Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
6.41 MB
2010-03-12 10:10:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
886
7743
Rövid leírás | Teljes leírás (994.93 KB)

Zalai Közlöny 1945. 048-071. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


t
r,l,4o:--
Bmd\'nkotal Ti-bul foila
Inkább százszor a halál, mint bolsevikiek rabja! ^
85 a évi., 48 >1 Nagykanizsa, 1945. március I. csütörtök Ára 30 »•!\'
m
r\\
oo
oo
íj-xj Í.:j U
frt ut «.»/.. Ir rloo 7>J. «
l\'eVIA*- <zerJ<eMtM

Rpzió ■otimi
nf.Ur-Ual árt:
negyedévr
A narrnii hídfőnél több mint húszezer embert vesztett az ellenság
A <iovjot kenytelen volt csapatait átcsoportosítani — Küjtlinnél r németek az Oderá ktiali partjára velették vissza az ellenséget— Kemény harcok .dúlnak a nyugati had-iiirtléren A némít csapatok ellentámadással visszafoglaltak ellenséges kézre terüli lerüleleket Kibírhatatlanná válik az angol nép szenvedése a megtorló V-tegyverek tüze miatt
Legújabb Jelentéseink a kOlónbj
röl
(Bcilm) Mj^yaiorMágen a
d»ikclc.i k szén az clln í >g te-, • vge •reiíin nytelcnül vcgi^* »: ni lelder.tó vállalkozásokra szóra
A bobeushknak a garammenti i-v huT.lilásnál elszenvedett h< •> vt«itcs^|*o iv»bb inim 10.000 r rit ív\'V A Zólyomtól delit és • l*kv • völgyek bejáratait a íré -* • tOzciséggel lamogatott ellenit* ttaiadásnk ellenire is meg-"-(oituV A Magas Tátrától délre ««•\'• .■•(V-Míjlm semmit fent váltó illa lial)zet \' x
i bolsevikiek nagy veazteaé-l«.ak*hatasR erezhető volt a hülónbótó harctereken
(B t ni) A keleti arcvonalén a tvVv.M;.L ember és anyagban el-fcmtdtlt súlyos veszteségei kö-wáíiHmi tobb szakaszon keny R\'» sk. \\i !i.4 nagyabb méretű át-\'iMit.iiok.it vdgrehajlanl. Ez
* * "»fi Kftzépéziléziában a lati-» •\' nc.ssei" siakatmn mutatko-\'" treifcetitn. !:z a lejlödvs a i m«i kttsrtd és újból cs újból < \'Uru.\'.jtt* kesi német kötele l" «k r* ,t minden helyzetet ki-
hadvezetésnek kószbnhetó.
K< íip >roszor*tágban és a Kur-1 is Orarketó volt a nagy szov-Fmileségek hatása. Az ellenség
»s.-clf* arcvonalon Indított t> ■•.\'oY\'nok helyett korlátozott te-| 1 ^eii hajt viigre áttérési kisír-, rclyekot kemérty harcokban kltc\'tkek meghiusitettak.
s.-.isteiiiii és Koneta kózótt a
* »<>;»!ak az elózó napon elért\'be-[ «»ck«t kimélyítenék észak tálé. *■ \' éi\\ ^ keskeny területen el f\'w»í \'»"k, majd nemet csapatokat \' \'k .la, akik járiSretesjt épitet-[\' kelttették a srárnyállásokai: f k<"rt teiepen kercsitOl a még
-UN
\'•"•t kötatékav alUrtAmé-désra Indultak.
[ tarjdásat páncélos kív-\' k .vettek, akik a sjovjet ál P4»« «» 3; utánuk k*\\etke<A erA-rj«M llttitéfUlr. Fien ellenm-r k^vftleitében Srev-
rPJ-c«.>j| semmisítettek meg.
^ 1-chegysígben és 7V
lyi.ii.UM délre és keletre a bolsevisták inegujitallák eredménytelen áttérő kísérleteiket. A Magas Tátra cs Stichlen közAtt általában nem volt semmi említésre mélté esemény. \\7 ellenség a Sfeinach lolyó mellett eiért egyetlen betörés kivédésével és az ti] német ellent.imadas \'kivédésével volt elfoglalva.
A nemetek Strigau O^udrnz-tOl délre sikerült el(ei.:<Acsekkel válaszoltak. \\
A VlS\'.tula deli iésiéi\\ ó L»ub«n* -.megakadályozták az eileníXü^ti**^. nyomulását. LaireltZl\'ál ;i •/. l megkisérdle, hogy (elsz.nmnlja a Neissc keleti P^«|)án knlnknH nemet hidföt. A nénVt judoiéra szívósan tartotta magát és a kit holyon áttört belaaviata k*t«l*k«kot m«|s»mmisitotték,
ke-
majd viaszaverték a folyó leti partjára.
Az Odera Warta kanyamlatban számos helyi jellegQ vállalkozást hárítottak el.
KUvtliftnél két teli találattal a németek megsemmitettek ellenség számára a legfontosabb hidat, majd visszaverték az ellenséget az Odera keleti partjára.
A Kréuzbnrgtél délnyugatra lev£ térségben a bolsevisták ftsszponto-siton táu.aüáí\'.ikat egitz n«p páncélos csapatokkal támogatták., és csupán a gépkocsi uton sikerüli be-tftrni, azonban ujWíl vi^a/avetclték Méla \'
A SamföldÓn is meghiúsultak az elflzó napon eltVe helyezett német vonalak ellen valamennyi támadása.
A nyugati arcvonal kemény hapcii
(Berlin) A nyugati arevonal északi részén a kilencedik angol-amerikai hadsereg továbbra is fenntartja nyomását és Klevénél délkelen ir.o.v-ban táivad. Az első Rocr mellett Erkelen és Oüren WzOtt észak felé nyomuló angolszász hangúit lékek magatartásából egyre világosabban látszik, hogy a két csata egységes liadmüveletté alakul ki, amellyel meg akarják nyitni az tytat a nyu-
g9ti rajnai 1 liksjbgra való .betórés számára, mellyel szemben azonban
iléktr.rtani : íiggéiét
a r^met nrcvo-
Az Elfe b-jn végrehaftott támadá-
sok, me^ ft nyitván a M-

ellen irany-ülzk, nem alakul k tgy-
ségas hat nyaralail) jelenleg
Keletekké. A S^ »r ka-. folyó hadműveleteknek Ifijclentósége van.
Sulyet páneéioa csatp a késdkflioli órákig
Az ellenség Lugcatöl, valamid . Dürentől északkeletre er\'s páncélos egységeket vetett klzdelembe és nehéz harcokban csupán 4—5 kilométert haladhatott elóre és helyen behatolt a. német védelmi vonalakba A késó délutaiii órákban német pánaélosok ellentámadásra indultak és Erkelen vi.lékén súlyos páncélos csata lángod fel. mely miV éjjol is tartott. Jülichnel • a nemetek megakadályozták az ellenséges biMvWes kiszéle»iteséi. A német osapatok Eacbwoilor Pét keresitűlvitl orétoijoa ellen-támadással vlssiafoglaiták ai éaaakamerikaiak áltat as elöld 12 óro alatt nyert terület nafy részét.
A Roer mellett még mindig fokozódik a haici tevékenység. A Rjjna
folyónál pl megkiséreltj let fe\'Al dl Célút kOMw
és a Maas között jikai hadsereg szintén Jnsokat indított a gya-náncélos trók su\'yos Ugatásával Klevc és ^b; tamadásra in-eiikaiík, melyet a né-Uiy helységért vivott ttan felfogtak.
szakaszán és a . jjtl sem szüneteltek angolszászok a Prüm jicvlosokkál átkeltek és hogy Dni«burgot ke-blaijik. A rémet pán-\' Itek \'
elrotoisoMOk a bé.9rést.
A Saar alsft -zalr/szan fo y» harcokban feladlak Sjargemündót. a FatyUtis a 4 oklaienV
hA mnn 6 t
• e pena^.
Szarkák csörögtek
a lin. i lavibz jclcnikcitk újra, meit» ideje van. Nincs hatalam, tiincly tlisu larllialja. DcrUrc hoiu, h«-rura dcili j&n akkc.i is. ha a (civilig fejlettre itt. Üzenhet hadai a honoluliihan lilS tehenési, a lekete-kávOn sicnder|6 b.isa, sAt > liuiilprt spanyol is. az minkcl nem CrdckcI. Mi Halliban vagyunk azzal a politikai eredménnyel, amit a diplomácia csalahnl-isápa produkálni lud. Lehel a gyávákat ijctzle|etni, a gyöngéket tílrcveielnl, de az cr^s akkor is telltlkerekedik és egy per-cig ne legyen kétségünk abb.in a tekintetben, hopv mindazon orszi-gokban, ahol a diph-mácia a perc sikerekért az egykor baráti Alla.n-nak tlinö nemzclek.t ar rrj vi<ág harcosaival szemb"" Alljihails, olt igen r&vlc* idfln hclül a véres testvér viszály mi lel fejét. Mivel tndni egy nemzclvczclrt megmagyarázni népének a Pallordulást ? lt»nnan venné hozzá a harcra Indiirt trét, ha a testvér nép erre »kot nem szolgáltatott ? Hiszi tán valaki, h»3y lé<z erö a hareoaokb.Mt ^i \'ior, győzelmi tudattól átitatva csatára indulhasson e|y olyin lérfiu, aki ntlndezideig arról tudott, hogy baráti néppel van szoras ;gytttirtikö-déshen ? Megpróbálták azt na:uuk is. Minket is reá akartak birni arra, hogy f-.O szövetségesei\'.k ellen tegy-verrel szálljunk szembe I s akkor ébred fel a nemzeti r.ni>^at megkérdezni, hogy miért? Iiíen M\'ért kell harcolni a legnapi testvér ellen? ltát azt hiszik a politikusok, begy még ma is oslaba a nép? Még kis gyerek cipelh\'.J>ui jit •
Nagykorúvá vállak a népek, nemzetek és nem Ingják magukat az orruknál togva^ vezetni hagyni. Uj élet uj törvényi hoznll magával Aki nem hiti eddig a nemzeliízoít-ilista életeráben, az mosi megfogja I t:,nulrl azt, hagy bennünk IM gyáva llberalisia »<ertléletu.fétli ereje sza-ropg. Az meg fogja tanulni, t,«|y a hósi életszemlélet nálunk nem tálra festett frázis, hanem lüktet* 1 életválság. Ai ellenségeink izáata lehet tízszer annyi, de mi nKgis gyózni tagunk, mert gyftzn: ..karunk, mivel hogy n irden okunk és jogunk meg van ahhoz, hogy a gyiV zelem ^ miénk legyen.
Kérdezzétek meg ll gyávák é* bitangok azokat a testvéreinket, akiknek szemelitrára feleségeik.!, vagy leányaikat a véróshorpa állat-csordája megbecstelenitette. Kérdezzétek mea \'kel. vaj|on mii tettek volna azért, hogy sieretlalk lejé te-lól ezt a borzalmat olhessegcssék? M\'.t adtak volná érte?
Nc az angolszász propagandi ht-u.i\'dé hírveréséhez alkalmazzátok éUteuket. hanem a,okhoz az eseményekhez. amelyek itt ebben a gyászps magyar élettérben . napi-
• _■0/.t>\'/V __
Hogyan él a magyar honvéd Németországban?
Magyar tlsztsk a vozotök, a kiképzés totjosen maiyar, az álslmeiés kltünö „Ugy érezzük magunkat, mint otthon" — írják honvédelnk A nérpet katona a magyar honvédet Igazi bajtársának taklntl
rehden vannak. Nem kívánjuk senkinek, még az ellenségeinknek sem — azt a szörnyű sorsol, amelyen ezideig annyi szerencsétlen magyar testvérünk átesett. Egyet azonban feltétlenül megkövetelünk mindenkitől, hogy győzelmünk kivívásában segitségűhkre legyen, bennünket ne akadályozzon, hogy az uj élet kiteljesedése elöl minden akadályt elháríthassunk, mindig arra gondoljunk, hpgy inkább ezerszer rai és szévetsígeseink, mini sem a borzalmaikról hiressé váll bolsevista hordák.
S\'.irkák csörégnek -a Ián. Vi|<yáz-zunk éber szemekkel, hpgy sem a szarkák, se pediglen Tíü szövetségesei, úrrá ne lehessenek a magyar élet feleli. ígérjenek\' bármii, csábítsanak bennünket ezernyi jóval, mi csak egynek hfheiünk és pedig annak a győzelemnek, •/me-lyet a magunk akaratából és szándékából érdemiünk ki.
Uj fegyverekkel és hitlel indulnak gyézedelmcs csatáikra honvédelnk és ifjaink. Isten áldása kiséri őket útjaikon, dc Kiséri győzelmes harcaikat a mi imádságos segítségünk is, meri a harcterek és a hátország közölt (öb\'wé küiénbséect nem ismerünk. Mi harcba állítottuk a nemzetül és a győzelem nem maradhat el, még akkor sem, ha hitvány patkányok ezt másképpen ia a» arját,~
Mi meghalunk inkább százszor, sem hogy J>olsevista szolgák legyünk. Aki mást akar, az még a döntések elöli nyilatkozzon, meri a meginduló véres vad harcok idején borzalmas árai kell fizetnie szándékaiért.
Qyözni akar -nk és győzni is fogunk, mivel h*gy e löldön Isten parancsra élnünk és halnunk kell.
(L J )
A szovjet hajtévadáazata Radescuék ellen
(Stockholm) A Moszkvából származó i\\éd Jelenlés szerint a romín Radescu kormány ellen a bolsevisták még lakozták IQntelésOket A Kreml valóságos hajlóvadászalot rendel Radescu és kormánya ellen, hogy Radescu kukása után tiszta kommunista kormányt létesítsen, x
Bereefy miniszter _ tájékoztatója
A képviselőház véderő bizottsága február 24-én, szombaton Ülést tartott. Az Ülésen a honvédelmi miniszter táj-\' -kazlatót adott. Decsér Islván, Korányi Kálmán, Nagy Iván, Horváth Géza és még mások felszólalása ulán a bizottság a miniszter tájékoztatóját tudomásul .vetie (MTI)
A lett necionalistűk kiszabadították a GPU fogházébol letartóztatott testvéreiket
(Stockholm) Fgy svéd lap a nem-aeli érzelmű lellek mozgalmáról a következőket írja: -
Ezeket a nacionalistákat volt lett katonatisztek rvc/ctik A vezetők Lettország sok helyiségében behí-teltak a (1I»U fogházaiba és felszabadították az oll let.irléztatott leltekel. akikel Szibériába akartak •zálliiani. Február elseje óta I4M0 parasztot és munkást szállítottak el a Szovjel belsejébe. x
Milyen, a magyar katonák élete, megszokták-e a német konyhát, hogyan fogadják őket a német baj társak — mind olyan kérdések, melyek iráni az egész közvélemény érthető érdeklődést mutat. Az utóbbi időben több levél érkezeti a magyar katonarádióhoz a német katonai táborokban kiképzés alatt levő hon védc\'nktól, akik egyszerű szavakkal mondják el tapasztalataikat: K. M. következőket irja: 1 Németországi állomáshelyünkre történt megérkezésünk ulán elöszér csak ideiglenes szállásra kerültünk, ahol átestünk a fertőtlenítésen és tisztálkodáson és csak azután vonultunk be végleges szállásainkba, a kaszárnyákba. Ili mindenütt nagy rend és tisztaság van. Egy egy szobában 10—14 ember lakik csak. Mindenütt nagys/eiü (elszerelés, kitűnő ágyak, fehéi lepedővel, villanyvilágítás, központi fűtés, automata mosdóval, hideg és meleg vízzel. A német bajtársak közül sokan tudnak magyarul, akik megmagyaráznak mindent és mindenben a legnagyobb készséggel állnak rendelkezésünkre.
ügy érezzük mag::nkat,. mint otthon. A németek igazi barátsággal viseltetnek irántunk. A kiképzés nagy változatossággal történik, egész nap el \'/agyunk foglalva. Ennek örülünk, mert megtanuljuk az uj harcmodort és a fegyverek kezelését. Igy tudjuk csak felszabadítani ^taoyarországot és megbőszülni az édes hazánkban véghezvitt pusztításokat.
A m^pah konyháról egyik hon\' védünk a Ütfvelkezóket irjai
Szó ami szó — más a magyar konyha és rrás a,— léinél konyhf Nagy menetelések és hosszú gya-
korlatok után több és bővebb kosztot kapunk. Minden ellenséges hírveréssel szemben magyar lisztek a vezetőink, a németek csupán mint tanácsadók állanak mellctlünk
Mint a német tisztek megállapították, a magyarok általában igen könnyen és gyorsan sajátítják cl a szükséges ismereteket és a lövészei ben határozottan felülmúlják a németeket. A kiképzés teljesen magyar, csak a harcászali ismeretek némel. Ili teljasen a harci szempontok az irányadók Ezt mindenki megelégedéssel fogadja, meri a harctéren a fegyverek kezelésének ismerete szükséges és a honvéd csak ugy állhalja meg a helyét, ha ezeknek a kívánalmaknak teljesen megfelel.
Egy másik bajtársunk a kivetkezőket irja:
A legkorszerűbb kiképzésben volt részünk és gyakorlatilag is megtanultuk a légvédelmei, meri részl-veltünk egy német város védelmében, ahol a magyarok különösen a pontos célzással vuták ki a német bajtársak elismerését.
Élelmezésünk nagyszert. Méz. cukor, vaj. tej és kávé is mindig van. Ma például kévelkezi volt az ebéd: leves burgonyával, káposztával és hússal, tiyakran kapunk a rendes adagon feUU eyümölcsizt. Elhelyezésünk elsőrangú. A kiképzés igen kemény, de eredményes. A felszerelés nagyszerű és a legénység hangulata kitűnő...
A sok levelezőlap közül ezl a néhányai ragadtuk ki és azt hisz-szük, ezek eléggé mejnujgtatóak. Különben erről tanúskodik honvédelnk minden sora. A magyar katonát a német igazi bajtársának tekinti éf a Német Birodalom épugy gondoskodik harcosainkról, mint saját fiairól. x
Németország — a rend országa
A német ellenálláa szellemére ninca példa a történelemben
.Németország megolajozta most hadigépezetének legkiaebb kerekét is"
Az angol -Ninetenth Cenlury" cimü folyóirat ritka őszinteségi rohamában megcáfolja a szövetségesek Németország elleni hazugság-hadjáralának állításait. Tévedés len" ne kényszerről beszélni, — Irja a folyóirat — meri a német munkás csúcsteljesítményeit nem a fenyegetés, vagy a kényszer hozza létre, éppen ugy, mint ahogy a német katonát sem lehet hősies magatartásra kényszeríteni. Mind a kellő kizárólag a szabad akarat és a törhetetlen szükségszerűség felismerésének eredménye. A német ellenállás szellemére nincs példa a történelemben, ez azonban kizárólag annak a következménye, hogy a nép eggyé forrt vezetőivel. Németország ma a legjobkan szervezett nemzet, .a rend országa ebben a zűrzavaros világban". ^ •
Bradleynek. a szövetségesek tábornokának főhadiszállásáról, irja egy amerikai haditudssitó: .Az ln-v góloknak és amerikaiaknak semmi eselre sem szabad a német védelem kiváláságát lebecsülni. A német állások mögött válogatott katonák állnak, olyan férfiak, akik ke-
ményen elhatározták, hogy elzárják a Németország felé vezető utat."
A ipémeteknek arról az elszól akarásáról, hogy a szovjet elleni harcQt minden körülmények közölt megnyerik, a spanyol .Informatio-nes" című lap igy ir:
.Németország most megolajozta hadigépezelének legkisebb és legutolsó kerekéi is. Berlinben — ha beszélnek is az ellenség nagyobb elOretöréséröl — mégis határozott és megfontolt nyugalom uralkodik." *
Tegzes Lajos:
/Ve/77 adom fel a harcom
cimü verskötete 10 pengőért kapható
a Zalai Közlöny nyomdaiban.
Lehetetlenség ninoi, osak tehetetlenig
Magyar Ifjul
Akarod, hogy nomzotünk t0» hk éljen? Akkor kosatilj . Uflm* harora. Var a Hungarista ||,U1»7 Légió. Jolontkézni lőhet . loboJ záoi irodában. Magyoi iroda: 2ii| ogorsxog, Mária u. 2. és « .tf|. Ifjúsági irodákon.
Kitartást Éljen Szála*il
- Ifjúsági mewcvcitH
Az első elhálási jo
(Juss prir.ao noct»)
( Magyar nők! Magyar teMvCrei-s Hal oltatok e valaha róla V Ugyt | r.em? Vagy ha hillottaiok is, -j. I gyon keveset. Igen. erről ke. ct \' beszélnek. Dc miért? Mi e<> első elhálási jog" a legszégyeir ;• sebb törvény, melyet va\'alu léptettek. Mit jelent azt h .. den féldesurnak joga volt •.•\'•ím hálni bármelyik jobbágya nuMi^r* szonyával
Magyar nők! Tudom, lio^v míg-borzongtok ennek hal\'.itara IVjvi hajijátok le fejeteket, ma., n szorul össze .i torkotok. Il .t e; js lehetséges volt? Nem akadt l í| ez ellen felemelte volna a v . ■:? De Igán, akadtak testvéren i -
tértént: a /ülilesiiriuil. />#//. volt. Hullott a vér, a bai r. érz sü büsrke f. rfi f\'je tüijc \' ■ tan, véresen bulloii .i poiha minden muraitt a rc^ilnn
Líte/ell és létezik m-\'g i \\y inert mi a szabadszeieliit.\' .A; elhálási jog" modernebb lurmiji Ls kik hirdetik ét kik dics.-u a szabadszerelmel: hazánki;k nagyobb ellens»;uei: a bolscv^ttk. ezek a kiégeltlelkü isid* héu-rftk a zsidó vér minden moc*kv..v
Gordo.Kodj.ilok ; kik lei.nt-i k i földesurak ? A OPÜ Hókéi I moszkvai zsoldosok, iyk lcnur<k a jobbágyok? Apáink, leuvércink. fiaink, férjeink, illetve a m^cvar wp nyomorka taszított serege. S ki icnsr a menyasszony ? Könnyű azi kiutálni testvéreim. Te lennél, de r.ra menyasszony, hanem a véreskeli istentagadó, megUriőzött horda -ágyasa.
Magyar nók, akiknek vanhik szentjei, mártírjai, hós lelkti anu-zonjai, kérdezem tőletek, loleljff*\' Tűrhetjtk mi ezt? Akik előtt ott áll Árpádházi $<<">\' Margit sugaras al.ikja, hogy tö\'-vénybe iktathatják e mégepywer » „Juss primae nodist."
Pedig hidd el testvérein, hoflf bekövetkezhetne ez is, nieri.n"\' várhalunk egy olyan néptől, akt Isteni sohasem ismerte, melyek íkNl nincs szűzi tisztaság, amely szem, ahol nincs meleg családi otthon ahol nem számit, hogy más as»o-nya, sói még az sem. hogy alatt parányi bimbó szunnyad
Csak egy van. kiéhezett rábízol-gateslének aljas indulata, hogy om-t*neit kielégítse.
Magyar nók! Tudom, hogy m"1, den idegszálatok tiltakozik ez ejkj Áldozat már köven van Ai w érkezett, tenni kell ellene, ha ncm akarjuk a szabadszerelmei tőrvényi Írni.
Zrínyi Ilona lángotvelő lelke bogjon bennünk és elsxiinton coljunk minden ciepp vétünkM. tor gal vagy körömmel és szívás tw-akaráss|l slolsé leheletünkig. ^
rrlrciull
ZXLAULOZLOAY
talíibb a balált, mint a gyalázatot. L lestpn et, sem vé^nket a .vö-lémnek.* Magyar névét nem Ofhctnek orgiát a OPU vörös ka-
^ lliuolunk utolsó., csepp vérünkig s, Mdrhts-lobogó alatt és akik elhal-"ník r szent harcban, szálljen áldás poruké, nevük be lesz vésve a,!ör-rtnclem gránitfalában.
Miliők leszünk a hö\\einkhez, elődeinkhez: az .Egri Nőkhöz."
Harcoljon mindenki ugy, ahogy \' fjd akkor győzni fegunk.
Győzni lógunk, mert Isten velünk I A mngvar faj tisztasága, a te - fi tét. Te tudod meny
STk
Kü/ui. dolgozz, harcolj és gyézni
lyJW1
Kitárté*! Kljén hsálaail
* Balatoni Piroska
ÜZEN A FRONT
Ádám Ferenc, őrv. R. 735/Ferenc íi táboripostáról küldött level«zö-
lip-.n i
Az ils/i vonalból kérjük a lalai leányokat, hogy keressenek tel egy pir surr.il, aminek nagyon érülnénk. \' ír öfv., Vörös János r Oyérgy honv., IMas^ill László , mos szkv., Orbán •„ b<kv., Nemes Imre szkv., Deb-rtnii l\'ál tiz., Németh Ferenc tiz,, Ifcxfiu István tíz. Mi míiidig pon-tatin lógunk válaszolni.
HoiiátartHtlni mind 1 megszállt tciilldick, nincs, akivel egy sc ft Is vjitsak, (elkérem azokat a zalai kulinyikat, lloyy soraikkal keres-unek lel, legalabh részben vigasz tilúl találnak. Köszönetet mondok tlJle " a Icvíléil, illleiibbl választ Uttk. Plaschil LSszlA htnv. tábnrl-MJ * 735.
Fslhivis Nagykanizsa férd-; lakosságához
FVr»»rl*,ok .Ikerül* v«|<tl minj«nkin«k tudom*,ári htzom,
koflí Aiind«n vasárnap 14 órára Urloi\'k megjalonnl a baotztásá-Mk maglalelA szálad gyülakazfi kaiyán Klvétalt kápoz mindi) sz ■ itázad, amelyik munkára van r*nd,lva A munkára randalt azá-iid Mm klkápzésr* Jalartlk mag, tm.m » ^áro, által m«g|alölt Idill" á| halyan gyűlakazlk mon-Ur,
fi. Ur. jir ti mo ler. pk.
A nyomár hiénái
A londoni tllzilakerclkídflk riagy Uitcktt bonyolítanak le azzal a \'•hil, amelyet asszonyok ii fiyer-Jtk\'k Killjtenek Sssze ti\'szükre a v l\'wdekík ,\\ltal elpusztított hiúi romjai kflitll. Ezt a Ut azutin "H* a d.dergí városi lakosSÍR-kKzamitottak, Imcy minden 10 "tttmlzsi fan kh 800 penRÍI kc-Londonban nap-nap elfordul, hogy kocsirakomány ["•^j\'raboljjk el az ilelmiszere-*i Utóbbi hetekben tobbsziz •Mi tűnt d nyomtalanul. | *
„^„.ilHivlillaM
" atgaiij£a. .Mefvallt}*. .Má\'ia* V \'i-rt\'" «*0í.,fcf1jrik lli)ák ft. -
: ••> ■.■« |.,n fa AtniV-HeJai ^ " w«lo« J.«. i»lr, Ml alatt) "\'"-\'Itv\'l rervtr.ke: rtre
13 millié fa a szovjet eddigi vesztesége
Egy newyorkl u|ság moszkvai tudósítójának jelentése szerint a bolsevisták emberveszteségei a háború kezdete óta a mai napig 13 millió fót tesznek ki. •
A tudósító ezt a számot magas-
rangu szovjet tisztek adatai alapján közli. Jóllehet\'ez a szám rendkívül nagy, az eddigi tapasztalatok a.\'apián azonban valószínű, hogy ezútial Is csak részvallomásról van szó. •
Se munka, sé kenyér, se ruha, se bútor a vörösre átfestett olasz fővárosban
Róma népe teljesen védtelen az éhséggel ét hideggel szemben Ezzel szemben 20.000 zsidónak jut fehér liszt laskasútésre
-Még a Kómáiéi délre folytatett harcok alatt, mintegy 3éO.OéO ember özönlött az olasz (óvárosba, akik most minden, támogatás nélkül nélkülözni kénytelenek. A helybeli római lakossággal ellentétben, ezeknek a szerencsétleneknek nincs buteruk, ruhájak, vagy más eladható ingóságuk, hogy azok árán élelmiszert, vagy Ulzelét vásárol-
janak, igy védtelenül állnak az éhséggel és a hideggel szemben A halandóság kQlénüsen a gyermekek közAll, igen nagy. A szövetséges megszálló halóságok semmit 1 tesznek a nyomor enyhítésére. Ezi z«l szembtv. : kormány a
2Í.000 római n.d\', izéére páska-sűtés céljaira külón lisztadagokat engedélyezett.
Milyen a gazdasági helyzet de Gaulle Franciaországában
Hővé jutott a gazdag francia nép a németek kivonulésév^ ?
Gazdasági összeomlás és éhínség a szövetségesek megszállásának kévetkezménye mindenütt
A szükség arra kényszerül a de Oaulle kermány hivatalos tényezőit, hogy az ország gazdasági nehézségeiről nyíltabban beszéljenek. La-coste termelésügyi miniszter nyilatkozata szerint a száz kojló közül, amely 1939 ben Franciaországban dolgozott, ma csak 9 van üzemben. A Káberu kitörésének Időpontjában üzemben volt bányáknak csak egynegyede delgozik heti 6 napos munkaidővel. A vasutak számára csak kismennyiségben sulijának szenet. A háztartásokáf Irhétetlen elegendő tüzelőanyaggal és árammal ellátni. A békebeli kereskedelmi hajóhadnak csak egyharmada maradt Franciaország birtokában, ennek a Maradék hajótérnek háremnegyede azonban angol és amerikai szolgálatban áll. *
A .News Cronicle" cimü angol újság szókra a szemrehányásokra, hogy Anglia á -megszállt területeken nem tartja be azokat az Ígéreteit, amelyeket ezeknek a népeknek telt — azt irja, hogy „Amerika sem váltja valóra Ígérgetéseit". \' « Egyébként a kétségbeejtő hajótér hiány még a reményéi is kizárja annak, hogy a közeljövőben\'ezeket a nemzetekel hatásosan támogathassák.
A lap beismeri azt is, hogy a szövetségesek megszállásának következménye eddig minden európai ^országban a gazdasági összeomlás és az éhinség volt. ^ •
A OŐZFOROO oyllv* napooU r*cc«l 7 óaACAI hu 6 órái* (K*ddMi ««é*i Mp i* fkSatakeo d+lutAn nttnafc ) -Idelon: 660
USA katonaszökevényekből — rablóbandák
Az amerikai csapatok franciaországi fószállásmesterériek közlése szerint Franciaországban eddig 20.090 az amerikai katonaszökevények száma, akik közül a Jig «sak 5000 került kézre. A katonaszökevények nagyrésze rablóbandákká verődöli össze, amelyek sorozato\' san követik el a legsúlyosabb bűntényeket és jiagyban űzik az élelmiszerekkel valé zugkereskedelmet. Kzek a bandák a franciasrszági feketepiacnak nagyszállilói. *
Aklknak nem kell a „felszabadítás"
Az Atlanti Óceán partján fekvő St. Nazaire és Lorient német lám-penlok területén mintegy lOOtOO franci! polgári személy maradt saját akaratából a németeknél. Csak 13000 francia élt az alkalemmal, hegy átköltözzön a szövetségesek által „\'felszabadított\' Franciaország területére. r
Naptár. Márciua I. Sierda. Róm. bal. Albin pk. — Proleatána Albin
VÁROSI MOZGO\'
Február 26-tól március 2-ig ZARAH LEAT1DER gyönyörű filmje y
Ass&onyszzlv
(Die grosse Licbe) CJFA világhiradó
E/MJUoU kezdete 5 és 7 órákor
Hozzátartozóit keresi:
Balatonfonyfettőli nmradt eanlá-dom (tornáról aki tud v*t«mit, asi-vc«kodjék (\'rtoHitüiu KiiImhv Lajoa HEOOihstltnlv, Kxolottoy-u. eiinro.
Uarsnyi Uósa 2. hdp. őrm. köri monyaMMxonvHt, Korukon Kiniliát, hojyr eiinút i()u iru-« Üuranyi (J>ula Kormond, |)utnaH-u. 0., vsgv\' It tj^l>oi i M/úmi a.
Arkuiior TiUtcuó, liuduauy imjjo, IbmkoleúiiMivul ullilólat; Nag>\'kam XKán Inrtóxkodik. Kőrik, ífltMI.-nljr kocrdwi fpl S/«reHÍk Juliannái a iiui^s kuoizHui fő|)oatún.
Kti.som felo^éuoiuet vn kiem
loitnvkáiuat. ha valaki lud lóluk, n-jaiiuk. Kniuksv Jium»s >ak*. 2? •-»-H/it/ad /ului\'gcinxog.
II(i»h/u Stuulor HxekoHxvuy.i.\'U\'d IwU-ri-ni ífUWiti- I). 122. |Mj»tanaÁjn ulól. Aki tud róla rulemit.kóii éiWsilso A7. ahUtlti eimro. Ii«ió*tzu .>6oosn6
Vuc, 112. W.. Somog>szoli. •
.Mánvi Jó/m f /é»-zlóh .\'l-ik nki ax 62. imncélo* onxMttVi ik UloicéiiM nxoli(«ll 4i a liáe\'akai llixlná^ koaséi.\'i»on ioIjü-niloll Hxol&iilatol, ■</\',i»IouiIk r 2"< á i irt legutoljái u, nk■ tini vulaimt róla, értveitHo ay^inló i\'dn*>H|ijár Mán.vi l\'ólor i-M\'iiiMirfótörxnt\'iiiiicsUiit Mar-rali, vagy |mmIík CH\',iiclómxMrn.vf»ar-mi-í Nh.\'v kaiiinxa.

Otoruik l\'i\'iononé, aki svor-mokéfcl oklóliorlion monckúlt 6t lionvé<l í^rjé\'.ól M.>mmit nőni tud, kén linjl.árMiii, ?agy aki valamit tud róla, értenilnék nürgónrn a kó-vojkr/ó ciiiin-: tV>rnik Icioiioiié nicnokütt l\'arna, llvrlulundy-iunjor. t
Máivá* Zxiwne, aki még oklól«r-ben m«\'iM)kult Itárnkáliól és nxüloit ol««-Nxilolt<\' iiM\'iu\'ktilé^n kóxlxM), apja norn .Uátván Teeui>, aki (uil valamit róttak, niivenkedjék ót óráoailooi, hoKy m/mIrí einu\'l mcutudliaii>a. Má-tyáa /.Htixaa menekült l\'aena, llor-tolendv-major.
a
. Va«p«tii (ImiIi\'iiió krrc-i li.it 4-sa-liiiljával, nkik S/ékof. |t. i várml mu-iM\'küttoK. Akik Iwluak valamit róluk, BXÍvo<«kedjoiR\'k úrlo-iti-ni \\ucy-kani/aa, Jóxnef íúhera^-u. 00.
Tollár LajoHiiú ki-iuhi férii\'t, Tollár hajon Jtonvétlel. aki dívcmhor 2. óla nem adott éli-ljolt magáról. Itajlámai érloiiU k a-.".\'oiló Jr|.\'-sét.
N\'aií.vkaiiixna, S/altadltegv 77. .•/. •
Koii-sem Ilivé\' J\'ó/«ofli<\' nxillekdt Fuliip Jolánt a « ...inéin i k>>rjfu.. -X\'*»nógtól (Szolnok iHíUika un.I t-n Vá ry Kink wui Iád ját IktlilenU\'tl. Kii-
lop Ki/síM Na^vkanixHH, llmivadi-utca 26. sx.
Kis-\'- arevonalról ken-M-m M\'tgo-rom, llnmmor Kcroneot ItudaiiOHt-ről. llufnagul Henrik lionv. táliori-|»o»tn 733.
\'f IManoliil Lás/.ló Iioiiv. koreai óilen*
fin*jat, t./.v, Haaehil Kóborinóá é* iátviát, Foreiiei\'t (órm.j, ki kg-ut<V)tl» Knxtorgomlian volt. Aki tud felőlük, órteMitnik uz It. \'736. túliori* j«i«tasxámra.
Kolozsvárról menekült Imrei Lász-lóné sz. Hodlts Mária keresi testvérbátyját, Hedits Lajos honvédet, ki a kesztercei határvadász zászlóalj árkászszázadhoz vonult be és ott mint hirvivó teljesített szolgálatot. Október óta semmi hírt nem kaptam felőle. Nagyon kérem mindazokat, kik tudnak valamit róla, érte sitsenek a következő elmen: Imrei Lászlóné Nagykanizsa, Bajasai-u. 1. szám.
CALAJ KOtLÓUy
IÍM.V
HÍREK
— A Sfoelátii Misszió Táraul»t siervrielc március 2-án, pinteken
délután 5 ínkor múlania rmdei havi konl<»«nciá|ál A UROk pantua 1 mrglfknoaíl kéri ai £hitkség
— Eljagytáa ,
Kasarai Oltilla is Lenci IstvAn illatul lanlló. |t«y«Mk. (:)
— Adományok
Polányi György nagykanlisal polgári leányiskolái Igargaló 100 pengői ailom.1nyaiutt a Jézus Síivé plébánia állal rgy. szegénysarsu ■ nagykanizsai hadbavonujl hozzáiar-taiól számára. — A jézut. Szive Egyházközség I000 pangít jáorpá nyozuil a Szuclálls Misszió szegény gyermekei részere.
Minűsn dicséfelnél szebben be-uél a tett I ~ — Elvasztattam .
klIQntetési sávtartómal. Kérem a megtalálói, adja le a Jionvédboll-ban.
Rövid hirek
Romániában\' lelazlózlattak 2000 g&rógkeleH lelkészi, akik mini „hi; borús bOnlisók\' kerülnek a bitóság elé
A tinn kereskedelmi hajóhadat kitsolgáliauák- a Sznvjeiuniónak. Ennek kövelkerlébcn a tinn lenge-rászet kéthauiada vált munkanélkülivé
A bolgár rádió Ügyvezetője, aki jelenleg parancsok átvételen Mostkvában tartózkfedik, — kijelentette, hogy al eddig Bulgáriában . lefolytatott látszatperek ai ilyenfajta eljárásoknak még csak a kezdetét Jelentik.

A .Daily Mail" írja: .A háború után k világuralom Amerika. Anglia ét a Szovjetunió kezében leftr.~ A kit nemzeteket pedig tortukra bliiák."
1 «
A spanyol rendőrség Andalúziában i letarlóziaintt egy bolsevista bandát, amelynek klrlnkáb.in a leg-apróbti résilenklg kidolgozóit for-
, radalml terveket találtak.

, A „Time aad tlde" elmlt angol u|ság beismeri, hogy Anglia balkáni politikája teljesen elhibázott voll. Anglia az oka annak, hegy most
Tlla rémuralom dllhOng a llalkánon •
Newyorkl lapok jelentik, hogy a kolsevlslák megkezdték a lengyel-orsrági élelnnszerkészletek elsiálll-lásái a Szovjetunióba •
Taslvérl
Ínamat ás\'magyar katonák-csak mal.g sxállásra van ••OkaagUk A siovjat orosz katonák padig namosak aksaaral-dal ts értéktárgyaidat rabolják •I, hanem aráazakot követnek el aseionyaltokkal át gyarma-kaltakkal izemben, takóháaalto-kat padig lelgrujlják A hajlékodon kopogd némát vagy magyar katanit soha sa utasítsd vlstaa. •andolj arra, hogy ha* axok nem haroolntnak, akkor 4 aaov-jat-oroaaok holnap mér a Ta hAaadat la felgyújtanék I (- )

Folytatta aa 1 oidalfdi
Saar keleti oldalán lévő klstréd állásak azonban Urtják magukat á lámadásokkzl szeriben Ai ellenség térnyerése Itt nem
folyásolja be lényegesen ■ helyzetei. A nyugall arcvonal tObbl szaka-szán csak helyi jelenlAségO harcok folyUk.
Délangliában a V fagyverek tűz* borzalmaa puaztltáat okozott
USA légi banditák lámáiéit terrortámadása a námat lóvéról ellen
(Berlin) J siakamerikii icrrorrepH-lók tegnap a birodalmi lóváros ellen terrortámadást hajtatlak végre, ahol a lakosság kórében nagy veszteségek vollak. Azonkívül számos kulturépülel és több kóiház pusztult el. Ugyancsak támadásokat Intéztek a Birodalom nyugati része
ellen, majd ai rstl órákban Isméi Berlint táipadták. ( \'
Dél-Angliában és Londonban elképzelhetetlenül súlyos károkai okozott a V.-fegyverek lüze. A lakosság szenvedései a meglqrló fegyverek tüze mialt szinte kibírhatatlan V
Lapzártakor érkazatt:
(Kflht) Nyugaton az eKhiriló .sala hevessége óráról árára .lókor Jdlk — A harcak pillanatnyi súlypontja Erkelen, t.ünich és Düren térségé-bén 40 kilométer támadási területen alakult -ki. ahol ar amerikaiak a legnagyobb eráfeszilásekkel igyekeznek áttörni kelet fele KOI:, cs Mainz irányában. Az ellenséges pAn-célas élek ellen a nemei púiicélo-sok időközben ellentámadásra indullak és tttbb helységnél miy..» harcokra került a sor. A betörés
hcíyén 170 ellenséges páncélos ma-ladl szélroncsolva a csatatéren. A KtirilOl keletre minden helység eiöddé változott és a kiépített nemet páncélos zárak rendkivül hatásosaknak bizonyullak. Ha az ellenségnek a legsúlyosabb veszteségek arán sikerült leküzdeni s/eket a pancélzárakat, a romok kazöli a páncélököllel védekező gránátosok ulyatib súlyos veszteségeket okoznak nekik. x
"vSíiSn!,iJSGi
4617/1945.
Hirdetmény.
Az eráditési muiikákhaz síUksc-ges munkaerő lokazolt igcnybrVe-tele celjábál ftlliivom a honu-delml munkára Jelet,ikezett az-i lö—(10 éves lérfulul, ákik erlil-j a nuku napi munln alól uienllsiive leltek és csak vasárnap-inként dolgozlak (magántlsztvyelOk, üss\'.s kereskedők, iparétól, ezek noncai) tartóznak i kezések kézhezvétele lelenlkeznl
Tarlo)t5ie-Jcfei.,l. Nagy- és klskjnizsii nek igazolvjtiy.i I számozva, folyO evi delek" It II órakor , városházaktujy tilostlen le-be.
Megjelenni tartozik kibélel mindenki, kivéve a li. Ui/zen maznllakat.
Nevezeite-k igenybe- lesznek erődítési niiikfy»tokli<K In három napra.
\'Akik ji lrntkczesi kö >teaaltsegUk-nek nem tesznek el\'-gel,) a/ok.it kéuyte\'en le ,/ek irr:\',K ■ egírl dó-vezettetni.
Nagykanizsa, 1945 lel r. L7 in Polgármester.
Na*rkai.i«a m^rmi im
isiliptriiiwkirásól.
47(2 1845.
Felhívás.
Fe hívek minden Nagykanizsa m. város terQlcten lakó kereskedőt, a men•kőiteket is, (piaci árust,-keres*l kedelml Ugynókót, irafekost, házalót)1 valamint kereskedelmi alkalmazottat, (segéd, tanonc, kényveló stb ) tekintet nélkül arra, hogy jelenleg keres-kedesét folytatja-e vagy sem, hogy összeírás végett a Baruis Szövetség helyiségében (Király-u I4.sz.l em.> nárdus hé I., 2. vagy 3-án U-I?, UL 15—17 óraker Jelenjenek m*g.
Alkalmazottainak adatait és n IMI évben elért bruttó forgalmá-
nak adatat hoz/a mag/tval
Aki számbavétel céljából meg nem Jelenik, vagy megfelelő adatot nem szolgáltát, azt síigoruan megbüntetik.
Nagykanizsa. 1945. febr. 2P. 4*1 Polgármostor h.
Sac.vkanim mu^oi tArua
l<oli;Hrrno9l«rét6l
■Uú iHfiiual
telt )%k Mr-
Hirdetmény.
A.n klr írürf^lfa^ii^ a ulüó t•gjaniiM ».duib«n taaMitott lakbér kft^MMsok cfio4mk*i btlArotta •>. KeíLlk-om i»ti«t «Mk»l a korwvAay
|tA«uiaJJoná.»ofe«t. nWkn«k hA«tMn Miáek lAktiik, vagy aktkn*k baiyii^gét * lé-ldt. tMiitartviik itretá
■ ám SM|f t có JAra
lék, S iiiii iitii a vároal Tktatéhlra-iáiba |el«i uék b* a ktwétk#aA ad« lókat:
I. A liAüuiaJdonua takhaiye (utca, bAiMáu,) SH.\'veu célra voti a lakái« »«§* annak egy réa«« Igfoybvféva (gettó, vary takÍAr, ba n«m ai »fé»s iaka« vol.i ?„\'.)oybev*va. bAuy unhi, vagv <«■) holylaég) 3. A* Igénybe-v«ie| ke..1 . vAge 4. A b«rlet ha-(. < lakbér meddig volt klflutva o rf^r elmén milyen ö»i ■iMg MntnndA. 7 A lakAaiuinJdiinoa lakoif eUeldi b.UbA I » lgen> mattéi-m^tdill I Ai elfltő baaAbban (7) ara lltéildiitu tflie Járó lakbér ftMsedfc 9 A lUtuiaj\'lenoaaak Járó (é. baaAb). liléivé é\'iie kovtielbeld 1b haaibi lakbér kjoUkub^ieil 0Mi«g
Am«drv|t>eii a teot]eliett bástulajdo-nuaok á hSiuk megrongáiéaa elmén la köre feléteket tAmeeiaeuánek a aaldó vag>oanal a««ml>eD. Ily Iráoyu kérel mQkkri kOiAo kllba a aaldó vagyon KormfcWbittoeáhoi forduljanak (Cm: K«ruia«j> |»kwua a aatdók anyagi ée va fyealafl tgyelnek megoldáaéra. FoaléfwéJ Nag•laOltaa. ltMA. februit U
PolférmeaUr.
Nfe^Uiua^ cno^vo. »n,V| 613/U945. sz.
Hirdetmény.
Értesítem az érdekel|eke\\ folyó évi március ho I t. : rfl£ dóleg minden hónapban i gélvek kifizetésének ienc , vetkező A- F beiüi<j 1 tn, t íj betűig 2 én, J L l.etum j.4n M-0 betűig 5 én, P Sz inljl\' 6-én éi T Üt betűig nevüék 7-én kerülnek kifü, vérosbéza II. emelet M szobában." .
Ha a fentjeizeit napok lyike Gergely nap\'nr i/er.i • vagy ünnepnapi a esne. f, ünnepet kévetó na|; mi.
f\\ kifizetésekhez a ru\' •rnagailapiló vc-yhataro/A",1 denki hozza magával fHagykani^a. lyaí.. lm
a* Paiuí\'
NacvkanirM megv i
3.447 1945
IUíi.J. , o f\'.-Szek iit.isa
Hirdetmény
A meiAg.tfdasagró! ós i órséjjról szóló 1894. 50. §-«i szerint imuden 1 fák rligycinek flk.idasi r k-s gyűi.i.\'lcs e< og>\' » « mint bokrait a .v
jorokbnu, gy(i .. les. . r tekouv bei nyóktól, PM kektól icpkvMij.^ tilani és .1/ t vs . ., |i .i, hernyófcs/keki\'t e^ • elégetni. Küteks .i . birtokos .i kcíóbben • v • nyók.\'t minden mó\'l.m i\' az iri.ist bi\'tok.in «-t mi -.íz 1104, ó\\I XII. t-. 1 \' K. ponlla éiuhiiC\'beit vei fl ra ti ki Km fcim ag in.ia; in . . | A ÍHja .iz iitc-■•» ^ Icttit.
Nagybani.\'á..i. I1M.V lebi. . éf\' Po^é
87 hk ltU\'. Tárgy : l .ég\' Hir detmény.
A Gibor Aron , K trol\\ ban es .1 va i h»-ly.^rs#ii k-\' lévó ttagy.1r.-i ..rverost liadf; . Qábor Aron laktanyába\' c -1*! hó 3-án d. c. 8 óratol lé > "^ Károly laklnnyAban ntarciuí 3 én II órától 13 óráig
ét a volt helyőrségi kW I március hé J in 15 órától IT f
A fenti laktanyákban eladé ve megvett trágya vlftoid*- 1 I nal megkeidenJo és mielőbb cih^\'\'
dandó.
Laktanya* I
politika* Marikáé Kiadja , K»<ga*«v * 1
feleidé kiadó
MiU:-
lelillkiul: Tábor] ^oata :—
I Tűzhelyünk szent 1 Utplsó leheletünkig fegyverrel védJUk! 85. évf„ 49. iz. Nsgykanlzaa, UM6. márolua 2. péntek (krm 30 filMr.
\'MM núziúm
POLITIKAI NAPILAP
„Mitfliíq éi kiadóhivatal: Fd-ut 1. ném. Snrkc«it4t^gi kiadóhivatal! telefon 78. sí
Felelte^zerKesztrt: Benedek Raziö
VlrtllT.^Ual éra: •<> bónnprA 6 pone<> negyedévre ponart.
minl""f: A diadalmas gpőzelemig U
olüi
iwább
szenvedünk és harcoltunk II
Itmiioriiág ellenlégei tul korán örvendenek, meri az elveizlett területeket vluza fogjuk izereznl I, ellenségnek keservesen meg kell fizetni Mért, amit rajtunk •IkAvetettl Inkább meghalunk — de nem kapitulálunk)
(Berlin) Dr. Qöbbels német btro-miniszter szeidán este nagy Kirdcl mondott, ameiyben átfe t*tt adott a pillanatnyi katonai-a kzáitielyzeliAI.
A Bzianovi hidlAillisokból meg-no/Jel otleniiva illat Ülttan i litonai szempontot nézve, a helyin lulyos változást szenvedett és jrJiK kifejezetten Németoiczág-sei-slri. Németország helyzete a lelet legleszüllebb, de a változó Hlivisbé sem vált kilátástalanná li itierencSétlenség, mely a né-ul népet sujlolta, oagyoo tájdal--jiuzk mondható, de semmiesetre *« jelenti a győzelem (eladását és i nanel nép élettani mcgszünle-árt
Nimeloiszág keleten ujabb vé-Wai vonalat épített kt, mely ai d\'i.eitl célok szempontjából és aa Vetkezendő hadműveletek szem->M|iMI csupán rögtönzött jellegit! blr Németország a most elve-tutit terlileleket vissza Ionja sze-mert ríura kell neki szeretni I Vzittoisiág ellenségei tul korán henceinek, ha azt hiszik, hogy un sikerüli nekik kettéroppanja i Birodalom harci erejét-
* Uberunek még. nlnoaan vég* " w valószínűleg nem is lesz
áz ellenség hatáses, tzemlélte-\'\'« adta tudtunkra, hogy mit kezesi a némel néppel, ha elvetzl-"< l háborúi. Németországon kl-" llket fülekre talállak azoknak \'"Ura kinzolt millióknak a klál-JU|. Bul-Jiijban. Romániában és ">bbi inrKizaitt országokban, nie-MM a bolsevizmus magáh*z Alélt "Hellén és könyöiOlelel nem ll-*;! karjaival. De annál nyillab-, "\' ktiek a ml föleink és szemeink " « ellenségnek keservesen meg kistül azérl, amit rajiunk cl-1 <tTelt
■irt lista • írlak • ni<Mt ••>-ut"ro» es koryörOglek gyer \'"•« íletterj. •-« bolsevisták
\'\'kststlsn lant *> l.l.l kinzá-1\'San rasaasiltllék éket. hogy "•\'\'gúnnyal lábaik ele dobjak "\'-•Kén agionklnaoll holt-. IMM
* aanak idején jpaink a mon-tol, ucy tnnsl ts mrg log-
* "I a kelen éi idatol. Európát
"<rei a keUliAI leiiyegetó , - > r a iatai an olyan gya\'iia* 1 C\'r|*rt hagyták es a
lytdtek, hogy Európa ellen megsegítsék kelet rohamát, a nemzetközi zsidóság évek óla elókészllelt szellemi uralma alatl vcrgAdnek, mely annyira megmérgezte ezen országok közvéleményéi, hogy ón állóan nem is képesek gondolkozni.
Ml azonban nem mondunk le népünk laggellenségéról és szabadságáról.
Inkilbb meghalunk, ite nem kapitulálunk.
El a meggyAzAdés ma már nemcsak a; Német Birodalom vezetAségét, hanem aa egész\' népet áthatja éa ez adja meg az erAt Is, hogy sokszorosan legyózzUk a torony \'éia-gasságban elénk tornyosuló nehézségeket. A pillanatnyi lerhea helyzetben erre kevés kllátáa van és arria a kérdésre, hogyan lehelünk gyöis lesek, a legnagyobb tárgyilagossággal válaszolom: ___
Németorizig gazdasági, uerrta* titi és potenciális helyzete a keleten elszenvedett súlyos csapisok következtében nehéz, ezek a csapások .azonban nem olyan nagyok, hugy a Birodalom ctak bizonyes korlátokig folytathatja « háborút.
Bizonyoa, hogy lAbbet kell elbírni, mint eddig.
MeggyAzAdiInk arról, hagy az el-veszitetl leintetek visszaszerzésére az elAkészQlelek megtörténtek Egy lehetetlen háborúba kényszerítenek bennünket és a légi tenorrá! van borzalmasabb delog Is, amit Németország azonnal meg log ismerni, ha leleszi a fegyvert.
Ellenségeink*! meg fogjuk ttm-mlsltanl.
ók ls egyik csapást a másik ulán kénytelenek elviselni tAlűnk. Ok Is elvíselhetlennek tartják a V.-léve-dékek pusztításán ami ezután is fenyegeti Aket. A német buvárháboru újból lellángel, amit aaját nyilatkozatuk szerint el sem\'ludlak kép-selnl. Ellenségeink nem gyűrhetnek le, ha szilárdan megmaradunk azon lellegásunk mellett, hagy inkább mindül elviselünk, semhogy éle IQnkel etaélbpositsuk.
KOIAnben is mennyivel áll jobban az ellenséges lábor mint mi? A Szovjet maga Is tAbb mint 15 millió emberre becsüli totális emberveszteségei, A sem képes elviselni az érvágást.\' mely nem egyriik további htborus kilátásaival.
A bolsevista kálónak btlaft.-sd-lak ■ háborúba és most már * - A .11 a teinény él-
folyamán kétszer olyan súlyos veszteségeket szenvedett, mini az elsA világháborúban és ezek a veszteségek nem lógnak csókkenni.
Angliái nem is érdemes megemlíteni, mert saját maga tette magit vesztessé Anglia a Jelenlegi háborúban teljesen kimerült és London a világ lagkétségbaasettebb városa.
Angliának nincs lóbbé háborút célja ét a háború befejezése érdeke.
teli Aket,-hogy már csak egy kis ut áll elóliok Amerika a jelenlegi vllighiboru
Angii* flottája a némát tangaralattjérök ztákmányévé laizl halálbüntetést helyeznek kilátásba.
Anglia ttvábbra la német városokai semmisít meg. Bár ez fájdalmas számunkra, még sem lór meg bennünket. Válaszunkat a V.-legy-verekkel fog|uk megadni. Anglia kereskedelmi llottá|a a háború folyamán a némel tengeralattjárAk zsákmányává lesz és Anglia egykori halalminak és gazdagságának romjai elAII fog állni. Ha Németország a háború okozta szerenctétlenaéget leküzdi, okker Eurépa Isméi békében él. amll driga iron visirolt meg, de ez a béke érók IdAkre szól Az európai flldrész meg kell hegy találja belsó egységéi. Ez Anf-llával leheletlen volt, tehát Angliával szemben kellett megvalósítani. ~ Mit várhatnak t kis államok t
háború utén Angliáiéi 1 . Semmi mist, mint friálstkal, mely azt fégja jelentem, hogy a mór megtelte kólelességél, a mér menni log. Az ellenséges: tiborban az Aket Asszetarté ragasztó a gyülólet, ez azonban mindig rossz Isnicsadó.
Az dlenséget tiborban a Némel Birodalom vezetőinek a legborzalmasabb kínzásokat és mindenféle
Erre csak mcgvetA mosollyal válaszolok. Azl, hogy elAszAr mi fogunk gyózni, másodszor, mert harcunk gyAzelmes befejezéséig kénytelenek leszünk tovább szenvedni és harcolni. de a szenvedésnek értelme lesz, mert ilmenelel képez a diadalhoz.
A német nép ma áilja kl a legkeményebb sorspróbát ét ezl kl it fogja állani
1018 drámája soha tébbé nem
fog n.egismttlAdni, — ene Németország ellenségei hiába várnak. Az egész német nép Anma-gát felülmúlta ebben a háborúban szivének, lelkének vitézségében; ennek példájaképpen a Führer ill elAtte. A vilig sajil dladalmimori-ban vesse fel a kérdést, hogy vaj-Ion a most alkotott éa hirdetett ítéletnek a történelem elAlt it jego-sultsiga van-e, vagy sem, vagy pedig Némelorszignak. mely nem engedett, hanem a zászlót megragadta, hogy a szenvedó emberitéget egy szebb jAvA u| palijaira vezérelje il. x
A noop-menti csatában a németek mcghiuoitották az ollenség
áttörési kísérleteit
A Duna ét Dráva ktzótt nam történt külónótebb h*rci aiimány Vezéri fAhadiszillis, március I. Mig> Dráva ét a Duna kózAtl a tegnapi nap nyugodtan l\'.ll. el, addig tz ellenség Szlovikiiban nieg-
kisérellr, hogy a Zélyom völgyébe nagy ^tAkkel behatoljon. Az ellenség eme szándéka nagy veszteségei mellett meghiusult. Schwarzwásser-IAI délre gránátosaink lendületes támadással felszámolták a bolsevikl aicvenal egy kiugró ivét és az ellenség - ellentámadásait szétverték. Zopten mindkét oldalán, valaminl Goldberg éa Lauban térségében szívós védekezés**! meghiúsítottuk a szovjet gyalogsági és páncélos kötelékeinek megismételt iltörésl kísérleteit
A Forst ét Oubo-.i melletti Neme hídfőállásaink ellen folytatódlak a bolsevlklek tike/tilen láiradásal Az Odera aicvonalon erAs IOzéisé|.l iDz révén -likerült az ellenségnek\' a
KOstrinlAI délre fekvó kisebb hldlA-állásait tágítani. Sl.iKsidlól\'délre a Szovjetnek erőink lekötésére irányuló tttiudásal állásaink élAll omlottak össze.
Kelel-I\'oroszorszégk.in orós i\'iiitarqmlügi\'ii témogjlás mcl-Iftl «IU>nségcs pánrólos link Huzniniiskurulól nvugulr.i mesz ízi észak filé türii-k elflrv A g\\-orsiin oduirónyilutl sz.lka uulnk. u hámólosokiil Kövrtii t»ovjrtwolog»á|| egy ríszél fel rúgtak és ezzel u bclöiésá liée iM ftnycgctd kitágulását mcgiki diilyoztik
A Tuclioli pusztébj;i í* u Visztula ul Ml folvúsátil ny .i g.ilra széznos. tórc-szben lilnVé-n>s<ikkul tánuigalotl lxils,\\ikci lám.idis vlhúriló Iti/uliklK-n onl-lutl Asszc
Hado^.tályaink Kelet-Poioszoi-
-T-
Siágban Kreuzburgtól nyugatra erős ellenséget támadásokkal szemben
újból lellei cihártíó sikert arattak.
A kurtandl arcvonalon Libautói délkeletre a szovjet nagy támadás erejében • ét tömörségében meggyöngült. piek ellenére a nagy túlerővel folytatott ellenséges támadj sokat tegnap is nagyobb térvesxté-ség nélkQI szétvertük. . Holapccn Hőtt íiémot csatarepülők rjrx »*orjpi ii\\oií«nas/.»«lot RQIIYCWI-♦pttok H. 3
Az a!mi nijüli liairItér\'\'(rlK*n Kal-Jbirtól it.Vlrl.it • - UHitul k l-tro tiim.iilu kainmlaj IuiiIkm -g k«»t©-UM».\'i «•<. W .|i\'th\\(\'i . : után, hn« VÚfr- vr-/ii--kvk t s/«nvrdvc fóliául úllHKiiiikfifiii «•! duiltak. Itt 63 . aii,\'íil ihiim\'^S^ |>ii-ctiU>t(>uiik
A Jtoer nu\'i}ti eMtútinn nz pllcn-*\'«•/ tovi\'itilii tntt.il.\'k»k:itJ*Mf liaro: l»n. Ax iwnxi ■< rtu\'.vrl t iiiiSiln U. ;iuió-rikai h-ídM\'ii avk sik.\'iüH ti miii-
ii\\UI jvOMMY
1015. mifci».» j
deiililt rlkos.
tolrk\'-inkrt
A/. l\'llí\'Mhl"/ IG.\'i tHnrUW\'ilc kiwji k-t ít I.\'-hj kii/ik\'lin \'k ku/i tuhb mint IUI |Minrtit(Hlúiik v \\ nx c*
ilrt1°n vtili\'koxő kö-xüN/oritnni. Imi iliiia • földi fa .11.11.1 \' i • rtU"lÓH| ;\'il hiiIvoh \'|Niiurlo«
II IIIP.\'llillMlottllk
n uiiikiii páiu-cloHt Kujiit jNinéók>s fjH>-tiimudü rkek
jxirtiiiiiik nx cllri
oM\'i\'ii il>a torvr,] U*xritléti hIIú-^ikat fa m<\'iuM«i>/.lo|k\'l.irt Arit k KX-\'t. Kf-hlriilnitúl iilí\'lri* fa a l\'ium mentőn n tölili IMvcii túinuló •llon-a6-.\'i;rl hkoiiiIvii\' liulyi harcok alakullak ki niívlknl, nosjv a hclvsoti léiiMMi\'Un Viilt^xoll \\olna. A llit-|»úi\'k «*IVii iii.-.\'njiloU í>IL\'iim\'u -> lú-madns<ik. o*i«x|ioiU(MÍIott flIiHiitu Ul-xiinklM.li omlott-ik iNMao.
Ax alnó^iáaa^ uinitó hidfő lillú-kál\'un xiiIxok li:»n«>k árán nikerüll na nnu-iil;:iiakn:|k fax.ik frlő t?r >t II verni. r
t»lMH/ni>/.ti\'Xliai| iiH\'u\'liiiiNiilUik a homo lut\'üti állá\'iiink (fiion iiíinvuló Mliuol felderítő ulőivtménrk.
l\'aií dalinál Axitfet d«di cxmm\'iil |mii nap előtt |urtia H/álll ellen.*-* orőkrt idl.\'iil.uiittdiis\'iink a iriurMl*\' •xoiiliHták ví-k/.u.
Antol-iinirrikui tomn ItonilMi/.ók iiapko/lvii I,i|h»c, Ainrd\'tnu, Maiit* óh h Hajnii «e»tfiiliui terül;* Inkó-IM<u\\islenr linl.lak Umilnik.il. *
Nagy sikerrel fejeződtek be az Ideológiai tanfolyamok • közaégvezetók részére
A Nyilaskeresztes l\'árf Hungarista Mozgalom zalamegyei munkatörzse a Nagykanizsán a járás községve-aetöl részire nagy sikerrel megtartott Ideológiai tanfolyamat hasanló eredménnyel most Lentiben a lenti és alsólendvai járás, mig Csáktornyán a csáktornyai és perlaki járás részére rendezte meg. Mindkét helyen a tanfolyam február 2Vén kezdődött és 28 án fejezldölt be. A lenti tanfolyam előadói Soltész József megyei ntunkásságvezelő, Joó lános megyei propagandavezetö, dr. Ke ménes Béla megyei munkjrendvezetö és Medved Imre muraközi horvát népcsapart vefetö volt A csáktornyai tanfolyamon dr. Kemenes Béla meflvel munkarenflvezető, Kóbor Leó míj^el irodavezető, Soltész József . megyei munkássáttvezetó és Joó János megyei prodagandaveietö tartott előadást
TgbMltI
hé *s srcYOnslQt* fnányt/k m /óij*r, akkw * katonák nem tudnak tűtfhrf Téttvér, gon-doiMoJ! arról, at oruég
utak a hétüvásak allanéra /• haunéihaték tagyanak. hogy ki arcvnalhoM /vfhatto* \'a 14 uar ét ki állitia. (-)
Vasárnap nagy nyilaskeresztes pArtgyQlés Nagykanizsán
Nagy előkészületek folynak a propagandamlnlazter fogadására
Siabadtérl reedseéaael, hangaaórók kőivatltlk # Kassal Far«no propagandsmlnltstar baaz*d*t
hatóságok, valamint a testQletek egész sora mAr előre jelezték részvételüket. A nagygyűlés pontos programját plakátok és propaganda -autő közlik megelőzőleg a nagyközönséggel
Már az előkészületek Is hatalmos arányokat .ölíenek Kassai Ferenc propagandaminiszter fogadására. A vezetőség a rtagy érdeklődésre való tekintettel upy határozott, hogy szabadtéren — a Törvényház előtti térségen — rendezi meg az egész város, sőt a vidék séssére is a vasárnapi /íagygyQ\'ést.
Mind a katonai, mind a polgári
A megnyitó beszédet dr- Horváth Jőzsef a Párt nagykanizsai sxerve^ zetének propagandaveielője mondja.
Ar összes beiratkozott elemi iskolai tanulók osztályozó vizsgát tehetnek
Fontoa szülői értekezlet a nagykanizsai városházán
A nagykanizsai városháza tanács-termében mintegy félezer főnyi szQÍÖ etött tartották meg a nagykanizsai iskolák igazgatói a szülői értekezletet, amelye* aéléa Füó Ferenc igazgató a vattát- és közoktatásügyi miniszter rendeletit ismertette.
— A rendelet szerint — mondotta — az ősszel beiratkoxott tanulők a megfelelő osztály anyagáből osztályozó vizsgát tehetnek ennek a tanévnek a végén junius hónapban, vagy a jövő tanév elején, aúgvszlus hónap utolsó hetében. Ha a tanuló bármely okból nem tudott erre az időre elkészülni, kérheti az osztályozó vizsga letételét későbbi időpontra is. Az osztályozó vizsgára bocsátást annál az iskolánál kell kérni, ahol a tanuló beiratkozott, illetve, aholl a vizsgát le akarja tenni. A vi:s4aengedélyt az illetékes iskola igazgatója adja meg. A szU-lők az osztályozó vizsgára a bejelentéseket március 15 lg jelentsék be, ugyanakkor a gyermek oktatójának nevét is tudassák. Az I. körzeti isk«Uku**dozők a Petőfi uti Iskola irodáját tan minden hétlön, •itrdin . pinteken délutin 4—5 ón kSifili a II. kOnetl likolihoi tartozók a RozRonyi-utcai Iskola földszinti igazgatói lrodá|ában naponta a hivalaloi Idó alalt. a III. körzeti Iskolához tartozók vagy a Rozgonyl-utcai, vify a klskanizsal Templom-téri Iskolában |elenthetik be .íz osztályozó vizsgára való je-lenikezéal, ami szóban jkt írásban történhet.
— As olyan tanuló, aki menekülés, vagy egyéb ok miut ninca beiratkozva. annak as osztályozó vizsgára való jelentkezéskor be kell Iratkozni a lakása izerlnli körzetbe és ott fogja a vizsgát letenni.
— At iskolák lefoglalása és légitámadás veszélye miatt a rendes tantiásnak szünetelnie kell. Elért a gyermekek osztályozó vizsgára előkészítésének gondja teljesen a szülik és az esetleges házi oktatók vállára nehezedik. Az oktatásban as Iskolák annyiban segítenek, hogy
az elvégzendő tananyagot osztályonként összelralják és az osztályozó vlrstlára elókésrilónek a jelentkezéskor átadják .A vizsgára elókéulliV.kel való kapcsolat fenntartása végett az egyes osztályvezető tanítók bizonyos IdóMicn rendelkezésre állnak, hogy a siliktOgcs telviLgoiilásI m(gad|.\'ik a házi oktatóknak. Igy az I. körzeti iskolához tartozó tanulók oktatói minden
héllfln, szerdán ét péntek,„ .. után keressék lel a tanítókat i.T, sukon délután 4 és 5 ón kj,!, A II. körzeti Iskolához lanonf, nulók oktatói a Ruigonyl utcii j!. kólában minden hétlón ti tökön 4-6 óráig az l.-||, JZ lyokat veteló, -- keddiníspént,!,1 ugyanebben az Időben ., |l| szei dán és szombaton a tftbbi Ifi., osztályokat vezető tanítók j meg a szükséges leltili,.. MU.„!\' a hozzájuk lordulóknak
A hitoktatás r*nd,«
A hltokltlást az Isko\'ák liiMUkÚ vfgzlk. Ál I. körzeti lanuv.l „j, hitokt.it.Ss helye .1 fernces r,i(ha nia. Hétfőn délután 2 órakor I kedden délután 2 órakor II. >,„! dán délután 2 órakor III, owt,. tökön délután 2 órakor IV omií;. tanulói részire I\'. S<;hó Cuj! tartja a hitoktatási. Az I t ,,„. V.—VIII. oszliUos fiuk lti.\'S>t\'<|.| Harmath lm e, míg a II k ,rjti: i,. nulók szintén taj^l himktatóikitkt. ressék Ifi
Légiriadó esetén a l.it.iliiÍM n órával a riadó Iclujáia uúit itat-nik. ha fél 4 óráig Ufujjsk. A ht-oktatók az os/lályozó-virv.t rta tevő tanítványok n\'.ei\'jekrttH I kérik.
Vitéz Filó Fererc igazuló ur i ezután a szülők kérdéseire id« klnieritő és részletes valiüt.
Autógázolás, robbanás, szerencsétlenségek
Egyatlsn nap batttsalei a kanizsai kórház asam«nynap:tis tükriban
Koleszár József beledi lakos ellenséges aknaszilánklól bel karján és lábán, anyósa Koleszár Jánofné 65 éves, szintén beledi lakos, mindkét kezén és bal lábán, Hctczer Anlal 50 éves napszámos, heledi lakos jotltTtwnbján sérült meg. .
Kakrik János 12 éves berztneel lakos kézigránátot tsláll, kezébe vélte, eközben a kézigránát lelrob banl és szilánkjai egész leslén súlyos sérti léseket okoztak.
Tlbold. | Jzselné 43 évet laianyi lakos llipusztán ellenséges aknaszilánktól bal lábán sérüli meg.
Oaál Anlal 9 éves, Nagykanizsa, Ország it 112. szám a>attl lakos a legelón lobbanótzerl talált, az\' ki-
robbant és jobb kent, v cát súlyosan inegsehesilcltr Dávid Emó Szécl»eti)l-lir alatti Iákor, MAORI t MADRT lelcpen dol,.. egy auló keresztül loht £ l pen ét rlütr.tle.
Salamon Ferencn.\' 17
>. Av
Illa-utca 17. >z alatti :..v.
gery-uton ál akart ImI.mI\' .....
ben egy -arra haladó i;epUc>. tl-ütötte. Jobh combja cfiirt. • vül bal Iában és arcán ».,nnJ« sérülést.
Valap\'.cnnyi sérliltet a zsal közkórházba siállltoiták * « vették Ápolás alá
Budapest a magyar német fegyverbarátság történelmi jelképe
A im(nsállott magyar UrOlatan a lakosság áhazlk a boisavisták mm A katonai helyretról heienkénL|át nyílva az ul a Bliodílum Itk
Inti I .. rMll___1. * . I. \' ... . , . . .. ..hu
íjékoztatójában Dltlmar tá a nagynémet rádió katonai szóvivője megemlékezett a budapesti hvcnkról. Ismertetésében hang auljoztn, hogy a két hónapig tartó hí sí ellenállás meghozta gyümöl cselt. Románia él Bulgária kiesése Kán a délkeleti terükteken az a viszély fenyegetett, hogy a asovjet ctapatqji számára Migyarortxágon
VÁROSI MOZGÓ
Február 26-tól itiirciui 2-ig ZARAH LEANDER gyönyörű filmje \'
Assszony&xiv
(Dit grosse Uebe) UFA vllighirtdó
E/AúHoU keidete 5 ét 7 inkor
A Budapestért lalyó haic azonbn oly nagy erőket kölüll le, Mi\' német hadvezetőségnek m.\\djaba» állott a Duna és a Balaton kor*\' szilárd arcvonalai kiépítenie Ar ■ tény pedig, hogy ezen a lertHelis Időközben még eredményes dáiokat Is Indíthattunk. H J\'P" védői hőtl ellenállásinak értrM katonai ssemponlból is s W"\' gyobb mértékben igazolia ho»y a harc lájdalmas vesiirséf<\' kel hazotl, mert a magyar íi * mel vár hullása súlyosabban «." latba, mint a bolsevisiáké, «J\'>1 Budapetiéit folyó harcokban K ezer embert veszítenek Hudipeil £ delme a magyar-német l\'HT"\'"\' rátságnak olyan jelképe, amely éláe a Jelent, a történelem l\'PI*^ kerül
A bolsevisták állal megliil« "" gyár területeken az as eljárás. "P • megszálll országrész W""
mWoui 2

