Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.06 MB
2010-03-12 08:53:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1372
12235
Zalai Közlöny 1945. 002-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"M-lIckoul:
<-\' s. :i 4 órahor kczdjdik és Vidráig tart
• évt, 2. ii,
fi kanlzn, 1945. Január 3. sierda
, < \'

a n
Ára 20 fillér.
) 1
r pn /i
u
L

U
U

» \' A WU« i. v
EIÓILJ tlo.Jcadó
niinden Időben szlvbizaergető cio-dalkozáui.il állt meg * hétköznapi tmber. Teljesen átadta mag/t az ő«.l baboninak. Valami a hitetlen kedís és mégis belső meggyőződés krt/Olt hmtá/ó érzés vett erőt rajta, U i a klf malac farklncáját, va^y a kousmáról étteremre éa kávéházakra |.\'i(ó ujtaztendöl köszönteni kívánó keménystprólegényekel lAtla. Pénz-lúitád icjiftt zugába duutid, jó 1114»yar testvérem, a malac lark.mak szőrét, amil kitéphettél <>pr.. mint a kéméuy*«prőlcgéiiy megtépázott nyirág seprőjének egyetlen darabkáját.
Nein vatted észre azt, hogy e*zt mind egy aljasnak ugyan nem mondható ér/cibél cselekedted.Anyagias, loldrenéző és csak ebben a térségben láttad életed boldogságát. Nem Jutott neked eszedbe aem a nemzeted, aem a lajtád. Harsogva danoltad Ilyenkor a legújabb irredenta u0t.1t, anélkül, hogy csak egy pereié is nira gondoltál volna, hogy . ;jy»irr tényl\'g fléfkf/lk az az idő. amikor a nótába síéit szavak valóra vállnak. Amikor tényleg fegyverrel a kézben, olt kell állnod a Hargitán, vagy a Kárpát koszorúzta haláraink valamelyik őrhelyén.
Farsangi hálnak nézted a szomorú magyar életet. Hogyisne, ami kor veretAid minden igyekezete, saj \'tón, rádión és egyéb alkalmatosságokon keresztül nem volt más, mint jegy él semmivel sem aljasabb, hegy Jorrot) hegyéie az élet rózsaszínű C szemüvegét felcsustatva csak egyet \'láss a tdekralos Jövendőt. Igen a
j titokzatos Jövendöl, amely évről-Ovre számodra csak csalódásokat és .owégén uj blztatásqkat Jelentall.
mull el a nemzeted azámára a/inte behozhatatlan értékes esztendők hosszú sora. I^v Jutottál el lelkileg teljesen készületlenül ezek ■ he« a nehéz válságot napokhoz
Atl bitied talán Jó testvérem. hogy il ig.si magt.tr élei „buslekete i.isiiós* %.igv e^>éb irredenta Mzfa-nft «s nag\\> ; aieltemisége szerint f.g ig.Cv dni I ais en L-iktltál az éle\'ű k nrhfi io?*IOmpől)gó lol>a-1\'i.ln Nem lelted észro. h.\'gy lel-j keJhen nincs már eió valóra váltani |.i kii i uéf luvibl 1 • • • kel a ■ .! i üi 111 H
: ik < « j- r lénvleg *r» n-
(• » ij ht a i \'.-fc v
« • « . k »r t •> ini szi li
i \' .1 t t ited. h. >
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
Tovább tartanak a súlyos harcok
üudapestért N
Az égő várót felett repülőink bembakótegeket zúdítottak az elleneégre ée elpusztították kötelékeit
KIAftMtéal ára: egy hónapra 6 peogfl. uogyodóvrc 18 peogfl.
(Bedapest) A Dráva és a Balaton kéiétt az dlenkég valamennyi támadása Qssieeinlott. A Kapesvár vonalán ál megkísérelt elknségas lelde-fnó vállalkozások meghiúsultak A Balaton és a Dráva között váltakozó harcok voltak, melyekben a 4. Itgvédelmi IQzéroSEtály kitűnt vaiulkoré bátorságával.
Marcali vidékén dunántull gyaleg-ezredalnk tzivós ellenállást kifejtve megakadályozták az e(1«nsig nyugat leié való elóraCrését. 7 pl icélost megsemmisítettek.
Budapestért tavábfc tartanak a \'fulyos karcok, mJlyekben ismételten kilOntelte magát a budapesti Ar-zászlóalj. A Qaram mentén harcoló zászlóaljak megakadályozták a bolsevisták előretörését és BOrzstnynél UvekMik állásaiból. A magyar kötelékek Srécsényt több hetes szívós harc után kiUiU«tl«K< A Sziciény és Pülak közftttf arcvonalon tervszerűen hátrább vonullak vissza. Rimaszombatnál éa Kassa vidékén csapataink j megismételt támadásai ellenében az ellenség nem tudott sehol tért nyerni.
(NTI) A budai vártól nyugatra tekvó dembokon is tObb ezredet vateltek harcba a bolsevisták, melyek hiába próbálkeztak áttörni a védők vonalán lígyes teret nyert kötelékeket közelharcba visszavetették. A fö ellenállási vonalban erós német-magyar rohamcsapatok elöretörésQk közéén (elrobbantottak több házat, melyakben a bolsevisták elsáncolták magukat és sok gépfegyvert é» lószart zsákmányol-
tak Az óvatosan közeledő bolsevisták leié az elsáncolt ablakokból kézigiánátokat és páncélököl lövedékeket röpítve, elpusztították ókel. lejjel nappal német-magyar repülőgépek Jelentek meg az égő ,váioa lelett és bembakötegeket zúdítottak a bolsevistákra és több utánpót\'.é oszlopot elpusztítottak A bolsevisták a Duna nyugati partján, valamint Felsögallánál is folytatlak, áttörési kísérleteiket. Német magyar csapatek vlsscavetetlek őket. Szlovákia déli határán, az Ipoly lelsó folyásánál és Kassánál csak helyi betörésekel tudtak elérni, nagy véráldozat árán a szevjet kötelékek. A magyarországi arcvonal tohbi szakaszáról Jelentősebb harcokról rum érkeftek Jelentések.
Beregfy Károly honvédelmi mi-nlSzlet a köveikezé fclhivásl Intézte Budapest védőihez:
Honvédek, csendölök, rendftrök, pártszelgalatosok. hungarista if|ak, pelgárok. német bajtáisakl Jelentési kaptam lóvárosunkai rohamozé túlerejű bolsevista ellcnaeggel vívott hősi harcetokról libben a gigászi önfeláldoló küzdelemben mindnyájan a hungarista magyar éírodalom hőseivé leltetek. Példái mutáltátok hősi küzdelemben uj életet kezdő nemzetünk azámára. Ilősl harcotok hazánk történelmének legfényesebb lapjai lesznek Kitartáslek nem less hiábavalé. A felmentés órája idejében meg fog érkezni. Izívem egész melegével kószöntclak hungarista magyaroki KitartásI Éljen Szálas!I
Hitler: „NomzetUnk boldogulása még sohasem volt biz
tpsabb, mint most!" As 1045. év a legnagyobb áldqiat
készséget kévetell e néptél
(Berlin) A Führer az uj esztendőben a véderé tagjaihoz a kévttkezó kiáltványt becsátolta ki :
Katenákl A háború világdöntó Jelentősége teljesen világos előlietek. Az irgalmatlan küzdelem élet — valutái felé tart. Aa ellen-ségneKfumiia kell, hogy Németország soha sam fogja elhagyni az elszántság útját. TI német katonák e hafcbaf a legsúlyosabb leladate-kat vállaltátok magatokra és TI, akik a támadásban és védekezésben ely diadalmasak voltatok az élet és a gyézelein számá\'a, nem logjátok elveszíteni ezt a tyáborut, mert mindannyiunk előtt világos, hogy miért harcolunk. A német népet ebben a háborúban sem fegyverrel, sem idővel nem lehet térdre kényszeríteni Az elkövetkező 1945. döntő esztendő bátorságunk és |ett-uőnk legjavát követeli majd A né met katona és a német munkás éa ai egész német nép a háború 6. évébea la — amelyben a harc életért vagy halálért folyik - teljesíteni fogja kötelességét. Az 1949 év a legnagyobb áldozatkészséget követeli a német néptől, amely egyúttal törtéqslmi fordulónk is lehel.
Hitler - napiparancsái a következőket felezi be:
Hl a Németország javáért duló küzdelem végén a diadalmas siker a miénk less, Jévöak tekintetében a súlyos és hősies aidezatek alatt leküzdött csapásokkal Jól biztesi-tottuk az utat nemzetünk boldogulása előtt, mely sohasem volt bls-tesabb, mint most.
érdemes, aki azért a maga szürke
semmiseget áldozni is tudja.
Nem |utott eszedbe testvérem az. sem, hogy az a drága gyermek, aki>rt remegve Imádkoztál, akitől
őre^ napjaid boldogságát éa biztonságai rmuMled. csak akkor jathit el vágyaid leljesitheléséíg, ha te mint apa előtte jé Példával elél|árta megmutatod neki az élet igazi ét-leimét, a megmásíthatatlan valóságot, a könyörtelen mindennapi élel-h.wcet. I^en. mert az élet törvénye nem a k i>n felelőtlen csacsa^a-\\ sora, hanem * komoly fflelil* i. séMI á\'l Ar é\'etért. a t (j j lv . a ..«oJ nem c* k « , ; ,. e i .J m paddal
h-g. i ; sT.\'J a l(i%l?\'jpi \'. Vre hogv tf
i . \\ i r : * a r v r • \' K$t a;
• .. U irtr.i
halnak nemzeted, a uját gyermekeid Itámára ériékes valóságokká, ha le. leteszed kezedből a tollat, vagy {szerszámot, ha elborited az eke lárvát. Igen, ha tc If oda állsz a izatil célért kűzd\'k sorába, >\'a te ,11, elfelejtve mindont, de mindent, csák jryyet akarsz: nemzeted halha-,tatlartságát.
. Ma még nem lesz késő testvérem, mi; célba ér törekvésed, ha fel-.ébredni akarsz a léhi felelőtlenségből, ba még akarsz igazán boldog lenni, ha IuíIsz és mersz a nemzetedért. Ii3. \' Jri, benne gyermekedért, v." Iidouírt Cletet, a h"»i életszemlélet • . .c^.\' remeges nélkül áldozni.
Hídi. cl t.slvérem, hjgy lesz még ij\'i :end5 ezen a magyar \' rcl t drága főidőn. Lesz
átnyoitogató, milac-; • s magyar éjszaka, ha fe • rnerea szent I • :-J->d maradik és
nélVCI te\'jf* :ení kV • \'i tu-ií á"ií a \' \'. t i i\'j a*) J * t tuied élni és
védeni e sient szavakat: Ne bántsd a magyart I
Nézd^ak, nézd az Igaz magyarok csoportosulását a Hunyady-grá-nálosok és egyéb harcbainduló magyar védölereg soraifcan és szégyenülj meg, ha e drága ifjak életet áldozó szent akarása nem csal könnyet a szemedbe. Pusztulj el hilványdl akkor, amiker a harcterek dezertőrelnek aljas suttogását hallod csupán, ha nem ve&aed észre, hogy ez a kegyetlen nap caak egy kér désre kér feleleted tőled, hegy mit akarsz: Életed vagy halált?
Követeld az életet és áldozd érte a magadét, hogy megmaradhasson a mindannyiunk élete, a halhatlan nemzet. Lépj az ujeszlendőbe bátran, aggodalom nélkfll a harcosek sorába, legyél egyezer bátor, puha felelőtlenaégben múlté életed alatt, hogy elkövetkezhessen mielőbb, amit oly szivizorengva virsz, hogy teljesedhessék a békekivánságod. amil b\\tor magatartásoddal vivtál ki é mzgad éa nemzeted Jóhasznára.
mi tíLT\'Li
JL^J
ZALAI KO/LONV
A nitnet seregtestek parancsnokit la naplparaoccaal latdultak ilirendelt cnjialaikhm
Oírinű UlHitiufy, a német iégt-t>A parancsnoka naplparancaiban a MvetkesAket mondja:
— Bírálómmal remén)aéjlGI ttlelvt talüntBnk .1 Jiwftbe. A némát
r
légierő az tlmuit ívben kemény és szívós épitömunká4 \'égzstf A mostani évben >s mtn<: erejét be fogja vetni a győzelem kivívása érdekében. Dönitx tábornagy dl Oudérlar valérezredes, s rrs..* veaérkar fí-nöke szintén napipa; a -sb\' i.ilézett csapataikhoz
J045január3.
Parte:szenlo a leoti Jtraaban
Kmmbsi Z.a ár. él Eárái? btrát teliéls 410 fcakéat fslentksxí biagirtiülegiél elölt ,
Impozáns kQfsőségek klzfttt tartalmas értekezletet tartottak a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom lenti jáiási pártscolgálatosai. A Járás legtávolabbi kö/s:»;.\'ból ia zárt rendben vonultak fel a pártsiolgá Utasok, akik egyúttal valamennyien a lenti hungarista légid Önkéntes tagjai és várják a parancsot a harcba indulásra,
Ax értekezlet a Nemzett imával és az .Ébredj magyar*. . elének-lésével kezdAüMt, utána Ka] Istvár. járásvezetö köstönte meg a párt-sxolgálatosoknak, hogy rövid két hónap alatt ilyen áldozatos, fegyelmezett és hilségcs tábor gyfllt Össze Jl .zilál végeken a hungarista lobogó alá.
Kemenes Béla %dr. megyei pártszolgálatvezető bevezető szavaiban melegen üdvözölte a zalai rög, a mindig nehezen élő göcseji tájék dolgozó és kOzdö, áldozatos magyarjait, akik megértették, hogy soha rendszer nehezebb Időben nem vette át a hatalmat, mint a jelenlegi, mert október 15 én a nemzet már nem a sir szélén állott, hanení a sírba . bele Is fektették.
Fegyelem, Hűség, Szolgálat és Áldozat a hungarista gondolat alaptételei és e/ek szemelótt tartásával kell szolgálni a m3gyar jövendőt, odafesziteni mellcinket a beözönlő ellenség elé éi helyt állni azok helyett is — akik meginoglak. Hangsúlyozta, hogy ncin a honvédség volt a hibás abban, hogy a korábbi küzdelmekbe hibák csuztak, mert a magyar honvéd és a magyar honvédliszt számtalan esetben megmutatta, hogy méltó utódja a harcos ősöknek, a Balaton környéki karcokban részt vett ejtőernyősökről és azok tisztjeiről chak a •csodálat és elismtzés hangján beszélne* a németek is. De az elmúlt rendszer ilhumnnlimusa és egyéni érdekeket szolgáló hamis demokráciája elhomályosította azt az örök szempontot, hogy a fajtánkért kion • tolt vér nem vesati^séi és itak erős szívvel, keményen fogott fegyverrel biztosíthatjuk a fennmaradá sunkat. A hungarista-légió helyt főg állni és . ahol a legnagyobb a ve-. szély, ott tesz a vczvlő, de ahoi a vetetö lest. olt lesz mindenki.
ll.trÁny István megycvezelő h. a Ilui-\'r.ír.Mi Mo/|nK>in célkitűzéséiről, a Vfiér elindulásáról és küzdelmes útjáról beszélt. „A magyar nép mindig adia és újra aitia a Mit" - mondta -- mcif akiihány uj mozgatom, u; szervezkedés
feláldoznunk mert tartozunk estei annak a sok apro kis magyarnak* akiknek boldogabb\' eleiében biztosíthatjuk fajtánk éleiének Őrök folytatását ,
Nem szabao elfáradni —- folytatta Bárány istván — mer? egy tel! hitte! küzdő hemzet nem veszhet el. Az Úristen sem tűrheti, hogy istentelen, családot, magántulajdonú és erkölcsöt felrugé, :iflke: meggyalázó, minden szépet és magasztost leromboló csorda diadalmaskodjék egy Istenhivl, a családi élet szentségét és a magántulajdont is mélyen tisztelő nemzet feleit A megpróbáltatás talán arra volt jó, liogv a közösség tudata megerősödjék bennünk. Ne alégedjflnk meg azaal, hogy a magunk asztala teritve van, hanem kűzJjűnk és áldozzunk azért, hogy^ minden magyar egyformán megtalálja az életlehetőségét a njegyár életber.,
.A mély hatást gyakorolt beszédek után „Testvér elég a szolgaságból" c\'dal eléneklésévcl fejeződéit bc az értekez\'et.
Utána Kemenes Béla dr szemlét, tartott, a községvezetők pedig áz időszerű kérdéseket tárgyalták meg.
^.WWyértizotgálatos szemle nagyon szépen sikerülj ^
dúlt meg, piiadei sietős \\o t a pr den e... in -raboltak a n , biz a!\'
valá<
M lj.V,ul me;
let. v it kinek a
t« ;i I.U:
alatt a tv,:, r t .í.. i+i«. kJ
mert a ik, dt ne
ck uíp, tat-
" "(a. de min-öltik is me,j-n\'p el^Wgcifti
i pto
il.k li
a )lii
Ujabb vonatkOzlMMtr
ÉrtMit\'Ok a t. wtarók3i0niégt;, hogy . mai naptdl kezdve Nagy kanlraa Balatonaientgy&rgy kOit egy
tehervonatp^r kBileked\':- uemít)-liilliliual
indul Nagykinlisiri 3 ó. 30 p. Érk. BalatansientgjfOrgyre J ó. 00 p. Ind. BalatonsientgyOrg r8l 6 d. (X) p. írk. Nagykanlialrt 11 tf :t0 p.
Balalon«ient(jyargy--Tarj« kliStt a*7607. és 7608. sí motorvonatok Ismét közlekednek.
7607. Ind. Batentgyftrgyr*! 3 6. Sl p.
- érk. Tőrjére 8 ó. 02 p.
7608. ind. TBrjérrti, 18 i. 02 p.
— é(k. SstenH^Orgy.-e 2C 6.41 p..
Karcai /írjét
Némitti QyB/gy ht. Ármestert a Z, 39: táftai: pástiról, kéri .drótos" ba|tirsall, aki valamit tud hollété-ról, vagy a-vele együtt lf>ó Koga Jóisel tircdesrAI, érlcsiKi\'Xót Mind-kéttó legutóbb október 10 i kelettel írtak utoljira fiat*. Gm; Níineth OyOrgyní, Nagylianlr-a, Árpid tilc i KI a. síim.
Ni,Ur. jtnulr h« 3 Sterdl Hu, Qtnovtva. ProtcUas B«n|imm.
ÜZEN A FRONT
Peti OySrgy piitcélxrinitos sikv. levelezólapjin kellemes és boldog ünnepeket kivin Nagykanlzsira szolcinek. hozzitartozóinak, barit,inak és az ismerds leinyoknak Peti Uy. és (Paftar) Horvilh Ferenc izkv. kélik, hogy minél többet és minél gyakrabban Írjanak nekik. (Címük It-vclezólapjukon szerkesztőségünk ben megteklnthetó.)
Tóleji József szkv. Ozeni telesé-.gének, csalidjinak, szőleinek, hogy jól érzi magit, na aggódjanak fel&ie, a győzelem útin viszontlitjik egymást. Csókoltatja feleségél. károm kis csalidjit, szoléit. Bajtársait, szak társait üdvözli.
s Kecskés József órv. Ozeni Zala-sientbaMzsia feleségének, tttogy ne aggódjon miatta, hamarosan viszontlitjik egyiuist. Feleségét és csalidlat csókoltatja, testvéreit és a baj-tirsakat üdvözli.
Bag.íir József honv Qalar.ibokra literi feleségének éa édes szüleinek, h\'gy Jól érzi magit, ne aggódjalak ailatta, hiboru belejezésc utin viszont talilkoznak. Csókoltatja telesé lét, szüleit. Bajtirsait üdvözli. - Boros Jóiset honv. Kacorlakra Otenl feleségének, hogy Jól érzi magit, a sebe gyógyulóban van, felőle ne aggódjanak. Csókoltatja feleségét,\' kis csalidjit, stQleit. Üdvötli bajtirsait.
Tudatják hozzátartozóikkal, hagy eddig levelet nem kaptak, kérik őket, írjanak. Sokat gandolnak rá-\' juk. Boldag ünnepeket kívánnak
Katonai alakulatok részére fehtr-és ágynemürnosásf, valamint fertötleniténi vállalunk
TA RJÁN-PÁL CSICS
Figyelem J VÁROSI HOZ
-:—t
ti tg ma szert/in
Figylem f
A.X ufrllcaí vUZujény
Aktuális vtíachlradű
Naponta egy elSaddi, »$ta ti órakor.
\'11" * ""j VILL.Ai.luS ARAM-: \' -".i CZOLGALTATÓ RT.
«r .m .\'k ftt^, rekla- uók, hlbőjc\'eníések, izalsszarö fvivilo^©«.-j» minden\' vil amos kérdésben
r«:~oi e-12-lá J »\' 2-Q.lg. C nry-ut 51, teícfo/i 294.
— Síontóra a ferenceatem. ^lomban. Holnap, csütörtök d^. után fél 4 órakor Szcnlóra a !,-,,, cick plébánia templomát an knn Oltáriszentség előtt. Egyben gyó,l4l alkalom elsőpéhtekre.
- — Esküvő Horváth Ensébet h •Martoti lános folyó hó 6-An dtluií \'/íS órakor tarlják esküvőjüket s/entferencreudl plébánia leinplom ban.
- Házasság. HaláSz Olzike\'h Káli József ezúton kö/lik az öss/et rokonokkal és Ismerősökkel, ho*. f. hó I én házasságot kötöttek
Ka«>a*Mliaa várta MlS->ra«tt*rctk
.Hlrdotmónyek.
Wt 1941 Tárgy. Vaj.ltM> 3 #»en .i», ev\'ermekck, terhe* anyik fe betegek rétiére. A cura«Vokba szóló t«|lgaioUina,| randelknók káikl a 3 éven alu l tjttmt k«k, ■ tarhra anyák éa a bclecck htt j dkg. vajat kaphatnak a vajgyárban A fw ládl életmeieai igatalványl ét a ttjiraioi. irányt magukkal kell finnluk Nagykania.ia, 1945. jaauár 3
i« . * .Polgérm*stw
32 773 1944 Tár^y! A polgári lakatig bevoauláaának elleoAr>cu Nyamalékctan talhivt>m a pol<An lakot aág figyelatél arra. hogy a Honvídtlm. Minisitcr Ur állal hlrdetménayel tlre-MJt bevonullti parancirak aiannal lcg>ti ti
, Akik a bevonuláti parancanak eit|t neat tesznek. itaUriálit eljárás alá kft nek.\'
A bevaaulát mc?\'««éutét az illet<lis halátágok jantár 7 SCI razziák ui|án a Itgszifatuinban ellenánik
Nagykanizsa, \'M4 Jecember 33. " PalQármestsr
32 »82M944.
Mei.\'álliph.\\at oyrrt. hofcy a meo^kt tel fin i/nkit brfof\'tló hátlUlaJdtO\'/ «>k. VAl^minl fáb.\'>rlök bajelent.^l aStf lezet(*é^fl*-.n*k lo^ezoroem .esmek t*-a:jl kC\'flr.bi./6 \\ls«zaói6-rf Ad módul át nlknlniM Épjeu fSért t\'.\'hUtt mlndroklt. h-, > Jc:«-nlé»l kiutas* r»g"nek Irgpa.tmabnn tpgyeo rl\'fti A ui. klr BelD:yniii)ltzt"r ur eirend? hiK/ n, rlroaokt\'uo, kö^aégekben. Itojá koo Ntli. I.iié mlndrn l&k\'.« ;u\'«|dnn <t (M tfl .ór.\'fl azoanal kötele t kéf-ztleril |4! •iTMbAló IráiBAl kát ^MdAoyu kl ouu tán n l-.k\'j>J>nn áCADdóan IwKú. vált-mlutAtm.*i.cillrgott tartózkodó (Vfod*| ratnd\'-n az\'inMyrtfl. karra ís nem:« *aí (rklTiáot nálKtlI.
A nxllvAntartAmak a kóvotkezó ad* tokát koll inrtelinainla: 1. cav. V2d>térl flr bó, nap, b«ly, t. apa át ai-ya n«ve. S, a l&kó foglalkotuM, .4 k6p*aliáto (dtakraa), 3. Jelenlegi muokahtlye, 9 lakó aaJitkezU nlAlrAaa A njlivádtartáa exylk páldinyái i lakftatulajdanoa, Illetve tó\'.<árló n lakái ajtaján Jól lálbató beirtn feleróalteDl a niA*lk páídáuyt pedig n légoltalmi bát (bázeaaport) paraactnaknak átaém köte\'ea
A lágoltelrol hAi- (házeaoport) parnno ^ok a nAvJegriékeket két példányba! oatzealll Ax-<«Zvttt^t r<Tll páldinyái a bás kapualjában. Jól lAibntó balyea gir,-*b\'..\' bató mödaa toleróaltl. • másít póláányt meKÓrxI.
Aki e raadolkez4annk nsm leaz elt get. as ellen eljáfáat Jndltannk ét til goruan meKbBoteilk. \'
Nagykanlzea, 1944 decamb31
Polgármasttr
fialik, siombat. vaaároap élOpoelr tlsdts Bérczlnél Ció|«gviést aJlogsdtá Ktz.íket lér 2. Teitfon «7. • f
PalOrSsaaiCt kcrttQak Cin \' Magyal-
a»Ca 23 ____J
Egy Itktlt nól télikabát eladó Cm« • kiadi\'via. • II
Talállak 2 knlciat a Sugár olon. If* Ml> lujtjdooosa álvthtH • klaóoblvtl^ kan. I\'
íAr.LQKr
<*aL\\Ti«r/i MAnmr
C\' — ^TraVr^tlLT.nirrt. * kta^i Zsrtt Ur.*!
• ,«"!rf.♦\'ti |t T. M.i/Harie
*i vAtf\' JHjt M->a
/

rí.-
>gllokoiit:- _______
TnUi1 poila:
1 n \\n ,nn
/ / \\ II
/ , ; M _ / c. Jlj U v__J U o U
Az elsötélltós ma 4 órakor kezdfldlk és 7,8 óráig tart
H5. Avf., 3. „. N: nykanlisa, 1945. Janu»r 4. ciUlörlök Ápa 20 fillér.
o
u
Felelős s/erkes/;
tíínudek Rezső
KEtr.^\'l3 U. r U\'L\'Vf
hjAfl/»*i«\'Mi Arn ec.v huimpriá ö pt-nKu oi\'Kye«l\'\'vre Itt pengó.
ttTg--
Mindentudó
|ö Isten bizonyára mosolyogva le-kinl kedvelt leányának Szüzmáná-nak birodalmira, mart látnia kell, ho[;y a szenvedések tisztító tüzében hány magyar lélek igazult meg. Látnia kell, hogy a keserves napok és liclok alatf, milyen nagy számban temek vlssia a magyarok arra fcaz uira. inaly ezeréves történelmünk ul)a vall. Újra feszülőben vannak a magyar karok limai. Már lelvir-radl.ik arra á h.ircraébredt ifjak és Öregek, h<>gy ezt a kegyetlen csalit nem gyáva megfutamodáisal, sem az ellenségnek való önkénlt* lelki nálkozással, lunem egyes-egyedül a bátor kiállással lehet megnyerni. Kemény áldozatot kell fizetnünk a hitvány zfldó héience\'k miatt. 90lél gyási (ll még tanyát sok-soa ma gyar puita lelett, Am legyen így, mert így kell annak lértni, ha a nem/el aprópénzre váltotta legszrn-tebb éneimen, ha nem tudta visz-sianyernl Uelkének ezeresztendős biztonságát* a harcol.
.Wodon gyOmAlctt ári, egy virág halála. így irta egyik nagy mese-inuudénk Mennyi igazság lakik ebben a néhány szóban, mennyi tragédiánkra ad feleletei ez a kin vem. sitófa. Igen t Minden gyümölcsnek ára van, hát hogyne lenne ára m emberi együttélés legszebb ajándé* kának, a békességnek Miért éppen csak máiért kellene áldoiatot viselnünk. ha nem a kikéért f l\'» \'mily csodálatos, hngy a magyar né püntf, aki egyébként harcratermctl-•ége mellett egyike a legnagyobb liive a békevatésagnak, hogyan tflzbe tudott jönni akkri, ha béke* viga-do/áiát valami gaiázd.t személy megzavarni merészelte, sokszor még meg|ondelatlanul ölni Is tudott a b\'keirt A hitvány ektöbeniláknak legaagyohb bűne t történelem líélő-imi elírt biionyára ar Icai, hogy fit a nemes érzését fajtánknak teljesen elaltatták ét hel>ébe semmit, 4c semmit sem adtak. Btmési és-l*gaJoió leit népOnk a; élet nagy kérdéscinek dönlé\'ében Harc helyett a gyáva riegjéist válási tolla. A hevji »S helyett a .hátha* mé-gis másképpen lesz egv?g>Q mm-(életét íII tf mIgára ir Ic\'ke mélyén ott szorongott ..a csak s:ért •a* tegyen m \\ a győielem, a ml • • * v « v!\' rl f| a v •!<•< viadal. n\'ég\'S a \\a \'hígban inkább lel-ki*fA i»p*e\'i a h\'ov ck ahe\'vett. h m jvekerett v,\' a M«»é
Hr cgve v! .» Ve.: \' * tvn-\' V bátor ka: a > \' f éV kva n» i Jtga*:\' ita i b*
v* ar a k\' rk? \' w
A budapestiért dúló harc Iceműnycőcje óráról-órára fokozódik
A legendát hősiessógü védők újra és újra sikeresen verték vissza a bolsevista csapatok rohamalt
(Berlin) A Ko.uáro ntol keletre vneginduit német harcilevi-kctiység-n\'il a inai napig nem történt semmiféle közlés német illetékes helyréi. igy nem lehet tudni a támad.is mereteiről. Budapest ellen a szovjet hadvezetés minden rendelkezésre álló erejével folytatja a támadáM. A magyar fóvároséri duló harc keménysége órárél-órára növeks/ik. A német ifrigyar védők ujra « s újra sikeresen vetették vissia a bolsevista csapatok rohamait. A f\'iváras fölött gyakran légiharctk fejiédnek ki, melyekben a német repltlék kedden 18 szovjet repülőgépet semmisítettek meg. Néinet replitók ezenkívül nzámoi bombát doblak a harcvonal terUleién levő szovjet télpontokra és fedll/eli fegyvereikkel tüzeltek az ellenséges utánpótlási laítaiékokr* Csatarepülők meg-scmmisltetleK 4 boisuvista pancé-. lost és elpusztítottak *)H |AimUvet, több páncéltOré ágyul elhallgattattak. Néinel-niagy ir . Natjueplilók lámadiák a szovjei iitanp-iilási forgalmát Budapesttel nyugaii.1
Szovjet tervez
(Berlin) A Német Távnati iroda kalonai munkatársa szerint a magyarországi harcok alakulása nem halad ugy, ahogyan azt .1 s;nvjel hadveietóség megtervezte A Szovjetnek ugyanis az volt a terv a tiogy a Budapest ellen ind\'tolt aitalanes tollammal és a nyugit felé eső le-
nietek elfoglalásával kettős előretörést hajlanak végre a Duna mindkét oldalán. Ez a terve éppúgy meghiúsult Budapest védőinek ellenállásán, minlahogy nein voltak képesek előrenyomulni Kelsógallán és a Garam folyón tul.
Az ellsneég kutmérgezése
A moszkvai rádió .utján az angol hírszolgálati ügynökség azt a hirt terjesztette, hegy a német csapatok Budapesten elpusztították a királyi palotát, a parlamentet, a Szépművészeti Muzeumot, a Halászbástyát és mátJ műemlékeket. Berlini Mleté kes hélyen teljesen alaptalannak mondják ezeket a/, állításokat, melyeknek nyilván az volt a célja, hogy a körülvevő ellenség részéréi okozott rombolásokat a németeknek tudják be. Egyébként német részről teljesen alaptalan volna ezeket a katonai fontossággal nem biró intézményeket elpusztítani.
Franciaorszagban letartoztatott amerikai katonák
(Berlin) Valamennyi angol lap beszámolt arról, hogy Franciaországban letartóztattak amerikai katonákat, mert az a[cvsnalszakasznak szánt cigarettákat kilopták a vasúti kocsikból és eladták a feketepiacai.
Német frontharcos katona-pap a magyar falu lelkésze
A német „egészséflü«yi altlsit"
mondotta a -izontmiaét
A front mögött fekvő egyik kis magyar faluban a templom már hetek óla elhagyatottan .11IL A falucska öreg papja már regen nem járt ide misézni, meri .1/ oroszok allal lényégéiért falul már rég leldiillnak gondolta. A faluban azonban még sok hivő élt. akik s/ivből fájlalták a szentmisék elmaradását.
Később, mikor a német csapatok a fülűn keresztül vonultak, a faluban egy német segelyhely telepedett le, ahol egy egészségügyi altiszt szolgált. Kz az.altiszt polgári életbau pap volt. Látva a templom elhagyatottságát, a hivők lelki vezetését álvelle, mivel, mnt p:«p. erre fel volt jogosítva Aobin 1 keves szabadidőben, amelyet a szolgálat neki megengeded, a hivők rendelkezésire állt.
A német alorvossal karéllve a falu betegeit ápoltak és» orvosi segítségei nyújtottak, ünnepnapokon és karácstmykoi pedig szentmisét tartottak, ahol a 1 egés? falu lakossága megjelent. I gészen különös k«pet nyújtott, ahogy a nlisét szolgáltatta. meri a feliéi miseruha alól a német frontharcos katona szöges tsizináji látszott ki. A templomi énekekbe vegyüli .1 front távoli zaja.
A hivők szívvel és lélekkel vertek részi ezeken a miséken, szemükben a hála és az ötöm könnyeivel, majd a mise végeztével megkönnyebbülten távozlak. Megerősödve lelkiekben és tij reménnyel eltelve leitek vissza a front közelében fekvő falujukba.
r> ménységet aggód > szive alatt Nyárspolgári kenyelr nmet ra\'nzluk magunkat a( idére, .1 szövetségesre, a baráti érzelmektől prop,igandájá;i keretitől csepegő ellenségre is, csupán csak egyetlen egyről feledkeztünk meg s pedig airól, hogy egy nemtet f ii vagyunk és a helytállás mindenki számára eg)formán kö-
taleift
Jellé nzó. hvigy ti misapáfcan fel-kérésért bennünket egy ilyen gondolkodású magyar testverünk és mmt \\alanti ken íny, irgalmatlan Cila hőse, ugv állítván be magát, k^vetelven j.isát a gyászos magvar eleitől aT.ikor neki hegyeztük a na. v kérdést, h-»,jy testvér, hál hol Vsj ie \\ajjon he yt ebben \'a na^y \\ ésben csak ann)]t feleit, ti- » Vc tn én n>* két hét óta &StV« Érteddé magyai laitvé* ti , ő • c« t - tf * v ;t 1 a
megölte jónéhány magyarunkban a lényrget. Neki csak táéoiiposla|zám kell, hogy el tudjon számolni a hadviselés alatti idejével, hogy akkor, amidőn a békegalambok felröppennek a, véres csataterek felelt, hogy odaállhasson ó is a gyózék közé kövtte\'ni a hősi babérokból reá eső rém Oh, de másképpen is áll ez a npg) hősiesség, amikor tényleg cn.uára hiv a csatakOrt. Ja, akkor jihnek és mennek, mint a meg-boty£ai«H hangyaféleségek. Miad-eg>l»r«k van valami megmagyaráz-hatatlap baja és vágya, különösen abb. m ar irányba, hogy valamiképpen kierielheó legyen azoknak a soraiból, akik tényleg helyt is állnak és öt testekkel fedezik le a vörös hord k ujabb erőlködését.
D.- v.tj; t mll go?do halnak tő-: -v, h ngarUlAkrol ezek az ostoba f »l»- • >< l sr;< nlán azt. rogy mi t \\ , a bcc*t«\'en gard • ,ta.k i T . . egysierfl .glnk fwiy-
1 i ,. g át. a síitán? Ond
.. J- ? • m a; 1 ;á t ;s!JV. < ^ > 1 J ,3 i . knsk ■ í • - \\ a i»ijfai kaba legéí
« De r.f - rí 1relief
csuk mégis elfogtok ti hitványak csodálkozni azon, hogy olyan álljt parancsolunk földalatt mozgó be-tyárságtoknak, bogy attól nemcsak a kedvelek, de a hil"ány életetek is oda \'lesz. -Oda bizony, mert szó, ami szó, neküi^i is dönteni kell egyszer csak afeietl, hpgy moly óra legyeo az, amely a maga taornvQ komorságával az örék leszámolást fogja jelentoni számotokra Ma sorakoznak a hungarista légiók, hogy a döntésre éftÜ harci helyzetei 1 nemzetünk jóhasznára fordítsák usz-sza és mi ebben 1 gigászi harcban nem akarunk lemaradni nagy szövetségesünk bátor fiaitól. Győzni akarunk, hogy megválthassuk nemzetünket a további szenvedéstől, hogy végelérjen ez a szörnyű vihar, hogy ujra békés munkára benépesíthessük a feldúlt mlgyar tájakat Az a forró szeretet, meüyel minden magyar tttlvérGnltket ^remhei 1 akarunk, ne ülk/iZiek\' hit.any kö-z\'nybe hanem f^rrésitsa fel .1 fá-íu • rr.gyat sziveket, hogy igy egyt solt erővel és szent akau^.val ki-t Clikarj .< e vétes viada ban a f *» 1 gy •.elmet tl.-jj
\\J t.L./.l.O.,t
■T;
■.ffift j.uiliár i
Túzcljotok a fancltta magyarokra I
Vu!..- .j.jkmi teljesen kózfimbüs-nik V r* • (..• lennünk aziránt, mit ir a z cUcn%< jj rólunk hírlapjaiban. Sok < • c- i.iii; • kellett tapasztal-✓nunk. i >:v Tln.it, hirei valótlanok í-j h< p) !\'* itt. hogy a való i^az-t . iné, tóbbre beislili olvasóinak < . li ii \'gd-m.ik szellemi ni-vój.m 111ilsevivla maszlagokkal el-koil-.sit\' üi
I fa III.íjjainkaljjérrUk, m in ta-tálunk bem nk \\ gféUelmi kiáltásokat NeptiukuvW iiK\'g van a lelkiereje, lio^y |c• * t-ríi iR.i/sAyokat és való tényeket Mrtut erével elvi-»elje. Régi hadiszahály aki az el-knségel le akr»i|4 |yA/m, ettször meg k. II h ^y iMiicru?. H-váli mód-tzet a/ clle.isv^ nw;;atari.\\sinak k»-itinerésc udekiódni: hogyan
beszél katonáihoz és nnt mond nekik Igy olv.r.snk a S/f>vjclcsillag" clmll vófÓMjJ^n: JHI ik számában kftv<tki/ó, ae clleiis»v» szellemét hüer> jdlcmzó Ttr\\ lórmedvényt:
TlulJtUk » faxlala aii||ii»liiil I Álluk « iui«i*\' kalon4t a uov-Jcl Voiuis^vtun Oit» ahot magyarok Vélük, filvaink. ^uk. áiMllan
Íyrf inekr Ink. asw.nynldk. anyáink a apAink vén Myt. A uuvjal ka Wc fMt 4» »•!>• tofcbí ne l#|>|c él limit nlnifl nugyai kaluna \' • »<cnt ilovjd loliftl.
Világo? utalásra van izllkség llo^y, hnj»y csak olt égtek a falvak a Szovjet-Unióban, ahol ni*;
Syarok jártak V Nnn égnek-e iiüh-cufltl olt H l.ilvak, ahol t/T a h.V boni mcgkftvcIehV Hány kózség és helynég ég és ém.U Magyarországon, ahol H/ovjvt katonaság van? IIAny Artallan magyait bitek meg és hány magyar nót gyaláztak meg a szovjet •loldakszka tagiai? Cselekedték-e ezt magyar katonák szovjet folaonV Nein tudunk r«sia. mert a magyai katona harcol tolyt.it hazája megvédésére és felszabadítására, nem pedig vtját clAnyére és állati vágyainak idegen lóldón való vad és iabolátla.1 kielégítésére.
Ami már most a .szent szovjet _ lóld \'-el Illeti, milyen logalma van a „sxent"-ségról a nzovjctuek, aki templomok.it íos.-t ki, p.tpvk il gyd-k«l és Isieiuól annyit sem tud..mint egy fiiibercvfl tói/shell?
* iiu nl u m>ii:y,u /."•/»/, s/ent annak minden pniszemr, itjenl amiaK minden lilsrála, de nem a Hzovjet számára, mert ami ik in semmi keies-nlvalóji nincsen \\ iihi^wir
Wit «■•• ti /.\'/./ ós kétszeresen széni, mert oly kíWel van s/ivéhez, mint
• saját édes Szllló.myj.i és azért ezt * lóidét véd-i nezi. Ms/ah.iduja, viss/ iloglalj i teljes eiejevel, acélos kemény.i-l. |<y.w eiemek nejével és hnó szívvel.
A nagykanizsai utvounl
kijolöit gyoriforflalml u!
llp. \\ 111*/ I tultv f i- •!.\' Innituk H . .1 li.ulniiiN.ii u ru-b-t | .ii |»|/|«»k | 1 \' i
r«Mu r: M\\ i i s \'
iit.»k w \\ li. hi («>.,. il o , kn• lebu í »\' \\i I ( \\i >•! le
W.U t. i.
Dftgl i .i • \\ t . n « ^,foi .!-V út »k
I
\\
• ktp»itl..«6 caöfl-nti

L
33 o aa cnax a
7
Crőcz babosat ériek esele a bolasrUtutiIial
Egy Ounintglra manakOlt m«f«t Slláau tlaztvIsalA ixfilmat j«gyzék*nyvi villtmlia
A k.ilo« sai ersrkM\'g «\'^Vik in ig;i aH i -u lis/fvjsi\'löjf kalan korúlniriivik kó/.l Irbdvt h/«»k«\'s iifán íi I>iiiiáikltilrü i\'i k> /«\' lls itl ji\'gy/óköiiyvhi1 iimii ilnll.i ;i/ok.il ii/. csi\'mi\'iiyi\'ki\'l, anii\'lvrk Kalorsnn a vóniMik |>t*\\t*1111l i*\'.i lilán hvajloll.ik A ii\'^v/ókoiiv\\liiil vi-ss/úk ki ,i Kovrtke/o liil«*los adutokat
Antidon ii vórdsók kisc|i|i linkkel Kalocsám bevonullak, (írós/ ersek íclkcrcslc n lud-sexiki k \'toiini |iarnilcsiu>ks:igot {•S idl li\'l i|.iiilolt;i !I vörós lliiil-s.rcjJ rf/crc teljes m.ig;in\\:i-gv«>ii,il Iti/tosilotla a vőrn^iikcl t< l|cs lániog.i|ás;iiól. CNii|>án n/l ki i t» lu»gN a vallási i\'-let g\\ a kor|.i>a cl.- ne gőrililscnok aka il.ilvl A \\..iosok e/l nugi ;crl»^k cn beliy /.ivarlalai)til folyl n leiii|doiiiokli.iii a s/yrin.tás é» tt,zárdákbaii a/ oktatás
I gv lut imilvn a vörós katonai |» irain si»ok*.iií kó/ólle a/ t r>ekk« I. Iiogx Kalocsa liadmü-\\ |« ti lei idei e> igv a megbíz !i\'t.illanóknak min in cl kell lávo/niok \\ ni.\'gbi/balallanok k -\'é ccli Oilo termeN/clostMi a k -bkus i> m»n.iv; i s a/ apái ik i-. I bejelentés ul ill »\'»ss/es/cd-tek a | \'|n>kal. ,\\r crsiki ura-d I. t--.-im- lojet cn az :i»á-I tS v.\\li> in uclltcn €I(1-| : ik . n t llomInja felé \\r » ! l\'b 1» j- \'n in ni x,»kai»: Mr-1 »\' < y\\\\ •!. Ui^MIICSlk aZ
•M ák k i tői l> n kimerül-• n ! »<\' .i vóivMik » min-■ • \' t. k. in \'.kül agvonliit* 1 V • i • v k . , , ir.\'l n:n« ^ liir. \\ \'\' • \' • >\'( iN C* a s.^rs erto.
! \' n k i>s.rr A • .« íi 1 íjavJ.ittá va
gvoiuil a |»o|sc\\iki b.uh« i e»n. k A/ a uiagasliivulalu t i \' ki lis/.h isebi. aki j«-|>v/okoiiv\\bc mondotta éliiicnyeil. crrul a/ lltli\'l s/oko|l III.g és Ildi :\'ll a hiináiiliilra. Kalocsáról egyeli-k \'ol i h/ illiloll .k a IK cs ,0 1V közidli I rljakal vabiiuiiil i I<S Itl c\\- ko/ótli Hőket \\ li\'unaj^vobb fi\'lliálMirodá.sl ;r/onban a/, az esd viYlIolla ki amikor n/ iskolában öss/cgyull gvi-rmekckel a/ oi\'os/ok vaj»i> ltokba rakták ós e|N/.illil«illák ÍmiicicIIcii b Ivrc \\ s/íilok n rol clö/elcM\'ii scmiuil s« nf Ind l .k fsak \'kkor crlcMiltek róla, amikor d lb. ii várták ba/n gyernukelkel a/ isk<dal»ol cs a/ok ijciii jotick Kélscgbe. si> ten s/pladgállak. b«»gv mi t«o-tcnl a; gvi nnekekkei u/oiiliaii már » a lényekről órlcsiiltck
cs gvijimckcik sorsáról win linllaki m. g semmit fS)
Sündermann megbélyegzi a hAborus blnösöket
A némel ni«mz«\'U»7iir|AII»iiAk hl-\\>ll il \'- I .. V.>lkl-< l.i i Ik-nhiM Illí r Vlll.ll 1CUIC > ki.Mlii- > kó/li it l.a|* Uul
fól.l a -itvilelili liiunk tt .i>n, llolnixtl. hdiniéiinniin iör/»ii/ tó, x tuhiH\'t -1 vd illlli konnáni Ir-lu-t lot ;t tó ^nck ii mii>odtk »i-I ,,\'I „I..i.í I ni ^iiól írott eikk-oro-
í.»t I.l:ik Uie.í\'ló tailllllllán} Úl \\
|<MH . c .tal ..rin u/ crdol. ->•...\'•«•, In». i - ni. \'mi win az ain nj;} iijté-m Vv i «v « l r -o.1.1.: m vj- \'^nt, h lu\'» n el\'-Mn- i\\ mvcI foglalkozó t.,-i-i.c.i va:\\ e . < .•• - korm.\'iaw>k id-t.d k . !■\'•.* :»• •• iJj*i n./;i> V, ok-nui;tt »rut i lu.\'iolt fy«rv--la.cii
kiTÜ!
A Szentatya radiöazOzuiu nem tetszel! Róma mai urainak
\\ll l\'iux púim karáé .on\\ , ( jelen* fáSilióii bcs/cilcl iiiIó/pii
a katolikus világb«»/ Nlein.uik
kc/dl a bábm u cg,vr»:. joko/..i|., bm /alinairól cs a iimfVisek . (lurMilásáról a toinpíoliiok | ko/.alós Ici\'oinholásáról i Á, oltárok orokego niccseiori i, oltásáról ItŐH)a politikai k icilnn a S/ej|lal\\,i ivei> p|, In s/.cilcl. a templomok «-||. It rj követelt barbár « seb Kifli i. kr.,| a bolsevisták tigycbiiéb. •( i ják
Egymaga sUUyosztetl el egy karavánt
|h andi koi «< iii.p.i IIIMIIIi\' >1 I-li-r nllal a um uiiiulokk iL » L
Innlel. M u l kii|» Hokill.iii . I(i||:
llli\'síjctJv\'/.i, Iiom a vili /, k.ij. i ,i t tiki alól cddiif l -H/. • Imiid.-., i .1 -u nas/ádol, subos h o« ••klinn Iciih\'Uo.s . mkaiul. Iluinl\'olt\'i • fclfe^x it\'i\'/ll \'^ij\'il t li i«
btó li;i,i.l Miillve .1. Il- i. | | ">.iRMl Ionná ni lm taluiiiu.a I III felel noini.disii.il «-i •• .
l>i/liisiloll ioi\' >1 .\'Un >\'ik.o lm: k.i I íH .11111.\'k
Az orosz nép közölt ts nagy az ellenszenv a zsidók iránt
i: v . ir«»■ i,n «/.o»ji i.......
iis/i mondja A froiilM/iiliMl.iO\'l lelje- Mii /
lek I........ io illan I n • • dj.ik -
dói..ni- i i:—».-iu.-«t -.i . I.tk Iiom / hl i \' fii.nl\'.l .
talán " in Inlin \\ / mink m " i (Mik M llAI\'T"/.J|;!> Ol \' - l\'-ilk k*^••• inunk nál |n" ... lo\'i- i !..•!» I.-I|.. il. n k .\'i\'l al.ili.l K/ f dul. li.üil i li\'
.11. I. .o ! II ... » •
il/IM|l>lll livill lll \' lll.l M\'lll ll«. I
A horvát nóp hűsége
/aL\'iab V p)/«lavilik oj vi iivilatko/alábao .i ko\\«lke/ökcl liimiitolta \\/ eblitlll cvIh\'II a liiirvál lléplirk kéméig próbál k\' llell I ialllli \\ Iioia ÍI ili p |cg\\ urlc cs kiállt i a prőbtM bu icgbcn s/o\\ elscuesc\\ e|. a in m> I birodalommal Morvától a/ Ili cs/lcilibdicil is I fogja gyúrni a ncbczsíjgckcl cs s/i»ve|scg»\'sé\\i\'| cgyiilt fi»Lí bar collii a gvo/elcmcrt
Többozor kilométeres V-fegyver ?
Ma|/ar alc/rcili\'s a Nciiu-I ors/ágb:ni ismeri kaiouai s/ak in. tollából olvastuk ocliaiiv napja az alább isorokat a V\'ol kisi-lier Iteobacbter b.\'isábjam Kg> általán nem volt csoda Imgy a V I kilométerek s/ii /.mi ál szárnyalva beletaláll Anglia .szivébe Valamint iiz sem írimr csoda ba egy s/ép uapmi egy másik fegyver kilóméie n k e/n iii al repülve lilás nr s/ágok fővárosát találni el
N»B>k»alna m. várai pal| iraiedaréUl.
32 773 1944 finy a pnl^tn lakassli: brvoniiUatnak ftlen/ir/f"
H Irdotmóny.
Nyaixlékotan It\'hlvom « poleAn lakó* • t fvclmíl arra hojiy a ll\'.nv#dcl"il Miní»ner U\' állal hirdeiménnyrl •lr<ndeM b«vonuUn piranctnak aiannal trifv*" r\'f |«t
Akik a null*\' parjrKl\'iak i\'rgf nem IcitncV, ilalliiilii el|iri« <H kcru> nek.
A bev»nu\'á» me.iAilénUI ai |lle\'\'kí» linalr 7 |M ramik ul|»" \'• lcr«- farui^han rll.nériik Njg>kaniiu, l\'«44 december 30.
11 Pelgármettsr
, l*t j.nmár I
layar honiéd tiipiraociolitt
1 \\ l. iluMur IIU-.\' k• 11 iiwriiúnk. 4 \\ éti-lki-dj v\\. pillanat
I t.i// ll i <-ndnl< tk nól u gvőze ír • i • - fi<iim|<-ti eródd.*l ku/il érte. •2 \\ lm. a férfi ek-mo óh log-i f I ul .la^. -zulj m, ««dxjl ten-.1 » ■ t«-\'k \'I \' tlilváiit u/, aki \\ ii li.iiiinic<.">tt Iwmi ti/ion
I,
/k»\' in ni. In»i(t RM-ttttfY. A fi iiii/N urnái
t

J
u:
"•f
kii
. .1.1. Imhih •• földi Iti//.1 h /\\». r««db n, ,,i Minden el! nrfn,«»;t l\'küxd-li i f«-;\'\\ tei il •! t\'ltx.\'uitiii d««d IW-i-t. \'. ii .tfuU-r iu, uki j i I /»rét v.\'-clt*ti*il az cl \'< I /\' IIIIH\'II.
\\ li-.:\\teiUd aii Wliln-nvl, mint l.ult uv il ih mint ut«d»ó ki I ("iiiik <4 .1/ elLaihég. Ami\'/
f< Á > •• tan ii k<-//\'4lli.-ii. ura vajít ^k* .» -li.uk é* éfoti-dnek
k \\ honvéd IH1H imiiur leh-U-t-> ~ , . , . . L- - i____... i
i
Ul mJ< «ul <M
S;\'
karatlal min Inlii\'l é* lo ih
I
Im/^J.I ll.
i/«l«-ni.
l-\'inívv •nilr»\', a ládhiiotl
I Jlilil MII Vl\'/tlIZZ, lllillt N/P-
I.. Miu Kíméld in lurüul km i- i mu\'.\'iwl í"i honfitársaid > ...u.1 áíliUMták oM, h Te j.Ii.i.11*1 I*-* UHnfbti tárta a/. élcU-
li-nli. ___
Ilii IX "lllll/.llllMII IlMHlMIII Hl, • i.i lkul irtózni IH1II k\'lwt. Vál lu lv/i ti-kla ll i« iii Alkáli mtl-. . uiiili.lj ni in, Im»i/\\ otthono-lio/./ul.i Hozóidul, fim/viif
kil ||a To nem állaa elpii«/.tiilniik A* i\'lk-n-íl 1 m*ii 1 \\in italn/. k..nt ..nil.ü>t Se hiralca*In//ál elöljáróid , * k..»i"<| ókiH Ne f v*nrj é» vtjél Milia ax elleniét.\' hazug 1 ■ inrk. a/ a |Mi«xlnlánidat
\\. Ikulii/.i\'-m-klHln i-m harcban \' )•• laddatal jni j IvíjlAnttiiil
n, ndoltjeid elölt Ilit goiulo*-luluk, miIiiim-iii Iriiftnak ol.
A tuberkulózis korai fel-Ismerétének eszköze
(Ml N K 1 Mm (német kin\'iloWk In-. fH^Jfitj.ik. 11/ ultra* iiila* fém Inmii \\iiá < 1 lii/nii\\<»* ni lati é* n«*énvi i-k.. Imklei iiiinok wikh/01 im<if-■ link «iint*lw«a Miiek Kmw IIM\'-IM\'k n IIM\'CÍIC.^i\'IiVtI\' kll-• ••• (ninn\'Nfiviiriibi inibri^/kiili rh,,nu\'IOii\'k ulirnvinltt fi\'nvl • (riisfiiriivni 1 * «-H*k ultra fi>ii\\-u.\'iiinkMl humicii.n viln-mA4 > -i|tl«>/« van. A Uthatin* I\'>v|«h aliinmkat hi/i»l»\\i* 1 -ni 1 flii»»ikn\'Hiimi»l 1 m>II ki /.\'I111 \\ tulvrkiiliWih Ul kimiitntn-H,mai i\'/t a flno i-e >ks uukiif/kiiuM llA.-/nalj«k h I.nulatiin /.h\'lil Nivivn IIH\'lloll. Kr iU \' vl;«»r.ii 4i kin.ilkonk. miniké hIM i\' in«v* r« a «luk/iti**/1ikut hu-
I 1 i.- i |lr. U Mullj\'rnrk n
ifl-iiii 1*11«v* 1 ln\'til.i|«kin k.\'iii*-
II .-.ill.l|mliw*.l| Hfl«rilll A (lllll e • \' v mikriwki>i>l«l
ck k i n>l>n. ii\\»<r*\'l\'U k mint 11
i . . i\'l; vj.»- v klmrk\'tok h/t r • iiii-;fi,;\\i t. -t inujlihvm.
1 (limnw.viu iivi miVr\\»-ik»»^v-» . 1 ki«. tUti\'k li.ini.iml\'b tn • ii J .ik n Iwillii\'*\'k )t\'U*)-ii ni . ym */t aj onív .«\'.\' » IlMA I o tiplit H fllK>-
v nii»r\\wiki>|» n\'». a * lu-• IvimA^\'-h MU
hm.it • li.\'iiu.vn 4\'l;.u.«»

/ $ j- M 1 r
.»« f< <■* SM •:»:() rr«r %<\\t*\'t
• « r • >•- \'• fW»i | \\ * ■ • 1 íi.^l
• VUL> » \'! = •» > —
___L,Atw\\l Us/l... v.i I
Mit állaplUtt meg a törvényszéki boncolás a gyanús körülmények között maghalt szécsl-szlgotl laány asatébsn
Köfnliiii kiivillúk, liotft KziVni-l/i\'.i\'l ko/.#éi;lM.-n tfvnnus körúlriUW iixrk kl>/iM mi-ilinlt AnilruM Mária 21 i\'-iim k-áiiy. Ka^ykiinizHÚr6l tur-véu\\ix«ki l>i/ütt>«u( s/nllt ki a kiist-^\'^iio. iuik\'Iv frllioiicolta u fiuUl IOMH\\ IMÍIUIKUI A liixotUiu^ túrjai
dr. KnmihX Liwzlu turvcnvníi\'ki tu-luícw-lniik, vixx^Hlóliiró, dr. Kujtnr IaIviui hatósú^i urvüh ín dr Mor.in-diniiH Fndor Krx>n\'lio(. A honrolá* inc/\'illn|iilottn. I1010 a kúnv iilúlt ulkoluilicta volt <•* mint ilyttn szív Imjliaii is h/tinodott. Klilf/. Iioxxá-jlirult, hogy hozzátartozói utlo^\'l-
U\';k l«\\ fivi\'-ro, Amlrafl látván, n»-Ifyoa megvf rle bottal, ainrlyuek
iisoiiuii a leány ctffax toNU\'n látha-tük voltak. A* k\'irvinyuéki orvoa-azakúrtók Hu-iint ax\' ülk^r(>k liár or/ni-k voltak, iuég nem okozták közvi-lk-nül f leány halálát, haiw\'in ax alkohol okozta h/it u\'mii^iWv, amilu\'7 liox/ájótt a duna U\'ttlovin-hév\' in i\'-h «• k«\'tt«^ otfvüttvóvo voltak a Iram lialálúnak i\'lóidózói. A lionc-jcí.\'\\*ókön\\ vot l«\'U\'rj«\'»zti\'tl6k a na«\\kani/.sai kii iitf)ta*i!*\'i(hoi. A uyaiiUHÍtott Andráa István »-lU n megindult \'i bűnvádi oljárúa.
Túlfűtöttség okozta a barakk-kórházi tüzet
Mi\'ucinlókczitink róla, ho^y ujt-v n;i|ijún nuj^y tűzvész
tilotl a iia^vkiini/sai barakk kórházban Az «\'(ü\'ik épüld Id-jCM-n a IfixvéW. martaléka leli A \\ i/.s^álat szcrinl n Iflzct az t\'lO\'ik szoba tiiiriMóllséijc idó/.U-flfi I\'iO\'iuiíh a kéménvlyukas volt a lulírtlöllséK folytán ko-
lotkcKflI szikrák rtu-uio ujlnlták a U\'lózclit A liintfok viliú 111-
fjyorsan belekaplak a faéjx\'ilvt->»• és dat\'áru a IiuoIIóhú^ lóbh-Órás uiuiikájanak i\'lhanivati-lollák Szakértrtk bfcsléM- s*e-rinl a kár miule^v tUMNMI |H\'ll-gíirt\' lehelő
4 izov]et credményleleiül szólította lel Bidapeit népét a knpitaliülóra
6
(Budapest) A Moszkva Utal sugalmazott angol hlrftolgálat egyik jelentésében azt mondotta, hogy két nappal ezelAtt a német magyar védA-őrség a budapesti lAparancs-noksifchaz intézett megadási felszó-lilásra válaszul áltdrési kísérletet hajtott végre, amely meghiusult és magyar-német részrflJ 2500 halottat veszítettek. Ugyanssak a brit hírszolgálat jelentése szerint magyar katonák és ukralpj} önkéntesek tömegesen fftvim^nak át a szovjet táborba. Ezek nem felelnék meg a tényeknek. A rádió a védfik, a parancsnokságok és a katonák kötStt kitUnflen mDkhdik, amely mindcntlll rendel blitosil.
Tény, htgy a szovjet eredménytelenül megadásra szólította UI a fóváros lakasságál és a kapitalá-cióra való felszólítás egyik mandata
szórói-szóra igy hangzik:
A magyarok pedig kihaUgatásuk és számbavételük után szabadon haza mehetnék.
Ez azt jelenti, hagy iniulán a katonáktól elvették a felszerelési és ruházatot, félmeitdlenUI hazaküldték flket. Ezek legnagyobb része azonban haza sem jutétt, mert az elsó útkereszteződésnél a bolsevista tábori csendőr megállította őket és elvitte a szavjet hadseregbe hai-colni a túlsó aldalon hősiesen harcoló magyar lestvérei ellen Vagy ha haza is vergődölt. ott találta tanyáját kifosztottan, felperzselve, asz-szonyát meggyalázva, gyermekeit szétszórva. Azután elindulhatott a többi nincstelel] magyarral od«, ahannan nincs visszatérés — vagy sáncot áshatott a saját földjén a bolsevisták számára.
At áfuthétt oreaa MÍ/omdia <
Rossz a hangulat a bolsevista katonaság kőzett
A háború folytatását ártalmatlannak tartják r- Milyan .falssabadit*\' munkát végaznak a vöréa kötalékak sz alfoglalt tarQlatakan
Az oroszoklól álszóköll Wlly | «i\\ri |:lk<»isi\\(jot a katonaságszn-
s/;U(nt
elTpn
Mublbeúr ( haüli\'li\'tt 1021
vtmlH\'r :» én Wormsban. Odcs-sáuil .1 t 1127 avalogos ezrod katonája, aki 1011 november 10 én a Tiszán 4lx*«\\kótl, akó velkozókol. mondotta cl
Jelenleg az orosz katonák kó->öll a lianpilat i^\'n rossz At a xébiuény kezd köztük kiala ktilni. Iio^v ha Xémetorizsi leg\\\'«i/ik. akkor AnH\'rika k>ll t)ix>NZOrs/ágnak hart-olnia I l;\\«s katonák a b.1l>oru tovább folytatását értelmetlennek tartják Azok n katonák, akik HoniániAban va^o\' ntás hel\\»\'n német fo(pW(^ba kerültök. «-|nMMidi\\k. hoc\\ Néinet»»rs/Ag-ban sokkal jot»h. mint Orosz-or*;ácb »n A roa^var i^l^áríla-korúval ar elbliils i»v.vz. A h\'rvvl.i es.tjvit.>k bevonuUtn után rolóit nv ^kerdódik a la-k\'.^iví eblmis/er ké^letinek »Mkob\',k*a Sz or>^sr rs ipiti>k M arorszácoii sa;it m,\\^uk alt >1 >*■ r.vtt e\'«,,m.\'.i;<rf \\.tn-v. >k utalta, inivil Nontmirutnü utar.jHtilist tHi^ kapnak A
bad zsákmánynak tekinli Alin den ^wizonyt vagy leányt, akii hatalmukba kerítenek mecboes-tijonirenek, vagy megölnek Ke vénsi\'l 1 a helységek megszállása ifián az orosz (iPlJ szervük is nutfiolcAnck Azonnal rekvirá-Iásókba kezdenek és a lakosságiul1 talált .-ielmiszer és gabonakészleteket. valamint A pol^iii ruházatot elkobozzák. Azonkívül\' egves embereket elfognak és Oroszországba kényszerűt titkára szállítják I gv uag> t\'szét a lakosságnak n- n-den ói nélkül lelövik Megemli-km 11 íg. hog> az orosz katonának különös öröme telik abban. Iiogy ha tetnploini beren-deiéMRCt összelörhitaek Elot tem iftnerctlcn. hocv a tmplo-mokban lévő pa|ioVkal mi lór* ténik Egv faluban a Tiszoiiel-ktt egy 35 éves asszonyt 10 orosz katona megberstelenilettc és azután ngvonlótte^Az édesanyját és két kis gyermekét elő-Xa\'iK\'Í hazulról elkergették
Pénteken ette 6 órakor nyílik meg Nagykanizsán a Séroapataky-revüszlnház a Nép-moziban
A mai időkben, amikor minden idegekre megy, valóságos jótétemény a szórakozás. Ezt szolgálja páratlan mértékben a Sárospataky r«v0szln-ház, amely holnap, pénteken este 6 érakor a nagykanizsai NI^P moziban diszeléadással ke/di meg rövid vendégszereplését. - A revUs/inház mindenütt, ahol eCÍdig voll, teljesítményeivel magával ragadta közönségéi. Nagykanizsán is óriási sikere lesz. Oaz0ag műsorából különösen kiemelendő az utólérhelatlen Sáros-pataky, a bűvészek nagymestere, Berta Gabriella előadómüvésznő, EU és Tibi bámulatos kómikus akrobaták, OyÖrgy, a világ legjobb egyensulyozéja. a két Sáfár, a huszadik század csodája, m élő agy-rébusz és a titkok hlka. Ruci és Náci hasbeszélő babák sth.
Aki egy nagyon kellemes estét akar eltölteni, akvetlenül nézze meg a revü színházai. Előadások pénteken este 6 órakor, szombaton dél-n 4 és este 6 órakor, vasátnap délulán 4 és estt 6 órakor, hétfőn és kedden ugyancsak 6 órakor. (:)
Fegyverbe I
Om/ácnpk aaitólM-ii ti|iorja fol-dunki\'t a/ olloilmV. H/.idfi\'khb\'rü-loli\'inki\'ii, Nxiuiiuurtur tulrkckon dul fo"/lo/at. A hál hm n »x"riivü éi-vátftu nmkti\'lijii lulolifMik\'tt föl-dunkív i\'n fi-lfaliii, i\'l|>iii/.tilia dol-gonkoxu iH\'iii/oikiki\'k munkájának Kiiiidi\'ii i\'iiilmén.vél. Már iiiiua n/ukrtó-.\' HXAvakra. anwl.trk fenM.tlik \' ii ma\'_\'\\nr*K liflyxi\'lót iL-u-li a naVúk. Akinok áxoiiM\' viui, latja. , ukinck ffile van, hulliii, Imtft Ilii törUait. mf\'.\'inaradásiilikról tnft hío K/órt jrli\'iilki\'/ni\'k tónwtg\'i\'mil u haivru, olnxánt küxdoniakarásMid, if, xo k\'lk.imkrdől libjlotl. lol«ny»vi\'TÜ matrtar ifjak ói firfink Ahová a kn/vitéxuhh lotfl\'dkon-hli rmlmntk
kellőnek, u ktilónl<Mii\'H fihnlAlokra hivatott i«ili:imi\'sa|uilokliu tmiióríil-n«\'k A fórfiak hziiw juta ji l ntk /.ik önként a iiu\'kmIhmiIó rrhainonzlHZok-lm i\'n cxxel föltámadt a viluuliálio-rui» rohaminiák du-mW^r
^xl ii teljoHitmóntt, amulsut a noinxet «/ino jatH u ji,k,iitkoz.A-»«<<t| ó* h tollam onkónbti vállaliixntnl vá lart/tolt, múlti\'mn akaiia 1110-4Indái 111 ax onuuítf. A horvódiuhát mm-Ió ro hamiatákal 11 un; k üIjniIm*/ t- -I jí\'l-vónntll jolulik inrv\' K likaik fi* il IoUiioii\\Im»m, rMili\'ulta\'.\'jaik ín kólón iMitlóklian ns/iMÚlnok \\ ji\'lvt\'iivl bÜHzkéu visollM\'ti a hxüIi\'i • 1 a í**l«-hojf>- inívhajoljon olóllo fajtánk apraja-nairyjn, morf a jelvény axt iolxi, hotfv a fáriidsáirirnl é- v.«hx»\'--(vekkcl teli háltoroM mn^>ar hivatimt azórt választották 11 •fiuk ft* férjek, hotn motfmontnók \'» CHiiláikikat a/, ellenséu\' |HiHrtitó d»ili< «|.".r \\ qi hamistuk u\'ternwkív 11 ti-\'lik n jy! vényt, Imm/> mindenki ln-sa apjuk nenu -ak >iiját gtenuí»k"H|rt, hanem a jövő matftar nemz\'^k\'-ki\'rt i«. vállalta az onkénte* hai-ot.
Azok, akik lénxkn.t>en vesznek n rohamokhan, saj ii^ m(<kü-lónbi\'iztetá jeleken kivul külonl<*uti« IdtQnletétit ka|»nak a vérükkel megszentelt inatryar fnldhnx való juttHlrt^rn i» jotfot hzeii /nek V li\'tli-zet háláját a ióviitnn i« ére/lii Urj ink ezek a dőrék nui-^arok. akik fcnnmara<láaunkór tnn."ik k •■••-ték a harrot ós a ve-zélvt <■/ u hala állami luvataloklHjz 1- jiit\'atj 1 majd óket Minél naytohh a s/.,ii.n.\':»tla láa, aniMl kfcawMi a ■wit^ a
macunk ereje ehzáni-a.\'n Nio< « mv tabu/táa, mint h«r.»\\ fe.\'ttei foeható nem/4«iókiink kit. - ^ jat ma.nínak »» mindwuniunkrusk annak lehet*W-\'ét, h<»-\'-. madaruk maradjunk éa magyarul éifi»»«unk.
ZAI.AI KÖZLÖM
HÍREK
N.pté\' Január hé 4 CaUIOil Rém kai. Tii m m l\'iuitkléaa Laana
A polgármester a főispánnál. ViIcí ür. Simontay Lajos pul-girniester ma délelrttt /.alaegers\' v\'t utarott, hogy a ffiiapánnal I i s ÜgytkiAI tárgyaljon A polgármcitrr mtg a mai napon visszatér tit>.li<--lyáit.
Kineve/es Batthyány Sinit m.iaji ittiló hou-g l\'landcr J-wstl >kl e idrtiní\'inokól lu-rcrgi tir.iddini seged trdAmérnókkt nevette ki
Eljegyzés Kovács IM/sika és Hukovs/ky Jinos MAV scg^tllís/l jegyesek. (Minden kOldn éri* iUs helyit )
-- Házasság Kadics Ilona és Itcnedek Miklós m. kir. siáiados f hé 31 én hiiasságt.l kölnitek (Minden külön értesítés helyett ) ha>e«t Adél és Italogh Lásiló l»44 december hó 11 én Zalaegcrs/tKtn házasságul kftlAtlck. (Minden kllHin érleilté* helyett )
Értesítés leéltem a Sioci-ális Miss/ló Társulat szervezeti hftl-
Íiystt. hogy pénteken, 5-én délután él 4 órakor tartjuk meg a havi rendet konferenciánkat (zlnök&jg.
— Halálozás Köztiszteletben álló nsgyassronyl kisértek ki utolsó ul|ára a /.ilaege isrcgi rk. sirkrifhe. Morandinl Tamátné Wébcr Mária, hírneves éjntésa ftzvcgye, életének 72-ik\' évében sttiiinyt A megboldogult édesanyja volt di. Morandini Kornél nagykanizsai hési halállal halt ni klr. alezredesnek, aki halala pillanatáig válla vitéz Jla visszatértét, meri egészségéért aggódó családja ellilkolU elólle fiának hó&i halálát.
— Felhívj* Felhívom mlndaio-kat. akik vlléz Sórlel Sándor fanagy-keieskedónélUOilfál előre kifizettek, hogy a k.tpell nyugtával Sórlel Uyula vaskereskedónél megjelenni uives-kedjenek (;)
Naioknniaaa megvoi vén* (>olK&rmo«U>r^tól.
UTIV/IM4.
Hirdetmény.
KOihlné laaiétn. Zalaviimegys
l éi.pánit, I«lal hadmUvf lalell hoinUuy-tliioa c(irné«ite. inlndaiok, akik pol-lén t.fUib miaukban meghagyatlak, vaaér-M,v><ikíui két (>ia hutaiéig lovábkk<íiu6-g»ah»iial»n »rn>M«k télit.
tm*n Síért lalhl*a köa«IUti»l. hadl-Si*id. «C(lékilrnu*t^si. Iw«ai*aé»l. kAiigai gaiétl alb n«c|h«^>v)IUkat <1eln«a<it< Uakel)
• Macit <« a aéigyétl »Mnkéaok. vOimial
• faaula«ol O a palitok attfU-lfvél, h*t> M» itíiuii.i óra-Sor, a mi In t«fé\'g a tovébhl inléikráéa ne rlnt a *á mViia uJ»ii«o ponluaan |ila*i-
• («"»» m<g
A ik.Mlat •Jmalautól uwn»l baau ■»llal|ik
Nagykéaliaa, Január X (j Polgármester.
47 lé4\\ Tli«* Kalanal éaatgilalrs be-waaléh vaaaU aaé\'UUia
Falhlvl*.
r«<* mltvlaa^a*, akib • m hu
üvi^r mi M a nln l\'i itr<rl(l( írtel-mtb+fl !•«»•« ai l«i •\'•»». k*. «»»
» ultll . tlMl
t a>\'
ni |k.
iM
Ak a ki•<
a,- ■» .«
na^fil #«•••« i alti-a »» • ím >»k i •! . i> .... i »Va • i It .1 » t■\'• «l »l
Pc w4rr«ét!ar
A «soy/«f parancsa Marcalinál:
a,A lakosságot «cyon kell lőni, • gyormokeket a szovjetunióba szállítaniI"
Az r,Qik saofjct e^ij».itiiAI. nu>ly ar«\\.li k<.in\\ók.>n vult linrehuvi-tro,
A.
Mai
a kokclkiv.i\'i jmruiicNOt <»l»ai|.ik í« I
M.liíUl úZ i Z\'tlaili, liu MikieJilit ^ i/i.v ii t esa|«ktok ujl.nl cl fingul mik liiifnnllik Mureali lu liunx na|iij; oi<></ in. ,MZiilli\'w alatt volt , u ■vi lin. l.. k kikőu-lt\'-vol niiiidi\'iikit .i ."ii k.-ll lólli, a u\'\\orn»>k«\'k ^z^llK .4 ^Aovjuliiiiiölut h/áílitandók. K/t a I>1..-iii<-sut H/órt adtuk ki, Illí rt úlli tnlai; i/. oroi/ok ^\'\\orn kivo.Hlli\'u>a-
i hnznklH.1 tnzí lt M-U^ult killollákill
koi u lntfíii-ai a katollakra é" au\'\\oiiú tolta •
Mói; ha i-m. voliui i«. annn\'1 » .S/ovjot Mán ili Ittko^-aital ""
ilolja, sj\'ni U Ih-Iik\' i mhIuH.o/.hi a/ \'k
titán a kíVX\'i\'lknkolr-.\'k iltali. .......
a szovjet \\lan alihau vt Ȓlii /.viH
Moh ik ImvnoU\'U\'* iiiu\',\'mii fnli volna linjliiiidö a/ olidlnli ■ .nlolt orosz iH.rdúk jiiímIujümI oiIimIuIhii folo.-ó\'V\'t lonnvnil \'? .
Dét; az angol sajtó Is a lecosgyobb bkalmtl&ii-sácgal feeadla a debrecunl „elleobortiáiiyt",
melyet etek .bizottság\'-nak nevez
I |linl.l(*-«l ; JokMltottÜk, liotfv IVtb in i.\'iiU.\'il a S/.ovj< tU\'l való (<vt>\'l-jo-.il.li o^N.\'IÓrt.vilnni n;.-.;al;ikiilt ax iM\'w./ott >müi()ur ollonkorniájivo, ni.-lvnok niiiuszlortilnöko liáliioki Miklós IV\'la. A/, olkxikoriuáin mhi a HXovolKéyoM najtúhuii, m-ni a |hj-lilikai kori.klK ii iuíii órt <*l valami nuu\'\\ sikorl
A Si(n-kliüliulMÍl órkoxó. joloiIU-nők h/orint h loiuloili Hajló lm;
flau\'NoliK u\'mio hj/.alinallaii-«h^.i1 fa»-vradu a/. nn.MM\'Vi\'M\'ll korimiinula kitiint" ói a/. Koonionisl ciii.ii aiiuol
folyóirat ol aom isÁtoci Iwniiiui) uh!., liánom rw»k >liiíoltsiaíiiuk n • vo/.i, (uiu ls In*ii kommiuiihluk o< ia dinidi^ok s/iort>|vlisik V,/, a kulimon
|>mv aniot is ikdolt, lliolv Iwjok-lili
u miiU.Mkl hikilM\'nv., iiUV^oi\\ /i -• I ós uxonmili liuiet.uvol.W\'t » o. nii-trk
olkm
A 8zov)«t óriási fenlesegtl miatt lem tnd|a tébbé a partizánokat hatékonyai aegltenl
Crés • fssaültaéfl s psrlliánvszstéség és ■ sx^vjet kSafttt
4&l-ik <\'írod niajdiu-in a/ uloUú onilmri^ olkórxoll lllillilrli i-d 0lóiIV m Ikul maradi K/o\\j«-| uld.il ról ki>/.idiók u |mrli/uiiok \\iv. :c\'Vol, llout!\\ azok miatt a hatalmait »inl«-rv«w/.toNÓp»k miatt, aiii<ll\\.-l a iiiii\'.\'\\nriirHziu;i i\'iatúk janiak mm, ■ mmljnkhui .ik |Kkrli/aiiokiial. IxliUi il)on uau\'.v áldozatot Iioziii.
lV.l^ródi politikai kóröklxU vott
óitivolliw Hzorint, a v4».sz.I«-hiVi«>Ij<-m fuU/uluulitu kÍM-rlrUk niTiilt. m. l\\. t a axovjot u Vukukúr kurnvőki-o Ih< /.ait |Uirtizaook fi tszalnkdit.l\'- i órdo kctn-n foKlatotl, őrös fcvtznllV-u\' k." lotknxolt a |M»rti/nMv< /o(ö^ q , * a H/ovj«)t katumii ktvitiVóg kn^dt. A folHÁalNtditó kii-órlolck\'^ iik\'I><\'kIh<o h
Loadon és Waiblnctoa versenyez loszkfa ka^yeíér t
Roosevelt bolsevlstspirtl politikájával azembsn sgyre erflsödlk a sz sllenxékl mezgalom
A WilhHniHtritéáe szóvivője Mliivtn n snjló rigyeimi\'t, hogy a Korog kórtU sbeii ux iingol kormány i\'s s/.üvols^goM\' .1/ l\'.JJVl\' suli Alhimok iiillyi\'ii szívós ma gatiirlAst l.iiuisl(unuk^.\\ngliu fo ii/. l\'lgN\'i\'sull Kllumok közöli bizonyos wrsnigOs folyik .Mosz-kvn ki\'gycl^rl A liálHiru. nu ly clsósoVbiin n/. l\'ijü\'vsOtt Államok kzív üg.vv, liállérbi* szorul Itoowvoll bolsovisla jnirli polilikiljával .szembrll I r llo vcks/ik az i\'lliii/i\'ki iiKiZgaloin A/ angliai I.Uoga|:Uról viss/a tírl ujsilgirók arról bfsziMmk, hogy \\ngliábau még mindig
rendkívül szigorúan < i-u/uriji/-/ak a hirckil i hi\'iiu\'I l.lvnháut IcgN-vori\'kki\'l oko/.la károk ka| ka|irsnlalban ős simii i/ aji go|. Keni a küllóhli Inilu^ilukiiiik nrni mlnak ri\'s/.|rli\'kc*l a boni bii/iisokról \\/. artgol lakosság ma, ív lippou olyan iihgi s. mini 10ii és h» l\'.\' beii volt a ik\'iik-t légiidniadiltnk inoginiluliisániik ke/%tioi.én. A fiildalattl va»u(aknt mojtíiN nii-g(ő|^i London lakos síVghj »Ss sokan u i)ii|>|>alokat is ni! ,ig\\Vks/t\'nrk. eltóllcui Az ait-golj.k l.ilják. hogy a néiwl l;t-volMgi fi-g\\vor»k i\'Jh\'ii iiiiuü vciWfíó*.
Katonai alakulatok 1 éi ágynemdmoMáit, val fiírtőtleriit4$t vállalunk ||
tar]
lére fehér-i int
-PÁLCSICS
\' \' ]\\\\ VILLÁMOS ARAM-
SZOLGÁLTATÓ RT.
Iii^I
*"> ■*,«««« niindw WlutMI kcrdMDcn
\'•I5*l 12-lf délután 2-a-lg. Ci«nj«ry-ul 51, lalclon2B4.
Hallotta már...?
hogy at oly népa/riii in.j, Philipp Pranr v«»n SichoM ,. honoallolta meg Furópálian Iktlland-Kclctlndiai larsasut; ivtjtél tAltOII a Nanas/ki kifcr.l . vfl |)f8iina ahol j |.,.
tAnhcn lel|rsen ct/Arké/.ilt |. viMMi\'.al vain Osa/rkmirlr-. h-i.ni h hollandoknak IcIelvpIHé u . n , éa a hoiamka trr^n in ciiIl-iiii i i hí vili ill i)incrki\'ili.\'ll illi\'i\' i 1 , Neki k isiAnheti Holland- iuh.i
a vilá^ lOKiiaKVotib ................
it ladn/ik
hojsy a/ Igyt-sull Al\'ain.,k nak. a 700000 bko ... W .isiim npcré|a, aem m/nilia/mm i
Mizon kivui a véo.t li\'jjna,^ tcna^i\'c a llow.iid v)*yi\'iciii.
ho^y a railirKiiiin I. / . jelent niei* vlA-tirír a ki in: < •< lomban <S darabunkóni i. m v, mint 4 tiauktia kenill V A.l--In- ■ ij,. lecüyakiahhan csalt kei^- iUKi i,, lak
hony a taid^luiak •ji i .,, lel «alO elliléaéi (.<4 hu. .. i kalila rendvlle el a .Invftk ís , Biekcveii\'déaéiiek í* •>»«/.. i, meKakaUélyiu,Uéia ts a hu i^/U i, niegArióííie" Huriipiban i / i vc/eItalt 1217 hen Amfiatirt.i rtösior e>>ycleiiili.-pi-»n
Ns^ksoia^a ii.s^\'vsi ti i
l<»?44 tíHé I é\'Ky : KOIi toil élu télé étuéta elki tisié
Hirdetmény.
Kéitnrré leaicm hagy * UiVi Villámán Araniat*l|[éllai<> (•\' I . déa t-aelén. amennyiben n, v nek nny a réfi, valamint a la > kiaékan ax t-iéui aaeieiéki. i r kapcsolt kék-söiiéraiiia/émlaink u> • k/tielto ét a iíjji, valamint <i< a luf>yas/lall érant meu wakili* luciéae, wailóraniémia\'é Ok laita to lamiai a lak.Uhu/ laitoié iiai\'O . telék é|>a<K« fi aérlellensé|c lekia>« a Drévuolcyi állal kiv.li l imljlka. atéii|ik, ai éoimüiain\'atA alMtu\'i éa hlkapcaoláaálél vllthtnl fi » üijal aem aiamil lel
Nagykanuaa, 1914. •kl^her i ia Hslgármai
nPRÖHIRDETÉSI
l\'gy m.a.hSIt hétUiUm él\',-btjéióhelytl véllal Clm K^\'hv ••«■
Míty mivrmakknatll ven í. Halniiadóhlvalal
üyflnyOra <aiDér eladA Líi/I*. • utca 4/c aiati
H«»«oail lélfl- éa ndhuhél, cipó\' dtnlé\'e baainoa iSrgyal illandéan »» alaé Vadlya áaicrea, Klril\\ u«a U I ra báih«i inejj.
CliAauaé* niiadi cladé tlfaxn lény talonéi, lObbltle féény, I h»»»»u tánc. lUfó atrlk, hai/«» Mlklót-uKa 24 • jla |
KiSa ( -
nJ^nLtt»M<.l\'
m íiY
~ EREDMÉwI
a«uii ntwiAri
M"
Irv >
•-I <*n • t
I tinit:.
CIJB:

>»álokoi«l
Tatu.i jnU:
\\
Az elsötétítés ma 4 órakor kezdődik és 7,8 óráig tart
4vf.,4.»x. Nagykanizsa, 1945. január 5. péntek Ára iíO fillér.
"\' \\ o íA r
L Ju o L
oo
LJ
UNJ
■ tm kU4>MTW*l: H U K lita I kkU N. m
Feleifis szerkesztő: Benedek Rezső
KIAIl7«itfal ára fgy hilnapr, 5 |h,i,/ó negyedévre IS p«0|(4
Legyen ngy mint
régen volt ln«n. legyen ugy, de nem abban az értelmezésben, mint ahogy a/l eddig ismertük. Legyen meg a magyar népünk lelki sajátossá ga minden ténykedcstlnkftn. Szeressük egymást igiz magyar testvériséggel. Szeressük egymást a/zal a szent akarással, hogy soha sem eiesszü* cl egymás becsületes ke-tél, hogy toha Re in ölelünk inast, mint testvéri s/ivet.
Nehéz idők (árnak felettünk. Nehéz napok virradnak ránk és ha soha sem volt időszerű ez a gon-üalat, akkor most mindenek előtt azzá vált Ne törődjünlí azzal, hogy más ember fii hogyan és miképpen gondolkodik felőlünk. A* euberl gyarlós. k he yct emel a mások gyénge pillanataiból. De sokkal kc-gyqhncnebb Önmagával szemben. És Itt éiveuyeslll a krisztusi Igátság, hegy len szeműdben a gorcnd.il, más Síimében a nralkál médiájuk. Meat ne keressünk másl, mull ezt. az egyet, hogy hogyan es miképpen álljuk a vártat azon a poszjon, amit nekQnk ez a keserves ni. gyar élet állitüll
Legyen ugy, mini régen volt. 1 egyen egy lorró hungarista uj élet, melyben megtanulja egymást őszintékben és hívebben R/cretnl, minden nép. amelyik ezt a magyar vérrel állatait la^keUm^áénak vallja.
Keménykedve indulnak és sírva térnek vissza mindazok, akik hiszik, hagy őket elkcillllu a szovjel *öpre dékek m•hd élet.ik.uasa. Akik azt blsiik, hagy a mezítelen élet nem tagadja meg önönmagát. Megtellenek a negyek, v vigyek vcdA scuxtkkcl, tele lesznek azok a i.ijak is. amelyie hnnvéilelml szempontból soha, dc suha nem gimdoltonk
Oda állunk mi is, hogy te jcsit-sük ai u| éld piiancsál, hogy meg-■lutasmk \'a hervatag világnak a hungarista hőn szemléié.el, mely szerint inkább Icstllnk. ha kell egy pillanat * hősök, mint rabszolgák egy életen át
t-Üfiakadnfk igymáttól a szeiető tiivek, nem lesz együtt a/ apa és liu, ile a hőst ellenállásunk során megtudjuk mutatni a világnak, hogy nem femntisülf^neg • nv\'gyar. Hogy van akarásunk élni és h.i kell halni eiéfl a honért, mely bennünket ápol és tgy*koitNt eiiikAf
Maoar anyák es anyajelöllek indiaiak e mit je\'enl az a bű»ős hogy ,anyik.»iM?# Tudjátsk e. hogy mit étet rtv becsületes itiaüvar sm •ne a s\'.wa, hogy „apikán? t" So kzn nem tv.i.ák, talán nem is ak.w-jak hidn !\'(>! < ha ji élei \'fk vall -i #|*k N es < <» rif él »4 i• ím tolt Hdti tl <s\' v \' kf t s \' \' tfc arany dflö.e: \' * M Cl II) U" *
O.i i - -k mi virtai i>:\' ^ ^ Bf>.»Z i\'.Wiil\'le f L*«a:k a re-hét f i i iüt, rert ne~i aki , k
A Budapestért duló haro a végső szakaszába árt
Magyar rohamosztagok hősi szuranytámadása hátrálásra kényszerltétte a bolsevistákat
A vörösök ojjel-nappal lámadják a magyar fővárost
(Berlin) Budapeet védőóraéfA kamény harcokban varta vissza a bolaavlsta támadásokat. Némát csatarepülők arfla kötelékei témo gatték a földi harookat. ivésö délutáni órákban a védők allantáma-déaaal lamét viaazaszaraxték az agyidóra alvaszitatt ló allanélléaivona-lat. N*mat-magyar rohamkötalékak ufra éa újra alöratörtak a romák köiüi éa aldalba - Ihatva hátba témadták a balaavistákat. A magyar védóöraég rohamosztagai mindanQtt feltűzött szuronnyal kény azarltatték ki a bolaavlaták hátrálásét. A Garam és a Sajó között lamét megindultak • támadások, d« az allanaég előretörései nem jártak alkarral.
(Berlin) A bolsevisták éjjel-nappal támadták Budapestet, elsősorban kelet felől. A védóőrs^ kemény harcokban visszavette a támadásokat. A német csatarepülők több bikeiült vállalkozást hajtottak vegre és támadták az ellenség után-pót\'ási vonalait és gyülekező ne-lycit. tizekben a támadásokban e^ytk r^pülőkölelék 33 szovjet pán célóst seinmisiieit meK* Egyidejűleg clpusrjUitU^k • 135 ehens ges n^P-koeflf, llú\'u\'rongáltak koiUibelttl 300 különléle jaimüvet. "Légi harcokban jelentéktelen sajA vcsiteaeg Mellett 34 ellenséges repülőgépei lőttek le. Kelets/lovakia és a kuilőldi arcvonal között tovább tart a harci szünet.
A honvédelmi miniszter parancsa:
MIatf** Ariié a Mlyiijats f«U*nc«Uidé I T• iJ• • blalrtltM?! nliidM ■•lyaratk. aki ■ boltaviiiik teraibél vlmatír hairank I
A honvédelmi miniszter és a honvédcsapatok parancsnoka a hadba
szállt seregekhez a következő pa rancsot intézte :
A bolsevista hadseregbe lépeti \'"és annak szolgálatában alló gyáva szökevények és becstelen árii\'^k, mindazok a magyar állampolgárok,
akik akár a magyar llazá, akár annak törvényes kormánya ellen had-baszálll. v
Megparancsolom, hagy inmdeu magyar állampolgár, aki a szavjet soraibnn harcol és fogságba, illetve csapataink kezébe kc(ül. azonnal a helyszínen felkoncolandó. tüzel szemben teljes büntetlenségei biztosítok minden magyar államoolgái-ftak, aki a bolseviiák soraiból hozzánk átjön, vagy ha harcra kény szeritették, megadja magát. I;. parancs teljesitescért minden parancsnok, tiszt vagy allis/l személyesen Iclclős!
I
ngdszász nehézbombázók otti terrortámadása német városok ellen
Pótolhatatlan műemlékek estek áldozatul a vandalizmusnak
litó duhónck
Iliit h.inii«piift«íA>pt»k dd n\\ ug.»4iirim\'t,orH/áf4 lu l\\!«é^efci l l:\'im-.ull:ik \\ iimnct Ir^visb-inu IÚ/ÓI*si;Ü \'21 rlb\'lisrgrs rrpuln gOp\'l mi\'gst\'iiinásiU\'tl
ICx/cl s/ciiiIm-ii I.mihIoii lo
B«\'rlin* Rs/iiktinierikiii vu ilászbooitsft/őgópi\'k .1/ t-sli órák-b.ui \\vtif?:it X\'émi\'lois/iíg ros.ii ellen U\'rrorMm;id:t\\| huj toltuk ufgre. Kíilönost\'ii t-rös liU.i.idások rrlék Knshlill. nhnl a polgitri hikuHHiji szenvedett kfilónósi\'ii
I\'oíolh.italian kolluivnilékek i-st«k áldo/.dul \' cl\'eír « pust
vAbhr.i
fl g> \\ 41
Is ;i k Ifl/i
el iili\'gloi-lé
l.ill áll
art. Iwey a magyar Olcl u) remény-stgci a/zal a fajdalm.it tud.itl?l \'ássanak életei, hogy in ebben a magyar I Jrségbon senki sem törődik velük. Mi törődünk mi..Jenkivel, kire az uj élei különösen mély be-nyon ást tett Odavisszük mindazokat, akik eddig biztos más nézetén vallották a ma,yar everredekei. Hittel, lánggal jáijuk éleiünk görői-gyös útjait, melegítünk é» vil.lRtiu .. egysrerte. Leolvasszuk a fásuit magyar szivek ostoba közönyét, harc ((Itat gyújtunk ar IflgAdatd Síivel mélyen, meri ftQn\'.elenlIt csak egVt akarunk, de azt igaiAn es tőretléi megcyóződésscl, akarással t a iiobt cs boldogabb magyar, a hungatlsti holn.ipot
MVonkiialyok Onnépi idején kod ves régi s?okas«al járja a hitalsát a nn :> ir p ulákat. Flmondják ked ves k.* k^ii%s\'itő fó\'ejüket es azu-itn sárjiW * latogitasuk bérét, s^iemcnvf, b.\'
kete f. nek is at
hogy bev
<t \\\\
\\3£V néhány le-; e".nek ai ünnep-i helyed értelme, •k a távol levők,
l5rténc::k s:>n-\\ lestvtf k lel-tivo\'f ijiv in is
megn-zugialólag szent biz.myosság-H.il belékössük azt a tudawil^hogy az uj vilaj.it bizlositó eszme mar nieg^ii, hogy Hl <1 közüliünk es v.irja a magyal szivek kipujanak kieynfaii. i
M"ss«segb9l leitek egykoron a nankc eti bölcsekl hopy bizonyos-Sáeiit szerezzenek az isteni gyer-íiifV a megváltó\' születéséről. Az Mj \'viliig várásának csillaga veié-[elje ll i\'ket a betlehemi jászolhoz. Mrgjőzodtek arról, hogy léeyleg k»;i!ctllt es az született, akire oly tpldv* \\ irt a világ, hogy a meg-yiltó *tQlet«l{, akinek élethivatna M leií; elvenni a vil.ig bdneil. f A?«(la nehezen, sokszor veresen jhötnpf|y<tgnek a napok, het-\'k\'és esrieid \'•k, vérbf, lajdéloinba leltek rl ees-.ir.dik Az em ckezés, a betlehemi o jda.Judatoiitása nem szűnt meg eohj A kemenyre fagyott uia-ki.:i laradt, mijJ vidám ifjzk és őieg-ik r^ják az élet rejtelmes utján Ilyenkor Célszerű dolog elgon-do.\'f.jdu afele\'X hogy mekkora a ha ilósAg, mekkora közösség van a ha|dan <s most között. Az ige testé l^n es mi közŐttOnk lakozik. La-tjuék azonban a hungarista ige a
magyar lelkekben, ott forrósítsa a landl magyar lestoket legyen uj csodát ebben a karhadi világban, üntsün bát rságot, harci kedvet minden magyar szívbe, hogy a döntések mny pillanatában e^y hatalmas élmakarő erővel lecsaphassunk a gyűlölt ellenre, hegy megsemmisítsük az uj világ kiteljesedésének akadályait, hogy eloszlassuk a lékeié mának-isólét lellegeit, hagy virradást hozzunk * szebb magyai jóvehdónek, hogy napkeletét hozzuk a mTbden lájó sebre irtadő békének.
|i. dúljon meií minden magyar szív a jisaól lole keresői i kis gyermekei, keresni a megváltás csodálatos eszméjét a megértés, egy más megbecsülésének nagyszerű gondolatai és ebben az esztendőben, amely kétségtelen az egész világ szamára is a legsúlyosabb év lesz, a nagy megpróbáltatások óráiban lorditsuk egymás felé élni és győzni akaró saivQnkel. Legyen ugy. mint régen volt U|ra hősök és szentek kerüljenek a vártakra, a véres tusakodások színtereire.
V (L. J.t
Zalai lq/.lú.w
I JUIUUI
Meghalni a hazáért
A japán halálos repülők höai példája
A i.-.-IM.ti amit u férfi élet\'-inj • i «•!• tnxlwt t mi"h*lni li.»/ w\'ri Az .V. k i\'Mu.i\'l.i-.óul \'t.i u\'r!\' j-tj-iii li,n^(iiuúii\\ <-x. I\'-. «»l« ltí •*-111•. hó-i buMM "in .„< kain:
l■»»iilki-U\'ti rokonainkat Mni\' k 4 I. ;i.i>ii|ii.ik n folvuinaii \'\'!,uk i/a/áii iiicuiMii\'-ilii ^ 1 iit-é*u lm mik Iv .t Ki-lkvM N»|» nr-||.«.J . fk. /lk. (iv> l«"-|» a j«l..,• i l» ií. !f...-.,»\' in. - \'r* - • M M.m.Im. • I■ * :i lurr.il tmz.lill u kép, a/in I . ! iffutktmk riiől .i n:n,*y rÁi-f/\' .Okoltunk
K I# .».». ..„ló . Ui tk. /••
krt ii.uiulj.i \\ |apáii li.ilitli \'JhiIm
ki I »/. ||Jf» lll-WVtt K .Illik I \' li l\'l
I ..n.iii I. I « l Iti k l..u.l y I-./ .l .i> • / i.|ó 7o
fcld\'i/M fi I -» eMi|||\\ V
i*|ii|ló-é|iunv.ili.\'i|ót, Y\\ . al.| lini\'.l iniM.in .iikila < • iii\'-ffi «/. il lili.luif.i Mn iiiii \'últik hi t i. |..ili\\-r4i-»iiv;.li*|«\'.i n. . ila|ia|ót lint fokaiul, n\\ol. %/áilhtoliujót k t rnmUilot és li.noiii i»iin«rial\'iiii ti |M|Hll Ii/V I ili;t )ót.
hm m un t iuil"»il ii |.i i K.iiiii
remiink •■Ii\'IiimmIi N ••!• a tfili u .\'ti. in-in .i mulat"/ .-i i a»«/i.iliak M iiti.K.. n;t|i|.iikitl i\'/ k
« li.ll.ililH/Ullt l\'ltll • "Ii■ k liMII II. Hifi
• li^n. mini •« koluMinok llllti\'Uilt\'ki\'l. Kk\'M-lk\'ii iromlolatuk. i\'u\\ ll n v i gtuk a/. iiu^v iliinél I.ocI.Ih u tudjuk •i\'ljiAii. ui íi \'IVniMi jatam sut Nem-
k kuli inuk, <I** n lnl Imrm-.ii i-A liulálfi|uil.\'ik l/ilim.i felett ii/oii-t.Hii ii/vultaUn ii. in U\'la\'H in.Irt liiit -
r[iilal A/ i tml.it tnlti cl .".kft.
nní> i:v(\'./f||iu intimek a lialal-lm an ih.si .■nfi\'liili|n/ii«Tikkiil ii"\\ lik ir>hüm\' ihenVévíét.
A lupán haliihepiilók cinlm í. litti linkii csodáiul ra tanulja
* L\'oiiilulkiMlu ••niU-il A jap.ni MllllTlk.il It il-. l\'l i iratuk kl.-lll -l|. dó Iii\'im\' ii kiiiiiikii/i . aki u/zal a liutiui luiliitt.il l«*|*ut .i mav.ivli.i. lni-\\ i I t.i feUliln/u uOtl iil\\.»-/ti i\'l a/ olkju
Iiii|inii i.i«iiiI \\ ri juiló r- luitn-bÁ/itrí\'|i|«\'l tr«tt.- m\'iU i /.iilktn ii i-Mimntr i • * n I,i»/nn \'lt liftj\'nnl fv liiill.iliién Imi trini-tk-vik ii r -|i||l\'Vi\'|> • - |»iI»»Imjii
Mniili\'ii ii^|\'ii.-k t.inn.ik lilái t i > nmuU\'ii ii.i »i.iini"i ii. iii/i-t kuliMiii.H nm?\\tvilni ni. .\'I m.vi liiV-ii liil.it %nii .lii|«un ii.i\'iiI>hii i\'/> Ii-|k.- \'I pipili\' ím- i\'/ \'ii .i U\'ivn initiilrn n |> iH*k. » ;i|\'»n fór fit CM«niii\'kkoi u óla ili l.i tli\'ti lik. Iii»\'.\'\\ a f• • I• 11 rí. t » Mik alilii\'nrt. S/.-•\'. \'I lulluntM-.nl.it a inimli\'ii\'v, i. . íi/ iTi\'kki\'iIlin• i\'.rn\\ ii ii.in\\its\'l a/ vli-UiU-l. Ián:* iiiiiiiIi\'M i\'ill.in.\'H ui ki s/i\'ii illj a lt :f.\'\'|il< |i ii». íiiiiiI frifiu ina a «n. In I ... lnl i .. ,/ J-n / .. ; >1
A ftéröxorazi&l harcok tovAbb tartanak
A korminyvil^áfl*! mAg mindig n«m tikarü.l mcjoldini ^Allun \\ li.it*-
r«\'k \\ ilt.i/.ill.innl ii»\\.ilili t.irlji-n.»k IV^n.ip nolw\' .iiií:«>I tu i/i-mSj I. it> i yiU«>nIóI ó^-.ikfcli1 iil it l\'ir. iis/h in kor-i*i.tn\\r> >p ilt\'k fol\\l.tit tk láma ilas nk ii i fi lki l.ik . Hon
IVhu is/khin.»-m ik .i kor-« un i \'kil.^r i \\Mll.ilkoio
t »»1 is.u cmtnuMivIrlo n\'k ni.ir.itlt.ik
A brit h.iJ.lcjngoróixat v*»srtesögal V \\ bril h i M. ii f i • "ii fo1v.iw.»n 4" : i: .t 13000 v. hcM\'il^
Újból kísért a dunai és balkáni államok szövetségének terve
Moazkva taljaaan helyoali éa JévAhagyja a tarvat - A két orazág azövataégéba Magyaróra/ágnak ia ba kellene lépnie
A Ua-fl-i N\'.ifhricliioti j--,<nliV. kiuliauiMiNO H/i\'iilít iijlml ki«\'it u k a ti-i v. k a ilmiui í* a li.ilk.uii államuk biov<Ms/"_i\'«nrk ine^ulakit i-1 r-
ili kc-l« n A ti-n -k . I.n Inil^\'iii k.i-rok állanak a knxili\'in-n\\ / > M/nvji\'l n -/i\'M iinliill ki A S/u»j!\'t t«.|j.~ oií«S/iIXmi hflyi\'Hli - jova-liu-Nta a tytvit.
A halki>ni or.v/u\'.\'uk ••/-n -/t Ki-.\'\' • yi«v»\'tki>/«» 7 orxí.i\'innk ki-l-li-iit- l/-\'i|iin Hul\'^úiia, Nománia, Ma\'/íirors/ü An^xtria t M-lw.li> \\ iUa (íi>ri\'\'.,iii\'»/.iW a volt .JitiíO-
s/íáUil llTIll.\'lílK\'k
Kion liir Rnn.vilwtn fi£r>nl\'\'iniy imltn móri íoliHinoiIiotő ln»t/»l«\' a/on iNililikui Uirr, lnnr\\ ailutl í\'sí\'I In ii <i..i.i\'_\'or8zfarot kivnmúk a/ nn ^\'ul U\'ínlwis alul r-. iiin<>i s/nyj^t iiTivi-tlic kft|H\'solják. A líav\'li i Narli rii lilcn t4\'r\\ist huónvos nn\'-i t< kl««ii miv i-* miVstti a londoni ewliszloviik koriminx külüu\'\\ininiszlnrc, aki m:> ll\\ilutko/ott. I»»n.\'.v Cs.\'hs/lnr.iki i r/iiiii> i lailio/ faló Tis/on\\nl r/.fii államokliox ÍÍI/ikJŐ •\'•Iilnko íiaU\'no// i mc\', iih\'Ix n k/oinK/rilo allainokk il ralö h/ohm i L\'viiUniük\'Hló-l k if.\'li\'li
Az amerikaiak Bastognenál nyolc hadosztállyal támadtak
A britek a vérét téli caatában tóbb mint 50 000 embert vesztettek
iIWjiIiim A inu\'jati nrovonalon a/ Iliin \'aljnak I |\'átt« ólos i"i 4 )f\\aln^o< luii|n-/t.ill\\al táuuullak Ua^lo^nonAI, lm:\\ a llClli. l ari\'Ullinlut IIMlUatról l4Mi\\oiii|.ik ó> a vároMiül !l olilili.nl áll ai..l|.il. K Ii >r< uklian 0*ak ki< 1« miIi Iiim i m\'-■/!.• I -tlfk -/<ll •« Imi-iinl ii.l.li | iiiiK-ki." »%■«■ /1 ti. k
\\ In ltok I l. ll i H italiun .tldii\'i ji l uii . k h/.-i int KJÜ-iihI tölili In
M ii l\'>««) |h\'uii élnst (\'•> \'2 |lü x 1 II I
ti. l.ll ficjlvot vos/tettek. A V.IA i.-/t< .-,\'uk tulhulailjn a/. f»<xmx» t a Saar liionti liánok tuxiililiia íh
knlvc/i\'-on alnkulnak
l\'oilitk\'liniU a máiu l liiilíut kl-í/óli-iili\'tlrk i s nic r i • it. tt. k
Sa ii líi\'iiniiiili\'niirI m.-_\'ti-/titu(t.ik U/ l\'lll\'llrtüu\'tcl a ki I
A tnmailÚMik a J i l« \\u . / i.l . piki\'i\'ffii lialailnal.
A km íiil.li in« viin.ilnii m in !. uli mii n<i\'.\'\\ulil> hun i <-^-1 km. n> •!...
KoxÚIMilat/.oi\'s/a^liail a -s In it IiímInoi(I)í l(oniai!iiáli\'il >!■ Ii - > y ... uilriai |kiimii i".,\'>imWnil u-s/ imíh íii\',"/i| táiiuuliiMikal liajtott m\'.mi
Magyar hegyivadászok harca az oroszokkal
Napok "I i larl már a/, orn-
\' k7«»k öih/iiiiis itt\'jtl Ifrtll.lll l
Hullám hullám után úiuiiilik áll:isaink l«ló. ih* a liüs lu-^vi f.id.\'is/ok M\'ilrhni vonala nlvan. mini i li-iiurrp;irlon a hulláin • tflWi" iniixlcn lám.nlás viwa iMiii.itlik ri>l;i A/.lán tni^ ilu hoill hhni oslromojjiik ;i liol-.f-Vislák áll.iN.iinkaU Irlú/atos a zí\'Ui°I>iiii:i csim-humm.il Ihat 1 .ikná\\al lövik ;»/ állású k ii i s ti|;ihl>. ujalih liul
lánih.itt hírnek clorc \\/ akna-s/l.itimn hi\'nyivinh\'f/iik clkosi-rcilclh ii harcolnak iitiiitlcn ^al-nal.tlnyi íöhlcrl Nn^v Irl fnrn>í kockáit ha nem \\ikcriil fel -l.u\'h\'i/l.tlm a/ i\'lh\'ii.sc^cl, a szt nnxos .ir.nlal lováhhhömpö-Ivojj cn chcpri.a lahakal Vódelemre rendezkedik be a j;6ppuaka» raj \\ /.is/|ó:iljal a/ .i \\cs/<l\\ IcmcjMh a lóhhiiapoN kcnn tiN lián ni.in h.»n\\- bt\'kcrilik a tol frolnMi h\'io holscvisiák l\'jahb all.ÍM>kb i k« II vonulni l usso\' Amlor N/.ika-\'Zvc. cin gópputkás *raip.irailc^in»k. iifhány imlu ri4-wl .1/ cj^xik kupacon roiuli\'/kc-J ihk In \\ó«h\'U\'uirc l\'.rus. nu\'.cm-; ü-ilhal.itlau \\ ár.il ket-p/ c/ a uiIi.iiin vtnlH\'r. akikiu\'k üz .» I>\' it i niinilcniv als/ánl>.i^ In/c ít iivhk Fokozott munk\'.i\\ ÍI kell mo*t kt.-pih iií^.i/ állást. Köröskörül fi^wlik\'.i táj.il s kó/bfii

