Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.56 MB
2010-03-11 14:29:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1555
6555
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1936. 126-147. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78« évfolyam 126. szám
Nagykanizsa, 1938. Jmrtuí 3. uerda
Ara 12 ál.
ZALAI KÖZLÖNY
•"232SI
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előliictéil Jua: cty lióra a Kniö U UWr. Sicrkcul6légt ét hladdhivalalítelefon: 71 ü.
Leleplezték » Inkel bdsOk emlékművét
Irike, junius 2
(Kiküldött munkatársunktól) Vasárnap délben leplezték le az inkei hós! emlékművet, hmít Nádor József községi\' főjegyrő kezdeményezésre a község népe emelt nagy áldozatkészséggel. A megjelentek díszes sorai között többek közölt ott volt Hetjy,,i8i/. Igmándj/ főispán, báró \\Veíszmb«ch vármegyei főjegyző, báró fíohonczy Guidó, báró< tnkoy Pál, a nagykanizsaiak Babnn-hay György vezetésével vonultak ki. Ott volt a szomszédos földbirlol-kosság is: Nagykanizsáról künn volt a leventezenekar.
A\' község vezetősége és Ba\'hkn Istvá 1 gróf ofgadta Józspf) főherceget és kíséretét- Ünnepi istentisztelet után, amit Paddnyl Gábor plébános végzet, megkezdődött a ha zafias ünnepély. Dr. Hhdttt László járási főszolgabíró megnyitójában melegen köszöntötte a hős hadvezért, József főherceget.
Altalános figyelem közepette emel ktidett fel Bethlen István gróf, hogy megkezdje beszédét. Fenséges Uram - mondotta Bethlen — In ke község lakossága mély tisztelettel üdvözli Fenségedet, üdvözli minta boldog-emlékü, nagy m"agyar nádor unokáját, aki Széchenyi Istvánnal és Kos suth Lajossal együtt az ország felvirágzásán dolgozott, de üdvözli, mint a világháború nagy hadvezérét, mint « írtagyar kátdnák édesapját. Könnyű feladatra vá.ilajkbz-tam, mért ml; akik Fenséged "parancsnoksága alatt völtttnk a különböző harc!erfek*n, élveztük parancsnoksága alatt jóáágos górtdoskodá-sát. Ezen a \' hősi emlékművön 75 becsületes magyar ember neve vdn felírva, akik dalolva vonultak a háborúba, siettek a haítt védelmére, tekintet néiktH fekkeuéti, osztály vagy rangkülönbség!*. A mai naL pon szellemük Itt K\'beg félettCmk\'. fohaa has* \'ismét áldozatot kíván tőlünk, tudni fogjuk kötelességeinket ! ,
Józsof főherceg avatóbeszéde következett ezután, amely alatt lehullott «a lepel é« láthatóvá vált az obeliszk, fenn a kiterjesztett szárnyú turolmadárral. Mind a négy oldalán fekete márványban.a hősök aranybetűs nevel.
- Magasztos ünnepet ül ma Inke népe, mondotta amikor ezt az emlékmüvet avatja, amelyen dicső fiainak neve ragyog arany betűkkel, amikor azoknak emiéket állított, akik életüket áldozták a hadáért. Szent kötel-sségének tartotta, hogy Inke hősi fiai előtt hódoljon, aki látta négy ós fél éven keresztül, hogy mire képes Somogy fia. Hallotta a somogyiak dulolását, hallotta a haldoklók sóhaját. Az első haditett, Somogy fiainak hősi cselekedete volt, amikor a Száván dalolva átkelve, elfoglalták Sabácol é-s ezsoel az t\'-iaő Kfrést adták Szer biihWk. A 44 elvoltak a^e^ők, akik\'az orosz gőzhengeiTel szembe-
szálltak és megingatták az orosz frontot, akik a mi ezeréves bástyánkat, a Kárpátokat akarták elfoglalni. Látta, amikor Somogy fiai hónapokon át védték Erdélyt és ha rajtuk muiiott volna, sosem\' jutott volna idegen kézre a szent magyar föld. De a belső Mbomlás okozta ezt. Nem U\'het ezért szemrehányást lenni a hősi halottaknak, ök o t maradtak, hogy őrizzék a szent haláro kat, mig az ifjúság felváltja őket az őrségen. Hálás szívvel köszönti a hősök szüleit, akik a legnagyobb szolgálatot teltek a magyar hazának, áidja meg őket a jóságos Úristen mind a két kezév"l, hogy nehéz sorsukat viseljék. Majd az ifjúsághoz intézte szavalt, kérvén őket, hogy apáik emlékéhez hü\' k és min delikor méltóak legy"nek, mert a haza számit reájuk. Köszöni Inke közegnek, hogy megbecsüli hőseit és áldozattal emléktáblát állíttatott} részükre- A csonka...