, hogy nem sokkal előbb uz esztergomi székesegyház felavatására Irt
távolbalátásról
folyó hó 19-én este ",9 órakor az Iparoskör nagytermében. Jöjjön el okvetlen. B a I é p 6 d I i alno>.
h
Győzött a ZTE!
A nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet győztesen vivta meg harcát a Kaposvári Rákóczi Atlétikai Klub futballcsapatával. Eredmény 4 :3 (2 :2) a ZTE Javára. Nehéz és értékes gyözeloin volt.
Anyagtorlódás miatt részletes beszámolót holnap hozunk a mérkőzésről. !
SzAK—NTE II. 2:0
Az NTE II. a szigetvári mérkőzést*\'! kezdte tavaszi bajnoki sze-zonjőt. A start nem sikerült, mTt szép játéka dacára a csapat vereséget szenvedett a ívndkívtli durván játszó hazai csapattól. A sok sérülés miatt sohasem volt a pályán állandóan 11 NTE játékos, kik közül Kardos II. komolyabb bokasérülést S7envedett. ,
Jók : Arany, Horváth I. és Kiss.
Kovács biró teljesen kiengedte kezéből a mérkőzést.
E«flsHh Méeta I
— Kanti m a aagy divat t Legszebb szövetek és bfouae-anyagok minden divatos színben 8Inger Dlvatároházban.
ünnepi miséjének előadása elé akadályokat gördített a rosszakarat I et«k nsgynehezen sikerült a művet rendeltetésszerűen és n szerző betanításában a király jelenlétében mégis előadni A főpróba a Nemzeti Múzeumban volt és Liszt Ferenc annak jövedelmét u budapesti Szent István bazilika építésére adományozta Ekkor, pesti tartózkodása alatt avatták a szentferenc-rend harmadrendi kon fráterévé 1865-ben személyes vezetésével mutatták be Budapesten oratóriumát, a Szent Erzsébet legendáját Két év utalva újra valóságos akadályversenyt kellett megfutnia Liszt Ferencnek, mig koronázási miséjét Budapesten előadhatták Közben újra visszaédesgették Wei-tnarba, ugy hogy élete most már Bu-dapest, Wehrtar, Róma közt oszlott meg A támadások Wcimarban Is folytatódtak, Bómához fűzött reményei nem váltak valóra liszt Ferenc egyre többet nézett befelé, önmagába és mire Krisztus-oratóriuma elkészült. Rómában felvette a kisebb papi rendeket és IX Pius pápa nagy jóindulata folytán abbévá avatták. 1860-ben búcsút mondott római magányának és uira lendületbe hozta a weimari zenei életet Első fellépésének 50 éves jubileumát Budapest rendezte meg nagy pompával és elfogadta az akkor létesített zeneakadémia elnöki tisztségét 1875-től hosszú éveken át minden esztendőben karácsonytól húsvétig Budapesten, szeptemberig Wcimarban, az őszi hónapokban Rómában tartózkodott
14őkö*en felnőit fia tíláőbajban, három év múlva Dlandins leánya

Gyilkol a lavina
Bukottat, mérclua l® A bukaresti vasutas tgjá ttráMfci* f hegycsúcsot «k«rtt> r
kor egy n»«y >»*»_---
és elsöpörte fi klránaulő \' got, akik köallí négy aeghalt, három padig aufyoMn lágpebestllt.
Megalakult a városi legelő bizottság
Vasárnap délelőtt 11 érakor tar totta alakuló üléséi H városházán az erdö-legeiö bizottság. Elnök lett uj-népi Etek Géza, alelnök Molnár Ferenc kisgazda. A: bizottság azonnal megkezdte a heroegt kisbérietek ügyének tárgyalását. |
Bsí, W!
Prognózis: Mérsékelt észak nyugati szél, több helyen záporesővel, néhol záportzerQ havasás. A hőmérséklet alig változik
Kaptár: Március 17. kedd. Rom. kat. Patrik. Protestáns Gsrtred. -.Izraelit* Adar hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Mcrkly-Belus József gyógyszertár Fő-ut 12 szásn és a kjskaolzaai gyógyszertár
Gödűrdö nyitv« ^ 0 órától «•» S áráig (hétfő, szerda, pántol kedden agéas nap aötaMk).
(OHlvler miniszter neje) szülés kőiben meghalt Meghalt Wagner fci és sorra a nagy kortársak, egykori szerelmek és jóbarátok Meghalt az első szerelem, Oarollne grófnő is Liszt Ferenc egyedül maradt De még ekkor fa csodálatos életerővel utazott váresrál vá. rosra, szervezett, alkotott, irt, harcolt, tanított és levelezett a rómiai vissza-vonultságában csak vallásos irodalomnak élő, imimár csak lelki házastársával, Wittgenstein hercegnővel. A nőkre gyakorolt varázsereje agg korára uau csókkent, életiről regényes kalandok egész sorozatát tárták fel ebből az időből is Már 70 éves, amikor hires vas-egészsége fefcnondta a szolgálatot és 1886-ban, 75 éves korában, Bay-reuthben, ahová az üuaepá Játékokra az utazás alatt erősen tnieghülve érkezett, tüdőgyulladásban meghalt
Csak a teste...
Mert a lelke élni fog\', valameddig «z emberiség él fis müveiben élni fof? ugyanaddig a magyar náv 4* &i»agyar
lélek A Hungária, a Hunnok csatája, a Bölcsőtől a sirig, a Magyar ünaápí Induló, a Hákóczi-toéuV*
gyar Ba|>szódia cfanü ténékaH müvek, a Magyar fantázia dmü zongoramű zenekarral, a három Magyar arckép dmü szóló zongoramű, vokális müvei közül a Szent Erzsébet legendája, az esztergomi és a Koronázási mise tárgy tikban és cimükben Is, őrzik annak a földnek a nevét, amely íJszt Ferencet a világnak mttá s melynek szelleme adta az égés* világot Lisrt Fcfenenek
1936. máidul 1?
ZALAI KÖZLÖNY
Abesszínia véglegel összeomlása
Általános félelem és kétségbeesés lett úrrá a lakosságon
— (Báró Kruohlna Károly Nagykanizsán)
Vasárnap éjjel érkezeit Nagykanizsára az iparügyi minisztérium képviselője, báró Kruchina Károly miniszteri tanácsos, akit az állomáson dr. Krátky István polgármester fogadott Báró Kruchina hétfőn délelőtt megkezdte tárgyalásait a városházán a |K)lgáimeslerrel és az érdekelt ipari szakmák képviselőivel, majd meglátogatta az iparostanonelskolát.
— (A ferences plébánia-templom buosuja)
Március 19-én, Szent József napján a ferences plébániatemplomban bucsu lesz ünnepi istentiszteleti sorrenddel Délelőtt 10 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes szentmise
SlezAk Leó!
— Tekintse m«g 8inger Dlvatáruhá* kirakatalt. Ott láthatók az u] tavaszi színek és anyagok.
— (Növendék-hangverseny)
Szerdán 0 órai kezdettel növendék-hangverseny lesz a zeneiskolában. A műsor ez alkaloinmid csupa olasz szerző müvéből áll. Bevezetőt Frey Zita akadémiai I. osztályú növendék 3mond. Belépődíj nem lesz. A reudező-ség ezúton is felhívja uz érdeklődök figyelmét, hogy a hangverseny megkezdésekor a külső ajtókat is lezárják.
Hsns Mosarl
— To/ontáii Mönyeg eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sohütz-Aruház.
— (A Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesület)
közgyűlése toáreius 22-én, határozatképtelenség esetén 29-én u Ilozgonyi-utcaji elomi iskola tornatermében lesz.
Huzd rá cigány, az esztendő legszebb fllmoperett|e.
— Tavaszi firflasSveUk, divatos iug-aeflrek, pupllnok megérkeztek Slnger Divatáruházba.
— Áll a sztrájk)
A nagykanizsai ruházati iparban folyt bérmozgaloin u raktárradolgozó férfiszabó munkavállalók részéről holt pontra jutott- A munkaadók a polgármester előtt is mereven elzárkóztak a bérjavitás elől, tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre és utalással úrra, hoogy más városokban még olcsóbb a munkabér és igy nem tudnák felvenni a versenyt a többi városok ruhá-házati iparosainak eladási áraival. Viszont a munkavállalók kijelentették, hogy még mindig az 1934-ben leszállított bér van érvényben, azért méltányos kérésük. A munkavállalók sztrájkja tovább tart Most a polgármester és dr. Várlüdy kapitány együttes közbelépését kérik-
A legnagyobu fllmszenzácló: Lgfl«rth Márta filmjei
- Torontáli áfjolSk. összekötök, sez-lontakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban Schütznéi.
— (A ma balesetei)
Jandó Ferenc 41 éves Ujudvar-ke-rülőpusztai gazda kutat ásott udvarán, l\'-közben leereszkedett " kútba, azonban megcsúszott és oly sacrencséUe-nül esett le a mélységbe, hogy összetörte magát A kunizsai kórluizba szállították. — A zalamerenyei ipar-vasuton fa-száUitásnál dolgozott Vukies István. A csille hirtelen felborult, 8 fa Vukies lábáru esett és összezúzta. Kórházba szállították.
A szépség, a báj, a humor, a dal és a művészet legmagasabb foka : Eggerth Márta filmje Huzd rá cigány - Hétfőtől csütörtökig.
, London, március 16
(lapzártakor érkezett) Az apgoí sajtó most már nem titkolja, h9gy Abessziniában megkezdődött a végleges összeomlás. \'A kétségbeesés olyan nagyarányú, amilyenr\' még az egész háború alatt egyetlen egyszer sem volt példa. A veszteségi ista is sokkal, de sokkal nagyobb, mint amilyet hivatalosan Addis Abebában kimutattak. A
lakosságon általános! félelem ós rettegés vett erői, egyetlen óráig sincsenek biztonságban az olasz repülök kirándulásai miatt.
Róma, március 16 (Ijapzártnkor érkezett) Aíz olaszok jelentik Keletafrikából : Az olasz csapatok tovább folytatják az előrenyomulást. Útjukat nem akadályozza meg sem a n«héz terep, sem a kedvezőtlen éghajlat.
ibl házat akar venni <••» eladni,
fordulion bizalommal a hatóságilag engedélyezett In-gaUan forgalmi irodába.
Halász Manó
Horthy Mikié* ut 8. (Halira szállító iroda), ahol
balatoni villák is eladók
Sleata Sanat&riaM
Budapest, l, Báth György-u. 5. sz. főváros egyik legideálisobban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felsze-rolt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urologia stb Röntgen. Kémiai és mikroskopiai laboratórium. Elektro-kardiogruph (szlvvlzsgáló). Krog-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék En-terocleaner (bélfürdö) Modern viz. gyógyintézet Orvosilag vezetett villany-üzemü konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles purkl Olcsó £rakl
— (Altalános feltűnést kelt)
és kellemes meglepetést szerez az uj 30. m. klr. osztálysorsjáték játékterve. Lényegesen emelték a 20.000 pengős és 10.000 pengős középnyere-ményeket, amit oly sokszor kérlek a szakemberek. A jutalom ezentúl 400.000 pengő, tt főnyeremény 300.000 pengő, tehát szerencsés esetben egyetlenegy sorsjeggyel 700000 pengő nyerhető. Rendkívül kedvező, hogy az első 4 osztály főnyereményeit majdnem az eddigi összeg duplájára emelték. A nyerési esélyek tehát óriási módon növekedtek. Előrelátható és érthető, /\'egy szabad sorsjegyek gyorsan el fognak kelni Az uj érdekes játéktervet készséggel megküldik mindenkinek a hivatalos főárusitók.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) hét. főn délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
Ofcsénöjjot aáftamezíban szórakozfialik
fit
Az oj 36-ik Osztálysorsjáték
IIMhUrvtl .!l.,l...
I
A hivatalos Ulruallók .< eddig Iktatott to[.Jegyeket üzlellelelknek (elajánlják a követkeift .Uá MOilyn a íalytMOMig kltU.lt... végett —
Nagyon a|inbloi, Hogy ai Uilgl
ráaitv.vák k. Ik.t U-
vábbi. I. tuUáfc -«i Akik azonban nem akarják megtartani,
IMJMH ..O.UI .ww
Dl vívta -l.il .labk raUal-
|.Mk éa blttoellaanak maguknak aorajegyet. mert aoralegy nélkül eSnM uél)ik. eot .t_á>yU te Uk.t hogy gyoraan gazdagok lehea-aenek MegHubl van IdflWáattk aa á.rllU 17-t. kaséUt kaala eáM. U009 aorajegy komi tlOM darabol klaoraolMk,
tebát a sorsjegyet fele nyeri
Az I. oazl. aorajegyek hivaUloa árt
EK« „1 1 ».«!" njaleoá
>■ 1
H«|i \\ vtl P--tö
üj sorsjáték - oj reménjstg
UJ JÁTÉKTERVET kéíiáéf gel küldenek klvinilra mindenkinek « öi»re» hlv»U-lol iőárusltók.
_ BaWr.iairUa ua taaaén T.l|« bemtozMket mdki.dl May«a rtm leUlzaUere, a«t k.»«un»n,«"eo U a«ál Utunk, Köpetein taalorárjbáa, Hortk, MlkUW-.t 4.
TAVASZI KELMEK
elftnyfta érákon!
Selymek
mOae.lyamtonatból
siints airoUí sgr.ra oo Impilmtt-ÉtiísaSs-„
tjk^(.».liá«mnt. .(jU air«- 2.90
Min 4s Mint ásr\'.fj": , qn í legújabb tiiuil " a qn
kaiönL „Ko—íIm" Jmf- m t.ow
SmOvetek
ruhára, kompiéra, kabátra
Iliiül ^ 2.20
TÍuii MípJ" elmn a ón
a.ii. »AI [.úti., cc. no ... -
lill Mpeij- M tositlmkelns K nn
uldontitoh. I*) tiiH. ■ ■ . -
FértöltölJSIÍMt !3£.K 1 9.80
Pírlíliíijníiít KSyrf- \'2.80
Hoaóanyagok ruhára, pongyolára
Salyetaféayfl katlazt.........I nn
Hatodaié*, aeár ..........| _ OO
Faatá áa kertaa...............I a
Mintát atliélytai ............I no
Hoaé válla ................... —.SO
KI.áll faalék, Urtaaak ...)■
80 o»\' ttélea levaatla ........1 , .„
Flaaai aiaaéialéaak ...........[ 1 1JJ
R.k. tt M.iy.u.l.tly.it )
gylrkatatlaa kr.„ ............| 4 . r-
„Alpaal" ailealyeat éa eáraa 1 ÍJ) Ktokát áa vlrágva aitraéllk \\ „Ealla" ktllalaata aayanlak ? 90 klatra, rakára, lértlagra .. ■ fc.vw
Ooldborgrr h ai luni teyét
aydrtmdnya lavaul újdonságok a leg-nagyobb vdlasitékban.
A világhírű HEÍtH-BoMá-mlsstdh és divatlapok tavaszi újdonságai mrgérktzttk.
KUlön maradéKoBZtály a lélemele/eo.
Postán IS pangtn falni utánrétall.l dljmantasan szállHunk. Kívánságra vidékre bármely anyagbél mintát kűldünt.
DítöíSüwJOK
VII., Rák6oxl-trt 71-74
ZALAI KÖZLÖNY
1986. márclm 17.
Hétfő
.17.30 OsvAtk Jutja énekel. 18 Hogyftn terjed az élet a FóUlön? (Dr (Jetibarill Antal} - 18.Í0 Cigányzene.
19.30\' A háziasszony és a kftnény-ssprő. (t>r. PUJsy Sándor). — 19.45 te egészsége* lüslakás (Dr. Kotsis Bedre). — 20 A Budapesti Hangverseny Zenekar. - 21.10 Hírek. -- 22.10 Hlrck, Időjárásjelentós — 22.30 Tánc-lemezek — 23 Angolnyelvü előadás.
- aos Hírek.
IfcNÜpMl ||.
18 Német nyelvoktatás. — 19.05 Weörös Sándor verseiből Szllassy (iy. ad elő. - 19.30 Hanglemezek. ~ 20.50 Hirck - 21.15 Cigányzene.
1720 Könnyű lemezek. — 20 Énok. kar clteraseólóval — 21 Schubert: Tantunn ergo: F-dur mise. — 22.10 Rádiózenekar. — 23.10 Könnyű bécsi zene. — 23.45 Schick-nógyes, bécsi zene.
Kedd
6-43 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 Hirck. — 10.20 Történetek aB állatok világából. — 10.45 Utcai kis ruhák. — 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hlrck. - 13.20 Időjelzés, Idöjání^-len lés. - 13.30 Kékes Irén magyar nótákat énekel, kíséri cigányzene — 14 10 Hirck, árak. — 10.15 Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária). — 10.45 Időjelzés, hlrck. - 17 A kőolaj a világpolitikában- (Csiszár Béla).
17 30 A rádió szalonzenekara. — 18.55 Buda és Pest a Félhold uralma alatt. (Liber Endre). — 19.25 Slgírld Grundels zongorázik — 20 Leszakadt a csillár. (Kristóf Károly). - 20.35 Az Operaház előadása. «Istenek alkonya* (H. és III. felvonás.) Zene-dráma egy előjátékban é-s 3 felvonásban. — A II. felv. után kb. 21.30 Hirck. - Az előadás után kb. 23 Idő-járásjelentés. - Majd Gutenberg Gy. jazz-zenekarának műsora. — 0.05 IIL rek
Bu<r«p<* II.
17.45 Mezőgazdasági félóra. — 18.25 Az Operaház előadása. «Istenek alko-nyi.V (f. felvonás). Szövegét és zené-lét irta Wagner Richárd. — 20.40 Hírek. - 21.05 Magyar dalest. -
•M
12 Könnyű zene. — 14 Morln Erika lemezei — 15.20 Gyermekkar. — 10 Flhnlemczek.
20 Muzsikál • haza - 22.10 LUmár Oszkár bariton énekel. - 23.15 Az állástalanok zenekara.
Vadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. (lateaberg Nyomda éa Délxalal LapkladA Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó i Zalai Károly. Isteruibaa telefon: Nagykanizsa 78. saám
Hirdetmény.
A Muravidéki Tejtermelők Szövetkezete felszámolás alatti vör-csökpusztal bej. cég felszámoló bizottsága közhírré teszi, hogy a szövetkezet felszámolása befelezés! nyert i 1936. év március 10. napján megejtett végelszámolás szerint a szövetkezet vagyona 200 pengő volt, amelyből a felszámolással kapcsolatos 34 pengő 94 fillér költség levonása uirtn fennmaradó 165 pengő 06 fillér az Uzletrészesnek kifizettetett.
Kelt Vörcsökpulztán, 1936. évi március hó 10. napján.
A Muravidéki Tejtermelők Szövetkezete felszámolás alatt, Pontfirsk. Ballii Tivadar ak.
felszámolók.
EMLÉKEZTETŐ
■árcius 17.
Böjti kultur-déluláu a feh értei eiubcn 0 órakor (Szabó Győzőné) Március 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 0-kor.
Márclu* 19.
A Szerdai Társaság vlla-üléso 0 órakor a zeneiskólában (dr. Whik\'er Ernő)-
■árcius 22.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor a zeneiskolában-
Oltárégyesftlet szlnelőndása 4 órakor a fchérlcrcmbcn
Liceális előadás a városházán 0 órakor (Szakáll Gyula).
Böjti est • Mlssxióaháxban 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Izr. Nőegylet kulturelőadása fél 5 órukor u kLslcinplombau (dr- Weisz Lajos). Március 14.
Kultur-cst a fchértemnbcu 6 órakor (Flló Ferenc) Március 25.
Liceális előadás fl órakor a városházán (Borsa Béla). Március 26.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor « zeneiskolában (Nagy Vince). Március 29.
Liceális előadás a városházán 0 órakor (Balogh Dezső). Böjti «st a Missziósházban 5 órakor. \'\' (dr. Kcrkay József).
Féláru utazás Budapestre 1
Bármely vonalon és bármely kocsiosztályon 50%-os vasúti menet-dl|kedvezménnyel utazhat Budapestre és vissza a március lió 20—25. közölt a fővárosban rendezendő
Orszáp kmiim Kiállításra És Tenyészállatnám,
ha 1 pengő 30 fillérért megvásáro!|a a vasúti Igazolványt a Provincia Utazási és Jegyiroda nagykanizsai képviseleténél, a Nagykanizsai Takarékptnitárnát.
Félutasáéi lehetftsóg ... március 14-töl március 25-ig, vleuautaxáal lehetBeég március 20-től március 31-ig.
Ne utazzon Budapestre
Provincia pengőszelvény nélkül,
mert ráfizet az útra.
Átlag 25\'/. ol takariihat meg a leg|obb fővárosi szállodákban, penziókban, éttermekben, sörözőkben, kávéházakban szinházakbín, kabarékban, mulatókban, sporttelepeken és az autótaxinál, ha Provincia pengőszelvénnyel fizet.
Pengöszel?ény már 5 pengőtől fásárolhtó.
A fel nem használt pengőszelvényekct itthon, vagy Budapesten bármikor eieezawáltják.
APRÓHIRDETÉSEK
AprtMrí«tá» ai|« »*lmip át Onn.pn.p 10 „^j. JO ti. íi, ii.iiidín további »ió 4 rtllír, KttköjnS !0 sióig «> 1111*1. mlnd«n további ízi} 3 fillér
TOalfáJát Siállngernél, Eötvös-tér 31 smezbetl be legolcsóbban. 12
Csenjgery-ut 26 siámu házban három aitobáa udvsrl lakás májúi 1-ére kiadó Bővebbet Széchenyi-tér 8. alatt. 038
Hasxnált modern ebédlő, rekamler, amerikai Iróasstal. sxalongainitura eladó Stern buioitlslet. Exisébel-tér. 873
TartéakiallAm és minden hajmunka Pilipovica lodrótíítermében C«engery-ut 2. •
Jöszáru harisnyáit fsjeltssss meg
özv. Csiimadis Lajosnénll, Rózsa-u. 21. *
Elad a 720"k cséplő molorral és 1070"%, Holler cséplő. Ttljea felszerelésű kovács-sserszám telsö lendkerekü salus furógép-ptl sürgősen eladó. Jakab Oyula, Nagyszakácsi. 994
Katonarétan jó fekvéaU, felosztott házhelyből, telkek még eladók. FclvlMgo-sllást dr. Hoch Ügyvéd ad. 1005
Egy csinos klsxolgálélaány elmenne vidékre. Clm: Uáthory-u. 16 1011
Pogányvéri szemelt nemes kadarba literje 60 fillér, sAldeailwAnyl rajaai rlaílnp és muskotály édes koraim
IIleije 70 fillérért kapható Ciengeryut 36 alait. 1012
Kétszobás udvari lakás május 1-ére kiadó. Hunyady-u. 13. 1014
Mégyaxobáa, komfortos magánhás, parkírozott udvarral eladó. Cim a kiadóban 1014
Csinosan bútorozott szoba kisdó, Zárda-u. 6. 1015
BeJéróaAt keresek. Jelentkesés délután 5 órától, Csengery-ut 46. *
Egy ssoba-konyhis szép lakás mellékhelyiségekkel együtt kiadd Tclcky-ut46 *
Ebédlő bútor alad*, Kórház-u. 9. *
Egyszobás-konyhás lakás hladé, Zrínyi Ml klós-u. 16. ss. *
gas jutalékkal felvétetnek. Clm a kiadóhivatalban *
100 méter luhaszárltó fémkötél, konyhaszekrény, nsgy mosófaaék, két koffer eladó. Fő- ut 8, II. emelet. •
Roxgonyl-utoa 3/a. földszint, 2 po-litiroiott diófa áKy, 2 éjjeli stekrény, már ványlappal, 2 szekrény, 1 asztal és 2 szék együtt eladó. •
Olcsó tűzifa kapható ölen-Hnt házhoz szállítva 8» pengő, apil-tott fa méleruázsánként 2 pengő. — Matollei bizományosnál: Eras^bel-tár 17. sí udvarban.
Az állatok fejlődését elősegíti, a* angolkór. bőrgyulladás, nyalakodáa kifejlődését megakadályozwi, ha pedla ezek már kifejlődtek, özeket megszünteti s a csökött állatokat «rőteljes fejlődíe-nek Indítja. Malaook fsIfalásAL kium ráat. lark- és fülrásfást. a vályúk és jászlak rágását elhárítja. Fertőző be-togségek ellen az állatok ellenállóké-posségét fokozza. Eredeti gyárt árban kapható:
ország József
mag. műtrágya, növényvédelmi szerek zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett Telefon 130.
Nyom. s laptulajdoooi Közgazdasági Rt. (Jutsuberfl Nyomda és DóímOsJ Lspkiadó VAUalata konjTmyomd^ábau majhan^eáai (Fei^ós islstv. Zalai Károly)
I
70*. évfolyam 65. szám
Nagykanlzaa, 1936. márdus 18 szerda
Ára 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
8MB
és UUUnMi rw ti ■
Fektó. sz«ke»z»: Barbarita Lajos
KlfifiiCM ára: egy bírj 2 ixo.O AO HU*. SuikuzSMcl/. UxUblnUU üldoaj TI u.
Változatlan a római paktum
A magyar és osztrák államférfiak közeli római utazását megelőzőleg Schuschnigg kandeliár és Berg\'r Waldenegg külügyminiszter Budapesten folytatlak megbeszéléseket Gömbös Gyula miniszterelnökkel, illetőleg viszonozták az ő legutóbbi bécsi látogatását.
A magyar közvélemény előtt nyilvánvaló, hogy ezeknek a megbeszéléseknek, különösen a római ut előtt, jelentőségük van. Jeknlősó-gük van már csak abból a szempontból is, hogy u|ból aláhúzzák azt a tradicionális barátságot, amely Magyarországot és Ausztriát úgyszólván a békekötés pillanatától összefűzi s kifejezésre juttassák azt a közös akaratot, amely államainkat a Duna-medende kérdésének megoldásában egymás mellé állitja. A római egyezmény, nmciy Magyarországot és Ausztriát nemcsak a meleg barátság, de a gazdasági ér dekközösség szálaival is Rómához kötötte, nemcsak érthetővé, deszük-séeessé Is teszi, hogv a szóbanrorgó államok államférfal személyben beszélték meg az összes, orszácrat-kat érintő, fontosabb politikai kérdéseket.
Európa jelenlegi helyjjete a rajnai demilitarizált zónának a németek által történt megszállása óta nem mondható rózsásnak. Ha a fenyegető előlelek ellenére sem várunk komolvabb bonyodalmadat, ez nem azt jelenti, hogv n kedélv^k megnyugodtak, a veszedelmek elültek, hanem csak azt, hogy a háború irtózatos kockázatát a népek és a történelem előtt nem merik olyan könnyen Ragukra venni a felelős államférfiak. Megbeszélésre és tanácskozásra azonban éppen elég alkalmat ad a jelen helyzet, még akkor Is, ha a bonyodalmakban rem közvetlenül, csak közvetve vannak érintve Magyarország és Ausztria.