,-ir.it
lö\\cs/^inlrok.t. árki\'k il á-»nak \'IVibbitapns s/.ikáll k.inli illu kai. amik in ^luízóitoll I löbh lllipos álmallaiisn^ crilckcs s.i pa<|l I óniiM\'l xiláijil a ImhiiIii kukról A fi\'jjyverrk most pi hennek Nem akarják rl.iiiilni hangjukkal uj állá uk h> l.vél
Tttsser szakaszvc/.ch. a kupacra vc/.t\'lö iil.it ktnilcli \\ liokrok a lávolhan ni\'msnk-ira im\'f,\'iuo/(lulliak. kel szovjet lis/l lep az lllim KénytIiiicm-u elhi\'-lyc/keilnek lY-rihikic létkéjnM terilenrk kt és Tiism r lálj.y amint mutogatják ;,/ i.jv\'es ii-iH\'psíakas/ok.il Tíjsseriu\'k nttg remeg a keze. <lo nem a féleh-m h»l Ki/eotl nyugszik ax\'ppus ka hilU\'ptyújén
De szl\\osen káhh\'ném a másvilágra i»k< ( i^oiulja il»\' ludja. Iiogv most \\ írui kell ;i IumV.-M\'I
Tusser tüzelj!
• |\\o/hi*il megfo^v.i|ko/lk a raja UiM embor elmegy ön<zc koltcUM szerezni a s/.omsz.éi| raj ciobeiylvel l><" nenisnkáia fn)>»l«í.\' étkezik N\'ovák Illek szak asz vezeln félrajjal és egy gránáholos rajjal i suszik he a ki. pih ll állásokba
Klói, az útra ujabh ké |szo\\ jt\'t tBH irke/ik Aztán e«y oni"/ valami talignfélél cipel micáial Tijss rmárlátji Inuy tiiiheszi lókés/ulékel is telepíti
Kiiíonai alakulatok részére fehér-
és á/ Ticnillmorást, valamint fertőtleníts}st vállalunk
TA RJÁX-PÁL CSICS
iiek az oroszok l eni. .i S/,.n| ben lévő sziklán is mo/g;is 11( szik Feszült-esoiul ül i Vihar i\'lotti mnilu
borzong az ember hála \\ ,„ , c« k mosl óráknak lelszem-k \\, Ián egyszerre elszuhailul . ,,, ko| miu(h-it ördöge \\ sziki i,.,| orosz golyószóró és ^eppusk. ontja gyilkos hizél Oldalról is N\'lhnngzik a fegyverek /.:n
\'I lisscr lii/ejj1 kiáll I»||., a sz.akasz.vivelönek \\u\\ák I |. ^
szakaszvezető In k. I III 11.1
berniünket
A kövelkezö pill.inaih.uiin.) szólal a magyar géppusk i h , talázva K gráiiáivelii i im, ve dolgozik A kis lampi.iil i-n. hereinek íegyven i mini . ,, . fliszuó tüskei iiu ivilnek llll|i*|« xílághi] Mi és l.oiiMi! Ii»\\ehii\'k ai élmagvns halált kitzih n< k \\/ \' utrol megugranak u/ oro./ ij-z /aig. zeng, h«n:: i/ ei.|... a hegyek soks/orosau in vissza a halálzenét 150 orosz támad a támpontra Körös-körül z«-ng mar a ha tár é^ egyre kö/i lehhrol Itani; /ik .1/ oroszok leg\\»ere|ll k donliilcsc niliideu old di ni \\k nák u\'análok csapo.ln.ik a/ .i l.isnk ki.zelche lll .1 \\i-y | , Zolig\'ál a I iinpoiit ininil ii
eg>i-n lagjan a sejtelem V • I* ~ hull la/ cgliiil szem. sz:i| eli van homokkal lohhlel és a |i jiiU le|cll nyögve loreihv.nel, i. az ágak M h Iíozi |i l.okrol, inogni Inz.elnck az oroszok \\ lámponl i iiihei ei oroszl oik ni harcolnak l\'edi^ ki.zhen \' hesiillckH I is cl kellcll I .1 ,i I. léss I l\\ ei»\\ r. I" • .|k i harcolók száma
lluiii huni \'. ii i. u min*l< ii ••hl.ilr.it a s.. k dmlk ni ozuiihin i- a hol -a\'v III\'. • m pont Mé
l g\\ re |l|g\\ .1 lá\\o|s:i^ knzot luk es \' uyiv\'kis. bl. le .\' h\'d .1 g\\ ni n \\ Ii. i:m\\adas/uk h-diil^iiznak inni i/ i.rilu ..K Nem uuiiiliiliial. mosl eii.im semiiiÍM\'1. i s.ik elszánt .ikural l.irlja h\' iinnk ■ li lk kilarlant ■» >éj* .oki. mimlhai
Iíjí • - kii|iikhn/ hiven ^ iusz*.
|s foi;\\ l.ill Mllllh II lm esni ■ , pontosnak Ki II lenni h ezek Ili n i légsó pillán.dokhaii nem renn . senkinek seiu a keze Soks/nr ei\' zlék már • halai kó zt Igc\'i\'l megszoktak s h.i • lliost t.iláll sokkal kuZelehh \\ alt hozzáják a hald mint valaha, erre nein ^.\'undoli\'.ik iií^rt lós liek v alamiben o\'./loU>)Si n i zik Img^- az jga/s.igos uy\\ h • eosaic nem hagyja el ^z lakni A fr^yvat fk c»ovc álltlirürdik Elékerülnek a kézigránátek. Torrpi puflaiiAsaal randfkft vígnak a • ImmozM bolssaisták soraiban \\ oroszok mepfnrpann.ik, véu«. i«-i mcK horilják a kupac oldalai .s k ni k11 írdult s/eminri. incf . n iu/iu-k az i.{rc, ahomiMii clUrii tdk életllkbfi. i \'/inltlllkel D<
jonne*. Ir iinp/iiyoginrk clftrf. iéi*» mint ináslelsnian n qolyóik vauk paikelják Állásainkat, mint vdtail\'í" a romholrt esőcseppek
.A hegyivadász inkább miglia". de nem adja fel állásait" v "an at az emberek agyán Tnsser s/a kaszvezelfi ált már a géppuak^nal tde-nda nprik és rendet kawal n reyre kóz-lebb jutó erosrok ban. N\'ovuk Ekk szakiszvczetr \' hány emberével i/zaéva lélti ejra meg ujra pucáiét, géppi«iiolw A g(árt*tvet8 egymásután köpk.-d\'
i M\' |.iliu;ir á
IUia.LO.SK
Zala milliókra menő értékű ruhaneműt osztott ki a menekültök között
A ruhakioeztéei akció befejezést nyárt
A*ve a lövedékekel. .. Alig van zer... Takarékoskodni kell vele.
Magjön a fetmantéa
l^rnlakarékaikodni, hogy minden yó hatásosan érjen célba. Hegy idén golyé- egy ellenaég halálát
I entse
Pillanatok, vétea, verejtékes pilla -. tok ezek És az orosfok egyre k .elébb jutnak a sthidiainő átlás-
h
- I Ivégeilelett — sóhajt lel rgy I (tvéd, amint kilövi ai utolsó töl-i yi . s iirtkta lógja puskáját, i rt meg anal is lehet védekezni A kivetkező pillanatban -afCnhan vt| erőre kap a kis támpont Oldal lói heves lll/ciapások ntkiiják há-tulfó\' >1/ O\'uMoíc sorait Ai ellenségei tanndás megbomlik
• /jsíIós ur jön l.upin tnedes uiékkal, ujjong lel valaki, aki hirtelen letörli a lőporlUálOt iz/ adó hoail<ikárú<
A bolsevisták megtorpannak. Nem vártak erre a lámadákra, össze-vissza kav4i0K\'i.ik Sokan jajgatva mlfK\'killnet Níhany perc csupán s mlailen megváltozik. A leimentés Jóko\' érkezett Újult erővel kUzd meg \' • <• kis géppuskás tampont éa a £iKevisiav I (vesztetten menekül neí vi>v.i\'.i
A bils« vist.ik áttörési kísérlete nea> siki-nut Mvglu. -ull a néhány fóbf i allA t.imponl kitartásán.
t •ninktír i >t scnitesedott a harci-zaj, lengrieg ormi halottat és se-tm\'Mil -/ameli ik meg a támpont körW l>« li\'gpditiaii a zsákmánynak örüli- * iVY \' ihgain szerelt gi-p-pweka. k«í |;\'il*iSlóió. 6 gi^ppisz-tyhpi kit puska, kél likerts távbe-ezák-* e/i-tek »< igen sok lészer ke-fQia kr/tiklír
Ktipliwyi tiyiirgy hmlmitfy hnéiniiM\\iio
Kritikán aluli az angliai bányaQzamok folszarolóaa
li..%é<t i.i..m i f/i l.di a/ i
Miit Vll.Hll«»k|n»l rg\\ S/.lkí\'llok
Ilóf |II.. Ili/olt .Ili i rk.v.11 liáb I•eaeaalasa nt\\i»//ii :i»
mo0> li.hix i\\h|i k krl r-< li:lll> \' 0rA1 < krl \\ |o \'iitl lu lll.i\'lil i ai « • • < ^ iiicImi I•;• • i\\ tdeki « s iiu g:ill.i|.il«itl:i |iog\\ Cetéin \'-\'»■n|iali\\ ik Irt Itlitkai i i
* H iaüs Ii |s/« i fit •>• ni Mih I V tik III iliili Mi»« l .1 j.t\\ .1 isiik | «>l»< ki-mliu k i/ .ingni l».i
li\\ i\\ i\'l.it ltok li i I Mzl.lt Pt\'HTf i1 jj i II |n > ull • s/IIU l\'ll.ll\'MI
él oillll l!UkM» i A/ .lllli •
r>:t#( in ..tiv i • . H g.ul.i|ni n.it r JM.ui • I h in\\ ,ts/ s :ik »■ .»I\' . i ii litvil.is.i alatt é é iii> i ik ii lun> i>■*«»!» l.ipjit-
■ 4 < i. s t-n >\' ii jVUmiI nuu Hl fd l»an\\ atul.ijilonoMik Írnia*
i alli-iie\'s iii ^.it u lasAiol \\/ 4 sk.»t Is.ltt% is/ok lu|ij.inak
* *l I ilkklTitl kiil.i|t||> OlU.ltíVt
rit. it« k »vs ni. : . K-nti (lek ii/
• ák.\'l ik*.\'!\'! M /fii S.\'ljlií , | ili.llt 1 f il/ I Ij ItMs ttg* il/ , ik i mint ji t\\||i>| l i\\ i| i
I k.,i kl<«n Kmt ikttil Itatott
I S.X |*01 ti | \\nt tWslti\'ü
• i kV! MMIU.I II v * I í | »T« * 111 ii * I* - k« t Ml Nv.i-ilun^lon-lu\'O lt.ls»m|,i likkik\' lér-
sot • i aii-.trik u kortit.tiiy
• v N u nv ^ittítNl^ls-^r
iTk»»-«»«l |(«|i<itri l nt\'.l\'iiH
\'I • z • M I * ,v .|U éV ,M| í*
\' Z\'i \' t t^lfl il «tll «• — • tm ii -a t « « 4 \\>i x f •<■ 31
•• i >t~ mi • «tt)
•tn|\'tréi uizif
Zala vármegyeben elsőnek indell meg a zsldék által visszahagyod ruházaii cikkek kiosztásé Bízvást el lehet mendani, hogy Zala vár-megye aléetta meg elsőnek rendszeresen a juttatásnak ezt a kérdését A zsidók által visszahagyott ruhaneműkből elsősorban a ráazorult menekültek részesüllek. Mindenki látta, hogy heteken át mekkera tömeg sorakozott reggeltől estig a Kézjóléti Szövetkezet helyisége előtt. I gyellen jogosult sem távozott anélkül. hogy ki nem eléghették volna az igényéi olyan ruhaneművel, amire éppen szüksége volt. Most ,>\'onb.n a rendelkezésre álló anya*; n ár kimerült, ugy hogy arról értesítettek
llk\'ilim I Mlmul Inlurnok -íjtó iiv itolko/ il.i\' an ii ki-vctk|vök< i moll dúlta
A« 10IS. H/Untlú in(\\« K\'u iin\'Ií h iimv|in\'li>ilt:iliiio i ImiIvuíIIi\'im cs/U\'ihIojc leás
\\/ ni «>M(ii*iidó kilátásairól a k<> M\'lki\'/ókrt uiomlotta
Cudjnk. hi»í\\ a Im-IvI.iII.i ■ <■•* u iiii-u\'pri>ÍH\'iltal.i» mIuji\' iih\'-; %/ iij U\'ImIiM-4\'Ii |h 1 I \' ilmllli fiN\' A/. iiliiiikhüM iillo fi-liilaii\'V Ama iikiJ
IN\'lll Iftl krw l\'lll \'l\'o».|ll|.f.l minin • l< ii H/i\'llcmi ii\'IWíiiiN li fii\'iiikro M/tlkr/m lin/. Ilii"\\ i .... Ii |.\'l:i«l.l
tokát iimvoIiIIm-->ik i. t/onlian iiiohi uhu iuxi«h uiíi^fi-m i \'.iiitfi Uni mŰHki\'-is n l..i i ti- 1 i ni\'. l-.\'\\ l\' » \\i\'l «V4»l-\'\'tt N II I i 1 I I _\'>i\'i/olni inacniik • »n •.
ik\'p h/olll\'lllu\'ll i - i i. ii i
di\'ii i.\'ii/diik!iá r.ii i ■ ■ ■ >
IV/I\'I olt llll lllíl .1.1 i . \\
I• • ••»»»%iWik.i i n- in. .i i\' II
U\'ljlVltlIU\'IIM lli\'k \' \' ■•!
bennünket hivatalos helyréi, hogy ezentúl már a menekültek közül senkisem résteallhel ilyen juttatásban, tehát senki se keresse fel Ilyen ügyben az alispáni hivatalt, se a Közjóléti Szövetkezel vezetőségét
A lebonyolított juttatási tevékenység nagyságát semmi sem jellemzi lobban, mint az, hogy a tébb, mint két hónapja lolyó juttatási tevékenység folyamán naponként 30-100 család ügyéi látták el a juttatást irányité tényezők. Ruhajuttatásban réazeslllt mintegy 2800 menekült család, körülbelül 17 ezer családtaggal A kiosztott ruhanemdek értéke többmlllié pengőre tehető\'
n-lkr/tHlM\'tjiik. h\'H/> a li/\'nifll nl:ikul isi u lWiiM\'1 -in p akn\'ata ero-• mt uiakul niAjil
a U\'l/ii lliSiHlihitr^i U ruk\'Uio k-Xttjlott U*ll r>alurúl a kurrtkraókoi moniloiiii
\\ lu\'iiíf\'l • Ih\'iii.iiiuwl.ui haduiiin*-U-li ((•l|ai inén 1-mi\'ivtU-o. k h iivit-v.oio-. u-4 i-lótl, il. nutr fólris\'-rtlio-U-lii-iiul miitatko/iiak 11/ < i.-.hiirii\\i i Ka\'Uíiíx lk«\\ liejN ii/ «-»/aknin.-i ikin :ik Ii-i\\Ii-I.\'-ii.H Iliik l«--/.unt\'tlli l.mi.i<láV;nkal c" (i*IiuIiii ol\\ai» t.-rii-h-l -ki t. iiK\'lwki t a\' UríwiiKiwiMi iil-ilo/aliik in .ni h/4\'ir/tok iiii-.\'. Kllix-k a »i-M-H\'_\'lll-k Illői.ilis ll.lltfs.li K/. o!
Iciifi\'lio nlv niur\\ok, hnjv urukat oli!.";w a1\' IiIhjI i-rti-k.-liií
Mi-.\'alii/.t i a/. ón/ukaiiii\'i ikniiik iX»Vzii\'t. ini-lx a iii-nirt iii-i»|icl Iipii iili.\' iMii.-it határt, hul.vos r.»u |ni- »\'»il iv ii/őrt is, mi-rt hi/Uisru vi\'iu k. lioi\\ i h.\'dmrut luvid.íioii éa
,«\' ••...... u:r«*jtvík.
rúllrk szeznbe, mz-tvekre arHIlg aenká s«m gonrlolt
A V 2-1 a* ellensr^f:* íVlíla Ion c^odiifegyvernek nimulíiik és ai^c a V I ind is h<il:is«\'eAI-n \'k t)|/i»n\\ iilt A V J NiiikiHli\'-M nagy mérléKDen me^nelnviti ír kirakorl.ist AnlwerjM\'ti kikolo jíben
Kína uagyar foltárója
énrtak I<l*»jén kiv.dó Syjikkuiiyv
f\'tzuil iiu>^\' ti ioa^\\nr kuiivvpwMoti Á>ct\\ Ijijiw irán A kiiim l»iro dalom birmén/i\'li viz»/4in>\'a inak »■« iirs/mmiti.\'ik lnfr/kNi- riinilM-l A n/fr KŐI iné.-.\' okkor jiiforiii.uini. j wiiki anm i«nwrt»- A konvv imvp\'kii*-■ kur\'invvot ué/i>ll inau\'yai ludo nu\'ui.MM tiIiV A kiváló fi*Wi fold-raj/tialiis riiiiféUm m ky\'j«»hl> <»• « Wvkimi^ritőhli li<in\'w«t iivujfcitt\'i «< okkor iné\' ni0-.\'k<liet/«Dli f«)IUir.itUii Kiiian\'il Lói-ay l.aios m**él c» e kmivv inr\\a/4>rr»» *ila-\'hin«s*é ti»Cb-A oz»réo\\ Imiin* i\'kkor iim^\' i-.kii oIm<-wmi\\ mIIá^Inui voll Már oovo niAji|iM>m oKan isiim -rt voll, unni S»i»il lliiliiM\'. » hin*« ati\'tl otí/.oé nlrliA/-i mé ? imiMÜtr i *ik o N\'oiiia«>li llll/IMIIM Ll«*l. i l\'lllko munko a/oli<ijaiul knlU-ii iíMV-lér\'sIok- Jw |ii*li.tli\\ . i U\'lt ol. mn.\' iIIIhui >e olisiui\'rták n\'oiikiviili b-lu t-l\'< l ás kim-w/U\'-k j^.i ■»■.»■ M ik
l.m /\\ l.aju« a iiiiini i-mjélMtl iO ku/ik\'linútáil jüiti In- Kínai i-a ie-imiU\'lli ím-.\' .i mutyit Nmiu\'-»IU*i MiiiI rsal^M-m valaiiu\'iiti>i kiváló iiiaa.;.\\.ii tiidiMiiiik, Hlilvr
voll Kínai ulj.U a ■•(«<*> ma- \\-ii nak. S/iiIm-iim IsIvjui fiai iák ki* i.t\'-ln\'O trlli iimv K* a/ órili-kivi < li-lil imo Kiur iná \'iiaA S/A-l*-ov i Iti-la, iiU-e-apja ili.liluuri ilko^oiWu ulán
in-in laliill.i M«lnilf*\'Hi uviiL\'tat Km ii pal-.ui Klli.itárii/ül. Ini/x h\'i-l.-l fi lé ímhil, l< \'kí-if-i Kiint •\'• i iiM i.-t-ki-l,
u\'v írjt a ki-li-ti i\'w^lahiimliikaiirol .\\hk<»r !.•\'■•/> l..»io- in mi fiatak-iiilior i\'rli •oll i inii\'.\'uir in i-ná- k».li«li lll l/ i-mVil, kl-. M\'tí-lí- •>/• l\'nlltll. Is77 kaMtf-M>ii\\ii rli\'tii im tiáo\\ nnp-ii.il iu.lnll.ll. i i a/ \\ilna my ik ki K.ii \' ió\'m\'.I, Ihi.\'\\ ii Von-" U\'iiL\'i i al ludi.ii i liijii/./anak Klmt Htjuk .\'laiiuh iÜni uvi-ldl \\/ ni i. iiilkivul kalandor lu\'l \\ iozi.\'\\ai iii.imi.w, .-|l ill |-s.,k k|k< lllíl ll\'k, ki-\'áltl uwl.uiz-iii ii l«-iiii^/iil<>M t\'>i/^f"ii -k<lk
ii >• l,.i . \'alii tr» A kál>iá/at<>" i-IO-liku- .lat.ni i* iiM^\'fuMl ilt.ik, almi a I .Uil |,ir/N liala\'ina.s »|Miitl« Ipnit • iiíim ii i l I.ámulatom imvmI hIm alatt ni<\'.\'Mi k*/Ui <i Imir kii illául nilkuiit.
I.\'i/v SniiL\'hailMil loiluti cl .ni ni1\', utjára A Juiur u- kinilj-iHl liu-i.\'Olt li lfo\'ó H.\'\\l» »l «tt d/SIIM-kan. VllNi* filmi.i öli • K"/4«l li\'i.MiólC\'i>s távii\'sa.nt U-tl un ■ Kinő
\'Oa/vulili ful«líitUi An ikui iv/ro H/uki\'1 Ii li-tt a Mii\\ii Mii«ln>. Minid k i-M. ú- kiiv-l.li l.aj"M upi/ott ti. » I (i\\uii\\ • ru. f.vln ,-i\'iini e. mii \'* rí n/i mi mi-1-. Ult i tij.ik i\' j iiS !«• l\'tko/l<-M ilan\'1\'i.iii ilolifi./.ull, rsi/.itiU 1 vi«!C\'«i>l. ^\'Mijt- \'ii udii-• i • k.\'- . i:«>:u i t rk. |«-k< t S,k
k u/ili-k Ml Ó* f.irivhá.\'oS IIIIIIik \'l III iM n .\'re i-li fii» >-í>o»-i t. a i amidként kilu/i\'tl ut\'il-«\'. kínai
I\'. a Ii.iUImiV fi-í/iikv\'. iiiniikn
a/onl\'iii ni-\'ii tolt i \'••.i nd\'i l.i«7» f/iiti.ira Kli\'"itá--»-\'n linifv tnoiii
va! \'e-i ato\' I .\'i i !« i ,61 •• i* I./ iu
ik éé . ■ - Mi\'ik k- / .tt f\'.\'»i i- A - «••.ik tA* ■\'• ím Wwitórin, a/ é/i.vi\' la-/, i ii .«-mi u a .1 »U. I.
* ,i«> a • -a fi- tel • Vitti \'ki i I. . i • rM-\'t L./v : ..
rv .tl a |«-ku..\'i ku\' . -ii • \'■»■• < uia\'«;in, *iz o«zlr.ik nu\' O\' > n*t utján \'itk-fi.k\'t. o/ -r^/\'w\' titok iira\'«i»lu;a, h lo\'ai hun a fi-_\'\\vuii* fr*\'fi| u/U» cl a ie\'lolak«#ió .■!•■.•*-ia-k« t I.<*-/v«jkui a/ . -i. -:iiinkra nem UiriAnt/it\' i iizv II I • .r i og nn *tfllék t.a/\\ k . •:• -» i /•
j« \'ti- !,/ iiltl. -,i fii Ii , -
I Ví*«/afordul i a- j. \' aV»roa* •I ■>.\'} i.a. • ki \'u u.k\' i\'"e
I i. • i at MMiJr.i.l . « ««!.♦•
A debrecorii vörö^ ellenkormány Trianont ak; rja tovább fenntartani
Hml.i|>i st> llál. .>ki i-li\'is I Jii^oxzl i*iával, C.selu/lováki.i-
Hi-la a ilelirirrn idh lar- va| ék llomániával
inány iiiti.iN/terei k • - o \' Aini a/t Jelenti. Iio^v M.igy.ir-
|i |le IIIh.\\ nemi • i s/111 ilel (ii>/ágii \'k a/ összes vi%s/ika-
ak.tr jiil» ii at^ájíbl.\'iiiu ha- i ( oll terulelekrúl Ii- kell moa-
iirm jiiwo\'MViili ,N.\'unsl ik.ii1 il mi f. ml.irt,im s/ion. i•\',i
1 \\t u| umtf üjerJoleDedorel u) korcxnK
k«»dniíll ai tubcrlrr tí törléíclnékeb
a .V 2 <>t iz ellenség csodafbgyvarnak mondja
ik-.i V m: liszlalun I és a V 2 lett legelos/űr nn\'g-
x .1, i k;; uj ni\'nm l t li\'ljfM\'n uj kors/.ik ke/
t . inlv ifi.....k mecu i >i« Mit eraljcri^ii lArióm i.-
ii, . i i. \\.k k<>.||I a V ] óM\'ly.ui j,roblójnakk.il k»
Üzletáthclyc;^i9.
TemeüiGzíji éj halotljzóllitási
.. MUI^Í-----I
V v. iiu, J I v^Ml-j I i mii nippil
Cu" \':r«ul !• o~:\':r.i rJA (iuu-nrinn^u
!h • I y a i I • m II. ninn.
, „ ptPOü l.m. .áll.
Dltmar tábornok;
„4 bolyt állás ti uoL\'prób^JIaláa Ideje még az a| eizt: .dtühn In folytatóul fog..."
\' .1 ilmit itp Hrialllilíia I nail 111 ikirili ntrlil ilahil aa|l*
A némát gyftzelam megalázta az éwakamenkaiak t6gl»(, amely a német néppel ezemban nem iemerl határt
zalai közlöny .
HH5. junuár ;
fálUknoáonk ivmh »i karúit. A bnuv-M0lötw4 álindonhol megneaaollék á}k»M»nk«* a tihoti katonák ui-)Ai állUk o injaink kalandoo ku-hM< mnnkáinak
Mini inhikiMiR UrM Coo«na Nándort, üúhy Mórt. ópugy Lócsj m ulolnrto) a TiIm-UjI kutatni •karó nia^ar tudóitok vcg/xto. l>ol fovéyro/\'t l<>uÜJ volt kt\'n>W\'k«n vioaio->éryi .4«dí.d>a llir Tiholct npm io-■tt<i ln\'tU) inog, mógüi oli\'vülhotPtlon •s<»li\'itiaU>t U\'ti h/. ogéoa embcrieéir ludoinaiiwy* olón\'hiiluiláHÚnak kiváló •aakkoii/vévol, amHIxul a* akkori Kínát at ngáaB nniveli világgal anvianK fu»it Km W-kél nemenak a ■aar*ar lia\'-a, liánom n» <váo» tudw-ananvoa világ Indával\\ órai.
K erek f\\*Uf Jónaef
Ujabhvonatköxleicdések
A naf ykanlxaal állomásfénékséfl Ortesltóeo
Értesítem a utazóközönséget, hogy a- mai naptól kezd/e Nagykanizsa - Zalaegerszeg közt az alabbi kftzvetlen azemélyvonatpár közlekedik :
Indul 22 ó 38 p Nagykanizsáról Érkezik. 2 ó 40 |> Zalaegerszegre Indul 21 ó 50 p Zalaegerszegről Érkezik I ó 53 p Nagykanizsára Ezeknek a vonaloknak ZalastoAI-Ivánban csatlakozásuk vau átszállással SzoinbatlieJjr leié és felöl Szombathelyre érkezik 7 ó 05 p Szombathelyről indul 19 ó UtJ p Zalasz^ntivánban ezek a vonatok kéaés esetén egymásra legleíjcbb SO—20 percet varnak.
HÍRE K
Niflir. Jmuái hó S. Péntek. Róm. kai. Toteailar. ■ ProUotáat Simon.
január hS 0 Siombai Róm. kai- Vu-keiwit - PfoMoiént Viikarcait
Janeár ha 7. Vasárnap Róm. kai Sil, •Miaa - Pieietlána Attila.
— Lepünk Ugköxtltbbi »táma fmnmér 8 dm. hélfón délalán a mtgéfholl Utókén tiUnih míg.
— A xsidéhutor árverések serrandje megváltozott: Folyó hó S. é« 0 én Szt. Imre herceg-utca 8 sz., t és 10 én Kötvös-lér 5. sz., II. és 12 én Széchenyi-tér 4. sz. alatt lesz az árvarés.
— Felhívás a gimnazista tanulókhoz. A gimnazista diákok (menekítitek is) vasainap, január 7-én diákmise után, azaz 0 órakor lehetőleg szülőikkel együtt Jöjjenek be a piarista konvtklusUa tanulmányi aiegbeszélcste. Az ig*KgüUwig.
Felhívás I
A váras polgármestere felhívja mindazokat, akik bombakárt szenvedtek és kárigényüket ezidelg be nem Jelentették, hogy a kárbejelentést a városház I. em. 13. ajtó számú helyiségben kapható űrlapon Január 17-ig okvetlenül tegyék meg, mert ellenkező esetben kárigényüket elvesztik.
Nagykaniaaa mogywi rároa polgárnveaten&tól.
32.717/1944.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy /alavármegye Póiapánla, mint bádmUveleteii kormáuy biitoa elrendelte, hogy mindazok, akik polgár foglalkotésukban meghagyattak, vasárnaponként két óra hosszáig továbbképző-gyakorlaton vegyenek részt.
Éppen étért (elhívom a közellátási, badl-lüemi. erdókitermelési, favarozásl, kötiga*-gatáai slb. meg hagyottakat (feimcotettekrt) * Maort éa a sörgyári munkások, valamint a vaauUiok éa a poatáaok kivételével, hogy folyó hó 7-én vasárnap délután 2 órakor, azután pedig a további intézkedés a»e rínt a váiosháza udvarán pontosan jelenjenek meg. *
A gyakorlat eJmolaaitót aioonal bevo-Hullatják.
Nagykaoiiaa, 1049. Január 9. ti - Polgármester.
Nagykőniaaa uiogyéí rároa
polgánnoo toré fljl.
47/1945. Tárgy: Katonai szolgálatra bö^ s - vonulok vasúit szállítása.
Felhívás.
Pelhivom mindazokat, akik a m hir. Honvédelmi Minisiler Ur rendelete ^tol-mében bevonulni tarlóinak, hogy vasúti JegyUk átvétele céljából ulazi-uk i-lótl megldeló idóben jclentkeizenek a pályaudvari állomitparancsnokságon, ahol sae mélyi igazolva<-)uk4L.(katonakönyv aib ) be kelt mutálni. \' • • Akit ka-oaai azevétyi okmánnyal eael-log nem rendelkeznek,\'azoknak a városi közigazgatást Ogyotalályon (Városháza II. 24. sr > állítanak ki azemélyi Igazot^Siurl, amellyel. ■ vasulon Ingyen lehel utazol.
Nagykaaiua, I94\\ január^, ta Polgár mester.
82.771*1944. Tárgy A polgári lakoaaág bevonulásának ellenóritse
1 Hirdetmény.
Nyamatékoaan lethlvom a polgáii lakoa aág ligyelmét aria. hogy a Honvédelmi Miniszter Ür áltat hirdciménn>et elrendeli bevonutást parancsnak atonnal legyen ele gd.
Akik a bevonulást parancanak elegal nem lesznek, slaUhália eljárás alá kerülnek.
A bevonulás meeiArténtél az llleiékea hatév^ok Janaár 7 tót razziák utján la kgszigaiuabban ellenőrzik.
Nagykanizsa, 1S44. december 30. \'
" Polflármottor.
Figyelem i VAROS! MOZGO Figyelem /
JdnuJf hó 5-től, péntektől minden qap / Ibsen világhírű dvAmája filmen
Világattrakció / NÓ TC1 Világattrakció / Aktuális világhírenló
Saponta két előadás, d. u. és 4 6 órakor.
liP
•1 VILLAMOS ARAM-; SZOLGÁLTATÓ RT.
iso.\'v.\'k, bib.\' r\'entések, szaJtazorO -n v amos keidoaken
ry-ui
c\'ífut.\'n 2—u-l 31, tv.! :.jji2?4;
Póris ós Lisszabon között egyre jobban kiólezödlk a helyzet
Salazar elutasító magatartásának következményei
(G*nf) Fropcia kormrtitjkft- I l>igál kormánytól, hogv |„v i-uvri\' rokl>>Ó4|ik .ni ; tnlosmi tiltsn lx> ii ll.i\\,,>
rökben egy gcdetlcnség u potiiigiil kormánnyal szcnibcn. umióln Sulu znr elutasító mngnturtást lunu-\'sitolt n di\' tiRullc kormány elismerése érdikében.
Most ii ÜH<i./uboiii francia követség kérését iitnsitottu vímmm^ melyben nzt kövelel lék u |H»r-
tr«
elsi liirszerr.o irixltíl \\ |,j,w> xö Innia kirenilellscgr „M magántúrsasi^.i, leljcsni lel a |Hirtugól lenileikivr^rkl vetelményeinok és igy semm, arra, hoüy a Iram-in h. |\\j</si kiMtás iraiiitl tH*HXHi»te>s\'>k ah Ha«»lfáiali iroda kiivndi-l|vy
Felhívás I
Mindazok a hadbavorfultak hozzá: tartozói, vagy oly családok ahol ^ családfő más helyőrségben tefksil katonai szolgálatot, általában mindazon katonai hozzátartozók, akik támasz nélkül vannak és Németországba ki akarnak települni, folyó évi január hó 8-án 12 óráig a Uoa»-véd áHpmásparancsnokságnál (Törvényszék, I. em. 29) összeírás végett jelcmkezzenek.
Ugyancsak jelentkezzenek a fenli helyen a kitelepülni szándékoló nyugdijasok, szolgálaton kívüliek és hadirokkantak is.
A kitelepülés részteleire vonatkozólag a honvéd állomásparancsnpk-ság a jelentkezés alkalmával 2d tájékoztatást.
Állomdsparúncsnoksdjt
Nagykanizna mogvei vároo polgármesteritől.
Í5 kó 1H45 . " .
Élelmiszerjegyek kiosztása.
A* 194.V év e aó ha\' hónai #»ÓV cukor . Ikzi . i»lr- éa p<- r« .u"-J"iryil kloaitSaa Január H án ki»dr >iia » Jegyeket a sok elköltőit*, ti-vo\'.u .f «• MkváltóiUiá»"« átall nem ké/ beaiihetJOk o hárakLoz. hanem mlpde. caaiádtónek azemOiyenfn ke\'l erl< leleo:k«Tnln a köze látaal htralall>an Huovsdl o. Ili. as. alatt. I l«vn a ki* k*nlz«al*koak Ornrag ut M arám aiau a Barballia vnndégtóhen A naaládlóknek fisierl k«-!t azemétye^rn Jelentketolök a logyek. ri. o.fri n Atráal kntl adniuk, hoyy bUuie.ó)ng| le e.ó^gel vállainak ai*rl. hogy avok a azemólyeh. aklkro a jegyeket lelveazlk. valóban Itthon élnek kszurtaaukban. A caaládl Igazolványt magokkal keh hozniuk éa aprópftoidlf la legyen, mert a cakorjegyekfrl a»o-mélyeDkénl M ttlert k-li fizetni
Mindaokl Uj.kozodjé* az egyidejű leg klbooaStoll Ialrag»szokról. hogy mely Mipoa éa órában kell Jelentkezni a nz e ólrl fáit mlodekl ponioann larl aa be.\' mert a várakozást 0* tolengáat csak Qiy lehet elkerllinl. Január fián b.MMij reggel 8-10 óra közt a Caáoyl lászü) utco páro« oldal, a Ce«ngerl at l-ll a Magyar uleo 2 a Tefe.l at 1-9. a Horthy illktóa ul Ml ée aa Or aiág p l-SS házaUmoir lakói. 2-4 óra közt u Waaojl Láaztóutca pá^atJan ol dal. a Caengf-ry ut 1? IS. a Magyar u. I7l?li. n Teleki ut 10 23. a Horthy M ul fi 17 éa az Orir/ág ut 2S.S4 az • hazak iftkol, ét végül 4H óra közt o Bagó<«l *or. a Csengery ut 17-24. a Ma gy»r oioa 27 57. a Txlekl ut 24-30. a Huriby Uiklóa u. 18 27 éa sz Orazág ut "5öW aa. iiÁcak lafcól Jelentkezzenek, je.-rytúkért..
/ ii. engedély oó\'.kQt aertésl öltek, aló Jjf eA!u k kl az öléal engedélyt. Bv-3 ieeznek mezb(latft\\e (>•• bt ait ne ta Uirlk o a r-lrjeirye ket éa telve szik. aa.yoa elzáráa lüDt»téaben rfaz^ aOlnek. raetl a azomszédjiik lelj\'ienté >o (olUdQ előbb utóbb úgyis kiderül o tettOkí
A leg nyomaték oaabhsn figyelmezte-■í u < rkercakedóket. bogy mJn-t! < ..Aa m*g o régi, le nem
]3éíggal nyomatott bavf .eivéoyenklot l\'U dkg oa I kap, d» kivitel r.í.lOl aiakis azelvényenként 12 krot szabad klazo^által-
Tehát aem a tezt«a antik, sem a co<t srtak, acm a kftr^ek cfn kap-Bak I.if-aell adagot, fcaocn rlrlesklt ♦gjfonala a kav| Máig ra.szelfiayea-
-----
kénWI2 éa tél dkg ro leerállltolt t^ Illett! A meglevő csekély cukorkáik bői további Intéskedéaemlg e«Uh terhes anyák éa a három éica L gyermekek Január havi »h-lvét> aaabnd beváltani. Minthogy a dók lamerlk vevőiket, elvárna, ^ • téma o legnagyobb rend leaz ts» okod pooaaa. Nagykaaiua, HMD Január 3 ás
sa Polgár moa
Tlrgy : A isirjegyek deCcMbtri s
utolsó aselvényeinek bevá liu ^
Hirdetmény. fi
A /sirjegyek december havi ul<-tsá. \'\'
JelKsü szelvényeit a hentesek legkb v
tanuar 14-ig beválihal|ák készleluk Or S
atlrra, vauy margarinra. I{
Na/yAanizaa, 1945. Január 4-én. f,
ii Poloármae d • ■ • SJ
Nagykanizsa m. város adóhivatali sa
Tárgy: 1945 évi házbérbcv*Ui» beadáaa.
\' Felhívás.
Felhívjuk mindazon hlzIulijUoaew cond u.ko.-l aUk »t "*\'» evi huk va\'tlsMvekii, meg a mai nap K **» b.* i.ogy bevillan kdieioieu késubb folyó ho 8 ig lejjycrak elege.
El enkeró esetben a II H. O. zai bek a\'apjsn a kiveUndfl háiatl. W taelmiik o.isag tejíben már cddi^ tJ dé 5" • helyett.
A bevai .ifhoz szükséges nyeniijM városi .^uchivatat kivetési •sitái;<> rezhetó be
Nagykanizaa, 1945. évi Január .hé*
I
Városi Adóhivi
OPRÖCimOETESI
H.....U IMI. t> nOlruhll, tlpá dt.l, < b.in o. liffyll, É11.■ (1.■ n t. (Iád V.dlya f.Kie. KlrAly .tc. 91. t r. biiboj meg.
Ell.wos.* li\'HíH cl.drt . ,1119. !<!>, mt ul. löbblél. f.lny I. I hn.n. n.c. afrlh, hcirá\'l. I
Mikló.-uica H ,J!Ö 1.
*t Mily „apiaakk. ,aln.i*dOhlv.til.
•II mid
Atfé^.1.*.. m.,4.- (I b\'rt* fcft.vclll: f.pp Teleki .1 1 ItMto
Bulor.voll ttob. in
,ta. hiadd Stcktiu JbiKt-.\'ca H
íl.ild I pír 34 di ii öl f|(u • I pai 41 m Urlictiama rfr-.i i V i I. cm 22
Linlö bocc, uica 7 at. at.il T b«|UalH a.aba iDldöfiooa bau^
• ionnal kiadó.
A OOZFtjRDtf nylly. n«|..i»u\' 7 űrAIAl .,1. 6 úralf iK.it\'J"
Dtp u pAolek.o d.luun .Mi*
T.I.IoO: W>)
zaLai aózLOar
.OUTIMAI
IWÍ). : at.,.....» T mU
ItUlSt kiad, U. tk* N7MUt.lt |
• .«\' i 1T. I
rr-. ;\'áM Ha©t
uoi •gr
lom ni> uln B osat irOr zolll \'tg I, 61 neki zQk csat. «?.» 1 Nillo •zek. mén. Mak
f,U i kizlog
Uilli., I-
kiaud leiéi lum, t a szn
ml . JzAI.> kus 1 löllo h.irn. e-.ilii Ilijük!
al.ikii laj cl ti ni Jfvtlí
.aUíí .
IU: - -
"■*a41cikotal.---
Tlíuli P\'jltl:
Az cLttUiités 111.. 4 ;a-u. U.dcitlik és\'/^óiáln la.;
Á.-« 2Q t.liór.
\\
n
I
/ / / \' \\ i ! J U \' vj l___;
fcvil. évi, 5 sz. Na(,ykanu-a, 1045 január 8. hétl6
a\'JHT.-fc rtoWiim-^rariawi.-^—:.- " -r:\'^\' .. ■<>■ \'-."".T. ----ttt
v) j o o
r 7 - - 7 n /■
V J U
/ • I
/ I
u ^ l j Lj
r f •] c\\ r-
j V / \\J u
: 1
J4"\' * \'\'1 • fl U.*« ». (V.
■í
1915 lauo^r 6.
I.py dátum, t-j;y nap csupán a lav. iu tov.húu.p.ilygA évmilliók s«>-iát» «ii. m« g\'* állitli iljuk ail, hogy rt .i nap a magyar históriában egy h.ii.H \'óVi-t fog jelenít ni. ligy napol, ami ly i imádságos tls/leleliel livr/-nek \'ii ijii a ki sói uh\'dok. S/.il.isi % rrf.Mii «i/lilcle »»• u.ipj.it tuiiii\'pvllc a , gy.is/b.iboiult i.i .n/.-i V«-rcs Iragp-• di.ik lukit).ik .i s/omoru magyar
! liild\'t. A k(\\elllH#g és fajdalom III v.ul nás/ép./ ik.\'it. K\'unyrs, r«-m< |.</ szrintl iiiigy...rok kérik a magyaroK Isiénél. hogy engedje tcIjcM\'d.i ;i ^ hiin^.iri/iims nagy álmodójanak min dcu kiváltságát, eti d|e Mik uk a/ám-, éven .\'if ve/etni általa a v.-•k/e.yes s/irlek kö/é h..jtiitt ih.lgyar | lll\'lll.lt ll.lj\'l).il
!f"i»-Mi v.ik\'.yuuk illetékesek vlbiiálm d ni ii *■ ulyos iiapuk tbc leinseii, de ri.yi | ni egyet, c.s.ik noklli.k vau Ili m k iiii\'g.\'iil.ipit.iui rs pi dig .i/ir í hogy r/ekbrn .1 vt-s/tuhes n.ipok i Ü.m m ni lehetett volna jobb 1. Is ) teiitöl redvlltbb leifiu, aki tóhh
. if Irl.. .s. jv 1 vitel. t«"#l»ti rgyviii ka-v p u ii.isv.il es n« mes széni akarással ■ ve/etlieUe vnlti.i .1 nem/elet a leim ni.ii.id.is gdiimgybs utjain, mint 5/.dis« Ferenc. Nagypéntek nélkül nincs feltárna Harc nelklll nincs győzelmi. Ilii n.\'lkni nincs lial.1l. Illatos \\ 11 jg »/ninidiull.is uélktll nem tcicui gvtl iiiMoh a fán. Vajúdás nélkül nincs llfllletéa I enni kell é* töili-imi kell •C.vmls ni.ni .1 s/euvfdOsnck, f\\|da-Iviimak. lu^\'v utána Önfeledt dióm ln.11iKHi.1l ki\'W.uiihcssllk a tot»/ódó */niekhen |Hunp.Wö életet { I.l el uéi/lik a kemény véu\'S vad it.ik bóKcit. I.áljuk gvcriuckes ki.xiu\'ikot latjuk a 1 elclUk Icfoko-»iitt s/fiéiiy igényelt. Valami melee.-jáij.i at s/ivtlnket. ha egynek l > ölömet oko/h.ituuk, ha háinul>ik-nrk i< j.\\ «Mig.il.uol teliettluk. No; luk 1 s/.Hetsé>;esciuk sok s:.\\i Csatát jáit keménykötésű fi.nl és w. k éic/.\'lik. hogy I utöpa veiéie. |l Hot igen-iiien boldt\'g lehet, ha
• kei pompa* legényeket, a ke-iv "iiy kO/di\'lmek s;mlerein. vagy
ik p\'henöhe is íjiegsremlélhcn. W.\\ már nem csodálkoruiik aron a » éjjelen, amely Ckct fl-
1 ii>o;nl akatn.ik. mert győ:ni (iiak e 1 a ti dj\'as biltoss K»cá»á\\al otl ét és ItNv » f\\ kj:j:-.Jk sremín A mai dá» ••. a mai nip árért lesi hat.ukö\\e
• magyarság töitenelének.
1 i i".i|>ar t\'.e ^pieülők is éppen " .\'. isnc nevével .11 0 lartati-* r »r.i*t ak.iratától f;t-
t *i vg* ims in kt iv
-.» «.• ti Me d:.^kke-/pv u • S\\+*>
KI6tl/er>\'Mi Ar . t-j/y finn.iprit 6 |h*iikA iM\'iiyiMlmn* 16
iua.\': %r. -
Felelős szerkesztő: Benvdel: Rezsó
tr^v ua li\'Zj: x> ?. t r \\ r*\\xr.
Biicfl»pos4 b vi)r uódtfcSi^sií.-go 02?óc^t0G kouee bc^soviivlfi) rSooira
A fdl&gallai vonalon a nómelek megsemmisítették a szovjet tlzérsóget
A vörösök veszteségei emberben ós anyagban igon nagyok
(Berlin) M.<i;yai-ncim 1 kötelékek u.ipok óta tartó Milyns l\'jicukti .1 Fclsógallálól es/akkeletrc kemes y csapjsnkat nuitek a $Mvj.-t Itatc han .illó k\'itelékeire. A vórós li.nl M-regnek ,ir. a ki«ér\'»te, tunjv K»» m.imm I . .illö*|öii, .1 i.emel*ma gyar • I mi.id.e uk l vvlkt/lelnn niet\'hiu iiltol;. A nCmCt\' k .1 hulso visi.i IUier:.cgcl inegseinniisitctték es állas uk..! k. lel fele cUlrciotlAk. A nemet paacelos köte-
lékek és i.jqii • tts légierők is s« gill\'lték. A s/t/vjtflo\'nHzokai e/ek .1 támadásuk antiyiia meglepték, lui^v ligsiiii\'/isihii; 11 tarlaleknk.it kellelt liiicli.\'ulni A tuiaielnk leUuuu la*á ulját a iieim t U > »vi*» állatul mh
iü/ alail l.iiloUa, ugy liüjjy «/ámos tarlalvkcM poiiul mái .1 felvonulás iilall s/él>/ur|.\'ik.
A Ha\'nioii es a Du ia kö/ötl uj hói fi l féi kiilt k .1 hari v. A vnv jrl v-s/|vs. ;;ci » ihnh- n anyag h m • c m - .f.i.\'iV »i. lak
A - >>vjel li.tdi • 1 kl v ml K. \' S l\'.j kőzölI . s/i-Mii l"» Iv ve.vh dns,»«.yt 5 páncélos d.m dart ve:.-tt li.ucli.1. I1017 :<\' IJng vértől N.i\' jimh.ilyh.i v«/el\'\' utón áu.iije a ! emel v.m.ilai és .-Ifuglalj-. •Kas .4. M ni.iii .1 ii. ,ueU k kein.\'i>
hari\'oktiun (oli;>s«* \'iiilák őket, av erd s hegység vul l. -tr ii| II í-..-iíki»;. wuiiti\'k v I l\' . <.k • hol •(V I \'.ii:ik nngcU.. r.ild>./aial>
Me" e \'
Vajnál Gábor belügyfTiInfR \'.ter holt yp, kedden Nagykanizsára ^irkexif
Délutón 6 órakor u varosházán\' a hatósap.ok hivatalok és testületek tisztelegnek a miniszter olótt
A belügyminiszter buszodét mond ez alkalomból
alkJlmaból a város
Nagy napja lesz kanirsának. Akkui
Miklós városába Vajna Gábor kír heldgyminis/ler. Délután 6 óra^ kor a vároHiáza kö/gyfllése termé licit a városi lisMik.nr, a h.i\'öságok os tesiUletck tiszielignek a belügy-miuiszter előtt, aki beszédet intéz a alkalomból a magyarsághoz.
holnap Nagy- A nagy rap irkezik Zrínyi 1 zászlódis/l ölt.
Mmdeu kö/hivalal. hatóság, ics-ttPet rés/t \\ a helllgyininiszter előtti iír. tclgés.iv
N.igyk. ni/\'.1 magyarsága meleg szereleltei köszönti Vajna (Jábor beltlgymims/terl.
kerüllek Hár a szovjet liarccsoper-
luk a Ka sara vezi lő ertlös viliiken megtudták vetni libukal, iie-h.my 11.ip inulva i/unhan nemet :;i.maitis..k vadas/uk elpusztítottak J t s/ovjet ,il . l s vissza foglallak i\'xi \' ev.. < 1 u\'<;il és így .1 i\'.iuui i-.\'iii (eriili-leu is saj<l j iv.ikia f.\'idilultak. l //el mtgaka-»kii)o/ták .1 holscvisiáK betörését S/lovak.V\'.\'
Uierlin) IWuIjj < i.álor védőéi sege s .iinos lif.es hwisi vist.i l.uia-d.1-1 veri vi t A Duii.itól északra .1 <i n.un . v i.\'i.ili\'íi .1 . iívjcl u.igy . 1 kki . t m. d.\'l! ia iiuii 1 A laiua-d.i••■!. !• •••i.-;\\ohh iés/f .iívgreked lek 1 1 i-k flh.iiitó tii/chen A ■ •\'.:■•. m.-\'yehh elrelrsze-
lésút !<■\'•. i.it..|\' li.iicukti.iri * !>uná !<»! f/oi.«s >. \' .\'.iki.i .\'.I s/ovjrt |)áil té.\'o: I lamisiteti\'k inu; S/lovákia déli I1.1IÁ1 vidékén a i\'oiseusl.ik úw s/evoul eiökkel lolytJllak lámadá-vai!.at Losoncnál, .uiélklll, Uo^y-em htó.ieinélto sikvit ertek volna el A nemelek ezekben a haltukban niegakadalyo/lák, hogy a bolsevis tik S?lo\\.dia lerfllcteie törjenek ke
A Kurlöldiiu, Dobleunél északra a németek melyen hetöitek a holke visiák állásaiba A harcuk alt még tartanak
(Berlin) A must duló ardeuessi csatában f!iscnhow?r csaknem minden páncélosát harcbavetette, hegy PolvtAtA* it 4 olftAlnn
takarítsák .1 világioiténelem legaljasabb sereged. Hogy fellll//ék uj^öl a rigi magyar h.u.irokra az Áip.id-há/iak fehOicsikos piros zaszlait-Hogy öiömltlzeket gyújtsanak a szent magyar határokon. Igen. e/ért van es lesi örökké emlekezclcs ar l^lS január ó lka. Ezen .1 n.igy napon te-s/ szent esVQvCst a nemzet, hogy egv Cetre egy halálra követi Istentől rendelt vezéréi. Szálasi Ferencet.
Drag.i nemzeuink előszedni most t.irso\'yunkból a tiszta, a mocsok\'-lat.m és törienelnvilnWhöz, b-icyo* n.inyauikhcz illó liísl szellemet. Most megkutatni a hitványaknak, az árulöknik. hogy élni akarunk. Ai i. .1 srrbb es t<:tulnbb életen i Jt.i\'Jont\'ik mindent, de m U 1; í\'etet es földi Javatok s >k»• * t. .0 t\'.- .. aV. V egy uj vi!a-
m\'\\ gVi\'.í "C> g.-t. r >rv t
mí 1 < vJ4V a f \'\' . V*
w V t s\'i* ■".\'U fi-\' S
a p» M. \' -v > j k (k-.k a <
»:a »■ »rk « - % N ■■ ki
ere »*el k rátát K . 1 l yt
I gek. Iflöie 1 boldogabb napok elé, , ne nézrtmk m.\'M hali 1 k • ik előre. ! Ne tpródjilnk .1 tegnap •>>:k:ii, hancn; su\'getzük «*ze:n\'inkci .1/ elkövetkezendőkre. Ne \'niradj\'Vi le egyetle:. körlllünk 1 Vezérlői, emelkcdjllnk fel !élekh. n os munkabirasban hozza. N.- nyílj- a panaszra sránk és ne követeljünk\' lábbet a súlyos napoktól. mmt .\'mennyit kemény hősi helytállásunkkal méltán inegérdcm-lűnk. Neklmk kell megszenvedni a legnapl gyás/nagyaroknak ostoba és alja? foio!\',tle«<egb*l fakadt ,se-lekedetcit. Egy nemretnek kell arat hietiil .i- aij.i* áf.:!isokért és azokért a Szö\'nyQségekért, amelyekkel erek a pi«?ok hitványak a világ legbalra^^ katonáit a legsúlyosabb ie«tben-leiekben egyaránt fe:\'.\'\'ef rtfück
M. ladj rk es fanatikus huiel vj: ; .< 1 rd.MjOk, hogy ennyi al-jiv^ g • "-i is. hogy enryi csa\'ddás után is, annyi kegyetlen bime\'es fán 1 f. rcp\'-.k és nemzítCnk egyet- I Jen r..\\* nep es cn-:eiril r.em i
alábbvaló IlisszOk elfogadjuk az Lgck na» > Urától ezt k .1 kemény Ítéletet, hogy meg kell bűnhődnünk a mull "<\'«/es bűneit, hogy újra tcsiben-l lekben mck-ujulvn köszönt-hesstlk a boldogabb éve/redcl hitnek az uj évezrednek elsó lapjára egy név van arany bailikkei írva Szálasi Ferenc v
Megállt már a futó sereg, hogy a magyar élei uj felvirradásanak előkészítője és megmentője lehessen. Szálasi Ferenc nevével és hi lével feszülnek uj karcokra a ma-
fiyar népi erők. hogy bebizonyítsák stannek és embernek egyaránt, hegy ez a nép megbűnhődte a multat, jövendői.
Eljön testvérek j béke napja iv. de azért szent győ/elmi akaratul harcolnunk kclí nem s t\'ihliel es tovább, csak egy percvei. mmt e\'-leneink bírjak
Isten élle«se vezéilinkti s s/eM á\'\'ta*a legven nemes t\'.rekvésun.
a n
•i__
Nemzetközi biréság vonja felelősségre a volt bolgár kormányzótanács tagjait
Vüfi.i A szovjet kormány i i bulgáriai kormái\\yn <1; * »»>|t kormáviy/.ólunái\'s lagjmt *\' l- li minis/.tert. aklkel m m t^ikn/l lg fog fe|elilssíj\': o
v^c i I ./• i lnr<V igot ■» t> I rá\'>i i i I I zh tnek iiH\'Dfi\'lflörit «»|!itj ik o->\\/<-
\\ nvg-./álll UuU\' ni . lerr<■ >#• r\\**\'« l«-in< k v<7.i tftst\'gr i k\'.
Ikw I I> II -. 1«»t if.lt zl«- :» gu r\' U f\' IU li\'klio/
a Tililgár kommunisták <i !«■;• m- kg« l»í.i ii rgvoli cre/nek i IM.n k..ti I-k\'Vkrl
Mr.s/k \\ .itt.ui romín koz.|ek<
rtrn^l Ilit nSSZl,
■a^lvio k i/ • fi I iilat i liogv iont.ii. I.n/|< kfil Ügyi hereiül* Vrl -• • I|«»u ki i szovjetnek i.mioimm f\\ imii :i számotlevii fH>|il»k 11 / ni \'lv i ó«(ek i/i\' i.t min li il • luk r ./tvcniii i k\'>\'i>iin\\ ila|;ikitá i|»ail. inirt ni ni t.irl|ik v ilósziniinek. hygv • » • kurin:ni\\ .i In-Ivón marad I iiM\'i" /lú\\ iili.iii l\'óter ex király inni játul hozzá a kor •iflns\'/i ,\\;ig f- I állításához, Iiü nrm > Pil i| való tárgyalások •oly* il i • i Iklv utja \\ kik ily nia kaessóg-i abban I. iiii^nyilalko /*U hogy . Iliocsálolta udvari ■MiusrtiYót aki Subasjrs mi nls\'b\'i\' ln »k bizalmasa volt
\'m\\
A német norsközösség érzőiének szépi példája né«y hOnap alatt 232 inlllló mái ke tAli «oij*lyr*
\\ li li lé\'óv elsó négy li i vtiliun i Nénnl Birodalom U\'li m (ji I\\ alii|■ |;ira \'2X2 millió már kn hdxt ii>- vag>Ls ;i.i >4*fTn;.v márkival illelv e 18 száza lókk il lobli. mini a mull é\\ busonl/i wakában
__/ , . \\l u.*.\': N i__
Csnk Rámeloriiág biitoolthilja Eagyirorazág
ttt:ióaét és régi haladnak fliizaállitását
Ai|lléaik legaaitekb teUdala: a iifttelidgai aaphaNuit ktsAtt a Já-tlutiy kelvraalUláii — « atÓTetiég«i«ket cuk i Unalomig nllsnl giftl&Ut kbtt önre
xMilölit koli össze c/ekel i II igvhat.ilinak.it ós Ita ml» kuk Nem inrs/ág hK\'ázás.i i in g euimisil sr i c\'nk i eii.lne .ikk<• r koz.őtluk mi^s/unin\' a/ óss/ekolö kapocs I\'./ esetln n a három nagyhatalom egymás k««
M»t i
I \'linai |
Sund.ix I im s uii|{ol lap * g £ \'• é i\'l e ámoló f
in in
Xn.\'li.iii >k a/ ii| i\'vln n .•/ > 11«iiM g li vi-rési- II-N/ n a\'vi\'hli fi\'l\'idata li hu\'iii ;i k/o v i l i\'-^cs ;ill..mok. knloi|.»M ii pf ■ 1114 ;i s/nM lst \'.i\'s li:io\\\'|ialalm.ik ko/olll |i.vi ./OIIN lirlyrr:illilása lln ti/- Imiink lilán lio/záfo-. mik <u száguiik lit lyrfállitásá-
l.ii/ ■ oiirk .11.11»Tflt*-t»*!*■ I»\'s/ a imu/i-lk \' / i \\ilágt»i ki- ICIilicz !-• dig i l«il»l» nu-y ki II trri\'mle mink a m« ^íf/ólo lópésckft
l\'grs^ iiyill.ni iY\'Io/. a/ r^vik rllrrjcdl angol ujs:ig a három n.igvlcit il\'iin közöli fi ninilló f\'-s ro-s/ul áh á/otl ll(\'iil«\'tn \\ NY\'-im tbii\'oil.iluin • > zóvch^m sej • lton s/ilo|l irg.i\'nrillaii gyilkos
/ull cüv h iriumlik nnli» r« llg/ó|)|i \\ ki\'JM llrlli lili M lágli.ilioruoa sodróiln;i I / |>«\' diu i/ run p ii kullura \\ ;!li s rlpu^/lulására ve/.iijw
l lli.l l.urópál isak a uvnni „•m/i lcm iiu nllich mi y « > ik \\ ni tors/áv l»i<lostllial(a Mm-gy.irofs/újí I Ii/i\'níM. rrgi 11:11:i r.iinak v i>is/ i.illilásál a nr.i^v.ir állai.i ós lU\'pi\'iii\'L fi\'lláinadá sál
A múroat előnyei
MNK W I fi raitnii l.l rtHyM/i l.mársáiiak rluókr. Rr:»u< li prnf, sH/.or i\'l/uulásl lar •nti i muniNlrgl A nnirnst »|ön\\« a gyapjúval rs gyapot ft.il ir<ml>cn. Iiogy im-iii kell lis/
ttlani miniMArl olöállltisn pil laiialabnn lis/ta. sohn molyw s/eiv nem fenvr^eti V kutal.-is aicAivilutt l a mürost tulajdon ság ilt Ma már bátran moin\'l biitjiik h"gv .i mürost s^inv g van olv.iu ió, mini a lis/ta l)\\ ippi Igyi kr/nrk \\i/állö\\ \\ ós mörívdővitu iitoss^ i/nni. alioly
bossAgot ÓS ||«»s/iKvt. test Ilii
il.ini ••Jlentös ffjc/vlet ké|Kv ■rb .i/ok a iniintsluk uu\'lvik Arl^s^n s.\'uitrtikus iiti\'M j-.n let\'* \\ innak oUan anv igok .i ífinu s/i\'llM ii min lm Zulu ik «I* •\'•s in«vts tiilajdons i
riv m ^s «• tulhalailj.ik a v tt g.v ipniet ii n p» i !..ií vívun k pl si• kk.i| kulim«hl i k • \'p\'tuál gyjpnm.il Ys t. , IvrmmM v.isjlh.,t,,k. -h • 11 i\'uik es in g is s/,ik• i fiTi k ugv hogN -"kk il tart • viboik, mint .ir .ill.il^an
mrii l«*iti|.inv ig««k. I>ilivrt\\» •rri*- */I 11*s srlv\'inet \\s ,!gi," \'K lat« K imiii h pn\'fv .» \' a ij»« », \'.!l »;v|fas i lu\'g\\\' a/ l|> ir i tUHii nem t.*r vi>v . a r.u> n>» rsanv j^\'Vhv. h ir. ka;.i. ! 4 .it uj nii.m\\.i vL -J !»••»: álja fel
.Olaszországban azróvel hilntk meg az emberek az éhség és nAlNUifcftSBfc következtében
At olaszok bedőllek Rooseveltnek, hop.y támogatni fogja őket
W .ishingloii l\\gv ain. rikai ii j ágiró i Iszólásjiböl iivilv.iiui. \'ágra kerüli ruv angol lilkus irat tartalma, liiclvlx-n tiilil>ck között a következők olvashatok
Angliának ninc.s Szaridt k iban ós nincs is ilflian a liv|y/ct k-m hogy az iusógi\'t szi iivedíi olasz, lakosságunk bármilyi n si-gilsé gi t uvujlson óli luiiszi lin u vagy más fogyasz.lái \'likkrkbi\'ii
•Mgy anierikní ujságiiónó az. olasz liadKziulórrn lelt lálogalá-.s.i ulán visszalórvo Amerikába.
« gv s íjir. rlQkivlelcn clnioiidl ■ lingv (tlaszors/aobau (z.róxil halnak in. g a/ oinbiTi-k^a ii így ólisóg ós nólkulözó <«\'k kővel ki / lében olasz nép bedőli |{oo sivill választások elöli lvll iu\'i i elei\'iek. hogy (»l.iszoi szágol láiiuig ilni rögjá | >i kel a, igén |i kei jnbli leli volna meg sem lenni \\ nélkiihízés ciki l\'ullielellei) voll i hadsereg :il v onulás.i ki• v i Ik*"Z11\'|»\'\'ii, dl" sokk i| liilil\'i\'l lehelne lenni a t)< Ipolilikai liclvzei megjavil t
. nával \\TI
Hogyan jártak az olahok, akik fiiként szolgáltatták ki magikat az ellassAgaek
A nemreti érzelmű polgárság ezreit tartóztatják le
Bukarestben az utóbbi <-|s/.ik ik folyamán több mint IL\'OO embert tartófiatlak le. 4 szovjrt tuilöMiás eien híradást ..megnyuz.i • t.>"i ik jelzi. A már eddii; kt-uióziatoti lönb ezer román nemzeti erzcsll polgár mellé most Irlsorakortak a tzovjvt zsarnokok ezen ujabb áldozatai is.
Hwy ország, amrly fchligi slé-veisígeseil elárulja #rs magát önként kl^o\'gáhatj i j bolsivisla pri-békekneie. uehv/.en s/t ii\' ii ms bánasmódra. mi u amilyenb -u nap-n.ip rec\'CSUI Aki a Szovjel* O-ik a kísujját nyujija, elvi szti egész kezíl. i (-)
A Sár«apataky revü -.mi }, elóadéaai Nagyknmz\'.v
Kirniii\'sinn néztünk n |.«
■;«-.ii«rviól menekült. ni«|i|» ki./utl f.-loi/liUlttt IiiImmí - ,
la riiliol nlnknlt Sni-unp.!,;,
ii in ti\'.\'i\'tt uuuí.v :ii »■ ». 1 \'.\'•.nl.i«.\'i i-!é I x.ini«
« ni iHiiiételh\'ii «. .••■ (. II- L i . , 1,1.m\' ll\'TIll. . - I! v ... S » « il rn\'liHlk I ffi»l inuk i « I n Mr .ók \'* lnlihi |ai\'HAin:ik »«-1 nliiii. mii proiluknln.\'il,
iii \' ll\'l ii iiiuvó-4/i.h i i .
lilogloji\'lI ho,;\\ i in.ii In l . i
llll\'IIM-k kll/.ll|t !•• *.......
iv/|------!. ii..\'|li-tt is j|\\ , l ..
i-s ij/uiakn/tiió <>lóndiel »! ,
lukidni. amr\'v lejétől f. -I. ... , </\'ít« zainat"«. kedv«-« i .» nni\'lv rmk*/«n derüli •• \' .»»• Inti i .\' iliálá* kn/\'iiiMv/ri . k
Ipsén uiO\'.\'ttilt-itl" :i Ni | U-i ól N/ el.\'.nl i- in -s|. ,. k."M\'li ] vul s.,,,,*|irtt:.kv. aki \'<il.ii\'ilal\'.\'.i t.iI. « \'iiii inak j.i/iI:i.\'Sii .o:i\' •• ».
• •\'« •."11• 1. Iiiil .ii.ml. Iiiir •/iriiili*»« livaiv.l •ukszni f( .i|i|«H ../•:« H k /■ il-ó \'cl \\ kll\'i -v li.il ill-ni ■>•\'■ - ••
• •-Ii nini kn/ilvM. \'i I"111■ i i"i" tn111 Hi:i|i| l-lr.ilá/\' ol| ilnlrfi/iiii \\ «\'
« k.n I v III III ki - f » i\'-il\' .\'•» . I >1 % |.S I |..|||.| <llk «lí, l\'IIT .\'••! Ili rj\'ni\\ i im nnil.i\'i . • ■ • ie/U folliiiil. Iclli-k iim — I • In"! i
Aii\'\'nak l\'ninpás Iriii \'iilnl") \'i\'iwi. leli , ív iiic.\'fi/. tlh\'li\'llo.i * nn|
| Ii il.urii ni.....Il:i|mtli-ic » Up."
! I;i|irukl .■ VitU\'ít" . .. ..II ^ .\'»«• \' ftill i hJfMi.i\'f,\', -i \': i ■ ••ilv. «/..ina .» I!t i ke.iti "\'iiv iiiiii\' lolopiilikn IoimiIiii n. fi \'>i \' in - • • i-li\'i n-i ji\'siliiiónv I pniiliik iil IMII I -I »fll|ii;:ilkollll>l\\ |i|il.!^r«\'
ll ll 1.11111 .1 III KlllvoS Tüll Iki\'U
<...I.. II;, i -••ii;ró hiiie.\'ij. i.l.Wi..\'.
K/.iir:il ll.\\ n.l .-v |i»Im/i-.«I \'ii .
ikc.\' i iti.it i i Súíiir lal-Jein iia/vs/.\'iii ikii\'lsilikn* mul\'tlviuoi I. .i i .lil.i i- ii.mil \\ k.-l
ni.ii t.H i" iiiMMir uiiiiikxi «ui. k.iu■/••ii "H/ói iko/l itl i :i k\'i/i\'ll\'A."-! I\'s.ik I ll"/IIM>l««^*l»li>mi tl|l||llk Aj
laui :i knz.iiiivívm\'k. i»«»;rs m\'-z/n " ; S uu-.|»al ikick clórulie-iit K, ín-?|nk 11ii•_»!imiiii Kinclli.tl nr nl
fwl.i- In-fiilvi jiiviilolniőni\'k lyv myu
llll/llflilH li\'ll f-/l ll^.ll (*
A ■•|yh«al«Ml «T*I»•»•• •••\'vlUiol "m>pr *i .l|ii»á|t\'. . vtrjtii a* . v\\.» u*
.é( a\'W 41 * i\'ViltltKI\'KI* l«\'l*» .1 SmI>«« iMlt.nél eiid » ái Mt w i U-
(vécyUr i\'M>n l.\'i c-fllí; .»\'•> e »
áll •tini t-gh l i. • l • i. o r
•P\'WJ
rr. J í. I n
Naptáré j Viulf h.) H Hó I l/^n-r / » V\' i\'»Un» S-< <
Hl\'tníi .. . i-i r< (,r\\\\j •fr.
I^Z/I\'I
IKI-«M-I aeiuiAii n \'•! m-i )
ii..:
ír
II\' I\'


•S<;
ü • .fi n
MÖszakl találmányok a gyógyászatban
(MNKi S k In-trgséi\'. iim[-..»I (»;• las.mál u.igy s/\'rcpil jats/ik .i e- |Jtr miai reakció. A Ifgulólihi id\'\'.lif ,,„ olyan kés/ülékei csiuáliak. nvly m rlí eniiicri s/cmnél is ér/i\'kriiytsbh rk krtzzcl, a fotocelíával van fe.r.r»i v k«»i IKX és vegyis • . \'jj
nagyfibh pontosságot ér cl kn\' i«
s.oban. Az endesk\'ipi.i t»-in _____
I vagyis a belsórétzik közvetlen • 1 g/|aianál is sok ujat fedetlek \' A
tt kezdetet a Helmhsll/ leié n i lüköN jelentette, ezt klvcilrk * I \' es pegefótükrök. Mj átleUs tAr \' iiány.kkal a légcső, gyemnr • . hu^ihöiyag belse|e is lálhais > \' v.\'gát ^ lussn es eleiiK l.nu \' ■ i a sz haslircg. A látáson t i ^
. iveket a hflyektl fe )>?. " »zri sót s/mfsen fényképezru • *\' U1;.
A színes fén>kóp ma na^;. • « An< \'
játíi k a mikroszkí\'piáná1 A \' ... Zftt preparátumok isszili •
lók egymással. A legn.i" \' \' • haf
tősége lesz aionban a leg\'
ban az elektrsmss mikro«-Z\'«: Jl, v«»a
Ezzel még a baktcriiris^o\'\' " na| elváltozások is megfigyelhet i 1 legkisebb kórokozók, a vir ■ 1 \'ellő laiásra lehsmerheiók * %
első alkalommal fényképei! t* \' kl egy molekula.
»»> január H
Anyiktnyvl hírek
U«;k»ii!u4li * Ingsitóblii klmu. V +..,nk íVto it kó?.«lu>zA anyakéoy-< l«yv) sétáik történlek . tfjtfe-I. : Kiwwi l.áazlA MAO RT tissl-, IWplíui Koi4Ji» rk. fia,
II ráth KfliWlé ri|4sr«s:úi (n Ba-I. > Kr>*J»t rk fia. I\'álfi JnrtA ko-
I r. l*IA Krlilneser Anrua.rk U-á, ti \\ Inokit l\'ál m. kir. rrmlAr.éi. 1 *Jo Ilona rk f», huJWrJAj*^ f lnnin« ét- Anlfcl Máría rk. Vá-T> \\ Vadász ItnlilizHár fulilmflvra áa I i9»lu* llário rk fin, tlálior Í.Am* |. lAmüHstats.\'ód KII MII. Ilona I. Io-Uivn, Horváth LártzIA földművé (lodina ltojtália rk. leánya, I „: Andor koreakridA 6* Tinin* k\'i.a rk k-ánva, «lr. Hwnkiivszky l-J.u, IIA(Ilit kiirúkrti titkár í« ll*n Hárnt rk 1>in11A. Hkoda J6
IJ >4 IIAHIIT niktániok fin Pintér ll| KfVé\'»rt rk. Ináma. Horváth Ovfiigy iia&t/urniH i\'n Kmtai Mária rk. fia, Ilortiil. Jái«» MAV í.rul.\'rm é« ni, K«#W/ Trn\'zia rk. ktánva, Op»r-
II riuv* 01 u In MAV mowlnny vezető KiivIS* * Julianna rk. fiuk\' ikrük,
OC.JA i...____
áll hál
lef
nu
Cinái W--Hnslió Margit rk. _ I. Mnki JAriwf m. kir. rrndór
tVii -i Mnr::li, rk. fin, Vigmend • fuklmü.i-sMujtjit Kr/w\'U-t fia Ildiig Kandúr MAV korni-lerA iw Vnjili, Mária rk. fia, Ü rWitli tlsörgs foldmUnai fii Né-
III KntJilin ik. fin, I tagon val Int-MAIJItT iímIvmiIA fin Iíi■ A llo-rk fia, IWt1.,« Míarárutt Jóuof kir ru.KlArAriiiei.lftr fin KA. (fr-«t rk fin. JIM\'nztiink . 1I*V JA/mf :l| fim* molnániut«Sir <ai JAr-ot Nándor I hAnupos llrlüui Vnkíria nt- há*m*N rk.
llii/nli t goóvi* rk., flav. Tán-(IhImiiiió llnllu Antiit V8 Ama i/r Unikovies Perwieitó Viola tini lm A«i» rk . l/ránt Zoltán \'i i4ó nvtil 211 éww rk., ösv. Kitiolvnt\'i IV-nlek Tecézia 66 ik l.nfl OttirgyiiA Hagáea t li.\'i éima rk*., Órán Joíaol .t/tuuii tanuló IH fiiiw rk , Vonnia 40 An. rk.. llnkk Já ü Ilii/lián1 Katalin 6.H rk , Tui Irnm kiirá. itt,unnn\' 17 !Wi« KAihit (hullt 1 ln\'MiA|K>a rk., Xoniiir Kun-nniA S/rki\'n« Ju-.1 H6 tln^ rk , /.«mM Rnt 1H
||M«• ifi. Kiáll Jórnif rna. uor.
n»f. !•*». MmltvrK\'it lalrán-M-K i.kí Julit M i n* rk Ili-V \'/ LölitlrK Horráth Jtt/iof IIIIT li-/lfi^\'IA fin Kt-i-noki To-rk . J\'tilíti l.itn/ló fií-t-V-V*! fin Kr/nAI«\'l rk . l\'a|i|> /.iiitnnlHid ■ IVrtvul l.nlia rk.. llarnUi Ko-tív.r/U\'r(\'itl\\iw <• t\'|«\'r Mária K.ikt Jiviwt in lliJiti» (lln\'lla r.tt> JiWnw\' ki i.fLivI.\'\' út Vár-
■ 11« iliit IIAV táriráai rk , m IVr».\\ nt \'kir. n-ítdArfiil-Kl n.f t- IlivtipMi Miirta < •k.\'A.fift.v rk
fl Nemzetvezető születésnapjának megünneplése Nagykanizsán
Hlvalalo* Ijtenllirtelet a ferencesek plébAnlalemplomAban
A mai vészes, komoly iUAk-hftz méllóan, nogy b<*n<iOséf!|{rl finnr|M\'ltc Zrinyi MiklAa ,,si városinak hazafias nmgsarsá^n a N(ímrt™«;ia ttií»vér ízülcWse napját. A városh\'ázán, a n\'iiil ArkapitánvsáRon, a tArvAiyhá-wni. a rk frtgirrrnáziumon ta a többi köz- Aa magánépúlrteken ott diszk\'tt a magyar ncnizeti zászló A magyarság lelkében únnepi érzéaek, at an-ukon ün-Aepl bongulnt lúkrözSdólt visz un A szív és lélek ünnepe volt ez, ii hála spontán kifejezést, \'amely a szemeken utal tiVtt ma gának A háláé, — mert a ma-4yarság tudja, mrft köszönhet a Nemzetvezelönek
A Nemz«t>ezetfl születéM napján bálaadó szentmise volt a ferenHek plébánlntemploiuíh ban Hivatalos Istentisztelet A templom zsufolva vqlt litvutu-los szeméi Vekkel éj ájtatos bl-vfikkel. akik i^nd clJAtiek szl-vrtk sugallaláhi A nagy magyar esálild. A hftek. a bdlruk, az áldozatosak, II .kilattók A Szent lélj\'ben a honvédjisztikar, élén Zoltav alezredessel. A Nyilaskeresztes l\'árt külilóttségének élén Szerecz I.ászló meg^-eve-zető. A hivatalos várost vitéz (Ír Sbnonfav Lajos polgilrnws. ter b \'| - i jjlj-. i t"1 voltak a stövrtsége.s Díiilsrsak képviselni kir bíróságokat dr Al-más\'sy (\'yul.i kir törvényszéki elnókbelvéttes képviselte, a v.f-rosi llsziiknr küldóUsége élén dr Itallá István |K>lgárni.->ler-helvíttcs-ffliegyzö. a |Histirhiva-tlllók liszllkarál \'Kisfaludy,József |K)ütabivalnlt igazgató, u
lóposta fónrtke és ÍVrlaky József |rosta liiv Igazgató, oaztály-fönóK, a piaristarendi gimná-illun és plébánia képviseletében dr Szfles Imre, a tantestületek képviseletében vitéz l\'iló Fe-rene igazgató, iskolafelüfnelö, stb Olt voltak a bonvédek, a rendőrók. a líiblri testületek képviselői.
A hivatalos szentmisét P. Hakos Ágoston ferpnees-lelkész Végezte, aki qvangollum után Üniiupi egytiázszólloklatában a tekintély iránti tiszteletet, a Nemzetvezető iránti húséggel szavaiban adózott ;t Nentzelve-zetönek. annak három alnpelvé-Xf alajiilván beszéltél : isten-félilvm, nenizelbüség és felebaráti szerelet. mint amelyek az álllamok fenntartó alappillérei. dmJií kitért a Három királyok ünnc|térc, akik aranyul, lön»-Jént. márhál áldoztak a nieg-szülclolt Mfgs-áltónak. A ma-gyarsáff bárom njándéku : az IstenféKltmi. a ncnlzelhüség és Mebaráll szerelel Mai világégésben ls liiz.zunk rendületlenül a magvarok Jóságos Istenének degitii kegyelmében
Bakos Agnathn ferences atya beszéde a szivekbe táléit
A szent lénvkedés befejezése ulán az egész ünneplő mii^sr-srt^f ajkáról Mbnngzoll u ma-gyarság szent ImáitNága
nvujts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel Soht még beiiHAbhrn nem szállt f»l imádság iwtl rőpjrent el sóhaj uz. ICgek mostan.
Urához, mint
Hirdetmény.
Felhívom mlfidsiokat sz 1895. ét 18% évben sídletell férfiakat, akik a honvédség knielékébrn szolgH-tsk, Illetve oda besorozultsk. lehit jelenleg Is s honvédség kötelékébe larloznak, — nfflvánUrtiths vélel végen 48 ór.ln bellii jelenlkeiienek a városháza földszint 3). számú szobájában.
Nscyksnlsss, 1943. |anuár 8. M PolgárnaaUí
Ftilf>lvám a BÖOÖnyelehffcx I
Felhívom a svmngy vármt-Xyei Bflhőnye k/fzséRbfn lakó ka Inná ktl ff civilekéi, hogy leveleikel a következő címre küldjék : Nagykanizsai Nyilaskeresztes PÁft Nagykanizsa, u. p. ttohtityé.
i. >3 község vezetője.
-\';l 1 \'i A-
námat mastsrlívészak rlt-lák a vöróa tzradkk sorait
bolwtMák ii gjlleiai liorc-i iteivmber haválnin több •» IINkl halottat svs/tellek tö steiiövt\'-sfil ik b ircbn* táv rétén I n a, IrHiní-
Íi fléu a IhiuliurglnM ó Neusterk őniK\'.ler és It (l\'etles VI biztos t.llálatl.ll s néisH nH-sterló\\ésick te-rit? hon.ijt lefory ijli alalt f \'Abb is egy errrslre rugsá V-éj,*-1 oVorlsk az ort\'.-ok-(-)
r
"—■ii —
I
•ItötéMét mi 4 órakor xdód.k ét 1 *• ófáig Uri.
a « Iff. «í<«»el .Ul».<rtir«, • nagy «lhAnlA
kdttfa:ca»«a a K.r#da\'.>« kaiirác •
\' a •
ÜZEN A FRONT
Steyer Márton boav. M 890. IL táboripottáról Qzeni TáUierdahtlyr. (•kségének és kisfiának, hogy van, nc aggódjanak érts. Soksior csókol|a mlndkettó|Oket Sok postát vár.
Ozon az otthoh Imrey Fercnr szkv K 103 sz. tábori |K»stft ról úzoni Kiska nizsn, OrszAg\'ut UK szárú atuM lakó fclesófféitck éa kisfiának, hogy jól vun, egészséges ó» a tóbí)i bajtársak fcs, nkikkol el indultuk Csak lovckket rár nak, ma rt inóg nem knp|ak/. Cm ládjAlink. UkIvéreinek, Ismcrtf ^<inek stb. boldogabb qjeszton- * rlfit kiván, Njigynwig>nr<>rsy.:i||-ban
Fridii Lnjos honv^l K 101 sz tábor1p«>sláról ióbnrátniiiak, ismerőseinek, nz let Teleinek m ulon kiván egy jobb és bol*h>-
?at)b ünnr|»ekrt Itt mind znlql s somogyi fiuk vniinnk egyúll és olyan kúxdr\'ninkitrássaí éé olyan hittel és bi/alorrnnal W g\\< nek a biztos gvóz«\'li-ml»en sz otlhonlevók is, mikor majd <\'f|y-njósra találva kivánbntu»k egy-maMiak boldogabb ilji sztcihlol Hoslás Károly honvéd, aa IIj Somogy nyomda volt dóje. aki jelenleg a znlnrmyy«é Ohid kózségben tartó/ko<ltk, •/.-uton üzenj feleségének Hosta Károlyoénak. Ujdomhnvár. Ara di-uten (» szám alfi. az Uj So-mogy nyoiiHlának Ka|M»svárri^ liogy él, egészséges és jól vuii No aggódjanak érte, bizik ab^ b »n hogy talán nemsokára haza fog tudni jónnL
Aki i%iwri a rsah\'idot ésinr\'xl-jában van. legyen szíves fi/.t az üii\'iifti\'l Mostáiiénak átadni lígN\' n»agvar kab»na kóri orro a szívességre magyar testvéreit Tolola Kárólv 2IH gb bon védet kérik szülei ós rokkant testvérid, (Nagykanizsa, Telekiül ll) sz. alatti lakosok) liogy adjon életjelt magáról, luuré november 23. óta semmit M«a irt, |H>stája visszajön l-elkór-jük hós honvéd bailársait, liooy a fenti rímen, kik tudnak róla, 4ftesi|sék hozzátartozóit
Hallotta mar...?
. . . hogy aa ^roaib\'ui ima Kxl usani ? A ti^riH eazol ^jemlvn g)o rs 6h kitArtó uwzó
.. b«xr\\ scnm János Oförg* Iw iMtb-lion aii(,i>iuiuMlilalntAaMk s zM\'bkiMtdA biük/ii.klalát 7 Ax árik-kes rorakik\'t siiaiib>riiit n/«iki-f mond-
Ín »A komoly wnU rok, skik kát •zuk ujjsiT.-d in mi^olá^zeinik, aa ihen <fí»«»tliolK>iiok iM\'in tinijük IMtf-in.atni -
... h\'igy a hetven omboa I? szökőnapot aí I eb ?</áaiitvs) (nAa tol>b) mint kl-lmilliúi\'d m,K».-t|.>r».-»
ólt moir ?
... ho^ Nénu\'tor^ziVnak műit e\'.\'i tíz millió fctjoló U<Im4M* hii, imMwk o«*/oMin majdnem *|ill) ■nl-lio IwktoliUT tájol iidnitk V
.. hog\\ a tiorsiH, mini i^ki\'n .sírleletek slapj.ui nu»_,úllaj>ilolt\'ik. iiUar a kókors/ak imilK>re ir wiwilm 7 hoff\\ » t\\ukhiziabt.« aa
okurhtwi a fónV ll^luo^/igtrtén el<«azör doalba 7
... hufr> lluimark-i«-\'i"\'Aá*k
inunkabirtuo, Iuumkii kitűnő áiv%>u • állam/érfi iá roll 7 A mnu* <«>**« mentorom tója, mjnl háziorvu» omg-uta róla, íiö -orv. nyV1"* tojáaé sora tartott r«oknak
ZAI.Al KÖZLÖNY
■l!)«>.
innen I
Somogywobig kOzlakadlk a vonal
A aAgykanlziai MA* állotnás-tónak írtesill a nagykOiOmígel, hogy 11 10^/. ii. vonal a mai naplói nem Csurgóig, hanem Soniogy-Sieb.j közlekedik
hírük
Nyugalomba vonult az agar.zt.gi polg.vma.tar Mint aH-gittil^ Vllfí Ui 1 jin.hy Istvlii uUrtfcsj.\'i: potgluncslei kírle n> ugdijuisal. llcici:siabaUsii;< most jannai eltijévtl jan le > eirel egy ultal a bt lilgyininlsztci nyugalomba . helyeile A »ulyas bctci; « tuüi-rokkant polgármester ntosl katonai aialkálatia vonult be. Míg lia a legyveies ncniretsiolgálalhan vem k> u\'l.\'ct haralias kflclcssi^enck leljem. >tb4l
- UjUky Laazlo. a Nemzeti Színház tagja Zalaban \\ Nemin. Siti.!i«. Italai gáidájanak elli-mailen legtehetségesebb t.iRja. a illat MÜkk\'lQ Ujiaky László mn-mlvísi Zalaegetsiegen tartózkodik í. a budapesti hadműveletekkel kapcsolaioian nent tudott viaaia-leim a lóvátosba, hi.gy ai m.rag elsfl lunharaban lepjen lel. Etre a lalaegersiegt siinháinal ajlnlolla lel köuemUkOdeset cs mit több darabb.ut lel is lepett, ami na|(v ayetesíte a kis vidckr lirtul.Hn.rk Halálozás Snlyus t-yásí ötti-dr Lontay Alán jetaM l/Ss/ol|*abiriS aejíl Pdesanyj* (>iv. Sanveber Jó uelne, ii. neme* bpet|csy kóia életének 70. esrlendrjeben vissia-•41a nemei lelket ai Oriik Élit úrinak, Söntében. Január 2-ia kitértek ki ótiasi rísivet mellett pihenőhelyire a ttlmegi (emelőben.
— Eljegyzaa Mlfor Ilonkát el|egyerte Ueik Ferenc. <Minden kuion trleiltta helyeit,)
— Haza..ág Orv Andrii OySrgyní nóisrabó-mestet ei K o-vie. Vilmos m kit pínrtlgyAri lAvtgyiró I. hó 4-ín lláiasságol kA-löllek (Minden külön ítlesttíi helyen )
Hogdin Blanka ei SiabA Ittvin in kir. repltlóltadnagy hii.is-•ignl kótAttek PertAiienlmiklóson l»44, december SO-in.
— Adomány. Egy nívlelen ne metaitvU eiubeibar.it 50 pengői ho->oll he ticrkesrlilígUnkbe a világtalan renín rísríre, hogy adoutá nyával houá|áruijon kenyérkereseti e.ikbiínik, egy harmonikának be-lieriesíher. Áronnal " rcndelletesi helyire juttattuk
-T tiltanak, mart nem lati alagat be.zolgaltatael kAtele-zett.agenek A kir. tnrvínys.ek most tárhatta l eienciy Hónán Md müve. hllnlgyíl, mivel a garda nem leli elegei ji elint be.iolgáttalá.i kAleltlelllég. nek. A tórvínysrík jogerősen 4UU pengAre lliile.
0j£9JD/?dij\'vf
^á.iaivxTialLk
rotyriuu ■>
Forbach kél oldalán a németek e\'-lem belirést irányítsa. FienkivDI a brll hadserei több páncélos hadosztályát is bevetette az északnyugati szakaszon azzal a céllal. Iio^y megakadályozza a németek Saaigemllnd és Bitích kozötil rlAretöresél Pallón
tábornok csapatai üastogne kbilll ujabb rohanna gyülekeztek nagy eiAdltésekkel, hogy a német arcv* natat megtörjék l\'íen kisérletllk azonban ismét meghiúsult és a s/é velséges csapatok 70 páncélost és páncélos le lile ii lő kocsit veszítettek
London és Üőlanglia a német megtorló fegyverek tüze alatt a1l.
(Berlin) A biit luozolgal.it jelentése szerint a német megtorló fegyverek tüze a la li áll London «.s Del-Augiia és az amerikai sajtó az erős cenzúra ellenére is uj.ibb súlyos karokat és ve? \' \' reket jeUm a bombázás kóviikvlicOei\' A/ .mp-l lakossagü.ik i ligingyobb goiuij.it a megtorló feg)v«uk Ilii és a lóvedeki k bizonyt, i pódasa n i ii ndu : ligyeli, liogy r k i zuhan le cg». V lövtdok A.- ciedinei v i i i .\'nos ideglcszlIlUeg. A l) .ily Lx, i^n Mii -adasa sztiinl inhoiá» >k I.» d. n b ii olyan . > k, • • »\\ \\i; ;li i inas \\ ni. h. : l l.UHXk r : s:
kellett Angliába hozatni a legsth) sebb javitasi inunk.ik elvégzésen. A niimkások legnagyobb része a/mi bau kaiácsouy lilán nem leit vissza Loiidiudu a lővedékektól való I. leimében A m-mel lavobagi l«i;> vtiek tüze Lthticlibiii mai .1/ i-is.. t^fi. 1 <i . napokban lémliletes halast ki in ti • za I Egy Ma.ts hidat nilyos találat en, l\'ik--.i- • ugy hogy a loigalom s/amára has/-naveheteilenne vall. Súlyos lalát.it érte a liillichi |ialy.unlvait. amely szintén h.tszn. lh.il.itlaii I (lincli lele a Maasou ál egyetlen vmial sem tud közlekedni, .1 városba v« < 1 "• síneket napom.1 v s ík 1 gyetleij vonat tudja h\'is/nalni
Üzenet a/okriíiifi
• kik UjBéeOl kUld0M«k U»„, (
(.yiikran tnegtoi ln,,i iimgáiiosok ált.il , , ., , zetl újságok liozzánl. viss/M a tabniipo ,1 .kt rírért felhívjuk iiuinl.,/. . 1 inéi. akik Zal.u K<. dciiuk a liarelén e >1,, ( s/álllot llel\\ r .t 11 m j , r. ságfejeii tál .11. .1
ba és a lelulo ...... 1
ki. Iuig\\ -/ul. . , b\'tripiisl.i A i* 1,1 bánni <ik|i>d k< /
lappeUl.oix 1
M t.t
.....\'
1 {
t,
II
-J li-\'.,

(I
N.n.rt t,f..i.l\' ■ I« ........ U . IV ll.H . Kuli k-c r./ I.Í..K \' I .V J
lw.iri|Miah a.u..c.iiMl,ai) n.ttiuck ai I .(.. akal a. >.<ü.u.i I. vw
Figyelem I tífíQS! tlOZtiU Figyelem I l Mtq hétfén is kedden
N unyváros
az idei szezon nagy attrakciója
Aktuális vl Jilghlrudó \' j
Naponta kát alOadős, d. u. 4 és 6 órakor. [
A"/ .\'
AfkUrilRIIEiL*!
Kfllnuotti\' i. \'*i
Votxfk \\ < »l r «
MA:n u»rt rtt.kli t iiiAl.
linóit ulca 7
Kutonui alakulatok részére fehéréi ógynemümofiást, valamint \' fertőtlenítést vállülünh
TARJÁN PÁLCSICS
* , burn.. fi. O
dAI .» • *|.«*l lm i < . I M«KVJ> Mket 17
I U» p*"- .8" V4
4(1 c* női lir"<»i/ . v ,iK> hi4 nék (ím ttuiikn.li-n . I m
TalalUk a Klnlol ulcao . való trknr |fic<(>di l»jaio l • llvcbcíl a kianoh\'vaijilu:.
Varrodtitibun Ullüd\'l1
Koaiyágnt, HíMvOa III IA
I Ar«aU*i.yl v«Ky t^nt.i ! sionyl aionnalra kcicatk ^>cniirkr. Kap Icijca clllliil és J.1 lur . <1
nnPlllHMIfiUl VILLAMOS ARAM-" \' •VUUÜLUyl SZOLGALTATÓ RT.
A^nttianlik ItviMf, reklamAflók. hibajelentések, nakowü f«lvilago*ito« minden villamos Kerdésben raggal 0-12-lg délután 2-ft-tg. Caangery-ut 51, telofon 294.
Kiliuiunklal kcirn Klftlaludy ulca.
4 t""
P-K? KtAlUpoll.an tevA Hiti I.H"1
<•1 intgvélrlrr kcrrirk l un (i.lN« RAkóol u 47
ZALAI RÓZLO|»
^•CIVIHAI Htfiur
Kt.^^.Mfl a T "w — kl*a« Zala. a*<» Hyaaaatoli
• a. T Na«yt» • •
t«V
tl\'l..
\'•wllokoul:
\'mlo.ipoiU:.
\\ r
Az elsők illés ma 4 órakor kezdődik és 7,8 óráig tart
évi., 6.«. Nagykanizsa, 1945. január 9. kedd Ára 20 fillér,
■ra
\\ n
i_D

l 7
c: 7
/
A
\' i /\' , V L _ 3
U\\J

éa ktPó»l N ni« . : k Wlri « M. M
.il.li bASata*** OéM»*V«
Felelős szcikes/tó: Benedek Rezső
Mrtfl/^n xl Mi egy |i/>(i«|irk 1 (■••iiif^ lM\'i!)i*üt\'vru 16 pfiii\'ó
A vtrösök Budapest keleti izéién támadnak a leghevesebben
A német hadsereg kemény harcokban áttörte az ellenséges nílusiakat a Balaton és a Ouna között
Ewtergem városa ismét magyar kézre került
A mi
rarortu gi
főparancsnok
csutu nem alakul hsdvoL\'ően » szovjht sriimira

A német közli
Magyarországon linds re .mik csapat.d és ;i/. SS il.ikiil.iluK i Halaion ós a Dnna kö/cdl lnli.o
napos kemény lám.nló li.iin li.iu áttörték az ellenséges allűrök d
és a Vérlen-hcgységlnl és/.k ra keleti irányban 10 kilóim t rl nyomullak előre. K/.en ered menyes vállalkozásunk >o ni
cddlK l "iü p.imviosi és l-\'»
ágyul /sák\'manvolluiik v.igv pus/tilollunk\' fl V/ ellen 4 nagy véres veszteségeket n/.imi-\\ydctl A harcuk tovább lóknak
i iindaj>c>l MlO"\' tum-t óv ma gyár helyőrség*\' tovább (taréul a keléiről rohiini\'»/.i. \'./ovicl se reg ellen Kispestm elkeserc deli utcai harcok I h I ik
\\ Dunától . / ikr.i / 1 limill kél nap li\'M i\'i .1/ ellenségbe loi.s, ti\'iideleU HU |úneélos| pH-\'lilnlliillk >1 ii.igvohli l\'és/1 I*. u.vl..k..llrl I gv pám éli is
liados/ljlv .-yv 11.ip 11■ 1ol\'g is.i ■ I II N ,..HM Ilid p|| s/111 o 11 1 | kiw ili.nvj li\'gv vereivel " \\H.I ..MlK.it S/luvsiki I I I| Ii I ti v n|i k> in sjlj.il elli ni mii ll.i . 1111 k k 11 111 gj.l* llollllk
\\ ll.il.Umitól Js/.ikkt leli Haver s/ázudo* ve/elé álli l -ii páncélos us/t.ig kn loii/N.\'n kiliiiilelte 1n.1g.il I 1 gyeb mré >1*111 mi\'ll" • sekélv >;ij.il veszteség ut.\'Iletl í nap Itliii giVúi ..UII T.\'t piiiiról\'isl. L\'li löveget és 17 lehcrgépkocsii si mmisilell n.eu *s 100 liildi-loglvol |lel|
hatarvid.ken nemet csapatok ellentámadással megjavították órásaikat A (jaiam f• jty• • 1111 egy szovjet h«rc-CM.pi\'it ismét áttórisi kísérletet hajtutt végre Kezdeti i.rületnyert-seg min az attorvs megakadt l!v;ves betnrcM helyvken n g látti-n.ik i hnrek.
129 a/.gvjet páncélost 66 425 löveget zsékniányoltunk
\\ (Berlin) Nlémct-i i -a BaUldn és a Dnn • r napi kemény harebi a eiianseges áilásokai hegységtől ésiak/a .1 V s/élessé^ber. lének elúfs k< E sikerült harcok l.ily-nnán l»Klalták Esztergomul is !.\'< jti páncélost és 42:» IVjél
t.ihi
^ot z üikm inyoliak, illetve elpuszii tottak A szovjet vesztcséQvi em beiben é* any.iphan igen Mily<>sak A Dunától északra levő betörési térségben 101 szovjet páncélvst lótlek ki. I \'i kb\'.i egyik páncélos hados/t.ilvuiik e^y nap alatt nagy részi lí/eiharci eszközökkel harckocsi ión szél. Szlovákia déli
(Berlin) A */»\\i\'t f.jótr 1 i<»-ny<»s td\'» .\'ta -» *m-Mi i.. .«Sé lendületet mm 1 IJi, J .p .st\' Azok s/ önási ifei. tü la \'lüd-\'i \\ 1 ■\'•.ozások, il dl melyeket több -ziz m: . - ier <-zé-
\\»SMglicii inditiiMuk. nij ■ ar
s/llnlek Ha v\'/cket a k wu.menyekei tekintetbe vvSSZük. a |jar-ois/áui csata nem alakul kedve;4en a s/ovjet í/j 11. ra. A szovjet nincs .iblvui ., ii.\'V/eltvn, ha;;) iií»j. al-leniivókat ii diisiin. mtii a csataie rcktn sok millió vesztesége \\olt
(lietlm) Szovjeiotsisz cfapatsk Budapest kelen »>élen támadjak a leghevesebben A támadó orasz p.liH>;Us kötelékek cs rohamí.szpa-tok Rmhpest külvárasaii\'ak utcám nagy \\es/le«egekei szenvednek és a hatalmas ellenséges páncélosak tehetetlenül hevernek az ónasi at-cai torlaszuk Ciótl. Az aknamezókén is sok szovjet harckocsi semmisült
FnlytAUa a 4 oldalon
Joggal tesszük
U\\ a kinlést. Itogy vájjon ho^y k« p/í lik el a uem/i\'tleslvérek .1 Netii/i l es H.i/u védi hitéi \'ll«« g>.m liiv/ik. Iiiijjv .1 drága 11111 g\\.ir l«dil tijr.i s/.ihailon és I10I-dngiiii ;i/ tij or>/ igol épilo hon fngliilú maystiroké les/ \' Igen, eyt kérdést jogual less/tik fel. ui rt szörny 11 sivár . / a lálvány. amit akkor kell tiipanztnlniin\'k, h.t ;i In lvlúllás 11 ig\\ kértléséln n (> Im Ijtlk .1 kérdést a imigym lelkü-nierelliez.
Kiirm-kudni hej. de széji «|ik Ing viill .1 liberális arany iditk
♦ Im ii liyuii> «>rü \\oll öklöl rázni
* Héesin k de ;i*öla valami Ii 1 j l.ilm iMit fordult 11/ idö kereke - és .1 t> rlws nniKik lohli diiimui
, krtt kiiM\'lflnek mintlnnnyiiiuk-léf. rniidésul iilónk híiich . arra. > hi\'gv" 1 dán s/uksé^es közjogi
Íkinlé^k felitt rágiMljunk. ló leg veszekedjünk Most n hon-f siK\'itlés nag\\ idejélHMi élünk-, j most csak « gv lehel a cél és kö-^ teli sség minél elöhh .» hatá rninkon lul velnl az ellenséget j-Ue lutgy.ut és miképp lehet e/t . Aafirgóv\'u Miluru váltani, ha 1/ 2urrn luv.ilnlliik soruihnii még a mindig meg vannak u/ok a^ ál-jmoilo/ó jo urak akik nz élet 1lr||i\'»si-géröl nem ukuntnk le-|moii«l;(ni. .kik nz elzsirosodoll rli.ilo-ijik il in in hajlandók *éenui, iiH-ii hiszen az it/.vunyi
■ig. un> i hxÁihu n ndeli t u> ■ • v Jlöi xén.v s/.erinl igy > an meg-4 h.dáro/v.i, illli hilt-g rögzítve. 1/ ^uekem im\'izjAr Frtjük tentvó Ji ek \' Megjár "
1 Mái igi 11 iniiuleiikiut-k meg jár x.il.iini jiz élellöl, di az is égi/ Ifi-x lllimlrtl 1 III ig i iilcji1 í ben i.K ez tilóhhi n li\'u\'fon tos.ihh ini-rl kénveliiH\'l keíes-ni jólélii követelni ma. akkor 1 dinikor sivár hniui zöktx ásoll s állmokban orlólló kalonák vé . dik a hazái, akkor .miikor • ■ f.iüxos szeh\'k vérvörösre esi-pik i/oknak n drága férfiaknak képéi, iklk 1:11.a 11 h.irim Ivlk pil f.ui ilh in durgő f«uv\\\'rirk csal t /.tjáhaii « I. lukét kockáztatják,
I akikre oilnha/a s/iv s/oroiigv .1 várnak, akinek rgy-i\'gv magúm-hagyott anya. egy felesig < ^b kolgalja féii.vké|KM akire Irdiit aprii «mbcrpaláulák emlékez in k esti imájuk alall. akinek é^i\'s/végééi I annyi forró ima váll ;iz Fg trónusa felé. fjíen. ezek 11 f rtink ott künn a rideg csat.ilcrek oráll.isain.in ha/a-«/ i|l<< uidol ill il tiljesilik kö á less, U\'.-ikel. akik a/zal n g»m 4ol.ill.il szorongatj ik fi\'yvveiei kel. Iiogx :i/| ii tclnnrhelclleii s/i nve.les| és fájdalmat, melyet
• / olthonhöl. a melet; családi t ,\'k. kl.öl ki/.iv .111 eiöhereknek -I dii kell. hogy ettől a hálor
helytillásukkul megvédjék \' I.
l^en! Testvérek ez a> idó ?m alkalmas, hogy megavasodott ui >g-nézetek és lellogasok vzamh/ese miall, az uj világ nyílt és ós/.nle liatigja iniait nehezteljünk mindenre, löleg nnlall ne teljesítsük kötelességeinket * köztts hazavftl, a nemzettel szemben. Kell jönni a magyar kijózanodásnak, kell jönni a magyar leh bredésnek -s és nem sianad, i at y üeállitsuk magúnkat abha a balga képze\'etbe, ti«gy a nar.y szövelségeseiukiien érdeke a magyar bon védelmi . s.-^át hazájuk meg lühctcse éidekéhert.
A haza bölcsének eey igen aktuális nu-noisa jul es/fli kbe, énekor e sokszor nahezményi\'zelt ostoba, talán bátran hazaáiulás srámba menfl nézelekrűl ltunk. .A hazáért mindent kockáztatni lehet, de a hazái kockára lenni nem szabad." Igen, rz tkty is helyes, a nemzet jiamak kóleiességé a közös hazáéit mindent knekára lenni, de a némul egyetlen tagjának, vagy csoport- , jámk *mcs J«»g.i ahhoz, hogy a ha-z.il kockara let >e. Nem lehel egv eierév dicsőséges történelmén át mcg\'r/öit szent hazái merő politi-
kai vakságból, vagy egyéni hiusáj{-
i hói bi. ebek harmincadiára vetni csupán ázat, mert az uj világ amelyért e széles nagy világban s/erte-szél inilljók és milliók onlják vérüket - megszűntetni kivánja a* nemietkÖiósség érdekében azokat a ké nyeliries stallumokat, amelye kétt num kelleti mást csinálni, intni elókthn) reprezentálni. Ma dolgozni kell idinden c^yes nemzeltagnak, meK Pfdie szívósan, célratörően a/ert, liógy megvívhassuk a maciink é^ nemzetünk kegyet\'en élet 4ialal harcit a fennmaradásunkért.
Fi|fyelme/leljilk is a kényelem szereb\'.kot a küllöldi .barátaink" szirén kantjába belebódullakit, ho|>y tleaitives. fóieg ostoba dider-gésük ,1 helytállással szemben akkoi sem v illózna, ha a baráti államok protcgalt holmi nemzeti bizottságai, akár I ckhardt. Károlyi Mihály, vagy .1 hadik.iH«/a tolvaj Vörös és l)ál-noki. M\'kii\'mk kerülhetnének is abba a helyzel\'v hogy sít e vér Áztatta magyar földön még agys/cr ..urak" lehetnének, hbben a léiscgüen, ahol a magyar múlt annyi arnnylapol kapott a lóilénelemhen, ahol a nagy magyar uj évezredeknek békés, bol-
dog dicsőséget takarja a sejtelmes finhvri jövó, minden k rUlmények k../. .it csak egy parancsa van Helytállni Itt nem lehel R.idu|lio * Eminufl fele politikai trösztöket alakítani a nem/el nagy kárára. Itt nem ú-liet Horthy léle erdekeimbe-iáknak zsidó f\'pairönusuk tengői nagyi köpenye alá bújva további a is aljas kets/inü politikai játékát megtűrni. Mert amit az\' olasz nép esi/ma hazájába beleszorított, azt a Karpál kosztuiizta Duna—Tisza lá-jak nem tudják elviselni Ezek a tájak történelmet lormallak minden időkben, ezek mindenkoi megkövetelték az élő nemzedékektől a hősi helytállást. Igy ma lölluik is Térj észre magyar testvérem, amig nem késő, amig ellenségeid aljas réhé-gése nem kísér utolsé Ulédra, amig at világ zsidósAgának csúfondáros gunykaca|.i meg nem őijil ostobán nekik adiesszált hitedért. Iliftni, bimi és küzdeni ez a ma parancsa. Teljesítsük testvérek, hugy u|ra visszafoglalhassok azt, ami a miénk, hogy elindulhasson nemzetünk lel* jtsileni lOrlénelmi feladatéi, őrt-állaui a délkelet Furópa békés fej-lődéso leltll. , 1 (I.
hft/LONY
104:> |n 11 iiar I
Ult
A német katonák Utóereje
Ar ingo| liaiiiluilósilók ji\'tcil hogt német katonák liiin-lata es ütőereit- mindenütt \\/ invázión csapatoknak r ^ hallatlan nrliézsógekel kell Ivku/ileiiink és .1 nehézségek ni> fikoniiM blnilésére rgyáltaláu mm s/ániilli;iliiuk ( —)
H.ijter iiiik"! ludósitó u leg s/Ágnrubb angol ellenőrzés cl lenén is közli. Iiogy a* utóbbi n íjM.klian u német távolsági lüz I .«inJ(»Mt»Mi ismét sulvos és n.«n>. károkat okozott (- )
KII - m\\ erata ellen
Jtpán bevstolt uj fagyvarénak esodálato* aredményal
At uj l«\'v«\\»«■• ml, rn*\'l\\«>i Ja|Mtii ■ < amerikai haióluwl el\'en t»>\\ l\'tt, rvidnlnl<« enihii\'\'\'iiM-ka>t órVk el Tokiól.An mr> »/niuiüioak, ho-^v 67 amerikai haji*gtaáir l« k uxdéséru 100 repulA;^|.ie iau Hxükséi? Volt e*"t, huyt uiinileu e-.\'tos r»pulógép, moly auv ha|nl Iliiül a«uiidol|. Uiljes hÍ kari 4* i el Ku\'t hajó olk-n úlhdihu két mpuló.\'óp l«>tot. min Hxukné-
tehát niimkMi n*-tl*>n két eui Kf Ham unliei «|k»n. a emellett •/ájiiiiail.a t«wiid\'i na a Mik millióra
ru*o un > Itfi éllék I", anwl) .
aa vImiK.sII hajókkal a lenire r fo •akire huI^HII
Alinkul n la pali leoulAk pár ml|i fal * k«k*táxiiiai halmm kiturév nia>. a/ ili\'iol iKttlaliajók ellen ta-madAsia mdulial^ inranesnokuk a kAmike/A s/amkkal huisiiiolt nl tó-•uk
• Vis/nnlInlnAra a V.iMikullli a*aniAKI>- , vinni" axon u lielyen, ahová az eli M>lt. lapán hónok huni ?«il azoklák elhelyezni.
Knm j«4-/iitak ulalt lóu\'M-h.ijtotl WiiiimUMikin MiltcdU-k el a/ aniyj. rMt.ili.ljok a l\'rilie** nf Wlfr«-éh A ló\'|H|ln
F.ren hIAIm-ii Alakult kl a >Yihak-ku- fin*aloin. ii/ihi ívputók
iUUiiek mikénten foluldo/u-it. akik nrk ii<pid(Vé|>>\' miir rn-iiw-riill, un Mik kmelke/U;l« n liAZatóréfcuk Illái iáméi i t tok n né. valt
Kani akarlak léhát on<dinóni ítél kill meghalni niiolkul, hog\\ öairtolib ••Amu rllfnV el i* ne rántottak volna a halaiba ét e/éri ki iiein ol doft Uimb.itei beikkel l<|QÜtt Veb l ttk niA^nkat i l*iántan elloiiAé-etatahajokia. r.arn niifolnltlvzá* tohUzöri ul kalmn/.t«a Illán e/i«o elgondola* fej-U|nf<i\\ekéiil ko\'«-lki-.»tl it A\' iwoAo.-. kmt/fit Kon. k nem ar \'hMli I
feedm.d.\'l omuI, anielv rotiAiu amwik i.|. j«\'<o a Japuu ailva-Olfitii^-t lllívlaiuadlll - aiuli\'ko/o m"Oi«»l ha-nh id it MMiiuii •« H • m ■ A K Ilink . .. Ini.lt.*! a- rvóiu « l-t AnfeluMo.\' f át te«ri minden kal.\'im-jAnak k.-t. U- .>.. i.- Ik\'piiIAi t. liht
rpil a\'hiv i heii.iut ». /nek (••! ív |Uil\\ á| j\'ik\'e, luiieiuni e. lji.k el-.1 . • „!,•..«. ll nk Ml, «-l\\ i i. \\ ineiin\\i*i il K\'.uIm-to.lrt »• 1 • • ; M í- . \'ukn-. y \'> .«t>h |m . i itu i\'lleu-. •i\'éhaj«>k i* in.ir ív* k ». d.» fc^V\'.v\' ! .-.in lilén 1. ro
r»-j ii \'^i\'p ti\'un.-uliiara id»n-- k \'
s .i«| UI k ^\'inl A lhmln-
• • itti rti\'k mii • \'i Inc*
U a\' A i.M » \\ « %r.» i i
• » \' •
a-M « a \' • 1 t »
Ma délután beszél a belügyminiszter a kanizsai városházán
Mini tegnapi számunkban ko zóllük. inu érkezett N\'agykani isára Vajna tiálnir in kir. bel-ügyiuiniszter, akii a főispán és ii N\'yilask\'ieszles l\'árl vezető sége fogadott
Délután ii órakor tisztelgés a városháza közgyűlési termében, majd a belügyminiszter liagy bes/.édel mond a magyar sálhoz
Kozulluk. hogy a közép I W béiiebegyen kél lialulcinbcr it tas állapotban garázilálkodoll Kézigránátokkal felgyújtott kit péneet, uiuelyrk a henlir lévő felszereléssel leégtek A líiztész érzékenyen érintette a szegény fóldmüveveki l Az óssz.e\\ rodott nép felháborodásában agyon verte a két |arimla emberi \\ nyomozás szerint a liueselök közölt volt bálom nemzetőr és egv fiatal polgári férfi is, akik állítólag szintén Ül legelték, il
lelte Ifgyverdkkel belelöltek a randalírozó kellősbe A két garázda férfi a helyszínen meg-Ii \'II
\\ ^ivoinozás alapján n bálom neinzelór és a polgári férfi a bunügvi hatóságok elé kerüli akik elolt részben beis merő vallomást lettek Most arról értesülünk, hogy a nagykanizsai kir ügyészség mind a négy gyanusiloltal szabadlábra lielyckte. de a bunügyi eljárás losább folvik ellenük
A megszállt magyar városokban nök a GPU tagjai, akik kegyetlenségükben tuJtesznek minden férfin
Ezék • nök halálra kínoznak mlndankii, aki kazűkba karüí
(lluda|AMit) Ax oildiu\'i t%i*/.tulu tok uioguóntlielotk\'niU Inwouyitji\'ik, lioyv a szovjet vcxcIőmV^ iix muv férfiakból kiöli a lelkei Az oroax katonát a keg>c»tleuh«\',ií én nyri -g vi\'XOti, nem s/Mit elölt" m-iumifélo élet Kifvutt Lf> ilkol|ák I\' a nii\'jj száll! torúlotük férfi éa*itói lakoHMi gnk óh nem k ^velniexiK-k még a g\\erinok*knok K"iii »
Mont azouImU olt aii YrleMil. . |U-tíirt i-l hozaánk, amely nenn n.ik iimiu-doliÍM>nt, hanem iiH>t;, in n\'ndil. A magyar városokban
til\'l\' la\'An nem férfink, hanem nök Óh eaek W\\«"|lenaégh.-l» tull.-ixnek minden férfin éa a kiiuá«iknak altnif mini ját találják ki, nielteki f^i fi ag> nv»t i* ké|»v
A líoriig fúriák nl ikjai éhalnek lienuuk ujra, akiknek kea.tell ais.\' • -i muidon. képMi letet foluhimlUik
Ai ourupai kultura a nét eK\'rli •• tollon tuaoaaaáglia «Nia*lt* Ha »*iv-jó^ágról éi nemowK\'u\'riil voli »xó. miniiii; a nók töltik a/, elnök Voltak nök a magtar lörléneliMiilii\'ii. akik a g)ormek«zol>ál»ol én a l»>li *ó mól-lól \' léptek a liHSttáril, d- mindig férfi uii\'idra, férfi fejtten.i ku/ ii.itii k, iiM\'it émsték. Twtft i i"\'\' iiak s/uk-^ w »an a nök l.»lke> d « io és Imloríátfárs
llt axonhini mVtóny Ultinkról <»
hoH/ockant okról vau hxó, akik mint ii piis/.iulas démonai, halálra ki no/ n rk iiiiudvnkit, aki a ke/ükU* kerül.
\\ kommunixmiis elélte eelját, a ks/uiélti»lihrt* tudta nljiiüitani az em In 11 <Mih«1l hiioilaliMn lehet ../, uliol a/ ím./ontok alkotják a ül\'l\' t é. a kdesö nem gvonnakot. hanciíi aljMM»lihnál-aljiiniihli véretn»ko| i ingat. Kx a hiiodalom mmunit sem tárhat a jutótól. A ImlcHÖhou mm duí a/ utód riilgult IMMIt n tói Az ii hiitalakilii, aiuolt nem ii Iml-e-ti\'.ie. liánéin a lório óiul, iim-iiIIw tellcliul halálra van Ítélte
A 111*1\' awuconjai elöiv jelzik n a\'utji t jutöjel.
Napitf. J\'iiuí. hó M Kcéü Köm. hal. Juliin «i. - i\'rulcsUaa Motell.
A UO/.KDKOO ayllva aaponla r«|(a«l 7 uráim o órála (Kedden iiBp i>Snlekro délutAu nAknsk ) — Tcietoii sói
A MnkiiHMl ayig)r*i*tUrl ■t«lfáUl*l nwrpi »* ,l|Uii|t\', .Me|»aiió*, .Mifia" «• 4<ani;». \' üi.^ynariarali ll\'iah et — Sa\'fM rajl«.iíl <l|d a dr M«.toy Ueiua ■yit^iai ilaict in Mó. etelieg alali) all iMtia^icbM icndelkeittra

A Kir. ügyészség szabadlábra helyezte a förhénc hegyi lincselés nyanusitottjait
A rri;y»r K• Tzttvazstd a Führarnél
AH: m Rit\'-ej n( <: k^3;vn-< uttr éi Mrd Ktmáoy magyar i. . :ter H...«r f:had iila ,
A fagyai NA dacára csapi. Iáink kiverték az allensegtt, a falvidéki erdőségükből
X lM>ÍHovÍH<Ak ismétőlt táinM.i
ban 2*2 lóvéi/ i\'w \\l |num. I.« i,^ (MXtállyal kiküldték ni«v > Ku.»
(>* I ngvár koxotli urn/.ii"iil iim*,|, állásaink ál tőrénél Cmjpnlaink uj ^ lásoklaui vették fel a liaiii>t •> , a/.ovjet nxáu.léká Uuoghne.il<.iia mikoxiion nagy én vóom t. /t • s kot okoztak aa ellenné--n. k *. i, ( detlN\'U olvadáMon ó< >áius mI\'..,,.,, ké^\'ilili hava/.iiHlia ment al > fa.- • klón" változolt, (In eiiir l »-(|.-i, is rviijialauik llM"gt«aték . »/•.» rohainirt, s igt ua.\'t tói a ?, Vi«sxU\'-é4t"k lU. l elt in \'lii..\' am oa>xi*a tiuu.Mlasai.
A/.on Hzorjek kub-lékek I lyi-k a Ka*sa l\'ligviir kozutti dón loi ulelre atmelleli\' . I« f fi Miiek, alliU\'tikliól kit. rl ul.. \'2\'2 ellou.ié^lH kiépített álla*\' |< titoltiiuk el. \'1
l .\'/./el IlMV^IllU^ull l Imi*\' t Szilitlikia torü\'elüie Illiud\'-M \' kel Iiliviudilnll Ih-Ii.ii . ki*\' i
Hogyengondeskooikas/ovjoi •\'] a harctéren kíizdo katonanan otthon tiuítídi csalddjjrul?
A aiovjat íjazi arculata
Cgy vörös katona feleseli\', ii férje uiunkahi-lyi l lolu be t|t Bta\'
han, a fyérmékéit*illt it« h röl ír az urának. A levél leivi \\> panaszukkal az elclnu etlata*. >■< < t-stgfiról és a gyermekin vei p i ulck elmaradásairól. |ioiMp.»> hátralék!) Levele végén :zt irji
„Kötelezvényt utam alá, iteujf a vörös hadsereg.lek 210 liln I*||el j\'l ó» 200 Hihellcl tartozom. A pen/t Mái l>« h/t liein, 16 litn ltf|ct ktll n meg k\'szaihtanom es akkor < icgrl tettem kAtelezetWgemnek."
A katona édesanyja a köveik.i ke. uja hozzá:
— „Kedves f iaiul ll.i van val.nm felesleges pénzed, ugy kllldj nekem il egy keveset Az élet nagyon n«hei"l és rossi. Ninos mit ennünk és ninc% mit ennQnk és nincs ruhánk."
Ilyen az élete a katonák csalad jaiknak a munkások paradicsom ban.
Ama keveseknek, kik még va hogyan meg tudnak élni, a von s- igf hadsereg lészére kell adakozunk v Ait a néhány liter leiet, melyet ü.vi t í lehenükiAI gyetmekeik s/ámái.i 11 i hclnéuek, ai asszonynak he k«ílAx| szolgáltatnia.
A gyermekek aroiiban a/ ilvra \' .haTSliasságlól" nem laknak jót r ito, a frontén kU/dö apa valós,u i lü» szinten éhezik. ( > mé
Ismét munkában a nénul tengeralattjárók
(l\'erlin) Január első n.-pji német trngeralalljárók clsUllyt tek 5 hajót körQlbelQl :«• tW brulto regisztertonna UrtailHlo • Az elsQllyesztett hajók kö/oii egy 11 000 tonnás csapat hajó, több koivett és kisebb jaiml Ez annál is figyelemreméltóbb, vtt sz elsüllyesztések egy ies/«\' \' csatornában történt és ei • \' tenier^lattjárók ujabb megjt Jelenti. (NTI)
.Iné
natf
l{0|
ram
ral.i I.ii I hot i |
H.S jjiütr 9
4MM KOUUto.\\
>gti |
61
A fDaginot-vonal egyik erődje védöörségével együtt megadta magát a németeknek
tirxt caapatok lobb mint izAi halyaagat azabadltottak fal
ül I\'
? V

[onhower tábornok kénytelen volt külön zsidó katonai birósftgot felfellitani
knyira telazaporodott ■ laldó búncaalakmtnyak azftma
11 /sídéit A/ámfl oz kuin.\'r.ki.i hudMjrtT^liun na-i iyk.lv. i* Állniuk elkó-hunt\'nyék szám;. ol^\'uii . hogy l\'jvuilniwi\'r tábor-f k. i.VNZ. r.dv. volt egy ki. .dó k-dttn:ti lii\'\'ósúgot fel-
Állítani Az óaazet biríkul i. rabbinusok, zsidó j.upok auraiból nevezték ki, ugy li<>K> ennek kövtlkezlíben azúnwuiü lehet arra, hogy u zsidó bl^nózó-ket nem fogják szigorú búiiU léssel sújtani " (—)
atedt tábornok mejtiaititotta a némát ItrUInlal iz elleniegtol
fc\'r \' \' HoII.UhImI.I... II\' i.tóliln
........ • i\'llfiix-\' lii.lf.\'.t ;tlk\'\'
. M;i»-«l l«T.\' /Ilii <>. u III
llllt\'Mkfll twIo-XllÜV IIIÉlllWl
2
t
A \' » " \'
■ mi" t:
Á leHkának meg kell szüntetni a munkás-nyt és a háborús termelést biztosítani
Rooaawelt az amerikai nép ujabb er«faezlt*eéröf
igyekerni kelll^ffiűnkAshhinyt
b
%
"n.
o
M
a hl ram
A r*l<> ran hui4
ti-
ki
V.
Imin I |tMNtl»
i\'lli-nv\'^ri\' m /.v<) hu •kk.-l s/V-t verték. A/ 1/ c|,\'./.\'. n:i|Mik Hulyon l\'i\'tt ii/ .\'-/iikiuiióri-ii viM/ilrtlok Ih\'vomiv\' iii.d iki\'rult n/ arc
,1 ivi\'l oj.-ihli tuina-/|«*ntokkal ki-l.olhar iliiii.kluill i\'Ji Kl-hui . nk- további HÍkon\'ki\'t i ini-t . s;i|4il<<knuk O«azo-V
il.ii k\'.ti\'li kok táruadáaa il.ivl.o\'.l iiMi.Mtni. valamint iiz Vu.\'ó/rk Itfijóriilúiiü Ikurlatcot M i/inul vonal oiryik erőd-il.V.in.-/ I i*i»\\ iitt iiu-IjmlU \\tt.M .*/ VI.-hűl 6-trákra a
némotok \'.óbb mint 100 Ivolysögot H/ahuditottak fol óm az. ollohaégou támadán ellőném mogHzálárditottiUc ii rrvonn lukat.
(Berlin) A livuimti harctér dőli (i\'nii^n a nómotok olértók a Maginot vonalat 6h a kilométer Hzéloenóg-UníNMrotolt nóuuit ók 30 kiloim-Uirro vau a rótíi némot határtól. Itumfolodt táWnok a Saar ihontén óh a U\'l-Folnóiajnánál 8 nap alatt iiirgtiH/.tilotta a nóiit<-t terük\'tft uz.okiól a (.-Haliatoktól, amí>l vöknek qtfy hónap kuliott, pűg &7-1 elfoglal-túk. A nómotek a tojonodornehb Imrei e*/.közökkel támadták nuní az olkniftó^\'t ós a logulelaó \'24 órában l<N>-núl tohh Im>I\\Í**M foglaltak fl Kaurtfoinund év líiUt-li eróujo kiixutt.
(NTI)
tliiO ItiMiM\'Vfltnek nz uj
ri\'ss/iislui/ intr/ott bi\'sz.ó-___iij.ilih rószli\'lfk KzivArox-
aki \\/ elnök Hzerlnl * há i vr^le^\'s H/iik.is/Alioz kö lik és .1/ niiMTikili népnek •Mr> év Im ii tlitilih i\'rftfcwi. ikfl kell tenni IJsösorlinn
nh\'flH/üntelni é-s a háborús ler-nnTé.st hiztositimi és n hóhorut a vxv»z tőségek re vnlú lokintet nélkül lovább rolylatni és mindont latba kell vetni a győzelem érdet ében (NTI) ^
t
Hl f.»cols ak
dim/i tolt, tk> l<*fokottak, nvort ivOH»t iopl*p olTiuta\'án érték, iko/ókot mondja lunirul.it a/ orrodcmnól r\\»«/ nl»»rfk kistwHkMM^k. nyomott iLuunk S»k m nrőkovény. A I n\'oolwui miink\'gki föl, I uiondiak oí »«iil»>roki»fk. a nénvoU^k a foglvokat etO\'oi>-w eU^tik* A Kvyvk ui ki^-»<ik»*v«ru. A tu</.u<k • Wy-Ivrhh »i imyert |v>fo>aak óe >rlva.^\'ljak a kati»iukkat. Hiua-i\'wvk m»vwtk nundattvkat e ka-al. :»kik iu ujM » Wkiől 01anluur ív.JL iwiU\'k töhhiyvm» M
\'^iva\'ikhaji bMivVikvxlnak«
T/t a m v\'ftk* hazakban katooak kVM«n alUftotok ísnhi aug\\dixtnak »wt alij; tan köüi»»»c-oi«oma-m o-in.Wn kalona kajv Orroe-
an«. kaaviaivak kokWi
X ana^owk cmk
* all rvMuWllu rwits
Ircwwk. nwrt vihaiu
ruhájuk n»no» ét ut psak-
Th m nnttallanu!
- • -s* co
A szenzáció erejével hatott az amerikai csapatoknak angol főparancsnokság alá helyezése
Mentgomery tébornek valamennyi angoltzétz ctapat fflparano»nok«
JJi-rlin Mnstgoincry tábornok kiitt vc/ésél v.ilamennyi angolszász csanat fünurancsnoká-• vá, az északatmTikui lukosság szenzációként fogúd la. A kinevezést a londoni sajtó is feltűnően ismertette és szerinte Montgomery az a kalona. aki a legnehezebb helyzetek be n is úrrá Ind lenni
Marschull tábornok sprint nz amerikai csapattok ;ing«d uu rnuesnokság alá való In lye/dsét ka Ion ni okok Ülték szú\'ksógos-sé, mivel a nénn-lek keltévágták az nngolszász arcvonalai ó* ezért vált szűk végessé, hogy két parancsnokot nevezzenek ki (NTI)
Az ukránok teljes fegyverzettel szöknek át Timosenko ellenforradalmi csapataiba
Timosenko ellenforradalma a ezevjethadvezetés teljes kudarcát jelenti
A zovjet tisztek a legcsekélyebb vétségért is meg [ pofozzák és megkorbácsolják a katonákat
rémítik őket, hegy a németek agyonlövik ét elégetik feglyaikat
Sok a aiökevény a kelsevlsta ezredekben
arolött cyó«tiis\'v- j alkalmi trtwtU\'niténn. l niOHiták ki idóról-idóry* a/ arcvonal mögött fijkvó fortőtlonitó intóo>t«>khcn i i
Timosenko ellenforradalmáról tovább is érkeznek hirck. Az ukránok, akik a vörös hadseregben szolgálnak, teljes fegyverzettel szöknek át TimoHt nkohoz.
Egyébként az ukrán felszabadító mo/galomnak saját páncélosai vannak. A forradalom egyelőre csak a
szovjet utánpótlás ötven százalékát ---
bénilja meg. A szevjetnek mindössze a Fekete-tenger és a Duna maradt utánpótlásának lebonyolítására.
A Kremlben állatidé ideges tárgyalások te\'ynak arról, hogyan lehetne leverni Timosenkot, n ert az a s/ovjel hadvezetés tökéletes k«-darcát jelenti.
Milyen csellel robbantották fel a nymwegeni hidat a német utászok
Nymwegennél a Mass folyón keresztül vezető 400 méter hosszú vasuli híd felrabbantásánál a német utászok ,a következő cselt alkalmazták:
Egy hadnagy több tlres benzines-hordót ö<szekölleteU és azokat egy 12 méter magas állvány tetejére erősiteUe Sikerült ezen állványt az ellenséges állások közelébe húzatni és a Mass folyóba tolni. A hadnagy
jól számított. Amiker ez a magas uszó alna, amelynek hordái nagy mennyiségit rehbauo anyaggal valtak megtöltve j folyón lefelé ereszkedve a híd közelébe éri, az ellenség erőteljes tOzet zúdított arra. Ezen Ulz hatására a lierdókban lévő robbanószer íppen akker rabbínt fel, amikor az l!?.7ó akna a bid kézelébe ért és az a hidat felrobbantott! (-)
Moszkvával szemben Anglia teljesen alul maradt
A lengyel kérdésben a jelek szerint Lubíin fog győzni
Az angol-amerikai kapcsolatokban elhidegülés állott be
meg aj Atlanti Cliarta
. Itorlin i ^ hihlini lonirvol korín. .Miak Nto- kft diai tortént ol-
jínu\'iét«.f |i ii\'.li hi/onyitéko. annak, lio-jv !\\H:i loljivttMt :i saját Útját •I ,i |<olbikával Hzomlwn ,.f>ti lolu-Uálon. I.omlon i \' \\llamuk i\'llamerte ;iii ;:ani» kormánvt ós 4Wj.ini I<\'iigv«>l kornuuiv


í
R»W «rr SS-tBté aarcraulAMe rt (ureacaaok a P—dktvSI Umb; karca*
nom ö-tol cln-inok.
A long^t)! kérxli\'ttlion miiukin v»-lÓHzInüsúK K/érint l.nhiln tc»rr ey^znl, mivi-j a li\'iigvok\'k\'vannak Onwaor-száiíuan (\\•< nom az. angolok.
Az .aitu\'ol uuyril.ni l>a|>esolatok-liau is flliido/ü!fr« állott U>. inivrl az aiu:olok mi\'_\' vaunál. Ive. Imi^v &/. ariwrikaiak f«-o méltámnliák eló-\'i?- a/t az. áido/ai««t. n-. Iw-t An-jrlía a háUtru íir«k-ki\'-U-ri_ h-i/.«»U a/ amerikaiak luindvii gazdamuri l»a-talmat ina_*uklio/. ralidnak, uiialatt Anglia a ^aját M\'hrit ■_\'>ó^s itfR Viszont a háború i-riilmtii\\i»i ax arni.--rikai közvék\'miíiiv\'t n.vx"ii lehangolták.
A Daily Mail mivj«*rv/i hogy a kölcw\'.nö-\' vi\'kd:^kodáwik
mire wni vo/i-tiu-k
Mikot" Franciaország és Belgium német Megsilllás
alatt volt Egy amerikai ini\'rvállalnt vezetőié visszatért Franciaország és Belgium területén tett. kőrútjáról. Kijelentette. Francia ország és Belgium I9tt és IÍM4 kőzött a német megszállás idej€ alatt gazdasági virágzásának U-tőpontiát érte el Most ellenben ^zen áJUamokban csak zúrza var. éhség éa nyomorúság ta túrázik (-)
ffcLAI KÖZLÖNY
ItHft j
^ VM4a Halttty J«m|
TáUi llollósj Jóuet ejtő trayA.% 6rrcnit éleiének ZHk amzteiuUjót*n M« Irmánk ffl
tárö^ért vivőit ádt2 tusában a bAiök A»|áliv«l hunyt el
Hói* -vW.-ki\'l .zorclellcl/o, b>(yoMlol őrá • liili. muiffur >*€[_
H I RE K
s— (Sebeeült kanizsai hős) V(U> Tóth JVéa kir. kormán/-SenAoerw, kaniitNti i koron kod rt fia, riiÁM Tóth 1VU páliaikw aáazk*. m majrear földért vívott harcoklam nyákltvérd ku|>uté. A h*likórháxl*n mütétot ?<V\'U>k najta.
—(Holnap kezdődik az ápolónál tanfolyam)
A nagykanizsai Vöröskereszt ápolónői tanfolyama holnap, szerdán délután 5 órakor kezdődik a váró* ház a kis tanácstermében. — (A nagykanizsai Urlaányok
foaadalma)
lamorotm, Vk fog*li a macxar bolyai* kodn<zAn» áa mke
hogy a Hiom I iatln iItí piwi|«ok fogadalmat tolt, enKMUiyrt&i
ItimominM,
fordul
nrul imiu\'iW- lotaliuddá Vinni a imidI tumgynr ttttdot, KznMlMthe-l>i*n W>lki((\\ akorl.itm liú/at ópiUmuk, i^rlm gyalog-zarándoklatot rój.\'oa-ni4 Máruuvlll*. A nng)kanu»*t Ur-toánxok Muri* Kon^mtrái-iója nuwl SBimén matlukoxoit ohliox a atfio fogadul*miiho4. Moirvutfyunk rútagy J-Mw, lu^y ikwh fuáW
- (Járdátlaztlta^ kdtot*"^\' zattaéf)
„ A hatóság felhiv|a a háztula|do-noaokat, házmestereket, valamint a lakókat, hogy a ház elötli Járda tisztogatásáról gendoskodjanak. A Járdatlsatogatást és bóeltakaritás^ aalgaraan eltenórzlk.
— (Fajbelőtte magét)
Ijtkfc IaÍom («iilinin<k>ki lukon pil- j knatnyi alnuvamrábaut fuftolMta rnmgM tr acoiuxal m^jlali |
— (SzerencaétlenaSf)
x Korára Oer^\'ly nuaMwhttiyi lakos \' hait atalliMt km-mn haaafolA. US kAalsm ívj UditHKa>oko>.m nokitnont kocaijAixak, Iw|ry ai bordától «*yüt* aa uüimmiIi iröktm fordult A kocaist bonkat^réurtol m aünvi^i kórhiaba aeeliitották.
meg és ax eieket követő gyalog\' ságnak géppuskáink tüzében nagy veszteségeik voltak.
Egy magyar rehamoaztop meglepetésszerű támadással Rákosszentmihály vidékén egy támadásra készülő szevjel csoportot támadott meg, azt szétverte és az eredmé nyes vállalkozás után visszatért ál* lásaiba.
Szovjet gyalogos és páncélos erék a Danáiéi kézveilenQI északra újból áttörést ha|totlak végre Kezdeti sikereket értek el. de a támadás végül Us megakadt a védők elhárító tüzében. A harcok egyes betörési helyeken még tartanak. f
(Madrid) Az egyik spanyol lap szerint a magyarországi csata nem alakul kedvezően a Szovjet számara. A vörös hadsereg csak lassan halad előre és sokkal kevésbbé látszik biztatónak a dolog, mint ahogyan remélték. Ugyláfszik a szovjet hadvezetőség nincs többé abban a helyzetben, bogy nagy offenzivákat inditson. Sok orosz maradt a csatatereken. sok került fogságba, sokan sebesüllek meg.
A moszkvai rádlójelentések állandóan arról beszélnek, hogy a szovjet csapatok Bud«pr*t vidékén egyre több és több háztömböt foglalnak el. Egy nap alatt 315 háztömb kerül a kezükre. A bolsevista propaganda ezzel a hírrel tullöt a colján, mert Budapest területén mindössze 3118. háztömb van. A moszkvai,
kairól, londoni és newyorkl rádió szerint a moszkvai csapatok december 24 óta naprél-napra 250, illetve 300 háztömböt foglaltak el, ugy a fenti győzelem egy héten belül 1500 háztömböt jdent. Eszerint Budapestet már a mull héten el kellett volna foglalniuk. Ha az ostrem még egy hónapig tartana, ugy Budapesten legalább 9000 liazlftmbnek Kellene lennie. Budapestet mépein lehet ilyen gyorsan elfoglalni és a több ezer háztömböt felépítjük Ugyan, de ákkor a bolsevista hadsereg régen az orosz városok háztömbjei között siratja budapesti kirándulását.

W
Vitai Mi«.*< Aa4rAa Mau.aror>zál heiliai kOrtte, akit a németek nagy veiére fogadóit
FlGVtLEnil
fl tömeges érdeklődéire való tekintettel n
Sárospatak; rewUszinház
nagykanizsai ve\'.idcgjalekát közkívánatra caQtörtöklf meghosszabbította es műsorai kibővítette Jegyekről szi/eskedjenek előre gondoskodni. ClOtáésok- még kedden, szardán és csütörtökön
mindenkor 6 órai kezdettől . U|l a FUR\'ANG >S ZSEBTOLVAJ Sr.nzá.lól
Figyelem I
\'<\\ROy VOZGO Figyelem I
Míg hétfőn és kedden
Nagyváros
ai idei szejon nagy attrakciója Aktuális utJdghtradó * Naponta kit «Jffaddi,, d. u. 4 rfs 6 órakor.
í
"1 I
44-
Katonal alakulatok,- részére fehérét ágynem&mosást, Jvalamint
fertőtlenítést uállalunh
jj .
TARJÁN-PÁL CSICS
DRAUraGüi
|
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
tfklaméaiók. hibajalantésak, uakaserO kaKrtagaaNw n>4ndan (villamos kérdésben r%déUrtén
•••ng«ry-ut §1, t«l«fon 294.
Hallotta már...?
hogy ;i xiliíg. csilljtgrtsznti óriijsi n Miklós templomban \\ in ♦ órái l\'KM-beii krs/ib il. k
Itogv a l.ibntiuii |MI ^ rn*iii már inaplm in rgi\'\\/^( veszlek A/ All:ig Hl m lrr» g:t\\ fiiórhlsokbul m u • L | diiíiibol larlaii ik sz huhu
bng\\ az ember iMu koponyája .-ilniiján is un^U Iliiéirnzni \' \\ hiiszinil i
iNinvaesniilid ö\\\\/rkol<. luk a "21 éves kortól kiztln> yun>ns Allilltdó • inf inllii- i. liek el
linux ee\\ kozoiiM\' ■ esipós 2(1 izimi ponlos i munkájának a/ > l eilne n\\. • Itogv I II- -. I I, , M
mében v.igx kinn • ull hun szürkés szinl • • 11 • lu dull állapolbait. lelril amikor a fehér etnb< 1 \' rósséii önti e|. i néger l>\'irt lélebb lesz
Imgv írni m:ilÍN x i k i eselén az emberi xérl. i siMlp.nenkénl I .\'•4100(1 » vérlesleesk. b I ■ I é , -Ii tij ikkiil
lio^x i x\'rute. Iliin\' • f
folilrengésielzíi a a■\'a>^ \' i> p\'ibill.i lóbb. mini liiiioiif lökés ligvellielii int \' XV \'■ a/ %-\\ NTláfl uráliid itt mimli\'ii r.*i iiiilsnilpi i i
■ yx T.lilloki\'s
h.igx .1 x ni. I iTii b ni Tóink"! .i.l " ftall I nrópáb i \'
ŰPRŰSitRDETESI
M-u>n-n« Ahuiii
A^vnrnt\'l vííi ( ln» * Ha^i\'h-M-ial-OH Irány tnM»i>i|\'V\'>
Minit \\tu Alttal karra. Cl»-lina. S\'Anca |»#«al tiki ta
Rrr«««h egy Urán tla/H\' hri havi y> paogrt Ant»l ip • i|i|\'i I*
a>fMi« leányi lalvaaaek. kn * apoiiüzlnr
t\'gy nir 43 »a ri6a itiapa «•! » a4ó Clm a kl«dAb«n
Nai*«a«Sa b« of, nj^y toltneny képak, egy u| li\'kit • aickitny riadó Sugli ul 70. ltivo->i
ílaaa k«t t^gyaplS <• Sugár ut 9
Uamijanakal vaaick. HírJt. r«aa uildban áivriitm
JArd«la\'arlia«*rt i\'klt aaatlci p^nnrl fiulem. Cainylj
■a« la, két hintó. SlkAtoi utca 3.
Olvassa a
Zalai Közlöny
I.AU* Híli\'
"•tl* kii M..
Irf \'«*
Vatlokout:. Takort »0iU:
hz etoCtfetltéa ma 4 órakt,. .^zdödik és 7,8 óráig tart
85.
*»!., 7. u.
Nagykanizsa, 1946. január 10. Szerda
Ára 20 fillér.
¥A fl A
>>•9 UTIÍÍ\'1 H A P I I. * i I í l
A* khuot., Kft-utr. .......... *m U*tM*>i>*imM & m.
Felelős szerkesztő: Bnnedek Rozsö
KVHtóctZ1*! árs: 9wy hónapra 5 ponifrt
nrifvedóvrr t» p*nt;A.


Vajna Gábor belügyminicz^or, hungarizmua ifeehirdot5jo Bagyhanizsán
.Egyik oldalon i zsidóság akarja hatalmába keríteni az országot, a másikon a nemzetlszoolallzmui békét, kenyeret, boldaguláit blztetltanl a magyar népnek..."
Nagykanizsa |aagyariá|a törhetetlen blve a hun|irlita állameszmének Kitartunk utolaé lehelatHnbig a námaft ná|s oldalán I
Naiíy napja vóll legnflp koil rn Na#> kani/Mimik Az <>l\\<i\' , \' mn^artsi.i iH\'lt\'t^viiiiiiiNzlorlisz-I \' I lla Ult\'H l;itn^.i|;is;ivill ZlillVÍ \' lltklus 1.-. I észket ,Vigvkuniz.su p:ig>arsága s/ivét tárta ki \'.íjna (iábor miniszter elöli, listrn Szálasi I-\'erene egyik legínségesebb munkatársit és ii liingiiii/intis egyik lej<hívutnt-libh ig«hirdetője Vajna Ciálwir iyug őrnagy A hazafias iha-y;irság lázasan kés/ult fel arra, itii Nemzetvezető umnk.itár ál mé|tóké|ieii fogadja. fal.n ,«»/iiti Viijna miniszter érke-ö órára \\«»11 tervezve, azon-
ban 7 óra elmúlt, amikor autója a városház, elé. futott, ahol mar óriási közönség várta a minisztert. Ott volt a honvédség, disz-s/áxnda, u rseíttlórség és a rmjdörsóg egy-egy díszszázada, a NyilaskvreszUjy l\'árt llungn -rlkta Mozgalom hatalma* tábora Ott láttuk u nyilán vezérkar tagialt, itz. állomásp-jrunes-nokol. több rőispánt, a polgármesteri, a járásj főszolgabírót, a rendőrkapitányság vc/elöjét Majd_n»i,gcrko*«tr,*XjiW Imre so-mögyl főispán, -/nla\'volt ~mu-gycvczctő-testvérc. *
Megérkezik %^mlnls/ter
•Ijenzés fogadia a | sokaság karlenditő* lisztelgéssvl elmondta a szokásos liungurislu Kinlékezést, majM vitéz dr; Simon fay I.ajos j>olgánncs|er Nagykanizsa város magyarsága-nevében köszöntötte a minisztert .(lelkes éljenzés) és kisére-tél, a megjelent szövetségesek képviscbdt és a megjelent |iol-gárságot. utalván arra, hogyha egy miniszter megjelenik egv városban, az Unn«|>et jelent Különösen möst. ^ háború ha-
laftalm; .......„.......
ípkoesijából Kilépő miniszteri Vnnk kíséretében olt voltuk it\'iuav Miklós italai kormánya izto.s főispán. Iváody péesi és lit.il esiki röisjiánok. I.és/.ay parfiiiesinik. s||». Vajna (in* minjsztiY liissen, fiatalon h>ett ki aulojálnM. 11 Isom k vitéz dr Simonfiiy lijos iHilgánm\'ster kö\\zónlólte J a város névéin*ii. majd a/. |l >má i>iraneNiu>k jelontkezelt ál • akivel í\'gvútt ellépett a ► \'leletén* megjelent diszszA-bl elölt Vajna miniszter köz-iNlen szavakkid Tonlult a fo-jhdására nngjelent elökelősé-#kn«\'z Maid a rendfenntartók d kőzött ktNérelévVl a vá-
ÍNliá/a n.igv kö/gvölési fenné-vonnlt. melvnek zsúfolt terei It. Ó" be|>et foglalt a. várót ár eto lár-od.ilm.i nag>\' szám-.nmjv iH\'iuesak a termet, k i k^r. itot is im-gtöltótto t .\'.varság |elkes«Mi eljeuezto és ame|»e|te .» népszerű mirfszterf. I V/ enu |\\énven való elhelyez-t.!. % után dr Kemenet Ht-la
etöles^er \\ezéitv sia\\ ára
totlik esztendejében Megjelenéséből kitartást és bizalmat merítünk I)e következik belőle az is. hogy n magyur kormány tisztában van a város helyzetével Hiszi, hogy n hadefő visszafog-.ia verni az ellenséget\'és Nutfy-kahizsa ismét a régi békés, aol-gos város lesz. Xagvkaoizsa vá-roa közönsége törhetetlen bKe a hungarista álliimi Sziiiéiiek. Nagvkanlzs.i őrül. ho^y eljólt u miniszter, akinek parancsait várja. \\
Sunonfav |x>lgánuester meleg szavai után Vajna («ábor miniszter mondotta el beszédét
Vajna Gébor mlnlaitar najy beszéd*
Mindenek előtt üdvözölte a jov\'Wgvs áft.ini képvím\'IóH. :i t garista test\\erek«t. azokat, \'a n n«tn v»dt.ik hungaristák. ji t mm leheltek azok meri .1 « *ztevFi*»"herek nvvMutak. I ■ t. k a t.\'itven ki t hi*.*«n i\'t Okanifsin \\A»|t az internáló il r e$ i^y írem Indi ik a hun* iV.\'QK\'I nie^ik-rxTiu N«ra
volt sajtójuk, mint amilyenre szükség lett volna, hogy a nem-ret siéles rétegeit tájékoztassa. Szál.isi l\'emie bosszú élienzés) a hat ilom átvétele alkaluiival kijelentette, bogr mlndankfn*k fahér lapot nyujl ét. 0 mint b»lüg>iuini«rter nem akar m irtin^krat kitermelni mert
a lningarlstákkíil van az Ignz. ság I tali S/.álasi kijelentésérc itélelíiiraletése illán Tlldjll, b«{gy Nagypéntek lilán jön a húsvét, u Tollámndáv
A\'Z n liare. ami most folyik, >fp|\\ tatta. egv élet haláHiare "l.ét vugy nemlet kérdése. Kgvik ol-(IhIoii a sy.ovjel. a másik oldalon i iiem/elis/oriuljzmus. I\'igvik iftdalon a /sitítV-ág aknr-j-a batalmábá kerilcitl az országol. pépéi, a másikon a neni-z«ti z.o<4 li/mns b^kél kcnyiret és jobhh\'lel l>i/.tosltani a nép-iVeli. * — •
A plutokrata. k.ipituli4ta. ju dnista haldokló rendszer vivja most nagy linreál az uj élettel a "minzelisz.oeinllzuiussal. A régi világ az vgvéni önzésre, a kapzsiságai volt feléjritve, ennek a vezetése :« ti^Xl eves zsidó fajtának volt birtokában, umely veleszülételt ravaszságával értett ahhoz, hogyan kell pénzzel. sikereket elérve, átvenni a halaimat. Az 1018-as összeomlás uláit bekövetkezel! a bolsevizmus. antely megwnitalta a zsidóság igazi* areát Mikor 001 haxénkflét vélogatott kínzások közepett* kivégezték Akkor \' sokan megfogadták, hogyhu\\végc lesz a vörös uru-iontnalcJ wétosztják vagyonuk i felét a ibáboruból visszatért sebesült, jriokkant katonák között. Mikor, flsfulán végű lett csak a7l akköh igen s/erény viszonyok |04őlt élő Prohászka püspök osztóit ki UNK) hold földet Ji*it katonák kóüötL A ;,ij elfelejtették proletáréi egsesülja ijeli a zsidóság, de ami-Jbirdeti. akkor a mun-dn/sorázóival köt szö-
beruf a világ-zsidéság a nemzeti gondolat eaztényaég ellen.
szocializmus iniben-tte "
bánvásztelep temető jét nézKfrk hítjuk, hogy ott aránylag igen fi ital, 38-41 éves eml>e: , k vannak eltemetve A nyomorúságos rnunkislak.ísok mellett olt látjuk a hatalmas igazgatóság épületeket, a nagy
gonddal elkés/Jtett lakóháza**, kerteket i^s felvetődik clöttQu^ a gmxfohit hogyan fejlödhuteál ki ilyen ellentét \' A hflnjéj*. nem a teronités koronájú, holott ő is ember -V.igy Jia ti-ini\'gv ünk ii z»4dó gyárkéinényola nvellett/ u nng> gyárépülotofc im-lletl ott vannak az egészségtelen, hitvány toiueglakákor, ahová u munkások znilliói ofc-f térnek pihenni .10 3:\'» fillái-w órabérrel fizetett nehéz maa kájuk ulán Vagy nézzük mog a zsellérlakásokat llánv tx/tim-euibcr kallódott itt el n/ Jal süllyesztőjében, mint knuáko-gyeiek. vagy w.-rtés|»ávt<>r liololl éli benne a* isteni ir.tk-ni, a tudás, do a s/egény y**A-lér nem áskoláz.tathalt:> üyenne-két
Ila nz ember a teremtés ko-N-m-ája, akkor jobb d«dgtinuli kellene lennie minf ii zsidó kor-in^uv tanácsos (elesége ólaké-, nek
j Mi a azoclalizmua?
IvgY jobb Jövő utáni töi^ok-vés. iJ.\'szél ii kulönbö.\'.i s/o«ia li/|qos(ikrol M irxról, aki ipari termelés érdekében inoc fogta a munkásságot Kellelt, hogy a tőke rabszolgáját, a munkást iuegv/vrvezy.c pártokba lömörilvu és kok h/á/.4;z.er pengő f>ártadót préseljen ki be jöle és mint rabszolgákat ii rir alá nyomják Miután az állain-halalom nem gondoskodoll (a zsidók tartották vissz.i ettől) szociális intézményekről. -ók« alkották in -g a. inunkáspártot, stb Majd a kereszténysz.oiáa-lizmus mibenlétét fejtegeti*, "mely a katolikus munkásságét megszervezte A nzoeiúldomokra-lák nemzulközick lettekí, tugadlák Isteni és n Huzát A mostmii háborúnak kellett Jönni, limelyilél kitermelődött a#. emberi végből a vág> , boj|y egy azeoiaüzmusnak éa nacionalizmusnak kell jénnla.
Majd l^\'/óli * «sidó-a/*>4dkw*ai-ve^-ó^ óri.\'uti tórfi»^lal4 inól A *»i-d»k tudták, lioj»j tw^k bomlascVitt ilp\'nutol hhot a a»i-dóforraudalom kerjoiba liejtam
Maja a nép >h fu^altaat
Dtite^OtW. A i.e a ma^far
nop. A mat^yar nameot mm
itt élé magyar ás a tfiUii núp u*-mzu-*ó^ti -v <jr*r.&i( halúrain Iádul A nunicotliM tjirVj«u i.ipf:kioku«é iv miű kell ftdni * a
feiJ<Vl4t<huK, aaonlmn m kulónlxxé r.ui>fajokn:tk a mm^jmr nép larit kell KOl gálniuk é> I. lkww
tói o^vUjformiuk tt»lunlc. A nonuw-ti.só,\'i kérd \'r>t SkúJjlsi Füröm* e hoa-
SaribU mof^aiointjon akurj.t ani. A magyar iw>:ri«:ti«z<R iaJizraae — hunjjsrumua A mi hun.-ariiaia aunk a n^eionaliímuaKan é-. sz\'wia-lixmtisban a!a|njl.
Utu" Sztálin hirdette a mi
m tMtrk. a (várak \'a ttotok. a tmV naalAk.-<. •Lik oddiir rcaoltok hun-wtokH. azokat Kaidoaah* küldjük. 1T( mit kaptok a munkálok ?
I»m*re<ee.
\' Inén Mussolini faamsta (* Hitlnr •amnrtiszorialisU rno igalm ára. Rámutatott arra, hosrv míg Nómetor-•afetaui ftOo0 « nómet r»Ap fm 20®/o TQI4 • MMIA, addig (
Magyarországon 2Q*U magyar H 60%-aa\'dó veit.
Hi*Wn«.k\'7 5 millió aaidóval kel Ifü volna küzdenie, hogyha- ott i$ ilven arányban lott volna a zaidö-
^Meid «é;ri?vmtto a többi mozgat makai. A kaiizás-konesztrwk H.aki-k»t láaitánért Hitéltok. A Kcatntk-h-morgalmat, Btb,
$0y*zorre iiak megmozdultak a sorai, folytatta. ogy fiatal vrífrkari kapitány," Kxálaai .Veron© éljorucóa) azt Javasolta az akkori mzérkari főnőknek, hogy ai •JH**tot» oreiátfféHznkot csakis fcjp termi ö* v/rAUIo/attal U)Ji</t visz asaazemini. Ar volt a válasz - A kapitány iir no politizáljon. SxúImí iwgletrélfet folytatót I tiómhöe üvu Ural ja, majd rendszorho foglalta a tennivalókéi •••» hivoiral együtt m#Hfk<>/«lu» n munkát a haza- meg-jnfoláeöro.
A hungarista mun*aáliam fel-, épltóaét
Aaálani mutatta iihw aa utat : amely áldozatot ón áldozatvállalást
köwirl mindon tagjától. Hzomólyoe féldával mutatta niőg,4iogY » jöhb lleti)» csak harc áián tudjuk olórni. BArt-.n. internálás, üldf./totó*, letar-♦óstatás, ath. jutott osztályrészül hivatnék Fa Ak vállalták. Vert elót-•Oh roll a Veaár (Aidája
fWrált IlitWról <+ munkátAr eeiröl akik >» évig küzdöttek, mig malomra jutottak. Muaaolini harra kót óiig tartott, —\' mikor kfenlógiája mó-j tisztázva aeni volt mikor loitnloinia jutott óm akkor mo^olvgo arccal azok in Méje for-\' dúllak, akik .ll.iw voltak, akik ké* •ól.h árulói lettek ós Mussolinit kkMgk\'no«<m fóhutették óh Iiii nem W>tt rolnii u liüaógce ^ osztag, ki i* irtottak tolna ót
Azokkal u hungaristákkal, tikik «ia étvn koresrtlil \'vállalták ax ál
Stálaal Farano nyugodtan ve halta ét • haf>tm*t,
■w»r» meg vnllnk ux emberéi. A gvá-rák fúlr>Millőttig ai útból, de a bátrak ott voltik, vele maradtak, ki ♦ártottak\'. H"gv a nemzetisiocializ-mua import-cikk ? Itl róttak a naoy nvomortanvnk g.v«irak fAMI.oi.ikok mellott. Kelk-lt volnn a nvomort ini|«orlálni Néim»tor*aiig-W»I7 (rajon toia/éa )
TV^.él a /»jiliVvjt<SnM, m«*ly ih-Éauiv..k>liSiu(k mondotta a hungaristákat
Sem Hitler, a«m tiálaal nem iktantagadék.
Wanv tollak A* iwmii i» It^rrvk m>h:v A akarja nuvrálem l«.h»nt !
<l«truli«Ar »
<>ktis\'»<r ts Z>.i k korm.uiv7ói úru-lir akalmavnl. h.-gy Uvyuk le a
<+ dvvt\'.uk nóinkot a. *aor;> tL |>n«l uil, »• r»k a i»vila*.>k, akik » Uvv-k\'-m bujkállak mint Vaí«T»a/ -i »ö.v\\«<V nxomlvui
lry\\n r» (>vi .u <w« a:t<mho "nn>rtek ■•a1ni a h vial\\<nur.id
Ui Irn «t>\'na or»» vrfvmkKM. 0«Uaoi h >.-i ma ih^ix
■m^.1 ^Mvn-rt okl\'^er I s 4 rV dol«
e H®ván? % Avilaa iliak aaonbait
th(«i i k t, . \' , V iptak f e-
•v.Vk\'i ií - .k.-\'. a mvvar
•u • • .«• II r> I\'-VQVMV v> : •
a. . k> •• r. v.*t a r. a-
•tálaal FarvKo óboaaöc flfy®*-neatetta r \'-.\'>cmáí»f»ót,
bocy no roodeljoii aa áruliapa. Kló-■zór Aprilirt banrjarfikárt; miUodarof aujruaitun 20-ón, ujoanaaon napon, amikor lakaton miniaatorolDokót beiktatták éi oatr k*4to ax cx küt. A kormányió már akkor megmondta a Nemzotvoantónok, hogy »Kodvoa Szálam, oaak rff> hónapw várjon tünolommol no ipgiijen ki az utcára, akkor itt a holvaoá ^olte-noM moirváltozik.« Mi n)ár az.olótt is jói tuutukH hogy a kiupráni kisór-k)lot mog fogják "ktnni. Iiiszwi vor-•onyfutáat rondoatoW a románokkal, ho»cy molyik ugorjon ki olóbb. n»-lyik i/on ííon nagjobh órdomokot ai anKolaiáazoknál én a liolsovistáknál, tohAt jigvaiiazok olótt, akik orsiágunkat feldarabolták.
Uteljárí i
októtmr 14^n, dólután 14 óra 20 pm^^kor figvi-lmoztottük az áruló Idikkot, amikor a Nonizotvvizotó pa-ranei»ál)ól Haját magam moptoni áá a miniaztorolnöki palotába, iksr-mondtani nkkor, ltorr itt utolaó alkalom a mogg^ndoláéra a kiugrás olótt. As elbizakodott klikk ason-ban mégis mogkinórulto az árulást, mert azt hitte, hogv Hudapoat min-dou katonája, r^ndoro. caondórti nuV g»"»ttq van, holott akkor, októhor 14 én dólután 14 óra tt) porckor a klikknek már rtp\'otlon katonája, rondóro nom volt, wruo hittok a i|akay Szilárd-íéto ItelyiWirWn. Ifc nagyot tévo«ltok, mert akkor w(ir\\ mindönki Szálaai Koreric mögött sorakozott fel.
Aa árulás igy pom sikerült s ax allonaé? moat már katonailag akarja tcljo*en nvogWMiimiBiiioni országunkat.
Caak egy feladatunk van...
A kozolmulthan alkalmam volt Micji*f*Tv;ii uóoiot voaötókkel tár-gsalnom a magyar lakoasáe kitolo-pitÓM) órdokól<vn ^s akkor hit tani a nóntet nép óriiisi crókwrftóeél l.iit-tam, ho^a nők ós ^orm#»kek állnak a légvódolnii ágyuk mellett, a blvatulokhan, a póntun, a villiuno
non, KÓ|»ko«\'hiliail, kórluiy.uklion, hö-gölv boly ekeit. Láttam őket ós tudtam, hog.v ex Hi nép, ainok igy meií van s/oivuavo, »olia nobi voaz-lu«t cl. Mvon jól BA)rvoicett orJziipot ak it kiópituni a int neinzotvowvUnik is, b/.áhvi Ferenc. (Hosszantartó, lolkee éljenző.) iühlien a jól meg-s/.ervozott ora/áglwwi majd UondíMV-kinok dolgoania Kell ó» iuindenkiia>k k>sx is munkája. Akt fól az clküvot-kozó Klóktól, a/ |Uoat álljon luúr ki a sorból.
Alotfgsózőilé.-s\'in, 110)0\' ez a há-Jioru iiamur tiefojezódik, nuSgnedig a mi gyózolmünkkol. Addiu\' iK-Künk csak e<s feladatunk van : kitartani\' az utolhö leholetunkig a nónu-t nóp ós ve/óro, Hitler Adolf oldalán. (Ulkes óljenxós ówia|M.)
Ha a hálioru folyarfuin nu\'g az orszianmkat Is fel költ iul-nunk ó^ ii lakosságot Néuvotonizag-ba kol lei 10 kiu\'lopiwnünk, mi onnét vis-wa fogunk toiuti óA vi«-szaazp-n»/ük e/t a/, áldott földet. I j U\'i ko/dunk riftti Kddijr ug>ania mvkat vótko/.tűnk ha/.uik ellen oa valljuk U-. Ihw a|s»ink i* *»kat v ölet tok 70-1WW evvel e/el«jlt. Most aAinUvn csak egy a lel.wla-tunk, ho-^v neinz*\'tűi\\krt « s fájtunkat nw mentsük & luvUiru IV\'feje/.c»i
uian nuv\'toivmtaük a Hungaoata Muivkiudlamot.
Vajna minisrtert U«zéde l o?-: a i óa lo ko-en ünnepeluik.
A inun-.\'ter rövid »zuiK>t ut«üi a kv . . v: k. rt\'-l^l l.oziáinuvett lk-r-
déM4re vaia oll
.V na„*}».\'erűen, sikerült g>ü!ó« «>t.> D ör\'a c\'.ótt vé.s\'l crt.
\\ aj na nuniíiter uui»f az i*ti .\'•■a\'.u.ii folytatta, utjat kuéreUrol
Z.VLAI LOZLQN^I - _ JlJlUJ l9<"\' \'"ü^
magyar postf, 7/ávir^s, ^ÉfftHs/élo és rádió. - *orga!o<r Korlátozása és ellenőrzés
Levélpoatal hOiawnényt cuk n»H»« l«Fwt l.i.,nl y ■
bnitM Ml
•lábbt rand«lk»M lolylin, ufy • btllölill, mint • koiinidl, vtUa^t a hadrakell iciegjtl it a csapa-t.ink Állal mecuilll tcrOleltkktl való vlsionyl.tokban koflitoiis él allenftrzéi alá kcidl. ,.
Postaküldemények IcUdiaiaak k^c-láloiita: >
1. A leiadó kötelei navét éa pon-toa lakcímét az (Msies p«ilakalde-ményekre tisztin olvatható Irkual lellanyeznl.
2. KSzOnaé(e< és ajinloll levelel. további minden más levélpoMal küldeményt állalában( csak nyitva lehet postára leiadni.
J Crlék-levatel, érlék ijuboil láttán kell feladni, caomatol aianlun a feladásnál nyílva kell beutalni a azután a postatliztviult ielaolé lében kell l«zátnl.
4. Postautalvány csekkbelíteléül-lap és szállítólevél siclvényétc közleményt Imi nem szabad. . 5. Képe* levelezőlapok és egyéb olyan poatakoldemények, amelyek városokat es városrészeket, helysé-(eket, tájképeket, kil.nllh/ lont.s tereptárttyakat, körlckedési és jiein-tetcaidaaáKÍ, Qzerneket, salát vn(y sróvelxé(í.s állambeli nagyszabású építményeket, va|y ezek csapalal állal megszállt területeket ábráidnak. tftvábbá amelyek a K-K..tollakat térkép, képny.mal, Vlis.é, lem.z stb. alakjában ábrámnak, t poata-lorgalombtM kl vannak lárva.
(1 fitík levelekben, .rlék dobo-zokhan és csomagokban írásbeli


magán lelek posta, ZávM,\' láv-t«rteményekel (tilmUkat) elhiw !k> ét rádió loffalma JmuA tiloa Sajióter^nékti kezdve a m klr. mlnltztártum tonnl csak akkor siahad. I,. „
a csomagon, mini a sulMdti,^\' lwtal»ként fel vaa lOnleive. c, Ma(*lásra újságpapírt hatmálm
T. Levelek terJedelMi. 4 reaón t •Idalaát lObb nem leim. a, |lf( olvatható légyen a aorok «na4 ?!] \'\' Ml\' megfelelő láv.laágl,.,,, é" H
, iüj kili
párhuzamosan állhatnak. A .u*rp keresztbe Imi ncn szabail A k,r. papír lehér, vagy vlágos wint , lóm bsrlfék bélés nélküli, lég. en. * k M vtleknek tízleli számlákon kivin -, , ™ mellékleteket nen> ssab.id lj/i. \'klll mainlak, (Mn
8. írásjegyként csak latm m, Kr4 gól lieltl használható. I ilki,s e lejljelcs — bek-értve a 1 ymsiuv *l,u Jeleket ia — feljegyzések .rlkiimi u".\'" aAsa liloa. ™
0. Cló nem hivotl l.ii) k pl. nei ^,ni" és lemezekéi feladni liloí llmrdr ntnr vagy azövaget togiilfi liltriek. ltja. zek, lapok elft nem h. oll ai-ap^i rok ban, vagy általában l<vsiéil t r^ hojr ziló tárgyak, arnelyekbrn i h.<H Ó<I4\' getés srrVvege nem magyar, horvát, tót. azerb. magyaim* •lati. an.jol, Irarcia lel nem
10 Kádió .id* v igy ví>(. koíil lékeket g. ezek .okaiie.zcit \'* »ó-« tatj: caak a fóvezerseg i-ngedélyével (hd aovil
11 A nyitott állapotban utóit-^ kuli adáü ai ellen.\',rzétl kOnnyni el 1 postaküldemény 1 ivábbllíi. \'I Kínaltja Tömeges faládát elóir, I ktf eljegyzési, aikllv\'-i éi\'-iiew^tf • ■lelt kérlevelckncl. gy.isijeie r • i nél itb. a postaliivai.il ve/el |tlei kell liirdu\'n \'
A
K/lUl
min
I
lázi
íí orr
kő* m
E «i
ki
Ui
L^don valószínűleg nem ismeri el többe emigráns lengyel kormányt
(Zürich) A »Nem ZArielM*;* Z\'M tungn H/erint Chun-Jnll mini^xler olnőknek az angol alánba*Imii t t kiiek\'ntéw szerint AugliiiítAn im-iii oí 11 tik fel a reményt, Ikw> Mwnkvn
és lioiulon meueu\'vrzik a l-inrvt-l kórtkabon. Iioíjv .-Ikorülj. k »/«tk.« •/ rllentétok.\'t. meltok el- \' alli
tolta a S/ovjotel, l>mdon vah^/mii leg nem innori el l«»bls\' a londoni
a londoni;.^;
elei ia
Mlkolajezlk azerlnt a lutjllnl kormány árulák ki« ctapatjáköl á\'l -
emigráns kiigvol koniiiinvt. m< >*\' C«i iM\'in r.-ndolkM/,k olö,\' Ú-kuiWlb. K Ió|»\'h kiivi-tkeznuuivr Ix^ngvi"-\' i a/ói.\' IhiN\'v i/áhisa h-s/
N ikolaji\'^lk s/erint a/, uj lnhlr ^ kiirntiinx uriilök kis csat»atóból jni\'lv Ik-Ih\'^ví\'/i-U abba, íiogy a /< i/i/it fuiltirl n .snrjit /íiiYÍnxd«7ri" i ióru i m> t/l\'lc\'öru luiltirnzsak mrtj. (\'S\'TI _________tull
ik »
A megszállt Olaszország az infláció örvényében
.Angija Aa Amerika eemmlt sem tehetnek a eaenvadA nép aeglUég*ra\'t ^ ,
R^m^) A brit-nnicrtkol mieg. olasz mntikások. akiknek
se nem haladja meg 11 Irinám muniot, igymás ultin hagyiák <;l niunkatii-\'lyükel ós iukáíib feketepiupon kt^órlole/.nek Az olas/. főváros brit föbu tlH
hl\'V^ B)i«r« 6 örAlrf ItíkíO
r«pioia if.\'til (Kr«!J-n »vcn zo —
azállrf* «lá került Olaszország uz infláqió örvónyébe került , Hó-mában o betegek ós elöregedett einbcrfk azátnn egvrc ngv,ek-| .vzak.\' á^in^s más hálrti n mostani viszonyokban, .minthogy — elpusjttuljanak A római nyűg df]a*,vnki hnvonkónl 8(H), li/ü nvngdij it kan. nvugdijából egy kiló Jiusórt 210 lirát kell fizetni Más ólclmiszerekel c$nkj ;i fckelepiaeon kap A tóbbt fiúulüksógleli cikkek árai is lázas őrületben tobzódunk At<
F-I* alm.il uval1 ekne
losu nf ilalkozalában Ki|« h nlrt í^1\' te a megszálllt olasz fiitáni^ J rossz éklinczósi lu lyzeló\\<1 ^ ki c.solutbfln, hogy Anglia ós Ann-.|j|3|. rika aemipltHem leli cinek segil erc$j Kéglikre A mcgaséllt városét e|ftk ós b\'rük\'tek l/ikosságánnk aaj.it magán, kell segíteni íN\'TI kn - épl«l4
herk\'
A vörösök naponta tömenesen végzik ki az öregeket\'^\',\'" és gyermekedet Szerbiában
Utlijrdilban és kArnyékén ngyonlAvisKl válaszollak Na teW
minden ér«g embert li íven |>onla 100 20(1 imlx il ..ll»l íját <1
aluli KvimH\'ki\'t • bolsevisták m<o ebben a Mborbun Az * " ti n;ioy tálxirba hurcoltak, A kiv<g/£wkn<l a lálior z\'ádo nnéb
aíiol alig kuf luk enni parancsnoka wn^lyesi n \'
A -liliakoiisra > bandák koll k6zrimflkft<lni
január 10
CKLM KUa-L^fc
Ember ember ellen (olyik a
Budapest birtokáért
haro
rlsavlsták által magszállt magyar területen visszaállították a zsidók uralmit
Iimadan a zsidó városparancsnok lepecsételt vaautl koaalkkan acállltofta al a magyar gyarmakaKat
á Hudapmtért folyó olkoHorodott < LÜaésUtfU során egyro több ás több kii] bi\'tón.b ó|>últ át vódolmi fátokká. " ult s hó*u«un harcoló nónwjt
ikoknck a vódohni üvöltői jobban tökóUiUwitoiu ótriciszó-
i siovjut s város koloti szólót prija • legnscrvobb hevoHNÓggol.
nagyobb óhúlot (* gyártömb n is/or cnorelt gazdát «\'« vég-
__liitn\\ k«• |*• i» a német magvar
kötalékfk ko/én maradt. Hatalmas t eoWfcr emhnr ellőni harcok dúltak. Krébrn kiállított nzoviot fúsxkokot fiiunk ki ofglaltunk ol. Kgy | Mt\'4iibl« háromszáz szovjet ka- 1
ffexknlódótt Imi, miro utáaza-fe/on i-|(ólotokul aláaknázták ós Ilikkal felroblianUitták. A ház fswsoomlou Óh az oroHzokat lototkMiül niaga alá tomutto.
lopocaótolt vaáuti kocsiban Szovjet-Oroszországba szállíttatta.
A szegény saülók hiába várták gyermokeikot vissza as iskolából (-—>
Mit várhat a msfjrar lakosság ka « sxevjstnsk slksrűlas továkb •lórryamulnls t
Egy olosott szovjet katonánál talált levél bon áll:
»Na igen,\'mi a nómotoket ós ipa-gyatokst márt bánápmódhan rórno sitjük, mint Ukrajna lakoaságáV Itt a űkoHsá^ mind nagyon jómódú, itt van mit zsákmányolnunk*.
I\'krajna ért a szovjet által megszállt egyéb területekről ia számos megbízható jelontónt kaptunk azokról a módszerükről, anulyonoket az oroszok az általuk megszállt torü
A német-magyar csapatok több helyen áttörték az ellenség arcvonalát ■udapoflan pgylk h*s«f 0 másik után foglaljuk vissza
lllatékaa katonai körök kadvazöan ítélik mag a harctéri halyzatat
nak a veszteségeknek, amelyeket
Budapest harcterében az utábbl napskban a Delcbmann lovagkeresztes tábornok vezetése alatt állé ff pülóegység 51 páncélost, 90 ágyul és 7 lőszerraktárt pusztított el. 104 repülőgépet lóttek le, OtOt a földOn semmisítettek meg.
Egy tüzérosztag Jansa lovagkeresztes alezredes vezetése alatt 35 repülőgépei lótt le és 5 páncélost lóttek össze\'.
Ezek a számok bizonyítékai azok-
isztewgel
Budapest birtokáért folytatott kűz-delemben a vörösök elszenvednek.
Rudel ezredes, akinél pár nappal ezelőtt a POhrer saJátkezQleg adta át a legmagasabb katsnai kitüntetést a vezéri fihadiszállásról visz-szatérvf, azonnal felszállt a magyar kOzdátér területén. KStelékének élén az első három bevetés alatt 8 pán-célsst lőtt kl f ezzel gylzelmclnek számát 47l-re emelte. (—).
ItudaioHt birtokáért duló liar- szerencsétlen polgári lskossai
nagy lumvnóiriyul folynak, l Magyarország torúlotén ily I kOMMum még nem folyt. I bolwvi*ták ultal nunnizidlt nía-I Uirulolon-a T.Kidók í*mút visz-öliUrtl.ik uralmukat Csaknem 1H »ánml>an felállította u (II\'U Agy uli»l ón a lakonságot kixxolgál-iiokik. Szobion a ssídó bol-l fár«»H|>aruiKHiiok az órtszes Is-gyerniekok\'it mognyirstta 6a
▼al saomtion alkalmaznak, ugy, hogy ocekot a hírüket móg a logorókilje-sobb szovjet pro|»sgunda som kópos mogdPntoni.
\'Fonti lovól írójának pedig ezen
A szovjetkötelákek a német rohamosztagok aló! kénytalanak
voltak viaazavonulnl (Berlin) Német katsnai körök
több napon át nem tettek említést arról a támadásról, melyet Székesfehérvár és a Duna közölt Indítottak meg. A támadást a német csapatok Január 2-án kezdték meg a Komáromból kelet felé vezeló ulon a bolsevisták állásai ellen. Ugyanakkor egy másik német támadás indstt el a komárom-felsőgallai va
módszerek még szorotottoljoneknok \' sulvonal mentén Komáromtól délén enyhüknek vannak foltfintetve. ~ kekli irányban A sáncárkokkal sü-Kzekután mit várhat tólük a német ! rQn beépített erdós lerepsn a né-ért a magyiu>#koBság \'abban az I Met roH>mos*tagok eredményesen eeetben, ha a szovjetnek sikorúlno ....
móg továbbra is előnyomulnia. (—)
Válságban tengődik az egész francia gazdasági élet
dlg 28 mllllé frsnk hamis pánzt feglslf la s rsndórsáf
0 A fr;inclif rendőrség »M millió hunÜM pénzt le, ">tHI frankos bnnk-imi l\'g\\Miic\\nk párik^ s/.erln\'t az egész fran-i ( i/daságl élet válsilgbun
tengődik és erji^gpdaaági ^ál >ág ae cgd\'flPrratcía Iparra kiterjed * v
A munkiuiélkülkk száma már lóblimillió. (NTI)
vonultalr előre, u^y hogy a szovjet kötelékek a btkerltés elöl kényteíe-. nek valtak hátrább vonulni. A re-| ham olyan meglepetésszerű volt, hogy a bolsevisták csak 48 óra - múlva vonulhattak fel ellenáHásrá, : akkor azonban már későn volt és a 1 szovjet kénytelen volt erőit vissza-
venni. A német-magyar csapatok a légiért tásiogatásával 40 kilométert haladtak előre s ezáltal néhány nap alatt áttörték a Vértes, hegységen át északra a szovjet arcvonalat. Ez az arcvonal szakasz azóta is mez^ gásban van.
Felsöfsllától keletre heves harcok dúlnak az ott ellenálló bolsevista kötelékekkel. Délről észak felé a Bakony-rffegységben több német-magysr kitelék Indult támadásra és több hetven áttörték a szovjet arcvonalat. A budapesti vasútvonal mentén fekvő Esztergom és Bicske vasuli csomópont körül a ha/cok slyan hevességet értek el, amelyekre alig volt példa a keleti arcvonalon. Itt a németek a legutóbbi 24 érában ujabb páncélos erőket vetettek harcba.
Qudarlan vezérezredes maglátogatta a Budapest alötaréban meghúzódó magyar arcvonalat
egy hónap óta lendülettel vsfetik a hadmüveleteket.
Nésiet katonai körökben rendki-
Sz? Szakadatlanul folynak az oláh jóvátételi szállít-
mányok a szovjetunió számára .
I ním.l.k kl»«nuliu ulln Tito hindik iMiUtUk kl B«lt\'ádol
C A trovji\'tuniA
i u romjn sz^llitniiliiyok lilntliiiiul (olynnk Al cl-
njHjkbnn ri\'iiifvtvk KlVet. íil <S sok állulot sz ál Utol-I KWvbc
IWlgrádbóI érkező hírek ize-rinl u nénu\'lek kivonulása ulln u Tilo-humlák wlették rá m«-Huknt az üzletekre és raagánhá-z.tkra és kifosztották uzokat (NTI)
- (Berlin) Ou^criin vezérezredes « ktlrii Iront parancsnoka meglátogatta a magyar löváros keleti előterében huzádó magyar arcvonal szakaszt és beható beszelgelést folytatott a német páncélos kötelékek vezetőjével és a magyar csapatok parancsnokaival, akik már
vtl bizakodón ítélik meg a helyzetet és ezt a derűlátásukat az eddigi hadműveletek alakulására építik. (NTI)
• — I
Egy haditudósító « budapesti kemény harcokról A< uloaaarkokon hullahagyak tornyosulnak ai alaaalt siovjet-katonik holttaatalből
e-IO«ed*kek pueztlUia
LÜIIIchben
ll.imm hsditudósltának al-l.iniadt egy lOllichl szemla-btsiélni, aki a-.V-lővedé-« LQItichheit okmotl pusthlá-adotl Jelentéit. A német ■ tálai h Kására, bevetésinek l.A napján n relleneies ká-Flelkeltek. A" nagy Mssl hid l\'.l révén őMitJUll Az ulca-t.-:. délekben it njgy kjrok ritek, ugy hugy a l^rgalom .uasban alig bonyoliihaló le. ^pantl vaiuii indeii.il üzem-
tn. A teheiáre forgalmat csak Csíkkal khel lebonyolítani éi ■«l a lakosiig élelmeztsa él M a legnagyobb nehénogekbe tk annál ll Inkább, meri az .amerikai megiiiüe halasig fceikocsik legnagyobb részel céljaira fuglalta le. e:>:áaai lenégben miizal> glalt hány városkaba.i a pincekívöl f Ijkowág feluabadii^il a leg-
nagyobb őiőmmel logadta. tlAk kőzőll amarikal cigarettákat oszlottak szél. Ez as eityetlen k:t előny, amelyet az amarikat megszállásból éftezlek. \' \'—* \'
/ Budapest egyik negyedében duló harcukról egy hadiludósltó a ktvat-kez* szemléltető leiráil küldte bai — Napok óta tombol a harc. Robbanó gránátok, kattogó gépplsz-tolypkl erdilozál, nyőgél, káromkodni z||a tölti be a levegőt. Egyik házit la másik ulán foglalluk viwza. Motorok Ovöllése közeledik, de már késő. Már olt fekszenek az SS ka-
A tUJ.Jíuti\'kinot Mpl .lltsórió kl\'Sl)il vlfil a IcOuékbao. uja a bMiuua (ilMUlak al^>|lo >a|a U ouanásail
tonák a szovjet páncéloaok előtt. t\\v sorozatvető löveget hoznak állásba, de az SS kalonák észreveszik a veszélyt. Kézigránátoknak lul nagy a távolság, elő a fegyverekkel. A páncéltörő fegyverek erra ronccsá lövik a sorozatvetőt.
— Az ellenség megfutamodik. Az utcasarkokon hullahegyek lornyolol-nak a vluzamarad! eleioy kalonák testétől. ,
A námet oa\'apatok Qldéaeaho monnok ét,
ellenállási féizkekel füstölnek kl, szovjet vezérkari lis^ak^t ejtenek foglyul és erre az egész városréaat a németek vlsizatoglallák.
— A gránátosok egy osztigánik sikerült az orosz arcvonalat fellépni, azt az arcvonalat, amely közöttnk és Budapest német védői között fekszik, ahonnan az ellenség Bécs irányában akar áttörni.
— Páncélosok, rohamlövegek.páncélosgépkocsik áradala hómp«lytf ál a keményen kiharcolt résen. Láncok csőrig nek, motorok .zugnak, egy pillanatra sem pihenhet az ellenség.
— Egy a parancs: Eiöra I
— Meri keleten a Dunánál várnak a bajtársak) (-)
BOAI EOZLOHY
194.\') Jnnuár i..
HÍREK
VáM fk. - Pro A * i|l||»»i»ári iil.ll ilit
MW a. J|...i«-, .Maevállé*. .Mária\'
ée .T.nfv.l* i.nir.k Ut|lk ei —
Mn. ««*.lníl ™ - \' * " - ■— aégytár ll.leton fii •*.M«ltel rná.ltaá«£
éljet a ár MKtlr IM«
Ileírton JJ6, *» .1.11)
— Eljegyzések Csantoa Mártát álJétyfxie-Keelct Lájos, az NTTE Jeles csalira. (Minden kOIOn értesítés helyett)
Ptlha Mária ti Kovirs István Iwmt.
— Falhlváa a fodrászokhoz, ("elhívjuk a todráaa szaktársakat, kegy a borítva áaappant héitón, 15 én okvetlen vegyék át. Nem mókádé cégek Igényt áiippanrá nem tarthatnak. Vezetőség,
Pákazott ném*t lágltavákany-aág Délanplia állán
Lendoni jeltntéi ázerint a legutóbbi 24 élá alatt a német légi tevékenység kolönósen Délanglia ellen Irányult. Kirak é> veszteségek kálatkeitek.
Orláal az amarlkál oaapalok vatzlaaéga ^a
A kárkéaak aaulalva vannak eekeeOHekkel
Bár ax amerikaiak harctért veaa-teeégelkel a.legnagyobb Utókban tartjik, ennek allenére a halottak éa sebesültek nagy 11 imáról egyre nyugtalanítóbb hírek áalvárognak ki a ayllvánoaság elé. : Az a lény, ho^y 350000 muaktr sabert vontak el a mezógazdaaágl é« haéifelazereléll üzemekből, oly következtetésekre adetl alkalmat, amely ugyancaak megrendítette az amerikalaknak vezetőikbe vetett M-Mt Aa arcvonalakból most étkeitek meg a tebeallt aiállltmányok, azárnuk 300 siáialékkal haiad|á meg aa utébbl hónapok aebceolljel-ack aráinál. Egyea vidékek kór-káiai tOmve vannak aebesOll kalóriákkal. az ápelónékben pedig nagv á ktény. (—)
Hirdetmény.
A m. kk. ben véd kerület kóiigazgatáa katonai parancsnakinak 232/kózlaaxgatie katonai 1M4 az rendelete szerint a honvédelmi Iörvény atapjia mlnéen Kiskanluán iáké 16-60 évet téri és U-éO évea né benvédelml munkára kivétel nélkül köteles jelentkezni éa heavédelail munkál kételee tet|eallenl. Jelanlkezni azoknak la kell, akik néz eiac-munkánál delgntak.
A Jé lenti ezék jelentkezési Igazelvánnyal lesznek ellátva, abbéi, a célból, hogy aa. Igaioltatásek alkalmával Igazelhaasik azt, hogy munka-SJülgálalra valé Jelentkezési kfttelezettségoknek eleget lettek.
A Jelentkeaésl Ivek kiositásánál logem a munkaszolgálat alél mentesíteni azokat, akik a fennálló rendeletek alapján raunkaaiolgálat alél mentesltsndék. \'
Jelentkeaée Kl.kanlzsán a városház épületében történik, Január tt-tál 14-lg, naponta reggel 8 árétél délután 4 áréig.
A Jelentkezési igazolványokat a nagykanizsai városháza kOzgyOléal termében (I. emelet) logem kiosztani a kóvelkézó Idópentekban\': tártuknak, klkMk csaláétaavénk MMI|< A lói • lg 19 én. kérlón <1 a á-lt lg . ,HIÓIOl| 15 én, béttée i a. II- I lg
... . r-ltl 11| taáa. keMend.ai D-ll lg
... AlélQlf léén, kaddend.e. tt-l-lg
. . HUI*.|g 17-én. eierdand.a. í-lt-tg
. . r iél Zlg 17-én. aacréánd e. I»—I l(
A Jelentkezés! Igazolványokért Jelentkesék hoizik magukkal a munkaszolgálat aléll mentesítésre venatkeió igazolványaikat.
Akik a Jelentkezési kételeaettségOknek nem lesznek elegei, azok ellen a honvédelmi térvényben leglallak alapján szigeru eljárás log indulni.
Nagykanizsa. 1945. Január hó\'8.
vitái dr. Slmonfay Lajoa sk„ polgármester.
iT"\'
f i;
r
L
« \' .Falhlváa. A város polgármestere faUtívja mindazokat, akik bombákén i^. védték és kárigényüket tiidei| N nem leientették, hogy a kárbejtin. lést s városház I. em. I] száma helyiségben kapható drlapo, jsntiár 17-lg okvetlenül legyek m^ ■ert ellenkező eselben kángta^ ket elvesztik.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hegy a ho.trj állomásparancsnekság a kocsi „
sátorponyvákal a honvédelmi 1\', vény alapján Igénybe veszi.
felhívom tehát mlndaaekn a n rost pnlgáfokal, \'akiknek lulajdW ban vagy kezelésében kocii . ittetve sátorponyva van, |elanlsék b- , városi közigazgatási Ugynszlaljta (Városháza II. emelet JA uu, szoba) a ponyva méreteit [. nyelt érái
Aki bejelentési köicleicliseKi.irl nem lesz 48 Qrirt belül el.i;et, j ellen szigorúan eljárnak.
Nagykanizsa. 1945. január ICL ,, Polgárimét.
Az alsölátitáa ma 4 órákor kazdAdik ét \' .8 óráig Isrt.
GirAgarszágban nlnoa kllálás , magogyazásra
Qárögorsr ágban egyelőre meg-scyrl\'sr< kllálás nlnes. Ma ugyanazok a kérdések állnak elólérben, mini Churchill kailcetwyl utazáaa elflitl Időben.
Platliias tábornok egy angol uj-aiglró előtt kijelentette, hogy a ren: áet Oór\'geia.á^ban csak legyve-rekkel lehet helyreállítani. (—)
Aa ej görög kormány azon törekvés*. hegy a telkeló bandák és aa angolok között lannállé ellentéteket rl.imitsa, végleg megkiuault A harcuk tovább tolynak. A .Reuter* tuéóailó hiradiaa szermt At-kénben és a Piircuiban a felkelést levettek, ellenben tialomkl kikólijé s banéak uralma átall áll. Ezek a kegyekbe eoaulták vissza éa ott ai argol páncélosokát, amelyeket ellenék karcba vetetlek, égy mefer.\'si-M1 azakaéakba rregállistá ken.ize-rtrett.k* A páncélőlek érés IQlét-aéri ée aknaveté tiz a\'Jtt állanak.
E«y angol i.;»Jg az aikéai helf-eetbez a kíteeiaezó Mffjegyiéiekel Bzi: A keiylel annjua zaizés, kagy in .vaUaű aztwsea reoO . n* (-)
\'J
.Ma 177\' e német lágltegyver ujabb tipuee . A kétmetoro. |ép hoMu 30.9 m, aUrftyeiéla.alfe át rr»
figyelem I , VÁROS! MOZGÓ Figyelem I Január hó 10-12-lg -r Szerditól-pintekig
\\. Iría ax élei - -:
ftul Hőrbiger. Mónika Burg és Benjámin Qigli főszereplésével — Leoncavil/o zeóéjérel
Haponta két tlOadda, di u- 4 ét 6 órakor.
HP
Katonait alakulatok rá»zére fehérét pggnemBmotdst, valamint fertőtlenitéií vállalunk
TARJÁN-PÁL CSICS
DPiABflüOL(iyiv,LLAMOS ARAM-
UilJJVMVULMJI SZOLGÁLTATÓ RT.
rgemért*. Tibajelentiaak. uakeeerO minden vtl emos kérdésben rauel »-12-lf délután 2-e-l«. Oaanjary-ut Sí, tálafon 294. .
Olvassa minden nap n /AH KÖZLÖNY-! és akkor \'iu* fogja a rendtlfleket és etUni a büntetést és hivatalos /étt-metlenségeket!
APRÓHIRDETÉSEI
Pzr kállenaae. a.\'tél »e»eé>»
k.r.i . J"
tél I l>
Íiem klnestáfil) n.fvél.lre ki
0.10.1 kUÓÓUv.uT. (d a. •
Jaie.takarlta.*rí Iliin esMI^ péauel liMl.ni Caányi a. 21. \'
J belor, r.fy IU.II, \' 1 •laéey képrt, «| ...kif.f rt xkze^ eladó Su(u ni 29 hv.rairl\' ^
lreé.1 amakál vlltalDék, IV .. P I\' rl.t. W Maanyltváasjal. Clm 1 HU > \'
UUI WtKLAH

