Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.43 MB
2010-03-11 15:36:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
780
5985
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1936. 148-174. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


70. évfolyam 148 szám
Nagykanizsa, >838. Jullus 1 szerda

Ara 12 «IL
POLITIKAI NAPILAP
rasa
<• kúdMü.iUii Htul .V uim.
Felclüs szerkeszti}: Barbarlta Lajoa
Klöllictiil ári: egy hóra 1 ptoft 40 Sllir. S.crke.«l6«í8i H kíadóhinUtl U&toai 71 »
Nagykanizsa mindkét dalárdája elsőként jött haza az országos dalosversenyről
A Magyar Dalos Egyesületek Országos Szövetsége ezévb!\'n Szombat helyen rendezd meg XXIV. oj-szá gos dalosversenyót, amely a két résztvevő kanizsai dalárdának nagyszerű győrelmét hozta. Az országos dalosvers^nyt a halhatatlan magyar zenctttá\'i, Liszt Rerenc Cml$k(.ün4 nepélyével karöltve rendezték meg.
Nagykanizsáról az ar«inyéirfm<eb vegyeskari csoporton a Zrínyi Iro dnlnii és Művészeti Kör Vegyeska ra, nz ezüstérmes férfikari csoport ban pedig az Ipartestületi Dalárda vett részt, mindkettő a dnlszercft csodálatos fáradható Inhságávaf megáldott Kctt&g Ferenc karnagy vezetésével, örömmel jelenthetjük, hogy mindkét dalárda várakozáson felüli sikerrel és eredménnyel szerepelt. Az Irodalmi Kör Vegyeskara első : - az aranyérmesek között csoportgyőztes, az Ipartestü\'eÜ Da lárda pedig az ezüstérmes csoport ban az első lett. Hosszú hónapok nehéz és megfeszíteti munkája rí®m veszett kárba, győzött a le\'k\'s ma gyar dalsíetetét, a nagyszerű felké szültség és tudás, amelyet hónapo kon keresztül, sokszor verejtékes munkával, a minden dicséretet és elismerést meg\'é.r\'demlő Ikairtíagyj Ketting "Ferenc öntött mindkét da lárda tagjaiba. \'
A szombathelyi kétnapos ünnep, ség vasárnap délután diszközgyü léssel kezdődött. Utána volt a Fő téren a dalosok Ünnepélyes fogad tatása és a zászlók megkoszorúzás i. Ujváry Ede dp. polgármester üdvö zölte a 6300 dalost, akik ezután a Kioszk felett lévő szabadtéri szít* padhoz vonultak összpróbákra. ?.ste a székesegyházban (nagyszabású templomi hangverseny volt, amelyen n Schola Cantorum Sabatriensfs adott elő szebbnél szébb Liszt müveket és ragyogtatta a klasszikus polifónia szépségeit. Este i) órakor voltak a szerenádok, ugy hogy da losnlnk bizony kifáradva és elcsigáz vn, csak az éjféli órákban jutottak pihenéshez. Ennek ellenére a más nap 9 óVakjojr kezdődő veröenyen nagyszerűen szerepeltek. Mindkét kanizsai daloscsapatnak komoly el lenfelei voltak, nehéz volt a küzdő lem, de annál szebb az eredmény.
Délután 5 órakor volt a Szent István park szabadtéri színpadán a mfitteit^n is hatalmas Liszt F<\\ renc dalosünnep, amelyet a Rádió is "özvetitett és amely már hirül adta a* Itthonmaradottaknk is a kanizsai dalárdák dicsőségét. A kaqlzsai da lárdák Szombathelyen sem maratl k* egyedül. Jólesett látnunk oti Krátku István polgármestert és dr. Tnolwxty Zsigmond postahív iga* •tót, a Kör tb. elnökeit, Barlwil* JJost, a Kör főtitkárát, V<«iKif/ Já «** zeneiskolai igazgatót. Az Ipar l«UUeU Dalárda rúuéröl llgyyl La
jos dr. főjegyző, a Dalárda elnöke és Saiitii Lajos ipartestületi elnök mentek át a versenyekre. Szakáll Gyula, a Kör diszelnöke és Nayy Vince társelnök a dalosok sorában vettek részt az ünnepségeken.
(A XXIV. országos dalosveitseny részletes eredménye a következő :
Királydijas férfikari csoportgyőz tes az Újpesti Dalkör.
Kormányzódijas férfikari csoport ban csoportgyőz t es a Wetos Manfréd gyári dalárda, e\'ső a Diósgyőri Vas gyári Tiszti Dalegylet.
A vegyeskarl csoportokban :
Az aranyérmeseknél c?oportgyőz tes a Zrínyi Miklós Irodalmi és Mü „vészét! Kör Vegyeskara. 1. Szombat helyi Dalosegyesület, 2. Gyöngyösi Kath. Énekkar, 8. Szegedi Honszeretet Dalkör.
Kormányzódijas vegyeskaj-i esd portgyőztes a Pécsi Saepáfi Kórus.
Királydijas vegyeskari csoportban egyedül versenyzett a Vakok Hol in érős Énekkara.
Az aranyérmes férfikari csoport ban a Fővárosi Gázmüvek Dal és önképzőkör lett a csoportgyőztes.
Az ezüstérmes férflkajri csoport)-
győztes a Weiss Manfréd gyári dalárda, mig első a Nagykanizsai Ipar testületi Dalárda, 2. a Veszprémi Iparoskor Dalárdája.
Kultuszmlnlszterl férfikari cso portban győztes a Székesfővárosi K. 7 I. Egressy Dalkör. 1. Makói Belvárosi ref. Énekkair. Csepeli Pap\'* gyári Dalkör, 3. Szanyi Szent Imre Dalkör.
A bronzérmes fé^lka|ri csoporti-fcan győztem a Mincfezenti Iparos Dalkör. I Várpalotai Unió Dalkör, 2. Pannónia Dal és önképzőkör Újpest,
Kezdő férfikari csoportban győz tes Paszabi ref. Dalkör, 2. Magyar Textil Gyapjii Sportklub Dalköre.
A Zrhyl Irudalmji Kö»r Vegyes kara tebá\'. aranyfrmet és a szövet, ségi zászlót nyerte. A zászlót mosí az aranyérmes féirfikari győztes vitte el és egy év múlva kapja meg a ve^jískari csoportgyőztes A szép aranyhlmzésC fehér se\'^emzászló akk<> * 1-erül Nagykanizsa. Az Ipar testület Da\'árdája, mini az ezüsíér. mes fé\'jlln\'.j csoport első helyezet-jíí, ezüst serleget, az u. n. Nyíregyházi vándordíjat nyerte.
Az Anschluss ós a restauráció Genf napirendjén
Még nem érkezett el a világ tfflte frontjának megalakítására Irányuló tárgyalások ideje — Egy biztos: — az angol-francia együttműködés — Ujabb halogatás Oenlben
I.ondoa. junius 30
(\'•cnf. junius 30 Genfi körökben nagy meglepetést keltett, hogy Delbos az ausztriai nagykövet utján
felszólította Sohusohniggot, hogy menjen Genfbe.
A meghívást mint angol-francia kö-zós kérést terjesztették elő, Mfcniből arra következtetnek, hogy
a két állam sürgősen akarja rendezni Közópeurópa kérdését.
Ausztria népszövetségi meghívása az ausztriai úgy tárgyalását jelenti é-s igy, mint hírlik. nenKrsak Ausztria Nőmet-országhoz való csatlakozásának ve-szélye, hanem a Habsburg-ügy i« szóbaker ül.
Róma, junius 30 Az amerikai kormány most értesítette Rómát, hogy megbízottja rövidcsen Olaszországba fog érkezni, hog&r az Abesszínia anncktálása után előállott helyzet ügyében tárgyalásokat folytasson ai illetékesekkel.
Népszövetségi körökben a megbeszélések során egyre nagyobb mértékben az a felfogás alakul ki, hogy a szeptemberi ölést, amelyen tudvalevőleg a Népszövetség intézményének r« forniját kellene eldönteni, elhalasztják. Az angol ős francia poliükusok csak 10—15 napi halasztást akarnak, de erő. sen tartja magát az a felfogás, illetve óhaj, hogy a szeptomberi ülést novemberre, vagy esetleg-januárra kell elhalasztani.
A Népszövetség közgyűlésének mos. tani vitájától függ, hogy ,
Európa nem szakad-e két részre.
Politikai körökben biztosra veszik hogy ha bizonyos diplomáciai üzelmek sikerrel járnak, akkor ez csak sietteti Róma és Berlin között a márkídolgo. zott egyezmény megkötését.
A köíötf arcvonalon dolgozó áriatoknak és franciákuak, valamint a Népszövetségnek az a célja, hógy Olaszországot bekapcsolja
« háboru-ellenes *fdVonaí<>«.
Edén, Delbos és BlutnnaV u* te1 állás.
pontja, hogy a bék\'élaknfó áliámok arcvonalának kialakítására irányuló ál-talános tárgyalásokra egyelőre m<y nem jött cl az idő. <
A frirhcia -atjg&i\'kfltös \'politika me\'g. ártapltása céljából a íoísrhiől "hatal mák ujabb iníglK-szélésre gyűlne^ össze. A megbeszŐlős valószínűleg Monlreuxban lesz jullus lÖ.én.
Páris, junius 80 Cenfl tudósítás saerint
a Népszövetség jövő kép* t«l-jesen zavaros.
A jövó kilátásait nem lehet tisztán látni. Blum és Delbos egy nap alatt 15 külügyminiszterrel éís nagykövettel tárgyaltak és megállapították, hogy Franciaország hagyományos külpolitikája most m*ár nem felel meg a kÖ\\ftteh^5n\'yckhék és h\'á mégis aszerint akarínának eljárni^ igen súlyos helyaetbe kerülne Franciaország. A következőkben a francia külpolitikának egészen más utáfr kfell járnia. Egyélőre még csak egyet ,len (>izt\'\'S jjont van : a franciadból együttmüködé-s.
légesó éa fetbőgukMáB RSgttbiflfcMtl
Keddfen dílúláh\' hírtelen beborult az ég és csakhamar óriási felhó-szakadás zuhogott a városra. A viz elborította az ukálut, a hátak udvaralt és behátolf a ntéljtebftín féltvO lakásokba. SzáMos nM-Un egész folyó gyülemlett össze, Hogy néni Is lehetett közlekedni. A felhőszakadás alatt egy Ideig mbgyörö nagyságú jégeső Is éttetf. A vlllStn t8W> Irbén is lecsapott. Egy csapás utálva\'Z»Nt Közlöny ki dóhlvatáUb\'íh és njóm-dájában kialudtak a lámpák, a biztosíték kivágódott éa a villámcsapás okozta égés és pöriiölea szaga töltölte be a helyiségeket, nem kis pánikot keltve a nyomdai személyzetben. A villáin a közéiben csapdtt le valahol. A jelenítsék fógnüV aítól beszámolni, mily mérvben okozott kárt az aratását váró gabonában a pusztító felhőszakadás.
Gyilkolt a vihar
BttMMa. lontui 30 A hétil vHtar antaíAiával a békéscsabai Széchenyi-parkban séttlt és a záptlr elöl az egyik ta alá menekült Mógán Mária 18 éves leátp, akit a viliim agyoimapatt.
balai közlöny
IW8. tullu. 1
Férfiruhára : tropikálok, Nőiruhára : lenvászflak, strandanyagok,
divatvásznak, mintás és sinha vistrták, frotierkelmók,
ingpouplinok selymek, pikélc, burettek pijamaanyagok
LEGOLCSÓBBAN NAGY VÁLASZTÉK :
Lavable maradékok Ismét kaphatók!
FILLÉRES DIUATÜZLETBEII
Országos keretek között ülte meg 50 éves Jubileumát a nagykanizsai Ipartestület
A nagykanizsai Ipfir testület, múltjához méltó, országos keretek között, az iparügyi kormány képf viselőjének és az egész ország minden részéből összesereglett kiküílf döttek részvételével (lile meg fennállásának 50 éves jubileumát. Nagy kanizsa zászlódiszben várta az ün-népség résztvevőit, akik az ország legtávolabbi vidékeiről jöttek él, hogy riszt vegyenek a teslvér-t£s-< tület jubiláris ünnepén.
Vasárnap reggel fél í) órakor a kiküiüötftpjí, tp egyesülőik, testületek, többen saját zászlójuk alatt, p levente zenekar hangjai mellett vonultak í. plébániatemplomba. Az ünnepi Istentiszteletet P. Horváth. Adorján ferenceslelkész c°lebr\\álta-Fél 11 érakor kezdődött tt disz-közgyüiés az ipartestületi szél^háft nagytermében. A megjelentek díszes soraiban ott láttuk a papságot, az álloméspuriJicsnokot, a hivatalok), testülelek, egyesületek képviselőit, az országos kiküldötteket, u testvér ipartestületek delegáltjait, stb. . A« ipartestületi Dalárda Krfjlfift Ferenc karnagy vezénylete alatt elénekelte a Magyar Hisz^\'gyet,, majd Scm/i Lajos ipartQstüteU el> nök megnyitója következett.
- Legelőször is - mondta — (tekintetünket az Ég félé irányítjuk! és köszönetet mondunk a Gondviselésnek, hogy bái* fogyva, de törve nem : elérkeztünk ipartestületi él? tünk 50-ik esztendejéhez. A jubiláló iparosság elsősorban köszönetet) mond a kormánynuk, a megyének, a felelős tényezőknek, a sajtónak és mindazoknak, akik ünnepéből részt vettek és törekvéseiket elsőogitety ték. Megemlékezett az elesett hős iparosoKrói, ukik életüket áldozták a hazáért, i |
A vallásosság ás hazafiság
az a pillér, mondotta, amelyre az Ipartestület a maga létét felépített^ Az Ipartestület ötven éves határkövénél két tényt állapit meg: ha a felelős tényezők felkínálják qnnek a társadalmi rétegnek sorsát, akkor, igenis, segíteni lehet rajta. Ha az utóbbi kormányrendelkazó-■ak előbb következtek volna be, tokkal hatékonyabban lehetett volna segitsni az Iparosságon.
Majd az iparos,égyHégjeft haugöu-. lyozta. Ha küzdelmeink eredmk\'ujt telenek voltak, ugy ez a sok vlszályv kodásnak tudható be. Majd kneleg szavakkal köszöntötte a kormány
képvisr-l^jét, a megjelent hatóságok és testületek, érdekképviseletek meg jelent személyiségeit. Bejelenti, ftogy Bornemisza Géza iparügyi míLniszfr tértől, Petneházy |áHann|tkártól< Nagy Antal IPOSz elnöktől, dr. Plihál Viktor felsőházi tagtól Szabó Gjözötői, a Nemzeti Egység
Erdélyben időző elnökétől, LUiás György kamarai főtitká^ól, o Btv ress Szövetségtől, a testnevelési vc zetO&égtŐl, a Zalai Közlöny szerkesz tőségé\'cl, sok testvér-ipartestülettől, az izr. hitközségtől, u Kaszinótól, a Zrínyi Irodalmi Körtől\', stb. üdvözlő átiratok érkeztek az elnökséghez.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző ünnepi beszéde
következett. Lelkes éljenzés köz<t pette emelkedett szólásra.
- Egy féi évszázad multán -mondta — történelmi esemény nelt kell tekinteni azl a szervezkedési, a nti az Iparosság között az egyetértés fenntartásáig és érdekeinek előbbrevitele érdekében tiftlént. A megalakulás akkor történt, amikor az abszolutizmus hullámai elültek és a felszabadulás légköre éreztette a békés fejlődés erőteljesen kibontai kozó jótéteményét. De jölt a derűre boru. A világháború, a rombolás, Trianon és vele együtt a nélkülözés és ínség sosem tapasztalt réime. Mindez erősei . igénybe vette a tea tület eívjéi\' Ez a testület mindennek dacára emelkedett szellemmel telje sitetle kötelességét. Ez pedig csók ugy volt lehetséges, hogy a hit és hazaszex let nem szimbólum, han\'\'m a lelkek mélyén élő valóság volt. Közel két évtizede figyeli a testület
életét és megállapítja, hogy kizárólag ez a világszemlélet termelte ki ezt a köz-szellemet. Ez termői le ki az országban elsőnek itt Nagykanizsán az aggok háza eszméjét, a szfék. ház életrehivásál, az országos nevü dalárda fejlesztését, stb. mindmeg annyi kivirágzásn ennek a közszel lemnek. Ez a testülcl a legnagyobb veszély közepette is sértetlenül őrizte a nemzeti gondolatol ós a polgári demokráciát. A háború alatt a testület volt az, amely tagjait a legna. gyobb önzetlenséggel támogatta. Csak néhány nap előtt hagyta el Bornemissza Géza iparügyi miniszter ajkát az a kijelentés : a magyar kisiparosság a hazafias áldozatkészségnek ennyi tanújelét adta, hogy ez az iparosság méltó a megbecsülésre. Hiszi, hogy ezt s kijelentést hathatós segités is követni fogja. Mert a kisiparosság megsegítése, alátámasztása nemzeti érdek. Ez az
Nyári divatujdonságok olcsón s
ö
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok métere csak . . 4 P 90 f.
Prima burette
1 P 20 f.
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sinser Divatáruhoz.
iparosság szűkebb pátriájának, a városnak megbecsülésére is tarthat igényt. E város közönsége elválaszthatatlanul van összeforrva az ő Ipa. rospolgántájlsaival. Mig a magyaj, trikolór félárbóeon leng, nekünk egész szívvel ünnepelni nem lehet, mégis kell\'ma ünnepelni, hirdetni n magyar éiniakarást.
ötven , év története
Benedek Rezső az ötven esztendő történetéi ismertette dióhéjban, at^ tói fogva, amikor ötven év előtt n céhkoj-szak letűnése után egy lelk-\'s kis csapat megalakította a kötelező Ipartestülelet. Miniatűrben végig-vezette hallgatóságát az .ötven év, eseményein. Megemlékezett mindazokról, akiknek nevel aranybetük. kel bele vannak vésve a nagyknizsai Ipartestület annaleseibe, mert mun-kásságukkal elöbbrevitték a nagyka-nizsai iparosság ügyét. Ezek : dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, iparbiztöe, dr. Hajdú Gyula testületi ügyész (aki most ült*; testületi ügyészségének 26. évét), dr. Sabján Gyula ny. pol-gármo-stci, Spiegel Szigjrfcd néha(i kamarai önök, Papp Józsefi, az 1P0K elnöke, dr. Lippay István IPOK\'igazgató, dr. Dobsa László IPOSz igazgató, Székely Géza kamarai cinek. Megemlékezett a 110 éves S nm- rézműves cégfrlől és a most j ibnálo 10C éves $erény Árpád ékszerész cégről.
A kormány és a vármegye üdvözlete
Dr. Plllsy Sándor miniszteri osz-. tálytanáisvs bor.iom!fitfi Géza ipar ügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta. Majd az Ipartestület célkitűzésit fej*ci» lí^. beszelt Nagykanizsa várának nagy szerepéfői .Szigetvár eleste után. Hargsulyozta, hogy az Ipartestületi vezetőknek ma jóbará-toknak, orvosoknak, tanácsadóknak és közbenjái oknak is kell lenniük,. Az IparteUüict B0 éves fennállása biztositéka annak, hogy hivatását jól töltöt e be. Abban a reményiben, h<>gy az iparcsság az elkövetkezendő 50 ct\'uen segíteni fogj egy mü. veit iparostársadalmát kitermelni, köszönti a jubiláló nagykanizsai iparosságot.
Dr. Szücj Andor főszolgabifó Za-lavármegye közönsége és az alispán üdvözletét adta át. A vármegyei tör. vényhatóság - mondta - legutóbb felirattal foj-dult a kofctmányhjoíz^ k.<rve a kisipari hitel sürgős lebonyolítását, sőt személyesen is kérték az illetékes tényezőket erre, valamint a kellő kormány támogat ásni.
Macő és gyapjú fürdőruhák, |
selyemfényű vístraffrottir fürdőköpenyek \\ nagy választókban kapható Szomolányi Áruházban |
uec. |I»MM 1
ZALAI KÖZLÖNY

Iparos-egység és turbulencia
akart adót fizetni. De ma becsület beit és hazafias kötelesség, hogy ebbeli kötelességének eleget tegyen. Be-szélt a kormány iparfejlesztési törekvéseiről, az iparos továbbképző tanfolyamokról, arról, hogy az ár-rombolásnak maga az iparosság az oka. Az uj Ipari törvény lehetőséget nyújt arra, hogy az iparosság Öntu datra ébredjen és élni is tudjon.
Üdvözlések
Székely Géza, a soproni kamara el-nóko a szeretet szavaival köszöntötte
ft jubiláns Ipartestületet.
Horváth István, a soproni iparos, szövetség elnöke átnyújtotta a Hűség Városának művészi kivitelű emléklapját a jubiláló ,társlestületnek.
I)r. Hajdú Gyula ipartestületi ügyész a 100 éves nagykanizsai Polgári Egylet nevében köszöntötte az 50 éves Ipartestületet, amelynek 25 év óta ügyésze. Minden magyar kisiparos csak magyar tud lenni — mondta _ ez pedig nagy erőt képvisel. Éljen és virágozzon mindaddig, amig a hon. nak él.
Ungcr-Ullminn Elok kereskedelmi tanácsos, az OMKE és a Baross Szö. vétség nevében köszöntötte az 50 éves Ipartestületet azzal a békességes tisz-lelettel és megértéssel, amely mér apáinkat is eggyé füzlc. Az ipar és kereskedelem — Mondta. — mindig megtartotta azt a - középutat, amely megadta mindenkor a helyes irányt.
A Magyar Kádármesterek Országos Egyesülete nevében LisUi István, a pécsi Ipartestület nevében Erdössy Emil testületi főjegyző, Miskolc 2400 főnyi Iparostáborának nevében Ucr-ycr Vilmos alelnök szó\'alt fel. Kaposvár üdvözletet Stier János, Eger iparosságáét Hupett Andor, Tapolca és Badacsonyét Kocsis István, a lenti-i Ipartestületét n<yU>r Lajos, Racsáéi Koronyu elnök, a Buda|jesti Kádáriparosokét Lápossá Ernő mondta el. Zalaegerszeg, Szigetvár, Tiszavidék, stb. kiküldöttel beszéltek ezután.
Üdvözlő táviratok a kormánynik
0 órakor összeült a Magyar Kádár, iparosok Országos Egyesületének választmánya, hogy előkészítsék « másnapi országos kongresszusukat, melyről holnap számolunk be részletesen.
Lelkes taps fogadta dr. urátku István polgármestert. Beszédében kiíéj*»t*«, hogr « város tudatában van annak, hogy fejlődését erv nek az iparosságnak köszönheti. A város sorsa jóbon rosszban össze van forrva a nagykanizsai ipatnos sággal. Amikor az ipaJlos ffétyo tudta rakni, filléreit aggsága idejére, akkor boldogult \'Nagykanizsa. Trianon kemény sorsa még jobban összekovácsolta a nagykanizsai társadalmat az iparossággal. A városépítő, dolgozó, tfcztep iparos alaH\' ját látja maga előtt : aki hordja a téglákat a város fejlődéséhez, aki mindenkor büszkén vallja mhgát Nagykanizsainak. Ez előtt a tisztes nagykanizsai iparospolgár előtt hajtja <r.<g Nagykanizsa város kö zönsége nevében az elismerés, a be csülés és tisztelet zászlaját. A nagy. kanizsai Ipartestület a múltban és a jelenben mindenkor rendelkezett intelligens vezetőkkel, ezeknek köszönhető, hogy kivívta azt a szere pet, amely őt súlyánál fogva megilleti. Szólt az egységről, ame\'y még hatalmasabbá Judná t<$mi ezt a, nagy iparostábort. Ha az iptwtosság megtalálja egymás testvéri kezét, nincs erő, amely szét tudná bontasz tani az Iparostábort.
Dr. Ltppag István IPOK igazgató beszédében utalt arra, hogy a nagy kanizsai Iparosság történetében vörös fonálként húzódik vétdg a tény, hogy valamennyi elnöknek küzdenie kellett a turbulencia ellen. Vonják le le ennek a konzekvenciáit. Lehetet len, hogy itt ne az emberekben le gyen a hiba. Lehetetlen, bogy ez rendszer maradjon. Jogos a kritika, de megfelelő formában és igazságos mértékkel. Hogy az iparosság nem szereti tagdiját Tizjetni, ez még a Bach-korszakból eredt, amlko^ nem
A dlsBgyüIés táviratban üdvözölte Gömbfis miniszterelnököt, Bornemisza (\'•éta iparügyi minisztert, Pctneházy államtitkán és Papp Józsieret, az lK)K
elnöklét.
Samu Lajos elnök zárszavai után a díszközgyűlés a Himnusz-szál ért
vétfot. * l órakor
120 terítékes bankett
volt az Ipartestület vendéglőjében. Ai első felköszöntőt a kormányzóra dr. Králky István polgármester mondta. Samu Latos elnök Bornemisza Gézát és annak képviselőjét, dr. Pllisy Sándor miniszteri osztálytanácsost, Kertész Béla alelnök a delegáltakat, dr. Pllisy Sándor az Ipartestület vezetőségét, dr. Horváth Athanáz ferences lelkész a 2000 éves katolikus egyház és 600 éves nagykanizsai ferencrend tjében áz 50 éves nagykanizsai Ipartestületit, Horváth István a soproni Iparosság nevében a kanizsaiakat üdvözölte, dr. Mészáros Béla hittanár a Kath. Legényegylet nevében mondott pohárköszöntőt.
Három órakor mjegnyilt a tanonciskolában dr. PiULsy Sándor miniszter, osztálytanácsos jelenlétében a
rajxklállitás. Ott voltak dr. Krátky István jxjlgár-rnester, Hoífmann Henrik, a felügyelő-bizottság elnöke, Ortutay Gyula igat-Kutó, a tantestület 6a számos érdeklődő Iloffmann Henrik üdvözölte az iparügyi miniszter képviselőjét, aki megnyitotta • rajzkiAlUtiat, nmjd u meg. jelentőkül együtt végignézte a flöven-(lékek szép munkáról \'tanúskodó raj. *«it. Főleg a szakraj/, keltett figyel-I)r. Pilisy a legteljesebb püs "*ró»ét fejezte ki a teljúsikoéiiy ós
« tantestület ,uunUj« fctett.
— A Kopileln ButorAruhis junlus és
július hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe kékített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy • rae-
rény polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
ÖcU @
| Óclütcr
(5 Hatású.,
Hogyan lett Ágai Irén színésznő?
Beszélgetés Nagykanizsán a művésznő papájával leánya karrierjéről, szerepeiről, filmsikereiről, terveiről, a magyar filmgyártásról és egyebekről
Egyik napsütéses délelőtt kedves, alacsony, szürkésbajszu, szemüva ges ur sétálgatott a kanizsai korzón dr. Tholway Zsigmond po«tafönökkel. Kevesen tudták, hogy a szimpatikus ur Agay Irén, a neves magyar filmszinésznö papája. Az egész megjelenésében, modorában és kedvességében volt valami tanárosan apai Nem is csoda ez, mert Agay Irén papája valóban a tanári pályán kezdte működését. 15 esztendeig volt tanító, majd 10 évig a budapesti polgári iskolában Ült a kated ra mellett- 1925 ben egészségi okok miatt nyugdíjba ment és most a Postás Szaknaptárt szerkeszti. Ilyen minőségben jön néha Nagykanizsáé ra is, ahol egyébként meghitt barátság fűzi a kanizsai postások kedves Zsiga bácsijához.
A beszélgetés természetesen csakhamar lAgay Irénre terelődik. Szelíd apai büszkeség sugárzik Agay-papa szeméből. Ez a szemében fel. csillanó fény még szimpatlkusabbá teszi arcát. Lassan mesélni kezd és megtudjuk, hogyan lett a magyar Ilim játszás egyik büszkesége : Agay Irén - színésznő.
A 4 éves kis táncosnő
Budakeszin nyaralt akkor az Agay család, i.\'hol éppen nyári tánciskola is volt. A 4 éves kis Agay Irén egyszerre csak gyermek°s kedvtelésből a táncolók közé keveredett és ő is táncolgatmj kezdett. Eddig nean fc lett volna baj, csakhogy ott volt történetesen a Terézköruti Színpad Igazgatója, akinek feltűnt a kislány kecses mozgása, táncérzéke, ölbe
kapta a gyermeket és egy meglepő ajánlattal lepte meg Agay mamát.
A* első kereset: — egy kta vsfyon
- ök a színpad mellett döntöttek - meséli kedvesen - én természeteden elleneztem. De ha egyoziefl majd megnősül és leánya lesz, bc. látja, ho?y a férjnek milyen kevés szava van leánya nevelésében. Hiába elleneztem, tiltakoztam, Irén szim padra került. Salamon Bélával, Nagy Endrével lépett fel együtt Pesten, do csakhívmájr egy gjyermeklágsiv lattal a Felvidékre került turnézni. Édesanyja kísérte el, tanítani azonban én tanítottam, mert iskoláit magánúton végezte. A felvidéki váro. sokban hihetetlen sikerqk voltak és anyagilag Is igen jól jövedelmezett. Volt nap, hogy 1000 cseh koronát keresett Irén.
A turné évekig tartott és egy kis vagyonnal jöttek haza.
Ágai papa contra Ágai Irén
- Időközben Iréc 12 éves let^ visszakerült Pestre, ahol a glnmázUi mot végezte, de közben már szinl-iskolába is járt. Magam mindent elkövettem, hogy ne vegyék1 fel a Bzinlakadómiára és kérésemre, aá* zal az indokolással, hogy még nem töltötte be a 15. esztendőt, valóban el Is utasították. £n ebben az időben kerültem a postához és azt szeret* tem volna, hogy leányom postamesternő legyen. <3 azonban erről hallani sem akart és felvétette magát a Vígszínház sziniiskolájába. Három évig tanult itt és a vlzsgaelőadásoo


S^gjjW Frottier köpenyanyagok Strand-köpenyek Frottier törülközők legolcsóbban Pizsama-anyagok Strand-táskák

4
ZALAI KÖZLÖNY
1988. Hrtftiflfo!
kezdődött tulajdonkeppen srhésznői pályafutása. A Templom egere volt a vizsgaelőudás. Nem akarom azt mondani, hogy Irén ml\'yen jól ját szőtt, mert a leányom. Je\'K\'mző azonban erre, hogy Rotoz Imre igazgató az első felvonás után be jött az öltözöbe és 400 pengő fizó-xetéssel szerződtette Irént. így lett 18 éves korában, 19&ft-ban a Vígszínház szlnésxnöje.
Ágai Irén contra Sr\'kely litván
A csillogó apai szem boldogan ragyog. Hiába, nem kis dolog az, ha\' valaki azt tudhatja Irányáról, hogy az ország egyik legkedvesebb színésznője. Ahogy beszélgetünk, sorra felelevenednek a nagysikertij darabok Agay Irénnel a főszertep^ ben... Mint színésznő, Agay Irén tehát beérkezett.. de hozyan került a filmhez ? Ezt szeretnénk még tudni és Agay papa nem is marad adós a válasszal.
\\ - 1934-ben hívták haza Székely Istvánt Berlinből,hogy alUDozza meg a magyar filmgyártást. Fedák Sári ízi nénijét bizták ra és ekkor került a választás Agay Irénné. Leányom azonban nemcsak a felvevŐRéppel, hanem jövendőbeli férjével is sz?m bekerült. Az Ida regényét már mint vőlegény.menyasszony forgatták. Ez volt az első komolyabb filmje leá. nyomnak és amint a felvéte\'eket befejezték, nemsokára mégtartották az esküvőt is. így lett leányom Székely felesége és természetes, hogy von zalmat érez a filmhez. A Vlgszin háznál kifogásolták is ezt, Irénnel azonban mégis megcsinálták a Lila akác, Emmy, Búzavirág, Cimzett is-meretlen filmeket.
Hogyan syflletett ■ Címzett Ismeretlen ?
- Milyen érdekes véletlen - vetjük közbe -r hogy a művésznő, ha az életben nem is, filmen megvalósította apja álmát és egy szerepre posta mestemö lett.
- Ez nem véletlen - mondja Agay papa. Az én kérésemre csinálták. Sokat beszélgettünk témákról és én vetettem fel az e«zméi, hogy miért nem csinálnak egyszer egy postás fflnitet. A gondolat megteázott és az éppen nálunk lévő Bus Fekete nemsokára be Is állított a Címzett ismeretlen meséjével.
Érdekes dolgokat tudunk meg n művésznő jövőjével kapcso\'atban is. , Agay Irén ugyanis nemrég kint volt Bécsben ott készítették el az első németnyfelvü filmjét, amit a bécsi kritika nagy elismeréssel foga. dott. A film, amelynek Hohelt tnnzt Walzer a elme, az ősszel kerül be. matatásra Budapcfsten. Agay Irén első németnyelvű filmjében partne re a kitűnő H:ins Járay, Ottó Wal burg és az osztrák filmgyártásnak mégegypár kiválósága
Barátságos kézszorítással bucsu, zunk Agay Irén papájától, örömmel beszélt leányáról... Boldogság, meg elégedettség áradt minden szavából minden mozdulatából. Nem csoda.\' Hisz oly ritka érzés tudni egy npá nak, hogy naponta százak és százak ünneplik leányát. Boldog lehet, mert kevesen vannak, akiknek ;>em kell elszenvedni a vidéki színészek W. héz sorsát és az ő leánya e keverek között van.... <
_ír"
- l-AKIIEBENDEZaS a mnl pint. müke melleit |s mindenki ríniíre Igau olcsón l#szer«zli«lö Kopttcin L.lpöl Mugyumrsiág legnogyobb buturáruhá-iában.
A verebek
öblös, nádfonatú széken rtfök a parkban, virágok között, a gesztenyefák virágainak lehullt már a szirma és barátom1, egy féllábú lengjél őrnagy, zsemlyemorzsákat szór maga olé a kert vándorainak, a verebeknek...
Talán három zsemlyo morzsák, ra tépett bele hever elöltem a kert sétányán és hangos csiripe léssel jönnek a madarak. Először egy, aztán kettő, aztán egy egész sereg.
Figyelem őket: három zsemlyének morzsákra téj>clt l>ele bever előttük, rengeteg mei»»«-iség, számukra valóságos bannv.. vagy lakoma volt. Hirtelen arra gondolok, hogy a napokban olvastam az újságban: Kecskeméten egy gazda férjhez adta a leányéi és a bárom napig tarló takzin ötven hordó bort-ütöttek csapra, vagy harminc tyúkot váglak le. n csirkék, kacsák, kappanok és libák százait sütötték ropogósra széles tepsikben, vagy főzték meg rotyogva hatalmas koudérokbun. Ezen a kecskeméti
ebédelnek
lakzin jutott annyi elemózsia a tanyák népének, mint itt a verebeknek az én lengyel "barátom jóvoltából.
Annyi zsemlyemorzsa hevert szélesterebélyü fák és dézsába ül. teteit leanderek árnyékában, amennyi egy egész divízió veréb számára biztosította « gondtalan és munkanélküli megélhetést.
De a veréb egy furcsa teremtménye az Istennek.
Akárcsak az ember.
Jön az egyik, elkezd lakmározni, aztán jön a másik, ez le so néz a földre, ahol ott hever a rengeteg morzsa, hanem csiripelve, mér. gesen kikapja a másik veréb szájából a falatot. Miért? Mi szük. sége van rá? Hiszen talál ennivalót eleget és nincsen rászorulva, hogj\' a másik veréb szájából lopja el az ennivalót.
Biztosan azért teszi, mert jobban esik neki, hogy a társát, a barátját, talán az anyját, az apját vagy a testvérét rövidíti meg...
Paál Jób
Étvágytalanságnál, gyomorhurutnál, gasztrlkus Iáznál, bélrekedésnél, emésztési renyheségnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőr* viszketétnél a természetet .Ferenc József keserűvíz rendbehoiza a gyomor és a belek működését s rarg-fz bidltja a testet a felgyülemlett io!hadó anyagoktól. — A* orvosok ajinlják.
1 :1. Egyenlítés után nagyon feljön 0 csapat. Vezetést is szerezhetne, dc Ja-kubcez és Roth kihagy két nagy helyzetet. Utána Csondor van állandóan nagy munkában. Nehezebbnél nehezebb labdákat fog meg. Neki szól a legtöbb taps. inog is érdemli. Lábról-lábra, fejről-fejre száll a válogatott játékosok labdája. Ekkor a vegyes csapat Játékosaiban van még olég erő ahhoz is. ),ogy viszont támadásokat indítsanak. Közben azért már észre lehet venni, hogy a lapos, pontos labdaadás lassan, de biztosan felŐrÜ a még keményen ellenálló vegyes csa. patot. Vezetést csak a 43. percben szerez a válogatott. Karácsonyi. Hor-váth II., Szcndrődy a labda útja, akinek lövésévei szemben a kiváló Csondor is tehetetlen. 2 :1.
Szünet után még egyszer fellángol a vegyes csapat harci kedve. A 6. porc-ben Pelres gyönyörűen játszik egy labdát Roth elé, a kapus kiszalad, de mellette gyöngén gurul kaimra, ugy hogy Füstös hátvéd még ki \'tudja valahogy kotorni a biztos dugónak látszó labdát. Mindjobban kidomborodik a válogatott klasszis tudása. Sok a kihagyás a vegyes csapatnál. A 20. percben Jakab dugója nyitja meg a sort, 3:1. Egy i>cre és Csutorás fejesgóljával \\ : l-re vezet a válogatott. Egyik támadás szebb, mint a másik. Csondor és Csáky mint az oroszlánok küzdenek. Karácsonyi lövése a 30. percben mégis meghozza az ötödik dugót. 5:1. •13. perc Jakab 6 :1. Majd «z utolsó j>ercben Jakab emelt dugója és kész a végeredmény. 7 :1.
A válogatott csapatból I.áglcr kö-zépfedezet külön klasszis. Krivil» jobbfedezet — pécsi fiu —, Jakab és Csutorás csatárok emelkedtek ki. A vegyes csapat minden tagja megtetto kötelességét. Csondor! mint a mezőny legjobbját, Csákyt és Pctrest mégis ki kell emelnem, mert Zsamóezay elnök őket külön megdicsérte.
Czvetkó bíró szé|>en vezette a mérkőzést. Igaz, hogy könnyű dolga volt, mert mindkét csapat urf módon Ját-szőtt. Ennek a mérkőzésnek ilyennek is kellett lenni.
Nyilatkozatok: Dr. Zsarnőézay János. máltai lovag, a HLASz elnöke: Nagyon tetszett a vegyes csapat. lelkesedése és akarata esodálatos, de ez előtt a válogatott csapat előtt meg kellett hajolnia. I.ágier kivételes tu. dásu magyar játékos. A vegyes csa-padból Csondor kapus vo\'t a legjobb.
I.énárt Imre főtitkár: A most szereplő válogatott csapatra nyugodtan rá lehet bizni az amatőr futball kép-vlselelél. Mindössze a csalársoba a középre kerül l>e a Kiss, Kállai, K"e-szei II bel.ső hármas.
Dr. Krátky István, az N\'TÉ elnöke: Élvezetes, si>ortszerü, lovagias küzde, lemben, megérdemelten győzött a nagyludásu válogatott együttes, az edzés hlányu vegyes csapat ellen. Örülő* hogy a 70 éves jubileumát ünneplő NTE ilyen nagy labdarugó eseményt tudott juttatni Nagykanizsa kis számban kivonult sporlköjcóntégének. V Holttér József

Este 0 órakor közős vacsora volt a Köz|>ont szállóban. I)r. Zsamóezay -János itt adta át meleg szavak kisérésében a IH.ASz kitüntetéseit dr. Krátky István, dr Vit Ferenc, dr. l»oUyoudy József, I)czsö József és Kaszti. \'ArpAd NTE vezetőségi lúgoknak és Holtzer I József, a Zalai Közlöny s|>ortrovat-l vezetőjének, dr. Krátky István külön megköszönte a válogatott játékosoknak a mutatott szép játékot. A*ra kérto
Máj és lépbajokat
gyógyit az alföldi Mlra glaubersós gyógyvízzel tartolt Ivókúra. Kérdezze meg orvosát!
h
Gyönyörű játékkal győzött az olimpiai válogatott Nagykanizsán
Olimpiai csapat NTE-SBTC vegyes 7:1 (2:1)
Különleges örömünnepet ült vasár-nap Nagykanizsa város sportszerelő közönsége. A 70 éves jubileumát ünneplő NTE-t az a mcgtiszleltclés érle, hogy a magyar amUtőr olimpiai válogatott labdarugó csapat jött le Nagy-kanizsára egy tanító jellegű inérkő-zésre.
Egyetlen hibája volt ennek u mérkőzésnek. Nagyon kevesen nézték végig. Pedig azok, akik látták,- egy soha el nem felejthető élményt mulasztót, tak. Az, amit -a pályára kiállított 11 magyar fiu bemutatott, a labdarugó művészet remeke volt .Megmutatták, hogy lehet labdarúgást űzni ugy is, mint a testkultúra egyik legszebb va lóságát. Láthattuk, hogy egy tökéletesen felépített és rendszeresen kiképzett test mennyire részese lehet egy közös 11 ember" által kivájit akaratnak, u a labdarúgás művészi szépségének.
Mérkőzés előtt dr. Krátky István, az NTE elnöke köszönti a megjelent labdarugó előkelőségeket, dr. Zsárnó-
czay Jánost, a Dl.ASz elnökéi, I.énárt Imre főtitkárt és Führer László háznagyot. Majd a 10 éves jubileumát ünneplő HI.ASz-nak az NTE nagy érmét, a vezetőknek és játékosoknak |>cdig az egyesület jubiláris plakettjét nyújtja át.

Czveikó biró sípjelére a következő csapatok lépnek a pályára.
Válogatott: Régi — Füstös, Olajkár — Krivilz, I.áglcr, Uumpler — Karácsonyi. Horváth II., Szcndrődy, Jakab Csutorás. I
NTE—SBTC vegyes: Csondor — Csáky, Farkas — Szollár, Hitler, Ku-dich — Petres, Jukubecz, Szendrői, Roth, Csász.
NTE választ, válogatott kezd oly szépen, hogy a vegyes csapat még hozzá sem ért, Csondornak kell sarokra védéssel tisztázni. Felcsattan az első taps és csak folytatódik a mér-kőzés egész folyamán. Az 5. percben Horváth II. gólja nyitja meg a sort. t : 0. Pctrcs válaszol rá a 7. percben..
Megszűnik!
Augusitm 1-én Oiletemet m«t»z0nt»tem I
Raktáron levő összes árukat minden elfogadható árért árusítom ki. — Ugyanitt teljea Üzletberendezés és raktárdobozok eladók.
Barta Alfréd
F» ut 8.
1036 jullm I
ÍAUI KOZLONV
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. -Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiéllitás!
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
őket, hogy ne feledkezzenek meg Berlinben sem arról a súlyos nemzeti kötelességről, ami minden magyar cm-bert ina kötelez. Éjfélutánig maradt együtt a társaság. Reggel a gyorsvonatul visszautaztak Budapestre.
Szolnoki MÁV-NZTE 10:1 (2:0)
Vasárnap délután játszott a NZTE csapatala 3000 néző jelenlétében Szolnokon az ottani MÁV csapatával, melytől 10:1 (2:0) arányú ka-tasztrófális vereséget szenvedett. Bővebbet legközelebbi számunkban.
Elhízásnál, szlvelzslrosodfis és májelzsirosodás eseteiben reggel, délben és este egyharmad pohir természetes „Ferenc József" kexcrü-viz — félórával az étkezés előtt be-véve — rendkívül értékes háziszer, melynek hatása gyors, biztos és mindig kellemes. At orvosok ajánlják.
- (DilueggyaitOk taldlleozófa) Hét-Mn délután 6-től 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
— (UJmise)
Junius 28-án tartotta ujmiséjét M«-gyarszentmiklós községben Kemény nos székesfehérvár-egyházmegyei áldo-dozópap a községben felállított tábor, oltárnál, KézvezfcUöjo Bándy Pcnen^ homokkomáromi plébánoos, szónoka testvérbátyja, Kemény József érdi káplán volt. Az ujmisén a környék egész lakossága résztveit. Az ebéden Bándy Ferenc plébános és (lyutay István körjegyző köszöntötték az ujmlsést.
— Dlvatm\'ntii Imprlmeék P 148-tól Slnger Dlvatáruházban.
— MlntAa lufiaelyem már 78 Miértéi a Filléres DlvatUzlelben.
— (Kinevezés)
A belügyminiszter dr. Dely Károly nagykanizsai törvényszéki orvost Zalaegerszeg város és a zalaegerszegi járás m. kir. tisztiorvosává kinevezte.
— Férfiing és pylama kelmék nagy választéka SIngor Dlvatáruházban
— CrepdMchln lmprlmémaradékok Igon olcsón a Fllléros Dlvatüzlotben.
— (Harang- ós keresztszentelés)
A javarészt kanizsai szőlőtulajdonosokból álló kjsbagjo\'ai hcgyközsAj tagi jai közösen egy haranglábat emeltettek, amelynek .ünnepélyes felszentelése vasárnap délelőtt volt tábori mise ke. rétében közel ezer ember részvélolévl A harangszciitelést és a tábori misét Gazdag Ferenc püspöki tanácsos v£ gezte, aki gyönyörű beszédben méltatta a hegyközség áldozatkészségét. A ha rangszentelés után azonnal felhúzták a harangot és a misére már az uj haranggal harapóztak összeT Mise után körmenetben vonultak lo a bfcgolafi úthoz, ah ói tu ujtonunu atoiuKiluU keresztet áldotta meg C.azdag Ferenc. A kereszt Czvelkó Gyula áldozatkészségéből kaj>ott uj szint és uj formát A felállított harangláb Hitler András nagykanizsai kereskedő és (k-ther János\' hegyőr telkén áll, akiknél az ünnepségek után közös ebéd volt. A többszázra rugó kanizsai .vendég a legjobb hangulatban a délutáni litánia után is ottmaradt és ifbkün csflft reggnfclfi Repültek haza.
Sima crepdoBchln maradékok már P 160-tól a Filléres Dlvatüzletben.
— (A kanizsai oirkusz)
szombaton ©sic é-s a kél ünnepnapon
nagy forgalmat bonyolított le az Uj-sörház-^flndÍKflü udfvfrwiTh. A Plcurii leslvérek cirkusza érdekes, változatos, szép artista-számokat hozott, különösen szép az orosz tánc-csoportja, a
légtornászainak nyaktörő mutatványai, az akrobata-csoport számai, az állat idomitásai. Xehéz munkával nehéz kenyéren élő artisla-tarkaság, amely fcn,eg_ érdemli a filléres helyárak mellett a közönség támogatását.
Iaflnenxa, torokfájás éi nátha a leggyakoribb megbetegedések az átmeneti Időszakban. A száj csaknem mindig nyitott kapu a betegségokozók számára. Az ODOL cslrnölö ereiével behatol a nzájüreg legelrejtettebb ráncaiba ós megőrzi a száj és a garat egészségét Az ODOL a legjobb védelem mindenféle fertőzés ellen ós megakadályozza az o jedő ós rothadó folyamatokat a szájban. — Aki naponként használ ODOL-t, megvédi egészségét és helyes száj- és fogápolást végez.
— (Tej ellenőri-tanfolyam)
A keszthelyi gazdasági akad(émián| augusztus 3-tól október 30-Jg tejgfciz dasági ellenőri tanfolyam lesz, a melyre 25 tanulót vesznek fel. Tandíj nincs. Napi étkezé.. az akadémia men. záján 1.60 P. Nyomtatványokra, könyvekre a beíráskor 60 pengőt kelt ff-zetni. A lanfolyam tejellenőri altis,/ állásra kéj)Csit. Felvételi korhatár 18 —35 év. Felvételi kérvényeket július 20-ig 2 pengős bélyegei kell benyújtani az akadémia igazgatóságihoz ahonnét közelebbi tudnivalók G be-, szerezhetők.
— Paplanok, gyapjú és tlunolltakarók olcsón Singeméi.
NvÁrí SRÍSOItra Frottlerszővetek és köppenyek minden mmm^mm^mmm^M^H^m kivitelben, — piyama-anyagok a legdivatosabb mintákban, - tropikál-szövetek a legnagyobb választékban
KIRSCHNER Divatáruházban
ZALAI KÖZLÖNY
1988. túlim I.
Ér W\\ i - P-fls részletre
j>8l) IIHH iporífliletétiea. fúBt 5.
-r- (Slesta Sanatórltü-C
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a töbrös egyik legldeáll8abban fekvő ée qryoöllug legtökéletesebben felszerelt •jjilntózete. Bel- és Ideggyógyászat, sellőt, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gfe stb. Röntgen Kémiai és mlkros-Ijqplal laboratorluu- Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alap-anyagcsoro vizsgáló készülék. Enteroo-Iffner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-ttyet. Orvosilag vezetett villanyUzemü konyha. Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögöléé park ! Olcsó árak I
— Kockás dlrndll anyagok végből már 80 fillértől a Filléres Dlvatüzletben.
Kaptár: Jullus hó 1. szerda. Rom. kat Jézus ss. v. Protestáns Tlbold. Izraelita Tham. bó II.
Qy^gyszíxtárJ éjj«li szolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. és a klgkanlzsai gyógyszertár.
GSrf^rdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
mm
Aláírás előtt az osztrák-magyar búza-megegyezés
Bécs, junius 3O Az osztrók—núig^or keneskcd/eJmi tárgyaliisok tovább folytatódnak. Winckler István kereskedelmi piinisz-tor mi^r .el "is ké$ziletlc a jövő évre bz$1ó jjaboua szállitáai egyezmény tervét. Az -egyezményro vonatkozóan si. került előzetes megállapodási kölni, n napqjcbaq,,részleteiben is megUlapod. Qtjt é$ nemsokára aláírják a tnegállu-podásoknt.
I
ALAI KÖZLÖNY
• Wü KÖZLÖNY
; Urittbtéí
í
A quarneról Riviérán
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIDR
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, író- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hold konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort melleit is az
árak igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengőbeflzetés az „Ul Magyarság" utazási indájánál (Budapest, VII,, Rákóczy-ui 30 Telelőn 464-20.)
ITÓ HIRDETÉSEK
A>rAMrtf«U« Hp Vtttewp U 10 »«i<|
K \' ■„. m\\u*vn K>ftW>l 4 nolf. bílköin4 Hóitf 40 BU4í. mlná.o további »i<1 t flllir.
Rutoroxott axoba a váron középpontjában fürdőszoba használattal, csftleg teljes ellátással jullus l-re kiadó. Ugyanott egy jóknrban levő sezlon eladó. Roigonyl-utca 19.
Kaaathalyen vegyen vlllatelket I Még néhány 200 CJ-öles telek, árnyas fákkal, kiépített útnál, a balatoni muzeum mellett, kapható dr. Valkó Béla ügyvédnél, KeRzt-helyen. 2105
Háwlxra kényelmei aulón vasárnap kirándulás. Előjegyzés Kaulmann Manónál. Telefonállomás: 828. 1712
Kétsxobás udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 56. 2
Egyaacohés utcai éskitízolás udvari összkomfortos lakás, Sugár ut 16/e., augusz-utui 1 re kiadó. 7
HüUDáli ruhát veszek (a eladok, hívásra háiluu megyek. Márkus, Klrálv-utca 31. 1895
Háihalyaladáa. Katonaréten, legszebb saroktelekből, még meglevő házhelyeket eladom. Dr. Hoch. ügyvéd 2353
lit aiariittl p«ngA»«l? Motorkerékpárt oldalkocslval, kerékpárt weekend házat, egy pár evezői csónakot, lényképezó gépet, gramofont, kerti garnitúrát, nyug-ágvat, stb. stb.; a balatonfenyveal róni. kath. templom céljaira rendezett tárgy-»ors|átékkai. A lorjsegyek még pár napig kaphatók Szabó Antal sportüzletében 1 pengőért. 2371
Elsőrendű kajaalbaraok dumtto-láua és befőzésre előjegyezhető Vida füizeiüzletében. 2383
Háromszobás, kertes, uri magánház auguizlusra kiadó. Bővebbet Vdry Igaz-gatóéknál, Ktnixei u. 28. 2381
Korai rózsa baraok klíogramja 25 Iliiét Eötvös-tér 16 iz. 2404
Jókarban levő mély nyo^mekkoosi
eladó Szekeres JSzsef-ulca 21. 2401
Bejáió fti.ftafii állá,t keies ülnterné Árpid-ulca 25/a. 2402
Kiadja a luptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kladő i Zalai Károly. InterurbíR telefoni Nagykanizsa 78. aaán
Pályázati hirdetmény.
Vidéki pénzintézet kereskedelmi iskolát jó eredménnyel végzett gyakornokot, esetleg segédkönyvelöt keres azonnali belépésre. Pénzintézeti gyakorlattal bírók és német nyelvben jártas egyének előnyben részesülnek. Bizonyítvány másolattal, referenciával és fényképpel felszerelt, sajátkezüleg irt ajánlatok „Jövfl- jeligére a kiadóhivatalhoz adandók be.
A pigrkBnlisiil klr. JárásbirrtfáK, mini telekkönyvi hatóságtól.
5093/1936. Ik. n.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Klakoru Lovász Réiil véírishihtdnák Magyar Jóisel végrehajtást szenvedő ellen lnditotl| vÍRreh«|tá«l miiben 1 tkvl hálósig a végfehsjtltó kérelme következtében iz 1881 : LX. l-c 178 8 « értelmében elrendeli i végrehíjláil árveréil 68 P tóke-kövelelén. ennek lirulékal és a végrehalta,I ís árverést kérvényért ezúttal megállapított 6 P ko\'tség é, lirulékal behajtáu végeit a nagykanliaal klr. |blróaág területén levó, a zalasientjakabl 187. aillkvbell 55/c 70 hur. izántóra 450 P. 1094.37. hraz rétre 2"0 P. 109/4 90. hnz. rélre 250 P, a darai Jóaael luli|donát képrió 127. izllkvben felvett 55\'c. 10 hrru szántóra 450 P, 56\'44. hraz. szántóra 450 P klklil-lásl árban.
A telekkönyvi hatóság az árveréanek Zalaszentjakab községházánál megtsrtá. séra 1936 évi Juliul hó 18. napjának d c. 12 óráját 10(1 ki éa az árve\'áal fellételeket as 1881: LX. l -c. 150. §-a alapján a kOvelkezókben állapll|a meg:
1. Az érvéréé alá es6 lngalla.it a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI. t e. 26. §) Aa árverelnl azándékozók kötelesek bt-natpénzul a klklálláal ár 100/o-át kéizpénz-ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ábm meghatározott ártolyammal számítolt óva-dékképes érlékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bénalpénanek elólegea bitói leiéibe helyezéséról klállilolt letéti elismervényt a kiküldöttnek áladnl éa az tr-vcréal feltételeket aláírni. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. §§; 1508: LX. t.-c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a klklálláal árnál magaaabb igérelet lelt. ha többet ígérni senki sem akar, kötelei nyomban a kikiáltási ár százaléka azerlnl megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ugyinannyl szá-zalékaíg klegésaltenl. (1908: XLI. t.c. 25. § ) Nagykanizsa, 1936. május hó 27. napján. Dr. Wéber sk. klr. |árásblró.
A kiadmány hileléDI: Kiss a k
JW lötlMt.
A nagykasliial klr. lírrJnyiiíktJl.
P. 380/1936-8. szára.
Hirdetmény.
Nagykanlzia megyei városnak Bognár Mária <s társai ellen a tűzoltó laktanya kiMvilise folytán folyamaiba tctl kisajátítás! Dgyiben a szakértők szakértői véleményüket beadiák. A törvényszék a tárgyalja toly-tatására határnapul 1938. évi jullus hó 10. napjának d. c. 11 óráját lOzi kl a klr. tOrvényizék épületébe,
PONYVA ff^Tl*
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nét.
L emelet 5 ai. uobiba, mely határnapra ez érdekelteket azzal Idézi, hogy a szakétlók véleményére az észrevételeiket megtehetik.
A távollevő vagy Itmiret\'en tar-lóikodásu értekeiteket a tárgyaláson Szönyi Sándor városi árvaszéki 01-nók, nagykanizsai lakós képviseli.
A klr. törvényszék figyelmezteti érdekelteket, hogy a lárgyalásról való elmaradásuk a kárlalanllás te-klnlelében hozandó érdemleges ha-tározatot nem gálol|a és hogy az egyéni küWn éttesllés elmaradása vagy a tárgyaláson meg nem jelenés miatl Igazo\'ásnak nincs helye.
Nagykanizsa, 1936. évi junlui hó 14. nap|in.
Dr. Czoboly s. *., Iszékl I. elnök.
A kiadmány hiteléül.
Zalai, liodiliezt.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BOR&TÓRIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre is
&ZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fó ut 5.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar Cípjjíil ivek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ürszAg józsef
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi Bzerck, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon! 130.
I-
I mindenki • helyi kereskedőknél I é« Iparotoknál szerezze bel
ÜXŰO. ■ l^Wdooos rrfl*aHinfg at. íhúmkmt UgoatM áa péütlal Ui»ttwiú YlUatak IUVa|Tazwn44|É2>aB Aakiy. ZaWKároU]
76. évlolyim 149 szAm
Nagykanizsa, 1936. jultua 2 cíűlörtök
Ara 12 Wl.
ZALAI KÖZLÖNY
Mtúdodí
te Uvktklnlali FM 5. uáa. nduda h«kteup dHuUu.
politikai NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMittol ári. cjív hóra ■ pengó 40 fillif. Sierke.zt6.é«i í. ki«dólilv.ull teUoo. n.
Anglia a nemzetek közti békéért
Irta: dr. Szabó Zsigmond
Az utóbbi napok eseményei megint csuk a régi igazságit bizof nyitották, hogy a külpolitika nagy játszmájában még ma 15 Anglia tartja kezében az ütőkártyát. AmU dőn a brltt kormány belátta, hogy az egyetemes biztonság n\'"m valósitható meg a népszövetségi alupoks mány paragmfus^vul, elejtette. a, szankciókat, de vele együtt a Népszövetség jelenlegi konstrukcióját is. Az olasz abesszin kérdés világosan beigazolta, hogy a háború utáni békeszerződések minden átron való fenntartása, azoknak regionális s;er. zödésekkel való biztosítása, mint a francia, cseh, szovjet szerződések, a kisantant és balkáni blokkok, az európai általános biztonság hehfell a győző és legyőzött államok k<% zöttl viszonyt mindjobban eimérge sitik és végűi háborúhoz vezetnek. Az angol közvélemény legnagyobb része tudatában van annak, hogy a szankciók sikertelensége n"ni a kormány veresébe, hanem a Népszö vétség kudarca. Lord Eden ezt kl is jelentette a parlamentben, de egyben hozzáfűzte azt is, hogy Ang lia célkitűzése ma a nemzetek egy más közötti megbékllése és ezen az alapon a Népszövetség gyökeres re formja. Anglia helyre akari" álli1 tani Olaszországgal régi baráti viszonyét, elő akarja mozdítani a francia olasz megértést és közvelit Franciaország és Németirrszág köt zöt|, de mindenek felett fcnnakarln tartani a tenge,ek feKitl supr-má cióját és ellenáll a szovjtet tengeri terjeszkedésének, amint ezt a Dardanellák kérdésében már Is megmu tntla. Nyilvánvaló tehát, hogy Ang llu Franciaország kedvéért nem fog szoros katonai szövetségre lépni a szovjettel.
Az uj francia kormány szociális lólétl rendeleteivel kedvezőbb léfl kört teremlelt, mint ahogy várható volna. Kérdés, hogy a milliárdok ba kerülő költségeket klblrjoe a francia államkassza és hogy nem folytatódik e a frank aláértékelése. "agy kérdés az ls, hogy elé? erős lesze a kormány az erősen l"r|edő bolsevista mozgalom letörését*. Bl
MHyos, hogy „J U| kormány külpo
Htlkála békés Irányzatú. I^eon Blum-nak az a kijelentése, Iiotv nem ké telkedIsetik HdferWk, mint frHríft harcosnak békét Ígérő szavaiban, Igen kedvező benyomást r"tl Német, országban és enyhítette a két nemzet közti feszültségei. A francia kül-politikai irányzat azonbon még min dlg a szerződés?k fenntartásának \'I
áll és a szocialista Delbos kül ügynVinlszteir nyllikozií\'ii csak az enyhébb hangnemten térnek e) jobboldali hivatalbell elsdjeln-k kf jelentéseitől. A kisantant befolyás \'nég mindig nagvon erős és a szo clallsta kormány ls a szovjetszövet-
Az utca-sarki nyilas affér, a városházi fegyelmi ügyek, politikai és választási izgalmak a városi közgyűlésen
Nagykunizsa város képviselőtestülete kedden délután közgyűlési tartott, mérsékelt érdeklődés n&llejtU A megnyitáskor 10 -12 váposutya volt csuk a padsorokban, lassan az t£n megduplázódott ez a szám, de a széksorok csak 5 óra felé teltek meg, amikor ugyanis a tisztújítás során egy Írnoki állás került választás utján betöltésre.
Uj sport teret!
Napirend előtt érdekes és nU\'gf, szívlelendő indítvány hangzott e). Bodi Károly javasolta, hogy a vára; létesítsen egy sportpá\'yát valahol a város belsejében, mert a jelenlegi pálya messze esik és részben ennek tulajdonitható, hogy a sporteseményeknek soha sincs megfelelő számú közönségük Nagykani. zsái. A képviselőtestület és a polgármester az indítványt helyesléssel fogadták. \\ f
Dr. Fodor Aladár nyudijazása
Dr. Krá:ky István polgármester az elismerés és tiszteld m-\'leg hangjain jelentetlek a képviselőtesli^
| letnek, hogy dr. Fodor Aladár ügy vezető városi tisztiorvos, az uj köz egészségügyi törvény értelmében szolgá\'ati ideje letelvén, nyugaiont ba vonul. Vesztesége az ő távozása a város közegészségügyének, a sie gény betegeknek és a társadalom* nak egyaránt. Mint tisztviselő körű IteíKintő pontossággal és lelkiir meretességgel, mint orvos nagy tudással és gazdag »a£>;tfeztaltokká, mint ember uri jellemmel állt és áll továbbra is közel mindenki szivéhez
ebben a városban. ^
Arnd\' Antal aggályosnak tartja a tapasztalt, idősebb orvosok kiszór! tását a hatósági orvosi állások be töltésénél. Ha valami járvány lesz, vádat fog emelni emiatt illetékesek ellen.
A polgármester kijelentette, hogy minden a közegészségügyi törvény rendelkezései alapján történik. Dr. Fodor Aladár visszatartása érdeké, ben mindent megtettek, de eredménytelenül. ;
A belügyminiszter döntése a fegyelmi panaszok ügyében
Nagy port vert annak idején fcnbó Gyula nyilas Viárosi képvjj seló feljelentése a belügyminiszterhez, a város ellen, az inség-munkák-kal kapcsolatban. A belügyminiszter
a polgármester ellen a fegyelmit nem rendelte el, ellene a vizsgálatot megszüntette.
Popfj Lajos városi altiszt ismeretes ügyében a polgármester elrendelte a vizsgálatot, az iratok most vannak
az alispánnál, de ezzel kapcsolatban az erdészet ellen is merültek fel bizonyos, bár egyelőre csak valószínűsített szabálytanságok. A jóhiszeműség ugyan ezeknél elörO bizonyosnak látszik, az érték pár pengő csupán, mégis a kivizsgálás a tisztviselői reputáció érdekében is szükséges és azért
a belügyminiszter ebben az ügyben a fegyelmi kivizsgálást elrendelte.
ségben látja Franciaország biztonsá gát. De az uj kormány elődeinél is jobban tudja, hogy szüksége van Anglia és Olaszország barátságára és hogy valódi biztonságát csak a Nén et r-szággal való békés meg. egyezésben ta\'á\'hatja meg, amelynek legfőbb akadálya ma már nem a nyugvópontra jutott rajnai német katonai megszállás, hanem a szoros szovjetbarátság, amely a cseh repü lőbázisokkal egész Európa biztonságát veszélyezteti.
Olaszország a szankciók elejtése, Abesszínia bekebelezésének elism<j| rése utói, vfgyis a teljes elégtétel, adás esetén hajlandó résztvenni Európa rekonstrukciójának nagy k^rdésóbe i Olasz fetöogás saertiint ls önnek elengedhetetlen feltétele Franciaország és Németország meg békü\'ésc. Ebben a nagy munkában Olaszország Angliával együtt kar öltve akar eljárni és megórtő g\'sz tu-ssal máris kijelentette, hogy tisz teleiben akarja tarlani Anglia afri kai cidckeit, a földközi és indiai tengeri utak szabadságát. Olaszorv szág, amint már régóta ismerelesj a Népszövetség olyan revízióját követeli, amely megszünteti a győzők é". legyőzöttek közötli egyenlőd séget és az uj népszövetségi alkotmány szellemében a békeszerződés sek területi revíziójával akarja rendezni a dunai államok kérdését.
Amint már Hitler többször kijef lentette, Németország békét akar,
de mint egyenrangú jiagyhatulom/ részt kér Európa békéjének megalapozásában és mindenekelőtt azt kö vetéli, hogy az immár hatályukat vesztett béke>szcrző!dés"k}et válafcz* szák el a megalkotandó uj Népszö vétség alapeszméjétől. Követeli, hogy a Népszövetség ne csak Franciaország és a kisantant területeinek biztonságát szolgálja, hanem megf felelő módon az összes tagállamokét ls. Éppen ezért a francia, kisantant, szovjet katonai szövetségben saját biztonságát látja veszélyezielni és ennek folytán Franciaországgal csak azon esetben békül meg, ha u francia kormány a szoros szovjetbarát, ságot elejti.
A kisantanlnak életcé,ja megalaku lása óta óta a trianoni halárok meg« tartása és Magyarországnak katonai sakkbantartása voll. Lehet a három állam között egyéb kérdésekben nézeteltérés, a trianoni zsákmány megtartásában mindig egységesek voltak és egységesek is lesznek. Más fél évtizeden át sikerült nekik elhl tctnl a világgal, hogy a területi re vízió európai háborut jelent és ez a tétel blztosi\'otta számukra Franciaország barátságát és a francia politikusok többségének antirevizionlsln magatartását. Azonban az olasz— magyar-osztrák római egyezmény kiemelte Magyarországot »vogel. frel* helyzetéből, ma már a kisan tant nem mer fenyegetőzni a Ma gyaroj-szágba való bempstfozásslj
Az irányunkban mindinkább Etegto nyilvánuló német, lengyel, sőt lég. iukább az angol barátság nemcsak a kisantantot, de magas protek\'.orát, Franciaországot ls gondolkodóba ejtetle. A világ közvéleményében mindinkább az a két nagy igazság formálódik ki, hogy a békének 6sa háború megelőzésének egyik ÍC>i pillére a francia-német kibékülés, a másik pedig a Dunamedence állal mainak rendezé-se Ausztria függetlenségének biztosításával és a trianoni igazságtalan békeszerződés területi revíziójával.
A jelek azt mutatják, hogy Franciaország engedett már eddigi mC-rev álláspontjából és hogy az angol, olasz és amerikai befolyás el fogja érni célját : Franciaország és Német ország megbékitését, amely lehetővé teszi, hogy Európa sorsának irányítása a négy vezető nagyhatalom közös irányítása alá kerüljön. Ebben az esetben Anglia az őszi népszövetségi ülésszakon napirendre akarja tűzetni a népszövetségi alkotmány gyökeres reformját, amely az eddigiednél hatályosabb eszközökjtfeh fogja biztosítani a világbékét és a népek igazságos jogait. És ha Anglia ezt keresztül tudja vinni, ugy mint a világ békéjének őre, valóban megfelel nagy hivatásának ésmegf adja Magyarországnak is azt, amit lord Rothermeere kiván, hogy »ho. lye legyesn a nap alatt.«
a
ÍALAI KOZLONV
lóto 2.
Férfiruhára : tropikálok, Nőiruhára : lenvásznak, strandanyagok,
divatvásznak, mintás és sima vistrák, frotierkelmók,
ingpouplinok selymek, pikék, burettek pijamaanyagok
LEGOLCSÓBBAN NAGY VÁLASZTÉK:
Lavable maradékok Ismét kapbatók!
FILLÉRES DIUATÜZLETBEN
A leányliceum fejlesztése
A Notne Daine leánylioeumnuk a város óltal nyújtandó természetbeni szolgáltatások kérdésével a képviselőtestület már foglalkozott, a »pót-megállapodás* azonban íormu hibával, a rend, mint másik szerződői fél meghallgatása nélkül, jötl lé»re s ezért ezt az ügyel újra kellett tár. gyalni. Fellebbezés után ugyunis kiderült, hogy a márciusi pötmegál-lapodásban kikötött maximális viz, fa, villany mennyiség eddig sem volt elég az intézetnek, még kevésb bé lehet elég, ha az iskola - amint előrelátható - lejlödni fog. Most -íi renddel történt megállapodás alapján - a városi képviselőtestület a líceum fa-szükségletét maximális évi 850 ürméterben áliapitoUu meg, (amely azonban a mai 260 ürmcter marad mindaddig, «nüg az iskola a
mai keretek közt megmarad. A maximális villany szükségletet (városi áramdíj tarifával) 25 000 hektó-wattban, a vízszükségletet 3000 köbméterben állapították meg.
A líceumnak tornatermét a váron 9225 P költséggel átalakítja. Ehhez a kultuszminiszter 3000 P segélyt adott és vállalta mintegy 6 6000 P költséggel a tornaterem berendezését, azzal a kikötéssel, hogy teslne. velési képesítésű tornaionárnöt kell ajkqlmaznj, A képviselőtestület eH fogadta uz indítványt.
Két világító órás hirdető oszlop
A képviselőtestület hozzájárulj hogy a Magyar Hirdető Iroda vilá. gltóórás hirdetöoszlopokat álliisosn fel, egyet -a Centrál körül, egyet a Csengery-ut és Fő-ut sarkán.
A Szabó-Dene párbaj folytatása a közgyűlés előtt
A városi kertészetnek egy jelentéktelen hitelkeret emeléséről voli szó, amikor Sz<*bó üyuia feiszőhUt, hogy nem szaviizzu meg u hiielf emelést, mert itt, szci^n^ vjpszat élések voltak, a Uen,éék ot éjjei Ke$. Kel megtámadták a puriUkációs munkája miatt- Követeue a l>ene. csatád eltávolítását a városi szolgálatból es Nagykanizsái-ól. Oe^e mondta Szabó Gyula - a Kölcsey-utcában lebontott Muyerház tető- t-s fedő-anyagát a saját látóhegyi kertészetébe hordatta Ki Mujd ero*)bb ellenőrzést követelt a váiosi kertészetben, al«oi - szerinte - kötszere, sen 1 izet te k kl napszámokat.
A polgármester kljeient^te^ hogy az eljárás ezekben az ügyuktxsn io-lyik, az összegszerű fegyelmi ok egészen csekóiy. Az utcai támadási eiitéli minden jóérzjósü ember, <fe ennek ügye a rendőrség "lé turto4k.
Szabó Gyula kifogásolta, hogy u kertészet költségvetésében 350 pengő szerepel mag-beszerzés elmén. Szerinte a magokat a kertészelnek magának kell kitermelnie. Elmondott egy esetet, nogy elvittek egy szekér csemetét a kertészetből és az árát az uton egy korcsmában elkölt^ !ték. Más városokban jövedelmező) üzlet a kertészet, itt meg ráfizet a város. \\
A polgármester utalt arra, hogy egyszer már elhatározta a képviselőtestület a kertészet jövedelmezővé tételét, de másnap jött az Ipartestület és a kertészek küldöttsége, hogy a vánxs ne vegye ki a kenyeret adózó iparosok kezéből. (Felkláltój «>k : Hát a fakereskedőkéből kl. veheti ?) Rrjie a képvfcfcimtjűfct lettKrtározta, hogy csak háp^ig, a
város szépítésére kertészkedik. A Szabó á|tal fe^ozott csenwwiilgy, vizsgálat alatt van, m,agot peűlg mindig kell olyant beszerezni, amit a kertészet kibernwini nem tud.
Szabó Gyula ingerülten közbe, kiált: De a Dene még mindig a váp rosnál van. Ha el nem távolítják, akkor ő fog lemondani
Polgármester: Nincs már a városnál I l Szabó : De az apja igen ! Felkiáltások : Az egy öreg ember I Szégyelje magát I Attól az öregembertol fél?
Polgármester: Ne tessék személyes ügyekkel foglalkoztatni a képviselőtestületet ! Az ügy a legjobb mederben van.
Araal Antal: Ezt a dolgot tlsz. tázni kelh Felháborító, hogy minden közgyűlésnek ezzel keli foglalkoznia Más dolga is volna a képviselotes. tüleinek. Tessék megbüntetni, aki bűnös, de családokat irtani nem le het és ttéin lehet minden ülésen ezzel u komédiával foglalkozni.
Dr. Rapuch : Ebben a komédiában Szabó Gyula a primadonna I
Krátku : Senkit ok nélkül klvfr gezni nem fogok, de mindenki bűnit hődjék, aki bűnös. Az ügy a rendőrségen van, várjuk meg a végét; Az éiet sokkal fontosabb, mint ezek a személyes dolgok.
MÁV ügyek
A város a vasut parti sélány használatáért évi 10 pengő jogelismeréssl dijat fizetett a Délivasutnak, aMAV ezt a bér összeget évi 60 pengőre emelte fel, A képviselőtestület tudo másul vette. A méntelep udvarának bővítésit
hez a város 230 négyzetméter területet bérelt kl a MAV-lól évi 18.40 pengőért. A képviselőtestület tudót, másul vette.
Strand-vita
A Hercules strandnak á város 300 pengőt fizet a sporl flata(l|5ágj uszó-tréningjeire való átengedésén. Ezzel a városi strand felszabadul és jövedelmezőbbé váük.
Szabó Gyula nem fogadta el ezt a javaslatot sem. Szerinle a városi strandon kellene a sportoló fiatalságnak helyet adni, mert - mondta
— >a Hercules vize fertőzött pocso lya, halálos vétek a nemzetleLaáfcm ben oda vinni a fiatalságot.* (Altalános felzudulás és tiltakozás.)
Krátku polgármester kijelentette, hogy a város orvosai a Hercules vizét megvizsgálták, az kifogástalan, állandó forrás tartja frissen, ő maga is fürdött benne és sport-uszásra méreteinéi és vizbőségénél fogva sokkai jobb, mint u kicsiny városi strand,, amire évi 18-000 pongőt kellene ráfizetni, ha a felnőttek kellőképpen nem használhatnák.
A közgyűlés elfogadta a javaslatot.
Politika vagy nem politika az adó miatt panaszkodni?
Napirena után popp Oszkár a Nemzeti Egység blokkja nevében Indítványt telt, hogy alakuljon bi. zottság az évek óui ötletszerű és méitáiytdiftn, 25-100 százalékkal féléméit adókivetések ügyében a konkrét panaszok összeállítására s a polgármester vezetésével vigyék a kisgyűlés felé.§zt a kérdést, ahol kö-veteijék, hogy a pénzügyigazgatóság vegye le. ül vizsgálat alá a kivetéseket és az érdekképviseletek meghallgatása körül íelnuerü\'t pansz^
kat. Az adóztatási rendszeren váV-toztalnl kell. Nem szabad büntetni valakit, niert jó- öltözik, lakását szépen renr\'ezi be, vagy nyaraiig
ÜÖOfO\'ifi Milán : Ellenzéki be-
széd ! Minden szavát aláírom !
Krúi\'iU polgármester magáévá lel. te a javaslatot, helyeselt az egész képviselőtestület is, csak akkor tört ki paráús hang-zavar, amikor a bizottság összeállítására került sor.
Dr. G&r/, .cr Anta^ : Célzatosság van a bizottság összeálivásában.
Egyszerre zsibongó méhkas lett u terem.
Dr. Krátku : Ne akadályozzák meg a képviselő urak, hogy ezek a komoly sérelmek a pénzügylgazgaté* ság elé kerüljenek ! Nincs itt semmi tendencia. Ez nem politika I
Végül is a bizottságot elfogadták a következőkben : Krátky István, vitéz Tóth, Kalmár Zoltán, Boda Károly, Papp Oszkár, Molnár Ferenc.
A választás
A közgyűlés után 5 órakor kez dödött Bödy Zoltán alispán ,alnök-1 és ével a tisztújító szék ülése. A nyugdíjba vonult Vojkoulcs János adóügyi számvevő helyére egy pá lyázó volt: Vörös Gátty, apnak) adótiszti helyére egyetlen pályázó volt dr. Borsányl József városi Írnok. A többi pályázók már korábban visszaléptek. így ez a két választás egyhangú volt. A megüresedett Írnoki tisztségért annál nagyobb volt a versenyt. "Nyolcan pályáztak rá, városi dljnokok. A kijelölő b« zottság (dr. Hajdú Gyula, Babochay György, Magas Mihályi dr- Knausz László) a 8 pályázó közül első he lyen Török Boldizsárt, második he. lyen Jakubecz Istvánt jelölte. Az egyik szavazatszedö bizottság elnö ke Dobrovits Milán volt, tagjai Kai már Zoltán jés Boda Károly, a mii. slk bizottság elnöke Gazdag Ferenc, , tagjai Dedovácz Béla és Balog József. Eredmény : 67 szavazatból 40
esett Török Boldizsárra, 11 Jakui beezre, a többi 16 szavazat megosz. lott 4 másik jelölt között, 2 jelölt egyáltalán nem kapott szavazatot
A tisztujitószék befejezéséül a megválasztottak leiették az esküt.
Étvágytalanságnál, gyomorhurutnál, gasitrtkus láznál, télrekedésnél, cméBziéai renyheségnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél es bőr-viszketésnél a természetes .Perenc József keserűvíz rendbehoiza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rolha ó anyagoktól. Az orvostudomány számos úttörője megállapította, hogy a Ferenc József vlx absiolut megbízható hashajtó s ezért az *mész-tőszervek megbetegedéseinek kezelésénél állandóan alkalmaiható.
— LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részérő Igen olcsón beszereziletö Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
í
Macó és gyapjú.
selyemfényű vistrafrottir fUrdököpenyek |
nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban |
19* tt
Mindent együtt talál IIEVDADQI E"
a,
« sxállvdában <
teljes komfortot A fcAvéUbzfciui >
(00 újságot. A (irtiibeii i
200 4talMI6ala(|«»*«eá és Bura Sándor oiyény-mursikáját.
A télikertben ■
dóUllául-aetl táncot ós „ llnlczky rádió jiix-zene-kertrt.
Budapest, Rákóczi ul 58.
A Melropule valamennyi üzemében elfogadják fizetéskínt ■ Provincia kedveimé-nyes peagluelaéift.
JUlmkoclmit
A tegnapi itélet-idő pusztításai Nagykanizsán
Este 9 óráig dolgoztak a tűzoltók az elárasztott lakások és pincék megmentésén — A villámcsapások zápor-módra érték a víz atft IcerOtt várost — Félméteres víz alá kerültek ■ vasúti bevágásban a nlftoyth — KUfltt A magasfcwQltoéjft iraiv-
vezeték oszlopsora
17.30 Takács Jenő zongorázik. — 18,10 Pályaválasztás ás gardasági élet. il)r. Lakv I)ewő.) — 18.30 0|>crctt. előadás a SUKÜóban. <A pacsirta.. Énekes Játék 3 felvonásban. Trta Mar. tos I^renc. Zenéjét szerezte Lehár l\'e-r«ne. Rendező Gyurma khy Sándor. 20.10 Külügyi negyedóra. — 21 A rádió szalonzenekara. — 22 llirek, időjárás. Jelentés. - 22.20 Cigányzene. — 23.20 Komor Géza jaz z -*enekarának -műsora. -4MH» llirek. ttud«L
18.30 Budapest nyári virágai. — 1!) Cigányzene. — 20.05 A termelőtől a fogyasztóig. (Dr. Gábor László.) — 20.35 llirek.
CsOtSrttík
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. - 10 Hirek. — 10.20 Történetek az illatok világábó\'. — 10.45 Mikor árt a szcnuiek a kézimunkázás. 12.05 Az 1. houvédgyalogezred zenekara. — Közijén 12.30 Hirek. - 13.20 tdő-Jeliés. időjárásié lentés. - 13.30 Akom Lajos férfi-ónckötőse. - 14.40 Hirek, árak. - 16.15 A háztartásról. (Vizváry Mariska.} — 16.45 Időjelzés, hirek. — ,7 Hanglemezek.
18 Ritkaságok a körei- és távolkelct •cnéjéből. — 18.30 Karácsouyi Margit ►"agyar nótákat énekel cigányzene ki-sérettel. — 19.30 A Fekete-tenger és tengervidék problémája. - 20 Ligeti Dezső énekel. - 21.40 Hirek, időjárás-jelentés. — 22 Scholz János zongoráik. - 23 A rádió szalonzenekara. -0.08 Hírek.
Buitape* il
10.30 Hanglemezek. — 20 Egy nagy magyar műfordító. - 20.30 Hirek. -20.55 C.uttenberg György—Adler Tibor jazz-zeuekarának műsora.
A kedd délutáni Ítéletidő puretitásal csak estére kerfve bontakoztak kí Jcs képűkben. A jeges felhőszakadás olyan tömegű vizet zúdított Nagykanizsára és környékére, hogy ar. utcák pillanatok alatt lengerré viHlozlak. Eb-ben a tengertan szökőkirlak módjára működtek mindenfelé a csatorna-ak-nák, amelyeken nem tefolyt a viz, hanem nagy sugárban tört belőlük felfelé a szennyes, iszapos csatorna-vix, amit a hálózat nent -tudott el-veretni. Nagyon sok helyen a csatornák meg is rongálódtak, a víz szétvetette az aknákat. A Deák-téren a víz utat (talált magának a régi, hete-metett csatornákba és talaj-heszaka-dá»t idézett elő, megrongálva az úttest burkolatit. A •Csengery-utcai vasúti bevágásban is magasan hömpölygött a mintegy félméteres viz. ellepte teljesen a síneket, ugy hogy a sorompónál csak átvetett deszkákon és lélrákon tudtak a gyalogosok közlekedni. A Sugár-uton a szinház-kerí. bői lerohanó viz-tömeg a gyalogjkőzj-lekedést Is lehetetlenné telle, az Utcán egyszlntben állt a bokán felöl érő szennyes ár. Ugyanez a város s<}k részében így volt. főként Kiskanlzsán. ahot a Varazsdl-ntca került teljesen viz alá. A vasútiért egy része a Kettíng-kert alatt leszakadt. Veszedelmes volt a Welyzcl a Fő-uton, ahol a Fischer és Bftder vaskereskedés hatalmas pince-raktárát elöntött*, a viz. A Magyar-utcában Is volt dolga két elárasztott házban a tűzoltóságnak, amely szivattyúival este 9 óráig üzemben volt Szivattyúzni kellett egy flaj-za-utcal lakásban, egy Király-utcai raktárban és a FŐ-utl Kiskoronában is. ahol térdig ért a vie (és benuo két szenvedélyes "kártyás az asrt»»ra ku-
hagyla abba a Játékot). A Nemzet^ -Raak épűleiébcn* a fejsfossáf
udvarán, a fő-uti Roseiife].dJiázban, a Gazdasági Takarék pincéjében, az Ize. Nőegylet sugáruli Mzában, a CcntriUban, a Kaszinóban, a Kalh. Legényegylet házában, sorra tűzoltóknak kellett a 100—180 ,oen|imétere8 vizet kiszivattyúzni az elárasztóit Ja. kásókból és helyiségekből. A tiüolfok valóban emberfeletti, elianerést ér-demlő munkát végeitek. I
A villámlások félelmetes egymás-utánja is sok kárt okozott. Villám villám ulin csapolt ie, szercucsére valamennyi a \\iliany,vezetékekbe és telefondrótokba, ugy hogy komojy veszedelem sehoi non1 ferdült elő. /A strandon a Iciefonha ütött a villám. Kiskanizsán is több telefon esett a vihar áldozatául, ugy hogy j>ár pillanat alatt a telefou-forgalom megbénult a városban. A Rozgonyi-utcában « villanyvezetéket érte két villámcsapás, amely nagy pánikot okozott egy egész kapcsolási szakaszon a villanyok és kontaktusok kisérleUes szikrázásával. A Zalai Közlöny nyomdájában is elégtek a vezetékek és megállt a munka a villámcsapás miatt.
Be\'evngoti a villám a magasfeszültségű vezetékbe is a flarakkok táján, ugy hogy az áramszolgáltatás azon a részen megszűnt. A viz- és csatornamüvek szivattyúi áram hiányában még délután fél 5-kor sem működtek. A vasúti állomáson a legforgalmasabb Időben nem volt telefon. A szélvihar a Barakkok mögött « magasfeszültségű vezeték 13 oszlopát todöntötte. Kiskanlzsán a Clgány-utcíban és » Kisrác-utcában lakásokban is "kárt tett a villám, átszakította a mennyezetet.
A posta, a villanytelep emberei őh» feláldozó igyekezettel dolgoztak, ugy
hogy mára minden irányú forgalom
tftljesea hfiJ.yr«iáUL
A vihar pusztttfMl Zfgrttttnra
Belgrád, Július 1 Kedden e#to ZágrábUau jHisjütó vihar dühöngött. A »áp«*®ő csakhamar elöntötte az utcákat, hogy helyen kint egyméter jn^asan hömpölygött a piszkos ár az utcákon. Villám villámot ért és a tűzoltók as egész katonasággal együtt egész éjszaka dolgoztak. A távveztrtékek és vülany-veuetékek igen sok helyen mgror^gá-lódtak. A villámokozta tűznek négy áldozata van, egy tűzoltó é« még négy -ember súlyosan »riegsd»esü*t©k. Aa anyagi kár igen -n«gy, •mint a legújabb Jelentések mondják, meghalja « «t millió diaárt.
porodva még a saivattyuzás alatt Mm
1 jWi rrwv 1 mr r r- *..................1
Nyári divatujdonságok olcsón:
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfilropikálok métere csak . . 4 P 90 f.
Ktrftndulás
a ciexifou-UbarUa
A nagykanizsai gmaáziiMrt rserkész-eenpats az ibárosberóoyi Yndssbertben tábereslk három tíélre. A scélffk -a. sárn.p reggel fél *1 órakor szekéren lársas-kirándtriást rendeznek a rtbor. ba. (Autóbuirt min sitwriflt «rreml,
ml «By korái javításban v«n.) A kirándulás viteldíja oda-visssa bttmt lv«rikÉnl körtlbrlöi 1 pmglS. Vlssxa-indidái este ÍO órakor.
Mirirtketni tehet pénteken délig a fcitlal Közlöny aierkesrtöségflben. (A ■már « felhívás előtt Jelentkezetlek is síiveskedjenek ujböl bej^lentrnl. hogy Ilyen inödon Is résitvesznek-e a ttí. i^niMádian.)
* ssekár \'indtriáv, keik! orfmu Je-lenttaefflöl Klgg. ««((r • *irín«nlás indul-e, azt a Zalai Köelöny péntek.n délirtán uándbaa Uzdljdk.
ZsUfcevlei ti jrugtMJba ment
Mfrád, luUw )1
aslftoviot HB tábornok, akit M-■don a éugosláv xnuHtl i^rt «ln«béré válaWatt. M4.W «)-u«d(t»iUt*»*t. A friffmslwác* a nvng-li^sá»t kárrhnet
«il
■•pU,i Jullus hó 2. csütörtök. Kom. ** «erl. B A. Protesttmi Ottokár
Izraelita Tham. hö 12.
CyógirMerlári éjjeli szolgálat • bú
,(gílg az Őrangyal gyögyszerlár Deák-ltr 10. él a kiskanlzsaj gyögyizertir.
Cíu«,dj nyitva reggel U órától eeto ® 6rt|g tháttö, azevla, vóntek délután •Mién egész nap vöknek)
- (\'^\'if^füá/ífl* laldlkftóp) Bét. ™ Miután 6-tól g-ig a pannoni.
Prima burette
1 P 20 f.
Strand újdonságok naponta értceznek.
Sin$er Díualnruhtíz.
A folyóba zuhant *gr*ehtr-autft — három halott
MH—o, Júlia. 1 Jllagno \'közelében a Seala völgyeken egy ámmti megrakott tehw((|tl*oo^ a folyó hídjának korlátját eltérni « megáradt folyóba zuhant. A eeffftr «s az autó két utasa szörnyeUialt. a oe-Sj-wSk utas súlyosan moffwUosalt.
Halál a Durtn
Budapest. Jullus 1 Sireck Sándor budaj*sü csarnoki árus szardán reggel gyOvóiesót rakott Ju a Dunán .< -agylk Injlill. Munka közben az egyik közel félmázsás zsákkal a Dunába zuhant éa ottveszett llnll"\'*1^1 \'"l^ találták meg.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1986. lullui 2.
A Zrínyi katasztrófális vereséget szenvedett Szolnokon
A Nemzeti Sport a következőképen számol bo a Zrínyi szolnoki veresé-géről:
Nagy érdeklődés előzte meg a mér. kőzést, hisz e meccs győztese bekerül, het a Nemzeti Bajnoksíig résztvevői közé.
Mérkőzés elején zászlócscrc és kisebb ünnepség folyt le.
A kanizsai csapat a köv. rtllt fel: Pápai - Kárpút, Pőcze — Vollák, Ködbaum Vilcsek — Poór, Ra|>os, . Csőngcy, Pum, Boda.
Már az első percben támad a Szolnoki MÁV. A Zrínyi a 3. s>evcben vezeti az első támadást, a befejezés . azonban rossz., A 6. percben Buják! szabadrúgása alig mt^y fölé. Pum kerül nagy helyzetbe, de a \'biró les chnén megakadályozza a l>cfcjezésl. A Zrínyi fölényben van. A 12. i>crcbcn Babos lövését .Bagi az ulo\'só pillanatban üti tó. majd mezőnyjáték alakul ki. A 18. percben Csabait gánccsal tartja fel a Zrínyi védelem. A 18 mé-. teres szabadrúgás (Sá,.kány magas lövése) akadálytalanul zug a hálóba. 1:0. A Zrinyi a 23. percben válaszol komoly támadással: Pum lövése a felső sarok mellett száll el A 38. percben Renner elfut, beadását Kolláth lövi, Pápai kiüti a labdát a közelben álló Csabai elé, aki öt méterről nctn hibáz. 2:0. Nagy tűzijátékot rendez a MAV. csatársora a Zrinyi kapuja felőtt, de a csatárok lövései a tömörült védelem mellett nem találják meg a rést.
(Szünetben a Zrinyi nem tartja még elveszettnek a mérkőzést, a játékosok erősen fogadkoznak, hogy m^fordit. Ják a Játék képét.)
A második félidőt szolnoki gól ve. zeti bc. Horváth elfut, Pápai rossz tempóban jón kl eléje és a szélső a kapus mellett a hálóba #urit. 3: 0. A Zrínyi eredménytelen szöglettel válaszol. A 3. percben Remiért a liatár-biró óriási lesből engedi el, de a szélső elügyctlenkedi a helyzetet. Az 5. percben a Zrinyi átcsojjortosit. Vel-lák előrémegy a csatársorba. Babos lesz a kőzépfedezet és Ködbaum ,a Jobbfedezet. De ez sem segit a Zrl--nyin, mert a 7. jrtreben ismét a ha-zaiak érnek cl gólt. Kolláth szökteti Sárkányt, aki n bal alsó sarokba bombáz. A Zrinyi már alig jön át a félvonalon és a Szolnoki MAV egymás-után vezeti a veszélyes támadásokat. A 10. percben Sárkány 20 méterről Irtózatos kapufát lő. A 11. percben
Horváth beadását az összekötő a jobb alsó sarokba gurit. 5 :0. A 21. percben Kolláth kicselezi a Zrinyi védelmét, do a kapussal nem boldogul. A 22. percben nagy Zrinyi helyzet alakul ki, de Poór beadását Boda az égbe lövi. A 25. percben Horváth megfut és a kapus mellett a hálóba lő. 0:0. A 33. percben Kolláth szólózása jár sikerrel. 7:0. F.gy perccel később Horváth beadását Kolláth lövi a halóba. 8:0. A 30. percben éri cl a Zrinyi egyetlen gólját: na$- kavarodás a MAV kapuja előtt, végül Poór szerzi meg a labdát és lövése a lábak között a kapuba jut. 8 : 1. Két perccel később Csabai kihasználja a Zrinyi védelem óriási hibáját és máris 0:1. Egy perc múlva végeredmény: Horváth-ot nagy lesről engedi el a (Játékvezető. Horváth ezt góllal meghálálja. 10:1.
Bírálat: A Zrinyi tartalékos fede-zclsora csak busz percig tudott ellenállni a szolnoki csatársornak. A hazai csapat pompás játékkal lepte meg közönségét. Ha \\czl a formát a döntőben is kijátsza, akkor valószínű részivé-vőjo a Nemzeti Bajnokságnak.
A nagykanizsai védelem lehetetlen rossz najtot fogolt ki. Pápai legalább három gólban benne volt, a tartalék (Pőcze csak statisztált. Kárpát az első félidőben remekül játszolt, de szünet után már ő is kedvét vesztette. A tartalékos fedezetsor nem tudott komoly részese lenni a játéknak. A nagyhírű csatársor csalódást kelteit. Poór tett ki magáért még a Icfjjobban. Csön-gey továbbra is legenda marad, a másik, három csatár.csak igyekezett.
A meleg fokozódik, élénk déli délnyugati légáramlás, egyes helyeken, különösen keleten még egy két zivatar lehetséges.
«= Házlauxonyok I Megjelent a Dr. OETKER gyár 1936. évi első kiadású fényképei recoptkJJnyvo, melyet kívánságra bárkinek Ingyen és bérmentvo küld: Dr. OETKER A. Tápszerművek Budapest VIII, Contl-u. 25. Sütőpor ós vaallllncukor áru most levelenként 12 fillér.
Nagy Vincét Szegedre helyezték
Nagy Vince nagykanizsai kegyes-rendi tanárt rendi elöljárósága n szokásos dispoziciók során Szegedre helyezte át, az ottani piarista gimnáziumhoz. Szomorúan lehangoló hir 02 Nagykanizsára nézve. A gimnázium egyik legkitűnőbb j>eda$jögusát. az Iro. dalmi és Művészeti Kör egyik leglevé-kenyebb társelnökét, a gimnázium nagyszerű kőrusa a lelkes, rátermett karnagyot, a város társadalma i>cdig egy kellemes, mindenütt rokonszenves, mindenhol becsülésnek örvendő, valóban kedvelt t<y(ját vcszitl el "(Nagy Vince távozásával. Helyén- Román Béla piarista tanár jön Szegedről. A plébániám áthelyezett Kajmó József helyérc ifj. Lukács Lajost helyezték Nagyknnizsár«i Sátoraljaújhelyről.
— (Orvosi kinevezések)
Nagykanizsa a közegészségügyi szolgálat államosításával kél ní. kir. orvost kap az eddigi tisztiorvosok he-lyett. Az egyik lesz a hivatal admi-nisztrativ vezetője, aki praxist nem folytat, a másik Nagykanizsa város és a nagykanizsai Járás tisztiorvosi teendőit látja el. Nagykanizsára nevezik ki dr. Descő novai körorvost1. Zalaegerszegen a város és a járás külön m. kir. orvosokat kai>olt, a városi dr. Dely Károly, a járási dr. Svastits. (Ez a közlésünk egyben helyreigazítása tegnapi hírünknek, melyben téves Információ alapján közöltük I)ely Károly városi és járási* m. kir. orvosi kinevezését.)
«= Paplanok, gyapjú és flanolltakarók olcsón Singeméi.
— (UJ tanár a zeneiskolában)
A Nagykanizsáról távozó Drávai Lajos hegedűtanár helyét a kővetkező iskolaévvel ifj. Ivankovits Ferenc áll. kép. oki. zenetanár foglalja cl. A fiatal művész-tanár lf)31-ben végezte el az akadémiát és kisegítő minőségben három évig működött Makón, legutóbb pedig egy évig Szegeden, ahol "édesatyja bankigazgató. Ni\'gykfrnlzsa nagy várakozással tekint az uj hegedűtanár ittertl működése elé.
— Kocká* dlrndll anyagok végből már 80 fillértől a Filléres Dlvatüzletben.
— (Halálozás)
Beiével Ferenc őrnagy, aki nemrégen Nagykanizsáról Budajjestre költözött családjával, ott megbetegedeit és a Cíyáii.uti kalonakórházban meghalt. Temetése szerdán délután történi a rákoskeresztúri katonai temetőben.
= Férfiing és pyjama kelmék nagy választéka 81nger Dlvatáruházban
A quarnerél Riviérán
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIQR
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terraszosétterméből gyönyörű kilátás nyilik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, do-hányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A ho-lel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengőbcfizetés az ,U| Magyarság* utazási irodájánál (Budapest. VII., Rákóczy-ut 30 Telefon 464 - 20.)
— (Frontharcos Bajtársak!)
Ezúton értcsiljflk bajtár-
fsainkat. hogy pénztárunk kezelésével és a pénztárnoki teendők ellátásával Wagner Jenő frontharcos bajtársunkat bizluk meg, miért is pénzek, értékek be. és felvételére fcntneveijett jogosult. A vezetőség.
Mintás műiolyom már 78 fillértől a Filléres Dlvatüzlelbcn.
— (Vasutasok figyelmébe!)
Értesítem az összes nyugdíjas és
nvugbéres Máv alkalmazottakat, kik 1030—37. fülési időre részletlevonásra tüzelőanyagot rendeltek, utalványalkat sürgősen vegyék át az állomásfőnöki hivatalban. Az átvételhez <» legutolsó havi nyugdíj fizetési csekkszelvény felmutatandó. Az állomásfőnök.
Dlvatm\'ntái Imprlmeék P 1\'48-tól Slnger Dlvatáruházban.
— (Szabadtéri artista-színpad)
ütötte fel a tanyáját Nagykanizsán
az Erzsél)ct-tércn. Zalaegerszegről jöttek, ahol 12 napig szórakoztatták u közönséget csupa érdekes, izgalmas, látványos és vidám mutatvánnyal. Nagykanizsán csütörtöktől fogva 5 na-]>on át tartanak minden este fél 9-kor szabadtéri előadást, 20—40 filléres ülőhelyekkel.
=> Sima crcpdoichln maradékok már P 1\'60-tól a Filléres Dlvatüzletben.
— A Kopiteln Bútoráruház JunlUB és jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat ós egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
— Crepdotchin lmprlmémaradékok Igen olcsón a Filléres Dlvatüzletben.
Amlí Uí mxerxUak, marad-
Xyá,ri divatujdonságok!
Lentrásinak, emprimék,
tropikálok, frotiier kelmék
Bámulatos olcsó árban:
Golenszky Ferenc
divatOzletében
1038, jullui 1
ÍALAI K6ZL0NV
Jégszekrényeit I
már havi 6 - P-ös
SZflBŰ imiL iporfOíletébea, fü-iil 5.
Gömbös miniszterelnök Királyszálláson folytatja betegszabadságát
Budapest, jullus 1 Gömbös min\'szlerelnök az orvosi előírásnak magfelelően julius 10— 15-ig marad Tétényben, azután Királyszállásra megy, hogy a nyári kánikulát hűvösebb halyen töltse.
A nyár folyamán ezidén sem lesznek heti minisztertanácsok, a kormány tagjai csak időnkint, a fonto-sabb ügyek elintézésére ülnek össze.
Földrengés
Budapest, jullus 1 A budapesti földrengéstani intézet készülékei kedden délután 16.15-kor többezer kilométernyi távolságból heves földlökéseket Jeleztek. A Jókések 20 óra tájban utólökések formájában megismétlődtek. A helyszínről jelentés még nem érkezett.
Fizessen elő
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőművészet, zene, színház, film, könyvek, társadalmi élet, világesemények valóságos é I ő tükre a Franklin-Társulat képes folyóirata, a
TÜKÖR
SzerkeazU Rivay Jó.a.l,
\'Mák a legkiválóbb magyar Írók, költök tudósok, újságírók, Illusztrálják a legjobb rajzolómtlvézök & lónykópezók.
Évi előfizetés P 8 40. Előfizetéseket
készségesen további! a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fö-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek lényeges kedvezmény I
A genfi füttg+koncert miatt
két olasz újságírót letartóztattak, nyolc vizsgálati fogságban van
Schuschnigg nem jelent meg a genfi vádlottak-padján
Genf, julius 1 Genf botránnyal is szolgált a vi. lágnak a mostani ülés alkalmából Az elnökválasztás során Van Ziet laid ra, a fiatal belga miniszterelnökre esett a szavazatok túlnyomó része. Van Zelund felolvasta az olasz memorandumot, amelynek hangja békülékeny a Népszövetség irá íyában, bár a reformot szüksú. gesnek tartja. Az idegesség kiix>b( bant, amikor a négus lépeti a szó noki emelvényre. Az olasz újságírók füttyei és kiáltásokkal tüntetni kezdtek a négus ellen, ilyen még nem volt Genfben soha. Elbentünteués, majd a karzatra is átterjedő taps és fütty koncert közben genfi ivnd-örök kivezették a teremből az olasz újságírókat, kiknek taxija körül az utcán ls folytatódlak a zajos jelene tek. A négus beszéde ezután már nem volt érdekes és nem is volt je. lentős.
Genf, julius 1 Af olasz újságírók közül kettőt letartóztattak, kettőt szabdonbocsá^ totlak, a többi nyolcat fogva tartják. A belügyminiszter rendeietére egyelőre vizsgálati fogság címén vannak fogságban az olasz újságírók. Fel-
jelentés még nem érkezett ellenük.
Van Zeland, a Népszövetség elnöke a négusnak levelet irt, amelyben sajnálkozását fejezte ki a keddi in. cidens felett. A kérdést a szertfai közgyűlésen is felvetik és ott is el-nézést kérnek az incideivsért,
London, julius 1
Az angol lapok minden kommentár nélkül, de inkább megnyugvás-sal regisztrálják, hogy Schuschnigg osztrák kanoellár nem tett eleget a genli meghívásnak. A gondolat a kisantunté volt és Schuschnigg a meghívás el nem fogadásával nagyon ügyesen utasította vissza akis antant ujabb támadási kísérletét.
Bécsben az egész meghívást bírói idézésnek tekintették, amelyben az egyik nagyhatalom játszotta az ügyész szerepét és Schuschniggot a Habsburg-restauráció előkészítésével vádolva akarták a vádlottak padjára ültetni. Bécsi körökben han goztatják, hogy Ausztria független állam és nem enged belügyeibe ide. gen beavatkozást. Ausztria polilíká jc nem titok, alapja a római Jegyzőkönyv, a Habsburghkérdés pedig nem időszerű.
Le hell számolni a múlttal, hogy a béke uj korszaka eljöhessen
— mondotta Blam a Népszövetség mai közgyűlésén — A francia miniszterelnök nagy beszéde a népek Őszinte békevágyáról
Genf, julius 1 (Lapzártakor érkezett) A Népszövetség szerdán dé.elötl fél 11 órakor üit össze. A közgyűlést igen nagy érdeklődés előzte meg, annál is inkább, mert ezen mutatkozolt be először Blum francia mdnppztene*.-\' nök. Van Zeland elnök megnyitójában sujnálattal jelenteje b- a teg« nup történt eseményeket, amikor az olasz újságírók kifütyölték Haile Szelassziét és kijelentette, hogy a jövőben minden tüntetést mog fog akadályozni. A történteket minden oldalról elitéiik.
Negyed 12 volt, amikor Blum mi niszterelnök szólásra emelkedett, hogy a francia kormány nevében nyilatkozatot tegyen.
- Uj ember vagyok a Népszövet ségben, mondotta — miképp uj ember vagyok a francia kortnány ban is, de minden igyekezetemmel azon fogok dolgozni, hogy uz együtt működés és a béke érdekében ren delkezésére álljak.
Blum beszédének különösen az a része aratott nagy sikert, amelyben az összes kormányok őszinte békevágyát emelte ki. Erőteljes volt beszédének az a része, amelyben a
francia külpollt^a vejzc^nelvét szö> gezte le. Majd beszéde további során a következőket mondotta: .
- A béke uj korszaka csak akkor jön el, ha a jogrendhez ragaszkodva, a való helyzettel összeegyeztet-ve felszámolunk a múlttal.
Genf, julius (Lapzártakor érkezett) A Népszövetség közgyűlése délután négy, órakor folytatja ülését, amelyen Kdén angoi külügyminiszter és Litvbiov szovjet külügyi népbiztos felszólal.
Nyílt-tér.*)
Alulírott ezennel elismerem és egyben visszavonom a Barmos Qyula ur elleni rágalmatat, mivel azok egyáltalán a valóságnak nem lelelnek meg.
Nagykanizsa, 1936. junlus 27-én.
Hazafias tisztelettel Kiss János vonulási munkás.
<) Az e rovitBm ■ zerkeszlóeág. sem l villát felelősséget.
kOiHttskárt M kiadóhivatal
TRENCSÉN TEPL1C
Irdö a szó legszigorúbb értelmé-\' hegyi fi......
Byugyiuiuu Cl bíu iqjuituiuuu i-ii«ii>«-
ben és gyönyörű hegyi fekvésénél fogva egyben a legkellemesebb nyaralóhely ia, Prospektus és felvilágosítások a Ftlrdö\' igazgatóság utlán.
áPBüfflBMrtSH
liHlh.l,H vegyen vtllatelket I Még néhány 200 U-Olei letek, imyaa Iákkal, kiépített útnál, > balatoni múzeum m<lle«, kapható dr. Valkó Bála ügyvédnél, Kent-
helyen. 2105
■ It nyerhet I taeagg.el» Motorkerékpár! oldalkocalval, kerékpárt weekend-házat, egy pár evexóa csónakot, lányképesö gépet, gramolont, kerti garnítnrif, nyugidat, stb. stb.; a balatoafcayvesl róm. kath. templom céljalia rendezett tárgy-aors|ilékksl. A aorlsegyek még pár napig kaphatók Subó Antal sport Üzletében T pengőért 2371
Egyedül álló negyvenes öavegyeaatony hlatertésban, gazdaságban Jártas, ló btso-nyllvánnyat, mint hlaaeaeláel elhelyezkedne magányosnál ls. — Leveleket s kiadóhivatalba kérem „Sieréey-
l.l.tonf.a,VH.e, a vasúti álto-mla£oz kOzel, közvetlen a vir pertián egy teljesen uj, modernül berendezett ketizobis ayaral* nagy veisndával, at óaazes mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. — Clm: « ut 23. trafik. 2432
El*aaa.n vasárnap délutáa Isrksskutya
kölyök. Becsületes megtaláló adja le Királyutca 17. •
Szerezze be nyárt Mailá|M Saillnger-nél, Kotvós tár 31. u. atett. Raadkhál elfinya. Arak I I őt egyévei bükk és gyertyán dorong házhoz szállítva készpénz Bzetéa mellett 34 P. Hitelképes vevóknek 6 havi réaztetre 36 P. 2419
Kásmealer szonnalrs felvételik. Szé-chenyt-tér 4.
í ablakra való, alig baasaált aula eladó. Sugál-ut 38. *
Kiadó kétszobás lakás meltékbetylsé-
naklul Il/Uliul UIOU - 1 .< ■ I Menuar.
5tra43 va#y nrftii
Kétaaakáe vlzveaalékee emeleti lakál kiadó Erzaéhet-tár It. •
tt.aa Teleki-Ht (2. si. ház, 7 káplár néh, 244 □ ól teriUet *
Kii csatáda kaoala, dM lUtUkoa nagyobb gyakorlata van, tron.ylelóra Tet-vételik. Jelentkezni lehet Horthy Miklós ul
37. szád alatt. *
■UtaaakAa eMszobás koayháa és egy kétszobás konyhás utcai kakil augusztus l-re kiadó Báthory utca 8. •
Tai-téahtalMaae, mtodennemü ondo-Mlás, hajlestés, níl-, nrt- ás gyermekhaj-
■ \' \' \' " "i vágó munka \' készül. Ceen-
és mim
vágás
Flltpovics todi gery-ut 2. Teleloa 528.
HirsaussUa (OMfeU és emeleti lakás alaaé Wlill aa állomás közelében azonnal vagy angiiaskii l-re kiadó. Horthy Mtklóe-at 55. •
Nágyszobia, elóazobás «aa»áaká«., kerttel. gytlmolcsdeael, vkágoe ndvarraí eladó VOrOamarty-alca 16. •
KétaaabAa udvari lakás azonaafeá kiadó. Zárda-a. «. asáaa, Mt»
Saját t.rmáeO fehér bor Uterenkáat
36 fillér. Attila-utca 41, Oátw 2«l
SzemeTe-ntca 2/c. azabadkézból eladó. Bóvebbet Vlda kaMpMelbea. •
rájáa lábakra la megbtzhstó, |ó dpát készít Szekeres dpász. HótiOe-Ur 18. 2tí*
KiláaMáreta bútorozott szoba U-adó, KialaMy-a. 6. J
0
ZALAI KÖZLÖNY
1986. MIui 2
AJMtakak, ajtókkal egytlll. ablakto-kok, valamint paiíláil<l|áró lépctfl eladó. Ugyanott egy vindely .etiésiiir la eladó. Jozaal fóherceg-ut 38. 2433
Ciengery-nt 10 alatt wáBya»»báa, fardósaobás, komfortot lakia novemberre kiadó dr. Knausz ügyvédnél (Fó ul 21.) * lajaal baraak kapható. — Szabó. Eötvös-tér 6. *
Far44lk*4lak lutányoa íiban kaphatók Schleslnger Uyula vaskereskedőnél.
2436
rar**oa-alaMa I Sikerült egy na-gyobb mennyiségd szép, darabos faragott fenyő forgácsra szert tenni, amelyet izen-xiaóa olcaó érért nyári Mielésre alinlok. I rakal (egy szekér) aa erdón Slvéve I 20, a tendea fuvardíja 3, összesen P 4*80. Silveikedjen blaalommal hozzám lordulni éa egy próbarendeléasel győződjön meg. Sleaaea. mlg a kélikI larl. Malollca fa-bizományos. Rozgonyl-u. 2. a, (Népmoli) udvarban.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt thtaakaig Nyomda éa Dálialal Lapkladé Vállalata Nagykanfzaán.
Fsielös kiadó l Zalai Károly Inlarmban lelaloni Naáykmlaaa 78. aaán-
UrtolmfMai littta Vállalat
MENETRENDJE
érvényea ím május 19-tól.
Eraa4 kas-tér—Vaaatdkllamáa
448

ru »»
nit 12« im
15" 17« 1I« 18 50 2I» 23 W 23"
L(tanyai menatrond
lotoojtril InZ. 8 411 >iok»li>ir> SOS ■•OkaliiWI U. 1400 Lalaayhahk. 1110
m. kir. Államvasutak
menetrendje
£rvényssa s IB3B. é»l májua hó IB-tSI kezdve.
RagTkulua állomásra érkező él a» onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
Vüd.t A vonat neme KinlnU lói Ind. Kooitholj ro i\'k. w. Bpoiiro likorik Vont |A vonat neme 8o.il,íl Indul BofUr Ind. Kooiikoly r4l indol Kinliii- rokk.
1219 Szem. v 006 130 1Ü2 6-18 1220 Szem. v. 22 50 3-06 330 4 49
1207 Oyv. 550 650 700 945 1240 Motor\') — 528 5-55 7-31
2237 Slnautl) 808 922 1007 SlAt.fct ír n 1202 Oyv. 730 1010 1010 11-25
1219 Szem. v 9-45 11-03 11-28 13-45 1212 Szem. v. 6-30 11 10 11-14 1300
2223 Moipót1) 1335 14-50 15-32 20-35 2222 Moipót1) jSIAf Ind 1ÍJ4 13-35 1405 1523
1211 Szem. v 15-45 1710 17-37 2115 1214 Szem. v. 1450 1822 18-37 2004
1241 Motoi\'J 17-45 19 35 19-29 — 2238 Slnsut*) Siói.Ind 20-20 21-15 2010 22 58
1201 Oyv. 18-25 19-35 19-38 22-20 1208 Oyv. 20 00 22 38 22 47 23 45
i) Közlekedik VI-28-tól IX-8-lg. Közvetlen vonal Vlll-IB-lói IX -9-ig. Dpesl déli pu-lg. i) Közlekedik Nagykanizsa Bslslonsienigvörgy között V—IB-löl X—3-lg.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár közöli VI-28-tól IX 8-ig ») Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben,
Balalonszenlgyörgy BalalonbogUr közöli VI-27-IŐI IX-8-lg. \') Közlekedik Balalonboglér Baklonszenlgyörgy közölt VI—28-tól IX 9-lg,
Balalonszenlgyörgy Nagykanizsa közöli egész évben. \') Közlekedik VI 28-tól IX-8-lg.
Közvatlan kocáik forgalma i
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
I., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezla-Meslre, Bologna, \'irenze, Róma. 1, 2., 3, 0. kocsi Trieale, Venezla, Milano, Oenova, \'enllmlglla, egy étkező kocsi Pragerskoig. Az 1208/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1 ,2. o. kocsi Trieste, Venezla, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia.
egy 2.. 3 o. kocsi Abázla, Fiume, de csak VI/15-lól IX/15-lg. Az 1220/1219. sz. vonalokkal közvellen kocsik Budapest déli pu és Zalaegerszeg és Barcs-Pécs közöli, 2., 3. oszlályuak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva
KutaTl! E(«m. H SiMtSal- Ifftl iái Ind. || 1.1 i kefirt \'
"ti
Sa.v.il, Sz.v.\',\' Motor Sz. V. Sz v.
»OlO,
Moím
B -15 I 6 67 548 714 814 ; 9-43 13 45 ;i 15-17 15-30 116-91 7012 22-25 23 5011 1-05
7-27 8(0 1035
1732 22-31
ÍHU 927
Sz. V. Motor Sz. v. Sa. v. Sz. v.
S«fOM- StMablt- Í|M*J. II Klflhli-tól Ind. koijill M. Mol | ra *rt.
10 03 1345 1919
7-28 1123 15-25 20 35
555 812 12*02 1615 2100
| Közlekedik V- 15-tól VI-14-ig és IX-16-tól 1937. évi tná|us 14-lg. I Közlekedik VI-I5-IÓI IX. 15lg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
736 9 41 13 22 17 35 2316
Hiukinl. Slrciri Pktro
ntríl lódul írb. Ork.
WIM Sz. V. S-M TZs~ (tíl
2414 Sz. v. 1340 15 58 17-43
2418 Sz. v. 20-14 2155 23 31
PitKil B.,<.,í|ÍK,„l„l-\' iiiin *rk.
>1 || >•<) Ilin
"STÍ | 5z. v. || - "Tfl I 658 24131 Sí. v. 11 50 1 13 35 I 1524 2431 l| Vegy. || 16 30 | 19 19 | 21 43 A 2414. és 2413. sz. vonatokkal közVcten kocsik fúlnak Wlen-Pécs, W\'en-Oslek közölt.
A 2420/2451. sz. vonatokkal közvellen kocsik Pécs Budapesl déli pu. közölt.
Nagykanizsa—OyéMnycs— U/dombovilr-Budapest Keleti pu
I Bpeat I t* |Kanlzaára
: kp. Ind i lí | érk. ] 23 UÖ : 7 2? \'801 \' I - I 5 08 || 538
Iz. V.
24081 Oy. v. || 2356 II 024
A 2408-as sz. vonat közlekedik VI—IB-ÜU IX A 2109-es az. vonat közlekedik VI—15-101 IX-
- ----------------- .. _____.X—16-ig.
A 2444. az. vonat közvetlen vonat Budapest—Keleti pu-ig.
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotorlba
Nagy kani zstról Indul M.-Kereszlui érk. I r-ísr\' Nagvkani-inára éik.
1292 1208 1202 Vegyes Gyors Oyors 7-42 0-18 11-53 l297Ívegyes 120í! Oyors 1201: Oyors 11 26 512 17-52 1158 5 25 1805
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonatoknál
a közvetlen kocsik ugyanazok, mini a Nagykanizsa-Budapesti viszonylat alattiak.
1292/1297. sz. vonalokkal csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturig.
Azoknak az ulasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszluron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszluron át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszluron ciak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlasozása Murakereszturrói Jugoszláviába.
Jugoszláviából vlssra sztmélyvonsliál cssk az 1297. és 2451. sz. vonaloknak van azonnali csatlakozásuk.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
I tekercs 6x9 film előhívással egylltt P 1.20 FOTÓLABOR&TÓRIUfl.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fó-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombinált kendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17.—
yai
Horthy Mlklrts-ut I. szám
Város ház palota.
Hwm. • klíakltoui IIS|lslim EL üiUaiWg Ujaada áa Httsslsl tapMarM VSIskla ttairoamUllliaa 1
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
Magyar Eípiflii lOrek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bíróság melleit.) Telefon: 130.
I titsMs IsMl, Zalai K tolll
76- évfolyam 150. „zém_Nagykanizsa, 1936. Jullu. 3. péntek Ara 12 P1L
ZALAI KÖZLÖNY

iHflüuup dílwtlii
* 0 *• I T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElMlietfel ái«: egy hóra » penge 40 flllir. SicrkmtAfégi és kiadóhivatal! leMooi 78. u.
ARANYKÖD...
Irta: Kelemen Ferenc
Ilyenkor Péterpál utón aranyköd btrul a magyar égre.
A végtelen rónákon hujnalpirkn, dástól^s\'.alkonyig peng a kasza a-zeng a nóta.
Acélos Izmi- íf feszülnek s fürge derekak luíjlon&annk a leterített aranykalászok lelett.
Az ezeréves magyar humusz ont ja ki magából az. »életet.«
Aratís van.
Munku és ünnep.
A kérges magyar tenyér nehéz munkája s az ősi földdel összefonódott lélek ünnepe.
A magyar sors ebben a munkál-ban híjo\' le a földre, hogy annak csókjától uj nnteusi erőne kapjon.
A föld... ez a magyar végzet. En-n<;k a földnek termésétől, a mlagyiui barÓ2da termékenységétől függ niillli\' magyarok sorsa. Nem csoda, ha ilyenkor minden magyaí" szem kíváncsisággá! és édes izgalommal > búzatáblák felé tekint.
Itt, a ringé aranykalászok között, dől el nagyrészben a legközelebbi hónapok sorsa.
Jó termés, acélos, nehéz buza, jó sorsot jelent.
Jelenti a mindennapi kenyeret s jelenti azt az »érléklöbb!elet,« mely hosszú hónapok fáradságos munkájának s szorongó aggódásának inteni jutalma.
\\ Mert ünneppé nú^ts?(ht«ul a munka, ha verejtéke eppj^iböl a termesnek bó áldása fakad, o\'yon tor més, mely\' nemcsak a bevetett ma got, a befeklelelt munkát, hanem annak megfelelő hasznát jutalmát is osztogatja.
Ily sieh\'pointból ünnep az idei aratás is. ,
Mert ha szét is foszlott a tavaszi hónppok rekordtermésének édes il luzlója, az Ég kegyes volt ez évben a magyar földhöz s legalább is jó közepes termést hozot.
Huszonötmillió métermázsa búzát vár a hjivaftalos bcjc^lés, ahielybőlj 8 10 millió csengő aranyat, külföldi devizát, tehát a nemzeti jövedelem értékes szaporodását jelenti.
Valóságos aranyköd a borús inai gyar tekintetek előtt...
Aranyköd, amelynek fénye bclera gyog a magyar szivekbe s ott uj hitet, uj optimizmust éleszt a csüg gedés helyén.
Szubjektív tényező, de a magyar sors szempontjából nem kievésWbé fontos, mint a jó termés maga. Mert a népek boldogulását \'wMmcB&lo anyagi, hanem lelki tényezők is formálják, s a magyar nép lelki enejc az utóbbi évek sorscsapásainak hatása alatt megtört. Nagy szükségünk volt már egy jó termésből kU áradó szuggeszclóra. Egy ilyen ter més vfcsatidjn a népnek önbizalmát, hitét a világi dolgok változó\', de Igazságos elrendezés" iránt Fokozza munkakedvét s megerösitl a
Az ősszel népszavazás dönt az osztrák restaiirációrál
Lloyd George: „\\ népek minden eddiginél irtózatosabb háborúra készülődnek"
Genf, jullus 2 Az olasz újságírókat, mint ismeretes, a négus lelbeni füttykoncert! miatj klutasilották Genfből. Az olasz újságírók a kiutasító végzést megf-fellebbezték. Mint Illetékes helyeri közlik, szó sincs Sveiz egész területéről való kiutasításról, az újságírókat csakis a genfi kantonból utasították kl és felszólították őket, hogy a kantonon kívül várják meg ügyüknek további sorsát.
London, jullus 2 Londonból a következő igen érdekes híradást közlik a lapok : Abban az esetben, ha Anglia és Franciaország nem kifogásolja a Habsburgé restaurációt, Ausztria októberben vagy novemberben nagyszabású nép szavazást tart, hogy a lakosság maga döntsön : kívánja-e a Habsburguralom visszaállítását vagy sem. A kétségtelenül nagyfontosságú és Igen érdekes hirt a lapok különbö\' ző kommentárokkal közük.
Az angol fegyverkezés
London, julius 2 Lloyd George a londoni baptista-templomban nagy beszédet mondott. anielybsn élénk szírekkel ecsetelte, hogy a népek még a vi\'ághá borúnál is Irtózatosabb és katasztró-fálisabb háborúra készülnek. Anglia a fegyverkezési láz következtében 300 millióval többet költ fegyverkezésre, mint az eiiedetilcg mégsza^ vazott keret.
London, julius 2 A lázasan meginduló felfegyvei* kezés méretei most bontakoznak ki, A példát\'an nagyarányú rendelé ek az összes fegyvergyárakat foglal.
koztatják és az acéltermelésnek csak nem minden mázsáját a fegyver gyárak maguknak foglalták le. En\'. nek következtében a más acéláruk, például az autók, máris megdrágul, tak. I
A német fegyverkezés
Egy londoni lap értesülései sze-rint Németország 19R5-ben 700 750 millió fontot költött hadifelszerelési cé\'okra, 1036 ra pedig 400 500 millió font van előirányozva a hadse reg, a tengerészet és lé?if\'otta ren des kiadásaira és ugyanennyi rend kívüli célokra, uiabb fegyverkezésre. Ezek szerint 1936 ban a németek 900 millió fontol költőmének el ka fonal felszerelésük tökéletesítéséi*. Ez német valutában 11 12 ml\'Tlárd márkának felel meg.
Ezek eVenőrlzhetétlen kalkulációk. De ha egvbeve.tjük őlft azokkal a számadatokkal, melyek más forrásból jutottak el amerikai kínokhoz és amelyek orról b°s7élnek, Jwy 1933 eleje óta a7 uj rezsim 32 35 milliárdot költött el ar >Awfrlchtung« cél jníra, n német birodalomnak feltáf mnsztására, a londoni lan értesülé sclt sem lehet nyári kacsának tekinteni.
Vellcs követ holnap terjeszti a magyar álláspontot Oenf elé
Genf. julius 2 (Lapzártakor érkezett) A népszövetségi közgyűlés valamennyi szónoka a csütörtöki ülésen a megtorlások megszüntetése mellett foglalt állás*-. Hollandia. Dánia, különösen pedig Svájc kiküldötte emelte kl ennek céltalansá-
gát. A dán, holland és svájci delegált a Népszövetség egyetértésének fokozására hívta fel a figyelmet.
A magyar álláspontot Velics László magyar követ és meghatalmazott miniszter valószínűleg a holnapi ülésen fejti ki.
Csütörtök délutánra két szónok irat-kozott fel.
Népszövetségi dicséret a jó adós Magyarországnak
A népszövetségi kölcsönkamat ügyében kedvezd uj megállapodás jött létre
Budapest, julius 2 Fabinyi pénzügyminiszter a legutóbbi napokban Londonban tárgya lásokat folytatott a magyar nép/-szövetségi kölcsön szolgálatának további ellátásáról. E tárgyalások eredményökép a népszövetségi kölcsönök londoni bizottsága közleményt adott ki, amely megállapítja, hogy a magyar kormány ezfefejgj kellő módon végrehajtotta és foly« tatólagosan végrehajtja a népszöf-vetségi kölcsönre vonatkozó megállapodást ós közli a magyar kutrv mánvnak a/t a kijelentését, hogy elismeri ennek a kölcsönnek különleges helyzetét s az ezzel járó költ. lezettség>Vket. Közli a jelentés az 1936 augusztus 2 ától 1937 augusztus 1-élg terjedő Időszakra vonatkozó kölcsönszolgálat tekintetében létrejött uj megállapodást. Etek szerint :
A magyír kormány a bizalmifér fiaknak külföldi fizeté-sl eszközöd ben átüti\'ja a kamatszolgálat ötven százalékát. Folytatja a költségVeté| sében a kölcsön teljes szolgálata ellenértékének - beleértve a kamatoknak és a törlesztési összegekek pengőben való előirányzását és ezeknek az összegeknek,mintáz jelenleg is történik, a Magyar Nem-
jövő elkerülhetetlen ujabb csapásai val szemben.
Az Ég ajándéka a jó termés, mely ezekszerint fokozza a nemzet anyagi és lelki erőállományát, s ipy hatását a nép anyagi megnyugvásán tul a nemzeti élet egyéb területére is ki sugározna.< A megelégedett nép a nemzeti é\'et legbiztosabb támasza, a társadalmi Fend megrendíthetem le nj oszlopa s nagy nemzeti erőkifejtések kiapadhatatlan forrása.
így fonódik a buza sorsa a ma> gyar nép sorsába s Így lesz egy jó termés nálunk az általános bolc\'ogu lás alapja.
Uj magyar reménykedés sarjad ki ebből a jó termésből.
Egy év eredménye még nememell fel teljesen a kálváriát járt, földr^ zuhant magyar falusi népet. A hét sovány esztendő passzívumát nem egyenlítheti ki egyetlen jó év aktívuma. Nagyon nehéz volt az elmúlt
é\\ek alatt a magyar sors, nem lehet azt huszonötmillió métermázsa búzával egyszerre feljavítani. Évek kel lenek ahhoz, hogy a magyar föld népének anyagi egyensúlyát biztosítsuk s további boldogulásának előfel-tételeit megteremtsük. 1 \'
Hosszú évek munkájára van szükség és több év jó termésére, hogy az uj honalapítás nagy müvét befe jezbessük. (
Szívós kitartás, elszánt akarat, rendületlen magrttyz&s nélkül ft nagy célt nem fogjuk elérni sohasem.
De az idei év eredménye erőt ad u magyar népnek ehhez a küzdő* lemhez.
Evek letargiája, csalódása, gondja és elkeseredés\'- után a Gondviselés ebben az évben nemcsak a magtár rakat, hanem a csüggedő sziveket is megtölti drága arannyal.
S Ismételjük, ez a szubjektív erő
nemkevésbbé fontos, mint a millió métermázsák minden devizája.
Csengő aranyak gurulnak a magyar rónán s a lekaszált buz*ik*> lászokból aranyfelhő emelkedik ai ég felé...
Aranyköd, mely fényt, életet, hitet sugároz a magyar szivekbe.
Uj erő fakaci ebből a kozmikus ködből, mely visszaadja a magyarnak, visszaadja az ezeréves föld dolgos, nvunkás népének régi önbizal-: mát, erejét és hitét...
Az arató kaszák pengés?, a búzatáblák feiett elszáUó nóták zengése nyomán igy tör égnek az elmúlt évek levertsége helyén egy uj magyar feltoltad ás hozsannája.
Az ősi magyar föld áldása ujerőt sugároz felénk i
Emiljük rffci lelkünket a f^tit* felelt leíngö aranyköd felé s töl(: sük meg szivünket egy uj élQt blaf-tató hitével..-\'
fcALAI KÖZLüttY
Ittfi. jullut 3
Lehet-e jó magyar bor az Ausztriából kimustrált ócska hordókban ?
A magyar kádáriparosok országos kongresszusa Nagykanizsán
retl Bankná\' veaetclt számlára való letétbehclyezésól. Joga lesz, rnípt eddig, a kölcsönsziplgálat át nem utalt részét kéiszázalékos egyévi le járata, pengőre szóló kincstárjegyek letétbehelyazéso ellenében kölcsön* venni. «v
Az 1934-35. és az 193JJh3(>. évi nem transzferált kölcsönszolgálat nak megfelelő kétszázalékos, jKUgö-re szóló kincstárjegyeket aaqnog kamat mellett egy további évre meg hosszabbítják.
A jelentés mindezek alapján ugy véli, hogy a kötvénybirtokosok he lyesen járnának el, ha a magyar kormány jelen ajánlatát elfogadf nák. A népszövetségi kölcsönbizottság jelentését Auslen Chamberlain irta alá.
Fabinyi pénzügyminiszter a népszövetségi kölcsönbizottság! létesült aj megegyezésről a következő nyilatkozató t tette:
— A megegyezés azt jelenti, hogy a népszövetségi kölcsön után 7 és fél százalék helyeit- 3 és háromnegyed százalékot fizelünk devizában. A lár# gyaiások nagyon meleg, barátságos lég. körben és megértő hangulatban folytak le. A népszövetségi kölcsönbizottság, amelynek elnöke Sir Austen Chamberlain, a tárgyalások során el. ismerte, hogy Magyarország » nagy nehézségek ellenére is becsületesen igyekszik teljesíteni azokat « kötelezettségeket, amelyeket teherbírásához képest elvállalt és hogy fönnáll miu-den remény arra, hogy a jövőben is hasonlóan fog eljárni.
Hozzátette még a pénzügyminiszter, hogy néhány napig Londonban ma. rad, ahol több pénzügyi emberrel folytat még eszmecserét.
Elrontott gyomor és az ezzel ö8gzefílggö beizavaiok, felfúvódás, kellemetlen szájiz, émelygés, homlokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy sxékszorulás eseteiben már egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz is igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. Az ötvösök ajánlják.
A gyémánt-király az angol királynál
London, jullus 2 VIII/ Edward angol király most fogadia Bahrein sejket, a hires keleti gyémánt-királyt, akit az angol király a birodalmi rend parancsnokává Ötölt. A dúsgazdag sejk egy gyémántokkal és igazgyöngyökkel kirakott kaidot ajándékozott a királynak. _
Megölte a szüleit
Berlin, Jullus 2 A németországi Homburg fürdőhelyen meggyilkolták Neubauer József 40 éves tejnagykereskedőt és feleségét. A gyilkossággal a gazdag kereskedő 20 éves fiát gyanu6i ják, aki nyomtalanul eltűnt.
A magyarországi kádármcsterek or-szágos kongresszusa Nagykanizsán minden várakozáson felül sikerült. Nemcsak Zalából. Budapestről, hnnerti a legmesszebb vidékről is voltak résztvevők. A nagy munka és heteken át való szervezés érdeme HofIVnaim Henrik nagykanizsai kádármcstcré.
Ünnepi szentmise után az Ipartestületben volt a kongresszus. Klingcr Dezső kir. kincstári tanácsos (Bpest) tömör megnyitója után dr. Krátky István polgármester a város közönsége nevében üdvözölte a kongresz-szust, kife/tvén, hogy a fejlődő városi élet első osztálya a dolgozó kisiparos. Köszöntötte dr.\' Pilisy miniszteri tanácsost a város közönsége, valamint " a kongresszus nevében, majd átadia I.iszli István (Bpest) és lloffmann Henrik (Nagykanizsa) kádármcsterek-nek az Országos Iparegycsülct ezüst érmét és díszoklevelét az emberöltőn át végzett eredményes munka elismeréséül.
— Az ember értékét az egyén által elvégzett munka értéke szabja meg
— mondta a polgármester — és soha nem volt még oly nagy szükség arra, hogy a munkát kellőleg ért&cljék, mint ma. amikor egy nemzet életét uj alapokra kell fektetni, hogy mindenki a maga posztján. n mag11 erejével elősegítse a nagy nemzeti célkitűzéseket. A jHilgári kölclcsségteljcsilést, az önzetlen munkásságot akarja megbecsülni az Országos Iparegycsülct amikor Hofftnann Henriknek és I.iszli Istvánnak a kilüntelést átadja. Méltatta Liszli érdemeit, aki a szaktestülct megalapítója volt. Hofftnann Henrik nemcsak a maga iparának a mestere,
— mondta, — hanem a városi közélet terén is ott látjuk mindenütt dolgozni mások javára.
Klinger elnök ezután átadta a Ma-
gyar Kádármcsterek Szövetsége értékes diszérmét több mini öt évtizedes működéséért a következő kádármesterck-nck: Groszinger József (Nagykanizsa), Bákóczi Ferenc (C.sepreg), Tolnay Sándor (Albertiirsa). Kitüntetést kapóit az idöközl»en elhunyt Schlosscr János (Görgeteg) is. Elismerő díszoklevelet kaptak: Bergcr Vilmos (Miskolc), Fclsch Gyula (Budapest), Kapelmayer Imre (BudajH-st), Kocsis János (Badacsonytomaj), Preslmaycr Lőrinc (Dombóvár). Bupert Anlai (Eger).
Kertész Béla, a nagykanizsai Ipartestület alelnöke köszöntötte ezután az Ipartestület nevében a kongresszust.
— A magyar iparosnak fel kell ébrednie, — mondta — nctív elég a panaszok felsorolása, a felelős ténye-zők bírálata, a folytonos lamentálás, hanem adjunk alkuimat is a segítésre. Fzt a segítséget meg fogjuk találni az iparügyi minisztériumban.
Vuk Ferenc (Budapest) előadása következeit a kádármeslcrek és magyar dongafakereskedők múltjáról és jelenéről, nagy intelligenciával és közgazdasági ismeretekkel. A múltban u szlavóniai őserdőkből tcrmcllék ki "z anyagól, évente több mint 1 millió köbméter fát dolgoztak fci és később évi 4—tí millió akó-dongát tcnivltek. Más volt akkor a bortermelés és a sörgyárak 5—6 millió hektó sörrel többel termeltek. Ma kerékpáron szállítja haza a kádármester a szükséges dongafáját.
Az árromlíoló verseny megszüntetésében, a külföldről vámmentesen (behozott hordók l>Chozalalának megszüntetésében látja a helyzet Jobbu-lását.
A tisztújítás során a kongresszus egyhangúlag megválasztott" érdemes, régi vezetőségét, a választmányi
Sclnvenner Jenővel és Schilllngcr Jánossal egészítették ki.
Dr. Lippay Islván IPOK igazgaló az IPOK üdvözletét tolmácsolta, majd dr. Pilisy Sándor miniszteri tanácsos köszönte meg az üdvözléseket és kijelentette, hogy mindazt, amit itt hall, felterjeszti miniszterének és hiszi, hogy az segíteni is fog.
Krdőssy íőtilkár (Pécs) a kádármcsterek sérelmeit terjcszlcllc a kongresszus elé. Többek között lealázónak mondja, hogy a hordó iiivatalosnn még mindig mint «burkolat» szerepel. Tillassék el mindenki a hordókészi-téslöl, aki arra ké,»esiléssci nem bir. Az országban 1G00 iparos 1200 segé-det foglalkoztat és 191 tanoncot. Buda-pcslcn van 53 kádármester, akik 18 segédet és 1 tanoncot foglalkoztatnak, a többieket a\'sok szesz-, likőrgyár és bornagykereskedő hordóüzeme foglalkoztatja illegálisan. így tönkre kell mennie a magyar kádáriparnak.
Meischl János (Budapest) a -burkolat\'-kérdésijén szólalt fel, mire dr. Lippay azt indítványozta törvényki-egészilő szövegnek: «csak az tekintendő burkolatnak, ami egyszeri használat után megsemmisül.* filénk és elkc-st^edetl vita indult meg a tárgypont
rciínt.
A kongresszus végül táviratban !őr-dult az Iparügyi miniszterhez, hogy egészítsék ki az iparlörvény végrehajtási utasítását azzal, hogy a hordó nem burkolat, hanem kádáripari termék. Felírt a kongresszus a miniszterhez azért is, hogy liitukozik a régi hordók bchozalula ellen, kérik egyben sürgős munkaalkalmuk megteremtését.
Hoffmann Henrik (Nagykanizsa) arról beszélt, hogy néhány év előtt minden régi és hasznáihatullan osztrák hordót Magyarországija hoztaki Magyarország telve van ilyen hordókkal. Hogyan lehet egészséges ezekben a bor? lizek a régi, rothadt hordók nem magyar kádármesterek munkái. A régi ausztriai hordók l>ehozalalíit semmi körülmények között nem szabad megengedni. A népet fei kell világosítani, hogy csak egészséges hordót használjon. Hitelezzék a kisgazdáknak a hordók beszerzésére szükséges pénzt.
Dr. Pilisy miniszteri tanácsos kijelentette, hogy azonnal érintkezésbe lép u minisztérium illetékes osztályával a sérelmek orvoslása céljából.
A kongresszus után társasebéd Volt az Ipartestületben, amelyen I\'ottyondy József dr. városi aljegyző a |>olgár-mesler képviseletében uz első felköszöntőt u kormányzóra mondta.
IDŐ
• Zivatar 1
Prognózis: Élénk szél, délután és este több helyen, ffilsg nyugaton, északon és s fővárosban zlvstar. A meleg • fővárosban kissé osökken, keleten változatlanul tovább tart.
Naptár: Jullus hó 3. péntek. Rom. kat M. az. pápa. Protestáns Kornél. — Izraelita Tham. hé 13.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat © hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanizsai gyógyszertár.
GHifUrdj nyitva reggel 0 órától eate 6 óráig (hétfó, szerda, péntek délután kedden egáez nap nóknok).
Nyári divatujdonságok
olCSÓllS
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Ivm DiüPlgrulinz.
Macó és gyapjú fürdőruhák, selyemfényű vistrafrotftir fürdőköpenyek
nagy választókban kapható Szomolónyi Áruhózban
3936. lullm 3
ZALAI KÖZLÖNY
Sürgősen cselekedni kell a Nagykanizsa vidéki gyümölcs-export érdekében
& nagykanizsai Iparos tBBODolsbola 50 éves jubileuma
A nagykanizsai szakirányú iparos tanonciskola dr. Pilisi/ Sándor niszteri tanácsos, az iparügyi kor. inány képviselőjének részvéfe\'évcl tartotta 50 ik, jubilál évzáró ünnepélyét. A várost dr. Potti/o.idu Jó zsef aljegyző képviselte. Ott voltak az Ipartestület, az összes nagyka^ nizsai tanintéaetek, a papság kép> viselői, sok Iparos és szülő a Roz-gonyl-utcai iskola tornatermében. A Hiszekegy elmondása után Hoff\\ múvi Henrik felügyelőblzottsági elnök méltatta az isko\'a 50 éves fenn állását. Orf\'ifay Gyula igazgató a tante-slület és az ifjúság nevében kö szöntötte a megjelenteket. Dióhéjr ban ismertette az iskola történetét. Dr. Pol\'ifóndg József a polgánnes ter képviseletében az iskolát fenm tartó város üdvözletét tolmácsolta, majd az iskola jelen növendékei kö. zöt( kiosztotta az elismerő ok\'evele. ket és ajándéktárgyakat (Az eddlqi pénzjutalmak helyett ézeoitul a jeles növendékek a szakmájukba i\\ híisználható praktikus szerszámokat vagy hasonlót kapnak jutalmul az év végén.) Papp Ostfkár ipftTt-stületi alelnök az Tpartestü\'et nevében köszöntötte a Jubiláló iskolát. Hálával emlékezett meg Nagykanizsa város közönségéről és a polgármesteriek1 megértéséről, almellyel a tanonels1 ko\'a ügyét magukévá tet ék. Hls?!. hogy «iz iskota legközelebbi ji/h,l leimiát már a salát hetviséeelben focja megülni. Pm+n Lnjos le vente hazafias költeményt ad ntelő, majd az iskola jelented növendék\'1! az egykori első növendékek fiőtt tisztelenlek. (Ezek.: Sza\'ay János; Rosenfeld Miksa és Falcéi- Jakabé Szcdmi/a I.ajos a növendékek nirv vében köszönetet mondott Ortutav Igazgatónak, a taniesiületrek. Lidit\' Magda növendék alkalmi költem\'Ó nve után Hoffmnnn Henrik fe\'ücy^ lőbiwtjságl elnök kösrönte )ne<? Or tutay igazgatónak, a tantesülerek a munkáját, különösképpen me\'e® szavakkal adóziott dr. P. fíóiWtffl Athanáz ferences hittanár munkájának, ifjuságszeretetének. A disz, ülés zajosan ünnepelte P. dr. Hor váthot. Hoffmann Henrik ezután köszönetet mondott a tantestület minden egyes tagjának. Az ipari miniszter ktl(ie<nös súlyt helyez -< mondta - az Iparostnnonciskoln pontos látogatására, n1\'! az iskolát elmulasztja, anntak fanoafcMeJét\' meghosszabbítják. Végül dr. Hon váth Athanáz ferences hittanár kiosztotta a jutalmakat a növend\'kek között, akik hittanban különösen kitüntették magukat. A nagyon szé-I*ln sikerült díszülés a Himnusz hangjai mellett ért véget
- (HtluegfuaitOk taldlkozófa) úét. fön délután 6-tól t-ig » Pannoni* hátsó kistermében.
( Tekintetes Szerkftsrfőség ! \\
N\'igv érdeklődéssel olvastam b. lapjukb un a gyümölcsexportra vonatkozó b. cikkeiket és igazán elf, ismerésre méltó az a megértés, a melyet a Tek. Szerkesztőség a gaz dasági élet minden ága iránt ir.uUt
Tudvalévő, hngy már évek óta nem volt ilyen bő gyümölcstermésünk, ir-int az idén, tehát az ériéke illés elsőrangú érdek és kö\'e\'.c&ség volna VáSrosunk ketaeskedehn» amúgy is a trianoni határok fo\'ytán elsorvadt, meg kellene tehát ragad nunk az alkalmat, hogy uj utakat keresve, pangó íkc<i\\*ákedelmünW megélénküljön és városunk falai kö zötí a letargia helyébe pezsdülő élet költözzön.
Az előkelő ós neves külföldi cégek érdeklődése már megvan, gyümölcs, tehát az áru ls rendelkezésre áll, most csak az volna a feldatunk, hogy aZ áru és a vevő egymápra találjanak. Nem kellene más, mint a jól bevált kecskeméti, nagykőrösi, gyöngyösi stb. piacok mintájára az eladást Itt is megszervezni és pedig a kora hajnali órákban a gyümölcsöt nagy tömegekben az itteni piacra hozni. Sürgősen kellene t*t hát az illetékes minisztérium eng« délyét megszerezni, a környékbeli termelőket megszervezni, hogy a kitűzött vásári napokra és időpont ban gyümölcseiket a piacra behoz zák. Városunk földrajzi fekvésénél fogva egyenesen pr^deszlinálva van a külföldre való szállításra.
Nagykanizsa közelebb van Bécsi hez, mint az alfö\'dl gyümölcspiacok, kiváló összeköttetése van Gráccal, a s ve jel piaoctal stb. A reggel 4 órakor itt megrakódó gráci, bécsi teher autó a déli órákban már az ottani piacon lerakhatja a\'gyümölcsöt. ( Jelentékeny haszonnal járnia n város részére a helypénz, á\'l mdóan számos külföldi kereskedő, bizomá« nyos tartózkodna az itteni szállódák ban, sok munkáskéz nyerne foglal, kozást a csomagolás, o>sz|jUyozí\'Js stb. munkájával. Az áruját itt eladó termelő bevételét részben ilt költe né el, itt vásárolná be különböző szükségletét stb., stb. Fokoznánk az itteni szállítók, posta, vasút forgalmát, egyik másik nagyobb asztalosüzem berendezkedhetne gyümölcsös ládák készítésére, bankjaink végez nék az átutalásokat stb. Láthatjuk tehát, milyen élénkitőleg hatna egy jól megsaervezett gyümölcspiac vá
rosunk gazdasági életében.
A kérdés gyo^ és kereskedelmi szempontból kapogáslatwn megszen vezé-sét a piacnak talán a legcéJsz* rübbcn a kereskedelmi érdekképvi seletekből megalakuló »Gyümö«cst piac Bizottság* láthatná el, ugy ahogy ezen érdekképviseletek más utt is kiállításokat, vásárokat stb. szerveznek meg. A Baross Szövet ség és az OMKE feladata volna, hogy minden formalizmus mellőzé. sével mihamarabb kezébe vegye a dolgot és pár héten belül már a vá sárnak funkcionálni kellene. A város részéről az egész befektetés ab ból állna, hogy néhány ivlámpát kellene a piactéren felszereltein!, a Piaci Bizottság pedig megfelelő kör levelekkel felhívná a külföldi ide gravitáló szakmabeli kereskedelmet.
Városunk vevttőségében a megér\' tés és jólndulatu támogatás, amint b. lapjukban olvastam, már bizto\' sltva van.
Amidőn soraim szíves közléséé itt hálás köszönetet mondok, kérem a Szerkesztőség további jóindulatú támogatását ezien, azt hiszem üdvös d-ikigbon. *
Teljes tisztelettel i Schwtirz Ot\'ó
Kirándulás a cserkész-táborba
A nagykanizsai gimnázium cserkészcsapata az Ihárosberényi vadaskertben táborozik három liélrc. A szülök vasárnap reggel fél 7 órakor szekéren társas-kirándulást rendeznek a táborba. (Autóbuszt nem sikerült szerezni, inert egy kocsi javításban van.) A kirándulás viteklija oda-vissza személyenként krtrülbclüi 1 pengő. Vissza-ladulás este 10 órakor.
Jelentkezni lehet pénteken délig a Zalai Közlöny szerkesztőségéin. (A már o felhívás elött jelentkezetlek is szíveskedjenek újból bejelenteni, hogy Ilyen módim is i*észtves/.m<k-c a kirándulásban.)
A szekér indulása kellő számú Jc-lentkCBÖtől függ. Hofly a kirándulás indul-e, azt a Zalai Közlöny pénteken délután megjelenő számában közöljük.
— Dhraha\'atAs lmprlmoók P 118-161 Sláger Dlvatáruházban.
Jégszekrények!
sár tavi 6-P-ss rfetMn
SÜSÜ IIII1L füiiliilstttM, fHt 5.
Városi mérnBUk tanulmányi kirándulása Nagykanizsára
A Városi Mérnökök Országos Sző vétségé most tartott vándorgyűlése keretében, hatnapos kiránduló körútja során kedden ellátogatlak Nagy kanizsára is. A 25 tagu csoport Szeged, Baja, Rákospalota, Debrecen, Budafok, Orosháza és Budapest mérnökeiből verbuválódott. A mér. •okok a magyar vidék közmüveit, városi berendezéseit, (hevezetes épületeit tanulmányozzák és ezzel a városok közötti szorpsabb kapcsor latot is ápolják. A mérnökök Pécs, Sikonda fürdő és Kaposvár nevezetességeinek megtekintése után ,ked-tMn este érkeztek egy hátaim ap n\'itóbusszal Kanizsára, ahol Walt gurszky Bé\'a városi mérnök, a köz müvek igazgatója fogadta őket. RÖ vid üdvözlés után a magyar városi mérnökök és hozzátartozóik, wkik között több hölgy is vo\'.t, szállásukra tértek. Sikerült őket « város kü lönböző vendégszerető közlntéaané; nyeinél, intézeteinél elszállásolni. Szerdán Wa\'i*?urszky mérnök veze tése alatt megtekintették a városi közmüveket, Na&ykanizsa nevezet lességeit, a Városi Színházat, a vaj-gyárat stb., majd kimentek a strandra, ahol a város dezsönét adott tisz tele tükre. A mérnök-vendégek szerdán délután folytatták tanulmányul-jukat. i

Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek Frottier törülközők legolcsóbban Pizsama -anyagok Strand-táskák
ZALAI KÖZLÖNY
im lullué 8.
Székrekedésnél és emésztési
zavaroknál reggel éhgyomoira egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz a tápcsatornát alaposan kitisztítja, a vérkeringés\' megélénkii s kellemes közérzetet éB fokozolt életkedvet teremt. Az orvosok ajánlják.
Csütörtök
18 Ritkaságok a körei- és távolkelct rendjéből. — 18.30 Karácsouyi Margit (magyar nótákat énekei cigányzene kísérettel. — 19.30 A Fekete-tenger és tengervidék problémája. — 20 Ligeti Dezső énekel. - 21.40 Uirek. időjárás-Jolentés. — 22 Scholz János zongorázik. — 23 A rádió szalonzenekara. — 0.05 Hírek.
Ku.tapMl |i.
10.30 Hanglemezek. — 20 Egy nagy magyar műfordító. — 20.30 Hírek. 20.55 Gutlenberg György- Ad ler Tibor
jazz-zciickaráiiak műsora.
Csötörtök
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Ifjúsági közlemények. — 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hírek. 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. - 13.30 Cigányzene. — 14.40 Hirck, árak. _ 10-15 Az Alpok veszedelme, (Dr. NVchner Józsefné.) — 10.45 Időjelzés, hirek.
— 17 A Fejes szalonzenekar műsora. 17,50 Sporlközlemények. -- 18 Saskó
Hilda énekel. - 18.30 A magyar lélek a történelem tükrében. (Dr. Málnás! Ödön.) — 19.30 Hogyan lelt Buda|>est az ország gazdasági közc-onlja. (Dr. Gárdonyi Albert.) — 20 A Budapesti Hangverseny Zenekar műsora. - 21.20 Hírek. — 21.40 Az Interparlamentáris Unió budapesti kongresszusinak megnyitása. - 23 Időjárásjelenlés. - 23.05 Cigányzene. — 0.05 Hirek. Kuri«|H*t II.
19 Széchenyi a helytartótanácsban. (Farkas László.) — 19.35 Bercsényi Irén cimbalmozik. - 20 Az aggkori és rokkantsági biztosítás. (Dr. NValikovsz ky Károly.) - 20.30 Hirck. — 21.10 Hanglemezek.
"" A Kopatoin Bútor áruhál juniuS é8 Jullua hónapokban tlzlot és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat ós egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl Ugy a szo-rény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vovő, ízlésének és anyagi hely-zotének inegfelolően mogtalálja mindazt amlro H/Ukségo van.
A megáradt Principálisba fulladt egy gyermek
Az apja holtan húzta ki a fiát a Leányvári hídnál
Megrendítő gyertnektragédla történt tegnap délután 3 óra körül a FrincipáUs pariján, a Ma\'omkjrtl-árok torkolatánál. ^
Két kis gyermek szaladgált fenn n parton és örült az esővíztől duz zadinn hömpölygő Principális vizének. Majd az idősebb nekivetkőzve, bemerészkecletl a szélére, ahol sif kély volt a viz, azonban elég erős ahhoz, hogy egy gyenge gyermeket elkapjon és a középre sodorja. A kisfiú sofitségért kiú.lozott ás sikoltozott, de a közelében csupán egy 6 éves kisfLicska volt, oM ugyan csak kiabálásai és sikoltozásokkal hívta lel a körnjékbeliek figyelmét.
Egy kojosnbb asszony és férfi jött a Princlpá\'is partján, akik azonnal figyelmesek let^\'k a slkoltozáí-sokra, de mir« a szinhelyrvj érk-\'a tek, a kisfiút lesodorta az ár a fe nékre és pár perc után ismét fel vetetle, valószínűleg akkor már hol tan. Az ember gereblyét hajított n vizbe, réméivé, hogy a fiu beleka-
paszkodik. Újra már nem jött a felszínre a test. Szaladlak végig a parton az összecsődült emberek, d« tehetetlenül, mig végül telefonod kérték a mentőket, akik alkalmas eszközökkel keresték a folyóvíz fe nekét. Eredmény nélkül.
Pölal Ferenc HaJgató Sftidor\' utca 15. számú lakos, klskanizsai földműves Sándor nevü 9 éves kis fia volt az áldozat, amint azt ká sőbb megállapították. A szerencsét len szülők kétségb.-esvc rohantak a színhelyre, ahol az egész délutáni keresés sem vezeteti eredményre. Az apa késő esti órákig petnenco« hordóruddal a kezében járt fel alá a pnrton, mig végül este 8 óra kö rül a Leányvár! hídnál sikerült n holttestet partra terelni.
A tragédia utolsó felvonása esle 0 órakor dr. Szabó István kiskani zsal tisztiorvosnál vo\'l, aki a Szeren csőtlen szülők jajves\'.éke\'ésc kö/.b\'n a fulladás által beállott haláfl kon stalálla.
Nyilatkozat a Zrínyi szolnoki vereségéről
10 : 1. Ennyire kapott ki « Zrínyi. | Kétségtelenül szokatlan a vereség is é* az eredmény is Ezt a kalasztrófá-tis vereséget nemcsak a Zrínyi hivői, hanem egész Kanizsa közönsége mvtf-lejvetéssel fogadta. Minthogy a város különböző kommentárt fűz a Zrínyi vereségéhez, megkérdeztük magát a csapat vezetőségét, mi is tulajdonképpen az oka a Zrínyi nagy vereségének, örményi Zoltán, n csapat lelke és agilis vezetője munkatársunk kérdésére a következőkben válaszolt:
— A vasárnapi vereséget nem szabad katasztrófálisan felfogni. A tavaszi fordulót, amely február 23-án kezdődött, a 8. helyen kezdtük. Sikerűit azonban a csapat tagjait meggyőzni arról, hogy megnyerhetjük a kerületi bajnokságot, ha minden bajnoki mérkőzésen szivvel és lélekkel játszunk. Sikerült is a tavaszi szezon 11 nehéz bajnoki mérkőzését veretlenül megúszni. A mérkőzéseket öt kivételével, mind nagy gólaránnyal nyertük. A bajnokság után azonban nem pihenés, hanem hétről hétre nehéz, igen ne-
héz mérkőzések következtek. így itt volt a kél bajai, a no perces debreceni, a nagy gólarányu itthoni mérkőzés. ugyancsak a debreceniekkel stb. Ezokton a ltelekben a csapat a lógna-gyobb melegben 20(50 kilométert tolt meg vasúton, ami természetesen nem használt a csapat kondíciójának.
— Sajnos tartalékok dolgában nem áll valami jól a Zrínyi és a Sors különös jóindulata kellett ahhoz, hogy az egész tavaszi fordulóban uz alosztály-döntőig csak kétszer volt 1—1 mérkőzésre sérült játékosunk. Ez is nagyban hozzásegített bennünket a bajnoksághoz (lásd az ellenkezőjét a nagymultu riválisunknál, az NTE-nél). Aki a kanizsai DKSE mérkőzést látta, tudhatja nagyon Jól. hogy ez a jöké-pességü csapat a io. perc — Stróbl sérülése - után 10 emberével oml>er-fclelti munkát végzett. Ekkor követ-kezett be Beke sérülése is, amellyé" a esapaf további sorsa megpecsételő dőli. Mi, vezetők, ha nem is hangoztattuk, de most már bevallhaljuk, hogy aggódva lestük, mikor fog a csapul o
túlhajszolt évad után hirtelen ietörpi.
Ennek elkerülhetetlenül cl kellett következni. (Lásd a Hungária estítét Pozsonyban.) és cz a letörés Szolnokon következeit be a második félidő első l>crcében kajjott 3. gól Után. Szinte szánalmas volt nézni a csapat minden tagjának ideg-ósszeroppanását.
— A vereségért nem szabad a csa. palot okolni. Egy túljátszott, agyonhajszolt. tarlélékosokkal kiállóit fá-radt csapat csatavesztése volt ez, amely
| még a súlyos megpróbáltatásban is sport szerűen, fegyelmezetten állla dicsőségének megtépázását.
— E vereség bennünket egyáltalában nem keserít el. Nem csüggedünk! Az őszi forduló után a 8. helyezettből az ország negyedik legjobb vidéki csapata közé küzdöltük fel magunkat és ezt/\'a magvarországi futballsport törlénclébcn egyedülálló teljesítményi még az országos középdöntőben elszenvedett súlyos vereség sem liomtílyo-sithatja el.
— Azonkívül nagy tanulság is van a Zrinyi vereségben. Ezekután minden helybeli sporleml>er beláthatja. ],ogv milyen nagy fontossággal bir a játékosok utánpótlása. Ez pedig Kanizsán egyáltalában nincs meg. Peditf. ha ezt a nehezen elért eredményt tartam aknr-juk feltétlenül gondoskodnunk keli tartalékokról, nehogy egy-két ember lebclcgedésc kalaszlrófális lehessen. A Zrinyi vezetősége épp ezért elhatározta, hogy egy második csapatot is állit és azt is l>enevezte(i a bajnokságokra. íny jövőre Nagykanizsán liat csapat fog küzdeni a bajnokságokért. A Zrinyi fáradt csapata egyébként most három hetet teljes plj^enésset fog tölteni.
Eddig tart örményi Zoltán nyilatkozata. amelv ugy hisszük egész más oldalról világítja meg a Zrinyi vereségét és hisszük, hogy azok a valóban el fogadhaló és súlyos okok, amelyek a Zrinyi vereségéi előidézték, a jövőre nézve intő például állnak és Így ez a vereség is csak a kanizsai sport dicsőségét fogja szolgálni.
Szombaton lesz az első idei úszóverseny
Négy het/ komoly és megfeszített edzés után az NTE fiatal uszógár-dája szombaton délután 7 órakjocl a nyilvánosság elé lép uj vezető jé-vei, Dévényi József testnevelési ta nárral. Fiatal úszóink tanúságot akarnak tenni, hogy az edzőváltozás nem volt káros befolyással eredmé. nyeikre, s m£4{ is «lértték tavalyfl formájukat. A versenyen, amely egyúttal próbaverseny lesz a julius 15. után kezdődő városközi úszó* versenyekre, a távollévő 8ittera,Ko váos és Orosz kivételével, legjobb úszóink szállnak vízbe. A versenyre
sais01tx*a, Frottlerszövetek és kőppenyek minden ■mm kivitelben, — piyama-anyagok a leg-
divatosabb mintákban, — tropikál-szövetek a legnagyobb választékban
KIRSCHNER Divatáruházban
1938, julluiJ_
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö\'Sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17 —
Bríiuai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Zalai rozlomv
Külön belépőjegyet nem bocsátanak ki, a fürdőközönség fürdőjegyével, a verseny iránt érdeklődők pedig 12 Nlléres látogató jeggyel nézhetik végig az igen érdekesnek Ígérkező versenyt.
Kanizsai leány győzelme
az országot vidéki teniszversenyen
. Nagykanizsán ismételten fieiiünjt szép. tenniszjátékávat Baán Mária Jicista növendék. Örömmel éilesü. lünk most a sportlapokból is, hogy az országos vidéki tennlsz bajnokságok alkalmával a női párosban Baán Mária és Bárd Erzsébet (Kaposvár) nagyon szép játékban elsők lettek, 6:1, 6 :8. Baán Mária szép játéka illetékes körök figyelmét is telkei, tette.
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I, Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvó és orvosilag legtökéletesebben (elszorult gyóintézeto. Bel- és Ideggyógyászat, so-béozet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Köntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium Elektrooardlo-graph (szivvlaagáló). Krögb-féle alap-aayagcsero vlzagáló kéazUlék. Enteroo leanar (béltürdő). Modora vlzgyógyin-tózet. Orvosilag vezetett villanyazemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöl ee park I Olcsó árak I
- LAKBERENDEZ2S a mai pénzszűke mellett ls mindenki részérő igen
olcsón beszerezhető Koptleln Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— (Aranymliés papok)
Csóthi Géza prelátusnál szerdán Jöttek össze Murakereszturon arany-mlsés paptársai, akik kedves bensőséggel ünnepelték meg pappá-szentelésük 50 éves jubileumát. Az idős egyházatyák közölt van a szintén atanymisés Huber Oyula és Rólh Endre apát.
— (Postai kinevezések)
A Nagykanizsai 1. és 2, sz. pos-tahivat»l személyzetét érdeklő előléptetések, kinevezések és címadományozások a következők: Előléplek: Dr. Tholway Z-igmond m. kir. postahivatali Igazgató hivatalvezető az állami rendszerű VI. fizetési osztály 2. fokozatába, Egry Oyula és Veisenyi Rezső felügyelők a Vili. fizetési oszlály 2. fokozatába. Kinevezettek : Hutter Oéza c. és J. lőfel-ügyelő főfelügyelővé, Sziltár Béla II. o. tiszt I. o. tisztié, viléz Szabó István II. o. tisztté, Kárpáli Ferenc forg. gyakornok segédtisztié, Sliczkó Mária c. j. ellenö nő ellenörnővé, Kús Károly mUszaki segédtiszt segédellenőrré. Horváth Imre I. o. postaaltiszt II. o. szakaltisztté, Döme Pál, Böröndi Oyula, Horváth Oyörgy, Muravölgyi Károly, vitéz Temesvári Péter II o. postaaltisztek I. o. altisztekké. Felügyelői címet és jelleget kapóit Lang Ferenc posta-fötlszt.
— (Doktorrá avatás)
Kaposi Allc-t, néhai Kapós! Oéza, nagykanizsai Nemzeti Bank-hlvatal-nok legidősebb leányát a bécsi egyetemen kedden avatják az angol és néiret filológia doktorává.
— P.planek, gyapjú és tlanelltakarók olcsón Slágernél.
— (Daloa-hir)
A DalosegyesUletek Országos Szövetségében a választásokat megejtenék, A Szövetség művészi bizottságában az országos közgyűlés egyhangú választása alapján Nagykanizsát Kettlng Ferenc karnagy képviseli
— (A „Ritf-Kibyt")
asztaltársaság értesili tagjait és azok barátait, hogy julius havi rendes összejöveteléi 1936, Julius hó 4-én d. u. 6 órakor a bagolasánci úgynevezett .Szép Ilona" vendéglő kerthelyiségében tartja, hova és mikorra tagjait, azok barátait, valamint női családtagjait is szeretettel meghívja a Vezetőség.
— (Táno-estély a Legényegyletben)
A Kath. Legényegylet hosszú szünet után ismét egy kedves estével akarja meglepni a szórakozni vágyó ifjúságot. F. hó 5-én, vasárnap este nagyszabású fagylalt-estélyt rendez, melyet egy kitűnő zenekar tesz hangulatossá. Belépő-Jegy, amely elle-ben fagylaltot adnak, 60 fillér.
= Férfiing ós pyjama kelmék nagy választéka Stnger Dlvatáruházban.
— (A dalos-dijak,)
amelyeket Nagykanizsa két dicsőséges dalárdája a szombathelyi országos dalosversenyről hozott, a Qolenszky-üzlet Fő-uti kirakatában láthatók. Olt van a csoport-győztes Irodalmi köri Vegyeskar büszke aranyérme és ott van as ezüstérmes csoportban elsO helyezett Ipartestületi Dalárda vándordija, egy gyönyörű ötvös-remek, Nyíregyháza vert ezüst serlege.
— (Turista hlr)
A Mngyar Turista Egyesület Nagy. kanizsai Osztálya folyó hó a.úti, vasárnap kirándulást vczclt ft piarista gimnázium cserkészeinek ihárosl táborá. hoz. A tara kapcsolódik a Zulal Köz. lány kirándulásához. Iharosig és vissza szekéren lesszak meg az utat. Költség körülbelül 1 |)€ngö, A tábortól túrát teszünk a környékbeli erdökbeu és hegyekben. Délután fürdés a halastavakban. Jelentkezés kötelező. Jelentkezni lehel dr. Szűcs Lászlónál (városház I. cin. 13. ajtó) péntek délelőtt 11 óráig. Az indulás végluyts (dö-pontju a zalai Közlöny szombati számában tudható meg.
— A Katolikus Szemle
most megjelent Juilusl számának va. Inmennyl tanulmánya napjaink égető problémáival foglalkozik, Czettler Jenő műegyetemi rektor a szükséges társadalmi reformról ir, Csiszár Béla az orosz szovjet külpolitikáját s unnak magyar szempontból különösen súlyos veszedelmeit világilja meg. Eröss Alfréd a legújabb Madáeh-kriti^ákkut kapcsolatban az Ember tragédiájának vallásbölcseleti ériékeit védi. Érdekesen tárja elénk Karácsonyi József a diósgyőr.vasgyári munkások szociális és erkölcsi viszonyait. Figyelő-cikket ebbe a számba ílusztl József egyetemi tanár irt a népszövetségi szellemi együttműködési bizottság junlus. bau Budapesten tartott értekezletéről. Több más tanulmány, kritikui ruvat, változatos szemlék s rendkívül gazdag külföldi beszámolók olvashatók még a kilüuő folyóiratban, amelyei a Szent István Társulat megbízásából Mihe-lics Vld szerkeszt, liiölizclési ára egy évre 10 pengő.
Eizusegieitiii —i
mkl • helyi kereskedőknél I párosoknál ueresM b« I !|
A lengyelországi vasntl szerencsétlenség
Varsó, julius 2 (Lapzártakor érkezett) A Varsó—Pózna—Berlin vonalon tegnap törtön* vasúti szerencsétlenségről a varsói Iáitok majdnem mind azt Írják, hogy a vonatszerelvény vakvágányra futott, a mozdonyveeztő az utolsó pillanatban erősen fékezett, ekkor történt, hogy a kocsik kisiklottak.
A mozdonyvezető éfi egy postás a helyszínen meghalt, 12 utas megsebesült Egy postás a kórházba való szállítás közben meghalt.
Laboratóriumi élet és balál
t. Halzairból robbanó anyag
Tokió, julius 2 Egy Japán vegyészmérnök hosz-szss kísérlet után halzairból, különösen a bálnák zsir|ából, olyan robbanó keveréket állított elö, amely minden eddigi robbanóanyagot túlszárnyal. A borzalmas erejű robbanóanyagot hadicélokra jmegvették és Koreában már kezdik is építeni előállításához a hatalmas gyárat.
2. Mesterséges szív
London, julius 2 Lindberg dr., Carell dr. Nobel-dija^ orvossal együtt feltalálta a mesterséges szivet. A találmányt most fogják bemutatni. Pusztán külső eszközökkel hosszabb ideig életben tartanak különböző testeket.
3. Ibolyántuti osoda
London, Julius 2 Dr. Hart Julián durhami orvosprofesszor rájött, hogy az ibolyántúli sugarak baktériumölő hatásuknál lógva nagyszerű fertőtlenítők, ibolyántúli sugarakat sugárzó csöveket szereltetett a sebészeti műtéten keresztülment betegekyölé, akiknek sebe ilyenformán a szokásos II nap helyett már 9 nap alatt tökéletesen begyógyult.
A gonJ halotjja
Budapest, julius 2
A Kisdiófa-utca egyik kétemeletes bérházának erkélyéről csütörtökön levetette magát Blau Adolf budapesti tlgynök és szörnyethalt. Blau a békeidők legnagyobb borkereskedője volt, mérhetetlen vagyonnal rendelkezett, de a háború után tönkrement és most ügynökösködéssel foglalkozott. Idegbaja és súlyos anyagi gondjai miatt ment a halálba.
Nyá,ri divatujdonságok!
Lemráoznak, emprimék,
tropikálok, frottier kelmék
Bámulatos olcsó árban:
Golenszky Ferenc
divat üzletében
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHBDETÉ8EK
10 niis # U., .,lr■ tovtsw uiln
tnattaliu vegyen vlllalelket I Még .300 p-Slaa teleli, árnyas iákkal, utníl, a balatoni múzeum mellett, dr. ValM Béli ügyvédnél, Készt 2105
tf it mr*rfc(t ■ pe"»«»el > Motorkerékpárt oldalkocalval, kerékpárt weekend házal,, egy pár evezés csónakot, lányképeié gépet, gramofont, kcitl jgsrnlluíít, nyug-ágyat, stb. atb.; a bslalonlenyveal róm. kaki. tbmpiom céljaira rendezett tirgy-
\'Wia.\' \' ■■■-—<-kapr
pengőéit.
kan. tbmpiom céljaira rendezett tlrgy-aor*Játékk|í.| A sorlsegyek még pár napig kaphatok Szabi Antal sportéletében I pengéért. 2371
Szép aziraz aaetneeteiigort, nagyobb mennyiségben Íz kapható Király-utca 45.
HMara kényelmei autón vasárnap kirándulás, Előlegyzés Kaulmann Msnónál. Telelonállomla: Ma. 1712
Salát terméaO fehér bor literenként 36 Iliiéi, Attila-utca 41. Oábor 2431
Url Izraelita családnál Bud.peiten, IV. Molnár-utcában, szoba, esetleg ellátásait kiadd, cssk intelligens l\'iny részére Clm.í kúrában. 2439
Bar elsdás. 25 illettől feljebb házhoz szállítva literje 24 éz 30 llllér. A bor szép söld-fehér, külön szedeti, tiszta oltvány, édes, erős, printa Ital. — Megrendelhető Simon István hentea és szőlőbirtokosnál. Varazsdl utca 3. és a piacon. 2341
■ Irácakma naponta kapható Erzsébettéri tmabédémban a piacon. Oiutsch Diaiéi. 2440
Megbízható gyermekszerelő mind* aaal . azonnal felveszek. Kertész Béla Hunyadi-utca 36. 2441
Kiadja a lepl»le|donoa Közgazdasági Rt. oalaakezg Nyomda éaDálzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős Idádéi Zalai Károly.
1 tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOR&TÓRIUS.
Fényképezőgépek már P 6.50-töI részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fö-ut 5.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Hagy sí Gépgyári Művek 8.1.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Teleion: 130.
Boletti lásxoi Boletla rud Boletta ubwr llaoléuui Tlaisoj yászon Lábtörlők Kárpitos Kellékek Afrik, tisxtitott Zsineg-félék Batrac vászon Szőnyegek SzSuyegvédő NyiiKágyvítexon Bnbonaxiák Szalmazsák
Hlrsch és Szegé
Hirdessen a Zalai Közlönyben

1936. lullui 3
L
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél vásárolnak I
Bajylailiiavliítl littta Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-IŐI. Erxeébet-té,—Vasatállamáe
445
5\'30 7 59 9 2B || 15 1260 13 20 1515 1725 ! 8 OS 1950 21 35 23 08
23 35
1 §
il
Letenyei menetrend
lod. 6 45 Ntgyktflliiár* 4-k, 8 05 N»|ykinU»ár4l M. 14 00 L.Unyir* *rk. 1510
Közgazdasági Részvénytársaság
, k NAGYKANIZSA I
Könyvnyomda, könyvkötészet, vyonalozó Intézet, üzleti\'- könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" polltlkahuiapllap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészltOnk s
\\ ..
„mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, úgyvédi, gazdasági, egyházi •és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékét, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, "n£fásqplentéseket, névjegyet, fahaga-jözokat, körleveleket, röplapokat és ^\' mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
n
TELEFON:
78.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsobkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Mxom. • hptalejdoaoá w, Slstaakerg Njouda Is HM LnttuU VHiaktfa kó»ivny.»mdi|H»a bmk.ritsetsi ukWl MMr, Zalai h fcabű
78* évfolyam 151. szám
Nagykanizsa, 1936. jullus 4 szombat
Ar. 12 lltl.
ZALAI KÖZLÖNY
\'OUIUJI N
A P I L A P
S.c:U*diUém íi kiaUUraUli Póni 5. uli.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElfiflteUti ári: egy hór. I ntr,«0 U HU. Szerkesztőségi is k(»dóhi»«Ull teldoo; 78. ■
& kanizsai dalosok
Szombathelyen kivívott fényes diadala lázba hozta a város lakosságának széles rétegelt, örömmel újságolták egymásnak a hírt, amit a rádió röpített az emlékezess hétfő délutánján ország-világszerte. Bravúros rohammal a vértelen ütközetben, a lelkesedés, a kitartás, a fc. gyelem és - last not leust - a tudás fegyvereivel vivla ki Kanizsa két remek daloscsapata a páratlan dicsőséget, amelyhez hasonlót egyetlen vidéki város 92111 tud felmutatni. Egy csoportgyőzelem arnnyéremmel és remek 9eIyembrokát vándon-zászlóval Jutalmazva és egy első helyezés, - o\'yan eredmények ezek, amelyek előtt tisztelettel kell, hogy megálljon mindenki.
Hónapok verejtékes munkája előzte meg közvetlenül a versenyt, az eredményt azonban hosszú évek cél tudatos, tervszerű elöhaladási érlelte meg. Derék iparosaink egész napi fárasztó munka után késő éj-jeli órákig tanulták nap-nap után a nehéz veríienydarabokat, a Zrínyi dalosok dalától is sürün visszhangzott a polgári isko\'a környéke. Tel jes elismerés minden egyes da\'cs nak, akik mindent félretéve s?ivve1 lélekkel odaáUtak a magyar dal kultura tiszta zászlaja alá.
De a dicsőség, a diadal egyiket sem illeti meg olyan mértékben, mint a nagyszerű karnagyot: Ket-ting Ferencet. Bátran állithatjuk, hogy a szombathelyi da\'osnapok hő ■se a mi Kering Ferencünk. Két dafoscsapatot vezényelni, mindkettőt első helyre behozni, - ehhoz az eredményhez nem k^ll kommentár. Hihetetlen szorgalma, kilar\'.ása, türelme, lényének egyéni kedvessége, nagyszerű pedagógiai tudása, töké letes zenei intuíciója s végül n<\'m kevé.sbbé tökéletes karmesteri ké pessége meg kellett, hogy érlelje ezl az eredményt, amely feltette a ko rónát Ketting eddigi remek teljesít ményeire és eredményeire.
Ketling volt az, aki szakilva a magyar dalkulturámik a nőmet »Lledertafe«« bűvköréből kiszaba dúlni nem tudó, egyhelyben topogá sával, uj, egészséges, termékeny tá jak fel \' vezette dalosalt. Ki nc emlékeznék vissza a Teremtés fenséf ges oratóriumának akkordjaira ? Ki nelciézné vissza Palestrina, Or.nndo dl Lasso, Vittorla, Josquln de Prés Scni-Mittl, a polifónia nagymestereinek csodá* alkotásainak emlékét ? El lehet feicjKni Haendel Hillelulá ját a >Mcssiás« ból, amit az alsó-templom orgonaavatásán mut atunk be a közönségnek ? Be.\'thov n, Mo zart, Hayd i a klasszikusok közül hányszor csendült fel az azóta sajmvs - megszűnt zenekar húrjain I Ezekkel mind Ketting ajándékozd meg dalosait, zenészeit és a kö/.ör Kéget, hogy most Kodálynak, n vi á gon páratlanul álló nagy magyar géniusznak kórusával, a Liszt Fo renchez irt ódának betanításával, előadásával ts djUdalravezetcsável
Pénteken megszűnnek a megtorlások
A magyar kormány álláspontja a genfi zöldasztalnál
Genf, Julius 3 A Népszövetség csütörtök délulánl ülésén a chilei kiküldött ulán Wesl-man külügyminiszter (Svédország) beszélt. Kije\'entetie, hogy Svédor szág mindaddig együttműködik a Népszövetséggel, amig a Népszövet ség álta\'ános érdekake\', nem pedig egyes hatalmak érdekelt szolgálja.
De Valera, az ir szabadállam el nökc szerint a mostani sulycs he\'y. zet\'-rt minden ország egyformán felelős. Az abesszin császár besző d.^nek minden fegyes szava igaz. Vajion melyik kis ország nem\' érzi azt, h«\'gy valamikor hasonló sorsra juthaf, mini Abesszínia. Senki sem linjlí\'Pdó arra, hogy az afrikai népek iránti szeretetből európai há borút kockáztasson. Éppen ezért
Európa népeit már most nagy békeértekezletre kell egybehívni
A népszövetségi a\'apokmány gépe zetét haladéktalanul fel kell hasz náinl arra, hogy
elhárítsák a kiáltó Igazság talanságokat, amelyek legutóbb pillanatnyilag a világ békéjét Is
veszélyeztették A Uiág békéjének fen tartására so hasem lehel elég nagy áldozatot hozni.
Uj:é!and, Ausztria és Kína kiküldötteinek beszédei után
Velios László magyar népszövetségi kiküldött
szr.\'alt fel. Bejelentene, hogy ama gyár kormány hive n Népszövetség reformjának. A magyar kormány
nem csatlakozhatik ahhoz az irány, zalhoz, amely szerint a Népszövet, ség feladata kizárólag a megtorló renaelkezések szigoru alkalmazásán nak biztosítása volt. A magyar kon. mány suiyl helyez a maga részéről arra, hogy ezak a megtorló jellegű rendelkezések egyensúlyba hozassa-sanak a paktum ama határozmányai val - Így elsősorban a 11., a 10. és a 19. cikkelyek - amelyek a nép szövetségi tagállamok között felme rülhető vitái; kérdéseknek békés és preventív eszközökkel való szabályozását célozzák és lehetősségei nyújtanak azoknak a helyzeteknek orvoslására, amelyeknek fenntartál-sa a viiágbc\'két veszélyeztetné.
A magyar kormány, amely Magyarországnak a Népszövetségbe való belépése óta nem szűnt meg minden erőfeszítést megtenni ab oan az irányban, hogy ez a ki> egyensúlyozás egy napon beköveti kezzék, ma örömmel állapltja meg, hogy e gondolatok hirdetésében és e célnak követelésében riem áll többé egyedül.
A paktumnak a maga egészében való alkalmazására irányuló köve telesek vgvanis tényleg napról napra r?.gvobb számban és mind sür^fiöbben jelentkeznek.
A4 olaszellenes megtorlás feifüg gesztését egylébkénl a népszövelsiégi közgyűlés előreláthatóan
szombaton mondja kl
forrná i-an. A szankciók alkalmazá fia julius 10 én éme véget.
Revolverlövósek a Népszövetség mai Qlósón
Genf, julius 3 (Lapzártakor érkezeit) A megtorlások eredménytelenségéről és a Nép-
szövetség reformjáról beszéltek a mai nlés szónokai. A péntek délelőtti tanácsülésen min-
denekelőtt a csütörtöki Indítványt fogadták el, hogy egy vagy több tervet dolgoztatnak ki a yita befejezése céljából. Ezután az olasz-abesszin ügy került szóba. Portugália megbízottja u megtorlások megszüntetése mellett szólalt fel, mert szerinte a megtorló intézkedéseknek semmi céljuk és eredményük nem lehet. Szükségesnek tartja a Népszövetség sürgős reformját és helyesli az argcnliníai megbízott állai előterjesztett Javaslatot.
Utána a spanyoi külügyminiszter szólalt fel, majd Kuba és Equavador képviselői terjesztették elő kormányuk álláspontját az olasz-abesszin viszály ügyében. A délelőtti ülésen még a norvég külügyminiszter szóialt fel, majd az ülést délutánra halasztották.
Egy cseh fotoriporter kövelett el öngyilkosságot a tanács ülése alatt
• Genf, jullus 3
(Lapzártakor érkezett) A Népszö vétség péntek dé\'előtli ülésén Basla megbizott beszéde alatt egyszerre két revolver\'.övés reszketette meg a tanácsterem levegőjét. A fegyveif dön-enésre a de\'egátusok izgatottan ugráltak fel, mindenki merénylettől tartótI s csak később derült ki, hogy egy Lux István nevü cseh riporter lőtt kétszer magára. Hogy a szerencsétlen ember miért választolta öngyilkossága színhelyéül a Népszövetség tanácstermét, nem tudják. Bár az öngyilkos fotoriporter nem halt meg, kihallgatni még nem le he tett.
Kivégeztek egy japán ezredest
Tokio, julius 3 Tokióban kivégezték Aisava ezredest, aki, mint ismeretes, a múlt évben megölte - mint mondotta — politikai okokból Nagada táborno kot.
feltegye a koronát eddigi munkássá gára.
Az aranyérem nemcsak mint büsz ke trófea* diszili az egyesület zász laját; ez az aranyérem kö\'.elez is. További szívós munkára, további erőfeszítésekre, nagyobb célkitüzé sekre és reméljük, még nagyobh diadalokra a karnagyot és a da\'o sokat, szeielelleljes, jó\'karatu tá mogatásra az illetékeseket és még fokorothbb szeretetre a nagy köz zönséget.
Azt szerelnénk, ha a tárandaloni Jobban belekapcsolódnék a mi éle tünkbe. Azt szerelnénk, hogy -mint pőldádl Veszprémben a \'eg magasabb állásúak is dicsőségnek
tartanák a daloscsapatban való részvételt. Ez a dalárda és az Ipartes tület Dalárdája az egyetlenek Kani zsán, ahol a nagyközönség aktiv zenei étetet élhet. A Városi Zene Iskola dicséretes zenepedagógiai
eredményeket éri el és kiváló tanári kara, élén Vannay Jánossal, lelkes és szakavat Ht mi likával az ifjúság és a sürün rendezeti előadásokkal a felnőttek ztfrvJi műveltségének kl-épitúién nagy erdemeket szereztek. De zerv?kart cs énekkart, ahol a vá ros zenekodvelő közönsége aktiven réSítvchet, még nem sikerült tériem-tenie. Most van alakulóabu a zent. kar, remélhetően prosperálni is fog, hiszen a mi zenebarát, kitüuő p-ui-
gármesterünk vette kézébe anniak megszervezését. Ha a zenekar szerencsésen fog kooperálni az Irodai/ mi Kör aranyérmes\' Vegyeskarát val és az Ipartestület remek férfikarával, olyan peirspeklivák nyilimk meg a muzsika végtelen mezőin képzeletünk előtt, amelyek belátha tatlanok. Itt van az oratoriuinok, a kantalék, az Egyház fenséges íenée jének végtelen Ooeáaja, itt Liszt* Kodály cSodá3 kompozíciói. Szeretetlel, vállvetett egyuttmüködősaa} uj zenei k<rszak előtt áll Nagyk* nizsa.
A dalosok és zenészek kéf nak, rajta Veaéwfc I\' "
Dr, Síréui Sándo*
É* CM
ÉALAI ItöZLOtfY
1&C. fuíiui 4
Ha fáj a feje Is isédOl, ha telt-séget, béllzgalmat, gyomorégési, vértódulásl, szorongást vagy wivdobo-gást érez, igyék minél előbb valódi .Ferenc Jwsef" keserüvlzet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválaizlást fokozzaz anyageterét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Az orvosok ajánlják.
Péntek
17.50 Sport közlemények. — 18 Saskó Hilda énekel. — 18.30 A magyar lélek a törlénelem tükrében. (Dr. Máluásl Odún.) — 10.30 Hogyan lelt Hudapesi az ország gazdasági központja. (Dr. Gárdonyi Albert.) - 20 A Budapesti Hangverseny Zenekar műsora. — 21.20 Hirek. — 21.40 Az Interparlamentáris Unió budapesti kongresszusának megnyitása. - 23 Időjárásjelentés. — 23.05 Cigányzene. — 0.05 Hirek. IfcidapMt IL
11) Széchenyi a helyiartótanácsbun. (Farkas László.) — 19.35 Bercsényi Irén cimbalmozik. 20 Az aggkori és rokkantsági biztosítás. (Dr. Walikovsz ky Károly.) - 20.30 Hirek. - 21.10 Hanglemezek.
Szombat
Hudape* i.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Pakols József elbeszéléseiből. - 10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Hajdú Mihály zongorázik, Borókuy Kálmán énekel. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjá-rásjelentés. — 13.30 A 2. honvédgyalogezred zenekara. — 14.10 Hirek, árak.
— 10.15 A fellázadt hangszerek. (Vitéz Kassay Béla.) — 10.45 Időjelzés, hirek.
— 17 Mit üzen a rádiót
17.20 Cigányzene. — 18.15 Az una-.ioin ajándékai. (Farkas Jenő.) — 18.45 A rá^ió szalonzenekara. — 20.10 Kabarééul. — 21.40 Hirek, dőjárásjelen-tés. — 22 Cigányzene, — 23.45 Hanglemezek. — 0.05 Hirek. BadMperf IL
10.25 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek. - 21.05 Hirek. — 21.25 A Bohrandt—Wcidinger szalonzenekar műsora, •éc*.
10.50 Parasztzene lemezeken. — 12 Szórakoztató lemezek. — 13.10 Beethoven: Szimfónia. — 14 Redberg: Szoprán ária, lemezek. — 10.30 A bécsi capclla népénekkar. — 17 Kívánság-lemezek.
18.35 Mandolüizenekar. — 19.15 Bécsi dalok. — 22.10 Schubert: C-dur vonósötös. — 23.15 Macho-szalonötös. — 0.15 Cigányzene Budapestről.
— Div«tmlniá» Imprlmeék P 148-tól Slnger Dlvatáruházban.
Széljegyzetek és utiélmények a szombathelyi dalosversenyhez
Közel két hónapos kemény munka előzte meg azt az országos sikert, amelyet Kanizsa két dalárdáj.t n kétnapos szombathelyi dalosversenyen kivivolt magának. A kanizsai szinek ismét győztesen kerültek haza a /.ri-nyiek városa megmentetle jóhlrét és csak büszkeség tölthet el bennünket, hogy az országnak a versenyen részt vett 134 dalárdája között az első he-lyeken kanizsaiak állnak. A kétnapos kirándulás is sok bosszúságot, mun. kát és strapát jelenlett dalosainknak és talán nem lesz untató, ha egypár apróságot elmondunk a két nap zsu-folt programjából.
Első fejezet: — csókkal végződik
Déli fél 12 már clmuU, amikor a két kanizsai dalárda 120 tagja felpakolt a késéssel Kanizsára befutóit pécsi dalosvonalra és jó dalosmódra néhányan azonnal rázendítettek:
Keresek egy fess útitársat, aki velem eldiskurálgat, aki kellemes, kicsit szellemes...»
És kinek akadt, kinek nem. Leg-többjének igen. ami annyival is köny-nyebben ment, mert az egyik dalárda vegyeskar lévén, nagy számban ren delkczelt fess útitársakkal. S miulán a vonalban az éneklési letiltották, a dalárdislák különböző nemes szóra kozást űzve töltötték az időt. Az egyik társaság például, (ahol az Ibusz tiszt, viselő legnagyobb irigysége ellenére is hatan ültek négy ülőhelyen a két-nembeli jfju dalosok) az irodalom1 na. gyobb dicsőségére közös versírással szórakozolt. Bemek dolgok sültek így ki. A verseknek ugyan nem sok köze volt az irodalomhoz, de hogy azok igen tanulságosak és szórakoztatók voltak, azl még " dalosokkal utazó Nagy Vincének is el kellett ismernie, aki pedig tudvalevően irodalom-szakod.
F népi költészet okozta derül csak a szombathelyi állomás közeledése xa. várta meg. Fkkor uj szórakozás akajt. a nagy készülődésen ugyanis egyik feltűnő szépségű dalosleslvér
(tehát nyilván a gyengébb nemhez tartozó) n még robogó vonatból \'kiej. tdte a kis kofferjét. Tekintettel, hogy a kis bőröndben kék estélyi fuha, cipők és egyéb női holmik voltok, a kupé közönségének megvolt Szóm. balhelyig a szórakozása. A történél! hűség kedvéért megemlítjük, hogy a koffer megleli..., csak egyik dalos, lestvérnek pár kilométert vissza kel-lelt szaladnia érte. De a nagv hőségben megtelt kényszerstaféta — nem törlént ingyen. Az igazsityhak tarló zunk azzal, ha ideiktaljuk: az illclő két csókot kapott érte. Sajnos: f-csak nyilvánosan.
.Nincs cserepes tanyám..."
No most szidjuk egy kicsit a rendezőséget. Megérdemlik. Először is a legnagyobb ügyetlenség volt « külön-vonalot háromnegyed 12 órakor indítani a legnagyobb hőségben. Kétóra körül érkeztünk Szombathelyre, de már háromóra elmúlt, mire a szállásunkat megtaláltuk. A kereskedelmi iskoln folyosóján ugyanis kerek fél órát ácsorogtunk, inig végre előkerült valaki, aki megmutatta a szállásunkat és egy tantermel kinyitott. Fz azonban á jobbik esel. Az IpurosdalAnta este 8 Arakor még niimlly a" utcdn biirvni/olt holt fáradt in, éllen-szomjan, mert nem volt szállása. Sokan már kinicntek «z állomásra, ho(/y a: esl( vonattal hazautazzanak és önnél kellelt visszahívni őket, amikor egy szükségszállást szerezlek. I)e igy volt ez a löbbieknél is. A sz...i .Szereiét, dalkör hivei nevüket meghazudtoló igyekezettel dicsérték a bölcs rendezőséget reprodukálhatatlan dicsérö-kifejezé sekkel!\' A vonat késő indulásának és az elszállásolás fejetlenségének köszön belő, hogy a többi dalárdák már « délutáni hivutalos fogadtatásra indullak. akikor a kanizsaiak ebédelni mentek. (Délután fél négykor!) Emelteit a hölgyek olyan kétes tiszlaságu lepedőt kaplak, hogy nem mertük be-\'.cfeküdni a frissen festett ágyakba, amely nem egynek ruháját fogla mefg.
Nyári divatujdonságok olcsón s
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sinser Divatáruhoz.
A férfiak a lepedőre nem panaszkodtak. ök ugyanis egyáltalában nem
kaptak.
Nem érkezett meg, mégis első lett a kanizsai vegyeskar
Hu már o rendezésnél tartunk, <w-lilsük meg azt is, hogy 7000 í«ibcr
elhelyezése nem kis dolog. Kanizsa nem mert vállalni — s igaza volt. Most már bebizonyosodott, hogy az alig nagyobb Szombathely erején felülire vállalkozott. Fzt mulatja, hogy ulon, útfélen u rendezőséget szidták. Vagy sok volt rendező, vagy kevés. Nekünk nem akadt dolgunk egyikkel sem: nem is láttuk őket. E sorok Írója azonban egy szombathelyi rokonával akart találkozni. Amikor az megérkezésünk napján délután érdeklődött a rendezőségnél a kanizsaiak után azt a válaszl kapia: nem érkeztek meg. (Fz, ha nem is megbocsájthaló, de mégis elfogadható, mert hisz valóban nem vettek tudomást pld. az Iparos-dalárda megérkezéséről.) Másnap\'. a verseny napján, délfelé a központi irodában a föszállásmesternél érdek, löd lek: megjöttek-e a kanizsaiak? És csaknem egy nappal megérkezésünk után. amikor már a verseny színhelyén voltunk, kb. egy héttel a tőlük kapott kedvezményes vasúti igazolványok kiutalása után. » főszállásmester a következő meglepő választ adta:
— A kanizsaiak uutóbuszokon érkeznek, de Vasvárnál defektet kaptak, még ne>m érlek ide. .
Ugyanebben uz órában mi a Szabárip mozgóban megnyertük a versenyt. Azt hisszük ez a pár példa elég a rendezés nagyszerűségének jellemzésére.
Egy szaharai séta és következményei
Az igazság kedvéért azonban valljuk bc azt is, hogy mindazt a bosszusá(-got. amit a rendezés okozott, aobnn a pillanatban elfelejtettük, amikor megtudtuk. hogy mi letiünk az elsők. Érthető azonban az ls, (bár cgyáltulán nem dicséretreméltó) hogy a lemaradt dalárdák annál hangosabban adlak kifejezési elégedetlenségüknek. Iyy történ hogy már a hétfő délutáni közgyűlésen botrányos jelenetek törlek ki. Az utána következő Liszt-emlékünnepélyen l>edíg a 0300 dalosból alig kétezer jelent meg a Szent István j>ark szabadtéri színpadon. Ebben azonban nagy része van annak is, hogy előző nap a főpróbára a hátsó mezei uton vezettek fel bennünket. Amikor a tűző napon s bokáig porban kapaszkodtunk felfelé, sokan kijelentették, hogy ide csak egyszer lehet felvinni egy emberi, így is történt. Másnap ezek u Kioszkban söröztek az egész ünnepély alatt.
Amikor a rádió helyett a közönbég fütyöl
A Liszt-emlékünnepélyt a rádió ls közvetitte és igy tenn észét szerűen közvetítene azt a sok füttyött, pfujt és abeugot is, amit a főispán beszéde alati a Dalosszövetség említésekor « vesztes dalárdák hallatlak. Igy esett meg, hogy a szombathelyi dalosünnepély közvetítésénél nem a rádió fütyölt, \' hanem a közönség. Elitélendő dolog, de mégis csodálkoznunk kell a közönség türelmén. Többezer embert csőWitetek össze, akik a helyekért súlyos pénzeket fizettek, de akiknek 80 százaléka nem hallott semmit, mert a nagy területen egyetlen hangszóró sem volt. (Rendezés,ohI)
Egy lavór, egy hordó bor és egy holdviiigos éjszaka
A dalosok ennek ellenére kedélyesen töltötték cl az időt Szombathelyen.
j Macó és gyapjú fürdőruhák, | 3 selyemfényű vistrefrottir fürdököpenyek
| nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban
1938. lullm 4
Vasárnap este minden előzetes megbeszélés nélkül a Szabária kertjében találkoztak a kanizsaiak, ahol még a r.lovlnezá-ra Is foxoztak. Éjfél felé karhatalommal kellett hanazavarnl iök»t
Az eredmény tehát mindenképpen szép és dicséretreméltó teljesltmiény: egésznapos alrapa, nlig egy-két órai é/szakai alvás után (már fél négykor kellett kelni, hogy az egyetlen lavórnál az egész dalárda fél hétig mq^nosaj-kodhasson!) vívták kl dalosaink a csoportgyőzelmet és az első helyet, őszintén megvalljuk: ezt csak titokban reméltük. És Jobban jártunk, mint pld. a szegediek, akik biztosra mentek és amikor megtudták az eredményt, tüntetőleg levonultak és bánatukban itták meg a biztosban hitt győzelemre megrendelt egy hordó bort.
A kanizsaiaknak azonban győzelmi tor nélkül is jó kedvük lelt. Hazaíelé az összes nótákat átirták: Nem lehet a kanizsaiakkal kikukoricázni... Jöttünk, láttunk, győztünk, aranyérmet nyerlünk slb. stb. Hazafelé pedig olyan kedélyes és vidám utazás volt, hogy a Jóisten is csak mosolyogva tekinthetett le, a holdvilágos nyári éjszakában robogó, szikrázó és prüszkölő dalosvonatra.
A kanizsai „fogadtatás*
Még csak egyet. A beérkező ujsá(g(>k-ban olvassuk, hogy a dalosverscnyen résztvett összes dalárdákat, még azokat is, amelyek csak 4—5. helyezési értek el, mindenütt ünnepélyesen fogadták. Kanizsa két, igazán orszá^s jelentőségű győzelmet aratott dalárdáját — senki sem fogadta.
Gráf Ernő.
50 gyermeket nyaraltat a kath. egyházközség a Balatonon
P. Czirfusz Vlktor|n, Nagykanizsa plébánosa belekapcsolta a rk. egy. házközséget a karitatív mozgalmukba is. Ennek eredménye a szegénjy nagykanizsai gyermekek balatoni nyaraltatása is. Már a mult évben sikerült egy csoportot nyaraltatni, az idén pedig 50 főnyi kis csoport élvezi a róm. kath. egyházközség jóvoltából egy hónapig a Balaton kincseit, levegőjét, vizét, a szabiid lermészel gyógyhatását. Csütörtök reggel indult a gyermekkcsapat Ba lat<>nbercnybe. V^ük ment P. Czlr fusz Viktorin plébános és P. Maudu-kits Celesztin missziósfőnökasstzony. A vezetés és gondozás a legjobb kezekbe : a missziósnővérek kezébe van lett ve, ami a nyaralás sikerét magában is biztosítja. A gyermekek a berinyi elemi iskola helyiségeiben nyertek elhelyezést
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett Is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopslein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
ZALAI KÖZLÖNY
A kerületi orvoskamarai választások
A szombathelyi kerületi orvoskfa mara most tarlolta alakuló és vfl lasztó közgyűlését, amelyen Sopron, Vas és Zalavármegyék orvosol megállapodtak egy közös listában, amit ei is fogadtak. A listán erősen doml. nálnak a sopronlak. Tiszftikar : el nök Pető Ernő, alelnök Hutiray Andor, titkár Pankotay Nidermayer Gellért, pénztáros Varasdy Sándor, ellenőr Gyuk Béla, ügyész Esső Sándor.
A kerületi választmányban Zalit. ból helyet foglalnak : Janc-ső Bene-
dek Zalaegerszeg, Kajtár István Gelse, König József Nagykanizsa* Handlery Gyula Tapolca, Schlenl mel József Zalaegerszeg, MangUár Károly Zalaszentgrót, Haba Antal Nagykanizsa, Mesterich Elek Keszthely. Az országos választmányba bekerültek Zalából Thassy Gábor Zalaegerszeg és Kcaerü Béla Balatonfüred. Országos közgyűlési kikül-köttek Jancsó Benedek Zalaegerszeg Meduna József Lenti, póttag Or. szág Lajos Nagykanizsa, Szirmay Géza Zalaegerszeg.
A kecskeméti Hírős Hét programja
A tízmilliós kárt okozó tavalyi elemi katasztrófák után Kecskemét ujult reménységgel néz a jövőbe és az egész országnak mtíg akarja mutatni, hogy csüggedctlen munkával rövid egy esztendő alatt a legnn^^yobb csapások nyomait Is cí lehet tüntetni. Az idei Hirös Héten, melyet jullus 11—10, napjain tartanak, minden értékét bemutatja a .hirös város.» Kiss Endre dr. polgármesterrel az élén Kecskemét minden polgára dolgozik az ünnepi megmozdulás sikere érdekében. A Hirös fíétre nagyszabású és érdekes programot állitolt össze. Ju-lius 11-én délelőtt szini>ompás felvonulás után Hóman Bálint kultuszíni-niszter nyitja meg a Hirös HWct. Tizenhétíéle kiállítás szebbnél szebb anyaga várja a látogatókat. I.esz gyü-mölcskiállitás, melyet az idén diszit először nagyarányokban az uj kecskeméti világmárka: a barackpálinka. A barackkiállitáson oly mértékben és pompával vonul fel a legnagyobb magyar exporlváros, mint eddig még sohasem. A kiállítások sorából kiemelkedik még az iparosság boimit«tko-zása, az asszonymüvészetl, gyermeknépipari, török emlékkiállítás, de lesz terménybemutató, baromfikiállií-tás, országos bélyCgkiállitás és érem-kiállilás is. Bemutalásra kerül a bugaci pásztorélet, továbbá a cslrkekei-tetés a Baromfikeltető Központban, ahol a Hirös Hét napjainak minden órájában uj és uj csapat kiscsibe látjii meg a napvilágot. Julius 12-én Kecskéméire érkezik Darányi Kálmán minlsztcrelnökhelyettes és a városházán rendezendő barack ünnep keretében adja át a legszebb ^kecskeméti barack kiállítójának a .Darányi Kálmán vándorserleg.-et, melyet a Ilirös Hét alapított. Julius 13-án termelés, kongresszus lesz, majd éjíéli exportkongresszus a Nagytemplom előtt, a világhirü kecskeméti gyümölcspiac reflektorokkal megvilágított színhelyén. Az exportkongresszuson számol be a Külkereskedelmi Hivatal évi munkájáról. A kongresszusra meghív-
ják Winchkler István dr. kereskedelmi minisztert is. A krongresszus után a hajnali gyümölcspiacot tekintik meg. Jullus 14-én tartják a második kecskeméti hűtőház bokrétaünnepélyét. Julius 15-én Bornemisza Géza iparügyi miniszter látogat cl Kecskemétre, n Kecskeméti Iparegyesülel 75 éves jubileuma alkalmából. A díszközgyűlést kővető ebéden a miniszter mond köszöntőt az törcg takácsmester* emlékserleggel, anvit az Iparet^e-sület Katona Józser édesatyjának emlékére alapított. Ugyanezen nap délután Bornemisza miniszter résztvesz a Turul Szövetség bugaci munkatáborának megnyitásán. A Hirös Hét utolsó napjain a Kiskun viadalt rendezik az alföldi városok. Jullus 1^-án pustf-tabál lesz Bugacon. A vendégek esti kocsikázás keretében, pásztortüzek fényénél tekintik meg a gyönyörű pusztát. Julius 19-én belterületi autóverseny, az első országos öregcserkész kongresszus és más események sora tárja a Hirös Hetet. — A MAV az ország minden részéből féláru utazási kedvezményt biztosított a Hirös Hétre. Az 1 pengő 50 filléres igazolvány a féláru vasúti kedvezmény mellett az összes kiállítások díjtalan megtekintésére Is jogosít.
IDC5
Zivatar!
BPrognózla: Mérsékelt dél nyugati szél, tObb helyen ujabb zivatar, a hőmérséklet keleten la
csökken.
Naptár: Jullus hó 4. szombat. Rom. kat. Ulrlk. Protestáns Ulrlk. - Izraelita Tham. hó 14.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végéig az Őrangyal gyógyszertár Doók-tér 10. ós a kiskaoizsal gyógyazertár.
Folyó hó 6-én él 12-él, ■ kll-kuliul bioii alkalmául ■ Lavanta Otthonban
(looHuJlf ilyámál)
UnomuSaiaág
lesz.
BelépAHiJ m ninoann l SsÉ
Itnvatvwetó: Dr. Déraliá, tiiU
APRÓSÁGOK
Nagyon felkapták a négy ujjnyi széles vászonra kézimunkázott öveket. De nemcsak kivarrásokkal készülnek, hanem van otthon mindenkinek bizonyosan haszn(álhatatla(n színes filce, vagy bársonya. Nos^ ezeket a darabokat fantasztikus kl-vágásokban ráapplikálják az övre. Ugyanilyen vászon retikült is készítenek maguknak az asszonyok, sőt már cipőt is láttunk. Ennek az az előnye, hogy ha van egy tavalyi fehér, vagy más szlnü világos vászon vagy selyemruhőnk, ezzel az övvel ujjá és frissé tehetjük őket.
Hogy a kézimunkánál maradjunk, a nagy dlrndli divat lehetővé teszi, hogy a régi fehér blúzainkat nlá elhordhatjuk és ezeket a bluzunka* mintegy felfrissítendő, a nyak és ujjak köré színes selyem fonálból kérésztőltéses mintákat kézimunkázhatunk. i •
A bársony már most nagy szerepet kapott. Az estélyi, különösen az organdi estélylruhákat kivétel nélkül hosszan lelógó bársony szalagokkal dlszitik és ugyanilyen bár. sony virágokat helyeznek a kivágásba Is.

A sapkák vagy a kalapok is bársonyból készülnek már. Legérdekesebbek az egészen ]apos, &lől sild szerűen jövő sapkák. De látunk ilyen megoMásban fehér grosgralue ket is. Ezeket a hölgyek mindjárt
napellenzőnek is felhasználják. •
A strandokon egyre több hölgy visel fekete szemüveget, vagy sildea hálót. Rájöttek, hogy a nap ráncokat idéz elő, ha hunyorítva nézegetünk a nagyvilágba. Olyan színe van a szemüvegnek is, amilyen a trikónknak.

Készítsünk otthon slrandtáskákat. Vegyünk megfelelő szinü lenvász. nat és egy nagy fakarikát, amibe befüzzük a felső részét. Egy kettő-
Nyá,ri divatujdonságok!
LenwAsznak, emprimék,
tropikálok, frottier kelmék
Bámulatos olcsó árban:
Golenszky Ferenc
dlvatüzletében
4
ZALAI KÖZLÖNY
IBM, lulltn 4
Levél a cirkuszról és a malac- slvltásról
1 q iraméról RWerán
LAIIRRNA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIOR
nagyszállót a legjobb tár»a»ág silne-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végeit. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, iMgerparti ferraszos étterméből gyönyörű kilátás nyilik a l ék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, nöi szalon, dohányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak Igen mérsékeltek!
Mindennemű felvllágoalláa, Bzobaren-delés, pengőbcflzetéa az ,U| Magyarság" utaxili irodájánál t Budapest, VlE, Ráltóczy-ui 30 Teleion 464 - 20.)
Jégszekrények I
már M fi-Ms részletre
SUBÚ IIITIL ptlilslte, Fö-at 5.
re elkészül és legyünk ré egy nagy piros, vagy sötétkék monogramot. •1-2 pengőért kihozzuk, mig ha vesszük, sokkal többe kerül.
Cipődivatunk nagyon kedvez a vékonyabb pénzű hölgyeknek is, mert sarusfleirü, egy-két pántos cipót vehet pár fillérért, még hozzá olyan színeket, amilyen ruhája van. Nyaralóban ezek a cipők nagyon megfelelnek ós nem olyan drágák, hogy néhányat az ember ne szerez hetne be.
Divatposta
Fehtrné. Rózsnszin nyersselyem ru-há/át alakítsa át n következőképen: Tegyen eRy nagy sötétkék monogranr-mot a bal mell fölé és egy széles sötétkék antilop övet a derekára. A szoknya jobb zsebébe pedig egy rózsaszín, sötétkék pettyes muszlin zsebkendőt tegyen sikkesen. Cdvözlet.
Bamo asszony. Fekete fehér iinprl-uié ruhájáról vegye le a virág díszt és dekoltázlassa előj, ebbe prdig egy készen vett organdi mellénykét tegyen. Mos! vannak nagyon kedves és bájos fiusonok. Fekete bársony övet ajánlok a legjobban. Üdvözlet.
Szombaton: első úszóverseny
Városszerte na-»y érdeklődés előzi meg az idei első úszóversenyt, a melyet tőbbbeli előkészület után szombaton rendez a fiatal kanizsai uszógárda. A verseny nevezetesebb számai a 10D m gyors, mell- és hát úszások. -Igen érdekesnek Ígérkezik a 83- tnéteres gyermekverseny is, va, lamint a nagyok 66 kétharmad méteres gyorsstafétája. De talán mindennél nagyobb vonzóerő \'esz a há cotn legjobb kanizsai fiatal úszónak 6x33 méteres stafétája. A verseny fél 7 órakor kezdődik, külön belépő díj nincs, a fürdőwendégek a leiMfos napi fü idő jegyért^ B látogatók pedig n 12 filléres belépőért nézhetik vé glg az igen érdekesnek Ígérkező wsenyt.
Kedves Főszerkesztő Ur 1 A pa na-szkodást rendszerint azok nem szeretik, akik könnyen segithPlriík panaszon és panaszoson egyformán Igaz, hogy vannak tiszteletre mé\'.tó kivételes esetek is. Lehet, ho7y en nek a levélnek panaszsos hangját is kedvesen elnyomja majd a felső templom mögötti mázsán mért, a vagy lemérendő bus malackáknak a lelki elmélyülést nagyon elősegítő hangjuk, amit minden barbárság nélkül ordl\'ásnak is lehet mondani ; de az i« lehet, hogy tisztelet re méltó kivételképpen visszhangra lel az illetékesek lelkiismeretében, akik eddig nem intézkedtek a mázsa ev szállításáról, de ahhoz sem adtak utbaigazilásl, mennyiben emeli <^s segíti a szentmUe hangulatát (\'s az az\'imádkozó hivek áhítatát a malac sivitás.
Az egyik hétfői lap irta, hogy Pestújhelyen két nao óta-^zárva van a református templom, két nap óla nem tartanak istentisz\'e\'.etet, még csak nem is harangoznak, mert pár lépésre a templomtól egy vándoiv cirkusz társulat kapott 10 naora ját szásl engedélyt. Az egyházközség Írásban tiltakozolI, persze a racio nallzált bürokrácia következtében-esetleg egy év múlva mcg Is válaszolják a panaszt, pedig cs\'\'k 10 nap ról van szó és a cirkuszi előadások ideje nem is esik e^ybe av isten* tisztelel Ideiével. De maga a tény sérti a vallásos kegye\'etel, amelyik még 10 napra és estére sem tűrheti a templom köze\'ének tisztelel remél tósága ml* tl a cirkuszt.
Igazuk van a pestújhelyi refor, mátusoknak. De akkor mennyire igazuk van a kanizsai katolikusoknak, az itteni még nagyobb cirkosz miatt- Mert a\'ig minősíthető más nak, mint cirkusznak az a körül mény, hogy a felsőtemplomi reggeli miséknek csendjébe, vagy az Urfel-mutatásnak kegyeletes és áhítatos elmélyedésébe hirtelen belcsüvöU egy meggyötört disznóhang és azt kisérő keserves káromkodásoknak épületesnek nem mondható kísérőzenéje. És ez tart már évek óta és megismétlődik napról-napra. Sőt naponta többször is. Pedig milyen egyszerűen és nagyszerűen lehetre segíteni a cirkuson. Semmi nkadá lya sincs annak,/hogy a mázsaházat odahelyezzék, oliova való : a vásártérre- Ott azután a sertések minden vallásos sértések nélkül koncertez hetnek az eladók és vevők kizáró lagos örömére és a káromkodások
sem bántják az imádkozó ember fü lét a templomban.
Kanizsán a hivők gyakori tlltako zá-sa eddig nem járt eredménnyel. Ez a kis irás talán pó\'olja a hivala los panasz elmaradt alakiságait ós elősepi\'i a fe\'sőtemplomnak is megjáró külső tiszteletnek és kegyelet nek ezirányu megvalósítását is, nem hivatalosan, mert ez hosszú lenne, hanem barátságosan, hivatalon ki vül, de gyökeresen.
De tiszteletreméltó a püspöki biz. tossá^í papjainak a türelme is. A mennyire csodáljuk ennek hősifok ban való megnyilvánulását, nny nyira sajnáljuk, hogy ezt a kiváló erényt máshol nem hasznosítják. ,Iobb lenne részükről is az erény-gvakrrlnt lielyébe egy kis erély «yakorlat. Ha ők is közbelépnek, ta Ián a szép külsőbe öltöztetett felső templom mellől et kerül rövidesen a - cirkusz.
Eyu nagyon türelmes hivő.
A cserkész-táborba
vnsárnap a kirándulás meglesz. A Zalai Közlöny által szervezett cso port 3 szekéren indul, ehh^z csat1 a kőzik a turistáknak egy szeke- e. Eey társaság hintón, egy autón és egy kerékpáron indul a Sglmnuzistn\' cserkészrk ihsrn sberényl táborába.
A Zalai Közlöny kiránd-ilásának jekntl ezet\' résztvevői vasárnap reggel 16 órakor gyülekeznek a felső-templom mögötü téren. Indulás pon. tosan fél 7 órakor. A részvétel di jat induláskor kell lefi\'elni. Visszaindulás este megbeszélés szerint. (A jelentkezetleknek a részvételi dijat akkor is meg kell fi*emiük, ha el késnek nz indulásról, vagy egyéb ok miatt elmaradnak a kirándu\'ás ról.)
Gyomorbajos embereknek nagy megkönnyebbülést okoz, ha félórával étkezés előtt három-négy evőkanálnyi természetes Ferenc József keserüvlzet vesznek be. Az orvosok ajánl\'á\\
- (Iiélyeg9!iüil6k találknzófa) nét főn délután fi-tól 8-ig a ponnonia hátsó kistermében.
mmm
A gazdaadósságok rendezése
érdekében az Alsódunántuli Mező gazdasági Kamara felirattal fordult a pénzügyminiszterhez, amelyb.\'il kérte, hogy rsndeletsz^rüleg álla pittassék meg az a határ, amelynél magasabb kamatterhet a védett g1)z dának ne kelljen fizetnie. Az 1982. évi március 31 e és 1933", évi október 28 a közti időben keletkezett pénzkölcsönből, vagy áruhitelezés bői keletkezeti követelések közül legalább is a pénzintézeti tartozát sokra a védettség korlátozásait mirf den tekintetben meg kell adni. A törölt védettség visszaállítására»ez év szeptember 80-ig mód adassék.
Az olaj-árak letörése
Dunántúli gazdagyüléseken több oldalról kérték a mezőgazdasági kamara közbelépést az o\'ajkártell árainak letörés érdeklében. Az Alsó dunántuti Mezőgazdasgi Kamara most lehetővé tette, hogy a mezőgazdasági gépek . nyári üzeméhez szükséges olajat, gépzsirt, stb. a körzetéhez tarlozó géptulajdonorok a kratell árainál 30-40 százalékkai olcsóbban szerezhessék be.
A Kopstcln Butoráraháx junlus és jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. ügy a szerény polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő, ízlésének és anyagi hely-zotének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
Ofcsvnhjvf
ciofiamczíbm szvwkozhaíik
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap I
Két nagy sláger egy műsorban!
i. Budai cukrászda Z^TlL
II. A világirodalom gyöngyszeme, Shakespeare-vigjáték
A windsori vig nők
Az előadások kezdete: tekintettel n mOsor hosszusáRára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 0 órakor. ^ Ai «UB elSsdés mindkét napon filléres!
1836. |ullu« 4
Zalai közlöny

— (Kinevezések)
A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésére Várkony Rezsó c. min. tanácsos, egerszeg! pénzttgylgazgató-nak a miniszteri tanácsosi jelleget adományozta. Anlmann Sándort fogalmazógyakornokká, Sztlcs Ferenc nagykanizsai állampénztárt fótlsztet pedig állampénztári tanácsossá nevezte kl.
— (Tanító! nyugdíjazás)
A közoktatásügyi miniszter özv. Kumper Arlurné sz. Helbek Irén nagykanizsai áll. tanítónőt egészségi állapota miatt, saját kérelmére, ideiglenesen nyugállományba helyezte. A tantestületi ülésen Zsigmond József igazgató meleg szavakkal búcsúztatta el a kollégák nevében a nyugalomba vonuló kartársat, akinek az I. körzet tanítósága értékes ajándékkal kedveskedett.
— (A postai kinevezések)
című tegnapi hírünkbe géphiba folytán egy betű tévesen került be, a mondat helyesen jgy hangzik: ,Dús Károly műszak! segédtisztet segédellenörré nevezték kl",
— (Ültetek a levegőből)
Tóth Henrik hévizssentandrás! lakói elment egyes gazdákhoz, hogy elad nekik Hevesből hozatott palántákat, fa-csemetéket és eire mindenütt előleget vett fel, az\'án nem szállított semmit. Hélhónapi börtönnel fizetett a légi üzletekért. — Sebők (Hohl) Ferenc gelseszigell lakos nemrégen halhónapi börtönt kapott, mert nyakra-főre burgonyát .adott el" nemlétező raktárából és erre pénzt vett fel. Kiszabadulása ulán Vincze József tiszthelyettesnek másfél 01 fát adott el, amiről kiderüli, hogy nem az övé, hanem az édesapjáé volt. Egy más alkalommal ellenszegült a hegyőrnek és mellbevágta. Sebök-Hohl ujabb 6 hónapot kapott,
— Férfiing ós pyjama kelmék oagy választéka Siager OlvatAruhizbsn.
— (Leesett a létráról — meghalt)
Somogyi János lUmeKi ácsmester
Kővágóőrsön dolgozott. Ebédjét a padláson akarta elfogyasztani, hogy olt ebéd után azonnal lepihenhessen. A szerencsétlen ember a hat-méter magas létra tetejéről leesett és csigolyatörést szenvedelt. A mentők kórháiba szállították, de röviddel azután belehalt sérüléseibe.
— (Még • hónapban villanyt kap • zalaf Balatonpart)
A balatonparti villamosításban érdekelt községekben a hálózat kiépítése már csaknem teljesen kész, a fürdőhelyeken is erősen előrehaladt már a munka, a másodvezetékeket majdnem mindenütt kiépítették. Illetékes helyről nyert értesülés szerint a Balatonvidéki Vlllumosmüvek Rt. jullus 15-20. között kezdi mtg M áramszolgáltatást.
Uj választás lesz Pacsán
•ány ftubadklU* UH m bukaPMtf
Budapest, julius 3 (Lapzártakor érkezeti) A Köz igazgatási Bíróság pénteken délben hirdetett i\'.éleíét a pacsal kerület kdpviselővá\'asztása ellen beadott panasz ügyében. A bíróság a válasz tást megsemmisítette, eszerint az 15)35. évi pacsai választás érvényte-
len, Huszovszky Lajos képviselő mandátumát az Ítélettel szintén meg semmisítették. Kö\'.e\'.ezték egyben az cllenpelicló hiveit 4B00 p^\'ngö meg fizetésére, valamint kötelezték Bosnyák Andort az 1800 pengős költség megtérítésére.
Szökőár, vihar, aszály pusztít mindenfelé
Hajléktalan ezerek és kenyértelen százezrek Amerikában
Rio de Janeiro, jullus 3 A hatalmas esőzések okozta áradás igen nagy károkat okozott az etf&sz országban. Eddig az árvíz következtében 100 ház dűlt össze, több mint 2000 ember hajléktalanná vált. , London, julius 3 Az ügyesült Államokból érkező jelentések szerint az ottani aszálykár egyre nagyobb méreteket ölt. 21 államban eddig a kár hozzávetőleges számítás szerint 125 millió dollár. A rossz termés következtében Amerika gabonabehozatalra szorul, ezenkívül kb. 100.000 földműves szorul a kormány segélyére.
Bécs, julius 3 Klagenfurtban és környékén Ítéletidő pusztított, amelynek hal emberélet esett áldozatul, Egy apa és három gyermeke az áíba vesztek. Két embert lialálrasujtolt a villám. Az anyagi kár igen nagy. A termékeny karinliai vidéket a hegyi patakok sziklagör^etego kösivataggá változtatta.
Newyork, julius 3 Texas állam középső és déli részében hatalmas szökőár pusztított. A viharkatasztrófának halálos áldozaüt is van. A folyók kiléplek medrükből!. Eddig 13 ember holttestét húzták ki a megáradt folyók vizéből. A sebesüllek száma igen nagy s ezrekre ruty a hajléktalanok száma. ,
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az utóbbi két hét alall 18 gyermek születelt, 5 fiu és 13 leány: Illés Károly iroda ajt^zt és Lukácsi Irmának rk. fia, Horváth Lajos ügynök és Németh Katalinnak rk. leánya, Winhoífer József szabósegéd és Mátyás Máriának rk. fia, Kovács György földműves és Kummer Annának rk. leánya, Perjés István postatiszt és Sünön Zitának rk. fiaf Hodics Géza cipész segéd és (Kink Rozáliának rk. fia, Ormos Ferenc Máv segédtiszt és Hunyadi Máriának rk. fia, Ladislau Viktor kereskedő és (irünwald Teréziának izr. leánya, Molnár Dániel fogházőr és Juhász Margitnak rk. leánya, Deuts Ignác hentes és Bergslein Stefáuiáuak izr. leánya, Marics Ferenc napszámos és Tóth Ilonának rk. leánya, Tiszai József Máv munkás és Fülöp Katalinnak rk. leánya, Kálovics László földműves és MÜialecz Katalinnak rk. leánya, (iyu-ricza József napszámos és parragi Annának rk. leánya. Házasságon kjvül született 1 leány gyermek. — Halált* zás 10 volt: Tolnai János rk. 4 hónapos, Nőit István villanyszerelő rk. 26 éves, Vcnczel Paula háztartásbeli rk. 31 éves, özv. Raj Lásílóné Miilei Anna rk. -17 éves, Nagy István Máv *roda altiszt rk. 61 éves, Husz János Miklós rk. 6 hónapos, Szmodics József ffW. 15 hónapos, özv. Czapáry Istvánné Csondor Katalin rk. 58 éves, Dezsényi Aulai rk. 3 éves, Tüske Juliánná házvezetőnő rk. 42 éves, őzv. Millei Györgyné Balog Rozália rk. 76 éves, Vcrhái Gusztáv nyug. jegyző rk. 91 éves, Vajda László izr. 36 napos, Tis-lerics Gertrúd rk. 86 éves, Misehőn János nyug. Máv segédüszt rk. 74 éves, Martinecz János baromfi-kereskedő rk. 41 éves. — Házasságkötés 1)
történt: Andri József borbélymester rk. és Páros Erzsébet ág. h. ev., Bea-dán János kárpitos segéd rk. és Vörös Rozália rk., Benedek Pál kOmüves segéd rk. és Zanati Anna rk., Polgár József szabó segéd rk. és {iorvdth Katalin rk., Adám Lajos asztalos mester rk. és Fenyves Ilona rk., Paizs Antal molnár rk. és Horváth Mária rk., Roltmami István asztalos segéd és Szakái \'Rozália rk., Szabó Ferenc cipész segéd és Farkas Veronika rk., Nagy József kocsis rk. és Takács Mária rk.
— Paplanok, gyapjú és Ilanolllakarók olcsón Singeméi. — A Nyugat
juliusi száma Babits Mihály, Kassák Lajos, Schöpllin Aladár és Cs. Szabó László tanulmányait, Tamási Áron, Gelléri A. Endre . és Kolozsvári O. Emil novelláit, Borda Jó zsef, Hajnal Anna, Keezihelyi Zoltán, Reményi József és Toldalaghy Pál verseit közli. A Figyelő rovat közleményei közül különös érdeklődésre tarthat számot Apponyi Albertnak egy kiadatlan mübirálata. A külföldi rovatban többek közt Gorkij, Chehterton, Kari Kraus, Mada-riaga portréit találjuk és a Szellemi Együttműködés budapesti kongresz-szusának kritikáját. A Nyugat előfizetési ára havi 3 P 50 f. Kiadóhivatal: Budapest, V., Vilmos császár ut 34.
Gfeffird* nyitva reggel 6 órától est© 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéez nap nőknek).
Akopniá engedett i
utcni tüntetőknek
London, julius 8 A Morning Post érdekes ripürtbah
számol be a bukaresti helyzetről- A, lap szerint az utcákon állandóan szöges bottal és fegyverekkel felszerelt tömeg garázdálkodik, amely szó nélkül megtámadja a t^ékjk nem tetsző embereket. Naponta igen sok embert vernek véresre. A feljelen- * tések minden esetben megtörtéinek, a hatóságok az erélyes intézke-dést meg is Ígérik, de enniél több nem történik, a tömeg tüntetései naponta megujulnak, a baloldali lapokat az utcákon nagy máglyákban elégetik. Tatarescu maga is szabad kezet adott a tüntetőknek, mert e megnyilvánulásokban a kor. mánypárt erősödését lálja.
A kávéház előtt elhaladó autóból agyonlőttek öt spanyol fasoiaia-
vezért
Madrid, jullus 3 Madrid utcáján fényes nappal az egyik kávéház előtt vakmerő tárnia, dás játszódott le, amelynek több hifála. áldozata van. A támadás a faseUta párt hívei ellen irányult. A n.erénylök egy autóban ültek, a melyen lassan elhajtattak a kávéház előtt, miközben sürü nevolverlövó-seket adtak le a kávéházban és a terraszon ülőkre. A merénylők öt fascistapárti vezetőembert agyonlőttek, többet súlyosan megsebesítet tek, majd elmenekülték.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és formák
Strandkabátok
Kombinált kendö-sapkák
(legu/abb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17.—
firónyai Ditilliái
Horthy Miklós-ul I. szám Városházpalota*
Etökijlililí.—j
sokl • M/1 ksrasksMkaN I Ipwtaál ■iiimi I
ZALAI KÖZLÖNY
hillu* 4.
10 .,űtj « Ml»4u t^áSSt ul 1 fUlit
inasa vegyen vlllatelket I Még J 200 n-ölea telek, Irnyaa Iákkal, kiépített ülnél, ■ balatoni múzeum mellett, kapható dr. Valkó Béla Ügyvédnél, Keazt helyea. 2105
■H agarkal I p.agSttal T Motorkerékpárt otdaikocslval, kerékpárt weekend hiút, egy páí evezőa csónakot, fényképező lépet, gralnoloat, kerti garnlturll, ttyug-ágvat, alb. stb.; a balatonlenyveal róni. kitti, templom céljaira rendezett tárgv-•oalátákkal. A aoilaegyek még pár napig kaphatók Szabó Antal sportllrletében I 2171
kaphatók pengőért.
Szép
száraz azamaalaanarl, na-
iTó Klrály-
gyobb mennyiségben la tuphal aica 43. a
Kis caalidn kao.ta, akinek halllahoz nagyobb gyakorlata van, konvencióra (elvétetik. Jelentkezni lehel Horthy Miklós ul 37. síim italt. •
Kitaaabla előazobls konyhás és egy kétssobás konyhis utcai lakia augusztus I re kiadó Bithory utca 8 *
Cscngeiv ut 16 alatt aégfaaakáa, Itlrdősiobas, komlorto. lakls novemberre kiadó dr. Knauiz Ügyvédnél (ró ul 21.) •
FSrtfékédak Jutányos libsa kaphatók Schleslnger Gyula vaskereskedőnél.
2436
Megbírható gyermekszeretö ailada-aaat azonnal felveszek. Kerttsz Béli Huayedl-utca 36. 2441
Traktor*.i.tat Julius közepélől óail Idényre Corinlck-hor, hoiazabb gyakorlattal, Nagykanizsa melletti gazdaaágban alkalmazok. — Alánlatolt bizonyítvánnyal (lyöngyazlgetl béigaadaaág dmie u. p Zaláta. 2446
•aaaaeykaa Jéforgalma vendégló mé uirsiékkel, tel|ea berendeléssel azonnal bérbeadó. A vendégló kOlón la stvibetó Clm I kiadóban. 2447
Jó haraakartfékat veszek Clm a kiadóhivatalban. 2448
Hauaanágyaa. Vadorzónk — ugy tetaalk — viharosan vitatkozik önmagával. Ugy kell neki Teatvérlm 1 •
aaaaarasamak, rés és lománcllb. Iák. gumibélyegzők vésnöki muakék legolcsóbb árban Véklay Teltvéreknél. •
Kétsxobáa udvari lakán újonnan lestve atonnalra kiadó Kinizsi utca 31. •
■•járja* azonnalra (elvétetik Sagár-at 46. •
Egyszobás azép udvari lakán augusztus 1 éte kiadó Kossuth tél 3. »
Uyái-ulci a az. Urhái sUdó. Érdek-Mdnl ayanott.___•
Straaalék, ilrazcgély. fedőlap, műkő bél Ízlései kivitelben, |nláayoaaa megtett dslbetf. S Masat, Magyar-utca. •
Dunaztba való kajaaikaraok eladó Vöröimirty-utci 20. •
Belleitlleten kélaaakéa utcai lakáa kUdó. Bővebbel Csányt Láazló-a 17/a. •
tUjaaakéa konyháa izátaz udvatl lakáa kiadó Vöröamariy-u. 20. •
Két aaalaára.aád (elvétetik. Bóveb bet Havasi luhaSzielben. •
Jóazáru harl.ayált teleltesse m« Ozv. Caizmadia Lajoanáaál Rózsi.u. 21. "
^•"\'••"""éai, mindennemű Ondi Ti. háj\'etlés, aéf-, utl- «, gyermekhaj-
íffíw ,\'"k.b* \'fc4 maakl
Flffpovter fodrésztlzlettben készül. Csea-gtry-ut 2. Telelőn 526. .
Háraaaaaakéa löldailnlt éa Intelei! lakás aloaé kárért az lllomls közeié-"OfT\' »•«» augusztus l-t. kiadó. Horthy Miktől uVM. •
iJÍSP*^\'1 aaaoéakéa,
Azt,-H
Nagykanizsa megyei város pof garat etterátfll. ^
14179/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. földmlvelésügyl miniszter ur az egységesítő minőségi búzavetőmag akciót az Idén Is folytatni fogja.
Háromféleképen lehet búzavetőmagot Igényelni:
1. készpénzért,
2. cserébe,
3. Jövő évben lD\'Vo többlettel való visszaadás mellett.
1. Készpénzes Igénylésnél az igény-iönek a 80 kg.-os buza budapesti tőzsdei középárát kell fizetnie. A vételárból 3 P-t előre kell befizetni s ezt kistermelőknél a községi elöljáróság szedi be, a fennmaradó összeg a buza átvitelekor fizetendő. Vasúti szállítási költséget a m. kir. Növény termelési Hivatal fizeti.
Kistermelőknél (50 holdig) ha nem merül fel vasúti fuvarköltség, q-kéni 1 P fúvat térítést fizet a m. kir. gazdasági felügyelőség.
2. Az Igényiéi második módja a est re, amikor az alapár megfizetése helyeit az igénylő 10— 15%-feal több usence, tisztim rostált klfogáslalan minőségű buiát ad a szaporító gazdaságnak.
Az 1 P-l fuvarlérités (50 holdig) ennél Is kifizetendő.
3. Kizárólag kistermelők 50 kat. holdig úgyis kspltalnak búzát, hogy ezt 15% többletlel Jövő évi termésből tartoznak visszaadni. Ennél a módozalnál az 1 P fuvarlérités nem Jár. 50 kat. hold feláll gazdák igény-léseikkel egyenesen a m. kir. Növénytermelési Hivatalhoz Budapest löld-mlvelésígyl minisztérium forduljanak.
Igényelni lehel legkésőbb I. hó 18-lg a városi adóhivatalban I. em. 3. sz. ajtó.
Nagykanizsán, 1936. évi Juliul hó 1-én.
atu Polgármester.
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt \'lalenbetg Nyomda éa Délzalal Lapkiad/ Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó t Zalai Károly. Interurbán telelőm Nagykanlsaa 78. Baám
I tekercs 6x9 fi\'m előhívással együtt P 1.20 F0TÓL&B0B4TÓRIUH.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Pö-ut S.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar Gípsyíti Művek l T.
nagykanizsai lerakalában:
csigatriörök
PSanet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket (elvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon: 130.
Mii íiisiál,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszeri) anlvatlyal
szerel és javit,
épület- és géplakatoamunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, l:ó*al 3. sz. Árajánlat díjtalan I i
lautioluiiltik! Iilitiu tillalU MENETRENDJE
érvényes 1936. május lS-tfll. Era.ékat-tér Vaaatállomá.
Vaiullllomáara
44Í
530 7 55 9 28 11 1» 1250
13 20 1515
17 25 1805 1950 21 35
23 05 23 55
i\'i
•2 N
Tí • c w
\\fí
M >
letenyei menetrend
LétonyMI lm). 6 46 Nlgykanluiri irk. 8 05 Nigykinliiiról Ind. 1400 Ulttiyfa* U. 15\'10
l
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
htri.tMnét vdidrotnak I
• Kligudaiégl Részvénytirsaság n
Gutenbers Nyomda ti Délzalal Lapkladú Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kfayvkBMuct vonatozó latén*, Bzlett könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzIBny" polHikal napilap uirknzliiég* ii kiadóhivatala
| TELEFON: 78.|
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipart, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelést értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naplártömböket, fattnaptárakat, dobozokai stb. elsőrangu\'kl-vitelben és a legolcsóbb árakon. v
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
"ÍM". • léetal^doao. Itő^wé.^ u, ttiü«a«| ürmét és Uébalal LavUadd VlUaWa K^kuiHala LkMal* ásMv, Zalai í árol.,1
Ha 8 oldalas Képes melléklet 1
76. évfolyam 152 szám
Nagykanizsa, 1936. juUus 5 vasárnap
Ara 12 fUL
ZALAI KÖZLÖNY
•"2381
és kfcMtthtaUI: Ffrrt 5. uám.
\'OLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefoni 71 sx.

(bl) Furcsa város ez a Nagykanizsa. Tehetségek egész sora szakadt már kl belőle, akiket Itthon a kis kutya se ugatott meg. Csak akkor kezdünk rájuk büszkék lenni, amikor az újságok, a rádió, Budapest vagy a külföld visszaveri a hírüket. Festők, színészek, énekesek, nagyr emberek mindenféle fajtája szerzett magának nevet, akik mind Nagykanizsáról származnak. Csakhogy alighanem Nagykanizsáról származik az a közmondás is, amely szerint »senki sem próféta a hazájá/ ban.c
Ahol érdemeket kell szerezni, ahol dicsőséget kell kiérdemelni, ahol elsőségeket kell kiverekedni, ott Nagykanizsa valami hihetetlen szi vóssággai és akaraterővel majdnem mindig ki tud repürril az, élre, u sport különféle ágidtól kezdve a nótafa kincseinek aratásáig.
Nagykanizsa akar és tud első len ni, ahol szellemi vagy testi tornában kell kiállni. De majdnem mindig utolsó Nagykanizsa abban, hogy az elsőket hogyan kell itthon megbecsülni\'. (Vonatkozik ez arra is, ha a művészet, tudás idegen elsői földúlnak meg Nagykanizsán. Egy Móricz Zsigmondot, egy Hegedűs Gyulát, egy Németh Máriát sehol a világon nem fogadtak olyan szeré nyen, - legtöbbször sehogyan -mint Nagykanizsán.)
Most éppen u kanizsai dalárdák nagyszerű dicsősége tette időszerűvé az erre való emlékezést.
Az egész ország visszhangok a két kanizsai dalárda nevétől és pá ratlan sikerétől. 184 dalárda, a fő várostol á kis községekig terjedő skálán, valamennyi szétvitle Nagy. kanlzsa dicsőségének hirét. A lapok, a rádió tele voltak Nagykanizsa ne. vével. Egy városból, egy karnagy vezetésével két dalárda indul! az <>r szágos versenyen és mindegyik első helyen végzett: i\'yen sikert nem tud felmutatni egy váras sem és ilyen nem volt még a magyar dalos-versenyek történet ében.
Az országraszóló diadal vissz, hangja mi volt Nagykanizsán ? Semmi.
A rádió ir.ár a verseny után, délután 5 orakor bemondta az eredményt. Azt ia kellett tudnia minden* kinek, hogy a rádió be fogja mondani, mert hiszen a rádió műsor előre közölte a helyszíni közvetítés időpontját. Kedden reggel a lapok is h°ztak már a kanizsai siker hirét. Ennek el\'enére még kedden délután » amig a Zalai Közlöny meg nem elent sok oszlopos kaniiNai kul tureinbe.-rdi találkozott e sorok Író Ía aki csak ugy : »ju, igaz* megkérdezte, hogy nyertünk é valakit az országos dalosversjnyen ?
Arr jl, hogy a verseny után esto JO orukor érkező két diadalmas du-\'<hd.\\t fogadni is illett volna az át
Sírokat bontott az ítéletidő Olaszországban
Magyarországon Is ujabb orkán pusztított végig
Székesfehérvár, julius 4 Felsőszentlván határában pénle-ken hatalmas jégeső pusztított, a mely teljesen tönkreverte gróf Zichy Rafael 4300 holdas birtokának termését. Félórán keresztül cselt a diónagyságu jég, amely a jé|g si> vó geztével 30 40 centiméter magasan állott a .földeken. A már keresztekbe rakott gabonát az óriási szél szét-hordta és a jég ezt is kicsépelte. A burgonyát, répát és tengerit a jég teljesen beverte a földbe. A vadál lományban szintén igen nagy kárt okozott a jég. Sok döglött nyulat, foglyot és fácánt talállak a jégverte területen.
Miskolc, Julius 4 Miskolc közelében, Mucsony közi ség felett pénteken délután nagy vihar vonult el. A téglagyár tetején dolgozó Gráf János munkás a viharban megcsúszott ép lezuhan|t. Oly (súlyos sérüléseket szenvedett, hogy rövidesen meghalt.
Rónia, julius 4 Délclaszország vidékein rendkívül heves vihar tombolt. A felhőszaka, dás és a szélvihar sirokat bontott fel, tetőket szakított le és egész ligeteket tett tönkre. A jégeső több száz birkát és mintegy ötven lovat agyonvert.
Csongrád, julius 4 Csongrád határa felett pénteken délután jégeső vonult el. A helyenként tyuklojásnagyságu jégszemek elborították a földet. A jégverés a termésben Igen nagy kárt okozott.
Szikszó, julius 4 Szikszó környékén a péntek esti órákban vihar pusztított. JDlónagyl ságu jégszemek teljesen elverték a szőlőt és a gabonatermésben is nagy kárt okoztak. A villám a határban agyonsújtott egy pásztort.
Olasz-ellenes
flotta-koalició Angliával az élen
Feszültség Franciaország és a kisantant között
Gfcma. uuífur *
A Dardanclla-megegyczés római hirek szerint mér létrejött London és Moszkva közölt. Eszerint az orosz hadihajók szabad átjáráshoz juluak u Dardanellákon keresztül.
Rómában azt hiszik, hogyha ez a hir igaz, akkor azt jelenti, hogy Anj^ia vezetésével flotta-koalició születik meg a Földiközi-tengeren s hogy ennek a koalíciónak az éle Oluszország ellen
irányulna.
Ehhez az olasz aggodalomhoz hozzáfűzhetjük azt a kommentárt, hogyha bizonyos diplomáciai jelek nem" csalnak, túlnyomórészt Olaszországon múlik ma az, hogy ez \\a középtengeri összefogás nélküle, vágy vele jön-e létre.
DQhös a kisantant
Lorfdon, julius 1 Francia—kisantant feszültségről beszélnek Londonban. A News Chro-
nlcle-nak jelenti Genfből Bartlett Vcr-uon: Az abesszin ügy ujabb clhi««v gülést idézett elő Franciaország és a kisantant kőzött. Delbos francia külügyminiszter azt akarta javasolni, hogy a Népszövetség külyjön ki bizottságot az olasz hóditás elismerésének tanulmányozására az ulaaz emlékirat alapján. A kisantant képviselői dühösen tiltakoztak e szükségtelen békitő gesztus ellen és Delbos, cf-
lomáson, - természetesen szó s^m volt. Pár papa, mamii volt az ösz szos fogadtatás a kanizsai pályaudvaron. Az ugyanazzal a vonattal haziutiuó pécsJ dalosok azt kérdez ték, amikor leszálltunk a vonatról:
-- Nem tévesztenétek cl az állomást V Hiszen itt ti\'.eket nem vár senki! ?
A két országos dalose\'sőség öröm ittasságával, boldogságtól lelkendező szivekkel hazaérkezett ka nizsai dalostársaság az egész várost szerette volna a megérkezés pi\'lana-tában a keblére ölelni. De látták volna csak azok, akik nem voltak ott: - hogyan szakadt vége egy pillanat alatt minden hangula\'nak, hogyan komorodtak el az arook és szivek, hogyan aludtak ki a szemekben a hazáig hozott öröm lobogó fé nyel és hogyan kullogott be mind a két dalos csapat a sölét utcán, magára hagyottan, senkitől észre se véve, mintha nem is országos dicsőséggel, hanem vereség szégyenével lopakodtak volna végig a csendes utcákon...
Lehangolóbbat, szomorúbbat nem
egyhamar láttunk Nagykanizsán.
És miért?
Egyszerűen csak azért, mert az itthon maradottak közül senki nem gondolt rá, hogy fogadni kellene a győztes dalosokat, az egész magyar dalos-kultura két országos büszkeségét. Senki nem gondolt arra, hogy az Irodalmi Kör Vegyeskara először vett részt országos versenyen és mindjárt aranyérmes elsője lett a magyar vegyeskanoknak. Senki sem gondolt arra, hogy az Ipartestületi Dalárda az egy kapós vári verseny kivételével Pécsről, Budapestről, sördalosverstenyről4 mlndenhonnét s most Szombathelyiről Is elsőként jött haza. Senki nem gondolt arra, hogy ez is van o\'.yaii érték és olyan fontos, mint egy futball-gyözelem, vagy egy átszaladó idegen vonat, aminek vasárnap és hajnalban és késő este és jeges esőben is meg tudta csinálni Nagy. kanlzsa az illő fogadtatást.
Kanizsai dalosok !
A tl nagy ünnepetek elmúlott, el-mult majdnem egy hét Is azóta s rátok még nem figyelt ficl a köziek
semmi figyelme, csak pár veletek örvendező és veletek szomorkodó ujság-betü. Még*; sz*>rjc kedveteket ez a furcsa és érdemtelen csend,\' amibe belefagyott a dicsőségtek öröme. A közöny, bármennyire fájdalmas, ne verjen béklyót a ti dalos-lelkeitek köré. Az eredmény u tiétek és tiétek a büszke tudat,\' hogy ekkora és ilyen hírnevet még» sem szerzett még a városnak semmi, mint a ti dalos ajkatok. A hazá jában senki sem próféta : ti sem. De emleget benneteket az egész ország és emlegeli veletek Zrinyi városának nevét, azét a Zrínyiét, aki a tl nótás lantotokat az ezeréves magyar karddal egyenlő értékként becsülte.
A tl dicsőségtek, kanizsai dalosok, független attó>, hogy itthon ntit vettek észre belőle s attól is, hogy mit köszöntek meg nektek a város kub turális hirnevének ezért a nagyszerű öregbítéséért. A ti dicsőségtek mégis több, mint 60 70 nótázó em ber sikere. A ti dicsőségtek mégis - Nagykanizsa dicsősége.
9
EALAI KÖZLÖNY
1*36. tallM S.
Strandanyagok, Tropikálok, Nyári takarók,
frottierkelmók, ruhavásznak, törülközők,
pijamaanyagok b u r e 11 o k kerti abroszok
NAGY VÁLASZTÉK LEGOLCSÓBB ÁRBAN
Crepdechin Imprlmé, mintás műselyem maradék-árban I
FILLÉRES DIVATÜZLETBEN
keseredett vita után, kénytelen volt tervéről lemondani, de Franciaország és szövetségesei közölt a szlvétycsség jelentékenyen csökkent.
Abesstlnla redlvivus
Genf, julius 4 A genfi abesszin küldöttség cgtféb-ként hivatalosan bejelentette a Népszövetségnek, hogy Goréban uj abesszin kormány alakult a négus parancsára. Az uj kormány fCJe WoKde (Sadak lesz. Rasz Imru parancsot kapott az ország katonai crejínek újjászervezésére.
A Habsburg Ogy
London, julius 4 A lapok bclgrá/fj tudósítói szerint TaUrescu román mífiíszterelnök és kormánya pénteken este minisztertanácsot tartottak, amelyen a Habsburgkérdést tárgyalták meg. A minisztertanács után a miniszterelnök Károly királyhoz ment és nála tett jelentést. Közelebbi a tanácskozásokról hiányzik.
Elrontott gyomor és az eziel összefűző bíízavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlokfájás, láz, hányás, hasmenés vagy sxéksxorulás eseteiben már egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz Is Igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány már régen megállapította, hogy a Ferenc Ifasef víz használata a tulsok evés és ivás káros következményeinél igazi jótétemény.
A Times szerint javultak a gazdasági viszonyok Magyarországon
London, julius 4 A Times közgardasági melléklete az 1935. évi világgazdasági fejleményekre visszatekintve Közép-Európáról szóló fejezetében megállapítja, hogy Magyai*-országon nagyon fellendültek a \'mf héziparok, a széu- és villajuosáruinfo-gyasztás uj rcko.r\'d/í>kat ért el h Mz épit» kezési tevékenység megélénkült. A Magyar Nemzeti Bank 23 millió pengővel növelte tartalékát; ebből 13 mi,llió (a régi egyenértéken) arany és a többi d«viza. A bank helyzetének és az ország általános hitel viszonyainak javulásit következtében a Nemzeti tí^nk kamatlábát 4 és fél százalékról 4 szár-zalókra szállította le. A bankok kuli-földi kereskedelmi tartozásait sikerült csökkenteni. Az üzleti viszonyok javulása következtében emelkedtek az állami bevételek s aE államháztartás hiánya csak az állami üzomek veszteségeinek tulajdonítható.
Megint el akarják vinni a nagykanizsai fővámhivatalt?
Idejében meg kell akadályozni a (ervek keresztülvitelét
Már régebben is volt szó arról, hogy a nagykanizsai m. kir. fővám; hivatalt leépítik, de akkor sikerült a dolgot elhárítani. Szó volt ugyanis arrói, hogy a vámvizsgálatot Mura. kereszturon tartják meg és oltmCg-felelő építkezéssel nagyobb vámhivatal állítanak fel az eddiginél. Akkor megmozdultak a kanizsai tényezők és sikerült is a terveket ícálljj. tani. Azóta fs több ízben kisértett a nagykanizsai fővámhivatal leépítésének s gondolata. Most, hogy Szá va Nándor főtanácsos nyugalomba vrnutt és Időszerűvé vélik utódját nik kérdése, a régi szándék : In nagykanizsai fővámhlvatnl leépltéj sínek gondolata ismét felbukkant és erősen tartja magát. Tudjuk a múltból, liogy sok Ilyen hirt rövif desen követett a szomorú valóság. Nagyon jó> tennék a felelős tényezők, ha sürgősen intézkednének, ml előtt Isnié\' befejezett tények elé kerülünk. Nagykanizsa eaen a téren már sok és Igen érzékeny tandíjat
fizetett. Nagykanizsa nem engedi el a fővámhlvf talt. Nagykanizsa vár03 közönsége mladent el fog követni, mindent meg fog mozgatni, hogy a kérdést végre nyugpontra juttassa. Nagykanizsa minden feltéte\'lel rendelkezik, amely fővám/hivatal ellne, lyezéstre jogosítja. Szeretnénk bsn a kérdésben sürgős és erélyes niegmiiduiást látni, mig nem késő.
ID<3
Zivatar!
Prognózis: Mérsékelt szél, néhány helyen további zápor és zivatar, a hőmérséklet kissé emelkedik.
-- (Itélycggi/üjtők taldlkozófa) úét. főn délután 0-tól 8-ig * Pannónia háLgó kistermében
Nyári divatujdonságok olcsón:
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfifropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sínser Divatáruhoz.
Tanoncotthon és internátus Nagykanizsán
Komoly és flgyeleiríreméltó gon dolat megvalósításán dolgozik a nagykanizsai tanonciskola érdemes hittanára, P. dr. Horváth Athanáz ferenoes-lclkész. ö, aktnak módjában volt hosszú időn ét a tanoncok életét megfigyelni, arra a mCgál\'a pitásra jutott, hogy az a vallásén kölcsi és hzaaflas nevelés, amire o holnap iparosgenerációjának any. nylra szüksége van, csak akkbr éri el célját, ha a tanonc a mühelyi foglalkozás után ls megfelelő fég-körbe kerül. Ezért más országokban speciális tanoncotthonokat és mellé lnternátusokat állítottak fel. Ez n módszer mindenütt kitűnően be vált. Budapesten is van már egy Ilyen kitűnőnek bizonyult intéz-mény. Ezt kívánja P. Athanáz Na<yy-kanlzsán ls meghonosítani. A gon dolat megértésre talált az ipnros. tanonciskola tantestületénél, vala. mint a felügyelőbizwttságban, úgyszintén az Ipartestületnél és a városnál. Dr. Hortváth Athafliáz a nyári szünidőt akarja felhasználni arra, hogy aZ Illetékes tényezők be vonásával megvalósítsa tervét. Nagy kanlzsán, az első zalai iparostanonc otthonban és Internátusba^ ugyezól ván fillérekért nemcsak embtersé^i szállást és ellátást, hanem megft*r> környezetet, nevelést és felügyele tet is találnának a tanoncok és nem kellene attól tartani, hogy amit az Iskola, a szülői ház nagy gondosság gal felépített, ueszmdöbo megy. Az Iparosotthon és Internátus volta képpen előkészítő lenne a Legényegyletbe. Dr. Horváth\' Athanáz gondolatát mindenütt a legnagyobb rokonszenvvel fogadják.
Naptár: Jullus hő 5. vasárnep. Rom. kat. Z. Antal. Protestáns Enese. Izrael. Tham. hó 15. — Jullus 6 hétfő. Rom. kat Izalás. Protestáns Ozaáa. Izraelita Tham hó 16.
Gyógyszertári éjjeli saolgálat e hó végéig az őrangyal gyógyszertár Deáktér 10. ós a kisltanizsai gyógyszertár.
Gfixfttrdö nyitva reggel 6 órától esto 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Macó és gyapjú fürdőruhák, | selyemfényű vistrafrottir fürdőköpenyek f>
nagy választékban kapható SzomolAnyi Áruházban |
im Mim s
zalai közlöny
Nyárra I Női, férfi és gyermek fehér cipőket, szandálokat, szandoletteket, week-end cipőket, tenniszcipőket rend-kiwül ölesén vásárolhat az „IDEÁL" cipőáruházban Fő-ut 12.
SZÉP AZ IS ...
Szép az is, ha leszáll az este, Jia a Napot felhő eltakarja, szép a hervadó virág is, és szép az őszi fák avarja ... Szép az is, ha kialszik a fény, szépek a komor őszi fellegek, széj>ek, akik a halálba j.\'a\'alon, üdén elmennek... Szép a szerelmes asszonyoknak hervadozó, ezüstszínű bája, szép a halálraítéltek i.önnybetüs utolsó imája... Ami elmúlik, nem lesz többé; r.z, mint a hervad ás, gyönyörű és szent...
Szép az, ha valami elmült, i
aa valaki örökre elment...
Bogyay Gyufa
Szombat
Uuü«pe«t L
17.20 Cigányzene. — 18.15 Az una-.loin ajándékai. (Farkas Jenő.) - 18.45 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Kabaré-est. — 21.40 Illrek, időjárásjelenlés. — 22 Cigányzene. — 23.45 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Hűd* port 1L
19.25 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hangiemezek. — 21.05 Hirek. — 21.25 A liohrandt—Weidinger szalonzenekar műsora, ütő.
18.35 Mandolinzenekar. — 19.15 Bécsi dalok. — 22.10 Schubert: C-dur vonósötös. — 23.15 Macho-szaionótős. — 0.15 Cigányzene Budapestről.
Vasárnap
9.30 Hirek. — 10—10.55 Református istentisztelet. — 11—12.15 ügyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet Ur. Pogor (Pusch) ödön mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Hanglemezek. — 13.45 Cigányzene. — 14.45 Egészségügyi Kalendárium. — 15 A homoktalajjavilás. (Báró Jeszenszky Tibor.) — 15.50 K. Com-meusoii Mária zongorázik. — 1(3.30 Az ép fogak és a jó egészség. (Dr. Oravecz Pál.) — 17 A rádió szalonj-zenekara. — 18 Bridzs. (Feleky Klára.) —18.30 A rádió tárgysorsjáték ismertetése. — 18.45 Lénával Andor énekel. — 19.20 Közvetítés az atlétikai bajnokságokról. — 19.50 Lugossy István tárogatóik. — 20.10 Vigjátékelőadás a Sludíöban. # őnagysága ruhája.* Játék 3 felvonásbán, 8 képben. Rendező dr. Báuóczy Dezső. — 22 Hirek, sporteredmények. — 22.20 Az operaházi zenekar. - 0.05 Hirek.
Budap<wt
11.10 Hanglemezek. — 15 Cigányzene. _ 15-l6 Hndapesli. hi. kir. áll. ^Pgyári .Acélhang. Dalárda. _ >8.15 A rádió szalonzenekara. — 18.50 Nuda barokk templomai. (Dr. Schoen Arnold.) — 20.10 Halló» tánc*enekar. ~ 21.20 Hirek. \' l /
Bét*
9.45 IstenUsStelel. - 11.45 Bécsi "imfonikusok. — 12.30 Könnyű zene. ~~ 15.40 Ravel "F-dur vonósnégyes, i—« 17.55 Bádiózenekar Vopalenska szopattál. - 20.05 Vígjáték *enévei, r-f^-20 Saoprán diji- áriaest. - 23.15 Jazz,
Két szépséghiba a nagykanizsai Fő-utcán
El keli távolítani a hirdetőoszlopot a Centrál elől
Nagykanizsa méltán büszke arra, hogy 10 év előtti arcához képest az utolsó pár évben mintegy varázd ütésre megszépült. A város vezetőségének nagy gondja és nagy érdeme, a város közönségének pedig nagy öröme ez. Kár, hogy must a Fő utca képébe egyszerre két szépséghiba csúszott be.
Az egyik a felsőtemplom külső restaurálásával kapcsolatban. Azok a sárga és zöld szinek, amelyek a torony fal- és tető-részeit »diszitik,« tui élénkre sikerüllek az uleu egyéb szín együtteséhez képest. Az idő ugyan tompítani fog még valumit uzokon a színeken, de a falusi templomtorony jelleg mégis csak megmarad ebben a színösszetételben. Amig az állványok fenn vajinak, talán lehetne még segilcni ezen.
A másik : az uj világító hirdető* oszlop a Centrál előtt. Ha pályáza-
tot hirdettek volna, hogy hova leh|et azt az oszlopot a legszerencsétlenebb helyne leállítani, akkor sem lehetett volna alkalmatlanabb, az utca-szépészet minden kívánalmával ellenkezöbb helyre állilani, mint ahol az oszlop váza jelenleg áll. Ez az elhelyezés nem csak közlekedési szempontból célszerűtlen, hanem az utcaképet is olyan módon zavarja, ami már egyenesen bosszantó. Tiz-husz méterrel idébb vagy odébb a hirdetőoszlop gyakorlati céljainak éppen ugy megfelelne, mint a jelenlegi helyén, viszont nem rontaná cl a város legközepének a képét.
Talán még nem késő változtatni ezen. Nehogy ugy járjunk vel<\', mint a husbódékkal, amelyek ellen he. tekig tiltakoztunk e hasábokon, mig pár év múlva i.letékesek maguk is rájöttek, hogy csakugyan a város legszebb terét tették tönkre belátha. tatlan időkre. i \\ \' 1 .
Mások számlájára vásárolt hónappal fizetett
hat
Handley Ignác gelsel lakost saját édesapja feljelentéséi* Nagykunt zsán elfogták, amikor egy kanizsai fiatalemberrel levelet küldőit o^ylk kanizsai üzletbe. A levélben Vgf előkelő nagykanizsai ur feleségének nevében árut kért kiszolgáltatni. A kapitányságon kiderült, hogy sok esetben kisériet-\'zell hasonlóképpen Nagykanizsán .vidéki üzletfelek, nevében. A hamis levelek alapján nent csak pénzt, hanem ^rut is si került több helyen kicsalnia. A feljelentések alapján rövidesen rajm
érték Handleyt, aki a rendőrségen mindent belsn.ert. Két nagykanizsai fiatalemberl is előállítottak vele együtt, de ezekről kiderüli, hogy áldozatai Handleynek. Handley ügyéi most tárgyalta dr. Cséry Géza klr. járásbiró, aki Handley Ignácot három rendbeli csalás és hat rendbeli csalás kísérlete miatt össz. büntetésül hat hónapi Ío^háírai\'élti Az Ítélet jogerős.
— GyönySrü nyári ..ru-cipftk, minden
színben, logolcsóbbau az „Ideál" olpő-áruházban, Fí-ut 13.
LmomlaH ■ bolgár kormány
Szófia, jullus 4 Küsszeivanov bolgár miniszter^ nök szombaton reggel megjelent a királyi palotában és a királynál be. nyújtotta a bolgár kormány lenion dását. Boris király a lemondást el-fogadta. Küsszeivanov miniszterig nök a királyi palotából távozóban az újságírók előtt kijelentene, hogy a király újból őt bízta tueg a kormányalakítással. Az uj kormány valószínűleg még a mai nap folyamán megalakul.
A legszebb nyári kirándulásnak
és a nyári szezon legérdekesebb művészi és idegenforgalmi eseményének Ígérkeznek az idei Szegedi Szabadtéri Játékok. Az elő^dásolf augusztus 1 én kezdődnek Az ember tragédiájának uj bemutatásáyal, a Tragédia előadását 2 án és 4-én meg ismétlik, majd augusztus 8., 0. éa 11-én kerül sor az idei első szabad-téri bemutatónak : Herczeg FeKno Bizáncónak előadására. Augusztus 14., 15. és 16án mutatják be párat-, lan külsőségek közepette, a csilla* gos ég alatt először a legszebb ma. gyar mesejátékot, a János vitézt. Juli is 26 tői az egész ország területé-, ről 50 százalékos kedvezménnyel lehet utazni vasúton és híjjőn Szegedje, ezenkívül pedig filléres vonatokat indít a MAV, ugy hogy Nagj kanizsa közönsége a legjobb összeköttetéssel szinte fillérekért utazhat Szegedre. Az ülőhelyek árát a 7000 személyes tribünön 1-5 pen-gőben állapították meg és állóhely érvényes jegyek ára 50 fillér. A Játékok központi irodája : Szeged, Széchenyi tér 9. (Korzó Mozi.)
<-)

Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek Frottier törülközők legolcsóbban Pizsama -anyagok Strand-táskák
4
zalai közlöny
1986, luUm 5
A zalaegerszegi Göcseji Ház igazi
Kanizsai Iparmövésznö tervezte a Göcsei magyar nöiruha-modelljeit
Hét
Zalacrszág neve az idén újra belekerült az országos érdeklődés kö* zéppontjaba. A Göcseji Hét megint megindította az idegen áramlást Zalaegerszeg felé. Ezek a napok azonban nem csak múló ünnepek, nem c&ak hangulatos kirándulási al kalmak, hanen: a magyar népmüvé szet elkalódó kincseinek tervszerű mentési akciója.
Megérkezik az ember Za\'a^ger. szegre, árvalányhajas cserkeszek ki csike faragott ház modellt nyomnak a markába pár fillérért.
- Ez, kérem, egy göcseji házpoa tos mintája, - magyarázzák.
- Ki csinálta?
- Mi, a cserkészek. Sok százat fa rágtunk belőle.
- Künn jártatok a göcseji falvak ban V t
- Ííem, kérem, van itt nekünk Egerszegen igazi göcseji házunk. Arról néztük le.
- Merre van az ? | ,
- Még nem tetszett látni? Min den idegen megnézte tavaly is, meg az idén is. Az idén persze egészen másként állították fel, mint tavaly. Ott van a Jákum utcában.
- Ki építtette ?
- Hát a Schützék.
Elmentünk megnézni. A Jákum-
utca sarkán csakugyan ott áll egy göcseji ház tarka, élethű modellje. Pontos mintája egy mikefai háznak. (Arról is nevezetes, hogy az ejvíde* tljét pontosan abban az.évben -1866 ben - építették Mikefán, amikor az egerszegi Schütz-üzletet ala* pitották.) i li
Igy jött be a Göcsej Zalaegerszegre. Virágos, faragott kis göcseji ház, benne minden szöglet, minden áis tárgy csupa valódi göcseji népi munka, a »Schütz görlök« kedves csapata mind valódi göcseji viseletben. Az idegennek pem Jtell kimennie a falvakba, ha közelről és a maga eredetiségében látni akarja Göcsejt, hanem csak a Jákum-utfca sarkáig, az Egei-szeg patinájához tartozó Schütz-házlg kell elsétálni és máris látja, megismerheti, tanulmányozhatja Göcsejt: - a célt, amiért Zalaország fővárosa ünnepi heteit rendezi. Az igazi, valóságot, zama-tos, hamisítatlanul népi Göcsej tárul a látogató elé és nem operett motí-
vumok görögtüzes falusi magyarsá. ga. Ez a Jákum utcai göcseji ház ezúttal nem üzletforgalmi mozaik Zalaegerszeg megelevenedett életé, ben, hanem sokkal több ennél : - a göcseji napok lényegéhez tartozó, missziót betöltő bekapcsolódás mind abba, amiért Göcsej napjait a ma gyar rög idealista rajongói létrehozták. Az ősi magyar népművészetnek már már feledésbe ment, mindenfelől kiszorított elemei kelnek étel-
re ebben a göcseji házban, hhol
Schützék nem önmaguknak, hanem a viseletben való Ízléses magyarságnak csinálnak propagandát. A göcseji ház a magyar hölgyek magyaros viseletének hirdetője és Nagykanizsa csak örülhet annak, hogy a göcseji ház idei minta ruháit kanizsai leány : Tamásfalvy Zsuzsa, a Nemzeti Bank fiók főnökének tehetséges iparművész-leánya tervezte. Ha ezek a ruhák divatba jönnek, ha hölgyeink a göcseji népművészet elemedből, a magyar föld lelkéből termeti délelőtti és otthoni ruhákat megszeretik, akkor a göcseji hét már nem volt hiábavaló és ez -Schützéknek köszönhető.
Pillanatnyi pénzzavar, mint - megélhetés
Egy napbarnltotta arcú fiatalember körüljárja a nyári kávéház széles terraszát, minden asztalra cédulát tesz le. üzen a nyomtatott cédulán rajta van a fotográfiája és a következő — több nyelven — lenyomtatott szöveg:
Világutazó vagyok és Czldősze-rinl Nyugatcurópába utazom. Mint hogy pillanatnyi pénzzavarban szenvedek, tisztelettel kérek egy kis támogatási.
W. Welikow Bulgáriából.
Imponált nekem ez az cir(l>cr, aki nyomtatásban adja, hogy •pillanatnyilag pénzzavarba> jutott. Amikor visszajön, hogy összeszedje a cédulákat és a , kis lám<<-galást,* megkérdezem tőle:
— Mióta van ulon?
Igy felel:
— öt év óta.
— F.s mikor nyomtatta ezeket a cédulákat?
— Még otthon, Bulgáriában.
... Furcsa ... W. Welikow ur már öt évvei ezelőtt előre tudta, hogy 1936 juliusában (pillanatnyi-
lag* pénzzavarba fog jutni... Egyébként ezen nem is igen lehet csodálkozni, hiszen ki nem tudja ma, hogy 1938 juliusában éppen ugy nem lesz pénze, mint 1910 oklól>erében... Az eml>erck ezt éppen csak hogy nem adják nyoknf-tntásban és W. Wclikow ur — mint úttörő ezen a téren — igazájh megérdemli a <kis támogatást.*
-- fis hova megy?
— Bécslw.
— cjlinajt)? > ,;
— Tovább...
Az cgyijf. kezével a pénzt csör-gelle a zsebében, ugy vettem ki: most Számolja össze, mit is kérésé)\'.. A cédulkái kissé szürkék voltak-már és ázottak, mint eső után a veréb, meglátszott, hogy sok asztalon megfordultak már.
Valamit akartam- még kérdezni Welikow úrtól, de a bulgár szó nélkül ott hagyott.
Mintha azl mondta volna: nem engedem magam kikérdezni...
Paál Jób
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnapi Két nagy sláger egy műsorban 1
i. Budai cukrászda
II. A világirodalom gyöngyszeme, Shakespeare-vigjáték
A windsori vig nők
Az előadások kezdete: tekintettel a műsor hosszúságára szombaton 5 és 0 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Az elaft alöadáa mindkét napon filléres!
A quarneról Riviérán za»
LAURANA
napfényes tengeri strandján az
EXCELSIOR
nagyszállót a legjobb társaság szine-java keresi fel gyógyulás, IldUlés,
nivós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton éplílt; loggiás szobáiból, tengerparti terraszos étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a köze i szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, do-hányzóterem, Iró- és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb ; kívánatra diétás étkezés. A legtökéletesebb komfort mellett is az
árak igen mérsékellek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengőbcflzelés az „Uj Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, VII., Rákóczy-ut 30 Telefon 464 - 20.)
Gyékényesen át megy a magyar marha Olaszországba
A KüiKereskedelmi Hivatal intézkedése 1« iylánJiétfőtől kezdve a magyarországi élőállat export nem Nagykanizsa Murnkeresztur határ kllépőállomáson át bonyolódik Je, hanem Gyékényesen át közvetlenül Fiumíba. A Külkereskedelmi Hivatalt erre az intézkedésre valószínűleg az Olaszországban folyó központosítási folyamai, másreszt a magyar exportőrök érdekelnek fegyelembevétele késztelte. Hogy előnyös lesz-e az uj rend, még nem le-het tudni. Tény az, hogy az uj export irány premierjén 24 vagon magyar szarvasmarha szállítmány hagy ta el a gyékényes! kilépő állomást
— (Sleita Sanitórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik Iegideáll8abban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben fölszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai éa mlkros-koplal laboratórium. Elektrocardlo-graph (ezlvvlzfigáló). Króghtélo alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-loaner (bélfürdŐ). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles parki Olcsó árakl
- Nyaralók figyelmét* I Női-, férfl-
és gyormok-szandálok, weok-end cipők nagyon olcsón az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. sz.
Nyári SaíiSOIirA Frottierszövetek és köppenyek minden ■■■■■■■■■■■■■■■■■■(■■i kivitelben, — piyama-anyagok a legdivatosabb mintákban, — tropikál-szövetek a legnagyobb választékban
KIRSCHNER Divatáruházban
I93Í. |ullu» S
2ALAI KÖZLÖNY
Ilyen egy országos amatőrbajnoki középdöntő
avagy:
Csöngei a szolnoki gyermekek réme
A Sporthlrlap a következőkben szá-moll be a Zrínyi szolnoki vereségéről:
Vasárnap Szolnok került a vidéki futball érdeklődésének középpontjába. Vasárnap délelőtt a szolnoki korzón, a Tisza-parton mindenki a MAV-rói és a Nagykanizsai ZTE legendás hirfi csapatáról beszélgetett, az országos bajnoki középdöntő esélyeit latolgatta.
Az NZTIv-játékosok is kint sétáltak a Tisza partján, kis csoportokban. A szolnoki srácok egymásnak mutof-gatták:
Nézd, az a Csöngey!
Csöngey volt a mumus Szolnokon vasárnap défutánig. A szolnoki mamák fgy ijesztgették rakoncátlankodó gyermekeiket:
— Ha rossz leszel, akkor a Csöngey
öt gólt fog lőni a MAV-nak.

Mert Szolnokon mindenki a MAV csapatával foglalkozik, u tisztes családanyák főzés, vagy gyermekeik kipo-rolása közben azt számolgatják, hogy hol kell majd a MAV-ot megerősíteni, ha bekerül az NB-be. Ennyi \'hölgy-szurkolója Magyurörszágon egyotlen csapolnak sincsen, mint a szolnokiaknak.

Délulán a mérkőzésre érkezőt érdekes kép fogadja: kocsitábor. Cegléd, Kecskemét, Tápiószelc és sok\' egyéb futballközpont vonult fel itt «egy- és kétlóerős. kocsikon. Sőt Szombathelyről is jött egy szurkoló, de ő később bevallotta, hogy nem szurkoló, hanem kém.
— Nem szégyen megfigyelni a következő ellenfelet — mondogatta a szombathelyi ur"ml>átyúnk — a szolnokiaknak is volt szivük Diósgyőrbe elküldeni egy vezérszurkolót, megrij-gyeltelnl a DVTK-t és az Sz. MAV-ot
Mikor a Zrinyi csapata megjelent a pályán, udvarius, mondhatni tiszteletteljes taps fogadta őket. Persze Csöngeyt szemlélte mindenki. Még hozzá respeklussal, mert a nagyhírű kanizsai középcsatár bizony jókötésű, erős legénynek mutatkozott.
A 30-ik percig volt is miért izgulni, nz NZTE-csatársor nagyon szépen passzolga tolt. Kódbaum, u közópfetlezet hidegre tette a MAV-beisőket. De csak percig. Ekkor a két tartalék széisőfe-dezet: Vellák és Vilcsek, valamint a tartalékhátvéd Pőcze teljesen. eltűnt. A MAV-támadások akadálytalanul gör-
dültek és hamar bent ült két dugó az NZTE hálójában.
Szünetben csendes mindkél öltöző. Az egyik még bizik, a másik m% nem mer bizako</ni.
Szünet után fél perc alatt kapnak a kanizsaiak még egy göll és ettől \'kezdve teljesen leállt a csapatuk. A közönségnek is megjön a hungju. De az ötödik gól után már csuk humorizálnak. A Zrinyi-játókosok is. Pápai udvarias mosollyal engedi be Kolláth és Horváth lövéseit, általában egyenesen előkészítik a MAV-nak a helyzeteket. A közönség Kerekes elnököl élteti. 10:1, vége...