Azok a nyilatkozatok, amelyeket Schuschnigg kancellár és Berg"r Waldenegg külügyminiszter a saitó részére adtak, természetesen a diplomácia nyelvén vannak megfogalmazva és ezenfelül még az az óvatosság is áthatja őket, amely a jelcin pillanatban mldenképjxm kívánatos. Ha azonban közelebbről megnéztük különösen Schuschnigj?(kancellár nyilatkozatát, az általános frázisokon kivü< igen fontos konkrétumokat olvashatunk ki a sorokból. Amikor Schuschnigg kijelenti, hogy »teljesen hibás lenne azt hinni, hogy e tárgyalásoknál valamelyes uj orientációról lenne szó,« ez teljes nyíltsággal és világossággal mondja meg, hogy a római paktum a maga egészében érvényben van. hogy hiábavalók voltak azok a fáradozások, amelyeket különösen csh részről pazaroltak fcí Ausztria eddigi álláspontjának a megváltoztatására. Schuschnigg hangsúlyozta,
Londoni profinőzis: - o helyzet enyhült
A Népszövetség hétfői titkos ülésének Izgalmas vita után hozott határozatai — Döntés szerdán várható — A francia küldöttség ul követeléseket állított fel arra az esetre, ha a nemzetközi döntőbíróság elé kerül az ügy — A helyzet kényes, de nincs ok csüggedésre, — mondják Londonban
Valószínűleg Hága elé kerfll a német-francia viszály
London, március 17 A Népszövetség titkos tanácsülése hétfőu délután izgatotl hangulatban foiyt le, A vitában Flandin kivételével az összes tanácstagok részt vettek. Végül is Eden vetett véget a vitának és javaslatára a titkos ülés elfogadta, hogy Hitler válaszának második tételére kijelenti illetéktelenségét, a válasz első pontjára nézve azonban elfogadja, hogy Németország ugyan olyan jogokat kapjon, mint a I.ocamót aláiró
többi hatalmak,
Flandin éles beszédben kelt ki, hogy Franciaországot megtámadták és joga volna az erőszakra erőszakkal felelni, Franciaország azonban a Népszövetség elé vitte az ügyel és elvárja, hogy Itt az igazság alapián döntsenek.
A1 Népszövetség tanácsa kedden délután nyilt ülésen folytatja a szombaton megkezdett tanácskozásokat. Döntésre előreláthatólag szerdán kerül sor.
Francia követelések uj halasztás esetére
Páris, március 17 A francia küldöttség ujabb javas latot terjeszt a locarnoi értekezlet bizottsága elé. A javaslat szerint az ügyet vigyék a hágai nemzetközi bíróság elé és az döntsön, hogy a szovjet-francia egyezmény össze egyeztethető-e a locarnoi egyezménnyel. (
Amig a hágai biróság döntését meghozza, addig bizonyos biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak. Igy Németország csökkentse a
Róma: holtpont — London:
London, március 17 A helyzet a hétfői pap folyamán mintha kissé enyhült volna. A hangulat megnyugodott- Kedden a tőzsdén is javulás mutatkozott, még a íjémet és a magyar és osz-tr£k\\ kötvények is emelkedtek.
Róma, március 17 Ai olasz sajtó egyhangúan megállapítja, hogy a bndoni tanácskozások holtpontra jutottak.
rajnai katonamentes\' övön n had-sereg létszámát, u nehéz fegyvernemeket n határtól 50 kilométernyire vonják vissza és itt se hadgyakorlatokat ne tartsanak, so véd-erőmüveket ne épifsenek. Ha a német kormány visszautasítja a hágai bíróság döntését, akkor gazdasági megtorlásokat lépiessenek életbe. Tárgyalni kell továbbá azokról a biztonsági paranoiákról, amelyeket Anglia vállalt Franciaország-gal és Belgiummal szemben.
enyhülés — Tőzsde: javulás
London, március 17 Edward angol király valószínűleg kedden délután fogadba kihallgatáson Flandin külügyminisztert.
Az angol minisztertanács felfogá sát igy foglalta össze :
A nemzetközi helyzet kényes ugyan, de nincs ok csüggedésre. Elismerik, hogy Hitler helyzetét megnehezíti a közelgő német választás. A _ Népszövetség valószínűleg elna-
polja magát és kénytelen lesz csak a hó végén foglalkozni az üggyel. Ha Németország elfogadja a meghívást, akkor feltétlen el ta4L halasztani a tanácskozást, ha elutasítja, akkor a Népszövetség tanácsa kedden délután tárgyalni fogja a fenti francia belga javaslatot.
Németország réiztveai a tanácskozásokon?
London, március 17 (Lapzártakor érkezett) A locarnoi hatalmak képviselői kedden délben 12 órakor tanácskozásra gyűllek össze. A tanácskozáson megbeszélté^ a fel.-vetődőlt kérdésekben állásfoglalásukat, amelyről pontos szövegű tájékoztatást Adnak ki A hivatalos jelentés lapzártáig nem korült nyilvánosságra
London, március 17 (Lapzártakor érkezett) Altalános vélemény, hogy Németország elfogadja a Népszövetség tanácsának meghívását és a német megbízottak még kedden, vagy legkésőbb szerdán elutaznak Londonba. .. .
A titkos ülés titkai
London, március 17 (Lapzártakor érkezett) A Népszövetség tanácsa hétfőn este tartott titkos ülésének részletei most szivárognak ki. Ezek szerint a titkos üléíen Belgium csatlakozott Franciaország áü.ispontjához. Csile és Dánia ellenezte a francia felfogást. Flandin éics beszédben izgatott hangon vetette fei a kérdést : szükség van-e arra, hogy Franciaország moz
hogy ha a két ország közötti gazdasági megállapodások módosulnak is, az együttműködés eddigi mikéntje azonban alapvető változásokat nem fog szenvedni. Tulajdonképpen ezek azok a kijelentések, amelyek Schuschnigg kancellár nyilatkozatának a lényegét képezik, mert a többi, amit mond, nem megy tul azokon az udvariassági megállapításokon, amelyek H\'gtöbbnyire a körítést szokták szolgálta; ni a lényeghez-, a nyilatkozat magjához.
Minden szavát aláírjuk Schusch-niggnak, amikor n két or?zág egymásrautaltságáról beszél, amikor megállapítja, hogy ez az együttműködés nemcsak a két népre, hanem egész Európára gyümölcsöző s maj-
dan alapja lehet annak az elgondolásnak, hogy a Duna-medence népei egymásra találjanak és egymásnak kezet nyújtsanak. Ez az őszintébb és mélyebb kibékülés nem is rajtunk, nem is az osztrákokon fordui rrteg, hanem a többi érdekelt államokon, amelyek azonban eddig még nem jutottak el a belátás olyan fokához, hogy elismernék más népeknek az egyenjogúságra és a nemzett szuverén!tásra való teljes igényét.
A magyar közvélemény reméli, hogy ez az ujabb megbeszélés előkészítette és kimélyítette azokat az alapokat, amelyeken a jövőben egy még mélyrehatóbb közös munka fog meginduüii, hogy a római egyez-
ményt, annak üdvös elgondolásait olyan területeken is érvényesítse, ahol azok akár az idö rövidsége, akár a viszonyok túlzott bonyolultsága miatt eddig nem érvényesülhettek.
A budapesti megbeszéléseknek a megkoronázása a római hármas találkozó lesz, amelynek igen nagy jelentőség4 van. Olaszország csillaga a.: Abcssziniábnn aratott győzelmek és a legutóbbi rajnai esmié-mények folvtán emelkedőben van s ne fclrtdiük el, hogy ez az egyre hatalmasabbá váló Olaszország mindenkor igaz barátként viselkedett Magyarországgal és Ausztriával szemben.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. március 18.
Leguiabb tavaszi divatkülönlegességek
nAi
kabát- ós
nfii ruha éa oomplé
férfi
felöltő- és
ruhaszövetek kosztümszövetek
legújabb szinek éa azSvéaek, legjobb minőségben, legolcsóbban
Állandó olcsó maradékérusitéa. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEM
gósitson ? Titulcscu szerint a tanács egyedüli feladata, hogy a szerződésszegést megállapítsa. Tiltakozott az ellen, hogy Hitler utasítást adjon a Népszövetségnek. Beck lengyel külügyminiszter a leghatározottabban visszautasította Tituk\'s-cu felfogását.
Tovább tartanak a véres zavargások Spanyolországban
Madrid, március 17 Egész Spanyolországban megismétlődnek a zavargások, egyre-máira érkeznek hirek a véi\\s zavargásokról. Az éjszaka is több spanyol városban véres tüntetések voltak, a halottak és .sebesüllek száma meglehetősen nagy. Az utcákon a csőcselék lett úrrá, a lakosság mindenütt elégedetlen az uj kormánynyal szemben.
Akt házat akar venni eladni,
forduljon bizalommal a hatóságilag engedélyezett Ingatlan forgalmi Irodába;
Haláiz Manó
Horthy Mikid. ut E. (ItuHca oiimu, Iroda), ahol
balatoni villák is eladók.
Ingyen nagyalakú fénykép a Zalai Közlftny előfizetőinek
A 75 éves Zalai Közlöny előfizetői ragaszkodását akarja meghálálni azzal a megállapodással, amit a helybeli Pogány fotó-műteremmel kötött. A kltünö műterem a Zalai Közlöny költségére készít egy felvételt minden Igazolt előfizetőről és a Zalai Közlöny költségére szolgáltat kl egy darab izléseacn felkasírozott 18x24 cm. nagyságú fény. képnagyítást. Aki ezt az ajándékunkat Igénybe óhajtja venni, jelentkezzek a Zalai Közlöny kiadóhivatalában. Pogány fényképész minden jelentkezőnek a lakására megy és ott családi körbi-n késziti el a felvételt.
Március 15. ünnepségei Nagykanizsán
A március 15. nagykanizsai ünnepségeinek egy résae az ide vágó események torlódása miatt legnap kimaradt a Zalui Közönyből. Ezeket mart folytatólagosan közöljük.
7. Az Irodalmi Kör
márciusi ünnepsége este fél 7-kor volt a városháza zsúfolásig tele dísztermében. (N^m az eredeti terv szerint, a Nagymagyarország-szo-bornőf, mert a műsor Unnepf szónoka súlyos hangszál-gyulladással küzd és szabadban beszélnie emiatt lehetetlenné vált.) Az ünnepség méltó volt a Kör hazafias és kulturális hagyományaihoz és Nagykanizsa városához. Az ünnepi szónok NftfíU Vince piarista tanár volt, a Kör társelnöke. Beszéde eszmei magasságban kibontakozó, gyönyörű ozónoki és Irodalmi munka volt, tartalomban, gondolatokban és szépségben egyaránt gazdag és a megszokott márciusi témakörből sablon-mentesen kiemelkedő. Vls/-szaplllantást vclett a magyarság sorsára, a hun ősöktől Trianonig váltakozó nemzeti katasztrófák és újraéledések korszakáira. Ez tehát a magyar sors ? Célokért égni és azokat soha el nem érni ? Mindig temetkezni é3 csodálatos életerővel újra teremni ? Magasba l-\'ndUlni és mindig mélyre zuhanni ? Kiengesztel he tel len a magyar sors ? — Nem ! Magyarnak lenni szent akarat és teremtő gyönyörűség ma
ls. Hegyeket elmozdító hittel, kemény akarattal uj honmentésre keli indulni ma is. De hogyan ? A? utat a történelem mutatja meg. Széchenyit idézi, a magyarság hibáit és a polgári erényeket. A ma legnagyobb hibája, hogy könnyen felejtünk és magatehetetlen fásultsággal tudunk belenyugodni. Az egész világ e^őtt joggal követeljük határaink revízióját, \'de ne feledjük, hogy legelsőben ls önmagunkat kell revidiálnunk és hibáink helyébe a poigari érényeftet ültetnünk. Mindenekfelett háttérbe kell szorulnia az egyéni érdelmek a köz. a nemzet érdeke előtt. Az erkölcs és a hit fényének utmutatása melleit el kell indulni uj honszerzésr?.
A műsor többi része változatos és nagyon sikerült volt. Az Ipartestületi Dalárda Ketdng Ferenc vezénylésével ezalkalommal is értékes teljesítménnyel és sok tapssal gyarapította sikereit és népszerűségét. Kiemelkedően szép száma volt a műsornak Ji\\stay Laios gyönyörűen szóló, sírva bugó, bánatosan zengő tárogató-szava, amit önfeledt szlv-dobogással hallgatott a szép magyar hangszertől - sainos ! - elszokott közönség. Szollár István gipinazista Sajó Sándor versét szavalta. megnyerő orgánumát gondos készültsége a költemény minden szépségét beleszőtte a szép előadás^ ba. Harsányt Mikfós kereskedel-mlsta Barbarits Lajos hazafias ver-
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok
és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Diuntdruház.
sévei aratott zajos sikert, ez a rokonszenves, kitűnő szavaló tűzzel és színnel tudta megtölteni hallgatósága lelkét.
8 A Frontharcosok
szombaton este élénken látogatott taggyűlést tartolak saját helyiségükben. Hild József vezette le a taggyűlés napirendjét. Kiosztotta 10 bajtársnak az országos frontharcos központ által adományozott kivonulási érmet. A március 15. jelentőségét lelkes ünnepi beszédben Bá. gyónt Ödön méltatta.
9 Az Evangélikus Nőegylet
műsoros szeretetvendégség;\' keretéten ünnepelte a márciusi események emlékezetét. Horváth Olivér lelkész bensőséges imája után az ev. jfj. egyesületek vegyeskara Vánkos Jenő karnagy vezetésével a dal szárnyain küldött buzgó fohászt a hazáért az Egek Urához. Vánkos Jenő polg. isk. tanőr méltatta a nap jelentőségét mély hatású, tartalmas. szép ünnepi beszédben. Párhuzamba állította a 48-as ifjúság eszmélt, törekvéseit a szomorú jelen magyaar Ifjainak hivatásával. Vázolta a megszállt területek magyar Ifjúságának a nemzeti létért folytatott élet-halál harcát, szólott a csonka haza fiatalságáról, melynek szent kötelessége, hogy 48-as példaképeihez méltóan : határozott célkitűzéssel, az ő Izzó lelkesedésükkel, nemes önzetlenségükkel és társadalmi, vagyoni, vallási ellentéteken felülemelkedő igaz testvériségükkei vivják kl a szebb, boldogabb magyar jövendőt. Brl-etnai Karol in mély átérzéssel, finom, művészi kidolgozással adott elő egy gyújtó hatású irredenta költeményt. Következtek a legifjabb magyarok, a kis Vojkovlch Éva, Temesvári Gizella, Szabó Zsiga és Bakonyi László ennivaló kedvességgel mutatták be, hogyan ünneplik a csonka haza gyermekei március 15-lkét., Horváth Mariska, Szemző Piroska, Dallos Gyuri és Vánkos Józsi egy szlvbe-markolóan, könnyfakasztóan megható jelenetet mutálták be egy megszállt területi iskola kis magyarjainak életéből. A Himnusz fenséges akkordjaival ért véget a magas szinvohatu, szép ünne|>ély.
10. Iparostanoncok és leventék flnnepe
Az iparostanonciskola fiunöven-dékei a leventékkel közösen ünnepelték március 15-ikét a Rozgonyi-utcai tornateremben. A műsort a
Készséggel bemutatjuk legújabb
tavaszi cipőujdonságainkát! Szomolányí áruház.
>
__Zalai közlöny _
Veszett kutyát a szőrivel?
Igy tisztítják a magyar nyelvet
1936. máttluft 18.
77. Saent László oserkészcsapat niandolinzcnckarának Himnusza nyitotta meg, amely után P\'.rjéa Lajos IV. oszt. tanuló szavalta ol "suját költeményét nagy sikerrel. Az iparoscserkész mandonlinzcnekar száma után Simon Lajos II. oszt. tanuló mondott ünnepi beszédet, méltatva a nap jelentőségét. Szavaló-kórus is vprepclt az ünnepélyen. Az önképzőkör tagjai adtád elő nagy sikerrel Miénk ez az ország cimü szavalókórusra irt költeményt. A műsort az önképzőköri énekkar Hiszekegye zárta be. ,
11. Iparostanonc-leányok
A? iparostanonciskola leánynövendékei vasárnap ünnepelték március idusát a kővetkező műsorral: Hiszekegy, énekelte az énekkar. Ezután Benke Róza II. osztályos növendék szavalta el mély érzéssel Barbarits" Lajos hazafias költeményét. A^ tartalmas én szép ünnepi beszédet C*\'\'te Ferencnél tanítónő mondta. A .leányok ünnepélye a Himnusszaf ért véget.
12. Kiskanizsa népe
vasárnap este a szokásos ünnepj keretek között hódolt a mároiusi ifjak eszméinek. A Polgári Olvasókör termo zsúfolásig volt, sőt még a folyosókat is ellepték az ünnepélyt hallgatók tömege. Petőfi: Nemzeti dalát K. NayU László s ugyancsak Pető/i: Rub cimü versét Kassai László szavalták a közönség nagy tapsui mellett. Dr. Anek Antal ünnepi beszéde lelkes hazafiságról és magyarságról győzte meg a hallgatóságot. C\'öfldör Gáspár: Feltámadunk cimü hazafias élőképe tetszett a közönségnek. Aénekszámokat a Kiskanizsal Kath. Ifjúsági Egyesület Dalköre adta Imxcx Gyula karnagy vezetésével.
Dugulás és aranyerei bántalmak, gyomor- és bélzavarok, máj-és lépdutxadás, a has állandó puf-fadlsága é« a rekeszizom gyakori feltolódása, hát- és derékfáj is ellen a természetadta .Ferenc Józset" keserűvíz, kisebb adagokba elosztva, napola többszőr bevéve, halhatós segítséget nyújt. Az orvosok ajánlják.
ly^ idő
\'Bf Változó!
Prognózis: Mérsékelt északi, északkeleti szél, egyes helyeken záporeső, változó felhőzet. Az éjjeli hőmérséklet alig, a nappali felmelegedés kissé emelkedik
Naptár: Március 18. szerda, Rom. kat Sándor. Proteitáns Sándor. - Izraelita Adar hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Bclus József gyógyszertár Fő-ut 12 szám ós a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától est* 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután *dden <yóu nap nőknek).
- KSclIarivUelftk réMM rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, bomu lejáratú részletre, «őt kamat-mentesen la kaphatók Köpetein butor áraházbau, Horthy Mlklóa-at 4.
Gyönyörűen kiállított, Nuda|>est-ről érkezett, komoly magyar szaklap fekszik előttünk Vezércikke a magyar nyelv-tisztaságról szól és Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének, a magyar nyelv sajátosságairól tartott előadásához kapcsolódik Az egyebekben legtiszteletreméltóbb szándékú cikk pálcát tör a nyol. , vünkben előforduló magyartalanságok fölött és arról értekezik: — hogyan lehetne megmagyarosj-tani a nvomdász-ipar mesterségbeli szavait Ugyanekkor azonban a cikk mag a tele van nem mesterségbeli idegen hatásokkal, han(tn a magyar nyelv ellen elkövetett hibákkal. A szakma szókincsének magyarosítását a következő -magyar. mondat követeli;
< ..miképpen is lehetne mes-lerszavainknak a nyomdászi nyelvet elesutiló, irodalmiutlanná tevő sokféle .magyartalanságán segíteni?. .
A «nyomdászi» talán magyaros? Az «irodalmiatlan. talán magvaros? Az örodalmiatlanná levői talán magyarost (Azonkívül: — a mesterség szakkifejezéseit nem irodalmivá kell tenni, hanem csa^ magyarrá)
Egy másik mondat, <A nyom-dászember évszázadokon által őre volt a nyelvnek; az kell hogv le-gyen a jelenben tne.4 a jövőben is.»
A kanizsai nyomdászok a sze. désre elibük tett kéziraton is kijavítják az ilyen mondatol, ha az szerkép.tői ellenőrzés nélkül kerül a gépre A bonyolult és nem magyaros .az kell hogy legyem helyett mennyivel egyszerűbb és mennyivel szebb: «annak kell lennie* I
A cikk mindenáron .mester-szókat. akar magyar «szókká« átalakítani- Jól kezdiI A magyarnak csak .szavait vaunak, de .szókat. nem ismer.
.Záros határidőn belül» Ezt a kifejezést az akta-nyelv adla kölcsön a .bizonyos idő alatt, vagy hasonló értelmű más kifejezések helyett
•Talán sikerülni fog. Minek itt a .fog.? Anélkül is tudja, aki tnu-gyar, hogy ami < talán sikerűi,, azt a jövőben keli keresni «lia nem ls egyszerre, de Opró-
donklnt. akar magyarosítani a t-ikkiró- Kifeled le talán, hogy -apródok- in» már csak jelmezbálokon szoktak előfordulni, nem pedig a nyomda táján? A magyaro. sllás csak .apránként, tőrténiietik
Furcsa magyarosítás a következő is: .és az ennek következtében olvasóink által való lassú beidegződés utján » Ezt u módhatározót szét kell bontani és egész nyugodtan mondatot kell csinálni belőle A tömörség kedvéért nem szabad ennyi magyartalanságot egy agyonbövitelt határozóba telezsúfolni
■ A mesterszók legrégibbjei latinok vagy görög eredetűek voltak . A puszta fülnek ls mf.\'g kell éreznie, hogy ez a mondat sokkal magyarosabban hangzanék igy: -A legrégibb mesterszavak latin vagy görög eredetűek voltak..
Egészen értelmetlen szó-haszná. lat a következő: .A latin és górog mesterszók ellenében nem sok kifogásunk leltet.. Miért .ellenében.? Kifogás csak valami .ellen-lehet. Az .ellenében, egészen mást jek\'ut, olyasmit, mint az .érte,. (Olyankor is sokszor használják helytelenül és feleslegesen. \'Pl. • Kapható egy pengő ellenében,, ahelyett, hogy -kapható egy pengőért.) ,
A .technikusi és litograrusi nyelv, is próbára teszi a magyar fület- A magyar általában nem szivesen tűri a főnévből -i képzővel alkotott melléknevet Hasonlítanak ezek u .mikénti, és társai, hoz >•
ilyen a .mesterségí szók fele. is. Szebb, magyarabb és könnyebb nyelvnek, fűlnek: «a mesterség szavainak fele.»
Egy bekezdéssel odább: «Hyen szavunk is van egy jókora bokrétára való-. Az ^\'gy» névelőt a német szereli és talán ezért nem szereti a magyar. .Ilyen szavunk is van jókora bokrétára való.. Hiányzik innét az .egy.?
A cikk végén ltozzászólást kért a cikkíró- Jó szándékának újból való ciismeré e ós tisztelete mellett legyen ez a tuuulság a hozzástó-lásból:
Mindenekelőtt a magyar beszédünket kell tocgmagyamsitanil
(M)
é
tlaQykantua vajy Zalaegerszeg
szikhellyel
elli butositú miéiül keres
Kizárólag oly jómegjelenést) és garanciaképes urak jöhetnek szá-milába, kiknek biztosítások megkötésében megteleld összeköttetésük van. Rövid életrajzi adatok kai ellátóit ajánlatokat
„Fiz és inlalék"
jeligére
Balogh Sándor hirdető-irodájába, Budapest, V.,
Lipót-körűt 9.
Az idegenforgalom első fecskéi Kanizsán
Még nem egészen barátságos az időjárás, dc a külföldiek máris szállingóznak Magyarország és a Balaton felé. Az első fecske hétfőn esie érkezeltjmeg a Cenlrál elé egy hatalmas autóbusz alakjában, amely minlegy 30 utast hozott a németországi Elberíeld-röl. Budapesten voltak a futball mérkőzésen és onnan visszafelé Nagykanizsán töltötték az éjszakát.
A társaság vezetője dr. Carl Brü-cklng, az elberfeldi törvényszék elnöke, a társaság tagjai birák, ügyvédek, városi tisztviselők családtagjaikkal. Mikor megkérdeztük budapesti impresszióikról, kijelentették, hogy: „Budapest ist eine Wunderstaat". — Mindegyikünk eltökélt szándéka, hogy a nyáron ismét visszajön, mert szeretné ismerni a Balatont is. Több szép fiatal német hölgy is volt a társaságban, akik rövid pihenés után bementek a Ccntrálba és vacsora után táncraperdültek. Nagyszerű volt a hangulat. — Az egyik odaszólt a zeirekar vezetőjének és csakhamar felhangzott a Horst Wessel-Lled.
Alig futott be a hatalmas autóbusz, amikor egy kis angol gépkocsi robogott be Letenye felöl. Egy ausztráliai hölgy, leányával és unokájával, ők is európai^ kiránduláson vannak és ebből nem hagyták ki Magyarországot, „amelyről már annyi szépei hallottak". A hölgy, Louise Bourgogne, maga vezette kis autóját. Marseilleben szálllak parira. Innét Svájcon, Olaszországon át Letenyén keresztül érkeztek magyar földre.
—- Milyen előzőkenyek és kedvesek a maguk határőrei Letenyén, mondotta a csinos Mrs Bourgogne. A vámhatóságok nem molesztálják az embereket, udvariasak, előzékenyek. Nem lehet azonban ugvanezt mondani a szomszédaikról. Nagyszerűen éreztük magunkat.
ók is a Centrálban pihentek meg, majd folytatták utjukat Budapest felé, ahol hosszabb időt töltenek.
Érdekes, az éjszaka egyetlen szobát sem lehetett kapni a nagykanizsai szállodákban.
Ez az idei bevezetés. Ráférne egy jó idegenforgalmi szezon Nagykanizsára I
ZALAI KÖZLÖNY.
Hölgyek!
Tavaszi bevásárlási utunkról megérkeztünk és /elhívjuk szíves figyelmüket szenzációs
divat-
ujdonságainkra.
Kalapok
Sálak
Zsabók
Piqué mellények Esőköpenyek Habselyem blúzok
mind a legfrissebb divat-újdonságok. Olcsó árak!
Iróniái Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Város házpa tol a.
Érdekes előadás a rádióról és a távolbalátásról
ÉrtesülósUnk szerint a nagykanizsai rádiókereskedök f. hójn9-én este fél 9 órakor az Iparos^ör nagytermében teljesen újszerű ismertető-előadást rendeznek korunk két legnagyobb találmányáról, a rádióról és a távolbalátásról.
Már volt alkalmunk az clöadóvsl személyesen érintkezésbe 1 pni, aki röviden vá:olta előadásának anyagát, mely előadás újszerű módja valóban meglepetés.
A bonyolult tudományos feladatot ugyanis biitos kézzel oly.in egyszerűen hozz i kapcsolatba a mindennapi éle\'ben látott fizikai je\'enségek-kel, hogy a feladat minden műszaki Ism ret nélkül azonnal érthetővé válik.