«kort poiti:
Az elgQtétltés ma 4 óiahor kezdődik és 7,8 óráig tart
85.
évf. 8.».
nugyktnlZM, t945. |anu»r 11. oiülörtök
Ára 20 fillér.
oo
POLITIKAI H A W I L A f
, Iwrté* MMfeMü««Mi l»é a* a nttk CrlL ■ laSH y « 1
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
KMHliotéM Sra: egy hftoaprn • pengő, netfyodévre IB proizó
A legilletékesebbtöl
I halhtla mindenki, akinek szerencséje volt a városháza dísztermében lenni, akkor, amidón a< ország belrend-|éért elsősorban (elelös miniszter megnyilatkozott, azok a gondolatok és határozatok mellett, melyeket itt e kelyen nap, mint nap ml hirdetQnk.
Pedig nem beszéltünk össze a miniszter testvérrel, nem is alkudtunk meg abban, hagy állításainkat nyilatkozataival megerősítse, mégis csudalatosnak tűnik lel soknak, akik sorainkon kívül álltak, hogy hogyajt lehetséges az, hogy két lérfi távol egymástól teljesen más pozícióban I egyformán gondolkodnak és egyformán beszélnek. Ennek a csodának tetsző valaminek pedig csak egy I magyarázata van és ezt ugy hívják röviden, hogy: hungaristák.
Akiket megtépázott az a keserű macyar élet, mely elvette a dolgozó mllhrtk életkedvét - - azok mindenben és mindenütt egyformán gon-. d«lkodnak, mert az az ékrtparancs, | metyet a magyar élet iijjArendexésé-nek nagy álmodója, Szálasl Ferenc mmdanaylunk szebb jövőjéért megalkotod lélekben és gondolkodásban, | igen közel hozta az életszemléletben hiveil és követólt. Egyformán gyulladtak ki szivünkben és értelmünk-| ben azok a hatalmas gondolatok és I érzések, melyek nélkül nem Is tá-| madh^t,boldogabb élet ebben az agyon?anyargalott magyar életben.
Ma - mint annyiszor már elmondtuk — ^élet-halál harc folyik ai uj évezredekért. Ma nem lehet évatos duhajként fétre spekulálni, •na nem lehet árut rejtegetni azért, kit* e/ulon mentsük meg vagyo-aunkat Ma mindenkinek egyformán ked teljesíteni háboros kötelességét. Áldozni és szolgálni kell mindenkinek az önlemondáa őszinte aka-Jásával, a biztos győzelem hitével. AMfrQen fog csalódni mindazon tolgJ. aki azt hiszi, hogy pont 0 *\' a kivii.itztolt, aki lelett észre-•éttejioi suhannak el eze"k a sötét m,»íyar napok. Tessék egyszer már tudomásul venni mindenkinek, aki éf«i akar, hogy a bábom- egyetlen időben sem- volt a magyarok szálfa életbiztosítás A háború minden •di\'ben mitőlünk c*ak áldozatot kö-Hell és ezt az áldozatot a dolgozó *M»arok milliói minden időben t is be/tik, csupán c*ak azok i ad:ak vér és verejték áldozatot, az elet napos oldalán járlak. Bűr>ö« h a mai nehéz napokban önerőit tarló lakoes-tgról szólt a wtfo.ref testvér, a tiszteletére "rt^n **yszerO vacsora alatt vá-fv* P^armeetere által hozzá inlé-ked*r» é* fcörretlen szavak \' *K AmM é városnN szólt, amely •*es a nemzetközt _zsidősig által, kapcsolt részem keresztül ez a tttfry nrtniet a klki fevt\'zítft-d és céitu>lak>»
Támadásunk a Balaton és a Duns-hCrayöh között további előrehaladást ért ol
Budapeaten a Keleti-pályaudvar mindkét oldalán elkeseredett harook dúlnak
t Jk némát láráratau aiilárdaá|án megtért az •llen«ég igyekezete, hogy Komárom felé nfAn <omuljan
A Kámol Véderő l\'arwv,\' közli : MafQrarorazágon Hrékoafrhérvártól ás/nkm nómot kötelókok »ískva»«t Iák ogy hoUoviki g\\ortduulű«xtrdy rt-k\'iiü\'wnadi\'uuiit «íts a/. ukk<>/.U\'il kifej Indölt iaiiicó!oo outnlcin 120 |uuic*-IonInVI iH-at <\'l|Mi*ztitottak. Az előző nu|»on kikúzikjfl VSrnyfcitW\'gi\'l totúhhru ih e/.i L.r.l an tartjuk. A (iuram mentáin további cUénftcgoe littliadáftok hiuHul^ak inog. A liogy-oájf nyugati lejtőm nuiginditott ol-
k»ntúmodúa.unk további hitei ok tőr-tok cl.
liilda|iost<n 11 Kdvli-púKnudvar iniiylkőt oWlnlun- elkcwn«dett h:ir-eok folviink.
A H/ovjct .ii/zm ki órl. u-. Ihhív -o DuHÚtól i\'n-xakia fi-kvó l.i-törósi tóiét kÍM/V^-.MtKT. nufifhiiiMilt. Közben 72 lui^rőlOMt vi>/.Uit.
A keleti- areyoiud tóhhi rúnu rtA Órdomkmoo barinkról jrk*ntó« ih*\'" érkezett. ( )
A területnyereaég szilárdan csapataink kezén maradt (Berlin) Magyarországon német ktftelékek Székesfehérvártői északra visszaverték egy gyorsan mozgó hadtest támadásait^.a kialakult lámadó-csatábáffTzupancélos* M5-zül 73 páncélost megsemmisitéttek. Az előző napon rtyerl terület szilárdan német kézen maródi. További ellenséges támadások meghiúsultak.
A Vértes-hegység északi peremén saját támadásaink a hegység északi nyúlványainál és a Dunától délre sikerrel jártak. A bolsevistáknak az A kísérlete, 7>ógy~ á Dunától délre levő betörési területet kiszélesítsék, meghiúsult. A keleti arcvonal többi részén nem voltak emjitésremélló harcok.
Szilárdan, áll a német "fel a Garam nyugati partján
(Berlin) Német katonáU-szakértő a Budapesttől nyugatra dűlő .harcokról a következőket .írja i . , A német láeiadás a Balaton és a Duna könyök között további előrehaladást ért el.
Azok a szovjet jelentések, hogy á német elöretörest megállították, vsgy éppen visszaverték, nem felel meg a valóságnak. Különösen a betörés északi szárnyán, köz\'ellenül a Dunától délre halad* kedvezzen a német támadás, mig a többi szaka-
s.\'on a gyorsan odadobott szovjet tartalékok a hadmüveleteket meglassították.
A német csapatok a Vértes-hegységből vf||ö kilépés után a Székesfehérvárlói keletre levő területen további teret nyertek keleti irányban.
A Vertes-hegység keleti részéa bevetett ispvjet tartalékok ellentá-madáfj jt sikerült. A Duna kö-
nyöktől
KWkra, a Oaram folyó nyugati f iftján a vörösök folytatták támadás ital, anélkül, hogy Komá-
ríszére kért megértést é* testvéri támogatási áldozatos súlyos napjai után. Boldogan jelentette, hogy ez a bűnös város, amely annyi magyar betegségnek voll a szülője és Istápolója. ma a benne élő harcos ele-mtk ifjak, ófegek, asszonyok ke-meny helytállásában igazul* meg. hogv egy ujabb, de szebb és tisz-tultabb életszemlélettel adjon ezúttal nemes példát minden mag>ar számára. hogv miképpen kell a magyarokhoz ütő módon viselkedni a megpribálutások nehéz ideje alslt Arokróf beszélt, akik az ellenség dühös lohamai alait olyan elkeseredett harcol fejtettek ki, mely hősi harc se/telni enged bennünket arról, hogy az itt élő örökké bohó és ham.s életszemleleiben élők lelkcben egy nemes uijaszűlétés felbisslfts rette kezdetét.
Testvérek f Magv>rok! Lef^en siáirfkra is büta\'is e: a b&si
rom felé előnyomulhattak volna. A német záróretesz oly szilárdan állt ellen, hogy a bolsevisták semmi térnyereséghez jiem jutottak és 22 páncélosukat elveszítenék.
A németek kemény, elkeseredett harcokban \' visszaverték az amerikaiak támadásait éa
ellentámadásba mentek át.
A Német vádórű [Araiu-suukiMg
közli:
As óazaki Ardoiux»kl«n a ti-d«áaai karcok tovúlili folynak. A ti^ias^»i nap folvamán ih m^igkiséroltúk oó amerikaiak a/ .\'^t/uki ú^ déli omér-livaink ollón intúzott tiunaáa-
saikkal kicróo/okohii ex áttúvéut Muffoliso in\'uivúlatn. »u|u»taink • támadókat ollunerodott rnindittK rúszrúl vue»ih*»úgt«lj4iM, iwfiúa (ut fa
gsos torojjon virotk hn»iyi in
hurcokhan jio^cavurták, oót ook ka l)iir uljontámadúiiba unontek at. Ha jíjohh térn)orq0Ógro ex ellorwúg aaaa .tott azort. Itt a lothariqgiai aw-táruzáw)kl>ou VW foglyot ujtottoá*. KlsaMhan Wd-ouhurvtól úélkot^o I lation lw>4!oU j>án»6li» grún&luHk-mk pálked xMsjoi a AfagiiKA ra-nulüt fultápkík uu ** orvditUiúzifA-l«\'>l :ii*J sjnerikai f^i/ot hotft^k aaa tpikkal. Az ollV-naá^ 14 |»4jioéloo1 f> Nyitott a/on nusfikiiM\'tvlt kitúri^á-iiél. Iio^y. Straabur-iSol 6azokra loré ►„ > iu(*> » 4. <» •latnn
harc. Lei vén a mi bávalag szemlé-jjptOnkn.\'\' erjeSttíV kovásra e ke-d\'len. Ezen keresztül, a id iadason keresztül kerüljünk k.n :ljv>6 a mindennapi életünk lt:( >u: >sabb problémájához, a helylákiij\' I egyszerű gondolatához. A nemzet fo\'! hitvány ve*e ői által elkövetőiül jts árulások következtében lelki hasadásnak le-r már vége, ébredjünk műnkből, ostoba, őrökké Sokra viró balga életből. lássuk be, hogy t>got egyedül és kizáró-ar élni akaras mentheti js pusztulástól, a nem-gy elmúlástól. "Tíekünk kell els^orban megmutatni az el-leníégrek cs barátnak egyformán azt. hegy elrl akarunk mert az életűnkért eletet tudu k áldozni, hogy rajta keresz\'Qf éléiben rr.aradhas-son, megtisztu\'hassen a halhatatlan
nemzetünk, hogy a történélfcii megsemmisüléstől megóvhassuk kaink részére az elköVeikezendn iftauyar éver.edeket.
Nekünk" kanizsaiaknak meg kell Igirnünk, hogy nemcsak arra ; rek-szűnk, hogy hősi iélékkl-i beáiluuk az európai harcoso< dicsőséges soraiba, nanem azt is, hogy a meg-igazulás nehéz napjait, heteit, talán hónapjait élő Budapest megsegítésére is készek és hajiandok vagyunk. Nincs raágasztósabb érzés, mint a testvéri segitseg hátsó es érdekmentes teljesítése. Nincs jólesőbb érzés, mint a mások fajó könnyéinek letörlése, mások megsegítésének gyakorlásában rajtunk és bennünk feltéduló mde^ségcoek fokozása, mert csak ezen a testvéri együttérzésen keresztül jutunk el az uj és boldogabb világhoz.
IL. J ,


I Mé nMm
.\'A \'I• r4jm (flummHh • nómol hadar»roc ujabb roham Iótcjt. Ml őéa » uvmrati báhoruktn *ik©rrrl *Jkalm*xtAk a rohamlónv*. » fo«y-
wi ^InoWWvo Minto cwatáról^-nőtárs nAtt A rohumtuz/Ttol? lett a |*tn-eélo* (+ «v> b tj» |«*iU.-U Nfnytínlok -naffy mor.. i-Ifoni i k iaóró tuju\'-r-aAon. MiM-U ha kiHIf\'ti, tt Iptr >l*ó vo-naJak olótfc nwuit lun*l<Mtll»alu éa W*w*» tüf/\'tol i?\\akran nvilntt utat
* |autf* lOa koU\'klokivk
* Av «tlaA rolie/íilovi^-k tóvidcaóvü 76 miH-tm .fut)\'ívml róluk folnxi-wlf|\\A. A/Vihbiok flgvm nagyobb *uwfntu Ion\\j«-t haernáltak, a koMim K4.VU Ifi mm-** ii*r% ut. a 1Q6 ■un «» úlxtri tarackot. h\'l.b i n m>* ros*tUui m<|< nti a fr>j|ódfo vrgaó fo-kM a Uxia,*,*
A » nZ-moi tú*\';rihHr int -
njim leivalt 15 rm <« tarackja, a Mftly urTn/imOiIn-i k«*ji*t igon ma) túnirvorK«MH.\'<i * lómtókoinrk rob-htn^hKtiwci U n«ff\\. Kft a l<ir<Hp>t aaervIUSk a |»x. IV. alvóira, regviM
* nvolr voxotókcrckca ni\'-mot nohéx-h»rrk«HNi ft/4\'rk<\'M>tém. Ax ulva/. tonn|>jurókó|«--Ht\'-.^n * ifc min á»n korexorü ítf\'invnok motffol.-l
Ai alvAiat u lofiy folépiUV-nck
•Mffflnktló |MtmV«lf.AtO»l Int lak cl. a
wftsotA kikorult » lnvugfülkóliAI, u jármú elnjón *an hoUr. Mojötto vun
m Imniok^úinM, uiiM\'l\\ u lony ma-fsaaátfi irunyxá*át ü*xi Miotóvi-. aubirtWt a* oldiil|M\'um\']l/.at. amel\\ •lintAii * H/j-nu lvMitot ?t\'ili A b> • Málllift kt haUÓ |>.UW«jl-CMl|>oajU)ll torién ik Felülről » roluunl< iVOtfMek ninrw |mukvIji\\.
A l.ódaru/sak ii^nn jól hnváUA. K*r> lü/orojük i> iiren jó maxirú-konveuiruuk a keleti iuv fonal vixie-ki *i harcaiban listároxott ollrn-tomada*;til«n /iM^\'fololA tüstálllOga-♦wi adott u i!\\oruuimoxt(ö *>reg-fewfciknck m k\'ÍK\'lóró totU> 11 hirU\'len •ul\\|HMitki\'<|i/.<\'-nt, ami » n«-iiu<t Vi\'ilo-bmrcitH/ui tv\\ik uln|*»U.\' volt. Ai 11 j imMh<< inliiunli\'iviv\'k rn»j<\' im>io..\\x»IU« u |tanrrloMi>k ki*»><\'> luxemi\'m\'k
in\'-loMŐk ke
Vajns minl«x1»r;
rNincs megegyezéses béke! Áruló, aki más békét akar, mint a Pax Hungaricát!\'
„Aki azt hiszi, hógy a zsidóval m»r lahat •gyexnl, az oinct tisztában az élathalAI-harc kérdésévsl"
Vajno (iúbor ro kir lulügy-ininiv7tvr u najükani/.sai városháza oagjr kózg>úlési termiben tarlóit hatalmas bevétle után fehzó|itolta a jelenleWiket. hogy bárki intézhet hozzá kértléseket és fí ezekre a nyilvánosság c|f>tt azonnfll válaszolni fog Jelentkeztek is. Ai elvi kérdés volt a miniszterhez mi lesz azokkal, ukik fehér la)M>í kaptuk, de a fehér lap mö^Att ine«bujva, ká-r»»s tevékenységet folytatnál^? \' A mfnisztér válasza a-kérd?-. lAhóz : Azonnal jelentse be epeket a főispánnál, aki kifogja vizsgálni és nvombnn megfele-Wileg intézkedni.
Második kérdés Miért ném Jeliéi mégcg<e/éses békét kötni?
Válasz A hnre most élet-halálra mcg\\. lOgyik oldalon u zsidóplutokráei i. másikon a nemxeli fropl ICzck- között őO százalékra mcgegxezni lehetetlen Vag\\\' gyö* a, nemzeti-ssoelallzmus. vagy a (izovjet Aki azt hiszi, hogy a zsidóval nii\'g lehet erezni, az niöes tjsr-tábiin az elet-hutál hare kérdésevei ,Mi egv egész lij életet akarunk Töhi> mint\'"százezer u tnagv\'ar hősi halottunk ét sok millió a többi hVisi halott \' Gs az 191 l-es világháború Itősiha-loltjai 1\' l.eluH-e egv tál len eséérl ."><) százalékig* kiegyezni ? A mindenáron való 1>ékéért Imádkoznak. ItudaiK\'sten elő-.éWi.üJtemélyiség alánlalot tett udajH-st álndásár* Már |>c-
dlg ez a sírunk lenne I Aki hal lott arról, hogy mit esinát « szovjet, ahol bevondi a magyar községekbe, városokba — az egy pillanatig sem akarhatja a megegveüéses békét Csak a Pax íhingariráról lehet szó, amely a magyar fóld békéjét hozza Áruló : aki más békét akaH Ha z«klómódra gondolkozunk kiegy-ezé^s alajnin akkor megérdemeljük, hogy letűnjünk a fóld szinéről ! . A miniszter ezen válaszára a nagyközönség viharos éljenzésben és telszésmilvániláshml (órt ki
Volt egy hurmadik kérdés : A Keleti Arcvonal és a Pálffv párt felhivást intézel! tagjaihoz, hogy lépjenek be n Nyilaskeresztes J\'ártba Miért min lelte ezt meg ax Imréth -párt és a többiek t
Válasz \' lCz az ö vg\'yéni meg-f^\'ÓZ élésük volt. A párttagok a vezetőket nem kövelik. lül esák a Iningarjsták tetli-jk és teszik, akik vezérüket a börtönig követlék; Mi sosem törekedtünk arra, b"«y százezrek jöjjenek a pártba Mi áldnzulvátlalást követelünk és fegyelmét a tagoktól. Talán eljön az idő. hogy az Imn^dy-páii is felhívási inléz. Mi fehér lapot nyujlutik min* dénkinek, de aki szabolál — azt eltöröljük a föld színéről.
Végül eg^ kérdésre a miniszter még kijelenlclte. hsw a szövetséges bajtársakat b illeti Ic-tarlóztatási jog nálunk, ha erre •jogc un van
ClnazésnélkUII konzervdobozok gyártása
(MNl\\) Hosszas és godos kisér-ktet^s után N> nK toisi.lgban sike-rQlt cinc/i\'MicIkllli ko«ucrvdoboio-kat előállítani, melyek ai élelmeiési ip4i Icriiij^js. bh idényeit ik kielégítik. A koni(fvdob<woknak kllo-gátialan burkol.ituakiuk kell len-niőka hegy tartalmukat a savak tá-madAvMtM mc. Avja. t\'IAbb gat pr^bilkoitak. melyet a bldel-goias előli hol.ikkoitjk, aionban a Niegtrlclő lakkot eire a célra nem tuduk kellő mennyiségbcA előálh-lem Fnnrk kővelkviUbcn ujaMi el-UrAft kellett keresni a cme:esnél- I knii d.>biw<>k gvártásárs. Ma ktlUMe 1 Ilyen dohon állítanak eW Németoc* síi^tvin. ar e^>ik bádo^lemeibAI I k<«itll. nnndcnlele 1 >aniA*s.il rller-4IM r»t a «k>Kut losd.Urcteggel * v»n|ak be és.bemédáMal lakksriak A mAok |j|U dobol 1% teher bádog-Mi k m I\', de «nn«k biikviil mát a 4e\'»| \'tgo:á» elén hkUi.U Mind h«llől lel tehet taSiaiMi átflOllt I r»h d«vtmjoU»Ara, dc ar ecetei-uboika. gyQmő\'vsk-vonitok es ha- !
amkat taiialmaid dob«:ok l •♦ftí\'elő >4kk|tt meg nem ismerik, tien a terén is eredménnyel ke- | csegtető kutatatok folynak.
ti* 11 C«J(VI Rom. kai. >l( • p. • n.iiiiiii A a
AMItbeliMl p4,ni«UMiNl|áUM MTf- ól .Ifliti.\' /\'^M é\'. ,Ml 4\' te .á i-t-i • t
S» » •• ír»• t « • V » rl>4|
iA »• « alatt) ee imát keion
Milyen hatása van a V-lövedóknek ?
Egy amerikai haditudósító szemtanú albaszélése
lieorge llui\\ aiucrikui hadi tudóaitó egy a bel^a frontou ln -esa|Mkló német \\ Inimbn he-esapásáió| a következőket jelentette
Kgyszerre esak nagv kiáltó zásra lettem figvehnes és s<ik rohanó einl>ert láttam t\'tána rrftenéles /ucásl hallottam ml e mi is futásnak indultunk. hog> eg\\ ház belsejében találjunk menedéket llrre már riK-g is történt 11 nagv- rubbanás. am. I\\
földi lö/
vár
mimlannviiinkal gotl
Az volt az érzési\'mk. hogy az a ház. amelyben tartózkodtunk,
egy szívós mozgásba jutott, ko-
simyává válliutotl volna, mint jiuskaípdyók röpkörlíek körülöli link az üvegszlláitKok. desx-ka fufortíJTesok. valamint rg^rb tárgyalr látlyió t\'-N sxffrke \\-ii|l körülöltünk a levegő
UNt^tnkra fiködtünk Ilyen i^lt|<D«l\'lt<ik ri^Lkazlak agyaink-
jr^T,— rr
^Tjip/ r "t

Megksmmlsibea !
A B>i«re«i<it keretkbn e.y r«h<i • »i< t tcliULiUiot kapin
<» fj — ? ic mai* l« roöbnl a k)>edék lópoi r* a
fi.tala 1 kio«sU/i>i (któUg^a: ax^tvete tc
bun Ug^\' vélem eltöri üvegem, ug\\\' értem m«g T. halnom Tlána fajdalma éreztem vállamban és a/oiin,\' dolkodtam hogvan is luJJJ innen elmenekülni \' lián., fJ kezdtünk és közben a kóruL tünk fekvő tárgyakba bnl|« tunk. A rezgő levegőben a u, gyak ügy tűnnek fel. múitk esty uszőtmxleme vizfelul^. állnánk Más helyiségekbe ^ gyünk, meg keress ők baniar ,\' pinet\'i egv ni ás fólöll h«»ll i<|.„v, amig végre leérünk
C.sak lassan sikerüli vi^r,, amerikai (udő.silóuak nvernie öntudatát Ihfejezév közli
Ahogy a nyugati iráiiyban, távolod Imik. elöltünk uira ft kele füstfelhőket és robln* sokat láttunk és liallolluni Há/omladéknk röpkodlrlr .. t vegőben l\'jhól eg>" \\ lo\\«t,, robbant fel az amerikai uUt pótlási vonalon
ÜZEN A FRONT
Ptander Kinő hom.il I 1 üi 1 táliori )«Mtaför irjiw tiir«ai»iil al ▼etkoxő lerlA|K)t\':
f\'x<tnot u zalni leányoknak l/i lott leveleket /Avne a/ ós/i m Kttitn a fronton a |»il» ni\'- c.* |wr»-eil»oil oHs/oul lu\'-.\'x jokisltil rrmiiH Ivonvód. Midöii k\'-rulh-n., k\'itják, liot\'.v mindmrxik Imji-ir.-Telot olvas, nmeivel\' oltlmni l. irt iH\'kik. \\-f. nk. akn.ik un--. jáltali jól <«v|k a/. omlieriH\'k. van valaki, aki gondol > > oiérl juloitiink arra a/ ellialiin»a rik. hoKX a Zalai Kö/|ó|it u». kérjük • iwmí a/okai\' a tj
knöiNokat, nkik érik«nMwn>\'k urnák ext a iiüíív ojt-«\'riiM>> l« vótkit arra, iKWy ax K 1411. */. a Ihhí |M»tÁ«xi\'üiini knelexie-KI >mn kú|»xollieuk. hot\'\\ iiulf
jólelU<t ró-tvih-ifk. lhisí>na n»\\ |»n\'»l»álmik «< ih\'-_\'\\ i\'j|/«tii\\.\'« be TtMloek a/ oUIm>ii im-k^\'. lh\'l 1 i-»it iik\'Vttrá/Mtbii. ( *uk ,-uin.mt inr. magunkról, ho_\'\\ mind n m\'c^ fiululok ra\'.\'yunk ós a majd IovcíImmi.
Kón-.Hunkot f<>ln 111lif aiikin maradunk ha/afiaa üdvoxíelteí <lor kroó, Iti/.in? Korunc. ifj ki-móli Gyula Kovia-e til«n,ri» crnxŐM \'hönvódck.
KiráJv István öiw\'xotö .1 ikkilta\'lyi 503. «x. hndikórhöil- >» ni ódi^inyii\'uiak. bou\'y jól van í tulo inú;\' Nrmeth János |k»nnd l\'olcxer >.uidor honwd u/enj\'il k k>ótninknek jóm t-salódunkii ri l«c imi n_"_\'«Mljannk miatlu|ik. m- rl : hála lateium^, jól\'vau\'vuuk, i.itkr Íunak mikal. i\'iionjiik »/ vd * íiadikórháaliól.
Üzen az otthon Itognár Józaofnó Cial:unl""kia«* ni Jfjrjónqk, ho^v jól eannak t\'*4 >eimni il>ajuk. .st»ks/x)r eeókoja • rctó kitté^u úa axuloi.
A brit hadsorsg ujabb tam dásra készül az adriai tenf parton
(Berlin) Ai ArdennesklKt 1 * rr.ei csapatok kemény, úc * "t\'1 elhárító harcokat vivtak a *w lolyón való áltOrcacrt Az Vf gézek nyugab lankáin »ud irv.t>» ladtak a brit ellentámadások, i: -»» ban kiszélesítették betörési hf.ye ket a német támadó kóteU«» London ellen a távolsági Uayvtrt< IQie tovább tart. KözépolaMoriKf ban a 8. brit hadsereg ujabk dásra telt elókészQleteket az tengerparton. (—1
J-tnuár 11
Hűség
A halódik éve duló gigászi kDj-0elem • háborús célok tekintetében jlanAA villotiKkoa megy keresi-01. A világnézeti Jelleg mellett miniig ujabb tlgondelálok bukkantuk léi
A küldetem .l.eng\'yelnriiág megsegítést" |elsi6val veltt keidetél é> nt kóvetlék sorban a leghangza-osabb Irázllok i kultura. clvllliicló, i inípek megvídéle itb. A hábo-,ut célokat la ugy váltogatták a tióvetiégea hatalmak,, ahogy ait a pillanatnyi hélyiet éppen megkívánta. Enk l birodalmak nem egy előre letekletell terv, vagy kitűzött cél keretitől vitele vagy megvédése érdekéken nyúltak a legyverhei, hanem ciak atérl, meri miaden áron elakarlak pulititanl egy népet, melynek életerejét, alkotó kéiziégét éa képességéi nagynak találták és más ütközőkkel letörni már nem vel-lak képesek Oda át ma|dnem fél-évenklnl ,.u| értelmet* találtak, III a tengely centrumban a minden áron való elniakarás adotl erőt a legcsodálatosabb nüiéelmekhei. Odi 11 nem érezték szükségéi kilartanl ^igonduiálok melleit és ha lankadl a h.itckésiség. gyorsan uj szólamok ulli kutatlak. a demokrata-judeo-bolsi hazugságok lomtárában. Ili minden perc megpróbáltatás, minden fájdalma* sóhaj, anyai, hitvesi könny, árvák iiráj i .idoli uj eröt a koidelem még eróschk fnlylalásá-hoz. meri tudja a fetfi csak akkor virrad lel igazan, ha hűségesen kt tart szabadságának megvédése mellen
Igen) |)e oda át nem Tudják hogy mii Jelem hüségclta kitartani. Nem lud|.ik, hogy a snk fogadalom, igéiéi, hecsüleltrö. esküvés mind-mind üres frázis. Isleiikárnnilát, ha a urak inógtitl tneghujő lényeget hitványul, aljasul kihasználják Ml. hiincariil.\'ik tudjak, hogy a néinel nép utolsó kél évtizedének lörlénete csak árért voll olyan ciojjálalosan nagyszerű. nterl vult egy lértiu, Hitler Adull. akt megmiitalla a hűsége, és annak érteiméi. £s ludjuk. h«|v ha a magyar nép megmenekül a Jelenleg fenyegető hor/almas pusztulástól, az szintén egy léilnek: Srliast Ferencnek köszönheti a becsapott: megcsalt, kíuisoráialt ma-
llinysioi akarták testünkbe már-anl it áruló gyilkol és hányszor ijg.idra meg Vezérünk a dőlésre lrl;inell keret Mindannyiszor slke-Hli megakadályozni .iz árulók leg-t\'iaiabbnémretvesilCsét. IVldlI mit-alatt\' Ilőnünk inegvl Csak egy ehel a let.idalunk: hittél és lills.\'g-[\'I. *nk«ni és önzetlenül menni si iteri. aiaelyen Ö veret Ha O lukit hü lenni énm.i|!áh0l és nem-ItKkei. legyünk mi ttati\'k. lepünk is a hálánkért «s fajtánkért riakfló magvarok \'El h<v» hűek ehrwiink. <i|itk alt ai ÍMiKaM melyet l jelen peiv.\'k nagy jtiigvj\' setére .a rentfokv-rjl nél-, -\' kíi.ivéd* megmutatott.
Testvérem, ki hungaristának val-sl aiagajat. ve>s el i^a ijtol IT1 m-ij ai.\'calkuvált, nnnJ.Meri. csi a .aéa;a»:. A liüsey; Icgvrn Iv\'si-^-\'Ca iJioJ legéit.\'kc».bh;f. lég) 1 \'it ember esi. ,!Vt. II.i.jJ-\' l. r .Jen rei-il k.\'tc\'rvi \'cvd\'iez. \'•léeltárs: h iveied i .\'. r it bili ktlttiahrtl. mm bJ, i s t ii-
t vil, j yu,. I .......\'c
f aa < .leklie-ét leg i sa . n P\'flkkll, k »-:k Ii i. % \'. i T.v.1, k. t. ,« e I v • ► a a i:seg sirp i!i .aí <i r i .\'-
nem minden egyes esetben gaml, hllváayul elárulnak bennünket. De el|ön az\' Idő; UUn nem Is olyan •okára, amikor a .M van még egy talpnyalnl való-, .rengeteg a dolgom", nekem érdemeim vannak*, Slb. Jelszavu, lőltésutt .un emberek* végitg eltűnnek a magyar éleiből
Ali hiszem telivér, megérleltél?
Te éld a húséget.\' Isten adományát, líszta erkölcsű hitvesek, barátok éa szerelmesek lelkének égő szomjúságát, örök ábrándját és álmát. Ezt aí önzetlen hűségedet földi ember
munkáját dogségt, aa apró győző kacagás) és
elteméit) mosolya, annak a „Nemzetmentésaelp. * n lyet Vezérünk megkezdett? M)<rt\'«> győztesen belejez majd:
Légy erős. hogy minden Időben, minden körülmények k(M* eftszen a hősiességig hü Iebese Wokhei, sklk leijétlen kivívják • kotnup gyi-
Kilartáe!
Eljön Haélaoi?
Joó lánot
Aa amerthel keavOlomOny mtr felvotl a kérdést:
Mi értelme is van ennek a háborúnak?
USA ■ folyó ívben havi 146.000 katoliaholottre oxámlt
nem tudja, hogy fiai miért ia hul-
A némot eliontámodáa oz i\'«zok amerikaink 1041 «vi álmoit hiuai-lolla mog, — írja ogv vozotó l\'HA folyóirat. 1040-lion kvolihh ia 146 ezer hőéi holiitUI azismolhatuiik. Nora cnodo bihnt, hnrTy * nur> nvil-vómnniu; mind ^>hhon ériiókl/íslik oly irúriyiiAii, iKVy mi értolnu- is vön ounok is liúhorunak 7 • A eikk fímn mondottal végződik : Amerika
totiók vérükot Kuró]i4hnn.
llollonditHiak ox angol nziuirikai-ok által ntotflxólloU fa\'rüluloiit o muiiknawvk niindivi hótnn i*rv nap s/aliadsiuíot ko|>nok, hogy imruonva-h^\'jat frs.üjt)Hvi>mrv>k maguknak. Már odili? ú íliui nok gvnrmzik ún ntf-ftastMul hult mog a Inán von én nmsz tii|iialkozúatól. ( 1
Amig plutokrata kormányok is bolsevista diktátorok akarják a hatalmat magukhoz ragadni, nem lesz reftd és béke az emberiség számára
Hol vannak Elaenhower éa. Monlgomery tábornok jóalatoi és 1044 .......
fogadHaal a háborúnak I
i ben való gyótelmea befejezésére ?
Olattrich német ujtofonök nyiUtkszala a külföldi újságíróknak
(Ili rlIiO Dicllrlrh liirixl.ilmi\' snjti\'if/illók tíz ujőv nlkiilmilvul ftigntlLt **vt)Mi1l líjsilSirídíiil ts uviliitkii/nlában tőlihck kő; zAII tm-gs\'inlrkrzett nrról. Iiogy. Kl«\'iih"«cr ti\\lHirnnk l-l M 111--rnnlivrélivn u fViliniUszállásiiii a ióvi-tkizö klj.li\'iitóul tvlU
As iurrtti.il li.llMifut 1911 ben iiH g fogjuk nys-rttl
Mt-gcmh\'-krzctt arról n foga-ilósról. imi\'ivpt Monlgonicrv Ij-iHirnnk lOl\'l-bs-n ki\'rfőll p hú lM»nt bs\'fojcrős^re Montgnucry u ltiUyoru iK\'fi\'is\'/óss\'nck lilö-imnlJAI li\'RkiVsnkb nt 1011 év végírs* U-tto.
Mnvl már tul v-.ig.vuuk az 10II t\'s/tciijun i\'S \\émcinrs/ág mm oinlult öss/i*. a •zOvelv\'go tólsornokok híadm-rs^tfl nint-so-nv-k lli-rliitlH\'ii. Mit a kczilcmó-
nyvzOvt a nyugati liarrtérvti n tünet InulM\'ri\'g mgudtu magához.
. IC mögött a világháború mö-Móll olyttn lialalmus frjliiilés v;tn, imis\'h nek lefolyáMÍti\'il a háltoru vécének Idi\'iiMintj.i függ A múlt frhí nincs visszavezető ul. n szoeiálls rí jliHlés kerekeit .nem IrlM\'t im-giillifnnl és addig inig plulokriitn kormányok és bolsevista illklálnrok akarják u hutalmal intigukhoz ragadni, nem ti\'V remi ós béke uz embc-risv\'g számára
IUt a hilborill 11 jóvó fejlődésének harei>st|i. a mimet nép fogja megnyerni amely életéi és becsületét vi tellé \' latba az emberiség szociális haladásáért és ii bnitlog jőventlöérl
.NTI)

4 7 " „
Felhávon mindazon t akiit már valaini/ycn be "sbon szolgálatot tel)<«ilc-
iiek, vsigy szolgálatot métf ncan tcljositenek, hogy akár a fe-vcntcpnrancsnoksjígróK vagy bárxmlyon más I\\elyr6l származó- hadihnsználliutá felszerelési lárgy, lőszer, vngy a levente-kiképzést szolgáló egyéb l»ár milyen felszerelési tárgy birtokában vannak, azokat a j.4-rási tovcntcpüranrsnokság iro-dájúbun délelőtt 0-12 óráig ti«l-ják le
X katonai kiürítéssel kapeso-lutbnn mcgjcle.nl parunesok kii lónféJckópjH\'n való értelmezéine folytán a nndihttKxnálható felszerelési és kiképzési cszkóz<>-k«1 m m azérl adtuk ki aze-ffyes leventéknek, hogy azok n Hungarista Alltup és a\' nemzet gtem-]H>nt.|ából kárbavessxenek. hanem hogy azokat deeeulralizálva biztonságira helyezzük
Felhívom tehAI mindazon la wntékot, okik ;i forftemUtow cikkek birtokában vannak, tartsák kötelességüknek, hogy azo k;it rendben és luiMxitálhaió Al la|>otban parunesnokságomoii a fentjeizeit időben leadják
Azok n hungaristn leventék, akik jelen felhívásomat olvasták. közöljék tartalmát nzokkat ^ a levente testvérekkel is, akik újsághoz nem juthatnak Kitartás! P.ljen\' Szálnsi \'
M. kir. jár. és mv. levente-parancsnok
Dorbézolnak, zsarolnak, erőszakoskodnak
a véröskatonák, a hová bevonulnak A
I\'. városába .SÍK) vörös ku-tona voi\\ull bé és a lakosságtól minden elllenérlék nélkül élei met, italokat, ruhákat és s/.er-számolsat követelt . zsaroltak,. dorbéz<)|tak és a nökke| szenr W*n erőszakoskodtak. A lakosság módfelett felháborodott ezen viselkedésükön A várost támadó harcegységekbe l»cosz-tott. parli/ánesupatok egy cso-l>ortja közben -í/ökésnek eredt, mire a vörösök erős tüz alá vették őket (~>
A msghusült kudspssti saovjst-slórstörés Ki uika t.-Sa.\'nlii »-k«iü.i a v^^»l3kn«k Bj.lip*»t h»Swlr.«enb« magukat k sm t árr \'.T A tJ, i I M»r»t!e\'.í>«« SS-k."»aMk. kipif tisiü szilátok éa ?áűCt M s-Mrta r kircrtéS áikA»aHS0< a vörSsöS*.
Ilik M|T crWr- rt »£iipt«ifk|»W uumliit
Egyetlen napon 136 harckocsit veszítettek a vörösök Magyar-arszagon (Budapest), Magyarországsn a sé-met • kötelékek a Vértes-hegység déli részénél a tzivós^/ovjet ellenállással szejnb^rt a SzékcMihérvár-tól északra \'levó térsegbe nyomultak előre. A Vértes és a Duni kőzött tieves ellentámadást vertek S7ct. Budapest keleti arcvonalán az állandóan végrehajtott :"íovjet támadások meghiúsultak. A \\cd"k a Dunától ke\\o!dalt számos támadást elreteszelték és 98 szovjet páncélost elpusztítottak. Nemet-ma^yar csata-repÜA\'-k\'a rossz időjárás ellenért beleavatkoztak a földi harcokba es megsemmisítettek 22 szo.jet páncélost. A légi eró további 10 repQlö-gépet lótt le A bolsevisták Magyarországon hétfőn összesen 136 harckocsit veszítettek. (NTI)
A GŐZFÜRDŐ nyitva nspoatt r««K«t 7 órától este « őr kii (Kedden •«*« aap ée pénukeo délulAa aókoek.) — Tctctos: J6l
KeCLftXY

l^ui*
Fewmm m L otftriML
WÉfArokM rfof^aJja A felnő Raiiw-
■wniAa KreteinWI <V>]r» tóbh nlW j\'of harciceOM>rtol o*«mköttot/«ük-tAl •Irkunk (m a/okat kófulkoritok-*Jt
Január 1-U4 k tArm a nyugati
ftDriU»n tóbb mint 800 allmutfgoe pámr.l *t Kftákmánjoltonk, jmektltottunk tá.
Ii«4[>\' % Furatá-
tól <W.akr» m angolok ©nodmónyta-len támadáaokal indítottak. 8® lát cotianu-eapataink nagy vtmztenógoke* okoztak nekik.
Ax ollonaógn* léffioró a tí*?napi nap folyamán Délnyugat-Nénwtor-Rzag olíon intézőit tonrortámadaao-kat.
London továbbra i» megtorló fegyvereink tüzében áll. (—)
Víg borozgatás után agyonverték a hazafelé tartó gazdát
A tettest nyomozza a ctendőraéf
(SaMfrervaee, jan. 10) Saját tudatit* októl. tljabh bUnUgyt eaeménoyal fogta\'korik a r*!a. v^m/^i kit. t^éiíVf. liOi>dveAxontj<UHOf koa-a^-lati r^j kiw»M» falutnli táraaxág viLram loruxnMt gauida lut/.á nal. im voltak M»n*a latnai éa K«*mka Júanvf kózAúgtaJi gazdák iá. Kfáj* a bor, fig nólaazó hallatszott a e*t>t<ából. Mikor kúrthb hazafolé tartottak • vpndfetátó liácliól, iyy aarkálvnág nualt hirtolan iwazjeaao-klko/lak A eróválUn a Iwrtol ttá hárul k nmlwntk közolt mind Mion-vadAI»rv*>lilw\\ ndt, annyira, bogj aa a«ylk\' kikapta a niM* lévft a*ui>ot]<U é* —aal oly fiatal maa ut/mk márt
Hztraka gazda fejőm, hogy a "ta-rvucnélkm elterült a hóban.
Káaóbh arra járó emberek találtak rá a mozdulatlan omlwrro. Orrodért futottak, do az már caak a boái lőtt iialúlt állapíthatta mog.
Szlraka Jízwt holUefttét beazáltl-jtottuk a hullaházi*, Marosa Jóenefet a gvanuokok álapján a tmondórág őrizótlo tetto. Maroaa kihalliratÚHa alkalmára! ta-^adta. h<vy neki náriiii ré*te la leooe Szlraka gazda hántal-tnazáMáhan. A raondőroóg nioat nvo-nW.za a l»rozö társaság többi Ujjait, hogy megállapítsa, ki márto a halálos ütéet Maroaáre
„A lublini lengyel ♦kormánynak* nincs joga a lengyel nép nevében beszélni"
jelentette kl MIHolajcIk volt lengyel emlgrána miniszterelnök
(Berlin* Nák.-.ujczik yolt ámgráns lengyel minis/terelnek a Knmt lublini lengyel fiókjáról a kővetkezőket közölte:
A lubUná bolsevista lengyel kormány vezetői ncni azólhat-aak minden lengyel párt nevé-
ben, az azonbun penmüt sem változtat a helvzeten. A lublini kormány tigjni olytuijbolncvis-ták, aluk nem is lengyelek ós így semrui joguk nlnc-s a lengyel nép nevében beszélni. (NTIÍ
Mit követel Jugoszlávia Olaszországtól?
Rumét tz Isztriai l«lB^get»t -4a • quarnaról azlfatakat
A londanl brit hlraiolftálat at«rlnt a belgrldi Ti tó blioujit kaiugy-inlniiilerének kijelentései Bieilnt Olaaioraiaglöl Jugasillvla Fiumét.
ai Isztriai fílíilgelet-H a m&gMte elterQIA quarncrol trlfeteket is maginak követeli.
(NTI)
bolsevisták 2000 lettet kényszermunkára hurcoltak el
A ezovjet tovább bolaavlzálja Lattorazigot
(Stoakholm) A bolaevisliik 1IUI alhuicolt lettekről <» litvánokról alaAliben <rke»tt hlr.
A Siovjeturiidbál étkeielt rneg-blihalú hli.iJJs aimnt 30UÜ lettel ái rf|lk Ural m}f;nttl helyse(ben levA n unUatelrpre vittek cl, ahol a Wiiiekeicbb a^nyasermunkit kell
nekik végeml » etyik\'szovjelisldó ostaiai alatt. A lObbv letl él litván aurairól nem ailvárgűtt kl semmi-Wle hif.
Ultorsiig tovibti! bolsevLilisa vígett legutóbb 80 lelt bolsevista QgynOköl képeitek kl.
(NTI)
Katonai alakulatok részére fehérét ágynemümosást; valaminl fertőtlenítést vállalunk
TARJÁN-PÁL C$ICS
b:
"7 VILLAMOS ARAM-
szolgáltató rt.
. tv rr* h ^a.elentéaek. irakaiarO
ai rrl-jen vt kerJaaaen
re ;el «-i:.|g dálután 2-B-ij.
Csanjery-ut 51, leíofon 294.
A görögországi súlyos helyzet a végsőkig feszitette az angol közvélemény türelmét
(Boriin) A giírögoiaiép h»r«ik fe a mo«»*íillt ontrágoViin (onjo-gotó polgiirhiilmruk • *fn«ókig (»si-lottók u angol kuifúloniAn) tflrol-mét Evvel,a holyeottol kapcsolatban a aaövotaégea hadorót ax a fontéi? fooiivoti, hogy a Nómotoraság ssdniÁn. uitött amacot <*
hadorót a megszállt orastigok pol-gárhúliortliban krll felhasználni.
A vTimoa* f^>ik íikkél»on\'"hoi»-.
morl aa aneol |iolit,ika f^ » gön«otasiici lielyR.itl.< mogáliapilfa, liogj ast*,
mafallabM^, Inra V
holyzotot aa angolok ««rtj.,L Jóllohot, a li:irrok Alln\'-iil,^,^? értek, a iiolitikni ln,lv«.t i;„fJ\' ssúgliali l)ama.Rkhiii(w tr .^ ff1 tivómo irta nv\'ír rrmazuhh. \', Kolniorölt «z n nyntn.il.ini,, . I luV.v a hril li:idiiuiiaui>t ki-lt ^ É fii a kénk\'w lnocnlili.hii T^.ti 1J
Hlrdetmány.
, A m. kir. henvád kerület kOligazgatis katonai paranim,^ 252/k8ilgazgalla katonai 1944. sz. rendelete szerint a honvédelmi ij,^ alapjin minden Kiskanlzsán lakó 16-60 íves l<ifi ti 18-40 é»ni hanvédelmi munkára kivitel nélkül köteles |elentkeini és lionvt^ munkit káteles teljeaifeni. Jelentkezni azoknak is kell, akik mit ^ munkánál delgoztak.
A Jelentkezők jelentkezési igazolvánnyal lesznek ellátva, jbNi, célból, hogy az igazoltatások alkalmival igazolhassák izt, hogy szolgálatra való jelentkezési k&lelezetlségaknek elegei Jellek
A jelentkezési Ivek kiosilisinil logom a munkaszolgálat arti K teaitenl azokat, akik a fennálló rendeletek alapjin munkasrolgVai ., menlesitendök. \'\'
Jalantkaaáa Kiakanlzaán a vároaház épületaben történik, ,,M ll-tél 14-lg. naponta raggal 8 érátal délután 4 ériig
A jelentkezési Igazolványokat a nagykanizsai viroshiza közgyta termében (,1 emelet) fogom kiosztani a következó időpontokban:
férfiaknak, kiknek CMtiJincvéneli heiéöb«HI|e A-IÚI O i| IS l/l, néifón d t «-ll|\' H fúl O-lg 15-én, hetfón d e. II ti , _ P-lél Z te II, in, kedaenil.e il-!l
nőknek, . . . A lói O If Ift án, kedden J e ll-t-j
, a . M lói O lx 17-én. sreidlnd e 1 111
. m . . P-töl Z lg 17-ea, BKeidand e. Il-I<
A Jelentkezési igazolványokért jele\\ikezók hozzak magukkal a niiib Szolgálat aléll mentesítésre Venatkozó igazolványaikat.
Akik a jelentkezési kOlelnetlségtlknek nem testnek elegei, arakM a honvédelmi ttlrvényhen foglaltak alapján szigorú eljáiás fog indulni Nagykanizsa, 194). januir hó 8.
vitéz dr. Slmonfay Lajoa sk., polgáraeve
rt t»
Figyelem I VÁROSI Í10Z<
-GÓ
Figyelem 1
Január hó 10 -12-ig — Szerdától pintekig
Irta asz élei. ..
Paul Hörbiger, tlQnika Burg «m Benjámin Qign főszerep/isivel — Leoncavallo zenéjével
Naponta kit tlőadds, d. u. 4 és 6 órakr--
-
f.
Nagykanizsa tneg^oi\'vírus polgárnioffteaitól.
772 1945.
Hirdetmény.
A rendelkezésemre bocsitolt harisnyák irusilisa a Szomolányl-lélc Üzletben tirténik.
Személyenként legfeljebb egy párat lehet kiszolgáltatni a vásárlási könyvbe való - bejegyzés mellett Nem kaphat harisnyit az, aki 1944. december I. óla mir visiralt.
Nagykanizsa, 1945. január llv •i \' Polgármoater.
Feü ivás a husiparosok-,hai és termetökhöz.
A I i nsptól kezdve a nyera-bfct ;íi;zletekét Király-utca
2. fll n alatti rr^táramban kezflísie ^;-,eszeTi, rrely áruknak az érlikesilése r; videien ir,e; lag törtéanl. . SIMON ISTVÁN
ay«.*«hdr tl»onAryai
Art ItfttiUUs r.a 4 órakor kczüwuik és !>8 óráig tart.\'
Ha<e*«aob« balor, n»sy Ul« \' Ultmény képek, «gy u| ueki(i>v »»•\'! aackrény eladd Sugli ui 29 luv.-.*>M
l-gy háliaeéhot rt kél pvhrt*
(nem klncatliil) megvételre kftei * KOiIOny kladöbivaUia (d c. 9 túl 111
Aa „UJ nacyaraea" IM4- ,,K> beil uioiié lietl talmalt — •al.-ick van nagyon kdrném beadni J W. hivatalba, abol kiltielia
Klada egy azcmélyie betorozoit Cím a kiadooan.
■aa*élalr« ktielüak 1 drt> lék nadiigol maga* lertncue. Ca^agcijr ui\'
Elad6 mély komblrUlt gyenaf\'^ Kukantaaa, Bajcaal-n. I.
áütaroaoll azoba kiade ■élkül. wajclnyoa nönea. Oa a klad-» Ulbaa.__
■•rk«l méileg eUd6. Ct-n « bJyalaltian.
IlMMatl a ltulich üiok" iDI , a4öbo rekesiea bügyeliana pénzlaodomniil Hccauieiet péait megunhat]*, ellenben a ■ ta aa abbtn Iév6 iratokat *d|« l« 1 % Woy kiadóbivatalAbln. ^
ZAUIV KÖZI
«W)a: t »u
f»í*iU kla4« ta\'ai »»
a a T. a
*TM." ...a H*f)U*a
Mai\' \'
[la: -
Tudlokoul Tibori posta:-
Az elsötétítés ma 4 órakor kezdődik és \'Ifi óráig tart
i évi., a. iz.
Nagykanlita 1846 január 12. pánlsk
ára 20 fillér.

i \'» m kUUIf,UI: rt-vt a. >k*b ..„nMMlI — Mc\' !»■
kl^yW\'. mimán I..M űiup i. .Mfc
í
FelfclŐs szerkesztő: Benedek Rezső
Klötixet^Hl ára: ogy hónapra 0 pengő. , negyedévre 18 pengő.
.Hála Isten
st som olyan fekete az ördög, ilnt ahogy azt egynémely begyul-i(ii alyánkfh fa.ra festeni szerelőé. Nincs olyan vesiély, mely aggó-lasra kellene, hogy késztessen ben-lukel. Ezersze; elmondtuk, sok- \' őr már meg is irtuk, hogy az\'em- j .•fi gyafW?agok köztit igen elő-ielö szerepet tölt be a tájékozat-mságból fakadó nyárspolgári be-[yiiiladls. A mai rtehé/ időkben ez nnészetes nagy károkat is okoz-i3t, de ha a vezetésre hivatottak deg ésszel és nyugalommal aéz-nek az események elé és vizsgálják a lörlénésekel, akkor semmi de semmi ba| nem lehel. Mert miről is van szó tulajdonképpen? Béke idókben élünk-e? A^ol egy szervezel! rablóbanda is izgalomba tudta hetekig tartani a közvéleményt, ahol. az e,<ész csend VI, rendőri apará-lust be kellelt vetni azért, hogy eredményt produkálva meg tudják nyugtatni a berezzent közvélemény! ? fAví<y háborubin élűnk e? -Ahol .viszont egyenesen nevetség számba jön még a legbenyulladlabb nyárs-polgárnál Is az alfele berzenkedés ?
Bizony, bizony háború van és pedig az emberiség történelmének legnagyobb háboru|a. Egy olyan háború, melyre a bitsorsosok is azl monlják egymás közölt, hogy ilyen noch nie da gewesen" Igen, hogy ilyen még soha sem volt. Világháború dul a földségek minden területén. Még a kietlen Szibériát sem kerülte el ez a véres, vad zivatar. De nem kerülte el a deli pólust sem, mivel ma mindenkinek a Kongó törpe négerein kivül részt kell kér nie ebben a szörnyen véres dispu iában. Ma mindenkinek a gáton a helye és nem lehet az élet könyörtelen folyását apró emberi mértékkel mérni. Ma mindenkinek Önmagáért, a Nemzetközösség boldogulásiért helyt kell állni. Né lapsikál-junk mások b.\'itor hetytállAsAéxt h.inem várjuk mi magunk Is a t.ip kat azért, hogy helyesen, jól tel-lük Mg Mlclcsségtinfief. Ha •gy lesz, akkor pedig éppen aggodalomra semmi, de semmi okunk nem lesz.*
Ma mindenl veszthetünk, de ez-«l egyidőben és helyen mindent meg is nyorhetünk. Az a honvéd, vagy a fegyveres nemzetflolgAlat iap|j, avagy a sáncAsó magyar testvérünk és leAnydtik, ha helyesen értelmezi feljd.ifJn.ik s.iiksé-gességét. ha helyesen fogja fel a legkisebb részletkérdést, akkor nem lesz semmi baj. Mert nem is lehet a jól végzett kötelességnek semmi kellemetlen utókövelkezinénye. Mert ebben az esetben is gilt az a törvény, amely az építkezéseknél maradéktalanul fenn áll. IV.vjnis-ha a ház alapiad jó talajra rakjuk, akkor nem kell aggódnánk a ház sorsa miatt, akkor biztosak lehetünk ab-
A budapesti arcvonalon qz ellenség lángszórókkal ús páncélosokkal Indított támadása a helyőrség szívós védelmén mcghiusult
Kötelékeink támadása az ellenség betörési helyei ellen eredményesek voltak
Nyíregyházáit m vörőaők levetkőztették és végighurcolták a katolikus papot, majd agyonlőtték \'
Vezéri főnadlsiálíás, január 12 Magyarországon erős hózivatarok közben a Vértes-hegységtől délre és északkc\'etre az ellenség számos támadását vertük vissza és közben 10 páncélost lőttünk ki. Budapest keleti arcvonalán ax ellenség csak a délután folyamán támadott. Támadásuk. jU>c*etett nagyszámú lángszóró és páncélosok ellenére Is meg-, hiusult a helyőrség szívós védelmén.
\'A Dunától északra az ellenség betVésI helye ellen indított kötelékeink támadásai eredményesek vol-
tak* Az ellenséges ellentámadások visszaverésénél 17 bolsevlki páncélost pusztítottunk el.
(Berlin) Budapestről Németországba érkezett magyar sebesültek el-, mondták, hogy Budapesten a lakosság körében csend és nyugalom uralkodik. A bolsevisták által megszállt Nyíregyházán a katolikus papot teljesen levetkőztették, a városon végighurcolták, majd utána agyonlőtték. Az fsszes üzleteket kifosztották, loptak,\' raboltak és áz asz-szonyokkal erőszakoskodtak.
Német gránátosok meglepetéaazerúen törtek be az ellen-aégea vonalakba
A memell hídfőnél német gránáto- okoztak a szovjetnek csekély saját veszteség mellett.
•A keleti arcvonal többi részein csekély harci tevékenység volt.
sok és páncélosok 4 km.-nyi szélességű arcvonalspakaszon az ellénsé-ges állásokba meglepetésszerűen törtek be és nagy veszteségeket
A Maginot-vonal további erődel német kézre kerültek s
Hogy az Ardennekben arcvona- I nyugatra kiugró részéi, — anélkül, lünk mély»m kiugró oldalait letom- hogy az ellenség bennünket moz-pltsuk, annak az Ourthe folyótól \' dulatainkban zavart volna — \'vlss-
szavontuk Hubert városát
feladtuk. As itt bevetett angol hadosztályok csak habozva követték mozdulatainkat.
A Vielsalmtól délnyugatra fekvő harcterünk északi szárnyát az amerikaiak vesiteségieljes támadásokkal sem tudták áttörni, erőteljes védekezésünk következtében Bas-togne vidékén sem változott meg lényegcsen arcvonalunk szakasza az északi irányba folytatott állandó ellenséges nyomás ellenérc sem.
Lotharingiában Rorbachtól északra elfoglalták csapataink a napok óta ostiomlott Rimling községet. Az erdei harcok az alsó Vogesek völgykijáratainál tovább tartanak.
A Rajna sikságon német kötelékek Hatten mellett a Maginot-venal további erődítményeit foglalta el rohammái és Közép-Elszászban több helységet felszabadítottak. Erstein-től délre bekerített ellenséges erő-
Pnljrtatáa a 4. oldalno
ban, hogy nem fog megrep idézni a házunk fala, amikor a fundamentum \'ásó munkás addig halad az ásással, amig szilárd talajra nem talál. Mert hiába álmodott az építész egy szilárd épületről, ha a legprimitívebb részmunkánál a r. iinkás nem teljesítette a maga feladatát Hiába gyárt remekbe szabott ajtókat az asztalos és csempézi léleküditö színes csempékkel a kőműves a falakat, ha az alapvető munkánál hiányzott a felelősségérzet Mégis meg fog repedezni a fal, elcsúszik az ajtóráma és lehullanak a gyönyörű csempék. Csúffá lesz a legszebb álom is, ha durva kezek hideg vizet öntenek az álom forré-ságában vajúdó ember nyaka közé.
A háborúban is kettőn áll a vásár, egyik, aki,Üt, másik, aki azt kiállja. De soha sem lehetett azt még megállapítani, hogy ilyen eset-bea melyik fél is tulajdonkeppen a legerősebb. Efy azonban bizonyos, hogy erre Is áll az a példaszó, hogy az ncvlet legjobban, aki utoljára nevet Mi ebbenva gigászi küzdelemben pedig az lett a jelszó, hegy .csak egy perccel tovább". Igen
testvérek, csak egy perccel tovább. Mit jelent ez az egyszerű jelszó? Nem kevesebbet édes testvérek, mint az összeszeritott szájakat és öklöket, mindaddig, amig a halál kérlelhetetlen kaszása ebben a küzdelemben nem szegül ellenünk és nam minket kiván sötét fekete birodalmiba alattvalóul. De mit is érne a magyarnak az az élet, amelyet ször-nyp ellenségeink hagynának szánunkra? Lehetne-e ezt valóban életnek nevezni? Szabadna-e életnek nevezni az olyan életformát, ahol a megmaradottak számára nem volna más az élet, mint kietlen sivár rabszolgaság.
A csámpás Roosevelt csikágói legényei, a,z angol yjlág „Slummjal-nak" elnyomorodatt legényeit, nem is szólva a szovjet paradicsom rongyos gárdájáról, mivel tudná e szentnek nem nevezhető háromság Szlaiin—Csörcsil—Reosevelt kielégíteni, mint azzal, hogy azokat a legszörnyűbb kizsákmányoló rendszer szolgálatába fogni, akik megmaradtak ebben a téfségben. Hát a háttérben vigyorgö hatezereszlendés rothadás szellemének élő tanai a
világ zsidóságának szörnyű bossza-ját vájjon kinek kellene kielégíteni másnak, mjnt éppen a megmara-dottaknak. x
Ezek után a kétségtelen bizonyosságok után van-e magyar ebben a véráztatta földön, aki ne látná be azt, hogy itt nincs más ut a számunkra a jöv<V éleihez, a szebb és boldogabb világhoz, mint csatasorba állni a nemzetiszocialista világrend harcosai, a nagy német szövetségescink mögött, hogy egy nagy elszánt élni akarással fedezzük le a jövő évezredek tartós, boldog, békés fejlődését
Csendüljön hangorkánként füledbe jé magyar testvérem nagy költénk szava. Ha soha sem tudtad helyesen értelmezni, ám most tegyed meg a valóságban is, hogy: .Hazádnak rendületlenül, légy hive oh magyar." Légy őseid bátor nyomán járó ma-
Íyar, hogy helytállásod nyomán Ráadhasson az uj mágyar boldog, békés évezredek sora. Próbáld meg : Légy Inkább hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át.
V-J*
£ALAl KOZLO.N*
Légi gangszterek elsülyesz-tettek egy norvég személyszállító gőzöst
(BiDs\'fl) Brit és amerikai terror-
bombárók megtámadtak egy norvég személyszállító gőzöst, melyen világosan feUvottak tü-,tetve a nórvég színek." A gőzös súlyos bombatalálat következtében eisulyedt. Az uta sok egyharmad része életét vesztette (NI!)
Trieszt szabadkiaötö lesz
(Róma) A Titohoz közelálló nemien (elszabadító bizottság elhatározta, hogy Trieszt szabadkikötö lesz. Egyidejűleg elhatároztak, hogy Trieszt épp ugy. mint a többi jügo szláviai IcrOlet, jogilag egyenlő el bírálás alá esik. Közigazgatásilag a triev\'i övezetet egy testület lógja Igazgatni, amelyben részt vesznek a különböző nemzetiségek bizottságai és az ipari és kereskedelmi vállalatok érdekeltségei. (NTI)
Palesztina a zsidóké lesz Churehilt beszédeit héberre (ordították
(Zürich) Churchill miniszterelnök beszédeit lefordítottak babér nyelvre, amely két kötetben jelent meg. A két könyv az angol miniszterelnök szflletésnapjára érkezett Londonba Az itteni lapok közlik két Angliában élé vezető cionista jelentését, mely Szerint a cionista tanácsnak Roo-sewelt, Churchill és Sztálin Ígérte, hogy teljesíteni fogják a zsidók Palesztinára vonatkozó követelésül. (NTI)
Egyedül a hűség ad erőt a győzelem biztos kivívásához
„Legyen eszményképetek a rendfokozatnélküli honvéd"
Nagyon szépen sikerült pártszolgálatos szemlék a zalai községekben Az uj életre ébredt nemzetek férfi-ldeál|a — a höa
Bárány István, dr. Kemenes Béla és Joó János vezető-testvérek beszédei
Egyre jobbun fokozóai< a
német nyorsolajtormelós
Németországban dolgozó külföldi munkátok magae kltüntetéae
(Berlin) Németországban nagyszámú külföldi munkást kimagasló munkateljesítményéért és vitéz ma-
Íatartásádrl a német sasrend érdeih-•ftSZfléVel tüntettek ki. A német nyersol.ijtermtlés a háború alatt egyre Jobban fokozódik. Uj műszerek *« ii i\'.évrl az egész Német Bir«<l dom teiületét átkutatták. Az eredmény számos német olajkút fúrása volt. (—)
„Választások" OlAhoiszágban,
\' vörós vodószArnyak alatt (Bukarest) Visinszkl Románia bolsevista / unoka 25.000szovjet ügynökei gyűjtött össze, h< ,>y amíg .a rövid időn be ül bt l evetkező választások leiolynak, a választások befolyásul. >.\'dioz „nn .1 uhaló" bandával rendelkezzék.
Ujabb letartóztatások történtek és csupán Bukarestben lux) embernél tébbet vett Őrizetbe a GPU. (NTI)
A minap Aisóiendván nagyszámú páítszolgálatos felett tartott számiét Dr. Kemenes Béla megyei pártszol-gálatvezető testvér. Megjelent még Bárány István megyevezetö-helyettes Is A sorfal elölt ellépő vezető-testvérek jelentést kaptak partszol-gálat-vezetöktöl és ez a jelentés reményt ad ana, hogy sikerrel küzdünk meg a rank leselkedő veszélyek tömkelegével.
A szemle után di. Kemenes testvér tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy egyedül a hOség ad erőt a győzelem biztos kivívásához. Legyünk mindannyian\' állhatatosak, kizzunk Vezérünkben, az ó hűségében. Hasson ,ái mindnyájatokat az ö példaadasa, iegyen eszményképetek a rendfokozatnélküli honvéd. Jelszavatok legyen a fegyelem, siol-gaiat, áldozat es éljétek e mögött a szavak mögött megtíujó igazi értelmet.
Utána Bárány testvér „nacionalizmus és szocializmus" címmel tartolt nagy érdeklődéssel kísért len-ttflletes előadást. Hangsúlyozta, hogy produktív munkankat az egész vonalon célszetÜsftcMÍ kell, nK\'/f csak igy tudunk olyan munkát és. erőt kifejteni, amivel képesek leszünk még a döntő pillanatban is ütése1 ket mérni ellenségeiokre.
A szemle után a nagyszámú érdeklődőknek tartott tájckozlató előadást Bárány István és dr. Kemenes Béla testvér.
Sümegen Joó János megyei párl-szolgálat igazgatasvezető tartott szemlét az ott megjelent nagyszámú
pártszolgáhto? felet!. Községenkint álltak fel az egyes pártszolgálatos alakulatok. Horváth Józsif járási pártszolgálatvezetö adott* be jelentést, majd Joó Jtaos testvér elépctl a sorfal előtt, utátaa előadást- tartott. A pHtszolgálatos életét leszi fel a megismert eszményekre és az elvéri kész vértanúvá lenni. Eszményéért és a végső .élért él és hal. Nem alkuszik, számára nincs kiegyezés Az uj világ az ilyen emberek jellemvonásait fogja keresni, nieit az ilyen példák fogják megtermékenyíteni és magukkal ragadni a nagy néptömegek erejét- Az Uj Ember, akinek kultuszt kell teremteni : a hós. Az uj életre ébredt nemzetek férfi-ideálja nem a korcsmák. mulatóhelyek, tánctermek léha, nyegle, puha, üresfejű fiatalembere, hanem a minden körülmények köpött öntudatos, önérzetes, kemény-öklü, de nem gőgös önfeláldozó harcosa. Ezeket a harcosokat keresi vezérünk, Szálasi Ferenc, mert hídja, hogy ezekkél a\' félvilág ellen fs eredményesen lehel folytatni a a Harcot. A rendfokoz ituélküli honvéd utat mutatott, nh cs más feladatunk, mint utána menni az uton.
Dr. Kemefyts Béla megyei párt-szo\'gálalvez iő testvér Pacsán tartolt párlsr>Uíál;dos szaraiét. Az egész nap dü.Umgó hóvihar ellenére a járás községeiből a községi pártszol-gálatvezetök vezetése alatt 36Ö párt-s/oigáiatos Jelént meg. A megjelent sokaság nagy érdeklődéssel kísérte dr. Kemenes testvér előadását a pártszolgálat feladatairól és kötelességeiről.
„Szálasi Ferenc egyénisége a legbiztosabb garancia arra — hogy győzni fogunk!..
Az Országos Nemzetvédelmi Akadémia tanfolyamának ünnepélyes megnyitása Szombathelyen
Kerekes államtitkár: „Nekünk itt a helyünk a Kárpátok medenoéjóben!"
Az Országos Nemzetvédelmi Akadémia 44. tanfolyama most nyilt meg Szombathelyen nagy érdeklődés mellett. A tanfolyamot a hun j uista hiszekegy elhangzása után Kocsárd Emánuel főispán nyitotta meg. Dr. Németh Jenő főszolgabíró d tanfolyam célját jelölte u\'.eg. Túrmezei László üdvözló szavai után Dániel Oyula és\' Both Béla köszöntötte az uj. tanfolyam előadóit. A hallgatóság sorában togiali..k helyu Vajna Gábor bel-í. ivuiiniszter, Bárdossy László volt mi tetclnök, Horváth Ferenc pl-i \' • y, kerOleti parancsnok, va-!. n! a szövtissíges hatalmak kép-
Ke es" Béfa propagandaügyl r tartotta meg előadása\'. A el, mint a magyar lét és ■ • lárma címmel. Kifejtette, a r T--\'.ezertves\' mult-• "yn; • a r-.ty bizhnyossá-t nekt nfi itt a hclyOak a • medencéjében. A vérszer-
zödésibil sugárzó hatalmás erö ezeréven á biztosította a magyarságnak ai államalkotó és államvezetö szerepi!. Ez idő alatt, amikor a nemzej bajban volt. mindig a népi rétegbfl emelkedett ki egy-egy vezető. ,utast is igy történt: Szálasi FefenC \'az utolsó pillanatban állott a nemiéi tlére és mentette meg azt a végromlástól. Az ö egyénis^e a legbiztosabb garancia arra, nogy győzni lógunk és a győzelem dán megvalósul a nagy végső cé\', a Pax ít\'infcarica.
• ir. jj már 12 Péntek Rám. kat. C • Pv.lttlina tynó.
í ty*Sfjr»w»árla«ol)|álalol
r. .Megváltó-. .Mida*
í- i\'"vAüvmnirak lá>|ák cl.-
S \' II éiiul a dr Mc kiv-Oclua
i esetleg 359 alall) atl s. ; rcndelkczém
A aöZFÜ/inö nyílva naponta rajjeel 7 r-io 6 ór/.\'z (Kedden e;:\'.z
nnp ía p\'r.tekea délután nőknek.) — Telefon: 66\'J.
A „Hangya" felhívása a xgazdaközönséghez
-A Hangya nagykanizsai kirendel sége. Csengery-uf 82 sz. fc||m|) a gazdaságok és gazdák figyelni, a marhasóval ízesített ,Kincsem\' szénszavas takarmánymész külön, legességre. Marhasó hiányában álu. lok részére elengedhetetlenül szűk-séges a téli takarmányozásnál. Vh szonteladóknak külöp^kcdvezmtnp adunk.
Ezenkívül kaphatók a kövtiktij mezőgazdasági, növcnyvédciini rt egyeb áruk: vörösköles, iaw,\\tl bükkönymag, velőborsó iv hOvelyü bokorbab velömagvak, ka tengeridarálók, Oesarol, Upmvvnd Neopol, Germisau téli faptrniuczi-szerek, Porzol, Abavit, Ccreiii csávazószerek. továbbá pi,:l< stek, kenöcsös .vasdobok, olajos kannái és ládák.
Raktárunkat reggel 8 órát... szakítás nélkül d. ii. 3 óráig i.irijw nyitva. , (i
Felhívás a leventékhez1
Felhívom mindazon IcvenK ket, akik már valainilyeu Le osztásban szolgálatot telj.- .1 nok, vagv szolgálatot mcy neia tcljcsitcnck, hogy akár a k-vnitC|)aranc>noksúgrrd, bánni íven más helyről szármi-7.Ó har|ihasz,nálli:it<> fels/ci i l^i lárgy, lőszer, vagy a leveliié-kiképzést szolgáló egyéb bármilyen felszerelési lárgy birtokában vannak, uzokat a járási Icvcntcparancfcnokság irodájában délelőtt 9-12 óráig adják le.
A katonai kiürítéssel kapcsolatban megjeleni parancsok különféleképpen való értclmezé>< folytán a hadihasználható felszerelési és kiképzésű eszközi ket nem azért adtuk ki az. egy. leventéknek, hogy azok a Hun garlsta-Állam és a nemzet szempontjából kárbavcsszcnck. ha nem hogy azokat dccenlrallzáhi biztonságba helyezzük
Felhívom tehát mindazon le ventéket, akik a fcntcmlitetf cikkek birtokában vannak t.irt sák köt lessé^üknck, hogv :»z«> kat rcndbQii es használható ül lapotbán parancsnokságomon J fcntjelzclt időben leadják
Azok a liungalista leventék, akik jelen fclhivasomut olválták, közöljék ^ártalmát azokkal A b ventc Icslvéix-\'kkcl is. akik újsághoz nem juthatnak
Kitartás I Éljen Szálasi "
Af. kir. jár. i\'s mv. IcvM" parancsnok
A felkelők az Athéqért vivofl csatát elveszítették
(Berlin) A brit hírszolgálat jek» Ié5e széria! a görög leikelők * Athénért vívott csatát elvesztetté A felkelők veszteségé! I5U00 becsülik. Ebbe nincs beleSzáiwW az a sok halott, amelyet a lakosság vesztett a biit páncél*^ és repülőgépek bombázása miatt
Angliában fokozott nywgtalansit gal szemlélik a görög eseményt*1* melyek Plasllras lábernok ell«" ^ dúlnak.

UHS- jumirtr 12

A m. kir németországi légvédelmi tüzórcaoport fel-hlvasa
A m kir. németországi légvédelmi ttlzércsoport parancsnokság felhívja mindazon állományába tartózó tisztek, tiszthelyettesek, legény légi állománybelick hozzátartozóit, kik a Némeibirodalemba áttelepülni akarnsje, jelentkezzenek menetkészen csomagjaikkal Sopronban a lovassági-laktanya törzsépületének földszintjén folyó hó 10 én, szerdától kezdve. Az áttelepülés csoportonként vasúton fog töiténni. Személyi okmányait mindenki kozza magával.
Menekültek postája
Horváth Faron® Ozanl nővérének : Kedves nővérem, lágyon jól érzem magamat, inéit jelenleg Sárváron It Németország felé tartunk. Hallottam, hogy Nagykanizsára menekültei. A Pipi Gyékényesen van, ha tudod, keresd meg. Majd fogók irm. Ne aggódj. Apáról itj. Szere-teltel csókol öcséd Perl.

Leventék I
A les enti-fo Jalkoz&s változatlanul folyik. Ma soha, de most. a foglalkozáson való részvételre minden Huugarista-ifjunak szüksége van és az azon való részvétel nemzete iránti kötelesség.
Mindazok a leventék, akik visz-szat.irtási igazolvánnyal neui rendelkeznek
I!I26 évfolyambeliek hétfőn, y. 1927-1928, évfdyaptbeliek <e4den,
továbbá
az J929. évfolyambeliek szerdán, az 1930- 1931. évfolyambeliek \'tttóitökön délután 14 érakor tar >/nak jelentkezni a gimnáziumban. A mulasztókat, valamint a mu-iszték szüleit, munkaadóit a leg /i^erubban felelősségre vonom. A fveiite foglalkozásról alapos ok léikor való távolmaradás szabotázs!
Minden itthon lévő levente jélen-tn meg a foglalkozásokon t-Azok a leventék, akik jelen pa-uiCfcomat olvassák, adják tovább rolcnak a levente torsaiknak, akik Z-d.ii Közlönyhöz nfciii juthatnak
KitartásI Éljen Szálasil
kii. jár. és mv. leventeparancsnok.
Luzon-szlgoti USA partraszállás
japánok axünot nélkül támadják aa amorikai hajóhadat
(Tokió). Mai . jelenlés szerint a \'•V szigetek kormánya fontos megélést tartott, hogy a Jaizon-\'fjelen történt észak amerikai partra alias miatt a.helyzetet megbi:* .!je Az amerikai hajókölelrkv k, nu-l>ek Mindanau öbölből tüzeltek Luzon-\'getre, ismét kivonultak a nyílt w^ire. A Itiü hajóból álló hajő-• «t a japánok szakadatlanul tá-iiJiak A japán Kamikaza lepülók Se:ettík magukat a haj Miadra, állandóan támadnak és ft> hajót elsqilyesiteilek ^ Csendes Óceán ezen a részén 6/kodó északamerikai hajóköle-k állandóan ki vannak léve a -*>uk támadásainak (N1T)
A Nomzotvezetö válasza a németországi magyar munkások üdvözli) sürgönyeire
„A magyar Haza elvárja téletek, hogy az uj esztendőben fokozott teljesítményeitekkel hozzájáruljatok a győzelemhez"
A németországi tnagyar munkások a nemzetvezető Szálas! Ferenc születésnapja alkalmából számtalan Üdvézlő sürgönyt küldték. A magyar nemzet vezetéje a meleghangú üdvözlésekre a következő választ küldte:
Az 1944. eSztendi a \'magyar népnek a legsúlyosabb megpróbáltatásokat hozta, amelyeket történelme folyamán c»ak átélt. Terüleiének legnagyobb része idegen uralom alatt. A legmagasabbért folyik t küzdelem. A haza megmentésére, ({[szabadítására és Európa megmentésének közreműködésére. Mongol roham és ozmán uralom semmi ahkoz a .eszélyheí képest, amely .bennünket most fenyege\' A ma-
gyarok ma német bajtársaik elda-Ján állnak ebben a sorsküzdelem-ben. Mindazok, akik nem mint katonák a* ellenséggel szemben állanak kell, hogy méltóak legyenek a hősi küzdőkhöz, minden erejüket kell, hogy latbavessék és az ellenség megsemmisítéséhez közremi-ködjenek.
Magyar munkások Németországban! A magyar liaza elvárja tőletek, hogy ezen uj esztendőben fokozott teljesítményeitekkel hozzájáruljatok a győzelemhez és népllnh Earépa képességét ujbél bebizonyítsátok.
Ilyen értelemben készönöm nektek azerencseklvánatai\'ok.it születésnapom alkalmából.
(—) Szűlasi Ferenc
Légvédelmi tüzérséggel és repülőgépekkel nem lehet szembeszállani a titkos német lövegekkel,
állapítja meg az angol szaktudósok titkos értekezlete
(Newyork) Az amerikai lapok azt írják, hogy azokról a károkról, melyeket a V. 2 oko.ott Angliában, az angol tudósok egész sor titkos értekezleteit (ártottak, hogy a megfelelő védekezési módszert megta-
lálják. Amit kisütöttek, mindössze ^z, hogy \'smét megállapították, miszerint a légvédelmi tüzérséggel és repülőgépekkel nem lehet szembeszállni a titkos lövegekkel, sem azokat távoltartani. (NT1)

Montgomery visszavonta csapatait t Cavelotnál
Jeges havazár közepette tombolnak a kemény haicök
(Berlin) Az angolszász csapatok január 1-től január 9 lg a nyugati arcvonalon 350 páncélost veszítettek A német kötelékek ezeket .a páncélosokat tulnyomő részben a német betörési szárnyon pusztították el, ahol a brit hadvezetőség a páncélosok zömét vonta össze. Az arcvonalon 24 órás harci szünet után a német betörés oldalán az Ardennekben tovább fartanak a harcok. Weissburgtól délré a német előnyomulás elérte a Maglnot vonalat és azt fel is szakította. Itt jeges
A lengyel lakosság a GPU terrorja ellenére is folytatja a harcot az ország bólsovizálása ellen
A Jublinl kormány" a legdráxóibb eszkdzékkel delgozik
A Times írja: A szovjet máltai megszállt Lengyelországban, különösen az úgynevezett ideiglenes kormány kinevezése után, valóságos lázongó hangulat kapóit lábra. A
lengyel lakosság a OPU terrorja ellenére is folytatja a harcot az ország bolscylzAlisa ellen.
A Jcoromtiifsta lengyeleket árulóknak. tcjtjnlik és merényleteket kö-
■ havazás között tombolnak a harcok.
Montgomery visszavonta csapatait | Cavpletnál és Larochénél összpon-i tositottl. Itt mindössze néhány keskeny betörési rész marad! fenn számukra, melyek elreteszelése folyamatban van. A Bastognenál lefolyt csatát, .mint a németek sikerét kell értékelni. Itt az\'egyik útkereszteződésnél lefolyt csatában a németek ismét elfoglallak néhány helységet. A felszakított Maginot vonalnál több ellenséges csapattestet elvágtak hátsé összeköttetéseiktől. (NTI)
r., akorlatoziaa (FoU 1.. U. V.) , -r./t J
Nérnel rjlAernyösök . Ií»zt«t ót eg><b élelmiszeri omlanak ki az thezó olaiz lekottáz kóiöit
vetnek el ellenük. Titkos röpiratokon és cédulákon felszőllitják a lakosságot, hogy ne -teljesítse a lub-lini földalatti kormány parancsait.
A lublini lengyel kormány tagja) a legkermnyebo terrorinlézkedasek-kel dolgoznak és a (1PU által foganatosított letartóztatások még nem értek véget. (NTI)
— Házasság. Feitsclier Lola (Budapest) és dr. Csongor János m. kir. csendörszázados (Szombathely) a vasvári Szentdomonkosrendi templomban január 6-án házasságot kötöttek.
Gép- éa gysralrtnAkal foivoM ■ Ryllaakaracitta Pari — Hunga> rltia Hoigalom. J«lanik«iia l Caangaryui 8- mm .alatt a Ftgyvaraa Namaataaelgtlat Va» >•10J - -41. 94
Nagykanizsa m. vároa adóhivatalától ad 32/1945.
Tárgy: Az 1945. évi gazdasági cselédek összeírása.
Hirdetmény.
Felhívjuk azokat a gazdádat, akik 1945. évben gazdasági cselédei tartartanak, hogy 1945. évi január hó 31-ig a városi adóhivatalban (kataszteri nyilvántartónál) feltétlenül jelentsék be.
Akik ezen befeleutésr elmulasztják, bírság alá esnek.
Nagykanizsa, 1945. január 10. »> Városi Adóhivatal.
jTV**\'T "
<rl______j
Ksczscs/sro
mmjm
a.
fSlONV
<*<\'V )ininr |<
Pv, aa L okMrtl
kel heves harcok után rí^usilllot-tuk éa a belőlük megmarad! 300 embf foglyul ejtettük. Aj .ellenségei utánpótlás\' iává
rása céljából Lítllch ét Antwerpen távolsági tüzünk alalt áll
Közép-Olaszországban • harc továbbra ,1 síünetel
Tarrarbombázók Rajna-menti köztógexei támadtak mag •
Az északamertkal leirorbombázók tegnap nyugaton az arcvonal mögötti területeket éa a Ra|na-menll V községeket támadták. A kora esti órákban gyors angol csatarepülők j
Hannover "árosára doblak le bombákat.
London téraége állandóan megtorló tütelésonk -ilalt áll. (—)
Butiinsiky miniszter az ifjú hungaritla harcosokról
Küzdő csspatzink harci szelleme
ulsűrcndü, •
mondta az arcvonal látogatáaArál vieezatért Igazságügymlnlezter
A legnagyobb bizalommal tekinthetőnk
« magyar jövő folé...
„A caapatróazak egymással votólkednok, melyikük kerüljön előbb a küzdelembe"
Budinazky László magyar igazság-flgymimszler most tért vissza a hadszíntéren lévő magyar és német védőcsapatok állásaiban tett látó gatásáról. akik Bu.lapeslé\'it harcolnak.
A miniszter a sajtó képviselője előtt kijelentette, hogy első napjil a hungarista Ifjúságnál töltölíé. K hugarlsta ifjúság légiója örömteljes benyomás! tett rám — mondta — éa ugy külső megjelenésben, mint . szellemében biztos záloga a győzelemnek. Ágyúdörgés között folyt a Ujékozlatáa a hungarista légiónál. Kivétel nélkül mindnyájan égnek a harci láztól.
Aa llju hungarista harcosak nagy tetszéssel logadták a hungarista rendazemek a rangok és cimek el-ttrléséie vonatkozó rendelkezéseit, valamint a társadalmi különbözőségek eltüntetésével kapcsolates terveit a jövőt illetően.
Nagy lelkesedéssel találkozott a miniszter az iljuságnál a gazdasági -élet egyenlőtlenségeinek megszüntetése, a magyar politikai életnek becsű.etes alapokra valö lektelése la. A lelkesedést, az égő tekintele-\' kel. a parancara váró éa kitörni készOIÖ fiatal magyar virtust látva, a legnagyobb bizalommal tekinthetünk a jóvőnk elé.
Egy tiat.il ejlí.rnyös tiszt éppen akkor érkezeti meg, miután tizenkét bajtársával keresztül vágta magát a szovjet gyüiün. Remek fiu volt s külső megjelenésén is meglátszott a magyar honvédig és az ejtőernyőik kiváló szelleme. A magyar ejiórrnyöstk valóban mindenütt és mindenkor kiveszik részüket a küzdelemből.
Azokba a községekbe, ahová puskalúz közben ke tudtam menol a amelyeket sulyes harcok árán fog. leltünk VI sza a bolíci.MAtől, érdeket jelem ^cket áll.\', Ma,11 meg. Az otthonukból eltávozott lakosság •zeVáen vagy tar,, .a*at lg>eksiik viuia\'trnl kiln.lt eiilianába. Ueszél-tem nikkel ét ISil ikkal és éhből
azt állapitotlatr meg. hogy a bolsevistáknak a polgári lakossággal szemben elkövetett barbárságai és kegyetlenkedései minden képzeletet felülmúlnak A terhes anyák ti leánygyermekek megbecstelenitése, sajnos, véres valóság. - -A német csapatok szelleme — mondotta Budlnszky. miniszter — kiváló. Az egyik csapatrész azon vetekszik a másikkal, hogy melyikük kerüljön előbb a küzdelembe. Látható lehangőllságot vettem észre azokon, akik már az első napon nem kerülhettek a harcba. Mind a magyar, mind a német csapatok harci szelleme olyan kiváló és jó és annyira akarják felszabadítani Budapest hős védőit és remélhetjük, hogy ez egészen rövid ldönr belül meg Is fog lörténnL
Az elsötétítés ma 4 órakor
kezdődik ét .8 óráig tart.
1
•T
Olvas.7 mindennap a KŐZLÚMY-I is akkor I; fogja a rendeleteket és . a bűnUiist és hivatalos mtllenséuekcir1
__________]tt-------..v"
Alulír.II.k mélyaógaa lájéalemaal. óe latén megválleztelhalall,, •kar.láb.i való alá.al.a m.KQyuK.au.I jeleatlk. k.«y a furrílii ...reln drága |ó térj, a legjobb éjr.apa. apóa. nagyapa, te»t»«r,.6«or, Illetve rok.c
ÁŰGVáCJ GáűEíOn
nyűg. hör|«iyi<l
Áldásos. munkAa éleiének 68-lk, boldog házwwARAník 37 lk í\'»n..D rovld szenvedéa után a belfgck szentségével megerősítve foljó hó II én \\i.t azaadta jósAgoa, nemes lelkét T«iremtó|^nex.
DrAga hs\'ottunk fOldt marsdvAn.! At folyó hó 13 An. szorul y»,8 délután-3 órakor fogjuk a temető hsloitsahA/ából « rőm. k-t m hti szerlsrlAss szerint beazenteltetnl és őrők oyugvóhelyére kísérni
Ai engesztelő szentmise Áldozatot a megboldogult li-lkllld.Wr; folyó bó 13 An. aionJbatoh reggel t» ómkor a szentfereneremHek p:é\' At.u lemplotnAbsn inutaltstjuk be a Mlndeobntónnk. Nagykanizsa, 1945. JanuAr hó II
A Te jó lelked mindig közöttünk éli
özv. Ángyán Sándarné s» Ferenczy Msrglt nc|e. Ángyán Margll le . ..<,. vitéz Takács Kálmánné. Jolán lerj. Szabó Ferencné. Anna l«rj. dr. íielf*. csér Józsefné, László, Pál. Katalin féri. KOronya Islvánné > u-imtkei S/ab/, Ferenc, dr. Oelencsér József, KOronya István vejei. Almásy János. Amlmana Ferenc, Anlal testvérei, Ferenczy Oéza sógora. 6 unokája, sógornői a gyászoló rokonság.

Figyelem / VÁROSI HQZ<?Q Figyelem Január hó 10-12-ig .— Szerdától péntekig
Irta tnsz, élet. . .
Paul Hörbiger. tlonika Burg is Ben/amin Gig\'i főszereplésével — Leoncavallo zenéiével
Naponta két elóadds, d. u. 4 és 6 Crikn-
Katonai alakulatok részére fehérét ágynemümoiás , valamird fertőtlenítést vállalunk
TARJÁN-PÁL CSICS
fWimnF^i
iJl^-JV... ,/OÍ\'j
VILLAMOS ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
ArnmazaanlAk fizetése, reklemáeiók. hibajelentések.
Felvilagoailás minden viiiamos Kerdesbei>
recnel 8-12-lg dólután 2-B-lg. Cö0r.J0^y-^t öl, tolefon 294.
pfJílÚHIIlBEfÉSEÜ
lecílc! vagy egyéb máa munkát vállal. atkj Koy^ca Eriatbet. E0tv0»-tér 8 85
. C . \' . aaaahócanSnotx a|Anlko-r.c,. i r..\' n vagy bcjlrnl, helyben vagy vld 1 :íib bizonyítvánnyal. Arany 3Jx. m Z utotaó ajló. S0
^ bútor, nagy IQkOr, otaj-/ ck, epy n| sickrény éa éjjeli j - ó Sugár ul 29. fuvarosnál. 62
5 t) :.l\'nrmÍ2u 1944. novem-
t.ü\' > ,1 er.íniall — a\':luek mep-— t i kérném btatfal a kladó-l.külittlk. 74
,.lcg eladó. Cin a kladó-__W
r • \' \'.t kfr-i kél fiatal
afi ut ü. pékaiht. 87
\'-c^cíclie kifesek. — •l
I fciicle Ui.adUL Clra a kl-
\' t l\'l emba lé-
,i a i. ,i 9ő
^karban levft azáa Migyar-•7
1 — \'
Elveaxtatlam az egyik fuibevsW kOzépen obit, kOrOl apro kék kiVvcs. > eas Jutalmat adok, mivel kedto c Németh festiktUlet.
Elvaavetl aierdán, 10-én délelói!« Kovács Jlnosné névre szóié gazdiig Kérem a becsillelei meKtaláldi, aJja« kiadóhivatalban
Eloca-icU tegnap egy pii keszlyU Felőli utcától Katonarétlfi. a bccsülctea meglalilól adja lé1 i\'W hivatalban.
Elwcaxnd Nérnelh Józiel íi ^ Jánoa névre szóló dlaznólevél. Kí«« bttciUletes megtalálót, hogy sdja le adókan.
El«caa«|| nta űélelóll egy bn^f I4rca Rajz Jóuef névre szóló <?yutl. Kérem a becsUletea mtiu* aü|a le JbUlota \'ellenében a kU*»\' Uloan.
Xto\\4kt Kö/f.iia*
»ouTiwai ISAPILA^ inurja: Jti.^aaáfi H T. xar^*" r*i«Jía kiad a: 2al4 O-— Nyomstotl a Jh; 1 M.
s,- . Jk •Ugyta^v*\' Mrmui ku^r um u*

Dia:
Jltílol: at:_
TíKatpoita: .
Az etsötétltés ma 4 órakor kezdódlk és 7,8 óráig tart
í í-
-i 6vt., 1Ü. >2 Nagykanizsa, 1945. január 13. szombat
___
oo

Ára 40 fillér.
nr\\ n
u v>
rv
L_0 L..D U o U
Lírt\'-* \' • éa kUvöAhlvatal: Kó-oi .\\ a-.^n tik\'. I éa kit \' Lali aaJr\'-xi \'»8l aa
Mag) ■»! a J r itta
Felelős szerkesztő Benedek Rezsó
Klóttzetéal Ara egy hónapra 0 pengd, negyedévre 1B pengó.
Névtelen levelet
holott a posta. I)o nem először h valószínűleg nem is utoljára : Az. egyikben h/.inte érdemen fe-1 lül megdicsérnek, viszont a töb
Iblekbcn h jámbor óh ostobák megfélemlíteni ftkutfk( mert a levél é* lapok hangja erre en-• ged ktfvetkőztetni. Kgyet azon-! ban üzenek ezekuek a sötét figuráknak. Én sohasem ismertem e/.t a K/.ót. hogy félelem, Én még nz öreg óh rozzant Keresztesflsoher Ferkétől sem féltem, sem n gumibotokkal Jobb belátásra tépltő politikai csoportjától sem. pedig a/ok haj de nyíltan merlek cselekedni inertek « fenyegetéseik nck látható nyomait hagyni. Nem voltak szemérmesek nkkor, amikor egy másik testvérük veséjét kellett leverni, sót attól sem ri-adt viaszé, he éppen a uiipru veréssel kellelt u Jámbor nyilast őszre téríteni. Dolgoztak ők akár a hölér legények, Imgy az ártat-luh delikvens azután napokig a lábára nem állt. az őket egy cseppet nem érdekelte. Hosszú rabságom Idején volt alkalmam ezekkel a testvéreimmel találkozni, volt \'nlkitlmam ezekről a bestiális kényszerítő oselekmé nyékről elcsevegni
Kzt a néhány sort sem azért adresizálom ezekhez a nevetséges figurákhoz. mintha megérdemelnék a velük való foglalkozást. óh dehogy. Inkább azért, hogy rámiitussiink néhány szóval arra n felelőtlenségre, amely a drága magyar népünket ilyen súlyosan megfertőzte. Küldhettek nekem gyáva fial ennek a szegény ós sanyargatott földnek, annyi fenyegető levelet umeny-nvit ti akartok, engem az én hungarista ulainon meg nem állíthattok. Kimondhatom a példa azé után nektek is. hO0 ..vagyok olyan legény mint te ős Náj\'nk oiynn rendet mint to". De e.entiil szeretném te gyáva\'magyar lestvérem 11/t 1 . h> \'V csak egy liuszoimi gy érére ttltti i ez •\'■11 helyemre t • hall - .ín I me:
ezeket jesulye i \' t.ame
l>eket nekünk ut nap mint nap hallgatni mii . ij. I"* akkor hl-*/ém. ha « ik e;:y parányi becsület van benned, a/t mondanád. Imgy Ijrv ne toxább I :en. mert ha nem tudnád t« o toliája n letűnt n •• \' rruek. nkl.or m t
vedd tudiü.i Uul. I < •> \\« d i.» [
ványai a
sötétebb í. m.i i •Mikit itél kezdve ne\\e.\'m"d te a. l s/ert. nmely I ..\' belemenni n Jo\\ a ina,:var do!.<-.\' konns i szívv* I l< nnilió m igysrrCI
\\ 1
Gudapcst hős vűdűi elkeseredett utcai harcokban meghiusitattúk az ellensúg úttürúsi (dnűrletcit
Budapest épületromjai az 5-lk szovjet-román hadosztály temetőjévé váltak
Adony kőzoócot vlaozafoc\'altuk
Vezért főbadiszáiiás, Január 13 Magyarországon csapataink Székesfehérvártól északra megtörték a bolsovikiek -ellenállását. Zamély. községet elfoglaltuk és ellenaéges ellentámadásokat visz-szaverlünk. 31 páncélost és rohamlöveget, 35 ágyút és 3 megrakott ellenséges vitorlázó teher-repülőgépet zsákmányoltunk vagy pusztítottunk el A Vértes-hegység és a Duna között számos bolsevik! tAruadást vertünk visz-e/a Ai l\'iijs-hegységben a Duna kanyarban kötelékeink az idő
és a terep nehézségei ellenére is előretörnek. Budapest bátor német és magyar védőőrsóge a Város keleti peremén elkeseredett utcai harcokban hiúsította meg tíz ellenség heves áttörési kisérleteit. A Dunátöl északra a támadó és védekező harcok to-Vább tartanak.
A keleti arcvonal egyes szakaszain a harci tevékenység megélénkült (—)
Budapestén a támadó szovjet csapatok súlyos és veszteségteljes utcai és háztömb harcokat vív
Naponként és éránként halált és pusztulást szór a „V. 2\'t és, V. r a haldokló ar^cl főváros tcrlüatére
A rendkívül hatásos német fegyver minden ellon-ségos légvédelmi Intézkedéssel dacol
Félmillió dollár jutalmat kap a „V. 2" kilövési helyének megtalálója
hogy megbosszulja a terrorbombázók kegyetlenkedéseit, amelyekkel az aiip.ol-amerikaiak Középeurópa városa. 1 elpusztítani akarják. A tüzérség, a Ic;;ifcgyvernem és a szakemberek I: réből sorakozó 100.000 féiíi áll űz angol légvédelmi szolgálatában éa. ennek ellenére nen. csalt a V. 2., hanem még a V. 1. is dacol minden légvédelmi intéz-jtedÍJnbk és naponta és óránkint halált és pusztulást terjeszt a haldokló angol főváros területére. (—-)
Ellenségeink táborában tovább tartanak a V. 2.-re vonatkozó tanácskozások 500.000 dollárnyi jutalmat tűztek ki azon bombázó személyzete résiére, akiknek sikerülni fog a V. 2. kilövési helyét megtalálni és azt elpusztítani. Eddig azonban még egyetlen amerikai pilóta sem lett milliomos és akadálytalanul rohan a V. 2. a sztra-toszléfán keresztül, hogy ott az an-gol-amerikai hadikészülödéseket a Icgcrcdményteljescbbcn zavarja és
hogy azokat a végtelen orosz steppéken At gyalog menetben mnslroztassák az Isuieretlon Jövőjük felé.
Hát to gyáva\' mn^yar, aki u véleményedet u buját neveddel ni éj: B/i.\'uálnl sem mered, mit t /ól z. ahhoz, ho;ry á szived bálványai méjj tégedet sem hajlandók akceptálni é* téged Is válo-gnfás nélkül vinnének a bizony-talán keserű szegény sorsod fel Hat hogy képzeled el, hogy u htin.irizmus első vonalbelit.: tiic,:: tudott félemlíteni azokért ez »» Ulti\' hangú cikkeiért vury m<! •: ezJwol hó,-ott intézkedé* . óit i> el dommf «o Jobban, ( r i . , | p -\\ ar s/.ivtink ( 1 \\ a mernéd-e vállalni \' : : v i j ar sorsú oka t? • iállaim annyi i.<. erQ ynek nap inint.inpról való t ét, mint ehogy ml azt
Ila luk? . \'
Att 1 ne féljetek ti gyáve csor-
va3Zo!(, ón nem fogok elfutni. Én itt i.iaradok, tuint varjú a szerez Jegenyén és belefogok kiáltani mindaddig a 6Üket ma-rryr.r \\ \';bo, hogy az^ árva né-p .: Ini ckar, amig uz magára i um {bre-Jve el fogja söpörni a l \'tvi\'y bitangfágtok egész sö-l ...i v :ó uépségét Itt fogunk Jlni ii. v iiin ükkor is, amikor tj ydva dl .zné tnár régen meg-í \' . < i. És hidd el nekünk te i. hoj:y ml ntffl félünk í íhl mm pedig a Polltruk-! olyával ellenünk ker-
téi sem, mivel ini \' . detjük, hogy a gyá-a . zet temetője. • i -.ben mc,:ürvendez-t ;ket ejry örvendetes a. magyar ejtőernyős :\\r. magyar és ehhez 1..\' aoly tál lávával, mellyel
a ine . iitott területek gyors és rendkívül heves visszafoglalásáról szól. Tudod ml ez. ez a ina-
nak a bátor német-magyar védősereggel. Egy haditudósító ezekre a harcokra vonatkozólag közli, hogy BiKjBfcest romhalmazai az 5. szovjet-román lövészhadosztály temetőjévé váltak. Sok rnás hadosztály is teljesen felmorzsolódott és Budapest utcáin 400 szovjet páncélosroncs fekszik. (—)
Legutolsó jelentés szerint Adony községet visszafoglaltuk
(Berlin) A nyugati harctérren az Ardennekben továbbra is helyt álltak a bátor német hadosztályok az észa\'kamerikaiak makacsul folytatott támadásaival sz.emben. Az arcvonal iv északi szárnyán gyalogos és páncélos kötelékek támadásai összeomlottal:. A déli szárnyon Basto^oetól délkeletre bekerített erőket megsemmisítették. Az Alsó Vogézek-ben sikeresen támudnak a német csapatok. Strassburgtól északra levő hídfőállás\'felien az amerikaink nem folytatták támadásaikat, miután súlyos veszteségeket szenvedtek. A középső arcvonal mindké\' \'án felderítő vállalkozás. It a sor. (NTI)
(Ne :erson miniszter
12.000 . jelenlétében értekezletet tartott és Roosevelt elnökkel egyetértöleg azon elvi álláspontot fogadta el. hogy az orthodox zsidók\\e legyenek kötelezhetők katonui szolgálatra.
gyurság ősi szelleme. És ezt követeljük nz egész magyarságtól, sőt tölotek is hitvány névtelen levélíróktól.
Most no azzal törődjetek, hogy ki mit csinál ós milyen támogatást kap, hanem azzal törődjetek. hogy mit koll nektek tennetek ahhoz, hogy a Haza a nemzet megmentése minél előbb teljesedhessen.
Higyjétek el. hogy egy az utunk, egy a célunk, bárhogyan -is gondolkodtok : a magyar Haza és nemzet halhatatlanságának biztosítása.
Ha irtok és dicsérni és fenyegetni akartok, akkor tudjátok meg azt. hogy ez nem becsületes magyur dolog. Ha szerettek vagy gyűlöltök is. u ti számotokra sincs más feladat, mint szeretői e hazát és nemzetet életetek hűséges áldozásával rendületlenül.
(L. JJ
ÍKLA1 h.O/.Lü.\\K
H4S januéria
A nagykanizsai Szent Vince egyeslliet egósz éven át mííködik és gondozza a szegényeket
Hátazáz ctomij meleg ruhát éa (ahérnámOt oezíott KI —. - ■ azagények éa menekültek közöli
Hogyan dolgozik » Katolikus Karltiái Nagykgnlftiit
A nagykanizsai Szent Vlnca Sic retet Egyesület a minap tagértekez-letet Uilull összejöveteli helyiségé ben. melyen megjelent Va|ay József prépost-pléh.inos Is. A mtrll évről szóló eredményes beszámoló és |elenléslélel után elhatározták, hogy dscára a nehéz Időknek, az egyesület tovább lolylatja működéséi és lovább gondozza szegényeit, mivel mindiőbben rászorulnak támogatására éi segítségére. A mull évi átdasdus munkásságából veit beszámolójából megtudjuk, hoRy ai ász tolyamán 700 csomag melegruhát, fehérneműt- •t\'l. osztottak kl
I szegények és menekült magyar lestvérek között éa több mint 40 esetben ágyneművel látták el őket Karácsonykor kiosztottak 230 q Idillit, 20 q burgonyát, 4 q babot és 200 kg. kenyeret az arra leginkább rászorultak közölt. Ebben nincs benn a gyoissegély, amit a Jobb kéz csinál, ne tudia meg a bll — elvénél lógva adtak az arra nagyon rászoiul aknak. Ezenfelül számtalan más cselben eljárlak, közbeléplek a szegények érdekében. Vajay prépost a Itála és elismerés szavalt intézte mindazokhoz, akik bármi módon is segítették ezt az áldásos Intézményt
A nagykanizsai törvényszék folytatja konszolidációs munkáját
Egy ízben megemlékeztünk arról a vártalllásról, juhi Nagykanizsán egyes hivatalok és Intézmények hazafias helytállásukban végeznek, a k^z szolgálatában és a konszolidáció alátámasztásában. Alkalmunk volt betekintést nyerni abba a munkába. amit a nagykanizsai klr. törvényszék végez. dacára n. hábotus helyzetnek és áz ebből adódó Jtw rHlményeknek. A nagykanizsai klr törvényszék zavartalanul lolytalja munkáját a törvényházban dr Al-mássy Oyula törvényszéki elnökhelyettes vezetésével és Irányításával. Úgy a polgári, mint a büntető ügyek tovább folynak. Dacáia az
évkezdetnek és az ezzel kapcsolatos statisztikai munkáknak, már eddig is több tárgyalás lolyl le, sóie-lyen a- vádhatóságot dr. Vargha László klr Ügyész Képviselte, aki most, a súlyos éa felelősségteljes Időkben vezetője a klr.\' ügyészstg-nek.
Alkalmunk volt beszélgetési foly-latni dr Almássy Oyula klr. törvényszéki elnökhelyettessel, aki kérdésünkre kijelentette, hogy a -nagykanizsai kir. törvényszék a helyzet dacára folytatja munkáját, ezzel szolgálván a magyar hazát és a magyar konszolidációt.
Mén soha nent volt annyi résztvevője a kanizsai Vürüslccrosztos ápolónői tanfolyamnak, mint most
Már lehat jelentkezni a legközelebbi tanfolyamra
A nagykanizsai Váröskereszt álla) megrendezett ujabb házi betegápolást lantolyamia örvendetesen annyian Jelentkeztek, mint eddig még egyetlen laulolyamra sem. Az U|abb tanfolyamot a városháza kistanácstermében nyitották meg. Öten-beek Mária vezelőhelyeltes beve-selö szavaiban rámutatott arra, hogy míg a féiflak a tronlon küzdenek, addig a nők otthon veszik kl ré-azQkel * a vártaállásban. Nagyon fontos. Iiegy minél több magyar nő ssjitllsa el a betegápolást, hogy ha atm Is a haictéil ipelisra, de leg-
Király- ós kormányzótanács-válság Jugoszláviában
Páter voll király nem vállalja az uralkodói tlezteáget
Péter voll Jugoszláv király az uralkodói tisztségei nem vállalja. A |ugosrl.iv kormái<> zólanáca válsága, amely* már Inkább királyi válsággá alakult kl. mind Jobbít, kiéleződik Páter voll király lond .il kuim.tny tata és T\'to llc.x p.un n tib \'i erem :> képviselői Mzött NW|N mrí .ezi\'s al Vi " elhatározták,
hot la
u
a m
be:
111
at alaki iák azt
nyl let-
A lendoni hírlap.-k az.-n ví
A bolsevisták balatoi.,,. .zturi tartózkodásuk alatt tarkón tttttek két honvédet
A közaág vlaazafoglalásá ulán holtteatükat azomszádjuk karijában találták mag
Amikor az oroszok Balalonke-resztuiba behatoltak, a Jelenleg katonai szolgálatot teljesítő Pongrác LfcJos kereskedő (• vendéglős lakisit elfoglalta egy NKWD-tlszt a vörös hadsereg egy másik tisztjével és altisztjével.
Pongrác La|osnit plaztollyal kény-szelltelték ina, hogy adja\'elő élelmiszer-készleteit és ruhaneműit. Ezen klvQl az NKWD-tlszt az asz-szony jeggyürüjél Is követelte. A nő
vonakodására, ez az embertéK-ii lu. tona édesanyja és kél gyennel,, Jelenléiében dulakodni kezdett «t|t Mint hogy a liszt részeg voll, fc. került az asszonynait"Ylmenekij!nit A nő 31 éves fivérét. Slurm Lan, honvédet és bajtársit a Nagyvaim. ról való Szüts Bélit,, szülői lii„. ban ellogták ér elhurcollak \'Kt. reszlur vlsszaloglalása után mind. kettőjüket larkólövésstl nu-ggyiikol-tan találták meg szomszédjuk kertiében. (
A bolsevikieknél nincs kegyelem senki számára I
Mit mondanak a\'viaazafoglalt magyar területek szercn-csátlan áldozatai.
A „Gyöngyösbokréta" müvészvezetóje Paulini Béla és felesege a halálba menekültek a vörösök állati kegyetlenkedései miatt
A válásig a bolsevisták kegyetlenkedéséről sokkalta borzalmaiibb, mint a legmegrizóbb hlr bestiális garizdilkedisukról
alibb otthon, a csalidban elnlor-duló betegségek alkalmával tucja a legszükségesebbeket elvégezni Dr Ujhizy Sándor m. klr. városi tisztiorvos beszédében azt fejteg.\'t\'c, hogy a mai nagy orvosliliny nel-lett kell. hogy a nők Is cfsa|il isik az egészségügyi teendőket. Majd inigkezdődött a laiifelyam első órija. A tanlolyam vi zetöjc Gyinll Erzsébet leiriggintnítzlumi tanárnő.
Mivel az érdeklődés nagyfokú, u|abb tanfolyam rendezéséi hati-roztik el, amelyre mit mosI Ithet Jelemkcgnl vagy .\'a tisztiofvosnil, vagy Olenbeck Mirllnál /
Kassal Ferenc nemzetvédelmi pro-rpagandamlnlszler » napokban vé-gigjirla azokat\' a helységekel, amelyeket hós csapataink visszafoglaltak az ellenségtől. A minisztei Jegyzökönyvekből és fényképekből illó hatalmas adathalmazzal tért vissza utjiról. A valósig azonban sokkal borzalmasabb, mint amit le lehet Imi és a .ényképeken megörökíteni. Az a jimbor hiszékenység, amely Uradalmunk egyes köreiben libra-kape\'tt, hogy a vöiös hordák nem I mindenütt viselkednek egykirinin, | a leghatirozottabb cifolatot nyert I e valósig láttára. Nincs kegyelem I senki számira. *
{ Az emberietlen cselekedetek, ke-I gyetlenkedések hosszú sora vonul fel a visszafoglalt helységekben készült jegyzőkönyvi adatokból. Ezekből mulatunk be néhányat az alábbiakból :
Akik a bunkerbe meneküllek R. J. Vértesszállősön ezeket men-dotla:
— Egy bunkerban voltunk elbújva, amikor a faluba bejöttek a vörösök. Többen voltunk lll\', közttflik egyik leinyom és unokim. A bol sevistik döngetlek a bunker -i|lajil, ki kellelt nyilnlták. Mindenkit theg-motezlak és mindenkinek az atciba világítónak. Egy tiszt elvelte az órákat azpklól, akiknek voll éa a gyü-
nyltknek adtak Ismételi kifejezést, ho^y a Ii .fal t\'eter királynak ezek ulan nem marad mis hátra, mint heg) az angol nyomásunk engedjen és ezáltal Szerbiát a bolseviznitis-nak kiszolgáltassa.
Péter L.iily azonban nem enge-deli álláspontjából és ezáltal uj helyzetet lerc.nlelf, amelyből még a sím\' \' . i.y teimésrelü Churchill srm I lt Ii mi. HiAba remélte tehát Chureirll, In. ■)■ Péter kiiály hívni I I i : ;ra épp ugy kl-) t a b.>l\'.evlnnusnzk, mini . i az általa kezdeményezett I tl i\' :"£)t;és alapján méltán ten-.t\'le. (-)
rüt Is lehúzták az ujukról.
Ezután a lérliaka: kizavarták tgi inisik pincébe, a nőket perlik it\'t-ben kint, részben belökve má\' pincékbe. ntcgbecktelenitellél Fi^h éjjel hallalszivtt a nók «ik( Hnz-u Mentünk utir.uk és könyör&tiiiilk szlovákul, hogy ne- bántsak «et. ránk ítélik a fegy eit, a leit at* ■m;.t elvitlek.
A meggyalázott SZ«g*ry munkisasszony
özv. V. L.-né ezeket besié\'i
— Marom kis^teimik anyji vi-tiyok, szegény Ozvegyasszeny. Vis* i;yizi munkisnő vagyok, önlö szil-munkás. A szüleimmel és ^yeine-keiotmel voltam a bunkerban, a itisok kicipeltek és egy másik t un* kerba vittek. A gyermekek siknltol tak utánam és velem .kariak . jtta* ni, de a vörösök tissralökiek őkn A szüleim és én Is szloviksl k> uyöröglünk. hogy ne bintsanak. el-initndlain, hogy milyen nyontttná t zegény asszony vagyok, de nefl hallgattak rim. Bevittek a pincébe leszaggaltik a luhimal. -zimat betömték és két vöiös megbee-Mele intelé Lakasomat is teljesen kilősz-lottik. ^ húgom Is hasonleiierpn jirt.
Paulini Biliák hiiakan
Baj községben hasonlóak az z! lapotok. A szőlőhegyre is lell.4ta(»
r
n
A magyar lovaros hsdszInterárSI \' Magyír néinet katsMtak keailny tGihsrca a iievjelMI. - NahM lyitoa"!1 to.e,<kkel iaz alatt un|ák >z erdiuéliól a irotlslciapalok állami
l^Hfc. jwnftr
ia


miniszter, megnézte Paullnl láék hátát
A hit teiJescn feldúlva. Psullnl felesége holtan feküdtek a szobán. fcrrfll * szomszéd ezeket mon-tta els
Előszűr három bolsevik!-ha* 4\\ be Paullniék házába, ezek kö fs -t i ai egyik megbecstelcnltette Pau-leleségét. Mikor elmentek, Pau-iék kétségbeesve mondták, ha s rösök mégegyszer bemennek hor-.k. akkor végeznek magukkal. A kővetkező nap Ismét berontof-hoiíá|uk a bolsevisták s való-ntileg ekkor követték el Paullniék öngyilkosságot Kivitték Paulinlék-a rádiót és három órát és min-int feldúltak a lakásban. Egáix 4>Ji«: hallatszott s nék Jajveszékelés*
B. Gy ezeket mondja:
A lakásokban mindent felfor-ittak. A pincékről leverték a ía-iti.t és a borosbordókat feltörték. j legénység nem -akart engedel-kedni a Tiszteknek, vitatkoztak lük. visszakiabáltak s akinek ns-(,bb volt a hangja, azé volt az írság. A lakásokbál minden ékít és értéket összeszedtek, a rá-kat szétverték. A nők jajgatása 4 isi ejjel hallatszott a faluban. * Ezek a tények I Ez s« Igazsági [izek a vallomások csak tört ré-ét képezik a borzalmak valósági-lk
Az emberek még beszélni sem arnak az átélt eseményekről, még vésbté a nők a velük megesett
gnagyobb szégyenről.
A lakosságnak általában az az lyhangu véleménye, hogy hazug-•V, minden, ami|. a szovjet bánás-Jódrél mondottak, inert aa!* ezer-Acresen rosszabb és aljasabb. lEtck a tények I |lraz igazság I
) Jaj azoknak, ahová a szovjet be-Anull.
Meggyilkoltak a bolgrídl katolikus érsekei
A kommunista ifésztörvénysiék Hány bocskorok** foiÍMr*-ttélls és fcivégsttstt*
(Zágráb) I>r. I lesiet fó/tetci, Belgrád katolikus érsekért kommunista vésztörvénytiék Nagybecski-reken (Bánátban) ha\'á\'rr ítélte ét kivégez.ette Ai ítéletet az/al Indokolja. hogy az érsek t^gja volt s katolikus 5 Ik oszlopnak, amely nagy ellensége volt a jugoszláv pu»-
Ifiátság sz«badsáf-mozRmrr.iiir.«tí. E/t-a közismert katolikus íőpsp »gywnl6vrtéaét a> AVNOJ uttsllására titokban tartották, meri adói féltek, hof-y ezrn gyilkostág Horvátország laiotségs körében nagy vlsszatet-tzéM ideint eW. (—)
Megkezdődött f ézavjeí áltat alditftittt borzalmat ftéptrtgi
iéd2T
Százezerny férfít ntít gyermeked hajtanak ki & v^liitrázi hidegben Szibéria felé
Ao.^énit: mindem német ét magyar lakosát gyermekeikkel •sgyött Oroszországba hurcolják
Ea z aor* váf c bo\'.savlkle* tlitl megszállt mtgytr ieruietek lakosságira Is!
Leventék!
A \'leventefoglalkozás változatlanul 1) ik. Ha soha, de most, a foglal-/álon való részvételre minden nngarista-ifjunak sztlksége van és azon való részvétel nemzete Iránti Melesség.
Mindazok a leventék, akik vlsz-Mtartásl Igazolvánnyal nem ren-clkeznek
az 1926 évfolyambeliek hétfőn. mi 1927 — 1928. évf dyambellek dden, továbbá
az.1929. évfolyambeliek szerdán, *i 1930-1931 évfolyambeliek SÜtOrtökön délután 14 órakor tarának jelentkezni a gimnáziumban. A mslasztőkat, valamint a mu-is/iék sziliéit, munkaadói! a leg-\'igsrsbhan felelősségre vonöm. A vente foglalkozásról alapos ok élkBI való távolmaradás szabohissl Minden itthon lévő levente jelcn-n meg a foglalkozásokon I. Azok a leventék, akik jelen pa-incsom.it olvassák, adják tovább /oknak a levente társaiknak, akik Zalai Közlönyhöz nem juthahiak oná.
Kitartás I Éljen Sxálasll J
M. kit. jilr. i\'s mv. levente-parancsnok.
A unkuliul
■ .OfSryyíl* \'»•\'>OS M4IO
AltA*. ..Mills* á ír Ik cL — Mou v-lklcs SN sUtt)
Romániában most foganatosítottak egy Intézkedést, amelyet Magyarországon Is alkalmazni fognak: Románia minden német \'ás magyar lakósát gyermekeikkel együtt Orosz-ocszágba hurcoltak ki. .
Ezzel s szovjet .-által előidézett néptragédia vette kezdetét, amilyent a szovjet már nerfi egyszef előidézett. )
A német és a, magyar népcsoport, amely Románia lakosságának >.eg-kulturállabb eiwiferwr kénytelen volt ezeifjntézkedés kövctkcjiében elhagyni otthonát és a/orv-területeket, amelyeket őseik r-serdök és terméketlen terQletekbfit fáiadségat munkájuk revjón termékeny ^zfcntó-földekké alakítottak *t ét amely
I-----—\'-
\' A izovjetpkradlcscmböl
] (BerJIn) A Sunda\'y Times a kt-! velkezAkel Jelenti: A Szovjelunló-\' oan mindenütt kfi«í(rbee|líek a lakásviszonyok. A IdizlartAsI eszközök teljesen hiányoznak. A (lalal-kozuak bűnözési arányszámai re. d-klvQI magasak. (NTI)
lerüicleken évszázadok óta lakuk. IOO.OCO nyl lírill. asszonyt, gyermeket hajlottak kl téli idflben hlhetet-Icti nólkoiázések közepette kelet (elé, hogy »lt a szibériai fakitermelő telepeken és bányákban elóbb, vagy u óbb elpusztuljanak.
Ej az a sors. amelyet a bolae-nrikiek Európa minden kulturnemze-lének utániak és ez a sors vár az általuk megszállt magyar teidletek lakosságára Is, mihelyt ezen területek felelt a halaimat kezeikbe ragadják.
Eziui számításaikat azonban a német és a itiagyar védösereg ke-resziüllniiza. amint azt az arcvonalakon a k.lzeljövólien bekövetke-zendó-események \'bebizonyítani fogják. <-)
Hatrtlk bsinkjogyox Buigárlábon
(Szófia) A bolgár Nemrell Ránk közli, hogy Bulgáriában mlnlegy 250 millió értékű „T-che* és\' „Sclie" sorozatú Léva-I ankjegy van forgalomban. amelyeket a Nemreji Sínk nem vállhat bé. Ucy v.-llk. hogy ezen hamis bankjegyeket a Orovjet. csapatok hozták forgalomba, t—)
Ag érsek UdvözlA révlrafa Vlfszow tábornokhoz
(Berlin) A fehéroroszok érseke Vlaszow tábornokhoz Odvözlö táviratot Intézett s kővetkező tartalommal :
Az évforduló alkalmából Islen áldását kérjük munkájára. Kér|Ok a Mindenhatói, hony ez az év orosz hazánknak a bolsevlsiák alóli lel-■zabaditását hozza magával. (NTI)
Komoly a helyzet Szlollláben
(Berlin) Szicíliában a belpolitikai heiyfet miatt bekövetkezett zavargásuk tgyre nagyobb méreteket öltenek és mindenféle rendszabály h«lá|talannak blionyull. A helyzet itt nkj/nn komoly.