ZALAI KOZLuaY
„niiak |fl|M elláláaál mlndca Ki rélkDI vállalni. A Szov i>sW egyáltalán nei,) botnak llclmiazeit. Ennek köveikez-*,„ 11. hi»| az azelölt gazdag „( teiületeken at éhínség ku-áll. Minién házba 8-15 ojtíialál irállásolnsk bt, akiknek diáról. mosásiéi alb. a házban (ijiid köteles gondoskodni. i kJrOlmények közéit a magyar iiid lénylélen éhezni azérl, hogy ,K:oiaMókat elláthassa." •
ÜZEN A FRONT
Somogyi Wmol honvédnek C. 682. „ libon|*isláia üzeni Nagykanizsi-£ |[Ioí.,o és ki« Ka, hogy |ól ujrzl. riíOlzléiiesek, amit neki la k.vannak. A kis liu mir jtptn Mögil. az la a (ti Istent jj, ho^y minfl cldbb scRt-ljr haza hogy kereshessen neki. ui ,t m cl előbb. nuil aggódunk oitiad. Snkazur csókolnak lelesé-
ti kit luJ
Jiido maszlag hajt)* pusztu-mbs a világ kereiztény népeit
A nidóság uerntsak a bolacvlata ku>tiL(l harcol világuralmi lörek-Ktf.ntk megvalósításáért, hanem fropagandával la. Ma jól szemügyre tlll.uk .i zsidé hatalmi háborúnak tzt i kii mezejel, azt látjuk, hogy izuJtinem is olyan .totakodi-, «M imllytnnek niundják. A legyinti harcban, a veres harcmezőkön gjzms setiulstin lehet elül látni a n.i\'rti A fegyveres háborúban az agok v.erlkaiak, a vörösök Is csak i gojoku k (Ildik előre. Haljanak .hull* keresztények százezrei, i ind"! vilsghalalnmért1 Mifik a zsidók csak a propa-(jnJi hazudoiás harcterein Igye-IzzHk sttf járni.
Az angolszász sajtó csaknem tel-jrvn a. zsidó hadimilliomosok ke-kbtr. van, a szovjet Sajtónál pedig i zstdó cenzúra parancsuralma irá-T\'ia
Jilkinió, hogy amíg a szovlel-twiori ziidó vöröskatonák egyilta-Uzn nincsenek, addig a vöiös ka ■aliijlágnak mind a hit azerkeaz-
rlldó.
2udó maszlag hajtja pusztulásba m!l| keresztény népeit. Válassz, magyar testvérem, fkl - vagy halál I ATikezedbe van letéve a sorsod!
•bolsevisták sommibe veezik i nemzetközi Jogai
á nrmzeikézl Vöriskereszl egy "« kiküldöttje ugy nyilatkozott, I bolsevisták által megszállt •\'.\'tiikcn a Viröskereszt beszün-J» tfvíktnységél A szovjet haló-«t;Ual ugyanis lehetetlen volt ai
OMaUkődés.
»Híd kiküldöttnek ez a nyilai-ujabb bizonyítéka annak, < bolsevisták szándékosan táial magukat minden olyan 1 -\'íjtól, amelyet az emberiség \' "idalom és nyomor enyhítésére \'\'"i Minién bizonnyal azért, \'0 rtmjralmuk és gaztetteiknek \' Ü"H«. se akadálya ne legyen, akkor sem, ha annak ildoia-^rlen nók éa gyermekek. *
*"»• «UraM | rsoi.k. Hó™ kai. ■ < t - PiotaUJu Ls|ia "\'■\'•trHiyjaytin M|«U r«u<< „, ~u S oraif | Kaj lán ««
» naaulM daluiáa sástoa I -
Ko.
A szobában elsült fegyver gólyája az ablakon át halálra sebezte az utcán járó katonát
A tragédia alfildézdje ellen megindult a bűnvádi eljárée
Halálos kimenetem szerencsétlenség történt a közeli Hat közeégben. Czlpán János 20 éves Itatalember a lakásukban elazállásolt kalona fegyverét nézegette-annak távollétében. Eközben a fegyver elsült és a galyd az ablakon áthatolva egy éppen arra járó szabadsága* katonát eltalált, aki scbeaulésebe róvldesen belehalt. Czlpán Jánost letartóztatták éa be
szállították a nagykanlzaal klr. Agyíszségre
Oondatlanaágból okozott emberölés vétsége elmén Indult ellent eljárás. A vizsgálat során most szabadlábra helyezték, mivel szőkéiétől nem lehel tartani, a bCn-vádl eljárás azonban tavább folyik ellene
Általános razziát tartottak Nagykanizsán
SWar\'ült tibb gyanús agyént elfogni és ai Illetékes hatóslgaknak átadni
Rendezerealtlk a lagazéleaebb ítftrO razziákat mindenfelé
Az egész városra kiterjedd razziát tartod tegnap este a nagykanizsai rendőrség A detektívek, a rendórök és egyéb karhatalmi szervek segítségével Igazoltatták a vendégekben. szállodákban és az utcán tartózkodókat. A razzia során
többek között fogolyszéktrtés miatt körözött nót, katonaszökevényeket és egy böréndtolvajt fogtak el. Az őrizetbe vették egy réazének agyét áttették az iltetékea hatóságokhoz, ahol a további vizagálalot lefolytat ják ellenük. A razziákat rendszeresilik
Ha Németország vészit, az angolszászoknak * az oroszokkal kell megküzdeni
\' A asldókat mindig osak ott lahat lAtnl, ahol pénzt lahat karasnl
Egy német hadifogaágba eaett antfoJ katena kljelentéae
A DNB haditudósítója Schmalfuss Elek a nyugati arsvonalról jelenti: Olbbard Bertram, német hadifogaágba esett, angol katona, akinek azonossági száma 1,421.477 L. kihallgatása alkalmával a hozzáintézett azon kérdésre, hogV voltak-e zsidók vele együtt a lövészárokban, kijelentette, hogy zaldókal . mindig csak ott látott, ahal pénzt (lehetett kereanl, éa hogy a zsidók kiválóan
értenek ahhoz, hogy a frontszolgálat alól kibújjanak. A politikai helyzetről kialakult nézetéről vonatkozólag hozzája Intézett kérdésre Oíb-ba.d szószerlnt a következőket mondta: Ha Németország ezen háborúját elveszti, akkor Angliáirak és Amerikának az oroszokkal kell megküzdenie. Sztálin el fogja nyelni egéaz Európái és sentrtnek »em ad kegyelmet. *
A katonaszökevény" minden vagyonát elkobozzák,
heziátartgziilt felkutatják, kenysurraunkár i vlazlk vagy internálják
Aki katenaaaSkavény bujkálását hallgatásával fadaal éa táraogatáaé-val aléaagltl, a aaákavény árulévai a; anc n atbánáaban réaxasOl
Még mindig akadnak alyanok, akik nem tudják megérteni a mai sorsdöntő Időket és Inkább vállaljak a rabszolgaságot, mint fegyverrel kezükben a höalea helytál-\' láat. Ezek elmenekülnek a legazeiv tebb kötelességteljesítés elől, ifc megérdemlik sorsukat. A harmadik hadsereg 10 számú parancsa szerint ezek ellen a hitvány árulók ellen a következő megtorlások lépnek életbe:
A katonaszökevény hozzátartozóit felkutatják és kényszermunkára viszik őket, vagy Internáld táco-
rokbt nzi\'itják. Ha jalenlef tpeg-szálll tarlilelen laknak, ü„y as Illető olaiagrész felszabadlláaakor kézül lék sorfa.
A (étz) laszökevény minden Ingó-és lng.it an vagyanát elkobozzák, ugyauir I ■ hozzátartozón vágyánál is és aens az eddigi,, sem a Jövőben kiadatni 1 ■ kegyelmi elhatározáaok nem miatkaznak ezekre
Aki : katonaszökevény bujkálását | -atáiával fedezi és lámoga-tásáik elősegíti, a katonaazéke-vénníi azonos elbánásban részest! | I ■/ » K
flo/sav/sía álom:
Mtgytroruigon keresitül tt< Oulnlt vtlltmtt:
Htjd onnin tovikb Angllikt

nialorsitfba 4s Amtr/kéi*
megyünk
Hogy miként képzelik al a bolsevista koponyák a háború további lefolyását, arra nézve Jellemző egy szovjet százados nyilatkozata; amelyet olyan magyar ember előtt telt, akinek Időközben alkertllt átuöknie a németekhez. A százados azt mondta: .Magyarországon keresztül Németországba megyünk. Ott aztán ked-
vünkre fosztogathatunk éa annyi nőt lehelünk á magunkévá, ameny-nyit csak akarunk. Ha Németországot kifosztottuk és as országból nem mérJd máé, csak rom éa Oszék, lavább BnegyOnk Angliába éa Amerikába. 1
A szovjet tlsil azt az ajánlatai tette magyar baligátójának, hogy csatlakozzék a bolsevistákhoz, mert
akkor részt vehel a toszlogaláaok ban, később pedig otthonába garda* emberként térhet vtaa«a
(Stockholm) A Newyork Herald közleménye szerint a moszkvai ker mány a szövetséges hatalmak cyé-zelme esetében a német Ipar teljes megsemmisítését és minden gép és fegyverkezési üzem elszállításéi követeli, elsésorban a német acélmű vek S/avjetornazországha valé szállításai, Továbbá, hogy 10 millió ne met munkást depoilál|anak Szibériába. Az amerikai ujságiió megjegyzi, hogy Moszkvában valószínűleg azon a véleményen vannak, hog/ a német munkások Szibériába kül dése a legjobb eszköz a németek Jellemének átformálására. <
ElöfúetOInk figyelmi bel
ÉrktUJÜk a t. clú/iielókel, At>j;>•. o .Zalai KöilOny• havi eli/utM dija 6 — prngő Kérjük utókat, akik kttrstbb öuiegrl kllliltrk bt. a Irg-közelebbi Mflttth alkalmával V ku-lűnboielei pótolják, nehogy a lap >1 kolileu\'nel zavar kelelkftznt: A .Zalai Közlöny" kiadóhivatala.
Tőrökor&zag éeaze-reppant
Miután Törökország bizonyos idd dta megszakította Németországgal és Japánnal diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatait, mast a török külügyminiszter nyilatkozata szerint Törökország március l-étdl kézdva Németországgal és Japánnal azem-ben hadláltapolban tévőnek tekinti magát. A török külügyminiszter ezt a lépését azzal az angol fenyegetéssel indokolta meg, huny Törökország csak ennek a feltételnek tellesltése esetén vehet tészl a Jövendő béketárgyalásokon. El a nyilatkozat bizonyítéka annak, hagy Törökország mennyire letért az éss-szerüség és az igazság útjáról. Ez a gyáva, áruld magatartás nagy kihalással lesz Törökország tovább) soraira. •
London lelke mélyéig unja a háborút
A .The New Yorkét\' USA l»> lydltsl régi levelezdje Angolarazág-rdl éa Londonrdl szerzett tapasztalatait ebben az egy rövid mondat ban foglalja öasze: London már kimondottan lelke mélyéig unja est a háborúéi A továbbiakban utal arra, hogy a német V.-lövedékek, a jeges, bldeg Időjárás és a nagy szénhiány a londoni lakoaaágol már a végtelenségig klmerilctto és kl-ábrándltutls. Da nemcsak Londonban, hanem az egész országban la nagyon kemoly a he.yzei.
As erkölcsik miatt Londonban komolyan aggddnak, mert moat mir belitjik, hagy ezt a háborút egyedül csak anyagbavetésekkel, — mint asl Londonban éa Waaalng-tonban a hábarua bűnösök eredeti-le(f tervezték — megnyerni nea tudják, hanem hogy ennek a bibo-runak a sorsál csak a tlsztultabb erkölcsik lógják eldönteni. *
* unkulMd nSSTMartari ,Mi,iuw
»PM1 m .ifaj^ag*, .Mogvéilé\'. .Mé.lo\' •a .Orancysr pofvutfiSit* lairak M — Sutyos MMiJl á,U > 4, U.kl. B^. géciai iMMoo lbs. Mhf aai .uni
ZALA] HOCL0NY
Falhlváa I
Frlhlvom a Nagykanizsán tartiz kodi /»■)-/«» uairtM leventéket — postásat, vasutasok kivételéül - hogy tekintet nélkül felmentésükre. I9i5. március M 2-dn. pénteken a Uábor Áron laktanyában, a Hungarista Ifjúság Bevonulási Köz pontban jelenjenek meg.
4 mrg nem jelenik elten a legszigorúbb megtorló intézkedéseket fogom /bganatíisilanl
Kitartás! Éljen izálasll
Kalmár t. k. roham vezető ------------------------
Hozzálertoiólt Kereti:
Batitonfenyvcien m*mdt oaali-dóm torairól aki tud tiWíuU ui-wikodják órloaitoni Kail%uv \'Lijoi
Htombatholv, KioU»toy-Aj. 85. cimre. •
Hitváa /.HU1ML, aki mág októberben nu.m.kult lláctkáből ta aiülait alvnazitatto moriukUláao kóabon, apja nrnrv Milváa Taniái, aki tud vilamrt róluk. •iin*k»lj«k ól ártaaitNii,
Iturgy aaulei cimól inutftudhaaia. Mi tyáe /luiu moookult l\'am, Her-iaknidv major.
I *
Vaa|>uri Oyuláná koruai (iát vzea-i ládji.al, akik K«álu«Miíir»árról nu, nekultwk Akik tudnak valamit róluk, iiivoAkodjoilok értoaitoni: N alkalmait, Jóiaof fóhurcog-u. 00. aa. •
Tollár Lajoini keroii fóriőt, Tollár l.ijOt honvédot, aki ifuournhor . 9. óu ltom adott ólotjolt maaárój. Bajtáraar értoart»k a«i;iidó folóaót.
N«Jo kanizjMtr -Saal^dhogy 77. ax. •
Koroeotn Iliién Józw^nó Bililetott Fülöp Jolánt \\ c»omám i korjogy-atWiKt\'il (Szolnok llobola «m.) óa Váry Klok raalidját UothlenhAI. Fülöp Krtaálwt Nagykanizsa, Hunjedi-ytoa M. ai ^
l\'laachil Láailó honv. konel ádoa-anyjií, óit. riaaclul Kóbortnét áa háitiM. Karonoot (órm.), ki utonn Kaalargouiban volt. Aki tud \' folóluk, óiU.itaók m H. 1 >S. iábori-poataazámr*
Kolozivárról menekült Imrei Lili ló ni u. Hodlll Miili keresi teit-1 vérbatyjál. Midiit Li|ol honvédet, ki • keutercel halátvadáiz láliló-■ II átkáiitzázadhoz vonult be ét olt mint hlrvIvA tel|eillell tzolgálalol. Október ólt lemml hlrl nem kaptam lelóle. Nagyon kérem mindizo-ktt, kik tudnak valamit rOla, érte-tlttenek 1 kővetkező elmen: Imrei Utllóné Nigyktnllta, Ba|Mll-y. 1/ uim

Bárkányi Péter Armeiler kereti isOlell, Vlantlly Artúr nyug. Clendőr-ttulhelycttcil ét menyiiizonyát, Pipil llinkll SzegedrAt. Aki lud Mii. tilveskedjék ól értttllenl. Címe Birkinyl Péter őrmetler,-652. mun-
kiveretó lórit Nagykanizli. •
Keretein lérjemet, Cilppin Jintsl t D 788 11. táboriposta iramról CIlA hadieirn ló ellónil tel|elllelt uolgálalit Budapesten. November ~ 27-én voltam nála Budin. Alóla n«m ludik lemiult róla. Srlvetked-bék értelitenl. aki tud valamit róli: Cilppin Jinosné Itizrolif rínyUj-
lilu, Somogymegyl.

Keretem ntenyillznnyomtt, Bé-leciky Annit, iki IttA október 12-én < pettmr^yel Ct<n|ód kör-léjkól\' (U|viry Alber t tel) menekDII llmeretlen belyre Akik bollétéról tudnak tiivetked|enek értetllefll: Méiiiri>t Jinoi 3 ciendiVtttklu-vereló Ntmétvtd (Somogymegye). Cundlrórt.
Tltttl«gy*nruhél ftltöii • uékMt ktlont
A otütdArSk mt«<titKri mM-lltottik bi Nigyktnlttért \'
PeltOnélt kelteti, hpgy egy ciend-órjirór i kinlilil lóutvoialon Hull egyentuhiju kltbnalremélyt kitér — erőien\' megviulvl — i Tör-vényhiibi, Klol ti llktékei bdn-Ogyl iietveknek Indiák
KlderDII, hogy ti llletfl Kit Zeit Andris nevO \'kilőni, aki uilgilitl helyéről megtiSkoil, mild Hull egyenruhit uerietl él ebben bu|-kilt, mlg ctendlrkéire kerOlt.
Siókés él loglilin Hull egyen-ruhiviieléi mlilt Indult meg ellene i bDntelA eljiiis.
Síigoru buntelét vir reá.
Ftlhlvát Ntgykinlzti »*rfl-ItkottágAhoz Filrairtiiik ilkirOlili vifilt
mlpflinklnik tudomiiiri htiom, hogy mlndin vilirnip 14 órárt Itrloslk mtQjiltnnl • baoaatiii-nak mtglililA uáiid gyülikazó hilyin Kivitilt képiz mindig tz ■ tzázid, imtlylk munkiri vift rondilvi. A munkiri rtndiH izt-nd ntm klképzétrt Jiltnlk mag, htnim • viroi iltil magjaiéit ktí bin *■ hilyin gyOlikizIk műnkért
411 fi. klr. Jár. á$ mv. Itv. pjt.
Lahatatlaniég nlnot,
otak lanaUtltmég
Magyar Ifjú 1
Akarodjh\'ogy ntmittQnk tovább iljan ? Akkor kiaaOI| ■ lagyvirai hirori. Vir ■ Hungirliti l(|uiigl Ligló. Jalantkainl ithit i tobor-zitl Irodában. Magyal Irodi ; Zili-agirilag, Mirlt u. S. ái i |áráil
HJutágl Irodákon. KHirtááTTÍin\'Szilül I
ttjusigt megyevozetó
.Vi^vaaoitti nmgtei faroa t^ltirruoalerááól.
Hirdetmény.
Ismételten felhívom a várói lérfi likouigil, hogy honvédelmi mtn^ kauolgilatrl való jelenlketéll kA lelezetttégének mindenki legyen eleget, mert ■ |elentkezél meglárténtét házról-hirra ellenáriitelnl fogom él ikl lelcntkeiéti Igliolványát felmutatni nem tudja, ulgoru bűiméiben téliétől
Jelentkezni lehet még mirciul 5-lg 1 virotl mérnők! hivatalban. (II. em. 15)
Nagykinliu, 1945 lebruir 28.
Polgirmttltr.
Icai vér I
A magyar uabadiágharto-tok péloijira, sok magyarnak az a kívánsága, hogy önként Jelentktzhenan honvéd katonát tzalgaltira Jelentkezni lehet: h Minden naqrobb helység bén, mint pl. tlagykanlzián és Za/iegerszegan lévő „Kiegészítő parancsnokságnál".
2. „Járási levente parancsnokságoknál" (-)
IMb
áeil» nm
po%vniM6Mtáol
várat
4A17/1945.
Hlrdctmány.
Ai erádltéil munkákhti 11OM get munkterA fokozott Igénybevétele céljábál felhívom • honvédelmi munkán |elentkezelt tzort 18—60 évet férflikit, akik eddig • hétkői mpl munka alól mentetltve leélek él lük vasárnaponként dolgozlak (migántlulvlielAk, Aiuei kertike-dők, Ipirtttk, ezek legédel ét tanoncai) lartoinik további rendel kexélek kézhezvétele cél|áb4l Ilmái jelentkezni.
Tirloinik Jelentkezni aiok a Nagy- él kiikinliui férfiak, akiknek Igazolványa I —1000 lg van uámoiva, folyó évi márciut 2 in délelőtt II órakor a nagykinlml városháza kőzgyQléti termében (I. em.)
Megjelenni tallózik kivétel néjkol mindenki, kivéve z hadiüzemi alkil-mitollikit.
Nevezettek Igénybe letinek véve erődiléil munkilitokhoz hetenként hirom napra.
Akik Jelenlkezéll kőfelezettlégük-nek nem lelznek elegei, izokal kénytelen leuek rendóriéggel eló-vcuttitnl.
Nagykinliii, 1945. lebr. 27. «n Polgirmilttr.
Nig^kaniiaa mu^yoi yároi polRármoi torától.
4360/1945.
HUdatmény.
Felhívom mlnduokit, akiknek birtokában magyar, illetve német katonai áliku\'lltól lemaradt ló vap, a lón vonllkozó adatokat egy héten belQl a városi közigazgatási Ugyosz-lilytn Jelentsék be (Viroihiia II. em 17).
Nlgykiniiia, 1945. lebruá- 26 wi Polgármaitir.
* Ni\\r>kanizii mrwvoi rínia
\'. polgármeetcráiól. 4782/I94H.
Felhívás.
. Felhívok minden Nagykinlzta m. várót területén lakó kereskedőt, a menekülteket ii, (piaci áruit, kerei-kede ml.OgynAkAt, traSkoit, hátalól) valat Int kereskedelmi alkalmazottat, (tegr 1), lanonc, kányvelA tlb.) tekintet n .-jkol arra, hogy jelenleg kerel-kedé él folylalja-e vagy lem, hagy ŐIIZI i|is végett a Barolt Szővellég helyi égében (Klrály-u. 14. u. I. em> mire US há I., 2. Vlgy 3 in 9—12, III 13-17 ónkír |elen|enek meg.
Ali álauoltalnak idillit él ii 1043 \'évben elért bruttó forgilmi-mk dilit hotzi magával.
Ah 1 tzimbivátel céljából meg nem ^lenik, vagy meglelelő 1 latot nem uolgiltit, ízt tiigoruin neg-bflnti tik.
Ni lykinlui, 1945. febr. 28. m Polgármaitar h.
Elsötétítés
6-6 óráig
Tcgzts Lajos
Nem adom fel a harcom
cimü verskötete 10 pengőért hapható a Zalai Közlöny iiyoindi/dhlr
Köszönetnyilvánítás
Mintb.on ióbiiálunk t* unnr..., Ink, kl< Iclt-itheicllen ürá^i |<1 lt!{l : apánk, nagyapánk il\'rlre iok\'mu-1
Tomlli liliu
tameléién anrtb\'lvnc^Ukkd «ak- tini I mái laödon iuélyaé<tft Ujjain,ur.. ban osrtmni aaivrark lullak I >zaj 1. tiu on 11 hálál k\'iitOni-lij. k hilij«i|.
A gyátzoló cints
N\'afrvkaniiti mpf.t- rái.a |ioli;írmosk)rál\'\'l.
3.447/1945.
Tárgy\' Hernyó- és ej-lének irtába
Hirdetmény.
A inezügildasáKról cs tnfr\'*;r órtégról llótö 1894 fei XII 1 . 50. §-l szerint miuuen I\' rl >kul 1 Iák rügycinek ftkidisa elOtt kvM* lei gyümőlcl- és egyéb Ián. vl i-mlnt bokrait 1 belsi\'ségckbi , rrj-Jorokban, gyümólcsriíbkbrn .1 ■. tékony hernyóktól, tll :tic in-r1 Jiéíi-kektól ét k-pketoj iSNklót írvtii-r lllanl és iz inszct>y(ijtóit herny -iL hernyőlelzkekcl cs lepkc:njj|jill elégetni. Kotelcn .innknOI &J* birtokot a kés- hhen muiatk>>n -nyóklt minden módon irl.Tl Ari az Irlást biitokin elmúl <nr. " iz 1894. évi XII. t-c 95 K. pondja értelmében kiti.i;-v:. vet el és a kiszabandó )jni;itiitrt leiül z> irtást a város |«>lp.iim.ii\' \' fogja az illelA kölIKgére clieC" telni.
Nagykauizla, 1945. lebi. 17. ur • PoljirMiilx
Laktaaya|araaoaa«kaí|
17. trk ,IÜ4V Tárgy r Tr»»yani«\'
Hirdetmény.
A Gábor Aron-, Kítoly likurya-ban él • volt helyóriégi krjrhizbw lévA trágyára árveréll hirdetek
Gábor Aron laktanyában mzu"\' hA 3 án d. e. 8 órától l» öriit.
Károly laktanyában március " 3 án 11 órától 13 óriig
ét • volt helyArségi kórlurb" mirciul há 3 in 15 Aritól 17 óri* A lenti laktanyákban\' eladiit, Ilki* vt megvett trigya elhordási w* ml megkezdendő él mielőbb tllw dindó
m LaktMW*
ZALAI KOZIUNT
rot-iriaai Naeitaa Kiadja .JUi|aiialá<i « 1
r elfira klidó />*\' ""
I Nyoaian.il
a „llttarlaaafl l T. Hall"""\' ■ii»<a|ata« »an"- " NyoarUlirt lalel : lai """
Tüzhelyünk szent\' Utolsó leheletünkig fegyverrel védjük
•«(., 60 u. Nagykamzia, l»46. mlrolue 3 azombat
Ár* 30 lilUr.

, t t\\ k*d6klvot«l: FO-ul 1 ulm nltAtt|t II kiadóhivatalt telelőn 78. u
Felelő* \'Jerkesnö
V -
Benmlak RazaA
Art: >A«io»" o
éjelb rafcor I
IHunoarijta Magyarország BudapestHrántl hűségének megörökítése
Budapest hőil helylélléia vHííndta Magyarorizégnak az éjatba vetett hitét
IMTI) Képviselőház Tatnidy V,n Andris elnökletével ülést laf-m milyen viléi Jaross Andor elé-0 Isaiertetle Budapest hfltl kl-,/iiUnik és a Hungarista Majyar-jvlt Budapest irinllhiiijinakmeg kJWeséről szóló lörvényjavatltlel
Ebben a törvényjavaslatban mindkét hiz Magyarország el nem mulé háláját lejezl kl. amiért Budapeal hót helytállásával vltizitdla Magyarországnak az éleibe vetéli hlléL
A löivényjavatlal kimondja, hogy minden évben karácsony napjin
16 órakor Magyarország valamennyi virota ét községe mélló keretek közöli emlékezzék meg ii első magyar virot érdemeiről.
A képviselőbe a törvényjavaslatot ellogadla él. legközelebbi üléséi mircius 6 in kedden tartja. x
liienberg í
Ez a harc\'nemcsak Németországért — de egész Európáért folyik"
Végtö küzdelem Indult a keiefröl jövő bolievlita éridat ellen
Aikéd Rosenberg birodalmi vezető rgy beszédében loglalkozott a Néni Birodalom élei-halál hauival a lábbek közöli a következőket
ü a harc nemctak NémA rabéit, hanem Európiért It lolylk n l rég«ó küzdelem Indult I ke-nil jivö bolsevista áradat ellen siséjuk, hogy létünktől vagy nem
létünkről van tzó.
Sok keleti népei tzabadllollunk lel, tok népei kivontunk a bolae-vlzmua halaaa alél ét ezek bekapcsolódlak a némel nemzeti szocializmus épiló munkájába.
Ezek a nemzetek lulnyemó részben jóakaratú munkásoknak bizonyultak, tok klzülük évek óla haic-ban ill népe elnyomóival. Ezzel
egyöntetűen meg it ottTftdlk az a kérdés, hogy ezek a népek Euyt-pihoz milyen viszonyban illanak.
Mély meggyőződésünk, hogy ebben az erópróbiban, melyben Európa torta döl el, Némelonzig a meg nem ériét közepette egyedül vilte l lorradalom ziszlalil, hogy evvel a fonadalornmal újjászervezzük Ey-répil. x

Í91 támadó német páncélos hadosztály áttörte a breszlaui záré-gyűrűt, majd egyik taluta másik után foglalta vissza
ki előretolt szovjet oiapatok harapöfogóba kerüllek, magaammiiitéiUkre megindult a haro
A kaletl haravonalon
-vliui Me^vamrezu^uii u Iwri\'i \'■« lot.ilili un. A niamaror-luc.Ar.l az elmúlt \'21 óia \'••« «iiiiiiií^U. ji\'|«\'iit- * ltom érkezt A IvU visíuk \'/.okomtól ke-\'•"» H>on^\'-l»|» támudui»okut ki*éivl-Noíg, azonban lémogohobb brmd-imii i rtok ol. i
Pottn hős védöl
*»liii» IWn bátor l*>lytW«o U UL VO/.Oté«e IIIlitt,
\'Uotu srcvonaliui ux ellonaégoH
^•ul^n, kiv.»Uwn fonton k../V c<« lantot iW>\'v Míg tartó *»Alck«mh*n i» V«V»H. pillája* UrWKU, ai ritaaé* Wit k. ói unnak tuljos
, okou»tt. A von* inug-
í* » kytwukobh helyre iVü,u\'T4» » balor MvérWyot *í«fké»tkuuiek U<Ikm ivlha*í-\' 7 ~ rlk»nsé*«s lul-S\'Vit*.
Borotiló
Mvv\'.r*^, add folót Mórt
Ut\'*l»-Tl «lk«*jmdott uUiii liaroo
tiutxai ssélciavl •
V i ** \'uuadtiaai n-vo- wsi\'to-4 «*lkll o4»«AHnnk»iuk.
j**»l»al Un niiil IWtf) elk\'ilvé Ofc-lk\'lt • i\'Mlt
^"Wu kihUnt lkétof » \'Sivh n« Ik\'tt
""V^Uii^OiUk M aál . llloi^-MB l^u^kül
Okrlin) A keleti nrcvoiuilon a liiiii-ok nulv|N>ntjn KoIrt-l\'oroAíor-»/>ti;l>nii volt. A n» nirt c»a|>aU>k in-inótclt itlk\'iitMinadiihokhaii in mivóe kituiUnbaa foltartóitattak hoved U-iiiaélúmiknt. 1\'oiiM-riiimikin, tu Oik\'ra kaM\\;inilutlian óm SxiU/itÚ>an a tá-inadúHétk 08,1 k citokúly nu\'rt.\'kljtMi vAlto/tuttiVk iiick n* urvvoiialut.
A Kurfoltlön a lK>laovi»lúk u hzi»-kiulutlmiiil hiiIxoh uwzUfeágck hatágúm; .ililtolia^o túk a liovoa ttttürú«i kitH\'rkté\'kot.
Az ivraki FrclKyvik-Kbt 1 lM>tik>K lunvhultak a BzutfjL-t tiuna-daMuk. 1
.A nvu^ati arcvonalon az olkMiaó-gi^ liiutoaíláhok lniruin liét óta ort» ttuóny^i <•* ropülókötclt;kvk tánioga-Uv-«\\nl rutianuucák Knx»/old éa A|iíolt»aum között a német arcvonalat, di* a JW>mct. aknavotó vadújtzok w\'ránátusok nu\'\'K jobhuk voltak ollcnfok>ikitét> ujru (* újra ellcntá-inaduMlwt mentők át é* az clkm-aútf nchtoiv kilométer twnvcjMt^p is mwnittMltt.
A Wiwtfall nyugati rv«u;n t<uuadó angol!>z*»zokift a ítéou\'tek eróa ol-bitlök^wkkol vitwiawrték, éptnry a H«jn.i ulío M4ika.4iaiúl é* a Kocr-nH m-m todtéik ItlOflMhiilDni • nó
imt «-ti.i|utok olx/uni nio^atarüuat. Mvfai a umet ellenállá^ ajra Lny-•leriiett\' a 9. amerikai liiutéi^rö-\' u«I>» erx\'^\'t a tartuli k«vk-kai i^utjt uhmI mar as arcfonaltia ti^i**.
K tokia k a bomNuó kowUkvkkcl tanK^T^\'f •»kékulatoknak éiUmll a
oém%t kotik\'krkot liútr/bli H/.oritaiii; dti la-m xikorult iíirA\'1 hoiii a nemet olhúritö arcvonal ixnixerütWÓKÓt nu^-MXftkitnni.
Av. .unorikniak a U\'lihi nívónál Mttkusxon folytutti\'ik támodaMiikat.
OüriMitól délkclotro a német kőtelkek makncH védoke*é«o ellenéro l*-i.>rt.\'k a l\'rum folyó iriin\\úl>an. A kozójoluszontsági arcvonalon cnak láoi>i liánokra korült a qor, emli-téárv méltó mozdulatok nem t«»r-tónú?kr.
A németek hdai helytálláee
(étúckltolm) MoHikvai jcrontéd •zerint a szovjet aajtó hangsulyo-zottfüi, Ifiemcli, l»ogy Nómetor»záK-l»an a Movjet CHa|*tok a kvoróthibb «lk*niilUba útköznek éa lélekzotet nem tudnak tenni a folyton i*mét-l.\'xló iWnfi-t ollcnt4madaaokU\'»l. KC-meh u»k u.zon 24 óra alatt 30 40 el)ehté\'anu4Íi\'iSt hajtanak >^gro a né-nwtek. - . t
Japán légierők tikéra
(Tokul) A Karolina-iriuoteknél a har\\t>k • ja|)únok bósioa ellonálláaa ki\'iwtkeztéwn a UyTUtfyobb aldo-/ntoknt •ké\'vetolilc az"\'amorikaiaktól, mely a i-s-nde»óivóni vállalkoiáaok kóiQI cipikü a le^iwhlz^bboknoR. \\ rvpulA.-éphortlowknil Mikiit el-kHiM\'wt^ rrpütóp^|«?k cnütortokün a Koröioya Hzigctekt\'l kok\'tro f. kvó «AÍk »*ii»otct <anuMttók. A jaimn erökkt\'l br»u» lé»ji hartx>k alakullak ki, n»e!\\okbi»n ajauu»ok 8*2 elleiu^-repuLvépet Wéti-\'k. x
• 4 ,« I-Ui a)
Egyszerű
nyilt tokint\'tű nmu\'yanik, kótk.\'«i dóluo/ö valiinifiuiyi, piiniHxt, i|>a-ron tS najmxáieos, niinikmt ,iim«-matívai i\'uó fiirwdemmol hallgattak a Itoxxaillk érko/.rtt teslvórt, aki b p-lexo4Ionul tárta fol olőtlük nx. eik«»-vetko/endó iií*|m»k Hiilyjw f \'ladatait. Sxcntoik raiíy<níii»álH\'d, arcuk iiMifki-ménvoiktt vonysiiilMil kib-h -t-\'H ol-vaxni u/ HtAkMt nkaraUd. iinn lv ott i/.y.ik valamonnyi InyafilotoH niaioar férfi hxívóInmi, Im«> diailalia kell vinni hz uj Kurn|Ki uondnlalúl i\'1* jmnr kell vab\'witani ilt a Oiiiuimo-di-iK-élM-n a lliuiifarixln Mnnkaúlla- . mot.
A ma fórfia nem loliot iicrcHrm-lier, tuiniik t«ulém-leni tudatot im hi-ViitÚHt kell liint^ilKin hordo/nia. \\ ma enilM\'ro 1i:iiív írl iiányúhen
kell állits.1 .... ........ UH orköletti i\'l.dAI
6h a maya etfxéni lnddotfuliWat in altban költ ken^so. Kxt :u uj ne^> eélt köx«"itutétfi»ek lírv -x/.uk. Kx ux Ili u<>ii«ltdko/.i\'i.si iihmI m<n!lehol**Mi ellentétet mutat azokkal nx állam-tanokkal hxooiImui, melvel a lib.*rália élet kla«><xikiiM.\'ii íoi;afmu/.tuk ine^. Akik a maijuk itU-jélK-n, ax orktdea tudornáli\\ok hikorté-loliéé-gél abbnn magvaiáx.tfik, hotry exen erkölcti Hxomkílctek. és tudományok nem íh-nierték eléy\'if.* lár^yukiií: nx cmlnirt ón annak alaiitulajdon>á<(ait. 8xo-rinttik ea onilK iiu-K kót fő vágya van. ux ctfyik, mely a* mentül ne-írvobb birtok, "vairvon axerxéiióre • MXtiHui, a niú-ik, amely a halálnak, a loy fi\'ibb ItMMimk I UkiYÜlMm Havkalja. Khltól a folfoyáshól crod ux ín, lioifv a termÓMxet >4tem|xmt-jálad miiMMI PRlhor MVMÍ& mindenik mo^ölhdi a másikat. T.p ugj termóaxot rondjo Hxorint való, hogy inimk\'iikinok fuiiiinii ju ■ i vun mindon torméNxoti tárgy birtoko-lúsára. Ax emlierek ko/otti viszony eÍMÓ Mzat)úl)oxóp\'uiak ux oA/ént i»-inerték el, a mindönki hnreát mindönki elton. K harc me^xüntotó-sóre Iíochos életük, birtokuk védol-móív ulukitott.ik ux államot.
Viláu\'onan bitaxik mindcxokliól, ltoi(y ex ax éktaxemlélot voxotott e mindennapi életünk olfujuliMáliox óe ahhos a forró kiváiutághox ín, hogy hilinosho koll a-orni ax emberi gyarjóaág királvA, magát ax oiixónt ó» vinaza koll Usrni ax Intdn megjelöl to tormÓAsotoH élet felé, amoly-nok feli»mor6»o abból a viláiroa U\'ny-IkJI fakad, ho«y ax ember e^vmáare utalt tárna* lény.
A mindenáron való va^von^xor-zÓ8, ux orők Hxubad játí-kunuk er- \' kólcHtolon törvónvét annál inkátth is ki koll kapcaolní a tántodalom ólo-tétiól mórt os — mint axt a mai na|iok történéeoi niutitják — erre vezetett, hogy ax iljon emb«i a kozös^/iml sxomben nommi sso-mélyen fetolA^sóget ltom hordozott mutfábui^ é« életű fiV\'ljának axt tartotta, hot*/ a korlátlan vagvoitr bxerzÓH lobetóf -i,\' > mellett a ita^y köMirség kovénbh- t<seronceé« k.\'zu, vs\'jvonu ím óéizekött.\'téhü dolgozó fűi xédjsk nu«s» a kívülről támudó el!cns»Hnrel ssombon i*. A köx.Mné-yvn belül ax állumhatalomra
Ív akorolt politikai liefol>á>ánál i*gva oly torvén>ck -t szétütött,

anwUok azonto4Ítoni látszottak mohó gazdaKodáai vágyait.
így chlmn a ezcmlőloibon fej-lödluMctt ki ax cmhori társadalom • nak \'ait a Mömvü ollentóto, amoly * kovc*okrtok jutott, hatalma* va-gvonok. a. Hokaknak,\' a, millióknak jutott sivár életkörülményben jelent r inott. Er. azonban m-m cnak egyes államok élctőn Indul, hozta lótrö a túnadalmj cv\'yndoktiok out a nascy külonttóKÖM-uől, hunorő mrgtoroni-. IrtU\' nemzetek közötti vhrxonybon
a koldus 6a a gazdag állun^-fou\'al mát in. Hogy ex menny ftn crköleK-telcn volt, áxt semmi jobban m-m bizonyíthatja, mint a nem Kotok C-b-tón Iádul egvro joltkin nu-uinutat-kozó morvvodó*. moly\'megakadályozott mindt-n feltörekvő nőpierőt ab-han, l»o^\'V ialoit. Haza ó-« a mag* jó hubxiii\'ira kóiio^őtfoiiiek m^uL1-lelfc-n Kzol^úlhutta volna ax \'omlMii társadalmat. Apró óh még apróbb érdek köxÓHMŐg re l>omlotüik h néu-t é*» mwxotel fönntartó társadalmi orők óm a mimU-nki harca mindönki •Ilon állandó ielloget öltött. Knn k a axörnyú állapotnak u kibíró iolen-oógu ahltan mutatkozott iniiuíegyro iootmn niogj hogy az eni borok elfordultuk az ooiltori élet • leufőbh éi tekéitől, a szóimig, a jóhúg óh ok igax*»g koix*ó»C\'lól. Miről tény l -g
. S fhldi élotbon igon gyakran nagyobb jutalmat ért el a bün, mint ax oióny óa igv egyre kovoaobhon kovottók ax V.rok jót\', mint a haas-not.
Knnok a gigW.i nagy vőroa kúi-dolemnok kotlott oljönnio, hogv ctfí-rósit a* omhori táraadalmat kixök-kontao a mesnv <rorodéal> a lolki toa-ixmIóh karjaiból, máaróaxt axért, hogy ráteroljo az rmborokot ax «nt.\\<*l»il járlmtó ólotutra, melyot axá-mukra az onilieri haladást nagy fáklyavivői kijolöltek. Kz a harc, nujlv moet érkezett ol döntő nxakn-azábox, taindon élni okarti iW\'ptől, nemzőitől maradéktalanul mo«kövo-tol minden orkülcai, aielKxni óc anyagi erőt óh ohbon ax áldozatban olpiiH/tulnak, átrendoxódnok ux om-borihój anxngi óa aaol lótni iuvai i*. Ka mi liÍHHxük hivő lólokknl azt, l»ou\\ nem veszít ax cmhcTÍ*ó£ ihhu-\' mit azzal, ha öjmeomlik oz a rvgi bűnös világ óa annak Ilin önsó sxomlólcto, iiwjI a Toniokon ax < liii-okaió omliorisói; oxobb é« tiaztul-talib uj hazát toi\\inth« t i\'-l<"U\'iK<k anyagi vonalán, orkölcMi vonalon podig óppen onnok a oxórnyu harcnak ax árán köxolobb; kerül torom-Wjőlicz, a niindcrUiatő Uti\'iilw-/..
(L. J)
Zalaegerszegen erélyes intézkedéseket vezettek be a kiütése^tifusz terjedésének megakadályozására
Bizonytalan időre lejárták a ezinházat& és a mozit a megyeszékhelyen
(Zalaegerszegi munkatársunktól) Dr. Lendvay Lajos polgármester-helyettes fÓjegyzö rendeletet adott ki, amelyben a további intézkedésig megtiltja a mozi és a szinház előadásainak /negtartását. A városi tisztiorvosi hivatalnál nyert értesülésünk szerint Zilatger&zegen nincsen tífuszjárvány, ezért a szórakozóhelyek lezárásával kapcsolatos kérdést intéztünk a polgármester-helyetteshez, aki a kővetkezőket mondotta:
— Hála Istennek a megyeszékhelyen nincsen tiluszjárvánv, sajnos azonban a városban levó megyei kórházba a környező falvakból négy klütéseslifusz gyermeket hoztak be kezelésre. Ez természetesen fokozott óvatosságra int és a kormánybiztosfőispán úrral megleltem a szükséges lépéseket, ami jelenleg abból áll. hogy a mozit éa a színházat a tisztiorvos előírásának megfelelően kt kell fertőtleníteni. Ugyancsak átírtam a vasúthoz Is, ahol szintén t folyamatban vannak a fertőtlenítés! munkálatok.
— V lakosság, illetőleg korábban laszeállitottuk a tetvesek kataszterét, és a városi tisztiorvosi hivatal most nagy eréllyel folytatja ezek teljes tetvetlenitését. A városban azonban ezideig fertőző tetüt nem találtunk s így semmi veszély nincsen. Külön^ci^ .dkésiült a város rptgy fertmienitft kazánja, amely ezt gyorsan és biztosan végzi.
— Valami más rendelkezés ezzel kapcsolatosan ?
— A kormánybiztos főispán úrral folytatott tárgyalásaim eredményeképpen rendeletet adtam ki. amely szerint minden héten egy napot ugy a mozi, mint a szinház előadásait szünetelni és fertőtleníteni k tleles. Jelen esetben a színháznak vasárnapra már meg is adtam a nyitási engedélyt.
Lapzártakor érkezeit hivatalos jelentés szerint a közegészségügyi hatóságok a szinház és mozi előadások tartására bizonytalan ideig tartó zárlatot rendeltek el a megye> székhelyen.
A dunántuli bolsevista csapatok alig tudják megvárni a pillanatot, hogy fegyvereiket véres elnyomóik ellen fordítsák
A vörös szoldateszka tudja, hogy Magyarorezágon fogják befejezni szégyenteljes pályafutásukat
A vörös katonák a megszállt ma-
frar területekról minden értéket a lovjetunlóba szállítanak, mintegy bizonyítékául annak, hogy ók maguk ia csak rövid ideig tartó megszállásban bíznak.
A szovjet hadvezetőség álláspontja: Etazállitarií mindent, mert biztos — ami biztos. Hogy a szovjet hadvezetőség ezt igy látja, annak bizo-ayára mélyebb okai yannak. Ezek az okok a szovjet hadsereg legénységében keresendők, amelyeket a szovjet hadvezetőség bizonyára sokkal lobban Ismer náfunknal. A szov-kt tisztek és katonák ugy érzik, hogy ók Magyarországról é ve el-
távozni nem lógnak. Azt érzik, hogf a Duna—Tisza köze a bolsevisti hadsereg végtelen temetőjévé fo( válni. Érzésüket a tények éa jelentéseink mindenben Igazolják. Ei az oka annak, hogy a bolsevistát Magyarországon kegyetlenkednek, rabolnak, mert az életet innen hazavinni nem fogják, ebben ők maguk is biztosak.
Most már azután mind gyakoribbak a szovjet hadseregben a szökések. Legutóbb Temesvárra négy szovjet gyalogdandár érkezett Az alakulatokat azonben nem tudták az arcvönalra továbbítani, mert a legénységnek több mint a fele meg-
szökött ,
Másik jelentős tünet a háborús fáradságon kívül, hogy Vlaszov tábornok híveinek száma egyre sza-
Crodik. A szovjet hadvezetöaég a jnagyobb szigorral fojtatla el a Viasz iv iránti szimpátiát, mégis na-, plrenden vannak a szökések. Mindazokat a szovjet katonákat, akiknél Vlaszov röpcéduláját megtalálják, minden további nélkül azonnal agyonlövik. Vlaszovhoz való csatlakozás mellett erős titkos propaganda folyik és ezt meggátolni nem tudják.

A Dunánlulon állomásozó haderőket azért váltották fe| £3? rokkal, mert Vlapzov propa^
mlátt megbízhatatlanokká vált bolsevisták számára és más tio csapatok már nem állottak rendn kezésre a hiány betöltésére. Enntk ellenére nagy területeken - - g-t( * az ukrán és Jurk nemzeliséROek a szovjet csapatok-csak jeladásra várnak, hogy nyilta fellépjenek , bolsevisták ellen és íegyvereikM Sztálin e len fordítsák. "
Minden tervezet ellenére bomlik a vörös soldateszka.
A Hungarista Állam legelsösorban azokról kíván megnyugtatóan gondoskodni, akik életet és vért áldoznak a hazáért
A Nemzetvédelmi Propaganda Minisztérium részéről d-. Bánkutl László osztályvezető, dr. Bakos<Ká-roly népegészségügyi osztályvezető és Varga László miniszteri előadó kiséretében felkeresett több hadikórházat és -gondolatokban gazdag előadásokat tartott Ismertette a sebesült honvédek c1ŐM a most folyó második világháború keletkezésének okait a magyarság, a német nemzetiszocializmus é* a kereszténység szempontjából. Ránllita-tott arra, hogy egyedül a helytállás biztosítja fennmaradásunkat és hitet tett végső győzelmünk bizonyossága mellett. Megvilágította az uj hungarista lelkiséget és szellemiséget. -Beszédében többek között a következőket mondotta:
— A régNiberálls világ csak szavakban ünnepelte a nemzet hőseit. Esetleg szobrokat és emlékmüveket
állított az elesetteknek, dc ugyanakkor megengedte, hogy a hadina* gyek és a hadirokkantak nyomort ságos, alacsony segélyekből a lt(-nagyohb nélkülözések kflzött étiének, sőt sokszor koldulni legyenek kénytelenek.
A Hungarista Állam a regi nőkkel elleniéiben legclssorhai azokról és azoknak hozzátartozóiról kíván megnyugta\'óan gondoskodni akik életfi és vért áldoztak a i* záért. Megköszönte a hősi köteles-ségteljesilésüket és hangoztatta, hogy ha ezer éven át nem lettek volna hősök, akik vért és élttel áldoztak a hazáért, akkor ma ne* volna élet a magyar földön.
Dr. Bakos Károly cgészsceQtji vonatkozásokban ismertette a Hungarista Állam gondoskodását > ha-cok áldozatairól, a sebesii\'t h-.r.Vidékről
Az amerikai katonák szemetesládáiból kaparásznak ki élelmet a franciák \'
A azövetségesek kifosztják az éhező Franciaországot
sokban tüntetésekre került m l
Most derült ki. hogy mig Franciaország hiába vár a szövetségesek segítségére, azalatt nagvmeny-nyiségü francia vajat szállítottak Angliába.
Az éhező lakosság elkeseredése igen ntgy, ugy Ingy egyes váro-
A páiisi lapok felvételeket közölnek. amelyeken asszonyok <» gyermekek az amerikai csapatot szemetesládáiban ételmaradványok után \'kutatnak.
Ös (Int® vallomások az ellgnség súlyos veszfesegeiról
Az amerikai hadügyminiszter az | céloskötelékeink egy része á!k>má
USA csapatok veszteségeit ujabban 810000 emberben jelölte meg. Ez a szám 19000 rel magasabb, mint az ugyancsak" általa az elmúlt héten tt-zfilt adat.
Pafterson az USA helyettes államtitkára az Ardennek-ben folyó harcokról azt mondotta, hogy Amerika énnél véresebb csatát még nem vivott. ! •
Egy szovjet vezérezredesnek Ke-lefporo&zorazágban zsákmányolt napiparancs iban a következők allanak: A Königsberg felé vezető uton rendkívüli veszteségeink voltak. Pán-
nyának 75 %-át vesztette el.
Moszkvából jelenti egy amenka újság, a bolsevisták a keleti arc vonalon most olyan német elállásra talállak, mely pártját ritkit|J Minden házért, sőt minden szobién és lépcsőfokért kemény kOzdelo" folyik.
A MffykAAfuftt ITif nappal ai .Igazság*. .Mstvü^\'. éa .őrangyal" gyOgysiertársk tUfák * -Súlyos eseteknél énei a dr MsiUy-W" gyégyUr (lektori 126, esette* lM 1,1,1 Itt sxl«es«éfbAI rendeltetésre.
j : VÁROSI MOZGÓ
1 j Február 26-tól március 3-ig
ZARtyi LEANDER gyönyörű filmjt
Assxonyssziv
(Die grosse Uebe) ■ UFA világhirtdi
Előadások kezdete 5 és 7 önkor _
1 ptop*Can(\'a * hon. ,jci«Um szolgálatában.

;
Al \'
Írói odiu, ha-:
Ha. lek élem
vl
un-ar-< Ȏ-
lak
köti
tok rok
V

ZALAI KOZLu, V

i „tgy világóráé lóporfüaijo még ^ H«n U«*l»dosik, n>*.ia mót-Ly loii küzdolomlfen áll %x errthori-I. Kegyvcrek vívják gigáaxi hairu-£ ^ » hátoraaágtian i* nvcgtoitsül ir<nn »» végső küstklom *!-., AM»n»>a» mégsont- a nvora-\' n ü(\'|KiliKr dönti ol 6a-liálwrunak Aornát. hanoin *
Miu\'lv életet IoIk\'I u aépl»,.
miirlv II gvong.\'kot U tó- \'
u»-/i. l\'h\'k, nniel.v a aasoa-Ijrikft megkönnyíti, • lélok ar., „^A « leltétől lenaágtót »» gyöxol-ÍIMM-WI.
\\ hiifk k*v:irgúaáliaa olInVIult %ti\',iÍM-c wterto u* cgéss világon* kriw a kaotikuü bi-pvtal :»>ághól. A* önmagukra tilt lotkokből hiánvxik
M rl«»i*ll<» erő » a legkiilüiil >f»*óbh Arol eredó licn vontaitok, kósza takhlrmák U*rinékóny ta-fc.(4 u\' i\'iial. Muiük. As önmagára ,ú.i lúU\'k elvé** a bixoin tulon-tág ka!\'..oi/<\'» temwrén, elvé**, mcít mo-.,.1 »íií hagyva. iwrt niltca ogy tiú.nl |»hii. nntolyla-n niockajuax-bllut. A kilók jtfon éraékonv mü-p, • lisi itiiUH vnlaini, ütni luttú-f :t ir.uiU IlliltSSMOlt rtyántíwe, ^ öliben a k\'ukároeahh luitá-lcln*t »u»l»«úgyn. • Tik.il kell viiliuni. uiéi olt ft, , háttoréliuii, kell lonnio tf katulmai nfajr mo^kW Tol ráa-■Ül. Mllt\'l\\ ITÚI nlll B?«k\'>(DJ(Ült ki kU* Intet k-lad u tvnvém ttv-wixj»\\ amely 11i(\'i,\'h/,iuiu\'t i a U\'-Ink e.viluUalóitágát, ainoly megmutatja u ritlüli holve* Imnyt, utnerro *Ulm loliet. Km h lialulioaa klau-(ti<» rr« a H/.i\'lli\'ini ItouviHlokMii, i i« m/rti |\'iu|i.ii!:inilu. A iiiin^a-iiiiifu li\'{« k fívjo (IüIm)K^ a mh/Hí |)io|Kit;<iiiüiiliaii, iiinnl.v oi*>i fc r.\'i\'r U lk i ra^ml iau««VMl, inert mamiim u-lókat liirdot. i(UWilok»t ij/iil »%. iiuut ii/ Ouyotlíili jfirlialti nini niutiilja\' milluík Ricá »<"■«. A Icnu-i r hulliVnmia lu\'uiy-U\'..|.i l>ixini\\ taiHii kdkek «!)mi\'i»l ríniuk u (i\'i)okollon ii»AI\\h«VI*J. ikwiimii iiiiionoii vihmf.aión-h. IK» ik\'.h\'lpiiik im u wL\'ólyliajtV, tinAr a k> h m mi i\'<jK/ukyliait ím, i\'uiiikpr xw.-i* iiL* Illát i nak ii |>u>/.tiilant lát A MiIIUii im u lámpApi h ax ol Ccmsult. ÍÓIÍK uihi >>liiK<rült k\'lkok i| «W k»|Hiak. kitai tanuk . .. ki-mitf imvórkiv.ik a liajó a \'u. k<umitn\\o*t«ul h nui>fiiM»-lá«lnrk .1 k\'lkok. a hm^miV ful kkw. |fr«\'!>KÚ \'uia^>ar l«>lkok. Imi. r/j iNMia a noiil«i(i pro-Mi\'ii«\'kuló»t lio/. a |iunstu\' " -rmü úrvóii\\<\'iból. lli>uk«xiá«t
Wlassow tábornok hitet tett a magyar néppel való hárckttzttsség mellett
Mrt lk»r Wlitaow tábornok, ■ bolttvlk! oaorda kftnyörUUn oll«nt*g«7 M»f Indult % lavina, amaly alaöprl Sztálint éa band*|*t


t-lninknrú iMKUsok
•wioia Kn\'.t unt a cnü^utxló nta C»«4Im 4 talmi ép|*\'n a nia^yar \'Tfirkui riw>«>^ó ívldáival icav \'»W M4 cnw lí\'lfk om»d<»iikof t ^Mu^ki-dik a mikamiK, a tó-
^ «» u an\\ai(. folott.
hr HonxHh József l Folyt kiW.)
^ tu»a a kénazlgatért.
ABonin »ii|cicsoporlhoi tartozó ""^•CWrl folyó caata, amelyr.ek ** "eve Iwoshima, ai ameilkalak rendkívüli érvAgist Jelent * aaenkauk Igen nagy erókkel hogy cien a ailgeten \'Ukly \\200 kilométernylra lek-1 lokhMól — megveaiék libu-^ Aion l^gitimponlot rti>-a japin anyaoraxAg cJ-* -.\'.Undó támadásaik aiimira. y támadóknak valahol aikcrQlt \'^auillni. ott a aiQk Úrra JT8-\'^! Cupjtok a japin tü-fr^oli tűiébe kerültek fia^lrepQiík kél caalahaid Mdihajdl aOUyeuleltek el, r./negy arkalót Wngba-
Ai »Oroazor«Ká« . pontok febinU.mliUiHÚra
alakult liiíottsáio* oIikV . ^^ ko: A. A. Wlaaaov t.U»r-rx>k OKY kiállvniiváhan hitot tóit a triágvar nóp-pol\' való liart-Vüxi\'mMtK oasmójo inollott a küziM haláJoa ollónk: a bol-■ovitmua ollom v gyóxolom roniényóbon.
Több mint ogy óvo annak, Ikho-KuMpa valamennyi államálmn ■xárnyrakolt <no óroaa tálioruok novo. Tuln/úrnyal orMiá^liatArokat, Itotryckot ó.h Uuucorokot, in\'it (Hatnto-rokot, útaulian a Kolot távoli puhz-túin* átitatja a bxovjot-Cnió ivcj»oit óm iuhi\\ nórnul ol IIcImVAzmíiUmui acm. Suttogva tnondják ózt a novot a mongolok aútaaibau ép ují>,.mint a axihóriai kón\\Kzormuiika-Í<il>orok-ban, a Joffoa-to\'njjor |mrti lialáazok-itál, az ukrajnai kolcboaz-iairanztok (xs a azovjotluulHoivg körólton. But-touva, mórt aki haiieosan ejti ki, a KViiiagyolib vo*xo<k\'jomtk\' oodn\'id-liat, Int ukvan lii\'iltórkt\'zro nom körül. OrártH-órára nTtVi\'kHzik nzuk •zánia,\' akik wiiuihow \'tábornok hzo-ntólxi lKMi IiÍm/^ úrúla vall UÓ — a/aliaditójukal, iia^niout<\'ijükot a tioldo^alib jövőjük mogterointAai-nok vozón\'\'t látják. 0 az onHix iH-p nto-icipi/.ivü Imiutja. Iiíhz ina^a ím körükImíI axármaxik éi könvörto-lon oHoiiKÓt^) a nép liolwvinta ol nyomóinak. Ilyennek látja n világ ozt a férfiút, nkiro a hoi< nauv fol-a<lHlok, iéíkitüziiH>k iiu^-mlánát bixta.
Wlaatow némát hadifogaáflbin
\' A rooat -Ift évcw, niaioimtuvcHÜ, vállas tábornok \'egy kioffatda fia , a Volmt-menti korületlien axü-lelelt. Nólkütözóaok köxe|»tU> Haja "titotta t>l nunranabb iakolai tanulmá-nyait 6a 1910-bon, a )iolRárluU>Oru kíojón a »y.ovjotluulHoivi,\'lM>z került, ahol — különöM kó|»»<m\'if»\'i folytán tálioi noki ón hüdiH,ri\'g-pa-nnuMiioki raiurot órt ol. 0 vototto Kkiw, nutjd kóaóbh Monckva vtdol-ntól i\'« vé«ül - mint a 2. roham-CM|Mtt fő|iaranciinoka - a ^wolcho-wiitai fronton nómot fo»raá«ba korúit.
MagaaQUUtt aa oroaa nép fal-aaabadltáaénak aaaméja
— Ott az ordókben éa mocaarak-\' ban - igy nvihitkoaik Wlaaiiow ön-magáröl - • határo/.Uun ol, hotfv az oroaa né|<et feUzólitom a bolnoviz-niua ellőni harcra. .Meg voltam g>ó-x.Vlm arról hogy\' oz a föladat caak NémotoraxAmral karöltve eg>ütt-müködvo oldható in«v. Az oroiiz nép ralödi érdt\'kci iMtazofu^Knok a iH-me-tokóvul, »ót «/*)k róvén — Európa valamoiutvi né|>étvl. A holoovizma* áthatolhatatlan válaszfallal zárta el OroazorazájfOt Kurópátöl. l>6libáboa aazmék novóhen, hangxatoü jrlsaarak alatt készült aa európai népek családja olk«ni harcra. A n»nnet nóppol az«*>volkezve b knll d«>nUtnünk a lotelíMvk óa bizalmatlaitaagnak ea| a falát. Ka atonhan raak akkor hota^m, ha Satalin óa rendire rét leverjük..
Milliók aalvében vlauhangra talált a moagalom
Ami azután kórotkaMtt, aa uiir i>élludaloa elóivhaladaa volt az wy-aaor mar hehiwitok éa tgazitak Uni-lauten uton. Wla»aov a német r»-aat«Wnél kortwte im i» találta a aaükmS.\'ea tam«vatá*t, mog-trnwUü a poJUiksi h» katona; ao-gitaécuC éa üu\'>kc|ii<a feowrvkhoz jüanon. Iloofiun>aihua forüult, vala-iimwuivi auropaj aliam mtyyzámlai-
hatatlan millióilioa, a német ijmri müvokitól é« uaidaaágoklian dolsoxu oroaa irínukiiMikhoz, a\'Kxojriot-Unióból való hadifoglvok mill/w U»mo-goiliex - óm aa o folhivána boldog izrutngra lolt milliók aaivébon.
Lafaktatték a megújhodott Oroai-oraaég életrandjét
Ktf> moinWliodott. azahad ()\' taz-crar.átióii! \\ jolpzóral wirakoxtak n roluuitotutn mnprMdMt aDroav fvlaxaluuliló lnyrirtfiin,\'" záaz\'ai -alá éa OroHxorMzáif piíyéb n^\'|xnnok nza-l«il!«á^hnriostiK(>/ óm hitet tetli^k ax 1011. óvi novemlier d4-l "Prágai kiállyiinyr mellitt. amelynek" 14 pontjáhun a mcu\'ujliodott Oroaxor-axág élotrondjét íoWtték le. •
Klók: a kolclKwx raliaxoliramní el-törlÓMo o a gazdálkodók tulajilonjn-
Einak vioaxaiillitáiut, a terror, a )n> »/.or M a tömrvo* átU\'lopit.\'-Hek, azámii/etóaek rondaieorénok iimv-H/.üntoU\'uMi, a/ iiptxi vulliLHM/alHulMáK bi/.toaitáaa fa ax Kun\'ipit in\'|ioivel való barát Hágó* ka|a-nolat nmgt rom-tÓMO. . 4
A Wlaaaote azabadaég-mozgalom mageróaödéie
A lioloovixmiiH ellőni küxdok^n most a WlnhHnw-H/abadHitumioznalorn mogoróaódéaévol ui fordulatot itvort. A némot haileró e» európai nxAvet-aóuoaoinek ■ t"irUitotlen ütiVrrjévol inont Hxóvoíkozett a milliim onaix tömotfok on\'w Tiaxtrinitol füt«»tt, fol-vzohadulni vágyó akainten<ji\\
Ka a k&xdelem ttem rainián ahlmn , a tónvlion jut kifojox/\'mn>, lmg\\ moat a német oldalon ott á|l <<iO\' ax eljüvoiwlA uac\'V CMii|M\'eoa a l<<oujalib íe«v vetekkel éa Piarcra olazánt férfiakból álló óriáai hadner<v. hanem, hogy ma már további milliA\', kik jolenloc móc rtxtalin aaoU.»aá«A-ban ainvlódnok, toljoa .*oikéa-tü!t"ő«-hon álliutak ornzágnk fjSza.vhfá-(ára.
Kxon burkoltan folvó harc hírei iiIíl" •xivárotfhatnák át a Hzovjot-L\'iiió lé\'/menleM>n loziirt .határain; minrlozek ollenétv nem axünetolnok a felkelÓMok, HxaltoUiláwk ín u axov-jothadacro<^ Iwroitdoséaoi cllon irá-nvuló tnorénxk\'tok. Mindé! oroax •hádifogolv ookat tud 6mW beazélni. Mtvindult a lavina, antelv elK.pri Hataljnt óm bandáját.
Worolin Pawel •
„Annak a honvédnak, •kl mk nam kapott „poatáti" Felhlvéa a aalal nflk\\ö«l Ai alábbi tábori levrieiótapot hozta a poata rzerkeaztAaépOnknrk:" „Magyar HonMnyok! Tudjdluk nagyon Jól. hogy oruúgunk legnagyobb rbxe orosz megszállás al<rit van. Ml, honvédek, akik az arcvonalban küzdllnk, csaknem va-lamennylen a megszállt vidékre valók vagyunk.
A harc megedzell ugyan Iten-nllnkel.tle - mégis fáj a szivünk, meri sem levél, sem hlr nem Jön senkitől. Újságot olvasunk, de Hí ányzlk a meleg %/ereleltól sugárzó kedves levél, kedvs lap
Nagyon Jól tudjuk hogy TI. kedves Honleányok \\rliink vtHI-veive dolgoztok és kiwszilek része-lekéi a kllzdelemhói Mégis arra kérünk Benneteket, ha van egy kis időt fi*. írjatok nekünk lutlasSatok abból a szépet, gyengédet sugárzó szivetekből nekünk is. S ha nincs szükségünk buzdításra. bátorításra, mégis jól esne olvasni, mert Tőletek származik
írjatok ii\'kfínk, hogy ne érezzük a keserűséget, ne érezzük a magányt Vidítsatok fel bennünket s mi — győzelemmel fogunk fizetni I A küzdő honvédek,\' a
örftmmel vettük ezt a levelel. Reméljük. hopy t. olvasóink llrezrea táboriból l*en *okan vállalkoznak erre a nemen szórakoztatásra. Kér-jdk a honleányokat, hogy a honvédek részére ftránt elsA lapjaikat, leveleiket a .Zalai KAzlóny \'-hóz adják, vacv k(lld|<k he. Mi majd\' ezeket *z lllelékt n postákon keresrlOl kljultalp válaszokon pedir megkapják a i.moriposta számát a honvédeklAI A lapok, levelek címzése ez legyen: .Annak a honvédnek, aki ma nem kapott postát\'
Bár |ól eselt olvasnunk, liogy buzdításra honvédelnk nem szorulnak, mégis arra kérjük honleányainkat, hogv a honvédeknek írott lapokból ne aiaradjon kl a harcra valö buzdítás.
yila — „bacaülato"
burgh érseke ritka cátorság-tanuaágot, amikor nyíltan I alá veszi Anglia politikai •eil. Nyilatkozata azerlnl Ang-^re inkább elferdül Irányelvei-rtioat azon a ponton áll, hogy Itl .nemzeti becsOlelél" la. Az fencaéllenség, \'amily ebból a lartálból eredhet, már a WV-keljöWJben bekOyelkeiheL •
Tegzes Lajos
Nem adom fel a harcom
című verskötete to pengőért kapható a Zalai Köitóny nyomdijában.
Pf\\Jtás I
Vezetőink rendelkezése szerint ezetul, ha honvédek találkoznak .bajtárs" helyett a régi szép „pajtáa" szóval szóval szóllifhalják egymást.
A rendelkezés hazavitt a múltba, valahová a kurucok táborába, amikor a magyar katonának otthon helyett pajta leli a lakáaa. A pajtákban és bujdosó, tábortüzek melleit is ragyogó arcokat, csillogó szemeket aranyozott be a lelkesedés lángja. Az otthontalanság kenyerét ették, otthonukról szőttek álmokat s jó pajtásoV Pajtás azóval hívták, szólították egymást éa Igy hívta óket a haza la. Most újra megcsendül ez a szép magyar szó: pa|iás, nem a pailás keserű mel-íékizével. Benne len ■ tiAbin hi-lOnk, amely nem lamerl a fyivák akadályai, henne leai a hungarlata Illám uj IcvegAle, a lnlvérrí leli matyailig diadalmai intfuMja
Boldog bOaikeaéggel Igy siélit|uk tneg a magyal kalanil. aoraunk re-ményaégO Ia aiemeHnyél: pajlii
NUU. Máidul I Su»»l»L Kua.|unda. - PiolMUM Kwallla
* OÖZrŰROÓ Dyllfa naponta r«ed
J irtM M < 6\'álf lk«lí.n *tm aa aa pMUkM MIMáa iMa.l l -T.Uoa tlti
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK
(ilűflietőlnk figyelmébe I
Értésltjük a I. HSfUetóket, hogy a .zalai KM»»y havi előfizetési dija 6 - pengi. Kérjük azokat. akik kevesebb Összeget küldtek be. a legközelebbi eUSfizetés alkalmával a különbözetei pótolják, nehogy, a lap további küldésinél ravfír keletkezzen.
A „Zalai Közlöny\' , kiadóhivatala
— A Vöröaksrsszt házibetef-ápolénfll tanfolyama
6 in, kedden d. u 5 órakor a városháza kistanácstermében\' kezdődik. Jelentkezni lehet még ugyanott.
— Fslhlvée!
J-\'elhlvom a váraa területén tar-lólVodó Ónálló lérli Iparasokat éa Ipárossegédekct (szakmára való te-klntel nélkül), hogy l* ével karig lolyó hó 4-én dili 12 óráig katonai okmányaikkal ai Ipartestület Irodájában .polgári hrglalkozásuk-ban való meghagyásuk ügyiben okvetlen jelenjenek meg.
(:> 4. Elnökség.
— FolhlvAol
Felhívom a város területén tar-tóikodó minden lérfl kereskedői és lérll kereskedelmi alkalmazottat, hogy polgári foglalkozásukban vale meghagyása ügyében a Baross SlAVelség helyiségeben lolyó hó 3-án, szambaion g-lól 12 lg A-tól Ubetülg, folyó hó 4-én, vasárnap • tói 12 lfc pedig M lói Za-betüig leltélltnül |elen|enek meg a Slóvet-aég Irodájában, Klrály-u. 14. szám I. emelet.
(:) Elnökség.
Nyllaakorasztaaek lelepleztek feketézőket.
Feketézők vasúton nagymennyl-aégO lustóli husi és leveles dohányt akarlak csempészni, a .nyilaskeresztes Párt muraszombati párlszolgála-tosat azonban leleplezték ókel.
A csendőri el|árás lelolytatása után nagymennyiségű lOslólt husi a kézség szegényei és a badbave-nullak családiag|al között árusították kl, egy részét pedig a mene kOltek kézős konyliájanak adták
A dohányt beszolgáliaiták a pénz Igyórségnek
42)000 »flfe emslkedsll »,. szlré|koló USA hadügyi munkások azáma
(Stokhulm) Az északamcrikal ha dllparl sztrájkoló munkások száma 42 L1ÜU emelkedett. A kóolaj üzle-tekben érdekeli észskainenkal.tiösz tök ismét óriási haszuat blztosllot Uk maguknak, mivel az Egyesült Állatnak kormánya oly értelmű határozatot huzalt, hogy a Saudi Arábia olajmelóit, nem a kormány ke-i*U hsnem átengedi a trészlöknek. a
tajiaaaa aa I eééeizéi
Lapzártakor érkazatt l
(Berlin) Kg, német pánoélw he.1 oestály, moly a keleti hadjárat eo> xin aok ceatihon kiválóan mrailkMta a hol vét, dél Mól támadva, áttörte a] llpüezlau felóli sárógyürüt.
Ilona Nagorloin némot haditudó oitó a népíot páncéioe hadosztály bóetottóról a kovotkesókot irja:
A iKuk-éloa hedoestály jnülcóloe eeoportjável óasak Mól támadt ím mj)r as olsó napolt llrcozlautól dólro aa ogrik falut a másik ulán foglalta viasza és as oddigi joioiiuWtk asorint lft páncélkocsit nu^Hcniiaisitott. A hadoeztálynak aa a föladata folt, hogy folrobbentsa aat a gyürüt, molyot az olkmaóg átinonotikg Itrcazlau körül ront.
A hatalmasan kiépilott arcvonalon as ütközet a llruezlautól délro oltorüló caulutéron folyt. A lliiigr csatában az cllonnég a hrüggi liidto-nél igyokozott az oróeiUÍHokot karolni, omolynól átmcnotilog aikrrro-kz\'t iá ért ol.
A némot páncóloa hadoró lókéeo
felesakilotta a gr ürüt 4a súlyos vé-ros voaztDeégokuí okoaott aa ollón-BÓunok
A mmeao olóro toll eaovjzrt\'péneé-loa csapatok körül vannak véve éa
DMgaommiaiMaaki* megindult a harc.
Radaacu lemondott
(lluksrcet) Moaakva hejtóvadá-szata a Kadoncu-fók) kapitulációé kormány olkwi vógot órt. A Kroml olk-nőriéso alatt alló irányáét közli, hogy Itodoacu lemondott.
A kormány kanondáaával a azél-eóeéyoe holmivisták •sámáni aaa-Itadclá vált as ut,
Vwineaky Jlukarcatlio való viaasa-lérifo után kiJolnnlolVC" hogy Ita-doacu jr/.órt bukott mug, unvol a közvólcmómt. ogv bcsuu\'iJi\'-linil a kiNnnillniHlak olkirli Iturcm llivtn fol.
Visinsitky Hománitltmii u kointnu-niata uralom ino£ula|)OxiUMÍniik ogv ujnlil) ssukoazút hajtja rógnv a
Loholallenség ninoa,
csak tanalatlenaég
Magyar M|u I
Akarod, hogy namzatűnk tovább éljen T Akkor kaaaülj a fegyveres harora. Vár a Hungarista Ifjúsági LégiO. Jelentkeanl lehet a toborzási Irodában. Megyei Iroda : Zala egerszag, Mária u. S. aa a jaréal Ifjúsági Irpdakon.
Kitartás I El|en Saálasll
Itjusigl megyeveietö
Hozzátartozóit karoal:
t Kolozsvárról menekült Imrei Láaz-Iné s/*fOH Mária kereal test-érbatyjái, Hodiis Lajos honvedel, kl a besztercei határvadász zászlóalj árkaszszazadhoz vonult be és oft hunt hirvivó teljesített szolgálatot. Október óta semmi hitt nem kaptam lelöle. Nagyon kérem mindazokat, kik tudnak valamil róla, értesítsenek a kóvetkezó cirnen : Imrei Lászlóné Nagykanizsa, Bájcaat-u.
I. szám.
a \'
Bárkányi Péler órmesler keresi Szüleit, Vlanlily Artúr nyug. csendór-liszthelyellesl és menyasszonyát, Pápsl Ilonkát Szegedről. Aki tud róla, szíveskedjék ót ertcsilenl. Clma Bárkányi Peter órmesttr, 652 munkavezető törzs. Nagykanizsa. --a
Keresem lérjemet, Cztppán Jánosi a D. 788 sz. táboriposta számról. Első hadsereg ló ellóóál teljcsllttl szolgálatot Budapesten. November 27-én voltam nála Budán. Azóta nem tudok semmit róla. Szíveskedjék értesítem, aki tud valamit róla: Czippán Jánosné iharosberény-Uj*
falu, Somogymegye.

