Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.15 MB
2010-03-11 16:02:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
735
5137
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1936. 275-298. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. ÉvlOly»m 275 szám Nigykanlua, 1838. december 1. kedd
Ari 12 na
ZALAI KÖZLÖNY
és <111 lili IWt fc. i
ItrbarMt
A német kérdőjel
Rosenberg Alfréd, Hitler kanceL lár bizalmasa és külpolitikai tanácsadója cikket irt a német félhivatalos lapban, melyiken Németország revíziós álláspontját rajzolja meg. Többek között azt irja, hogy ők nem hajlandók a népeket revíziós és revizlóellenes csoportra osztani s Németország nem vállalkozik arra, hogy egyes népek sze kerét tolja, midőn azok hlu ábrándok után futnak. Ezt a cikket a német jólinformált hely még megtoldotta azzal a magyarázAtlal, hogy Németország azért nem foglalkozhat ik a revízió gondolatával, mert bolsevista veszély van.
Gyenge visszhangja támadt a cikknek idehaza. Legfeljebb éppen hogy csodálkozott a magyar köz-vélemény egy része. Mert nálunk eddig jaz a hiedelem volt elterjed, v*. a közvélemény majd minden rétegében, hogy Németország nekünk igaz és hü barátunk s az olasz néppel együtt küzd Trianon revíziójáért is. Csodálatosan tartotta magát ez a hit s a békekötés sek óta elmúlt másfél évtized alatt egyre erősödött. Soha nem mutatott Németország Olaszországéhoz hasonló mellénkállást, de ml mégis bíztunk Lenne. Mert szövetségesünk volt és együtt véreztünk, együtt buktunk el. Ugy gondoltuk, hogy a szerencsétlenség testvérré tett bennünket s együtt fogjuk igánkat lerázni.
A történelem ugyan másképpen mutatja a magyar és német nép viS2»nyát. Mert ezer évig küzdöttünk a keleti barbárok s ugyanuk kor a nagynémet hódítók ellen is. A helyzet ma is halálosan ugyanaz: keletről a szovjetorosz veszedelem, nyugatról a »Drang nach Osteir* fe nyeget. Csakhogy a ma&vfir köz. vélemény nagy részéből kiveszett az érzék a komoly veszélyek felisme. rést- iránt. Elsikkadt a kuruc gon. dolat, amely pedig nagy *belső erőssége volt nenizetünknek. A kiegye. zés óta kulturánkat nagy mértékben károsan befolyásolta a német hatás. Innen van az, hogy nem hiszik a figyelmeztetést: Dunántult Erdély sorsa fenyegeti.
Németországot már nem\' köti a versaillesi béke, mert lerázta ma. gáról annak kényszerét. Minket gúzsban tart Trianon. A német nép megcsinálta a maga revízióját, most a mi revíziónk .következnék. Az olasz nép egységesen, az angol közvélemény nagy részéljen mellettünk van. S Németország most je lent; ki, hogy ő nem revizionista.
Beszéljünk őszintén: Németországnak nem érdeke, hogy egy erős Magyarország foglalja el a Duna völgyét, mert az megakasztja keietl terjeszkedését.
Nekünk a revízió legelső nemzeti célunk: életünk feltétele. Nyissuk fel hát szemünket s aki nem tá-mogatja e törekvésünket, attól ezt ne is várjuk. Ismerjük meg igazi ba. rátáinkat, magunkban pedig W
A Népszövetség összehívása súlyosra fordítaná a namsatközl halyzatat
A spanyol nemzetlek újból megindították támadásaikat — Elsüllyesztettek három szovjet-hajót — A „második Alcazar" védőinek sikerült élelmiszereket ledobni a nemzetlek repülőgépéről
A spanyol nemzeti csapatok az utóbbi napokban a rossz idő miatt tétlenségre voltak kárhoztatva. Vasárnap azonban újból megindultak a harcok. A nemzeti csapatok re pülőgépei nagy nagy eredménnyiel bombázták a katalán partokat és a kikötni igyekvő szovjethajókat. A hajók közül sikerült hármat az öböl ben elsülyeszteni. A nemzjeti csapa, tok elfoglalták Gumerra városkát is, melynek elfoglalása hadászati szempontból igen fontos. A nemzeti csa-patok vasárnap repülőtámadást in.
téztek Alioante ejlen la, a légitámai dás sikerrel Járt, ujabb vörös c»a. patokat skerült megsemmisíteni
A nemzetiek több repülőgéppel el. repülteek a Cordova közelében levő Santa Maria della Klazze kolostor felett és sikerült élelmiszert dobni a kolostorban meghúz...