A Budspsstért folyó hsrookból KfnmQ légtlMfltó o»«l»g otdalbiit»«itáss. Sio»i«ilft»f«itktt tsrUoak III slstt, sistssIslolMa beléstkslléti Bii|iM
Dr. Almá^tsy Gyula törvóny-tzékl elnökholy ot tos jubileuma
Még a, mai vérzivataros idők közepette sem szabad megfeledkeznünk azokról s kipróbált féifukról, akik s társadalom élén állnak és nemzetépítő munkájukkal, magyar faJszeretetOkkel és nemzethüségük-kel mindenkor példát mulatnak. Ilyen férfiú Nagykanizsán dr Al-mássy Oyuls törvényszéki tanácselnök, törvényszéki elnökhelyettes, a katolikus társadalom kiváló vezetőegyénisége, aki a minap ünnepelte 30-lk évfordulóját annak, hogy Nagykanizsán szolgálja a maqyar Igazságszolgáltatást. Dr. Almássy Oyula törvényszéki elnökhelyettes ezen 30 esztendő alatt nemcsak a jogszolgáltatás terén, hanem a nyilvános életben, társadalmi és vallási sikon slyan tevékenységet fejtelt kl, amely öt közbecstlllté tették. N!ncs az az ember, aki dr. Almás-syhoz fordult és az nem segítette, nem gyámolította, nem látta el tanácsaival és aki mindenütt ott volt, ahol Krisztus birodalmáért, a magyar hazáért dolgozni, küzdeni, sik-raszállni kellett Dr. Almássy törvényszéki elnökhelyettes teljesen össze van forrva Nagykanizsával ét annak minden magyar testvérével. Nincs magyar, aki dr. Almássy nagykanizsai szolgálatának 30 esztendős évfordulója alkalmával ne kívánna minden jót az Istentől ennek a becsületes és hűséges magyar vártaállénak.
Dr. Almássy Oyula az igaz magyar hazafi és becsületes nemzet-testvér példaképe. f
Szombaton és vasárnap a Népmozgó it tart elöadisokst
A m. kir. nómotországi légvédelmi tüzórcsoport fel-Hivasa
A m. kir. németországi Jégvédelmi tüzércsoport - parancsnokság felhívja mindazon állományába tartozó tisztek, tiszthelyettesek, legénységi. állománybéliek hozzátartozóit, kik a Németbirodalomba áttelepülni akarnak, jelentkezzenek menetkészen psomagjaikkal Sopronban a lovassági-laktanya törzsépületének földszintjén folyó hó 10-én, szerdától kezdve. Az áttelepülés csoportonként vasúton fog-történni. Személyi okmányait mindenki hozza^magával.
---^^^-^v^
A „Hangya" felhívása a gazdaközönségtiBZ
A Hangya\' nagykaniisai kirendeltsége. Csengery-ut 82. sz. felhívja a gaidaságok és gazdák figyelmét a marhasóval Ízesített .Kincsem" szénszavas takarmánymész különlegességre. Marhasó hiányában állatok részére elengedhetetlenül szükséges a téli takarmányozásnál. Viszonteladóknak külön kedvezményt adunk
Ezenkívül kaphatók a következő mezőgazdasági, növényvédelmi és egyéb áruk: vörösköll-s. tavaszi bükkönymag, velöborsó ét sárga hüvdyü bokotbab Vetőmagvak, kézi tengeridarálók. Ócsárol, Ujnovend*, Ncopol, Qermisan téli fapermetező-szerek, Porzol, Abavit, Cerelán csávázószerek. továbbá porfesték, kenőcsös vasdobok, olajos kannák és ládák.
Raktárunkat reggel 8 órától meg-tzakilát nélkül d. u. 3 óráig tartjuk nyitva. (:)
*kLU KIKlK .
1845. Január n
m i n c k
Január .a Siombat kai. Vtronika. Protaatlaa Vidor
Janaár 14 Vaaáreop Róio kalMllirpk. Protestáns k -
A OÖZPCKDO nyitva naponta rofftoi 7 óráiét fala a órA\'r iKedtlap «(4n ■»p fa pinteken dAlutazi nAknota ~ Toietoo r :/*i
Szombaton éa vaa«n>ap r Nép-mezfó la tart olőadáteksf.
— Adomány
A Jézua K/.ín« Kgvháikóxoéig 1000 pDn^ót adonuunoaott m Yir.üo Baomtolo^ta&lotnck, melyért oa-nton niund h&lto Kőazónotut a ttfeég.
— Zsidóbutor árvoróso* : 15-én Erzsébet-tér \'27. és 2. si.,
If-án és 17-én Magyar-utca 108. sz. és 19-én Kávégyár, 20-án Sugárút 8. sz. alatt.
í
J
f. WiáaiJyakoait .Arja a nem. :>>-flarcos Jelt « megindítandó amidlare
Samagy vármegye főispáni éa allapánl hivatala: Nagykanizsa, Erzaóbet-tór 20. az. alatt mO-ktdlk. Tol.Ion 70.
GApkacsi-lulajdonosak flgyolmobal Falhívjuk a a*ak«oll-tu!a)d*no sek figyelmét arra, hogy gágkecsl-Jukat hatlön dóiig (Bojter-garaie, Klafaludy-utoa) g6p|árm0 átvétall bizottsághoz alStlIltaék."
A bizottság einóke
Hagykoalraa 3> -tárét »>>«ir»ve^m
T/\'MB/M.
VirfT: llmtiitij líai.lMMk jeaumltiar ^.xiuolgáitatílal kft -Hiti teljecltéee.
Hlrdatrr.ény.
A KOsallátáaOgyl Mlnlaater Vt óaa-TMilf .Halárának megkánnyltóae, M a VMxaiy.it.letttcrQlei.kea tároló keletek megmentéee érdekében a ■». kir honvédeég beazeizO iaerr.lt (tábort tm állandó élelmezd találatait, Illetve axek bemenő oaatagalt óa heváaártó kötegeli) felhatalmazom, hogy a ltJT OOC 1M4. K. U-11 rendelőt aierlnt beesá IIható «■ jog.attelt karoakfMknek
, cltenl lartoilk.
A gaidakóoyvbe tSrtánt bejegraée \' ..lapjen a oytlváotarló hatóaágok a non . .tdaögoek eladott termények, tarmákak ; áa állalak buaargyaégérlékét a gazda ja vára. ennek jeleotkeréeekor Jová fogja Irat. Nyomatákoean figyelmeztetem a gazdákat, hogy a kélyegaö a.gaida íöoyvbe való bejegyzée érvéoyeaaégé hea Halhatatlanai azokeégee.
Nagyka&liea, 1M» január 10.
Palgármeat.r
mag el nem adott, tehát gazdakéxbea tévfl terményeket, termákeket áe ájla-tokát ai eiezág,egéet ierglatáo a W

azolgáltaUat kótoieaaág teljeaitéeéba való beezámllta mellett váaárolják meg.
A honvéd beererrfl köteg ai átvett áráért a hatóaágllag megállapított árat készpénzben, aaonnal kátéira megtlzet-ni: A vételt aa eladó gaidakónyvábe bejegyeaal ág a belegyzéat alátráaával. valamint hivatali bélyegével hitele-
Felhívás a husiparosok-hoz és termelőkhöz.
A mai naptól kezdve a nyera-o8r készlateket Klrály-utca 2. szám alatti raktáramban kezelésre átveszem, mely áruknak sz értékesítése rövidesen meg fog történni.
SIMON ISTVÁN
nyarabér bliományoa
Felhívás a leventékhez!
Felhivoni mindazon leventéket. nkik már valamilyen beosztásban szolgálatot teljesítenek, vagy szolgálatot még nem teljesítenek, hogy akár a le ventrparancsnok s ágról. vagy bánnilyni más helyről származó hndihnsználható felszerelési tárgy, lőszer, vagy a levente kiképzést szolgáló egyéb bár-mUyen\' felszerelési tárgy birtokában vannak, azokat a já . rási leventi parancsnokság Iro- j díjában délelölt 9-12 óráig adják le.
A katonai kiüritfcscl kancsó
|atl>an megjeleni narancsok kü-lónf. leképpen való értelmezése folytán a li.idihas/.nálhaló felszerelt i kiképzési eszközöket nem a/ért adtuk ki az egyes leveliteknek, hogy a/ok a llun-gaif ta Állam és n uem/ct szem-|M>ntjából kárbavess/enek, balion hogy a/okat detvnlralizAlva biztonságba helyezzük.
I\'elbivom tehát mindazon le
Wiilékt i nl lk a fonti mlltetl cikk\' k birlokáh ni vannak, tartsák kt\'.! ul n k. hogy a;ti k it rendin II I . ha zilálható ál-la|H-tl.,ni p ii nit .nők- inion ii fentjei/, ti i.l ii h uij.ik
A/ok a Ilin- ita leventék, akik jeh n (elhívásomat olvas ták, ko/olj. )v | u tal.a U azokkal a len ntc lestmel.ki I is. akik újsághoz iuíii juthatnak
Kitartás * rij. ii S/alasi |
M. kir. jár. és mv levente-/xi/íM. *nok
Az e!-.0léillt ma 1 óí .ot kezd!dl* ós \' • é j t. rl.
- /ÁROSf mozgó
Janui.- hí 13-18-lg — Szombattól-csülörtök/g Ibsen /HighirU drimija filmen
UFfí híradóban klemelkedű: Siilasl Ferenc Nemzetvezető találkozása Hitler Adolffal a főhadiszálláson
EIOadások kezdete délután 4 is 6 órakof
Figyelem fj ÉP MOZGÓ Figyelem I Január hó.13 -!4-én — Szombat vasárnap
Irta azz élest. ..
Paul Hörbiger, Honlka Bvrg és Benjámin Qigll főszereplésére! — Leoncavallo zenéjével
Naponta kát tlBaddá, d.
1
4 áe 6 Órakor.
Férfi női . V - . x
r:2znmL\' i ilztmú
felveszünk. ■ , ,
1 lJ-PALCSICS
I. uurutem 86.
\'TjlU \\ .LI.AnOS ARAM-
.1
:n.< LTATÓ RT.
lik flietéia, reklaa 1; fi!vil;;;cj;t.is mindi. [ re 1 0-12-18 >
C ry-ut 51, l
it^sek, szakarerQ lásban :-iB. __)4.
NagykAtiizsa m. várna adóhlvaMi! ad 32/1945.
Tárgy : Az 1945. évi,«(i\' \' sigl cselédek összeirlu I
Hirdetmény,
Felhivjuk azokai s gazdikai, 1945. évben gazdasági cseltdn u lartanak, hogy 1945 évi január i. 31-ig a városi adóliiva|*lhan (l,: taszter! nyilvánlatlónál) telién.,.\' jelentsék be.
Akik ezen bejelentést elmul4i, ják, bírság alá esnek.
Nagykanizsa, 1945. január lt „ Városi Adóhivat,\'
41/ké. 1945. Falhivás • lüszeresekhti;
6j pékekhez!
Felhlvo.n a lőszereseket éi p?, keket, hogy a január havi liitlu>i. ványaikéit folyó hó 15-én jtltnlku zenek a Közellátási hivatalban.
Nagykanizsa,■ 1945. január 13 af 1M Polgármeitr
HAIéaaobat bulor, najy iu.fr, ct fcltmény bépik, rgy aj aa.kréry (■ «,.. uckiény eladó Su,lf ut 29 lavaionll
Elr.aratl ma délclóll egy bírna rfal Utca Raja Jóirel n«»ie aióló vtl-m együtt. Kíiem a brcauletta me.lii-adja le juialom ellcntbia a kiid.li. tatban *
El.dO tpy háromnegyedre tiitra r! téllkibli egy teh.r\'hlniHit lK)teil".t: srép pellyet tul tüpgóny, ery fértél pt.tv nól mellel kóttny Slemere ud 8/t J^
Kéalkoorait. megvetőre kerete. Sorlel vaakete-kedea. \'
ártStnanlaa ml^an- él berniem\' káivctU : Papp rnekj .1 8., teleloa; ö
Vennék 8-10 evei klalaiay léua egy nyara barna airntl boeanyka. dal éa aapkat. CUii O.vaib Perriw Magyar-ulca 17. ^ -
Aprehled.léat dlj.lt la megli\'t! buja, ha eladni alán tltgyall kOateia^ Vadlya óaieteinek adja er Ktrá;y.mce l atalL . • _*
Fiatat Unom tetkU Özvegy tpatoa magihoz ll.ó átva leányt vagy egjed-llalal ozvezyaiitonyl, aki jjfi íl[ anyai atetetcrtel gendueoá Tejei eiua éa jó llieKa Kérem aat a r»i>/i>t« aór, minél elónb kerealen lel. - f* al 35 l«
Cladó kél datab ellg vlaell vaktdi la1 t aol aióvelbót kéazslt gyetmek lelikiW Zrínyi Hlklól trlci 47. aiam lOMun \' l^bbra. «.
17.elhal,,-, aiekrény eladó. - El-*\' lódnl lehet Klnl(il-nlca 39. .Kla\'. l«r
Bnlarasolt azoba IDrdóuoba "J" ntlaltal azoanal kiad\', eacrleg konjea: baianllallai la. Laieló herceg utca T. \'-\'
ftóaenaatarl álllat yállalna llatal kl aaapár. pm a kiadóban.
ügy laketa borúi Itill Kllaabar. 1 pár nikkel koiceolya éa egy alig baiiaa\' kétaoroa harm.nlka alad* VórOamarry ■ > aa. caak vaeitnap. \'Ut,
Slower írógép, k.veaet kaainin " adó. Mcglcklnlheló kedden reggel I W lói Rozgonyi-ulca 3. I®,
Elad* haainált lekela OaiU aadrli Jóxaef lóbeiceg-at 3S 10
■ aaaoaldahaa bejáróit kcreiet Caányl Uaaló uka 21. W
Eladó agy ló, Itágya éa Itiapa "" Clm a kladooa. I«
Í1UAI RÜZLOBT a«Livi«ai N.riur »>a*)a : .11.,.,..,1,1 R y. Nafylu. > r^eló. átadó: falai Umr
ftyouatott a JOntr láMknw ayu . a HratoSló.

t is.
Az ehfltélltés ma 4 6lakol fcezdfldlk é« 7,8 óráig tart 85. 4*1., a. M. (tegykaiüzu. IMA. |anutr 16. MIM Ara 30 filMr.
o«a»
.:: m m
oo
r\\n U\\J
V

jftnaHil1! ém . F0~«at t. nla*.
fcirtn ■■>»«\' i ém kMAUutaM SaleZ.m M. aa
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
KMtfawttd S*v hónapra • | negywtévra II poogó.
Most még sirva
nignak-bugnak éjféltáján • magyar harangok. Ma még kinnyekkel van tele szemünk. Reszketősen huzódnsk egybe • szerető síivek. Aggódé anyák álmatlan éjjeleken At gyermekeik tanán gondolkednak. Csupa bizonytalanságnak Játszik a ma és még rejtelmesebbnek a következendő holnapok. Szinte villámlik a légkör, tele feszültségekkel éa nagy, roppant nagy készülődésekkel. Igen. Pontot kelt tenni már «rre a vérea vad disputát*. Meg kell Állítani a népek, nemzetek rettentő nagy temetkevését.
Am de addigra és akkor, amidőn a nagy és tdelsA pillanat a cselekvésre elérkezik, akkorra máj. a magyar szivek álmos mélységcibra fel kell hogy gyulladjanak az őrtüzek, lobogó lánggal kell égni a nemzeti lennmaradás gyönyörű tábortüzeinek. Nyugat és kelet kapuit döngető dicső eleink nyomdokán, azok mindent legázoló harci elszántságával. Hunyady talpasainak Rákóczi kurucainak a szabadságharc örökké dicső emlékezetű vArös sipkásalnak huj huj hajráival nekünk is olyan mindent elsöprő rohamra kell indul-\' nunk, hogy a \'gyalázatos ellent mess** a dalba-nótába szAtt kárpáti bérceken túlra vethessük kl.
Könnyít volt az angolszász zsidó barátoknak elhitetni az elmulyitott közvéleménnyel, hogy az ellenséges megszállás nem hordoz magában borzalmakat. Hogy az angolok és t rágógumit köpködő amerikaiak majd csak ineg fogják dádázni ■ Sztálin barátjuk „nem éppen spanyol intézetben nevelt" csintalankodó éhes hordáit. De ma é$ akkor, amikor az átmenetileg bolsevista kézre keiült drága magyar fAldÖn a .batyui* tirok százai, a megbecs-telenitelt magyar asszonyok é* leányok százezrei és a messze orosz területek felé útnak Indított magya *)k végtelen sora pusztul el a kietlen és sivár, a halottá tett orosz \' tertileJfken. Amikor a bolsevikl hordák majdnem a szemeink clAtt gyul lógatják, fosztogatják a magyar falvakat la várasokai és már-már Ide-ériődik az ámbrához éppen nem hasonlítható vodkas/ag, akkor mégis csak kell, hogy felébredjünk ostoba és sötét Almunkból. Nem (fogathat bennünket vissra még a\'hadikassza lolvaj miklAshelAk komédiás kormány slakélata sem abba a\' balga hiedelembe, hogy ez a gigászi küz delem, mel>re ez az esztendő teszi fel a koronát. hogy ez a küzdelem "fm a mi küzdelmünk, hanem csak dicsAjéges szövetségesünké. Ma már mindenki tudja a saját egyéni élményeiből. hogy ez a harc Igenis «z európai kuliura harca a elbai barnáit AisiAvat A krisztusi élet-idea.\'ok és tanításokban nevelt keresztény Árják hirca a móxe*i babonák toki lei kii. velőkig remlott, gjulladtvzemü kaftános zsidósággal
A hia védők meghiúsították, hoay az ellenség az éjszaka lepla alatt Budapost ^ kQzpontjába ótiOrjün
A f*14rm«cy«l vonalon orótaljoa n*met támadás felmorzsolta ■ w*ré» páncélos kfiteléksket
A Vezéri Főhadiszállás közli Magyarországon a Mulatón és a Duna közöli a harci tevékenység továbbra is csekély. ■A boKevisták azon kísérlete, hogy az éisznka leple alatt ke let felöl Iluilii|M\'st központjába kcresztfillórjcnek, helyőrségünk szívós ellenállásán megMustilf A Hullától Jóazakru több támu-iló harciélúnk egyesült és ezzel tovább szűkítetlek az ellenség
betörési ii.-iwr-mri)
A nfrnct vétlcrőparancsnok-ság jelentése szerint a német kö-Mí\'kek Székesfehérvártól északra egy bolsevista gyorshidosz-lály ellentámadását verték visz szu, miközben a 120 támadó harckocsiból 73*nt kllöllck A harcok folviunán ákerült flbol-acvikicknek Záinolyból éstjdk
A magyar-azlovák haláitsrOlatan allanaégaa hadoaztályok támadáaalt viaazavartük
berény raúldkét oldaláról erős gyalogság ős páncélos erűkkel támadva «dtntencti|cg Sárkeresztes községbe behatolni Közben német kötelékek hatalmas ellentámadásra gyülekeztek össze, amely támadás a bolsevikiek számára borzalmas következményekkel járt. l\'áneélosnikniik tobb mint fele maradt kiégve es ronccsá lőve a csatatéren, maradványuk t>edig régi állásaik mögé menekült vissza. lEnnek következtében az ellenség kénytelen volt Zámolytól <1 él nyugatra és Csákberénytől delkeletre egy hadosztály, iftelVe ctjy zászlóaljnyi erővel megindított támadását beszüntetni, anélkül, hogy n legcsekélyebb eredményt érhette volna el \'(—)
A magyar-sztovák határterületen a kékes és a Hernád folyó között az ellenség számos, eddigi támadásainak pontjainAI összpontosított hadosztályaival folytatta támadásait. Ezeket — kisebb betörések kivételével — visszavertük, az előbbi helyeken még heves harcok folynak. A Baranowi-hidfónél a bolsevikiek nagy keleti támadásai eller^ folytatolt védelmi harcunk tfulypöntjal a Visztula, Nida Llka-Oora déít lejtői
Mindenki tudja, aklhek egy csepp esze Is van, — de tamlatlan lelke — hojy es a hars a jóság és ai
örök gonoszság harca a .végleges
győzelemért.
Hát ki ne akarnA a jóság győzőiméi a sötét romlottságok felett? Vájjon kinek felöl meg a demokratikus buta",\\ b4 nevellek csak ö.i-magukba foidult kapzsi Yletszeiulá-lete t Kiknek tetszhetett a ma- .< an>ák egyre apadó méhe-e? La kiknek bántotta Miét a vhitó ap.o Uiagyarkák cérna hangocskája? Ki bosszankodott ^ gügyögő apró\'--gok, bpegó leánykák és fickók bohó kérdésein? A Jézuskát h Nyuszikát \\jié ragyogó szemű gyermek sereg vájjon milyen lelkü-lelü emberszörnyek aljas önzésén csökkent egyre kevesebb és kevesebbre? Vájjon kik miart aaporod-tak el, mint lápvirágok a boldog magyar anyaságra született leányok
közötti vidékre tolódtak el. Erős német harccsoportok a küzdelem főterén elkeseredetten védekeztek az ellenséges gyalogság és páncélosok ellen. A csata első napján eddigi részletjelentések alapján 245 ellen séges páncélost pusztítót nk el, ezek közül egy páncélos hadosztályunk egy nap lefergAsa alatt 134-et semmisített meg.
iA kelet-poroszországi határvidéken Ebenrode-Schlossel környékén
uj; \'
ezrv»?\'Klk és mik miatt tettek In-k\'l selye nftuk az apa felelőssé-r j v tő gyáva mag/aUíRény-i:i\'cL.;onelc rá azok és híveik, *;::;) e-t u azent haiAt és mindéit. flvll J b és boldogabb sorsra Mc.rutt c..\'.ga nemzetet egy es«-MríCo . o.lül kétszer is elárulni hfiji^ttíók voltak. Feleljenek mindaz;!*, eat a sötét és konupt rvtndtzcrt körül ugrándozták. Felet-jl\'cmi \'.zok, ezekre a kegyet-Ita és fá;ó kérdésekre, akik még ma It a mocskos zsidAság sorsa i ík akkor, amikor me-
ú.\' .!» m itatják ezer, meg ezernyi i « et örök rabtzolgasá-gul. falu. felé.
/.a ro.n\' felelünk magunkért, a máért és holnapokért. Már\'sorakoznak a hungarista léciók, hogy győzni akáró lendfllettei a szebb jövő felé forddsAk a hadiszerencse óriási kerekét. Vidám harcidétól
két órAs erős tüzérségi előkészités után az e\'lenség meginditotla már ISk nagy támadását. Tüzérségünk készenléti- és ütegállásaiból megindított tüzponto?itott tüzelésünk megbénította az ellenség támadását. Csapataink kemény küzdelmek ArAn felfogták a föküzdelml térségben több ellenséges páncélos hadosztálytól támogatott lövészhadosztály támadását és az eddigi jelentések\' szerint 56 ellenséges páncélost pusztítottak el. A Memmel hftífőnk északi részében annak védőőrsége lendületes ellentámadásokkal verte vissza bolsevikiek erős támadásait.
Az Ardennekben duló téli csata nagyabb hevességgel folyik. Páncélosaink és gyalogsági kötelékeink az egész nap folyamán kemény küzdelmet vivtak az arcvonal-szakaszunkat rohamozó amerikai hadosz-tAiyokkaf. Az ellenség támadásai M^lmodytól délre meghiúsultak. Erős ellenséges kötelékek azon kísérlete, hogy Vielsalmtól délnyugatra Houfal irányába Áttörjenek, ellentámadásaink révén meghiusult. Az ellenség még Bastognetól keletre is, erős erők összpontosítása ellenére csak csekély terepnyereségre ^elt szert.
Az amerikaiak a Hutton ás Rit-
Folytaii* a 4. oldalon
hangosak a képzőtáborok, ott reszketnek a harcivágytól* a jlvö ma* gyaK élet csillagszemű ifjú hősei, hogy ^megmutathassák a gyáváknak, a begyulladtaknak és hldalatt politizálgató kAvéházi bajnokoknak, hogy nincs elvesztve a magyar, . mert van és egyre többen vannak, akik vállalják a véres magyar sors mlndífn követelését. Ha majd megfogyatkozva Is, de jönni fog számunkra a termékeny. Áldásos béke napok hosszú tora ét akkor elmondhatjuk bátran, hogy érdemes volt mindent megAldoznunk, hegy ezáltal mindent megnyerhessünk. Csendüljön füleinkben a nap ale-den órájában, hogy .Ébredj magyar, az ősi fAld veszélyben, .elvész a fajtánk, hogyha nem merünk". Merjünk halni, hogy virágba fakadt fajként kftszönthessOlf a boldog uj évezredeket.
(L.JJ
•J ,__________ZAr.Ai
A nagykanizsai törvényszéken kitUzték a fötár-gyalást a dushelyi és csendlaki halálos drámák bűnügyében*
tolt ügyét, aki flep Gyöl-gy nevü (Ársávul ttscndluka községben
kártyázott. Hep volt u szeren esés* nyerő, nki minden pénzét elnyerte u játékban Illlás eri*
vaiiászalru hivla He|>et, aki gyanutlanul követte, mujd hirtelen telőlte é» rt nála lévő pénzét macához vei te A ftyanut-itotl eddig részbeni beismerő vallomást tett A birósáfl több tanút idézett a fötárgyulásra. A vádhatóságot tlr. Vargha László klr. ügyész képviseli. Január.vé-felé monslrtvuxsoratárgya-ásra van kilátás, amikor mintegy 90 balftonmagySródi gazda kerül árdrágító visszaélés gya-nuja miatt az uzsorabiróság elé.
A főtárgyaiások mind nyilvánosak és azokon mindenki részt vehet. i
Mint julectftfc, a nagykanizsai kir törvényszéken zavartalanul folyik a munka az egész Vonalon A főtárgyalás! elnök aiár kitűzte a fötárgynlávok sorrendjét, nmelyuek előterében izcre-
Ki a Dushcly könMi bnl\\~ s dráma, amelynek gyanúsítottja Nóvák Antal és TefuS József, akik miként azt mar Unnak idején röviden közöltük állítólag akként bántalmazták Kumert István kózségbelil, hogy ez m bántalmazásokba bej lehalt A fölárgyalúNi elnök január KI rv tűzte kk ebben « bűnügyben ni főtárgyalás!, mely-ro lobb tanul idéztek be. — Január 22 én érdekvs ós izgalmas bűnügyi főtárgyalásrá van —kilátás Akkor tárgyalja a bün tetötanács llliás István gyanusi-
A német vezérkar egészen uj harcászatra tértet \' — állapítja meg az amerikai katonai szakértő
„Rundstedt űt, vág, védekezik — hogy az elleneégnek eláll a lélegzete
^Nework) A newyorki rádió katonai szóvivője a ntfmctelí nyugati lámadásávu) knpesol.it-ban kijelentette
A nemet vezérkar egészen ujH harcászatra lért ál Ugy látszik, hogy a németek luxenhurgi és b<\'lgiumi támadása csak egy-egy láncs/ejne egy kisebb és nagyobb tásuadásnak, amelyek célja, hogy a szövetségesek had-■eregét szünet nélkül elhaszná-
lódásra kényszerítse.
Hundstcdt ugy cselekszik, mint egy ökölvívó, üt, vág, vé-jlűk^yk, majd újból dobpergés-sztf u ütéseket, mér az ellenség-re, ugy hogy annak eláll a lé: legzelc Katonáink óriási teher-próba alatt állnak,, miközben netti szabad elfelejtenünk, hogy a németek az utóbbi kót év ajatt irtózatos idegtorirán estei. át.
\' \' (-)
A most folyó nyugati küzdelem • legborzalmasabb anyag-elhasználás! osala az angol-amerikaiak részáre
Eddig hat teljes páncélos és tiz gyalogos hadosztály pusztult el teljes félszereléssel
Ax araiéin! szakaszon a körülzárt elleniénél a námetek megsemmisítették
(Berlin) A Rajna-vidéken a német kötelékek a Maalaofvoaal több eröd|él taglaltak el és Középelszási-ban számos helységet azabaditellak lel. Heves harcuk után Erstcintöl délre » körülzárt ellenséges erőket mrKscniuiKIlrtiek és mintegy 300 laülvi\'t e|tettrk. Ar Alső Vogéiek v»lgyki|iial.ilu.ll tovább lolyiuk a
Mmiltlí Imi.<>k t.oll.....y.iában né-
wet O.ipitok a n.ipok aia bevet • karcok kl réppontjában IM Knn-|HV helv - II .11 k el, Koibacl* tői ésrakta Ii\' : vidékén a Irént nem ..ünwoii meg lényegétén, annak ellenéie, Ingy ,n ellenééi: eiAs nyoi.i • I.|l ki Ai innen
StTayug in i I- .A iii-.. átlakj
tl.tl i. .w el i . \' . .!..■.\' I
A S\'oek liolin Tidilr|-en amint a londoni l.iknsOvn.ik mar caak 10 stataláka Lk\'k rp hátakban. A Daily Exprest a.i követeli, b\'-ey a javítás, munkák t lvéi>zéaéhcz Finn-or.rácban stlig/sen vásároljanak épül. ilar, aionbail semmi .remény lem teliét arra, hney ar épulctfa a baboru vépe elölt KinnoisraRbAI | me,;érkr/lK á»o. IKTI)
(London) A Daily Mnnir angol \'
ujtág az Észak. Angliát pusziiul V. tOxeléaael kapciolaloaan közli, nogy leesett egy nagy tiárnyitbomba 10 darab tartállyal, amelyekbtn az angol hadifoglyok leveleit kOldték át Németortiágböl. (-)
(Berlin) Kél hónap alatt a német hadltengerétzel egyéni htrcottl 35 ellenséges izállltőhajót ttlllyetzlel-
f l\'i. Január i;,
tek el 225 eter bruttó regltzier lonn, tartalommal.
Az\'angol tengernagyi hivatal jt. leniét^ tzerlnt a legelső háboim év alatt az angol kereskedelmi flotta állományának kétharmad részét veszítette el ellenséges behatások következtében. (NTI)
Hozott-e az olasz hadjárat valamilyen döntést a szövetségeseknek,?
> i 4
Bírálat a ezövetségeeek olaszországi hadviseléséről
(Ixmdon) Az" angol konzervatív körök vezető lapja a ».\\ew Stateshann and Nution« a szövetségeseknek olaszorszájfL hadviselésre vonalkozólug fcdott közlésében ir ja: >Miért ncro vagyunk őszinték és miért nem ismerjük <>l, hogy Kpssel-ring nagyon csekély erőkkel és eszközóKkel csodáíatos ered-nu\'-nyt ói t <\'1, bár H szovelségi\'-seknek ezen a ntellékhadszin-
téren minden mérföldnyi terii-letnyereséget súlyos áldozatok árún kellett kiküzdcniök llojiy itt remfkivül nehéz terqivis/H-nyok mutatkoznak, az ismeretei volt .az eredeti .híidilervek ler-vezője előtt. A né-
pek, valamint a törlénMein unnak idején felteszi majtl a kér \' dést, hogy ezen hadjárat valójában hozoll-o valanulyen dón-ló.t
A megszállt magyar területen a vörös horda golyófogónak használja fel a magyar lakosságot
A katonaköteles magyar fé\'fiakat ismeretlen helyre hurcolják
. A bolseviki terroristák áltul megszállt magyar területekről a következő ujabb szovjet aljasságról kaptunk hiradási
Mihelyt a német han irepülők oly kózségi\'k felé érkeznek, atmlyók utcái tömve vannak a szovjet ulánpöllási oszlopainak iármüveivel, a magyar polgári lakosságot azonnal mvgak.tdá-lyozzák abban, hogy a légvédelmi pincéikbe vonuljanak, sőt arra kényszerítik\'őket, hogy lakásaik ablakába álljanak, hogy ez áltól a lakásokban tartóz-ko<k» szovjet tisztek és vörös kutonák a hafállhozó golyók ellen meg legyenek vérivé
A ném.t légifcgyvc^neni magától érlelődik, hogy amikor az ellenséges ulánpótlásl mélyre-püléseivel támadja^ ügyel\' arra, nogy a magyar életet és magyar vagy<mtárgyakat a lehetőség szerint kímélje ICuic eljá ;Ua a szovjet előtt is ismeretes, amiért a szoviet kővelkezetesen arr. törekszik, hogy d magyar lako$Hágot a német golyók pusz-tilbxálhak kitegye, hogy ezt-k alapján .ízt állíthassa, hogv a németek készakarva pusztítják a lakosságot. (—)
A szovjet állal meKS\'^lJt területek magyar menekültjei jelentik, hegy 16-iái 35 éves korig az ösi-szes katonaköteles ifjúságot ismeretlen helyre elszállították.
Bizonyára ^ugyanaz a szomorú sors vár ezekre a szerencsétlenekre, mint azokra a magyar bajtársaikra, akiket a Szovjetunió már eddig is a munkatáboraiba hurcolt. ( )
A i
ki jv K i •
íchA .
uik < ».. nior \' o Ai rfl t \' o etriiír 9 5 A t
(Ml)
/
Hb ..
E őre I
i
. • k t f •»• *■! » l "•í»,»i4III bflué;ci mc^Üi
. »r t^íáios l/^if <b«n Uvá iijik az ctlcnte^iól
Leventék I
A leventefoglalkozás változatlanul folyik. Ha soha, de most, a foglalkozáson való részvételre minden Hungarista-iljunak szüksége van és az azon való részvétel nemzete iránti kötelesség.
Mindazok a leventék, akik visz-szalartasi igazolvánnyal nem rendelkeznek az 1926. évfolyambeliek hétfón. az 1927 — 1928, évblyambéhel kedden,
továbbá
az 19A évfolyambeliek szerdán, áz 1930^-1931. évfolyambeliek csütörtökön délután 14 órákor tartoznak jelentkezni a gimnáziumban.
A mulasztókat, valamint a mu-lasztéjc szüleit, munkaadóit a legszigorúbban felelősségre vonom. A levente foglalkozásról alapos ok nélkül való távolmaradás s/abohüs!
Minden Itthon lévó levente jelenjen meg a foglalkozásokon I
Azok a leventék, akik jelen parancsomat olvassák, adják tovább azoknak a levenle társaiknak, akik a Zalai Közlönyhöz nem Juthatnak hozzá.
Kitartás I Éljen Szálas! 1
\' M. kit. jár. és mv. levenlt-parancsnok.
A GŐZFÜRDŐ uyltva oiipoDt* tH** | 7 órától este 6 órál« (Kedden ,
oap éa pinteken délulAn ndkne\' 1
Telefoo: 66\'J.
A n«|ykaaliMl Ry4rTai«.láfl welfiU^
■T.1\' " .iKazsÍR". .MeRvailó*. .Mi \'» 1 ,0ran«y*i\'nyogyszertarak iai|áa - , •.ói i t\'eknél énei a dr M:faly-B«l« . > tár (leidon 326, Wkt tóí •lí,,) 1 ül azives égbél rendeiv^zésra.
|.Y j uuiár l.V ujdosó honvédekhez
iM bujdouok U hontalanok /? vHZlilU *K<télet t t,áilok meg nem találjátok 1/ tipfó elUntégei.
uk nem letxltk kaidtlam Martfűk, . h l eldobja fegyveréi ? k<or letujl ai pnyal áiok: inja átákre turnét
át oly kegyet voti hozzánk.
én viharban vezetett .-hiúimat égi nagy Pútróndnk Idanrrutt 11 ■ *ureteli.
,ml ii kOnn)tihrt hűtlen fiain, u tttnl egyenruhát,
•K a tékoJóflu útjait: . l^nik puiitulnt a tuni hazát.
turnéi, mint topos át a ctordanép ttenlélrén. a családin ? ,,/ imibol/a ki vadát liánét rjnytn ét anyákon ?
II tiy4:Űnk a nyilkereszt jegyében I hjljlmai tiOveltégttOhk I >r\\:heli1nk el a bűn tengerében ri<V u-hsem volt ner^ietűnk I
ii veiérdnk Itten bajnoka s Irvrt rhtl n>igy csatánk!
a nip flg$tdi utunkra . Irti mint valaha, tunt haidnk. / Horváth Qyula
A bíróság szökés ós hűtlenség bűntettében rtiondotta ki bűnösöknek l
"Dálnokl Miklós Béla volt hadseregparanosnokot, Kóry "káT-min volt vezérkari ezredest, Csukásy-Oartner Lajos volt alezredeat, Vörös János volt Vezérkart fönököt és Faraghó Qábor volt altábarnagyot
ranclaország bolsevista
fennhatóság alatt
iiis) Franciaországot egyre Job-fenyegetl a bolievlzmas. A-n ésdeGiulle kózöttl szövet-rrancianrs/ágot bolsevista fenn-ig alá helyezte, ut sierint a nemzeti érzelmQ ciaország szilárdan hisz Németig gőzeimében és ezzel Fran->zág lyö/clmébcn és ezzel iaország felszabadításában és megerősödésében. (NTI)
lapán elhárító sikerek
jzpán rcptllők a megszálló 4\'ud ellen eléri sikereiket u|ból Kzaporilutlák a I.igayen Öbölben liyesitvc egy cirkálót és négy cirkálót tüzelésükkel telitollak. Ugyanitt a Kanikaze-ílehik feláldozásával el-k(ízlettek két szállító hajót (—)
Róma uralnak félelme Musselinltöl
Róma) Amint a római rádió közli, Cantachlaro" folyóiratét betil-ik. mert az vita tárgyává telta Holminak Milánóban tartott fgvik tídi\'t. Eien folyóiratot rövid idő I kiárusították. Igazgatóiái arre liikai szabotázs cinjén íetartóz " (-)
_ amerikaiak az uj nénet
9 rakéta repülőkről Nr»y«(V) A áite\' USA folyö-le^utóbbi számában képet kö-»r uj német rakéta-repülőkről itenal szikértő ezzel kapcsolat-kölli: .Az Egy átült Államok «»*ája előtt ezen félelmetes fegy-t vonatkozó valósából eltitkolni i fzakad. Ha a bombázóinkat. uk eddig it oly sulyos pusxti-óil okoztak a németek soraiban,
i uj námet fegyverek a jövőben fsrtittnlk, akkor a németek ybe kerülnek NekQnk tehát C Infeláldozia árán is a legré-sb iéöa belül győzelmet kell
!. J-.k, mielőtt Németország l, tbb fpetéuel állana elő. J—)
Mélvaógr* utálatot é« felháborodást vAlUitt ki toiindon igaz,magyarból. amikor hiro jött, hogy\' Délnek i Mikié* Uóla vozérezrodés, hadsereg-(joruneariQk néhány vezérkari tiszt-
livol a hungarista átállítás napjai ban átszökött a bolsevistákhoz. kzzol u e solokodetévol ni? áruló volt tálwr-uok ki töröl botot Ion szégyenbélyeget nyomott magára.
harcba szólítja. Akat Németország oraráf
Ihilnoki Miklós ezzel alognviltabb hazaárulást kúrotto ol, aniNsrt a magyar közvélomóny a logkiméletlo-w»hb mok\'torlttHt kóvotoli volo 6h >•<,<< kéHUm U\'vó túrHuivid k\'a|>CHolatl>nn.
Most oz moí^törté\'it 6h a magyar k«"\'/.völomény toljoH njognyugtat\'u«úr;v a hirónii^ olyan itólotct hozott, ami hont a hazaárulók mogérdomolnok.
A iK-mzot totúlia mozgóaitÁMÚval é^ han-lkaüllitÁHávAl mogbizott m. kir. táft-ai^élküli mininztor itk?II<; ho-CHztott ti\'»U»rnok.-birómig o minap meghozta itélotót a szökÓMl»cn levő l>idnoki ,\\1 ikloH U^^^Mroared->h ó HtnrWvi TiQii0(O\'éM>n.
A lnriWu,\' Dúbjoki Miklód IW-ln vo/érvzrodo«t, mint az 1. honvédhad-eonv volt |¥irane»UM>kát kót Ikosz-tott jávai, Kóry Kálmán vozórkari oziYsIcx.-ol óh vitóz <\'enk»u»y-(b\\rti¥)r l.ajoH alozroda^wil ogytitt, továbbá a honvédaég volt wzérkari fónókót, vitéz N\'pröa János vozénvetnk-st, valamint n eHondör^ig volt fí-lújívólöjót;\' vitóz Faraghó tlál>or altáUniia^yot a fönnálló törvón\\OH rcndi*lkn%r-Kck ói tohtu\'lwn a távolIrtiikU n uiívtur-tott fófárg>*aláMOii nzókóf- liónt«ttiM*>n és bütlon.sóg bjkntoiii\'iUm l.uu>tmok . mondotta ki.
Mikin* ltóla n)z<\'>roznylon b . lottjaivul ogyútt ll» 14 októl*- i 5-ón. miután nom akartak a in : hm talnlt mngxaiBi\'kí hmui! bai t >an ró"/1vonni, a harcoló liiidiMir»\':i \', g>áv/u» olhagytiik íe* a h/ovn-t pAtokltoz, tohát az vllonaiv\'lMi/ «. -k-U\'k át (•■< M/olgálntukat felajánlottuk
Dalnoki Miklós azonban nom állott motí az átszökésnél, \' hanom mint az azóta érkozott Idrok l>ir.o-mitjúk, óbbzo«zövotkozott a bol»o-ristákkal, ugynovozott »nomzoti< komiányt alak kot t i)obroeonl>on,aöt felbivíiMt intézott a mogaz.állotl b\'iü-lotok magyarságához, amolynok ér-telmébon
ás a vala azSvataége* Magyar-
ellen.
L*g>anoz.t totU? vitéz nonvow Vöröa János \\"ozérozrodos, a lionvédvoxór-kar volt fónöko is, aki Miklós lk\'la vezér,izrodosscl ogyütt, áfulásuk fo-lMunanvnkó|)|»on yH jutalmául az ol-
louhó/tól ugvnovozott vllonkornuiyy aliikilá>ára« Ja motflnzúat kaptak. Miklós lióla vozérozrodrui az o) on-üé^\'liez való pártolásr\\ után nu\'-g arra is votomodott, hogy n inngAai\' és nómot liadoró olloni harebaveU\'-H eél-jant bujtogatott é* ilyon folnzólilást tartalmazó levolokot Intézott a harcoló magjar hadHOix><; tinztikandtoz óh |iaruncfmokail>o%. Vönw János vo-zéroznxlos óm Faraghó Uáhor- alU\'i-bortjairv ar.\'ollontiégaol már réjr\'b-bon is érintkozÓHlnfti voltak oló-kósziU-ltók a fcyvvoi-Hzüiu\'ti tárgyalásokat fri hozzájárulbik lovékony-BÓiíükkol az októktr 15-i gyimzofl omlékü proklaniáeióljoz, amely azután kihatásaiban oly huIvoh kövot-kozményokkol járt az ó\'ct-hnlál Imréül vivó nemzet hodviaojéHÓnu.*
A magyar közvélemény mély mog-uyugvásnál v«»azi tudomásul a biró-n\'uí marasztaló itóleU\'-t, niert ou\'vszor smindonkorra rányomja liélyotrét az. iw-iilók ir\\alázatos munkájára és ogy-lien irányt-mutat a jövóro is abban a tekintetből), hogy ozokkul aa árulókkal, akik az ollonsógizol szóvot-keztok nomzoti létünk ol pusztít áhá ra, »(.lia tó\'\'l>ó szóba no álljon.
Naptár. Jaauár 15 Héllö Rám. kat R ti Pál. ProUatáai Lóránt.
Akik kaatnnziszökevényt rejtegetnek, halállal bűnhődnek!
Szerecz iiszló, megyevezető
r
nr
•V
..L - —,

Hl R □ K
— (A polgári közbiztonság vezetője)
A Nemzetvezető dr. Endre László belügyi államtitkárt a hadműveleti területek polgári közbiztonságának vezetőjévé nevezte ki.
—■ (Egy héa temetése)
Szombaton kisérték pihenőre a nagykanizsai\'temetőben Nagy Imre hadpródjelöltet, sopronmegyei származású, 24 éves hős katonái, aki a kanizsai kórházban meghalt. Temetésén ott voltak bajtársai is szép számmal. A távollevő szülőket (akik nem tudtak eljönni) dr. Krátky István m. kir. főhadnagy képviselte, aki megkapó búcsúbeszédet mondott a fiatal magyar hős sírjánál.
— (Kincstári dolgok visszatartásáért fogház jar)
Sokan okulhatnak belőle. Ugyanis Kovács Lajos nős, csurgói nap-Számos fia német hadikincstári dolgokat „talált", Ksvács nem szol-
Sáltatta be ezeket illetékes helyre, anem megtartotta. Egy pisztalyt akkar küldött vissza, amikor már kitudódott, hofy német kincstári dolgok vannak birtokában. A német csendőrség tudomást szerzett erről és átadta a dolpot a csurgói magyar őrsnek, aki Kovácsot lelar-téztatta és beszállította Nagykani- \' zsára. Dr. Gáspár Zoltán törvényszéki egyasbiró tárgyalta most ezt az ügyet és a beismerő vádlotjat hét napi fogházra ítélte orgazdaság miatt. A lefoglalt bűnjeleket visszaadni rendelte a németeknek.
•— (Értesítés)
A „Baross Szövetség" Király-s. 14. sz. emelet. Hivatalos órák: d. e. •9—12-ig. Elnökség.
— (Felhívás)
Felhivatnak azon egyes vevők, kik a Batthyány hercegi erdóhiva-talnál tűzifát vásároltak- és eddig nem szállították el, hopv vett fájukat rövid idő alatt okvetlenül szállítsák el. Folyő hó 11-141 szállítani mindennap lehet.
(Göcseji őrszem)
cím alatt nj nyilaskorosztoa lujtilsp indult ino« a hutármonti járások számára liOntihon,* amoly ©zon a torülcton magyar missziót apu hivatva toljasitoni. Szerkesztik látván ós Marton Károly. Az •1*5 |ióldány már meg is jelont.
— (A világtalan zenész)
és énekes. Szentes Ján*snak sikerült újból jó lelkek adományaiból harmonikát szerezni. Kéri a közönséget, hogy segitsék kenyérhez, munkához. Elfogad lakodalmakra meghívást. ILakik: Honvéd-utca 4. sz. alatt, ajtó 4
—-(Szombathelyen megszűnt a vacsora a vendéglőkben)
A szombathelyi polgármester elrendelte. hogy az összes szombathelyi vendéglátó üzemekben (vendéglőkben, éttermekben, kocsmákban, kávéházakban és kávémérésekben) ezentúl vacsorát kiszolgálni nem szabad. Kötelezi a polgármester a vendéglátó üzemek tulajdonosait, hogy a déli étkezés zavartalan lebonyolítása érdekében a látogató közönségnek naponta déli 12 órától délután 4 óráig, légiriadó esetén a riadó lefújásától számított két éra tartamáig, de minden esetben legalább délután b óráig álljanak a közönség rendelkezésére.
- (Ar önyvl hírek) Nagy* a logutóbbi kimu-
tat/* óta i* kórotkoző anyakönyvi ljr^útok tórtónlok : SuJdétoh : Kjilajka Korona földműves 6q Kálóvica Anna rk. fia, Pahocaa öyúrgy fifrru.\'tóktr^ftvLi (■* Hzakónyi K»r<i lina rk. fia, Bárándi Tibor poata-atakiparo* rk. itt Marion Magdolna rk. fia, Hchroihor Üyula kómQroa rk. (m Uá«|»ár liozália rk. fia, 8iabó Sándor íuldmürtM rk. é« Somi Margit rk. loán>jy l\'óór Iraro napszámon rk. éri KcntnolU Anna%rk. Iná nve, iJollér Sárvlor híuitoariMwtor éa Nat(y Krzaóhot rk. fia. — HaláJotú-•ok : Kochui Mária 6 hoUw rk., Bálán Komnc kÖrnüvon rk. 41 érua, őrr. Hóin Ernónó 11. Nsgypál T\\>-rézia 64 (nrn, Anódi Katalin rk. M érm, Horváth F.ru 8 napon rk., Bonczik Forvnc fóldimmw rk. 78 Kuauni Láazló fóldmüvos\' rk. 77 én«f Balogh Sándor rk. 7 napos, Böröcsy tlézáflé sí. Lóti Itozália rk. 26\' Anw, Ackormonn Bertalan awdsifmtó rk. 28 órus, özv. Konki Józwfnú *a. Karluui Mária rk. 69 án*. Nagy Iniro hadapródőrmester rk. 24 ím vi, l\'ali(M\'«a György 6 na-pua rk . Mikii Mária 70 óvos rk., Ariban Sándor nyug. körjegyző rk. 68 úvin, I%p|> Márton foldművan rk.
Atiw llóztumiykölttfk : Kovába Miklón |ióii/.ug^úr> 4a l»allin!,nr kntiilui nói»za)>ó, Mó-•/.ároH Miklós nuHouitiüztviaoJó Muraközi Mucin Mária, Kővári János MAV öral^íTJH ón Sonliviin To-ró/ia, Híjhw AiiLlI fnlduiüvoH fa Nyiró KrrnóUit, Tóth Józnof MAV ór*U<nw ItárdoH Oizolla, Kína OytiLa tím llárvfalvi KrzHÓIxit. Marton Ji«ih» p\'|»lakatort óh Horváth Kr/nólmt, Kriu<znai Józhoí rondór ém Színod ic* Mária, vitóz Buidoai Krnő nuK;ántÍH/.tvÍHolA fa Szabó Hajolna, (loinliOH István cipófolaő-léa^k.w/iCÁ 6* linroi Mária.
— (OgyóazaAgre kerülnek a aötólbon bujkálók) ■ Horváth Labodics Mihály éa Tránec Ádám csáktornyai lakosokat a csáktornyai csendőr nysmozó kirendeltség nemzetgyalázás gyanúja mlalt feljelentette a nagykanizsai királyi U.>«\':..••; ,,lic«. Dénes István agciar.v ..il lakost ai orosztonyl 4is valótlan liirek koltalásának és twjeazlé éliak gyanúja mlalt feljelentette a nagykanizsai klr. ügyészséghez.
Á m. klr. nómoforszrtgl lóg-védolml lüiórcaoporl felhívása \'
A ni. klr. németországi légvédelmi I i !l \' | >M|i t. ,U» fellnvja r \\ ál \\Al>i t -
lOtA (íiiltfk, l.Mllu\'lyciteSck, iegény-s«lgi állon .I vl.vk h <. :iiloióil. kik a N ladalamha itt cpblnl ak i aticnckmeni len
I h i •l1 n a lovasai i .^a ; • , vtének lóidat i K . s I. > le tf.1, sieidJU\' I kei Az » csoporton-
ként vai i I i ... ■ ii. Szí • \'.i
ZALAI KÖZLÖNY
tershofen közli klzdfitéfco, Cltzászban egy nap lefolyása alatf nyolc Ízben támadva megkísérelték csapatainkat a Maginat vonalból kiszárítani. Támadásalkat mind véresen visszavtdOk.
RhelnautóJ EUenlg a Rajna és az UJ közli egéfs területet az eilenség-
tft meftflsztitalluk. Január elseje óta a nyugati arcvonalon 330 ellenséges páncélost löttOnk kl, vagy zsákmányoltunk és tibb mint 5000 foglyot ejtettünk.
Közép-Olaszország és a Balkáó területéről nagyobb harcokai nem Jelentenek. (—)
„Németország hatalmat •Henfél"
vallja be ftezintén az angol eajtó
„Daily Sketch" angal újság a nyugaton folyó nagy küzdelemre vonatkozó közlésében lr|a:
A Németországért és Németország ellen folytatott harcunkért rendkívül nagy árat kell fizetnünk és azon reményünkről hogy a háborút hamarosab befjezh^ljük — egyelAre le kell mondanunk.
Németország hatalma* ellenfél éa még nincs leverve és ért Igazolja az a hatalmas kard erő, amellyel Németország nyugaton a háborút allenünk folytatja.\'
Amerikában is egy igen érdekes kijelentés hangzóit cl, amelyet Vol-ger amerikai szóvivő hazott nyilvánosságra. •. Kijelentette, hagy Németország a
harcban álló éa igen eredményes csapatain kivül még elsöesztályu hadasztályokat Is tart tartalékban és hogy nála Repülőgépekben sem mutatkozik hiány, amint az most a
nyugati harcokban bebizonyosult.
(-) \'
Köszönetnyilvánítás
Ml ml irón JóbaráUlok éa lai aeink, kik felejthetetlen drága jé fér .Jem, édaaapAnk. apóauab auyapáak, I laatvérüok, nógorunk, llltfvTrlkonunk I
AnQján Cándor
**■*• karjt(j»4 tametéaép megjelenésűkkel vagy bármi | máa módon mélyaégea fájdalmunk- { ban oaztozoi azlvesek voltak, fogad lak ezúton la háiáa kOaiOnctünk ki-
lejeiéaél.
A gyászoló oaalád
VÁROS! nozoó
■ - a
\' Januir hó 13—18-ig — Szombattól— csütörtökig { ■ Ibsen világhírű drámája hímen v
UFft híradóban kiemelkedő: Siálasi Ferenc liemzet-vezetó találkozása Hitler Adolffal a fóhhdiszállásón
EIOadások kezdete délután 4 is 6 órakor
Férfi ét női
jmmmill€.(fiBOLi(mű
felvettünk. ~ ■ , ,
T/LÜJÁN\'PALCSICS
«<_, - r r-atta tó. »
V.!.L.\\::OS ARAM-L LTATÖ RT.
3, t I IfintéMh, uok«i«ra
» i :
NtgyUnli* m. tirot lífc, <d 32/1945.
T4f|>: Ai 1945 h f culídtk Jm^J
Hirdetmény.
Felhlvluk aiokat a 1945. évben gazdasági cw*. larlanak, hogy 1945. éti ú, 31-1(5 a városi adoinvznn, tasztert nyilvántartón*) u" jelentsék be.
Akik ezen bejelentést 1 ják, bírság alá esnek. Nagykanizsa, 1945. janu
>a * Városi Adél, ____
42/1945
Tkrgy: AdólirelésírZDItk tan
Hirdetmény, f„k
A váras adóiizeit k.ittnu, hívja a városi adóhivatal, b , , 1944. évi adóhátzalékál (i, , , évi elsó negyedévi reszleír ■ lelhiváslól számiinti 8 . rendezze a városi pénztárnál\'-Miklós-utl kapu, I. em. 17, ajtó). P.zen határldin lul i-tási eljárás azonnal meglc j. j Nagykanizsa. 1945. január vas
nz Városi AMS kül
----- gy<
nPttOiíitiflEiís
r
líu
hol
ÁLLÁS szi
\' t\'.jr
7 <««• gyakvila\'tat rmátDd • t aaakmábin |ári«« Haztviic\'Aná KI i B«m Marsit. Ba<o<at aoi 20
tllndanaa»iakdo«nln<l a ion bniMu bizorylivánnval. t*U dtfMba. étkeidébe l». Aiany )br uioítd ajió.
Idflaabb nái mcbaaiizaifta ai«k. Cím a kiadóban.
néimsálcrl Máit váltllai h aaapár. Cla a klidóban.
AD/j>7tltL
Cariholm azekrény fiadé - ! Ifldnl lehel K\'nliil-utca 39 „RU\'
Stower IrÓQép, kaveiet hátadé. Megtekint he ló kedden KQt\' tói Rozgonyi-utca 3.
"tledó agyló, 1rá|ya Clm a^ktadóban

y
KUda eey hlromnenycdr. Mp léllklbll e,y Ichér hln.z.K • lép petlye, IQI lü|Z{0ny, tzr léhaí nAI mellca-ksteny Szemcrt-uic* Sí
t1*a.atslr« keicaflnk 1 i* lé(tln,drá)(ol, mtei, termttit. CK •ISI.
j.ll i é
hál r-jl s
rt I S
o\'í li
Szép, etetni valú kuh.ric.M. «(W Szckerca JSzs.l utca 3S
BÚTOROZOTT «20W
iac»l
Efy fienély réazéie S.l.r...* aiidé Clm • billióban
KÜLÖNFÉLÍI
Xlvvuell aionSaloa Sztal* RákScil-ulca 34 arámii <|T C Síiry JánM aávre azóla irakiktat. I a tniatetea aie<talll4l ad|l U • » ségaa
ISLAI RÓZIUtl
mmui wa^tuie
a3»ay* .II^I.UU,! a 1
>«tavt* St*a«: l.t. Ua\'
N/oaulel. • Jliiil.- t K T.
r* .i m,i yy- lm »--

Volloiuiit:
1Uort|tila:
Az elsötétítés ma 5 órakor kezdfidlk és 7,7 éráíg tart
évi., 12. tx. Na0ykenu»«, 1945. Január 16. kedd Ára 30 fillér.
U J u
•• Ffr^u x títa
t* ém ktofeSi7auJ teUt\'-a 7** a.
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
Klötlzetéat hrn ej?y hónapra e p^nRÓ. negyedévre ia pengő.
■ Bcsdapecöon a caaDyoo utasai harccádoct a nóimet vóafloűpoóg dorotiaoan rcscrj-áDCfla p hoSyőft
Csapataink a vörös hadsereget a Dunától északra — a betörési területről továbbra is kelet felé szorították vissza
Losononál és Pelsöcnél a.magyar osr.patok kemény harcban állanak « az ellenséggel
(Berlin) Magyarországon a Dunától északra, német-magyar csapatok a \\örös hadser^jy^^fcetörési terü-letrftt tövábbra"Ts kelet fele szorították vissza.
-Budapesten a népiét védflőrség, mely 1944 december 24. ótaí van kitéve az ellenség legnagyobb anyag-bevetésének. a súlyos utcát harcokban megállotta a helyét. Tegnap a bolsevisták a város* keleti részén számos páncélos és csa\'.arepüKS bevetésével támadtak. A város védőőrsegének ellenállása következtében csupán néhány, házat sikerült > jel-foglalniok-
Losoncnál, Pelsöcnél és Nagyidától nyugatra német-magyar csapatok kemény harcban állanak a támadó ellenséggel. (NTI)
Egy a-budapesti harcok közben leszállásra kényszerült szovjet repülő-hadnjigy bevallotta, hogy a szovjet repülőkötelékek azt a parancsot kapták, miszerint bombaterhüket minden válogatás nélkül dobálják le Budapest városára. Ez biztyiyHja-a bolsevizmus minden cél nélküli pus/titó és romboló szándékút, amely a londoni és washingtoni barbárokkal egyetemben Európa minden ér-
tékes műkincsét és emlékeit szétrombolni és elpusztítani szándékszik.
Erx magyar területen lévő német hadifogolytáborba a napokban beszállítottak néhány hadifoglyot legénységi egyenruhában, Csal; hpsz-szabb idő elmultával, mikor a velük szemben alkalmazott emberies bá-
násmód következtében bizalmassá váltak, vallották be, hogy ők lisztek. Hitelt adtak ugyanis ama szovjet
propagandának, amely szerint a németek minden szovjet tisztet .yon-nal agyonlőnek. A tiszteken épp sgy, mint legtöbb fygplxtjlrs&ikiCtn is nagyfokú háborús kimerültség mutatkozott. (—)
Nyugáton az amerikaiak a legerósbbb kötelékeket vetették harcba
Nyugaton a tegnapi nap foly. mán [ A nyugati arcvonalunk fölött több
a védelmi harcok súlypontjai Mai-mcdytól délre, valamint Bastogne mindkét oldalán voltak. Bátor kötelékeink elkeseredetten védekezve meghiúsították az amerikaiaknak a földön és a légitérségből is — a legerősebb kötelékeinek harcbavetésével — megindított áttörést kísérleten. Csak néhány helyen tudott az ellenség némi térnyereséget elérni.
A Alsó-Vogézekben és a Maginot-vona\'ban erősebb ellenséges támadásokat hiusitottunk meg. Ritters-hofer ben több ellenséges ellenállási fészK :t foglaltunk el,
hlpfvinkst Strassburg két oldalin kiszélosltettük ós meg-erősítettük.
izben elkeseredett légihaicok fejlődtek ki, amelyek során 23 ellenséges repülőgépet lőttünk le.
A bolsevikiek — várakozásunknak inegfelelőan— több ér.is per-götüz után nemcsak a Pulavy- és Varka-menti, Visztula-parti hidfőik-ból, a Varsótól északra fekvő Visz-fUla-Bug háromszögből, hanem Os-tenburg két oldalán fekvő, Narev-menti hídfőikből is, elélyes támadást intéztek. Elkeseredett harcek keletkeztek egész arcvenalunk* hosz-svában. x
A Visztula , és Lysa-Oora déli lejtői közötti betörési térségben tovább tartanak a súlyos harcok a Nidán keresztül nyugatra előretört bolseviki gyalogsági- Es páncéles-hado\'-^tályokkal szemben.
Foi>latsa a 4. oldalon
lapuljatok a hóvirágtól,
\'.i.-uiljunk mindannyian élet akarást ■ttöl a gyenge vlrSgocskátóf^Tanul-iik meg azt. hogy a sivár/és ké-fn-ny j- gkéigen át Is van xíij élet,
• ii viragfakadas, csak hinni kell és ,nt kell az elhivatottságban, a rténelmi küldetésben.
Meg néztétek-e már jól, joagyar rstvireim ezt az egyszerű, fehér firágocskát a hideg, zord téli na-
Íikn.ik első tavas/i biztatását? Ha iiuldal megfigyeltétek, akkor azt látnotok kellett, hogy ez a hamvas fehér vir.\'g minden sérül\'-s nélkül töri át magát a keményre fa-j>.-it hóretegen, hogy szelíd szirti .ni, /öld Icvelecskéin nyoma sem j.ii-/;k annak a küzdelemnek, me-jyel a fagyos téllel folytatott azért, in,-y feltörni akaró pompájával kö-|/e..thrsse a teremtő Istent, a niin-•li- \'g urat. Mert hinni tud a le-)■ it ili iíIhii, hinni tud a feltamadás-> i ^eitdülcllciiŰI. Ahogy sikuiil ennek a törékeny K mm . t nem t i^-rnllieiiiC az
• 1. m.i Urt nitk.lt emberm k ? Meny-muI v.ijyunk mi férfiak tóréke-
Ilin k a hóvirágnál ? Jó dolog az .n apró termés7ctl tniicrnények i elgondolkodni. Bölcs dolog , \'iikvilni afelett. hogy ha mi ma-r >r tcili.ik követnénk a zsenge s ig példáját, vájjon nem fa-i i .i-e óink tavasz elibe a sivár, .\'■»«»$ magyar éjszakába? ! AMiiii az élet parancsban, me-\\ l vámunkra alkotó Istenünk meg-i. a harc áll a dolgok tengerien Harc az életeit, békében Vili.•inban egyaránt. Békében ve-t it. kkel. habomban pedig vérrel, h.uc minden körülméuy között.
Írtli.tetten volna s/ámunkra, ha ezt pii.iiesot .i/ok nem értenék meg . r, akik nap. mint nap az < \\ lépcsőin koptaljak léiduk • n.i.l..n-|iik.it. akit legfeltűnőbb
•i .ik.n| ik cintvitáisaiknak " i istci f.lö jámbor mivoltukat.\' ! \'Voziál és doV.O/Ml, isme-
• il>cn je vöt is Ha valaki !■ in nem tudná azt, hegy ci
• .» « jeii-nti, h.-gv néhány ási-■ H k, tu\'i elm ■ dőlt Miatyánk
\'•\'I c nick ei.-,;ct tenni nem lehet, smes tiuloinására adjuk,
• úN.uil ezt ugy éitel-. h.«gy iui.nlkoz:.d.
II . hten r • «■ w c\'-\'
■ : k« iy. v- i n II hálát a : t Ur. • l. v gyail d »k .1 mu I t :■ i\\ f \'.t n.-p
I In. . ,.,\'a ; d,i- . u .Ib.1
azért vért és verejtéket adni nem akarnak. A pénzeszsákok így okoskodnak, hogy hát miért fizetem az adót, vájjon nem-e azért, hogy ezzel szemben az állam a maga fegyveres erejével a saját költségemen meg ne védelmezzen. Az iparos azt mondja, hát vájjon nem-o bölcsebb dolog, ha en itijion maradok és a harci eszközöket készíteni a harcc sok $;ái:^ra, \\isiont a kereskedő r- .: j::.•.! Mvel, hogy nclkülöihe-tc: Jn .1 terirelvények helyes felo z-i a hivatalnok ember Je?-
i, \' c is i -v okoskodik, hogy ha a I n sivár, de kemény órhcVie • hit akkor bizonyisten \' cs : niond .iz égéit ma* K>ar , • tás, .1 vaiutll azt ■ v . » . . küle is teljesen meg-•1 •; c ;!. desnem scszi é>:re . . , • r re\'.en reol az e\'.et-- , * léjává
lett, ic.;y már. rég kikapcsolódott r.bból a .uiunkából, amelyre vállalkozol\'. Paraszti népűnk talán az e;:yccüli. aki nem igen keres ki-buvi; t a harctereken való helytál-I„i alól. Ez az .egyetlen lör-se a r- y u^ \'nak, amelyik tétovázás ; i. indó helytállni — Jölcs \\ etj* (att — azért, hogy ..tyái-r t a szent magyar földet t.i hi . a55a semmi féle idegen ;.) i \\uhj alól.
.). enne!, nem így kellene lenni. , I; n tzabadna így lenni, kü-I !,ri i • rmikor a \\il^g leggo-i itb \'égei tapoís.ik a szén* ! a\' i\' .. i éá pusztítják a drága ni ar éleiét, melynek jó magunk is : . \' .be v. .;yunk, mert hiszen a nen. i h?\'r ellenségei, ai a régi jó ,Houuy"-fé!e konszolidációs esz-tendékben bethlenistvár.okvkeresz-tesíiícherfcrkókon keresztül gondos-
kodott arról, a g/ászf bukásba süllyedt rendszer, hogy a magyar ifjú párok irtózzanak a családi tűzhely értelmétől, a kis Töhötömék, apró Pistikák és Juliskáktél.
Ma tanuljunk helytállni a hóvirágtól, hogy mire rligybefakadnak és virágdíszt öltenek>*magyar hegyek, völgyek, rétek, akkorra már a helytállásunk nyomán véget érjen a milliók szenvedése. Amíg a magyar feltámadás elkövetkezik ezek után a fekete nagypéntekek után, addigra is fogadjuk meg, hogy soha, de soha nein engedjük el egymás becsületes magyar kezét és az uj magyar életben egetkérő boldogságban egymással karöltve menetelünk a paraszt, a munkás és értelmiség a büszke és szebb uj évezredek hajnalába.
(L. JJ
zalai xozlony
■ iinn n |,
küzdő s/.öviiséges |mi|m , . f mögött Magyarország kj|i«i, Állal bekövetkezhető k.u .ti...\' megakadályozzák es «•//• i N idcjtileg Magyarországot , összeomlástól lm unit-nlM k
A S/lttjav kormány lm//, toll llgyan egyes loiilos m. im/ krifMM\'knck, igy elMisoili,,, zsidókérdések nugohláiliii/ , meg kelleti buknia, iiicrl voii ereje nhhoa, . i
Mányiéi ii i s klikkjt \\ I v
ben iTiilméiivcscii h.iiroili mmi A l.akalus koi mint I j, tlig már a bi/los áruli> i Il ii uev\\eilc ki a korm in /,. kormány/ö és klikk | ./mt, versenylultisl ri-iitli/iii . inanokk.il, liogx iimImI. előbb kiugrani cs nnltiki., lesznek m jd nagyobb i i
a kiugrás koVflkf/léhi n , go|syás/nk szemében \\ pul nak MM I nyarán beköt. ik.,« |r|os/|.i|ás;i sukkal eröst-hlá-M le a komniunislák magt-c. s/ági pálljál mini \\ il ili < Voll A kormánv/m < . L nvivrlc l\'ausl koiiiuiuiii \' /t\'rl. báró /t l l-l.l vil. / I rnglió voll illáboi ii i. \\i»l k mán>/<ii gépkocsin |tilI >11 • \' Kéri Kálmán voll xi /rrk ni • ivilcs és viIé/ Dáluoki MA lléla voll v. /rn /n tli s li:i*K regapram Miok se-ilsr é o m\'n lej nk lii/voii.il;in Ii" •Sxovjetlfd fegyverszüneti m»
teleket kérjen. k nklólin I . délután ko\\ilkf/fll I. előre nugláloll M-iil is. I kl S/ál.isi I fi fiif cs ,i 11tiiit* n i Mo/g.lolll s;t|ál ri. p . s.-m.-s \\énifl Miiotl.ilom i alakiilalun ik segítségén I magvai kiialxi Imhim-Im. csendőrség és rendőrség bii<l . pesli helyőrségének. \\.il:uiuni karhatalmaink megértésé* *<<* vette a halaimat
Üzérkedő angol zsidó óriási botránya
Lord Mclchelt angol isidó ■*« mélye körül támadt botrány mr. nagyobb mérel-kei öliöii Mek Anglia leggazdagabb és legnagy.\' befolyással biró zsidaja űlérkec seivel hatalmas vagyonra leli su Hatalmas kószenhányák és acélír vek vannak tulajdonában és nn nem egész Ang\'ia vegyiparai U kezpi közöli
Az erre vonatkozólag incc-\'i" vizsgálatok eredményéi tilekM akarták tartani, de U/crkedéso nagyméretűek, hogy a nagy »>■\'«» nosság állandóan foglalkozik ve® t
Magyarok, rendíthetetlenül tartsatok ki!
* Kiáltvány • magyar néphax
LeinM\'tWKhh brlvxotbun mól Hoz-sátok a ni»ur\\»r lontfnvhoxók elí* mert lc«tülot» n Nöuja>ti Kzóvot. a^r.
A lloxzNiok intézett aaúsalunk iie Itnxon pu*xtál»a kiáltó mó, na nrm mintk-n iga/ inauyar tart** •/i>itl koUk\'-M\'.vnrk. ImÍ-.\'V U II>.»| rendkívüli bob* adunk fon \' kiállta nyúlik kAcrinl járjon ol. A (xiir^ c»lok»A« uk\'i" cl<-^kf/fll a/ or.xittf mimkai lakiMi nzamitra K* *k n/ i^ii fttiIxoH ii|ók m li-u\'too dm •/ i * U»l»h nucaUrt.w>l koxclclik m-I i rá kt\'ll kuniunk ex -ir » IN\'Ih\'-c tdin
imli Im«I\\m>Ioh \\ \\ó.\'hékiu\' nifltő ki tártig ártui jutunk ol a lu*l«*« •• ■nkenlnut.
A nvinmti luMlNintlér(>n\'inát m -j kewl/iiliitt ik \\|Mtxw >a|nifM»k ^t\'jr - A NAniotlnroiIaliNif w»*óro a ion idlamfőiM\'k. a N.iiiaot^notö |M\'k n honvédádmi iinninitrrivk n<dn t«\'tl lúioi^iti\'wt\'i ilkahmotl félroivin-értlMiló ukmIoii liMntm rt \\ im»^\\ a Biacvar ltar.W-n>n ann.x i némot "iTÖt hor^Hi iriiilrIkrtéKiknIim, ninonux it a luwhvNxiiti Ix\'K /i\'t iuii-iffnu^<i. K.nfx\'-wrn>kit, *f«-|H/i\'n>i| hari-H^^ko/n ki>l U\'lj«mérli\'-kU\'n. A ItadiL\'xi\'ut.t a i-éntct luMMLtloinliaii aa iitolaő hú iuki<okl)iin n latiiilutzictok 04 cvy.\'lt maliiaá «4k«nén* naM>ekb nnnl lutrtuikor a liuimru uUU én in4; foko/mlni fotí Olvon han\'ca/.-k<>/itk krrultw\'k k\'»/olj"VÓI»«Mi alkal maiáarn, antrl\\«k k«ku/<l« -> r ^ tij*. InnaíariMtk nőni !•••<« tnédia\'f.t n«\'-mi»i nisirx.tr íólónvS nnnd -n Ú ron
blKtOMtlllll fogjuk
A Satfvik\'iiM»ttumdaloiii vo/< ro itTtlaikii/oii úrra xonatkoci\'tan ia, hi»-rs ii Iwidimo-clctok folxtán átm • netíU-ir fxliwloit m>m>ar Utrulotfkről nondoiikit l«>foi;iWl a;ij.it U>riik«t. iv, aki a liéllM\'t M*u«»th»yoH old.\'d.ut II atr> arora/átf Udj«w foLxid>adÍtit-n-Ait u •>»«\'• gvŐM-doiiiig tlol^ixik «*» hamtl lt(\\ l*>r<>: ulta a k.ttonai ala Inilatokat, katonaiNaolálr\'
UHuiM ink«<l, alli.
kiilnick a. kntonaiHkolidnkat. intő/.
Iiink.it |ti*lií marin oayv rő^* hnn U<f«h;iulta n katon.ik ói iu al-tnW\'|>itft1 Mr^mé\'lxi\'k. |*»lK.tri mim-k>ü*>k •\'•*ládtagjáiv«l og>utt.
Mau\'yari»k ! A jovőlmn loliál liar-aoaatnk 6« min»k»n nuu;>ar fisikai-
é» aáelkunl munkán hoesálartoaéél
néntol ti*ruMn> aliii«Mn<tiUv «tU*U*-nitt mt nik. almi ók biikHWiii.\'liin ina i ni Cmiüí ivy a kovotdméllv \'ntl-vvin\'miiikln>x való Iiüm;|z. lia»r>urok \' A Kan n nn« in«v H»IUV^mii IIMtg
a mdivitl Mindi /, kft a MhH«W> ki-1 a N«>r\\ iwMiM»lluo»laU»nt wz.m nvujtja f% l. nk Kolnj.uilolU •»« nMvmulAtU i><a>l iá-kunk ax oli.i ««ndó N.i*,\') inuv\'\\ arofazá^őrt i» folyó ^ ^ji.\'kMilamhoz \\f/ft«S »v>»%i-W«it uUi
Trrni^/t^M m ««/l utit H\'mu UUil mttfk\\il aldii/at éa vuUur n I kul navlanti lü*/i»«*k w vann.-ik
Cilla«i.»t«>L. aitM»l)»«k»»t faak fanatiku* itti\'l. irr>• ha w\'oix\'ti tu*!, <•nlti.li fiv\\« U initu-I. i<nurnliu.it paran-* ««adó jó t.l.vkkol «•■• in.vi»\'ifrd k » Ut rli^«nii.> a.n>nl aldo/atxallal.tf •al k.l«-t at«>v4«*lni.
W amikor il»«at aliU»/ tlvalU-tM^ikkal UUj.v. ni\'Uu n.k|»<knt éliuik ál. in utalón Uv.«ul.\'tiv» ma*o ariuik rrvtf koll tnuUtma. ikv^x óf/n<«li«, hA-1 i« rloialii\\viuklwi» mara-
dunk Khlaa nx\'tu.ui nnn.k-nl in.v ■Mvuivk ki muuktol nuy akaruidi
Tei/i\'ér /
hé Ml iroo\'j o • hiányilk a lőtter, éhh0f * kéto -4Ar nem tudnak tüttim Testvér, fon do\\<odj arro\'. ho<jy at őrnagyiak a tl\'enére it hatmáiFtaíók /egyenek, hogy él é\'tvora tot juthasson a /d-uar és at éHitás. (—)
tenni hazunk megmentésére. K« a ntag.iU»il4u« na\'lto eliatnoiVül vall majd ki ii utőseUm tálouiö ke*é-lirn taiick it.ti\'t azövot*-^.v.unkn.\'-l, a Véniothiroiliilomnál u
Mm:\\unik \' \\ annak in l^/.n«>k ua|a»W. urak. pillanatok, amikor a kvoau\'\\ol>li n >nizeti öíjfe^olin \'/.\'tt M-zurl koll ntajtl a váloinitá^n Ikuli ban- vag\\ munkavallaláj* tfrh.H at-viHinOnk
Uaimá n«|n>k. mikor ax »rkox«>tt |nran«-anak akar haját liAtoau
.\'tűiktől, akár nap német hz »v>kV\'-CiisMiik Imii in >|\\ik ilk»ték/\'^ lialtWá--\'a|ol H )oi| nx Italosaiul iK\'lktil oliMut koll I.•ununk, k>U k^ven ax akui MÜifoláai munka, aluli punx-tán imL\'uri kén> el műnk ío ltdtl«x;i.<i a/x.il, tiu^x az éltünk vérükol áltlüxó matfxttr «\'«* iW-mot hun-osainknak lu kiiaunkhan hajUxot ko\'l ivlaunk. Munkai «g\\e» ka|KvvuuuWw nuuik>n huxifti muiikulym eltölUlU nap. lamiut ntindpn óra, amolyol ku/.da katonáink a»mi ottlHmunlman i*«Im> i4"^*t lölUxnok el, közok-lth vuw im^ii-nunkel tihlioii a váivaxárt niilannt-> hoz, amikor in«n9«/Hlláa iilutt élő"
toalvéreinket ujra kohlünkro öl"l-hotiük.
A koxőa harc a kösöa gvó/ekin ónlekélieu mindtMt maoyartiak obmi kütclea.\'ége, bárhova ík voti n nors,
ho_\'\\ toliet)<é^o Hwriiit metffelolj<»n feladatának.
A n tó/f lem hixtort, «k» atlt\'il fuirv\'. hoir.t minden egAea férfi, no uiiuikaké |f> ifjú toljivj ert-jfl Int -Imivcwhv .\\énM*loi>aágliaii inin-denki a koxekt\'t viitasacmjnemk i uxéU\'ii t« a hixloH Kvóielfiii Itilf-ihmi ól h es a gx őselem el n követ heaik.
Kótek>sMÓ^ünk a/.ont mii. lio>;v III xánk. fokiunk, vatfxomink, iia*xo-nt.tnjk, gxeniN\'kttmk védolm.\'rtt elvfh/tolt leiülotomk vi^xa-aor/cai\'\' nt aiui.tl h.irfoat allilHimk fnataHOr-hü, uiiiennv it «Hiik f«>l tudunk nxe-ix«iiii üitjál ernnklti\'il v* n.\'lii •! wao-xei^e^ünk H.v*fi(?»«\'i; -xel ; ium\\i nuinkáat allilauuk luunkalm a l.i-Ihhiih erőkifejtés • Ijinra, aiii-nuxi munkoiilkalom a*l<xlik. Ilxen eröki-fojnVs v\\ Itixlowin Haverjuk iamet a axehh é« Lnhkigidih Mi\'u\'t urtu -"..t got.
Mau\'.xarok ! Itenduk-tlfiiul tnUsu-
lok ki. lav>eU>k méltók őtóiU\'klifX, llOtfv laiM/.kén u\'kmlikf«n<n k vihsxjx uttMliiink la»i Itol t tul lamiuk" a
A S\'amaaii S:inct*rij
Csütörtök délután 6 órakor nyilaskeresztes-nayygyülés a nagykanizsai városháza köz-gyülQsi termében
A nagygyűlés azónóka Szerecz László megy
A Nyilaskeresztes Párt Hunga-rísia Mozgalom január 18-án csütörtökön délután 6 órakor a nagykanizsai varoshá/a közgyűlési termében a nkagyarság ^tájékoztalásáia és lelvilagositására nagygyűlést rendez. Olyan kérdések let r Ilinek otl napirendre, ainit mindenki, rk lud-
fevezató-tdfctvér
nia keN A nagycyii\'és szónoka Szerecz László megyevezetó-ieslvér. aki K-gulótibi hatalmas beszédével lenyügózle hallgató^agát.
Pontos megje\'enés kéretik, meri a gyűlés alat\'. az ajtókat lezárják. Aki magyar — at ott lest f
Az októberi országárulás titkaiból
Vajna belügyminiszter leleplezései az áruló klikkről Magyarország megmantáaére jöttek bn uz országba a németek
Valna (iábor belúgyminénzter rádióbt-szédél/en uz októberi árulás hátteréről rendkívül ér rickvs adatokat hozott minap nyilvánosságra, amit Zalában is mejáamételt
Llinondta a Ixlúuvininis/tfr, hogy az járuló Kálluy Miklós
minás/terclnóksége alatt Horthy Miklós kormánvzó a Xéniet III rodnlom. Vezérével .szentben telt ígéretét nem tartotta meg Kál-lay ki akart ugrani a hármas-kzövelséghiil Akkor érkeztek néim\'t csapatok Magyarország ra hotff a Kárpitoktól mess/^
4-
V

Nfc
A pAnoélot par*n«,noki tornylbtn la nlnJca lWniM« «. ailUitl >.>Un>u1lU<i1 ItkM.
Testvér I
T»bb«l érnek a lAyt.I.r.o\' • tlrakntll Ne iugol6d| >• IfAoybe w.minek láncnun... hoz, v.gy lOvé.zlrkok 1.1. gondol| arra, hogy ntm.t " magyar kalontk elekben . ^ véazlrkokban védelmezik a vároaodat éa a lalui.1 a <i°r Jet-oroaz rabló é> gyilko.o1 ellen. Nékik aaglléaz, ha éll»»o\'< épiteaz Jobb, ha oe.patamk azére Idvé.zArkokat éaol. aam, hogy ha é azo»|el 1.1°"\' által meggyilkolt hoizálartéio-tzámira alrokat éaol I I
1IHS. januijr 16
KÖZLÖNY
A polgármester összevonta a közigazgatási ügyosztályt,
smsly • városi vízmüvek halylségaiban nyert uj alhalyazást
A vtrosi közigazgatási Qgyositály virosi adminisztráció egyik leg-ni^yobb ügyosztályi. amely különösen most • magyar háború tartama alalt rendkívül Igénybe van véve. külAnhöiő csoportjaival együtt. H<t([y a kőiönséget még |obban és IAkí gyorsabban tudja kiszolgálni ti kielégíteni, vllé* dr. Slmonlay Lajos polgármester elhatározta, hogy at rK\'" ügyosztályt összevonja is résiire megtelelő hivatali helyiségeit biilostt. Hit tette, amikor ai öttievonl virosi közigazgatási ügy-ovDIyl ar eddigi virosi közmüvek (|.he|it»t. II. emelet, ajtó 17. az.) hrlyiiégdbe helyette át. Ai elhe-lyt ielt vámsl koimtlvek a városháza (II mhy Miklós uti Il ik kapu belá-rai) második emeletén nyert elhelyezést. ahol eddig a malária illr>
más, szunyog-telep ét ar Ipart mlnlamOhely volt Ahol eddig a szociális ügyosztály volt, oda a Hadisegély-pénitár >erüll. .unit Németh adótilzt vezeí. Aa összevont városi közigazgatást Ogyositály vezetője dr. Somody István meneküli marosvásárhelyi városi tanácsnok. Az ügyosztály a menekültek és kl-bambáiotlak ügyét Is átvette dr. Ferenczy Gyula tanácsnoktól. A kl-bombázottak ügyét dr Szűcs l.ásiló (Szabadkáról meneküli) városi tanácsnok Intézi.
Az Összevont közigazgatási ügyosztályon Jelenleg tlz tisztviselő dolgozik.
A polgármester Intézkedése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a nagyközönség ügyelt sokkalta gyorsabban tudják elintézni.
Zalaegerszeget teljosen zsidótlanították
lllelílisek Intézkedésére ■ Zala I egrisregcn eddig még mindig lar-I (Alkudó 64 zsidófaju személyt a 1 hatásági.V közegei összegyfl||Atték 1 ts .wgindilolták ellenük a közigaz-
gatási eljárást. Valamennyi \'gyeiére biztonsági őrizetben van. Ezek valamennyien házasságuk révén mentesültek ^ddlg a fennálló törvények
|0£köualkermé«$érí!tfl
Egy keresztény leány keresztlevelével jelentette be magát egy zsidó nő
A törvényszék ugy öt, mint bűntáriát 4—4 hónapi fogházra Itélta
Fuchol Edll 24 éves zsidó leány és Osvjld Károly 32 éves férfi k\'iiotirjl hamisítás vétsége miatt keiOllek a\' zalaegerszegi kir. tör-elé, mert még a nyár fo-l \\ ly.irnin Osvsilil Károly megszerezte Gywts Julianna makói.leány anya-k.\'jiyvr kivonatát és ennek segitsé-[íirl Fischol Editet Pesterzsébeten, ■I keresztén/ származású Gyuris Jul Jnnlt lelcnletlék be. hogy ezzel
l i
1 \\ I
a zsidólányt kivonják a törvényes eljárások alól. Termiszelesen a hamisítás hamarosan kiderült. Mindkelten a zalaegerszegi fogházba kerüllek elózelcs letartóztatásba — Ügyükben most tartottak lAtáritya-lást, amelyen ugy Fischot Editet, mint Osvald Károlyt 4-4 hónapi fogházzal sújtották.
Jogerősen.
Törvény készül a zsidók ós nemzsidók házasságának felbontásiról
Aki nem nyújtja be a válópori, azt közszolgálatból al kall bocsáitanl. (In magánazolnJlatl viszonyban ssm tölthat be vezetőállást 1 \'
k ki;|i\\ÍM-|i1ltá\'b:iii rftviili-MMi il.i-t.i kerul i> n.in/Mtlók Mikik liá/.tsságáll\'tk szótvlt-l*.lK\\r.i tiin;itkulú torvcuyjj-\',1,1
r-a rlnt ,i házasság f.\'llHinti-mI aj .1 n.ln/Miló ház asTók kór I í. akinek házastársa zsidó n .lilt.il A szempontból kit t II l.\\i>lónak tekinteni. "rr.l \'••inlk,..-*Mn .«/ 1911 iM NV I nfiiviikk tti paragrafusa I luvadó :v,\'Z.ll .i módosítással,
Teaíiér/
A magytr tubádiiqhtrtO-t«* pélJé/ári, sofr mjfyjmnlt
i.- a kivétíJjjí, Aojív inként I* PifiezAeiiei honvéd katonsl
szo fJntrs Jelentgetni lehet: I. Minden naqycbb helytéj »•» mint pl /yj,.ytJ/I/ZIJ" ít\'aegeriie^en lévó ,.*<<e<jé-U\'tó pjrsncwoklÉjnél \'■
3 <lrtn leríni* partnet-\'■>kU)oknél". (->
hogy iimisitló az a személy is, akinek csak kel nagyszülője szüleiéit jz izraelita hilfelekezet tagjaként ós raaga ni4r kereszténynek születőit, illetve hetedik
életévének betöltése előtt kikeresztelkedett
v A házasság felbontását a törvény hatálybalépésétől szántttot. hal hónap alatt kell kér-ill \\ perben sem bókéltelésnek, srni házasságvédö kirendelésnek. sem különélés elrendelésé-mk, *-m vétkessé nyllvánllás-nnk . helye nincs. A kiskorú
t>vrsnckek elhelyezósére vonat ozóan intózkr^tik u törvényszék Ellenkező esetben erre
külór pert kell indítani. A zs»ló házastél a mvzxzsizlótól tartást inni követelhet Az a nemzsidó. aki nem nyújtja be a válóirert, azt uz állam, törvényhatóság, község ,agyét> közterület, köz-üz«u szolgálatából ír határidőt kóvetA mósotlik hónap elteltével nyugdíjazni kell, tllelvo el kell bocsátani Ilyen személy magánjogi szolgálati viszony körében sem tölthet hc vezdíí ill-lást
181 fdvel szaporodott Zalaegerszeg népessége az elmúlt esztendőben
A mogynszékhely lakosságának száma 13.951
(/aliuiesiraicacl mnnkstániunkt/il.x Ha Mob! kintunk. ilt.hi ónlekm kó-pot arl a metO^rz\'itlrolv, /.»t»<s?>r-■ /JHÍ MÓ|«^slr-si HiatlHXtíknjs. K nr/v-rint ii/. olniult óv tnlvinián kxuWv tett 560, mlvliiilt 8kn e»pAn \' i\'a háza.Hs«iJoL kötótt löf> |»tr Ks azt
jvkvnti, (|pir> /aihuis\'ni/«».,\'ii,,k u U\'r-tnéaroUM «/S|Kiri«l»^ii IHÍ fó. A liá-zaHH^ri aUtisstika a liáliorus liáxua-•ák\'i lázzal van uasaifiiigjértbcvi
Ezzel kapcsolatosan erdékes az Clmult öl esztrndA statisztikája, mely .szerint 1940 - 44 eszlendók-
ben születeti 40A, 412, 497, 488 5Ö9; meghall 295, 29.1, 324, 443, 38H egyén, A természetes Szaporo dás teliát összesen az simult öt esztendő alalt 728 lő.
A születési táblázat szerint a város lakossága szép számmal szaporodik, mégis a 10 év elölt! meg a mostani létszámok összehasonlítása szerint mindössze 440 fővel szaporodott a város lakosain ik lét-\'záma, amely ma 13.951.
Fegyverszünet az Elasz-kö\'elékek éo a brit tőparancsnok között
(Athén) Ai El asz kötelékek és s btil főparancsnok közöli létrejött fegyverszünettel kapcsolatban az Elali csapatok nem vollak hajlandók a kezükben lévő túszokat kiszolgáltatni, Igy a brit főparancsnoknak meg kellett kölni a fegyverszüneti megállapodást anélkül, hogy
a lusz kérdésben kellő biztosítékot kapott volna az Elasz csapatoktól. A fegyverszüneti megállapodást semmi esetre sem tekintik végleges megoldásnak. Ezzel siemben változatlanul fennállanak Görögorsiágban sz eddigi nehézségek. (—)
Japán totális mozgósítása
(Tskió) A japán kormány részéről közzételt uj összpontosított program a következő:
A nemzeti erők totális mozgósítása és u| intézkedések szerinti bevetésére. Megerősítik a japán légvédelmet. fokozzák a hadiipari teljesítményeket. emelik az élelmiszerek termelését, a gazdasági életet és ipart teljesen a háborús termelés szolgálatába álllt|ák, még lobban fakoiiák a japán haderő és a Japán köilgpigatás együttműködését. (NTI)
itsi. Juulr 16. Kedd R4n. kai. Maivil !• - fi tasMM üusilSv
wt
iiaivf t
ír
A magyar fóvtro* eiótéra$jében E«y berctati l
Félmillió finn — hontalan
\'(Stockholm) A svéd hírszolgálat jelentése szerint több mint 400.000 Ifire becsülhető a szevjet békeparancs következtében hontalanná vált finnek száma. Ez a szám nem foglalja magában azt a sok finn lakest, akik már előbb Svédországba ■enekoitek. * (NTI)
A franoia terroristák vór-mámsre
(Barcelona) A frantia bolsevisták vezé(ének Párisba valő visszatérés? óta a bolsevisták mindig ujabb követelésekkel állnak elő és most a de Oaullista hadseregre is ki akarják terjeszteni követelésüket. Ebben de Gaulle moszkvai megbeszéléseire hivatkoznak. Követelik a biztonsági rendőrség feloszlatását és bolsevista miliciával való helyettesítését. A Daily Herald szerint Franciaországban egyre növekszik a bolsevisták által elkövetett politikai gyilkosságok száma. Az angol lap .vérmámornak" nevezi a francia terroristák magatartását. (NTI)
A MfTkAltftMl IT*I7.»~Url .tutl«4UU4 nappal az .Igauig*. .Megváltó*. .Mirla\' éa .óranfytl* gyógyticnirak Ut|ák eá. — Sulyoe eeetckn^l éijel a dr Mokly-Beln fyófytAr (teíelon 326. etclleg XA alatt) all ulveaUgból rcndcikeitarc.
/A\' M KÖZLÖNY
A vér6* Langyaloraiégb«n magazflnt • magántulajdon. A bolsevisták által mrpiállt Ltn-V*gyelart tágban mlna megtiflntatták a magántulajdoni. Az eltulajdonllett bt*.kekéri a lOldmOvertk kárpótlást. sem kapnak. Sok helyen emiatt máris zavargálra kerOlt a sor. Itü-fyelortzágban a bolsevistáktól vjjó (élelem teijeten jogai, mivel a bolsevista politikát a lOmeget elhurcolás és számot letartóztatás |ellemzl. A Háború és Munkásosztály című hivatalos moszkvai lap a |0v0 Euré-pában minden országban a bolsevista kormányok megalakítását követeli. (NTI)
- (Eljagyzéa)
Nagy Annust eljegyezte Stetan Roth. (Minden kQlón értesítés he--lyttl.) \\.
A aöZFÜlloO oyltva n.pooU raffei 1 éraiöi 6 órait (Kaditco «■«.> aap paslekaa délután aatiish ) — Teletop M>|.
Kelet-Pororatzartzág határvlu. i« mentén Ebenrade éa Sehloaaberg k&zétt erSa ellenlé|et klteléktk megujult áttörési kísérletei Itlutul-tak mtg hadosztályaink szívós védelmén.
A Kárpátok és a Memel kOzOtl a tegnapi nap lulyamán lefolyt nagy téli csatában rétzieges Jelenlétek alapié*
(76 ellenséges pánaáloat pusztítattunk at, , azok kózOl 82-t a Navev-hldMkben és 51-vt a keletporoazoiszágl határvidéken.
Az angol-amerikai terror kötelékek a tegnapi nap lolyaináii N>u gal-, északnyugat- és Kózép-Né-metorszagot lamadlák Az eali órak-ban clsósorban is a Rajita— west-lálllai és a kózépnOmetoiszági térség volt Ismct célpontja az .ingni •-X
bombázóknak. Zavaré repOWk bombákat éablak a Blradalora .léváro-sára A légvédelmünk a Bltodalam területe felelt 64 angol-amerikai re-pfilógépet, kOzóltOk 46 négymolaroa bombázót Mtt le.
London megtorló fegyvereink lOt-hatása alatt állt. (—)
Testvéri
A némát éa magyar katonáknak oaak malag azálláara van azOkaágOk. A etovjet-ereai ki tanák padig namosak ékazaral-dat áa értéktárgyaidat rsbalják at,- hanem arészakot kövatnak ai aaaaonyaitokkal ás gyerma \' kattakkal aaemban, lakóházaitokat padig fal|yujt|Sk A hstláko-dan kopogó namai vagy magyar kstantt soha »a utasítsd vissza. Oandol) arra, hogy ha azak nam harcelnanak, akkor a azov-|at-orasaak halnap már a Ta hazadat la felgyújtanak I (—)
Jiuja, „
?
r
Naffvkamzaa m. vári* adóhivatalán •
•IM
Tárgy: Adófiretés Iránti felhívás.
Hirdetmény.
A vátas adólizeté kórOnségét lel*4 hívja a városi adóhivatal, hogy az 1944. évi adóhátralékát és a lolyó évi első negyedévi részletet ezen , felhívástól számított 8 napon balul rendezze a városi pénztárnál (llaithy Miklós-uti kapu, I. em. 37/a. sz. \' alió). Ezen lialáridán lul a behajtási et|.n,1s azonnal megkezdődik, j
Nagykanizsa. 1945. |anuár IV III Várotl Adóhivatal.
Okik katonaszökevényt rejtegetnek, halállal bűnhődnek!
Srerecz László, megyevezető
r
Na;:ykanÍ7*a uu>gvoi vároo |>olgáriiio* korútól.
1750/ké, 1944.
Tárgy: Kukorica kiutalás.
Hirdetmény.
Oazdakényvvel nem rendelkezd •olyan sertéstartók, akiknek kenyér-keresője (családfője) a jelen háborúban, mint katona, hó»i halált .halt, a harctéren eltűnt, vagy hadirokkanttá\' vált. másodsoiban azok, •kiknek kcnyérkrresöje- a hátországban teljesít katonai, vagy közérdek!) . munkaszolgálatot, harmadsorban a gazdakönyvvel nem rendelkező teiteslailök, végül a menekültek sntiShi/ljláshor kukoricát kaphatnak A kukoricát gabonakereskedőtől utalja ki a közellátási hivatal. •
Az érdekeltek jogosultságukat iga-solö okmánya.kW d. serksflk Járlat-leveleivel, továbbá c«aladi élelme lési ig U )lvinyokkal, folyó hó 17. és 18 an d. u J b óra közt jelentkezzenek > közellátási hivatalban.
Nagykanizsa, 1945. január 15, i» Polgármester.
47/ké. 1945.
Tárgy: Élelmiszerjegyek U
tele; cukor kiosztása 3 h^
Hirdetmény.
A KOzellátásQgyi Mimszief i hozzájárult ahhoz, hogy a* 4i \' ur a lakossag januar, lyhiU4, , j március havi cukorjárand^sáj-ji fp 1 szerre kiadhassa Evvel kajxJJ ban az alispán ur elrendelte, hJ azonnal jelentsem, hogy haufJJ mély részére adtam ki cuki/ijt^ hogy tudja, mennyi cukrot íjja.,,\' Jen és fizessen ki. A cukorjt^ és a .P»bbi élelmiszerjejtytk hvi tása most folyik s Namkaiiiiy január 17-én, Kiskarmsnu ja-,^ 19-en fejeződik he. Nyonutfkoy figyelmeztetem a lakossagoi. jegyeit az előirt időben t.Kutit. vegye át. hogy az alispán umat elrendelt adatokat jelent :,i luty-. Hogy pedig a késedelmeiről miatt a lakossag többi res/t t rányl ne szenvedjen, .t 17 ik-l^-ikc után jelcnikt-zókiKk i .Vt cukorjcgyet fogok adni N • ■ kosán figyehne/lckni .i cin... -kcdokci, hogy további m k scmig csakis a brlus atu .N 3 éven .dűli gyermeke* .. szelvényeit s/abad i .> vi.im
Nacykani/s 10 lr». |. in x u/ Polpá \' •\'•itf
r n r • í* • 1.: • : •» < kii ku vj ui S Lé ua^ i. J J
L
I ^
NOmot katena«ag olónyoniulSha DUdapo-ati haosai áen
l/AROcH nOZGÜ
Január ho 13—18-ig — Szombattól—csütörtökig -
Ibsen világhírű drámája filmen r»
2T3 O L2,
(JFA híradóban kiemelkedő: Szá/asi Ferenc Hemzct-vezetót találkozása Miller Adolffal a főhadiszálláson
Előadások kezdete délután 4 és 6 órakor
f*Héf»< • »■«» /rt r
Jelrnl r»t <• i.i l \'
d*|Ct a Pé-ut I. .Vall • } IS II «Ofl»
(lyf\'wk* me\'\'é vajf« r.r a|áti kft/u |..\' h Itsi-ny. Clni*K»\'. DIviMlDi acr
Kik.-mentaii A\'lnt vállalna l a\' it ipar Cin j \'l»d •»,»n
IJ..».bb »ii A»oMJ»iz«iyx«h I i/rk Cliii a liaJóhan
A\'»r.l«úny« lt«KMk v" omavca n Keicm azt j leányt. I u\'apíWní .. ba akar. |0||0n el. Tü|SSStKtésAl f\'«ffj Pctail ut 5V s
■á
Férfi és női
mm ummZs<n3 oIzcniÉ
felveszünk. ,
TA RJÁN-PA L CSICS
cSg, Maiyar Btca 86.
nní VILLAMOS ARAM-
t \' \' ll SZOLGÁLTATÓ RT.
Aram.jam ik fiieteie, rrttlamaciók\', hibajelentések, szakazerS larvna^aatlas minden villámod kerdasben raggal 8-12-1 g délul/m 2-B-lg. Otangtryut 51, telaton 294.
t ADA8-VÉTIT,

Eladó cey lö, trágya Cím a kiadotén
Jó karban IcvO hordók* Vlda vendéglő.
Clsdó kttlind éllapalban levö fl*t*> Tengelytáv I 45 mti Clm a kiadi baa.
KÜLÖNFÉLÉK
Ktvasaatl Magyar-utca 52 lT . kkele kniöil keai^U balkézre KOM megtalálót, jutalom ellentben idlt kiadóban " > ,
CU....M hétlón délelólt fXT \' retikUI btntlévS Doboa LátzMar <" 1 aióló l/alokkal éa él«lnie«ía< |e«>«*\' Ké«m a bccalktci nxglalálái. I1",*\' ellOBétxD adja le a kiadóhivatal**" , ,
J
ÍJ"
íS "li
II ]
—■
ÜALAI KÓZLÓW
- eoLiTiNAi aaaime
* l Om"--kuaa im (
Is


»
in
Az elsötétítés ma 5 ótakor ke/dfidlk ég 7,7 6rálg tart
i , *
85. évi. 13. tL Nagykanizu, W45. január 17. azarda Ára 30 fillér.
I
"\\f

«■ LtoUúU taUI Ftoft ^ « ••t».u l bMltuay •
Feleifis szerkeszti: Benedek Rezsó
KlAtlMttel á/a Agy hóuapra • pcorQ acif7«dévr* ia P«DRA
Nem is oly régen,
Ilyentájban a í w rulatu \'i éjjelekben, joJAgról es ma-ól mfgleledkeiett párek keringsz ország minden városiban, nak, papik, kipirult arcukkal < ke;tek a jó békevilág göiög-s estire. a maguk vigságaira és uj divatú táncok lelett elmenve kárha/iatiak a szép idők el-sat. Hej, de másként volt akis milyen nagyol fordult a vi-| ii azóta é>. mint valami vesztett at emlegetlek a korok és szo->k váliozásad. Füstöskcpü ro-k lányi raiha hullott pénzek sok-ir mulatságos közelharcok mel-i l.fülyt s/émsztása ffjvzte he i a li-hli\'tifii, kedves, hohó ikat. M.wi*p k.iccnjammrros torra\' böjtöltek meg a/ djak a ni csántasck ii* S\'ivét holonditó i: is tangók éjszakáit. •\\i a góiögiu/ek helyett igazi ■ nyrlik el a johh sorsra . városok «■* falv.ik éy- keit. fy in v wif\' ilit szórnak a far-t i «jwaksh i. )\'.- ne a összekötött 1 Imiiih a.fct. Ma tik ni az ifjak A ^ a heeyek nehéz vöiös !)•-li\'n.m ,iz óiokkó s/emjas lóid 1 l>< az ilj ik kiúniló piros vé-Vjlahngyan ugv tetszik, hogy >1 j i\'imiillotl ív a kedves. fele-világ és lictycttc a zord ha-\' M|.i .i maga faisangi éjsza \\,i\\i elmúlás res/eg kaszás le lyei aiatják .1 diá*; 1 ifjúság tóit smííii i;ihill|Miiak a histösök ■ dili. sercegve munkálkodik a •i s«»k éjszakát átvirrasztott Mmnk fart szem, a nagybőgőkbe iifin rúgnak hol-- duh. j légé k, nem esendőinek szilaj nóták •»>k leli éjszakába, •i.ilis mozgósításra készül a <•. Iwgy sikerrel a maj a ja
J t« idilli..ss.i .1 sivárnak látszó események kilejlédését Meg \'"•i illem minden éleire s/a • utó m, gyanták, h;bnek. ní r»iar.iri, h. ;:y lészt kel) ku •1 t< rcból, hogy részese fches-J l\'.ue Alán elírt boldog béke nak. Oda kell állui ma niin-\'•k a mérlegre, hogy nieg-\'•i *s»\'k. \'h^gy ezeknek a ko •póknak ne csak beijedt |c. hanem helytálló lészesc Amit hatalmas szftvetsé-» a német és japán, mar a bnodalmukban a habom ma-* vam.Wa való eldöntése éide-Wgrcnapctt, azi nekOnk is f ke\'l hajtanunk Nincs és nem kibueó senki számára A > nemzet és haza ellensége rem ugy él, gondolkodik (se\'ekszik. irint ahogy azt a harcsára kesz nemzet azt
LJ
r
Budapest utcéin tovább fclynaEx az olkesorodett harooSi
Komáram és Garam közill m visszavonuló bolsevisták egész tOzér-" sAgQket hénylelőnek daliak visszahagyni
A Balaton és a Dráva között vállalkozásaink nagy eredménnyel jártak
(Berlin) Magyarországon német és magyar csapatok arVértes-heg> ség északi szélén és a Pilis hegy s*gben ellenséges támadásokat ver- | lek vissza. Budapest utcáin tovább ra is elkeseredi U^iwiayUi dúlnak A védv\'k a várus keleti részéhói vissza vették / Hasaikat a vár^s belsó részeibe.
A magyar-szlovák^halárvidéken a bolsevisták csak |yerig« bb tamadA 1 sokat indiiottak, de eredményt nem értek el. Komárom és Garam kó- •
Budapest hós veúui fdlutlták
(Berlin) Ni hány nap oia már I Bud.ipast belvárosát sem inna .1 I habom. A harcvona\'r.v trki leniisekból kltQmk. \'hvg) h. I -visi-ik azt az elóreij.i nu v a Keleti p.ilyaudvaitól km. 1, l; di , pevt belsA negyedei, e <•>, u . 1 I totiák. Itadapest hAs/vtdái a . I szórók t llencre is ki tudtak I» u I
zöti német páncélos erök oly szo-resan nyomén kóvelték a kelet felé visszavonuló bolsevistákat, hogy azok kénytelenek voltak csaknem egész tézérségOke visszahagyni. A KomarómbiM kiinduló egyik vasútvonalat Orfakncin teljesen megliszti tolták az ellenségtől. Német-magyai kótclékek • i\'thete vissialeglalása után Attdrték a s/ovjet támbizlosi tékot és meglepetésszerűen Olőtlti rajta rost. (NTI)
fogni a vürösök támadását
a támadásokat. A bolstvisla Itizér-séj és »iAs harci réplllógepck levelesei kOvctki\'/lyhi\'n IhidapvSt aránylap megkiniélt városrészeiben is súlyos pusziulások keletkeztek. Mint ismeretessé vált, a királyi vár, 1 koronázó templom és a Halászbástya is megsertth. Találatot kapott . z Országház és az Opera. (NTI)
Az esztergomi kórházból a szovjetkatonák a betegeket az atolako.i dobálták ki az utcára, ahol lemészárolták őket
alom .1 sapaiok
A 87.i.v|tt rém mvt és magyai 1 szabadított f-\'sztergom v 1 a nugszálló holsoviki o 1 rAzdalkodíis. iiél bor/ali • leket kózóhit-k Azok ló-1< lefogta lak nniv\'.nl, n szu jiira .<lk.ilin.kSi ak látszó , lJU.ist tekintet ncil.lil 9 bo
1 1 : akiket azonnal kilakolt uak. laiog-dt.it •»\' laiuk thbbek kózftli egy kórhazat ,,s laki . is h minthogy ez utóbbi kitlritése i * k j n hosszabb időt vett Igénybe, a bol-leszle- sevikiek a betegeket kidobálták az k k >z tt j ablakokon keresztül és óket az ut->. j *t c I- I cán egyszfrtlcn legyilkolták. A lakos »t t vs j Ságnak a fölszabadulása feletti hálája tlakokia, I tfS óröm^ Lilirialan volt. (—)
A Balaton és Dráva közti arcve-nalszakaszon sima hétakarón a harci tevékenység mindkét részról továbbra is csak az őrszemek ej rohamcsapat vállalkozásokra szorítkozott Míg az ellenség említésre méltó sikereket nem ért «l, addig saját vállalkozásaink nagy eredménnyel jartak és a szov|clnek érzékeny veszteségeket okeztak. lígy nap leforgása alatt a szovjet halottat és fi foglyot ves/itelt, niig nekünk c«ak egy főnyi veszteségünk volt. ( -)
Egy magyar huszarörmetter Hőstette
(Heriin) A bo!<cvistak a keleti arcvonal küíóubő/" szakaszain arra törekednek, hogy egyes snlyj>onto-koii különösen megerősítsék köielé-keiket, ezért ezeken a helyeken számbeli eró szempontjából gyakran n$gy fölényben vannak. — Ezekkel a szovjelkólelékakkel ke-mény harcok alakultak ki. melyekben vadászok, utászok, tüzérei* újra meg újra kitQn>Vn helytáll- Mak
Egy magyar huszárírmesler azt a parancsol kapta, hagy egy szovjet löveg megkerülése és elhallgattatása után bevontasson egy m?gyar löveget. mely a föarcvonaloft vissraml-radl. Mikor a parancsot teljesíteni akarta, közben túlerőben lev<> szov-jeikötelékek bekerítették Maréknyi szakaszával szívós elkeseredettséggel a löveget és jármüveket (elrobbantották embereivel kikénysze-ritette az áttörést saját csapataink-hsz. (NTI).
azért készCIr.rk áfn a kor •<|yterek. mei»ekrek e • sé-
hogy azzal ne Icgycii k ml h.ócclni akkor, anukír ebben a ma-
gyar térségb n ezren cs ezren vi-damanhr.il.id. ila.ik a li.iborus meghagyás különféle hatósági bizonylataival. EgvijtotOs ive kell. h^)gy legyen ez a nagy kérdés is és a helyzet adta szükségességnek kell lenni a dénió tenyez ■nek\'abban is, ^el és hogyan legyen b.állitva a végső győzelem erdekében Ezt a nagy kérdcsl eldönteni pedig ilt kell es ugy kell vegrehajianf, hegy abb-I a nemzetryrk legyen meg a jóhaszna. Roppant siralmas lenne az a magyarság szAinara, ha eie ben a napokban. hetekben és hónapokban nem találna önmagára és tö\'ténelmi hivatására. v \'
Ha kell elmondjuk milliószor ii^ hegy ezt a cs-tát. mely a mi és az utánunk jövő nemzedékekéri kell
megvívnunk, gyéztesen kell bevégeznünk. htgy altala nemcsak a mai magunk, hanem a nemzet élete Is biztosith;|ó legyen. Hittel és győzelmi elszántsággal kell eltöltódni mindenkinek, aki számét tart tz uj éleire Csak egy perccel tovább, mint elleneink bírják, meg kell valósítani. >egre kell hajlam a közös ügyünk és élni akarasunlcszeWt célja érdekében. Ne lásson senki lia egyem serelmet abban az intézkedésben, mely a háb#ru biztos megr nyerésének érdekeben hoéunk Áldozat és szolgálat ma megkövattlt tétel mindannyiunk részéről. Ne törődjünk a mával, mely számunkra cselekvés né\'koi csak a sötét bizonytalanságot jelenti, hanem Álljunk mindannyian a játra, hogy úrra lehessünk a ránk nehezedő súlyos leiadatok zöméit.
Ki ne kívánná a béke gyönyört! tényét? Ki az. aki ezért a boldog békéért nem hajlandó gyarló önmagát áldozni? Ki az. aki ostoba magatartásával meg akarja nehezíteni a történelmi feladataink szükségből parancsolt kívánságait? Kifáradt, önmaga védelmére alkalmatlan nemzeteknek el kell pusztulniok. Ki az a magyar, aki ezt kívánja a sorsokat igazgató Istentói ? Válasz-szuk az uj életet, hogy úrrá legyünk a nemzettaalál lelett. Teljesítsük a reánk háruló részkötelezettségeket áldozatos győzni akarással, hegy miénk legyen a győzelem, hogy teljesedjen a himnuszunk imádságé* vágya, mely szerint: .Isten áldd meg a magyart, jó kedvvel bőséggel, nyújts leléje védő kart ha küzd ellenséggel. L J )

•"(i
Angol repülök Svádoraiág légllerén repüllek át
(SloíkhOlm) A tvéd veiérkar Svédortiág légiierének IQbb liben történt megtérlétét jelentette. Január 13 án ttle tok Itmerellen repülőgép dél telöl repfllt nyugati Irányban ét a tvéd területet a Kileli tenger teleli hagyták el. Egy angol repOlögép le It tuhanl
Heuttadból érkeiö Jelenlét lie-rlnl a várót lelett tok gé(> repült át. A légvédelmi IQtértég 20 15 órakor nyitotta meg a tOiel, amely 20 petcen át tartolt Egy mátlk tvéd várót lelett átrepilö gépek miatt stlntéfl működéibe épelt a légvédelem. (NTI)
Lublin tiltakozott, hogy a lengyel katonákat a szövetségesek oldalán vessék harcba
(Berlin) Nagy feltűnést keltett a stockholmi adó nyilatkozata, - mely siertnt a lublinl lengyel bizottság ( tiltakozott az ellen, hogy a lengyel katonákat a nyugati hatalmak oldalán vessék harcba. A lengyel katonák valóságos hőstetteket vittek végbe Monts Casslnonál. ban és Franciaországban, nagyker- i,B dés azonban, hogy ezt a tok vér-Aldozatot Lengyelországért hozták e? A lengyel katona csak Lengyel országért, csak Varsónál és csak a Szovjet oldalán harcolhat (NTI)
A holnap d élutáni nyilaskeresztes-nagygylilésen fontos bejelentéseket tesz a megyevezetö
A nagygyűlés pontosan délután 0 órakor kezdődik a városháza közgyűlési termében
Nagykanizsa város magyarsága nagyban készül arra, hogy minél nagyobb számban részt vegyen u holnap, csütörtökön délután |K>ntosiin H órakor, u városháza kózgyülé&i termében kezdődő nvijuskereszlcs-nagy-gyűlésre A fokozott érdeklődés értluiő, mert mint pártkórókből kiszivárgott, a nagygyűlés jzó-nokn — Szerccz László megye-vezető nagyon fontos beje-
lentésektet fog tenni A legutóbbi tájékoztató nyilaskeresztes gyűlések Nagykanizsán nemzeti missziót végeztek A mostani gyűlés azonban még az eddigieknél is nagyobb érdeklődésre tart igényt Tekintettel, hogy a nagygyűlés kezdetekor a te-rvmajtókht lezárják, foltos, hogy mindenki nontosan a kitűzött időben jelenjen meg
UJ pénz szov|etcsillaggal a megszállolt Erdélyben
(Kolozsvár) Erdélyben a bolsevisták az Összes pénztárak és bankok kllos/tásj után u) pénzt hoztak forgalomba Ezt .magyar pengőnek" eevezik és teljesen azonosak a régen használatos m.\\gyar bankjegyekkel, de a Szent Korona helyén a szovjet Dávid-csillag van (NTI)
Korzika el van vágva a külvilágtól (Párls) A francia sajtó panaszkodik, hogy Korzika teljesen el van vágva a külvilágtól. Minthogy a Szállítóhajókat nehezen lehet elindítani a sziget leié, az élelmiszerekkel való ellátás nagyon rossz. A szigeten nincsen sem burgonya, sem liszt_(NXD
Napié*. Jihuér 17 Serda RAm. tat Aáital ap. • hi lesllns Antii
Egy kanizsai hős katonatiszt német kitüntetése
A FQhror Qyőry Lajoa hadnagyot a német Satronddel tűntette kl
Kedve* vendéig van Nagykanizsának. (Ivón.- latjo«, a Nagytant icaat Itankcgyoaulet tisztviHolójc/aki mint luutna^s- szolgaija a 4iiagyar Hazát ót« aki ogy napra asülóváro-ni>lui jött hozzátartozóit mogfálogat-ni. Holnap mty újra folytatja utjut a liarctérro. (lyóry Lajoa harminckét hónapja «gyfolytál>en aaoluúla-tot telkeit. Itó-iztyott a churxki ó» kiewi lia>vokl»an f» viléx ó» lnítor magotartuMával i»métolton kitűnt. Ovory Lajttft m. kir. hadnagyról tinzttáraai és a asÓvotségoa baj\'t.ir 1ía\\ caak a legnagyobb tiaaL\'lct hangján cmlékoxnok jnm. Harctért tcljoaitményoi moaszo kimagaslót tak Kolettoaoi sokszor a lognags ohb oli»moró*»ol adóztak a fiatal hó* nmu\'Mir katonai nutnok. Iliro eljutott a k>gmaga.tahh kórokit;, ugv. hogy o néuiot fóparaág kitunU-Un ro terjoestotto fol a logfóbb uóuiet
A Nyilaskeresztes Párt biztosítja a vármegye zavartalan közellátását
A megyei vezetőség értekezlete
Hadúrnak Uyórv I<ajon most kapta >ia< a Führv\'rtóí a német Kaarciuk-t a kardokkal a harctéren tol jt ontott kimagasló hóaicaHÓgéért é* vilóxaó-gúért a hozsávaló ok km-llol. üyóry. I«ajOM na első nagy kanizsai honvédtiszt, ukit a német Ka.sronddol túritól tok ki. (jvórynck testvére. Kon*nc, mint zászlós szolgálja a magyar Hazát. A kitüntetett nagykanizsai katonatiszt sógora ltojtor Jóxsef nagy kaiu/.wii anti\'varaKD tulajdonua-nak. várnuvvci túriéin hutoangi l>i-xottsági Uv.-n.ik ói váro*i képviselőnek, akt maga im mint a nagy kani /Hitt 4H-ik gvalogexrad tagja 44 Itó-na|K>n ut vílexul kusdott a világ hálMiiulian a liaiv téren
Mi, nagykanizsaiak bnsxkók va-giunk a k iuntotott Ih\'im nagA kani xaai katooatiHztiv. A mi fajtt\'uik, a mi VKtoeunk fia.
Xeslwér I
Tobbat Srnek a löwátzérkok, a alrokrAit No aucotódj ha Igény ba v aanenunkák-
hoi, v «gy Idvészlrkok é»l áSoz, gondolj arra, hogy némát ét magyar katonák ej«»>ben a lá-vé»i4rkoVbs« va1®\'mt«zik mog
• vé\'osoJ«t éa a ta>ud*t a »«ov-j«t őrei rabló éa vy\'»o»ot
• Kan tc,.iá»r, ht » UOHI
építési J. ha csap.^ai.iv részérő Us.at/arvoKat n-int t*>n, h <f* ha a azo> U
HM rr;»• ko\'t kf ■ leaákl
nl^tri ••(c*at a ( )
A N\'yilaskereaztes Párt Hun- I garlsta Mozgalom vármegyei ve- I zetösége értekezletet tartott, amelyen löblM\'k között részt vetlek Szerccz László megye-vezelő," Háráity István megxe-wzetö-helyelies, Lengyel János incgyéi sajtó és propagandu-osztály vezetője, dr. Kumcncs Bébi inunk a rend vezető, Ha/só Sándor hivatásrend vezető, Lcndvni Miklós gazdaságihivatal vczelö, Simon László, városi vezeti^ Solymosi Lajos szociális vezető, Joó János pártszolgálatos megyei lg vezető, Soltész József munkásságvezetö, stb , stb •
Az értekezlet behatóan és mindenre kiterjedöei. foglalkozott a legfontosabb és legidő
aKpübb kérdésekkel és azoknak bbonvoliláéával Igy Zala vármegye KÖxcllálásánuk ügyével Az ügyhöz számos hozzászólás törteiit( Kimondták, hogy a vezetőség mindent elkövet a vármegye közellátásának zavartalan biztosítására Megfelelő Intézkedések már folyamatban vannak. Foglalkozott a vezetőség azokkul a heroikus tcl-icsitményekkel, amit a magyar honvédség a szent magyar lóidért végez Csak azok tudják, milv hősi helytállással állja vár táját .1 magvar katonaság, aki mnga is kinn volt a hadszintéren és látta a hoi\\védség áldozatos és páratlan lelkes harcait Majd sok időszerű kérdést tárgyallak le.
Mialatt az édesanya munkán volt, gyermeke a tókába e»ett
Egy szomorú gyermekdráma a kir törvényszék előtt
( Műnk ildrsunktól) Szomorú esetet tárpalt a galyegerszegi törvénys/ék Sztrinni SándornJ 41 éves k.iliicfni asszony és annak anyja a l»7 éves Tóth Já-uosné kerültek a vádlottak padjául V vád eltenük gondatlan-v.b.SI oko/ott emltenSlés -1\'g.ianis m : n nváron történt, ho0 SztrinniSándornvi i". Cilink ibm I..II ÓS 21) hónapos ki.-i.it i«l«\'S anyja gondozására bi 11 \\z oi^^.ivs/ony nem tanúsítóit.i a köteles gondosságot
unokájával szemben, így tór trnt, hogy az apróság a háztól imessze lévő tókába esett és obtya belefulladt Mikor uz é<|fS3nyja hazajött a munkából és m<»u<látta halott gyermekét - ájullan esett össze A mostani tárgyaláson zokogva hangoztatta ártatlanságát A törvényszék fel is mentette a gon-datlaiiság vádja alól, de azóreg-as >njt jogerősen lő naiiifoff-hiM.i itéllék gondatlanság mi.rtt
Űzen az otthon
Kúlhiy János honvi>«in<\\
t 10 sz táboriimsiúra ,„
édesanyja, hogy jól vannak ion hírt magáról, uj lakás ( Jay Ilona Nagvktnu/s.i, Kir, utca 7. sz 7
Hogálhy József őrvi-zrl.^ Z 443. sz tábori|Hts|ár.i ,„ édesanyja Drága 1cn-\\i flJ irjál mielőbb hogy leiedről v szór csókol étksanvád
Nétm\'tli Bélának M i;,; táhori|>ostára üzeni feli , márvárosböl. hogy otl||iMi vannak, miattuk ne csa|c magára vigv á/zon n sokszor csókolja feleségi\' kisfia
Székelyliidv Lászlónak KIM) sz láboriposliir.i ,, édesapja, hogy ,i levlapul kapta, ollhon jól vannak kzoi* csókolja fiái. irjmi t<//\'.\')/» éli\'ljcll ihitff\'n.,/ Móri János |ionvéd< I \\ sz lálHiri|H>s|áról mi|i| 073 sz lábnri|Nisl:iról i-édesanvja S/eplemb< irt utoljára Adjon éh Ijt li gáról Keretű kedves b ilir. akik tudnak valamil i >l • lábori s/ámál tudass ik •• anvjával (Un Móri • Becsvölgy i ZnlanniiM kiskmim tj.misU \'
s/.ibo Zoltán zászlós fo
feleségél l\'alvi Mariil i • Imi holltlé\'t.l kiililp.ii .rt-lést a kővclke/ö t min N kanizsa. Ilorth.v Miki
Fogházra Kellék <% re.T\' terjesztőt
FoIn i Laj.m 51 . t . lakiw it\'mlni mi j -/I. • • állóit a y.al<tt».\'f>* V
H/ék elöli. IVIm i ii.\'v.it,.
lol.U-k . lóit a/t a ko«- v .liogv ha |nniM*k ax nn»/i inaióit; |iiiosi;i f«> I iM/a v írót A /ullamil, t1 . lómhirtoi j4*xtót a t ht.ndói\' A • törvéiivHXt\'-k mo»t jogi»ró*<Mi a; fogházra ilólu-
Egy fontba kerül a ke Görögországban
A görögországi hal<orn m ^rlkti a gön»g n» |iol. Kg\\ k og)- ait^ol fontlia korul, "na-b vensaoix>-» • a noinialiü áriiaC
\\
o
A jövő tlsstjéi A lla\'alob, ahik a tlaiii efv K\'lniii.s ii11<óál| c>á • • \'1 , nch ré»»i. h<n» belr\'.iniéti " \' \'r\' a sSolzálat minden »oral»<w*J
üi; . j .na*r 17
/.KIM kC.ZLCW
Segélyt, előleget kapnak a vállalati alkalmazottak
k$ iparüfO\' miniaztor öiü/1044. I aokor kell kifizetni,
ím alatt rendelőtől a<fótt ki. A | A vállalattól nvugdijat éa ixinkil őrlőimében a Vállalatok hoazájárulást élvező títstvÍM
taara
randnlot
ttfriviwlóiniik aa 1045 február 28. napjáig eswIékoAaé váló illotmónyoi-kiváiutáltukra — már most folvOitajii koll. A vállalatoknak a munkáikat a nom tÍHitvisoló ^éh alkalmazottakat podi* — ki tiíiaiaíukra a le^kóze lobbi hórfi rMá»i iw|xin négyhot i kornsotúk
nir^ felelő előloifhon koll nonv
^ifdiok Az előle* oHHZot>ónok kiwxá
uiiiását\'*\'1 az 1Ü44. nóvum l*>r 27-
141 dr« < mhor 3. napjáig torjodő hó ten elért konoHotot koll alap \' ||a r/eii •\'> \'\'ólon ** üzem bárriwlyon
ok kówtkeztébon a rondazen.** mun kanton \'«\' IM\'m dolgoaott, a korosét kiatiiriiitaMinál a/t a liórlioL\'t koll aL.i>iil vonni, amikor az üzom az riuliO\'ll nl^|«mU»t nuvlózóli\'jr a rumls/eii"* munkaidőn át működött. A« lók vet alkalmazott ItóréfióJ |\'J4V márciiiH I. napjától kezdve I J Mi igenlő rúszloúion koii lo-
vol ull t . —i b
hr,rl>lawi koll nM/ottitoni mind-•fiá-it a !ÍN/lvÍMftlólü>t, munkásokat fa . .„\'W\'Ii íilkalnuizottakat, akik luvtó-B.t\'i ioiidelke/és folytán Itikóli \'h uk-t/,1 k<>u< T\'klM\'ii olvóniilnak, hirdet-ijiimiw\'l katonai szolgálatra hehiviU-iíz iikik lialiWu;Í fölhívásra lakö-lirlxOki t elli.i.\'»jiik h onifcok köyct-br/tálcii niiiiikalwlviikn* nem jár-Ukuk U
A li*/ttM\'l<»k <<n;v hónapi. a muiv-Irtvik r< «*ir»»"-l» alkaliiuvzottak iiéjo-tiill l|Mlllén\\i\'jh\'k (kí\'ltv •t\'ik\'k) iiu\'.í\' kiló «»«w4/ v;il negély t koll folyó-iitani
S ;.\'4M c-ik az alkalmazottnak nx ! uranil/if való eltávozásakor szidtad kifizetni
í^VóIvImii ko\'l i«W.«vóleni azok.it u lix/ltM\'lóki*!. iiiiiiikit*okat ÓSOtfy éh a)k.iliiiu/oiink:it in, akik üzemük át t*l- |»it«-..i.Ih\'ii ii/ üzemmel a"Hii .flmo/nak h az (izom uj h •-u4m iniMikiiliu állnak, akik ható.sátfi mniHk.^.nv. va\'_\'\\ munkaadójuk • I f*U/<i|ii.|..nit untaik ii/oin HKolifá- I \'•«.•\' i v,.,H«k. Iia lakóhelyükei m-
l.á.ikivlólK U m«* ki\'U váltó* - I lakunk
A/ nlk.ilma/oít ^hónapi (nejrv j ín-In illi IIIH-IIM nek (kiTv-H t n-k » ; ma f.k\'ló soi*ólvt koll fol\\ii
euu.i a/l «/. átUdopiUVikor kril I l^fiaitni
« nvVIxU-ii kiflW\'Udt /dókwt.
iÜ#t«\'l.-- .imi.ik iiió,\' iH\'iu turl •H/U\'tl •é»\'«l im\'iii H/ali.iiJ UvH/aniitani ^Ii.-im | ih \'v lw»t i) ill. lm iiMirk i in >:f >I**IŰ IMDU^\'U olö k\\r| koll kuaiMii .\'likra iidlli M\'ikn.ik a/ iilkaliiia/.olt iknak. akik •• u/4*mnok a fiiidinuvok\'tok köw»t fcMÍVn való iiknrHzunt t -.<\'kor (a/. <^aiN nu ^lióiiitiL^.ikoi ) likólK\'Ivukon <ur.n|iiiik \\/ rl.\'ilou\'ft ttz alkalmi %M "|.ilku/t iiiw.m.ik- inr /íűmj
..,.-_-..—__tartási
hozzájárulást élvSxó tiaztviaolóknok, munkásoknak ^ Cffyób alkalma/.ot takiuk epyhavi nyugdijuknak, illo tóloi,\' tartá«i hozzájárulásuknak iiu>tf-íoUA .dókáit kell Mini.
Kst az olóio^iot a jogosultaknak orro vonatkozó kórulmo olótorj«nz tAs\'-tól Hzámitott h^roni nap alatt, io^kÓHÓbb azonlkun mx üu>mnek a Itadmürolctok kövotkoitéhon való motfszüntotó»okor kell kifizetni.
Az omlitott olók^ot, ilbtókv w gói>t caak amuik az alkalmazóttiuU
s-r.ÍMu kiadni, aki legalább az 1014. november \'20. napjától, az olókic, illetókv a apRélv eaodébBMA((ének
idA|>ontjáii( az űzeinhe rondan«n>-wv; \' vitrv n U \' • igazoltan hibáján kivüi üiu.\'a.s> ^ta el. K pont alkafma/áua norán liadiuzomUin fol-morOlő viti\'iM kór<l«\'-H4\'klx»n a hadi-üzemi Bzeinólvxoti parancsuok ditnt.
1 In nz alkalmazottnak szolgálati viszonya a jek\'n rondolkozÓH alapján adott élőkig tölkwztéso olótt nu^-ssünik, az olókHnw>k m<V ikom törlik/tett nás/o az esetleg járó felmondási illotmónteklio nem Hxáinitó rósz*;t azonbau vixazakovoteliii nem
Bunkerásás közben fején találta egy orosz golyó
Válaágos állapotban beszállítottak a kanizsai kórházba
Minap törlénl A somogyme-gyci Somodor községben Kovács József 23 éves lakos én-|H-n bunkert ásott házuk uuv.i rán, :unikor u község hutáráhól egy kilőtt orosz tfolyó ní?y fej^n találta, hogy u szerencsétlen fia tulcmber véresen összeesett A í
kö/^égb*\'!! Ié%\'ő bajlársak nyui-tolták neki az els6 segély! es r^MMm K. i iMgyMojcNal Diána/aa, ahol dr Takáts Zoltán igazgató Tdorvos nyombao nuifétef vépetl rajta
Kovács JAzsel ailapata súlyos.
Amerikában elrendelték az élelmiszerek szigorú adagolását az összlakosság számára
Az Egyesült Államok ia erősen érzik már a háborút A»aol«*»»*ág léofneistemen ol van zárva
Az Rgyesült Államokban az utóbbi időben foganatosított rendelkezések is az európai és a Csendes-óceáni hadszíntereken beállott komoly fordulatok következményei. Ezek alapján azonnali hatállyal és szigorúan adagolják ezentuJ az élrlmiszíTekef az ősszlako^íí* számára. A szén-fogyas/lá^r Is trtfmesen csftUken-\' tették y vasúti forgalmai h korlátozták Az amerikai élefre ^nyira jellegzaies összejöveteleket, gV^korí gyűléseket is belilfotfák. r
Egyidrjnlrg a katonai sorozásoknál az eddigieknél jóval szigori^ib Intézkedéseket léptettek éleibe Az összes katonai szolgálatra alkalmatlannak minósitetlekel ujbél meg-viis^Aiják A hadügyminiszter kijelentette, hogy a hadihelyzel szüksé-
gessé teszi a fokozottabb behlvá sokat. (—)
Svájcból Londonba utazni most nagvon veszélyes. E*y polgár egyénnek diplomata-útlevél nélkül a valóságban oda utazni — szinte lehetetlen, mert Angolorszá? légmentesen el van zárva. Neuenberper Her-mann svájci nemzetgyűlési képviselő Londonból visszatérve, fennti szavakkal kezdte meg útleírását. Leírja a német V.-lövedékek hatását, egyken borzalmas nusztitásait. London s#kal szenvedeti a V. 1. és a V. 2. irtózatos fegyverektől. A lövedékek hatása szörnyű, tüzelésükre riadót nem is rendelnek el, mert a nagy és súlyos pokolgépek 4000 órakilométernyi sebességgel Jélyes magasságbél TI."
fekin hullanak le. ■lőMik elmenekülni lehetetlen. (—)
A nagy hideg miatt rendkívül súlyosak
a harcok az Ardennesekben ♦
A caata mindkét részről emberfeletti teljeaitményt követel Nyelő amarikai hadosztály autyos vssztsségat azanvsdott a námstsktől
A Viaztula kanyarulatban megindult nagy csatában van az eddigi háború legnagyobb csapatösszpontoaitáaa
Karsnai óssruóboo
c*i|Uk fit\'HJ ii án ellem-"«t 104 c>lra fcdezih ma.uial
(Berlin) Az Ardennekben a kiug-rásszerü arcvonalék visszavétele német betörési térség kél szárnyán lényeges megkönnyebbülés okozott. Uirecht és *bordrechl közölt nagy csata dul, amelybe Monlgomery 6 páncélos hadosztályt veted be. Az eller^Ökésre a németek azonnal ellenlökéssel válaszollak. Az Arden* nekben a sulyok*harcok a nagy hideg miatt rendkívül súlyosak és mindkél részről emberfeletti teljesítményeket kívánnak A Cravelottól és Mantmédylöl délre lerjedő lerQ-lelen is az amerijtai lámadó hu\'li-mok megakadtak » némclek záró
tüzében, ahol 8 amerikai gyalogos hadosztály szenvedeti ^plyos veszteséget. Bastogncnál erős és»ak-amerikli páncélos és gyalogos kötelékek súlyos támadást inlézlex a n^met északi szlrny ellen, azonban sehol sem sikerült lényeges arcvonal változást elérni A nyugati szár-* nyan óvatasan előrelapogátózó ellenséges kötelékek.áz aknamezőkön fennakadtak.
A Visztula kanyarban megindult nagy csala a legnagyobb hevességgel tombol és lehetséges, hogy csúcspontját még mosl jem érte el. Mindkét résjról állandóan friss tar-
talékok i veinek harcba, melyek a jelek szerint az eddigi háború I -nagyobb csapatöaszpontosilását jelenlik. A bolsevisták szakadatlanal ✓ ujabb ujabb tartalékokat velnel/ ke éa a Lisa-Oora keleti lejtőjén rendkívül elkeseredetten lámadnak és a németek szívós elszár Isá^gal harcolnak olt, elkés/ilcll állásaikban. A német utóvéd állások megállásra kényszeritetlék a minduntalan előretörő szovjet élekst is kö-zelharei eszközökkel visszatérésre I kényszeritetlék azokat. v
A nAmetsk a rohamozó szev-j«t tömageket mind fsltartéztst ják, mlg s tartalékok msf nem érkaznsk ás allsniakSsrs nsm indulhatnak Jóllehet a szovjet a támadási területet óráról-órára clksdásiti, ujabb páncélos kilövésekről érkeznek e-lentések és a szovjet páncélos veszteségei rendkívül nagyok
A szovjet támadások a baranovi szakaszon is tovább tartanak, azzal a célzattal, hogy a fő súlypontokon folyó csal.il tehermentesítsék. Igy került sor ezen a szakaszon néhány előretörésre, melyeket azonban a németek elhárítottak.
A kelet-porosz halárvidéken az uralkodó köd közvetlenül befolyásolja a hadműveleteket, a német elővigyázatosság azonban megaka- „ dályoz minden előretörést. (NTI)
(Berlin) A németek atlanti támaszpontjaival sok baja van az északamerikai cs a de Gaullista csapatoknak. A rlémetek Lorient és La Rochclleben kitűnően meg vannak szervezve, rendkívül ügyes és veszélyesellenfélnek bizonyullak Oyak-ran kitörnek az erődből, áttörnek ostromlók vonalán és gazdag zsákmánnyal térnek vissza (NTI)
A mindanaui öbölnél a japánok azakadatlanul támadják az ellenséget
(Tokió) Az. északamerikaiak nehéz ütegeket és löbb.^ hadianyagot vetnek be állandóan a qiindanaui öbölnél létesíted partraszállási terepen. A japán cápátok szakadatlanul támadják a parira lett ellenséges kötelékeket. Mostani jelentés szerint a Fülöp-szigeteken az Jmul\' 24 óra óla a helyzet nein változód. Az és7akanier1kaink folytattak elöre-törési kísérleteiket, a japánok azonban mindenütt feltartóztatták őket.
(Tokió) Amióta az amerikaiak pattraszálltak Libau szigetén, a japán légierő kötelékei tudatosan veszik lel a harcol a partraszálló egységekkel. Minden japán repülő azonnali hatállyal Kamikaza harcosnak tekinti magát, vagyis, hogy szükség esetén teljes homhalerhévcl együtt rávesse magái az ellenséges célpontokra. Ujabban még a japán lel-deritó gépek is robbanó anyagul visznek magukkal. Libau szigetén az) ér4s japán védelmi von.il feltartóztatta az amerikaiakat.
A 0ÖZFÜRDÖ nyílva napor- iec«*| 7 xrAlól entft 6 órAltf (Kvdd\'B ftéei nap fa p^otekso dAluián r/ans ) -Tslefoo:
7ÜI.A1 KÖZLÖNY
1945 frnnifr ^
A mef szállott.olaí^ UrOletea visszaesöfcah van « partizán-
mozgalom A nlfctiégiHk raadelatérs ogy-millié ombart hívtak k* fentes
had\'munkára (Róma) A megszállott olasz tarü-lrt« k népművelési mintsztorénok kí-tnkwtéHo K/»rmt Eazak-Olaszorezi*.\'-<J«an u |atrtizán mozgalom 11)14 n\\» rátol visazaoeutt. Eiuvok a ki>n>tű»zó \'6 okii tjuí Klaó ok az idoi rond kivul szigorú tél. Az angol oxiu«ri-kat nogiiaég niog*iouu«v A mind-. johlevn urósodó némot olaaz olbn-akt 10 A pnrtironvc/érok ogyorvot L«nkj*lóf«o. A déli arcjoiuil nv-g-s/iUrd ula^a. Igy hizto»ra vulu>u\'», ho^\'j u purtizaiunoz.galom idóvol uu^/nnik
A Üo.\'Ktmi-kormány a sv.ovot-ég.w katonai |*iraiu-Mnoknag folhiv<i>ura Ml korua/Udyt, 1U14 tói 1927-ig katonai szolgalatra hívott bo. A [»>- I In voltakat azonban nom íocvvorv/tók ftd, baiu >m a hz.,»oLhég» H«\'ir katonai rvndá\'lolóro íonUw luvlilnunkura luié«z.i<djuk íol okot. A tiohirii.H ko-rúllailul oh)millió omliort érint.
(.NTI)
Kárpátalját a szovjet-ukrán köztársasághoz szeretnék csatoltatni
A szovjet Kárpátaljára túlnyomóan ukrán caapatokat küldött, hogy a ruszinokkal létrehozza az összeköttetést
A azovjot Kárpátaljára tulnyomó-
(ZürictO Kárpátalján ogv »véd-bi«ottaág« alakult, amoly "Kárpátaljának. a azovjot ukrán köztár*a-sáirhoz való eaatolását készíti oló.
A Kouo Züriehcr Zeitung «»>-rint a bizottság íol\'akarja vonni az érintkozóst Moszkvával. A londoni csoh kormány kóréhon asámiUuuik ilyen nwgoldtfi lolietó^górv
an ukrán eaajxitokot küldött, hogy a kárpátaljai ruszinokkal lótrohozza a/ flsasakOltotást.
A londoni choIi kormány igén^ot tolt, hogv ha a esoluodov\'áfc határt Mos/kva »tiszlnkal«on tartjo«, itinrs kizárva, hogy Kárpátalja kórówt támogatni fogja. .l^"\'\')
A kiewi lázadás
(Berlin) Annak ellenere, hogy a kiewi lázadás szinteret a külvuag tói teljesen elzártak, a szökevények bemoudasai alapján tudomásunkra jatott, hogy ket szovjet loveaznad-osztalyt, amelyeket a kassai arcVo nalra szántak, Kiewual lenaitéztai-tak és vonaljaikról leszállítottak. EzckcI a vörös hadsereg mar jelenlevő kötelékeivel együtt Kiew kornyékén az ukrajnai lazadas leverésére basznaitak lel. (—)
— Hazasbóg. Ötvös Erzsébet (Nagykanizsa) es dr. Balogh Kai mán kir. ítélőtáblai tanacsjvgyzö (Uyör) 1944. évi december 22-cii Kouiárotno.m liazassagot kötőitek (Mmdcn küión ertesites helyett.)
— Megnyílt a postai csomag-forgalom. A csoin.iglorgaiom Sopron, Vas, Veszprém (enyingi Jaias ktvetelevel) Zala, továbbá üyor — Mosón és l\'azsony k. e. x. varmegyék egymáskozt* torgalinaban megnyílt- Súlyhatár 10 kg:
A Mgfbaa»MÍ f yé|y.»*.lá.l *t*la«lai*l
n»i>i>.M él ..v»iu»ai,0", .Ma «•*
«• .dia:X)*>-..uui-k lai|aa el. -S»ui>ua cae.eknei í||fl a d» Mr>l\'y-Uciti« l)ók>i»r ildclon I.". e»ciie* JW alatt) ail •n»ff..f£i)M rendcikeie»ie.
Ns£vkju>iraa m. vároa adóhivatalától
43 I\'"\'.
Tárgy: Adötizetés iránti (elhívás.
Hirdotmóny.
A város adófizető közönségét felhívja a városi adóhivatal, hogy az 1944. évi adóhátralékai es a lol)*> évi első negyedévi icszletel ezen felhívástól s:ámított 8 napon belül rendezze a városi pénztárnál (Hoilhy Miklós ul! kapu, I. cm 37/a. Sz. -ajtó). Ezen hatJiidán tul a be hajts si eljárás azonnal megkezdv éik. ,,, Városi Adóhivatal.
les/iérf
A mjgy^r s/jbadsávhirto-sok p&/jJjárJi, imsgyarn.ik mi * árvjnsjgs, hogy ónként /klentkeihesien hon*tdhstonái uo\'gs\'Jtr* Je/ent*ctni /ehet:
I. M noeti cj^yebb Ae\'/iey ben, m.fi pl rij,ykjnu%.\\n es /thegerszegen levő „n/eye-s/r.\'ó pa-é ^inokiigná! \'.
2 ..jitm lekente pjrsms-f0^> > j&knét\'.\'. ( )
932/1945.
Hirdstmény.
Közhírré teszesi, ho|y a Hsnyadi | magyar fegyveres SS gránátos hadosztályba továbbra is lehet önként jelentkezni. i
Jelentkezés helye: 9. kieg. parancsnokság Zalaegerszeg, Pénzügy- ^ igazgatéság, Erzsébet királyné ul JI
(II. em. 23.)
Jelentkezés ideje: mindennap reggel 9 órától 13 óráig.
A besorozottakat azonnal útnak Indítják Rajká ra s ezért kétrend fehérneműi, három napi élelmet ? a tisztálkodáshoz szükségé* eszközöket vigyék magukkal.
Nagykanizsa, I94.r>. január 15. I40 Polgarmeete\'.
Akik katonaszökevényt rejtegetnek, halállal bűnhődnek!
* \' Szemez Liszló, megyevezető
Nagykan.tm m«g>«u polgármoaturoWil
1107/194.
Tárgy: A viz->«s csat„ll4t üzemvezetöseg \'áthelye ffkt
Hirdetmény.
Értesítem a város kézéin. » hogy a viz- és csatornaiiiii vezetőségét régi helyéről ailr ,, lein, ugyancsak .* városin/,i ► tébe, II. emelet 4(». alatn -i ségbe. Bejarat a vari. áj/rp Horthy Miklós-uti második ,, rtndórsifi) kapuján. Nagykanizsa, 1945. jar.uár |r
-mi polcárm»?)t*.
/■HOtít r>oz<5u
• Januir hó 13—18-ig — Szombattól— csütörtökig Ibién világhírű drimija filmen
» s-s"? y,\\ -\' ■\'-•) .
(JFA híradóban kiemelkedő: Szálasi Ferenc Nemzetvezető találkozása Hitler Adolffal a főhadiszálláson
Előadások kezdete délután 4 és 6 órak\'or
Férfi és női !
ÉmuJiiniZz&c p£s.<mít
felveszünk. J
TARJA tN-PALCSICS
c^ij, Magyur-otca 86.y
VlLLAtylÓS ARAM-l SZOLGÁLTATÓ RT.
Arawtwamlak heetese, re4damaeiók. hírjelentések, szakaeerQ feív^agoanes minden vil arno* kerdéaben reggel 8-12-lg délután Z>-3-lg. x Ca^r»g«ry-ut 51, telefon 294.
54/ke. 1945.
Tárgy: Peirolcum-uta.\'vii elszamolása.
Hirdetmény.
Felhivom a pelio • nm » kijelölt öss\'es kenskid :. á most kibocsálnti petn. - w januáii szelvényt in ;n nem szabad kiszo\'i. .\';.ii. január havi jar.o d« > ;got .. ben jegyekr- n .i knulMi\'.
A decemtv rbf v-nyokról s/ ;.v.i > ..,m!i január 22 tíí . ••)■.\'. óráig \'i!j.-l. In tall.ll/. v .. ,í \' :• !. bom\' \'i Hídi
Kö/o!,.. v, I.
he •«\'.. -a. .. ? . .. s« "i I . .\'i\' i a l.ji-
N. v k.nu/ i i
Polaa
ts*
U
i*
It1 H
K

v tL
\' Az adriai Irontroi
Ai cilif»ercdtU ulcai haiookban, amelyikhcn nu d>"i haiéit, mindrij i^rrécert a l> ►mcg<pf\'f»«»ciühn helyinek pillar.a:ol| alail A I i < be, im«<l.»> • cvors elh i*i»if i-jfftf ami bahaiiaru kcinenyco ku.dő e|i<V«iny€>» rudj^z
* ketelékalnkml
Al» .»>-V C.I I-.L