Keresem meny asszonyomat, Bé-leczky Annál, aki 1*43 október 12-én a pestmegye! Csengőd köz-sínből (Ujváry Alber itca) meneküli Ismeretlen helyre. Akik hollétéről tudnák, szíveskedjenek értesíteni: Mészáros János 3 csendőrszakasj-vezeló Nemesvid (Somogymegye). Caandéróra.
a
Tollár Lajos honvédet a páncélos alakulaltéi (Tp 154 sz. alalt) keresi leksége. Tollár már december óla nem Irt Aki tud valamit róla, legyen szíves feleségi! minél előbb értesíteni. Cime: Tollár Lakíné Nagykanizsa, Szabádhegy 77. házszám.
Fölhívta Nagykanizsa Urfi-lakosaégahoz Félreértések elkerülése végett
mindenkinek tudomására hoaom, hogy minden vasárnap Oréra tartozik megjelenni a beoaatáaá-nak megtelelő saaaad gyülekező helyén KI«éteH képez mindig aa a azézad, amelyik munkára van rendelve. A munkár.a rendelt azé-asd nem kiképzésre jelenik meg, henern a város által megjelölt Idó ben éa helyen gyülekezik műnkére.
M. tur. jár. és mv. /eV plr.
t
L*fcUayae*raas»aakM|
n bk /IV1S Tárgy : TráKjaeladáz
Hlrdatmény.
A Oábor Áron-, Károly laktanyában és a voll helyőrségi kórházban lévó trágyára árverést hirdetek.
Oábor Aron laktanyában márclua hó 3-án d. e. 8 órától I* óráig.
Károly laktanyába* március hó 3-án II órálól 13 óráig
és a voll helyőrségi kórltázban március hó 3 án 15 órától 17 óráig.
A lanti laktanyákban eladóit, illtl-ve művelt trágya elhordász azonnal megkezdendő és mielóbb elhordandó.
<Ti Laktanyapsdg
1945. márciin
Hagykanisaa margói vároa -1__ ixilgármaetorétól.
4871/1945.
"\'Hirdetmény.
Értjssllem a vároa lakosságát, hegy fi német hadlsegélji, pénztár a hsdisci élyeket I. hó 3 án és 4 én reggel 9-12 óráig és d. u. 2—fl óralg t zell a városháza I. em. 38. sz. hel iségében.
Jelét Ikezzenek mindazok, akiknek bezzáp rtozól a Hunyadi páncélos bsdosi álynál. a német SS alakulatnál, vagy a Wehrmaéhlnál teljesítenek szelgálalot. HozláV magukkal a rendelkezésükre álló okmányokat, a szelgálalot teljesiló hoz-lilartozélk leveleit, amennyiben már segélyt kaplak, ugy a segély kifizetési szelvényét, továbbá a gazdálkodók gszdakönyvelket.
Nagykanizsa, 1»45. március 2. aa Polgármester.
\' 1
Hirdetmény.
Az eródltisl munkákhoz mu gea munkaerő fokozottabb lgényb«i. tel* céljából felhívom a honvídtu munkaszolgálatra |elentkr dl au» l»-«0 évw férflzlul, akik etkJ, hétköznapi munka alól mtnitií,, lellek éa caak vasárnaponkom (ft. goztak, (magánllsziviselők, tanáruk tanítók, kereskedők, Iparosuk, ta-\' szeresek, hentesek, pékek stli ,\'ent segédei és tanoncai) tartoznak vábbl rendelkezések kézhemick céljából Isméi jelentkezni.
Jelentkezni tartoznak azuk a Nan. és klskanizsai férfiak, akiknek i(i-zolványa
1292 1024 ir. 1724 —1930-lg, 1947-1973 lg. 2151—2221) lg, 2490 - 2504-ii; van számozva, március hó ii Zü Jti. előtt 11 órakor a nagykamrsa városháza közgyűlési termében (I tm)
Megjelenni t;.itri/ik kivétel n* kül mindenki, kivéve a hadiüzemek a kai-mazoltai.
Fentiek igénybe lesznek erőditési munkalatokhoz helenkeat három napra.
Akik jelentkezési kfllelezellst.\'jk nek nem tesznek eleget, ar> .n kénytelen leszek rendőrsegge1 11\'-vezetlclni.
Nagykanizsa, 1945. m.itciut I Potgsrmsttsr
Tmtvér I
A magyar siabadsáehtiío-sok példájára, sok mag/ramA ax a kivánsaqa. hogv ónként Jelenlkeihessen honvéd katona siolgálatra Jelenthetni ithti
1. Minden njtyobp helyiég ben, mint pl. tlaqykanman el Zalaegerszegen levő ..Hieve-Slitő parancsnoksagnál"
2. „Járást levente paran.i-nolfságoknál". ( I
Hlrdetmuny.
Ismételten felhiVom a varos l<il> lakosságát, hogy honvédelmi tru"-kaszolgalaira való jelentkezeti k.> lelezeltségének mindenki legyer, r r get, mert a Jelenlko/cs inegtlirtee házról-házra cllenórutelni Ingnm aki jelentkezési igariilvanyál Wai* látni nem ludja. szigorú HMtth ben részesül.
Jelenlkezni lehel még niarciui 5 lg a városi mérnöki hivatalban II\' em. 15.) \'
Nagykanizsa, 1945. lebruár »
Polgármetl"
4360/1945.
Hlrdatmény.
Felhívom mlndazoksl, akiknek b" lokábsn magyar, illetve nímti tonsl alakulattól lemaradt ló \' lóra vonatkozó adalokal egy »«<* belül a városi közlgazgalisi o«y»>J\' lályon jelentsék be (Városhti\' " tm. 17). . „
Nagykanizsa, 1945. Ifbrult » „ Polgár mesl*^
ZALAI KO/LOat
eoLiTiaai náeitae Kiadja ,>Iim«iui< <1 SUt**"*\' éelelée kledé: " \'"*\' Nyoaalnu a .llquiiMri A t tusiul
fen w»l la»
Icail«k«ut
Tikot! HHt*\'-
. i ;r • ; \'.y ..."
Caak lagy/varalnkra témaazkodKatunk I
| >
85 ■ 61 M. Nagykanizsa, ftM6. mAroluft 4. w«»»(n»p 40 tillcr.
n ki«<Wht.a\'.l\' FA\'Ut V «im ,„!»««\' K Uai«l>l»«t.ll leleten 7». .1
Fflelös szerkesztő: Banadak Razaö
i
RUfftr*tr*| ér*: a«rv hónnpr* SfiMMitrr,
tiovjet a Selmecbányától délrefekvő területekre is kiterjesztette támadásait
Ntmet osatareplilők az ellenség utánpótlási forgalmát jó eredménnyel támadták
Akaletporoftzországl arcvonaton a német hadosztályok súlyos harcok kftzétt vitézül ellenállnak az ellenség rohamainak
uláii|*\'Hlá*i forgalmát é* caapiliryü-Ik\'-zési ln\'l\\\\\'il ii K-lntól nuiifatra í.-kvó lí^iíllnirkv\'H jó ennlméimvel támadlak. _ »
Srliloiil.ii c\'-h limburír köxótt a* amerikaink nxállio* elterelő é* «\'!\'«*»-lekiV.ő támadást intéxtek, amel* kMv enak hol>i aikoroket óvt.-k el. , Triortöl .dé\'re kel «ina ttUi Síit menti lii«lf<Vil!ÚMiiklM»l e lő r;-törő ellrn*ó.ie« imiiivloMikkal li linr-iok vimnaK folvmuitluyi. K/ékből \'24 páwvloHt kilőttünk.
t iliisxori«xátth:t|t a Soini«"i»u\'il niin:-hui-ultak ii* i*llrn*ó-i mcuujiilt előtt loii\'M-i. llurváturKMáulMin Sernjevó e\'őtt i-apitaink ;*fős olleilnní bunda\'; támadúxait verték vi**xn é< állá-rail.at nicgcfóaitoltrk.
V»lin» M;i4\'>:«io»>»/i\'uí«in S >lmiv-*,., | iliMir fekvő Uiriit \'lékr« i* ■/U-U ■ .» v«»vj *t támadásait „•mit n«-l».in> iK\'irir.\'Ht r!»"rni\'\\\' V ;vtn::r.\'\\tn liííh\'iHXOk «rá-/.IwNltJlal H/ÓtVlMt \'k II . ucliólív itiit-iimi km\'rl
Avatérl főhadiszállásról: €
V miiici viil.\'ró |»ar.iHfMM»k m\'i^
(•/Imiik li<*ír> nnvonilun az V: t uuadá.ait Helm •vImiimi p vi ■.^/tni.\' kí»- iti tií\\«»i» •;.*-lí\'t ii cl. Zólyomnál « !»<*• v.nV«,iék {■• „\'ráuátonok Mz\'lvrrt k v\'atikwk »»».,\'imnélelt áttörési .ii.ll.
,v\'itnit\'l <>/akni u IhiIh ikit\'k \' i»rókk I, rhiitacepillők Vá-. Mm UM\'lltMt indult ik ftiunu-»t Kriuiih liaiyok köxntt t»ik*»-r isiik elhárító arcvonalunkat irik lejtői r • \\i»/nii><»rani. Tá-•.,»Mik fol\\taú-m kii/lién l«nuban-if toiiui,.iiiu o/ «>lk«nMf*i*(*a |*ui-»".A v . ki In térmérőéi; mc*l-
>*)) vMK«t*cakat azanvad
■ A| hNlfvull.iMillkai rfxállHM MÚV*
ivi.inin i\'!Un nu^\'taiUtlUik.\' h\'Mtfa «l»ó k>l\\uMiinúl u luirci
• inindki\'t ri\'i»xriM rnak \'rtéa-kn« -/«»rilko/6tt.
» «»»Mf|l\'.| ^/nkru n IIOIHCVÍ-
% • .1../,. in^ui «>|f«K>|;ilt llinn
J.-uLU.I IrlmU.ltak fólmrri
\'lmunkig.
1 \'\' VIv s/.nil\\iiiu Mlil\'lt ■ |MIIHvkM
• v».n.i|i |4 hniyok köa-\' m aka«iuUuiUkk annak na-" "k-m, kiléiiitáaAt. Kköahon
I |SIIHvl«*-t IMIHltitultlink 1*1. WN-klmiKiúl «(ólr,< oikutaina-
^tUlt larQlatakal foglaltunk vlatta.
; |wm, rkn Vn\'.k aiük Utű-
• to»alh hatollak ck» iw/«kmu* ^ v \'\' tt- k a KOMIíii wclik\'avi
1 .|«>i«w/or»aiu;i arvvona-
^ • i uwiuill a/álra*\' ManrlM
\'^^InuMuU\'k\'n maradt.
olhéritó mta /J^iam. Mrhlnacktól tViakm ->/aknvuiTQtra bátor ,4íl,|,*\'»k allaiulo aul\\>w Itar M tflU n.dltmk MI
íu clloita«V
N"H#».tot.|k annak éltöréal
a dü é\'iakmiujatra Dk> «vv uralkodó rna-;vt f.vUiimxk ol « *fi\'hruar havában 788 yJW
v. ^\'ai y kanadai had-14 uran át tartó rló-t. , fokuau Wiuad/U*j« a klaat kóaótt Hula * ^hMatoa^anak aa al-
Ioiihó*. főlisrri álliMinkbaii elakadt (\\* köxlion |w\'unvlo-<l vpsxlWMt.
y. elluiiitó csata V«míi| ||.N*r (orraNvidvko kiixüti • lagnagyobb alkaaaradattaéggal lombol.
(VauilAink főlou Rltprdlúl krl/li >
/•> if. lknVlro lu\'nu\'-uv linri-hal) lilln ik a/, aiiirrikai iNinn\'ktsokkal, Aiu Ufk Nfii->itr tudlak clőmliatolni.
A Dinen k<>lni iU niriiti\'n áttö-i<hi«» lón kvó olkieM\'-.ft n/ Ki ft nxn* k.H/ útló|H"o után nu^állitoltlik. Totréhn il.-l írl.- is otfiVta I ffi
VÖ|({\\ l: t j
falfogtuk az allanaég mlndan támadiaét.
A/ i liniilt óii.\'l.otiH rj>xakai isa-tun |MiIt\'»vó|> kuteírkck iix oIIviimV
Légi banditák tarrortámidáaal némát véroaok allan
t->^aknnrarikai txmibárrt kút "^Wr^í/óc. A Hirodul«>in nyuiíuti i (> ii lotfivipi nniiiKili lúnutdHHtiik folva- l at Ik\'Vos liV/ilinrcókbaiT v* Iván iyi-. iV\'li^mrat- i n |>. Ikrli\'t-
NrnifloiH/úu lak«)-.njnii:ik f.iknf lakú IM\'Ivím\'-^oH jHiHxlitottak. Sulvos kiírni., f,V..\'w l lm. IlliíolHiadl ó* HiNit-li\'i^rn váiOMikliun krlolktaxl;*k.
Ax Hiiuolok toniiitiiniadásui iiiIn\'iI MuiiiiIh iiu laiilaipthufon é^ Wist-fnliii kti/.m\'ui\'i rlloii iiánvultiik.
Ax cnti óriiklMut anutil n«|iuliVé-|a k a liiroiliiluii fúviiriM.1 IkmiiImix-
drlmi tti/őiH.\'-.\'iink n\'-vrnyJT uif."»l amifilii inéi* i |iuk>t \'"ltunk li\\ IVI nnir liaválKin vud.i^xiiink «•• li-u-\\t\'i|(>lini lAxénu\'<uiink OIK unyul-uitM\'-likai r«>piil<V;ú|M,t lőtt l«\'.
Mo.MoiIo tuxünk.\'t l^»iii(.*iiru «\'j-jrl na|t|»al fol\\latjuk.
Antwoijn-n kikotó víinwii i- »l-|aIldimII nihui távolsiiui Itl/uiik alatt álla. *
Kassai Fereno miniszter ma nagy beszédet mond Nagykanizsán
Nyila
élutin 4 órakor • Tarvényhii al«ttl téraé|*n
Ma vatirnap, mlrclus 4 én nagy napja van a hungarlala Nagykani-tain^k. Vidéki kSrul|in ma érkcilk Zalaoiaiig ailvéba — Zrinyl MikMa vitojába — a itidóllbérilit\'iiabad-kőinavea uralom alól Iclaiabadult Nagykanliilra a \'hungarltla kor-itiiny propagandaDgyl mlnistlerc, Kassai Fenne, akinek ai u| ililll-11* kBral nagy érdemtl vannak. A lalamtgyel NyilaakfrMltel Pirt Huugariala Moigalom vczéldsége abból ai alkalomból nagygyQléit rtndea a TOrvényhii alólll nagy
térségen, hofty minél többén részi véhessenck és hallhassák a kor-niátfy lagjának lonlos mondanivaló-Ili és tijékonatiait. A nagygyűlésen nemcsak Nagykanizsa, de Kip. kaniisa*magyarsága Is nagy számban Vesz rtszt. Kassai miniszternek sok mondanivalója van, Ismerteti a helyzetei, I)llt|li a lennivalókal és kitér mlndaioVra, amikel mindenkinek tudnia Kell. A nagygyűlés pontosan 4 óriiKor kezdődik. A beve-zelól dr. porváth József lanár, propagűndatézcló mondja.

A vörös zsiványok kifosztják a\' magyar falusi lakosság állatállományát
(Sopron) Hazánk f lovjetitKftszál-lás alá kerQlt terQlcteiról menekültek — akiknek sikerQlt ai arcvona-
lon étjutniok - kóilik, hogy a bolsevisták .besiotgáltatási buottsága" kést ostorcsapás a lóidmQvrs lakosságra néive. Fclfegyverselt örökkel jelennek meg a falvakban ét klfositják a faluil lakosság állatállományát\'és ma mk" \' I
ajorságát. A ^foglalt é« Ily tnódon elvitt javakért semmit sem firetnek ét ba a polgárok i síére odaadni
A rabszolga
megk sér.lik, hogy ellenértéket kérjenek legjobb esetben gunyolóda*-sil felelnék\', vi<sza. de ugyancsak
Svakran köveit a vonakodó maga-rtásl ütlegelés, sót agyonlövés is. Nyirbakia községben ily módon 23 magyart lótt agyon a bolsevik! .beszolgáltatást bizottság" a többi polgár szemeláttára, meri ezek ai emberek njem akarták ai utolsó lovukat is a tiovjel katonaság ré-
l\'ll\'tl\' II lillhlllúh. Ax rl:-t HÚjll Ii II-diur.NÍu (\'* \'l>.irmilv ii|iVxi*irtll ,iiMi4t íh lian^/ik ax. h«»:r\\ miitilni <\'1111 ■_\'m"».:«\'I:,iiiIh\'U hi\\.*» ltiatf> :irii:ÜK
(•/.(•klrtMI II ll •Im\'-X |||l|Mikbllll hXÜk^\'tf.t
va\'t iirr-i. •!«»:* It lki\'l f Idi-
rllxi\'. mi a/1 muMiljiik: Ihhís t«»kb vmI\'iiiihii.\'oI. A vidiiintn j"V«\'i i\'li l I*ili!«•_• sáuúnal» liiliiml |i»h/ Ih/.iiivm? vf«il v»k. wik kiKcrii, tr|K\'l/nlú iiil-lan.ittől mrnli nt.-4 iix •••_\'> ••mii-r y/iiiki\' napjait
«\'-nk a jtt\\i"i lút,\'.t \\i -xit<-tt i-inlr-r iit\'-p lógatja orrát a M-ttiiiiik\', r««nk ax M\'iliajtoxik >/iinti\'l«>n. ií-^/u i»irvn a n\'.\'ii. 11/ Mi.iktT •■luiultal. (Vikin;.* kifi\'iiadt luin/rt unit talál •\'•nmitifHi\'ii az a\'lrt ii •Ii."/ tiii|ijailmn. Ihtl>|l> liiti\'-t v« «/it it. int •» V ax l*lllli|liii«lú|. i\'H\'ik 11/ l -lt : H ln\'ihl háláitól Hiába i-MM/.ik itai^xámia it/ oltár U\'ii"—»k"ii .1/ iix Hiili r. tiki
AMI a hemHy nnar1 aalnrAI*i»xlnns
látni n (««r •ni(«"*M I r.it. m.\'vfi- r^tk \\<iIiIn>I fcVu a m ii. u t\'*triliipi. akár n sxrbli Uililo. ilib lij iM.\'tl.\'l if. Aki rxl ii li\'lkt* jih\'I\\ \'n it\'in lior-dox/a, akinek Mxivúl ■/. u tudni neia keinéuviti, a kurjnit nem im\'.\'Ioxxii. ,:ix Ints/ól bet nk.lruiil »x le-.\'ixelih t\'MMláiról óh ii tiikiláu l"olil<»-\'*á_\'áról. ax iihV.\'i-. i nak liitvám fal i/-iin. aki inkább VM\'lni Htijhiuló a I• á ólftl» \'ii a rnbh/ol\',\'ii«or.> |ioklát. mint a s/ahnd imlior «"»iik«"*lil<*M «lie>«ö halálát.
Ax eirilN-riM\'i.\' t«irtónet\'-b n nmen lialalm.\'iHtibb |iillanat, mint ix, amely ott a ko|iou\\.ik Ihx\'v\'üi j.it*/..*lott le a/, isteni llleifválto u lator között. Nom volt előtte mótr na^Milib tki|o-_\', fclnnolólili r> \'l.\'kiilet ii vilá-umt, htiitl iix a lónv. lio_\'\\ u kin-bulálbifn vonn^ló Kii~xtu-l/o/. fel>*«»-liajtó bünos lator, itki ott u >/.onve-dén l.inu\'jáhan • -> kínjában b-tt lnt<>t a xxonvwlő Kii>/tn- melleit. Nem biUirban, nem hár§»n\\han ó- \\• <I -tt batalomhiin, hunéin a H/i nviilé-U-n, a kinbalálbntt. Meu\' íh kapta iirte a jutalmat, mert uiai(.i a \\|e^\\ált«i tett n/áméia iuóreU-t, bo^v >méj( ma velem loaxel a |NirudicM>mban • ax örök iidvto^lMn. A felné^tta lhton halul előtt megrendültek a tanitvámok, u o/nivtnió anyát ím CtJlk etfy foirtii partfo^ÚHálm h ke-ronzt ttúólKjn, i\'wik c_\'.vn) bixbutia a tokóletea ifvemi *k, u btkiM-\'t fin. A többiről köveset tűd u knanku ús lám a lator nem a iIíivihiíuii, % liirnóil-\'n na_\'s férfiln/. hanem a veb ou\'vfoimá\'n n hé/. VttitMléaliMI ttXonvc<dői«^ hitt. K<t ax uxnt i •Itull ne hé\' .W«xHxiidokban mirwlen •iiiInmt s/áimua lu/on\\o.-.u. i k* I - -t% v Ina
érle\'.Mlni atin ik it tudatnak, bo^v
.u\' .ntlicr val<>jáltuii « -*k :i nalálN-
i.an itii Aiűl mou-
Sxeretto volna n bukott i ndf/ •• ax «*ixv talán mu.\'áviil ih i Iw-tet\'o:i llorthv |xi|Nit a tör.kvoiő h<a llunyudv .luno-»al e^foiiua nw rti kkil merni, rabúi bul^a Invei nx ó t:\\vriiu-knit i^ t\'^aa* mert- >tu-Minlitani u Szent (íxor^-b\'! ö leli; ett laáaalá lüriíi * (im*
nvj Mntvásnal, de iK-ni »ikoiúlt.
Vm is oiCnrülhi\'t\'tt. m.-rt uz nck íratlan tórvénvol ezt a m-l lattanok azumára nem engedtek m ^ ha -^em. Hun\\adv hjjiiivI a llel)t-
ZALAI KÖZLÖNY
áltá* mezeién- hunyta k\\ liogy örökr? milvh IcfimAon az- élni" skato nemzetünk számára. Móni póld.v riMlo incif \\ iiiulorf<\'lti\'>rvH11
é» ^zríiUwiteltu «Hiil»orrv ontott di<"V? líil|siHiiinkk, \'|x»ri h»rcónainak\' m kon*/tény kntyusét, Istent, -hasát vfrlő MruUwH-nö him-ait. Nrtfn nyújthatott nekik mást u hálós ulitkor, mii \', a hősnek jé ró hurangszőt. <!•• a/.t axnláli ookik in sz\'HteltO. Af ó ét* tiuicoMiiiuik* őrök\' (ÜrmVuvl \'jelenti n <léli Imini:jtiK"At,ktu is u túlerővel állott Miink-il ii sxét ti gólt magynoág, akkor h ottálloll a nenixH, Itotfv Ik1.*i»1«"»I rond.dt hu/jó lutu voxór.< nélkül botolj n-«lc" volna niiH/tohWinik nom, «l • lsb iiuck kiwlvolt f» hósök áldozata, moghe< aillta n iMiutiniivt Titu-sroka* «\'•■> in\'vtol.\'U hós bajtáiiit ós réftxükre adt;\\ nun; 11 győzöl >ih dicv Vó^énok pálmáját.
Miv inóg sokkal \'kogyotloncbb ol-Icii.I áll szemlén a magyar. Akkor legalább in*tt\\óri. n«»|» rontott ellőnünk. fc* Iiíi n férfi ónixuknak gvüinöh\'*e íh Hl a liritf.vur méhMt-bon, unnak áldattál! a ké Wíbhifc év századuk fónyo-on iu\'i/olták, luoit bi/.on\\ u lörök yérlieüll.\'t\'it nélkül már korábban kipusztult volna a mag\\ irmHí. Tökölyi és Itákőezi nem szó t J**U-4«»r"k hniál, mert ex ellen u Itoesülotes magvár Intük óh iii -u-g_\\ őződé-uk tiltakozott, hanem azért, "mert miiAuii rtijolmólet nt\':lkül, vérükön keresztül moi^roiti\'ik a testvér ko*ÖHhó\'.rrt. Igen. A vérnek szava van a né|iok sorsában 0.1 ex uklcor \'in bizonyosságot tett.
IH> kérdjük nzt sxoretettel t\'n a rttepbóit\' hangulatéban testvéri mou-értéiisol miiulon velünk s»on?oaó magva r fost vérünktől, mit Ilimnek akkor, amikor nem ismerik fol a mának sulvo* és pusztító vészéivel és a liolsoviata nyomortól, néplio-tcirsógekkel tolitott\' nVöa ItoAla nto-réiRlelóvol. -moll vei azok a tizenkét érni serdületlen leánykáinktól kezd-4 »o tix öreg anyókákig fertőzik mog, aljas szóinál is onwxakukkal a nxa-«.\\nr nóket vajon talán, hotfy ebb»M a |nai;\\m fajra talán ó|>|ion olyan umöloKóxö vrmldásVfakaü, mint a l«"in.k idókóhől\'/ .\\
No liijjyjcnek nekünk, lii«>j.>iM\'k f<Hk a HxakorvoMoknak ós akkor, ;do akkor iu\'axáli jot^al elvárjuk i* irity i.4 követ.djük inindaniiyiotokUiI nx illőid ck\'Ji|> vériy való ellonálliiMt. A vórlwj ew a lólibi forlóxó\' nentiliaj a louMörnyübb átkol tiordoxxa oia-L\'álrnn, helndixiKlcn Miijtia mi\'^ a WáHatlimalil) kóaói ivadékot ia. \'
Nótáxik u maiívur akkorMh, ha oka van a buuulasra, akkor w, ha üröreo van. Sxebbnt\'d-azebb nltáink ennek U-azódos bizonyaágai. Nincs okunk őrülni ma, nincn, i« keaerouni valónk u lioldotr bunnarihta jövendőben: viu\'iuljunK t:Mt\\órok a győzni akarók h/ent cgytojorühéuébon.\' i\'iK>-k\' ljünk vidám uyóxelmi ónekokot, u római cirkuHxok kcnvi^tónyoinok bixtoo hitével. Kiaút m«V " nap a uyáHxl&lioriilt magyar ugarok felett, hpülnok itt chcimÍoh önunteli |iortiik az ÜHikoa romok /elett, lo^yünk vidámak a harc blótt óm alatt, mert inindinké|»|v.<n inii nk ujjvózoíem!
\\L. J.j
Budapest lakosságának megrázóan szomorú sorsa
A pokol felszabadult ördög*\' garázdálkodnak a magyar fővárosban Msgkszdődött a magyaroknak Szibéria bómszőlrs való azámQxstéss
A budapsstl romvárosból klm«n«kúlt kanizsai ny. kapitány azlvbamarkoló albeszélése .
Ilomédeink l>uda|ieati Iumí harcait , fájdalmasan, móly ^>á.-t/.lutlK>rultan, óo ctfyulUl bÜM/keV-^if.-l oltHt.-n \' vettük tudouiánul. Méi; u nómet véd<\'i\'i*.iuiian«Hiiok^ii\'4 is nu\'IUilta lH\'ii\\övU\'Hik bat«»r hurrát. YOrükkel
imrsóteltők mej a uúnet-inatfyar feuyvorlMiráUá^ot. .
Kezünk őkiilbi) szorult, amikor tudomi\'iNiiokia jutottak .a lludapiw-
ton vis-z.iunaradt |iobári lakossá-,\' \'szletoi.
uzoinoiii mii sáliak rénzk
A bolal fóparanosnok visasautasltotts a némstsk humánus ajánlatát
IstncroUvs, Imh.\'> a ncmot főim- | holhevizitiub durva, mindent olpunx-
rsnrvnoksáir azt a/ ajanlatot tcilo, i titani akaró szándóka újból meg-
boicy llu.luj* s|«>t kiüríti, ho-ry oxál- I nyilvánult abbun, ltogy m vőnm had-
tal a |>oli!dri lakosS4i^ot nuvkillH\'l- I Wirv fóparnnrsnoka a nómotek
hrrnr a baUuu Imii xulmaitól. 1K« a * ajánlatát vinsznutaHitotta.
Ruhájuktól msgfosztott 20000 magyar rongyokba burkolva, •gy gyOJtótáborban
KiO\' nsTvkaniz-ai a/ületésft liyuix. kapitúnv, kiiiHHidhatatlan nxenv^ló-sek árán kiiii\'iiekult Hudap »stról neki knszonhetiftk, lio-jx a buda-pi<««ti KiK\'siki uralom o^vva iV»s/,(M >i n\\ilvi\'ouwá^ra jutottak. .\'
A ka|iitán\\ koxolte, Ikv^n a Iwl-.aovikü«k Ktfi\'v-iMiKxU oiryik birtokán a jtoluári bikossiu; ré.^z.\'ro hnüj-IŐU)>Ort ívudeftek lv. Kbb»» 15 \'20
ezer minden ran^u ós mindkét n >m-Ivli <n:>ónt telitek óaaxe. Kx<<l^\'a kióliezett szoroncsótlon emherok rongyokba voltak burkolózva, mert a liolaovikiok nemcHak ékswi^-iktől, hanem mó^ ruházatuktól in mt«g-foH/tolták ókét. Sok pap, rendórtiazt, rendőrt iftEtiinoló, vasutas, munkás ói eg>ób alkalmazott volt közöttük.
Dunai uszályha|ókon, s Faksts-tsn«sran át Szibéria hómszól falé..
Közülük időről-időre
ó^iaai cs*)-pn tokát iry althrwzerrol Maja ft\'lő hajtottak. aluiiUUlt en«ket dunai u»*álv hajókon a FokrU^U\'ngv\'ren át ^íik^ria feló irányították. Ott vol-%ak ezek kö/ött á Imdai^ti Szt. JáiKw korház orunvíi óa •>••
Többek közöli 16V) o|vralt óa tndó-brUv. akikot nó^najxw |oak»cnn>-nei»«>n hajlottak iViilaiV^trol ltaiars. KH>ktwk"Íofil» mint felo utkó*b.«n aÍ(HJéilult.
Jaj annak a nónak, aki aNöröt-batyárok kazéba barül
X u»!s*>uki coiKWZtevők üzelna-i-% kspitány uk1.- elmondta, lugv a lakoM^ág K) szaza WSk \\n rr\\Vtákol köreltek el. A köi-■év-i onw kt^^bb n^^-Jlapította, bix? a nx\\i t 1 • uaW-ka nemi^tep-
kícet kapott. Egy i-óazük súlyos frf-10 ásókat kafiott,"inert az éjszakákat a szérűkön, a földeken ós az erdőkben töltötték ol, hogy a leaelkigló UtUevikiek elől tnegmotu>küll»on«o-nek.
miifn,. ^
Ördögi gonosztsttaW, malyak bosszúért az égbs kiáltanak
Amikor K* Jóxaof foloaógúnel^ moubocstolonitów\'t akarta mogaka-dáhozni, og>\'sxprüon lolőttók én a haldoklót ax ablakon M Jcidoliták. Kxok után nógx axovjot katona fo-loeégói\\ eröszakot kövotott ol. K. János Ős nője telakanxtották magukat, mórt *n bolaovjkiók kót loányukat
axomoik láttára a K-k mi\'xlon liw-Hleloiiib\'lh\'k iik- \' ii. józho; ó^ tr-nj, , \'
va folonioll kóxx -I kom.......
galomórt a vönm katou\'akl..,\'/ i-orro durva karimás kn/ln M .. . \' » tolyaikkal jüxollok a |,i(/, " 111 banfi\'kffi kinoyy. g>erim>k \'ik,.
A sxovjat .népfslsxibaditás" további magrázó állomáaai
SárogroHon magyar oolgárokat, magyar óh némot hailifoglyokat <my gahóna-tárházUn óh három tanvába gvüjtöltók oshxo. Ax öt eoiel.\'lea gnliona-tárlnixlmn bobisonyultun 16(Xi omliort znufoltak öhhw, ami azt jolonti, hogy arok nom leülni, nem lefoküdni ívom tudtak, hanem 1W) nógyxotmőternyi torükiton mxo-
losan ö^axoxHiifolva állniuk k. llclt.
Arra nom adtak alkalmat iK\'kik,
A vörös ambsr-állatok mag
A l»olneviki ombonillátok kdien oldui vuliWit bi/.onvitja a aaját Holte-Hültjoikkol 4«lkovi/\\ott hátuiHiiuMljuk íh. A néníot CHAjNUok köy.elo<lt \'\\vl a liolHevikiek Bsrogroarój es!ik u könnvü HolioHÜltjoiket viltók el g.\'p-kocaikon, mig hiiIvóh HolietiüUji-ik-^t a szovjet orvosok ón orvosnők kivitel iwíkül nuvonlótt.\'tk. A Sárogrcn határában\' fekvő hulott axovj.\'t katonákat a köxaótf lakói totnetb\'k «;|. KzOn alkalommal\' a falu jogyxőjo a szovjoSparancsnoknak jeleni *t 1:», liogy 74 szovjofw\'liesülM is f.nl •/.-|tok fel a .köxHŐg határában. A jogxxó azon kóidi\'-H-\'-re, Imhí.v mi történjék velük, a szovjet para\'iuHnok egy lúl-lanatnyi uondolKodás után vállat vonva a következőket mondta:
Holnapra már úgyis meghalnak, t liát liolnup el kort óket temetni ... \'
Ipte, og\\\' foltótk\'iiül moghixhatő, azavahilnHo szi-mtanu rUjeazói«i»e.
Mau\'.var Testvér! Kx legyen a To óa a felc*H*god sorsa?!
, Nem. nom, soha! %
Es Te ísak og>- pillanatig i» haboznál fölvert fogni óh Szent Tüx-helxoík\'t meuTÓdoniV!
Alert cwik feg\\ vorrol vódekezlk^tnz, t\'hak feuvverrorvódelnirzlietod kétíves iivói<let, gvermokoidot!
Fogyverro, Testvór! Ra ha kell —
Jkwv sxükni\'irlel. ikel ••!», y|,, Mindoxok k.»\\i>lk ztéb u ,, ,|(i tárliáxhan én a hiuoui i nr irhalatlun álla|iotok .\\u|| \\ HÍak hél«zánir.i nem almit,!, ,, hozzájuk állandóan álb illa\' /., ax illterlliill ik jajkiáll.i-ai , ,
gÓH4.Í.
Kgy pimVilien h\'i t.,,1 i gUUt ét két llémeli l l. |j.-v. |, „,.,
tolenül, mogfagua talállak u, . saját aabasQltJsikst It lalötlék
ólelünkel is s/ivesen iddozzuk Jluxánkórl. sxabadsáiíiuik ii. ,, h-cietteinkéi t mindaz< i .„,,„ künk ol\\ driign ós sz.\'iit\'
Fogyverro iiÍoIm. i„., „„i,,
utolsó toliéiiuinki". iitnl-i, n, Ii t iiiiK\'
A leigázott népek nem hajlandók tűrni a zsidó azovjst-Igát
AnkarálHtl érkező j-I. ai -1 . rint Iránnak a szovjri tilt <1 i ,. H/.álli ió*/oíInmi a< olt • !•• k,n*" fellá/ailtak. \\ |niiiii\'jul s.ij|i> .■• vonalkozóla-.\' ni\' -; .\\/i. !<«»_-ho>>zabb léke- illan f.llaa.v1 lázadás bizonv it ja, Im.» Inni l:üiR s.rji nem hajlandó i \'liuiii a -m igát,
A lM>lst>vizmus áilal . II ._* il*. . lo iK*m itn\'izoll balkáni ull Hiúiról-napra erősödik . ML\', mo\'iraloin. A Iiem/eti dl •iiiimv.i-lom lliiluáriábaii. a Niili. ■ nok, .Mibajlovies I>i..zm é« I. iH*mx<>ti haivkötelóla\'i S/.rliUkj. IhHuániában iMnlig alMinz. ti iojí xánok ké|n-ziK a j«-l li.u\'-ko/vell.\'ii ha lUip-lerul.\'tél. a.u I n ík\'lkolet felni fonve.\' I.k l • hadsero^ot.
Mindennap halálos áldozatot követel a talált kézigránát
A tulyot stbttQlltktl bmilllloliák ■ ntgykinlital kórhabi
Nincs, nap, hogy talált kázigrá-n.\' ok ét robbanószerek nilyol, gyikraii; halálos kimenetelő sze-rencsé|tpn:iéget ne okoznának. Leg-többszi l ártatlan gyermekek esnek "J \' \'J de gyakran lelnflltek ll itukat éleinkkel kell, hogy Legutóbb ismét kél az encsétlenség áldozatalt ák be a nagykanizsai kór-!-
A igda 5 ével nemeikii* los az udvaron kézigránátot li\'.rt lakásuk konyhájába \'Az öl évei kislány • kony-S|ts\'adozott a kézigránáttal. IlDtelkeztében a kézigránát A zárt helyen lórtént i lakói Magdának mind-
VÁROSI MOZGO
Február 26 ló j ZARAH LEAHDER gyon lör.l filmje
Assxony&xiv
(Die grosse Liecej
UFA világhiradó
Élóadiiok kezaete 5 és 7 órakor
két lábán, kezén, él halán, ott l>-tózkodó hét éves Irma nevO nyírének szintén lábán\' és kezén, ■( édesanyjának hátán okozotl fci^N szilánksérülést.
Zex Oyórgyné iharosbtténji U-kos, házuk kertjében szintén gránátot talált. Az asvon|i •» tudta, hogy a talált lárny micioír Bevitte a lakiiba Űrjének "Kimutatni. Zrx Qyörgy ctavátpH kezdte a kézigránálol, mikórbw » felrobbant. A robbanás ere|e Zt> Qyörgy bal kezét leizakllotli, klvOl egész testén súlyos snll« sérQ\'éseket okozoll. Felesége »»\' él kél lábán izenvedetl súlyos * rPiést Midkét áldozatot a kanizsai kórházban vették alá. Zex Qyörgyön műtétei l"^ tak végre, leglleni azonban " nem lehetett ra|la, úgyhogy ívV sérüléseibe kiszenvedett.__
A (iöZlORDO riylrv.\' »\'t> 7 ó,«./.t „|. e Iliit "
i.p M pésti-ken d»iuri( »"»\'\'\'" T-\'eton W A ..,yk..iu.t ,,a,,... \'Ol
ii .liniáK* .Met»arr . 1 U .Ó.an„n- r<"n Srn.n, «M>krtl « irt • "
r>nt \'•l.t-.n " ™
ti*M ífbri Jtrói knf."
.Vj. m>tciu< 4
Zalai közlöny
Felhívási
Vailmap ét Oaaae. köimun-Ijknik lagké»Sbb délután 1 órára tall l.jalAdnl, hogy a munka-„gíiiiotok délután 4 órakor • N „k.r.ailat Péti nagygyűlésén, , amalyaji Kaaial Farénp propa ftindinitifiaitar mond ba.tédal —
;,agialan>>a»aanak
Ei at Intéikadéa nam érinti aio-,,t ■ lérllaké\', akiknak d. u. 2 Áréra ,b*osjtaaoknak maglalalA aiéiad (I0l.«.i6halyan klképiéara kall a,agjalannl. VúrosveletlJ
Hat h6napon bellii fel kell bontani a magyar és ?sid6 házasságot
Akinek zsidó házastárs* van, közszolgálatban nam Állhat, aam magánjogi vezetőállást nem tölthet be
ÜZEN A FRONT
Cser Sándor honv. és Bálint Já honv. üzeneteiket küldik P. gOj sz. táboripostáról Keszthelyre H Guloflöldére, szüleiknek és testvéreiknek. rokonaiknak és összes ismerős leányoknak, hogy jól van-liuk és sokat gondolnsk rájuk. Sok levetet várnatf
Stéger Márton honv. L. 482. sz. tiboripostáról üzeni Tótszerdahelyre: toksror csókolja teleségét és kisfiát, ne aggódjanak, jól van, hozzátartozóinak üdvözletet küld.
Balázs Mihály őrv. P. _flÜ5. sz. táboripostáról üzeni: Egy székely hu üzenetet küld az összes magyaj lányoknak, mivel hogy ismerőse Mncsen és szeretne egy magyar Unnyal levelezni, a P. 805. sz. táboripostáról. Balázs Mihály őrv. és Duka János honvéd Üzenetét küldi össies erdélyi ismerőseinek, hogy jól vannak, egészségesek és sokat gondolnak rájuk.
Makó Ferenc honv. üzeni a P. 80. sz láboripostáról, öccsének Mikrt Péter karp. szkv.-nek, hogy írjon a lenti táboriposta számra elmére. hollétéről. Ma valaki bajtársai körül olvassa üzenetemet, értesítse öt erről, irjou.
Oáll S. Józset őrv. B. 735 sz. láboripostáról lelkes versben ad kittjéről hangulatának, kár hogy hely hiányában nern tudjuk egész terjedelmében leközölni Üdv. Pajtás\'
Ms László hopv. J. 931. sz. tá-bonposláiól Üzeni szüleinek, rokonainak. jAharátainak, ismerőseinek, hogy jól van. semmi baja nincsen, kén hogy többet irj.in.ik, már Igen régen Lipoit levelel. Boldog viszontlátás rvményében számtalanszor csőlmlja hozzátartozóit.
K.inirs.u fiuk ma Kasza József Crlnátos Ne. :»é 936. A. sz német tábonpostán kllldölt levlapján Od-»Mciliket küldték a levente parinak A következők írták Kzva Jő/sef, Kasza Tivadar, Tóth Károly. Bertalen Sándor, Varga tst-»in. Kovács Antal. Placskó József, Kokoly István, llováth János. Bedó J^sef. Horváth Lajos, Oudrlcza Fe-\'enc. Bergel Vilmos. Magyar Bertáim
Űzen az otthon
Oolédl Miklós honvédnek A. sr. táboripostára üzeni egy ">|)bakőnakl kislány, hogy Jól van, fensége*, amit >zivből neki is kl-,ln Keri. leveleivel keresse fel sü-Kérem Istent, hogy segítse n ei^bh haza Sokszor csókolja Marik a /
Horváth János honvédnek C 329.
Uboripostár* üzenik Nagybakóéi -\\»l szülei és testvérei, hogy Jól •\'"wak. egészségesek, amrt neki * »f»MI kívánnak. Kérik, hogy f- í.^bet és vigyázzon magára ®^»o;uitk éried, kérjük a Jó Is-J9\'. í^gy minél előbb segítsen
Gékolunk.
A nemzsidók és zsidók között kötött házasságok felbontásáról szóló törvény most lépett életbe. A törvényszerűt házasságának felbontását kérheti az a nemzsidó házasfél, akinek a házastársa zsidó. A zsidó és rlímzsldó személyek megállapítására sz úgynevezett* fajvédelmi törvény, az 1941 évi XV. törvénycikk 9. és 16 ik szakasza mérvadó. A házasság felbontását csak a jelen törvény életbelépésétől számított 6 hónapon belül lehet kérni, de ezts nemzsidó télre Vonatkozóan a háború okozta akadályoztatás megszűnésétől kell számítani.
Klsko
.dl)
Ha az illetékes törvényszék működése a háború miatt szünetelne a per a nemzsidó fél lakóhelye szerint illetékes* törvényszék előtt is megindítható. A perben sem békéltetésnek. sem különélés elrendelésének, sem házasságvédő kirendelé sének, sem vétkes nyilvánításnak helye nincs A közös kiskpru gyermekekkel kapcsolatos magánjogi igények külön perben, illetőleg a gyámhatóság előtt érvényesíthetők. A zsidó házasfél a nemzsidó házasféltől tartásdijat nem követelhet. Az elvált nő férje nevét nem viselheti. A törvényszék Ítélete ellen perorvoslásnak helye nincs. Az eljárásban minden intézkedést soron-kivül kell megtenni és a tárgyalásra közeli napot kell kitűzni.
A nemzsidó házasfél, hs zsidó házaslár&ávat kötött házasságának leibontását nem kéri, köztestület szolgálatában állást egyáltalán nem, magánjogi viszonylatban pedig vezető állást nem tölthet be!
Az ilyen személyt a határidő lejártából számitolt második hónap utáAtnyugdíjazni kell és szolgálatából el kell bocsájani. Az idevonat kozó részletes utasításokat a mi nisztérium állapítja meg.
A nemzsídó és zsidó házasfelek házasságából származó és a törvény életbelépésétől számított 10 hónap eltelte után születeti gyermek akkor is zsidónak tekintendő, ha egyébként a fennálló szabályok szerint nemzsidónak minös\'ülne.
A törvén/ indokolása kifejti, hogy aki zsidó házastársával kötött házasságát nem bontja fel, nemcsak a faji gondolat ellen vét, hanem a nemzet szempontjából Js olyan káros magatartást tanúsít, ami nem maradhat következmény nélkül. A törvény a gyermekek helyzetét nemzsidó szüleik állásfoglalásától teszi függővé. Azzal pedií. hogy a törvény életbelépése után 10 hónappal született félvér gyeimeket zsidónak kelt tekinteni, a fajkeveredést igyekszik a törvény megakadályozni.
Mindamellett lehetőséget nyújt a megtévedi magyaroknak arra. hogy zsidőv.il körött házasságukat felbontsák így ne zárassanak ki a nemzett közösségből.
. Hogyan védekezhetünk hatásosan a kiütéses tífusz ellen?\'
Illetékes hely — a szükségei tudnivalókról
A fortőzó lietoiínó^\'k, különösen ii kiülÓMCs tífusz meirakadá-Ivo/iWiru » logtölili nvwiratma-jryarorsxátfi város saigoni intózke
dósokét volt kúnytokin foganatoei-tiuii. Kólnvi h\'nok olkorflhjeo váf tt hanirnulvozxuk, liogy nincs járvány, (iii|ún oroventiv, megelőző intéz-kedésokrol van szó. A megelőző tennivalókkal kapcsolatban illetókos Itolycn a köret közökre hívják fol a lakosság figyelmét.
A kiütéséé tifuez tünetei
A kiüté.-os tífusz fertőző l«c-v tejjaég. Itendezertiit járyányszoruon jelentkezik 6* a totu terjeszti. A Imtogvóg luppaniriiM ideje tv! 14 nap. A/ első, három li:ipl>an fejfájás, ta+rfájiliilnmk, szédülés. rossx kö. ór/et mellett ltom rtkán hidegrázással láa keletkezik. A Iá* a 2 4 najion elérheti a 30 40 fokot ós H 12 napié tart. A luilvány-\'j>ir»vt. gomliostüfojiiyi vagy loiK-nényi MűUWk a 3 .">. napján
j^lcntkojiu\'k, olós/.ur « Iiipkiii vállon, do néhány nap múlva a vóg-te^knv in kitorjcilltetnok, míg a n\\ak ós iiri-U\'ir kiuU .\'iiUMiU\'íi ma-riullial. NóIihiiv nap mulve a kiütések a U»r*/int íiló eimdkodnck. vi-llWiw, n/4>nnvw Ivarna árn\\alatuakki» válunk, majd vvrzóaok t-unadiuih Ivnirúk ós kó/opük KMétki\'kiwn c arinesíxlik. Jellemző tünete még kiiiUWn tifun/nak a vérnyomtL ■ ei^-kken^í. Többmin\' ideérendőIÍ rn<vlvu^tót*k u fellépnek, azne-lyek n.* «<n- 6* k".\'v\\>zélv«»s öntudat-r\'»rai ic foko .Wlhutnaí..
nránxsz<un v-u-to.ö f.Uta\'iiKm 10 íza/alók. 2 cvt-s.\'k kőzött 3 --5 azazalék. ik> >> even felül olori a 4<> 30 s.\'diafólot i».
A kiiitifiuzt a tetű ter-
jeszti. emoly a Iwteir embor vén\'vol niatr.iha szívja a boteinfóg kórokozóit. VakarórUitnkor az emlK-r a letüt szótnyomjn és IndsíuV-nnoit a Ix\'inin keiv«Etül liedóizsoli u rérlio.
Mit kell tudni a tetúröl?
A tetü élettartamé 8 6 hét. A nőtftém na|»onta 3—8 petót rak, amrlv eifv Ixít alatt kel ki. A toljon kifciléxlés lő iiapitf tart. Kzért két-fi4«t< i»kónti ruhaviUtóa a t<»sl elt«^tv<\'-s<*lóV-től mogiW. A testről k\'hullott telii lcirko«lvozől)b kórülménvok közi iM som él 10 napnál továíd). Tollat a két hétfu lezárt lakás, v.iiív telvi* ruha önmagától tetvétleni-tődik.
A tetvetlenltés módjai
J -- ő tetünck két fajtája okozhatja« kittét** tífuszt: a fej-fü ruhatotü. A pnjutú nerkéit a hajszálakra rak-
Ía. jbiztosabb kipuaztitása a haj MÍvju.sárul és leliorotválésávol, va«y 13 - - 54 fokos vizbo a haj két |ierero való l<o.!Ztatásával, esetlei,\' p.rtróloum és olaj kovorvkévci fél— 1 órára való bnlórrHólésaol történhet. A ruhatotü irt,w» mosható ruhából log/obban forréz.iottd. nem mosható ruhából foi ró .aasal való alapoo át vasalásai történhet. A ruhatetünél fiffidcmbe ki\'l! tenni, hogy nomt-aak a ruhába, hanoin a\' tost e\'zórzctéro ín rak aor-kót a tetü, ezért fürdés előtt petró-Umiomx olajjal kell testünket bekenni iS i\'stk 10 3<J pen- mulrn nznbad meleg vi/zol lenlósni.
-izek a WtvctkHiitési nu\'id«iierok tenné •/err^en «/. e^\'-jti v d.\'kezóst szolgálják. A liati\'*»a-ri fertőtlenitóa-nek u ".lannak a maja cv>é)» hatá-mv» o-zkuKi ii.
A fentiekliót ril.icoean kitűnik, hov*) » kiutéix\'s tífusz ellen a lee-hatose^abb vádtkeaé* e tisztává.\' é-s g>akori feliérnomú- í* mhaváltóa.
Hozzátartozóit kereti: Tollár ls|os honvédet a páncélos alakulatéi (Tp. 154. sz. alatt) keresi (elesége. Tollár már december óta^nem irt. Aki tud valamit róla, legyen szives feleségét minél előbb értesíteni. Cime: Tollár La-losné Nagykanizsa, Szabadhégy 77-házszám.

Falat László psz. csendőrszakasz vezető (Somogymegye Nemesvid, csendőrőrs) keresi édesapját Falat Miklós* Szülei Szegeden. Bns*ól-
utca 18. szám alatt laktak. •
Kiss Bank Ferenc tizedes, kaposvári vendéglős keresi családját. Cime: Somogy vm kat. parság, Nagykanizsa.
Kövkii Oyula a K. 727. tp. számról keresi Nagyatádról meneküli
szüleit és családját.

Kertész Sándor lepsényi születés 0 munkaszolgálatost - legutóbb októberben Celldömölk/ól irt — keresi Szakács Istvánné Alsóörsről. •
Némen/Tltmán F. 747. tp. és Németh József L. 283. lp. sz. alatt harcoló honvédek eltűnéséről értesítést kérnek az aggódó szülök Nagykanizsa. Bagolai sor 25. szám alá.
e
Opra András honvéd, — lp. száma P. 80L. — keresi Gyergyótöl-gyesről menekült özv. édesanyját, azonkívül Opra Évát és Erzsit, valamint Marosvásárhelyről menekült
menyasszonyát Lukácsi idát. •
Hoffmann János honvédet D. 315. tp. számról keresik szülei. Kérik bajtársait, ha tudnak róla. értesítsék az aggódj szülőket Korpaváron.

Szlafincsán József honvéd P. 80&. tp. számról keresi testvéreit: Szla-lincsán Oyula őrmestert, Szlalincsán
Barna tizedest és Szlathicsán Lajost. •
Kupán Jenő és Kiss Oedeon ilonvédek a C 628. lp. szám/ól keresik Kupán Bertalant. Kupán Endrét és Mezőkeresztesről meneküli Király Gábor csendőr főtörzsőrmestert. >
Hosszú Sándor szakaszvezető! a D. 122. tp. számról keresi Hosszú
Jánosné Somogyszobi 142. házszám. •
Balogh András szakaszvezetői A. 788. lp. számról keresi felesége. Aki lud valamit a mult év március 13 án Besztercére, a 2. erdélyi tüzérezred 5 ütegéhez bevonult sza-kaszvezetőről, értesítse Balogh And-rásnét Somogyudvarhely, 09. szám alatt.