A szolnokiak egészen mámorosak az örömtől, az NZTEszinte tul\'flegmatikusán\' fogja fel a vereséget.
— 1930-ban először kai>oU ki f< csapat — móndja örményi százados, az NZTE vezetője — egyszer mindenféle sorozatnak vége szokott lenni. És még egyet, sokat játszottunk, tul-jálszotluk magunkat a ■ tavasszal és az utolsó négy hét... Az aloszlályi döntőre, Hajára és vissza utaztunk 440 km.-l, a DKASE elleni elődöntőre Debrecenbe utaztunk 000 km.-t, most idejöttünk és innen vissza Nagykanizsára 700 km. 2080 kmi-t utaztunk négy hét ulatt, ez sem használ éppenséggel...
— Azután más baj Is volt — folytatja Ken kő, az NZTE intézője — a csapat Hungáriát játszolt, hat ember haragban van egymással, nem is beszélnek, ez nagyon is meglátszott. A tartalék Vellák 1935 november óta nem játszott mérkőzést, minden összejött.,. Azért 10 dugót kapni... Az egész tavaszi bajnoki idényben összesen 11 gólt kaptunk, most egy mérkőzésen 10et. Még szerencse, hogy hajnalban érünk haza Kanizsára... Egész éjjel utuzuuk, hogy hajnalba érkezzünk haza, amikor a szurkolóink még alusznak.
A Kopateln Butorárabáx junius és Jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat 6s egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő. Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
121 napot ül
dr. P. Q. Sliles philadelphiai világhírű orvostanár statisztikai adatai szerint a tisztviselő és egyéb ülöfoglalkozásu ember egy évben, a munkahelyén. További 120 napot alvással tölt el. Nem csoda tehát, ha a kevés mozgás következtében elhízik, alakja
deformálódik és emésztési szervei felmondják a szolgálatot. E bajokat megelőzi és megszünteti a Mira. glaubersós gyógyvíz rendszeres használa\'a. Ülofoglalkozá6uak igyanak belőle naponta 7a—1 pohárral.
— (Egyházi hirek)
Nagy Virgil miháidi plébános 30 éves plébános! jubileumáról az utolsó papi korona a minap emlékezett meg; Most Nagy Virgil 40 éves papi év*-fordulóját ünnepli a község. Vasárnap ünnepi mise lesz, amelyen Gazdag Fe-renc püspöki tanácsos mond szentbeszédet. — Vasárnap végzi eiső szentmiséjét Zákány-telepen az ottani uj templomban ?. Gerencsér Sándor fc-rencespáter. Manudoktora Berkovícs zákányi esperes, ünnepi szónoka P. Czirfusz Viktorln nagykanizsai plébános. *
— (A rendőrségről)
A belügyminiszter "Dárday Ferenc fogalmazót Budapeslről Nagykanizsám helyezte át. Dárday Ferenc már koi-rábban is teljesített szolgálatot Nagykanizsán.
— (Kinevezés)
Nádasy (Szilár) József murakereszt-uri főtisztei intézővé nevezte ki a MAV igazgatósága, Molnár Jenőt üz-letgyukornokká Murakereszlurra.
=« Férfiing és pyjama kelmék nagy választéka Slngor Dlvatáruházban.
— (Választások az iparostanono-iakolában)
A nagykanizsai iparoslanoneiskoia felügyelőbizotlságtt Hoffinann Henrik elnöklésével ülést larlolt Az kilfet bizalmasnak nyilváuilották. A város részéről dr. Hegyi Lajos polgárme*-terhelyettes volt jelen. Az ülésen megejtették u tanonciskolái tanító-választásokat. Ortulay Gyula még egy évre váliulla az igazgatói megbízatást, u mely idő alatt helyettese, Küronya István teljesen elsajátítja az adminisztrációt. Litvay Endre áll. tanító vlc-mondolt iporoslanonciskoial megbízatásáról, munkásságáért a bizottság jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. A választás során legnagyobb részben az eddigi tanerők kerüllek be újra. fiu-iskola növendék-létszámának gyarapodása 3 uj osztály felállítását telte szükségessé, igy 3 íialaí pályázó lanitót sikerült itt elhelyezni. A leányiskolában az eddigi fiatalok megmaradtak, óraszámukat felemelték és 11 pályázó közül egy ujat, Murlincscvics Itust is megválasztották. ,
— (Zászlószentelés Kiskanizsán)
Klskanizsán az ottani Harmadrend julius 12-én üli alapításának 10-lk év. fordulóját, ugyanakkor szenteli fel zászlaját, amit 300 pengőért szerzett be. Az ünnepély egyházi részét P. Miholcsek Miklós kiskanizsai ferenceslelkész végzi.
— Paplanok, gyapjú és Ilunolltakarók olcsón Singeméi.
TRENCSEN TEPLIC
fürdő betegnek gyógyulást egészségesnek üdülést nyuít. Prospektus és felvilágosítások a Fürdőigazgató-ság utján.
— (A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség)
julius 2-án tartott választmányi ülésén legutóbbi juniálisa jövedelmét számolta el. A derék öreg diákok most sem feledkeztek meg a piarista kíif-polnáról és a 371 P tiszla bevételből 180 pengőt a piarista kápolna céljaira, 191 pengőt pedig a szegénysorsu tanulók felsegélyezésére fordítottak. Nagykanizsa egész társadalma osztatlan elismeréssel kíséri a Diákszövetség munkáját. Ebben a munkában a Piarista Diákszövetségnek lelkes támogatói a választmányban lévő urak feleségei, akik fáradtságot\' nem ismerve dolgoznak egy-ejgy diákszövetségi ósz-szcjövelci sikere érdekében. Ezt a munkát a választmány jegyzökönyvjf-leg is megköszönte a hólggbizottsájJ-nak. Mint követendő példát az önzetlen, áldozatos ín. un kára, izivesen bocsátjuk a nyilvánosság elé a Nagykanizsai Piarista Diákszövetség elismerését.
— (Tánoestély a Legényegyletben)
M,\'i, vasárnap este 8 órakor van a Lcgényoaylet fa^l^t estélpp, mflty » nagy érdeklődésre való tckinletlel nagysikerűnek Ígérkezik. Az estély fé. nyét emeli az Is, hogy azon Kanizsa szépei fogják a fagylaltot felszolgálni. A tánc és szórakoztutó zenét eg^ kitűnő jazz-zenekar szolgálja. A b^er lépődij 60 fillér, melynek ellenében egy nagy adag fagylaltot adnak. /
l- Dlvatmlatái lmprlmeék P 1-48-tól Slnger Dlvatáruházban.
Nyá,ri divatujdonságok!
Lenwásmak, emprimék,
tropikálok, frottigr kelmék
Bámulatos olcsó árban:
Golenszky Ferenc
dlvatdzletében
6
2ALAI KÖZLÖNY
1936, juliui 5.
A cserkész-táborba
vasárnap a kirándulás meglesz. A Zalai Közlöny által szerezett cso-port 8 szekéren ludul, ehbcz jpsatla-koriV a turistáknak egy szekere. Egy társaság hintón, egy autón és egy kerékpáron indul a gimnazista\' cserkészek iharosberényi táborába.
A Zalai Közlöny kirándulásának jelentkezett résztvevői vasárnap reggel P órakor gyülekeznek a felső* templom mögötti téren. Indulás pon> tosan fél 7 órakor. A részvételi dijat induláskor kell lefizetni. Visszaindulás este megbeszélés szerint (A Jelentkezetteknek a részvételi dijat akkor is meg kell fizetniük, ha elkésnek az indulásról, vagy egyéb ok miatt elmaradnak a kirándulás-róL) | ; |
uím •
A Zalai Közlöny szekerein még 3 ülés kapható. Jelentkezni lehet reggd az induláskor.
— (A n«p. belesetoi)
A kiskomárouii uradalomban doigo-íött Lek István 13 éves fiu. M|tr«iiyére fát szállítottak, közben a TSyennek fc csillét meg akarta állítani, fékezett, eközben megbotlott és leesett olyUt szerencsétlenül, hogy egy d^rab karjáról teljesen letépte a liust Mentők szállították a nagykanizsai kórhába.
— Lakatos István 02 <évc* borsfái gazda üszőjét hajtotta ki a legelőre, karjára csavarva a kőtelet. Az üsző megbokrosodott, gazdáját fellökte és magával vonszolta, közben mteg is rúgta. Lakatost sérüléseivel kórházba szállították. — A gyümölcsidény Upi-kus Jelensége: eddig 22 esetben szállítottak bo a kanizsai kórházba oIypno>-kat, akik fáról leestek , és .karjukat vagy lábukat törlik. Tegnap Cserti Imre 12 éves Tiut hozták be"Ságpusx^ tárói, aki a cseresznyefáról esett fj és kexót törte. , ►
— (Sxéthámoe cserkész e Balaton mentén)
A Magyar Cserkészszövetség elnöksége kőzÜ és figyelmezteti a balatoni menti iporoSokát és kereskedőket, hogy a balatoni községekben szélhámos garázdálkodik, aki magát különböző cserkészcsapatok tagjának a Ja kl, mPti*-denhol más-tnás nttven szerepel \'és egy állítólag odaérkező cserkészcsappal részére rendeléseket tesz. A cseif készszövetség vezetősége ezután is figyelmeztet mindenkit, hogy ilyen rendelések esetén kellő óvatossággal járjon el. ! ,
— Elmeodják e ü mik?
Angliában ma mfndenki erről nyilatkozik, a napilapok körkérdéseiben az angol társadalom minden rétege megszólal. A magyar irók is lujzzáf szóltak már. ehhez a ptroblétuáhftz és most a közönség! nyilatkozik « Színházi Elet uj számában, hogy •elmondják-e a nők vagy scm?...> Gótli. né Kertész Elláról irta e heti cikkét Hatvány UH a színházi Életben, |t> mely nagy képsorozatot közöl a kiváló művésznő temetéséről.
- LAKBERENDBZ8S a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére Igen olcsón besMreehető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhi-
& Centrál tündérszép kertjében szombaton este hangulatos táncestély
a ntkáui díjtalan tombolával, aok éa ér-tékea nyereményekkel. — Az estély fénypontja:
NAGY LIZZI,
J rádióból is |ól Ismert kltUnó hangu előadó-mUvóaznő.
Kedvezőtlen Idő Kátén a kávéházban.
ÜEBUDHBB
A Népszövetség uj határozati javaslattal kizárja a területi kér-déssknek erőszakos utón valé megoldását
A népszövetségi elnökség két uj határozati javamlat-tervazete
Genf, jullus 4 I (Lapzártakon érkezett) Pont déli 12 órakor Van Zeeland elnök nyitotta meg a nyilvános ülést. Bejelentette, hogy a közgyűlés elnökségei kidolgozott egy határozati javaslat tervet, & mivel több tagállam ama óhajának ad kifejezést, hogy ezt a tervezetet tanulmányozhassa, indítványozta, hogy ezt n i fnyjlvános. ülést függesszék fel és azt délután 6 órakor folytassák.
Az első határozat szövege szerint « Népszövetség megállapítja, hogy különböző körülmények megakadályoz?-zák a népszövetségi alapokmány maradéktalan alkalmazását. Ragaszkodását fejezi ki az alapokmány elveihez. Azokhoz az elvekhez, melyek más diplomáciai okiratokban is bennfoglaltatnak és amelyek a területi kérdésed-
nek erőszakos uton való rendezését kizárják. At van halva attól a kiváltságtól, hogy a Népszövetség tekintélyét megszilárdítsa azzal, hogy ezeket az elveket a gyakorlat tanulságainak megfelelően alkalmazza.
Azl a kívánságát juttatja kifejezésre, hogy keresse meg a tanács a t^p-államok kormányait, bog)\' lehetőleg szeptember elseje előtt közöljék azokat az indítványokat, melyek a népszövetségi alapokmány elvernek tökéletes végrehajtása érdekében üdvösnek tartanak.
A 2-ik határozat: a közgyűlés annak a kívánságának ad kifejezést, hogy az összeegyeztető bizotlság u kormányok elé javaslatot terejsszer a népszövetségi alapokmány 16. ból kifolyólag tett lépések megszüntetése érdekében. ,
Negyedmillió kárt okozott az amerikai
Jó kilátások a magyar buza-termés értékesítése körül
London, julius 4 Az amerikai aszálykár méretei la. vinaszerüen növekednek. A csik^ gól gabonatőzsde jelentései sprint az Egyesült Államokban 140 millió, Kanadában pedig 75 imfclUó busel buza pusztult el. A csikágói tőzsdén a buza árd íbuseUsnként 4 egész egynyolcad ííenttel enielko-dett. Az amerikai aszálykár kb. 250 millió dollár.
Az amerikai aszálykatasztrófa mé rétéiről
mind riasztóbb hírek érkeznek a kontinensre. A washingtoni mezőgazdasági tanács sürgetésére n kor mány a délnyugati államókban egy millió darab állatot fog összevásá. rolni, mert a kiégeti pralrleken az állatokat a gyors elpusztulás vesiélye fenyegeti. Az állatokat azonnal levágják, húskonzervvé dolgozzák fel és ezt szét-
osztják a munkanélküliek közt.
Budapest, julius 4 A nemzetközi buzahossz a bel-földi bőséges termés mellett is igen sok jóval biztat. Elsősorban elő fogja mozdítani az előre eludott msv gyar buzafeleslegek zavartalan á!f vételét a külföldi vevők részéről. Máris
Ausztriában hirtelen megnőtt az érdeklődés az ő-buza Iránt. A külföldi buzahosszon kivül ebben része lehet annak is, hogy a másfél* pengős kiviteli illetéket ^ knegmít-radt készleteink exportálásának meg könnyítése érdekében pár nappal cz előtt törölték.
Budapest, julius 4 A lapok értesülése szerint ^ gaz. dasági szakértők kijelentették, hogy az idén annak ellenére, hogy sokkal Ikevesebb terület van buzival bevetve, mint 1980 ban, a fermés sokkul nagyobb lesz. f ,
Nyllt-tér.*)
Ezúton hozom az illetékesek tudomására, hogy nevemben hitelt senkinek se adjanak, mert tudtom és beleegyezésem ellenére kiszolgált árukat és kölcsönöket el nem Ismerem és kl nem fizetem.
Csőndör György tiszthelyettes.
•) Ai t rovatban közlőitekért lem ■ ■terkesildtág. sem a kiadóhivatal nem vállal Iclelóiiéget.
NagykanUsa megyei város polgármesterétől.
12319/(936.
Tárgy: Ai épU\'elek ablakainak és erkélyeinek vlrágdlszitése.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban jelzett ügyre vonatkozó kérelemre, közhírré teszem, hogy a virágdísszel legszebben ellátott 50 lakrts tulajdonorainak jutalmazására ugyanannyi dijat tttzök kl, mégpedig:
az első legszebb 5 lakás ablakainak, illetve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, illetve erkélyeinek jutalmazására egy-egy szép siobanövényt.
A virágnyertes lakások ablak-, Illetve erkélylulajdonosalnak neveit a Zalai Közlöny augusztus hó 16-én megjelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. junlui 5. not Polgármester.
. Mastihanxker Lipótné 8z. WeU*
Lián ugy a salát mint alulírottak nevében mély fajdalommal tudatta, hogy szeretett Jó férje, a legjobb édesatya, testvér, após, nagyatya és rokon
Maschanzker Lipót
folyó hó 2-án hosszú szenvedés után óleténok 69 ik, boldog hánas-sáaának 41-ik évében elhunyt
Drága halottunkat folyó hó 5-én délután 4 órakor fogjuk az izr. temetőben őrök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa, 1636. jullus 3.
NyugodjAk békában! Leojfan «mléke áldott!
Maschanzker Frlda férj. Spiegel Vlk-tornó és Margit féri. Kaufmann Je-nőné, gyermekei. Masohatukar Zsigmond, Maiohanzker Ceollla férj. Orün-hut Ignácné és Matild, testvérei. BrUnhat Iguáo sógora. Spi^el Viktor és Kaufmann Jenő vői. Spiegel fiyörgy és Kaufmann László unokái és az összes rokonság.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen feleségem, illetve édesanyánk Segeadl Gyfirgyné
temetésén megjelentek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Segesdl család
1B36. |uHu» »■
ZALAI KÖZLÖNY
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó bútor kiáll itásl
KOPSTEIN BUTORÁRDHÁZ
NAGYKANIZSA
APBÓHIKDETÉSEI
& srrjs rarjí nariíss
10 m4i0 « mm,. altt... uw.sw u. i mi.,.
KhiIIiiIhh vegyen vtllatelkel I Míg
néhány 200 O-Oles lelek, árnyas Iákkal, kiépített ütnél, i balatoni muzeum mellett, kapható dl. Valkó Béla ügyvédnél, Keszl-
helyen. 2105
Enyuakéa utcai éa kétszobás udvart összkomlorloa lakás, Sugár ul 16/e., auguix-szlus l^e kiadó. 7
daea kényelmes aalón vasltrta
kirándulás. Elűjegyzéa " Telefonállomást III.
vssárnan
Kaalmann Manónál.
1712
Szerezze be nyári Halfáját Szállnger-nél, Eötvöa tér 91. ti alatt. Hasa*kt«ai •!•>>«• árak I 1 ól egyéves blikk éa gyertyán dorong házhoz szállítva készpénz llzeléa mellett 34 P. Hitelképea vevőknek 6 havi réazletre 36 P. 2119
Duuiitba való llé) kajszibarack kapható TírSjuarty-utca 36. alatt
kdt.aokáa udvari lakáa Idadó, Caeu-gery-ut 56 2
Haaaaált ruhát veazek éa eladok, hl-válts házhoz megyek. Márkul, Király, atca ||. " 2293
Eladó cca 600 DM háah.l* Józael löheiceg-ut S8/a. alatti hla keleti oldalán, reiyllégoaitáat ad leáll szám alall Mo nostoiy. 1936
Szíp száraz axamaatangarl, na-
lyobh mennyiségben la kapható Király-utca 45. 9
Háakaljalad*a. Kalonaréleti, leg-
•rebb sarokleiekbői, még tnegltvő házhelyeket eladom. Dr. Hoch, llgyvíd. 2353
Kis családu kaoala, akinek ha|l!shoz »»obb gyakorlata van, konvencióra lel-"Wlk. Jelentkezni Mlet Horthy Mtktóa-ut szám alatt.
■ II nysrhst 1 pangSval 1 Motorkerékpárt oldalkocslval, kerékpárt weekend házat, egy pár evezős csónakot, fényképező Képet, gramofont, kerti garnitúrát, nyug-ágyat, stb. stb.; a balatonfenyvesi róm. kath. templom céljaira rendezett tárgy-Borsjátékkai. A sorjgegyek még pár napig kaphatók Szabó Antal sporlUzletében T pengőért 2371 Elad* egy csukott, gumis ás egy le-delea kocsi es 2 ló. Jóssel tőherceg-nt 32 2459
■Uatalkal .anaák családiház építéséhez. caak belvárosban. Clin a kiadóban. 2482
Megbízható, jó bizonyítvánnyal aaalas-d.a.a laanjrt 15-lkite lelyeszek. Balza ulca 3 . 2461
Fájás lábakra ls megbízható, jó cipőt késilt Szekeres cipész, Eötvöi-tér 10. 2434 Saját termésű elsőrendű kerecsenyi asztali fehér fcsr literenként P 50, asztali siller (vörös) bor literenként P —.50 fogyás*-tásl adóval eeyült. Viszonteladóknak árengedmény. Böhm Jóiaei bortermelő, Csen-gery-ut 19. 4874
■a.á.háakaa két egymásbe nyíló. tQrdóazobáa, elegáaaan bútorozod utcai szoba kiadó. Clm a kiadóban. 2463
Jobb házból való csinos urileány orvosi rendelőbe aszlsztensl vagy más bizalmi áHáal karaa. Cin. a kiadóban. 2463
Csengery-ut 16. alatt négyszobás, fürdőszobás, konfortos lakás novemberre kiadó dr. Knausz Ügyvédnél (Ffrut 21.) 2433 Oyárl árban 1 Legfinomabb trappista, olmtltzl. óvári, emenlháll éa saruitok kanhatók Worimsna te|lparl vállalat azaküzle. tében, Erzaébet-tér 14 . 2466
Máayssobás lakás fürdőszobával azonnal kiadó dr. Qyulal Bélánál. 2455 Négyszobás, előszobás aaagAasMa, kertlel. gydmOleaOaael, virágos ndvarral eladó Vörösmarty-ntca 16.
VasxOak 2 kirakati, 1 ajtó vssrs-dflnyt. Méreteket, leírást: Hangya, Dobri. címre kérUnk. 2456
■atarkarákpár Cellorph 360 cc., gcaerállavltott, teljes lelazereléssel olcsón eladó. Oráber, Korona szálló. 2467
Bajárán6V, ki főzést és kisebb háztartás vezetését vállalja, felvesz Brónyal Divatház, Horthy Mlklóa-ut 1,
Kltai.báa udvari lakás eugusstusra kiadó. Zárda u. 6., FUrlL 2468
ötsxobáa, hallos, összkomfortos, szép kertes magánház aug. l-re kiadó. Bővebbet Klsfaludy.u. 20. 2457 Állandóan Irlas haktajaala és td-azlahab kapbaló Wortmann tejipari vállalel szaltUzielében. 2466
Friss fcásar llbaxalr kapható piaci huiiUlkében, Singeméi. 2458 Forgáoa-aladáa 1 Sikerült ery nagyobb mennylaégtl szép, darabos faragott lőlgy forgácsra szert tenni, amelyet szea-záctóa olcsó áréit nyári Uzeléare ajánlok 1 rakat (egy szekér) aa erdőn átvéve 2 00, a rendel Imrardtla 3, összesen P ft\'OI. Szlveakedjea bizalommal hozzám fordulal 4a egy próbarendelésael győzódjön meg. Steaeea, mlg a kéaalet tart. Malollcs fa. bizományos, Rozgonyl-u. 2. a., (Népmoat) udvarban.
Salát Isrmésa fehér bor literenként 36 fillér. Attila-utca 41. Oábor 2431
MARGIT FORDÖ Caeagery-ut 19. aáratm kádWrfS P . 80 Tvukazemvlgás .....P 0-40 Nyitva mlndan nap.
ló kara.kardákal veszek. Clm a kiadóhivatalban. 2448 Samooyban Jótorgalmu vendégló iné aslrazéskel, lel|ea berendezéssel azonnal bérbeadó. A vendégló külön ll átvehető Clm a kUdibsn. 2«7 1 Kiadja a l.pt«l«Jdonoa Közgazdasági Ht Datenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. Falelöa Idadó t Zalai Károly. Interurbán telefon 1 Nagykanlsaa 78. zalai
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14588/1936. szám.
Tárgy: vasárnapi munkaszünet f. évi julius 5-én.
Hirdetmény.
Közhíré teszem, hogy a m. kir. FOldmivelésflgyi Miniszter Ur az aratási munkálatok elvégzésére f. évi julius hó 5-ére a vasárnapi munkaszünetet felfüggesztette.
Nagykanizsa, 1936. jul. 4. i«s Polgármester.
JégazekrényakI
■ét tari fi- F-h Mire
I2MÍ UIAL pHÉttl fW í.

ZALAI KOZLON*
1936. túlim 5.
KÉOÉÉji miMi
(roll irao h-tcler)
újból megnyílott.
Elsőrendű ételek és Italok,
tánc. Polgári árakl Sxlvea párttogáat kór
Farkas Bélán*
vondóglős.
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű aalutl>at
szerel és Javít,
épület- és gépltkatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő*ut 3. az. Árajánlat áljtalaa I l
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombinált kendöasapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17—
Brómai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
tanai GMHliiek n.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket telvesi:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon: 130.
PONYVA
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nól.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és kőzponll fekvést!
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, llfl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulolió havi előllzelési nyugta felmutatása melleit
napi 2 fillérért
lag|a lehet a isbbezer htlleles nagykanizsai Horváth-féle ujságUzlet kölcsünhSnyvliri-nah. Vagyis hsvi 60 f.llérért a .Zalai Közlöny" minden előfizetője
annyi könyvet vihet hl havonta a hölcttín-hönyvtárbói. ahányat csak el tad olvasni
Az előfizetési nyugta felmutatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horválh-köicsönkönyvtárban akkor Is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják Igénybevenni.
Hirdessen a Zalai Közlönyben

A magyar szellemi élet tUkre
a TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcső.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
/) ZfíLfii KÖZLÖHY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mini a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek a TÜKÖR^re -tói -ig
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg kllldöm — pénzbeszedöjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936.
Név:
Foglalkozás:
Postai cím:...............................................!.......
Gfcsénhjjot ciátíamczibM szórakcxTwlik
Nyári iiinelriiu
nagy választékban olosó áron
L1DITH IMRE
gyermekruha tultlibra Horthy Miklós nt 1.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUM.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fó-ut 5.
EllMuM —j
inkl a helyt korosodóknál I párotoknál ueraaa bal
msikailniillUI litllui Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1936. május 15-161. Epiaabet-tÉp~Vaariálf»ná.
Vasulállomásra

630 7 SS B!5
11 H
12 S0
13 20
1515
17 2« 1805
18 50 21 35 23 05 2385
5
a
11 i 1 a i
u
Latanyel menetrend
L.ImjMIM. 545 ^.„kMli.lr, *,k. 8 0b aijjWni,^,.! M. 14 00 Utajtnkt. 1510
klom. a krfakHoaoa »fl^asáa.á« m. aaMaataq NamaSt éa llátslil UfMaill YlUakta kű»i<aiamátjál»ai 1
i Lttelalia talalv, um KárolU
78. évfolyam 153 szám
Nagykanizsa, 1938. jullus 7 kedd
Ara 12 «l
ZALAI KÖZLÖNY
luxlLOzibU* é» kiadóhivatal: Fóul 5. uám. Mctíeirmk mktdem WtkAuup cUluíh,
p ° L \' T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. S/crkesztöségi és kiadóhivatal! telefon: 7& a*.
Nincsenek már „mezei hadak"
Irta: dr. Illés Jóaaef egyet, tanár, orezággy. képviselő
Ha az egyetemi felső oktatást; szükség/\'&nek itaj-tjuk, akltí\'ír (lehetővé kell tennünk azl, hogy ott a hallgató mind meg is jelenjék és kényszeritsük is erre ; ha pedig ennek a kényszernek nem ejiged, tessék más pályára menni! Ez a sze lekclónak és a inai viszonyok között a dlplomatultengés megakadályozá sának egyik, senki által nem vitai ható, helyes és célszerű módja.
Ma már »me(zel hadak* még a< pesti jogi karon, n Pázmány Péter Egyetem leglátogatottabb karának első évfolyamán sincsenek. A 250 260 hallgatóból ugyanis aiinjtf amennyi befér — 180, tényleg ott van a teremben. És ez nemcsak az első hetekben van igy, hanem végos végig, az egész év folyamán, az utolsó órákon is, egy pár hallgató kivételével, aki már vizsgára 1<6 szül. És ez a tapasztalat annál inkább erősödik, minél jobban távolodunk a háborús időktől. Hol van nuk ma már a »mezei hadak?« Az élmaradó kis százaléknak egy sze taián azért nem képes jönni, mert az életfenntartás küzdelmn megakadályozzák mivel neki keli magát é« családját fenntartania, a másik r\'sz - megengedem - t>lma rad ugy, amint elmaradtak régen, de ezt szorl\'ani kel. és lehet is szorítani a tanulási rendszernek azzal a most tenezett mődosilásával, a mely kötelezővé teszi az előadások látogatását.
Kétségtelen azonban, hogy a Páz. mány-egjelen-. jogi karán a .tantermek nem elég tágasak. Az egyetlen nagy terem, a kupolaterem\', felel meg a szükségletnek. Az ^\'gyo temi tanács a teológiai kar szárnyában már megszerezte azt a lehetőséget, hogy ott három, vagy né;.íy nagy termet építtethessen. Ez a l -e kelálogatái" lehelőségéi is megadja. Megszünteti ez a mostani tervezet - a jogi szakoktatás reforVnjánalt tervezete ~ a visszásságot\' a két dok torótu\'i körül is, amelyek közül az egyiket picco!o doktorálusnak szokták nevezni, ez az úgynevezett ál« lamtudományi doktorátus. Szaklap saim és kollégáim közül éppen a közgazdaságtan protektorai követe lik azt, hogy a ketlő egységesítés-sék, mert nincs értelme mindkellfll fenntartásának. Egységes jogi doktorátust kell b2hozni, sőt a diss er-tációk mai rendszer\'t is el kellene törölni és egy szigorú zárt, írás* beli vizsgának kellene alávetni a jelölteket, más szóval a mai rendszert ezekben a vonathozásokban gyökeresen meg kell változtatni
A jogi szakoktatás retít^injánál valóban elsőrangú fontosságú ft jogászok miniszterének a vé\'eir.é-nye. Mi, egyetemi tanárak, nem kívánjuk azt, hogy a reformnál a mi elméleti, mondjuk, bölcsességünket
Szuronyokkal kellett kényszeríteni egy balatoni motorost, hogy kiszaladjon a viharban felborult csónak hét utasáért
A nagykanizsai Kollár Károly hősies életmentése Balatonalmádiban
Ismeretes, hogy a hét végén nagy vihar tarajozta fel a Balalon!, a melynek magas hullámai csak vasár nap este csendesedtek cl. Ez a viharos idő a szombathelyi Haladás cserkészcsapat hét fiatal lagját so dorta életveszedelembe. A csapat Vass Béla mérnök, parancsnok vezetésével Balatonkaratlyán táboroz. A parancsnok és hat cserkész (a legidősebb 16 éves volt) csónakká ránduláson vett részi. Az egyre erősbödő viharban azonban a fiuk nem tudtak kievezni, hanem a he. lyenként más fél méteres hullámok mind beljebb sodorták őket. Balaf tonalmádiban a Yacht Club erkélyé, ről látták, hogy a csónak egyre befelé megy és mind jobban sülyed. Izgalmas negyedórák következtek ezután, amelyet annál is inkább ér-
demes Ideiktatnunk, mert hősié a kanizsai Kollár Károly volt, aki, a mikor látta a veszedelmet, azonnal £ club motoros csónákjába szállt. A gyenge kis motoros azonban a hatalmas hullámokban felmondta a szolgá\'a\'.ot, ugy hogy Kollár maga is veszedelembe került. Slke,4ilt végre evezők segítségével partot érni. Kollár ekkor azonnal a kikötőiben horgonyzó Rex motoroshajóra ment és annak segítségét kérte. A motoros vezetője azonban megtagadta a kérést. Ekkor már a parton, állók szeme elől eltűnt a csónak. Kollár azonban nem csüggedt és a csendőrségre ment, hogy hatóságilag kényszerítse a motoroshajó vezc tőjét. A csendőrök meg is érkeztek, de akkor a Rex vezetője azzal állt elő, hogy nincs benzine. A csend)-
őrök fel feszítették a tartályt és kide. riUt, hogy az teljesen tele van. Erélyes fellépésre mégis elindult a mo toroshajó, mire a fiukat elérték, azok a csónakba kapaszkodva, meggémberedett tagokkal lóglak a viz« ben és minden igyekezetük azon volt, hogy egy egy, a fejük felett ál-csapó hullám le ne sodorja őket a csónakról. Hősiesen viselkedtek, több mint egy órán át tartott küzdelmük, s parancsnokuk csak a legnagyobb hősiességgel tarthatta ben. nük a reményt. A segítség valóban a 12 ik órában érkezett és csak a kanizsai Kollár bátor felléipésének és magatartásának köszönhető, hogy több fiatal magyar élet nem pusztult el. A bátor életmentőket a part izgülöott közönsége lelkesen lnpg-éljenezte. I
Elutasító választ várnak Berlinből a dansigi kérdésben
Ha a békítési kísérletek kudarcot vallanak, a diplomácia uj tanácskozások megkezdésére számit — Még ezen a héten meglesz a montreuxi megegyezés — A négus Oenfből Londonba utazott
London, julius 6 A Daily Thelegraph irja a danzigi helyzettel kapcsolatban, hogy Nómel ország nem tartja sürgősnek a vá laszadást az angol kérdésre. Ebből a tényből a válasz elutasiló jellegérc is következtetnek.
Az uj locarnoi egyezmény ügyéiben Anglia, Franciaország, Belgium és Olaszország nemcsak a nagyha talmak ügyét akarják íri^gbeszélni és leszögezni, hanem Keleteurópa és Középeurópa ügyelt is. Általában azt hiszik, hogy ha Németország Idő-
közben olyan magatartást mutat, a melyből látszik, hogj» httjiandó az együttműködésre, akkor meghívják később Németországot is. Ha ellen ben Németország továbbra is fenntartja jelenlegi álláspontját, - irja h lap — akkor a nigyhatialmak fénytelenek lesznek bejelenten,^\' hogy a megkezdett békítési kisérle tek kudarcot vallottak és nincs más ut, mint uj tervekel késziieni egy harmadik tanácskozásra.
Montreux döntés előtt A tengerszorosok ügyében az ér
I tekezletct kedden újból megkezdik.
Általános vélemény, hogy a döntés ! még e héten meglesz, az általános egyezményt szombaton már sikerül is aláírni.
London, julius 6 A lapok jelentése szerint Mussolini elhatározta, hogy a legközelebbi montreuxi értítekezletie bizottságod küífc ki.
A négus megöregedett Oenfben
Genf, julius 8 A négus vasárnap este Párison át
vagy pedagógiai tapasztalatainkat vegyék csak figyelembe, hlsz\'n az államnak kitűnő birákr1, ügy. szikre, közigazgatási hivatalnokokra van szüksége. Azt pedig, hogy milyen jogászokra van szükség, elsősorban az igazságügyminiszter aki maga Is kitűnő gyakorlati jogász van hivatva megmondani. Mi meghaj lünk az ő véleménye előtt. Az igazságügyminiszter jogászi pályája, de az ő miniszteri működése is mutatta. hogy mennyire ragaszkodik a
helyes értelemben vett tradíciókhoz és ismeri azt a szükségletet is, a mely a tradíciók melleit javítási, a közérdeknek megfelelő reformot kíván. Az ő véleménye tehát nagy súllyal esnék latba és ha arra a meggyőződésre jutna, hogy ez a jogi szakoktatási reform csakugyan sürgős, akkor kérjük, valósítsa ine>, minél előbb. Ezt a reformot jobb előbb megcsinálni, mint húzni, vagy mint mondják : még gondolkozni felette.
Mi ezzel a tervezetlel az egésa| egyetemi oktatás szintjét akarjuk emelni. Mi azt akarjuk, hogy itt a szelekció minél gyorsabban érvényesüljön ; csak azok menjenek erre a pályára, akik valóban *" arravalók, akiknek meg van hozzá m tehetségük és akkor az az igazán nagy probléma is, amit nekünk az állástalan diplomások jelentenek, nem lesz annyira súlyos, mint ami., lyen ma.
w er
DALAI KÖZLÖNY
18W, fuHut 7,
Ha fáj a feje és szédül, ha tell-Béget, bélizgalmat gyomorégési, vér-tódulást, szorongást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc József" keserüvizei, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfrissíti. Qyomor-és bélbajok szakorvosai igazolják, hogy a Ferenc József viz remek természetalkotta hashajtó, mely méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást
visszautazott Londonba. Kíséretében Kassza herceg és Marti, a négus genfi megbízotti a volt. Az elutazás minden nagyobb ceremónia pélkül, a legnagyobb rendben ío.yt le, alig 10 ember jelent m-g a pályaudvaron. Az abesszin exesászár hétfőn reggel érkezett Párisba, semmiféle nyilatkozatot és felvilágosítási nem adott és röviddel később folytatta útját London felé, ahoi délutánra várják.
Kiséretében kijelentenék, hogy bár a négus csak a Népszövetség ütésének idejéie kapott Svájcban tartózkodási efigedclyt, jnincLen hatósági felszólítás nclkül, önszántából utazik el. Nem is érezte jói magát Gélben. A négus kijelentést szerint Londonban több megértéssel és rokonszenvvel keze dk ügyét, mint Cent ben. Kísérete is kijeién tette, hogy a négust a pár napos gen^ tartózkodás erősen megviselte is valósággal megöregedett ezekben a napokban. I ,
Julius lö-éa hivatalosan it» megszűnnek a megtor-
lttSOK
G enjulius 0
(Lapzártakor érkezet) A Népszövetség összeegyeztető bizottsága a hétfő déli ülésen határozati javajj. latot terjeszieit eiö, amely szerint indítványozza, hogy az Olaszország leílen elrendelt megtor.ló intézkc| déseket juiius 15 én szüntessék meg. Az előterjeszteti határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. Ezután Anglia és Franciaország terjesztet tek elő közös javaslatot, amely azl indítványozza, hogy az egyes államok fokozatosan és folytatólagosan .állítsák vissza a rendes kereskedelmi viszonyt Olaszországgal és a ke reskedelmi összeköttetésről szóló kérdőiveket töltsék ki, továbbá 2. a Népszövetség fötilkárságsinak1 nyújtsák be tapasztalataikról szóló jelen, tésükket s végül 3. javasolják, hogy nevezzék meg az egyes államok megbízottaikat a legközelebbi ezügy ben összeülő tanácskozásra. A jak vaslatokat egyhangúlag elfogadták* és ezzel a hétfői lülés véget is ért,
A diadalmas kanizsai dalárdák bála-szerenádja a Kettlng-ház előtt
Igaz-e, hogy a szombathelyi zsűri nem értelte a dolgát ?
Az a példátlanul álló, átülő erejű siker, amit a kanizsai dalosok az or szágos dalosversenyen arattak, or. szágszerte élénk feltűnést keliptt, Mondani sem kell, hogy nem osz. tatian az öröm a keltös kanizsai diadal felett Vannak .hangok, amelyek ez vagy amaz okból (leginkább azért, mert nem ök leltek az el. sők !) igyekeznek a közvélemény elótt a győzelmek ériékéi csökkenteni. Ez természetes velejárója minden versenynek. Aki lemarad, az vigasztalódik, ha mással nem tud : a ius murmurandi val. Legtöbb lemaradt versenyző természetesen
szidja a zsűrit. A zsűri nem éjp.li a dolgát, - a zsűri elfoguit volt, - hulljuk ilyenkor.
Nézzük csuk tehát azl a zsűrit, a melyik a mi Irodalmi és Művészeti Körünk egyeskara lelett Ítélkezett Dr. Koudela Gcza : - a ^doktorátusa zenei, oki. zeneszerző, a zeneművé szeti foiskoia tanára, maga is karmester, egyházzenei főigazgató. Dr. Vásárhelyi Zoltán oki. hegedűmül vész, a kecskeméti zeneiskola tanára, a híres kecskeméti Kodálykórus karnagya. Orpzágh Ti,vudafl okt zeneszerző, hegedűművész, a zeneművészeti foisko.a tanára. Karvaly Viktor, a székesfővárosi zene, iskolák szakfelügyelője, a Székes, fővárosi Énekkar vezetö-karnagya, a zeneművészeti főiskola tanára. Dr. Wer/icr Alajos, doktorátusa zenei, egyházzenei főigazgató, a Schola Cantorum Sabarjjensis-nek, a l<eg-}"bb magyai* polifonikus és liturgikus énekkarnak karnagya. 1
Csupa olyan zsűri tag, aki a kórus művészetben képesítésénél, mesíe^ ségénél fogva abszolút otthon van és benne gyakorlutilug is járatos.
Némi merészség tehát a zsűrit okozni egyik-másik dalárda bal* sikeréért ,
Nagykanizsán egyebekben daloskörökben változatlan öröm és lelkesedés uralkodik az egy hete eiér,t sikerek felett. A dalosok, akik a város szineit országra szóló s a düloet versenyek történelében egyedülálló diadallal hozták haza, szombaton este hálájuk és szeretetük jeléül sze-renádot adtak Kelling Fenpjicnek, mindkét győztes kanizsai dalárdtl karnagyának. ,
Este 9 órakor vonult fel zárt sorokban az Irjodahni és Művészeti
Kör Vegyeskara és az Ipartestületi Dalárda a £sengery-utcai sorompóhoz, a Ketting-ház ablakai alá. Csakhamar hatalmas tömeg vetie körül a dalosokat, ugy hogy az utcában az ünneplés idejére megállt a forgalom.
Elsőnek a Vegyeskar énekelte el a jeligéjét, majd Abrámovics Márk főkántor vezetésével a verS-ny. kórust és egy szenenádot az utca közönségének lelkes tapsaitól kisérve. A kar dalosai nevében Nagy Vinoe piarista tímár, az Irodalmi Kör társelnöke köszöntödé a dalos-szivekböl fakadt szeretet szavaival Ketting Ferencet, akinek a dalárda rózsa-csokrot nyújtott át. Ketting karnagy a meghatottságtól könnyek kel küzködve mondott köszönetei a nemvárt üdvözlésért. Kérle Keiting Ferenc, hogy a közöny, amivel a kettős dalos diadalt Nagykanizsa fogadta, ne kedvetlenitse el a daloso. kat, hanem sarkalja őket fokozott dalos munkára a következő á.lomás-ra : - a .kiráiydljért. A dalos tömeg és az utca közönsége lelkes ovációban részesítette Kelting Ferencet és feleségét.
Ugyanilyen hangulatban követkie. zett az Iparteslüleil Dalárda szere, nádja. A verseny-darabot Abrámovics főkántor, a szerenádot Iványi József vezényelte. Az ünneplés itt is. szivekből fakadó voit amikor Viola Lajos tolmácsolta a dalárda szeretetét és ragaszkodását ki,tiinő karnagyához. Az iparos dalosok is virágokkal kedveskedtek Ketting Ferencnek, aki meghatva viszonozta az üdvözlést
Mindkét dalárda az országos versenyről hazahozott dijait az ősszel flogja felavíitnl, megfelelő keretek1 között i
Betegebb!
Prognózis: A meleg f ko-zódik, egy-két helyen délutánon ként még zápor, gyenge légáramlás.
- (llélycggijiljtfik találkozóba) Hét. főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Rovatvezető: Gáap&rné Sonja, Budapest
A masszás
A masszás nem más, mint az arc. izmok tornáz tatása, amely serkjentif a bőr vérkeringést és ezzel emeli üde színét, fényét, rugalmasságál. Azonkívül kiszorítja a íaggyumiri-gyekben felgyülemlett zsiradékot. A masszás a legjobb eljárás az arc idő előtt,\' ráncosodásának meggállására. Természetesen öregkori ráncokat még masszással sem lehet eltüntet-ni, legfeljebb megakadályozni lehet a további gyors ráncosodást, ami már szintén elég nagy eredmény. Altaiábar. a ráncokat 4 csoportba osszuk, úgymint:
1. öröklött ránook, i
2. helytelen kezeléssel fiataton szerzet ráncok,
y. a bőr öregségi sorvadásának köxctheztében létrejött ráncok és végül
4. nagyon gyakoriak a mimika ráncok.
Ezek közüi masszással a legnagyobb eredményt a 21k csoportba tartozó, helytelen kezelés álla\', lia-talon szerzett ráncoknál érjük el; amikor a bőr tul szárazsága íolyc tán elveszti rugalmasságát, üde színét és pergaments2jerüvc válva, idő előtt megráncosodik. Ilyenkor a masszással zsiradékot juttatunk a bőr kötőszöveti rostjai közé, amj bizonyos fokig megteliti a ránookat és ha azok nem nagyon mélyek, akkor kiegyenlíti, kifeszíti őket.
A masszás még a tulzsiros arcnál is nagyon jó hatású, mert nagyon sokk esetben a helytelen vérkerjUv gés is okozója a túlságos faggyú kiváltásának. Ilyenkor ellenben a száraz arc masszásnál nem zsírral, hanem egy indifferens puderjqel masszírozzuk, utána mindenesetben dezinficiáió arcvizzel letöröljük.
A masszást mindenkor hozzáértő kezekkel végeztessük, mert clLen. kező esetben .nem hogy célt nem érünk el, hanem, ami sokkal rosz-szabb, méginkább elronthatjuk arcunkat. Masszírozni mindig csak az izmok haladásának irányában sza^ bad.
Üzenetek:
Szőke asszony. Lehet tarlósra festeni, csak megbízható anyaggal történjen a festés. Egyedül ugysoml tudja hiába imám le, hogy hogyan kell azt csinálni,
Ilin leány. Ma kaptam csak meg levelét. A napokban kimerítően válaszolok és küldöm a kért dolgot, niv gyon gyorsan elhasználta, nem1 szabadna. üdvözlet.
Komoly. Éjszakára mosdás után minden este kenje be, valtával törülje gyengén le, és a \'szem alatt hagyjon egy keveset rajla.
I
IVXacó és gyapjú fürdőruhák, | selyemfényű vistrafrottir fUrdököpenyek )
nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban |
1838. |uHu» 7
ZALAI KÖZLÖNY
Piros cipők tubán ti mosás sarokkal újból érkeztek!
Piros, kék és színes szandálok, fehér oip6k és szandálok Kneipp cipők, strand cipők == nagy wélasztékban
Hiltényi dpőáruháxban, Fő-ut 2.
17.50 Barlangok, csipkék, pásztor-nóták faluja. (I)r. Margittay Rikárd.)
— 18.20 Mciszncr János fuvolázik. 18.50 Mészöly Géza. (Farkas Zoltán.)
— 10.20 Magyar nóták. Előadják Bodán Margit és Kalmár Pál, kíséri cigánjt-zene. - 20.25 llirek. _ 20.45 Hanglemezek. — 21.55 Idöjárásjelenlés. -22 Melles Magyar vonósnégyes. — 23 A Pogány—Erdős jazz-zenekar műsora. Weygand Tibor énekszámaival. — 0.05 Hirek.
BurtapeM IL
18 Tánclttnezek, — 10.20 Barokk udvariasság. (Dr. Kertész Manó.) — 10.20 A tábori kórházak Buda ostrománál. (Dr. Héjjá Pál.) — 20.20 Sándor Renée zongorázik. — 21.05 Hírek. Bér*.
17.10 Játék két zongorán. - 21 Rádiózenekar. — 23.30 Schrammelzcnc dalokkal.
Kedd
KudapMt L
C.45 Torna. — Utána hanglomezek.
- 10 Hirek. — lp.20 Boldog sziget a boldogtalanság tengerében. — 10.45 Csevegés az időszerű divatról. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 F. Szlaay Stefánia zongorázkik. — 14.40 Hirek, árak. — 10.15 Péler Rózsa meséi. — 16.B5 Időjelzés, hirek. — 17 A rádió szalonzenekara.
18.20 Égbenyúló sziklatornyok. (Sok-Ül Ottó.) — 18.50 Koncz János li|f« gedúl. — 19.25 A kárpátaljai rutének nyelve. (Dr. Bonkáló Sándor.) — 20 Az osztrák rádióadóállomás műsorának közvetités© Bécsből. — 21.30 Hirek.
- 21.50 Cigányzene. — 22 50 Időjárásjelentés. — 22.55 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Budapest II.
18.50 Mezőgazdasági félóra. - 10.25 Komáromy Pál énekel. — 20.30 Hirok. Bécs.
10.50 Parasztzene lemezeken. — . 12 Könnyű zene. — 14 Csajkovszkij: III. szimfónia. — 15.40 Hires filmcsillagok lemezei.
17.20 Zongora. — 1710 Cselló. — 18.20 Villamos kanárimadár és egyéb hangok. _ 10.30 A rádiózenckar a régi Deitschmeister zenekarral. — 22.10 Sediák-négyes. — 23.35 Állástalanok zenekara.
HapUr: Jullus 7. kedd. Rom. kat Clrll és Met. Protestáns Clrll és Met. izraelita Tham hó 17.
Gyógyszertári éjJ«U szolgálat « hó 15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a klskanizsai gyógyszertár.
(iőifürdő nyitva reggel 0 órától esto 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Folyik az aratás a Zala-somogyi határszélen...
Rozs közepes, buza jó, gyümölcs bőséges F\\ tulsok esőzés kárt okozott a szőlőkben
■Peng a kasza, az aratók danájá tói hangos a tarló, sok helyen már a cséplőgép bugása is belevegyül a friss énekhangokba, amelyek az uj élet omlását kísérik. A nagykanizsai járásban, a zalai és somogyi határszél községeiben is fo\'.ylk már min denütt az aratás, a kemény munka, amely egész embert kíván. Am halljuk magukat a gazdákat, ugy, aho gyan a hosszú évek gyakorluta elmondatja velük az idei termés igazi képét... .
A nagykanizsai vidéken a rozsok gyengék, a buza jó, a kapás-növét nyek kitűnőek, a gyümölcs bőséges, főleg barackban sok a termés, az esőzés sokat ártott nem csak a ro zsoknak, hanem a szőlőnek ls. Sok helyen a perenospora vagy liszthar mat ütötte fel fejét és okozott kárt. A bor, ;mondják öreg szőlősgazí-dáink, az idén sem mennyiségileg, sem minőségileg nem üti meg a tavalyi eredményt.
Nagyrécsén is folyik az (aratás\'. Az uradalomban már csépelnek is. A rozs gyenge, a sok eső követk«z-keztében vadborsó lepte el annyira, hogy nem ls látni mást a táblán. A buza általában jobb, de eből sem ígérkezik az, amit vártak. Közepes termés mutatkozik. Az eső i?en Ur tott. A kukoricák szépen fejlődnek.
Kapások általában jók. Gyümölcs, főleg a barack és szilva, kitűnő termést mutat, alma kevésbbé, sok volt a férgese. A baracktermés bőségo alatt az ágak lehajlanak, Az idei ál talános terínés ? Közepes gyönge, holott közepes jót vártak. Az idöjá rás minden számítást keresztül hut zott. Á gyümölcs némileg helyrehozza a gabonatermés hiányosságát.
Pa\'inban is folyamatban van az aratás. A búzát ls megkezdik Rozsban a termés rossz, ismétlik iti ls. A vadborsó teljesen ellepte. A sovány földeken jobb a helyzet, a kövér földeken a vadborsó nagy károkat okozott. A búzában a helyzet jobb, ez nem annyira gazos, itt jó közepes termés várható, a kapát sok a meleg idő megindultával szépen fejlődtek. Általában közepes termés várható. A szőlőkben erősön fellépett a perenospora és liszthar. mat. Gyümölcsben meglehetősen jók a kilátások. Barack rengeteg van, szilvából nem annyi, mint á mult évben, alma jó, körte közepes, dió a mult évinél kevesebb.
Nagybakónakon nagyban folyik az aratás. A mai nappal megkezd ték a buza aratását is. A rozsot ilt is ellepte a vadborsó, a buza közepes, a kapások jók, szénából bő termés mutatkozik, a gyümölcs szép, alma,
Nyári divatujdonságok olcsón s
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Mr Divatáruhoz.
szilva, barack közepes, dió is mu* tatkozik. A szőlőkben a perénospora az intenzív permetezés folytán szü-nőben van, ellenben most a liszl-harmat lepte el. A sok esőzés miatt. A szőlőt kivéve, közepes termés várható ezen a környéken.
Hosszúvölgy környékén a rozsaratás mindenütt folyik. Kilátás : köze. pes. A gabona erősen borsós, noha aránylag szép kalászu, a buza elég szép, nem dőlt le annyira, mint a rozs. A kapásoknak, főleg az utóbbi időben, jót tett az eső. Gyümölcs ezen a környéken mennyiségileg kevés mutatkozik. A szőlőt a moly pille lepte el. Általában kfelégtttf termést várnak.
Mlháld környékén a rozs gyengébb a tavalyinál, a sok eső megdöntötte, emellett nagyon sok a borsó rajta, ablakos, noha szépeíY fejlődött- Ezzel szemben yt a buza nagyon szépen fejlődött, de sok d gazos, ugy hogy ebben is csak kö* zepes termés várható. Néhány nap múlva kerül sor a buza aratására. A szőlő nagyon szépen fejlődik, ámbár a sok eső ártalmára volt. Ar alacsonyabb résaaken peronos por aj grasszáit, de erősen permeteztek., A termés rendesen 80-82 fajsúlyú szokott lenni. Valószínűleg az idén is. A termés az Idén általában közepesen fog fizetni. •
&s így megy ez a többi falvakban Is. Szinte egybehangzóan lehet alkalmazni a zalai-somogyi határszélen : Rozs rossz, buza közjepeS, gyümölcs bőséges, szőlőben az eső sok kárt tett, kapások jók...
Az aratók elhalkuló, kifáradt éne. kéfre a buzatenger pompás aranya integet biztatóan. Az Uj élet, fl drága magyar, puha kenyér, amely-\' ért mindejnnap összetesszük a kei zünket kérőn :
- Mindennapi kenyerünket adjad nekünk ma... 1

— (Slssts Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legideálisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben fölszerelt gyóintézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium. Elektrooardlo-graph (szív vizsgáló). Krógh-fóle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyttsemQ konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
- Nyaralik flI7clm*W t Női-, férfl-é8 gyermek-szandálok, week-end cipők nagyon olcsón az „Ideát" clpőáruház-baa, Fő-ut 12. az.
4
gALAI KOtUMCV
IBH lolltu 7
Itt « nyári IMI, férfi és gyermek fehér cipőket, azaaidálefcat, szandoletteket, week-end cipőket, tenniazcipőket rendkívül olcsón vásárolhat az „IDEÁL" clpőáruházfaan Fő-ut 12.
Közel egy órás atcal harc a párisi utcán rendőrök és tüntetők közt
MNrifei nagy kvtzódi a §i Ahat^it®
Scmpach, julius 6 (Lapzártakor érkezett) Motta követségi tauácsos nagy beszédet mondott, amelyben többek kőzött kijelentette, hogy a külföldi államok kormányéinak és államfőinek rá keli \'jönni arra, hogy Svájcot "hadi felkészültsége miatt sem lentit egyszerűen hadászati felvonuló teríilotiHik használni. Beszéde általában a háborús veszélyről szólt. A figyelmeztetés — legalább is a francia lapok szerint — Németországnak volt címezve, ha az kifejezetten nom is vehető kl a beszédből.
Nyugalom van a pásztói kerületben
Budapest, jullus 6 Egyes hétfői lapokban tudósítások jelentek meg arról, hogy a .pásztói kerületben a képviselőválasztással kapcsolatban zavargások történtek. Most jelentik, hogy semmifále .incidens nein történt, a hatóságok minden intézkedést megteltek. — Panasz eddig sem az alispánhoz, \'sem a főispánhoz, sem a belügyminiszterhez nem érkezett.
EteTka főhercegnő nem Jön Magyarországra
Sopron, jullus 6 (Lapzártakor érkezett) A vidéki és az egyes pesti iapdkban elter-1 jetit az a hir, hogy Etélka föher-\'degnö, Ottó királyfi legidősebb nö-vére\'Magyarországía jön, mert Ivánca községben fölkérték, hogy foglalja el a lelszentéiendö zászló zászló-anyai ilsztét. Mint most illetékes helyen közlik, a felkérés valóban megtörtént, sőt a főhercegnő el is fogadia a zászlóanyaságot, azonban arról, hogy a zászló szentelésen meg is jelenjen, szó sem volt.
Páris, juüas \'6 A Láng ünnepségek "tán a Champs Elyseen nagy tüntetések voltak. Mintegy 500 főnyi tüntető c-sapat - valamennyi a feloszlatott pártok és szervezetek tagjai — tün. tptő felvonulási rendezett ós a nend fenntartására kivezényelt rendőrö1-ket is megtámadták. A .Jámadásból
Newyork, jullus 6 Az Egyesült Államokban nagy vlgságok közepette ünnepelték meg függetlenségük 160. évfordulóját Mint ezen a napon mindig, tegnap is minden amerikai igyekezett a szabadba menni. Az országutak a rendes és szokásns övflordulól forgalmat jóval ttieghaladták és va\\(y ságos népvándorlás jelleget öltö^ tek. Az amerikai úthálózatokon ezen
London, julius 6 | A Daily Thelegraph, jeruzsálemi tudósítójának tollából, részletesen őeszámol arról a nagy tömegmérgezésről, amely Jeruzsálem legszegényebb zsidónegyedében pusztított. A zsidó negyedben 800 betegedtek meg ételmérgezésben, akik közül 13
valóságos utcai harc keletkezett, 2 rendőrtiszt és 31 rendőr megsebe, sült. Igen sok a tüntetők sebesültjo ls. Az ,1\'jíca,! harc mintegy hárofli) negyedórán át tarlott- Még az este 16 egyént letartóztattak, köztük be tet a rendőrök megveréséért hatásági közeg elleni erőszak miatt
a napon 20 millió gépkocsi vitte a kirándulókat. A Jól hvegszjei-Mezott biztonságnuk köszönhető, hogy ezen a napon »csak« 250 ember vesztette életét közlekedési baleset következ tében, ami az amerikai ménetekhez és tempóhoz képest Wlegtehetősen kevés. Az előző évben például 485 eniber vesztette életét, holott kisebb volt a forgalom, mint ezidén.
| már meg is( halt. A tömeg6aeneíu esetlenséget a kél nappal ezelőtt Bagdadból hozott nagy halszállit-mánnyal hozzák összefüggésbe. A halszállltmány a nagy melegben va. lószlnüleg megromlott, a saegér nyebb néposztály pedig nagyban fo. gyasztotta az olcsó hnlazállltmányl.
— (Közüzemek felülvizsgálata)
Hétfőn délelőtt érkezett Nagykanizsára dr. Barakovics miniszteri osztálytanácsos, hogy a város összes közüzcaiveit, igy a vágóhidat, a szeszfőzdét, viz és csatornaiiVüvCkct, stb. felülvizsgálja.
— (A polgármester Itthon)
Dr. Krátky Jstván polgármester vasárnap hazaérkezett budapesti útjáról és hétfőn átvette hivatalát.
— (Az Ipartestület)
az iparkamarai váiusztAsokkat kapcsolatban julius 0-én esto 8 órakor tagértckezletct tart az Iparoskór emc-leti nagytermében. A rondkivül fontos értekezletre kéri az olnőkség a tagok minél nagyobb ftámu .megjelenését.
— (Elj«gyeé»)
Faludy Sárika oki. tanítónőt folyó hó ő én eljegyezto dr. Takáts Ferenc gimnáziumi tanár Budapestről.
— (Orvosi hir)
Dr. Neumann Henrik szabadságra utazott. 1
— (Balatoni 6a göoseji plakettek)
A BIB a balatoni fokozottabb propaganda érdekében uj, botra szegezhető szép plaketteket adott ki, amelyeken Badacsony és Tihany látható. Hasonló l>otpIakcttet csináltatott Egerszeg is, a Göcseji hét alkalmából, amelyen a most felavatott és Bődy alispánról elnevezett kilátó látható \'Zalaegerszeg-Göcsej\' felírással.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopsteín Lipót Magyarország leguagyobb bútoráruházában.
Csak" 250 embert gázoltak halálra az amerikai szabadság ünnepen
Tömeges halmérgezés Jeruzsálemben
300 beteg — 13 halott a szegény-negyedben
Murttló asszonya
Irta: Somlyó Zoltán
A kikötő tele volt hajókkal. Tülköltek, pöffőglek, elöltük kis csónakok ringoltak a vizén és az esti kikötői fény tolerajzolta csillogó csikókkal a
nagy hidat. A nagy jpdon álltain, néztem az egei, amely tejes volt a kis bárányfellegck fehér uszályaitól, amelyek gyermekes gondolatokat ébresztettek bennem. Végre, először, életemben legelőször igazi tengert láttam, igazi kikötőt. De azért minden olyan kicsinynek és játékosnak tűnt ftel nekem. A nagy kereskedelmi hajók telerakva ládákkal, amik . bizonyára rengeleg értéket képvisellek, játékszerekként rajzolódtak a szemeimre. Gya potkötegek, amiket csupaszkópü munkások rendezgetlek a Idd mellé, olyanok voltak, mintha áimbiiozó gyer-mekkezeeskék rendezték volna ily szép négyszögletesre s a hat oldalán oly ivellre, mint a diványok párnát
Amit itt láttam, mind-mind arra való volt, hogy régi képeket elevenítsen fel, amikből a világot bámuljuk. Az emer liz éves korábau lát egy festményt hajókkal, tengerrel, öreg, fn-pipás matrózokkal, akiknek száján a rum gőze ömlik. És harmincéves korában, egyszer, egy holdas estén, ki nyílik a szeme és a fesünény egészeu
kilép a rossz fakerctből és a fayipás malróz káromkodása zörög az estben.
Gyerekes öröm ez és az értéke egészen földöntúli. A kezeimet összedörzsöltem örömömben. Soha még alkonyati szellő ennyire .nem ingerelt. A ruhám szűknek éreztem, a szivem o tengerrel egy volt, végtelen és békésen kék szilieket éreztem a lelkcimf-ben, amikből uj életet és uj boldogságot vártam. •
Szinte álmodozva álltam a kikötő-hidon ós uézlcm u kedves és különös festményt. Egy selyemruhás nő állt néhány lépésnyire. Fantasztikus ruhája volt, .a derékon és a vállakon mbitha csak csaltok fogták volna össze és ugy látszott, szinte félni lehetett tőle, hogy a selyein-burnus a szélnek enged és " földre hull a gyönyörű termetről. Messze a hazádtól, a levegődtől, kicsiny életedtől a nő fontossága megszűnik. Tisztább a szemed, objektívebb az agyad és emberi kritikád kiélesedik. Otthon, a fényes kirakatok közölt, ezt a nőt is bizonyára a megszokott sanditással néztem volna és a megszokott sablónra gondoltam volna Bizonyára valamelyik jómódú kereskedő felesége, aki most leregőt sziv, vagy valamelyik udvnrlóját várja. Vagy talán egy színésznő, aki szuba* dablKtn mozog, meri néhány rossz szájú ós romlott agyú író darabjálnm olyan szerepeket játszolt, amelyekben
a házasságtörés életszükséglet és az idegen csók csak annyi, mint a tejfeles tormamártás a kifőtt n^arhalms melleit. Lehet, hogy otthon rosszul szabott hálókabátban jár és reggel még mosakodás előtt költi el reggeli kávéját, csak az utcán van a körme manikűrözve, otthon, mihelyt a se-ily»mköpenyt ledobja, kiállhatatlan .. .
IDe itt, a .messzi tengerparton, más irányt követ a fantázia, reálisabb, do egyúttal tisztább is. A selyemruhás nő, nem mint nő, luuiem mint a kikötő egyik kedves és vonzó figurája érdekelt. Testalkata erős, magas és mégis karcsú, Murilló ismerte ezeket jól, amikor a gömbölyű női struktúrában tobzódva, őrületes simaságokat kerekitelt nőinek nyakára, keblére és derekai alá. Olyan nő veit, uki, ha a kisujjával mozdul egyet, megrebben egész áldott teste és a lába körmében is olt pihen mind az a nőiesség, ami a lényében oly fontos és jellemző.
A selyemruhás nő az ég felé nézett az ajkai mozogtak. Bágvujtottam egy erős cigarettára és teli lüdővel szívtam. Hirtelen Murilló életét éreztem egész lelkemmel és sértődött szomorúságom volt. Hogy miért is nem foglalkoztam cléjfeé vele, a művészetével, a foglalkozásával, életével, fölfogásával, korával? Szégyellem maximál nagyon, mert éreztem, liogy most, ennél a nőnél, millió lehetősége volna
életomnftk, újjászületésemnek,.do mert annyira Murillóra emlékeztet s mert általa szinte kopog és kalapál az agy-velőmben a Murilló neve, dó mert ezzel az emberrel nem\' valami behatóan foglalkoztam s ne*n ismerem, nem lehet jogom a lelkemben dicsérni b nőt, veie megismerkednem, vagy csak közelítenem is hozzá, mert mindig köztünk állana ő.
Szomorúság fogott el. Összedőlt minden örömöm, félembernek éreztem magamat, aki a dolgokat csak félig ismeri és igy életét is csak félig élheti. Víziók futottak be a szivembe, amelyekben szégyenletesen szerepeltem. És hirtelen megláttam magamat, hogtpn rontottam meg életemet végzetes jia-nyagságomimal, amely minden lépésemet és minden cselekedetemet jel. hmizi. Visszaemlékeztem több dologra, jelenetekre, győzelmekre és kudarcokra, ünnepekre és hétköznapokra. Visszagondoltam magamat ré»i percekbe, amikor egy-egy jelentősebb stációjánál tnrtótlam életemnek és most, annyi év alán, egész tisztán láttam mindazokat az okokat, rugókat, igéket, amelyeknél éle-lem rossz 6Ínekre szaladt. Kísérteties világosság gyulladt föl bennem, amelynek fényfln\'i nagy ravatalon fekve láttam életemet és óriási gyertyák között siralmasul kicsinynek látszottam. Én voltam mo t a legkisebb minüw ismvrös. és ismer
1M6 julius 7
— (Budavári emlékbólyeg)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők társasága közli, hogy « postaigazgatóság Budavár visszafoglalásának 250. évfordulója alkalmából emléksorozatot ad ki. Az eitflékbéiyegek 10, 20, 32 és 40 filléres értékekben szeptember hó 2-án kerülnek forgalomba.
«■ uok«»üly«dé»lio* gipszmintát veszünk és bokatámaaztót készítünk. Mii tény 1 cipőáruház.
(A Kerékpár Egylet)
julius 12-én délután 3 órától reggelig tartó nyári táncmulatságot rendez a sánei Szép Ilona vendéglőben, 20 filléres belépődíjjal. I,csz mindenfajta nyári szórakozás, szépségverseny, céllövés, szerencse sátor, stb. A kerékpárosok egy vidám vasárnapot szereznek a mulatságra kiránduló kanizsaiaknak.
— Gyönyörű nyári aaru-clpók, miuden színben, legolcsóbban az „Ideál" clpő-áruliázban, Fő-ut 12.
— (Felvétel a keszthelyi gazdasági akadémiára) V
A m. kir. földművelésügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyetértően a gazdasági akadémiai oklevelek kéj»esitő hatályát igen jelentékeny mérvben kiterjesztette. Az okleveles gazdák előtt ismét megnyíltak mindama pályák, amelyekre az oklevél az 11)34 : X. t. c. 7. §-nuk törvényerőre való emelkedése előtt képesített. Egyetlen kivétel: a gazdaság tanári pálya, de okleveles gazdáink az erre való képesítést is 2 félév reú-liullgatása és az előirt koUekviumok és. szigorlatok sikeres letétele után « műegyetem mezőgazdasági osztályán szerzett képesiő oklevéllel időveszeség nélkül megszerezhetik. Aki tehát a gazdatiszti, mezögazd. kamarai tisztviselői, gazdasági felügyelői stb. pályára óhajt lépni, «nnak elegendő u gazdusági akadémiákon 3 év alatt megszerezhető oklevél. Mivel a keszthelyi gazdasági akadémián csak 40 ágyas konviklus van és mivel az I. félévre felvehető hallgatók száma is korlátozott, azért a jelentkezéseket az igazgatóság — aL érettségi bizonyítvány fis a születési anyakönyvi kivonat egyidejű beküldése mellett — már mjpst
ZALAI KÖZLÖNY!
elfogad. A beiratkozás szeptember 1— 12. között személyes megjelenés mellett történik. Kívánatra felvételi tájékoztatót az akadémia titkári hivatala díjtalanul küld. A gyakorlatilag is kiválóan képzelt oklcvells gazdáink iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésre jellemző, hogy a folyó tanévben akadémiánkon végzett okleveles gazdák kivétel léikül elhelyezést nyerlek.
>=■ Férfiing és pyjama kelmék nagy választéka Singer Dlvatáruházban.
— (Hortobágyi nap a Tiszántúli Ipari Vásár alatt)
A Tiszántúli Ipari Vásárra Debrecenben nagy erővel folynak az előkészületek, meri az ipari vásár uugusztus 20-én nyílik meg és szeptember 8-ig tart. A jó terméskilátások következtében rendkívüli érdeklődés mutatkozik az ipari vásár iránt, amelyen a magyar gyáripar, u kézművesipar és kereskedelem impozáns keretben fog megye i enni. Lesz a vásár területén gyiY möics és baromfi kiállítás is. A Tjpzáiw tuli Ipari Vásár programjából kiemelkedik a szeptember 0-án a Hortobágyon rendezendő hortobágyi nap, a melynek pompás programja lesz. A Ilorlobágyru ez alkalommul filléres vonatokkal fogják szállítani a közönséget. Már eddig is c nap iránt, valamint a Tiszántúli Ipari Vásár iránt rendkívül nagy érdeklődés niulal-ko-zik.
Szandálokat, piros- és leliér cipőket Miliénylnét vonzünk.
— (A patakba fulladt)
Sáfár Mária 3 éves ncmesgulácsi kisleány társaival u község közelében folyó kis Eger patakban játszott. A vlz a nagy esőzések következtében igen magasan állt u putakban, ugy hogy mikor a kisleány beleesett, a víz azonnal elsodorta. Holttestét csuk másnap fogták ki Nemestördcmic határában fürdőző gyerekek. /
— A Kopiteln Butoráruháx Juuiufl és jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat éa egyéb modern lokboren dezésl tárgyakat állit ki. LIgy a szerény polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amlro szüksége van.
Miért nem híznak a színésznők?
Meri orvosi tanáCBra hallgatnak és gondot fordítanak a pontos anyagcserére, az epe, gyomor és a belek rendes funkciójára. Naponta reggel,
éhgyomorra, langyosan f-^2 deci Mira glaubersós gyógyvizel i^zn^H és igy ak\'rmilyen bőven tápláHtoznafcy megőrzik a karcsúságot és üdeéégét.
— Dlvatm\'ntJa imprimeék P 1\'48-tól Singer Dlvatáruházban. — A Palladi* újdonságai.
A Palladis eliavi újdonságai közül messze kiemelkedik Pierre Maurice Válás ulán c. regénye, egy házasság regénye, tele élettel, valláserkölcsi tanulsággal, irodalmi szépségekkel. Ez a könyv nem csak az ehavi sorozatnak, hanem a gazdag Pailadis-termés utolsó éveinek is kimagasló érléko. — Bűnügyi regény a,másik, u Baleset a ködben. Bejtélyek, izgalmak, szerelem, minden van benne, amí szórakozást, pihentetést jelent eyg párórás olvas1-mány Idejére. — A harmadik Agat^ Chrislie kriminális regénye: Poirot és az ABC. Egy vakmerő és titokzatos gonosztevő alfabetikus sorrendben követi el gyilkosságait, valamennyit előre
Jégszekrények I
már havi fi - P-ös ii
SZftBÚ AKTftL plililetétoi, Ffl-ut 5.
bejelenti levélben. — A Palladis tónjv vei 50 fillérért és 1 pengőért mindenütt kaphatók.
— p.pUaok, gyapjú éa tlanelltakarók olcsón Singeméi.
r—1► uiutpuiij
I Mindenki • helyi kerwkedíknél I 1 ée l|>sroeoknál axeress. be I I j
Nagykanlzta megyei várói poIgarmeiteréiOI.
13831/1936.
Tárgy: A katonarétl vízvezeték berendezési tárgyak rongálása.
Felhívás
a „katonaréiiM szülőkhöz I
A vizmü üzemvezetősége azt jelentette, hogy az u. n. katona-réten lakók gyermekei a vízvezetéki berendezéseket rongálják és bepiszkítják.
Figyelmeztetem a szülőket, hogy saját érdekükben járnak el, ha gyermekeiket erélyesen intik a közmüvek létésltményel-nek megóvására és ezt ellen is őrzik, mert ha ismét arról értesülök, hogy az eddigi állapotok változatlanul megmaradták, a vezetéket lezáratom és a katonaréttől a vízszolgáltatást meg vonom, az okozott károkat pedig az ott lakó háztulajdonosokkal megtéríttetem.
Nagykanizsa, 1936. évi junius 20-án.
Mn Polgármester.
rétien között és mindaz, amihez valafcfl élelemben kezdtem, vagy amit akartam, borzasztóan távolállóuak tetszett hirtelen.
A tenger párolgása volt az egyetlen, ami valamelyest nyugtatólug hatott rám. És amig igy gondolkodtam és a tépelődés erejében bukdácsoltam, állandóan a selymein kopogott a szemem. A nő ugy látszott, már észre is vette, hogy ily hosszan nézem. Idegesen íordult néhányszor feléin és meglátszott rajta, hogy bántja a tekintetem. Kissé elszégycltem\' magamat, de aztán felülkerekedett bennem a kóborló ember és elhatároztam\': ha »iár megszólítani nincs is bátorságom és erőm, legalább nézem, hogy majd, valamikor, ha újra ilyen öldöklő érzékim lesznek, jól rá tudjuk emlékezni és a mostani fájdalmamat egész jUiten-zivül újra átélhessem.
-Most hirtelen erős szét kerekedett. A gyönyörű nő selymei, mint kiíesz*-Jctt vitorlák, földuzzudtak, rólpuffud-
• 1-obogvu lengett a • sötétszürke selyem a göml>őlyü idomok körül, de U up nem védekezett. Csak néha-né^k látszott rajta, hogy kissé megrázkódik « esipős szél hidegétől. Az égen sötétig vonult át, mély felhők h»*útUuk * tenger fölé és a nagy hajókat feketeség lepte Az cayik hajóról zon-gorubzó hallatszott. Majd fehérruhás MÖk körbeszálló ulukja villogott u fe-
délzetről. A zongoraszó mind erösebb és mind melegebb lelt, végül miítr, egész tisztán lehetett hallani, \'hogy táncra muzsikálnak valami andalító valcert. A nö félreismerhetetlenül nagyon ideges lett. Kis zsebkendőjét q szivére nyomta, majd a szájára, aztán fel-alá járt és mindig ujra-ujr-i a kivilágított hajó felé tekintgetett.
Most már vagy elmegyek innen — gondoltam, — de tüstépt, vagy odamegyek hozzá. Ilt úgysem ismer senki, tisztelettel fogok közeledni hozzá s ha durván megbánt érte, clsompoly-gok. A szállodámra gondoltam most, amelynek erkélyes szobájában lakom. Még olt is vár rám valamjl öröm, nem kell azért kétségbeesni. Akkor ki fogok ülni az erkélyre, nézni fogOmi o V(dves, gyönyörű kis kikötővárost, mint rebben és ijedezik a sok kis hajó « szélben és - igen, hátha van a szállóban valami régi lexikon, megnézem Mu-rillót és megtanulom szóról-szóra.amit róla a Ic&ikonbau találok. És gyermekes örömet éreztem arra a gondolatra, hogy mint gyermekkoromban szoktam, szóról-szóra be fogok magolni valamit eblie a zavart, elráradl, komisz fejembe.
Éppen megüidultam, hogy howálé-pek. De elvben a pillanatban #zókÉ delve, karcsuan jött feléje egy fess, elegáns hajótlszt. Kis, fejjér sapkáját lerántóUu, izzott a két arca, a slaaa
tüzelt és kezet csókolt a nőnek. A nő mozdulatlanul fogadta, zavartan nézett rá, de a magatartása most már sokkal nyugodtabb volt. A tiszt sok mindenfélét beszélt hozzá s miuden ötödik szavánál űjra mélyen meghajolt és kezet csókolt neki. A nő mindannyiszor készséggel en^idlc át karját, "szinte élettelenül adta odi a kl\'.ét, de se szóval, se egy mozdulattal ,-agy arcrándulássai nom reagált. Végre lát-Uun . amint közönyösen a tiszt levett sapkájára mutat és szól vulamit s erre a hajótiszt fejére tette a fej^r sapkát. Ezután mtfir nagyon zavaros dolgok következtek. Eleinte elhatároztam, hogy nem nézek oda, illetlenség kilesni a szerelmesek találkozását. Aztán a nő közönyössége felbátorított.
Most a nő élesen felemelte a fejét, a karját erélyesen kinyújtotta és la hajó felé mututvu, szólt újra valamitt. A fiatalember tagadólag rázta a fejét, de ebben volt már valami büszkeség. Ebben a pillanatban a selyemruhás nő arculvágta a tisztet. Anculvágta, de oly erősen, hogy a csattanás mesz-sziről visszhangzott is. Élesen csendült bele a pofon a Henger csóndf jébe és a tiszt megszégyenülve, katof-násan megfordult és visszafelé indult. Sötét sáv mozgott utána a lüd korlátja melleit, amint megtört árnydka végijf-suhunt a víz felett. 1 >
Megdöbbenve állottam ott és most
nfár véglegesen elhatároztam, horfy hazamegyek a szállóba. Már meg js indultam, amikor a nö két kezét ösz-szekulcsolva, könyörgőcn nézett ráró és németül odasúgta hozzám:
— Az lnlenre kérem, szaladjon utánH és lüvja visszaI
Annyira le voltam verve, hogy nem ludlum gyorsan megítélni « helyzetet. Hogy mit kell nekem most tulajdon-képi>en tennem ? Szédülni kezdtém, ugy éreztem, hogy megsz^gyenilettek és e pillanatban ugy láttam1 Murlllót, umlnt egy hatalmas vászon előtt áll és a legszebb uöi alakját festvén, a keble helyére egy ici-pici szivet rajzol fekete festékkel, aztán átfesti egy szédítően gömbölyű kebellel és ördögien nevet Szégyenlősen megtörve, arrafelé indultain, amerre a hajótiszt eltűnt u sötétben. Sietni akartam, hogy még el tudjam érni, de a lábaim sehogy se akartak sietni. Egy fordulónál bal,* kellett volna tartanom1. Ott lűrtelen megálltain és visszanéztem. A nő alakja feketén, felismerhetetlenül *ta-jmdt a korlátnak, csak fehér zsebkendője reszketett jegy fárosz gyenge nyében, amint kérőcn felém lobogtatta u szélben. Gyorsan határoztíuw: egyenes Irányba Iramodtam és a szállj kapuján tolvaj módjára surrantam be.
És egész éjszaka Murillóról álmodtam, amint észvesztőén gömbölyű, síkos bőrű nők halálwkorbáci^WS, _
ZALAI KÖZLÖNY
1936. frilltu 7
ApiáHIMMM\'
MlllUt. m\\+
t X IrnifMi N u4ta
4 Mfc UttOxna?
ItuMnlna vegyen vlüatelket I Még néhány 200 O-öles telek, árnyas likkal, kiépített útnál, a balatoni muzeum mellett, kapható dr. Valkó Béla Ügyvédnél, Keszthelyen. 2105
■l« ayarhet I pengötful ? Motorkerékpárt oldalkocslval, kerékpárt weekend házat, egy pár evezói csónakot, fényképező gépet, gramolont, kerti garnitúrát, nyug-ágyat, stb. stb.; a balatonfenyveal róm. kath. templom céljaira rendezett tárgy-sorsjátékkal. A sorjsegyek még p&r napig kaphatók Szabó Antal sportüzietében 1 pengőért. 2371
Szép száraz sxamaatangeri. nagyobb mennyiségben Is kaphaló Királyutca 45. 9
Donsztba való Kép kajszibarack kapható Vörösmarty-| itci 36. alatt
Fá|óa lábakra Is megbízható, jó cipót késilt Szekeres cipész, Eötvös-tér 10. 2434
Bsjáráal azonnalra (elvétetik Sugárul 46. •
■•járáafit, kl iózést és kisebb ház-tartás vezetését vállalja, leivesz Brónyai Divatház, Horthy Miklós-ut 1.
■onsgrammok, réz és zománctáb-Iák, gumibélyegzők, vésnöki munkák legolcsóbb árban Vékásy Testvéreknél. •
Szép •aysutobáa konyhás lakás kiadó Zrínyi Mlklós-ut 16. ♦
Doktor, kiváló eredménnyel tanít németet és franclát. Magyar-u. 30. *
Belterületen kátssokás utcai lakás kiadó. Bővebbet Csányl László-u 17/c. *
Somogyban Jóforgalmu vendéglő mé-uárszékkel, teljes berendezéssel azonnal bérbeadó. A vendéglő külön ls átvehető Clm a kiadóban. 2447
Vasallak 2 kirakati, 1 ajtó vooro-dőnjt. Méreteket, leírást: Hangya, Dobrl, Címre kérünk. 2456
■áayaaakáa lakáa fürdőszobával azonnal kiadó dr. Qyulal Bélánál 2455
Jószáru harisnyáit fejeltesse meg özv. Csizmadia Lajosnénál Rózsa-u. 21. *
Tartóshullám, mindennemű ondo-lálás, hsjfestés, női-, url- és eyermekhaj-vágás és minden szakba vágó munka FIHpovics fodrászflzletében készül. Csengery-ut 2. Telefon 526. •
Háromaxokás földszinti és emeleti lakáa oloaá bárárt az állomás közelében azonnal vagy augusztua l-re kiadó. Horthy Mlklóa-ut 50. •
Nagyon szép fehér oaáágy, sezlon, vlllanycslllár és egy 160X80 öntött tükör olcéón eladó. Ugyanott használt bútorok vétele és eladása. Kardos Antal, Erzsébettér 20. •
Qyár-u. 3. sz. kárkáa adó. Érdeklődni ugyanott.
jutányosán el-
2-lk glmaaxlota kflayvok eladók. Sugár-ut 3. ♦
Rózsa, ananász baraok jutányos áron termelőnél, kapu alatt, Csengery-ut 19. •
Pótvizsgára ellátásért elókészllek helyben, vagy vidéken. Ivancslrs Jenő, Erzsébet-tér 2. 2482
Forgáoa-aladáal Sikerült egy nagyobb mennyiségű szép, daraboa faragott tölgy forgácsra szert tenni, amelyet szenzációs olcsó árért nyári tüzelésre ajánlok. 1 rakat (egy szekér) az erdőn átvéve 2 00, a rendes fuvardíja 3, összesen P 5-00. Szíveskedjen bizalommal hozzám fordulni és egy próbarendeléssel győződjön meg. Siessen, mig a készlet tart. Matollcs fa-bizományos, Rozgonyi-u. 2. a., (Népmozi) udvarban.
Kiadja a luptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Falelös kladö i Zalai Károly. Interurbán telelőn r Naavkxnlssa \'/a aaám
Votut ,iín. A vonal neme Ki.lt.l-lil Ind. KMIIK.1) ,. M. Bo,lir M. Bp..tr. Maiik Vonat ■ilaia A vonat neme BtKltrél Indtil Bogiit KMtlhdy Ind. 1 rll Indul Kinlttá-ra érk.
1219 Szent, v 006 1 30 1-52 6-18 1220 Szem. v. 22 50 306 3-30 149
1207 Oyv. 5-50 6S0 700 945 1240 Motor\') — 5-281 5-55 7-31
2237 Slnauti) 808 922 1007 1202 Oyv. 730 1010 ■ 1010 11 25
1213 Szem v 9-45 11-05 11-28 15-45 1212 Szem. v. 630 11 10 11-14 1300
2223 Molpót»)l 13-35 14-50 1532 20-35 2222 Molpót1) 13-35 1405 15-23
1211 Szem. v 15-45 17-10 17-37 21 15 1214 Szem. v. 1450 18 22 18-37 2001
1241 Moto,\') 17-45 1935 19-29 — 2238 Slnaul\'J 21-15 2010 22 58
1201 Oyv. 1825 1935 19-38 22-20 1208 Oyv. 20-00 22 38 2247 23-45
M. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Érvényééi 1036. évi május hó 15-töl kezdve.
Nagykanizsa állomásra érkező és az onnan Induló vonatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.
1) Közlekedik VI-28-tól lX-8-ig. Közvetlen vonat VIII—19-től lX-9-lg. Bpest déli pu-ig.
2) Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között V—15-től X—3-ig.
Balatonszentgyörgy Székesfehérvár között VI-20-tól IX 8-ig. ») Közlekedik Nagykanizsa Balatonszentgyörgy közölt egész évben,
Balatonszentgyörgy Batatonboglár közölt VI-27-től IX-8-ig «) Közlekedik Balatonboglár Balatonszentgyörgy között VI—28-tól IX - 9-ig,
Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt egész évben. ») Közlekedik VI 28-tól lX-8-íg.
Közvetlen kocsik forgalmai
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
egy I., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezia-Mestre, Bologna, Firenze, Róma.
U 2., 3, o. kocsi Trieste, Venezla, Milano, Qenova, \'entimiglla, egy étkező kocsi Pragerskoig. Az 1208/1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1,2. o. kocsi Trieste, Vcnezia, Bologna, Róma. egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia,
egy 2.. 3. o. kocsi Abázia, Fiume, de csak VI/15-től IX/15-ig. vonatokkal közvetlen kocsik Budapest déli pu és Zalaeger-

Al 1220/1219. sz. szeg és Barcs-Pécs körött. 2., 3. osztályúak.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Ktnliiá róllná. Egwu. Wu Siombil-hilyr.irk S«pronb« M. Sopron-j Itoabll-Ul Ind. 1 h.lyrál Ind. Eg»t»i. Ind.l Klnltll-ra lik.
MII Sz.v.i) 5-15 6\'57 7-27 9-10 1447 Sz. v. _ I _ 5-55 7*38
i m Sz.v.\'J 548 7-14 810 927 1427 Motor — 7-28 812 94\'1
144J Motor 814 9-43 10-35 _ 1415 Sz. V. 10-03 1123 12-02 13 22
1444 Sz. v. 1345 I.V17 — _ 1413 Sa. v. 13-45 15-25 1615 17 35
I4IS Sz v. 15-30 ltt-51 17-32 1904 1411 Sz. V. 1919 20 55 2100 23\' 16
1428 Motor 20-12 22*25 2231 _
1448 Motor 23 50 1-05 — — 3
t) Közlekedik V-15-IÓI Vl-U-lg és IX—10-IÓ1 1937. évi május 14-ig. !) Közlekedik VI-15-töl IX. 15-lg.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
NlgyVinl-l*ll« Ind.l Slrcira Irt. Picii, irk. ! pr
5456 2414 2118 Sz. V. Sz. V. Sz. v. 302 13 40 20-14 6-5Í 15 58 21-55 itSi 17-43 23 31 2417 2413 2451 Sz. v. Sz. V. Vegy. 11 50 16 50 4-lÍ 11 13 35 19 19 ||
A 2414. és 2413. sz. Oslek közölt.
A 2420/2451. sz. vonalokkal közvetlen kocsik Pécs
|| l.lrl I-k,
658 15 24 1-45
vonalokkal közvct\'en kocsik futnak Wien—Pécs, Wien-Budapest déli pu. között.
Nagykanizsa—Gyékinyes-| Kanizsáról || tgt.
| Kanizsái Iniliil
i— . .
-ÍJjdombovár Budapest Keleti pu
Indulj II íl || kp.Pérk. _
2444■•■!>.,."• IMi 12 í) :.i|-17 I I ?4(7\' Sz. v. 24061| Oy. v. | 23 55 || 0-24 | - | | 2409|| Oy. A 2408-as sz. vonat közlekedik VI—15-tól IX—14-ig. A 2<09-es sz. vonal közlekedik VI—15-töl IX—15-tg. A 2444. sz. vonst közvetlen vonal Budapest—Keled pu-lg.
Bpest [\' tta [{Kanizsára kp. Ind I\' « ( érk. 23 irt - 7-27 8-03 " — 1 508 ; 538
Vegyes Gyors Oyora
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotorlba Nagykanl „ M.-Keteszlui I | IIM-Keresztúr
zsírói Indul !| érk. I l| Indul
715 005 11-40
7-42 0-18 11-53
1297 Vegyes 110.\' Qyors I20l[i Oyors
II 26 5 12 1752
"Rsgvkattl-zslra érk.
II 58 .■.25 1805
Az 1208 és 1207. sz. vonaloknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mini a Nagykanizsa—Budapesti viszonylat alattlak.
1292/1297. sz. vonalokkal csak 3. osztályú kocsi Int Murakercszturlg.
Azoknak az utasoknak, akik lugoszlávlába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonalokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420. sz. vonaloknak van azonnal csatlasozása Murakereszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából vlssia személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.

Hirdessen a Zalai Közlönyben
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 F0TÓL4B0R&TÓRIUH.
Fényképezőgépek már
P 6.50-1Ő1 részletre ls
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete FA-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinck és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendtí-sapkák
(legu/abb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17—
\' jai Di
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városliázpalola.
Hofher-Schrantz-Ciayton-Shuttlewort Magyar Gépjyáii MQvek fi. T.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaák, növényvédelmi szerek, Kép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
Mjom. a laptHiaJdonoa Kó^.é.alg gl. üaMnkarg Njt.tn*. éa Uátoakl Lapkliukl VSUaO. k&a]v>y<»vutábui Mat^kuzMo [IMM. áalrfr, Z.U KároU)
76. évfolyam 154 szám
Nagykanizsa, 1936. jullua 8 szerda
Ara 12 HIL
ZALAI KÖZLÖNY
t* kudóbi.aul: Pöul 5. azjuo. núadefl tuUOuup d.luliu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflietéai ira: egy hóra < pengd 40 Wl Sieikoitdaégl (a kíadóhlyatall telelőn: 71 ■
Egyenlőre nem töltik be Tabódy Tibor helyét
Megkezdődött Pacsán a választási munka — Kik Indulnak ós kik korteskednek a pacsai kerületben
Mint ismeretes, a közigazgatási bíróság megsemmisítette dr1. Hittzovszky Lajos pacsai mandátu. mát. A pesti sajtó egyoldalú beálll tásban közölte az Ítéletei, pedig su. los\'panaszok merültek fel Bosnyá V Andor pártja ellen is.
A választási küzdelem egyébként már megindult. Ezzel kapcsolatban hírek terjedtek cl, hogy a hirtelen elhunyt főispán, vitéz Tabódy Tibor helyét már most a vá\'aszlások előtt betöltik, mert a NEP suíyl hely.z arra, hogy a választási küzdelmet a
főispán írányitsa. Ezek a hii^ek nem felelnek meg a valóságnak, m "rt, mint illetékes helyen közlik, a fix ispáni széket nem töltik be és a főispáni teendőket továbbra is fíödy Zoltán aUspán végzi.
Huszovszky Lajos volt képviselő támogatására a kerületbe érk\'.\'zS\'l\'í Drózdy Győző és vitéz fí.\'ró Ignác, a hét folyamán még néhány noves képviselő látogat el a kerületekbe. Bosnyák Andor Gaál Olivért és Mclzlcr Károlyt hivla meg a kerületbe, de állítólag támogatására le.
érkezik EcW.mlt Tibor is.
A kerületben újból fellép az ambi ciózus nyilaskeresztes hölgy : DtlcSi) Jánosné is. Egyik pesti lap arról is hírt ad, hogy a zalai nyilasok jelölt je dr. dr. Helníeczl István »nagy kanizsai* tímár lesz. Helmeczi zix laegerszegl, de semmi hajlandóság got nem mutat, hogy képviselői mandátumra pályázzék.
Zalavármegye központi válnszt mánya szerdán ül össze, hogy ki tűzze a pacsai kerü\'et vá\'aszlásánnk napját.

Magyar-jugoszláv vegyes - bizottság Ult össze a szerb határon agyonlfitt magyar fiatalember ügyében
Deák Gyula nem állt meg a határőrök felszólítására — mondják a jugoszlávok
A zalai magyar -jugoszláv hatdf ron, Rédlcs község közelében a jugoszláv határőrök ismét agyon lőttek egy fiatalember!. A halálos határincidensről a következő ujabb részleteket jelentik :
Deák Gyula 19 éves budapesti szövősegéd és két társa két hónap pal ezelőtt azzal a szándékkal indultak el Budapestről, hogy Olaszországba mennek munkát keresni. Egyik társuk már a Balutonál le maradt, Rosenauer László azonban tovább ment vele Rédicsig. Fáradtan és üres zsebbel érkeztek a ha tármenti községbe, Rosenauer László félt is átlépni a határt és azért ott ő is lemaradt. Deák Gyula oz\'-nban átlépte a határt és Alsó*
lendva felé igyekezett. Nem jutott azonban tovább a megszállt tériig leten fekvő Hosszú falunál, ilt ő is elvesztette bizalmát és elhatározta, hogy visszafordul. A magyar határ közeiében azonban szerb határőrökkel találkozott, akik agyonlőtték
Rosenauer R>\'dlcsen várta társát, mert számított ara, hogy az vissza jön. Amikor nem\' \'jelentkezeti, \\S íentést telt a csendőrségen, annál is inkább, m?rt olyan hírek terj»\'d tekk el a faluban, hogy a szerbek egy magyar fiatalembert agyonlőttek. A nyomozást a csendőrök azonnal megkezdték és csakhamar meg állapították, hogy az áldozat Deák Gyula.
A nyomozás eredménye alapján
összeült a magyar- jugosz\'áv ve. gycsbizottság. A jugoszlávok azt adták elő, hogy a fiatalember, — akiről nem tudták, hogy magyan — felszólításukra nem állt meg és ezért lőtték agyon. Mivel személy-azonosságát nem tudták megállapi tani, eltemellék.
A magyar hatóságok kénytelenek elfogadni ezt a magyarázatni, mert az esetnél nem volt más jelen, csak a szerb határőrök. A vizsgálat ered. ményét jelentetlék a főszolgabíró-nak, aki a belügyminiszterhez to vábbitotla azt, valamint n budapesti főkapitányságnak, ahonnét a sze rencsétlen fiafalember szüleit érle. sltetlék. Rosenai:er Lászlói is visz-szalrányitotlák a fővárosba.

Megint beretva-élen táncol az európai helyzet
Eden szerint a Népszövetség helyzete súlyos, a béke Németország magatartása miatt válságba jutott
London, julius 7 Az ungol kormány kedden dél<-előtt rendkívüli minisztertanácsot tartott, amelyen Eden külügyminiszter számolf be a genfi eseményekről. Az angol külügyminiszter szerint a népszövetségi helyzet ügye súlyos, a béke ügye pedig válságos Németország magatartása miatt.
London, julius 7 A Daily Mail azt a tudósítást közli római tudósítójának tollából, hogy. Olaszország nem vesz részit a montreuxi értekezleten, sőt az olt Kidolgozott megállapodásokat sem hajlandó elfogadni.
London, julius 7 A Daily Express irja, hogy a né. met kormány teljes egészében helyesli a danzigi megbízottnak Genfben elmondott beszédét.
Olaszország nincs megelégedve a szankciók megszüntetésével
Genf, julius 7 A Népszövetség főtitkári hivatali jelentést lelt közzé, amely m^\'gálf lapítja, hogy a szankciós rendszer nem mondott végkép csődöt, mert Olaszország árukivitele 50 százalék kai csökkent, a szankciós állauioW-kai szemben pedig egyenest a 10 százalékára zsugorodott- S ennek
hatása alatt az olasz jegybank arany tartaléka hat hónap alatt a felérő szállt le. A szankciók tehát nem voltak teljesen eredménytelenek.
Rónia, iulius 7 Olaszország elégtétellel veszi tuí domásul, hogy a gazdasági szanki ciók megszűnnek, de elkedvetlenW-déxt okoz az a körülmény, hogy a katonai szankciókat nem helyezték hatályon kívül. Ilyen szankciónak tekintik Rómában azt a Földközi* tengeri angol francia délszláv — görög-török megállapodást, amely ben ezek az államok kölcsönös segítséget Igéi-tek egymásnak Olaszország felől jövő támadás. esetére,
A montreuxi Dardanella-konferen-> cián nem fogja magát képviseltetni Olaszország, mert Mussolini Mjíe. lentette, hogy a DardanelIa| éilékezle ten csak a szankciók teljes meg* szünése után hajlandó résztvenni.
Attól fOgg. .
, Római felfogás szerint m ¥m<int-treuxi és brüsszeli konferencia ered-inényétól teszik függővé, i milyen feltételekkel kapcsolódik be piaszí-ország ismét a nagyhatalmi együttműködésbe.
Fordítottja ez az .angol és a francia álláspontnak, mert Londonban és Párisban Olaszország 1 várható magatartásától teszik függővé, hogy az angol-francia nagyhatalmi Jtar-tel miiyen kedvezményekben része-sitse az európai kontinensen Olaszországot. •
London, julius 7 A Daily Mail értesülése szerint sem Olaszország, sem Japán nem ir alá olyan uj 1 Dardanellategyez-ményt, amely a szovjet hadihajóit nak korlátlan jogot jict p Fékéig tengerből a • Földközi iengerbe való áthajózásra.
Uj angol egyiptomi szerződés a Szuezi csatorna védelmére
London, julius 7 Hosszas tárgyalások titán Kairóf ban befejeződtek a* angol—egylpf tomi tárgyalások. A megállapodáf sok szerint uj egyezményt kötnek az angolok Egyiptommal. Az uj szerződés szerint a jövőben Egyiptom egyedül látja el a Szuezi csatorna védelmét. Ettől Jüggqtlenül az ajngol hadsereg (egyelőre még Egyiptomban marad.
Az osztrák belügyminiszter Gömbös miniszterelnök látogatására Budapestre érkezik
A kormány hathatós segítséget nyújt a jégkár sújtotta gazdáknak
Budapest, julius 7 (Lapzártakor érkezeti) Baar Baa-i-enfels osztrák belügyminiszterholnap Schuschnigg kancellár megbizár sából Gömbös Gyula miniszterek nök látogatására Budapestre éririe-zlk. Baar /Batarenfels meglátogatja a kormány többi tagjait is. Lázár Andor igazságügyin iniszter kijelenj-lette, hogy tárcájának 7815 főnyi személyzete közül 1450 előlépett, ami 18 százaléknak felel meg. Szentesi jelentés szerint Kozma főispán a jégsujtotta községeket a megye vezetőivel együtl bejárja A jégpusztitás mindenütt rendkivüi su lyv.; károkat okozotl Jelenlése alapján a kormány nagyszabású segitö akqiót indított a jégkársujtotta gaz-daközöi.scg felsegttésóne.
A__tALAl ItOZLOWV___iWf. jnllui 8
Strandanyagok, Tropikálok, Nyári takarók,
Irottierkelmók, ruhavásznak, törülközők,
pijamaanyagok b u r e 11 o k kerti abroszok
NAGY VÁLASZTÉK LEGOLCSÓBB ÁRBAN :
Hi maradékok filléres árban! FILLÉRES DIlfATÜZLETBEN
Egy vidám nap a banizsal gimnazista cserkészek ibárosi táborában
A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangáa, alhasl vérbfliég, nagyfokú ertedéi, rom emésztés, fehér nyelvleptdék, kábultság, lűlzugái, halvány arcizln, migrén, kedvellen-ség a terméazeles .Ferenc József" keserűvíz használata állal Igen sok cselben hamarosan elmúlik. Az orvosok ajánlják.
Kivégeztek egy hasaárulót
I Berlin, jullus 7 K ed (len reggel Berlinben I klvA, gezték Scheve Waltert, nkll a nép bíróság hazaárulás elmén nemrég halálra Ítélt.
Vacsora közben hirtelen megnémult egy klskanlzsal munkás
Orvosi szempontból ls figyelmet keltő, nem mindennapi eset történt tegnap Kiskanlzsán.
Egri János nös, klskaniflsal mua-kés, aki az önkéntes muuknszázad-nál teljesített szolgálatot, t-\'gnap otthon osaládja kórében vacsorázod. Egyszerre rosszullét fogta el, majd hirtelen éles sikoltást hallatott és a feje bátrahanyatlott. Családja ijedten sietett segítségért, szóltak hoz-zá, kérdeztük mi baja, de Egri egy szót sem tudott szólni, egy hona sem jött ki többé a szájából. A szc renrwétlen ember egy pillanat alatt teljesen megnémult.
liogy ml történt Egrivel, nem tudni. Hozzátartozói elvitték a/íjiv nul orvodhoz, aki ugyancsak mlut szokatlan és különös wettel íltott a megnémult emberrel szemben.
Egri Jánost ina kórfuízba utal. Iák, ott igyekeznek megállapítani, hogy voltaképpen ml is tfirlén* vele.
flfiT Melegebb!
Prognózis: A meleg fokozódik, gyenge légáramlás, az osztrák határ feié felhösödés.
Festői karaván indult útnak vap sárnap reggel az iharosberényi va. daskertbe, ahol a nagykanizsai gimnázium cserkészcsapata táborozik. A Zalai Közlöny által szervezett csoport-kirándulás várakjozáson felül sikerült. Reggel 6 órakor már tarka utas-tóbor gyülekezett a fel-sőtemplom mögötl. A szülök és hozzátartozók három, a turislák egy hosszú szekeret töltöltek mCg. Négy társaság hintókun, keltő autó kon indult neki az utnuk, azonkívül biciklista hölgyek és urak csapata karikázott végig az országú Ion. A megfogadott Magyía^ulcai fuvarom sok teljes egy órát megkéstek, igy a »menetrend szerinti* idö helyett 11 órára járt az idö, mire a karaván, háta mögötl a két és félórás országúti kocsikázással, utána az egy órás erdei ut nyaktörő zökkenői vei és kapaszkodóival, - befordult a cserkésztábor gyönyörű szögletébe.
Elragadóan szép helyen vertek tábort cserkészeink. Széltől védett, erdős domboldulon, a fák árnyékában, a tábor e.\'átt lombkoszoruztu, hatalmas tisz\'ás, odább a halasiad vak csillogó tükre, madárfütty, nád-susogás, erdők és vadvirágos rétek levegője... Olyan szép itt minden,
olyan üde, szines és festői, hogy az ember valósággal Istenhez érzi magát közelebb.
Van persze öröm, amikor a hosz szu karaván feltűnik az erdőből kikanyarodó szekér,uton ! Még J Csuri,-szun\\ár, a tábor. kedves viz-hordója és pajtása is haisány örömrivalgásban tör ki a vidáman érV kező társaság láttán.
A tábor-kapuban Vegele Károly, a csapat tanár* parancsnoka, dr.
Dómján Gyula h. parancsnok, Ca\'A-üanyl Elemér és dr. B.irubás sejjéd tisztek, no meg mindenkit a neki legkedvesebb cserkész fogadott A kirándulókkal érkezett Nagy Vince piarista tanár is. Lelt egyszerro olyan élet a táborban, mint a ham gyaboly. A kiadós szülői csókok után rögtön a még kiadósabb hazai csomagok kerültek elő a kas ülések alól s mire misére kellett soarkozni, a GH és a konyha tóján az előre látható érdeklődéshiány miatt elszomorodott legénység dolgozóit a tábor programszerű ünnepi menüf-jének előállításán. IXtdú barátunk is, a szabadnapos cserkész-szakács-, aki az önmaga főztjének eleven reklamja, nem minden kárörömnél, kül pislogott egyet egyel az apukája árnyékábó« a földbe ásott cserkész.
tűzhely felé, ahol hatalmas hus( szeletek tömege sislergctt (a zsír* ban, csiklandozó iilutokat küldözgetett szét a fák alatt a színre is kívánatos ragu-leves és pöfögve emel-gettó a fedőt az ujkrumpli csinta, lan gőze.
Első -volt azonban a mise. Meg hatóbbat, lelket emclöbbet ritkán él meg városi ember, mint egy cserkész-misét az erdő közepén, csupa-csupa madár-dal közt, a lombokon átszitáló napfény ragyogásában, ahol minden-minden csupa imádság. Sörlei pjarjfcta tímár momdta n misét és a szentbeszédei, amely a cserkész testvériségről és az ember-szeretetről szólt. Mise alatt a cs-\'r-készkar énekelt Uudárml Eleméi vezénylésével. A ritka hangú kis Woruáth Jóska szólóféneke köny-j nyeztetoen szép volt. A Himnusz a mise végén ugy törte ál a lombkoronát és szálat az ég ragyogó kékje felé, mintha nem is ajkak, hanem szivek énekelték volna.
MjUe után a vendégek kigyönyörködték magukat a táborban. Rend, csin és gyakorlatiasság lépten^ nyomon. A ,Bi Pi téren hatalmas rúdon a nemzeti lobogó a parancsj-táblával. A tábor főulja a Szent Imre ut. Van báró Inkcu Pál utca, a földesúr iránti hálából, aki szere, tetreméltóan szíves házigazdáját birtokán a cserkészeinknek. Van Mezi Camil utca, amely viszont az uradalom szolgálatkész föerdés zérói kapta a nevét A kék sátrakban Őrsónként laknak a cserkészek. Van Sirály-őrs, Öz-örs, stb. Minden őrs vetélkedik abban, hogy melyiknek szebb a házatája. Egész kis erdpi japán-kertet varázsolt a cserkész-lelemény minden sátor köré. Rend, tisztaság és fegyelem mindenütt. Ha valami feladatra önként jelentkezőt keresöők, öt-hat gyerek ugrik egyszeri-e.
A futballpálya, ij-lövő és bume-raaig-hajltó pálya az Artóna-tjéren van. (Volt egy meccs az ihárosl le ventékkel, vasárnap pedig a tábor tisztjei mérkőztek a cserkész-legény seggel. Eredmény 6:6a legénység javára.) Az íjazásban és a furija^ gos bumerang\'rhajitásban a közönség is szívesen és, lelkesen gyako( rolta magát.
Közben a nagy vendégjárás Qiiat( megkésett kicsit az ebéd. Nosza a vendég-hölgyek egész koszorúja m konyhára sietett a£ ébesebb cscjy kész-népségtől már szor^ngafloU szukacsok segítségére. Annyi lett egyszerre a szakács, hogy uz ebéd - további késést szenvedett.
IA turisták dr. SZücs László vej zetésevel kirándultak az Ampát jl kilátóhoz, a társaság egy része fü-
Nyári divatujdonságok olcsón:
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok Prima burette Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sinser Diuntaruház.
Macó és gyapjú fürdőruhák, |
selyemfényű vistrafrottir fürdököpenyek \\
nagy választókban kapható Szomolányi Áruházban )
ím tullua:á
rödni ment a halktól*?,- megnézték a dombtetőn épült, etólkalolnTa fel-nvlioft, csupa magyaros bútorra berencUspít szomszéd Agnesj-villát, ahol "a földesúr családja egy egy wcekendett szokott eltölteni
öt óra\' tájban mtegiérikezett Mí\\ (jas . Mihály püspöfkl tanácsos, a gimnázium Igazgatója, Kiss Béla és smterra Mihály piarista tanárokkal. Egy pillanat alatt felsorakozott a teljes csapat a Bi-Pl téren, hogy tisztelegjen az igazgató előtt, akü szretettel és a tapasztaltak fciettf, örömmel érdeklődött a tábor hogyléte Iránt.
Hat órakor tábortűz voll a vendégek tiszteletére - tábortűz nélkül. (Azírt Így, inert a veszedelmes erdei ut miatt a fuvarosok a sötét ben való vlsszalndulást nem vált\' lalták.) Dr Dorrt/dn Gyula r\\?nde»\' zésében, Gidány! Elemér segítségével vidámnál vidámabb mókák ka cagtatták a közönséget. A vendegektől dr. Doniján búcsúzott a tá bor nevében. A jó öreg Za\'a\'. Köz /Ört//.nek is kijutott a köszönelből és a közönség tapsaiból, amiért ezt a tábori kirándulást megszervezte.
Hét óra tájban egy kellemeseit eltöltött nap emlékével, csupa jó és szép benyomással gazdagodva és azzal az érzéssel szedelőzködött a kiránduló társaság, ki ki a maga jármüvére, hogy gyermekeiknek három valóban boldog, nevelési, egészségi szempontból valóban érié kes\'hetet szerezlek, amikor a táborozásra útnak indították őket. A felnőttek gondossága, törődése veszi körül a táborozás minden pillanatában az összes gyerekeket, n jókedv és a szeretet az uralkodó hangulat a táborban, minden gyerek elégő, dett, egészséges és vidám és ~ egyetlen egy sem akadt, aki a legmelegebb szülői csábításra is haza kívánkozott volna a szálló nap su$% ralban a visszaútra elkanyarodó kocsi táborral.
A Kopitela Bntorárobáx junillH ófl jullus hónapokban üzlet és raktárholyl-Béffelben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
ZALAI KÖZLÖNY
Borzalmas vasntl szerencsétlenség egy kis székely állomáson
Négy ember az állomáson átrohanó expressvonat kerekei alatt
Kolozsvár, julius 7 Székelykarád község vasúti állo másán kedden reggel bo,-zalmas vaiutl szerencsétlenség történt.
A Hs állomáson találkozik a ko lozsvárl vonat és a bukaresti Rapid.
Kedden a kolozsvári személyvof-nat már benn állt az állomáson, a mikor a bukaresti vonfat befutott. A két vusuti sínpár közötti keskeny rcsz tele volt átszállásra váró ula sokkal. Ott állt egy vasuli postako esi is, amelyet a befutó gyors a vá
rakozó utazóközönség közti vágott. A szerencsétlenség következtében négy utas a Rapid mozdonyának kerekei ald került s mire a vonat megállt, már csak mint alaktalan húsdarabok lógtak b kert&feken a fel lsmerhetetlenséglg öss?)eroncsoll emberek.
Az utasok közé repült postakocsi 12 utast súlyosan, többet könnyebben megsebesített. A sebesülteket Kórházba szállították, többnek álla pota válságos.
Háromórás zárt tárgyalás után szabadlábra helyezték az öngyilkos Martinecz támadóját
Anlauf Péter klskanizsai baromfi- I kereskedő nemrégiben támadást intézett Marlinecz János nevű társa fellen. Anlauf nős, két fryermek apja és féltékenykedett Marllnec* Jánosra. Egy alkalommal a Varazsdi-utcában összetalálkoztak. Marllneti czel volt Nagy György, Samu Jó* zsef, Martinecz László is. Amikor^ Anlauf észrevette Marlineczet, előf kapta kését és vélt vetélytársára támadt. Martinecz elmenekült, Anlauf utána, eközben Martinecz eK-esett. A következő pillanatban Anlauf kezében vlUant a kés, de Mar tinecz társai olt termettek, lefogták Anlaufot és kicsavarták kezéből a kést. Anlauf a rendőrkapitányságon azt mondta, hogy le akart számo\'nfr Martinecczel, miM is saját vall<^
mása alapján gyilkosság kísérlete miatt letartóztatták. Heteken iát volt már fogva Anlauf, amikor egy napon Martinecz felakasztotta mia.1 gát. Állítólag levelet hagyott hát ra, amelyben megírta, hogy Anlauf bűntelen, engedjék haza. [
Hétfőn volt ebben az ügyben a főtárgyalás Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök előtt. Anlauf védője dr. Mező Ignác. A vádhatóság képviselője, vitéz Cslllaghy György zárt tárgyalást inditványol zott. Háromórás zárt táreyalásután az ügyész elejtette a vádat Anlauf Péter ellen, akit a klr. törvényszék azonnal szabadlábra helyezett. Aiv lauf már délben el is hagyta a fogházat.
B«idap<*t L
18.20 Égbenyúló sziklatornyok. (Sok-lil Ottó.) — 18.50 Koncz János hjoft gedül. — 19.25 A kárpátaljai rutének nyelve. (Dr. Bonkáló Sándor.) — 20 \\y oszlrák rádióadóállomás műsorának közvetítése Bécsből. 21.30 Hirek. - 21.50 Cigányzene. — 22 50 Időjárás-
jelenlés. — 22.55 Hanglomezek. — 0.05 Hírek.
Burtapeol II.
18.50 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Koroároray Pál énekei. - 20.30 Hírek.
17.20 Zongora. - 17.40 Cselló. -18.20 Villamos kanárimadár és egyéb hangok. — 19.30 A rádiózenekar « régi Deutschmeister zenekarral — 22.10 Sedlák-négycs. - 23.35 Állástalanok zenekara.
Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier tÖrÜlkÖZÖk legolcsóbban Pizsama -anyagok Strand-táskák
* • * . .
: • .... ái.•/.:\'<! •., \'v - . :\' • I ■ -, •
Jégszekrények 1
Ér havi fi - P-ös részletre
5ZABÚIH1IL ipoMllen, Ffl-et 5.
Szerda
ISuOapM L
6.45 Torna. — Utána Hangleoiezek.
— 10 Hirek. - 1020 Emlékezés TÓIK Edére ős Reviczky Gyulára. — 10.45 Hova menjünk gyermekeinkkel nyaralni? — 12.05 Az 1 honvédgyalogei-ml zenekara. — 12.30 Hirek. — 13-20 Idő/elzés, Időjárásjelentés. — 13.30 Hanglemezek. — 14.40 Hirek, árak.
— 16.15 A mélylengerek világa. (Bán ki Sándor.) — 16.45 Időjelzés, hirek.
— 17 Bonkowska Ágnes énekel. 17.30 Kalevala tórléuet. (Szorabathy
Viktor.) — 17.50 Cigányzene. — 18.20 Előadás » kecskeméti Hirös Hétről, -i 10 Királyi gyárQzemek a XVII. században. (Dr- Lederer Emtaa.) — 19.30 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Síin-müelőadás a Sludidban. .Dalol a kalapács.. Szinmú 3 részben. Rendező Kiss Ferenc. — 22.10 Az operaházi zenekar. - 2320 A Smlllng Boys jazz-zeuekar műsora. — 0.05 Hirek. t Bodapr* II.
18.30 Posztimpresszionista festők. (Körmendi András.) — 19 Hanglemtf-zek. - 20.10 Hírek. -, 20.30 A rádtó szalonzenekara. — 21.15 Cigányzene. Utó.
12 Szórakoztató sene. — 14 Hut,_r-man-iemezek. — 16.05 A waikür I. fel vonása l«*nezekcn.
17.30 Hangverseny. — 19.30 A l.zsikáló Bécs. — 20.30 Bécsi szimfonikusok. - 22 30 Rádiózenekar. f-. 23.40 Jazz.
Gyomor-, bél-, vese-, míj- é» epehólyagbetegek szívesen isznak reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc József keserüvlxet, mert annak hatása gyors és biztos, enyhe és kellemet. — Ai orvosok ajánlják.
Naptár: Jullus 8. azorda. Rom. kat Erzsébet. Protestáns Térés. — izraelita Tham hó 18.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Megváltó gyógyszertár Ensé-bet-lér21.ésa klskanizsai gyógyszertár,
Gaxffirds nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kndilen egész nap nőknek).
- (/M|/<vftfll/fő* toldlkm&la) nét. főn délután 6-tól S-lf • Pannónia hátsó kistermében.
ZALAI KOtLOHY___1M8. luIlM ».
Olcsón jót most vegyen!
Férfi-szövetek) öltönyre alkalmas maradékok alkalmi áron. Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelmók, (rottier-anyagok, dlerndl-njdonságob legolcsóbban:
Kirschner Divatáruházban.
h
Polgári lövész egyesületek 1936. évi városi és járási céllövöversenyének eredményűi
Nagykanizsa város és a járás polgári lövész egyesüleiéinek 1930. évi városi és járási céllövöverscnyc Nagykanizsán zajlott le. \'
A versenykiírás szerint -1 versenyszámban lehetett indulni.
A) Versenyszám 29 vagy 30. M. kispuska csapat, egyben u csapatba indulókra nézve kőtelező egyéni verseny 5-ös csapat.
B) Osztályozott lövészek egyéni versenye, I—VI. osztályban, 29 vagy 30. M. kispuskával.
C) Bármilyen rendsaerü kispuskával csapat-, egyben a csapatban indulókra nézve kötelező egyéni verseny nemzetközi kispuska céltáblára.
D) Gyorslövés csapatban 29 vagy 30. M. kispuskával, egyben egyéni verseny is.
Késztvettek az egyes versenyszámokban:
A) 5 városi és 20 járási 5-ős csapat,
B) 14 osztályozott lövész,
O) 4 városi és 2 járási 5-ős csapat,
D) 3 városi és ö járási 5-ös csapat összesen 244 lövész.
Versenyeredmények:
A) versenyszámban: Nagykanizsa in város. Csapat: 1. Move (518, 2. Máv 593, 3. Nagykanizsai PLE 571, •». postás aloszt. 519, 5. Kiskanizsai PLE 482 egység.
Egyéni: 1. Bogáty Ferenc Máv 132, 2. Horváth Gyula Move 130, 3. Tóth Ferenc Nk. PLE 130, 4. Váríalvy János Máv 129, 5. Károsy József Move 129 egység. I
Nagykanizsa járás. Csapat: 1. Galamboki PLE 577, 2. Nagvbakónaki PLE 515, 3. FUyeházl PLE 509 egység
Egyéni: 1. Ferenc István PLE Pó-löskefő 128, 2. Bodnár Dezső PLE Galambok 12J, 3. Szálai István PLE Xalaszentbalázs 122, 4. Kánnár Ferenc PLE Nagyrécse 122, 5. Matotics György PLE Bajcsa 116 egység.
B) versenyszámban: Egyéni: 1. Sípos István Move 135, 2. Major József Move 127, 3. Kalmár István Move 126, 4. Horváth Gyula Move 125, 5. Tóth Ferenc Nk. PLE 125 egység.
C) versenyben: Nagykanizsa m. város. Csapat: 1. Move 545, 2. (Máv 503, 3. Nk. PLE 450 egység.
Város és járás. Egyéni: 1. Horváth Gyula Move 122, 2. Káros.v Józseí Move 115, 3. Bodnár Dezső PLE Galambok
114, 4. Marké Jenő Move 111 egység. Nagykanizsai járás. Csapat-. 1. Galamboki PLE 451, 2. Komárvárosi PLE 371 egység.
D) versenyszám: Gyortlövés: Nagykanizsa m\'. város. Csapat: 1. Move 496, 2. Kiskanizsai PLE 474, 3. Nk. PLE 428 egység.
Egyéni: 1. Etsy Ferenc Nk. PLE
115, 2. Károsy Józseí Move 111 egység. Nagykanizsai járás. Csapat: 1. Ga.
lambokl PLE 438, 2. Eszteregnyei PLE 129, 3. Szepetneki PLE ÍM. «. Romanírosi PLE 300. M-ilyeházi PLE 325, 6. Murakereszturl PLE 315 egység.
Egyéni: 1. Kápolna János PLE Galambok 111, 2. Horváth László PLE Galambok 101, 3. Lőrincz Gyula PLE Szépeinek 99, 4. Palkó István PLE Eszleregnyc 94 egység. {
Kiosztásra került 2 vándorserleg (város Move, járás Galambok) és 36 dpb tiszteletdíj, köztük 6 drb lóvészkabát és 6 drb lövészkalap.
Az első úszóverseny a kanizsai strandon
\' A7 NTE úszószakosztálya sarmv-I baton rendezte első icK\'i háziverse-
nyét. A fiuk első kísérlete várakozáson felül sikerült. Tekintettel arra, hogy még nagyon az idény elején vagyunk, az eredményiek nagyon biztatóak a jövőre nézve. Különösen Krása I., Kelemen és Gaál fejlőditek tavaly óta nagyot és örömmel állapíthatjuk meg, hogy már is elérték, sőt felülmúlták taValyi formájukat. A fiatalok közül kiemelkedik Kochnak a gyorsúszásban és Perényinek a hátúszásban (plért Ideje.
A háziversenyen a cserkészek nem tudtak szerepelni. Kovács és Bitlera szépíthettek volna a hát}, Illetve melluszó eredményen.
A részletes eredmények epyéb ként a következők : f 33 1/13 m fiu gyorsúszás : 1. Koch 22 mp. - 2. Kárpáti 26.7 mp.
- 3. Rédei 26.9 mp.
100 m lfj. gyorsúszás : 1. Krása I. 1:11.6. - 2. Kelemen 1:15. -8. Czulek.
100 m lfj. mellúszás : 1. Gaáf 1 : $1,1, helyi rek. ! - 2. Krása II. 1 :42. - 8. Polgár 1 :62.2.
33 1/8 m fiu mellúszás : 1. Koch 27.9 mp. - 2. Kárpáti 80.8 mp. -8. Perényi 82.2 mp. ,
100 m lfj. hátúszás : 1. Begidsán 1:41.7. - 2. Kelemen 1:421. I
88 1/3 m fiu hátúszás: 1. P<# rényl 29.6 mp. - 2. Koch 31.8 mp.
- 8. Polgár 34.9 mp.
3x66 2/3 m gyorsstaféta: 1. »A« csapat (Czulek 51.5, Kelemen 60 3, Krása I. 44.8) 2:26.6. - 2. »B« csa pat 2 :27. _
Ifjúsági mérkőzések
Beménvség I.—Beménység II- 1:1 (1 :0). Csapkodó játék. A fiatal játé-
Városi Mozgó* Szerdán és csfltörtOkfln 1
Két nagy sláger egy műsorban I
I. GRETA GARBÓ világsikert aratott filmje
KARENINA ANNA.
II. JÓKAI MÓR örökbecsű regénye filmen
^ »--t___-tL —C- Előadások kezdete pontosan
Viganyoaro. délután 5 és este 9 órakor. Az el*& előadás mindkét napon filléres 1
Bocskay oslzuála*)
Irta: K. Nagy Láaal* 1
A XV-ik századcici törők és német-dulások vérzivatarából jegyzi fel a mar gyar történelem ezt a derűs epizódot, melynek a főhőse Básta György Budolf császár alsómagyarországi katonai parancsnoka volt.
A török megszakította a béketárgyalásokat a császári udvarral és hadaival előre nyomult. Básta azonban tétlenül nézte, hogy fogatja el Pesl^t és Hatvant, csupán Ksztorgom védelmét biztosította. A török kapzsisága végtelen volt. Egymásután vetette ki hálóját a magyar városokra. Egyedül Kecskemét álta még a sarat. Azonban ő sem menekült meg attól, hogy a váltakozva a némettel, gyakori rajtaütésekkel zsákmányolja a\'város lakosságát. A Kecskemét nemzetes főbírája, Kalánczy Márton uram ós " lakosság tehetetlen volt az ilyen rajtaütésekkel szemben-
Egy ilyen jól felfegyverkezett császári csa|>at Lippánái, habár ez török terület volt, szeptember 19-én éjjel (1604) szétugrasztotta az erdélyi bujdosók seregét, akik állítólag összeesküvést követtek ei a császári sereg ellen és Bocskayt akarták megnyerni vezérüknek. Básta gyűlölte Bocskayt
♦) Adatok, a Szaiay—Baróli, Acsádi féle történelemből.
és mindenáron esküszegésbo szerette volna bevinni Kanibáll örömre fakadt, midőn csatlósai Bocskay tiszttartójának zsebében megtaláltak egy levelet, amit Bocskay Bethlen Gáborhoz cimzclt s melyben a tarthatatlan állapotról és a német zsoldosok env-bertelcn rablásairól ir.
Básta, zsebében a megszerzett levéllel a felvidéki Kassa felé tartott, hogy Belgiojcsó kapitánnyal egyesülve Bocskay ellen forduljon. Bosszuszomf-jánál még csak a kapzsisága volt nagyobb, mert útközben betért Kecskemétre egy kis dézsmára. A jámbor lakosság "kelletlenül fogadta a német zsoldosokat, de különösen Kalánczy uram Básta őkegyelmét.
A kert egyik zugában bársonyos füvön, a természet ezer vadvirággal hin*--zett párnáján pihent Kalánczy uram gyönyörűsége és szemefénye, Mária leányasszony. Ugyanakkor valaki zajtalanul felnyitotta a kert ajtaját és óvatos tépésekkel közeledett feléje, hogy felriassza álmodozásaiból.
— Ki az7 — Mária felugrott és a jövevény felé fordult.
Ifjú íevente délceg termettel, bátorságot tükröző szemekkel állt előtte, mint valami ércbe öntött szobor. Dóczy Tamásnak hivták az ifjút és egy különös rendeltetés miaU volt Kecskeméten. Mint Bocskay István fiatal tisztje megbízást kapott, hogy a messze földón híres Kovács László célnnesler uramnál egy pár csizmát
rendeljen Bocskay őkegyelmességének. Tamás a várakozási idő alatt a főbirő vendége volt. így került össze a két ifjú lélek a legnagyobb barátsá(jlban.
— Megijesztettem ?
— Oh, nem vagyok én olyan ijedős — nevetőit a leány. — De mi van a csizmákkai? o
— Készülnek — hangzott a kurta válasz.
— Na, na — nevetett fel újra Mária és tréfásan megfenyegette ujaival. — Én ugy tudom, hogy már két hét óta készek.
Tamás bűnbánóan, lehajtott fejjel állt a leány előtt. Zavarában nemi jutott szóhoz. Mária mulatott az ifjú zavarán és kérdő tekintetet vetett rá.
— Tehát haladéktalanul távoznom kell? _ szólt Tamás halk, kínos hangon.
— Ezt éppen nem mondom, de...
— Tudom! — vágott szavába. — Többé a főbíró ur szeme eló nem kerülhetek.
— Ugyan, ne csináljon belőle tragédiát! Apámuram úgysem tud felőle, miattam...
— Maradhatok?
fis két sugárzó szempár egybekapcsolódott.
Básta megelégedett a kecskeméti koszttal, mert zsoldosaival együtt már több mint két hét óta pusztították a kecskeméti asszonyok főztjét. Hiába mondták nekki, bog}\' Nagykőrösön szebbek a libák, kövérebbek a serté-
sek és a nagykőrösi asszonyok még jobban értenek a főzéshez; a geue-rális hajlithatntlan maradt. A városházán hiába dugták össze a rejüket a tanácsbeliek, nem tudtak kisütni semmi okosat, mivel Básta őkegyelmét elküldték volna a város nyakáról.
A nevezeit nyugodtan sétált a tisztjeivel \'Kecskemét utcáin. Egy délután megálltak Kovács uram műhelye előtt. Az ajtó fölött egy hosszú rúdon remekbe szabott csizma függött. Bástá-nak azonnal megnyerte a tetszését.
— Csak nem akar kegyelmed csizmát vásárolni a rebelis magyartól? — kérdé ijedten az egyik svalizsér tiszt BástáUSl.
— Miért ne? — felette ez jókedvűen és végig nézett a cslftnójáu. — Ha ugy vesszük, csizmám már elég kopott, ki lehelne cserélni. Az én Ízlésemnek fcz a csizma éppen megfelel. De lássuk csak a gazdát.
Bent mozgalma* élet uralkodik. Ko-vácsné asszonyom ebben a pillanatban lép a műhelybe, kezében nagy cseréptál bcnne burgonya. Miska, a szurtos inas meg tudja a kötelességét: en^a-delmesen nyul a tál után.
— Hámozd apróra a krumplii, de vigvázz a tálra, mert kirángatom a füledet I
— Alázatos tiszteletem a generális uramé —\' ugrott a céhmester az illusztris vendég elé. — Mivel szolgálhatok?
(Vége kőv.)
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkléllitásl
KOPSTEIN BUTORÁRÜHÁZ
NAGYKANIZSA

kosok kissé nehezen mozognak a nagv Zrinyi pályán. Az első félidőben (a Keménység I. a szél segilsétével megszerzi a vezetést, mig a második félidőben a Reménység II. egyenlít. A Reménység I-ből" Szatler középcsatár és a védelem » Reménység Il-böi a kapus (Kohn) érdemel említést. Zöld-vári jól vezette a mérkőzést. Párta a Reménység I. játékosa sportszerűtlen viselkedéséért kiállítva.
Levente FC (Sáska)—Ipariskola | : 0 (1:0). A Sáskák gyönyörű játékká, sarokba szorítják az ellenfelet, habár az első félidőben csak 1 :0-as eredményt érnek el. A második félidőben szél ellen még jobban belejönnek. Azonnal megnyerték a nézők szimpátiáját u szép passzaikkal és fair játékukkal. Góllövők: Horváth I., Nagy, Horváth II. (2), Ország a középícdei^l posztján, Nagy a csatársor irányításával egész nagyvonalú játékot mutatod. Gödinek, tn)int balszél tehetségnek Ígérkezik. A közvetlen védelem és az egész együttes jól játszott. Az ipariskolából Bedő kapus és Bakó csatár tűnt ki. Gerencsér biró hibátlanul vezette a mérkőzést.
Vasutas pC -Atilla 10:0 (8:0). A Vasutas csapat rendkívül jó napol fogott ki. Ettől eltekintve a gyengébb ellenfél hibáiból élt s innen a n?igy gólarány. Tollár biró sem ígérkezett olyan birónok, aki a legclOinibb szabályokat észrevenné. A Vasutas inkább lendületes, mint szép játékot mutatott. Szabó és Junker emelkedett játékban a társai fölé.
77-es Cserkész I.—77-es cserkész II. barátságos mérkőzés 8 :2 (5 :1) arányban végződött. Vezette Gerencsér.
Az ifjak mérkőzésein máris több tehetséges játékos jelentkezik, akiknek a nevével valószínű később is találkozunk. A jelenlegi mérkőzésen még nein dőlt el, hogy kik a legjobb játékosok, ezért a Levente Labdarugó Szövetség továbbra is foglalkoztatja ifjúsági csapatait nyári mérkőzéseken.
—k-n-l—
A kiskanizsal bocsa
peng a kasza, zizegve csajodnak a kalászok a földre. Markos legények igyekeznek, hogy az Isten áldása, a mindennapi kenyér keresztekbe, majd aszlagokba kerüljön. Sarlós Boldogasszony napja már elmúlt. Egy naj> választja el őket a hagyományos kis-kanizsai búcsúiéi. :
— Mit vösző a búcsúba, Ferkó? — kérdi a serény inarokszcciőleány.
— Szivet, tükrös szivet I — hajol hátra a kérdezeti. — De ősszel te sem maradsz adós a tiéddel I
Vasárnap reggel van. A gyennekse-reg már kint van a ringispilck, md-zeskaiácsos sálrak között. Ai idősebbek templomba mennek, ahol védszent-jükhöz, a Sarlós Boldogasszonyhoz fohászkodnak. Bizony, van miért imádkozni. Haj... Ínséges eszlendők járnak mostanában.
A délutáni forgalom igazi képet nyújt a búcsúról, omi ugyan minden évben egy és ugyanaz, de soha sem unalmas. Bizonyíték erre az a halai-mas tömeg, ami a városból szállingózik már a kora délutáni órákban és lassan leljesen betölti a Flórián-teret. A hatalmas zaj, lárma mintegy óriási diszonanciában olvad össze. Az árusok elnyújtott kiabálásai, a ringispilek furcsa, kísérőzenéje járul hozzá ehhez a nem infmdennapi orchcszlerhez.
— Anyukám, én ezt szeretném I — szólal meg a póttöm teremtés.
— Fogadd el mánl — unszolja az egyik legény a menyasszonyit egyik sálor előtt, t
Sok a látnivaló, az érdekesség, haf-hiar elmúlik a nap. Este csoportokba verődve, dalolva járják az ultett # legények. Az igazi bucsu uiég csaá
mosl kezdődik. Ma mindenki jóbarát, meri az ellenségnek bucsu napján pem sok jót lehet jósolni. \'A korcsmák mindenfelé tele vannak. Zeneszó, tánc és magasra emelkedett jókedv, egykét pohár és üveg törés hoz változatosságot.
Gyönyörű holdvilágos az éj. A rendőrség most már munkához \'tát és hazaküldi a mulatozó legényeket. Ezek kísé vonakodva, de mégis nyugovóra térnek. Keleten u#ris bonlakozik bij-borpalástjából a reggeU nap jés íij nap, uj élet kezdődik, mikor a szorgalmas Sáska, köszöuti az vUrát a hajnali haraugszóra.
_• K.
— (A polgármester szabadsága)
I)r. Krátky István polgármester csütörtökön megkezdi szabadságát, amit Balatonberényben fog eltölteni.
— (A püspöki aulából)
A nemrég kanokokká kinevezett dr. IIoss József volt kaposvári apátplébános lelt a veszprémi uj püspöki irodaigazgaló. Egyidejűleg a megyéspüspök felmentene Or. Langmár Lipót püspöki titkárt az ideiglenes megbízatás alól,\' aki továbbra is nuint személyi titkár teljesít szolgálatot Roll püspök mellett.
— (Megérkezett az uj városi m. kir. tisztiorvos)
Kedden érkezett Nagykanizsára dr. Desseő Mihály városi és járási m. kir. tisztiorvos, dr. Fodor Aladár utódja. Azonnal Usztelgelt dr. Krátky István polgármesternél és felkereste a város többi közfunkcionáriusait. Dr. Fodor Aladár tisztiföorvos egyidejűleg elbúcsúzott a polgármestertől és a vo-zelö tisztviselőktől. A városi tisztikar és orvostársadalom — értesülésünk szerint \' — dr. Fodor • Aladár nyug. tisztifőorvost az ősszel fogja m£itó^ képen ünnepelni búcsúja alkalmából.
— Férfiing ós pyjama kelmék nagy Yáiuaztéka Sioger Dlvatáruházban.
Kirándulás a cserkész-táborba
Vasárnap, julius 12-én tárr>ap autóbusz kirándulás indul á gimuá-náziumi cserkészek Ihárosberényi táborába. A kirándulás autóbuszon történik, indulás reggel 6 órakor. Az autóbusz az országúti (kanyarig megy, onnét gyalog megy be a társaság a táborba. Visszaindulá&kor gyalog vissza a kanyarig, onnét 9 óra 50 perckor indul vissza pz autóbusz. Az ^utóbusz csak 24 sae-mély jelentkezése esetéin indul. Ez-esetben az útiköltség fejenként 2.20 pengő. Jelentkezni pénteken délig lehet a Zalai Közlöny szart kesztöségében. . ,
Elsőrendű rózsa és ananász
jutányos áron kapható termelőnél, Oieigory-at 10. u.
— (Az Ipartestület)
az iparkamarai választásokkal kapcsolatban julius 9-én este 8 ófakor lagérlekezletet tart az Iparoskör eroc-leli nagytermében. A rendkívül fontos értekezletre kéri az elnökség a tagok minél uagyobb számú megjelenését.
— DivAtmlntáa lmprimeék a SInger Divatáru házban.
— (Nógy „női nap" a strandfürdőn)
A polgármester intézkedése folytán a mai naptót kezdve-ezentúl hetenként négy Női nap lesz a strandfürdőn. Es.|>edig hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken délelőtt 0 órától 12 ig.
— (Ülések a vármegyén) Zalavármegye kisgyűlés® szerdán,
folyó hó 8 án délelőtt fél 10 órakor a megyeházán ülést ,talrt. Ulána a közigazgatási bizottság ülésezik, ,
ZALAI KÖZLÖNY
1036. fulltn 8
— (00 évet Ipartestület)
A Göcseji Hét alkalmával most ünnepelte félszázados jubileumát a zalaegerszegi Ipflrttestület. Az 50 éves egyesület több pesti és vidéki kiküldött jelenlétében fényes külsőségek között ünnepelte meg jubl-llumát. 4
— (Az OMKE ünnepli a 100 éves Berény-oóget)
A százéves fennállását ünneplő Bc-rény József és Fia cég üdvözlésére az OMKE-kerület díszoklevélnek belijő átiratot készíttetett, melyet csütörtökön este az OMKE-bau rendezendő baráti vacsora keretében nyújtanak át a cégtulajdonos Berény Árpádnak. Az OMKE szívesen látja résztvevőkül azokat a gratulánsokat is, kik nem tagjai a kerületnek. Aláírási iv az egyesületi helyiségben áll rendelkezésre. (Teríték ára 1.10 pengő ) \'
— Paplanok, gyapjú és Nanolltakarók olcsón Singeméi.
— (A novai freskók)
A novai .plébániatemplom hires Dorfmeistert freskóinak javítása be-befejezéshez közeledik. A munkát felülvizsgálni M. Pelliciolí mtfanól restaurálómüvészt és Szentiványi Gyula dr.-t küldte kl a Műemlékek Országos Bizottsága
— (Nagykanizsai botplakett)
Szép emléktárggyal gazdagodott Nagykanizsa még ez év februárjában. Akkor jelent meg ugyanis a \' pftacon a nagykanizsai botplakctt. A \\«íros cimerpajzsában az irredenta emlékmű van elhelyezve, a felirata pedig: Nagykanizsa, a Zrínyiek városa. A botplaf-kett 30 filléres árban kapható Szabó Antal s|>ortáru kereskedésében, Schless Testvérek könyvkereskedésében és Vékásy órásüzletében.
— (Hármaslkrek — (borjúban)
Tompa Boldizsár földbirtokos, ne-
mesvidí IftkoS svájci Import -tehene három egészséges borjut ellett. A jó egészségnek örvendő, fejlett borjuk súlya 92 kiló volt. A ritka esetnek sok látogatója van.
— LAKBERENDEZÉS a mai pénz-szüko mellett ls mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopstcin Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhá-
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar Gépgii Müvek l T.
nagykanizsai lerakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket (elvesz:
ORSZÁG JÓZSEF
mi*, műtrágya, isák, növényvédelmi szerek, Kép kerebkcdéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróiig mellett) Telelőn: 130.
|— IMiM ,
I mindenki • bolyl koreekixIOkuél I
I «• Igoroknál neraaa bal
ÜEBU3HBB
A szentendrei fatelepen csendőrkézre került egy fiatal leány körözött gyilkosa
A gyilkos most egy fatelepi tisztviselő ellen véres rablómerényletet kísérelt meg
Budapest, julius 7 (Lapzártakor érkezett) Szenlcndt rén az egyik fatelepen véres merényletet kövelelt el Albert József 26 éves állas és foglalkozilsnélkühi suhanc Rablásl szándékból rátámadt Hermán Ernő fatelepi tiszt visel öi<\\ akit suly-.san megsebesíteti. A me. íiénylöt elfogták. Kiderült, (hdgy Albert József lelkiismeretét számos bűntény terheli. Így töbtek között annak idején meggyilkolta Tahitól falun Szűcs Mnrtekát ls. Klhallga, lása alkalmával a csendőrőrsön
mindent bevallott. Mosl a csend őrök le játszatják vele összes eddigi bűncselekményeit.
Aki megszállott Felvidékre utazik...
Budapest, julius 7 (Lapzártakor érkezett) Takács Ernő magyar állampolgár kiskorú fiával a megszállott Felvidéken lévő Doborgáz községbe utazott, feleségének rokonai látogatására. A csehek a ffut út-U\'tlék a határon, Takácsot l>cdig <kémf-kcdés» miatt letartóztatták.