• . lu.ya m»: tm. » h -.
Jó ar:-«n ■ || Juhnl vti
Ciort\'t kuini al:*palh«n le <\'• Int Tengely ?v l 43 mi. C\'m a fcla-Mi" •
ti»d > l\'u.n K«-«i«u>r lc«vó • •" daiá.t. alkáirös/* -. He >\'. "tt»|tyi>r«». ?<
V(*«eh i Kf>"« . icrmelre kJ. <•!■ 44 ci leilitipZ.i M I.fii inRíktl éi natí\'w* Clu.c.el kercm a kuCú adel. \'
Ei..a„ Sléchenxl ter 4 aram Staad»r<l rid>
! ^ ÜL i\'tlKiiZUTf SZOB ^
MtntMlli m ^an>cs nó. f.
Íazobát »ciea tUigCtcn. Clmekei «t T \' kiadJba leadni. \'«
I --
| KÜLÖNrhLKJt j
Clva*a«tt Mizyai-uica iT » « kkeie k\'nioil ke»/i,u b«:kózre Kr?ea meglalálét, Jutaloin e Icuíten id» kiadó baa.
EUca iall hettón dO e Jll egy I »*" relikűl ber.tiövd Dobon LtflUa-aióld halakkal é» Cel-nezíie Kéiem a bcctdlelea .neuialá\'ál. N11 e lcnren adja te a Maéét*
l \' 1 :
»-r
c * ••. • t. (
»*öl«» MI\'IUl ■
• «Mi a r
*%k».(4 k I 6
It^umoi: «>St}aafaUt\' a I. *«■»»*• "
I^UV M U>< * \' \'
I
te M Mlli
Az eUfltétltés ma 5 órakor kezdődik é» 7,7 óráig tart
8 Se 4vl„ M. u. Nagykanizsa, BMÖ. január B. oslltörlök
Ára 30 fillér. /
ami**™
\\j
v
..^ntA^f Madóhl-atal HShU A. uú XttfrHmU ■Inrt— bAUSnap áéttxa
Felelős szerkesztő: Benedek Rezsó
BIÓMietéel ára hooapra S pangó
oegyedévre »■ poei(ó ;—naivrrTTiiiv • i i \' 111
m
1.1 t
II ; J
t} ■
t3
i
;} !S
I i < i»
J
I
| I
H
Az élet nem teória,
,„ i$ emberi okoskodás, annil •,vjl lótib egy lükuté ezer rétege-<6desi) valajm. melynek igazi arcát cilidni eddig még senkinek sem ikiflill. Voltak és ma is vannak ugykepOsk\'ödök, akik legalább ma-;nl;iiM feltételezik, hogy eit\'a cso-i.il.iios valamit éppen ugy ismerik, int a szemölcsöt a hasuk talSn. Heg is lehel az ifcle egyéni tűinkéit engedni, mert jobb, ha va-,kT azt hiszi magáról, hogy ezt a agy rejlelyt ismeri, mint olyan •stoha legyen vezetői tisztében, mint. , y kimustrált kincstári szamár. Az elet törvényeit ismerni kell. Iiiez egy nagyfokú istenhit kell, írly mint a bányász lampája bele-nla-jit a\'z alvilág sötétségébe és It mutat a kutatónak, a vájárnak munka színtere felé. Nem lehet leiben tapogatózva munkálkodni iz egyszerű bányásznák sem. még evesbe annak, aki a mindennapi ifi n.\'jy problémáira keres orvos-i*i és gyógyírt. Azt mondja egy tMcs mondás, hogy a tenger anya-|uu* Icitsmeresetiez nem szüksé-•.\'S a tengert lenekig kimerni, mert ik felismerésihez elég a tenger )ftlen csepje is. Igen. Ez térvény. <>V az évezredes kulturális lejló-y ;nk és emberi okoskodásunk I\'kétkeziében merevedett megingat-valóságává. Két szerető sem akkor talál egymásra, aml-a látható hus és vér vágya tyh be az értelmet, hanem akitor,
Í \'ikfr az egymás megérzése, ami \'i a tudatalatti sejtések és öszlö-
Í* egyirányban találkoznak. Á \'•\'•■alvilágnak éppen aíek a tOr-ínyei vannak, mint az anyagvilág^ c*ak éppen hogy jóval tökéle-mivel bennük a hitnek Hilm.vibb szerepe van. I(it és \'i a/ étet kél partjának kép V I nélkül egyetlen egy okos lé-előre nem tehetünk Itt előzi i a teóriát az élet. Itt inagaszto-1 l\'l a tiul.it az Isten magasságá-\' l\'l érlelődik az embeii vágya-•\'•>< látható formákban * \'\'u-igjrijkius, mint az emberi ^\'iieies törvénye*független a régi minden kötött okoskodásától f<y valami teljesen uj. valami •">\' " is.ibb. melyet nem megfogni, l fin csak helyesen megérezni }s V"\'i lehet. Lgy ilyen hatalmas \'\'\'fkör nem egy emberi élet tar-"a vjit szabva, hanem messze " didja az emberi életkor leg-<J»abb határát is Ilyen roppant »\'» gondolat évezredekre szab és irányi aí emberi együtt-í,r<k es azt minden átmenet nél-*iímlélni. fő\'eg mag> arázni nem " és nem is Szabad. Mi s kez-M kezdeten vagyunk Kellőt köie-*»:» slyin világégésnek, mely \' ^iíenlsJt s törtenetem nem is fr Hogyan lehetee is olyan. k » meW te!;7$ ff\'e 1
p.-uike,
Inatlan
:r
Csapataink a bolsevistákat hátrább
. vetették vlsoza
>
Budapeaten egész nap larlollak az elhárító harcok
A magyar-szlovák határon kAtelékelnk súlyos veszteséget okozlak ét oláh osapatoknak
(Berlirt) M .^yar-nímet csapatok a Dunától fsiakra tovább lolyl.nUk támadásaikat és a bolsevistákat .hátrább vtlttlék vtssaa.
A h>icok erflffiTPffldtek s Vertes hegység északi részén és a Pt* lis-hegységben is a bolsevisták erősen támadtak.
Az ellenség támadasal Felsögal-lánál és Esztergomnál a német elhárítás tüzében megszűntek.
Budapesten egész nap tartottak az elhárító harcok. A\'páucélosok éj csataiepülók támogatásával támadó bolsevisták csupán a. löváros keleti részén tudtak néhány háztömböt elfoglalni és előbbre jutni. A harcok ezáltal jobban a város belsejébe hatollak
A Hozihy Miklós hidtól keletre levő -néhány támaszponton dúlnak a harcok.
Egyik cseh laj>(!) a bolsevisták megszállása alól felszabadult magyar területek lakosságáról a kővetkezőket Ifja:
Jóllehet a bolsevisták csak né-
hány napig garázdálkodtak ezeken a területeken, mégis mindent a legteljesebb mértékben kifesztottak. Mindezen felül azonban legször nyübb az, ahogy a nőkkel bánnak.. A , telszah di!<»tt területeken lakó magyarok kijelentették, hogy , inkább megtesznek bármit, minthogy mégegyszer végigszenvedjék a szovjet megszállást. (NTI)
Amidőn ellentámadásaink a bolsevistáknak a Oaramtól nyugatra esö Állásait feltépték és az ellenséget a rá következő napokban lépésről-lépésre visszaszorították, megkezdődtek a magyar-szlovák határvidéken az Ipoly és a Hernád kő-zött az erőteljes ellenséges támadások Megtévesztésünkre inditott eme támadásaival az ellenségnek azt volt a szánd ka, hogy kénytelenek I\' gyünk más arcvonalainkról elvont tartalékaink révén a Budapesttől északnyugatra avagy pedig a nagy Visztula kanyarban lévő arcvonalainkat gyengiteni. Arcvonalának négy csúcspontján több lö-
Md délután 6 órakor nyila keresztes nagygyűlés a városháza közgyűlési termében. Szónok Szerecz László megyevezető Mindenki pontos in* ott legyen, mert a gyűlés megkezdése után az ajtókat lezárják.
vészhadosztályt összpontosított, páncélosakat, sót még egy-egy sk századot is adott melléjük és ezekkel heakart törni a szlovák ércliegy-ségbe vezető foiyók vHgyébe. Egyik támadását a Kékes-hegy vidékén indította meg, a más kat Losonc környékéből északkelet felé az Ipoly és a Lucenec forrásvidékére. Távolabb keleten a bolseviki támadás Pelsóc és Rozsnyó felé irányult és végül Kassától délre a Hernád völgyében szintén támadásra indáit, amely alkalommal ervit Nagyidától nyugatra vetette be főleg a küzdelembe.
A tüzérségünktől hatásosan tá-mo£dott vadászaink és gránátosaink az összpontosított ellenséges támadásoknak mindenütt helyt álltak ék azokat mindenütt visszaverték. Egyedül Losonc térségében ért el árnyereséget az ellenség Poltár elfoglalásával. Keménnyen visszaütő csapataink mindenütt nagy* veszteségeket okoztak a bolsevikieknek és az oláhok soraiban, amelyek a nagy-idai reteszállásunk elölt voltak, a legsúlyosabbak.
Állásainkat az ellenség\'újból nagy gyalogsági" kötelékkel támadta főtá PolvtaU* a 4 oldaton
béggel tagadni merhetné a hunga-usta igazságok célravezető alkal-matosságát. Szálasi Ferenc namzet-vezelőnk nem azzal emelkedett leiül a magyarság átlag vezetőin, hogy uj szól fogalmazott a magyar élet továbbvitelére, hanem akkor, amidón lerakta azokat a mély fundamentumokat, amelyre egy nemzet többezei-éves építkezése reálér. Egy nemzet Mrodalma nem ott ér véget, ahol a fizika) határai szabva vannak, hanem olt és odáig, ahol a szellemi kisugárzásai elhatnak olyan termékenyítő erővel, mel* egyöntetűvé teszi apóknak a népeknek is mindennapi eletét, amelyhez egyébként az égvilágon semmi közé sincs.
Sokan nem tudják, vagy még azsk a.kevesek is, akiknek tudnia illene, nem akarják tudni, hogy <ez a szó. hog/Excelzior a magasságok leié lőrést jeleni! Igen -fel a ma-gasságek felé, megközelíteni a mindenség örtk urát. Alkotni nagyot.
melyet D saját korunk nem, vagy igen .gyjengén ért meg. inelyre a következendő IJök adnak félre nem ismerhető magyarázatot
Ostoba nag) képű fráter az, aki azt hiszi magáról, hogy Mindent tud és minder problémára tarsolyában Megoldások vannak. És ezt leszi akkor, amidón egy egész nemzet a maga kikerülhetetlen élet-halál harcát vívja. A. mai sulyss napok eseményeit és izükségességeit, ha valaki a régi világ szemléletével mérni akarja, az égiszen bizlos, hogy helytelen vágányra« szalad. Vegyük tudomásul r<t á világos tényt, hogy a ma történéseivel az emberi együttélésének egy teljesen uj fejezete nylllott. Egy uj világ, amelyhez a réginek semmi, de semmi köze nincs. Ne beszéljen ma hungarizmusról az, aki ezt ^dáig tagadta. Maradjon annál az egy-szert felismerésnél, hogy arabmsul csak az beszéthet. akj arabusul tsd
De igyekezzék megtanulni az uj élei legelemibb törvényeit, hogy lépést tudjon tartani a leifelé tt-rekvő nemzettel.
Testvéri A hsza és nemzetünk hi* a becsületes helytállásra, miért keresel te ms kibúvót? NW.t nem akarsz bőssé és szentté magasztosulni? Miért akarsz még ma is egy spekuláns lenni, aki csak a győzök Bnnepi torán akarod véresre tapsikálni dologtól elszokott kezeidet? Nincs neked lelkusmere ted? Nem félsz a magad komoly ellenérzésétél ? Nem érzed, hogy botor dslog a nemiet becsapásé nak örve alatt önmagadat becsapni ? Ne merj s tükörbe nézni, mert onnan egy szélhámos bámal vissza rád Légy férfi és légy magyar, aki a ssivt őszinte érzésével és akarásával nem aksr és nem kivin mást, mint a békés és boldog hungarttts évetrsdek boldogságát
(L l )
ZALAI KÖZLÖNY
Bárány megy vezető h.: »
„Sem künn a fronton, sem az idehaza hozott áldozat nem lehet hiábavaló, mert nemzetünk nagy sorsfordulóján küldött Vezére biztosíték arra, hogy a dolgozó népmilliók elnyerik uj hazájukat!../!
Minden erőnket a most folyó világnézeti háború szolgálatába kell állítani I
A Nyilaskeresztes Párt üitünfien sikerült nagygyűlése Alsólendván
Alsóltndva, január 18 (Saját tudósítónktól A Nyilas kcreaitet Párt Hungarista Mozgalsm megyevezelőségének lefkes tagjai •zOnet nélkül Járják Zalaország fal-Vált, városait, hagy hirdessék ax uj magyar élet és az uj magyar -rend Igéit: a magyar nép boldogulásához, a Hungarista Munkaállam gránitköveinek lerakásához. Öröm nézni, mily nagy megértéssel és testvéri érzéssel jön el mindenütt a ■tagyarság, hogy részt vegyen a hungarista-gyűléseken, a tájékoztatókon és félvilágosító beszédeken, ahol az u| világrend igehirdetői, az
Eszme uttöröi és szívből való hq-cosal hirdetik a boldogabb magyar lövő eszméit. Minap Alsólendván ((jlyt le fgy hatalmas tájékoztató-gyűlés, amelyre nemcsak a járási •fékhelyből, de a széles karnyékről is idesereglettek, hogy hallhassák a megyei központi vezetőségnek, Bá-rár(y István megyevezető-helyettesnek nagyszerűen felépített előadását. A helybett vezető vezényszavára a megfent sokasag elmondatta a |> szokásos hungarista Mefemlékezést, majd a magyarság lelkes éljenaése közepette kezdte meg gyújtó beszédét ttáp+ny István, megyevezetö-helyettes testvér.
dig aa a fontos körülmény, hogy • kotló kőiül melyik korokodik fölül in melyik vozoti a táraadalntat Tohát mindenkor a materialisták Ó.H aa idoáliaták vívják órők harcu-
----:-
kot A ridotf, ókttkok\'ii ^
gött a* ahhoz göroeöamn m-.\'Mrk,^ imlicrcitüilie áll. Ax ni >!ihftb«kitt dlK « emberi éraée fei erí„v,.k .\' , eiebb akAláJával rendrtkoxö nm-uJu rendU lélekember képezi
Akik élik e Hungarlzmust
Az elmúlt világ rendszere rossz, elavult, elfogadhatatlan volt
A H/urko ltólkőxna|>okat azzal Sudjuk kellemon-ié ó* ez4\'\'p|^ tenni mi Hungaristak, Ita np>nfaasal n fKanuntAnk kösöá najQ prolik DiáJá ról ollaiNzél^otlietünk mondta. Cfi Utt«h/uk miKt in, amidőn lifix-•átok szólunk, raak azért, hogv ex-■rl Itasznára l<*r>unk népünknek.
Ax crnlier ulialálwui Ug) v»n, ha hnszódot Itali, olvinxi műteával aa olk hallott gondolatokat meditál és ax cjrétiz lM»/édl>ól magáévá tenxi aefc, ami saját lolkiiVtí^\'inok mogfokJ.
Mindon beszéd annyit ér, a mennyit megvalósitnnak belőle. A mi magyar népünk már naivon mi kai Mluwdctt uxoknak. akik Ih>k ynk hzóltuk, nokik irtuk, voraol-j^y énekeltek, mi"i;is olyan ni kat csalódtak. Mindez azért volt. tyert U"^t«>l>|iM\\íro azokban az eiu-
t reklám. akik hozzánk szóltak, ir-k, verseltek vagy énekeltek, nem sol» el/v; Int, sem hareikésznéj:. Mindez arra vozotott, hogv «)fu*ul tonk, olfáradtunk é* bizalmatlanná 1*Hmnk l*y1«>bbn\\irr mindon azép
ir
szó azért hanc/.ott cl. hogy cgyénok önmagukat szolgálják, tollát öncélúak voltak. Kovóshlié tudták ^ át-hogv egy nagy ku/.imi -u\'iu\'k a tagjai ós igy nom vallották, Itogv közérdek ax önérdek olótt. Ez-elég volt aliiH>z, hön Mmaoiünk jelen holyaotélio kerüljön. Az elmúlt viliit; rendszere olatlilt, clfogiulha-tullan ó» rossz volt. Aki ext látta ón a közősttéggel érezni tudott: fölül tudott cm.\'lkodni rniját egyéni oyohlémáin, tikkor csak ogyot* te-lu\'U\'lt háimilyiMi módon harcolt ■ r^Kl világ t lt •ntet«"N\' énlek^ben.
M incliíí |M:klaiMÍáH szükn.\'-jíos cuv cmltorik\'k.ahhoz, Imutn valamit téi^ou óh az Uimuma előtt im Hióp IcIm^msoo. Ax otrvén Haját kin háza-táján, otüion.iluoi clliatái-olju őbt-lendjét, igyekaiik az otthonát eaját ixlcV\'na\'k tncgfololócn Itcreijdcxm, nie^liati\'iroxsa a házirendot, erköl-«Hi M/cmnontliól íh Haiút lelki lm rciulcyúa\'liex mérten cl opóex c«a-látljiivul cv>Ütt. Megszabja a kis toruletot, aj\'tol élni i^ar.
— Mi vagyunk oxok aa idealisták, akik nomcsak valljuk, hanom éljük ia a niemxotiaaocialixmuH mng>ar g>akorlatát, a "HunjaiizmuHt", inert rnak ijo találjuk nw aa élőt w. célját í-n értelmét, hs a küxtlelom lolict nők cmlwr azámára tabui k«\'l lemet fon, clkttissouvos. llbtnok Iwn-nünkot kritikával in, nólui talán jogosan hlss mi in omborok va-gxunk. IV) hig> K> ol minckMiki, lioez-Sxu . harcunk alatt ,toljo«t jogrimot nvertünk \'ahkos, hog>- U *>k k>vi-té/lett, önxő vezotők leivott voxea-sünk. .Mou kell tercwtonunk voxetők óh vozotottok knx.it t a/ ijpix omb -ri Illetve tent^ri ka|n-M)laUit. Rrexnái kell miiuktnkinok, ho^v nemzetünk ogvetlon ta^ja som ii ióntól ia g>er-nwk. itfy é» cHokia ij?> ji»l»et ol ax ax idő, amikor minden doli^ixfn akaró ós dolgozni tudó embernek nem Uiltor kwz ax élet.
Ho^v oxt felU\'itlonül elérjük, kc»ll JiogA\' mindon orőnket a jelén folyó /hatalmas yiláf(nózeti InviMirn saol-gálatálu állítsuk. Akár kint a fronton, akár itthon. Mi, akik ittlwn vagyunk jolonlog, mhiidig r»ak -n>n dőljünk aaokra a n tag var katiHiakru, akik nom futamodbu "ííioif. hanem .mindent feláldoztak óitHtuiik, o/ Örök Mag>\'nr Nemsotért. Ha tiTH• > nuinul voHftxük azokat a szenrode
sokét, amolvot a küxiktlmuk akkor rájövünk aira, l>«vv .^it-|ioreot Hom kiliet U\'lk-nül álv^ nünk, mórt a küxdő kabNnuiat ;Jw holytálliuui kötolox. Kom kint u fronUHi, nem
bozott áldozat ih-iii leez lu.^w, iiM<rt nomxotünknok nv. a-.wf, dulöjáii küldött Ve//:ni l.i/»wv arra, lio^ a (kdipncó im |.iihIIi4 h* nvorik uj Imxívjukat é. uj ezai« sálukat Khhex a liari hoz m4 indulatot, munkát t* áhkiaiim £ rünk mú^ axoktol akik m^i, t< nak. viwrs nom akanctk « venni arról. h«nry vidiuik rr ^ bukik nemxotunk Taiiuluxo: A/olu\'nl minden léi**uiik n* i<#y ki^kHunk ahhoz, no|.\'\\ f.i|l-i: , •{U\'ivliiM\'% ai rau\'vuiik minden e » a mi | bánat l»an exért vei ti xáM»/it IMI
kálikat álda.- kix\'trje
Itáránv U*stvér no^i imiilu nn, de hsÍvIniI hxiVIő volt é\' «t axólott. (ivujU» hxarai lut^\'v írU-k el A in.>ifjelent <.»LvS\' kes<\'ii éljí\'iiexle
A itatr.voii «/ó|«m »ikerul» r^ KViiUm a m.i^\'xar \\einni<ti akkordjaival fejeződött l<
1
\\e-» ta.\'jiunk |.ro: é .v öblein.mk ih. Orothltfin n i<vek vo^vurik »;# k tan ax lnb\'n, aki I. nüiikot ahhoz. Inr\'. n.
A magántulajdon elvén állunk — hangsúlyozta vádbeszédében a kir. ügyész
e kiürítés alatt elkövetett takástolvajlások első bünpereiben
A nagykanizsai törvényszék egymásután tárgyalja a lakásfosztogatásoK bűnügyeit
Kell, hogy a népek határozzák meg életrendjüket
i* h«HO a iM«|it«k l* határol-
ták nii v minden kor fordulókon élot-nondjnket Vála^/nk mec « társu-dalnn. ipizdasitu\'i « • erkolt>i ryiid-enrriiki i, melvnek kereUjlatlt tudják akarjak élni eletüket A néj^-k Mtjei kaltiiirtjuk é* lelkiMyuk KStu
nni határozzuk RHV foklrajzl olho-íw/koilé-tikét < » ig> i.ih i\'/l»xlnak hatAmiklie/, lf
Ar «let őr»»k történve »/.>rmt, •rrn i* földen minden f jIikK\'-mk* kilet^v tif a fel léd"* Ii itnroz/a |iu»i ii toriénelmi vnltoz.tmik^l i> Kx % fc rtéiu Imi viUt.\'. it* mindig iij
•ar.l ITWI tittv4tilallUI lelldel |tK\'/.
ÜT
ftp|rn u^fojl.Mén folvt.ni az mi->»ri i\'tr-.»«l tloin nv\'iti olő a vulb/-MUokat. inéit nimtlitl nka<lnak ^>n énlkoilok. •kik s népek számára jebb életet akarnak biatositanl.
ÖW a tvrervk. akik a lar>a<lalom ki in .vmi ..>/«vvujtve. w>/iírt elhi-vp*.\'k-OiX\'V\'d fiVU keret he f<v-ls!;ak «V? • Vn |» ek*tk*b.\'W-nvv^^abjak Me^-adjitk ahbos ae iriwívt ti^t^ik a-*t a n. |»>t U^r, ajl a t.«rte nelnu nnvl.iiv •uk ak.trja
Á iMiimi kuk>nl^/.ó cfrv.tkAliól áll, akikéi kulenK\'íő o.-mport.N»|»»
OMthaiunk. Koik r\\V«xe ... f k nl UNC a/ariva, akik csu|i«*n n»-jai maik>>n keriWJtÚJ
nézik (ilotükot, mindon csalokvl*ü-ket ahhoz ssiUiják, tehát önző, önöe (■ólt ezolgulnak. k
Akik közöskégrérzésből embe>társaikat szolgálják
Másik ró«/o nzoklMil tjviKljk ösa* hze. akik k< ■zoshén^i tudattol itt Itatva, U-atvTÓri linM-iirti.\'ii ébwk éa mindon ceclekodetüknél a fószempént om-bertórsaik^ak őszinte Hsoltfálata. Van etr> harmadik cvoiiurt is, aki o kottó kö/ul bármelyiket ku>tolgalja. Min-
Ismerclcs még, amikor fel -hiing/ott a 12-.szeres riadó, j<--lezvén a városnak önkéntes pol gári kiürilésénck bekövetkeztét. Akkor a lakosságból elég nugy számmal hag.vták cl a várost Legtöbbjük persze lakását lezárván, bútoraival,* ruhaneművel ós élelmiszereivel hagyta itthon. Voltak, akik ezt a szomorú állanotol arra használták fel. hogv niénák módjára az ckép|i itthagyott lakásokba bementek és megdézsmálták, vagy kifosztották azokat. A tulajdonosok később visszajöttek és m. gdóblienve látták, nü tőr ténl távollótűk alatt u lezárt lak Altokban. Feljelentésre sike rüll rs » teljeseket kinyomozni és ellenük a bűnvádi Eljárást megittdituni Az első ilyen kiürítés ulatt
"TíÜioaa s magyar főváros tálé
elkövetelt l.ikás lolvajlúsi ufiH most tárgyalta a nagykani/w törvényszéken rlr (iáspár /a \' Ián törvényszéki egyesbiró
ICIek Sándorné született fa labach Melina nagykaní/Ani.2 éves tisztviselőnő azzal v»»ll(T nusitva, hogy Téglási Gizella I. kásába ment !><• és onnan k» lönbözö női dolgokat, mint { ii pizsamát, blúzt, stb vtff r Az ügyesség szóbeli tnditvár* nvtil álliiotla a gyanusitott IW %-lselönid av bíróság elé. il elölt a fiatal asszony beismert teltét Lopás miatt három h\' napi fogházra és egy évi rs foszlósra Ítélték
Hasonlóan került a vádW tnk padjára Kovács I.á>zlóor született Oltcr Teréz, aki Mr sits Lrzsébet Kinizsi ulr.i II < alatti lakásának kulcsát dorlattal elkérte a tulajdon távolléte alatt Mersits bizójálól. az át is adtd h K" váesné különféle ruhnm\'iiuieW \\-itt e) a lakásból sorté".! " gotl le és baromfiakat olt kf érzékeny kárt okozod MerJ\' Erzsébetnek
A tárgyaláson a vád hwí3* lást nyeri Dr Vargha Lá»» kir ügyész vádbeszédébr-n r| mutatott arra, lingv i ni«í»* tulajdon elvén állunk, e/r^\' CíwIoknK\'nvi-k sokkalta / sabb clliirálás alá esn« k m< u Város kiüritési- alatt toriéi és azért bűntettnek min<\'s"ln<\' •mily, börtönnel bíinlcif
I)r Gáspár /»ltán b.nj; széki egyesbiró ezután
U Ítéletét a magántulajdon
.i V,
ZALAIKOZLONY
I
I azlgoru kthangsulyozáaá V J, * figyelemmel a vádlott L.áuny esalédoi voltára, arra, ( v, kit gytrmeke van, velgy* L;,nt»i> " szakaszt alkal-
é* két hónapi logházrv ff Cg évi jogfosztásra, mint nvel lltbúnlctésre lldlte Jogerős I \\ lobi* hasonló bunperak l.gkuwlebb kerülnek sorra.
| Székely Lajos |
Gfltra van a .Zalai Közlftny" HjmáJjinak. Székely Lajos, a Zalai (6zlöny tőrdelője, hosszabb szenedé* uian éleiének ÖO-ik évében i délben visszaadta lelkét az Örök ■Id unnak. Székely Lajos két év-neden át alkalmazottja volt nyomoknak és ezen idő alatt kivllé aktsdásával, szorgalmával és be--.iuleiességévcl kiérdemelte felette-jitmfk becsülését és. legteljesebb jelismerését. A becsületes munka "jhOsiRti vartaállója volt, aki még bttrgtn is bejfttt a nyomdába, csakhogy a Zalat Közlöny technikai eló-álhtisában ne legyen zavar. Ehtlé-kti mindenkor kegyeletteljes szeretetül öiizztlk. Temetése szombaton délután lesz, amelyen részt vesz a Zalai Közlöny szerkesztősége, kiadó hivatala és nyomdaüzeme.
HÍREK
n** jrtuár 18. CsUlörl Róm. kai. hiMki ar--A>toiealán» Piroska
A Oör.FÜRDŐ nyitva nnpoDto regeol |7 OrAtot Mto 0 órAltf (Koddon egén Un? H r»n\\rkon dólutáo uflknnk!) — I Toloton ?éL A Mfyktalual lyáfyeMtlárl smIrAUIM •apad »i«l*a»Mg*. .Megváltó", „Máris" H >ireyj|- Kyrtnyiwerlfrak látják el. — SaSoa tKirkrxM el a dr Meikly-Uelua r^r\'ír neleton 326. eaelleg 359 alatt) •iitMt^lbM rendelkezésre.
- (A lóispán Nagykanizsán)
Csomay Miklós, Zala vármegye !lflispánja hivatalos Ügyben N.igyka iirsio tartóikixlott és felkeresett YTts hivatalokat.
(Hirek a nagykanizsai gimnáziumból)
A nagykanizsai kegyesrendi gim-nJnum ai uj eszterdövei megkezdte |i tanulókkal való foglalkozást. Hetinként hároai nap: hétfőn, szerdán í* pénteken 8 1 lig a konviktus méghagyott termeiben tartanak a \'na:«k óiakat a megjelent tanulók It^íre Külön az alsó cs felsőbb Máitoknak. Ez azonban nem akarja ^)fltesiieni a rendes tanévet, \'■"1 * vidékiek, akik megjelenni CC* tudnak, hátrányt nem szenvedek t miatt. Az igazgatóság fel-Mi a tanulók figyelmét Zala vár 200 pengős ösztöndíjára. rdyel a kanizsai kegyesrendi gim-
*imrmba ,jái*h kiváló előmenetelt) \'J-.ulék nyerhetnek el. Kérvényeiket á\'á vármegye alispánjához cimezve ^később janaar 22 ig küldjék be \' gxnnuzium igazgatóságához a kö-\'cikejA okmányokkal, szüleik varrni állapotáról ki>llitott hatósági fuonyit»any. saját születési anya-kivonat, továbbá leckeköny-
3ke«.
- (Házasság)
Ot KiUiscvits Oyula és S\'anloi M>\'\'d t hő 20-án. d u. 1 «5 éra-*vf • Jézus Szive plébánla-templom-házasságot kötnek. (Mi.tdeo «; értesdes helyett).
Báján egy 500 föböl álló kommunistatanács > végzi a közigazgatást
Az Alföldén at szállásadó gazdák több szovjetkatonát megöltek — Hatásos módszer az ellenkező leányokkal és asszonyokkal szemben /
Tito ujslgju a .Sloboda. a megszállt Magyarország felett gyakorolt véres szovjet urnlon*-ról élénk szinezetQ\'hirudást kó
zől. A szóbnnforgó példáhyt egy szovjet hadifogolynál találták zzreff Kbben egy kommunista újságíró a Duna mellett fekvő Baja városban uralkodó állapotokról ad tudósítást Haján egy ">00 főből álló konninista tuuáes alakult nng és e/ végzi .n városán a közigazgatást A közügyekbe a szovjet katonaság csuk \'gyengén- avatkozik be, do magától értetődik, hogy önnek ellenére .hathatós esikózökkrU. dolgozik
llogy a polgári lakosságot nagy mértékben vélték tglénvhe az természetes KhlWÍI kifolvólag közöltük és tl szállásadójuk kó-zólt .súrlódások. Mmadlnk u Alföldön a szállásadó guzdák
ló gazdái
több szovjri katonát gyilkoltak na\'g Magától értetődik, hogy erifrt .példás, búnletisben rí-azesülteit. ,
Jánoshulznán fiatid ítiugyar n/ik nem voltok hajlandók a >K:nzlnóban szolgálni. .Röviden bántak el erekkel is. I)u-nabnraszUbnn ellenséges viselkedést tanúsító nstzonynkkal As leáttyokkitl azmtben n követke.-zli. .lingyou hulásos bánásmódot. alkalmazták Kleket a bolsevikiek pánrélosidkb.i vitlík éa nr ágyuk lövr^léktlw.k adogtdá sára alkalmazták filcet
így szól 0 Kretnl hü szovjet tudósító közlése, akaratlanul bár. de ijesztően félreérthelet-len s/inekkel festi le :iz.t a rérrv urnlnuit, amelyi-l a bolsevikiek nz általuk megszállt területeken g> .ikorolnak ( -)
ír
A »ohsdöntő csaták Küszöbén
Ellontétak és békétlansőgek az ellenséges tóbérban
Miérrfiáre
Héborue éa politikai helyzetkép
Németország és ezzel Európa j harcot kell vivni az Ardennekben,
sorsáért folyó küzdelem a háború 6. esztendejében olyan méreteket ölt, melyből arm lehet következtetni, hog>\' a döjitö csaták nincsenek ines.s/( s<\'l,-liog>\' ezek u csaták meg is ke/döilb\'k A sorsdöntő küzilelnn olső szakasza 1011 ilívmln l\'i ;.n vetlc kezdetét, amik t ric tok hadosztályai I mi i l.r > indultuk Ilelgiumban. I liku i i,., n^gy* szövetséges t imadft Vire vetette árnyékát, melynek cél;a. i Rajna északnyugati síksága, s a Ruhr-vidék volt A németek i\'t i megkezdett tehermentesiió offii a-a ezt a veszedelmet elhárította t-s meghiúsította a szövi i v. gest-v «k azt a tervét, hogy .. m ist nu-g n-dult bolsevista i\'.madas• .•! tgyiiii-jüleg \' nyugaton is mi (:indits.tk a németek ellen a támadást és ez Németországi t két tüz kbré t«.gja szorílanl. A német en ■ ck sulvos
azonban azt ugy kell tekinteni, mint hátbizlosilékot, mivel a német haderő minden erejével a keleti arcvonal felé fordul. A barauovi hídfőnél az orosz nyugat felé tört magának utat, ugv, hogy itt Igen erög harcokra kell számitanl.
A szovjet tapogatózó kísérlete a keleti arcvonalszakaszon eddig nem jáit eredménnyel. A németek figyelme nyugalról most kelet felé fordul, hogy ;i veszedelemmel szemben minden tekintetben helytálljon, fóelelen t ppen olyan fontos terOU leket kell megvédeni, mint nyugaton é| éppen olyan sikerrel fogja rnegold.ini a helyzetet, mint a nyugati reszen.
A siöv tségesek eredeti terve, hogy e^yid ben induljanak támadásra Nérheiország-ellen keleten és nyugaton, pom sikerüli. Et kiviláglik egyoi ös/inte sajtókommentá-rokböl isi, A kairói rádió Szerint s

■•^ív.dU,

.. \\ [ Üt

♦ f

A lágair
kot J
szövetségeseknek nyugaton halálosan tisztázni kell^ a helyzetet és megindítani maguk, részéről az of-/ feezlvát, még eiiel^tt az oro\'z támadás eléri csúcspontját.
Az elmúlt év első felében sikerült a szövetségeseknek a keleti és nyugati támadásokat összehsrigolni, még pedi| olyan időben, mikor a Német Birodalom belső válságban volt. Ennek leküzdése után a német nép még |obban felkészült a védekezésre. Az angolszász hadosztályoknak a Rajnánál és a bolsevistáknak a keletporoszországi határvidéken való megjelenése nepi hozta magával az ellenség által annyira óhajtott kapitulációt.
Roosevelt is beszélt már erről és a német nép ellenségei egyre idegesebbek lettek, mert csalódtak abban a reményükben, hogy az amerikai főparancsnok páncélosaival győztesen vonuljon végig Német-orszá|dfcT!*z az oka,-hogy az el-iensegés táborban ellentétek é3 békétlenségek vannak.
A német rtép erőinek fokozódása azjal magyarázható, hogy Ismeri a veszedelmet, tudja, hogy a bolsevisták diadala mit jelent. F.rre nagyon szembeötlő példákat lát azokban az országokkan, melyeket a bolsevisták maguk alá gyűrtek. Elég Finnország sorsára gondolni.
Nemrégiben a „Pravda" kiküldött munkatársa finnországi utazásáról a kővetkezőket irta
Végr.í kezünkbe vannak a finnek, akiknek egészséges, csinos nőik vannak, akik fehér házacskáikban, fehéren elfüggönyizötl ablakaik mö-gött jólétben nevelték gyermekeiket és akiknek férjei szembe merészeltok $zállni a bolsevistákkal és ősi kultúrájúkra merészeltek hivatkozni. Ami értékes az ó kultúrájúkból, az a Szovjetunió államelnökének nadrágzsebében és a bolse-viki katonák puskáinak hegyén van.
Ez a bolsevista újság álláspontja a finn problémához. s
A német nép és vele Európához hü népek — köztük a magyar is —/izért harcolnak, hogy szabadságunk ne Sztálin nadrágzsebében és a vörös katonák puskája hegyén forduljon meg.
Ezért ^harcolunk nyugaton és ezért indult el ennek á harcnak ujabb szakasza keleten. (NTI)
* Testvéri
A námot os magyar katonáknak osak molog szillátr« von szükségük. A szovjot-oroaa katonák psdig nomoaak ákszoroi-dot és ArtOktáriysidst rsboljak ol, hsnom erőszakot kövotnok ol ssszonyaitokksl As gyermekeitokkel szemben, lakóházaitokat padig felgyújtják. A balekeden kopogó némot vagy m§gyar katonát soha se utasítsd visszs. Gondolj Arra, hogy ha azok nom hároelnának, skkor a szovjet-oroszok holnap mér s Te házadat lo fölgyújtanák I (-)
ZALAI KÖZLÖNY
194
r^Ulti m L ■ I Éa Ér M
eiadási irányvonalai mentén, támadásait újból visszavertük. Rozsnyé-tól délkeletre Váry ezredet vezetése alatt illó magyar harccsoport ellentámadásával egy betórésl hely terű-letet tygsNfcrfU meg és sok foglyot ejtett , \' (-)
(Eljegyzés)
Üémesl Mihály, az NVTE kiváló atlétája eljegyezte Németh lluskát. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Dr. Térdoee egészségi állapoté)
Dr. Tardoss László nagykanizsai orvos, a malária-állomás vezetője, több kanizsai orvos társaival az utóbbi időben rendkívül igénybe veit véve. Dr. Tardoss a mostani orvoshiány közepette dicséretreméltó kételességteljesitéssel szolgálta a beteg emberiséget és állta a magyar vártát. Mult héten hirtelen rosszul lett. be kellett szállítani a kórházba.% ahol dr. Takáts Zoltán Igazgató-főorvos nyomban súlyos vakbél műtétet végzett ralla. Az operáció kitűnően szerűit. Dr. Tardoss már haza is lö/t és mest lakásán várja telies felgyógyulását és újból való munkábaállását. Dr. Tardoss sikeres felgyógyulása az egész városban nagy örömet váltott kl, mert a legsúlyosabb percekben •cm hagyta el a várost és szolgálta a beteg, szenvedő magyarságot.
— (A közellátási hivatal)
a mostani élclmiszeijegyek ktífcz^* tása alkalmával a közönség legnagyobb megelégedésére ténykedett. A polgármester intézkedésére ugyanis oly körültekintéssel, a lakossagnak utcák 5 osztályba, valamint örákba aerozásával sikerült minden torlódást elkerülnie, hagy mindenki a legrövidebb idő alatt kapta meg élelmiszerjegyeit.
— (Urasazenyok kongregá ciéjánek edománya)
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongiegációja 300 pengőt küldött be szerkesztőségünk kezeihez, hagy azokat a menekült szenvedi magyar testvéreink felsegitésére ler-ditsuk. Azenn.il gyorssegélyként rendeltetési helyére juttattak. Minden dicséretnél szebben beszél — a tett-
— (Egy klakanizaal tanító eulyea eset*) «
Sokan Ismerik Kanizsán a kis kanizsai tantestület egyik rekon-•zenves tagját, Magdán állami tanítót. Bogdán utóbbi időben láb bajt kapóit, hogy a kórház sebészeti osztályára kellett szállítani. Heteg-sege azonban jnnyira súlyosbodott, hogy dr Takáls Zoltán igazgató-főorvos tegnap amputálta az érdemes t.iiiitó lábát. A műtét krtünöen sikerűit. Bogdán teljes felépülésében bíznak orvosai.
— (Példa aokak azáméra)
Tollhegyre kívánkozik a mai snyagi.it vilagban, ahol még a kapualjakat Ii kiadják lelketlen emberek a szenvedő hontalan magyar testvéreknek Gangler Ernő nagykani-asai ismert fogtechnikus már hosz-Siahb Idő óta a hortáfetduló katonáknak teljesen ingyen végz^ a szükséges fogászati munkákat és beaiatk oiásekat A Nyilaskeresztes Párt utj.tn minden magyar katona kaphat fogászati kerelest. Akkor, amikor a városban egyedül Gangler fogási van meg. aki rendelkezésre áll. valóban a nyilvánosság előtt kell. hogy megdicsérjük ezt .a becsületes nemieiMstvérl
A Kézgazdaaágl Rt Ifazcattaáca, felügyelóbizott-aága, ezer keaztóaóge, tlaztviaelól kara és az •(ész nyomda
azemélyzet mély fájdalommal tudatja, hogy a vállalat régi hűséges munkatársa
Szókoly Lajos ur
a Zalai jKAalény térd.lója
hosszabb bétegséj után folyé hí 18 In életének 60-lk évében elhunyt A bafoo|ull hu.sju éveken át, nehíz idíkken minden tudását vállalatunknak Slentrlte él ugy leleltetei, mint munkállárul meg becsülését kiérdemelte.
Nagykanizsa, 1945. Január 18.
Emlékét kagyalaltal faijuk magArlxnl.
slz-c:
-r
í^tPfn .
Al •
•s.^ti.v? \'m-\'-- ii,,,. si
ír vS !
k
\\\\
. »,\'<
> •
■a
, t.frS
...•.irt"
í\'V^j
SS-«et0i0K«is ua«o>>u<n«M a vui^atogialt n.a^y«r KQi»egb«
Testvér I
A magyar szabad ságharco jak példájára, sok magyarnak ai a kívánsága, hogy önként jelentkezhessen honvéd katonai szolgálatra Jelentkezni lehet :
1. Minden nagyobb helység ban, mmt pl. Hagykanusán es Zalaegerszegen lévő Kiegészítő parancsnokiágnál".
2. „Járáai levente parancsnokságoknál" ( )
Naayhaaliia «. véraa palQ .rmutarMél.
1140/1945.
Felhívás a hentesekhez!
Felhivor* az összes henteseket, fiogy legkésőbb folyó hó 19-én deli 12 óréig jelentsék a Közellárási Hivatalhoz, hogy ténylegesen hány kg zsirkészleltel rendelkeznek A jelentés megtételének elmulasztása ellen megtorlánt leszek kénytelen alkalmazni.
Nagykanizsa. 1945. január 17. i«a Polgérmeeíer.
W . (1ÜZ<SÓ
. Január hó 13— 19-ig — Ibsen világhírű
Prolongálva pintekre I drámája filmen
■ FJdDI^i^
UFA hiradóban kiemelkedő: Stáiasi Ferenc Hemzet-vezetó találkozása Hitler Molffal a fihadiazálláion
\' Előadások kezdete \' >5 is \'-\'»7 órakor_
I
Férfi ég női
mi Mmlzdi&otetit
felveszünk.
i
tarjan-palcsics
c.g, Mtfym ukrö 86.
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
•»»í«k taMr«c, i«Maiazi*6t, Hb^iefentéíek. aial mtndto »H .moj kérdaakan raual a-12-la délután 2-a.lg. ~ Caangary -ut 01, tolalon 294.

Nawkuisaa mn,Wl
|»l*irlni.«k.rr|/1| «
4107/104.
Tárgy : A viz-

üzemvezetőség llh.ly,,^
Hirdetmény
Értesítem a város |,„. " hofy a vli- és/tsitoniamli ú! vezetésénél tégl hclyérAI lem. ugyancsak a váruil,i„ \' lébe, II emelet 46 y ségke Bejirat a varo.»„, Horthy Miklrts-uli másodikj rendőrségi) kapuján.
Nagykanizsa, MI45 január jr i.i Pqjtarm^, a
^Na^yknniiM ui-i,,. , ColiíárnH^\'i n v
932/1945.
Hirdntmeny.
KGitiirré lestem, ho|y a lii^ magyar fegyveres SS gr..: v :t oixlályhá továbbra is uiir* . jalentkeziti.
Jelentkezés helye \'i .. rancsnoks.ig /ilaef.r p \' igazg.H4s.ig, ll\'zséliei mi , . - ,
(II em. 25.)
Jelantkeies ideje : nnrnl,; it gel >1 Aiitlil 13 mn
A hesrimzultakat .i., i., indítják Rajk:i ta s ■ /. n ir\'r fehérneműt, három napi . *.. liszt.illdid.isltoz szlik* s (-.,: kel vigyek inafuVk.il
Nagykanizsa, I94;\'», j;m . im . Polgár., .w
ílPílŰiJiril.tlfcStl*1
j ADAM-venx [J
rpy io, iráeya «. Cint a kiailAbin

------- -Zj
cined hltUnA ilUpalban !e.A •\'»* ^ TMK«lyláv I 45 mlr. Cím « San.
----- .
Elméé Unta Kanciilor <« ltk*6 V* . . darSM alkalreiMk. Mt«yl. Magyar
JókartMin I4«A ■■i«n hcrcmlr/O nal cUdé. Bővebbel Pcló ét Sim< V kMeakadérbcn
aaifH* la- ta kienlUialSarc alWJ eladd Wclnci Jánaa ailjgyirlónicalo Hl IS. \'
LaTf ahvasl eladó Kftlvöa Ur < PadánjAiie
Bu roKozorr *
Sseiaay igín>U llalalcmber ck? Utl Agyat kerea Cl*: délclóll »\' deiuláa 2-tg Cfeagery at Sl . Jobbra.
A »
51"
a
w!
I
XALAI BOZLÜMT
raiiTiaai HarikAe
»a 1 i ii^ a T i*re--r.\'.i*. itiéi\'Ufi
K/mmami \'^l i. M a T <*m>—
1
Az elsötétítés ma 5 órakor kezdődik és 7,7 órá.\',
85.
ávf, «. R.
TAktrl »*•<*:
■ <K |
Nagykanlua, 1840. január 18. pánlak
•t i a • f
Ára 30 fillér.
\\_JDu Ok_Ju~\\J
oo

>p
lu
ikt £
■Ül
itt *<
Irt ■
III
El
I
I
— I
ir 2<
l »»
\' II
3-1
Mi
Mr * >
! }-
Sierea megycvezetO:
JlitBnfr rc;;S:2tetíen a biztos gvőzetata!"
A nagykanizsai Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom nagygyűlése a városházán namzetiizoclallzmus elindulása a rágalomhadjárattól a börtönig, majd az uralom átvótelóig
Ai álhazaflságról, a zsidóról, aki egyszer marxista, máskor keresztény álarcban jelent meg
Hogyan ceapta be a világot az ári^ó, kétarcú Mltfk
Hogy missziót végeznek a inul gyakrabban megrendezett ilaskeresztes-nngy gyűlések és jckoztató előadások, mutatja, ■gy mlnik\'si\'lri\' mind na-obb és nagyobb tömeg vesz a/1 azokon Igy h tegnapi igygyülés a nngykunizsni vámháza közgyűlési termébe i|v hatalmas tömeget vonzott, gy lutncsíik :i na^v közgyü-i termel és a karzatot töltötte zsúfolásig. hanem sokan ki-unill ik a bejárati előtérségbe. : előadó tniign , Szcrecr i\\i\\(t rocgyevezető - nemcsak I szónak nicst." liancm az r^/iue lángleik harcos liirdc-i jc. aki szúrir\'aló f.ondolntai-i| s/uggesztiv\\ rővcl hat liall-tóságára és »/. ehö kereszté-i<k hitévelKés áldozatosságá-\'I hinteti a Hungarista Mun-•all:on ncnr/cbnentö és nép-•Idogttó igéit filőmló és lintl-itoság rgy érzésben, egy gon-•lalbiin cgybckn|H\'soUtdnak, •t lelkükben ■ összeforrnak és •>\\ üniieppó varázsolódik a ülés, amelyben a inngvnr szi-k . löszéinek egymáshoz, \'■\'ívben a lelkek megtelnek az I világ szellemével, a régi cin-r felszabadul a muTt lelki presszió j áltól és magaSrtbb-ntlüsóg felé szárnyal vulósá-* h\'lek formál á* egy-efjy ilyen •■les amelynek hatás;* nem \'k az egyénre, hanom n* varos lelki konstrukció-r\' jótékonyan kihat, mert teszi, hogy a helyes utat — ezentúl °n haladjon \' Müven más lett volna orszá-"k helyzete, a magyarság t. ós egés/ belső ticrsMulez- so.
mlhánv hónappal előbb \'"It illetve indulhatott volna i « / <i Jvieüágositő qiunki és "\'•<g>i»rs.Vg igazi arculatit bh nívsz.iiiverhette volna. ..
<"me| vényen -— amely nen*-tiViHi.iiista motívumokkal diszitw vitéz dr. Si-f-»y Lajos |Hj|girnie.stor, v»\'z l^kszló megyeve/ető, István rocgyewzetö-dr Kemencs Méla ^\'^égi tag A hallgatóság so-V" ü,t Unuk u nui^var ál-^vparanesnokot. a szövetsé-
ges bajtársak vezetőit, a város I zényszavárn a nagygyűlés ko-ve^etötársadalmát, a magyar- I zönsége kárlenditéses tisztelgés ság minden osztályrt é*»ré legét i köx/^\'tle Elénekelte a nyilas Mind magyar testvérek A mait | keresztes-indulót, maid Szerocz liberális rendszer válaszfalai le- . László megyevezető élénk éljen-hullottakr Nemzeltestvérck. x\'A \' zés közepette emelkedett fel, magyar inártirsors kö/ós vise- j hogy .megtartsa előadását a so-lői ( kaság feszült figyelme köze-
Joó \'János vezetőségi tag ve- | jK\'tle
Az elsó gortdttsTézok felé száll, akik vérüket áldozzák Budapestért ...
Szenocz testvér m-log szavukkal üdvo^tilto a nuyjolontekct, muid olsű -Kondolau i/oknak Hzúllott, al.-ik vérüket áldozzák a mn^ar (óvúi-Oáiért. lkwM\'lt a váróéról, a moly lU4t-bon a legrmdorohb magatartást tanusitotta é^ iiui ivigyon ih Átfogóit láthatja, hoi;v a/ egyén-ltok esak akkor, von célja. hog>ha ax ojfyoU-nuwisÓH sxoluálatúlian áll. löunuUlott arra, amikor.a l>on mellől vjhUAUjott hakat kigúnyoltuk óh most a Miját Ix\'irükön\'érzik i\'*s azon-v«>dik biiikoikot. Itt, a halni portikján óroz/.uk, \\liogv a múlt óa. a jóvó is a miénk. Ma Bmla|K*t utcáin a hullák i\'zroi fok)t»sikck. Ai usz-ezonvok, akikot a konruuiyzat fol, szólrtott favoziiwia, de nom fdLnulták inog á tamutiot, nioet ^ohodiilU\'ket
ápolnak óh viifuaztalnak Milldon s/onvodés jó, ha a nomiot ozt átérti av-r^i. Kük">noM>n, ha ugy forrja fol, liogy okidlött oz noki-m, nu-L\'c riL-mol U.M 11« A ii u világik-zo-tüiut hangoztatta a valosng fiuuttismusa. Ka htlátja, hoej- a történol«>m nem a kétszi<rkctto logikája. (\'ól iáikul el Loll pusztulni
Ex volt
Melvok a«ok sz eszközök, amelyek a télho/. vozotnok 7 Mind.<nckelótt a hálioru nujgii) orós.> l\'auiok a hál>o-runak, amolv a viiágháboru folvta-táüa. A legöldoklótih, nmolv valaha fohtatixlott. Majd lioazóit a különböző :>izmusok«~ról, amohokkol bon-nünkot l>i\'*litottak. Az i-llurudt, g>en go ooibcr miiulen tóvtanban és hi-M\'szU\'lóslon hisz. A kiürítendő to-
i ulot lakoíiHiu^a ih azt hiszi, hogy iu orosz nom Ii.viiIjh a lakosságot. Narkózis. Bőszéit arról az emlior-tipusról, aimily azt hitu>, lM>gy itt is liéko lösz, moly típus nem tóró-dott mműnivel, ami a kozo-inég ór-dekólx\'ii való. Nuui wtu» ÚHzro a mutatkozó jclcnsóguki\'t liry a marxizmust, amely mint órölű hzu, ráífta Oroszországot, antelj komniu-aizmu^lia döntötte. Jött a liberalizmus, a lUaga különfólo formáival Majd lamoiietto aa ál-nacionalizmust,. anioly luiponta hiidette, hogy •harcolunk a bolsevizmus olk>n« ■— do es hazugság, szAntimcntalicmus wjtt. Pusztító. .Miiyten tieleges blóf-m nek nokidültünk,
•nnsk az országnak politikai pyakorlsts évtizedeken keresztül.
Beszólt arról, hotf> a MÍd«»á« l»o c:\\tui kée/iuuto eloa liU\'ialiiniusjn át a ezoeiáklemv>krAeiát. A Jiboro-lirmuH elértei a»:t, hotr>- rgyik oj-daton nU\'rh»»tetlen vágjont harácsolt osaao, a m«isik oldalon podig a la-.uUi luunkaHosiUlv ólto a maga n\\oinoru^v^»i éleU\'-t. liogy a kapi-talista tiünocatla a marztznnuit ? Knnek faji okai voltak. Igs u ti«idó egsarer marxista, szer liU\'rális, p^nwr kor*t«ztény (ilerültsóir) ál-
arvtontságon —, hogy liilnÖrhki íSlilöltéJx^smást éa tárta «it a-l\'unkol, «nieT\\ V\'enjt kom-niunmnus alakialáJi. Aa eaihorek ví^ái rt gondolkodóba estek és -r-
oéelskedtsk. Fa nvvu.Jeut,a tortóOL-looi szinpo-dau Hitler Adolf (lelke* él^viiásí és ta{«). aki kibontotta sáíilöját áe 11 a^irta KjJnpf-jál A oémel o^iisüt
uielvui K>U\'itt |mv óa ug- történt mint .Nfacjan
elindult\'erén az utón. Kágalnxazás, megwtéf kisórte a mozgalmat, de ennek megvolt az erője. A« ejzyán az egvoidiu^s élet harcában lcell, hogy ü»zwsso a harcot, nem siahad, hogy abból kivonja magát. Olyan roppant oró kek\'tCezett, a moly t.j-vonult u t.\'.rténolembo, mint a le ;-nai^ohb realitás. Következett a ni u-galom lek icamy lése, a g> ülis«ek si«V azóriv> k, majd\' a mc-gveaztáiijv^i manőverek A mozgalom tagjest ki-vé^vztók. Hitlert bebörton<aU.k. i>o hiála \\olt minden, a mozisomcoak erv\'iHÖdótt. Kósóbb az ollonfól már odáig ment,. hogy olismorto, hoeY \'Hitler okm omler«, <fo azzal jöítv •ho^an lelwt elkéiízelni azt, l»ogy Hitl«»r győzni fog r« Am elérkeu* tt IM3 január ha^a, # .
amikor Hltlerék urslorárs kerültek fia ekkor eoewn látott ujjá&senreM* rolytaUa a S wdmoe
Parasztságunk lelkereje
»I,\'eioHrl»etelleii uz azx mr4t amelyol egy nép paras/taá^« önmagábn 11 hordoz. A paruMstá léle.k alaptulajdonsága hogy bizalma mindig azé. tiki neki a foldbirtoklásl hi/tosilj.i, éppen ezért mindig élénk volt a fol déri folyó harc. mert ez eyy uttiil a parns/l bizalmáért lolyl, egyben a hutalomért is \'
ICzeket árja dr Kös/.o Htfe testvérünk az Orsziígos Pa-ras/ts/.éktartó, egyik most kó-sznlö müvében
Lbhen a két momluthuii U inóren. de finnül világosabban körvonalazzn dr Kósy.n Húla testvérünk a paraszti lélek ku lönlcgcs tulajdonságát
A paraszt, ucm/elimk la|ú-nak gyökere
lCz a gvőkér e./er é\\ \'ot.unf^ őrzött tisztaságában k.ipas/ko dik a vérrel és könnyel á/taU>tt ősi televénybe lívsza/.udok vi-hurai mm bírták els/akitani a barázda rögétől. Bárhova át> bármilyen körülmények köze vetette is a jó. vagy balsorsa. Jó-lekben ott maradi az eke va*a által kiszántott barázdák md lett I\'Vildhö/ wágyódn lelko \\*issza hozta a magyar mezőkre az Oe.eán túlsó oldaláról éppea ugv. uiint bárhonnan, ahová at élet vihara vetette
Paraszti életfelfogásán i>«o» válti^/tatott n török megszáJlao. u Habsburgok könyörtelen néim\'sitö törekvése és magyar panaszt maradt akkor is. amikor a liberális kor nagyot* diesüségére elüldözve ősei föld jéröl. Amerika erdeiben vagy szénbányáiban kereste »neg r* botos kenyerét ^
l\'elmérhetetlen ez a FelmérhetetlcH erő, amit tm rasztságunk magában hordoc Ez az erö hajtja a ne.net vérkeringését és biztosítja tcá mára az örök fennmaradást
Seraíná igérjít, semmi csábító sziréna \\hang nem tudja paraszti mivoltától elháritaia, nemzeti hovatartozamló*á\';át vele megtagadtatni
Amikor vezető rétegünk egy kitüntetésért, egy egy raa ros jövedelmű állásért iiu-^ta gadta fajláját levetette öuol ruháját és as osztrák beamterré: legn a gy obb gy öny ó r ü ségér® meg nemzete nyelvét is <ilfeled te, a paraszt ott nkiradt uráé földjén és vitlo a jövő élet utá mára nemzeti hag\\oroányaia-kat
A parasztságban rejlő határi-mas erők adtak mindenkor aia pot -nemzeti ellenállásunk har caihoz
Nemzeti fejlődésünk fulfa mán rájöttek arra, hogy pa
7..\\:..\\: r.v.iaW
mmI nélkül, a paraszt bizalma -aélkül. ebben az országban som-má %vtu lehetséges.
Ezért - megindult a versenyfutás a paraszt bizalmáért
Hogy jHtlig a paraszt bizal ■tát Tix\'ffnverhessék, igérnl kel-le* ígérni kellett da6aqrban tőidet 1\'VíKlotf. amin k megsz.cr lécért és .jutnak birtoklásáért paraszt\' Tgunk vágyódó lélekkel sóvárgott A paraszt bizalma egyúttal a |x>lilik;ii hatalmat is Jrlentctte
Ipari munkásságunk nagy hányada a nemzetközi Nzoeiáí-dcswokráaa karjaiban vergődött Ipari munkásságunkat mlrgknzelit hetet len falanxként aárták el ;i különböző szak-sarrvezetek lennek következményeként az ipari munkásság tömeget mcgkőzclithclot lenek voltak Zsidó vezejőik nagyszerűen ériettek ahhoz, hogy a munkásságot a magúk szolgála táhan megtarthassák Elenyészően keves volt azoknak* a munkásoknak száma, akik a _ különböző kej-esztényszoeiálista Szervezetekben helyezkedtek e| Ez a szociáldemokráciától távollárIntI kis csoport politikai téren nem számítolt, Igy arra halaimat ala|K>zni nem le hfllrtt
Fz a csoport csak arra volt jó. hogy egy-két feltűnést kereső főember benne kiélhesse politikai ambícióját.
Maradt hátra a politikai érdekszféráktól magát féltékenyen táw>It;irtó anraszt.
A paraszti tömegek bizalmának megszerzéséért indult tehát*"
a harc A nemzetközi s/.o-dlálrlotnokrácia kísérlete. hogy a paraszti tömegeket a mnjpi számára megnyerhesse, éppen ugy csődöt mondott, mint a többi polgári lilH\'rális irányzatú pártok erőfeszítése.
Parasztságunk féltőken ven vigyázott arra, hogy politikai függetlenségét minden körúl-bsónyek között megőrizhesse Ezt a politikai függetlenséget • használták ki ezután a hatalmon lévő kor nányzatok. Választások során. amelyiknek mindig ti mln-dénkor az volt a célja, hogy a választást kiiró kormányzat a maga hatalmát biztosító parlamenti többséget megszerezhesse, falvaink pa-raaitságára vetette rá magát. Tudta, hagy csak a paraszti tömegek biztosíthatják számára a többséget.
Ismerték a paraszti lélek Izzó aaclonallzmusát. tudták, hogy a magvar parasztság féltékenyen őrködik nemzeti függetlenségünkön és a 48-as szabadságharc emléke ki-tftrőlhrte\'lenül él lelkétftn.
Azé a szabadság harcé, amelyek a Jobbágyi sorsból való felemelkedésen keresztül a föld szabad birtoklását hozta meg számára. . \' ízért voltak a Kossuth Lajosos Negyvennyolcas programok.
Amikor Idővel a Kossuthos programok is le|árallák magukat, mert a paraszti tömegek számára ujat és Jobbat adni,nem tudtak, az általá-aoe választői jog jelsiavát dobták bele a paraszti közhangulatba. Választójogot Ígértek I
Választójogot, amivel a paraszti támeg szabadabban élhet és fog-- Int bele sorsának irányításába. ✓ Választójogot, amelyen keresztül aieg tudják oldani parasztságunk A/S4 sorsproblémáját — a földkérdést.
Sajnos, az ígéretek ígéretek mo-rmétek
Parasztságunk belecsömörölve a kormányok stréber rendszerű nép-ámltó politikájába, a bizalmatlan-sás bástyái közé húzódott vissza.
Választások során leadta voksát, mert le kellett adni, ha nem akarta magát bűntettesnek kittnnl és a politikával tovább nem törődött
Ösztönös undorral tartotta mag/.t távol a .nadiágos* politikusoktól és maga kis családi pátriájaban élte egyéni életét.
Egy világháborúnak, az azt vető forradalmaknakiés két évtizedes zsidó kapitalistal kizsákmányoló rendszernek kellett \\lmulnia, hogy parasztságunk rádöbbenjen a benne rejlő hatalmas erejére.
Fgy férfiúnak, Szálasi Ferencnek kellett jönni, hogy a\'magyar paraszti tömegek számára utal és célt mutasson.
Utat magyarságunknak, magyar paraszti tömegeinken keresztül, örök Nemzetünknek egy ujabb ezredév felé.
Célt — a mPax Hungaricát". »
Szálasi Ferenc a második világháború vérgőzös forgatagának dacára. Nemzetünk fenntartója — s magyar parasztság felemelését és földhözjuttatását tartja legsürgősebbnek.
A magyar paraszti tömegek megerősítéséi. Oazdasági függetlenségük biztosítását.
Ezért rendelte el a magyar parasztság megszervezését az Országos Parasztszéktartőságon belül.
Ezért állitatta be a paraszti Hi-vatasrendot, hogy végre a magára talált magyar paraszt, <u Paraszt Szekek és Hivatásrendeken belül, saját maga munkálhassa ki sorsát és igy, mint örök nemzetünk fenntartó rétege, biztosítson magyar népünk számára egy ujabb ezredévet a Magyar Hungarista Parasztállamban.
Kitartás I Éljen Szálasi I
Nagy Lajos
■ az Ortblgon Parasztizéktarló munkarend je:rlóie
\\ír
I
<i

fís t~
Rásalat ■ toy 6 utoai harcokról
Kitencvenegy balatonmagyaródi gazda az uzsorabiróság előtt
történt. hogy Pesterzsébet községben kukoricaasrály volt A lakosságot rendkívül érzékenyen érintette a dolog. Háromszáz gazdának elsörendD érdeke volt, hogy kukoricát szerezzenek, mert kDlöflben kénytelenek lettek volna sertésüket levágni. Ilyen körülmények közöli a köziig vezetői mindent elkövetlek, hogy a nép kukoricához Jusaon. Különösen az egyik, aki jelentós azerapel vitt a község életiben. Sikerült I, meg-\' tudni, hogy Balatonmagyaród községben lehít még kukoricát kapni. A kukoricának akkoil megállapított ára kb 23 20 pengó volt. Pesterzsébet népvezetője tehát lejön Za\'ába éa tárgyalni kezd It a gazdákkal. Ugylátszlk a gazdákkal nehezen ment a dolog, mett hogy jobb kedvük legyen az ügylethez, .berakó-dáal és luvarköltség\' cimén 4950 pengőt fizetett mázsánkéht, csakhogy a pesterzsébetieknek kukoricájuk legyen. Erre az árra már könnyebben ment a dolog és sikerült la a szükséges mennyiséget megszerezni. Persze a dolog kiderült, a .kukoricát eladó gazdák közül 91-et ár-drágító wssjaélís miatt feljelentettek. A kir. ügyészség perbe fogla őket. Hatalmas anyagánál éa a szereplő sok vádlottnál lógva az uzsorabifó-aá;i tárgyalás momlre-pernek U beillett A vádirat felolvasásánál
a bírósági .TI teljesen meglelt vádloliakk i;, .kik. mind balalonma-
eymfidí kOiitgMI gndSk voltak.
A tirgyalási elnök lételröl-télelre t1■ ■: . <i éa végigvette az egyes vádlóinkat és a vádat. Nem kelleti s >kat bizonyítani, at pesterzsébetiek bevallották, hogy szükség volt a kukoricára és az ilyelénkép beálli-toll felátaMtal könnyebben vélték az ann ira szükségelt kukoricát meg-azer;zn|. De a törvény — tőrvény és l törvény bünteti az árdrágítást, még ilyten esetben is. Mert semmi. fé\\e cimen nem lehel a megállapított mix má|is árhoz még külön valamit hozzászimltanl.
At \' jutsorabltóság bűnösöknek mondiltia kl a Vádlott gazdákat és •zérl jéjenként ISO pengőtől egészen ÍXX> pengőig ítélte őket jogerőim. , \'
Nim \'volt tehát köszönetük a Ha laiomqajjaródlaknak a magasabb árban] |
f
T esi vér t
Ht .U arcvonalon hiányzik a lősrer, | akkor a katonák nem tudnak tüzelni. Testvér, gon-dbiikodj arról, hogy az országutak f hófuvásek ellenére Is használhatók legyenek, hogy az arcvonalhoz Juthasson a lőszer és az ellátás. (—)
Uzaoraáron azerezte be ku*oricaszüksógletót az asszállyal < sújtott Pesterzsébet község népe Balatonmagyaródon
Érdekes üggyel foglalkozott a nagykanizsai ktr. törvényszék uzsora-
blrósági UgYinii a mull fy öizén
Ujabb hősi halottja van városának. Szabó László MAO^ tisztviselő, aki mint/ m. kir. h<-apródőrmester szolgálta hazajáiltp lének 26 ik évében, boldog há/^ Hágának 2-is esztendejében, a h,,. téren szerzeit betegségében a s bathelyi kórházban hősi halált hí Földi maradványait Nagykaninn szállították és holu.ip szombíi, délután 3 órakor ki.uiik ki 3 U, temetőben lévő pihenőhelyire, bj, társai részvételével.
Az eitgcSa.telő szentmisét csak holnap szombaton delel/1,!; i órakor mutálják he a Jézus Snv? templomban. s
Emlékét a magyar Ha/a - ar nek legdrágábbját, életéi adta, >:. vébe zárja. A magyar hős tm-, örökké él!
A CÖZÖIJSÉQ flOV. Tt
Nópjóleti konyhát Nagy kanizsanak!
, Mai postával kaptuk a kf.vctko t közérdekű ovt I Igen tis/b it >»/ r .t • E/ckbcn a 11 /, . • < - j"-| ben. amikor Alii yi h;>j <ú: .1 \\es / j nv. :: ii\'l iit.iv r 1 siyr i Kink gondterhelten, a ne-i nehézségekkel amúgy ^ fiv I küzdő l..kiisíag között, re r 1. I viss/\'* ■ ;v cmbt-rbaraii mit;:-! I felal it.isaaak nehézségei..1 01-suak fel Nagykanizsán ts t^y ^ nevezett népjóléti ko.iyhit. ilf étkezd;t U :y. ahogy ezt ,S• hely lestverv. ros is telte. És 3 városok is. Adjunk meleg «\'E kiadós főzeléket a polgári iakotv részérő olcsón és könnyítsük *\' e tekintetbi n is gondjukat A m jóléti konyha, illetve étke/de 1 mélyzetének kérdése munkasáv latos alapon könnyen megoldd
A gondolatol felvetettük, az tékes tényezőkön múlik inest a« megvalösüása. Kitartás! Éljen Szálasi! Soraink szíves közzétételéén t* is hálás köszönetünket kifejem testvéri OdvözlíC % aláírások j
Belgium az angolszász szállás alatt éhezik
(BrOssel) A belga lakosüf német megszállás alatt, kielef ellátásban részesült és a M építkezés is jól haladt előre A* az angol-amerikai megszállás ah"1 hetetlen a lakosság élelmezéséi »< oldani és a lakosság éhezik (>
Naptár. január l«. Pintek 1
Margit. - Protestáns Sára
A OÖZFÜRDÖ nyitva anpnnta r^ 7 órától Mte 6 6rál« iKod<!« ^ nap «o pAnteken déluUn nökof" Teletoo: &60.
fjafT—\'
nappal m .iRazaig*. .Mejjvalió . f és .Őrangyal* gyOgysicrUrak Súlyos estieknél é||el a dr M«k^ ITécytár (Irlcltin 3ÍB. «*rt»*« »• áll síivcoaéfbAI rcnaelkciesrt
it I
- jel

___i knsdódött. A notfueti ttö-
atnu* akkor mogmutafctaj hojry f caak aa érdolu»-
« l«4ftitott egyén ér valamit. Majd im.itütott arra, mit produkált a ^Motissocialiunuá. A rounkáshi-L| eaá/nzroit ónitettök fol a sZociá-Ijg ái jólétig mtonnifenyol^kpl te gon-
Angha aggódva éa riralitáaaal fiiéit) a megújhodó Németországot. Ar aiafol birodalom félt olnonr%-
kteiülntuit. Nón**>raaágnak aibe-rült pmgnomttmadáai aiorsódfct kötnie Oroszországgal. Hitét bistosi-tani. Do kitűnt, hogy aa orosz xmay fegyverkezésre ktezül. Hsovjotorók laanan a határok fotó aaivárugtak. Németország kardjához nyúlt te egymásután megverte Franc iaor-\'szagot, Belgiumot ért a Italkánt te mindenütt rondot teromtott <V el kezdte sziszifuszi harcát Európáért. Mitőlünk akiknek i*notharát aága egy sziklaazilárd moggvótódé-eon alapul te ssorotjük a némot né-pot ~
dítáví Klkozdto as ogvoaulnl Karftpe ayétválanztását, széttago Mogkezdto diplomáciai oló-
lálflnk azt akarták, he«y >ml la réaat vegyünk a heroikus kOs delemben.
t.\'kkor ax uralkodó klikk elhatározta, „A^ Im napja « világot te ogynzer-lámetharat lott. Kifoló szop arc-hnfulé rágalmakkal. liocstokm ,,lilik*, amit ozek Németországgal i/;ml»iM tanúsítottak. Mindon gvü-í„;0i a nemzetiszocializmus oílon
fordult
Mi tudtuk, hocy Nónmtországnak ,<rt k«<z könnyű a holyzeto, mórt iiUmiveti háború. Akkor a klikk [kijuBHihitte, h\'ogy »mi okosak vadunk, rni a magyar vörrol ejíóro-lunk. a nómotok ugvia győzni fog-Inak.*
Mikor Nómotorszáff triton folvonult » viliig, az olaszok árulása\' — Mu^aronazágen akkor ogy nagy rá-
gyflrnl „vsgy mag halni l
galomliadjárat indult meg Németország ellon. Akkor, amikor a magvar haka a Don jnollé ment te\' 50.000 magyar Imka omoU ol, akkor es a klikk lotagadta azt, hogy ott magyar katonák lennének óh mogindijották titkos aknamunkájukat, melyrvok orodmónvo lott októlier 16.
Hitünk rendíthetetlen a bizton gyózolpmhon.
Amíg ogy nép liarcol addig veresége nom kjhot.\'tKzálaai Ferenc (lolkoa óljenzte) te Hitler Adolf (él-lonzte «\'» tani) olkozdtók a -végső harcot. Óriási oró volt a vzüklton. Nom
azzal
sal indultak harci*, Jiogy
heje-huia hazaszeretettel, do a kórlol botot lón elhatározás
A mi helyünk a Dun&mcdoncóhon in lumpul) ozto. Az ogtez Kár-iimakimti nó|K\'so|>ortokkal lakott a mugvart-ág ezeréves múltjának •mijénél fogra alkalmon arra, í^j itt uralkodjék. Eh oz oz oró, IuiimIt bennünket összefog. Soha ] Magyarországon dofótixmus nom vult nem loliot. Maid bőszéit » iKárpáttór fclihnveróHérol ós orról,
rvanjágnak Taton orro
feladatot térségre.
hogv- a majo adott a jó Is
A hungarista gondolat, amely ogymás mclkitt való éltet hangoztatja, a legnagyobb motorikus oró, mórt oz a haooru nom IhiriorialiBzti-kus oólokórt, do k«:t oezmeórt folyik, A« o^jiknok pusztulnia leolt !
Majd általanos figyolcm közo-potto lioazólt arról, hogy
mire alapltjuk a háberu
Iog. Novotaógosnok bélyo^ozto a nó-
Arokriil a megfogható tényokról, AiiK»ly«>kn< ennok a háboruiuik a gv\'.rulmét leliot ópitooni. Eh itt is-nvirMto k háború lofolyáaát a vil-\'unhatom ko/dotétól. az elsó kat-liiiositótól Timoeonko kiugrásáig, \'ÍVJ gnpmrálisig te on>knek korzok-v.nnuil. Némotorszáír kibirta az ol-l\'uj^f nyomását, nom fáradt ki, Churchill kéta\'tftvwtfott, hogy törni kudarcul vallott Nómctorszáff fol-Moaaailását, eliukM/náltwiát lile tö-
mőt, rsodafee>verőkről uzalingózó lo-gondákat. Huta romény, narkózis oz, - hangsúlyozta — nzt hitték egyoook, hogy az »uj fogyver« oIók leez arra, hog>- ogy óriási csatát nyorhossünk. Klfolejtotték, hogy a etratéffia ozt kizárja. Noiji csoda ÍOgyvor van, hanom uj fogyrok, a mo yolc kijönnek ogyiko a másik után, do
ezek a fegyverek is osak a hős kezében gyi*nek.
^a t uá-tnrról métorro való ollia->-lii m jols/ó. Ma az ogtez orszá-•i lawervezik. Majd hennáit az visi<lkodtet\'\'rói megszállott > \'uk Uiki-n Al egyi« hajlékokra ki-íntU\'ik n kazáni Hyüzjuivnké-V fcskil gyilkoltak. A\'fold-
3 millió emberáldozattal járt. Vraa-. ahol nincs vallte, nincs hit( tt a tunuiiunirmiui mcl«vVoa- Mi loiiuuunirmua 7 Kgy U>r|>o ki-*»la%» harbár U<rn>runilíiia PRy t.inn^» felott. Sokan r*»m mo-ik stinun, hogy mit csinálnak a.
vörösök a megszállott torüíoton. Kérdezzék meg azokat, akik ogy megszállást átfcltok, vagy kérdezzék mog katonáinkat, akik oroszokkal •zeniben harcoltak. >
Majd komoly szavakkal Yordult azoklioz, akik katonaseökovényokot rojtogotrvok,-akikro kötél vár, d«< orro a sornra k#rulook azok ia, akik bomlasztás! idózijok oló honn te valótlan birokot torjosztonok az ollonste-ról. A vtez- és hazughir \'tHriesztokot, a liomlasatókat kitépi kornyo-eetukból te
kátaire juttatja \'őket.
fkkar. amikor a fronton a katonák J><»kfl áldozzák, akkor nem lehet tűrni a belső bomlasziásL akarta ezt az eszközt, de ne
A magyar né^férfildeáljs a V|!ín arra is, bepy tudja, hogy -\'tfanek bizonyos visszaélések, lő-í elyanok. részéről, akiknek semmi úilk a nyilaskeresztes mozgaloméi. de ha egyetlen bakkanessjijat i ellap egy nyilaskeresztes — azt ^plán felkölteti (hatalmas taps és ttués)
VégQl beszélt arról sx ériásl Ie-• tíégleljeS munkáiéi, amit S párl-,f.\'cté»éf most végez a súlyos \'kben. Tetális erékifeltésre még «» jéit el sí Idő. majd ene is kerti Ez itt ludznavcleti terOlet
várják tóié sít, hogy becstelen tegyen. Majd a magyar nőkhöz Intézte szavalt, ók is harcoljanak a bom-lasztók és vészhlrterjesztók ellen.
magyar hós katona legyen I f 4 káknál nincs kivétel. Rövid szoknya és társadalmi állás, tanult#vagy nem tanult. £s ha majd egyszer viget ér z háború és megindul a nigy harc, megvalósul •>
a jeg sxeolallzmuss,
amikor az egyenletes elosztás <lve érvényesül a mechanizmus klép lésénél, amikorfaz igazságos elesjtáa, nem adomány, hanem jog lesz, amiker a munkásság hazamehet fflidóazebával ellátott kétszobás lakásába, amikor
lesz az utóéek érdekében i- a Hungartfta Munkaállam #kde lesz, A cél nagy, as erőfeszítés érte le — bagy. Dolgozzunk azért becaO-Isttsl. mert nagyobb tét nincs, mlttt a nemzet.
Fél 8 óra volt, mikor Szereez testvér befejezte hstalmaa beszédét,
áí á magyarság szívesen
hallgatta
- a lelkek
mélyén saántett fi knyOgázte hall
vetsa még órák Is, aélyén saántett fi gatóságát A közönség aekáig
telkesen él)eneste.
A nagygyűlés a tlangarista Szckeggyel fejeiődéff be. ..
magyar arcvonal minden szakaszán meghiúsultak a bolsevisták támadásai
A szovjet bléba kísérelte meg, hogy Esztergemtól délre elöretörjön f
Csapataink a Dunapiartot ujabb 8 kilométerrel
felszabadították \'
(Berlin) A magyarországi arcvonal Minden szakaszán meghiúsultak a bolsevisták támadásai. Németmagyar páncélos élek a Dunától északra visszaverték szovjet páncélosok támadásait és 12 bolsevista harckocsit megsemmisítettek. A Vértes-hpgy»ég északi részén az ellenség csak helyi támadásokat indított, de azok a német vonalak elölt összeomlottak.
Budapest védái elkeseredett ház és utcai harcokbaa visszaverték a bolsevisták valamennyi támadását.
A Pllls-hegvlégben több helyen kemény harcok lángollak fel és a szovjet hiába kísérelte meg, hogy ESzterg^tól délre elöretörjön, német-magyar kötelékek vissíaszori-
tották őket. Komáromtól keletre német-magyar csapatok töbh helységet visszafoglallak és a Dunapzrtot ujabb 8 kilométer szakaszoa felL szabadították.
Német-magyar repülőkötelékek Január első felében a magyarorsiági harctéren 116 repOlégépet lőttek le és sok gépet a földön pusztítottak el. Repniókötelékeink, hát az időjárás napokon át kedvezfitlen és ködös volt, újra és újra beleavatkoztak a földi harcokba és 70 páncélost. 45 lövaaaL és 420 géppuskát, valamint jírmovet semmisítettek meg, ezenkívül bombalalálattal és fedélzeti fegyverekkel <ok tüzérségi célpontot lőttek ki és légvédelmi lövegállást tettek harcképtelenné. (M)
Az uj magyar fegyver legyőzte a Stalin-orgonát
(Budapest) A Magyar Tábori UJság érdekes történetet közöl az uj magyar röppentyű és az oroszok híres fegyvere a Sztálin orgona közötti küzdelemről. Köztudomású, hogy s gyalogságunknak félelmetes ellenfele a Sztálin orgona és amikor az egyik arcvonalszakaszon jelentették. hogy a bolsevisták Sztálin orgonával támadnak, a röppentyűé tüzérek elhatározták, hogy szembeszállnak zi oroszok hires fegyverével. Két csóbéi kü dték a félelmetes buzogányt az oroszok felé és repült a röppentyű, mint va-
lami mesebeli szérnyeleg. A magyar katonák feszülten figyelték a röppentyű hatását. Látták azt, ahol leesett a földre és az első röppentyű robbanása hatalmas földcsomét dobolt a levegőbe. A második rö» pentyü hatalmas robbanás után szikrázott és a katonák ebből arra következtettek, hogy valami kemény tárgyon történt a robbanás. A robbanás megszűnte után megállapították, hogy a Sztálin orgona telitalálatot kapott és megsemmisült. Az uj magyar fegyver tegyőzte a Sztálin orgonát. (M)
A Visztula kanyarjában nem csökkenő hevességgel folyik a harc
A Magyar—Szlovák határvidék harcainak eddigi súlypontjain többszörösen megindított ujabb ellenséges támadások meghiúsultak. Szlovákia és a Visztula felső folyása kdzti területen ésspatalnk nyugati Irányba vonultak visqza.
Nem csökkenő hevességgel folyik a harc a Visztula kanyarjában. A támadó ellenséges ékeket bevetett tartalékjaink Krakkó és> Tschenstq-
chau közölt felfogták. fschenstoziaM és Tosiaschow utcai harcok árán az ellenség kezeire jutottak. Szovjet páncélos ékek egész Litzmannstadt és -Weichsel térségig hatoltak be. Kötelékeink. Kielce és az alsó Piliea között is súlyos harcban állanak érős ellenséges kötelékekkel Egy páncélos hadosztály egymagáién 15 szovjet páncélost lött kl. A Visítja nagy kanyarban Vársót klűritetttk.

-*< irrat tx in oadmavcieu teruict sasaoz, anuaor a nmiug nem , " ----— •
Mestetts, bogy az erődítési ama- I üxJet. hanem egy szent szövetség . ( b^Ellonségea rep|lét«pek> láthatárén

L___3

Zalai közlöny
1945. jMm.fr. |
VíjvIW |k«\' ■
Felhívás,
- 4.
-in s.Vo.
<s < 1
-\'ifii.i \'i krt -iv*,
•eelkérjkk a vAro* knaftoéfét k*0 blrt.kában lev* ét i hairnála-(M klvtll állt vatkályhákal netán tfukelyeket kocsim kalmtal cé
lakra kSIcaónképpcn. -jMinden kályháról i Partnctnok-tág átviteli elismervényt ad. Egyken r»ffjeMlll az! a. helyet li, M • kjlykál- a laklarfyában elhelyezte \'A kályhAX* leiajátlanlj » ««*• ■Bkl hivatalban. Várolkáza IL trac-,l«t kau. m . nv ,,. yp-rt i Amennyiben Jelen lelhlvázunkra A tzQkaéges 30 (harminc) darab kály hál a kitiónség tnkéntesen haza flat knielezségból fel nem ajánlaná, ugy ebben az esetben hatósági ■len vesaiOk aat Igénybe. Kitártát) l\'l|en s tálat i i Nagykanizsa, 1945 |an. 19.
Megyevezetőség.
■ n , g
Mellék Iv u 1058 1041. azámhoa
Térgy: Erédltéal munkálatok
Hlrdotmény.
A 1 hanváé kfiiQlrű paraooeookeág
ftO.tél/eln. kóilgaitfatáai »*6, azArou reodalata e^erlot a honvédelmi tör véoybao foglaltak alapján elrendelem, fcogy mtnrioo vaaAr- fa ünnepnapon aa aródlt^af munkákban réazt kall vaaol áxaknak l». akik eddig hátkáa-napokra a honvédelmi muuka alól m«n la.ii. ht kaplak kóiellátáa, kftsaxéllltéa éréakek miatt
Raak a kóvetkeiflk: 1. Aa IpartaatUlet által bevonuláa éa kéiavnka alól v|*aiatart«lt IparteatQ lati névjegyzéken azerrpló <aabók. aaz Ui*a«k. lakatnunk, clpéatek, teatflk. aaarelók. fodréatok etb
S A uavykaoluul IparteatQlaf keba-lébeu alakult kfluzéilltáal ceopartban exereplá alpéar.rk.
t A katonai bovaaoláa éa tn«a¥A-aaoljAlnt alól mentealtol! Imim hon-Ua«k, lln«r 6a egyéb keroakedőa, axek argódéi áa tanaucal, axooklvOl a
Tavábbá feMlá^xtltAoképpen köxlöm. bogy a vaaér- éa Qnncpnapl kö/munka kél*l»»ati i*g taaatkvzlk mindazokra a lent teUoralt férfiakra, akik köi axéllltAa vagy kftzmunka clméo az •ródtii^l munkában ré*/t nem veaznek éa lé I.IA ibbek, éa 00 évnél
fiatalabbak l(« t kell vanol a munkában n\'okiink a 18- 48 óvea katona kot-t. aknek. akik kéxazállltAa éa köx •UátAa »\'oinr<"tt)ából kaptak tAltun katonai be. || A.l vlaa/atartáal Iga-Bálványt áa a;aknák la. akik IN évnél fiatalabbak éa 48 óvnél Idáaebbek (tebAt n\'<m bevonulni kótvleaek) éa MArt ntm «m>k vl*»iatartáal Igaiel-vAciynl ellAUa. de bMkóznapt köa-■au Vn a*ól in ula llva vaunak.
A fenti 1. tmui |.(>ull*an feloaroll férfiak lai a fi ibó?léu. vaalrnap re a ki M\'l /tl váronháza előtti léiéit i i.l (» annaa l< nek
in»: i a l>ro #1* «tve Nev«»-
h! v Mii \\k in .u il ho-nl A.«-M, la l \\... 1 . • tyl. a. l ohfdro «« . -t (» • vá.\'al Ali.il riAlii*
ta \'-le.l.ra i tr\'-ló c \'JkAt éa at. - -I A muokakMalasatb t mlo-d» >lia v«.aal i». f*»k a/.k ciarad-hal -k el. Akik ll Vrvoat blrooylt-váv • II. . k l . .üket A biíR-
1»lentck a n>llvAM.ntAa alap]Aa allén-iliva b >\'k <i a \' u\'/t.itál alleo
•aliaru el]tiA« f lodulul Hagykanl.-«a, )uaaár 17.
vltéx dr. Slmonláy Lajos ua pvixárneaiaf.
Tcníiórt
A maov/r sjsb.i fk pé\'
Mt -J k t
Jeleni **•\'§ \' .
/. ti i kén, r. I / \' Zi/tegerti u/t\\5 / J
•"tarco-yjrnjk • léflt . m/
l.-.^et:
?*r* rfj. (->
• r
i

\' •V- . ■<?
7^;.- -ff*1-* -
Megindul e tamadas
Akik katonaszökevényt rejtegetnek, halállal bűnhődnek t
Sienci László, megyqvezeló
li \' _•
■■--3tl-
Alulírottak o^lyaégaa lá)daiomm«i. éa Uteo magvállaaUtkaUUaé akaratában való ai^zaloa uieguyugvAaaai jaieuUk, kogy a drága té tá*J. édoaapa, huok, tealférOok, aogoraak
. SzgC^ó Lúszló
MAORT tiutvlMie
ll]a Alaléaek mik. Doldei báx.Migán.k 2 Ik i«tk«a rő.W miMh után IwlyO bó 16 én SaombalbA.yM megbalt
u>a<a k>IM|uok IbTdl marad.aayal Naayksalialra eUIUItak éa tolyö hó .20 ad, arembaloa damUa 3 urakar loa]uk a lenleld baWIIaa haiabdl a röffi. kaL efjbéi eserlHrláM .aarlal beaiftutallelni .de a bdet iemetdben örbk Byomöhe.yere helyeasl.
Aa eageaiteid aifnimlea aidoxal a Beabolda«alt eiklöd.Wrl tolvó hó 2d an. d & 8 órakor a J«ína Szive pl«bdala irmpiomban leaa a Mlndmhtlóunk beoinlaiulva.
NaiykaDizu. 194Ö. I.Duir bó 18
AVT* J6 Ulkad mindig kóx&HOnk éli
ÖMW. SzaM Uazldae u Kálkil Edll aele, Pdlerke klalla, Slabd Lajot e. neje .i Tdik. Fjnna irdlel. Rálkal Jóii.f ti neje " Hacklrr Koaa ■ poaa. Illet.. >n,úu. SiaM Ilona lerí Hor.aib Karelyné. Slabd Sarolt. t(.| I ftrök Boldlita ad leitveiei. rtor.kth Karoly Tdrdk loldludr •o»eril. Horvaik rtarcalka, Török Tibike n Zolika anokaeccaat éa a fyA.zold rokoaaag.
VÁROS! MOZGÓ
Január hó 13—19-ig — Prolongálva pintekre I Ibsen világhirtl drámája filmen
. 3 O i j c^yávi
UFA híradóban kiemelkedő: Szálasi Ferenc nemzetvezető találkozása Hitler Adolffal a főhadiszálláson.
Előidasok kezdete \'i>5 is \'l>7 órakor
■ Férfi és női , . . —
4 iniiv^mtKficcCKmÉ
felveszünk L\' \' >
TAP.JÁN-PA L CSICS
cég,\' AIc_,iiratca 16.
- ^M] VILLAMOS ARAM-£ SZOLGÁLTATÓ RTj
*. [aHaaaau^:., MfcdJ;lentés*k, «ntae«ri \' Jál minden vl ric. K\'.tdáaken I
i cr12-lg dílut.-in Z-6-lg. . [ • i^ory-ut 61, leleíon 2S4. 1
iw ■■
lim/IM
Tifgy i a »iz- ét cMla.^ J (zemfeielöség athalyet«a<
Hirdetmény.
Értcallem J.. nktoi kitin,,... hogy * »tx- és csatarnaniD Q„, vezetőségét régi lielyéröl likelyt, lem, ugyancsak a virushiia (pl, lébs. l( emelet 46. «z. alalh i,, ségke Rejirat .a virnshat ■„ , Horthy Miklós^ili mast.tl. rendőrségi) kapujin.
Nagyl^lnlzsa, 1945. jatiMt
Poljr jimt-»i^
Nagykanizsa mrvjvoi rarr.
932/1945. 4.
, Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Ha>y* magyar fegyveres SS grinliei Ik osztályba továbbra Is lehet tiktr Jelentkezni.
Jelentkezés helye: 9. kiég y rancsnokság Zalaegerszeg, PemOn igazgaléság, Krzsébet királynééi 3 (II. em. 25.)
jelentkezés ideje : mindennap rej gel 9 órától 13 óráig.
a besorozottakat azonnal ltr.k Indítják kajká-ra s ezérl kéim: fehérnemül, hárem napi élelmei 1. tisztálkodáshoz szükséges eeikiii ket vigyék magukkal.
Nagykanizsa, 1945. január 15 tta Polgármeili
npaóuiaüieTEsfi
AllAs,
Enckca linrotnö. éa ailnétindk I ImZ follépOoro rcackar mellé kctciK\'M JcIcnlknéMik.l ■ német propijji \'l tt dt|iba ró-ut I. alatt kétJUk naponU t 10—tl lOiölt. 0
n ......^11 belfpéare letveexk dr*
mtndrnr.lcinvt illandö .Ikalmiiiir. Molnirné, Klialy Btca 34 ■■ I etn \'
adAs-vétel
ll.dö in ii, trázya Cin a kiadóban
Jikatbea lívö Oalotl brrcndeiH
fal cladi. Bővebbel Petd éa Sana » ateaked éaben. a
Clodi 12-ea acél lány huial (*\' valamin! lObb kiló gyaplo. borrJéiltUi eaatlei le\'dol«oatalnim. Eldeklddri C-
f cry nt 8. Soltéar " ___
BVITOIIOZOTT SZCklA
Sietiny IgényU lutalcmbar eey toll ágyat keres Cint déleldli 4* délután Mg Caeagery at JI. .<•■»
■ •nohOtl nagioyoa nr, tpr^ aaobat kerea akrgóaea. Omckcl >«• 1 kiadóba leadni. " .
különfélék
"»aaall 1 drb lakalk.ua *aea«»
ut IV lói Si-itlciig. Kérem a beraa«" maglalálót. adja le a kiadóhivatalba. "
ZALAI (dlt úir
P*litihs| aaAPILAP g^dyo Jb|i.i.Jt» T.
foolla kiadd: laial um | Nyoaaal»l>
•i»l «. ». I Aa> t^sjk.i«ark.
Az ekafltAtités ma 5 árakor kexdfldlk és 7,7 óráig tart
85. *»(., 16. tz. Naqyk.nlzu, 1946. jtnuér 20. tzomb.t Ára 40 fillér.

U\\J ti
ém kU4£til»atal & •
itnalAM ém kuaékJT.^ Ha^nl—A I.......
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
Klóflz«tA«l ára «Ky hOnaprn e
mMTyadAvra te pongó "
Rettentő rossz
dok»ií a megaztjkottJiág. A* élothoil olvau kelkiuntlen, mint ax Aik»M «■» iHtlvaluH körtőlien a uun;fáMult r«W.. Elve/né a/. end»r, <k» már nom leirt, mivel u fásult réa/. élvezbt\'t len Vaiumi kel lomot Ion kiáhrándu-lihíú\'e lesz ilvonkor urrú uz etiilm ivii. néha nuV\'lHjHMznnliOiIunlt in f«»-IrtU\', mert olöbh árt véget u/. él • vo/et, mint ahogy azt roméit ük lluUi iuuiIo" m éa kw«rts.\'\'g voasi kexlHet az élul-iima vonalún ilyenkor i* nu-/kezdődik uz. újnak lc^iv-
Sokaknak talán fureuán tűnik fol, taLul »/er« |»!é*i VlHzkologftég\'k-k Hli-nú*iU*iH-k minden. olvun nvnfiiyil r.unil.wt, amit a |«ilUikai élet uj mnŰH/\' V-iK-k tudatt»sitn»u j«mnrji-ki Hzuk.-é4ké\'|ion megkíván. A Inni írsriiiiuiHrül im»iu olég egyax »r-máa-•r.ur hallani, azt mindig é* íolvton itr «*hVih\'|t|» s\'/iklavájó törvényével uIIkihIiV.ui ixlné tolni koll, mint a km u-liiilnkiiak nz eg>Haorogyet.
llih<\'U<tk-n a/.iv ósággal, vu-skoivt-kn/4\'U\'sM\'i.\'i.iil idlumkmii óntmi k;>ll az enileri gyarló értoinmro azokat a iw;ly«w« imr.^íttn»kat, molyok twlkiil a/ uj élet Holia nem Udjenod-l«Ur ki .iliha uz ullaiiotlia, uuilyct egMta\'riM\'ii vér <h nuMtúvú Iáinak utmuunk Sem tölthetné) ki a\'noni-M tuUilis értőimét alihiui az alkotó azuk*égt>on, nielv nélkül ai. nri \'\'«lti\'- holiuxem válhat.\' IJiúl« .vllljmllUUlk H/elli) é« Ixilllogubh uj éri\'rx*lókról/ hu lolkünklieu éa tu-datuiiktKin u régi .Jiot okosodott rom-lutt fllátf la lé re feiivei hellvrl é* koz-
wl fol foliSuphuü lónak.
A un korunk ujból u H/.oiil.k oh h.Wk loru Mii milidoit emlx-ri ér-u kinU\'ii n ko/i m.s«\'g egyetemének Uilik^\'itifcsu érdekeheir u Krii>..liini \\MUIoió ékotaxontaégnek Ml nrrá k\'ihu Mu mmilen emberin I. > n iiia/at, az otMM\'H Int váll v i-gyéni
OnU\'k«M»p| OgVt\'li lllM\'U Illeg kl»ll
miiiiiiimUhií, fol koll murát oldani
• kaii\'M önmagunknak ilw zurt-sá-
Iiogv 0/altul az egy nui>ért
• lm •*• Ind 111 unió mirok tzvtveri
■ >k>Hflv niktlöhli 4ln»valiinu» né forrtia-á.uuik (yijá
K.ijjon ituiuliuinmlinkuak a muwik *rium«lú-40 *» hulljon Hzoninúkli»M
• k«t* ru ti\'Uiut k »nny« u mű-Mik há-iat.»»;il l\\»Uyio\'i H/.i?únk hhnwoDi ha uiu-ok.it orulni látunk, fakiutjon •/m-t nu>U<ité moHoly u* arcunkra, \'•a niiWHik IxildOfTk.i^iuuik tanúi kdav-lünk. No innnion ín Utrkiuikitn aom
■ ram ital jöizúeti akkor, lu» in w i lnv.\'i <>ml«\'U latunk Uv><mi ^•iiiitta\'tunk a ntáKtk kiutnwit kr-k-rolni tM a nugrunk biuwiütl eln»j-•i\'in Ij-u. hi»>:y «>.-j»k a inat na^nm-l»nt tiuU\'f t>/iüuan» • USrla t«>lU\'ii »u ><«<.V^>knak lutaz inuk, 1U1 iHfll hudiul
• nMiién\\J feladni, ia»m ariduui nuv-allitMK 1 t\'ó vug) mtwkalik lé|»*ünk-1*1. Iu4i«<«ii tovalih eg> n» to»al»h
• fekiia»lkeikw íete töltsön el traunuikct aarkalá hiztutiw* al 11/ a fc-.Ut. ami eltölti a koj\\\'«r f. iktúk "»v1,|*>i|\'ii au it. h«ys folülrél. a in«it-.MW4fc.rhol mintkn nwv lisj :» \\ lat-•»ik, tiNUd>b a k>n\\é. u.iiUt\'b ai
>sinpom(iAja tV)*\'^^ •> aV-i
A paradiimxubol ki\'jMi;t H am-
Német-magyar kötelékek a Dunától északra a körülzárt bolsevistákat megsemmisítették
Csapataink meghiúsították a bolseviaták kísérletét, hogy a Ounán át benyomuljanak Budapaat nyugati részébe
(Berlin) Budapesten az elkeseredett utcai harcok tegnap eges/ napon ál tartottak. A német-magyar védöörsétf az éjszaka kiűritette a főváros keleti hidfőit. Egyes szovjet rohamcsapatoknak az a kísérlete, hogy átkeljenek a Dunán és benyomuljanak a város nyugati ré-azébe, valamennyi fegyvernem ösz-szefogolt -elhárításán meghiusuh. Az elmúlt 24 éraban a bolsevisták uj-bél heves tüzet zúdítottak a frtvá--rus belső részeire. >
Csütörtökön a nénuft elhárító és támadó kötelékek Esztergomtól keletre és a Dunától északra áttörték a szovjet védelmi állásokat és magyar német harccsoportok a körülzári bolsevistákat elkeseredett harcokban, melyek, a Duna mindkét oldalán tegnátr"egcs,z napén át tar tollak, megaemmibitettek
A Pilis arcvonal ellen indított bolsevista támadás összeomlott.
A ketetszlovák lu tárvidéken a bolseviiták nagy ember- és páncé-las veszteségeik miatt egyes szakaszokon beszünttl\'ék támadásaikat. (NT1)
her számára kunor. a ne- .1-
fek). Sok, murvoil - >k a\' il;. t
OoliézHÓgvi koll kkiutk"n aliilO/.,
hogy ujru latén ko/.-l^ jut-
ha-íon, uImiI ox el< 1 nnud u 1 iriv-
dalniuórt, b/.enmlo rt e 1; ug-
Viuit éw piboiMHt ta.iil \\ III\'ídó-
keknok kell elmúlni ..bh "jo k-.-.t innuiguí CŰlt a .>a\'l\'t b uli 1J0-tunkUin uralomra j itluHiu- • 1 IV) ni koll küzdeni ogy- r ü k.>zdéa nagy idoj«« ép|a*n ni >>\\ vuii, luuikoc u »ér v.im hzent lu. laui leli iljiuuí rolui/V ar. unalom, 1 megmtokuttaág ék1 toló <vki«dályai, uunkur f n« kig űritiuk nu;» mint u.t|i u Hujnodó-»\'k Im\'ni |«)harút u/órt, lio«;y örülni tudjunk túrnak Ls, lUUi\' isidig ü niegHcekottaágunk U tegow faault-tuiga fol> tán MunnuU aorn vettünk. IJnotUui haliultunk «•! nu|K>akint ax lanu\'rAk k. irolleCt, i> i i érdekelt h«»-nUiiki-t »zok nor»a mim .1*01, nyakunkra
h. ura. i a hofnhi kidia\'a, ngjiná«-
i.t .n k. nrttök a ji-Mmál iobb hzhi*» kárit, bir.dgattuk tninoM) órtoloin iW\'K .1 n legjobb teákat! finnyánon buíl.iL fel ír. ormukat a hónU« imlil>ut a jobbnál jobb Xalatnk gar-maitája közölt, ugy megszoktuk az imtme foJaU>kat, fnigy néha bizony ütívótua^g volt szamunkra <*n-egy erimttin»bb élotaiükawégloi Sférgo-lődtúnk, t»a a tuzifunk nem rv\'aaa-N/inü luilkfa volt, már-már azt nem tudtuk, Ikv> az ijxít óa kozwkedo lem ju.an i*» "törekvő fiait mii von kiT.üu . \'klid. lx« :uoitauk folfoko-lott I, i\'.ai K*v. : tusunk kioléptóao muiit l\\.rtiM:v Siabóim. c\\[4#%-re. ts r? !\\r.v f erőn re. Lármáztunk a t • I. pinoárrel egy-ar^\'.t N 1. c.i t*.: :ní tutn Siurt
v^lut. Túlontúl
(Berlin) Német-magyar repülőkötelékek az igen rossz időjárási viszonyok ellenére is a magyarországi területen, valamint a keleti arcvonal többi szakaszán nagy tevékenységet fejtellek ki. Az elmúlt \'24 óra alatt is megkettőzték tevékenységüket és a bolsevisták gyülekező állásait, menetoszlopokat és páncélos géleket bombázlak és>sok jármüvet felgyújtottak.
Székesfehérvártól északra is nagy veszteséget okoztak a szovjetnek játmüvekben és hadianyagban. A szCVjel itt is 15 páncélost, 118 jár müvet és sok ütegállást veszített. Az ellenséges gepekból 16 repülőgépet lőttek le. (NTI)
(Berlin) Keletszlovákiában a német kötelékek az elmúlt 24 óra. alatt a legutóbbi keleti események következtében nyugat felé szakadtak el. Német katonai részről kijelentették, hagy az elszakadó mozdulatok tervszerűen tartanak. A bolsevisták támadó tevékenysége a magyarszlovákhatárvidéken rájuk nézve nagy veszteséggel járt. A hadmüve-(Falytotáa a 4 oldalon)
a lót uhlioy. ké|>o*t, liogy a/.t nuig-órilemnltúk volna. Álért ainitf a jo^\' hu 11 vájkáltunk, mint 11/. a bizonvoH t«\'it atyánkfia a vadkertében, azalatt nem vettük éasru a esak magunkkal való oiriK.dnltaiuri\'nkban azt, Iiogv milliók élióxnok, fáznak é-s axonvou-\' m>k. hogy u nemzőt nagy kárára u kacagó ir\'vorniekok Iwlvotí az ölobok H/u|iorodtak nopról-nanra, hogy fáió kérdéasi!\' tőrto mugát oló a gvermeii-áldiuiUil való fólolMn, mivel oHtoba fololótioiiHŐgünklion itt oailiortolonaó günkbon még a Haját g^orniekziinktól is föltoltuk a moir nem óraomolt Jó-lót üiilont én azt, ainolv az unalomig, im liiasű\'iriáig fejlődött, roitonU\'i inz»g Hzokottaá^lRil ós már olviitelhctot-Ionná tetto ax éiotünket ia
.Mmt kiMoruHÓ a tulU\'xnött, molió g}\'0tttűrnak, UolU^tt Unnia annak a k«<iu4ny kuzdolomnok, hogy ujra iiux^tnntiljunk mindont moglwcsulni én mi|tdén ogyszorü dolognak örül-ni, Jtxrótaiuk inmorósoink fáldal-maluui és örömében oeztozkadni. KolloUj jönni .ennek a táron, vad ziv*tamnk, hogv \\ijra ogvmáara ta-láljwnk. hogy foliauierjuk földi hi-\' raUiiUnJcat, Tiogy rátévedjünk ax alkotó Tdten által azáiuunkra a<k)tt ékít parancaáro, hogy holáwiuk vWry óh iitóljára axt, miszerint mi, etnho-nrk, ngjuiáara utalt tár«oslényok vagyunk é* az eniborim\'-g eyüjtő fo-jralma alatt egy hatalmas i^őazet
fiinrink
TóniLudjon míndon magyar olmo-rtlni a hunfariate életa ■onüéleiha^
bogy er a uton -fetkerülhoflaen a Krisrtu\' \'itutra, amely az alku-té<nki.nB < ..a, a rég elreazlott párad tcaotnba «wi
(L.i.)
A harcos magyar
tánlorilhntalliln. «hzinl ak na tál dübörögte esnlör\'ok rsle Xagvknnizsa kö/.iniNége felé a városháza zsúfolásig meglelt gyűlésiéi un; f:le|-halál han át vivő nem/elünk Ijalal vezéregyénisége liszlánhUásőn ik e>o-tlálnlosan Unyügu/u erejével markolt bele százak és szitznk szivébe A hősök és szentek mélységes hitével s a/, apostolok lelkének lángolásával világítóit a iiH\'g a magyar sors. 1 magyar jövő. a magyar l. l egyetlen utjai és lehetőségéi a nemzet összes eröinek> kérlelhetetlen ha reál a végső gvözrlnnért
l\'j hit, uj lelkesedés, uj erő és akarat lángolt 1*1 ezen uz estén szá/ak és százak lelkében P.s ezt a lángul egy uj lérfinmik kellett meghoznia. eg\\ ni rérfiu-nak, aki nem a lelunl világ útvesztőiből hukkahl a uiagvur közélet s/inlerére. hanem a liö-üök és :i szentek egvedülvnhV-ságával. nvill. egyenes tekintetével küzdötte keresztül m.igát egy korhadozó remiszer minden oesmúnyságán
Nagykanizsa népe. amely fásult közönnyel szédült égy nem-y.etsorviisHó rendszer üres %szó-zuhatagáha. most önmagám döbbent, mert az n férfin szó-Intl hozzá .Nki szavait teliéivel igazolja Kemény esalák legendás hőse követelte csütörtök este ettől. a magyar végvártól a hősies helytállási, a magyar ki\'esületel s fennmarndásunk egyetlen lehelőségéi a végsőkig folytatandó hnreot Hősök és üzentek, bátrak és vakmerőek mozdíthatják el a tesejnlő nemzetet n hol ál mozdulatlanságából Bennük ég. bennük világol az örök isteni szikra n leglobo góbban. me|v"lol»ogáson keresztút elhomályosul a mffl minden meghurcoltatása, fátyol -*bonil az alávaló íágaimakra és liít-vánv gunykaenjra, hogv egyetlen dobbanásban reszkessen ősz sze minden magyar sziv, mint ahogy csak egy lehet az utunk és egy lehet a célunk Magyarország fennmaradása
A kishitűek és a kételkedők, a minden csomón kákát keresők, a közönyös nyárspolgárok és a keleti barbárság jószívűségére sepkulálók most rideg kö nyéVtelenséggel rádöbbenhettek n kegyetlen igazságra vagy győzünk, vagy elpusztulunk ívem a pártember, de nem is mint a nemzetéért .aggódó nvv gvar, hanem az abszolút tárgyilagosság embere bizonyította be csütörtökön este: ha egyet len hnngfoszlány nem érkezne a jámbor bolsevisták mélységelv humanitásáréi, akkor ka\' tud
Zala: közlöny

nink. hogy milyen az élet a bolsevisták által megszállt területeken, meri tudjuk, hogy a bolsevizmus alaptétele a féktelen tcrrorr o világ bolsevizálása érdekében az\' emberek millióinak legyilkolása, a magáutulnj-. don sutbadobása, a családi élet sárbatiprása s öl istentelenség vad barbarizmusa. Csak gyáva és önhitt lelkek vigasztalhatják magukat ostoba itiu* reménykedésükkel, hogy- mindez csak" rémmesfc és propaganda* Ennek így ke|l% lennie, mert ezt igy akarják "a bolsevizmus atyamesterei. a bolsevizmus tanának meghirdetői •
!><• hát miért is kellene en* nek igy lennie ?
Hát nincs célja már magyarnak. lenni, nincsen értelme a magyar életnek ? Oktalun állatként süllyedni az anyagclvüség mocsarába 1
Testvérek, Magvarok,, ébred-jetok !
Ébredjetek. még nincs elveszve semmi Fel kell sorakoznia minden magyarnak s ki-ki otl, ahová a nítazet parancsa álllija, hősies- helytállással teljesítse kóU\'lességét
A küzdő-harcoló Haza biztos lehel benne, hogy ujabb hálba-dőfés nem fogja érni, mert a magyar sors kerekét ma azok forgatják, akik kegyel lep. évek szenvedéseivel* vivták ki erre való jogukat Ezeknek a magyar vezető férfiaknak ina végtelen kin és lehangoló tudat, hogy itthon kell lenniük, hogy nem lehetnek a legelső vonalban. ohol a hungarista légió ezer és ezer harcosa féktelen oroszlánként küzd a keleU"bn*r-bársúggal s/emhen A veszély nehéz óráiban azonban nera adhatják ki kezükből u nemzet torjának irányításúi, ne hogy Cz a sokai szenvedőit ország áldozatává váljék a gyávaság és az árulás ujabh kreatúráinak Ezeknek a keménykötésű, ál dozntos magyaroknak n vezetése legyen sziklaszilárd bi/.to-Nilék arra. hogyha ez a neiuzel Verőjét a végsokig me;»feszlli. akkor a pokol kapui sem vehet nek s\'rtit r.íjla
Kemény és határozni! szavak ilülioroglék csütörtök esle i-gy élni ajtiirü nemzet fennmaradásának alaptörvényeit. Az* a férfin, iki v/eket a tórvéirveket meghirdette, az a csaták iicws poklában csodálatos hősiességé\'-vei emellé legszcnlebb élményévé e/ekét a törvényekéi F.s mi, akik az Ö ko/.vcticn környezetéi nlk«>ljuk. «!»• minden élninkuró magvar rendületlen liillel és ki*
tartással állunk melléje, hogy Kimossuk az árulás gyalázatát, hogy jóvátegyük a gyávaság bűnét,\'melyet ellenetek követtek el Haz&n dicső nugy ősei, ti földet rázó viharok, kik egykoron « porbaomlott Európa homlokán tomboltutok
A törvények kemények és kérlelhetetlenek, hiszen cgv mim/.ct éleiének ós fennnnlrada-sának alaptörvényei I)e mieze-Vet végrehajtjuk végrehajtat-
juk. Tudjuk, begy a
magyar sors n^m rózsákból vetélt számunkra derékajiat a n magyar újjászületés egyik apox-tolának hitével valljuk, hogy rögös az ut, amelyen a magyar\' célok felé haladunk, mintha végtelen volna, de mi el nem fáradhatunk, mert ebben az országban minden munkának és harcníik csak egy célja lehet az örökké való nemaet.
Kitartás I fiijen Szálas! ! —
Az aknavetők hatása az ellenségre
A Halaton és a Dráva közötti harc ilérségben német kezekbe került foglyok és katonaszökevények bemondása torán mind Inkább bcbjzonyöWlik, hogy az ellenfél a német akna vetők lúzétől nagy vcszleségct
szenved. Egyes szovjet kólóié kek, melyek ezen pusztító fegyvernem hatásköréin* kerüllek, halottakban és scl>csültckl>cn .">0 százaléknál nagyobb veszteséget szenvedtek. (—)
A keletporoszországi harcok keménysége tul tesz minden eddig vivott küzdelmeken
A legendát hóaiéaaégQ német katonák tlzazerea túlerővel állanak azemben
(Berlin) A Varsó és a Mem 1 közötti csatában a bolsevisták eddig 700-núl több páncélos! veszilellek, 3üt>-ut a Hug és a Narev közötli terülelen.
A keletporoszországi gyűrűben a hol&vfcták a védelmi«iyo-nalnt lőbb helyen felszalorol
Iák. A harcok keménysége túltesz minden eddig vívott küzdelmeken
\' A német katonák helyenként tízszeres túlerővel állnak szemben és a szovjetnek a legkisebb betörés is valóságos vérözönéhc kerül (NTI)
A szovjetkatonáknak a megszállt területeken kinyílott a szemük...
Itt aokkalta kedvezőbbek a megélhetési viazonyok, mint aaját hazájukban — mondották
Mozaik a szovjetkatonák közötti fegyelemről
(Zágráb) Orosz hadifoglyok be-msndasa szerint a 856. szovjetorosz lövészezredben a következő jelleniző esel adla elő magát. Beszéd közben a katonák megállapították. hogy az általuk megszállt területeken a megélhetési viszonyok sokkal kedvezőbbek, mint a saját hazájukban. Ennek megállapítása után felállt a második századból ittas állapotban Kuznetzow őrmester és beszédei tartott a legénység klóit és beszédében elitélte a garázda bolsevisla gazdálkodást. Kijelentéseit nagy tetszéssel fogadták, mikor a gyülekezés e|*ész tüntetéssé fajult, más oldalról it felfigyeltek arra. A 856. lövészezred politikai biztosa, akit a történtekről értesilettek, azonnal elrendelte Kuznetzow őrmester letartő/| tását, több jelenlévő katonával együtt, hagy «
Í-V ,
A •(•lícll^fft/otbin txj\'«i:#n>ég)n|omtb«n ,
történteknek egyéb következményei ne legyenek, a letartóztatásuk okát ugy állították be, hogy ai ittasságuk miatt történt. (—) Mint az a XXIII. szovjet páncélos hadosztály kötelékébe tartocó foglyok vallomásából kitűnik, a 2. és 3. ukrán arcvonal katonasága előtt gondosan eltitkolták a németeknek a nyugati arcvonalon indított nagy támadását. Egyidejűleg elhozták a tisztek rádiókészülékeit es azokat csak a hadosztályok és az ezek felelt álló parancsnokságoknál hagyták meg. \' H A XXIII. szovjet páncélos hadosztály parancsnokságától Achmanow névvel aláirt 1944 szeptember 23 án kelt 0 35. számú titkos hadparancsban a következőt közlik ,irfa vonatkozólag, hogy egy gépkacsl, amelyben* Dubinskaja hadnagyi rangban lévő orvasnó és Kanífolskaja ezredtávbeszélő kezelőnő ültek, miként akasztotta meg egy lontos felvonulási utfurgalmat. Többek között közli, a forgalmat megakasztó járműnél megjelent Iwlew, a leveles harmadik orosz páncélos hádosztály parancsnoka és Klessow alezredes, az 19*3. számú orosz tüzérezred tisztje és azt kövtielték, hogy a forgalmat megakadál/ózé gépkotsii azonnal távolítsák el. Ezen követelésükre Dublnskaja hadnagy az idősebb Iwlew alezredest tapintatlan durva szavakkal illette, mire az alezredes őt arcul ütötte. £rre sírásba tört ki az orvosnő és hangosan kiabálni kezdett. Ugyanakkor ért a helyszínre a politikai ügyek ezredparancsnokának helyettese, Chilja-Jtw gárdaőrnagy. \'Közte és Iwlew
alezredes között heves\\ita kikezelt, melynek folyamán Iwlru, i* jávai Chiljajew felé sújtott a J lelte álló Klessow alezredes 5! fogta, mire a vita fovábbi folywj Iwlew a pisztolya után nyult
Mind ez az 1669. »iimu w tüzérezred kálónál és liszijtj ,,, meláltára történt, akik közí,n .Szovjetunió hőse" Parfenow kJ őrmester is tarlőzkodotl. Iz rántotta piszlalyát és Iwlew alt,, redesre fogta. Klessow ale\'rtfo és Chiljajew gárdaőrnagv [MrM. csára l\'arfenow pisztolyát félretette. Ezen nap estéjén n tivj üteghez tartozó Őrikorjew Sacharow hadnagyi ís Óssékin tör* őrmester berúgott állapotban ala posan elverték az 56. gránátos h* osztályhoz tartoző Kosulin lóhii nagyot, homlokon vágták és súlyosan megsebesítenék Ugyanez a bt-rúgott csoport az 56 gránátnvful osztályhoz tartozó Prosskurjík«,v és Antanow főhadnagyokat is tj. akarták verni. (-)
Szaperodik Wlassow hadserege
A keleli arcvonal egvik repülőterén égy II. U icI/i\'mi szovjel-rcpülögép szállt Ii s, mélyzelél l\'innov I7.li.nin i. ,, j llogalorr őrmester alkották ók bcmoiMllák Mi h.ijlii uiil- 1 kai Wlassox nllál»oriiag\\ Uhi. vásál tárgynlluk m<y Mikor ezérl bíróság elé akarlak il lilani, beszálltunk az II. jelzésn repülőgépünkig és i! repüllünk a német arexoii^tra Most áll vagyunk Wlassov tábornagy hivej
A helyzet Amerikában
SlimSon észalnunerjk.n I»■»**-üg\\ n.iniszler kijelenlelle. h»gy az Egyesűit Államok sul\\m veszlcségeire való lekinteth\'l J havonkinli besomzások s/ uml lényegesen fel kelleti emelni anélkül, hogy az ipar Vóvetel menyeire rigyelemmef lelH\'flei voliia. Erm-llell az TSA lermr Téséf Mlen»»rzö hivatali kóz filléré telle. liogx az ToaMele|»el i\'gifsz sörül, im-lvek eddig a |>oí f»an faftoksag szuksi\'gleléne\'k Vi ejégilésére dolgozlak, amnnalle kelleti AlHlnnl ( )
A „Kolchos" a nép nagy csapása
A kolcliosok nagy esapasl jelentenek az orosz és az ukrán nép .számára mondja I I\' ukrán kulonas/ókevén>
állapilja, liogv a boísé\\i/nun
\'áldús\'d közf.r Szlalin li\'gl»or" zalinasabb ostorcsapása .1/ hogy a földműves nép leijein rabszolgasorsra julott
!
A OÖZFOKI>0 nyitva nspoats rMfd 7 óráUVI nata 6 órAtc (KfMldea ^ nap fa pSntfkeo délután ndkn\'-l" Tsiefon I Mi0
■njh
Testvér /
A magyar szMbadsáffh íoír példájára, so^ magyar az a kívánsága, hogy ön*é« Jelentke/htssen honvédkato"*\' szolgálatra Jelentkezni lehel
1. Minden nagyobb hely*e9 ben, mint pl. flagykanizs-l" ei Zalaegerszegen Hvö ..Xiti^ Sl/lő párancinokiAtjnAI"
1. „JJrAsi levente parlMI\' nohiigoltnil"

•i»t 20
ZALAI K07L0NV
10 Ráták Csáktornyái támadásának három magyar vasutas asctt áldozatul
jsiibö Jóxt«4 mozdonyvezető meghall, Muozer Láaztó fuifl lábát amputálták, Horváth Péter gépkliér& aulyOaan megeebeaOlt
i Mii halott moidenyvuettt a nagykanliaal magyar vaautaaaái a magi halottjának teknlti
Csáktornya, JtHliár 20 j toddsitónktól) CifltörlOk , ij,|4 óra körOl lőrtént,
... nagyobb rendszerű itia-;"dony haladt ai ugyneve-i-viglnyon. A mpzdonyt L,,,tl mozdonyvezető ve-itiCup kCisígböl menekült ■(» és Nagykanlzaán |elenl-Aulgálatlételre. Szabó leívl-(mbtI, családját ott halálra iitlk > légi gengszterek. Moit -.kanizsai fűtőházhoz volt beji szolgálatra. Kívüle még t,r László kiskanlzsál 1(116 él l„h Péter Csáktornyái gép-j voll i mozdonyon. A moz-lassan haladt előre, amikor
egyszerre háiora orosz Kata vált\' láthatóvá a horizonton, akik villámgyorsan közeledtek él géplegyve rüjjksl végigpásztázták a vaiutl ifrségel és lóleg a mozdonyra lőttek.
Az egyik golyó a mozdonyvezető Szabó József hasába fúródott, hogy nyomban összerogyblt gépe mellé,
3;y másik golyó Muczer Lászlót a bán sértette meg súlyosan, a menynyiben szakított tébet eltett rajta, mlg Horváth Pétét Ii súlyos sérülést kapott. A mozdonyt teljesen kilőtték, a golyók százainak nyomát látni rajta.
A három súlyosan sérüli vasutatl a gépek távozása után bajtársai első segélyben részesítették, majd
beazállltották őket a Csáktornyái kórházba Azonban Szabó Wtsefen már nem lehetett segíteni. Ma reggel meghalt a kórházban. Muczer lábát amputálni kellett. Horváth állapota la súlyos.
A nagykanizsai lotőház éa főnöke, Arató Károly, valamint az egéaz magyar vasutasaág a hősi halott mozdonyvezetőt a maga halottjának tekinti. Csáktornyán helyezik pihenőre a magyar vasutaslág óriási részvéte qiellell.
A magyár vasutasaié Isméi bebizonyította, hogy ha kell, vérével Is, őnmagaáldozalával ll hősiesen állja a magyar vártál.
Tisztelet a magyar yasutasságnak i
Síim t torok,..
|,U • tani 7>u»oJI pajtik I t , v /ulW minjtn kurjantás
I, irw.\'ii witrva varad__
.•art. Ml poharat
\'jfUmMI
l la\'iM krlrttl ujat rum »tttti MoJ, a W.- i a JtU IUm v»»z ti,
jijW ii lolfhal a hart, y<tl a vtr.
I /MII, lóháa, tltg |rnr tmkl a Itt
i r/inj Tyukodt pajtái I , a rjjji.-jl i nügy a vodhajtát.
.\'un* a Itt a kockin HUH kOrrak, I m paji ji a JOrtndó a mUnk I
Tegiaa Lajoa
ÜZEN A FRONT
| nsii honvédek Ozenlk haza .ik János őrv L 103. íz. i (X\'Sláa küldött levelezőlapján : Jnyájan üzenjük leleségelnk-^ycfinckeinknek. hozzátartozik, valamint összes Ismerőiek ét jöbarátaliiknak, hogy I « ne aggódjanak, jól fagyunk, t»\'u kegyellen kdtlhrohamában idő viszontagsága melleit, la sorskerék jobbralordulásán. kn sokai gondolunk család és csókjainkai küldjük ked-nndnyljiiknak :
>J J.\\/sel őtm , Oyergyák Já-iv. Simon József órv., Jdal |< óiv., Nyilrai József honvéd, "hlváit honv.. Kuszák Oyörgy Tornyos IstvJkri honv., Párta r. Aiv
M mond egy szovjet katonaszökevény
v t\'ovjetorosi katonaszökevény
\' i.
-lenütt csak azt hirdették ne-• h«»gy a hazánkba vezető ul ff» vezet keresztit!".. Cs.ipa-t\'ingulita erősen ftlgg az Idő-li iitiiíik állásától, ve^zle-és mindezek hatására tallózásoknak vau alávelve. \'ok es a legén) st\'g körötlt » jő, az ulöbbl időben még •V.irodtak a l»ünietésck és a »f:\')ité$ek An öl beszélnek, s: "igalati azabátyzjtunk t»0n-e felkelései körit a tlesii leckét ts beiktatni k>gjW (-)
t » J»".Ur 311 Siómba! k" n. Ut.
i ® i\'i uiii.il t-ati, s.a.
>\'• 21 VmAiiup Uda. kat A.->ta
i>\'-. Kern.
Akik katonaszökevényt rejtegetr«|if halállal bűnhődnek I
Szerccz László, megyevezető

tok összefüggésben vannak a mélyen tagozott német védelmi rend-szerrel A némel hadvezetőség ellenintézkedései folyamaiban vannak, aionbarl az arcvonal teljes mozgásban van és igy nem lehel tudni, hogy a német tartalékok harcbavelésel hol történnek meg. (NTI)
Európa világtörténelmi napokat él at
A bolaevlaták mlndant alkövatnak, hogy azabaddá tagyék az utat Európa lalgézéaéra - Kemény némát kötelékek megakadályozzék, hogy a y^-öaók^aazafűggő arcypnalaf alakítsanak
Meglamétlódnek e hun fórgelag ée tatácjéráa napjai
(Beriln) A bolsevisla tömegek rohamáról egy berlini lap a következőket írja i
Európa és etsösorbfn Németország világtörténelmi napokat él át.
1945. január közepén valóban megismétlődik a hun fergetek él a tatárjárás napjai.
Semmi kétség, hogy a bolsevisták mindent egy lápra lesznek fel. Az egész keleti arcvonal mozgásban van. A bolsevisták leglóbb célja, hogy Németország keleti hadseregét megsemmisítse és szabaddá tegye az utat a Némelbirodalombá és ezzel lelszabadltsa az utat Európa lelgázására.
A Kárpátok él a Memel kőzött 5 nip óta lőj gyalogos hadosztály, 25 páncélos hadtest és számtalan légierő, valamit mát egyéb fegyvernem lárAadott, mely löme£-rohamaival és sorozatos fölényével kezdetben leküzdötte a német állásokat. Ez azonban még nem mutatta a csaták végképéi, mivel az arcvonalon még minden mozgásban van. ,
A* szovjet páncélosélek mögött erős német harccsoportok küzdenek és kemény ellenállásaikkal megszakítják a szovjet vonalak össze-liiígését.
A szevjet páncélosélek elért-törése következtében még nem lehet pontos képet alkotni a helyzetről. A Varsó Tomaszov-Czenstd-chowa körzete gyújtópontja a bel-levisla előnyonuilásnak, de a városok mögött kemény harcoló ní mi-i köteU-kek állnak, melyek meg-akaUályuzzák, hogy a szovjet össze-. fUvo\\ arcvonalat alakítson.
A szovjet hadvezetőség részéről az ember és hadianyignak ilyen n.igyarányu bevetése még egyetlen arv \'. naton sem tőrtént Ji a német r - kadó mozJulatok a bolsevista roh.i u k<zdcti sikereinek tekinthető és iv,. ^ nem n.ondtak ki a döntő azőt. A német eiazakadé mozdula-
- Adomány a bombakéroeul-taknak)
SChweltzer Kálmán m. kir. főhadnagy a volt 300 Ú. M. zlj. 4. szd munkára kirendelt legénységének adományát i alaegerszegl járál bombakárosulljalnak felsegélyezésére má behozta szerkesztőségünkbe. Rendeltetési- helyére juttatjuk. Szegény emberek adománya szerény zsoldjukból. Kalapot la elöltük. Az uj világ áldozatos magyarjai ökl
- Yestvárl Elmúltál mér 16 évaa? Jelentkezz a Hungsrlata Légióba I Hareoédal hazádat, asaládodat ée létedet véded. - Jelentkezz I
m i kmiüH m
A hivatalos kp 1046. év január hó 1-161 budvo a aftudapoeti Kös-lónyt holyvtt a »Hiv»taloa Kóslónvc ebvewaéat votte fol. Kiadóhivatala most Sopronban, Doák-téx 6é. aaitn , alatt van. Klófisotiai efltéiiutST a korábbiak Kddigoló két pólijányban jektnt meg. Biükséffuanok tartjuk, hoiry aa abban k\'Miiéiott aaon ron-deLkocóxokot, anvolyok a k«>»őn»K\'«tA általánosabban órdoklik, ac alábbiakban ismortoMÜk : 1
Mogjolont a Nomaotvofotórwé a karáraonvi üniM»|«ok alkalmából k^/ j boenátntt luvyolmi rendellu»«ó«o. a mplv Mwinnt n\\indaaok. kotO«»kwnh»»n léBaoaülnok. akik |»ol(rári. katonai ra^\'v recklóri hüntotóbirÖMHír által hat\' háiiAjiot nu«K nom hnla<ló tartanul auihadaiunxwxtÓB büntotrfwro ava^v olv iNiMiAgü uóruhiintoU\'«rD k»tti-k itélvo, mrl.\\td behajtliatatlan Hiitr oMotértt hat hOna|mt ov« nom halndö tartamú H*aha<lHAírv4»i«tóans kollfim átváltoztatni, továhbá akik olkn 1044 évi docemhor 22-ilo>olÓM olkővotntt olv bünewlokniónv miatt kellő no oháráat indiUlTr, »iiu«lyre a törvén v kőt éwd nvv nom luil^dó szalK)daá.r>Twsté«t állapit mog. Azok aa oHotnk. amrkok fon .forizáaokor a MfWlaflk a ketnelombon nom ré-ncexülhotnok, külön vannak léezlo-ftaavo.
A* 4448/1044. M. B. az. ron-dolot kimondja, lK>ff\\ ns 1045. év január hó 1. napjától kezdődő hatállyal a huszonegyedik életévet betöltött kiskorúak naRvkoruokkit válnak. K rendelő tal eztol járó jog-képow^-t\'ro ov\'Mibként ki nem terjeszkedik.
A 401045. Al. E. az. rendelet kimondja, Iiorv ha aa oljárásra illo-tékeH hiróság mttk/ídóse olloniié«os motTH/álláa-viüTv hadműveleti kiüritée miatt axünotel. n* a fél, aki vala-molv hirói eljárás moaÍnditá»At ki-vánjn, evdkrhél «t iirassáirOmminisi-tert«\')l más hirósáir kijolölósí-t kér-heti.
Al 50 \'l 046. M. K. SS. rendelet . elrendeli, hoffv n kvshivsUlokhan, kösU^túletekhon, kö»intá\';*otekhen éa közüzen¥»kl»eii as alkalmazottaik eaol gúlátuk kórétion tiaztpletadásukal (KÖszóntó^ükott a jobbkar elörolen-ditétfévol i\'-m akként nvilvánitaák, hogv a kössöntés nzava »Kitartása, viszonzása toljon Szidssi !« kv>»n
A 30,1045. M. K. ss. nxWMeS akként nsig. hocy a folyó év legelején k> rvni járt (» lofrkőaóbb aj 1045 év jiiIiuh 81. napján lejáró vadátizoti has/onlérleti szortődóa hátáivá a. kijárattól i»/.ámitandó e«v évvol ineffhosHzabhodik ahixui as osotlien. ha a haszonbérlő a mejf-hosszabhitást kivánja n ebboli kiván-sáizát logalább 80 oapívd a Hw rződés lojáita olőtt postára adott ajánlott levélben S hassonbtirboadöval köilf
Ciolo*a Jttni kir.,kösjbg)*óh. ^
\'II