Akik a rádióval eddig is szeretettel foglalkoztak, az- knak az érdek-lödé-.ét ez az előadás még fokozottabban fogja felkelteni.
Azok pedig, akiket edd.g a rádiózás és a távolba átás nem étdekclt, e népszerű, de mégis tudományos előadás következtében közönyüket vesztve, örömmel fognak a rádiózáshoz — ehhez a kulturát és tudást terjesztő, magány tűző szó:akozáshoz — csatlakozni.
Legjobban az lepett meg bennünket, hogy azok a kis figurális képek milyen kézenfekvő módon magyarázzák és teszik érthetővé a rádióval és távolbalátással kapcsolatos, edd g oly bonyolultnak látszó technikai problémákat.
Az előadó ennek az előadásnak keretében gyakorlati bemutatói is tart, melynek álapján minden rádiótulajdonosnak módjában fog állani a rádió helyes kezelését megérteni, illetve elsajátítani. (=)
Nagykanizsa: - országos ipari törzs-hely
Báró Kruchina Károly tárgyalásai a polgármesterrel és az Ipartestület! szakosztályok vezetőivel
Röviden jelentette a Zalai Közlöny, hogy dr. Kruchina Károly miniszteri tanácsos dr. Mülir Pál iparügyi előadóval együtt Nagykanizsára érkezett. Az első tárgyalások a polgármesterrel és az Ipartestületnek, valamint a szakosztályoknak vezetőivel megtörtént a Nagykanizsán létesítendő Ipari min-tamühelyek és továbbképző tanfolyamok ügyéten.
Dr. Krátku István polgármester meleg szavakban köszöntött\' az iparügyi minisztérium képviselőjét^ amire báró Kruchina válaszolt és örömének adott kifejezést, hogy ilyen erős ipari gócponto\'n is segíthet az iparügyi kormányzat, mint Nagykanizsa.
S°nvi Lajos az Ipartestület hevében köszöntötte a magyar iparosság jóakaróját.
Báró tirjchiina ezután hosszabb előadásban káén az iparügyi Kormányzat munkujáru, oeikuméseire. Az uj ipartorvenynek - inonata — hármas íeiauuta van : - az iparosság szukinai ^zinvonuiának emoiesc, írnunktuehctosegek teremtése, az ipanestUieti sérvek modvrn kiépítésé. Af iparosság szakávátottsű-gának euieles- leién Kuiönös.n a segéuek és tunoncok int nziveub ok-taiásúra gondol, Fontos, Iiogy uz iparosmesieixík tudása icjiüdjek, mert különben a íogyasztókqzónse^" a gyáripartói é/er/i be szükségleteit. Miért v£h nagyobb bízatni a kisiparos iránt ? Mert az uílönbet leriuM ós m\'gbizható.
— A kormány nem eágedi eipro-letarizálódni a magyar kisiparosságot. Ezért történik uz is, hogy a kormány r^ost törzshelyeket állil fel az országMígycs gócain, igy Nagykanizsán is, az iparosság szan-inai nívójának\' iejlesztésén\\ Mintáin ühelyek^t és továbbképző tanfolyamokat létesítenek eaeken a törzshelyeken. Az iparosság csak nagyon minimális dijat fizet ezért. Egy hallgató nem fizet többe.t egy óráért, mint 10 fillér tandíjat, a többit az állam és p város^eaezl. Egy tanfolyam, ha meghaladná a
140 órát, akkor sem szabad 10 pengőnél többe kerülnie egy iparos számára. A szakszerűségen kivül közismereti tanfolyamok is lesznek, mint például adóismeret, OTI-sza-báiyok, ipari közigazgatás, a köz-szállítási szabály rendelet ismerte-tetése, k s\'bb könyvelés, árkalkuláció, a villamos energia okszerű kihasználása, stb. Oktatókat minden esetben Budapestről külden.-ík. Egy-egy tanfolyam 6 6 hetes. Részt vehetnek a tanfolyamokon olyan iparosok, akik iparukat gyakorolják és olyan segédek, akik már eltöltöttek a szakmában annyi időt, hogy mes-terek lehessenek.
Végűi kérte a polgármestert, hogy a kormány intencióit a város is tá-iriogassa megfelelő helyiséggel és anyagiakban is. Az állam is bizonyos összeggel hozzájárul minden tanfolyamhoz és a szükséges gépeket is rendelkezésre bocsátja.
Dr. Králky polgármester a v.árcs támogató készségét igérle .minden tekintetben.
Az értekezlet.a tanfolyamok adni ínisztrativ vezetését liazsó József ipartestületi jegyzőre bizta.
Báró Kguchuia miniszteri tanácsos az értekezlet után meglekinlet-le az ipartestület székházát, amit nagyszerűnek jelontett ki, majd át-, vonult az ipurostunoneiskolába, ahol Ürtutay Gyula igazgató iogadta. itt egy cipészipari tunioiyuniot tekintett meg a miniszter kiküldötte. Később átmentek a líceum épülőiéi*.-a MANSz szövö-taníolyamát megi n,éznl. Itt dr. Krá\'kli Istvúnnó elnökasszony fogadta a hölgygárdu élén a miniszteri tanácsost, uki legteljesebb elismerését fejezte ki a MA$Sz munkája felett.
A miniszter megbizottja a délutáni gyorsvonattal visszautazol t Budapestre.
A Gömbös-kormány megmutatta, hogy igenis törődik Nagykanizsával, hogy szivén viseli a város iparosságának, tehát egyik legsúlyosabb küzdő rétegének, érdekeit is^ Rövidesen Nagykanizsa mint ipari törzshely szerepel, mely szerep
Váposi Moxgó. Hétiötfii csOianBkig
EQOERTH MÁRTA magyartárgyu fllmopereltje
Huzd rá cigány
Lehár muzsika. Gyönyörű kiállítás. Legmulatságosabb operett Szerepelnek még: SlezAk Leó, Ida Wüit, Rolf Wanka, Hans Moser, stb. stb.
Előadások kezdete 5,7 és 9 kor. Minden első előadás filléres.
J936. március 18.
méltó ahhoz a murvához és terephez, amit a nagykauizsai iparosság fejt ki a város életében.
A továbbképző tanfolyamok húsvét után megkezdődnek, egyelőre a következő szakmák részére : aszta-los, bőripar, szabóipar, építőipar < festőszakma. A tanfolyam helységei a tanonciskolában, az Iparoskörben, a Népkonyhában lesznek.
EMLÉKJEZTETŐ
■árclui 17.
Böjti kultur-délután a fehérteiemben 0 órakor (Szabó Győzőué). Március IS.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután G-kor. Márciaa 19.
Á Szerdai Társaság vlty-ülése G órakor a zeneiskolában (dr. Winkler I-rnŐ). Hárolua 22.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor a zeneiskolában.
Oltárcgyesület szinelőadása 4 órakor a íchérlcremben
Liceáíis előadás a városházán G órakor (Szakáll Gyula). Böjti est a Missziósházban 5 órakor. (Gazdug Ferenc).
Izr Nőegylet kulturelőadása fél 5 órakor, a kistcmplombun (dr- Weisz Lajos). Márciua 24.
Kultur-est « fehérlerctnlben G órakor (I-iló Ferenc). Máiclua 25.
I.iceális előadás fi órakor a városházán (Borsa Béla). Március 26.
A Szerdai Társaság vila-ülése G órakor a zeneiskolában (Nagy Vince). Mátclua 29
I.iceális előadás a városházán G órakor (Balogh Dezső). Böjti est « Missxiósházban 5 órakor, (dr. Kerkay József). Március 31.
Kultur-est a fehér tereftnjben 6 órakor (Szuíley Géza) Aprilla 1.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 ódakor a zeneiskolában (Fábián Miksa).
ApriU. 2.
A Szoc. Misszió Probászka ^iniék-
l-stjC Aprilla 4.
A zeneiskola tanárainak jubiláris emlékhangversenye este 9-kor. Aprilla 4—5.
Vasutasok «Murica grófnő» előadása az Iparoskórben 8 órakor (VOGE). Aprilla 5.
Llceális előadás a Legényegyletben fél 9 órakor. Aprilia 7.
Kultur-est a fchértcrctofoen 6 órakor (dr. Szabó Zsigmond). Aprilla 13.
Szinelőadás és tánc fél 9-kor a Legén v egy le t l>e n. (N agy mama.) Hiúsági Egyesület operettelőadása
Klskanizsán.
Pazar választék !
Szakszerű kiszolgálás!
Törpe árak!
SZABÓ cipőáruházban (Horthy mtós-ut /.;
1936. március 18
zalai közlöny.
Huxd rá cigány
Benyomások a legnapsugarasabb film díszbemutatójáról
Iieül az ember á kedves, barátságos kanizsai moziba. Érdeklődő sóvárgással végignézi " nótttel tengerpart komoran s*ép homok-világát, a dünák vigasztalan sivatagainak birkózását az ember termékqnyitő akaratával, a flamand halászok viharvert típusait és puritán életét. A kísérő műsor után következő szünetben hallgatja Torma Tóni cigánymuzsikáját az előcsarnokban. Aztán elkezdi pergő útját a nagy film, a magyar név, a magyar szó, a magyar dal, a magyar tempcramen-liiui, u magyar tehetség csodaszép termése. Atlóí a pillanattól fogva, boghoz u bűbájos fihu megindul a vásznon, az utolsó blendc-ig nem\' engedi másodpercre sem szabadon a szemet, a szivet. A mosoly, u kacagás, a napsugaras derű minden egyei kockából \'ragyogó özönbon záporozik a néző felé, legyen az akár német, akár más nációhoz tartozó. Hát nijg aki magyar lelket tár a füiu elél Aki magyar büszkeség örömével toldhatja meg azt a sok édes, aranyos büuájt, ami ebből a fiimoöi \'lépten-nyomon magyur földre, magyarságra emlékeztető remi-nisceuciákkal áradl .Milyen mellet dagasztó, szívdobogtató, jó érzés is ilyenkor magyarnak lenni és tudni, hogy az (Ungarin* kedélyes, kedves, frissen pergő meséje, kristálytisztán szárnyaló pacsirta-éneke, üde, finom, szépsége, könnyed, szép játéka elviszi a világ minden tájára e kis országnak a meleg szeretet szárnyán járó hirét A magyarság iránt való szerelét ugyanis lépten-nyomon kicsendül n filmből. Nem kulissza-parasztokkal, nemi beloollózott irredentával, hanem létekből fakadó és a filmhez tartozó érzésekkel, egyszerűen és póz nélkül, do őszintén és melengetőén.
Pedig a film nem is magyar, liánéiul bécsi. Csak a tárgya, a meséje magyar és magyar u főszereplője, a meglő venedetl napsugár: iiggerth Mária. Ha énekei, ha táncol, ha cigány mellett mplat, ha káprázatosan nagyszerű revüben tündöklik, ha térdig sárosan gyomlál a kiskertben, mindig » tisztaságnak, a fiatalságnak, a m«s-Urkó e.len bájnak sajátos varázsa veszi körül.
A bécsi rokonság \'a film másik nagy értéke. Ez adja bele a kedély zamatát, amiben pillanatnyi szünet/ sincs elejétől a végéig. A: mese is, a hangulat is törés nóiküi, egyetlen felesleges méternyi elidőzós nélkül egy nagy iramban tart és seholsem esik vissza a kezdeti lendületből.
A film-humor ellenállhatatlan mjftsbereüack (Slezák Leo, Hans Mo-ser, Ida Wüst) figuráit nem lehet elfelejteni. Mindegyik nagy szerepben, széles és változatos skálán hinti tele kacagással, derüvef az egész fifmct. Szimpatikus, kellemes színész Eggerth Márta partnere, dr. Rolf Wauka.
, ♦
Amit Willy Fritsch, a rendező produkált, az maximuma az ötle-K-ssségnek, a mai fílm-vlgjólók ren-dezési szépségéi vek. Egy szempillantásra sem etiesztl el a néző fi-
gyelmét és a szereplők életéhez való kapcsolódósát. Gyönyörű a szcenl-rozás, stílusosan szép minden mé-téren a miliő, sehol semmi zökkenő, minden kockának megvan a szerbi összefüggése a történettel, nem Jóg ki belőle a valóban mesterien szép revü, sem a .vidéki jelleg* kedvéért,nem ragaszt be géimsku-tokat és cifraszürőket és mégis meleg, jó izekkel kell érezni a vidéket, ahol kell, vagy a mulató forró levegőjét, a szinpadi világ lázas sürgés-forgását.
A Meseautó, Szivek melódiája és hasonló nagy filnnesemények hangulatát ajándékozta a Huzd rá cigány a hétfő esti cigányzenés diszbemutató közönségének.
(M)
Két halottja van már a pesti karambolnak
Budapest, március 17 Az éjszaka a Szlnnyey-Merse utcá ban egy villamoskocsi és e#y tűzoltóautó összeütközött. A„, szerencsétlenségnek egy haláfos és B súlyos sebesültje van. Kedden délelőtt a halottak száma keltőre emelkedett, meghalt Nagy Zollán 21 éves tüzoltótiszlgyakornok is a kórházban. Szabó Sándort, n karambolt okozó villamos vezetőjét, őrizetbe vették.
- Bútorvásárlás non ftoadl Telje*
berendezéseket i«ndklvül előnyös réax-letfiz«tésret sőt kamatmentesen la szállítunk, Kopsteln butorámház. Horthy WlklAt-xl 4.
Egy részeg gazda magára gyújtotta az istállót
A szomszéd határban találjak rá a megégett emberre
Keszthely, március 17 Csaknem emberéletet követelő súlyos szerencsétlenség törtónt vasárnap este Felsöpáhokon. Tombor Lajos felsőpáhoki gazda ittas állaj>ot-ban tért haza ós az istálló padlására ment lefeküdni. Belefeküdt a szalma közé, de ugy látszik, még ci-gaiettára akart gyújtani, meri gyufát gyújtott, amilőt természelesen meggyulladt a szalma is. A szerencsétlen ós súlyosan ittas ember csak
akkor ébredt fel, amikor két keze és arca súlyosan összjjégett. A^ füst még nem kábította el annyira, ugy hogy sikerült klbotorkőlnia. Az Istálló teljesen leégett a melletto levő kocsisziiuw együtt. A? állatokat sikerült idejében kivezetni. A részeg cm bem; a közeli Ajlsómán-don találtak rá hozzátartozói, részegségében addig botorkált el az éjszakában. A nyomozás folyik.
mm
A tavaszi saison exchisive
MUMgesstitö
Női szövetek
kabát-, oostume-, complet- ós ruhaanyagok
Selymek férfi-szövetek
telöltő- ét öltöny»ny«flok
eredeti angol, francia, német és svájci gyártmányok eddig nem létezett ériási választékban
a legdivatosabb anyagok, klllönleges szövések a tavasz pazar színpompájában
a legnemesebb valédi angol és a legjobb hazai gyártmányok legnagyobb raktára
«lin0**«alnk a legjobbak I
Választékunk a legnagyobb I
Áraink a legolcsóbbak I
Bevásárlása előtt vételkényszer nélkül tekintse meg raktárunkat.
KS5CHNER DIVATÁRUHÁZ
a rádióról éfeH távolbalátásról
fo\'yóhó 19-én este «\',9 órakor az Iparoskör nagy termében! "" j jöjjön el ojkvetlen. a Belépő dl j u 3 n ojB.i
felfog I.
1,7.30 A rjidíó szalpniejjelqirp. — 18.55 Buda és Pest a\'Félhold praW alatt (Liber Eudre). - 19Í5 Sitffrid (\'■rundets zongorázik. — 20 Leskákadt a csillár. (Kristóf Károly). - .20.35 Az Operaház előadása. «istepek alkonya* (11. és III. .ftjlvppás.)7,<w-ilrjUna egy clöiátékb0" és\' 3 felvonásban. — A II. felv. után kb. 21,30 Hirek. Az előndás u$n kb. $3. Id0-járásjelcntés. — Majd Gutenberg Gy. jazz-zenekarának műsora — 0.05 HL rek.
Budapest H. v_
1745 Mezőgazdasági félóra. )- 18.25 Az Operaház előadása. «Islenek alkonya i (I. felvonás). Szövegét és zenéjét irta Wagner Richárd — 20.40 IRrck. — 21.05 Magyar dalest. —
20 Muzsikál a haza. — 22.10 Lilmdr Oszkár bariton énekel. — 23.15 Az állástalanok zenekara.
(J.45 Torna. — Utáua hanglemezek.
- 10 Hirek — .10.20 Pi*zaro első i^tja El DorAde felé. (Matolay Tibor). — 10.45 Hogyan védekezzünk a fertö*ő gyermckbelegséBCk ellen? (Dr. Barabás Zoltán) - 12.05 A rádió szalonzenekara. - 12.30 Hirek. — 13.20 időjelzés, idöjárásjclentés. — 13.30 Rend-őrzenckar. — 11.40 Hirek, árpk. — 1Ü15 Diákfélóra. - Í6.\'45 ldő)dzés, hirek — 17 Telefongyár! Dalkör.
17.50 Gróf Apppnyl ^ntul követ párisi táiumUlalságal. (Dr. Haraszti Emii). - 18.20 Emit Sjögrcn: Szonáta.
- 19 "Régi magjar telepítések, (pr. Kerék Mihály). - JÜ.30 Bu<jaj>csti hangverseny Zenekor — 20.10 Hirek.
- 20.45" Közvelilés a milanói Scá\'a színházból. «La \\Vally.» Opera 3\'felvonásban. Zenéjét szerezte A. Catajáni.
- Az I. felv. után kb. 21.35 ÍRrek. -A II felv. után kb. 22.40 Közvelilés Prágából az asztal-lennisz világbajnokságok egyéni döntőiről. Beszélő í\'luh\'ár István. - Az előadás után kb. 23.35 Idíjárásjíicntés. -- Majd hangtané, zek. — 0.05 Hirek. ,
t»ud»pMt H.
18.25 Olasz nyelvoktatás. — 19.^0 Munkásfétóra — 20.^0 Budapesti Hanfl verseny Zenekar. - - 21.05 Hirek. — 21.30 Cigányzene, Sobő Miklós énekszámaival.
12 Könnyű zene. — ,14 Ravel: Lúdanyó (lttnezek). — 16.05 A Jaróv-kozák-énekkar lemezei. \'
1715 .ygy bttnl°ndal. — 19,30 Lemnek. _ 20,30 Tarka tizperc. — 20.40 Filharmonikusok. — 22.10 A fiégL Deutschnwister-fuvószenckar hangversenye. - 23.40 A régi Bécs dalai.
— Disxlts* lakását torontáli wflnyeg-gel. — Gyönyörű mintákban kapható
Behatnál
ZALAI KÖZLÖNY
1936. Wárcini ifi.
— (A Szerdai TArsasAg)
eheti IX- vita-ülése a szerdai hangverseny miatt másnap, csütörtökön ti órakor lesz a zeneiskola kamuratenné-ben. Előadó dr. NViukler Ernő főrabbi, aki a .miért éljünkf. kérdést váiasz-totta témájául irodalmi, művészeti és lélektani vonatkozásban.
— (A vármegye Nagykanizsán)
Dr. Braud Sándor vármegyei főjegyző, dr. Szaiay főügyész és Borecik álumépitészeti főmérnök liétfön délután ísagykajüzsáru érkeztek
— (Ferences hir)
A szombathelyi plébánián csütörtökön kezdődnek meg a húsvéti lelkigyakorlatok, amiket nagykanizsai ferences-lelkész, F. Andreska Felicián fog vezetni.
— (Az UrUányok és a Leány, klub lelkigyakorlatai)
Felyó hó 19—22-ig a fentiek számára lelkigyakorlat u fehérterembeu Tartja P. Czirfusz Viktorin. Szentbeszédek reggel 7 órakor é» «sto fó< 7 órakor lesznek.
— T*r*atAii át1Mk, örkötök, sez lontakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban Sehütznél.
— (A városházi normál-»tátu»)
Nagykuuizsa város vezetősége ínég 1931-ben revízió alá vette tisztviselőinek létszámát és megállapította a normál-státust amit jóváhagyás végett felterjesztett a belügyminiszterhez. Most érkezeit mi\'g a miniszter leirata, amely — a uűll orvosoknál történt módosítással — jóváhagyta u felterjesztett státust.
—- (A pénzügyi bizottság)
hétfőn délutáu Szabó Győző elnök-leto alatt még egy ülést tariott, ome. lyen a Magyar Hirdető Iroda ujabb ajánlatát tárgyaltak a Ceutrái elé tervezett villanyórás hirdetöoszlop ügyében.
— Tavasxl férfissftveUk, divatos Ing-zefirek, pupllnok megérkeztek Slnger Dlvatáruházba.
— (A Missziótház böjti estje)
A vasárnap megtartott II. böjti estre a Missziósház annyira meglelt, hogy a vendégek elhelyezése szinte fizikai képtelenség volt. A műsor első és utolsó száma Rácz Alujos kántor zenekarának játéka volt A kitűnő együttes játékávai, mindjárt a műsor elején áhítatos hangulatot teremtett a haligatóság lelkében Ezt a szomorú, böjti hangulatot csak fokozta Bory Ferenc szavalata, aki lelkeket felrázóan adta elő Mécs László: Ecce Homoját Az est ünnepi szónoka Kolla János piarista tanár volt A mai élet legsúlyosabb problémáját tárta elénk. Mig egyik részen tul nagy a nyomor, addig a másik oldalon mérhetetlen gazdagság tomboL Ez sodorja az ambereket osztály és rang gyűlöletbe Ezt a súlyos problémát semmi éle konferenciával nero lehet megoldani — mondotta — csak jószívűséggel, szeretettel, igazságérzettel, amelyeket Isten oltott az emberi szivekbe Életünket ugy rendezzük be, hogy Isten szine előtt majd nyugodtan, állhassunk meg, ahol nincs kulödftség ur és szolga; gazdag és szegény között A szavaló-kórus bemutatkozása kellemes meglepetése volt a műsornak. A gondosan összetanult négy szólamu karból \'különösen a gyermekek kórusa keltett feltűnést.
— Torontáli uSuyof eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Schütz-Aruház.
~ (IWlyewyajtök találkozó fa) nét. föu délután G-tól 8-ig » Pannónia hátsó kistermében
Az olasz-abesszin ügyre is sor kerül Londonban
Utolsó erőfeszítéssel fegyverkezik Abesszínia
London, március 17 A Népszövetség 13-as bizottsága szerdán délután Londonban tanácskozást tart, amelyen megvitatja azokat a válaszokat, amelyeket az olnsz és abesszin kormány adott a bizottság felhívására. A felhívás szerint ugyanis a bizottság a Népszövetség keretein belül akarja az
A hadsereg fellázadt
Asmara, március 17 Egyes hirek szerint a négus maga vette át az egyik megmaradt nagyobb abesszin csapat felett a parancsnokságot és azzal akarja feltartóztatni az olasz előrenyomulási.
abesszin-olasz viszály ügyét megoldani.
Addis Abeba, március 17 Az abesszinek végső erőfeszítéssel küzdenek, hogy megállítsák az olaszok előrenyomulását. Állítólag minden férfinek ócska fegyvert nyomtak a kezébe, hogy menjen küzdeni szorongatott hnzájáért.
— harcba áll a Négus
Addis Abel>a, március 17 (Lapzártakor érkezett) Az északi és a déli hadszíntéren az abesszinek fellázadtak Otthagyták a harcteret és a lakosságóF fosztogatva, rabolva sietnek og ország belseje felé.
— (A kiskanizsai lelkész-lak)
Kiskanizsii 7-8000 főnyi lakosságának van külön szép temploma, de lelkészének mindössze egy bútorozott szobu áh i-cndelkezésére, az is olyan Aicsi, hogy nem alkalmas lelkészlak r céljaira, de nem is méltó egy lelkészhez. Itégi kívánsága a kiskanizsaiuK-nak, hogy a lclkészlak kérdése végre dűlőre jusson, lüskanizsa lakossága a kérdést a városi közgyűlés viszi és kéri annak sürgős rendezését, lüskanizsa lakossága megérdemli, hogy ezt a csekély kívánságát ^teljesítsék
— (A Zeneiskola holnapi növendék-hangversenye)
délután 6 órakor kezdődik a Zeneiskolában, belépődíj nom lesz A holnapi hangversenyen i az olasz zenének szenteli a zeneiskola.- Bevezetőt Frey Zita akadémiai I. osztályú növendék tnond
— (Cipóiparosok gyűlése)
A nagykanizsai Ipartestület cipőipari szakosztálya szerdán este 8 órakor a testület tanácstermében tisztújító közgyűlést tart.
— Teklntu meg Slnger Divatáruház kirakatalt Ott láthatók az uj tavaszi színek és anyagok.
— (Felhívás a\'szülőkhöz)
\' A-M^fcyar Szülők Szövetsége a gyermeki szeretet ápolása céljából országos gyermek-fénykép szépségversenyt rendez. Első dij 500 pengő. A pályázaton (i hónapnál idősebb és 10 évnél fiatalabb gyermekek fényképével lehet részt venni és a fényképek bármely hivatásos, vagy\' atftatőr fényképéit felvételei lehelnek. A részvétel teljesen díjtalan A fénykép hátulsó oldalán közlendő: az apa neve, életkora, foglalkozása és pontos elme, az anya neve, a gyermek neve és születési adatai. A pályázatra a fényképek április
18-ig küldhetők bo a Magyar Szülők
Szövetségéhez, Budapest, VIII. Vas-utca 3. Levélbenl érdeklődésekhez vá laszbélyeg beküldését kérjük
— (Kiolvasott újságját)
képes folyóiratát és mellékleteit De dobja el, hanem küldje be a Misszió, házba, a missziós népdélutánok cél. jairu Köszönettel fogadnak minden beküldött könyvet, folyóiratot, újságot
Akiknek foglalkozása minden erejük megfeszítését követeli,
igyanak hetenként Kga.ább egyszer\' reggel felkeléskor egy pohár termé-\' Bietei „Ferenc József" ktsetüvízei, mert ez szabalyozza a bélmüködést, előmozdítja a gyomoremésztest, fokozza az anyagcseréi, javítja a vér-kciingést, megnyugtatja az idegeket, egészséges Almot hoz és ezáltal uj életerőt teremt. Az orvosok ajaniják.