Árverési hirdetmény.
A bslatonberényl kOzblrtokosiáii tulajdonát képező Balatonparti korosmaépület, mely áll kit vendégszoba, egy nyílott veranda, egy lakószoba, konyha, spelz és pincéből, f. évi augusztus hó 2 án délután 3 órakor Balalonberény-ben a községházán megtartandó nyilvános árverésen 5 évre bérbe adatik.
Kikiáltási ár 600 P, - bánalpínz 200 P.
Az árverési fellételek Balalonbe-rényben a községbirónál, vagy a legeltetési társulat elnökénél megtudhatók.
Ba\'atonberény, 1936. julius 4-én.
Bene János >. k.
UriuUil elnök.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináttkendo-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17—
\' yai Divathá
Horthy Miklós-ut J. szám
Városházpalota.
Gtcsón&jjot odfiamezíban
szórakozlialik
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszert! axiwattyut
íierel ós Javit,
\'épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő*ut 3. sz. Árajánlaí díjtalant i
1 tekercs 6x9 film előhívással egyUtt P 1.20 F0TÓL4B0RÍTÓRIUB.
Fényképezőgépek már P 6.50-töl részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó szakOzlete Fó-ut 5.
Balettá tászon Botolta rud Bolelta zsloo: Llnolenm Tlasioi vállon LábtArlOk
Kárpitos kellékek Afrik, tiantitott Zsineg-félék
Hirsch és Szegő
■atrac vászon
Színietek
Szönyeiivédó
Ityugagyv ászon
Sabonassák
Szalmazsák
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14294/1936.
Tárgy: Nól napok a vá-r sl strandfardón.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn f. évi julius hó 8-tól kezdődőleg, hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon női napok lesznek. Ezen napokon a városi strandfürdőt d. e. 9 órától 12 óráig csak nők látogathatják. Nagykanizsa, 1936. jullus 7.
Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
ürrísrc^
- lorábbl tiÁ a fillér.
Kaflxthelyen vegven vlllatelket I Még néhány 200 ö-öles telek, árnyas fákkal, kiépített útnál, a balatoni múzeum mellett, kapható dr. Valkó Béla Ügyvédnél, Keszthelyen. 2105
Mit nyarhat I pertfjHw«l T Motorkerékpárt oldalkocstval, kerékpárt weekend-házat, egy pár evezős csónakot, lényképező gépet, gramofont, kerti garnitúrát,\'nyug-ágvat, stb. fltb.; a balatonfenyvesi rőm. kath. templom céljaira rendezett tárgv-torslátékkal. A sorlsegvek w*p pár napig kaphatók Szabó Antal sporlüzletében 1 pengőért. 2371
Eayaxobáa utcai és kéMz^ás "dva;! összkomfortos lakás, Sugár ut 16/e., augusz-utua t-re kiadó. 7
Háwlara kényelmei autón vasárnap klrándulá*. Elö|ecryrés Kaulmann Manónál. Telefonállomás: 228. 1712
■étsvobáa udvari lakás kiadó, Csen-gery-ut 56 2
Szép száraz axamoatangerl, nagyobb mennyiségben is kapható Királyuk* 45. 9
Csengery-ut 16. alatt négyszobás, fürdőszobás, konforlos lakáa novemberre kiadó dr. Knausz Ügyvédnél (Fő ut 21.)<2433
Salát tarméad fehér bor literenként 36 fillér. Attila-utca 41. Qábor 2431 NégyaxobAa lakás fürdőszobával azonnal kiadó dr. Qyulal Bélánál. 2455
Haaxnált ruhát veszek és eladok, hi-vájra háshoz megyek. Márkus, Klrály-
ntca 31. 2293
A yoghurt egésziéges, táplátó és üditó. Qyártja: Worimann tejipari vállalat, kapható szakUilelünkben. . 2493
Pét«ix«o*ra ellátásért előkészítek helyben, vagy vidéken. Ivancslcs Jenő, Er-isébet-tér 2. 2482
Kéfaxobáa udvari lakás augusztusra kiadó. Zárda-u. 6., Fürit 2468
Jól lőző bajárónS azonnal felvétetik. Jelentkezés délután. Csengery-ut 19. 2489
EoyaxabAa konyhás utcai lakás a belvárosban kiadó. Lénárt bőikereskrdé*.
2487
Kétaxobáa, emeleti, vlzvezetékes lakás kiadó. Erzsébet-tér 11. 2486
Fűzvölgy! malom egy ae keres azonnali fetvéte re. ugyanott.
Bővebbet 2491
Elvesiett egy jugoszláv utlawél Pollák Ilonka névre, Fő-ut, Sugár-ull vonalon. Kéiem a megtalálót, adla le Fő-uton. Muszel és Friedenthálnál. 2492
Nagyon finom trapplata aa]t 1
kg. kerék vételnél P 1-50, Wartmann tejipari vállalat szaküxletében, Erzsébct-tér 14. 2193
Kiadja a laptulajdonos KözfcazdaaáRl Rt. flut\'enbarg Nyomda és Délxalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. P«lrlöa kladö i Zalai Károly.
Mjom. a laptmjdűuoa
IU. Onfeobira kiioBUÉi áa Uttaakl UybMó VBkMa kóaiTmjMnJitfUii NHKkaiOMAn IBetoUi Udr, Zalai K árolxl
7B« évfolyam 155 szám
Nagykanizsa, 1936. jullus 9 csOtörtUk
Ara 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
g^afcjxdAaiz és Uiad.Jluv.ul: Pöwí 5. axin. ilegjdeaía uúi.l ii brtkfooap cWtatio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előllicléai ára: egy hóra 9 pc.inó 40 lilU Sxerkesztőzégi éa kiadóhivatal] telefon: 78. a
Előkelő vendégek
A Budapesten ülésező Interpar\'a mentáris Unió külföldi résztvevői a világ összes nemzeteinek előkelőségei sorából kerülnek ki. Ott találjuk közöttük a tudomány, a művészet s a politikai életnek is legkiválóbb jait. Elmondhatjuk tehát, hogy oly\'n előkelő társaságot lál ma vendégül Magyarország, amilyen a normális idegenforgalom keretei között ritkán .s.í-4k\')tt megfordulni bármelyik országban is. Ez az előkelő külföldi társaság a magyar kormány és az Unió magyar csoportjának gondoskodása következtében módot és alkalmat talál itteni tartózkodása Idején arra, hogy az ország főváro* sán kívül megismerkedjék a magyar vidék életével és annak nevezetességeivel is. így például a vendégek egyik csoportja Esztergomot, az ősi koronázóvárost tekintet;e meg, első királyunk szülőhelyét, ahol éppen most folynak vl\'ágviszonyr latban is igen értékes ásatások, olyan történelmi kincsek feli órására, amelyek joggal tarthatnak szó mot az egész müveit vi\'ág érdeklődésére. Egy másik csoport a bábol nai ménesbirtokot látogatta meg, hazánknak azt az agrlkulturában és állattenyésztésben igen előkelő szín vonalon álló vidékét, amellyel két ségkivül jogunk van minden hozzáértő idegen előtt eldicsekedni. KuIturfölériyünket mutatja ez a vi dék és bizonyára számosan lesznek vendégeink közül olyanok, akik csodálkozva fogják megá\'-lapit -ni, hogy az ország fővárosához az attól földrajzilag távolesó vidékek is méltóak, mert a magyar nemzet kulturóját épp ugy hirdetik és bizo nyitják, mint maga a főváros, a melynek természeti szépségtől minden idegen el van ragadtatva.
Éppen ma, amikor ugy a genfi tárgyalások, mint egyéb küiföldi események - ezek között elsősoa ban azok, amelyről a párisi tudósítások számolnak be joggal kellik mindnyájunkban azt a reménységet, hogy az egész világ fordulópont előtt áll, nagyon hasznos és szükséges, hogy a po\'itikai és társa dalmi élet, nem különben a tudo^ mány, az irodalom és művészet je lesei megismerjék azt az ezeréves Magyarországot, amely ősi jo^ai \'rt folytat bf-kés eszközökkel ki\'tr ó küzdelmet. Hiszen közhely Immár, világ nem ismert minket eléggé mindaddig, amig a monar chia közösségében éltünk nemzeti
szempontból raj tettebb és alárendel.
tebb életei. Közismert, hogy a kül földnek igen előkelő tényezői is a legtévesebb nézeteket va\'lották Ma gyar;>rszág és a magyarok felől, Európa müvelet\'.en keletének tcidn tettek minket, maroknyi néptörzs amelynek ninos nemzeti kuli túrája, nincs nemzeti múltja, amely más, mint gyarmati sorsban éjö kiegészítő része a bécsi monar. ólának, vagy amint a. háború alatt az anlant lapjai gyakran ír-
Amerikában az idén nincs aratás, szalmának kaszálják le a gabonát ,
Irtózatos hőségben pusztul ember, állat, termés
( C-sikágó, julius 8 Amerika középső és nyugfíti rét szein ixz öt nap dta puszliló hőhullámnak eddig 50 halálos ú\'dot. zata van. A hőség soha nem tapasztalt nagy, az aszály okozta károk egyre növekszenek.
t London, julius 8
Newyorki jelentés részletesen beszámol a nagy amerikai aszálykárról, amelynek méretei soha nem lá tott nagyságban bontakoznak ki. A hőmérő 115) Fahrenheit fokipt (mutat, ami mflnden idők rekordját je. lenti. Az aszály okozta kár mégha, ladja li.íár m 300 millió dollárt. A földműves lakosság most már végleg kénytelen volt lemondani ar» ról, hogy laz idén arasson és a tel\' jesen összeszáradt és kiégett búzát
szalmának kaszálják le. A legelők négyötödrésze is a szó szoros értei mében kiégett. A kormány 120.000 embernek ad gyorssegélyt. 130.000 embert más vidékre telepítenek, azonkívül még közel egymillió em ber résziül kormánysegélyben. A hatalmas méretű aszálykár következtében a buza ára egyre cmelko. dik, mai többeentes emelkedésével i-ekordőrat ért el.
A magyar buza
Bécs, julius 8 Winck\'.er István kereskedelmi miniszter eredményes tárgyalásai következtében Ausztria még ebben a hónapban átvess Maaya, országtól 250.000 (| búzát, ami a buzakontin-gens 70 százalékát teszi ki.
Danzig nem csatlakozik Németországhoz, de a függetlenségét nem engedi
Az elkeseredett Eden leteszi a külügyi tárcát
London, julius 8 Eden #ngol külügyminiszter tiz napos pihenőre elutazott Londonból. Az angol külügyminiszter barátai kijelentetlék, hogy Eden nem beteg, csak a genfi napok megviselték és az ottani fáradalmakat akar ja csendes falusi magányában ki pihenni.
A lapok a külügyminiszter szabad-sógőval kapsolatban azt írják, hogy Edent nagyon elkeyrií\'eite a meg. torlások kudarca és Baldwin lemondása után tárcát cserél.
Qeiser uj beszéde
London, julius 8 Geiser, Danzig szenátusának elnöke ismét nagy beszédet mondótI, amelyben kijelentette, ho^y Danzig szabad város belügyeibe a jövőben
nem avatkozhat bele a Népszövetség. »Mi nem akarunk mást, mondotta a szenátus mint urak lenni a magunk portáján. Nem kíséreljük meg az anyaállomhDZ való csatlakozást, de belügyeinkbe beleavatkozni nem engedünk és függetlenségünket fenn akarjuk tartani.*
Angol-német ütközőpont
London, julius 8 A Reuter iioda ugy értesül, hogy báró Neurath német külügyminisa. ter nemrégen figyelmeztetie Phipps berlini angol nagykövetet-, hogy az angol német tengerészeti egyezmény felborulhat, ha a mon-treuxi egyezmény m.\'gengedné, hogy orosz hadihajók korlátlanul kifuthassanak a Fekete tengerből a Fö\'dközi tengerbe, minthogy ez m©g
ták - nem egyéb, mint Ausztria magtára és kaszárnyája.
Szépen fellendült idegenforgal munk kétségkívül alkalmas arra, hogy eloszlassa ezt a tévhitei. A csak pénzes Idegenek azonban talán nem mindig alkalmasak arra, hogy itt szerzett információjukat odahaza kellő súllyá\' hirdessék és a világ közvéleményét a magyarokról he lycsen és hüeles^n informálják. Az elit társuság azonban, amely ma
itt ülésezik nőlunk, egyenkint és összesen bizonyéra kellő súllyal rendelkezik saját hazájában is és ha ezek az urak fogják odahaza hir detni azt, amit Magyarországon láttak és tapasztaltak, annak bizo. nyára meg lesz a kellő hitele is.
Ml pedig nem kivánunk tőlük mást, csupán azt. hogy az igazságot hirdessék és mindarról, amit Ma gyarországon láttak és tapasztaltak, hiven számoljanak be odahaza.
változtalhalja a hatalmi egyensúlyt, Franciaország ugyanis bizonyos ha dihajóit ebben az esetben a Földközi tengerről az Északi tengerre küldhetné.
Angol-olasz közeledés
London, julius 8
Az angol-olasz gazdasági közeledés első lépései megtörténtek. Az angol gyáriparos szövetség elkészítette a kiegyenlítő hivatal tervét a két ország közöl ti árucsere megkönnyítésére és a pénzátutalás nehézségeinek áthidalására. Az angol-olasz kereskedelmi tartozásokat 1,250.000 fontra becsülik, ezt majdnem teljesen fedezik az angol kereskedők olaszországi tartozásai.
A walesi szénbányák már jelentékeny megrendeléseket kaptak és az Arany Kereszt ha/óstársaság gősösei rövidesen nagyobb szállítmányokkal indulnak Cardifrből Olasz kikötőkbe. A londoni olasz kereskedelmi kamara lajstroma szerint angol cégek több mint százféle árura adtak fei\'megren-deléseket Olaszországba. A legnagyobb mennyiséggel szcrcjjelnek: márvány, borok, olaj, déligyümölcs, sajt, üveg, selyem- és müselyemáruk.
Haltóvadászat Kanizsán a Tisza-téri gyilkos ntán
Láttak egy embert,\' akire pontosan rálllett a gyilkos sze-mélyleirása
A fővárosi lapok már beszámoltak arról a gyilkosságról, ami a Tisza Kálmán-téren történt, amikor Boda Gyula fiatal péksegédet agyonszúrták. A nyomozás szerint a gyilkosául egy Jelen Rezső nevű 21 éves kifutó fiút, a Dadogó Rudi»-t gyanúsítják, |aki a cselekmény után eltűnt. A budapesti főkapitányság pontos személy-leirást ós fényképet küldött a gyanúsítottról az ország valamennyi rendőrségének, határrendőrségének és rendőrségének. így a nagykanizsai őrszemélyzet is megkapta. Szerdán délelőtt a kapitányság jelentést kapott arról, hogy a «Dadogó Rudl>-t Nagykanizsán látták az utcán. A szttnélvleirás és a Ténykép pontosan ráitlctt. A következő pillanatban a rendiség teljes apparátusa razziát rcndetclt a város miniden részében, hogy az állítólagos gyilkost elfogják, IS pillanatban persze még nem tudni, hogy valóban a keresett gyilkost hajszolják-c.
Lapunk zártakor a naidőrcsoportok még nem érkeztek vissza uljukról.
Csicserin meghalt
Moszkva, julius 8 Csicserin volt szovjetorosz külügyi népbiztos 60 éves korában Moszkváöan meghalt.
Harcok Távolkeleten
I.ondon, julius 8 Kínából érkező jelentések szerint a nankingi csapatok nagy győzelmet arattuk a Vel-cseni-nöl összevont csa-patok felett.
___BALA1 Költöm__.
A polgármester nyilatkozik.
a felsőtemplom, a hirdetőoszlop és a hus-bódék körül felmerült panaszok ügyében
a
A gyomorfájás, gyomornyomis, béls&tpangAs, altiasi vérbőiég, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelvleptdék, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, migrén, kedvetlenség a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által igen sok esetben hamarosan elmúlik. Az orvosi világ azért nyilatkozik a legnagyobb elismeréssel a magyar Ferenc József vizröl, mert hatása izgékony beltend-szerü egyéneknél is megbízható és rendkívül enyhe,
BtlOipMt L
17.30 Kalevala történet. (Szombathy Viklor.) — 17.50 Cigányzene. — 18.20 Előadás a kecskeméti Hirös Hétről. —
19 Királyi gyárüzemek a XVII. században. (Dr- Lederer Emma.) — 19.30 A rádió szalonzenekara. — 20.10 Szin-miielőadás « Stúdióban. .Dalol a kalapács." Szinmü 3 részben. Rendező Kiss Ferenc. — 22.10 Az operaházi zenekar. - 2320 A SmiUng Boys jazz-zenekar műsora. — 0.05 Hirek. i
I)ud«pe« IL
18.30 posztimpresszionista festők. (Körmendi András.) — 19 Hanglemezek. — 20.10 Hirek. — 20.30 A rádió szalonzenekara. — 21.15 Cigányzene.
B**
17.30 Hangverseny. — 19.30 A mt*-l.zsikáló Bécs. — 20.30 Bécsi szimfonikusok. — 22 30 Hádiózenckar. 23.40 Jazz.
Csütörtök
BudftpMt L
C.45 Torna. — Utána hanglemezek. — 10 Hirek. — 10.20 Az őserdőn kérésziül. — 10.45 Bűnügyi tárgyalás 1703-ban. — 12.05 Zsögón Lenke énekel. — 12.30 Hirek. — 12.45 Jiuizer György hegedül. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 A rádió szalonzenekara. — 14.40 Hirek, árak. — 16.15 A maga háztartásában dolgozó nö. (Simon Blanka.) .— 10.45 Időjelzés, hirek. — 17 Semleges hajóval az ostromlott Dardanellákon át. (Póka-Pivny Aladár.)
17.30 B. Kenéz Lili zongorázik. — 18 Budapest felelt. (Ráthouyi János.)
18.30 A székesfővárosi zenekar Hangversenye. — 20.05 Jó összeköttetéseim vannak. (GyCues Rózsa.) — 20.35 Cigányzene. — 21 Hirek. , 22 Idő\'árásjelenlés. — 22.05 Puccini:
Bohémélet, cimü operája hanglemezről. — 0.05 Hirek.
BudapMl IL
19.30 Egy régi kolozsvári színész különös karrierje. (Hellal Nándor.) —
20 Hanglemezek. — 20.45 Ilirck.
Béofc
12 Könnyű zene. — 13.45 Rubinsteiö lemezek. — 16 Szórakoztató lemezek.
17.30 Hangverseny. — 19.20 Hangverseny. — 20 Vígjáték. — 22.10 Rádiór zenekar. — 23.45 Jazz.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-azüko mellett Is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Az utóbbi időben város-szépészet terén több javaslat és panasz kapott hangot a Zalai Közlöny hasábjain, így napirendre került a husbódék,a felsőtemplom mögötti mérlegház, a felsőtemplom toronyfestése és a Centrál előtti világító hirdetöoszlop ügye.
A város közvéleménye osztatlan megnyugvással veszi tudomásul, hogy a város vezetősége minden megnyilvánuló óhajt, panaszt szívesen tesz vizsgálat tárgyává s ahol amit lehet, meg is tesz a kívánságok teljesítése érdekében. A Zalai Közlöny hasábjain az utolsó hetekben napvilágot látott fenil négy ügyben dr- Krátky István polgármester, dr. Prack István és Vécsey Barnabás tanácsnokok helyszíni szemlét tar) totlak, amelynek eredményéről a polgármester a következőket mondta munkatársunknak :
- A felsőtemplom mögötti mázsaház ügyében teljesen megérnem\' a panaszokat. A mázsaház vásári, durva zaja valóban nem az oitár háta mögé való. Sajnos, azonban ez pénzkérdés. Régi tervem, hogy elhelyezzük onnét a mázsaházat, de a kivi-telt mindig anyagiak késleltetik. A mázsaház áthelyezése a műszaki hivatal megállítása szerint jmjjit-egy 20.000 pengőbe kerülje. Erre kell fedezetet találni, ami a mai vi. szonyok közt nem könnyű feladat
- Arról, - folytatta a polgármester - hogy a mázsaházat a vásártérre helyezzük ki, szó sem lehet Ez célszerűtlen és a közönségnek kényelmetlen volna. At lehel ellenben helyezni áz Eötvös-térre vagy a Kossuth térre. Minden esetre, ha csak anyagi lehetőség valami móf don mutatkozni fog, a kérdést igye-
kezni fogok megoldáshoz juttatni.
- A husbódék és a vásárcsarnok ügye valóban időszerű lesz, de csak akkor, ha az igazságügyi palota elkészült. Nem szabad elfelejteni, hogy a husbóaé nem csuk várjjsc szépészeti, hanem egzisztenciális kérdés is azok a husiparosok számára, akik a fülkéket bérlik. Az igazságügyi palota építkezése szép temberben kezdődik. Akkor léphetnek majd előtérbe az Erzsébetjén rendezési kérdései. A vásár csarnok megépítése is csupán anyagiakon muiik. Egy tény : - a városnál semmiféle magán vállalkozás nem je, letkezett a vásár csarnok megépítésére vonatkozó ajánlattal.
- Ami a felsőtemplom tornyának színezését Illeti, teljesen osziom a Za.al Közlönyben megjelent klíogá. sokat. Ez azonban nem a városon mull, mert a választolt színeket illetően a városnak nincs befolyása. Áz ido mindenesetre fog vaiamil enyhíteni a ma még uj és erős szí-neken.
- A Centrál előtti hirdetőoszlopot 10-16 méterrel el fogjuk tolni mostani helyéről a Gazdasági Takarék épülete leié. A Centrál előtti helyet különben a városi képviselőtestület szavazta meg s nem értem, miérl< nem akkor terjesztették elö a kifogásokat. A Magyar Hirdető \'Irodáival a tárgyalást mindenesetre sürgősen felveszem ebben az ügyben. Különben Budapesten a hirdető;, oszlopok légióit láthatjuk hasonló elheljezésben.
A közönség részére jóleső tudat, hogy a város vezetősége nem csak a kezdeményezés terén törekszik ki-
_ l»y. fulim 9
használni minden közérdekű lehe. tőséget, hanem az itt-ott felmerülő köz-klvánságokat is tárgyilagos ügyszeretettel igyekszik megoldani.
& kanizsai iskolák az évvégi értesítők tükrében 1
Az évvégi értesítők hü tükörképei az intézetek munkásságának, egész évi működésének. Mint minden évben, ugy ezldén is szemlét tartunk a kanizsai iskolák évvégi értesítői között.
1. Gimnázium
A kegyesrendiek vezetése alatt álló gimnáziumnak az elmúlt t^in-évben 416 növendéke volt, lllel kevesebb, mint az előző évben. (Az intézet növendékeinek száma l\'J3L óta fokozatostul fogy.) A beirt tanulók mindegyike magyar anyanyelvű, de 50 tud németül, 13 hor vátui, 4 franciául és l angolul. A növendékek közül 61 volt jelesről-$ü, 81) jórendü, 204 elégsé6esrendű, míg 46 növendék bukott m^g egy tárgyból, 12 két és 11 löbbiárgyfcói. itt említjük meg, hogy a 11., 111. és IV. osztályból a) es b) osztály volt. Példás magaviselettel 228 növendék örvendeztette meg szüleit, mig 172 jó, 4 pedig csak szabályszerű magaviseletet tudott feimi*-tatni. Igen feltűnő a sok kettes magaviselet ; van osztály, ahol 26 növendéknek (közel 80 százaiék 1) vau kettese, egynek hármasa, mig pél dás csuk U növendék. A rendes tantárgyakon kivül 24 növeaidék járt német társalgásra (vezette Ková. csíes Ferenc), D-en fraujeda társai-, gásra (Gadányi Miksa vezetésével), öan tanultak művészeti rajzol (Noll Józseitöl), 21 en lizikal gyakorlatokat (Kajnió Józseitöl), 26 an vívást (Deák Jánostól), 66-an pedig a Nagy Vinoe által vezetett énekf karban arattak szép sikereket. Zcf nek ara is van az intézetnek, 16 tagból áll, vezetője Kerkay József. Zenét a növendékek a Városi Zeneiskolában tanultak. Érdekes a tandíjkedvezményekre vonatkozó kimutatás is. Egcsztandijat (100 P) 826 növendék fizetett, 80 pengőt fizetett (J, 60 at 24, 40-ct 26, 20 pengőt pő dig 5 tanuló. Egésztandljmepiies 28 növendék volt. Magyarázatot erre a szülök foglalkozásának statisz. tikajaban találunk. Legtöbb növendék szülője köztisztviselő (63), egyéb tisztviselő (41), kisiparos (48), nyugdíjas (40), kisbirtokos és bérlő (34), kereskeaö (87), katona (24) § egyéb értelmiségi (54), mig gazdasági cseléd pld. csak 2. A szülők lakhelye szerint 205 kanizsai, 76 zalai, 60 somogyi, 8 budapesti stb. Mint láthat juk, sok bejáró növendéke van az intézetnek, akik őteg Gelse (8>, Murakeresztur (7), Zákány Sánc (6), Komái-város, Bagolasáno ból (4) jönnek be a többi 15 körf nyékbeU falu mellett. Az érwtlségft vizsgálatra 31 nrövendék jelentkezett, akik közül 4 kitüntetéssel éretten, 1 jelesen, 6 jól. 17 éretten in*
Nyári divatujdonságok olcsón:
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sinser Diuatóruhóz.
J Macó és gyapjú fürdőruhák, í
2 selyemfényű vistrafrottir fürdőköpenyek | ^nagy választékban kapható Szomolányi Áruházban |
1P36 fullm 9
duit az Élet viharába. Három nd| vendéknek nem sikerült a matúra. A 11 osztályba járó 410 növendéket 21 tajiár ós 4 hitoktató tanította. Az intézeti értesítő a szokást:s táblázai tokon és kimutatásokon kivül közli az ifjúsági egyesületek : a 62 tagú Mária konkregáció, a 14í) tagot számláló \'Virág Benedek* önképl zőkör, a cserkészek és a 180 tagu sportkör egész évi eredményes munkáját. Közli az értesítő az év történetét, az intézet mulját é-s ez zel kapcsolatban, Nagy Vince tanár tollából egy érdekes cikket, amely az intézet régi hires tanárait ós nö. vendékeit mutatja be. A 170 éves Intézet valóban sok kiváló tímárt tud felmutatni, híresebb növendékei közül pedie csak a követi ezCket melitjük meg: Virág Benedek (a magyar Horáciusz), Deák Ferenc (a haza bölcse), Donászi Ferenc (if. jusági Író), id. Apáthy István (,og tudós, egy. tanát}), Vass József (nyelvész és tört. tud ), Farkas József (klasszikus filológus), Tandor Ottó (ínüépitész, egy. tanár), Ga^ parleh Mark (a tüzes b írál), Királyi Pál (publicista, pollllkus) slb. Meg kell még említenünk Nagy Vince tanár szülői értekez\'eten elmondott beszédét *Az ajándék pedagógiJ\' jelentősege és helyes érl|ékelése< cimmel, valamint Vegelo Károly előadását >az ifjúság akaratának e!-lanyhulásáró\' és fegyelmezetl \'nsé-gérőU Mindkettőből sokat tanulhat nak azok a szülők is, akik q_ szülői értekez\'eteken nem vo\'lak je\'en. Az évvég! érte>ltő ezenkivül bemutatja az uj iskolaigazgatás által létesített szombathelyi tankerület főigazgató ját, dr. Liber Bélát és a kaloMkus főigazgatóvá kinevezeti dr. Jászai Rezsőt.
(Folyt kőv.)
Kirándulás a cserkész-táborba
Vasárnap, julius 12-én tárbnB autóbusz kirándulás indul a gimná-názluml cserkészek ihárosberényl táborába. A kirándulás autóbuszon történik, indulás reggel 6 órakor. Az autóbusz az országúti (ktuiyarjig megy, onnét gyalog megy be a társaság a táborba. Visszainduláskor gyalog vissza a kanyarig, onnét fl óra 50 perckor indul vissza az autóbusz. Az autóbusz csnk 24 személy jelentkezése esetén indul. Ez-esetben az útiköltség (Fejenként 2.20 pengő. Jelentkezni pénteken délig lehet a Zalai Közlöny saei< kesztőségében.
— A Kopateln Butorárnház junius és Jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesobb Ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
ZALAI KÖZLÖNY
Ki mit szól a kettős nagykanizsai dalos-diadalhoz ?
Körkérdés a nagykanizsai dal-kultura élenjáróihoz a szombathelyi országos dalosverseny után
A magyar dalosversenyek történetében páratlan eredmény, amivel a két kanizsai dalos egyesület két elsőséget hozott haza az országos versenyekről, megérdemli a város közönségének csodálatát és elismeréséi. Ez késztelle a Zalai Közlöny munkatársát, ho.^y megszó\'a lassa e hasábokon azokat, akik a dalos-élef folyamatosságát mini egyesük leti és közületi vezelök biztosítani hivatottak. Akiket mejgkérdeztünk, mind dal-szerető, leikés dalos-köz-éleli élenjárók, véleményük tehát alkalmas arra, hogy örömat keltsen abban a dalos tátortnn, akik egyebekben hazaérkezésük ótu a köz ró széről semmi jelében az elismerés nek nem részesültek.
Mindenek előtt
Ketting Ferencet,
a ma már legendás nevű karnagyot kérdeztük meg, aki egy napon két kanizsai dalárdái vezényelt országos elsőségre s aki bámulatos munkabírással két dalárdát készített elő erre a diadalra. \'
— Szeretem a dalt és a dalosokat, ennyi az egész, mondja s/erényig. — Az érdem nem az enyém, hanem a dalosaimé, az Irodalmi Kör ís iz Ipartestület odaadó, lelkes dalos-táboráé, akiknek szivem egész melegével köszönöm sok-sok fáradságos munkájukat és kitartásukat.
— A nVunka bizony nem volt könnyű. A kellős karnagyság miatt minden nap próbám volt. Sok volt az uj dalos (különösen u vegyeskarban), tehát még az egyénenkénti h«!nfvf és hallás-fejlesztés munkáját is végeznem kel leli. Viszont megérte: — a vegyeskari zsűri egyik tagja, dr. Vásárhelyi kijelentette, hogy a mi hang-szinünk volt a legszebb, szólamaink a legcgységtsebbck, Kodály szelleméi legtökéletesebben fogtuk fel és a ha. tabnas munka dinamikai" kivitelét legjobban oldottuk meg.
— Jövő terveink? A vegyeskar az ősszel egy Kodály-hangversenyt mulat be, aztán tovább gyakoroljuk o polifonikus kart. A következő 3 ével pedig arra használjuk fel, hogy felkészüljünk a király-dijra, amiért akkor kelten fogunk versenyezni; a szegediek és mi. (A harmadik aranyérmes vegyeskar ugyanis — « vakok — már királvdijasok.)
— Mindent csuk Nagykanizsa dalos-ügyéért, azért csinálok, hogy egy olypn dalárdát tudjunk szerezni, amelyben Nagykanizsa minden foglalkozású, felekezetű és társadalmi állású, szép hangú zenekedvelő embere benne legyen.
Megkérdeztük ezután Nagykani zsn város polgármesterét,
dr. Krátky Istvánt,
aki a következőket üzeni a dalos-siker alkalmából :
— A két kanizsai dalárda szomf bathelyi sikere a város szempontjá
ból rendkívül nagy jelentőségű, méltó azokhoz a hagyományokban és eredményekben eddig is gazdag nagy kulturához, amit ez a város a mai határszéli helyzetében még ön.-tudatosabban igyekszik szolgálni, magasan lengetve e végvárban a magyar kultúrfölény zászlaját.
- Minden elismerés, hála és köszönet megjár egyfelől a kitűnő kar, mesternek, hogy emberfeletti munkával, nagy hozzáértéssel, szeretetreméltó egyéniségével a dalosokból kl tudta hozni éppen azon a napon a teljesítőképesség csúcsát, de ugyanolyan há\'a, megb3esülés illeti valamennyi dalastestvért, akik a kiváló karnagy vezetése nlatt fe gyelmezetton, nagy rutinnal és tudással országos viszonylatba*!, ií legelsőrangu eredményt tudtak elérni s ezzel az egész; ország figyel-mét ráirányították erre a határszéli kulturvárosra.
- Amilyen boldoggá tesz az eredmény, még boldogabb lennék, ha a dalosok a sikeren felbuzdulva már most megkezdenék a céltudatos munkát, hogy a legközetebbl országos versenyen az eddigieknél ls nagyobb eredménnyel örvendeztessék meg elsősorban önmagukat és a város közzönrségét. Ugy látom, hogy a nagykanizsai dalt>sokbaii megvan az epre való képesség, csak akaratra van szükség és arra a da. losfegyelemrc, amelynek most olyan szép példáját adták. r
- A fogadtatás elmaradása ne befolyásolja a karmestert és a dalosokat, hiszen ennek oka nagyrészt az a körülmény, hogy a közönség túlnyomó része íiVttn tudta az érkezés időpontját, mi pedig, akik a dalasokkal együtt uton voltunk, nem szervezhettük meg a fogadta tásl, viszont az 1;thonmaradottak közül, ugy látszik, senkinek sem jutóit eszébe, hogy lenni kellene va lamlt. Ugy gondolom azonban, hogy a dalosok nem külső elismerésért dolgoznak, hanem legszebb dicséretük az elért eredmény.
-- Szeretettel köszöntöm újból a karnagyot és dalostestvérelmet és kérem őket a további munkára.
Magas Mihály
püspöki tanácsos, az Irodalmi és Müyészeti Kör elnöke mondja :
- Mint a ihagyar dalnak magam Is hosszú ideig aktív müvelője, ok tatója és rajongója, a legnagyobb örömhvel töltött el a kanizsai da, lárdák gyönyörű eredménye. Sziv-ből köszöntöm az Irodalmi Kör Vegyeskarát, amely a Kört mindjárt első országos versenyén ezzel a diadallal ajándékozta meg. Nem
TRENCSÉN TEPLIC
. gyógyu és szórakozás utáni vágyakozását. — Felvilágosítások, prospektus a Fürdő-igazgatóság utján.
tudok eléggé gratulálni Ketting Fe. renc kurnagy urnák, hogy ezt a kettős szép eredményt dalosainkkal kivívta. Isten ajdjon neki és a da^ losoknak erőt, hogy tovőbbl sikere, ket tudjanak felérni s azokkal n&" künk ujabb örömet szerezni.
Szakáll Gyula
piarista tanár, az aranyérmes \'vegyeskar elnöke mondja :
- A ml dalőrdánk tagjai minden erejüket a cél szolgálatába ál Htot; ták, hogy becsületet szerezzenek a városnak, az Irodalmi Körnek és hogy a vegyeskar zászlajőt diadalra vigyék. Legnagyobb érdem u karnagyé, aki minden idejét, még a vasárnapi pihenőjét is a dalárdáinak szentelte, hiszen még egyeseket is külön külön tanított énekelni. Ennek a komoly, önfeláldozó munkának köszönhető, hogy nem csak egyenrangú, hanem crősebb karok közt ls el tudtuk nyerni az aranyérmet.
- Szivem mélyéből köszöntöm a lelkes együttest, az összetartást éa köszönöm hVinden dalosunknak, hogy annyira szeretik a karnagyuf kat. Ennek a szertetetnek, lelkese: désnek, kitartásnak erejével válik a magyarság kincsévé mindaz az érték, ami a magyar dalban van.
Üdvözlöm és köszöntttm dalo-sainkat és remélem, hogy az ered-mény buzdításul szolgál a Királyt díjra való készüléshez.
Dr. Tholway Zsigmond
oostahlvatall Igazgató, ia volt XIV. daloskerület ügyvezető elnöke mondja :
- Ott voltam Szombathelyen és végighallgattam a versenyt. Mand(. hatom : büszke Vt>ltnm! arra, hogy én ls kanizsai vagyok. Mikor az eredményt kihirdették, szinte magamon kivül voltam az örömtől. Da-losalnknak üzenem : - daloljanak még nagyobb odaadással és hozzanak még sok dicsőséget Nagykaní zsa kulturőjának. Adja Isten, hogy a következő, 25-ik országos versenyen már egész Nagymagynrország tapsoljon a kanizsai dalőrdák u)f sikerének. Szeretettel üdvözlöm azí összes dalosokat és kiváló karha. gyukat.
Dr. Hegyi Lajos
polgármesterhelyettes, az IpartcstüleU Dalárda elnöke mondja;
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön a két nagy láger:
Greta Garbó: Karenina Anna ♦ Jókai: Cigánybáró
Figyelem I Ezenkivül a legaktuálisabb Magyar Híradó és külön kisérőmüsor Készülődés az Olimpiászra. Mj|fjj| MS ÉS lílriljKl
€AIA1 KOZLONV
ft Im. luHai 0,
— A szombathelyi eredmény méltó, folytatása volt az Ipartestületi Dalárda
• korábbi gyókelrtív-sorozatának és méltó jutalma annak a itlkes\'és\'fáradhatatlan munkának, amit a dalárda tagjai a magyal dalért folytattak. Hz a dalárda büszkesége mindenekelőtt a testületének, amely a mai nbhéz viszonyok közt is Jelentős áhloíaltal tartja fenn azt a nagy kulturális értéket, amit a dalárdája jelent, s (De jogos büszkeséggel töltheti el at eredménv az egész város közönségét is, mert hiszen a dalárda ezzel az uj teljesítményével a legteljesebb mértékben méltónak bizonyult arra a megbecsülésre, amelynek állandóan részese. Ezt « megbecsülést ezúttal csak kivételesen látszott csorbítani az a sajnálatos körülmény, hogy mindenütt örömmel 1 vélték \'tudomásul győzelműnket, csak Nagykanizsán veitek arról "késflbtrtd-"\'
dornást, mint ahogyau a vonalunk be-íutott az állomásra- Ez azonban os^k; jelentéktelen C|)izód és mi változatlan dalos-kedvvel dolgozunk továbbá vá- ( ros nagymullu dalkulturájáért abban a hitben, bog)\' ezzel a szebb magyar jövő ügyét is szolgálják.
.--» ... • Samu Lajos, v
áz \'tparos dalártlát fenntartó Ipartestük1/ elnöke mondja:
— Hosszú, fáradságos munka eredménye volt az elért siker. Jólesett látnom és éreznem Szombathely város \'közönségének együttérzését és örömét sikereink felelt. Maga-a rendezés, sok kívánni valót liagyott m»ga után. Tanulság ebből; hogy a kővetkező alkalommal azok vállalják a rendezést, akik a dalosok helyzetét átérzik s ákiket a dalosok szeretele nagyobb gondosságra\' és figyelemre készlet. Az elért sikér a irri dalosainkat mindenért megvigasztalta és fokozottabb dalos-munkára . buzdít bennünket
tfem volna teljes körkérdésünk, ha meg ttent kérdeztük volna—last not least -
Vánnay Jánost, a1 városi zeneiskola igazgatóját, aki ugyan • egyjik dalárdánál sem köz^ vétlenül érdekeH, - mégis leghivatottabb nyilatkozni »z elért dalosered-niényekröl.
-1 Nagyon fczép és dicséretes rtp eredmény. - mondotta Vannay igazgató igazán örülni kell neki A nagykanizsai dalosélet ma hatalmas fellendülésben Van és • kezd egésaf
séges fordulatot venni a dalos-élet. A tíaílárdák mai szervezete, klép\\ tettsége, a \'dalosok összeválogatása szerencsés és kedvező. Sok daláii dát nem birt el ma Nagykanizsa, mert ahhoz nincs elég megfelelő hang-anyag. Most még szükséges volna az egészséges utánpótlás megszervezése és az egységes, tervszerű művészi irányítás.
\' E sorok Írója
is belép a kör-nyilatkozatba , és mindezekhez csak ennyi a hozzá tenni valója :
- A dal kultura eredményes szol-gá\'atához mindenekelőtt három do
J.og Jke^ll: - saenetot, azeret^s retet- Szeretni jkeil a magyaT^őla klnc&ét, sztenetnl k£ll az öliipétifcn fáradozást, sokszor lemondást >,a közért, szieretni kell a közös és n<# n)tfi célokat, amelyek a dat kultuszának tartalmat adnak, szeretni kell a dalosokat, ezeket a l«fk*» szépség-bányászokat, akik egyre gorombább korunkban a tiszti>v emelkedett idealizmust képviselik sa rainkban.
(M)
A pacsai jelöltek benyújtották km «jénláei iveket a nagykanizsai Járásbíróságon
Vasárnap Bornemisza miniszter és Antal Államtitkár Pacsára érkezik
és megtanulta értékelni eddigi képviselőjét, ugy hogy ujbó. Való m\'efc^álaszp. tása bizonyosnak látszik.
Ugyancsak mtegjelent Gaál OHvér is a nagykanizsai klr. járásbíróságon,\'aki a Független Kisgazdapárt résééről nyújtotta be hitelesítés vétíétP\'a z; ajánlóiveket. Gaál Olivér kljclcitelt\'ö\' munkatársunk előtt, hogy vas kerületnek mind a 30 községében tart a kisgazdapárt gyűléseket Bosnyák,Andor pártjának támogatására. Lcérkq4k, Eakhardt Tibor vezérlete alatt Berg \'ííáró, Dutln Jenő, Mofxct János, CVr-fák Antal és több más országgyűlési képviselő.
Az alispán állítólag julius 26-ban állapította meg a pacsai választás terminusát.
Szerdán délelőtt megjelent a nagykanizsai kir. járásbíróság elnökénél, dr. Palzs Dénesnél vitéz Elekes Gábor nvug- huszárezredes, a szabolcsmegyei Nemzeti Egység vármegyei helyettesi-elnöke, akt a Huszovszky-párt nevében 400 ajánlási ivet nyújtott át azoknak hitelesítése végett. Dr. Paizs mind a 400-at hitelesítette.
Kérdést intéztünk vitéz Elekes Gáborhoz, aki a pacsai választás technikai részét vezeti. Vitéz Elekes kijelentette, hogy vasárnap nagy Nemzeti, Egység-gyűlés lesz a pacsai kerületben, atrielyi-e lejön Bornemisza Géza miniszter és dr. Antal István igazságig» államtitkár in több nemzeti egység-párti országgyűlési képvisélő klsérejé-ben, a Nemzeti Egység hivatajps je-lőitjériek, Hustovszky Lajosnak tárato-gatásáfa. Kijelentette vitéz Elekes Gábor, lvogy a kerületben olyan Kjü^ kodó a hangulat, hogy Husovszky1 mégválaszlása bizonyosnak vehető. A nép hangulata rendkívül kedvező, mert •már eddigi működése alalt megkedvelte
<• gyapjú éa flanelltakarók \'olcsón Singeméi.
- (BélyeMudltOk találkozó fa) aét főn délután 6-tól 8-ig * Pannónia hátsó kistermében-
Mindent együtt talál
aiiirm
A szállodában ■
teljes komfortot.
A kávéházban i
\' . ., . .100 újságot.
\'A aSrBzóbeni
\' 200»t«tktmnl*gess«get és Bura Sándor olgány-muzsikáját.
A télikertben i
\' - t délutánUestl tánoot is
t7 llnlozky rádió jszz-zene-
ksrát.
Budapest, Rákóczl-ut 58.
A Melropole valamennyi Uzcmé-» < ben elfogadják fizeféskénl a Pröstrtelá kedveimé\' nyes pengftezelwényt.
űllteg a meleg!
Prognózis: A meleg nyugaton kissé mérséklődik, a fővárosban é» keleten még tóvább tart. Élénk déli, délnyugati, esetleg nyugati1 szél, felhősödés, helyenként zivatar.
Naptár: Jullus 9 csütörtök. Rom. kat Veronika. Protestáns Lukrécia. — Izraelita Tham hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőifürdö nyitva reggel 6 órától est9 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
-\'Bocslsy csizmája
\'"Irta:\'\' t Nagy Lá.iló 2
-í—Egy csizmára -volna szükségem.
- Tessen csak válaszlani — felelt készséggel a mester.
— Nejn ezekre a csizmákra van szükségem, hrinem ezt akarom —«\' és at ajtó felett lévő csizmákra mutatott. • —" UVtom, a-generális uraní valóságos szakértő, azonnal szemet szúrt a
• legjava. Dicsérem « gusztusát.
• —> Hát idove\'o, hat próbáljam\' fel. - A céliraester felvonta a szemöldökét s ugy nézett a rettegett generálisra.
— Hanem hiba van a dologban,\' mivelhogy a csWrta nem eladó.
— Hogy-hogy, nem eladó? — for-tyant fel Básta. — Miért ne volna eladó?
• — Mert rendelésre készült.
— Csináltasson másikat annak a rendelőnek — felelt Básta zsarnoki gőf^el, — mert özt én foglalom le magamnak.
— Azt nom lehet kérem alássan, nagyobb ur rendelte azt, maga a Haj> duklrály, Bocskay István.
Bástának arcál>a szaladt a vér, taj. tékozó dühvei rontott a céhmester* nek.
— Nyomorult gaz! Még azt mered mondani, • hogy nagyobb urnák szántad?
— Ne lesen már velem... Nekem sWml kfizötn \'Bocskay1 Uram pollliká-
■ Jához, mert én nem a fejnek, hanem
a lábnak dolgozom. Meg aztán sorrendbe megy nálam a munka. Aki előbb rendelt, azt előbb szolgálom! kl.
— Tudod-e, hogy kivel beszélsz? — orditott Básta.
1 — Beszéltem én már nagyobb úrral is — válaszolt a céhmester nyugodtan. — A váradi basa maga jött hozzám\' ebbe a műhelybe, mikor a kedvenc feleségének 24 pár sárga papucsot rendelt. Ezzel a két kezemmel vettem mértéket az erdélyi Tejcdelem-nek és menyasszonyának. Ne akarjon hát nekem az ur imponálni.
Básta elképedt dühében és nagyókat nyelt. Már azon volt, hogy kardot ránt és levágja a céhmestert, aki halálos nyugalommal szorította le Bás-tát az ott lévő háromlábú székbe.
— Ne lessen már haragudni, inkább lássunk a mérték után. Olyan csizmát csinálok én az urnák, hogy paradicsomi mezítlábas korában is vigan gondol rája — és egy ügyes mozdulattal lerántotta a csizmát Bástának erro már végkép felforrt a galambepéje.
— Nesze te kutya! s a cfci&ttátian lábával megrúgta a háttal forduló céhr
• mestert, hogy az széttárt karokkal arcra bukott.
Miska tátott szájjal bámult a jele rtetre, kezéből kihullott a tál és ezer darabokra törött. A csizmadiák felugráltak, látván a gazdájukou ejtett sérelmet, rárontottak Bástáékra. Sámfák és dikicsek repültek a katonák fejéhez. Kovácsné is előkerült a nagy zajra \' s mikor meglátta az összetört
tálat Miska hajába kapaszkodott, aki irtóztató bömböiésbe kezdett. A csizmadiák fellármázták az égés* Kecskemétet. Gyorsan híre terjedt Básta dicstelen cselekedetének, összefutott az egész város, hogy segítségére siessen a köztiszteletben álló céhmtos ternek. Básta törött karddal egy szál csizmában szaladt végig a főtéren <Riadó»-t
kiabálva.
Szent, András havában, történetünk idején éppen paradicsotttfőzés ideje volt. Az asszonyok levették a tűzről « kondérokat és a katonák szeme közé öntözték a paradicsomot, akik rémülten futkostak össze-vissza s nomI tudták megérteni, hogy mi történt a máskor jámboran viselkedő kecskeméti néppel.
Mária és Tamás az udvaron beszélgetett. Kalánczy uram1 boldog mou^lé-gedéssel nézte a fiatalok barátságát. Hiszen Dóczy gazdag nemesi családból való, kapva nem kaphatott volna jobb vőt magának.
De mi ez a lárma? Óriási riadalom az utcán. A főbiró kitekint az ablakon és elképedve nézi, ho\'gfy( futíűosnak ósszo-vhisza Básta katonái, részint hiányos öltözékben s néhánynak paradicsomlé csurog le az arcán. A kekkemének mintha megvadultak volna, kapával, kaszával, vagy mi a kezükbe akadt, kergetik a németet.
Kél óra mUiva, mii-e a föbiró megtudta a háborúság okát, egyetlen német som volt a városban. Kalánczy uram vegyes érzelmekkel járt fól-alá
a szobájában. Titokban őrült Básln szégyentel\'es vereségének, de másf ,lől tudta, hogy az eszközökben durva generális nem hagyja megboszuIatlamU a rajta esett csúfságot.
— Miért dugta kend a Básta orra alá azt a csintíátl — förmedt a* elölte álló cébmcsterre. És nem értem, hogy mit piperézett azon a. csizmán két hónapon keresztül.
— Már, hogy én? —- vágóit vissza Kovács uram sértődötten. ~ Négy nap alatt fixum-fertigbe voltam vele.
Kalánczy uraim hüledezve vakarta meg a füle tövét, de nem hagy la annyiba a dolgot. Maga elé hivatta Tamást.
Tamás zavartan felelgetett a főbiró keresztkérdéseire. Kiderült ekkor, hogy az ifjú lovag bátor volt ugyan a csatákban, de nem! ugy a leánykó-résben. Mert emiatt huzta-halasztotta az időt. Mária pedig, habár tudta, szintén elhallgatta apja előtt, hogy a csizma már hetek óta készen áll a Kovács uram műhelyében.
A kél főbünósre szigorú büntetést szabott * főbiró. Még aznap papot hivatott, ősszceskedtctte és útnak indította őket, természetesen Bocskay uram csizmáival együtt.
Az egészhez csak annyi hozzáfűzni való van, hogy Básta nem ment visz-sza többé Kecskemétre, hogy csizmát vásároljon. Háborús időszakok voll.ik, válogathatott a csatákban. Nem1 akart többé a kecskeméti asszonyokkal vs csizmadiákkal harcolni. (Vége)
\\
ZALAI KÖZLÖNY
IÜ38, jullui 9___
SBtP*
_ (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elműt t bélen G
gyermek szüleiéit, 3 fiu és 3 leány: Mohácsi László Máv irodaaltiszt és Vóesei Erzsébetnek rk. fia, Bolf Károly földműves és Farkas Apolóníá-nak, rk. fia, Szokol József földműves és Bolf Máriának rk. fia, Kunics Károly gyári munkás és Bognár Annának rk. leánya, Horváth Antal gyári munkás és llolecz Máriának rk. leánya, Holf Ferenc földműves és Kis Annának rk. leánya. — Halálozás 1) történt: özv. Móór Józsefné Czeiner Erzsébet rk. 70 éves, Hering Mária rk. 2 hóna-jkjs, Scgcsdi Györgyné Gozdán Anna rk. 52 éves, Sártli József csizmadia rk. 79-éves, Kovács Mária rk. 3\'hónapos, llirschl Samuné Rózsás Katalin rk. 08 éves, Maschanzker Li|>ót mészáros izr. (58 éves, Polai .Sándor la-nuló rk. 9 éves, özv. Horváth Fc-rencné Dervalics Juliánná rk. 70 éves.
— Házasságkötés nem volt.
Divatmíntán imprimeék a Singer Dlvatáruliázban.
- (Hadirokkantak I)
A Steru-téglagyárban 8—10 hadirokkantnak munkaalkalom kínálkozik. Jelentkezni fentnevezett téglagyárban kell. Honsz elnökség.
■=■ Férfiing és pyjama kelmék nagy választéka Singer Divatáruházban
— (A Kerékpár Egylet)
julius 12-én délután 3 órától reggelig tartó nyári táncmulatságot rendez a sánci Szép Ilona vendéglőben, 20 filléres beléiwdijjal. Lesz mindenfajta nyári szórakozás, szépségverseny, céllövés, szerencse sátor, slb. A kerékpárosok egy vidám vasárnapot szereznek a mulatságra kiránduló kanizsaiaknak.
— (Pelikán a Balatonon)
Hhnler Ferenc uradalmi crdészeli alkalmazóit a Kisbalaton nádasaiban vadászott és az esti szürkületben rá-lőlt egy hatalmas madárra. A lövés talált és akkor derült csak ki, hogy pelikánt lőtt, ami igen ritka esemény. Ezelőlt 50 éve töltök utoljára pelikánt a Balatonnál.
— (Egy év helyett két ós fél)
Hóbor Gáspár egyedutai lakost a nagykanizsai törvényszék lopásért egy évi börtönre ítélte. Az ítéletet a kir. ügyész súlyosbításért megfellebbezte. Most foglalkozott ezzel az üggyel a pécsi tábla Simon Rudolf tanácsa, a mely megsemmisítve a nagykanizsai törvényszék iléletét, Hóbor büntetését két és fél évi fegyházbüntetésre emelte.
— (Holttest a búzában)
Zalatárnok közelében az aratómun-kások aratás közben egy idősebb férfi oszlásnak indult holttestére bukkantak. A tél végén eltűnt Zalatárnok községlwl egy 70 éves elmebeteg ember. A megtalált tetem azonos a hónapokkal ezelőtt eltűnt öregemberrel.
— A Magyar Humanlzmua
oagy szellemi értékei sugároznak felénk azokból a tanulmányokból és
kritikai beszámolókból, amelyek a Tükör uj számát különösen értékessé teszik. KerCcsényi Dezső, nagy tudással Erasmus szellemének magyar útját vázolta fel. Az olimpiai játékok negyven éves történetét Kertész Róbert vonultatja el az olvasó előtt. A magyar rádió Liszt-évéről Illalky Endre müsorigazgató beszámolóját, a Liszt Ferenc emlékkiállításról Bartha Dénes ismertetését közli a Tükör. A tatai ünnepi játékokról Fóthy János, a pécsi Missa Sollenmisrőí Vörös Márton fő-levélláros ir, Schöpflin Aladár essay-je a szerelmes Gyulai Páll, Szabolcsi Benf-cc cikke régi m-agyar lakomák muzsikáját jelenitl meg, Trócsányi Zoltán a Balaion múltjába ^ezeti az olvasót. Az uj magyar irodalom remekei: versek s novellák, kitűnő magyar fotóművészek képei, állandó rovatok könyvekről, kiállításokról, filmekről, hanglemezekről, fényképezésről, sakkfeladványok és rejtvények gazdagítják még a Tükör értékes júliusi számát, amely a magyar szellemi éleinek csillogó tükre. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik meg lapunkkal együtt a Franklin-Társulatnak ezt a nagyszabású folyóiratát. — Courthi-Mahlernek,
a sziv és a lélek, a szerelem és p szenvedés nagy írónőjének uj, kétkötetes regényél, amelynek Csak érted élek a elme legközelebb közli a Milliók Könyve -125. és -126. számúban. Egy szám 20 fillér.
— BokatUlycdéthex gipszmintát V6-szünk éa bokatámaaztót készítünk. MII tény 1 cipőáruház.
s
Jégszekrények I
már havi B - Ms részletre
SZABÓ IOTIL pMlttB. fW 5.
VBMBW
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth Györj?y-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkroa-koplul laboratórium. Elektrooardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc-leaner (bélfllrdő). Modern vizgyógyln-tézet. Orvosilag vezetett vlllanylizemQ konyha. Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
9-én, csütörtökön délután 6 órakor
a villamos-telep bemutató termében Fő-ut 13. szám (Bogenrleder-palota)
Villamos Jégszekrény, villamos tűzhely, villamos kévéfőző stb. stb.
Bemutatásra kerül továbbá a kis háztartások hűtőberendezése, mely a lakószobák és a konyha Izzó levegőjét fillérekért hűsiti, frissíti. Belépődíj nincsen.
Szívesen várja a Drávavölgyi.

ZALAI KÖZLÖNY
IB36. lullui 9
LEGÚJABB
Ax Osztrák alkancellár Budapesten
Budapest, julius 8 (Lapzártakor érkezett) Az oszítrák alkanoellér szerdán délben Buda pestre érkezett, az állomáson a ml niszterelnökség, a bel- és külügyminisztérium kiküldöttel fogadták. Az osztrák alkancellár szállására hajtatott, de még a délután folyamán felkeresi Gömbös miniszterei-nököt, hogy Schuschnigg kancellár Jókívánságait tolmácsolja.
TIz olasz pilótát meggyilkoltak az abesszinek
. London, jnlitis1. 8 (Lapzártakor érkezett) A lapok azt a megdöbbentő hirt közlik, hogy az abesszin hordák 10 olasz pilótát legyilkoltak. A tiz repülő kényszerleszállást végzett Áddls Abeba és Gorro között, amikor az abesszinek lesből ríjuk lámadlak és valamennyit leölték. Ezt a hirt az olasz hatóságok sem nem cáfolják, sem meg nem erősítik. _
Ujabb jégkár!
Szikszó, julius 8 (Lapzártakor érkezett) A jég a környéken 15.000 hold termést telt tönkre. A gardáknak a termésből alig marad annyi, hogy vetőmagot ne kelljen venni, a károsultak valamennyien segélyre szorultak.
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű
■xiwattyut
szerel és javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fö-ut 3. sz.\' Arajáalat díjtalan ! 1
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb!)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17 —
Irányai ffliatliáz
■orlhy Mlklós-ut 1. szám Vár ós ház palota.
áPBÓBUDETÉSEK
fUK-hlrtMta t* tuow Kl
H fillér, *v«M>l 4 hltff, K«tKSi.-i*|»
10 uólg « nU4t. mlnáaa UrébW •*» 3 ttllif.
Mit nyarhat I pengöwel ? Motorkerékpárt oldalkocslval, kerékpár! weekend házat, egy pát evezóa csónakot, fényképező gépet, gramolont, kerli Rarnlturát, nyug-ágyat, slb. stb.; a balatonfenyvesi róm. kath. templom céljaira rendezett tárgy-iors|átékkal. A aorjsegyek még pár napig kaphatók Szabó Antal apoiIUzletében 1 pengőért.__2371
Szerezze be nyári tOxiféjót Szálingernél, Eötvös tér 31. iz. alatt. Rendklwüt •IftnyBa Arak I 1 öl egyéves bUkk és gyertyán dorong házhoz szállítva készpénz fizetés mellett 34 P. Hitelképes vevőknek 6 havi részletre 36 P. 2419
Szép száraz axemestena«rl, nagyobb mennyiségben is kapható Királyutca 45. 9
Egyaxabáa konyhás utcai lakás a belvárosban kiadó. Lénárt bőrkereskedés.
2487
(■•■takarítást jelent önnek, ha ablakait lehér kittel kitteíteti, mert nem hullik le. Stun tlvíges Pő ut 2. _ 25C0
~Ügyei bejárén fi Eötvös tér 16. fixám alatt felvétetik. 2502
Rózsa, ananász buraok jutányos áron kapható termelőnél, Csengery-ut 19. *
Csengery-ut 26. alatt háromszobás udvari lakta azonnal vagy augusztus l-re kiadó. Bővebbet Széchenyl-tér 8. alatt. 2225
Doktor, kiváló eredménnyel tanít németet és franciát. Magyar-u. 30. *
Tartóshullám, mindennemű ondo-lálás, hajfestés, női-, url- és gyermekhuj-vágás és minden szakba vágó munka FlUpovIcs fodrászüzletében készül. Csengery-ut 2. Telt fon 526. *
Háromszobás földszinti és emeleti lakás olosó bérórt az állomás közelében azonnal vagy augusztus l-re kiadó. Horthy Miklós ut 55. •
Forgáos-aladás I Sikerült egy na-
Sobb mennyiségű szép, darabos faragott gy forgácsra szert tenni, amelyet szenzációs olcsó árért nyári tüzelésre ajánlok. 1 rakat (egy szekér) a* erdőn átvéve 2 00, a rendes fuvardíja 3, összesen P 5-00. Szíveskedjen bizalommal hozzám fordulni és rgy próbarendeléssel győződjön meg. Siessen, mig a készlet tart. Malollcs fa-bizományos, Rofgonyl u. 2. a , (Népmozi) udvarban.
Ofc&jóndsjjof wifiamczibm
szómkozTialik
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14294/1936.
Tárgy: N9I nnpok a vá-rosl strandfürdőn.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn f. évi julius hó 8-tól kezdödöleg, hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon női napok lesznek. Ezen napokon a városi strandfürdőt d. e. 9 órától 12 óráig csak nők látogathatják,
Nagykanizsa, 1936. julius 7.
Polgármester.
Jósiiru harisnyáit feleltesse meg Ozr. Cllimadis L«|o>nénál Rfasa-u. 21. *
Kétszobás, konyhás lakás augusztus l-re kiadó. (Ktakanlzsa), Plvárlu. 6 2503
Ksjssl bs raok belőzísre kapható. Ktrály-utc* 14., ozv. Mechneiiiétiél. •
3-fk gimnazista kflay.sk eladók. Horthy Miklós ul 431b. •
naoíkaDluafilék) lilttui Vállalat MENETRENDJE
érvényes 1930. május 15-tól.
il-tén— VasutállomAs
Vatulíllomístfl
445 5 30 7 55 9 25 11-15 1250 13 20 1515 1726 1|«5 1»»0 2135 23 05 23 35
O B
> 3
a 3
j :
» «
C Jí
« 4
x
fi etenyei menetrend
L.tsiykil ls|. 6 45 Ntfytwlitiis árt. 8 05 NijjkMlrilról ind. 14 00 UlMjfc. irt. 1510
I tekercs 6x9 fi!m előhívással egyUtt P 1.20 FOTÓL&BOR&TÓRinn.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Futó szaküzlete Fö-ut 5.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort Magyar Cépjyíi! Müvek R. T.
nagykanizsai ierakatában:
csigatriörök
Planet lókapa
kaphatók.
Alkatrész
rendeléseket felvesz:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: 130.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt, Qntenbcrg Nyomda él Délzalal LapkladA Vállalata Nagykanizsán. PolelOa kiadó i Zalai Károly.
KBzg«xdatági Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda és Délzaial Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kOnyvkStéuet vo««Imó tatéieí, Illeti könyvek és dobozok gy*" ■ nZalai K8*»Bny" politikai napilap inrkuiittégg és kiadóhivatala
KészifOnk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, flgyvédi, gazda8ági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesiiésc-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
Gyártunki
üzleti könyveket, agyvédi naplókat, |egyz6-kOnyveket, zsebkönyveket, bevásárlási I:" ölyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömboket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsdrangu "\'kivitelben és a legolcsóbb árakon-
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
fjom. ■ kpteUJdoao. HWfUiuá* Rt UstsztW, íijouiá. éa Mhkdkl Ls>UaakS VBJatáÉl. kónimwiAkltttu NMBktutlub [itekalfc uletr, Zalai K árult)
78. évfolyam 156 szám
Nagykanizsa, 1036. julius 10 pintek
Ara 12 üli.
\' O L I T I K A I NAPILAP
é» kiadótri.atal: Kóot 5 aiki rotarleji bttkAzzup rlílutiu.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ári: egy hóra * pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és khdóhlratall telefon: 71 sz.
Balaton és nyilaskereszt
(bl) Szomorú tény, hogy a balatoni nyái- csendesebben indult, mint az előző két esztendőben. Tavaly, meg azelőtt julius közepe f-\'ló már mozdulni nem leheteti a Balatonon az idegenektől. Az idén még mindig csak várja a Balaton a szezon megindulását. Az újságok egyre másra találgatják, mi lehel ennek az oka. Szidják a Nemzeti Bankói, hogy nem szabadit fel elég zárolt pengőt a külföldi nyaralók számára. Szid já« a balatoni érdskellségekel, hogy nem fejtettek ki télen át és tavasz szai megfelelő propagandát a Balatonnak. Szidják az időt, ami későn határozta el magát a végérvé nyes nyár megkezdésére. Szidják a kormányt, amely ugyan mit sem lehet arról, hogy az utolsó két év forgalmára felkészült panziók és villák üresen maradtak, mégis a legbiztosabb bűnbak, mert legké. nyelme.sebben, legfetelőt\'er.ebfjül mindenért a kormányt lehel szidni, amely azonkívül hagyja is magát, nem veszekszik senkivel, nem sza. lad se helyrelgazitáséri, se biróság elé.
Ilyen politikai kiruccanásra hasz.\' nálja fel a sajnálatosan kedvezőtlenül induló bnlaluni szezont a Nép szava is. Először - teljes joggal -kikel az, ugy látszik, külföldi fürdő, érdekel tíéyek részéről szerv«zetl balatoni rémhírterjesztés e l n. Már a pes\'i Idegenforgalmi irodák környékén idegen országok fürdőinek megbízottal dolgoznak és alattomos módon híreket terjesztenek balatonvidéki járványokról, veszedelmes betyárvilágra!, hasonlókról. A kiU. földi sajtó is hasonló értelemben lépett üzembe már hónapokkal ez előtt. Most azonban a Népszavamé ga is beállt a rémhírterjesztők közé, aniikor megállapítja, hogy azért üres a Balaton, mert »a magyar horogkeresztesek Siófokon bandái szerveztek,* a banda tagjai »arcál lanok, mert nem érzik fejük feloti a megtorlást.«
Aki ezt magyar újság hasábjain, vagy külföldi lapokb m mint egy magyar újság jelentését olvassa, °em természetes-e, hogy gondolkodóba esik : - elhozza e családját, Pénzét, pihenést kivánó idegeit a Balaton mellé ?
Igaza van a Népszavának. Velo együtt követeljük mi is, hogy »idc. genforgalml érdekből és közgazda. 86gl érdekből teremtsenek rendel a Balaton vidékén és vessenek végei oz idegent elriasztó propagandá nak.« igenis : - vessenek véget, de a rémhír dzsungel tisztogatása közben ne feledkezzenek meg a Nép szaváról sem !
A Zalai Közlönyt igazán nem vá. dolhatja meg serfkl olvasni tudó ember azzal, hogy szimpatizálna a nyi\'askereszles mozgalommal. De h°gy a Balaton rosszul sikerült szezon indulását az ő számlájukra könyveljék el, hogy legszebb ba \'atoni fürdőinkön szervezett nyl\'as \'bandák, büntetlen garázdálkodásé
A kisgyűlés ujabb 24 nagykanizsai hitel-tullépés miatt rendelt el vizsgálatot
Cseh és magyar újságok terjesztenek rémhíreket a Balatonvidéki járványról
Zalaegerszeg, julius 9
Zalavármegye kisgyülése szerdán tartotta meg egészen csendes lefolyású kisgyülésél litkltj Zoltán alispán olnökf-lelévoi. A kisí/vülésen jobbára segéljf-ügvek szerepellek. A tárgysorozaton szerepelt Nagykanizsának 50 tfigye is, ezek közül 21 liltcItuUépés. A kisgyűlés ludonVásul vette őket, de azzal a kikötéssel, hogy a vizsgálatot ezek miatt is megindilják.
Jóváhagyták Keszthely határozatát, amely szernt a Pécsi Kgyctcm Diák-üdülőjének építéséhez 3000, u Balatoni Muzeum bebútorozásához 1500 pengőt szavazott meg. A Kemcndollár-I iskola építéséhez a község a f,000 pengő államsegélyhez ugyanannyit szavazott meg 3 évi \'2000 pengős részletekben. Elfogadták a többi zalai községek ki-
sebb ügyeit is, majd elhatározták, hogy Budavár visszafoglalásának 250. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségen a vármegye képviselteti magát.
A kisgyűlés után a köziga?£(Má.si bizottság tartotta ülését. Az elnöklő ulispán meleg szavakkal elbúcsúztatta ThasSf/ Gábor dr. volt megyei főorvost és üdvözölte utódát, dr. Kontra I.ászló kir. tiszti főorvost. Farkas Tibor javaslatára Thassy Gábort az ürc. sedésben lévő örökös törvényhatósági tagságra nvCgváinszlolták.
Az cscményjcicnlés kapcsán elhatározták, hogy üdvözlik az nranyirtisés Csóthi Géza murakereszturí apátot. A* egyes jelentések során szóbakerftlt, hogy a csoh sajtó külföldön olyan híreket terjesztett el, mlndha a Bnl;.t>n
mentén gvermekparalizis megbeleölések volnának és ezzel nagyban elősegítették, hogy a balatoni fürdők még mindig üresek. Konlra László azonnat válaszolt Znlnmegyében egyetlen gyer-mekparalizis megbelegcdés nincs\'. A felnőttek ós gyermekek egészségi álla-l>ota egyaránl kielégítő. Elitéli » szenzációt vadászó fővárosi lapokai, amelyek a réirihir terjesztését elősegítették.
A különböző jelentések után előterjesztették, hogy a kultuszminiszter a kisapáti rk. eleminek .1Q00, a felsőőrsi rk. Iskolának 5000, a barlahidai ev. iskolának 5000, a kustánszegi rk. Iskolának 1000, az oroszlonyl rk. Iskolának r,000, a IcntM rk. iskolának 10.000 pengő államsegélyt engedélyezclt.
A kettészakadt nyilastábor két jelölttel egymás ellen küzd a pacsai kerületben
A pacsai választási kampány lel jes erövel megkezdődött. Érdekes, hogy a nyilastáborból nem is egy, hanem két jelölt veszi fel a harcof egymás és a többi jelölt ellen. Ez természetesen a Nemzeti Egység zászlaját segíti diadalra julni.
Csütörtökön délelőtt megjelent a nagykanizsai kir. közjegyzői híva talban dr. Dtlcsö Jánosné, budapesti kir. ügyészségi titkár feleség, aki gépkocsin érkezeti Budapeslről Nagykanizsára és bejelentette, hogy
j mandátumot szándékozik vállalni a Festelics-fé\'e nyl\'as-programmal a pacsai kerületben. A kir. közjegyző tudomásul vette a bejelentést, majd a Pacsán egyszer már megbukott asszony-jelölt láborkarával megjelent dr. Pa!zs Dénes járásbíróság! elnöknél és 200 ajánlási ivének hüe lesltését kérte, amit dr. Paizs azon nal foganatosított-
Érdekes, bogy szerdán megjeleni a járásbíróságon ifjú Aruay István zalaegerszegi lakos, az ottani nyila
sok vezére és kijelentette, hogy ő is nyilas-programmal lép fel Pacsán és ö ls kérte ajánlóiveinek hitelest tését.
Mindkettő csütörtökön házról házra Járja a kerület 30 községét, hogy megszerezze a szükséges aján 1 ásókat. Az egyik Meskó vezér ne vével, a másik Feslelics programjá val.
Alkalmunk volt dr. Dücső Jánosné nyilas-jelölttel a bírósági szobában beszélgetést folytatni. Az egye.
ról röpítsenek világgá hineket, -ez ellen tiltakozni keli a ténybeli igazság, a politikai Igazságosság és a gazdasági okosság nevében.
Siófokon is lehetnek nyi\'asok ép pen ugy, mint ahogyan akad belőlük mindenfelé. Siófokon is értetlenkedhetnek, mint ahogyan éret lenkednek mindenfelé. De hogy ezt a Balaton mentén bárhol több jelen, tőséggel csinálnák, mint akár a Gö csejben, akár Pacsán, akár Nagykanizsán, ez csak a Népszava rém látásaiban él. S még ha dagadozóbb Is a nyilas önérzet az enyingi gróf kerületében, hol van ez még a *bandá«-tól és a garázdálkodásnak a Népszava által kürtölt módjától ? A hatóságokai pedig ne féltse a Népszava ! Tudják azok a köteles ségüket s hogy nem húzzák karóba a siófoki nyilasokat, annak csupán egyetlen egy oka van : az t. i, hogy a szocialista szervezkedő munkáiéit é-s tagjait sem szokták Magyarországon kerékbetörni.
Nem, - a gondolat árnyékával sem helyeseljük a nyilas prv»pagan-
dát magyar földön. Nem értünk egyot semmiféle Idegen eszme-palántákkal, amelyeket nálunk akar-nak (ha talán jóhiszemüleg is, do feltétlenül Idegen érdekek szolgálatában) meggyökereztetnl. De ez -a politika mezejére tartozik. Ettől még o Balatonmentén ugy nyaralhat mindenki, ahogyan akar. És íő-ként ugy nyaralhatnak az idegenek, akiknek túlnyomó zöme osztrák szokott lenni s akik odahaza sokkal erőteljesebb náci-propaganda közepeben é\'nek minden nap k akik közül nagyon soknak ez feltétlenül szimpatikus annyira ptthoíi, mint amennyire nem törődnek vele a Balaton-parton.
Hiába akar a Népszava politikai tőkét kovácsolni a Balalon csende sebben induló nyarából és hiába akarja ezen keresztül is ütni ftkor-mányt és bomlasztani a magyar hatóságok tekintélyét és a közrendbe vetetti-bizalmát. Aki a Balatonon nyaral, azt nem igen izgatja, hogy ki és miért szervezkedik. A nyaraló életnek alig is van komoly ér-
deklődési felülete a nyaralóheiv öncél ü életé számára. A nyanfonak kell a viz, a nfap, a jó koszt, elegen dő szórakozás, de hogy a házigaz dója, a pincére, a kabinosa, a sof-főrje ellenzéki e vagy kormánypárti, szocialista e vagy nyí\'as, ez nem tul-s^/osan érdekli. Hogy pedig olyasmit, ami a fürdővendégeket komolyan imkommodálná, senki, tehát a nyilasok se csinálhassanak, arról a hatóságok - igenis - gondoskodnak. .
Távolról sem politikai okai van. nak a Balaton iránti érdeklődés 1<* hadásának. Az első nagy idegen invázió után e hasábokon megjósoltuk : ha a Balaton-part nem ébred rá idejekorán arra, hogy nem lehet egy szezon alatt meggazdagodni, akkor mindaz a szép és jó, ami az idegent idecsalogatta, hlában van, az érdeklődés csak átmeneti lesz.
Ezen a fronton tessék keresni a ,bajok okait, ha ugyan bajokról -így az igazi nyár elején - iicm\'ívol-na még korai b ászéin 1.
___HALAI KÖZLÖM__
Megmozdult a nagykanizsai Barossszövetség a fővámhivatal érdekében
Az országos központ utján memorandumot intéznek a kormányhoz
a_
bekben szimpatikus és a politikánál jobb sorsra érdemes fiatal asszony sajnálkozva beszélt arról, hogy egy másik nyilas jelölt is lép fel vele tízemben, aki 15 év óta dolgozik po litikai téren. Valamikor Eckhardték. kai és társaival dolgozott együtt, ma erek más uton haladnak, de ö megmaradt a réginek. Az ó programja a szeretet, Pacsán tudják és ismerik öt, ebben van a reménye... (Ami. kor megbukott Pacsán az u;olsó választáskor, akkor is ebben volt a reménye.)
Aranyérnél és az ezzel j/.ró béldugulás, végbélberepedés, kelés, terhes vizelési inger, májduzzadtság, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülést rohamok esetén a természetes „Ferenc József" kese rüviz használata csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. Az orvosok ajánlják.
Az amerikai csoda-hajó tervei
Washington, julius 0 A kereskedelmi minisztérium közlése szerint az amerikai kormány egy óriási méretű tengeri gőzös építését határozta cl. Az amerikai gőzös sokkai nagyobb lenne, mint a Normandie vagy a Queu Mary. A hajóóriás 7000 embert vihetne egyszerre magával, hossza 800 méter lenne és óránkent {J0 kilométeres sebeséggel menne a tenjjjeren. A hajó a legmodernebbül volna berendezve, viteldíja 12 font lenne, a tóbbemelet mágus fedélzeten mozgó járdákkal *és minden kényelemmel.
Lengyel szenátor halála Budapesten
Budapest, julius 9 A budapeslen ülésező Interparlamentáris Unió egyik résztvevője, Loe-venberg lengyel szenátor szállóbeli lakásán az éjjel siivszélhüdésben rosz-szut lett és reggelre meghalt.
Megvonták a 8 Órai Újság kolportázs-Jogát
Budapest, julius 0 A belügyminiszter a 8 órai Újság kolportázsjogát a közvéleményt súlyosan megtévesztő egyik közleménye miatt két hétre, julius 22-ig bezárólag megvonta.
Bizalmat kapott az angol kormány
London, julius 9 Az angol alsóház csütörtök délelőtti ülésén elutasította az angol munkáspárt ujabb bizalmatlansági javaslatát, nmíelyet a kormány néptáplálkoiási intézkedései miatt adtak be.
Eden beteg
gondon, jullus 9 A Daily Mail jelentése szerint Eden külügyminiszter beteg. Kiujuít tavalyi szivgyengeség baja és ezért kellett 8 napra vidékre utaznia.
A Zalai Közlöny híradása a nagy kanizsai fővmhivatal elhelyezésének újra felbukkant tervéről, az egész városban megdöbbenést keltett. Ugyanis a nagykanizsai közönség már hozzászokott a múltból, hogy az ilyenfajta hireket rendesen kö veti a leépítés. Nagyk;inizsa minden érdekképviselete elhatározta, hogy az ujabb terv ellen teljes erejével küzd, mert fontos kereskedelmi és gazdasági érdekek fűződnek a m.
A nagybakónaki templom kb. 200 éves. Mikor felépítették, akkor 67 pár képezte Nagybakónak »lakosságát,« ma 1526 főnyi lakossága van, tiszta katolikus, akiket ma már nem tud befogadni saját kicsike templomuk. Azért Müller Károly plébános elhatározta, hogy akciót indit a plébániatemplom megnagyobbító sára és szebbé tételére. A ten\\plom igen gazdag régi, értékes műtárgyakban. Főoltára régi pálos munka, abból az időből, amikor még Kotoriból jártak oda lelkipásztorkodni a pálos szerzetesek. A templom fafaragványai nagybe. csüek. A plébánosnak segiíségémc
kir. fővámhivatalnak Nagykanizsán maradásához.
A nagykanizsai Baross szövetség kedden este tartott értekezletén be hatóan foglalkozott a nagykanizsai m. kir. fővámhivatal elvitelének ügyével és több felszólalás után ki mondta, hogy megkeresi az országos központot, hogy sürgősen forduljon a kormányhoz memorandummal ebben az ügyben, amelyben kifejti a fővámhivatal Nagykanizsán maradásának szükségességét.
van Kósá Sándor körjegyző, aki teljes erejével támogatja a templomj* épitési mozgalmat. A hivek nagy áldozatkészséggel tetlék magukévá az ügyet és Salamon Lajos és csa* ládjának 40.000 db. téglaadományáu után csakhamar jöttek a közsé_gnela többi lakosai is tehetségükhöz mért hozzájárulásukkal. Zoltán Boldizsár, Gál János, Varga János, Lukács Sándor, Zsiga János stb. példáján felbuzdulva, mindenki hozta a maga filléreit és természetbeni adományát és a mult napokbaji már megkezdődött a templomépítés. A munkát nagykanizsai vállalkozó és nagyrész ben nagykanizsai munkások végzik.
_1*36, Jolim 10.
Látogatás a polgárista cserkészek táborában
Csapi község közelében egy árnyas erdőövezte területen fehér sátrak húzódnak nwg a zöld lombok közölt. Itt táborozik a nagykanizsai polgári fiúiskola 75. számU Árpád cserkészcsapata Deák István tanár, parancsnok vezetésével. Azok a szülők, ukik aggódva engedték cl gyermekeikéi o nyári szórakozásra, ha itt látnák a tábort és azt a gondos felügyeletet, amelyet a parancsnok mellett dr. p. Horváth Athanáz ferences-lelkész, Horváth Béla tanár és "Balogh József cserkészliszt gyakorolnak, bizonnyal megnyugodott szívvel gondolnának ű sálrak alait pihenő fiaikra.
Gyönyörű ez a hely és a fiuk igazán nem panaszkodhatnak sem az időre, sem a koszira. A ragyogó juliusi napfény ugy ömlik végig u zöld pázsiton, mint simogató kéz. A fiuk éppen tábori misét hallgatnak, amelyet a bíbor lelkésze: P. Horváth Athanáz mond. A cserkészeken kivül sokan vannak itt a faluból is és mise után a falu elemista leányok viszonzáskép zászlós szabadgyakorlatokat \'imitálnak be a tanító vezetésével.
Végigjárjuk a sátrakat. Most jf,n csak rá az ember, milyen áldás is a cserkészet. Ezek a* alig 10—14 éves fiuk megtanulnak ágyat vetni, mosogatni, fát vágni, gombot feivarni, mindent, mindent, itt nincs senki, aki kiszolgálná őkel, egészen önállóak és mindegyiknek helye rendes, tiszta. Aztán jön az ebéd. A jó levegő és a szabadban való hancurozás ugyancsak meghozza a jóétvagyat. L)e az ebéddel sincs hiba. A főszakács tis-\'tséget Pajor bácsi tölti be, aki már emiatti is igen nagy tiszteletnek és szeretetnek örvend a táborban. Főztjét — amely percek alatt tűnik el a cscrkészgyoml-rokban, az asszonyok is megirigyelhetnék. NemVsak jó, de /kiadós is, ugy hogy bőven jut mind a harminc kis magyarnak.
N\'ugykanízsa társadalma filléreivel igazim nagy segítséget adott ezeknek a fiuknak, akik közül\'legtöbb szegény gyermek és a nyaralástól ugyancsuk meg volna fosztva a cserkészet nélkül. Szerelik is őket. A Nóvák uraság, aki vendégszerető gesztussal helyet ödolt a cserkészeknek, maga is gyakran meglátogatja a tábort és ritkén jón üres kézzel. Ispánja, Pölöskei bá\' pedig ugyancsak gyakori vendég. Mindennel ellátja a kanizsai cserkészeket, akik ilyenformán semmiben sem szenvednek hiányt.
Este tábortüzhöz készülődik a csapat. A tüz ott lobog a tisztáson, belevilágit a magyar éjszakába, fényt gyuji a magyar cserkészek szemébe és szivébe, akiknek lelkében az -itt elhangzó szavak és nóták nyomán olyan izzó magyar érzés fakad, mint a tábor világító tüze.
A kanizsai szülők már többen meglátogathatták gyermekeiket. A pompás táborban a gondos vezetés mindenkit megnyugtatott és mdglepett. A vélemény egy s ugyanaz: Boldofcjpk és nyugodtak lehetnek azok a szülők, akiknek gyermeke itt élvezheti a magyar nyár szépségét.. „
- LAKBERENDEZ8S a mai pénz-szüko mellett ls mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
— Dlvatmlatás lmprlmeék a Slnger Divatáruházban.
Nyári divatujdonságok olcsón s
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok Prima burette Strand újdonságok naponta érkeznek.
Singer Divatáruhoz.
Macó és gyapjú fürdőruhák, J selyemfényű vistrafrottir fürdőköpenyek )
nagy választókban kapható Szomolányi Áruházban |
Nagyobbítják a 200 éves bakónaki templomot
A hívek adják Össze a téglát és a költségeket
r
J93& lullm 10____ZALAI K0ZL0NY
Piros cipöh tubán és mosás sorokkal újból érkeztek!
Piros, kék és szines szandálok, fehér cipők és szandálok Kneipp cipők, strand cipők ====== nagy választékban
Miltényi cipöáruházban, Fő-ut 2.
A kanizsai Iskolák az éwégl értesítők (Ökrében 2
2. Felsőkereskedelmi Iskola
A nagykanizsai négyévfolyanui vár**! felsőkereskedelmi tskoln\'127 növendékét 11 tanár (6 rendes, 2 helyettes és 4 óraadó) és 3 hitoktató tanította. A növendékek száma a gimnáziummal szemben 1932. óta emelkedő tendenciát mutál. A nö vendékek közül 101 róm. kato\'ikus, 18 izraelita és 6 evangélikus. Egy ki vételével valamennyi magyar anya. nyelvű. Az egy német anyanyelvűn kivül mindössze csak 3-an tudnak németül (feltűnő kevés!), k *U6 olaszul és 8 horvátul. A szülök foglal kozása szerint legtöbb nyugdíjas altiszt (21), segédsaamélyzetü (2!„ 18 tisztviselő, eziek közül 11 nz|on ban már nyugdíjas, 17 a kisiparos és 16 a kereskedő szülők száma, 17 altiszt, mig katonatiszt (1), tanár tanító (4) és másféle érte!miségi (4) csak igen kis számban képviseltetik magukat. A kereskedelmi iskola tehát inkább a nyugdijasok és az alacsonyabb népréteg isko\'ája. Ez Igen érdekes, mert hisz a tandij a gimnázium 100 pengőjével szem ben 230 pengő, tehát sokkal több. A tandíjkedvezmény! arány kb. egy a két intézetnél. 90-en fi/.etlek o»zész tandijat, 10 kapott 50 P segélyt, 14en 100 pengőt, 6-an 150 pengőt, mig 5 teljes tandíjkedvezményben részesült. Nagy eltolódást mulat a növendékek előmenetelénél is a két értesítő. A kereskedelmi islio\'ában mindössze 3 jeles, 10 jó és 5!) elég-ségesrendü akadt, 1 tárgyból elégtelent kapott 12 növendék, 2 tár^y ból 23 és több tárgyból 9. Teháí n 125 növendék közül 45, vagyis S5.2 százalék bukott, mig a gimnázium 413 növrendéke közül csak 69, vagy is 16.6 százalék. A szülök közül 24 kanizsai, 21 zalamegyei, 16 somo. - gyl, mig 4 távolabbi vidéki. A be v járó növendékek közül 3 3 jön Mu rakeresztur és Zákányból, 2 2 Ko niárvárosról és Gelséröl, mig a töb W 12 környező faluból l-l növen. dék gyarapitja a kereskedelmi iskolában tudását. Teljes érettségi vizs gára 11 jelentkezett, mig 5-Cn most javitóztak. Az érettségin 1 növendék felelt meg jelesen, 3 jól és 10 megfelelt. Egy jelölt egy tárgyból, egy pedig két tárgyból javl.hat szeptemberben. Érdekes végignézni az érettségizett növendékek pálya választását feltüntető táblázatot is. Ezek szerint 8 megy tisztviselői pá-tyára, 1 a tanári pályán próbál el helyezkedni, 4 katonai pályát vákisz-tott, 1 postatisztnek megy, 1 kereskedőnek, 1 pedig a színészet felé vonzódik. Érdekes, hogy a keres-| kedclmi iskolából csak egyetlenegy "övendék megy a kereskedői pá \'yára, az egyetlen izraelita és az I egyetlen jelesen érett. Az iskola ado "lányozó pénzintézetek és a nemes ®lapitók jóvoltából eztdén 742 P 2* fülért osztott kl az intézet 23 növendéke között- Az értesítőéin. Uvül közli a szokásos kimutatása
kon és iskolaigazgatói jelentéseken kivül az Intézetet végzeit tanulók szövetségének egész évi működését és találkozóit, valamint Borsa Béla tanár a hösök ünnepén elmondott nagyszabású beszédét.
Az egyéves női kereskedelmi szaktanfolyamról ls találunk adatokai az értesítő végén. A .szaktanfolyamnak 18 növendéke volt, va\'amennyi levizsgázott (5 jelesen, 8 jól és 5
Tavasz volt, ragyogtuk az égen a csillagok, a tenger hullámul csapkodták a partot, otromba bárkákon a szél be!eka|>olt a foltozott vitorlákba és kérgeskezü halászuk -nápolyi nótákat daloltak.
Mirlus illata szállt « levegőben, a férfi lágyan megsimo^attu a nő haját és mialatt ajka az ajkára tapadt, sultogó, lágy hangon megkérdezte:
— Szeretsz?
A nö két kezébe fogta a férfi napbarnított arcát, ábrándos te-kinlellel a szemébe nézett és suttogva válaszolta:
Szeretlek édes egyetlen éU-U-iiY, tied vagyok és nem leszek sohasem másé.. .

Jánosbogarak szálltak szerte a parkban. Jánosbogarak, amiknek élele és szerelme egyotk\'n napig tart csupán.
Nem világitolt semmi, csak a hold fogyó karimája é.s körülötte szerte a mámoros éjszakában a csillagok. A tóban szerelmes pisztrángok kergették egymást és fehérlő sziklák között gyorsan siklott tovább egy patak.
A kezük egymásba fonódott, ugy járták a kert sárga homokkal teleszórt sétányait.
Aztán megálltak egy mCstcrsfao-sen megépített öreg romnál, a rérli leszakította egy tearózsa még bimbózó virágját, a nő hajába fűzte és megkérdezte tőle:
— Szeretsz?
A nö két kezébe fogta a férfi finom szőke^fejét, ábrándos tekintettel a szemébe nézett és suttogva válaszolta:
elégségesen). Mind a 18 magyar anyanyelvű (de 3 beszél németül ls) és mind a polgári isko\'a után iratkozott be a tanfolyamra- A 16 helybeli és 2 vidéki közül 9 róni. katolj. kus, 8 Izraelita és 1 evangélikus. A szülök foglalkozása szerint 6 ipa-i-os, 6 kereskedő, 5 közalkalmazott és 1 birtokosnak leánya.
(Folyt köv.)
— Szeretlek édes egyetlen életem, Ijj\'d vagyok és nem leszek
sohasem másé...

Lampionok églek a terruszon, a saxofonos homloka izzadt, amikor tangót játszottuk, elaludtak a lámí-pák és az úgynevezett «hangúlat-világitás. bordó fénye borult a fürdőhely kurszalonjáuak cement-lei fedett parkettjére.
fis mialatt az az Englisch Wal-seot a blues követte, ők ketten kimentek észrevétlenül és lopva a lerraszról az erdei útra. A férfi belekarolt a nőbe és mialatt átsegítette öt a kanyarnál, forrón, tüzesen, szerelmesen megcsókolta
a száját.
Azután behunyt szemekkel megkérdezte:
— Szeretsz?
A nő lassan kibontaKozott az ölelésből, aztán két kezébe fogta a férfi göndörhaju fejét, lassan kinyitotta lehunyt szempilláit, a férfi szemébe nézett és suttogva válaszolta:
— Scrctlek édes egyetlen életem, tied vagyok és nem leszek
sohasem másé ...

Rövid regény az asszony hűségéről: mert ebben a históriában az az érdekes, hogy a színhely és a férfi mindenütt más, de a nő mindig ugyanaz ...
Paál 16b
*) Ugyanúgy a férfi-hűségről Is
Íródhatott volna. (A sztrk.)
thjdfcpMt L
17.30 B. Kenéz Lili zongorázik. — 18 Budapest felett. (Ráthonyi János.)
18.30 A székesfővárosi zenekar hangversenye. — 20.05 Jó összeköttetéseim vannak. (Gyencs Rózsa.) — 20.35 Cigányzene. — 21 Hirek. r—♦ 22 Idő\'árásjelentés. — 22.05 Puccini: Bohémélet* dmü oi>erája hanglemezről. - 0.05 Hírek. BuillpMl 1L
1930 Egy régi kolozsvári színész különös karrierje. (Iicltai Nándor.) — 20 Hanglemezek. — 20.45 Hirek.
17 30 Hangverseny. - 19.20 Hangverseny. - 20 Vigjáték. - 22.10 Rádiózenekar. — 23.45 Jazz.
Péntek
ttudipem L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szende.
— 10.15 Ifjúsági közlemények. \' — 12.05 Endre Béla énekegyüttese. — 1245 Hirek. — 13.10—14.20 Cigányzene. — Közben 13.30 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 14.40 Hirek, árak. — 1615 Komárom vára és városa. (Dr. Welmer Józscíné.) — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Komor Géza jazz-zeuekará-uak műsora.
17.55 S|K>rtkózleményck. — 18.05 Uray Margit magyar nótákat zongorázik. — 18.35 A munka megmarad. (Thury Zsuzsa.) — 19 A rádió szalonzenekara. — 20.15 Külügyi negyedóra.
— 20.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — 22 Hirek, időjárásjelentés.
— 22 20 Hanglemezek. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hírek.
Bnd«pe* IL
18 Az alamizsnától \'a szociális munkáig: (Zádor Andreu.) — 18.30 Fenyves Alicc hegedül. — 19.05 A jubiláló Tesla. (Dr. Gombos Pál.) — 20.30 Hírek.
B*<*.
1520 Pick-Man;;lagalli: h-moll hegedű- és zongoraszvit.
17.30 Hangverseny Grázból. — 19.30 Opora. — 22.10 Rádlózenckar. — 23.45 riebert-négyes.
Rövid regény az asszonyi hűségről*)


Frottier köpenyanyagok
Strand-köpenyek
Frottier törülközők legolcsóbban
Pizsama-anyagok
c Strand-táskák ^UJx

ZALAI KÖZLÖNY
ím tutiul. 10
A nagykanizsai Kerékpáregylet közgyűlése
A nagykanizsai Kerékpáregylét hétfőn délután tartotta meg évi rendes közgyűlését nagy érdeklődés mellett. Az elnöki megnyitó és a zárszámadások után a közgyűlés kisebb jelentőségű ügyekkel foglalkozott, majd " tisztikar választását ejtették meg. A választás egyhangú volt. Eredmény a következő: Elnök Szépudvary László tanitó, alelnökök Zsivkovícs l\'ál és Széclteayi I#lván, titkár Bclloni\' József, jegyző Kovács Agoslou, intéző Báron Ignác, pénztáros Varga Lajos, háznagy I)obri István. Számvizsgálók: Erős fr\'ereatc, Szabó János, Kirchknopf Gyula éti Heresenyák Mihály. Választmányi tagok. Dávidovics Ferenc, Fülöp. Lajos, Varga Ferenc I. és II., Dolmányos József, Baa Károly, Mujzer László, Balogh Gvörgy, Elsy Ferenc, Kiss László, Szabó Károly, Dobri János, Takács László, Horváth Ferenc és Sejer Mtv£n. Póttagok: Dom\'Hikos József, Virág\' Lajos, Wild Zsigirtond, Tiszai Lajos és Sebők Antal.
Megválasztották a vigalmi és a verseny bizottságokat is. A vigalmi bizottság elnöke Belloni József lett, tagjai: Herzsenyák Mihály, Széchenyi István, Varga Ferenc II., Kirchknopf Gyula, Szabó Károly és Baa Károly. A verseny-intéző bizottság elnöke Báron Ignác, tagjai: Kirchknopf Gyula, Varga Lajos é-s Széchenyi István.
A válasxlás után az uj tisztikar azonnal átvette a kózgvülés vezetését és néhány kisebb jelentőségű ügyet mindjárt le is tárgyalt.
Tizenöt bukás a keszthelyi íovasmérkőzéseken
A most megtartott keszthelyi lovasversenyek szép eredményeket hoztak, s azon fellünő sok bukás is .volt. A lovassors több ismert zalai és környékbeli urlovast elért, igy a kitűnő urlowasnö, Monspart Gáborné is csúnyán bukott- Hasonlóan kétszeri bukfencet vetett lovával együtt Bckény Béla szombathelyi lovas. Szerencsére komolyabb baja egyiknek sem történt, bár sérüléseket mindketten szenvedtek. A többi bukások Is szerencsések voltak.
44 hajó versenyez a Balaton kékszalagjáért
A Hungária Yarht Club kétévenkint rendezi meg a Balaton legnn^K-nbb jelentőségű vitorlásversenyét, amely szintén pénteken délután lesz Balatonfüred—Alsóőrs és Kesztliely érintésévei vissza a tihanyi célig. A Balaton kékszalagjáért 44 különböző tipusu hajó nevezett l>e, ami feltűnő szép szám. miután az előző versenyen csak 16 hajó indult. Kél évvel ezelőtt Ugrón Gábor nyerte a versenyt \'Babonbán. nevű hajójával.
Még évekig tetemre fogja hivni a biztosítási szakmát a kárvallott nagyközönség a Phönix-ügy miatt
Fabinyi pénzügyminiszter céltudatos erétyének köszönhető, hogy a BÍOSz nagyintézeteinek kapzsisága nem érvényesülhetett mmradéhtalanul
Feszült izga\'ommal figyelte az ország közvéleménye azt a verseny, futást, amit a Biztosító Intézetek Országos Szövetségének (BIOSa)cé» gére mögött néhány dúsgazdag biztosító intézet folytatott az össz>e. omlott Phőnix Életbiztosító Társaság közel 180 millió pengős álló mányának megkaparintásáért. Meg ütközést keltett mindenhol, hogy mily kevés bölcsesség nyilvánult meg a BÍOSz vezetőinek tulbuzgál-mában. Ezek az urak ugyanis nem vették figyelembe azt, hogy a közönség érdekeinek mellőzése ak kora sebeket üt a biztosi:ási eszmén, amekkorát semmiféle profil nem ér míg. Hiszen a biztosítási szakma jövőjét aknázták alá maga tartásukkal, mert megrendítették n ftözönség bizalmát, már pedig a biztosítási intézmény a közönség bizalmával áll, vagy bukik. Ha a közönség ugy látja, hogy a biztosi tás nem nyújtja azl a biztonságot, amely tulajdonképpeni lényege volna, akkor nagy tömegeiben re nunytvesztve fordul el az életblz tosltások utján kifejeződő tőkegyűjtéstől és inkább bankban helyezi el majd felesleges p-nzét, hl szen a bankokban ha szüksége van rá sokkal hamarabb juthat bármikor elhelyezett tőkéjéhez, mini az életbiztosítási kötvény birtokában s ezenfelül a Pénzintézeti Központ brilliáns ellenőrző munká\'a köztu domásuan oly tökéletes, hogy a magyar bankvilágban elképz.Mhe\'ct len egy otyan összeomlás, mint amilyen a Phönlxet szétmorzsolta. Ilyen körülmények közt tehát nem csoda, ha az az általános vélemény kerekedett felüt, hogy amit néhány nagy biztosító intézet megkapott most a Phőnix vámján, annak eset leg sokszorosát elveszti a biztosi tási szakma a közönség megrendüli bizalmának révjén.
Nagy hálával és elismeréssel tartozik a magyar közgazdasági világ Fabinyi pénzügyminiszternek, aki hónapokon keresztül daoolt a BIOSz
vezető intézeteivel s egymásután utasilotta el első javaslatalkat. Ször. nyü lett volna ugyanis, h » a BIOSz első javaslatai alapján jelent volna meg az ismeretes miniszt\'rí rende let, amely a Phőnix ügy likvidáció-ját tartalmazza. Nem egy kérdésben kcny.szerltelte engedékenységre a pénzügyminiszter a BIOSz t s hogy a megjelent rendelet mégis elége detlenséget és nyugta\'anságot vált kl a nagyközönségből s a biztosi, tási gondolat minden önzet\'en hívé. ftől, azért valóban nem a pénzügy, miniszter felelős, hnm\'m a BIOSz vezetőinek makacssága, amin a leg-jobb szándékok javarésze is elvérzett.
Igen sok kényes pontja van n Phőnix likvidálását kijelölő rende letnek s nem kétséges, hogy Fabi nyi pénzügyminiszter rnjtatirtja a szemét a Hkvidáclós szerveken és dicséretes erélyével megakadó lyoz majd minden olyan törekvést, amely az amúgy is alaposan kár-val\'otl közönség bőrén igyekezre a i-ende!et homályos labirintusai kö zött külön illegitim hasznokat jut talni az elvilathatatlanul botnbaílz letel csináló biztosító intezeteknek.
ID<3
Zivatar!
Prognozis: Nyugaton és északon és a fővárosban Is élénkebb szél, több helyen, főleg délen zivatar, pénteken a felme legedés csökkenése várható.
Naptár: Jullus K> péntek. Rom. kat. Amália. Protestáns Amália. Izrael. Tham hó 20.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Városi Mozgó. ma esfltOrtakCn 1
Két nagy sláger egy műsorban I
I. GRETA GARBÓ világsikert aratott filmje
KARENINA ANNA.
fl. JÓKAI MÓR örökbecsű regénye filmen ^iM&MukAsJL Előadások kezdete pontc
Viganyoaro. délután 5 é» este 9 órai
Az elli eliadáa mindkét napon flllér.sl
mm
Repce, blborhere és szöszös-bükköny értékesítése
Az Alsódunánlull Mezőgardasági Kamarának a m. kir. Külkereskedelmi Hivataltól nyert értesülése szerint « folyó évi repcelennés értékesítésénél a gazdák érdekében hozott intézkedések következtében a 22 pengős méteruiá-zsánkénU árat, ab feladóállomás, előre láthatólag az egész eladásra kerülő repcemcn nviségre biztosítani lehet.
l\'gyanigy biborheremBgért jelenleg elérhető 34—35 pengős ár. Ez az ár csak addig látszik bielositottnak, amíg az Egyesült Államok felé történő kiviteli lehelőség fennáll
Szöszösbükköny elhelyezése tekintetében a németországi és északamerikai kivitel a figyelemreméltó. Valószínűnek látszik, hogy sikerülni fog egy. olyan értékesítési lehetőség, ataely n gazdák részérc cca 50 pengős méter-mázsánkénli feladóállomási árat biztosit.
Ideges emberek gyomor- é« bélbajánál naponta reggelizés előtt egy félpohár természetes „Fere«c József keserűvíz kiesé felmelegítve légesrégó\'a bevált háziszer, amely a székletétet és az anyagcserét még megrögzött esetekben Is igen kellemesen szabályozza. — Az orvosok ajánlják.
— Boka«Ulyedéihox gipszmintát veszünk és bokatámasztót készítünk. Mlltényl cipőáruház.
— Paplanok, gyapjú és Ilanolltakarók olcsón Slngernél.
Olcsón jót most vegyen!
Férfi-szövetek, öltönyre alkalmas maradékok alkalmi Óron.
Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelmék, frottier-anyagok, dlerndl-ujdonsígok legolcsóbban:
Kirschner Divatáruházban.
t&aa. |uiiü« ío

— (Méos László a Balatonon)
Mécs László, a magyarság egyik legnagyobb élő költője, mint ismeretes, a felvidéken plébános. Izzó magyarsága miatt azonban sokat szenved, a csehek állandóan üldözik, leveleit cenzúrázzák és kéziratait elkobozzák. A cseh gyűlölet annyira ment, hogy mult év nyarán /\'gyszerften megfosztották útlevelétől és nem engedték ki csehszlovák területről. A kitűnő költő rabsága kerek egy évig tartóit. Most ugyanis visszakapta ullevelét és első ulja természetesen a csonkahazába vezetett. A juliust a Balaton mellett, Fonyódon tölti, majd magyarországi barátait keresi fel.
— (Pézamapoook Nagykanizsa közelében)
A hercegi erdőhivataltói értesülünk arról, hogy folyó hó 8-án a Szepetnek község alatti csercspusztai halastóban fürdés közben Barlhos Tibor szigorló erdőmérnökhallgalóuak egy erős him, közel 1 kg. sulyu pézsma pockot (Fi-ber zibelhicus L.) sikerült elejtenie, amely Délzalában első példánynak tekinthető. Ezen Északamt\'rikából au nak idején Csehországba importált és onnan " Duna utján magyar földre lekerüli állat nagyon veszedelmes és káros a tógazdaságok mesterséges\' fóldgátjaira. A cseresi halastó az Esz-teregnye község határában eredő Cseres vagy Berkipalak a Principáliscsatorna—Mura vízrendszeréhez tartozik.
■=> Szandálokat, piros- ós fehér cipőket Mllténylnél veszünk.
— (II öngyilkosság)
történt Zalában az elmúlt hónapban, »nínt a vármegyei jelentés mondja, ami feltűnő sok az előző liónapok-hoz képest. A közbiztonság kielégítő. Az egerszegi rendőrség 24, a nagykanizsai 58 esetben nyomozott, amelyből az egerszegiek 19-et, a kanizsai rendörök 47-et deriteltek ki. Tűz 10 esetben pusztított a megyében, ebből 8 gyuj-togatásból keletkezett. A tüz okozta kár meghaladja a 15.000 pengőt.
- (A vonat elé feküdt két keszthelyi leány)
Gallér Mária 26 éves békéscsabai születésű, Keszthelyen állásban levő leány a Halászcsárdával szemben a gyorsvonat elé vetette magát. A vonat darabokra tépte. Eletuntságbói m^nt a halálba. — Rövidbei késődb ugyancsak Keszthely közolében a tapolcai vonalon is a vonat elé feküdt qgy fiatal űő, de a vonatvezető a pbár lassító vonatot még idejében meg tudta állítani. Az öngyilkosjelölt nem\' nevezte inog magát, a csendőrség figyeli.
GWflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— (Uélvcgiyaitök találkozó/a) Hét-főn délután 6-tól 8-ig • Pannoni* hátsó kistermében.
— A Köpetein Butorárnháx JunlUö ÓS Julius hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésónok ós anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
ZALAI RÖZLÓNY
a „Tisza Kálmán-téri gyilkosakit Nagykanizsán „láttak": — egy büntetlen, békés kanizsai munkás
Tegnapi számunkban röviden hir| adtunk arról, hogy valaki jelentést telt a kapitányságon, hogy a la pókban közölt fénykép és személyleírás alapján felismerte a Tisza Kálmán téren elkövelt gyilkosság tettesét, Jelen Rezsó 21 éves pesti k| futót, akit Dadogó Rudi néven is. mernek társai és aki Buda Gyula péksegédet szivenszurta.
Miután a bejelentést olyasvalaki tette, akinek szavában kételkedni néni lehetett, a rendőrség azonnal a város minden részét lerazziázla. Egyenruhás és polgári ruhás rendőrök, detektívek végigjárták az ösz szes gyanús tanyákat, nyilvános helyeket, zugborkiméréseket. Sikerült is többeket előállítani, főleg a zug borkimérésekből, akiket bekisérlek a rendőrségre. Ott aztán csakhamar
kiderült, hogy noha hasonlatosság van a körözött gyilkos és az előáb litotlak között, azonban egyik sem az, akit kerestek. Nyomban szabad lábrahelyezték őket. Időközben több bejelentés történt, hogy itt látták, ot| látták a Tisza Kálmán téri gyilkost. A rendőrség minden nyomot és bejelentést kötelességszerűen ellenőrzött, de hiába. Virág detektív éi Sabján rendőrfőtörzsőrmester ké. söbb egy kisebb társaságot hozlak be, köztük ott volt a keresett fiatalember, akit a bejelentővel szembe sitettek és aki felismerte benne azt a fiatalembert, akit a Tisza Kálmán téri gyilkosnak nézett, aki azonban egy-kettőre igazolta magát és kiderült, hogy egy nagyon Wkés, jánv bor és teljesen büntetlen munkás. Nyomban szabadlábrahelyezték.
10.000 éhező ember
tüntetett a fegyverkezés ellen Cslkágóban
London, julius 0 Washingtonból érkező jelentések szerint az amerikai nagy szárazság okozta kár még mindig növekedik. A nagy hőség következtében a halá los áldozatok száma 145-re emelkedett. A hőség még mindig kibírhatatlan. A gazdák 00 százalékát éh. inség fenyegeti. Igen sok helyen sáskák és szöcskék léptek fel. A sáskahad a tengerparton 10.000
négyzetméternyi területet pusztl totl el. I
Gslkágó utcáján szerdán este mintegy 10.000 főnyi éhező tömeg vonult fel. A tüntetők nagy táblá kat vittek, amelyeken a következő felírások voltak olvashatók : •Egyetlen centet sem adunk fegyverekre !« »Minek a pénzt gyilkos lőszerekre költeni, amikor éhező tömegek vannak ?« stb. 1 • \\ (
A magyar szellemi élet tükre
a TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető nieg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
Itt i..A(.o4A
A ZfíLftl KÖZLÖNY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek
a TÜKÖR-re .............................. -tót......................................-lg
a lapjukban hirdetett fellételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg kilidöm — pénzbeszedőjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936.
Név:...............................................................................
Foglalkozás:
Postai cím: .........................................................
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17—
Brónyai Divattól
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
— A Szép
cimen uj és valóban szép folyóirat indult útnak Budapestről, Gara Imre szerkesztésében. A gyönyörűen klálÜ-tott képes folyóirat művészelt-kritikai és esztétikai aiaj>on áll u képzőművészetek, építészet, iparművészet, lakás-művészet, népművészet, kézimunka, színpad- és filim-müvész^\'t, mozgásmü-vészel, tánc, zene, divat, foto és reklám-művészet szolgálatában. Mint * szerkesztő mondja, cél: «a nép mindenki megbecsült kincse legyen, ho^jy ezzel a nagyszerű nevelőesxkózzel az emberebb embert és a magyarabb maf-gyart szolgálhassuk.. A Szép nnuiika-lársai a legkitűnőbb magyar írók és művészek. Előfizetési ára egy évre 6 Rengő. Mutatványszámot küld a kiadór hivatal; Budapest, VI., DamJjanich-u. 56. szám.
— Férfiing és pyjama kelmék nagy választéka Slnger Dlvatáruháiban.
— Boldogságtól ragyognak az arook:
a főid bőséges teitnést Ígér az idén. A jó termés fcllondülést hoz a kereskedőnek is. Azonban ahhoz, hogy a gazda betérjen az üzletbe, reklámra van szükség- A vidéki kereskedő házi-reklámjáról \'lioz terjedelmes cikket a Reklámélet uj száma. Rengeteg gyakorlati cikket, tanácsot, tippet, négyoldalas mélynyomásu kirakatrovatot is hoz. Kiadóhivatal; Budapest, . V., Llpót-kórut 9.
— (Siesta Sanatőrium)
Budapest, I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik leglde&lisabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben
gyólntézete. Bel- ós Ideggyógyászat, sebészet, szUiéazet, nőgyógyászat, (Urológia stb. Röntgen Kémiai óe mikros-kopial laboratórium. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alapanyagosere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (béllürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vUlanyÜsemU konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak I
Ofcsénhjjot cwfia moziban SzétakczTialik
ZALAI KÖZLÖNY
1938. jullus 10
Magyar-svájci
tárgyalások j
Budapest, jullus: 9 |
(Lapzártakor érkezett) Winehklcr ke- | reskcdelm* miniszter tegnap haza ér ke- , zett Budapestre és tájékoztatta Darányi \' inlnlízterelnökljelyettest trtr ■yalásainnk \' ercdirfényeiröl. A legközelebbi tárgyalások Svájcban, Julius 10-án Bernben folytatódnak. Az uj svájci-magyar tárgyalásokon a búza és clearing-forp^ilaní kerül napirendre.
kmmmm
10 uM, « Mto -tol- MM u. I SÍM..
■ H Ml*a< I magául T Motor-
kerékpárt oldslkoctlvil, kerékpárt weekend hint, egy pár evetéi csónakot, fényképesfl gépel, grsmolont, kerti gsrnilurát, nyug-agyat, stb. tlb.; a balatonfenyvesi irtm. ksth. lemplom cél|tln rendezett tírgv-sofslátékksl. A loriaegyek még pár niplg kaphatók Szsbó Antal spoitllilclébe.i I pemftért___2371
HAvlara kényelmei autón vzsátntn khánduláf. EJSkjyiéa Ksulmsnn Manónál. TeifefonállomásrXSf. 1712
Szép ssársz aaaniaalaBBari. nagyobb mennyiségben la kapható Klrálv-utci 45. 9
VasiaCak 2 kirakati, I ajtó vaara-Mari. Méreteket, leliált: Hangya, Dobrl, címre késünk. 2456
"Baréladát. 23 Ultitól leljebb házhoz szálHt.t lltee)< 20 és 30 fillér. A bor azép töld-lehér, ktttön uedelt, tlaita oltvány, idea, cróa, príma Ital. — Megrendelhető Simon litván hentee és szőlőbirtokosnál, Varaiadl utca 3. éa a piacon. Z34I
Eladó cca 600 □■01 Mahaly Józacl fókeiceg-ut "8/s. alatti hia keleti oldalán. Felvilágosítást ad lenti aiám alatt Mo nostoiy 1936
Bloodel kjirataiéaakat legotcaóbban Starn Ovegüztelében kaphat. Fő nt 2 2300
Jókaiban levó hsi.nált Slngtr varré-■*»«( veaiek. An|ántalok.t a kiadóhivatalba. 2510
Zománcozott IMadényakal kevéa hibával olcsö érban kiárusítom. Schle.ln-gar Qyula vaskereskedő. 2509
álaatalaa-taaaao telvétellk EótvOs lér 27. Lukács aazliloinál 2913
S«p HyiMUa konyháa lakán kladí Ezlnyl Miklós-utca 16.
\' \' \'(Vhia-atra 15 ezSrnn hév, tzép koitál, ■ szabad kézból eladó Uóvebbel Llchteiuteln ügyvédnél, FO-ut 12. 2919
Kiadja a leptulajdonoa KOzgstdatágl Rt Wmhszfe\'Hromdu éaDélzalal Lapkladő "VÜUteH Negykanluán. Talolöa kiadói Zalai Károly. Interurbán talaáoar Nagykanizsa 78. »lr
ÖH
uli.L .il I lí

»a aok péml | takarít naofl,
ha
nyomtatvány*
azQka4glat«t
( Mayvait lapunk | nyomdában, F6-ut 5. alatt | rBfrdell Mag\'.
Hofheir-SchrBntz—CI«yton— Shuttleworlh gyártmányú
ekék
tllkflrpénoél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meatioaexabbltott kerék-agyakkal. az uj lipusok Bismü-kSdft zslrozóvat
boronák
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
vetöoépek
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. Ix-OBtCvAgÓk. ■alUaaaék. Siélttpráaak. RépavAgók. laltivAlarak. RaaUk. Datgi.tr tflrflk.
■ amAgavdaaAol-trlArflk.
Kaphatók ós megtekinthetők oagykanli\'al lerakatában :
orszAg József
mag. mfltiégva. zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A Mréság mellett.) Teleion: 190
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatótág.
4847/1936. Ik, az.
Árverési hlrdelmény-klvonat.
Id. Papp Zsigmond (nöa Simon Terézzel) végrehaltatónak, Ács Zalgmond éa neje Némeih Zaólla végrebaltiat szenvedik ellen Indított végtekalláal agyéban a tkvl ható-ség a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c 144. 146 éa 147. SS al értelmében elrendeli a végrchajláal érvéréét 440 P tőkekövetetéa. ennek láruléka! behajtása régéit, valamint az árveréel kér vényéit ezúttal megállapltotl 17 P kóttaég behaltáaa végett a nagykanizsai klr. Iblró-ság területén levó s Pacaa köztévben lekvó a pattal 958 sz. tlkvbell 461. hrsi. rélre 30 P. az 1712. az. t|kvbell 258.1116 hraz. szántóra 180 P, a pacastattOsI 49. az. t|kv-bell 670. hras. itánldra >/w re 80 P. a Ml. ta llkvbell 672. hrsz szántó \'/t-re 240 P. s 701. SS. tjkvbeti 426. irta. azántóra 280 P. a 94 az. tlkvbell 589. hraa. szántó •/, rs 350 P, s 702 tz. tlkvbell 178 hrss. házit 20C0 P, t 379. az. tlkvbell 6911b. htaz. azintó l/i fllelóaégére 90 P klklilUal álban.
A telekkönyvi halóság aa árvetésnek PacaslnltOa községházánál megtartására 1936. évi augusztus ho 11. napiának d e. 9 óráját tSl ki és sz á,vécéd fellátek-kel SÍ 1881 :LX. t.-c. 150. <r* slspján s kOvelkesókbtn állapltja meg:
I. Aa árverés alá esó háiat s UUál-tásl ár leiénél, s tSbbl tngallint kétbarma dánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XU t.-c. 26. §)
Az ázvezelnl szándékozók kötelesek bé-natpénzul a klktátUal ár lt»/i>-át készpénzben, vagy as I8»:LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvs-dékkéoea értéknaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy s bánatpénznek elOlegea blról letétbe helyeséeéról kiállítóit letéu elit metvényt s kiküldöttnek átadni és ss átverés! teltételeket sUlrnt. (1881: LX l c. 147., 150., 170. §§; 1(08: LX. 1.-t 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási álnál magaaabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki aem akar, kotelea nyomban a kikiáltási ái százaléka azerint megállapított bánatpénzt aa általa Ígért ár ugyanannyi azá-zalékalg kiegészíteni. (1908 : XLI. le. 25. §) Nagykanizsa, 1936. ápillla hó 24. napién. Dr. Wébev sk. klr. |árásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k
IMI IStU.I.
2612/1935. Pk. &J84/1939
Árverési hirdetmény.
Dr. Hochrelter Kornél <t dr. Oartner Antii agyvédek éltsl kén.lielt Meller Sándor végrehattaló |tvára 140 P tőkekövetelés ét Járulék.I ereiéig a nagykanltaal klr, Mrátbhóiág 6384/935. száma végzésével elrendeli hivatalból loganatosltandó kielégítést vévrehajlái lolvlán as 1935 év áp. Hl la hó 24. napián lefoglalt él 2330 P-re becsült Ingóságokat Nsgykanlltán, Sugár-ut 8. is. alatt, végrehalláat tzenvedO lakásán, bútorok stb. 1936. évi Jullua hó 20. napjának >/il2 órájárs ezennel ktlttzOII hlról árverésen a legtöbbet IgérOnel^ készpénz-llzetés ellenében, ssonben a becaár */\'i részénél nem tlacaonyabb vételárban el logom adni. A azakértól bectlél elrende-léae rtelíti a Te. 74. §-s az Irányadó.
Est sz árverési s Vhn. 20 6 s értelmé ben szoknsk s végrehi|tttóknik fctallako-tóknak) a Javára Is UmzOm. sklk s hirdetmény kibocaájláss nsplálg s fenti Ingókra kielégítést Jogot szerestek és ellenük hslssstó bstályu Igénykereset nincs, s netán fizetett Összeg levonásávsl.
Nsgyksnlzia, 1936. évi Jnnlua hó S án.
Haán Qyula s. k.
33tz klr. blr, végrehallé.
2889/1939. u. Pk. 9ál2/lB39 SS.
ArveTésI hirdetmény.
Or. Hochrelter Kornél és tlrss ügyvéd áltsl képvételt báró Inkev József és tárul végrehajtató tavára végrehaltáat szenvedő ellen 820 P 80 llll tOkeküvetei ét (áru -lékal ere|éle a nagykanizsai klr. |árásblró-tág 9412/1939 azámu végiétévei elrendelt hivatalból loganatoaltandó kielégítési vég-rehajtáa iolytán az 1935. év november hó 21. sápján lefoglalt éa 1380 P re beciült Ingótágokit Nagvkanlzsáu, Városházi épületében végrehijtátt tzenvedO üzletében mló. rádiók itb. 1936. évi Juliul hó 20. napjának délelőtt II órája ezennel kitűzött blról árverésen t legiobbet IgérOnek, kélipémllzetés ellenében,tionbln a becsár ■/t révzénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A «z»V<rlrtl b«c»lé» e\'ren-d^ése íg\'tén a Te. 74. § a as Irányai.
Eit az árverést a Vhn. 20 ft-a értelmében azoknak a végrthajtalóknak (csatlakozóknak) a javára Is klttlzOm, akik a hirdetmény klbocsállása napjáig a fenti IngAIrra klelégltéil Jogot sserextek és ellenük halaaxtó hatálya Igénykereset nincs, a netán fizetett ösizeg levonásával.
Nsgykanlzsi, 1936 évi Junius 8
Haán Oyula i. k.
tsn klr. blr. végrehajt*,
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. \'
14294/1936.
Tárgy: NŐI napok a váré si strandfürdőn.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn f. évi julius hó 8-tól kezdödőleg, hétfő, szerda, csütörtök és pénteki napokon női napok lesznek; Ezen napokon a városi strandfürdőt d. e. 9 órától 12 óráig csak nők látogathatják. Nagykanizsa, 1936. julius 7.
Polgármester.
PONYVA
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
KÉSZÍTÉS JAVÍTÁS
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 F0TÓL&B0B&TÓRIM
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre ls.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szaküzlete Fö-ut 5.
Nagykanizsa\' megyei város polgármesterétől.
12319/1936.
Tárgy: Az éptlletci ablakainak és erkélyeinek vlrigdlsillése.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban jelzett Ogyte vonatkozó kérelemre, közhírré teszem, hogy s virágdísszel legszebben ellátott 50 lakás tulajdonosainak jutalmazására ugyanannyi dijat lüzők kl, mégpedig:
az eltő legszebb 6 lakás ablakainak, lllelve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, Illetve erkélycinek jutalmazására egy-egy síép szobanővényt.
A vltágnyettes lakások ablak-, illetve erltélylulajdonoulnak neveit a Zalai Közlöny augusilus hő 15-én megjelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936.\' jnnlua 5. laoz Polgármester.
imknlnnMttt hlttui Nllilit menetrendje
érvényes 1936. május 19-tól.
trxaékat-IAr—Vaautéllomét.
VatiUállomátrl

530 7W 9 2« llll 12 60 13 20 t B 10
tr»
I8«» 18 60 2| 30
J30S 23"
Latanyai menetrend
UMjkállaé. B4B Ni«yktiiliikt kV. 8 OS kifjV.nli.li4l lat. 14 00 L.lttykt árk. 1510
Km a ka«t^aJdoa»s Htlagasántg m, ibMatal k)aa* éa náÉsalit layXsén V«l>Mi ktoivmiantdáfiaa Magtoáaja (HaMl UMv, ZalaiKfcaUl
78. évfolyam 157. szám
Nagykanizsa, 1930. julius 11 szombat
Ara 12 P.
KÖZLÖNY
"OLITIKJkl N » r I L A P

Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöflietáli ári: egy hóra 1 pengi 40 H1U Sierkesztőiégi él klídóhlrlUll tekfoa: 71 t
KALEIDOSKOP...
Irta: kelemen Percnc
Monumcntá\'is instrumentum ó l előttünk: egy óriási ka\'eidoszkop, amelynek hatalmas lencséjén kei^sa tül percenként változó, izgalmas pa< noráma tárui a néző csodálkozó szemei elé. Az élet tarka képei pe. i-egnek le elötlünk tüneményes gyorsasággal és boszorkányos vál\' tozékonysággal.
A nagy kaleidoszkópot percenként megforgatja az Idö s minden uj fordulat a mindennapi élet uj, iz> galmas, színes oldalát vatili a néző elé.
A nézők mi vagyunk : gyarló emberek, a kaleidoszkóp panorámájá-nak tehetet\'en, vergődő áldozatai.
Misztikus erők . kényszeri\'enek bennünket ebbe a végzetes játékba, amelyben publikum és színészek vagyunk egyszerre.
Isteni színjáték ez, faiumszerü szereposztással és drámai cselekményekkel. A szereplők egy nagy mágikus hatalom szuggeszciója alatt bódult ön tudatlanságban kavarognak a színen, miközben azt kiáltják a publikum felé, hogy itt mosl öntudatos embersorsok magasabb emberi eszményekért ideális harcot vívnak.
őrjöngő vitustánc az élet kalei doszkopjának folyton változó képe, akár a gyarló ember fé.regsorsát, a homomikrocosmost, akár a bódult tömegben összeverődő homomacro. cosmost nézzük.
Sehol semmi, ami egy »fclsőbb rendű lény,« a »teremtés koronájának* észokaira támaszkodó munkájára vallana.
Ellenben mindenfelé támolygó őrület a pusztító szakadék felé. Az egyensulyőt veszteit lélek deleriu. mos imbolygősa ismeretlen vésze, delmek felé.
Sehol egy fix pont, amelyen a homo sapiens nyugodtan megvethetné a lábát.
Állandó morajlás a föld kerge alatt és egyre fokozódó zúgás a fe jünk felett, mely kélség, aggodalom és fatalizmus felé sodorja az cm bert.
Itt-ott fel-felcsillan egy-egy jó szándék. A »tiszla ész« és az »ei<-kölc* fel feltör tlsztultabb régiók, ba s szent Ígéretként lebeg felettünk.
De ezek cfcak percnyi villanások al örök sötétségben.
A láng kiég s a világ tovább vajúdik ősi ösztönök szivszorongató aö-tétségében.
A kaleidoszkópba tekintő ember arca elborul, szivét fájdalmak szo rángatják és kétségbeesik az Ember sorsa felett.
Mi készül itt ?
Ml vór feánk ? !
Elektromos árammal van telve felettünk az ég s rettenetes vihar fe. nyeget. ,
A Népszövetség egész alapzata
re«*g-KDpog.
• A nyugati nagyhatalmak nyíltan
Mussolini értesítette Berlint montreuxi közös front feltételeiről
Az angol haderőt Hoare követelésére vonták vissza a Földközi-tengerről
London, julius 10 Anglia és Olaszország kibékülése felé döntő jelentőségű lépés történt. Az lángol kprmány csütörtökön a* hatőrozta, hogy a Földközi tengeren állomásozó angol hajóhad erejét haladéktalanul újra a normális létszámra apnfsztja Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy Anglia vfsszaneiv deli a Földközi tengerről az olasz -abesszin viszály kitörése alk dmél ból odaküldötl hadihajókat.
London, julius 10 A Daily Mail n Földközi tengerről visszavont angol hajóhad hirével kapcsolatban közli, hogy mindez azért töri ént, mert Anglia nem akarja elveszetni Olaszország ba rátságát és szorosan együtt akar működni vele az egyetemes béke érdekében. Hoate feltétele volt a haderő visszavonása, mert ő annak idején csak ezzel a kikötéssel vállai ta el a miniszteri tárcát.
Mig Párig és London Rómának udvarol ...
Párís, julius 10 Az Ouvre értesülése szerint Olaszország közömbösen nézi Páris és London udvarlásait és tekintete
tovőbbra is változatlapul Berlin jEelé irányul. A lap értesülése szerint a Duoe csütörtökön értesítette Berlint, hogy a locarnoi, illetve a montreuxi lanácskozásojjon csak ugy hajlandó résztvenni, ha Olasz ország és Németország közös arc vonalban terjesztheti elő kívánságait. E kívánságok közölt pedig ott van a Népszövetség revíziója, egyes gyarmati követelések teljesítése is,
A Dardanella-
Montreux, julius 10
A DardanclUi értekezlet csütörtökön teljes ülésre ült össze, amely, mint az eddigi ülések, zárt ajlók mögött folyt le. Az értekezlet ez*n az ülésen tovább tárgyalta a t#rök egyezménytervezettel szemben te nyújtott angol eUentervczOfet. Kü lönböző fontos pontok tekintetében komoly nézeteltérés támadt, különösen a Népszövetség beavatkozása tekintetében. A Balkán szövetség tagjai határozottan támogatták a török álláspontot.
Litvinov nem vett részt a vltá-bap, amivel sem\'egességét akarta kifejezésre juttatni a Törökország és Anglia között felmerült nézeteltérés
a többi, szintén summás kérdés mellett.
Róma ujafyb követelése
A Morning Post írja, hogy Olaszország azt fogja javasolni, hogy a locarnoi egyezméyt egy négyhatalmi egyezménnyel pótolják. A lap szerint Mmí^P\'ÍPI miniséére!jiökjiek a Földközi tengeri angol hajóhad visszavonása után mosl az lesz a legközelebbi célja, hogy Afcesszinját töröltesse a Népszövetségből.
értekezlet vége
ben.
A délutáni ülésen a 23. ^zqjuisz széleskörű vitár.a adott alkalmat. Ennqk a szakasznak az értelmiben az újonnan megkötendő pandanella egyezmény rendelkezései senpni-képpen sem ko^lá (óvatják sem Törökország, sem a többi pase^dő fél számára a néppzővptfégi alap szabályokból folyó jogokat és ktytf lességelpet. v
Négy óra hosszat tartó szat kadatlan vlla után esle 8 órakor befejezték az angol eltervezel első olvasását, kivéve a vlsgzafreteft pontokat, Így elsősorban a 16. és 28. szakaszt. A többi szakqszt szerkesztőbizottság elé utalták.
őrületes fegyverkezési versenybe kezdtek.
*Mínden ágyura ágyúval, minden repülőgépre repülőgéppel felelünk* — olvassuk súlyos tényezők fenyege. téseiben.
A genfi zöldasztal melleit, de a kulisszák mögött is lázas díplomá riai kampány fo\'yik.
Uj szövetségek fonódnak, az erőknek percenként vá\'tozó uj átcsoportosításáról olvasunk.
Az o\'asz francia -angol kooperációnak vége. A locarnoi á\'om szertefoszlott. !
A francia-olasz barátság megia. gott, német-olasz közeledés van készülőben, az angol—német tengeri egyezmény, melyet pedig an nak idején o\'y nagy gaudiummai üdvözölt a béke után vágyakozó vl lág, felborulással fenyeget, >IIU-r nem hajlandó Edennek választ adni a.német nemzeti önérzetet súlyosan sértő egyes kérdésekre. Danzig fe. lől vihart jósol a diplomáciai rádió. Amerika önérzetesen tiltakozik na ellen, mintha az angolszász népek-
nél csupa elpuhult pacifista élne s közben keményen megrizza a világ felé öklét. A szovjet ki akar futni hajóival a Boszporuson, Németország tiltakozik. Anglia tengeri szövetségeket kőt a Földközi tengeren Olaszország ellen s a jugoszlávok Franciaországtól katonai segítséget kémek az újjáéledő római birodalom ellen.
Rohan az idő s percről percre tovább forog a nagy kaleidoszkóp.
Minden pillanat ujabb izgalmas, szivet-lelkel szorongató képet tán szemeink elé.
Nem mondom, hogy félünk mincfc attól, amit látnunk kell.
A világháborút abszolvált generá* ció már nem fél.
A gyávaságban kulmináló életösztön a poklok tüzében dpcps el. s^ntsággá acélosodott.
A háboru nekünk nem újság, is-rtperjük.e nem félünk tő\'e.
De kérdjük, meddig kell még várnia az emberi értelemnek, hogy » népqk sorfát ne a vak ösatöp, ;h»-nem a ralson, ne a gy(Uttíet, a sz^n*-
vedély, hanem a józan megértés és összefogás intézze.
Avagy az értelem útját az őrült fegyverkezés készíti elő? NPfl? I Mindaz, amit a kaleidoszkóp ippst mutat, nem\' az értelemhez, htyj^n a történelem mogdönthet^en tanulságai s a fegyverkezés lélektana szerint elker^l^eteiiaiül egy uj világháborúhoz vezet. Meg fogja ol dani egy ilyen uj kataklizma a népek örök problémáját? Nem". Mim den háboru logikus, lélektanilag is indokolt következménye : egy uj háboru-
Meddig akarunk még háborúsdit játszani ? !
Mlkor veszi át a világ felett hatalmát az Ész ?
öelenezünk a kaleidoszkópba.
Megborzadunk.
A j^leidus^kqp .helyén egy hatni mas, .fwfern föuaRvét látjuk s a szines, tarka képek helyén mindenfelé tllz, tűz és tüz...
Á Ik^jeidoszkop átalakult áj^u-csövé...
A uz^mb.
uj, megrázó tejczdt<5n£z köaeloi
ÍA1M KÖ2L0NV
[ulim 11.
Vasárnap lesznek Nagykanizsán a kamarai választások
Tudnivalók a választással kapcsolatban
A Dardanello értekezlet teljes Aliséi ezzel egyldöi« véget is értek s a legközelebbi napokban csak bi zottsági tárgyalások lesznek.
Nem letz bonyodalom « genflj füttykoncertből
Ucrn, julius 10 (Ijípuirlakor érkezeti) A svájci szövetségi tanács megállapította, liogy az az incidens, amelyei az olasz ujsligírék okozlak a négus népszövetségi beszéde alatt, nemi vezet komolyabb incidensre. A szövetség a maga részéről \'aszal, hogy az olasz újságírók eltávoztak, befejezettnek tekinti az ügyet
Agyvértód ulás, silvsiorongás, nehéz légiéi, fételemérzel, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség, a rendkívül enyhén ható természetes .Ferenc József* keserűvíz használata által Igen sokszor gyorsan megszűnnek. Az orvosok ajánlják.
A Balaton érdekeiért
A belügyminiszter mai sajtóértekezlete
Budapest, julius 10 (Lapzártakor ir kezelt) Koziüu,.. Miklós belügyminiszter pénteken délben sajtóértekezletet tartott, ume iyen a tárcája körébe eső kérdéseket ismertette. Szóvátette, hogy az OT1 utján két és félmillió pengői juttatnak a balatoni szállodák és panziók építésére. A balatoni fürdőhelyek ürességét is megemlítette és bejelentelte, hogy a balatoni kérdést a keddi minisztertanács fogja letárgyalni. A belügyminiszter ekkor javaslatot terjeszt elő, amely szerint azok a köztisztviselők, akik nyári szabadságukat a Balaton mellett töltenék, egy héttel tőbb szabadsá got kapnáak j utalómképpen, mint egyébként
A sajtóértekezlet további részében a borsodmegyei jégkár, a légvédelmi és tüzrendészeü törvényjavaslatok kerültek szóba, amelyeknek végrehajtási utasitása most készült el. Bejelentette a belügyminiszter azt is, hogy a koL duskérdést rendező rendelet elkészült, november egytől megszűnik a koldulás. A sajtóértekezlet a délutáni órákban ért véget.
Tilos a zsidó-bevándorlás Palesztinába
London, julius 10 Az angol kormány értesítette a palesztiniai hatóságokat, hogy a zsidók bevándorlását mindadtidg w felfüggesztette, mig a kiküldött bizottság be nem fejezte munkáját.
A kereskedelmi és ipari miniszte. rek a soproni kereskedelmi és ipar. kamarai választásokat, ahová a nagykanizsai kereskedelmi és ipari érdekeltségek is tartoznak, julius 12 ere, vasárnapra tüzlék ki.
A kamara tagjait felerészben a szavazati joggal biró kereskedők, felerészben a szavazati joggal bíró iparosok választják. A kamara mü ködési területének a kamara szóik-helyén kivül fekvő részében (tehát Nagykanizsán is) mint p. kereske^ dök, mint az iparosok választási körzetenként 6-5 rendes kamarai tagol és ugyanannyi póttagot válasz, tanak, még pedig akként, hogy a körzet minden választói csoportbeli (kuriabeli) kereskedő, illetve iparos szavazói saját soraikból külön-külön egy-egy kamarai rendes és egy-egy pótlagot választanak.
A kamarai választói joggal biró minden kereskedőt vagy iparost (kereskedelmi vagy ipari részvénytársaságot, szövetkezetet, korlátolt felelősségű társaságot) csupán sajál viasztói csoportjában (kúriájában) illeti meg a vála-szlól jog. Meg pedig mint a cselekvő, mint a szen-vedő választói jogosultság.
A szavazás Nagykanizsán a vá- • j-osháza tanácstermében történik, ugy, miként az előző kamarai válasz tások alkalmával és pedig reggel 8 órától délután 4 óráig.
Szavazni csak személyesen lehet Részvénytársaságok cselekvő szava zati jogukat igazgatójuk vagy más megbízottjuk utján gyakorolják. A szenvedő választói jog részvénytár saságoknál a rt igazgatóját illetL
Választói jogot csak az gyakorolhat aki vagy akinek vége a válasz-
tói névjegyzékbe fel van véve. A választói jogot minden választó csupán abban a választói csoport, ban gyakorolhatja, melybe a választási névjegyzék szerint tartozik.
A választó a szavazatsaedőbizolt-ság elnökének kívánságára személyazonosságát megfelelően igazolni köteles. A cégtársak, a kereskedelmi vagy műszaki fővezetök, valamint koriátolt felelősségű társaságok ügy vezetői (illetőleg az emliiett jogi személyek megbízottai) személyazonosságuk igazolásán kivül eégklvo natot, illetve art. szövetkezet, vagy korlátolt felelősségű társaság szabályszerű meghatalmazását ^ölelet-sek felmutatni.
A szavazás tilkos. A szavazás min.
Az Ipartestület kandidálóblzottsá-ga legutóbbi ülésén megejtette jelöléseit. Ezek szerint; az 1. kúriába a nagykanizsai iparosság nem állit jelöltet, álengedvón ezt a tagságot a keszthelyieknek, ugyanez áll a második kúriánál is, ahol a tapolcaiak a balatonfürediekkel szervezkedtek ós a Il ik kúriára Íratták át magú-
dén választói csoportban külön történik a rendes és külön a, póttagra, de ugyanazzal a szavazólappal. Hivatalos szavazólapokat nem adnak ki, jelöltek nevével ki nem töltött hivatalos szavazólapokat sem. A szavazólapokat a választásban részi-vevő minden szervedet vagy párt, vagy akár jelölt is, önmaga készít, heti, készíttetheti eL <
A szavazó a választói csoportja számával megjelölt hivatalos boriié-kot a szavazatszedő küldöttség elnökétől kapja akkor, amikor a bi-zotlság előtt szavazásra jelentkezik. A szavazólapot és birlékot ismertető jellel eüólni nCni szabad. A vá lasztól csoport számának a szavad-lapon való feltüntetése nem tekinthető ismerlető jelnek. A nem hivatalos borítékban vagy borüék nélkül leadni kivánt szavazólapot a sza-vazatszedő bizottság elnöke nem gadhatja el.
Ezek a választásra vonatkozó főbb tudnivalók. • . i t • i
kat. A Ill ik kúriába rendes tagnak Samu Lajost, póttagnak Kovács Ferencet jelölték, a IV. kúriába Kertész Bélát rendes tagnak, póttagnak Varga Kálmánt, az V-ik kúriába Welser .János gyárost; nendes ^agv nak, pótlagnak Melzger Istvánt je tölték.
Ifj. Knorlzer Györ^jy, a nagykanizsai Vörös Krreszt Egyesület titkára és. dr. ZarubOy leránt szolgabíró szerdán délután Bakónak és Eszteregnye községben ünnepélyes keretek között felállították a teljesen felszerelt mentőállomást, a napokban pedig Magyar-szcrdahely kap ilyen állomjást. Ezáltal — a kanizsai mlentőkuél már kiképzésben részesült két-két falubeli segilségével — a községekben előforduló sebesüléseket első segélyben tudják részesíteni és sokszor elejét veszik annak, hogy a nagykanizsai mpftV>kí-nek kelljen a helyszínre kifcueupi. A mentőállomás természetesen csak első segélyben részesit, a súlyosabb esetek igy is a kanizsai kórházba kerülnek.
— A Kopstoin Butorárnháu junhlB és Julius hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat ós egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkónyesobb Ízlésű vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
Macó és gyapjú fürdőruhák, |
selyemfényű vistrafrottir fürdököpenyek \\ nagy választókban kapható Szomolányi Áruházban )
Három uj vöröskereszt mentőállomás létesült m kanizsai Járásban
A nyári szezonnak is megvannak a maga balesetei. A nagykanizsai mentők jelentése szeriig a mostani időben naponta egy-két kaszás baleset történik. A mentők állandóan a mezőn megsérült földműveseket szállitnnak » nagykanizsai kórházba. E* ls készteti
Nyári divatujdonságok olcsón:
Mosóvoálok, mosómarocainok, imprimék nagy választékban
140 cm. széles férfitropikálok
Prima burette
Strand újdonságok naponta érkeznek.
Sinser Diuatáruhóz.
a nagykanizsai Vörös Kereszt Egyesületet arra, hogy minél több faluban vöröskeresztes mentőállomást rendezzen bte. A múltban, már nem «gy község kapott ilyen mentőállomást most pedig ujabb három npgykanie zsai járási község részesült « Vörös Kereszt Egylet jóvoltából ilyen ajándékban.
Kiket jelöl a kanizsai Iparosság a kamarai választásra ?
1936. jtillui 11
ZALAI KÖZLÖNY
A kanizsai Iskolák az évvég! értesítők tükrében 3
3. Leányllceum
A Notre Dame leányllceum, amely ezévtől kezdve mint leánygimnázium szerepel, az elmúlt évben 187 növendéknek adott bizonyítványt. Ezek közül 176 volt rendes és 13 magántanuló. Róm. kato\'lkus volt a növendékek 70 százaléka, száms2ie-rlnt 182, izraelita 47, református 5. evangélikus 3 Valamennyi növetndék magyar anyanyelvű, de 49 en tud-naK németül, 9en franciául, 4-en angolul, 2-en horvátul és 2-en olaszul is. Csak magyarul 136 növendék beszél. Itt emllljük meg, hogy e szép nyelvtudás mellett sokan ta nulnak rendkívüli tantárgyakat is, igy 28-an járnak német, 24-en fran cia társalgásra ; 84 növendék tanu\'l latint, 6 olaszt, 23 rajzot, 4 gyorsírást és 112 karéneket. Az osztályzatokat feltüntető táblázatnál két i^en feltűnő jelenségen akad meg szemünk : Magaviseletből feltűnő sok-nak van kettese, előmenetelből viszont a növendékek több mint egy* harmada jeles. S ugyanakkor, a mikor magaviseletből 3-as is akad, bukni az egész intézetben csak 2 nö. vendék bukott egy egy tárgyból. Számszerűleg ez igy fest. Magavl seletböl 146 jeles, 28 jó és 1 elégsé ges. Van osztály (az I. és VI.), a melyben a növendékek több mint felének kettese van magaviseletből (18, illetve 17 közül 9-9 nek). Ez annál is furcsább, mert leányintézetről van szó és mert előmenetel nél meglepő jó az eredmény. Jeles-rendű 66 növendék, .jórendü j69. elégséges 50, mig 2 növendék l-l tárgyból bukott. A szülők foglalko zása szerint a legtöbb növendék köztisztviselő (25), kereskedő (24), egyéb tisztviselői minőségű (32), iparos (15), tanár, ügyvéd, orvos stb. (26), katona (17) gyermeke, de megtaláljuk a szülök foglalkozási rovai tában a napszámost és a házicselé det is. A növendékek közül egész tandijat (160 P) 116 növendék fizetett. Elsőfokú kedvezményben 12 növendék részesült, másodfokúban 29, harmadfokúban .18, mig tandij. mentességben 5 tanuló részesült. Az iskola természetszerűleg növekedő benépülést mutat, hisz ötéves mult ja során csak ez volt a második év, amikor érettségis növendékeket bocsátott az életbe az intézet. Ezévben 11 növendék tetle le az érettségit, mégpedig 6 kitüntetéssel, 4 jól és 1 éretten. De vessünk ec»y pillantást az intézet tanári karára\' is. A nyolc-osztályú intézetben 21 tanár tanit. E meglepő nagy szám azért adódik, mert heti pár órával működő óra adó tanárok alkotják a tanári kar több mint harmadrészét. A tanári kar egy igazgatóból, három rendes nyolc helyettes és kilenc óraadó tanárból áll. A tanárok közül négy rendi tag, öt pap-tanár, két civil
tanár és Hz fiatal tanárnő. A rend-kívüli tárgyakat Gesmay Ilona (latin), dr. Derényi Mária (német olasz), Poliich Mária (francia), Frey Gabriella (rajz) és Ivanlts Mária (gyorsírás) tanították. Az értesítő a 4 intézeti egyesület (Mária kongre. gáció, önképzőkör, gyorsirókör, sportkör) működéséi, két föigazga tójának személyi adatail, az iskola rövid múltjának történetét, valamint két képel ad az intézet növen
dékel által nagy sikerrel előadott Sophokles >Antlgone« c. tragédiájából.