\\
v
L
s
II
UUaiofe munkSban
ZALAI KÖZLÖNY

HÍREK
A —i7«lwté.l LÍmtl.M mpmt aa .l|«iár .Megváltó", .Mát\'-\' ée .érangyal* gyógyeieTtirak látják cl. Uyo« eseteknél ™ 1 • - » -Qrófyláf (lakion Hl fcilvcsaégbél rendelkezésre\'
éi[«i • dr. Meikly IMm 3M alatt)
— (BQkky rendőrtanácsos előléptetése)
Vitéz dr. Bükky Jenő rendórtaná-csost, 1 oagykanusal kapitányság érdemet* vezetőjét, a b^lügymitiísz-ter a m. kir. belügyminisztérium rendéri osztályának vezetőjévé nevezte ki. Bllkky rendőrtanácsos már a közeli napokban hagyja el Kanizsát és foglalja el uj állomáshelyét. A magas pozícióba való előléptetése legszebb honorálása annak a nagyvonalú, széleskörű munkának, amit vitéz dr. Bükky rendőrtanácsos kifejtett. Nagykanizsa magyarsága sajnálattal látja távozni köréből a közszeretetben álló BQkky tanácsost, akinek előkelő állásába legjobb ki vánságait tolmácsolja. • (Temetés elhalasztás)
Szabó László karp. őrmester, MAORI tisztviselő ma délután 3 érára kitűzött temetése a havazás okozta szállítási nehézség miatt belnap, vasárnap délután fél 3 órakor lesz megtartva.
— (Házasság)
Szabó Ibolykj minisztériumi tisztviselőnő és Winkler Tibor magy. kir. zászlós, szigsrló orvos háais-ságot kötöttek január 3-án Szombathelyen.
— (Eljegyzés)
nemes Kecskés Sándor főhadnagy eljegyezte Kreznár Anna MaoxUiHéi viselőnél. (Minden külön értesítés helyett.)
— (Dr Szűcs pásztorjátéka nyomtatásban Jelent meg)
Megirtbk, mily megkapó volt a kanizsai gimnázista cserkészek kedves pásztorjátéka. A pásztorjáték szerzője, dr. Szűcs Imre gimnáziumi tanár kedves művét most fűzet alak-Iában adta kl és a csapat mint ajándékot megküldte jóbarátalnak és Jótevőinek. Ifjúság, mint ifjuságve-zetók sok örömöt lógnak \'benne találni.
-r- (A (imnázlum cserkészcsapatának szlnlelóadáaa)
A nagykanizsai kegyesrendi gimnázium 74. sz. Törekvés cserkészcsapat Január 21-én, vasárnap délután 4 órakor a Szociális Misszió Rozgonyl utcai házában tábori színielőadást rendez, amelyre a cserkészei barátait szivesen látja és meghívja a parancsnokság.
— (Zsldébutor árvarések)
sorrendje: Január 22-én és 23-án Magyar-utca 22 sz, 24-én és 23-én Kávégyár. 2t>án Eötvös-tér 29. sz. és Széchenvl tér 4 sz. és 27 én Teleki ut 20. sz. alatt Esetleges változások a helyszinea elérő nap megtudhatók
Potytazsa aa 1. aMatfSL
letek tovább folynak és a német kötelékek eredményei támadásokat Intéznek ellenük.
Krakó, Lltzmannsladt és Censto-chowa utcáin elkeseredett utcai harcok dúlnak, mialatt az innen nyu gat felé előnyomuló szov|et páncélos éleket a németek a városok mögött harcrakényszeritelték és
megállították. A Mazurl-tavaktól keletre lévő területen is megélénkültek a harcok. Csernyochovázky tá Somoknak sikerűit betörni Lltzmann stadt vidékére. A betörést a német csapatok elreteszelték. Osztrolekánál a németeknek sikerűit elhárító harcokban felfogni a szovjet páncélos éleket és 146 szovjet páncélost elpusztítani. \\ (NTI)
M űhaly Áthelyezés.
Milszi \'gyemet
- Irnibii szám
alá i.el>. át
Hátam e na^yAiJaM ^ iSnaég H ÍM
p4rtK«va»4t
Haiaf 4( Uaj\'. lattal »
iga SÁRLCZ KAROLY.
Ifelléklv aa 1068 W46 ezémhoa.
Tárni : Kiődltéel munkálatok.
Hirdetmény.
A 3 honvéd kerüleU psranoeaokaég MS&l/eln közlgasgeutel iMb. arému rendelete azerlol a honvédelmi tér vényben foglaltak alapján elrendelem, hogy mleden vasár éa Qnnepaapon aa erédltóal munkákban réeat kell yennl atsknak (a. akik eddig hétköznapokra a honvédelmi munka alól men-teeltéjt kaptak köceliAléa, kósaxáillUU érdekek miatt.
Kiek a következék: 1. A> Iparteetület álul bevonulée ée közmanka alól vlaesstartoit IparteetO letl névjegyzéken azerepló szabók, taleeok, lakatosok, oipéexek, leetók. •terelők, fodráwzok atb
1 A negykanlaeal IparteelQlet kebe lében alakult közeUllltáei csoportban eaereplö clpéexek.
3. A katonai bevpnuláa éa munka-azolgálat alól menteelieit öeazea hen-tessk, fSaasr 6t egyéb kereekedóa, azek esgédel ée (poénost, szonklvtl a mezőgazdák
Továbbá telfllágoelláaképpen közlöm, hogy a vaaér- ée Qnaepnapt közmunka köteleaottaég vonatkezlk mindazokra a fent telaorolt lértlakra, akik kóx azáilitáa vagy közmunka elmén az eródltéal munkában réezt nem vesznek ée Ifi évnél Idősebbek, éa HO évnél fiatalabbak Kéezt kell venni a munkában azoknak a évee* katona köteiseekeek. akik kifczallliáe ée köz ellátáa aaempontjábói kaptak tóiem katonai bavoaulsal vlaazaiartáel Iga tol vényt Se acoknak U.\'akik ih évnél fiatalabbak éa 48 évnél Idóaebbek I irhái nem bevonulol köteieesk) ée saért alnosenek vleeistartéal Igazéi nnyal ellátva, de bétkóxnapl köz munka alól mentseltve vannak
A feoü bárom pontban felesrőlt ft fiak tartsanak L bó 21 én. vasárnap reg gel 8 éraker a klakanUaal váxoettAsa elétU térsn megjelenni éa onnan lesznek majd a munkahelyre elvezetve Neveiettek larteinak magukkal boul áeót, lapátot vagy oeákányt. aznapi ebédre való élelmet ée a váree állal uálll taadó levesbei megtelelő oa. lkát éa evóseaközt A inunkakflleiezetUég min denklre vonatkezlk, csak azok maradhatnak sJ. akik Ünttorvoal bizonyít váaayal Igazolják betegeéglket A meg
Íilenlek a ayllvántartaa alapján ellen rleve leexeek ée a mulaaztók ellen ealgoru eljáxáa tog Indulni. Nagykaalasa, 11Mb. január 17.
" vitéz dr Slmonfay Lajos láe _ potgármeeler.
Nagykanizsa megyei vároa polgánnee ftorfttól.
Felhívás a város közö.i-v ségéhez I
A német parancsnokság városunkban tiszti- és altiszti továbbképző-iskolát állit fel.
Az iskolák berendezését a meglévő zsidóingóságokból biztosítani nem tudjuk. \'
Ezért felkérem elsősorban az elmenekültek ingóságainak kezelésével megbízott gondnokokat, vagy szomszédokat, továbbá a város minden tehetősebb lakóját, hogy szénfllléses vaskályhákat, mosdótálakat, ágyakai matraccal, reka-| mié kat vagy stz Ionokat, végül tányérokat kölcsönhusználatra önként ajánljanak tel.
Elvárom, hogy hazánk védelmében hősiesen harcoló német véderő jogos igényeinek kielégítéséhez a város lakossága a kért ingóságokat önként felajánlja, nehogy azokat honvédségi igénybevétel uljan legyek kénytelen elszállítani. Bejelentések II. em. 17. sz.
Nagykanizsa, 1945. jan. 20 i Te Polgármester.
Nagykanizsa megyei v&roa polgár mos toré tói.
\'. 140/ké. 1945. •
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat a henteseket, akik a riadó vagy egyéb ok miatt tényleges zsirkészletüket a közellátási hivatalban a kitűzött időben nem jelentették be, hogy a bejelentést januar 22-én (hétlón) ,9 óráig annál is inkább tegyék meg, mert a mulasztókat egyszersmindenkorra kizárom a vágási utalványok juttatásából.
A készletbe a vágott sertésenként besző gáltatandó, de még be nem adott 5—6 kg. zsir nem veendő be.
Nagykanizsa, 1945. Január 20. in. * Polgármester.
VÁROSI MOZGO
Január hó 20-23 tg
Rena, a cirkv
Szombattól aűUrtőklt
sxtcirdtly
]Kuír 30-II 4*
NÉP MOZGÓ
HÚR A
Előadások kezdete M Ut V.7 órakor
SiombMt ratámap \\
l
-Férfi éa női
■ imv.iilcáslplkcii
felt^.LuLi]\' 4.
TARJAN-PALCSICS
átaíysr sáce SA.
dlial fizetek anrak. u talpakra azeiell Kajt^ho* «■ ioiai\'7^ Itmertető jelek Sárga, S1|il fényeiéit. négyUlénrs (»\', azttrke váamn huiatlal) a kerekek helyen minijipji,,, s relve A kocalalllé.i < l6iii \' fényeu-\'tlcn btlkkla, loruuáslAl ,..\'
Iierepedvi\' özv Hofer Viktorné Kía>kl Máv pályaudvari v«nd«9.
ALLAh

firtken táncoaníK ík Niin\'tm.. •Ilépéar* rcnrkai ,\'„fi
JcIcntkrMNdkct « néi et ,,f,,.„ .\'
fé-ul I. aiaii (.♦,)„« 10—11 kóaOtl.
■ anakOII uillrány fl-nfnr, . kefe mellé. HfeCtlaK puuláfA |« Ktrály Anna Nagykanli-^ Mi 130/a.
Mli»a*ia«aeaahé(tiinén«k ,
rom, eaallíg bejárni. Ai*n i. uloiaó ajtó
rti6mlné«n«tntli « ■ ,
Király-ulti 32 . hi!i« f!»l a
ADAS-VÉTKL
Júkfeibcn lávó Oaiaii uticnew nal eladó ftóvcbbci Pci4 é« S, kM<«kcdé«brn
ClatfS li-tt acél valamint lAbb kliA »»»jp|i\' Imnr caetlefp feidolgoitalnám fnje« i: ; gery-ut 6 S..lií»i
Lo»tkooii rml firifébt *l Padaaymé
Stép, etetni vi;u lukuriciw adó Szekcrca Józeet uict
ntnóségtl hibátlan simoiir^, i termetre éa egy bőr ko\'frr sleat.
kiadóban
■fllSM««U teriiiuhak c Ml kiadóban.
Elad* 6 darab ló Cm Kn. tanya, Hangantta iljuaá^ tg
hawnáit faktié naiiwí Jóaccf tób«iceg-ut 39
Jó állapotban lévő pvrasaM vcazek. Cla a kiadóben
Jókaiban lévő ahlatéaket c, kcreack. Clm a kiadóban
BÚTOROZOTT SZ«&»
KÜLÖNFÉLÉM
ááámsni** magán- <» kOivciit: Papp Teleki ut H.. ifieki
MallaNf, bo«y Nagykanlui* óezcieaaél lehet a legjobb ha««i; ■lkat a legokaóbbas megvenni
Némeih Józaei ti jámtm névra ,»ól<J diainólevfi bccsDIcIca megtalálót, bogy sdja ■
Sdébaa.-*_
UtaaiaN egy •xenétbonUi^ •illett plébkoaár a Vái elee, azaaagyár táján. Kéiem • bef»«>«» Uláiót. Illó laUloa ellenében ^Zrteyl Mlklés-utca 6. az Ooo* ••emétlsvaioiós^l.
Or. lUrvAtli Peient AtAV Oraaág ut 3V é< Muakácti•« " Klakaaiuáa aaerdáa esta dvtM\'ir^ krokodtlbór péaatáicáját MM " ée 24S pengével. Kéri a b«c«al«» találót jeUlom etkaébea »Uuu^
XAUH ilulr
mutiui aanu\' áftT
Az elaötáütés ma 5 ómkor keadődik As lIJ áráig tart
85. évf„ 17. u. ftagykanízM, ®4fi. |«nuár 22. hétfő ára 30 fUMA
mimWi m tladtal \'au IW^Í (. ^rtajOJMy «• kwnllma M4a
FelelOt szerkrulö: Benedek Razió
BMfliatAat Ara my hónapra « p«D(t" HffBdévra l« prOf(A
Hiába bujkáltok
ti apró, névtobn\'gyávái a kemény mai életnek. Hiúim reinónyluxltok i»m/et halált okozható jxitkány-munkálok ertxJményóhon, az idő öl-jdrt fölettetek 6A nem tőr, viasza lului. NagykópQ, oh tol w foiotekho Ui>> láthsili nom fór bolo, hogy a történelmünk nagy kérdéeéro \' ma kell fololni mindon óló mu-psmnk cg\\ formán. Nom bujkálhattok nóvU\'h\'i* fokilótlqnaóggoí a no-híz iiiftpjaink Hiilvöa uondjai óa föladatai • elől. Helytállásra* kényszo-nU\'iN\'k ma mindönkit a nemzet ós » haza fennmaradásának megmon-U~< t végző vozotoi. Bizonyára nom tokki-lulott, gyáva ntvafi ;;ondolkő i!.k U hogy hát H ko/.óli-t NHtA ó< irányítói miért nom monnok ogv-formán a töhhi magvar teslvórönk-kol «nJvHorlMi, mondjuk sáncét óhdí ? niiér) csak mások hzámára roudolik el axt \'/ I Ivoii latorul |tontfj jujin goiNkilkodhatik másfajta embor, mint a/. aki ólolól»on noha nejn állt frfciliWVirt^li pmxlján u magynr ík-liM\'k Caak hz kérdezhet ilvon oe-lolwi doluiil omU<rtáianitól, aki nom tudja j/unhor fejével megérteni, jná-t a vo/ohu óa uüb a végre-
MMNI \'
A vob\'tónok mindig ós mindon idólen nn\'-ir áz olbukott bünöe lin/.i.u ulo rendszer idején is — a iiuiiy\'fiiiajti élet nőkrótogü ©somé i o lo történéseit kellett állandóan íi \'. liiív, intéxkttlésoit a szükség-hivi kép-st mcirhoxiii, igy tehát soha ■viii k<\'lh.-lt» le magát egyetlen ol-1 \'Ml intó/kodŐNének, akár véijre-\'ji.tNnjil. sem pedig esők ogv fol-\'•tiwk ellenőrzésével. 1K> kulönö-■«\'ii ma in-in kothotújo magát ogyot-
• " <\\,\'y\\o*etó NKciiteíy m»m, amikor »uu»iik arról vtui szó, hogy ezt
** amazt a munkát el koll végoz-1 tuinem arra is állandóan ©I kell
• < tihiio, hogy a történőitek g<oraJ
• ni yl^V\'j\'cxd haladó-e*.mién vei ■tt nuvf«\'lelő idóU n ós helyben
\' \' i ivndelkiué*eket jidjon, amely ■ \'Iiiuls arra. hogv a/ ihí)w IH\'h\'-• \' K lünk elviselhető legyen. (Vak elmet nom ismerő, vng>" M
\' • • m.Ioiiiii.h driijónek" ongwlol-•"«lö lusodozlutlnak a Hornunk feliulatai minit. Vezérünk, Keix\'ia\', mint ipiuilenlsMt. a kérdi\'sU>n is kl;Lss,-,ik»iH n>-
* • i\'l b/ahla nu\'i.\' u >e/A\'W\')któl
1,1 kiv.üuduubit; aViláirotvon látni, \'>«*en iiólni g\\oi in eHi\'Wluxl-," I 4\'In»i, Iuvn ak.ulnak nu» is »\'«ok, akiknok gvengw órU\'liiu* tudja felofgiu, li\'»:j nem ia ••\'aa» nitt V. |« n orrá l«-n»i ajnor-\'»» *>n\\ást kikelő un nxok lto/.U Wiwnk IrvM. ha a \'.ri.uk
/ihoi nem •Ikalmft.\'l pinánk, vall in \\ ir i t ^ lb rx,va>i rg>tli(<. minrk, nry
■:i» is LUt nu • \' » \'"» ol\\.tu botor, lc> - 10 rut\'en a ÓU k n .V. *i\\• . «l el-" \' tonémek o , k ■ • » pto-
* dkdnué. akarj . k * • <
Fino-i alni, n nó. II. . i.-t ">\'\'ukjtitni I :v lapra tan fe.u >\\» ■v rat mlif
•\'« > nt. Ü Ali
V vitiuiatU\'i • nrat c; f,
rr
Ounóntul egyik rohamsoapatunk cL- iű / a Sió-osatornót
Német páncélom ékek 70 kilométert nyomultak előre a Dunái*
•a a
. (Berlin) K Balaton éa Széketfehérvár közfttt egy németi páncélos ék 12 erósen megszállt helységet foglalt vissza, álkQzdÖlle magát az orotz vonalakon éa elérte a Budapest—pécsi vasútvonalat és a?t lezárta airutpszok számára.
A népfet báncélos ék klrálytigri-stkbóf állati mely az. első neklro-hanással leljebetf feltlulta a bolsevisták védelmi vonalalt, megsemn)[-sitelte páncélosait és igy szabaddá tette sz utat a német gyalogság számára.
"Német csapatok támadásait a Velencei-tó és a Duna két oldalán is terét nyertek északkeleti irányban. Kemény harcokban a Vérteshegység és a Pilis két oldalán a német-magyar védelem a bolséviS-ták több támadását verte vissza. Kémtt-mag/ar k^itk^k eltörtök reggel támadásra ^Indullak német páncélos erőkkel. Ezek áttörték a bolsevisták mélyen tagozott fé ellenállási vonalát és még ugyanaznap elérték a Maiam és a Sárviz csatornát. Ugyanezen a napon foly-> tattuk támadásalnkst is sikeréit a csatorna hidfőlT birtokunkba venni, még mielőtt az ellenség meglepetéséből magához tért vslns.
Német páncélas élek folytatták elörenyomulásukst és 70 kilométert haladtak előre a Dunáig, ahol ütközetek folynak. Dunántúlon egyik rohanrcsapatunk elérte a S4ó csatornát. A másik rohamcsapat Székesfehérvártól közvetlenül délre a szí-
vós bolsevista ellenállást leküzdve, kelet felé tört elóre. Fegyveres SS kötelekek 100 szovjet páncélost, több száz löveget és jármqvet pusztítottak el.
Egyik magyar kötelékflnk a Dunától északra is folytatta elönyomu-lását és ezzel
. ismét s msgysroké lett • kezdeményezés,
miután a bolsevista offenzíva ezen a területen Igen nagy veszteségek mellett m^ghíusult. A Oaram torkolatától nyugatra több ellenséges támadást urasjtoltunk vissza.
Budapest helyőrsége kemény harcokban a Duna nyugati partjára vonult vissza, ahol minden támadásban\' megállta a helyét. Német csapatok a Dunán 5 uszályt és dereglyét elpusztítottak Budapest védó-órstge januárban 66 páncélo\'t, 56 repülőgépet és száenil több páncéltörő Xgyut .zsákmányait, vagy elpusztított.
Szlovákia északi határátél Krakkóig sikerült a szovjetnek csapataink szívós ellenállása ellenére is több mély betörést elérnie. Csapataink ellenállása Felsó Szilézia határvidékein megmerevedett és megnehezítette az ellenségnek a nyugati irányba irányúié elonyöTnulá-sát. A Loben-Kemper\\ szakaszából előretörő ellenséges támadó csoportnál beavatkozó kötelékeink 70 ellcnsé|ts páncélost lóttek kl, ezektől 40 el egyedül Lobén környékén. Az ellenség Litzmannsladltól dél-
nyugatra lefolyt súlyos páncélo csatában is nagy veszjeségeke szenvedett. Mig a Varta és a Visz-
tula között sikerült a támadó bol-seviki kötelékeknek elébbre nyo-mulniok, »addig a Visztulától északra szivósan harcoló hadosztályaink megakadályozták a betörési helyek számottevő kiszélesítését.
Erős német csata- és vadászrepülőgép kötelékek, melyek egész nap folyamán támadtak, a földi harcokba beavatkozó légelhárító ütegeinkkel egyetemben az elmúlt j 48 óra leforgása alatt III ellenséges páncélost és 700 gépjámüvet pusztítottak el. A keletporoszországi határvidéken Gumbienerítöl délre meghiúsultak a bolsevikiek megújított áltörésj kísérletei Ezen város utcáin elkeseredett harc lolyik. In-sterburg és Mentei között erős ellenséges támadások váltakoztak saját ellentámadásainkkal. Elkeseredett harcok után sikerült az ellenségnek Tilsilbe benyamulni. A két elmúlt nap folyamán Kelet-Poroszország határvidékein 180 szovjet páncélost pusztítottunk el.
Heves harcok
Nyugaton Masseyk-tól délre egyes községek birtokosáért heves harCok valinak folyamaiban, Malmedy szakaszán az amerikaiak minden tá* madása meghíusult, vagy pedig meg-akadtak*a csatatér mélységében. — Az ellenséges nyomás a Sauer-menti
* ifalylstás a 4 oldalon)
de iijen inélvon, mort ordító, buta nai^vképúskóüöeévol, gyáva kxitiká-iával. a niások ós helytállók aljas íienválozásároL Bem magának,* som |K<dlg nemzetünknek jó szolgálatot nem tea*, l^het, hogy a régi, korhadt rendszer ogyik-niásik élesre köszörült könvökü urfiiütak nem tet-H/ik a mai ólot, nu\'g kovósbbé an-nak vezetői. K> kónl<»zzük sz ilyon, » ónnuemk dieaóeógóho és oágy-h,\'v;id<a bódult hitvénvuktól, l»or voltak és voiutak, amiEor tenni kell, vagy kellett ? Ai bizonVoa. hogy kol-k\'uú*cl»b dolog volt a íegalázatosabb kór lokalát^.ünozáaa, a U»ka kemény , . .\'opittinbiM, kartáraak ée kollégák nlj.ut U-áruhlsa én nem utobtó <nlwui az undok talpnyoláa, mint ^ f. ltonn iiÜ.iró népi igazaágok bátor (a er>U«n alázatos nzolgálata.
»\\lilv B/uk a k ipu ú» kenkony az ut, nu«Iv uz óletro vUzx«n kovee»« ,n»k.\' akik a/t uuigtolóiják.* Így szól (e\'< \'ik KriMtua os evangéliumából Vájjon bánván vaniuik még a n M. korluldt v\'d^ itt felejtett Imi ■ I. akik tvldi ■ hiriz*«uakodra i\'!u k v-Vkl- húfl> n» kefz n.Náw-
I- | ri m UH aik Vül, bogj Itt-
+ v r ü és uu-k" uern cáfol-
lalíó/.ni. Ma a kemény holnt felé kell fordítanunk tekintetünl
hmmímmmm
ható irnzsá\'/nak megórt-\'.scig eljutott. >)( volna ? Am, ma már nem ór-deméH o/^kkel a nyomorul tikkal fog lna|K)k •tunkot
« j jfal )cell kószlilnünk a vfigsó döntőseit véiea napjaira. Ma\'nem is lo-hf>t fiili-s tanácsunk szádotokra, jó ina;.rjrar testvórohik, mint hinni, b|*ni küzdeni.
< 10, dr.iga jnagvar U«stvérem, aki
• a ú/i;!.-m reniénysógét hordozod nCR\'xié s/ivedbeo. ne elégedj meg a haját MMüod felőtt való aggódilnsal, haiKU ut, mint illik is, terioazd k^ kC«H nemzotünkro és hazánkra
nt Meglásd tutitvérem, hogJT -íinidjárt máükóiMHi itóled meg a t.el.\\ jtotet Máskóp n láUxt a véraa iDUL^var soniuivk ma.i tragédiáit. Nem
• forí futk.Uozni fázós hidog a gorin-eeden m/t; akkor som. Iia nem ogé-t. i ugy i.lakulnának ia ar. eHrv min-. \'v, mint aliogy azt minden. IteouleUxs magyar sziv nntfL do Ogv biromt)S(«ag benned ia í*njrázáa-i\\ak indái. Hz |«dig nem máa, mint ju a gyötrő, álnuit\'a\'i éjszakákat okozó nagv kérd«xuxk bizonvoasága, bogy ea slnDttka é^. irpJaat wm umioró harc m;tca elm>zré számunk-
ra. En Iiokx a győzelem, báruülyon hagy áron b*. a .vőjrón, mégis csak a niiénk leex. Hazudbutnak {a biztathatják magukat éj barátaikat a londoni óm , moszkvai, n<« meg az Isten tudja melxik reitott rádióálio-máookról, a befulladt zsidók és hitvány bóténeoik, avagy hitvány z»ol-doaáik, mert neon u futó éa csak átmenőt i sikore.sorék döntik el ezt a vad háborút, hanem a céltudatos, azántsággul |*uro«uU frvózniakaris tudata, amoly c>ak azoknak a népeknek ós nemz.eteknok«lelkét)en viharzik fel kemény esatákat n\\erő> valóságokká. mel)ek a Jwág ós,az Isten ssáitdókait hordoszák I lkuk rmélxón.
»Milv szbk a kapu óh keékeny az ut, nvofy az életro vianen ...« Krtaük D)0g U»«ttéroink ezeket a mély hői-, csosé^ekot takaró egyszerű s/avakat ós Hziv\'Qnk, lelkünk erónk felfokozott teljesítményével akarjunk oey
iiebb jo\\<«ndót, mMyet » magunk
hősi hel\\tállátaval nágy szóvetnógo-sünk l*ráti tiünogatúitaval mm* is nyerünk, ha tudunk éa akarunk hungaristák lenni a rőtét napjaink mill-drn k/v-ji\\etlós«4) kerpnzlul is.
(L. /.)
zalA; közlöny
. HadaeragbuvAr munkában A nahát altakot llleaiük a f«|ára
MOZI;
JUM-CUÍum
Lélegzetelállítóan Izgalmas filmet pergeL a városi mozi. Arról, »*ól, hogyan lesz a vidéki, vándorló komédiás kis trióból Németország leg-ebó cirkusza. A nyaklöró cirkuszi mutatványokkal bőven teletűzdelt darabot meleggé, fordulatossá és érdekessé teszi a kis árva Bettina alakját kftiUijátozadozó kfttós szerelem: Renz, a váqdor-bódés komédiás, majd mindig fényesebb álmokat szOvö Igazgató és pajtása, Harms, a trió jóképű, vidám, tehetséges artistája egyként szerelmesek a gyorsiin csinossá felcseperedett kis Bettinába, aki mellesleg a cirkusz lelke is, hihetetlenül merész lovasbravurjaiv.il. A két nagyratörö fiatal aitista kezet ad egymásnak, hogy a /szerelmet, Bettinát mindketten kikapcsolják a játékból. Titokban annál jobban lobog bennük a pará/s, mert a csinos kis boszorkánynak gondja van rá, hog^r folyton szédítse s egymás ellen is Ing. " Ij. ók. t. Vén"\' kirobban a buli v, llirms otthagyja a triót s a ii\\ citku&zhaz szerdödlk. Bo-nyod i . « . Iz|vilmas fordulatok után \\ il is ku\'.eiül minden: Bettina k . .1, ii m I. t;va llarms-ot szerette, aki a Ut-nz-ciikusz válságos órájában Igazi atlista hűséggel visz-s/.i| >n h a tündöklő tavi bemutatón I II p Bettin v.il a Sérült Renz • helyed. A siker óilásl s a ragyogó
iz-citkusz elindul a világsiker
lát.
t. if
a l< Talp
(ItMI
iiyo, mesébe c|lve .1 ÍAilliis ,i.. akar.it s
cinii lilin, ér*
(-h-r)
Tov ! \') (olyik ni olAh l/i i \' .1 a
.... nlú I tol ba
A Welchs-hadsereg erfll már csatla-• kaztak a Horvátországban levfl német erőkkel
(Berlin) A német véderő lópa-rancsnokságának közlese azerlnt Welcb. tábornoknak a Balkánról visszavont crAI példaszerű harci közösségben úrrá lettek az ellenséges bandacaoportok támadásai Ifilt é> álkozdötték magukat a nehéz terepen é. Igy caatlakoztak a Horvátországban levő német lóerőkkel. Ezekben a visszavonuló mozdulatokban különösen kltüntetiék < ma-
guk at a hidáer és mflszakh csapatok, ine\'yek hidakat hoztak \\helyre és feltartóztatták az után n/omuló ellenséget
A bandák 20.000 halottat venl-tettek. A németek ketéré 2000 fogoly került. (NTI)
(Zagreb) Német csapatok kétnapos támadásban Vukovártól keletre kivetették a bolsevistákat állásaikból és 20 kilométert nyomultak elóre. (NTI)
A Nemzetvezető amnesztia-rendeletének végrehajtására a nagykanizsai kir. ügyészség is megtette intézkedéseit
által okozott aulyoa testi aérU-a vétsége, 8. valótlan hirtorioeztéa vétsége, 4. titok tiltott foífodozóaénok tétségo 5. felhatalmazás alapián hivatalból úldózondó rágalmaiéit vét-
Iamorotoa, hogy a Nomzotvozotó a karácsonyi ünno|wk alkalmával a hungarista azellonmok megfololéon kegyelombon részoaitotto az olitól-tokot éa torholtokot, akikot polgári, katonai, vagy rondóri büntetóbiró-aáa 1QÍ4. év deoomtior 22-iko olótt hat^hóreipot inog nonj haladó aza-ba^Mg\\aaztóaro vagy olyan púnz-hüiUotixsro itólt, amit hat hónapot nliem haladó azuttadságvoastés liiKiU\'U\'rtrt" kellene átváltoztatni. • Az amnesztia kitolod : 1. tiltott I határát lópós vétsége, 2. gondatliuiaáflj
aégénok osoteiro.
Miután a • nagykanizsai törvényékék területén is vonnak, akik ezon kogyelem alá tenek, a nagykanizsai kir. ügyészség vozotójo, dr. Vargha László üioé*B » kirk törvényszék inditványtétolo alapján mogtotto a megfolefó intézkedéseket.
Rövidesen nagy kiábrándulásban lesz részük q bolsevistáknak;
* "akik a berlini bevonulásról álmodoztak »
• (Berlin) A „Vőiklscher Beobach-ter" irja, hogy azek" a bolsevisták, akik a\'berlini bevonulásról álmodoznak, rövidesen olyan klábrán-dötisitari^ lesz részük, mint volt nyugaton. •«
A német lap megjegyzése szerint a Kremlben ugy vélekednek, mintha a bolsevistákat ettél semmisem tarthatná vissza.
Az angol sajtó igyekszik olvasói figyelmél elterelni a keleti arcvonal eseményeinek közlésével a súlyos napi kérdésektől. .
Német illetékes részről kijelentették, hogy nem táplálnak túlzott reményeket és teljesen tudatában
vannak a helyzet komolyságának.
Biztosítjuk az ellenséges kávéházi Konrádokat, irja a lap, hogy a szovjet hadosztályokat ugyanazok a tapasztalatok fogják érni, mint ami a? amerikaiakra várt nyugaton, amint a német határ közelébe Jutnak. \'
Minél közelebb ér az ellenség határainkhoz, annál fanatikusabbá lesz a német katonák ellenállása.
A nyugati hatalmak súlyos vé/-áldoz.-irokkal fizettek azért, hogy\'* német eröt lebecsülték.
A bolsevisták ugyanilyen szenvedélyes és erös ellenállással találják magukat szembe. (NTI.)\'
Kitol halt meg a dushegyi tragédia áldozata ?
Az orvOQBzakórlö szerint rucás nem okozhatta hal&lát A kir. törvényszék a bizonyítás kiegészítését rendelte elC
Rövidesen foglalkoztunk már azzal a h.ihlos tragédiával,\'ami a muraközi Vhishely községben* történt. Egy kisebb gazda-társaság lelket. ic a Bi nilovils-féle zugborki-mén i ét olt ldd< iátok. Voltak kelten, akik három nap óta iddogált ik már ott. Egyik gazdának nem volt pénze, senti dohánya, .hegy abból a kocsmárosnak adjon. Ki is tették öt n fémjelzellen borivóból. 1 y kisebb társaság az éjszaka azt:! i li i fölé bandukolt. Mind* n : > posan bo volt töltv.
I . •• azjillapsiban Ki -it I i : indiai maharadzsán*\' • i. elkezdett kánr.nkodn! i. A tanuk vallomása ;. N ...\'< Antal idpélSSCgé i tőit, miért káronlo-
« • A \\ • ."t volt, ho ;y késével \' váü iba szúrt.
■ •• i \' adott Ku-iv , . .íz eseti el, a UMre. t bcJévá^ta
kését A közelben lévő társuk, Te-fus József fiatal földműves lehúzta hjovúlípt Kumekról, akit Nóvák tiAÓbs .or megrúgott. TelustfJI is kapott. ICutnek tovább kűnnmaraét a sötétítőben a sáros férdön. Időközben odajö.tt Horváth Antal is, akinek kezében fejsze volt és azzal randalírozott. Később Kumeket be-.vitték lakására. Az 58 éves ember rövidcsen meghalt
A megindított nyomozás Nóvák AntaK\'éa Tefus Józsefet gyánusi-lolfa, ezeknek az, ütései és u> ;l folytán halt meg Kumek. Ivi I koitált A két gyanusitot-I i váí «lá helyezték. i i \\\\,it ebben az Cgyhen\' a ,-y i\' . a nagykanizsai törvényül A\' .issy-tinácsa előli. No-b ; tettét, de önvéde-l Wezett. Elmondta, ho-l azta ót késével Ku-n C rúgásokkal és pofatávol akarta magától
fc
10*5- j«nulrj»
r|
— Hál nem bánl|z magát a lamerete, — kérdezte tőle dr í piáasy elnök - egy emberéi,,,; van azd...
- De Igen. - nagyon bán«„ , dolgot - válaszol|a. 1
Telua József kihallgatásánál 4 Nádas Per,nc törvényszéki i,, . a tolmács. Telus ugyanis cs.k vátul tud. Telus csak annyit be, hogy-ar áldozatot kétszer K fonOlölle, egyszer pedig nte»,u^ Csak .ligyelmezletéapr adüU«b egy polont, vallotta. Kumek él Ik,. váth három nap óta részegek lak — mondta. Nem érzi bOntsnek, nem attól halt, mej K, mek, hogy ö megrúgta. /
Dr. Ujházy Sándor m. kir. hu, or\\tp<, tOrvényszéU szakértő tdjn, tette be jelentéséi és a boncjrgyrt könyvel. Szerinte nem valósnál hagy egy ember olyat bírjon m^ hogy az agyban elváltozás..kai ij., zen elő. Szerinte az áldozai In. sérülései inkább feiszélól erednti ami me^lelel a boncjegyzókorn adatainak. Ha gyors orvosi segitiq érkezeit volnV — mondja — Itltt. hetó, hogy Sikeralt volna az zatot megmenteni az életnek.Ah, Iáit nyomás okozta agyhudés lórin elő. A lej behorpadt
Majd dr. Novai Imre védő in jesztelle elő indítványát
Dr. Vargha László kir Dejret; ezek után a bizonyítás kiegészített kérte, amit a bíróság cl is rende Legközelebbi tárgyalás február S-ft éeaz, amikor ítélethozatalra is\'w
Vetül.

nagykanizsai magyar lealvér. a b sevizmus világveszélye ellent > reszteahadjáratban, a szent mii löld védelmében éleiének laviu 20 éves korában hősi halált l SzQlel. Mályás QyOrgy és « Ruslor II.na. valamint testvei, ferenc és István hazafias bot*, séggel és nemzeti dacczal gyzu:. ják a drága gyermek elvesztése. | Hazájáért hozott hősi véráldoaj legyen nemzetünk jobb jöv4|t\' záloga.
Emléke örökké élni fog sztrú oltárain I
Fölhívást
A ném.tor.zÉQl lagvad.lmi Urt osopart par^noanokaág l.ltilvjt i áttelepllnl siáodékozó hozzl\'r tolókat, hogy még f. hó 26. jelantk.zh.tnak oaom.glalkkil " t.lapOlésra. Sopron, lovasaéfll1,1 tanya, I*r»-*p0lat féldailnt
Tcaivórt
A maqynr SIMbldsáíl""\'
sok példájára, sok magyf"\' " a kívánsága, hogy /elenlkezhtssen honvéd *ala»\' szolfáhtra Jelentkezni Itl"1
I. Minden nt,yobb htlyltl
ben, mint pl. rtigyktnllW \'\' Zalaegerszegen lévő Szltő parancsnoktágnál"\'
3. „Járási levente pV*f nokságoknál". <
"I
.„;- j-iyiV 22,
XALKi KO \'t-ONY
x lisl^l, bcrzalcrj orJsaütl, aha! bclsevilii csorda \\Lj
A bolaavIlMak még az Allatoknál la vadabbak éa dBhSngSbbak
boltiak, gyilkolnak, a házakat felgyújtják, a Ukoa.ágot oitoroaapáiok kOzötl alhuroollák

.Inkább » halál, mint a vSrOtOk kaiéra |ulnll" mond]* alszörnyOk&dva lalazábáduU kfizt*gok \\ halálra rémült, maf kínzott magyarsága

komáromiéi dili* a Vértes , ,„ segél átszelő országutak, J-peken a német csupatokíol-\' „,\'iullak és ums\'lyok mentén a ,1,1 páncélos egységek a bolyukét megverték és~vissza-„ritolták, még élénken nngu-hordozzák u közelmúltban l„|it har-eok nyomait A fel-„iMililult fulvuk a bolsovlkl\'
..riták borkalnms pusztításai i, nyomait tükröztetik vissza,
airllvel n lukosság kórében ha-ijltí-s borialmnkot idéztek elő ., (jili talvnkiit Végigjáró né-,„,1 liiidiluilósitó elé félelemtől tur/ult areetll járult u lukos-- A, lakosságnak rettenetes Iliiéinél voltuk A bolseviki -U.ik szemeik láttára puskti-t,illák el vagyontárgyunkat, .ilkoltak, ruboltaMérfiukat és ^vennekeket hurcoltuk el,, a nőket é.s a lányokat ördögi vud-■iűíul és kegscllciiséggoü becs-,átintettek meg
Édesanyja azamelóttára kínozták éa lőtték agyon a fiát.
Vagyonuk romjánál hMálra iji.nlt asszonyok állnak. Attól f\'is/lollák n>\'g okét, nmit leg-)«bb.lu szerelnek. Ainott egy in.i ül. egyetlen fiámig fénykör I tutja ni.iga előtt, nézi sá-i.hH iuri.il, morcv szemekkel: \'műi látiárn lőttek ugyon nz ■ Toizuk liosszns kinoztiltás aitáa Kezd gőreaéáofl fogták a .1. n vké|»l kel,léből z<[kogás fel Kőim.viiélkiil zokog, alt az elmúlt borzalmas na1 "k emlékére, már tul sok kóny-ot ontott Areg asszonyokon, tat lány kon tiiból kitör it "i"l«t, Ita beszélnek a tórlén Jkról . v
{ A községi bitó a iakoaaág I , kálváriájáról
] l\'rtv előlép Wclsli l\'orcne
1 üliiró ös u falu plébánosa | " Jer Marton Néhány usz-
I\'o 1.11wti okel V kazsi\'-gbiró elállatias<Hlott katonaság "unalmáról (ru JalanUaC . \'\'-V iksiiahrr \'27-én n déli
!\' akliatl tűrtek Ím\' a közaégbe.
•I iiK\'gki\'/il.iilott a hlkoss.tg f\' ui.íp, r,i,(i lakosságot allat osszeters lték válogatás \'\'• \'I. az aa^okat és a gver-k kel i,. ál,, a li-sck. Ivibb j \'"II Sonukiulott. azt bnivul-I n agyon,ertek. vagy egy-
I. rneil agyonlőttél, ^ á térfukat «s«porlba tavaivá
°\'torosMlsokk.l, pu.«..,jval hallották kl a lalubal.
\' a gyaloglást juta bírta nzt \'I lut./lak
k .1 s. mm, |, g. 1. ,, IV l.c
\' II \'k a h i. ik|. , I r. Ilit
■i Ukoaaágot. é«i hélkfll \' k „„,,. ., |,uiur 1 1 t> \'PÚIiteVel M\\.ujl ll.ik
1 k utín . i.ilvos h ijlö-l\'s/.ttot UHlr , , ,1
kra e s a I 1 .\'v rés/i ul I.
\' Ví.lt, „! , 1 ,
szegény teremtésekre ráakadtak, ott mellűkre szegzett plsz tollyal hajtották őket egy épületbe, qhol erőszakot követtek
el rajtuk. Kközben ezek a bestiák nem tettek különbséget a 70 éves öregasszony, vagy á kiskorú leányok között
Egy fiatalasszony megrázó vallomáaa
Anál a község bírája elmon dotl, nzt nM\'ger/ísitetle a plébános Megerősítette azt, hogy a lrolNevjkiuktöl inennyit azt\'nv<e>1-ti\'k\' épp az asszonyok, mikor v^ek a bestiák a bortól berugvn reájuk törtek Kgy fiatal asz szony, kinek férje két év óta a harctéren tartózkodik és aki ezen -borzalmas napok óta sápad taia és betegen jár-kel, a történtek leírását ezen szavakkal kezdi : a bolsevikiek még az
Inkább a haíil
Hasonlóan hangzik a többi óR-szorty ó* leány vulTfcmvása is, akik szemeikben a rémület Iszonyatával tolongnak a német ba-dítudósitó kóhll, visszajönnek e
illatoknál Is rosszabbak Alig hogy hozzám beléptek, kidobálták a lakás berendezését az ablakon és szalmát cipeltek be és azt meggyújtották. Este felAét fickó rám szegezett revolverrel követtek ej rajtam erőszakot, aztán még vagy ucatnyi katonát hivtak elö, akik rámtörtek, durva kezeikkel lefogtak, pisztolyuk \' csövét állapdóan réám szegezve. *
mint a bolsevisták kezébe I
még ezek a bestiák ? Mondja meg nekünk! Inkább ímegha lünk, mint sem a kezeik közé essünk
Itt van Tardos falu Főjegy "zője ellunou(lj.a, lWgy miként
l^irdoe község .borzalmaa vóröa kyácaonya
hefység<\'t elfoglalták, az eml>er-telen Ijolscvxsiák behatoltak a házakba, válósággal dühöngtek Az ablakokat bezúzták, a padlókat fejszékkel készakarva felfeszegették, u buto^ rokat összetörték és ezek után lakóházakat,
Vonultak be karácsony másod-, napján a bolsevisták, élükön, egy őrnaggyal. Ez a lakosságot im\'gnyuglatta, hogv a rendet ís nyugalmat fenn bu
Knnek ellenére, alí^ hogy \' a felgyújtották
miközben ez u gyilkos holsevis ta had ordálozva vonult v^gl^ az utcákon. A férfiakat mind (isz-szetorellék és ezután vng\\ a szokásos szovjet-móOon intéz tök e| őket, vagy zárt sorodban baitoil.fk ki őket a faluból
Mindez a szovjet-orosz őr nagy szemeláttára történt, iki
vigyorogva nézte hordáinak tettét" és kéjelegve hallgatta a nők és gyermekek jajgatását.
Alkonyatkor pedig megindult a szok Vkos hajsza az asszonyok és a hányok után Ha sikerült valami lyiknek elmenekülnie, akkor u ána lőttek, mdg csak ösz-sze non esett. , ,
Vértestolna virágzó k )/aég ma romokban hevar
Vért«\'vto|nu község tehetős polgárok gondozott telepe vi.lt most íVdíg füstölgő romli il iu.iz. Ott a,b«)lsevistál. Itunluh (l.vórgy kö/sí-gbiró b\'tnondá.sa A férfiak lAbárát a oslzméUat lebuati f, ruháikat testQkről t*pt4k, aki ellenállt, § at • susksagdV* Irgalmatlanul laOtötték
Tiogv inOíJf znár a. nirnet véderő
szerint, házról-házra járva ra-boln kez/ltek. A lakosságnak a közséz ufeáján kellett gyülekeznie, hol is tőlük minden ékszert és értéktárgyat elszedtek.
Egy öreg földművest család t.i srciiK\'látfára lőttek agvon, holttestéi nz égő . pajtába
dobták
A r. asszonyokra és a leányokra ngyamu a sors várC, mint a tóbtó falv <khu í, a n l vá kbe a boltiediU j>« %tis beféüskelMéti
lUntflML ikik .i JrarZulom ert ii nt\'pja/.t átéJték, ulig "tudnók Httr.jk hidatdru ébrixltű.
oltJk » alatt állnak Tul borzaim sajt; voltak sze nvedéseik és oly \' tzanyatos vo\'í- az azokra való visszaemlékezés, hogy alig mert k \' I reménykedni abban, hogy .most immár mindezektől n» g.v;obadultak Csak soha se juss; iák többé ilven borzai znas >>rsra.
El .ftfyTllen lavánságuk. (—)
- VÁROSI MCÚGÓ
Jsn jAr hó 20—25 lg Sxm!iattá/- csütörtökig
a clrl ji úly >
!.nidste Vi5 t. . ^tdkor
A védc)cmb«a nem csckély ttercpal löU be ■ níme\' randöiaín (P<,lnei), nxly ■ UKmodcnxbb fcgyvdekkcl vas (•\'nerelvc
ét klképeive, mini p • ■ .fíncílöhöi- lel, art ,\'S^JoO esd ben tne.felelA ÍU»»*I a\' ital mami és haainálni il -tiip.
HÍREK
Naptár. Januir 2L HMM. Rótu kat Vinca vt. • Prolealina Arlur
K OÖZFÜRDŐ nyílva naponta raffaet 7 ArSiAI mie 6 6rát« (K«dd^n éri* pap éa pAnt«k«o délután" n<Hrt«V ) — Tetnton I 660.
A Bagykanlual (yéf^aiailárl nalfáláM
nappal *x .tgazaág". .Me|vátló*. .MiOa\' éa .érangyat* fyb«v®\'enár»k Itiják cl. — Sulyot eaaleknél éjjel a dr Me.kiy Ktl.»a fyócytir i\'eleton 326. esetleg 359 al.it) élt síivís-ígbrtl rendetkeiésre
t- (Felhívás a menekült tanügyi alkalmazottakhoz)
Zala vármegye kir. tanfeldgyelóje felkivja a vármegye területén tartéz-f. kodé mindazon jnenekQlt tanítókat, altiszteket stb., akik ideiglenesen szolgálati beosztásukat nem a vallás-és közoktatásDgyi minisztertói, hanem a várasokban a polgármestertől, községekben a fö-, illetve k»r-jegyzótál nyerték, hogy újra való szolgálati beesztásuk végett hivatali kelyiségében (Zalaegerszeg. Kassuth Lajos-utca 23.) minél elóbb jelent* kezzenek, mert a legközelebbi esedékesség alkalmával illetményekben csak azon menekQlt tanítók, altisztek stt* részesülhetnék, akiket ideiglenes szolgálattételre a kir. tanfelügyelő osztott be és-valamelyik nép-Iskola illetményjegyzékébe *fel vafl-nak véve. Végül közli a kir. tanfelügyelő, hogy azon menekült tanítók és altisztek, akiknek illetménylapja megsemmlsllt, - vagy elkallór dott, a m. kir. pénzügyminiszterhez intézett kérvény alapján másolatot kapkatnak. A ielsntkerők hozzák magukkal a polgármesteri hivatalokban, illetve a községi elöljáróságon kiállított jelentkezési lap|ukat és egyéb személyi okmányaikat is. - (Vadat a közellátás céljaira)
A korminy a szarvastehén és szarysborju. nyúl. fácánkakaS és vaddisznó hajtóvadászatának köte~ lezó tartására rendeletet adott kl, mely szerint február 15-ig a még le nem vadászott területeken a hajtó-vadászatot\' rm ; kell tartani. A va-diszato( a vaüt«tafra jogosult rendezi és az elt 1t vad értéke öt Illeti mej;. A va"*1s/at eredményének biztcsitása ctijából horrvMrlml munkakötclczettséf: elmén bármely vadász kirenjcllictő. Az elejtett vadat közt llátáa céljaira maximális áron be keM szolgáltatni.
ZALAI KÖZLÖNY
IM5.
— (Temetáe)
Tegnap délután 3 órakar temették el I nagykanizaal temetőben nágy rétzvét mellett ái oly llaulon háti hálált hall Szabó Láazló karp. ör-eiesler, MAORT ttsztvl^eltl A temetésen megjelentek • gyiszbabo-mlt Szákó és.Uálkal caaládok Ilit-. lelőt ét jóbarátal, a hunvád áll*-mátpii ancanoktág tlazll él legény* aegl kuuióttiége ét a MAORT al-kalmazultal tzcp számban. A gyász-Btertartásf yajay József pié|X>a( plébánas végezte teljea papilegéd-leltel. A .Circum aKdtrunl me" • kzivbcjitarkoló hangjai alán t családi tuboltban helyezték cl Szabó Létzló holtleslel A halál Özvegy él kit gyermeke, valamin! az elhuoyt ctaladja liánt az egétz váróiban nagy a tétivél.
. A lemetétl Horváth Oéza dlsz-teznetét-vállalkazó [andezte a tölt megszokott gyátzpompával ét gon-• destággaL (:)
— (A német Inkább maghal, da nem adja mag magát)
A Tímea ameriktl lolyóirat a nyugati arcvonallá! küldött egyik hlr-\\ adásába 11 azt írja, hogy a németek oly elkeseredetten, ét fanálikuaan karcainak akárcaak a Japánok. Inkább meghatnak, mintsem megadják ma. . gukat. • (J-)
— (Jól laktunk")
X .Dayll Mlzror- vezércikkében; ..Jól laktunk" clm alall az angol kormánytól azl követeli, hogy blr-ádátaikan öizintébb ét becsülete-tebb legyen. A csalát már átokká vált, megszokását ét az Igazság elfer-dltétét megboctátanl nem lehet. (—)
—_(Franclaorazágban la ■laporodnak a bolaavlaták
Áldozatai)
Egy angel újság véleménye tze-> rlnt Franciaországban- a politikai gyilkosatok sz.lma ij^aszlóan rueg-azaporodotl Áldozataikat a bolsevista Dgyulkiik a kórházak és a böilönbk l,il,il kőiül szedik és tarkó-- lövéssel Intézik el ókel. (—)
— (Amerikai katonák geng-1 azter azervezata)
Pratici.ieiszá>>an az amerikai katonák ujabb gengszter tzenrezetél leplezték le. Jileulöatg és terjedelem tekintetében ez még Al Capone band.lin I. tul tesz Központja az amerikai I ,;>eiult All.nuokk.iif lar-tózke.U. Eb ezek a banditák lotcg az észákauterikji hadsereg ulánoót-lásait támadják. (—)
Testvari Elmúltál már 10 évet H Jelentkeza a Hungarista Ltflókal Hlrooddil htzldal, etaládodal ás léiedti vaJed — Je.ontktzal
Toelvór I | Tébbat árnak a iővMzárkok, • airoknait Ne I\'. ti ka Iftnyhe viaantk o .tiunkák-hoz, v .i lávátaárkek t»a»áhoa. gondol) arra, bOyíy nainal at mzj.ái kai* iák eza.ban e lö-Vá» it » j.I In v. le z k a városodat áa a lehidat a tsov-
r.tió
Katik \' z J.
koiok at
« rá-■

Néjtaadt aa L aum
Dleklrch tői étzak felé tovább tart. Az altó Yogetekben Relpertiweller melleit csapatainknak egy kltabb caopozl megadta magát A Rlttert-bofen elleni izlvőa ellenséges támadások, tegnap it eredménytelenek volla|l.
Straaabuzgtól étzakrt támadáiunk (ől halad Elszátzban Thann éa Mohlhauien közöli tégnap as ellenség nagy tüzérségi előkészítés utin támadátra Indult. Thann-aál véreeen vllizavertük, Munlhausentól nyugatra egyea betörési helyeken még eróa harcok It\'
f
t
sr<-
ft
1
U-tí: ■ t-
A azovjalaajló u^ ■ finn kormányt
(BarUn) A legyvertzOneil kt*. hiányos teljealtéle miatt , taltó hevelen támadja a alanyt. Állítása Izvlnl a fi„, k!l ságok megkltérelték, hog, „. í) berendezétek helyett régi gyári berendezélekat izJII,is)ju1\' tzovjétnek. Továbbá a mosIT mánkéit javakat tllitkellák rejtették. A finnek állítólag , J kormány legittégét kérték, J meg akarták menteni a l:i;n e. a kiszolgáltatástól. (N/1)
Nagykaniiia merai r polgéruMateiTOl.
FalMvát a varoa közön-eegáhez I
A német parancsnoktág várotu#-ban tiszti- ét altiizll.továbbkéinő-Istolát állit lel.
Az Iskolák berendezését a meglévő zsldólngótágokból biztoailanl nem tudjuk.
Ezért felkérem elsősorban az elmeneküllek ingóságainak kezelétével meglviroít gondnokokat, vagy szomszédokat, továbbá t várót minden tehetősebb lakóját, hogy
szénfütjus vaskályhákat, mosdó-tálakat, ágyakat matraccal, reka-miékat vagy stzianokai, végül tá-nypotat kOlcsOnhannálalra önként ajánljanak lel.
Elvárom, hogy hazánk védelmében hösleseo harcoló német véderő jogot Igényelnek kielégítéséhez a város lakossága a kért Ingóságokat önként felajánlja, nehogy azokat honvédségi Igénybevétel utján legyek kénytelen elszállítani. Bejelentések II.em 17. sz.
Nagykanizsa, 1945 jan.- 2a íre Polgármeeter,
l«J lér|, apa. laatvár, nagyapa, sógor 4a rokoa
IttiíjMtaitr) tMj
»T«| mii AU. •ISZJart
éter inak «í lk. kold«| U»ui|lnik 35-ifc évrt^o botaias azenvadZt uláa hlvt M 20-án d. a lt áraker az Ikban .Ihunyr
Kei.ithckikn halonunk. tótdl ma ni\' Inyaii Jaauir ké 23 in dltuUn 4 ÓIM kot ktacijtth a IcmatA halotiaa-hatáMI as a, a*an|. valtta aiar> uniti izcrint örök ojrugvóhalyért. r Nagykanliaa, 1949. laaulr 21. áitaZt latyaa aaltkal
N>a|ta|<k béktbu i
Bakonyi (Barntcar) MIUlyné aiOI. Sioekal Z«ra telea«|i. 0<za. Béta. Aranka, trnfl, Márta, Lá.ztd ás Oytrty evinwekal, NádaaJ Jóiaát »0|.. Haknnyi Oázáná aa. Oangtar Ilona, Bakaayi EjnAná ai Borbély Mafda menyei, Perlaki (Bemcckar) áa Aradi ciaiádok, Komái áa Ali unokái áa ai Ouias gyászolt rekeeaag.
Az aliOtátilás ma 5 órakor kezdődik áe V>7 óráig fari
Férfi éa női ^ .* * .
mn iminZ£<ni£><B>l!£<niit
felveszünk, , ,
TARJAN-PALCSICS
I cég, Mm-jy^- atca 86.
-T-
VILLAMOS AFJAM-
SZOLGÁLTATÖ RT.
Aiaaaaanmlak laateie, raMaateók. hibajelentések, aztWztrl hrfvdaijeaMa minden vUJamos kérdátkan rajjal a-12-lg délután 2-S.lg. • Cr.*fisary-ut Sí, telefon 294.
fi?:
\\ r?7p......\'
I aJlt,
2
Olvassa minden nap a Znl KÖZLÖNY-t fs akkor lm fogja a rendeleteket és dttr. a büntetést es fitvalalos l:t.i mttlenségeket I
nPílÓHICiDETESí(
L
Állás
4 i
í
manettoii utilciny clmtitnc pf*1
«tk mailé EiftlaR puutára h - C\'j iirály Anna NagyluaUsa, Magyv^ 130 a. \\
( ADÁ3-VÉTLX *
tlaadd 12-c1 acél lágy buzi í*\' valamint több kiló 8rap|ti. haiziíil^ csatlag fe\'doigoatntnim. Éideklddnl C* tetjr-at 6. Soltéi/ %
Jókarban lévd aktatáskái mrj»M\' karaack. Clm a kiadóban. \'i
IKÜLÖNFÉLÉK
lliaueit egy aieméthorüíiiwi ailUtt plíhkoiáp a Váf ntan, via«l azaaigyár tá|án. Kéien a b«ciBI«ic» r> találót, Illó |alalom ellfnébco aJi ; Zrínyi Mlkló^ulca 6. az. Boria licmélfuvarozónáL
Egy aayaaarUf 20-án aala • C*, tclapiól clbaiangolt a váia " nvooiiavczclól. Jutalom elli vttéa Komálom! gyapmcilcit
án aaia »t-i
KírtM
" J
Iltunil a vltáa Tóik »•"<*\'\'\' 161 Laklca-lált ta|kimáiáal| 10 "
zalai aőzlfle*
^akiviaai aaniar
a t.
r\'alM*a tkéá: law Sár« ayaaaM
r*í

\' Az etofilAUtAs ma 5 áwkpr kezdddlk éa 7,7 áfáig tart
8 S .*»»., B. m N.fJyk.miM, KM&. j^wár 23. ka** ára 30 lilMr.
/
atLaű amim JV
1 »i "Imi ■ á p i L « •


Felelős szerkesztő: Benedek Rfc^aA
EMIhMM ára: aff7 ttupn • |
MATWlftTr. !• p«ng6.

A német haderőnek siExerült BuaUsacBeGt \' halárától 20 kilométerre előrenyomulni
SS kötelékek gyors támadása magyar hegyeket, falvakat, folyókat szabadítottak fel
A német főparancsnok*** azzal acy uj megsemmisítő csapást mért a szavjat pazlclólra Nagy Jalantéségi az a magyarországi térségban folyó* kamény csaták klmanetaléra
Walk\'r Kalweitjmiiiludósitó-
Az u nagy támadó hadjárat i.igyarországon, unx-ly január crcdméuycs- csatával a ■vlos erők, a német SS, va-uniiit a szárazföldi erők Róz--ninkódésévcl Komárom és mliijust közölt kezdődőit, j.ibh csúcspontjához közeledik eredményességőket ig.izolják. Miuláa a nénui vezetésnek az
év első hólében sikerült a szovjet állásokat u Yértesifhegység északi részén szétszakítani és az SS páncélos ékek lisztergonv-től délkeletre - Budapest hutá-rától 20 kilométerre — előre nyomulni ennek, hatására u front déli szárnuj iA mi\'gmok-dult
Erős i)áncélos kötelékek a szárazföldi haderő január 18 Óta a Babilontól északra erős támadásban&un és (
mlndtn tátnadAal ponton aikerOit a erovjat y^nafiCarfíílt*|inl a va«r áttörni.
/z« l ii német főparancsnokság ;y uj fflegM\'nunisitn csapást i t a szovjet |M)ZÍi iójára, amc-«l gyorsaságával ért cl és •K>* jelentőségű a Mngyuror-térségében folyó csuták
■Miogy az SS páncélgráuáto-•k az esti órákban fedezékeik-•I kiugráltak és mcglepctés-«rü gyorsasággal elfoglalták\' a •iitos hegyi állásokat, szovjet ^röl valöszMiüleg csak helyi l^rtú támadásra gondoltak. Mikor aztán kivilágosodott és uirélosok, rohianJó vegek, vn-mmt egyébb páncélozott erők \'lilmas fol^vama támaszpontot elfoglalta, akkor*ébredt
kimenetelére.
i A német tálhad ás északra Irofotóntól. az ellenséget épp olyan m;»glcj>etéss7.erucn érte, mint a fcoinárbm Budapest kő zőtli támadás.-
Hlábe volt a vörösök kétségbeesett védekezése
tudatára az ellenség, az őt fenyegető veszélyre, de már késő volt. % \\
"Bár nz ellenség kétségbecset ten igyekezett védekezni, jól vezetett páncélosokkal, ügyesan Idfcszitclt nagyfeszültségű vezetékkel, valamint sürü akoa-zárral próbálkozott a német\'támadást megállítani.
Négy órai kemény harc után az akadályokat legyőztük
skitva.
Már is mindén jel urpa mutat, hogy jelentős döntés a Ba-
laton és Csepel-sziget között fog lefolyni. (G. —)
Budapest helyőrségének elhárító harcai
Vezéri főhadiszállás. (Német véderő |«arnnoanokság közli :
Támadó i?:i|>a(aink .Magyarországon a Baf|wái és. a (híná "-között Oiós ellonse^eS erőkot vertek azét. A Volono«jrt-tó és a Duna közötti Bzükülotot déli irányból áttürtUk és uicghiusitpttuk, hogy az oilriU\'óg uj
zárt elhárítási vonalút ópith:..-i)Hon. .Budajs\'st ■ lu\'lyóri-óyo olhúritott a város délnyugati részében, valamint a Margitszigotcn több cllonaégoe támadást, Nou Bandoz és Krakkó között a nehéz, elhárító harcok ogyea vidéken még folynak.
Felső-Sziléziában
A aiovjat froat 30 km. szélessáfben fal volt szí
néartet páncélosok átdübörórfek rajta.
\' A gyorsaság következtében az ellenségnek már nem volt módjában a csatornán lévő fontos hidat felrobbantani.
Az SS-hadosztályojf a csatorna k« leli partján, délnyugatra Székesfehérvártól nagyobb hídfőt alkottak, ahonnan támadást indítottak Csepel-sziget irányába. *
Mialatt a szovjet puranesiiok-\'^•n vodkával ós pezsgővel ■mepellék Varsó bevételét és •ndnllák. hogy a aémet védel-1 <rot véglegesen letörték, uj "\'gó hálHiru indult és u nó \' I táinadő hullán* melyen a "M" t Jiátainögé került SS-•t\'lók/k gyors támadása l»e-•k.l, falvakat és folvőknt *>iditott fel
\'"■K>\'«,!i (aKakban a s/<t\\jet l \'uik még aludtak, amikor a
40 kilométernyire az ollonséc háta mögött
* tvlrncri-tótól deln ujabb I l«»nn-l«\'rrc állucüi :tc dlensés há-hé* harcok lángoltak fel t > M és az ott.uü tartalék
* német támadó cJ« k 10 U | erőkkel h.»ri^>ln.ik
osa|>ataink. mogoióiitették nicvona-lukat ói város k.tlotí ós északkeleti ró^zélicii fekvő g\\ártilopoknél oprn clleiV\'égöH- támadásokat \\ertok vrsszn. ()j»|>elntól kclatro nz olbn-
Kelet-Poroszországban délnyugati ró»zén az ellenség kitör- » jot páncélosokkal. Fi» ooriburgtól jesztetto támadásait \'a Komintor- > dólro Widau városánál számos fol
aóirivk n^héz harcok után ni kor ült némi tért nyerni. LitzmaniiHttvdttól\' délnyuiratra, valamint Kuliseb és Tborta közöt.t súlyos elháritó harcok folynak. ^
síkságtól délro." |?ilíj>ow és Instor-hurg között megliiusult az ellonség-nok minden áttö«»i kisérloto. A 61. kolotporoszországi\' hadosstályának fi ont szakaszán 84 cllennégos |wncé-loet MHinnisitottok in:»g, Ifistorburg és a kutlandi Haffo között elkomorodott barvok folynak á- betört szov-
doritó vállalkozást véresen visszavertünk. A nyugati hadszíntéren délnyugatra Maasyoktót január 16-tól január 2l-ig 10(J-nál több páncélost aommisitettünk mog a megerősített hetedik páncélos hadosztályból ós ezzol a támadás oi^jét lénye-gesou csókkontettyk.
A tüzérségi tQz hatása alatt amerikalak megadták magukat
A Malmeiy fronton éa Diokirch körzetében a hovos helyi- harcok fAlvtatódtak.
Orsbóla záróálláaai el Ion indított tüzérséffi tü* hatáaa alatt az amerikai őzök 11 tisztjl éa 880 katonája megadta magát. Az Alsó-Vogézek-bon Ki*>l[iotz8woilsr környékén har-
coló ellonségos erőket megtörtük. Ks ideig 460 foglyot ejtettünk a 46. amerikai hadUwt állományáliól. Kzon kivül véres vcB^tosógokot okoztunk az ollonaógiH)k. Alflő-RIssásabon ax amerikaiakat KittoVshoffon óh Wo-vorphoim közötti frontszaáuűk.on
állásaikbél kivertük ás számos helyiséget, ktzttte Wayarshalmat| CM Spfflchhelmet falazabaditottuk és tÖbbsiU foflyot eltettünk.
Thaiui éa Mül hausan között az «1-lonaóg g)ciigóbb támadásokat indított, lutolyókot ellentámadibainkKal Bzámta sxakaszon visszavertünk
I^a Roecbolki erődítmény holy-óraógének egyik hakrei caoportja pán^ péloe orók támogatása mellett ismét kitört állásaiból, elértő Martfű károsát éa onnan
hatalmas zsákmánnyal megrakódva visszatárt állásaiba.
Esraltomorikai bombázók a tog napi nap folyoznán támadták Mann-heiin Ludvigabafiont. További tor-rertán .-uláa érte 11 birodalom^ dél-■ nyujrau részét, különösen Aí^ifien-hurg ét» Pfi rzboim vároookat. Bombák hullottak azonkívül még WersVs más déli elöli bol\\sigi>kro. A brittok rwjzérói a koramti órákban savazú-
ropüléat hajtottak vógro a bjrtMlalom nyugati részén. A légierők és a hadi-tengcréJzot légolháritáaa 16 ropüló-gé|iot lőtt le, közöttük 14 négymotoros gépet. An^ot éa amerikai hajók eJlo/ii liarcban tengeralattjáróink az Atlanli-ócoánoti érésen bia-tositott hajókaravánból Ö hajót éa 9 korvettet «1büI\\mztettek, (—)
Minek kell a propaganda
és miért szükséges a hungarista mozgalomnak, halalma birtokában a propaganda cwzközelvel élni? Igy levődnek (előkérdések a laikus em-h .ek (észéről. Az egyszer bizonyos,, hogy a propaganda név éppen ufey, mint a politika csúnyán, Sőt nagyon csúnyán lejáraltalatl. A világ népeinek legnagyobb csalásai csak az act megelőző hatalmas propaganda hadmüveleteknek és Igen jól bfvAU ^módszereinek kö-vetkezlébeií voltak megvalósíthatók.
Dc válasszuk el 4 tárgyilagosság kedvéért a propagandába reklámtól és altkor rájövünk mindjárt arra js, hogy ma, amikor a történelmünk legkegyetlenebb háborúja dul, akkor. amidőn nincs többe a régi fogalmakkal mért csatatér, hanem a harcbanállók birodalma teljes egészében hadműveleti területié váll, \'akkor igenis nem csak árról van szó, hogy a katonailag megjelölt küzdőterek helytálló katona fiaiba kell lelkesedést, kitartást önteni, hanem főleg a régi érlelőmben vett .hátország" lakóiban Is. Mivel és hogyan lehet azt elérni ? Vájjon nem-e mással, mint azzal, hogy a történés» kel helyes sorríndberf, kellő -megvilágításban kell a nemzet elé tárni, hogy a nemzet ezutoit nelh csak megnyugvást, hanem győzelmi tudatot is nyerjen, hogy ezáltal a végső győzelem érdekében oly hatalmas lelkierőt halmozhassunk fel, amely az anyagi túlerővel szemben is a legnehtzebb körülmények kö-\' zött is a helyiállást biztositani tudja.
Különösen lontos ez ma, amikor majdnem a csecsszopó gyermek Is tudja, hogy ezúttal nem másra megy\' a harc, mini megszüntetni azokarsa húsbavágó szörnyű igazságtalanjft-gokai, amelyek az emberi egyelt élést már-már lehetetlenné tették számunkra. Amikor arra megy a Játék, hogy megmaradjanak\'e továbbra is a kifosztók a maguk hatalmában a kifosztottakká szemben, a nemzetek éleién belül és a kontinenseken belül a nemzetek között? Akarjuk e továbbra is, hogy az angolszászokat igazgató világ-zsidóság, a maga kiválasztott klikkjévé!- a földünk jószágkészletének háromnegyed részét birtokolják? Akarjuk-e azl, hogy a nemzet életén belül a nagybirtok, a nagytőke és Ipar tegye e életképtelenné a magyar családok millióit, a kevesek a kiválasztottak jóhasznára? .
Az elmúlt idők háborúi \'mögött .mindenütt megtaláljuk a spekuláns nagy tökél és a mögötte szinte látJ hatatlanul vigyoigé halezeréves és csak a piolitia éhes zsidóságot. És ha jól megfontoljuk ezeknek a háborúknak. a nenftelkfizösség szem-» pontjából semmi, de semmi értelme nem voll, mivel a győzelem írde-kében lelkinált vérdijak soha, dc soha sefn lellek a hálra maradottak. a csatákban bénák és rokkantakká váll testvéreink részére kifizetve.
Ha lehál valaha Is \\olt értelme a propagandának, akkor éppen most van, akkor, amikor tudatosítani kell a régi rendszer Onrcklamirozása következtében beállolt fet.lcv. nézettel szemben az uj világnézetei; amely elvi (elfogásánál lógva e. vedül alkalmas arra, hogy megadja mindazokat a lájó kéru seket, amelyek keservest lellek a dolgozd milliók szamára a földi éldel A propaganda hivatása, hogy uj és egésis ge*ebb szellemvilág hírnökeként (elhívja a csüggedi lelkeket
rtelmet g rejtére *V<
arra, hogy Jönni fog egy uj és tökéletesebb világ, melyben érteim nyer a békeidik gazdag verejlél és a háború vérildozata. Tudatosítani kell mindazon feltételeket Is, melyek nélkül hiába sóvárognánk a a tisztultabb élet után, hiába akarnánk szépet és jót, ha az ahhoz vivő utat a propaganda a, maga becsületes hivatásával, mint valami rellektor az autókon azt előre meg nem világítaná. A\'nemzelvezelésben hiába tornyosulna hegyek magasságáig a szent akarat és készség a tekintetben, hogy intézkedéseivel és rendelkezéseivel a nemzetközösség miuden tagjára kiterjedő jót^a szebb életet megteremthess*-, ha nem volna szolgálatában a propaganda, amely helyesen és időben meg nem tudná értetni sz emberekkel, hogy az állam és a nemzetvezetés intézkedéseivel csak a javát akarja és nem tudná elérni azt, hogy mindenkiben élő valósággá nevekedjék az a tudat, hogy minden intézkedés és rendelkezés, valamint életre hívott intézményi a nemzet tagjainak a saját magukévá kell tenni, hrtgy az ezen keresztül teljesíthesse is hivatását.
.Minden szónál édesebben beszél a tett." Egy mozgalom számára az
^-f-—--
bizonyos, hogy a • Itgjobb propa-gartda az, amikor a szót a teit.ké-Vell gyorsan, hogy ezáltal igazolva legyen a meghirdetett célkitűzések komolysága, és valósága. Mert hiába\' val$ á legragyogóbb propaganda, ha az áltála meghirdetett igazságok az emberi\' gyarlóságok és lehetetlenségek miatt nem teljesedhetnek ki az élet mindep vonalán. Nekünk hungaristáknak soha, de különösen ma nem \'Szabad egyetlen meghirdc UH igazságunk sürgős megvalósítása elöl kitérni azzal, liogy ilyen meg ~olyaé okok akadályoznak bennünket a< kisebb életszükségletek gyors és azonnali kielégítésiben.
Minekühk nem szabad a segélyt kérő, vigaszt és támoga^rst kérő embertársainkat egyik fórumról a másikhoz küldözgetni, mert akkor önónmagijnknak mondunk ellent. Ennyit a régi világban is meg tudtak tenni. A hbngarista életszemléletet tehát ini hungarista propagandisták szóval és teltei hirdetjük, hogy ezáltal mielőbb célba érjiMlk, liogy a nemzetközösség minden tagja meg értsen bennünket és Vezérünket, aki nem önmagáért, hanem mindnyájunk szebb jövendőjéért álmodta meg a hungarista eszmerciid-t. Ii. JJ
■ri:

i
t-i
Ai •1ör«nyomul6 kötalékak .réno*l-rém\'-m«l tarnak olfli* A .Pincét rém* borzalmat hatitu lafyver a német gyalogaig ketei alatt
A polgármester visszaállította a városi pénztárt
Vezetője Kerecaényi Józtfef lett
Ismeretes, mintegy* két évtized elölt Nagykanizsán, néhai SabjánTiyula Kanizsa város nagy |K>lg&rmcstere nieg-szüntette a városi pénztárt —■ mint ilyent és osekkbefizelésck-re tért ál Az akkori helyzet alaposun indokolta is ezt az in-téslcedésl A legufolsq, pénztár-nok néhai üalvax Gyula* volt A csekkbefizetési-rcndszer be, is vált az egész vonalon
A háborús helyzet, u különböző kifizetések."főleg az erősen tnegszn|k>rodptt hadisegély ezés — szükségessé\' tette eo* nek a rendszernek megváltoztatásul Vitéz Simonjay Lajos polgármester a kifizetések és aegélyck atb gyors és uma lebonyolításának lehelövé télelére" visszaállította ismét a vá: j-osi pénztárt, amelynek vezeté sérv a városháza egyik régi/ kipr«n>ált tiszt vjaelőjét, Kere-cséiivi József nyilvántartót, az adóhivatal vezetőjét bizta meg lvgy iiUjüIeg felmentette őt \'uz adóhivatar vezetékétől. A pol-gánnester ugyanakkor a városi adóhiv.ital és at V ügyosztály ve/eli sévcl Fog.irasi József ví-h>sá ulszámwvöl bizla mefc Fo-garasi alszázmevU eddigi mun<;
kássúgóval kíérdenfelle fontos megbízatását az adóhivatal éléro
z ICízd kapcsolatba A szüksó-
fl\'sséiróltak mój a következőIn-ézktdé.sck A város I ndókerü-let^ijJk vezetésével .Török Bol-dizs4{1 sidólisztet, a II kerülel lével Mikó Irma kezelő, kerület vezetésével Tóth |aIszámvevő bi;atott«ncg beltéri nyilvántartó liiva-Jfaausck Gyula vezeti Tö-»ldiz«*ár adóliszt elfenőr-ffllett. \'
:ólgálati illetmények és a tyb adókhoz tartozó, ide-k számfejtése, sznkfő-k aláírása, lerovása £s ndószáUrlznányok. le-utalása és pz ezekhez munkalálokkál Nagy l.ászjMudótisztet bizla meg A b\'h.ljMjsl osztály .vezetése Kengyel Cmila városi nyilvántartóra Idzwfott Akik mind érdemes, rígi fiitlviselői a városnak
Sim»*ifav LajoV polgármester intézkedése már életbe is lépett és nagyban fogja szolgálni az adnunfs/tráriö gyorsabb lebonyolítását és a nagyközönség, mint * város érdekeit
\'Felhívás
Felkérjük a város közöny™ í a vissza fog la II Somogy Wllliif részek, főleg Kuposyúr hivuluL, ] szére petróleum, lámpákat „kw 1 csönözni, akár pedig admiui,, ) szíveskedjen
Biztosok vagyunk akku, } mindannyian átérc/zuk n/i „, ; mel, melyet somogyi vén-mk <t, 1 ma. amikar otthonuklm nek. Miután a világi Iá 11 hu, I egyenfire nem mükitdik, ip/*,,.) az élrt újbóli megindiluMhfu „ lámpa km feltétlen szükség v„n
A \'felajánlott láiíjfmhi; ; Erzsébet tér 21. / nif %,m<,>> megye l öispdni IIIvalulnh . Írásban vagyf szóban ln/th akár /H-dfg olt átadni
Mv§yevczttC-J
Gimnázista cserkészek előadása
A mai gondterhes időkben tj. fágos lelüdülés voll az a.- óra lyet a gimnázista cserkész.-k ,/ előadásán töltöttünk A papnőktől összeállitott hnh^/at ve7etelt a cserkésztábor s/mt« ■ lágán a keserves ébreszt \'t^! « »\' \\ mantikiif, tiszta magyar lt\\c, helő tábortűzig De a v -. 1 cselően érdek.s es kacag*v, rabhói ki-kicsendilit a m t \' zat is. A cserkészek gyen^-v,-gyarlóságait Iiyesogette tiJ f -nyal. Emellett az egész •■" .\' <■ végigvonult az >// \'• l)i »♦»»• : Valóban áll derék cserki 1 • j Pro patria est. dum lu !f f mur a lla/ieit van a/ rJ 1 játszani láis/uuk. S ez rurne* ■ \' olt elmondott éa, elszavalt r-.ji J erejű kölleményc-kr. \\ " -, henem arra is, hogv az ihivi; .-. rcplésévcl ircgmuiaita. h"i> benne életkedv és éleUn\'. 11, dőlt Iában nem őrlő szu \'.My ahop.v .1 kiiltö panaszkodik uj agészséges hajtások törntl: gyökeréből. Nem dicsérjük 1 egyenként az ügye^ szerepl-^r szen a cserkészek névtelenül retnek jót Unni Mert ez az c"a valóban „napi jóteil" számba" Jótett voll a hallgatóságra kimerült lelkükben lelfrlssOlétt i resztelt s bizalmai csepegtnr ^ jövöre: .bírhattok banne. mie \' egészséges, életrevaló lelkes Ngol láttok."
Az előadás elöl! kiosztotta 1; rancsnok a céllövő^erseny, 1 rugómérközés és a minisrlrálíJ talmail. A szépszámú közönsrf\' vitéz Bay Miklős alezredesi a tudattal távozott a jól sár "előadásról, hogy a cserkészek l a kénvtffterszOnet ellenére munka" (olyik. Valóban ..órvf álló kis magyarok" ők, mint » szereplő szavalta, akik képer|k-vellk magukat testben, lék^ kedélyben, szellemiekben, ho^1 szen Hegyenek, ha mozdul a KiT\'
Testvér t
A magyar szabadságh*** sok példájára, sok magy\'ir az a kívánsága, hogy W jelentkezhessen honvéd kii* szolgálatra Jelantéeznl
/. Minden nawyobb há*)* ban, mint pl. Magykaniz***\' Zalaegerszegen lévő szltő parancsnokságáéi"
2. ,,Járási lenné* nokságoknál".
\\■ \'
5
n:s*r
\'A\':, ti
Nyilvánosan kivégeztek \' egy szökött katonát
A kir. l>wlklr«U| halálraltált TI t»»baa6r»a kilomtHntql
Uira (I golyá álUII halál/a ítélték, Ai ítélet elhangzáta útin l hi<-blrótág un hiUioiolk.hu> elrettent® például nyilvánasan vég.ztetl
(Zalaegertiegl munkatársunktól) Hcm mindennapi etemény táltió-dort le Zalaegeriiegen, amikor a vir«i piaclelén, tiyll.ánotan klté--eilek egy kalonatiökevénytpHor-vitth lalvinK . v,\'
A< iiltU| a ctendóraég Bucsu-„tntlásilón lagta cl. Igaiollatása B,ln kiderüli, hogy több»i<V -t» „lílökOlt m|r «sapatte9tétól ét brtszabb Íd6 Ata Bucsuszentlátiló Uiségben bujkált. A ,hadblrósát ZaUtgertzegen tartotta lóiárgyalá-jjl, amelyen a katonaszökevényt a hidiereg kötelékéből való kitatil-
kl a lakottig okulására.
A Deák Ferenc-téren alakították meg a klvégzétl négysiöget ll alt nyilvánosan négy kaltrta sa.ttne
kioltotta a siökevény életét.
A kitérő Iában lelkén tnegka-póatv.tzép beszédet mondott a be eiOletei virtatlláiról ét hűséget kfttelettégttljetltétröl.
A holtlest hassiabk Helg ottmaradt t helyszínen.. ,
ki
t{
Bt"
a.
rl
,L *
a 1 zi
A
**

„Krisztus szocializmuséra építjük a magyar családok védelmét"
k hungarlimu* falébraaztatt* a nomzetet haláloa aláltaágából"
A Nyllaakaraaataa .Párt hatalma* arányú nafygyOláaa a aal*. •faraaafl vérmagyahtzáa
letl rétién megtlizlUolták \'a Dlaa-BblOl ai ellentéget bandáktól, melyek eról körülzárták a kantoni len, gerpartl hldlóket A |apán cupatak megszállták a Kant.nlól 100 kilométer távalaágfcan lekvó Puchou rárótt
Mit várhat a magyar munkás a Hungarista M un kiél Iámtól ?
Zal;
L<16i
tt rcn-
ícrli- mog ;i NyiluHkorcRztos Párt lot\'inii\'iUm mz in vonalában iu ha-tatmas aTányu na-ry^vülétv\'t. A légi-nadn útim "porcok, nl^tt mogtolt u *<tniu-í.\'v«\'lm/a közgyűlési termo ■ a fuvulv .várakozás oló/.to meg a .Párt kzóitiá).:i(nak előadásait.
Kh\'mok «lr. Horváth Józsof ni kani/Sai pro|t»i\'ailda-voKotő enu ilott K/tiltUr.i .McinAzó oróvol utalt » lniii,tr»ri/iuiiH • történelmi" küldetó-11« n \\u\'iikor (v.l n Hokai szonro-l<k;tt miuívtír né|x<t a* áru Ián ón a .
tv kreatúrái u puAztdláaba Uv--J... it.tti.«k. akkor a*liungarizmuHnak Ifllt lt ii\'iinif, ihogy u iu.-mzótot Italaim afóllMiiri\'iüK\'il \'fölébressze — iiiuiitl.itta toldiok között. Utalt arra ■•» n .\'(Ik\'tolloii küzdelemre ón áldó Mllio/.tlalra, aa tehet a hungarista lisrro^tik élükön a Vezérről — a iM\'iurvt s/.olgálatáliaii ho/.tak. A ;ii!<v\'_\'wó<l.\'s «•■» a liit orojót tük-«issza a l*d Igatóság Hu>myihűl orValli Józpof dinamikus elő-. fcUn
l\'t.uia bolté*/ Jó/stf, u munkás i.; meg* ei \\i>*o(őjo K/élin áttekinti i.ti\'lalliV a ki-rdóat : »Mit várat .k munkás u Hungarista Mun-till.untnl \'/ Hangoztatta, hogy- a U iIihiI lUvőlolt u«l rfiogazüllt a lát-\'i í.\'lnuvroldiL-.ok n»ud»zoro, í\'t a liunguri/muH b/.ociali/.mmia ^ í V\'ktiuc. gazdusii^i iiu-goldiiso-•-nior. Kri^/ttis h/(M\'iali/.mu8tVra a uin^Aar t ^iütulok vódolmót ■iii>nd«itta Jndtcrtr Jo/H,f. A kö-. 1 «s \' uvn nu^\'v crdoklódc^sol ki-
natp-
iujiko-
sórto a Hzólee. látókörű sxociolÓKua^ lebiltnesoM előadását. ÍO
Majd HarvAth Sándor orw. gyűlési képvisel*, a munkásság orszá-gss vezetőjének helyettese tartatta meg előadását nagy érdeklődés közepette. Történelmi távlathói fe|te--gette.a szociális nyomor kialakulását. Élesen megvil£it»tu a zsidó-, ság nemzetpusztitó kapitalista önzését. A 67-es kiegyeiéssel a zsidóság olyan jogokat kapott, amelyeket a dolgozó magyarság sah a nem élvezett. Amikor a letűnt évtizedek soián a kenyirnélkűli magyar munkások és az éhbérért do|* gőzé értelmiség százai a halálba menekültek, a zsidóság nem érzett könyörületet a pusztulá magyarsággal szemben. És most mégis vannak gyászmagyarok, akik a .szegény zsidókat" siratják. Ma|d a képviselő testvér méltatta a budapesti munkásság hősi harcát. Akiket célzatosan kommunistáknak akartak beállítani, most a legnagyobb hősiességgel harcolnak a bolsevista hordák ellen.
Horváth képviseli testvér tartalmas előadása igen nagy benyomást gyakorolt a hallgatóságra \'
A hatalmas sikerű nagygyűlés után a közönség még hosszasan ek beszélgetett az eláadókkal és vezetőkkel, ezzel is tanúsítva «a Aunga-rtzmus Iránti lelkesedését és érdeklődését.
Japán Némotorszángal a háborút a Végső győzelemig végig fogja harcolni
A japán hadsereg a vonalaiba behatóit ellenséget megsemmifciti
Hoiiátartoióikat keresik :
Deák Jánosnó Nagykanizsa, Ffl-ut 5. sz ulatÜ lakos keresi férjét Deák János gránátost, 26/111. ríj , akinek iáboriposU száma jC. 449 volt Aki tud róla, rétesitse feleségét p fenti cimre.
Testvéreit keresi Kovács János szerelőt és Kovács Sándor cserepcsmester^ Ka|>ósvár-ról. Kéri őket, hogylétúkr^l ér-tesitsék őt, Szumck György né Nagykanizsa,\' Wrlnyi Miklós-u. 6. szám alatt \' ,
Lett Iljak ss«itsssk a létjsthériU^yl A kém lel A igyettzik a kOieledö ellenaé«za ^épek tipsaát rneiállapitanl

Több mint egymillió katonája^n már eddig ^ Wlassow hadseregnek,
amaly a némst váderövel együtt utolsó lehslletéig harcol a zaidó bolsevizmus lsve>ésére
A .Neue Tag^. egyik vezércikkében, amely az oroszországi nemzetek szabadságmozgalmának lehető-\' ségeivel foglalkozik, arra a meg-állapodásr^Jutott, hogy a bolseviz-rpus elleni mateban Wlassow>^noz-galma ugy politikai, mint katonai Szempontból rendkívül fontos tényező.\' A Wlassow-hadsereg Oroszország összes népeiből fejsorakozott egy milliónál nagyobb Számú erőteljes fiatál egyén felelt rendelkezik, akik elég sokáig éltek mint polgári munkások, vagy hadifoglyok Európa szivében- azon célból, hogy az európai rendet elsajátíthassák. _ A kezeink közé került NKWO parancsnak egyik rendelkezése bizonyltja, hogy mily komolyan veszi
mat. Ezen rendelkezés érlelmébén ezen orosz szabadságmozgalom tisztjeit azonnal fóbelövik, legénységét pedig összegyűjtve büntető szazadokba az arcvonalak legveszélyesebb pontjaira küldik. Egy ilyen büntető század bevetése majdnem a halált jelenti, meri \'ilyen helyeken a megmaradásra alig van remény. Azok a drákói rendszabályok,, amelyeket az oroszországi népek szabadságharcosainak hozzátartozóik ellen léptettek • éleibe, nem tudja a Wlassow mozgalom feltartózhatatlan megerősödését megakadályozni, amely mozgalom a német véderőveí egyetemben a bolsevizmus leverésére és hazájának felszabadítására folytatja harcát utolsó leheletéig. (—)
Klein-Korvin vésztörvényszéke megkezdi működését \' 9 megszállott magyar területen
Jej a nemzeti érzelmű hazariaa kereaztány magyaroknak
Bonom! Olaszországában a zaidók ismét a husosfazekak mellé kerültek ^ss;*
(Zágráb) A moszWvai hírszolgálat
(Tokió) És/akamenksi repülők a ^"toku-ébölben mcgt.im.idi.ik Os.i-e$ Köbe japán városokat, • ahol repülőgépek valogatAs nélkül hi.ik |« t tmbálk.tl Japán repű-v\'pek 23 repülőgépet lelőttek. A jápjn ois:agv:>t)U1s 8<> űlésé-•fk niegij^Háián Koisu Japán ml-»:iet áilekin|ésf nyujtoti kaio-a politikai helyzetről. Kijslen-f\'e. hogy a japán ludM-rcg a japán vonalakba behatolt el-\' légtl meg f.\'^j.i sem leni. Ar hosszú uü. , \' vonaln \' • ~t\\tn éreztetik h.«t " t és el-1 ü ido, amikor Japán r- u-.:í-*-tö csapást méíhet ai e.i. e.
I Sigemicu miniszterelnök Kelet-J Aísia kit legfontosabb pontjáról, a 1 Fülöp szigetektől ós a burmai arcvonalról ipjckoztaila a japán nemzetgyűlést Angliának a feltétel nél-| küli megadásra vonatkozó kivánsá-| gára kijelentette, hogy a eérnet nép bátran tovább fog harcolni és Japán Németországai a hábeyrut
végső győzelemig végi, colnt Kelef-Aisia nép nal ialö e^yŰltmQköd Japán es Németország l Ilié k ip. s. \' ltok a Vé| míg lenn Icának állni.
Tokiói jt 4 ilés szerint patok Ocl-Klnában, tlon;
har-Japán-
i ellett . fenn-
i
ke-
megeléíedéssel közli azt a hírt. hogy á bolsevisták által megszállt ftidgyár területen kűTön törvényszé-ket fllllottak fői
Eiek a vésztöi^ényizékek a nemzett LlrzelmO magyálokat akarják tlpUfltanl. I (NTI)
(Bukarest) A román kapitulációs kormány a legulóbbi 24 óra alalt
Í>inét \'200 embert letartóztatott és lltéHj|Eze>et a vésztörvényszékeket
zsidók Irányítják.
A lublin^lengyel szovjet bábkor-, mány kijelentése szerint Lengyelország területéről minden nemzeti kisebbséget kiutasítanak, kivéve a zsidókat, akik semnijféle korlátozásnak nem lesznek kitéve. .(NTI)
(Milano) A Duce rendeleti adott ki, mellyel.az ol^sz szociális Köztársaság területén levő összes munkavállalói és munkaadói szerveket megszüntette. Ezek feladatát a munka

]
A Dém« taroSalmj iljueáivetclé Utegatása a ifénáloaoknél a haáazlstérea
koofOdericIója mii él. mlTri Mua-aoUnl nemrégen létetilell
A Boneini-téte olaszoiszigi hU-•aolgálzi kózólte, hogy a laalimua feltámadása Sardlnlában ■ halósá-g«k tokozott beavatkozásit leszi •tOktegezté. Bmmml Olaazorazigi-b«n knlflnben lelje* mértékben folytatódik a befolyásoa zsidók álláaal-■Uk helyreállítása.
Különben, Bónfiban fellünö a zaldók szerepe, akiknek a me|-tzllló halóságok éa Bonoml engedelmével mit «ztldó b|ság|uk la vazi. (NTI)
Falhlváa I
A nématorazigl ltgvtd.lml lOiir o«op«\'t paranoanokaág talhlvja az ail.l.painl szándékozd hoi.átar-lozók.l, hogy még I. Iió US ig JaUntkeahetnak otvmagjaikkal ét> talepüla.re Sopron, lovaiaá|l laktanya, táras épűl.l téldsrlnt.
*< < y* ■
Nyilaskeresztes
Dr Óéié Józaaf miéi Dr. Oera Jóiaet! a Nyllaakereaz-Ica Pirt Hungáriáit Mozgalom m-l tiigépltét veietóje ortiigjiriaa al kaiméval felkereate a muraszombati azervezetet, ahol Szereti Láizld megyeveietó éa dr. Kemenet Bél* megyei munkarendvezttö várta. Mit* raaiombatban llszttégtiaelól értekezr letel, majd a katonaiig réslére té jékozlaló előadást tartott. Innen Caiktornya, Lenti í»olt az
T
OtLONY
lések Muraki
ló* utja Zalam*4yét»n ut Majd HeHak. Alaólcndvp, • kft, vetkeaó illomitok, iM líágygyüléll tartónak, pr. Oera JózaeT lettvér kitételé lenvollakRai vinuky Utzló afezrede i telivér, a I önvédelmi ml-nlarter Itszekötfl tinije, Bereczky ortzigoa raunVtrendi czetó, Szerecz l.itzló ifegyevez^tó él dr. Kemenea me [vei IZO*é tekezlet
l~9é.i j
NtKtkaiut
[kamata DMfnvl lulginnaakiiMI.
I véna

„Nem kall Idegeikadni a kelet parouoriiági etaményak miatt"..
(Berlin) A Deutche - Allgemeine _ZaMung lija : Nem kell Idegetkedni akelelpozoszországieteményelt mtatl, ■Ivei a azükséges katonai intézke-déleket a német hadvezelötég ré-aziról mir 1944 augusztusában megkezdték A totális haicbavelétsei megkezdődtek a védetem fokozása érdekében az inlézkedéifk. Augusz-tua dia Igen sok hideszlilyt kold-tek az arcvonalra. A némel liadve-zetóség Ráront Irányú ellenlntézke-déil tett. Első a haicctoporlok sértetlen egységének és zárlságának megőrzése az ellenséges tömegekkel aiemben, másodszor a tartalékok lelvamillalása az elháiilálnk célji-búi ét harmadszor szilául trcvonal telillilása ét az uj aicvonalszaka-azok megszllhrdilása.
A Dayll txpiest megemlékezik arról, hogy a hímetek I veszélyes helyzetben mindig eikíutk a módiét, hogy ellciiiégiTknek | lécglepqlést tfeiezzonek. A kcleli Uloriyiilon a ilénu-trk egytllen nap 40 ellenlrnia-] \'áit |s indilollak. ii I \' I ■ I
31265/IB44
Hirdetmény.
Felhiv*m mindazokat, akiknek birtokában vagy tulajdonában menekült gazdák tulajdonát képeid illatok vannak, hogy a vortatkezó jelenlétüket a virotl közigazgatási dgyoszttlyon (Viiothii II. emelel IT.) személyesen tegyék meg 46 órin
bellii.
Nagykanizsa, 1945 |anuir 18. ■a. r^Xgplaármaatar.
r- ——
Blla megyei munkartndvezető. Huszonkettedikén tftte megyei ér-
m
V .
i i:íj.\'cazdasao II
| -----III
Vésirl tilalmak Zalób
A vÁsAr tiirtiHÍ Kraittirlj ét Kn|M)lt\'t, husitoltkórmú Allatok Mnajtáu Saonianlalfa, • Karma* t\'^ SilniM\'llók ót terlét-fiiliajtAt AN.\')li\'inlva, llngniiya, BAiitornya, ItcIntlDr, t\'.srrTöltl. I • nih rts.irlirl>, Mur.ilivly, Mtirn^ronlutii\'ly, Strl<lú\\\' ir,
\'IW\'wtivti. Inii. Nc.nK\'iii^i),lló-llin, S/« nlgsörnyxólio , /al«* l»akMi ós l.t\'U\'llVQ kóZM^.\'klM\'B tllOH \'
Allalegótiióutlfyl kimutaté^
A vármegye I,\'ttllelért janiul hóban m ilUlegétzséglgyl helyzet a kövrik tAi I,\' gavlóa U)| és Ké-\'iMllajat Keall tly. rOhAsté| No.a, leit speslis B I.\' K\' \' l.end* vav - Vih. lí Mnt.it II ll. Ak .11. Al-tóitfl i;i. > < ip.ik.l\'.. .iivik. Szenl-anljllj. 1.1 l el. liánok-
azent,:,öigy. Ki ebi, Letenye, Lit-IHtzi HJd.i., n. ii. MlllllMka,
l\'etrtvente, \' it^:,. \\.t\'k,Mn.», Kll\'liget. Oil \' I \' \' becke. Alt- H . filal,
Zalavíg. b.i -I ..-,l-i-
tózí ím .Iv I \' i
r.lz.j.. t M \'
X ,1 1
\' I
m, L S9-P4 noéf gr inptotoktól foglyul a) taft kanadaiak
j \'fj íj\' VÁROSI MOZGO
|Jmnutr hő 20- 25 lg « Stombstló/ Ciütfrt/Mg
s Rénz, a cirlcuMklrdJy
. Előadások liefdete \'l>5 fM \'l\'7 órakor
Férfi és női
mm MMÉMfcéL3jpJC€it
felveszünk. .\' \\
TARJAN-PALCSICS
CJJ, ^\' :.>■»»" «lca 86.
A. -
"" • rw]| VILLAMOS ARAM-\'lll £tOLGALTATÓ RT.
• ak i Sk. («Mai \'ók. hibajelentések, tuhtwl
is mindt.i x M unos k< dkaken
I Ü-12-lg v.
ry-ut 51,
l-t
r
J-lga
294.
Köszönotnyllvénltéi
Mlodaton |4har«Ulnk ét •eiak, kik f«k|th«4en«ti dréf.
éé-Mpém, fluak, lMlrí,|"k * l«runk, Illetve rékonunk
Szabó Lásxló
m. kh. hdp tom-Ut, MAOST lUiUi^
lemeiéién megjelenésükkel vi»»bíi., módM mélyééért Ujd.!*..? b«n Milozoi ailveeek voltak iák nutoa le hiiáe kOetöneidnT u
^^ A qyátioló o.,i4d
137/1945 *. * .
Hirdetmény.
Felhivom azokat a szögel meg-tsállás alá került terQletek^l dme-nekQltékei akiktől eredeti otthonukban ottani honvéd alakulatok lovakat, jármlveket és lószerszámokat vettek igénybe anélkol, hogy a használati dijat vagy becsárat kifizették volna, kévetelésQk Ügyének rendezése végett a városi közigazgatási ügyosztályon (Városház II. emelet 17.) jelenjenek meg.
Nagykanizsa, 1945. jan. 18. •e« Polgármeater.
Köszönetnyilvánítás
Mindazon |40«rálainknak. ism«r^ eelnknek, as Aaeinyomd4^i!iiKnn éa mindenkinek, kik Itleiiheltlln |4 térjem, illetve Octém
Székely Lajos „
elhunyta és temetése alkalmival M. eaö reez>élükn«k allejeiést adu\'. n
Írága halottunk temeltsén mre|tlti» eityeeek voltak, ezulon mondj , hille kt^zónetei.
öiv. SzAkoly Lajoaoi Székely Zsigmond
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak a jóbarátoknak, Irgalmas nővéreknek, ismer*\' söknek, kik a felejthttetlr drága jó hitves, édesanya, tev yér temetésén megjelenesOkkf fájdalmunkat enyhíteni igyekei-tek. ezúton mondunk hálás kV szőnetet.
Qaranaaér asilid
Neptár. Január 21. Kedd Róa u. Raimund- • Pr»lest4ns Zelme.
A GŐZFÜRDŐ nyitva napom* 7 órStOl eato 6 OrAtjr (Kedd-n íím «ap éa panlekeu délut&o n6in< Tieleton: 560. r
Érteeltem a i. közönségei.h*
Kinizsi-atca 19. Uém »V>1 lí »u. • ti lakai
Kérem a liezlelt k«z»nség toviX eztvea pirltogisál.
Tisztelettel Vlaaaék PIÓriéaM
iei hatyazarzAné.
QPRÓUiaOEíESi
Jókaiban tévő akUitéakét m<K««\' keraMk. Clm a kiadóban.
^teié egy gySnyörO va|esinU, i** iláa apró peltvea tOllfilKgOny todiot> 3 m. boeszu, i m. 60 szélet. Snaa utca 8/s.
B«ly gyermekkocsi és pehely p* eladó Honvéd utca 3. tt 2. s|tó.
. Pgy snyaaorlés 2S án este t D<
telepről elbarangolt a vérqtbs. Khts ( nyoairsveitiót, |ultlom ellsnéken titz^ vllés KomAroiR.1 Kyepmestert.l
A"ménltltptól •ItQnt egy fékeit l^i azekreny, oldalán két női stoboi tm»f aal, 15® cm. széles 160 msgai. NyTp. vszelóie 200 F jutalomban részttOl. 0» KSroli laktanya, Hsngaiitta tlju»i|l ^
• í
UtssssM vasárnap eale egy nfT Aki lud lóls, érietiuc 0»v. Horvía váaaét. Magyar álca I2& slalt f^* elleoébca p
rm testen ablakaoi
ayát lamcrcllca lenes e
«<eia juUlombia If..r.0l W«l
keit.k. dl*.
ZAUU KÓZLÖar
MUIINII tlHli\'
n^ia ,ziViu» a i. tank atadé: w tt-ily aw lelt » at. I

jr^
Az etaOlááltés ma 5 ónkor keadfldlk és 7,7 órái* tart
évf, sr. Nagykanizsa, IB4S. Január 24. azerda Ara 30 lillér.
r, . ,, , „ . . J. , >- gUfflntM árt «*r hOnapr. • pengi
\' Felelös »»rkesitÓ: Benedek Rezeö >"
.Megindultok h nagy német-magyar támadások > a BaQaton és a Duna kőzött
Csapataink feltartóztathatatlan lendülettel áttörték a Kisalföld és Bécs felé vezető utvonalat
Lzékostohérvárl meglepetésszerű éjjeli njUUláUel visszafoglaltuk — Kötolékelnk már a városon tul sok kllomélérre UldAxIk a\'meneküld izovjethordál — Egyik miflenfalVímálIk ulán került győzelmet csapataink kezére
[idapesten kemény harcok folynak - A nyugati frontoaahös német hadsereg számos helységet visszafoglalt
11 L| ti
Í
i
-a
5
5
m • \\
|
|
f,riirl lóhadlszállás. Német véd-pzrancsnokság kft/11: udapcsltAI délre a löldl jrök kö kkei éa a fegyveren SS alakula-lámadásl Inditollak északi Irányai eilenség ellen és szétszórt kii megsemmisllelte. ISzékestehérvárt meglepetésszerű tll támadással visszafoglaltuk. iKy zsákmányi és 800 hadlfog-Ll ejletejllünk.
|A Duna befagyott jegén keresz-
tül a Margitsziget és Budapest nyugati vilpsrésze ellen inditotl ellenséges támadások eredménytelenek maradlak. Csatarepülők Jó eredménnyel avatkoztak a földi harcokba. Némét és -magyar vadászrepülők 31 szovjet aepülógépel lőt-l«k I*. _ - —É» \'\'
A\' Qaram-torkelatától nyugatra inditott sikertelen áttörési klserletek során az ellenség 17 páncélost vesztett.. . . . _ .
A német támadó kötelékek Ercsi elótt államik
pllerlln) A Balaton térségéből a fllg elórelArt német lámadó kö-I kek a lolyó nyugati pártján yiklrlé nyomulnak előle és hiost Isi el Alt állnak; Bupapesttöl 25-
I kilométer távolságban.
IMis jelenlés szerint a Balálon l< Duna között megindullak »
II német magyar támadások.
ói elinalt 24 óia alall a szov-l az újonnan harcbavetett taitalé iftilségével elkeseredett vé-
dekezést folytatott, di. nen tudta megakadályozni a német c • ttokat az ujabb terület nyerésén \' nen, mivel több bolsevista harccs* s ttot azélsiórlak és megsernnisitellel
Az egyik német haditudósító s/e rint német páncélosoV és a rn igM-lük rohamra felfejlődi.!! grát|»l e. ik az esti órákban \'elósrOr hatollak Síékcsfehérvárra és mo-i a vinos-tal sok ktlupiéiet.távolságban északra üldözik a szovjet csJpalokat
A néniét ceapatok áttérték a Klaelíö d ée Béce folé vezetd utvenalat
németeknek sikerült .kelet felől «) siovjet erőkön, mely kőrtll-Ji 30 lövészhadosztllybrtl, 7 pán-> Indáiból és nt.ts több egy ól állott, , Kisiillnidie a Bécs ■ riető útvonalra áttérőt, r a támadás január m an Indult . í* ezzel megelázték, hogy a ívIstJk a Kisalföldié a Bécs vezető utvonalia bebatoljanlk. oslehérvái és Budapest kfl j\' a bolsevisták eiös állásirndszert ( ritek ki, valamennyi állásukat / <V>s erődökké változtatták és ■ >\'H\'ilos\\rkok és elliáritó lövési-v nagy méllékben egymást vil-
( ik fel. Jól Vhel a megindult
küzdelem erői harcok jegyében állott, egyik n.agrislat a matti után került csapataink kezére.
A nagy szovjet T. 31 harckocsi-állások, melyek a községek leroha-násának megakídályoMsára szté-gáliak, nékány óra ellellével lángek-ban égtek.
A német áttörés után « csatatér 194 f. évi nagy francia visszavonulás képéi untatta. A\' egymásba torlódott haickocslk, az eldobott és elhasznált sak Itveg, elhagyod fel-szerelesek. fegyverak és Jármüvek és a cealatéren szene heverő sok halott mutatja, hogy a szovjet fsa patok milyen keményen védekeztek.
Szólaljatok meg székesfehérvári harangok...
t>b huek érkeznek a magyar-- Iái;i kadszlaterekiól Budapest (> védőinek, a Vértes-hegység \'ionjainak és a Qiiasi-vldék " jllnw Uszöriink. hogy i vad \' 11 meglákezték. * nigvar-norrel bí;"rsik v.VI-
Budapest telé déli Iránybsn terjedő állasokat és visszafoglalták Székesfehérvári. stent István őst városát, giékesfchérvár, az első si yar
sáros elfagfállsa után még a lőnie -1 ír 1 ivyipJstól eliiódull lelkű, k is ■ -i ő igi 1:1 ;yar város
a fajj.ilmzt n Aban.
Hős honvédelnk most a német bajtársakkal eurtál meglepetésszerű-támsdás után bevonullak Székes-*, fehérvárra, ahol a ^ok harang zúgása és az emberel^örönlujjongása köszöntötte -a beyonuló magyar--n\'émet kölelékeket. Csodás hangulat lehetett.
A székesfehérvári harangok zúgva haraogták bele a hideg lé|i levegő oceánjábár hogy Székesfehérvár
Sziléziában továbbra fe elkeaeredett harcok állanak \'
A Felső-Sziléziai Iparvidék ke- | északra ellenséges páncélas ékek
visszatért.
Valami csodálatos érzelem támad bepnünk a harangok zúgására. A szenvedett lakosság örömujjnngása és a megmenekült emberek síró öröme száll vele magasba.
Székesfehérvári harangok szárnyaljon végig hangotok az országon, a megszállt szenvedő vidékeken, ahol még mindig a keleti csarda az ur.
tétrés északkeleti\' halárain egyes betörésektől elteklnlvé .— számtalan ellenséges támadást visszaverve, állásainkat megtartottuk. 32 szovjet páncélost kilőttünk. Oppel keleti határán és pedig Namslau és Ols közölt a bolsevisták támadását páncélok erőkkel^ támogatott erőteljey ellenlökéssel féHogtuk, Kállsch-nil s Llnlzmansladllól délnyugatra kötelékeink továbbra Is elkeseredett harcban állnak. A Warthe-folyótól
egészen Hason keleti térségéig törtek előre. Támadásaikat északi irányba visszavettük. Keleti Irányban Oeutsch Éylau és Allelnsteln városába sikerült az ellenségnek súlyos utcai harcok lután betörni. A Mazurf-tavaktól nyugatra csapataink szétverték a bolsevisták megismételt támadásalt.
Istenkurg éa Progel váróiéban elkeseredett utcai harcok folynak.
Az angolok hatalmae vesztéséget szenvedtek
Nyugaton az angolok ujabb erőkkel támadják a Nuhr hídfőnket délre Maseycktől. A legnspl nap folyamán csak egészen csekély tér-nyeieléd melleit hatalmi, ember éa páncélai iveszleségel szenvedtek. A belga-luxemburgi határvidéken Sl. Vlth {1\'jSauer közölt csapataink heves ;«háritó harcban állnak a légierőkké támogatott amerikaiakkal. KlflMékelnk megsemmisítettek fé pánfMbst, de az elkeseredett vé-. delem dacára atoi sikerült meg akadáK\'OBtl, hogy az ellenlég egyel setységekbe betörjön. Front rtvidllll céljából r Hauflallzo Irányába Ivtlő állásainkat ellenséges nyomás nélkül előre ellrészllettfonalainkba vontuk vllsra.
Aa aélenaég a Madara Irányába visszavonult. Csapataink ezen- a frontszakaszon a MfcginoKyonal müveinek egy lé-r:íl, va\'amiut a -német blroílalouz-.. . \' , ! földet azabldilottak fel. Sz.tmas helységet, köztük /Nledar-
bront Relch|hofent, Weerthet és Freschwellert kiragadták az ellen-* ség kezéből. A Hagenaaer^réd nagyrésze Is kezmkbe kerüli. Ellenségei elfentámattásokat vlisia-vertük. Mülhausen térségében saját \' éa elleniéges támadások váltogat-\' Iák egy máit anélkül, hogy a helyzet lényegesen vállazol^ volna.
Thann Vidékén támadó ellenségei vlálzavertok. A délolaszeiszágl hanton nem történt említésre méltó elemény. Eredményei csaták laty-nak Horvátoiszágkan, északnyugatra Sarajevótél, erősebb bandák ellen. Travnlk térségét megtisztítottuk. A Drlna-izakaizun lámadó ellenléget vtsiuveztak. ,
Angol-amerikai tenorbambázók Wesltálla vidékéi támadták. Ká/ak keletkeztek, ellőiorban Uelsenklr-chenben. A légvédelmi tozénég 16 ellenséges gépet létt le, kizárólag négymotorol bombázót. -
Landon távolsági tüzünk alatt ill. (-)
/-U.A1 IQlLUXt
ks
ttttt
, A folyó »»rt»ndi
Életünkben még egyazaí tea kívántunk egymásnak olyan igaz utr-. Ml boldag ujeszteodőt, jaim az Min. Ugy lettük * mái (jvában t#rtó ujévnekymlnden egyet. napját, nrinden múló óráját, mint még tolu. •". • Dolgozunk, de munk»közben la M-flgyelpnk, vájjon mit \'mond • rá-dlé, kl njit ind. milyen u) kir kel f Szárnyra, lehetőleg olyan, \' amely erőaiti bennOnk a., reményt, hagy valóban brttdogabb letz ez az ér, mint az előbbi. , Mint valami nagy kincset, plyan tzerelettel ét érdeklődéssel lapozgatjuk tz uj naptárt. Ml van benne? jó lenne a jövőbe tekinteni, de nem • lehet, a naptár keretei árul cL Amit meg tudunk belőle, bizony oem tak. De ha jobban szemügyre veaszük a napokat, tok-tok apróságra bukkanunk. Jé jel, hagy az \' ujeiztendí héttővel kezdődőit, mini a magyar heteknél tzokátot. S a lusták külön ötöJléle külön ünnep-— "nap volt. A babonásak Itmegköny-nyebbülten véhellk Judomálul, hogy 1945-ben csak kétszer etlk a 13-as szám péntekre. Áprilisban ésjullus-ban. At. anyagias gondalkozásuak te izguljanak feleslegesen, mert amint januárban volt elseje, letz még II--zenegyszer, tőt karácsonyi külön-flzelésre It izámlthatnak. Tetejébe áprilisban, júliusban ét novemberben vasárnapra etik eltejc, ami
azliltén kedvező körilmény. AzJ»- MiIfk kltWtéte végett, Cailfer Péter
^öztudomásu, hogy 1945.\' nem szökőév, tehát februárban csak 28 nap van. A mókamesterek jókedvüket kitombolhatják április elaején, mert aznapra esik husvéi It.
A lavasz hivatalosan március " 20-án, kedden esté 6 óra 40 perckor kezdődik, a nyár junfut 21-én, ctülirlökön este 9 óra 3 perckor, «i ősz szeptember 23-án, vasárnap reggel 5 óra 2 perckar köszönt be, mig a tél a uaplár szerint december 22-én \'éjiéikar áll be.
ÜZEN A FRONT
Balogh Oyula áa Pasqualetll Antal ttkd.iprödörmcsterek D..64S tz. Uborlpoalliról 1944. dec. 22. atatil kelejli-l ma érkezeit levlapon leg-|obb kívánságaikat küldik öaazea lameréselktiek, kérve a jó htent, hogy óvja mvg szereteti vá/osunkat minden veszélytől és megpróbáltatásul. Kitartás! Éljen Szálul I Patqualeltl Antal áll taniló és Balogh Gyula m kir. pastatiftzt.
K. Nagy l-ásrló Ncmesrempehol-lósról kedvei (otokban Udvtzletél küldi Nagykanizsa és Kátkaország minden lakójának.
Karaalk
Varjja Ferencet, aki izept 1-én Kassái a bevonult a 8 ik helyőrségi kórházba, kalonal szolgálatra. Október 8 án Irt utoljára Aki tud vata mit róla. tzivetked|ék közölni feleségével Varga t ermcnével, Bala-tonrragyazóé.
Rablók kifosztottak egy keresfcriit, mji tm Ottók is holttestét á Mura padjákn waszolták
Al agéaz környák caandfiraigs nyemoná • CWattkl
lettetek az é|izaka\' leple alatt behataltak Earkóháza községben Lllrop Afital ismert ke-retkedó házába. A vakmerő betö-rók taljeten klloszlolllk Lltrapékat, majd az ellenálló kereskedői megölték, holttestét pedig a Mura folyó partjára hurcolták, hogy azt a
látszatot keüaéfc, mánttia a bOncte-lekroény ott történt volna Ahogy a falóban beszélik, a betör ébalRla között v«tt agy Mrflrukába ÖHizBIt
nó K.
A csendőrség valóságot ha|lóva dáizalot índitott a rablóbanda kéi-rekeritéséze.
T"


Aknakutató hajók kémiáid uton
Vácról megszökött, fiémet területen elfogták,
mast
Czlffer Péler muraközi la\'koát annak idk|én a tzombalhelyl térvény-szék három és léi évi . fegyháfe ítélte bűncselekményért. Jogerőt llT-let ulán Vácrk szállilolták bünteté-
azanban egy óvatlan _ pillanatban megszökött a váci fegyházból. Körözték. De álkerfllt neki némel te: rülelre átsztknle. Nem tokáig örtlí heteit izabadiágának, mert ott Is elfagták a csendőrök ét átadták a magyar hatóságoknak a határon.
ismét elitélték
Igy kerüli 6tlf!er Péler a nagykanizsai törvénytték elé, mert -mint hadköteles egyén hagyta el engedély és útlevél nélkül az országot. Ország tcröletének\'tlttott elhagyása volt a vád Dr. Vargha László kir. ügyész vádbetzéde után Cziffert két hónapi logházra ilélték, egyben visszavitték a .régi adósság" törlesztésére, ha nem is Vátra, de Szombathelyre. Most .a tökét" ka-
máltal együtt kell, hogy törlesaze. . _
Egy fiatal házaspár megrendítő tragédiája v
Falrobbant • patrólaumlámpa éa \'halálra égett a gépéaz éa faleaéga
Megrázó esel .törtánt Pózva köztégben. Szénássy Bertalan Halai gépéaz laklián petroleumot, öntöttek az égő lámpába. A petróleum felrobbant és z . síitám ló lángol* folyadék ráömiött a szobában levő Szénássynak és feleségének ruhá-
jára. Segitiégkiállátaékra elöfutották a házbellek, szomszédok. \' segítségükre siettek, de a fiatal pár addig már olyan lulyot égési sebeket szenvedett, hogy sürgősen kórházba kelleti éket szállítani, ahol borzalmas égési sebeikbe belehallak*.
A bíróság nyomozólevél kibocsájtását rendette el
a c^ehlakl ardS véraa\'dráirlájának gyanuaitottja allan fegyverét és azzal lelőtte
1944. aktóber 28-án történt, hogy Ctehlaka muraközi községben lilás István 19 évei legény Rtp Oyörgy falujabclljével kártyázott. A játékban Rep Oyörgy lelt a nyerte*, aki minden pénzét elnyerte a fiatal Illáinak. A velztel kártyáit nagyon bániella a dolog ét ahogy * stendőrl nyomozái megállapítottá, gondolt egy meréizet, hogyan szerzi vissza kirtyaveizteségét Fandor-lattal meghivta partnerét a ks..ll erdőbe vadászni. Az gyanútlanul el is ment vele, de amikor az erdó-tzélte értek, lliái előkapta vidáiz-
tzeren-
ctél partnerét. Rep holtan tertllt el a löldön. lilás ekkor a \'halott ember zsebeiből kivette a ^ártyavelz-teséget él azzal odébb állt, áldozatát otthagyván ai erdőben. Köt-ségbeliek találtak\' rá él |e!enlették áz esetet Illat elfogták\' a csend-írók, de i várói klílritéiekor a többi foglyokkal együtt ót it szabadén engedték. Időközben a tör-vényazék kitűzte a lélárgyalátt, amely most lolyt le a dr Almáity-lanáct előtt. A tulyot váddal Illetett legény azanbán nem jelent meg
JSük
a MtfciyaUaon, helyett, JMt el, aki bejelentett, , énként telcalkezelt az <;s \\lAi éa valószínűleg el Is ha,,,, szágot.
A kir. törvényszék nem meg a főtárgyalás!, ellent,, Doaólevél klboctálását a gyanúsított lilás Islván elit,
Anyakönyvi hirek
Nagykanizsán a legutóbbi látás óla a kövelkeiő an|U bejegyzések történlek
Szüleid: Nagy KálmánM». szerelő él Fenyvesi Aranltinti leánya, Bazsó János gépko él Dámján Viktóriának tk U Prókai Józsel polg. iskolai lirJ Sári Ilonának rk fia, Kí.k, MÁV mozdonyvezető .. Margitnak rk. leánya, Kitv:.... jpi f|)ldinüves és Szorcsák M. rk. leánya, Olavina Katoly i segéd és Juhácsics Ceciliinji leánya, Kovács Islván szi|jzn..: ler és Szladek Annának tt Bozsics János Hangya uilt\'.t és Laskl Gizellának rk Halász Lajos MAV vonatltis.-Kovács Rozáliának rk. lelnu hász Józsel MAV tiszi es K , Erzsébetnek rk. fia, Ncmti: -gazdasági cseléd cs Timik A", rk. leánya, Czömpöl Ferenc \' és Bódy Arankának tk In, Ferenc földműves es Kjisif i záliának rk. leánya, Ol«\'.> U ács-segéd és Hencz Annánu fia, Kovács János banklismittt Blagojevics Erzsébetnek rk I Bánáti Józset áll. el. isk. M l Gálás Magdolnának rk íi. H Ferenc poslatisztviselő es f.\'-Margitnak ref. fia, Skoda J \' napszámos és Békés Mámra T ~ lia, Agosltin János fQló és l\'í t 1 Teréziának tk. Ita.
Hdtasságkötéstk: Tálost ■{ MAORT szerelő és Zalavznt, rk., Takács Ferenc m. kir. léh^a és Cziczer Margit rk., Óhiéi Jenő borkereskedő és Nngr MAORT lilzlviselönö rk.. Kirí
Íános repülő motorszerelő eil ialalin rk, Harváth Károly segéd és Tislér Anna rk it István MAT vonatkísérő es !• Mária Zsuzsanna rk .dr H.tltt Gyula (elvált) ügyvédjelbll és Ni Maliid rk.
Hahiloiások: Papp Máit " mives 52 Hes, rk., Horváth V. Csuley Julianna 52 éves. tk. Dlnga Józaclné Jónás Anita éves, rk., Varga Lajos 2
V
rk., Kpcsis József föUftnlnes *\' ■».. Csobád Lajos földmtun éves, rk.,^ Markos Sándat W^ 74 éves, rk, Soós Mária M<t hetes, rk. Székely Lajos nyof-59 éves, rk . Kovács Endte 2* Spreck litván 2 hónapos, il do\'r lános földműves 22 é»n „ özv. Neubauer Jánosné Rukz 9«" jj 64 évei, rk, özv. Qleber SÍ\'1 Kalocsay Katalin 82 éves. \'I renctér Jánasné Sípos Terii11 évei, rk, Bakanyl Mihály «1 állomátelöljáró 57 éves, ág >
Falhlvás I A németországi téB«édal"»*J
oaopnrt paranaanoktáf leW" / általapllnl azándákazó totókat, hogy még f. " jalanlkaihalnak osamigl""\'\', JalapQléara. Sopron, lov»»* tanya, Mraa-épOlat, féldMl*
»
I
yi„ . lannár i4
Vitéz ér. BOkky Jan« . búcsúztatása
Tegnap búcsúzott el -a magas hclyre, á belügyminisztériumba kint,neH viléz dr. BDkky JeriB ro. kir. ,tnd«fUpiC«o$. A nagykanizsai m. kir rendőrkapitányság köztiszteletben Utó vezetője a kapitányságtól. Mini egy csalid • családfától — oly meleg és bensőséges va|t vitéz dr Rukky Jenő búcsúztatása. Meg» jtlenl a rendárkapltányság téljea tisztikara, ai őrszemélyzet parancsnoksága \'> tisitlkara, a detektív* ininlet, a segédhivatal leljea tisztikar a. ai őrszemélyzet, slb. hogy bucsul mondjanak annak a férfiúnak, aki annyira összeforrott a tea toleltel, amely élt-haltvezetőjéért éa rzgaszkodásának minden Jelével halmozta el őt. A rendőrkapitányig nevében mint rangidős dr. Koluy Miklós fogalmazó (rendőr-fóhadnagy) közvetlen meleg szavakat Intézett\'a távozó vezetőhőz, aki nagykanizsai Ittartózkodáaa alatt s közbiztonság keménykezű és mé: in meleg szívű legfőbb őre volt Akinek a legválságosabb Időkben Nagykanizsa város magyarsága fendkivül sokat köszönhet. Dr. Koluy a testvéri együttérzés, a hála éa szeretet\' szavalt Intézte a távozó vezetőhöz. aki könnyes szemekkel, meghatottan köszönte meg az egész kapitányság osztatlan ragaszkodását és szeretetét és ígéretet tett, kofty sem Nagykanizsát,, sem, a nagykanizsai kapitányságot sosem fogja ellelejtenl, ahol annyi megértési és együttérzést talált Min denkor a Hungarista Munkaállam rendíthetetlen harcosa lesz és azt Hívvel lélekkel kívánja szolgálni. Bokky szaval a szivekbe találtak, nem volt ember, aki nem lett volpa meghatva a búcsúzás perceitől. Majd a rendőrkapitányság ajándékit nyújtották Jt vitéz Bükkynek, aki könnyek közölt búcsúzott k el mindenkitől.
Vitéz Bükky Jenő rendőrjanácsos ma reggel hagyta el Nagykanizsát, amelynek magyarsága a szivébe zárta ól. A Hungarista Munkaállam egyik szilárd gránitköve vMéz dr. Htlkky Jenő rendőrlanlcsoa.
Kinovezésok a vármegyénél
A m. kir belügyminiszter\' Zala virmegye törvényhatóságihoz dr. vitéz Hunyadi László vármegyei ló-Jegyzőt Zala vármegye alispánjává, dr. Beznlcza Páll, a csáktornyai Járás főnratgabizáját vármegyei ló-jegyzővé, dr. Józsa Fábián Ib vármegyei főjegyzőt a balatonfüredi Járás lószolgabirájávi, dr Sebestyén József tb. főszolgabíró, nagykanizsai lakost vármegyei II.-od főjegyzővé, dr . FltlópY afcis tb lószolgablrő, keszthelyi lakost az alsólendval Já-rls főszolgabírójává nevezte kl.
Zálavizinegye nu \' a najy óróminet ti^j.ítl az i | belü,\' il--\'Szteri k nevezés.\' i

L • *
rl

UMl MiAraAgl tim.de> .tátt
A kanizsai törvényszók felmentette a két dushélyl gyanúsítottat
ts azonnali azabadlábraholyazéoQkat rond^lto al Hétfői számunkban megírtuk, hogy ■ dushelyl tragédia ügyiben a nagykanizsai törvényszék nem hozott •• ítéletet, amennyiben a kir. Qgyész Indítványára a bizonyítás kiegészítését rendelte cl. A bíróság be Is fejezte a tárgyalást és annak folytatását február 5-re tűzte kl. A délelőtt folyamán azonban megkésettéi a vonattal Nagykanizsára ér*, keztek a beidézett tanuk, akik el aő ízben nem Jelenfk meg éa. Igy, a kir. törvényszék még a délelőtt lolyamán folytatta a bünügyl fátár-gyalást. Nóvák Antalné tanúvallomásában elmóndotta, hogy látta, amint Horváth Anrinéffíével nekiment Kilmeknek éa valószínű, hogy ő Qtötte meg az, elhunyt áldozatot.
A bíróság dr. Novai Imre védóigy-véd hatásos védelzzM után elfogadta a kir. törvényszéki szakértő, dr. Ujházy Sándor m. kir. éfMorvos véleményét, mely szerint a holttealen talált fejsérülések lejsze nyomát III sérüléseket\' valószínűsít, -a rúgás nem okozhat hal^lostsérOtést és ennek alajjfin ugy Navák Antalt, mint Ttíus Józsefei felmentetne az ellenük •mell vád éa. kővet-uzméoyel alél éa azonnali ajabad-láb^ahelyezésüket rendelte el. A felmentő ítéletet sértett — Ku-mek István özvegye —, mint a kir. Qgyész megfellebbezte.
Nóvák és Tefus azonnal elhagyták a fogházat.
vtaaaatérat abba az országba, abon iaan őaft Angifába vándoroltak Nagybritanniáról, ahol véletlenül azületett, Laakjnak fogalma sínes, egyetlen célja, hogy ezt as arszá-got Is forradalomba hajszolja.
A Jewlsk Times Jelentése szeriül Hannen Swatfer szocialista újságíró egy londoni gyllésen az Angliában folyton ntvekvő antiszemitizmus miatt panaazkodik Naponta kapja a leveleket, — mondta — amelyekben angol emberek a zsidók elleni haragjuknak adnak kllejezésl. Ha valahol sétét üzletet kötnek, a háttérben mindenütt megtaláljuk I zatdót Csak ott nem. ahol harcoM kell. Hol >annak a zsidók a nyugati fronton? — kérdik ezekben a levelekben. \'
Egyébként - folytatja Swafter — Ftanitaországbél és Belgiumból hazatért kollégái Is arról számolnak be, hogy ott állandóan erősödik a zsidógyűlölet.
Hogyan üldözi a szovjet a román lakosságot
Tarkénlövéa, kényazarmunkára hurcolia, gyarmakaknak azlllaltöl való alazakltáag
(Zágráb) Komániából az utóbbi Időben gyakran érkeznek jelentések, amelyek azon üldöztetésekről szólnak, amelyeknek nemcsak a román lakosság van kitéve, hanem azok a szovjet állampolgárok Is, sklk az 1941—43-as- években s Szovjetuniókél Romániába meneküllek. Néhány menekült bemondása szerint a bolsevlkiek ezeket a menekült azovjetállampolgárokat 3 csoportba osztják és pedig r * v
1. Akiket azonnal agyonlőnek, vagy katonai törvényszék elé állítanak - ez utóbbiakat tabbnyire büntető azázadokba osztják be.
2. Akiket kényszermunkára kül-
denek vissza a Szovjetunióba éa
3. a gyermekek.
A tényállás — éa ez nagyon Jellemző, hogy a gyermekeket a szülőiktől kivitel néll-ill elválasztják éa a Szovjetunióba , űldlk, ahol kűlön-leges gyermeknevelő Intézetekbe helyezik el, amelyek a gyermekeket 3-tól 10 éves- korukig veszik fel, vagy pedig a .Don medencéjében rgunkára szállítják el őket, amit a moszkvai rádió |anuár 2-án leadott lelenlése Is Igazol. Ugyanezen rádióleadás jelenti, hogy Romániából az első (500 tón felüli) gyermekcsoport a Don medencéjében levő SUnllé városába érkezett. (Cddnd)
Hol vannak a zsidók a nyugati fronton ?
Angliában mindjobban nAvekiulk gz antlazomltlzrrua
Az angolba oltott zaldó
Londonbél Jelentik: Az # angol munkáspárt konferenciádhoz lüzött megjegyzéseiben a National Revlew ílmü lolyólral élesen megtámsdja Háruld Lasklt, a munkáspárt vezető tagját A lap többek ktzttt azt írja, ho£y alig állhat távolabb vahkl az angol munkástól, mint — a r ri zsidé. Fnnek ellenire
a .cúázl zsidó, vagyta Ha-
la oaak - zaldó marad I I pld Laskl prolésszor az angol azo-I cullllik dacember I én tartott ülé-aért vehető aaerepet látszott. Azt mondják, — írja a lap — minden oeoizetnek tnegvannaV i zafdat, al iket megérdemel De mit véteti A Jla, tiogy Ilyen zatdót kell el-111 . le. Laakl állandóan kigúnyolja az angolokat, országukat éa támadja Churchillt, de ntégsem Jut eszébe ■ ív
Tanulj Testvér!
Tanuld meg testvér az u) világ magyar Indulóját: a „Hungarista Indulói". A győzelem napján vérpezsdítő dallamára menetel majd az egész nemzet.- Kötelességed tudni, meri Te Is részese akarsz lenni csodálatos nemzetmentésünknek. — Ml gyéznl fogunk, mert gyóznl akarunk I Kitartás I Éljen Szálasll
\' Hungarista Induló
ébredi magyar! Az 6il ISIS VSSall)tla, EJréaz a fajlink, hogyha nem Rwflah ;" Velünk ai latén >iái caalln hereattSI. Nem vaazhcIOnk el, caak ml (ySthatllak Rabokká vállunk Supllnk Midién. Dt már a hajnal jón, haladni kezd. Ha Oaaielog mail migyír a magyarral, Oyöieltmr* viu majd a aylliakarntt, Szalui Peren* I
------—-----
\' Rudsl ozredaa ■ Fűhrertiél tall látogatásáról
(Bylln) Rudel ezredes, aki nem régen tért vissza a FOhrer főhadiszállásáról, ahol tudvalevőleg az arazty tölgyfalombot kapta a briliánsokkal és kardokkal, az egyik magyar kaditudéslló hozzáintézett kérdéseire a következőkben vála-azolt:
— Sejtelmem aem volt arról, hogy mlérl rendelt a FOhrer a főhadiszállásra. Rudel ezredes elmon-\' dotta, hogy olyan hosszú megbeszélést folytatott a Führerrgl, amelyre alig volt példa. A magas kitüntetésnek Mak akkor tudott örtllnl, amikor látta, hogy nlnca semmi akadálya annak, hogy visszatér hessen nehéz körülmények közéit harcoló csapataihoz éa ecmml akadálya aktiak, hogy továbbra la beleavatkozzon a löldl karcokba éa magyarországi 125. felszállása után a többi credznényea harcba* la részt vehessen.
Jaouár M. Sietés. Ma. U. TtaM pa. HT IUIil Tádé.
KAUAI KOtLONY
1945. jmiutr
UIRIK
A OOzKÜROA ajttv. wu ra.nl 7 írttól mm • ér&lfl {Kukta »»f a. p—uktm iiaiatáa ■»») _
Tal.t o w.i
»..,,,.„,.„I nl||.»l« »»I«U«».
aaeajl " .M—vtlk)-, .llarta\'
1 ,rl • df Maki. IMMoa\\a>. jjtf
«l|áUM
í\'í, >• .ll\'Uif. .Mtartild\',
liljÜ «t _
fcijio (wi\'WI iljri 1 4, M.II. WU
— (Krautzar D«|{ arany-ml»4|.) __ . \'
Tegnap larttilfl aranymlaé|ét a .caiprímt egyházmegye egyik nagyon érdemea papja, Kreulter Deití hy kanonok, gelael plébános, voll nagy kanlital ktrülell eapeiea Oalambok köitégbrn. akinek áldátos müködé-XI at egétl keiület Itmeil. Fgyhl iának bátor aiavu haicaa katunája volt, aki mindenkel a magyarság h a nép érdekelt védte Kreulier kanonok Jubileumán megjelentek a tllitelök tokasága, Nigykinlitárót Vajay Jói,el prépotl-pUblnaa élén \' ■ kanliaal ét keroletl papáig éa aa egyházközségek képviselői k, akik a sierelel aiavalval köizönlótte a Ju-blláas, érdfmet kanonok-plébánoal
— (.Áthelyezés) \'
A töldmUveléiDgyl mlnlaiter dr. jukátz Mlklóa m kir. lőállalenroat Nagykanizsáról Siambalhelyrc ha-lyeile II
— (Fogadalmi únnap Kle-kanlzaán)
Srenl Piblin Sebealyén vértanú fogadalmi ünnepét meleg bensöség-• gel Illa meg Kltkanltla katollkul-Sága. A vértanú nevének a kltkanP aaal plébánia-lemplomban délelöit 9 érakor sitntmlte éa sientbetzád volt.
— (Adomány)
Kél hölgy kcicata lal szeikeizlö-ségtmket éa 400 pengtt adtak névtt-lenni a menekültek és klkombázoltak kltegílynétére. Oyoraegélyeiéa céljaira aionnal rendeltetési helyére , juttattuk. Nincs nanieaebb cselekedd, mtnt sietivedó emberlártalnkon kegttenl, könnyeiket letörölni. \'— . Va|ay pieposl keielhei öiv. Oáhot Sandámé \'elhalálvráta alkalmival koararumcgvállát elmén a Sient-Imiay-csalid 40 pengőt adomáhyo-lati a bombakáloaultak tclsegélye-léséie N
— (Keiókpár-el)
Így lelirlne nevetni atl at éide-kea alkotmányi, mely a mai napon vég\'g clkiiott a Fö-uton. At Ötletes találmány tulajdonképpen átalakított keti\'kpii Sicrkesztíje a kerékpár eltő kerekének helyébe mintegy négy centiméter Mélát, tojisd.ij alakú
ac\'-\' i ,\'t rí ereit A kelékpár-ti k.\'r*
mi \'rii M. tsa enél ■a
I\'1, \'él tálll a. n. it a re 1 s
kriék Ai rt ét p it
0 ti rt leit i\'üisa a re-
hfl * [be llfr; ItlUlt . eV k • ".t
t i *í< po tjáSM U |e-
Tas! .te! f 1 - le t« I , »
J, • . • rt a M \'1 tt, ,1
-(Hetenként ezlnleiaadáeokat tartanak Szombathelyen)
Vasa Bála polgármester tárgyalásokat folytatott a Szombathelyen fartézkadé lővárosl tilnmüvétiekkel Ezeknek során elhatározták, hogy a közönség át a sebeyol; katonák szórakoztatására a városban letelepedett tzlnmflvéazekbél társulatot szerveznek. A társulat vezetéaére Pethea Ferenc, at llj Magyar\'Siln-hát nevet mOvétte kapott megblzátl
— (ZalAagóga agy koloatorból) A róasat éoiatalkánua koloalart zalnagógává alakították ál aa ama
rik|i isidé katonák átképzése céllábél.
Az alaOtállléa ma S órakor kezdődik áa \'/.T óráig tart.■A
V" - £"4 T"" ■ - 1
r

"sí
■iy-.\'i-..- Vr- gp
Vlaawali tasalkti luak \'
_ \' . ■>-
Ntmyjtaoltaa magyal polgármwtaiétél,
vároa
31265/1944 r
Hlrdetméhy.
Felhívom mindazokat, aklkatk birtokában vagy tulajdonában mene-killt gazdák tulajdonát képező áUa-tojk ivaanaki hogy a vonalközé jelenlétüket a városi közlgaigalásl ügyosztályon (Városház II. emelet 17.) tzemélycstn tegyék meg 46 Arán belül.
Nagykanizsa, 1945 január I*. ,a> Polgármaatar.
*137/I945.
~ Hlrdatn^ény.
" Felhívom azokat a tzovjel meg-tzállál alá került terű letekről elme-nekfiltaket, akiktől eredeti otthonukban ottani honvéd alakulatok lovakat, (p niiveket ét lótierttámokat vettak igénybe anélkül, hogy a haai-nálat. dijat vagy becsárai klfliették vo\'na, követeléaük ügyének Vendezé-■« végett a virotl krulgtzgatáal ügyosztályon (Vároahát 11. emelet 17.) Jelenjenek meg.
Natykanliia. 1945 |an. 18.
Polgármaatar.
vára.
\' Nagyksnlaaa tm*™ poIximMataíétél
nyma.
Tárgy: AÍ alkalmaiénak k„
adójának, Illetve iHetme„,,t„
lékének benyu|táaa.
Hirdetmény.
Felhívom az Ipari, keretkedriia éa IhagánházJartátl munkaadókat hogy a H. 0. 36. §. 1922. XXIII t.-c. 30. §. értelmében alkalniJ10|-taikról. Ideértve a háztartási alku. mazoitakat la — illelményjr^,, . keket f. hó 31 lg a városi jdáki \' valal 28. tzámu helyiségében «|. |ák be.
A lent hivatkozott rendcUt v pontja értelmében a munkaadók évi átalányozást is Azktzölhelik
Halárldó lejárta után a munka adókat ellenőriztetni fogom rs t mulasztók ellen a fenli rendeletim előirt büntető rendelkezésekel it szem folyamaiba.
Nagykanizsa, 1945. január 24
ih. Polgármetltt
VÁROSI MOZGÓ 1 \'1 —:- Jtnuir M 30-25 lg Sio^btttih oűlSrlőklt Renz, a clrRadschírály t - \'1 i:
ElStdisok kezdete "Vi5 « fi j\',\'7 Órakor . ------
t-- Férfi éa női lí fqlvesiilnk. tARJj cM. K j i — ^ OZldí r- In\'pálcsícs % .--trica 86. 1 i "
\' Ml VILL, 10S ARAM-SZOLGÁLTATÓ RT.
C "l:vzti
Ammm^iaK tu^um, <+á*mh+c.„ h^>t)e!\': téstk, tul fa,**"" minden vl\'.\' t. kéu *ken
rt al O —12-lg d; 1 T 3-lg. C Jry-ut 61, i 34.
Testvéri
A német magyar katonáknak oaak . meleg azálláara van azOktégOk. A ezovjet-ereia k»-tonák pedig nemoeak léktxerei-det éi értéktárgyaidat rabolja el, banem eröszakot követnek el asszonyaitokkal ét gyermekeitekkel szemben, lakóházaitokat pedig felgyújtják. A hajlékodén kopogó német vagy mayyír katenat soha ae utasítsd vlsazi. QendolJ arra, hogy ha azok 1 nem haroeloának, akkor a szovjet-oroszok holnap már a Te hazadat is felgyujtánák I (-)
CPRfiHIKDEIÉSEI
I ÁLLAS I
Materembe kU*oluAloUényt Itl"-asek. Elit loió. Itl
ADÁS-VŰTKL
Eladó €„,. Ryönyörü vatuinO. <J.ip< iU» ^pró petlyea lülifaggOny fodrotM 3 m. hoasiu, I m. 60 ezélee. Szfmf utca 8/a. H
I
n«Qv4talr« kereieli egy kl* a*\'"^ csavaihetó\' kis Mtat, érért megvc(i(« Cssacczy-st 77. aaim, e|tó 2. I
Wannók negyobtimírelU |ó rddli\', caerélnék kleel oldalas rddllért. Dm b adóban I*
Jó állapotban- .tévő gy.rm.h vagy aportkoedt keresek megvétclrt. 0 mesei Ősét. Király-a. 15. kérek ksdal I*
| * BUTOJiOZOTT 8Z#BA j
Butaroaoll eeobs egy siemély kiadd. Qm a kiadóhivatalban.
í
külOnfélAk
r.iaar.w. an ■ ,uia aitt, ki * -■ ytnicláktciSI t kalapomat alvtta. 1 giatuaatKO leadni .il,«k<d|lk "
A Jaa..h.lm4r4l •utkeil€>^ *
nm, ulvc,ked|en«k .r.flk.t cS«ak«r!
.Zalat KöilOny- bt. ktiClal. "
ZAUU KOZLtOT ^•UTlaal atniar
íat m^m
\\
r 1

*
, a
Az cmtAUtén ma 5 ómkor keidfldik t» 7,7 áráig tart
■ • ■ 1! . \' • évi, 2a tL ftegykenlzM, ®4Ó- Január 26. oiütörtök - Ára 30 fillér.