— (Köszönetnyilvánítás)
A piarista templom beszerzendő orgonája javára rendezett templomi hangverseny alkalmával felülfizettek: Dr. Simon György veszprémi prelátus kanonok 5, Horváth István 10, Boross József 1, Magyar Jánosné 2, Gráf János 1, özv- Leyrerné 10, Deák István
1, Kerezsy Gézáné 4, Tarday János
2, itiedlmaycr Károly 2, Vegele Károly 2, Bentzik Ferenc 1, l.cmberko-vich Alajos 5, Vannay János 3, Markék Mihálynó 5, dr. Merkly-Belus József •i, özv Gslszárné 2, dr. Fodor Aladár 5, Erdélyi Jánosné 1, Németh N.-né 1, Boronkay Lajos 10, Berény József 10, Berlin Gusztáv 2, Kovács Scbcstény Aladár 2, dr Schlchtanz István 4, özv. Krátky Józscfné 1, Buzási Isi-vánué 4, Noli Józsel \'1, Polgár László 10, Barthos Gyula 1, N. N. 3 pengőt, N. N. 50 f., Büchier Mór 50 f., Elemér Margit 50 f, N. N. 50 fillért. A kegyes adakozóknak hálás szívvel mond köszönetet a kegyesrendi, bázíőuókv_______
-» Kosztüm a nagy divat I Legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházban.
— (TeherhaJ\'JzAs a Sión)
A Balatoni Kikötők Felügyelősége ezentúl ugy szabályozza a Sió csatorna siófoki zsilipjeit, hogy a 100-150 tonna teherbírású hajók járhns-fcák a Siót Sőt bizonyos időközökben ugy anegduzzasztják a csatornát, hogy « duiiui hajók is feljöhetnek a Sión tűzifával, építési anyagokkal, mig a környékbeli községekből a gabonát szállithatjík el. A vizeresztés pontos dátumát jóelőre közlik, igy a kereskedelmi érdekeltségek felkészülhetnek rá. /
— Sifita Sanatóriam
Buda|>est, I., Ráth GVőrgy-u. 5. sz. a főváros egyik lcgideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyó. gyászát, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urologia stb. Röntgen. Kémiai és mikroskopiai laboratórium. Elektro-kardlograph (szivvizsgáló) Krog-féle alapanyagcserc vizsgáló készülék. En-terocleaner (bélfürdő). Modern viz-gyógyintézet Orvosilag vezetett villany-üzemű konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles parki Olcsó j&rakl^
Ofcsvnésjjot
odfta moziban szórakozTialik
U36. márclui 18.
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
Épittetfik figyelmébe I
Különféle >u
MESZE T
Állandóan raktáron tartunk. EFPI18 El I. ÉS FU WlilltiimlUé!
A Zalai Közlöny biztosításában résztvevők,
akik ebell szándékukat a kiadóhivatalban mér bejelentették, szíveskedjenek mielőbb befáradni a kiadóba a biztosításhoz szükséges adataik közlé9c végett. Ez adatok (születés, lakás stb.) nélkül a biztosítást életbeléptetni nem lehet. A zalai Közlöny minden ecélból jelentkező előfizetőiét 160 pengő temetkezést segélyre ós külön 260 pengő általános balesetre biztosítjuk a Magyar Élet- és Járadék Biztosító Intézetnél. A két biztosítás Együttes dijából az előfizetőt csak havi 36 fillér terheli. Az előfizető bármily családtagját ís több est. ládtagját ts biztosíthatja önmaga helyett.
RtkUrra trktztak m.gy.r plrm
szőnyegeink
•bédJMqyeló, összekötök
Katfvozi Aietésl feltételek.
Zalai Ken4ö- és Kótólpar
Erzsébet-tér 13. u.
Djabb győzelmével előbbre került a Zrínyi
Zrínyi—Kaposvári Rákóczi AC 4:3 (2:2)
Nagyszerű labdarúgásra alkalmas időben került lejátszásra a Zrínyinek a KRAC elleni mérkőzése. Bár nehezen és rossz játékkal, de azért mégis megérdemelten szerezte meg a küzdelem! két pontját, Egy nagy hibája volt csak a mérkőzésnek ós ez u játékosokban keresendő, Eddigi elég gyenge eredményei után tulkünnyen vették a vasárnapi ellenfelüket és ez majdnem megbosszulta magát Köny-nyelmü és felületes játékukkal nemcsak községünknek, hunom maguknak is keserves peri-eket szereztek és a végéli teljes erőbedobásra ós küzdésre vol? szükség, hogy a vesztésre álló mérkőzés 2 pontját Nagykanizsán tarthassák. Igy nem szabad és nem is lehel labdarugó játékot űzni. Nemi szabad sohasem az ellenfelet lebecsülni, mert az legtöbbször megbosszulja magát Amikor kilépett a pályára a Zrínyi csapatának 11 erőtől duzzadó játékosa, mindenki azt hitte, hogy könnyű győzelemnek lesz szemtanúja ós nem ez történt Részleges mentsége lehet a csapatnak gyatra játékára, de ilyen hibáknak nem szabad többé előfordulttia, mert akkor elveszti az amúgy is oly nehezen megszerzett szurkolótáborát Mentség a/, hogy Kárpát és Ködbaumi kórházi kezelés iitán álltak ki a mérkőzésre, de a többi játékosok játékát ez nom mentesítheti a legszigorúbb kritikától.
Következő összeállításban lépett a két csa)>at pályára:
Zrinvi: Helyei - Kárpát, Stróbl — Beke, Ködbaiao, Pőcze — Poór,
Babos, Csöngey, Pum, Boda
KHAC: Kovács — Tukora, Krum-pach - Löwy, Nákói, Győrffy III. -Hámori, Lédermayer, Györffy II., Csizy, Braun.
Első percekben tapogatódzó mezőnyjáték folyik Már Itt látni, hogy fölényeskedve játszanak-a Zrínyi játékosai Egyenrangú ellenfelek u 10 percig, amikor is Csöngey megunja társai tehetetlen és lehetetlen játékát, két ügyes testcsellcl faképnél hagyja a KHAC védelmét, okos lövéssel megszerzi csapata első dugóját (1:0). A 27. i>ercig sok bosszúságban van a kő. zónségnek része, amikor Boda nagyszerűen fut le a szélen, bead, ez « jókor érkező I\'oór fejére esik és a meglepett kapus már csak a sarokból szedheti ki a labdát (2:0). A két gól után teljes fásultság vesz erőt a Zrinyl csapatán Ezt észreveszi a KRAC csapata és Braun balszélsőjük beadását Hároory teszi be a kapuba (2 :1) Majd a 41. percben Kárpát súlyos védelmi hibájából Győrffy II- kiegyenlít (2:2).
A második félidő elején ls ugy vi. selkedik a Zrinyi csapata, mintha leg. alább is 5 dugóval vezetne Pedig a valósában nem igy van, mert Kárpát a 3 percben megint nagyot hl-báz, amit a szemfüles Győrffy II ki-használ és vezetés juttatja a KRAC csapatát (3 : 2) Csak négy percig örülhet a KRAC a vezetésnek, mert a 7 l>ercbcn Pőcze, Boda, Csöngey összjáték után utóbbi nagy kapásdugót rug (3:3) Ez a mérkőzés egyik leg-szebb jelenete A dugó után lehet csak
a Zrinyl csapatától komolyabb Játékot látni. Már ugy látszik, hogy döntetlen lesz a mérkőzés eredménye, de a 41. percben Csöngey eredményes lövése, mégis megszerzi « Zritiyinok a győzelmet (4.^3).
Az egész csapatból egyedül Csöngey igyekezett és akart Társai legtöbbször szánalmasan játszottak.
á kaposvári csapat nagyon azét-cső játékot mutatott bo. Egypár a Somogyban Is szereplő Játékosa nyújtott csak itt-ott elfogadható játékot.
A biróról csak annyit, hogy Lángnak*^ hívták. Pécsről jött és még a Zrínyi játékánál is rosszabb volt - HJ
(QöoseJi oonours)
lesz május hó első vasárnapján, 3-án Zalaegerszegen. Felvilágosítást Schmidt ezredes (Budapest, V-, Lipótvárosi park 5-) ad.
mmm
(—) A Magyar Mezőgazdasági Társaság
díszközgyűlést tart március 24-én Budapesten az OMET dísztermében. A megnyitót dr. Irányi Márton ny. főispán, országgyűlési képviselő, « Társaság alelnöke mondja. A Társaság öt éves munkásságáról Sternád István kormány főtanácsos, ügy vezető elnök számol be Serényi Gusztáv alelnök Széchenyi Istvánról mond emlékbeszédek Dr. Kenéz Béla volt miniszter, egyetemi tanár elnöki székfoglalót tori
ZALAI KÖZLÖNY
1936. mátdui 18.
APBÓ2IBDÉTÉSEK
Íinhlidatl. 4Ha va>lmap 4. 0<,i<«pnas 10 aiölf
H\'líl, nílnd.n l.-.Hbbl llö 4 Ildii. h.lkőinat lű iiölg * IIIMi. ...Indán lo.íbbl iió 3 hllti.
Salát termésű elsőrendű kerecsenyl iir-Wl fehér bar literenként P — M. itiUK Mti (vörőa)bor literenként P -.60 logyasz-üli adóval egylltt. Vlszontelsdók-sk éren gadmény. Bőhm Jóssel bortermelő, Caen-iay-ut 19. 4874
JtaUUalk atolld árban vidékre virt balyben bármikor megrendelhetők. Tele-loaállomás 2 2*2 Kaulmann Manónál. 4891
tát.aabéa udvart lakái klldó, Caan-
gaj-ut 5ft 2
_______ fi|horalm I lltera*
menyleéíben la kaphatók. — Araim: Pogányváll vegye. 40 fHCl . édeskés rizling SS üti., Mm vlrlli biar-
n»«* H HH., Maara|nal H«-■B 80 1111. fogy. adóval együtt. Orass Király földblrt. Batthyányi!. 26.
HaaaaAlt modern ebédlő, rekamler, ■■icrlkai íróasztal. szalonglrnltura eladó Stern botoeSitet, Eraaábel-léi. «7S
Haainétl ruMI eszek él eladok, h|. ribra házhoz n-egy>. Márkua, Király-lka II. 882
Hégyaiabáa, konilortoa magánhál, parkírozott udvarral eflsdó Vöröarnarly utca II. 1014
Hánlaáái. (lyár-utea 91. éa S»ár-uá 17 íz. házak Inlányoa ároo ab.Kk Zflnyl Mlklós-ut 2. SS a. 982
PogAnyvArl szemelt nemei badarba merje 60 fillér, zSItfaalliráarl rajnai Halina és MBikotáty édaa baralm
1 Merje 70 lllltrért kapható Csengery-ul 34 alatt. 1012
~Kaltat«|4|a, 100 as, olcsón eladó. Kkály-ulca 5. 1024
Saéna k Icaiba, métaimáasánként I-, eladó. Bővebbet Sugár ut 2. Ttlllk 1023
3X1 c adó. Hunyady-u. 23.
KÓfcaey-n. 11. sz. alatt kétszobás udvari lakta mellékhelyiségekkel, május l-le kiadó. Bővebbel aa udvarban. IIÖ8
BtaB4 cslnoaaa bntorozott. komplett utcai hálószoba, esetleg koszttal. Király utca 14.. emelet. 1022
kesv olcsón eladó. . 131. 1017
Kiadta,a laptulajdoaoa KAagaadaaátl Rt Oitaatbaav Ny mda éa IMlzalal Utrkiadó Vállalata N>ivk>nt>aáii, PotaiőB kiadói ZaM Károly. Intermbaa teleton: Naavkanlzsa 78. saám
Rügyfakadás elAtt
1 Hifiiül!
Alma-, kBrfe, szllvafákat
100 liter vízben leloldott 9 kgr. Na* DandrUi-ncl. a töhbl fákat 100 liter vlxbao leloldott 3 kgr. Solbár ----"— kéazltett méaak4nl*val.
aiibioIbb Pomrin
UyBnólcalakatránr atbhalyek bakfáaéia.)
Oltóviaax Harnyóanyv Dnitkafák.
Baztiesás* eslnrli!iiiaiwli
Műtrágyák
| Kaphatók:
; ORSZÁG JÓZSEF
maft. műtrágya, r-uvényvédelmlaze-\' rek, zsák, stb. kereakedéaében
"Nagykanizsa, Erzaébettér 10. ^^^(^blróaá^iellítt)^
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvónyesi 1935. é«l október hó 8-tól kezdve.
Kanykanlsia állomásra érkesó ál ai outit Mlló MMtokMI.
Nagykanizsa—Budapest déli p. a.
Voaal | A vonal neme Kanii.l\' i4l W. Kawlhal]. ra kk. Bpestre érkezik Vonat II A vonal I Bpa«liíl 1 1 —
1** Ineal a*-
1207 1211 1211 12111 1 1231 1219 1 Oyv. Szem. V. Szem.*, üyv. Molor Szem. V. 610 9-49 14-30 18-30 1750 23-50 7-05 11-09 1599 19-23 19 23 1-15 955 1940 20-30 22 17 6-16 1220 || Szem. v. 1232 1 Motor 1202 Orv. 1212 Szem. v. 1214 j Szem. v. 1206 1! Oyv. 23 09 730 630 1410 20-00 3-30 6-22 1010 1122 18-39 2315 4 49 lí-í? 12-56 2000 23 45
Köxvatlan kocáik forgalmai
Az I202,i20l. bt. gyorsvonatokkal:
egy étkező kocsi Pragerakoig.
egy 2., 3, o. kocsi Trieste-Venezla, Milano, Oenova, f ventlmlglla,
epv 1., 2„ 3. o. kocsi Trieste, Venezla-Mestre, Bologna-
Firenze. Róma. egy hálókocsi Cannes. Közlekedik XII./I6.-1ŐI 1936. V./6.-ig hétlón, szerdán és pénteken. Az 1208\'1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocsi Venezlá, egy hálókocsi Venezlá, egy 1,2. o. kocsi Venezla-Trleete, Róma. Az 1231/1732 sz. motorvonatok közvetlen vonalok Keszthelyre Az 1220/1219. sz. vonatokkal egy 2 és 3. osztályú kocái fut Zalaegerszeg -Budapest kőzőtl, valamint Budapest és Pécs között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
I RaSnCSniI Sraakal. ISafranba
| >kM.|| kk. llk.lri.trkD
1411 SZ. v. [1 920 U23 Motor „ . uh Sz. v. 13 90 Ull Sz. v. I 16 20 U2S [Motor;! 2016
6 58 9-44 15-14 17-44 21-47
7-27 1 10-34 16 05 18-27 1 2239
910 1503
5-40 in n3 13 45 19-44
áram kat- I F|»\'«i.|| Mrrtl W. \' k
730 11-23 15-29 2123
5-99 810 12-07 1619 2148
7-36 936 13 22 1741 33-34
As 1412/1411. sz. vonatokkal egy-egy 2. és pest-déli pu. közölt.
Aa 1419/1416. sz. vonatokkal egy 2. és 3. c
I. o. kocsi fut Zalaegerszeg—Buda-
kocsi fut Wien—Oslek között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
1 I k.srlwl- Ml.\'il Indul | Sart.r. | árk. Párt\', ki. P....4I bá. | Sarcról llat kagulaal-rtka *rk.
24ÍO 2414 2128 Ifc 502 13 53 I 1811 694 16 09 21-3! Ü49 1797 23 27 | T75T 2413 2421 Sz. v. Sz. v. Vegr. 12 25 16 95 r"4 43 1420 19 20 7 C0 16 06 21-40
A 2414. és 2413. sr. vonatokkal közvitán kocsi fut Oslek Wien között.
közvetlen kocsi fut Budapest dél
A 242-/2421. sz. vonatokkal egy 2. és 3 Pécs közölt.
Budapest Keleti pu
Sz. v. | £-25
nlzsára érk.
•m \'
A 2448/2447. bz. vonatokkal egy 3. és egy 2 o. kocát fut Nagykanizsa—Budapest keleti pu. között.
Nagykanizsa—Murakeresztitr—Kotor Iba
JJ Hónnarti
| Nagyköní I zsárot Indul
Hova?
i201f Gyors\' Venezle 1297h Vegye* |l M.-Kerttttoi 1201 Oyors || Roma
1292 Ü Vegyes f 7-15 1 Mi-Keresitur 1202 Oyors I 11-40 I VmIM^U 12081 Oyors || 010 | Róma
Az 1208/1207., 1201/1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/1297. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturig.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon\' át személyvonattál óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
Murakereszturon át közvetlen személyvonat! csatlakozása csak a 2420, és 2414. sz. vonatoknak van.
fcZalai Közlöny minden előfizetője
az uiolsó havi elölizotéfi nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
!<g|a lehet a ISbheztr kötelet na(fykanljsal HorvAth-Hlt ujaáftüzlel kBlttSnhSnyviárá-nah. Vagyis havi 60 Mlérárt a .Zalai KOzWny-minden előfizetője
annyi hBnymt vihet hl havonta a hSletSn könyvtárból, ahányat• ctoh el ind olvaenl.
Ar elDBMtáíl nyugta lelmulatíl kolelenlténl 8 ÍIIKren kedvezményes kOICaOndljért kapnak könyvekel a Horváth-kOlcsOnkönyvtárban akkor is, haahaH kedvezményt nem óhajtják Igáflybevenni.
Ueiönws
bizalmi cikk. Váslroljtmk :
HIBSCH ÉS SZEGŐ
magizakazMben.

ÍW • WluW*«o, UA^ii^W Bt. NB»k a ÍM Lapkiadó VttWtfa Ü^ZSjEZÜ,
kapja a
Zalai Közlönyt
jüvö hó elsejéig,
há most előfizet.
min»nun(tti iiiitiu tiiiaut
MENETRF.N DJE
érvényes 1939. rktőber 6-IÓI.
triaábaMáé-Vaautálloniáa
441
510 7» 121
11 oa
12 41
1SM
M\'ID 1800 17 30 UIO 1950 2135 23 25
i I
1 \'
C M
s
I >
Latanyai menetrend
LataayMI U. 145 kagykaalrüra M. 101 ■ityliialiaM W. 14 00 Latakyba kk. 1H0
l
ALAI KÖZLÖNY
. ZALAI KÖZLÖNY
UrJtMbill vÁÉátotnakl
[•W.baolWla ll-\'eáaléa UWr. Zalai Káiolj)
78a évfolyam 66. szám
Nagykanliia, 1838. március 19 csütörtök
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
««
éa kúdúthaW. Httu.
Felelős szerkeutt: Barbartts Lajos
EJŐIlicUsI ára: in hón B p«ofO I SicrliciitMfl éa íláilólilnUH IcCtoa
Az ellenzék válaszúton
A telepítésről és más birlokjíoll-tikai kérdésekről szóló törvényjavaslat vitája a bizottsági tárgyalások befejezése után a képviselőház plénuma előtt is megindult. Eddig egy ellenzéki felszólalős hangzott csupán cl a/, általános vita első napján, dc ez a beszéd - - márcsak a szónok egyéniségénéi fogva Is joggal tekinthető nem csupán csak előszónak, hanem egyúttal tartalom jegyzéknek is. Az összes ellenzéki ferszólalősok bizonyára ugyanabban a gondolatkörben fognak maradni, (teltéve, hogy nem siklanak át olyan pőrpolitlkal vágányra, amely gaz dasági kérdéseknél feltétlenül .tilos* jelzéssel kellene ellátni. Reméljük is, hogy cz Így lesz és akkor a vita a tárgyilagosság jegyében fog lefolyni, lehetőleg politikamentesen- Minél inkább várjuk és reméljük azonban ezt a teljesen tárgyilagos légkört, annőí inkőbb jogunk van azt mondani, hogy az első ellenzéki felszólalás 87orosan megvonta azokat a kereteket, amelyeken tul a többi sem léphet.
Nem a részből az egészre való alaptalan következtetés eredményeként állapíthattuk Ilyen körülmények között először azt, hogy az ellenzék ennél a vitánál vőlnszutra került.: vagy politikamentesen marad és akkor adva van a vita kerete, vagy nem m^rad politikamentes és akkor kevéssé fog\' megfelelni hivatásának, annak, hogv - ha lehet - szakszerű meliorációkkal tegye értékesebbé a készülő törvénvt. Másik, már most megállaoith«tó tény, hogy a kormány nemzeti birtokpolitikának kritikusai nem könnyű helyzetben vannak.
Bármclv oldaláról tek\'ntsük Is ezt a törvényjavaslatot és bármilyen legyen is elképzelésünk arról a törvényről, amely a birtokooll-tik át kodifikálja, az tagadhatatlan - elismeri az ellen/ék ts - hogy igen alapos, Igen reá\'ls törvényelőkészítő munka \'eredménye. Pontosan, mlntes\'erüen összefüggő egész. Részletkérdések és alapelv annyira össíefüggnek és annyira elválaszthatatlanok, mint a gyökér a törzstől : - bármelyiket bántjuk meg, az egész fát tesszük beteggé !
Lénvegébeji csak kétféle ellenvetés képzelhető el a javaslat ellen : ®z egyik az, hogy sok az, amit Végrehajtani akar, a másik pedig ellentéte, az, hogy keveset ad. Ámde mondhatja-e, \'hogy a javaslat több a kelleténél az az ellenzék, amely mindig radikálisabb akar lenni a kormánynőt, amely kortesbeszédei során uj falvak százait, sőt ezreit igérle és sürgette ? És mondhatja-e a javaslatot ugyancsak az az ellenzék kevésnek, amely állandóan takarékosságot hirdet és állandóan azt követeli a kormánytól, hogy az ál-kotások és reformok terén szigorúan ^Számoljon az ország megfogyatkozott anyagi eszközelvef? Valóban nem könnyű ezt a tör-
Anglia egy 30 mérföldes katonamentes övet akar a francia-német-belga határ mindkét oldalán létesíteni
F.zen a területen nemzetközi hadsereg teljesítene rendőri szolgálatot — Az angol kormány javaslata valóságos forradalmi pontokat tartalmaz — Eden ígéretet tett Hitlernek, hogy a német javaslatot tárgyalás alá veszik
SVémetoraxág hajlandó fenntarfani a locavnoi egyezményt
London, mátcus 18 A locarnol hatalmak képviselői szerdán délben ujabb tanácskozásra gyűltek össze. A kedd éjszakai ülés alatt a helyzet javult. Az angol megbízottak nyilatkozata szerint még nem sikerült az európai kérdéseket tisztázni, de a megoldás tatját megtalálták. Ez a tény jó benyomást kelt mindenüti. Az angol kormány azt kivánja, hogy a Népszövetség tanácsülését mindaddig tartsák Londonban, mig a végleges megoldást még líem talájják. Az éjszakai ülésen mérlegelték Németország azon javaslatát is, hogy a locarnol hatalmak kössenek 25 évre szóló megnemtámadási szerződést.
Páris, március 18
Az Ouvre szerint a német kormány akkor vesz részt a tanácsülésen, ha elfogadják megbízót tálnak javaslatait, ■ dnicly szerint a Népszövetség tanácsa szorítkozzék\'a ka tonamentes övre vonatkozó rendelet megszegésének megállapítására, de ez elítéléseket no tartalmazzon. Másodszor az ügyet ne vigyek a hágai nemzetközi bíróság elé, megtorlásokat ne alkalmazzanak és a katonamentes övön ne foganatosítsanak semmiféle rendelkezést.
Ha ezt a javaslatot elfogadják, okkor Németország fenntartja a Jo-carnoi egyezményt és kárpótlásul légügyi egyezményt köt a locarnol aláíró hatalmakkal, t, b
Kiszivárgott az éjszakai tanácsülésen elhangzott angol javaslat néhány szenzációs pontja
London, mőic\'us 18 Az éjszakai tanácsülésen elhangzott angol javaslatot, amely kölcsönös megállapodáson alapszik, a legszigorúbb titokban tartják.
A javaslat valóságos forradalmi pontokat tartalmaz.
Minden tiltakozás ellenén* is kiszivárgott azonban a jervbfll annyi, hogy az angol kormány egy 39 mérföldnyi széles, állandó katonamen-tcs övet akar létesíteni a francia-német és a német-belga határ mind két oldalán.
Ezen terü\'eten a Népszövetség hatáskörébe tartozó, annak felügyel te
alatt álló nemzetközi hadsereg lel jcsltene rendőri szolgálatot. Ez azt jelentené, hogy
e terület teljesen nemzetközi jellegű volna.
Az nngpf-vjayns\'nt a/erint Hága döntse el, hogy sérti-e Locarnot a francia-szovjet egyezmény,
Az, éjszakai ülésen ezt a javaslatot tárgyalták, bár dűlőre julni nem tudtak. Ha a négy nagyhatalom a javaslatot elfogadja, akkor a Népszövetség elé viszik és Németországot csak később vonják bele a la nácskozásokba.
Páris, március 18 A francia kiküldöttek igen elégedetlenek az angol magatartással szemben és az angol feltételeket el-fogadhatatlanoknak mondják.
A párisi kormány ragns/kodik Hágához
Páris, március 18 Németország azért vesz részt a népszövetségi tanácsülés n, mert Eden &/. éjszaka bizonyos ígéreteket adott Hitlernek. Az ígéret szerint a tanács hajlandó Németország javaslatait tárgyaiét* H\'á venni. Egyéb ként az angol és francia javrslat, valamint e felfogás között szakadéknyi ellentét tálon?.
Franciaország ragaszkodik nhboz, hogy az ügyet vigyék Hága e\'é és ha Németország ezt nem nknr\'a elfogadni, gazdasági megtorlásokat léptessenek é\'etbe Németországgal sjemben. A há?at bíróság döntéséig rajnai haderőt csökkentsék, és a tárgyalások megindulásáig a hatalmak kössenek kölcsönös segély-nvuftási egyezményt es-tbges német támadás, csőjére.
Páris, március 18 A Journal szerint a _ német nép lelkesedik a Franciaországgal megkötendő békéért és ezt nem\'szöbad figyelmen kivül hagyni. Az angol kormány bizonyos Ígéreteket tett Németországnak, hogy Hitl r javaslatait meg fogják vitaiul a tanács legközelebbi ülésén.
vény javaslatot kritizálni! Hiszen azt mindenki elismeri, helyesli és kivánja, hogy minél több önálló kisbirtok és pedig életképes kisbirtok létesüljön az országban. A javaslat alapcélkitűzése tehát valóban az egyetemes nemzet kívánságának felei meg. Vagy itt van például ások vitát provokált átengedésre \\aló l ö-telezés, ami -semmi más, mint a közérdekű kisajátítási jognak alkalmazása és pedig a magántulajdor séreimc nélkül, teljes kártahntásl aiapon. A radikális ellenzék talán messzebb szeretné kiterjesztve látni ezt a jogot, de ha reáPs alapokon marad, azonnal beleütközik a legnagyobb akadályba : a pénzügyi lehelé fenségbe. Aj konzervatív pidal viszont hiába (esz elvi deklarációt a magántulajdon mellett, mert ezt egyrészt a javaslat nem sérti, másrészt az átengedésre kötelezést a legszűkebb keretek közé szorítja,
végül pedig harmadik ellenérvként szemben áll ezekkel az elvi tiltakozásokkal áz, hogy nincs olyan konzervatív állam, amely birtokpolitikái célokból, tehát közérdekből ne lett volna kénytelen szükség esetén az önmaguktól meg nem mozdult földeket is óvatosan, de határozottan részben mozgósithatókká tenni: Két malomkő között őrlődnek tehát ennek az értékes és kiválóan megszerkesztc tt t örvény j avasl a I n a k kritikusai.- vagy szűkíteni, vagy bővíteni akarják a keret.\'t és ez a buzgalmuk sokszor annyira elragadja őket, hogy egyszerre szeretnének szűkíteni Is, bővíteni is a kereteken. És ez bármennyire groteszknek tűnik is fel, alapjában véve érthető, mert ha az ellenzék a saját lelkiismeretére hallgatna és a párt-keretek nem köteleznék, akkor ez a törvényjavaslat változtatás nélkül, egyhangúlag menne át a plenáris
tárgyalásom-, legfeljebb st\'láris módosításokkal. Lche$etk n ugyanis feltételezni, hogy van az országban csak egy lelkiismeretes polillkus, aki más alapelvet merne ma érvényesíteni, mint cz a törvényjavaslat. És pedig azért, mert a javaslat megbecsülhetetlen értéke az, hogy a •quieta\' non movere* alapelvvel szakítva, megindít egy természetes birtokelosztási folyamatol. Ez a folyamat mindig az adott anyagi erők höz és a mindenkori konjunktúrához alkalmazza a végrehajtás ütemét. Esztendőkre szóló hatalmas munkát indit meg. Lehet, hogy egyik évben csak ezer .ember fog uj fészket rakni a létesítendő törvény keretei közt, lehet azonban, hogy a másik évben már százezer uj birtoktest alakul.