B4nk.il Rezsőné. aki Pécsről menekült, keresi férjet Bánkuti Rezsó honvédet. Kéri az Ismerőseit, aki tud róla, az alábbi címére értesítse: Lendvalakos 3.. u. p. Alsólendva, Zalamegye.
Bácskaiak, akik tudnak állítólag október 8 án Bácsszenttamásról elmenekült családomról, szíveskedjenek értesítői az alábbi cimre: Morell András henvéd, Beszerzőosztag Csáktornya, Horthy M.-tér a sz.
a
Fszekas Sándor őrv. (volt tor-nyospálcai lakos, asztalos) keresi bátyját Fazekas János szkv.-!, aki
ZALAI K0Z1.0NY
1tH>. nijiit.ii.
> 24. táb. to. osztálynál szolgált Aki Iámért és lud rúl*. küldjön ér-ttaltést elmemre: riitkii Sándor
őivesetó. Ip. P, 805. i 1 •
Kernem lérjeraet Keresztury Imréi C 418. sz. táodnposlán, aki • veszprémmegyei Puizlamiaka községben lcl|eutcll szolgálatot ét de ceinbe. 16 In In ulol|lra. Aki lud róla. erleallae lelésegét Keieszlury Imrénél Nagykanizsa. Atlila-u 46.
Kozlcs }ózsel Nagykanizsáról, Oaral ul 39 az. alól kereti Ilit, aki legutóbb 1944. december 22-1 n Irt haza Delkumlrombdl ét álliló-lag Németországba ment. ScQlel kérik, ad|un élet|e.t magiról. Hl valaki ludna róla Irtelltsék, Hogy oution aggódva varjak levelét.
Bárdos Hjvliine kereti lér|él, Bár-do» llvln tüzeit ll.btti) Itbufi pos-litzáuion. Kerl írjon minél elóbti^ meri nagyon aggodnak ídesanyjl-val együtt. Akik olvatták ai uie netel adjak II neki. *
„Annak ■ honvédnak, raKl ma nam kapott
postát I" . Felhk^a a aalal nókhózi
Al alábbi tábori levelezőlapot hozta a potla szerkesztőse-tünknek: .Magyar Honleányok I Tudjátok nagyon jól, hogy országunk legnagyobb része orosz megszállás aluli van. Ml, hfJíYi\'Jrk, akik uz arcvonalban küzdünk, csuknem va-lajiiennyien a megszállt vidékre valtik vagyunk.
A harc megedzett ugyan bennünket, de — mégis fáj a szivünk, mert u m levél, sem Mr nem JSh\' senkitől. Újságot olvasunk, de 1/* ányzik a meleg szeretettől sugárzó kedves levt\'l. kedv s lap.
Nagyon jól tudjuk, hogy TI, kedns Honleányok velünk vállvetve dolgoztok ét kiveszitek része-leket a küzdelemből. Mégis arra kérünk llennelekel, ha win eg) kis ulótők. írjatok nekünk Juttassatok abból a szépei, gyengi\'del sugárzó szivetekből nekílnk is, S hu nines In szükségünk buzdításra, bálon-l ( Idsrn. mégis Jól esne oisasnl, mell Tőletek származik.
írjatok n< künk, hogy ne éretzllk a teu-rüMget. ne élezzük u magányt. Vidítsatok fii bennünket i ml — győzelemmel Jogunk fizetni I A küzdő honvédek.\' e
Örömmel Cetlük ezt a levelet, fíe-méljük, hogy t. olvasóink tizeire! táboriból Igen sokin vlllalkoznik erre i nemei szórikozlatálil. Kérjük a honlelnyokat, hogy t honvedek részére szint elló lapjaikat, leveleiket a .Zalai Közlöny\'-böz adjik, vagy kllldj.\'k be. Ml majd •■ekei IZ Illetékes tábort postákoiy kérésztől kijuttatjuk. A válaszokon pedig megkaptak a táboriposta számit a honvédektói: A lapok, lévaiak címzése ez ItKyen: .Annaára védnek, aki ma nem kopolt pos-Ul- -
Bár jól esett olvasnunk, hogy buzdulna honvédeftk , nem szorulnak, mégis irta kérjük honleányainkat, hogy a honvedeknek íroll lakokból aa aiaradjon kl a harcri való bua dilit.
Ax ellOtállláa ma ■ órakor kaidAdik as ■ űr..g lart
Falhlváa a Nyllaikereaztei
Párt tagjaihoz A Nyilaik.raszt.s Párt Hunga-rltta Mozgalom vároal ezerveiete talhlvj. a Párt nagykanlisll t.gjalt, hogy vaalrnip dátután Iái 4 órakor a vároal tz.rv.z.t halylsagá-ban Hivatal ntlkül pontosan jelen-janak mag. A vazatóság ossk •lóz.l.s.n bejelentett aa Igazolt távolmaradásom! fogadhat al.
Városvezető
H I R
B
N..IK, Mliclus 4 Vasárnap. Róni tat Ocull — PloWallna KS.inír
Mlrclm S lleiló Ram. kai Oztfb -Protestáns Adorjln,
— Értasltáa. Az evangélikus egy-hlz vezetősége közli • hívekkel, hogy visárnip, 4-én nem lesz az evang templomban istentisztelet, tunem a református tempiombin vekznek részt ■ hivek az isten tiszteleteken. (:)
— Hlzntlgok. Tincsics Manci és dr. Kesztler István intézeti főorvos házasságot kölötlek. Tanuk valtak: dr. Almássy Gyula törvényszéki tanácséinak és Kelemen Ferenc bankigazgató. (:)
Bellik Imre és Mlhalecz Mtrla házasságot kötöttek. Minden külön értesítés helyen. (:)
— SaJv küldi talvnak. P. Gulyás Gellért ferences plébános, hlzlónák kezeihez a következő adományok folytak- be menekültek és szegények részére : Oódor Sandámé 100, Szigeti Islvánne 51.N N 50, N. N 50.
" * — ...... ....... C)
N. N. 100. N. N. 50, N N. 150. - aiUSIAltor srvarásak : 5,
7, 8-án Szt- Imieherceg-u. 5 8 szám, 9 es 10-én ^ozgonyi-u 1.
Felhívás Nagykanizsa tertl-iakos> Jvához Fair.artás.k .Ikarütase v.gatt mlndankln.k tudomására hozom, hogy minden vllárnip 14 orári tartozik m*g|.lenni a beosztásénak m.gl.l.ló szazad gyutskazA halyan Kivételt k.pez mindig az a szlzad, amelyik munasrs van rendítve A mun.lra rendelt szálld nam ktkepzesre j.ienk mag, hanem a varos állal megj.iolt időben Is halyen gyülekezik munka,.
4.S ti, kir. Ját ii mv ttv. pk.
.A háború legborzalmasabb •zakasza
(Newyoik) Chllds. imcrlkai rádió-bemondó, ikl neniiég lén vmza Londonból « Egyesült-Államokba, kijelculeue, hogy a német lávottági legyverek l.ondnnra irányuló Ilma-, dásai az egész háború legborzalmasabb szakaszát jelentik. — Nehéz volna leírni, hogyan fesl mosl London. Csoda hogy ez az óriási v.voi még egyáltalán létezik.
Megkezdődött Frsnco országában la az .Intenzív*
• bolal .munka*
iMsdridl A spanyol fóvárvehen e fallaiu\'islák h4zabe fiyyntne knm-muniauk KatolUk bo. ekikz4 Xos.-kva küldolt ki. Iviq- Spuivol
terruravlekniOQieket taejl u iák nym As ott Uztoskodo k, I nMCóit^. A kozzujiunMte mí\'S"kt ktUridbwi oegy Mhé koeudlat kelta* e
|.apz4rta|tor érkazatt
Szovjet páncéloaok éa cí aág elfoglalta Bukareata4
(Berlin) A tzovjet páncéloaok él gyalogság behatolt Bukareitbe. a váróit elloglnliik éi i hotyőrséget lefegyverezték.\' Eközben lövöldötésre ■kerüli a sor A kormányépületeket megszállták és az Meniények folyl-mán utcai hircok il vpltik.
A Rideicu kormány eltávolilásl él Visinszky megerkezese utln u|abb Vénörvényszék látott munkához. >
A kormányzólanáoa tagjai
(MTI) Szálast Ferenc Nemzelve-zetö a miniszlerelnökhelyetles előterjesztésére Beregfy Károly vezérezredes, honvédelmi minisztert, dr. Kajnlss Ferenc m kir. vallás- él közoklilásOgyl minisztert és dr. Csii Sándori l kormányzótmács tagjait ezen tisztségüktől lelmcnlelle és a kormányzótanács tagjaivá Beregfy Károly vezérezredes, honvédelmi minisztert, a honvédség fö-pirincsnokát, dr. Csla Sándori és dr. Gerl Józselet nevezle kl. x
KafOkiiiiiasa me^oi váró.
1 polkriirmoaturáti\'il\\
3721/1945 l\'sray Ai arséDntl »ló ayllmrilcataperm.leséa.1
lOláas Hirdetmény.
Tudomásomia jutott, hogy egyes gszdák a gyümölcslák virágzása idején is hasznllnak irzénes port permetezésre. jóllehel a világnyitástól a sziromhullásig történő srzénes permetezés a méhrkben nagy kárt okoz. Közhírré teszem, hogy az ar-zénrrt való peimetezés a virágzás Idején tilos éa a 48 100/1932. I: M. fz. rendelet alapján elzárással büntetendő kihágást képez
Nagykanizsa, 1945. lebruár 19. .a Polgármester.
221/ké 1945. Tárgy : Sóutalványok beváltása.
Hirdetmény.
> sójegyek 5 ös számú szelvényeit 70 dkg. kósóia a mai napról kezjve be szabad Váltani.
f kereskedők hét,lön, I. hó 5-én jelentkezzenek utilv\'ányilkért a Közellátási Hivatalban.
Figyelmeztetem a közönséget, hogy sójegyeinek lejlécéi ne dobja el, pirit a mai szűkös viszonyok mlMt lehet, hogy egyszeri beváltásit eztjs lel fogluk hisználnl.
Nagykítnlzu, 1945. március 3. afeí 1 Polgármaater.
Nagykaniss.
polgármoau?i

4492/1945. Tár«r Kfl/ii, .
léikrdi iá (élőiének ltök,e|r,(
Hirdetmény
Tekintettel a melegebb id/,, beálltára, a Járványos cs |C([ betegeéKfk telepesének int^j, végeit felhívom az összes ham donosokat, hogy az udvarukba pöcegödröket és Rzeínét- és m dombokat jelen hirdotményem Jelenéséiül számított 5 nanon feltétlenül hordassák! ki, meri . hordatás végrehajtását cllenAriij fogom és a késedtlmezrtkkii 0 szigorúbban fogok eljárni. Felhii továbbá a ház- és leleklulajü< kat, akiknek ásott kutjuk van. h ezt az épUlet v.igy kerítés utcai dalán jól szemhcMni\'en azonnal leznl kötelesek és pedig: alul kútból inni lehet: „Ivóvíz", ah<.l nem lehet belőle : „Nem ivóvíz Írást kell a ház vagy a kenus 14 — kapu melletti —\' ré*iére Ennek megtörténtét szintén un őriztetni fogom
Nagykanizsa, 1945. lyImiit 4-0 "PolgáripaMi,
4871/1945.
Hirdetmóny.
Értesítem a város lakos5i,t hogy a német lu\'disogely pen/ü hadisejiélyeket I. h«S 3 an es 4 reggel 8 12 óráig es d. óráig fizeti a városhála I sz. helyiségében.
Jelentkezzenek mindazok, akik* hozzátartozói a Hunyadi p;r«!i hadosztálynál, a német SS latnál, vagy a Wehrm.ichlnál tenek szolgálatot. Hoí/»k raid kai a rendelkezésükre alló kn nyokat, a szolgalatot tcljesii" zátartozóik leveleit, amennyiben m segélyt kaptak, ugy .f segely kiliff tési szelvényét, továbbá a kodók gazdakiinyveikcl.
Nagykanizsa. 1945. március
04 Polgérmtiti\'
tjlXVke 1945. Tárgy: Mezőgazdák megszámoltatása.
| Hirdetmény.
, (Al Közellátási Miniszter Ur /n d<;let» lolytán minden Bazdát/aki-oek |azdakönyve volt, pedig
knetet utján jutóit gabonához, ize-n \'ly szerint külön Idézőlevéllel n egidéziem 1 Közellátási Hivililbl elizámolál végett.
ülnek iz idézésnek i gizdlk egy kmbb része — mintegy négyszáz nem lett elegei. Felhívom tehit eze-iet, hogy ujabb idézés^ bevárást léikül f hó 5., 6 vigy 7 én innál it Inkább jelenjenek me« i Köz nlllláit Hivatalban, mert ellenkező eiettxn rendőrtág ulján vezettetem Akel elő.
Nigykniztá, 1945 máidul 2. m Potgárm.st.r
210/ké 1945. Tárpj Hur.."avair l btlélrle. h-.!\'t\'l tsia
Hirdetmény-
A burgonya igénylése e< i) magyír es némel katonai alakulna áltat löflénö luénybcvéickkb\'l (•» mszó bizonytalanság eS zav..i tárása éidekébeii. az alól" 802/ké. 1945 sz. rendekre if közhírré leszeni, hogy ar \' , buigonyakésziele feleli kirí" ; I Burgonyaforgalnii Központ aendri-
kezlk, melynek ulalasa nétko. 1 polgári halóság. sem magyar >* I i.éinet katonai alakulat, vagy \'
burgonyát a gazdáktól igcn)bí»" 1 vehet
A gazdáknak kötelességük t>"\' gonyaleleslegüket a vlsáilásii ¥** sitoll kereskedőkhöz (Nagykamii"
• Fuluráhozi beszolgáltatni
készletéből aztán bárki i> ««\'\' Burnonyalorgalml Ktizporl (Kőszeg. Király-u. 52, teleion 113) láss alapján részesülhet
Nagykanizsa, 1945. niáicim •
„ PolgáimtsW
ZALAI KOZLO**
aokiTlN.i aaa.ikaa
Kl.dl. J ii.iaa.ii \' 1 «"•."*" reielo* klen.. .\'\'" \' * N>i.M.I.\'.I • .KiHin.i.i I 1 kaí-ar" ipi.llliáia Sae*».\' ■ \' ttroaxllsn Telel ..........
C"k fegyvereinkre .támaszkodhatunk I
Ára 30 tillér.
u-
^ 4|„ 11 kxtiíMv.t.l Fö-ut 5 ulm
,^1\'fii\'l1 " telefon 78- ti.
Felelőt szerkeszti: Bonadek Ratió
nitliriM u<: «| »6n«nr« • •p»n»í. ott*y«M.r<> jwní/t.
Tl» M»>«iid»|«, hogy m«p»»BUt«H »| <l»H«»w« — » Huwg«rl«mm
Hattal mlnlaxtcr:
„A magyarságot fenntartjukés az ellenséget megsemmisítjük!
Botnut botszuv
t •■hűtiOnb, bosaxuval toriunk meg minden magyar vért, ral fogjuk megbüntetni a hordát, amely nőinket meggyalázta I
Teheránban e taldó elgondolások alapján döntöttek • magyar tort felett Még nem vetzett el temml, mlg bennürtk van tz akarat: vitszaszereznl mindent, amit a rablók elvettek tőlünk
„Kitartó harcosai tegyetek Magyarországnak nemcsak az első vonatban, hanem a munkahelyeiteken isI"
\'■K
WjiiM|t u kom délutáni órákban i\'rnr főnyi Imin".\' g\\úUd. -z tt na Mtrt-téieii ii Törvényház. előtt, VuLu-kcn-zti-n l\'nrt által m -gliir-*iit nai\'v.\'Nillésre. A megjelentek u olt láttuk (\'nomav MikliVa » úriii\'-.\'x • és Ivándy iV-tor , un* . * Ilaraliyu várlIUiryo ;wii»il Telji-s számban iitoitji\'-ii r..i» iii<v>«* in várti.\'i\' vexetó-n«. tht toltuk ii nzövetaégeuiik,
a lionvédnég, a vúio.h és a közhivatalok, testületek ntovIaokM in.
A nagy gyűlő* a n\\*w\\u*tj/ kiktöa elmondásával s u Hungarista Kinló-keztotö felolvasásával kezdődött meg. Kzutan dr. Horváth József városi hajtő Cm propagandavezető lepett a szónoki oin.-kényre. Koresellon szu vakkal üdvözölte a szövet ségoaek megjelent tagjait,, majd a magyar honvédséget n nagykörös azon töt te.
Az ambeii lélek dönti el a küzdelem kimenetelét
A iwjv vilá\'jóji H köxo|Kilo
••lokólrtiinok hitt óm-a i»rn>cmek dőlnek romba. Ax •1*1 kall ura épuloto ín minden \'•h?Vi-l«\'H iw*.>g-ro|iog. Mőrlio-•a aa*v kQadoknibon állnak
• •f kfttuuái é< a huugiiii»tti inu-
lurcosai a keletről ránktorő. ••ái-t f.uxt-vtó liolnev izmossal \'"■\'•ii. tnogtódiék Kurópát.
■» hatalma* ku/deloml»eii a^wiiI minden agy, tuiiwlfb « Wv.vf\\\'linón\\lieu azonban lvi» "Aflti , | ku/i(ek>m kimenetelét, ±««u nr i inlieri lőlek, amelv motf-* i .\'Illókat é* hitet Vdeno-l-ta.lt agtnak a Imre további pewn Awitait a lm ia cM«eii iv harvlwit, ha ma-1 auradna. Kell tehát valami, ><l nll iiiouotte, erőt ad óa meg-\' •-W\' <V>cdlllvaliWigut. K* a/ eró •Mknu neiyzeti piopagands, JV •w/Niém i colokat hirdot a J ** aui mutat ia milliók aaamára.
* • Hun nualern kor oazkoaoit \'élj* lel. hanem ax orvr évoa
a é|ut
Caer éven ét
Moi1 no feVoiUük el, Ik^q * át hárítunk Kurópáórt,
Ivándy fólepán beszéde
\'»a»U |Vu»r. IVva \\árx* i<« Ha ^^\'""j\'vxe (őu«liánja emelkedett
i rnátakadurkor. a* uj
7 1 \'^\'-Aoi.vííV^ iv«i.>m*v UMti
/•"^U\'l. tig^r .v*renxiU>tjük
iiHMKkUta. Kit aa uj V* w»t a.tNit«Mi oauk a hunjfe-••Ai tudjuk nn^TfckwiUuu
omm\' éven át hiU\'t lőttünk a nxuuati kultuin melleit. Kxor óv mi át árván, olhaxyottait álltunk a keleti y h/.o-dolemmol aiomla-n ós végvári vitó-MMiik Hxáxexrei hullottuk el ohhen a hatalmaa küxdolomhon.
A mniQar férfink azonImin mindig hox/á voltak nxokva a tul-erőhöx ón a kur.deJmet aoha nem adU\'ik fel. Kxt a Iv\'mieii életnx«>mló-letet akarja a hungiirixmua továhh u|>olni. K/. ux alapja moatani harcunknak in.
Kxt ax exeróvee multat, e»t a magyar hősi éU>ts/. inlóletet tagadta meg mult óv okttdierének bünaxövot-kezoto, amikor elhangxott a k»n!>ot-leit tliagnóxia: M,>->arontzugnak puaxtuhiia kell. A laAnloa Iwtag or-ar.ág axonban mégin magához tört. Akadt egy főrfi,
Ssélaal\' Fereno,
aki viwuarántotta a nir nzéléről->a. nwiirotet. 0 kijelólto ax utat. amo-Ivoil haladnak kell. A hungari«la Nla^\\ aroia/ág mogYalúaulára érdeké-Mi viUlalnunk kell na áldozatokat, ha vége* endwri agyunkkal nem ia látjuk annak órtohiu\'t \' — mert immu kinehh tót foivg moat kockán, mint a nemzőt élck\\ vagy halála.
voltakóp|>en a K/.uhadkőinüve- isten-tagadással og>onlő. A .esnládlnil ím ki..Ilók a tia/.ta orkólcaöt, Iwgy ezzel a nó|iek el lónál lását elsorviihszák én aaját céljaik igáiáha fogják. A ma gáiltiilajdon |«slig it;*lli volt lilán, mint a tőke koriáHiin hatalma hzii l>nd cahli\'ia ós caaliia,
dőlném cxnlátl-
Kz oliainori a hitet. Hiszen már e iiogúny népek érezt. k, sejteltOk, tudlak, hogy loitni kell eg> mngaaahb liatnlomnak, anu-ly nv emlier útjait irányitjn.
Hiazünk Istenben I De hiH/iink abban ia, hog\\ a ma-g\\niWignak ezen a földtai Kolol-Nvugat ütkőzőiiöntián kell U-lje-HÍienio hivatását. Hiszünk n család-* Imii i», ntt-il tudjuk, ltogy egy oin In-i oniiiagálMiii nem emher. Ceak ax imlHM\'pár axai>orodókó|«.\'s. Tud-(jilk, hogy a Vnabul a legkim bb alap.
|........
amelv te rá kdiet éj»iU»ni. I\'ehát en-
A né«y alappillér
e »Vv ^\'^beiitó valaki. Ik^I ^jwninmu^ kommuniimua , wvx-ialiaiuue külön külön ^ juáténrk mrgralOaiaaset
tűzte aáaalöjárs, akkor mi iniéK ép|vn a nemaeti avikMalizmuat vá-las/tottuk? Azt válaszolhatnánk: a/órt, mert ebben találjuk na«g aa élet iW-gv* fő pillérének: a hit. a etflád, a nuvg.uitulajdon ós a «zo cializmu* nuradóktsJan mogvalóai-táhanak egyetlen lehetóeé^t.
IW^ródo további norái\\ a fóiíüán réaaloUwn isna-rtotto a liberaiia-musban, boK»*izmuíban én m«nu«ti szocialiimuohon a alappillér
Mwtót. A liberalumuiban hiVit rvnii Ulalhatunk, csupán annak ta g«d*»ai Kbb«n a\'rendtcerbcn a bit
minél o\'oaóbb munkabérrel minél drágább árut termelni
A lilieinlizmuN nzoejalizmusa ere<l-ménvezto. Iiogy a liceai^k-tefH-n goxólá nem tudta^ megéhr tudtak nitnvit koreanl, Iwgv
j..k.l .JUrihM^k ■ M , ,,[„.,,„,, M, uW.
IIokvo" találjuk "UK " l"l<-« i^imIUÍiI. Valljuk a mo-áu-
. liilajíloÉi olvúl, n.ort lu.ljuk, „inc. nagyobb lioldogHag. mint valamit sajátunknak mondani. A matMUliilsi-donlmn azonbaji a tókót ugy állítjuk lie, hogy sx a nemzet nxáinárs, a kö/"s-óg axámára hasznos legyon. A nöinxotÍH*tKÍalixilills sz.oeializmiise |ic<iig axt vallja, hogv mijiilen ogxes dolgozó oml>oi a niunkúiaórt inog-kanja ax őtet megillobi nórt. Kz. rt váiaaztottuk tollút a nemzeti hxocís-lizmiiHt. mert ali^an az i-ihIk-ií ék»t nógy alap tólivoxőjónok: a hitnok, családnak, magántulajdonnak s Hzo^ializmusnak igazi mogvalúaitaxát találjuk motf.
Ivándy főispán nagy\'lolkeaetlésm-l fogadott l***zó<le után Kassai Ferenc
Janpngiindaminé-\'.toi\' kinéretővoi inon rke/ó h\'erckí-H IWIa államtitkár cnielkcnlett szólásra.
a Ikolsev........................------1
A konuniinizmiiH tagadja laton l.\'t. zó-ct. l\'-ak azt ismoil el, amit w földöli megfoghatunk, vagy ia a teljen anvagiafs.ér álláspontjára helyezko-difc;- t nulád |KHlig egu\'iltalán nilK\'N. HolyóUi a Nxahaa*zoi\'ek<m.K>pctt. A nót toljeion kiszolgáltatják a becn-tolii ső.\'nok. A bolsevizinunlmn nia-gi\'uiiulajdon ainca. Minden ni ál kimé, illet <e a-t éeuwrmilllók votltákoa muikiiáiiak g>-mnolche a néhány tizo.cr .\'ShIó vezetőé. llogNun lőhet re háti ebbon a rendszertan nr.o-ciulizmusról lionzélniT
.Uvni kellett tollát egy uj rondn.K i n-ik, aminek novo:
I Jeétsetlsaoolsllamus, \'f gyúr gxakoilata a Hungarumua. >
Kerekes Béla államtitkár beszéde
—I l\'á ói áa kiuóaael tudtunk csak [ olj^niii. mondotta mert Szoni-lutjU-k < belokerülWazoknak a vá-K»Híkn\'al< sorália, amelvok vállalták a hzonveléaét önnek s háborúnak. Vállalták az ral a megg>őződéaaol, herr erek oz áldozatok nein hiália-vatok, vállalták azzal a azent hittel, hog> ezfk a azen\\txlÓM>k előaegitlk a inőzcIpioW Kernénvebb ban-oaokká lettek én hatnlms»shh orőt gy űjtöttek a moatani légitámsdáaból arra, hogy mindent visszafizeancnek. Kgóazen
kfuónóa véletlene aetsnah; hogy Saombatlielyt akkor érto az ollenacg táma>láaa, amikor a huiigarízmua
iáénak
t4 <
eaztandeje...
— Márcn volt 10 eazten-
deje anrv. \' ital vezér-
kari óm* <-gból ki-
smrlkede\\ r uj élet-
forma, amoly a fiouizct feltámadás*) hiruetto, abból a aorahól, amoly 1035-bt-n a mngxar nemzotiK-k jutott. Akkor indult meií az uj dotb" zetinzoeiklihtu vilúgnézot. Kunok magvar gyakorlata a hunguiizmun. Szátási roronc loikóU-n tiulározott alakot kapott az uz eszino, amely korábban, másfél évszázadon, lehet mondani évezredeken keresztül mint vágy, mint akurut élt a nomxot öaszoasócjénen. Határozott alakot ka-l*»tt. meit meghirdette a mugjar taraazt, amely s mag>sr ériuliniaó-get, munkáanugot óa a\' magyar fold-múvea réteget küzósaégbo foglalu.
Ab IgehirdstA
— Meghirdette a uarsaxtot a magyar nemzet pillérévé teró na-(tonalizmust. Azt hirdetto ug>an-akkor, hogy a tiomzcteltsrtó paraazt,\' ou-ly falazabaduit ugyan % jobbágy-
ZALAI KÖZLÖNY
tágból, dc * modern kor kixsákniá-nxolásának lett m áldozata. M vhir-dátte, hogv • mindig forradalmár Biankád burÍHilol^ munkája után érdeme* • herére. Moghirdotto azt
• s/oiiaJiimuKt, amely uj ébtnok ax ahipja ós kiemelto a munkáat a taülóhag szövővé. iyo*i rKltfcxolgaaágá-N
• ból. Meghirdette, liogv a* értdmi-aégw-k-M kell Hzaltuditania majxát, hogv tol/i% orejóvcl sxolKáJlumHa hi-vulhh.lt (W kÍVollC*HI nWét a aoié)>itő munkálni! Meghirdette azórt, hogy
uj magyar élat, uj ijWHrar Jövfl, uj magyaV •xtraaxtandA
f
alakulhasson ki. Aki oat moghird;>tto tix esztendővel esolótt március ok>-jén, ar Hiálaai Ferenc, a legigazabb tnag.vftr. ft Neinxotvoaotó volt. ( lloa*-azantartó éljenzés óh ta|».) Utána tii óvom harc kóvotkoastt. Ennek a hamuik ox » vároa volt ogyik holvo.
Kevcaon vagyunk, akik ax olsó naptól koxdvo tör hotHlou\'hittel álltunk a hörtönlio vetott óm mái megpróbáltatások oló állított nulbtt. Tudtuk axouban, liogy a nagypénteki na|M>k után jón a nagyszoml>at ós ji»U a magyar föltámadás.
3i
niv

Tiz oaztandöa azabadaégharcunk történelmi, fia pja
holvett épitő uton indított a
Testvérek! A sxahadnáuharc, nielv IW-IS-Imim indult, azóta sem *xQm meg. A szaliadaiiiíhaic küxd.\'hn* inu ím folyik a társadalmi oszlálxok m.»g-azünt\'etéséérl, a I.\'Ijoh f ÍsziIkwIí-tásért «\'« folyik a iul|li élotl.di.\'tóaéj( moirtorenitó*éért. A mi ti/, \'.szlendő* szabadságharcunk 1044 október hó Ift-ón jel •nt.Wirtclj tört \'-n -In ti nap|mi lett. Kxen :i ii:i|nhi ii tixahiid-aáu\'hare inakor la ti ala|M>t ku|»otl; •mikor Szálaal Farsno a Magyar Namsftt akaratából átvatta arnyak ■ namiatnek IrányitáftAt éa vaza-téaét
A k*gnnlierehh és legsúlyosabb időkben, de biztos hittel, biztos akarattal é* h/*«»4-í*"ini»irgyó/ödés>tol, III Hí,* 14 Magvai N\'inzetnok iih\\\' k dl alapoznia jouijrl, ha Istentől r.\'fldrlt feladatát ftljoniiciii akarja.
A hunyni ixniua axabudsáulituva moxi m folvik. A ImiIhovíxiiiiih ;iinda ti rohant iá ha/ánkra, iMis/.titxa, ronilsdva életet és aimiL\'of sxörnyü torvs/4-rus/v jiil. Kxt a\'talmudi zsidó diktálja. Teheránban a xaidó eluon-dolnsok alapján ittcuálln|>oibi.H jóit lóin* ón döntöttek a magyar hum fölött. Kihatározták: ennek a népitek ol kell pusztulnia, mert útjában áll a nrMixotköxi rabló hadjáratnak. Ha nam-latt volna októbar 16,
akkor a h/Vm iiv d ni lilán kovptk \'/.ló-U«n ln«fojo//Nl<itt volna mindnx, amit ft xnidok ol^ndollak ó< amit 11/ októberi áruim kihóil<-lo «d akart .\'•rni. A l«n:i^a/ahh ina,\'Var a/onlmn iix árulán ulját olroU^xidto ó-» áiuliM
nemxctot. A n -inxot podltf i^axolta vexérót. Mo^nnutatta, van orojc, vau harci kwlvo, van kitartása. Mtvinu-tatta lludii|n>st harcainál a/t ax utat, amely .Mau\'yaror»xáp>t ft boldogabb llunuarihta Állam foló veteti.
Iir>\' kell n^eaQlni minihn ina-iTAarnak, férfinak ra nőnek, fiatal-nak óa öroiriu-k, Ikw.v v.\'Kreliajtank óh bixtoaitauk a ^vóxolm.\'t. Mól\' nem venxett el aemmi, mifc Ivunünk van ft.vátf.v, ar. akai.Vt: vianxanxeiv/ni inindn/l, amit a lahlók elwtlok tőlünk. Mert
oaak ait vaazthatjok al, amiről gyáván, tunyán vagy magaUuvón Önmagunktól lamondunk.
Ax.il.von n.Mnict mouőrd\'.\'mli Horxát, ho-„\'v Uiixonljcnok a liolH?vÍHta hordák, rlpiiH/titsák a ináuyar falvakat, »a«4\\ elinditnák\' Iknwxu meneth\'n Axaia halált lehelő h/.(o|k\'>Í4-n mind axokal, akik ehh.> U-I* tudnak nvu-uodni. Minden cl f<n; piiHxtulni, mindi n Vl foi; t-a^nd w\'diift ha n <in vi^yáxuuk .\\ln^varorMxiy( aoiWira, a magyar nemx.M jövöjóri\'.
tihla-n a Kü/.d.demlKMi {\\ melyet a mairvar aora, a niiitfyur tórlóiM-lem mért iWink. azont hittel helvt k.dl áUniink, k«niói|y akar,ilta^g^iuuii(ik kell mindui ptttniTWrar" T\'sak azt mtxidhaUaii, amit NcmxetveMdőnk mondott: kü»> \'dolmünklien meirhaliu IdwH, d.< elfáradni soha. K/.t ú4<ni mindönkinek, aki tix óv.\'ii át a J»cin*M élnvitx-ló^én fáradoxott, a le^ii^ixahh ma ar: S/álaai JKoronc.
Kaaaal Faranc mlnltxtor beazédo
lytsMii hNuviH* pro|».mand:uniuii«x-tor k\'pctt c/.után nx cni«j|v.\'nyro, akit a mi\'jv h/áinu k«»/on. cij kitailúin várt.
A tortéiM\'l hu itajy kénl.*t v.--tit dónk, moiMlotta v.ijj.ai mi k^n a HoiHiuik.\'mikcpiien fi%r kialakulni ax uj mairvar élet. van-e remény arra. Im^v c/.t a nacv kii/del-mot u-»é/.Nleluie>,,u fogjuk kdeje/ni?
Krtliotó. ha a ko*v«\'l.«niénv h «n
•»/. A kérdi* áll «/• erd.\'kh\'xl. í* íkmi-
lokUMÓU>n. Az i" iiíar. Ihh*\\ ax em-boivk namaiiikImii\'c/.t a kéld nl tío -^aliak lívjohlmn uiix\'. ezt .untál in iiikáhh le^ik. inert hii*AMt a hadi ladvret alapján é* ax ellenb e ^ p»<»-|N»wanda k< ae{k«vtélien i>r> \'kéznek a, dolcckat uwy ah»v>" «*»>/ofúci:éi«bo berni. Ilat.iluia.t ciéV na^rkó/nNk \'*
a U>U\'vi«ta ......... kovetk -M -h.»n
<V>tv*»k arfa a követkert<»té*i\\\' jut* hat, latcy m«wt mar minden .Mve-arett, a haUuut uuynvomi már n»in lehet. IIíhami elloninVeiuk olyan torúleK\'k hii tokában vaunak, tttvhck uvilvan jelenti kivanjak.
Erőink elég erőaak!
Ikh»> ez a haiv IvfejexiNiött a ini hátrány 11 nkrn.
Aki enn^k a vilá^hiilNiriinak az értelin.\'-t látja, ax tÍ8Ztál»au vau a/.xal, hou\'N itt nem területi, lun-\'in hatiilmi kérdésről váll »zó.
Ei ■ háború nam. tarOlatakár! folyik.
Moxl arra kell vála^xl adlii: vájjon Kurö|uv loHxámol-e loljovn a l»ul/«.*-vi/inuHsal? ^
Kpén/en koxomlK*. lioiry ox a haUiru Imi hhí eldőlni. Ilerlin alatt-o, Tftő.v Hudii|K*tn< l, vau\'.v hár-ini má* belv-énínél. Teljesen koxom-U"»» a teiül.d, ,mert a li\'nvotf ax, lu>cy ez a hahóin el»t*»orhan Kuró)M ft/ahadHÚ\'.\'áért éi* wvlnMi a magyar-►ás? fcniimaiadásáért folxik. Kunok \'keivtól\'en a mairyainurot fenntartjuk éaz ellenm\'cet mecMentmiaitjOk. Ax bizonvo*. hocy a mecoemmiHitéi1 lielyót mí foirjuk niejnáínazt.ini. Kx oc.vUmi xulocát adja annak, ho^v ax ollenaóií n»oj{ ia foc m.\'mntÍHÜlni.
— Tctróivim! Árért nem kell •Uiookoikodnunk, ha iamix hiivket la hallunk, ha tu ütkórejekbvx ké-n»l«-M» tf jutunk, mert erénik. mo-\\xck « nonwti »iociali(iuu»h;ut nverU-k kiteljtvülóat. m. ir eléz en»-ark fthhoi, luv^ a U>l.ievi*tft Inuda bítöró\'W\'t tv^a^r^miitdenkorrft Kui-ó-pa fokiéról kiufxo oda, ahoiutan niiiJu t
— Amikor K«kt-IVa)fiorfiktft twv rt aj amikor ott ail a
nórwt (Sr.xrx* elMt. mikor k.\'rm^ gpink k^aolóbao küidclnvk folynak.
akkor a ma.\'yar nemiéinek metf kell tudnia. Ikyy cxzet a/emhen Xéníet-órazáchan a Volkíturm er»n itora-ko/Mk fel. A holmlnUMlk Ma-paroyuron ia a lei^íóleivhb moz-ir\\*itá.->al fogunk valaaxolni. Kbhen a valaajltan tV«zefociuk ax orízá? minden erejét, ameív a vétfle^ra dőntéat éa eredményt bvoc focja hozni. Ez a lémvgeá döntet közel van. Ido jött, itt\'van az ellenfóc, ez ft dónuV tehát foc követk»zni. Kz á dönté* K>r»unkat, jövőnket határőr ra tnec é* viiUwit ad azokra
a támadásokra, molyot ft sai bolKoviatft órdokok akarUk íoioaxtül vinni a mi oliaiRxtitáaunkra. *
Mindönkinek dolgozni kolll
— Ax ollonaótfo*\'propftgaVvla axt ia hirdoti, hóp; ox a harc ha iánkban már eldőlt, mórt hinxSn a dol>-rcconi áruló kormány már mogkó-tótto a lókeazorxódéHt éa odaállolt teljoa orojóvol a OPtMww. Kxoknok a munkája, vag)- oxekmdc a kiaór-lotci otjv áltálán nem xavarnak Iwn-nünkot, mort axt a »felHxahailitáHl«, melyet nieirinditottak, nem a hó-HÍc<hét;, nem a vitézi kiálláH lioxto nto^, hanoin ax ellonat\'^ elől való oUxpkó^. iix áruláa, ami (dőltflnk órthotó ért -kkol iteni hir. Mi a válaszunkat hio« fogjuk lulni: A tnv ina moir fo^a Imi/iií a nemzőti axöci.ilix-mus erőinek ttvóxoluM^t és a l»ol . »-vixuiiirt rohamát viasxavori ca mindenütt axt fou\'ja iuaxolni v* a magánabb éretHzoml.\'lolnek, a umiix-Ií axoi\'ialixmii.uiak kiturtő, bátor liiurát caak a iryőxolemmol I \'|i;»t jutal-maxni. A Ikis.-^ii nxent akaratával adunk válanxt liiindazokra a u\'xulrcl-liM<krc. nielvel a kdx\'Vi.-da ímnlák ill elkövetul
liíenis, iMMrtXiit c^kühxunk.
lioaaxuval toriunk iiant i>um| h ffvar vért t-n IiomhxuviiI fit-M büntetni axt a liordál, .hiii-K , \' inainkat t\'nt a^zonuunkat tolonitotto. Kxx<l ii hxih i,^\'-indlMj hadjáiiiliinkk d « ma<f»Hxl<Hnbii erkök--i > < fogjuk ax ollouMíVei fel, n j,, \'* titani óa ax orHxáu Icrnl i\',,] vorni.
— ll«|ry oxt a g\\óx ln. -t ,,„ ^ mo«teix»iullM\'*»íik\'. munkálkiflii,, \\\' mindcnkiiH\'k. Kx a | i„ lM.
dcuki HZiunárá 111 uh ilam//:, adatokai, tehát mind idin l , józnia kell. Ila ez r.\\ | , ,;\'k H.vőxni fimiink. Ki mik luetflórtőnik a uiaAai ml-A ,| (Ivó/,n(ink kell! Kz a in ..kl., • , ltomxet le-i -Ij. - bb l.d ,|,4| . KIiInmi ax értclcuih -ii hiUl 1 i , tartó liumtsai li-.\'v,i>-k \\|. axáuliuk licnu-Hak az el-.. hanem 11 inunkul 1 Im ii I •< \\ Ijrv lesx, arról iniu »\'.>\'J, xodvc. A lék - nap|.iii p-b . I iMiris?:i xá-oclóval fojpik min | a li:il!,v u\'VŐxelui. l •\'•« in •. iii lr liau\'.v íéké.H munkál - III. . .lip, a nátí.v l.olilo*.\' Ma.-xan. >
A nairx HÍkcrii L-li.e- •»• *Ax ebietlj ma\'.\'v.il hm.\'Ui.i vó\'^el.
A Nyllaakeroaztoa Párt tlzévoa harca
t liclőink ax UV f«íí
Kiih-hí Kcrcne prope.\'aiuhii\'ivi miiiiyxtcr a N\'yiliiMk.\'i;\'</l •* l\'árl IluturariHlii MoxualiHii nauvkanizai azcrvezeléifk nauy«xul.\'v>< nlán ki-Nüvtével részt veit a vaeitoi\'án, ••>**-Ixcn najíx lialásu h**NZ«slet mondott.
Mindenekelőtt kiiért arra. Imhív ,11 hoHHzii ul ulán annyira iíx.\'Hí." Óh Im\'IiU voll. IlUt-\'X képi.\'! >11 \\.dt l» •-H/ódél a u\'XÜl.-M\'ii ohiilt résxl -t chiKuidani, mint a/t enni -til ní hxi\'iii-dókozott. Kxérl miután már jól erezi.1 • mauát utólaM mondja (*l ineajotf)xósoit a huniriri.la t fivérek előtt én kért \' őket x/avai tobu.ic-Ai-lá«ára.
halóit a |m\'iiI tiz év ex liaiváYa .\'•■» a jeleuloui hadihdyxetre, valamint, lyháloriM kilutásókra. Meuemlitette, lunrx már lth2D-lmn iilkalnia voll a hillírért halltfiitni é-» már akkor is
clkópxeliWiiK\'k loiniittfyobh cllen-K"-\'ei, a iNdnevixlák elism-rték. höiíy a jövő Hllliere, aki 111 uiíxőxi Kurópát. IVsIiir a Kiihrer nevét akkor inéyf kev.rm<n ismeri\'-k én a táliora sfói volt jelentékt d.\'ii. I > * oki haUolt 1 a Külnvrt, ax mindenki llietfU\'yoziMlött, Iiojív lieni esak |*)li-Iikai có^\'-rAI liizte ki az örök . inlteri óh eddl\'j meuoldalbiit oitv -didi id>ált, u szociálirt li\\XNtloruaHLr teljen IIUV aziiiileténct, banein 11 i.*ut aluli 1 iiz utat éá ismeri az (Hixkózókot, nidxek ne.\'iliáti\'üol id<\\iljait inou\'vabmit^i.
Az afcnlH\'iiséí ("íténoté-hon azáin-talan foiiadalmat volt alkalmunk átvhiiil axonhan euvik aom tudott totáli^iüyózolemro jutni, meri hiány-
a hit I
Mayának, a iin. x u n 1 s.\'ainla\'.ei foi\'ilidn\'MI lllolx hll-ion.Ml- I XI.II. Hiába voll d> I r- euvedul lHildn.it ■ >
kitűzések, lilikéi ......
eszközöket, m. Iv 1.1. i
holott vidna a na.x -I , Mikor a lliui\'j ii i*!a inc-.\'jlldull. a halil..i.i bitorlói felfiu.x Ii I. \\i.u lioiry a uio/.L\' d.iiu é!. n tón Indul 4-s.lk I l< ul I I enilfr v«dt, iné is uhum ke/én,.- álló C/I.../I I d. vezclók é> ta-.\'ok ik ilv Nem riadtak
zkozokl .1
Ma.
a mozgalom vazatOi mterniio táborokban fta börlönöib**
nem eirx alkalommal a/. u 1 lek. lunrx n 111 .• vi\'Ital 111 - k 1 1aU.ii a Iliire. Miud.-n alkaknni: a Tc.\'Hillvo-abb. ki- l."iiilli. ko/.l is azonban azl it v ■ • I T /atol hozlak. Ii a 1 lH«v im\'iii ívllalan. Iiau -in I \'L \'■ hxük\'éjes a Haza f - a n • AltirHlbWuiak erdek l» n II" * tfil 11 moy.\'.\'alolli eyxt dili nlln »-•\' \'nem forradahui i . lkitu/ *-i. I"!l\' a tubbi |Hililik i 1 ikoil il -/••in ■ " » MtAkrŐUCs hZlo i.ills 1 f<Mllf\' \'\'t oldására cnxko/okk -I i» n •\' Ilit Alik voll, hittünk a / nill.^ len tíxőx\'leniben.
Caunya játék a munkáatörvényakkal
(lijkzi harc dul Kitrópában, iirnz céhinUttt a tömejr és onyair fölén; vei .\'Vekszik liiiv.diiiktatni. Mán c\'sx-kór« í|Íh fejjyveiv ax ellenty\'irnek njnt IIíhxoii a viláír pieletárjainak fcU/aiHiditá-Hát hirddi. a kapitaliz-ntus d|tórlését tüxto céljául. Kzzel bzen.lini nzt látjuk, hoi;\\ ellenünk azöv -tkjezi tt a két legsötétebb rub-szoli aUrtóval, a kapidllista-pluto-krat 1 natalmak leifelszántabbikával, ax 1 u\'vei ult Államokkal és A l tud iával. Min a munkáHtömcgokct azzal szód ti az egyik oldalon, hogy fel-szftbulitja őket ti eltórli a kiipital-li»tft ]4utokráciát, addig a másik oldalon $ loffszorosabb azövTtségct köti a iituukúsmilliók ralmzolgutar-tóivai. ; t
Ami mladannél hatalmaaabb fagy-varűnk
Sokszor ór sokan feltnzik a kér-déit, nem hiáhavaló harcot \\irunk-o? Nem hozunk-o hiábaraló áldozatot? Hiszen az ellenség már Rrlctnorosz-orazárban áll hazánkat is feldúlta, k-m, ai ellenség hazánklian pusztit.
álp a nómel hadseieuvi m-vi\'itc mai ax elli,nw\'>u. |li á 1
cHii|Kilok vish/.avoiuiln d. «\' • lanlm-k át az ell.\'itM-.-ii.-k. nem azért teszik, inéit rvilnt tettek volnu, hanem t- »/i ••/\' ki log azórt, meri átütő h.m- i arra a pillanatra, mikoi
kvn\'l1\'
niftnabb\'lesz íelhic-zniíbu. W sógnek kedvet k-n ul Hiszen ha száinU-lil.. « ainx\'\'* fölónvlten is van, de 1111 ul»ai< ^ vérrel rendelkezünk, aiit.-hik \'»•• donitól hatalina-nMM t ~/ \'*"MU \\ |>x a foto ver a hitünk. Klf"n-«o-\'r nok ) hihetetlenül miu\'\'- » meni tomiireiii-k ké//"l orodmónxeket k»-ll Muiut\'\'

csak az anxagtian, a ke//«\'l frt» . i\'-a szeműiéi látlmt\'Jwn Ksért wtettek m«-t minden\'
Az Idén atarvaiéélk mag •
Nem fontoa, Ikhtx milv. it terülj ax sem fontos, hocx milw-n wo térségben. Hiszen * mrnrvw^ szem hon áll a ntuvW^. a aégg«l a hit. Az cml*ri-*V
MCius 6
ZALAj KÖZLÖNY
-^-
HÍREK
— (U| baoszkások)
A Nyilaskeresztes Piri Hungarista Mozgalom Országos Vezetősége a párt Nagytanácsával egyetértőié* ugy határozott, hogy a meRyék fó-lapánjall megyevezetökki azervfzl át, azért, hogy a párt H a közigazgatás együttműködésit mén szoros-aabbá tegye A lőlspánmegyevere-ták állandó helyettesei az eddigi megyevezetők, akik a párt ellenőr-zisl levékenységét gyakorolják
— (Ház**««()
Bellák Imre is Mihalecz Mária házasságot kötöttek. Minden külön irtesilis helyett. . (:)
— (Halálozás)
Nagy vesztesig érte a magyar klr rendöraig tlaztikarát. Sáliét (Szommer) lenác m. kir. rendőr-lörztfelügyelő, aki nemcaak Nasy-kanlzián tel|ealtelt hostzabb Időn át szolgálatot, de Nagykanizsa szü-I6tte la. Szombathelyen váratlanul meirhall. Sallér lörzsfelügyelö kiváló rewtfc^szt volt. Ba|tárial szerették rendkívüli kollégiálls érzése és lérll erényei miatt, alantasai pedig nemcsak ragaszkodó hőséggel viseltettek Iránta, hanem a lüzbe la mentek volna parancsnokukért. Sallér (Szommer) Ignác az annvira becsült régi -Stutler-iskola" nAven-déke volt. aki a legkisebb alantasában Is az embertestvért, a magyar nemzet-testvért nézte. Becsületes keresztény és igaz szivQ magyar volt, akit mindenki szeretett, tisztelt és nagyrabecsalt. Igpzl példaképe a magyar rendőrtisztnek és parancsnoknak. Az őrszemélyzet Igazi édesalv|át veszítette el benne, akihez mindig a legnagyobb bizalommal fordulhatott. Sallér lörzt- • felügyelőt vasárnap helyezték pihenőhelyére a szombathelyi airketben az egész magyar rendőrség és minden Igaz magvar hazafi nagv részvéte mellett Nagykanizsán Is meleg szeretettel Arizzak kegyelettel)es emlékéi.
— (Elveszeit)
Veszter József Nagykanizsa (Szabadhegyi névre szóló szOrke katonakönyvem több okmánnyal egyOtt, Kérem a becsületes megtalálót. Illó jutalom ellenében adja le Eölvfts-lér 15. Krlstyánné (:)
— A .Fulura" V Magyar Szövetkezeti Központok Arulorf almlrl
közli, hogy Mosonmagyaróvár azék-hellyel Központi Kirendeltséget állitolt fel. Kéri mindazokat az érdekelt hatóságokai, természetes és |ogl személyekel, amelyek a vállalat budapesti központjával állottak közvetlen Összeköttetésben, szíveskedjenek a kapcsolatot a Központi Kirendeltséggel felvenni. (:)
— A „Fulura" a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi rt
felhívja a budapesti központ, valamin! az elszakított kirendeltségek menekült tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, hogy nyllvánlartást-avite-lOk éa esetleges munkábaállltáauk végett azonnal közöllék személyi adatalkat. moatanl elfoglaltságukat, volt beosztásukat, valamint pontos clmü-ket a .Fulura" rt. Központi Kiren-deitaigivel, Mosonmagyaróvár (:)
A ■•(jkntutj Illa)""\'" ■MftalaM
nap Ml u .Iguaag*, .Meováilí*. Mázta* éa ,Onr\'K)il" |yófy»t«rUrat lailák at. — Sulfot iMiikÍ a dr M»klr Ma lUkloa Mk| iW HM «Wlk«U«re LJM
Htráit . aoliaertn fordult
l\'koe a íitfnnv iaót\' a minóeóg f, l,ilrlkiw\'l! " bi\'ok loloU dia-7 , „k.nlhstott roliis. Mi oi|>u»s-ík,iunk. uurhnlhatunk, do a nom-„,.11,-ln ideológia diiulaltnan-" tudni fotf. "lert a hivókot og}®\'-„,, oí Uborka. .,.
Kik állanak vslOnk szamban 7
Ha megszemléljük, kik állnak ve-
I ,,k nemben, ugy azl fog|uk látni, ii emberiség salakja: rabszol-•7/,lók, lélekgyllkotók, börtöntölle-Jttk. tikkasztók, hazaárulók.
[ie* pedig nem győzhetik le > k.íkzl becsületes embereket. I haicunknak vannak hősei ét dnirjai. Ai igazság és hit azonban mindennek feleli diadalmaskodni fog mit h"Ry \' romokból Isméi élei takaJj«>ri arra építő munkáskezekre siOkség és nem ulonállókra it\'
ribszolgJtaít<4kra.
A mi hilUnk az, amely diadalmat-kodm fog minden megpróbáltatáson „ ) mi lmunk az, amely megterem-n I nélkülizitektöl mentes Pax
Hungáricát.
A piupagandaügyl miniszter bellidéi nzgy t-.lszéstel fogadia a kallgilósig és valaenenyl hungarlt-u lest vér leiekben megerősödve és 1 legszentebb és legnagyobb átdtf-nihoralalra készen távozott otthoniba. hogy a tolális küzdelemnek necinRallialallan harcosaként vegye hi részéi az emberiség leghatalma-tibb viadalában.
Ai USA érdeklödásu Európa
Iránt hanyatlik EvrApat átengedi Szovjatoroazor-azág befolyáaának
(Bern) A .Gazella de Lausanne" iiji egyik cikkében:
Japán USA-nak elsőrendű ellenibe At USA cl van szánva arra, My Európái átengedi Szovjet-0\'unurszág befolyásának éa hagy Moszkvát a háború utáni Európa lelép lésében pénzügyileg a leg-■essrebbmenóen támogatni fogja.
Washington ezzel a^l reméli, hoM ily módon Európa nyugalmát lamaiosán visszaállíthatja és hogy cz álul a Csendes Óceán környéki saját tervel keresztülvitelére subád keiel nyerhet.
fien elgondolások alapján hatá-™n el .<1 amerikai hadsereg ló-paiancsnoksága, hogy a német nyúlta rródf.il megrohamozását ai fisenhower tábornok 40 hadoszlá l|l<al r^ytilt az angolokra ét ai •wnkalákra bízza. <
Az árulás dija
A Sunday Times megállapítja, a harcoló kalóriák számát felnivé Románia a negyedik helyen \'» 1 harcold nemzetek közótl. Hát len1 Örömmámorai keidődötl. Az juti király bejeleniette: békél kölölt. H1 1 lesierelelés. Minden oláh ka-mthel háza családjához, loly-u^ii|J polgári foglalkozását ott, «lul ibba hagyta, a folytatás ? További vérei haze. lélegzetvé-W\'ri tzűncl nélkül a moszkvai érdekében, vöröa politikai "^Iiiosok halálba hajszold pa-"•■•sioksága alatt.
8(kf i, |,,i„tiH helyett negye-" ""ítzám a halállistán. . E\' kell ismernünk. Igen elíkeli ^ rezes
A inj\'ság: 11 árulás dija : első
Nagy rokonszenvnek örvend a nagykanizsai Hónyéd-bolt
Adjunk könyveket honvádelnk rsszársl
pott egy dltzes nagy ktyet Mibe kérül? Semmibei - ■ válasz Az
Minap már közöltük, hogy megnyílt Nagykanizsán a Ktzponl-azil-loda Erztíbel-lérre néző utcai he lyltégében az első nagykanizsai Honvéd-béli. amely egészen a magyar honvéd boltja. Csakis 4 honvédé. Minden nemiell Irányú propaganda anyag, ujlág, könyvek, képek, rDptlpok állnak Itt a magyar katona rendelkezésére A honvéd barátja — a Honvéd-bolt. A vezeló löhadnagy emellett minden ügyben rendelkezésre áll honvédelnknek. Perc-perc melleti nyílik az a|ló ét egyre-másra jönnek ainl kedves honvéd Maink valamivel. Egyik újságol, másik könyvet kér, sok, akik rádlóüzenetel akarnak küldeni — haza, szeretteiknek. Az egyik honvéd Németországban lévő feleségének akar üzenni a Sendér-en. A főhadnagy azt Is készséggel közvetít! a bajtársnak. De örömmel kell regisztrálni, hogy\' a nagyközönaég is megszerette a llonvéd-bollol. Ma kél bájos lány állllolt be a főhadnagyhoz éa felajánlották, hogy ők ugy kívánnak segilségére lenni a jó ügynek, hogy a táját maguk rajzolta és készilelle levelezőlapokat adják a Honvéd-bolt részére, amely azokat a Vörötkereszl céljaira aze-rényen áruba bocsájlja. Van itt sok kedves és humoros rajz. Akadt is mind|árt vevője. 2 pengőbe kerül darabja: a Vöröskereszt céljaira. Sok a törölt gramofon lemez felajánló. Ezl térítés ellenében veszik meg. Főleg a magyar nóla kelendő. Ajánljunk fel minél többel a ml kedves Honvéd-boltunknak. A nagy-
lllelö azonnal 20 pengőt adeít a Vöröskereszt céljaira, amely célra annak lolytin mindjárt külön Vö-rötkeresil-pertelyl állítottak Ha megfelelő östzeg összegyűl — megkapja a Vöröskereszt helyben. Sok a könyvek után érdeklődő honvéd. Jó leníW, hogyha a magyarság megfelelt! könyvek adományozásával támogatná a Honvéd-boltot. A .Zalai Közlöny" szerkesztősége házi könyviárából nagyobb mennyiségű könyv adományozásával kívánta előmozdítani a hazafias cill. Hungarista ctelekedel: minél több könyvnek a Honvéd-boll rétzére való adományozáta és leadáta. Mivel német ba|lársaink la Igénybe veszik a Honvéd-boltot, szívesen látnak német könyvekel it. Tamóczky nagykanizsai nagykereskedő írószerekkel, papirossal, stb. látta el hazafias lelkesedéttel a Honvéd boltot. Nyllvánotan megdicsérjük szép tettéért. Könyveket adakoztak. Vla-slcs József, Benkő Elekné, Tuhay Lajosné, stb. Karoljuk tel hazallat azereteltel a magyar katonák boltját, a Honvéd boltot, amely tokát jelent nemcsak a helyi, hanem az átutazó éa átvonuló magyar katonaság rétzére.
A magyar tziv dobban meg benne : a magyar honvéd rétzére.
A .Zalai Közlöny" mindent, amil a Honvéd-bolt réazére felajánlanak — nyilvánosan nyugtázni fog. Szív-
ügyünk, hozy minél jobban lejlőd-atádi konzervgyár egyik tisztviselője, jék éa minél lobban szolgálja a jó egy Nemzetvezető képel kértTTCa- ügyet — a .Honvéd-bolt"...
Mire fogad a zsidó nöstényördög\'az egres-pusztai hadifogolytáborban ?
A vőrfla elvtársak boraalmaa kegyetlenkadéael a magyar-német hadifoglyokon — Hogyan fizet s .bolaevlkl hőa" a magszállt lakosság barltaigos ylselke Jásoirt
A bolsevlklek által Egerespuszlán berendezeti táborban az ott elhelyezeti magyar és német hadiloglyokon elköveted borzalmas kegyetlenkedésekről kaptunk híreket. A foglyokat minden oknélkül, — akinek erre csak kedve támad — borzalmasan el-verte.
A azebaszlopoll származású 20 éves Csrbalsowsika Tat|ana NKWD Ogyniknö fegadásokat kölölt arra, hogy a loglyok közül kinek a koponyája a legkeményebb.
Erre ezeket ötös sorban állilotlák fel és koponyáikai tokotokkal verték be.
A felszabadított Székesfehérvárról a bolsevista hordák gazlelteiről egyre több részlet válik ismeretessé. Egy gépészkovács lakásán megjelent 4 szov|et katona és el akarták hurcolni feleségéi. Amikor a férj ellenszegüli, puskatussal Ötölték le t a gyilkosok a szerencsétlen asszonyt magukkal vonszolták.
A lakosság egy töredéke, hogy bőrét megmentse a bevonuló bols.-viltákkal szemben .barátságosan\' viselkedett- .Hálából a bolsevisták ezeknek a családoknak asszonyait it leányalt gyalázták meg először. *
Szentendrén a bolsevisták külá-nftsen ravasz módon kentetek kézre az asszonyokai is leányokat.
Köihirrí tették, hogy az összes r \'k jelentkezzenek munkaizo\'gálars.
Amikor a szerencsétlenek összegyűllek. valóságos rabszolgavásárt rendeztek ét állatiasságukban egymás kötöttelárvereztik áldozalz\'kat *
Mikor hagyja abba az angol sajlá \'hazug Jelantáseit
Epy angol őrnagy bátor azá-✓ i kimondása
Egy angol őrnagy, aki egyékbinl a képtislselóház lagja. a .Wéekll Rewlew" clmfl angol lolyólrat hasábjai? ritka bátorsággal mulatott rá az\' angol hazugságokra, amikor Igy lr 1
Mikor lógja végre abbahagyni as angol aajtó a szovjet állal megszállt területekről Irl hazug jelentéseit?
Minden tisztán látó ember előtt nyilvánvaló, hogy ezeket az oiszá-gokal rabszolga sorsba taszlta Iák, nem pedig felszabaditotlák.
Hety ezekben az országokban a bolté vlsta uralom Ilyen azirnyüti-gek közöd tombol, azt nagy bölcten elhallgatják az angol közömig elöli.
Euiópában mig abban az esetben It a bolsevizmus kerülne uralomra, ha Anglia ia Amerikr győzne.
Anglia tehát a bolsevizmus ii-dekeu\'rt harcol ia az a veszély lényégéit. hogy szabadságát, becsületéi, tekintélyéi végleg elveltlH. *
•aevr. Máraaa S Kadd ROs. aaL Parpetua - ProttsUai Ooilliab