\\J V
\'fiiruti >i>ii,>,

ku4A*jv*taj: .v
Felelős szerkesztő: B/ nedek Rezső
8Wflzet*s| áru >ny hftnnfirn 6 piinffri
negyedévre 1® ponttf
Hös csapataink tovább nyomulnak előre

Vlkln»-«ránáto«ok a Balatontól északra több mint 30 kllom^taras szakaszon Üldözték ax ellenséget
iHídln) Német . \'apatok a Ve-
i 16 í\'h ii llun* közötti h/.u-i-l en <l ni í ny e* IAina*Ihhiikka 1
"jljtWttll ■ i a/.ovjet caapa-I: k jMveré.e uliui tovább nyo-| uitnk északkeléi leié.
I\'Jftl.lt kötelékek u legutóbbi In uráljiiQ kin/í-1eHlU\'ltök a/. At | H\'i helyet
v. m >li In rviirelliiglalAiis után, lihi-lyet a bolaevlaülk uláupótAal luii>..z|a>iilrmk építettek ki. to-1, iliti nyomullak északkelet leló. | \\ S/íki sMiérvar éa a llunu kö ■ /•\'il vék\'rvliitjloll tHturóaliop a lnl llftiru* SS Iflilelékek Oi pAnci\'lnrt |hnl>>.iiai)-ok n/cropellek. ko/.tlik III mm Ihilrli/k\'lal elaő had-■/tAly K liiiilna/litlyiik kütelí-B k ■ Ih\'ii liurvult u/. olaíi ehrluhrll |i uiirlii. r/ri\'il nirlv n nzovjvl
II Kl li.iri kix sIJAI pusztította i\'l
III 11/ i\'/.ri\'i( n német véderő leg: |rrglMi pinrí lin ezrede
A HiUiimi.il éazukra végrelHiJ-llull Wiiiinlii-iial a Viking k\'ranrt ■liwiiri inri cinri\'. harebaaiállt I IkilM\'vl.lnkkill l\'H rnlinuinial el-
foglalt egy fontos álláat én több mint 30 klloitiólerea azakaazon Üldözte tovább ttz ellenséget éa még a tartalékok beérkezte elölt blztoaltoMa a footoa caatorna (U-Járókat, melyeken a tAmadáa to vAbb haladt előre.
(Ilerlln) Magyarországon tiniadó német .magyar kötelékek tehermentesítették A KúrpAtok éa a Kurfold .Jlözött lombul* nagy csa-tAbaa a német cnapalokat
A Italatontól éazakkeletre el lenaégea Atcsoportoaitáaok vannak, ennek ellenére a Vérté, hegyaéghól kötelékeink ujabb te ret nyerlek keleti Irányban. .
Iludapciittól délre éa nyugatra dúlnak a harcok. 0
Az elmúlt napok támadásai\' a Magyarora/Agon ku/du bolsevista csapatok erejéé annyira Igényim vélték, hogy eltekintve a vértea hegységnél íolyó előretörésektől, a Duna-küiiyókUiI -aWTtiyfrtíalra éa a azlovák határvidéken nyugodtan telt el a nap. Krödy-Hurrach huszárszázados.
aki réazt vett a azéki alehérvárl harcokban, a aajtó tudóaltója előtt a következőket mondotta:
Ml, akik az elmúlt napok harcaiban a német páncélon lánrn dáshoz caallakozva megindultunk azA/aduukkal előretörve kelet felé. hogy most a még lelaiabadi táa elölt álló magyar Icai vérein ket relK/.abaditauk. támadásunk kai a Sárréten törtilnk előre órláal lendülettel. Kemény harcok után előretörve küzdöttük le a makacsul ellenálló viy-ös hordát éa aorba kerüllek logaAgba azok, akik bitorolták midig földünket De letörtük ukgt. éa tovább törünk ,elöre éaéTigpok kérdése, hogv a Sárrét, a Balatontól a Dunáig terjedő terülel éa a/, ország azlve Is, minden szabad lesz.
Hízunk é» tudjuk, tuigv győzni lógunk é» előretörünk n«y azö-vctscgcaUuk oldalán egnzeu a * végső gyö/.elemlg.
Minden magyar bizzon. mert a ntugynr huszár tovább harcol éa győzni log! .
A gyóznlmosen előrenyomuló némsl-magyar otapatok
LMdnnl htr sierinl DAInakl Miklós \\ külftn Is felngyelnek.
debreecni KazaArulók és nemzetgyalázók „fcgyverazüeeti szerződése"
A magyarságnak ssmml köze a muszkavazetök rut Játékához I
megadják rá a választ
Kségtl. * megkUlönböilíló törvényeket <1 kell törölni, az eiekból szármáié károkil meg kell téríteni, a zsldókil mm kelj köllözletni eredeti Likáhelyukie- és káraikat meg kell téríteni. Altaliban a nemzetisekkel ugy kell bánni, mint maiyutaiu polgárokkal.
Málfriieisiág kötelezi magát, hogy a Szovjetuniónak, Csehszlovákiának és \' In ieizlivilnak visszaszolgiltai mli)de i onnan elhozott állami tulaj-dost >1 gyári berendezést, mozdo-nyi)ka . vasali kecsikal. műemléke-kel st$>.). Hadizsákmányként átad a bzo^Mluniénak minden német ere-Öeiti katonai anyagól, de szov|et leUialklmazás nélkül at arsiágból
Íem klhetö* ki semmiféle német yártmányu vagyanlárgy, még a szövetséges államokba se.
Magyarország átad minden dunai iiköllTben l.\'ví hajói, amely az egyesüli nemzetek bármelyikének liála|,anában vall, álad lavabbi Inintfen magy.r kereskedelmi -giV töM Ai átadások (lall keletkezett kai. rí al nlgyar kormány lelelóf^ A íz!|vel«égea koonányvk eiíen-PrzA szarvéi í rámára a magyar ál-(faJjU Ha i otóalos)
i iiuló társasága Moszkvában \'"rlaa.tegy\\eiszüiicll diktátumot", •i egyesült nemietek lííiéiöl oijulov irta ati
.egyetmény* clsó pyntja sze-\' J\'j|;y.iioiszág besitlnlell az el-: \'i\'iMkcdi\'sl a SmvjeliinnWil. I\'^vleváklávál és Jugoszláviával \'Kfn Ugyanakkof .megsiüntet Vapvsolatol Némelorsziggal, ■Oerii a magyal leiülelen lév* ""\'- még l.gyven vltelft német "•j arukat ei a német katonákal \'\'1 koiykíal áladja a Szov|et-\\ Magyarvviszág hadatüien \' "rtomágnak éa imeinái|a a né \' \' nemlelKéKtlekel "kviionng köteles a siövetsé-ir. \'tilaura jráiaitoldi. vízi \' \'-\'íi ti nastpeniokai lenolaitani \' \' >11 a els.\'gtseknek állan-m rendeikeieste bocsátani, y\'áxrvmái kiSltlev 8 gyalogos VUlyl le i ,rj,i. eiekel ai ala-"•kil ai Irril\'elín kivfll
\'-i-i ij\'|ji A k \'i atiéinet-• «■ i rjt.\'iu .egetei.eiekel 1 \'« i\' kai lesnie: \'., illetve - .ra leJuki , lk és ennrk lura a; egyes,. I nemzetek
Magyaioisiág kiüiiii Csehsilová-kla, Jugoszlávia és Románia teiO-lelell, aiokat, a n\'r,leieket tehil, amelyekel Magyaiosiág ezeklöl az országoktól eiloglall. Az idevanal-koió törvényeket Magyarersiág megsemmisíti. •
Migyaiotsiág .kermánya a Siov-\' Jelunió és a siövetségesek hadseie-g^inek szabad mozgási bizlolit az ország leiüietén és eiekel a hadseregekel saját közlekedési esikö-zein és saját költségén siálliija ula-iitás sierrnl.
A továbbiak során Magyarország köteles minden hadileglyal és internáltat siabadon bocsátani, továbbá aiokal a |ugaszláv, illetve csehszlovák polgárokat, akiket a hábóru sarán vagy ail megelöifcn lakóhelyükről elmozdított, köteles ada vissiasialliianl s a köllóitetés min-dea tcibet M.igyararsiág viseli
Magyaronzág kairlen magát, hogy aaaKiilon Kvsat minden alyaa sie-nelyl. aki a szövetséges nemzetekkel való együttműködés euatl kerüli fegs.tkfcj Kemiebsegre és vallásra való tekintet nélkül tyilasilani kell minden ragyar állampolgár egyeo-
Ne rettenjen meg
ov vet len miiirynr nziv, lia n közolt iilok vói-es úrityu In\'-k-H vi\'iroMink fah^köxó votnó niiiLfút. laonvon «ro-je iniiiilniuiy iunkiiMk aljlio/, lnnrv pjefttéltOriK* hn/únkk\'il óh ii íiix itilnk kiJ xzottiléon ónikkr f •nmilló -nt Mel.-n ó.-\'i. Kwor\'lni t tartunk . * finí\\olinet kóxetelünk niinti.\'iikitől ,\'s iio leu\'xen iik\'^IojmmIv • s.\'iiki m-iii azhil, lio-,\'>éiz flUv. tl.e/i li I.\' ti na|M)klian i iiloysó."; -I ta\'álja ina\'.\'itt 8/i\'IuIk\'M ;i mi lóriinkról. Noiii mi uk n\'jukt liini \'in a l<n lón •Imiink k1\'-vetoli ineií tőlünk. lio,\'\\ u kmnolv ónikliun mintloiikiiiM ;i l<iín.i^\\nj>)) koiuohs.r.\'oi óh !«••.•> . Inr-t invykö-
veu\'ljük. Jajj unt li:i i\'z \'iH/.ri -m ih, minket iu\'Iii í«n» ővilrk -lin, mert niimlen jaji f. l-U -lói.In • \\.ilónak lail^nk ii/okut a kiiti l. s.-éií-\'k \'I, a niolsek i.\'ánk \\Viiakozn;ik.
Atldi^rA i- |LMlikí i»on H/or.\'lii.\'iik, ha .miiiilcnki iiKnre/ivI-\'Inó .Vvik |ó óiz/\'HÜ nui\'.xar text\\.\'\'iünk lio/./únk inlé/.ett Miniit. m-l\\lfii \'"Sírra ki\';r iH\'iiuöiiket, lioiry no i-«:ik a v -i •jtó-k<*>«- .zu^\'ii miinkiis t •>tT,\'-ivink v g\\eiwk• riaizt » túron me^.\'r«n<it»\'\'s«-nok íu\'Im\'i/. numkajúJuiii, liánom azok ks. nkik_ ezeklien a v.iro^falakban eililiií m^\'?lHi"tós.Mi kinm\\:\'ii vi^ol-iK-llék a Jiiinil.\'iiiiaiii ■ Ifi \'.\'iniiljait. Kellii\\ ja ti^ -\'münket \' a jó \\ -st-\\éi link arra, lio_\'> a s.nii\'ásás nem ő|i|\'Oii ktiim>ii felutlHtriil«in nj\'rn iiul-jn, mi okl>i>l nem vc^ziu:k M -/.1 a ,ti>/,tvi-elók.\' ini|M)k, piari^t.\'ik. Iiirttk, k.i/ti^/.lvi-elóh. iian\'\\kit:--k(tí.".k. ke-nv-vk.\'-ilyljiii alkaliirü/otínk. Iiank-ti>/.lví elók, |iIhim> Uía/*.atók, tuni-tók, Miinúnik. fÜHzen-M\'k, lionl.\'nek,
tK»stiK>uk, vii-íy mim niou,|\'\'l"li. a L\'U\'ft/.ímtmnliliiiak, a Nyilas t fivérek . Sok iiíu/.nau\' aiiií kiilv.-> i vórünk soruullmu. «le min. a N_\\ila-Hokut illeti, inou\' kell ért in-ni veled, kedves testvérein. Iihun mindazok a .1i-itv6ioiiik. aki\'.viiok a |wirt-Mzol^úlatálmn, myit fe-.»\\voioh ^•rök-iwk, vmr> mint ««r>él> Nmt<m ti*»r.t-sé-.\'et b»-i>ttiö o_" ■\'•nii. k -V •ii»|m ninre, a/i»k kitétel laikiit t»lili_\' i-. >ót e/.: ntún iilétí fokii/.oitalili erű\\ol r«:szt (oiíliak \\eiuii inind.\'n munl.iiliitn. lk\' a/.t\'is nveu\'i\'-\'éHg-u iii. Iur_\'v azok a totvéi--ink .r«\'-szt vo*/.uA majd, ftkiknek feladutköro m^^szo a ímÍiic-munka felett áll. Jeni 11 fo.\'juk ezt iM\'in i\\)klánilH>l, hanem ntibói v s/.ent elhaíúro/.ásliól, lioify \\á o-mjk itiqin-doiuiol é.- mili\'leiiklwUbXein n inrx\'-*t<lelme//nk • ,
Nem szuhad oitohu liuiv-u il ai ra (;ondolui, ho/v a veszély «-r.»jii elmúlt — Uofry nyugo\'ltsn lejünkre hozhatjuk a |híj>1uiit, mrit h- nimii ket mar »etiimi, do - mini n« nv fényeit. Nen» \' T.--.t\\<%. ink, a ha\'«oni kivúmith:itutLinal.h, min; a lcirs/.ozó!yo?»\'hl) nő. Nem bizton iryózeloBi u teruletny»ri-éj. Az el löiiMr-Tt me_\' kell MnumÍHÍteni ahhoz, Ikí,\'} a ózoU-in hixtueiitva legyen é^ ad\'li.\'. amit; <\'\'/. I»e n. r. I.. vóikezík, mindenkor k«.-/. n I. 1 n nűnk a harcra.
A bol^iMiik liai\' n.il •! i k"7Í»m«Mt." Sul; 1 lontl.ép/ "-.\'ik • ratLuu! I.ol itt, ih*I «»v arv i n-t-\'> errdwJniy kie^tkano V-d*»-.aÜJtek tart t,a ni. o Ma. ;.r testvérünk, hv. a kuWi.n -r
/
zalai kozloxv
i\'.\'i..
(
karuk » tekintethet nem fog tAAn értetorai o^iWkk*! Km, sót még azokkal a magukról in«vfekedb»ö bitvámakkal arxn, akik őket várják, mint felszabadítókat Kit mind nem azért írjuk, iujgv a kóavéieoi/ínybnn n.Miifialanaégot kelteünk hanem in-k&hb, aaért, hogy figyelmeiU»zünk ftnndonkit arrarn\'nO\' korai mó# ai óromuk akkor is, ha* a hazai téraó-günkheft tobb kulesholyxet a k»-■ Runkrn kerülhet. Nom akarjuk azt, hogy az ojq ik napon aapkal km>-gódobálva üiUM>|tf>ljünk éa a má-w*lik Yiup; hányadik napon pedig a pánfkfian:rulat vegje el a lakon-aá« tisztánlátónál. A" kiürítésről ia Időben irtunk ón megírtuk azt, ho^y nnro kell felkÓH/.ulnunk «\'n I.uii riw-g-i* riu-iftortÉiilM-tett az, liogy sokan olve*ziUitl/jk fejüket. Jó magunk óp-|»\'il a iimvao epik szorongatott va-ro*káiál»an voltunk elfoglalva azzal, nir/y a beijedt magvar testvéreinket a nvu^nlotura kenyszorit-auk. Ott ih felütötte volna főjét a punk, lia idólien a k-gd rútot tik uaahb intó/kodé**! eleiét nem vettük vol-Via a korai é* hofytektfl |»uiikhangu-Latnuk lla\'a laUili, Kikerült megfékezni ezt a nagv ijednéget óh he-blzonyilottuk, hogyktul korai az ag-
Íjodjlom, mivel nincsenek meg a ellételei annak, hogy az ellenség egyik óráról a másikra betörhessen. Pedig a Tlhanyrév és a meg szállt somogyi part között igen kicsi a távköz. Magunk Is láttuk a mólon sétáló bolsevistákat, akik távcsövön gusztálgatták a Tihanyi-fél-s/igetett. J)e azt Is láttuk, hogy a félelmetes Stukák megjelenésére hogyan szaladtak vissza. Hárem nap leteltével nyugodtan hagyhattuk inasára á városkát, mert megvolt a bizonyosságunk abban, hogy a pánik hangulatot sikerült levezetnünk és Igen érdekes, hogy nem Is csalódtunk, mert a mlnapában Jelentés tételre hozzánk éikezett vezető lest vérektől megtudtuk, hogy Igen QuU— tek s testvérek anüák, hogy elhamarkodni akart lépéseiket megakadályoztuk és ezáltal a kis város lakói ma már hálásan köszönik azt s kemény Intézkedést, melyet éppen a nyugalmuk érdekében akkor talán érthetetlennek találtak. Megköszönték azért, hogy nem engedtük éket elrohanni saját otthonaikból és megkíméltük őket a meneküléssel természetszerűen velejáró szenvedések és nélkülözésektől Városunk védelme nemcsak kanizsai érdek, hanem európai érdek Is és hogy ei teljesülbe-ssen és eredményes lehessen, ahhoz a mi saját tnunkánkta és erőkifejtésünkre is nagy sznkség van De ha a kegyetlen n.ipok art kívánnák tőlílnk. magvar férfiaktól és nőktől, hogy fegyverrel álljunk helyt azon nehéi óiAkban és életünk feláldozásával Semmisítsük meg a betörni akaró ellenséget, akkor ait is kész örömmel. de lőlrg fegyelemmel te\'je*it-sük Már most letlmem azokat a fajjnkOk.it. akik ostoba é« durva-hangú jgvrr.iJm.intjikk.il akarnak elfoglaltságunk közepet c hennánkét síéiakitflvlni. hogy lehet majd a számukra is -gy kis észszerűbb felj.t.Oot találni, mint a névtelen levél irogatás és igen szerelnénk, ha m»|.t ezektvn a napokban meg-imi\'at-ik nekünk, bog* tényleg elvan |\\> magvarok, mintabogv önmaguk e^tt exzel a tulajdonságukká I tetne\'e^rick
M"-giP«ta testvéreink, akik e város tj\'jin beüli es sivfll e\'nek. fegvve\'Tfl mins késien várják azt a para-vsoi. hogy Indu\'j fs ami-ke* ak a Hungarista \'é-
gvk. v vier«t~*nk azt is látni, h»><v t íJbbi raktár testvériek is k s»v«ko;.», kogy egvesCU erSet Wví.U eeg ot\'.V.iunln éi
a vas, a vér kemény harcába kerülnének közelebb a hungarista életszemlélethez, kerülnének testvéri közösségbe |a hungaristák népes családjához. Addig is tartsuk meg
ax evangéliumi Játanácsot, mely igy szól hozzánk: .Vigyázzatok és Imádkezzatek, hogy kísértésbe ne essetek, mert Jóllehet a lélek kész, de a test erőtlén." (L. JJ
tl
/r • -:r. jy**^ * C. < *!

.» .uj , m ntfí \'
Aí altanséf pontos magllgyalis stsH Aí ellenséges glepaakal«ar«k és gránitvet* él\'ás hOtelséfe -Állapíttatott meg TUiérségOsk mind|árt kiemeli és véget vslUk
Dr. Gera József országos pórtépitésvezető zalai körútja
Dr. Gera József országos-, párt-épitésvezetö testvér országjárása során 27-én, szombaton reggel 8 órakor Zalaegerszegre érkezik, ahol délelőtt 9 órakor gyűlésen vesz részt és mond beszédet.
Az országos pártépitésvezetö zalai országjárásának részletes programja
egyébként a következő 27-én délután 3 órakar Nova. 28-án délelőtt 9 óraker Pacsa, délután 3 órakor Keszthely, 29-én délelőtt 9 órakor Sümeg és délután 3 órakor Zala-szentjról községekben ismerteti a pártépités munkáját és lájékazta\'ja a helyzetről a gyűlés résztvevőit.
A halálba akart menekülni, mert lopással gyanúsították
Folvágta ereit a rendóraégen egy MAORT-munkás
kon a a a/erenoétlon ••ml
Szerdán dóHőttre a nagykanizsai kapitánvsáir ó|»ül«*kil«e Imidzt/k (lodri .lániw 4ő úni, Királv ul«a II. szám alatti lakos, MAOltT munkást, akit ruhalo|iái«aal gsan.iHitot tak. Kihallirntása i\'lőtt a folvtvsoii várakozott é* ezabitt (g)\' őriz^\'lleii pillanatban. zsilol|*>ng<Svel átráirta l>al eauklójáiiak en»it. Az öngyilkos pácot a felvonón szolgálatot telje aitó rrndőrón*z.»Hn fisUvU* fel. Kk
•zer«Hiesótlen na ^inemtviM\'gd vórt vi^/u
aiuhan le\'rult el a fol\\..... k-
tén A n>ndőrs«\'xr azonnal -ti • a mentőket, akik p»m k nlatj érkeztek a lielys/.ínre « ■» elm\'.s Ismi ntszesitett k nz "Hl\'v majd n kő/kórház eolé«wti l\\ara szállították Alla|*ot:i sul>o*
A tettenért tolvaj fegyvert fogott a károsultra
A letartóztatott gyanúsított meg
Január tt-én \\őrt»>nt. Iwg> lll«v« lst\\.u» UH év\\w miháldi ftddmuws, aj lnko közmSrher tartozó Inkoile|»-kd pusztán Voro- Józm^f és Vesz* iter Antal ottani lakeeok két.U<d«\\n rmrjat akarta <lo alítani Azonban ■ munka ko/beiH U\'tU\'ii ert« k Ihvy naMvküllaw^Mt és zsokmamat magával vihivi^e. IIUV feipwrt f»>j»>tt a knnvult Vesznem) é* ajz.il nvv-fen\\eg»>tte. Az inkei e*»ndórón» re-vkWwh elf>vta t« UflalliU\'tta a
menekült a atatáriália eljárástól
nt.-yfliiinizsai üc>óíz<-er.- Kilmlka-toakCir ré-«zlieni lieismeró r.-illomást tott. Cüeli\'kménxf ►tatariali* eljárás nlá ofik, a/onhan a fennofrjr«\'» eny-hiti\' körül mén vek miatt Vich Imn-, vámuv>« nyilaskerr^zt*^ f>\'iipHiija. aki mo«t Najskanizsán tarti^íkoklik, liozzajárult ahhoz, hogy a .Minuíitott fóldmúres u_\'>ét n-n do< Hrócác elé utaljak. A főispánnak k.Vsrf«ftheti. -hiKj mocmwnekult a ro-*t^ftitéló birósác ítéletétől.
Hogyan foglalták vissza Székesfehérvárt ?
Paul Kloser hhlitudósitó Szekesfehén ár \\ i«s/afoglalásiról a köwtkezöket mondta
A inzm-t in.ig> ar hodosztá-t>ok 11 én este fél 9 órakor indult ik tam-ntásra Ez a támadás rvmlVivúl erővel imfult es teljesen mi\'gKpte a N>l«e\\ütikat V nvjv-jvtésúkból magukhoz tervN es n gyon kctnéoyeo véde-
kezfl oroszok roegkisérx\'llék a páncélosokat összevonni és északfelé kivonulni a \\ árosból \\ m-nek ülő bolsevisták az ál-l«>más niogótti hidon akarlak knonultű a városból és csak ké.vibb vvtték észre, hogy a hidat felrobbantották Ez a vasútállomáson ósszesodródott katonák között oly nagy zűr zavart
kellett, hogy ellenség és i u pályaudvuron uraíkinl., szevisszaságban meg M.,n\' nurte egymást \\/ ;l„,
sok tij és használható p.„,MV zsákmányoltunk Itt tigvi,^*4 páncéljnvitó ntühelx v .ji\', ^ gvors menekülésben (h( vitásra váró páneélosnk;i|lJ\' Uolsi\'visták mind ott f,.| ,;. tök A német p:itieé|ok„| , tünöen beváll a s/.ovjii .,,„ . losok elleni harebau I gv^ nn\'t katona páneélokoll,\\ lőtt egy óriás |.,i„,| amelv o|\\ jól sikerült b-hi , tol kapott. Iiogv .i |llM, megsemmisüli és i lorn\\.lm, szire elrepült A lakosság (ll, örömujjongással fogaill.i T vonuló csapatokat és m,^, dégelték őket és minden 111.4 igyekeztek oi omnkel kinxih tani
üzen a front
Ivgyre másra kapjuk 1 1 bori |e> lapokat, un Ki k n,, UH | deremből" I. „
lak Nem In t ey..dálUa hogyha az iiloki.zbeiu hint.-események mi di esak mo^i ke/lek \\.így kani/sár.1 ii,-, Írásai Heerke/ésnk sorriml* |>en kö/oljuk okel
Sz.illep I en ne ..rm \\ r s/ lúboi\'ipos|:it <d ll j.i verdsi Krikilus mOlelése napja.i
hatlgsanr.n cl a haui látnu. tt"KV nnndcn honveüiiek Irgvcn
•lthi>s|ar». nyaraSl aimj Knaitss i/üleléae napiln l<«kc«n|a szálljon a Veiírek asztalira
Majd írja. hogy :i/ »»vf kanizsaiak |ó| vann.ik k. lemes kará\'esonvi unueprk\'U vánii ik h.i/a I rtuk n> n*; jaliak \\lair\\a a k->\\.lk./..
Kxulli 1 fS eri\'iie őrm K«» ■
kálo|\\ s/kx It ilies |l./ . I iitlo .lem. ./k\\ s/i rli. -\\ .01 | .irkas Jó/s. I vi
;
N.igv Islv-in hmivéil i: 1 s/ lálMM\'Í|iosiári\'d ii/. ni N . kaili/siira < 1/ \\ N\'agv |.n: im ii. k és ilj \\agy I■\'erén.\' I gés/ség. s j.\'d \\an, tobl> \' lel \\úr Csókjait kulili Sz.^ inkl. feleségének N\'agv I vaum nak egészséges . • 1 fog sikerülni amit ók I. rv.z\' - írja. inert N\'agv István r újra visszatér
/sifkovles Pál tl/ ll ♦ s/ tábori postáról írj • 1 : sok s/.rrelillel gondol \' hon levőkre ezekben « 1 időkben Jól van iiim baja Sz. retettel údvo/lj ruTo** ismerősét és barátját
Sünön .Tózsef\'őrv K I"\' táborf[>ostáriil ü/eiii H " dáliák Itfigv írjon s-Tk >1 nem igen (íapoft tőle Sók sok csókot kiild n- kí \' ves szüleinek. ísmorős. 1 ; jóbarál.iínak sí.?, s/»r« egészséget kA án
Tgv levelezőlapon \' 4
iHisXa szám ifi\'lkuf 1* János. (0 rnví J«»/N\' I I ge|v ftetlelo-in i.in riak S*erli« s |s|v ,1 völgy í /v.tko Istv ■
KocmV Karojv KiNs llonüth JőzsíT órai " • vége /févt i baio jennek is fürelmes kit.irt:#st k mindenkinek
iqJJ 15

*j,a«i<h Ágoston tórisflmx*
„, r 329 u táboripoatáról SiUrsalv.t \'gyütt üzenik: Jól »:\'nJU. ná.itluk m aggódjanak gjívrt kívánnak mlndín íjiv-M.Miknck éj sziretleiknek Ub",rt|«."t" "Amuk V Itó rtil ,l,-k..it» n C. :i29-re váltointt) ^rva ■< kówtkeiók Sími-th Am*ton t/irni , N»«jk» \'" ",,\'h \'*tvkn nakv,
I •"•JftfS oyónrr t.*, . rtmu Mttn4ltt
IMMiyn. JM őnr., Ko- w4rl,.. , f>n /ajk, Hárcx Jwió
Torii\\ i*w>ntmikl/i*, lU>itlw>ff«r »l t.onv/*l N<iy> kanixna, la*k;iton
r.ui h\'»nv/iíl K«rfii/árvltríj«, Makó
/ Karol\\ ttfuiv/yl N»H{\\kii|í»nuik,
I H„rf4lh Jinam hoav. Nu^tmkAmk
I y.it\'i» Jhimh hfttiv. Niufylkfckón&k, [íl .ff iiii Ivmi, IlorvútK JózhoF I\'ö-
II «kr. < lani* Jii/mf liouv. (laruhonc,
|,.. Vin <1 non* ZaUmoronyü,
|Si\'n.i-H\' I\'""\' li\'»it* Horfóldo, llor-l.uj-H Ih»hv , Kíhh Antul hűn?.,
|||.»/ l iv\'kii ln\'in Hahót. Majltol
■•«•>. Simon Józnnf
|h llalsuoys Ji.ii/I IhM-Miholy,
i»ii l-t».»i.. leujoH, Kuemgi
I K ,.ii síi Ur|» l.onv. /.ulha|>ttti, Haj
1.: ,f. Uuáii SjM!|ntwkrluili\' Intvén l/o
mt§ kaipwtfmi
„A hungarista Magyarországon nlnci különbség magyar ék magyar kAzfltt"
A\'gyékényül vaiüUiiif hltvalléaa • nyllaakoroezto* uzmi mollott
Karetl férjét
|\\j\'i».ii <»!(«» ImiivrtliM K ÍÍU.\'I. i lnl»uri|His|;\'ir«\'»l iki nktóln-r Trii irt uliiljár.i ii felrsó^r \\iljoit í\'litjrll ni.igáról Kó
|iim knlvi N lMjtiirs.nl, akik vrlr • ■II.ik ImliNvik. Illü VUII WJU% li.tvi\' imiiiiii Ckw Simon
[»ll«.ttil (. ihmilM.k. ISI ház r.\\m /alaiiirfQ\'f
Karaal fiát
| j V.riAN <iviilftt, aki u bihur-n<XvK«»iná«li kA/só^ből mr-"kuli kéri rokonait ós isiiw-•M\'il In»g_\\ irjiinnk it ki\'ivrt i/ii rumv Vití\'nn (iyula I «i i< •>!■ »m \\aMitiWI«>ni;ts Vas
Jinuir n. CMIöri. Ram. tat 1 «<> i\'d\'jr»lán» Pál told I * U<V.fUiu>fl nyitva oajvonU r«*i
\'4UM mín ö Arái* (KHiIM —
________
j<4*l«k«in ÍAUiUu oélm
•zc
i .al
Eljeiyiee ticrc n.n\'i V.ilíru inti fVgyertr /rutjl JSinct lé (Minden kil\'.ln <ittftiies htll | (:) Falhívjuk j lífll nfli-
\'s>« l >1rJljok. mí-
\' VA tt hentesek, valamint a \' ii S.\'k lígyelmet atra, hogy 1 i njikat • mai iiaplitt keiJve " hó UVig May.m Tejlvdek \' -\'^fn. aeljlin 4 íitlUM 6 óriig .> siőröltethetik Jelen lelhivii i \' lt> ipar,lkakra vonatkoatk.
Felhívás.
\' \'vUimkra juh^t. «
kipc*«ljtt>ja ti^hb
• * JA Uáijban o«t mirjJt »Q-
• *»«C, imelyct jo^ljijnul hJ»t-
• \'\' ji v>n Ijkv\'k. Minihtv* 1 \'^rrfiatf* Pírt vir\\>»v<ieiMef*
• »Mi at tOJií bf^rtnett
\' fKt MU^Aiatol indif.
• » hx^LT W|lt
Aiotnal a
k.vJ^^Jn b«iínítt
étntlytfc tuUj^nkírT*" \' Aa
a UiMJ lakhat
»< áll
V4
Oyékényes, január 25 (A Zalai Közlöny tudósítóiétól) Gyékénye* nagy állomásának nagyteres léniámmal várta-saerdán délelölt a pályaudvar várótermében a Nyi\'ajkeresi-tes Párt siónokait. Dr. Horváth Ferenc MÁV fogalmazó, a fart helyi vezetője sikeres előkészítésének, va-l^mmt » vasutas testvérek ílke? érdeklődésének tulajdonitLató, hogy zsúfolásig megtelt váróterem várta •z érkező szónokokat A vasi as-ság dicséretére legyen mondva, hogy Igen sokan, fárasztó éjszakai szolgálatuk ellenére sem éltek a pihe nés lehetőségével s eljött mindinki, h»gy hitet tegyen a nemzetiszocialista eszme, a magyar élniakaiás melleit. Semjén Géza, a gyék/uyesi vpsutállomás főnöke szives készséggel tette lehetővé, hogy a nagygyűlésen a vasútállomás egész szemely-\' zete megjelenjék. A vasutass.\'igon klvUl a közönség soraiban Iáin k a rendőrség helyi vezető tisztjét, a vámtiszteket, a cscndirsegct s számos más magyar testvérünket is.
A gyűlés megkezdése előu Semjén Géza állomásfőnök testvér köszöntötte a Párt előadétt és a megjelent vitíutasságot.-wttiM elsőnek dr. Horváth Józs«< ntfykani-ital propafandaveiaté kezdte meg előadási \\i ezerévrs magyar történelemi • I \\ k ntilt a hungarizmus hísi -i urt\'
amely egyedül volt w i s j a nemzetet a pusztu.-k si bM visszarántsa. A si-thui- t -milyet a levitézlett áruié leml. i . i-tezménycsen szilolt i cm f v élet uian vágyakozó n> gyár k egységének megbontásba. .1 n-fjrixmus megiiiQntettr s n>, ár minden épeszfl és nemzetéért dó magyar tinionihatatla\' 1 ."»!! 1 V-lénelml nagysággá er•• védett v- m-
letveiető, Szálas! Perenc mögött
Beszéde folyamán foglalkozott a háború kisérő jelenségeivel, amikor felszínre kerül a nemzeti életnek minden értéke és hibája. Megjelennek az eddig ismeretlen hősök, az önzetlen és emberfeletti munkát biró férfiak. De megjelenntk a földalatti emberek is, a vámszedik, a haszonlesők, az uzsorások és a hullarablók. A hungarista őrtállónak ma százszorta inkább, mint valaha résen kell lennie, hogy vigyázzon, őrködjön a magyar élet felett. Mindenki azon a helyen, ahová a magyar kötelességteljesítés parancsa állitja, hősiesen teljesítse kötelességét. A magyar összefogás nagy szükségességére utalva lejezte be lelkes be-szédét dr. Horváth József.
Majd
Qyékényaal Látóié, a csurgói járás vaxatéj*
emelkedett szólásra Nagy hozzáértéssel taglalta a hungarista eszmerendszer lényegét, hangoztatva a Kárpát-medencében testvéri kézös-ségben élő népek jogainak egybehangolását a vezetésre hivatott ma gyarság jogaival A hazai földhöz tapadé nemzeti érzelmű parasztság s az emberibb élet után vágyakozó szocialista "érzelmű munkásság kö-közös leifogásának kialakítására hivatott az értelmiség, amely ezzel a nemzetiszocializmus kialakitója kell legyen. Ez az értelmiség azonban nem szükségképpen azonos az iskolai végzettséggel, hanem a természetes ész és a magasabbrendO lélek intelligenciáját jelenti. Foglal-koiolt a katonának, mint a haza tnegvédelmezőjének jelentősedével, majd kOlönösen megkapé erővel utalt a magyar jövő letéteményesének, a magyar édesanyának szerepére. A nemzetközi zsidó mentalitás 4 női eszményt megvásárolható íj*
anyaggá akarta alacooQjrttanl. Ezzel tiemben a hungarizmus krisztusi kereszténysége minden nőben agy magyar édesanyát, a magyar jövendő letéteményesét akarja látni. Az osztálytalan magyar társadalom jelentőségét méltatva fejezte bo nagysikerű előadását Gyékényest l.ászló testvér.
Feszült figyelem közben kezdte meg beszédét
Bárány István. Zala várm«|y« vaxatőbelyattaaa
Méltatta a megjelent vasutas testvérek érdeklődésének és együttérzésének nagy jelentőségét, hisz\'en ezek a testvérek — jórészben nehéz éjszakai munkájuk utáni pihenő idejüket rövidítették meg azzal, hogy megjelentek a gyűlésen. A kővetkezőkben utalt a közéleti tisztaság mérhetetlen jelentőségére. Ezt az utalást az a férfiú végezte, akinek ajj^itán, becsületes jelleme a legszélesebb körök együttérzését vivta ki a hungarista harcosak számára. Hangoztatta, hagy a hungarista Magyarországon nincs különbség magyar és magyar között. Egyetlen értékmérő a nemzet érdekében végzett btcsületes munka. Hosszasan fejtegette a lestvéri összefogás szükségességét Meg kell szűntetni a válaszfalakat, amelyek a régi rendszer nemzetünkre kényszeritett vezetői önös érdekeik megvédésére emellek magyar és magyar közé. Majd a hősi helytállás és a végső győzelembe vetett hit kifejezésével zárta nagy beszédét Bárány István megyevezetőhelyellcs testvér. A hall- a gatóság nagy tetszése és elismerése kisérle Bárány testvér minden szavát, aki nemcsak a zalai, de a somogyi testvérek szivéhez is megtalálta a testvéri szeretet útját. Szavaibél nem«ak a megértő testvéri szeretet utjál. Szavaiból nemcsak a megéitő testvéri szeretet, de a nemzet érdekeit szolgáló kemény férfias akarat áradt.
A vasutas testvérek szemeinek ragyogásából azt alvastuk ki, hagy mtst nem a régi világ nagyhangú korteseit hallgatják, hanem egy elárult, de élniakaró nemzet igehirdetőit, akik az internálétáberok és börtönök meghurcoltatásain keresztül sem szűntek meg áldozatasan szolgálni nemzetüket.
A családi gyász miatt távollevő dr. Horváth Ferenc helyett Semjén Géza állemástónOk köszönte meg ezután az előadék és a közönség megjelenését s 1 viszontlátás remé-ményében búcsúzott tőlünk.
Htsj**áét •vua*3<t>*«
, taMi tatámaaára la a »
MD^vrfcurt ttOftfcgc*
Testvér/
A magyar szabadságharcosok példájára, sok magyarnak at a kívánsága, hogy ónként jelentkezhessen honvéd ka tanai szalgálatra Je/antkeanl lehet:
/. Minden natyobb helység ban, mint pl. Nagykanizsán és Zalaegerszegen lévő „Kiegészítő parancsnokaágaá/".
2. „Járási lerenta pmranaa-mokaágoknáT. (—)
Zalai lotiom
1145
■ L <
Ura rendűm* fizetést U mtrjv pénzben, további gondoskodik lakástól ét fotóanyagról. Általában « nufyv állam gondoskodik i tiö vétség ts kormányok kaidóttelnck mindenféle szükségleteiről
(Berlin) Péter uert> király beleegyez éeévtJ Subádét eleget
tett Tito meghívásának és kor-Magvareruáf jávátetil a Szovjet- mánya székhelyét áttette Bel-urnának, Cie hnlovákiának ét Jugo- I grádba
tiláviának. rlUboiu lolyamán oka- I Subasics miniszterelnök ál-ion kirokal. Magyarottiág elveti lílólag szunére vetélte Péternek, lette a hál>«rul, de tekintettel arra, , hogy nx-gsértette aj ulkotmányt, hogy hadatozent Némeloniágnak, mert nem ismerte el a Subtuics a jóvátételi -átszegnek ctak egy és Tito kózótt rocgkólúll egye/ rétiéi flietl meg, i tóbhil majd m\'-iiyi és már meg is kísérelte Némeloisiág mell. Igy Magyai- Péter király egy uj kormíny ortzif Jtft millió amerikai dollárt i osszeállilását Inét kárpótlásként, anely ósi/egrl ; Londoni liivutalos korökb\'-n hál év alall lArleszIhetl le Ebból i u legnagyobb csodálkozást kel-
Péter király szakított Subasícscsai
Subaaic^ Belgiádba tett* it székhelyét - Az angol kormány elejtette Pétert
szövetségei kóŰHi. tok-
ai AsszegbAI 2tX) milliói a Siavjel-untónak, ItXJ milliói Csehsilovákiá-nak é« Jugoszláviának Illet. Eien-klvOl kártérítést fnet még a azó-valiéget nemietek kAzOl alaknak, amelyeknek kán okoislt. Eri aion-ban a háboiu belejeiéae ulán álla ptljlk meg.
Magyarország ktleleil magái, bogy .1 háboiui bnnAsAk bíróság elé állrlátál szorgalmazza éa elekln létben leljes kegliségel nyújt egyetllll nrmzcleknck Minden hll leiltla tieiveielel lelotilatnak ét azokat kétóllh sem engedik tovább működni Idásiakl lapok, színház Ilim, rádió, távirati lrod». telelőn csak a Szovjetunióval való icgsrn tosabh rgy< léitéahcri féletilh.lAk
Ai aicvonallál 50—100 km. Iá volaigia a Srovjeluniá hadvrirló légének heleegyriésévei vissiaálil haló nugy.ii kAzl^azgatás.
A legyversillncl lailama al.ill sióval.ege. elleuóizá blinltság ef lanórzl azt, hogy Magyaioitzág i diktátumot leijet egészében végre ha|lja e.
Az I!I38. évi novembri 2-lkl ét 1940 évi airgutilus 30-lkl bécsi éAzttésrk temmltek él élvénylele-nek
A Icntlrk az aláírás napján lép. nck érvenybr.
Ei a gyalázatot diktátum nem érdemelne meg, hogy tzól vetztr-g« Mtlnk iá, b.i nem makádtrk volna kózre a megtzeikrtzléae kórtll a magyar nép testéból mái kitaszított grátzmagyaiok.
A aragy.li nemzet becsületéi akarták th\'trt-nnycznl ai embernek It hitvány árulok.
De ennek a legyvetzOnell diktátumnak a legyverek foclák meg.idnl a megerdernell válásit III
tootvár I Elmúltál már IC ávat T Jotontkoas a Munj.rlau LtflókaI Nerooadal hátadat, eoalétodat ét Mlo4el v«d*d - Jalontkeael
teliz* ar a tény, hogy l\'éter közbelépése kövelkeztélicn Suba-sirs visszalép) tl A király híiiii kísérlete, hogy ujabb kormányt alakit viii Ixinrltinban, nem egy ezik u brit felfogással ós a/ így támi.dt helyzet miall a brit kormány érintkezésbe lép a
tóbbZ kai i
A W/lhelmstrnise szóvivődnek véleménye szerint u jii goszláv kérd&ben nem lórlii-nik kormányválság, mluláii IV-\' ter Idrálv szakított Subasiot sal t\'gy vilik hogy "Pi\'ler ú taktikai engedményeit ellenVre Is a TMó-ítfle egyezmlnyl ténvegí leg eKifivílolta. mert n niiir-ciiTTf á/faf fi\'Tkiná\'l öngvlikos-ságbn nem akart belemenm\' Ez is rnuTilja, fingva z angrif mín.v efelü\' a kiráfvl. Jíií (thcl AnglVa s/awiTnlla Ivti-riiik :i fninl.
i.omioiioaii a ntTgrifir 117.if
nirartell áfTáfáuos moZgrAITTlst ugy le kihliH. niflit eMRes^tiléfe kei arra az esetre,Hu olt zavar gások föini\'R ál"
Nsgvkrtiaaa mi,
polirármreii\'n
[ M ké. IMA
Tárgy • Zalrjri;
Hlrdotméi
A Iflijegyak Ja outi ha <
Jt.\'léaO airlréayell ha >■. azalréoyaoklnl 10 lilri ragy margarinra aurrrlnl. tafDek laelyik áruitól vari Nyomaiékaean flfyelme/r trtele\'. >ag> az ftlíar-k u gállaiaudli h ág n> i HIm|< had klméroldk rzt tnrati
atc
31C
Mluliroltak ugy » rnaguK, mini tiimtt tokonuk nevében u lé/da lomtól megiórl iilwel ludelják, hogy a weretell ferj. legdtagahb fdei apa. leitvér, apói, n igyepa, nagybacn. illeiv« rokon
Bogdán
nyűg. áll. imnHó
lolyó «*l Január hó 24 én <J e 4 órakor éleiének 56 >k. boldog hA/as-ségénak 32 «K «v«ben róvid i/envedes ei a haldoklók •/enl«égetnek éjtaloi felvéiele uian ei (Jrban ctandrien elbunyl
Dréqa halódunk fOldi motedvanyal fofyO évi jsnuAr he 2i*An d o 3 órakor fog|uk a rórn kel hilvallat »fr>«orléiai »/ermt baMenlfl telel éi a klikjniji.ii >óm. kai Irmelóben ótók nyugo<omi<r hr/ye/m
Ai engewir\'ó N/enimiie aido/ei a megbo ilequH le ktudvéetl folyó évi fenuér ho 26 An d e \' »fl órakor fog * kukanuidi tóm k.il Irnip lomban a MindenhA(4T*k bemttlallalnl
Negykenliia. 1945 évi jam<ér hó 24 «r
filé
árjuk I
Otv. Hogdén Oerióné n/UI Marc.o a Jéna lelefégr. dr. Ilorvélh Ferencné aiül Bogdán Klára. S/abó liivénné nUl Bogdán Blanka t« Margit gyermekei, dr. Hervaih Ferenc rt SiabA litván vói. Hervélh Ferike ea Deiiékt u okai Bngdán Oliella, Maria. Ilona férj. Tairli Kérolyné letivérei t ói*/ei gyitzolé rnkenii/.
olflk kell. röwldaeen ha aaolgóllslnlok a talrgyO] t Ii.
Kr■hívom mlntlaroáai i f,,, akiknek iwii tvb\'ii kdltó/feőd^aok. nlAr laMlyl iréauk mlatl r«nk tl\'reir.hé/ kiiéfldAir/r >eli /nritg,m ét ."Mn. hélWn c* t\'eé tr,, zenek n kdieJiéiéAl fiHAimi i0lr}*nyrlk JaouArl 1 ■ * : , Hfhénrril n K.ize|i4lé-| |(MI jecaél)ó»ei lohéhogflli ar „ aeió la írja a artlt, m Ily IfMIjifAlt fa A\'AiiA»»• azel»én»ekro a/slvényenk ul dk« /airl kell a k0fti<*#rlii^< géliatnI * niI Allnl efek a /,.k ia ugyanoly Iddif le«zn*t,f!; 7-lrral. mint n lukoaaAtr hil.b1 A henteaek f hrt :T én d>- ii>an k<>r Jr/onlkf/irnek zttlrGri I4hJ Hlvala* udrar4n \\ lieni.. a hlrtlefmón>l ll/li-^iUi-\'i ; ,
h»íyeo Aí/am/Aan »|fngfc* • •
aak Amelilk heni^-n-k e f-^y, kt\'í/lele. Il.-lelp aj\'ajare a-im.i. lea kiírni erl ..z%|r .•|fni->, i | •. yevőf kere-nen»k f*.\' ma .
VtL\'ykanlzaa. iy^.% JiM.gr i« pol(]irmni
Az efsötefifés m<i 5 ornt kü2dód»k »7 o^aig
aPROhlRDEIMl
L
ÁLLAS
A |T««T<MtUH aeJfáUM
•TN\' a» .Igataag". .^teg^alló". .MirU" ée ,é<ai^cval* |^vxo«<*narak Utjak el. — Solv^a e«a<riir44 < a dr M«klr-tW4v« trOt>tát itekf.-n J.tv. e»etVí a lati)
Ad MtveestfgN* rvndelket Hre. ,
KOszOnstnyilvsnitás.
Vndáian K^\'*** "k na-aré-w<u k.i f» «iii«éet drá«a >o ler Mwa^ak. ap«**unk tu t»rA"k
■ okonyl Mihály
r«| « éi-.\'áJUti v»(t» ^A^a• •il l é .I.trt I|||| a»\'l
hl MtNlM »á ■ »♦< > rv< « hl
CM a oa M káJá t\\áke:al l»
mm.
A |7«uo>ó caa ad
ROSI MOZGO
Január hó 25 26 án Ciuldrtóh pénteken
Pralonjgálva I
Kenu, a clrUusaíRirúly
Oriasr siKwl
Málrrrin\',. .lltí ar"
rri hilt InM
Oj.rni.hi..r,t: annjt"
.fh «ton..l\' hrlé^arr K\'.l.lu\'.
mlaa.... bcji\'a.ai .(km\' j i I l.l.\'trl.érl l.kl.l a ina Cwlnvi j
AOáS-V&TU.
Elóidisok kezdete
és \' >7 órakor
Férfi éa nöi
munká&ohzcií
felveaziink. í\'
TARJA JV-PÁL CSICS
■ ara Só.
I a>*a«éi»ir« kerraak . e(.\'y H\'
eta-íintió ki« talui jA i\'/r\' \' Caengc/y-uf 77 »/*•>•, aJM 2
Jö ál\'apoioan I4vó \'
vagy aporikerdl keretek meket Oaál. Király u 15 ké»r.
Jó áli«;.olban lávó p»r««abr* vettek. Clm a kitdéban
Cgy (ékaróan levó ^lgy\')6^ \' aebb mktmtúmkm e\'ada S < \'
KüLÖNrÚlJ
DR^Üfll/OLQyi v,LíAMOS ARAM-
UI\\.4VMVUL\\jyi SZOLGÁLTATÓ RT.
Aivw^Mek » iOi l. reÉSoaaé«cé|. hibsisIsntáMá, uabn
mirá^n ♦lllé.-noí kerdéoáen
rumI S-f2.lt ééluUn 2-S-lg. Cssoiófy mi fi, fé tfon 294.
Cf«*M«tt btlUa a.te *
Jebbkáare vaió ftkeie nál »••\'• f a beeilleiei macidi\'éi l\'J aáben ad|a \'e Cien^er.-u: *
láram ni at i <tá J«
, u\'aágárudikél I«»ed4«r.\' \' 0)flf*y aévra MÓM be-e. \'f »ei. mivel az illatéra «e«•\' \' ad|a le u|Taa«d< •-■«;•
t*um Kéli.**1

Az cUflUütta ma 5 ójakor fccadődite és 7,7 óráig tart
ffSq »f l^agyl^nifM, 28 péntek ára 30 Hllér.
T—l
• m
••iiTiiii n•,ii«,
,<»llll| tm IWUl\'tUl■ M-m k. ■ lém \' \' i. II
i IIOIIHJ

•Felelős szerkesztő: Benedek Rezeö
RlótUatéat ára \'éffy hónapra • pangó ■egyedótreia p* ngó
Budapest - a hős magyar Dlkazár
A magyar főváros vitéz védöőrsége visszaverte az ellenség minden kísérletét, hogy áttftr|e Budapest északi és északnyugati arcvonalát
Minden háiért és minden utcáért elkeseredett harcok dúlnak
(Uerlin) Az elmúlt órában a lámadó magyar és n^met kötelékek a Velencei-tó és a Duna között átlőnék .11 ellenséges páncélon állá-mi..kJt én clórctérésüket a váll sz^-"kéuon tul folytatták
Magyar-német kötelékek támadásban áthaladlak a Vértes-hegy-ttKrn és elloglalták Alsó- és Felsó-gnlv iparvidékét-
A ltudapeftt ellen irányult szovjet Í|*íjk.u támadások nem Jártak ered-niyel. Székesfehérvár éa Vác t\'níilt Indult erós német-magyar Unadások következtében a bolse-vi\\MW kinyidének voltak a V<rles-hfH)fS»\'g e\'Oti kiugró arcvonalukat-, mttavéiini.
Srékrsfehérvámál a legújabb I megálkipiiásnk szerint a bolsevisták I rcnükhOl súlyos veszteségeket szen-I vedlik
A h.nliiudÓMlók elmondják, hagy | a felmenló erók közeledtére a pin-
cékben és más búvóhelyeken tartózkodó lakosság előmerészkedett az utcákra és zokogva móndotlak kószönetet a kalonaknak. A lakosság elbeszélése szerint erőszakoskodás, rablás és szörnyű gyilkosságok terhelik a bolsevistákat.
Budapest védóöisége az akna-vetó tüzérség és gránátosok támogatásával visszaverte a bolsevisták mindazon kísérletéi, amellyel át akarták tórni a (óváros északi és északnyugati arcvonalát A ló ellenállási vonal német kézen maradt.
Magyarországon *4á«s*dó német-magyar kötelAeT elflnyomulásuk-k«il tehermentesítették a Kárpátok és a Kürtöld köztit harcoló csapatokat.
A Budapesttói délre folyó harcok is annyira igénybevették a bolsevistákat, hogy a Duna-könyóklól kétoldalt és a csehszlovák határvidéken szünetel * harci tevékenység.
Kúlón bizottság m bolaeviaták rémtetteinak megállapitáaára A xaldék • kalaevlaták vezetői és tolmácsai
(Wien).A magyar kormány külön állított lel, melynek az * frl.id.it.i, hogy a felszabadított lerllldeken a bólsevisták a megszállás .ítélt elkövetett \'""ifiteket megállapítsa
Mánj számos megbízható adat \' I rendelkezése azekról a kisérlc-UknM. hogy a magyar nép legkivá-Vbb rétegelt kiirtsák, a lébbit pe-■i boiseviiáljik
* lotmács szeiepét részben a \' \'ék IvMlik be és ók vannak klT a szovjet csapatok mellé,
hogy a helyzelról tájékoztassák ókét. A meggyötört lakosság lázasan várja a pillanatot, hogy a felmentő csapatok megérkezzenek és szilárdan bíznak abban, hogy a szabadulás napja elkövetkezik. Az asszonyok é$ leányok nem mernék kilépni házaiktól es a hó és hideg idó ellenére is lehetetlen utakon indulnak Ismeretlen helyekre A parasztokat a szevjet katonák arra kény szeritik. hogy jól tartott lovai kat rasszul táplált és agyonhajszolt gebékkel kicseréljék. Vonakodás ellenében a parasztikat agyénlövik.
Budapesten a harcok haveeaége napról-napra fokozódik
napra fokozódik Az élelmiszer ellátás mindeddig jó volt. A csapátok vezetOi és a lakosság teljes egesze-ben a nagy kOzOs harc jegyében áll.
A tüzérségi üvedékek és bombák a legtObb nagy épületet me^sér-tettek, azonban a város teljes egészében lakható. Ar utcák tele vannak termetekkel és a lakossag a pficvkben lakik Majdnem m-nden házért es utcáért a legelkeseredettebb harcok d- -ak Ahova a bo\'se\\:s!|k beteszik tabukat, ott raNM-ak es pus:ftj-ak. A ^Sárosban m-nden kC\'fé b reszte\'essel srerbea v.l-\'í-o\' »ix igaz bo^v n.eg-
* v.\'í.kkal. A ra^jar A:*azar •»■» e enatl a tv^ev.fíil roha-• snjf szer-ben és Kiesen kftrd vén r -%5ea rzgvar. aki a k-K
tW \'*n> Mindén magyar lélek ma * l\'pest, a magyar A\'caxar felé \'. ihol hvVi aidezatok árán egy •:et Mi tul meg es lep át dő ezrededbe A bad\'tudA-♦•ont (obamosztagosatnk és « >k a szovjet akna és grá-"\'l.-ben rend tí>eietienai al\'rak < sz vir^s a \\édflem negtes-\' • het e\'.ótt a ma-
v K « hauvk hetyétvM távol v ke kepét ií!kri*zte ugy ma \' k P " ;<sen megv.t\'r.\'zott Pa--*Vv*k jV k k kepjes ataft a- é ^.nar\'ínti aro\\»«al-" t i*ak.
^ «sa félriita
* .■» .-> r* bw>ía-
\'• n wVkeréSe í
\' ** 4 :r a v-vi\'k « i t \' A varvi k %fr%*
lurát és a kereszténységet védi Kelet rohama ellen. \'
Véresen visszavert bolsevista tamadasok
A Kúr|>-.itok t;s ;i N is/luhi közötti hurcokban i snput itnk szívós ollcitúlUsn ii/ i\'llpiiségiiok súlyos vi\'s/tfsi\'-grki\'t okozott Csupán egyik liiidsvrrgüiik Kör-ZttCtK\'ll jiinuár 12 ós J\'l :i mi-/.W :iz oddig l»«vrkivi\'ll hi.iiiv-is ji\'loiifTsi-k s/orlnl. Innlsfi i>ju:.k cs:i|i;it.ii, li\'gvnlt Imi til/ól\'s.\'-gullk . i\\s Icgih idi\'f 0 koU\'li kcÍlll> ogN\'ülk\'srn lil.\'ill púnr/\'losj piis/-
liloltnk* ol A Vis/luhitöl il. ln-is .1 fiisdszilc/.i;ii Ipniienilct sziHi\'iii felfogtuk. \\.ig.v m\'t.s.-ii visxziivertúk ;i bolseviko k rsa-t;irepnl«i kötelékeikkel tfniingi-tolt tiím.iihisiiil tileiwil/ ós llrieg kóxótl .1/ ellensóg ál.ik.irt kelni o/. t)deráii tlpolut sikerüli nekik súlyos li.irrok árán .elfogliilni Tömeges álkei si ki .sérli\'teil- elleiiliiin.iilá^.\'inkk.il mi gliiiisitotluk Eg\\«s b>\'ik*ll biilföállásahi még folvn.ik a bareok Délkelet felöl elönlia. I i.lt ellenséges táma<l iMik közelibb jutotiak Hreszhtihnz \\l-tól keletre megbltisull .1/ ellenség minden támadás.1 w Oderán Mmau niéllejl ^i" |»ineé-lossat átkelt egyik bo.\\e<lk| hariVsó|Mirtot 21 h írekoesijá-luk iizneusemmisitése után iel-inorz^ojlluk Kros boUexiki t i-m.idhixik ellenére megtartottuk Pos4|t és Thorn \\áros«»k.il Dr»4jb«,rgben heves uteai harcok iolynak
^ele|-Poroszországban
m« gliiérelU\' az ellenség az El-blng hrinváb.in elért letöréséin k kb/éícMtését Itt elkoM-re-d» It li iro k folynak Ettől ke ktre ,n , Mamii-tavak mentén Orhv.kbur^.l oet/en Ancef-urg kó^oíti Nitblmi arevon.ifui k.it >i»sláaonruk és roeperrt>iu1 :ük.
Allt-nburg "Ós a "Kurlandi -ból kö\'óf bátor Tt.idos/tálvalnk nz elle-n^V fóbbszórós áttörési Vj serMrit HfusltptUk Mg A kur-ítirjiül nrrsonafon az errenv^g uj »bb érveli heveT?se mefTrrt. plaojlo^.\'inak Cámogaláslvaf folytatta ois\'teljrs támadásait fél.* l.bJUtól keletre Azokat n-igvobb n-szt \\ivszavv rtük. eteket b- tö-ési Ulvet p^li^\' elreteszeltünk Elekben* a $ulyl>s Fa.y atát a 4 <CaMr)
Nem hisszük el,
hogy olyan nehéz Volna megérteni az uj Európa magas céljait. Nem tudjuk elképzelni sem azt. hogy annyi ostoba ember szaladgálna ezen a jajjal és bajjal leli siralomvölgyben. Bár van tudomásunk arról, hogy az emberi faj bizony a szociális élet hiányosságai következtében hatalmas tempóban sietett az elkorcsosulás fele. Annyira súlyos volt már ez a tünet, hogy éppen a szabad Amerika talán még szah.i-dabb irója egy igen komoly tanulmányt irt jO evekkel e%elált erról a katasztrofális tüneiröl. Mát közel két évtizeddel ezelótt arról elmélkedett, hogy bizony jó volna sterilizálni az embereket és tanácsolta a házasságelötll kOtdezó orvo»j vizsgálatot. Természetes, hogy .1 meglátásai, melyeket még papírra is vetett, meglehetős nagy visszhangul keltettek a tudományos, de külOné&en egyházi körökben.
A liberális szemleletben él^k persze nem tudták kimérni ennek a kérdésnek rettentően nagy hord-erejél és kábán napirendre térték felelte. Mit is érdekelte volna a kotschildokat es a lebln Kohn és Qrün urakat a pénzes zsákjaik tövében ez a kérdés, de nyugodtan emésztettek a nyárspolgárok és mondván, hogy még csak az kéne. hogy ezt a marhaságot is bevezessék, hiszen akkor a haragesom egyszerűen marói holnapra engem is valamilyen ürüggyel sterilizáltatni fog. Valami ostoba politikai hatalmasság pedig lllhében az összes ellenlábasait egyszerre magtalanitalni fogja.
Hej, de másként volna ma. menynyire közelebb volnának egymáshoz az emberek, ha tenyleg mar korábban intézményesen gondoskodtak volna a fajhigeniáról, ha nem tűrték volna mec. hogy a tüdévészesek, vérbajosok é. a többi súlyos népbetegségben szenvetfók összeházasodjanak. vagy liázasságonkivüh viszonyba ilyen degeneralt korcsokkal szaporítják a nemzet tagállomái /ál
Ha valaki meg nem látott ebből a vörös hardábél nagyobb tömeget és leiakarja mérni ennek a rettentő emkercsordanak embertelenségét, kutatni akarja ennek eredójét, akkor ne sajnáljon sem költséget, sem pedig idót ahhoz, hogy a bolsevista loglyokat tanulmányozza ebből a szempontból Ugyanis nem volna elhihető az a tengernyi szörnyűség, amit ezek a nyomorult párák eikfc-* vetnek, ha az ember azt a kérdést ilye* szempor-.tböl is m?g nem vizsgálja. Nem is lehrtne józan ésszel elhinni, hogy ezek a szirnyO korcsemberek. miért tudjak sztr.rebrerés nélkül falhoz rsapn a bölcsben g\'gicséló ap\'O tx"\'er-palántákat és begy tudnak vandá! múáon csorda-számra negbfcitelera\'.eni terhes anyákat
.2ÍALAI &OZLÓNV
Az amerikai közíró annik Idején egy statisztikát készített ét ennek torán többék köiőti megállapította páldlul egy családról, amely a nagy amerikai népváucorlás idc|én kertit t* uj hswbs, hogy ai ásbevándorló spa, aki egy bizonyos terheltséggel vslt megverve, kerek százötven év alatt egy hatalmas csjládnak lett s gyökere, mely saattdban még tévedésbál sem volt egyetlen becsületes ember, sem férfi, sem pediglen nő. A férfiak legnagyobb része az Iszá-kesságon tulmenáerws legyintésetek komor falai között fejezték be életüket. s nők pedig majdnem kivétel nélkül prostituállak lettek.
Az iró aggödalma a világ emberiségének pusztulása felett tehát nem 1s volt alaptalan, mert mint azt mindenki a közeli szomszédságban Is tapaszulhalta, hogy a nyomorultak halomszámra szaporítottak, addig az egyébként egészséges polgárok és parasztok az egykének, vagy a semmikének hódoltak. Igy-vllágesan látszott, hogyha valami nem történik, feltétlenül el kell következni annak az idánek, amikora kortsók kerülnek felülre. A belterjes gettó szelleme * világ zsidósá-
Eának, már amúgy is teljesen el-orcsosult, mivel merő faji szem pentból a világ Uralmáért harcoló zsldöság a maga sorait még az idióták és hülyék egyheházasltásával Is előmozdította. Azok az orvesok és egyéb hatósági közegek, akik a mult év áprilisában végrehajtstt zsldé gettózás alkalmával jelen voltak annál az orvosi vizsgálatnál, melyen a begettózett kanizsai zsidóság keresztül esett, szörnyen elcsodálkoztak, hogy a sok _zsid& dendl ugy pucéran, mii) cti szánalmas krlpli volt. De nemcsak a zsidóságnál volt ez a jelenség, mert erről beszéltek a katonai sorozó arvosok is. F.s nem is elyan régen hallottunk árról, hogy a hatalmas Amerikának, a csámpás\' Rooseveltnek Is milyen nagy gondot okoz aépének keres nemzedéke.
Ép testben ép lélek őrök igéjét kívánjuk szerte a nagy világban megvalósítani, mert hisszük és valljuk azt, hogy a világ nagy kérdéseinek egyetlen egyét sem lehet Siegoldani akkor, h.i a legelemibb kérdést, az ember és körülményeinek nagv kérdését aronn.il és a legsürgősebben meg nem valósítjuk. Ai emberiség számára teremtette az •Ikotö Isten a földkerekség minden pompáját, a mi uralmunk alá rendelte a f^U élő és holt Jószágkész-tetéi Megadta az élet célját is. a mindennapi harcot az életért Adta a verejtéket, "mellyel a mindenidők embere at éleiét fenntarthatja egymás es önmagunk boldogulására.
Nem akar sem az l\'j Európa, Sem pedig a Hungarista Birodalom •em mást. mint a verejték és vér Jogán megteremtett emberi boldog Ságot Fogjuk fel hát mindannyian ugy ai életet, hogy annak boldog kiteljesedését csak a kitaitó és bá-ter helytállás alapján nyerhetjük el Ragadjunk fegyvert, különösen ml magvarok, hogy ősi földünket megtisztíthassuk a vörös hordától, kegv s véres áldozataink áráa vm-eaa ucuHt uj haiiban mielőbb ene^ke(tCiessOk s hungarista boldog holnapok és évezredek alapjai-aak lerakását
(I~JJ
k >wl HHI—liri wl|4t<M
vr«4 m .Ihhju\' ,u«t*a.to*. .Mi a* M* f><>r*wertAfsll l*..i» «i — a át M«kVBd«a p*Crsar ***** US. r*i ul)
n , ráfd n iklitiééM tí tnufxfiifif ®HW (imawiaís az
* Olw rohHf*aHsifMprl M Uft4-V* étémbé*
(Lőndon) Azon szemrehányásra, hogy Analla hatalmi politikát folytat,\'Churchill egy az alsóházban tartott beszédében kijelentette ; hogy nem az angol hajóhad a legnagyobb n világon és uz angol l.égihaderő •em n legerősebb és u világ legtöbb pénze sem Anglia kezében van Churchill nagyon sajnálja, hőgy épp neki kell ezekről beszélnie, de épp Anglip az,.
amely eme bábom céljaira már majdnem mindenét feláldozta. És nem is Anglia az, omdv olajmezők, vagy esapatal támaszpontok után annyira törné magát.
Cburchillnak a nagy nyllvá-noftság előtt az USA ellen in-tézelt éles támadása az egész világ érdeklődését élénken fog-lnltoztylja (F. XVI 6.)
Anglia kihasznilja a francia nyomort
Caak arany sllsnében szállít Franciaországnak
(Genf) Londoni jelentések szerint eredménytelenek maradtak az angol kormány és l)e(io-ulle közötti, a Franciaországba irányuló áruszállításra vónál-koző tárgyalások. Anglia nem hajlandó Franciaország részére árut szállítani, ha Franciaország mm fizet aranyban Az angolok nem csinálnak lelkiis-
meréti kérdést abból. Iiog)- a megszállás okozta íranda nyomort gazdaságilag ki ne használják Franciaországban még mindig nagyon alacsony a zsir fejadag
Az »Kconoinist megállani tása szerint a brillek és cszuKame-likajak a szakadék szélére \\it-lék Franciaországot.
Amikor a vörös horda Nagf tályára bavonult...
\'A bolsevistáknak Nagvtályá ra való bevonulása ulkalmá-val történt az nlábbi eset, hogy egy vörös katona a község kútjánál a nagy nyilvánosság előtt erőszakot Követett el egy 00-65 év kirüli asszonyon. A segély-^tlHtSfcrá elősiető férjét az a bitang vörös katona leütötte igy végig kellelt neki néznie felesége megbecstelenltését. Pár nappal később a faluból 25-25 leányt és asszonyt szovjet tehergépkocsikon erőszakkal elszállítottak. Egynéhányan közülük, — akik 3 nap múlva szinte tébolyodoltan tértek visz* sza — közölték, hogy őket az arcvonalra vitték ki, ahol a szovjet katonák eröszakot követtek el rajtuk.
Egyébként fenti falut teljesen kitosztották. A lakosság élelmiszer készleteit, amennyiben azokat a bolseviklek elszállítani már nem tudták — egyszerűen a sárba taposták. Az egész állatállományt, a baromliakat és az összes gabona nemüeket összeharácsolva elrabolták. (A. 135.)
Az USA-lparban bevezetik a szovjst munkáskizsákmányoló rsndszsrét
(Detroit) Az amerikai acéliparban be akarják vezetni a szovjet hirhedf munkáskitsikmányoló rendszerét, az úgynevezett .Tahanovrendszert*. Egves nagy amerikai gyárak, köztük a Eprd gyárak is már igy dolgoztatnak a munkásokkal és beismerik. hogy a vállalat |övedetme ezzel tekintélyesen megnövekedett.
Némát kísérletek az .Atombombáival
A .Dagens Nyheter" cimü svéd uiftág közli, hogy * németek u olasz fronton néhány atombomba bevetésével kísérleteztek. Eme titokzatos fegyver borzalmas hatáss folyttá sikereit Kesserlmg táborszer-aagv csapatainak Pisa térségében ai 5 USA-hzJsereg arcvonalán mély betörest eiémie. A svéd újság legjobb tudomása szmat ax stombombs
mestanl bevetése csak kis területre szorítkozó kísérletezés volt.
Katonai szákértők véleménye szerint a német vezérkar jelenleg az uj titkos fegyvereknek csupán taktikai és hadászati eredményeit akarja látni, hegy a nyert tapasztalatokat tavasszal a nagy megsemmisitá csatában hasznosíthassa. (F X 6)
A béka napja az egységes Európa fölitt...
A francia felszabadító-bizottság elnöke, Jacques Doriot egyik beszédében mondta: „Meg vagyunk győződve arról, hogy Angliát hamarosan visszaszorítják újra az ő szigetországába, Amerikát az ó száraz^ földjére, a bolsevizmus! pedig megsemmisítik és felragyog az egységes Európa felett a béke napja; Európa ismét megbonthatatlan egységet fog képezni, melyet senki sem mer többé megtámadni. Európa akkor újra az egész emberiség szellemi vezetője lesz." (F X !) ,
Londont nyugtalanltja a szovjet támadása
(.lisszabon) A »Diari<> de Man^a közli Londonból, hogy aj kilelt arcvonalon beállott i)ájn Szovjet előretörés, az an-golj kormánykörökben nagy
p:
tak arra is. hogy Churchill jvi beszédébe ír alig tett
nylii talanságot idézett elő —
VB) "\'^m\' ~wm
t# »vpU
a szovjet hadsereg si-51. (F XVI 11)
mdstadt maghlusitotta szövatségasak tarvél
A »Timos cimü angol lap szontqruan kénvkten megállapítani iNvugaton a kezdeményezés méa mindig német kézbén Tan« egyúttal beismeri, hogy a nvugati nemet haderőnek Rundstedt táborszernagy vezetékével sikerült az angol és lészak amerikai hadosztályokat leljeseit megzavarni és ez által ikerült • Birodalom ellen irá-Z\\>-uló Wet és nyugat felől egyidejűleg megindítandó — támadás tervit meghiúsítani
;A. ni)
Mxtóí foflják fűteni f nagykanizsai mozit
Dal i háború, de azé^ , hill mőafttl részekben folyik az ii\' Keltr hógy « .frént mögötti ma8¥1, ság ázolgUja a hadszinteret. \\tl. tőink izorss kapcsolatban vannl a gyakorlati élettel, követelmény^ vei, kivánságsival. Figyelmük 1 kintetük mindenre kiterjed, a\' nui viszonyok és körülmények kat> nem kis missziőt teljesít a na.? kanizsai Városi Mozi, egyedüli hj. lyünk és szórakozó lehetösegú^ Ahol az idegölő hajrában két órára kikapcselődunk, megenyhül gond. terhelt arcunk, kisimulnak a fedik és ismét embernek, kulturembcmtfc érezzük magunkat. Jótétemény , városra, a katonaságra és mindt*. kire nézve, hogy van mozink, amch a nehézségek és a helyzet dacára oly szépen mükédik. Klitó-nősen a honvédség és a szövetséges bajtársaknak sokat jeleni i mai körBImények között egy mrj kitt, kedves szórakozás. Sajnot, i nagy ttzelőhiány azzal fenyegette j mozi vezetőséget, hogy vagy le kel hogy állítsa üzemét, vagy pedig hidef teremben tartsa meg elá.idas.n!. Mü pedig hideg teremben képtelensef, , hegy a mezi játszón. Leállani prdíj I a mai körülmények közölt. e.\'yciK sen fnegfosztása lenne s/órako-zásra annyira rászerult véScrömkad minden szellemi szükséglehril, nra • is-emlitve a pelgári lakosságot.átok menekült és egyéb s/envvdú magyar testvért, akinek egyenesen s/ellem W szükségletet képezi a mozi. Aren Magyar János iga/^ató az ílteteVe sekhez fordult, utalván a nagykiru- j J^ zsdi mozinak a mostani sulyu> ;
ben való fontos szerepére
Dinda Jánes,* a MAOKT n»i) vonalú igazgatója nagy megérkud volt a mozivezetáség helyzetére « a legnagyobb készséggel rendeld zésére állolt. hogy a kérdést fft* resen megoldhassa. Magaéva kik a dolgot vitéz dr. Simonfay I.Jis polgármester, aki minden ■•cafl ügynek szívből való előmozdítója, támogatója. Ugy, hegy ma az »; helyzet, hogy a mozi fűtése a Itt\' rövidebb időn belül a város kim* ségének osztatlan Srámére és kf teljesebb megelégedésére akkíc oldódik meg, hogy fűtésére befizetik a gázt. A szükséges cfrfrt* előteremtése, stb. most folyik 1 gázcsóvezeték a Pannónia-szállt vezetékébe kapcsolódik be I)i«á igazgató a legnagyebb elözckr* séggel, megértéssel volt a naey^ zönség kívánságával szemben, h v a mozi üzemének zavartalan rm\'f| tének biztosítása ma elsőrtndO «Í deke a közinségnek. érdeke a ** Jj sereg tagjainak, akik vagy átmt,t tileg, vagy szabadságon Nagy"\' zsán tartózkednak. érdeke a sií-^ JJ^ séges bajtársaknak Igy Nagykm\'^ ^ egyetlen szórakozóhelye, a Var * Mozi rövidesen már gáifH^\'- gu^ várja látogatáit, azt a közónséjí"- ^ amelynek ma annyira szükséfe ^^ egy kis kikapcsoládásra. zásra, egy egy derűs pillanatra, ^v tevább birja az iramoi. hogy k 1 «i son, hogy tovább járhassa » ^ H gyarok kemény uiját — » Ja győzelemig. Dinda János M^ Jl igazgató ismét megmutata. • M szivén viseli a város mind:\'\' -C baját és segit, ahol csak vA. , ;
t>
kint
T«t»*rl Elmultll <*>\' \'« JaUntktn • Hun«>ri>l* Lít^Jl^i
Hara^d.l haaidat, ...U^" \' í \':\',
Mi*da< .tM - Ja;anlta»\'
5-
E
WEDittlANDE

.J^StniDfrq fKornáknunslrr VoítMié
iistnHh.itit


\'(n vvd\'
/ e
/ /POjlSf.
i± ••••A.,
wAritnnr U\' Mírdi.H
(hN^/
.Űíivfí /
Ndmurv
^pjJmBes
A^mr
fVx"" \\
•fi\' *iti.
Sí"\'7
JMMr.tlürfa/tfj. i^rr ( /
[Cfurimllf r
iLuxemburg

[fr.grufl
Jllm mér tok évvel a héberu \'tt hozzáfogott a mésedik *<naboru elökéaxiteaéhez
\'•> Vi Kurop* Kiva* mun-7 »\'t ir\\\\. StuliO nvar
• ■»<•- a l>!vni oíolt Itoi í afvVOtt nla»;h*N>r\\i olékoMita\'ao-
* ^a^jotunio Ui««fcvWiU\\ak
\' 1\'a I.MIuvíUÍ nnvrtív1^ Uv,> «v.x maxiik vi\'-v kri. ktiW*Nutum Kurvám *< Vt"* «v
v \' ar*\'nk»i*k altal n*v-\' v kNtn »•. v«iv*n nvif-a krrc-.l ■ •\'M. a\\-Í 4j u-.tfnyWi-^*** \' * * b>k<ar»ú.unak
MrttH IWHMf L
____wowtaiwflu tf máét »!■»*>•. •ttfitr* kvmii vhrja.
AM it\'mfl mm • Mrtifw pj\'rtMM piAvMMM «»4d»Jt*aain* • Ulo+r*
Ei a valisig!
í 4. usA-kateaákeak mér kktyiUk , a#mOk - Kéédaeek asér a tltomt ha*véo*áaeke« átlátni \'
, \' tu-Ué* k.mAkottéhan elhunyt
I A-hadM-nv^\'b ónnealernél ta~ I. . han-KraiR-inkában lövő folowé-IJ #i int eál Imetfbaá áll a kőaot-
r H<t la-zálnrk nálatok prrél a
I ,, orvról t Azt hiaaMfe, hogy nzpon. elferditaitok. IJgy AiiiWM «rultH/«. |>o lohct-odahaza a hiénák még Yu>nsitwk el/sf |»\'nzt. En á* a I itt iifon kiváncftiak va-
J, i arr.», » Núri-Nónruitor-■ j nM\' élt ÍIMKÍIIÍIÍ iwijiik mfy olé. \\ ■ a/t ukurjúk -<•, Itotrv oson ((-lii/-»vak alatt «\'liüuk, *atfy ü.j iiu*,\' ? No«, k«lv*.iKimi éa Ikv\'v nwtfvitfad az a nap, ,, .i mi ornwkr>ink mi/td-.... i ii*-\' fovjuk értí-nr. (\'Mukhoj^v „•I,/ i-zn k, »«\'«t MHM-mik
lllllllUUiV
,, L,r.U-rckrui. <>\' Xlíl. 6.)
k .imUU\'t a/oknúl m . < HHputok--j und.M\'kft u nyiiiriili fronton \'•, f^i/i t*i\'\\i l/-»iro ukiirtuK útHzúllitani |f.,r..|Mta. n>ilt 4á/iuh\'tM tort ki.
I \\ i, nfrliil »z i-iívik (>M*«*lnél
|| i-.i i. .vüh^\'u kariu Honyi h/.himmi-.. „,.| m ni trrt víkm/.u. (A 127.)
K/. flipkiiiiiitii. uki l/oniloiil>ól 6r-
lu^t l,m\'/.iíkmiIi.1, kiinU-iitotto, ItOtfy
., |m» MII -ír V-lia-iilók
, |. liOiiilnn t<>ruk\'tér<i. la\'iíiria-» in.ii im\'iii ih fiijnuk, iokiihli i-Miik ul.U.\'lt\'Tuki\'lCl icl/i\'s,kct lul-» l.- .»/<ik<)ii ii U\'rníoh\'koii, ulatvá Iikiki\'k l«*4-Mi|MMirw«át várjuk. saau Minti\' hIIihiiIkom cmúk uz . uu Miit li»ik • -< VKi j.ik i-zon piroa I , it.. u>l/áM\'k foltúiu\'-Vt. K^v V I-.»mIi\'1 Uh«ii|i«\'mIi\'u*ii olvnn f«»hl-I Im\'Í Ii idillit, niui\'lv Offáiui i ii-ifil.\'ti\'i nu-úroiiu\'Ktttl. (—)
^ \\»nn«r\\burgl emlékmű rom-itlmtia került caak a vörösök kerére
■ Ikiliip A tioiiH\'iilmrKi cnilókniü, "i «u IU11 évi |Q\'oáok«m »in-
\'i iiiu\'lti\'k, i\'Ntik ronihidniny.ki\'-ut \'•.Ii iu «>lyn*iivotniil«V liolHi>vÍMták muri fiiilrkiiiuvot u nó-i|k»tok oli\'i/úliv f»»ln»hl»;iiitot-
i./« nitii-kiiiuvi-t iu:»r. u»jt
■ \'••■k •■«• ul.itiiv tnugiwznak llin-1 ifvr írlrV^\'. vnliiniint iw-ii.M\'11 V.M iriiii\'O\'tU\'ii katona ln»lt-
V Mmlilmittiu* olőtt Hin-i^ fi k\'- r»\'. vnlumint nz i«-• -><!.;» ii.\'m ko|nuMojitt í\'ih/.iü-•.ti
A m«gtiAllolt ortiágok tragikuma
in • \\t »v>ik nfnj»M liit» ftv-•• ik ii\'iHt\'orníiVO\'k lu\'iwot~ • >«\'k«»t « h;iU»l-
«• - illtak Knk>nn-«ut tr«gi-« »/ oi-/;ig\\<knal. írj i a ".». ;V S/tívjotiuuékoav-iv iM.y Uxniu.*\\ol\'h nii rU\'X-"■t krll tvnttiők a luvhoru-■•"it kapituhwioiuk olőtt. Ki-n-.U\'it i%»nt I«T«IH\\ SXIWoUHVvs-\' íru t- a lik, iuummu t\'^ik mint •Wkot k. vlik ókot. ha mar •».vjk szüvmv
-- ----y *
dezte) M, awlyDrk íaiotlaiü bulgár kormán; lnrKbuWulá>a * cftja: A bulMr kftrlrknlfsi ■ánlntiT egy kAilnnénjrttöl kiderüli hogy különóMU) u we Vnislák körében ter/ed a Cor-WnyinU-llenri inoiKjlom
Efjwcx \\1di-kl várösokbafl rn-vargatok voltuk, im\'lvckrt n faklsztáknak lulujdonitniiiilf. ezért a komniunlitu párt ÍMm;l követeli ii liazlogalazf nk-ciót

á meggyötört magyar lakosság védelme
Siorietoroaz hadifoglyok val-kmlí.áböl Jutott tudomáauukra, bogy Boronka közelében «gy magyar pplgár kWip-ánítotdo bottegy azovjet teKergépkocsl-ra. A Vőröl hadaereg egy 6r-nagya. meghalt, a gépkocsi ve-
rtefl|e epdlg aulyosan «uegKb»->UI. A azovjet megszálUa alól fplagabadult területeken milutt la előfordultak hasonló, a meg gyótArl polgári lakosság 6nvft-oetmét célzó esetek (F XIV 7.)
A V-lövedékek ellen blábmalé nUntfen védtaztt
Ai antwerpeni klkötö romhalmazzá vált
lotet és heroiMlcix«t Antwcrucnnúl csak nagv nchézaégokkcl lenot a
Tlk^rlin) Kgv uji^oi tcn^oréaz az ujm\'iKirők olóti a némnt mo^torlő fogyvor hatánáről olmofKlta, boqy az antaorponi kikötő romiiulnuui/.ú vált. A V lowalék ollon hiábavaló minden védolmi intá\':/.kodúa. Ant-voriicn éa/.aki kik<>tőjéljcn a V lö-vo<.,6ki»k a luijők HzuAuit pusztítottuk el, oxonkivul a rotiluuiÚM omjo aiő-lo« körUm oipuHztitott minden őpü-
hajózúat fomiturUun • krv.k"i\\y caatomán, mivel a hajóroncsok of-zácják az utat. Az angol hajók lo-génvaőjfo sok <«otlvn nem \\t»lt hai-uuidó méco/xszor ltoluijózni Ant-aorpon kikótojéla), niort a V lővo-dákok pokollá tcwzik a ltclyzck>t>
A bolsevisták Szerbiában is megkezdték a gyermekek elhurcolását
Bulgáriában a mostani kormány magbukt|táaára kéazülnak
Q.Sr.őfJuO A bolsevisták most már Szerbiában is mogkezdték n gyenm-kt-k clliunolásúl A gyermekeket u Szovjt\'tunióbu szállilják, hogy olt csnládjuktöl elszakítva, bolsevistáknak ne-
veljék őkeP. Több nngy gyer-mekszálUünáiiy átliiiladt már Uulgárián A legutóbbi nnpok-bnn egész liulgúriában kor-mánvclleneh a hangulat llusz-f emukban tálkos szervezetet íe-
Katasxtrófália tüzelőhiány
Franolaoraiáflban Már ■ kényvakat éa buterokat éfat.k el
A Daily Mail tud(\'wibu<a axorint Púriahan éa E>zakfranoiuorazáffhan köiivwket őe hu torokat\' ójjetnr-k ol a tü/.oliHtnyaghii\'tny mintt^ Kjr><« nairyohh vároaokban a tüzolóhiány arru kéaztotto u vúrofok lakon-Mirál, liouo\' váu\'ják ki a |turkok fáit óv azt használják ol tüzelóanvariak. EIiIk>z járul riwH; a row.z tiiplálkoziia irt, moh fó oki-, annak, Imgy a lakowiág kórélien jiirviinyoa liotOif^ ^\'k vannak.
nuiió U\'jolontí\'tU\', hti).\'v ii s/nvjot fóvuiwlmn szovjet fraiu-iu s/aks/ürvozCli tuniu-Kot alaki lettük, mclv 5 szovjot ős, 5 francia tikitól áll.
EALAI lOCLOHT
1H5
Hofaétarloaélt karaaj:
TUlo taOin lófcadnagy. dabra-ceaI Ur fArfttbiróaigl tSefckOnyv vaietó kereti á Debrecaaból IM4. október (Mn elmenekült klne(«< Takica Ittvinné Munkicty Ena*-beüt éa aóaorft Munkicty Jóiul debraeent (Meilutilér IS.) MÁV fóeierUrnokM ét tdgorn4)ét Munkicty Juliannit. Mindhárman rKyUll vannak a Daninlul valamelyik hely aéfében Munkicay Jóraef debre-caat MAV tóajertirnok )elcnle(i txolgilall beotitita helyén. Aki lud róluk, ai tilvetkedjék elméméi veink él 11 0 clmQket velem iratban éa a Ktdió utjin bilit kösrOiie lem mellell tOigólen kóiólni. Címem: Ttkict Ittvin lóhadnagy 812. Mun-kit eired Nagykanlna (Virothaia).
hírek
Népiét. jénuAr W Péntek Hóm JPoUkarp - ProtaeUne Vanda
— U) beoeztáe a kanizsai
rendőrségen. A mai napon megtörténi felsőbb rendelkezések alap ján a rendó/ség kelté válása. Eszerint az elsőfokú rendőrhatóság veietójévo ür K.i|<ly Lajos rendőr tanácsost neveztek ki. Hatáskörébe a kihágást. gépjár mth és az egyéb rendőri kézlgazgatasi Ügyek tartóz nak. Az alosztály parancsnoka Marion Ferenc rendór fölelUgyelA. Hatáskörébe a bűnügyi és órszemélyzeti Qgyck tarlóinak.
vMetaá hfrookban 81 pánc* kxú ^uaztfiottunk el
Csata repülőink a \\tít oéala csucepontjain beleavatkoztak a földi harcokba Egyedül ax Odera térségében 24 páncélost I6ttek 6ss» és 350 gépjárművet és sok löveget pusztítottak el Hollandiában mindkét részről megélénkültek a rohan* sa pat vállalkozások
A Itulir hidföbt n Hoennonda-tői délkeletre Heinssborg birtokáért heves hatrok fognak Klvnborn ős a Sauer közötti arcvonalon ur amerikaiak he-v»\'S támadásókat intf/tek főleg HauffclisrhWil keletre siliol is kisebb betörést értök el Tá m idiisiii Yiaiidm küi ■ vóki i védelmi tü/ünkben őss/ omlnl tak
i;iszús/b.ui bálor rsapalnjnk
ReárJuchoNmlől délre tánaadá sukkal a Mttienj njenUíi főállásokat éltettek M, abol a» ellenségnek í«-azor la me^Umé-telt támadásait veresen visszaverték. Puppellsweflertől dél-kelefre uz ide-oda hullámző helyi harcok tovább tartanak Az III keleti partjára behatolt ellenséget visszavertük, miközben nz 16 páncélost és 8 páncélos félderitőkocsit veszített — A M\'iblhausenböl támadó ellenség csak egy kisebb betöréstért el >
Tegnap az angol amerikai 1c-gittvekeny sétí csupán a Hiro-dalom nyugati terufetei félé irányitolt vadász berepülésekre szorítkozott
London tegnap is távolsági tüzünk alatt állt (-)
Baranyai Nyilasok !
Felszólítom a Nyilaskeresztes l\'árt baranyamegyei szervezeteinek tag jait, hogy jelenlegi pontos címüket haladéktalanul kózóljek velem: Zala egerszeg. fóispáni hivatal címre KitartásI féljen Szálasi! Ür hábián György, Baianyainegye vezeti jv
A OOZKÜHbö uyliva uapooi »ga*i 7 ArátAI Mtn " OrAlf (Kedden egAe* nnp pántokén délután nAknnk J Teletne: HÜ \' \'
Barthoe erdötanácaoe rövidesen uj fegyvert
vet harcba
(Tokió A japun tnivényho a japán a/l a kije ipán ro\\id t vei li.\'in
... uj,iilok
házban. < íszinte cgyütter/éssel vesszük a lilrt, hogy lljrthoa Gyula ardótanácies, a hercegi uradalom nagykanizsai képviselője betegen fekszik a kóiház sebészeti osztályán. ahol dr. T.ikáts Zoltán igaz-gatö-fóorves kezeli.
— Házasság Kimanöczy Tiber t. hadnagy és D<nnán Anna házasságot kötőitek Sopronban jan 16-án (Minden kUlOn ertesitos helyeit > ()
— A hadbavonulé katonáknak A nagykanizsai Kcftv zieny jótékony Nóegylet pár énné\'.\' gliö\\ osztott ki a hadbavonuló k i tenáink ki/Ott
— A levelpoatai forgalom Nag)szak usl. 1\'apseny és «i.i. inv k0isklgrkben a levelposlafeig i un megindult.
Kereeebk Kinder Istváa la-aulál, aki tolyó hO {"4 én este b ói a óta-nem jóit hjM l*ilesiiest kérünk Kinder hentes. M«|>jr utca (.)
A I fvetelos pecséteken
* \\ • Nyilaekereezt le leez \\ Hivatalos kOii vnybcn rendelet jeleni meu a hivataloe pvesétek atirásJliót Ennek értelmeben az éllaml és kOihuatalok hivatalos p<cset|ében a maayat címei és a kfienj melleit a Nyilaakeresdel is el kelt helyezni
— Megezüntették a Nemzetvédelmi Keresztel A Nemiét eeaetó icnd<let»leg megSiOntcl^c a Nemzetvédelmi Keeeszt további ado mámoiását IV*anebben a tende kiében ai evW«g adomin>oiott Nemielv é\\klmi Keresztek további viseletet megtiltotta.
— Cl.téJteh Lerd Moyne gyil-keeait lord Mjync kóacikeleti ei>n »iur kei is.J^ gvi »vv«át haiáln lieuek A isid.* lenorsrentietek az •ijiui p. tanat«f ui trereiyletekkel fs hi a -al t.m •::\';.,.4»el meg-k-ta* tik k. \'"vSfV I fc -^Oa^l az «t\'.t <-s*(*io4iU4Nia t:K>yá»ol-
tB. 23)
zás ti\'cbnlkiii iieni/.etg.vnléN t Unióst lelte. Ii időn Ix lul uj I ba A japán ki
I\'onuozátol ellenséges h ij« t.ik im\'g, am- lyl
alahajöt és • -n-tlcn mint íju !
H>
I.
11
.■I
Testvér l
A magyar szabadságharcosok példájára, sok magyarnak at a kívánsága, hogy önként /elenlkezhtssen honvéd katinal szolgálatig Jelentkezni lehet:
1. Minden nagyobb helység ben, mint pl. íiagykanizsán és Zalaegerszegen lévő „Kiegészítő parsncsnokságnál".
2. „Járási levente parancsnokságoknál". ( )
Köszönetnyilvánítás. k
Mindazoknak j Jóbarétnknak, isme félőknek, kik l«lfjlhctvt\'en drAga |é »?de» nyank
As«. Qleber Sándorné
temeltstn mceielenesukktl laitlai-munkai envlnieni igveke/tek. e/uien r.iondunk hiu» kdazOnett-\'
Zsinks és Málnai család.
Január hó 25 J6 a
KS7 MOZGO •
Ciütörlök pénteken Pl •loneilva 1 *
Ttr.n.x, o t:irKusxhirúly
0-láal alkar I
Elóid.isok xe/dete \' >5 4s \' <7 órakor
el noi
Féri,
m innkáL&oKat
fr Iveuiinh.
\'il.
TARJÁN-PÁLCSICS
a tea 86.
DRCVaVOLGVI
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aavaatauk laaaaaa. Iti é4i\\. hiba]elenlaaak. uilanrt minden vt amot kerdaa^en raggal S-12-l| d«uUn 2-»-lg.
e**n(«cy-«t Sí, telefon 294.
Nagykaniaaa me,,,, polgirmma-itr.
a>< i«a
... ^i\'ltuikb,,,, Hirdetmény.
A talrlafjak {aaatr kin JaliétQ nalvtayell bt iuhal „J aulvtayaatlat 10 lllii dt( 7 Vlfy mirftrlnra taaerlnl. buv.! . uaaak malylt truból ..0 iSi](
HyumiltkailD hf7rlm.iiai»a taaaktt. kaay ai hlfi.l „,,„ *
1
gálteleodó fl kg, oyl /HrekM ^ bed klmérDlOk, est tovAkbra U u sitik kell; rövideeen he k»i| ^ ssolirálUtDlok a zelrg;0]lftb0;
Felhívom DlodaiekaI a l»t)ui eklkoek IIM4 érbnn akér költoiköd,^eBk. akár tavai)| Kánok miatt oeak december u \' I kezdAdfllfir v#|i z*lr|afyUk. t t,, I áa Üt-án. héltén é* kedilen jelttk teoek • köaellátAel hlveutkea „ zalrjegyelk Jaovárl I en fi* 2 ee i?» atelvényelt a KbrellétAal Hban « paceéljével labélrecalk. az rrtfl alá la írja a ezflvénvrkei i. Ily lebélyegsett éa alátrAean\' , u aselvóoyekre azéiványenktnl dkg. talrt kell a henieaoknei Kálimtól, ami állal evek a l, la ugyanoly Itlfll^ lr*/n«-k elúr- i salrral. idlai n lan.-\'-Atf i..it-t A hentesén I liA .. en iléamr kor JeleuU\'^fnr-K 7Mlréii lénl Hivatal ud\'arau \\ h^ute* 11 a klrdelményt llilei«<lkheit j, i (J helyen AllamlAen kifnKC"\'"ri vi nak Amelyik lienlecnek flton kéazlete, Uilele a|ia|.Srn azi.D\' u tea kiírni eit ,.ialr elfngkwll" k\'.» vevfll kereaReuek lr iham u/>i.
NaKykanl7.ua. Ifiéit január a» PolQérmin
flPROKIROlEIÉSfl
fiítiinc lak.ir
Qyermakaiaralt •
lek »i< niili lyelépéarr K •
Fiatal Oivegy t^eiee k«i»i r.\',» illA lluueiieika asei\'bithatá ><»i • \' aki Mciell a K»iimekekel Pelé\' ■ \'\'
iltreeQnk kaiunei aiaku>*i férll nivnkaeiét (aapil\'Atii i\' 1 lebb le ügy ni\' ■„•aee\'tl
célil\'i Fiialéi íi rt neuai - •• km KucaOinek. je\'enikeea\' • Ni aikcittr.ei 1\'an Mrgyai > \'*> kin. I fl-ui 5. ii
Takurllénll, niMkllllll* " aaeanalra Cun a kiadéhan
Ja élllpouen 1.4 ateriaiel \'• vigy ap«iikeceU kerete* megun*, mek«l Uaél, Kul > a li hétsk "
Jé tlepoiban KvA paraeeka* veitek. Cin a kurtában
t\'l. lekcie lérft léMfeabé\' M H oíi léklpA, ig; pér hann k - \' keait)0 «a tabb iprAICI e.adJ mariy-utca t.
Fekete lailkabét ti kgy I"" eledé Cifngtry ut 40.
Blaélt gjermikiubakti »«••♦\'\' 12 évei fiak. |0 évei leé.ny rcttft " belaA ée harlioyéket kfrefa. i»!\',\'! a clmie |«iletai. Guidee, Ft.C •
CleeeaeMeaveeéllealakeK barikéval mgt kuloaoe-** •Magtalálta, adja é Be«"< eBIalfcaa Mihály béo*""1\' aeagá tataimat «e». _J
IlteaaeH vaeé\'ea? ei\'« «|-1 ,
Aki isd léte. érlentee ^
aél Magyar-e 121 alélt " \'
(
célt B«
hiM áll ka
J
j\'.ilw
j
A
Wor elír Iráa, eifc Itta
Kfrí
t\'-rw ttijn
O-ikú puszi
Itkfl
tidv 13-lé vnrt Al I tka l\'kn I
advAi délre
BfJ-i-
áások
Célos\'
A < t«pi nac/, hara
• tm **
Január 29-tilaz al«Btétfté» \'Ifi órakor jtópdik és reggel fflráfe tart
w
ase.
86. árt, 22. u. Nagykanizsa, W46- JmMÍTÍV. szombat Ára 40 fillér.

Feleifis szerkesztő: Banedak Razső
KlóntetM ira: e*J kóoapre a pengd eefyed4vre 1m peo#6
Sudapeat.hel|6rségiiiek ellenállasán meg* hiusultak a bolsevisták támadásai
Magyar és némal kStalékak SíéktfifaMrvérlót északra arflaen üldözik a visszavonuló elleniágat — Csapataink ■ Valenoal-tó és Duna között áttörték a szovjolvonalit
fEl
I iBcUa) Ai elmúlt 24 órában Ma* li\'iumigon a vili szikaszen tul r.rrek eláre a magyar-német csajuk is a Vérli\'s-hegységben Is i riiltlk keleti Irányban alfiretOré-«kel, melynek következtében a vlisiavonta elóreugró arcul ivit Igy teljesen lelszaba-,:i Aliit- és Msógalla. | A Duna és a llalalnn közítit. a 1 ti a PilH hegységben a rvulák támadásait magyar-né-Itl etók elhárították és körben 20 |mcíli.!l kilóltek.
| Uudapast védóflrsége hóslesen
i:\'(lili,lla helyit A váras nyugati Ibiinek védelmében, melyet a bol-nlillk nappal és é||cl támadlak. I K keleti hadizlnlér tObbt i/izéji | Kzlzll lltlzkldek és a Kárpitok
kftiDtt sikerült a bolsevistáknak te- , ret nyerni, a n/ándékoll támidist aionban nem ludlik kérésziül vinni. (NTI)
(Wien) Ma a magyar csapatok német erőkkel együtt a Vértes-hegylégtíl és Székesfehérvártól északra a vliszavenuló ellenséget erősen UláOilk. Alsó .és Pelsógallát a magyar-német erök vlsszaloglal-tik. Egyéb magyar-német csapatok a Velencei-tó ét a Duna kOzótt a szovjet venalal itlftrték és a vili hldlón tul Ifibb helységet vlaaza-loglaltak. A vlszafoglalt helységekben a lakosság a nfrr^it. i"pato-kat nagy lélkesejSíér fs Oröm-aJ|ongással fogadta.
Budapest helyőrségének ellenilli-sán mzÁllIusullak ahulscjuták 11-madásal. (NTI)
Haiae harcok, Poael, Brombarg ás Tharn birtokáért
Ellenséges páncélos kötelékek Posen mindkét oldalin nyugat és észak-hyueatt Irányban u|abb térnyereségat értek el, Posel, Bromberg és Them birtokáért heves harcok tolynak. Hadosztályaink aa allé Visztulától keletre Is súlyos harcokat vívnak a széles arcvonalon támadó ellen-Séggcl
Nem átkerüli át állsnUjrték Llbau Bányába áttörni
Vezéri lóhadtsrAllás. |anuir 21 I tbeieitaiAI délkeletre heves pán-l\'Si utkoirt keletkezeit. Cosel és IviOlM kftzotl kötelékeink meg-1 "„.itik t Siov|clnek az Oderán 1 »iinm helyen megkísérelt ilke-\'» kísérleteit. Al elleniét Borosló-\' keletté él északkeletre közelebb ilrni a táros védelmi Övezetéhez.
I fc kelelfHtrostOr\'ftklgl atcvonalóri
I \'"-.lill és UiU-tlburg kttzoii ii
nséges nyomás az éazaVkeWtl yt\'in tovább tai\'t Az ellenségnek \'i Cjalnglágl és páncélos kltle-"•>*1 í\'legel él holnk>\' UkÁlt <«>ieig irányába méíViséteil át " kuírletét Wlor hajoiiláiyáfnl haicoV irin mcghlusiioúi^ ^Henaé^es fciinféjost <: luk el, Eltel a Stutjel Ke-l\'ai szőrszálban egyetlen, egy \'ocgilnk harcitfrOletén januir •■■* kezdíiMlej li» páncélost
"tiKtl . , k
\' kurlandl arcvonalon a bolsevikek Libavz Irinyibe ujbOl meg-ituVésetemeghiuaultak. — flxaal meghiúsultak csapataink •\'• zllenálilsin a Pradenburflól 1 es Deblontól északnyugatra i-tdiSetl eiós ellenséges társadé. avkOabén llt 7>í szovtel pán-► «l fusj\'it. nuak «l.
<gvédei«z tazérségUllk és Cll--éó tüeVSF I t" »*r*i
I- af^w.
é» Ü lóveget és elpusztítottak 287 géjikocsll. . (-)
Nyugatén )lelnsberg mindkét oldalin csapa talnk néni csókként súlyos védelmi hárc,ol vívnak a lámadó ellenséges k^lékekltH, A téllcsata Elsenborn ifs a Salter. kóztl arcvenalon ujüól JellingolL A hatásos, ósszponloll-tolt lOiérségl IQzQnR által\' támogatott gránátosok és pánc.losok a támadó . ellenséges hadosztilyokal, csekély kezdeti sikerek utin meg-iltitoHák és a német illisok ittó-rénét \' célzó Összes kisérteleiket meghiúsították Clorflól északra a> egyik betörési hely kSznyékén. ke ineny turcok folynak. Wiltz-tól keletre ckiretOrt ellenséget ellentámadásunkkal visszavételiek. Alió-Elszaszban Ingweiler tályékán csapataink tPbb községet rohammal lógtalak el.
Ha<e«autól nyugatra megindítóit eltersegea ellentámadások csak egy kis szakaszon ériek el témyeresé-gel, arakat egyébként véresen msz-azavenflk. Eeis^-Elszáazban ScMott-atadt mindkét elilalán aa ellenséf számos limadist indított Ezek a .Iroslót esaakra szimea páncék«ak eipiiszlrlása klzbcn meghiiaulak.
o péa»«^*ai * A Jeli szakaszon as e\' enni kzsaéé
betöréseket éri el. A nyugati arcvonalon ai eljmilt 3 nap leforgása alatt 100 ellennges páncélost pusz-lilottunk el.
Közép-Olaszorszigban az ellenséges tflz az Etruszk hegyekben és Bolognilól délre megélénküli
Az angel-amerikaiak tegnap csak gyengébb erókkel repültek be a Rajna balparti vidékei tóié.
London távolsági IQiünk alatt i«. (-)
Növekednek • V-fegyverek Által okozott károk
Az nngol hlrsxolyiUnt nlilj^ fiilö uondthil ütívrll iirrn.ho^y « V -fruywrrk -éHnl oko«t»tt tónylPgi\'s pusztítások nr kerül jt\'iu\'k a nyilvánosság Most vi\'-lillen folyamán a/l a liirt kö/lik, ho^v l)i;l-An«liáhan «\'gv "•\'U.V gyárai t^yrllen i\'fíf V 2. löNttlck ért (\'S azt tcljrsi\'ii cl-nux/tilotta l\'.j^v angol «li|iloinn-ia .szeriül a\' V 2 ln\'<sii|HMlásd-nál tCl "kilomólernvi körzetben nii firendölt a föld és közöl 700 ház puszlu\'t el. vagy-rongáló-d«)tl mog. Angol titk«»s iluvnö-kök egész hadseregét kell ki\'il-íóhlün alkalmazni, hogy a/ angol állampolgárokat tllenöriz-zék ahhun a tekintt ll-en hogy a V -fi\'gx\'verek altul Angliában okozott károkról lehetőleg vro-niil se hozz innk nvilvánot.s;igra.
^D. 29—6.) .
Akik a felazabadulátt várják
{Kínzóink uralma alól mikor szax>-|d>taiyik fel benniknket a m4jnk»>k f.jjel. nappal rz a kéislfv foglalkoztatja a front magyarságot. Ezek mind üiiasan várják a pillanatot t tellétlenül sfimitanak arra. ty>gy bekövetkezik a felszabadulás napja. Az assztínyok és a leányok az erőszaktól félve nem ttierík elhagyni lakásaikat, vagy utóiig a tél es a hideg ellenére ts Úttalan vidékekre m?ne-küknek. A férfiak kivonják ma-uuk.d a n ijuk kiszabott mun-ka^zolgiljtok alól. mert velrtk tmlkeVtdcMu\'il bánnak, munká-pik értékelésénél b<w»pják ók»t. [H\'Ulául a bolsevikiok arra lénvszeritik a jtolgárokat, ht>^>- eres jó lovait it agvon-gNÓlőrt ko»ánvbégért adják e^rYbe. az ellenkezőket egj-vzcrúen ag\\-onló\\ik. \'X. 89 ,
Szemtől szemben
|lltunk azokkal a magyar testvéreinkkel, akiknek egyéb feglalko~ fása mellett a háborús szükséglét *
lapátot és ásót, vagy csákányt nyomait a kezébe. Amikor végig tekintettünk tömött soraikon és megláttuk városunk dolgozó társadalmának keresztmetszetét, ugy éreztük, hogy ösi várasunk mai lakóinak legtöbbjében minden aljas propaganda ellenére, minden árulással szemben, mély nyamat nem tudott vágni a bukott rendszer aljas szelleme. mert a tüzes siemékból visz-szathkrözódött ránk annak a ka-moly clszáns.ignak fénye: hogy int clWatáNtiak.
Igen! Ellcntállni. Ez a mai napunk parancsa minden igaz és becsületes magyar számára. Ha nem találtuk volna meg egymásj, ha nem tudtunk volna eddig egymás sze-.jnébe nézni és ha nem tudtuk volna megtalálni egymás kezét, ám ezek a történelemformáié idők . éppen* erre a legalkalmasabbak. Most közeledjünk egymás felé. Moit akarjuk egymás üdvét és boldogulását. Kerekedjen felül bennünk annak az isteni törvénynek ttudata, hogy egy-magunkban veszendő semmik vagyunk, hogy egymás testvéri támogatása nélkül célt nem érhetünk. Pedig egyet egészen bizonyos, hogy mindannyian akarunk és ez a boldogság Párját válassza az ifjú legény és leány. Férjéért aggódik a feleség Együtt örvendeini akarnak mindaimyian a magyarság uj reménységeiért ... Térdén akarja lovagoltatni unokáját a nagypapa. Színes szalagot akar kötni a leány irtioka hajába a boldog nagymama. Hangulatos este után szerenádra készülnek a bohó ifjak. Nótától akar hangos lenni az elárvult magyar határ. Békére, boldogságra vágyik milliónyi magyar sziv.
Mindez meg lesz drága testvéreink, csau addig, amig eme bal-dag idők elérkeznek, keményen kell helytállnunk valamennyiönknek. Nem szabad egy percre sem arra gondolni, hogy a harcunk- értelmetlen, hogy a gyézelmünk kilátástalan, hanem mindig arra kell gandolnunk, bogybs mindannyian kivétel nélkül megtesszük kötelességeinket és att, ahova a kemény magyar\'napok állítanak, akkar nem it jöhet más, nem it köxetkezhetik más, mint a győzelem, amely magában hordozza a mi életünk aranynapsugaras boldog holnapjait, békés évszázadait.
Az öreg Horthy hitvány, klikkje milyen könnyen lemondott sok millió dolgoa magyar testvérinkről. Pedig, oh de hányszor idézték Deák Penracet, azt az államférfit, aki maga állapította meg a kivetkező mély igazságot; .Amit az érászak és önkény elragad tilQnk, azt az i4ő t* szerencse kxgaadésága vissza-
ZALAI KÖZLÖNY
hoz/a, de amiről önként martunk k, azt többé semmi, de semmi vissza nem hozza." Igent Ext )é ka*. ha minden magyar megjegyzi magának.\' Amiről önként lemondunk, azt többé semmi, dé semmi vissza aem hona... Hát hogyan képzelné •I valakj. hogy amit SzUlIn hordái •okéntes oda- dáasal magukkal c»-
Kltek volna, hogy azt ők, csak ugy
rátl szerdaiból vissza is adták volna. Vagy hogyan képzelik eL az elbutult szép lelkek, hogy abban a lelket testet kimerítő szörnyű karavánban, mely az otthonaikból gép-pisztellval utbainditott magyar testvéreinkből verődött össze, valamennyi viasza térhet egykoron ? Nem gondolnak ezek a sötét sátánfiák arra, hogy a kietlen oresz téli Ujakon, melyet a háberu vadzivatara végig tepert, hány ártatlan magyar testvé-w iUnk veszili dolgos életét a cél előtt? Vagy azt hiszik és akarják elhitetni velünk, hogy drága magyar véreink nem gyalogszerrel teszik meg az utat szenvedésük színtere felé? Bizony-bizony nem várt reájuk valami jól befűtött gyorsvanat. Éa adná a mindenható jé Isten, hogy —aaoknak kellene átélni azokat a borzalmakat a szenvedő testvéreink helyett, akiknek könnyelmű hitvány árulása révén ez a szörnyűség szegény népünkrp szakadt.
Testvéreim helytállni minden kö-rfllntény között, hogy legalább a remény ne haljon ki sziveinkből. Hagy tudjuk azt, hogy áldozatos helytállásunk nyomán számunkra csak a boldog jövendők várakoznak. Mindig hódolattal csodáltam azokat a kemény katona férfiakat, akik dicsőséges csatákban a hű szövetsé-
Sesünk katona soraiban annyi súlyos arc után is lélckűdltö blzalommáf néznek az Ismeretlen jövendfl felé. Miattuk tombolhatnak véres csaták ai európai tériig általuk védeti azlntereln, ők azért egyetlen bizonysággal állják a vártál, mert meg vannak győződve arról, hegy a végső győzelem a legnagyobb áldozat árán Is Igy vagy ugy ntégli az övék lest. Tudja minden hős bajtársunk, hegy sem Igy, sem ugy nincs több válaizték számunkra, mint megfelelni a pagy kérdésre: élet, vagy halál.
Hlgyjük azt ml Is magyarok, hogy ai Isten nem fog elhagyni benün-ket, *tia ml Is megtesszük köteleslégelnkei. ha ml Is odaállunk a nagy világ elé és szemébe mondjuk barátnak és ellenségnek egyaránt, hogy győzni akarunk, mert tersünk és történelmünk ezzel áll vagy bukik Mi élni akarunk, hogy helytállásunk nyomán megvalósulhasson Vetélünk álma, a hungarista ma- i •var munkaálUm.
(L.JJ
Az adózás visszatér a rendes, normális keretbe
X mai helyzetben aa edézfts sokkalta foatosabb, mint békeidőben
Az állami*élot ogvik legfontosabb térwqzóio a polgárok t?ndo* edózár
a tchenriacléso. Azért érdcklódéa-kerestük fol a nagykanizsai vá-roai adóhivatal vozotóíet, Fognraasy főnököt, hogy az adózás iránt érdeklődjünk éa iiodig a legutóbbi nolgár-mcsteri fölhívással kaocaolatnan, a mely felhívta a várpe közönségét az adózások haladéktalan tcljcsitúeérc.
— A* adózók azámottovő hányada — mondotta Kogaraasy főnök — nince ahhun u holyzotbon, hogv adóiát rondozni tudja. fcjzünoteló mü-liolyok, lo/árt üzletek, az általános helyzet, sth. Nehézségek voltak ogvébkónt az adókivetésnél is, nom volt mog a\'kolló számú ós megfelelő munkaerő. lrgy. Iiogy visszahanyatlott aa adózás. Most azután sikorült
uj munkáé ró kot heáiliUni. Igv ha-maroean teljesen földolgozzuk az adókivotéeeket éa az adóctás visszatér a rondoe, megszokott normális keretbe.
Az adózás gyorsabb tempóban raló loltonvolitására a polgármeater felállította"a házi pénztárt. Kzcntul nem csekken, házion) a pénztárnál
történnek a befizetések, mivel a* ügymenet lényegesen gyorsabb. A gyors udókimunkálúsokut mi som aeni hizonyitja jobbon, minthogy n jóvó héten már megindulnak a végrehajtások is. A nagyközönségnek mev keli órtonie, hogy a mai súlyos liolyzethon az adózás sokkalta fontoaabh,\' mint a nvugodt béko-idóhen.
Teljesen kielégítő Nagykanizsa közegészségügye
A háború ellenéra osékkent a fertéző megbetegedések aaáma
A közegészségügynek a mai idők-hon kül<">iiöaon nagy jolontót-égot koll tulajdonítanunk. Azért munkatársunk folkorósto u város tiszti-orvosát, hogy tője érdeklődjön Nagykanizsa egészségügyi holyzotéórl.
— A köz.őiásxst\'-gügyi viszonyok, dacára a húlurus helyzetnek, kíolé-
aitónek mondhatók — jolontetto ki r. Ujhúxy Hándor m. kir. tiszti orvos. — \'lla uz o hónaphaji boje-lontett fortőző botogségek számút összelioNonlitjuk a múlt évi januári viszomokkal, őrömmel állapíthatjuk meg, hogy vissíuumó* nom történt, sőt javulás tu|Kisétálható. Igy az 1044. évi január hóban 17, inig "éz évlwn esu|ión egy rürltony eset fordult oló, a mult év januári 6 dif-TDHá* "esefTól pzembon az idén 1 éa 3 kuny úron esettel szemlien szintén 1 megtotogodée történt. Has* és kiütéses tífusz 104-1. januárjában nem volt, inig óz idén 2 haa- és 1 kiütéses nu«gnotegedé»t jelentettek. Kzok a lictegok azonban valamennyi-on vidékiek voltak. Vérhas moglioto-
godésröl egyáltalán nincs tudomásom. A tbc "moghctogodéeekoél némi emelkedés látszik, ugvanis a mult év januári 7 heieloniosK\'l szemben uz idén 10 a szamuk, do ezeknél Is 7 régibb kolotü.
Természetesen minden intézkedést megteszünk, liogv u boteg-ségüt csirájában elfojthassuk, illetve megelőzzük. K tórvu a katonai hatóságokkal iy legszorosahliun együtt működünk én Különösen nagy gőn-dot forditunk a efr tót leni tésre. lla valahol ragály OS \' llOlCpM.\'^\' Üti fol II fejét, ott nyomhun elkülönítjük u lietegot, illetvo az egész családot. Kzcnkivül részletesen táji-koz.tató nyomtatványokon ismertetjük a l»e-teirség kczckWrnok, n fertőtlenítésnek, u boteg és hozzátartozói magatartásának mó^út. Kzok a nyomtatványok a gyakorlatban nugyszorüou hevültük, mivel azokon egy-s\'gy fertőző betegséggel ka|ie*olu"tos >»s/-s tudnivalók lunnfoglultutnak fo-jozto Ik> nyilatközutat dr. I jhú/.y tiszti orvos.
A német hadvezetőség hatalmas arányú intézkedései a szovjetnyomás feltartóztatására
A l.l.íulUilii Iparvléékan • ném.t.k uj (HéniUád von.lat 4,11.II.k kl
Nématorazáfban ma mlndan fafyvarfogható férfi hadbaaiéll éa mlndan férfit baaorainlk
\'At USA kaloník lopnak, (•kaiéinak, gyilkolnak
A mr*mo4 u Hwim
UMtUk.1 (Tári/V Ae nnKrik^l k.ito-imé rvit.lArMktf p.ir tiuMt..k« ax
rpik JíkntiVKM nH-gAlUpitotta, NVJ -»r .aiwrlk.ii katoll.ivl^VtJ-ríltt\'ti rlM.i|»mHlnjik a lopivk. wl>vkr< a kAtonai r.\\kt4rak k^ukSrkhrn kí>rtiwk rl A n».-w.«or ii\'ilk^tlAV^ hat aj anriilti katonélra. akik
b.\'O: fok.l.-krr.-*
knS k-«t K\'lytartanak ai r|.
^.\'kulk il l\'.íík u átugrik >i kilónak- £>ilkotO^okat b
(IWrlüi) A KínpUtok n Kurföld kftiótl itulrt aiOrjrl of-fenriva 12 napján a stovjfl rs.ip:ltok mtlg nüntlig Kclcl-Poroworsrág olarf(fetclíaéx-,l vannak firoolnlra. Mm ai epik ».r»HTW|>ort a vtsrfuliii an-\\-onnl íll.-tr^v utin Kclct-rorosjorvdjt Mí haladt előre, n.M« a dili síirny Brrulau\' Mi1 haladj a Íolsís/Jl^lal ínarNid^kol fi-nyrgotl. A síov-Jot haitmíivrlctfl ni eddigi aioriut nwglavnultak.
N\'iim\'lt>rir-;\\cban ma mlndtn f«V>\\vrfo^h itti fi\'rfi hadbaizáll is luintft\'u firfit bo^oroinak l-YlsoMil.-.-iib.m nutul. n nmn-ki<. akit a, úrtTiwkbfn nilkú-l.-SrlHinck fí-fOvcrt rapid tfs harvxl ho^v a frlv^ult\'iiai il-nSvon.Uaf mi^ró-ütatík Ezzel w.mtH\'ii NtíiiH\'tors/l>:ban beirt álVuulA-in uj hadoumyok alakulnak rauulu ujabb\'és Ujabb lirirrtcMfkft ilÜLinak fel hir .r arovnal nW.\' \' itt ,k
liurik és a uorjot dek dóre-t.\\rtik olvio t.-njlclíkrv, rae-lyrk rv.-vvcí* r.ivart kíltá, r- k. 11 i ■ a «-*ot-
>TI (j olo^a.-r.ak ctak nííiiny
hi-lycn Mkorúlt a páncélosok ulán nyomulni. *
A frlstiszili/Kii inarvidéken a nemiek uj ellenállási vonalat éi>IU\'tlek ki, melv olyan ellen-állllnok bizonyult, hciRy búnak n wovjet nyomás feliartAztuU-aáhan.
Nítiict részről nyomatékosan m<\'|ál|apitják. hogy egsetlen azavjet katona, sincs az Óderá-nál A nétml hads^ezelös^g az el> lcnintézkedisek hatalmas arányiul titokban tartják érthető okokból és a folrarootban leső elkyn antlmúvrlctek hatása rsok idő Multán mutatkozik n**g
A\' m.iű^ arorszáífi rsni énv-ek la iJ KolJák. hogy a némc had mítőség nem veszítette el Id*-
•at
A \'OftFtftDO arttra nnk náml 7 frtvj M. a te*tt II»tdM m*m III ta paaukM étlaláa Klul) —
Tjalooi sik
a>pp^ u .tcnlf, .Mártiié\', .Mi V U >urU\' DOfrwnlraa Wiik tL — S>\'T<» MUl tuM til. MaUr-Baa tm)\'-" OOeloa VB. Mk| a• lka) m u.rm«*>x r—dl Halta..
f\'^m-

\\
V
(!
UJ fetyvarakk*! ét uj pánetiotoiu nyemalnak elAr* ejnVmyA* kbie^at a kemény e\'M\'ltó harcokbi* .
r
Egy orosz\' hadifogoly vallomása
I. K. sy.ovjeloros/ li.n|jf,^ 1 katona liábonis élnu-nyiinJi kóvelkezíiket mondja
F.lt önálló fótdmnves vollc n nesszarábiában fekvő i.nj Ippot mellelli Hol..,. r,l* származóin, ahol S Inklirt; föld birtokosa vnllain \\/i.r«n bevonulás ulán ;i/onnal NV: Iák ii falu oss/ -s férfi ItU kíigát. HMól "»«i éves kori; fiatalabbakat kiképzésre nuej idősebbeknek, ugy alingy <». lak. fegyvert, nyomlak .1 t zeikbe és azonnal a/ i-Imi :.r vonalra kelloll vonulniuk k nnp elb-lle után én ni \'ir hí.-// besültem, ^gv ndcssai k"flii\'\' kerültem (Hl .iz orvosok m.-zsidók voltak Ezeknek .1 sfc Süliekhez, inlézell elsii kénif nz volt. hogy vájjon il«»lgn*ia» n némelek számára \' A krt.+ mindig az. adoll válaszlm\' 0 zodotl és néha nngvoii du-t volt Odessa nx>st lelve vsn» dókkal, ezek a híitors/ágottt mindenfiit nagy rajoklcui o\' talkoznaks Reájuk rossz nem szabad kiejleni. nit\'rt* büntetéssel jár
Meggyógytilásom nliii • egységbe osztottak be II * dalövész-í\'zml 5"). . almi * tudtam, hogy közben s/.úl& demen az összes féldtket k® titetták és azokat helhou<» egyesitették A falusiak ét 0 4*r% gam is emiatt kétségbf var* t^lt, esve. (A. 91.) f\'W
---1
A sziléziai népi rohamkőlK h . kek átestek a tQzkaraizt*^ N
ti w
Z
md "P
7>
(Ilorlinl FalatéSaik\'./i\'ii\' vtohamkőtaléksk tiumfk n niil\'\' aépr-n. Mindon tekinl-ilrn j
mélt/i a/ uz ol.zánt.^j. mt-lljf-t ^-hzilézia népi roliamk .\'t ki n ^l
t»levv«üLi.t wioaitrtt.\'k Al * bf hideírhi\'n ™ló hui.ia m/ ii- * «" M éjieli hidefftirn firntt Ilin*4 lóhan h/mi péld.p a k \'"<*
joailéanck.
<
Baranyai m«nakull«> Ji.láu férjük az ősazes barjnyJ^ \\ pécsi roenekúltel. h«(P tuV. odaUikat pontos 1 1 "»"
helvúk megjelöléséi el saji\'^í. a, dekukben Baranvj larnH*\' * fc. Vtxi azab kir város MiM*\' val Zala vánaegy* \'^f^l T vaui címre) azonnal ko»r j
1*
17
ZALAI KÖZLÖNY
Világfelforgatás
^ ,r cenzor írlak afelől,
Irt./N a I^Uníláiíiuk ozon háborúik" ultal ek; rendé l^azi céljuk as, Kurónábén világfolforduláat ,\'M^ák OW. Sincs annyira rnc^-nl^itia ai a kérrléa, Iwínr mit ia yrták • bolaoriktek »viíáítfo|ofr-Tjlátff<»rr*dak*n alatt. |f(,/v Stalin iMtii idoaliat*. aki
" - , , i « /_ i_ i;. i, ., > « n«wnuuiu uur lemiwaa
-\'X tr ^ il^éjcc. belyr6l a körön .*;,,, I. Ili .íoim.l k/-t~v,t; KÍK liio-ilroet tnnek elltnírt
l . . I / I ív V \'t \\ r.w il mnlnCvIAo l/.v4Ant
p
a»r
Jf
iu
I.\' í\'
, ..,<vfi;\'veljúk titalint /■« hówi "li iJ, nve/utének inijkMk\'rfiét, ki-.Iwarv annak iráfivolvoi min-nélkülinek. Kitek az cm-, ni;ifturiiij»t eiak owzköxül v//c»l/:k fel azon célzattal, hogy ■ „ I inn/ujciuik n hatalmút bixto-ni acért TlflMk útliatva j,/, i . miinljizok, akik volo ogyo-Jtr.frn ■» kormán} élén állanak í fil.c\'felf\'<riluláa HXÜkaég«*»éKéról, ii., t\' Marx Károly igy tanította , ^K-m mift elk\'iiiW\'tlajn nagvori u„.,r ki\'iklumv ko/ükl/il a hutalom. \\ s/ovintuilió eiiU) ál-fizoeiálisz-.,,> UnnálívzaU i\'f* nom/etgasda-rinli/i n» már k<\'/.(kittől fogva rtu v.ilt I-\'. inert az a szovjetékor. amely az J^vőfU. iptxdn-,v (, kultúráin\', vugv |ioIitikai koz-ini\'íét kikapcsolásával «*gy tol-,„n hurokrutikiiH állami gé|mxet-i« t.uii.^/kmlik, n»ake iónnak 6* a
itj. » n/ allnni szempontjából |«<dig 4 ,rta koii \\ mik bizonyult. Iliffv u níi|«-i ilvon liolNoviki rvnd-,rfil </Hiil" n efn.t<<léknnnyé to-ó-k. Lrio teleli «<>lt St\'llill irt iir. Sk\\M> a\'Szovjet l\'nióltan a párt-kii Iuhshzii évein kenwxtül k«v-iikxi ("iiux\'t \'riorl alkalmazni. [Uia/ólit/ azonltan a iNilsovikiek mim
la ívtok arra. Im<\\ inasuk fölött i» .fákévalo terrort elturjeiaik. |.|| i*m ihii érik ol axt. hogy a >M»jet I íiiu Jakiacvágát kínai fal. U<t"*ii i UálaHH/;ak a nap világ
M tini lii/l.J«.ui van azzal, hogy l ,.P.inin-n.b««4\'ro éÍptké|Kok\\n ni Ukvilo Kí« rt nem váloiíat i i«ím>o>ILU>ii,\' mikor liaüduia alá nr;i» kf^iteili a többi államokat i4 im it ii. M intlioirv a bolmv-
ai ..................im»iii »ílu<rdlt na-
a om/iwái»ak l«\'U«)tSbon olhiritani i \'l «l a i>/i*\'iali* ko/jnwila-W\'i én iitil ii rlk>nlinon<l w«>kat. tnel\\v>k Stitfjol t\'ni.uuik follurtAatatlia Uiii-I nvaUit fogják okoani. i|>|> rt i <l\\ fi«/ull/s-.^>t a hcfolviwt .11 a\'\'.» kulu>rúk>t«<Loii, ugy»z«VlviM> mtii»lki\'/i kO/ilö(rreii »a«*ivtiw \'U\'ltu Ka Stahn urakmira kajának erb«lnw» «i» bajtó • - iw vila^ftTfordulárt általa m< utiráinanak nui^vani/alív, 1 • annik i«k«jón Tnvkij - ».*k it t+ l\'ar .sulin l\'rot/kit > «k » |»utlxui k«»ó hin»it ar .uiiu U\'lto. du\\\'m<iii \' to«l.»it |hi| clrarko/Mi a TixUiki aiuil ■ -i til.v;fiWfonhilaa e!na>k-U\'-.v\'tal aj^n kénvsrorU^v.^t-ki-rult. h»v> elu^nvk-rj** TnHzki
•m i li^-Y iy>ixlul cwdkia <"• v.Aui • marilla reiaba\'r • i\'vt.N kcixvjtül
Ellenséges btmbázógép Bázakerettyén t világosság mellett dolgozé munkásokra számos bombát dobott
A légoltalmi parsnosnok «a alattétitéa aaigaru végrakajtéaárél Mindönki pontosan tartsa ba a légolUlml slsötétitést
A légoltalmi \'elsötétítés pontos és maradéktalan vétfrehaj-tésára számtalanszor fcThivták
ellenére
is számos mulasztás történt, amelyeket tcnnészctszerülcg a n-ndőri kihágási bíróságok minden esetben a legszigorúbban megtorolják. Ezzel kajicsolat-ban mri.st Márton Ferenc ra. kir. rendőrfőfelügyelő, Nagykanizsa légoltalmi parancsnoka, i>ftnét nyomatékosan fig>\'elmez-Uíli a lakosságot az elsótétités mararíéklalun végrehajtására
—- ürrc vonatkozóan talán nem l^z érdektelen megcmlitc-mm a következő esetet — mondotta muukatársunknak. Az elmúlt napokban Báznkcrettyo községben erős kivilágítás mel-
lett munkások dolg ztak az esti órákban Az ország légilc.ében
csupán egyetlen ellenséges gép tartózkodott Igy tehát rindó sem volt. Mikor az ellenséges bombázó felfedezte az est homályában a fénypontot, útirányát megváltoztatva a község főié repült és a világosság mc! lett Jolgozó munkásokra számos bombát dobott A légitámadásnak több könnyebb és egy súlyosabb sebesáltje lett
— Az elsötélitést tehát mindenki a legpontosabban tartsa mert ellenkező esetben nemesük szigorít büntetésnek teszi ki n.agút a lakosságot, hanem saját és embertársai éleiét Is veszélyezteti — fejezte be nyilatkozatét a főfelügyelő
őrizetbe votték a hűtlen mosónőt,
aki ezer pengő értékű fehérneműt lopott
Turi József né mosónő, már hosszabb Idő óta a nagykanizsai »Korona - -szálloda alkalmazásában áll. Azonban nem becsülte meg munkahelyét, mert rájöttek arra, hogy a szobaasszony által neki mosásra kiadott fehérne-müeket megdézsmálta. Legalább ezer pepgü az -*ffiffaJ<Hinitott holmik értéke. Feljelentették A
rendőrség megindította a nyomozást, melynek során a dotűk tivek Turiné lakásán megtalálták az eltulajdonított fehérne-rnőek CfQ- részét. A gyanúsított asszony tagadttá a lopást, a rendőrség a bizonyítékok alapján őrizetbe vette és átkísértette a kir ügyészségre.
•iU\'lnwv*) u ha i N L^>»lkl l
svn«(olkvxlo »«u-
iliktattirm P\'lLju\'-iiig n<<u » u V» WU.nrv«>tl*,\'«,r
» vKiwuviiituua tarvwui
» Vtu\\ibán, «k,> m t.\' bi
v Iba a
• • N\'ií a »
\' *> rv Ijhu!. u »-it t>«m -ii. hai»Hu u»»v«v.W\\lik oa
v \' wVWjWI a tvl-v»tk«»k
• krrxVK\'l keeif
ÍM tvv^ ^^ 1 r"
1\'a.- wrvi* K^nal^iak kvi. rt
,J ali\'ak-am * 1
fca*. aa haík nuial ••\'4IU tm o«í ifi ti-V\'jLk a »• -iaa bfejMai. k r»i i
í—)
A szovjet Igazi aroulata
Gyermekek a Seovjet-Unlóban
Egy krimi tatár katonaszökevény,
Íachim Mustafjew 1944 nyaráig teszkvánál egy köszénbányában dolgozott. Ott találkozott 13 éves öecsével, Ibrahimmal, akit s háború kitörése óta nem látott. A fiu elbeszélte, hogy a Mustaljew családot 1941 augusztusában Krímből átköl töltették, ót pedig kétszáz fiatal kortársával a köszénbánvában vájár munkára osztották be. Ezen fiatalkorúak szüleit mind Usbakistánba Irányították.
A fiuk különbőzé Időszakokban dolgoztak. A 12—14 éves gyermekektől ugyanazt a munkateljesítményt követelték meg. mint a felnőttektől. Aki az előirt munkál nem végezte el. annak kenyéradagját lecsökkentették 150 grammra. A kis Ibrahim több társával együtt már képtelen volt az eláirt munka elvégzésére, mert s napi 150 grammos kenyéradag mellett természetesen már egészen elerőtlenedtek. A nyárJm Ibrahim dihértában megbetegedett és kórháxka került Jachim i£y szemelveit veszítene öt Fiatal kokho9-fuakisokat és a gyárak tskeiá nik fe\'serdült nővendé-
Jeit osztották be a szénbányákba, ich; *\\ a stovjet hadseregbe kertűt Euvlaxia Poliicluschuk Dnj«npn>- j
rrtTv^sk kornyékéről ferjehez. Ní-\\\'ai PoI4cbukbot ko<t kveJéoek egyik rtsilete i^y hangzik:
Ka Ja irja. ro<y regbetegedett El akar.j-n éte renni, hv>gy tuza-tk\\z:j~i at ö;e-bál» de cem bo-cjJ, fcoxiá. Kérvényt adtan be. h-^v e-fcfNÍ íí r g e^esxséje
Ofüet ■ tx . $<r—\' vj zszt r.em Véfrf m ei foadalsli reá, kia\'M í -Vg c»y k: esi és gyenge.
hogy a csillét egyáltalán nem tudja tolni. Mesl etf pusztuljon el?
Ilyen az élet a Szovjet hátországban. Ilyen a bolsevista uralom igazi bánásmódja a gyermekek, az eljövendő nemzedékkel szemben.
Éppjgn ezzel fejeződik ki hiven a borzalmas és embertelen bolsevista kormányzó valódi, igazi arculata.
(Cnlnd)
Hozzátartozóit keresi: Takád István főhadnagy, debreceni kir. járásbíróság! telekkönyv-vezető keresi a Debrecenből *944. október 9 én elmenekült feleiégét Takácj jlstvánné Munkácsy Erzsébetet » sógorát Munkácsy József debrecriV (Méliusz-tér 15.) MÁV fősren|ilnbkot és sógornőjét Mun
kácsy Jl\';.........
*)unántul valamelyik hely-ÍJMunkácsy
IV lössertárnok jelenlegi .beosztása helyén. Aki tud , Szíveskedjék cimemet veit Ö címüket velem írásban |ió utjáo bAiás köszöne-sürgősen közölni. Címem: iván főhadnagy Mun-[Nagykani^sa (Vá/osházaX
resi Petrekovícs Fe-petneki lakos Fia, erenc postai vonal-ann akidéjén család-ütt Kaposváron ma-idős asszonv kéri, aki t gyermekéről, érte-epetnek Zoiamegv-e).
AkisekZii\'ftVUíl/ Józaa István csecd.\'rl|^dgy Nagykanizsa (Csend-őrv&) léT". togy Hb Bazsik Jáooa, km öj*.2 kanzzectmárloni ás Penck f t éa fc^hné >ózsa jta-kska be. cerőí tod, azt rele közöljék.
| Bogdán Dezsd |
A (iondviaoléa kifürkt*« hetet len akaratából a "\\na|oat- élet alkot., munkáaainak aoralian kihűlt •\' ouv mélyon érső sziv a a Icutícnuwhii néptanító lelko meüVft I\'rálM»z. éa Teremtőjéhoz.
Most, amikor elvi«zitetfük Ót, mo«t óroí\'zük eaak iguxán, mit ta kart e név Ikiirdnn IKvh«> n«»ve. MoL\'lxx\'síjléiH\'-t nem a zajoit kö/Vloti azinpsul dcxzkáin snu-nvU1, liii»/eii es neki niiiulik; iiL^on volt A muirvar néptanítói kar eiendci, azeri\'-nx munkása volt 0, uki soliax in hírnévért és olóuienetelért, hunom kizárólag mélvw\'ves hivatá*««zereietl»ől végezto fel^éesülhetetk»n értí-kü nemzet ia«vo-ló munkáját. Sokoldalu én kiváló felkészültségénél csak a n/erénvaégu volt nsg>obb és n Mzoretet, aoK»ly-lyel iKMiiesak csaliulj.it, hqnem apró kis tanítványait ea« en»U i társait ih olhaloio/Ui. Aki esak iimierto • Ot, mindönki azeretto c* tisztelte a ko-molv, felikolt ós IKilét ^oiidoi^oilaiiu, vallii.mjh loikfl nóptiuiitót, aki vtlot*!-
nek rag>ogó péklaiáva! \'itsaom a meL\'liirdctolt cMniwot inoi>.:o(ta
Kiló iini/cutó nu\'ílven aziüiU) bu-eaulioszóiiélMin. Tis/ú. Ikv-uL-Iom, pu ritán jellemével ott állt uz u) magvar élet névtelen munkásainak leg-JLÍSiV sorában * rajongva h/eroú\'tt eiialádjának niindon ei,\'ve> La^ja a felejthetetlen jó édesa|Ki utniutaUvaa nyomán lett a liuugtiriziiuia móly-értelmu Int vallója A uuur.var élőt kűloiilNi/.ó álUaiu\'isIk\'lveiii inuk<Klvo, loU»_\'ott Iwnne a hívatiis-\'M\'retoi liuiirja. mi^ munktu«*>iitriiiiiik ilorokán. uu>_\'taliilta a viaHzav<>xi\'t<*i utal oda, alioiiiian elindult, Kiskuni/Ni dolgon matryar néia*iM>k vihi^ába. FeletU* hatoMTiguiimk bi/.alma már récon ol-szólitotta volna erről a/ klÍomán-Iwlvröl. O a/onlian mt-lym-gnN saoro-•ii\'tiel iiu;:ut/.ktMláasal ta|i»dt a ha/ai fold röüéliez.
Kx ino>t, amikor már a wwotott hazai foldiwk nní\'»s hantjai takarják llo\'.-ihni l)tv*ó( földi manylvá-nyait, niélvm\'iro* fájdaloinmul siratjuk az ernU\'ri na_\'\\siáii.nak olvtmx-lését. Ttv-to vbs/aU\'irt a foldtw, anielvls\'il vétotett, lelko már ott van a/. K\'gck 1\'riimU i\'-s mi bisH/.ük, hogy mécsem v«r./iu-ttuk el vgi\'ts^n, moft tettének suu\'áru atra*fyog időn, onyé-szoton. Motrtért oda.\'aJiol euykoron majd mindannv ián lalálkoxni fogunk. do mi addig ia mélyon a asi-▼ urikijo zárjuk az 0 nemoti lelkéiu-k
felojtlieU\'tlen emlékét.
-
Swan Hadin a világ bolso-\' vizáláaa ellen
£wcn Hédin, a hires svéd kutató a bolsexiznxust a legnagyobb veszedelemnek tartja, amely eddig a nyugati kultúrát fenyegette Ez a veszedelem mmcsak Németországot fenyegeti, hanem éppen ugy észak, ny ugat és dél Európát is Azok a .. nemzetek, amelyek ma még Németország szidalmazásában részt vesznek, egy napon belátják, maid, hogy egyedül .Németország harcol az ellen a kimondhatatlan nyomorúság ellen, amelv egész Európát fenyegeti ("B 37-2)
Tegzes Lajos
fiem adom fd a harcom .
cimü verskötete fO r**g6éri káphstd
a ZmJmJ HcuJőny nyomdájában.
UdJta *<*i.o«rr