A fontos az, hogy megnylft a nép számára a járható ut a földszerzéshez ! ,
ZALAI KÖZLÖNY
1936. márdui 19.
Leguiabb tavaszi divatkülönlegességek
férfi női női ruha
felőltő- és kabát- és és oomplé
ruhaszövetek koaztUmszövetek taftok és pikék
legújabb sziliek és szövések, legjobb minőségben, legolcsóbban
Állandó olosó maradékArusitás. a FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
A német dJegáció érkezését várják Londonban
London, március 18 (Lapzártakor érkezet\') Népszövetségi körökben az a vélemény, hogy a tanács szerda délutáni ülését-mindaddig nem kezdjik el, mig a német kiküldöttek meg nem érkeznek. Az i^és első szónoka ugyanis Ribbentropj) német fömegblzotl lesz.
London, március 18 A francia, angol, olasz és belga kiküldöttek szerdán Eden szobájában tanácskoztak ós a belga kormány javaslatát vitatták Wg.
A Ház ülése
Budapest, március lö A Ház keddi ülésén gról Teleky Mihály Kállay Miklós felszólalására reflektálva kimutulta, hogy. közei 30 millió pengő íog a kormánynak a telepítés céljaira rendelkezésére állani. A kormány telepítési javallata a lehetőségek közölt inurug, csupa realitás A válsággal szennen á kisbirtok soky kat ellenállóbb mondta. Ecklinrdr Tibor beszéde következett ezután, "ki öt év alatt lebonyolítandó uj földrelör-wot követelt. Az Ol-\'ü terhek rendezése elolt nem lehet telepiteui — szerinte. Majd hosszabban foglalkozik a javaslat egyes intézkedéseivel. y
Bárczy János azt iejtegetle, líogy a telepítési javaslat legfőbb célja a jiépfeieslegek elhelyezése, .és lóidhoz juttatása. Majd kitért az lÜ20-us földreform bírálatára, mely földreformmal a Gömbös-kormány egy nagyon terhes örökséget vett át.
Szerdán délután a Ház folytatta ti vitát. 5 órakyr gróf Bethlen István kezdte meg Iwsszabb Ixszédét.
Pusztító árvizek Amerikában
Newyork, március 18 A hóvihar után a hirtelen beállott olvadás következtében pusztító árvíz lépett íel mindenfelé*. Pennsylvániában, Newyork és Marilla államok nyugati részébon uz árviz tengerré változtatta a „vidéket. A 75.000 lakosú Johnstone vátos vizalatt áll. Az utcákon kél és fél méter magasan hömpölyög az ár, u lakosság az emeletekre menekült, ott várja a víz lefolyását. A halottak száma meglehetős nagy, pontos számadatok nincsenek, mert a várossal megszakadt mindennemű összeköttetés.
A Nemzeti Egység deklarációja a városi parlament ülésén
Szabó Győzd elnök i „A mi programunk i a város összes lakói minden jogoa és méltányos igényének és érdekének megóvása és elősegítése" — Az újjáalakított városi képviselőtestület első közgyűlése — A polgármester a „nyilasvezért" már első szereplésekor kénytelen volt megleckéztetni — Egyhangúlag megszavazták az igazságügyi palota felépítését — A vágóhídi kérdés vitája
Kedden délután 3 órakor tartotta eisöivndes közgyűlését Nagykanizsa város újjáalakított parlamentje dr. Králku István polgármester elnöklete alatt.
Szabó Gyö/.ö ny. kir. járásbíróság! elnök, a Nemzeti Egység elnöke napirend előtt olvasta fel a helyi szervezet deklarációját az össza-ülő városi parlamenthez, a képviselőtestület általános tetszése közepette. (
Szabó Győző beszéde
- A,inidőn Nagykanizsa megyei város képviselőtestülete u lezajlott választások után elsőizben összeül, szívbeli, de erkölcsi kötelességemnek ls tartom, hogy a képviselőtestület szine előtl a Nemzeti Egység szervezek\' nevében hálás köszönetet mondjak Nagykanizsa megyei város választó közönségének azért, hogy a választásoknál oly nagy tö/-megben sorakozott a Nemzeti Egység zászlói alá és hogy oly uagy számban küldötte képviselői\',\' ebbe a testületbe.
- Hálásan köszönjük azokat a mély bölcsességgel telitett szavakat, melyeket a város polgármestere az alakuló ülésen e képviselőtestület szine előtt elmondott.
Biztosíthatjuk a Polgármester urat, hogy mi nem politizálni jöttünk ebbe a testületbe, meri azok az elvek, amelyeket a Nemzeti Egység vezére és annak hivatott képviselői országos vonatkozásban hirdetnek,
felül állanak a mindennapi politikán és végső céljaikkal az egész nemzetet egy olyan egységbe akarják olvasztani, ■ mely a nemzet nagy érdekeinek védelmében áttörhetat-len falanxként álljon elien a napi politika minden réstütö szándékának.
- Azok a férfiak, akik ebben a testületben a Nemzeti Egység gondolatának zászlója alatt sorakozva akarják a választók által beléjük helyezett bizalom alapján a közügyet szolgálni, át vannak hatva
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Slnger Divatáruhoz.

ettől a gondolattól és olt lesznek találhatók muiuenütt, ahol ezen város éraekeit és a közérdeket elő keli mozdítani. (
- A un programunk az egész város összesege, a város összes lakói minden jogos és méltányos igényének és érdekének megóvása és elősegítése. i
,— A mi célunk, hogy ezen program részéie megnyerjünk mindenkit és ezen áitaaunk kibontott zászló alatt sorakoztassunk mindenkit.
- Ebben az egész nemzetet és az egész várost szolgáló küzdelemben nem érinthet bennünket sopimi-féle múló és hozzánk fel nem erő akció, mert mélységes hittel és bizalommal hiraetjuk, hogy miként ezen város 32.000 lakoságának többségét magunk mellé .tudtuk sorakoztatni, akkép eme képviselőtestület egész összeségét is megnyerjük az általunk hiroetett nagy jgon-doiat győzelemre juttatásához.
- Ezeklói ,a gondolatoktól áthatva köszöntön a Nemzeti Egység nagykanizsai szervezetének nevében a mélyen tisztelt Polgármester ural és a képviselőtestületet s a kifejtendő munkánkhoz kérem ft jóságos Eg áldását. ,
Lelkes éljenzés fogadta Szabó Győző elnök szavait. v
A bizottságok munkájának hatályosabbá tétele
Qr. Weitsz Lajos napirend előtti felszólalásában indítványt tett a bizottságok munkájának hatályosabbá tétele érdekében. Indítványt lett, hogy azon bizottsági tagok tagsága, akik egy éven belül 3 ülésen nem vesznek vagy nem vehetnek részi : magától megszűnik és a polgármester intézkedik a tagság helyének betöltéséről.
Dr. Krátky ezt azzal ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra, hogy a szervezeti szabályok ilyen értelemben módosítassanak. Al közgyűlés utasítja erre a polgármestert.
Interpellációk
Aradi Antai a villanyvilágítás kérdéseihez szólal fef. Alpolgármester
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipő újdonságainkat! Szomolányi áruház.
1930. afelMI 19
»
itt rámutat arra, hogy a DrávavöJ gyi az utolsó percben kénytelen volt saját telepet léUsitetó, jog-löd-iénck magatartása miatt. ,Négy óv múlva meg lesz auávveaeték és uk-kor ez az üzem csak tartaléktelep lesz.
Nagy visszatetszést kelteit Szabó Gyula felszólalása, ;iki a tisztviselőknek a felekkel\' való bá nás módját tetto bírálat tsirgyává, majd nyUt vádakkal lépett fel, olyan bántó tónusban, hogy a polgármester kénytelen volt őt kioktatni és vádaskodását a kellő ériéké ne leszálltán!. ^Senkinek az ügyét jobban nem intézik ef a városhőzán, hogy ha valaki jön a féllel azt támogatni és senkinek rosszabbul r.em intézik, hogy ha nem jön vele senki*, - mondotta dr. Krátky, aki megígérte, hogy vizsgálatot indit, c\'c emennyiben n súlyos vádak nem nyernének beigazolőst, akkor Szabó kénytelen lesz állításának konzekvenciáit is viselni. A po\'gőrmest. rí kioktatás lehűtötte a Íoitó vérű nyilas vezért.
Papp Oszkár a tifuszínegbefeg désckkel kapcsolatos kumisz! l! ások (egészségügyi Intézkedések) költségebiek a háztulajdonosra való áthárítását teszi szóvá. Egyes háztulajdonosokat kötelezték a kult\'S\'.ti-tás összegének, 15 pengőnek a megfizetésére.
Qr. Krátky hangsúlyozza, hogy a magántulajdonban levő kutak kar-bartartása a háztulajdonosokra hárul. Azoknál a házaknál, ahol gya nus megbetegedések fordultak elő, a kutakat kimerték és vizét megvizsgálták. A járvány elleni küzdelem a városnak súlyos pénzébe; került és mivel a kutak kimérése az Illető házak lakólnak érdekében történt, a háztulajdonosokra hárito\'ták a felmerült költségeket. Ha azonban a képviselőtestület más állásponton van, hogy ezt is a város viselje, ugy megfelelőleg intézkedik.
A közgyűlés magáévá tette Papp indítványát és eltcklnte\'t attól, hogy a háztulajdonosok viseljék a knt-klmerés költségeit.
Másfél órás napirend előtti felszólalás után került csak sor a napirendre. |
Az uj törvényszéki palota
Hemnxort Károly főszámvevő az uj igazságügyi palota ügyét terjesztette elő ós azt hosszabban ismertette, amirői a Zalai Közlöny a bizottsági tárgyalások kapcsán már részletesen beszámolt. A helyzet áz, hogy a város építi fel áz Igazságügyi palotái, erre a MABI \'aggsági tartalkalapjábói 800.000 i**ngő kölcsönt vesz fel \'25 évi törlesztésre, évi 5.5 százalékos kamat mellett, a kincstár ezzel szemben évi 22.600 pengő bért fizet a városnak, ami az annuitás összege. Rendk.ivüf >.lőnyös feltételek ezek. Azonban a városnak ls bizonyos anyagi áldozatokat kell hozni.
Dr. Krátky polgármester hosszabban kiiejti az uj igazságügyi palota előnyelt a vörös szempontjából.
A képviselőtestület egyhangúlag megszavazza a polgármester javaslatát. Dr. Krátky meg is jegyzi, szeretné, ha minden javaslatát ily egységesen fogadnák el.
A* exportképes vágóhíd Ügye
Véc.vy Barna műszaki tanácsnok ezután a modernizált vágóhid\\ügyét terjeszti elő, amiről már ismételten beszámoltunk. Javeslat: Králik László speciális tervező blzassék meg a tervpályázat elkészítésével,
oki azt két hé;en belül kölel s elkészíteni.
Dr. Krátky polgármester részletesen indokolja javaslatát. Utal az exportképes, sertésszuró teleppel, modern hűtővel és egyéb technikai berendezésekkel felszerelt modern vőgóhid nagy előnyeire gazdasági, ipari és a- közönség szempontjából.
Nakünk kivitelre kell berendezkednünk
és szükségünk van a modern vágóhídra, mondta.
Vitéz Tóth Béla örömmel üdvözli és magáévá teszi a javaslatot, dc nem hiszi, hogy Vécsey Barna műszaki tanácsnok ne tudná megtervezni a vágóhidat, Vécsey eddig is már annyiszor bebizonyította, logy tud tervezni, tqd éplleni.
Boda Károly felszólalásában ki;e-lentl, hogy ebben a történelmi patinás teremben mind.nkof az ősök által használ t • tiszteld tel és tónusban kíván tárgyalni. Kéri n polgármestert. hogy a fontosabb tárgy-pontok- kivonatban, írásba í isnv intessenek a közgyűlés "lőtt a városatyákkal. i
Balog örömmel látja a polgármester Igyekezetét a város fu\'Lsz-tését illetőleg. De a véeHnjlásI sorrend tekintetében elöblirevaló-nak találná a kórházéplt\'e é . k le fejezését, az utak és utcák rendezését. Attól tart, ho-jy a vágóhíd kiépítésének terheit a husi párosok a fogyasztóközönségre fogják áthárítani.
Dr. Krátky polgármester ezután* válaszolt a felszólalóknak. A" felhozottak nem képeznek akadályt a vágóhíd modernizálásának megvalósításában. A vőgóhid ügye egyébként még csak terv. Azonban
a vágóhíd Nagykanizsának életet Jelent. Mindent elkövet a felhozott kérdések realizálására. Vitéz Tóthnak válaszolva kijelenti, hogy a vágóhídi tervezés esy speciális munka, az egész országban talán három vágóhídi tervező van. Králikot maga a földművelésügyi miniszter ajánlott}. Majd a többi felszólalóknak is válaszolt.
Dr. Balázs Zsigmond jogi szempontból fejezi kl aggályalt a Vágóhíd kérdésinél, a tervezőver köt ndő feltételek tárgyában, de a pofgár-mester minden tokintelbon megnyugtatja.
A képviselőtestület -zl a javaslatot Is megszavazta.
Dr. Nóra! Imre tanácsnok ismerteti a heroegl kisbérietek ügyét. A hercegi földek bérlete ugv a majorban, mint Sőncban \'ejárt. A heroegség a majort újból Novákék-nak, a Felsfsáncot Lázáréknak adta bérbe. A város kérés -, hogy -i föld-ntfhelésügyl miniszter a szerződést csák azzal a (feltétellel hapyia jóvá, hocv ha a felsősáncl föld kb"l legalább 150 holdat a bérbeadó kisbérietek céljaira kihasit.
Dr. Krátky polgármester itt s :óvá teszi, hogy a kormánynak is ez az intenciója, hogy minél több földe* juttasson a kisgazdáknak és törpebirtokosoknak.
A közgyűlés Ilyen érte\'emb n ha-i tározott.
j Majd a többi kisebb tárgypontok-I ra került sor.
\' 7 óra címűit, amikor a közgyűlés véget ért.
Fogtisztitás este-különösen fontos
Éjjelen ót ételmaradékok nyomón fokozottan képződnek baktériu* mok, melyek fogainkat megrontják. Ezért okvetlen tisztítsa fogait ette l«* fekvés előtt Is. A Kalodont fogkrém
tulforicinoleat tartalmánál fogva •
eltávolítja a veszélyes fogkövet.
Szerda
ItMfUptflt I.
1750 Gróf Apponyl Antal követ párisi táncmulatságai. (Dr. Haraszti KmII). - 18.20 Emil Sjögren: Szonáta.
1!) Régi magyar telepilések (l)r. Kerék Mihály). — l\'J.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20.10 Hirek.
20 1") Közvetítés a milanói Sealn színházból. «La NVallv., Opera 3 felvonásban. Zenéjét szerezte A. Cataluni.
— Az I fclv. után kb. 21.35 Hirek. — A II felv. után kb. 22.10 Közvetilés Prágából az asztal-lennisz világbajnok súgok egyéni döntőiről- Beszélő Plullár István. - Az előadás után kb. 23.35 Időjárásjctentés. — Majd hanglemezek ..... 0.05 Hirek. ,
UinlaiMW) II.
182.") Olasz nyelvoktatás. — 10.30 Munkásfélóra. - 20.20 Budapesti Hang verseny Zenekar. — 21.05 Hirek. — 21 30 Cigányzene, Sobö Miklós énekszámaival, lífra.
1715 Négy baritondal. — 10.30 Lemezek — 20.30 Tarka tizére. — 20.41) Filharmonikusok. —\' 22.10 A régi Deutselum\'ister-fúvószenekar hniiKYer sunyi). - 23.40 A régi Bfcw-tlAlni:
Csütörtök
UudaprMt I.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Drágakövek *ka-landos utjai. (Szenlgvórgvi Elvira). —
10.45 A felhők és a költők. H C12.05 Cigányzene. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, Időjárás jelentés. - 13.30 Klebelsberg Mária énekel, Szemlér István hegedül. — 14.40 Hirek, árak. — 1(5.15 A háztartásról. (Vízváry Maris* ka). — 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás. (Dr Mutschenbachcr Emil).
1730. A Mándits jazz-zenekar műsora. — 18 • A jövő évezred regénye. (Csűrös Zoltán — 18.30 Hanglemezek.
— 1010 Külügyi negyedóra. — 19.25
Hanglemezek. — 20.10 A Király Színház társulatának onerettelöadása a Stúdióban. «Az utolsó Verebély Iány.» Operett 3 felvonásban. Rendező Gyarmat hy Sándor. — 22.2.**) Hirek. —" 2245 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hirek
Budapest II.
17.05 A Mándits jazz-zonokar műsora. — 18 A Pázmány Egyesület műsoros délutánja i Vigadó nagyterméből. — 10.40 Bujdosó Igricek. (Rozs-nyav Kálmán) 20.10 Hanglemezek. — 21.05 Hirek.
B*r«.
12 Szórako. zene. — 13.45 Rein-tnark bariton lOz\'ei. - 10 H. Bécst lemezek — 1 Lett dalolj
17-35 Herz 1 i zongorázik. 10.40 Salolucel: Szimionia. — 20 Góethe: •Egmont, szomorújáték — 23.55 Tánczene. i i
Dugulás és aranveres bántalmak. eyomor- és bélzavaroV máj-ég lépduzzudás, n h»s állnndó puf-fid\'s^ea és a rekeszizom gyikori feltolód«M, hit- és der\'kfáp* rt\'en a természetadta „Ferenc József-k"»,erüviz1 kisebb ad»goVba elo»z«va, napn\'a több«zör bevéve, halhifós íPgl\'Réget nvujt. — Tudományos mepfigvelések b"lgazollák, hopy a Ferenc Jöz\'set víz alh«sl mepbete-ped\'sek epe\'eiben — tu»áp\'ált, vérbő eg- éneknél is, — gvorsan, biztosan és mindig enyhéi hat.
mái
„ Felmelegedés!
Prognózis : A szél gyengülése) változó felhőzet, sok napsütés, az éjjeli fagy még mindig 2—4 fok. A nappali hó emelkodlk. Távolabbi kilátások : felmelegedés.
Oólieszi, , „ _
TiatalíaréHo^odtíi
ót felesleges dolgokra nem ad kl pénit De nehogy abba a bibáboi ossék, hogy mindenről lomond, ami örömet okoj. Exok közöli akadnak olyan dolgok is, amelyek nem csok jók, hanem olcsók é* hoxxáiarloxnok o napi szükségleteinkhez, mini a
ametyeK HQlönösen a takardhojoHnah ajánttiatdH.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. miniül 19.
Csütörtökön délután 5 órakor a villamos telep bemutató helyiségében
== Fő-ut 13. =—
FŰZŐ BEMUTATÓ.
Belépés díjtalan! Érdeklődőket szívesen lát a Drávavölgyi.
A III. Kath. Kaltnr est
Az Urleányok Mária Kongregációja kedden este rendezte harmadik nagysikerű böjti-kuiturostjél a Fe-héricrcmben. A terem ismét zsarolásig megtelt intelligens hölgyközönség gcf.
A műsort a kongregáció énekkarának szép nagyböjti éneke vezette be Gazdag István kántor vezényletével. Somoskéry Ilonka szavalta el ezután tele szívvel, kedves ?n Ábrányi Emii Mi a haza cimü gyönyörű hazafiuv, költeményét. Rátz Alajos kántor Kellemes, meleg tenorjával két egyházi éneket adott elő Gazdag István harmónium klsére;e mell tt. Az est előadója Szabó Győzőné volt, aki az anyai méltóságról tartott igen szép és élvvet s előadást. Rá-mutatott arra, hogy az Is\'en már a loánygyermekb > születésekor be-leoltotta az anyai szeretetet, ami a gyermekkorban a babák iránt nyilvánul meg. VissiaplUantott a múltba és nz anyai szeívfet példaképeit sorakoztatta fel, kezdve a görög és rómaiaktól a ir.agy r szenteken kérdsz tű fa 7. Istenenyá\'g, aki mindenben példát adott az anyáknak. Ostorozta a mai modern kor t?stku!lu-szát, anvely a nőket elvonja legma-naszKs ibb kö\'el ssé^iiktö\'., az anyai hivatás, gyakorlásától. Az érié\'es és igazán szép előadás nagy sikert aratott, n hallgatóság meleg tapssal jutalmazta az előadónőt, aki minden dicséretet megérdemel.
Ezután Ungér Tíeréz adta elő mélyen átérző sziwel és lélekk**! A*z édesanyáról szóló saját költeményét. Nagy s\'kere \\ol . H s nlókéop lelkes taps jutalmazta nz öss es sz\'-leplöket. A szép müs .r az énekkar énekével ért véget. Harmonumon kisért Rátz Alajos. 1
A ,legkö--"!ebbi kulturvst jövő kedden, 24-én lesz, amikor Filó Fererc igazgató lart előadást, ugynes-k miisor k\'rétében.
(nflucQgi/ilIWk találkozó fa) nét. főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Nyilt-levél
egy csonkalábu magyar hadirokkanthoz !
Ked\\cs Magyar Testvérem! Vannak 1>z iirfber életében percek, néha csak pillanatok, amelyek mégis öröki-e nyomot hagynak a lelkekben, amelyek megkapó mélységeire mindig fogunk emlékezni Ilyen pillanat volt az is, amikor márciu%45-én egymás melUrtt álltunk " templomban Az orgona ünnepi akkordokat zengeti, majd felhangzott az ajkak, ról a magyar Himnusz.
Kedves Magyar Testvérem1! Ne haragudj, hogy megláttam szemedben azl a két Könny cseppet, amely a Himnusz alatt c/„ homályosította szemedet. Nincs ezen semmi szégyclni való, kár volt elfordulni. Én tudom, érez. lem, hogy Te olt a magyar szabadság ünnepén, amikor-a sokszáz diák ajkáról felsirt a fohász: • Isten, áldd meg a magyart. --nem azért könnyeztél, mert két lábadat otthagytad valahol a Do. berdón, vagv a Kárpálokban... Ahogy olt álltál kis csonka Iá-baiddal, könnyező szemmel énekelve a: ..... megbűnhődte már e nép a m!ultal ós jövendötb ártod dicsőségesen ragyogotl é> nem vádoltál senkit és semmit Könnytől csillogó szemeid is azt a négy belül árulták el, amit a melleden levő sárga kis jelvény: HONSz - - de ebl>en a jelentésben: Hiszek Országunk Naggsá Születésében...!
Aztán jöttek a .gverekek és ki-novettek: «Ni ennek a bácsinak milyen vicces kis lába van!» Ked-
ves Magyar Testvérem! — mikor ezt hallottam, arcomba szökött a vér, kezem ökölbeszoru\'t, magam is szégyenkezve megdöbbentein, l~ de mit érezheltél Te...? Te, aki küzd t\'éi ezekért a fiukért, értünk, minden magyarért és akitől jutáimul a két lábát vették el...?
...Te ekkor lehajtottad a fejed, szorosabbra fogtad az egykor pus-katust szorongató kérges markod, ban az olvasót és csendeden tovább imádkoztál...
Mondjam, hogy ekkor az én szemembe szökött könny? Mondjam, hogv "Bocsáss meg nekik...? Nem, Te a szived mélyén már rég megbocsájtoltál nekik Te tudtad, mii keli cselekedned ...
... fin akkor letérdeltem, hogy eltüntessem mellettem testi kicsinységedet és szerettem volna megszorítani a kjzedet. De templomban voltunk, Te imádkoztál, nem akartalak zavarni... Ezért engedd meg, hogy most itt mindenki előtt megszorítsam a keze. det és hangosan khnwndjam, amit akkor éreztem:
Kedses Magyar Te tvérem, e,és/. ember vagy Te, csonka lábaddal is... Egész ember és egész mn-gyar. Nagyobb mindnyájunknál..
Bocsáss m<eg, hogy ezt mind itt elmondtam, de ugy érzem, kötelességem volt...
Ismeretlenül is igaz házítíuí érzéssel üdvözöl
G\'raj \'Ernő.
Aki kellemes éJszak\'U akar eltölteni, aki olcsón akur szórakozni, az a
Világvárost larletí mBsorl
Uadapsst leg
CHAPEAU R0UGEb^)1Sn!
_ Bo\'épődll. borravaló, kiszól- ntnpQ I - uAIAul díj. zenet&ayér IHIIUB 1
.|,<.é0. I
Városi Mozgó. Héitőifii-csntcnskig
EOOERTH MÁRTA m.gyartárgyu tllmoperettje
(Csókra születtem)
Huzd rá cigány
Lehár murslka. Gyönyörű kiállítás. Legmulatságosabb operett Szerepelnek még: SlejeAk Lei, Ide WUet, Rolf Wanka, Hans Moeer, stb stb.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 kor. Minden első előadás filléres.
Vadászati kiállítás
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü\'et a szélcskörbeu megnyilvánult kívánságnak magfelelően a földművelésügyi miniszter támogatása mellett március 20—25 napján tartandó mezőgazdasági kiállítás és lenyészvásár keretében az idén elsöizbcn vadászati kiállítást is rendez- A kiállítás célja egyfelől a vadászat gazdasági jelentőségének kidomfooritásával a vadállomány, vadtenyésztés, vadóvás, a vadászterületek okszerű kezelése, stb. bemutatásával oktató \' és irányító munka, másfelöl pedig a kiállítás ál-tai nyújtott látványosság mellett a magvar vadászat pro|>agandája.