Itt enxlitjük hi(eg, hogy lapunk csütörtöki számában a gimnáziumról szóló beszámolónkba tévedés csúszott. A hires kanizsai tanárokéról és diákokról szóló cikket nem Nagy Vlnoe, hímem Nagy Lajos tanár irta.
(Folyt kóv.)
A polgármesternő a Balatonon nyaraló nagykanizsai szegény gyermekek között
Még csak néhány napja, hogy a róm. kath. egyházközség állal nyaraltatott 50 nagykanizsai szegény „gyermek Balatonberénybe érkezett és máris beszámolhatunk azoknak ételéről. Csak az tudja a rómf. kath. egyházközség szociális gondolkodását méltányolni, aki lálta azt az 50 gyermeket, umikor Berénybe érkeztek és örömkönnyek között vonultak be az elemi iskolába, ahol egy hónapi szállásuk van a községi biró és plébános jóvoltából. A Szociális Misszió nővérek előre gondoskodtak mindenről. Maga CeleszUn főnöknő nővér nézett minden után, aki az előző évek tapasztalataival ugy gondozza kedves nővéreivel a gyermekeket, hogy az édesanyjuk sem különben. Egy másik nővér a, konyha birodalmat kezeli, ismét másik a gyermekek állandó felügyeletét. P. Czirfusz Viktorin plébános végleg meg akarja alapozni a szegény gyermekek nyarai-tatásának ügyét, végleges otthont, telket akar szerezni, hogy a jövő évben a nagykanizsai szegény gyermekeknek már a saját telkükön tehessen nyaralni és pedig nem 50 en, hanem sokkal többen.
Ott van a nagykanizsai gyermekek között a szintén Berényben nyaraló Koia János piarista tanár, aki a gon-
dozást végzi az egyház nagy gyermekszeretetévei. Már az első napon ott volt és fogadta a nagykanizsai gyermekcsoportot a Berényben nyaraló dr. Krátky Istvánné, aki meleg sziwel magáévá tette a nagykanizsai gyermekek ügyét, naponta olt van n gyermekek közölt és szinte az édesanyja szerepét tölti bc közöttük. Az egyik telektulajdonos társaság nem\' látta szívesen, hogy a nagykanizsai 50 gyermek közvetlen közelükben íürdik és azt elég erélyesen kifejezésre is juttatták. Dr. Krátkyné is tudomást szerzett erről \'és azonnal átengedte a saját part-részét a nyaraló gyermekeknek, akik most állandóan Krátkyéknél fürödnek. Felkereste a kanizsai gyermtekek csoport-ját a Berénybe szabadságára érkező Krátky polgármester is, akit a kanizsaiak valóságos indián üvöltéssel fogadtak, annyira őrültek a megjelenésének. r
A nagykanizsai gyermek-csoport nem győzi élvezni a természet minden szépségét, lelket-tcstet felfrissítő hatását A nagykanizsai róm\'. kath. egyházközség és érdemes egyházi elnöke, P. Czirfusz Viktorin valóban » 1, gnagyobb hálát érdemli a nagy szociális érzékről és embcrszcreletről tanúskodó nya-raltatási akcióiért.
Két élelmiszer-karaván miatt
tört ki a rövid utó-háboru
Abessziniában
Olaszország julius 16-tói felszabadltja a szankciós élelmiszer-tilalmakat
Bóma, julius 10 Az olasz hadvezetőség most hivatalos jelentést adott ki, amely megerősili a napokkal ezelőtt elterjedt, abesszíniai harcokról szóló hireket. A hivatalos jelenlés szerint tény, hogy julius 6-án valóságos harcok voltak az Addis Abeba—dsibuü-i vonalon. A benszü-löll felkelőkből álló sereg két élelmiszert szállító vonatos/tagot támadót! meg. A lesből jött támadásból valóságos harc keletkezeit, amely több órán át tartott és végül a támadók meg-
íutaraodásávai végződött. A veszteségekről nincs ponlos jelentés.
Bócnla, julius 10 Mussolini személyes paracsára az afrikai háborúban résztvett és mOs* leszerelt katonák jutalomdiját 100 lírával felemelték.
A megtorló rendszabályok kudarca után Olaszország julius 16-ától szüntette a megtorlások alkalmával ho-zolt rendeleteket és igy a hus és egyéb élelmiszerárusitást és fogyasztást ismét felszabadította.
17.55 Sportkózlemények. — 18.05 Uray Margit m&gyar nótákat zongorázik. — 18.35 A munka megmarad. (Thury Zsuzsa.) — 19 A rádió szalonzenekar®. - 20.15 Külügyi negyedóra.
— 20.30 Az 1. honvédgyalogezred zenekura. — 22 Hírek, időjárásjelentéa.
- 22 20 Hanglemezek. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hirek.
Budap«rt II.
18 Az atanizsnátói \'a szociális munkáig. (Zádor Andreu.) — 18.30 Fenyves Allce hegedül. - 19.05 A jubiláló Tesla. (Dr. Gom*>os Pál.) — 20.30 Hírek. !
I
I
17.30 Hangvcr>cny Grázbói. - 19.30
Opora. — 22.10 Kádiőzenekar. — 23.45 Sicbert-négyes.
Vízvezetéket. \\Mm,
egészségügyi berendezéseket és szenny, vízcsatornákat, minden rendazertt ■Klvatty.it
szerel ém Javít,
épület- és géplakatosmunkikat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. Árajánlat 4IJtalaa I a
Szombat
6.45 Torna. — Utána hanglemezek. ,— 10 Hirek. — 10.30 A kecskeméti • Illrós hét* megnyitásának közvetítése.
— 12.05 Közvetítés u kecskeméti barack-kiállításról. Beszélő dr. Sztanko-vits Viktor. — 12.40 Hirek. — 13—14.30 A rádió szalonzenekara. — Közben 13.20 Ijőjelzés, időjörásejlentés. — 11.10 Hirek, árak. - 16.15 Harsány! Gizi meséi. - 16.45 Időjelzés, hirek.
— 17 Néhány perc a rádium társaságában.
17.40 Az operaházi zenekar. — 19 Szahara. (Lenke István.) - 19.30 Hanglemezek. — 20.30 Bajor Gizi és Ur«y Tivadar előadóestje. - 21.10 Hirek.
— 21.30 Pusztay Sándor énekel. 22.10 Időjárásjelentés. - 22.15 Cigány-zeue. — 23.10 (lettenfrerg György-* Adler Tibor jazz-zenckarának műsora.
— 0.05 Hirek. BaifepMl II.
18.30 Halhatatlan kezek. (Cslzy. Béla.) - 19 Hanglemezek - 19.30 Mezőgazdasági félóra. - 20 Hirek. 20.30 Eugen Stepat orosz baialajka-zenekara.
13.45 Férfikar. - 16.25 Hangverseny.
- 16.30 Tarka élet. — 16.50 Klváuság-Icmezek.
17.30 A szanszkrit zene. — 18.30 Az amerikai néger és dalai. — 19 Hangverseny. — 19.40 Takács Jenő zongorázik. - 20.20 Vidám, zenés szabadsági tanácsadó. — 22.10 Budapesti egyetemi énekkar. — 22.40 Hangverseny.
— 22.55 A 3. gyalogezred zenekara. — 24 Filmzene.
Szombaton és vasárnap PREMIER A MOZIBAN: ANNY ONDRA legújabb, M A fí V T A If A D I TA C
rendkívül mulatságos filmje IlMV I I N l\\ H l\\ I I M Ezenkívül az év legnagyobb magyar filmje: Al uj földesúr.
A NÉZÓTÉK VENTILLÁTORA ÜZEMBEN.
ZALAI KÖZLÖNY
: h \' " i.\' j
r - ; "dl

r >í ,\'v:\'-.- * i ,- . .. .itoi\'r .
\' S 1 Í . f .V i
•\' "ií


Jégszekrények1
ur M §.- Ns rtuhtn
SZA8Ú IHIL piilllelto, M 5.
IDŐ
Zivatar!
Prognózis: Máisékelt nyugati szél, több helyen még zápor, zivatar, ii hőmérséklet nem változik.
Naptár: JllltUS 12 SZOmbfit. KOID. kst I.. Plua pápa. Protestáns Ull. Izr. Tkaüt hó 21.
Gyógyszertári <||ell ssolgál"! • hí, 15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21, és H kikkanit&ui gyógyszertár.
OfcJOfda nyitva reggel O órálól este 6 óráig (héttő, szeren, péntek délután kwltluu egész nap nökuek).
BANDI
Irta: Uránt Ödöu
Bandi nem volt\' valami nagyvárosi urifiuj a szalónok dédelgetotti lovagja, nem is volt\' cifra ruháiba bujtatott vidéki előkelőség, hanemV egyszerű falusi teremtés volt valahonnan az alsó-sorról és mindenki ugy isuiertű: a Kovácsék Bandija. Hűséges, hivatásának. élő alázatos teremtés volt és róla szoktu mondogatni Fenyő Gábor, hogy ha kutya nem volna, még ember is lehetne.
Kovácséknát hozzátartozott a családhoz. Az öreg Kovács meg a feleséin és egy elkímre született- kis flu egészítették kl Bandii hozzátartozóit, akikhez puli szivének minden érzésével mole-gen ragaszkodóit. A kis Kovács fiúnak úliaudó kisérő ós játszótársa lévén, méltán felkeltett) a kutyával nem rendelkező, vagy legalábbis nem\' olyan hűséges kutyatulajdonos gyerekek só-
várgó itigyröfét Mert kutya volt a a faluban elég, de olyan, \\amtiyik annyit tudott volna és olyan értelmes
volt, csak Kovácséknak volt egy Bandi.
0 társ volt a labdajátékban, kergette a verebeW.(l a gverakak kin örömérc ót határon keresztül, tudott két lábon állni és engedély nélkül meg nem elte volníi a falatot Ennyi tudomány mellett meg is volt az értéke és senki sem o«odálko»ott azon, hogy az ehnult évben Petri Tamás egy sovány borjut kinált érte cserébe.
Az uUil»bi> időben, asoubun Bandi kis gazdiba nAlkui ke*gctfte falu hosszat a legyeket. Nem is volt ez igazi vadászat és látszott rajta, hogy valami bánat nyomja kutyaleikét, mert kőnuybon-
mim
A zalai termés-jelentés
A gazdasági fílHgydö janlus havi jetenáéte
Zalaegerszeg, julius 10 Dr. Figura György gazdasági ícl-ügyelő a kővetkezőket jelenli u váj* megye nvazőgaedusági állapjáról : Az Időjárás junlus folyamán a mezőgazdaságra nézve általában, eléggé kedvező volt, lényegesebb elemi kár nem fordult elő.
A repcét learatták, kielégítő- ter. mést szolgáilalott; vármegyénkben nagyobb mértékben uem termelik. - A búza elég jól fejlödötl, a sok esőzés azonban wegdőléseket, tele-mes rozsdakárokut idézett elő. - A rozs túlnyomórészt megdőlt, eresen elgyomosodott, a hő végén aratásét a legtöbb helyen megkezdték. Főként a bükkönyfélék lepték el any-nylra, hogy helyenként a veié* alig látszik. A terméskilátások ez emli tatt körülmények miatt jelentősen visszaestek. Az öazL árpa kielégL tőén fejlődői!, learatták, sok helyt\'n
el is csépelték ; közepes ic,-mé6l szolgáltatott. A tavaszi árpa eléggé jól fejlödötl. - A zab klelégllő fej lödést mutat eddig, elég magas szál-májú, bugáját hányja. - A tengeri a hó elejei hűvös időt megsínylette, sok helyen meg is sárgult, de a ké sőbb bekövetkezel! esőkre és me legekre rohamos fejlődésnek indul!. - \\ burgonya dus lombozatú, eléggé jól fejlödötl, virágzik, a ko, rai, étkezésre szolgálókat szedik. A cukor és takarmányrépa .ugyancsak jól fejlődőt! a rájuk nézve ked vezö időjárásban, de ezeknek mun-kálásai sok helyen csak megkésve voltak végezhetők. A kerti vete mények általában közepesnél jobban fejlődtek. \'
Jók voltak a -lucernások, melyek már másodszor is kaszálhntók. A lő. heré-sek is újból erőteljes éfi sürüi sarjadzásnak indultak. A legelők
UáfBti MOZ0Ó. Szombaton és vasárnap! Két nagy tlágar egy mflsorban I
I. ANNY ONDRA rendkívül mulattató vígjátéka:
NAGYTAKARÍTÁS.
Aíí ül FÖLDESÜK
II. A legnagyobb sikerű magyar film:
Az előadások kezdete: tekintettel, a műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3; 8 és 9 órakor, ál olaft el&adáa mindkét napon fUUraat
uszó szeneivel sokszor óraszám bámulta a szomszédék törpekaknsát a szeméten. Még csak kedve sem kerekedett megugratni azt. Kutyaösztönévcl megérezte a bajt, hogy a kis Kovács gyerek, a játszópajtás elmaradt mellőle, aki m\'ár második hete nyomja az ágyat, köhög, sápadoiik és mUg a szomszédok jólanácsára sem tud meggyógyulni, bár eddig mindent megpróbáltak vele, burogatták, herbatcát adtak neki, « legfrisebb fejésü tejjeel táplálták, de minden hiába. A flu csak nyögött, csak köhögött és édesanyja sírására scur tudta a köhögést abba hagyni-
Végre az öreg Kovács kibökte a nagy elhatározást:
— Bemegyek a város"a elhozom a doktort.
— Doktort? — hüledezett Kovácsné.
— Igen, a doktort — erősítgette Kovács és ugy tett, mint aki már be is akar fogni, hogy a városba behajtf-son.
— Sok pénzbe kenu az, miliői \'fizetjük? — eilonkezott az asszony, de magában Ö is örült, hogy férje mondta ki azt, ^mfi\'t ő már napok óta tartogat magában.
— Igaz, hogy még egy hónap hiányzik a betakarításig — vette csendet-sebbro a férfi — na meg ortúu a>< váltó is osedékes lenne rövidesen, d? hát a gyereknek mégis meg kell \'gyógyulni és én már nem várok tovább-
Kovácsné szemeiből kicsordullak a könnyek, hiszen a gyerekéről volt szó, akiért ő sem sajnálna semmit, de folyton kísértette a nagy kérdés, hogy miből\' fizt-sséfle. a doktort. Hu ez ui nagy gond nem lelt volna, már régen megpróbálkoztak volna és nem vesződtek volna annyit.
űs mfnt u felbök kárpitján kikaougó
1388. M- 11.
napsugár, villant át a férfi agyán a gondolat.
— Eladjuk a Bandit, jó pénzt kapunk érte.
— A Bandit? — hökkent mieg Kovácsné és imto mert hinni füleinek.
— Igen, a Bandit és erről nta* vitatkozunk. Punktum.
így történt, hogy másnap Kovács már baktatott a kocsi lőcséhe/, kötött szeretett családtaggal, Bandival a város felé. Már nem volt szomorú. Lesz doktor, lesz patika, meggyógyul a gyerek ós újra rendben lesz minden. Csak Bandi fog hiányozni, de majd beletörődnek, Az embernek még na; gyobb vesztéséget is cl kell bírnia.
Forrón sütött le a kalász érlelő nap és Mód\' István gazda kocsija már másodszor fordult délután a legelőre a szénahordáshoz, amikor Kovács bezör-gött a falu végén kocsijával a sarag*-lyában ülő doktorral. Az asszonynulc egy szót sem szólt, hogy mennyire sikerfiit a kutyavásár, de minek is beszélt volna, mikor annak jóered-ményeképen Itt van a bizonyíték az épen most belépő doktor megnyugtató személyében. (
Pár nap mülva javulás állott be a gyerek ál láttában. Szinte öröm! volt nézni, mint telnek meg a beesett szemek és jön vissza a pirosság a hetek óta elhalványult arcára. l
Minden rendbe jött volna, csak n gyerek ne kérdezősködött volna olyan sokat Bandi utáni Hogyan fogják neki megmondani aa igazat, hogy Bandi elment egészségért és ottmaradt orvosra, meg patikára. Az ember meg az asszony egymást biztatgatták, lioWy végre mégis csak meg kell \'a pereknek mondani, de ez csak tolódott fcgyik napról a (másikra. Féltek u gyerektől.
általában az idén ttlrbetöek.
A gyümölcsfák kielégítő, ]ó álla pótban vannak a terméshozamot il letően, de az időjárás következtében fellépett sok növényi és állati kártevő miatt megnehezül a kezelésük és sok fejletlen gyümölcs huWik le.
A gazdasági munkák általában jól végezhetők, bár kissé minden munka megkésett, amit a szokatlanul csapadékos időjárás okoaott, az ara-tás mindenütt megkezdődött- A ga bonaárak junlus folyamán lassan lemorzsolódtak, ami annak tulajdoníthatók hogy igen meggyengült a gabona iránti kereslet.
Az ál la tárak némi emelkedést mutattak és ezt az emelkedést a hó végéig meg is tartották.
A mezőgazdsaági munkásság helyzete általában kielégítő, inert a gaz dák a jó termés reményében, de meg amiatt ts, hogy az erős munkatorlódást elkerüljék, a szokottnál nagyobb mérvben alkalmaztak napszámosokat.
A szőlők állapota szintfa kielégítőnek mondható, habár itt is erős ,omlást hozott magával az időjárás.
Jelentette végül a felügyelő, hogy a földművelésügyi kormány átérez. ve a minőségi búzatermelés fontosságát, a vármegye területén a Tqfyé évre is buzaakciót rendez, molybe különösön a kisgazdutársadalmat kívánja nagyobb mérvbe:-, bevonni.
Főfájás, rosszullét, idegr*sé£. hypochondriáa állapotok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűnnek, ha bél működésűiket reggelenként Kl pohár természetes .Ferenc Jóase!" kest rUvizael rendben tar íjuk. — Az orvosok ajánlják.
- LAKBERENDEZÉS a inai pénzszűke mellett is mindenki részére igen oltsón beszerezhető Koptlem Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Egy éjjel heves zúpor kerekodett. A kövér esőcseppek sürün verdesték az apró ablakuz«*n,eket, néha-néha. va> kitó villámlás és reákóvetkező meny-dörgés názla meg a betámasztott ajtókat.
A faluban végig ugattak a kutyák.
P.s ebbe az általános zenebónába egy ismlerős, vékonyhangu ugatás vágott be a szobába, ameJyre összerezzent az öreg Kovács meg ft felesége.
Talán csak mm... do mégis... ez olyan ugatás volt, mint Bandi szokott, ha jókedve van. Mi Most egyre
közelebb hallatszik, már Itt van az ablak alatt.
Az öreg Kt)vács lám\'pát gyújt és odamászik félálmosan az ablakhoz. Kinéz rajta, megdörzsöli a szemeit.
— Szent Isten... Jól "\'látok?
Megcibálja a bajuszát, hogy ébren
van-e. Igen, nem csalódik. Itt a Bandi. Visszaszökött a családtag, a játszói-társ, a szeretett puli.
Csendesen, hogy a gyermek fel n« ébredjen, odaszóUtja ar asszonyt az ablakhoz. Most ezen van a csodálkozás sora> de hamarabb tér magához, mint az ember. Szalad ar ajtóhoz; kitárja azt a szakadó esőben és azon csuromvizesen, borza&au beugrik 8 Bandi.
Az asszony mm birja visszatartani lecsurgó könnyeit, simogatja, hizcletí, szépeket mond a pulinak, amelyik üszköiő farkcsóválással viszonozza a j viszontlátás örömét\'.
fira a férfi is, hogy valamit kellene neki is tenni, vagy mondtál visszatért kutyája mellett és sodorintva egyet elfeküdt bajuszán, megcibálja hűséges pulijának ázott fülét, hamisan odasúgja most már mosolygó feleségén-\'k.
— Legközelebb újból eladjuk « Bandit
lm ingna 11
— (Ferenoes hír)
A magyarországi ferences káptalan, ariíeiyen az összes házfőnökök részt véllek, befejezte ülését. A választás ismét P. Schejrich Hona ven (ura eddigi tartományfőnökre esett, aki nagy-ludásu, kiváló szerzetes és régi barátja és támogatója a nagykanizsai katoljkus-ságnak és törekvéseinek. Tartomlány-íönökhelyettes lelt P. Virág RajmUnd, kormánytanácsosok P. Takács Ince, p. Gulyás Menyhért, P. Fabetter Ipoly dr., P. Burka Kelemen dr.
— (Kinevezés)
Az igazságüjgjyminiszter dr. Csik László nagykanizsai törvényszéki Jog-gyaKórnokot törvényszéki jegyzővé, dr. Arató Antalt i>cdig törvényszéki joggyakornokká kinevezte.
— (Zászlószentelés)
lesi vasárnap Kiskanizsán. P. Mihol-csek Miklós szenteli fel a III. rendi község szép selyem\'-zászlaját. Zászló-gnya Szomolányi Gyuláné. 10 órakor tábori mise a Templom-téren. Délután 4 órakor P. Miholcsek, P. Andreska Felicián és Vida János beszédei szerepelnek a diszgyülés műsorán. Az ünnepségen a nagykanizsai hitbu^Imi egyesületek is képviseltetik magukat.
i- Paplanok, gyapjú és flanelltakarók olcsón ISlngernól.
— (40 évig egy oégnél)
Közel 40 éve,\' hogy Deutsch Adolf nagykanizsai szabász és üzletvezető a Lusxtig konfekciós cég szolgálatában áll Deutsch Adolf ezen idő alatt példás hűségről, munkaszeretetről tett tanúságot, amely méltóvá tette arra, bogy a nagykanizsai Ipartestület kitüntetésre terjessze fel az iparügyi miniszternek 40 évi hűséges és becsületes, egyhelyen töltött munkásságáért.
Szombat este iárto a Pannóniában.
—■ (A tüdőbeteggondozó)
intézet nagykanizsai forgalma junius hónapban: év elejétől 517, junius hóban 177 beteget kezeltek. Az utolsó hónapban 28 volt az újonnan jelentkezett betegek száma. Röntgen vizsgálat volt a hó folyamán 10, egyéb labora-tóriuíjú vizsgálat 25. Természetben 35 betegJ085 liter tejet kapott a Szanatórium Egyesülettől.
— (Visszavont feljelentés)
Megírtuk, hogy a járásbíróság hat liónapi fogházra itélte Handley Ignác gelsei lakost, aki a nagykanizsai kereskedőktől hamis levelekkel árut és pénzt csalt ki. Ugyanakkor saját édesapja, Handley Miksa is feljelentette fiát, mert tőle egy öltöny ruhát ellopott. Tegnap kellett volna tárgyalni a törvényszéken Handley Ignác legújabb esetét, azonban a jelenlévő édesr apja visszavonta feljelentését ós így a Wr. ügyész elejtettö a vádat és a törvényszék megszüntette a további eljárást.
— Férfiing és pyjams kelmék nagy választéka Singer Divatáruházban.
— (BétyeffuaitOk taláUcotóp) nét. főn délután 0-tól 8-ig * Pannónia
MW kistermábm
gaui közlöny
46 fok Celsius árnyékban
A gyilkos bőség miatt az ntcákon és tereken éjszakázik Newyork lakossága
A hőség halottainak száma 200-ra emelkedett
London, julius 10 Amerikai jelentés szerint a,hőség áldozatainak száma ismét emelkedett és mtir megközelíti a 200-at. A Harlem folyón az egyik hidat szétnyitották, hogy egy gőzös alalta elmehessen, de összecsukni mtír nem tudták, a hid vas alkatrészei annyira kitágultak.
Newyorkbói egy millió ember költözőit el, akik a tengerparti fürdők-l>en és strandokon keresnek menedéket a nagy hőség elől. A hőséfe annyira
nagy, hogy zárt helyen kibírhatatlan, ezérl tizezerszámra az utcán, nyilvános parkokban és sétatereken alszik New-york lakossága. Az éjjel az összes padok és terek tele voltak alvó etabe-rekkel. A termésben okozott kár szintén egyre növekszik.
Az amerikai nagy hőséggel egyidŐ-ben csütörtökön Anglián, hatalmas felhőszakadás és záporral járó vihar száguldott végig.
Még a szárítósra kiakasztott ruhákat is megették az amerikai sáskahadak
Newyork, julius 10 (Lapzártakor érkezett) A déli államokban a nagy hőség okozla károkon kjvül az egyre nagyobb mennyiségben fellépő sáskák is igen nagy puszlitást visznek végbe. Ar-cansas városban nemcsak, hogy a füveket legelték, fákat kopasztották lo, hanem szószoros értelmében megették
a szárításra kiakasztott fehérneműket Is.
Newyorkban a hőség kibírhatatlan. Pénteken" árnyékban 46 Celsiust mértek. A szegénynegyedben egye nesen tűrhetetlen a hőség és ez okozza, hogy a halálos áldozatok száma egyre emelkedik.

Baj van Romániában
London, julius 10 . Tltulescu román külügyminiszter sürgősen hazautazott, miután kormányválság fenyegeti hazáját.
Adófizetés közraktári jeggyel
A Pesti Tőzsde julius 2-iki számában olvastuk a következő hírt: A békéscsabai adóhivatal, hogy a gazdák adófizetésük raiuti ne legye-
nek kénytelenek buzájukat alkalmatlan időben, tehát rossz áron elkótyavetyélni, megengedte, hogy a gazdák, amennyiben gabonájukat közraktárakban helyezik el, olyan összegről szóló raktárjegyet tegye, nek letétbe az adóhivatalnál, piint amennyit az általuk fizetendő adó összege kitesz. így a gazdák november 15 óig ráérnek adójukat készpénzben rendezni.
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlöny olyaséinak
A Ifiváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerüli olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fülés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az utolsó havi előfizetési nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tag|a lehet a tsbbeztr kötetes nagykanizsai Horváth-féle u|iágUzlel hölctönkönyvt árinak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a hSlcttn-könyvtárbóL ahányat ctak el tud olva.nL
Az előfizetési nyugta felmutatói kötetenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndljért kapnak könyveket a Horváth-kölcsönkönyvtirban akkor Is, ha a havi kedvezményi nem óhajtják Igénybevenni.

-l
=ar„
Hotherr - Sthnuita—Clayto*-^ Shutttewortn gyártmányú\'""
EKÉK takSrp*M>tl kormánylemezzel, pormantaa csapágyakkal, meahosazabbltott kerék-
agyakkal, az uj típusok ínul-kfidft zsírozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben. VETÓGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darélék. S«ao«k»*aék. blliiutt. bUlKtHt RApavégdk. bHllátMk. RwUh. 0*l(atrMr«fc. ■uiiadsiéiMriMt. Kaphatók «• megtekinthetők nagykanlsfat lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
•zerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A ktrésig «.lUt») Telefon: 180.
= Szombat «•<• láato ■ Pannóniában.
— (Balesetek)
Takács Józsefné várföldei asszony a mezőn megbotlott és a kaszájába esett. Beszállították a jmentftk a nagykanizsai kórházba. — Ribarics János 42 éves ujnépi gazdaembert a lova a mezőn ugy megrúgta, hogy. a mentőknek kellett beszállítani a "nagykanizsai kórházba. — Tizedes László ttz éves polai fiu a mtezőn a kaszába eselt oly szerencsétlenül, hogy a bal lábát keresztül vágta. — Erdélyi Mária másféléves leányka a Honvéd-utca 4. számú ház udvarán vizet kereset Ax egyik lakó épen akkor künn rattsott és egy bögrében lugkövet tartott A leányka a lugkőves bögrét felhajtotta víz helyeit. A mentők bevitték a kórházba.
= Szombat ssta téno a Pannóniában.
— (Slesta Sanatórium) Budapest L, RAth Győrgy-u. 6. a főváros egyik legtdeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- ós ideggyógyászat sebészet szülészet, nőgyógyászat urológia slb. Köntgon Kémiai és mlkros-kopial laboratórium Elektrooardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-féle alap-r nyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (béltürdő). Modern vlzgyógylu-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemö konyha. Elsőrendű ol látás I 9700 négyszögöles parki Öles\' árak!
— Divata int Aj lmprlmeék a Singer Divatáru házban.
- KisUsdvUeték résaM rendkívül előnyős batorrásátlási sikálom. Modem berendezések, tökéletes jő kirltotbso, hossra lejáratú részletre, sőt kamat-inentesen is kaphatók Kepstsla butoj-árahéxban, Horthy Miklős-wt «.
OícsénéijjSt
ttatiamoz&ati szórakvzhalik
• m.__^Atuv*%flMnL W.Mti.—.
zalai kmmr
AF8ÓHIDRÉ8EK
íríífí^s Káfctf rteru\'cs
(Bi i <rtM -?"">*\'•
Itóüafcit, (éayképeső t, gramofoct, kerti (troliméi, nyűg-
pitnőért ~ Szép u6b mái fjobb^ mennyiségben la
\'lt nt-
ktphaló Király-

., vlzfrtzetéket Intl. 2486
,K>ldl\' k^CaHr" belőtétre ksphtló. Brály-nlM lC Mv. Mechhernénél •
^MttSÍK
Bővebbet Széchenyi-tér 8. altit. 2501
~ötkát-utea 15. számú M», szép ktrttel, sjtbad kézből eladó Bővebbet LIchtenitMn
SytWntí, Pő-ul 12__2515
Zátnánawfltt Mi*a*4«t»k«t kérés hibával olcaó iiban kUruallotn. Schleatn-(WOytitt vtakeretked!. 2508
Motl iHMtaaaa ablakait Sletn íve-tetsel, mert met tuil jól száradni. (Pő-ut 2 a.) 25O0
IHaaaUi luidőssobéa Itkit augusr.-tus l-re kiadó Telekl-ut 6 az. 2526
Kft «» rrfm. dobsáét easégn Hollbetr a Sehrssts M4pl*«araaHiara eladó. Te. lerTai e. Tsa
.AJegokwSt^mab) ét tytpiu lérél. rmnm Kaulmann Kllólyitél. •
-iTlM\'tltajiwfltÁaV mindennemű ondc-
PlSpovka todréazilzletében kétiül. Caen-geiy-at 2. Teletop 526 __*
M\'réjétlébéB lőldazlntl ét emeleti lakét «ls*« Urérl u illőmét kozelé-b««IJJMMI vtgy augusztus 1 re kiadó
Két dtrtb Jóktrbsn kyő u«fcr4\'*V eladó. Horváth Jénoa Vöeösmirlyt. 37. •
Tisztestéget ügyet baiáréwCt (elveitek Pó-ut 20 •
löt, [elvétkünk, ll síimben. 2530
(ItdJS a laptatajdonoe Xözgtsdatágl Rt ■•tMta-f Nyoiada ét Uéliolal Upkltdó VUtltla Nagykantzaáu, Ptlelöt Hadé i Ztltl Károly.
l llli liilll^lM 1,.!,, | Mnunnuniiu imiiu Hiidii
MENETRENDJE \' ér\'Vé\'rlyes 1936. május 18-föi.
tatáMM*- Véiatáll.asáa
\' Vattrtállóméara Erzsébet-térre
4-a 5-ao T« in U\'JI ISM 16 IS 17 28 18 OH IJM \' 2ÍS »■ ii j? N 1 $
tatalfil ntanat^and UtorWtó- . M Nsgyksslrtá>aérfc.frDB >a0ka.l..i,lt U. 14 00 IMmjU. M. iSm
A letenyel klr. Járáabtróiág. mint telekkönyvi hatóaágr
2439 Ik. 1930. néin.
Arvertsl IbiitiriDHiiHal
Dr. Ltkó Imre végrehajtatdnak, Jakopovlca Rémua végrehajtási azenvedó ellen Indított végrehajtat! ügyében t telekkönyvi hatóaág a végrehaltáH érvéréit 436 P tőkeköveteléi 6 Játuléktl bebilltii végett > letenyel Hí. Járásbíróság területén levő Tótazerdthely községben lekvó s a tótszerdshetyl 44. at. t|kvben A. I. 3-4. sorú, 626, ét 807. hraz. »litt lelvett In-gtlltnokból Jtkopovlct Rémut nevén élló B. 6. alaltl Illetőségre 500 P klkléltéal érben, a tótszetdehelvl 149. az. Ijkvben A 1. törsz. 35?., 906, 1103. hisz altit felvett ingatlanokból Jakopovlca Rémua nevén élló B. 7. alatti Illetőségre 700 P kikléltáai árban, a tótszerdihelyl 1607. at. Ikjvben A f 1—5. toraz altit lelvett In-
Satlanokból Jaki povlcs Rémua nevén álló . 2. alatti llletóaégekre éa pedig a 437. hraz. Ingatlanra 250 P, az 1014. hraz. ingatlanra 180 P az 1191. hraz. Ingatlanra 320 P, az 572. hraz. Ingatlanra 270 P ét t 718. hraz Ingatlanra 300 P kiklil téti árban, a tótazerdahelyl 1186. at. I|lrvben A f I. aotaz. 55. hraz alatt lelvett tngttltnból Jakopovlca Rémua nevén álló B. 2. alaltl Illetőségre 3000 P, tz u. o. tjkvbcn A. f 2 toraz. 611. hisz. tlatt lelvett Ingtilanból Jaktpovica Rémua nevén álló Ingltlanlllelőeégre 1600 P klklál-láil árban, a lóttzenftnártoni 156. at. Ijkvben A t I. aoraz. 853. hrtz. altit (elveti Ingatlanból Jakopovlct Rémut nevén álló a 5. tltlli llletotégre 250 P,a becre helyi 6M tz. IJkvbenA.t I. aoraz a33l hraz. alall lelvett Ingatlanból Jakopovlca Rémut nevén álló B. 4 illetőségre 310 P klk\'ál-tisl árban,
A leiekkönyvi hatótág tz árverésnek Tótazerdthely kösségháiinil meglartásárs 1936. évi auguMtut 5. napjántk d. u. 2 óráját, TSIssentmárton községhéiánál 1936. évi auguaztus 5. napjának d. u. 5 óráját ét Becaehely köztégliáiánél 1936. évi augntztut 5. napjántk d. u. tél 7 óráját Tüzl kl ét tz érvéréit (altételeket >ai 1881. :L*. L-e. 150. §1 alapián a következőkben Állapítja meg:
I.Aa érverétslá esi tngttlinoktt t klktál-táal ár kétharmadánál altetonyabb áron eladni nem lehet, még akkor sem, bt tz eléít árverési vételár t végrehaltató követelését megelőző ranghelyen kielégítendő terheket nem tedrzt.
At áivetelnl tzándékozók kötelesek bá-nttpénzAl a kikiáltási ár 10/t át kéiz-péntben, vagy tt 1881. LX. tc. 42. J-ában meghatározott irlolytmmti tzámilott óvadékképei érlékpaplrotbto t kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleget bitói letétbe heljezéaérőí kiállítóit letéti el-timervényt a kiküldöttnek áttdnl éa az érvérééi leltételeket aUlrnl (I8fll: LX. t.c. 147., 150., 170. 1908: IX. L-t 21. §0 Az, aki u ingatlanért a klkléltátl árnál magaatbb ígéretei tett, ht többet ígérni terűd aem akar, kötelet nyombtn a ktklát-létl ál tzáatléka szerint megillapltott bá-nttpénzt az általa ígért árugyttitnnyl tzá-ztlékálg kiegészíteni (1908: XLI. 25. 9.)
Letenye, 1936. évi ápr, hó 28. napján. Dr. QBnther a. k. klr. Jblró.
A ktsdnténv hiteléül: Halam Sándor IS33 tilfkkSoyvineia
A letenyel klr. jtráablrósig, mlrit ttlekköityvl hatóság.
2626/tkv. 1936. szári).
M MMn-klnnt
Dr Lakó Imre végrehajtatónak Takéct Józatl végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtáat Ogyében s telekkönyvi hstó-ság a végrehattásl érvéréit 615 P tőkekövetelés is Jáíttléktl bebijtésa végett a letenvel klr. Járáablróság tertlletéo tóUzer-dahelyl 25! atllkvben lelvett A. I. 1-2 torszám a 530/b. hrsz. a. íoglait rét t Berek dDtőben. 706/b. hm. a. foglalt szántólöld a Podrtkltyán dűlőben Ingatlanokra 220 P, ai n. o. 159. aa. t|kvl 219. hrtz. háznik 261. at. t. udvar ét kerttel végre-hlttált szenvedő nevén átló Illetőségére 1000 P, s kotort! 3661. tz. tlkvl 10270. hrtz. szántó és rét a Sebei dűlőben Incat-Isnra 200 P, s beaeheiyl 731. sz. t|kvben lelvett 1432/a. hraz. atőlő és rétnek a Kishegyen végreha|tást szenvedő nevén álló Illetőségére 100 P klkláltéll árban.
At árverés nem érinti t becaehelyl 731. sz Ijkvben C. I. sorsz. Blatt Lokács Dóra. özr. Takács Pálné Jsvárt bekebelezett holttgtsnl htszonélvezetl Jogot.
A ledezetl elvre tekintettel sz árverésre boctétolt Ingtlltnok árverési vételárát a következőkép Állapítja meg:
1. Dr. Lakó Imre végrehajtató kérelmére él kővetelétének behiltáli végeit megtartandó árverét esetén a tó\'szerdshelvl 530/b. éa 708/b. brazámu Ingslltnok 364 P ön. a tótazerdthely, 219. hrss. Ingatlan 770 P-ön, a kotorll 10270. hraz. Ingatlan a klkléltéal ár •/t.án, a becaehelyl 1432;*, hrai. Ingatlsnlllelőiég 77 P-Sn alul,
2. Plscbl Oyörgy ctatlskozolt végrehajtató kérelmére éa követeiétének behtjláia végett megttrtandó érvérét eaetén a tóf-tzerdthelyl 530/b. éa 706/b. hraz. Ingatlanok 502 P 09 till. nél. at u. o. 261. hrsz. ingalltnlllelőaég 1200 P-őn.
3 Andratek Vtnce cMtlakotott végrehajtató kérelmére ét követelésének behajtása végett megtartandó érvérét eaetén a tótazerdahelyl 530/b. éa 708/b hraz. Ingatlanok 514 P-őn, a tótizerdsbelyl 261. hrsz. Ingsilsnllletóség 1350 P-ín. t becse-helyi 1432/a. hrsz. Ingallaniiletőeég 300 P-őn alul.
4. A m. klr. Klncttér mint caallakozott végrehaltató kővetelétének behtjlása végett megtartandó árverés esetén s tót-szerdshehrt 530/b. ét 70</b. hrtz Ingslltnok 000 P-őn, tz n.o 261. hrsz. Ingttltn-llletóiég 2000 P ón alul el nem adhatók. "A telekkönyvi halóiág az árveréanek Tóltzerdahely köiséghátánál meglsrtásárs: 1936. évi augusztus hó 8. napjántk d. n. 2 óráját, majd lolyUtóltg Becsehely köaaégházánál megtartáséra 1936. évi augutztus hó 3. napjának d u. 6 óráját lűtl kl éa az árverétl leltételeket tz 1886: LX. t.<. 150. g-t alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az érvéréé alá etó Ingtlltnok a le-deaetl elv azerlnt megállapított árnál ala-csonysbb áron el nem adhatók még akkor sem, ha az elért árverétl vételár t végrehaltató követeléaét megelőző ranghelyen kielégítendő terheket nem fedezi.
Az átveretni azéndékozók kötetetek bánatpénzül a kikiáltási ár lOt/t-ál kési-pénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42. § ában meghatározott árfolyammal ttámllon óvt-dékképea értókpapfaotban a kiküldöttnél le-
Itog. tuHu. 11
tenni, vtgy a bánatpénznek előleget blról letétbe helyetéaéröl kiállított latáél elU naervényt t kiküldöttnek átadni it tz árverétl feltételeket tlálrni. (1881 : LX. t.-c. 147, 150., 170. §§., 1906 : LX. L-c 21. 8.)
Az, aki aa IngalUnért a kikiáltási árnál msgsssbb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem ikar, kötelet nyomban a kikiáltási ár száztlélti szerint megálllpltolt bánttpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig ktegéazltenL (1908: XLt. 2». §.)
Letenye, 1936. évi Április bó 28. napján Dr. Qünther a. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Balassa a. k. 2*3t laifkkonrvvtitta
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
keríkpuüzlélében F6-ut5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek.és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17—
liümai Divatház
Horlhy Miklós-ut I. srám
V á r o s h A a p a I o t a.
Uigi»iuá(i HéményttuM*!
Qufenbers Nyomda és MM Lapkiadó
Nagykanizsa
JíBflyvnyomda, kOiyvkBMttat M—lni i „Zalai KBzIBny" polHikal
aa#Na|i IKffcmlWy 4a kiadóhivatala
t
KészitOnk i
nlJndcttféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézett, flgyvédl, gazdasági, egyházi éa Iskolai nyooitalványokat, árlegyzékekeL műveket, meghívókat, eljegyzési és eakelést értesítéseket, gyászjelenlétekét, névjegyet, htlragaszo-kat, köriért leket, röplapokat és mlndeniéáe Ízléses kiállítása nyomtatványokat.
TELEFON: 78.
GyáPtnnki
üzktl konyireket, Ogyvédl nápMkat, JegyiO-könyveket, zsebltönyveket, Bevásárlási Itmiy-Teket, rajzfu re teket ét (OMbOket, mrtlta-zacskókat, zsákcédulákal, naptártOmbOket, fannaptárakát, dobozokat slb. elsöranguvkl-vttclbén ét a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Hxom. a lact^^doawa >ft|\'tá.tég u. Uttaiban UttméA ás niliilil UfMadd VBlaWa köniniamááWaa bUokmnMfa [itelal* talelv, Zalai K ároli)
tfa 8 oldalas képea melléRleii
76. évfolyam 158 szAm Nagykanlisa, 1U3B. Julius 12 vasírnap
Ara 12 "IL
ZALAI KÖZLÖNY

Uadébhutal: FM 5. náa.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra » pengd 40 Szerkesztőségi és kUdóhlTtUll tefifoai 1
A Habsbnrg-restanráció
Irta: dr. Sxibó Zsigmond
Az utóbbi időben élénkebbé vált az osztrák restaurációs mozgalom. Mér a jelenlegi kancellár két elődje, Seipel prelátus és Dollfuss is a Habsburg-restauráció hivei voltuk. Ezzel a po\'ilikai elgondolással Seipel kancellársága alatt a vörös Bécs állt szemben és a nemeslelkti fő papot egy kommunista golyója sebezte ha\'álra. A szimpatikus kis Dollfuss bámulatraméltó eré!lyel legyőzte a vörös uralmai, de nem tudott megbirkózni a Németországhoz szitó nemzati szocla\'ls\'ákkal és a független Ausztriáért fiatal éle tével fizetett. Utódja, Schuschnltrg vaskézzel torolta meg a kancellár meggyllko\'ását és ugy látszik, hogy ezldeig ura tudott maradni a polh tlkal helyzetnek.
A látszólagos nyugalom azonban korántsem jelenti az osztrák poM tikai ellentétek megbékü\'ését, mert a nem egészien hét milliónyi lakosságú Ausztriában ma is három politikai párt néz egymással farkas szemet. A Némelországhoz csatla kőzni kívánó Anschluss párt a legerősebb, utána a vörös szociális\'a munkások pártja következik, a legkisebb pedig a katolikus papságból, katonákból és hivatalnokokból áUó kormányzópárt. A kormány a kü lönféle fegyveres alakulatok ösz szevonásával, az általános katonai szolgá\'at behozatalával kezéten akarja tartani a fegyveres hatalmat és tulajdonképpen e<*y ba nem vallott katonai diktatúrával kormányom.
Schuscbnisg, ,aki egy nyugalmazott cs. és kir. osz\'rák generá\'is fin, az Altössterrelch rajongója és hi\'e szerint az iinmár hatalommá erősö dött Anschluss mozga\'om eibnste re csak a Habsburg-restauráció lehet Egyelőre ugyan csak n jelen legi Ausztria függet\'enségének biz-tosilásáról van szó, de az újra fel támadó Habsburg-uralom alatt talán ismét kialakulna a régi monarchia, ha kisebb formában is és ha a jó sors ugy akarná, teljesülne minden jó osztrák vágya, hogy Bécs ismét a ragyogó Kalserstadt legyen.
Az osztrák kormány tudatában van annak, hogy Ausztria függetlenségének biztosítása nentcsakosz frák, hanem egyszersmind közép európai érdek is. Hitler Angliának küldött, mondhatni elutasító vála-sza, amely szerint a nyugati haláro kon kivüi a jelenlegi bizonytalan világhelyzetre hivatkozva, más egyéb határt garantálni nem hajlandó, sürgőssé teszi Ausztria helyzetének tisztázását és határainak biztosítását. Ausztria lekileg hoz zánk tartozik jelentette ki a Füh rer egyik beszédében - és ha a ha talmak Ausztriát sorsára bízzák, könnyen megeshetik, hogy egy szép napon az osztrák nép akaratából megtörténik az Anschluss. Ha tehák az osztrák kormány a nemzet több
Megvan a német-osztrák megegyezés
Hitler lemondott az Anschlussról, amiért, angol vélemény szerint, Olaszországtól ellenszolgáltatást kapott — A megegyezést pár napon
belQI aláírják
Párls, julius 11 Az Ouvre szerint a német osztrák megegyezés egy uj, de törékeny európai arcvonalat alakit ki. A megegyezést általában ugy veszik, mint Hitlernek Mussolini felelt aratott diplomáciai győzelmét és Auszlriá nak Németország felett aratott győ. zelmét. i
Mint a lapok bécsi tudósilói be számolnak, Papén és Schuschnlgg kanoellár tárgyalásai már a bsfeje jezéshez közelednek. Megá\'lapodtak az általános politikai jellegű kövele-lésekben és meghatározták a gaz dasági és egyéb kérdéseket is. A megállapodás véglegesnek tekinthető és az pár napon belül aláírásra kerül.
London, julius 11 A Daily Express irja : - Hitler kancellár sürgősen magához kéretle külpolitikai tanácsadóit : Papent, Rlbbentnopp\'l, Neuraih bárót stb. A hosszas tanácskozás után Papén visszarepült Schuschnigghoz, högv közölje vele a német kormány feltételeit. Hitler feltételei - irja a lap - a következők volnának: 1. Hitler nem avatkozik Ausztria tel ügyeibe. 2. Németországi nbm\' tá inogatja az ausztriai netnzetl sz» ciali-Mákat. 3. Az Ausztriába utazó németeket felm-nllk az alól, hogy 1000 márka külön illetményt kelljen fizetniük. 4. Feloszlatják a németországi osztrák légiói. 5 Schuschnlgg az Ausztriába utazó nagynó-
meteknek po\'ilikai magatartás te kintetében leljes szabadságot ad.
, London, julius 11
A lapok szerint Olaszország nagy és fontos ellenszolgáltatást adhatott Németországnak, hogy az lemondo\'I Németország-Ausztria eoyesü\'ésé röl. A párisi és londoni lapok most attói tartanak, hogy az osztrák kér. dés megoldása után Németország Csehország felé fordul.
Ha Tltulescu megbukik...
London, julius 11 Bukarestből érkező hirek szcrinl Tltuksc i helyzete igen válságos. A
kormány nagyon megingott és a lapok szerint mér nem Js tudja meg tartani magá\'. Ez könnyen végzetes lehetne, mert a líjpok szerint abban az esetben, ha TitdleSfcu elbukik, Románia feltétlen Néme\'ország félé orientálódik.
Boris király Itáliában
Milánó, julius 11 Boris bolgár király Velence és Ml\'anó érintésével Sanct Po^soreba utazott \' \' \' I\' \'!\'!
A szankciós ellentétek teljes felszámolása felé
Edwárd király aláirta az olaszeUenes szankciók megszüntetésére irányuló rendeletet: hivatalosan is megerősítették, hogy Anglia fokozatosan megint a békelieli normális színvonalra csökkenti Földközi-tengeri flottáját s igy elenyészne a kőzéplengerl angol flotta háborús készüllségének olaszcllenes éle.
Ugyanakkor Franciaország bejelentette, hogy -elavultnak, tekinti azt a kölcsönös segélynyújtási egycnriény.t, amelyet az olaszeUenes szankciók idején kötött egymással Anglia, Franci np ország. Délszlávia, Görögország és Törökország. Ami ismét Olaszország meg-békitésére alkalmas, hiszen Mussolini legutóbb Is értésére adta a nyugati
nagyhatalmaknak, hogy Olaszország nemi elégszik meg az e\'lene alkalmazott gazdasági szankciók törlésével, hanem igényt tart arra, hogy ezt a kafbnal szankciót is szüntessék1 meg. t
Végül szintén alkalmas az olaszok megbékitésére az a tény, hogy Svájc nemcsak hogy nem bünteti meg « négus ellen tüntetett olasz újságírókat, hanem ki sdn tiltja őket Svájö területéről.
Mindezekre a kiengesztelő gesztusokra Olaszország egyelőre csak ugy válaszol, hogy ő knöga is visszavonja libial gyarmatáról azoteít a csapatait, amelyeket az abesszin konfliktus óta küldött oda és nmfclycknek jelenlétét az egyiptomi határ közelében viszont
ségének ellenére a restaurációt keresztül akarja vinni, ezt csak az ér. dekclt nagyhatalmak támogatásával teheU.
A két legjobban érdekelt nagyhatalom közül Franciaország még egy esetleg\'s Habsburg rastauráció-ba is beleegyezne, ha ezzel az An schluss veszélye megszűnnék. A jelenlegi, kommunistáktól támogatott szocialista kormány az ősi francia ellentélen felül különös gyűlölettel viseltetik a német nemzeii szocializmus Iránt, ámde Jugosz\'ávia és Románia ellenzése miatt nem egyezhetik bele egy Habsburgrestaurációba. Olaszország viszont nyitva tartja az ajtót a szocialista francia kormánnyal való szakitás esetére Németország fe.\'é. Annak a francia óhajnak teljesítésére, hogy Németország legalább öt évig aa osztrák Anschlusstól tartózkodjék, Olaszország a\'igha vállalkozik, meri a Berlinből érkező hirek szerint az Angliának küldendő német válasz, jegyzék az osztrák határ biztosítását
nem vállalja.
Anglia ugyancsak nehéz helyzetben van, mert Németországnak a locarnoi egyezménybe való újólagos bevonását nem óhajtja .az Anschluss kérdésével még kétségesebbé tenni. Az angol sajtó már az osz. trák sorozást is Ausztria belügyének minősítette, a Habsburg-restauráció kérdésében is igen rezervált álláspontot foglalt el és Ausztria füg^ getlenségének biztosítását a Népszö vétség alapokmányának revíziója után a dunamedencei államok rendezésének keretében óhajtja meg, valósítani.
A magyar kormány a Habsburg-restaurációt ugyancsak Ausztria belső ügyének tekinti, amelynek Ma gyar< rszágra nézve politikai vonat kozásn nem lehet. Hivatalos helyről már több izben kijelentették a ma gyarországi legitimista mozgalom-mai szemben, hogy a királykérdé* nálunk nem Időszerű. Minthogy azonban Ausztria a római egyezmény szerint Olaszországgal ós ve-
lünk szoros szövetségben á\'l, Ausztria kormányzati formájának ilyen mélyreható megváltoztatása a másik két szövetkezett államot is közelebbről érdekli és pnnek folytán a restauráció csak a római egyez, ményhez tartozó mind a három ál lam beleegyezésével történheinék meg. A jelenlegi zavaros külpolitikai helyzetben mé«? nagyon két séges, hogy Olaszország Frandaor. szág vagy Németország felé fogé közeledni, vagy pedig, hogy sike. rül-e Angolország erőfeszítés", hogy-Franciaországot Németországgal ki-békítse.
A Habsburgrestauráció kérdésében tehát Olaszországé a döntő szó és annak megvalósulása vagy meghiúsulása az olasz .külpolitika \'jövendő alakulásától függ. Schusch n.f/g kancellár ezt nagyon jól tud ja és éppen ezért tette m©g legutóbb ezen kérdésben óvatos nyilatkozatát, hogy a Habsburg-restauráció jelenleg nem időstfirü.
DALAI KÖZLÖNY
IW9. |n«iu 12.
Tropikálok, ruhavásznak, burettok
Nyári takarók, törülközők, kerti abroszok
Strandanyagok, frottierkelmók,
pijamaanyagok /
NAGY VÁLASZTÉK LEGOLCSÓBB ÁRBAN:
linill maradékok filléres árban r FILLÉRES DIlfATÜZLETBEM
Anglia találta fenyegetőnek.
A továbbiakban most London és Páris azt várja, hogy Olaszország, miután feltételeiket teljesitik, visszatér az európai együttműködésbe és ennek jeléül elküldi delegációját ugy Mon-treuxba, ahol » Dardanolla-értekezlct folyik, mint Brüsszelbe, aliol jullus 20-a utltt kezdődik Meg a iocOrnól hatalmak tanácskozása.
Papén Bécsbe visszaérkezett
t Bécs, julius 11
(Lapzártakor érkezett) Papén kö vet, aki tegnap Hitlernek B\'rchtes-gadenben jelentést leit tárgyalásai ról, Bécsbe visszatért.
Aranyérnél és az ezzel járó béldugulás, vég bélberepedés, kelét, terhes vizelési inger, málduzzadtság, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! rohamok esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz használata csakhamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. — A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc József vizet gyakran mindennapi használatra, reggel és este bgy-ejjy félpohárnyi mennyiségben rendelik.
flfiloállszerencsétleititóg a largtt-hldon
Ismeretlen férfi a Marglt-hld uj halottja
Budapest, jullus 11 A Marglt-hld kibővítési munkálataival kapcsolatban a hid lejáratánál felszedték a deszkát, mert a kábelokat javítják. A veszélyes hc. lyet egy Vastag vasláncoal kerítették be és két rendőri vezényeltek ki a helyszínre. Ennek ellenére szom baton reggel hajnali 3 órakor, ami kor az egyik rendőr mással volt el foglalva, egy férfi felemelte az et Záró vasláncot és a .Dunába zuhant. Mire a rendőri Inotorosok a hely szinre értek, már elnyelte a viz, holttestét még nem találták n>eg és igy a szerencsétlenül járt ember kilétét nem Ismerik.
A miniszter 48 százalék pótadóval hagyta jóvá Nagykanizsa város 1936. évi költségvetését
A víz- és csatornadijak további leszállítását a miniszter nem engedélyezi
Megérkezeti a vármegyétől a belügyminiszter rendelkezése Nagy kanizsa város 1036. évi költségveié sét illetőleg. A belügyminiszter a város költségvetéséi különböző ki sebb módosításokkal jóváhagyta, a városi képviselőtestület állal cr«de. tlleg 46 százalékban megállapított városi pótadót 48 százalékra emelte fel, mig\' a kereseti adó kulcsát 5 százalékban állapitotla pieg.
A miniszter leiratában hangsúlyoz ta a költségvetés keretének pontos betartását. Hangsúlyozza, hogy a polgármester csak a legvégső esetben éljen hlteltullépéssei és ez is csak akkor teljesíthető, ha a kép, viselőtestület eme határozatát legfelsőbb jóváhagyásban részesitik.
A városi képviselőtestület a viz. és csatornadíj további mérséklését határozta el és azérl a szükségletet ennek a figyelembevételével állította be a költségvetésbe. A várme* gye ehhez nem járult hozzá, mire o város felülvizsgálati kérelemmel éli és abban részletesen alátámasztott! mindazokat a súlyos szempontokat, amelyek Nagykanizsá ahol a ház tulajdon nagyobb terhekel visel, mint másutt - a csatorna- és vízdíjak további mérséklését parancso lólag követelik. A .miniszter nem adott helyi a felülvizsgálaii kére lemnek, továbbra is kitartva korábbi elvi álláspontja mellett, az üzemi dijaknak nemcsak a folyó kiadáso kat és az amortizációkat kell fedez-
niük, hanem az avulási értékcsökkenésnek megfelelő tők® tartalékolására is fedezetet kell nyújtania.
- Nagykanizsát illetőleg - mondja a miniszter - ezt annál is inkább
waoi •fnwTsafol iwaqaf ui&a kanizsa városában a vizdij országos viszonylatban sem magas.
A miniszter főbb módosításai a város költségvetésében a következők :
A függökölcsönök törlesztésére előirányzott 17 420 pengői fe\'emeile 18.680 pengővel.
A bevételeknél felemelte a tor fogyasztási adóbevétel előlrányza\'át 5000 pengővel, az ásvány és szlkvlz adó bevételi előirányzatát 1000, nz ingatlan átruházási i\'leték előirányzatát 7-Ó00, a keresel! adó előirányzatát 4500, a kövezetvám bevélelé nek előirányzatát 8500 pengővel emelte a miniszter, ugy hogy a medositások folytán a költségvetés! végösszegek l«?y módosulnak lf)86 ra : szükséglet 1,524.275, fedezet 1,827.386 pengő, hiány 106.086 P.
— A Kopsteln Butorárnháx juniu8 08 jullus hónapokban üzlot és raktárhelyiségeiben remekbe készített komblná\'t raobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl Ugy a szerény polgár, valamint a legkőnyosobb Ízlésű vevő. ízlésének és anyagi helyzetének megfolelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
A Centrál tündérszép kertjében szombaton este
nnr?V Ilin a k,tUnfl han8« énekesnő és előadó-uuU T ÜULI művésznő, a Király színház tagja,
si szokásos díjtalan TOMBOLA ós nagy
hangulatos táncestély
keretében kezdi meg működését. Kedvezőtlen Idő eaetón a kávéházban.
Egy 100 éves céget ünnepeit
a nagykanizsai OMKE
Negyven terítékes társasvacsora keretében a Korona kertjében ünnepcITe mtg a nagykanizsai OMKE azt a ritka jubileumot, amelyet a Berény ékszerész cég éH meg 100 éves fennállásával. A céget ugyan\'azonj a helyen, áhof ma ls van, 1836. Júniusában alapította « mbl cégtulajdonos, fívrény Árpád nagyapja. A társasvacsoráin ott volt dr. Hegyi Lajos polgármieslcrhelyettcs, az OMKE vezérkar és az ünnepeit Bcrény-család.
Az első felköszöntőt Rajki István, az OMKE elnöke mondta. Méltatta 100 év Jelentőségét egy cég \'életében. Békében sem volt sűrű — mondta — az ilyen jubileum1, de szinte csoda a mai kereskedelem-ellenes Ttőzhangu-íai Idején. Mennyi munka, szakmai tudás, srorgalom, gond, amit legyőzött három1 generáció akarása. A cSgnek nem csak helyisége ugyanaz 100 év óta, ha non az üzlet szelleme ls. Nagykanizsa kereskedői büszkék erre a cégre és köszönik Berény Árpádnak a kereskedő-közéletben való folytonos munkálkodását. Bajki elnök szaval közben Gold Ignác átadta az ünnepeltnek az OMKE bekeretezett, diszes üdvözlő iratát. Ugyanokkór érkezett m^g dr. Krátky István polgármester üdvözlő távirata is Bafatonberényböl.
Dr. Hegyi Lajos polgármtesterhelyet-tcs a kari összetartás ■szellemének, a tisztes polgári munka megbecsülésének méltatásával kezdte beszédét. Ebből az ünnepből "hitet, erőt, kitartást Ttcfl meríteni, egyben híTás "kegycleTtel adózni az alapitónak, aki nem1 csak aranyakkal rakta meg az üzielet, bánom olyan erkölcsi fundamentummal, amely 100 év alatt mindig biztos támasz gyanánt szolgált ar utódoknak\'. A történelemnek nem csak az a déija, hogy eseményeket rögzítsen mcig, hanem hogy azokból okulást ls merítsünk, amire ez az ünnep különöse^ alkalmas. A Berény cég bizonysága annak, hogy az alapítók által lerakott erkölcsi tőkék nélkülözhetetlenek és az idők legsúlyosabb viharai közt is biztosítékot jelentenek.
Dr. Karezag Rezső, a* OMKE UtkáTa talpraesett felkőszöntőjében az ünnepélt cég asszonyait üdvözölte. ,
Berény Árpád meghatóit szavakkal mondott köszönetet az üdvözlésekért.
Macó és gyapjú___
selyemfényű vistrafrottfr fürdőköpenyek nagy választókban kapható Szomolányi Áruházban
1938 lullut 12
ZALAI KÖZLÖNY.
trencsén teplic
fürdő betegnek gyógyulást, egészségesnek üdülést nyújt. Prospektus és felvilágosítások a Fürdőigazgatóság utján.
Hogyan győzhet a kanizsai kereskedelem és iparosság a vasárnapi kamarai választásokon?
Dr. Hegyi Lajos városi főjegyző, iparbiztos nyilatkozata
KudapMt L
17.40 Az operaházi zenekar. — 10 Szahara. (Lenke István.) — 19.30 Hanglemezek. — 20.30 Bajor Gizi és Uray Tivadar előadóestje. — 21.10 Hirek.
— 21.30 Pusztay Sándor énekei. — 22.10 Időjárásjelentés. - 22.15 Cigányzene. — 23.10 Getten/>erg György— Adler Tibor jaze-zenekarának műsora.
— 0.05 Hirek.
Btfi**M« H.
18.30 Halhatatlan kezek. (Csizy Béla.) — 19 Hanglemezek. — 19.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hirek. — 20.30 Eugen Stepat orosz balalajka-zenekara.
BKm.
17.30 A szanszkrit zene. — 18.30 Az amerikai néger ós dalai. — 19 Hangverseny. — 19.40 Takács Jenő zongorázik. — 20.20 Vidám, zenés szabadsági tanácsadó. — 22.10 Budapesti egyetemi énekkar. — 22.40 Hangverseny.
— 22.55 A 3. gyalogezred zenekara. — 24 Filmzene.
Vasárnap
Bú*** L
0 Egyházi ének és szentbeszéd a kecskeméti Nagytemplomból " Hjrös Hét alkalmából. — 10.45 Hirek. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. _ 12.20 Időjelzés, időjárásjelenlés. — 12.30 Az operaházi zenekar. — 1Í45 Rádió krónika. — 10 Hanglemezek. — 15 A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. — 15.50 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. — lü.30 Közművelődési előadássorozat. — 17 Bo-mán György zongorázik. — 17.30 Cigányzene. — 17.45 A mSigyar-német vizipólóiűérkőzés közvetítése a Császár-fftrdőböl. Beszélő Pluhár István. — 19 Emlékezés i\'aulay Edére. (Márkus Emilia.) — 19.30 Dobay Franciska énekel. — 20 Vigjátékelőadás a Stúdióban. «A nagy ö.» A magyar rádió jubileumi pályázatán elfogadott vigjáté(k; 3 felvonásban. Rendezi Náday Béla. — 2115 Hirek, sporteredmények. — 21.45 A rádió szalonzenekara. — 22.45 Olaszuyel-vü előadás. — 23 A Buttola jazz-zenekar műsora, Buttola Ede énekszámaival.
BuűNpe* |i.
11.30 Hanglemezek. — 15 Az 1 hon-védgyalogezred zenekara. — 17.55 Ci-Rányaene. — 19.30 Előadás. — 20 Besz-kárl-zenekar. — 20.30 Hirek, versenyeredmények.
Bfc*.
12 Zene. — 15.40 Vonósuégyes — 17 50 Zenenégyes. — 19.10 Az egyvelcu folytatása. — 20 Kerner: Vándordal.
— 20.05 Dal- és áriaest. — 20.45 Vidán* negyedóra. — 21 Spanyol népdalok. — 22-20 Tánczene. — 24 Cigányzene Budapestről. 1 , >
- LAKBERENDEZÉS • mai péu*-*üke mellett is mindenki róasére olcsón beszerezhető Kopslein Lipót Magyarország ^nagyobb imtorémhá-Uban.
A kereskedelmi és iparkamara holnapi választásaira készülnek a kamara kerületei, igy a soproni ke. rülethez tartozó vármegyék, köztük Zalavármegye is. A nagyközönség nem is igen ügyel ezekre a válasz tawiru a paesait pásztói és egyéb kortes szenzációk közepette. Pedig r< lokális és érdekképviseleti fontossága nagyobb ezeknek a választásoknak a veritékes munkából élő iparos és kereskedő társadalomra néz! ve, mint akár a legpikánsubb országgyűlési petíció kulisszatitkaié.
A Zalai Közlöny munkatársa felkereste a nagyk;inizsai iparosságnak mindig meglontoll szavú, de mindig melegszívű ipurbiztosát, dr- Hegyi Lajos városi főjegyzőt, aki a vasárnapi választások jelentőségéről a következőket mondta :
A kamarai választások eredménye két szempontból fontos. Egyik az, hogy a város kereskedelme és iparossága az öt számarányánál iogva méltán megillető képviseletet biztosítsa, a másik pedig az, hogy a kamara életében a múltban elfoglalt szerepót továbbra is betölthesse. A cél könnyen elérhető, ha ugy az iparosok, mint a keresRedók meg telelő érdeklődést és fegyelmezett, séget tanúsítanak a választás aU kannával. A kereskedők a *&egelö zö kamarai választás, valamint a legutóbbi törvényhatósági tagválasz, tás alkalmával Is ezt már belgazolták és listájukat a maga teljés egészében győzelemre vitték. Az iparo soknak annyiban egyszerűbb a helyzetük, hogy a mandátumok egy részét más ipartestületek számára engedték át és csak egyes kúriákban Indulnak, annál fointosabb azonban; hogy
a számukra fenntartott kúriákban a választók leszavazzanak.
A nagykanizsai OMKE és Baross Szövetség közös listája : I. kúria : Sáfrán Ferenc fűszeres,
II. kúria : vitéz Tóth Béla fűszeres,
III. kúria : Rajki István magkeres-kedö, IV. kúria : Unger Ullmann vaskereskedő, V. kúria : Miklós
Kérdeztük ezután a főjegyzőt a választások mikéntjéről. Erre a kö. vetkező választ kaptuk :
- A választás rendszere teljesen uj és a választási szabályzatnak alapvető intézkedése az, hogy a vá-lasztók az általuk fizeteit adó összjo ge szerint külön csoportoka!, u. n. kúriákat alkotnak. Ugyanazon kúriába tarlozó válaszlók csakis a saját kuriájukba tarlozó jelöltre szavazhatnak, tehát* ha más kúriába tartozó jelöltre adj ők le a szavazatukat, az teljesen érvénytelen. Ezért
rendkívül fontos, hogy érdekeltségek által hosszas tárgyalás eredményeként kiválasztott jelöltekre szavazzanak és hogy az urnákhoz minól törregesebben járuljanak a választók.
Van-e remény, — kérdeztük — hogy a választás a kanizsai érde^ kéknek és kívánságoknak megfeie. iően dől el ?
A választás sikeréhez -mondta ar. Hegyi Lajos - mindenek felett
egységes ós fegyelmezett magatartás szükséges.
Fegyelem kell ahhoz, hogy az érdeke heji a szavazati jogukkal lény, leg éljenek és további fegyelem ahhoz, hogy az illető kúriában meg. választható jelöiire szavazzanak. Ha e két feltételt teljeseik, a siker nem kétséges.
Ezekben jelölte m©g Nagykanizsa iparos ügyeinek és érdekeinek hiva-tett gondviselője, dr. Hegyi Lajos iparbiztoc, a vasárnapi kamarai választásokon követendő magatartást a kanizsaiak részére. Mi is azt mondjuk : - ha a kanizsai kereskedők és iparosok ezeket a szempontokat követik, akkor a siker nem kétséges.
Gyula bankigazgató.