ZALAI KÖZLÖNY
I94.V máim..
Budapest polgármaitarénsk felhívása Budapest Székealéváioa polgár inettere leihiv|a Budapest szolgála tában álló közoktatási, k°ig"d»á-gl. intéietl és egyéb közszolgálati alkalmazottait, azokat la akik Jelentei katonai szolgálatot teljesítenek, hogy nylvántartálba vétel céljából illáinkat katonai rendfokozatukat, azOletéil évüket, édesanyjuk leány kort nevét, jelenlegi pontot lakcímüket, kitpnák illomáitettükel, Budipest tzékellóvárot Szombathelyi kirendeltségénél, Szyinbalhely kislanácr.terem, szóban vagy írásban aOrgósen jelentsék
Nagykanizsa hoJuisti Iparfel-Ugyelflséget kapott
A rn. kir. iparagyi miniszter 11200/945. Ip m. sz rendeletével Nagykanizsán kerületi ipsrlelügyelö-téget állított lel Az uj Ipirlelügye-lóség működési kóréhez taztozlk Nagykanizsa megyei \'város területén kívül Zala vármegye területéből a lelenyel, alsólendval, nagykanizsai, csáktornyai éa perlaki járások tértidéi, továbbá Somogy varmegye meg nem szállott része. A kerületi ipar-felügyelőség székhelye : Nagykanizsa Az Ipaiügyl miniszter az uj kerületi Iparlclügyelöség vezetésével a szombathelyi kirendeltség eddigi vezelfl-lél a Máram^rosszigetról menekült Cseka Lajt s jpaifct()gycl/M (Brassányi Oyula nagykanizsai kir. prasbirósá-
Jl telekkönyvveietóvejét) bizta meg. kerületi Iparfelügyclöség ideiglenes hivatali helyisége: Kinizsy utca 66. atáin alatt van.
A vörésök „likvidálják" a ■ rendőrtiszteket
Siótiában jelenleg I2| rendőrtisztviselő ált a beolsevista vértörvényszék előtti. A moszkvai sajtó az Igazságszolgáltatás e megcsúfolásának eredményét már előre Jelzi, amikor azt irja. hogy ebben az esetben olyan egyénekről van szó, akiket „likvidálni kell" *
NagykunÍBsa m»vvut vároa polgármesterétől.
4492/1945. Táray KOtiis*laaá«l la Ifikt\'iWm-k aUrg^s utrg-télrliMich •iUkaCMria^ge.
Hirdetmény
Tekintettel a melegebb\' időjárás beálltára, a járványos- és fertőzőbetegségek fellépésének meggáilása végett felhivom az összes háztulajdonosokat, hogy az udvarukban levő pöcegődrőket és szemét- és trágya-dombok.rt jelenhirdetményem meg-
t lenesétől száinitolt 15 napon belfll.
Itétlenül hordassák ki. meit a kl-hordatás végiehajiását ellenőriztetni fogom és a késedelmeinkkel a legszigorúbban togok eljárni. Felhívom továbbá a ház- és telektulajdonosokat, akiknek ásott kutjuk van, hogy ezt ai épület vagy keiltés utcai oldalán jól szembetűnően azonnal jelezni kőteletek és pedig: ahol a kútból Inni lehet: Jvóvia\'. ahol inni nem lehel belőle : .Nem ivóvíz" felírást kell a hái vagy a keiités utcai — kapu melletti — rétiére tenni. Ennek megtörténtét szintéa ellea-őmittnl fogom.
Nagykanizsa. 1945. február 21 M Polgérmastar.
Mm ellenség a aelmecbányai éa karponai azakaaxen"tovább támad
A sziléziai harctéren különös havaaaá(|ai tombol a csata
KOnlgabergtöl nyugatra a németek magakadályozták az ellangág , ötizea állörá.1 kísérletéit
A itO: M\'KtiO ayltva ■•p.\'au nn«
T tettól mtm I arait IKmIJm Ki— m Multa eátaaá.j -
(Berlin) Magyarországon iz el-mult 24 óta alatt az elleitiég Selmecbánya. Körmöcbánya ét t zólyomi srcvontl ellen él Koiponá-nál tovább támadott él csekély be-tóiéieket ért el. Német gránátotok i Magas Ián ától délre fekvő irc-vonilon feltirlóztittik egy izovjet lövétzkölelék támadásait. a
(Bécs) Magyiiorizágon . a izovjet állit megizállt varosokban az összes boltokbln minden Irukész-letet lefoglallak él minden üzletel kinbollák. Az üzleltulíjdonoioknak maguknak kell a kiiajllltott áruklt kocsikra rakni, melyek i legnlgyobb sietséggel kelet leié vonulnak. Amit nem tudnak értékelni, vagy feleslegesnek tartják, azt útközben az ul azétére dobálják, ahol a cigányok ét i Csőcselék felszedi. Ezért • izovjet öltzezsákmányoll íjukkal megiakotl kocsijai! nsgy számú csőcselék és kóborló cigány követi. Ugylátsiik i bolsevisták iz áruel-osztásnak\' ezt a módját nevezik Igazi izoclillzmuimk. x
A tzllázlsl hsrotárröi
(Bellin) Sziléziában a harci cselekmények 3 fó szakaszon tombol1 nak különös hevességgel. Ologsutó! délre, Laubannll és Oubennél. A Neuslettintól keletre elért elhiiltó llkerek irra vezetlek, hogy a német kötelékek eiói kéizentéti állasokat nyertek, ezáltal lát a kolse-vlslik átcsoportosításokat végezlek. EnnelTtövclkezlében i bolsevisták öllzponlositotl támadásukkal egy helyi el^aüWeá tiidtik végrehijtinl, Imelyel a nénietek visszavettek.
Liubinlól délre, i Kscbach-hegység nyúlványainál V)sszeomlotv tak a bolsevista lámadáaok.
Ouben vidékén a német csapatok jobb állások megszerzése étde-kében ellentámadásokat Inditottak,
melyek erdőrésiekéit, ulak- birtokáért éa tanyákéit lolyt és erős harcok után eredményre vezettek.
A bolsevisták vasárnap megkísérelték, hegy az Igy nyert terepei visszaloglalják, azonban ellentámadásaik meghiúsultak és utána több helységből vlsszavonulásrl kény-tzeiüilek. E harcokban 34 nehéz páncélost kilőttek.
A Neisse meliell német giánálo-sok felszámollak egy bolsevista hídtól, melyei részben megsemmisítettek, vigy i folyón túlra vetettek .Issza Az Itl álló szovjet erók nagy részét megsemmisitették. üreilau ás Oiogsu helyőrsége Ismát kivédte az e\'lanséges támadásokat Landsbergnél kemény harcok alatt rét kelelkezelt a német ircvomlbin, ezt izonban délután és éjjel a német védők kiküszöbölték. Pomerá-nia közép és keleti részén tovább tartanak széles arcvonalon a bolsevisták előretörést kísérletei, melyet páncélosokkal és az utánuk nyomuló gyalogsággal hajtanak végre.
Stargardnál a szovjet előretörések, jóllehet a német reteszállások ellen ismételt erős támadásokat hajtanak végre, pieghlusultak.
Neusfcttinnél a szovjet lekötő Iá madások is, az ellenségre nézve súlyos veszteségek mellett, meghiúsultak. A k\'eletporoszországl harcok továbbra, is Königsbergtől nyugatra alakultak ki, ahal a németek megakadályozták az összes ellenséges áttörési kísérteket.
Braunsbur;;tól keletre a németek egy szívós ellenállása térnyereséget eredményezett. Jóllehet az erős olvadás es a rossz terepviszonyok nagyon gánlják a hadműveleteket.
Kurföldöti a helyzet nem változott, jóllehet az ellenség ismét erős támadásba kezdett. ,
KÖZGAZDASÁG
A mezőgazdasági termelés folytonosságának biztosítása
Maxdgaidsságl tsrmslésl
A földmÜTolósiitrvi miniszter legutóbb tartott bos/ótlólion hangsúlyozta » JheztVnv7.<lilsA^i termelésitek lönöüpn a jelen k*gi vissonyok kósőtt fonúlló fontosságát 6.1 a termelés folvUmossúgának biztosítását.
fcmiatt rendeletet bocaatott ki, moly a hivatalos közlöny legközo-U\'bbi Bzumában jelenik niog. A 480,1846. K. M. sztirnu rendelőt érteiméiben fölállítandó mezőgazdasági termelési. szolgálat foladatA a tertnelós folytonosságának biztosítása és annak ellenőrzése.
Ha valaki as eredményes terme-
lőt állasnak fal ,
jóiycsteti, vagy különösön I liohatás követ koztébon bírván, a gazdálkodást u hn\'uií termelési szolgálat leűíett módjában von a Aiügyi miniszternők az jszolg\'álat utjáii ax éppon termények kötelező toriul rondo In i.
mholésügvi miniszter egy-liaMéktalan végrehajtását vk a 4660/1046. V. M. sa. , moly a mezőgazdasági szolgálat fölállítását la I, szabályozza. K szolgálat-
VÁROSI MO.
Február 26-tól I ZARAH LEANDER gyönyárü filmje
Assxonysxlv
(Dle grotse Uebe)
C FA vitághindó
ElOidások keidete 5 is V ónkor
nak ortzá|(o«, vármouM , .,„ kössógi taxoaata van\'. Á „ll," siorint ha valnkitói onslua ,,,. \' tlálkodánt vin ni in.|u |,.|M, géro gontinok itmiI. IIi. i,, k,
A 4600/IUIB. K í|. „ „ ocy* tunVinMik k..u l. .. i 1
nóiól iiitc-zkiilik, pld. nliij,,......"f
naiiroíortró, ni|pt.., Mzt\'.jalail, . , ,
eukoriólMi U-Miii n/I. ^ n, | ..... *
kóloInxottNÓank m viuiiiiiIi „ aizi u\' ISHXlri\'ilia 11.1í1111.11 Ii,ii;ii^i ■ ,||1l k ,
iiiiitíiilmii fnulaln i^u/iln......(„ ,| *
Kftvóli nf.vt\'mok I.I.I. I,.„,, ,„,
tÓM\'l IN i ln-inli lli. h il ,. ,,,1 ,
olóirt ktirlúto/Hsok UM\'lli\'ll
A HITI) IU15. |. \\| llaM a nsHs v-iul. i. k. .
mi lulniok Ik\'ji k\'nti\'i.i t ......
K iKijt-liiiit. M-k.\'l a/ ill i i, i , HOKI i-l\'iljiU\'i-.i.\'iiak ki\'lf II.......
A parlraszállt USA-kOtaiekek egyliarmadal semmisiteitsk
meg a japánok (Tokié) A távolkeleti hatls/mk. ren eddig az aincnkaiak keleken 200 000 embert szállítónak p.ulij Luzon szigetén. Ebből 4 lliü Manilánál harcol. A/ északamerilia-lak ebből 75.000 embert vesznének Ez azt jelenít, hogy a paiu.. /Ml kötelék egyharmada inrgseir.ni..llN
Hirdetmény.
Az eKdileai muiikákltoz - .séfet munkaerő fokozottabb igeii)Kn;. tele céljából felhívom a honu-deimi munkaszolgálat!.! jtlcnlke etl áron 16-60 éves férfiakat, akik eddig z hétköznapi munka alól inciilcsilvt leltek és csak vasárnapunké.1 dolgoztak. (magántisztviselők, lanaigk, tanítók, kereskedők, iparosuk, Ifl-szeresek. hentesek, pékek slh . ezek segédei és tanoncai) tallóznak további rendelkezések kézhervetfk céljából ismét jelentkezni.
Jelentkezni tartoznak azok a \'úfí-és kiskanizpai férfiak, akikfiek (1 zolványa
1292—1624 lg, 1724-1930 1947-1973 ig 2151—2226 lg, 2490 - 2504 ig vtn számozva, máicius hó o an ikl-elölt 11 órakot a nagykamisii városháza közgyűlési leimeben (I tm) Megjelenni laitozik kivétel neiktl mindenki, kivéve a hadiüzemek alkil-mazottli.
F.entiek igénybe tesznek réve erődítési munkálatokhoz hetenkeet három napra.
Akik jelentkezési kótelezettsegút-nek nem tesznek eleget, aiokzl kénytelen leszek lendőrséggel rifr vezettetni. Nagykanizsa, 1945. március I
m Polglrmssler
Hirdetmény.
Éltetilem i város likosságát, •top a meszes tojásból személyenként még I —I darabol, nagyobb családok (4 vagy annál több tagnak) családonként ezen leiül még 2- I <"" rabot kaphatnak özv. Erdélyi János né Zrínyi M. u 44 sz. a raktári-. ban maximális áron. Az elldánde-je március (—10.
Nlgykinlzia, 1945. márciusi" ms PolgáimastK
.\' ZALAI KOZIUNY
politikai w.eie.e Kiadja: Jtlafaataalal AT. Hs,r*saasi\' kataláa IsladO Isis! ssnn Hyomstiiii a „KSr,.L...,| a. T arMSIUu ■tyaaidáán MM: laW
Csak fggyygrglnkrK tarnasxkodhatunk I
83. évi., 63 ki W46. mérolua 7. azarda «\' ■ 30 Mllér.
m
kladóhWafal: Fó-ut 5. fxém. Iyi|(lllöi«gl kiadóhivatal! telefon 78. íz.
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
i
Kléfisetftf ára: etryabónapr* ®lP^nurt oaffyedévr* prntró
A szovjet Zólyom ellen büntető zászlóaljakat vetett harcba
Kalet-Poroazorazégban arőaen o«8kkent az allantégat nyoméa Nagy páncélos Asazecaapások Xreefald birtokáért
J (tkilin) A bolsevisták Zólyomtól Inukra kénytelenek voltak egén ■ ic.onalukal ^ átrendezni és ujabb I ij)ponlokal alakitanl. Bár > bol-I a Losonc-zAlyomi-ut- melóin* kilométert jutottak elóbbre, 1 u erós e^háriláa miatt ujbóLabba I lagytik támadásukat. KorpSnánál I uulóíljnyi eróvel rohamoztak, majd I ml gránátosok indullak ellenük Intdilbz támadták Okét. >
Elszánt német allanlntéz-kadéaak
(Berlin) A Pumeiánlában klala | li\'i ffloi|{ii harcek alatt a belse-
• vi páncélos támadások és a nagy IM ellenlükések egész napon ál |o«i egymásutánban váltották egy-I\'ii\' A: elórenyoiiMlló ellenség l.iii ujia léiniélléMkba utko I I ihol az elszánt német ellen-1 ukrdések következtében csak pimeltes veszteségek árán jutott I riobie. melyet Slargardnál 25 szov-I«plncélossal kelleti nekik meg-] utal
Laugardnll Sl páncélost "lAltek kl. Siar^aid elkeseredett ulcal har-I -1 Háa elveszén. Si.i[|:.ud és Nau-I l"J k.\'jftii Icll.vtó7.lallák az elóre-| ím utó bolsevistákat.
á Kunilz e> staig.ndi vasulvonal
I Jadt Orouvokathataél eiós el-I \' "«es támadások lényegében | stéaésytelenek maradtak.
ál ellenség kilébM (iuudenz | • í% kwáhbea is kiváló harci szel-IJtloiUk magukat a bulsc-I" I ei.v, ósszpontosltnlt lániadá-| >\'ii siembee *
* nemet légtéré hatáson beava1k02.Ua
á striiet legtluéefé az elmutl na-I igen Másnsan bcle-ivalko-Is Rummelsbutg kaiüti harcok-I j1 Jl>"l 4(1 szovjet páncélost és I \'"ós iciieget semmisítettek meg.
P megiongáltak éa 25 repOlégé-| W\'litk. f \'"erjni.lban és a nyugatporosi-1"Jll megindulása óu 457 I Páncélost semmisítenek meg \' l\'Ciii.vht,, haicokb.in KOstnn I \' v iJ\'J kózAttl MOlelen a né-\' \'H» Iáit hidlól alkotlak, me-íen u o.i latnak el utánpót-V1. Ennek j hidl.\'nek az a lel-erós ellenj.\'ges kOlelé-le«,sssAn e, felmonsoljon kheimeniesiise a tóarcvo-1 csatákat. *»ietporo*joreaigben U oi^kke*t az ellensége* ryo-
más. *
Braunsourgnál német* Vsrpat.i számos szQvjet
vissza. KurlAIdo tipalok
Ismét nagy elhárllű sikereket\' aratlak. Llbautól keletre a legutóbbi napon Ismét 40 szovjet páncélost
semmisítettek meg. Frauenburgtól délkeletre erós lllzétségi elókészilés után a bolsevisták lóbb hadosztállyal és mintegy 30 páncéléiul támadlak Csak két klaebb betörést értek el, melyek ellen a megindult német timadisok jól haladnak.
Az Odara mentén ayallentég: kénytelen volt étcaoportoaltani kötelékeit
A/ rjs\'-sz oil^roiiirnti arcvonalon iH\'lii került nor omliléHn>wéltó liar-i-okni, iiutI |iz elloiiKéií criWn ineu-lOPngűIt kóte\'ékoit k.\'-ii.vti\'bn volt liU\'lM>|Nirtositujli. Ax I ZtU\'i ;i \\Vnrli> kemnriilatliau im-im w\'dlozott n hel\\
Hősköltemény, amit a némát ben tel
(Itorlini Amrt ttn\'HzlflfXntTíí Jzjó-mi\'t frrilnétonok ozoklien n tlnliókliaii ux utcili úe luiülMmlxik között folvú liarrokltnn tctjwiunvk, az u Ik\'mhw
, n\'-.\'iM\'k iiiindiu in^\\oiró |H\'ldii)n ina-iiul. A Imre itt iniiiilru hiiz/rt lol.vik, itiívol nz rlk>iiM-t{\'i|t mind-inknlili i\'Vtn\'inuninl ón ujni nmv ujni |HUHvllörii i\'iirvukiit vonultnl fn) nz iltriikon ÓH li Inunkat límtnizón\'ik-kiil ii ionilMil|nk. Az ollciní\'L\'iirk niimkul ouvom liíuórl külön krll kuz-ik-ui. Iln ou> IniztiA lto tiidiink lia-lllllli n llOlHrvirttÚk, A SXOlllHZÓlI Ill\'lz-Im\'iI ti\'imndják ókol. l\'gv is olófordul, lnv„\'y nz ik emeleten lioleoriiilák, n n>IV-1k enu k\'teir nruiet ^\'riuiiitoiok vumiiik * hu <«i*zivlúl n Iiíiz, mind-
Nagy péncéloa caata Kreeteldnél
|Kolll> Knv folSm\'-l no(r\\\' ptUKv-cwitu nlaktilt ki, aliol 0. iiiho-i ikui liatliHM-ot; a varostól köt olilalt 0 * |»únoókw ós >.\'\\ulom>f« luidiw/-túlv (uiiiaddtt. KuloiuWn l.ixvfoltltól ós/akni korült »oi nai;y punivloa oHH/ik\'HaptMokm, mialatt a ívc\'mot olltáritó arcvonal l>uiaburgnál azi-lartlun tartotta mamU.
A Krwfoklho U\'n\\omtil^2. óí 6. ét/akamorikiu núiuvloti liadosztállval vtv^/.U-rV\' jtoljoj* hari*ok;it vivitak a iuV-mot kM\\vatko/.ó kútclflú\'k h iker ült az olt liarcbavctott ju\'uuvlot>ok
A. GPU parencaot kapott e megexellot területen kegyetlen rémuralom gyakorlására
radikáléan oltáwlitanok, vagy kény flWfntiinkára elhurcolnak. A UH
x.ot. f/iuh.inni\'U a német állások iiiog-jUvitiWira indított tiunadiiaok az td-IcnM^lKil nagyohli lökéxt váltottak ki. Kzok kivétléso után a német f-apatok mogjuvitották i\'dláaaikal.
gránátosok a breszlaui harcokj eaitenek
két küzdő felet maga alá IciiH\'ti. Akik mo^nxah^dulnok, a\'n>ilt téivn düxdenek továhh. Hrofixlatuiúl ma \\sii|nui u déy BXükAaxon folylatiMltak a lielvi ül kőzetek néliánv t\'-ii" liáz-töinlrrt.
Sxlováklában
nz fOivh-gyttéiflien tovább tartanak kelet «\'•> délkelet felől a nzovjet hadmüveletek, melyeket ax ottbar\'-ctdó kötelékek vúlliozntlimul feltar-toztatt NvonutHukat a nzovjet kö-telókel Zólyom ollen íoly tattak, hM kémén" byntetó xiinxlóaljnkat vo-tetbk harcba. A líolsovistrik csu-|nüi ki^ térnyoreat\'gro t<-ttek nzert in az ellontán\\adá.sok folyaniatlian vaunak.
harmadát inogwnuiiisiteni óf az amerikai ^>alo^aií előretolt |MUité-Itix, éleit (eltarUiztatni.
A menital harcok
(Tokió) A fülöpazigoti támcuiz-|K}ijtoki)ái Manila lo^íontoHabb pont-iait(al.apúnok változatlanul u kezükben tiiiják. Kzcn lielyokot már előzőleg |ól nieíjcrőnitették ós ott a han.-ykat folytatni lohot.
Japán repülők a Manila melletti óazakamorikai * repülőloret nuí^tá-uuvitúk é-i ott^O ro|>ülógépet elpuez-titottak.
(ÍVrn) Kgv azovjet tinzt a »lk?r-»w»r Tacblatt* tudoaitójával foU tatolt l«o-.\'eliretet*\'l»en nyíltan tiua-nierto, bo^v a tiolíovi/tiik u meg-ar.dlt kek»teurv>j«i orvztígokban terrornál járnak el a lakocsúg ellen.\'
A íxovjet ti^zt oiníkuxan kijelentette, ho,*y Moszkva a a/oviet meg- .. . . ... ■ .
,iU kerülj terülcU\'Cn caak ! f ^ ^pvvIui.R\'k ic.n on-,, . • „ . . , , pxh nut; a lelcixnt ezé\'kro a teru-
t■ . í nTS tUrenkV M; tu-krv, :uinthog\\ a Kreml ezeket
.k kul ala veti uu^t a KrvnU a bpiuduMU.Ut nemkívánatos uuV-tiraneinuiina^ Mimién iuóí lakot! \' hKnflékfH»k tekinti.
jwrancHot kajMitt, ho«y a boUeviíták áltil mo-^zallt területeken kiv>et)c<n rémuielmat gvako-rolj.u. ik A nevTízallt U-rüleü\'V la-k>»í<.»,\'at \'é.\'nienu>en elzárják a kul-viltLlel és a bj/ovjet még a a/övet-
Könnyű dolog
a nom tudtam éx nom tudom fole-lótloiifó/ének kö|)enyéUí Imrkolőxni óh iiry kitérni ama kérdés alól, Imtry: Testvér, hát így jó lett volna?
Alinkét, hiim;uriflta banosokat im\'ii Hokaxor, sőt leutöbbsxör iixxoi vádollak meg, hoiry ivyoldaluak »a-ií\\unk, hov\'v felolőtk n-k viiuyunk és niiicH mit vesztenünk.
Halljátok testvérek? Nincs mit vesztenetek!
Hát lu»«r\\ai|? A mi száinuukia nem volt élei ezen a Iiiim niairyar földön? Nekünk nem süb\'itt a ma-g>ar búzát érlelő nap? Nekünk neie izzott a Itaditeson.v >■• n többi drti^a lM>rvid4\';k<iink síyöiisívélM\'n ux élet vidáinHturu?
Hát niN\'<rt nem?
M«mí tudna vAlnki ene f •lelni?
I lo-r.v a n ?
Kx, testvéixjk, i pjien ol\\an vibuí-nézet volt, nvint a niiénk. Mi azt valljuk, lio\'j\\ n<>m/.:\'tiszoeialist.ik \\ t-gvunk, Ihkí.v a köx<Wir idealizált eszméméért harcolunk. Mi nem akarunk sá|>udt dolgozó\'milliókat látni. Mi nem akarunk füstös, «<gé»xaég-tolon \'munknltol.vokon verejtékezni, sem <»lt llliiKükut verejtékezni hagyni. Mi nem "tokárunk nniíolkőros lw>-U*ií munkás gxeinioki-kel látni, inert mi nagyon jó| tudjuk, hoiry a lie-lo<r, a sá|Nidt ííxernvck a szeyény elcsúrázott munkásnak ós felejtésnek sem öröm. Mi nem akarunk noliátol elbutult faluai aiuö.-.áirokn»l ludni, mivel linljuk a/t. liogy a iuszt a né|mxii|K>i\'iti\\, ea népfenn-tarló elem.
Mi a háromkirálvok ajándékát akarjuk a mugvur líverniekek Ind-.csá\'ijélH* rakni, bou\\ az«»k ax uj i let t kitoljesitői lelM\'swnek^
A tfyáva minden ÍiIóImmi meuUu-papt akkor, ha a xéres áldozattal járó bel\\(állásról volt sxó, mindig okot korosott a harc elöl való kité-lósre, Alkudozni kexdott önmagával és ollonsóiroi"\'! egyaránt <■« Ih>-csületet épimu ugv veszít II, mint emlvri múltosi\'u(ot. Kabszol^asorH móu nx állatvilá- ban bem ismoret-lon. \'I\'udó.-ok íiüvellék- me^ azt, liogj u louttzonntlmiisahhuak látszó liau-gvúeakák iioIkjx élei, feladatúik iiu-g-oldá-ánál nem tévesztik el. \'\'<<7 náluknál nlucHOtiyahbrondü állatocN-, kákát a ninsuk szolgálatába rabul ojt-ók.
Üondolkotlni órdomes minden mu-^várnak, huriifuríatáknak éa ennek a győnvörü életszeinlélotn<k minden ellenkezőiének uránt.
Igen! KI kell gondol: <xlni aí. l tt, hogy mit is jelentett \\olnu tfxi\'imunk-ru az októlier tizenöt-hükének s«"»tét árulása?
Mit i» jelentett volna? Kuaik jo-lentett volna rabazol^uaá^ban eltöltött sötét életet a Ijolsoviki |»uradi-c^oml»an kénvazennunkában eltöltött rövid idcitf tartó álluti élet?
Az értelmiség i>\'lj«**.\'n ki|Hisztult volna, mint alto-ivon torvazerüen ki-p/)Ztitottak a vön** bordák u un^ hzállott magyar területek -n. A iki-roszt ós munkás bem mert velük semmit, mivol a »órö« lérliorda a nenuctkózi znidó kapitali/mus karhatalmi szerre a megújulni akaró z^idf\'ímente* uj viburd obajti\'>
ZALAI KÖZLÖNY
1045. márcn.t
kor, amikor a ssorjol\' továria uj*v
i>araS*ti ős munká« tömegekkel ázom ..... ________ _ __________
ben ii. m az uj ól^t boldog k»U>ljo«r»- | a családi örvoiwbiéa közopotto kos déoyl jolentotto, hanoin a zsidó j ael-lábbal. do ha másképen fom ment, taikonlovévlael mogipagyaráata neki az.« igazi éa vérből» lailipviki
előbbi
nagyhatalmi hóbort\' minél ll\'ljt iQllÓV\'t.
A sötét gyászmagv árok fekcto hazaáruló sorogélien num a munkásság, l»om a paraszti néptömeg kel»viaolói foglalnak Uohot, hanem azok a b-ki-tel.-lku árulók, akik a . sxoviet-Xsidólikal ax ungolHXÚMz. xauíóaág köx-, v< tiiérx\'vnl *k>|>akli»t ik a\'nemzet axé-tömogf-in<>k iováháru. > Nem miinkiiHUinácsok alakultuk ott, hunom a nemzetközi kftpitalíz mususxálvhordozóinak sötét figurái. Nekik a nomxotköxi\'xsfthWig {oiugoa |iénz«« nem volt büdös, jQk-mind-nt elfogadnak, « «uk aWaSfu maguk számára tökét Kovácsolhassanak. i Mit •idek Ii. ók l a nádi <1 -I.
gyui | suliik sxorgalma.* és kixsiík-niáiivolt loincge. Nekik nem oko-xott fájdalmat a jr>Mrtel;*|*»k sxürko rolado-aínak a nvomoru *iigbu li.-l •->avan.xodott élet.\'. Ok esak élni akartak, mint ínIiIíu gondtalanul 6* fel. !ólle-iul. Klni a dolgozó magvai milliók verejték \'11.
KIKép/eljük a/.i a sz.*g\'ny munkás !«•-»!\\érünk -t. amidőn a szovjet-hordákut lin nej*\'ívesen iix iguxi nui-
f;vnr szeretol tanult -.lírával fogadia, íbgy uiikép|k-eu kókiull el ké|o »k-
élotiik\'últ, moly sxorint wmindpn a miénk".
Igen! \'A foloségod, a gyennjkod, aót lenmagod is magyar továria!
Kxért nincs a hazaáruló Dálnoki
I \'éa Iwdikassza tolvaj bandájában ni:i-gyai munkk Kiért kellőit twk a nemzetközi zsidóság kogyolljoit nm-gukörő gyűjteni.
) Igop, niort noni akudt ogyotlon egy magyar |Nirasxt, aom munkás, mely kövotni akarta volna oxokol u hitvány bitangokat, u "nemzet és ha-xaáruh\'iH gváva testvérgyilkos utján.
Nem könnyű dolog hungaristának lenni imi^Mii, éppon iigv, mint ultogv a \'halálom átvétele előtt ajtn volt az. 1)0 ogy bizonyos éa foltét-len előnyünk inog van ma mindon velünk szemlion állóval, hogy n hitünk, mini eddig,\'oxután aym törik meg az élet nehé*áég.)in, han.-ni változatlanul mint inindozidelg van hitünk, hinni ax igtixmigos ls-tenlien, a magyar n.»nlz\'t élltiokti-rásúban ós a liungnríffla nagy Mu-gyur Birodalom magvalósításában!
(L. J.j
Betörök garázdálkodtak a szentgyörgyvári hegyen,
akik azámoa pincóben tettek éjszakai látogatást __ es bort éa ruhfnemüt zsákmányolták
Nagyobb betörés ügyében nyomoz a CHcn^rség. Minap e|s<a>.ia Szentgy. rgyva\'rl lu-vy negyedik lu^y-hátAn ismeretlen ictu-sck, legna gyobb rés/t nigxk >ni/s«ii lakosok 1 tulajdonit képe/ö pii.cekti (el\'ftr-tek. Igy többek k;i/i»u betörlek He-
tesi János, Tuholy Ovula, E\'As Ferenc. S/.nió Líj s, Vojkovics jos és löhbcknél. Nagyobbrészt bort zsakm.V yolta-, dc a ruhaneműt sem
vetették mt-g.
A somogyszentmlklósi csendőrség egy járőre a feljelentés folytán a helyszínen fNlyiaita le nyomozását. Megállapiioit^k. hogy a tettesek először a puice/nr. k»i leütötték, majd az ujtókai fejszével ták és i y lialoliak bu a illetve hajlékba.
Ewyri\' iöhb és iö>>b a károsít.
kr.lévág-
pincckbe
panaszos
I
Testvérek, emlókeötíftk-:..
Mont lir. éve, 1035 tavaszán ismertette először, mint fiat.il v.vér-knri őrnagx, Szálasi l-\'eiene munkatervéi leendő inunkat ii>ával.
A tervek é< eélok niár likkor p:»n-tÓMin ki voltuk doluo/AU ét meg volt Jelöli * ax iii. ani\'lxen n\'-llioz k\'hel érni. \\eh. / iihluxatoa ilt volt ez, amelxVl yauk »gé^z (érfiik járhattak végig • naivon kilai" ti\'ixt, hitet .\'■- _ fanatizmust követelt • IIMV lllllttHllilÖl.
Tj idlaineélokat megvaló-ilani. uj IM\'in/eli e- iii\'-pj feladatokat kitűzni é.\'í ken«./liil vinni-mindenkor hatalma^ nninka volt. do különösen óriási feladatot le\'ent-ii uz UKIŐ-töl. k.v.-dő«lő években, uínikor az ország xi-^f 11 h/|\'liánul --ixár ké|*\'.t inulatott.
l-\'.zek :»/. év -k es ik nvom«>ru»ágol. invőil, iim-jt l. M»rvas/ló l llen* -g *t
Át kiellcn mindennapi kenx .1 harcot juttatnak oa/t«ilv ié*zül 11 dolgozó millióknak. Ik\'thleii már ii.mii volt. látható a ko/tA-U-n. de hatalmának enues|H>n|ián volt ax a rsidéi :n>n-farta.tgga( kitAihVn ni ■ -rv/ -ti
értk>ks-ovelM\'g, amely a hirliedt k«»n-a/olidav ió< inoiÍH/leivInok imitfogiwa melleit loéror alatt tartotta nr. oi>zág egvV/. n.-y»-t
•S/ornv i\\ szakadék keletkezett aa éidek^/.\'xel-H.g v\'-s a nép körönt. Az rg>ik oldalon luamnnrtjövitlolmok. jiuiiH é> felelőtlen luxus -let, a másik olda\'ou a kin/.-om/ott munka*, k\'roi\'g>olódott |».ir.ia/t. eliuhvtkxlott tis/ix evlő ej» állástalan diploma.\'*.
KMvn a gs/d ig or>M.lvvu. Trianon ha.«rom\'lMVŐH».>k ivnd»/eivU»n. ti.\'e vr^frtinni voltak <tnunktiiK*lküliok • Ihvő rong>iw tönu\'gek.
Kvivihv a #/unnyadő vápákat éSrx^rtette fel a dolgo/ó is\'^v. millúxklvon. akkor, amikor a lil«erali* reiKl\'yer urai már a/t hittek. az erőtlen dolgozó tóimv az órx>k rab»/olc**ágl«» IxoWnyugxsloit. A
v.i.\'\\ le-:et nlloUtó* a -.-ervw >tt*.g
jogokat követeli." A ívnál \'orősohh volt ez a llieginozdlllás,\'nioil^ kidolgozott vilai.\'iiézele és ideológiája volt: á Hüngarixmus.
Tenné-./. •!.\' >11 a I leténv iok részéről megindiill a szokásos rendsza-l)álxo/ón, a Telos/.latiis4)k, a rendőri feliigxelolok, az internálások és meg-iixiltak a Isii\'tönök kapui. Mii)dex nem akadályoxfii inug a történelmi fojli\'idésl és mlnd.\'ii. haladt a v.\'-g-kifeiliMk\'< fele.
Jóit 1D3H ős/e éi ettől kezdvo oiH/ágiv.zok visHxat-.\'-résúnek ax ideje.
A nagv ouró|Ng koroszuio. a n "tn-xetisztvializmus már -ixelitőt rulutt ;l l-ecoüleles európai ívudoxéalMil és a nópok látták, hogy fel fogunk emelk«><lni az icu/.aágós élethez.
llogv Mau\'.varOrgxiig több éven át hivatalosan olt állott a ii.l^x eiiró|*i né|>ek, Némeloraxi\'vg .\'a tlla^zorazág mellett, az legnagvobbn-szlvm Szá-lasi Ferone ilK»zg:i).niaivik é-» szakadatlan pro|>agandáiiiuak volt az oixnI-méuve. mert a\' becsületes,. nyílt állásfoglalás mogakadálxozts. hogy a iv.ikciós erők már akkor árilláat kövess, nok el Kuró|»a ellen.
Juit a csillaghörtön, de ez. som tudta megtéirni az ukanitót és nem akudálvozta meg a mozg;ilotn további tej I.hlú-ét.
Mikor S/úlaai Férene a hörtön-U\'.l kis/aUnlult, attól kezdv\\> a/, olőro
meglátott katasztrófának rlháritására való felkészül. > iellenizi a hunga-rirta nio/ir.iloin lelkét.\'
A mozgalom harcra kéazült éa várta Yezérvtől a («rancsot az in-dulósra.
A jxarancs kiadatott, mikor arra a történelem elhívta a Vezért...
... Ks ma - tíz óv multán — sz ország né|ve hitet tesz Szulaai fenne és a Hungari/niu* mellett.
Ve#!vérrk, eml.\'-kőzzünk!...
Kassal miniszter és Kerekes államtitkár Zalaegerszegen

(Zalaegerszegi munkatársunktól) Kassai Ferenc propagandaűgyl miniszter ts dr. Kerekes Bela államtitkár Nagykanizsáról a megyeszékhelyre Zalaegerszegre loiytatták útjukat. A vendegeket Zalaegftszegen a vármegyeháza elélt hatalmas tömeg várta. Délután fél öt órakor érkezett meg a miniszter és kísérete.
Megérkezésük ulán Béres cgers/eRl ■ menetben vonullak el a iiuux, partszolgálatos vezetésével a nagy- és kísérete előtt.
közönség közöten elmondom hungarista Hiszekegyei, majd KzJ miniszter Intézeit gyujio bt szédiTI, egybegyűltekhez. A ini.nszt r |)f4J de ulán dr. Kerekes B.u j|U \' kár emelkedett szólásia s noni,.. nagyhatású\' beszedd A btx/fJJ elhangzása ulán az al.ikulMuk 11,. dulók hangjai tuelh\'ll kt-mciy^,
Tegnap ismét három súlyosan sebesült áldozatot követelt a talált kézigránát
Játéknak nézték az apró magyarok a veszedelmes leletei, amely felrobbant és összeroncsolta őket
A megrendítő gyermektragédiáknak se szeri, se szama. A talált robbanószerek, alnel>vkkel\'a jövő emberkéi, a jobb jövő magyarjai gondtalanul eljátszadoznak, egyszer csak hatalmas d »rrc« éssel felrobbannak s a liaiá\'ra rcmtllt szülök az imént még vid.i nín jM<zado/é kisgyermekek helyt ti vérbe l igyotl holilestcke\', vagy lájda\'omtól vonagló gyermekeket t.iláli-.k. S/o-moru kötelesség ezeket a tragédiákat nap, mint nap után az újság hasábjain megírni. A- olvadó s/.i-márt-talán mar uiinltKis- á is váll az cgytornin, szürke híradás. De mégjs következetesen beszámolunk ezekről a szerenc*éth nségekröl.
1
Pl
Tess/ük ezt hhiu a h.ib. a szülök la\'.ri felfigyelni k ban ellenőrzik g.er 11
Tegnap B-diöny ko/^-ghén l.i vetélt három virít <1 él-i- t ,1 i : ,| kézigráeál. Három ;\'ptó i">il:irke játszol! Iia y «"|\'"• !|iit--\\. d\'i^á^. tői sugárzó aice d az. i> .. ívnvj-lamivel, nmclv olyan 1 rd-fi^\'i\'<> tvogoit. zöiyögötl mind 11 rá/j%u Boldojok voink, m rt ^z?;- nv «•,„ leiktől nem ije i • ,.ph 11.| • V1-Á*n ez a/ uj j it •\'< ws. (!•• i»í-meri a csavar- iá«. > u\'u\'gs-s lilán egvszer csak \'Cvl dorrrrt s a jövő élei\'Mik b u.rn rc\'i.-n-séce véres n.- \' k • 1 u.a , \' :s!.. ilön s most az e. •. 1. 1.1 :-■\'. vithv elei-halál közt leh- g»i. k.
A teljes tengeralattjáró-harc
A légiárbóc lehetővé teszi a tengeralattjárók partmenti beveieset
paraiu-í
ut \\ ált.
Amint a német közlé eibnl .már Ími nőmet lengorulattjárók l\'.lll d her dnjétöl 10 Iá f liruár v.\'g:\'-ig ösh\'zes n ól hajót :J\'2\'2.ÍMH» IIIIT laitalomninl. egx cirkálni, .\'l\'i rom-liolól és biztosító Őiliajól siillxesz-Iel lek ol. Kxek \'ii felül még 17 lo-yáhhi hadiba lót és ki\'i. sk.\'d Imi In jól lm podéiztak iueg. Sz.iími»|li:illilik ez utóbbi hajók elsüllvedé-.\'v \'I is. Krnhtósre méltó az a már gvuk-lubbaM ine- \'iulilelt ] •!.\'iisév. Iio\'gx 11 né let lengonthlljárók .v-n sík reíl az. elmiill héni:i|M>k folx.unán •lloniég vizein ért \'k I. Kz a műszaki ujilás révén amely az alám •riilt tonccrabittjárót levegővel látj i ol.
Alj lltóbbi idők hajéx\'lsüll\\.-/.K\'-níl \'illjx\'nnazoil minhijit lenyéralaTi ijőz.tők elő, amelxek az. 1011 ívek kóz.ölli nagx hajókara elleni Útközei -k -t vívták.
légíá\'lv\' váll lohélöx.
jáiók II,
rápoL
Aijokfil n ax időkl»en 11/ ellenséges légijfxn C\'Migsfigve\'iV.M a loiu."ralall járéAp or ihnénvoik elér.\'->. b-n erő-N\'ii, L\' tolták. Most pedig légiáiIni-eaik jl aotkoztólion mük.Nl/si t >rü-Ipliikt-i az elmúlt két é-s f. I hónap fli^jiw ellenséges )»artok közvetlen k\'-zélé 1 tuclták átholyez.ni és ennek kóipMk zté\'ién a Csatornában, az. lr-tfiwÁ\'ig tengerlien, az. P>zaki Oator-,nj|if)iu, MmniaiiHzk és Hulifax, vh-láiniut^ Kovkjrivik én (íibmliár előli Uidimb haivohxi, ott. aliofaz. ollon-kó.os hajók eürü járatai azok ol-Nulheszté-sét nag> mér|.\'kl>en mog-Hénnyijik. Minth\'ogv a tengeri hajók nák a kikótókU\' k> kell futniok, ágért- természeten, hogv azok ejsuly-cz.ekjn a bo)\\\'ekep a l. g kőnnvobh. A szabad óceánokban a hatóknak a veszély elkerülésére sok-\'kal 4nag_xobb lehetóaóao nyílik. A tiM^tani háború jelenlegi "állajiota jiodig parunesolóa!n követeli meg azt. nogy az ellenséget mindonütt, nliol ozt el lehet érni,-ott meg kell támadni és el kell pusztítani. Az uj tengeralattjáró hajók nagy crodmé-
•ii.
•Ivek t al i-V\'i l
síik alkálin xonxilanak. ■ -
gyárin- fe I it . luiihelxeik un ni n* letes uiiuikiíiának lóság-.. xé/ei. .lm iix I. ti\'ii\'j -r.\'datl |áió|. . „ llléilv I.atoll.i- /< P akik s/i,k I ■ ■ néha^iné : i-iiik\'I i keresztül liove\'é -n . lózk.Hhak .nu ll.11\' I íilö alatt r-ak « •> / I lellek xoln.i i:zz gerilláit |.|iéi I,., \\\'.A a len i -I n tői Ililllll\'uM I. t. t-lel. nii-lvi azok «•> liai. i-zelli-mul.. Inni valamint |ó!dátadn vén tudnak kiint <
iíVziől ma. bóna|«ik llük. llo.\'x a uéliii t 1
lovékenvM\'gi\' fok.....
ko/li-ménxek. mint 1 lanti tk\'e.in h.\'inz-ej a in gvnilall júiöklől\' l nu<-
e-ak azl a c.\'-li • .I,.k nngol-amerikai iix újra felélni.\'. tengeralalii-> V«-s/élveiro figxellii.vt. -- ^ készilsék. ainelv hu. köz vei I-M 1 kapuik v <H í«»l
kik
\'.I
Kanadaiaknak sem kell a ztido
(Berlin) A Londonban metjd^ zsidó újság jelenti, hogy KinidiW újból antiszemita moic-Vom \'i "\' lel a lejei, ugyszinlén üiU»<"*J\' ban, Monlevideoban, ahol politikai tüntetések keretében *•<* nyilatkozatok hagzoliak el a ellen. A lünlelés soiin lí^bh tt"30\' üzletet megrongállak
A brit állampolgár zsidón istentisztelet ulán heber st^\'tf* éneklik el zsinagógájukban a» rF himnuszt.
II

ZALAI KÖZLÖNY
Hoti*t*rtozöl( k«r«ti:
Tollár L<|0< honvédet a pánci-
\'jtotaWWI (Tp. 154. H alatt) leltsége Tollár már decem-„ 6li nem Itt. Aki tud valamit J, legyen "Ivei leletigit minél % értesíteni. Clmt: Tollir La-\' KigykanliM, Szabadhegy 77. uniiai. \'
f,lil listló psz. csendóritakaiz-„irtí (Somogymegye Nemesvld. (jrd\'rí") kereti idesap|it Falat lUUtt Stíllel Stégedén. Brassóiéi 18 síim alatl laktak.
Ibis Hank Ferenc liicdei, kapos-,in itnds\'glós keresi család|ál. (fu Somogy vm kit. pariig,
fúokaniiu. ^
Kóvati Gyula a K. 727. lp. uira-keresi Nagyatádról menekült
Iri\'eil is családját.

Kenést Sándor lepsényi ízüle-to3 munkasrolgálalosi — legutóbb \' dníb.Tben Celldömölkről Irt — ke
mi Stlkács Islvánné Alsóőriről •
N.-meih Kálmán F. 747. tp. is Nr.eih Jótsel L 283. tp. sz. alalt karcol*) honvédek eltűnésiről éjtc » tl kérnek az aggódó szülők\' kJCykanizta, B.agolai-sor 25. szám lü
. ■
Opra András honvid, — tp. szá-ai P HOj. — keresi Gyergyólöl-gyesrAt menekült özv. édesanyját, lionkitlll Opra f.vAt és Erzsit, vállain! Marosvásárhelyről menekült aenyasszonyát Lukácsi idát.
IlJniann János honvédet D. 315 ( Hámról keresik stülei. Kérik lil|l.iri.iit, ha Hídnak róla, értellt itt at aggódó szülőket Korpává-
Silannclán Józsel honvéd P. 805.
I iramtól keresi testvéreit: Sziámiin Oyula őrmestert, Szlalincsán
fb\'ta liléden éi Szlalincsán Lajoil. •
Kupán Jenő is Kiss .Gedeon kiicilek a C ti28 tp számról l"«\'k Kupán Bertalant, Kupán f«íiél és AWtökneszlesról menetit Király (iából csendőr lölörzi-\'inesierl

II "Stu Sándor szakaszvezetOl a p I" tp Hámtól kcrell lloilzu P""ini Somogyitobl 142. hátszám.
Ralinih András szakaszvezető! A. ip st.imiól keresi lelesége J\'iit s.iliiinl a mull iv március " In llrsiicriére. a 2. erdélyi 10-t"etied 5 Oiegélu\'z bevonult na-\'"netelsVM, értesítse Balogh Andiéi Soinogyudvarhely, 6\'.t. Itám •
B>»k"ii Ketióní. aki Piciről feküll. keresi lírjot Hankuti Rezső \'"edet Ken az Ismerőseit, aki iíIj. az alábbi cimére érteiílse: \'•"J\'alikos 3. u. p. Allólendva, \'\' ""iyt.

K\'-sWak. akik tudnak állitólag _ \' ->\'t 8 án Báctatentlamásról tl-"<\'\'».:i családomról, itivelkedje-," erlesilói sz alábbi címre: Andrál honvéd. Bcstetzö-
\'(. Csáktornya, Horthy M.-lir •
Ft:e«ji Sándor őrv. (volt lor-1"\'-al lakos, aizlalos) keresi 11 Faulaj jlnoi iikv.-t, aki
a 24. tib. to. osztálynál szolgál! Aki Ismeri -it tud róla, küldjön ér-ttsltéit elmemre Fázekn Sándor őtvezelő, tp. P. 805.
•v- -Keretem lirjemel Kereiztury Im-rit C. 419. ti. láborlpoilán, aki a\' veszprimmegyel Puizlaynlika köi-tigben\' leljesilett szolgálatul it decimbe. 16-án irt utoljára Aki lud lóla, értesítse leletégél Kereiztury
Imrinit Nigykanlzn, Allila-u, 48. •
Kozlct lőilel Nigykanlziárol. Oarai ut 39 sz. alól keresi hál. aki legillóbb 1944. december \'22-in Irt haza Dilkomáromből il áímó lag Nimelortzágba meni. Szülei kirlk, adjon ileljelt magáról Ha valaki tudna ró<a irleslliik, hogy otthon aggódva várják levelit.
Bárdol lll\'i.....I ketest liijiL Bll-
dos liván lüaiit H/688 tábori pos-tatzámon. Kirí írjon minil előbb, meri nagyon aggódnak édesanyjával együtt. Akik olvatiák az üzenetet adják ál neki •
Berlakas toai lőlörzsórmesler Un-garitchei Ktsvfs- Lasarel 5?4 in Passau. akinek felesége Kaposvár, Irányi DáaiePu. 15. szám alall lakott (vagy Kapus dadán) kin lele-sigil. adjon ileljeN magáról, vagy aki lud valami! róla. ertesiltc tesl-vire cimia: Bertalan Sándor Nagykanizsa, Fő-ut 24. tl.
■ •
Pass István honvid H. 933. íz. láboripostáról kérési lelesigil. aki legutóbb Budapest Ferenc kOrul 44. sz. alalt lakolt Aki lud valamit róla, sziveskedjik értesíteni lenti elmemre.
küll. Anyja neJe 0u Juliska. Aki lud róla, értesítse Kovács Imre 18-gipillt Böhtnyin.
e
Keretem lirjemel Stróbl Józsefet V. 562. sí. láborlpotUn, aki a vetzprimmegyel Puizlamiske köztégben leijesllell szolgálatot it december 14-in lil uleljára. Akt tud róla irleallie leleligit, Stróbl ló-zlelni! Nagykanlisa, Petőfi ut (0. izám.
e
Kozict Jánotni keresi lirjit, Ko-iks János (muridét t. 6*8. liborl-potla tzímon is Kozlcs István tizedeit. aki) 1944 decemberben Irt Hajmáskirról a klkipző táborból. Aki lud róluk valamll irtetllten
Nagykanizsa, Gazai-ulcs 39 •
Konyeczki Gyula Hz. at R I* táboriposta tzáaHÓI kesetem B*
reüyóujfaluból Alföldi Oyula tó hadnagyot és nála alkalmazásban
volt Králik Ilonkái, hollétéről tudassanak. Sógora kereti Biharke-reszlesról
e
Konyeczki Oyula tizedes az R. 136. láborlpotU Alkatéi km ni Porkoláb Jótsel cipészsefid légoromnak cimit (Tapolcai járáiban). Tudatlanak holléte lelő! H ciaiit Írják meg.
Mohácsiaki Ki tud valamH I* ives unokámról. Petrin Bözlikiről, kinek jobb karját az akna leszakította. Mnháciról a kórházvonal a picsl kórházba \'szállította Szivet értesítést kér Halvax Ltjos Nagykanizsa, Bajza-)i 13.
Sótonyl István voll teklafalvi (Somogymecve) lakos keresi lelesi-Ketesem Ocsémel, Kovács György I gél Helyes Katalint Aki tud ról» főhadnagyot, aki Milkolcról iMiíer-trériesltJe: Körmend, TisztigyOjtö.
Beregfy miniszttr: (
„Csodálkozni fog a világ, ha szembetalálja magát az uj Magyarország hős fiaival!..."
A Meti> ar llurr Villlli jt\'l.-* ku-tmiuiiímáuti i vili\'v llrrmfi Kiiivli
IuniiÓll\'liui Illilli-ztOl- A kölTtk-Hi \\o/6n-ikkH irlu:-
.Mn kint iiíitiilil u llisuviir me-/ókon (■•* otítiklliin nz olntí tnvnuxi na|i»ui;iir motft\'Wikollti n mnuini-
folilt\'l. C-iéijiiro l.\'iit. n lölil iii.\'-lión nuviniliilt n lllnií rioto. iimo-Ivik leniig, lar-iK/t ín iísitz.-l-liiot liinlpt 0/ inil. ívkiifk. K- n fol.l ff\'itt VhIhIII, k\'lk.^1 iiiii lik il.-moo-.i iwHt építi n noiii/i*! j..v,*.),\'■• nt-k . nVIfulnil. Mai\'inriik yu»-iik ut. .ii kot. n fiiinuk. >111 nt
apúniik. Árkot a tninsy. Iinn-iiiliak Atnu i-lnó/tcin ókrt. fii;.- nioz-dillst.iil.jl. isilloiíó !* ,llliiM. in-"-\' liiltiuil U-nnilk az uj tii.u.\'uir tn-laaz i;vó/cd.\'lniO!* ni\',4ino/iltil.\'i>it.
A Hungarista Állani tavasai l\\\'-vi^ójo toló mii rvunéiii --Jtíd. Ami kor néháiu nappal ivolótt a fion-tokon járlUni. otl i- ollói n frisji taiiia-i It-vi-jólól voll piros is luin-M.i iioustsl ars-a. mint nio.t itt a li.ilssrvzóir frlneii úmiII sv-sliHirkailsnn.
I\'j iu.v>.irs\'k tUlnnk a nM fol: sl.\'ii. Az c^L\'séksis-iii\'solsislott nem-,vt n^.s t.istsi>ti ul|>ris.illii*.in;sk rii.-.s>..n najsjait éljilk. ks-t p»ndo-l.ii fő-., ul hkv íri-t iinifiinkhan: Isnis- nitiiska! llars-unket ni\'ill k.\'ll féllsMlilllk jó ki\'.\'s\'khgn s-nli (s^s svi link\' A noniA\'t uj t.im.zi 111;: ,-i ,s fiatjt-ájsink. ftl»- fs\'^i-is\'rs\'i. M l]sl isu.jlrj.ik at or./.iL\'-yil..: vKisla\'aUns az uj majs-ir . tortéih.Is\'111 Jia.l.ilmaa lapjait. IV
nőin k *ll réltoiiiink népünket m.*l. Tüahcls ót liarclci osrs oHlwn lott a.ninanu* ih|» nxiirhon. K- tv u nép\' iiit\'.nul iiiiml.-iit, iimirc sxiik-s in: uiiinkút, lildo/utni ón iniiiilm\'i.\'sit.
CpilHlk n <_\'>ólt.|llU\'t! Arktikliuu ós löi-s\'-tiurkokhan! Muiikiistik ca llliitvnokl
Kirvtilji-ii halnlniaa harck<ir.-i nu ez ortrjjg. Kis kerokrk v.itjsonk voi:iiitik[rleiuip, mi omlioivk. do ll.ill.l.silíi IMI _\'.\',\' I hoKv.illllll U ■ioraili«olii iilsaiatlia. .nlsli.\' tv u liau-kotli a L\'Vsizel.-in folé dsiU»-r,V1 ! ;r„ "
S/.isrtns mn tasn-zi azú, ininil\' n mai\'s.ldioz hólvtiilliii! Fronton tn - fiout inö.\'ött\' A tiilibit iiioithtiz/n & iioiiinp.
T.is*:iir vall és lialúrtalaii na is/ ,\'lot! Tiivasz van s\'*s it mnir>ur f.iltloil innir indul az uj lllnginr élőt1 Ar, il! nia£>:ir llolnnp!
Nt lelj,.tok! Ami.\' mindenki hclvón van. amiir o IIKü tartja a minika i-azkózét sís a liarc -s-rréi, líi\'li: liciinünkot li \'lli k\'lict hfrilinl. A/t t mondjak, Imi^s e Ph.\'>nix
mntl.ir. Iia ine^órr-.tzik. cli"miiI a i./ikl.ik niójé. Iio.\'s nltvfi:ila-losli.\'k tilcU1. Ncmzclünk Ilii\'.\' n\' v\'iti. tt lios-zu ca/tondókóit út. |ie ma inri- érzotn, |M)_\'\\ hamtrt>k .\'-s ruunk.iHjk, l.\'.iáazarkok és I .I,*.-er«Vlök között újjászületett. Mujd me.\'Ut ifaiok, hog> fs>.\' »nsl.*s!kozili a vllu_-. ha fiatalon. fris-.-u tr. g>s\'izlr%-n >/cuilctalÁlje miiyit ez UJ )la.-i.irorszáp^ll áe h.\'e fiaisal.
Caitziekl Ferenc 8rveiel8l ai A-100. táborlpotla tiámon keresik nfllel és Vsrgs Mária. Kérik az Basies bajtársalt, akik vele együtt voltak, értesítsék szüleit. Ctllnekl András Nagykanllta, Klilaludv ulca 36. siám.
- o
Seláp János Oalambok Bánya-rölgyi lakol kereil Ilit, Selip Oyölgy honvédet, akinek legutóbbi tábori-\' potla Izáma C 102. Woll. Akik tudnak róla, értesítsék ai aggódó síü löket. . _
I nkább h^» agy p^tm-natlg, mint rabszolga •iy életen át
A magyarság sorsa Kárpál térségiben a történelem lotyamán áttan-dó harc voll, ha töriinrlmcl akart ilni is a laj fennmaradását bizto-titani akarta.
Egyetlen egy nip, amely az euio-pai térben mozgott il ilt, sohatem mulatott lel a történelem lolyamán annyi hőll életszemlélettel telitetl Vezért, mini a magyar nip, de egyet len egy harcos nipnek sem volt annyi vezér egyéniség nélkül, csupán harcos lelkületű emberanyag, mint a magy^flfenak Ez a liösi élellzein lélet telte ragyogó hős költeménnyé a Végvári vitézek éleiéi éi ez a hősi -zemlélel irla be a történelembe az e<é*t világ előtt a nándorfehérvári diadalt jelentő dili harangzugást.
Az elmúlt rendszernek ludalos lilekmirgezéie éppen ezt a hőii ilelszemlilelet igyekezell kiölni a magyar férfi, a magyar harcos lel-kiből. Ebben a momenli mban az a legtragikusabh, hogy a hősi életszemlélet mcgiemisitili törekvése akkor jelenlkezetl a legnagyobb mértékben, amikor a világ ezrei harcában a legnehezebb ét legiorsdön-ttibb pillanatai jelentkeznek. Kor-•ezmék, küzdelmek soha véretebb formában nem jelenlkezetl a történelem folyamán mini éppen napjainkban. A lil és nem léi kérdése, nemzetnek történelemből való kiválása függ a harcok kimenetelétől.
Az elmúlt rendszerek a magyar IWIsi lélekre egy szentimentális, ál-humanizmusa kérget vonlak. F.z a kéreg meggátolja azt, hogy a tirti életnek legfőbb jellemvonása a harc ia at ild azat lelninre törjön. A természet örök törvénye,, hogy az ilethen állandóan harc van és hogy ebből a harcból az a fii is egyed kerül kl győztesen, amelyik erősebb A magyar föld lülönben it az a furcsa valami, hogy ctak akkor terem acilos buzit, ló tejet adó füvet. h.l azl időközben a bőven omló férfi vér él astzonyi könny öntözi.
A Hungarizmus a Krisztusi igazságokon lelépülő uj Magyar Birodalom megva\'ósltálát lüzte ki céljául Azonban ahogy a kereizlinylég il csak a vértanuk véréből leli nagy és tugározta be a maga Ideállaival az egén világot, éppen ugy a hun-garlzmutnak ii szüksége van arra, hogy avétével ét a hozzálarloyók könnyével öntAzze meg a magyar ugari, hogv abból a magyarság uj ezred évéhez szükségei alapokai megteremtse.
Ez a lolyamal már megkezdődön. Budapeil rommá lőtt falat közöli a Nyilaskeresztes Pári llugarliu Mozgalom fiatal harcoiai megmutaiták. hogy a magyarság lelkiből hiába akarták klálni a Mii életszemléletet, még otl il is ct a hősi ilet-•zemlélet képet legéuerütlenebb és lilltólag matematikaitag megmagya rázhatatlan eredminyekre Ninct erő
ZaLAI közlöny
1*45. roárcii.. i
<1 nincs ai a számbeli fílény, képes lenne legyőzni ai élelldeái loklul telített hatcoat, mert ea a harcos tudja, hogy mlert harcol, harciban nem a kia egyéni érdekelt tekinti hanem éfil, hogy ai 8 vére hullása a nagy nemzeti célok meg-valAsilásáho, *» > la) kAzós aortához Illetve ennek a torinak kialakításé hot vltz egy lépétsel tévább.
A zalai tóg mindig bóven ltta\\be a magyar vért. A zalai rfig termelte kl a végvári vitézek végtelen tortáL Ma amikor a Haza veazély-ben van ma kmlkor a \'megmaradt magyar löld vérpárát vérjje burkolódzik, ma amikor elt a vérpárás kAdAl csupán a Hungarista harcolok életigenlő hósl életszemlélete töri ál, éppen a göcsei tájon a ma-gyartág osztályra és társadalmi álláara való tekintet nélkül* érezte meg, hogy az élet nagy parancsa számukra az hogy inkább hót egy pillanatig, mint rabszolga egy élein át.
Dr. Kiments Bila
HÍREK
Naptár. Március 7. Szerda. Hóm. kat. Tárna* — Piolctlána Tamáa
Reformátua valláaórák #
Református vallású tanulók részére minden hétfőn és csütörtökön Úriunk vallft>órákat a gyülekezet Kölcsey-u. 22. sz- alatti tanácstermében. Délután 3 órakor az elemi iskalal, 4 órakor a középiskolák alsó, 5 érakor a középiskolák felső osztályaiba járó tanulók részére. Hosszab ideig tartó légiriadó esetén s vallásórák ugyanilyen sorrendben s Hadé lefújása után lesznek. A vasárnapi istentiszteleteken való részvétel a tanulók részére kőtelező.
— A becsületes megtaláló _
Kedden délelőtt vidéki úriasszony
keresett lel bcnnUnkel szerkesztósé-gQnkben. Lilmondta, hogy a Csen-
Íery-uton, a vasúti aluljáró környé-én kerékpárjáról barna börtáskáját fontos iratukkal és 1300 pengő készpénzzel elveszítette. A vidéki igazgató-tanító felesége i„ becsületes megtalálónak illó jutalmat helyezett kilátásba, ha a táskát visszaszól \' gállatja. Talán egy óra sem telt cl, amikor ismét felkeresett bennünket szerkesztőségünkben és elmondta, hogy a táskát Horváth János so-mogyszentmtklósi lakos megtalálta éa beszolgáltatta a rendőrségnek. A ritka becsületes megtaláló természetesen a jutalmat nyomban megkapta.
— A .Futura* a Magyar Szövet-kezeti Központok Áruforgalmi rt
köili, hogy Mosonmagyaróvár székhellyel Központi Kirendeltséget állított lel. Kéri mindazokat az érdekelt hatóságokat, természetes és jogi! személyeket, amelyek a vállalat budapesti kórpontjával állottak közvetlen összeköttetésben, szíveskedjenek a kapcsolatot a Központi Kirendeltséggel felvenni. (:)
— A „Futura" a Magyar SrQvet-kexatl Központok Áruforgalmi rt
felhívja s budapesti központ, valamint az elszakított kirendeltségek menekült tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, hogy nyilvántartisbavéte-IQk es esetleges munkábaállitásuk végett azonnal közöl|ék szeméM ada-laikat, mostani elfoglalt*.*\' ti .„i, w I beosztásukat. valamint pontos dmö-ket a .Futura* rt. Köiponll Klren-»e\'tségével, Mosonmagyaróvár. (:)
Egyéni védekezés a kiUtóses tífusz ellen
A szovjet hordák tisztátalansága ai a körülmény, hogy soraikban a kímélet tllúsz elég gyakran elélsr-dul, elővigyázatosságra éa óvatosságra Inti .a hátországbeli polgári lakosságot Is, Mint kózludomásu a kiütéses tlfuizt a leld leijetzll. A tirtö\'Att terO ctlpéte okozhatja a betegséget. Ezért kOIAnöa gondol kell lorditani a tisztaságra. Az egyéni védekezésnél ez a betegség leghatásosabb megelőzési módja. Az állandó tisztálkodás melleit gondosan ál kell vizsgálni rendsxeesen ruháinkat, mind a telsó, mind ai alsó ruh^ S ha nincs ydunkban
• fehérnemű gyakori mosása, akkcá álvasalással vagy eróa gAzAléassI
fertőtleníthetjük. Ugyancsak álvasalással lertAtlenllhetA a lelairuha Ii. KQIÓnösen ügyelni kell arra, hodf amikor a téllruhanemül letetuolk hogy kAnnyebb ruhái ölttünK, jf lelett és lelveendó ruhát egyjrfM vasaljuk át.
Félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy nincs tlfuszjá^r vány. csupán srrót vsn szó, hogy prevenliv intézkedésekkel elejéi vegyük a betegség behurcolásának. Ennek pedig hatásos egyéni védekezése a tisztaság.
A „vallásos" bolsevisták vasárnaponként istentiszteletre kötelezik a lakosságot Baján
Még . Himnusz slénskléss Is kötsIszA Istentisztsiet után — szután kibújik > szeg s zsákból
Csák zsidó gonosztevó sgyslhst kl llytn ördögi sljssságot
Bajáról érkezett jelenlések szerint a bolsevislák a város élére AtAs tanácsol állítottak, amelynek lagjal dr. Takáca. voll várotl fölevéliár-nok, polgármester-helyettes, Fellz asztalosmester. Mellelte nyert beosztást, mint adminisztrátor, dr. Madarász. A közellátás vezetője Ba-Mts Lajos lakatossegéd. A rendőrség vezetője Lantss nevű mázoló, mlg a városi szegényház ügyeit Heró József cipész Intézi.
A városi vörös polgárőrség házkutatás címen a szovjet katonákkal együtt fosztogatja a szerencsétlen lakosságot. A bajai vArAs őrség 400 lóból áll és lófeladaluk, hogy amil a bolsevisták még meghagytak, azt ók rabolják össze a maguk számára.
A vasárnaponkénti mise mindenki szamára kötelező, s a mise végeztével ugyancsak kötelező a Himnusz eléneklése Is. Ezzel a zsidó trükkel aliarják a magyar népet félrevezetni. Udyanis mise után összefogdossák a templomból távozni készülő nőket, elcipelik a kaszárnyákba, ahol a mocskos WC kel Ifsztltatlák velük és tetves ruháikat mosatják kl, majd következnek a — meg-becstelenitések.
Testben és. lélekben meggyAIArve késó este térnek csak haza a szerencsétlen magyar i.úk a bolsevisták kőtelező — Isunllszlcleieról.
Testvér, ez! a sorsot kivánod nCd számára ? Ha nem, akkor indulj a nagy fegyveres leszámolásra!
Csak a fegyver véd meg éltől I...
ÜZEN A FF)ONT
Kovács István óiv. A 284. sz. táboriposláiól \' üzeni szüleinek és hozzátartozóinak Kigyác községbe, hogy Jól van, ne aggódjanak felőle.
Üdvözletéi küldi mindnyájuknak. ■
Sleyer Márton honv. L 482. az. taboripostáról, Pécsi Vendel órv. L. 482. sz. táboripostáról kélik a zalamegyei lányskat, hogy szeretnének velük levelezni. Levelükre szíves választ lógnak kapni.
Oz.n az olthon
Horváth György Arvezelönek P. 673. az. táboripostára üzenik Nagykanizsáról — hogy Jól vannfk, sokai gondolnak Ka és kérik a magyarok Istenéi, hogy áldja meg minden harcleszközél ami kedves honvédelnknek és vezérelje ókét nehéz harcaikban győzelemre, hogy újra azép éa boldog Nagymagyarország lehessen. Szerelettel csókolja nén|e, sógora, huga Teri. Sok levelet várnak.
Haaykaaizsal qtííijii bírd
Nagykanizsán a mull héton a\'kft-votkc/.ő l*>jog\\zé«ok történtek a/, állami anyakönyvi hivatalban:
Szüle f étik: Mm ton János histo-litási ügynök óm Nagy Irmának rk. fia, Si|ios Ferenc eí|>éHzmoMter in Kováin Máriának rk. fia, Horváth Foroou kófaragóHogód óh Atardiex (libellának rk. fia, liukovcca .Ján<m MAOHT liérkocriikiaoró én Péter Máriának rk. leánya, l\'&pai György szohafoatóiKM\'úd óm Háhol* Honának rk. loáina, Iámba János na|M*zámoH Óh Kcreko Ilonának rof. fia. (kirtlh-e*jr flanoi taz. úrmoater 6h Smavni-esár iJuliannáimk rk. fia, Hegedű* Láaz|ó földműves óa Török Katalinnak rk. leúnyn. bzerdaholyi József géplakatos, ,éti Kolodor Krzaél»etnok rk. fia, dr. Fothi Láazló tb. fó«zol-gabiró ca Mikó Kditivok rof. fia, Küno |Láazló földoiüvo* é* Szili Annának rk. leánya.
Uáisstágkdiíuk: Pét* Jonó gép-
. ,.1li.Alj( >t l— U__li.1 "\'-\'-J f||
k. shbrotó rk. éa NyujW Mária i 1) uják Láazló hunvéd rk. óh Kara liil Guella rk., Bottkai ftyula MÁV tii«. rk é* bár Hona >ÍAV t.azt
VÁROSI MOZGÓ t
Február ^Uty ZARAfi LEANDER }lyönyörü filmje
\' Assxonysszlv
(Die grosse Uebe) UFA világhiridó
Eiétéisek kezdete 5 és 7 órakor
vvisolónó rk., Horváth >MAORT munkád rk. (* Karolina rk liollák In.n, í jj ka. b. er. én Mihokrs Klári ? Németh Dániel MAV tiazt ÖVÍ. Andri Mária MAV tÍHatviwir„„-, Oyórfi Jósaef koroHkodŐMejíúi ó« Jéna Tomzia rk., dr. Kc^iL Iatvan D|{ésss6|nri)doiiitúzeli f,;,rT(1. rk. óh Táncaién Mária rk.
HaWoxdnok: öav. Tar Pirmann Kntalin rk. 7U évi«, T<*i,I látván nvuK- vármegyei vizinu f*.
Í6|)óh» rk. 7Ü óvoh. óav. Víimu^ óxaofiMJ Kolal Iktxt\'dia rk. hzi ,.U( l\'roning (l.yula ofCui tolt rk. 71 Agoaton Feix\'itcnó Varga KaUlm öO ővoa, l\'ogány Mrno iigvimk ik 74 évos, Zex Cíyürg>- fuldiinnt-s „« h. ov. 68 óvoh, UuIvhm Jánusn. kJ,.\' vi\'ich Laura rk.\'7-t óvos, lloll SHár eltartott rk. (>U óviw, ••/.» ||„,. iavoi\'X Jáiiosnó Mikő Julianni t\\. 86 óvoh,
Nagykamsita nu-^yoi várua polgármoateréU\'il.
5001/1945.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a nemet csapatok 1945. évi március 7.in t$ 9-én, tehát szerdán és pénteken i városi Alsó- és Felsöerdőn elesNk vészetet tartanak. Éppen azért lel-hivom a város lakosságát. In^y március 7-én rtggcl H óráiéi II óráig, 9-én pidig reggel 7 ».r.ió! d. u. 3 óráig az említeti lerOleirkre ne menjen, Illetve ne kő/lckedjek Nagykanizsa, 1945. március o 60\' Polgarmatitr
Nagykanizsa,\' megvoi rána polgi^nnicsUinéuM.
4492/1945. Kó/ii«imU la
l*»hiil. H"k hiiruí. w _ lMi«$|.urk fcZUk»«--\'»»»|»
Hirdetmény
Tekintettel a melegebb \'időjárás beálltára, a jaivanyos- cs lertázé-betegségek fellépésének iuc|ft;áila>a végett felhívom az óssaes lu/iul)j-donosokat, hogy az udvjriikban le.é pöcegődröket és szemét- é* tt.ig>a-dombokal jelen hirdetményem .icf-jelenésétől számított 15 napon beliU feltétlenül hordassák ki. meri a ki-hordatás végrehajtását ellenftriileta fogom cs a késedclinezőkkcl i líf szlgorubban fogok eljárni. Felhívom továbbá a ház- és telektulajdonosokat, akiknek ásott ktujuk van, hogy ezt az épület vagy kerítés utcai oldalán jól szembetűnően azonnal jelezni kötelesek és • pedig : ahol »• kulból inni lehel: „Ivóvíz", ahol in* nem lehet belőle : .Nem ivóvíz* W; írást kell a ház vagy a kerítés uic» — kapu melletti — részére tennt Ennek megtörténlét szintén ette**\' őriztetni fogom.
Nagykanizsa, 1945. február 28
«, PolQárm*»t*f-
A OÖZFORDO nyltvn oapoo«» 7 órától eate 6 óráit (Kedden nap éa pénteken délután oékaek.) " Telefon: 60(1.
A MrykftaliMi tyáfTesettárl "^"í oapMl ai .Igataig", .Megváltó*.
.őrangyal* gyogyueriírjk laijak et--Sulyoa eMieknéi é|ieJ a dr M«Wr"*" Wógytár (telelőn 3M. etetleg W ül SzivMaégból rendelkciéuí
ZALAI KOZiONT
eolitihai ha^itae
Kiadja: nR«r|«iSa*á|l « I. N«r*M<<*\' Keielóe kiadó: 2elel t**) Nyoma tou a .Uquluiil n T. Nairte"**\' •yewlálélea Hyomdáíri toM: Zale>
r»iU4 ■—
1
ti»-
IniAJokout-Tit"il»oi(«
Bosszút! Bosszút! Bosszút a meggyalázott magyar nőkért! 85. 64 »». . Hagyn.mÍM, BMft. marotu. U ctUiorlök \' 30 lillé.-.


POLITIKAI NAPI L,A P
^..ilfl-M Wlnrf6hlvfll.il: Fö-IM V »v*«l, " VlArfahlvnntl lrtrlr*> Tfí \'.(
Felelte szcikesztfl:
Reoed"k
5-
Rezsó
lMI>HAr| éri: •\'y{t>ó fO\'.-yeUéw** i
) sársaentágot ii katolikus templomban a ^Iseviki betyárok fiz magyar asszonyt bestiális vsdoágg.il lemészároltak
Március első napjaiban ujabb 20000 maflyart hajtoltak el Budapestről Szibéíia leié Borzalmas emberirtást végeznek a Sztálin-hordák a német ketonák és lakosság ellen
(Síékesléhérvár) A 32 kilométer távolságra lekvé Sárszentágota ->ka-lolikus templomát a bolsevisták bonalmas módon gyalázták meg. A itmplom lerendezését kifosztotok és szétrombolták, az oltárt be-uennyeztek-és kétségtelen, hogy a Knplombjn gyilkos cselekményekel bij\'oiuk végre. Tiz sán-TChtágolal iwony holttestét találták itt mejt, zkiket teljesen levetkeztetlek éft arakor. és mellükön vágott sebet qlctlcV
Bécsből érkezett hiradás szerint i Budapesttől érkezett menekültek
ílmondtik, hogy a fővárosból a bolsevisták máris 10000 férfit és tfl szállítottak a tuovjet belsejébe.
Egy magyar szemtanú szerint március első napjaiban a bolsevisták mintegy 20.000 lónyi loroly csapatot szoros kötelékekben indítottak útba Szibériába. Az elhurcoltak k(Szőtt sok né is volt.
l Itorlin) Gudcrian vezérezredes, a liadseivg vezérkari főnöke a né mel Hajló képviselői olótt megrázó rósz k-teket közölt a bolsevistáknak a birodalom keleti részében elkövetett terrorjáról, melv túlmegy minden elképzelésen, amit a német nép n bolsovisták vérengző jellemó-töl várt.
Kund U li irodalom keleti Ö>rü-k-lélt azzal a |»arancnMŐ uszította cinl*reit a német katonák és lokos-aág ollón, hogy mindenkit üssenek le óh pusztítsanak cl, aki német,
A borzalmas enibcrirtó orgiák láttán a német air vonalon nlló né-ntel katonák féktelen düh és láncoló ülölct fogja el a szovjet t;*l mx:iii-
gyül.
k-n.
A keleton hareoló német Inn-iw tudja, liogy a/, utolsó és döntő harc ez, amelyet u német nrinzel fennmaradásáért folvtat. A m in -1 katonát izzó ós elkeserített gyűlölet tölti el a bolsevistákkal syeniíien, a német katona kenténv és sok esa-tábnn lievált harcaiból remélni le-lict. liogy a bolsevista hadser -get keleten nemcsak megállítani tudják, hanem vissza is verik.
Szenvtslélvos elszántsággal dolgo-xuuk add ív ux. idomúiig, mondotta Gudortan,\'.míg a seVtt arcvonalai a vé<leiemből ismét átmegyünk támadásba.
Csapataink Kutasnál 25 kilométert nyomultak előre
A zólyomi szakaszon Is
(Berlin) Magyarországon az /fcl-muii 24 órában a Dráva és a Duna között ismét megélénküli a harci itvfktny*ég"és a némel-magyar kö-telekek Kutasnál 25 kllpmélert nyomultak elére..
(Berlin) A keleti arcvonalon meg-Wttk a szovjet támadások sz Arm-gard és Stargardi vonalon. Ezzel urmben a szovjet kemény hdreok-ban kástlinriél elérte s Keletl-ten-t« pattját. A bolsevisták behatel-uk Kostlinbe. ahol s legutóbbi Je-knicsck szerint heves harcok tamilnak.
A szovjet u) támadást tervei Danzlf ellen
Hciderode mellett a bolsevisták NT\'Mynirkeiéseket hajlanak\\égre, ocljrbél arra lehel következtetni, a szovjet uj nagy támadási Danng irányában. A breslaui \'• tti Odera arcvonaton élénk harci ,f»tken)ség folyik. Az oderal arc-4 ety részén a bolsevisták megkelték, hogy hídfőiket klszéle-S1,<k. a németek ellentámadásba r*°\'ek it ti » szovjet hídfőt to UDk szűkítenék össze. Az oderai ífcvenal többi részén csak helyi * >S0 hstcok voJtjfc. mivel III a ^ \'"isták nagyarányú álcsoporto-^at hallanak végre, ugy hogy f^b támadásokra lehet számítani.
A •íőalas némát alisnállés nsgy •réket kötött le
4 P*ncr»ni»i rnoivv) cwUhsa
Obtchentvrvnél fokozta tá-Arowanlnál eróa oltens4-pwoéik* kötelékek, mrlvrkí\'é ^Uarkv.fcHS ké-
vlfsszavetettflk az ellenségst „
Vröket köt rét le.
Kelet 1 omerániát>an és Nyugat-Porosxorrzitgban\' " bolsevisták folytatták hyéIon nrevonalon\'inditott t\'á-tmuliiMaikst jóll«-liot eriia tüzér-ségi n-uülökolelékek támoimtlák óket, i. németek Hreszlautól délro tolji*s elhúritó sikert arattak. Az ollenséjr ezért Kummobburtr ós Oros^vM ontalnál elóil csokély lie-1öiV«5ir .lelyot nent tudta kihasználni.
vetett. Armgarduál elóretörU\'k. itt a küzdelem még az éjszaka folyamán is tovább tartott. A Neusteltinnél lietórt kötelékeket Stargard irányában visszavetették. Itt a németek I I páiuvlos kilövóaórel megtisztitot-ták támaszpontjukat ós ezzel nieg-aka«lál\\oztúK n líloieheiilierg és Noustöttin között lélcsitett támaszpontok elólibievitelét. Mindkét DÓ* lyon a hőaies nóntot ellenállás nag>-
Az angolszászoknak a Rajnán valé átkaláal klsérlstslt és az Ems-manti némát állások áttörését a némát kOtaléksk meghiúsították
(liorlin) A Kajna alsó szakasziüi az angolok és lunorikaiak a február
18 nrfindtttt nagjr anyioyaaláben eddig t<ibb mint 6üQ páhcéioet vo-szitettek. Knnok ellenére sem csíkiként a nvomás, sőt idóközhc*i össze-fo-jott tántsdásra indultak é* l>üssol-dorfnál két. oldalt elérték a Hajniit. A folvámon való átkelésre iránvuló kísérleteik azonban meghiúsultak, ntiwl az itt lerő hidakat a Kajnáit
m néaaoKk (dMbbanlotiák.
A 9. iuiu*rikai hadseroj,\' zöme, valamint a \'2. brit és 1. kanadai hadservg folytatják nvomásukat San-U>n «S» Mórs között A U ■ brit had. ner\\x uz Kms-menti ntvuot állá iH>kat igyekexik átt\'mti, hog> Kóln-
ritó tök f
A Kelet-poroezorezégljazovjel támad ősökként,
-Hói Irdalt ia olórjék a Rajnát. A nénielöli a torvozott áttörést inog->ták.
ikirehonnél az ellenség kőt tot alakított és az itt küzdő \'iltW\'.lóaliak az eddig visszu-1! JjyuioóiOH hadosztájji set;itoé-ikarj.ik mogszakitam az Kms ttfel arcvonal közötti össze-<jt! A német eUen lökés követ-csak kis miTtckton ju-Humberg ellen indított lok az elkuiségro nézvo szá-vesztoségok mellett ösaze-
^nal »,néuvet csapatok olhá-vuk alkalmával mogorósitet-laikat.
A bolsevisták az etójó napon szcn->
*v»k»tt súlyos vuszteségeik után né hány helyi jelbyü támadást hai-
Lihautól kelet w ismét támadtak eróe bolsevista kötelékek, do ezúttal is rmtmnm tokMtül. Kraiaviburgtól déi-kelotrv kialakult sul\\ nontnn a szovjet 7 S badoaztáll val igyekezott áttörni a iWxnet arv\'rooalat. a legveré-n»l e^ftuttmuködre. A Wn-adátf utau
»k|lendQlete átmenetileg t
Vjet i«áncéloa maradt sz« tlóvc ^lérei. A keleti arcvonal többi Libeu kitételével, ahol ijet páncélost kilőttek, nem j+rvobb* harci cselekmény. A iiák Gubennél és a IWlidek jión wat* betöKet hajtottak
Erchngysógben tovább tartanak iPetytuá* a 4 oku: n)
uépmillii\'ikiiuk nxiil-
Nem kisebb
emlier, mint az. akit érdem -i\'rt A le"iii, \'\\otib in i\'/\\:ii i-iiniiii-l ru-házolt lel a liil^- nemz t. voh az elsj\'i ina \'x.ir, akpki in rt • Lilian mondani én nn-_\' iih rt- k->\\ t Ini a liiauuir élet akkoi i ">.\'••. i\'h kap/ni uraitól. Ihi.\'v a göre-<ü-en véd-tt alkotniámt «\'»s iinnul. ii <-«kov <nl tt VÓllö\'.ásIváil UNIlliolják I és to.\'N.\'k
azt olvaít jdkalmas épület tartó uhz-lonává, ayielv n • csak a kévén rokiiek. hanem mit ion oltalmául.
Klsők e.\'vike tolt. aki ine-.\'ér •zt.» ma áliui lioulozta ininda/on ki vánsái.\'okal iilelvi-k a inii\'.\'var ib»l-ifnző joblmvv leik k nt.\'ly n olyan ré\'jóta hziiiiiivadóztak. !>•• volt alkalma é niiHlja. ló\' -.\' bátor Imn.\'ja is abhoz. lm ; v a kii i i->e. il.ut szavakba is öiitM*. Tiaviku> halála ití»*n emlékeztei Ii \'iiiink I arra, lioyv itt a znagvar éíol uiaMi han i szukában is trauiktw rövithé n»t ». rllott obul nz .imu\'ik.1 jl.t/ls\'l elköt ;tke«liök, a/.oknak. akik ntavras közjogi tekintélyükkel s/iiit|M|lizáhli iitert?*k a kor uralkodó eazntój\' vel.
Az iij élet kilelji- -diVn<<k utjának határköveit, lörtéiwlnnin\'k hosz-szu évszrtz.ail.iiu át. mindiir azoknak a férfiaknak lia^ikus élete jelentette, akik áldozatául estek it kevesek joiíait tód Jmező hatalmak l«usz-szii eszközeinek. A itenix.^tlien hála a gondvimtk\'t Istennek ntin-ilii voltak fáklya Itonlozók, voltak vilátfiló szövétnekek. Ha nvt-or Kvanánt liole is hullottak a lassan höm|»ólyirf történelem folyamália, de ntgvo-.\'ő életük di«-H.W-cos haláluk nie-szii-c Uilevilé rilott a verej-t#e/ö maivai-háu\' él.-télie. I^\'u\'cndak születtek körülöttük 6* a dolgozók szegényes |wrtáin, a mesemondó \' hosszú téli esféken uj remönvwgek szunnyadozó rügypit feszegetto emlékezésük. A szogénv dotgoxó .in izzadó magvarok a maguk szi-.\'ó-nvae üi\'vefogyott -órai közé smOl-ták óket, fit adukénak vallották őket\' és birtokban is tartották emléküket, ugvan akkor a gőgös batnlm.\'isok kitaszították óket, mint érdekeik árulóit e iwm egyszer irya\'ázt.\'ik meg dk-hi\'i hírnevükét. Kz vo\'l a. on-ban a próféták sorsa a szel mii g
alseson> rondfi ek^tkon.
A hungarista életrend álkotniánva a milliók jólétére, annak hí\'.VHitékára, a munkára van felépítve. MinJ douki anny it ér, amcmiv it a munkája ér. a nemzetközösség javára. Nem kell. többé az érdemes áiun-kásnak, a világos esaü parasztnak, vagy mozógazds\'ági na|azámoenak fv*atcsóváló komondor mód iára kt*-zot nválni kizsákmányolóinak. .Mily felHé^es dolog uz, há öntudatosan bátran beletek int hot mindon mugvar azemébe, annak tudatn>*n, bogv dolgát jól elvégezte a közös nemzet, a közös Ila<a jóhaaznára. Mil.veu haulmas eró iut majd felszínre, ha a tegnapnak még proletárja, • holnap öntudatos nemzetta^jakép-pen oda állhut a világ elé bátran megvallani, liogv nuazyar vag>>»k. liogy testvére vagvok a nemzet ugjai apraja ás nagvjának. Igen, mert ez leez, mert őzért hozták a Harc<Mok »u*nt áldozataikat, meri ezért vé-
ZALAI KÖZLÖNY
reznek m.» milliókét* milliók. Kiért hull annyi sxáxoxor szotnpérból a » soré tett olvoaxtónénok fájdalmas kónnve, ezért áldozzák toati épaé-floiket a h«W>k 6n l»éro"xok. Kxért lázadtik fol a névtekn vemjtékexók t*> szálltak ulJsé nagy hősi akarás aal a jrv/íenJomórt. harcba a kiscmmi-»\' tt huh-sMoh nemzetek. Klünk óm ▼•gyűlik, dolgozunk és vep^jtéke-sünk, eaen tulmen-\'vn meuhoxtuk oiinilvn ülőben TÓcos áldozatainkat, bocN « n»U;ix\'k kötünk és Iwldogok leintsünk. Szent keresztes Inidjúro lot mvlflnk mindönki ellen, aki mi\'ir akarja akadálvöxni a szoldi óm boldogabb élol kitníjtvodlV-t.
A hungaristák forjjuWifla még csak ezután kezdődik cl igaxán. Ma nincs időnk azzal biUilódni, houy a to^nani szemetet tisztára eltukurit-haasnk. Ma csak ogy cél lolieg szemeink elótt: legyőzni mindazokat, akik íinjvwrrol szálltak nxoiiiIki u holnapi Isiidé-; napok kívánságával. Ha Imrém feszül minden izom és éknrat, irynxiiütik kellőmért győxel-munk ii fundamentuma a szebb ék-tünk epületének.
Es ti hitvány koiesmagxarok, okik mimmit M*ni t«*ztek e-_\'6*x nap mást, mint lm ul^iitjátok az e*eu temeket, fürdet ükorl>ől szemlélitek a történő-^ aokot, vajon mit fogtak szólni, hV
ostoba bolsevista éa angolszász vára-kozástokat gyáva bórótök mogmon-tóinok halálon tavassa igazán olkw-dódik?
Mit szóltok akkor, amikor a Voröe |«tkámok saórnyü büxós liordáit a ma -n u élni akarás a hatalma* sxü-vothogcsoihk Uvsülotos bajtársi so-gitsógévol a, határokon tul veti?
A non izet .Nxámonkérésónok nagy ideié még nincs itt, még az nem ér-kc/J\'tt ol, de ol fog ám jönni. Kl bixJ |ny. Számon kwz tőletek kérvo aaOR a Hcmmite\\é*l>on eltöltött történelmi órák, amehot nam a nemzet
túhasz/iára, nem a g\\ öze lom órdo-ólion, hanem uljas •lutakmérgezéssol töltöttetek ol. Számon lesx kén-e az elNxulsitált dl ága idő. .
A Jontó han-ok* nags iSdejo el fod jönni, filmftJbrüen fut lo majd olót* Uitek ennek u gigászi mérkőzésnek utolsó jelenete, niolylion élotet kap a mi hitünk ú*\'luilált nyor a ti áruló magatartástok. ltátok jonnok a fekete na|iok ócska holsovist^ gibicek, ain.\'olimádó furixeuMik.
A hideg téli na|N)kut fölváltják a meleg tavaszi napsugarak, ki pattognak a győzelmi hitünk sxentsóe-.-a rügyet, íiogy teljesíthessék a valót, a mindannyiunk forró vágyát, ax uj Kurópa mielőbbi kiteljesülését.
(L. J.J
Ismót egy halálos áldozat
A. falrobbarjt robbanóanyag halálra ronoselt agy gimnáziumi tanulót és súlyosan magtabasltatt agy mozdenyvazatőt
Tegnap rq^gel Kiskomáiom községben Marton Ernó 15 éves gimnáziumi tanuló eddig még ponto-,lir. meg nem állapntott robbanj anyaggal babrált, amikor a; hatalmas dörrenéssel felrobbant. A robbanás ereje a szerencsétlen fiatal gyermek egész JeMén súlyos sérüléseket okozottrlJgyanakkor mind-
két lábán szilánk sérüléseket szenvedett a közelben tartazkodó Bakos Dániel 54 éves ny. mozdonyvezető is. Mindkét sérültet a tegnapi nap folyamán beszállították a nagykanizsai kórházba. Marton Ernőn azonban már nem lehetett segiteni, fcor házba szállítása után fél órával kiszenvedett.
Kétszer szökött meg csapattestétíj^iptthún bujkált
A kstansl rögtönltélő blréság — Tagnap lőtték agyon
(Zafacgcmcgl munkahlrsunktől)
A hadbíróság ismét halálos ítéletet hozott Zalaegerszegen. Dömötör János aUösegesdi katona annakide-
Ién elhagyta csapattcstéY és oda-laza bujtált, majd elfogatása Után egy örizrtlen pillanatban ismét meg-.szökött és a közeli szőlőhegyekben (ejtőzködétl el.
A tábori biztonság szervei azonban ismét elfogták és mint szöke-
halélra itélta a szökött katonát az olal laktanya udvaráji
vény katonát átadták az illetékei hadblróságnak. -
A Zalaegerszegen működő tábori bíróság, mint rögtönitélő bíróság most tárgyalta Dömötör János szökési ügyét. Az ellene emelt vádban bűnösnek mondta ki és ezért agyonlövés által végrehajtandó halálbüntetésre itelte őt. A halálos Ítéletet az olai laktanya udvarán hajtották végre V
A tengely oldalán harcoló, majd magukat megadó államok nem vehetnek részt a szövetségespti sanfranciskói értekezletén
Finnországnak nam szabad a tangslybarát politikusait magtürnl Finnorsaág tapasztalhatja: jaj annak, aki fagy varét kezéből kiadja
(Lendon) A .Times" legutóbbi számában megjelent egyik cikk Finnország kai- és belpolitikai vezetésével foglalkozik.
Ha Finnországot az a gondolat Indította a németországi hadműveletek megindítására, hogy ezáltal helyet biztosítson ma^áiiak a küszöbön álló smfrancisköi értekezle-len. akkar bizonyára tévedett. X
Íaitábai^"-.összeüli szövetséges ál-amlérfiait7 sohasem gondoltak arra, hogy a korábban Németország oldalán harcolt államok képviselőit a sanfranciskói ,értekezletre meghiv-JAk.
Finnországnak még sok tennivalója van, írja a lap, mivel még távolról sem küszöbölte kl azokat az elcRMkei. amelyek a tengelyba-
rát politikát támogatják Finnországnak nem szabad a tengelybarát politikusokat megtűrni a közéletben, ha üjra elakarja foglalni a helyét a népek szövetségében. x
Ismét kinyit Zalaegerszegen • mozi és szjnhaz
A Zalaegerszegi polgármester en-gedelyt adott a városi mozinak és a Károlyi stioháznak, hogy csütörtökön újból megnyithassa kapuit a közönség előtt. A Károlyi színház á tavaszi idényt a .Májusi vihar" cimü darabbal k\'idi meg. A színmű főszerep\'-\'je Ujlaky László a Nemzeti Színház tagja lesz.
A zalamegyei Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom a magyar nttk érdekében
Vasárnaptól fogva megjelenik a zalai magyar nők heti ujsáti. A HUNGARISTA NÓ" - mint a .Zalai Közlöny" rendas b!
melléklete
A Nyilaskeresztes Párt zalai me-gyevezetösége látván azt az óriási lelkes érdeklődést amit a férfiak mellett a nők is tanúsítanak az u) Hungarista Munkaállam kiépítésénél, elhatározta, hogy a legmesz-szebb és legszélesebb körű hangot biztosítja nekik, amikor a .Zalai Közlöny" napilap keretében hetenként egyszer és pedig vasárnap a kezébe adja az ó saját lapját, a zalai hungarista nők lapját, amely az ö érdekeikért fog küzdeni, az ó szószólójuk lesz, nekik hangot biztosit és szavuknak a nyilvánosság súlyát adja, hogy ezzel is ^köny-nvebbeu elérhessék céljaikat. Hungarista MJ" a zalai magyar asz-szonyok és leányok igaz, melegszívű barátnője lesz, aki mindenkor mellettük áll, felvilágosítással, útbaigazítással, tanáccsal szolgál és értük harcolni fog. Akire mindenkor számithatnak. mA Hungarista Nő" szívesen veszi, ha a zalai magyar nők soraiból minél többen állnak be munkatáisai sorába, a küzdő, lelkes hungarista nök táborába, felkeresik Írásaikkal, cikkeikkel, ér-
tékes munkásságukkal és segiient| kiépíteni a zalai magyar assi„nyot és leányok saját lapját és vele U-borát, amelynek szava nusszuc U elhangzani, mert a liung.uisia gyar nök szív Írása lesz
Aki munkatársai kö/é akar Mini legyen üdvö/élve, szeretettel n>uk\' juk feléje kezünket .-s várju
mA Hungarista Nő" mint a Zala Közlöny melleklete sok c/er és ezer példányszámban jelenik mti( h a leszélesebb nyilvánosságot jelenít Minden megkeresés, irás, cikk » .Zalai Közlöny" szokifztAsept*iez küldend*, Nagykanizsa, Fö-ut 5 szám (ten fnn 7?.) alá. Mindi \'ii iiug-mozdulásról, akcióról, munkasss^Ai szívesen vesszük ? beküldött rövid és gyors tudósításokat-
Vasárnap reggel idemk neg cicisben kA Hungarista Nő" Magyar asszonyok, Icánvok, dnigozó mj gyar nők, togadjátok sznesen, ha bekopog hoz/atok, Ülti-sset.-k le otthonotokba és fo^adjátak barit-nölékké.
Kitartás! f-ljen S/álr-si\'
.1 N^YA\'IV/iw?
Négy hónapi fogházra Ítélték Festetics hercegni előkelő, szép. fiatal házi tolvajnöjét
A törvényszék enyhítő körülménynek vette büntetlon előéletét Annaft idején megírtuk, hogy a keszthelyi csendőrség letartöztatta Stercz Teodóra 21 éves volt gia gántisztvisclóiiót, aki herceg Festetics Oyörgyné tulajdonát képező arany púder szelencét, órát és öngyújtót ellopta. A keszthelyi csendőrség a feltűnően csinos és előkelő megjelenésű fiatal leányt a nagykanizsai ügyészségre kisérte be, ahol öri/et-be vették. f
Sterc/ Teo\'d- ra ügv-.\\il 1 m-vénynzék cgvesbiraja irost fo. zott. A tárgy.\'\'ás során a fiai il részben beismerte a teib.n- t-n bOncS\'-lekményt. A/ 1
a nyomatékos enyhítő körülr y^ ket és a vádlott Kflntetler eWWeiti figyelembe véve nég\\ hónapi\' W-ház büntetésre itéln A/ -1 ugy az ügyész, mint .1 e .dvtm.v nyugodott s így az joucröre emefte-deli.