\' A vadászati kiálU\'á ra remek troícák érkeztek, mintegy 80 szarvasagancs, 22 dánlapát, 150 özagancs, 30 vadkanagyar, muflonszarv, kilómölt túzok és fajdkakasok firdeket^ége lesz a kiállításnak a statisztikai adatok nagyszerű rajzos bemutatása. Régi éi\'Sékes löjegy-zékek. Szép vadászati "képek és remek vadászati eszközök a ré£nult időktől napjainkban használtakig.
Ezen vadászati kiállítás ugy nagyszerű tanulságai, mint remek látványossága «r. azt megtekintő vudászok-nak nagy őrömére fog szolgálni ^ méltán fogja képviselni a magyar vadászatot a külföldi látogatók előtt ls.
Naptár: Március 19. csütörtök, ltom. knt. József. Protestáns József. Izraollta Adar hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat • hó végéig « Merkiy-Belus József gyógyszertár Eő-ut 12 szára és a kiskanizsai gyógyszertár-
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától esU 4 óráig (hétfő, szerda, péntek délután ^den *ié-sz nap nöknekV
- KAsalkaliiwieatUk ffctyaiaeébel Ha-
lorárainkat .ényegeson leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butorára-háx. Horthy lllktós-ut 4. a*Am. — A Milliók Könyve
legújabb száma 20 fillér, kapható mindenütt. Előfizetés negyedévre — ía rogóny - a pentfő 40 fillér. Kiadóhivatala Budapest, VI , Andrá^sy-ut 10.
Pazar választék !
Szakszeri! kiszolgálás!
Törpe árak !
SZABÓ cipőáruházban (Horthy miós-ut i.j
1036. márciuilO
KÉSZ IRÓK
A Légy a Bagoly tintájába esve, Amikor onnét kl-utat keresve Egy ott heverő papirosra mászott, Amelyen perszemlnden nyoma látszott... „No nézd csak! szólt, amikor észrevette: Hisz Ir6 vagyok én ts, — terlngette! — Micsoda kecses, értelmes vonások; Nem írnak Ilyet messzlföldün mások I" S amikor végre mogszáradt a szárnya, Már kész Íróként röppent a világba — Hogy tintába hullt, aznap elfeledte
De iró voltát holtig emlegette. •
Egynémely Ifjú Író Jut eszembe KI hogyha Itt-ott megjelent egy verse Mindjárt Írói névjegyet csináltat t kést Iró-ként hány fíttyot a világnak...
Dorosmay János
ZALAI KÖZLÖNY
— (Nagykanizsa védőszentjének
ünnepe)
Csütörtökön ünnepli * kathoükus így ház Szent József ünnepét Szent József Nagykanizsa város, a nagy-kanizsai róm. kath. egyházközség, mint « plébániatemplom védőszentjének ünnepe. Ebbői\'az alkalomból a plébániatemplomban bucsu van, amin a messzi vidékről is résztvesznek a hívek Az istentiszteletek sorrendje a megszokott ünnepi sorrend
— (Egyházközségi kiküldetés)
A nagykanizsai esperesi "kerület választmánya a juliusban Esztergomban tartandó három hetes kathólifaus akadémia egyetemi gyűléseire Kócsky Kálmán polgári iskolai tanárt kúldtc ki a nagykanizsai egyházközségek közös kéltségén
• — Torontáli •xSnjref eredeti magyar kézimunka. Minden nagyságban vásárolhatja. Sohütz-Áruház.
— (A Szerdal Társaság)
ezúttal csütörtökön, március 19-én ülésezik, 6 órai kozdettei a zeneiskola kamiaratermében. Előadó dr. Winkier Ernő, aki az élet értelmét, célját az irodalom, művészet és gondolkodás tudományának vetületében fogja kifejteni. t
A vasárnapi liceális
előadás megint gazdag éa érdekes műsorral igyekszik az Irodalmi és Művészeti Kör közönségének isme-ret-ezomját és kulturális érdeklődését kielégíteni, ünnepi hanguiutot ad az előadásnak az a tény, hogy a Kör közszeretetnek örvendő díszei-nöke, Szakú<l Gyula piarista tanár lesz az előadó, témája : A szent Korona története. - Szaval Schnabl Paula, saját verseiből olvas fel Brassányi Gyula. A? énekszámokat a Kör Vegyeskara adju Kett.ng Ferenc tanár vezénylésével. Kezdődik 6 órakor a városházán.
Hires zalai pásztorok
Irta: PáUy kóbert
Érdekes vidék ez a letenyei járás. Arról is nevezetes, hogy a megyében itl a legnagyobb a születetett s a halálozások száma. Meg ahogy megfl* gyelhető: nagyon sok házasságot kötnek az idén. Szentgyórgyön öt-hat lakodalom jutott a farsang minden hetére. A földrajzi helynevek majd mind* egyike gyönyörű, ősi szó-gyököt tartalmaz s a történelem: tatár és török dúlás emlékét viseli. Micsoda eredeti pompás magyarságról tanúskodnak a esalándnevek: a becsehelyi Balassa, az oltárd Bethleni a liszlói Tuboly, « letenyei Mikó, a szentgyörgyí Kútfej. » bucsutai Hóbor nevek Az is igaz viszont, hogy ezeknek csak szép nevük van: egyebük sincs.
Ennél azonban sokkal vigasztalóbb dolgokról akarok Írni: a pásztor emlékekről. A régi, romantikus pásztor és félig betyáréletnek persze vége, ®inikor a rengeteg erdőségekben hatalmas falkákat terelő kondások vol-l«k a legnagyobb urak. S amikor — aliogy az öreg Harmat Zsiga mondta egy juhász egy hétig mulathatott sárdában s azt lzente az érte küldő uraságnak: jöjjön utána, ha beszélni "kar vele. Azonban egy-két öreg mohikán maradt még mutatóban s egykét fogékony fiatat pásztor még tudja M ősi yásáloréWt samutját
-— (A Zeneiskola ma növendékhangversenyt tart)
Kezdete délután Ü órakor, belépődíj nincs. A műsor olasz komponisták müveiből áll. Ezúton is Íelhivjuk a figyelmet, hogy u hangverseny meg-kezdésekor a külső ajtókat is lezárják, mert a későnjővés rendkívül zavarólag hat.
— (Zászlószentelés Kiakanizaán)
A MihoUsek Miklós ferences-lelkész igazgatása alatt csendesen, de annái eredményesebben dolgozó kisfcanizsui ferences Ili-rendi társulat 500 pengőért gyönyörű művű selyemzászlót rendelt, anu pünkösdkor kerüi \'felszentelésre. A nehéz fehérselyem! alap egyik oldalán Szent Ferenc, a másikon Szent Erzsébet képe van tüfestésben. A művészi kivitelű selyemzászlót " szombathelyi karmelita apácák ké-szitik,
— Tavasai férfiaaSvetak, divatos lng-zeürek, puplinok megérkeztek Singer Dlvatárubáiba.
— (Az Izr. Nőegylet kultur-délutánja)
Az Izraelita Jótékony Nőegylet sorozatos kulturdélutánjai sorában, vasárnap, 22-én délután féi \'5 órakor a Csengeri-utcai kistemplombun Weisz Lajos dr. ügyvéd tartja második előadását amerikai tapasztalatairól- Mint az érdeklődés mutatja, isméi "zsúfolt teremben számol be amerikai utjának érdekes tapasztalatairól.
— Torontáli ágyelők, összekötők, sez-lontakarók, nagyszőnyegek legolcsóbban Schütznél.
— TeklntM meg Sláger Divatáruház kirakatait. Ott láthatók az uj tavaszi színek éa anyagok.
Valóban: a magyar nép művészei ők: « pásztorok. Bégi népdalokban, románcokban, de. különösen mesékben rengeteg pásztor szerepel s valószínű azért, mert azokat nagyrészben pásztorok költötték
Nagy gyönyörűség hallgatni például \'az öreg 80 esztendős Simon István (tági) lasztornyai kanász ízes elbeszéléseit a régi betyár és pásztorvilágról. Vagy szemre is gusztusos ember Varga Miska, a béci kanász, pörge kalapja alói előbújó hosszú göndör-szőke hajával, szép tartásával. Hát még, ha kellemes hangján régi-régi pásztordalokat énekelt
Közelebbről azonban három pásztort akarok bemutatni: a legszebben faragó, a legszebben daloló s a "legszebb ember — pásztorokat. Juhászok mind « húrm&u- Máttí Károly i«, a budafai juhász. Arrói nevezetes, hogy faragásai kiállításokon kelnek el, újságok említik a nevét Méltán, mert csodálatos finomsággal mereviü apró fatárgyakba a pásztorélet jeleneteit s a zalai táj jellegzetes dolgait. Ámulatba ejli az embert: micsoda leheletszerű könnyedséggel dolgozik az egyszerű bicska, az egyszerű juhászkéz s kibontakozik a megmozdulásig hü figura. Apró juhász szobra Izsó \'Búsuló juhász*-ának valamely őse lehetne Pedig ez uz ember képzőművészeiről még semmit sem hallott, szobrásszal még nem beszélt Olyan negyvenéves kórüli Budapesten 4* Egerszegen h#.
— (26-én fllléraa-gyors Indul Budapestre)
A1 Máv március 25-én, szerdán, Gyümölcsoltó boldogasszony napján filléres gyorsot Indít Nagykanizsáról Budapestre A filléres uz Országos Mezőgazdasági Kiállítás alkalmából \'indui, hogy ezáltal azok is megnézhessék at értékes és tartalmas kiállítást, akik egyébként nem julhalnának Pestre. A részvételi dij 0.30 pengő, amely ősszegben a kiállítás belépődíja is bennfog-laltalik. Tekintettel, hogy a filléres gyors Kominálos, Balatonszentgyörgy Fonyód, Boglár, Siófokon vesz fei inasokat, a kanizsai jegyek szánra korlátozva van. Okulva a múlton, ajánlatos még ma jelentkezni a Menetjegy-irodában (Fő-ut 1).
Bél-lnfektlónál „Igmánd\' gyorsan segít, Mert pár óra alatt gyomrot-belet tisztit.
— (Súlyos szerenoaétlanaég)
történt kedden Balatonszemesen Gaái György 27 éves fuvaros üres kocsijával az erdőbe ment fáért A hideg időben a kocsin ülve annyira fázott, hogy le akart szállni és igy akarta meggémberedett tagjait felfrissíteni. A lovakat nem állította meg, csak menet közbea akart lelépni a kocsiról. Le is lépett, de oly szerencsétlenül, hogy n kocsi alá zuhant A kerekek a szerencsétlen ember gyomrán mentek át, társai találtak rá és életveszélyes állapotban a kórházba szállították.
— DlsslUa lakását torontáli szőnyeggel. — OyOnyCrQ mintákban kapható Schütznél
— (Az latsn is büntet)
Sövcgcs JózmíI rezii legény, aki Bárdió Lajos körjegyzői meggyilkolta és elmebeli állapotának megvizsgálása végett Budapestre kellett volna szállítani, a fogházban tüdővérzést kapott, ugy hogy a kanizsai kórházba kelielt szállítani, aho/ őrizet alatt tartják-
— Kosstflm a nagy divat t Legszebb szövetek és blouse-anyagok minden divatos Bzlnbeu 81nger Divatáruházbao.
Mm szerdán és holnap csütörtökön
Momra
a Pannónia éttermében.
Csütörtökön cigányzene.
Szives pártfogást kér avamléflCa.
lyezi, ei a dolgait, de most nagy gondban van. Gazdái már régebben megtiltották neki, hogy faragjon, de sze-gény ezt nem tudta abba hagyni Hát felmondtak neki. Tavaszra hely nélkül marad s az asszony pedig sir, hogy nem lesz kenyér. Bizony, gond ez/Szegény Máté Károly az Idén nyáron ® nagykanizsai közönséget s n balatoni fürdőhelyeket akarja meghódítani művészetével, de nagy kérdés: lesz-e addig kenyér, mig megérkezik a siker?
Takács István budnyai (Szent-győrgy) juliász a legjobb dalos pásztor. Egy népmulatságon haflottam előszór: a fiatalok foxot táncoltak, egy pitykés lajbls, pörge kalapos, szép bajszú ember pedig félrehúzódott a sarokba s egy töpörödött, vén cigány* nyai\' huzattá. Rögtön mteííkapott a szépen csengő bariton s az ódon dallam Ezt dalolta:
Erdők, mezők, vad ligetek Sokat bujdostam bennetek Bujdostam én a vadakkai Sir tara a kis — madarakkal.
Olyan jó 35 esztendős ez a Tukács István A somogyi pusztákon tanulta öreg juhászoktói a dalalt Mikor felkerestem a karámnál, már messziről hallottam dalát:
Esteledik, jaj, de nagyon sötét van, Juhászbojtár « tanyán csak maga van Maga vagyon, Weg u gilice madár Az i» csak a párja után sírdogál

D/ATu
a homlok todörzsotówr® .boroqatáiára: de mór egyJznqokjatáía is jó Iwtíw
— A atépItS MbáuetrSI
II népszerű kiadása taost jelent meg dr. Ehrenfeld Hugó főorvos könyvének A szép és harmonikus külső fokozódó szerepe « létfenntartásért vivott harcban, a minden emberben élő vágy az örök fiatalság, do legalább az öregedés külső Ja-leinek minéi későbben yaló bekövetkezése után uj feladatok alá állította a sebészetel E feladatok kitűnő oldási lehetőségeiről számol be dr. Ehrenfeld Hugó müve. A kitűnő saeraő 44 műtét előtt és utáni eredeti falvitellel illusztrálja mindennél \'ékesszd-1 óbban, milyen hihetetlen és kedveső változásokai lelvet külsőnk korrigálásé* bari uz arc, ráuook, fül, orr, meii stb. operálásával elérni- Nóvák Budolf ót Társa Tudományos KónyvkiadóváUa* lat kiadása (Budapest, VIII, Barots-u. 21. szám).
30-40 dalt énekelt eí azon este Mind u régi pásztor betyáréletről kzól. tak. Mint a film, olyan a népdalok képeket megjelenítő varázsa Népballadák, románcok kerültek sorra Patkó Bandi, Nád Jancsi, Csali Pista, Fejér László, Subri Jóska, Bene Veudei hires betyárok dolgait énekelte s a pásztorság ^sok vig és szomorú esetét Ilyeneket:
Mikor gulyásbojtár voltam Gulya mellett elaludtam Éjféltájban felébredtem Kilenc zsandár állt mollettem Vagy:
Iszom a bort, rugóm a port Szeretem én a szép asszonyt Szépasszonynak ábrázatja Vitt engem a gyalázatba N Igyál betyár, mailik u nyár, Úgysem soká ihutol már Lehullik • tölgyfulevéi Hová leszel, szegény legényt Bizony, hová lettek a remek pásztorok? Alighanem legeslegutolsónak maradt u régiekbői mutatóba Harmat Zsiga bácsi, ott Szctnenyén. Juháss ő is s az volt minden őse ilf Zajában s * Balaton körűi- Utóda százados Juhásznemzetségnek, melynél ugy öröklődik apáról \'fiúra a száuKidó-juhászság, maut a királyi családoknál a korona- Az öreg Harmat Ziitfa azonban már kikopott a juhászságból Mo«t Már k*n4»a lett a J»aauiaw/4r*
ZALAI KÖZLÖNY
1936. márcins 19.

Meghalt Venizelosz volt görög köztársasági elnök
k Páris, március 18
Venizelos, volt görög köztársasági elnök, az utóbbi görög forradalmak vezetője, szerdán reggel Párisbarí 72 éves korában meghalt.
Döntő csaták folynak az afrikai hadszíntereken
London, március 18 A Moming Post jelentése szerint « IV. olasz hadosztály KeletafHkában » szudáni hadszíntéren erős támadásokat folytat ós gyözefcjvcsen halad előre. Az olasz csalitok Nogant, a fontos karaván-csomópontot akarják elfoglalni. Döntő csaták dúlnak az északi hadszíntéren ls. A délen előrenyomuló olasz csapatok Nasibu tábornok csapatának teljes tntegseiumisi tését trtzték ki célul. Sejutri herceg legbátrabb és legfélelmetesebb hadvezére, Amora, behódolt az olaszoknak.
EMLÉKEZTETŐ
■árcliu 18.
Zeneiskola növendékeinek olasz-magyar hangversenye délután 0-kor. Mirclu. 19.
A Szerdai Társaság vlta-fllóse fl órakor « zeueiskolában (dr. Winkler Ernő).
MM
(—) A Magyar QyQmtlos,
» Gyümölcstermelők Országos Egye-sületónek hivatalos lapja gazdag tar-telomiuai és pompás kiállításban Jelent meg. Cikkei, bő kép-anyaga rfl. ként a gyümölcsös tavaszi munkáival foglalkozik Mutatványszámot küld o . kiadóhivatal: Budapest, VI., .Andrássy. ut 8 szám.
is tovább megy áprilisban.
Hanem mikor megláttam, önkénytelenül valami tisztelet és inegbocsöiés támadt bennem iránta. Olyan, mint a patriarchális kor fejedoimoi: hetvenegy éve ellenére termete sudara cseppet som hajolt, jó 18,r> centiméteres, vállas, gyönyörű szál ember. Félig ösz haja nláomlik hetyke kalapja "lói, nemes hajlású, büszke sasorra van s szemei, mint a puszták emberéé, tisztán és szabadon ickintenok elöro. Mindig előre. Mikor beszél, basszusának kellemes melegsége átjárja az embert Ez az ember mindig a szabadban lakott, nap barnította, cső verte s szél tépázta tiszta arcát, érdekes pofaszakáll v Ázsiai pusztákról, nomád pásztorokról: régi-régi bölcsőnkről hoz üze.ictet ez a remeknek megmaradt sudár ember Faragásai nem elég művésziek, de sok bennük a* eredetiség és erő Dalait, melyeket még tud, a Nemzeti Mureum néprajzi os*. tályának s/.akériöjc szerint alig tudja egy-két hasonló öreg pásztor a* országban
liánnal Zsiga nagyon idegenül él oblKin « mai világban. Furcsa ez neki, C.s«k veszi botját, aztán odább megy. Nemsokára végleg elköltözik, aztán a többiek is, akik még emlékeznek egy érdekes és szép világ gazdagságára s nekünk semmi sem marad ebből a világból.
■ Bee*Alják hát meg őket, mig ilt járnak közöttünk
APRÓHIRDETÉSEK
TOxIfAJát Szálingernél, Eötvös-tér 31. szerezheti be legolcsóbban. 12
Haaanált modern ebédlő, rekamler, amerikai Iróatital. azalongamltura eladó Stern butorüilet, Buaébeltér. 873
100 méter ruhaszárító fémkölél, konyha-izekrény, nagv mosófaaék, két kolltr al-adó. Pó ut 8, II. emelet. •
Az állomás közelében egy kétszobás és egy háromszobás Inkán májúi I-re kiadó Horthy Mlklói-ut 55. *
Egvs«obá<-konyhás lakás k?adó, Zrínyi Mlklós-u. 16. »z. *
Kntanarétan )ó fekvésű, Mos/tolt házhelyből, lelkek inét- eladók. Ftlvlláco állást dr Hoch Ügyvéd ad. 1005
Atllla-utea 37. számú hám szabadk*/-böl eladó. Bővebbet ugyanott. 969
K\'adó csinosan bulorozotl. komplett utcai hálóazoba, esetleg koszttal, Klrálv-utca 14., emelet. 1022
Bokoaniyadéa ellen kékítessen bokatámaazlól, glpizmlnta szerint, Papp Oszkár clpéumeiternél. •
Slraxagétyakat, fedőlapokat betonból, műkőből, legszebb kivitelben, továbbá dl»7íi Krunpn^egélyekct a legolcsóbban Slö-selnél, Magyar-u. •
Fgy csinos kixxolpéléloAny elmenne vidékre. Clm: Báthory-utca 16, 1011
Platal iapán álláat keres, konvención vagy o/o os alapon, nagy uradalmi gyakorlottal bármikori belépésre. Clm a kiadóban. 1038
Efva«x«tt a Pelsókereskedclniisták márc. 151 ünnepélyén Kempis „Krisztus követése c. kflnw. Kérem a megtalál M, adja le c lap kiadóhivatalában. 1035
Fa kutosflvafa eladók Telcky-ut 66. *
Kari-aak április 1-ére megbiíliató, főzni tudó mindeneit, hosszú bizonyítvány nyal. „Pekete Sas" gyógyszertár.
ÉRTE9S7ÉS!
Sohtexlnger HyutAné nagykanizsai Inkos Arany Jénp.8>utoa I. axnm ulattt üzletét folyó évi április hő l-én
átveszem. — Folhlvbm nevezett oég hitelezőit, hogy kővetolésükot napon br.ioi alulírottnál bejelenteni annál Inkább Is el no mulasszák, mert később történrt bejelentésekot tudomásul nem veszek. Nagykanizsa, 1930. március 18.
Guttmann 0(g»
101/ Sugár-ut 41.
Fiatalember ®On P óvadékkal pénz-bemdói vagv hasonló állást keres, szerény fizetési Igényekkel. Clm a kiadóban. *
Szemere-u. 4\'a. alaltl ház. smbadkérböl flarié. Bővebbet Deutsch-huiliiemnél Klrálv-u. 3«.
i
•átáll* 12 16 tóra május f re kiadó Horthy Miklós ut 55. ♦
Jól főző mlndanaa felvételik Su*\'r ut 34 1027
Teljesen különálló kla axoba kiadó. Csengery-nt 17., I. emelet •
Jókait an levő gvarmokkooalt ke"
ick megvételie Clm a kiadóhivatalban. 1039
Hölgyek!
Tavaszi bevásárlási utunkrói megérkeztünk és felhívjuk szivfes figyelmüket szenzációs
divat-
ujdonságainkra.
Kalapok
Sálalt
Zsabók
Piqué mellények Esőköpenyek Habselyem blúzok
mind a legfrissebb divat-újdonságok. Olcsó árak!
i Dliiii
Horlliy M klós-ul I. szám
rVárosházpaiola.
a rádióról és a távolbalátásról
fo\'y.\'t lió 19-én este ",9 órakor az Iparoskor nagylermében. Jöjjön el okvetlen BnlépHdij nlnoi,
IVIinclent együtt lalál u
J>, szállodában ■
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot.
A sSrSxfibem
200 ótelkültinlegességet és Bura Sándor cigánymuzsikáját. « télikertben ■
délutáni-esti tánoot és o,. Ilnlozky rádió jazz-zenekarát.
BuüiipoBl, RAkóczI-nt 58.
A Mclroprile valamennyi (Izemében elfojjudjAk fizetésként a Provincia keriuezmé. nyes pengííszelaényt.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
4159/1936. C
Hirdetmény.
A péterfai árok medertiszti-tási .Ügyében folyó évi március hó 20-án d. e. 10 órakor a városház közgyűlési termében értekezletet tartok, melyre az érdekelteket megidézem.
Nagykanizsa, 1930. évi március 13-án.
I0> Polgármester.
Vetéseknél, sző^ubun, •
réteken, liuszáiókoit, IucurnÉiso^on, kertivctcntéay éknél
csodát miivel a
Psli-Só Érám.
0)árl lerak, t:
ORSZÁG JÓZSEP
míg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Eriüébet-tér 10, (A blióság mellett.) Telefon: 130.
Njaia. a Uptulajdonoi Közgáz Ut, QuUoberg NjtouwU óa DáUalid Lapkiadó Vállalata könxv.youidájábau NaU ba.,u.á.. r*>t«i/i. a.i.tv z.l*iK4rulv)
I. évfolyam 67. szám
Nagykaalxia, 1936. március 20 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
fcMWl
ŰB
«• UAMIi Ft* 1 ,
Felelős sierkeíitfi: Barbarlts Lajos
ElAllicMti ár.: egr hón 1 pcnri 40 UUr. S»erk«il4^ti U kUdóhti.UII Uldo«i 71 U
Az édes anyaföld
Ha egyáltalán nem is tudjuk magunkévá tenni s mindenben nem helyeseljük az ellenzék vezérszónokainak beállítását a telepítési törvényjavaslattal kapcsolutban, mégis konstatálnunk lehet, hogy eddig a kritiku Iránya nem tévesztette szem elől azt a főszempontot, hogy a kormány telepítési javaslatát nem lehet pártpolitikai mérlegre tenni. Sokkal nagyobb jelentőségű ez a javaslat, semhogy kicsinyes pártérdekek ütköző pontja legyen. Arról van itt szó, hogy megvessük az alapját birtokpolitikánk egészséges fejlődésének, ne legyen tátongó ür a nagybirtok és a törpebirtok között, mert bár nemzetünk egzisztenciális szempontjai elsőrangú követelmény ként állítják elénk azt a tételt, hogy birtokpolitikánkat a nemzet megélhetésének igényeihez kell igazitanunk s c téren első helyen kell említenünk a termelés minőségét és mennyiségét, mégis tudatában kell lennünk annak a magas szempontnak, hogy mi az örökkévaló nemzet sorsát látjuk szemünk előli s ezért, ha kell, áldozatoktól sem riadhatunk vissza. A magyar nép szociális és egészséges szaporodni szempontjai azt követelik, hogy biztosítsuk a szilárd termőtalajt a mezőgazda népesség taípa alatt s ez a föld, ha hozzányúlunk, ne váljék piaci Ingósággá, szatócs áruvá, amelynek értékelése a napi börze-ingadozásokhoz van mérve.
A magyar nemzet a földről mindig ugy emlékszik meg, mint az élet egyik legnagyobb értékéről s mikor lendületes nyelven szól róla, édes anyaföldnek nevezi. Nem közömbös tehát, hogy nemzeti, fog-lalkozsásbell és egyéni életünk szempontjából termőföldünk barázdái, a nemzeti birtoktest miként oszlik meg közöttünk.
A statisztikai adatok tanulsága szerint ez időben a birtokmegoszlás nem mutat egészséges képet. Azzal a szomorú tünettel találkozunk, hogy a nemzeti szempontból, de szociális és gazdasági vonatkozásokban Is joggal igényelhető kisbirtokok és középbirtokok felalprozódá-sa következik be. Ennek folyománya az, hogy egyik oldalon szilárdan állnak a nagy mamutbirtokok, a másik oldalon pedig a nép természetes szaporodásával törpebirtokokká aprozódlk a kisbirtok. Olyan törpebirtokokká, amelyek már alig tudják biztosítani egyetlen népes család megélhetését, aminek következménye a második generációban az, hogy szaporodik a földnélküliek, a cselédsorsra jutottak, a városok gyártelepeire beözönlött proletárok, vagyis : a nineseteiének száma.