A szavazás reggel 8 órától délután 4 óráig megszakítás nélkül tör-ténik a városháza tanácstermében, az iparosok részére pedig az iparos székházban.
LEFEKVÉS ELŐTT
vegyen egy Jó lAbfürdót Stt. Uókut libióval. Ex n gyón-ityózó oxigént* gyAgylördó rögtön kihúzza a libából i belegiég- fáradt tlgokozó anyag.»kat ét egy ciapiir*
elvágta a lábfájásokat,, az égető, nyilalló érzésedet
Nem iiorlt a cipó, a |ái"A» könnyed leiz, a bokaduzxt-
dálok lelohadunk. Kellemes, Jólctó érzéx ömlik ál fe
tagokon é< egiu testen- A tyúkazomek gyökerükig annyira megpuhulnak, liogy kézzel eltávolíthatók. helyükbe új. gyöngéd bór kerüli Azonnali Könny o|í bUIŐ. és ««If rUsDIftal
Egy csomag valódi Rókuj-só már 7C fillérért beixerezhetA
Magas Mihály — tanügyi főtanácsos
Ljabb kitüntetés érte Magas Mihály püspöki tanácsost, a nagykanizsai piarista gimnázium igazgatóját. A kormányzó a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére kir. tanügyi főtanácsosi elmet adományozta részére, amivel méltóságos cim jár.
A kormányzói kinevezés híre percek alatt elterjedt a városban és mindenütt a legnagyobb örömet váltotta ki.
Magas Mihályt öt évvel ezelőtt helyezték Tatáról, ahol a piarista reálgimnázium igazgatója és a rendház főnöke volt, Nagykanizsára. Rokonszenves egyéniségével, szerénységével, igazi kajazantinus lelkületével, papi szivével csakhamar megnyerte a város mindem rétegének szenetetét. Mint Krisztus papja, szeretesi alázatosságával, mint pedagógus, mély tudásával, mint közéleti vezető, fáradhatatlanságá, val és önzetlenségével közbecsültté lett. Igazi lelkületét hirdeti az a templom, amelynek felépítésével örökidőkre belevéste nevét Nagykanizsa történetébe. Magas Mihályt öt esztendei nagykanizsai működése alatt közvetlen, puritán, melegé szivü, ifjusőgszerető embernek/
Elegáns
kész női nyári ruhák
gyönyörű anyagokból, 3U kabátok, compli újdonságok, pongyolák legszebb választékban legolcsóbban
oél.
Kiket jelölt a nagykanizsai kereskedelem ?
4
ÍALAI KÖZI.ÖHV
id>6. luiiui 12
Szombaton és vasárnap PREMIER A MOZIBAN *. _ ANNY ONDRA legújabb, M A A VT A V A DITA C
rendkívül mulatságos filmje HHVJ I I H l\\ H V\\ I I H J< Ezenkívül az év legnagyobb magyar filmje: Az Uj földesúr.
A NÉZŐTÉR VENTILLÁTORA ÜZEMBEN.
minden cselekedetében papi és szer zetesi léleknek ismertük meg, aki az egymást érő, -méltán megérdemelt kitüntetések után is ugyanaz marad, aki eddig volt: - hivatásának és a köznek áldozatos munkása, a reábizottaknak atyai szerelet-tel vezetője. Amidőn értékére felfigyeltek illetékes helyon is, nincs ember ma Nagykanizsán, aki ne örülne szívből Magas Mihály ki\'.ün tetésének.
TizenBtévi fegyházat kapott a vásárotbéoi feleséggyilkos
Ez éy áprilisában történt a somogy-megyci Vásárosbéc községben, ho£y Kern János összeveszett feleségével. A részeges és kicsampongó férjet ugyanis az asszony elkergette házától. Az ember azt szerette vojlna, ha nzf asszony visszafogadja. Eien összevesztek. Verekedés közben az cmijier, aki nráskor is meg szokta verni feleségét, torkonragadta az asszonyt és amkor látta, hogy az élettelenül terül cl, át-▼onsaolla a szom6*éd kertjébe és bictf-kávai \'átvágta az asszony nyakát. A korcsmában elfogott iszákos embert bflnééM a kaposvári törvényszék mtost tizenötévi fegyházra Ítélte. Az ítélet még nein jogerős.
IDŐ
Zivatar I
Prognozis. Több helyen zápor, zivalar, néhány helyen, főleg északon és keleten jégeső, a hő alig emelkedik, holnap délelőtt alacsonyabb lesz.
Naptár: Julius 12. vasárnap. Rom. kat Gual. Ján. Protestáns Izabella. Izr. Tham hó 22. - Julius 13. hétfő. Rom. kat Anaklét. Protestáns Jenő. Izraelita Tham hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Izgalmas kortes-vasárnap lesz a pacsai kerületben
Drózdy Győző vezeti a Nemzeti Eg/ség képviselőcsoportját a kerület 30 községébe
A pécsi tábla most tartott ülésén jelölte ki a pacsai képviselőválasztás választási biz.osit dr. Czobo\'.y Gyula nagykanizsai kir. törvény, széki tanácselnök személyében, he lyettese dr. Bentzik F-Tenc járás-bíró. A vá\'asztási blrottság tagjai: Tántzos Lajos földbirtokos, dr. Csj csl István, dr. Miklós János, Füle Amandus, pótla;ok : ifj. Szűcs Tó.h József, Csorna József, id. Papp Fe renc és Nagy János.
Dr. Dücsö Jánosné Zalaegerszegen elterjedt hirek sz \'rint állítólag meggondolta magát és nem lép fel. Ezek a hirek nem felelnek meg a valóságnak. Dücső Jánosné nyi\'as testőrsége nagyon is szorgalmasan dolgozik asszony-jelöltjük győzelméért.
Feltűnik a pesti sajtó nagy tájé. kozatiansága, amellyel a pacsai választással kapcsolatban ir. Az egyik azt Írja: »Az alispán kijelölte a választás napját.« A mási,k a követ kezőket irja : >A két nyllas;elöll a délelőtt folyamán aAitón kiment a pacsai kerületbe, amelyet tegnap a kisgazdapárt részéről Gaál Olivér vezérlete a\'att végigjárták.*
Hogyan ? Gaál Olivér hordozza a nyilasokat faluról falura ? Vájjon kikre kompromittáló ez ? A nyi\'a
sokra, vagy a kisgazdapártra ?
A pesti sajtó nemtörődömsége vagy túlságosan ambiciózus helyszíni kiküldöttjei szülik azután a legelképesztőbb meséket a csendőr-sokra, vag a a kisgazdapártra ? ról, hidegterrorról és egyéb szenzációkról, amelyekkel úgyszólván nap nap után tele van a pesti sajló.
A Nemzeti Egység je öltje, Hu-szovszky Lajos dr. mindezzel nem törödve járja a kerületet és gyűjti az ajánlásokat. Mint előre látható volt, máris kétszerannyi ajánlása van, mint ellenfeleinek. Vasárnap Drózdy Győző iányitá a mellett öl képviselő-csoport a kerü\'et 30 községében tart gyűléseket. Nagykani zsáról kimegy a kerü\'eibc dr. Hajdú Gyula is, a kiskomároml NEP-kerü-let elnöke.
Ugyancsak lázasan dolgozik a Bosnyák párt Í3 Gaál Olivér vezeték sével. Vasárnap délben érkezik Pa-csára Eckhardt Tibor is több kisgaz. dapártl képviselő társaságában és szintén többfelé beszédei tart.
Arvay István dr. egers?egiügy véd, a nyi\'asok másik jelöltje szín* tén dolgozik gárdájával. Nem sok vizet zavar és Inkább Bosnyák Andor esélyeit csökkenti.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozky-utoa 8.)
Igazgatóságával ilkerült olyan megállapodási kotnllnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hidtg-meleg folyóvíz, központi fülés, felefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó liszfa szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehetó Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Egy és más a kanizsai strandról
Kanizsai szokás, hogy nem vagyunk semmivel sem megelégedve, amink van, pedig voltaképpen semmit sem támogatunk olyan érdeklődéssel, hogy amink van, az még jobb és még szebb lehessen.
Kivétel: — a kanizsai strand. Erről még a kritikus természetű kanizsaiak is kénytelenek megállapítani, hogy egy kis hollywoodi szépség-szöglete a városnak, ahol igazán minden igtoy megtalálja a kielégülését. Csak a rosszakarat mondhat komoly kifogást a mi paradicsomiad bájos strandunk ellen, ha számol előbb a kifogásoló az adottságok kényszerével. Mert hiszen igaz: — jó volna, ha a medence nem1 33, hanem 100 inélcrcs lenne. J)e ezl a strandolt a semmiből csinálták és a kanizsai anyagi érdeklődés mellett a fenntartása is elég \'gond egyelőre, nem hogy már most bővíteni lehelne. De eljön majd annak az idCj(! is. — A vizel szokták aggodalmaskodva vizsgálni tul-kényes fürdőzők, akik esetleg temérdek pénzt hagynak a Balatonon és egyebütt és ti|>orják az iszaj>ol, a vízi növények korhadékál, kerülgetik a hmai-at és a mozgó víznek a pari felé törekvő minden hulladékát. A kanizsai kényesek ne lürödjenek a Balatonban és a tengeren sím, mert az is csak olt tiszta, ahol Venki sem fürdik benne, senki sem kavarja fel. A kanizsai strandmedence fenekét pedig nem lehet íelkavarni ós a viz sziliéről a fenékre ejtett gom!>ot is meg lehet látni. Egy 160—170 centimóleres víztömeg, ami fenékig átlátszó, nem lehet\' piszkosabb, mint bármely más viz, umiben emberek szabadban bárhol is fürödni szoktak.
Az élet a strandon az utóbbi napokban erősen megélénkült. A vizben, a homokban, a gyepen, a napozó-tetőn, a torna-téren, a park padjain, a l\'enyők árnyékában, a büffé asztalainál, mindenütt elevenség, tarka színek, frissen csendülő kacagás az uralkodó. Látványnak is gyönyörködtető a kanizsai slrand étele.
A női délelőttök annyira beváltak, hogy szánVukat fel \'lehelelt emelni. Estefelé a fáradhatatlan sportuszó fiatalság veszi át a terepet.
Olcsóit jót most vegyen!
Férfi-szövetek, öltönyre alkalmas maradékok alkalmi áron.
Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelmék, frottler-anyagok, dlerndl-ujdoDságok legolcsóbban:
Kirschner Divatáruházban.
1838. lullui 12
t\\lAl K62L0NY
Anyarozsot
és az összes gyógynövényeket a legmagasabb napi áron vásárolunk.
„DROGUNIO"
Budapest, Király-uooa 3. sz. Telefon 451-88. ö3(
Most még 1>® kellene vezetni n
férfiaknak is kötelező fürdősapka
viselést. Nőknek kötelező. He vájjon mennyivel gusztusosabb a nőkénél ma már semmivel sem rövidebb férfi-hajszálakkal találkozni uszkálás köz ben?
Nem ártana
nagyobb fegyelemhez
szoknia ft közönségnek. Még m\'ndig sokan vannak, akik ugy úsznak a mo-deneében, mintha egyedül .\'ennének és hol egyik, hol nVásIk fürdőzöl verik fejbe, rugják oldail>a cszeveszelt tm pózásaikkal.
Sokak kívánságát tolmácsoljuk, amikör
este 6 óra után olosóbb jegyek
bevezetését proponáljuk. így van ez a főváros/ uszodáklwnl a fedett uszodáién is, fthof a zárás clőlll-1 és fél órával \'érkező fürdőző olcsóbb jegyet kap. Ez főként a hivatalokban, üzletekben, műhelyekben 6 óráig elfoglalt emberek számára lenne áldás. A strand csak nyerne vele, mert hiszen igy. ezek nem járnak a strandra, az olcsóbb egyórás jegyek pedig pár pengőt mégis hoznának naj>onla a strandpénztárnak.
OfcSjDfíésJcf cxítiamoziban SzámkozTialik
r smm
í" i -\'ÍJW..
Jégszekrények I
Ur havi fi - F-h részletre
M imii iptiiieiiiu, Ft-it 5.
Umimte vészéivé tanti
— (Missziós hlr)
Holnap a fél io órás mise elmarad. Missziósház.
— Eljegyzés)
Jókuth-zomorfalvi Jókuthy Béla alezredes és neje, mezőcsáthi Juhász Mária leányát, Cicát Szilasbalhásról eljegyezte dr. Csík László kir. törvényszéki jegyző\' Nagykanizsáról. (Minden külön értesítés helyett.)
_ (A szegedi program)
Nagyszabású keretek között bonta. kőzik ki az idei Szegedi Szabadtéri Játékok program/ja. Az ember tragédiája augusztus 1., 2. és 1-én kerül szinre. Ádámot Ixjholay Árpád, Évát Lánczy Margit, Lucifert Kiss I-\'erenc (elsején és másodikán), illetve Táray Ferenc (negyedikén) játsza. A Bizánc vezető szereplői a következők: Konstantin — Táray Ferenc, Irenc — Tőkés Anna, Glovanni zsoldos kapitány
— Kiss Ferenc, török követ — Kürthy József, Herma — Olthy Magda. Hcr-czeg Ferenc szabadtérre átdolgozott nemes veretű drámai játékát, a Bizáncot augusztus 8., 9. és 11-én mutatják be. Az előadások harmadik attrakciója a János vitéz szabadtéri bemutatója aug. 14., 15. és 16-án a következő szereposztással: Kukorica Jancsi — dr. Palló Imre, Iluska —Rélhy Eszter, Bagó
— Kiss Ferenc, Francia király — Gó-zou Gyula, Királyleány — Halász Gitta. Julius 25-én lép életbe a rendkívüli vasúti kedvezmény, amellyel az egész ország területéről 50 százalékos mérsékléssel lehel minden vonaton Szegedre utazni.
= Ma szombaton este táno a Pannóniában.
— (Vadőrök és osalAdjaik segélyezése)
A Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet elhatározt-i, hogy szolgálatukat hiven teljesíti és a vadorzó^ tót megsérült vadőröket, vagy vadorzók golyójától meghall vadőrök családjait jutalomban, illetve segélyben részesiti. A szolgálatát hiven teljesítő vadőr, aki különösen vadorzókkal szemben lanusilolt bátor és erélyes fellépésű következtében elismerésre méltó, Hubertus érmei kaphat. A szolgálati közben vadorzóktól megsérült vadőrök, vagy meghalt vadőrök családjai 50— 50 pengő egyszer és m ndenkorra szóló pénzbeli segélyben részesülhetnek. A Hubertus O. M- V. V. a folyó évben 5 darab érmet és 500 pengő segélyt kiváu kiosztani. Pályázatok u* 50 ]>engő segélyre azonnal benyújtandók, ha az eset bárm\'kor történt, az érem1 pályázatok- a mull év folyamán leljesilelt szolgálatért, legkésőbb 1930 szeptember hó l-ig, a Hubertus O. M. V. V. pénztári hivatalába (Budapest, VIII., József-kórut 68. I. 10.) küldendők be. A pályázathoz melléklendő a főszolgabírói hivatal vagy a csendőrség igazolása (községi elöljáróság igazolása nem elegendő) és az esemény rövid leirása.
Gőxfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, póntek délután kedden egóoz nap nőknek).
a 40 éven felüli embert. A klinikai vegytani intézet kimu\'atta, hogy a jászkarajenöi Mira vizek erősen jódoíak is, tehát nemcsak az emész
tést, a gyomor-, epe-, májbajokat gyógyítják, de megelőzik az érelmeszesedést is. — Kérdezze meg orvosát!
— (Hamis 5 pengős)
Rein nagykanizsai hiészárosmeslernéi egy nagybakónaki asszony szombaton husi vásárolt és 5 pengőssel fizetett Rein már csak akkor nézte meg jobban az ölpengőst, amikor az asszony mesz-sze volt. Kiderült, hogy az 5 pengős szemre jól \'sikerült hamisítvány, csak a csengéséről és a szürkébb színéről állapítható meg, hogy hamis. A hamis pénzt beszolgáltatták\' a rendőrka. pitányságra.
— Könyvek fillérekért
150 féle kiváló értékes könyv, n legjobb «Panlheon» könykiadványok 50-80 százalékos ármérsékléssel kap. halók a Pischel \'könyvkereskedésben Nagykanizsán.
= MAa szombaton este tánc a Pannóniában.
— Oloső németországi utazásokra
naponta és személyenként 50 márka kapható. Felvilágosítással szolgálnak aj összes bankok, mfenctjegyirodák és o T)cutsche Beichsbahnzenlralc képviso-lclc, Budapest, V., Nádor-u. 12
*= Kéix ntrandkabátok legszebb színekben minden nagyságban kaphatók SchUtznél.
— Szerelem dala
.csendül fel Alírcd Tuckertoünu gyönyörű regényében. A szerelem dala vezérel egymáshoz egy kis osztrák szál lodában két fialni lelket. A szerelem flala a c\'|n/> a Milliók Könyve legújabb számának.
K0risboQár> bárxfaviráQ. apón
és egyéb gyógynövínvekért mindig a legmagasabb árakat tliet és előnyös
készpénz lebonyolítást biztosit a PantodroQ Magyar Byiayad* vény RT.Budapest IX, Ferenc-kőiut 35 Mintázott áralánUtot kérflnk I
— FrotUoranyagok minden minőségben SchUtznél.
- Vadevezősök éi strandolők
legnagyobb öröme lesz a Színházi Élet c lieli száma, amelyben megjelenik Török Rezsői Vadevezős lexikonja. A Színházi Élet uj számának vezércikkéi Szomlori Dezső irla. Hatvani Lili fürdő-levelet, Szltnyai Zoltán pedig szegedi rijKirlot irt az uj számiban. Nyolc oldalas riport keretében számol be a Szinházi fclet arról, hogy mit csinál Alpár Gitta, Gaál Franciska, Törzs Jenő, Bársony Rózsi, Bökk Marika, Bárdos Arthur és a magyar irók.
— (Slesta Sanatőrlum)
Budapest I., Ráth György-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- és Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-. gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplal laboratórium Elektrooardlo-graph (szlvvlzsgáló). Krógh-fóle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bólfürdő). Modern vlzgyógyln-tózet. Orvosilag vezetott vülanyüzemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöle* park I Olcsó árak I
— Dlrndll anyagok szép mintákban SchUtznél.
= Ma szombaton ssta táno a Pannóniában.
— (A kamarai választásoknál)
a nagykanizsai Ipartestület tudvalevően at I. és II. kúriában nemi állított kanizsai jelöltet, nobilitásból "z I. kúriát a keszthelyieknek és tapolcaiaknak, a II. kúriát a balatonfüredieknek engedve át. Ide a következő jelölések történtek: Az I. kúriában Koncz József férfiszabó mester, Ipartestületi elnök Tapolca és Meizler Károly hentes és mészáros mester, ipartestületi elnök Keszthely. Itt előrelát hatólag erős küzdelemre van kilátás. A II. kúriában Krámmer Dezső sütőmester, ipartestületi elnök Balatonfüred. A III., IV. és V. kúriában • jelöltek nagykanizsaiak.
Lómészárszék megnyitás
Értesítem a n. é. vásárló közönséget, hogy
löméezárszékemet
Király-utc. 20 sz. alatt (Vaskapu mellett) folyó hó 15-én megnyitom.
Rendes, tiszta kiszolgálás, olcsó árak. Tiszteletlel
Mátyá. István lömóazAros.
— („A kanizsai Iskolák az évvégi értesltók tQkréban")
ciraü cikk-sorozatban ■ leánygimnáziumról Is lóriónt megemlékezés (a már helyiden lednyliceura címmel). A cikkíró szerint az Intést két oszUlyá. ban a növendékek több, mint fele Jó viseleti jegyei nyeri. És pedig az I. o. 10 és a VI. o. 17 tanulója közül 9-9 knpott volna jó Jegyet. Ezzel srtmbi-n az értesítő 32. oldalén J. pont a|„« látható, hogy az I. o. 25 tanulójából lf, a példás és Jó van 8, • VI. o. M tanulójából 17 a példás és 9 Jó, tehát nem áll, hogy .a növendékek tóbb mint felének kellő,c van magaviseletből.,
— ("é\'veffifH/\'áá MM/Jrozóju; nét. tón délután 6-tól 8-ig ■ Pannónia hátsó kistermében.
Regedei
és a Szt. Lukács tflrdö
Kristály
ásványvíz*
állandóan megrendelhető:
Welsz Ignáo iilkniiiyímill
Horthy Mlklós-ut 26. 101.
A
zalai közlöny
1936. jullus 12.
Aityapotaoti
Kfiriabogarat
*> u Huh lyófynAvé- j nyakat • logmaflasabb napi
áron vásárolja: dr. Klrüach, dr. Neruda és Klrrer gyógynövény nagykar eskedós kft.
Budapest, IX. VAmMz-kOrut 7. - III. em. 17.
||M
mww
Méz-exportvásárok
A m. klr. Külkereskedelmi Hivatal a mezőgazdasági kamarák bevonásával méz-exportvásárokat rendez. A vásárok helyéül uz egész ország területére Kaposvárt és Békéscsabát jeíoíte ki. A kaposvári ctféz-exporlvásárt az Afsódu-nántuii Mezőgazdasági Kuouiru szeptember hó 6— 8-ika között rendezi meg a Somogy vármegyei Méhészeti Egyesülettel tfarölfve.
A Mezőgazdasági Kamarák utján történik az olasz lóklvitel
Az oiasrors/ági iókivitel lebonyolításában a mezőgazdasági kamarák nagyjelentőségű szerephez jutottuk. A m. kir. Külkereskedelmi UivaUtllal vuió megállapodás alapján uz egyes kerületi mezőgazdasági kamarák osztják Isi u vásárlást engedélyeket, a vámkezelési igazolványokat, szállítási • fuvarleveleket és\'ellenőrök) a vásárlásokat, valamint a szállítmányokat is. Egyenlőre 125 drb nehéz ló vásárlásának odaítéléséről van szó és ebből 80 darabot a kaposvári, 45 darabot pedig a győri mezőgazdasági kamara ad ki.
Ez a mtegbizalás " mezőgazdasági kamarák régi kívánságának és kitarió küzdetíhének lett az eredménye. Alig egy hőüapja mult el öz Alsódunántuii Mezőgazdasági K«míira állaltenyésxtési szakosztályának moliácsi gyűlése, ahol egyenesen ez a kérdés került tárgyalásra és ahol mtegllüZtfrk azt u hatá-rozatot, amelyet a kormányzat is elfogadott és ^melynek gyakorlati lebonyolítása a mezőgazdasági kamurák feludata lesz.
Szerepük döntő fontossága abban van, hogy a lóvásárlásokut ugy u vevő megbízhatósága, valamijlt a gazdának flíetett ár tekintetében ellenőrzik. AZ elv uz, hogy a kiadott exportengedély senkire át nem\' ruházható és ebben csak az részesülhessen, aki saját maga foglalkozik exporttal. Az u rengeteg visszaélés és panasz, ami a* ily vásárlások során napról-napra felmerült, nagyon is szükségessé tette, hogy uz eladó gazda védelemhez jusson. A kamarák törekvése és feladata semmi más, minthogy ezeknek a visszásságoknak gátat ves^enokL a guz~ üu rovására türlénö nyereségtulzásokat koHátOirák és lehetővé tegyék, hogy uz eladó Qz őt igazságosan nu^illetö értékesítési árhoz justlon. Ez a munka nem, más, mint a gazdának a suját ügyében való közvetlenebb beleszólása, Ibkbfcottabb hatásköre, tehát hathatósabb érdekvédelme. Ez két évvel azelőtt a baromfié* port vásárokkal, majd az idén télen a németországi hasitótt sertésexporttal indult meg. Az irányítás és az ellenőrzés mindkét esetében a mezőgazdasági kamarák kezében volt. Most ez a munkakör örvendetesen kibővült h ezzel az érdekképviselet más téren is erőteljesebben tudja pziolgiUui a gazdaközóusty érdekeit.
QEBU3HBB
Bőséges termés várható
a földmüvelésügyi miniszter legújabb jelentése szerint
Budapest, jullus 11 (Lapzártakor érkezett) A m. kir. földművelésügyi minisztérium állal ma kiadott jelenlés szerint a vetések állása jo. Repce, buza, zab jó köze. pes, rozs közepes, őszi árpa jóx álla Iában jó termés várható. Tengeri,
Grleger Stenockerzelben
Budapest, julius 11 Grieger Miklós plébános, országgyűlési képviselő, a mngyaroszágl legitimisták vezére, a királyi család meglátogatására Stenockerzecibe utazóit, ahol mint a királyi család vendége, 8-10 napot tölt.
A Balkáni Szövetség gazdasági tanácskozása
Belgrád, jullus 11 (Lapzártakor érkezett) lilédben a balkáni szövetség gazdasági tanácsa Stojadinovics elnöklete alatt megkezdte üléseit. Az egyes államok kiküldöttei szólaltak fel. Az ülés holnap folytatódik és szerdán ér véget.
Megnyílt a „Hirös Hét"
. Kecskénél, jullus 11 (Lapzártakor érkezett) Ma nyitották meg a kecskeméti < Hírős Hetet,» amit pompás és szingazdag felvonulás előzött meg. Kiss Gyula polgármester kijelentette, hogy a befolyó jövedelem felét jólékony céira fordítja.
burgonya, cukorrépa ez idő szerinl jónak mutatkozik, a keriivetemé nvek jól fejlődlek, bőséges termés várható. Bóségc lesz a 6zén;ilertnés Is. A helyenként pusztított jégeső és felhÖszaUndá nem okozott ko moly károkat.
Nagykaniesa megyei város polgármesterétől.
12319/1P36
Tárgy: A\'épü etek ablakainak és erkélyeinek vlráfcdlszitése.
Hirdetmény.
Hivatkozással a tárgyban j< Izeit llgyre vonatkozó kérelemre, közhírré teszem, hogy a virágdísszel legszebben ellátott 50 lakas tulajdonosainak jutalmazására ugyanannyi dijat (űzök ki, mégpedig:
az első legszebb 5 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, illetve erkélyeinek jutal-maíiíára egy-egy szép szobanövényt.
A virágnyettes lakások ablak-, illetve erkélylulajdono8ainak neveit a Zalai Közlöny augusztus hó 15-én megjelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. junius 5. 2203 Polgármester.
Városi Mozgó. Szombaton és vasárnap! Két nagy sláger egy műsorban I
I. ANNY ONDIRA rendkívül mulattató vígjátéka:
NAGYTAKARÍTÁS.
1\'^rTm- slkeru AZ ül FÖLDESÚR
Az előadások kezdete: tekintettel a mDsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Az alaft a!6ad*a mindkét napon filléres I
Nagykanizsa megytl vátoi polgirireateré.öl.
14268-1936.
Hirdetmény.
A m. kir. földművelésügyi miniszter ur a kehidai mezőgazdasági szakiskola cimét 24100—1936. IX. 1. számú rendeletével „M. kir. Deák Ferenc mezőgazdasági szakiskola és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás\' cimre módositotta azért is, hogy a gyakorlatban lévő gazdák számára szaktanácsaival teljesen díjtalanul rendelkezésre álljon.
Felhívom az érdekelt gazda-
közönség figyelmét erre a körülményre, hogy bármikor gazdasági ügyekben bárki bizalommal forduljon a fenti iskola igazgatóságához.
Nagykanizsa, 1936. évi julius hó 9.
m, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1469 1936. ~~
Hirdetmény.
Közlöm az érdekeltekkel, hogy a Miskolci Hét keretében f. évi augusztus hó 8-án és 9-én Országos Hadifogoly Találkozó lesz Miskolcon. Augusztus 2-án és 9-én 75 °/o-os, a hét többi napjain pedig 50°/«-os kedvezménnyel lehet utazni. A kiállítás megnyitása 8-án lesz, 9-én bajtársi összejövetel. A kiállítás és színielőadás tiszta jövedelmét a hadifogságban hősi halált halt Bajtársak özvegyei és árvái javára fordítják.
Aki a találkozón részt óhajt venni, az szándékát a rendezőségnél jelentse be.
Nagykanizsa, 1936. julius 9. 2M, Polgármester.
Paraaa, aamlrna éa vgyébta
SZŐNYEGEKET
(zálogjegyoket Is) külföld részire VESZEK.
Ajánlatokat mír.t, név ta árral SCHIL-LINUt.H BÉLA .lónjagBafrArakáihai, Budapd, VI., Tartx kOrat li.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15093-1936.
Tárgy: Aratási munkák biztosítása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Zalavármegye alispánja a M. kir. Földművelésügyi Miniszter Ur felhatalmazása alapján kizáró-lap az aratással kapcsolatos aratási munkák elvégzésére a vasárnapi munkaszünetet julius hó 12-ére felfüggesztette. Nagykanizsa, 1936. julius 11.
Polgármester.
I
ALiI KÖZLÖM
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hirirttini! vásárolnak t
PONYVA fSfflft?
ZSAK HIRSCH és SZEGŐ-nél.
BÚTORT
iSJil
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk. ,
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitésl
............ II\' ................... HMIf III—a—.......
K0P8TEIN BÚTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
APBÓHIEDETÉSEK
n*i.UiMrté* S* WHlHi. ta Swn.nw M
U Miét, nMM MM mS 4 nai, 10 uSig « IHUt, mIaSm «* ■ fllltr
Katonatlsst keres sugusztus hí else|éte kattfiaxob*. ösaakomlortos lakást. Alánlstokst Pannónia szálloda portásán.k khtl adni 2656
EiyuaUa utol és kétszobás udvart összkomfortos lakás, Sugár ul 16/e., augusz-tzlus I rt kiadó. 7
Háalar. kényelmet snlón vaaárnap kirándulás. Klőjegyrés Ksulmann Manínál, Telefonállomás! UL 1712
Szerezze b« nyári t*allá|«t Szállnger-sél. Hötvöa tér 31. ti alatt. II.Bdki.OI •ISnyO. Arak 1 I 01 egyéves bükk és
Kirtván dorong bálhoz sxálfllva készpénz ttés mellett 34 P. Hitelképes vevőknek í havi részletre 38 P. 2419
(étea.bé. udvari lakás kiadó, Cten-
gery-ut 56. 2
Szép száraz aa.ssa..t..g«rll ns-
Kbb mennyiségben Is kapható Klrály-45. 9
Salát termésű elsőrendű kerecsenyl aaz-kll fehér bor lllercnkónt P — 501 aulait •ller (vöröa)bor lllerenként P —.50 fogyasztási adóval együtt. Viszonteladóknak Íren-ledmény. Bóhm Józsit bortermelő, Csen-IWy-ul 19. 4874
■ II
. - aiarkat I pa.gival T Motor-kerékpár) oldalkoeslvsl, kerékpárt weekend "f«t, egy pár evezős csónakot, lényképező J\'Pet. gramolont, kerti garnitúrát, nyug-JOJ1. "b. slb. j s balatonlenyvcsl róm.
Caengery-ut 26. alatt báromszobás udvari lakás azonnal vagy anguazlus 1 re kiad.. Bővebbel Széchenyi-lér 8 alatt. 2501
Egy 800 mm. dobszélesiógü Hollherr és Schrsnts o.éal0garnllura eladó. Te-lekl-nt 6. 2527
lemplom cél|alra rendezett tárgy-Wsltlékksl. A sorlsegyek még rár nsplg JJhiJók Subó Antal sportüzletében I
Kátaa.kA. lardőssohás lakás augusztus l-re kiadó Telekl-ut 6 sz. 2526
MARGIT F0RDÖ
Csengery-ut 19. MArv.ay trádfttrdA P O IO
Tvukszemvágás _ ... P 0\'40 w Nyitva mlndon nap.
PAlvlaaaAr. ellátásért előkészítek helyben vsgy vidéken. Ivánrslcs Jenő Er zsébel-tér í. 2482
Forg.oa-aladéa I Sikerült egy nagyobb mennyiségit szép, dsrabos Isrsgolt tölgy forgácsra azért fenni, amelyet szenzációs olcsó árért nyárt tüzelésre alánlok. 1 rakat (egy szekér) sa erdőn átvéve 200, a rendea fuverdl|n 3, Összesen P 5-00. Szlvcikedien blsslommsl hozzám lordulni és egy próbarendeléssel gyftzód|fln meg. Siessen, mlg • késslel tart. Mslollcs fs bizományos, Roigonyl-u. 2. s, (Népmozi) udvarban. __
•••••g — ove«- éa p<«»Uánán.kal
legolcsóbban Sternnélazerezhetók be ^bOU
Szép k.)aal-bar»«k kapható lórsel
lóherceg-u. 40,____ 2531
Rálsiakáa újonnan lesieti ttdvsrl lakás azonnal kiadó Kellernénél, Klnlssl-utcs 31. 2525
POtóérl.
~,síl(< tarnsí.a lehér bor lllerenként 11 Wfc Altlls-utcs 41. Oábor 2431
H"»«»ált ruhát veszek és eladok, hl->S*31 1 mt»r,k\' Márkus, Kltá^
Elsőrendű rózsa- és ananász-
barack
kapható Csengery-ut 19. sz„ termelőnél_ati
B.jérónöt, kl |ól
Petlsz Dezső, Fő ut 23.
főz. felveszünk.
2530
Kéttagú cssládhoz tía.l, lakarllanl tudó nól fogadok. Clm a kiadóban. 2541
Bejárónő azonnalra lalaátatlk Cara-gery-ul 19. 2541
Steerkörzellet pékség kiadó. Clm a kiadóban. 2548
FigyalBM I Fejmosásommal korpáto-dást, hajhullást, vUsketést megszüntetek. Botolválásommal arcot tisztává, üdévé, bársonyossá teszem. Pattanásotui, mltesz* szereket speciális eljárásommal megssün-tetem. Nagy Oábor lodrászierme, Magyar-u\'ca 3. 2652
Mot.rk.rékpái* generál]avltott 350 cc., pólüléasel és teljes felssereléssel olcsón eladó, Oráber, Korona szálló. 2558
Szenzációs lehérclpő tt.atlt. caak Kalásznál, Sugár ul J. 2554
KUdJa • laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outanberg Nyomda éa Dálzatal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán.
felelős kiadó 1 Zalai Károly. Interurbán lelclonl Nawkanlzsa 78. saáni
Hirdetmény.
Garabonc község tulajdonát képerő korcsma, mészárszék és szatócsüzlet 1936 évi augusitus 16-án délután 2 órakor nyilvános árverésen 1937. január 1-töl 3 évre bérbeadatik.
Feltételek megtudhatók a vezetőségnél.
Garabonc, 1936. julius 12.
Garabonc község 2SOS legeltetési társulata.
I-
I Mindenki a Wlyl ksrssksdékntl | és Iparosoknál szeress* b«l
Fizessen e>0
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalában a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzémévénet, zene, ezJnház, ttlm, könyvök, társadalmi élet, vllág-usemértyek valóságos ét A tUkre a Franklin-Ttrsutat képes folyóirata, a
TÜKÖR
tizerkeseti RávarJ.aaaf,
Írják a legkiválóbb magyar Írók, költök tudósok, újságírók, Ulusst ríMk a legjobb rajzolómllvézek és tónyképraők.
Évt előfizetés P 8-40. Előfizetéseket készségesen további: a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fő-ut 5.
A Zalai Közlöny előfizetőinek linysiss kedvezmény I
í A
egészségügyi berendezéseket éa szenny, vízcsatornákat, minden rendszerű
aalvattial -tl
liartl és javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi Istv^Mi
Nagykankss, Fő-ut 3. az. Árajánlat díjtalan I a
EALAI KÖZLÖNY
1936. jullus 12.
Magúi.k és a gyászoló rokonság nevében fájdalomtól megtört izlwel jelentjük, hogy szeretett jó édesapánk,
IBMi ii ur
folyó hó 10-én delének 62. évében jobblétre szenderült.
Drága halotiunkat vasárnap délután 5 órakor helyezzük örök nyugalomra az izraelita temető halottasházából.
Káa.vitlátogatássk m«116s4eét kii|ak
Minden külön értesítés helyett. Usfcteaatsln Jáaas, Miklós «■ Zoliin
gyermekei.
264/1939.
Pk. 8972/1933.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó férjem, Illetve apáin
Naaokaazker Lipót
elhunyta alkalmából mélységes fájdalmunkat részvétükkel bármi módon enyhítették, ezúton mondunk leghálásabb köszönetet.
Maschanzker család.
A letenyel ktr. Járáablrófág. mint telekkönyvi hatóaág.
2564/1kTl936. utm!
Ilrieröl UifiMu-Unnl
Letenyel Takarékpímt.r TtgrehaJUlónak Soóa Imténé az. Tólh Verona vétrehsjtial azenvedó ellen Indítón végrehalláat Ügyiben a telekkönyvi hatóaig a végrehsjtási árvetést 600 a P tókekővetelés éa Ura-lékal behajti.a végett a lelenyel kir. jlris-bltóeág területén levó Alsószemenye községben lekvö s az ahótzemenyel 296. az. tlkvbea telvett 309. btsz. szóló is pincének a axemenyel hegyen B. 3. a. végre-haltáét szenvedd nevén illó Illetőségére 206 P, az u. o. 490. az. tjkvben 33/6. braz. télnek a Mslakal dűlőben B. 1. a. végre-hijt.it azenvedó nevén illó Illetőségére 82 P, az n. o. 490 az. tjkvben 4062. braz. rétnek a Maiakat dttlóben B. I. a. végre-baltiat szenvedő nevén illó Illetőségbe 5 P. aa n. o. 490. az. tjkvben 92/4. hm. ai.ntónak az Alsómslakibsn végrehaltist szenvedő nevén Uló Illetőségére 133 P, az u. o. 490. az. tjkvben 672. hízz. n.n-tónak a Ma lakai kápoazliaban végrehaj-list nevén illó llleióaégéte 7 P, az o. 0. 460. az. t|kvben 682 braz. Hintónak a Mslakal hiposztiaban végrebejtiat azenvedó nevén illó Illetőségére 5 P. az u. 0. 839. mm. tlkvben 15. braz. kertnek a Beltelek-ben B. tl. a. végrehajtást azenvedó nevén álló Illetőségére 115 P, az u. o. 339. az. tjkvben 14/1. brsz. hiznak 13a.ii.nial.il udvarral B. 11. a. végrehajtási stenvedő nevén illó Mctólégére 314 P klkltltial árban.
A telekkönyvi hatősig az itverisnek Alaószemenye közaéghiián.l megtartisira 1936. évi Jullus hó 28. naplinsk d. u. 3 órijit tűi! kl és az itverésl lellélele-ket sz 1881. :LX. t.-c. 150. §a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
1. Az árverés al. eaő Ingatlanok kőiül a hiz ingatlan a klkl.ltisl leiénél, a tóbbl Ingatlan pedig a klkUUUal ir kétharmad.-nal alacsonyabb irón el nem adhatók, még akkor aero, ha az elért árvetés! vételár a végrehajtató követelését megelőzó ranghelyen kielégítendő lerheket nem ledízl.
Bánatpénz s kikiáltási át lOYo-a, amelyet a magaMbb Ígéret ugyanannyi °/o-ára kell kiegészíteni.
l-etenye, l\'JJ6. évi ápr. hó 25. napján. Dr. Gflnther >. k. kit. |Wtó.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor WJ3 l.l.kkanjv»««(4
Árverési hirdetmény.
Dt. Todor Antal ügyvéd által képvlaell Slrém Károly lávára végrehsjtáit azenvedó ellett 49 P 90 ftll. lókeíöveleléa éa Járu lék.l ereiéig a nagykanliaal kir. Jiti.blróaig 8972/1933 aiámu végzésével eliendelt hivatalból foganatosítandó kleléglléal vég-tihajlá. lolytán sa 1933. év miidua hó 4. naplin leloglalt éa 4310 P re becsfiit Ingóságokat, csép\'ógép stb. Sse-petnek községben, végrehajllsl uenvedö lakásán, üzletében 43f. az. slall, Illetőleg olt, ahol a gép jelenleg .11 1936. évi Jullna hó 16. napjának d. u. 4 órájára ezennel kllfizőlt bitói érvelésen a legtöbbel ígérőnek, késipénilizelés elleniben, azonban a becaár \' i részénél nem alacsonyabb vételárban el logom adni. A szakértői becaléa elrendelése eaetén a Te. 74. §-a az Irinyadó.
Bal az .tverést a Vhn. 20. 6-a értelmében szoknak a végrehajlatóknak (csstlsko-zóknak) a Javára la kltilzom, akik a hirdetmény klbociijliaa nap|ilg a lenti In-gókta kielégítési |ogot azeteztek él ellenük halasztó hstilyu Igénykereaet nincs, s netán llzetett összeg levonásával.
Nagykanizsa, 1936. évi junlns hó 6 án.
Hain Gyula s. k.
HŐI kir. blr. végrehalté.
tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÖLáBOBiTÓRIUB.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó azakOiIete Fó-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és forrnak
Strandkabátok
Kombinált kendő-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17 —
Urániái Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Hotherr- Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyártmányú
EKÉK
tükBrpánoél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerék-agyakkal, az uj lipusok Bnmű-kBdft zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyll és nehéz kivitelben.
VETÓQÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. SxaoakawAgAk. SaBMaiiaék. ■a6lá»ráaak. RápavAgók. Kultiwá.arok. Raa.ik. Calgali-ISrSk.
■ axttgaMdaaégl-lriarttk.
Kaphatók éa megtekinthetők nagykanlz>al lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírását Mellett.) Telefon: 130.
Ityáii gyermekruháK
nagy választékban olosó Áron
LID1TH IBIRE
gyerniekruha Ihletében Horthy Miklós fit 1. II.
IWkulunMttI litttni Vállalat
MENETRENDJE
érvényea 1936. május 16-161.
Letenyeí menetrend
Lstany.ről ln<f. 640 N^ykuliLr. .fk. 8 05 N.|,V.«ll.l,AI In.. 1400 LllMjt,. M. 1610
olcsón részletre is,
alkatrészek éa gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpárllzlelében Fő-ut5.
Közgazdasági Részvénytársaság
Gufenberfi nyomda ti MiM Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet voaslozó intézet, faletf könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KOzIBny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Kéazitfl nk ■
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Molai nyomtatványokat, árjegyzékeket. müveket, meghívókat, eljegyzési és eakatésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítása nyomtatványokat.
TELEFOH: 78.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsörangu^kl-vltelben és a legolcsóbb árakon. *
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Hm • hgfslaHcsoa n^ol sf m. OsMokaq MjuoSa Éa DMalal Ufátidú VUtlaia kói^vayaoUátfbaa bla^buuuáo [Beton. UK., Z.W gázolt)
7B, évfolyam 159 szám
Nagykanizsa, 1938. jullus 14 kedd
Ar. 12 níL
ZALAI KÖZLÖNY
<• UadOUnlal: Pöoi 5. axja
Ik&iaA bHktoj^p déMia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelte szerkesztő: Barbarlts Lajos
BISIIicW*! ín: egy hón t pmjó 44) Utót. Szerkeul&tégi ü liUdóhlnUll ulrioai 71 u.
Djra egészségesen
A politika ideges és izgalmas lég köréből va\'ó teljes kikapcsolódás, a napi munka robotjától való visszavonulás, hála Isten, meghozta a kívánt eredményt. Gömbös Gyula egészsége helyreállt. Három kiváló orvostanár konzíliuma állapította meg, hogy a miniszterelnök szerve, zete legyőzte a betegséget, amely csak azért tudott ennyire elhatalmasodni, mert Gömbös Gyula nehéz munkájában nemi ismert és nem tartott pihenőt. A szervezet erőivel pedig nem lehet büntetlenül visszaélni és bizony alapos kúrára, hosszú kezelésre, teljes nyugalomra volt szülő ség, hogy Gömbös Gyula vasfi Ttu« ma visszanyerje régi rugalmasságát.
A királyszállási vadászlakba már egészségesen, frissen érkezett a magyar kormányelnök, akinek állapota felől aggódva várta hosszú heteken át a híreket a magyar köz közvélemény. Egy rövid, párhe\'.es nyári üdülés, az első Igazi szabadság kormányralépése óta é>s aztán kezdődik elölről, folytatódik lo vább a nagy alkotó munka, küzdelem a reformokért, harc a magyar tömegek sorsának megjavításáért.
És iríost, amikor örömmel lehel megállapítani, hogy elmúlt a baj, újra egészséges a miniszterelnök, jólesik számbavenni, hogy Gömbös Gyula füredi betegágya felé, majd tétényi utókurájára mennyi aggó dással, szeretettel figyelt az ország. Megmutatta ez a betegség, hogy Gömbös Gyulát valóban a legszélesebb néprétegek záriák a szivük be. De hangot kell adni annak is, hogy jelentéktelen kivételektől eltekintve, mennyi lojaH\'ást tanúsított a politikai élet a túloldalról is. Di cséretreméltó tartózkodással kerül ték a helyzet kiélezését és Igen sok jel tanúsága szerint ez nemcsak a a fair play szabályainak .parancsa szerint, hanem az önkénleien rokon, szenv s a komoly munka és elta-gadhatatlan eredmények szülte tisz telet szaváru történt.
Általában : ez a betegség és a köz. vélemény ezzel kapcsolatos maga tartása pompás blzonyliéka annak, hogy mennyire nem volt és nincs Igaza annak a jobb- és baloldali ellenzéknek és sajtónak, amely felette hangosan szereti hirdetni, hogy Gömbös Gyula reformpolitikájának nincs talaja ebben az országban. Igenis, most bebizonyosodott, hogy a tavalyi választások hiven fejezik ki az ország közhangulatát. Sót,
A Gömbös-kormány politikai hitvallása és Magyarország helyzete a világpolitika forrongásában
Antal István államtitkár hét beszédet mondott vasárnap a pacsai választókerületben
Pucsu, julius 13 Antal István dr. igazságügyi ák lamtilkár vasárnap reggel titkára, B:ith6 László dr. kíséretében gép kocsin a pacsai választókerületbe érkezett és résztvett, va\'amlnt fel< szó\'a\'t Huszovszky Lajosnak, a Nemzeti Egység Pártja hivalalos je. löltjének több választói gyűlésén. Antal István dr. állam;i kárral együtt Drózdy Győző, Krúdy Fe rene Hertelendy Miklós, KrügOr Aladár, Németh Injrc, Törley Bá lint, Haám Artúr, Ronkay Ferenc? Hunyadi-Vass Gergely, Festetics Domonkos .gróf, Petalnek József, Kölcsey István, Nylry Islván és Makkal János országgyűlési képvi. selők is a pacsoi kerületbe érkez-
tek, akik különböző csoportokba oszolva járták be a kerü\'ethcz tartozó 80 községet, ahol mindenütt felszólaltak a választól gyűléseken.
Antal István dr. igazságügyi államtitkár először
Hahóton
beszélt a választól gyűlésen. Hahóton Horváth Vilmos dr. járási fő szolgabíró és Komá-\'i János községi jegyző fogadta és üdvözölte az ál. lamtilkárt. A választól gyűlést vitéz Tubajdu Kálmán gyalogsági tábornok, a NEP helyi elnöke nyitotta meg, majd Hmzoo&zky Lajos mon-dotta el programbeszédét.
Magyarország és a vajúdó Európa
Ezután A ital István igazságügyi államtitkár állott fel szólásra a többszáz főnyi halgatóság elölt, a mely az esős időben is végig kitartott helyén. Az á\'Iamiitkár bevezető szavaiban rámutatott arra, hogy a kialakulás állapotában lévő európai helyzet vajúdásában Magyarország csak akkor tudja helyéi megállni, ha az ország ós a nép u nwxlmájis gazdasági, erkölcsi és szellemi erőket bocsátja a magyar nemzet cg zisztenciájáért kemény harco\'. vivó kormányférfiak rendelkezésére. Az a munka, amelyet a kormányzat és a mögötte álló párt három és fél esztendő alatt végzeit, voltaképpen nem célzott mást, mint azt, hogy Magyarország az uj európai átren deződés küszöbén teljes anyagi és szellem erkölcsi vértezette! szállhasson sikra a maga kétségtelen io gaiérl. Az ország csak ;ikkor fog számítani a nemzetközi é\'e ben <"rSs faktornak, ha kormányzata és köz. véleménye a nagy nemzeti cé\'okbm összeforrva, egymás intencióit m-\'g értve és egymást támogatva működ nek össze a legsürgősebb belső kér dések megoldásán. Rámulatott arra, hogy ez a kormányzati munka gon.
doskodásának minden igyekezetet inkább a nemzeti jövedelem .egészséges és igazságos megoszláséinak keresztülvitelére koncentrálta és ebhez igazította az álta\'a követett
gazdasági, termelési, érlékesilésl, adó és hitelpolitikáját egyaránt. Ezen a téren különösen figyelemreméltó az a felismerés, hogy a nem-zetl életnek nemcsak a súlypontja, de az egészséges ís|, faji erők forrása a falusi életben van és ezért helyezte szociális politikjának központjába a falusi élet gazdasági, kulturális, valamint egészségügyi színvonalának felemelését. Az e téren végzendő munka, sajnos, még csak a kezdet kezdetén van. Az eL következő törvényhozási ciklus feladata lesz teljessé, tenni a kormány, zatnak azt az igyekezetét, hogy * falusi erők istápolása és fejlesztése által az egész nemzet fizikai és erkölcsi ellenálló erejét fokozva, ké pessé tegye az ország népét arr.i, hogy az uj Európa elkövetkező kialakulása küszöbén méltóképpen tudja kifejezésre futtatni az ország Jogalt és érdekeit.
A nagy tapssal és tetszéssel foga. doft beszéd után még Drózdy Győző szólalt fel.
Nem hallgatták kl Huszovszky 400 tanuját
Délután
Paosán
a Nagyvendéglőben, irfajd az eső elálltával a szaludban a Fő-téren több száz főnyi hallgatóság jelenlétében rendezett gyűlésen szólalt fe» Antal István államtitkár.
Huszovszky Lajos • pacsai progrwní-beszédében hangsúlyozta, hogy uvint fegyeljnczelt, jog- és törvénytisztelő ember nem akarja bírálni a közIgaZ-
| gatási bíróság Ítéletét, am< előtt tisztelettel hajol meg, csak minden megjegyzés nélkül megemlíti azt a tényt, hogy a közigazgatási bíróság az ellenzék\'által bejelentett 160 tanút kihallgatta, míg « közül a 400 tanú közül, akiket ő jelentett be, egyetlen egynek a kihallgatását "sem rendelte el. Huf-szovszky Lajos rámutatott arra, hogy, a Gömbös-kormány igazi népi politikát követ és elsősorban a kisemberek helyzetén igyekszik segíteni.
Az egyszerre jobb- és baloldali politikusokról
igazságügyi államtitkár beszédében rámutatott arra, hogyí a pacsai választáson a választóknak voltaképen nem abban a kérdésijén kell dOntenfök, hogy Huszovszky Lajost válasszák-e képviselőjüknek, vagy annak valamelyik tiszteletreméltó ellenfelét, hanem, hogy Gömbös Gyula politikáját, a jx>l/-gári rendnek, a békés munkának, a stabil belpolitikai helyzetnek, a céltudatos
Gömbös Gyula és programja között, nagyobb tömegek állanak, mint azl a választás eredménye jelzi.
Gömbös Gyula ismét egészséges. Szabadsága után újra nekilát a munkának, folytatja nagy és népszerű programjának végrehajtását. Akik pedig a maguk elvakulj
ságában nem mondták ki ugyan, de gesztusaikban éreztetni engedték alantas reménykedéseiket, azok alaposan csalatkoztak. Gömbös Gyula egészséges és a régi eréllyel,, határozottsággal, körültekintéssel dolgozik a magyarság több és lágyabb ke nyeréért <
I agrárpolitikának, az ország hatalma és tekintélye növelésére irányuló Igyekezetnek, a btékés revízió feljé való törekvésnek, egyszóval » belső és a külső konszolidációnak a i>olitikáját választják-e, vagy a sötétbe ugrásnak, a belső politikai zűr-zavarnak, a külpolitikai iránylalanságnak, a természetellenes politikai szövetkezéseknek, az egyéni ambíciók mérhetetlen érvényesülésének, egyszóval a bizonytalanságnak, a kapkodásnak é» « "kaosznak politikáját. Gömbös Gyula miniszterelnök iMjIitikáját röviden olyképcn lehet mtegjelölni, hogy az a keresztény nemzett gondolat talajából táplálkozó, de mélységes szociális tartalomtól áthatott konzervatív, jobboldali politika, ahol a keresztény nemzeti gondolat és Jobboldaiiság nemcsak konkrét politikai programot, de ennél jóval többel, konkrét világnézetet is jelent.
Nincs igaza annak i
a
íALAÍ KÖ2LÓW
lullut 14
zérnek, aki — egész jobboldali mfiilt-ját megtagadva — most lekicsinylőié^ nyilatkozott a világnézeti politika jelentőségéről és aki azt\' hirdeti, hogy a politikában nem a világnézetnek de a konkrét politikai célkitűzéseknek és az időszerű politikai akció-programoknak van csak gyakorlati jelentőségük. Aki olyképeu állítja bc magát, hogy <%yik oldala baloldal, a másik oldala jobboldal, amint azt a politikai opporlunitás kívánja, az súlyos hibát követ ei azért, mert hiányzik a politikájától az a szilárd eszmei alapzat, amely változó körülmények között is megtartja a politikus ás az államférfiú gestiói a helyes, a jó és az igaz uton. Az ilyen politikai mentalitás sokszor nem is valóságos benső lélekbeli és szívbeli meggyőződést takar, hanem csupán merőben politikai taktika. Az ilyen politikus akkor baloldali, ha baloldalról vár segítséget politikai céljai elérésére és akkor jobboldali, ha ezt az érdekét pillanatnyilag jobboldali erők felhasználásit tudja hatályosabban szolgálni.
A nemzet nyugodtan nézhet a jövő elébe
Ezután külpolitikai kérdések fejtegetéséne tért át Antal államtitkár. A legnagyobb külpolitikai eredmények egyikéinek azt tartja, hogy Gömbös miniszterelnöknek sikerűik végképpen megtörni azt a kisantant elgondolást, amely az országot a külkereskedelmi forgalomtól elzárva, valóságos gazdasági vesztegzár alá helyezve, a gazdasági bojkott fegyverével akarta politikai fronton is térdre kénysaerileni. (Nagy éljen-zés és taps.) Ez a merész prágai agyakban megfogamzott elgondolás — hála a római paktumnak, hála a lengyel bartságnak és hála a Né. metországgal, valamint több nyugateurópai állammal kiépített szilárd barátsági és gazdasági kapcsolatoknak - már végképpen a múlté és a nemzet most már legfontosabb életérdekeinek biztonságos birtokában nyugodtan nézhet elébe az európai politika elkövetkező kiala^ kulésának. (i
A lelkes tapssal nagy telszés sel fogadott beszéd után Drózdy Győző országgyűlési képviselő szólalt fel.
Antal István igazságügyi állán* titkár és kísérete Nagykanizsáról va* sárnap az esti gyorsvonatlat vlsz-szatért a fővárosba.
Agyvértódulás, szivszorongáB, nehéz légiéi, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség, a rendkivül enyhén ható természetes .Ferenc József" keserűvíz használata által igen sokszor gyorsan megszüntethetek. Tudományos megállapodások megerősítik, hogy a Ferenc József viz a makacB székszorulás és az emésztöcsatornán át történö mérgeződés mindenféle jelenségénél — öregnek és fiatalnak —-a legjobb szolgálatot teszi.
i Mara közepén agyonlőttek a jugoszláv határőrök két dobánycsempészt
, Letenye, julius 13
(Saját tudósítónktól) Ahol a Kerka és a Lendva patak a Murába ömlik, otl fekszik a lelenyei járás egyik kicsiny községe, az alig félezer lakosú Csernec. A .Murapart közelségénél fogva a csempészet nem egy áldozatot követelt márezet a vidéken. Most egyszerre kél em. ber, egy cserncci magyar és egy, eddig ismeretlen nevű jugoszláviai társa fizettek életükkel a csempészésért.
Burballo* Imre 23 éves cserneci lakos, említett társával szövetkezve, már hosszú ideje foglalkoztak do. hány csempészéssel. A határőrök mér ismerték és figyelték őket. A szerb part halárőrsége már több ször rajtuk is ütött, figyelmeztették őket sokszor, hogy az életükkel játszanak. Ennek ellenére vasárnapra virradó éjszaka Felsőszemenye meb íett megint nekivágtak kettesben a Murának, csónakon, tekintélyes mennyiségű dohány neművel meg.
rakodva, í»mit ál akarlak csempészr ni Jugoszláviába. A csónak már majdnem elérte a túlsó partot, amikor a szerb határőrök észrevették őket. A két csempész erre vlsszafor-dult és kétségbeesett erővel evezni kezdtek a Mura közepe felé. A határ őrök valóságos sortüzet adtak le a menekülő csempészekre. Tizenöt go. lyót eresztettek a csónak felé, a lövések közül mind a két csempészt több eltalálta, ugy hogy mindkelten holtan fordultak ki u csónakból. Barbalics Imre holtleslét vasárnap délelőtt Leienye határában fogták kl a Murából, fejlövése volt, ami azonnali halálát okozta Dr. Czlgány János főszolgabíró azonnal kiszállt a hatósági orvossal a helyszínre és megejtette a szükséges vizsgálatot. A másik holttestet még nem talál* ták meg. i (
Magyar és jugoszláv részről is megindult a vizsgálat a két csempész szomorú halála ügyében.
Expresszlevelek zuhatagával akarták meg-kontreminálni a kanizsai iparos-listát a vasárnapi kamarai választáson
A kereskedőknél simán ment a szavazás a hivatalos listával
Altalános érdeklődés közepette zajlott le vasárnap a kamarai vá. lasztás. A városháza kis tanácstermében a kereskedők szavaztak. Itt dr. Hoyyl Lajos volt a szavazatszedő küldöttség elnöke, helyettese Melczer Jenő. A szavazás a legnagyobb rendben folyt le. Idegen listák nem voltak., A kereskedők az összetartás szép jelét adták ismét. Délután 2 óráig 175 szavazatot adtak le : az I. kúriára 56, a Il-ra 42, a III ra 35, a IV-re 33 és az V-re 10 szavazat esett. 4 órakor egy órával meghosszabbították u szavazás idejét. 5 órakor dr. Hegyi fő. jegyző lezárta a szavazást és megkezdődött az összeszámlálás. A ke> reskedök 782 jogosult szavazójából
leszavazott 273. Ebből az I ső csoportra szavazlak 85en (295 szavazatra jogosult közül), a Il ik cso-poi^a 71en (204 szavazó közül), a I51-ik csoportra (160 szavazóból) 68, a IV-ik csoportra (112 szavazó közül) 38 és az V-ik csoportra (12 szavazóból) 10. Vidékről csupán a kiskomáromi szövetkezet jött be le. szavazni a kedvczót.en idő miatt.
A lezárt szavazócédulákat (a sza vazás titkos volt), valamint a jegyző könyvet lepecsételve felküldték a kamarának, ahol megállapítják a végleges eredményt. l>e a jelekből már most megállapítható, hogy u nagykanizsai kereskedők jelöltjei a hivatalos lista szerint kerülnek be a kamurába.
Titokzatos kezek kudarcba fulladt aknamunkája
Az iparosság szavazása annál iz. galmasubb volt Dacára a hivatalos jelölésnek, dacára a nagykanizsai Ipartestület ama gesztusának, hogy az I. csoportot átengedte Tapolcádnak és Keszthelynek, a másodlkat Balatonfürednek és a maga jelöltjeit a Ill ik, IV-ik és V-ik kúriára szorította, ismeretlen kezek meg akarták kontreminálni a - kamarai választásokat. Akadt valaki, aki százasokat áldozott azért, hogy Papp Oszkár ipartest.leli alelnököt szembeállítsa a testület elnökével, Samu Lajossal. Szombaton este a posta számos expresszleveKt kézbesített a szavazsára jogosult nagy kanizsai iparosmestereknek. Az ej.
ferdített irásu boritékban a III. csoportra szóló szavazócédula volt, rajta (a hivatalos jelöli Samu Lajossal szemben) rendes tagnak Papp Oszkár, póttagnak Vlda Endre kalapos jelölve. Mellette kisérő cédula, ugyancsak nyomtatásban :
„Kedves Iparostdrsunk I A nagykanizsai iparosérdekek ugy kívánják, hogy a kereskedelmi és Iparkamarába rendes tagnak a III kúriából Papp Oszkár cipészmester kerüljön Felkélünk tehát kedves Iparos Testvér, hogy sa. ját érdekedben szavazatodat vasárnap Papp Oszkárra add le. Samu Lajosból elég volt / A ///. Iparoskurla több választója
A címzett iparosok közül többen beszolgáltatták a levelet az ipart<\'s tületl elnökségnek. Papp Oszkár « legnagyobb felháborodással utasította vissza, hogy az ő nevét hasz nálják fel egyesek az iparosok közti aknamunkára. KijelenteUe, hogy neki sejtelme, s"m tudomása nejin volt arról, mi folyik a háta mögött az ö nevével az elnök ellen. Még vasárnap röpcéduIákban válaszolta pamfletre és tiltakozott a méregkeverés ellen. i
A levelek második transzportját vasárnap kora reggel kézbesítették, összesen több mint 300 levélről van szó, amit a kanizsai szavazók kap. tak. \'
A kontremin azonban kudarcot vallott, mert az Iparostábor magá hoz tért és még azok ls elmentek Samu Lajosra leadni szavazatukat, akik a rossz időjárás, miatt nem akarlak elmenni.
Az iparosság szavazásánál dr. Zarubay Lóránt járási tb. szolga biró elnökölt, helyettese volt Hoff. man-i Henrik kádármester.
Nagykanizsáról 1069, a járásbói 500 a szavazók száma, ezek közül összesen 276 szavazatot adlak be és pedig a következőkép : i
I. csoportra 4, a II. csoportra 12, a XII. csoportra, ahol Samu Lajos volt a hivatalos jelöli: 194, a IV. csoportra 63 és az V. csoportra 3.
Az expresszlevél-kontreminnek tehát meg lesz a folytatása. Nagyon komoly folytatása...
A kamarai választás eredménye néhány napon belül válik nyilvánossá, amikor a négy vármegye szavazási eredményét összeadják és kihirdetik.
iDé
FŰUfel
Prognózis: Már csendesebb, éjjel erősebb lehűlés, nyugat felöl kedden felhösOdés, néhol, kivált északnyugaton esó, a keleti megyékben etrösebb hő-emelkedés.
Naptár: Julius 14. kedd. Rom. kat. Bonavent. Protestáns Eörs. Izraelita Tham hó 24.
Gyógyszertári éjjeli siolgálat e hó 15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a kiskauizsai gyógyszertár.
Gösffirdfi nyitva reggel 0 órától eete 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- (Hilucgtyajtük találkozó/a) üét főn délután 6-tól 8-ig ® Pannónia hátsó kistermében.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopsteln Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Macó és gyapjú fürdőruhák, |
selyemfényű vistrafrottir fürdőköpenyek \\ nagy választékban kaphaté Szomolányi Áruházban)
1938 lulim 14
ZALAI KÖZLÖNY
veszedelem
A kanizsai Iskolák az évvég! értesítők (Ökrében 4
4. Zeneiskola
A Városi Zeneiskola évvégi órtesi tőjének vezető helyén dr. Krátky István polgármester emlékezik m^g az intézet tízesztendős jubileumáról. A jubiláló zeneiskolának az elmúlt évben 164 növendéke vo\'.t óa pedig 151 rendes és 13 magániié. nuló. A rendes növendékek közüt 134 helybeli és 17 vidéki, 60 ni és 91 férfi, önálló keresetű 46, háztar tásbeli 40 és más iskola növendéke 66. Életkori megosztás szerint legtöbben vannak a 11 15 évesek (48), 21 24 évesek (43) és a 16 20 éve sek (41). 13 növendék volt 25 éven felüli, mig 6 10 éven aluli. Érdekes lesz talán azt is végignézni, hogy kik tanitlatják fiakat zenére : a közalkalmazottak (54), nyugdíjasok (15), Iparosok (16), földbirtokosod (10), magántisztviselők (9), egyéb értelmüségüek (8), kereskedők (7 , földművesek (6) stb. A gyárostól a földművesig minden foglalkozású* megtalálunk a szülők között. A növendékek közül 75 növendék tanult zongorázni, 18 hegedülni, 6 ^ordon-kázni, 14 magánéneket, 46 fuvó és ütőhangszert, 6 pedig zeneszerzői. A növendékek az év folyamán 9 hangversenyt tartoltak, amelyen 145 szóló és 20 összkari számmal, valamint 56 kiséreti számmal 94 növendék lépett a dobogóra ós mulat ta be tudását. A 9 hangverseny kö zül 2 csupa magyar, 1 pedig csup\'a olasz szerzők müveiből állott. A 2 magyar hangversenyen kivül is fokozottabb mértékben magyar komponisták müvei szerepeltek u mtb sorokon, igy a 87 komponistától előadott 173 darab közül 100, 37 ma gyár szerző müve volt. Az olasz hangversenyen 14 szerző szerepelt 15 müvével. Az o\'asz és magya* komponistákon kivül még 36 zeneszerző 58 munkája szerepelt a mü. sorokon. A növendékek egy Liszt Ferenc emlékmatinét is tartottak. Külön kell megemlékezni az iskola igazgatójának, 3 rendes és 4 óra-adó tanárjának működéséről is. A\' tanárok 3 lioeálls matinéi, 5 esii hangversenyt és 1 három esléből álló Lis\'zt emlékhangversenyt tartottak. Ezenkivül Nagykanizsán és Keszthelyen 8 Ízben léplek fel a Zeneiskola tanárai jótékonycélu es télyeken, illetve a z\'-\'nei kuliura elmélyítését célzó hangversenyeken. Ezen alkalmakkor 45 komponista 99 munkáját adták elő. Ebből 12 ma. gyar szerző 46 munkája volt. Az előadott számok közül kamarazene szám volt 6 szerző 6 müve, szólószám 41 szerző 92 müve és 1 kórus szám. A legtöbbet játszott müvek szerzője természetesen az emlékév-nek megfelelően a nagy magyar zenegéniusz, Liszt Ferenc volt, egy. maga 22 számmal. Utána a legtöb bet játszolt szerző Vannay Igazgató volt 13 müvével, majd igy követ kéznek: Chopin (7), Schubert (5), Csajkovszky, Schumann (3-3), Bizet Brahms, Moeart, Nardlni Saint Söens, Siklós, Tartlnl (2 -2). mig a többi 32 szerző 1 1 müvei szere Pe\'t a zeneiskola tinárainak műsorain. Az intézet 42 növendéknek osz tott ki hangjegy, illetve pénzjutal mat. Az összes segélyek és juta\'nWk értéke 296 pengő. Az értesítő a sw>kásos kimutatások és érdemjegy sorozaton kivül részletesen közli a növendékhangversenyek műsorát ls.
(Folyt kőv.)
Sárga
kettő is fenyegeti a fehér embert Az egyik a sárga fai támadísa Hvol keletről. A másik már közelebb fekvő baj a sárgaság, mint betegség. Ma azonban már az ellen is könnyen
Póstyén, Julius 13 (Copyright)
Oveggel fedett hi(T, a modem technikának ragyogó diadala, szalad kercsz-resztül a Vág medrén. Alattunk; vadul rohanó hullámokban rakoncátlankodik a lcgszcszélycsebb folyó, a vág. Kiöltünk, jobbra és balra: onv\'ladókokban heverő öreg rombk. Füstös falaiknak megmaradt csonka végében bagoly huhog. A sziklák falát moha csókolja. Egykor büszke cimertcrmek-l>en az enyészet lett úrrá. öreg cinvo-reknek már csak a nyoma látszik. Megkopott kripták márványtábláin réges-régen megTordi tolták ezeket a cl-mtereket.
Elöltünk: a Vág misztikus szigete, rajta a modern hotelkolosszusokkal. A jelen. Mögöttünk: a Vág völgyében széjjel szórl öreg váromladékok: a múlt. A keltő kőzött szalad a Idd...
f.s ezen a lúdon sétálok a 77-fpzlen-dős Hoek Jánossal.
Sem az idő, sem a szenvedések, sem az idegenben töltött sok-sok esztendő nem lörték meg ezt az embert. Ajkáról ugyanúgy folyik a beszéd, mint akkor, amikor busz millió ember hallgatott a szavára, amikor az ő könyvéből mondtak imákat Isten kicsiny és diszes házaiban- Nemcsak büszkén, hanem joggal is mondja, hogy «mun-kaké|>es vagyok.» Tavaly kiadott könyvét széjjelkapkodlák, nincsen belőle egyetlen példány. Amikor meglátogatom a szállásán, az Íróasztal mellett találom: árkusok vannak előtte és l>cnna a kezében. Hock János dolgozik.
Megkérdezem lőle: igaz-e, hogy a memoárjait irja.
Elmosolyodik, iniközlien felel:
-— Az én életein nem titok. Benne van a könyveimben, amiket megírtam és a beszédeimben, amiket elmondottam a képviselőházban. Én összekötő hid vagyok a mull és a jc|cn között. Az emlékeimet megírtam, de - csak az Íróasztalom fiókja számára. Aniig én élek, ezek az irások nem\' kerülhetnek a szedőgép elé. Az én élelem) íelett csak az « kor mondjon Ítéletet, amely utánam következik.
Islen és erő
— Tizenhét esztendői töltöttem! az emigrációban. Magamba mélyedtem, tanultam1 és dolgoztam. Megcsináltam az én vallásfilozófiái rendszeremet, amely nem korrekciója akar lenni a vallásnak, hanem átvezető hid « tudomány és a vallás között. Azt akarom! beigazolni, hogv a modem tudomány nincsen ellentétben a vallás lényegével, a krisztusi kinyilalkozással.
— Csak a kifejezéseklen van különbség a tudós és » theologus közölt és ezért nem\' értik meg egymást.
Még busz esztendővel ezelőtt talán lehetett vitatkozni azon, hogy a teremtett világnak tulajdonképpen mi volt az ős-oka. Akkor még a materialista világnézet elfogadott álláspont volt. A tudomány ma már a dinamikus álláspontot fogadja el. Olyan nagy tudósok, mint az olasz Ferim, vagy Curic-Joiictt, akik az atombomlasztás kísérletezésével foglalkoznak, ezt . az álláspontot képviselik. Gs a két éwoi ezelőtt Londonban megtartott világkongresszuson, ahol csupa vllágtokin-téty ült az asztalok mellett, arra a konklúzióra jutottak, hogy: az anyag j is erő. Ai anyag: erőrezgés. Es amikor
védekezhetünk, mert a glaubersóban rendkívül gazdag Mira gyógyvíz gyó gyilja a sárgaságot, a gyomor- és epebajokat. — Kérdezze meg az orvosát I
a tudomány elérkezett ehhez a ponthoz, voltaképpen nem telt mást, mint-h9«y beigazolta, uwit a vallás hirdet; a világ bizony semmiből lett... A tudomány abszolutumnak nevezi azt a belső erőt, amit mi Istennek hivunk. Csak a szó alkalmazásában van különbség.
9 év 9 kOtet
— Tizenhét esztendei nVunkámnak aratása: Az élet könyve, ez lesz a eime annak az összefoglaló, kilenc kötélre tervezett apologélikus munkának, amelyei ki akarok adni. Az egyes kötetek cimei: .Anyag- és erő-elmélet^*
A teremtés könyve,» «Isten könyve,» •Az ember könyve,» <A törvények könyve* és igy tovább. Szerelném minden esztendőben egy kötettel megajándékozni az emberiségei. Az első kölct az idén jelenik meg. ősszel.
A halhatatlan lélek
— Ha azl hirdeti a tudomány, hogy az energia elpusztíthatatlan, akkor csak azl hirdeti, am\'it a vallás, hogy: a lélek halhatatlan. Miért lenne kivétel a lelkem, amikor a természetben semmi se pusztul el. fin az én igazságomat filozofiai alapon bizonyítom. A józan ész és a tudomány kísérletezéssel által eléri eredményeket foglaltam renif-szerbe. A rendszerem lényege-, beigazolom, hogy amit a kísérleti tudomány |>ozitiv tényeknek nevez, az a vallás kiuyilatkozotl lényegével teljesen azonos. A tudomány és a vallás között csak a nyelvezet más. Az lesz ennek a kornak az igazi reformere, aki összhangba tudja hoznij a tudomány végső igazságát a vallás végső igazságával A felfogások változhatnak, de az igazság nem\' változik sohasem.
Kilenc fajta 10 ember
— Abban a házban, ahol dolgozom és ahol most élek, egyetlen emeleten liz ember lakik. Tiz ember — kilenc nemzethez tartozik. Van, aki Kopj>en-hágából kapja a postáját, a szomszédom! a Svenska Dagbiadot olvassa reggel, ha megjön. a fürdőből, egy széles vállú mérnök Temesvárral beszél telefonon, a lengj-el grófnő a berlini l>ankj-igazgató feleségével sétál a hatalmas parkban, egy nyitrai fiatalember dél-utánonkint a bostoni kis lánnyal \'táncol, a helsingforsi cukorgyár igazgatója már korán reggel a golfpályára siet. Tizediknek én vagyok ilt, a magyar. Kilenc nemzetnek tiz gyermeke békében megfér egymás mellett. Kilenc nemzetnek mind a tiz gyermekét ugyanaz az Isten Icrcmtetlc. Kinézem őket és meglelik a szivem szeretetlel és békével. Szereiéiben és békében éltem mindig és szeretetet meg békél hirdetek a könyvemben is.
— Szolgálni akarok vele a -népemének...
— A farkas, akit üldöznek és agyonhajszolnak, a halála után hasznos: üldözőire hagyja a bőrét. Amely meleget szolgáltat és mlegvéd a tél komor hidegével szemben . . •
— Szerelném én is, ha elmúlásom után az örökségem hasznos lenne mindenki számára- Azoknak .is, akik szerettek, azoknak is, akik üldöztek és azoknak is, akik csak ezután fognaK megszületni...
Padi Jób
tUritapMt L
17.45 A Pogány—Erős jazz-zenekar műsora. — 19.10 Newyork—Budapest 5 nap. — 19.40 Tibor Zoltán énekel.
— 20.10 Horgászutaimról. (Mészáros József.) — 20.40 Az operaházi zenekar.
— 22 Időjárásjelenlés, hírek. — 22.25 Hanglemezek. — 23.10 A 24 tagu cigánygyermek zenekar.\'— Majd utána cigányzene. — 0.05 Hirek.
Butlapert II.
18.25 Juliusl szerenád. (Molnár Kata.) — 18.45 Hanglemezek. — ,19.45 A sakk. (G. Réthy Pál) - 20.15 Hanglemezek. — 20.50 Hirek. B4<*-
17.50 Az ismeretlen régi Bécs. — 18.10 Burgenlandi óra. 20 Kelet-tiroli dalos-zenés esi Linzből. — 21 A szimfonikusok Wagner-estje. — 22.10 Csevegés lomíezckkcl. — 23.05 Tánczene.
Kedd
(hiAa^M* L
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 A népszerű konyt-haedények. — 10.15 Mit viselnek nyáron Pesten. — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásejlcntés. — 13.30 Szegő Béláné és Borisza Pál énekel. — 11.40 H.rck, árak. — 16.10 1- Hegyek közöt,. 2. Inas voltam. (Hévész Béla.) — 16.45 Időjelzés, hírek. — 17 Magvarok élet® Braziliában. (Pápay Gyula.)
17.30 Cigányzene. — 10 30 Régi mesék uj gyermekeknek. (Ottlik Pálma.)
— 19 Revere Gyula hárfázik. — 19.30 Prágai magyar diákok. (Dr. Gojjblák Lajos.) — 22 A Budapesti Hangverseny zenekar. - 21.10 Hirek. 22.40 Idő-járásjelentés. —Utána cigányzeue. — 0.05 Hirek. i
Buda pert II.
19 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Bariba Klári zongorázik. — 20.10 A budapesti turista. (Dr. Erényi Gusztáv.)
— 20.40 Hirek. — 2110 Tánclemezok.
BfM
12 Zene. — 14 Baritonáriák. — 1520 C.yermekóra gyermekkarral. — 16.05 Hangszerszólók.
17.25 Zongora. 20 Hangverseny.
— 22.10 Spohr: Nagy kilences vonósokra és fúvósokra. — 22.55 Tánczene.
SZEGEDI
SZABADTÉRI
JÁTÉKOK
Augusztus 1., 2. és 4-én
ü EB IKljA
Augusztus 8 , 9 és 11 én
BIZÁNC
Augusztus 14 , IS. és 16 án
János vitéz
Központi jegyárusítás: SMf ed, D41 magyaromig kiadóhivatala
A tudomány és a vallás között akar hidat verni Hock János,
aki kilenc vaskos kötetben megírta az Élet kOnyvét
4
ZALAI KÖZLÖNY
1986. frillu. 14,
A horogkeresztes propaganda és a Habsburg-restauráció flgye a németosztrák megegyezés ntán
London, julius 18 Báró Frankenheim, az osztrák kormány londoni követe megjelent az angol külügyminisztériumban és bejelentette a német -osztrák egyezmény megkötését. Utána a londoni osztrák követségen sajtónyilatkozatot adott- Kijelentette, hogy az osztrák kormánynak eltökélt szándéka a jövőben is a legéberebben vigyázni arra, hogy az államhatal. mat ne áshassák alá. Az uj törvény értelmében büntetni fogják a nem zeti szocializmus eszméjével lázitó kat és mindazokat, akik a Német országgal való egyesülés mellett agitálnak. A kormány nem türi el a belső zavargásokat és mindazoktól "megvédi a népet, akik a nemzeti szocializmus elméleteit akarják ér. vényre juttatni. A követ rész\'etesen ismertette a megegyezés egyes pontjait is.
London, julius 13 A Daily Mail nagyjelentőségű Schuschniggnyi\'atkozatot közöl. Az osztrák kancellár kijelenti, hogy i csak a politikai foglyok kapnak a; német osztrák megegyezéssel kap csolatban kegyelmei, hzdk az el. Ítéltek, «Hk az élet- é« vagyonbiz-\'
tonság ellen követtek el merényle tet, habár azt a nemzeti szoclaljsmus zászlaja alatt követték is el, továbbra is börtönben maradnak. Kijelentette a ktncellár, hogy Ausztriát a kommunizmus veszélye nem fénye, geti. A lehető legsürgősebben megkezdik a tárgyalásokat, hogy a ke. reskedelmi" forgtfom is mielőbb a normális legyen Németország és Ausztria között. (
A Habsburg-restaurációról szólva kancellár a következőket mond!a :
- A Habsburg-kérdés Ausztriabei ügye. A restauráció útjába nem áll Németország sem, hiszen Hitler is elismerte, hogy az belügyünk. Ez azonban olyan kérdés, ermelyről a külföld Igen sokat beszél és éppen ez az oka annak, hogy egyelőre nem alkalmas az idő, ho-ry ebben a kérdésben az osztrák népet megkérdezzük.
A továbbiakban kijelentette a kancellár, hogy Ausztria tagja ki ván maradni a Népszövetségnek és annak a reményének adott klfe|e zést, hogy Olaszország s-mV lép ki. sőt nagyon szeretné, ha Németország Is visszatérne.
Tltulescu beadta lemondását
k pásztói Ítélet!
Nagy többséggel njra gyözött Ivádv Béla
Pásztó, julius 13 Az egész ország közvéleménye nagy érdeklődéssel várta a pásztói kcrttlet siegpeticionátt mandátumának eldülését A vasárnapi választás leljesen rendben folyt le és 1371 szótöbbséggel Ivády Béla győzelmét hozta, mint az előrelátható volt. A válasstás eredménye a kővetkező: Ivády Béla Nemzeti Egység 4421 Cseresnyés Aladár Független
Kisgazda 3050
Ivády Béla még az esti órákban Pásztóra utazott és személyesen átvette mandátumát
A nézók közé rohant a versenyautó
Páris, julius 13 A San-Pauloban megtartott gépkocsiversenyen súlyos szerencsétlenség történt. Hclic nizzai versenyzőnő kocsijával közvetlen a verseny befejezése előtt n közönség közé rohant és ott felborult. Magát koi>onyaalapi töréssel szállították a kórházba, a nézők közül őt a helyszínen szörnyethalt, 37 súlyosan megsebesült.
Halálos autószerencséHen-\' ség érte Londonban a KMAC volt főtitkárát
London, julius 13 Fsteuvics Vidor 30 éves magyar állampolgár halálos gépkocsi szeren-esetlenség áldozata lett. Petrovics autóját maga vezette, amellyel egyik kanyarban felborult. Útitársa, Lika István, ugyancsak magyar állam polgár, súlyosan megsebesült.
A szcrencsét.\'eoül járt Pelrovies VUli* éxekhel ezelőtt a Magyar Automobil Clul főtitkára volt. Jelenleg Loiidíiiibau volt utazni iro« dája.
TOaUtés Baureuthban
Baureuth, julius. 13 (Lapzártai or érkezeti) A tüntetések újból kiujultak A tömeget a csendőrségnek kellett feloszlatni Köibeú va\'ak1 nsvoKerrel ráiöü n csendőrökre, ugy hogy azok is kénytelenek vo\'tak fegyverüket használni. A tüntetők közül kilenc súlyosan megsebesült
OKOS TANÁCS
— Édesapám, miért keni be az ajtó sarkát?
— ne nyikorogjon.
— tdesapám, a kis babát is bekenhetné!
HIRDESS áN
a „Zalai K0z!6ny"-ben
Tltulescu román külügyminiszter j a királlyal folytatott tanácskozás ; után nem sokkal később újból meg- ■ jelent a király előtt és beadta le . mondását. A lemondást a külügy miniszter azzal indoko\'ta meg, hogy nem tud együttműködni a Tafrescu kormánnyal. A király a lemondást nem fogadta el. Tltulescu gondol kodási időt kéri.
Izgalom a kisantant és a Balkán blokk berkeiben
* London, julius 13
A Reuter iroda tudósító je\'.entl Bukarestből: Tltulescu román kül-
Páris Julius 13 (Lapzártakor érkezett) Az Echotíe Paris szerint ají osztrák -német meg-egyezés gyökfre Mussolininál ke resendő. A lap azt Írja, hogy Mus solinl beszélte rá Schuschniggot a tanácskozások megkezdéséne. Róma és Berlin - Írja a lap - most már folytathalják a négyhatalmi politika, vagyis a revizionízmus politiká jának alkalmazását. Politikai körök meggyőződése szerint a brüsszeli ér tekezlelen Olaszország és Németor szág már közös fumtban fog részt venni.
Páris, julius 18 (Lapzártakor érkezeti) Lapértesü lés szerint német katonai küldöttség érkezeti Rómába. A küldöttség csak
ügyminiszter Montreuxból hazaér kezve, egyenesen Károly királyhoa ment, aki négyórás kihallgatáson fogadta. A nagyfontosságú \'.árgya\'á. sok miatt a király és a külügymir niszter nem is ebédeltek.
Román politikai körökben általá nos az a felfogás, hogy a németosztrák megegyezés csak az e!s5 lépés a kisantant és a balkáni b\'o\\k ellen irányuló arcvonal kialakításához. Romániának és a kisanlanlinak ezzel le kell számolnia és épp^n ezért nem kerülhető ej, ho^y Románia külpolitikáját felül ne vizsgálják a legrövidebb időn belül.
nem valamennyi tagja vezérkari liszt. A küldöttség ugyanazokat a kérdésekéét fogja Rómában megtár gyalni, mint 1936-ben az olasz-francia tisztiküldöttség.
A montreuxi értekezlet flgye
Montreux, julius 13 (Lapzártakor érkezett) Hétfőn délelőtt a tengerszorosok ügyében, összeült értekezlet teljes ülésre Qlt össae, hogy megvitassa részleteiben is az angol-tőrök javaslat azon pontjait, amelyet a mull üléseken nem tárgyaltak le.
— (Egyházmegyei hírek)
Rott Nándor dr. veszprémi megyésr-pfispök Deák Szulpic balatonalmádi helyettes lelkészt vlsszabocsátotla a 1 Szent Ferenc Rendbe. Balatonalmődi lelkésznek Krcujz József keszthelyi \' káplánt küldötte. Keszthclyro Tóth László gelsei káplán kerüll.A mtegürfclt tapolcai káplánságot Sulyok Jenő foglalta el.
— (Keszthely Idegenforgalma)
julius 10-lg a következőképen alakult: Az idegenforgalmi nyilvántartóba bejelentettek 782 fürdövendéget. Közülük 216 külföldi és pedig: 189 osztrák, 10 jugoszláv, 8 cseh, 2 német; 1 finn, aktk 3 napot meghaladó időn át tartózkodtak, vagy még most is tartózkodnak Keszthelyen. Azoknak a száma pedig, akjt,k 3 napot sem töltöttek a városban, 264. Ha az idei idegenforgalmi statisztikó,* a tavalyival, vagy a két év előttivel összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy visszaesés nincs ugyan, de a várt nagyobbarányu fejlődés e\'miradt. Az is meglátszik, hogy a nyaralók, főleg az idegenek, kevesebb pénzt költenek, mint az előző években.
— (A Kerékpár Egylet)
vasárnapi juliáUsát cz eső elmbsta.
Az egylet vezotösége őzért a julláiis megtartását a jövő vasárnapra állapította mleg, amikor szebbnél-szebb és nagyszerübbnél-nagyszerübb számok teszik felejthetetlenné a Kerékpár Egylet nyári mulatságát a Szépilonában.
— Dlradli anyagok seép mintákban Sohütznél.
— (Munkanélküliekhez!)
Az Első Magyar önkéntes Munkásszázad ismételten létscámo emel. Ez atkalomból 16 komoly, dolgozni akaró munkást vesz fel. Jelentkezni lehet e hét folyamén mindennap reggel 8—9 óráig Pctőfi-ut t6. sz. alatt a Munkás-. század vezetőjénél.
— (Augusztusban Indul s Magyar Egészség vonata)
A Turul\'Szövetség a t&valyl Magyar Egészség Hete országos sikere után az idén útnak indítja a Magyar Egészség Vonalát és mogrendozi a Magfrar Főid Hetét. A Magyar E< azség Vonata, a tavalyi Egészséghét kibővített anya,-gát viszi szét az országban 27 kiállítás céljára átalakított vasúti kocsiban, összesen 57 vidéki állomásra. A Ma?, gyar Főid Hete a magyar vidéknek nemcsak egészségügyi, hanem minden problémájával foglalkozik. Itt • ugy mint a tavalyi Egészség Héten, Uidoí ntónyos rlportklállltás, kongresszusok és népszerű előadások lesznek. A Maf-gyar Föld Hét ünnepélyes megnyitója szeptember lió 20-án lesz. A Magyar Egészség Vpnata Budapestről már augusztusban elbidul dunántúli menetrendszerű útjára. Minden vidéki állomáshelyén megrendezi a Turul Szövetség a Magyar Egészség napját, aminek keretében szétosztja a magyar egészség komoly szociális gondolatát szolgáló jutalmait. Jutalmat kap mi ne den állomáschlyen égy egészséges-szegény nagycsalád, a legegészségesebb szegény gyermek családja és egy aznap született szegény család gyermeke. A
Róma és Berlin már folytatják a revizionízmus politikáját — Írják a francia lapok
ltec, jullus 14
2AIA1 KÓZLOKV
jutalmak egészségügyi gondozást, ruha-é.s élelmiszerellátást és téli fütö anya. got fognak jelenteni mindenütt a három érdemes n><igyar családnak. Az idei nagy Turul munka dr. VégVáry Józseí országgyűlési képviselő és drt; Dérczy Ferenc vezetése és irányítása melleit olyan temi>óvai \'halad a megvalósulás felé, hogy sikeréhez nemi férhet kétség. \'
= Kéts »tr«ndkobálok legszebb SZÍ-nekben mladen nagyságban kaphatók SchQtsnél.
— (Siesta Sanatórium)
Budapest, I., RAth Qyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban Tekvő éa orvosilag legtökéletesebben felperelt gyólntézeto. Bel- 08 Ideggyógyászat, bo-bészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplul laboratórium Elektrocardio-graph (szlvvlzagáló). Krógh-fóle alap-anyagcsere vizsgáló készülék. Enteroc leaner (bólfllrdő). Modern vlzgyógyin-tézet Orvosilag vezetett villany(lzemü konyha. Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögölt* park! Olcsó árak I
— (Dologházba kerül a zalai falvak tolvaja)
Dékány Lajos ismételten büntetett ember megélhetésként választotta a besurranó tolvajlást. Sorra járta n különböző zalai községeket és lojíott, ami csak kezeügyébe került, legfőképpen ruhaneműt. Egy napon ^zonbíiii rajla vesztett és csendőrkézre kerülj Ügyével most foglalkozoött a ^l«káry-tanács. Hat rendbeli lopást bizonyítottak reá, amiért szigorított dologházba ulalták, melynek legkisebb mérve nem lehet kevesebb három" esztendőnél. Az ítélet jogerős.
— Protticranyogok minden minőségben SehUtznél.
— (Ismeretlen hulla)
Felsőszemenye község határában a Muraszigenetcn egy ismeretlen férfi hulláját találták, melyet orvosi vélemény szerint körülbelül egy—másfél hónapja vethetett a Mura árja a szigetre. A hulla teljesen oszlásnak indult és testrészeit különböző távolságokon találták fel. Valószínűleg ragadozó állatok hurcolták szét. Ruházata hiányzik, csupán lábán volt fekete, viselt cipő, orrán acélbádog védőkkel. A hulla bal alsó fogsorában két zápfog aranykoronával van bevonva. Kilétének megállapítására a csendőrség nyomozást indított.
— A Kopsteln Sotorárahás junius ós Jullus hónapokban tlzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat ós egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő, ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szükségo van.
^ LALAI KÖZLÖNY
barátid
• ZALAI KÖZLÖNY
hirdetőinél vásárolnak !
Pusztító viharok tomboltak vasárnap mindenfelé
Budapesten félórás jégverés pusztított
Bukarest, julius 13 A nyári hőség Bukarestre vasárnap valóságos rovarszőnyeget teritett. A sáskák és egyéb rovarok annyira ellepték a várost, hogy a köztisztasági üzemi embereinek egész napra szóló munkát adtak. Utána hatalmas vihar váltott^ fel a rekkenő hőséget.
Aradon vasárnap -10 fok Celsiust knérlek, amely a délutáni órákban ori kánszerü jégesőben és viharban vezetődött le. A vihar nagy és súlyos károkat okozott. Aradiéi a nagy hőség következtében kél ember éleiét vesztette.
Belgrád, julius 13
(Lapzártakor érkezett) Az irtózatos hőség elől Belgrádból vasárnap 23.000 ember menekült a Száva és a Duna hullámaiba. Belgrádban 36 fok Celsius voll vasárnap árnyékban.
Budapest, julius 13 Budapesten vasárnap egy óra tájban félórás, de irtózatos erejű vihar dühöngött, amely iákat csavart ki, háztetőket söpört el és falakat döntött ki. A diónagyságu jég valósággal véresre verte a járókelőket, az ablakokat betörte, a Dunán pedig halálos fürdőszc-rencsétlenséget okozott. Az áldozat: Fischer Imre szövőmunkás.
Végre esik Amerikában is
Ezerre emelkedett a hőség halálos áldozatainak száma
Ncwyork, julius 13 (Lapzártakor érkezett) Az amerikai aszály-sivatagban, nmely hat hét óta tart, végre leesett az első eső. Valóságos áldásként hullt a kiadós cső, u
mely a hőmérsékletet is 33 fok Celsiusra lehűtötte. Szombat-vasárnap u nagy hőség okozta halálos áldozatok száma egyébként 1000 emberre emelkedett.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOR&TÓRIUH.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete F6-ut 5.
Hofherr Schrantz—Clayton-Shuttteworth gyártmányú
EKÉK
tOkBrpáaaél kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerék-agyakkal, az u| típusok finmü-kOdö zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐQÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
DarélAk. aaaoakavágdk. Saaittauaók. SallSpráMh. Ráp»*f4k. KultivAlorok. RaaMk. Oalgatrlflrdk.
MaxAgaadaaAgMHSrlIk. Kaphatók és megtekinthetek nsgykantsial lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
meg, mtltiágya, zsák, növényvédelmi azerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A btrésé, ..ll.ll ) Teleion: 130.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsórangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniczky-otca 8.}
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konlortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti! Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkezó olvasók részére.
Holetta vászon Bolelta rud Bu\'etta utoor llnolenm Viaszos vásson Lábtörlök
Kárpitos kellékek Sfrik, tisztított Zsineg-félék
■itrio »ái»oi Szőnyegek Szőnyeg*&dö Jjjfáirrtiion Babonazsák
Hlrscb és Szegé suiuuák
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában
Fö-ut 8. u. alatt
APEÓfflBDETÍSEX
SffiíSUt íSrJí fisrV-23
10 u4l« « im* alilm li U>l M4 I rmt.
Közlöm s m t. szülőkkel, hogy ax tdín Is Ausztriába utazom éz magammal vinnék egy kisfiút vagy kisleányt Közelebbi let-vtlágosllás Tani " ----•• berényben.
Fahár ablak-kitt Iámét kapható Stern üvegkereskedésben, Pő-ut 2, Városház-palota _ _____2500
MollsAraagédat azooatt belépésre keresek. Oózmalom Oelae. 2565
■a|aal»bsrack eladó Horthy Miklós »t 47.
■ !•*« aaaka magas tőlctizlnten, szépen bútorozva, lépcaófaázl külön bejáistlal. Esetleg tel|es elláusaat. Caencery-u. 27/a.
Keresek azonnali belépésre egy flyar-aaaskaaaral* Halat leányt délutánt et-loglaltaágra. Rozgonyl u. 0. 2567
1 dra. 100 kgr.-os aaá. eladó. Clm a kiadóban.
sulyokkal 2568
Takarítónői keresek azonnali belépésre. Helaler, Magyar-u. 7. 2969
Szép száraz uassaaateaaarl, na-
yobb m ............~
utca 45.
gyobb mennyiségben la kapható Klrály-ilca
Kélaaokáa, emeleti, vízvezetéke* lakás kiadó. Erzeébet-lér II. 2486
A legolcsóbb Bakó és gyapjú MMii-
ruha Kaulmann KárolyniL *
Szenzidéa lehérdpö tlaalll* caak Halásznál, Sugár nl 2. 2554
TarMaásallása, mindennemű ondo-látás, hajleatés, női-, urt- éa gyenaekhaj-vágás és irinden szakba vágó munka Plhpovlcs lodráazözlelébtn készül. Caengery-ut 2. Telelőn 526. •
Háa-esasssakAs lOldazlaU és emeleti lakás aloaé bárért az állomás kőzetében azonnal vagy auguaatns 1 re kiadó. Horthy Mlklós-nV56. •
özv.
Jószáru HarlassyAtt leleltesse meg :v. Cslzmsdla Lajosnénál Rózsa-u. 21, s
Forgáoa-ala*Aa I Sikerült egy nagyobb mennylaégü szép, darabos faragóit tölgy forgácsra szert tenni, amelyet szea-zádós olcsó árért nyári Utetésre a|ánlok. 1 rakat (egy ssekér) u erdőn átvéve 200, a rendes fuvardíja 3, összesen P 5-00. Szíveskedjen blaalommal hozzám lordulnl éa egy próbarendeléasel győződjön meg. Siessen, mlg a késsiet IzrT Malollca fa-blzomáflyos, Rozgonyl-u. 2. a, (Népmozi) udvarban.
Kiadja a l.pculajdonoa Közgazdasági *t. Qutenberg Nyoasda 4a Délsalal L.pktadá Vállalata Nag jk.nlzaán. Pelelöa klado t Zalai Kázaáy.
Ofcsénhjjot aáfiamezikan
A lelenyel klr. J4rá«blr6»ig. mint telekkönyvi bitóiig.
2«78/tk. 1936. uira.
Érvényes i IB38. évi mé|us hó IH-tSI kezdve.
Raflkiniua áUoaUtrt érkeií is az ouu Induló Honitokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p. u.\'
GSCmuEI.
IBpMtrílll Boglir
|K*utb*M
|övó hó elsejéig,
ha most előfizet.
MII Sz.v.\'l 515 6 57 7-27 9-10 »«|Sz.v. I — - 555 7-36
M»lsz.v") 5481 7-14 8(0 ! 9-27 "" Motor - 7-28 8 12 94n
IMI B.I., I 8141 9-431 1035 I - Mis Sz.v. 10 03 1123 I 12-0) 13 22
l«llsz. v. 1315\' 1517 - — MI3 | Ss. v. 13 45 15-35 16 15 17 35
MM I Sz v. 15-30 16-51! 17-32 19-04 "III Sz.v. 1919 20 55 2100 23 16
MM l| HOIOT »121 2*23 22-31 - I
»«|lfcl« 23 501 1-05 — 1 — ! 1) Közlekedik V— 15-161 VI-14-lg és IX— 16-IÓI 1937. évi niá|us 14-ig. I) Közlekedik VI-15-től IX. 16-lg.
Nagykanizsa—Barcs—P/a
I N■[;>>»\'- I Imn II rfc,,. -i I Páwl; |j S»,t.,íl || H,KJ,,.l-
| nárill .1^,1 | M. Il Irt. I|_| hj. || IU. || „in i-k.
5. v. I So5 I S-SJ I Knl ~ 54lí||Sz. v. I - | 445 1 058 \' Sz. v. 1340 15 58 17-43 2413 Sz. v. 11 50 I 13 35 15 24
Sx.v. || 2014 || 21-55 | 23 31 1451 ! Vegy. || 16 50 1 19 19 | 21-45 A 2414. és 2413. sz. vonalokkal kőzvtl en kocsik lutnak Wlen-Pécs, Wien-Osiek kőzőtt.
A 2421/2451. sz. vonatokkal közvetlen kocsik Pécs Budapest déli pu. kőzőll.
Nagykanizsa—Gyikinyts— UJdombovdr— Budapest Keleti pa
~T rtsrig 1^.1 i i iCT.iffng"*
Jégszekrények I
Bír tori í.- F-h részletre
SZflBŰ flKTBL sportazleteösa, fű-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Qy. v. II 23-55 || 0 24 j - | | 2409i| Qy. v. | -A 2408-as sz. vonat közlekedik Vl-15-töl IX—14-ig. A 2109-es az. vonat közlekedik VI—15-töl IX— 15-ig. A 2444. sz. vonat közvetlen vonat Budapest—Keleti pu-lg.
csodaszép szinek és forrnak
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotorlba
M.-Keresztút!! Ragvkanl-Indul \\ xfiára érk.
Nagykanl 0 M.-Keresztui zR*ról Indul \\\\ érk.
1292 fi Vegyes H 7-15 I 7-42 11297l| Vegyes | 11-26 11-58
12081 Gy< ti 0-05 ű 0*18 1120/11 Gyors 512 fl 5-25
12021 Oyoi* | M-40 | 1153 |l20l||0yore || 17*52 | 1805
Az 1208 és 1207. sz. vonatoknál, valamint az 1201. és 1202. sz. vonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Budapesti viszonylat alattiak.
1292/129\'. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi tut Murakereszturig.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon c«ak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlasozása Murakereszturról Jugoszláviába.
Jugoszláviából vissia személyvonattal csak az 1297. és 2451. sz. vonatoknak van azonnali csatlakozásuk.
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
%é*ségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerit
szerel ós Javít,
épület- is géptakatosmunkikat villái
Széchényi István
Nagykanizsa, i\'fi-sl 3. sz. Arajáalat díjtalan I ■
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városliázpalota.
ttyoa* «a na-!\'-\' Lapkiadó VUlakata kóalmamUtftMS k>akuluia paMh UMv, ZaWKimtxl
ZALAI KÖZLÖNY
1988. lullus 14.
78. évfolyam 160 szám
Nagykanizsa, 1938. jullus 15 szerda
Ara 12 Alt
ZALAI KÖZLÖNY
katettUMf kJadóbi.^1: PM 5 uia. JfcjldoÍ »i«ka brtkSuup átkdia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ír.: egy bóra 1 pengő 40 HlUr. Szerkesztőségi ís kfiitóhlTaUU telelőn: 7& n.
A Balaton most és nemrég
Irta: Ilovsxky Jáno«
Nemrég tartotta alakuló ülését a Balatoni Egyesületek Szövetsége, a mkif gyar idegen íoivolmi törekvések legfőbb társadalmi vezére, dr. vitéz József Ferenc királyi herceg elnöklet alatt. Kren a nevezetes ülésen felsz<\'>lalt Cholnoky Jenő professzor, a Magyar földrajzi Társaság tudós elnöke, aki az üléssel cgyidüleg ünnepelte harminc éves sikerekben gazdag egyeUmí tanár-«Jg;\\iiak jubileumát. A tudós professzor elmondotta, hogy körülbelül 10 évvel fzclőlt a mai Balatonföldvár fürdőtelepinek helyén csak egy vendégroj^uló állolt, «Trrtelyl>en a balatonmenti munkálkodása során egy éjszakát kellett eltöltenie.
fijjel több Ízben vonitásra ébredt Heggel, mikor felkelt, elpanaszolta a vendéglősnek, hogy mm1 tudott aludni.
— Miért? — kérdezte a vendéglős.
-- Minek tart olyan kutyát, amelyik
egész éjjel voiiitl — mondta bosszúsan a tudós.
- Netn kulya vonitolt, hanem nádi farkas! — felelte a vendéglős.
...Ilyenek voltak a viszonyok még nem ls fél évszázaddal ezelőtt Balaton-földvárolt, amely most egyike a legszebb balatoni fürdőhelyeknek. Bizony fél évszázaddal ezelőtt még csak egy fürdőhely volt a nagy viz mellett, " melynek kullurája volt: Balatonfüred. Badacsonyon kivül, "hol a Kisfaludynk, Eszlerházyak és régi magyar nemes családok szőlőbirtokai voltak,-csak Keszthelyen volt valamelyes fürdőélel. Akadt ugyan itt-ott a parlok menlén fürdőéletre mutató parányi jelenség, de Siófoknak a fejlődés kez-delén lévő telepén kivül az egész Balatonvidék kevés kivétellel még évezredes álmát aludta.
Ma már mindez a mullé... fis, hogy ez igy van, hogy a mflgyar nyftraló-közönség és a külföldiek érdeklődése is nagy mérlékben a Balaton felé fordult, az elsősorban a magyar sajtó, a magyar rádióv a Balaton-barátok és a balatoni egyesületek, valamint az utóbbi időben a Balatoni Intéző Bizottság rendszeres munkájának köszönhető, továbbá annak, hogy végre mf;iid többen és többen látó szemmel, fürdő és gazdasági érzékkei vállvetve, jó-szándékban és megértésben vetélkedve felkarolták a Balaton ügyét. í
Az igazságnak és a tényeknek megfelel, hogy a balatoni kultusz növekedése a balatoni fürdők fellendülése szorosan összefügg a Magyar Állami-vasúinál utóbbi időben hely-esőn érvényesülő balatoni közlekedési politikával. A közlekedés fejlesztésének első szerencsés megnyilvánulása az volt, "mikor Pogány Sándor, a Dőlivasut, helyesebben Duna—Száva -Adria vasul b vezérigazgatója kibocsátotta és elárasztotta a főváros hirdetői oszlopait e8v szép májusi reggelen olyan plakáttal, amely óriási vasúti mozdonyt áb rázolt és a kép alá odafüggesztette a felírást, hogy «Közelebb hoztuk a Balatont Budapesthez!, Azóta több régi vasúti állomást lebontottak, renováltak, megnagyobbítottak, o munkának kezdeményezőié, irányitója és a pénzügyi fedezet előteremtője Senn Ottó, a MAV kiiünő elnökigazgatója volt.
Az utolsó tíz évnek változásai különösen akkor szembeötlők, ha körül utazzuk a Balatont. Aki a világháború
utáni években járt ezen a vidéken és csak Most jutóit újból a Balaton mellé, az nem győz elégjjé gyönyörködni a nagy változáson. A déli pari kitűnő építési ulja, a fásítás és az összkép, amelyei a rol>ogó vonatról Aligánál nyerünk, felejthetetlenül szép. Az északi partvidék villákkal teleszórt lejtői, a kénesei öböl Ivajjásában a mind szebbé váló fővárosi üdülőtelep
panorámája és pár pillanaltil később a déli oldal beépítettségének látása
— azonnal szembeöltővé teszi, hogy milyen nagy az átalakulás, a fejlődés a nagy magyar tó körűig
Gyönyörűen fejlődik a vitorlássport, libben az évben is egymásután következnek a versenyek. Minden második esztendőben — az idén már másodszor
— kerül eifutáshi a Balatoni Kék Sza-
BÉCS
A revíziós félelem támadt fel kUlföldfin a német-osztrák megegyezés nyomában
Megegyezés előtt a tengerszorosok kérdése Montreuxban
dltását. Ezzel szemben a külügymi niszterlumhoz legközelebb óllóDai\'y Telegraph egészen nyílt és messzemenő bizalmatlansággal fogadja o bécsi paktumot.
- Meg kell várni - írja a lap —■ nem nyi\'ik e tűzhányó az ,\'ppen bc-teinelell régi kráter helyén. Az olusz német szoros együllmüködés néni éppen megnyugtató jelenség. Lehet, hogy Európában revizionista csoport a\'akul ki német magyar-Htóztrák részvétellel.
A Momlng Post ezt irja :
Az osztrák függetlenség biztosi tósát örömmel üdvözöljük, de az uj középeurópai csoport kialakulása n valószínűségek közé tartozik sezén a német-osztrák egyezmény nera enyhíti at angol kormány nggo dalmáit. Nagyon helyeseljük tehát az angol haderő fejlesztését. Ugyancsak a Momlng Post szerint az egyezmény hírére a berlini cseh követ sürgősen Párlsba utazóit, ahol a küip\'íitlkái a bekeriléstöl való fé lelem Irányítja.
Az Ohserver erkölcsi Anschluss\'ól beszél.
- A megegyezés - úgymond — csnk közvetlenül fenyegető veszélyt hárít el, a távolabbi jövőre nézve még nagyobb veszede\'meket rejl magában.
Európa különböző részíflxn nagy megelégedéssel üdvözlik né;m^t osztrák megegyezési, mini amely lépés megszűntei é Európának egyik veszedelmes viharpontját. Nemzetközi diplomáciai körökbon azt vár. ják, hogy Olaszország és Némelor szág fokozott mértékben működik együtt az európai porlikában. Erre mutat az olasz kormány jegyz\'-ke, amelyben Németország részvét -létől teszi függővé a brüsszeli ér\'.ekez\'e. ten való megjeléné>él.
Fontos eseménye a hétfői nnpnak, hogy Delbos francia külügyminisz. ter - a német osztrák megegyezés után - feltűnő beszédei mondott, melyben többek között kijelentette, hogy a szerződések rendelkezései, nek javítása nincs megtiltva. Az egyezmények és szerződések nem az elnyomás eszközei. A békeszerződések revíziójára célzotl Baldwin angol miniszterelnök is az ;ilsóház bar. mondott beszédében.
PÁRIS
Pórisban azon a véleményen vannak, hogy a német-osztrák meg egyezés után Olaszország telj-s egyetértésben fog eljárni Ném^lor szággal, nemcsak a középeurópai, hanem az általános európai politikában is. Attól tartanak, hogy Fran. ciaország külpolitikai állása gyengül és a francia hatalmi befolyás Középeurópában teljesen össz<\'om\'ik
Az Echo de Paris igy ir: Ausztria függetlensége - bármit reméljünk is Rómától - mindenekelőtt a né mét birodalomtól függ. Bizonyos io vábbá, hogy a római kormány is, ép ugy mint Berlin, a békeszerződések felülvizsgálása mellett köti le ma *ít í
LONDON
Angliában az ujabban egész nyíl tan németbarát Daily Mail egyedül lelkesedik a megegyezésen, más la pok, köztük a Tlmes ls, mege\'égszik azzal, hogy hűvösen regisztrálja a tényt, óvatosan formulázza megazi a váraki zását hogy az egyezmény előmozdítja Középeurópa megszilár.
BERLIN
A Hitler kormány félhivatalos kő-nyomatosa megállapítja, hogy a né met -osztrák megállapodásban mindkét fé! áldozatokat hozott A Völ kischer Bt^bachter szerint az egyezmény az osztrák testvérnépre bízza, hogyan akarja rendezni belpolitikai viszonyait. A Berliner B Örsen-zeitung azt várja, hogy a német és az osztrák nemzet külpolitikai szolidaritásban egyesül.
Megegyezés Montreuxban
London, julius 14 A montreuxl tengerszororolt ügyé ben összeült értekezlettel kapcso. lalban a lapok azt irják, hogy a legt fontosabb kérdésekben a napokban létrejön a megegyezés.
lagért való vferseny. Ez a verseny az évek során a magyar tavon fejlődő sportéletl>en mfnd nagyobb és nagyobb jelentőségre fog szert tenni. Az idei Kék Sznlag-vcrscny julius 17-én lesz. A Kék Szalag védője Ugrón Gábor, aki Rabonbán nevű tőkcsulvos hajójával — a balatoni yachtépitő fizetni remekével — 1034-ben nyerte ei \'először a Balaton Kék Szalagját.
Örvendetes, hogy a balatoni szálló és pensiótulajdonosok iparkodnak \'válla tataikat a külföldi fürdőhelyek nívójára «m>clni. Azonban az üdüléshez szükséges kényelmi berendezéseket kell biztosítani, hanem minden községbe*^ ahová früdővendégek járnak, már oktatják a gyermekeket és figyelmeztetik a felnőit lakosságot, hogy a fürdővendég kelleme^ üdüléséhez elsősorban mosolygó arcú, szivesen köszönő emberek üdvözletére van szükség. Mi telte naggyá a francia Riviérái, mi idézte elő az olasz fürdőhelyek óriási látogatottságát? A települések lakóinak udvariassága és a vendégek lcghWgasabb igényeit is kielégítő ellátás. A külföldi fürdőhelyeken a természeti adottságok szépségét mindenütt árnyas fasorokkal €s a strandok művészi kiképzésével fokozzák. •
Az idén a nyári estéken ki fog> gyúlni a tihanyi ősi templom falán az olt elhelyezett kereszt.
Amikor este, a bíborpiros nap lenyugvása ulán Tihany templomának tornyában felcsendül \'az ércharang mé\'ycn bugó szava és végijgsiklik a tükörként nyugvó vízfelületen és a késő esti órákban fürdőzők c harang-szótól kisérve lépnek ki a partra, — akkor mintha az ég szine ls megváltozna. Egy-egy gyönyörű balatoni nyári este emelkedett hangulatuvá teszi az embert. Az alkonyat elömlő fénye először a Balatont övező partvidék csodálatos természeti szépségét tárja elénk tündéri világításban. Nagyszerű festőnek kell \'lennie, aki a színeknek ezt a dúsgazdag változatát palettájáról élő tudja varázsolni. De nemcsak a szeműnk gyönyörködik az esténként ismétlődő és mégis változatos, gyönyörű látványban, de lelkünk is fej Üdül a természetnek ilyen pazar szépségétől. Mikor a Balaton partjáról szállásainkra megtérünk, ugy ére^üj, hogy a mögyar sorsközösséfchek is hasznára válunk azáltal, ha szabadságukat magyar földön töltjük el és jt, hon költjük el pénzünket
Magyarok! Akik nem voltatok még a Balatonnál, tekintsétek hazafiúi kó-telességteknek, hogy meglátogassák az Adriát is helyettesítő szépséges magyar tengert. Mártsátok meg magatokat a testei-leiket felfrissítő, üde, selymes habokban és élvezzétek a balatoni hegvkoszoruk csodálatos szépségét, figyeljétek a felső Balaton élénk s|>ort-élctét vagy merüljetek el az alsó-Balat. ton gyönyörű képeinek változatossár gába, ahCl a badacsonyi vulkáni hegyvidék, Fonyód és Boglár szolid gombja és a keszthelyi öböl \'kitáruló szépsége teszi mámorossá az eml>ert. A Baross Szövetség egyik jelmondata: Mindent a nemzetért! Mi müidannyian a ncmzcinek teszünk hasznos szolgála
tol, de egyúttal\'szolgáljuk ön müvünk és családunk érdekeit is, ha most, amikor a gazdasági helyzet végre uétnl javulást mutat, a hazai fürdők felkarolásának munkájában a Balatont és állalában a hazai fürdőhelyeket szeréténél megbecsüljük és minél si\\rütí-ben felkeressük. Magyar, nyaralj magyar földöul
flALAl KÖZLÖNY
1*36. fölfal 15
Qyomor- és bélzavaroknál, hac-űregbeli vérpwgásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy-két pobár természetes „Ferenc József" keserüviz alaposan kitisztítja az emésztóulakat Az oivosok ajánlják.
Anglia elnapolja a brüsszeli értekezletet
páris, julius 14 (Lapzártakor érkezett) Beavatottak szerint Anglia meghatározatlan időre elakarja napolni a brüsszeli értekezletet, hogy előzőleg biztosítsa Olaszország és Németország csatlakozását és alka!mQt adjon a Duce számára, hogy nyilatkozzék az uj locarnoi egyezmény kérdésében.
A csehek a lengyeleket is kiutasítják
Varsó, julius 14 (Lapzártakor érkezett) A csehek mintegy 100 lengyel nemzetiségű lakost kiutasítottak. A kiutasítottak Tarnowr ba érkeztek minden pénz, ingóság és érték nélkül. A kormÁny segélyakoíót indított érdekükben.
Háremet tartott az .érsek"
Varsó, julius 14 (Lapzártakor érkezett) Jan Koz wolszky »érseket,« a Lengyelország ban, elterjedt marjavita-szekta papját* letartóztatták. Az »érseky; gyönyörű leányokkal vétette magát körül és valóságos háremet tartott. Zárt tárgyaláson ma fegyházra Ítélték.
Megy vagy marad Titulescu ?
" Bukarest, juüus 14 A Titulescu lemondással kapcso-latos zavarokat a kormány minden igyekezettel el akarta hárítani és a lemondást megfellebbezte. Az állami legfelső semmitőszék most hozta meg döntését és Titulescu román külügyminisztert életfogytiglani szenátornak nyilvánította. Titulescu azért mondott le, mert nem helyesli a kormány által türt, egyre erösebb német-barátságot.
Moszkva keze Palesztfnában
London, julius 14 A Daily Maii tudósítója azt irja, hogy a meg-mc^ujuló jeruzsálemi zavargások mögött Moszkva áll. Szovjetorosz kezek szj.tjál<a lázadást és ene már súlyos bizonyítékok is vannuk.
— LAKBERENDEZ8S a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopstein Lipót Magyarország legnagyobb butoróruhá tábaji.
Megváltoztatták dalosverseny
Ismeretes, hogy a junlus vegén megtartott szombathelyi országos dalosverseny egyes eredményeit ja dalosok a legfurcsább kommentárokkal, sőt hangos nemtetszéssel fogadták. Megirtűk már részletes beszámolónkban, hogy a vesztes dalárdák tüntetőleg levonultak a szabadtéri színpadról, vagy egyál-lában ott meg sem jelentek. Megírtuk azt is, hogy igazán csak a rendezőség tapintatos fellépése mentette meg, hogy a dalosnapokat bezáró szabadtéri Liszt emlékünnepély nél nem tört ki országos botrány. Azóta a dalosberkekben a kedélyek megnyugodtak, de a Dalosszövetség igyekezett jóvátenni a bírálóbizottság állítólagos tévedéseit. A Dalos, szövetség elnöksége és a bírálóbizottság most Budapesten együttes ülést tarlóit és felülvizsgálta a zsűri döntéséi. A felülvizsgálat ened. menyeként az egyes vcrs-nycsopor-
a szombathelyi eredményeit
tokban uj sorrendel állapítottak meg. Az elnökség és a birálóbizott ság közös döntése az akkori kedvezőtlen eredményt legcsendesebben fogadó, vendéglátó szombathelyi MAV Haladás Dalkört érdekli Jeg jobban. Az utólagos eredményreno váiás következtében ugyanis a ki rálydijas, valamint a kormányzód!-jas csoportban a szombathelyi MAV Haladás Dalkör nyerte el utólag az első helyezést és az első dijat. A Dalosszövetség elnökségének uj határozata nagy megnyugvást kellett Szombathelyen. Ezt el is hisszük. De mit szólnak most majd a döntéshez a diósgyőriek ós a pestiek, akik már elkönyvelték, sőt talán már meg is ünnepelték a versenyről hazavitt első dijakat ?
A Dalosszövetség uj határozata a nagykanizsai dalárdák országosan elismert kiváló eredményét iern\\é szelesen nem érinti. »
Az Iparosok 300 express-levele és a kereskedők üres szavazólapjai
Érdekes nyilatkozatok a nagykanizsai kamarai választásról
A vasárnapi kamarai választást ismeretlen kéz 300 expr^ss-levéllel meg akarta zavarni, Papp Oszkár tudta nélkül az ő nevével akariák Samu Lajost, a nagykanizsai ipartestület einökét megbuktatni. Munka társunk megkérdezte Samu Lajost a furcsa kontremin ügyében és a következő választ kapta:
- Bebizonyosodott tény, hogy nem Nagykanizsán keresendő, a szerzője a nagykanizsai vasutáltot.. máson feladott 300 darab express-levélnek, ami kb. 210 pengőjébe került szerzőjének. Elképzelhető, mit jelenlelt volna a röpirat szer-zőjénck, ha személyemet Express* leheteti volna kibuktatni, amikor csak portóra ennyi pénzt nem átallott kiüzelni I Mennyivel helyesebben járt volna el, ha ezl a tekintélyes összeget az elaggott iparosoknak ajánlotta volna fel 1
- Tényleg, ahogy a röpirat mond. ta : >Samu Lajosból elég voll,« de csak annak, aki a röpiratot szerkesztette, azonban az érdekeit ka. nizsai iparosság, amely tud egységes, összetartó is lenni, a magyar iparoshoz ^llö méltóságteljes választ adott erre, sőt megvetésében része sitette e támadást
- Amiként a mullban, ugy a jövőben is rendületlenül szószólója kívánok lenni minden igazságos ügynek, még akkor is, ha ez 210 pengős portóköltséget okoz egyeseknek, mert a Kamara elsősorban és min\'
denekelőtt érdekképviseleti szerve az iparnak és kereskedelemnek, a hol az egyéni önző, partikuláris, vagy familiáris érdekeket mindenkor alá kell tudni rendelni az ipar és kereskedelem egyetemes érdekéinek.
- Igenis, uj életet, uj szellemei követelünk a soproni kereskedelmi ós iparkamarában. Nem merülhet ki a Kamara tevékenysége véleményadásokban, törvények és rendeletek magyarázatában. Olyan szellemei akarunk, amely meg tudja védeni az iparosság bizalmából a Kamarában helyeli^glaló tagot minden oldal, ról jövő támadás ellen még akkor is, ha az a közgyűlési teremben történik.
- Ami a névtelen röpiratot illeti, feljelentésünket megtesszük, miután a nyomdai impresszium is hiányzott róla. Talán igy sikerül nyomra jutni.
- Nem mulaszthatom el, hogy ezúton is mélységes köszönetemet ne fejezzem ki városunk öntudatos, fegyelmezett kisiparosságának, a mely az összetartásnak klasszikus példáját adta, amikor a vaiasztási csoportnak 80 százaléka szavazott le olyan egységesen, hogy egyetlen egy törlés sem történt. Ea ad nekünk erőt, kitartást a további fáradságos munkához, küzdelemhez, amelyből csak a közérdek kerülhet ki győztesen.
Keszthely tüntetett a kanizsai OMKE-lista ellen
Karczag Rezső OMKE-titkár mondta munkatársunknak a következőket :
- A választás zavaró momentum nélkül zajlott le, a jogosultak 35 százxMka leszavazott a négy kúriában, az ötödikben padig 12 közül 10. Két kivételtől eltekintve, min. den szavazó az OMKE és Baross közös jelöltjeire szavazott.
- A járások szavazatainak száma ismeretlen, de feltételezhető, hogy másutt sem volt nagyobb az érdeklődés a választás iránt. Keszthely és Tapolca, mindegyik a negyedik kúriában, szerette volna egy.egy kereskedöj :t rendes tagnak mag-választatni, miulán azonban erről a kúriáról a két kanizsai egyesülel nem moi-dhfctoli le, lévén ez Uny \'-r Ullman.x Elek kúriája, - akit a Kamarából semmiesetre sem nélkülözhet a kanizsai kereskedelem1 -mindk\'-t község kereskedői (érdek-\'* let len \'k maradlak a válsztásban. így valószínű, hogy a Kanizsán leadott szavazatok ekként döntőt ték el a kamarai tagságokat: 1. kurla: Sáírán Ferenc rendes tag, Fon/o Mihály póttag, II. kurla: vitéz Tólh Béla rendes tag, Papp József pótlag, III. kúria: Rajki,lst-ván rendes tag, Dukász Ferenc pótlag, IV. kurla : Unger Ullmann Elek rendes tag, Ország József pótlag, V. kúria: Miklós Gyula rendes tag, vitéz Benlzik Lajos pótlag.
- Keszthelyen csupán az ötödik kúriában adtak le egyetlen szavazatot (a kanizsai jelöltek:e), mig a többi kúriában 38 választó üres lappal szavazott lüntetésüL Ha ez a tüntetés a részükről sérelmes vá< lasztásl rendszernek szólt, ugy iga zuk volt a keszthelyi kereskedőknek. Ha ellenben a kanizsai egye. sülctek eilc-n kívántak demonstrálni, akkor nincs igazuk. Akkor jelentkeztek ugyunis kívánságaikkal, amikor már nem lehetett lcminösl-tésekkel operálni, hanem csak l Inger tanácsos teljes clejt&ével le. heteit volna a keszthelyi jelöltet behozni. Ezt pedig nem kívánhatták a kanizsaiaktól.
IDŐ
FíIMJlölI
Prognózis. Nyugat íelől ujabb borulás. Több helyen esö, esetleg zivatar, kivált északnyugaton. Jobbára déli délnyugati légáramlás.
A kereskedők választása simán zajlott le, de azérl annak is meg- I
voltak a maga bonyodalmai — a vidékkel. Ezzel kapcsolatban dr.
Naptár: Jullus 16 Szerda. Rom. kat. Heprlk. Protestáns Henrik. Izraelita Tbam hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a Megváltó gyógyszertár Erzsébet-tér 21. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőxfflrdő nyitva reggel 8 órától eate 6 óráig (héttő, szorda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- (UélycggyiljlOk találkozófaj Hétfőn délután 6-tól 8-ig » P®m»onia
hátsó kistermében.
Ön sem lehet kivétel I Önnek is meg kell győződni arról, hogy fehér cipőket, szandálokat, szandoletteket, week-end cipőket, tennisz-cipőket az „IDEÁL" cipőáruházban Fő-ut 12. sz. vásárolhat legolcsóbban
vrn tüllui 15
ZALAI KÖZLÖNY
& kanizsai Iskolák az évTégl értesítők tflkrében 5
5. Polgári leányiskola
A \'gróf Zrinyi Ilonáról* elnevezett nagykanizsai állami polgári leányiskolának 312 beiratkozott tanulója volt, bizonyítványt azonban csak 338 növendék kapott- Az iskolának kilenc osztálya volt, az első osztályból hároml. Az iskola benépesedését nézve 13 tanulóval több növendéke volt, nVint tavaly, de egyébként 1920 óta csak 1928-ban volt olyan kevés növendéke mint az Idén. Előmenetel szempontjából 59 növendék kapott jeles bizonyítványt, 110 jót és 139 elégségest. 8 kapott egy tárgyból elégtelent, 7 ketlő és 7 több tárgyból. Legtöbb bukás aránylag szépirásbói volt, az első osztályban: számuk 10. Az összes osztályokból egyébként a legtöbben (13-an) számtanból buktak, majd németből (11-cn), rajzból (8-an) és kézimunkából (4-en). Magaviseletből csak 25 tanulónak volt kettese, a többi növendéknek (311-nek) jelese van. Hármas magaviseletű egy sem akadt. A szülők foglalkozása itt már egészen vegyes. Legtöbb a kisiparos (87), közlekedési segédszemély (07), kereskedő (22), közhivatali altiszt (20), katona altiszt (19), nyugdíjas, tisztviselő stb. Magasabb értelmiségi szülő gyermeke igen kevés. Nagykanizsai 201, zalai 17, sombgyi 28, mfig 5 más megyebeli. Sok a be járó növendék is, mint ahogyan sok a vasutas gyermek. Zákányból 0-an, Kiskomárom, Gelséről 4-en, Felsőrajk-ról 3-an, Murakeresztur, Letenye, Palin, Szépeinek, Zalaszentjakab, Zaia-szcntra/hály, Gyékényes, Sávolyról 2— 2 növendék, fatfg 7 más községből 1—1 növendék jár be. Jópár növendék tehát meglehe/ős messziről jön be, hogy ilt gyarapithassa tudását. A tandíj-fizelésre vonatkozó kimutatás elárulja, hogy a növendékek közül 157 fizet egész tandijat (40 P), 32 pengőt fizetett 92, 24-et 23-an, 16-ot 37, 8-at I, inig 23 teljes tandíjmentes volt. A növendékek közül valamennyi magyar anyanyelvű, de 16 beszél n&nctül és egy horvátul \'is. Rómái katolikus 299, református 5, evangélikus 7, izraelita 27. Az intézetnél 13 tanár és 1 hitoktató tanított. Az értesítő a szokásos kimutatásokon kivüi beszámol az intézet két nagysikerű tanuhnányl kirándulásáról is. Az egyik egy balatoni kirándulás volt, a másik pedig egy háromnapos budapesti. Ezenkívül természetes helyben több tanulmányi kirándulást tettek az egyes gyárakba, intézetekbe stb. Szépen működtek az intézet ifjúsági egyesületei is: a Petőfi Önképzőkör, az Ifj. Sportkör, az Ifj. Vöröskereszt és az Actio Catholica célkitűzéseiért dolgozó Eucharisztikus Leányszövetség is. Megemlékezik az intézet nagysikerű kiállításairól Ls; tájékoztat a jövőre és általában az egész iskolaév történetét adja. Az értesítő közli a «Nagymagyarorszá^« emlékműjének képét\'is. Kár, hogy magyarázatot nem ad hozzá.
(Folyt kóv.)
Féloldali hOdésben fekvő betegeknél reggelenként egy kis p^hár lermészeles .Ferenc József kesi-rtviz a beleket fájdalom nélkül alaposan kitisztít ja, az anyagcserét biztosan felfrissili és igy nagy megkönnyebbülést szerez. Ax orvosok ajánlják.
Közel két kilométer mélységben eltörött a furó az inkei olaj-kutatásnál
Eddig sem Inkén, sem Görgetegen nem találtak olajat
Inke, julius 14 (Saját tudósilónktól) Az inkcl olajkutatások élénk figyelemtől kisérve folynak. Az eredmény eddig nem igazolta a várakozásokat, de a reményt.még i*?m adlák fel. A fúrást az egyik helyen 1800 méter mélységig sikerült foganatositnnl, ott azonbi i. a furó kő rétegre talált
és eltörött. Most valamivel odébb uj fúrással kísérleteznek és ha az sem sikerül, akkor 8 kllométerr;\'l feljebb, az országút közelében fekvő Csöd-pusztánál kezdenek uj fúrást.
A görgeteg! fúrások is teljes erö vei folyamatban vannak, bár olajai eddig még btt sem találtak.
A hirdetőoszlopok és táblák elcsúfítják Nagykanizsa utcáit
Egy idő ó\'a mind több panasz hallatszik Nagykanizsán, hogy a hirdetőoszlopok és plakát-táblák valósággal elcsúfítják a város leg szebben virágozott utcáit. Meg kell állapitanunk, hoe.v a panaszok teljesen jogosak. A Horthy Miklós ut büszkes\'ge a városnak, e\'ső izelltő a városból a vasúton érkező idegen nek. A nagy gonddal szépitetl Horthy Miklós uton vandál színfoltokként halnak a lekopasztott, mez teten, rozsdás, ütött kopott hirdető-oszlopok és a szinte gazdátlan rozant Ságban ott álló, üres »világitó« hir detőoszlop rozsdás csontváza, nem* különben a lemeztelenített, hatalmas hirdetőtbálák ormótlan, piszkos tö megel.
Régebben, ha nem volt plakát a hirdetési objektumokon, akkor sem hagyták azokat ilyen kétségbeejtő, rozsdamart állapotban az utcán, hanem az üres mezőket leragasztot ták valami üres papirossal, a vilá gltó oszlop üres mezőit is kitöltötték hasonlóképpen. Most azonban egyszerűen lekaparják a táblákról, oszlopokról a lejárt plakátokat s at tói fogva ott éktelenkednek a papír rongyokkal cifrázott, szemetes benyomást keltő üres mezők végig az utcán, a virágos, kedvesen, gond dal kiszépitett kanizsai utcákon, te reken, mint az Ízléstelenség és gon datlanság felkiállójelei.
Csak nemrégen döntött le a vi har egy hatalmas hirdetőtáblát a posta melleit és minap este, amikor pedig szellő se fujt, a szlnházkert kerítéséről egy kétméteres tábla hajszál híján két arrahaladó fejére zuhant. Meg kell vizsgálni és meg kell erősíteni ezeket a táblákat, a mlg komoly bajt nem okoznak.
Ha annyira nincs elég hirdetés és plakát, hogy világító és nemvllágitó oszlopok üresen ásiloznak az utcákon, akkor vagy fenn kell hagyni az objektumokon a lejárt plakátokat, vagy le kell ragasztani azokat, de semmi szin alatt nem csúfíthatják el a várost rozsdával végigfolyt, le vakart papir-rongyalval falusadéra kívánkozó hirdetőoszlopokkal és táblákkal.
— (Slesta Sanatórium)
Budapest, I., Ráth Gyfirgy-u. 5 a főváros egyik legIdeáHsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyótntézete. Bel- ós Ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium. Elektrocardlo-graph (szívvizsgáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülők. Enteroc-leanor (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanytlzemtl konyha. Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles parki Olcsó árakl
— Gyönyörű nyári\'ura-clpSk, legújabb modellek, legolcsóbb árak az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. sz.
Re$edei
és a Sz*. Lukács lOrdö
Kristály
AnwAnyvix*
állandóan megrendelhető:
Welsz Ijnác clhiiijM
Horthy Miklós ut 25 T«Uf«» 101.
17.30 Cigányzene. — 1930 Régi mesék uj gyermekeknek. (Ottlik Pálma.)
— 19 Revere Gyula hárfázik. — 19.30 Prágai magyar diákok. (Dr. Go^jlák Lajos.) — 22 A BudapesU Hangversony zenekar. — 21.10 Hirek. — 22.40 Időr-járásjclentés. —Utána cigányzene. — 0.05 Hirek. \'
Budapest II.
19 Mezőgazdasági félóra. — 19.30 Bariba Klári zongorázik. — 20.10 A budapesti turista. (Dr. Erényi Gusztáv.)
— 20.40 Hirek. — 21.10 Tancl«mczek.
17.25 Zongora. — 20 Hangverseny.
— 22.10 Spohr: Nagy kilences vonósokra és fúvósokra. — 22.55 Tánczene.
Szerda
ttvCapMt L
15.45 Torna. — lllána hanglemezek.
— Í0 Hirek. — 10.20 Ettílékezés Dóczy Lajosra. — 10.45 Orvosi tanácsok rossz tanulók szüleinek. — 1205 Szotyori Jolán zongorázik. — 12.15 Hirek. — 13.10 A Bohrandt_\\Veldinger szalonzenekar műsora. — Közben 1320 Időjelzés, időjárásjelentés. — 14.40 Hirek, árak. — 1615 Asszonyok a békéért. (Kárpáthyné Nagy Rózsa.) — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Állástalan Zenészek Szimfónikus Zenekara.
18-25 Pályaválasztás és gazdasági élet. (I)r. Laky Dezső.) — 18.50 Fenyves Lóránd hegedül. — 1020 Nyár az olasz fürdőhelyeken. — 20 A rádió szalonzenekara. — 20.30 Külügyi negyedóra. — 21.10 Hirek. — 21.40 Basiltf-des Mária énekel. — 22 Időjárásjclen-tés. — 22 15 Cigányzene. _ 23.15 Han,< lemezek. — 0.05 Hirek.
Butfape* II.
18.15 Kertész Lajos énekel. - 19.20 Hanglemezek. - 2025 Hírek.
lMe*
17.40 \\Vcber: Hegedű és zongoraszonáták. — 18.10 Pillanatképek Amerikából. — 1930 j{áromfel vonásos opera. — 22-10 Vonósnégyes. — 23.15 Jazz.
Elegáns
kész női nyári ruhák
gyönyörű anyagokból, \'U kabátok, complé újdonságok, pongyolák legszebb választékban legolcsóbban
«
ZALAI KÖZLÖNY
1986. lulliu 15
Óránként 50 embert 01 meg a bőség Amerikában
Szököár és földrengés pusztított Délamerlkában
Zászlószentelés
Kiskanlzsán
Julius 12 én, egyben klsbucsu napiéra rendezte meg Kiskanlzsán zászlószentelés! ünnepségéi az önálló III. rendi község. Századok óta Nagykanizsa egész környékén csak egy III. r. község volt és ez a nagykanizsai zárda vezítóse a lat? állott. Ha vollak is a környékezó falvakban szent Fere ícnek világi szerzetesei, e^ek is ide vollak be kebelezve. A vidékiek között ön állóvá elöször a kiskanizsai III. rendi község lett 1926 ban. így az idén jubileumot is tarl. Ezért a va. sárnapi ünnepség egyrészt azász\'ó szentelésl, másrészt a 10 éves mult ünneplését jelentette. A 10 év alatt a kiskanizsai III. rendnek 4 igazgatója volt. P. Bakoss Agosion, aki jelenleg amerikai misszionárius, P. Hajnal Zénó, aki szintén az amerikai magyarok közt lelklpászlorko-dik, P. Kocsis ödön, aki a szombathelyi fenenccsplébánia vezetője és jeleni*? P. Mlholcs^k Miklós.
A zászlószenteelé^l ünnepség szi néí és pompáját elron\'otta a szakadó esö. Különben márt állt a Templom téren az Ízlésesen elkészült táborioltár, ahol tábori mise és zászlószentelés és a délutáni diszgyülés is lett volna. De az időjárás mialt beszorult a tömeg a templomba. Az ünnepélyes nagymisén és a zászló szentelésen, amit P. Mlholcsek Mik lós ferences lelkész végzet, rész!-vett dr. Králky István poleármester is, nemkülönben a nagykanizsai hit buzga1.mi és társadalmi egyesületek kiküldöttjei. Példás összetartást je lent, hogy átázva bár, de \'mégis megérkeztek a távolesö falvakból Is a testvérek. »
A zászló anyaga damasztselyem, értékes kézimunka és drá<?a tüfestés, egyik oldalán a galambokkal ját szó szent Ferenccel, másik oldalán a kenyeret nyújtó és ölében rózsát-takaró szent Erzsébet:el. A zászló anyai tisztséget Kiskanizsa legked vesebb, egyszerű magyarságában nemes asszonya, Szomolányi Gyulá né vállalta és töltötte be nagy örö mére a rendi községnek. Koszorúslányok voltak : Gálos Katalin és Tislér Katus.
Délután 4 órakor a templomtéri Iskola udvarán nagy diszgyülés volt. Itt P. Andreska Felicián : -•Szent Ferenc Isten küldöttje-Vida J. Celzus tesvér : »Miért sze retem nendenKU és P. Miholcsek Mlkló-s: »A 10 éves multc alapgondolattal beszédei tartottak. A nap mély nyomokat hagyott a lelkekben. Itt ls köszönetet mondok minden szívnek, amely a kiskanizsai III. rendet ehhez segítette.
P. Mihnlcsek Miklós III.lg lelkész
=> Kén itrandkabátok legszebb színekben minden nagyságban kaphatók Schütznél.
Newyork, julius 14 Amerikai jelentések sz"rint a nagy hőség okozta emberáldozatok száma egyre emelkedik. Nappal át lag minden órában körülbelül 50 ember veszti életét hőguta követkéz, tében. A hőség okozta halá\'os flldo. zatok száma kedd regge\'lg 1080-ra emelkedett.
Az aszály ujabb 12 állam terüle tén telte tönkre a vetést. Mindenki örült a tegnapi esőnek, amely azonban a termés szempontjából már teljesen későn érkezett.
) Csile, julius 14
Csile északi részeit hev<s földrengés rázta meg, amelyet szökőár
Gergő Ilona hét éves zákánytelej>i leányka porrogszentpéteren nvnral. Tegnap ebéd kózhfcn a éves gyei* mek fcirorditotta és sógorára, Kis Józsefre, meg annak 22 éves fiatal \'feleségére ráborította a forró levest, amely annyira összeégette mindhármukat, hogy súlyos égési sebekkel beszáll^ lottók őket a nagykanizsai kórházba.
Farkas Lajos 30 éves- kerecsenyi la. kos Kilitnánba szénát szállított. A ma gas í^énásszckérről lezuhant, kezét, lábát törte. Súlyos álla|)otban hozták
Egy nagykanizsai licista sikere
A közelmúltban már hírt ad\'.unk arról, hogy Bán Mária, a Zrinyi if |usá;{i játékosa a kaposvári Bárd Erzsébettel indulva, Má.yásföldön megnyerte Magyarország vidéki női páros bajnokságát. A kiváló játékos
/lövetett. Több kikötőben az összes házak megrongálódtak, több hajó elsülyedt. A tőviró és telefonszolgálat megszűnt, a veze\'.ékek csaknem mindenüti tönkrementek. A kár meg lehetős nagy.
Angliában
sorozatos felhőszakadások pusz\'it ják a termést. A Themse vízállása kétszerese a ivr.fr snek. Julius első fe-ének csapadékmennyisége szintén Caknem kétszerese az egész jullus havi átlagnak. A szénatermés pusz tulása csaknem 300 millió pengővel károsítja az angol gazdákat. A széna megrohad a mezőkön, amelyet legelőnek Sem Khet használni.
be a kanizsai kórházba.
Szőke Magdus menhelyi gyermek, aki Nagykanizsára van kiadva, játék közben a mákdarálóba dugta kezét, amely a gyermek ujjait összeroncsolta. Sulvos sérüléseivel a mentők vitték kórházba.
Zúgó István igricei lakos kerékpár ján haladt az országúton. Amikor egy közeledő szénásszekér elöl ki akart térni, megcsúszott és hatalmas ivben kibukott az úttestre, ahol \'lálrát törte. Komoly sérüléssel a kórházba hozták.
a mátyásföldi versenyek után Buda\' pestre ulazolt, ahol Jfe\'.emen Aurél kormányfőtanácsos családjának vendége volt. Kelemen Aurél a MAC tenniszosztályának vezetője s igy Bán Máriának alkalma volt az ország legnagyobb egyesületében annak legjobbjaival megmérkőz- i ís
pedig kitűnő eredménnyel. A mátyásföldi és budapesti játéka alapján a szövetség most Bán Máriát ingyenes tanfolyamra hivta meg Budapestre. Ugy a tanfolyam, mini az ellátási költségeket ls telj\'s mér tékben a szövetség viseli. A .tanfo lyarn női résztvevői Budán az Ir galmasok rendházában fognak lakni és ugyanitt étkeznek. Maga az oktatás szintén Budán és pedig a vá rosmajori pályákon lesz. A tanfo lvam julius 20 án kezdődik és aug. t-ig tart. Bán Mária a tanfolyam után részt vesz a Budapesten tar tandó országos Ifjúsági vers?nye ken is.
Ifjúsági mérkőzések
Levente FC (Sáska)—77-es Cserkész II. 2 :1 (0:1).
Reménység I.-Atü\'a FC 20 :0 (7:0).
Reménység II.—Ipariskola 0 : 0.
Felhívás az atfetlzálni akaró Ifjúsághoz!
Felkérem az összes atlétákat, leven tékeTés középiskolai tanuló Ifjúságot, akik atlétlzálnak vagy atlétikát űzni versenyszerűleg szeretnének, hogy kedden, szerdán és csütörtökön délután 0 órakor jelenjenek meg az NZTF. sportpályán. A Magyar Atlétikai Szövetség kerületi szakoktatója óhrtjfl minden atlétát látni és mindenki számára a tréningterveket megadni-Koshján, kerületi edző
Átutaztak Nagykanizsán az Olaszországba induló magyar diákok
Az o\'asz állam\' minden évben többszáz magyar fő- ós középiskolás diákot lát vendégül. A kúltuszmi nlszteriuin és az olasz követség már régebben kiválogatta azt a közel 250 magyar diákot, akik jullus 15 tői augusztus 15 lg a Róma nvjltetli Ostia tengeri fürdőben élvezik az olasz állam vendégszeretét és a nyár örömeit. A magyar diáktábor kedden utazotl át Nagykanizsán dr. Glrslk Géza gimnáziumi igazgató, táborparancsnok és több/ tanár kl séretébeen. Az Olaszországba induló különvonat 10.58-kor futott be a kanizsai állomásra, ahol husz percig állt. A magyar diákok 11.18 órakor a legjobb hangulatban hagyták el a kanizsai állomást. Elutazásuk előtt Budapesten megkoszorúzták a Hő-sök emlékkövét és tisztelgő lá togatást tettek Colonna herceg olasz követnél. í
Városi Mozgó. Szerdán és csfltörtflkön!
Két nagy sláger egy műsorban I
I. GUSTAV FRÖHLICH nagysikerű filmje:
STRADIUÁRI.
II. Lakatos László és Fodor László vígjátéka, a pesti szinpadok 200-szor előadott müsordarabja:
HELYET AZ IFJÚSÁGNAK
Előadások kezdete 5 és 9 ór»k r AzeU6 előadás mindkét napon fillér** I
Egy tál leves, három súlyos sebesült
Egy nap baleseti krónlkrtja
Olcsón jót most vegyen!
Férfi-szövetek, öltönyre alkalmas maradékok alkalmi áron. Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelmék, frottier-anyagob, dferndl-njdonságok legolcsóbban
Kirscliner Divatáruházban.
1936. lullm 15
ÍAU1 KÖZLÖNY
BÚTORT
legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
Állandó butorkiállitás!
KOPSTEIN BUTORÁRDHÁZ
NAGYKANIZSA
fsF
— (Esküvő)
Kovács Györgyi leányliceumi lanár-nö és Kugler Sándor gépészmérnök folyó hó 13-án házasságot kötöttek. Az. eskclést dr. Hegyi Lajos főjegyző végezte. Tanuk voltak dr. Biró Ignác és Zsigmond József igazgató.
— (Pályázat)
A in. kir. posta betegségi biztosító intézete pályázatot hirdett u lombnjás folytán megüresedett kezelőorvosi állásra Szo|>etnek székhellyel. A pályázat határideje ennek o hirdetménynek a közzétételétől számított 15-ik napon jár le. A pályázat részletes feltételei a Nagykanizsa 1. sz. postahivatal főnökségénél tudhatók mteg.
— Dlrndll anyagok szép mintákban Schütznól.
— (Vasárnap filléres a Balatonra)
Vasárnap Szombaihelyről kiindulva filléres gyors indul Siófokra, amely azonban Szentgyörgy és Siófok között a balatoni állomásokon le és felszállás céljából m/egáll. A menetjegy ára Nagykanizsáról 3.50 P. Jegyek a menetjegyirodában kaphatók.
— Jönnek haza a oserkészek)
A nagykanizsai piarista gimnázium cserkészcsapata szerdán reggel "indul Imza szekér-táboron az iharosbcrényl vadaskertből. — A polgári fiúiskola cserkész-tábora a csapi fenyvesből csütörtökön kora reggel indulnak haza üBy hogy rtygel 8 óra körül mér ilthon lesznek. s
— Nyaralók rémére! Week end cipőket, szandolottekot, pongyola olpőkot legolcsóbban vehet az „Ideál" cipő-áruházban, Fő-ut 12. ez.
— (Eltörött a hegedű . . .)
UJfalussy-Horváth József cigányprímás, aki éveken át húzta a kanizsaiak fülébe a szebbnél-szebb magyar nótákat a Pannóniában, kedden éjjei "mieg-halt. Temetése szerdán délután öt órakor lesz — cigányzenés gyászkiséret-tel.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 6 gyermek született, 3 fiu és 3 leány: Véber János földműves és Sneff Juliannának rk. fia, Czindrics János kő-toüves segéd és Németh Annának rk. leánya, Galambos Ferenc napszámos és Kósa Rozáliának rk. leánya, Anek Sándor földműves és Mátés Máriának rk. leánya, Horváth Sándor kereskedő segéd és Göncz Annának rk. fia, Erdélyi János napszámos és Koiongya Annának rk. fia. — Halálozás 8 volt: \' Konkoly Erzsébet házi cseléd rk. 25 éves, Tamás József rk. 0 hónapos, Pfeiter Mihály helypénzszedő rk. 71 éves, Balogh Károly napszámos rk. 58 éves, nődör Józsefné Simün Anna rk. 48 éves, Marics Ferenc cipőfelsőrész, készítő rk. 30 éves, Lichtenstein Mór gazdálkodó izr. 62 éves, Nagy Antainé Törzsök Gizella rk. 54 éves. — Házasságkötés 5: Kertész György napszámos rk. és Rózsás Mária rk., Szobodics József városi napszámos rk. és- Bedő Erzsébet rk., Varga István cipész segéd rk. és Balassa Erzsébet rk., Németh József lakatos segéd rk. és Vaska Mária rk., Osvald Iván napszámbs rk. és Lőcsi Rozália rk.
— Frotlieranyagok minden mlnőség-bon Schütznól.
— (A szónásszekér halottja)
Muiatics István jómódú szepctneki gazda a mezőn dolgozott, hazaszállította szekéren a szénatertpfést. Hatalmasan felpúpozott szekér volt, amelyre maga is ráült. Már nem volt inossxe otthonától, amikor a szekér egy zökkenőnél megingott és az 54 éves ember olyan szerencsétlenig esett az úttestre,
hogy eszméletlenül terült cj. Kihívták hozzá a mentőket, akik beszállított*,, a kórházba, de nem lehetett már rajta segíteni, Muiatics István súlyos sérn léseibe belehalt. Megállapítást nyert, hogy a gazda hátgjerínetörést és egyéb belső sérüléseket szenvedett.
— (Nem akart kórházba menni — életóvol fizetett)
Néhány héttel ezelőtt Dezső József nemespátrói földműves valamiért ős;*! szeszólalkozolt társával. A szóvitának karózás lett a vége, amelynek során Dezső több súlyos sérülést kapott, egyebek közt a koponyája a homiokáj nál egésze^ behorpadt. Antikor magáf hoz tért hazávánszorgott, majd két nap múlva az iharosbcréuyi körorvoshoz ment, aki kezelte és azt a tanácsol adta neki, hogy azonnal menjen u kanizsai kórházba. Dezső azonban hazament és hiába kérlelték, nem akart kórházba menni. Úgyis meghalok, nem segit rajtam semmi — mondta és valóiban egész testében vérmérgezést kapóit és nagy kínok közólt meghalt. A csendőrség most azt a földműves! nyor mozza, aki Dezsőt összeverte.
— (Megölte a bika)
A Somogyszentpái községhez tartozó Pálmamajorban halálos szerencsétlent ség történt. Pandúr István 17 éves napszámos az uradalmi bika közelébe ment, amely egyet fordulva szarvával halántékon találta a szerencsétlen legényt. Pandúr István nyomban mo^K halt.
— A KopaUin Butorárokáx junlua éS julius hónapokban üzlet éa raktárhelyiségeiben remekbe készltott kombinált szobákat ós egyéb modern lakberendezési tárgyakat áUit ki. Ugy a szerény polgár, valamint a logkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésének ós anyagi helyzetének megfelelőon megtalálja mindazt amire szüksége van,
Téli gazdasági Iskolát Zala-vármegyének!
A mezőgazdasági szaktudás általánosítására legalkalmasabb iskola, tipus a téli gazdasági iskpla, ez alkalmazkodik leginkább a magyar viszonyokhoz, különleges tahUási módszerével legjobban megfelel a kisgazdaközönség gyermekeinek ok. tatására. Elméleti oktatás csak télen
Jégszekrények
aár havi 8.- P-fls riuhtn
SZAHŰ IMII ipwtillttttM, FHt 5.
ZALAI KÖZLÖNY
1936, luHu« 15
van, amikor a 15-17 éves gazda, ifjakat a szülők kisgazdaságai nélkülözni twdják, viszont nyáron az iskola tanárai felkeresik a tanulókat otthonaikban, hogy személyesen győződhessenek meg a télen tanultaknak a gyakorlatban való alkalmazásáról és annak eredmé nyélről és ellátják a tanulókat a szükséges tanácsokkal.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara elhatározta, hogy minden lehetőt elkövet a téli gazdasági is kólának kerületében minél nagyobb számban való létesilése érdekében. Elsősorban Zalavármegyében, ahol ilyen iskola még egyáltalában nincs, óhajt téli gazdasági Iskolát szer vezni a vármegye anyagi támogalá. sával. Részletes előterjesztéssel^ for. dult ez irányban a vármegye al ispánjához. Ismerve dr. Bődy Zol tán alispánnak és általában a vár megyének Zalamegye mezőgazdái, kodésa nívójának emelésével szembeni megértését, minden remény megvan arra, hogy Zalavármepye kisgazdaközönsége nem f<#ja sokáig nélkülözi az annnyira fontos téli gazdasági iskolát, annyival is inkább, mi^ul a kamara támogatása is bizto6itva van a cél megvalósítása érdekében. \'
ÁP1ÓHHDETÉ8EK
sríúi^tsüs sasrjs TssriéS^ai
10 « IMU., »Ml. ImIM m* I IUU..
Ma but
Esettet
_______magas löldazlnten, tié-
butorozva, lépcaóházl kOIOn bejárattal. \' teljes cltitiiMl. Csengery-u. 27/1.
(nssskls utcsl él káteaobáa udvari öaazkomlorloa lakás, SugAr-ul 16/e., luguu-utut I n kiadó. 7
NhUrt kényelme antón vasárnap klránduláa. Előjegyzés Kaulmain Manínál. Teleionállomáei Ut 2418
gary-nt 56.
udvari lakáa kiadd, Caen-2
Hasaséit ruhát reánk éa eladok, bi-Táera házhoz megyek. Mirkua, Király-utca 31. 2263
___ ______azonnali belépéi\'e
kereaek. Oflzmalom Qelse. 2565
Eladd cea 600 n-«I há.h.t, Józael fOberceg-ul 58/a. alatti ház keleti oldalán. Pelvllágoaltáat ad lenll azirn aUlt Mo-aostory. 1936
kiadó. Zárdáit. í, FIKat.
udvail lakáa aionnalra
2468
Elegánsan butoroaott k*l*sksj*rsts,
lűrdfisaoba használatú azohát kereaek azonnali beköltözésre. Címet e lap kiadóhivatalába kérek. 2570
UHrsfaaea patent és efyéb belóllea ütegek legolcaóbban Sterilnél kaphatók.
ElkCIMaSs végett azoba- éa konyha, bútorok olcaón eladók. Deák-tir 4. 2572
Háakaljalaaléa. Józaet lóherceg-ut, Klnlzsl-utca zárkán levó tűzhelyemet el. adom aixal, ha a vevő felépít rá, as építést i/i évi részletekben villalom. Cim a kiadóban. 2573
Négyazobáa, elószobáa asagSakSa,
kerlleT gyamóksOasel, virágoa udvarral eladó Vóróimarty-utca 16.
Kiadja a laptulajdoaoa KOzgazdaaágl Rt Qutanberg Nyomda 4a Dáizatal Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaán. PalelOa kiadót Zalai Károly, ■terurban teleiont Natvbanlzaa 7R nám.
QEBUDHBB
♦ toato-i »
Az országos Szent István-flnnepség, balatoni probléma és termésértókesltés ügyelt tárgyalta a keddi minisztertanács
• , Budapest, jullus 14
(Lapzártakor érkezett) A minisztertanács ma délelőtt Darányi Kálmán mi. niszlerclnökhelyettes elnöklete nlatl összeült és 1937-ben Szent István halálának 900 éves évfordulója alkalmából rendezendő országos ünnepségek
Bécs, jullus 14 (Lapzártakor érkezeti) Hélfön Hodzsa Milán miniszterelnök itt tar tózkodott és kedden visszautazott Prágába. Hivatalosan jelentették, hogy semmiféle hivatalos látogatása nem volt Hodzsának és semmiféle hivatalos tényezővel sem tárgyalt.
Csodafa (vagy csoda-kacsa)
London, julius 14 Indiában égy uj fát fedeztek fel, am«Iyct a közeli község lakossága Ismeretlen fának nevez. A fa valóban istoercllen, mert évente négyszer lombosodik ki és minden alkalommal másféle a levélzeto. Egyelőre a nő-vényszakértők sem tudják hova sorolni a különös növénytani csoda-fát.
Mit fürdőszobái,
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű •xlvattyut
szerel és Javít,
épület- és géplakatosmunkákat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut 3. sz. Árajánlat díjtalan I a
M séjjletiit /—a
|—
I mindenki a helyi keradtedflknél I Ae IparoeoknáJ tzemze bel
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és formák
Strandkabátok
Kombináltkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17—
Éinyai Divatház
Horthy Miklós-ut I. szám
Vá ro s há z pa I ot a.
PONYVA készítés r kj m i v javítás
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
rendezését tárgyalták. A minisztertanács kormánybizottságot küldött ki Ilómian Bálint kultuszminiszter elnöklete alatt. Napirendre került a balatoni probléma, valamint az idei ter-mésérlékesités kérdése.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
•A Kapható a
Zalai KözISvty
kiadóhivatalában Fő-ut 5. sz. alatt
Csehország is csatlakozik a római jegyzőkönyveket aláíró hatalmakhoz?
Hodzsa Milán bécsi utjának célja
(Lapzártakor érkezett) Beavatott körök tudnád arról, hogy Hodzsa Müán cseh miniszterelnök azért utazott Bécsbe, hogy érdeklődjék, mennyiben lehetséges, hogy Csehszlovákia ls csatlakozzék a római jegyzőkönyveket aláíró államokhoz és külpolitikai téren egyült haladjon velük.
Ofcsénhjjof aáftameziban szcrakozTialik
I tekercs 6x9 film előhívással egylltt P 1.20 FOTÓL&BORATÓRIÜH.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre ls.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szakQzlete Ffi-ut 5.
Mpn ■ laptalajdoazoa Us^sáaaá^ Bt,
Holhcrr Schrantz— Clayton — Stiuttleworlh gyártmányú
EKÉK tOkörpánoél kormánylemez-zel, pormentes csapágyakkal, meghosszabbított kerék agyakkal, az uj lipusok Anmfl-kftdft zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben. VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
DarAlák. IzaoBkavágák. SxAllliuadk. SaSMpréssk. Répavág4k. KaltiuStsrsk. Rosták. Oaigatrlfirflk.
MaaSgasSastal-IrlSrSk. Kaphatók ós megtekinthetők nagykanls al lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
m<)g, mütiágya, zsák,.növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blrósif mellett.) Telefon: 130.
OhMmci Aixonáa áa nél—!■! Lapkiadó YClkteU könivayamiáltiw KaafcuiHafci (Petel* Asl^v, K Arolt)
70, évfolyam 161. szám
Nagykanizsa, 1938. Jullus 16 csütörtök
Ara 12 níL
KAI NAPILAP

Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I peneő 40 fillér. Sxcrlcesztőtégi ** kiadóhivatal! tefcfoat 78. u.
A szervezetlen
jótékonyság*)
Éveken át, különösen a téli hóna pókban gyakran olvassuk az ujsáf gokban a különféle jótékonycólu rendezések, egyesületi adomány kl. osztások híreit. Ezekből a sürü hir adásokból fogalmat is alkothatunk magunknak arról a nagyarányú munkáról, amelyet az egyesületek kifejtenek. 1
Szinte hihetetlen arányú az egye sületi, társadalmi jótékonykodás, a mely évek hosszú során át folyik - lelkes vezetők munkájában a nyomor enyhítésére.
Egy kis statisztikát állítottam1 ösz sze az egyesületek múlt évi működéséről, hogy számbelileg is magunk elé állithassuk az egyesületi jóié konykodás eredményeit.
Szombathelyen 18 egy.-süei fog. lalkozik jótékonykodásssal és ez * 18 egyesület a mult évben 44.1145 pengő értékű sególyt osztott kl. Ez a hatalmas összeg kétségtelen jel*; a város polgársága szociális érzé. kének. Meg kell állapítanunk azonban azt Is, hogy ez a 18 irányban szétágazó segélyezés - éppen tizen nyolcféleségénél fogva - nem ér hetto el azt a hatást, amelyet a kiadott összeg kÖzponü, egységes felhasználása jelentett volna. Ezenkívül az egyesületek legnagyobb ré sze csak alkalmi segélyezést folyial, vagyis karácsonykor kiossza a se. gélyt és igy, bár pillanatnyilag eny. hitette a fennálló nyomort, egész éven át magára hagyja a szegényt. A félreértések elkerülése végett meg kell állapítanom, hogy az egyesületek vezetőségét a legteljesebb elismerés i\'Ieti meg önzetlen munkájukért, amely az alkalmi • segilés oredményeln kivül a társadalom tagjaiban a szociális kötelességteljesítés érzetét Is ápolja és éb. rentartja.
Van azonban bizonyos nehézség Is. Ami gondolkodásra késztet ben nünket, az a körülmény, hogy ma, amikor a szociális feladatok eoha nem látott mértékben emelkedtek, a jótékonykodásban is bizonyos szer. vezettségre van szükség. Az egyesületi jótékonykodás mindig csak a segélyre szoruló társadalmi réteg egy egészen kis körét fog\'alja magában s amellett, hogy egyik egyesület nem tud a másik egyesület áHal se gélyezettek segélyezéséről, gyakran előfordul a többszöri segélyezés cse I® s aZ az esel is, hogy a szélhulló segélyezésben sok rászoruló kimarad a segélyezésből.
l\'yen módon ,pedig a szegényügyi feladatókat megoldani nem lehet. Ma. amikor évente 3500 Ínségesről & kereken 500 községélyassfttről vab t?*ó, nem szabad a köz érdeké-ben egy«gy pontra lokalizálni a segélyezést, mert az csak .rendszer telenségre vezet, hanem a közös
*) Szombathelyen, a Vasvárm-egye c. "•pltapban jelent meg dr. Pálos Károlynak
a cikke, amely érdeklődésre tarthat •iiniot Nagykanizsán is.

Olaszország zAszlódiszben Unneoelte a megtorlások megszűntét
Baldwln bevallotta, hogy a szankciók további fenntartása háborúra vezetett volna — Olaszország hü barátait — akik melléje állottak — nem fogja elfelejteni — Az olasz sajtó Magyarország magatartásáról
Mussolinii A szankciók magszOntatésa ki fogja kdszBbBlni a nemzetközi nyugtalanságot
I \\ Rónia, julius 15 Mint ismeretes, szerdán reggel szűntek meg hivatalosan azok a megtorló intézkedések, amelyeket a népszövetségi államok az afrikai háború megindításakor Olaszország ellen foganatosítottak. A megszüntetés napján, épp ugy, mint a megtorlások életbeléple:ésekor, Olaszország városait fellobogózták és nagy ün népségeket tartottak.
Egy őszinte szó
, London, jullus 15 A megtorlások megszünleiésének napján Baldwln kijelentene, hogy a megtorló intézkedések fenntartásé ra semmi ok nem volt ős az elkerülhetetlenül háborúra vezetett vol na. A megtorlások további fennlar tása nyíltan Olaszország ellen irá nyúlt volna.
Mussolini Oiaszorság két legfontosabb feladatáról
Róma, julius 15 A megtorlások megszünlelésc alkalmából Mussolini kijelentene,
hogy a szankciók eltÖr]|Sse a nenV-zetközl nyugtalanság egy/k o!<át ki fogja küszöbölni és Így előmozdítja az európai béke ügyét. Kijelentette, hogy Itália készen áll arra, hogy egymaga is megkezdje Etiópia gaz dasági kiaknázását, de ez nem jc. lenti azt, hogy AbessziniSl el akarná zárni a külföldi tőke és vállalkozási kedv el^l. Kijelentette még aDuce, hogy Ojaszorsz\'g két legfontosabb feladata a birodalom biztonsága és a világbél&o megóvása.
Olaszország köszönete a baráti államoknak
Róma,, julius 15
A Giornale d\'llalia ezeket irja: Olaszország ma Európában és az egész világon még crősebben, még nyugod-tabbau és még eltökéltebben fiielke-dik fel. Küldetésében bizva, me^vál-toztatbat»t|an tényeket ho?ptt léire Európa civilizációja érdekében és nem mond le egyetlen jogáról sem, legjkc-vésbbé arról, hogy tiszteletben tartsák.
Olaszország ebbcp a nehéz órában sem vpjt hóival a hp bqrátpknak.
Ausztria, Magyarország és Albánia olyan barátsággal \'állott Olaszország mellé, amit a történelem mindig « hősiesség mintakénnek fog tekinteni. Olaszország mcghalotftn köszönti most a megtorlások végén ezeket a kipróbált barátokat.
A Tribuna hangoztatja, hogy Olaszország nem, f®ipjti cl azt « nagy erkölcsi támogatást, amelyet Magyarország, Ausztria és Albánia magatartása Jelentett.
A Lavoro Fasclsta szerint ezek a nemzetek megmentették önállóságukat, jóhirüket és becsületeket, amqtyMJfc minden nép számára "a legértékesebb kincsnek kcllen^ lennie.
UJból megindul az angol olasz kereskedelmi forgalom
A kincstári hivatal rendelete következtében szerdán Után egy perccel megkezdik itz angol \'kikötőkben veszteglő vagy érkező olasz tcheryözösök kirakását. Elsősorban « gyorsan romló olasz gyümölcsöt rakják ki. Ezzel újból nieglndui a kereskedelmi összeköttetés Anglia és Olaszország kőzött.

Gower: „Nem lehet elképzelni, hogy a magyar nép sokáig törje, bogy kisebbségeit a kisantant államok felháborító módon
üldözzék" A német-osztrák ipegegyezés nagy tyy^rpdást okozott Romániában Törökország a tengerszoros kérdésben vplófzlnttleg a francia-szovjet egyezményhez csatlakozik — A balkifli államok Idegen forgalmi kér-
Bukarest, julius 15 A német-oszlrák megegyezés és a nyomában ejőálloll uj közepeuró-pal helyzet Romániában okozta a
désekben „egységesen" fognak „fellépni"
legnagyobb kavarodást. Német, ország megerősödne folytán Ro mániában ujult erővel lépett előtérbe a németbarát irányzat s Ti-
tulescunak minden ügyességét kellett latbavetni, hogy Romániát fc> vábbra is a francié külpolitika vonalában tartsa.
célok szem\' előtt tartásával egységes, szervezett, közpon\'.osi\'ott frontot kell teremtenünk a nyomor hullámverései ellen. Az alkalmi segé\'yezé-zósek - legyenek azok egyesületi vagy magánosok által nyújtott segélyezések - nem oldják meg a sacgény sorsát, aki igy továbbra is teljes mértékben a hatóság támoga tására szorul, amely ugyancsak a társadalom, áldozatkészségét hasz nálja fel a nyomorba jutottak segélyezésére. Igy tehát a társadalmat az egyesületek, a flelekezlek és a hatóságok Is Igénybe veszik.
,A több oldalról súlyosan megterhelt társadalom pedig joggal meg követelheti, tygy a gyakup már
neki is szükségesből adott fillérei a szegény sorsinak végleges és kl elégítő megoldására használtassa nak fel.
A megoldásra két mód kínálkozik, - szerény véleményem szerint
Az egyik ós helyesebb : az egyesü» leti és feiekezeil szegénysegélyezésnek a hatósággal ya\'ó szoros együti. működése a hatósági tekintély és szegénykataszler alapján ; tehát végeredményben az egri normás szegénygondozás alapfelté\'eleinek beteljesítése.
A másik mód pedig az lenne, hogy az egyes egyesületek egész éven át vállallak pnyagi tehelségük-ty&E rnér^n a Uutjk^g ál,Lal Igazoltan
rászoruló szegények egy részének ellátását s igy azok segélyezése a hatóságot is külön nem terhelné.
A két mód köpött mielőbb válás? tani kell á város közönsége és segélyre szoruló szegényei ,érdekéb-\'n egyaránt
Hihetőleg rövidesen sikerül is ezt a,régóta vajjjjió kérdést véglegesen megoldjunk, abban a meggyőző, désben, hógy nem! lehet célúnk a küíön zászlók alatt váló nfenéTélés, célunk csak egy lehet : az "emberies-ség és a szociális Igazságosság a\'apján egységes és szi\'árd bástyát építeni a XX. század nyomorhullá majpak visszaverésére.
Drf Pálos Xáfíüu
ÉALAI RÖZLóM
jullm 16
London, julius 15 A Daily Maliban Sir Róbert Gow«r magyarbarát képviselő nagy nyilat kozatot adott, amelyben bejelenti, hogy szerinte is a német-osztrák megegyezésnek elsősorban Csehor. szág adhatja meg az árát. Nyilat, kozatának további részében a következőket mondja :
- Már régen hangoztattam, hogy nem lehet elképzelni, hogy olyan kct önérzetes nép, mint u magyar és az osztrák, sokáig tűrje, hogy nemzeti kisebbségeit, sőt több h« lyen többségéi, a kisantant államok felháborító módon üldözzék.
S mintegy válaszképp: ujabb betiltás Romániában
Temesvár, julius 16 A román kormány váratlanul be tiltotta a Magyar Párt julius 18 ára tervezett nagygyűlését. Az erről szóló értesítés mosl érkezett meg Viller János magyarpárti képviselőhöz, a Magyar Párt fötilkárához és amelyben a kormány a betiltást a •mostani zűrzavaros viszonyokkal* okolja meg. A betiltás az erdélyi magyar körökben nagy meglepetést és megütközést kelteit.
Piris Olaszország nélkü is megakarja tartani a brüsszeli értekezletet
Pári-s julius 15 A francia kormány utasitolta londoni nagykövetét, hogy tegyen lé péseket az angol kormánynál, hogy a brüsszeli értekezletet Olaszország nélkül is meg kell tartani.
Jullus 22: locarnol értekezlet
Páris, jullus 15 (Lapzártakor érkezett) A lapok jelentés-e szerint julius 22-én úl össze Brüsszelbon a locarnói egyezmény három szognoláris hatalma; Franciaország, Anglia és Belgium. (Olaszország a negyedik aláíró, ugyanis mint ismeretes, nem vesz részt az uj locarnói tanácskozásokon I)
Ideiglenes megegyezés a tenger* szoros értekezleten
Monlreux, julius 16 A tengerszorosértekezleten résztvevő küldöttségek között ideiglenes megjegyezés jött létre arra a formulára nézve, amely háborús időkre szabályozza a tengerszoroson való áthajózás!. A megegyezés értelmében, hír szerint, az áthajózást olyan esetekben engedélyezik, amikor az népszövetségi határozat, vagy olyan egyezmény) alapján történik, amelyben Törökország résztvesz. Az angol kiküldöttek ezt a megoldási táviratban közölték kormányukkal jóváhagyás végett. A román kiküldöttek is összeköttetésbe léptek a még Bukarestben tartózkodó külügyminiszterrel. Litvinov és a török külügyminiszter már a Paul-Boncour* ral folytatott megbeszélésükben hozzájárultak a formulához A formuláé nak azt a részét, amelyben olyan egyezményekről van szó, amelyekben Törökország is résztvesz, ugy értelmezik, hogy Törökország csatlakozik a francia-szovjetorosz körzeti egyezményhez. A törők állásfoglalás ebben a kérdésben még nem Ismeretes.
Idegenforgalmi és kereskedelmi egyezményt köt a Balkáni Szövetség
Blcd, jullus 15 A Balkáni Államok Szövetsége befejezte értekezletét és elhatározta, hogy a négy állam az ide^Jnforgalmi és egyéb kérdésekben egységesen fog fellépni és «ugyanazon elveket, követi. Erre vonatkozólag, valamint több kereskedelmi ügyre vonatkozólag egyezményt is kötnek, amelynek előkészítésire kiküldték a közős bizottságot
Bornemisza Géza Iparügyi miniszter vasárnap lejön a pacsal kerületbe
Dr. Huszovszky Lajos a Nemzeti Egység jelöltjének már eddig több mint ötezer ajánlása van
A pacsal kerület első sikeres po- | ben az sérti, ha lenézik őket. Eck-
lilikal vasárnapja után a választás előtti második és utolsó vasárnap Is igen izgalmasnak ígérkezik. Már az elmúlt vasárnap le akart jönni Bornemisza Géza iparügyi minisz ter, másirányu elfoglaltsága miatt azonban nem tudott lejönni. Most vasárnap minden valószínűség szerint lejön a pacsai kerületbe, hogy több helyen beszédet mondjon Huszovszky Lajos dr. mellett. Az aján. lások gyűjtése egyébként az pgész kerületben folyik. Változatlanul a Nemzeti Egys\'g jelöltje birja a\' legtöbb ajánlási, még pedig olyan többséggel, hogy utolérésről szó sem lehet. Az ajánlásainak száma kedden meghaladta már az ölezrel.
Most érkeznek be egyébként a paosai kerületből a vasárnapi gyűlésekről a vélemények. Egybehangzó megállapítás, hogy nagyon csalódtak Eckhardt Tibor beszédében. Hiába, az embereket legérzékenyeb
hardt Tibor nagyon is elgaloppiroz ta magát, amikor lebecsülve a pa-osaiakat, olyan banális hangzatokat szólaltatott meg, amit párthívei mái-régen olmondottak. Tőle sokkal többet vártak. Eckhardt Tibor jó szónok, csak most az egyszer ismét melléfogott... I
Talán ez is az oka annak, hogy a vasárnapi gyűlések másik három szónokának, Antal István dr. állam, titkárnak, Drózdy Győzőnek és Huszovszky Lajosnak olyan nagy sike re volt. Hiába, ma már a gondol kodni tudó magyaroknak - lakja nak azok akár Pacsán vagy másutt — nem frázisok kellenek, hanem józan, tárgylngos, komoly beszed és nem a másbk lebecsülése. Rozsdás, csáklyás fegyverekkel akar harcolni az ellenzék, pedig ezt£\\ ugyancsak kevés célt ér el : ma már a falusi magyarok sem vesznek be minden maszlagot I
Két rendőr a vádlottak padján
Egy Izgága társaság eséte a mozi előcsarnokában a rendörökkel — Az flgyész elejtette a vádat a rendörökkel szemben
Még január bávábba tőWént, a 7 mozielőadás knegkezdésekor, hogy négy fiatalemberből álló társaság u mozi előcsarnokában tartózkodott. Közülük az egyik, Levik Lajos vasesztergályos cigarettára gyújtott. Miután a rendőrőrszemeknek szigorú és érthető utasitása van, hogy az előcsarnokában lézengő, oda nem\' való elemeket, akik se jegyet nem váltanak, se az előadásra nem mennek be, távolitsák cl az előcsarnokból* a szolgálatot teljesítő Németh VI. István rendőrtörzs-őrmíester odament a kis társasághoz és felszólította először a cigarettázó Ix-viket, hogy távozzék. Levik, mintha nagyotthaló lett -volna, tovább Cigarettázott. Állítólag a társaság össze is nézett, de egyik sem mozdult A rendőr megismételte a felszólítást. Ekkor kiindultak, de Levik az előcsarnok bejáratánál níegállott és befelé nevetett, ^livel a bejárás elállása sem engedhető meg, a rendőr a cigarettázó fiatalf-embert onnan is távozásra szólította. Levik ellenkezett, pij^ a rendőr odament hozzá, hogy kezét előirásszc^ rüen a vállára tegye és követésre szó-
lítsa fel. A kővetkező pillanatban Levik arculütötte a rendőrt, mjajd futásnak eredt társaival együtt, a Rozgonyir utca felé. Németh törzsőrmester éa társa, Lajtai Mihály rendőr utána vetették mlagukat a társaságnak és sikerült is Leviket utóiérni és elfogni Nem\' volt könnyű muiika, mert Levik ellenszegült, hasravágódott és ki akarta magát szabadítani a rendőrök keze közül, de Németh törzsőrmester hát racsavarta a kezét és igy kísérte bo a kapitányságra, ahol átadta a rendőr őrszobán. Olt az ellenőrző rendőr tisztnek, dr. Somogyvári Jánosnak a* esetet jelentették, majd amikor megígérte, hogy reggel jelentkezik kihallgatása végett, szabadon engedték.
Levik ellen folyik az eljárás hatósági közeg elleni erőszak müatt. Do Levik is feljelentést adott be Németh VI. István és Lajtai Mihály rendőrök ellen azt állítván róluk, hogy bántalmazták, ütlegelték és csak azért ütötte arcul a rendőrt, miert először az ütötte meg őt. Később módosította valomását: — azt hitte, hogy a rendőr meg akarja ütni, azért csapott az ar-
Városi Mozgó. Szerdán és csütörtökön!
Két nagy •légér agy műsorban I
I. QUSTAV FRÖHLICH nagysikerű filmje:
STR ADI VÁRI.
II. Lakatos László éa Fodor László vígjátéka, a pesti színpadok 200-szor előadott müsordarabja:
HELYET AZ IFJÚSÁGNAK
Előadások kezdete 5 és 0 órakor ái alaft .iftadát mindkét napon ffHléroal
Oyomor- és bélzavaroknál, hasüregben vérpangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, felbOfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy-két pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az emészlöulakaL Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc József vizet még a hosszú idö óla fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik.
cába. ►
Miután llevik ellen nem\' lehet lefolytatni áz eljárást, míg a rendőrök szerepe nincs tisztáivá, « biróság először lefolytatta a két rendőr ellen az eljárást, akik kard nélkül ültek a vádlottak padján. Megjelent a tárgyaláson Tury Andor rendőrfelügyelő és dr. Somogyvári János fogalmazó.
Némleth VI. István elmondta, hogyan szegült ellen Levik, hogyan ütötte őt arcul és hogyan adták át az őr-szobán. Tagadta, hogy csak egy ujjal is hozzányúltak volna I^evikhez. Ugyanígy vallolt Lajtai Mihály rendőr Ezzel szemben Levik azt vallotta, hogy Németh először őt pofonütötte és csak azután vágta ő vissza. Kijelentette, hogy a kj&pitányságon a kapu alatt is ütötték, ugy nogy Sós tiszthelyettes már azt mondta Némethnek: No, most már elég voltl»
Makáry tanácselnök szembesítette a két rendőrt Levikkel, de mindegyik megmaradt vallomása mellett.
Levik egyik társa, Ilermfinn János azt mondta, hogy a rendőr hozzájuk lépett- — iMars ki innen l» — mondta és pofonütötte Leviket.
Vukics László borbély-tanonc — a társaság tttásik tagja — kijelentette, hogy a rendőr pofonütötte Leviket, aki erre visszaütötte.
Dr. Sombgyvári fogalmazó, az akkori cllcnőrző rendőrtiszt tanúvallomásában elmondta, liogy amikor kihallgatása alkalmával megkérdezte Leviket igaz-e, amit a rendőr jelentett, Levik azt mondta, hogy igaz és nagyon bánja, hogy a rendőrt megütötte. Később kijelentette, hogy Némieth rendőr nem bántotta őt.
Sós tiszthelyettes kijelentette, hogy neki tudnia kellett volna, ha a rendőr bántalmazta volna I^eviket, mert ő volt akkor az őrszoba parancsnoka.
Kövess Kálmán főtörzsőrmester vallomása szerint semmi kényszer, semmi fenyegetés nem történt.
Kihallgatták Pintér Mária 21 éves leányt, aki a kérdéses alkalomkor a mozi előcsarnokában tartózkodott és aki az egész jelenetet látta. Pintér Mária eskü ajatt vallotta, hogy a rendőrőrszem többször és udvariasan felszólította a kis társaságot a távozásra. Pintér Mária a szemlébe is knondta ezt a fiatalembereknek a tynV ság előtt
Vitéz Csillaghy György klr. sz-ségi elnök erre elejtette a vádat a két rendőrrel szemben és a törvényszék megszüntette velük szemben a további eljárást. \'
Levik ellen legközelebb folytatják lo «z eljárást « rendőr báutahntozásn miatt. Ezen tárgyalás kimenetelére a mostani tárgyalás volt perdöntő. ,j
\\m friim is
ZALAI KÖZLÖNY
BHUIZhoi ISSOTBI
81 évtégl értesítők Iflkrébtn 6
6. POlgArl fiúiskola
Hübner Tibor elkészült a nagykanizsai igazságügyi palota részletes tervezetével és költségvetésével
Jövő hónapban kerül sor az árlejtés kiirásáia
A 61 éve fennálló gróf Zrinyi Miklós nevét viselő polgári fiúiskola értesítőjét lapozva feltűnik, hogy a növendékek számit 1020 óta fokozatosan növekszik ás a tavalyi 385-ei szemben az idén elérte a 410-es létszámot. Ez örvendetes jelenség tette indokolttá, hogy négy év után az első évfolyamból is.. „n5t 3 osztályt kelljen beállítani. Az előmenetel és a magaviselet szeinp()nt jából összehasonlítva a testvér leány-intézcttel feltűnik a sokkal rosszabb eredmény, ami termésaetesen csak viszonylagosan rossz. Az iskolának ugyanis mindössze csak 18 Jeles oiő-monclelü növendéke van. 00 (ez is ke. vés!) jó és 214 elégséges. 76 növendék bukott, még pedig 35 egy tárgyból, 27 két és 14 több tárgyból. Magaviselet Szempontjából \'239 dicsekedhetik példás viselkedéssel, 150 jó, 14 pedig csak tűrhető magaviseletet tud felkutatni. Ez az oka annak, hogy a növendékek több, mint fele egész tandijat fizet (211) és csak 15 tandijWert-tes van. A többi 177 növendék kedvezményben részesült. Feltűnik az is, hogy több m\'int száz növendék vidékről jár be. Nagykanizsán ugyanis csak 293 növendék szülője lakik, 61 zalai, 41 somogyi, 12 pedig más megyebeli. A bejáró növendékek közül 13 Zákányból, 10 Gyékényesrőt, 5 Lctenyéröl, 4—4 Murakeresztur, ticlsc, Kiskomsl-iromból, 3—3 Nagyrécse, Galambok, Felsőrajkról, tíz taós községből 2—2, tizenöt községből pedig 1—1 növendék jár be. A tanulók egy horvát anyanyelvű kivételével mind magyar anyanyelvűek. Római katolikus 357, görög keleti 1, református 8, evangélikus 16, zsidó 28. A szülők foglalkozására nézve itt is a kÍKÍj>arosok vezetnek 93-nak gyermeke jár a polgáriba. A vasutasság 79-ei van képviselve, altiszt, szolga 88, kisbérlő, kisbirtokos 27, katona-altiszt 25, kiskereskedő 22, stb. Még oz előmenetelhez utalva megjegyezzük, hogy a legtöbb bukás németbői és földrajzból (27—27), számf-tanból (26), toagyarbóí (21) és rajzból (20) volt. 34-en tanulták mint rendkívüli tantárgyat a gyorsírást is. Az intézet 410 növendékét 13 tanár és 4 hitoktató tanította. Az Igazgatói jelentésből megtudjuk, hogy az intézet tanulói több országos pályázaton igen jó eredményt értek el. Igen szép eredményt értek el a testnevelés terén, szép kiállításokat rendeztek és dicséretes szorgalomimaí végezték a meterce togtai megfigyeléseket. Az intézet ifjúsági •-isgyosület.ei közül az önképzőkör, a cserkészel, a sportkör és a Vörös Kereszt végzett említésre méltó szép munkát. Az értesítő közli a kirándulások ismertetését is. Egy háromnapos tanulmányi kórutazást is rendezett az intézet 67 növendékkel. Ezenkívül "19 szaktárgyi kirándulást tettek az egyes osztályok, amelyek alkalmával az egyet gyárakat, kanizsai nevezetességeket, üzemeket látogatták meg: A kirándulások alkalmával tapasztaltakat a tanítás surán feldolgozták Írásbeli dolgozat, közös megbeszélés stb. kérőiében. Az értesítő szintén kőZli a Nagy* magyurország emlékművének képét és l>ő tájékoztatásit ftd a jövő tanévre vonatkozólag Is.
(Folyt köv.)
Jelentettük, hogy ugy a városi képviselőtestület, mint a mlniszte. rium megbizta Hübner Tibor budapesti műépítészt a nagykanizsai igazságügyi palota részletes tervének és pontos költségvetésének ősz1, szeáilitásával, figyelemmel azokra a szempontokra, amiket a minisz(e rium műszaki osztálya már az esz mei tervpályázat alkalmával hangoz tátott: a homlokzat Császár müépl lész tervezetében foglalt homlokzat szerint módosítandó, mint amely az épület monumentalitásának jobbon megfelel és erőteljesebben kifconV boritja annak jellegét. I
Hübner Tibor néhány heti munka után elegei tett ebbeli megl: izatásá nuk, elkészítette az Igazságügyi pa
Nemi mindennapi, megbotránkoztató események játszódtak le minap az egyébként csendes kis zalai községben, Ebcrgénybcn. Részeg legények mentek ugyanis a katolikus templomim és olt a leggyalázatosabbaii viselkedtek.
Minap este a falu tanítóját, (irígely Jánost értesítették, hogy a templomiban garázda legények tanyáznak. Elmondottak, hogy a falu néhány legénye engedély nélküli mulatságpt rendezett és utána részeg fejjel a templomba mentek, azt l>episzkoltákf ráfeküdtek a Szent Mihály lovára, letörték a kereszjtrőjl a corpust és egyéb gyalázatos cselekedeteket vittek végbe. A tanitó azonnal a templomhoz ment, ahonnét kivonszolták a részeg legényeket. Ez azonban nem volt elég,
A nagykanizsai nyilas propaganda az utóbbi időben olyasmiket enged meg magának, ami olen a jóizlés és a közvagyon megb.csüléie nevében is tiltakozni kell.
Telemázolták az utcai járdákat a jelvényükkel é-s »E jelben győzni fogsz !« felírássá\'. A legnagyobb fel-háborodás fogadta a kanizsai nyi\'as ifjaknak ezt a propaganda túlbuzgóságát Az utca porában. keresz:en taposni (még ha az nyilas is 1) ós ehhez azt a jelmondatot melléje festeni, amelyei szü lése óla a szent keresztre és csak arra hasz. nálnuk a művelt világon. Hitünk örök szimbólumának és a me.lette való, szállóigeszerü hitvallásnak olyan meggyalázása ez, ami elk\'n
lota részletes tervezetét és költségvetését Is, ami a legközjelebbl napokban kerül felterjesztésre az igaz ságügvminiszterium műszaki osztályához, valamint az iparügyi minisztériumhoz jóváhagyás végett. Ha ez megtörténik, lekerülnek a városhoz a jóváhagyott végleges tervek, a melynek alapján a polgármester azonnal kiírja >az árlejtést az építkezésre. Az eddigi jelenségek sze rint az árlejtés augusztus e\'sö nap jaiban kerül kiírásra, ugy hogy az építkezési munka minden körűimé nyek között legkésőbb szeptembet havában megkezdődik. A felügyeletet a váms részéről Vécsey Burnn műszaki tanácsnok gyakorolja.
mert a részegek a temetőbe mentok, ahol a sírkereszteket szórták az úttestre.
Az esetet jelentették a csendőrségnek, amely azonnal megindította a nyomozást. A templomgyalázó «hős» ifj. Bános István 24 éves ebergényl legény, aki verekedés mialt már több Ízben volt büntetve, Molnár István nevű barátjával ment a templomba, aki figyelmeztette és többször rendre utasította, de a részeg Bánosnak nem lehetett okosan beszélni. Bános kihallgatása alkalmával nem is tagadta bünösésgét, mindössze részegségei védekezett. Az eljárás megindult ellene, valamint azok ellen Is, akik egyre-másra rendezik a községben a tiltott mulatságokat
minden vallási érzé3, bármilyen fe lekezethez tartozó is, a legnagyobb felháborodással csak tiltakozni tud.
Ugyanígy mázolták tele a városi park és a vasutparti sétány padjait. Az ott sétáló és megpihenő közönségnek tehát nyilasaink jóvoltából a kereszt jelén és a hozzá fűződő mondáson kell az ülőfelüket eihe. lyeznlűk. Látjuk ugyanez»ket a jeleket templomok iáján is, ahol még szembeszökőbb a vallási jelképnek az utca sarában, falakon, kerítéseken való meghuroolása.
Megtoldották a nyilas mázoló le* gények ezt a módszerüket azzal is, hogy »üsd a zsldót« feliratú jelmondatukat festegették ki szert© a vá rosban. Nagykanizsa mindenkor a
TRENCSÉN TEPLIC
gyógyfürdő a szó legszigorúbb értelmében és gyönyörű hegyi fekvésénél fogva egyben a legkellemesebb nyaralóhely is. Prospektus és felvilágosítások a Fürdő-Igazgatóság utján.
felekezeti béke városa volt s annak is kell maradnia. A zsidók maguk is csak mosolyoghatnak ennek aa éretlenkedésnek láttán, am^ly azonban a ie le kezet elleni izgatás kritériumát mégis csak kimerili s igy ha-tósőgaink nem térhetnek felette napirendre.
A mázolás fekete olajfeslékkel tör ténik, ugv tehát, hogy eltávolítása sem olyan egyszerű. A sétatér pad. jalt például újra kell festeni. Hogy jön ahhoz Nagykanizsa polgársága, hogy a közvagyont bármilyen po litlkai szervezkedés önmagának kisajátítva rongálja ós a rongálás helyrehozatalát a közz»l fizettesse meg ?
Azelőtt és most is rakoncátlan inas-gyerekek és suhancok szokták teleplngálni a falakat, kerítéseket, padokat mindenféle izléslelcnsóg^c-kel s ime, most a nyilasok jóvoltő-ból - a kereszt kapott hasonló szerepet a faragó és firkáló •népművészetben:*
Lehetetlen mlncK\'zt szó nélkül türnl. Hatóságainknak módot kell talőlniuk mindenekelőtt arra, hogy a jólzlés elleni hasonló merénylete, ket eleve megakadályozzák, másrészt arra, hogy a közvagyon rongáló! elvegyék már ennél az első esetnél méltó bünlelésüket. A ke. reszttel űzött méltatlan és felhábo. ritó nyilas játék nyomall pedig el kell távolítani az utcákról és a pádokról, de - sürgősen, amig az idegenek is el nem viszik Nagykanizsa »jóhirét.<
— A Koprteia Botorérakái Junlua és julius hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált ■zobákat éa egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. Ugy a ne rény polgár, valamint a legkényesebb izlésü vevő, Iziéiénok és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
J égtxtkrények
már havi E - P-ös részletre
SZiBÚ IIIll pllMelllefl, FHI5.
Felháborító templomgyalázás egy zalai községben
Részeg legények behatoltak a templomba és letörték a feszületről a Krisztus-testet, a temetőben pedig szétszórták a sírkereszteket
Hit keres a kereszt az ntca porában és a nyilvános padok ülőkéin?
A nyilai-propaganda ízléstelen rohama a nagykanizsai
utcákon és köztereken
ZALAI KÖZLÖNY
Miért előnyösebb életbiztosítás helyeit bankban konzerválni a lókét?
Levil a PhöniX\'ügy tanulságairól
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Url Nagyon kérem, adjon helyet alábbi soraimnak, amelyekben, mini egy sokat tapasztalt öreg polgár, szeretném levonni a Phönix-ügy tanulságait.
Van némi Jogcímem ahhoz, hogy c témához szólhassak, hiszen a biztosítási szakma körüli események nem egyszer csapolták meg vagyonomat). En is azok közé a szerencsétlen flótá-sok közé tartozom, akik sok-sok ezer békebeli aranykoronát fizettünk be az életbiztosításra, amelyért cscr|6!>c a biztosító intézet tavaly nagy diadalmámor közben az 5 százalékos valorizáció alapján annyit fizetett vissza, amennyiből egy rossz nyári ruhára valót vásárolhattam. Fiatal éveim minden keserves küzködésc és munkája vált tehát Jóformán semmivé az 5 százalékos valorizáción. 1024-ben egy ügynők dol-láralapon uj biztosítást köttetett velem s én keservesen fizetgettetai bo dolláralapon 0 pengőket, mire aztán jött egy fordulat, a dollárbiztositást visszairatták velem pengőbiztositásra s igy ismét odaveszett az életbiztosítás révén az összeku|>orgalott tőkémnek egy jelentékeny része. A harmadik csapás a Phönix összeomlása kapcsán ért, amely a dollárbiztositási kalai\\d miatt megcsappantott pénzecském kéziét lábát leam^utálta.
Ha volna kedvem a humorizáláshoz, akkor most joggal vethetném fel a kérdést, hogy nem lenne-e célszerű egy olyan biztosító intézetet felállítani, amely a már jelenleg fennálló biztosító intézetek ellen biztosítaná a kö. zőnséget? Végre is valóban abszurdum, hogy akadjon egy szakma Magyarországon, amellyel kapcsolation egyre-másra zuhognak a csapások a közönségre.
Ugy látszik, — hála az Égnek, — hogy a magyar publikum sem esett egészen a fejtlágyára s kezdi felismerni a helyzetet Erre vall, hogy a ]cg utóbbi esztendőkben évről-évre zuhanásszerűen csökken az életbiztosítási díjbevételek összege. Magyarul szólván ez azt jelenti, hogy a közönség na^y tömegei kezdenek hátat fordítani az életbiztosításnak és « tőkegyüjtí$s egyéb területeit részesitik előnyben. Hiszen az életbiztosítás nem egyéb, mint tőkegyűjtés s ezt az is bizonyítja, hogy amióta az életbiztosítási "üzlet rohamosan hanyatlik: azóta jelentékenyen emelkedik az ingatlanforgalom s szinte ugrásszerűen szökken a magasba a bankokban elhelyezett belétek mennyisége.
A csúnya Phőnix-botrány a 4tőkc-/ gyűjtő közönségnek az ingatlanvásárlás és a bankok felé mcn.\'kvését hatalmas mértékben erősiti. S fokozza ezt a hangulatot a Biztosító Intézetek Országos Szövetségének (BIOSz) a Phőnix-ügyben tanúsított kíméletlenül önző magatartása. Azt kelt "látnunk, hogy a BIOSz-ban a nagypublikum-nak egyetlen szószólója sincs s ott csak a biztosítási intézetek legridegebb üzleti érdekei jönnek számításba. Illő volna hát, ha a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete hálájának kifejezéséül dlsztagjaivá választíná a BIOSz vezetőit, akik működésükül a bankok javára megölik Magyarországi n biztosítási eszmét és a biztosítási üzletágat.
_ K. M.
Ké.x atrandkabátok legszebb színekben minden nagyságban kaphatók SchUtznél.
1880. tttllm 16.
A nagykanizsai körzetben a hivatalos lista gyftzBtt a kamarai választáson
Dr. Krátky István polgármester szerdán délben hirdette kl a nagykanizsai körzet választási eredményét
Szerdán délelőtt a városházán összeült a kamarai körzeti (IV.) vá la-szztóbizottság dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt, hogy megállapítsa és kihirdesse a IV. körzet választási eredményét.
Eszerint
a kereskedőknél meg választattak a következők :
I. csoport: rendes tag Sáfrán Fe renc 85 szavazattal, póttag Fonyó Mihály 84. \'
II. csoport: rendes tag vilézTóth Béla 54, póttag Papp József 71.
III. csoport: rendes tag Rajki Ist ván 78, póttag Dukász Ferenc 74.
IV. os>port: rendes tag Unger Ullmann Elek 40, pótlag Ország Jó. zsef 40.
V. csoport: rendes tag Miklós Gyuln 15, pótlag vlléz Bentzik La jos 15 szavazattal.
Az Iparotoknál:
I. csopor1: rendes tag Meizler Károly Keszthely 220, póttag Gelen csér Ferenc Keszthely 206.
II. csoport: rendes tag Krammer Dezső Balatonfüred 58, póttag
Brlcht Jcnö Tapolca 09.
III. csoport: rendes tag Samu Lajos Nagykanizsa 183, póttag Ka vács Ferenc Nagykanizsa 181.
IV. csoport: rendes tag Kerlész Béla 50, póttag Varga Nándor 56.
V. csoport: rendes) tag Weiser Jőnos 6, pótlag Metzger Istvőn 6.
Nagykanizsa iparossága mobilitás ból az I. és II. csoportot átengedte Keszthelynek és Tapolcának, illetve Balatonfürednek. Keszthely az ösz szes kúriákat leoptálta az I. cso« portbi, innét a keszthelyi eredmény.
Samu Lajos kétszáznál több szavazatot kapott. Letenye, Tapolca, Pacsa, Balatonfüred Is reászavazott, de ezek az I. és II. csoportba ad-tők le reá szavazatukat, holott Samu Lajos a III. csoport jelöltje volt és igy ezeket a szavazatokat taeg kellett semmisíteni. Samu Lajos te hót óriási fölénnyel került ki ismét győztesen a vőlasztősi küzdelemből.
A választás eredményét dr. Krátky István polgármester kihit* detle. A lista 8 napon át n városházán és a járási főszolgabirósá\' gon ki lesz függesztve.
A Transdanubla molnára hat év után nyerte meg keresetét az OTI-val szemben
Érdekei ügy nyert befejezést a budapesti táblán, amely hal évi pereskedés után kimondta, hogy igenis kártérítés Jár a nagykanizsai molnárnak, aki munkaközben szenve. dett serülés fo\'ylán teljesen munka, képtelenné vált.
Harcz Lajos nagykanizsai molnársegéd a Trnnsdanubiában volt alkalmazva. 1929 junius 10 én a feszítő szijláicsára akarta a szíjat rá» tenni, a szij elszakadt és vége Harczot ugy megütö^e, hogy teljesen munkaképtelenné vált. Az OTí a baléótti járadék megfizetését megtagadta, nr-rt az OTI orvosi-tan ácsa véleménye szerint a szijülés egymagában nem okozhatta azokat a szjer. vi elváltozásokat, amelyek Harcai Lajosnál felléptek és amelyek 100 száza.\'ék >« munkaképtelenségét okoz!ók. Harcz az OTI határozata ellen panasszal élt a birósőghoz és baleseti járadék megítélését kérto azon az alapon, hog a baleset elő* teljesen egészséges volt. A budaf pesli ítélőtábla orvosszakértői véleményt szerzetl be, mely . szerint Harcz Lajos tehetetlenségét a baleset csak az esetben okozhatta, ha a baleset alkalmával a szijütéssei együtt vilanyáram ütése is érie. A tábla ezután a szombathelyi ipar-feiügyelöségtől is kért szakvéleményt és minthogy ennek vé» leménye szerint a bales let okozó szij az áramot nem vezeli, ez^rt Harcz Lajost áramütés nem érhette. A bíróság a keresetet szin\'.én elula sitotta.
Harcz Lajos ezután dr. WeiszLa, jos és dr. Szöliősy Pál ügyvédek utján perújítást nyújtót be és ujabb szakértői szemle megtartását kérte azon az aiapon, hogy a Trandanu-bia malomüzemének helyisége a baleset alkalmával erősen nedves volt és ennek következtében a bal-
esetet okozó szij, mely az elszakad dás pillanatában a villanyvezetékkel érintkezetl : árambehatást is gyako rolhatott. A tábla el is rendelte * bizonyítást és az ujabb szakértői vélemény igazolta Harcz Lajos állás pontját. A szakvélemény szerint nedves helyiségben a malomszij is vezeti az áramot. A bud\'ipesü lábla ezen szakértői vélemény a\'apján -híjt éy után - most Harcz Lajos keresetének helyt adolt és az OTl-t a baleseti járadékok megfizetésére kötelezte.
A fenti e9et nemcsak jogászi, ha nem orvosi körökben is é\'énk érdeklődés tőrgyát képezte és orvosi vonatkozásáról dr. Csekey László pú esi tanársegéd az orvosi szaksajtó ban hoöszabb tanulmányt irt.
G6*fflrd6 nyitva reggel 6 órától oste 6 éráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Legújabb mintája
Cséplási mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai Közlfiny
kiadóhivatalában Ffl-ut 0. u. alatt
Mindent együtt talál
a J
«
A szállodában i
teljes komfortot. A kávéházbani
100 újságot. A sörSzóbeni
200ételkülön1egessógot és Bura Sándor olgány-muzaikáját.
A télikertben i
délutáni-esti tánoot és „ linlozky rádió Jazz-zene-karát.
Budapest, Rákőcil-ut 58.
A Melropole valamennyi Özemében elfogadják fizetésként
a Provlnola kedveimé, nyes psngitzalsányt.
Szerda
L
18.25 Pályaválasztás és gazdasági élei. (I)r I.iikv Dezső.) — 18.50 Fenyves lóriiul hegedül. — 1020 Nyár az olasz fürdőhelyeken. — 20 A rádió szalonzenekara. - 20.30 Külügyi negyedóra. — 21.10 lllrek, — 21.40 Basili-des Mária énekel. — 22 Időjárásjeicn lés. ~ 22 15 Cigányzene. — 23,15 Han,, lemezek. — 0 05 lllrok.
BudapMt II.
18.15 Kertész U[o» énekel — 10.20 Hanglemezek. _ 2025 Hírek.
HM
17.40 W„bor: Hegedű és zongoraszonáták. - 18.10 pillanatképek Ame rjkúUól. — 19 30 jiáromfelvonás s o|M>ra. — 2210 Vonósnégyes. — 23.15 Jnzz.
CsOtOrtOk
RudkpM I.
0.4.1 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hírek. — 1020 Abesszínia föld. tani kínoséi. — 10 45 Kirándulás « régi Pest-Budán. — 1205 Hanglemezek. _ J230 Hírek. - 13.20 Időjelzés, idójárásjelentés, — 13 30 Itendőr fúvószenekar. — 14.40 Hirek, árak. — 1015 Háziasszonyok paradicsoma (Nádai Pál.) — 10-45 Idajelzés, hirek.
— 17 Keleti mese. (Pap Károly.)
17.30 Cigányzene - 18.30 Kirándu
lás a Vezuvra. (Dr. Szilády Zoltán.)
— 10.10 A magyar-német válogatott olimpiacsapalok kézilabda mérkőző* közvetítése. — 10.50 Paul Tibor klari-nélozik. - 2020 Közvetítés az Erzsébetvárosi Színházból. .Csavwgóiány1 Vidám operett 3 felvonásban, 0 kép ben. Rendező Tihanvi Vilmos — 21.25 Hirek. - 22 35 llirck, idójáráajelenlés.
— 23.40 Komor Céza jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirek.
Budape* IL
18.40 Egy trópusi füvészkert {Dr. Keöpe Viktor.) — 10.15 A rádió szalonzenekara, _ 2030 Hirek. — 21.20 Cigányzene.
Béo.
10.50 Parasztzene lemezeken - 12 Könnyű zene. - 13 45 Smelana: E-mo\'1 vonósnégyes. - 1005 Wagner-lemezek.
17.20 Sluknrt szoprán és Plellrher bariton dal- és áriaelőadása. — 1030 A 7. gyalogezred zenekara — 21 Tarka esi. 22 10 Itádlózenekar. — 23.1! A zene folytatása. 23 45 Tánczene.
- {Hélyeffíiifí/IBIc talMkoióP) atl tön délután 0-tól H-ig ■ panoooi1 hátsó kistermében.
1938. tallm 16
CAU1 KÖZLÖNY
Ahogyan téged szeretnek ...
Vágyaikai ugy tendltlk feléd, mini valami virágos hintát; in a betüidrOl álmodom, ahogyan a nevemet Imád.
Stavuk Jorró és nedvesen-plros, dt nézd, bársonnyá sulidat a vérem s mint aranykórus zeng bennem a hangod, ahogyan azt mondod: kérem.
Nev:lésOk szíveden kilincset és ezUst-kacéran csBnget; én évek óta, Jaj, nem merem megkondítani köztünk a csendet.
Selyemhabos lányéletükben
kis könnyII szín, annyi vagy talán még;
nekem tiszta, Oeömfényü bánat,
ai élettől halálos ajándék.
Lidiit Julit
— (A nagykanizsai folyammérnöki hivatal vezetője)
A földművelésügyi miniszter Puskás Rezső kir. műszaki tanácsost a nagykanizsai magy. kir. folyammérnöki hivatal vezetőjévé kinevezte. — Puskás Rezsi min\'egy két évvel ezelőtt Nyíregyháziról jOlt Nagykanizsára, mint a miniszter állal megbízott vezető, a földművelésügyi miniszter kinevezésével Puskás műszaki tanácsnok megbízatása végleges.
— (Esküvő)
Kovács Qyőrgyl tanárnő és Kugler Sándor gépészmérnök szerdán délután tartották meg egyházi esküvőjüket a Budapest-kelenföldi clszter-cita-plebánia templomban.
— (Eljegyzés)
Göndör Olga Nagykanizsa, Pogány Laj>s Budap.st jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— (A* ügyvédi kamara hlrsl)
A zalaegerszegi ügyvédi kamara közh\'rré teszi, hogy dr. Kovács Ervin ügyvédet Nagykanizsa, dr. Hoch stadter Jenő és dr. Kell Andor ügyvédeket Keszthely székhellyel az ügyvédek lajstromába bejegyezte. — ld. dr. Tamás János nagykanizsai ügyvédet és dr. Orünteld Lajos keszthelyi ügyvédet elhalálozásuk folytán az ügyvédek névjegyzékéből törölte.
— (A nagykanizsai borászati felügyelőség vezetője)
A löldmüvelésügyi mlniszler Meisz-ner Imre szőlészeti és borászati felügyelőt a nagykanizsai kerületi szőlészei! és borászati felügyelőség vezetésével megbízta.
— (Áthelyezés)
Az igazságügymlni8zter Zenlai Gyula sümegi kir. Járásbíróság! kezelőt a nagyatádi járásbírósághoz helyezte át hasonló minőségben.
— (Kinevezés)
Sváby Ervin keszthelyi gazdasági járási felügyelőt a VII. fizetési osztályba, Horváth Oábor okleveles gazdát pedig gazdasági gyakornokká nevezték kl a vármegyei gazdasági felügyelőség központjába.
— (Halálozás)
Vadász Norberl premontrei kanonok, tanár, a keszthelyi reálgimnázium tanára 56 éves korában Győrött meghalt. — Vadász Norbertet sokan ismerik Nagykanizsán, főleg egykori tanítványai. Az elhunyt a magyar-ország! premontrei rendiek egyik kiválósága volt, aki tanári hivalása mellett tevékeny irodalmi munkás ságot fejlett kl. Temetése nagy részvét mellett lolyt le.
— (A MOVE tisztújító közgyűlése)
A MOVE nagykanizsai lövészegylet Juliul 19 én tartja rendes évi közgyűlését a polgár! fiúiskola helyiségében, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség Tárgysorozat: E\'nöki megnyitó. Titkári jelentés. Társzámadás és a jövő évi költségvetés bemutatása. Tisztujl ás. Esetleges Indítványok, melyek azel-nöks\'g elmére Julius 18-lg beküldendők. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 26-án fogják m g-tartani.
— (A törvényszéki orvosok megvizsgálják Tímár postatiszt elmeállapotát)
A sikkasztással vádolt Tímár postatiszt ügyében a helyzet az, hogy a törvényszéki orvosok már hetek óta a fogházban vizsgálják Tímár elmeállapotát, nem tapasztalnak-e valami rendellenességet, ab-normltást, ami cselekményére befolyással lett volna. Ugy tudjuk, hogy a két törvényszéki orvos a jövő héten elkészül vizsgálatával, amelynek eredményéről azonnal Jelentést tesznek a törvényszék vizsgálóblrájának. Miután Timár belenyugodott a tőrvényszék elutasitó végzésébe szabadlába helyezésére vonatkozóiig és nem folyamodolt fel a táblához, Timár a második tárgyalásig fogva-marad.
— DIrnáll any.fok SZÓp mintákban Sohütznét.
— (Még egy ksnizssl cigányprímás halt meg)
Rossz napok Járnak a kanizsai cigányprímásokra. Még el sem temették Ujfalusl-Horváih zenészt, amikor Sárközy Dezső haláláról kell b.számolnunk, Az 50 éves cigányprímást csülörlökön d. u. 5 órakor temetik, ugyancsak cigányzenével.
— (Hat pályázat a nagykanizsai második városi orvosi állásra)
A polgármesteri hivatalhoz 6 pályázat érkezett be a második városi orvosi állásra. Négy helybeli, két vidéki. A beérkezel! hat pályázatot a polgármester felterjesztette a belügyminisztériumba. A kinevezés rövid Időn belül meglörténlk.
— Frottteranyafok minden minőség ben Sohütznél.
AMtíi Ut Merattafc. BUUYltf-
Naptir: Julius 16 Caütórtök. Rom. kat Karra. B. Protestáns Valter. Itr. Tham hó 26.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat « hí végéig a Mária gyógyszertár Király-utca 40. és > klskanlzsal gyógyszertár.
— (Dr. Düolő Jánosné fényképelt a osendőrséfl elkobozta)
Dr. Dücsö Jánosné, a nyilasok fiatal képviselőjelöltje dacira a zalaegerszegi ifjú Árvay István kontrafellépésének, vigan folytatja a pacsai községekben kortes-utját. Kíséretében és táborkarában nagykanizsai kortes-garnltura ls szerepe!. A fiatal asszony útjában levelezőlapokra sokszorosított fényképét osztatja hívei között, amelyen Dücsőné, mint szónok van levéve. A németországi politikai Import lelkes zászlóvivője fényképe mellett nyilas Jelmondatokat is alkalmazott. Többek kőzött az egyik: Hiába az önkény, hatalom gátlása, lélek szabsdság|oga utat tör I (önkényről beszélnek, akik a legkisebb korlátozás nélkül, szabadon tenyészthetik a Jó pacsai községek népe között a berlini gombákat. A szabadságjogokról meg mindenki beszélhet, csak a nyilasoknak c,unyán fest „szabadságjogokat" emlegetni, mert Isten őrizzen meg bennünket a .barna sza badságlól".) Van a levelezőlapokon még több Ilyen vérszegény .barna-mondás. Nem Is lett volna baj a fla\'al asszony és szónoknő arcképé nek osztogatása körül, ha nem kövelik el azt a gondatlanságot és engedély nélkül terjesztik az assiony-Jelölt arcképét. A csendőrök érdeklődtek Dücsőné arcképének terjesztési engedélye Iránt. Persze, hogy nem volt. Dacára a .nagy önkénynek", Miután pedig a rendelkezéseket Illik a nyilas jelöltnek Is betartani, az orosztonyl őrs elkobozta • levelezőlapokat és beszolgáltatta a nagykanizsai járásbíróságra dr. Paizs Dénes járásbíróság! elnökhöz. Klhá gás miatt Indul meg az eljárás. Mert törvény: törvény, még a nyilas hivők számára is, még akkor Is, hogyha „a lélek szabadságjoga utat tör". Hát bizony a pacsai kerület 30 községében nagyon kis utat fog törni magának a két nyilas rivális, hogyha nemcsak arcképeket, de Berlinből exportált barna édességeket Is fognak osztogatni a jó magyar pacsa! nép között. Nem kell annak mákony, zöld-maszlag és importált gomba, még ha puha asz-szonyl bársonykéz nyújtja Is feléjük .. .
— (Slesta San.itórlum)
Budapest, 1., Ráth György-u. 5. e tó-város egyik iegldeállsabban tekvó ée orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézoto. Bel- éa ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla atb. Röntgen Kémiai és mikroe-koptal\' laboratorlum. Elektrooardlo-graph (szivvlzagáló). Krógh-féle alapanyagosere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bélfürdó). Modern vlzgyógyln-tézot. Orvosilag vezetett vlllanyOsemü konyha. Elsőrendű ellátáal 9700 négyszögöles parki Olosó árakl
— LAKBERENDEZ8S a mai pénz-szűke mellett la mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Köpetein Lipót Magyarország legnagyobb butoráruhi-
Az NVTE vasárnapi lövészversenye
A Nagykunlzsul Vasutas Testedző Egyesület Lövész-szakosztálya vasárnap, f. hó II) én 8 órai kezdettel rendezi meg óvl rendes kispuska versenyét a József főherceg utcai kispuska lőtéren; A versenyre Du nántul összes számottevő lövés* egyesületeit meghívta a rendezőség.
A verseny kiírásával egyidejűleg a Mugyur Elet és Járadékbiztosító Intézet Igazgatósága egy értékes bronz snst ajánlott fel vándordíjul, Slnger Jónief és társa cég egy ezüst serleget, Vadásztöltény-Gyutacs Rém árugyár R.-T. Budapest egy aranyi)-zott és bőr tokban elbelyastt bo rotvakészletet s a Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. egy takarékkönyvet betéttel együtt, Horváth Oéza temetkezési vállalkozó, Dráva völgyi R.T., Fischer ós BUdcr cég, Welss Jaques, Szabó Antal cóg, Schütz áruház, Unger és Tóth cég pedig egy egy -szép és értékes tiszteletdíjjal járultak hozzá a verseny nívójának emeléséhez.
A verseny sikerének biztosítása érdekében nagy buzgak*ninal dolgozik a MAV sportvesetósóg.
Kanizsa atlétikai bajnokságai d. u. 6 órakor szeniorok, Ifjúságiak és alsóbb korosztályok részére
A versenyen minden középiskolai tanuló, le^ulc, vagy atléta Indul Kat, a nekik megfelelő kategóriában. Ez ezúttal utolsó alkalom, hogy a kerületi szakoktatótól mindenki tréning-utasítást, szakvéleményt kaphasson, egyúttal tréningtervezetet az egész évi munkára.
Kosfydit Kirótt kerületi szakfelügyelő
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek is forrnak
Strandkabátok
Kombináltkenditoapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17<-+
Iriimi Oiiittú
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
zAuygasLONY
"fflf-.M"\',^,
APRÓHIRDETÉSEI
10 mM« « ats.. MIÉI lm Intftl ni I HM*.
a-a«r. I. adMkkcl, hosy at Idén la Ausstrli|>« ultrom ét mtgsminil yüinék
MiI\'vib klaleinyl. KOteleblJ Isü-Taala Jaolaát Ballton
25tití
ílftoslléi ber Ínyben.
paa. butáim. Jépadhitl I Esetleg icfciclIiUittl. Ci
.i\'íf*-"
eladó Horthy Miklil
JMJMM
Méa 70 ptagóért. Ugyanott
irata butorowíl »»oba kiadó
I, ebéd, vactora és moált ♦
nM^aaáron visiről Kilmin-bsnk, Nagy*
t-n* w«m<iím assnsssis fi-»t i: •
ZK3E 3 nyírt cUíimiím £9658?
nákrEatada-téii >1. aa. alatt. IláaalkNU
tUftk ialkll-J* Pv Hitelképes vevőknek 8 biri réttletrt3ő P. 2419
gltjfcistii bataotott klIlákajáTW, Itfatóaiobafeaiiailatii tiokit keresek aton-
wassxss,
mindennemű ondq-tátáa, hsjlestés, női-, ari- éa ryermekh.l-
F^ffpovlcs Todrittizíd< gery-nt 2, Telelőn 629

