Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.08 MB
2010-03-11 15:49:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1340
7096
Rövid leírás | Teljes leírás (1.38 MB)

Zalai Közlöny 1936. 251-274. szám november

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78. Évfolyam 351. Mám
Nagykanizsa, 1838. november 3 kedd
Ara 12 mi.
ZALAI KÖZLÖNY

PM.i i
fft»-»TI KAI NAPILAP
Felelő® szerkesztő: Barbarlts L ajos

Neimrtcarunkeltenségeket
A magyar közvéleménynek Usztá. bari kell lennie a jelenlegi külpolitikai helyzettel. Ez annál is inkább fontos, mert a legnagyobb jolentő sógü problémáink szerves össze-függésben vaunak a külföldi relációkkal s bennünket a fennálló békeszerződések -értelmében úgyszólván minden nagyobb elhatározó sónkban megkötöttség akadá-lyoenak. Olyan megkötöttségek, a melyek még mindig magukon vise lik a gyűlölet légkörében létrejött megtorló szellemet.
A világ közhangulata tagadhatat* lanul sokat változott a háború utáni idők óta, de még mindig oly nagy Igazságtalanságok, méltánytalanságok és megkülönböztetések állanak fenn az egyes nemzetek között, hogy a torlaszok elhordása még hosszú időbe telik Kánya Kálmán külügyminiszter legutóbb nyugodt lelkiismerettel álllthutia külpo^iti. kai tájékoztatójában, hogy rez az ország 16 év óta állandóan a békét keresi.. Ezt a törekvését néhány hatalmas külföldi állammal annyira tudta fejleszteni, hogy v»!ük a béke szellemén túlmenően ma már szoros barátságot hozott létre. Ezt a ba rá ti szellemet óhajtja ápolni to vábbra is a Darányi kormány s miként azt a miniszterelnök parla. menti bemutatkozó beszédében ki fejtette, külpolitikánk irányán aleg csekélyebb változás sem fog történni A barátainkkal való jó vi szony ápolása azonban nem jelenti azt, hogy el akarjuk vágni magunkat a más államokkal való korrekt kapcsolatoktól, erre annál kevésbé törekedhetünk, mert Magyarország nyugodtan elmondhatja : Jenkivel szemben nem viseltetünk ellcnsé. ges érzülettel. Az a tény, hogy Van nak elintézetlen ügyeink, békés tö rekvéseinken nem változtat, mert n.indent, amit ei akarunk érni, békés eszközökkel szorgalmazzuk Vonatkozik ez a kisantantra is, amely államoknak előbb-utóbb be kell l.it-niok, hogy a jószomszédi viszony legfőbb feltétele a teljes egyenjogú-ság. Ha ez létrejön, amiben bíznunk kell, meg van vetve egyik legfőbb alapja a dunai államok g:izdasági együttműködésének, ami idővel po litikai kooperációban is megmutaí-kozhat. Nem mondunk le tehát arról a reményünkről, hogy a másik olda\'on is felül fog kerekedni a jó belátás szelleme s ezáltal lehetővé válhat a gazdasági és politikai érdekek kölcsönös elismerése mej. lett a mindnyájunk által kivánt ki békülés.
Kánya Kálmán külügyminiszter Magyarország békepolitikáját hirdeti változatlanul s az ő megfontol! kijelentései ma annál is inkább figyelmet keltenek a külföld hivata. loc, fak!orai és közvéleménye előtt, mert régen tapasztalható bonyodalmak nehezítik az európai kikristá. lyotodási folyamatot
Az európai politikát eddig a szö vetségrendgzer irányította, A bék*
Mussolini.
Mussolini vasárnapi milanói rádió szózata az egész világ feszült érdeklődére közben hangzott el. A Duce a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozva megáilapi\'otta, . hogy Olaszországnak nincs módjában a hasznavehetetlennek bizonyult
népszövetség
sorsával törődni és Róma miatt a genfi intézmény nyugodtan; elpusz. tulhat. Körülbelül ugyanezt mondotta a leszerelésről és a kollektív biztonságról is.
Olaszország szomszédaira áttérve, elsősorban
Franciaországról áfiapiiotta meg, hqgy * eljátszott Olaszország barátságát.
Svájo,
— mondotta az olasz miniszterelnök azonban Olaszország számára mindig egyike lesz a legbarátsá. gosabb államoknak.
Ausztriára térve át, bejelentette, hogy Ausz tria sorsa Olaszország tudtával, beleegyezésé/ -el és segítségével jobb jövő felé fordul a július 11-én kötött német olasz egyezménnyel.
Jugoszláviáról megál...