A kormány telepítési törvényjavaslata, amelynek széles vitája most leginkább foglalkoztatja a magyar belpolitikai életet, előfogja mozdítani az önálló gazdasági egzisztenciák keletkezését és a kollektív tevékenységgel egyidejűleg megindítja a további üdvös parcellázó
London Hága mellett döntött, Berlin nem fogadja el
A locarnol hatalmak értekezlete éjjel három óráig tartott — Flandin Párisba repült, hogy jelentést tegyen a francia államtanácsnak — Musz kilométeres uj semleges sávot akarnak kihasítani a rajnamenti német területen — A locarnol hatalmak megállapodása a i.épszövetségl tanács előtt — Hitler uj beszédében is békejobbot kinált Európának
Létrejött az általános megegyezés
London, március 19 A locarnol hatalmak értekezlete az éjszaka 3 óráig tartott. Az ekkor kiadott hivatalos jelentés szerint az értekezlet megvizsgálta az általános egyezmény tervezetét, a vita azonban nem terjedt ki az egyes rendelkezésekre, amelyek további megbeszélések keretében uj és szabatos megszövegezésre szorulnak. A^helyzet tisztázása szempontjából lenye-ges előrehaladás történt. A hivatala* jelentés erre ugyan nem terjed ki, de megbízható értesülések szerint a? elvi megegyezés nagyrészt helyet ad a franciák megjegyzéseinek. Igy a locarnol hatalmak értekezlete kimondta, hogy kötelezi Németországot a kérdésnek a hágai nemzetközi döntőbíróság elé terjesztésére, afek;tt való döntés végett, hogy a francia-orosz megegyezés összefér-e a locarnol megállapodással. Afe értekezlet 20 kilo-
méteres uj semleges öv felállítását javasolja, ezt az övet nemzetközi csapatok szállnák meg, de ezt a semleges sávpt csak német területből hasítanák ki. Megállapította az értekezlet a haladéktalanul alkalmazandó és a technikai végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket is.
Még nem végleges n megállapodás szövege
A megállapodás szövegét csütörtökön délelőtt a Népszövetség tanácsa elé terjesztik és azután öntik végleges formába.
A megállapodásról és uz angol minisztertanács határozatáról tájékoztatták Flandint, aki ma délután Párisba repül és a tudomására hozottak alapján teszi meg előterjesztését a franc a államtanácsnak.
Az éjszaka folyamán az angol megbízottak még külön értekezh tet tartottak. v
Németország erélyesen tiltakozik az állami főhatalom csonkítása ellen
Berlin, március 19 Hitler kancellár tegnapi beszédében egyebek közt a következőket mondta :
Németországnak nincs semmi hódítási vágya Európában. Nem akar senkit megkárosítani, de nem hajlandó eltűrni azt sem, hogy bárki részéről bántás érje. Németország kezet nyújt a többi népeknek a megbékélésre. Aki vállalni tudja a felelőséget saját klkilsiye-rete előtt, hogy visszautasltja a 68 millió ember nevében nyújtott kezet, az vállalja a felelőséget a történelem előtt Is. ,
Berlin, március li) A londoni német delegáció utasítást kapott, hogy erélyesen tiltakozzék az állami főhatalomnak minden megcsonkítása ellen a rajnai német területen. Németország nem fogadja el az ügy nemzetközi döntőbíróság elé terjesztésére vonatkozó javaslatot.
Vita helyett szavazás
London, március 19 Flandin ugy döntött, hogy a Népszövetség mai tanácsülésén a német megbízott felszólalására nem Válaszolnak. Igy vita valószínűleg nem
is lesz, hanem rövidesen szavazásra kerül a sor.
Francia-angol katonai megállapodás
Páris, március 19
A francia sajtó szerint a valóság az, hogy már készen van a megegyezés szövege a francia angol katonai megállapodást \'Illetőleg. Anglia nem térhet ki nz előlt hogy szükséges esetbe n kajonai * segítséget nyújtson Franciaországnak.
A német megbízott beszéde
London, március 19 \\
(Uipiárt\'ikor érkezt V) A Ntipszft-vétség tanácsának nyilvános ülésén, amely pontosan fél 11 órakor kezdődött, a német kormány képviseletében Riblxintiopp báró a patkó-alaku asztal jobb sarkán foglalt helyet.
A német megbízott, Ribbentroptp báró beszéde pontosan 20 jjereig-tartott és az mindenben a hitleri felfogást erősítette meg, annál is inkább, mert közvetlen a beszéd előtt Ribbentropp hosszasan tárgyalt telefonon Berlinnel.
A beszéd róvld vázlata u kővetkező:
Németország u locnrnoí egyezmény-bci\'fnagy és súlyos felelősséget vállalt magára. Különösen nagy felelősség vblt a rajnai övet -- amelyen pedig 11 millió német él — minden védelem nélkül hagyni. Németország azonban nem szegte inog itférctét. Megszegte azt azonban Franciaország, aki szerződési rendszert épített ki a szovjettel és igy azt Csehországon keresztül Németország közvetlen szomszédjává tette.. A francia szovjet egyezmény élo határozottan Németország ellen irá-nvul. A legelemibb felelősség és az (Folytatás a 6-lk oldalon)
tevékenységet, azokon a helyeken, ahol erre múlhatatlanul szükség mutatkozik.
Ez a javaslat nem álomképet fest, nem a csábító, hamar tovatűnő délibáb képét mutatja meg a magyar nép szemé előtt. Reális bázisra épül s tervszerű program alapján évtizedekre nyúló természetes fejlődés útját nyitja meg. Voltak jó-szándéku s nemes törekvésű kormányok, amelyek programokba vették a magyar birtokpolitika akut kérdésinek rendezését. Sajnos, mig egyrészt kedvezőtlen légkörben kialakult s megalkotott törvénnyel kellett operáUüok, addig másrészt
csupán a fantáziák és tervezgetések vonalán késedelmeskedtek, amiből hiányzott a megelégedést és üdvös eredményeket árasztó realitás.
Azoknak, akik lekicslnylik a kbr-mánv telepítési törvényjavaslatának várható eredményeit, azt mondjuk : lekicsinyelhető-*\' az az eredmény, amelyik az első öt esztendő alatt 12.000 családot juttat biztos megélhetéshez, családonként 10 holdas juttatással ? Lehel, hogy nem clkábitó méretek ezek a számok, de a nemzet mai teljesítőképességű mellett maradandó, jól megalapozott munkát csak ugy lehet végezni, ha a takarón tut nem nyújtózko-
dunk.
Olyan telepítésre a mai viszonyok között gondolni sem lehet, amely az egész mezőgazdasági népességet íöldhöz juttatja. Ai<i il>el ígér, vagy ilyen szándékokat forgat a fejében, az vagy nem tudja mibe vágta fejszéjét, vagy más célok érdekében akar átmenetileg a tájékozatlan nép bizalmába férkőzni-
A telepítési törvényjavaslat plénum előtti tárgyalását nagy érdeklődéssel figyeljük s már is örömmel konstatáljuk, hogy a javaslatot beterjesztő kormány és a möjötlé álló nagy párt derekasan veri vissza az ellenzék kritikáit.
ZALAI KÖZLÖNY
1936. március 20.
Gróf Bethlen István másfélórás beszédet mondott ■ telepítési Javaslat vitájában 4
Budapest, március 19 A Ház szerda délutáni ülésén gróf Bethlen István beszélt a földbirtokpolitikai helyzetről. Másfélórás beszédében k i jelen tette, hogy a földreform kérdését egy generációról nehéz elintézni, mert ehhez hiányoznak az anyagi eszközök. Magyarországon valóban van földprobléma, de van minden kulturáltamban. Földkérdés azért van, mert a lakosság állandóan szaporodik, ellenben a mezőgazdasági müvelés alatt álló föld nagysága nem emelkedik. Minden országnak nagy érdeke fűződik tehát ahhoz, hogy mezőgazdasággal \'foglalkozó népességének minél nagyobb részét juttassa földhöz és belőle minél nagyobb tömegnek biztosítson megélhetést. Nálunk a mezőgazdasági lakosság életszínvonala a legrosszabb. Az a mechanikus földosztás, melyet sokan célravezetőnek gondolnak, nem oldja meg a problémát, mert nincs elég föld. Ha megfelelő gazdsági konjunktura volna, ha a munkásosztályt el lehetne helyezni ipari téren, ha intenzív mezőgazdasági müvelésre volna lehetőség, akkor a probléma megoldását még a nagybirtok clporlasztásával is lehetne siet* telni. l>e a mai időkben a nagybirtok elporlasztási folyamatának intézményes s.ettetcse antiszociális intézkedés, mert azokra a munkásrétegekre hat ki, amelyek kénytelenek a földből megélni. Ezek ugyan is máshová nem mehetnek. A telepítési juvaslatban nem látja azl, ami a nincstelen és törpebirtokos osztály felsegitését, földhözjutiatását biztosítaná. A javaslat által tervezett bérleti rendszer sem vezet célra. Megfelelő komoly házhelyakciót kell keresztülvinni é6 ebből a célból a kisajátítási jogot is igény* be kell venni megfelelő formában. Aj kormány 25 év alatt 33.000 családnak 416.000 holdat akar adni. Miután ebből a területből kevés jut 11 munkásoknak, az lesz u helyzet, hogy ezalatt 30.000 munkás felcsle-gcssé válik és kiesik a termelés menetéből. Ami azt Jelenti, hogy mérhetetlenül rontjuk « mMi helyzetet. Valóságos jelképes mfcgszállása történik nik most a magyar földbirtokos osztálynak. Ezt a társadalmid nem szabad elpusztítani, mert ennek súlyos gazdusági és szociális kihatása lesz.
Kenyeres János hosszabban foglalkozott ezután Bethlen beszédével és kijelentette, hogy a Gömbös-kormány a jövőnek épit ezzel a Javaslattal. Ezután áttértek az interi>cllációkra.
— Köztisztviselők r黫éf« rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein bútoráruházban. Horthy Miklós-ut á.
A Cenirálban péntek este
ZENÉS HALVACSORA
halászlé (v. rántotthal) tnróscsnszával P 120
Szombaton este dijtalan
A sorsolásban minden vendég TIIIO I résztvesz, értékes nyeremények ■ S
TOMBOLA I
gtMM* hangulat, móka és a szenzációs W VERMES ICA uj slágerelvei
Jogerőre emelkedett a plébániai kántorválasztás
A megyéspüspök elutasította a fellebbezést
Ismeretes, hogy a nagykanizsai plébániatemplom kántorválasztása ellen amikor Gazdag Istvánt választották meg - ifj. Rálz János fellebbezést adott iw, amelyet fel is terjesztetlek a megyéspüspökhöz. Az egyházi főhatóság most hozta meg döntését és azt közölte P. Cir-
fusz Viktorin ferences házfőnökkel. A véghatározat szerint a megyéspüspök elutasította ifj. Rátz János fellebbezését és igy Gazdag István kántorrá választása jogerőssé vált. Ezzel a kanizsai kántor-ügy végképp lezárult.
á Balaton elöntötte a partmenti területeket
60-70 centiméterrel magasabb a Balaton vízállása
Az enyhe tél és a nagy esőzések következtében a Balaton vize nagyon felduzzadt. A,\' Sió a felesleges vizet nem tudja levezetni és emiatt több helyen kiöntött a Balalon. A tó szintje 60-70 centlmélerrel magasabb a rendesnél |és igy a kiáradt viz az alacsonyabb telkeket és pln-
Felmelegedés!
cékct elöntötte. Fonyód-Sándoricls-pen a viz kimosta és kidöntötle a partvédő gátat. Szántódon és Földváron is viz alatt állnak a mélyebb helyek és néhol a vasúti töltésig ér a viz. A zalai parton is helyenként kiöntött a viz, de kárt eddig sehonnan nem jelentettek.
Prognózis: Oyenge északi légáramlás, kevés felhőzet, éjjel mérsékelt fagy. A nappali hőmérséklet emelkedik.
Maradék puplinok, zefirek, oxfordok és tropikálok prima minőségben, olcsón.
Tavaszi újdonságok megérkeztek.
Sinser Divatáruhoz.
A forró égöv betegségeinél, különösen vérhasoál éi olyan gyomorbetegségek esetén, amelyek vil-lóiázzal együtt lépnek fel, a termé-szeles .Ferenc J6i«ef" keserűvíz szerfelett értékes hatést fejt ki. Az orvosok ajánlJAk.
& Zeneiskola növendékhangversenye
A nagykanizsai Városi Zeneiskola növendékei szerdal hangversenyüket az olasz - magyar kulturális kapcsolatok elmélyítésének szolgálatába állították. A műsoron ennek megfelelően csak olasz szerzők müvei szerepeltek. A régi és uj olasz mesterek, kevésbbé ismert és világhírű szerzők neveit láttuk a műsoron.
Nö\\cndékhangverfenyek?n*a szereplők nagy száma miatt egyenként nem foglalkozhutunk a szereplőkké1, most azonban mégis meg keli emiileni Frey Zita nevét, nem játékáért, hanem azért a valóban ügyes bevezető előadásért, amely nemcsak a műsort Ismertette, de átfogó képet adott az egész olasz zenéről.
A műsoron Longo, Tharenghl zongoraszámai, Paisiello gordonkaszáma, Fesca harsonára irt darabja, Marcello, Caldara és Cnrissiini dalai, Campagnoll hegedü-duója, valamint Vivaldi, Tenaglia, Paganini hegedüszőmai szerepeltek. A növendékek csaknem valamennyien magasabb tagozatuuk voltak és egészen komoly játékot produkáltak. 12 éves korban Paganini szonátákaj játszani, ez kétségtelen teljesítmény, különösen, ha tudjuk, hogy azt iftl-lycn szépen és biztosan játszotta. Hasonlóképp meglepő, amikor ezeken a növendékhangversenyeken Vivaldi hegedűversenyt hallunk.
A szerdai hangverseny i3mét bizonyságot tett arról a nívóról, amelyet a Városi Zeneiskola Nagykanizsán a zenei kultura terjesztése terén képvisel.
A monacói fejedelem átutazott Nagykanizsán
Érdekes vendége volt tegnap este Nagykanizsának. A\' trieszti gyors: vonattal Nagykanizsára érkezett a monacói fejedelem, szűkebb kísérettel, rangrejtve.
A kanizsai állomáson Festetics György herceg, a keszthelyi várúr autója várta, azon folytatta útját Keszthely felé, a heroegi kastélyba.
A fejedelem ma a herceg többi <&őkelő vendégeivel Berzencére utazott ahol megkezdődik a nagy vadászat Festetics herceg erdö-birto-kán. ;
Naptár: Március 20. péntek. Rom. kat Mórlo. Protestáns Hubert Izraelita Adar
hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat a hó végéig a Merkly-Belus József gyógyszertár Fő-ut 12 szám és » kiskanizsai gyógyszertár.
Készséggel bemutatjuk legújabb tavaszi cipőujdonságainkat! Szomolányi áruház.
1936. ikreim 30
ZALAI KÖZLÖNY
Uovetve**: Dr. Dévata*, Erdő. Bö.kr
A tavaszi komplékról
Sok levelet kaptam a nafpokban, amik arra a kérdésre szerletnének választ kapni, hogy mit csináltassanak, ltosztümöt-e vagy komplét. Azt hiszem legjobb lesz, ha együtt döntünk á kérdés felett és inkább ilyen nyíltan megtárgyaljuk ezt a súlyos »problémát.« Szerintem el kell választani a kettőt egymástól. Mert kosztümre, igaz, hogy majdnem mindenkinek szüksége van, de valójában Igazán csak az veszi hasznát, aki sokat jár, strapái ja magát. Mig a kompié az elegánsabb és talán jobban kihasználható nyáron is. Akármilyen is az este, a könnyű szövetkomplét ol lehet bir-ni. Valahogy jobban fel van benne öltözve az ember. Muráti Lili mondotta egy beszélgetésünk alkalmával, hogy ö Imádja a kosztümdivatot, de mégis alig bírja elviselni, mert a kosztümben csak akkor mutat jól egy nő, ha mindig ugy néz ki, mint ha ki volna vasalva, És ebben sok igazság van. A kosztümnél nagyon kell vigyázni, hogy n bluz mindig tiszta éa rendes legyen, a szoknyán és kabáton ne legyenek gyűrődés! ráncok, egyszóval mindig fessen álljon. A ruha-kabát megoldás inkább takar és egyszer s mind öltöztet.
Én tehát a hozzámfordulóknak azt ajánlom, hogy ha elegáns, egész nyárra szóló ruhadarabot akartnak csináltatni, inkább döntsenek a kompiénál, Illetve csináltassanak egy szövetruhát, akár angorából, ukár gyapjú georgctíeből és ehhez azután csípőig érő, böhátu, raglán-ujjas, ugyanolyan szövetkabáíot. Ezt a szövetkabátot azután viselhetik nyugodtan egy másik ruhához is, feltéve^ ha a szín harmonizál a másikkal kt. Igy pl. összeállítás egy fekete szövetruha, ami még télről ránkmaradt, egy mustár színű szövetkabátkávai. Tehát azt ajánlom, ha van néhány elegánsra is viselhető tavalyi ruhánk, csináltassunk egy univerzális színű, egyedülálló kis kabátot, ami Ülik ezekhez a szikekhez. Ilyenek pl. az előbb említett mustár szín,- ez idős bb és szélesebb körvonalú hölgyeknek és rózsaszín, amit karcsuaknak és fiataloknak ajánlok, ez megy aztán fekete, fehér, drap|>, sötétkék és barna ruhákhoz.
A kompléknél is a sötétkék szín vezet. Láttam egy szép, egyszerű sötétkék szövetruhát négy bevágott zsebbel, fehér cltfpzárral, a zs:-l>?k mentén fehér selyem pyllak voltak hímezve, ehhez széles piio3 antilop öv, a hozzávaló, csípőig érő, böhátu sötétkék szövetkabálka rever-jeit fehér piké díszítette. Ezt a sötétkék kabátot azután mutatták egy nalványKék angóra ruhához és egy korallézlnü, lazaszövésü szövelruhá-hoz is. Utóbb pedig nagyszerűen illet ugyanez a kabát egy nyakkendő selyem, fehér-sötétkék pepitához is. Tehát ezzel csak be akarom bizonyítani, hogy az ember egy Hyen kis kabáttal nagyszerűen ki tud »jönni,« ha észszerűen válogatja össze nyári és tavaszi gurde-robját.
A\' pepita mint kompié, ugyancsak roppjant divatos. Pepita ruhát láttam nyakkendő selyemből, fekete
lakk szé\'es övvel, fehér görgette plissirozott mellénykével, a szoknyán két zsebbel, amikből sikkes zsebkendő kandikált ki, ehhez mutattak egy ujjanélküli, a háromnegyedesnél valamivel rövid -bb, böhátu kabátot. A.ruhának széles, puffos válu ujjai helyettesítenék a kabátét.
Bizonyára sok hölgy kétségbeesik, hogy a tavaly csináltatott drága keppes kompléja az idén már nem divatos. Most mit csináljon ezzel a kep|)cl, amihez még hasonló szövetet sem kap ? Ezeknek n höl«yek-W\'k a fenti megoldást ajánlom. Csináltassanak a keppből böhátu kabátot, vagy bolerot, ha nem telik ujjára, ujj nélkül és tömesr.\'k kl, vagy szélesítsék meg a ruha vállait és ez lássék ki a kábáiból.
Az előbb szándékosan említettem bolerot. Ez is divatos kompié megoldás, ele természetesen csak egy ruhához. Nagyon kedves és fiatalos viselet a megfelelő karcsúsága és fiatal hölgyeknek. Itt ls egy sötétkék szövet tetszett a k\'gjobban, sima szoknya, fehér muszlin blúzzal, kis sötétkék to\'eróval, ami éppen a szoknya kezdetéig éri, ugy hogy a bluz néha kikandikált alóla. A kabát kihajtóján pedig nagy fehér margaréta ékeskedett. Ho&mlól láttunk azután homokszinten is. ennek a derekán a • tnanekken zöldpiros virágos kasmír szé\'es övet viselt, megkötve oldalt. Á. k?smir, hölgyeim, borzasztó nagy divat Ha van otthon régebbről kasmír kendőjük, vagy dlrndlijük, sürgősen vigyék el szabónőjükhöz és cs\'náltas-belőle D\'uzt a legalagánsabbik kosztümjükhöz, vagy sálnt, de n>m utolsó sorban estélyi ruhái.
DIvatposfa
link/Is Olyan esti ruhát ajánlok, "mit inajd télen is tud viselni. Egy fehér, vagy rózsaszín tültruli i bármi-kor felvehető nyáron is és télen is, fodorral, rössel, széles taft sznllagg.il, nagyon fiatalos és üde- De most divatosak a mintás, vagy rózsás laftok is, ez inkább felvehető nyáron, mint télen. . Gcorgéttyt nem ajánlok, meri végig kellene plissirozialni, aftögy most viselik és az nem olyan fiatalos. Maradjon meg a fehér tüllnél, esetleg vállkivágással és ne legyen irtás
szín rajta, mint a keblén egv nagy I t>er«nd«zésekel rtndkiTŰt «lőnvös réti
i&\'s^Mt** i •« .
Alakítások Azt ajánlom, hogy igen, "tünk. Kopitein butoráruház, Horth) ugyanis vha megfelel még a tavalyi j Mlkló*-at 4.
fekete selyem ruhája, akkor vágassa ki elől jó mélyen négyszögletesen, hogy tehessen bele egy bubigallérhan végződő ilyen négyszögletes fehér ge-orgctlc mellényt és a balsarokban a monogramját pirosból tetesse oda Nagyszerű alakításra szánt ruha Üdvözlet. x
A\'l/ár. Ha nvist akar egy nyári es-lélyi ruhát csináltatni, igaz métf korai, ajánlhatok egy kedves és fiatalos, n<m mindennapi fazont: Vegyen nagyobb kockás pepita selymet, jó vonalú szoknyával csináltassa egészen hosz-szán, mély dekoltázzsal, elöl, hátul, csak egy vállpánt tartsa össze és elöl három nagy piros szegfüdiszt alkalmazzon rá. Odvözlet.
A szent korona története
lesz a elme a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi Uootílls előadásának-. A kiváló historikus, Szekált Gyula piarista tanár, a Kör díszelnöke tartja az előadást. Énekel a Kör Vegyeskara Kett,ng Ferenc karnagy vezénylésével. Szaval Schnabl Paula. Saját költeményeiből olVas fel Brassányi Gyula, a Kör poéta-tagja. Az előadás 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében
- Bútorvá»árlá» nem flondl Telje*
Ihxlafwt I.
17.30 A MándlU ja sora — 18 A jövő é (Csűrös Zolt ..i — 18.5
— 19.10 Külügyi negy Hanglemezek — 20.10 ház társulatának oper Stúdióban. «Az utolsó Oi>erclt 3 felvonásban, mathy Sándor. — 2 22 45 A rádió szalonu Hirek.
Búrt*pert II, 17.05 A Mándits jt sora. — 18 A Pto műsoros délutánja a mébői- — 10.40 Bujdos nvav Kálmán) — 20.:
— 21.05 Hírek. R4r«.
1735 Herz MII zonj . Salolucci: Szimfónia. Fgmont, szomorújáték zene. \' <
Péntel
U<i(Upi\'M I.
6.45 Torna. — Utál
— 10 Hirek — 10.20
— 1045 Ifjúsági köz 1205 Kcrényi György Hirek - 13-14.20 . zenekara. — Közben időjárásjelentés. — 14
— 15.30 A magyar 11 vaszi ünnepe. Beszélő ván. — 16.10 Diákf Időjelzés, hirek - H és a \'tnagynr országi István előadása)
17 30 Cigányzene, közlemények. — 19 Ion Művészeti Egvcsfil 21 40 Hirek, Időjárás} Az Országos Merőgaj dijainak felolvasása- -
— Sovinszky jaz*-zer Sebő Miklós énekszár Cigányzene. — 0.05 K
Ruriapeni II.
18 25 Gyorsirótanfo Berzsenyi négy napja NValdapfcl József) -mezek - 22 Hirek,
Bfc*.
12 Bádiózenekar -goraművész lemezei -és zongora szonáták -sohn, Liszt és B. Sir 17.40 Bach: E-dur gora szonáta. — 19. 20 Beethoven: VI szil Szórakoztató zene- -Krika szoprán estje. —
« Elegána női erei crepo eailn esőköppenv tékban legolcsóbban S
_J_ZALAI KÖZLÖNY_U2ÍJ±±L!L»_.
Pazar választék !
Szakszerű kiszolgálás!
Törpe árak !
SZABÓ cipőáruházban (Horthy miós-ut rj
mim
Indokolt-e a húsárak emelése a nagykanizsai piacon
A vér felfrissítése céljából -kiválik\']! köifpkoiu férfiaknak és nőknek — ajánla\'os néhány nspon At korán rtRfiel egy pohár termé-sídes .Ferenc Józiel\' ktserüvizet Inni.
Portalanítsuk a főbb utcákat Nagykanizsán l
Kaptuk a következő sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő lirl Még nincs itt « tavasz, még huv.it várunk, de » szebb napokban, (tinikben már részünk volt, megfigyelhettük azl a portí\'ngert, «mil az autók n főbb utn-kon okoztuk a városban Mi lesz majd, ha eljönnek a tavaszi és nyári napok, amikor alig lehet a pör miatt kimenni az utcártr Ezt a portól való védekezést nem tudja gyökeréén megoldani az öntöző-autó, itt radikálisabb eszköz kell Itt a főbb utakat olajozni kell Ezt bs kell,látnia a város vezetőségének Is. Ila portalan és igy az egészségre nézve veszélytelen közlekedést akarunk elérni, akkor feltétlenül legalább a néhány főutut portalanítani kell olajozás utján- Ez nem kerül sokba, Uz egészség pedig mindenek előtt Eztcl a gondolatba meg kotl barátkozni Zalaegerszeg, Kapos-vár is az olajozás útjára lépett, Nagykanizsa sem maradhat visszu, különösen ha tekinlotbc ve szűk az idén erősen felszaporodó áhtíeiicU idegenforgalmit, ámety az átutazó idegenek szempontjából is megköveteli az olajozással való ut-portalanitást.
Ne hivatkozzunk trióidig a konvencionális «nlncis»-re Kell lenni egészségügyi célokra Már pedig itt köz-egészségről van szó-
AMrtfs.
1
Igen tisztelt SterVesítőségl A jobb idők beálltával, Időszerű panasszal élek sokaknak nevében akkor, amidőn az utcák, illetve kocsi-utak rendszertelen és helytelen tiszti-tását teszem szóvá Ugyanis az őntö-tétlen ulak seprése és az azzal Járó portenger képződése mindig olyankor történik, amidőn a lakások takarítása éS a diákok Iskolába való őzünlése tart Kü\'önöSen áll ez az c>et a Horthy Miklós-ulra! Egy kis hatósági har-matozásra, de még jobban öntözésre volna szükség^ mert különben kénytelenek leszünk egy negyven napos esőért imádkozni
Mély tisztelettől: Vtda La/os.