Eladd cca lőbeiceg-ul Sfi. Pelrlligoittiit ad
ííüst
hEhSTlBi
his keleti otdiUn. lenti síim alatt Mo-1936
JHW\'ützfm.i:gw aanga.-fe"***11"
16 háttól fali klfaMilaí letvesa PItchel kőayvkereskadát. 2582
Fl.illii t<iáka
I Sikerűit egy na-daraboa faragott nl, amelyet tua-llliclésre a|inlok. at erdőn itvéve 200, k .Osaietan P I-M. Ifi Uottirn fordulni _ , -üt győződjön meg.
Siessen. mig a kissiet tart. MitoHca fa - —- Koagonyl-u. 2. a , (Népmoil)
ssesr
Négystobit, előaiobii magánkéi,
mapi.*""
I Jdt tőti MtliUúaaalaáajt keresek találón mellé. Deik-tér 10. Iliimet let. •
1 Kállai
vagy 11 reten
> Walat tra.ala mM .gyermek mellé qjinlkoalk. Cím a kiadóban. 2981
Vállalata Nagykanlttin. J^KVlJjMddi Zalai Károly, túrnrban telelőn r Nankanlssa 7H. .->
KÖZLÖNY
barátai
Pétdnhmi/
BBBUOHBB
Megkötés előtt 0 sxovjot+ cseh légttgyi egyezmény
Mérges gázokkal és irtózatos hatású baktériumos bombákkal felfegyverkezve megérkezett Prágába a cseh légihadsereget kiképző vörös-kolonla
London, julius 15 (lapzártakor érkezeti) Az a nagy\' orosZ-szovjeí repülőgép, alnely kedden érkezett Prága repülőterére, az első járnia a Moszkva—Prága között rendszeresített légijáratnak. A hatalmas gépkolosszus magával liozia Alkniz légügyi tábornagyot is, aki több más légügyi \\-Ogyi szakértő kíséretében érkezeit meg Prágába. A vörös kolönia magával hozott több irtózatos hatású
baktériumos bombát és különböző mérgeket, am\'élyeket a háborúban akarnak felhasználni. A szovjet szakértők a cseh légügyi hadsereget fogják kiképezni a Szovjc(oroszországban már kipróbált és eredményre vezetett módszerekkel és eszközök felhasználásával. Kzalkalommal kötik meg a szovjelorosz-csch légügyi egyezményt is.
Az olasz nép
köszönhető a szankciók
A fasiszta párt Üzenete a Dúcénak és az olasz népnek
t, Róma, jullus 15 (Lapzártakor érkezietl) A fasclsla part gazdasági osztálya a megtorlások megszüntetésének napján nyilatkozatot lett közzé, amelyben bo. jélenti, hogy az olasz nép fegycl mezett magatartásának és a fasríS ta szervezek-^ álíh\'alotos szankciók elleni állásfoglalásának és magatartásának köszönhető a irtai nap és a
mikor a felszabadulás érdemét elismerj, köszönetet mond az olasz népnek.
Ugyanekkor üzenetei küldik a Duóénak Is, amelyben kijelentik, hogy az afrikai háború sikere Mus solinl akaratának köszönhető, a to vábbiakban is biztosítják nagy céW jal elérésében az olasz nép lelkes melléállását.
Lezuhant egy utasszállító repülőgép
Belgrád, jullus 16 Lubljatía és Belgrád között Ruslca faíu közelében lezuhant egy sze. mélyszátlító repülőgép Mini meg. állapították, a szerencsétlenséget a nmgy köd okozta gép vezetője, műszerésze és Öt utasa meghalt.
Kolerajárványtól fél Alexandria, mert egy tészeg matróz Összetörte a bacllus-telepet
Kairó, Jullus 15 Nem mindennapi eset történt kedden Alexandriában. Az alexandriai hidrobiológiái intézetbe letört egy részeg tengerész és a berendezések egy részét összetörte, összetört töb* bek között pár üveglégelyt is, amelyekben ko\'.erabacillusokat tenyésztettek ki-sér\'.eli célokra. Az eset csak hamar kitudódott és most az $gész varoson pánikszerű félelem ül, hogy kolerajárvány üt ki. Á hatóságok azonnal Intézkedtek és az esetleg fertőzést kaphatott 300 embert azobnal beojtót\'lák. Ez azonban nőin nyugtatta meg a lakosságot és most az egész város lakosságát beo\'.tják kolera elkeni bacíUusokkal.
OfcSMújjOf aa/ta moziban ttótakoxTiatik
; .••„-• ••.;•;.....r.;
kapja a
Zalai Kfóttlnyt
JAvö bó el»e|élg,
ha most cieflze*.
. .........ii\'II. ■■\'-\'.........i
I tekercs 6x9 film előhívással egyUtt P 1.20 rOTÓLáBOB&TÓHIDH.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Ffl-ut 5.
Holherr Schrantz—Ctayton— Shuttleworth gyártmányú
ekék
tükSrpéncéí kormínylemez-zel, pormantaa csapágyakkal, nn«hMuabbltott keiék-agyakkal, az uj típusok flnmü-kfldö zilrozAval
boronák
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
vetőgépek
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. SaaoakawAfldk. liBlátaták. kaSlápriaak. H<*a»*««k. laltlaálarak. Rostik. Oalgati-ISrák.
MaxAgaariaaéBl-triardk. Kapbatők éa megtekinthetők □agykaDti.al lerakalában :
orszAg júzsef
mug, mfltfágya, teák, növényvédelmi tterck, gép kcretkedéaében
Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10.
(A bírásig aaaUatt.) Telelőn: 130.
Uxn a >ig»am*oaoa Ifrrftais^ gt, Uataikara tlgomla áa n—alal UvMadd VUkWa kdagvapirniálÉbaa I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
15.302/1936.
VersesTtáioyalái! blnleféi.
A leányliceumi emeletes tornaterem átalakításával kapcsolatos kőműves, vasbeton és különböző iparos munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi julius hó 29-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán bekOldeni.
A kiirási művelet hétköznapokon 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. évi julius hő 13-án.
Polgármester.
i (Matat Watv. ZalaiKiiolx)
70. évfolyam 162 szám
Nagykanizsa, 1936. Jullu* 17 péntek
Ar. 12
ZALAI KÖZLÖNY
BjttfcMrilafa é* Uadóhifaíml: Pöot & uá< Mcg&eaí minden fetkfeiup déMán.
\' O L | T I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengi) 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. Sz.
Katolicizmus vagy hitlerlzmus?
Zürichből jelentik : Az egyik lap berlini jelenlése szerint most már bizonyosra vehető, hogy a német kormány súlyos lépésre készül a katolikus egyház ellen. Koblenzben, ahol a 276 ferenc-rendi szerzetes ellen folyik a per. Frick birodalmi miniszter és Ley munkásvezér láziló i eszédeket mondottak a katolicizmus ellen és bejelentették, hogy az állam felelősségre vonja a katolikus egyházat a vádlott szerzetesek bűneiért. Ley munkásvezér azt hangoztatta, hogy a harmadik birodalomban nincs helyük a kolostoroknak.
Olyan forrós jelenti ezt, amelynek szavahihetőségében nem lehel kételkedni. De ha nem is szögezné le a teljesen neutrális és éppen ezért megbízható hírforrás, megerősítenék mindezeket a nap-nap mellett előforduló jelenségek, amelyeket csak az objektív, igazságos szeirímértékkel mérő, indifferens ember tud szenvtelenül megállapítani.
Hogy ezt előhozzuk a Zalai Köz löny hasábjain, azért tesszük, hogy mindenki tisztán lásson: mi rejlik a nyíllal vagy horoggal megto\'doti kereszt mozgalmai mögötl, amelyek a megváltás legszentebb jelvényéi ur ra használják fe\', hogy gyűlöletei szabadítsanak az emberiségre, hogy ismét testvérháború, vér és könny-özön szántson végig az emberiséi gen, hogy még Trianonnál is" nagyobb és megrázóbb szerencsétlen* ségbe döntsék ezt a mi kis, meg* csonkult országunkat.
Figyelmeztetőül hozzuk fel mind ezeket, amikor talán még nem ké-sö. Amikor még vissza lehet fordulni nagyobb megrázkódtatás nélkü1, a mikor a nyil és horog fo\'.ylon terjeszkedő mozgalmainak gátat lehel vetni és egy hatalmas nem tovább !-bal meg lehei állítani a gördülő la vinát, amely az újkor pogányságát akarja az emberiségre zuditani, hogy kitépje lelkéből a legnagyobb ér-tőkéi, a lelkiséget, a természetfölötti embert, a Krisztus stigmát és a gyűlölet poklát plántálja helyébe
Soha még nem követ ek el annyi visszaélést a nemzeti je\'szavakkal, a nacionalizmus égiszével, soha még nem gyalázták meg ugy a megváltás jelvényéi, mint amikor a ke nesz tet választották jelvényül, amely keresztnek semmi köz« nem lehel, nem szabad hogy legyen az újkor féktelen egyház üldözéséhez.
Nézzünk magunk körül és lás s"nk. mig nem késő. Mig a forrást ban levő mákony még nem veri" le lábáról teljesen a letargiájában szunnyadó magyar társadalmat, mig "em késő segíteni a tűrhetetlen ál lapoton !
Szóvá tesszük ezl azérl is, mert már Nagykanizsán is elég a nyilakból, meg a vele járó maszlagok* ból. Ne tévesszen meg bennünket a nyllaskoszoru a hősök napján, se a vastag nemzeti szinü sza\'ag, leg-kevésbbé a megváltás bitorolt jelvé.
A belügyminiszter a jégkársujtotta vidéken személyesen intézkedik az azonnali segélyezések flgyében
A miniszter végigjárja a pusztulás vidékét — Megszünteti a barlanglakásokat és hajlékhoz juttatja a lakástalanokat — Megjelent a balatoni idegenforgalom fellendítését célzó miniszteri rendelet
Miskolc, julius 16 Kozma Miklós belügyminiszter az éjszakát Lillafüreden löl\'.ölte, majd reggel folytatta útját Egerbe, ahol meglátogatja Szmrecsányi Lajos dr. egri érseket. Azután végigjárja a borsódi jégkársujtolla vidéket.
A belügyminiszter borsódi szemle utjának két célja van. A belügymi niszter személyesen akar meggyő-
ződni a jég okozjta károkról és a helyszínen azonnal intézkedni a se gé yekre vonatkozóan* másodszor pedig a »borsódi Abessziniát,« a barlanglakásokat aluirja megszün-U tni és e^nberhezi méíló hajlékol adni ezeknek a szegény magyarok nak.
Budapest, ju\'lus 16 Ma jeknt meg a belügyminiszter-
nek a balatoni idegenforgalom fel lcndi\\-sét célzó rendelet", amelyei n;6r a mu\'thetl sajtóértekezleten be jelentelt. A rendelet szerint mindazok a köztisztviselők, ak!k szabad ságukból négy hetet, vagy ha ennél rövidebb idejű szabadságuk van, egész szabadságidejüket a Ba latonon töltik, egy héttel tovább maradhatnak. f \'
Hitler az angol-német együttműködés mielőbbi megvalósulását javasolja Angliának
A német kormány a jövő hét elején küldi el válaszjegyzékét Angliának — A londoni kormány továbbra is fenntartja a kapcsolatot Párissal a locarnoi kérdésben — A francia kormány ragaszkodik Franciaország, Anglia és Belgium jullus 22-re kitűzött tanácskozásához — Spanyolországban egyre feszültebb a belpolitikai helyzet
i London, julius 16 A Morning Post je\'entése szerint (diplomáciai levelezőjén -k tudósítása alapján) a német kormány rövidesen valószinü\'eg még a jövő hét elején jegyzéket intéz fiz angol kormányhoz, amelyben megokol ja a nagy port felvert némel -osztrák megegyezést, lsmer;eii annak egyes pontjait, slb.
A német válaszjegyzékhez Hitler egy záradékot is csatol, amely az angol német együllmüködé-ről szól és an(nak mielőbbi megvalósítását javasolja. »
Politikai körökbjn ugy tudják,
hogy ez a jegyzék lesz a válasz az angol kormánynak már korábban Németországhoz intézett kérdésére.
Az angol minisztertanács csQtOrlöki ülése
Az angfol kormány tagjai Bald win miniszterelnök elnökletével mi. niszterlanácsot tartottak. A minisz. tertanácsnak nem volt ugyan rend kívüli jellege, de tekintettel a meg változott nemzetközi helyzotre, még is igen nagy fontossággal bir.
A minisztertanács meghallga;la Eden külügyminiszter előterje$zté-téselt, majd állási foglalt a brüssze\'l
értekezlet ügyében. Hírek szerlnl az angol kormány az értekezlet elhalasztása mellett foglalt állást. Az angol kormánynak azonban az a szándéka, hogy !a locarnoi kérdés ben továbbra is fenntartja a kapcsot-latol a francia kormánnyal és dtp. lomácial eszmecserék utján keresi a megoldást.
A minisztertanács csütörtökön folytatta tanácskozásalt, amelyen letárgyalta a tegnapi tárgysor többi rendkívül fontos pontjait.
Angol-francia-belga szolidaritás
A Reuteriroda megerősíti azt a
hirt, hogy a francia kormány ra-
nye, amelyeknek igy felhasználva semmi közük sincsen az igazi, előre, látó nemzeti gondolathoz, a magyarság egyetemes, nagy családjához, a krisztusi gondolathoz, mert céljai távol állanak átlói, amit a szeüd mosolyú, minden embert testvérének valló, bűnbocsátó Krisztus hirdet.
Nagykanizsán nem szabad talajra találnia a nyil és h;>rog és k.isza idegenből Importált keresztes jeí vényeinek. Nagykanizsának megvan a maga jelvénye, amely alatl eddig élt békésen, boldogan és bár nehezen hordozta Trianon sulyo3 ke resztjét, de meg volt\' a társadalmi békéje, meg volt a nagy, egységes családja, nem zavarta semmi disszo. náns hang azt a békés polgári é!o-tet, amelyben összeforrt, irisjy\'ésé:® az ország sok más városának. Nincs
szükségünk sem horogra, sem nyílra, a mi üdvünk az egész magyar ság minden egyes tagját magába foglaló apostoli kettőskereszt.
A Korunk Szava írja :
\'A holland püspöki kar legújabban ünnepélyes nyilatkozatot adott ki, amely eddig szinte alig hallott élességgel fordul a hillcrizáló mozgalmakkai szembe... Hollandiában ezután azok a katolikusok, akik nemzeti szocialista mozgalmakban tevékenykednek, nem engedhetők a szentségekhez. Kiközösíti és kilöki az ilyen tévelygőket köréből^ a holland katolicizmus, amely nyitott szemmel ftfio a v^toVíba és józan hűvös fejjel látja előre a veszélyeket...
Nem árlana nálunk sem tiszta helyzetet tereinleni és kikcrülhoUclIcn válaszul elé állítani a kélszinüeket,
a megalkuvókat és a színteleneket. Tessék válnszlani: vagy katolicizmus, vagy hitlerizmus.*
Igy Hollandiában ! És minálunk ?
Nem szabad, hogy polgárjogot nyerjen, nem szabad, hogy békés otthonainkba beengedjük a nyil vagy horog mételyéi. Nem szabad, hogy még több szót kapjon a gyűlölet fanatizmusa a nacionalizmus álarcában. Nem szabad, hogy tovább emelgethesse fejét a barna hidra. Nekünk elég szenvedés volt a vörös hidra fojtogatása, vessünk véget az idegen őrületnek, amely c^ak addig barna itt, a neki ls idegen tata jon, amig más szin nem jön a helyére más szélsőség nevében

BAUA1 Költöm
1»S6. }uHu« 17.
gaszkodik a három locamoi hatalom, tudniillik Franciaország, Anglia és Belgium Julius 22 re kitűzött tanácskozásának megtartásához, a minek egyetlen eredménye csak e hárrm nyugati hatalom szolidaritásának megerősítése lehet Berlin és Róma uj keletű barátságával szemben.
Ez volt a francia politika már az osztrák-német megegyezés. előtt is és Franciaország most azért ragasz-kodik hozzá, mert azl hiszi, hogy keleteurópai szövetségesei a gyengeség jelének tekintenék, ha ettől az állásponttól eltérne.
Súlyos a spanyolországi helyzet
Spanyolországban a belpolitikai\' helyzet egyre feszültebbé válik. Az ujabb és ujabb gyikosságokról szóló jelentések, valamint a közeli kor-mányválságról és a várható felkelési mozgalomról szóló híresztelésen erősen nyugtalanítják a lakosságot.
A Calv*.- Sotelo lelkiüdvösségéért nv^ndott gyászistentisztelet résztvevői, túlnyomóan fascisták, az is-\' tentiszleiet után menetbe fejlődtek és tünlelést kezdtek. A baloldali pór. tokhoz tartozó csoportok megkísérelték a menetet eivágni. Lövéseket váltottak : egy embert megöltek, kettőt súlyosan megsebesítettek. A rendfenntartó szerveknek sikerüli a nyugalmat helyreáliiianiok.
Mint most közlik, a Calvo Solelo királypárti vezér temetése után tá madt lövöldözés után 3 fascisla életét vesztette és 6 súlyosan megsebesült.
50.000 főnyi zsidóhadsereg áll készenlétben Palesztinában
Jeruzsálemi jelentés alapján e londoni lapok arról számolnak be, hogy Palesztinában mintegy 50.000 főnyi zsidó hadsereg áll készenlétben. A zsidó sereg a legmodernebb fegyverekkel és ágyukkal van fel szerelve, sőt több bombavető repülő géppel is rendelkeznek.
Helyet az Ifjúságnak Stradivári
A nyári szünetben a Városi Mozi nagyon ügyesen egy egy nagysikerű reprizdarab mellé újdonságokat is beiktat. Igy szerdán -csütörtökön Lakatos László és Fodor László pompás vígjátékát, a Helyet Qz ifjúságnak cimü filmet láttuk a mű soron. A színpadokon — és igy a kanizsai színpadon is — nagy sikerrel játszott darab sok ötletét film még jobban kidomborítja igy egy minden izében kacagtató vidám másfélórát ad.
A pompás film.mellett a téli zon egyik legnagyobb slágere, a Stradivári van műsoron, főszerep ben Gusztáv Frőhüchhel ós a német filmgyártás több kiválóságával.
57-ről 82 százalékra emelte fel a belügyminiszter Zalaegerszeg pótadóját
Súlyos miniszteri megállapítások a megyeszékhely gazdálkodásáról — A kereseti adókulcs 6 százalék
Zalavármegye alispánja most kap I ta meg a belügyminiszter rendeletét, amelyben Zalaegerszeg város 1936. évi költségvetéséről intézkedik. A rendelet igen súlyos m-gállapllsokat és intézkedéseket tartalmaz, mely többek között a következőket mondja: ,
Zalaegerszeg háztartási hely zete igen súlyos. Az 1934. évi záró-számadás szerint a város vagyona 6,803.420 pengő, amelyet 8,26^,93(1 pengő tartozás terhel, tehát a tiszta vagyon csak 3,540.489 pengő. A vagyonértékhez gépest a tartozás tul magas, ami arra mutál, hogy a vá-. ros a kölcsönöket, különösen rtyid. Jejáratuakat túlzott mértékben vette igénybe.
- A zárószómadások évek óta hiánnyal zárultak. A költségvetések keretei) a képviselőtestület nem tartott i be, a mutatkozó hitellullépé-sek fedezetéről Idejében nem gondoskodott.
- A küantevöség 367.000 pengő. A zárószámadások Igazolják, hogy a város költségvetései nem voltak reálisak. Ennek ellenére a képviselőtestület a költségvetést ezúttal is csak 67 százalék pótadóval állapította meg. Ezért a költségvetésen különböző változásokat kellett vég. lehajtani, igy a miniszter a 14.062 pengőt kitevő pólilielmények és különmunkaátalányok teljes piegszün-tetésél rendelte el.
- A zárószámadás az 1934. évben 74.810 pengő hiánnyal zárult. Ebből a város a költségvetésben csak 3776 pengő fedezetről gondoskodott (az alispán az összeget 10.000 pengővel emelte fel). A miniszter a lakosság teherbiróképességére való figyelemmel ezúttal eltekint at. tói, hogy ja 74.000 pengős hiányt egy év alatt fedezze a város. Elrendeli azonban, hogy a hiány fe dezetéről három év alatt gondoskodni kell s ennek megfelelően az 1936. évi költségvetésbe a hiány fedezetére összesen 23.776 pengőt állit be.
- Kifogásolja a miniszter a város hitelműveleteit és felhívja a várost, hogy a jövőben a függőkölcsönök törlesztésére legalább évi 6 százalékos törlesztést irányozzon elő. A
forgalmiadó részesedés előirányza tát 51.000 pengőről 32.000 pengőre csökkentette, a villamos üzem 32.000 pengős hozzájárulását pedig törölte. A bor- és húsfogyasztás! adónál 2000-2000, a szeszfogyasztási adfr nál 700, a yágódij és szemledíjnál 7000, a mázsadljnál 400 pengővel emelte a miniszter a bevételi előirányzatot.
Végeredményben a miniszter a költségvetés 591.006 pengő szükség lettel, 440.530 pengő fedczeitel és 150.476 pengő hiánnyal éllapitolla meg. A hiány fedezetére 183.000 P állami adóalap után 82 százalékos pótadót állapított meg az eddigi 57 százalék helyett, a kereseti adó kuL csát pedig 6-ről 6 százalékra emelte.
Felhívja a miniszter az alispáni, utasítsa a képviselőtestületet, hogy a költségvetés kereleit szigorúan tartsa be és a polgármester a hl telátruházúsi joggal csak kivételesen éljen. Utasítja a képviselőtesiü letet, hogy a háztartás vitelénél és a kiadások teljesítésénél a jövőben a legnagyobb elővigyázatossággal éf a takorékosság elvének szigorú ér vényesitésével járjon el s mindent kövessen el, hogy a jövőben a pót-adó kulcsa lényegesen csökkenthető legyen. i
A has gyakori teltsége, a rek :sz
crösebb fello\'ódósa, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbélhurut és sárgásig a teimi-szetes „Ferenc József keserűvíz használata által megszüntethe.ök és az agy, a siem, tüdő vagy sziv f Jé irányuló vtfrtódulások ellensulyo.-hatók. Az orvosok ajánlják.
Elit. szeles I
Prognozis: Élőnk nyugati szél, esők és zivatarok, a hő mérséklet csökken.
- Közalkalmazottak figyelmébe! B*
torárainkat .éűyegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú >ejáratu hitelre ls, kamatmentesen. Kopstein bútorán hát, Horthy Miklós-ut 4. «tám.
Még két hétig
tart a még raktáron levő áruk hihetetlen olcsó kiárusítása. Berendezés és raktárdobozok ls eladók.
Barta Alfréd
Fö-ut 8.
& kanizsai Iskolák az évvégl értesítők tükrében 7
7. Iparostanonciskolák
Az államilag segélyezett nugykanif zsui ipariskola most lett 50 éves és e félszázados jubileum alkalmából Ortu-tay Gyula, az intézet igazgatója az értesítő vezető helyén az 50 óv történetét adja. Ilégi értesítők nyomán ismerteti a kezdet nehézségeit, mikor ínég es^o 7 és 9 óra kőzött tanítottak, nem egyszer rendőri felügyelet mellett és amikor még lűtoktatás sem volt • költség hiánya miatt,» majd a "jelenlegi viszonyokat. Az intézetnek év elején 245 fiu és 96 leánynóvcndéke volt, de ez a szám év végére a fiuknál 392-re, a leányoknál 130-ra emelkedett. Ez emelkedést mutat (a fiuknál 38, a leányoknál 5) az előző évhez viszonyítva, bár a tanéven kinti átlagol nem érte el, hisz volt év (1925—26-ban), amikor 922 növendéke volt az intézetnek. A tanoncok közül a fiuknál és leányoknál egyaránt legtöl/b a szabó pályán dolgozó (u fiutanoncoknál 65, u leányoknál 89). A fiutanoncoknál a sor igy folytatódik: 52 cipész, 38 borbély, 24 hentes és mészáros, 23 géplakatos, 21 sütő, szobafestő, mig kőműves, asztalos, csizmadia 15—15 növendék. A leányoknál a 89 szabó után legtöbb hölgyfodrász (24), kalap-készitö (5), fohérvarrónő (4), eipőtüző (3), cukrász és fénykéjtész (2—2). Igen érdekes a növendékek előképzettségét feltüntető táblázat is. A második elemitől az érettségiig minden előképzettséget megtalálunk. Legtöbb növendék azonban a hatodik elemi után (a fiuknál 166^ a leányoknál 54)- és « negyedik polgári után (fiuknál 84, leányoknál 44) ment tanoncnak. A fiuknál három, a leányoknál egy érettségizett és egy tanítóképzőt végaett okleveles tanitónö is vjan u növttadékek között. A tanév végén iskolába járt növendékek közül 190 példás magaviseletű volt, 87 jó, 16 megfelelő, 2 kevésbbé megfelelő. A leányoknál kettő kivételével mind u 91 példás magaviseletű. Sok mulasztás, késői iratkozás, vagy egyéb okok mifcflt a fiukuál 25, a leányoknál 17 növendék nem kapott osztályzatot. Ezt a további statisztikánál már levontuk. Közismereti tárgyakból a fiukuál 50, a leányoknál 23 tanuló kapott jeles bizonyítványt. Jó előmenetelő a fiuknál 115, leányoknál 36, elégséges fiuknál 117, leányoknál 26, mig elégtelent 10 fiu és 4 leánytanonc kapott. Szakrajzból is jobbak a leányok. Jeles 13 leány és 55 fiu, jó 10 leány és 54 fiu, elégséges 3 leány és 32 fiu. A vallási megoszlás igy fest: róm. kath. 369 fiu és 113 leány, evangélikus 5 fiu és 1 leány, református 4 fiu ós 2 leány, izraelita 13 fiu ésl-i leány, mig a fiuknál egy mohamedán is akad. A leányok mind magyar anyanyelvűek, a fiuknál 2 német és egy horvát anyanyelvű. Miut a &nti kimutatásból látható, igen sok növendék nem kapott bizonyítványt a késői iratkozás miatt. És sok gondot a<i a tantestületnek és az igazgatói jelentés külön is kiemeli ennek hátrányát. Az idevonatkozó statisztika azt mutatja, hogy még az év vétfén, március, áprilisban is voltak iratkozások. A tanulók 25 százaléka nem* a tanév elején kezdi az iskolába járást és ugyanennyi el [*
I§38 julius 17
ZALAI KÖZLÖNY
hagyja még Iskolaév v<%c előtt Szerencsére ezen már igyekszik segíteni az Ipartestület, amikor oda hát, hogy a tanoncszerződéseket lehetőleg az Iskolai tanévhez Igazítsák. Igen sok még mindig az óramuiasztás (2538), amelyek kőzflt 863 igazolatlan. Igazolatlan mulasztásért 11 munkaadót meg is büntettek. A tanítótestület 29 taglal állt, egy igazgató, 23 tanító és 5 hitoktatóból. Az óv folyamán ismét több fiatat tanitó kapott Itt állást és munkakört, okik a «Tanoncotthon,» önképzőkör és a műkedvelői előadások rendezése terén értek cl dicséretreméltó szép eredményeket és sikereket. Megérdemlik, hogy idoiktassuk neveiket: Sáfrán Mária, Balogh Margit, Tóth József. Szépen működött a Németh Jenő vezetése alatt álló 77-es Szent I.ászló cserkészcsapat is, amely 81 fői számlál.
(Vége kőv.)
Egy régi kanizsai választás forró napjairól
emlékezik dr. Villányi Henrik, a város múltjának élő lexikona
Változások a nagykanizsai Szent-Ferencrendl társházban
A magyarországi Szent Ferenc rendi tartomány kormány anácsa szerdai ülésén ,a nagykanizsai társ házra vonatkozólag a kővetkezők ben rendelkezett az uj évadra :
Plébános és házfőnök P. Czirfusz Viktorin, helyettes házfőnök P. Horváth Adorján, irodaigazgató P. Gu lyás Gellért kormánytanácsos, (ed digi bucsuszentiászlól házfőnök), sekrestyeigazgató P. Simicza Seb"s bcstyén (eddigi andocsi házfőnök), a polgári iskolában hittanár P. Csontos Márton, az iparoslanonciskolá ban hittanár dr. P. Horváth Atha náz, kiskanizsai lelkészek P. Mlhol esek Miklós és P. AndrísVa Felicián. P. Király Lőrinc továbbra is a pld bániai irodát látja el. Nagykanizsá rot áthelyezték P. Erőss Alajos sek-rts\'.yeigazgatót, aki esztergomi ház főnökhelyetles (vicárius) lett, mlj Fr. Székely Lajos a veszprémi társ hazlK>7 lett áthelyezve. A többiek változatlanul megmaradnak eddigi beosztásukban. Nagykanizsára ke rült még Fr. Halmos Bertalan Vesz Drémből.
P. Erőss Alajos a mostani ciklus ban két évig volt Nagykanizsán, ko rábban nyolc éven át működött mint kiskanizsai lelkész és működése alatt erősen felvirágozott a kiskanizsai hitélet. P. Erőss Alajos igazi ferences lelkületű, fáradhatatlan te vékenységü szerzetes, akinek távo zását sajnálatlal veszi tudomásul a nagykanizsai katolikusság. Uj állomáshelyéig a kanizsaiak szeretete kiséri. Fr. Székely Lajos ugyancsak hosszú éveken át működött Nagy ka nizsán és sok tisztelöt szerzett ferences munkájával. Az idehelyezeti ferencesatyák, P. Simicza és P. Gu< lyás régi ismerősök Nagykanizsán, akik voltaképpen - hazajönnek. P. Pálinkás Roger házfönöksége alatt hosszú időn át tagjai voltak a nagy kanizsai rendháznak és lelkipásztori tevékenységükkel a város katolikus ságának osztatlan szeretetét érdemelték kl.
M\' \\st, amikor a levegő tele. van Időközi választások politikai izgal rnüivui, petíciók és ellenpeticiók pl káns históriaival, érdekes volt el beszélgetni dr. Vllláyl Henrikkel, a nagykanizsai felsőkereskedelmi ls ko\'a\'ny. igazgatójával, a régi Nagy kanizsa legalaposabb ismerőjé\\el és eleven emlék-tárával, ö mondta el az itt következőket egy régi kun|zsii választásról, amely a legizgatnía sabbak egyike volt eb?n a városban, mindeneseire azonban a legmegb£n tabb valamennyi kanizsai vá\'asztá. sok közül: - Wlasslcs Gyulc kl bul tatása.
- M^g a Szapáry kormány alatt volt, - meséli dr. Villányi. A képviselőházat az egyházi törvények k<?rül támadt heves obstrukcló miatt 1892-ben feloszlatták. Akkor *ppen Hcitelendy Béla volt Nagykanizsa kt\'vete Hertelendy nagykanizsai ügyvéd volt, -az övé volt a Petdfi-u»ca eiején álló, jellegzetes, piros téglabástyás ház, amelynek helyen ma a város elemi iskolát épittet. Herlelendy cgyik fő a\'apl-tója volt a Zalamegyei Gazdasági Takaréknak, sokat dolgozott közügyekben, de a képviselőség n<"m vált javár t, amlkoi a házfeloszl^tás volt, már elveszilelte népszerűségét a saját pátriájában. Fel sem lépett újra A város primipHusui összedug ták a kjüket, hogy kit kellene kö vetnek felkérni. Akkor már országos nevü emberik egész sora, Jókai, Falk Miksi, Zichy Antal, stb. meg buktik Nagykanizsán, mert nem voltak kanizsaiak. A kanizsai kép viselő viszont nem kellett, m-rtcsak kanizsai volt. Ugy gondolták tehát, hogy egy olyan országos nevü embert keresnek, aki valamiként kani-zsai is. Igy esett a választás Wlas slcs Gyulára, aki akkoriban még szerette Nagykanizsát és ragaszko. dott is diák ével városához. Wlassics akkor a büntetőjog egyetemi pro fesszora volt. Megalakult tehát egy
deputácló, amelynek tagjai voltak : Baboc^ay polgármester, maga Hertelendy, az ex képviselő, Plihál Ferenc közjegyző, Elek Lipót takarékpénztári igazgató, Simon Gábor ügy-véd és Varga Lajos ügyvéd, a Zala szerkesztője. A deputácló felutazott Pestre és blzlosra Ígérte Wlassics-nak a megválasztását. Wlasslcs örömmel el ls fogadta a jelöölést és a biztos mandátum reményébeit (ellenjelölt nem volt) leutazott Na^y kanlzsára. Itt a Szarvas nagyterme zsúfolásig tele volt közönséggel és lelkesedéssel, amikor elmondta pro grambeszédét. Nagykanizsán min. denki biztosra vette Wlasslcs meg választását, hiszen — senki nem is mert fellépni ellene. Igen ám, csak hogy a nagykanizsai választókerül lethez akkor 46 falu is tartozott. Ezekbe pedig Wlasslcs nem ment ki, mert kemény téli idő volt, hanem a választási vezérkar jószá|u kortese ket küldött ki a községekbe. Erre a vidék földbirtokosai, a Kollerok, Bakók, Baranyayak megsértődtek és Wlasslcs Gyula jelöltsége ellen foglaltak állást. Ellenjelöltjük azon. ban nem volt. Hogyan, hogyan sem, ezt nem sikerült kideríteni: - há rom nappal a választás előtt meg jelent a kerület falvaiban Hévizl Já nos nagykanizsai piarista tanár és a községek népe fanatikus lelkesedés sel csatlakozott a zászlaja alá. Hévízi magyar szakos tanár volt, Felvidékről került Kanizsára és nag>on tudott a nép nyelvén b» szélnf. Tüneményes gyorsasággal végig száguldott mind a 46 közsé gen s még arra is jutott ideje, hogy Ki?Kanizsán is mondott programbeszédet. A pacsai, rajki, stb. földbirtokosok szállították be a választás napján a szavazókat. Havas, hideg idő volt és a szekér karavánok csak ugy ontották a falusi iválasztókat Nagykanizsára. Plihál Ferenc, szavazatszedő bizottság elnöke a legkülönfélébb okokból rengeteg
szavazatot visszautasított, de hiába. Este 6 óra tájbon már 600 szóval vezetett Hévizi. A kerületnek összesen kéttzeméhányszáz választópolgára volt, ezt az előnyt behozni már nem lehetett. Amikor Epcrjesy Sándor választási elnök az eredményt kihirdette a falusiak lelkes ölömmel ünnepelték Hévízi Jánost, Nagykanizsa első (és nzzóta is egyetlen) pap képviselőjét. Wlassics Gyulát mélyen megdöbbentette az eredmény. Nem értette a dolgot. Főként nem értette, hogy a környék birtokosai, maguk is ellenzéki emberek, miért szövetkeztek ő ellene. Wlas slcs este azonnal vonatra ült és visszautazott Budapestre. A válasz* tás belekerült 12.600 forintjába és annyi keserű tapasztalatába, hogy Kanizsát azután mindig elkerülte. Pedig nem Nagykanizsa buktatta meg Wlasslcs Gyulát, hanem a környék és a népszerűtlen kortesek, akikre a Wlasslcs párt lobogóját bízták a falvakban. /
A kanizsai választással kapcsolatban elmondott Villányi Henrik még valamit Wlassics Gyula pályafutásáról.
Bánffy Dezsőt kultuszminiszter korában n nagyüondai állami Iskola tanítónőjéhez gyengéd érzelmi szá lak fűzték. Már idősödő férfi, házel. nök volt, amikor nz erdélyi tanítónőt feleségül vette. Amikor 1805 b^ Weker\'.e nem tudta végrehajtani az egyházi törvényekjet, a király ugy érezte, hogy megtévesztették és Wekerlének le kellett mondania. Erős kezű kormányelnökre volt szükség és ekkor esett a választás Bánffy Dezsőre, aki protestáns ember volt. Az arisztokrácia nem sze retle Bánffyt s ezt kimutatta akkor is, amikor első gyermeke született és a főúri családokból senki sem vállalta a keresztapaságot Elvállalta azonban Wlassics Gyula.
A kiváló kvalitásokkal rendelkező Wlasslcs, akit tehetsége miatt már egészen fiatal kora óta a jövő homo regiusa gyanánt emlegettek, a Bánffy kabinetben kultuszminiszter lett s mint ilyen egyike a legna gyobbaknak.
Elegáns
kész női nyári ruhák
gyönyörű anyagokból, >!, kabátok, complé újdonságok, pongyolák legszebb választékban legolcsóbban
ZALAI KÖZLÖNY
„Könnyű hősnek lenni egy másodpercig..."
imo. |uHu» ír
\' h! " ... \' ,r
"\'ITT
Jégszekrények
nir havi 6 - P-ös részletre
SZMÚMLplilMíö, Ffl-Ht 5.
r
III
Lfe^kTftTj Csütörtök
17.30 Cigányzene. — 18.30 Kirándulás a Vezuvra. (Dr. Szilády Zoltán.)
— 19.10 A magyar-német válogatott olimpiacsapatok kézilabda mérkőzöl közvetítést\' — 19.50 Paul Tibor klarl-nétoiik. - 2020 Közvetítés az Erzsébetvárosi SzraházbóL .Csavargólány.. Vidám operett 3 felvonásban, 9 képben. Rendező Tihanyi Vilmos — 21.25 Hírek. - 22 3.) Hirck, időjárásjeleatés.
— 23.40 Komor Géza jazz-zenekarának műsora. — 0.05 Hirck.
Bud«|>Ml II.
18.40 Egy trópusi füvészkert (Dr. Keőpc Viktor.) - 19.15 A rádió szalon-zenekara. - 2030 Hirck. - 21.20 Cigányzene, ■éea.
17-20 Stukart szoprán és I-leischer bariton dal- és áriaelőadása. — 19.30 A 7. gyalogezred zenekara — 21 Tarka est. - 2210* Rádiózenekar. - 23.15 A zene folytatása. — 2345 Tánczene.
Péatek
6.45 Torna. — -Utána hanglomezek.
— 10 Hírek. - 1020 Felolvas. 10.45 Felolvasás. — 1205 Országos PostiS-zenekar. - 1230 Hirck. — 13.15 Időjelzés, időjárásjelentés. — 1340 Adler —Fejér kétzongorás Jazz-müsora. — 14.40 Hírek, árak — 10.15 Gyermeknevelés Japánban. (Dr. Wchner Jó-zsefné.) — 1645 Időjelzés, hirck. — 17 Szeréml Gusztáv brácsázik. *
17 40 Sportközleményck. — 17.50 Folytatjuk utazásunkat a francia bpe-rett derűs világában. (Kilián "Zoltán.)
— 18.50 Petőfi és Vajda költeményeiből. - 1920 Kishonthy József énekel.
— 20.10 Menyasszonyok Iskolája (Szász Ha.) - 20.40 Az /operaházi zenekar. — 22 Hirek, ldőjárásjelcntés.
— 22.20 A Smilhig Boys jazz-zenekar műsora. — 2250 Oltsznyelvű előadás.
— 23.05 A rádió szalonzenekaru. — 0.05 Hírek.
BtHfrpe* H.
18.50 Cigányzene — 20.40 Hirek.
— 21 Haugletnceek. •Mi
12 Könnyű zene. — 14 Salvan tenor lemezei. — 1520 Vidám ifjúsági utazás dalokkai. — 10 Tegnapelőtti dalok.
17.50 Wells város Bachénekkarának hangversenye. — 2005 Tarka tizére.
— 20.50 Divatos dalok és zeneművek.
— 22.30 SommerW\'irtinger zongoraművésznő játéka. - 2315 Állástalanok zenekara.
«"• Dlrndll anyagok szép mintákban
SohUtznél.
Ma este egy lélekbe pillantottam és megismertem egy embert, akit már évek óta ismerek. Ma este, egy szürke hétköznapi embert láttam, aki egész életében nem tett semmi nagyot. Ilyen ember sok százezer bolyong üres vándorként e földgolyód s én mégis egy) hőst ismertem meg benne.
Hajiolt hátú, bütykös kozú-lábu öreg anyóka látogatott meg. Ismeretségünk visszanyúlik még gyermekkoromba. 0 talán nem is változott azóta. Arcát már akkor is ugyan ennyi barázda díszítette, legfeljebb a ruháján szaporodtak a foltok. Házunknak ritka vendége, két-három hónapban legfeljebb egyszer nyitja ránk az ajtót, hangos köszönéssel, mosolygó arccal. Rövid beszélgetés után megkapja a szokott kávéját, foltoznivalót kér és sietve távozik. Magáról nem szokolt beszélni, de annál élénkebben érdeklődik a mi egészségünk felöl, talán csak azért, hogy kipróbált, régi házi gyógyszereit ajánlhassa fej, torok, gyomorfájás ellen. Mi valamennyit megköszönjük és mosolyogva, vagy ha rosszkor jött, bosszankodva nézünk tö-|M>rödölt kis alakja után.
Ma a szokottnál hosszabb ideig maradt, látszott rajta, hogy fáradt. Hiába, nem olyan könnyű dolog 75 ével cipelni a vállon. Rövid tétovázás után akadozva l>cszélni kezdett. Öregasszonyok szokása szerint hosszan, - körülményesen. Régi ismeretségünk óta most történt először, hogy önmagáról Ím,\' szélt.
Ahogy élele könyvében visszafelé la|>ozolt, csak szomorú emlékekkel találkorfjtt s arca barázdál közölt csakhamar könnyek peregtek lefelé. Rég elmúlt és soha visz-sza nem kívánt gyermekévein kezdte elbeszélését.
Korán árván maradt, az anyai szeretet, az anyai csókot soha sem ismerte. Mióta emlékszik, önmaga keresi a kenyerét, sőt asszony korában részeges, brutális férje mellett is. Korai özvegysége számára megváltás lett volna, ha nem marad két apró neveletlen gyermeke. Mosni, takarítani, foltozni járt s mig ereje napról-napra gyenfe|üll, gyermekei nőttek, erősödtek, már nagyok vollak és az ő szive tilkon örülni kezdett, hogy talán, talán már nem soká kell \'görnyednie a mosóteknő mellett, mert a gőztői gyakran szédül, takarításnál pedig sok drága porcellán leli halálát reszkető kezei között., a foltozás is nagyon nehéz olyan gyen-ge szemekkel. De a sors máskép
rendezte, titkos álmai nem váltak valóra. Igaz, a leánya férjhez ment, *Ic a férj nem szívesen látta volna őt Is a háznál, mire lánya hamar closzlattu ábrándjait: <Mi-Iyen könnyű lesz most mamának, legalább én rám nem lesz gondja többé.» Szegény öreg zavartan hagyta rá, hogy persze, persze é-s tovább görnyedt a mosóteknő mellett.
Az évek közben mind uzsorásabbak lettek, egyre több erőt követeltek cl tőle. Majd végkép kidőlt az élet munkásai közül, hogy egyszerű teherré válljon Iszákos fia és fukar leánya nyakán. Ha egyik kidobja, a másiknál kér félve bebocsálást, jöttét legjobb esetben durva káromkodás fogadja
Összeszorult szívvel nézem szegény nénikét, ki már évek óta járja életének utolsó, talán legsúlyosabb kálváriáját és inégis, ~ hosszú ismeretségünk óta most nyílt először panaszra az ajka. Szereltem volna egy csepp fájdalmát levenni, vagy legalább valami vigasztalót mondani a szeretet e szegény Lázárjának, kivel az élet nem Ismertette meg az anyai és a gyermeki csókok izét, ki előtt már a kaszás fújja csonttrombitájfit, hogy haza, haza... Szinte látom, mint siklik ki egy sivár élet nehéz robotosa az élet ölelő karjaiból, hogy a halál markába essék. Istenem, hányan élik le ilyen kétségbeejtő kitaszítottságban az életüket, akik mellett nap-nap után közömbösen megyünk cl az utcán?
A visszaemlékezés hosszú útjáról megérkezett nénike szomorú akkorddal fejezi be oll>cszélését. • Már régen felakasztottam volna magam, de nem akarom ezt a széf-gyent hozni gyermekeimre, hisz mindenki tudná, hogy ők kergettek a halálba..
Az elbeszélésnek minden szava tompa koppanással \'űtődótjt a szívemre. Már régen egyedül ülök itt az ájult csendben és Dosztojevszkijre gondolok, aki valahol azt irja: — .Könnyebb hősnek lenni egy másodpercig, egy óráig, mint néma herolzinussal viselni a nehéz mindennapot. Ki a szürke, nehéz hétköznapokban ember tud maradni, az az igazi hős.«
És én éreztem, hogy ma egy Igazi hőst ismertem meg.
A lenVugvó nap utolsó csókjai\'t küldi a földre. Az estl szellő halk suttogással rám köszőfv s elhozza hozzám a távoli harangszó imára hivó zúgását. Tckintoterri a felhőkön túlra néz, késemet öswekul-csolva egy fohászt köldök az ég urához:
— Atyám, add vissza kérges szivünkbe a szeretetet!
M Zcfena
Rablás meséjével akarta a csendórséget félrevezetni
egy sertéskereskedö bevásárlója, akiről kiderült, hogy .a tőle elrablott pénzt" egy nőlsmerösé-nek és szüleinek adta oda
Érdekes ügyet nyomozott „ki a lopo-nári csendőrség. Az őrsön megjelent Németh Gyula kaposvári lakos, aki Anti Ödön sertéskereskedö bevásárlója és előadta, hogy főnöke megbízásából nagyobb mennyiségű scrtés-szállit-rnányt akart átvenni Nagyatádon. Mikor a község határába ért, egyszerre az országul árkál>ó« eléje ugrott egy ismeretlen férfi, elővette revolverét ós reá fogván, pénzt követelt tőle. Németh nem Ijedt meg tőle, birokra kelt vele, dc támadója ugy elbánt vele, hogy eszméletlenül befordult az országul árkába. Hosszú órákig feküdt Németh az árokban, mikor azután magához tért, tudatára jött annak, hogy isme-rctlon támadója kifosztotta. Zsebéből eltűnt pénztárcája a benne levő és sertésvásárlásokra szolgáló nagyobb mennyiségű bankjegy.
A csondőrség azonnal kimont a helyszínre és megindította a nyomozást, amely csütörtök reggelre érdekes eredményre vezetett. Németh ugyanis a kercsztkérdések alatt annylra zavarba Jött, hogy bevallotta előre kitervelt csalását. Az egész rablótámadási históriáról egy szó sem igaz. A pént egy részét, 300 pengőt egy nőismerősének adta, aki azzal "7,alaegerszcgre utazott, 400 pengőt pedig szüleinek adott. A csendőrség azonnal értesítette az eger-szegi rendőrséget, hogy hallgassák kl az Illető hölgyet, egyben felkeresték Németh szüleit, akik elmondották, hogy valóban kaptak fiuktól 400 pengőt, amit a csendőrök előtt visszaadták Anti Ödönnek. Tekintettel, hogy a sertéskereskedő kára megtérül, nem tesz feljelentést bevásárlója ellen, a csendőrség azonban halóság félrevezetése elmén megindította az eljárást Németh ellen.
Olcsón jót most vegyen!
Férfi-szövetek) öltönyre alkalmas maradékok alkalmi érőn. Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelmék, frottier-anyagob, dlorndl-njdoDságok legolcsóbban:
Kirschner Divatáruházban.
<096. tallui 17
— (Eskütétel)
Dr. Csik László kir. törvényszéki jegyző tegnap tette te a hivatalos esküt dr. Czoboly IJiszló törvényszéki elnökhelyettes kezeibe.
— (Áthelyezés)
A földművelésügyi miniszter nemes Jankó István m. kir. szőlészeti é3 borászati felügyelőt, a nagykanizsai m. kir. szőlészeti és borászati ker. felügyelőség eddigi vezetőjét Tarcalra helyezte át és megbízta az ottani ra. kir. szőlészeti és borászati szakiskolánál az igazgatói teendők ellátásával.
— (A járásbíróságról)
Dr. Partos László pécsi lakos a nagykanizsai kir. járásbírósághoz joggyakorlatra bocsájtalolt-
Frottier anyagok minden minőségben Schütznél.
— (A kamarai választásról)
szóló tegnapi beszámolónkba a kereskedők kategóriájában a n-jk cso-portban vitéz Tóth Béla tényleg 71 szavazatot kapott, amit ezennel szive-vcsen megáliapilunk. —■ (A Legényegylet ós a Nap-sugárklub társaskirándulása)
A Katholikus Legényegylet és a Napsugár Leányklub társas kirándulást rendez folyó hó 19-én a városi alső-erdöbc. A kirándulásod a tagokat és azok vendégeit szívesen látjuk. Kitűnő szórakozásról gondoskodva van. Indulás a Legényegyletből délután 1 órakor. A Tcleki-ut környékén lakók a Teleki-uti futbaipályánái gyülekeznek és csatlakoznak. Vezetőség.
«=« Kóií atrandkabátok legszebb színekben minden nagyságban kaphatók Schütznél.
— (Bajtársi találkozó)
Felkérem azokat az urakat, akik vfc* lem 1926. julius 30-án Nagykanizsán végezték a ieventeoklatói tanfolyamot, hogy 10 éves találkozónk előkészítése céljából az alábbi cimrc szíveskedjenek írni: Szabó János v. tisztv. Nagykanizsa, Kisfaiudy-u. 21. sz.
— (A vizsgálóbíró kiszállt)
Megemlékeztünk arról a halálos szerencsétlenségről, ami az egyik szerelőt érte a régi póznák leszerelése közben. Dr. Aimássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró a régi katonai raktár területére, a szerencsétlenség színhelyér^, kiszállt és helyszíni vizsgálatot folytatott le. Szakértő Kugler Sándor gépészmérnök volt.
— (Szünőben a gyermekparalizis)
A szombathelyi kórházból négy gyermeket teljesen gyógyultan bocsátottak haza. Az utolsó 8 nap alatt egyetlen ujabb megbetegedés sem fordult elő.
"" A Kopatclu Butoráruháx juntus és Jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált "zobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szenny polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő. Ízlésének és anyagi helyzetének mogfololően megtalálja mindazt amire flzllkaégo van.
- (Délyefftyüllök taldUcozófa) üét-tőn délután 6-tól 8-lg * Pannónia báUó kistermében.
zalai közlöny
Nézd, ez a szivem!
Nézd, ez a szivem:
Sárguló fák a hervadó őszi tájon;
hideg könnyzápor hull,
hony annál jobban fájjon,
ott a dombon a remény örökzöld fenyői,
itt a völgyben sírkeresztek:
vágyam temetői. ..
Égen a szél fellegeket kerget;
ennél a hervadásnál
sose láttam szebbet. . .
Néha-néha a napsugár oly kacér,
(ilyenkor pirosabb az arcom,
duzzadtabb az ér,)
de csak ritkán van mosoly nevetés;
az egész táj valami álom,
valami fájdalmas remegés . . .
És ha a hegyekből elindul a tél,
ha megáll a sziv,
s a hóra ömlik ki a vér,
ha a zöld fenyők orma sóhajtva búcsút susog,
némán sirnak a vércseppek,
a könnytől ázott szerelmes koldusok . ..
Botiyay Gyula
Éveken át székszorulásban szenvedő egyéneknél reggel és este egy-egy negyedpohár természetes „Ferenc József" keserüviznek kitünö hatása van, ugy, hogy a bél-müködés elrendeződik, a gyomoremésztés élénkül, az anyagcsere fokozódik, aminek következtében a közérzet rendkívül javul. Az orvosok ajánlják.
— (Megszökött udvarló)
Pados Károly 21 éves sárvári szabósegéd Keszthelyen volt alkalmazásban. Decembertől mostanáig udvarolt özv. Feilner Jánosné Lujza nevü leányának fi a napokban 015 pengői kért kölcsön Fellnernétől, majd a kapott pénzzel szombaton ismeretlen helyre távozott. A keszthelyi csendőrség körözi a megszökött vőlegényt.
— (Utazási kedvezmény a szegedi szabadtéri játékokra)
Julius 25-én lépnek érvénybe azok az utazási és iedgcnforgalmi kedvezmények, amelyeket a magyar hatóságok, vasúti és hajózási vállalatok biztosítottak a Szegedi Szabadtéri Játékok alkalmából. 25-étől kezdve az egész ország területéről \'féláru jeggyel\'lehet Szegedre utazni az államvasutak vonalain, valamint a MFTR és DGT hajóin. A féláru kedvezményre jogosító Igazolvány ára 100 kilométerig 1 pengő, 100 kilométeren felül 1.50 pengő. Ugyancsak julius 25-éu lép életbe a szegedi játékok alkalmából biztosított rendkívüli vizumkedvezmény, amely lehetővé teszi a külföldiek számára, hogy 2 pengő kezelési és 50 fillér
utólagos láttamozási dij ellcnél>on bárhol \'átléphessék a magyar határt. A rendkívüli vízummentesség érvénye augusztus 10-ig tart. A belügyminisztérium Szegeden a játékok irodájában, Széchényi-tér 0. vizumkirendeit-séget állit föl, ahoi\'a külföldi utasok a leggyorsabban minden ügyüket elintézhetik. A rendkivüli vízummentesség és a féláru utazási lehetőség már is nagy utasforgalmat mozdított, ugy hogy előreláthatólag a szeyedi játékok nemcsak művészi, de igen jelentős idegenforgalmi eseménye lesz az idei nyári szezonnak. A játékok augusztus 1-én kezdődnek Az ember tragédiája előadásával, 2-án és 4-én ugyancsak a Tragédiát mutatják be, augusztus 8., 9., 11-én á Bizáncot és augusztus 14., 15-, 10-án a János vitézt, az idei játékok haramadik eseményét Az ösz-szes utazási és idegenforgalmi -ügyekről az összes mcnctjegyirodák és a szegedi játékok központi irodája (Szeged, Korzó Mozi, telefon 21—85, távirati cim: Szabadtéri Szeged) készséggel adnak felvilágosítást.
Naptár: Julius 17. Péntek. Rom. kat. Elek. Protestáns Elek. Izraelita Tham
hó 27.
Gyógyszertári éjjeli szolgátat e hű végéig a Mária gyógyszertár Királyutca 40. ós a klskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától eato 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap aőknek).
Mmíi Itt ***srxUnM, ifliWl-
Városi Mozgó. Még ma csfltörtökön 1 Két nagy sláger egy műsorban I
I. GUSTAV FRÖHLICH nagysikerű filmje:
STR ADI VÁRI.
II. Lakatos László és Fodor László vígjátéka, a pesti színpadok 200-szor előadott mflsordarabja:
HELYET AZ IFJÚSÁGNAK
Előadások kezdete 5 is 9 Arakor Az alaft alSadáa mindkét napon flllérnl
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zaíai Közlöny kiadóhivatalában Fő-uft 5. ez. alatt
Három halálos Ítélettel végx6d5tt
az olaszok első nyilvános törvénykezése Addls Abebában
Róma, julius 16 Addls abebai jelentés most számol be arról, hogy szerdán volt az első eset, amióta olaszok az urak Abesz\' sziniában, hogy Addisz Abeba főutcáján törvényt ültek volna. Az első nyilvános Ítélet alkalmával hájrom abesszin férfi , ült a vádlottak padján, akik bsvallotlák, hogy titokban lószert és fegyvert akarlak becsempészni az olaszok ellen folytatandó harchoz. Az első addls abebai törvényszék mindhármukat halálra Ítélte és az Ítéletet végre is hajtotta. A tárgyalásnak, de különösen az Ítéletnek, igen nagyszámú nézője akadt.
- LAKBERENDEZBS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére igen olcsón beszerezhető Kopttein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
Fizessen elű
a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalé-ban a legszebb magyar képes folyóiratra I
Irodalom, képzőmüvéezot, zeno, színház, Ilim, könyvek, társadalmi élet, világesemények valósáRoa élő t U k r e a Franklin-Társulat képes folyóirata, a

cr
Szerkeszti IM»af Jáaaaf,
lr]Ak a legkiválóbb magyar írók, kóltűk tudósok, újságírók. Illusztráljak a legjobb raJzolómQvózak ós tényképozők.
Évi előfizetés P 8-40. Előfizetéseket készségesen továbbit a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatala: Nagykanizsa, Fő-ut S.
A Zalai Közlöny előfizetőinek lényagaa kadvazmény I
ZALAI KÖZLÖNY
1986, tutim 17
4000 halott az amerikai hőség ára
Newyork, julius 16 (Le. zártakor érkezett) Amerikában a nagy hőség mdg mindig tart, a napokban leesett cső alig enyhített valamit a helyzeten. Az áldozatok száma csütörtök reggelre 4000-re emelkedett
APRÓHIRDETÉSEK
10 ttólfl *J Miéi. mlnésa Uribbl tU 8 fillér.
Kiadó sióba magas földszinten, szépen bútorozva, lépcsőházi külön bejárattal. Esetleg teljes ellátással. Csengery-u. 27/a.
Hévlxra kényelmei autón vasárnap kirándulás. Előjegyzés Kaulmann Manónál. Telefonállomás: 111. 2418
Btondel ktrtlMáaakat legolctóhbin Stern UvegUiletében kaphat. Fő ut 2 2500
M°fr
klfuUflu (elvétetik Kliálv-2554
Érett h.raohat minden mennyiségben .... V\'O\'I Szeszt ósde (a Törvény.!^ mellett). 2580
Kiad)! a laptulaj <tonn. KOznaKtaaágl Rt Qulenbcrg Nyomda tatlétzalat Lapktadá Vállalata Nagykantuán. Palelőa kiadói Zalai Károly, nteruiban telelő. I Narvkanlua 7fl ......
Otcsvn&jjof witiamczibM KÓrakozTialik
át
egészségügyi berendezéseket és szennyvízcsatornákat, minden rendszerű aalvattyart
szerel és Javít,
éptllet* és géplakatosmunkdkat vállal
Széchényi István
Nagykanizsa, Fő-ut a sz. Árajánlat díjtalan 1 1
Holherr Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyártmányú
EKÉK
tOkArpénoét kormánylemezzel, pormentes csapágyakkal, niMhosuabbitoH kerék agyakkal, az uj típusok BnmQ k&dft zslrozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, kOnnyü és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darálók. S.ao.ka.ágók. S.me.u.óh- 8«(IS»i-éaak. Itáp.vAgók. Kalti.át.rak. Raaták. C.lgatrlSrO ..
MaaflBaiáaaág|.trlOrál[. Kaphatók én megtekinthetők nagykaiitz. at lerakatában :
ORSZÁGJÚZSEF
mag, mfltiágya, zták, növényvédelmi
•zerak, gép kareakedéaében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A btráság aaallalt.) Teleion: 130.
QEBUDHBB
► tO»«>OH
Merénylet VIII. Edward angol király ellen?
London, julius 16 VIII. Edward angol király testőr-ezredeinek uj zászlót ajándékozott, amely alkalomból nagy ünnepségek voltak. Maga a király is kilovagolt a Hyde parkba, ahol fogadta test-őrezredei tisztelgéséi. A régi zászlókat a katedráikban helyezték el. ■ London, julius 16 (Lapzártakor érkezett) Azon az ünnepségen amelyet a Hyde> parkban rendeztek a testőrezredek uj záí-zlófelav;Uásával kapcsolatban, ki-nos incidens történt. Az ünnepségen! - mini ismeretes - megjelent maga VIII Edward angol király is. Amikor a király az egyik fordulóhoz ért, a park bokrai mögül egy isme-
retlen ember ugrott ki, áttörte a rendőrkordont és a király felé ro hant. Azonnal több rendőr ugroll utána és még idejében sikerült lefogni. Az egyszerű külsejű ember nél revolver volt. Azonnal u rend őr;.égre szállították és megkezdték kihallgatását. Egyelőre még nem tudják, merényielet akart-e elkövetni a király ellen, vagy mi oka volt, n gy aw egyébként ugy Agliábnn, mint az egész vi\'ágon népszerű király felvonulási ünnepségeit meg zavarja.
A merénylet kínos percekcl szer zett, de hz ünnepségen résztvevő ncgy tömeg annál viharosabban iln. ncpel\'3 a királyt.
Felrobbant egy lőszerláda:
levegőbe repüli a ház, 8 halott, 10 súlyos sebesült és tlz megrongált épület
Budapest, julius 16 (Lapzártakor érkezett) Eperjesről érkező hir szerint Gárdos Lajos vaskereskedő üzletében felrobbant egy 150 kilós vadásztöltényeket és lőport tartalmazó láda. A robbanás következtében nyolc ember halálát lelte, 10-en súlyosan megsebesültek. Az az egyemeletes ház, amelyben a vaskereskedés volt, teljesen rombadőlt, a környék-
beli tiz házat pedig ugy megrongálta, hogy a lakókat ki kellett Jakoltalni, A vizsgálat már folyik, egyenlőre még nem tudják, ml okozta a borzalmas szerencsétlenséget. A vizsgálatot igen megnehezíti az a körülmény, hogy a láda körül lévők valamennyien az áldozatok kőzött vannak és általában az egész ház felrobbanásával a helyzetet is nehéz rekonstruálni.
Belstti Táizon Holetta rsd Ho\'etta zslno-LIUOIDLUI Vlanoi Tálion LábtörlOk Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zsineg-félék Halrac vászon Szőnyegek SzínyegrMö Ryngágyváuon Gabonuziák Szalmazsák
Hirsch és Szegő
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 F0TÓL4B0RATÓRIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-161 részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szaküzlete Fö-ut 3.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és formák
Strandkabátok
Kombináltkendö.sapkák
(Itgujtibb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17—
Brémai Divatház
Horthy Mlklós-ut 1. szám
Városházpalota.
Uzgazda*á|l Részvénytársaság
Gutenbers Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kfayvkMéuct VMakNcó Mént, kitett kOnyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzISny" politikai napilap szarfcasvtAsága és kiadóhivatala
f TELEF0H:78. |
Készítünk s
mindenféle kereskedelmi, Ipart, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és hkolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési úrlesitése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses Hillltásti nyomtatványokat.
e
Gyártunki
Üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket. rajzftlzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptáraiul, dobozokat stb. elsőrangú\'\'kivitelben és a legolcsóbb árakon. „
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
*ÍO. • ktUajdoooi lö^an.iá^ JU. Oatankaa Siywi* ét BáÉulal UpMaUt YiUtMa könimaottjltaa Ua^kanlsatn CüclaKa uteiv. Zala K árou;
76. évfolyam 163 szám
Nagykanizsa, 1936. Julius 18. izombst
Ara 12 HL
ZALAI KÖZLÖNY
te kúdóhiuUi FU 5.
kMUluup UHlz.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
E16llicK>l ára: egy hóra * pca>< W Sxeikoilóaésl U kUdóhlraUli leidomi 1
A kisipar a jövő gazdasági rendben
Irta: Boi-nemina Góxa
Iparügyi mlnl«zter
A kézművességet, a kisipari ter melést mai alakjában és mai munkaterületén nem lehf,l fenntartani, hanem keresnünk kel\', céltudatosan, a közérdek és a nemzeti érdek fi gyelembevételével egy uj egyensu lyi állapotot a nagyipari lermelés és a kézműves termelés közölt.
Ebből a szempontból a kézmű* vességet két főcsoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba tarloznak azok az iparok, amelyek, a technika és a kapitalista termelési rendszer foly tán, mindinkább veszítenek jelen ő ségükből, mert o\'yan tömegfogy\'sz-tási cikkeket állítanak elő, am \'lye ket a nagyipar olcsóbban tud a piacra hozni. Ezeknek helyét a nagyipar fogja fokozatosan elfog la\'ni, elveszi eddigi vevőik t, kiszo rltja őket a városokból a községeké be, ahol talán a nagyipar terjeszkedése nem rentábilis, vagy egyszs rü javitási munkálatok végzésére fogja ezeket az iparágakai szori\'a-ni. Ebben a kategóriában azonban sokan lesznek olyan iparosok, akik a technika vivmányainak, a gépek, nek felhasználásával .üzemüket f\'j leszteni tudják, fokozatosan a kö zépiparosok sorába lépnek ós meg teremlik nálunk is a meglehetősen nélkülözött középiparos réteget. Ai én meggyőződésem az, hogy n gyáripari tömegtermelés előnyeivel szemben nem szabad lekicsinyel nünk azokat az erkölcsi erőkéi sem, amelyek a kis- és különösen a kö zépipari vállalatokban, a munka adó és munkás között kőzve! le.\'., kapcsolat révén jelentkeznek. Ha a munkás nem mindi? n futósza\'a^ mellett ül, hanem munkájának gyü mölcsét is látja és látja azt az oda adást, amivel gazdája a vállalat sor sa iránt viseltetik és azt a küzkö dést, amelyei a vállalat vehetője u nyersanyag bjsrerzésétől k;-zd\\e az áru értékesüé3éi7, a munka minder. fázisában kifejt, akkor sokkal oda ndóbb iélekke. vesz részt a munká ban és értékesebb támasza és oszlo pa lesz annak az tlzamnek, mint aj <1 gyári munkás, akinek minden sze mélyl kapcro\'ata megszűnt a gyái vezetőségével vagy tulajdonosával
De találunk a kisiparban másik olyan munkaterületet is, ahol a nagyipar átalakító halása nem fog "agy változásokat előidézni, söl ahol befolyása sem lesz. Ez a terület az úgynevezett műipar, helyhez kötött ipar, helyi nyersanyagot kidolgozó, helyi szükségleteket kielégítő ipar terüleie, de különösen azoké az iparágaké, amelyek nem iparcikkeket gyártanak, hanem bi
z«ny(>s egyéni szolgáltatásokat vé géznek, mint például a fodrósz Ezen a munkaterületen a nagyipar nak, a gyáripari termelésnek az átalakító hatása egyáltalában nem jön számba.
Ir szocialista reformer volt az angol király merénylője
„Nem akartam bántani a királyt" — mondotta kihallgatása alkalmával a merénylő — csak „tiltakozni akartam1\' — Bannlgan John a merénylő Igazi neve — Hogy tőrtónt a vakmerő támadás? — A tömeg botokkal és esernyőkkel összeverte a merénylőt, akit csak a rendőrök mentettek meg a llncseléstől — A merénylet mindenütt a legnagyobb megdöbbenést váltotta kl
\' London, julius 17
Az a merénylet, amelyet csütörtö kön délelőtt a hyde parki ünnepségek során kisérel\'.ek meg a néps?.e rü angol király, VIII. Edward el len, mindenkit megdöbbenten. A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást és a ietartózlatott ember kihallgatását. Most derült ki, hogy a merénylőt nem Macbelhnek hiv ják, mint először mondolla, hanem Banr.ioan Johncsnek. Újságírónak és szocialista reformernek mondotta magát, írországi származású, jelen leg állásnélküt volt. Arra vonatkozó lag, hogy miért akart merényletet elkövetni a király ellen, nem- adotf felvilágosítást.
Amikor a merénylő öreg \'édes apja megtudta fia cselekedetét, tel jesen megtört. A hlr annyira lesuj-totta, hogy beteggé lett. Minden igyekezetével azon van, hogy agg felesége ne tudja meg fia tettét, mert szégyenét nem élné tul. A me rénylő egyébként jó csa\'ádból származik, bátyja Irorszőgban római katolikus pap. Édesapja vallomása sze rint az iszákosság vette el fii eszét, hogy ezt a szégyenletes és őket megbélyegző cselekedetet el tudla követni.
Róma, julius 17 Mussolini a hyde-pnrkl merény\'el hirének véte\'e után telefonon azon nal utasította a londoni nagyköve-
tel, hogy fejezze ki megmenekülése alkalmából az ő és Olaszország sze-rencsekivánatát az angol királynál.
A merénylet a Scotland Yard jelentésében
London, julius 17 A Scotland Yard egyébként a vakmerő merényletről a következő hi vatalos jelentést adla kl :
Amidőn a királyi menet a lestőr. dandár lobogóinak átadása ulán a Hyde parkból visszatért, etjy férfi lo\'akodoll a tömegből az első sorba az Alkotmány-Dombon, a Wellington Iv közelében. A történetket még nem lehetett pontosan rn^gá lapüani Egy pisztoly eseti a kocsiutra, a király és az őt követő csapajok közé. A férfit azonnal letariózlatták és a hyde parki rendőrállomásra vit-
ték. Lövést nem adott le A forgópisztoly öt kamrája közül négy tölf ve volt.
Mit mondott a merénylő
A merénylő kihallgatása alkalmá* val csak ennyit mondott:
- Mindennek Sir John Simon az oka. Tegnap írtam neki, ma reggel tővbeszélőn hívtam fél és minden hiábavaló volt. Remélem, hogy öfel. ségének nem történt semmi baja; Nem akartam bántani a királyt, tettem célja csak tiltakozás volt.
Olyan verzió is van, hogy a megzavarodott agyú ember megmagya.
rőzhatatlan teltével amellett akart demonstrálni, hogy Sir John Simon nem kegyelmezett meg epy méregkeverőnőnek, öt gyermek anyjának, akit tegnap Londonban kivégezlek.
Egy nő fltötte kl a merénylő keiéből a revolvert
Szemtanuk a következőképpen mondják el a történteket:
- Amidőn a. merénylő a piszlo\'yl feje fölé emelte, a szörnyülködés moraja zúgott fel a tömegből. A közelében levő nő kiütötte kezéből a pisztolyt, amely nagy zajjal esett 0 kövezetne. A király lova a csallanás tót megijedt és félreugrott és az uralkodó is abba az irányba nézett, ahol a tömeget szorosan csoporto sülni látta a merénylő körül. A kirőly ezután megfordította lo
vét és nyugodlan továbblovagolt. A yorki herceg, aki szintén szemta nuja volt a történteknek, kíséretével együtt szintén teljesen nyugodt ma radt.
A tömeg meg akarta lincselni • merénylőt
Ezután egy lovasrendőr leugrott lováról és felvette a pisztolyt.
Ezalatt a felb5szült nézők minden oldalról rővetették magukat a me. rénylőre, akit hat rendőrnek csak
A tapaszlalat azt mutatja, hogy az ipari\'ag fejlett országokban egészen uj munkaterüle/ek és fejlődési lehetőségek nyílnak a kézművesek számára. A fejlettebb nyugati ipari országokban ma már a kézművesek jórésze nem közvetlenül a megrendelőnek dolgozik hanem őt vesz a gyáripar termelési processzusából ewyes fázisokat, amelyekben na-g/ i\'/D kézügyesség és nagyobb s/akérteiem szükséges, aho! minősé gi munkára van szükség és igy tu lajdonképpen a kézművesnek a gyáripar a megrendelője. Végeztem hazánkban erne vonatkozólag kísérletekei, de, sajnos, nálunk még m /. megy a dolog.
Ha nézzük a kézművesipar jövő helyzetét, megállapíthatjuk, hogy c*.t.ck a kezmüvesjparnak, igenis,
van jövője a jövő társadalmi és gazdásági rend kialakulásában 1 Keres nünk kel azokat az eszközökéi, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a réteg, megerősödjék és jövő fe\'ada-tainak ellátására képes begyen. Szükség van erre a törekvésre, nemcsak technikai és gazdasági megfonto\'ásokbó\', hamm rjenusetpo. litikal okokból is. Itt több, mint 160.000 önálló exisztenciáról van szó Ennek a nagy tömegnek meg erősítése és exisztcnciájának fenn. tartása a polgári társadalom nugy-fokú érdeke. Ezt a nagy tábort nem lökhetjük ki a pro\'elár sorsba, a társadalmi rend veszélyére.
Ebből a .szempontból nézve is foglalkozni kell ezzel a problém^ val. Mert ha a teehnikusok és közgazdászok rjdeg Ítélete szerinl w
kisipar halálra volna is Ítélve, ak kor is fogla\'kozni kellene ennek a folyamatnak lassubbitásávai, mert a társadalmi rend veszélye nélkül nem engedhetünk máról-holnapra 16i).000 önálló kisexisztenciát elpusztulni 1 A kisiparnak meg van nak és meg lesznek a jövő gazdasági rendben is a jogos munkaterületei, nekünk csak az a kötelességünk, hogy megteremtsük törvá nyes és közigazgatási alapját annak, hogy a kisiparostársadalomi megfelelő felkészültséggel eaeJjet a jövő munkaterületeket birtokéba is vehesse.
Ezt u célt szolgálja az ipari kőz igazgatás egyes kérdéseinek saabá-lyoaáoaról a felsőteUb ia elfogadót* töcvény javaslat is,
BAlatít K6ZL6M
lISg. Jullus 18.
a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült a lincseléstől megmenteni. Még igy sem tudták megakadályozni u rend őrök, hogy a közelben állók meg ne támadják. Az emberek egymás he gyén-hátán mind arra törekedtek, hogy alaposan helybenhagyják a merénylőt. Botokkal vagy öklökkel erőteljes csapásokat mértek a merénylőre.
Üdvözlik a megmenekült uralkodót
Ugy a Lordok Házában, mint az alsóházban a szónokok megint megemlékeztek a merényieuervről. SÍ mon belügyminiszter az alsóházban az egész nemzet háláját tolmácsolta a király megmenekülése felett.
A király elleni merényletklsérlct meghiúsulása alkalmából a diplo. matatestület tagjai egyenként keres ték fel a Buckingham palotái, hogy aláirják a királyhoz intézeti üdvözlő iratot.
Makacs székrekedés, vastagbélkatar rus, puffadás, vértorlódás, anyagcserezavarok, sárgaság, aranyeres csomók, caipőfájáö eseteiben a természetes „Ferenc József" kese-lüviz — reggel i» este egy-egy kis pohárral bevéve — rendkivül becses háziszer. Az orvosok ajánlják.
Nemzeti Egység vasárnap 30 gyfilést tart a pacsal kerületben
Számos képviselő érkezik a kerületbe Huszovszky Lajos támogatására
Pacsán a jelek szerint egészen tiszta választás lesz. Még a tárgyilagos ellenzéki lapok ls kénytelenek elismerni, hogy nincs semmiféle terrorról szó, a csendőrszurony és egyéb mesék csak kitalált nyári kacsák. Ha nem járna annyi autó és idegen a kerületben, a nép nem is tudná, hogy választás van. A párt-irodák egészen csendbey, szinte ke délyesen dolgoznak. A pártok most már nem törik magukul, mert az ajánlások számaránya, de az általá-nos közhangulat is megmutatja a választás eredményét. Huszovszky Lajos olyan népszerűségnek örvend kerületben, hogy igen nagy több séggei fog bekerülni. Ennek oka pedig Huszovszky nagy népszerűségén kivül az, hogy az egész válasz tási előkészületek alatt érvényesült Drózdy Győző kijelentése :
Nem adjuk vissza a Bethlen-korszzakbell kölcsönt. Ebben a kerületben mindenki olyan politikai meggyőződést vallhat, amilyet akar,
Szerelmes-pár a villamos-székben
Newyork, julius, 17 A Sing-Sing fogházban péntek reggel végezték ki Greyston Francia 38 éves asszonyt és 36 éves szeretőjét, Appelgate Everettet. A szerelmespárt nemrég azért izélje halálra a bíróság, mert 1985-ben meggyilkolták Appelgate feleségét. A sze. relmespár nyugodtan ült a villamos-székbe. _
Petróleummal leöntötte és felgyújtotta férjét
London, julius 17 Az erkely-l község mellett egy fiatal asszony borzalmas módon végzett férjével. Pakota Johnes már idősbódő gazda egy fiatal meuyecskét vett feleségül, aki a ff\'"1 legények egész seregével udvarol tátott magának. Az idős gazda, hogy megtarthassa fiatal feleségét egész vagyonát ráíratta, de amikor látta hüUenkedéseit megfenyegette, hogy kitagadja. A fiatal asszony erre egyik este leitatta férjét és amikor az ágybafekúdt, petróleummal leöntötte és az ágyat meggyújtotta. A férj elégelt, a kegyetlen asszonyt letartóztatták. _
Elhalasztották Titulescu miatt a montreuxi egyezmény aláírását
Montreux, jullus 17 A tengerszorosok ügyében létre; jött megegyezés aláírását, mint lap zártakor érkező jelentés mondja, elhalasszák. Az elhalasztás oka az, hogy Románia részéről Titulescu kük ügyminiszter személyes aláírását ukarják éő igy az csak jövő kedden történik meg.
kényszeríteni nem fogunk senkit.
És igy is van. Mint halljuk már csak Dücsőné haragszik, mert a csendőrség elkobozta fényképeit.\' Pedig a csendőrök ugyancsak jogo. san jártak el.
Vasárnap ismét mozgalmas nap lesz. összesen 78 gyűlési engedélyt kértek. A Nemzeti Egység 30 gyűlést tart, amelyeken két államtitkár mond nagy beszédeket Huszovszky Lajos támogatására. A kerületbe érkezik dr. Antal István igazságügyi államtitkár, aki Bucsuszentlászlón és Marschail Ferenc földművelésügyi államtitkár, aki Pacsán jnond beszedet. Ezenkívül több képviselő érko-zik velük, akik csoportonként az egyes községekben mondanak be. szédeket. l
Az ajánlásokat nagyban gyűjtik, mert azokat szombaton délig a választási biztoshoz, dr. Czoboly Gyula törvényszéki elnökhelyetleshez kell benyújtani.
Mura túlsó partján boncolták fel jugoszláv granicsárok által lelőtt cserneci magyart
Vegyes bizottság szállt ki az ügy kivizsgálására
Röviden beszámoltunk arról a szomorú esetről, ami Ismét a magyar-szerb határon töri ént, amely két emberáldozatot követelt, egy zalai magyarét és egy megszállott területbeli (valószínűleg szintén magyar) lakosét. Barbalits holttestét Letenyén tul kifogták és a túlsó Mih rapartra szállították, társának holt. testét - értesülésünk szerint - még mindig nem sikerült megtalálni.
Miután az esetet nyomban jelentették az illetékes hatóságoknak, az ügy kivizsgálására magyar-jugo szláv bizottság szállt kl. A magyar bizottság tagjai között helyet foglalt dr. Czlgány János letenyel járási főszolgabíró, Zslzsek járási iro. datiszt, tolmács, vámtisztek éfl más hlvatásu közegek. Ugyancsak jugo. szláv részről ls. A bizottság végigment mindazokon a helyeken, ahol
a két csempész megfordult, kihallgatta a jugoszláv határőröket, majd megkezdődött Barballis holttestének felbonoolása. Megállapítást nyert, hogy Barbalitsot több golyó érte. Az egyik, egy fejlövés, azonnali ha Iáit okozott, ezután fordult kl a csó nakból a Murába, amelynek sebes vize elkapta és magával sodorta. Társának semmi nyoma. A jugoszláv határőrök szerint a két csempész felszólításukra nem állott meg, ellenkezőleg menekülni igyekeztek előlük, erre ők előírásszerűen fegyverüket használták. A csónakon több mint 16 lövés nyoma volt látható, ami arra enged következtetni, hogy ismételt sortüzet küldtek a két menekülő ember után.
A helyszíni vizsgálatról és annak eredményeiről jegyzőkönyvet vet tek fel és azt felterjesztették mind
Még két hétig
tart a még raktáron levő áruk hihetetlen olcsó kiárusítása. Berendezés és raktárdobozok is eladók.
Barta Alfréd
Fö-ut 8.
két részről az illetékes hatóságok naK. I
Értesülésünk szerint a nagykanizsai kir törvényszék, Illetve kir. ügyészség nem folyik be a vizsgá latba.
Péntek
lUt<U|K«t I.
17.50 Sportközlemények. — 17.50 Folytatjuk utazásunkat a francia Operett derűs világában. (Kilián Zoltán.)
— 18.50 Petőfi és Vajda költeményeiből. — 1020 Klshontliy József énekel.
— 20.10 Menyasszonyok • iskolája (Szász Ila.) — 20-10 Az /operaházi zenekar. — 22 Hirek, időjárásjelentés.
— 22.20 A Smiling Boys jazz-zenekar műsora. — 2250 Olasznyelvü előadás.
23.05 A rádió szalonzenekara. _ 0.05 Hirek.
Rudapmt II.
18 50 Cigányzene. • 21 Hanglemezek.
20.40 Ilirek.
>
17.50 Wells város Bachénckkarának hangversenye. — 2005 Tarka tizperc.
20.50 Divatos dalok és zenemüvek.
22.30 Sommer-Wirtinger zongoraművésznő játéka. — 2315 Állástalanok zenekara.
Szombat tkidapt* L
6.45 Torna- — Utána hanglemezek.
10 Hirek. — 1020 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene.
12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 1330 Hanglemezek. — 14.40 Hirek, árak. — 16.15 Pletyka. (Máriáss Imre.) — 16.45 Időjelzés, hirek. — 17 Keleti mese. (Papp Károly.)
17.30 Bar dó ez Margit hegedüL — 18 Mit üzen a rádiót — 18.30 A rádió szalonzenekara. — 19.30 Borús órák
— derüli napok. (Pallós István.) — 20 Közvetítés a Fővárosi AUat- éa Növénykertből. .Marica grófnő-. Operett 3 felvonásban. Rendező Faragó Ödön. — 22.30 Időjárásjclenlés, híreit*
— 22.50 Cigányzene. — 23.30 Tánclemezek. — 0.05 Hírek.
Budape* IL
18.30 Amitől a vevőkészülék megszólal. (Zakariás János.) — 19 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek.
— 21.20 Hirek.
Bé<*.
12 Könnyű zene. — 14 Spani szopráfc lemezei. — 14.30 Mandolmaetap. 17 Kivánságlemezek.
18.30 Velencei rokokó zenéje. — 19.30 1936 divatos dalaiból. — 22.10 A Grinzingi négyes hangversenye ének-kettőssel. - 2325 Jazz.
— A Kopitein Butoráruhá* JuiltUH és
jullus hónapokban üzlet és raktárhelyt* ségelben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit ki. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb Ízlésű vevő, Ízlésének éa anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van. - — (Bélyeggyűjtők találkozója) bét. tön délután 6-tól 8-ig • Pannónia hátsó kistermében.
1936 tollm 18
ZALAI K02L0NY.
A kanizsai Iskolák az évvégl értesítők tükrében 8
8. Elemi iskolák
A három körzetből álló elemi iskoláknak az elmúlt év folyamán, mint azt\'a kiadott közős értesítő jelenti - 2450 elemi iskolás és 589 továbbképző iskolai növendéke volt Ez a számi a három körzet kőzött a következőkép oszlik meg. Első körzőt (Vécsey-utl, Telckl-utl, Huszti-téri, Ba-rakk-telepi iskolák) 445 fiu és 396 leánytanuló, összesen 841 mindennapi tanköteles és 144 továbbképzős. A második körzetben (Rozgonyi-utcai és Arany János-utcai iskolák) 823 volt a növendékek száma, ezek közül 371 fiu és 452 leány, valamint 95 továhh-képzős fiu. A harmadik körzetben (Temlom-téri, Nagy- és Kisrác-utcai iskolák) 786 volt a. mindennapi tankötelesek száma; 416 fiu és 370 leány. A továbbképző iskolába e körzetben 154 fiu és 196 leány járt. Megemlíti az igazgatók Jelentése, hogy volt több notórius iskolakerülő és csavargó, dc sok ijjajt okozott a szülök nemtörődömsége is. A közéi két és félezer gyereket 53 tauitó oktatta és nevelte a szépre és jóra. Az első körzetben az igazgató mellett 8 tanító és 9 tanítónő, a II. körzetben 7 tanító és 10 tanítónő, a kiskanizsai iskoláknál pedig 8 taniló és 8 tanítónő működött. A kanizsai tanítóságnak (53), tehát fele férfi (26), fele nő (27). Az értesítő a növendékekre yonatkozó egyéb kimutatást nem közöl, ellenben megemlékezik a jelentés az ifjúsági Vörös Kereszt csoportok, a mindhárom körzetben szép eredménnyel "folyó cserkész-kcdésrŐl, kirándulásokról, kiállításokról, műkedvelő előadásokról, stb. amelyekről nagyrészt az év folyamán lapunk hasábjain már megemlékeztünk.
K
5206 diák, 174 tanár
Most, hogy az értesítőket végignéztük, talán nem lesz untató, ha egy kis összefoglalót is adunk. Megállapítottuk, l»ogy az összes kanizsai iskolákban az elmúlt évben 5206 gyermek diákoskodott. Ezek közül 2150 elemista, 589 ismétlős, a többi középfokú és középiskolás. A kanizsai középiskolákban jíró diákok közül 356 vidéki. Ezek kö-zül 234 naponta jár be vonaton, autóbuszon vagy kerékpáron, igen sok azonban gyalog. A legnépesebb intést az iparosiskoia 522 növendékével, if?az, hogy itt fiuk-lányok együtt vannak. Az egynemű intézeteknél \'« legnépesebb a gimnázium 416 tanulóval, de alig marad el mögötte a polgári fiúiskola, amelynek 410 növendéke volt az elmúlt iskolai évben. Utánuk a sor Igy következik: polgári leányiskola (342), líceum (187), zeneiskola felsőkereskedelmi (127). Befejezésül még csak annyit jegyezünk ",eg. hogy a kanizsai 5206 diákot 174 tanár és tanító tanította. A tanárok száma 118, a tanítóké 53. Igv mutatják ki az iskolák egész évi működését az intézeti értesítők. Meggyőződhetünk, hogy diák és tanár egyaránt meffr-demlik a vakációt.
(Vége)
„A kamara elsősorban a kereskedőké és iparosoké!"
Samu Lajos, a nagykanizsai Ipartestület elnökének nyilatkozata az expresszlevél-kontremln ügyének komoly folytatásáról, a kamarai alakuló közgyűlésről és az elnök-kérdésről
A kamarai választások IV. (nagykanizsai) körzeti eredményének kihirdetése után a nagykanizsai Ipartestület elnöksége súlyt helyez arra, hogy ki-nyomozlassék, kinek állott érdekében a választásra vonatkozó megállapodást konlreminálni és ezért jelentős anyagi áldozatot hozni. Azért kérdést intéztünk Samu Lajos ipartestületi elnökhöz erre vonatkozólag, aki kijelentette, hogy az ipartestületi elnökség megtelte a lépésekel, nemcsak a.tettes, hanem az ügy hálterének és inditó okának kinyomozására. Már is megállapítást nyert, — mondta Samu elnök — hogy az expresslevél-kontre-min nem Nagykanizsáról indult, a leveleket a Nagykanizsáéi 6 órakor érkező vonalon adlák fel, a feladó nyonf ban tovább utazott Nagykanizsáról, valószínű, a levél manipulációval nemcsak Nagykanizsán, hanem! a járásban ls dolgozlak. Miután a listák leljesrá megegyezlek a hivatalos listával és a* városházán senki cl nem kérle a listát, az a gyanú merült fel, hogy a kontre-mln szerzője nem helybeli, hogy azt máshol kell keresni, mint Nagykanizsán. A választók névjegyzéke is olyan komplikált, kúriákra van osztva, hogy abban csak teljesen szakavatott egyén ismerhette ki magát. A titokzatos kontreminőr tehát nem nagykanizsai. A megfelelő lépések részünkről megléteitek ...
— A lefolyt nagykanizsai körzeti választás jegyzőkönyveit felterjesztették a kamarához, folytatta Samu elnök, a kamara felterjeszti azokat a kereskedelmi illetve iparügyi minisztériumhoz jóváhagyás végett. Utána összeül a kamara alakuló közgyűlésre, melynek egyotlen ténykedése a kamaí-ral elnök és két alelnökének (egy kereskedelmi és egy ipari alelnök) megválasztása. A kamara alakuló közgyü-lése rendesen a soproni |>olgármcstcr vagy valamely soproni városi tanácsnok elnöklete alatt folyik le.
— A nagykanizsai és zalai iparosság teljes felkészültséggel incftil a kamarai alakuló közgyűlésre, illetve elnökválasztásra — hangsúlyozta Samu Lajos. Olyan elnököt akarunk a kamara élén látni, aki súlyát, befolyását és tekintélyét a kőz javára érvényesíteni tudja és az elnöki jogokkal élni ds tud. Lehetetlennek kell tartanunk annak n rendszernek a fenntartását, amely a kamarai költségvetésben a bevétel tekintélyes százalékát személyi járandó-
ságokra fordítja, holott, ha szükség van Ipari továbbképzésre, tanonciskolái jutalmazásokra, stb., akkor az 1000 lajstromozott tagol számláló nagykanizsai Ipartestületnek erre a célra nagy nehezen csak száz pengő jut. Csak száz pengőt tud kapni. Hát ennek a a rendszernek meg kolí szűnni! A kamara elsősorban a kereskedőké és iparosoké, mondta nyomatékkal a nagykanizsai Ipartestület elnöke- A kamarai alakuló közgyűlés összehívása augusztus vagv szeptember harában történik. A nagykanizsai iparosság teljes felkészültséggel várja az alakuló közgyűlést: hogy ne lejrycn utána megbánni vnlója. Példaképül áll előttünk a budapesti kereskedelmi és Iparkamara, ahol "az előadók olyan gazdag Ipari és kereskedelmi munkaprogrammal és célkitűzésekkel jönnek saját Iniciatlvájukból, amely a többi kamaráknak is példaképül szolgál és nem egy cselbrti a magyar parlament nívóját megütő tárgyalások és munka folyik...
(X)
Szombaton este lesz az Ipari továbbképző tanfolyam záróvizsgája
T*bb izben megemlékeztünk a megindult nagykanizsai ipar továbbképző tanfolyamokról, mit az ipari minisztérium Nagykanizsán rendezeti és a melyen számos hallgató veti résít. junius 18 án, szombaton este 7 és 8 órakor lesz a tanfolyamok záróvizsgája a minisztérium kiküldöttének közbenjöttével, az ipariskola rajztermében, mig vasárnap dél t lőtt 11 órakor kiállításra kerülnek a szakrajzok. A tanfolyam vezetősége szivesen lát minden iparost és sz iparosság barátait a tanfolyamok záróvizsgáin, amelyek ünnepi keretek közölt lesznek megtartva.
- LAKBERENDEZÉS a mai pénzszűke mellett is mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Kopsleln Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
■=■ Dlrndll anyagok szép mintákban Schütznél.
llárosi Mozgó. Szombat és vasárnapi
Két nagy sláger egy műsorban !
I. GEORG O\'BRIEN parádés szerepe
a fekete maffia
II. Az év legragyogóbb magyar filmvígjátéka
címzett ismeretlen
Az előadások kezdete: tekintettel ■ műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor, áz allMá* mindkét napon filléres I
A háziasszony büszkeségei
a tarkán ragyogó bofőttoaUvogok. I A bofózósnél a kiivotkozó szabá-| lyokra koll ügyelni:
1. Foltmontos ós tlazt&ro mosott I gyümölcs, ! •
2. KókltotloD cukor, a logjobb I a dnrásoukor, L
0. Dr. OetkefMI* befőxőpor használata I\'
A bofózóport íózni eohasoml szabad, hanom fololdva a forrói masszába koll belokovornl. & kg.l készítményhez 1 csomoR Dr.l Ootkor-félo bofózóport számítunk. I A Dr. Ootkor-fólo beíózópor| mlndou füszerUzlotbon kapható.
Aktuális farosaságok
Ahogv Blum karrierje elindult
Bázelben a napokban nyílt rrieg egy érdekes kiállítás, amelynek ren. dező: a világ érdekesebb táviratait gyűjtötték össze. Van a kiállításnak olyan »tárgya« is, amely ember-milli\'ík sorsáról intézkedik, mások miatt foi radalmak, háborúk, tragó-diák keletkeztek. Királyok, miniszterek, a kémirodák titkos táviratai szerepelnek Itt, de ezeknél is érdekesebbek a magánjellegű sürgönyök.
A kiállitteon szerepel például a jelenlegi francia miniszterelnök (reméljük, mire e lap megjelenik, még mindig ö lesz!), Leon Blum távirat, sorozata is, amelyet vagy 80 óvvel ezelőtt szorult helyzetében küldözgetett egy gazdag rokonához. A sort Blum következő szövegű távirata nyitja me^: .Küldjél azonnal ezer frankot, egy frakkot, fóltucat inget. Karrieremről van szó!« A válasz nem sok-it késett: .Karriert pénz nélkül szokás csinálni!« Blum nem az az ember volt, aki abbahagyta volna a harcot, hanem igy válaszolt : .Pénz megtartható, ész pótolja, de a frakkot azonnal küld !« De 116 részletezzük tovább. A sor ilyen stílusban folytatódik, mig eljut Blum utolsó előtti sürgönyéhez: .Legalább egy tiszta inget küldj I A Válasz : .Dumasnak nem volt Ingje, csak plasztronjo, mégis világhírű lett.c S végül Blum utolsó üdvözlete : »B ! Küldd el áürgönyefm árát, hogy legalább megvacsorázhassak a népgyűlést megelőzően, Te pedig akaszd fel magad!« Ez használt, mert Blum megkapta a sürgönyök árát, 43 frank és 20 centfmest, holott a táviratok árát Párlsban barátaitól kérte kölcsön. És mégegyet. A »B« megszólítás azt jelenti, hogy : Boeuf, azaz magyarul: ökör !
Lám, igy Indult el egy karrier, amely ha pár évtized múlva is, de végülls a miniszterelnöki székhfea vezetett. \' \'
Böszörményi! Itt pályázhat I
Az ir partok mellett fekvő kis Tory sziget akkora luxussal rendel-
ZALAI KÖZLÖNY
1886. tollai 18
kezik, hogy királya van Illetve csak volt, mert a napokben megüresedett a trón. A jogszokások szerint itt mindenki király lehet, aki lr származású és a "Vrnegal parton lakik. Érdekts azonban, hogy még eddig egyetlen jelentkező sem akadt. Az állást melegen ajánljuk a kaszáskeresztes Böszörményinek, aki, tudvalévően, Magyarországon akart köztársasági elnök lenni Igaz, hogy nem nagy a javadalom, mert autó sincs, rendőn sincs, csak egy kis vaoak királyi pa\'ota, meg miegymás, de meg lehet belőle élni.
És utóvégre egy királyság se kutya... i i
Mégis csak jobb az ember
Anglia öt nagy bankja éveken ál kísérletezett úgynevezett »gép banktisztviselőkkel.* Számoló, könyvelő, ellenőrző gépeket állított be, de most a gyakorlati lapasztalatok alapján elhatározták, hogy a gépe-silést meglassítják, mert a gépekel mégsem tehet minden munkára betanítani. i
Milyen jólesik ezt hallani a mo dern, mindent gépesítő világban: Ha csal ls, sikkaszt ls néha, de még is csak jobb az ember...
Autóbaleset következtében — állandóan bízik I
Két évvel erelőtt történt Csikágó ban, hogy egy autó elütölte Coglia n«se Lorrteane 10 éves kislányt. A baleset óta a kislány - az orvosok megállapítása szerint - állandóan hlzlk, mégpedig helenként átlag 25 dekát Jelenleg már 63 kilót nyom és a hizás még mindig tart. Tekintettel, hogy Amerikában történt az e»et, csak természetes, hogy n szülök beperelték az autóst. A per most ért véget és mondom, A\'meri kában vagyunk ! - a kislány javára valóban 25.000 dollárt Ítéltek meg» kártérítésül.
Legyünk őszinték. Nálunk ilyenfajta balesetnek - velem együtt -sokam szívesen alávetnék magukat...
A szemlesütés és a csók...
Alexander Mac Queen, Amerika egyik legszellemesebb rádiócscvegő-je, nemrég érdekes kísérletet vég. zett. kérdezték tőle ugyanis: miért hunyják . le szemüket a leányok osók közben ? Mint lelkiismeretes ember, utna járt a dolognak és egyheti intenzív gyakorlati vizsgálatot tartott. Természetesen csak is a tudomány érdekében. Végeredményből rájött, hogy a lányok 78 százaléka mindkét szemét lehunyj^ csók közben, 8 százalék csak bz egyik szemét reszkírozza m"g, 4 százalók pedig nyitott szemmel kezid| a csókot és csak azután hunyja le, 20 százalék egész idő alatl nyitva tartja szemét.
A szemlehuny ás oka a kőxetkező lehet: Vagy nem óppen vonzó a szóbanforgó fiatalember, másokat csiklandoz a bajusz, vannak azon* ban olyanok is - mondja Mac .Queen - akik a csókot komoly do
moly dolognak tartják ós azért hunyják le a szemüket, hogy tökéletes legyen a koncentráció. A fődolog azonban nem. az, hogy nyitva vane a szem vagy csukva, hanem, hogy a lány szép legyen és . izgató.
Mindenesetre az is bizonyos, hogy
az ilyesfajta kérdésről gyakorlati la pasztalatokat szerezni legalább olyan kellemes, mint amilyen hasznos - az emberiség boldogulása és a tudomány érdekében.
-
om
Rovatvezető: Dr. D黫lní, Erdő. Bfekt
Helyszíni közvetítés a Balaton parijáról
Halló, halló, Hölgyeim és Uraim, helyszíni közvetítést adok a Balaton partjáról, azaz közelebbi meghatározásról, a balatoni stranddivatról.
Ahogy most körülnézek, előttem terül el az azúrkék magyar tenger, a lábaimat éppen nyaldossák p kis vitorlások okozta hullámok, a nap ugy tűz, ahogy csak napéletétöl kW telik, a viz tele van fürdőző embe. rekkel, a homok feketéllik a napozni akaróktól és sötét fürdőtrikóktól, na meg a gyerekek sárházaitól. Mindez gyönyörű, színes képet alkot igy együtt és én azt sem tudom, hogy miről ls beszéljek előbb. <
A legszebb fürdölrlkóról, vagy pizsamáról, vagy a legszebb leány ról ós asszonyról, akinek a legna gyobb udvara van ? Ez utóbbit, azt hiszem, el fogom hagyni, mert a hölgyek azt soha nem szeretik, ha
más udvaráról beszélnek.....
Éppen szembenjön velem egy gyönyörű, barnára lesült, karcsú szőke hölgy olyan trikóban, ami a strand szenzációja. Zöld dressz, két oldalt ós nyakkörül tiroli hímzéssel és ti-roli himzésü fejkendővel, amit ol dalt osoda ravasz sikkel kötött meg. Határozottan tetszik mindenkinek. Látom a hölgyek pillantásából, hogy mindenki bosszanl4odik, hogy ez az ötlet nem nekik julott eszükbe. Melletlem áll egy csokoldébarna asz szonyka fehér, berakott shortban, sötétkékkel paszpólIrozolt zsebekkel, sötétkék lenvászon napozókendövei. Ez nagyon tetszik szintén. A kendő nyakban gombolódik, elöl spicces kivágása van, két reverrel, amely alatt két nagyobb fehér rever látszik ki. A hölgy zsebretelt kezek kel és szétvetett lábakkal magyaráz valamit, ázt hiszem azt, hogy nem
akar vizbt menni, mert nem bolond ezt a jó shortot levetni. Hiába magyarázza neki minden valószínűség szerint az ura, hogy végeredmény ben a strand azért van, hogy az ember vizbe is menjen, de ugy lát szik a hölgy hajthatatlan marad.
Mi az a nagy lárma otl ? És mii cipel ott három férfi ? Aha, látom már ! Egy kis asztalt visznek a vlz jegy távol eső, csendesebb ré szébe és bridgelni akarnak. A hát rább jövő hölgy kezében fliár látom ls a kártyákat és a brldge blokkot. Remek szórakozás lesz ! Aki rosszul licitál, egyszerűen bedobják a vizbe.
Arébb nagy csoport tódul a tor naszerekhez. Az cgiyik kétrészes, fehér fürdöti^kós hölgy már csl nálja is a bordásfalon a fészket Szép, szép, de valahogy szerelném megmondani neki, hogy tornához kicsit síükebb nadrágu trikót ve; gyen... i
Fel-alá jár a parton két fiattol lány karöltve. Mindkettőn rövid, virágos fürdőköntÖ8 van a trikójuk felett. Hátuk mögött megy két gavallérjuk. Visszafordulnak a lányok és rövid tanácskozás után levelik köpenyeiket és fejest ugranak a viz-be, egy perc múlva hangos lubickolással és prüszköléssel látom1 fehér fürdősapkás fejüket kibukkanni a vízből.
Nem messze tőtem egy nő és egy egy férfi egymástól cca. 6 méler tá volságban újságot olvasnak. Bizlo san házaspár. Nem érdekes...
A strandórám nézek és a kiürüli strandra. Egy óra. Igy helyszini közvetítésem végeiért. Hölgyeim és Uraim, a viszonthallásra.
A grafológia csodája I
Sorsa, jövője mindenkit érdekel, a misztikus jóslás azonban sötét és megalázó tévút. A grafológia u ember Iráaából állapit meg mindent. Tegyen ö n la egy próbát. Küldjön be Zsombok Zoltán Írónak néhány sort és csodát fog látni: mintha a grafológus azületéae óta Osauraé öat, legelrejtettebb dolgait la feltárja Önnek és ellátja taaáooaal, véleménnyel. Csodálkozó-, elismerő-és hálalevelek özöne, a közönség lázas ostroma kiséri a rádióból is Ismert nagyszerű munkáját. Állás, munka, terv, gazdálkodás, pénzforrások, ötletek, alker és népazery*ég : blxtoa válaazok, tanáosok, Jelentétek. Mindenkinek külön részletet kidolgozási Ha más irását tüldl be, az iliető legtitkosabb lelkivilágát, érzéaelt, tervalt. jellemét stb. ösmeri megl A grafológiát meg fogja becsülni, híve lesz neki, mert kérdéseire feleléteket kap, amelyeknek egész életében hasznát veheti. Címzett, bélyeges válaszboríték. A dijat helyzetéhez mérten On azabja meg ; bélyegekben tetszés szerinti összeg melléklendő. írjon «y pár sort erre a cimre: ZSOMBOK ZOLTÁN, Budapeat 62. Postafiók 46. Közlendő: születési adat, családi állapot, testi hiba, betegség; melléklendő drázott, bélyeges válaszboríték. 2Wi
■ y ■ \' \' .\'
. -vi- I*" \'
Jégszekrények
már M fi - Mi részletre 1ZM0 Mim WlMffljg. w j.
Dlvatposta
Márti. A beküldött anyagitól csináltasson egy lmprimé kosztümöt fekete bársony gallérkával, a fazonba egy szép fehér szegfőt tűzzön és egy szép nagy fehér pllssirozott zsabót, illetve mellényt vegyen bluz helyeit. Nagyi fekete szalma kalapot, fehér-fekete cipőt viseljen hozzá, üdvözlet
Hegyi tura. Erre az utazásra feltétlenül vigyen magával egy lenvászon kosztümöt és egy nehezebb átmeneti kabátot, szövetruhát, pullovert. Mert ilyen helyen inkább kellenek a melegebb holmik. Egy esti ruhát ls vigyen természetesen magával egy bársony belépővel. Üdvözlet
Vándoriné. Sötétkék gyapjú georgctte ruháját is magával viheti, frissítse fel egy kis fehér or;{andi nyakdisszel és sötétkék, vagy fehér, piros bőrövvel. Üdvözlet
ID<3
Melegebb!
Prognózis: Melegebb szél, pénteken még északnyugat, szombaton már nyugat felöl, a hőmérséklet nem emelkedik, keleten egyes helyeken még délutáni záporeső lehetséges.
Blrótanfolyara
A birótestület elhatározta, hogy ez évben biró tan folyamot rendez Nagykanizsán, ahol szóhoz jutáinak bármely, erre a pályára hivatást érző sportférfiak. Ugyanakkor külön oktató órákat rendez az ifjúsági játékosokf-hak a szabályok ismertetésére. Jelentkezni lehel külön a birótanfolyamra és külön a szabályok ismertetési órákra 20-án, hétfőn este fél í) órakor a Levente Labdarugó Szakosztály üléstermében, a Rozgonyi-utoai iskolábau.

1Í36JUHus18
KAU1 K02L0NV
— (Személyi hir)
Dr. P- Vargha Teodorich szenlfe-rencrcndi római egyetemi tanár több napi tartózkodásra Nagykanizsára érkezett.
— (Zalavármegye küldöttsége Buda visszafoglalásának ünnepén)
Buda 1680. évi visszafoglalásának 250 éves évfordulója alkalmául \'Buda" pest székesfőváros meghívta Zalavár-megyo törvényhatóságát is. A najgy horderejű történelmi esemény megünneplésén Zalamegyc küldöttségig vesz részt. A küldöttség tagjai dr. PJLihál Viktor és dr. Taráuyi Ferenc felsőházi lúgok, gróf Bethlen István, vitéz Biró György, Darányi Kálmán, Drózdy Győző, gróf Eszterházy Móric, Győ-uiörey Sándor, dr. Meizler, Károly, vitéz árvátfalvi Nagy István, Nagy István, dr. Némethy Vilmos országgy. képviselők, dr. Barcza László, Cserián Ferenc, Csólhi Géza, dr. Farkas Tibor dr. Koller István, dr. Thassy Kristóf bizottsági tagok, stb. Akik a küldőt^ ségben részt óhajtanak venni, jelentsék be az alispánnak.
— (Buosubankett a nyugalomba vonult Száva főtanácsos tiszteletére)
A in. kir. fövámhivalai tisztikara ünnepi keretben kívánja elbúcsúztatni a hervadhatatlan érdemeket szerzett nyugalomba vonult főnökét, Száva Nándor főtanácsost. Ezért a jövő héten banketten jönnek össze a nagykaai-zsai fővámhivatal tisztvWői, ugy mint a murakereszturi ós a? többi vámhivar talok képviselői, hogy méltóképpen búcsúzzanak Száva Nándor főtanácsos-tói.
=» Kéu strandkobátok legszebb színekben minden nagyságban kaphatók SehUtznél.
— (Olasz nyelv a középiskolákban)
A kultuszminiszter rendeleto szerint a magyar-olasz kulturális egyezmény 10. pontja értelmében a középiskolákban az V. osztálytól kezdődően a tanulók a ialin és német nyelv mellett a francia nyelv helyett az olasz nyelv tanulását választhatják.
— Dr. Kőnlg fogorvos
szabadságra utazott, ujbóí rendel f. hó 28-án. Helyettese ifj. dr. Kőnig József fogorvos-specialista, a budapesti stomatologiai klinika gyakornoka.
= Szombat est* táno a Pannóniában.
- (Egy kis flu súlyos szerencsétlensége)
Alig múlik el nap, hogy ne kelljen valamilyen szerencsétlenségről beszámolnunk, ami helyben vagy a kóniyé-ke" történik. Bakos Zoltán ujudvari \'aaitó 5 éves fiacskája egy 3 éves Pajtásával Játszadozott és játék kóz^ ken elmenlek egészen az ottani hidlg, Hhoi a já,tszóitártj a kis Zoltánt lelökte. a tanitó fiacskája súlyos sérüléseket szenvedett, szája hasadt fel, arccsontja eltört és egyéb sérüléseket azenvedett Édesanyja behozta a nagykanizsai kórházba.
- Frottleranyagok minden minőségbon .Schütznél.
— (Jóváhagyták Kaposvár költségvetését)
Most érkezett le a belügyminiszter rendeletével Ka|x>svár költségvetése: A testvérváros költségvetését a belügyminiszter 55 százalékos póladóyal hagyta jóvá.
—. (Ujabb halálos áldozatot követelt a mezei munka)
Csak a minap emlékeztünk ínég a halálos szénaszáliitásról, amikor egy szepetneki gazda leesett a szénásszc-kérrői és hátgerincét törve, meghalt. Ma hasonló esetről keli beszámolnunk. Ipsa József 36 éves Őrtilosi gazda Riszniki Józseef gazdánál segített a "abona hazaszállításánál. Ipsa felült i telerakott szekérre, majd vigan hazafelé hajtatott. Útközben azonban leesett és hátgerincét törte. Beszállij-tották a nagykanizsai kórházba. Vitéz Pallér államrcndőrségi detektív még kihallgathatta, azután rövidre rá súlyos sérüléseibe belehalt.
— Szombat este táno a Pannóniáiban.
— (Halott soffőr a kormánykerék mellett)
Súlyos autóbaleset történt Magyaróvár közelében. Az országúton az árokbacsuszva állt egy áruval megrakott teherautó,.amelynek fülkéjében a volánnál olt üjl a solfőr — hoüan. A helyszínre kiszállt bizottság mcgálláf pitotla, hogy a soffört Handler Ferencnek hívják, 30 éves sátonyi lakos. Az orvosi vizsgálat szerint szívszélhűdés ölte meg.
— Egrea-U: 5 kg. nagyon érett egrest száraitól és virágjától jól megtlszUtunk éa üstben folytonos kavarás mellett addig főzzük, mlg Va részére belőtt. Ekkor két és fél kg. cukrot keverünk bele és folytonos kavarás mellett egyszer-kétszer felfőzzük. Ezután a tűzről levéve egy csornai Dr. OETKER féle befőző port keverünk bele, üvegekbe töltjük. Másnap tiszta szeszbe vagy rumba áztatott papírlapot fektetünk a tetejére, melyre kevés befőzőport hintünk és végül pergament puplrral légmentesen lekötjük.
— (A nemespátról gazda tragikuma)
A Zalai Közlöny néhány nappal ezelőtt megírta, hogy Dezső József nemespátról földműves nem akart kórházba menni és most párheti szenvedés után meghalt. A járásbíróság a halálesettel kapcsolatban elrendelte a holttest folboncolását, amelynek során a szakértő tiszüorvosok megállapították, hogy Dezsőt valószínűleg karókkal fejbe verték, mégpedig oly erővel, hogy koponyája több helyütt egészen betörött. Dezsőt eltemették, de a csendőrség azonnal megindította a nyomozást annak kiderítésére, hogy ki volt az a földműves, akivel Dezső összeszólalkozott és aki igy elverte. A surdi csendőrség őrizetbe is vett egy embert, azt kihallgatták és utána még négy embert állítottak elő. Az ót földműves ellen gyilkosság büntette miatt megindították az eljárást, mert a nyomozás során olyan gyanuokok merültek fel, amelyekből arra lehet következtetni, hogy Dezsőt előre megfontolt szándékkal ölték meg.
— Köztisztviselők rezére rendkívül előnyös bntorvásátUUi alkalom. Modern beieudezések, tökéletes ló kivitelben, bousa lejáratú részletre, sőt kamat-menteaen la kaphatók Kj>p*ala butor (faházban, Horthy Mlklóa-at L
Prostatatultengésnél és hólyag-tágulásnál igen fontos, hogy a betegnek erölködés nélkül legyen mindennap könnyű bilürülése s ez még az öregkorban is egy kis pohár természetes „Ferenc József" kese-rüvizzel biztosan elérhető. Az orvosok ajánlják.
— (Milyen eredményeket érnek el a magyar olimpikonok az ollmpiászon)
Erről a rendkívül érdekes kérdésről ny/latkozik Schermann Itafael, a világhírű pszlchografolófjus a Szinházj filét c heti számában, amely rendkívül gazdag irodalmi rovat, nagy sportrovat, dívatroat, kozmetikai rovat és rengeteg érdekes kép és olvasmány foglaltatik.. A 286 oldalas uj Színházi fiiét ára 60 fillér. Előfizetési dij negyedévre 6.50 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébet-körűt 7.
— (Országos Újságíró kongresz-szus Szegeden)
A szegedi újságírók kezdeményezésére augusztus 2-án Szegeden Országos Ujságiró Kongresszus zajlik le, amely általános ujságiró kérdések mellett elsősorban a vidéki ujságirás égető problémáival, a vidéki ujságirás megszervezésének kérdésével kiván foglal-kozn. A kongresszus megrendezésénél az a cél vezeti a vidéki újságírókat, hogy a vidéki ujságiró társat/alom részére érdekképviseletet kell biztosítani, de biztosítani kjbll a tisztességes megélhetést és legalább olyan mérvű szociális támogatást, amely minden más társadalmi osztálynak megvan. A kongresszus tárgysorozatán többek között a vidéki ujságirás általános problémái ós a segítés módjai, ujságiró kedvezmények és visszaéiösck, a vidéki újságírók szanatórium egyesületének megteremtése, ujságiró kamara ügye és a kollektív szerződés, a minimáUs mun-
kabérek szerepelnek. A rendezőség Q legmagasabb kormányhatóság mellett a vidéki városok tőrvényozóit, hatóságait, valamint az újságírással és uj-ságkiadással kapcsolatos összes érdekképviseleteket meghívta a kongreszí-szusrn, amelyet a legszélesebb nyilvánosság és a legilletékesebb faktorok előtt akar lebonyolítani. A vidéki uj. ságiró társadalomnak impozáns gyűlése, összejövetele lesz az augusztuft 2-iki szegedi kongresszus, ameiy a vidéki újságírók szociális helyzetének megváltoztatására, komoly ujságiró problémák megoldására és elemi Jogainak kiharcolására hivatott.
= Szombat este táno a Pannóniában.
— „Halottak, akik élnek"
lesz a cimlo a pesti Napló augusztus 1-én megjelenő uj egy pengős könyvének. Tömörkény, Pelelei, Homoty Thury Zoltán, Lövik Károly, Ambrus Zoltán, Csáth Géza, Karfka Margit és a két Cholnoky stb. legszebb elbeszéléseit s novelláit gyűjti csokorba ez a könyv, amely a kegyeletnek áldoz, de egyben gyönyörűséget szerez az igazi irodalom barátainak e szétszórt gyöngyszemek összegyűjtésével. A közelmúlt magyar elbeszélő művészetének tükrét nyújtja a könyv és bizó-uyos, ljogy az uj kötet osztatlan sikert fog aralui. ;
Naptár: Julius 18 Péntek. Rom. kat. Kamill. Protestáns Frigye®. Izraelita Tham hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Mária gyógyszertár Király-utca 40. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gfixfürdő nyitva reggel 0 órától eete 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Mmtt tü mnentimM. ■■ml
A magyar szellemi ólét tükre
• •
a TŰKOR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
A ZftLftl KÖZLÖHY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek
a TOKOK-re........................................-tói.......................................-ig
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm — pénzbeszedőjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936............................................................
Név:______________:_________________________________
Foglalkozás:..........................................................
Postai cim:____________________________________________
ZALAI KÖZLÖNY
1936. tulltaa 18
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
An I p«"flö 10 fillér
Kapható a
Zalai KBzIfiny
kiadóhivatalában
ra-ui a. •«. alatt
APBÓHUDETESEI
TCt*íi2t EÖTJ? iw LSüüS
mtt. m*ám MM u. I WM.
■Mt nrtt mjun midiznie n, tié-pen bn (orozva, lípoíBzl külön be|ái«tUL Efftieg teljen elliWtul C%tngtrf-u 27/«.
Éleit baraokat minden mennyiségben vau Várod SzcsxfOide (« TOrvénytzék
2586
Műit glttaltaasa ablakait Slem Sve-VMl, mert meg tud |ól lliradnl. (P6-ut
z m.)____aoo
TIro, vili joa Mlhalyhatylaég azonnal kiadó Pá ul 4. udvar. 2593
HtaraaaMa, lUrdOuobia laklat keresek november eiaejire. Címeket I kiadóhivatalba kérek. •
Fiatal leioyt giarmab mellé azonnal felvettek. Dentach, Klrily-uica 30. *
Hunyadi-utca 27. u. alatt egy kéUovtt léderet kooal eladó. •
Plu vagy leány lanaléaak lelvétetlk Vastag fényképeinél, Ctengery-ut 1. •
FaaMk klatalaal olkk, vátárolluk " ■ • tl. Schllti mellett. •
Egy 4 izoMi komloltaa Itkás tugutztui re es egy 4 szobát nov. l-re Maát. ideklddnl Sugár ul 22. tupu alatt bálra. •
Planltaé. halóazobt, konyhabútor, nermekáór, taatal eladó. Clm: Vágó OatiMflnoán. *
■nutbái konyhát udvari Ilkái kiadó atonnalra Báthory utca 10. •
Tartóshullám, mindennemű oado-lálla, hajfeltét, nói , art- éa gyanaekhil-vágát ét minden tztkba vágó munka
Pillpovici todrátzdtfelében kéaiOI. Cten-gery-ut 2. Telefon 528. •
Eladó cet 600 Q-OI Uahat, Józtel tóherceg-ut 994. iStll ház keleti oldalán. Pelvilágoiiláit ad lenit tzám altit Mn noatory. 1936
Hlraaaaaakáa lOldulnlI ét emeleti Ilkát aloaó kórirt ti állomlt kózeií. ben azonnal ragy auguaitut 1 re kiadó. Horthy Miklós ul 55. •
Farfláoa-aladéa ] Sikerűit egy nagyobb mennyitégi] Izép, darabos ftrtgolt tölgy (orgiára tzeri tenni, tmeiyet uen-zádót olcaó árért nyári tOzelétre Hántok. 1 rakat (egy ttekér) ti erilön átvéve 2 00, a rendet fuvardíja 3, összesen P 5-DO. Sziveikcdien biztlommtl hotzlm fordulni ét egy próbtrendelétael gyözódjön meg. Sleuan. mlg a kéulrt tirt. Milollci fa-bizományos, Roagonyl-u. 2. a., (Népmotl) advttbaa.
I— m glBteit-—
I mindenki a helyi kereikedaknél I | és iparosoknál uereana b«I
ÜEBUDHBB
Hitler ma válaszol ax angol kormánynak
Ujabb, de tágabb békejavaslatot is tesz Hitler határozott válaszában, amelyben sajnálkozik az angol kormány kitérő válaszkérdései miatt
London, jullus 17 (Lapzártakor érkezett) A DaÜy Thelegrnph azt az érdekes hirt közli, hogy Hitler némát kancellár szombaton válaszol az angol kor mánynak a német kormányhoz inté zeti kérdésére. Hitler válasza rövid és határozott lesz. Hitler a válasz ban sajnálkozását fejezi kl afelett, hogy az angol kormány a részletkérdések egész sorát veti fel és cz-
zel kitér a Németország által fel ajánlott békejavaslatok válasza aló\'. Egyben ujabb, tágabbkörvonalu bókejavnslatot terjeszt Hitler az angol kormány elé.
Politikai körökben u«?y tudják, hogy Hitler vá\'aszával és ujabb ja vaslatával el akarja tsrelni a figyel met a 22ére kitűzött brüsszeli tanácskozásról.
Ujabb támadás a kisebbségek ellen
A román frontharcosok kiáltványa súlyosan sérti a magyar érdekeket, bár több megszívlelendő javaslatot Is tartalmaz
Bukarest, julius 17 (Lapzárlakor érkezett) A Román Frontharcos Szövetség kiáltványt adott kl, ameiylHin élesen bírálja az eddigi kormányok működését és heves támadást intéz a kisebbségek ellen. A kiálb-vány többek között követeli, hogy azt a többezer zsidót, akik a háború óta Romániában letelepedtek tiltsák ki, a kisebbségeknek pedig minél kisebb teret juttassanak minden téren. Romáte újságokat csak fajtiszta románok szci"-szerkesszenek és azokba csak fajtiszta
románok írjanak — mondja a kiáltvány. Gonkoskodni kell róla, hogy1 az iparágak kilencven százalékban románok kezén legyenek és ezzel kapcsolatban a bányákat, iparvállalatokat kizárólag románok bírhassák. Követeli a kiáltvány, hogy senkinek se legyen több fizetése, mint legfeljebb htvl 30 ezer lei, tiltsák el a papokat és tanítókat a politizálástól, a külpolitikai irányban pedig közeledjenek Olaszország és Németország felé.
Szenzációs fordulat a meggyilkolt Szűcs Mária ügyében
A gyanúsított bevallotta, hagy a leány sógora 400 pengő vérdljért bérelte fel őt a vagyonos leány megyllkolására
Kiadja a laptutajdonoa Közgazdasági Rt ttatenberg Nyomda és Délxalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Ptlelta Wsrto t Zalai Károly.
atcruiban teleion: N»avtr*nlxva VHnair .
Budapest, julius 17 Nemrég nagy port vert fel az a gyilkosság, amelynek áldozata Szűcs Mária volt. A gyilkost, mint ismeretes, sikerült is Albert József személyében elfogni. Albert most vallomásában megdöbbentő adatokat mondott el. Szerinte a jómódú és egyedül élő Szűcs Mária vagyonára annak sógora, Bresz-licska József cipészmester pályázott és ő bérelte fel, hogy tegye cl láb
alól Szűcs Máriát. A vérdíj 100 pengő lelt volna. Elmondotta a továbbiakban, hogy együtt törtek be Szűcs Máriához, de ö csak lefogta a .leányt, a gyilkossá!-got maga a cipészmester követte el, aki addig fojtogatta a lefogott áldozatot, amíg abban élet volt.
F,z a vallomás egészen uj utat\'ad a nyomozásnak, a cipészmestert máris előállították a kapitányságra. Bresz-lícska egyenlőre konokul tagad.