USA légigengszterek romboló^ és gyújtóbombákat dobtak Baselra és Zürichre
Svájc területét eddig 1500-szor sértettek meg a ..felszabaddók\' A nzövatségasak igy raspaktálják a\' kis államok semtsgssségét
(Zl.rich) Amerikai terrorrepülök az utóbbi napokban különösen kihívóan iértették meg Svájc semlegességet. Többszöri berepüléssel romboló és gyújtóbombát dobtak Baselre és Zürichre
A svájci, halóságok hivatalos jelentest adlak ki, melyek anyagi károkat és emberveszteséget jelentet-
tek. A baseli keleti pályaudvar kisnyékén lévő szerelvényeket fedélzeti fegyvereikkel lőtték es ismételtei bombáztak svájci célpontokat.
A „Neue Züricher Zeitung" rint a svájci terük-leket eddig leszar sértették meg az amerikai bombázók.
A Bresfauért vívott harcokban a németek a leg súlyosabb veszteségeket okizzák az ellenségnek
A bolt.vlttik v».zt*>4g. harmlnotzoroian f.lOlmulja a n,maiak *■ vaaztaaAgtt
(B-rlin) Eay ^lánátos ezred parancsnoka rádión beszámolt Brea-lau helyzeiéröl és azt mondta, hogy a bolsevistáknak Brealauban ís a viros elölt az elkeaeredetl vídSk a legsúlyosabb virel veazteségeket okoizik az ember-ember ellen vívott rendkívül elszánt küzdelemben.
Ezekben a harcokban a bolsevisták veszteségei sokszorosan lelOI-mulják a német veszteségeket. Kétségtelenül megállapítanák, hegy as ellenség vesztesége nem ritkán
húsz, sót harmincszorosán lel*1\' múlja a német veszteségeket
A szovjet biztosoknak eeyre ujiM> axovjet tömegeket kell \' """ vetni. Oyakran halljuk lorlasm"" mögött, amint a szovjet biilo** vad kiáltozással újra mee újra l* hamra kényaierltik embereikti
Az •IsSlélllés m« • t»>k" k.zdődik »a B órálfl t»rt
pi*. március 8
ZALAI KÖZLÖNY
.Előfizetőink figyelmébe/ Mcüljük igen tiszteli előfut tőin-. a tómig e\'s előfizetés foty-„j felszaporodott adminisztráció. \\.\\ intm munkaerő hiánya miatt ílfJetrifM m helyben, mint v/-iklf (sok abban az est iben Jogad-tfufli rl. hu előfizetéseiket negyed-f/tt előre befizetik. Vonatkozik ez. \' intJ:keitesünk régi előfizetőinkre a Kitoljuk még előfizetőinkkel, ^.y at előfizetőket minden hő J-én

iScn fogadunk el. Tehát, aki
„ .tifuelé\'it I ;«• előli küldi be. an-^t 4«íiy7A«ző \' hó l-től, aki l-je ;?ji »\'«\' unnak az újságot kővetkező hó 15-én inditjuk
A „ZALAI KÖZLÖhY" kiadóhivöiala.
- Orvosi hir
Di Kesztler István nemibeteg-jomln/ó intc/eti főorvos hazaérke-
itii Cs ujy az intézeti, mint a ina-|in rendeléseket lakásán meg-tridie (■)
- Adomány A nagykanizsai Jézus Szive pJé-
&jv.i 1000 pengőt adományozott a Szer i Vmcc Szerctetegyesület szennyei s/ámára.
- Felhívjuk a Vöröskeresztes tanfolyamra
jcliiitke/fttcket, hogy ITIa\'nfolya\' Biul uiA\'cius 6-án nn-gnyitotiuk. Az oktatási óra március 7-én u. 5 óuki.r .kezdődőit a kis tanácstereméi (Varosháza). Szeretettel várunk Dinilcrnkit. Vezetőség.
Polgári leányiskolái tanulék tanév végi vizsgalatai
i-kolm-pük-teknok hadicélokra Ilin iefogluliisa Ős U/ állandó ^fgf ív/, delinek miatt a U\'irutko*ott ta nu\'.A leud.-s tanitaaut U< kollett tomu-tm. \\ Vall. ós Ko/okt. Mi-in*. \'••» I r lojrujalth rendek-1<> h/.e-rint a\'tuikin ii-nde* tanulóink a Um» v .ii. t>>etleg a jövő tanév .lijnienb-s niugámixsgálatot h\'lh-i\'-ik a/ iskolai tandíj lefi/..*t<V«* nrll«;,t. Il\\en magami/sgülatru c-uk
uljan laiiiilók jelent kozlw-tllek, ;ikik
• ni tmamaghól magánúton k kVsi fll.iw>/ull«>k.
t tamilok é-. Iinzilaiiitóik munka-linal m.-gkonn> it.Y.o és mkoim\'"^\'
Wi\'ki - ii aa »köla aasklaitárai oa
• ii"i iMMlahaii, illotio sujut lu l--.vl.on Ih-ti\'l I ur.ik\'in foglalod. tantaig\\aikknl, la»gy folvi -
■i.i ol .it uta..iia.-ol,tit adjanak \'t»*llllellVOs || Ulllitilbho\'..
•ihi.. uk. )** „ fugtalkiN ^ nem (toUdhalja a lyiltls zen* b» i uinia-t. amit vwik nii-. tntiin-oktatni dl .Ihatnak el K.liii fnglulkt»<.tul.inunkat folyó * li«- I ke. djiik el.
I j\'W^ltófi.J. (.)
A .Futura" a Magyar Szövet-kazeti Központok Aruforgalmirt
k\'ili, hegy .Mosonmagyaróvár szék-kr!!)cl KiWpontt Kirendeltséget álli-W. Kéri mmjiiokát az MtktM hii«v5.i^okai. természetes és Jogi sze-
- yrket, amelyek a vállalat buda P*Mi kó.pontjával állottak körvetlen psickéttetésbcn, sziveskedjenek a kjpcs.il itot a Kó;ponti Kirendeltség-
1 felvenni. (:)
A ..Futura" a Magyar Szövet-\'•it Központok Áruforgalmi rt k\'tovjj-a budapesti központ, va-"""t Ji elszakított kirendeltségek \'kait tisztviselőit és eg>éb alkat-••ottail, ho»:y nyilvántartást-avéte-\'f esetleges munkábaiilnásuk, ■rtHronnal közdl|ék szernél)! ada-mostani elfoglalliigukat, volt suásukat, valar- • vmtot dmQ-.Futura" r ili ijren-
*it*el. Mos »lr. (0
Kikötőbe váló befutás előtt süllyesztettéi el a németek az ellenséges hadihajókat \'
Fokozott munkébsn s aémet tsngerslattjárók
(Betlin) A német zengeratattjárók legújabb tengeri sikereivel kapcsolatban a következókei állapítják meg;:
Az ellenség ezultai Is kózvetlenQI a kikólöbe való befutás elótt veszítette el érlekes hajólt A német tengeralattjárók támadásaikat a len geien és a csatornán olyan helyen
intézték a hajók ellen, amelyet már régóta nem kerestek fel, mert any-nyira erös védelemmel vohak el-látva.
A brit sziget most felriadt álmából és magukról az angol partokról kézzelfogható távolságból nézhették végig az ujabb elsQllyesztések sorozatát. x
\' A mostani világháború Sk zsidó bolseviki világforradalom ittöröje
A bolssviki slönyomuMsnak még az Oosén ssm vet gátat Késő amerikai bslsmsrés
(Newyork) A .Newyork Journal American- újság hja: A bolsevizmus keletfelól nyugat Jelé vonulva lassan, de biztosan terjeszkedik az európai szárazföldón. Előnyomulásának még az Atlanti Óceán sem vet gátat.
A második világhábotu a bolseviki világforradalom úttörőjévé válik, és ezrei halált, pusztulást és hihetetlen nyomorúságot idéz fel Európa, Kina és Japán széles réiegei körében. •
Hogyan szökött meg zajló jégtáblákon a Dunán át a bolseyikitktöl a Nagykanizsára menekült fővárosi * postaellenör
Egy szemtanú megbízható eibsazé/éte a megszállott magyar azékss-főváros népSnsk sanyargattatáfáról és kegyetlen szenvedéseiről — Pillanatfelvételek a vörös zsidék hatalmi tébolyának Szomorú áldozatairól
A valóság sokkalta borzalmasabb, mint amit a hirek és a sajtó közöl a bolseviki rémsegékröi
ISudaiiest. a nui \'var f<*\\ ir««s harcáiől már néhány
hősi sülét isme-
reteszé vált. Most eiiői az t-mlier-foletti kuztk-lemrol. Ina -I u szoyj.\'t llH-gszállás lx»rzaliu iii »l s u Szitut. Viálai való utbaiodi . ■ rettonelt»s a/env.sk\'x-iiöl Is I Vjiij*i Jr1- ■"\'
Mikor Btid^oest vö\'ös harapófogóba került
llalalina.fi jől In. < i i in Varga István. Kion . i L tona. hozza volt isi.
m. kir. |y»sla a. ellenőr, aki Huda-rwston a Kálvin utca 10. szám alatt lakott és alig néhány nappal ezrlőtt szökött,út 11/ airvonalon ős jelentkezett szolgáluttélelp) a nag\\kanizsai föpostáil Kisfalud\\ József llivu-taliga/\'.*stóiuíl.
tkxsIlOi, llg\\lldor -l|. le ",i<Imz. A le_\'iitólibi i i hón i v.nIi\'m-i a^<Hihun miiiil.. n, mi vona^vkai kir.i/ilálli ^ v.dn Viszontagságos na n l. i -s.:.\' • it ih\'iói u-szejl 11. .lik
Nyilaskeresztes Ufttvordk hőstetté k
mvemkr ÍÍH-ái\' Hilda íe\'öl l- U\'Jjort.11 fólaroo u;f\\. Is»g\\ töl.NN -z.. h n I l. t i csajvitok lN>bal<iltak a térig, inn* t vissras. .. az í j Szent Jiimw 1... ikseink-r Ml éi^ a I «-l-< ■ s h iltin-utcáik\'
©lére.
néin. t ka\'< i
el
luriiiiln >
járatát. Ii
KSpott el ii rv alt í oniig a lő
... ki.\' ől \\ •• t
h 41« .
■Il ik A. t
..........
u tun-i. > iu) nv iii, i t ik najioii Lenv-ztül négy ua 3 n. \' as t. »t>er Ntibia utca keskeny l»e-ru\'\\ ii. itm> !< giivom ist urvkept." i •• vált. .\\i iert e/.ut .mi kt-zéltem. \'i ké>.\'le! ► I ártott.
riaiemoie. .mi Só-tó. J^*á>zl keitvztll Kn
Megjelennek a moaikval postarabló kaionli
— Art.ni aknatói o.i is légnxoitiás) kapum. A mitidenU-n #ogit^únkfe lO»ő nők és ^{zon.vok az óvólielvro vittek k- Másnap r*vuvl két l»ofse-viki héhstolt ar avóls-lyro. Azon a ciinon, Iwgy nómet-uia^iar katonákat és feowroket keroaiiok, Uirond-jeuikot wl^vun kifosztották.
A magyar máiiimók aorsa ..
\'— A kóvwtkezó uajxin 14 orosz jótt aj óvóhetvre. A férfiakat, grerai*-
keket kiküldték. Caak aiVorn^m és két fiatal.t-s.\'onv taarvif\'lonn. Mikor vissrar.a\'bi-ttúni. a lt katona a S fiatal magyar anyát luv^k-stokioj- |
Jet to.\' Nem sokkal később a házak-rsil osN/í\'lrévIték a civil férfiakat. Még elbuesuxásru m-iii hagytak illőt. íVszozMifoltak U-ii n üli kot a\'linktár-uU\'iii iskolalum. majil vagy száz román n i ii lik a.s zolg-.i In tont csatoltak iMM/ánk <•> kiluijtottak a/ ó-budai temető ka|silnájália, ahol megmotoztak iniii.leii értéket órát. tuga-rottatureát, aselikóst, öngyujUa ehettek.
Megindult a szomorú menet ..
Ai|lán négyszázunkat elindítottuk ismeretlen célunk felé. Pilisvö-p.svár, Solxmúr. Pest hidegkút, Má-riaiéniolo. \\ag\\kovia-si, T:-lki. Paty, \' .zhalomhata köxsógckon rcsilo mentünk, iakö/lsjn\' 1,-irhatatlan szenve-túlik út. Ej szakáru istál-loknaji J\'/Mifoltak ..s-zo U nnünket. l<.-gt.|l>oazör olyan porosad voltunk, liogy \'InáUiti M-m lőhetett. A azovjet .katoná<" állandóan ütlegeltek ■ rugdostak bennünket. Akik |Mdi|: u in tudták folytatni aa utat. ait, töl.bnyite agyonlőtték.
^qj^mlitem. Rogy a* Uj Saont J.uio-i kjiíJi iz tüdő-osztályának 78 túdó\'tflejtSlfc\'d, Krccilie érkexro már csupa volt életUín. l\'tkoabon
m^IioI hs)cü kaptunk enni.. Klőazör Krcsilion adtak ennünk. Az ételt benslnea herdótyn főzték meg, \' a igy nem c*oda, hogy undorító i/ü ós efajteilen volt. Altslálmn mar-baréK.i íéztek, ritkán liorsót. EtWU kez.in rwigyen kaptunk egy kenyérül naponta. Vizlpárbaj két kolsi kapitány \' kőzött.
— Ercsiben egy hétig voltunk. Iooan leviták hainnőnket a Duná-
hoz éa ott kompon átssállitattuk
(«epoKiigetro. .\\lint érdokeaM-got omhtem meg, hogy a hnlnj<aiiniml két aaoviet századot. ««hju v«»ua>tt. Aa oróaebbik a máaikat hok>k>kW» a lm nába, miro aa a viaból kw-vhkélv«. k» akarta löni votélytáraát. A köt vitatko*ó>kóxütt kuzloeónv Vntt igazságot. Aitalálwm gyakoriak a ha aonló CMptok. Oyakran nw^gtorV\'-mk ax is, hogy a közkníúnyek Üaxtioik sziijáliól kirántják u cigurottát. ri>-gyolnwt ogyáltaliin m»m ismuriM-k. Á fronttól nagNon fólnok, Őin\'rt sok ax öncsőnk itán, a\\éx óm láhlövé*.
Bedobták a Dunába aa éhező
A dunai átkoléa köxhon töiiónt, monditi Varga jHtván Ihkív több civil a* éhaőgti\'d éa fáradságtól rit»xe<«sott. Kgvik s* roneMjtk)ii fél ájult cmliort egyaxorüen ta-kskibUik élvo a buriáha. .
Kézigránát — az Irgalmasság jutalma
Már a OsejielszigoUjo natfio-toltünk Szigeti** se ós ltáek<-vo kö-xött. folytatta amikor idő-Kobb a.sMzon.\\ kiinnúbun vizet hozott nekünk. Vágv 10 1 ő-en kor ül áll-tá^Sayiónit. Kxt meglátva uz <-g>-ik szovjoT katona, kóxignínátot hajitott közójuk. A i-so|ioi tlx\'d csuk hárman meiH-kiiltok inog élve. A vasárnapot Itúekeién 11(1 összelőtt házlain töltöttük. A fűin lakosNÚga titokban krumplit, kenyerei, levest . Iiozott számunkra.
Zajló jégtáblák — m nt tutaj .
Itái\'kevóról a hunáii átjutva Lajosuiizsén keresztül elhagyott, néptelen, kifosztott taiivVikon ál ja-nuái lK-án érkeztünk Koeskométro.
Vaiya Istvánnak itt e«y v..r««, magyar iiomxotör soffithógével sik«--rült megszöknie. Hosszas bujkálás után elért u DunáhQS alkalinaa pillaitutkin a zajló jégtálilut tntnj-nak basznúlva fid, sikerüli átjutni a német caapetokliox, majd a szük-►óges i/azoltatások után Nagy-kanizsánw jött.
Ah a véleinénxe a szovjetiól? kérdezxük téde végül.
Valamikor ka-sít kótkeiléiutol vetU-ni tudomásul a szovjet Isuzal-lliakat. f\'gy Muuioltani, csii|kíii pro-|Nigai|ifa . Mii már uzOuImii tudom, mindez vőnw valiWig,\'s«*it: a szoyjet-el lenes niagx ar-német proitagandu meg f"-m közelíti a szovjet által xég-h«-z vitt réinti-ltekot. Nem is írhat illeg mindent a pro|ig-_\'andánk. mert szinte minden 4-mU-rrel megtórU\'>|l-iM-k a fennt\'említett keg\\etlenke<ló-M>k, ainelxeknek xóg.-nshn.\'nx ln»n m\'inini értelmük nini s. A fehxulm-dult, állulias ösztönökkel lelw-l eg\\e-dul mindezt im-giiiagyarázni.
----------
A 8000 angol dokkmunkás
folylatja a sitrájkol A kormány kénytelen veit katons-aágot kirendslnl
(London) A sztrájkoló 8000 dokkmunkás képviselői clhatárezták, folytatják a sztrájkot. Az angsl kormány kénytelen vslt katonaságot kirendelni, hogy a legfontosabb kirakodásokat lebonyolíthassák. x (London) Az angol ipar januárban sztrájkok következtében 104 000 munkanapét veszített és különösen az angol széniparban nagy a munkáshiány. Az angol munkaügyi minisztérium hivatalos lapja közölte ezeket az adatokat. x
N Yl LT-TÉ R.
Feleségemtől kOlönváltan élek, adósságaiért srmmi féle anyagi felelősséget nem vállalok.
Károlyi Arpéd MA»RT utiivitaté.
•) Az « rov*tt»a fce«KMl\'iie«i •«•■ a
.st\'W^iuW^ aam a aial^lUaul atia
ZALAI KOZ^ONV_

Bulgária bolstvlsta-•lisnss partizánjai munkában
Bulgáriából. — a bolseviklek ál-Ul történt megszállásának első napjaiban, hogy « bolgár nép lelje* egészében nem hódéit be áruló kormányának, hanem, hogy közülük aokan arra az elhatározásra jutotta*. hogy fegyvert ragadnak a meghunyászkodott kormányuk és a bol-aévikjek elten. Ezek a hírek a szökevények és a menekültek bemondásai alapján kerüllek napvitagia. A boJgár kormány is megeiósitl ezeket a híreket, — a szófiai rádió bemondásai reveit, amelyek a b«l-gár kormány c^jfik^v^y másik lag-jának icdtctéseiói adnak hírt, — akiket a környék egyik másik köz-eégeben a boiscviki ellenes partizánok gelyói tentcllek. Ic. Ezek a részletek az országban uralkodó beszedea képét adják, de átfogó helyzelképct nem nyújtanak a bolgár nép bolsevista ellenes harcairól.
Mosl újból tagddhalai an adatokat szolgáltainak arra nezve, hogy a bolgár népnek nemzetellenes kormánya és a bolseviki megszállók ellen kczdeményizett hurca naprólnapra nagyobb mereteket öli. Az erre vonatkozó adatokat a .szóltál rádiá bemondásai alapján merítjük. A szótiai rádió Wídmben elesett azevjet katonaknak emeli emlekiuQ leleplezéséről adott jelentést. Közisme** -a-bolgár korinanynak gymge-aegc, hogy országának kapuii a bolscvűuek elöl! (inként nyitotta meg, sol katonainak az ellenállást megtiltotta. Puskalövés nclkül bike-tflll a belsevisláknak iiiegsiáUTinla Bulgánái. Ennek kövcike/iOhen a Bulgaria ellem harcaban egyetlen katonai sem veszitelt, ../ónban ele-tű* a;4ii tuették meg a bolsevikiek . ama kiscrietdUu-t, hogy leverjek az antibolseviki pailizanok telkoését Meg nagyobb (eltűnést keltel a • Politika" e, napilap munkatársa es Ocoigieft Simon, feolgár miniszterelnök közölt lefolyt interjú ~mely-nek lolyamáu az oroszoknak behódolt kormány elnöke nyíltan béje-tenleite, hogy: nA lasiszta csoper-tok az orszaghaii zavarekal ufe/nek •tó — es folytatják karos üzelme-Iket." Ha mindezekhez hozzáfűzzük a kommunisták ama allandó, erélyes követeléséit, amelyek icven a vörös hadsereg, a közigazgatás, a közlekedesügy szervezeieben, a bol áevtkl pártszervezetében, sót meg magaban a .nemzeti trónt" kebelen belül Is megtaitandó .nagy takaniast" követelik, akkor világossá válik elQltlnk. hogy harcot a bolsevik! kormány ellen nemcsak egyet ciazigeteU (eMegyverzet csoportok vettek lel, — hanem az egész bolgár nepi
iwekután kézenfekvő, hogy a bol g*r mpnek elnyomói ellen fotytá-tolt harc/most már oly nagy . mértéket áiiott hogy azt elhallgatni vagy utókban tartani tovább nem 1 lehet •
Nsayreose k*aság elöljáróságától 1386 1944.
Hirdetmény.
Zsidó lu a|doni képezett I darab trakloi ctépldszekrénnyel 1S45. márc. 12-én dékléft 10 órakor Szatóki Latosnál Zalasártiegen és t darab Böeeedorfer zongora 1*45. március IJ-án déléin 10 órakor Nagyrtcséa a .Ktfkastély" ban nyilvánoe ánre-réece *t lo« adaint.
A vételár aaonnal lefizetendő
Nagyréce* H4V március V wm asájl e*ó*áróaá^
folytatás aa 1
e harcok. Zólvomáói kekHro éa 8ol . kodvoaó \\wgyi, álláaok olótj teltar-moc bányától délre meghiúsultak a tóztatták, majd »«««avortéM aa ol bolaoviaták támadáaai. Zólyomnál a | bősége^ V^ /
A dulaburgl hidfóknA vlaeiaverték az engolezaezbket
(Boriin) As egyik nómot katonai szóvivő ismertetésében közli, IM0 a kanadaiaknak éa briteknek a Maaa éa a Haj na irámálien történt olóre-tórésa tMwn járt k\'myogeitebb német C»aiKttréi»zok elvonásával, ijp a hó-mot elszakadó mozdulatok itt minden nagxohb vep/.él> nőikül tartanak.
A a» angolszászok előretörtök a wo-aoli vasútvonalig ós ottól dólkok>tro elórték a Hajnál Kreofoldtől éaxok foló nyomultak Oborhaueonig, ahol kelőt foló kanyarodtak. A duisburgi bidföknól visszaverték engolsxa-sxokat. *
A németek megaemmieltették az ellenség tarveit
llorlin) A Haj na alsó szakaszánál támadása jutott előbbre. Bár
teljes erővel loml»ol a csata a már mosl is fol ismerjtotó, hogy ax ollón-sóg nem orto cl céliát. A folxum \'nyugati partjának^álló nénu t erők megsemmisítőt lék Xt ellenség eddigi torveit. London is iKisonhowor kudarcának mondja ezekot a hadműveleteket, minthogy nem tudtuk m<*g-tórni a fanatikusan harcoló némít utövédok ol lónál lá*át ós a német csapatok újbóli nogeilapOdéaél\'e HaJns mellett, valamint axt, Itogx esckuly német foglvot sikerüli ejteni és a xsákmámoít fog)verek száma is jelentéktelen. ) Ax északamoi ikaiak u Kujnán át Sünien irámaban támadnak óriási vdaate^ógok mellett. A német csaltatok itt I nap alatt ÍÍ00 |MU>célont pusztítottak el. Ax ellenségnek csu-j«in a weseli hklfó ellen irányított
amorikaiak butában a német e»a|)u-tok u legnagyobb elkö^iedetlsé^uol bar colnak, ax oik\'nnógnok HÍkerült a Hemk\'igtől ésxakra lovó Knjiui kanyarulatig előretörni. azonban a |»rtmonti tániusx|)ontokat itt hoiu sikerült folszáinolni.
Santen ós Ik\'iuborgpn kívül a harmadik gyujtó|iout u Köln nyugati- szélén levő Junk^rsikirfnál van, uliol ax előretolt |n\'uioóIoh éleket utcai loi las/okkal ós nem utols4» míp-hun ui amerikai terrortioniliá/aík által <-lpusxtitott házuk romjai köxöU tartó/t tlják fel. A l\'rum folyónál l\'rum ós Kavel között helyileg kor-láloxódolt harcok fejirsltek ki. A németek Tilhurglól koletro a ham folyónál egy ellenlökést felfogtak éa livoghiusil^ttak. x
Ma délelőtt gyászistentiszteletek lesznek a kanizsai tomplomokban a budapesti harcokban elesett rendörhösökért
Budspest; a múgyar tóváros 50 napos hósi harc során minden bol sevista rohamsak ellenállt A minden fcldalról körülzárt magyar fövá res hós védái magukat meg nem adták, hanem keresztül lörve a sok szoros tuleró gyűrűjét csallakezlak a magyar-német fó haicierékhöz Az ötven napos harc során számos budapesti rendár\' áléozta fel hósi odeeiaáálit\'ílctét a magyar (óvárosén. Ezeknek a hősöknek emlőkére
a nagykanizsai rendőrség ma csütörtökön délelőtt 9 órakor gyászistentiszteletTM szolgáltat. A római katolikusok részére a Ferences.ple bania templomban, inig a rclormá-tusok réstére a reformáiustcmlom-ban lesz. A gyászistentiszteleteken a renóórstg tagjain kivül az összes (egy/eres alakulat képviselői, vala mT« a polgári hatóságek vezetői vesznek részt.
-1-;—
Nagykanizsa megvei váróa polRármoa taré tői.
•d. I3S MiISIS. Tárgy: PiaUJ kiasili-Unak bclcjctae
Hirdetmény
Kolhivom a várt* bvkosa«\'igáiuik axt a réaxtH, amelyik a zsirjegy
Ianuár huvi 8. t* 4. ax. szelvényére latihaló étolajat mé* nem vi>tU^ át, hog>- olajrós/ot logk»V»bti folyó ho 13-ig ikedd) v.noo át, annál is inkább, mert a/ át nom vett menny i-aét^ket mos célra koll felhasználnom, lielvotto |»dig nuta zsiradékot nem tuilok adni.
Figyolmeztotem a köztaiaéget íe a huió|mroM>kat is, Itog^; ez<<n sSir-jek\'> s/\'dxénxokot zairre Vagy margarinra soha, -«>nuni körülmények kőzött ik^m azabad beváltani," olajra nodi-j eaak márciua 18-ig válthatok ja
KelMivom az étolajkioaztó kereskedőket, hogy aa étolaj elszámolásukat legkésőbb március 10-ig adják be
Nagykanisaa, 1046 március 6. •n . Polgármester
l-\'clhivom tollát a báztólaidonoso-kat (háxgondnokokat, liáy. fel ügyelő-kot), liogv járdáikat na|iouként gon-dos.ui sn|sirjék s u szárax idő l»-álltaval oiiUizzók, a házuk előtt lévő úttest reájuk omi részét peditf a izoméitól H nap nlnit tfoxtilhuk meg. Kg> úttal megengotk\'ml hoiry nz igy öiisseéyújtőtt sxemehH érttekehek trágyáxiis céljára* maguknak megtér tSiik. r
A fel lu fásom lelkiisinoreUe vég-\' reliajUeiil ellonőrizU-U-m. a u mu-
•V\' w
•III,IMI Tiiy: Al uKU ll.iu.
UiuÁa.
. Falhlvás.
A h*horua raodkinUi TMtonjok kiüinV-iw*^ Uwiik • IvruSií [« . .■ ^.TlkuJ (MiilKi nló fokuMtUbb •Urk.\'n-.t. A ferbVió brVsgH^ u utr4koo ft tol fol)»-man f^ u^*iiídII .MKnéL Annak •lukiritA-ihoi uont»n kalló uu uu »«•!■(■\'. é* nos 411
iikk:il ü/.onilKwi u kihiigúi dIjú-|ial.ulókta!anul inotíinOi^iui. ur> kanizHa, 1046 ..múrciuH 6.
Polgarm.aur.
,1045. aiárn. r Hirdetmény.
I A 1042. VI. t-c. a. R-áHan (or-Ull iwkó^khan, • hinlkoaott tür-Mim ikk 1. 1, alapján u üilotok cfrii^Ajút 1045. é,i márciua 1-tól k<u<l,» további inléiksdó.ift u alábbiak ,u>rint állapítom meg:
t.| Clolraiajar- éa (Oaiarkoraalu^ dók kótokask üaloloikot dólolótt 8 órátó\' 12-ig fa dólulán 1 órától i órái* nviUa tartani.
3. Kip*b aaakmai kenakadók üi-WtL-ikot r4r«l 8 órától dAlutin 14 Órán tartják n;ttrv
8. F:lplml.aor- 4a füaaorkoroaW-dók rr.anUton n^gcl 8 órától délután V óráig ánultanak sbédaiunct nélkúf,
4. iiétpAy- naptér aaarinti QnJu p-napoo, fw aa mm munkaaiúneti nap 4a nujpéotakan aa öiluutlut d4u 12 óníor Wl aámL
• VMármpokra miodntéla U
aárva vun.
Ka a \'■\' :i \'■ ii. ------ , |Hlfc
tna rondjót nt«t órinli, ,, " vuaárok fa mfatóki :\'inisrtá- , 1 nvuiniiokolt kontl..,, ,,„.., .
N«K\\knni»wi, IUI.-i Irliri,,,, aaa p®\'Mrm„l„*
Hoixatarloioii karau.
Kcrcacm (ér|tmn Stróbl k)„,u V. 562. ai. táborlpoilin, veaiprémmeitycl Pustiamiíkt légben Itrljtlllcll MOlgalatui t, ^ cemjier-14 in Irl utol|áia Ali u róla érleaUae- IcImírci, Slrdbl 14. lltlnél Nanykanlisa, l\'cir,|, „, ■lám
H. rlalan Imre lótóiKórmnlu l.>. carUches Kiirts Laiartr 524 ,, Passau. nkinrk t. ksÓRc Kap,,.., Irányi Dániel-11. 15. aram alatt koll (vauy Kaposdatlan) kui I.:,. aém\'t. adjon tletjell magáról, via aki tud valamit róla, iile«lt<c i, 1 vére elmén : Bertalan Slndcii N rr. kanizsa, Fó-ut 24. az.
Pasa István honu-d II. *Ji3, <; táboriposi.iról keresi leleiévii, legutóbb Buü.\'\'peal, ! rcn. V :,: 44. sz. alatt lakoll. Aki tud 1 róla, síiveskedi^k érlesiieii \' elmemre.
Keresem öcs-.mcl, Kovácstii ig fóhadnat.\'yot, .ikl Miskolcriil rui:-ktllt. Anyja neve ó íz Juliik ,\'.í tud róra, eilesitie Kov.ic\'s Imi gépelszl Bóhónycii.
Kozics Jáiuis.u keresi l-\'ij.I k. zics János Itonvéilri L. Oiü) iib.v posl.i számon és Krulel Isivj.i■ dest. aki 1944. deceniL.r Hajmáskérról .1 kikepz\'i 11. 1 1 Aki lud róluk valamit etteiiWf Naiíykanizs.T, Oarai-ulcs 39
Konyeczkl Oyula tíz. 11 R ü\'
táboripoMo . s/.inir\' I keielen Ht rellyóujtalubó! Alló.di Oyuli t hadnattyot és n.tla ; \'kaknar^Mr voll Krállk Ilonkái, holkl.r. tudassanak. Sógora keresi Itih3t.r réizlesról. .
Konyeevki üyula tizede » 136. láborlpost.i sz.ui.rúi kvifct Porkoláb Józsel eip^szieg^d 1 romnak eiinél (TÍpolcai |áli»hl\'l Tudassanak IioIióíc íelól es c.ztt írják meg.
Mohácsiak! Ki lud valami! II éves unokámról, Pelrin D^zsikrr^, Ilinek jobb karjai az akna Iri\'.t\' tolta. Mohácsról .1 kórhatv<"uM pécsi kórhazba tzaililolia. Szim érteallCit kér Halvav L jns N«-kanizsa, Bajza-u. 13.
Sóionyl István volt tfklalih" (Somogymegye) lakol keresi leirtó gét Helyes Kalalmt. Aki lud értesítseKórmend Tiszli0üju\'
Clilnekl Ferenc órvezelól •> * 190. láborin\'isla számon ktid\'l szülei es VarBa Mária Kctik « Összes baji.triait. akik vele tpl> voltak, értesítsek ízűleil. CsilM" Andrái Nagykanizsa. Kisfaludy"1 36 nám.
Seláp János Galambok Bin|> völgyi lakos keresi Hál, Seláp 0»W honvédet, akinek lejulóbbi tibon-posta száma C 102. voll. Akik nak róla. értelilsék az aggódó útiakét . _
Marciul I Ciulftlt. ««• ** 1.1 já~». - Piot«,tán> Z»ltl»
ZALAI RrtZt-ONT
politikai n.nur KlullI \'.Ut,ai4MS)l \' T
tatrH-4 Kiad- ""
N>on.inii • .HauMui » 1 "na"-1"\'
i..il,m K^,.\'__^
ürmukl M4 Mv •"«!
F .!><«■
| ütaíloUdMt 1 TikMiptil\'-
V \' í
. IggM^ndithetetlen bizalommal nézz a magyar ®Ö»évÍ,8S. »*. Kisví\'JIHüu, W-tfl. mtrolut •. ptnUk kwj 30 HlUr.
KdZLŐNY
föttrtdfti m a v i l a p
^.„iióííq ts ki*dAhlvaiAl ■ r*-ut 5. trsm • * \'
r* .. .. Wfloil ^ M Felelős *zerkesztA: B»ned«k Rezsó
,„rt««ti6»\'4l kiadóhivatal! I
ért: ei/y hónniin. a i«*ntii\'.
Oflryedévrr »« p-n»iV
ü Magas Táti-a aééKS réf jéiie bdSrt ellenséget lémet köteiékek utsszs*e4e«ték állásaikba
Súlyos. elkeseredett harcok folynak a hadszínterek1 legtöbb szakaszán
A frauonburgl vonalon c bo\'sevlkíek hutz^nhattzor Ismételték meg rohamaikat a német állások elten, amiket védőik birtokukban megtartottak
Mechtusult az angolszászoknak az atfrlat tengeroart vidékén a némst vonalak mégé való. partraszállási kísérlete
Kolct-l\'oroesorscágban ho|vilcg | néaiotek megtartották álláwiikat \' stiillvnl t
* !.iv.íKmImiii a /.óhmni nivv.timl t.J .••t/|aiii(<>ail«ill holwvistn lind-r l;|M»k ■"« a N<liiit<ehitn\\íjnál olőrO i-.oU üZovjrl luuiU\'tő y.\'i^júoljnk rh n-i/t • ó\'/telpn túnrulnst iiuli-r.uk h\'e/d ti t«\'-ni\\.t után
. : ina-.\'v ir l.i.t.l.kok Ih>l\\l4ijá-.Ul felfújták a huniul.iáikul ó* A.l.MÓ.rii. l.\\fkH i\'lrttl4*>-rll. k. X.ó-r^lllul k«\'li*|l« U\'l||\\rtf il.-lí \\ ihHZUt T-
1/ . I|| ||».\' l.iiuiuliiH<»k.it. A
(i.lllllll Vfll/H\'-U* \\OZvt\'"i liM.l-•-iUl m\'iii III.Iliik Iáimul \'iHiiikkul kái./.akoliii a in in.\'i lii/i< i.^iin kii -4 lili k uruiM i-il •niillü\'u k>i\\i\'tk.y-»v>, nwlsok .i Muciim Tátra i
Y\'.vU\' U Ilii t « |U\'ll!M l»Vt I" VÍhS«-
\'•HWk ullllh.tilllt.
\'rwuturt t* KUatrin kQiött a bol lavlstéK igán nagy •rflkkal tamadnak
llk\'l l|lll l\'.iiiutúniáliuii u chatu
.il...H/uUii vokra i» útUT-•w «i|»lis»l ;\'U|l|ii|Klill<lklin ki-1 »|*,Im>i ink korlátozott mérU\'k* •» Frankfurt «\'•* Kifliit kozott ím
aii luitti nőkkel t.uiiulnuk.
N>uuat|«ir«w/:iir szagban azon kiMiliiiik, Ihv» h/ Udcra \' »»(wl.\'H k i ii ül ft In ullÚMtknl
\' irk lovuhhi luulmuwIeU\'ik *xa-ö«». min Mkvrúlt. Kustrin l.uu-
* \'"t/iiiil nehéz Iiaroukhaii u IhiIho-\'■\'k hetvenként carvdn.xi erövol
*\'*huk. a német (Mfi|»utok ellen
n* Mlluk-.lll h/IV.VS Tolt.
Karook Halderod* *a \' Stargard köiOtt
K*«oifi.tuitkltAn jull.\'lu\'i u I*>IM\'\\ÍH
* "!\'■» iiin cr%m «>c«\'\'k-l\'«ii.uln.»k u nuptrvli o)ik\\Kai n\'nU\'ii/ Itl n/ovjft ikuuvU* kilö-
iiiiihUhi kvkl tU\'lkolut frUM Uiui>mI>aii wV\'rvImjtolt t.uiia-nuyhiiiMuH. A 8tutti-•Mliff l„| L U\'tn» k>vó iHwiu\'t
m tart»>lUvk iiuurukuk A »UMkolot.v k.»ó »il kon U>-
k..fÍ4K»/,*ilAk A liAK\\»k KttAI
••fw »ul\\n» hArv\\>k v.uvnak ttoi-i"" l\'ixnitMiiK-\'li-SurKurd kCh , - Iv^n folkoazüllm^vl kolot
* ní^nuló «>llon*ykVÍ. [r^UAkuk Iw^t-
^ ^ wívI bi«U»itotUk m ncXLM>»
" — vNaorofU^t^Wt. Ii.ít t»l-
*V Qu>Uol«b lvu>n »»«ki\'t ort cl. \' \'Vk\'iA k.»n\\%fulutlvwi l\'otiwnk-N\\ UfT.it l\'urw^ri\'i.w\'ban
ulv\'k UüikvuIUul a
OfcuduUtAit 44 JHUU^ A < t-lk\'iu^- htiuUwi ^ to».k6bna ut b»V-
UJf a uuhImi oUaítvI
IMUllKfl.
------------------- —Jyilcg |
korlutoy.i\'tllAk a tánindii^ok. molvu- f kot mind vitwxavcru3k. Sinton;n l u I
két ha<los/.tiilí\\ uoubon.
i tániiuló rllcHKiViíi\'l
A azovje^ 26 tzor megismételt támadásával szemben a németek megtartottak állasaikat
A Kurföldfln Ismét teljes elhárító I csupán helyi terület nyereséghez sikert arattak. Libautói keletre had- I jutottak. Libaunál a német csapa-osztálynyi e/övel"indiiou t.imadSso- j toknak, sikerült helyreállítani ai kat 18 páncélos kilövcso mellett | Osszekótktést két előrenyomuló né-feltartóztailak. A Frauenburgtól ke- met éllel, mely által bolsevista eró-lotrír duló harcuk súlypontján a ket Váglak .eh, (lubenlöl északra szovjet 2fi szor meKÍsn.*telt tárná- i szintén vissza«zoritol!ák az cllen-d.iSrtival szemben a nénvtek mca- | séjsel. Brcszlaunál és Qlogaunál tartolták adásaikat és a oolsevisták > -helyi támadások elhárítását jelentik.
Az olasz hadszinté/en az ellenség támadó ereje már kimerült KOjépolaizviszáitban
északr.i indított cllensiges i.\'iinidá-sok errje már klmcrQli. Az cszak-amerikaiak által bevetett brazíliai s«édcsapatok már abbahagyták el^ritArcsükei.\' A német csapatok kihasználták ezt a helyzetet i5 st-kerlMI ellentámadásokat hajtottak
vVgre.
dasai
Az amerikai csapatok láma-i többi arcvonal szakaszon sem sikerültek. \'Az angolszászoknak az a kísérlete* hogy az adriai tengerpart v.dekén a német ^ellenállási vo/ialak mügótt partra szálljanak, szintén meghiúsult.
1 i.
Az ellenség is elismeri a nemet csapatok fanatikus
harci szellemét A szövetségeteknek nem sikerült elérni céljukat, vallják be az amerikaiak
(Berlin) A nyuRali arcvonalról szóló északaincrikii jelentések cg>-öntetOen han^iulyozzák, hogy a szövetségeseknek nem sikerült elérni céljukat, az eris német csapatrészek megsemmisítését, A jelenlesek elismerik, hogy a német k.itonák továbbra is a legnagyobb állhatatossággal harcolnak.
A News Cronide azt Írja, hogy a németek á nyugati arcvonalon épp oly makacsul harcolnak, mjnt azelőtt és most i* kikerült csapa-
taikat kivoqni az angolszászok átkaroló mozdulataiból.
A Daily Herald is elismeri a német csapatok fanatikus harci szel-
lemét. , [j\'j
Egy misik angol haditudósító jelentése szerint a nyugati német ló-parancsnék Igen OgyeseA vtzelle a harcot és minden amerikai! akinek önálló vé^éménye van, azt a nézetet vaHjar\'hogy nyugaton a harc teljes keménységgel folyfalódik tovább, x
„Mindenkit ki kel! irtani, aki nem veti magát alá a vörös cár kívánságainak"
Churohil és Rooaevelt maradéktalanul térdst hajtottak a Kreml kényura elfltt
Felvirrad a zsidó\\ aranynapja Romániában /
rDukarwt^ A siovjot sajtó .nmiét kötvU4i niiiHWn roniiui kurtáit, eki r»>m n-ti ina/iit sU to1}*^ rm^z1<-kl*«n a mcwt nu^\'alaku!t uj kornimiwiAk, ilk»tn> » Krvml kiVAiiNUTuinak. A bolM>vutAk oitol a kou\'U-.iví^\'l lup-ceolstbAzz ulAÍi\\Ak • jalut érwkoi-U>tr\\\\ mel.v ujbol DkvvrC«r.i azi » ténÁ Churcbili a 1.o^relt
nianulókUlaZiul slávotettc msgit a Kroail akarstúnAk.
A román zsidók szóretség\\\'nrk ol-nókr k«*. Ito. ho^n az uj román kozmám J liWO román tsidói Tuwza aia U-Uezni Állasaiba 4t eaek el-!«•«.-itj-úk napjától fiutóaúket ia tu^^kapják. x
Az álmos
toiniiV/i\'l i\'IiiiiI\'hIm\'ii uiii. I^ihmiii k\'vcli Í\'-ImV «««> hnniíii kiipiwiixí\'t ii ínld ,\'r* maiíáni ulti 11/ im\'ili nira-IijimIiih viliim is iiltn/.i\'krt, Iickuv a jniMni u\'vönyörü H/in|«mjNiiii\\ il iiviirkridti^w a tcn\'into t\'rát ^ a földi i\'lrl liolvoni(áHiilMiii olfámdt emlMíV milliókat.
Mjndiií itf.v volt oü 11 viliig ton»m-t6«\' lótn. Ikimrii dórii jött. A doi -nu«sxtó fnu>«* téli ójssakiikut min-díir a tnviis/. a ffltiimiidiiK i«n>lia liualata foiílalta i-l. Mirit volna <•/. nia>ki\'\'|i a/. 1 iiiImtíh\'ií rli-ti\'-U-n? A K«\'l«\'-t sivárlalaii i\'li-t nlán krin\'-ii.v •\'■li\'tliiintik. viliaiok kMVotki\'Xti\'b.\'ii \'iönni kell a f.lti\'iiii.lilásnak, jmini (.< I! 11 ni(-.:ii|lMHli\'i>iiiik. Maira a Un -Ini\'szct i idi«y óh k« rlollu-li\'t U\'ii t<a vi-nxqvcl. a mami harci h/.al.\'áluHi ol-
tiilsktilju lliilldii/okiit, amik ncin nl-
ulmasal; min, liou\'.v a u\'>ó/iil.-liiiiaa uj i\'lct kiti\'lji\'s H|i-> \'t lii -.\'.\'i li \'s-\'k. Kir.\'Ufviiiik a virá-jok. a fák. kiluav-nnk a -rondoMui ülti\'trtl nmeinek n az i>imV»/i\'t vi\'hzí, okol |».ni fo_\'úsl»n. Mii\'-it volna iv/. másk\'|i a töi -:uls= Inni élcít\'liou? tilt is i-l kell |iiiH/.- \' tllíllill iiiiiia/oknak, akik megtagad" iák a foltfimadás hitét, nkiklu-n nőin volt «"*Ii»I:t«"» ahhoz, ho«v koinónv «/.ÍMwsir.\'_\'iilr lU\'in vsüiíimIó akaialtal az 11 j őh\'t, a feltámadás ol.\'-r Vli.-n köxromúkiHljcnrk. Ik« l.filönnM,ii t-l kell miilni mindazoknak, akik a
fuiíy szcri\'iKjt tóltötU k Ik>. mórt fi•lolvad a jiV_\', nu^kocsonx á>«o«lnuk a fntf\\\'(M téli \'.\'"inn^vök. Iioiry a /.scihIuIú iij ókt lieiiniik kir>mi/ hi-sck. Iu\'oii Hxrpon fcjo/.i i»zt ki a kiiltók iiM-lvén ci^ik dallosmik, aki cinigv lialározxa inoij az uj 6lrt«\'t:
Minden liinölex iiniei-iv-ot\'X vi-rúir lmlnlu«. Ikoii! Minden u\'\\ü-mnli-Hiiok ára van. A tzyúzolem aru: áldozat óh szolgálat arunvnál órtó-kdMohb iiénzóvol ftHlozlM-u\'i le. Minden gyozelomlHM gyi\'uiz, könny éu vér ta|iad. kiint az oVdók yihartópto fái ugy inorodnok a piiHxtitú túrHa-dalmt villltr nyomán íh elpusztított városok, falvak üszkint romjai.
Csak h> örök l>orulátók azok, akik a társadalom, vagy a tcrmónaet lia-honló kéjiót látVH, az uruk elniuláa gondolatavul kacérko<lnak. Mankó;! látják a viláff üífii válto*und«\'»ságall axok, akik uj hittől, tele óletukarat-tal járják az élőt nmuiigyós utiát. Csak azok nom rendülnek iih-ií, ákih hívó lii/akodo lélekkel álliák a/ ólul viharát, inert tudva tudjáK azt. Iioizy uiindennek ára van. Igen ár.i. lía u ei|iúzi>inór árlK)* van kötve ó« uzt mindenki tormóazotennok is találja, akkor miért eaoilalkoziuik u^vesek nzon, hog\\ a tísztulUilili uj u» l»ol-du^ili efet íh árhoz, van kötve? Vugy talán, ugy egysxerücn termé-szetcenek találjuk uzt, hogy áldozat nélkül, szolgálat nélkül u boldogabb holnapi nu|iok betoljeaodhctnok? Nem!. Fietünk értolme ó» ló 11 vege a harc. A harc, mely ollonállófá tasz, mogedz bennünket a ami togot adliut arra, l>og> iúaztvelKt»»uiik az örumókkel toli uj életben.
Folcnued a fag> 6.1 eltakArodik a hólé az ülte moesanilá^r, bog)- l»«>l>et engedjen a uvaaz épít- miiMkujá-nak. Megkezdődnek a dontó küzdelmek Í4, fio-o a bolveviata liorduk
zalaiközlöny
miv núrcmi 9
az ivet őr ^irtolmet dermoHitó szörny úhégvit száműzzék inoaaae távoli holyukro, az örökké sivár ée kietlen Szibériába.
Mont riojpiak majd fol a caala kürtök dicső liarcokra hivni ax élni akaró inaíparaágot, m<*.. eeondülnok kMnénxohb lendülettől a pórölyökro suliog" imxíI kalapácsok, caengoiiok az á>*ók, kajták óm aerónyon haaogat-j<ü( az áldott lu-nyórterinő magyar \'dgSj-okat az oltók. Minden magyar a gátra ftvugHzoritani as akaratot, bog)\' mogálláa iáikul, hogy törés
és akadály nélkfU kivorokodhnssük a népek sóvárgott világát óh no álljunk nuy add)x, amíg biztoaitva ívom látjuk a Kárpátok béroeiro.fol-tüzótt XrpédcnikoH záiizlóink bülzko lóbogáaát. Olvadjon lo ma mindon magy ar szivéről a jégkórog r» a tavasz virágaiból fonjunk hőseink óh bajtársaink dicső Itomlokára Jiála ko-•aorpkat óh ültetünk a joltelon «ir-han tokra is örokkó nyilo virágokat. Harcolva blzm ós hinni, cs legyen a győzelmünk záloga.
(L J.)
Az ágyból kiesett és halálosan összezúzta magát egy1<atona Erzsébet-téri szállásán
Egy tizedes tregikt^ halála Nagykanizsán Különös halálos szerencsctlensig , éjjeli pihenőre tért. Agya emeletnyi
történt Nagykanizsán, az Erzsébet tér egyik házéban, uhol több magyar bajtőrs lakik együtt. Közöttük van Maikovics A< <1 tizedes, aki nős, családos ember, foglalkozása s polgári ciciben erdészt ti tisztviselő. Legutóbb családja Esztergomban lakott, ahová az ország más térületéről menekült. Matkovlcsot Igen sze. élték Nagykanizsán lellebb-valói, mert nagyon kötelességtudó, pontos és megbízható volt. Történt minap, ho^y Matkovics társaival
magasságban volt elhelyezve szállásán, tarsai mellett. Mindenki aludt, amikor hirtelen nagy zuhanásra éb redtek fel. A világosságnál látták, hogy Matkovics ágyából kiesett és a magasból oly szerencsétlenül esett a főidre, hogy eszmeletlenül elterült. Teljesen összetörte magát. Beszállították a kórházba, ahol rövidesen meghalt. Családját értesítették tragikus halálától. Csütörtök délelőtt temették a nagykanizsai temetőbe, bajtársai nagy részvételével.
Felrobbant és súlyos szerencsétlenséget okozott a nagykanizsai Fö-utcán a véletlenül megrúgott kézigránát
tSulyos szoreiioétloiiség történt OHÜlörtokou n*ggel háromnegyed 7 óra tájban Nagykaui/Hiin a Kő-ut 21. h/hihii Hitrokháx előtt. Horváth ŐáUir \\L\\OltT unnikáH munkahelyére i r^-k.v tt. A/, utca Markon, . a járdán fémtárgyat pillantott liirtf. (Jy amitlanul odább akarta rúgni ax előtte ímóh*ivtlon ImiIiiiíi. amikor a« bataliiiu^ iluriviiiWI fellobbant \\ rohlutná* ereje Illeg ráxlu a kn/.eli ha/iikat en a/. ijedU\'it oUwielö ein-
lierek moi;dóhlk-nvo lutták a feldűli fekvő, véres emliert. Klánok a kö-xcllien szolgálatot telje «itő nindőr-öiHzem sietett sogitségere, majd ha-I muroaan a belvh/.imv érkező iiicn-• tők liosxállitolták a kórházba.
Sziuoiii vixsgálat indult annak nu^állapitáwini, hog\\ un okoxta a ^iiuynwi óh a robbanó tárgy valö"/.iiiulog toj.in kó/.igránát - Ik>-gyan került a járdára. *
V/
Mi történt a zsidó textiliákkal Nagykanizsán?
Tőke Jenő igazgató beszámolója a kiosztott aaldóholmikról
A nagykanizsai közönség köréből tibbször hangzott cl érdeklődés: ml történi a .zsidó textilMKk.il, hogyan Cs milyen mennyiségben osztották azokat szét a város lakossága, > meneküllek cs bombakaro-sultak között. Munkatársunk most leikereste Töke Jenőt, a Köfjöléli Szövetkezet Igazgatóját, aki a következőket mondta .
A zsidó texiilholmik szétosztása teljes-mértekben megtörtént. A belügyi kincstár részére a lakosság köi.Mji kiosztás céljából összesen 737.\'296 pengő érieket .adtak át. Terméfzclesen ez nem .fekete" ar-nak. hanem a hivatalos, vagy talán még annál is alacsonyabb árnak felel meg. Ennek a textil mennyiségnek összege .fekete" irat véve ftg> elembe, sok millió pengőt lenne ki
— A textíliák szétosztasz három csoportban történi meg. A menekültek közül 1376 siemely részére 367 819 pengő értekü különböző textil holmtt adtunk kt. Tehát meg-kőzc-itöleg minden menekült 270 pengő bekebeli értékű es minőségű ruhát, srö«etet. vásznát, fehérneműt vagy lábbelit kapott.
— A bombakárosultak részére kiosttott kűiönléle textiláruk erteké tS.lbé pengő. Ezt összesen .415 bomba károsult személy kapta Sze-
Nagykanizsán is gyászistentiszteleten emlékeztek budapesti rendörhösökrol
meg
Március 8-án, csütörtökön roggol 9 órakor az ország öaazoa városai-ban a folokoaotok tomnlomaiban gyászistentiszteleten emlékeztek inog a Budapest vódolméhoit hősi halált halt vitéz magyar rendőrökről.
Nagykanizsán a forvmwek plébánia* templomában a gváasinieón megjelent Vigh Imro Somogy vánwogyo .kormánybixtoa főispánja, a Nyilaskeresztes Párt zaUvármegyoi voxolő-aégo róazéről Háránv István me-gyovozotő liolyottea, Longyol János niogyoi sajló- éa propagamIavozetö. Ott volt vitéz dr. Simonfav Lajos l»lgármoHterrol az ólon a varon vo-zetohégc, azonkívül mogji\'lontok a honvóuHi\'-g, a csondöraég én az ösz-«ze> karhatalmi Hxorvok kénviwlói, a iiénzilgvőiM\'-g, a tii/.oltóK i-m a MAOHT kuldóttaégü atb. A gyi\'w/.-
misót I\'. (íuly.is C; il.it |,| i„ hi\'i/.fóiiők iiumilla. aki •-•• Im/x/Í latáhan kiHangMif\\o/cla ii L .»«: IcIjcMibV* |V> liivatáHtuilil ni.v, tM-11 HZÓII -liláját, Ilin ,v(.".| IllM védelmén- U«w/.loll i ih...„ iiitíyogó tniiuliixom sáriit len k
A lefonnutiis t \' \'Iii|i|ihiiImii tén reggel ti ni akol saall ^ , , iiaalH.\'t. Itt a lemkuM- nV\' nuk *••* mrv\'nym."\'J.\'-ii 1 ima tagjiiin kivúl a Imm.iU .. 4 Imtiilom í\'ii koxiif i.\':al.i> »••/ lonU\'k MU*g. V •iya»/i*l nti-n n\'ui l\'oinuib\\ IkWi - \'fiHiiwl\'i ké.-/. m\'-Lr.-hW\'i ^/oakkin • • zott m-.nr a1iiMla|»^ti i •imIi\'-o ! liolylii\'liWuöl.
TÍmxIoI.\'I a iilauv icimI\'.i euiktkéliek !...
A kaukázusi felkelők hősi küzdelme a vörös zsarnokság ellen
A laásu sorvadással halálra ítélt hegyilakók kitartó ellenállási
mélyenkint tehát több mint kétszáz pengő textil juttatásban részesültek. Ezenkívül á kiürítés alkalmával 4 polgári lakosság részére 284.947 pengő értékben készpénz ellenében adtunk ki textiliákat.
Ennél a juttatásnál nem volt mód az idő rövidsége miatt behatóan mérlegelni, hogy kinek ^s milyen mennyiségben juttassunk.
Mindenki megelégedéssel veheti tehát tudomásul, hogy a zár alá vett nemzeti vagyont képező zsidó vagyontárgyak kiosztása, a lehetőség szerint a legnagyobb körültekin^ léssel történt és amikor mód volt reá. abból csak az arra rászoiultik : menekültek és kibombázottak részesültek.
A Kaukázus szabadságszerető népei évtizedeken aí folytatják harcukat a szovjet kormánya ellen. A nemzetközi bolsevizmus — amely arra törekszik, liocy elpusztítsa Kaukazus népeinek megszokott életmódját, szok.isait es ősi Ingyomá-nyait — szembekerült ezen nvpek ősi bátorságává!, harci készségével. Ezért volt a bolsevikiek részére cly kemény d.ó a 20 as évek elején a szabadságszerető kaukázusi népek leigázása.
De még- azok után is, hogy a bolseviki dixtaturanak látszólag már sikerült megalapoznia uralmát a Kaukázusban, ott a betolakodókkal szemben lépten-nyomon felkelést szítottak. A Kaukázus népeinek sza-hadsagtikérr folytatott harcai különös\'n a 30-as évek fordulóján váltak elkeseredetté, akkor amikor Moszkva az egész Kaukázusban a közös gazdálkodás rendszerérc akart áttérni. Ezt a felkelést az NKWD különleges kötelékeinek Icg-su >osabb küzdelmei árán sikerült csak leverni, amelynek során repülőgépeket is veitek igénybe, slt mérges gázokat is alkalmaztak. Csák ily mödon sikerült leverni a hegyek Icgjarhatatlanabb szakadékaiba befészkelődött merés* hegyi lakók ellenállását.
Németországnak a Szov|et-Unió ellni indított háborúját :i Kaukázus népei Szabadságharcuk tj fejezetekén! köszöntötték. \'Cs azok után, hogy a nemet csapatok Kaukátus északi lejtőire behatoltak, — amikor ezen vidék lakossága saját szentével győződölt meg azon lehetőségiül, hogy a bolsevizmus leverése után Újtól áttérhet egy békés élet bereht ezéséhez — ezek után még nag>i> b méreteket öllött Kaukázus népolri k azon törekvése, hogy sza badiflf n Sztálin egyeduralmától. A
-H----
\'VÁROSI MOZGÓ
Március 9 tő/ — fr/(lektől ZARAM. LEAtiQER bri/liuns játékán!
Ateteor. ..
(Dm mais)
llőédások ke ide te 5 és 7 őrskor
német fogságba esett s/o jci usziek éitesitcnck bennünket arnj, Ii* »ya Kaukázusi).mi jelenleg milyen j.j méreteket iiilíitt má( a !ií mozgalma. Aw.itk >\\v N \' • j.. IH lövés/.czrcd örn.; v.-, .J
a felkelők elit 1 liarco\'ó t-fpk hamc^.-pai parai\'C-m\'ka v»lt - kijelentése /érint: Hmm w-n [»j at h neoltunk R •.< ,v vs K dar közölt a r.zabaiiciapan». Olyan túlerővel icndelki/uk .1 f.i-kclők, hogy kénytelen vo,i..ii! segélyes;.potok a kena. S:rr « százados vezetése alatt JoO főből apó 2 anyuval reiorikizl Komsomcl/ csapati.1 ailti-\'f.ak dclkezcsemre. Kniitk ili-un vereséget szenvedtünk. hc;y egy par k" Innánk 4udott csak Wf menekülni."
A 213. - utászsz.i/ad hadriüp, Qornew Alexei közli:
A Kaukázus < rdci a lü:én rJ is felszerelt felkelők c-ap:" nyüzsögnek és ezeknek s/ám* lobion szaporodik.
Csapatleslünk a Katiká/us részein kelszer ütközött nng t:rilkei a felkelőkkel. ,/. egyik — amikor ezicdlmk lüzcrs^-ge rendelkezcsiiiikre állt 8 keresztül folyt a li.irc él # kénytelenek voltunk visszav^W A vasutak vágányait pedig 1 lók állandóan felrobbantják, ellenére, hogy azok ezen erd-Js w rületeken állandóan kalunasácfk őrizete alatt állnak. A felkelők tio felül még lőszerrel és fegyverekkel megrakott egész vasúti szerelrt-nyéket is zsákmányolnak.
Szovjet hadifoglyok bemombu szerint, Mos?kva azon rendelet*, mely szerint a Kaukázu< népfv^ Szibériába telepítendők at. *** népek harci készségét nem. W gyengítette volna, hanem fokuzU < Sztálin kormány által vagy 1 ™ töni enyészetre, vagy pedn? w* nuktól távol, laasu sorVadám d halálra itéll hegyilakók ezeku"\' még hősiesebb és kiiartAbí> ^
delmet folytatnak a reájuk zsarnoki uralommal szemben
«H*tar. Miraui 9 Pínltk 9m Pranotka. - Piote»ián» Frastn" A Miyk.kiu.1 **
iapp«i ai .Ifazaáf *. ,Me*vllio ,
•• .órancyaP ryee>*i»ftir»*
Selyos HMieknél étjei a ^-^ftTTj"\' fyófytir (teuton 126. «setl«f »» ül azitss.ífbAJ rsnatlknart.
ZALAI KÖZLÖNY
Bizalom a jövöben
y, Oúttbfnémei birodalmi ml-,utr bestcdáben rávilágított
• „,,;;lyhatalmak súlyos helyie-
W\'neitéde kiáltó bizonyítéka voll hogy a hit milyen csodála-í5\' megdönthetetlen erö, a népek Ütiíben. Göbbels mimsiler: nem : ijíne el atokal az elmutl é« \'... kiható nehézségeket, mtlyek , i(nel népié » nmeink várnak. D, nem volt ebben a beszédben Lkevi-nye sem annak a gondodnak, ami a csüggedéshez vetetne d hadiszerencse lorgandó, melyei «)iil l» éppen olyan |ól tudnak.
etetnek, mert valahol, akár uiinkhan. akit a nagy szövelaé-
iiiinél. Igenli van egy Stalln-"„I, .ih.il az ellenség ereje meg-ili.\'t I \' a Stalingrád rnost nem H1 li l.lrajri incRliatároíir., hanem i nemet nop s a vek- szövetséges ULam\'ik törhetetlen lelki ereje, aka-„la és kitartás.\'. Ez a lélektani „rMilrozis talán ma. talán hol „lp .iiakul al geogtabal ponllá, ,h„i a mi gyakorlati gyóielmünk ktril\'dik. hogy aztán a lührer jós In. snrlnt is, még ebben az év hen győzelmesen lielcjczödjön.
I^y értettem "éa igy ereztem, ami lor a nagy beszédet elojyiálain m,l,b\'il kierlCdöll egy 70 milliós n tf heroikus átütőereje. Azé a népe. :<;ctyet a tsldótag s a t*lse-vlimussaL siOvetkezett kapitallzinua halaira ítélt.
A gelinánság adla nekünk év liárad-\'k áll .1 kulturAt. A germán ,iv lainiott meg minket az Iparra, I kurskeJelenne s a német ater-eró es zsenialitás tetle lehe lAié, h.i\'ly mar r.\'gen nem tullad tünk bele valamelyik ázsiai, török va.v srláv héptengerbe. Es ha «t|íl i germánságtól, akik III vére", k zokszó nélkül a hazánk Md|en a minden rosszból, ami történik a nagyobb rístl ök vállalják. akkor testvéreim még csak egyet kell tílllk — de azonnal — neplamilnl, hogy a legnagyobb ■npróhállalások Idejében se ve-misnk el a MMM.
Eri a hllrl \'itt látlnk magunk eléli nap mint nap. El a hit tisz-tllji meg lassan tta/.Snkat az elleniéi;,-s hordáktól és .ltok pusitiü-sailói Rlimllycn mélyen nyúljunk m viMí.i i történelmi időkbe, egy ttii.Hiyns, hogy mindig a német mrllenkAllaa mentene meg nem-rtti létünket, IVnállóaávunkat.
A magyar történelem ezer évében Si.h.isem a Kelet volt a lel-liahnluó, hanem a Nyugat. Nekünk pti\'X a nyugtlt mindenkor a nagy armmegel jelentelte. Kellángplá-kaink. t látadotáaaink csak akkor letelteié siketre, h.i annak a hála ■agöu ott állt a leriton óilás\'ok
* arg-ló és alkotó ete|e
O.tinlén rá ke» mutálnom a lij-ank mindig vlsstalérö betegsé-létl El a kótóny és ai ösazelár-tál hiánva Testiét\' Semmit aem •"miiünk el. ha lelíbredst l-lsutl teiredésedből a testvérnek ismersz rt minden magyart, aki lud la, meg •kai is, Mosl ti egvedüll. a nagy «\'. a véísó gyötelem érdekében Mfo:™ l htedjen lel bennünk a ^esi eleink bátor kiállása Mulas-
meg. hogy ml nem kerüljük el • ►arevt. meri a harctéren, vagy a ■a-kahelyen elesni még mindig tw\'Cb,- becsületesebb — mint el- I \'"Colt rabszolgaként Idegenben dőlje Mert akkoe h»«yan építjük "\' " u| » » Hungarista eszmében •T\'Mtult Nacrrrafjatottiáajol \'
Ehhez a végift küzdelemhez, munkához hívlak lestvér, iki mosl csinálod az u|abb ezeréi magyar lör-Unetmét. Higyjük törhetitlenOI, hogy az eljövendö évezrednek, az alap-|al sokkal szilárdabb, meg nem alkuvóbb hitit lestnik leleklelve és éppen ezért a pillérei is szilárdab-
bak lesznek Es a pillér mosl Te vagy Testvér. Tf vagy élve, vagy holtan. De Te vagy mindenképpen az uj diadalmas magyar történelem rámlóvivöje.
Simon József
|.it»i proplg.ndavcietö
A szovjethadsereg „egészségügyi szolgálata"
A sebesültek nagy r^sze kellő segítség hiányéban elpusztul — Allatok módjára földelik el a vörösök haroUrl elesett katonáikat „ — Msgaláxó a hadirokkantak sorsa
A Kreml kényural, a vóröt rab»*olg.Urt6k csak síjét jólétükkel
tArörínak *
gyotfó jelszavát, amely nomzetunk felemslkodésólk)/. éa megmentéséhez fog vezetni még a* áldozatok árán is.
Kihisszük, hogy mi«t im\'ií mm iamorod a szavak fontosságát, \'*>\\ti % "Nonvzotünk hzolgálnti\'i(>an inog-halni lobot; do ol farad ni noha! . Do ha inaid oevszer a/, aj képünkén uralkodó halalniaH <\'-h lUdózatos aka ratn» irn\\ilvi\'inulást lassan l >*-an nM^rted, akkor rújtVsz arra, Iwnrv miiulon a i;< n»Z4\'tórt Te^ rKnl in történik óh akkor a bibliai -tékozló fiu iniudent megbánó, iki t\'g.\\»,iw»> >>lletnóvvl fouux mogt*\';rn» a Nag> Ueléd 6/oiotó oMIiinih1m« u llini-<iiiíista Ma-ryar UiruilaMtt
A XAHY L.UtZLO
Mialatt a bolsevisták attól sem riadnak vissza, hogy a Szovjetunió összes népeit a „haza védelmének" hamis jelszava alatt hajtsák ki a harcmezökre, Sztálin egyrduralmá nak fenntartása érdekében, eddig nem sokat töródnek a vörös hadsereg millióinak sorsával. Ennek a legfőbb bizonyítéka a szovjet hadseregben működő .egészségügyi szolgálat". Az orvos és ápoló\' személyzet az elíö arcvonalakon teljesen hiányzik. Csak napok elmultával temetik cl halottaikat. És ezt is minden tiszteletadás, vagy egyházi szertartás nélkül teszik. Mint az állati hullákar, ugy dobálják egy sekély gödörbe az elesett katonák testét, egy kevés földet szórva rájuk M*r ebb\'l is kivirágzik a bolsevikek felfogásának, a Sztalinék eszmekorének undok, anyagias volta, hogy a katonák ná\'.uk ptég áldozatos halálukkal sem érdemlik ki, az emberhez méltó becsületes temetkezést.
Oyakori jelenség, hogy a súlyos sebesültek elvéreznek, még mielőtt segélyben részesülnek. Kinos nyö gé*f ikre, »«gélykiáitásaU^rtae^-t sem ügyel. A \'sebe>ültek ói,erejükből több kilométernyi távolságba vánszorognak, amig el nem érnek egyik vagy másik tábori kórházba. Sokan közülük már utjukhan meghalnak. "^tv
A szovjet hadséreg egy parancsa megtiltja a katonáknak, hogy sebe sült bajtársaik segítségére legyenek Jellemző ez a parancs, mert abban félreérlhctctlcnlll megnyilvánul a parancsnokok ama gyanúja, hogy a katonák a bajtársaiknak nyújtandó segítség ürügye alatt elhagyhatják a csapattesteiket. Az egészségügyi katonák hiánya következtében a síi lyos sebesültek nagy része nem részesül següségben és ennek következtében elpusztul. Bár azokat ot vosi kezeléssel meg lehetett volna menteni. Sok sebesült pedig a szál\' litó eszköz hiányában pusziul el.
A hadikórházakban pedig csak azokat a tiszteket és vöröa katonákat részesítik kellő ápolásban, akiket felépülésük után hamarosan ki tudnak küldeni a frontra. Azok pedig, akik egész életükre rokkantak maradnak, azok alig részesülnek orvosi gyógykezelésben. A lázas,
Tegzes Lajos
Nem adom fe! a harcom
cimú verskötete fO pengőéri kapható
a Zalsi Hői/óny nyomdájában.
sebesülésükből alig felgyógyult ka tonákat pedig a kórházakból egy-
;. i
szerűen elbocsátják, hogy uj sebesültek részére fekvő helyeik felszabaduljanak
Azt az emberi életei, amely Sztálinért kénytelen vérét ontania, — a szovjet hatalmasai semmibtn sem veszik. £p ilyen megalázó a hadi-\' rokkantak sorsa Is és ez is élénken jellemzi a bolseviki diktátorok nemzetellenes és embertelen magatartását. Az általuk leigázott népeket még sajál fajtestestvéreiket is csak eszköznek tekintik, amelyet saját cél|aik elérésére |ól ki tudnak használni, — anélkül, hoíy egy szemernyit is törődnének azok sorsával. — akik érettük vérüket ontják. "
Képcsere történt
hivataloiiilniu az elmúlt naimkhan, A mitott ulilíikrésen hirlofon lm-fexókótt a kora tavn*xt hirdető nap-.BUCiii Ó* dit síéiHixoL ia-.\'\\octa Jcyrül a/,l .1 \'kÓK\'t. ain \'l\\ w* •IlMlwkty-liatulliili és tnilictcl\'iwi akaratot, bu-é-ló» cIs/.ántMiiOt, ik* a/ «»rók emK1
Ji/ÍV jlMiiu\'Ot is \' vjsS/.lltÜkri\'Zti\'. ;K
gvrlteni az aitokat. l/outóbb szem oioiiiic u\'xulliuir. midí\'si a Niinret-Vezi\'tó keméiiN . s ne.\'los ti-kint|-t«\'-itil taliilkoxoi\' ilo vollnk nóliánvoü, akik kisfiu- xavnrtsáiíiíol. lelkük qiúKén kótS \'.\'Ui\'l álltak ott ós ta náestulaii. naiit szemokkol fiiívidtek jolilira-lnlíi. Imktv honiiun leshetnék <\'l a f«>rmút<. Ihil\'v húlolatu-kat méltói -.v|»\'n kifejeziii-k ul Oren\'u.\' i\'Ih» síiiUto «-lólt.
Már Ott a helw.ill\'ll -/eivtU-m volna a fjieklM hnrwitfni: llol tó velNi-utek \'I i eink n-k? Mév\' mindig ré\'^i rjlmok birodalmában jár-önesabui, onámiliis, a kóteloző és kitünte-|ies jellemvonás?
napfénuvol erezzük a tatns/ kK\'Ieiét, lolkünklien is meu-mozdicJfaázf\'ui, inort az elmúlt Iuh -.1-1IAU ,.MV, s/elét a napfénx-Jé*. a /óid ruhát mag.ira fv.tr fiild nu-rfdöntótte! rán Clet. /.nld luszaldk »es niesuk az elnő kis halk zaj^il utat tör füs/álak k<-zt, kiliontva mait és hirdet\', ls>gA ii enett kciségbo a \' felott.
ied>TS magkor jtusttérom, elkünek születtél, akiivk lombifodalma öíazt><lólt,
HÍREK
Előfizetőink figyelmébe I
értesítjük i/jcn tisztelt eló/urtóinkét. hogy a tömeges előfizetés foly-tőn felszaporodott adminisztráció, úgyszintén munkaerő hiánya miatt előfizetéseket /így helyt* n. mjnt vidékre csak abban az esetben fogadhatunk el, htLflúfi*rímeiket negyedévre előréotjltetik. Vonatkozik ez ai intézkedésünk régi előfizetőinkre is. Közül iilk még előfizetőinkkel, hogy ui előfizetőket minden hő l én vagy Ifi én fonodánk el Tehát, aki a: előfizetést l -je előtt kíihli he, annak következő hó t-től, uki I Je után fizet elő — annak az újságot csak köwlkező hó M-t* indítjuk
A „ZALAI KÖZLÖNY" kiadóhivatala.
-/ett. T«> már nem hiszol Mert Neked már sem-ttini ahbiáZ a róji vi-it«Són. Klhisazük, Ik»jq nem niaridt, nuj>«>n is Mert ami á Te kie*in>oe [lódnak ineirfs\'lelt,\' azt mául maréius clsiV pidig. Íkil^ t-g) kissé míyinoniiuk e »zót,
__, " i iKa a kénvvlem. hamis
nlsiraiei lé let, ónánntas és szoL-a-Wtkui^tíea mLytuurvwjdeU »il*g-boz uru>«tál a múltban és ezért emui tudod möjglrteni Vezérünk r%-t
- (Üresedésben levő allésok megyénkben)
Vármegyénk területén ujabban a drávadiósl, a szécsiszigcti. az oro«.z-tonyl és a csáklornyavidékl körjegyzőségnél segédjegyzői állások vannak üresedésben.
— (Alapítványi helyek a nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumban)
A nagykanizsai kegyesrendi r k. gimnázium rcszére lélAitett millc-nlumi ösztöndíjat. Bogenrieder József és Bogdán Péter tanulmányainak befejezése után Üöndftcs LAv/ló iy. és Szúnyogh László II. osztályú janizsai tanulóknak Adományozta a vármegye alispánja. Az ösztöndíj a tanulmányok befeiezéséig tart és egyenkint 2*0 \'00 pengő. Érd?-, kes, hegy ezúttal csak a fenti két | fiu adta be pályázatát
I — (Állategészségügyi helyzet
, Zalaban)
) Dr. Kövesdy Viktor állategcsz-\' ségügyí tanácsos most készítette el legújabb kimutatását — a vármeuye . területén uralkod/ állategészségügyi j betegségekről f i szerint ragadás ! száj- és körftmfiiás: Alsóörs, Ba<a-szöllős és Kapocs; rühösség: Ne-ly, Vo-yarcvas-DömeféldeJ, Kissziget, Nova, Sümeg, Tapolca és Tűrje; seriéspestis: Akaii, Al;ó-dörgicse, Aszófő, Nemespécsely, örvényes, Palóznak, Szentantalfa, Baglad, Lenti, Máhomfa, Resznek, Szentgyörgyválgy, Kiscsehi, Letenye, Lispeszentadorján, Molnári, Mura-rátka, Petrivenle. Semjénháza, Val-konya. Kissziget, Ortaháza. Hetvefó, Hegymagas. Zzlaszentiván Zalavég; baromfipestis: Letenye; lertózó sertésbénulás: Alsólendva, Lendva-szentjózsef. Zsitkóc és Szentgyörgyvölgy községekben van.
mespécsely. Kesz|h»-ly, Vo- yarcvas-loaibirodapna wizeoou. • heR1 Dömefélde\', " ,ntJod: \' Csaorendek,