MIREK
• *■»>é». Janu27 StOfabtf M.
Ar. U JArt*«, . Protc*Una Letfcár >
japaár 21 VaaArrrap hat Hatv. vaaáraap. • Pratsaláoa Károly
— (Unnepélyee fogadalom)
(l\\ort\\a*/>nU1ló napján f? Omegáé Vidékének hív* . ^fa-s-noust-k kcgy-W*ii|>l<>iiuUj*n tjniM\'j^lwM ftuadaiinat vwzim-k * cmmIuü-vo Kzuz .Nlarmnak," ha huuam,\' nag\\ kózHéjftól távoltartja a hulfurii l*»rzitlinait tr* orazágunkat minf *ul..wlitj» a vörös veasodolemtól. A fowUklIB iwrlnt, alkalmas időben. laton di(-só«6g6ro majd zarán-dokliáxat ójntonok Sümegen.
Ea Naiokaiiicnán ? N>ho kan hun hol maradt 7
— (Gyászmise) \'
A szerencsétlenség folytán elhunyt óvári Jé/sef Rlmn. VIII. osztályú tanúié Islkiüdvéért hétlón. Január 20 én reggel 8 árakor requlem letz a piarista templomban. k
— (A nagykanlzaal Internáló tábor foglyainak emléklapja)
Aa IMI 40 élten Na*okanizaán ÚlU.11. .u tiuitf)Hr n«-»ilM)tÍM»OCÍálÍMla tot-hóuk a iuig\\kiuii/*ai internáló taUiihan dían* kiáilitátiu omlóklapot lUjn/iU\'tU\'k, inolyot Kannái Foronc mimmUir, Ktrokes Hók álltMniitkúr, Hajtó llonrik. Ouulka Foronc. Alár-ff> Józaof. Olwai Sándor óh UO ti»»t»ór irtuk alá. Ax emlőklapot Mariin Zoltán i|MirmüvÓHX tentvér ton</.u< K/t a/utón Miírffv Uwtvór murfafalő uton kijuttatta Númotor-saii^Ui, így korúit Hitler AdolfIm>z. Náíiu>i«»rH/.u: liiVili-lkü vcSéro óh kan-©ollnrfi a iM\'nwt kovetoóg Utjúli igen nveLvhangu levúlhen mondott kimzö* i*»U>t Múiífy testvérnek a figyelem-árt és raguM/kodúm-rt.
— (Utánzásra méltó példa)
Manilán Dezsó ny. áll. tanító ét
Oercncsér Jánosné elhalálozása alkalmával a nagykanizsai OTI-kcrülel tisztviselői kara koszorumcgváltai elmén az 324 hadikórház Javára 132,azaz cgyszázharmlnckettf pengót adoinányszott.
(Menekült közsági tisztviselők szolgálati beosztása)
A eüinegi járát* főszolgabírója Zalán (horgy községi liaztviaolót, (Wrgő YeiuvliaS ko/.Hégi tinztvitvlőt, Kajna Jiwm»{ vútoní pénstári ellenőrt, Nagy kaimon vnnwi ndótiss-V\'t. Ojorgy F Ágoston énUvorgv Farek.uí Ji«/«i>f vnixmi alti«»tokot U*org\\ó*/ionlmikU\'i«röl a Nuiuegi kos-aftgi j»v\\j.->í«ylh\'a oestottu ho hzoI gidat tétolrv
— (Felhívás)
Felhívom a Nyilaskeresztes Párttól cipáutalványl kapottakat, hogv utalványaikat Január jCMg (keddig) Tapp 0*rk>r (t ruébel tér I.) és Vatga Ferenc (Kó-ut 12.) dpóüsle-telhen váltsák be Ezen határidón tul Jelentkezők* utalványai érvényüket veszítik. YJro»\\r;di.
— (A katolicizmus harca A bolsevizmus ellen)
A ketoltkua »y>luu «>dai FelaV-Olaaaoi*-<v;Ku\\ molkini K»m»t kea-ák\'tl a tvl*\'« izUVi* oik\'tt. t»nuu«»n (• r-«a-k tV* piu«j»<k, kAatnk a miltivn, wliuvi. o \'V»»-si «"« tt>\'«iioi «v>h.a-f^k i^-it.- knvVikWI felhívásaikkal (onlu nX a hn.\'kh- i oe í/t^-PM.k oU> Uit.«k a ha. A\'liin-l, sniidy a v*\',\' wi «Vn t^r-a*.\' »lmi v óti\'l a U-\'-t umus n»z»w
(Túlszárnyalták az 1703-1 forradalom kivégzéseit)
V f\'uvu k. rv Mi
■ •v l\'rci.^ oiiv.ü
kais." > % U»
V--\' * K. A-.v JÜE *J:vTJk
a.- . \' i \'< i
Eljegyzés helyett őrizetbe vattik az előkeld, \' pézsmabundás, csinos fiatal hölgyét
akii lopta gyanúja miatt a kaazthalyl caandftraíf baazéllltoH • nagykanizsai kir. QtyAazséfra
A keszthelyi cten¥Sr>éf érdeket Ofyben folytatott nyomotitl. Ugyanit feljelentés értetett, hogy herceg festet les Oyörgyné tulajdonit ké-
Cfl több. értékes arany bolml • a lélyból .eltOnt*. A megejtett nyo-mozia torán a gyanú Sterci Dóra 21 éves volt magántlsitviielónóre Irányult. A gyanusHott Idököiben elhagyta Keaithelyt ée oda ctak mqtt tért vittra, hogy eljegyzétét meglartta egy rnagatállátu tzemé-lylséggel. A csendőrség a kastélyban lakd liaUI éa lettlnően ctlnoa lányt nyomban letartdztalta ét bekisérM a nagykanlzaal Qgyétztégre. A pézs-
mabundát, elegántan OllliOtt hölgy eskortálása mindenütt nagy feltO-nétt keltett
Kihallgatása torán Sterci Ddra beitmerte, hogy a hercegné tulajdonát képezd I darab arany púder aielencél éa egy drát eltulajdonított. Beitmerte továbbá, hogy egy arany ndl öngyújtót .talált*. Ebben az öngyújtóban azonban a kastély al- [ kalmazottal a hercegnő tulajdonát Itmerik lel. z
A gyanuaitott elékeld tzárrnazásu fiatal leány további tortáról ma ddnt a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája.
jpi If I
1 "n
- (Ismét kaphatók lakás kiás bejelentó-lapok)
Aa elaófoku rondőrhatóeág folhiv-js a város lakooaágát, hogy a lakúit ki- óh LojolonU\'iHlioz nzükscgoe nyomtatvány a rendőrhatóság Ecjolontó-hivataíálian január Sl^fcl kozdvo kapiuitó. Kzert, akik nyomtatvány hiumáhan nom tettok volna olo^ot hojolont^ai kőtolozottat^knok, oit a mulaMztáMukut haladóktalanul pótolják.
- (Táviratilag azonnal bs kall jelenteni a traktorokat és igavonó állatokat)
A földmüvolóaügvi miniszter s mai iia|K>n rártIi«\'■ folniyi\'lhhal fordult a kú/HÓ^ok olúIji\'u-tVsúu\'tiaioz, lMjgy a közttótf liatárákui tali\'dluitő t\'uiM7x>tt u/.oinkói»« traktorokat, gózokt\'ki\'t, a/. öttkWtLi\'ésitottkormü ÍRuronó álla-uíitírtrt lovakat fohruár hó l-ii( táv-iratiUuf jolonü4k Na^v KmiC.1k\'» köa Sonron vármcg}-o cimro. A távirati jolontésnck ezánmwrüloij koll tartiiLbuuni a Jcivánt adatokat.
- (Ellenőrzik a gyalogjárók tiaztaaágát)
A há/.tulajdonosok óh eonjnokok figA\'olmét uióla^\' nyoiuaU\'Koean fol-hivitt a roiHiórhatóét^r, l»0|r>\' it IHívat a járdákról faltát Ionul tnkarita.de ol
f^ntloHkodjtuúik a gyalogjárók ai-koMtágának mrptziinU\'tá^órol \'ÍM. A
rondórórszomok a járdák tiaztántartását ellenőrzik ók a mulasztókkal szemhon a rendőrhatóság nyomban megindítja a kihágáai eljárást.
— (Zaidóbutor árverések sorrendje :)
Január 29. és 30-án Sörgyár, 31-én és február l-én Kefegyár, február 3-án Méntelep.
Kázel félmillió finn hagyta el hazéjét
(Berlin) A szovjet-finn tegy-vorszüncti szerződés ut;in 415 000 finn hagyta el huzá-Lí\'il. Az 1939. évi finn-szovjet téli háború után 97000 finn költözött el nz országból, u többi 318000 finn )>olgár az 194 l-b?n im^kólóU s/ovjet-finn fogyverszOneti szerződés meg-kölése ulán vonult ki Finnországból
_ , , _
Testvért Elmúltál már 16 éves? Jslsntkszz s Hungarista Légióba I Hareoddal hazádat, esalédodat és létedst védsd. - Jelentkezz I
VÁROSI MOZGO
Január 27.—ftbr 1-lg Szombattól csütörtökig
IN FCAGHANTI
(NeOéx evsoO
. . ntmrtg ftllőnf, IhImI QyQnyori/ sttir, nargot Hlalathar, narlon, Otkar Sima, frtta Kampara.
UFA otldghtradó Előadások kezdete \'/.j5( léi K.7 ónkor ~
Férfi én női
munlíci
felveszünk.
TÁH,
-5>
&Uat
ÁN-PÁLCSICS aa
Nw^raln
npn
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
I ak reáUmasick. hibsjdentásak, szakszerű
minden vilamoj kérdésben rscfal fi —12-lg déJutin 2-•-lg.
*++*i:rf-mt ál, Uli,\'un 294.
A gránátosak biztosítják mtgutit
Mleiéit a|fcél harcba vetik mac«kn. M J
éen e»heiöaégre téaicn élekre kf, .1 I
kézigránáljaikai \' 1
í
rész
1888/194%.
Tárgy: Az elmenekült ciza__
dak Vistaáköltözésc ,zái
Hirdetmény. \'Z
Közhirré teszem, hogy a \\it I
kiüritósével kapcsolatban clmcndt I^P\'
családok visssaköltOzése » alu> P1"1
nos* katonai helyzetre való k.> \'en\', tettel egyelőre nem kívánatos
tzérl nyomatékosan Iclhivoo i k*,c
érdekelteket, hogy további init.v \'
désig kitelepítési helyükön in. ^ (B
[anak annál is inkább, mert lens^ költözésük cselén részükre
biztosítani nem tudok. j d
Mihelyt azt a \'hadihely/et »aé távé teszi, az elmeneküli cnüJ visszaköllöztetése. illetve
szállítása irán^ a szükséges J"
kedések megtételnek. pj Nagykanizsa. 1945. január 2i
>n Polgérmesr <NT1
™—------- (B,
éilué kövei
Ai ki
ll««M«U •«yn**litalakaU«
aarllia«al *ev kuioaoaamé. * ■nattalAlla, adja la a Bank** aOlalban Mlhalf bSoelnak, • pangS |u«alma« bap.
-------1 j ,
Gyakarlall f p- *s gyoiaI\'A* \'V i. karca. .Siegcdi* jíliRáte. 4
HIHaiatlaai árakat fizetek r-* ú fS naoü haaináil tuba éa báatatléO . . tárgyakért Vadlya ésterc*. K u «
31 irts.
Jé áiiapolbai lí»é par«aefca«f veszek. Ct« a kiadéban __:
Adémaaataa
magán- (s
1-i.r o •.telni I
A .
Uivaiii: Pap»"T.i«kr»l S. ....... J^ JJ
Ecy mely a,..m.b..c.l , | J«imI Ub.rcn .1 IK
■ w.aro.Mtl „oh. my ...mtlr ■ B.«. .ii. cim • UaéSMoM*1 1 |,
St«»«a«n Tirirup ..t. KI
Akt lua rau. titc.ll.. 6n Himi)\' l .ét Ma,..i-a t?a .l.tt l.t.kjm r*
Saram .B| ,1 Hl.t«l, ..I *
slui.radtnai lé.tJé.bai .Ivim \' Oyö*(y .(.(. „ai.-. b«U|Mf.l|i " Ml, Mntv.l .z lllalár. M... k*V aa|a la xyuul. |.uloa .II.HS"
Cl....... , Baiá\' ud.zrMl
rtdll ,0rd OléaMl M P I.U ; ajomn ><I<|4 V Mpaö. t w
UM.rZl.tk <(y lalliao\'í poa kaaaa HhMii vá|t biiU* j Hki.lb«iá ilao. I.tvta S.""^1 t \' "
kaalaaa.. ___________ I
----------
*ML0l XtVi.)*\' «"«lx
Hon.ti maaiiA9 tí th <
i
Ma az eMtétitéi 7,6 órakor hmtödttt éi reggel 6 éráig tar
■ >3. az. Nagykanizsa, M& Jsituér 20. héttő - ára 30 HIUr.
na
c~>
* • i • r i m A i bapiia*
Felelős szerkesztő: B»n«dek FUztö
BkMtaetAtl ára: egy bOoapra • p«u«A aefryadévre il-p«ryrd
B.I
Budapest védAlnak hftal küzdelme minden képzeletet felülmúl
A magyar fövíroaban minden l«fyvertogható férfi réaxt vesz ■ harcokban
Budapaal helyöraége (óraiban számot magyar nyllstksrsszlss hfial vitézséggel küld
A b«lstviklek Budapest nyugati I tálat nélkül. A kiképzők tapasztalt ,„ ellen Indllett tiniadásalt ujbrtl I keleti harcosok voltak. Amikar ai HilMflIk. A város hős védői, a első T 34 óriás páncélos ellre-(órdűlt, a fiatal altisztek az állá*, sokból páncélököllel támadták meg -Heves harc keletkezett, melynek s»-
• I
áisbélileg nagy túlsúlyban lévő el rilRts erők ellen,-- egyhónapnál vibb larté hősies küzdelme alatt pincéiéit, 160 la veget és 200 Iplrgyveil zsákmányollak vagy iiiiilultak el és ezen felül 64 el ntéges lepülfigéptt léitek le. Ind él magyar helyárség sorai liúll námus magyar nyllaskeresz-a t» harcol. (—)
(Hetlln) Magyarországon az el->UK a Duna és a Balatan kö Ii északfelé és Budapesiltl dél délnyugat leié nagy étikkel Iá-ólait Súlyos harcokban 131 pán kilflvélével magyar-német > visszaverték a lánuttláaokal. Hudapcll helyőrsége a váias nyu-III lestél tartja a bolsevisták faly-l.-l.igos támadásával szemben 71)
iHmlapesI) Otlnlher Helschler ha lé-Iliié a nragyai (óvárosból difiikéi közli: A si.Vnyu bolsevista veszedelem iriusir* Ruilapest egész lakos a nétiict-iii.igyar katonák mel alt
W\'nltn fegyverfogható férfi Bu-Jeslen résil vesz a harcokban. A lalösaág a ravasikadás és le-("írsstg megható mcgnyilvánu "J| mindent meglesi, hogy i " vélik aulyes helyietei enyhítse A n"i»ar löváios védőinek hősi J""if minden képzeletet lelül-halonalnk a pincékben, a hát kíWgit és az utcákon ke I""1 t-embatölcséiekben harcol-\' amint a vörös hadsereg k»-1 \'\'k támadását sikerüli elhá ellentámadásban vissiavenk (M||)
Kíbb legyünk halottak, mint rabszolgák I "I Sieslaa kelelpsiresiei siágl \'srsen kis,ni az orcsi ára-harcra A város harckész-k i\'i\' <ie jut a klrak.iti\'kkan \' plakátokon amelyek leg 1\'isién et a finn jelsió el-\' bikáhb tegyünk hal.-ltak. \' "agák A lav.;ssjg a véü-"■•etve t lepimSakb ellepi ki a bolsev siakkal A vtrvs utcáin rgvre rsa-•aratiisilopak és teher-Kk ryan .Inak az á"á-
isi
\'a.> A twe.íjgi
1 ;
\' ■ < U4I444I »«l \' \'\'f ú, If
silképzí aj f-a\'a-
lán összesen 15 szovjel páncélóst megsemmisítenek. Az orasz páncélosok a veszedelem elöl a híd alá vlstzagördOltek. A liatal katonák a hidat a legerősebb tűzben lelrobban-(FetyteUe a 4. oldal\'il
Dr. GMWIet
„Sziklaszilárd ■ meggyőződésünk, hogy az elkövztkezsndökttn is úrrá leszünk I"
A aora Igazságoe leez éé caak mallattUnk tirhat pálcái
öo/iev/l/a gjOitlém vMn a stovjet e,y olyan vérfürdőt rendezne, amelyről nem tudunk magunknak még tojjalmat jern alkotni...
Dr. tiöbbels ,Das Reich" clmü hetilapban „Ki nem mondott távlatok" címmel a kövelkezgket itja:
A balsevlsla terror ma közvetlenül Köiépeurópál és közvetve Nyugateurópát Igyekazik hatalmába venni. Arra kell gondolnunk, ml lenne abban a helyzetben, ha a német hadsereg ezt az óriási rohamot nem tudná lellarlózlalnl. A hémetek valóban világraszóló harcot vivnak és ennek kimenetelétál függ az összes civilizált népek sorsa. Mosl az a helyzet, hogy a némel nép szomszédaitól elhagyatva magányosan állja a vártál és sa|ál léle védelmetélén, klvlll ai egész erkölcsös világ léiéi ollalmaiza.
A bolsevryák olyan hatalmas emher és anyagtömeggel rohamoznak. melyek mmdvn eddigit lelül-niulnak és bizonyítják, hogy milyen kíméletlenül Igyekszik a Kreml megvalósítani céljait. Ha a harc sikerül, ai emberiség uj keidet előli áll, ha aionban a birodalom megsemmisül, a nyugati kuliura pusztul cl. A \'bolsevista győzelem esetén a szovjet egy olyan vérfürdőt rendelne. melytől nem tudunk magunknak képel alkotni.
A balseviílák 209 hadosztály! vetetlek be keleti nagv támadásaik során és 80 hadasilályl vetetlek harcba a siávetjígesek a nyugati arcvonalon. .Mi történne, ha a némel hidostlályok keleten neai harcolnának Uht-é és a Kreml a világ K viiáláíának elsí cégéréként a bolsevista Európái és ai Atlanti Carl.il Churchill lábal elé dabná.
PbSe-i az esetben ugyanis senki sem rv:J tani meg kezél a pluto-I\'ék érdekeien és Európát és -erkál ne-a-n nap alatt elmosná tv\'irs síz Ic.\'geteg. •t ^aA\'g a \'ak rr.egmoa-
i \' > a s;av,el nagjoo bsal-
dag lenne, ha a bolsevista Franciaország érett gyümölcsként hullana a kezébe, mivel igy rövid ulon elintézhetné Európát.
London azt a választ adná, hogy ezek az állítások beteges fantásta szüleményei és a szövetségesek között egyenetlenkedést akarnak szítani. Ha azonban elképzelésünk beteges lantázia szüleményének tartják,\'akkor bizonyára abban Is csa lódtak volna, ha egy szép napan egész Lengyelországol, Finnorsiágat, Bulgáriát, Romániái, Magyarországot és ha szükséges. Németországol is kl fegják Szolgáltatni a bolsevlz-musnak. :
Nem akarunk arról, ami elmúlt, a ma meglepetéseirál és a holnapról tatz lufpet alkotni, mi csak tényeket állapítunk meg és teljesen lisitában vagyunk, hogy egyetlen meegyáiödésonk saját erőinkben rejbk és hogy ezek az eróli a legsúlyosabb próbára vannak téve.
Sziklaszilárd az a meggyőződé •Onk, hogy az elkövelkezendókön is úrrá leszüak. Meggyózádésünk,hogy a sers igazságos lesz és csak mellettünk lórfiet pálcát.
Hogyanik jöhetünk ahhoz a gen-d-lathoz. Hogy barátaink véglegesen elfordulnak lólünk, hiszen a mi oldalunkon van mindaz, ami az életei széppé éa kellemessé tetzl. A keleti áradatot meg lógjuk tömi még akker is, ha ellenségeink nyugatonlekötik a kelőnket; és a nyugati steppék áradatával izemben gátat esteiünk.
Atyáink, iáink és teltvéreink harcainak és meghalnak a Birodalomért, rreíy a nehei pillanatban Earópa kö:,\'ppont;át jeleJln. Csakis Ir.r.efl jöhet a le.rrer.tes és a sia! adulás fir: -c a\'y r.agy lesz, mini a CMf.i-sok, me\'yeket a sors keze mosl ejl rajtunk. \' . (NTI)
Muló percek
ór&k ós óvok hullájutk a viVü-Iimi idő lu.-s-v.ui >M>ui|M»l>gó folyaiuiuiá. K gondolkodó emnor oIhi/toiik h/. itló nnillKHÚn ój< ilye" nohól idóklx\'U caondoM niáifAlwn fordulnaMal olpiól-kodik ufolott, hogy vájjon liány millió cmlH-rti\'uaunkiuik jolnntott\'-k a mulló (totvek, órák óh nu|iok vógU\'; lennek tetsző öröavot, uvajo- vógot-órni nem akuró fáidalniát f Vájjon ki-ki jutott kózolcbn ólete fóműveiwk olór«Whez ?
Toatvórcim, jó ilolog, hu uz etn-l»r mélyen hokyinidoí tt nohóz napok idején a töiii\'ikWkho (!•» köríti az inditó okokat. >>ok olyan n,iuttág-ra luikknmmk rá, umelv i-r>ól)Lnt a .s/tii\'ko naiioklsa olkerüli mindig u. iiííyelmunkot. Milyen múxkép állna nemzetünk óh hazánk -Hiraa, ha Nxoii a liir.onvofl aőtét oktolieri naivon iKMiK\'huk mi *himt£urÍHták, nemciuK a velünk ogvüttérxó niairyar tontvéro-ink, honéin a immiuoí xóiiw) uu«-úrozk) volna, hogy axokliaii ax órákban milliónyi ma&ar U»tvéreink gyáitzoH Mortta lott iiiegpocaétolve, notfy luinvi áldott magyar :umxonr A Ibány f*«tiálin nieu\'gyuláziiAa, ef-huix\'oL\'uui lo«z a következmény. Mi^ íven jó lett volna, lui a hirükro mindig hÜH/.kti katona fiúink rolkoiit-ol-ták tolna a huilikasszu-telvuj vezetőiket. Milyen gyönyörű lett volna, moiui) i Mzent hitet én liixalinul ud-huttunk volna a^enüggodó, \\ódU>lon magyar lelkokiu-K, ha az elhó sutét jjoreeklieii inindunnv ian holvtálltunk volnu ? Mátran kérdezhetjük, liogy; vájjon fel tudtuk volna-e porznelni a vörös hordák iiiuiyi mu^ar falvat éa tunvát f Vájjon él tudtak iolna-o huivolni annyi hregény niugvhr U\'at-vért, ha lett volna ón oda ulli volna a nem/ot eir> nagy hxent eliiatáro-aáaaal\'megvédeni mindont, ami a miénk ? Voltak ezernv i Hzáiftm uk ~kor még inagyurok, akik a zuiiltmitg ttoiHU miutt ug\'\'ódtuk. Voltak olyanok, akik mintTonáron caak liékéro vágvódtuk. Lk; egyiknek Hem jutott imzoIk\' az, nogy a atiidö-iág horau ránk né/vo toljoucn kozómbon koll, hogy legyon. Som gondoltak arra, ho0y a \' mindonárou való béke- a Nemzőt sirját ássa mog.
A mii napok alatt p«g ntoca mó-dunkl»an számot adni úrról, hogy milyen azórnyu r.agy j^ámot tenz ki az elhurcolt "tee.tv6rei.ik ö*»/-esnóg«.
Az üroa.tó tett falvak és turoMok sormia még c*ak átfutó >ok\'iit<-sck-ból ismor^uk, do egy hizonyon, hogy oddig ia rettentő Mtfy »»rut fizettünk kötek^aógeink iilóhen való foi nem utmoréno miatt, l\'odig, haj do sokszor mondták az áruló bitangok, hoey oly an kevesen vagyunk, hoo mét; a rabló;^ ilkoooknak is meg kell bcraájtanunL De sokszor fecsegtek a maréknyi magyar sorsáról, a Uwt-vér nélküli ncmactunk jövőjéről.
Ma, akkor, amikor m*r tisztán látlustja mindon magyar testvérünk, hop- a bukott imÍiW mihci kó-nyolmu<-n áldozta a legdrágubb magyar vért. Amikor múvdanny lunkiuüc csaUdikt<an uralkodó szin mar.i lt a fekete ^áaz azine és g>*»zol minden majyar család, rá kell dt/Moo-nünk trn ii, hogy uiijt kell (Sáraii-caohiunk eiuiek a magyar Tért jog-
ZALÁI KÖZLÖNY
HÚS. Itrmtr.
♦alánul követelő idónok. Hon 4 koll koadenünk á oemaoti ellonálláa olyan moQSMWveaóoéhoi, melynek oe-gitségéuDl a mrgiharadt mag}»raág legalább reménveéget táplálhat ssi-W.owi oly\'irályban, hogy imw vees-hotnek ol még azok a megmard tak ■om, akiket a vörös horda önkéivvo-aen elhurcolt. aem,j)»dto ások, akik a kemény uiotot földi hadjáratban kerültek a bolsevisták kezére.
Minden gondolatunkban éa napi imánkban forduljunk a* Egek ha talm.\'ta Vrához, hog>- vegso szent ol-talmnban a barbárok kezére jutott magvar véveinket, hősi halálukért jutalmazza meg őket az örvUUot, boldocttáguval és adjon erét. segítséget az őket huzaváró kis csalóitoknak. l>o ne caak a jé Istentől kór-jünk segítséget snuuukra. hmtoni nyUauk meg szirtinket is és igvo-koz z ünk a - körülmények hc« ké pest pótolni ós betölteni azt a helyet, melvet a Gondviselő Isten a ó*a-lád fenn tartó atyáknak jelölt* na-c. Ne felodkezaünk mtv róluk aem esek lton a nehéz napokban, aem pedig ai. slelujás béke fe|virradá*akor, mert higyjo ol azt minden testvérünk, hogy nincs aa életben bor-salmasabb valami, mint az elhngsa tottnág érzése. Nem hasit mélyebb ■ebet az emberi azivbo más. mint azt érezni, hogv acnki sem törődik relüjik a neltéz órákban. ava^x a boldoK öromftk óráiban. Nekünk, mai magvaroknak, mind erről tudnunk keli «m ehhez képest • ívklám-ken*4s, az allandó vallveragotö d-lameréa helyett teljeaen s svlvünk •ugalatára nyújtsunk vigaszt óe támogatást azoknak a druga toitvé-roinknek, akik feláldoztak mindent azért, liogy nemzetúnk halhatatlansága biztosítva legyen.
Nincs nagyobb boldogság, mint adni és mindig adni azoknak, ak:k rászorultak, zkiknek segítség és támogatás kell. Szót ez mindenkinek, aki az élettói boldogságot vár és
remél. Soha sem nyílott annyi alkalom arra, hogy megmutassuk énünk legszentebb értékelt, mint éppen ma a sötét szarongasok id«|én. Soha nem valt annyi alkalom, mint éppen ma. megmutatni énmagunknak ét másoknak, hogy tudunk a tettek mezején áldozatos lélekkel szolgálni. Ma megmutathatja minden virlus-kodö, hiinden dicsekvő természetQ ember, hogy mlndsit. amit eddig vallott és hirdetett, kész bármely percben tettekkel blzonvltani. jöjjenek most elő azok a nagyhangú legények, akik a hazafiságról olyan nagy átéléssel tudtak Qnnepl alkalmakkor szónokolni. Most mutassák meg a csupaszív emberek, hogy méltók erre a gyönvörfl Jelzőre járjunk elő Jó példákkal a csüggedésre hajlames magyar tes\'véremk előtt, mert csak igy tudunk .im úrrá lenni a sötét ma felett és csak így tudjuk harcbaállitani a hazáik és nemzetünk megmentéséhe: Stüksc ges emberanyagot. Ma ne elégedjünk meg sem a magunk, sem mi sok szépen szavalt .Talpra ma gyar\'-jával, hanem az élő válásig ban mi legyünk azok. akik elsőnek teljesitik a nagy költénk álmait, men most tényleg itt van a: idA .Most vagy soha* lángoló szavak teljesítésére Döntsünk végre abban, hogy akarjuk-e az uj és tisnuhabb életet. Ha igen, akkor cselekedjfink is és fázósan ne akarjipk kibújni a haza és a nemzetvédelem sui)0s feladatainak teljesítése alól
Felvirrad méfc a magyar to\'áog ságok napja is és akkor bátran min#étttT"!ierrébe mondva el-r^nd-hassuk, hogy fe adatalakat teifétl-tettük a haza örlk nemietürk javára.
1 <1 ).)
V
Vigh főispánnak köszönhet), hogy megmenekült a kötéltől
AcsendórsAgsIfogtaésNagykanlzsirsszállitottaarrene*. • 11*> oi«;e:et, aki Nsgyatédon s kiürítéskor etköltéiétlek házábéi ruh»n-»<»1 z[ 3tt
fagyháibOntétést tfiititt
szándékos rtaberő;/ * t és egvéb bűntetteké?\' ■ ,•>.-•
«-en 16 és fél én \' gvh> a 51 Mivel a lopásokat > kit ai-k límával követte* az i. . rög-töíJléló bíróság t. »tt. Vigh Imrs Soirv. ■ »jve hadműveleti kom n. U. ■•. főispánja *\'/>nb?n na-g adta hozzájárulását ahhoz h\'i?v i bűncselekmény rendef. bíróság alé utaltassák
így « rovotbrmjltu ur Ati\'*aéií megmenekült a bizt > halálos iték-ttól
I>r Fn.njsz Líiuló törvényszéki t náiv-lnók vizsgálóbíró nr.i hallgatja ki K -lesztee Edét
Eddig több mint 16 évi
Keresztes Ede 11 íves 4 gyermekes szabósegéd Nagyatádról Gyékénvesre menekült Időköz, ben két alkakmunal is siv.zu-tért Nagyatádra és a kiürítéskor elköltözött Nemes József ié és Major Antalné nags aiidi l i kosok házából háztartási cikkeket 6ü rubancaiúeket lopott el A feljelentén Alapján megindult nyomozás vorán aesr-nd-örség elfogta Kérdsz\'es Ivlet részbeni bei-smirö vallomás alapján letartóztatta, majd a nagykanizsai kir úgyész>é^re Wsérte
A gyanúsított kihallgatása alkalmával elmond otta, h»/gy ö
A nagykanizsai kórházba fizAllitották a kézigránát áídozatát
Napokkal ezelőU történt, hogy a somoj/ymegyei Kutas ltf//ség egyik házában, ahol h Major-e.salád InV.ik. súlyos sw-l«nrsét|enség történt. Á család az utcai kzobál/an tartózkodott, ott volt a 15 éves Major István tanuló, a család fia is. Egy. szerre beüirt az utcai ablak (■% egy kézigránát repült Ih- rajta, «mely nagy detonációval felrobbant a szobában és a * r«püló szilánkjai f.,Jéi k*v.én súlyosan meg-.-
u tanulóifjut A többi család-tigokn\'ik iwrrencftére — sz
Iji\'dtségen kivül más bajuk nnn történt Major Istvánt bekötözték, majd sérülésével beszállították a. nagykanizsai kórhí/Jja, ah\'d műtétet vége/tek rajta
Valószínű, ahogy a faluban beszélik a gránátot ellenség vetette ||p és ,.zer<-m sétleir.égrr nz ablakon át liercpülvén a* ott irtózkodó fiút találta el. AllafK/ta súlyos.
fX
t.
y
ÍV


.Kiüti* Tomf^yékhoi"
OraU(U,n> Icy tMTftltCti ri«nt, \'•«(. ItliMlt, m.ly.l kftt.dlc. , Iu,„ mAffiil InUuh mr, Al *il.»<r1 tcl|tMn Id.iáni.H, ll «llcni«| ,(lnllt.,K
Krisztusi bért a munkásságnak
A Rerum novárum és a keresi lény erkölcstanban megmrdeteil államiság alapelveit ma Szálast Ferenc hingaritmusa valésuja meg. amikor állami rendszerén beiOi igazságai terem:: gazdasagi. stociáiis. társadalmi, kulturális síkon.
Oazdaeégi alkon a Hivatásrendek kiépítésével igazságos Vtgyon- és jövedelem elosztási hirdel es valósit neg.
Szaciáiis síkon emberi eleisnn-vonalra eme!-, a do\'gozókat. amikor megteremti a Hungarista Mur.ka-ailarrot > . . •
Térssdaimi sikon lllamisagat nemzet es népköiössegeken epm fel aí ositi > hirc és osztalysz^mielct teljes kikapcso\'.aslval.
Kulturális sikon a nemzet maidén egyedenek művelődési lehetó-ségrt nyújt és biztosítja aí egészség <rs kwa asztódáft istenad-a te-he:seg et k.(áradt eg>edek között.
Pai.tn.si sikon felszabadítja az egver.t ti a köiüsséget a fejdaliz-rr.us, a kapitalizmus, a derr.okracia és a bolsevizmus hináriábdl. Kö-z\'iíég szolgalatét hirdet, emberjs-gok feltét>en kielégítése melleit
Ma a bolsevizmus elleni hiboru emberfeletti harcra és mínkára kén/MéritfUt nenizetür.kel. Sokszar mar csak a lét és nemlét kérdéseivel ludtjr.k törődni. A közelmúltban Nagykani/san és Zala vármegye egyes (>iraiban a munkasvezetők es Üzami Tar.ícsak kezdeményeié-sére meg.s sikerült Iftimaly gazdasági gretfményt elérnünk.
A |)unántull Szesigyár és Király SyffőzJe szociális lelkű igazgatósága as eddigi gyakorlattal szemben nemcsak n tisztviselőknek, hanem a kélketó munkásoknak Is folyöslt esaláé pétlék*!. A pótlék összege fetíSlt és minden gyerek után 30 —
CMldornyán a textilgyárak sio-cléhs yállalatveielél hasanló rendszert! <s.ilidi pótlékot tizeinek.
/l kt)teljövében Magyarország leg-..... a MAORTls
nagféjbj)
vállalata.
bevezeti kétkéil munkásai irányabz a családi pótlékát Egyrészt t igaiság miatt, mert tisztviseMi* családi pótlékot már eddig is li» telt. másrészt mert az Üzemi Tíu3 javaslatát szociális beállitoltsigúf kézismert Dinda Jinos igazgató i is fogadta
A Nyilaskeresztes Párt Hungary Mozgalom nemcsak meghirdeti. nem valóra is váltja szociális elm Uj Magyarországot építünk! Bra a kétkezi és szellemi munki* i életjogokai kap. Valóra váltjuk Kru-tus igéit /
megszenteljük és megbeeiül):i (a Msnkit m megszenteljük és megbecsüljek . (a Dolgozót\' Kitartás! Éljen Szálast!
Soltési Jó:stf megyei munkisveir
Zsidó szevjetellenörzés * Reméniában
A szovjetunióból a rom.ink« olaj ellenőrző biztosául nz,4f Feigl Ivánt küldték ki F^ neve a szovjet bakui kóoiijví rcték építésével vált hírhedd Az építkezések alatt a kémW munkások ezrei pusztultak e ft.ijta kívül Homániába érkf"1 meg Marínowski szovjet fábe\' nagv is állítólag azért hóf a fegyverszüneti feltéloWih1 tárgval&sokat folytasson Való srinü azonban, hogy Iga/\' adata az ország szolgavorsbi süllyesztésének megg>orsitAu lesz A Kretnl parancsára liálv király nláirta a h;d>ofW« bűnösök\' ellen hozott tönénd amely számos olyan románoil halálos Ítéletét jelenti, akiknd egjetlüli bűnük az volt Jj* hazájuknak kiváló szolgálnW* tettek (II 30—15.)
VÁROSI MOZGÓ
Jwiuir 17.-Ubr l lg
Stombaitót ctOUrU^
IN FCAGHANTI
éacli
roufn^ték: 4 nemrég feltűnt, tlnlnl qyOnyO\'ü J ettr, Markel MHIK*1, Fnrélnnnl flarlon, Otknr Ilma. érHt Kmmpnrt
. UFA oilághiradű ___
ElSidtsok Iteidete \'/«5 és \'l>7 órakor .
i9
ZALAI KÖZLÖNY
, „agykanizsai ref. egy-
hizkozség szép munkája
ponwthv IX»»« « nagykAiü-. „ f eavhi/kózség leikbe ki és küldte szét kér Z.Irt hivdhei. amelyben rész-beszámolt ewhakftj.fr. £,k mull évi életéről Meg-Eliuk. hogy Nagykanizsán 510 ..tnrmilusnk Máma. tiszta tiá/assSgbnn él 47, mig iii vriivesliituMágban Aregy-ISkftzsíU bevétele n rmilt év-" 21 7\'.H pengő. mig a kiadás n 712 r volt Tiszta vagyon Stmilil 117 510 pengő Slé-dolgozott a Hef.. Nftcgylct lUTfények felsegitése, kllKMre-umthk támogaliaa, honvé-jnnV támogatása terén. Igeiket rtlli\'Pmunkál végeztek a szórónkban 00 község tarto-& 3 niigvkunlzsal gyülekczet-y, Tevékenyek -J-oUnk biblia a Iratlerjcszlís terén
X beszámolóból meglátszik, kon komolv impi munku főink ii ref egyházközségben. A |ir|cvéí végül szól azokról a hívókról, nklk rsak pupi-m,kiTes«tények A kórlevél szőre, k.i|xirs az egyliázkózségtng-Ii kóláit
foglaltuk uU**a SzélusfcMuúU
Hoiiltartoi6lt karaal:
fikict István löhadnagy,. debie-ml kit. |iiásblróságl telekkönyv-Ritló keresi a Debrecenból IÍM4. .aklóber V In elmenekült leletégét Tikici latvánné Munkicty Krzti-betet ll tógorál Munkácsy Józeet (tbiíceni (Mélluti tár 15.) MÁT Hsmtirnokot és tóRornájét Mun-kiay Juliannái. Miniiliánnan együtt tiftrjk a Danántul valamelyik hely W\'Wn Munkácsy Jóisrl debie mi MÁV lósaeitáinok Jelenlegi i»i|iUll 6eoiztáta helyén. Aki tud rliuk. ii szíveskedjék cimeniet válik Ii at ó cimllkel velem írásban ti i Ridió utiin hálát kótióne km mellett sOigósen ktzölnl. Címem: TUics István löhadnagy 812 Mimül mrd Nagykanizsa (Városháza).
Péteri Kliuly és lelesége kérik Balh llenedok százados éa Komzslk SlnJar látilós urakal, hogy elmüket ti tlOfylttQket közöljék a köveiket* ™ri; lliii Géza urOyór, öreg-u. lí lilm. _ • (:)
kui\':rnlmJrtonlak I Józsa István oniJJulhJgy Nagykanizsa (Csend-kín hojy aki Hazaik János, };;Ja tiyula kunszentmártoni éa Prncli »,U i, IViiahiié Józta Ju-hallétéről tud, ail vele kózól|(k.
Ktnlti Mont haditudósítótól
£Jszakal támadás A hold •ariója gyéren világítja meg a havas hideg tájat. Katonáink hangulata kitűnő Már ót aap óta üldözik a bolscvikieket és most Székesfehérvár elé érkéz tek Ezl a Várost a gránátosok, az SS-kóUiékek és a légvédelmi tüzérek közül már igen sokan iramrik Egy-egy család kórében már egészen otthonosan érezték magukat és egy-egy családi házat már szinte a magukénak vallottuk.
De SzékesrehérVát, a német kktonák egykori szállásadó\'városa nekik most <lóbbet jelentett, ez a város most u szovjet foulos közlekedési és ulan-.póllási gócpontja
Székesfehérvár a Iludapesl kórul vont bolsevik! gyürü egy kimagasló sarokpillére, amelyet most cl kell foglalni, mégpedig az éjszaka folyamán
Most sokat jelent, hogy a ku-tonák nagy része ismeri, az egész vidéket A legtöbb ut alá van aknázva és ezeken át utászaink ezen át lórnek járhuló utakat.* Munkájukat móg be sttn fejezték, gránj^^mik az általuk Jól ismWTlSVSnyeken máris a város széléig kúsztak, kövelik őket a könnyű légvédelmi tüzérek
A bolsevikick szívós ellenállási tanúsítanak Azt remélik, hogy legalább itt megtudják állítani n Ilimet előretörést. Egyik páncélos akadály követi a másikat és aknamező mindenütt. Csnpntalnk előrenyomulását a gyorsan készenlétbe helyezett páncélosaikkal akarják megakadályozni. I)c nem sikerül
A légvédelmi tüzérséggel tá-.luogutott kötelékeink és uz SS-alakulatok két rohamékje behatolt a városba Ellená(lhat.it lun lelkesedés ereje hujtja óket előre
Halált megvető rohaniuk megtör minden Szovjet ellenállást Katonáink — a légelhárító tüzérség, a páncélelhárító ágy uk és a legnehezebb gránátvetők őrületes tüze ellenére is - elérik a várost, élükön a könnyű tüzérségük halad
A kora hajnali idő ellenére léikből és óvóhelye Ikböl\'u "város lakossága, ho^y
A uMaik M«ué«*tM undutUU a t»atya*, yftvmiuk
Btrinyal meneküllek I
K\'lrjilk ni összes baranyai M iiK iH\'küllet, h.\'gv a.-nmMsí \'J|t iksl |«miIi» l.irtőzkiKiá\'á «b»k m<-k\'jelólésé\\el. s.ijJt ér-J\'siikben li.ir.ai.va vániH-g.»e óa "» «r tb klr város foispániá *« vámv-gse fóispánl lii rímre) azonnal kót.M>Ak
Elsötétítés
\'ÁG—G
óráig
elöbuil |>liicéi Ikból u váró csapatainkat viharos leik \'sedf
•el fogadja A bolsevikick a lakosságnak csak legezükségeaebb
és nélkülözhetetlen élelpduereU hagyta meg — és tudja Isten honnan - hálából a lakosság katonáinkat meleg Italokkal M kenyérrel fogadja, Közben a rajtuk elkövetett számos erőszakról és az elhurcoltakról beszélnek. Felsorolják azt a sok rablást, gyilkosságot, a borzalmas gyötrelmeket, amelyeknek a bolsevikick részéről ki voltak téve
Hogy ilyesmire is ké|>esek az emberek, panaszolja el egy fiatul unyu, aki napokon keresztül egy kiszáradt kut fenekén rejtőzködött
Teljesen hihetetlenül hangzik
Esztelenül sok bori ittak éa ezek után céllövő versenyt rendeztek, célpontjuk |ledig gyermekeink fejei voltak I.
Most mindennek vége. A német győzniukurás meghiúsította a szovjet terveit. Fogságunkba eselt egy szovjet szállásmesteri biztos, teljes tórzskarávul Kgy harminc bevetésre kész orosz páncélossal íjiegrukott teljes vasuli szerelvényt is zsákmányoltunk
Közben folytuljuk az ellenség üldóz-ését Előrenyomulásunk jól hulad, uz ellenfél szívós. kétségbeesett ellenállása ellenére is (—|
HIRM
lMuár K HálW Rá Wotatln. Aáál 4 OOZrÜRDO ajilva aapoala r*«|ai T órától aala 6 áeálf t(«44M a«*a ■a ta páatakaa MMta ■Kxl.l -Mlllti M>
A-ark.
\' zy*»r"
^.aui
A Iranoia viliig
(Pirit) Az elmúlt Iranclaartzágl harcokban elputitult Parit Dun-ccrque vaaulvoiialat még mindig nem állították helyre ugy. hogy ezen az utvonalán az utánpótlll még mindig lehetetlen — Igy az amerikai hadlereg a páriái lakasaág ellátását tem tudja blzlositanl. Semleges megtígyelók adatokat köztinek a francia Ipar <a köziekedéi terflletén uralkodó álla|> löktél. Egyet Qztmek ét vállalatok vezeló illá-aalban olyan emberek vannak, akiknek semmi szaktudásuk nincsen. A voll vezeti szakembereket vagy letartóftatták, vagy elbocsátották állásaikból: A (randa boltevltlák tudatot tzabotáláta la nóvell az Ipari viltigol.

aappal a> ,lf>uá|-, .Matrálló-, .Máila-áa .teaairal* |yó(y»Mnálat Ul|áb «L -Saiyoa Máknál a «r Makly-MM oátytár (lalaton M0, aa«tk| ÍM >1111) U .il.CT.tfWI rnrfaltadarr
— (Adomány)
A Sianllrmay-ctalád 40 pengál adományozott katzarumegvállát elmén a bombakárosullak leisegélye létére óiv. Oéber Sándorné elhalá-loiása alkalmiból.
— (Falhlváal)
(MTI) At orvosi nunkaerók tet-hatzniliainak kormánybiztosa felhívta az elmesyógyán ét venera-lógut szakorvatokat. hogy 8 napén beltlttrvényea következmények terht mailett lelenlkezzenek ftóizeg, pat-tatlók 55. Hámra.
At Országos Orvosi Kamara felhívja az összes menekült kamarákat. hogy 8 napon belot ajánlott levélben a kóvetkrió cimre lelenlkezzenek : Kőszeg, postafiók 55. II. A ielenlésekkel egylde|0leg jelennék azt Is. hogy mlfyen Iratokat hozlak magukkal. ;
(Német gépkocaik polgáfI ■aamélyakat nam azállit-hatnak)
Zala vármegye flitpánja közli, hogy a hadműveleti terület polgári kizlgazgatása vizeltjének a német kalonai parancsnokságoktól nyeri értesolé.e szerint a multaktól ellé-rtleg 1945. január 15-til kezdve a német katonai gépkocsik palfári •zemélyt nem vesznek fel, illetőleg nem szállíthatnak. Német gépkocsikat tehát polgári egyének na álllt-aanak meg A hadműveleti terilet polgáA közigazgatásának vezeltje kétöbh fogja közölni azt. hogy kivételesen milyen célból utazók ét kilói nyerhetnek igazolványt arra, hogy német gépkectin i mottanl rendelkezés ellenére utazhasaanak.
— (Fölhívás)
Felhívom a Nyilaskeresztes Párttól clpiutalvánvt kapottakat, kogv utalványaikat |anuár 30-ig (kedilg) Papp Oszkár (Erzsébel-lér I ) éa Varga Ferenc (Fó-ut 12.) clptOale-teihen váltsák be Ezen határtdin tal jelentkezők utalványai érvényO-ket veszítik. Vároneuti.
Toatvárl Mit ár a logjobb ut,\' ha az a nagy havazás kóvetkoztában Járhatatlanná válik áa a had aarag azállltáaalt hátráltatja? Tartauk karban ai utakat I
[„.| oaiKl\'t.Vróol mén aanuia M.itilpititaná tolla I * ai t ^Mf aao
Tegia Lajos
Nem adom fel a harcom ;
iimü ftrskiltl* 10 pengőért kapható a Zalai hoilony nyomdaiban.
&kUU KflgLOHY
!•« |
Az elsötétítés — védekezés
Jénnek I
Mialia u an,«l.iáuok a arvi*H hoat aiaA voaalil nahia ia.ér»4«í lO.eMbkat atiraaaMiil. UMidaari laaalak 11 Aa MÍII i>aaauaic>artM>i nim* ruiiout Maidat (a anau luclaltak - u ml. «!>•> poalaaan flcyall aa aUeaeéa •MM naadalalit. a mialk aeppuakia balUiull aiúlllja ke.aM*,. . Jdaaik I
Na«i kaniaaa uuyyai rtram
IM3/I943. Tirgy: Hó eltakarltie.
Hirdetmény.
Al 1890,1. L-t. 123. § ban log-lallak iierlnl kóreré iiolgiltatáa kételeiellsíge alap|án elrendelem, ugy Nagykanluin, mint Klakanl-iaán, hogy minden ipalel elölt a gyalogéról a bótól megtlailltaik éa a alkoaai\'g nilait hamak, hamu, fold, vagy aalakkal Iclhlntaék,
Ei a kételeiettaég vanaikailk •lyan hiiban, ahol hiimeiler van, a hiimeaterre, ahal nlnci, olt a lelek, vagy hirtulajdoiieara, ahal pedig nlnca hiitula|de<ioi, ctak lakói ott a lakóra. Nagyobb bel-vAroal hátak elótt a llrdatlirtltit kótelcicttnége ai Illaté Qileltula)-donoaokat la terhelt, OiletOk nagy-aágAnak meglelelócn. A havat a lirdiiól i Járda mentén léteillan dó Dalomba kell rakni.
jelen rendelet teljesiléiél a rend-óiaég arlgoruan eilenónl éa ai illene vétók ellen eljirisl Indít.
Nagyktnlna, 1945. |anuir 27. ■m Polgármaatar
Minden am bar nak kStalaaeége u ala&tétltéa allan vitókat mulaaitiaukra figyelmeztetni
dia Mm tóródnak Imi aok aaok aaima ia, akik roaaaul aótétikonok.
Nagykaniraa iimyvoi virua |wlg4nmai«ni*kól.
IMI/IMS.
Térgy: Al elmenekült Ciili-dak viftsiakoitóiése.
Hirdetmény.
KOrluné teltem, hogy a vitae kiürítésével k.ipetolalban elmenekül (tilidok vitaiakAltatéM is illáik-■loa katonai helyien* való tekintettel egyelőre nem klvinalov
íjért nyomatékosan lelhivom it érdekelteket, hogy tovAbbt ialéike-*é<ig kiteltpilcM tirlyllkón mitad-
tinik inÜI ia MuMk mert vIíjh-Ml«\'é>flk eaelén leardkre lakul bi«teiit.tnl nem luvtok ■ Mihályt ait • lii.bhelyiet lehelévé leaii, ai elmeneknlt cnaUéok knsi.il. i,illetne. illetve vlitra-iri iaij liJ\'t a üflkK^ea intéi-kedévk megtétetník
Nujkiniiia, IW.V jinuit JN M Polgémaater
Aa éjaaakai rspOlótámadiaok él len a loithatáaoaabb tédeluuéa a aóték-aighe való hurkolóiáa. Al alaótóti-u,lt vároat vagy kó<aé«>t a ropüló a kóivotlon magfiroeBa. támpont hiányában. eaak radló irányitáa utjin érheti al, ami biaonytalanaá^ot jekmt, oannkivúl toljoa aótétaúgtwi rélaott bombafotóat végrehajtani kápaa.
A bombéió kótolókrk coljaik ol-érÓMokor. viláfitóhombák autfiteéKé-vol ÍKiokoaiaik táQékoiédni ua célpontjaikat nuukorotini. Monnyivol iiohoaohh aionlim tájékoiédáauí, ha ■ (óidról fi H} forrta tlom ad nókik támpontot.
llofiv a kónmolniúaéKhóI 6a aa el-antétiUv.1 rondelotok be lvm,lartáaá-ból kifolyólair ugv emborilotbün, niiut ajivti^lmii milyon nany károk kotetluulaitnok, orro* iWvvn ntolgiljon Intóiaildául a aok küaúl néhány megtörtént met.
Al egyik váróiban légiriadó alatt kivilágított ablakok irolaáltak irány-pontuí a ropülóknok. Céliuk a viova axólún épült -gyártólop volt. A gyár-U\'ktp mognauhekült a lionibáiaatól, olloiiboil a lakóiMigvodok liáxai gyui-tó éa romholó borilt>ák hatáaa kövot-lu>itébon lulvoa károkat iioiinxltok. Krudinóny 40 hál k.\'igúao, TI hál aulSon tnűgronitáJódáaa, 11H halou éa ^W) aobwüll.
Kgv rónaiul olnótétitott kólHigllt ai ulloiiHÓguii repúlógéiuok öaaiottí-nmtotUik og.v nipülotérrol, arriüly onnan kót klTömélorru volt túlopitio. Ilíon aulyoH Iximbák *kiilobiiHa kóviil-koatólan «H halott, Ili aolimúlt iWWSyepto a kóliógot, ai állatállomány 6U iniialóka, 90 hpi c\'a |>ajU püaitult ol a kóihóg hanyag aága miatt.
Al ouvik tanyán ravarúrepüka alatt viluiritúa mollott diiinúólúa folyt. Hat kiaohh méntu bomba 4 euiliT életút oltotta kl, tfbxi na\' eohcaültok. Kljvuhitvilt ogy ibtóllú WhóiinoL, 4 luvol i\'m a Uíli takar-

oiánnysl.
Külföldön Uirt^nt. Kg)\' motorko-rókpuroe hoúrko/4>tt »yv faluim Al útirány után órdokludvo, góívt a nvitvefolojtott ixdloktorral a lalltoz állította, /.uvuro eó)iek boaihúkat szórtuk a felura, 51 cmborólot c« szúnitalun wkwült áVlp/ei fizotott rá ojö\' cnilwr konuNolinüsógéro.
llol\\s/.úko miatt több o«eU>t im«ks modomlMui folitorolni. Uondoljuuk azonban arra a sok-eok uitallun om l*>rék tro oe elpusztult vagxonra, molyok o^w liaiaúrulónak nerozlto tó nőik rvV könn\\vlmü«é>;ol>ól, tuk-nxegsa^áUil vsgy* iHint«>riVlt>m.-^ó-Ud e/armaiott.
Ilimi sok még azokiiak a korlátolt Moik\'iuiu imiU-rx\'kikok a ozáma, akik azt nisaik, Ih>)0 ai olsötétiUat a I\\at0*«<u;ok zaklat«w>iuiak túlik <* t nak aa utcara i*\' > alilakaikat et4á-titik ol, fa udvarra názó ablakaikkal po-
_ »e, ,-----------
nadón\\t)ikot i*xn hozatják rendbe, a naptól kisaivoti vsgy olssakadt papírjaikat nouk frinUik fel, atb. Dü nóe köi 11íjtílmüaégok, melyeket a hátak ém hitzciio|>ortok parancsnokai nak koll mindonQtt kiirtani.
Bár as olnotétiU* ellen vétók bün-UHn» leesnek, magában vóro oa nom mindig sogit a i>otorius mndolet ollón vétókon. Kzok ollón a kwhatá-m.vsabb búntotée as áramssolgaltatáe, illotvo a kóolaj biionyoe idoro való ol vonása lonno. Ssjnoe, as olaótátisro vonatkozó mndolkoaóeok s mulass-tások ó« kij4Uzá»ok ollon\' hatáeoe g>óg>-esert" nom tartalmasnak.
Mindé nvároeban ós köisógbon as ellenórzóeon múlik as olsótétités wntoti végrohaitása óe a lukohHÓg i ilothiztonsHga. Nomceak a lógoltalrai siiorvoknok, hatóeágoknak én rondé-szeti 8Z4»rvokia>kV do minden ont-bornok kötok«saójjo az olsotétité* ollon sótókot muíaMztáiiukra figvol-meztotni ós a bünótM\'tkot kimólot nélkül foljolontitni. K kotokwtiég ór-vónyoditóbí-nrl no akadályozzon mag bennünket nom a kényelem, som es idó, mort nem-o akadályozzuk meg egy légitámadás borsslmait.
Minden lakó figyoljo meg maga is a lakósát, hogy jól van-o olauté-titvo, mer teok oíotben bolülról látszólag jól lohdt elsötétitnv u utcáról, udvarról nézve podig liiónyoe loltot as olsotétitée.
No azt figveljük, hogy mikor van azclsótétitée kezdete, mert akkor rondszorint olkénünk Mielótt
lámpát akarunk g>ujtani, el kell sö-tétitenünk. Tehát miolótt a villany-kapcsolólioa nyúlnánk, olózóleg huz-suk 1o a nxl\'nyökot, illotvo rtikjuk fol a papírokat, stb. Ha ezt nug szokjuk a osaládl>ai\\ is hoveset-jük, akkor sehaaem fogunk elkésni ós a rondelottan előirt változó időpontokat nem kell fejünklien tartani.
Végül gondoljunk arra, hogy og) -ogy kivilágított ablak már 8 -10 kilométerről látható, tohát*a lakott torüki biztoM árulója lehet.
Az oUotétitóai utaeitáe méltán om liti, la)gy aki akár tudatlanságból, avar gondatlanságból — i\\pm tartja Iiq az eliM\'itétitútti rondelkozó eeket^ az neou-aak haját életét, családja otthona biztonágát voezé-lwztéli, do kdkiismoretlonúl bün«\'« mulo^\'.táüt követ el nemzetétől szomjon ia.
TOBSiOK KÁROLT
tották. Kemény helyUII4»Uk da helyen tartóztatta fel a aiovurví nyomulást * ^
A felair Vlaztula mindkét eid»u. heves ellenséges támadáiekat , tünk viasza. A felaöitllézlai dékea erés kötelékek beveti sikerült az ellensécnak Katt,viu^ Beuthenke bevonulnia és Q|ai«k térségéből délkelet felé térnyereJTl síért tenni. Az Odera vonal V{J. •rsége — amelynek soraiban „ét felkelő alakulatok sikeresen harci nak — Cosél és Qlogau köiöti mt,. hiúsította a nagyobb ellensévtt hl lőállások kiépítését és k tinvfc bolsevikleket váltezalos tárnak tJ védekező harcok torán számos lyan visszavette. Boroszló nalalra, főleg az\' északi iránybél megindított ellenséges támadiy* szintén eredménytelenek mataduk Posen, Schneldemühl és Thon! vérosokat helyőrségeik eredmíi^ sen védelmezik az elíenség htv« támadáaaival szemben Bromhta északi kerületében egyei ipürt-tömbök körül harcolnak Az viks aég elányoiuulását a Netzén a t brombergi csatornán keresuni tt> vés ellenállásunk ellenére is vsiáj és északnyugati irányba folytain k Visztula alsó felyásánál lévó bidf-állisaink ellen inditott lámadZKt meghiúsultak. Marienburgban a w birtoklásáért erős harcok loUná.
Testvér 1
TAbbet érnek e lövészárkok, slreknál I Ne zugolód) M Igénybe vesanek sénomunkik hoz, végy lövészárkok ásásához, gondol) erre, *hogy német 4t msgyer katenék ezekben a lövészárkokban védelmeaik maf városodst és a feludat a szovjet-eroez rsbló és gyilkosok ellen. Nekik segitesz, hs éllásokM épiteez Jokk, ha oeapetaink rh saáre lévésxárkokst ásol, mi* sem, hogy ha s szovjet ka\\on*| által meggyilkolt hozaétartoiöd számára slrokst ásol I t -ll
QPROUIRQElfeSH
■haaa« ae« a-alta alaka a»M hartbdval agy k»lo....»l. M Maotatitka. >d|a ta a lUalar aSkatbaai Dth t, kéaataak, * ,Migk |ulalm.r kap. V
Jé klll pótban léié viaiak. CU a kliMun
Téatvérl eimultil mir W éveit JeleMieaa a Hv-fari«ta té|ióbél Hi\'ioJjal hiiidit, an\'lJodit éi kéadatvédad - Ji.intkéjil
Férfi ét női |
inunlcciBdpKai
felveszünk. 0
TARJÁN-PALCSICS
■*a*Mkk uiMip aata ag| »->it* Akt tai ikta, iitcihia óiv Harvitt lm* ait Magjai a III alatt tatalom allnlM
llaaarilnlm aa I IMka.
UkiMlllt IlkMSIr, a fklll txl«n>r kvó kitté, iMttia t aiiyaioka. t*1" l takénaL Clai • kiadékai. "
laaaél.tea kaiuak II TI <• ia 4l^a ha hiclpét. Clm: Cil|t\'l | raac, Hoaiia.ilgy.
•aiéraaék, alUtiiaal, iiomH" I vaaaca. lUrtky M ii H.
■aabtakaké tiUnlónkl ki<H • i kkra talfcaaik. Clm i klóiba.
cét. Mavéram 86.
D:!Wr.U3l®l
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Mik fuetese raklinaaciók. Mbi|elent4*ck, leMvgatitia mii jep tnbamoi keidéiben reggel 8-12-lg dilultjn 2-S-lf.
Oacri-i\'ry ut Sl, taiAlo.i 294.
uakuerO
UMaaaki u itolMiéaitét • »"
Uayl Oatetla agy piniUKi, takk F*( taloamal. térim a beeiiliUl nN" Ilié latalom illiaékaa ad|a H • 1 hlvitalbaa.___
ZAUM SéZLtMY
atkLiTiaai naeiuae Klad|a .>li|aMaaa«i It T »i|r\'
kelaléa kiadó: !...< Ur*"
Njnoiatutt a JUrtaiiau«l « T. «ajr>"\' •yMik|ikaa tUfytaauU*
Nyoaidiirt lelel\' blü ""
Mh az elsötétítés 7,6 órakor kezdődik és reggel 6 áráig tart!
85* ♦*»„ 24. »i. Nagykanizsa,W46. )anuar 30 kedd Ára 30 fillér.

6,9
■ _ix> iS** - klesaalvelel ■ r»«a & ate I ^-.i-vrt *> IMékhud »\'\'*"« TS m
Pelelös szerkesztő: Benedek Rezső
Bőllteierfi iri «iíy bouapra S aexyedtvre ts peegó.
Magyarország hitvallása január 30.-a mellett
Hillsr és ■ nemzetiszoolallsték yralomrajutéaának tizenkettedik évlordulójt
Csapataink megvédtek az újonnan éianett állásaikat éa tér-nyereségüket meglarlották
Budapest nyugati részén • tovább tartanak a véres «lh*rltó harcok
I (Btilln) A bolsevista hadsereg (liftI a Balaton ts a Duna kO-■ Midiit Intéztek a magyar-(ott ircvonal ellen éa ugyancsak
f^timadtik a Velencel-tútrtl észak-tlőnyomull német magyar ro-kameiAkcI-
[ A bolsevisták egyidejűleg a Vér-i hegységben Is támadásra Indul-á.
I A nímelttygyar csapatok ineg-BéOték ii u|onttan sierielt álláso-lu ti utr, ahol az ellenség kisebb Lll.l.l (n el, szakadatlan ellen-\'iJÍ.ulkal visszaverték őket. peA lAvcIkertében a Szovjet caa-|j k támadásai teljesen összeom-Mk ucy hogy a német-magyar upátok térnyefeségel tnegmarad-
I ,
Hudzpest nyugati részén to-tattanak a kemény elhárító ttok, melyeknek során a bolse-Mik M páKcélkocsll veszítettek. Ilkrlln) A Balaton és a Duna tovább tartanak a kemény iá harcok. A mai napon a "agyar csapatok 23 páncélt «\'tek ki A Duna-medencében Irnldiiényczés továbbra Is a magyar ceapatok kezében \'Ml
\' Victól ésrakra előnyomult né-"agyai rohamékek ellen Indl-
II szo.jet támadásuk Is elkerlele-" nziidlak és újonnan szeneit livi kai meglát tolták. A többi iá-
\'« • német ihagyar tüzérség Nntosiloll tüze ellojtotta. (NTI) \'\'ismerni «> ttateaer a asák-"\'ron fegyverek kOaOtt I "I A magyarországi bad-\' zsákqUnyoll\' fegyverek •ok esetben női febérne x\'ymet. Illatszereket talál-( "jrtet sok esetben atkerfllt tulajdonosaiknak, akik aa elmondás aaerinl letépték a ruhát UzAvrui^ozi kilóit szovjet egyre gyakrabban fot-* So vezetájOk katonai Alizán aő. Ey.k m.-Vas,
akt a szovjetkófelékek váratlan el-vorlulisa után visszamaradt, elmondotta, hogy a belsevlsták a helységbe való bevonulás ulia- azonnal
elfogták éa beosztották az egyik bOntetó zászlóaljba csak azért, mert mint kiaeglló munkás dolgozott a németeknek. (NTI)
SzévetséfsaOnk kemény harcai a sziléziai iparvidéken
l/lsztulaminé* IslUfifinpar-
A német véderőparancsnoksig kftzli i
Csapataink a lelsó Visztula két oldalán ée e felein"""" területen — további ternyereségre szert telt — erós szovjet kötelékekkel súlyos harcolni vlvfiik •Rybnlk térségéből kiinduló ellentámadásunk az ellenség elóvéd|ell messze észsk-kelelre vetette vissza. Al Odtra mentén Coael és Borosiló kOzOtt számos bolsevlkl lámadást vertünk viasza és tObb ellenséges hldlA-áliást foglaltunk cl, vagy szökhettünk Össze. Sleinau mellett ai ellen-
ség szívós ellenállásunk ellenére az Odera nyugati pariján térnyereségre telt szert. Lissa, Posen és Scheld*-mühl helyőrsége a bolseviklek er6-sebb támadásin verte- vissza. Az Obra arcvonalán a harci tevékenység megélénkült. A Netzetöl északra és Bromberglól északra a bolsevikek ésssklTrényba levább nyomultak elóreM Thorn elleni ellenséges elóretOréseket visszsverllk. A Vlaz-lula alsó folyásánál változatos harcok lolylsk. Msrienburg heves ellenséges ellentámadások ellenére birtokunkban maradt. ( - )

Hitler Adoll, z
Harmadik Birod.i lom nagy vezéré nek és munkatir sálnak, III a nem- |
tetl szocializmus halalomátvélelének 12 ik évlordulóján Időszerű vissza idézpl Vajna Oá-ber\' belügyminiszternek a nagykanizsai városházán tartott országos jelentőségű beszédé nek ama kiléteiéi, amely a magyarság hűséges fegyvertársi szövetségéi klhangsu\'yoili:
.A hiberu a mi győzelmünkkel to£ végződni. De addtv: Ii nekünk csak egy (eladatunk , van most: kitartani , utolsó leheletünkig ! a nemet nép veiére, Hitler Adoll
oldalán*. . .11
A .Zalai Közlöny\' tudósítását a l H magyar és az e^ís: k— JU némel bi-eJjlmi aio<„ sai\'.ó »S ki:.\' te. .1rosMzLv tartan t^weaiiM
Mva&MV .!>*■■\'■
i I
uraI \' .nar a n»
\'.ál tatt a rtyit^
Tizenkét esztendeje,
hogy a \'Gondviselés férfiú — Hitler Adolf és vele hűséges munkatársai, a nenizetiszociá-listúk átvették az uralmat ós megkezdték a Harmadik Birodalom építősét A brandenburgi, kapunál örömittas csapatok léptei alutt dübörgött a föld, uz egész Német Birodalom visszhangzott az Eszme diadal ától. A harc, a küzdelem, uz uldózo. és börtön nem volt hiábavaló. Megtermelte a vértanúság gyümölcseit Az uj világrend. u népek testvérülése, a szabadságjogok diadala, egy jobb é« emberibb élet pilléreinek lerakása, a válaszfalak leomlása, uz Embertestvér eszményének ragyogó piedesztálra helyezése, a magasabbrendü Ember, a jobb sorsért és a nép szabadságáért küzdő Ember diádala volt ez.
Egy uj . világrend, amelyben teljesen kifejezésre jutott az evangéliumi tan : mindnyájan testvérek vagyunk, sorskózőa osztályosai a nemzetnek, akiknek nemcsak kötelességei, de — Istentől megszabott jogai is vannak .Milliók felszabadítását, emberibb sorshoz jutását, egv egészen uj világot jelentett Hitler Adolf és munkatársainak győzelme. Az uralom átvétele.
Lehullottak a bilincsek, amit hamis, csalfa, bóditó jelszavak alatt reáraktak a dolgozók millióira, hogy csak kiválasztott rétegek élvezhessék- mindazt, amit a munka rabjai a gyárak zakatoló gépei, n műhelyek üllői, vagy a bánvák mélységeiből előteremtették A Megváltó tana győzedelmeskedett — amely szabad emberré emelte u munkást, akinek homlokára rálehelte a természetfölötti ség stigmáját és hirdette a nagy, egyenlőséget a kereszt jegyében.
Nagy, messzire kiható, tu egész Birodalmat behálózó mozgalom volt a nemzeliszociálista mozgalom, amely csakhamar éreztette jótékony, átalakító hatását mindenütt A jogtalanok, a kiuzsorázottak, a kisemmizettek visszanyerték emberi méltóságukat, uz egész társadalom átformálódott
Hitler Adoolf és munkatársainak, a nemzetiszociálista. úttörőknek uralomrajutása egységesítette a nétnet népet Bámulatos összhangot teremtett. A német nép anyagi és erkölcsi nyomorát eltávolította, a verj-sűillesi békeaprancs bilincseit szétfeszítette. Egész uj arculatot kapott a Német Birodalom. A — Harmadik Birodalom\' Joggal nevezik anpak. Hitler Adolf és munkatársai, a nemzetiszo-
ZALAI KÖZLÖNY


óaUzmus mentették m-g Né mrtorsságot é« a Birodalom né-jmH a bohcvtzálástél. aminthogy a namzctiszocfálista Né-me törsz ág 6a a vele szövetsé-ges Hungarista ..(unkuállam az egyellert gat a világ bolsevizálá-\' ao é* proletaHzálása ellen
A német péfrismét megtalálta önmagát és a nemzetek család, jában messze kimagaslott nem-gcUszoci áli«ta életberendezésé vei. politikájával, intézményel-vc|. t.azdasági élete, gyára Iparú. kereskedelme sosem látott színvonalra emelkedett
Ezt az újjáéledt, újjáteremtett és átalakított NémA Birodalmút, u hatalmas ga/dasági versenytársat, "a félelmetesen erősödő nagyhatalmat nem jó szem mel nézlek a zsidó-szabadkőmü-ves angolszász és 1,\'SA-kortnd-nyok és a Kr«nl kégyura — akik lázasan fegyverkeztek, högy a hatalmas gazdasági versenytársat és vele a min<ljobban erősödő ncmzetiszociálizmut és -#«ti*»z»initizinus sziklavárát meg-semmititsék, <iUj>orják. Hitler Adolf keresztül látott minden diplomáciai simaságon és mes-terkedésen és hogyha nem előzi meg fegyveres kezdésével a mos/.kvai vörös bunkóző embert. akkor nemcsak lehcngerli az uj Harmadik Birodalmat,ha-
nem egész Euröpát és vele mindazt, ami nekünk keresztényeknek és kulturembereknek nagy, szent és magasztos.
Hitler - a Gondviselés fér-fiának köszönhető, hogy felnyitotta a vakok szemelt, hogy felrázta a világot, hogy a véres kardot végtghordozta: Veszély-ben Európa I mielőtt a bolsevista-pestis végig gázolt volna ruita
Ma tizenkét év multán — a német nép egységesen sorakozik u Fühner mögé, mert tudja, hogy sorsát biztos kezekbe fektette le fts bár a küzdelem kemény, u tusa ádáz, kíméletlen és véres — a győzelem nem maradhat el I
Mi magyarok, a Hungarista Munkaállíun népe — mint a német nép és u nagy Führer leghűbb szövetségesed és fegyvertársai, megismételjük a mai napon ,arait vajna Gábor belügyminiszter tnondoty a nagykani-zsoi városháza termében : kitartunk utolsó leheletünkig a Führer és a német nép oldatán I
V.i. u mi hitvallásunk, ez a mi fogadalmunk Hitler Adolf és a nemzeliszociálizmus uralomra jutásának tizenkettedik évfordulóján
(B)
Kéí és fél évi fegyházzal sújtották
• Javíthatatlan nagyatádi tolvaj szabósegédet ?
Megírtuk, hogy Kereszté* — kir.^ törvényszék egyesbi-
axahÓM\'i\'ölol letartóztatták, mert két ixlsm Nairyatáílon kiürítéskor ottlia-uvott lakásban lo|>ÓHt követett el. A bűncselekmény statáriális eljárásai* tartozik. »le fcomogv vármegye fó-is|tánjn, múit hiulmüvoloti térüloti kormány biztos, Itozzájártilt ahhoz,
rája. Mikor megkérdezték tőlo, hogy miért követte el ezeket a lopásokat a kiürítéskor elhagyott lakájokban, a vádlott azt felölte\': más is lopott nkkor. Ka volt a »vódok>zéso«. A bizonyítási eljárás után a törvényszék "Koroaztoa Edét, aki mfiNtőbb
hogv ne rögtönitélő bíróság, honom\' mint 16 esztendei fegyházat töltött rendes szakbiróság eló utalják ügyét, ki eddig — "két és fél évi fegyházzal Most tárgyalta ezt ax ügyöt a nagy* aujtotta.
A vizsgálóbíró letartóztatta a pézsmabundás, előkelő keszthelyi leányt
Megírtuk, hogy o kesztlielyieseiuK érné: «vy járőre Nagykanizsára Szállította Ktoiez INVra volt mngán-tisatvi^dőnő., ktv/tlielyi lakost, aki elkn ar a gvanu. Iw>g> meglopta Keltet ieh liercvvmöt éa simák érté-k««, futom müvu aranyóráját,armny éngv uilóját V* arany pudordoboaát eltulajdonította Dr.\'Knausz László
törvényszéki tanácselnök, tizsgáló-biró maga© lé vezototto a föltűnően csinos, elegáns mwrjoienésü, pésfl-mubundás fiatal .leányt, aki ó előtte is részbeni boismerő vallomást tett.
A vizsgálóbíró kihallgatása után letsrtóztatásh* holyezto a megtévedt fiatal leányt.
Az anno\' táborokban a Tommyk fegyverrel
kényszeritik a nómot hadifoglyokat arra, hogy rutájukat ós cipöjlikot vossók le
s*4UmI Ferenc: \\
Vagy megtalálja magát most NemsetOnk, vs«y elpusztul örftkr,
A magyar—német élet- és sorsközös$éc sziklaszilárd afopjén állunk
RsndHhststlsnOl hlsxsk • nsmiatl ssool^llimus és • HunQlr|lni, végsé Qyézslmébsn
Akár bolsevikl. akár Tommy,
(Berlin) A brit hírszolgálat jelen--tése szerint egyes angol táborokban a német hadifoglyokat arTa kényszerítik, h.»gy vessék le ruhájukat és cipőjüket. Ai angol lapok .ennek örömére* mindjárt képet is közöl-a«k a cikkhez. melyen a nemet káténál fátogo4t legyverrsl kényszerítik. h-^y ruhaneműjét átadj t.
A nyugati arcvonalon egyik meg-szilit lalubjn at amenkai katonák ráfogott fegy *err-el kénys:ciitetlek» ffV a»itoo»t. h.^gy érték ti rjgrait átád|i. Mijd az asszony 18 éves kányát c^itték e» csak VXX) rr.irkj «á tsijvlij tik etxa ro tik hajlan-
. akár USA - egy ördög I
dők szabadon engedni. Míg az a|z-azsny rokonai között Igyekezett j a szükséges összeget összeszedni, addig "Sz angol katonák a leányt e|ÍA-sukkal elhuicollák. (NTI)
i
Tegzes Lajos:
Nem adom fel rl a harcom
cimú verskötete 10 pengőért kapható
s ZJIJI h\'oncny qy oTtdáji^sn.
A Nomaetveaotő orsaágjáráaa so- • rán kiaérotévoi együtt Győr mogyo számos községébe látogalott el. A Nomaetvozotő obő utja mindonütt a Bősök omlékmüvéhea vezetett, a Fog>vere» Erő, maid a Párt és közigazgatás vezetőiről . Iiohatóan mogneszélte a.megoldásra váró ké»-désokét. Országjárása során a Nom-zetvezetó félroerthotetlonül tisztázta azt, ami ma a hungarista nomzet-voxotés ogyik legfontosabb alapja : a magyar nomzotvozotés a szó legszorosabb órtolmólxin a nemzetiszocialista világnézetet valló íx hungarista gyakorlaton alakuló magyar —német élőt-, társ- ós sontközös-eégot építi és munkálja.
- Megköveteljük mindenkitől, hogv ozt ugyancsak őszintén vo-gjök tudomásul. Aki ezt mog nem érti, vagy oléjo akadályokat i«vek-szik göruitoni, azzal azemlwn Kem-zotünk kimélotlenül fog eljárni. Ok-tólior 15-iko azért jöhetett ol, mert kótlaki, hazudozó emliorok bitorolták a vezetést. Bűnös és ostolui módon noni ismerték fol, hogv a technika szédülotos gyorsaságúnak századában nem szabad az ollenségct kajiuink eló ongodni, hanem mcsszo előtte kell wlo leszámolni.
— Vagy megtalálja magát most
Nomwtünk, vagy elpusztul Minden becsülotoH vezetőnek L losségo, hogy öngyilkosságra Nomzétét 18 visszaliozza u/ Est caolokodtom én októl** és hisxom, tudom, hogy csolekodtom. Nomzotünk u,lí» ós fwlyopon választott, amikor (^ cselekodotomet elfogudta \' Bitette.
Kijolontotto a Nemz« tv. /( u, a k\'gnagyobb áldozatokra u, soknek koll lenniüik. mert ^ tainkból énül Tol a Ijunirori»uX gvar Hii-ooalom dicsősége, nagy.^\' és lioldogságá. \'
A magyar német il«.. sor-sközös.vég sziklaszilárd uU 1 állunk.
Kondületlonül liiszek dotta a ne«uzrdÍKZ<KÍali7.mu.,. a Ilungui izmus végső gv.\'./c|i„^ Nemzetünk minden tairját il ii»í. kuvás nélküli eselekvő bitet telek meg. Aki liitét hozza, 1«| kőzzék ml mögöttem rendi.ál sorltan, manuljon uUiImi li-UW harcosa az ui életnek. |
Az értekezlet végeztével n zetvezotó mindenütt katonai >*, lét tartott é-s szelll. lv.-seil |T>őz< •mog ogvos családok i\'-l>i\\i>r«n ról. *
A szovjetnek vallási ós templomi kérdesekbe elfoglalt álláspontja
Nyíregyházán a papok voltak a bolsevisták\'
•Isó halálos áldozatai \' I
Nemrég német kézre került a 3Z szovjet páncélos hadlest parancsnokának 1911. december 10.-én kelt 01389 számú parancsa. Ez a parancs világosan vázolja a szovjetnek a vallási és templomi kérdéseiben elfoglalt állásj>oiitját A parancs többek között igy szól :
Megfigycilük, hogy a vörös hadsereg kötelékei zavarba jön-n«\'k. akkor, amikor szükségessé válik, hogy a vörös ^hadsereg Magyarországon katonasága r<S szére templomokat, vagy kápolnákat vegyen igénybe Ilyenkor derül ki az, hogy\' a tisztek és a katonák a szovjetnek a templomi kérdésekben elfoglalt ál-maponUAt tévékén értelmezik tw S különbséget kell ten-nUnk ugyanis a belső és a külső Olilikai kérdések között Ab ól, hogy a templomi kérdések Szovjetunió keretén belül lia-irozott jelleget öltöttek, nem övelkezik az, hogy ugyanezen érdések a szovjet határain tul s ugyanolyan elbírálás alá csenek Magyarország jelenleg Jlcnségünk és itt tisztán csak
polgári kérdések eljaráviiL nem befolyásolhatják IVntu kel kapcsolatosan élesen cte jük az 50. lövészdandár 1 zászlóaljának és ;i I7(i uL zászlóalj parancsnokának szovjet elgondolások liclyUb értelmezéséből szániazo :muii járását, hogy templomokat v»tj azokhoz tartozó épületeket Iffl ségl szálláshelyül, vauy kocid nek nem használták K-I, a Iftfi ségnek pedig megtiltott ik 3 \'.f? lomi berendezések füttsi való l^lha«7nálását. Erek kö»et \' tében fenti parancsnokokat il* tói felmentetlék, mivel bizonjr<4< házi körök vallásos prsp<t^ által befolyásoltatták maguki j
Nyíregyháza utolsó mentK közlik, hogy városuk első a papok voltak: lelartöztalásuk4 a haditörvényszék elé akarta állítani, de az NKWÜ zskíö tosa azonnali agyonlövetésükn\' közöltette. Nyíregyháza tenp\'\' teljesen kifosztották, egy >j templomát pedig istállónak v tották át. (C ngnd)
Dacára az óriási háborús kiadásoknak, kedvei 9 német államháztartás helyzete
A Némstbirodalom Össass kiadásai fslQlmulják a 150 sssr milliárd^
(Berlin) A Német Birodalom ösz-szes kiadásai lelQimulják a 150 ezer milliárd márkát.
Ebből a Birodalom rendes bevételei 70 ezer milliárd márkán felQI »o!tak. mig a hitel 80000 milliárd márka volt A háborúban elsöizben csökkent a hábarus bevételek ősz-
szege kisebbre, mint a WM^I <
mindazáltal az eredmény nek tekinthető.
A Német Birodalom «\' ,f; évben 900 aggok ottho«áil"r ahol több mint 800 ez.r UHU otthonra a legiterror •ott vidékeken.
uCJtSSÜL
90
ZALAI K.QZL0NY
Legfájóbb élménye
, ,etBn«k az volt, amikor tgy lere-,-ti nigygyQ\'*sen etylk kövérre »adi magyart a kiket gyQlés
í, lelcaendOlö ét as ünnepség alatt »aWet It megmarkoló \'*nvötO hlmnuSiunk éneklése alatt \'SJ pofával ásítani láttam, via, amikor álmatlan éjszakákon a\' kegyetlen magyar sorsunk: fl/j problémái foglalkoztatnak unket, amikor feleletet kere-,t a mai gyászos napok történése í»\' «ggédó szívvel teklntQnk ti^vetkezendé döntések retten , kemény napjaira, mint valami fiyü álom felrévül előttem feledni tx mi ásítozó, dagadt maii.
lj.cn! Oh hányan voltak azok, i tiianoni gyászunk alatt is dagadni tudtak akkor, ami-milliónyl magyar testvérünk ,«U élete lelett a nincstelenség uirat magának. Akadtak ma-Kuk ezernyi számra, akik össze-ihorlllak a világuralom árnyéin Ölni gondolt gyulladt szemű stku zsidósággal. Együtt Űzték rmicisorvasitö, a rtTagyarpusztiló iiiü tevékenységüket a profitért, ,n darukkal a sötét hatalmakkal, jiknek nem fájt a szive a munka-eiküliségbe taszított szorgos és erepékezni mindenkor kész ma-Lut munkásság kcsertt sorsa miatt, kik látszat segítségekkel fosztottuk a magyar parasztot és kari-ili* hilvány akciék keretein belül liek meg a magyar ifjúság Jobb MU» vetett hitét és akik a marii anyaielöllek tisztességét, női rcsfllelét is kérték hitvány bérrel ,tüt állásaikban. Tűrték ezek az »iio/ii bitangok, hogy egyre több tii i lílzasságoiiklvUÍ született gyer-k. mint a házasságokon belül. Diósnak nevették azt a lányt, aki •UJia. magát az élet hitvány ctll-!á«á«i. EltUilék, hogy a magyar •UK kivénhedt zsidó delnők „ke-lencei* legyenek. Mindent eltüi Irk.j csak egyet nem: a nemzet ber lelkiismeretét, összefogtak a jDg\'untó zsidósággal megvédeni á •J«uk éí\'a zsidóságnak meg nem ivlondt jólétét, lebecsülték, Irl-itlltfk azokat a magyarokat, akik p»*»kos zsidó ^onkurrenci^ mel \'! eredményeket tudlak felmutatni italé ösi kereskedő szellem ét kiflii közvetlen közelségében is. telekié menó könyveket lehetne eteöl a nöinyü időről, mely-•k »e^e nem is lehetett más, mint pistos és szomorú Október ti lOiMAf.
M<i«uJták csinálni ezek az isi iJ hihanyak, hogy ait a Szűz i\' fehér lobogót, — melyet a J\'V» nemzet élniakarása egykori Síneden bontott ki a mohó f" Mievisia törekvések ellen — fi^krt gyászos napon vörös
Í vOJl cseréljék ki Azalatt • 3 tJó alatt pedig, amíg lé-íjjig tJlt>edick, megfojtani A "keitek minden olyan megmo;-
(\'"• a.nit az <lnl jkaid nepfiak •\'•\'• ••lényeitek ai örökkévaló nen>-" » ki\'haiatlanságinak biztosi-" i l\'atentirozolt .hazaffyak" -\'leken. Q:»icpi tUj. "ik di-nain oem tettek c^iebet, óütni igyekeztek a feltör* \' sötét magyar sors miilt i konoly népi aggoJV "JkaL < 4"»-ftketté tiámti\'u Ka kájával farti akartJk. hogy ször-
11 k ( ín iiact r \\r s;......i
n »eg. rvnt a gvivi reg-
mis, nv.rt Tna- keres:
4sa!
minden szenvedést azért, mert a nemzetközi összeköttetései a világ ttldétágáoak mindezt Igy kívánták. Lattu sorvadással, pokoli rafflnált-tággal akarták kipuaztitani a magyar népet, melyré nem It klctl ét Jelentéktelen gondolkodók mondták, hogyha nem volna magyartág. ajkkor teremteni kellebe.
Mi, akik hittünk ét toha semmi rJUKOlmény között nem tudnánk meg-tzűnni hinni, hogy fajtánkat a nu.-
S-arok istene történelmi elhivatottigánál fogva eire a nehéz őrhelyére állitatta a népik tengerébe, ml űldözttt vadként, mint nemzetünk szemelje voltunk kénytelenek tűrni ennek a pimasz, örökké csak a magának élő áruló cimboraságnak összes rohamait,- még ma sem lehetünk abban a megnyugváskan, hogy mindazokkal szemben, akik a Vezérünk Jóvoltából fehérlapot kaptak a magyar élet Jószolgálatának teljesítésére, hogy ezek a nemzet-gyilkosok nem folytatnák-e tovább aljas tevékenységűket, ha csak egy percre Is nem erős kézzel fognánk
a gyászos vizekre taszított magyar nemzet ezerévet hajójának kormány-kerekét jöjjön, aminek Jönni kell —\' százszor elmondtuk már magunknak, de az egy bizonyos, hogy kegyetlen módon számolnánk le mindazokkal, akik megkltérelnék még egyszer ezt az árva nemzetet elárulni ét végtö hitének bizonyos^ a ágától megfosztva a sirba taszítani.
Amikor mi a hungarista forradalmárok hitünk ét meggyőződésünk fe\'fokozásával készülődünk a gigászi harcnak végső összecsapására, akkor igen jól Jegyezzék meg a sötétségben, a Jól rejtettségken magukat hinni ludé gyáva ostobák, hogy a szemünk rajtuk van és a Vezérünk parancsához hiven állandóan arra ügyelünk, hogy a belső ellenségünk a kűltővel egyaránt meg-semmisűljön, arra ügyelünk, hogy elháríthassunk minden akadályát annak, hogy a boldog u) élet ezen a vérrel fürdetett (lldön kiteljesedhessen.
(L. J.)
A Fegyveres Nemzetszolgálat szervezete
A holügyminÍMter rendeletet adott ki a Fejryvoroe Nemzetszolgálat szervezetéről". FNRi. az országos főparancsnokságon kívül csapatalakulá-tokra óh gazdasági kozeléai azorvok-ro tagozódik. Elén a fi^\'yveros nom-zotflzolgúlat oruzáooH fójmr&nctinoka áll. CtiaiMitalokulatni : a hadoMitály, uz ozrotl, a \'/ÚHzlúulj, a ttzüzkid, a nea kosz, a raj. ClazdásxatkoKolúiii «*or-Voi : a kö/|ionti íruzdainuíi hivatni ón a « »«|i»»t^a/Uá^/.uti hivatalok. Kxok a azonok a Knzdáünati, a 8/.iuilfftc«li éa a nvilvNnUrtáHÍ tonmjwlikit nyrik.
Tia/.ti íonílfoko/Atai : vuzérozrodos altálM>riuiK>. v<<zórörnag>\', ozrodoa, alozrotUvt, őrnagy, a/ázadofl, fóliaul-nnjrv, h.uinagy, táHtlófl, tiaztliolyot-tosk mndfokozatúi fődig : odiadiuip-, fóUir/sórmodtor, torznormeator, or-nu^sU\'c, tisztoái nondfokosatok : a*a-kan/.vo«>tő, tizodea, ónozotő. A rund foko/.atnólküliok olnovuzt\'wo : noaxaot UOlgilsiOI. A tiMztikar tagjait u í*-l ügy min inator olótorjoaitéiH\'ró Ma-iparora/.ág Nouutotvowjtójo noveai ki. A tiaztltol\\ottowokot az omzágos fúi«arun< KiK)k iiovoxi ki, tiszteli rvnd foko/Atra iu ezrodparaneanok lóp-tot olő.
önkéntes jelontkozóü alanián loliot az FNBi.-bo bolépni. Ar. allománv ha való felvétel feltétoloi : magvar állam|iolgárság, a nvilaMkerosztoe párt tagsága, feddltctotkm előélet éa nomseti szompontl>ó) való moi(bizha-tóaág, 17. év botöltóao, hadi«tol(fá-latra való alkalmasHág. lo«rnlálih 166 cm teatmagaaiiá^. As FN6s. tisstjei éa tiszthelyettesi azokat as illotníé-nvokot kanják. mint a mázsár királyi mo£iek)ló nmeoastálvba norolt havidiiaaok. A tiüzUmck a m. kir. honvéoaógncl továl)bezolgáló Hzakaxa-vozotó, a nemzetazolgálatoaok |K<dig a aorlogéntsé^i axakaaBvosoU\') n-azéró nunfállapitott járandósVurokban ró-azenülitck. A taóok illotményei U> kintetélicn offvébliúnt a küzazolgálati alkalma/ottak\'ra vonatkozó szabályok ax iránvodók. A tisztek ug>.maliban\' a fizetóai ot)Oályban eltöltött kétévi szolgálat után magasabb fizetési of-kozatbu lépnek eló. A várakozási idó számításánál a mag)ar királyi honvédség bavidijasaira vonatkozó szabályokat kell ntegfololőon alkalmazni.\' A tagok egyenruházatát, valamint rangjeliséHcit külön a»abál>zat állapitja meg.
^•Itevitták — Jelszaba-dilanak"
A Kai is monti t)patov«>k faluból •zaruuuó Zduiu*zki Stoniszló Ion |Ocl-munki\\a, akinek Hikorúlt át^zok na« a némot arcvonal mögv, közli •» k \'Xt lk. rök«4 :
A ta>U»viki p*\'u>cék«ok logv\'-nym\'-ge a fenti faluban viaszamaradt len-g>i\'l«>kot «torolvo, egy üzvs ba-lakklwv zárta, anudvet lienziimel le-öntn« folg^ujtott. Anukor }iedig é^ó U.rtoiuikUM kitörtek, akkor géj>-f«V»ver ^poisatoly tüze alá wl-ték őket. Kr alkaUxunial több. mint 70 férfi «Ss nö pu/ztult el. O (—)
Az USA lébornokalntk gyá*atág«x
SzimbelW éa anyagfölény nélkül nem tudnak htrootnl
Amint iui a kmdoni Palv Tete-ifraph l jli. Clark Uí1xhik4, az kéri u^ivtaVimk főnunofié* n. a tvn.k ui-twrr allo csapo-U \'v szazv.ara »» MtuvóU^ -- rendkívül K»w.ii ki.vVnuvi lett Kai»n arvtorvA-i a kuzvk^\'.r.vk nenu\'aak r\\»<<i i.: a ^Si^i kVTjti-
ívv V r.i. i\'t oly liazitxn
: \\ i .W re .Vlo eK^k is oly > k > a.> aj t^ddíihnél 4< nem tvid cü.\'re-
jutni, tehát az a számbeli ós anyagi túlsúly, ainely folett Clark ■ nana-azai ollcfléro u» — Otaszorsz«^t>an rundelko^ik, az angol amerikai fó-l»ai a neh ttoknak még mindig nem ole-geudő. lóhát ó is — akárcsak Kiaon-hoaer ->-• tallérokat caaJc ugy tud tzer\\>zni, ha a liarcterokon feláldozza iix, l\'SA fiataűságának színe javát. ,
Gyón*ürü kilátások ezek aa ame likai m\\yák részére, akik Tisazaom-lékeziwk Itooaerelt 1940-hnn tett anuv u"ún>U.lw, hogj.- a tfengeren túlra amerikai katonái nem fog kutdoui.\'G (—)
Hozcátartozóit karatl:
Péteri Károly és felesége kérik Bolh Benedek százados ét Komzsik Sándor zászlós urakat, hogy címüket és hogy létüket közöljék a követkézé címre: Haás Oéza ur OyŐr, őreg-u. ia tzámj ___0)
Kunumtmdrfoniak! józsa István csendőralhdgy Nagykanizsa (Csendőrség) kéri, hogy aki Bazsik János, lóisa Üyula kunszentmártoni és Perich fteia és Penchné Józsa Juliska hal éléről tud, azt vele közöljék.
A viasufogUll gallai Iparvidék — S/»ke«-teH^nrarlól meism. IldOiik mir viléz csapalaiok a viMtavanuló clicnt^el.
Jinair 3Q K*04 ^m kai Min.aa u Protaatios Mipaaka
Japán védelmi harcai
Japán tengerészeti repülők Formoza mellett egy ellenséges hajórajintézett támadásá nál három rcpúlőgépunyuhajöt és e^y ismeretlen mintájú hadihajót gyújtottak fel
A japánok u I\'hilippi szigeteken fcfolyt védelmi hurcaik folyamán az amerikaitiknak a kővetkező veszteségeket okoz ták : 0000 halott vagy scbesQU és ezen felül 39 löveget, G7 páncélost, 2f> gépjármüvet vesztettek és 42 anyagraktárukat fölgyújtották
A Kumming mellett állomásozó amerikai légi kötelékek 20 négymotoros bombázója támadást intézett Hongkong ellen és nagy mngasságból dobták le bombáikat a sürü lakosságú vá- * rosra, 1000 kínait megöltek, 3000-et megsebesítettek, 500 házat jHtlig szétromboltak. 0 (-) _
Antworpon a halál kikötöja
Százszámra •IsüHyasztott hsjék
Angol matrózok, akik útközben LlMzaboa klkütAJébe értek, kijelentették. hogv Antaorpen kiköWje ro-
uokban lwver. A V-lövodékok naqy azámbaá hullottak a hajójavító rívok közeiéi*} ós nagy körzetben mindent elpusztítottak! Ezen tánuuiá sok következtében a hajók százai eülvedtek el. A kikötő forgalma jelenleg csak egy szük én nohoson szaluiddá tett csatornán keresztül bonyolitható lo. nu\'rt eg>*ébként a hajók kózlckodérn utjai kórőxkorülaz olsülyodt hajlik rom-aai miatt ji\'vrlta-tatlan. C«ak kevós kilútis van arra, hogy a hajók Ant»t>rpon t tény leg el is érjék — és m«\'g kövesebb kilátás van arra, hogy a halál ezen kikötőjéből vissza i» tórheeaonek. A hajók legénysége már ssámtalan eaetlien me^tajjádta azt, hogy Ant-aerrien kikötőjébe még egyszer behajózzanak, mert életük ott ninca biztonaáeban. Minthogy a V fegyverek ellen biztoe védekezési leliető-aég nincsen, nagyőri kétes, hogy a jövőben miként tudják aa Antaor; pen felé irányuló forgalmat fenntartani. Q (—)
Baranyai manakOltak I
Kérjük az összes baranyai és péod menekültet, hogy személyi adataikat pontos tartózkodási helyük megjelölésével, saját érdekükben Baranya vármegye és Pécs szab kir. város főispánjával (Zala vármegye főispáni hivatal csznre) azonnal közöljék.
ZALAI KOELORY
1945.
wy
HÍREK
I
• irtl"
-IfáUa*
faaf •>• aa Cgiman Államok Uh utbidilfuobti A |adalip>.i I«p.lul0|« maiad ga.aysl áa awa,l li)iiiii|ríl vigyorog a IIUI aá.á Ml USA ■>•>>■ Litlc<*t«inA|« keitban Aa A tar<|a • VIU|IIÓ Uklyál. Odáll lulMI mái -- Amerika I
A Kanadai hadügyminiszter
--a tengeralattjárók
pusztításairól
As Állatid Oonán fezalti télién nuifct sűrűbben láruuk a aáoM-t U\' ii^r:] 1 lj 11J ú rdk. iiunl hóutt pókkal t\'zelflil. Napilap után wk süllyesztik el hujtf lukat, Jvlculidle l»o c|fy v&lusz-tlsl büzétfábtn Mc Nuughloti tábornok, k.in.tdid hudúgyini-■üazk-r. Az ftaukl Allnnli-Owán víia\' tul hiik\'g és mi iioiu iikar Juk azt, hogy n nikt«ul tenger-ulutljái ók CMipntszálllltmliiyiiini, knt i\'húllyesszák, liiinKNulyozta ixyoau.itrkosau 11 tuidúgyiulnisz-tor, hogy ez ált.ti mindenkivel világos.ni mrgtrtesse, hogy oahrl is tartózkodott u fAvAro*-bmi, luw\'lyeli, hogy résztwlt volna az elmúlt lict vAlusztAvi harcaiban (í (—)
a,a.i>n...iw r,.i H„|,(iif, Mm|,im Mozgalmi hírek
— A Nemzetvezető arcképa , m Nyiiaakaiaaziei Partban kapható. A N,ll«ikire»ilca Piri fcl-hlvji aí étlíeklődók figyelmei. h,.g» SiAlatl Ferenc Nemzetvezető arckepe a Pált Vármegyei Gazdasági Hivatalában (I A ul h. n ) kapható.
— Magyarnóta hanglemezek karaatatnak. A Nyilaskeresztes Párt frlhiv|a a lakosságot. hogy haa/nAlt. |ó állapotban tevó magi ar-nóta ftanglemeielt ajanlja Irt a Part válást szervezetének seietóségénéi (Cae geiy ut tv aiam alatt).
— Mindenkihez I A vátmegyet ülté ca propaganda vezető feihiv|a a Pán sserveseleinek figyelmét. hogy minden, sajtóba iiAnt kí\\ziem< nyl a sajus e, propaganda veiclAhöl nyújtsanak he Innék megkeiOlesével semnulele mozgalmi közleményt nem h|nllgll|l el a lapok.
— UtaaltAa. A Nyilaskeresztes Piil vánnegyci Sfervciele a vidéki azerveiete»et utasítja. hogy a Zalai ki tlónyie n\'inet ra^yebb pélJ.Vv-ázá \'ihjn tuosenek elő. t:emui Jkt jtiri Hírek" dm alatt a szervezeteket Iftl.ei\'riOt enntA h»rek. uta.dasok jelennek meg.
•aepal aa .tgaaaág*. .MagvAHA", .Mária\' Aa aArangyal* gydgyaacrtárak tál|ák aL— Mt<» M<h« tiH a dr. Me<kly-fWa gyAgytát Mdoa U», aaettag TV ,utt) U ail.ea.»gt>N
— (Az OTI alkalmazottaihoz!) Az Országos Társadalomblxlosllá
Intézet felhívja alkalmazotialt, hogy személyi <s egyéb adataikat; lakó-heiyoket aionnal jelentsék az Intézet központjának Sopron, Kiss Ji-noa-utca 4. aUm alá
— (Tlloa • kéazlatak kőzláae) Mindazon ké»iletbe|eleníésre kó-
telezelt vállalatok, amelyek készleteikről illetéktelénekkel - akAr hatóságokkal la —adatokat kőzOlnek. veietöaégQk azlgoru megtorló Inléz-kedéaeknek," esetleg Internálásnak teszi ki magAt. Ezen vlllalatok ada lókat csak a Textil Központnak szolgáltathatnak. —i (Zaldóbutor Arvorés)
folyó hó 31-én és letrulr l én nem a kelegyArban, hanem a sörgyárban lesz. (:)
— (FlgyalmaztatAa)
Egyes lelkiismeretlen emberek a nekik használatra kiadóit zaidó bútorokat, ágynemQeket stb. eladják. A forgalmi adóltlvalal figyelmezteti az érdekelteket, hogy magAnosok zsidó bútort nem adhalnak el, mert ez büntetendő cselekményt képez.~(:) (Felhívás)
Felhívom a Nyilaskeresrtes Párttól clpójjtalványt kapottakat, hogy utalványaikat január 30-ig (keddig) npft-\'Ösikár iKrisétfet tér I.) és Varga Ferenc (Hó-ut 12.) .cipóOzle-teiben váltsák be Eien halárldón tul jelentkeiók laIv511yai étvényO-ket veszítik. H Wtmift ,
TaatvArt Elmultl.1 mAr 16 4».«T Jelantkaaa A Mun-j. t ata LAglóbal Harooddal hazAili\'. osalAd.idát Aa lA\'adat vádad .l»,ant . /zl
1643/1043. Tárgy: Hó ellakarlUs
Hirdetmény.
As 18900. L-t 123. §-ban fo«-larttak szerint kóieró arolgállalás kötelezettsége alapján elrendelem, ugy Nagykanizsán, mini Klskanl-zsán, hogy minden épOlet elótt a gyalogjárót á hótól megtisztítsák és a síkosság miatt homok, hamu, (Old, vagy salakkal felhintsék.
Ei a kötelezettség vonatkozik olyan háiban, ahol házmesler van, a házmesterre, ahol nlnca, olt a telek, vagy háztulajdonosra, ahol pedig nincs háztulajdonos, csak lakó, ott a lakóra. Nagyobb belvárosi hátak előtt a Játdallsililáa kötelezettsége az Illető Ozletlulaj-donosokat Is terheli, üzletük nagyságának megfelelően. A havat a járdáról a Járda mentén létesítendő halomba kell rakni.
Jelen rendélel leljetllésél a rendőrség szigorúan ellenőrzi és az ellene vétók ellen eljárást Indít.
Nagykanizsa, 1945. január 27. tat Polgármaétar.

Testvéri
A német ét magyar katonák- | nak o«ak meleg tzáiiáira van •zűkeégük A tzovjet-oro»z katonák padig nemoajk ékszereidet és értfktárgysidat rabolják el, hanem erflszakot követnek •I ssszonyaltokkal és gyerme-Seltekkel azamben, lakóházaito- 1 kat pedig félgyujtják A hsiléko-don kopogó német vagy magyar katonat sohs te utssittd vlttzs. Qondolj erre, hoqy ha azok nem harcolnának, akkor a szovjet-oroszok holnap már s Te házsdat is felgyújtanák I (—)
T rri • r-i^ » í(a « iKf<! ■ «p M Ct^M d#salS(l s\'tr
VA ROSIMOZGO
Január t7 -fetrr )■
Siombattól csütörtökig
IS I LAGK/INTI \'
(SvOéx eael)
rOumfjitk: A....... \'* \' 11. l\'Stől oyCuyO\'ti sztír, Margót Hleltchar.
tar\\< • \' "\'I Mi nin, Qtkar Sima, rrttu Kampart
UFA vllághiradO Elöld.nok kezdete \' <5 és \' <7 ónkor
Firfi ét női • I llj;
munlcásí^at
fvlvvszü ti h.
I i
TA RjAv. PÁL CSICS
cég. Mmgttr-ttim 86.
DnngnuoLGVi ™°sArRMT:
AramazámlAk flretéaa, reklamációk, hlbalelentáaak. tzakizerü fe\'» •aeantái minden vii-amos kérdésben raggal 8-12-lg délután Z-8-lg. <a«n(*ry-ut 61, telelőn 294
1617/1945.
Hlrdctmány.
Közhitté teszem, hogy kulalok 1945. (vl Január keidvj .polgári siemélyek,, \' csíkra nem vesinek fel.
Éppen ezért lelhivom , a lakosságál, Hogy a |0vőben J gépkocsikat ne Állítson meg.
Nagykanizsa, 1945. Január a m Polgáimw J*
Nagykaniaau lua^.ai ItolgÁruiMkoiiWI
96\'ké. 1944.
Tárgy: Tcjulaltk,\'. és átubélyegek br. tozása.
Felhívás a tehónlano l * gazdákhoz! > L
A tehéntartó gardák a novtaykl december havi fehér v,igy knietl utalványokkal és \'gaidakOn)tt,u az utalványok bepenlotás, tq(_. február l-6-ikakózt napontad 10 óra közt jelentkezzenek i ii,,,\' ellátási Hivatal letménybesi<jl|irka tási osztályán. A birtokukba 1,, árubélyegekkel is ugyanezrn kon és időben lehel elszámok L
•Nagykanizsa, 1945. január 7:Elu ua Potjárianijj™
Taatvár I Mit ár a legjobb ut, lu[ a nagy havazáa kóvalkazl Járhatatlanná\'válik Aa a sereg azállitáaait háttálliaii Tartsuk karban az utakát\': \'l
órrsiaf
nPRÓÜiriDETÉSÍI
tgv«lslpt hfrenek 36,37 *\'^ A és 4|.«i Ilu hccipOt Cím Cil|l»l. renc, Hoistuv0\'(ty.
Cltssrélaém ai I «ob», Iskásomat lehetőleg a váio» b*H«"Jb , levfl kelló. eiellcR I n««y«obi, Iskáisal. Cin a kiadóbin
B.JSi-anOt, - ellátással, aionai^ ( veszek. Hoilhy Mm 17.
Klvaajiatt vasárnap este rgy l\'li;< Aki tud lói a, éitealtae Ö«V. Bél Magjar u 128. alatt |atilom \'l^T
Kl.aa egy mély tkei zy\'^j Cia : D«Ak tta 6.
Hasgtar««ay lavola Itl™^
klvticitxa eladó. Ctm s kladJbs"
V*ts4Ii JS-aa, J9 c. gasn *f\\
Haacsázmél. |ö álUpolbin
ZALAI KOZLOW
^OLiTiaai wsrita\' Kiadja JMiyairfsiifi á T. Mr*^ Felelős kiadó laisi tu+
Nyomatott .
s „U*ai4M*e< •» T Mí^ (
I Nyomdáért telel X*^1
Ma az elsötétítés 7,6 órakor kezdődik és reggel 6 áráig tart! 85 ■ évi.. 25. u
•j: rt-.i i > II 1 n. m
felelős szerkesztő: Benedek Rezsó
Qóttuitaal ára: t7 hónapra e peoró negyedlvre 1* peafó.
jitier : „Nem Ázsia, hanem Európa fog ebben a harcban győzni!"
I Harmadik Birodalom vezérének nagy szózata a német néphez

I Mo:l. i németek nagy ve-1 ; „tc hatalmat beszédet
i rtmel r,éphez. J i.\'itcnelml visszapillantás limi.)b<n míg egyszer nys-In vmgilott rá eie 11 háború tielUn inllíia - Hitler 16b-; kiIrniKiulyolla, hagy a p iiunllló ereje azakai a J , tljeket ■«il kell hoi-|v.hi lem tudta vnlna elvi-
I .ni^ltiln^li.Hiaii nein volna
II .citeive, mint ail a nem-liiiiimus lévén eléiie. BdsA I n • é kaalánéaa végirgea
üiknek legn|g)obb blzto-
l\'fl a Mindenható leiem-ii.t lehal népUnk leniilna-it hutaiunk. at A alkotását |l na tlit li.il.il harcunkban I waiptril vezéiel benntln-| \'nMHiiiel haicol, at a iltielleliiek éleiét inenll aluliban aajál nemietét li\'llcniti\'lc nlll h.Htiatá-ft oiulrn körülmények kA-
V "..... halállal , hal meg A
(ull/mulitak liervadha-le ji. hn|y .ezt a szél-f khen Itlidéile é» fenn-
tartotta. Ha egykoron eien borzalmat világégés elmultával msgkon-dlflnak a béke harangjai, ctak akkor lOnlk kl, hogy mll köszön a némel nép eme tzelleml raegu|hodátának. Nincs másról »zó, mint — fennmaradásáról.
A Magyarországot lenyegeté bal-•evlkl vetiélyl a Fohrer a következő tiaválval jellemezte:
A bolsevizmus szándéka, hagy t Magyaioiaiágol elpusilltta, ram I mát elgondolások kdvetkezlében 1 HUnt mag, — hanem azért, meit a bolsevlkl uralom kalonal szem- ( pántokból nem volt lennlarthaló. Ama klséiletét, hogy Németortiágot i elpusztítsa — szintén nem azért adta lel, inert nem\' ktcsegtelelWtesf*" Bármilyen válságos is gyoöb eredmenvekkefTSanem mert pillanatban a helytej, " a német nép ellenállását nem tlke-rQlt letörnie. At a bolsevikl vestély, amely ina* Angliát hasonló módon fenyegell --- semmiféle bázissal sem stépilhelő. Megismétlem jóslatomat, Anglia nem leat azon belyzelben, hogy niegsieliditse a bolMvitniusI, hanein salát lejWdése la eien bomlasztó lietegaég kényazerhalása alalt log a továbbiakban kialakulni. Átoktól a szellemektől, amelyeket a de-
mokrácia Atala pumáiról hatott magával, maga sem tud löbbé szabadulni.
Elvárom minden némettói, hogy kötelességét a végtikig til|etllse és vállal|a a tóié megkövetelt áldoza-tokat. Minden egéstséges embertói elvárom, hogy testestől-leJkestől részt vegyen a harcban. Elvárom minden betegtől, gyarlótól és a nélkolizhe-tetleneklól, hogy elejének végsó megfesiitésével dolgozzék. Elvárom a vá[osok lakóitól, hogy gyártsák a fegyvereket és elvárom a leimelók-tóí pedig, hogy saját Igényelnek legnagyobb mérséklésével biztosítsák ezen kUtdelmOnk katonáinak és munkásainak kenyerét.
jelen lót hetetlen akarattal, áldozatkészségünkkel és képességeinkkel végül mégis gyótni lógunk. Éten Intégcs időket is átéljük. Nem Atala. hanem Európa fog ebben a harcban gyótni, ázzál a nemtetlel at élén, anftty máslél évezred lelolyáta alalt a keleltel szemben Európát képviselte és a
K.vőben is képviselni lógja, a nagy émet Birodalom, a német nemtel.
(-)
magyar hadszíntéren az eddig legnagyobb páncélos csatában megkiserelt bolsevista áttörési kísérlet kudarcot vallott
|Balaten ée a Duna közötti kemény éjjeli ütközetben á német caapatok (eltartóitatták az ellenség nagy támadását
Y * Balaton éa
a Duna némel magyai k(V-"bllMal néhány beemelték ai eUen ellenség* > pince-\'<t\'i tsakinányaltak \' a vátus lel 11-Iniékée ai étiaknM \'>e»uta láutadáai
I
i
|t<
ri ^
• INTI!
^\'OJtumágiin a Siov-\' t» a Unna kóiott \' .\'-•\'•*at ,Ki,ól fjük . [••" kMtlékrk ellen* beiití»i htUtAI • likat Hiea \'•\'la hadtest .(lőtt és « ló.c
• N>| \'ki tv
* Pl ,
•*tseg« a vár k»-. ;\'r\'<|es csaiiitf ,\'S \' "\'«a Uaidáaokat
A magyar hadsiintéien at ediig leiajlotl legnagyobb píncílot caa i-ban a szovjet J">é páncélossal megkísérelt áttörési kísérlete meghiuiult. I.Vt haickacsit megsemmisítettek, ebból at SS páncélosak 102 harckocsit pusztítottak el.
A Balaton és a Duna kOlOtt éjjeli viaskodásban lailótlatlák lel a bolsevisták kulónós eióvel végre-h.ijt.tt támadásait. A meglepelés-szciU támadással a bolsevutlk lel akarták gótigyOlllenl a német állásokat.
Egy et? némel tigris páncéloa e :rn 1,\'bti elleitsíges klrckocsl clOve liánvult A noieiek vitl.averlék a t>a », v *-a ij \'a-akat ti suUoá vrattet.^ekel cko.-ták rckik. IMI)
(Uitn) A Ball
;:it níret tr e in Ilik ra;y
*i ét l Pu.il k»-,li lerOllttO • c .Vvel il»t) tá-:,. , s dia uány-
bar. A harcok súlypontja a német íjéll arcvonal előtt volt, ahol a bolsevisták stimbeli fölényekkel a Sárvit és .u Duna. kOtOlt mélyebb belórést ér ék el. A német-magyar kötelékek a boltevItláHal 30 kilométerre Perkáta előtt fellartiilatták. ahol nemet páncélos kálelékek és harccsoportok a \'siovjet támadó élekel szfIveiték és 2S páncélost lemmiaiteltek ét 20 kilóméiért ny»-multak elóre délkelet felé.
jCbols«vl»Hk eredményleien rohamokat hlézlfk Dunapenlelén A némel betírtsl terület északi arcvonalán a tzovjel elórelOrétek, ai ellentér elszenvedett nagy.veszte-,igei Ljvtlktzlébe.1 caak helyi vál-lalkoi kri uoritkoiott.
Atok.. elJrelAréal kísérteteket melyek T fel...tártéi északra és , Vtleacti tó étzakl partján zajlóiul, le, a mag) tr-níaet kltelékek vlsiuvertík (NT\')
Európa Vezére
szólt, nemcsak népéhez, hanem a világ mágasabbiendü embereihez. Mondanivalóját a Gondviselés kai dőlteként Intézte mindenkihez, aki logot formál a magasabb és Istenhez kOzelebb esó élethez, aki hlsi abban, hogy a német birodalom nem Önmagáért, hanem a keresztény életideálok valóra vállásáérl kQtd. A nemzetiszocializmus tizenkettedik évfoidulóján. A világ gonoszsága ellen folytatott halódik háborús esztendőben, a végső döntések nagy Idején sem követelt többet szévetségcs társaitól, mint a saját áldozatot népétől: keményen helytállni, akár a harctereken, akár \' a munka Ironlján.
Mi, magyarok, akiknek a nyomorult, hitvány bukalt rendszer eddig lülbetugva, csak arról döngicsélt, hogy ez a mai véres, vad viadal nem a mi háborúnk. Ml már ezekben a gyászos na\'pokban rádébben-tünk, hogy Igenis, ez a mi háborúnk is, mert ha ne a Igy válna, akkor miért hamvadtak el a békés magyar porták etrei, miért rabolták ki meleg családi lésikeinket. miért rabolják el nemietünk stine-virá-gát és pusztítják vandál kegyetlenséggel mindazokat, akik e taldőn élni akarnak?
Aljas lulbetugótdl propagandájukkal likcrült elérniök, hogy vastag hamurétegei ültetlek arra a harci lüzre, amely a magyar népet ezeréves történelmén át, mint katona nemzetet jellemezte. Akinek alkalma volt a távoli nyugat Oreg imakönyveibe betekinteni, az megtalálhatja az ősi lifániaszöveg között azt a könyörgést Is, amely emlgyen hirdeti ősi dicsőségünket, Iiogy — -A magyarok nyiláltél — Ments meg Uram minket".
Hej pediglen akkor semmi, de semmi nem vetzélyeztette a magyar életet, akkor nem volt felvetve az a rettentően nehéz aagy kérdés, hagy: élet vagy halál? Itt ebben a tejjel-mézze! lolyó Kárpát-Duna medencében, vadakb-n erdőségek, halakban bő vitek, buja lüvekke lelt rélak minden, de minden Igényét kielégítették at akkori magyar népünknek. Lám mégis, a békés Időket viharos lajlacsapá-sakia hasmállák lel, mert attól tartatlak, hogy megáporodik, a harc nélkül hagyott sürü magyar vér. Steretnénk, ha a bölcs állampolitikai matematikusok most kiszámítanák nekünk, hogy mennyivel hígítanák fel ezt a drága magyar véri azok az úgynevezett .Istentől rendelt- vezetők, akik az örökké szégyenletes október tizenötidikélf, apáról-fiúra szálló örökségképpen vezethették ezt a |abb és szebk sarsra érdemes nemzetet. Mekko-Tát kellelt tü"v..i<n a magyar hard készségn\'tr a : az ősi állapottél,

•rolkuf • kis magytr leventék ai öregek él harcban rokkant férfiak íránylláta melleit, egymásul nemet viada\'ban vetélkedtek abban, hogy már tizenötével korban h»<cl paripákra szállhassmak, hogy rtsit vehessenek a marcona harcotok vérét vállalkotálliban ? Igenl (Jondolkoihalunk eien ai 6tl képen ét tiembe állíthatjuk vele a tiralmaa mai napokat, amikor ai Ifjúság eláll a harci erények ctak mese módjára tűnnek tel, tmlkor egyre levesebb teli a legendáshírű harcosok tiáma, amikor nam látnak |ó példát maguk eláll, amikor egyre ctak ait látják, hogy mennyinek drágább rongy élete, mint a haia becsülete. Pedig ma már tlrá nemmel vár vittia -bennünket a búza-tengert ringató allöldl tl|, éppen ugy mint a Kárpátok gyönyórü fenyveseivel kosioruita hegyvidékünk. Amikor Toka| tüzet borát a megrétzegedell vörós csorda löltl magába, amikor Iger várának dicsőségét védtelen öregek, gyermekek és atszonyokal, bectleleiilió él putztlló vad csorda lépi azéj|el.
Ma még nem késő magunkba-Szállnl. Ma még lehetőség vsn arra, hegy felrázzuk álmos önmagunkat, Ma még fel lehet szítani az ősi harcllüzét ^z ezer éves dicsőségünknek, Ma még médunk van rá, hogy bebizonyítsuk a széles nagy világnak, Jjogy „egy nemzetnél sem vagyunk alább valók". Ma igen, de holnap a vértengerben uszó dönti napokban már nem. Alul maradunk és nyomerultul elveszünk inmagunk és a jivfl emberiség számára. Meg-azQnUnk nép és nemzet lenni, ndvel nem tudtunk helytállni és nem akartuk Önmagunk megvédelmezni azt, ami egy ezerév dicsőséges törté-
pirral arcunkon dőlhetünk önmagunk ásta sírunkba, mert hitványul és bo-
torul elkótyavetyéltük atyáid szent örökét. Érdemetlenekké váltunk az életre, hazánkra egyaránt.
Ki akarja ezt? Kik szak, Akik Inkább a nemzet sirját, mint a JÖ-vendlnk fundamentumainak ásói akarnak lenni? Kik azok a hitványak, akik a nemzetünk gyászos halálának örökösei akarnak lenni? Kit és miért Ismernénk el olyannak, akinek joga volna népink pusztulása, hazánk feldulása árán Is ji lövá századak életéhez? Magyar lehet-e az Ilyen ember? Feleljen rá minden magyar testvérünk hite és meggyéződése szerint.
Január harmincadika az egyetemes emberilég történelmének legragya-góbb napja marad mindirökre. Es ma. akkor, amikor milliányl német bajtársunk fohásza száll az egek mindenható Urához, csatlakozzunk mi is hozzájuk azzal a hő és őszinte kívánsággal, hogy áldja meg az Isten Hitler vezért és áldazatos népét az örök élet szépségeivel, azokért a hős helytállásokért, melyet a háború hatodik évében is mindany-nyiunkért annyi vitézséggel és bá-tarsággal teljesítenek. Fogadjuk meg szent elhatározással,\' hogy mélták leszünk hozzájuk és ha kell, vérünk utolsó cssppjével is igyekezni fogunk lemosni azt a Ryalázatat, amit a bukott rendszer hitvány vezetti kentek jabb sorsra érdemes népünkre.
Mi harcolni akarunk az ős magyarok rideg vitézségével, hogy éljen és boldagulhasfton nemzetünk a közösen védett u] Eurápában dicső szövetségeseinkkel együtt, abban a gyönyörű uj életben, melyben csak a becsületes élet számára nyílik lehetőség és ahol a verejtéknek és vérnek van becsülete. Gyulladjpn fel n>lm)en magyar szivben a győzni
nelme során a miénk volt. Szég^Q®-^ akarás szent tüze, hogy Imádságos
ajakkal emlékezzenek rólunk a későbbi nemzedékek. * (L. JJ
Nagykanizsán jobbára diszpenzációs házasságkötések történnek
A háborua helyzet nagyban bafolyáaolja á házaaaágkötáat
A házasságkötések számára a liáltorus helyzet nngy lefolyásául von Akkor válik cz különösen szMiibctüuővé, hn ósz-•zx-hnsojilitjuk nz 1011 évi de-
donhrr havi bejegyzéseket u cuegeló/.Ö év ugy iinuzon hónapján.ik adataival Kitűnik. hogy droiulN\'ii lieii .\'Ül, mig egy óv->v| u/olott csak 17 házasságot kólóit, k El év január 28 ig is már 2á házasságkötés tőrtont Jellom/ő a házasságkötésekre, hogy (IaxiiiIkt 2 ika óta mind-rgyikcl iiÍN|M-nzáoióval kólóitok meg A imilthan n kihirdetés nlőli felmentést a tőrvényllntó-aág feje. \\agyi* ar alispán adta n»ost tekintettel a Iaksu iiO"»t.tko/lekedc"»ru — ar

1"
in e/t a j. rjv rulil\'l
..kórt a polgár-i ál
..k között solr i vidéki Ezek
\\iik (I
. k 1 i
V r.
búrvk-
amelyekből megállapítható az pnynkönyvbe bejegyzendő. ada-tyk liitelességc, semmi okodálya nincs a házasságkötésnek. Olyan esetekben pedig, amikor a feleknek seanmi okmányuk nincs, n szükséges adatokat iratok helyeit eskü alatt nyilatkoztatják ki
\'TVr
*.V1
Sf —-:
ítlV

Tanecssoiáa a moglnditsndó támadat alán
Á vasúti közlekedés változást!
Érlelltjük a t. utazókázönléget, napokon közlekedik. u
hogy Nagykanizsa Zalaegerszeg Nagykanizsa - Szambujúm
közt az Innen 22\' óra 38 perckor egy szabadságos iujj.-
Induló 1443. él Ide I óra 53 perc- közlekedik. Indul Na«,iJ&
kor érketett 1430. it. izemélyvona- óra 14 perckor, Szambi .J
tok elfnaradnak. dul 4 ára 48 perckar, tj^\'\'
^Nagykanizsa-Vízvár-Somogyszob látóit izámban polgár
közt közlekedő Innen 6 órakor In- utazhatnak,
dult tzemélyvonat ctak páratlan Állomul
„A magyar nép sakkalta barátságosabb i mint a bolsevisták..."
A magyar oaapatekhoz átszökött oláh főhadnagy dtzinti
.At oláh katonáknak moit a szovjet mallatt karoalwáij\' azután kényszermunkára huraolják ékat*
Nagy •« elkeaeredée, mart nz olah hadae>egban i aégeket at zaldók töltik be
(Budapest) A magyar csapatokhoz nemrégiben átszökött román főhadnagy elbeszélte, hogy Romániában egyre jobban rádöbbennek, milyen katasztrófád* esődbe döntötték r. félrevezetett romín népet A románok ubban a hitben «éllek, hogy a magvar a legnagyobb ellenségük. Most arról kell meggyőződniük, hogy a magyar nép sokkal barátságosabb ellenfél, mint a bolsevisták.
Az egyik német haditudósító elmondása szerint a hnreoló román katonák Egyöntetű elbeszéléséből ki világi k az a nagy elkeseredettség, melyet a másfélmillió román munkás kény-
Közösségi érzés a Hungarista Államban
Kedvet íitvám/han\' vott ré*3ilk azoknak, okik vasárnap a dflutáU órW.\'xit a Főúton jurták. Egy «.\\íi»i
Aií tzáguldoti régig os utcán, h.en énekli. joketivii kum.t.ituk ut-i lek. Kr;iíkli,\'t ctnikóny, laj.it i* frj-$:e Vunktt»;olgjíotbói jöttek mfeli Kgyt:crii etet, vrjgi* lutt-hfpjrt kítxinkorik. .Mert ha &$$rr-ha*onlit/vk ezeket a iap.\'totoUt\' a riji^ restim k<ikai!fejü, /iMí.a or-r»:.\', lej üt Mi nemmel hJlcjó »rta-W j;./\' xs limt , /átjük cta!; a *
i\'<tF;e! )l\\.j asek i rnJr.i mvn-k.i ttfg\'-M kirvntúk mar- \' t ir • •••.í.vr.W vigettík u rd ik ; \' • \'t \' tüídig a a.\' j-
cvíj n. kí-to: \'■kaerfjiket
hasa védelmére.
Hideg vatár napi nap volt, da fii-titte iket a hauuieretet uent tüze és a Hungarista APam érdekében minden úldotatot megérdemlő ttenl Islkesedét. Jómódú, tekintélyei kereskedik voltak, umert iparotok, kötetendó példát mutatva azoknak, akik még mindig t eretnének kibújni minden áldozitkozatal alól.
Megérdemlik, hogy neriik krzdó-betűit ideiktasiuk . Bel, fíát.. Must. ilor.. Far., Pa , Hit.
Ha mindenki Üy Ulkeudéttel vetri ki rltzit a haza megvédettnek tzent r.junkdjáhól, ugy bizton hihetjük, f ogy i/agyjrortzág feltárnál ujra ét nngy letz, boldog letz, mint ra-l j, de — a Hungantta A\'lam kebelében.
Kx arUit.\' Éljen Szá\'ati/
szermunkára való W
okozott a románok k*>:
Kszenint a harcoló tonákra ugyanaz a rm\'rt n szovjel gvöirtj-tén előbb hnreolniokkf* után kényszertnunliiipfi; ják őket \' í ((
A legutóbb l-VWf országon a román c-l katonák közölt egvrntl támadt A román kíKj kanesukn és gé|)|»i«i túsa alalt engcdflmí* indul a hareha. kest redetlscgel váltó" a szovjet és román élelmezésében ín kúttal kőzik A szovjel J megkülönbőz tetőén ft róst kap. Az is nap, dést váltott ki. l»og> i ban sok a zsidó vr/rt
hadseregben is .1 fűW ^ ^ kettöllikbe t;m
A hangulat a nág körében nagyon a legszigorúbb ÍW\' zók kel lehet náluk > fenntartani, ez éri renden van közi 5tlúk 1
katonákból is sokan" magukat, nzontian m hit van c-llcrjtsive. If" gyarok Clóbh kcrrsíl\' rájuk, azután szörny"\' zótt kivégzik őket l*1 garrtlával kínáljak " gyaro \'k u fogoly ti"\'1 azonnal megváltom" aeni lOvfUTanak
Egv tiszt nzt vall"\' Timnsenkő inegmol* egfsz szovjet I és n felkelők álllWI\'-\'J hadtesttel és líibb F1 I dárral rendelkeznek
«
: i__
zEN A FRONT
;liu/-ai IvomófUiV üzenik Ja-^ülőiknek, rokonaiknak
„, - iknoíc, hogy jól vannak, . .fiának értük. Aláirva a tov. , {.„ÜovzAk : MátyásJózsef, j.Áivrf*. l.ukvár Ferenc, Knts
. jfécaaf, tóti. Kiroly. Naizy Józsofl Horváth fimlricra Mikii*, Bijos Jst-jonáth Sándor.
litván honv. I). 220. hs, liláról üzeni édesanyjának, s » |»08ta tirtztvinolói kabint altiazt társainak, hogy üdvözletét küldi ji, v At »<ikolja, Írjanak npki. tt ,fU.«\' f.ljf\'i fczálnai !
Ki
], x-f Iwnvéd M. r>05. as.
(| |,ntAról úzoni kedven édea-h toMtvéroinek, hogy hála „l j/.l érzi magút, no aggód-\\ iiiiults. KiíéazHéncH. Km caé-luM it |íaés/árokl»ól. Kóri, hogy , 1 in ki 6h küldjenok kiolvasott |u Közlönyt.
___;• \'\' ~\'V/J. .\'NY_____
Jótszás közben a forró lúgba esett egy Osengery-uti kisleány
A mentők aulyoa állapotban beazállitották a kórházba
Súlyos szerencs&Ucnség történt Nagykunizsán, a Csengcry-ut 18 szám alatti Mntolcsi lakásban A család két éves Irén nevű leánykáin játszadojuill a konybábun Közben odúért, ahova a forró lúggal teli fazekat állították A Jkisieánykn ját-szabás közben elbotlott és beleesett u forró lugosfazékba. Fdesanyja percek alatt kimentette gyermekét, de ntfkor már
Ahol várják a felszabadító magyar seregtetteket
annyira össze volt égve hátán és két karján, hogy az első segélynyújtás után a mentők beszállították a nagykanizsai kórházba.
Állapota súlyos, de nem életveszélyes -
A rendőrség nyomozást indított, hogy nem történt-e gondatlanság vagy mulasztás valaki részéről. 1 .
[Sjiyot éhség (anyagát! a finn népet
IlluUiiiki) Pauaikivi miniaztorol-1 g.simspi rádiúelóedéfláhan bo-, (un;)\' Finnország asámáre |..l liin a/xívjot-ollonórzés még i konloto az igen keMorü ólot-| \\ finnek előtt még igen nehéz l dlsiutk, molyok aulyoa éhaég-I l<ii>cH*etik a finn népet. I\'ratds hovoHon támadta az -•kit tllauiokhnn éló longyolo-L akiknek egyik képviselőjük ál-j foclalt a luhlini U«ngyol kof-n<«l •reillU\'ll (Ntl)
I olasz vörös „rendőrség" |úit dolgozik a banditákkal
»U) Egy svéd lap a britek és |kimeilkalak által megszállt 1 tffOlelfkrfll Írja, hogy egyre lotlabb a g^ngsterek teyékeny-i A Bnnomi-léle rendőrség tel 1 megbízhatatlan és nagy része iiidetgonk a banditákkal. (NTI)
I tnclaország ínségében magára marad
\'\'lin* Ai ryyik éwrakanvorikai •"UníIsuí kijelentőik*. hogy "•""4; gaxdaxátfi nyomora \'•\'"•kinll n Megnagyobbodott. A«
,\' *Államok oiutok clkwáro J "l\'isk é* unni ie fognak Ftmii |\'\'wn nyit**,,. (NTI)
KMzIlnt korlátUn meg-f/Haét kérik a zsIdOk számára
]\'•*) At tgyesült Államok "\'(■•ni tanárai" beadvánnyal for-J1 W>»sevelt elnökhöz. melyben hegy Palesztinát nyts-végérvényesen a korlátlan tfvirtdorláa azámára. 75 Kséges, hogy ezek az \' * tanárok szintén isidék. akik
* trrioyesQláse mellett száll-\'*« és s zsidóbarát elnJkné\' |
* Sikert fognak élér.
rí - whíT
A felsösziléziai nép szétválaszthatatlan harc-közösségbe tömörült a bolsevista pestis ellen
ValóaAgoa erőddé változott a felsösziléziai iparvidék
(Drcszluu) A felHös/iljzlaT iparvidék tokozatos!i*-"-Wfll^Jl-gos erőddé változott Bres/.luu városán át egyre több kutona vonul ^t az utcákon bevetési helyükre. A város szélén páncéltörő ágyuk állnak és a népi rohamoszlopok napról-napra naenetelnek a részükre kijelölt állásokba
Königsberg Breszlnuhoz ha-sonlóan teljes mértékben ké-*szül a bolsexistü vesztklelcm elhárítására. Nők, aggok és gyer-tiK-keknek már kijelölték a he-jyvt, ahol védelmet találtak A
védelemben mindenki réskt akar \\«nni, aki harcolni és dolgozni tud. A.königsbergiek szét választhatntlan harckőzÖHségbe tömörültek és éppen ugy megteszik kötelességüket, mint Németország inás városai. Bresz-lauban a villamosok\'megszűntek és az uteátawi páncélos csujHlákat építenek. Az Odera kiürített partjáról nag>\' állatcsordákat hajtottak a városba.
A lakosság csak .egyet ismer, a bolsevizmus elleni harcot. (NTI) ,0 \' »
-úLz__
„A bolsevikiek nem katonák, gyilkosok, asszonyokat meggyali
Sztálin • háborúját gonoeztevőkkeljl A azovjet tltkoe parancaa a pécsi zslá
A Budapeettól 40 km.-ro nvugat- I róvidoMMt ia f»»kvó Horog (?) hclyeég folaza-\' jakat. Ej
haititána után Végb Itóla földmüvoe | Sándort,.1
elmon«üe, ho«jy a vóróe»^k aul^xwan Marralif
m4«x»uH nénuit katonákat kőtéllel dott, két
telteri.\'ópkocAikltos kötöztek óé nag>- utcán ag>|i
eohesaéggel nuiazolták ófcot addig, tóztek t^o1
amig a sceroncaétlcnek meg r*«n ifjakat. E;
halktk. A lakoi^Ag: kóréból anuivoean den roll
tanúi n>ltak ente igazi boleeviata K.
etnbertek\'oaécnek. iMilététirn
l\'gyancmk Végb Róla kóali aat Ur masinán
hc*y aeOfjei tisat é# S katona azután eez
ixrvVtzakockixIott a tanító fekwégéreW, az inén. (A
akit amután tarkón léttek A saom- — A
aródok akaratUnul tanúi voltak eme hamm iahld)t ^ilkoeok és
undorité é* rémükrtei keJtó jelenet- n\\\\4on enWJíiot elkóretó seirányok
(A 167) - jelenti k»|Marcali kózaég poéta-
A vwaf«vlslt NfarvaJiKSI mmdtg altrirt>^ aii ákóa6géneÉí a vö-
s\'t< 4p aiftbb toCFVtWaéCaiM róeók által történi ide^eoee o»g-
k*t(tok hírek. A nav»éL\'áa atáa erélláaát. ■,, * |
nem rablók, zsiványok"
reolja végig
•blgármeeterhez
litották az óeaaee if-magv-art: Lelger lüléee folytán tartóeko-azemeláttám a nyílt Ugvanigy el in nentoje>/ényt vieeló oekodáeok napiren-például a 16 évee »g>ax polgárok je-#zovjet tisat egyel eróesakot, aki ül maradt a toly-
— Aat még meg tudom érteni, hogy letépték rólunk télikabátjainkat, melog ruháinkat, mert h luxon ezoklxin ók maguk is asükölkóduok. Te miért ralwlták ol megbocstelonit-tetésük olótt az aaszonyok ép leányok ékszereit éa\'miért votték ol óráinkat akkor, amikor már mindegyiküknek ugyia tucatnyi órája volt 7 Sztálin a háborúját gonoestevókkoi harcolja végig. (A 188)
Péchy Tibor villanyszerelő, „ki a szovjet által kinevezett pécsi zsidó polgármesternél dolgozott, do kosóbb megszökött, közli : hogy a azovjet titkos parancsot adott ki, amelynek értplrpáfcqp a szovjet által ntogszáilt magyar városok kötelesok bizonyos létszámú munkáacaopofrtot a Rzovjot-Unió »rendolkezésére bocsájtania. Kzon titkos iiaranceot Péchy Tilwr % polgármotiter hivatalos helyiségé-bon a villanyvozoték javítása közbon véletleftül látta meg és abban as állt, hogy Pécs városának 26 oaer munkást koll kiállítani. Péchy Tibor erre azonnal megszökött. (A 187)
Az Ufa
M OZ I
Nehéz eaét
pempás lány so
vígjátékának me-
nemcsak „nehéz eset", de egyszerűen lehetetlen volry. Annyi bo-. nyodalom, gyers fordulat váltja benne egymást, hogy a néző megéri nyelni a lóizü és szellemes meglepetéseket. Legfőbb erénye a darabnak, hogy szinte minden pillanatban uj és uj mulattató mozzanatot hoz, nem pepecsel el sokáig egy-egy ötlet részletes kiaknázásával : a renirezö tarsolya, ugy látszik,
Kl tömve van friss, szeleburdi öt-lekkel, pazarló kézzel szórja kl gyors egymásután a szellemes megoldásokat. A hangsúly a gyorsaságon van: mindjárt az első jelenetnél lré-v fásan érzékelteli is. ezt a hanyat-homlok cikázó suté. Csakugyan, ha vígjáték, ne legyen álmos, hanem üde, pörgő a a természetes, életszerű játék megtartása mellett legyen sok kacskaringós, szemflca-mitó móka. A .Nehéz eset" színészei remekül játszanak. A férfi főszereplő hibátlan teljesítménye mellett nem hemályosodik el a fiatal, csinos Hielscher sem, bár észrevesszük feltétlenül, hogy játékská-láia még sokat fog nőni és azine-sednl. I—M —*)
A GŐZFÜRDŐ eyltva naponta réttel * Aritól mi* 6 óráig iKaddee ecéaa
ZALAI KOELONY
1843.
Jiju*,,
Mozgalmi hírek
— Pártazsrvaz*s Randeleta
Pártvezetó testvér utasítása alapba a tagfelvétel megnyitását elrendelem. Mindazok. akik a követelményeknek megtelelnek, kél véglegea tagságú testvér ajánlatira beléphetnek a Nyilaskeresztes I Írtba. Len Intét-kedea tionnal kázhírté tétendé éa aionnal foganataaltandó. Felvéle&flt • helyi sierveiet vezetője dönt, el-utaalláa esetén a kérvényeiének joga van lellebtttzéaael élni megye-vezetőhöz, III. IhJ. vároanál aa országos sierveaéshei.
— Randalat. Elrendelem a Párt Összes tagjainak, hugy a honvédeket tekintet nélkül aiok rangjára, elére üdvözöljék. E rendelkezés aionnal foganatosítandó és a Párt rangjelzések beállitáaálg szigotuan betartandó.
— Randalat Elrendelem aa Oeazea azervezel vezetéknek, hogy ai értekezleteket tartsák meg Beállítandó mindenütt hetente egy tlsztaégvraeldl éa egy tagértekezlet. Köteletek megtartani ezenkívül az Illetéketek havonta járási és megyei értekezleteket. Az értekezlet lefolyása a már régóta lerögzített munkarend alapján történhetik csak éa pedig: I Hungarista Hiszekegy; II. Emlékezés, III. Az értekezlet ve-tetdje. szónokok; IV. Bele|ezés t Ébredj magyar, j. clmQ Indulónkat. A munkarendet az ügyeletes Párt azulgalatos ellenőrzi ea O mondja aa emlekezéat, Ó vezényel imához és U Jelenti be a azóláara kOvet-kerák.t A rendre, veaetéae alalt álló párlszolgAlal tlgye\'. Fentlek pontos hetaitákál ellenérlznl logom
— Randalat. Tudatom a kO-zépaé vezetókkel, hogy a hadmüve-let/ kormJaybUtosok pJrltierwrettlnt Mtgyeibe nem izilIknlnak bele. Szer-vezesszakl ulaalrákokat nem adhatnak. azemelyl változásokat nem eszközölhetnek
Kapuvár, 1945. január la
Kitartás I Éljen Szálast l
Dr. Kovács Ernő s. k.
PárliKtvazta veketö.
HoizAtartozölt karssl:
Pétari Károly éa lelcsege kérik Bolh Benedek tzáradoa éa Komztlk Sándor zászlót urjk.il, hogy cimoket ét hugyletuk. t kötöi|ck a következő cinné: Ujj* Oeza ur Uyér, Oreg-u. la szám. __(:)
KunuenlnuUlonúk I Józta Ittván caendi>iuiliü|.y Njgykamzaa (Caend-Örteg) keii, heigy aki Hoztik janot, józta llyula kunszentmártoni ét Peiivh Una ea t\'envhné Józta Ju-litka liollétéról tud, azt vele közöljek.
Heiinauek Ferenc rk kántortanító, akt Sárospataktól nicne.uit, kereti tűit di. Hetinjnek l-eienc a. tan-leii)kyeiot, a*i Saioialjaujhelyiöt bevonult et Emeletien helyen katonásak. dik éa ugyancsak Sátoiaija-u|hclyiól menekült lletmauek János ik. káplánt, a Szolnoktól nieitkult Tézter Antal albadiizgyot ét ctalad-tar. akik Döbiökőit-en laklak, a Kolozsvárról meneküli Kiánili Árpád gyán iiodtlitzlrl ét családját Aki h tud valamit rOiuk vagy lailóikoOáti helylkot, azonnal éiltsitte Hettna-•ek l-eiencet, Zalaegrisieg. Petfl Su.il ta. L em. X ajtó, Lányi Ez ad titoe*.
H I RE K
Maatár. Január JO K<*d Ha kac MartMa aa. - ftnlaaliaa aunoaka
— (Sasntór* a farancas-tamplomban)
Halnap, csdtörtOk délután fél S érakor a szokásos Szentóra kilelt Oltáriszentség elán a lerendek plébánia-templomában. Ugyanakkor gyónás! alkalom aa elsé péntekre. Magyarország létéért (olyik a hsre: gyerünk el mindannyian kOnyOrOgnl Magyarország Jurához, KriaztWkl-rályhoz, hogy segllte gyézelemre a vitái magyar éa némát legyvereket és tegye Isméi szabaddá a megszállt magyar területeket.
— (A polgármeiter harmadszor: nagyapa)
Még a mai nehéz Idák kizepelte Is Nagykanizsa magyarsága tzere-tettel tekint vitéz dr. Simonfay La-jaa polgármester családja felé. Hl-szen Simonfay polgármester s város édetalyja.^akl\' kOré meleg azere-tellel és általánoa becsüléssel sorakozik minden kanizsai magyar polgár. Simonfay polgármester családjában Örvendetes esemény zajlóit l«. Harmadszor -r nagyapa lett.
— Leánya, vitéz Simonlay-Lakalos Lásztdné egy egészséges fiúgyermeknek adott életet. Ez a boldog mama harmadik gyermek*. Újszülött és édesanyja legjobb egészségnek Örvendenek. A polgármesteri család boldog Ölömében az egétz várót kOzOntége otztozik
^.-■agykanlzaal IpartastOlat
holnap ctütOrtOkOn délután J ára-, kor tailja tzokátot havi clOIJáiótágl ülétét. At elöljárósági Oléten a ve-zetétég aa elmúlt kél hónap alatt tOrtént Ipartestületi- ét iparoa eae-ményekröl számol be \'
— (A Sioc Mlsszlétársulst) szokásos hsvl konferenciája az ünnep miatt elmarad.
— (Egy csandör tragikus halála) * .
Szűcs Oyula 25 éves csendéisaa-kasivetetO Nagykanizsán teljesített .szolgálatot. Szűcs minap lement a Szent Imre herceg-utca 0. számú háa pincéjébe, shol véletlenül elsült s legyvere, melynek golydja halálos sebet ejtett rs|ta. Mikor megtalálták, már halott valt A tragikus hirtelenséggel elhunyt magyar csendirt vitéz bajtársai nagy részvételével kisérték pihenőhelyére.
— (Az alsötátités slstf batOrt) Németh Oyörgy klsradal lakot a
Nagyrada községhez Isrtozé hegyen az elsOtétltéa ideje alalt bclOrt Ozv. FülOp Ernéné pincéjébe ét onnan kávét, gyulát, tót és mátlélét lopott. A hadműveleti kormányblztaa s tta-láriálla bíróság elé tirtozó ügyet rendet bíróság elé utalta. Igy került a vádlott Németh Oylrgy moat a tOrvényazék elé. A bizonyítási el|á rát belejezéte után a bíróság r vádlottal négy hónapi fogházra ítélte.
N^tykan isaa megyei vároa Igirmeaáerélól.
Ml.
pol| ISIT/1945.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy német alakulatok 1945. évi Január 15 töl kezdve polgári személyeket gépkocsikra nem vesznek fel.
Éppen ezért felhívom a város lakosságát. hogy a Jövőben német gépkocsikai he állítson meg.
Nagyk.nizsa, 1945. Január 25. ni PolgArmastsr.
Yostváe I Elmúltál már 18 ávaa? Jelentkezz a Hungarista Légióba I Harcoddal hazadat, oaaládodat ás táladat vadad. - Jelentkeasl
VÁROSI MOZGO
Január t7.-/ébr H§ Siombatlöl ciUtórlBhtg
IN FLAGHJINTI
(Neb&x emeJ)
fóuwtplók: A nemrég feltűnt, fistil oyö\'-yörü sztár, flargot Hla/ichar, Ferdinánd flarlon, Otkar J>//na, Frítz Hampars.
UFA ut ídghlradó
Előadások kezdete \' >5 és V.7 órákor
i
Férfi ét női .
munls.ú£><alcaí
felveszünk. j I ^
TARJÁN-PA L CSICS
Mdfyar-utc* 86.
DÜAUAVOL
,"] VILLAMOS ARAM-_li SZOLGÁLTATÓ RT.
Araraajámlák fUeté.., r*kla nádók, hlba)«lent*sA, uaku«/Q MviüjoalUa ml.KÍért villamos kirdásben raggal ü-tü.lM délurin 2-S-tg. •»• ni». -ut ki, telufon 294.
Tegzes Lajos
Nemadomfei a harcom
elmü verskötete - 1(1 pengőért kaphat a Zalai Közlöny nyomdáiig
2370/1945. Tárgy: Bort,,,,, borkétzletének ^ őrzése.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon bortermtili akik átalányegyezségel I ént, nem kötöttek, hogy Nagyku, város területén lévő bolkésil,u f. évi február hó 3-aig jelenbti a városi iavadalml hivatalban
A bejelentés elmulaaztói tiki kihágást eljárást azonnal megírni* Nagykanizsa, 1945. januar it i Polgártárs
lOZ/ká Utó
Táray : Korpiklguia
Hirdetmény.
kttadaiok a teSénlarló Raidtt. a lajulalvanyra htrahhur. arSllluul tat, va«y aa O M T K tini pá,* baasolaállatlák az elfllfl 0;.: aa korpaklulalruben nié, nrrn rr-1. lak. Uhanenkeot tiki ke korptina nak. JCozpat kapfanin.k tovabbti, dakOnyvv.t oem r.-od.lkrrA .rrl.iw aart*s«oh«Dt 50 k, fa az , .il V rosáaaal to,lalkoiók lovaoh.at In meaDytaáRlB
As utalványokért a v Roi. a Hivatalban ki.ll laieotkaiol M a ja, kasaafaes a labAnlatló .i
kell vinni a l«)ut.lváDyok,! Illrm O.U T. K. laazoiaaar a puolna lr|a litaarói. a aartéatarló\' Kniááko^k i taalevKlat. a tuvaiózékaak piait, leveleket
Najykanliaa, 1045 évi laeutr K », a Polgári
Nagykazriaaa maaiai várta , polgámiaakarstói.
Hirdetmény.
Falblvam a vaaáraapt papon Kk oltaáo dol,oió aaucmuokáauk Ut mtl arra. hogy iRazolvaDyalkal ne naeukkal a muokabeiyra, alítsa oéllabói
Itfybaa árleeltsm oavaaallaket. I a január bd 21 -áa vaaaroap Klai aaao aánomankat végittl boavéa muakaaial,alatoaok bartisaiaaa smíi Ion. február hó 3 aa dáiuiaa >MK történik a vára,háta kdzayQlta
Aki a Jelzett papnő éa IddbtlS Uaéért ntm Jelenik me|. annak ae a mookaazolttlatoeek alalmtiW* Javára laaz ballkelve A liléiéiért a bozzttartozdk 1, a
jalankalaak Nagykaaizaa, 1045 Január 2uH l PolgárrM^
Uaaaatll va.tinap <ala tgy r»l\'lí Akt tud rdia, éittutaa dzv. Hoi.ua Bét átaiyar-a I2S alul jalaknri
Saaatk 3S aa, M u laan . "Cl tUacatimát, |d ttUpotbaa OU| a I.
ai..bkl.|i., 3-1 „kaatta — Uan vaaatk SalapSalal, Horttr4 tóa-at 11
S4U|,aa bulMoiatt (aaba O* Hadé Zrtayt Mlklaa-aUa S
ZALAI KOZLONf
eokivraai Maeiiaa kiadja ..atzaardau,! a t. anr"\' Falalda kiadd lalaiySarVr Nyomatot! a „Sá^aiaaa,,! a 1. "Hl"-* aya»(., kaa Nyomdáért telet: UU >*"