Páratlan kedvezmény a Zalai KOzlönv olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Vl.f Podmsuticxftty-utoai 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink I százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern
ínye
konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fUtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Ztlai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BOR&TÓRIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó-gzakflzlefe FA-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és forrnak
Strandkabátok
Kombináttkendö-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17 —
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Város házpalota.
Holherr— Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyárlmányu
EKÉK
Mk&rpánoél kormánylemez-zelv pormentes csapágyakkal, ■MflliMuabUtott kerék
agyakkal, az uj típusok 8nmű-k8d6 zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darálák. Sxcoakavéqók. SsSISmnrák. S«ölöprá.«k. R«pa*A«ók. a«lti»*torofc. Rosták. C.la»«<löráh.
M«i0aa>d«aágl-triftrök. Kaphatók és megtekinthetők nagykanlz ai lerakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zaik, növényvédelmi izerck, gép kercikedéttben
Nagykanizsa, Erzstbct-tér 10.
(A biróMig -.11.11) Telefon : 130
Hinta. • ImWatWil UnailllíJgl fU, Ualmkars kjuta* ta IWlal Lapttaitt VBWWa ktolniMUUkbaa MiutliE* [IMMi UMi, U\\M h árulll
Ha 8 oldalas képes melléletet 1
76. évfolyam 164 szám Nagykanizsa, 1938. Julius 19 vasárnap
Ara 12 niU
ZALAI KÖZLÖNY
"•232S
ét UadóWnU: FU ü sda.
\' O L | r I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
Elötlzetéat ár*: egy bóra ■ pengd 40 (Ok. Sierkentaaíft 4» Oadóhlratall tebloai 71. m.
Huszovszky 6100, Bosnyák 5366, Dücsőné 1710 ajánló-aláírást nyújtott be Pacsán
Az egerszegi nyilas-vezér déli I óráig nem nyújtotta be ajánlásait
Pacsa, julius 18 (Saját tudósítónktól) Pénteken este érkezett Pacséra dr. Czoboly Gyula nagykanizsai törvényszéki elnökhelyettes, a pécsi tábla által kinevezett választási biztos, annak helyettese, dr. B^ntzik Ferenc kir. járásbiró, hogy átvegyék az aján lásl iveket. Szombaton délben járt. le a határidő az ajánlások benyújtására. Az egyes ivek ajánlási aláírásának felülvizsgálására két napi
határidő van, melynek lejárta után a választási bizlos még 48 óráig meghosszabbítja a felülvizsgálat idejét. Tekintettel, hogy négy listáról van szó, ezeknek felülvizsgálása hosszú időt igényel. ,
Déli egy órakor kaptuk telefonon a következő jelentést Pacsáról:
A Nemzeti Egység ajánlólveln 6100 aláírás érkezett be. Bosnyák Andor független kisgazdapárti jelölt 5366 ajánló aláírást kapott. A nyilas
keresztesek egyik jelöltje, dr. Dücsö Jánosné 1710 ajánlást nyújtott be. A negyedik jelölt, dr. Arvai István (nyilas) még nem hozta be az aján lásl Iveket s a jelek szjerint való szinüleg nem tudta összegyűjteni a kellő számú ajánlást
A kerületnek 11.222 szavazópolgára van, az ajánlási aláírások szá ma tehát Arvai nélkül is több, mint ahány választó van.
Ualoml történt Spanyolországban...
Megakadt Madrid és a külvilág érintkezése — „A kormány ura a helyzetnek", de senki sem tudja, Hogy mi „a helyzet11 — Visszaállítják a spanyol-orosz diplomáciai viszonyt
Madrid, julius 18 Spanyolországban a legutóbbi 27 nap alatt 10 templomot gyújtottak fel, 21 embert gyilkoltak meg, 2^4 embert sebesítettek meg, 74 bomba és 60 másfajta robbanótest robbant, 15 általános és 121) részleges sztráj-kdt mondtak ki.
Vissza a Szovjethez
Madrid, julius 18 A minisztertanács ülésén Barcia külügyminiszter ismerlette a külpolitikai helyzet részleteit. A kormány újból megerősítette azt az
elhatározását, hogy Spanyo\'ország békés politikát folytasson, ameddig csak az ország érdekel és a körülmények megengedik. Ugy tudják, hogy a miniszterek elvben elhatározták, hogy eleget tesznek a\' népfront porletárjai kívánságának, a melyek az Oroszországgal való viszony mielőbbi helyreállítását óhajtják. Alvarez Huyll iparügyi és ke-reskedelmügyi minisztert emlege tik, mint a leendő moszkvai nagykövetet. Azt hiszik, hogy a nagykő veti állást még e hónap végén véglegesen betöltik.
Süket telefonok, szigorú cenzúra, gyilkosság a börtönben, egyébként — minden csendes"
London, julius 18 | kormány által kiküldött ellenőrző
A Reuter iroda munkatársa jelenti
Madridból:
A spanyol kormány komoly poli likai okok miatt az egész országban megszüntette a külföld felé irányuló telefon és távbeszélő forgalmat.
Lisszabon, julius 18 A Havas iroda munkatársa jelenti : (
Tegnap este 9 óra óta megszakadt a távíró és telefonösszekötte
tés Madriddal. |
A Daily Express kiküldött munka társ® a következőket irja Madrid-
ból :
.1
»Itl állok a telefonfülkeben
közeg mellett, de összeköttetést kapni nem tudok. A hivatalos jelenlés azt mondja, hogy a kormány az egész országban ura a helyzetnek, minden óvintézkedést megtett a közönség érdekeinek megóvása érde. kében.« I
Baroelonn, julius 18 Most kerülő uton kapott ér tesülés szerint, a kormány a mult éj* jel életbeléptetett rendszabályokat életben tartja, a főpostákon és a telefonállomásokon továbbra is eüen őriznek minden külföld felé irá nyúló hírt. Egyelőre még mindenütt csend van, belső forradalomtól nem
keli tartani.
Ennyit mondanak a Spanyolországból érkező hirek, hogy valójá. ban ml a helyzet, azt a szigorú hir-ellenőrzés miatt nem lehet meg tudni. <
Lisszabon, julius 18 Madridban az a hir terjedt el, hogy\'azt a hadnagyot és azt a gépkocsivezetőt, akit Calvo Sotelo meg. gyilkolása miatt letartóztattak és börtönbe zárták, reggelre mcggyil kolták a börtönben. A hirre azonnal kiadták a hivatalos választ, amely szerint a két letartóztatott Portugáliába szökött.
Hogy mi Igaz mindebből, - teszi hozzá a londoni jelentés - nem tud-ni, de valószínű, hogy a szigorú cenzúrával valamit titkolni akarnak. I
A marokkói helyőrség fegyvert fogott a köztársaság ellen
(Lapzártakor érkezett)
Cerbere, julius 18 Az éjszaka folyamán nagy zavar gás tört ki Tangerben, amelyben spanyol katonaság és polgári eleinek vettek részt. Emiatt lezárták a spanyol területsávot és a francia terű letre menekült utasok nem folytat, hatták utjukat.
A legutolsó jelentések szerint katonai államcsínyről van szó, amety kiterjedt az egész spanyol részre.
Barcelona, julius 18 Ideérkezett utasok szerint a spa nyol csendőrök és a rohamcsapatok szemben állnak egymással. A spanyol hatóságok atlól tartanak, hogy a forradalom kitörése után Franciaországba menekült királypártiak szítják a lázitást és azért megtettek minden intézkedést.
Madrid, julius 18 \' A kormány az állami rádióállomáson a következő kiáltványt adta le:
— A köztársaság ellen elkövetett legújabb bűnös összeesküvés összeomlott. A kormány nem akart addig a néphez fordulni, inig nem látta tisztán az eseményeket. A marokkói helyőrségőrség egy része fegyverrel kelt a köztársaság ellen és kezet emelt saját hazája ellen és ezzel bűnös lázadást követett cl az alkotmányosan megalkotott társadalom ellen. Kijelenti » kormány, hogy a mozgalom « protektorátus alatt álló területen néhány városából indult ki és ehhez az anyaországból senki és sehol sem csatlakoztak.
4610 halottja van az amerikai kánikulának
Földrengés pusztított Délamerikában
Bogotá, julius 18 Bogotá környékén hatalmas földrengés pusztított. A többpercig tartó földrengés teljesen rombadőntötf® az Equadori határon fekvő Toque res várost.
Newyork, julius 18 Az utóbbi napokban a hőség is mét kibírhatatlan lett Különösen a Mlssisipi és Illionos államban szö. kött fel nagyon a hőmérő. A bőség okozta halálos áldozatok száma szombat reggelre 4610-re emelkedett.
Négnsék folytatni akarják a hábornt
, London, julius 18
(Lapzártakor érkezett) Dr. Martin, »Abesszlnia« követe újból felhívást bocsájtott ki az angol közönséghez, hogy 2 millió font sterlinget bocsásson az olaszok elleni hadjárat folytatására az ö rendelkezésükre,
BM-AI KÖZLÖNY
1W8. laHut 19.
Férfiruhaszövetek Dirndlianyagok, - crepe de chine imprimék,
t-opikálok, pijamaanyagok, ruhavásznak,
ingpouplinok strandanyagok selyemvistrák
NAGY VÁLASZTÉKBAN LEGOLCSÓBB ÁRBAN A
Ingpouplin, crepa de chlne és dirndli maradékok reklámáron
FILLÉRES DIVATUZLETBEN
Szombat
BuAyn) L
17.30 Bardócz Margit hegedül. — 18 Mit üBen a rádiói — 18.30 A rádió szalonzenekart. — 1030 Borús órák
— derült napok. (Pallós István.) — 20 Közvetítés a Fővárosi Állat- ós Növénykertből. .Marica grórnö.. 0|>c rett 3 felvonásban. Rendező Faragó Ödön.- - 2230 Időjárásjelentés, hírek.
— 22.50 Cigányzene. — 23.30 Tánc-lemezek. - 005 Hirek.
BditifMi IL
18.30 Amitől a vevőkészülék megszólal. (Zakariás János.) — 19 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek.
— 21.20 Hirek
18.30 Velencei rokokó zenéje. — 19.30 1936- divatos dalaiból. - 22.10 A Grinzingi négyes hangversenye énekkettőssel. — 23.25 Jazz.
Vasárnap
8.30 Hirek. — 10—10.55 Református istentisztelet. — 11—1215 Egyházi ének és szentbeszéd. A szcntl>csződet dr. P. Bangha Béla mondja. — 12.20 Időjelzés, időjárás jelentés. — 1230 Cigányzene. - 13.45 Világhiradó. - 14 Hanglemezek. — 15 Szilva-Aszaló építése és a szilva-aszalás. (Gergely István.) — 1S45 A háromszorosan is időszerű Bayreuthról. (Kilián Zoltán.) — 16 A bayreuthl ünnepi játékok megnyitó előadásának közvetítése. «Lohcn-grin.» (I. felvonás.) Dalmű 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét Irta Wagner Richárd. — 17.10 Vörösmarty Mihály. (Szerb Antal.) — 18.30 A magyar virtus. (Móricz Zsigmond.) — 19 Rácz Aladár cimbalmozik. - 1920 A rádió szalonzenekara. — 2045 A «Lohengrin» III. fel vonósának közvetítése Bayreuth-ból. — 2L55 Hirek, sporteredmények.
— 22.25 Cigányzene. — 23.05 Szendy Lajos zeneparódiái. — 2330 Hanglemezek. — 005 Hirek.
BudspM* IL
11.30 Fejes János szalonzenekara.
— 15 A 24 tagu cigánygyermek zenekara. — Majd cigányzene. — 16 Az 1. honvédgyalogczred zenekara. — 1815 a \'Lohengrin» II. felvonása. — 19.50 Darázs Bandi. (Szalay László.)
— 20.30 Hírek, sporteredmények. — 21 Barangolás a Karibi-tenger partvidékén. (Katona László.)
B4<«.
11.45 Bécsi kamarazenekar Nikel zongoraművésznővel. — 1255 Könnyű zene. — 15 A Bruckner-ünnep hangversenye. — 17.45 Zenés-dalos egybe-álitás. - 20.25 Háromfelvonásos bécsi bohózat. — 22 20 Zongora. — 23 Vidám előadás. — 24 Cigányzene Budapestről.
Zalaegerszeg és a 82 százalékos városi pótadó
Mozgalom indult meg a városon való segítés érdekében
Zalaegerszeg, julius 18 A belügyminiszter -- mint ismereie* - a költségvetési leirattal Zalaegerszeg város költségvetését megváltoz tat la és az 58 százalékos pótadót 82 százalékra emelte fel, egyban súlyosan bírálja az egerszegi képvl selőteslülei hitelpolitikáját.
A miniszteri leirat az egész város, ban nagy megdöbbenést vátott kl és mint most értesülünk, Egerszegen mozgalom indult meg és rövidesen rendkívüli közgyűlést tartanak eb ben az ügyben, hogy valami uton-"módon adócsökkentést érjenek cl.
Egerszegi laptársunk ebből nz al kálómból több képviselőtestületi ta got szólaltat meg, iparosokat, ház tulajdonosokat, kereskedőket, ak k egyaránt tiltakozással fogadták az adózók ujabb megterhelését. Kiderül a nyilatkozatból, hogy az alig
14.000 lakosú váriban fejenként 40 pengő pótadó esik minden lakosra. Az adóhátralék igy is nagy és -mint mondják - a 82 százalékos pótadó sohasem fog befolyni, miután az adózók eddig is csak nagy megerőltetéssel bírták az adóterhe ket. A nyilatkozók szerint nem\' le het a képviselőtestületet okozni más bűneiért. Altalános vélemény, hogy takarékoskodni kell, de segíteni csak a megye és az állam közbelépésével lehet Egerszegen, - mondják. Isme rétes, hogy a miniszter eltörölte a városi pót és mellékillelményekel is, ami a tisztviselőket érinlette súlyosan, miután annak figyelembevételével rendezkedtek be.
Egerszegen a felemelt póladó további fejleményeit kíváncsian várják. A képviselőtestület ezügyb^n valószínűleg rövidesen összeül.
Külföldre utazó betegek
fontolják meg, hogy külföldi vizeket, költséges, pengőt ronló, külföldi kurázásokat pótol a magyar Mira glaubersós gyógyvízzel tartolt itthoni ivókura. Tu\'hizás, gyomor, epebaj\'>k, emésztési zavarok esetében tartson
itthon 4—6 hetes ivókurát e kitűnő hazai vizzel. Igyon reggelenként, |ár-kálás közben, éhgyomorra, 2—3 deci langyos Mira glaubersós gyógyvizet s meglátja jó hatását.
2500 méter mélységben olajat remélnek a környékbeli petróleum-furók
Nagykanizsán központi anyag-raktárat létesítettek a furó-telepek számára
A zalai és somogyi vidéken hóna pok óla folyó kőolaj-kutaiáxok rendithetetlen bizalommal tartanak to vább. A legmodernebb amerikai rendszerű furó-berendezések szünet nélkül munkában vannak. Azt remélik, hogy 2500 méter mélységig, ameddig a fúrókkal le tudnak ha-
tolni a föld gyomrába, meg fogják találni a várva várt olajat. A fúrási végző angol vállalkozás most Nagykanizsán - tekintettel arra, hogy vasúti fővonalon fekszik - központi anyag-raktárt állilott fel, ahonnét autókon látják el a szükséges anyagokkal és eszközökkel a környéken
Még két hétig
fart a még raktáron levő áruk hihetetlen olcsó kiárusiftáaa. Berendezés és raktárdobozok is eladók.
Barta Alfréd
Fö-ut 8.
fekvő kutatási telepeket.
Érdekes, hogy az iharosberényl vadaskertnek egyes mily területen fekvő forrás^recskél környékén az összcgyülemlö viz felületül ola|os hártya látható, ugy hogy a viz Ivás ra nem is alkalmas. Ez a körülmény ls alátámasztani látszik a kutató társaság reményeit, bár a vadaskert területén fúrás-próba még nem történt és aligha ls történhetik.
A has gyakori teltaége, a rekesz erösebb fellolídása, má|tá|ékl fájdalmak, emésitéil nehézségek, gyo-morbélhurut is sárgásig a természetes .Ferenc Jöxiel" keserűvíz használata állal megszűntethetik és az agy, a szem, tOdfi vagy «zlv felé Irányuló vírtóduláiok ellensúlyozhatok. Nagynevű orvosok lgazo!|ik, hogy a Ferenc Józsel vízjel — klvállkép az űlfi életmód következtében lelenlkezö bajoknál és a kritikus kor betegségélnél —feltűnően |ó eredményeket lehet elérni.
150 hollandi látogat el a nyáron Nagykanizsára
A legnagyobb hollandi utzási iro da egy nagyszabású társasklrándu-lást szervezett, amely 74 autón 150 hollandit hoz 8 hétre Magyarország ra. A hollandok tábora valószínűleg a Balaton partján lesz, de Innét meglátogatnak 32 magyar város;, köztük Ngaykanizsát ls. A hollan dok autón teszik meg ajs ulat mind végig és a szentistváni ünnepeket Budapesten töltik. A hollandiai autó karaván ügyében az illetékes ténye zők már most mindent elkövetnek, hogy a hollandusok a legjobb en> lékekkel távozzanak Magyarországból.
■elegebb!
Prpgnózls: Szárai idő, hő fokozódik, mérsékelt déli és délnyugati szél.
Naptár: Jullus 19. Vasárnap. Rom. kat. Vince. Protestáns Emília. Izraelita Tham hó 29.
Jullus 20. Hétfő. Rom. kat. Jeromos. Protestáns Illés. Izr. Ab. hó 1.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat « hó végéig a Mária gyógyszertár Királyutca 40. és a kiskanlzsal gyógyszertár.
1936 lullm 19
ZALAI KÖZLÖNY
Végig az országúton
Irta: Dércxy Ferenc dr.
A magyar ifjúság, a magyar nen* zct sorsdöntő történelmi korszakában mindig helyes érzékkel találta meg azt az utat, amelyen haladnia kell. A háboru és forradalmak utáni években ismét helyesen diagnosztl-kált, amikor n magyar falu szomorú biologiai, szoeiologiai és kulturális bajainak orvoslásóban látta elstsor. ban a nemzet jövőjét biztosítva. A háboru utáni években férfiasodó ifjúság a külső erők fullasztó szorításában lázasan kuttatta egyrészt azokat az okokat, amelyek a nemzet tragikus helyze;ét előidézték, másrészt tudományos felkészültséggel igyekezett rámutatni a segítés azon lehetőségeire, amelyek az adott viszonyok között is keresztüivihetök. Egyre jobban érezíe az uj magyar nemzedék, majd u felismerés öntu« datosságávai hirdette, hogy : a meg csonkitoUsága következtében gyengülő trianoni Mugyarország csak ugy tud ellenállni a szláv erők mindinkább erősödő lökéseinek, hu a nemzet gyökere, a magyar faluk ús tanyák népe biológiai megerösö\' dése után expanzív erőt képes kifejteni a határokon tuira is.
A magyar iijuság nem fecsérelte erejét, leikességél, energiáját a napi politikában vaió részvéteire, nem elte a boldogabb Magyarország lia-taiságának gondlatauubb éleiéi, ha nem történelmi hivatásának tudatában felkereste u magyar falvakat, tanyákat, hogy a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján kezdhesse meg maga elé tűzött íe.aüuiának keresztülvitelét.
Nagy munkájának legnagyobb si kere a Turul Szövetség mult esztendőben rendezett Egészség Hete és az ennek keretében rendezett* egészségügyi kiállítás volt, amely öszin. tén és a cél érdekében leplezetlenül mutálta be a magyar vidék biolo* giai jelenjét. Az eisö roham sikerült, a magyar társadalom megdöbbenve figyelt fel adatainkra. Azóta eimull egy esztendő. Buzdított, lelkesített bennünket a siker, amely igazolta, hogy az ifjúság helyes uton jár. Fokozott erővei folytattuk megkezdett munkánkat az elmúlt esztendő alatk Munkánk eredménye : az az Egésx. ség Vonat lesz, amely Szent István napján elindul, hogy felkeresse nz országban most már azokat is, akiket mondanivalóink a legközelebbről érintenek.
Fel akarjuk hivni a társadalom legszélesebb rétegeinek figyelmét a hiult mulasztásaira, - amelynek következménye a szomorú jelen - de ez«l nem lehangolni, nem siránkozni akarunk, hanem csupán álljt kiáltani és megerősíteni a hitet ab. ban, amiben a magyar ifjúság hisz: « szociális hibák orvosolhatók, a biológiai bajok megelőzhetők. A vonat nem vészkiáltás, - csak figyel meztetés és oktatás.
Hisszük és reméljük, hogy a ma
gyar társadalom magáévá teszi hl tünket : a Duna medencéjében csak ugy tudjuk évezrede, pozíciónkul rögzíteni, ha a nemzet biologiai megerősödésének lehetőségét bizlo sltjuk.
Ezt a célt tűzte maga elé - töb bek között - a Turul Szövetségbe
tömörült magyar ifjúság s ennek a célnak az előmozdítására Indítja útnak az Egészség Vonatát, amely — akárcsak a veszélyben körülhordozott kard - nemcsak a veszélyl jelenti, hanem azt Is, hogy minden fegyverforgatónak csatarendbe kell állnia.
Iparostanonc-nevelés a templomtól*\' a Balatonig és a moziig
Érdekes adatok a félszázados kanizsai iparostanonciskolából
Ezidi\'n ünnepelte a nagykanizsai | városi ipariskola ötvenéves fenn. állásának j ibileumát. Joggal fclve- \' tódik a kérdés, milyen generáció nevelődik ma abban ? Nem szorul bizonyításra, hogy józan, munkás, megelégedett é^ire, valódi hazafi, ságra elsősorban csak valláserkölcsi alapon lehet az ifjúságot nevelni. Kivált akkor, amikor a nyomor, élvezetvágy, szociális igaZiágla;ansag sokakból kiöl minden reményt é^ idealizmust. Sajnos, az iparos pá.yá. ru jelentkező fiatalságnak vultási ismeretei gyakran igen eimosódot-tak. A tanulásra álló kevés idő, a kamaszkorral járó jelenségek és nem uto.só helyen ,a környezel pél dájn sokszor szintén legyőzhetetlennek látszó akadályokat gördll u sikeres neveiés eié. Ezeket szem előtt tartva, mégis nyugodtan elmondhatjuk, hogy tanoncaink legnagyobb részénél a vallásos érzés és erkölcsi felfogás kielégítő, sőt biztató. Ezt a megállapítást természetesen .csak az teheti, aki előtt feltárul «gész ipa-rosifjuságunk titokzatos lelkivilága, aki ismeri annak minden erényét ós hibáját, aki látó szemmel nézi annak bátor küzdelmét és gyászos bukásait, aki együtt érez, örül és szenved vele.
A nevelő munka szolgálatában áll elsősorban a heti egyórás vallásoktatás, mely teljesen praktikus ismereteket, helyes világnézetet, katoli kus öntudatot van hivatva közveti teni. A munkáskérdés, a társadalmi viszonyok helyes megvilágítása Quadrugessimo Anno alapelvei szerint történik. Minden növendék
megkapta a nevezetes pápai körle. vél népies kiadását, melyből u tehetségesebb és szorgalmasabb tanulók házidolgozatol készítettek. Turi László kiváló dolgozata 10 pengős jutulmat kapott. Sikeres kivonatot készítettek még Néuneth András, Ke le István, Kovács Károly, Szend-ródi, Göndics és mások.
A vallásos nevelés másik eszköze a vasárnapi közös istentisztelet. Mult összei annyiban tör,ént váltó zás, hogy azóta a tanoncfiuk a le. ventékkel együtt jártak szentmisére. Erősen érezhető hátránya volt ennek az újításnak a nagy tömegek nehezebb fegyelmezése, á szentse^ gekhez való gyakrabbi járulás meg-nehezítése és főkép az u körülmény, hogy az istentiszteletet u tornate. rémben, illetve annak udvarán voltunk kénytelenek megtartani. Hála Istennek, ezekéi a nehézségekel is sikerült leküzdeni és megvalósul régi vágyunk és törekvésünk, hogy a leventtkorban lévő összes kanizsai Ifjaknak van közös vasárnapi istentisztelete közös énekkel, liturgiával és megkitlő szentbeszéddel. Éppen azért nagy visszaesést jelenlen® ezen a téren is, ha megint lazilaná nak a fcljes vasárnapi munkaszüwe-ten.
A tanoncok közel 100 százaléka tagja Jézus Szive Szövetségének, kb. 30 százaléka tagja a Ferenoes Missziószövetségnek. Évenként két szer járulnak közösen uz Ur asztalához, de a növendékek jelenté keny része havi áldozó.
Azonban nagyon egyoldalú neve lés cs eredménytelen kísérletezés
TRENCSÉN TEPUC
fürdő valóra váltja gyógyulást, üdülés és szórakozás utáni vágyakozását. — Felvilágosítások, prospektus a Fürdő-Igazgatóság utján.
lenne kivőlt a munkásifjuságot csak szentigékkel tartani. Kell, hogy a nevelés szolgálatában áUjauak ösz. szes egyéb természetes nevclőeszkö-zeink ts, igy elsősorban a helyesen felfogott és mértékkel űzött sport. Különös elismerés és hála illeti Siivu Lajos ipartestületi elnököt, az Ipartestület vezetőségét, több kani-zsal bankigazgatót, iparost és kereskedőt, akiknek szíves támogatáj sával és legújabban a kultuszminisztérium 200 pengős adományávul si kerüit a kanizsai iparosifjuság szá mára is jelentékenyen biztosítani a sportolás örömeit és előnyelt. Flló igazgató az elemi iskola tornaién mét és tornaszereit bocsátotta a ta-nonclsko\'a növendékeinek rendelkezésére.
Tavaly 35 tanoncfiu nyaralt a Ba. laton mellett. Tlz legjobb tanulót OriulaU igazgató juta lomképpen ingyen nyaraltatott. A többi £r. Krátky polgármester 80 pengős segélye, p. Czlrfu** Viktorin zárdafónök, Szt. Ferenc III. rendje és más jótevők adományai révén. T&\'.h gózfürdőtu-lajdonos hozzájárulásával a fiuk 26 fillér ellenében használhatták a gőzfürdőt, s gondoskodás történt, hogy a fiuk legnagyobb része egyszer-kétszer teljesen ingyen vehette azt Igénybe.
Megindult az akció, hogy iparos, ifjuságunk részére megfelelő könyvtár álljon rendelkezésre. Legelsőnek a Zalai Közlöny szerkesztősége ajándékozott 40 kötetet. Továbbá dr. Tamásék, Kelemen bankigazgató, Lázár család s mások. Szt Ferenci III. rendje ingyen bocsátja a növendékek részére 600 kötetes könyvtárát. i l
Elegáns
kész női nyári ruhák
gyönyörű anyagokból, \'/4 kabátok, complé újdonságok, pongyolák legszebb választékban legolcsóbban
4
ZALAI KÖZLÖNY
1686. frillm 19
Olcsón jót most vegyen!
Férfi-szövetek, öltönyre alkalmas maradékok alkalmi áron.
Selymek és nyári ruhaujdonságok a legnagyobb választékban. Strand- és pyjama-kelméfe, frottter-anyagok, díerndl-ujdonságok legolcsóbban:
Kirschner Divatáruházban.

Magyar János igazgató kedvez, ményes jegyet biztcsilott hazafias és vallásos tárgyú mozidarabok előadásaira.
Igazán eredményes nevelést azon, ban csak akkor várhatunk, ha életbe lép az uj iparnovella, ipariskolánk megfelelő helyiségek birtokába jut, hivatásos szaktanárai felviszik az állandó és közvetlen érintkezést a szülőkkel, mesterekkel és növendékeikkel, ha komolyan kihasználjuk cserkészet nevelő kereteit, ha egy barátságos tanoncoíthon pótolja majd az elhagyott apai ház szigorát és az anyai sziv melegét és szere-tétét.
Dr. P. Horváth Athanáz
— (Slesta Sanatórlum)
Budapeat, I., Ráth Oyörgy-u. 5. a főváros egyik legldeállsabban fekvő éa orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyólntézete. Bel- éa ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urolo-gla stb. Röntgen Kémiai és mlkros-koplai laboratórium. Elektroeardlo-graph (szivylMgáló). Krógh léle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroe-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyin-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüzemtl konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöle* park I Olcsó árak I
- LAKBERENDEZÉS a mai pénz-azftkc mellett ls mindenki részére Igen olcsón beszerezhető Koptlein Lipót Magyarország legnagyobb bútoráruházában.
A PARANCS
Irta: SwkuU Jenő
Néhai katonai parancsnokom, akivei az összeomlást kisérő viharos időkben az utolsó szerbiai visszavonulást végigcsináltam, abban hasonlított a szabadsághős Dembinszky Henrik lengyel tábornokhoz, hogy makacsul \'titokban tudta tartan/ haditerveit és ebből el nem árult semmit legbizalmasabb környezetének sem. Tudott dolog és sok történelmi anckilóta szól arról, heg^-uz osztrolenkai hős, aki a negyvennyolcas időkben rövid ideig a magyar honvédsereg fővezére is volt, milyen titoktartó és bizalmatlan volt még az aIvezérekhez is. Még lengyeirötdön, « hires kufleri nagycsata előtt történt vele, hogy felemás intézkedései, furcsa ós titokzatos hadmozdulatai miatt összeröffentek alantas tisztjei és majdnem felelősségre vonták u vezért.
— Tábornok ur, tulajdonképpen hova akar ön vezetni bennünket?
A nagy Dembinszky ettől olyan méregbe gurult, hogy lekapta fejéről « sapkáját és dühösen földhözc&apta.
— Ha a sapkám tudná — lihegte lángbaborult arccal az indulattól, — hogy mik a csatfltervcim s hova vezetem az urakat, akkor eldobnám inkább a sapkát, nem Járnék benue
Helyezzék üzembe este Is a seprőautót!
Kaptuk a következő levelet: Kedves Főszerkesztő Ur I Abban a reményben, hogy közérdekű so. ralmnak b. lapjában helyet ad, vagyok bátor felhívni figyelmét a kö vetkezőkre :
A nyári időszakban a nagykanizsai korzó meglehetős látogatottságnak örvend és bizony Ilyenkor so-kan szorulnak le az úttestre is. Itt azonban ugyancsak kellemetlen a sétálás, mert 6 óra óla nem .söpörnek és az éppen az esti órákban hazafelé átvonuló szekerek és lovak maradékl itt lerjengenek egész este.
s nagy hidegben födetlen mászkálnék, öreg, kopaszodó fejemmel. De én hadi diszpozícióimat m\'éjg a sapkámnak sem árulnám el. S még kevésbbé fogom uzt az urak orrára kötni.
így a lengyel. S nagy haragjában még meg is tiportu lábbal a porban hentergetett ártatlan föveget.
Az én parancsnokom, Makovszky János ezredes nemcsak kopaszságban és szakállviselésben hasonlított Dembinsz-kyhez, hanem abban is, hogy ő is ravaszul és mélységesen titkolódzott mindig. Alantas tisztjeinek soha élűre semmit el nem árult a terveiből. De ha valami ütközet véletlenül mégis sikerült, akkor azt mondta: .Látják urak, igy gondoltam ezt én, igy terveztem ki előre.» Ha pedig elvesztettük a csatát, akkor szemöldökét komoran összevonva, lehordott minket.
— Az urak nem értették meg intencióimat I
Hogyan is értettük volna meg, míg élő szóval soha el nem árulta. De az eredmény "mindig őt igazolta. Ha győzlünk, akkor igy gondolta, ha megvertek bennünket, akkor nem igy gondolta.
Hallgatagság miatt az öreget elneveztük u .néma oroszlánynak. Régi-vágásli osztrák törzstiszt. Ideges, ingerlékeny, szertartásos és lüu, egyébu kínt vitéz ember és súlyos fejsebbet
Ez a kanizsai utcát egészségtelenné és Ízléstelenné teszi. Hiába a virá gos ablakok, ha az utlesl irágya-maradékokkal van tele. Tavaly ugyanezdn panaszt éppen b. lapjának felhívása utján orvosolták. Az Idén van egy drágán beszerzett söpröautónk, tehát az uttast tiszto gatása az esti órákban is könnyen megy. Vájjon ivem lehetne esténként egypárszor véglgszalasztani legalább a Fő-utcán ezt a söprőaulót ?
Abban a reményben, hogy a vár,»s vezetősége belátja a panasz jogosságát és orvoso:ni fogja, muradtam Főszerkesztő Ur szives jóindulatéi előre is köszönve, hálás hive
V dr. k. /.
került hozzánk az Isonzóról. Ennek a lövésnek tulajdonítottam állandó, komor hangulatát, kapkodó és ellentmondó intézkedéseit és emberfőlölli hiúságát és elzárkózottságát.
Egy vadászzászlónijnak volt u parancsnoka, amely |>ortyázó különítmény módjára teljesen önállóan működőit és csendörszolgálatot végzell a megszállóit Szerbiában. De ő korlátlan hatalommal uralkodott itt, mint valami olasz condoltieri a középkoriján. S a nagyzolás és önhittség lángoló pillanataiban már ugy beszélt a zászlóaljról, mintha valódi nagy hadsereggel rendelkeznék.
Komolyabb útközeibe azonban csuk ritkán kerültünk a hires fölkelés idején, mikor a macedón földón szilotl lüz vészes lobogással fölgyúlt a mi területeinken is. Az ezredes vad harci kedvben kardja markolatát csapkoyta.
— A fölkelőket pedig szuronyunk hegyére fogjuk tűzni I
Ez sem ment egészen simán. Csak ritkán tudtuk fegyvereink elé csalni az átkozottakat. Mi a rendes, nyílt országutakon meneteltünk, ^ komitá-csik pedig az- erdő mélyén, hegyek ormán, kiszáradt patak kuvicsgörgete-gében. Az ezredes sokszor nézett fenyegetően a magaslatok felé, melyeke nek komor odvát, sötét éjszakán, puskalövés világította meg. Kedve tá-
Mindenesti dalosverseny a Sugár-uton
I. t. Szerkesztőség!
A Sugár ut, Rozgonyi-ulca és környékük lakosságának nevében szíveskedjenek meghallgatni és illetékesek előtt tolmácsolni köv^tke. ző panaszunkat.
Amióta a Sugár ut elején két ven-, déglö nyári kertjében egyszeri-e szól a muzsika, a környéken nem csak az estéink nyugalma van oda, hanem az éjszakánk fele is. Különösen az ulóbbi napokban, amikor az ipartestületi kertben egy énekesnő, a Pannonia-kerlbön egy másik énekes zenekar igyekszik egymásra licitálni. Egyszerre két zenekar két da-rabot játszik, egyszerre két énekes két siágerl fuj, — világért sem ugy, hogy amig az egyik szünete), addig a másik játszik, hanem csakis és ki. zárólag mindakét zenekar, és mind a két énekes egyszeri-c. Az estéin^ csendje még csak hagyján. A megzavart éjszakai nyugodalmunkat is igyekszünk éjfél után pótolni. De azt a rombolási, amit az ilyen hang-khaosz okoz az idegeinkben, azt szó nélkül tűrni nem lebet. Ez ellen tenni keli valamit. A legegyszerűbb pedig az volna: - zenéljenek és énekeljenek a konkurrens zesneka rok egymással felváltva. Ha a mész-sze környék ezt kívánja, lehetetlen, hogy a két vendéglötulajdonos kés egyetértésben ne tudná ezt egy mással elintézni. Ha azonban még-
nuult talán neki is fölkerekedni magas, crdőboritotla hegycsúcsokra. De mégsem lette. Mert nem igy volt előirva a Gyakorlati Szabályzatban, melynek minden léteiére vak fanatizmussal esküdött. Érték közben kisebb balesetek is. Előretolt gépfegyveres osztásúikat bekerítették és lemészárolták. Ccrna-Berdó alatt, csak véres harc árán ludtuk visszavonulásunkat lriztositani a hegytorlaszok közül. Mikor aztán végkép eltévedtünk az őserdőben, a mi bizalmunk is megrendült és ugy cselekedtünk, mint Dembiuszkynck len gyei tisztjei, fölkerestük az ezredest, hogy megkérdezzük tőle ml ls.
— Vezéri Hová?
Nagyon mérges lelt erre ő is. D" a sapkáját nem vagdosta a földhöz.
Idegességében szivarra gyújtott. Talán, hogy rendezze kusza gondola*-tait.
— Az én kötelességem, hogy parancsoljak ... az uraké .pedig, hogy engedelmeskedjenek. Közös kötelességünk pedig, hogy éljünk és meghaljunk a császár-királyért t
Sapkáját levette. Még látszott homlokán u lőtt seb sötét forradása.
— \'Egyszer már majdnem a fűbe haraptam — mondta. — IIog£ élek és itt vagyok, az annak a jele, bog)\' lesz még szerepem(a csatatereken. Köszönöm 1
A Cenlrál tfindérszép kertjében szombaton este
nnnv Ilin » Utüní hangú énekesnő és elíadé-uuu ■ ÜULI művésznő, a Király színház tagja,
■ szokásos díjtalan TOMBOLA és nagy
Hangulatos táncestély
karatéban lép fel. Kadvazőtlan Idő aaatén a kávéházban.
1098. IttHm 19-,-, . _________SALAI K02L0m _«_
Óriás Cirkusz! Cirkusz Carlé! Óriás Cirkuszi!
Igazgató s Donnert Bonifác, a magyar oirkuszok királya. |
Csak 6 napig marad. Pécsről Nagykanizsára érkezett és ma szombaton Z este fél 9 órakor a vásártéren nagy megnyitó elfiadást tart. P
Világvárosi mOior, mely Nagykanizsán még nem volt láthatA. S
Holnap, vasárnap 2 előadás: délután 4 órakor és este fél 9 órakor. |
Óriási 3 fedett sátori A társulat 80 szemálybAI áll. 30 idomitott faJIA. Helyárak 30 fillértől P 24 különféle vadállat. Minden előadás 24 számból áll. 1 pengő 50 fillérig, t
Háromnapi tartózkodás után ingyen lehet visszautazni a balatoni fürdőkről
sem tudnak, akkor lépjen közbe a hatóság, amelynek kötelessége a közcsendne vigyázni. Ha rádiózni nem szabad 10 óra után. nyitott ab. lak mellett, akkor kél kerli zenekarnak telilüdövel egymást túlharsog, nia miért volna szabad ?
Teljes tisztelettel: R.
Regedei
és a Szt. Lukács IDrdő
Kristály
ásványvize
állandóan megrendelhető:
Veisz Ignác szlkvizgyárosoál
Horthy Mlklóu-ut 2B. T.lefon 101.
— A Kopstein Bntoráruhá* junlus és julius hónapokban üzlet éa raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb lzléaü vevő, Ízlésének és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
Extra-cab\'.net, Cabinet, I. és II. oszt. asztalra, vagy befőzésre, 5, 10, 15, 20 kg.-oa (bruttó) poslaládákban, napi áron szállít, utánvéttel: 2590
Kreiter-telep, Budaörs.
Budapest, julius 18 A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter julius 18-tól szeptember 10-ig bezárólag mindazok részére, akik legalább három na|K>n At valamely Ba-lalon mentén fekvő gyógy- vagy üdülőhelyen (Hévizíürdőn, Tapolcán, Ne-mestördcmiccii, Nemcsgulács—Kisapátiban is) tartózkodnak, lakóhelyükről, illetve a belépő határállomásról mind az oda, mind a visszautazás 50 százalékos inenctdijkedvczményt engedélyezett áz Államvasutak és a kezelésük alatt álló vasutak vonalain olymódon, hogy az az odautazásra megváltott egész menetjegy alapján a visszautar zás díjmentesen történhetik. Hogy a megváltott teljesáru menetjeggyel a
kedvezmény miként vehető igénybe, arra nézve a lKiIalonmcnti állomások szolgálnak a közönségnek felvil^jsit-lással. Az utasok megérkezésük után 24 óra alatt tartoznak • errcvonatkozó igényüket az állomáson bejelenteni. Vem vehetik igénybe ozt « kedvez-ménvtr\' a balatonmenti gyógy- va^f üdü^ihelyck alkalmazottai (pincérek, zenészek, stb.), továbbá azok, akik üz. leli vagy kereseti célokból tartózkodnak a Balaton mentén, valamint azok, akik állaudóan olt laknak.
— (llélyeggytijlök találkozója) Üét főn délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
— (Az iparügyi miniszter kiküldötte Nagykanizsán)
Ma érkezett Nagykanizsára az iparügyi minisztérium kiküldötte, dr. Müller Pál miniszteri műszaki tanácsos, aki részt vesz az iparostanonc-iskolában ma este 7 és 8 órakor a továbbképző tanfolyamok záróvizsgáján. Bajzkiátlitás vasárnap délelőtt 11 órakor ugyanott. A nagykózóns^t szívesen látják a záróvizsgán.
— (Uj Igazgató)
Berkes Oltó, a keszthelyi premontrei gimnázium igazgatója, mint ismeretes, nyugalomba vonult. Most érkezett meg utódának kinevezése. Az uj Igazgató dr. Szerccz Imre tanár lelt
— (Biztosító kinevezés)
A Magyar-I\'rancia Biztositó Bencze Gyulát, a nagykanizsai fiók főnökét kerületi aligazgatóvá nevezte kl.
— (A fővámhivatalból)
A központi vámigazgatóság "Dolmányos Lajos m. kir. vámszaki főtisztet bizla meg a uagykanlzsai m. kir. fővámhivatal vezetésével.
— (Doktorrá avatáa)
. Barta Sándort, Barta Miksa fiát a római orvostudományi egyetemen doktorrá avatták- \'
— Dlrndlt anyagok szép mintákban
8ohütznél.
Városi Mozgó. Szombat és vasárnapi Két nagy sláger egy miisorban I
I. OEORG O\'BRIEN parádés szerepe
A FEKETE MAFFIA
II. Az év legragyogóbb magyar filmvígjátéka
CÍMZETT ISMERETLEN
Az előadások kezdete: tekintettel a műsor hosszúságára szombaton 5 és 9 órakor, — vasárnap 3, 6 és 9 órakor. Az elaft előadás mindkét napon filléres!
A kihallgatást bérezte anélkül, hogy egyetlen szóval is sejttette volna velünk haditerveit. Azt megint majd csak utó-liig fogja elmondani, ha felsőbb hatalmak segítségével valahogy mégis kievickélünk a hínárból.
Az 1918. esztendő nyárulóján megnehezült az idők járása fölöttünk s a kerekbdő őszi szelekkel a közeli összeomlás ijesztő fuvalmát éreztük elviharzani. Idegen földön n kis katonai különítmény olyanná váll, mint szabadjára vált "hajó, amelyet tomf Ixiló orkán biztos révből az óceán háborgó vizeire vetett.
Makovszky János ezredest gyakran találtam komor hangulatban és még "émább és gyanakvóbb volt, mint máskor.
l-\'bbcn az idől>en Bjeli Grocke nevű ki* faluban állomásoztam! a zászlóaljf-lórzzsel. S dacánál « íenycglő helyzetnek és a megerőltető " szolgálatnak, voltak mégis életemnek legboldo-Kubb napjai. Mert megérkezett Bjeli (iroekára Jovanovics Nada kisasszony.
Csinos, feketeszemű, nagyon okos és rendkívül vonzó modorú leány volt, orvosi pályára készült. Még Belgrádban barátkoztunk öss^e. S most véletlenül találkoztam vele « bjeügrockai
gostalüvatalban.
-• Engedélyt kaptam, hogy mc^á-. lógassam grockai rokonaimat, — mondta, — inik»r a találkozásnál zavartan kezet nyújtott.
A régi ismeretség jo^án szenvedélyesen udvarolgatni kC2yte;rf w rokonszenves ifjú hölgynek. Minden szabad időmet náluk töltöttem. A IwlUog idillnek azonban hamarosan véget ve-telt Makovszky ezredes intézkedése. Parancsot adott, hogy egy szakasszal vonuljak Stip felé és próbáljak csatlakozást keresni német katonai különítményekkel. S ha ez nem sikerülne, akkor forduljak vissza Cservcnkának s olt várjam meg, mig a zászlóalj zömével ő is megérkezik.
Érzékeny bucsut vettem Nada kisasszonytól s megindultam a kis csapattal, biztosított menetiben, a ktímitdf-csiktól erősen veszélyeztetett uton. Alig voltam azonban nyolc kilométernyire a városkától, mikor menekülő katonáktól megtudtam, hogy hiába is mennék o(/a,- olt már nem németek vannak, hanem ellenséges előőrsök táboroznak. Utasításomhoz híven visZ-szafordultam Cservcnkának, hogy ot« várjam be az ezredest. Az erdőt azonban egy félelmes hirü bandavezér iiordái tartották megszállva. Kerülve nz összeütközést és felesleges véráldo-zatot, hatalmas kerülőket csináltam,
hogy célomhoz eljuthassak.
Olyan hatalmas vargabetűket irtain le, hogy végén ismét Ismerős vidéken találtam magamat. Az aranylóan derengő hajnali ködben nagy messzeségből feltünedeztek előttem Bjeli Grocka fehér kéményei.
S Nada kisasszony jutott eszembe. Elhatároztam, hogy rövid időre újra felkeresem.
Ha nem tudom, hogy merre menjek, arra tartok, ahonnan a szerelem csil/ laga ragyog felém — igyekeztem megnyugtatni lelkiismereteméi, amig a szakaszt a falu felé vezettem.
Parasztok dolgoztak az éle^ő mezőn. A falak feliéren ragyogtak az őszi verőfényben.

De alig fordultam be a-nagyutcán, mikor egy csoport fegyveres, lerongyolt komitácsit pillantottam meg, amint néhány fogoly tisztünket kisérték. Nagy meglepetésemre a foglyok közölt felismertem Makovszky ezredest is. í
(Amint később megtudtam, váratlan éjszakai rajtaütésnél kerültek fogságba.)
Néhány riasztólövést tidattam le, azután szuronytszegezve vetettük magunkat a marcona társaságra. Csak
kevesen voltak. Megfutamodtak. A foglyokat bántatlanul hagyták hátra.
De Makovszky ezredes nem volt hálás a szabaditóhoz.
— Főhadnagy ur! — kiáltotta lángoló uí-ccal, pulykamérgesen. — Hogyan került ón ide? önnek én egészen más utasítást adtam I
Katonásan jelentkeztem és le akar Jtam adni a jelentést. De uaragosan a szavamba vágott
— MindegyI ön vitézül visciködett s ezért kitüntetésre fogom előterjeszteni. De megszegte a kapott parancsot ... ezért meg haditörvényszék elé állíttatom.
Nem jutott ideje szegénynek egyik)-hez sem. Sem a jutalmazásra, sem a büntetésre. Visszavonulás közben két hét múlva harcba keveredtünk • francia szines csapatokkal \'és egy golyó leterítette az ezredest 1 .
Magam is csak nehezen tudtam menekülni. !. ;
De dacára gyanakvó és bizalmatlan természetének, az idő messze távlatából csak szeretetlet tudok visszagondolni fejlővéses parancsnokom komor alakjára, mert sok emberi gyöngéje mellett is, alapjában vitéz és hü katona volt! .
EALAI KÖZLÖNY
1986. IUHm 19.
SZEGEDI
SZABADTÉRI
JÁTÉKOK
Augusztus 1., 2. és 4-én
II HE! HÍDIÍM
Augusztus 8., 9. és 11-én
BIZÁNC
Augusztus 14 , IS. és 16-án
János vitéz
Központi jegyárusítás: Sxeged, Dilmagyaroruutg kiadóhivatala
MBHUii^
— (A MOVE tisztújító közgyűlése)
A MOVE nagykanizsai lövészegylet julius 19-én tartja rendss évi közgyűlését a polgári fiúiskola helyiségében, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: Elnöki meg. nyitó. Titkári jelentés- Zárszámadás és a jövő évi költségvetés bemutatása Tisztújítás, Esetleges indítványok, melyek az elnökség címére julius 18-ig beküldendők. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 2ö-án fogják tartani.
Ma szombat ette táno a Pannóniába*.
— (Bajtársi találkozó)
Felkérem azokul az urakat, akik velem 1926. julius 30-án Nagykanizsán végezték a íeveuteoktalói tanfolyamot, hogy 10 éves találkozónk előkészítése céljából az alábbi cimre szíveskedjenek Írni.- Szabó János v. tisztv. Nagykanizsa, Kisfaludy-u. 21. sz.
— (Társas kirándulás)
A nagykanizsai Kath. Legényegylet és a Napsugár Leányklub ma, vasárnap rendezi társas kirándulását a városi alsóerdőbe, melyre ö két egylet tagjait és azok vendégeit ezúton Idvja meg a rendezőség. Kitűnő szórakozásról gondoskodva van. Indulás a "Kath. Legényegyletből pontosan délután 1 órakor. A Teleki-ul környékén lakók a Telcki-uti futballpályánál fognak csatlakozni.
™ Frottl&rauyagok minden minőségben Sehtltznét.
— (Uj fldOlótelsp Balatonbogláron)
A fővárosi alkalmazottak segítő alapja azzal a tervvel \'foglalkozik, hogy Balatonbogláron a tisztviselők részére egy üdülőtelepet létesít. A telket az Elektromos Müvek átadnák a segítő alapnak, amely azon 60 szobás üdülő-axállót létesítene. A kérdésben rövidé-sen meghozzák a döntést
■M szombat eateiáne a Pannóniában.
— Donovan: Az elhagyott menyasszony)
cimü regénynek hősét az oltár előtt hagyta el\'a vőlegénye... E megdöbbentő tragédia magvából évek múlva uj, napsugaras boldogság virul ki, messze Afrikában. Miként? Erre a ke<* ves történet adja meg a feleletet Megjelent a Milliók Könyve iegujabb száma, ára 20 fillér.
Amig Európa fegyverkezik, a szovjet dolgozik
Orosz pénzen épül a román-cseh stratégiai vasútvonal
Róma, julius 18 A Stefáni Iroda jelenti: A görög kormány most értesítette az olasz kormány athéni követét, hogy a népszövetségi alapokmány 15. cikkelye szerint megkötött kölcsönös segélynyújtási egyezményt lejártnak tekinti- Az olasz kormány már kapott erről előzetes jelentést.
Prága, julius 18 Az egyik lap hosszasan foglalkozik a szovjet-kölcsön ügyével \'és elárulja, hogy a kölcsön egy részét valóban a román-cseh vasútvonal\'kiépítésére fordítják. Szovjetpénzből épfit tehát ez a hadicélokat szolgáló vonar is.
Páris, julius 18 A francia képviselőház 421 szavazattat 85 ellenében elfogadta a hadiipar államosításáról szóló javaslatot.
Berlin, julius 18 A Tesscni Junkers müvek 130 mif-lióra emelte fel alaptőkéjét, hogy ezzel a fellendült repülőgépgyártást előbbrevigye.
London, julius 18 A Daily Mail jelentése szerint Stalin kibékült Trockijjal. Stalin megbízottja hosszú hónapokon át tárgyalt az európai fővárosokban, de különösen Madrid, Páris és Moszkvával, mig most a kedvező tárgyalási eredmények után, — mondja a lúr _ stalin szőröstöl-bőrőstől megvette a IV. inlemacioná-lét A moszkvai szovjetvezetés ugyanis az uj és általa kidolgozott izgató és forradalmat előkészítő kikül&öttekí-kel és tervekkel elvetette a magot, a melynek Spanyolországban, BelgiuraL
ban és Franciaországban való felvirágoztatására az ulóbbi időben egymillió fontot költött Moszkva.
Németország ultimátumot kap az európai együttműködésre
Páris. julius 18 Az Inlransigcanl szerint a küszöbönálló londoni összejövetelen a francia álláspontnak megfelelően mége^szer megvitatják a Rajna-vidék megszállásával fölvetett problémákat és kidolgozzák a szeptemberi brüsszeli értekezlet célkitűzéseit A brüsszeli konferenciára Németországot azzal az ultimátumszerű kérdéssel lüvják majd meg: hajlandó-e közreműködni a locarnói elveknek megfelelően Európa békés újjáépítésében, vagy sem?
Ha Anglia, Franciaország és Belgium közölt minden tekintetben létrejön a megegyezés, akkor a locarnói hatalmak együttes éiickezlclc már augusztus 10-ike táján összeülhet Brüsszelben.
Berlini diplomáciai körök nézete szerint nincsen kétség, hogy Némel-ország csak olyan tanácskozáson vesz részt, amelyre már kezdettől fogva meghívták és a leghatározottabb elutasítással felei minden ofyan javaslatra, amely szerint a többi hatalom előzetesen tanácskozzék és előre állapítsa meg egymásközött a Németországnak teendő közös javaslatokat, ami, ugylátszlk, a francia kormány részéről pártolt eljárás célja volna.
Teherautó vezetésben jártas, msgbixható aoffőrt keresünk, akinek legalább két évi gyakorlata van. Aki kocsija kezelésében önálló tudna lenni, magasabb díjazásban részesül. Jelentkezni lehet a Közlekedési Vállalat nagykanizsai talapén,
Zrinyi Miklós-utca 13. szám. wao
Ma szombat eate táno a Pannóniában.
— (A munka sebesültjei)
Horváth József 49 éves kiskomároml lakos a cséplést munkáknál n gépet etette. Munka közben kezét a szíj elkapta és ujjait összeroncsolta. Hor-váthot beszáUilották a nagykanizsai kórházba. — Szepctneken Sántha István 24 éves földműves dolgozott a cséplésnél. Amikor a gépet máshová vontatták, Sánlha segíteni akart és eközben jobb keze a ,gép alá került. Kórházba szállították.
= Kóax atrandkab^.lok legszebb 87.1-nokben minden nagyságban kaphatók SchUtznél.
Gőzfürdő nyitva reggo! 0 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Anyarozsot
és az összes gyógynövényeket a legmagasabb napi áron vásárolunk.
„DROGUNIO"
Budapest, Király-uooa 3. sz. Telefon 1-451 88.
APEÖfflBDETÉSEK
1 MMr. MbMka tovéfcW tat i fillér.
10 u6t« « B
Kiadó szoba magas földszinten, szépen bútorozva, lépcsőházi külön bejárattal. Esetleg teljes ellátással. Csengery-u. 27/a.
Egysxobás utcai és kétszobás udvari összkomfortos lakás, Sugár-ut 16/e., augusz-sztuH l-re kiadó. 7
Salát termésű elsőrendű kerecsenyi asztali fehér bor literenként P — asztali ailler (vörös) bor literenként P — .50 fogyasz-tási adóval együtt. Viszonteladóknak árengedmény. Bőnm József bortermelő, Csen-gery-ut 19. 4874
Hévízre kényelmes autón vasárnap kirándulás. Előjegyzés Kaulmann Manónál. Telefonállomás: 228. 2418
Szerezze be nyári tdziféjét Szálingernél, Eötvös tér 31. sz. alatt. Rendkívül előnyös ArakI 1 öl egyéves bUIck és gyertyán dorong házhoz szaiiltva készp nz fizetés mellett 34 P. Hitelképes vevőknek 6 havi részletre 36 P. 2419
Kétszobás udvari lakás kiadó, Caen-gery-ut 56. 2
Vendéglői üveg- éa porcollánárukat legolcsóbban Sternnél szerezhetők be. 2500
Közlöm a m. t. szülőkkel, hogy az Idén is Ausitrlába utazom és magammal vinnék egy kisfiút vagy kisleányt. Közelebbi felvilágosítás Tant* Jucinál Balatonbei enyben. 2566
ü i
BBai\'

MM ,\'lB
l^\'S
ibi
Jégszekrények
már bari 6 - P-ös
SZABŰ ML p Wto, Fö ut 5.
Házhslysladás. József főherceg-ut. Kinizsi-utca sarKán levő házhelyemet eladom azzal, ha a vevő felépít rá, at építést 1/4 évi részletekben vállalom. Clm a kiadóban. 2573
Flaial franola nő gyermek mellé ajánlkoilk. Clm a kiadóban. 2581
Tágas, világos műhely helyiség azonnal kiadó Fő ut 4. udvar. 2593
MARGIT FÜRDŐ
Cuengery-ut 19. Márvány kádfürdő P 0-80
T> ukszenivágás .....P 0-40
Nyitva minden nap.
Hssxnált ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 3L__2293
Csengery-ut 26. alatt háromszobás udvari lakát) azonnal vagy augusztus l-re fciadé. Bővebbet Széchenyl-tér 8. alatt 2501
Egy 4 szobás komfortos lakás augusztus l-re és egy 4 szobás nov. l-re kiad*. Éideklődnt Sugár-ut 22. kapu alatt balra.
Wndenesleány atonnal felvétetik Horthy Miklós-ut 51. 2594
Kétszobás lakás, radhelyhelylség
kiadó Teleki-ut 1. 2598
Kajszl-baraok kapható József főherceg-
ut 42. az. 26 j2
v Propaganda filsnárusitáa Teutsch-drogérla fotóosztályán. 1 tek. 8 felvételen, 6x9 film 28» julius 18 tói augusztus 3-ig — 96 elóhivámi együtt. Legmodernebb amatóriaboratorium, olcsó, precíz munka.
2608
Egyszobás utcai lakáa augusztus l-re
Csányi-u. 26 alatt kiadó. 2603
Ntogblzhatá, Jól főző mindenes azon-nalra kercsteUk. Clm a kiadóban. 2609
Belózésre érett kajazl kapható héttőtől d. u 3—5 óra között Koaauth-tér 4.
2610
Jűzsef főherceg-ut 100. sz. magánház augusztus l-re kiadó. 2611
10—15 méhosalád, nagy ors*. kaptárban, egyenkint ls, esetleg 26 príma családos méhészet teljes felszereléssel eladó. Molnár Igazgató-tanító, Petrivente. 2612
Teljes gazdasági felszerelés,
szerszámok, lovak, tehenek, Igáskocsi, altg használt sárga Eszterházy-kocaf stb. sürgősen eladó. Molnár, ig.-tanltó, Petrivente 2613
Vízmentes kölosönyponyva ismét kapható Hirsch és Szegő cégnél. 2615
Használt bútorok nagyon olcsón kaphatók Fó-nt 4., udvar. 2616
Kiadja a laptulajdonoa Közgazdasági Rt. (lutcubarg Nyomda és Délzalai Lapkiadó VAUnlata Nagykanizsán. FolclÖa kiadó i Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. aaáni
1936. hillm 19
ZALAI KÖZLÖNY

legjobban a Dunántul legnagyobb áruházában
vásárolhatunk.
Pazar választék finom stylberendezések és jó polgári bútorokban.
állandó butorkiállitásl
KOPSTEIN BUTORÁRUHÁZ
NAGYKANIZSA
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenfele Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
EasSgflQttSEaca
TELEFON:
78.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfúzeteket és tömböket mintazaoskókat, Z8ák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖM*
1936. |ullui 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7996-1936.
Tárgy: A V. szolgák és kézbesítők részére ruharendelés.
Hirdetmény.
A v. szolgák és kézbesítők részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 15 drb. sapka, zubbony és nadrág szállítására versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlat külön az anyagra és külön a munkára, vagy mindkettőre együttesen is tehető.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok f. évi augusztus 1-én déli 12 óráig a v. iktató hivatalban nyújtandók be.
Nagykanizsa, 1936. julius 16. m Polgármester.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
15497/1936.
Tárgy: Az iskolák és óvodák szünidei tatarozásával kapcsolatos szállítások és munkálatok vállalati uton való biztosítása.
Mipiüii ttlnÉy.
Az iskolák és óvodák szünidei tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi jullus hó 29-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A klirási müvelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1936. jullus 17. aa, Polgármester.
Nagykanizsa megyei város rb. birájától.
kzg. 114/1936.
Tárgy: 1 drb. talált sertés.
Végzés.
Közhírré teszem, hogy a f. évi julius hó 16-án 1 drb. három hónaposnak látszó, emse, szürkés szinü, sima szőrű sertés találtatott a Vörösmarty-utcában.
Felhívom jogos tulajdonosát, hogy hivatalomnál 4 nap alatt jelentkezzék, ellenkező esetben a sertésnek nyilvános árverésen leendő eladását fogom elrendelni.
Nagykanizsa, 1936. julius 18.
Városi Rendőri Büntető Bíró h.
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő >0 fillér
Kapható a
Zalai KttzISny
kiadóhivatalában Fő-ut 5. ii. alatt
Hirdetmény.
Garabonc község tulajdonát képező korcsma, mészárszék és szatócsüzlet 1936 évi augusztus 16-án délután 2 órakor nyilvános árverésen 1937. január 1-től 3 évre bérbeadatik.
Feltételek megtudhatók a vezetőségnél.
Garabonc, 1936. jullus 12.
Garabonc község legeltetési társulata.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő bó elsejéig,
ha most előfizet.
(MM. íiriiíí,
egészségügyi berendezéseket és azenny-vizcsatornákat, minden rendszerű
axi.attyut
szerel és javit,
épület* é> géplakalosmimkákat válla!
Széchényi István
Nagykanizsa, Pö>ut 3. sz. Árajánlat díjtalan I a
I •
Eli
kerti
tObbe
a ZALAI KÖZLÖIY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12319/1936.
Tárgy: Az épületek ablakainak és erkélyeinek vlrágdlszilése.
Hirdetmény.
Hlvalkoráttal a tárgyban Jelzett ügyre vonatkozó kérelemre, közhírré teszem, hogy a virágdísszel legszebben ellátóit 50 lakás tulajdonosainak Jutalmazására ugyanannyi dijat tűzök kl, mégpedig:
az elíö legszebb S lakás ablakainak, illetve erkélyeinek Jutalmazására 20—20 pengőt,
a további legszebb 45 lakás ablakainak, Illetve erkélyeinek jutal-mazáiára egy-egy szép siobanövényt.
A vlrágnyertcs lakások ablak-, illetve eikélylulajdonosalnak neveit a Zalai Közlöny augusztus hó 15-én megjelenő számában fogom közölni.
Nagykanizsa, 1936. junius 5. 1203 Polgármester
PONYVA készítés
1 vrt javítás
ZSAK HIRSCH és SZEGÖ-nél.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioxky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOBATÓRIUfl.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő-ut 5.
Fürdő- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép szinek és forrnak
Strandkabátok
Kombináltkendo-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.-, férfi 17—
Brémai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Hotherr- Schrantz—Clayton— Shuttleworth gyártmányú
EKÉK
IQkörpénoil kormánylemezzel, parmantes csapágyakkal, meghosszabbított kerék-agyakkal, az uj lipusok Anmfl-kttdft zsirozóval
BORONÁK
2 tagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben.
VETŐGÉPEK
kanalas- és tolórendszerben.
Darélák. Bx.oakawAgák. SxSIBauaók- SaOISpráaak. Hápa.ágók. KmIII..torok, ■nlák. CalgatrlSrSk.
MaaSgaadaa.gi-IrlSi-Sk. Kaphatók 6s megtekinthetők nagykanlnal lorakatában :
ORSZÁG JÓZSEF
m.g, mütiágv., zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
MXfXU. a haUWlito. fim«»á.aá« iu. Ifcsl~ikac| UicuuuM á. Uttaatai Villa** MustMklál*— mgfciaW tlMa«a laMv. laM K ázol*]
78* évfolyam 165 szim
Nagykanizsa, 1838. Jullus 21. kedd
Ara 12 IU-
ZALAI KÖZL
POLITIKAI NAPILAP
MHjll I *
tm UxtOttraMi FU 1 i
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
I Ant tm M*s S DM) M IU Sierkwsttaéfi a EádMintall üBoai 71. a
A titkos választójog
Ritkán veszek magamnak időt, hogy politikai dolgokhoz u nyllvá nosság előtt hozzászóljak, hisz 74 évvel a vállamon más problémáim is vannak, mint a politika. Mosl azonban mégis szót kérek, mert ugy érzem\', hogy amit az alábbiak ban el fogok mondani, az sokaknak kinyitja a szemét az általános titkos választójog kérdésével kapcsolatban. Teszem ezt azért is, meri láttam, hogy azok az elvek, amelyeket egy évvel ezelőtt e lap hasábjain a telepítéssel kapcsolatban e lmon dob tam, megállták a helyüket. Megelégedéssel vettem, hogy a kérdés le. tárgyalásakor a főrendiház is ugyan azokat az elvekel tartotta szem előtt, amelyeket én hónapokkal azelőtt e lap hasábjain vallottam. De igazat adtak nekfem a környék földműves lakói is, akik egytől egyig helyeselték a cikkben foglalt állításokat s elveket.
M<>st az általános titkos választójog Ugye került napirendre. Ma mindenki politikus akar lenni, vidéken és városban egyaránt. Ez a tul buzgó politizálás pedig inkább árt, mint használ.
Az általános titkos választójog kovászát már 1890 ben megkeverte a szociáldemokrata párt, de az mind-mai napig nem kelt meg. Meggyőződésem, hogy akik ma hangos szóval hirdetik az általános titkos választó jog bevezetését, azoknak eszük ágában .sincs azt törvényerőre emelni. Ma ez egy hangos szólam, ami jó taktika felfelé és jó hazabeszélés lefelé. A logikusan gondolkodó em berek távol tartják magukat ettől, Vnert belátják, hogy a Ittkos választó jog bevezetésével nálunk a parla mentarizmust fenntartani nem lehet.
Hazánkban két Ízben is kísérletez, tek a£ttHft& választójog bevezetésével. alkalomkor, a Friedrich félénél aKomolyabb publikum tar tózkodott a szavazástól, a másodiknál pedig egyenesen ki volt zárva, hisz akkor csak a proletárnak volt szavazati joga. A kérdés mégis otl van Gömbös miniszterelnök 1)5 pontja között, fis én állítom, hogy ez a pont az egyik legnehezebben megvalósítható. Nagyon helyesen és ügyesen hagyják ezt későbbre, hisz rengeteg más kérdés kapcsolódik az általános titkos választójoghoz és végeredményben a megoldás évente modositásokra fog vezetni.
Mint már emiitettem, az általános Ulkos választólog kovászát 1890-ben keverték meg a szocláldomekraták. Ezzel kapcsolatban szabadjon két kis epizódot elmondanom. 1893 ban a szociáldemokrata párt országszerte nyilvános üléseket tartott. Igy került Szekszárdra Bokányi Dezső, aki a gin iiáziura melletti téretunou-d*>tt<i mindenkit sértő és bántó beszédét Bokányi jó szónok, de íllitteal hamisak voltak és nem állhattam meg, hogy azokra ne vá-
Gömbös és a „dilettáns" külpolitika, Gömbös és a választójog, Gömbös és a magyar buza
Antal államtitkár vasárnapi beszéde a pacsai kerületben
Pacsa, julius 20 (Saját tudósítónktól) Antal István igazságügyi államtitkár és Marschali Ferenc földmüvelésügyi államtitkár vasárnap reggel gépkocsin a pacsai választókerületbe érkezek, ahol felszólallak Huszovszky Lajosnak, a Nemzeti Egység Pártja hivatalos jelöltjének több válaszlói gyűlésén. Antal Islván és Marschali Ferenc államtitkárokkal egyült érkeztek vitéz Marton Béla, a Nembeli Egység Pártja országos ügyvezető főtitkára, vitéz Csicsery Rónai István, Drózdy Győző, Jurcsck Béla, Tóth Pál, Ar
vátfalvi-Nagy Istávn, Ronkay Ferenc, Festetics Domonkos gróf, vitéz Várady László, vitéz Biró György, Haám Artúr, Plósz István, Patacsy Dénes, Nagy István, Hunyadl-Vass űfergely, Petainek József és Jenes András országgyűlési képviselők, a Mik hat osoportra oszolva végigjárták a kerület harminckét községéi és mindenütt felszólaliak a választói gyűléseken.
Antal István igazságügyi államtit kár a bucsuszentlászlói választól gyűlésen mondott hosszabb beszédei
Három történelmi jelentőségű teljesítmény
- Feltétlenül\'.konstatálni kell mondta - Gömbös Gyula kormány zásának három történelmi jelentőségű teljesítményét.
- Először : a külpolitikai káosz korszakán nemcsak szi\'árd kézzal és biztos irányítással vezette keresztül a nemzetet, dc azt súlyban és tekintélyben olyan nemzetközi faktor
r§ emelte, amilyen sohasem volt a háború befejezése óftr- - -
- Másodszor : megszüntette a gazdasági és pénzügyi anarchiának azt a már-már teljes összeomlással fe-nyegető állapotát, amely négy esz tendővel ezelőtt a gazdasági válság és egy hibás gazdasági és pénzügyi politika szomorú következményeként
földrengésszerűéi szakadt reá a nemzetre s nemcsak az állampénz. ügyek stabbltásál ásta alá, de megrendüléssel fenyegette az egész gazdasági, hitel- és szociális helyzetet.
- Harm adszor : lefektellc az alap jalt annak a modern népi reform politikának, amelynek az a célja, hogy egészséges és igtozságoaí ala pókra helyezve >i nemzeti jövedelem megoszlását, megoldva a föld és a nép viszonyának több mint féíévszá. zad óta vajúdó proWémlájáí s megfelelő szociális törvényhozással hóna alá nyúlva a dolgozó nép-tnllllóknak, szilárd gazdasági és
- ^jweiéHs f. iictomeotumoJúca . épitse fel a nemzet jövendőjét.
- Az a\' dményeknek annál sulyo. sabban kell esnlök a latfeía, miért igen jelentős jjolitikal érők mozdul tak meg - itthon tcribészeteflOn flzj az clk-nzéki oldaia^flelől - twgy Magyarország a
laszoljak. Szekszárd polgárai báto-riiotiak lel és igy szót kaptam, hogy a kérdéshez hozzászóljak. Nem\' aka rcm most a vita előzményeit elmon-dani, csak a lényegre mutatok rá ós mindenki beláthatja, hogy abban a helyzetben és azon körülmények között a titkos, választójog bevezetésére még gondolni sem lehetett, különösen olyan emberek bevonásával, akik nyiltan a kapilalizmus szétmorzsolását és mindenek fölé a saját énjük előtérbe helyezését tűz ték ki maguk elé.
Ebben a környezetben kérdést intéztem Bokányi úrhoz, hogy helyes, nek tartjae a folytonos sztrájkokat. A válasz nem meglepő, de felhábo ritó : »Nagyon is !« Szerintem Bokányi nem volt tisztában a sztrájk alapfeltételeivel, m"rt azt hiszem mégsem helyes és jogos például az alábbi megtörtént eset. A szakszer, vezeti tanyán a bizalmiférfi ráparancsolt a kőmüvesinasokra, hogy hétfőn fél 7 előít ne kezdjenek munkát. Az inasok természeiesen csak fél 7 órakor jelentek meg « munkahelyen és amikor a munkaadó természetszerűen jogosan - kér dőre merte vonni az inasokat a késésért, abban a pillanatban az összes kőművesek letették a szer számokat és nem dolgoztak tovább. Vájjon jogos és erkölcsöse ez a lélekmételyező taküka az ifjumunká
sokra nézve ?
Van egy másik eset. Később ugyan ott a szakszervezeti bizalmiférfi ráírta az egyik téglára : »Lassabban !« És ettől kezdve a munka olyan lassan ment, hogy tizórai munkaidő alatt egy munkás csak 240 téglát rakott be, holott ugyanebben az időben az amerikai kőművesnek 1300 téglát kellett befalaznia. Magam véletlenül láttam, hogy ez a tégla hová lett befalazva és amikor figyelmeztetésemre a főpallér kiemelte és megkérdezte az illetőt, hogy miért tette ezt, a válasz ugyan az volt, mint előbb : a munkások abbahagyták a munkát.
Mindkét esetet elmondottam nevekkel és hellyel együtt és megkérdeztem, jogosnak tartja e ezekben az cselekben a sztrájkol ? A válasz e2 volt: Igen. Ennek hallatára természetesen a körü\'ötlünk álló polgárok mind felzudultak, de én igy folytat* tam fejtegetésemet: Vájjon mit szólna Bokányi ur ahhoz, ha ez a felzudult tábor, ezek a tiszles iparo sok és gazdák elhatározzák, hogy annyit dolgoznak, amennyi nekik szükséges? Vájjon mit szólna ahhoz ha ezek a gazdák országszerte szép. vezkednének és csak annyit szán\'a . nának, vetéltek, amennyi az adó ki fizetésére és a saját létfenntartására s^ütóége\'s ? Jogos volna e ez a sztrájk ? < ; \\ }
- Ez lehetetWW válaszólt Bo kányl és sarkon^ráttlva otthagyta az egész gyülekefcetet>,
Ezekután önként felvetődik a kér dés : kiket lebet az álialínös titkos választójogban részesíteni ? Lehet e a szakszervezetek által vezetett tö-get szavazati joggal felruházni ? Hisz ők végeredményben mégsem szabadon választanak, hanem csakis a rájuk, erőszakolt parancs szerint.
Nehéz kérdés ez, sokkal sulyovibb, mint azt egyesek gondolják. Idő és alapos megfontolás, kidolgozott ter vek kellenek a kétségtelenül nehéz feladat megoldásához Tény az, hogy eddig egyetlen kormány sem akadt, amely programpontjába fel merte volttá venni a titkos yáiasztó-jog kérdését. A Gömbös-kormány, megtette és nyíltan vallja, hogy meg ls fogja valósítani. Az idő majd megérleli ennek a messzehordó kér. désnek megoldását Az azonban, hogy a kérdést ellenzéki kortes célokra, hangzatos jelszavak hwgoz tatására használjók fel, inkább árt. mint hasnál és Inkább késlelteti a megoldást, mint gyorsítaná.
druck tíót
i
IALA! ItfóLótfV
létt, hifíut it.
tekintetében letérjen a nyíltság, őszinteség és a hagyományos magyar hűség uijáiól. Még most is itt csendül a fülemben a \'gúnynak, lekicsinylésnek és fenyegetőzésnek hangzavara, amellyel a magyar po litlkai élet és a sajtó egy része Göirt bős Gyulának a Róma -Berlln-ten-gelyről kifejtett koncepcióját fogadta, csak azért, hogy a miniszterelnököt »romkntikus« vagy »dilettáns. kül politikusként járatván le n közvélemény előtt, ai ő belpoll.ikal pozícióját ássa alá az országban. Nos, Íme : Berlin-Bécs megegyezése napjaink legnagyobb külpolitikai eseménye, amely uj irányt fog. adni a középeurópai fejlődésnek s akik Gömbös Gyulának ezt az elképzelését a külpolitikai átmadozá sok birodalmába utalták, ma kény telenek konstatálni, hogy Gömbös Gyulának volt igaza, aki a külpolitikát nem rövidlátó belpolitikai cl. képzelések, világnézeti és érdek\' beli elfogultságok, kicsinyes klikk éa felekezeti szempontok "szerint, de a nemzet történelmi elhivatptságánal* országútján magasabbrendü etikai vonalakon, főként azonban következetes és kristálytiszta reálpolitikai princípiumok alapján viszi.
Kl tehet róla, hogy Pacsán nyíltan kell választani?
Ezután belpolitikai kérdések fej< tegetésére tért át Antal István ál lam titkár. *
- Mi nem tehetünk arról, - mondotta - hogy önök jövő vasárnap e régi és rossz választójog alapján kénytelenek választani. Ezt a rossz választójogot nem mi csináltuk, ezért az a régi és letűnt politikai rendszer viseli a felelősséget, amely a titkos választójogot egyik napról a másikra megszüntette. Gömbös Gyula miniszterelnökben meglesz az erő és az elhatározás arra, hogy amint azt Ígérte : a legfontosabb gazdasági és szociális kérdések elintézése után napirendre hozza a valasztójog kérdését és azt olyként oldja meg, hogy a választójog -biztosítva a nemzeti közvélemény tiszta és szabad érvényesülését a népképviselet házában, a parla, mentbún - bosszú időre lekerüljön a megoldősra váró belpolitikai pro blémák napirendjéről. Ennek meg történte után azonban igazat fog adni a magyar közvélemény annak az állandóan hangsúlyozott megállapításunknak, hogy a választójog rendezése nem oldja nfig a magyar ság egyetlen igazi nagy életproblé máját sem, nem leszi könnyebbé az életet, nem varázsolja elviselhetőbbé a magyar sorsot: ehhez nem vá. lasztójogra, hanem az időszerű ma. gyár problémák iránt érzékkel biró, hivatása magaslatán álló erőskezű kormányzatra lesz továbbra is szükség, sőt talán fokozottabb mérték ben, mint eddig.
A hatpengős búzától máig
- Ezután a kormánynak a termésértó-^esltfc kőrfll kifejtett munkásságát is- \'
mertette, amelynek során a kormáiiy nemcsak, hogy el tudta helyezni a magyar gazda búzáját a kfllfóldl piacokon, de antiak ellenére, hogy fölöslegünk nagyobb a tavalyinál s annak ellenére, hogy a világpiaci árak még ma is jóval alacsonyabbak az Itteni belső áraknál, a tavalyihoz képest is felemelni tuídfta a búzaárakat. Vannak, akik hajlandók lekicsinyelni a kormánynak c téren elért eredményeit: ezeknek figyelmébe ajánlja azt a helyzetet, amelyet Gömbös Gyula kormányrajutásakor örökségként átvett: a hatpengős .búzát, G háromlpengős rozsot s a falusi embernek fillérekért elkótyavetyélt egyéb termékeit. Hogy ma a Világpiaci árak ellenére ls összehasonlíthatatlanul kedvezőbb a helyzet, az Gömbös Gyula céltudatos külkereskedelmi politikájának tudható bo.
Ezután a hallgatóság helyeslése mel. lett fejtette ki, miért volt kénytelen a kormány a tőzsdei határtdőügyletck megrcndsZabályozásáhoZ nyúlni. A gazda esztendős munkájának és verejtékének gyümölcse: abuzanem lehet a táiv gya olyan spekulációnak, amely egyp-dül az üzleti nyerészkedés szempontjaira van figyelemmel. A buza és a
Kecskemét, julius 20 Julius 16 án, csütörtökön a Vidéki Napilapok Szindikátusa Kecskemé ten tartotta vándorgyűlését. Fáy István dr. főispán és Kiss Endre dr. polgármester a város vezető tisztviselőinek élén meleg szürete, le\' fogadták és üdvözölték u vidéki sajtó reprezentánsai!, akiknek sorai között a miniszterelnökségi sajtóosztály részéről dr. Dulin Elek osz tálytanácsos jelent meg.
A gyűlés résztvevői a magyar építőművészet egyik legszebb alko tásában, a hires kecskeméti város, házában tartották nivós tanácskozá sukat, majd különvonaton Bugacra rándultak kl, ahonnan a városba visszatérve, megtekintették a Hirös Hét kiállításait.
Aligha van Magyarorszőgon még egy olyan szervezet, amelynek tag jal annyira képesek lettek volna értékelni a kecskeméti tapasztalatai kat, mint éppen a vidéki lapkiadás ós újságírás vezetői. A vidéki sajtó munkásai, akik a magyar vidéki élet legmagasabb őrtornyaiból figyelik az eseményeket: közvetlen közelről láthatták, hogy a trianoni Magyar, ország ezer nyomorúsága közepette ls, milyen csodákat művelhet a magyar akaraterő. Mert csoda volt aa> ami elénk tárult:
A hajdani szürke, jelentiktelen, eseménytelen éc poros alföldi város Európa gyümölcsöskertjének kapu/a lett és a feltörekvő magyar Idegenforgalom egyik gócpontja.
Nem igen akad ma hazánkban vidéki város, amely többet beszéltetni magáról, mint Kecskemét. Valóság, gal nemzeti ügy tett Kcosk*>mét
llsZt ma nemcsak egyszerű kereskedelmi árucikk, dc az ország külkereskedelmi és devizapolitikájának legfontosabb tényezője, minélfogva az árkér-dés megoldásánál \'és szabályozásánál nem egyes gazdasági és kereskedői körök egyébként talán tiszteletreméltó szempontjai, de egyesegyedül "a nemzeti közősség nagy érdekei lehetnek irányadók.
A nagy tetszéssol és lelkes tapssal fogadott beszéd után Huszovszky Lajos mondott programbeszédét, majd vitéz Marion Béla és Palacsy Dénes is felszólalt.
MarscNalt Ferenc földművelésügyi államtitkár a nagykapornaki és zala-szcntmlhályi választól gyűlésen mondott nagyobb beszédet.
- Köztisztviselők réssér® rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók Kop*t«la bútor &ra házban, Horthy Miklós-ut 4.
sorsa, hiszen a nemzeti vagyon és a külkereskedelmi mérlegünk szem pontjából egyaránt végtelenül fontos ma már,\'hogy nem sújtják e sorscsapások ezt az acélos akaratú, szikrázó lelkű várost, a magyar gyümölcs Kanaán központját? Tavaly, mikor az Ítéletidő végigseperl Kecskemét halárán, szln\'.e nemzeti gyász ült az orszőgra, olyannyira átérezte mindenki, hogy
Kecskemit Jó, vagy balsorsa az egész országra kihat.
Mn, midőn a vidéki városok zöme fuldokló gondokkal küzd, a pénz. telenség és a munkanélküliség ke gyetlen korbácsütései nyomán vér. zik s midőn pusztuló kereskedelme és ipara rémképeivel viaskodik : akkor
Kecskemét fellendülő ívben halad előre, gazdagodik, gyara-podlk, boldogul.
Kecskeméten nincs munkanélküli, az iparosnak van munkája, a kereskedőnek van vevője és a gazdakö zönségnek van pénze és va,n hitele.
Miben rejlik a kecskeméti varázs titka ?
Rövid szavakkal lehet e kérdésro válaszolni: ,
A város társadalmát nem ful-
lasztják elkeseredett és gyűlölködő párttusák.
A város vezetősége - élén a nagy vonalú, példátlan szorgalmú ,és népszerű Kiss Endre polgármesterrel-oly szorosan egybeforrt Kecskemét közönségével, hogy ha nem hatna frőzisként, azt is Írhatnánk, hogy
élnek-halnak egymásért.
Ebben a városban csak a teremtő munkának van becsülete
és a kitartó, kemény kecskemé! I magyarok tudnak és szeretnek is dolgozni inuk-szakadtáig. Pedig a várost körülvevő földeknek jelenté-keny része majdnem sivó homok, dc a kecskemétiek idejében rájöttek arrn, hogy a vl\'ágháboru vége óta lefelé tendáló szem-termelés helyeit a kertgazdálkodásnak, a gyümölcs termelésnek és a baromfitenyésztés nek lesz igazán jövője. Jóformán n semmiből teremtették meg, fejlesz tetlék ki ezeket az ágakat s ezekkel párhuzamosan
olyan ötletesen végezték el a gyönyörű Bugac puszta külföldi és belföldi propagandáját, hogy már tavaly közel 30000 vendége volt a Bugacnak
s ez az idegenforgalom is természetesen komoly bevételekkel gyarapítja Kecskemét gazdasőgi é\'e\'.ét Kecskemét megmutatta, hogy lehet... A magyar tehetség, összetartás és szorgalom himnusza az, amit a Hirös Város vezetősége és lakos sőga müveinek. " . j
A GÖrgey-kérdés
legújabb kori történetünk egyik legtöbbet vitatott kérdése volt a Görgey probléma, mely a vádak és polémiák tüzében valóságos közélell jelentőségre emelkedett. A kérdés hátterében a dicsőséges magyar szabadságharc legragyogóbb karrierje, győzelmes csaták sora s a tragikus bukás után nehéz vádak kózt muló évtizedek állnak. A több mind félszázadon át homályban és ellentétes vélemények központjában maradt problémát fejti meg Kosáry Domokos: A Görgey kérdés és története c. munkája A szerző végigvezeti az olvasót nemcsak a szabadságharcon, hanem a kérdés történetén ls, egészen a mai napig, felhasználva a teljes idevonatkozó irodalmat.
A Görgey kérdés alapos, szilárd történeti kritikával\'felépített kitűnő előadásban kerül az olvasó elé. A sablonossá vált vélemények, vagy a megoldást egyáltalában meg sem közelítő hozzászólások sorát lezárva, a bécsi és budapesti levéltári kutatások eredményeivel a legmodernebb képet rajzolja a magyar szabadságküUdelem legkiemelkedőbb vezérének és legérdekesebb egyéniségének sorsáról..
Tiszta ltéletü, átfogó látású történetírás ez, mely igen lényeges feladatot old meg, mEdőn a kérdés tisztázásával hjozzájárult a Magyar Történet uj képének teljessé tételéhez.
A könyv a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában Jelent meg. Bolti ára 6.60 pengő.
— A Kopiteln Bjttorárakáx junlus és
jullus hónapokban üzlet és raktárhelyiségeiben remekbe készített kombinált szobákat és egyéb modern lakberendezési tárgyakat állit kl. Ugy a szerény polgár, valamint a legkényesebb ízlésű vevő, lzlésénok és anyagi helyzetének megfelelően megtalálja mindazt amire szüksége van.
Kecskemét megmutatta, hogy lehet...
A magyar akaraterő csodáinak gyönyörfl eredményei — Európa gyQmOlcsögkerlje ég a magyar Idegenforgalom egyik gócpontja lett Kecskemét
1M8 Hülia 21.
Strand-hírek
Rekord-vasárnap a kanizsai
strandon
A kanizsai közönség csak Ilyen fülledt kánikulás napon úbred rá, hogy milyen áldást jelent a strand ja. Tegnap mintegy 1600 ernbr for dult roeg regijeitől kési ca lg a strandon. Egész nap tarkállott a kanizsai strand paradicsom! szépségű park szöglete az emberektől v A ylz az óriási igénybevélel elle nére te J6 volt, csak még a férfiak fürdüsapka\'vlseletét kelk-ne köWe-sóvé tenni, m.\'rt hajszálakkal gyak rjiii találkozik az einber a vízien Igaz ; - ez a Balatonon sincs más ként, de ahol lehet ra|ia sagltcni, miért ne eegilaUnk ? Ha n hölgyek számára kőtelezővé lahrK\',t tjnni a iürtUjsapkát a ők azt be is tartják, miért Be tebetaék ezt meg a férfiak is?
Két baleset
Egy .fiatal kereskedő segéd a strund torm terén magasugrás köz-ben rosszul ugrott a lábujjai hegyire, ugy hogy a lábfejében ficamot szenvedeti. 0Uvw k?Uelt a pl Ima tok alatt megérkeze\'.t m;:ntőkoc ihoz vinni. Egy másik fürdőző férfi a napozó tetőről lefelé jövet a lépcsőn megbotlott, elesett és a combján se besült meg. Mtndkét baleset nagy ribilliót keltett, szerencsét^ egyik sem vesaedclmes sérülés.
UJ bérietek
Julius 20 tói szezon végéig terjedő uj bérleteket ad kl a strand. Egy gyermek-bérlet 7, szekrénye öltöző 13, ruhatáros öltöző 10 pengőbe ke rül a mai naptól addig, amig a strand nyilva lesz. \'Bérieleket a strand pénztárnál lehet váltani.
A Herkules-strandon
is rekord-nap volt vasárnap. Mintegy 500 jegyet adtak cl a nap fo lyamán, a forgalom egész nap, késő eslig benépesítette a partokat és a vizet, ahol az Idei szezonban miu den nap eleven és vidám élet ural kodlk.
ZALAI KÖZLÖNY
Czobor polgármester beadta nyugdíj-kérvényét
A helyettes polgármester átvette Zalaegerszeg város vezetését
Za\'aegerszeg, julius 10
Még mindenki előtt ismeretes aI a támadás, amelyet Czobor .Mátyás polgármester szenvedett el egyik legutóbbi egerszegi várost közgyü-lésen. Azóta a támadások többszőr megujultak -és most a belügyminisz ter által 82 százalékra emelt városi pótadóval kapcsolatban \' klujullak. Minden valószínűség szJrint ez kész telte arra az egerszegi po!gárny?s tert, hogy váratlanul beadja nyugdl jnzásl kérelmét.
Czobor Mátyás polgármester szom baton délben htwsznsan és zárt aj tók mögölt (anácskozott Bödy Zol tán alispánnal, majd a város vezető tisztviselőivel. A tanácskozásokról az a hlr szivárgott kl, hogy Czobor polgármester beadta nyugdíjazási
kérelmét Ezl kénőbb magit a polgár-mester erősítette meg, amikor nem sokkal a tanácskozások után meg. Irta kérvényét és azt azonnal be 19 adta. A polgármester, aki 19 éve áll Egerszeg város élén, a legnehezebb időkben kormányozta o megyeszék* helyet, rendkívül sbkiat dolgozott vármáért és hervadhatatlan érde. mel vannak. A 87 év óta közszolgá latban lévő polgármester hirtelen elhatározása mindenkit meglepett. Az alispán azonnal értesítette a I badságon lévő dr. Tamássy latrán helyettespolgármestert, aki szabad-ságát megszakítva, Eijerszegre uta zott és hétfőn reggel átvette a pol g ár mesteri hivatal Ideiglenes veze tését.
Dörögnek az ágyuk Gibraltár környékén
A spanyol forradalom legújabb hlret — Angol torpedórombolók Gibraltárban — A kormánycsapatok véres harcban állnak a zendülőkkel — A hivatalos jelentéi szerint a fellázadt helyőrségek egymás után adják meg magukat
Londno, julius 20 Gibraltár közelében, spanyol terű-léten komoly zavargások törlek kl. A Reuter Iroda gibraltári munkatársa igen komolynak mondja a zen-déllisl. Épp ezért az angol kormány intézkedésére az a két angol törpe dóronribuló, amelynek vasárnap el kellett volna hagynia Gibraltárt, nem ment el, hanem továbbra is oll állomásozik, hogy az esetleg Glb raltárra is átterjedő zavargásoknál az ilngol érdekeket védje.
Páris, julius 20 A Havas iroda kiküldött nUBka-társa Jelenti: A Róbert Franoo tá bornok forradalmi zendüléséhez Andalus, Valodellt és Gurgos tartományok csatlakoztak. A felkelő csai patok komoly harcokat vívnak.
Gibraltártél nem messze spanyol te-rülelen a kormánycsapatok harcban állanak a zendülőkkel. Egyes városo-kat a spanyol Idefjen légió tart meg. szállva A hatóságok ágyútűz alatt tartják a forradalmi területeket Gibraltárban egész nap hallani az ágyúzást
Az Ideérkező Jelentések lott>*l is tábbazáz sebesültről szólnak. Eddig körülbelül 8000 ember SrtKaett Gibraltárba. Ezek a menekülik «*-szen lo vannak rongyolódva, agy szál ruhában, minden nélkül\'étkezlek.
Madrid, Julius 20 A kormány a U«IM UvattlM Jelontést adla kl hétfőn raggal i
A helyzet alakulása a kormlnyrí nézre Igen kedvező. Bareetónábm vasárnap éjjel stkertrtt hUyzaiUKanl a rendet. A lázadé ezredek másutt i< egymás után pártolnak vhaaa a kor-mánycsapatokhoz. A hatóságok mindent elkövetnek a rend is nyngakim haiyreallltisa érdekéim A fclkeHk -a legutolsó jelentés szerint — Sevillában is megadták ónjukat
K forradalmi csapatok Madrid felé menetelnek — Andaluiia. Kastllline a lel kelók kezén
Headaye, Julius 20 (Délután fél 4 órakor érkezett) Vasárnap délután a spanyol határt elzárták a körforgalom eMl. Az utak őrzését a kotamunlsla Ifjúság (I) vette át Semmiféle Jármű nem köz. lekedbetlk.
1 Bayonne, Julius 20 (Lapzártakor érkezett) A Havas iroda jelentése szerint n«Trt felel meg nveg • tényeknek az a hlr, hogy a kormány tagjai átlépték a francia
Megerősíti a jelentés, hogy n for. radalmi moegalom egyre terjed ós igen Jelentékeny katonai erök útban vonnak Madrid felé
Rabat, julius 20 (Lapzártakor érkezett) A Havas Iroda Jelentése szerint a *Milal rádióállomás tegnap este közölte, hogy Andalusla, Kastlllfa - Madrid kivételével - Arragónia, Novarra a felkelő csapatok kezén van.
A Savanyu Bandi iskolatársa
Irta : Sxakul. JcnS
A bankár anfc riadt föl délutáni álmából, hogy, betórö mászkál a szobájában. A nyers-selyemfüggónyök leengedve s azon szélesen betűzött a nap édes ragyogása, amely álomba ringatta • friss tavaszi pompájukhon merengő szemlőbegyi kerteket. A hívatlan látogató maga sem vette észre, hogy nincsen egyedül: a széles pamlagon, bár»onycsillogásu pléddel lcla\' karva aludt Schneck Károly, áz \'Arilés Terménybank. vezérigazgatója.
Ebédutáni szendergéséből felriadva,
a vezérigazgató először azt hitte, hogy az inasa motoszkál a szobában, s csak később eszmélt arra, , hogy egy betörő-öe nem ijedt meg túlságosan, amin maga is elcsodálkozott- Ha éjszaka •órnének igy rája, akkor a szive a toi<-kában kalapálna és talán esze-vwzett orditozásban törne ki vad halálfélelmében. A teremtett lényegbe bátorságot és bizalmat ónt * nap édes ragyogása ^ senki Mtn gondol arra, hogy nappal is meg lehet halni- De azért próMli mozdulatlanul iekűdni, mint a megijesztett bogár, amelyik dermedt esz-méleHenBégi*} temelkezure akarja támadóinak figyelmét elterelni- Idegesen remegő ujjai & csengő gombját keres-
ték és «aak ké»6M> caimélt arra, hogy a csengő • túlsó falon van. Végzetes dolog ez, valamint az is a sors különös játéka, hogy nem utazott utána
hitvesének a cannOsi tengerpartra, ahogy azt előzetesen megbeszélték. Talán üzleti ügyei tartották vissza, vagy mert éppen mostanában történt, hogy mélyen bele talált nézni Tányér Zsóka nevű táncosnő emésztő ragyogása fekete szcmtfbí^s a bájos ifjú" művésznő kedvéért most nem cserélné el a kopár és dísztelen budai kocsmaudva-rokat, ahol kettesben néha megvacsoráztak a francia tengerpart tündéid-szép és egzotikus virágoskertjéért.
De megrendítő igazolása volna ez hitvesének, aki baljós féltékenységével \'és komor javaslataival amúgy is halálra gyötri, ha őt ez a meglepett bandita véletlenül agyonverné.
Közben a betörő az ablakhoz lépett s a félrevont függöny halavány világosságánál próbálta tüzetesen átvizsgálni a zsákmányul ejtett asztalfiók tartalmát. Nem lehetett megelégedve, mert bosszúsan füttyentett. A bankár fel akarta használni a bárdit elfoglaltságát, hogy kisurranjon a szobából. De mintha kővédermedt volna a Iába. Átkozta a sorsot, amely roskadásig teritett asztalhoz juttatta\', hogy teste idő előtt vesztett hajlékonyságából és rugékonyságából és jme, milyen hátrányára válik most a létért vívott
szörnyű harcban.
- HahI Ki azl - üvöltött föl a betörő ijedten, mig ösztönösen hátráll a függöny felé. A fiókot kiejtette remegő kezéből. i
Valami neszt hallott s arra lett figyelmes. Schneck is fölugrott, mini a bokorból fölriaiztott uyul a kopók ijesítő cjwhoiásira. Mint az álomjáró botorkált előre a függöny felé. Szemüvegét eszelős mozdulattal megijj&zi-totta az orrán, mintha a látás biztonságától függne az élete.
— Helyén maradjon I Ne mozduljon I — harsogott egy hang a homályból. Ijesztő és fulladt kiállás, félelmetes és r«k©dt, mint a sarokbaszoritoU vafcf-állaté.
A bankár nem fejelt. Talán a félelem vette szavát, vagy csak szokásból nem válaszolt sningyárt, mint nehéz és fogas üzleti ügyben, aljoi\' ® kibökkentett szó százezrek sorsát dönti ei hirtelen. Nem gondolt arra, hogy rávesse magát támadójára és .birokra keljen vele. Valuni békés kiegyezést jobban óhajtott és ebben * válaágos percben negyven earest is szívesen fól-ajáuiott volna a saját .életéért. De még hallgatott. Várta, hogy ellenfele tegyen előbb ajánlatot.
Heves szélroham csapott be az ablakon. A függöny ui&ftátói rándult föl hirtelen s napfényes világosság áradt szét a szobában. Schneck tekintete az
ablak alatt zóldelő birsekre esett. Bol-dogau integettek feléje az éjszakai esőben megtisztult fiatat lombok. Mindez olyan friss... annyira üde és biztató. S a halál mégis most néz farkasszemet vele. Előtte az idegen szennyesfehér, kísérteties arca. Vizenyős szempár meredt rája a homályban. Sebhelyes kiütések borították el az arcot. S torz tüskék varázsolták még éktelenebbé.
De a vezérigazgató oem félt még most sem és ez olyan furcsa volt és megfoghatatlan, hogy mosoly rándult végig fakó arcán. Szemei mint dermedt üveglencsék meredtek a gonosztevő arcába, mintha aonak minded vonalát roeg akarná rőgaiteni. Még azt is észrevette, hogy látogatója olajfoltos zubbonyban van, amilyet fegyházak mnukatermében viselnek. A cipőjo rongyos és talpa készül leválni Do durva vörös kezek most szakadozott nadrőgzsebben kotorásznak, ahonnan hatalmas revolveragyar buggyan ki. A fegyver sötét csöve a pénzemberre meredt ijesztőm
- Meghalsz, ha kiáltani merszI...
Jéggé dermedten állva maradt. Szemét lehunyta, arca elsápadt, mintha máris szivét zúzta volna szót a gyilkos lövés. De a fenyegető kéz hirtelen lehanyatlott. A fegyver visszakerült a nadrágzsebbe. Meglepett kiáltás
rebbent el a bandita ajkánál;
ZALAI KOZLONV_
ü E BUDR□B
Az ellenforradalmárok lemondásra szóllitották fel a madridi kormányt
A lemondás megtagadása esetén bombázni fogják a kormány épületeit.
i
18 A dinnyecsősz. (Kiss Lajos.) -18.30 Wekerletelepl Dalkör. — 19.50 Sun* P«nac éuckcL - 1X30 Hirek.
- 30.50 Cigánywne. - 21.40 Az operaházi zenekar. — 22 Időjárásjelentés.
- 23 Tándemezck. - 005 Hirek. •■<»**« IL
19.55 Malvinka. (Vándor Kálmán.)
- 20.30 Hanglemezek. — 21.20 Hirek. ftfa*
{ 17.40 Kurz EroŐ áriákat ad elő. —
20 Népdalok. - 21 Lemezek. — 22.10 Rádiózenekar. — 010 Bécsi zene. Kedd
—l
0.45 Torna — Ulána hanglemezek.
- 10 Híreit. — 1020 Mivel szórakoztatták olvasóikat « mult század elején az újságok? (Felolvasás.) - 10.45 Dl-vattudósitás. — 1205 Hanglemezek. — 12.30 llirek. - 13.20 Időjelzés, Idő-Járásjelentés. - ia30 Országos Postás-zenekar. - 14.40 Hirek, árak. - 18.15 A gyermek; a költészetben. (T- Monos. tory Margit.) - 16-45 Időjelzés, hirek.
17 Moór Júlia énekel. 17.30 Mi a vámmentes utiholinl? íBodnár Richárd ) - 18 A rádió sza. Ionzenekara. — 19 Szinmúclöadás a Stúdióban- «A tékozló. Tündérmese 3 felvonásban. — 21.20 Cigányzene.
22 Hirek, időjárásjelentés. - 2220 László Sándor zongorázik. - 2320 A Pogány—Erdős jazz-zenekar műsora.
- 0.05 Hírek
n.
18.30 Mezőgazdasági félöra. - 10 A rádió szalonzenekara. — 19.35 A velencei müvésztalálkozó. (Dr. Der-csényi Dezső.) — 2010 Palotai Vilmos gordon kázlk. - 2050 llirek. - \'21.15 Hanglemezek. MA ■
10 50 Parasztzene lemezeken. — 12 Könnyű lemezek. — Strauss R: Burleszk zongorára és zenekarra. — 15 20 Gyermekkar. - 16.05 Szórakot tutó lemezek.
17 30 Mfiller tenor áriákat ad elő. -19.30 Csevegés lemezekkei. — 20 A filharmonikusok Bruckner-hangverse-nye a linzi vigadóból. - 21.40 T«rka tlzperc. — 22-10 Tánczene. — 24 Zene.
Lisszabon, jullus 20 (Lapzártakor érkezett távirati je. lentós) A sevillai rádióállomás be mondása szerint Franoo tábornok mozgalma egész , Spanyolország te. rületéref terjedt ki. A haditengerészek csatlakoztak a »forradalmárok« hoz. A tengerészek lehetővé tették Cadixbnn és más kikötőkben a Marokkóból jövő csapatok partraszál lását
A forradalmárok (voltaképpen
London, jullus 20 A VIII. Edward angol "király ellen elkövetett merénylet ügyében lefolytatták a vizsgálatot és megállapították, hogy a merényiéinek semmiféle politikai háttere nincs, teljesen egyedülálló, elszigetelt eset 1
Makacs székrekedés, vastagbél-katarrua, puffadás, vérlorlödás, anyagcserezavarok, sárgaság, arany-eres csomók, cilpöfájás eseteiben a természetes .Ferenc József" keserűvíz — reggel és eite egy-egy kii pohárral bevéve — rendkívül becsei háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága izerint a Ferenc József vti még ingerlékeny belQ betegeknél is gyorsan, bistosan és mindig enyhén hat, ugy, hogy spasticus obstipationál is alkalmazható.
tam. Olvasd el ezeket a verseket.
Tárcájának rongyai közül szakadozott papírlapot kotorászott ki, hogy a pénzembernek megmutassa. Dc ez nekn volt a versekre kíváncsi.
— Még hozzá költő - gondolta mélységes megvetéssel. — Akkor untig elég, ha negyven pengőt adok...
De a búcsúzásnál még ezt az összeget is sokallotta és már csak egy husfr pengős bankjegyet nyomott a bandita markába:
— Tudom, hogy kevés, mentegetődzött — de magam is gondokkal küzdők... A feleségemet nem tudom (hazahozatni a fürdőből, mert nem telik vasútra. Az inasomat is csak azért tartom, mert nem tudón* a kaucióját visszafizetni.
— Hát ha nélkülözni tudod — dadogta ez, bizonytalanul nyúlva a bankf-jegy után.
— Ennyit Igen... Sajnálom, hogy többre nem telik, pajtás.
S mikor hívatlan látogatója eltávozott a kerten át, még sokáig utánabámult az ablakból szánakozva.
— Elég elszánt legény — gondolta magában. Az életben mégsem viszi semmire, mert túlságosan — élhetetlent
A tükörhöz lépett. Megelégedetten bámult önmagával farkasszemei:
— A banditának ne csak szive legyen, de legyen helyén az esze isi
most_ ellenforradalmárok) lemondásra szólították fel a jjjadridl kormányt és kljelenlelték, hogy a hozzájuk csatlakozott repülök a lemondás megtagadása esetén bombázni fogják a kormány épületeit.
Lisszabon, jullus 20 (Délután 4 órakor érkerett távirat) Az idegenlégió csapata rendes sorkatonasággal erősen felszerelve, Madrid felé menetel.
A király egyébként rövidesen Franciaországba fog repülni, ahof felavatja a canadai hősi halottak emlékművét A király repülőgépo egyedül mc^y, semmi kísérete nem kap — a király kívánságára. Ez lesz a király első külföldi utja trónralépése óta.
Darányi oftmbOsnél
Budapest, jullus 20 Darányi, Kálmán mlnlszterelnökhe-lyettes, földművelésügyi miniszter vasárnap meglátogatta Gömbös Gyula miniszterelnököt Királyszálláson. Darányi onnét birtokára utazott, ahonoan kedden tér vissza a fővárosba.
Mit akar Mussolini?
London, Jullus 20 Angol lapok jelentése szerint Mussolini az osztrák-német megegyezéssel politikai célokat akart elérni. Terve ezáltal \'az, volt, hogy a szerződések felülvizsgálásának kérdését hozza előtérbe. Jövő politikájának tervei; .lássanak hozzá az elavult szerződések felülvizsgálásához. r !
v kapja a
Zalai Közlönyt
Jövő hó elicjéij,
ha most előfizet.
_1«*. julius 21.
Két kanizsai birkózik ma aata a oirkusz medvéivel
Nagyon régen netrt volt már ko moly cirkuszi látványosságban része a cirkuszt kedvelő nagykanizsai közönségnek. Most aztán végre egy olyan cirkusz ütötte fel a sátorfáját a kanizsai vásártéren, amely enenv ben valóban nivót és érdekességet jelent. Donnert Bonifác hlmove:* cirkuszát 13 évvel ezelőtt láttuk Nagykanizsán. Meg kell éHapitanl, hogy a nehéz idők nem/ tépázták meg ennek p. cirkusznak színvonalát. A műsor valóban azt adja, amit igér: - cíupa kitűnő, sok lélegzelálUtóan Izgalmas artista mutatványt, nagyezerü és mulatsá-ságos állat-ldomltásokat, cSupa* csupa érdekes és Jó szórtol. És megadja a műsor, amit igér : - gyorsan pergő, változatos, gsudag egymás-utánhaii huszegynáhíny számot izgul, figyel, mulat és kacag végig a néző.
A szombati es vasárnapi bemutató előadások sikert teljes voH, a páholyok és a széksorok ls tele voltak. A trapíz mutídványok rendkívül ügyesek voltak. Donnert igazgató több csoportos és szóló lóldomitásl mutatott be, egyik jobb, mint a másik, de legkedvesebb a zsebkendőt mindenütt megtaláló kis paripa. Nagyon helyesek és mulatságosak voltak a kutyák csoportos és magányos produkciói. A mtedvék artista ügyes ségén kívül az ember-medve birkózás izgalmas jelenetel Is. sok tapsot kaptak. (Ma, hétfőn efi<e 60 és 20 pengős dijakért két bátor kanizsai vállalkozott, hogy megbirkózik a medvékkel!) A parterre-aj-tfsianő számai szenzációsan ügyesek voltak. Jól mulatott a közönség a lo vagló rríajomnak. Az idomított teve első volt, amit énemben Kanizsán láttunk. Pompás volt a kötéltáncos zsonglőr-nő minden mutatványa Az idegeket legjobban a fejtornász férfi-duó vette Igénybe, akiknek mutatványai hátborzongatóan nagyszerűek voltak. A kitűnő lovarnő, a könnyed és vidám bohóc-lovas, a bravúros kozák-lovas mind a legjobbat adták. Kedves, vidám! szám volt a bohóooké a kis szamárral. A férfi zsonglőr mutatványai bámulatosak voltak. Az excentrikus pár befejező száma is teljes sikert aratolt Sok nézője van egész nap a cirkusz állatseregletének, amelyban oroszlá noktól majmokig sok gondosan tartott. jó kondícióban lévő állat lát ható.
A cirkusz műsora o^yan, hogy on nét mindenki megelégedéssel, kg jobban töltött este érzésével távozik
Maiit Ar: Juliim 21 Kedd. Rom. kat PraxMee. ProteatáM Dánlel. Izraelita Ab. hó 2.
GvöRysxertári éjjeli saolgáUt e hé végéig a Mária gyógyszertár Királyutca 40. és a kiskanizsai gyógyszertár.
GSafftrdS nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután I kedden egéaz nap nőknek).
— Jóságos egek! Hiszen ez Schneckj ; — Igen, én vagyok ... Dehát honnafa ismer ön engem?
Jóságos mosoly derengett a betörő siája körűi:
— Hát nem emlékszik, Schneck? Hiszen mi osztálytársak voltunk. Együtt jártunk az újvidéki gimnáziumiba, a negyedik osztáfyba. fin ött ür-tem a második padban. Milyen különös játéka » sorsnak! Ki hitte volna, hogy valaha igy fogunk találkozni.
— On tehát. .
— Eltaláltad. Én vagyok a Savanyu Bandi.
A gonosztevő fáradtan roskadt a székbe. Melle zihált a felindulástól. Esőviz-szeme ónos merengéssel tapadt a padlóra.
— Megöltelek volna, — hebegte — ha föl nem Ismerlek, mint régi kedves pajtásomat. v
Megeredtek a könnyei.
A vezérigazgató ezt mormolta magában:
— Enftek a szentimentális fickónak elég lesz négyszáz pongő is.
Savanyu Bandi nagyot sóhajtott:
— A mostohaapám kivett az iskolából, mert a negyedikben megbuktam. Nehéz munkára foglak: kazánkovács lettem. Később elzüllóttem... a szerelem é<j az Ital vitt a romlásba. I>edig kár értem. .. valamikor nagyon tehetséges flu voltam.. . verseket is ir-
Edward király kíséret nélkül repül Franciaországba
m. luiim 41
- (Áthelyezés)
A ferencesek mostani dlspozicíója során a rendi elöljáróság P. Kocsis Ödön voll klskanizsai lelkészt, szombathelyi plébánost Nagyatádra hclyczle 4t házfőnöknek és plébánosnak.
- (A márlacelll zarándoklat)
autóbuszokon hétfőn elutazott- A zarándokokkal "utazott többek között p. Czirfusz Viktorin plébános, p. Erőss Alajos (aki egyúttal uj állomáshelyére, Esztergomba költözködött), Kreulter Ferenc gclsel esperes-plébános, Kozma György nagyrécsei plébános és többen.
- (Tisztiértekezlet)
volt hétfőn délelőtt a nagykanizsai járási főszolgabiróságon, amelyen a j^-rás összes Jegyzői résztvettek. A tisztl-érlekezlclen, a főszolgabíró szabadságon lévén, vitéz dr. Csetc Antal szolgabíró elnökölt /
- (Segédjegyző-választás)
Murakcrcszlur képviselőtestölete dr.
Zarubay leránt nagykanizsai szolgabíró elnökletével most megtartott segédjegyzőválasztásán egyhangúlag Drégelyi Kiss Vince uiurakereszturi lakos, oki. jegyzőt választották meg a mu-rakereszluri körjegyzőség segCdjegyző. jévá. . i t
(Idegenek Nagykanizsán)
Szombaton este egy gyönyörű bécsi autóbuszon 56 osztrák, hétfőn délelőtt ugyancsak autóbuszon Porch-heimból 60 német kiránduló érkezett .Nagykanizsára. A kirándulók Magyarországot és Olaszországot utazták végiig.
- (77-e» oaerkéazek táborozása)
Hétfőn indultak el Nagykanizsáról t 77-es Szent László cserkészeink Nó-óíth Jenő és a cserkésztisztek veze-tfeí alatt, hogy megszokott régi helyűtón, Balatonberény és Keresztúr kö-tótt üssék íel táborozásukat. Vasár-up sokan rándulnak ki látogatásukra.
- LAKBÉRÉNDEZES a mai pénzűiké mellett is mindenki részére Igen slctón beszerelhető Koptlein Lipót togyarország legnagyobb butoráruhá-Uban.
A \' ■•■•S\'! „ jpwaaígstÉÍ
Ml «"!>»•/»\'•
Jégazakrényak
■ír hiTf i- Mi részletre
ilUiUIUlUfltlUUto, fHl 5.
ixtAi tbíLöm
6 hetes kúra 20 pengA
Énvségünkben vigasz, hogy nem rilka pengőnket külföldi gyógy-isra költeni. Az orvosok aján-
Szegén1 kell rilL
kurázásra költeni. Az orvosok\'ajánlata szerint itthon, akár lakóhelyünkön, akár nyaralás alatt meggyó gyithaljuk az epe-, máj-, gyomor bajt, az emésztési zavarokat, a tul
hízást, ha 6 hetes kúrát tartunk a Mira glaubersós gyógyvízzel. A kUra alatt reggelenként, sétálás közben, éhgyomorra 2—3 deci langyos Mira glauber-rásgyógyvizet kell inni, s még 20pengőbe sem kerül az egész, nagy gyógyhatású kura. Kérdezze meg orvosát I
— (Kerékpáros mulatság)
volt vasárnap délután és este, a Nagykanizsai Kerékpár Egylet rendező sében, a Szép Ilona vendéglőben. A kerékpáros-tábor jókedvét nem vetto el a kánikula vasárnapi tombolása, a Szép Ilona árnyas kertjében a vidání-ság, nóta és tánc volt az ur késő éjszakáig. A rendezőség fáradozását minden tekintetben siker koronázta, mindenki jól érezte magát, a kerékpárosok is és vendégeik is.
— (A Tiszántúli Ipari Vásár)
ideje, augusztus 29-ikc erősen közeledik s Debrecenbe*!* akeneskcjelini és iparkamarában teljes erővel \'folynak a munkák a kiállítás szervezéso körül. A gyáripari területen a vas és gépipar, a 1oxtil\\par, a vegyészeti ipar az élelmezési ipar, a faipar, villamossági ipar legjelentősebb vállalatai vesznek részt, mig a lakberendezési é» ruházati ipar a külön kézmüvcsi|>ari pavillonban foglal helyet. A világhíres debreceni húsipar, Debrecen specfal,-tása, a mézeskalácsosipar a legszebb keretben és a legjobb Iparosaink utján fogja a közönség elébe tárni termelésének szinét, javát. Debrecen leg-reprezenlánsabb kereskedelmi cégei mu tatják be áruik gazdagságát.
— Leégett a szomajomi gőzmalom)
Szombaton éjjel Nagy Sándor
szomajomi molnár nagy kutyaugatásra ébredt s megdöbbenve látta, hogy az egész malom lángokban áll. Azonnal fellármázta a falut, kivonultak a szomajomi és a környékbeli tűzoltók, de
már segiteni alig tehetett. A malom egész belső berendezése és az ott felhalmozóit gabona elégett. A csendőrség a nyomozást megindította, valószínűleg belső tűz okozta a malom leégését. A kár többszáz pengő.
— (Gyermek-balesetek)
Dornyai Matild 13 éves leányka Mi--háldon a lucernásban felejtett kaszába lépett. Súlyosan megsérülve azonnal be kellett szállítani a nagykanizsai kórházba. — Koó Károly 10 éves nagykanizsai fiúcska a Novák-féle majorban pajtásaival a szénapadláson játszadozott, mikor a padlásról leesett és karját törte. A mentők a kórházba szállították. \\
— (Slesta Sanatórlum)
Budapest, I., Ráth Oyörgy-u. 5. a főváros egyik legideállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyóüitézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen Kémiai és mlkroa-koplul laboratórium. Elektroeardlo-graph (szlvvlzagáló). Krógh-féle alapanyagcsere vizsgáló készülék. Enteroo-leaner (bélfürdő). Modern vlzgyógyln-tézet Orvosilag vezetett vlllanyüsemü konyha. Elsőrendű ellátás I 9700 négyszögöles park I Olcsó árak 1
- (HilgeggyQ/lOk találkoiófa) hét tőn délután 6-tól 8-ig ■ Pannónia hátsó kistermében.
A magyar szellemi élet tükre
TÜKÖR
a Zalai Közlöny előfizetői által az együttes előfizetés feltételei szerint rendelhető meg. Az együttes előfizetés kényelmes, egyszerű és olcsó.
A ZALAI KÖZLÖNY és a TÜKÖR együttes előfizetési ára egy hónapra P 2.96. Előfizetéseket az alábbi szelvényen szíveskedjék még ma beküldeni.
Itt Lv*t«nd.
fi ZfiLfil KÖZLÖNY t. kiadóhivatala
Nagykanizsa.
Mint a Zalai Közlöny előfizetője, ezennel előfizetek
a TÜKÖR-re..................................:.....-tói.......................................-lg
a lapjukban hirdetett feltételek szerint.
Az előfizetési dijat — díjkülönbözetet — egyidejűleg küldöm — pénzbeszedőjüknek kívánom kiegyenlíteni.
Nagykanizsa, 1936.
Név:..................
Foglalkozás: Postai elm:
Legújabb mintájú
Cséplési mázsakönyv
Ara I pengő 10 fillér
Kapható a
Zalai KftzISny
kiadóhivataléban
Fó-ut B. ai. alatt
— (Saját fivérét lopta meg)
A siófoki csendőrség egy járőro Nagykanizsára kisárta Szabó József 20 éves nagykanizsai borbélysegédet, aki a legutóbbi időben mint alkalmi ügynök működőit. Szabót azzal gyanúsítják, hogy saját fivérét lopta meg. Amikor az aludt, az ablakon át bemászott hozzá és ruháját silányabb ruhával cseréllo kl. Mivel Szabó megszökött, a kapitányság körözte. Ennek alapján Siófokon elfogták és beszállították Nagykanizsára. A vizsgálóbíró előtt mindent beismert Letartóztatták.
Prognózis: Délnyugatra forduló légáramlás, néhány helyen zápor és zivatar. A hőség tovább tart
mim
A zalai legalacsonyabb búzaárak
A kormány a Futura utján most hozla nyilvánosságra az 1936—37. gazdasági évre érvényes állomási búzaárakat és ezzel harmadszor lép életbe a minimális búzaárak rendszere, amely felbecsülhetetlen előnyt Jelent a gazdatársadalomnak. A búzaárak átlag 40 fillérrel emelkedtek. A zalai állomásokon a legalacsonyabb búzaárak a kővetkezők:
Badacsonytomaj 14.30, Balatonfür<> 1410, Balatongyörök 14 50, Bucsuszent-lászló 14.60, Csómödér—Páka 14.30, I-elsőraJk 14.70, Gelse 14.70, Gutor-földe 14.35, Gyenesalási mésztelep 14.55, Kehida-Kustány 14.40, Kewt-hcly 14.55, Lenti 14.30, Murakereszt^r 14.90, Nagykanizsa 1480, Nagyrécse 14.75, Hédicp 14.25, Sármellék 14.55 Sümeg 14.30, Tapolca 14.35, Tűrje 14.40, Ujnéppuszta rakodó 14.75, Zala-apáti 14.50, Zalaegerszeg 14.45, Zalalövő 14.60, Zalaszentgrót 1435, zaia-szentgyőrgy 14.50, Zalaszentiván 14-50, Zalaszentjakab 14.70, Zalaszentlásxló 14-40, Zalaszentmlhály—pacsa 1465 P
A buza szerződésileg biztosított piaiba i « következők: ül-szormég 2 knUUó mázsa, Ausztria 2.2 mllüó mám, 1.5 millió mázsa, Hollandia 1 millió mázsa és Belgium 500 ezer mázsa,
ZALAI KÖZLÖNY
1986. lullua 21.
APBÓHDDRtSB
______l migta Mdlzlaten, szé
pen bi—ozvi, lépaóbásl külön bejárlltal. Eatlleg telíts ellátánal. Ciengeryu. ZWa.
Propaganda (llitiéraalUa Teulach-drogéria fotóoaitilyin. I lek. 8 lelvélelw, 6i9 film 28° Jullui 18 Ul luguaztus 3-tg — .96 atóhlviiial együtt Legmodernebb imilőrltboritorlum, olctó, predz munka.
Fakár ablak kltl llmél kapható Stern \'keretkedésben, Pő-ut 2, Viroibii-\' 2500
thregki palota.
■ ladanaalaAay Honnal felvitetik Horthy Mlklós-ut 61. 2594
MafaaAraaqAd keteslellk saonnill be. péare Bormlal Billca malomba, Állandó 2642
lépéire munkAra.
Sfkálot-u. l/a. hAi tztbidkézból •!■<■«. P.rdeklődnl hoiezuvölgyl k»r|egyzónél. •
I vaairnip délntin a viiut-parti aílányon egy M nyaklánc Becitlle-tta megtaláld a Zalai Közlöny kladóhlvi-talába izlvetkedjék leadni. •
FliM- éa itrinddpók, upkik nagy vilatatákbaa Vágó Endre lllitésirtiriban. •
Jól fózó wlaáaaaa azonnal felvétetik. Batthyiny-u. I , Deatach.
Ptaalaó, hilóaaoba, konyhabútor, gyér-mekigy, aaital eladó. Clm : Vágd illalaier-tirtan. •
Eltaaaatt tegnap eate 9—10 órakor a Horthy Mlktóa-ut és a Kotló körül. vagy a Pillpovtti cukráazdában, egy króm karkóló atraaa dlaaltéaael. A megtalálót kérem, Horthy Mlklói-ul 51. alalt adja le, lutalom ellenében. 2826
Tarléaballára, mlndenneafl ondo-láláa, hajfaatéa, nöl-, url- ét gyerntkha)-vágta éa alnden izikba vágó munka FIDpovica fodrtizOztetében készül. Caen-gery-at 2. Yeklon 626. •
Kiadja a laptulajdonol Kózgazdaaágl Rt. Oalaabarg Nyomda ál Délzalal Lapkiadó Vállalata NagykanlztAu. ftlelóa kiadót Zalai Károly. Intarrtfbaa teiafoa r Natvtanliaa 78. aaám
Eladási hirdetmény.
Átvételben késedelmen vevő veszélyére és költségére 1 drb Monitor ióherfejtő gép a Kt. 351. §-a érielmében kir. körjegyző kOzben-
£tlével g legtöbbet (ígérőnek Nagy-
mizsán, Király utca 47. sz. a. 1936. lullus 30-án d. u. 4 Arakor eladaUk.
Vevő köteles a vételárat nyomban készpénzben lefizetni és a vételáron leiül a vételi illetéket is megfizetni.
Kikiáltási ár: 1500 R. 107. bánatpénz leteendő.
Götzl Ferenc, kereskedő
Szombathely 2asi Kisfaludy SAndor-u. 49.
unit
kerti
l ZALAI IÓÍLÖIY,
ha bejelenti nyaraló canét. A kiadóhivatal portómen-teaen kakH utána bármely * belfttldl nyaraMietyre.
A lateoyel klr. |Ariablró«ig, mint telekkönyvi hatóaág.
Tkv. 171/1936 Slám.
Dr.
Indított
Árverési hirdetmény-kivonat.
lr. Horváth Ferenc ügyvéd végrehaltatónak András Stndor végrehajtást azenv. ellen végrehajlátl ügyében a tkvlhitósig végrehajtial átveróil 129 P 20 1111. lóké-a át járulékai behajtáu végett a letenyel klr. iártsblióiág területén levő,
LandvauUalu köiaégben tekvó a a lendvau|ltlu>l 27, 40, 206, 240, 252, 253, 266, 2Í8, 773, 294. 296, 331, 332, 348. 373, 374 izt|kvben (elvett Ingatlanokból Andráa Stndor végrahaltált Izenvedó a 94. B 25, B. 110, B. 36, B. 42, B 43. B. 45, B. S4, B. ~ B. 16, B. 82, B. 18. B. 14, B 4, B 40, B 46. aorsz. alatll llletóaégéte éa pedig
a 27. tztjkvben 418 hrst. Ingatlanra
azólő at öreghegyen 160 P
rél él pince a Marton dülóben 18 .
szőlő ■ Tormill hegyen 90 ,
sióIG tz Öreghegyen 30 .
szántó a Karácsonyi dülóben 50 .
szántó aa Andor dülóben 110.
azintó az Andal dülóben 140 .
aiántó az Andal diliében 80 .
szántó él rét a Ukl dülóben 170 ,
azAntó a Hegyallán 210 .
azánló a Llkt dülóben 110.
szántó a Kenderei Öreghegyen 60 ,
azánló • Melóvés dülóben 100 .
rél az Andit dűlőben 240 .
ház, X. u. udvar, kert éi rél 1200 .
azintó a Llkt dülóben 140 .
azántó, rél a Iloitzu dülóben 110,
uintó a Karicaonyl dülóben 110.
szántó és tél aa Andal dülóben 70 .
azintó és rét az AlsólUikéaben 100 .
azántó éa rét a Pelzttlakéabeu 210 .
uintó a Llkt dülóben 115.
liinló a Mezővégi dülóben 100 .
iiinló a Vernyakod dülóben 4211 .
azintó a Karicaonyl dülóben 80 .
síin ló a Karicaonyl dülóben 31 .
Ezen irveréi hatálya nem érinti a feltörölt telekjegyiókőnyvekben C. 61. C. 35, C. 67, C. II. C. 18, C. 16, C. 16, C. 32, C 29, C. 5, C. 22, C. 5, C. 2, C. 7, C 7, C. 8 sorszámok alalt óivegy Végh Liillónl tz. LukAci RozAlll livirl bekebe-zell óavegyl haazonélveietl jogot.
A telekkönyvi hatóaig az árverésnek Lendvaujlalu kóiségházAnil megtorlásán 1936. évi augusztus hó 6. napjinak d. u. 3 óráját tüzl kl ét tl irveréit teltételeket az 1881.: LX. t.-c 150. §a allpjin a következőkben illapllja meg:
1. Aa irveréi alt ető ingillanokat a kl-kliltiil ir kéthirmidinil alactonytbb iron eladni nem lehet míg akkor aem, hi iz Eléli irverétl vételit a végrebiiUtó követelésit megelőző ringhelyen a kielégítendő terheket nem tedezf
Ai itvereln! izindékozók kötetetek bá-nitpénlül a klklillial ir lO\'/o *t kéiz-péniben, van az 1881: LX. tc. 42. S-ában
.<38. u
540
a 40. 416.
a 205. • % l
621. „ „
275. „
a 240. 139. „
a 252 189 „
l 253. 153. „ „
1 256. . 367 H
a 268. 122. ,
a 288. „
a 273. 29 „
a 294 138. M
a 166 „
a 198 n
a 305. „
a 296. 86. „
a 87.
a 351. 132. „
a 332 121 „
a 343 115 „ „
a 373 . 472
a 374 205. a »
klklillial áioan.
meghatározott irtolyammal tzámitott óva-dékaépei érlékpapirosbin a kiküldöttnél
letenni, vlgy a bánatpénznek előleget bírói leiétbe belyezéaéról kiállítóit lelétl el-limervényt ■ kiküldöttnek áladnl él íz árverési feltételeket aláírni (1881 : LX t.-c. 147., 150., 1/0. §§.; 1908 : LX. l.-c. 21. §.)
Az. aki u ingatlanéri a klklillial árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni lenkl aem avar, köteles nyomban a klklillial ir nziaaléka szerint megillapltott bánatpénzt az általa Ígéri ár ugyanailnyl izá-zilékálg kiegészíteni. (1908 : XLI. 25. 8)
Leien,e, 1936. évi áptUll hó 5. nap|in. Dr. Qüntber a. k. klr. lblró.
A Uadminy hiteléül: Mit
Balaaaa Sándor
Ul.klQayvvucré
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Farimaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, felefon, llfl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Wlőny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
A Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulolsó havi előüzelésl nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehel a többezer kötetes nagykanizsai Horváth-féla líjságtlziel kblcsSnhönyvtárá-nah. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai KőzlOny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet kl havonta a kSIceSn könyvtárból, ahányat etak el tud olvasni. Az előfizetési nyugta leimutatói kmelenkénl 8 filléres kedvezményes kOlcsOndifért kapnak könyveket a Horválh-kölcsönkönyvlárban akkorit, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
Holelta vállon Balettá rod Bo\'elta zsinór Uaolenm Viaszos Tálion Lábtörlők
Kárpitos kellékek Afrik, tisztított Zeineg-félék
Hirsch és Szegő
Malrao yáizon
Síönjegek
Ssfinyegyédö
Hyngégytáiijon
fiabonaziák
Saaltnazsók
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOBATÓBIUI.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is.
8ZABÚ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő-ut 5.
FUrdö- és strand-cikkek
Fürdőruhák
csodaszép színek és formák
Strandkabátok
Kombinált kendő-sapkák
(legújabb I)
Fürdőköpeny
női 13.—, férfi 17.—
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. szám
Városházpalota.
Hofherr- Schrantz—Claylon— Shuttlcwortb gyárlmányu
ekék
tOkarpAnoél kormánylemez-zel, pormentes csapágyakkal, ■nsgkasssabbltott kerékagyakkal, az uj lipusok Bnmű-kBdft zsirozóval
boronák
2 lagu és 3 tagu, könnyű és nehéz kivitelben. vetőgépek kanalas- és tolórendszerben, naráték. 8«.o.k..é»ólr. Sallliaaák. ialllgráuk. RépavAflAk. KaalttaAlarak. Rítták. OalaatrKrSk.
Ma<*«aa<aaAgl-triaraii. Kaphatók éa megtekinthetők nagykanlaral lerakatábon:
orszAg józbef
mag, mfttrAgya, zaAk, növéoyvádalml • zerek, gép kereikedéaeben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A lírásig anallett.) Teleion . 130.
\' IwOlalAatM H^tai.XS U OaMaMci „ n^ UpkMt VWkM. tei|w.,H»s W\'. faWtfcÜM"
V
78> évfolyam 166 szám
Nagykanizsa, 1938. Jullus 22 szerda
Ara 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY
és kiadóhivatal: PM 5. i
KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ári: egy hóra 1 peugö 40 t Szerkesztőségi és kíadóh Iratai! tetdoai 79
Buza és politika
Martchell Ferenc államtitkár
pacsai beazédóből
Valamelyik politikának értékél nemcsak a nagy szellemi és erkölcsi célkitűzések adják meg, Ivmem az nagymértékben függ azoktól a gaz. dasági elgondolásoktól is, amelyek a széles tömegek szempontjából eredményes kenyérpolitikát tudnak képviselni. A jelenlegi kormányzat politikájának tengelyében tagadhatatlanul az a törekvés áU, hogy a gazdasági élet zaklató kérdéseit is nagy megelégedésre