ZALAI KÖZLÖNY
l\'MV iH"r..„ (,
— (Hol van váaírlilalom 7)
Ttljta viiirtllilom vtn K.polca kftií<nhtn. HailiottkOimH állatok Mitikusa Balalunlaítd, Ncmcapt-ciíly, Sientanulla éa Zánka, caak a icTiéaltlhj|ila tilos: Altóltndva, Bakonya, lUnlornya, BelJlinc, Cser-lAld, Lcndvavlslilicly. Murahtly, Mur.weíd.ihely.SlridAvar.CsesitíeR, Lenn, NemcSrtép, RédlCS, Sienl-gyArgyvúigy, Zalabakia is Letenya kfli»íRck területire
A OOZkOKDO nyitva oapoata ragtrl 7 aratAi nii a oral, iK.dd.o ttai aap t* p»ut.kaa daiutan nóka.k ( -Tataluu tu,
A közönség panaszkönyve
Levágott éilaiek boiso reszel fertőzik e levegői Kapiuk a következő sorokat: Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Tisztelettel kérem alábbi soraimnak közérdekből helyei adni. A közvágóhidnál, — dc ezenkívül a város több helyén is — lehet látni, hogy levágott állalak belső részei eladatlanul a szabadban hevernek. Ezek a rolluidő belsőreszek egyelőre nem okoznak veszélyt, azonban a melegebb idők bekövetkeztével bomhikiiak indulnak, büzükkel II egész környéket belepik és a Icilőzó betegségek melegágyaivá válnak Kerjlik a hatóságot, hogy ezek süigós eltávolításáról haladéktalanul intézkedjéu, mert itt nagy létről, — a város közegészségéről, pusztító járványok megelőzéséről van szó. Helyén való lenne, ha a Sürgős eltakarítást esetleg a munka Szolgálat keretében intéznek el.
Soraim kOzléset köszönve, Hungarista köszöntessél maradok hivUk Alűirús
A azovjel terror-sorozata ■ megszólít lengyel torületen
(latodon) Az emigrálta lengyelek résziek* lioH/iünohtikluui ko/.olu k a bolsevistáknak a megszállt longyol területeken elkövetőit lorrorcsolek-Diényoiről, melyot a szovjet rémuralom a/iuuval kófot ol a melynek lummztulviU«lórv ugy nevezett honi tuylnenyet Unt foiui.
Kaudoiinoit vidékeit |» Itlaul olyan tőuu^-vi loUvrlo.UUwHikat eaAoxólt, hogy cl nitv: *-o»Jot viszony lalbuil ia eaucuteljtviluu tyuok számit. As anuuikai hirazol^aiat j» lenUmo »zo-rint Ismgyvlorsz.^ot ueut hívlak meg a s.utf iumu>koi uilckczlelív, valószínűleg ennek az oka a». Iiogy Eazakanioi ika Angua Lougyol-or»/.t^\\\'l a í^ovjuiumo tvj i*« altok lamoi lo el. \'
Testvér I
TObbat árnak a lövészárkok, a airaknáil Na su^oiedj ha tftnyba vaaznak aancmunkek-hoa, vagy lovaaiarkok aaa«anoa, gotdoi) arra, nogy namal aa magyar katana* axakOan a lo-vaaza<kOkban vtdaimaaik mag a vaioaoJat aa a taudat a aaov-Jat aroaa rabló «a gyokoaoa a\'ian Naaia aegneaa, na a.iaao*at ep.tsat. JoSa, aa caapataio* • 0-ia*a»aar»aaat aao«, m at> •am, hagf ha a azavjat ka iar\\at átUi magiyl.aoit hox^aiartazam axaaiara airaaat áa«>41 \\—j
Hozzátartozón kereti:
Keretem férjemet Stróbl Józsefet V. 562. sz. tábort postán, aki a veszprémmegyei Pusztamiske községben teljesített szolgálatot és december 14-én Irt utoljára. Aki tud róla értesítse feleségei, Stróbl Józsefnél Nagykanizsa. Petőfi-ul 80 szám.
Kocsi* László hbn védet. aki a l\'ópníiska századnál ivolt, tál>ori|►.»■»!a I\'. 661. hz. alatt, korosi feleség* .\'a buga. Köri haj tárnáit, aki tud róla értoaitso Kocsis Lászlóiul Nagy kani saa, Sugár-ut 0. alatt.
Varga roronc honvédot tp. száma
0. 83S., korod folenógo, Varga Ke-rencné Halatonmagyarodról.
llorcnöki l.iütxló órvozetót a K. 870. tp. számról keresik sxtybi, llör-csöki Jo<sef hulatonmagy arooi lakos.
( sít Jöxsof honvédot a I). 5*28. tálmri|NMtáról keresi ódesama »* testvérei. Ismerősei adjanak hírt róla ( sor József ltabtonnuig>aníd címre
l\'átri JóZHof taz. azakaaZvoioUd II. UU4. tálioriiiost.i számról luiivja I é* unokalmgai koroHÍk. Aki tud rola, 6rtosit.se l\'átri Kiiazlól Ualalonina-gvarúdofi.
SxalHi Jó/.M<ínó koreai férjét. Szálai Józsefet, aki Sxuntgotlhárd-1 rul irt utoljára, 1U-I4 docoml>or he UO-án mollt "kl Németországba és axóU nem tud rola semmit. Aki tud róla valamit,, órtcsilse Szulai Jóxsofnót l\'aésa, llortolclldv-iiiajor.
ikijiok Ivaroly t. karp. órmeator korusi ódotauiyjat, rokonait inmo-rőseit 1\'oroknxonlmikluHiul. KrU-si-lÓHt kór a lápori|iotita\' 1. bbT. cimou.
Ci. Márk Lusxió t. karp. órmealor keiooi (i. áiurk Juj hm lionvódot, ukint-k iaU1111*\'.<t-1 itxiuna Hzeplom-bor uiojón \\ 4(XJ. volt. brUMiloat kor u tuborf|iottla Hiúmra I. bH7.
CÍUIOII.
l)r. bzilurdf) Andrusikt sxigot-vurl moiH\'kull korvui forjet, dr. bxilárüly Audrus huda|»rud uruua-iorl, ki a 10. ax. óloituozóodzlop-j>ul 11. 27b. luliori nx.uoon leljo-
MlU\'lt \'-\'1.....---I* l hulh
ItüHES, Enw-O. xM. Bxiunra kur.
Kovuca (j>ulu |iOl csondórliXv-UoM koiu.>l lolubo^ol t;u kul tu g)oriuo-kil, akik .Mexotoxibunol uionokuhoL 1 Aki luü loluk, úiUtoiUoitok .Nouioa-vid, .caondor óraro^ boiuog) mo^o.
biiuoii Olloiiu koroai ferjét, bi- . anou Ullo liunu*Jut, uujoiiposu szu- I uii K. UJJ., uki okioüoi 27. uu i ifieui uüoil clotjoll illatúról. Aki [ tud rola, iog>ou exivos ocUsiUuji. Ciurnii: Miuon Ullono UaUuiüok,
/.suk luirónó PtuloU-U Molirnr Agnun litk.skai uienoKull ka\'nxti tur-Jot, /.>*k 1 un ol, Hal 1920 biUl axu-k>u>u ot a iKinv bit. U. v./|iot. u«ik .
AeiiU siol^n.l. Aki tuü rola vuuunit, criobius.) nojol ori\\i a iiiuru: álotn.n Agnea Uroszlouv 1U2.
Itoriias loidinuiid nzakaazvoiotó koiesl loUvM^.ut, apuput, Kaplluliy laltuJil us Bunoiul, oza. i Juzao-lel, akikioi juiiuur uu MMuiuii uoui tUu. Iu.ii okuI, akik tudnak .
zoiuk, tiu^iuk liajdu uj., Ii. axa-aad U»zau, eunru.
Kcioui a^okal, a^u a IvkAuOoI
1.Wrtcnka ko. mj^lvI l\'uHkUikov«tcai
Ui. f UiUaUMkUlS XHVi\'ii<a caaltfcirui vuianuv Uidiuui, kuldjoiiok OiUioikwt: {tzii«i|£yi 1»V*
*un vMllidor oruuabuc .Nemuafid, caojKaőrora ^douu^vui.) cuuru.
IVíAÓ bon rád Luznai Ltol^a u.jfa rvl, aUkl iUlOiUMoá UaiOa%Uit. Aki tud taiamil ro.uk, arkj»iUo W U^a IUZM K utjonpuaunt
fauiiu\' tauikai miiuokuit kuivai t: 41, luim rkm»euov,
taivfi^u »*aaLa ti. 425. iia ea ta*i iud roaa, a.UkkiimJ wt.ifcapja^
t ^ UlVMItU. / »
lu»iain Im,
Nagyráoaa kőaaág alőljáróságától
1386/1944.
Hirdetmény.
Zsidó tu ajdont képezett 1 darab traktor cséplószekrénnyel 1945. márc.
12-én délelőtt 10 órakor Szalókl Lajosnál Zalasárszegen és 1 darab Bősendörfer zongora 1945. március
13-án délelőtt 10 órakor Nagyrécsén a „Kiskastély" ban nyilvános árvar résen el fog adatni.
A vételár azonnal lefizetendő. Nagyrécse, 1945. március 5.
Községi elöljáróság.
Nagykanizsa mi^voi vároa politármoafcerétól.
ad. 176 bé/1945 Táf|y: Pialaj kloaztá-sának beleje<éae.
Hirdetmény
Folhivom a ván>s lakosniigának azt a részét, luiu-lyik a y.sirji\'gy január havi 3. ós 4. hz. sxolvényéro kiadható étolajat\' móg immii vottö át, I hogy olajrószot kjgk.\'-aóbh folyó hó 18-íg (kodd) vegvo át, annál "ia inkább, mort az állnom vett monnvi-M\\\'t.kt t mAa célra koll felhasználnom, lielvotto |iodig inus zsir.ulékot nom tudok mini.
Kigyolmextoteni a kozoiisó^^t a huh]|tarosokat is, Intgv ezen zsir-jogyazelvóuyokot zsírra vagy margarinra soha, somini körülmények között nom Hzalaul iMtváltani, olajra podig caak március 13-ig válthatók bo.
Folhivom ax étolajkiosztó kereskedőket, Inxry ax étolaj olszi\'unobüiu-kat legkésőbb március lü-ig adják bo.
Na^ykanissa, 11)45 március 6.
Polgármoator
Mii IV4i rinyi Az uicak tisztSn-taiii«s.
Fofhlváe
A háború;* rendkívüli viszonyok, szükségossé Ux/ik a fertőző hekig-ségukkol »zomltt>n való fokozottid|b v^idekozést. A forbizó hotogts-gok mologi\'igva az utcákon a tói folva-,mán folgviilomlott szómét. Annak •Itakarításához azonliam kellő azámu yloaáofHrő é* í.^t nom áll ramfel-kaaéaumr*.
Kelhitom lóhát a háztulajdonosokat (háxgondrtokokat, ház felügyelő-ltot). bon janiinkat na|«onkónt "gondosan söpörjék s a száraz idő leálltával oiitozzók, a lu\'izuk előtt lévő úttest reájuk oeu\') rószél |aalig a szeméttől .3 nap alatl tisztítsak meg. Kgyúttal mog«>ngodoin, hogy ox igr összegvujtött s/4«nu>U)t érdekeltek trágva/ás céljára maguknak mog-lartsák.
A felhívásom IcIkiiMitorobus vég->9 rehajiasát ellonőrizteU>m a a mu* la-zUikkal sutfulain a kihágási 1>ljá-rant bal:Mléktalanul nioginditom. | Nvykanizaa. 1045 március 6. sio: f Poigarmaatar.
«3W>1Ö45 acám.
Hirdetmény.
As 104-2 VI. 1-a 2. JJ-áhan falait jockórőkban, a himtkoaott tór-vúnscikk 1. Ü a alapjan az üzlotok {iart>ráját 1045. évi márciua 1-től ktndro további intézkedésig az alábbiak srannt allapitom m*v: >
1. ria\'.miaznr- éa füszarkorasko-ők k.>to>k«ak uatutinkat déiolőtt 8 rat.il 12-ig és délután 2 órától 4
t)ráig nvitva %arkani.
2. ka^éb azakmai kanskadók úa-IsMM mpl 8 órákól délután 14 óráig lart>ak nyitva.
3. r.almiaaar- áa fúxaarkaraskja-dók arcziihakn raggal 8 órasói délután 2 áraaitanak abédMÜnat
nélkül.
4. Omrndy papáé* aaruik úiuiap aa^toa, ka m aaas aaankaaaxiaeái
nai> és nagy |M«ntoken az üzl • déli 12 órakor koll zárni
6. Vasárnapokon mindunfé|,»,,,,. sárva von.
Ea a rondelkozóseni a piaci ,,,,„ iás rondjót nem érinti, , piiu-j |M.(j. vásárok 6s más fúló árusítás\'a moirszokott kon-tls\'ii nuní.v tm;,hh Nogykanizsa, 1043 február ji, Mi Polgsrmae,
Nagykanizsa moff\\oí ván« polffármos toré tői.
5100/1015. T-rjf: lton é«zli!lrii .Mkr ►«é e. -- \'
HirdPtTi^ny,
Zala viinnogyo főispánja, imnt hazlmüveleti korniányhlntos Jii/f, 1045.\'hz. rendeletével a Imrki-kiMlók és iKirteruielök Uu kész! • nek a jiíriiHi Ik\'hzitxi\'sí onztaj^ numhixottai n\'^z.\'re való halait k tnliiii érlékesit«;sel rendelt\' f ,, jnegáliupilntta az elndásra I, iuU ■ Inmik torilielői logtuiigiis|ihlr .nait és pnlltfí
Ljlau II iiialigán fokon aluli h 1\\ ii nuilimui foktól i;> foki - : i*. rtlwr 11 inal igád fok fejeli s I1 Nohaltor maligáii f ikouk-ul V; fillér, ikv hnraláhh 3 I\' lit i nl, ul.
Termelők katasztrális holdink m 5 iH\'kleliterf meulii.1 Ihatnak
Kgyam-sak « Ir.-iuínlle. ho.-\\ lai*. »\'VÍ IlláreilIN lm ő-.\'lől kezdi eladásokról k«il ie|el l.ell I i
éa^azl lútlaino/ás \\é-eit I. em let III Ajtói I\' ll
tat ni.
T.\'irUizoin a iH\'ijiillalotl l. tl.j.n alapján a lx»r fogya-zlti^i .irál in.-- , álhijnlani ós a lenti ul..nd -tiu | iir. ultalain liiegúllapitoll arat -/rm | tietüilő Ih-Ivoii a vendéglő li.hi-jgi\'ilMMi ki kell ftigg«*HXtellÍ.\'
A fenti reiuloli K\'k alapjan ia-i. i ■vonr az, nvsz.i«s iMirl.\'rm.-lók •• lH»rkore>ke«lókel. ho_r\\ in l.\'i -készlet u k>l -zohan. vaií\\ u.i-iui> kvkósöld. folyó Imi h» i- • -i > (lalliii llivatulhaii <\\\'.oe»ha/a i t 40. HZ. ajtói j«lcnt.-ék ls\\ \\ lenlésnek tartalmazni kell a Jukij-dóm is novól. lakását, a Imii4 l.inirt*\' •ladyél, színei, ItlilliW\'gi\'t toHfállV, lírreklteriliéii, lueniix l-é.\'- i - > • JiVrloka területét.
Itahiiérők az iíVlue^álmjula In-tartoznak folyó bo .s án delel -U > óráUd 12 óráig ugyancsak a Java daliui 11 iv.itallum eie :ji lenni. Ib>/-5zák magukkal iik«.\'Ió\\o Isirk\' szl< tuk .váhárbcaít és a kifizol.\'tl fuvardíj öSHxegél igazoló . M-tleu > számláikat, jelentve azok llialig.itl lok.it
Jeleli roi ii lelet In« lielil tarlói cllofl a roii(k\'lkozó>eiuiM ulló k"gs/.igoiulA megtorló eljárási t«>szoiu folyamat\'* Nagykanizsa, 1015. márviui* 7. vitaa dr. Simonfay Lajos < k. It« pol«Srincstoi
Hírdetmfiiy.
A Klrcz Malvin-léle, Bazár-udv*\' ban levő könyvtárai 1945 miiciuí 12-én délelőti 9 órakor kezdődé" kiárusítjuk. Nagykanizsa, 1945. >nárc- 8.
Zsidé vagyon! ériéül* búittsdg
Az elsötetites ma 8 órak0> kezdődik es 6 óréiQ
ZALAI KCZ* OkY eoLiriaai N«eik*s Klatf|a: MKAr|azaaia:i a T. Kal«l6a kia«tr Zaim N>om«n»ii
• .litiudt^i a T NH»»*",m\' tyisiijiai HaiySas-iaii
Nyoaidaan talsl: si i
\' TiliW:—--- Könnyas szemű vértanú testvérek — türelem, megfizetünk mindenért!"
k ■••ZlokDtit ---- 85«*vf, 68. ti NagyKaniZM, Id45. mirolut 10. szombat frm C)0 lilUr
Tákertpoi\'i oo oo
UNJ U
kiadóhivatal : P6-ul V %rém \' hl«H^hlv«t»ll »*-lofón 78. u
w - ~ »-1» k Rojné
érv e*> ftónnpra • negyedév n#ni/A
B Balaton és Velencei-tó közötti csatátereken a német csapatok több helyen áttörték a boüsevíki állásokat
A Zólyom \'elé véghezvitt ellenséges támadásokat véresen vltszavertAk
Német gránátosok ét utászok egósz sor falut foglalták vissza és további térnyereségre\'
tet\'ek szeri
A kanadai offenzív^ Is teljes kudarcot vallott
A Némzetkézi Távirali Iroda a ■warországi harctérrll közli:
A Balaton és a Velencei-tó kö-tóti elterülő sok harcokat átélt csa-
ttterVken a német csapatok heves pffgÁiiu után, 5ziH«\'s *kuf»nT*zökön íihítülva, lántíilasukknl a mélyen 0|ojotl szovjet álláfrenduerl többiben áttörték. A bolsewlnek, a Bjiltuntól keletre páncélosaikkal tá-Bomlott ellentámadásait visszaverik rs a szovjet helyi tartalékait tzetverték. •
KAbiMkut községei a szovjet csapnék teljesen kiluíztották, a lakos-Mi; k Mi hél sokakat agyonlőttek, a nunk.ikópen lóriinkat pedig elhurcolták. A helység templomát egyik uünpóiláM eg)ség istállónak hasz-aáUa. \' •
A Magas-Tátrától délre i némát csapatok előbbre helyezték állásaikat (Berlin) A keleti arcvonalon Sz\'o vaku,un csak kisebb jelentőségű ki\'vokri kerüli sor A Magas-lat-rtlál délre a német csapatok előbbre kljeitek állán ..lkat és a Rozsnyó vinyáhan intézett támadások j| vlsr-Wwiek A.ÜJiam fohö szakasun •tflcl v.-dászok é* gránátosok Zó-^•n leié kelet és dClkélcI leiét *égrch.^)iof| bolsevista támadásokat í kisebb betörések vlreteszelése •Un téresen visszaverték. x
* námetek előnyomulásuk sarán \'•\'íiabaéitoitak e|y sereg falut
(Berlin) A K-leti arcvonalon né-"\'I RiáiiAtosok é* utászok egy N»»sz hadtest roh. mlövcgekkel és fifs személyzetével tuváob előre k-idtMték magukéi Előnyomulásuk «ttfcliMblditqtták gész sor falul. "OSMincn a visszafoglalt terepet V J ok erőt ellenséges láms-j •okkal szemben és szívós harc-luvábbi térnyereségre tellek x
Grálotok visszaverték a wesell l|*kaazon harcoló ellenséges hédasziáiyokét
tBeri.a) KOsliinlől északra s Zin-\'"•»<» levó oderai hídfőállásoknál 1 •émel eg)ségek teljes elhárító M"t iratuk. A» ellenség kétszer J^Ant két hadosztilynvi erővel. ^ harmadszor is a hidlő arcve-\'ven szélességében indult tá-melyben valamennyi fegy-a légiért támogatásival ^ »«tt. A németek tnincen u-
madásl visszavertek és a* ellenségnek nagy veszteségei voltak.
A nyugati arcvonal ész?ki szakaszán a német gránátosok és ejtő-crnyf* vadászok újra és újra visz-szaverlék nr1 ellenségnek a weseli szakaszon harcoló hadosztályait, ugy. hogy azokat a nagy veszkség
miatt ujabb kötelékekkel frissítették fel és u| kötelékeket kellett harcbavetni, hogy a Rajna és a Maas közölt minden körülmények közölt az ellenség folytathassa nagyarányú támadásait. A németek harci szellemét és ellenálló erejét még ezek {i támadások sem rendíthették meg. x
Egyes német hsdoiztalyok épen átuazfák a Rajnát
t Stockholm > A H/óveleé.í *ek k-g-ujabb offenxiváján \'k alakulásáról in:* brit haditudósító m kö\\. Ikezö-ki-t írja:
A nuigali offeii/iia kitlwzó mór-leget mutat fel n u\'-m -i k •«/ unára annyiban, hogv u brit haIv./etó-ségneni érU\' el iv jut. \\/ Imi bjló-ermós német Inni. • la > . •nagyobb rértze és az ott kü\' \' • u m \' liad-oszlul.v ig|j.»«um..ip Haj-
nál. Ax, hogv ezek niarwlékhihinul átúsztak a itajna túlsó |«rljáni, azt jelenti, liQgv a kanadai offenzíva kiidurrQt vallott, mivel a német hídfők megsemmisítése és n Hajna föleit i uralom kivívása nem sikerült uz :imorikiuukiuik.
Kz/.ol az. angolszászok esak annyit éllek el. Itogy az ujabban megindi-. tandó offtuiziva egy ujabb hor/nlm.is hun- levezetője k-sz. x
Az ellenség eiilyo* vesztefiégea? Ivóima körüli harcokban
A
tTokió) A jajiún \' lumlóM indított a !>•. . < • • p burmai túmasx^iouh-V »alai In dia itulúrviilóken brit ollon. A jtusutok n larool t » \'«.\' elleliH\'gei g. p\'t pu-/. .I.Hta\' • lebiuar PJ. es tuari I • t; a/ t sztikanierikaiak x . v >/ Iroima köruli e!s/.\'iiv<*i -tt •>!\'• »• ü» i« j (pállok tohlv/ i fér-* I. >/
Angol álmok
i lAliidon ■ l\\Y.> k\'iii .•• sa\'iv m M-léis-k az .ii uImi|. \'\'un u • ^^^ jel. ,!•« -. is.l kitü ik. I • » \\iitfli ilias um\\: mindig t/t In*, i. hogv lui-horu után i (uI,vIhi tj.ik a hrtV
tenirori Imjő\' Uti (solit ík.»*.
Anglia rr** a • a a/ i -mví IcncuivkiMt tunr tiima->/|iont »k,it biztosított. x
A délirjnolsországl helyzet
iIV)rvle.> .\\ \' A. f < ik IU rdojvax-bnn im-./ Un\'. ujs.i. * dé\'fmieia-Om ,„;i *i ;k\'.ki»v)Ii v . • ellátási vi-s/oii>v>kr> I ír. A u\'.«\\ \' tl\'ún lu*z»k»te óta lia a m űsziotuik ogvetlen toja-t. -in Urt nom lehet kapui. A. «a». i..iorikniak a «>:ibau tojásai tvvén e. vannak-bilvu es vörv\'w U»rt isznak z
■ ukareatben llszta boteavki kormány uralkodik
(Uukanvt1 Az ui román\'konniay-ba\'i, melu-t a boléovistak nyoma-i.vraés Yi*in»zky uttmiUitasa Hicl\'.ett IkyA alakított rikv. csujwn a tkem-reti tk«nokrata r^vr; tagjai au>rv-jvlivi>k. A rvxniut bo!st>vu»úk azöwt-»V>o! Ve ezt a nevet n»tto fal, h»vy nu .ténwao a kóaré!©-
met\\vv-i. A valiVu^ban e» nora uiae, ■amt a tioW boWviata írao/eet ér
v.\'uMejnt.t ilása. IhiknreMtlicn tehát ViHÍns/k.v inunitásúval tiszta Isilw-vista ko\'iminy uralkodik. z
.A hábcu még soké feg tartani\'
t Stoe■ mim) a nvugati angol óh amerikai offenzíva hatásáról az. angol kózvátonúnvro a Ikniens N\\he-ier a kővetkezőket írja.
a brit szigetopi/úg lakoMMigának. hangulaki sokat vosz.it.itl derülátáf salail és nemtörődömségéből és most mar az a felfogás, hogy a háUiru mód solfúig fog tartani. x
Ag ^KWD „működése-Budapesten
Attjifií az .Echange Telegraph" jelenf. \'é szovjet NKWD tisztogató ^>arartcktloksága ludapesten is megkezdte JrhQködesét. A többek közöli BudapéM egyik terén felaksszlotlak két ^wédtisitet •
A nemzeti érzéaú Olaszország !,!\'! Védekezeaa
Az ^ngó tudósiték elismerik, hogy Tosk.Jnkh: i, de elsősorban is Firenzében . lakosság körében titkos és a siövitségesek ellen hányató tevékeny}*g állapítható meg. A legnagyobb Srenzci szálloda: s Hotel Excelsior ellen, — amelyet a szövetségesek lefoglaltak, — dinamit-merénylelet\' követtek el, amelynek folyamán több mint 50 angol tisztet és ezek között több tábornokot Is megöltek. •
Félkarú hös
a\'itf-nlig |H\'lv h ilzik még álla, inaris szakasz vezető ős töhh vilé/w\'-gi én»rm Inlnidonosa. Sok keinőnv exnlu résztverője. bátor limi\'OHii. Ax egyik ut-k-.zel h vélion elv.\'M/.itotle f lknrját. (i ógjulása után lokk\'inlfá minósl-tellék. majd 1—xeielték : úni hős magvai- véro nem iiv 11mIf>11 iimví ii -ra loi|ieszkedett el halauaiii. han III az ós mngvar szivekhez hiven. ii|l«ól ii küziló enapatok Horniba kiiánkó-\' /.ott.
Ma itl harcol valahol a közelben. A vörös horda uiúr ismeri iK<ra is szög ven ex rája. mivol ax iatno-l\'etst\'gÜklM\'k a ftolsi rettegés a szulé-anyja. \\<>iizms ok nélkül félnők tőla, mert félkarjával is IxiuiiiIiiIom ügyo->en kezeli haláltosz.tó gőppis/.tolvát. 11óh ós bátor miHgalai tájával lelkesül és hii/ditja bajtársait, akik a hősnek kijáró liszt \'leltei sxom-Iöttel .ivezik kőrü\'. Klöljúrói -xoiviik óh iiu\'mIfelett meg i^ b s -iilik, mint ahogyan tényleg meg is érd \'inli as ilveii Ilós katona. Legendák szülét (ék már körülölt •. Nem is csoda, mejt hiszen sxúnniru ar «dsó vonal az a hely, ahol jól biztonságban é\'z.i magát. Illába küldik n szakji-szát pihenölK}, ó ilyenkor hütlotl le"/, ho/xájiik. mert vissxa marad t./. els«T vonalban más szakaszokkal. Me-f kell hagyni, hogv ni in is ta-guilja ■ miért. Már mindenki tudja a* mondását.* már mindenkinek elmondta. hogv a gyalázatos Isilsik-tink igen nvgy árut sziilmlt .uuy* $ esonkitotl ifjú tostóért.
a nomcH Ikws/.u ve/oti ót csuturól-csat.\'ua hleglHKSSZlllni 11/ elveszített lélkarjál. Igazad vau tirngs t«slvéiiink! K/.ers/.er igazad van. Megbosszulni az. okozott károkat, lo-lö\'olni a gyalázatot, uiclyol »• hitványak. a iKs-stelen ha/iu\'iriilők l>on lek itrru a dicső liouvislsi\'-gr.-, melv-nek to egyik legkiválólih tugjri vagy. .
Hadak ura. njagyarnk Intene, adj ^ok-Mik Kőinüvo^ s\'zuknsxvezeió U*st-vórt, :mIj most sok ilyon derék hőst iieiiizetunknok, általuk ós rajtuk kereszt ul,||iad fényoHodjon újra az óni mngvar kard, legven újra ruttogotá a Innl\'yar honvóa és tudja meg a fólrilAff, hogy: no bintad a magvartl l<o|togjon az. ogekig a Zrinviek hós szellemo. Hohanjon uj\' gvVizol11lek foló a mogtépú/ott inag>ar w?rr-g. l/Ongjcsiok diadalmasan a liungarisVa zászlók, hirdetni- a fólvilággul, hogy itt a Karpútok me<lonüéjélM>ii mi vagyunk uz ogyodüli államalkotó nép és nekünk van jussunk ahhoz, hogv Dólkoletouropubun az uj élőt irányitáfában a kormányosok szerelőt botólt hesnük.
Khhez. hősök kellenek, sok-aok ^Kőműves szakaszv. zotő U stvér, aki életévül, hősi példájával utat t«>r aa elnválkásitott nvagvar élottion ahhoz, hogy a nemzőt foliauierliooso hivi»-tasái. történolmi ktUdMÚSÚt, .Nlind«n magyar lélekU\'ii ma fol koll, hogy ébrodjon a nomoe tiosszu gondolatat l*yy elégtíitolt vohosaünk ellons^-Lt*uiken a/ok«rt a szörnyű meggy\'a-1 áztatásokért, aznolvuk \' a hálioru írott éa Íratlan locauletes szabályai! tul\'ópre a Diag>-ar TVL»mzz»tcn, a magyar jövendőt azivük alatt hordoeé anyákon ét> leányokon elkövettek
y.AI.AI KOZI.ONV
19 ü nmeim I,i
»/ut kell állnunk minden fd-ui/tsh magyar nadfed.iü házi-k«V\'rt, minden temnlomért é* kuí-lunuiltrk. it. Mog kell bosszulni a bol-<e« intúk garázdálkodásait éppen ugV, mint uz angol-aifiurikai logi fn_\'szterek sxörn\\ú és módfelett g> \'«>», gyilkos merényleteit. Nem azul>od inegtfVit\'auul .hagyni Hálunk i Miklo*ek vh hasonszőrű c iin lóra ik bitang hazaárulásai nem.
Meg kell törülni a magyar lolkek lólekun\'i g zőiti Meu kell torolni ■inident, de minilout, ami ártatlan né|jniilliők: szenvedését elmélyítette. ftliKf k II torolni a dogke^lyükot, a mohón vil\'ághatiilomra törő | <ajcMz.es é^ |Ki|e ./tói álcázás im itt kéuysxe-rüségliől magukat .iiicgs*i1»adiló, g\\ ulliuls/oniu szago* *hTiTo-ágol. M •<< kuli torolni is velük éidekciuilioru-ságbau elszegődni! hitvunv fujáruló Dtagyarykut.
KxoidHiui fogjon onsxe- minden magvart Összefogni a kemény
küxdoktnro! Ki kell moat vetni önmagunkból azokat a-hitványakat éa becsteleneket, akik itt a hátország-han kötelességmulasztással, szaho* tázz_*al, a liarrtorokén gyávsaággsl, a hősi helytállás alól szökéssel, vagy ogyéh módon való kihuvtutsul akarnak kiiérni. Amigoxor és oxor drága magvar vérünk iwlja életét a dicso-séges lüagyar uj életért, azalatt nem szabad, hogy umgtorolatlanul maradjanak a gyávák, a bitangok én szökorényok. Pusztuljon a hit-vánva, ha a nemesebbje elesett. Nem szabad, liogv a lélek korcsok maradjanak meg h liősók h.\'Ivott, mert özek tönkre tennék a kiverekedett ilJ éléU»t.
Az. iij magvar élotlion esak a hő-
HÜk ó* lielx (állok klpftiutiiok át. tar
g.vunk kov>:noil, dti Legvünk igazán ós axoilemu Ii;;lytáll0\\ magvarok, mert igy klánja ozt tőlenk az örök nemzet, igy kívánja u szebb ólotot livujtó ilmgu hazánk.
4L. J.)
700.000 pengis államsegélyre van szükség az utak fenntartására a megyében
A közmunkaváltaég ara tovább nem emelhető
(Za laeuér szegi munkatársunktól.) Vitéz Jfunyady László vármegyei alispán most készítette cl a vár-megye thrvcuyhalósagl közutalnak és a vármegye kezelésében levő ulak e/évi költségvetését. A költségelőirányzat szerint 8,967.131 pen-
Söre vari\'szükség az utak elenged-etelleu javiia»a és kiépítési munkálataira. V
A költségelőirányzat érdekes képei ad arról is, hogy Zalában milyenek az ulvis.onyok. Az alispáni jelentés szerint a törvényhalósági ulak nagysaga I.IW.i, a vicinális utak hossza 9»7.0 ti és végül a vasu\'i ho//áj.uó utak összege 14 151 kin. A varmegye területen tehát van összesen $001900 km. hosszú nyilvántartott útszakasz, amiből a kimutatások szerint kiépített ulvonal 1,4*10760. kiépaetkn. úc kavicsol! 39 J 677 és teljesen kiépl-lelleii l»».M.r)5,» km nyl útvonal.
E költségelőirányzattal kapcsolatosan az alispán a beszedendő tör-
vényhatósági ui..dó kulcsot 20 százalékban, a kezi- és igás-közmunka mérvei 10.000 kg lg 2. 15.900 kg. önsúlyig 4, 20.000 kg tg 6, ezenfelül pedig 8a igáslóra számított napszámban, községi közmunka váltságárát egy kézi napszám ulán 10, igavonó tehén ulán 00, egyéb igavonó állat után 25. a gépjármüveknél pedig a szainitásba jöhető lAtróflkillt 25 pengőben áliapi.ja meg.
A két megyei várost kivéve — a közműnk^ (.K) százalékát a közúti alap rendelkezésére kell bocsátani. A megyei városoknál ez csak 75 százalék* de nt a géperejű jármüvek után a százszázalékos közmunka a tv. hatósági alapot illeti. A ké/ségi közmunka kötelező megváltás alá eső ré;^ji^4i><azjlckban állapítja "meg.
A költségeié irányzat! összegből 997.000 pengőt kivlnnak fordítási a hidak cpitcsi munkálataira.
Muraköz népe is csak egy vezért követ — Szálasi Ferencet és vállalja a harcot a bolsevizmus ellen
Cseresnyés S. testvér baszéds a muracsányi tájékoztató nagygyoiéM„
m i háborús helyzetre. Kuiónöses
Muracsany községben tegnap délután Cseresnyés Sándor, a Nyilaskeresztes Pari parasztszervezés országos propag indisiaja nagygyűlést tartott. A gyűlésen Pongrácz István helyi községvezelö. vezetésével a Párt tagj .i, a in.\'gyar és szövetséges karnaialiui szervek és a. köz-igazgatan ve/etók jelentek meg. A többsz.>z főnyi Hallgatóság ré zére a legnagyobb terem is kicsinynek bizonyult, tgy n nagygyűlés! a >z i badftau kellett megl rtanl. -
Cscreh-.yes Sándor nagysikerű beszédénen vázo ta a parasztság és a nemzetiség helyzetei a Hungarista Állán báli. A/ián áttéri a
kiemelte, hogy a keidről reankiiS zsidó bolsevizmus nem ktmél $eil. kit, legyen ..z magyar, vagy lM,M vagy nemzetiségi. A Macskakaa lakó szerbek éppen ugy áld. / im eítek a holsevizinusuak: mm it otiani in^jgyarsag. De ii a^ Szarvas környéki szlovák. ,,\' J A muracsányi hm válság nug«|. let ív, h;.gy ebben a hál oii:h..n j Kárpát Dilin u eűencihea t..kó ;c
pek kell, hogy a bolsevizmus szemlien v ii ujak .1 harco:. [i < a népek vállalják is a küzdenut t\\ csak egv vezéit kövitrck: S/a. m Ferenc hjomzeive • t.
Komoly Hgyelmextctös !
Ne használj fényszírót a qépkocsidon. motor kerékpárodon, mert elősegíted nz ellenség pusztító bombázását!
A fényszóróval száguldó vezető segítőtársává válik h bombázogop-kntk
ÁHitsuk le a fényszóróval közlekedő gipjármüveket. írjuk fa) rond^zámukat é« jelentsük fel - ez hennol-iári kifele
Annyira utálta a nagykanizsai zsidó illatszer-kereskedőt, hogy hamis vádat emelt ellene
A nagykanizsai törvényszék azért hat hónapi börtönre ítélte Torma Tóni kanizsai olgányprlmás esete Vágó Endrével
Torma Antal 51 éves nagykanizsai cigányprímás állott vádlónként a nagykanizsai törvényszék büntető-blráj.t előli A vádirat s/ennt 1942. nyarán f<<l|eleiiiési tett Vágó Bűdre zsidó Mahler kereskedő ellen. Kihallgatása alkalmával a rendőrségen Is előadta, hegy Vágélól e*y kocka alakú boiotviszappanl 150 pengőért vásárolt A nyomozás sor.ui aztán megillapliották, hi^gy a cigányprímás valóban annyit fizetett a borolvaszappaneit, de ebben az árban a suppjnml együtt egy tubus Kvdkré uet is kapóit.
Ai ügyet most tárgyalta a kanizsai törvényszék büntető tanácsa. Torma Antal vádlott beismene a terhére rótt tűrnie vá* bűntettét. Arra a kérd.\'sre. rtiiérl lelte *z alaptalan feljelentést, kijelentette: na-anron uiüta a zsidókat, különösen Vágó Endrei el art akarta, hogy egyszer már a isidóknak ae menjen olyan nagyon jól a sorok. A törrénysiék ternjesielesen ezt a Védekezési nem fofzdhalta el és az enyhlté kőrtlményeket figye-lerobe véve. a ki« legkisebb
büntetéssel. — 6 hónapi börtön nel, — sújtotta a meggondolatlanu Vádaskodó kanizsai cigányprímást. Az itelel jogerős.
A íasoiazta eszme lovébb él Az Igazság kitör a sírból
Egy amerikai újság szerint az a tény, hogy az olasz tisztikarban sok magasrangu tisztei tartóztattak le. arra mutat, hegy Olaszországban újra éledében van a fasciszta eszme. Az újságot ezéri a cikkeéri .kato nat titkok elárulása" cimén betiltották. A világ közvéleménye azonban az ilyen |elentések nélkül is tisztán látja, twy a szövetségesek állal felszabadított országokban éhség, munkanélküli*^ es járványok következtében nődön nő az elé^ület-lenst\'g Sztrájkok es tüntetéstk a megszálló csapatok ellen napirenden vannak. A titokban megjr\'enő fasciszta újságokat a meggyötört lakosság valósággal szétkapkodji. •
Kgv városon akkor íul-nlt ál er.m fénvszoroval eg\\ gi\'-pkoesi. midőn az. elnölélil.il varos fe\'.-il / ivar.»-\' |. keringeti. \\/ aulo által okoz .11 I uv el - li lomba ex\'ll. Knihn-nv I I halon. •H -.U\'miH. r. i,.,- miKiw
lueglO-l.M|.\'hlá-a. \\ gépkor-i lilisai-rnl elpusztult. i
Ax\'ogyik orszáiíulon <-gy gépkoe.si fónv>zóióval livell.i a kiloniélei .-kel. Nem érte el célját. inert zavaró el kinsé-jea L\'éjiok addig géppuskázták,
míg az "aulo ogv foszforos k\'lv.slék-től |»igv ulludt, ológ-ll. Négv ulasa kozul »-suk egy menoküll me}, sItIvim sói üléasol.