KoMtQm « nagy divat t Legszebb ; szövetek ós blouso anyagok minden divatos színben Slnger Dlvatáruházban. i -- (/\'éftfeftwa/M* találkozó fa) nét. 1 főn délután (Uól 8-ig ® Pannónia hátsó kistermében
A legutóbbi nagykanizsai országos vásáron az állatárak emelkedtk, tekintettel az élénk olasz érdeklődésié. Nagykanizsai husipari körök erre való tekintetlel a gondolattal foglalkoznak, hogy felemelik a húsárakat. Kérdést inlézlünk ebben az ügyben az egyik jónovü lm nizsai husiparoshoz, aki a kővetkezőket mondta.
- Olaszországnak eddig jobbára Argcntina volt a husszállitója, az afrikai hadszinteret is legnagyobb részben argentínai hússal\' élelmez-ték. Mosi- azonban Argentína nem hajlandó többé lira ellenélen husi szállítani Olaszországnak, hanem
csak nemes valutáért, .ezért Olaszország most más piacokat keres, köztük Magyarországot. Ezzel magyarázható az olász kereskedőknek az utóbbi ldől)cn a zalai vásárokon való nagyobb számú megjelenése Igy aztán a nagykanizsa husiparos-nak is drágábban kell vásárolnia. A inult szerdai hetivásáron egy 180 190 kilós marhát már 170 pengőért vettek meg. Ehhez jön a vágóhídi és egyéb dij 21.08 pengő, 6.5 százalékos állatforgalmi adó: 11.05 Pés a többi mellékes kludások. Tehát a husiparosnak magának 1 |>engöbo kerül a hus kilogrammja. Níl marad nekünk a mai árak mellett V Indo-
kolt tehát, hogy néhány fillérrel áthárítsuk ezeket a terheket a közönségre.
Kérdést intéztünk egy nagykanizsai állattereskedőhöz, aki kijelentette : j
- E<?y hónap óta a marha ára csakugyan mintegy 10-12 százalékkal megdrágult. A! legutóbbi hetivásáron azonban a mult országos vásár árai nem emelkedtek tovább.
Kérdést intéztünk a város állatorvosi hivatalának vezető orvosá-ház, aki azt mondta, hogy tudomása szerint az állatárak emelkedését a husiparosok már áthárították a fogyasztókra. Tény, hogy egy hónap óta átlag 20 százalékkal emelkedtek az áltatárak.
A forgalmiadó hivatal rwegfigye-lései szerint egy hét óta az előző héthez viszonyítva — emelkedést nem mutatkozik. Egy hómp óla a borjú áraknál mintegy 12, a sertésnél 10, a szarvasmarháknál semmi emelkedés nem volt.
Az egyik városi állatorvos szerint egy hét óta a sertéspiaoon semmi változás n\'ncsen, a borjú és szarvasmarha eladásoknál lö százalék emelkedés tapasztalható. Egy hónap óta a sertés^ >iacon 10, a borjú és marhapiacou kb. 20 százalékos áremelkedés tapaasztalható.
Értesülésünk szerint a kérdéssel \'egközelebb az Ipartestület hus\'.parl szakosztálya is foglalkozik.
EMLÉKEZTETŐ
■árelaa 19.
A Szerdai Társaság vlta-ölése 8 órakor ■ zeneiskoláién (dr. Winkler Ernő).
Márelui 77.
Liszt növendék-matiné fél 12-kor u zeneiskoláién-
OltáregycsülcPszinclŐadása 4 órakor a\' fehérleremben.
Liceális előadás n városházán 8 órakor (Szakáll Gyula). Böjti est * Missziósházban 5 órakor. (Gazdag Ferenc).
Izr. Nőegylet kuUurelőadása fél S órakor a kistetaplomban (dr. Wei»z Lajos) Hirciaa 74.
Kultur-est « fehérteromtoen 6 órakor (Filó Ferenc). Mirc\'us 15.
Liceális olöadás 6 órakor a városházán (Nagy Vince) Márctu. 26.
A Szerdai Társaság vita-ülése 6 órakor a zeneiskolában (Pallos Erzsébet) ■ Arcius 29.
Liceális előadás a városházán 6 ómkor (Balogh Dezső). Böjti est a Missziósházban 5 órakor, (dr. Kerkay József). Miielu. 31.
Kullur-«st a fehér terűmben 6 órakyr (Szudey Géza). AprilU 1.
A Szerdai Társaság vita-ülósc í órakor a zeneiskolában (Fábián Miksa)-
A tavaszi saison exclusive
Mkülöntaései
Női szövetek
kabát-, oostume-, oomplet- ós ruhaanyagok
Selymek
Férfi-szövetek
felöltö- ét öltönyanyagok
eredeti angol, francia, német és svájci gyártmányok eddig nem létezett óriási választékban
a legdivatosabb anyagok, különleges szövések a tavasz pazar színpompájában
a legnemesebb valódi angol és a legjobb hazai gyártmányok legnagyobb raktára
Minőségeink a legjobbak I
Választékunk a legnagyobb!
Araink a legolcsóbbak I
Bevásárlása előtt vételkényszer nélkül tekintse meg raktárunkat.
KIRSCHNER DIVATÁRUHÁZ
• Ax Odol fogpép nagy mérták 11 kolloid
tálra\' " *------
tátalam
tartalraáuál fogva eltávolít minden tlsz .....igot ép
tátalnuságot éa lestőanyagot, arai a fogukra tapad 6a raegntlnted a »zAJ rossz H7HgAt.
— (Ruházati iparkiállltáat rsndéz az Ipartestület)
A nagykanizsai Ipartestület bőripari szakosztálya most tartotta évi közgyűlését I\'app Oszkár elnöklete alatt. Az elnöki jelentés foglalkozott a szakmtt súlyos helyzetével, a munkanélküliséggel, de sokat vár az uj Ipari törvénytől. A kontár-dzsungelt sikerült nagyrészben megtisztítani Nagykanizsán. Az adósérelmcket tette szóvá, majd felhívta az iparosságot az Iparoskör támogatására, amely otthona kíván lenni minden kanizsai iparosnak. Tinvár jegyző a szakosztály múlt évi munkásságával foglalkozott, beszámít a közszállilásokról és a szakinál életről. Horváth Mihály pénztári jelentése után a tisztikar választására került sor. Elnök i^nét egyhangúlag az ipari életben tevékeny szerepet vivő Papp Oszkár lett, a régi maradt a tisztikar ls, csak egy uj alelnök van: Varga Ferenc. A választmányba ls több uj tag került be. Molnár Imre és Puskás Ferenc indítványára a szakosztály kimondta, )»gy a fejlett nagykanizsai ruházati ipar (szabók és cipészek) megismertetésére rövid időn belül ruházati kiállítást rendeznek *x iparos székhátban.
- Oltedflnk nemei g yfl-ölcfákat I
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesltónl, hogy az orsrágoshlrfl szoregl nemesgyümölcs- é« rózsafa iskolámból különleges gyümöltsfákai és Hol-land-Hybrld rózsafa különlegességeimmel Nagykanizsára érkeztem. Kérem an érdeklődőket, hogy szükségleteiket mi-:oreznl szíveskedjenek. Kl-
______oly az Erzsébet-téri Zöldfa-
vendéglő udvara, ahol minden nap rendelkezésre állok. Teljés tisztelettel
hogy szükségleteiket ml-szíveskedjenek. Kiárusítást hely az Erzsébet-téri Zöldfa-
Hajas Mihály fatskola-tulaJdonöB.
férlT
- Világhírű Vlmpaa.lng Rolthotfor
"" <s női esőköppenyek SchUtz Ata-
Konsörv- és Tésztaárugyár Részvénytársaság.
Mértag-sxámla 1038. decembé*
hő 31-én. Vagyont Ingatlan P 48.339--, Berendezések P 44.692 16, Csomagolóanyag P 200 —, M. kir. Postatakarékpénz-, tár P 242*, Veszteségáthozat 1934. évről I P 24.972-61, 1935. éviveszteség P 2.24984, I összesen P 120.377-51. Tokon Részvény-; tőke P 50,000- , Folyószámla P 70,377-51, összesen P 120,377 51.
Nagykanhta, 1936. márdus 16.
A* lgasgatóaág.
Megvizsgálta és rendben találta
Nagykanizsa, 1936. március 16. 1061 A FolBgyolSMwttaág.
APRÓEQBÖETÉSEK
ApiiMiiideté* 4l)e »«»érn»p ét SnnepMf 10 *»«§
$0 Iliiéi, minden tovébbl Md 4 fillér, Hélkömep 10 wólg 4U Iliiéi, minden tovébbl tU S Iliiéi.
Aatétaxlk szolid árbsn vidékre vagy
helyben bármikor megrende\'hetők. Tele-fonállomás 2 2-2 Kaufmann Manónál. 4891
Bevezetett élelmiszerek piaci áruiltására agttU, megbízható nö vagy férfi fal-wátotlk. A|ánlatokat m«Bálh*téa Jel-
Igére a kiadóba.__1053
K méé cslnoun bútorozott, komplett utcát hálóizoba, esetleg kosztul, Klrály-utca 14., emelet. >0z2
Tart6•hullám és minden bajmunka Fllipovlcs todrásztermében Csengery-ut 2. *
Jóixiiu harisayélt fejsltaaea m«|
özv. Csizmadia LajosnétUI. Róm-\'tt. 21. *
■égy.Mobás, komlortos magánhéa, parkírozott ndvaml eWó Vörösmarty-
utca 16._______________1014
latiltt\'é 12-16 lóra mlju* I re kiadó Horthy Mthtóa-at 55.__•
TaJtarmélTakat bijtl irakléaeér-
baa, állandóan a legfrtaaebbat tatafao-mabbat, Wartmaaa tejipari váDa&t Wk-tuletíben Er«»lbet-ttf 14. 1051
1036. mirciui 20
ZALAI K0ZL0NY
KIKELET
HA PESTRE JÖN, OKVETLEN NÉZZE MEG AZ
UJ CAPRI (YL,Teréz-körut 34.) CSODASZÉP TÜNDÉRKERTJÉT
REMEK MŰSOR I REGGEL S-ig TANC !
BUDAPEST LEGKEDVELTEBB CSALÁDI SZÓRAKOZÓHELYE
— Tavaaxl férfta«8»etek, divatos lng-zefliek, pupllnok megérkeztek 8lnger Dlvatáruházba.
— (A vendéglős szakosztály)
vezetősége értesiti az összes kartársakat, hogy március 20-án, pénteken délután fél 5 órakor «z Ipartestület uj tanácstermében rendkívüli gyűlést tart, tifclyre pontos és teljes számú megjelenést kér.
— Ntnc. Uflkaág utlovélro, vízumra és valutára, hogy CAPRI csodaszép tUndérkertjében töltsünk el néhány kellemes órát. Keresse fel Bédapest legkedveltebb családi szórakozóhelyét, a „Caprlu-t éa ön maradandó emlékkel fog Budapestről távozni.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától esti 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egAu n«p nök&ek).
Közöljük SoÓs Lajosnak, a Csörnye-földén lakó fiatal, tunulatian földművesnek — akiről lapunk már egyszer megemlékezett — kissé kezdetleges, de érdekes és eredeti versét:
1.
Mi van készülőben? Bál lesz a világban.
I.átoni, 8 természet most van nagy munkában: Küldené a bálba legszebb leányát, Annak vasalgatja zöld selyem ruháját.
2
fcbred a tó vize: ezüst takarója, A nap tüze kissé megplrosllotta Fzer madár kezdi gyönyörű énekét, Hallani belőle angyalok zenéjét-
a
Fiatalok, vének, koldusok, hercegek, Jertek, megcsodálni c szép kikeletet, Ti, művészek, festők, munkára keltek,
A tavasz szépségét színekkel fessétekI 4
Jönnek nagy művészek, kelnek a munkára,
Vájjon hol is kezdjék: nemi találnak rája.
Ne is próbáljátok: azt még sose tették, Jaj, nincsen kezetek, nincsen annyi festék.
5.
F.s azt a nagy munkát kezdeténél hagyják,
Kiég annyi, hogy a nevét lelrhutják
— (Az Irodalmi és MQvészstl K\'Jr)
március 20-án, pénteken délután 6 órakor választmányi ülést tart a városháza tanácstermiében. Ezen az ülésen dönt a választmány a Jiceálls ciklus befejczése utánra előkészített níunka-terv felett is.
— (A Nemzeti Egység)
vasárnap, 22-én délelőtt 10 órakor
építőipari szakértekezletet, délubín 5 | órakor pedig ttfunkás szakértekezlctct tart a Deák-tér 14 sz. alatti helyiségében.
— Dtaxiu* lakását torontáli szőnyeggel. Hatalmai választék SchUtzuél.
— (Növendék-matiné)
Vasárnap délelőtt liceálls mitlné ko-r.-tében hódolnak a zeneiskola növendékei Liszt Ferenc emlékének Váltó, zaios műsorban megszólaló Liszt kompozíciók mellett Wagner László növendék tart Liszt Ferencről előadást Belépődíj nem lesz, azonban a rendezés költségeihez önkéntes adományokat köszönettel fogadnak. Kezdete fél 12 órakor.
— (Turiéta hlr)
A Magyar Turista Egyesület Nagy. kanizsai Osztálya március 22-én, vasárnap ibolyázó túrát rendez a Báli-kás rétre Találkozás reggel 8 órakor a Teleky-ut végén lévő víztoronynál Visszaérkezés est.\' 6 órakor. Vezető dr Szűcs László. Útvonal: Az ujsó városi erdő, Gáspár hegy, Csehi erdö, puszta-szentegyházi Árpád korabeli templomromok, Béka rét £s Bálikás rét, Látóhegy, Budin. Ezen a vidéken járó turistát a réges-régi idő lehelete veszi körül Mert BáÜkás a pogány magyarok áldozati helye, Lálóhegy a táltos napnézö jövendölő helye s u Budin a görög iró szerint a szittyák egyik törzse. A Béka ré!, Atilla egyik asszonyának nevét viseli Csehi halárában állott egy Árpád korabeli régi templom és kolostor. Azt a helyet a nép nvast ls Pusztaszenlegyháiának nevezi. A templom és kolostjr gyúrt téglából volt épitve T. i. árpaszalma törmelékkel gyúrták a téglái, hogy ne essék szét s az .égetés alkalmával az árj^nag elégett s helyén lyuk maradt a téglában. Az Ilyen tégla az épületek nagy régiségét bizonyítja Ezeket a téglákat mfég most is meg lehet azon a helyen találni-
— Kiváló mluSiégil Klngs Tweed férfi sport-öltöny szövetek legolcsóbban SehUtznél.
— (Anyakönyvi hirsk)
Nagykanizsán a mult héten 10 gyermek született, 4 fiu és G leány: K«i>oli Ferenc hentes me.tcr és Kercsc Máriának rk fia, Kovács Lajos mugán-Usztvis;elő és Lányi Alojziának rk leánya, Kálcsics István földműves és Mec* Katalinnak rk. fia, Németh Miklós földműves és Nóvák Annának rk- fia, Vuesák Ede cipész és Csiszár Teréziának rk leánya, Ilolczcr László fukereskedő és Kaufer Erzsébetnek izr leánya, Tóth László hentes és mészá. ros és Lörlncz Katalinnak rk- leánya, József kádár segéd és Vla-
szák Máriának rk leánya, (iazda Imre Máv. altiszt és Torma BozáUának rk. fia. Házasságon kivül szüleiéit 1 leánygyermek — Halálozás 10 történt: özv. Schermann György né Tóber Éva rk 77 éves, özv Krausz Budolfné Herz-feld Katalin izr. 82 éves, Lakatos György tanuló rk 8 éves, Bognár Mátyás napszámos rk 82 éves, özv. Go-dina Antalné Polal Katalin rk 73 éves, Hodics Józsefné Merslcs Etel rk 52 éves, Kálcsics József rk. 1 napos, Berta Józseí földműves rk 11 éves, özv. Kuausz Lászlóné Szakonvi Györgyike rk. 64 éves, Pál JózM>f géplakatos rk 30 éves. — Házasságkötés 5 volt: I\'otocsnyck József mészáros segéd rk és Horváth Terézia rk, Pőrzsc György kereskedő rk és Ad»m"k Terézia rk., Kálntán Pál szabó segéd rk és Dávid Mária rk, Markotán János napszámos rk és Hóbor Katalin rk., Kiss Ferenc kőműves segéd rk. és Németh Rozália rk. i
— Teklnloo »eg Slnger Dlvatáruház kirakatait. Ott láthatók az uj tavaszi színek és anyagok. — (Műkedvelő-előadások rendezése)
Orosz Iván szarvasi lapszerkesztő, a jónevü iró iMükedvclő-előadás vl-déken» clntinel értékes és régi hiányt pótló tanuhnányt irt, amely a napokban hagyta el a sajtót A tanulminy mindenre kiterjedő figyelemmel foglalkozik a vidéki műkedvelő-előadások ügyével, azok megrendezésével és praktikus utasításaival és tanácsaival a műkedvelő előadásoknál általános Hibák eltűntetésére igyekszik A .tanul mány dramaturgai, betanítási és színpadtechnikai utasításai révén a műkedvelő-előadások vezérfonalaként tekinthető. Megrendelhető a szerzőtől (Szarvas, I. ker. Haviár Dani-u. 76.) Ara 120 pengő. C
ZALAI KÖZLÖNY
1986. márdm 20.
Eladó
házak a város minden részóban, modern balatoni villák
nagyon előnyös árakon.
Felvilágosítást készséggel nyújt: Halász Manó
Ingatlanforgalmi Irodája Horthy Mlklóa-ut S. Halica szállító Iroda. síi
A PEAC-al játszik a Zrínyi vasárnap Nagykanizsán
Még a bajnokság döntő mérkőzéso Iránt sem nyilvánulhat meg olyan hatalmas érdeklődés, mint a vasárnapi PEAC—Zrinyi találkozás iránt Ez kétszeresen is érthető, elsősorban mert az Egyetemisták a mult évben alosztály bajnokságot nyertek és mint ilyen nagyszerű együttes, másodszor pedig a PEAC csapata, valamint közönsége az NTE—PEAC 1 : l.es mérkőzésen, amikor Engelleiter sajnálatos lábtörése történt, igazán megmutatta, hogy hogyan nem szabad viselkedni Még Engelleiter lábtörése sem renditette meg az Egyetemista játékosokat és a durvaságok egész sorozatút követték el. Ezen a mérkőzésen tehát egységesen szurkol az NTE és Zrínyi tábor a Zrinyi győzelmiéért, ami reméljük nem\' marad eL
Az Egyetemisták válogatott védelme ellen igen kell tudni a Zrinyi csatársornak, hogy a győzelmet ki tudja harcolni- \' _
Az NTE pünkösdi disztornája
Mint már megírtuk, az NTE ju-nius 1-én délelőtt rendezi 70 éves Jubileumi díszközgyűlését, délu\'.án pedig az Összes iskolák bevonásával nagy tornabemutató lesz a Zrinyi •portpályán. Az iskolák ezen nagy sportesemény miatt az idén nem tartanak tornavizsgát, mert ezen felvonul Nagykanizsa iskoláinak összes diáksága. A mult hétén az elemi iskolák tanítói megbeszélést tartottak, ahol Lázár Arlhur igazgató egy kis növendékével bemutatta az elemi iskolások tervezett gyakorlatát, A meg jelentek nagy tetszéssel fogadták el Lázár Arlhür igazgató gyakorlatát és azt sokszorosítva nrgkü\'dték az összes helyi elemi isko áknak.
Felhívás az NTE tagjaihoz
Az NTE vezetősége ezúton is felkéri az Egylet tagjait, hogy tagdíjhátralékukat egyenlítsék ki, mert kizárólag csak azok a tagok részesülnek a sportversenyek, futballmérkö-zések alkalmával 50 száza ékos kedvezményben, akik nincsenek hátra lékban, Illetve a folyó havi tagdijat kiegyenlítették.
A levente labdarugó szakosztály
az időjárás Javulásával ismét meg. kezdi működését Eolyó hó 20-án, csü-törtökön "z intéző blrottság előzetes megbeszélést tart a Rozgonyi-utcai is-kólában este háromnegyed 9 órakor. A megbeszélés célja, hogy az április hó 2-án tartandó ülést előkészítse ugy, hogy a tavaszi forduló április első vasárnapján megkezdhető legyen Az intézőbizottság ezúton is felkéri tag. Jalt, hogy a 26-án tartandó előzetes megbeszélésen minél nagyobb szám. ban jelenjenek meg
(Folytatás az 1-ső oldalról)
követeli, hogv a német kormány megóvja alattvalóit.
Mit tartalmaz a megegyezés?
London, március 19
(Lapzártakor érkezett) A német megbízott beszéde után a locarnoi megbízottak tanácskozásra gyűltek össze. A tanácskozásokat délután 3 órakor folytatták.
A Reuter-iroda jefcntése szerint létrejött az általános megegyezés. A? állítólagos terv a következőket tartalmazza: 1. A hágai nemzet^
közi bíróság döntsön, sérti-e a francia-szovjet egyezmény Locar-not. 2. Keskeny katonamentrs sávot létesítsenek a francia-német határon nemzetközi rendőri felügyelettel. 8. A\' francia határon, de Franciaország területének egyes kis részeit jelképes-n angol és olasz csapatok szállják meg. 4 Létesítsenek gyakorlati megegyezést az olasz, angol és francia vezérkarok között Francifiország biztonsága érdekében. B. A locarnoi egyezményt újból erősítsék meg.
Gfimbős miniszterelnök és Kánya külügyminiszter- Rómában
Budapest, tpárcius 19 (Lapzártakor érkezett) Gömbös miniszterelnök és Kánya Kálmán kíséretükkel csütörtökön fél öt órakor indulnak Hómába. Bécsben megszakítják utjukat és itt csatlakozik hozzájuk Schuschnigg kancellár és Ber-ger-Waldcnegg külügyminiszter. At osztrák és magyar gflumférfiak pénteken délután 0 órakor érkeznek Rómába. Mussolini az olasz határig megbízottját küldi a miniszterek elé.
London, március 19 (Lapzártakor érkezett) Rómában
nagyban készülnek az osztrák és magyar miniszterek fogadására. A lapok kiemelik, hogy a római egyezmény nemcsak az aláíró három hatalomnak hasznos, de az az egész Dunavölgy békéjének és biztonságának legfontosabb tényezője.
Kiadja a laptutajdonos Közgazdasági Rt Qutenberg Nyomda ti üélzalal Lapkladl Vállalata Nagykanizsán. Pelelöa kiadó i Zalai Károly. Interurbán telalom Navvkaniua 78. ssiin
Városi Mozgó. Héiiatői csoianokig
EGGERTH MÁRTA imgyartárgyu fllmoperettje
Huzd rá cigány
Lehár muzsika. Gyönyörű kiállítás. Legmulatságosabb operett Szerepelnek még: Slezók Leó, Ida Wflit, Rolff Wanka, Han« Moter, slb. stb.
Előadások kezdete 5, 7 és 9 kor. Minden első előadás filléres.
ÉRTESÍTÉS I
SeHlealafar •faláaé nagykanizsai lakos Arany JAaos-atoa I.
szám alatU üzletét
folyó évi áprilla hó l-én
átveszem. — Felhívom nevezett cég hitelezőit, hogy követelésüket « napon b«IOl alulírottnál bejelenteni annál Inkább ls el ne mulasszák, mert később történő bejelentésokot tudomásul nem veszek. Nagykanizsa, 1936. március 18.
Gutimann Olga
10*/ Sugárút 41.
Ofcsvn&jct oafiamczibmi szcrakozTialik
Universalis gyümölcsfa-és szőlő-
részletfizetésre is kapható
Vásároljunk :
HIHSCH ÉS SZEGŐ
i magszakOzletben.
NBm. • lap tulajdonol M^udMtt W. Qutatttca Nyomda á. n*ml.l wiui.i. „...^.j...-jJ^yü"
Szabó Antal sportllzlettlieii
Épittetfik figyelmébe I
Különféle »u
MESZET
állandóan raktáron lartunk. EPPIIie EH I É8 rii MtfobmMfe
Hölgyek!
Tavaszi bevásárlási utunkrói megérkeztünkés felhívjuk szíves figyelmüket szenzációs
divat-
ujdonságainkra.
Kalapok
Sálak
Zsabók
Piqué mellények Esököpenyek Habselyem blúzok
mind <1 legfrissebb divat-újdonságok. Olcsó árak!
yai Iliit
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városház palota.
Allatok átváltáénál éa hldaláaánál nélkOIBxhotallen.
Cíonlképző tt Étvágygerjesztő. A valódi Futor caak eredeti gyári oao-magolásban korfll forgalomba. Zsiléi kimért FUTOM mitil Bt ftgad]ti tl I Szénsavas takarmánymeszet FUTOR helyett ne fogadjon ell Beszerezhető:
orszAg józsef
mag műtrágya, növényvédelmi szerek, zsák, stb. keieskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellett Telefon 130.
Uetímas
bizalmi cikk.
76« évfolyam 68. azám
Nagjkanim, 1938. március 21. szombat
Ara 12 IBI
ZALAI KÖZLÖNY
"•t-IT I K A I NAPILAP*
Felelte szerlcetsté: Barbarlta Lajos
Elödxettei ira: egy bóra a peagó AO fillér, ijierkejztöeégi éa kudótalvaUil te&oai 1*. a.
A helyzet kulcsa
Érdekes megvilágításban foglalja össze az egyik előkelő magyar pénzügyi szaklap a mai európai helyzetet. A1 helyzet kulcsa eszerint az a tény, hogy Flandin Londonban a kulisszák mögött francia véd- ós dacszövetségről tárgyal Angliával.
A nagyon bonyolult és szinte óráról-órára változó szituációk mögött a beavatottak felismerik egy nagyszabású alku fázisait, a nagy angol-francia alkuét, mely tizenhét éve folyik és még ma sincs vége.\' A közelmúlt történetének szerzői magától értetődőnek tartják, hogy erről van szó. Logikus is, hogy most, amikor a versalllcsi békét likvidálják, felszínre kerüljön az a nemzetközi konstelláció, amely e gyenge, e senkit ki nem elégitő, a káosznál csak valamivel jobb elrendezést megelőzte.
Ott tartunk, ahol 1019 januárjában tartottunk, amikor egymásután érkeztek Párisba a győztes nemzetek képviselői, hogy rendbehozzák a felkavart világot. Sok élesszem ü ember figyelte akkor az^eseménye-ket a delegációkon kivül is, de egyiküknek sem adatott meg oly világosan és oly nagy összefüggésben látni a lényegét annak, ami Párisban készült, mint Ferrerónak, Róma történetírójának. x
Pcrreró ugy találta, hogy Franciaország fél. Németországot megverték nyolc olyan csatában, melyeknek mindegyike felért egy Sedan-nal, de Franciaország még minden csontjában, minden idegében ott érezte az elmúlt ijedelmet, mikor a német csapatok Amienst fenyegették és újra Párishoz közeledt k. Franciaország tudta, hogy nem egyedül verte incg a németeket és tudta, hogy egyedül többé nem is tudná őket megverni. Ait pedig, hogy mégegyszer megismétlődik a kedvező eset, hogy a világnak