Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
58.36 MB
2010-03-11 15:46:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
675
7397
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1936. 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/\'
78« évfolyam 224. szám
Nteyluwlisa, 1838. október 1. csfltBrtOk

kn 1? na
ZALAI KÖZLÖNY
-S3SSS1
<• UaUfaÍTilali F4* y ,
* ° L ■ T I KAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
ElőfUcUsi ár«: ce< hón I ptiijO 40 «IU SurksnUMtl é* kudéhinUU lejdon, 71 a
Javuló gazdasági helyzet
az események znjlásában nem szabad elveszni egy semleges tudós m-gyai\'országi diagnózisának.
Előkelő angol ur, Sir Josuah Stamp egyetemi tanár és világhírű angol közgazdász, aki nemcsak el-\' nWeti tudós, hanem mint az Angol Bank Igazgatótanácsának tagja és egy előkelő vasúti vállalat e\'nöke. a gyakorlat? élet terén is elismert férfiú, előadást tartott Budapesten a renmtközi kereskedelem és pénzügy kapcsolatairól. Előadásából, a melyet az újságok részletes n ismer tettek él" amely mindvégig magas színvonalon mozgott és teljes :n le kötötte az érdeklődést, ezúttal csu-pór egy részt, talán helyesebbn csak egy mondatot kívánunk kiragadni. amelyben Magyarország helyzetéről beszélt. Elmondotta a kivált közgazdasági szakember, hogy Magyarország közgazdasági és pénzügyi szempontból határozottal\'. a javulás utján van. Megítélésé szerint a jövőtaft jelentékenyebb sze-iepet tölthetünk be a nemzetközi kereskedelemben, majd azt mondotta. hogy az országok közgazdasági és pénzügyi szakemberei: súlyos felelősség, terheli nemcsak a meglévő kedvező helyzet megtartásáén, hanem annak a továbbfejlődésééi t is.
De térjünk vissza a diagnózisra, melyet a tudós szakember. mini te/jiser semleges tekintély, hazánk ró! megállapított. Tehát a magyar gazdasági mérleg angol szemmel nézve ls a javulás utján van. Ha ezt a tényt most abból a szemszögl>ől vizsgáljuk, vájjon miféle tényezők hatósánar eredménye, akkor ismét csak Sir Josuah Stamp szavalt idézzük, aki a javulás ténye és az ország közgazdasági és pénzügyi felelős tényezőinek aktivitása között okozati összefüggést bizonyított, tfs ez valóban igy van. Minden ország gazdasági boldogulása elválasztha. tatíaDul függ össze felelős kormányának gazdasági és szociálpolitikájával. A természet szeszélyei bünt t-he?ik is, jutalmazhatják is egy mezőgazdasági ország népességét, de viszont nagy természeti adottságokkal lehet rosszul gazdálkodni ,\'s csekélyebbékkel lehet helyes beosztással jól gazdálkodni. A természet erői mindig csak részesei^ de nem egyedüli intézői egy ország sorsának, illetve boldogulásának
Hi tehát ma Magyarországon a gí\'Zdaság! helyzet Javul, az nem egyedül a kedvezőbb időjárásnak <\'s a Jobb termésnek köszönhető. Tekintélyes része van ebb n annak 3 g-\'dtségi, szociális és főleg pénzügyi politikának, amelyet a kormány folytat. Sir Josuah Stamp, a mikor megállapította gazdasági helyzetünk javulását, nem íetedke-^"\'t mw arról, hogy elismerését ki fejezze az előadáson jelenlevő Inir*dy Béla volt pénzügyaüaiszer.
a Nemzeti Bank elnökének, a mivel kifejezetten is dokumentálta a g; 2üasági helyzet Javulásáért vég-
A belügyminiszter intézkedése az ország belső békéjének fokozottabb biztosítására
Betiltották a politikai népgyOléseket ós felvonulásokat — Fontos értekezlet a belügyminiszternél
Budapest, szeptember 80 A kormány a hivatalos lap mai számában közzétette a gyülekezői! jog szabályozásáról szóló belügyminiszteri rendeletet.
A belügyminiszter már multheti nyilatkozatában célzást tett. hogy az események * bizonyos preventív intézkedések életbeléptetésé* t hetik szükségessé. Ez nem más. minten-nek megvalósítása.
Illetékes helyen a gyülétstilalom elrendelésével k ipcsolatban kijelentenék, hogy ez nem jelenti azt, hogy az egyes képviselők kerületeikben ne tarthatnának politikai beszámolót és hogy azon más kdp-