Kgy féiiv szóróval haloiló menekülteket szállító gépkocsi Osxlo|Mll IniIII híizó kőtelkek l*oiul.úkkal bitnaillíik. •21 gópkoesils\'d csak :» monekült m«>g kijavítható sóiul. Mikkel. IlM halott és tt) .m\'IksüU áldozatot kovoUilt >,meg a szabálytalan ós gondtalan r vezetés.
Kéuvsr.őróval fialadó nioloikerékpár ii \\ meg a falu szélén. Csak egy poren . I o~\'v a géu\'-n valamit meg-igazatsoi . A gé|>ről val\'ó lóugrás pil-lam.t i á\'i, bombák áivitása szelto ól a leivgöl. N ártatlan omlwr. nő, gye.inok élotévol fizotott rá a motor-
kerék kiios lolkiisntorotlen viselke-•
fénvszoróyul halutw toher-
i utjálvan nom kevesebb,
|kjpt gépkocsit és egv lovasko ízt l- az árokba tott haaz-lafniá. 11 sulvos dérült, 2 pkoeai, ogy szekér vált áldo-ir e^ztolon és gépkocsi vo-alkaluistlan vozető garázsnak.
Ma re jt 10 StaxncuL Röm. ui 40 veruaa —^Pro<rsum Oáap-a
mint |k csil kV inihiaji
aikU\'l
ri
djilio.1.
Néh. iv ad.tt a liosazu éa vétos liktál-il, A fénvszóróval száguldó
Rré/eló {V ahWigos segítőtársává vá-\' Irlr u* vIleiiségtM gúpoknek, nu>rt a ilóui tauijiontot nyor a főidőn úszó >|ivkew alapján. * ifnkább fénvesóklumtórel eg> órával ké >hb,c* Ina jutni biztosan, nunt k^-ka/atos fényszóróval sohasem. Mll moiidanidt a tiltó rendeletek? A bonvédelzui mmiszter bö.OOÖ/ ela. Igv. 1M3Ü. számú kórrvndeleté-nek 6. S-al a kóretkaaóLot írja eló;
1. A csdkkonlett viUgitfui éloUio-lóy:teu*» üun a belső világításai zvtkk\'Ue.ő minJennemú járomu Ik-.-
•v\'« filiipiiwt a szuÍ3Óst» legkisebb mértékre kell csökkenteni éa az égő-
ket ugv k• -ii ernyő/ni •* il<z el-lii-lve/niillolőleg az ablak<>kai ug kel! b. /a.ui.-liU --ii elfii -n•/«i leUárni/, liovv a mihiiii < kenetül u latlaii fóiiv i » i>«ji
é^/IOlhetó ue legv.-ii
A jar«muu\\i liii i. .i »
Ivókban megkívánt kui • ,iii|4,i
(gópkíK-siknal mind a i n /••(•A.
mind a toinpitoll ii. n. v<- i l.uu
pákai . fénvcsokkeiilé. l . ••! Leli illáim
s. (•éjikih-sjvoxelök a k<-. 4*a
|ml csuk u .ukM-:.-, i- «•!.•\' időre haszuillh^lják.
I. \\ jé|ijáninni4. h.ib | axúinbíhlájái m. .v.;.i ii--\' I
Ullieiinv lu u nmük !«• erős, vugv a főii\\o/n.i i . . . látható iigvaii. -al, . a í». ls4.eziléslK-u oiulin-ll i nv.-k kontó lierondv/é-\'h i.
•lá.ómii li\'a\'t iii-. tiw ••síién város és ko/s i. i i« ruU-lén a járómuvel az nii • \' s/il*h uk-.\'állui és a járómii l.ini|.a.l h-olUili kotolos.
Kivét«\'li e.tak .i i.nw-ok gek lé-.\'ollalmi szervi-uiel. |.jiimi«i-vei. katoiin esajullokiil. i -/crl ey élelmiszeri hz.illiló jármin i v«u-nüiit a siii|wilval.o/ k.\'t.a. < intézkoiIÓMsel szabálvo/oti i.i«uiak
»tb. képeznok.
A íé.vede Ilii i la.fn a..i i
désro jogosult eéppöiuin k «-\':\' jelxőlárcsával vannak ellát, i a szólvéilö uv.-4 f\' ii r ,l,n\'\' hus«. teugehóU-n vau n •
/i.v.nő repülés alatt csakis fenvi -..kkeui l xéssol ellátott jái.»iiniv.-k i. - • hőinek.
Mivel iMonb.,ii t «a> •
gé|*-k lómbáikat i.\'-ishz unt f\'
IKiiilok.u dobják, aj.iilla\'......
közte, ul.1ek.-n l.iallni. a j..»», .. I»
piiit elolUou ér in<-_v...... - *
cllonsége.^ gép a i _it l • Minden v.u.. i f"l\\ ulak mentén f.-kv • imli.... ,
gálatot tartó kozs. .\'. i. k- • — \' helv >égükn. U\'Unk.... jobb oldalán ornv-\'-Z\'.tt táblán közölni uia_ v .ii V- « nyelven a Zavaró repué-i riadót- és. »N^igvriiMlot .
Meg van tehát a mód air* ^ mind a közutakon Iwdao" j-»\' mind a varosig érkéz ".I- . értcIsulU-s-oin\'k arról. h-. kell leállni ós lámpáikat ks>
Annak mcgaU-UK.^ gépjármű telj«« kivi.agiUau W szóróval közlekedjék - ^l"X»n,*\'
• március 10
ZALAI KÖZLÖNY
■ kótel wéae. 1 nuni
jT, és magán épülőt^ el*,W\'*itó-l\'-oiu\'unél miryjonki kötov-u, » fiató*ú(p»k iunnkrtj.it ol^aogi-. \\/ért állítsuk Je a féiiyisíóró-.ali-kcló gi-pjéHiii\'m-k.-t, Ki-\' .l,1B./U;-\'"uk, írjuk fel rendszámát, ,u!ajiloiio-át éi jelentsük fa l váro-mk . |. fokú rendőr hnlÓMágiióJ,
- a fówzolgahn oknál, il-
Í \'k.i/HÚgi togyaónél.
j.nvszóró tielyett hol}»gokliri\\ gl^ .üua/ztik lőbliet a \'(ludat, kürtöt,
;\\i-n végo a mindönkit- voaxér lu/i \' ■ kényelmin kózlekodésnokl Tor.trOk Károly
Tito, az éhező Belgrád egyeduralkodója
A Tito-bandák rémuralma a Bácskában Az slmsnskütt magyarok birtokai aa állam tulajdanába mannak át
A bolaavlaták Bácskát a szarbeknek akarják kiszolgáltatni
Felhívás Somegy vármegye lakosságéhoz
T hívjuk figyelmét azoknak a S*no£» megyei Testvéreknek, akik. a bolsevisták előnyomulásuk következtében lakóhelyeiket elhagyták, b.my oda add\'g vissza nem térhetnek. amíg me Somogy vármegye lapulja a küzd* német magasabb parancsnokságtól értesítést nem ad. (Mindazok a személyek, akik a fel-hiv.unak elegei nem tesznek, kiteszik magukat apn.ik, hogy a német Uboii csendőrség őrizetbe veszi őket es kiindulási helyükre visszavisz
K.ijak a Testvéreket, hogy fegyelmezetten várják be az ezirányban kiadóit lelsőbb utasításokat, hogy ezzel is elóre* mozdítsák a küzdő rtszlegek sikereit.
Stíjtó és proptigamtiTDWdly.
Braz Tito, a belgrádi rablóvezér félreállította Subasicsot, az eddigi úgynevezett miniszterelnököt és maga vette át a miniszterelnök és a hadügyi biztos tisztét. Idóközben Péter exkirály hivatalosan Is átadta a maga amugyis csak elméleti uralkodói jogkérét a kormányzótanácsnak, ugy hogy most a rablóvezér hivatalos forma szerint is egyed araflTodóva lett Belgrádban. Egy angol újságíró szerint "a szerb fővárosban teljes a zűrzavar. A lakosságnak nincs se élelmiszere, se tüzelője, se ruhája. Hiányzik a kenyér is, mindössze egy marék liszt jut fejenként egy napra. A lakosság nagyrésze mezítláb jár és teljesen le van rongyolódva. •
Az egykori Jugoszláv Bácskában, ahol most a Tito bandák szovjet jóváhagyás mellett űzik rémuralmukat, — az elmenekült magyarok birtokai az állam tulajdonába mentek át. A visszamaradt magyarságot pedig naponkéitt ujabb és ujabb zsarnoki rendszabályokkal zaklatják Tiló bandái részere már számos
Előfizetőink figyelméét I
. l.ikuftxlk.. igen. tiuUjt előfizetőin -krt. Imüy a tömeges elofizt lés folytán fels:upi>rodult adminisztráció, uny*:lnten munkaerő hiánya miatt tk/úcti\'Mkcl agy helyim, mint W-dékie csak abban az est iben fogadhatunk el, ha előfizetéseiket negyed• évre előre befizetik. Vonatkozik ez o: lnh\';kedesiink régi előfizetőinkre ii Ki)Zoljük még előfizetőinkkel, ht>ny ni előfizetőket minden hó l-én wuy /\'» en fogadunk el. Tehát. aM hí etöfi.etést Ije előtt ktlldi he, annak k>;\\etke:ő hó 1-től, aki l-je uldn tizet elő annak a; újságot tűk következő hó 15-én indítjuk Hkii
A „ZALAI KÖZLŐ 1Y"
kiadóhivatala.
Angliát Idegosill a nemet tengeralattjárók áikere
Aí angol sajtó teljesen a gyorsan ttfyinttlköveló uj nemet tengeralattijuk sikerének halasa alatt áll. V> a Daily Express tudni véli, fk»gy Dóiiiii vezcrlengernagy eze-ket j rendkívül vesiélyea tenger-sUtti legyverekel különlegesen kl-kepzciC tengelic/kötelékek bevált •Ijilval áliitotta be. *
Egyiptom hadüzenete nagy nyugtalanságot váltott ki
Ar egyiptomi parlament azon ha-tiorata után, hogy Egyiptom is •ftzi vui a tengely elleni háborúké \'tiy egyiptesti nacionalista "eunylctet követett el a mmltiter-ellen, aki serüléseibe beleli A képviselőházat valósaggal ^mentesen elzártak és az ősszel pxnt -luk ellen silgoru nyomozási •»í Kairóban rendőrsegi kű-
lrénjeket szerveitek, esetleges *««\'ftek levet*lére. Ahogy kiszi-IlrMi- a hadüzenet a tengelyhei n nemzeti köreiben nagy jMU\'énsáfot váltvtt ki. amennyi-1,1 ezaei isméi egy ujibb Űrügyet Ucuá Ar.giia rétiéről Egyiptom ^vtreaiuUának felrtle»ésére. •
kényszersorozást tartottak és ezekre megátalkodottan állapiija meg a politikai agitáció, hogy a magyaroknak módot kell nyújtani arra, hogy az eddigi magyar politika „bűneit" jóvátehessék. *
Biztos értesülések alapján már nem kétséges a bolsevisták azon szándéka, hogy Bácskái a szerbeknek kiszolgáltassak. A szovjet bevonulást kővetően Zomborban és másutt is hamarosan felállították —•Mért vezetés alatt — a .Népfelszabadító Bizottság" ot. Hirdetések utján felszólították a magyar lakosságot, hogy birtokukat három napon belül bocsássák rendelkezésükre A bolsevista szervek igyekszenek mindenfelé eljutni, hogy a területet uralmuk alá kaparintsák. A vasutakat és egyéb közlekedési jármüveket csak szerbek vehetik igénybe. Újvidéken a bolsevisták nagy gyüjtótábort rendez tek t-e, ide hozzák az egé z Dél-Bácska területén letartóztatott egyénekel. Itt napirenden történnek agyonlőve-lések. *
Már egész Romániára kiterjed a feleszmélt nép nemzeti ellenállása a bolseviki hóhérik ellen
Inkább vádalják a halált ■ torlaszokén, min\' a szibériai kényszer-munkatáberokat
A 7«ldów terjeszkedéas Ro ntnlában hihetetlen méretekét öltött
tok ellen. Kgv román tis/t állítása a/.erint a románok nem lőnek lionfi-társaikra. eaak föliVlegi* lövedék imi/nlás foly ik a szovjet által kí-liangsulyoxoit rnm.uiiai titeai zavargásoknál. Iloinán ti**xt vallomása azerint a román hadsereg kommunista rllenos, ezért t\'irtóiit aztán az, hogv a hadsorgg vezetőit sorro ol-tavolilollák és ezeket a ti-/t«\'k.-t aai-dók\'.al is\'nol^k. akikel visszahelyeztek .i h;Mlsen*.\'|, rí-gi ri\'iidf«-ko/a-tukban. a/onUui • veket a /-idő tiszteket nem o-s/ak b • aivvoiyil szolgálatra érthető ukok lúiatt.
A román katonák hangulata az
an vitaiakon i* le! w~»eii nviaiioll. kü-
loliotx\'H li/óta. Iliikor ni -.\'tudták, latív Honiániában kommunista ellőne iiktn/eii f* IK -lé- k« -zul. Ölömmel HBoknéii<\'k át, a/Onbali f.liH-k, llo.^ S szökésüket IM\'llj JIM/álllleku-nak" íé/ia fel a nia.\'var-német vo-Zelő-A| rt illkábh liieghuiiv asz-kodtüjh a UHWi.isz»ikliaiia-mejy \\/á-mullrt) ti^iiulenkor aUntoa volt
V arov^t k.itoiiak mii.uk előtt ha t|úák US i>ak _ol\\ofo.\'óiuik liasz-uali.a fel a/ arulas makonvatól ol-urnsvtli ea harcolni nem uk író román katonákat.
M^ik román fogidv azt *»il.,tta, he/Niisz ii«ar é« ken -k«s|.\'k»in v^S\'Sforult a zsidók kézéi*-, >-m-r^ak [a szovjet, banr-m liatalr<iabs vi-s/álaelve^tl romániai zaidu ia ki-u/M>ríl<.á rtiind«*néli«\'>l a román nó-pci jí
K/dkk\'il a ?alliMUaMjkl*>l Utbat-iuk nliigoaan. hogv a román ellenforradalomnak la* Lellutt következni, « fri«zaliedito *ur<t> k nu-llétt amo-rikai ím angol rendőrök ia őrk.sítek a n«nd felett, tocrt mar a szovutaé-
Ec bárutoknak volt.az a aok
VM>]ke:iki«léM »• tulla^w. amelyet s tt«*rjet wlitriikok cainaltsk aa arjl.ia aJul vált
A Kel nvary Lá«./^ló által kitűnően axorkoHXtolt Orazeih< cimü katonaújság irju: A román forradalom igen na.\'v méreti-k t ölt. Miinek a forradalomnak g.vökero lienne volt abban az. orvtuiuadásH/erü árulás-lián, nmeivel lt«Hiiáitin iM^vujéuiv\'l azovethégesí\'-vtd «zrmhxrT*H$Svn«-tt. líomáii hadifoglvok vallják, hogy az a iia.\'y álom. amellvel félreve-zettók a rom un né u-i nem k.aellu zett Ik-. \\ Nagy-noin.iiiia. ii \'l isza \'melletti határ vérl*lnlla»ll. mert az áruló romáitok tevéim kémlelőnek voltak harisilni a szovjet oldatán.
A/ egvik fogidv azt vallotta, liogy a zsidó imatlat szinte elkép/eliiotol-k-n inéreU\'kot öltött Hivatalosan megkövetelték llomáiliatől, hogv jut az t.Vk) tisztet, akik annak iilei. n az internáló tidsirok paranesio^ai Toltak, azonnal tartóztassuk le t*\' Szolgáltassak ki a s.ovjet ré-z -n-. K/i-k a tis.Uk Z\'ulo pinuu-snok.-au sla korulU-k és a vérszomjtot atitta-ault zsidók uundeii en-jukk. I a/ou vannak, la>gy i.do~\'Wott kinz.ksol kö/e|« tu» pusztuljanak ol.
Ilatlt*seu nunisztorxdnok ec> pilti natig sem volt ura a liely/étnek. Kóiivud.»u volt a forradaUmi kiionw nekor olyan kijelonté-t U-lint, l\'ogv az a marokigvi nép**.\'. amel.\\n«lj
Isii-no. lia/aja nincaiMl a d>--uioknk\'ia nevóUwi az orsz.ig torvó* iiv\\m rvndje el ion l.i/atlii.-t »\'/it. A\'ronlvan ez a la.-a>l.w lu-ni egv elwri- ! getelt uto/u-alom. hanem az egós/ orvrág u-ruU-térv» kiu-rjixlő K>U/a-IvSiiito forrutlalnu jelk-gü
Ni-nu>ak Hukarxvt utcain vannak U>lji*^»n feg>»v-rl*si a hehőr>&; tag-
Í»i. h vnem l\'raatfars és Itras^ira ia iierjixlt mar aa elkuislla.si itiozga-ksu. A fiyjwiw erő azmto telav kuk«n s lazadó W-nk^\'l ankelviaik s»)r»ilmn mind tőblavn so-rakoanak ét inkább vallaJjak s barri-k^k^en s halait, mint ral«<olg%-kúot eljoik-k a aiiU^ai dolgozó ta borwkb^zv
▲ uidá polilrukokkai a-htuzáolt nsnazi h^d.%>r«v e^vre belv^n^az kifiniu laz aa utcara, g^ofe^vweei-kw4 fvUiliioiuk aa
A (jOZFCRDÖ oyltva i apoaia r*ce* 1 crikM eata 6 ó/SJ*. iKedO** rfM ■p m péiuim Minta »tBM i -Flidtrabéi e lérSlSéaét Mlaáaskl kee-aes asagavaT raáeáoe tft
Fehér lapot
kaptunk mindnyáian Vezérünktől bőién, igszságoe mértékkel mérő ron-^ dolkozéeo folvtázi. Mind az ujszulot tek fohér ruhát, mi aa uj lionfogbi lásunkért indított azahadsoghari ónk keulotén fohér lapot kaptunk, hogy ne log>-on kulonliaég közöttünk a harc mezején, akár külső, akár ladaő fronton is állunk fehér lapunk birtokában. "
Példát mutatott es adott Vezérünk mindenki számára. Példát mulatni nem könnyű dolog. Nem könnyű dolog vezérkari őrnagynak honvédruhát ölteni, bársonys/ek helyett cellát valaszlani, rang. érvényesülés, parancsolás helyeit szövő-munkásnak lenni, nagy udvari ragyogás helyett honvédkonyhán étkezni, dózsölések. tivornyák, mulatozások helyett országjárást végezni.
Példaadása folytán csak egyet ismer és követel minden dolgozé magyartól: Nemzettel a Nemzetért, az uj Európa utján!
Ninct különbség párttag és nem párttag, paraszt vagy értelmiség, munkás vagy miniszter kö;.ölt , fehér lapunk birlskában munkahelyünkre állitolt felelősségünk teljes tudatában, példát k*tto|dnui)k, mint azt Vezerünk cselekedte. ha pedig példamutatásra gyengék vagyunk, akkor a jól mutatott példa követelésével kell Vezérül.k elé állni.
itt csak a/, özetlen közösségi szolgálat kötelesség teljesítés versenyében válhatunk ki, nem pedig a jogok hangoztatásának sáfárko* dásával. Mindenkinek csak kötelességei lehelnek nemzetével, hazájával. Vezérével s/emben, mert oly időket élünk, amikor az egyéni jogok eltörpültek, sőt elveznek a nemzet fennmaradásáért folytatott szent Szabadságharcunk közepette.
És ti álneinzrtiszocialisták, álpVó-féták, «átánnal szövetkezett hóhérok, szahotálók, luciferi kacérkodással mn is jogaitokat hangoztatjátok Nekem jogom van .. Igen. Nektek jogotok yan fehér lapotokra felírni:
Ketlészász pengőt adtam I kg. dohánvért, naponta ötször étkezem, a zsidó holmik összevásárlásában mohó voltam, az üzemanyagokat a hadseregtől elvontam, nem ü honvédséggel közös .konyhán étkeztem. állandóan csak fecsegtem . Rémhíreket terjesztettem Szabotáltai
Meg sokat, nagyon sokat lehetne felirni. 4
De eljön a számonkérés pillanata is, mikor számot kell adni se\'* tek, Ii fekete berkekben bujká\'ó üzérkedők, a hif k és a gyomor uralma alatt ailó önzók, egyéni célokat hajhaszó álnemzetiszocialista kalmárok, kamélcen természetű vigyorgó arcú szabstálók. Béla bátyám kérlek alássan.. Hallottad már ? lecsegö szitu parazita álprófeták.
Tudjuk és látjuk, hogy ezeknek a lappangó szemforgatóknak hunga-rizmusa nem a tesivui közösségben születik, halljak es ismerjük habzó szájukból nyilasokra és a németekre kiáradó ócsárlások özönét
Most, amikor a nagypénteki kál-váriás st nehéz óráit éljük, szívleljétek meg Vezérünk példamutatását és fehér lapotokra irt eddigi magatartásokat.
A szépért, lóért, igaiiá,.eri folytatolt szabadságharcunk utolsó rohamaiban még mindenki példát mutathat, vagy a jól muiamtt példái követheti. Nincs sk a habo-zisra, a hősi elet vállalásával csak hűséget adhat mindenki Vezérünk hűségéért, továbbá megtorolhat mia-
ZALAI KÖZLÖNY
19^. mán lm im
dcn kiontat drága magyar vért, minden megbecstelenltést, minden elhurcolást, édesanyánk, édesapánk, édea gyermekeink, drága feleaégQnk ét menyasszonyunk minden szenvedését
A gyáva árulások, judásl becs-telen mohó pénzimádat okozta fájdalmas nagypéntekünk, a megosto-rozáson keresztül a keresztet It a vállainkra tetté.
A Judásl kalmár szellem, nem lappanghat közönünk, éem kísérthet már tovább bennünket, mert ha ók táját maguk nem eszmélnek rá, hogy kapott fehér lapjuk, c*ak az Árulás, szabotátás, t gyomor és belekre épített öncélú földi JaVak harácsolásától feketedik, eeetfulán nem akarják a következményeket levonni, magukhoz fogjuk téríteni Aket, hogy az iskarioii Júdás elmenvén — f?lakaszhl magátJ
Mikola Jóxsef
Hozzátartozott kereti
* Korrmnm fórjomot, aki legutoljára Hildán \'21)1 4. 1/tgV. KgyilH Ütegnél mint ti/4*b* tolju-utott szolgalatot. Kóxsavolxvi Istvunné N\'ngv kanizsa, IW.fi ut 7.
Kocsis László honvédet, aki a ué|>i.u-<ka s/ázadnál volt, táltori|N»HU 1\'. Mit sz. alatt. koriwi hdesóge éa* hu v-n. K-rj bajtársait, aki tud róla érlonitHo Kot-HÍH Lászlónét Nog)kiüii-s*a. Sugár-ut U. alatt
Varga Korom- honvédot tp. szame
0. uu*., kriY.r\'fele^óge. Varga Vi*-
ront iMi |laUtoumog)uri>dról.
Ilórcrfoki Ia^/Io órvoxetót a K. 87b. to a/.úmrol\'kor«MÍk szülei, Ili»r-e»oki jó/Kif l»aluk>uniagyeródi lakos.
l\'*tr József honvédéi a |>. 5vi8. táUiri|*Mttáról koroo odosanja óa Iont vérei. Inmorónoi adjanak hírt róltt (Wr Józ*oí llolutoiimag)aród eimro.
l\'atri Jti/nof t*z. Hzftkorizveietót II. HU I táhoritattU bí>iinritl Mije és uuokahugui kondik. Aki tud róla, érh»ub<o l\'atri l«iwi<lót Italotonma-g>arói|on.
Szabó Jó/sofné- koreai férjét, Hsalst \'Jozsefot, aki Szentgotthárd -ról irt Utoljára, III II docmntatr ho Bt) un umut ki Németországba és azoU ltom tud róla semmit. \\ki tud róla Valamit, értesít** Szabó Jozmifnét l\'acsa, Herték\'itdy-major.
I tojtok Karoly t. kafp. őrmesior koixtto t«lA>au\\jál, rCikon.nl ós isnu>-\' röm\'it toroks/olituiikUsirol. £rU<*i-> kór » tápéi i|m»Iu\' 1. HrtT ciniun.
ti. Mark i.iv^zló t kerp. őrnu «uir fcom.t U Mark Janó* honfi^i.tl, akutok Ulioripusto tuiuna szeptember ok\'jwn X. 4U8 voll. F.rWwiUat kei a l>tliuri|uiU saomra 1. brt7. cun«>n.
l»i. S/itonif) Androsné ssigvt-ivari iiumekull keresi fórtól, dr. tlailanifj Alulra* hadapród oraiv* fcirt, ki « U\' •< oloiinozóoszlop-stal II taU»n szómon
aibvt r.olgalatok £rU«iU«l l aab-tvn.uk, t.iaok u. \'2:14. ujamra kar.
• kov.*s tlvuU emudért is>«lua kemi kot ki» gvoruu*-
kei, okik M«-..V d.tarol menekültek. Aki tud róluk, e<tu-n*mek Nonue-vhI, cvamd^r érvív, Souu*g> lue^o.
Hmivii Ottené korvei férjet. 6i-Bson vt\'.io honnviot, utori|«»ta szama K. yw, aki okvotvr gT. óba vavn á>lotl elotjolt m.i^-arol. Aki lud r^la i<g.>uit s«iw* era>siteüi\\. tinuMij SuuvW Ottone Üelambuk* ZÍÜ-UÍMSO^\'- *
/•oá liu.e «e a«uW>uKt MoLnár t.fcíkai ownaault kocvai ter-Má. . «** Iru.et, s»i l^A) bsvji aeu-Ua-u • honv ti * pu4
J*r u szige t Aki iod r^m vm^i .iv, ui.et »fi»i citnra
A^tM Oiveiaxvy lJi. iWrtoa Kertiuvart k>r<* i|v»«l. ha^-Uny
1 Ml A t US MS*.«V
M, aaianál >azia*r v<ia m* ■ ut lacu
tod. Kéri éket, vagy akik tudnak róluk érteaiteék Hajdú slj.. II. aaá-aad Oaskó, Vsamagye cimre.
Kérem asokatTekik e Bácskából Cearvonka közaégból Puastakovácsi kóiaégbo (Somogvm.) menekült L)robina családról valamit tudnak, küldjonok érkiaitéat: bsilú^i István caundór órmuator NomoSvid, caeiMiórórs (bgmog>m.) cúnru.
Vas tag h vl>oz8Ó honvéd kóreai édoKanxját, ét|u»apiát, Etolka nóvú-rvt, aki Tiszarofrol menekült. Aki tud\' valamit róluk, értouitao Vastagít IVzsó H. 786. táljoripoatára.
Zsak Fábián bácskai menekült koicsi fiát. Zsák Imre liouvédőt, lábori|«o»ta száma 11. 426. Ha valaki tud róla, érU»sitaa ádaaapját, Zs^k Kábiánt Oroaxtony (Zaláin.), házszám 113.
Kóczwis Jáitos budapet^ti rendór-torxsfelug>elót é* csahuljút, valamint MmsililMi bozzatavjo/óit koriéi dr. Karasz László Muln fogalmazó. Kéri, hogy írjanak alaiiti cüikéro: ItorcH 104. hsx. (üyórm., up. Abda.^
Biróaagl Íteletek
légoltalmi rondtzabalyak elmulasztása miatt
Olvós Gyula Bagola sy/25. szám alatti lakos légiriadó alatt, az elsötétítés idópontjaban lakasanak udvari ablakai nem sötétítette kellően cl. Ezenkívül az udvari villanylámpát .lelgyujjotta. Az ellenőrző közegek leijelenlése folytán az ügy a törvényszék elé került. A mesi megtartott tárgyalásén a vádlottat hatósági rendelkezés megszegésének vétségében mondotta ki a törvényszék bünésnek és ezért 200 pengő pénzbüntetéssel sul) tolla. Az iieleiel három évi próbaidőre (elfüggesztették.
Mazur Allrédné, Magyar-utca 44 szám alatti lakos légiriadó alatt közlekedett az uttján. Ezáltal haló sági rendelkezés megszegésének vél ségél követte el s a törvényszék jogerősen 200 pengő pénzbüntetésre itflte.
A kianlott vér ^ostzuert
kiállt. . : \'
Segur kardinális, Sevilla érseke, székesegyházának siószékén (elolvasta a görögországi löinrgtyilkos-ságokról befrkezett jelentescket, amiket a kommunisták követlek el. Az éisek kijelentette, hogy a kiontott vér bosszúért kiált az ég Jelé, Isten haragját fogja kiváltani. *
Az orotz hadifoglyok tudják,, hogy ml vár reájuk
(Bsilui) Pyrilz terségeben egy nagyobb orosz hadifogoly munkás paiancsnokrAgot a német őrséggel együtt a szovjet páncélosok utolérték es megállították. A nemet őrségei a szovjet katonák letegyveiez-ték és fegyvereiket azzal a paranct-csal adlák át az orosz foglyoknak, hogy s nemet katsnákat szallnták el kelet (elé A szovjet páncélotok elvonulása után az orosz legiyok a
fegyvereket önként visszaadták a némel őrség parancsnokságának azzal a kéréssel, hogy őket Nyugat felé vigyék. •
Akiket a zsidók megdicsértek „Egyedül Bulgária teljesiti kötelesséflét".. _ Amerikai zsidók megdicsérték a bolgár áruló kormányt, a faivédelqii törvények hatályon kívül helyezéséért. Közben a vértőrvényszékek tovább irtják a nemzeti érzelmű polgárokat. Az egyik Szófia melletti faluban 60 embert szolgáltattak ki a bolsevistáknak, akik tarkólövéssel kivégezték őket. A moszkvai „Pravda" azt Írja, hogy egjedül Bulgária .teljesíti kötelességét" a fasiszták kiirtásának terén. Ezen a léren a többi európai országok, amelyek szovjlt vagy angolszász megszállás alatt állnak, főleg pedig Románia, Franciaerszág es Belgium, még igen elmaradottak. *
Fellázadt bolgár katonaság
A 8. bolgár hadosztály 24. sz. ezrede hetekkel ezelőtt fellázadt és megkezdte visszavonulását Szerbián keresztül Bulgária felé. Az ezrednél tisztek már nem is. voltak, csupán csak partizán parancsnokok. A katonák kijelentették^ hogy a nagy veszteségek miatl már nem akarnak többé harcelni- A 10 hadosztály 44. sz. eziedének egyik zászlóalját megbízták a visszavonulás megakadályozásával. Minthogy azenban egyik részről sem voltak hajlandók lőni, ezen kísérlet eredménytelen maradi és a 24. ezred akadálytalanul folytathatta visszavonulását hazájába.
Rövid hirek
Az amerikai lakosságot felszólították, hogy adjen vért a katonák szá.nára, amellyel a nyugall arcvonalon lévő tábori kórházak szükség-len t akíiják (edezui. A felajánlod vén npuiögcpek hozzák majd Európába.
Firenze városában a megszálló csapatok és az éhező lakosság közöli véres összetűzésekre került sor. A tüntetők hiába követelték az élelmiszerek széloszlását.
Madridban gyászűnnepélyt tartatlak az otthonukban megölt falan-gista tisztségviselők emlékére.
1fogy Finnországot még jobban elzarhassák a világtól, a bolsevisták lezaitak Helsinki repülőterét. I^ Svédország és Finnország közöTt megizűnt a repülőforgalom.
P.lrisban egy amerikai katonaszökevényekből alló banda tűzharcot vivoa az U^A tábori csendőrökkel. A binda igen jélmenő zugkereske-érlnfct bonyolított le katonai felszerelési tárgyakkal és élelmiszerekkel.
Angliában 7000 bányamunkás és 3 haj^javlté Üzem munkásai sztrájkba léptek. •
VÁROSI MOZGÓ
Már fi us 9 tő/ — péntektől ZARAH LEANOER bhUiins JátékánI
t Akkur___
(Dtmíls) 5lÍMéis9k kezdete 5 tt 7 ór*k§r
— (Baroee hlr) *
Felhívjuk azoti kereskedő iaDiilnk figyelmét, akik a Mérnöki Hivatal tói felmentési igazolványokkal Vi„. nak ellátva, Igazolványuk uámj, j Baross Szövetség Irodáiéban haladék talanul mondják be. Flnéku\'g (.)
5100/1945. Tárgy s Borkéazkttk rntte alléi*.
Hirdetmény.
Zala várntocryo íöin|NÍnjn. ,„„, hadinüvolnti kormánybixlos »J|nf, 1045. ax. romlolotévrl a ln»rk< 1 •». ko<lök óh. WrtornjcJ.jk Iwrkt\'i/i. + nbk a járási hrsz4\'rzósi ovt.i.-4 mi\'U\'bizottai résxén> való Inl 4 talán érU\'ikcwitiW\'t roiwk\'IU\' meUÚllspitOttn ux eladitKra i,iUg honik termelői logmag:i«abl> m és imdig:
Ljbor 11 nialigáii fokon nlnh t, 1\', tl mnligi\'ut foktól 15 foki-,\' ; |\\ Otwr II maiigán fok feleti p Nohalsir maligan fokunk, m if fíllór, do logalább !l P hu-r. nk ni Termelök katasztrálin liol.l.uii, «l fi Itektolitort mogtarihatnak
l\'gyaneiuik eln»ndelu>, Ih>," |.»|j évi márciuH hó él.M ke/dt • u eliwlásokról köll<\'\\«-k\'l kell k. ./ii ni éa axt láltamozá-t ré^rll iV.iu^Iim I. emek\'t lO H/. Ajtói In- I. II q. llttlli.
Tartozom a lioiiuilaMl k il ri alapjan a lair fig)lMlibi árai tiua állupibini ós a leiili idő\'-" 1 •/•!» ez altahuii iia^gúllepiioti m-
lietiinó ln\'lxen a vi nik*;\'" 1. > -■ IP\'ÍIm\'Ii ki koll fiii^\'S/toiii
A fouli rendeli tek alapj-ui í lm-■MIII IIX OSSZON tiorl> Tlliel.\'k á iHirkerortktMtókot, Ihh.\'\\ saa»-.-l-\'-v kéHzk\'tuket hz«^>an. ir.nlua
kvkés«\'»bb folyó ho I •» . I ,«»• dalmi Hivatali an (\\ .nodi.i/ t l m 40. sz. ajtói jelent-ék !*• a\\ Uja-lonté»iMtk Urt.ilmu/ni kell ;i tubj-llonos iHttét, laki\'iMil. a U" l u-nai ItelNél* sziliéi, ininö-i i m..i»4H» diriktiormői. miMiHAiné t \'«<• birtoka területét.
Italmérók az ariiH*gáll:ipii-^\'A* tartoznak folyó Ik. « ,01 tki. l-U » órától 1*2 óráig iig\\!U»»-sak u dalmi Hivatalion lueg^-lenni. Il»»-sak magukkal imáiét.. U..k«4zkliá .vásárbWit és a kifizet.>11 bn.inl| összegét igazoló in-IIiv- í -/.ultiddal, adenlvo azok maU^ ui f"kul 4-Jefon renik\'\'el U» immii fariái Wla e reiHk\'lkozé*einnt islb\'i kirazi mubl im^torln eljárást ie-/»m lohaiiuée
vitea dr. Simontay Lajoa « k
. 4 putaM**!*!
rilf Cleilaaa.il>.
A Kircz Malvin-tele, Bazár-ud»i\' ban levő körtVvIáral 1945. mium 12-én delelőn 9 órakor JcezdíVlŐea kiárusítjuk. Nagykanizsa, 1945.-márc- 8
Zsiúé vagyont érteW bizetlsdu
Csengery ut 80 szám aiatl lebombázott épületek tegla-és faanyagét f. hó 11-én vasárnap délelőtt tO órakor a helyszjnen nyilvános
árverésen
eladom.
Gondnok
ZALAI r r 710WT
»»OLIVlSSi N»m»»
iája: Jilz«aiSaié|i a. T a»:>l"J\'\' Falelöa klSüú Zalai >*"-> Ny imaioit a „aSrsuJiMi l a. T. Né|r«»\'
•yMMllAS • Nt«)k(r im"
Hyoaadatn kui lau- U""

r»Uái: -
a.
leiUtkotil Tttarl j-
Kannyes szemll vértanú testvérek — tUrelem, megfizetünk mindenirt!
35. évi, 5/. NugyKanizta, 1945. mirolut II. határnap krm 40 fillér.
.wkt\'i\'Méfl 41 kladóHlvat«t FA-ut 5. ntfll. \',iM«f i\'fti\'o ti ht.drthUat.il l.lrfon 7®. »i
Felelj szerkeszti: Bnnedek Retsfi
Klrttl/.lf.l ár. city hrtn.pr. 6 (wniífl,"* - D.rTAdf-Tri. in p*nfrt.
A b»la*owI harcokban csapóink felirr$íi-gyfilitették a 9zovj«t tUzérdiéqi Állásait
A szovjet havas a\'lenállása daoftra kénytélen volt további terülteket fo\'adni
k{ |«t*rlaf |al»atl *Mv«-«r*74qr4> .
A Balatontól keletre dúló
hnreokban n ném^t csapatok — miután mélv nknnmérőkön kongtál széles utakat törtek májuknak — Mföni-vóliteltők n wivji\'t tüzérségi állásnküt ős löhb pAnrélcIhárifó reteszt rn|-In\'itésverú álkarolással szét-vnirk A"szovjct nrcvonnl te-kii lé|\\cs s írok pillÓ££jl^.kllör-rl.ll\'k A szovjet heves f*|lrn-
íllávi ellenére is. kénvlelen volt
további területeket f«:lillni tölta* I állásainak mélységébe vMz ivontilnl ugv hogy n né ni ! luil Ttinek tegnap Í* sikerei! lillásnil m\'.\'{javlt inl * H»roo*oport|«lnk előnyomultak a boUovitUk Marovonatáha fl-rlhO A Dtl\'ilon mindkét o!\'l "Ián luircc-npot Ijajnk elö-nvnmiiWnk n bolsevlklek mélyen i torolt fflnrcvonnláha és iz elli nséjjpl több |ől .kiépített V.a kis/b .1 kivi tölték l\'.zekel ti S\'-i-kii»*nk it nr ujjonan nd\'rendeli Ih.I -xpl erők lljbőU ló ni diKí v.il \'szemben is nieutarlott.ik
\\ l< l iton ós S/ékesrcluVv.tr "•ál i Mab-m csalódta.• v.-ifniri it
•< n.ii ion és ii nfiivá kw/nii
j.ib\'Mill.ik |c harci csrlckm«-">>k és a német l>i/to-iló ivi-Kdoknak sikerüli uéháitv hid-•ót kép. nti n Dráván ót
\\ /ólxom köröli xölgyszoro-Hikn.\\| a bolsevisták lámadisu rvikki\'nl a a/ivőz olháiilö har->*\'kbni ,
A TAIr.« mittdkél oldalán x/ét *«rU\'k a bohexIstók felderít.. I Mkcnységét Selmecbán> ál I inakra a nAnel csapatok a/ ibes/ite|| állásokat nugioba-f\'V\'Uk éi a/ erfison ine^li/e-«kll s/ovjel /(Wlőaljakat deli \'•inxb.iu \\isszaözték X
T\' iluO V legutóbbi közié-ek N"inl a Balatontól kél oldalt » aug\\ ar-néinet lájuadö csapa-on ilil | b rútcliivcrc-ÓKi t ér-1 * «\'l x
roham av Odtra és a V\'Sfuit-torko\'al vldika sHsn PiriinN A keleti arcvonalon 1 Msi-\\is|a roham elsősorban -< \'M« ra a Visztula torkolat ke elten irányúd Matin kühő vVdóvezeteelolt votjel timut.U véres •\\vkb.ut éli a \\éro>l mlok
al
^•Vt-xtuU alsó i/akaw.Uől » d.t kikerült a bol«c\\istak-•\'I M) páncélosuk tívxsztcso
Sikerült néhárty hídfőt képernl a Driváh át
tnk. Lauhannáf n 3 szsvjct\'hnd-serefl szétverése után a várost visszafoglalták — Rnlibortól északra is moptámodlók a sz.nv-jct állásokat és nz e\'knséí erös llené\'I Wa kó/b^n helór\'ek a
után Dnnrlg felé, annak délke-, leli előteréig e\'órcnyomnlni
Az ellenség Irtmadásn ezenkívül n Knrföldön, n ktVIriitl német nrcvonnl ktezéle^Pésére vnlnmint í£ólvnmnát n Gomm
Msö kanyarulata ellen irányul-
bolscNista vonalakba.
W^aal és Köln közölt sz slknség uj témadé\'f kezdett
(Berlint A nyugati arcvonalon a némi\'t cjlőernyős rsana-tok a Wescíh\'il nvngalra lévő MilMknél kemény i Hiáiilö sikereket értek el. A kanadai és brit hadosztályok összevont támadásaival szemben jól kiéjii-
trlt rajnamc-nli.állásaikban vé-deko/nek A Rajna mcnl\'-n Wc; se| és Köln közöli az ellenség sulvos vi\'xzlesénekej szenvrrlclt Ír ilnszlAlvnlt. fi i s ésnp.-itok hc-vit \'vc ttián ujabl) Ittmidásokia vi/én.vellc. x
Nyügat-Poroszorszárban fokozódik » c«aték hevassé^a
(Berlin") A kelMl nrevoinl északi részén. Kelet-romi\'rániá-b»n ős Nvugat-Poroszorszji-b n tovább fokozódott i\\ esalák hevessége. amennyiben azt nu\'"{ cgvóllalábiin fokozni lehel Az ellenség n iuv páin é\'os n-őkkel Stollintöl két ..Id ill Slrneji ir.4
szólón Prettsv^eh Stirgaitllól északra tőrt előre A bolsevik Iák eéli.i U\'ágos vn!t Pan -il A támadó áO íóvőszhadosz lály. I gyorsból K-t nyugat fel-1 fejtenék ki nyomást, tfo a nóiuet
hadosztályok inindcnüll a b\'g-nngyobh riszáld á \'gal védek-z-nol< sokszor n^ln\'lszrres luléró-vc| szcmln n is t.irtják inasukat A nio\'gékony néim t csapatrészek sokszor
oz utolsó tailényía. niá-till az utolsó emberig harcolnak Ha veszély van. szorosan- összelömörühiek és. ujhőf és tijbol isúlyos veszteségeket o\'ioznak a l>o|se\\|s|.Vknak. írja e»«y m im I hadiltidősiló leg-uliilsó joletilésébriv X
Nehez ISRyózni az uj tengeralattjárókat
A/ cg\\ik angnl lap az Imént megélénkült tengeralattjáró háborúval foglalko/va miválliinit-jn, hogy a lengeialatljárő hii boni az Allanli-Oceánra, az nsMkl-bngorre és a l a Manche csatornára terjed ki ahol a legutóbbi helek\' on i nu\'t Tul nagy mSrtékbnn kalietl ba atnl
• t«ngar«szétl os<pat<k (Washington\') Az északame-, I rikal hadügytniris/tórium legújabb részMjeleulé*ól-cn eliji- j meri. hogy az l^\'vesult AUnmok | háborús vesztesége 821.000 cm | b«\'r. Síim-on hndütívintnlszter .» i háborús veszteségekkel kapcso- \' latban kijelenlette. hogy az I északamerikalaknak a "hadbn-lé|>és óta még soha sem volt | oly rt.\'gv a megterhelése, mint ; nn>st és még soha nem volt oly ( n.igx- s/ükség a háború folv l .t i- . sára. mint ma l\'gv mA>ik lap f jelentése s/erint I*>z ikaipcrika j. a rscndes-Oeeánon oly nag> é>-sulvo* vcszte<é^oket siéiiyedett • hogy a cscc.d. sov-eáiill fopa- j rane>noksá^.>t uij.t szerve/ik A i fop..r.UK\'*noksig jvicnlése sie- j rint - irj.i a lap — tul nagy mértókbeu kellett bevetni a
knrpjl iti a nem\'t lengernlattiá-
i ^k.ievékenysége és minden jel \'arifai] niulal. Iiogv ./ még lo-ábtjlla is fokozódni fog A ká-
li ij ife cikkjrö m.-gjcúvzi hngv f i német teiigeralatljrtröknt fl nehezebb lesz legyőzni. ^ előzőeket. x
llrajfó\'di USA osapatokat yIsziesagcl miatt [►jóhli csapatokat, mivel a piv zcti cy. lo;;sáa csapatai-itl nagyok voltakra vesz-
ijnjss psreno távozésa
a\' j|üUusimlnl»ztérium eléről
\'$fíjasi Fmnc nemzetvezető dr. R .l ipjs Fa.rc vallás- és közekta-t\'Jiljl r.iniíilcrt fajit kérelmére k ilfl ít.r.tk\' ryilváni\'án n-e lelt f fH»r.Pe i4rcáji\'ól és ? valláséi- I.Sjj \'«\\--t>l\'i >i mii if lícium dtiü* lei JBrzeié« \\et > r ri«ii. relrfköt .h t j|b i -g. Ebből • i a kakrrbAI a
N- f.i e- \'ő .i ki\'vitkérő áti"tot ir- it é R j i s F. A r-i
n t ;«; v j \'/ ■ ■ 0 » a királyi \\a1 as- és k\'zoVia-Ii . miniíviériu\'n vezetése alól i.rj-t, ki\'flmére kflfr^netem nyilvá-. nitisi mellett fel.-ner.lem. Szálzsi f. k.
Ihol Eirúpa - mi\\\\
Fanatikus ellenállásunk igazi értelmét senki sem éni át oly mélységeseit, mint a német frontharcos katonaiak! keleten az ázsiai *zök<*^r hullámverése ellen kOrd és olt v-dl azt az i ac^lhásiyát, amely megvédelmezi Eu-ópál a bolsevizmus áradata ellen.
K<*t ilyen ellentétes viláenérrt észlelése közben, napról-napra fellángol benne az az ér>és. ho<?y hatalmas, nagy gáton áll örséget,• — amely gát ncit csak kél népet és két különböző vllágnézelet, — hanem két ellentétes világrészt válászt el egymástól.
Mert, ha például Magyarországon közvetlenül az arcvonal mötölil frülelckon tzrló/kudik, azonnal m^e-ál anllhalja, liocy e/ek városilboi és Jalvaiban tökéletes európai élet lüktet, amelyet már niepsioknp saját hazájában és a liáhoru folyamá i megismert egyéb európai országokban is.
Az utcákon |ól öllftzö\'t emberek járnak napi rlfonbiMsáctik *or|n. A nők \'.igyanolyan rtih.M és kalapot viselnek, amilyeneket ő B-r\'inbt-n Brüsszelben és Amsterdamban látott. A "kirakatokban olyan árukat talál, amelyek őt polgári életére, Németországra, valamint más egró-pai városok Dzh (negyedeire emlékeztetik. Az( emberek cgéíz életmódja, — sürgés forgása, meghitt hangulatot idéz M benne mindenen megérzi maga körlH a napy európai sorsközösség lefíellelét.
Dc nrmcsak a Wt világrészt elválasztó nagy gál innenső oldalán lepergő élet külsőségeiben mutatkozó nagy rendezettség, polgínl-nak erkölcsös életmódja, az élelmiszerek Igazságos ^losztás?, minden szent — és a szépség fogalmának tisztelete az, ami benne azt a ma-gasztos érzelmet válija ki: Ez Itt Európai Itt az én ollhonoml Egy-egy magyar városon Elhaladva, épp a mindennapi élet arróságai: egy lányka mpsolya, az utcin találkozó emberek köszöntésmódja, a játszadozó gyermekek, — érlelik meg benne azt a meggyőződést, hogy ezt az országol minden \'•öiül-mények közön meg kell óvni az eL-bolsevizálódástól I A fehérlő házaikkal és templomoktól ékes városek és községek képe, a férfiak és nó\'x csinos, tarka r.épviselete, ez az egész á\'dolt ország: Európát jelképezi!
Es ime! Az acélbáslya túloldalán menydörfg a viiá^forcdalom zűrzavaros tengere.
Menekültek, kik hajótöröttek módjára men\'ették át élelOkel a nagy gáton kere^zlO", mondják
„Ott borzalom uralkodik A városok puszták és kihaltak. A letartóztatás — és elhurcoliatistól tartva — senki sem jár ki ai ulcára. ürese
\' OileleV, ii árut elrabolták. vagy r-igyubb raktárakba hordták Miit, 1 iOfü» hidséiegcéjáirj At éhsíjr hvndtr.nipoi, mert a legfontosabb ilelflillrerekel lelogUllált. A polgári lakosság zaklatása boijalmas miieteket fiit Aki i siovjetnek dolgmul nem akar. »j| Tttgnnr ágyriníovik. Fiiul Mnyok » réazeg katonák ga-elal, még uJJI ott-
rai\'Jalkod isa
hor.1 > >11 íWHénfk , bujttítíKban
Ak. \'a <X i »*Dorfisiol, ait
*.•/ \' gfc, tifajkai
Moyea n^reiVs*. ^igy katonáink
ZAL\'AI RÓ2L0NV
<64!
Í_niairius i,
Art állanak a gáton él mepak|dá-lyooák ail, boey ez ».,rolhiül ára-da\' e.boriin burópál. Mi várna néUfilQk erre a szegény Európára V Ismerik >z élUel Innen II — lul-lelOl li. ismerik l-urópál, de «i tíf\'nvl mon,o) vOiflA kalóza arculatából — jói Ismerik ai ázsiai bol seviimus óklél is.
th )0l tudlak; fien < M|) gá-tgti vcgíSdik i.rtpa, -» »»iel) »i/al iil, «agy arial bukik — és ezért harcólnai.ohr szívósan minií-halálie i \'
! Az országos pfeítszolgálalve-\'^* : Nagykanizsán
A .jiártiaoigilat « H<i»g«rlal» Állam !u<-)> -, ,

Amerika
naty 4rat fizet Roosevelt ^ háborújáért :
itábilt
Stimson USA hadügyminiszter óva inti honhtáti
A nemet osirstok Hdei eWenállása ax USA-tól rendslvúll vér-áldoz ltot követel \'
Az ar.wol zsidók japánnak ie rabszolgasorsot szánták
Sllmson USA hadügyminiszter óva intette az amerikai , epet attól, hogy a szövetségeseknek a nyugati arcvonalon citti sikereit tulnagyra énekeljek. A német katonak unr igen sokszor húztak keresztül sz angolszászuk tuveil. Az chcnicl minden u|«»bb vcdóvonaiat egyre vadabb elszántsággá! védelmezi és sehol sem lehet szó a nemet harci-szellem gyengüléséről.
Hivatalos amerikai kimutatás szerint az USA csapatok oiaszorbzagi vesztesége «<ddig I0I.0U0 tmocr. Habar nem kétségei, hogy ezt az adatot hivatalos Használatra mar kisss „megszépítették", inegts bizonyítéka annak, hogy a nemet csapatok kemeny ellenállása az amerikaiaktól milyen rendkívüli véraido-aatokat követel.
A Fülöp-szigetcsoporthoz tartozó Luxon szigeten a partrasz\'allt 200.000 emberből az amerikaiak 70000 tol vesztettek halottakban es sebesülteiben. amely egyharmadát teszi .a harcbavetett csapatoknak. Shonan eWcu Intézeti támadja alkalmával a Japán elhárítás 34 tamadó gép kö-
zül 17 bombázót lötl le. Az amerikaiak a japan anyaorszag ellen indított lámuUas.iik megkezdése óta — tehát 9 hónap alatt — a tama-dasok -. lulyaman Összesen 1090 nag) bombázót veszítetted, amely a légiem 62ÜU kiképzett repülosze-meiyzelénik kieseset jelenti.
Amerika nepe növekvő aggodalommal hgye.i a hadieSemenyekel. Lassankeni tudatara ebred annak, hogy milyen nagy áiat fizet Roosevelt liáboruj urt. Főleg aboól döbbent ra az amerikai ko/ö.iség az európai harctereken elszenvedett súlyos véraldozatokra, hogy igen sok közismert sportember Áosi ha-laiál jelentetlek. 3 *
Angol jéientes szerint Moifcenthau nak az USA zsidó penzúgyminisz-lerenek Ncmetorszag elpusztítására felállított tervét Japánnal szemben Is alkalmazni keli. Japánt meg kell fosztani minden ipari berendezéseiül s az ursz.igot siantólo.dde Keit -valtoztaUnr^JJpj\'u elveszti összes gyaimatait. politikai cs katonai, szempontból peüig urljcs tehetetlen-scgie Hetik. <*
Ds Gaulle vallomása a kilátástalan helyzetről
A francia (óvárosban tüntet az éhezó nep
l)a Gaulle egyik beszédében • kéuy telén kelletlen bevallotta, hogy a szövetségesek .ilt.il tilt, do Milta be nem \\ .illőit igergetv a n i " a 11 iiiii i.t ik ji ejj) re v • »ebl» I rm>i.ioi»/.ig
a«tii
hu. haiiw
ItN áll
b.ui
lllt : l»11 ! •\'
nagy lábiákat hordozlak korul u Következő szöveggel :
• Kenyerei akarunk ós nefti
lilnu kel.4
iíi a ji liiioiul.il válasz a ír.in-fia lapokban iiiegjeieul cikkekre, .uinlyek szerint az L.V\\ iuiu lud l i.iiui.ioi\'szágltak elei-
iUi>/ert .Nzallilani, de tioilywo-txlb i 11 Utunk inUlloUui egy . ilittiuaiiyt A túiitelok szónokai szenw :M\\i it ingón bírált »k a de lutul\'e\' kormányt s/eiuére ve-ti v ti In ietltfUftógál •
-i^íu. Maroas li. Vi i \'.j,. kv..- sat
Utlirr — fioicsUiis AUJzr MitCiui li Míif Hv«kaLlÜ*4
Va ciO. M07"Ó
fldrctus 9 tó! — pc ZAR eWiŰER brill -
■tó/ \\té*dV9f
A pcuUlu ikMp íoiyemún Ulaszi bándor or^zágus pártszolgálaivexelö helyelteaó-uck kiverclébun NaitfktuunÁrM érkoaeU. pélelölí » Vtk i*r*a a jéftsfé* vfroti ÁArlwolrtlui lelett szemivi larlbU, majd dél-uláu 2 órakor u városháza lu uát\'^bTiucbctt érlekesMen vett rí\'szl A éilckezjclau mjMje)eBt di. Nngy Aulai JjárUne^izoll, Kaj István utaséi uárl^zolgü-lat-vczelö, Sáulliu Júiuu^ járás* vezelu éi iibold Lajos \\aros-vezelö-lívlyrliea. Axonkivui a jái ávi cs vúroU psrtszolgálut ve/tlöi és tagjai.
ülsoUák i- orr aj i\'úl «z országos púrlszolgáIat\\izelo hc-Jyiltese mondoU beszédet, is-meneivu a páruzolgálul nzer-vezelét, majd vá/ollu a párt szolgálni működési ás jogKoiét a iiungari^la Államban. Ki iiangsulyozla, hogy a pailszolgálat a iiungarislu ->\\liain kar-liAtnlmi szerve.
L/ulán Ülaszi Sándor országos pátlszol^álalvezelo emel-kedell szólásni. licszédcben vissza emlckezelt nz llKJ\'J-es illőkre. i\'Jmomlla, hug\\ ol i> sok más hungarislaxal e^yult uz akkori rendszer Kislarusára m-
gJlüi.
t tcrrrtltóífa, v
ru, í\'.ütÍ *
hAa i •
ludtag vü iat-uj\'-Ml íi.nr. Lziken m ér^r. jt ;, (
rao uí Jqt#rnn> > v me^bízoll rsndlfftik Vtla\'K. UmoirOUi u-uárlszolgálul"■> i,og Nyg.vkaiuzsát a a^\'o ui., sv yiáu ÍUsu alja a |. ,
Icruiioiiibocli. , u >l.t veziflell. vi kág i^j tü i»jn- itók u/ ,
é-. nnm kilóit) üi iák
l.álv t i »/.ul i • . il. <1 un bun I. • \'i h.. . . , g»r|s|a viitl. l. b. I.J mm-, i.ktR úiiliM
ilUi>|^Uii?l i es<.ni zulla a. nugiíúM hluken u szovjet lom e|l ovelelt guiiü!sil0o\\, kijeU\'iilelle, 1 -y> fljon -ido is, iiini . a Kárpálok ui
UUlll hUUg UMsl.l >;i ./I•
aidozl ii I Mn,.i

Agyonlottek egy szökött munkaszo!
Caenaórkezro került egy hónapok o!<-kobztnolyi zsidO inuiiKaazo\'K4<,At\'.
A cseiulörség s/.okúsos r;lz-ziája alk.tlmávul kézrekeiiUile Ntu Jmre zsidótaju voil kozl-lulyi lakost, aki u io:t- juj »z. kisi.gitu muukaszázad álloiuá-113 apa volt beosztva Neu ki-iiullgalása M>ráii eunondlu, hogy beosztod munkuhejyerol megszűküli és iorzsszáliáson bujkált. S/ókés miutt bizalmi lerílak jelenlétében Torzsszálláson agyonlőttek.
A kivégzésről értesjtcllék a keszthelyi hatóságokat
Cseni\'ó!\'; ózre kei Nándor vc-1 .
és ejmK\'an^ug k mint katona . >k stülyúl.lios., I Ul .1 do^oll .íz v.r sziin. K ^z:., 13 . a Kulin AanLj . ti im.-ute.silu ir.iloi.. lyekllek eKit b.idop mozugiii, . kézre kerüli
.NK-i.ulul\'. el járás, mint zsidó sxoi. v \\
„A bolsevikiek nagyobb lengyel területű . a: mint amennyit Hitler annak iJejen köv,
.Anginnak végig keli néznie azt, mint tUmk <1 vy/ik kis \' a ma»i* után soiát>eisü azovet»«gs»e gyomrao^i
A fceJfO\'Ca
„yQk ktiaete 5 és 7 OrdkQ
szí, b
-eg Qlaagowban tarló t coi.étíébó
likíi életé- | nerrze « mánk \'jí^\' . 4 \'. | eoie\'.ieikü szőve:--...; • . : gyji trabari.
. i-a.- virmejye icrbt\'-te. yc rawol* { pa;tilpsagi vetsiób «oz < Az Ors;áj os i re ideite, f . ; t... ^ .,„. I idón .
■t.TíeikSi | j.
i ! t\'u.(l^ruii.*i e. t k<> I 1JQ a**a*az i
|<l»S
ri\'Ctut U \'
a hungarista nő
> HYIt.A8KtHt8ZTE8 PART HUNGARISTA N0Z6AL0M HÓI S Z t R V E Z ET É * E * HITI ERTEÍITÖJE
Magyar Ntt Testvérem 1
Ho/f4d azAloV. Aki é|> "gy, mint k cM\'Mir férfi, IoesüMto! ($ igái _ik. .,* irriwol voa/«vl ki tóa/odet n ut.ti{v»r azonvodé-dxM, a mncyar .. i!M>\'í»á„\'\'>ól ntindnhból, ami
• iK ni v v:<ioÍ-nftk most Qh/.ML J jutott. Vő, akinek g>6n«-d
•iont\'* tói MM, finom
\'elkiilole, liliomon Ú-iiNO ké\'s\'^ito jobban érzi mindaat, aiiií k-nUöt-tilnk lojAjtik, nu it ni; uiHlbvil 8/oretteid liánt, litltp kéi d "jele, ,.iag\\(ir trft óoí • ku V.i <vi" • - V r**ét .1 •!• • itUn kA-■ nir\\l» •fnrrvni\'ml jó ftk*A!v .wd.i \'. IfuiVRÁrm ímHf.ony-»l |. h«...i.-.\' iju a\' uj lyaíMir ileteek. hizlaló i.•inénvHiirt\'■ir.»Ti»iiul-akik ezer aohból vóro/.vo. Í\'oUI tekiulen k háiAonyoa ke/nl h4« aimngatiWitól felélődve, j ei\'At T.ritv, foMfttják a mapar Imreon, iu\'.lrlmo* iltjAt. To. Aki tftliAOHtu\'u-« Mikisor nuuidra haiiyTi, mit* .il i« II-V érted, llOtfv rtit)k»éged un l.átnrítAinu, nwgói té*ro. i»nna-waij ki-\'iitóm\'io, nótoHtvóroia kiprö-hit |anác*Arn, Hfltfitéftérö. Add iilo é* jöjj kö*ónk. Tálioiunkbu. A NxilA^kon^zton l\'Art IIun(rarÍBt* Mö/aftloiu külónoM anlvt nolvox miinUiillumiUiAit a nötáraiulftloiii •Mwctéio. ooisAnok jobbrufordulA vua. hrl\\/elének Mogkönnyitéaéro h fölog eimleti. uia^an/to* reiulol-•r\'órtéibok \\a!ó vÍM»z;iAdiUár» — livont o koi6 gyűjti a liAtnlniM na/ • »;*v- í\\í kVu\\ytAI»oit óa A »Hun-.. iU NA luulAbjain keivaitttl |u>-ifiként lioz/Atok »4öl. Ai édooanyn
WVéllA III. lcy*égévx>l. 01 MIMII) a leémok ügyfen-,\\zt nCarjuk. bogy minél gyűljetek jöjjetek imw \' llnngaiiata Né* lAarlaja köré,
liw*aAU>k é* tegyétek JiKcn condot fordít a Hunffariata Viiikvtllftm a inagvar n«W Milyon M gonddal egyengeti utjét, köny-"i\' m> io<ét, jold.it ja aoraéU Viea-
• aj»Ija Annak, amiio a jó IaUai
»/eiint t»»rpovt«^tott : a oaMk-
• ki\'Alvn,»jóvó, aj ólel k\'tötemó-«S>\\ »; .vil iin ImUv Ul^k.Wótó,
- " ii\'.iulmtki i.nvkvU.tuf».\\/t>\'tt \' lol wkint, Akit iiMartiUlit Ar-k 1 \' • t.• l ahonnan a taidó-\' eik \'lrn kuuéVtloiN,
» • "l •<( (ozitotta, a arak • 1 » " . .-U.\'ktv, a k*?iv>éi\'ItAíx\'R• i\\» . -« ,»l. ««S \\v ia»M»\\t4i -v íe í >»l «z»-mlvn
\\ kuópje a í-m-
. i\'At>r.l VI ftilAZn • . mo^tx>ntr> az
\' \\nw>ntumat
kl>ete>« aa^-• a.>ia. -ajv A .. .
A
5 vt* a:
dar. vnlónk, aok nn
azuk>6s, uthAiíjnzitA^. esőtI.<4 k. \\v<-vo<és T.klnlwl - a > Hiinuaii^t 1 \\\'ő örömmel kobléio azoriijft iü\'. i ré<. n/orotAttrl fo.\'adia m< ."\'it.\'s íel íofz, mindon kéní<W-v>l, numl u Üfl^évi l azemttOM. Kz ívtn-\'k, In mi
nél tölitmn jönnének <•*"<*«. k-ahnkt^,
mii fi töhhon foT\'Alkozm\'m ik a nm \' ITVAI :v\'k ktilönl ./ó kérd-\'neivel •
<«/ólnAnnk hor/n levált; t .|Ms/t,dl mó«lon. A *j»Hii\'Vf;o/.intn N.\' 11 mi a nvigv v ai.hf.>nyok l < t^/Tr-w inairMi r leAny ok 1 -iM ö-j/.inlf 6< \'iivli". ■ \\\'i IJnrAlnójo minden aArpitp I ckopoe ii"/ A» )uk, ki^ maliidi körtikUv ottlvmiik-oA r- kéri, hogy fogndjnlt ol.an a^oretottol, mint Ainilx.-n tA-fi.\'ri nrei-etottol járjrv n IlkMlI vÁl^H Hah, fnlvaklian^ mindenütt, ahol a i [unifAi iznuiM jov\'\\ól-\'ii dolwgA nu» Ir; női a/ivet talál.
Hzeietnók, ha :»/ ol-A> hz.mviiv iK»kiindulÁHiink után ft mfeo-lik h/ú-nuink mAr telvo lenne nA ti->tvéirink ,ii Agával, lovolenel, ho/./A.<\'ölAaaivnl, nor»kérdév»i»vl, munka L\'.ival, ho^\\ miitél jobban azolgulhi.HMik u magyar nök — a magyar é«leaantM\'ik,
ftV11.noar AABzon\\ok, a magyar l»it->f»sok, a magvar leányi>k, • a ma gvftr dalcoxó nik üg>oi».
Kzórt Itoe^Ajtjuk ki a »llwi.garint i
N\'«V-t.
Segitaék tnftu\'uk nAink — is elevenné. inoxtralmftHsá és szakp/e-iiué tenni lapjukat, nmely chakiH >vók. Amit nó-tostvér\' meie«-• ■!> megérté* fótf mindenkor \\i<-1 minden wm\'J\'an lii.xlj foliér trulimh, HunjiA-• i\'t: NA\' 8Zl\'ltlj lo\'.i Zftliii fillX ik k 1 h;tjlAUui!u. mihIj, röpülj n \\u-ro«ok otthoiiitilia, vidd utiidut ni leniét /.alnorszúg hí ont földién, 11 i\' Iv nnii>ira ktMlvea óh 1-/ivünkhöz
n tt. amellyel annxira önazo vu-gymik forrvft, mini a jó é-íesaina az ive magzatával vL«véi Ívj
min\'l it. minden n«»-leHtvúiünkli->z felenio\'ést, lelkieiét, kitartást, \\i-gfti.\'i. huzditáfit, oktatánt^ taniM-xit, mondd inog nekik, houy irják meg mindazt, ami u azivükön feknaik. Iiogv kore«>ék fol ininéj _t»»hl»"\'«\'«r év minél najvölth hizálöinínal a tlun-•„\'ftii&lrt Nó.-t, aliol mindéül\' 1 minden ügyílklieu a lósíiiagyohh nu-g órté*iv fo-rnftk találni.
A logkö/e!olihi via/oiitlátaaia, kg*l-ves mo.\'ynr nó lestíérem 1 Kitailiia 1 F.ljon bíálani \'
Asszonyom,
CSAK I:<;Y I iszakAra...
Caak ft) t |»«rnV • > klil-liA|ok rl Aket; A pArto^ke.l.tkJ1 ►> vH- Mdőkot Caak »ir> Apzuk -
Akik fent hirdet... imifir ml nem feleitüok. Mikor a hAlnlg- :1 ruzalkfll lelettmik Mikor lAthAtfttlai. i»aw|» kiM a k..,t »k. 8 ryllkoa rtloBifee.un /Hnn*/ét lüp\'^dnek
Caak eirv rM/ftkán \'-.(.Üljétek cl <Jkr I
(VrendAtOr-\' k r k•» \'.?ikerc»flkct
Cank fpv ^i>.rakAra
Mikor aíkct.lAn Mirnl Verd a urAil.t
8 11 irv nvu: a t« ld. mintha gf> mrát vAnnAk .
HühbnoA e > x.Si ak i ilkor fénve tonhd
8 verőn vt. kleaAp « vén VUitul4a.»k
Caak fk\'v . /aMn ktfmj^k el f kqt: \\t ur«ora ifara«l fogiiklioi vcrÓM\'t j («ak erfv -M"»»k*ra »»,\'-
Mikor irAnti » a\'kán izió khrepéa) 1* t\'tfv foroc i lertl. "ilnt o Inlevel. f 8 inlro fflM«- omlik (>. la»«»ny« ort) tjA -Sa. p plw vitézbAI caak fekete c»j iblta.
Caak e<r> é\'«\'akára k\'JIdJ^Uk el őket :
A hitetlene\\« t SzérkadAkeL
(\'•ak e^iekAra"
Mtker aV< K »ln«k torka tArul
8 ft fiilitr4l, *<»r c»u-Otf A,^r« t.
Mikor a rnnraátor nyöatérü* a «
H haló hna«ed aöhajt fiam ta-eaej
(Vak <*> a|axakira kiíldjétek «l dkfl Roaai J nuhea ay^ltvel hazaaza;*t. t (Vak fív ^;<iakAra raVHA calüarnak mikor tAmad fén 1 arruk a Ram t^y^ takie Amikor maoar h.\'rnr^\'^\' Hair* ai\'»a alk«s»Ak* laUceca t
K \\ *l Aka( «ak a*v
H.»^\' r. AJ Aoy.ui kei ira.
Caak t* \' ^kira:
Hí? -irtz* • \'
ffary ••-"•i* •« -nf •
trtlp!" IrlttV+H, fnllrhtr úhunt/-"\' f a\'.ük liarnl. if ziit ktptrel. kö>n»ic» »srmu»r\' i- U. \'eHe \'.«• vekrnt, h yi-t kflv 1 <n
;<P>ftrrf\'or>! é- Imir■■\'>*•■•» H •»»\'.-« \'» 1 Iftiirríjfl hmr >l. rtlr I c\'V> v" \'1-4\'MtV \'"Ifi - 1 \' i»
,•/.-««//. X-ftHf f ■ \' I" \'
« h*)**\'!. htiv \'■ <\'■ \' "
— fétíalum I.. ■ "U \' . ualokhn1 ii.il •\'« .< \' \' ; \'

*uih
■l

• él /■;/ ÍJ.\' o-lhul. Te ,h «lled
y^.-:-,., .1 .. iv l/l 1 <\' *Sr: nt.ua fiil\' i ia\'itk\'.aii, iiniil.m I\'"" \'i a 711\' fíi\'iixdl, wffil»ff\'-\'>i< ••\'
.1 imroHt/\'.iii t* \'»: ni tflriU t i OII-;,•>;. /.<!!„•■„ I.a.;k\' arrr. . V/..-Í.;h(íix*rft a.- -
/•íitzkf <imi, Jhh/u o »»<•»»/•■\' ./,»•\' ■ < /..« ......... 1 u-,< <; ■■
h 10,J rk I IMI., \' > \'■
„r.if, il iK .7. luk ./.«•• u-i V"\'
lli. k \' ........ •>. rf ■!> I "k
«\'•» 1.7 \'i h\'vU:<ilm-lihh! a «i» pciitlM. " ró . " • • 11 r,\'IUnt\'h\'» r ir, ,,< ;., i 0 . "ii\'. \'
IUlók!"" * "\'k , éhiMM • \'•»\'
ki ló téti- null. nli „,., » itirnóiill ,1 ■ /hói t.l \'.i\' \' I <\'■ .<ull <■ ihi/iiii n. kir*i •/\'/\' \' .
ittii.\'ii II II .......i-d, hiithjK < ■b -
l^\'h \'iiro. \'ikii-rk .Hn*l Mt \'J 4 ■„\'<•*• l,ln.\'n \' • hó\'lió\': . é\'ló<,«, I. - ■ ■■■■ \'.\'•> .« <: íjit 1 (i h\'h" 1.\'.\' " *■ i\'i\'i-l/"1 l„,.n ,],/n ,„rkfi 1.- • ■ n / •• \' r-rrt. h••\'/!/ /.. t\\ clelti ■
n„ ii 11 lni:,!/d< a\':, a « !,}.!.■ i\' r t.tH\'n,\' -.\' 44 öw a • ■ • ■ 1
lib\'t.rn\'nl b . Il un,iit . Jl i,,tu a llrZtih 14 Vf.t f • ■ •>! Ml < il th u- .il r» ,, t:. 1 hü l» h- \'ntH ln\'i <■■■\' i. .1 • qtfar II 1 a ltil*zkf a hú* i\'tmi n-i\' ériv/yiV\' <í» \'hí 1,111,1141 ■ U-v .H .A- 11 Vmun- Ho•
»nr n\'/t\'wn ó* ffot"t\'l*t.ffl\'i *~r r*t*{* dlH li\'ln a\': Ver! n // ,yn,i.l\'i ,1/m •/<?\'»/"íl\'il W rtfl.\'rtHli -I fitfrír hú* Icrl /« Imrzdtfi-\' •*d7-j\' f.f\'li/t\'i Iliin In frkrle nJ <>\'i,i n n.arf/tír inf?\'lic*6iilf» j-\'k,\' * r \'n rei\'/i Ssmi d irr ■\'
érit* W\'kkJ, mapynr t**a\' :»»•/ " »nei/V»i elére, towhh 1: F.\' ■ tj-h tt ntrelit gyermeki! un ti»:!n \'zen.ntfl i• rre\'ei teÜiffe\' tekeli -.a*\' ti* keié! .eq<ti>»r> He-.tnj, itzihe, mt*\' hfoh\'t i fltó AuH /\'i\'ia/fl tfrftl ar .tt r Pi?/iwt
\\<*ff>ni/0/n, legyen hilntl / té -it re t• y,>ayvnr Jarrai <n
el loréhhi A .Vncyif lUxc
mrelttttl kitéri léptei*..
<—í)
Síi\'r\'l Ftrtnc mondott*
fi\'.jda\'o. hofn \'-em-
tr^ • -k bg »MM menr\\)ir.
ui - t H^
«í«i "v. -v vé*n trffts •-T i^iiuli\' 1 fii d\' fienie
ÍALA! -ÍOZLCm
nn
I gjjtiui 1
Nők\' tükre ! \'tán,
kardi

0 Mikor MftHonek azrei, tl4
o»r«»i |HÍH«utn»l, V0M:V\'k «>! a hazáért. i oomiclért, \'a iwn\\/et szabadságáért. akkpr árkunk magyar nőknek honMtyi kétekmUigünk i(t *hqnnt a/ ocszájr-ban J»ol» nüláHunkkaV rko»-
nú\'olo* :\' histoeÍ~ tam száratokra az otthont, családi fészket. iiint ^ufvcftút mi leazünk hi<*lva aira. h gy nói gyengédséggel iwinoH id alixmuminl él tudtuk fol.xliotni volük a ijéhoiu Wígyotlen boizahrtait. -
Mi,var Né Tostvéromt Vállald a munkát. hámiilven tegyen it az. A lOM\'odfőI holott lottiégyohh áldozat kmé< ahho* kéjk-st amit katonáink éitunk Ifoznak. Jövőnkról, boldogi:lan nikrúl. a eSnlArii fészek a*«g i i nté tóról, vagy olnvnvséról van h » Tehát most no mérlegiilj, tH> hangozta*! . nom azért tanultam, hogy ái kot á-<ak. No lásd a munká han az alHÓhbienJU\'é.fot. hanem nézd a nzent «•• It. mert lnoin tud-hűnd, liogv itom na általad sáncolt si • m t.»rik-o meg a \'sd*evixnnis in i Most no a srótskoxits, mozi, metik (od >ij\'> b htinim •dód.-: •• levonok ruhagondjUid, han«-ni \' í rl ild ol az elárvult iró-aaztalnil mnnkaholvedot, vagy ia-amld ki az el. ipsiili\'tt munkás kézé-hél az uHiy^olot. Dolgozz akkor . , életed íMHii lesz szürke, nom vágyódsz szóiakozá* után. Célod lest, amely I letölti napjaidat.
Dolgozz, munkálkodj, hogv a háború gv őzeim ■* liofojníiw Miéit bátran, n\\ilt tekintettel, tiszta lelkt"-isnierottol lokintluviS a hnrchöl hazatéré s/.eietU\'id szemeU>, inert a ha iával és az otthonnal azomheni kötelességedet híven és lelki isnieroto-sen teljesítetted. Ha megérted Az kló nagv szavát, akkor bátran építhet Diunkáeságodra a\' Hungarista Munkaállam.
/oá Hona
B Minden igaz magyar"TWP" nok tudnia kell, liogy a nagy csatákat nem rsii|Mit a fogy* voiwk eivio dönti ol. A történelem utiait olyan elpusztult nó-
tek alig fcli«moilictó toi melékoi ta-arják, melyeknek megsemmisülő-sét az okozta, hogy anyai nem tudták kellően betölteni hivatásukat. Ahol az. asszonyok élő gvermekko-poreökká kltUMi ott a nép ezét-porlik. toriucleknépiié válik. Az anyaság elleni Mwofew egylien harc a néjiet illető, fenntartó erő ollon. «
Sajnos hazunkltan is megrendült az esiménM nmei miioltot inegil letó tisztelőt. Kzt k>gnagyohhtortzt a közénk lioforkézott /skló nők idézték elé. Ok sugározták szel a dologtalan, (euvUző, minden ól vezetőt haj-aioló női életstílust es ozzol az ősi anyai oloiluig^oui.uivokat olhoma-Ivosilottok. Nemcsak az utánzásra hajlamos asszonyait, hanem a taiaadaloni tc*eU\\ rctegoit i» >>lki-leg. siA<lloiuilog es otkoli-siUy Udjo-aoit nu.>;(eitóaU\'k.
Ma a történelem lecuulwwabh liar-f.»t vívjuk. Nem uhüvul el«o«ité-sé\'ől. ikn alkouUiuiMink eltéri.m -röl van »/o. Mej akaijak uonutani * migyar nyelvet, •zei\\>tuök nim»-jetiti unoda.\'i, amt magyar, atui »•■■••. \'i A U\'t-ev iin.ua cvlja mi « i .a •• ar álla i elpusMii »a. a r%l a. • jia való íu-
.« !,<«•< k-.iit«v»4.
> Nő \' Moat Lel) Ugatnod,
xf to . lumtut k U : . .;tk vk.. v
...... a aurvai ,1. r et;
; „-i. uii fa • km t

Ja döüté kuíA.cnNw^ tyvkOnf I-Viagy«$l»b, a k<gaz«bb e hc^y köm^yaa tnl<k
ijvirtidd
i^mm icxákra van artUtaéfŰnk, SC7t Hl\'", mf^évak CMtékat nyor-
r,i. t -g^ adtuk maaaiafguni áat a méaochk öáf^kra. \'
ftuibé ilutn
Márciusi Ttíx
Mároiua iduiáaax kéze!«dt«val kill, koffy Amlék«Mii>-a 0? evv ?l rraléUl raArclost ithkra. S»#iit hittel é* telkeae
Mitek ék a maxyar faliéraadaVt. a nsgysr u))A«fcft lair«t. Ma UKvanse a hit arüka^gvs, koga hazánkat ftlazu-bailltsek p wevjet lAnxabo;, Ugyaaea a kit kell, hogy fal-óptiht\'Mük a dogozók orazégát: A naogartsta Munkaállsmot. Kfiiléi.e*.-link tiAt a Márclual Tűzre mely ha el m*m hsir. vad. hlztoe gyöZHlemrc vezeti « ii^tbadaAffharcos 4H-a« ma-ar (fiakat Rmb-kezzttnk Nt (snul)unk péklájukbúl szent edéeU de több, eokkat több kítaitáat.
fok>lőou efltálalni újra a régi már-ciuel Idust. Az écaka veikli lenioa^) lassan elkopott. Kein is csoda, kiszólt 07 év alatt annyiszor kijátszották már. A iiegywniivok-a* liasaffv-aágot azoubáii továnh kornvikál-tiur. Kihamvadt a tűs. Noui volt mit ünnepeljünk. Kihamvadt, mort a na-^ioneliRiiiUhl, u kiválasztottak jólétének hiztositiWit jelentő lia/aff\\sag-poeváiiy ba zülleszlotlók.
Azti\'ui ránkszjikmlt uVttél gyas. imp. 1ÜH. ok tol km 1"». Síri sólót homály ültő meg u magsa niez<Vk.}i Azt hittük soha nem virrad Inog. 1K> llirU-lon váratlan ismét f llobbant a Tüz. gyenaz a Iáiig volt. amelyet Kossuthék gyuitottak, esak filOsL Szálain Ferenc lógta hixUw szőri-tás^al a világító szövétneket. S ama lógi március mostani, uj tuzo bevilágított a M\'itét\'éjszakába. t)tt iouj^ m mi m a taiaszi szélben : utat mutat, vélt jolol, Hungarista Naj;\\ iilagyaioiszádot Iliidet.
Ím * A tófttnelem attól
a pillanattól ko/dó-<lik\' wnikor az om-IKHW bor olóazör fodozlo ^7IW§L\' - fol a tüzet, molvot ^ " aztán igájába hajtott. Klőbl éto\'ének, házi eszközeinek o>-készitéséro, később a legkülönrélóbb MfpH hajtánéra 6a ozernyi más dologra használta fel. A tjlz sokat foj-lédólt, leírhatatlan lenno az a pillanat, ha a két fa ÖMzedórxsülésé-vei töret csiholó őaoatlioritok meg« megmutatnák a XX. század tüzét, amely hatalmas mozdomokat száz kiloniőtoivM seU-ss.\'g\'_\'.->! lönit vá-rosnyi üzomeket táplál lio-erejével. A tüz niindeíiült oa van. Kz rob-hantia az ágyú és puskagolyó ló-porw, e* ad szikrát a lepiik\'igépmo-tor ertyájába. a tuz sztkiájagyujt-jo fel a ltomba roblauió aipagát. A tüz : az élet, a tüz : a halál.
A szellem tüzo oléször a forradalmakban gy últ fel. A szociális éhség szította a szent lelkemdés tüzét. Ezt a lángot oltották Ifi a nuig\\a magban a Dózsa-, Hákóczi- én a\'ü7 évvel ozelótti szahadaágharc elfojtásával. Magyar tragédia, liogy magvi.r forradd lom még nem sikerűit soha. Nom sikerült, nem is sikerülhetett, mert az utolsó pillanatlan mindig kihunyt a kezdeti lelkesedé* lángja. Igy a Márciusi Tüz is, melynek féoi*UlBI!fe«lfottn a IK as Magyai -oi s/114 nUlMOt) zugát , egy év múlva pislogó zsarátnokká lohaTli s a cári csizma a bvvsi kaina-lilla könnyen széitapoahaita. t\'gv látszott elhamvadni Kossuth, IVt/ifi és a többi nagyjaink nltal gyújtott laug.
Tarjagoi Kdomóiék a/.onbaii nem feledkezU\'k meg a Márciusi Tüz,- a Márciusi Kaxiuo utáu áhítozó iiullkik szamára pufíogó frázisokban, som-nutmondó s/ói hágókban, aaját nemzőt- és né|*\'llouos céljaiknak .aio^-
.l-.,|IVIOÍU,Wl MIIUC\'I.
Akarod látói a lángját [ Olt ragyog minden hungiiíjsta ifjú szeme ben. Ott Csillog a inagv.il liok tekin tctélien. A l\'iiz, a ^láictusi Tuz. nem aludt ki. Ma hatalmasabb lánggal ég, mint valaha. íi vz \'a Tuz, ez a hit, ez a győzelmi odaint, ez. a lelkesedés melynek tánlalá> nAl egv pillanatra selil szabad uiej,fv kslkezni vezeli diadalra ifjbink t a liarluii elloieoggol szi iuU n
A Tüz : az élőt, a Tüz : a Halai, a luz: a Mindon. Magyar N.\'.k nu ongodjéU\'k a .Mán-iusi luz i Hiba kialudni. Ne engnljótok a lol-k.«Kslést soha niegpilieuni. Ila ezt teszitek, csakhamar olyan csodalat-i. l állhattok uu-g az Lis/nui kxeiit uzo előtt, mint a tüzet csiholó <•*-iinlior a XX. szazad mindent élt tó v -odalatos lu/ónél.
No enged jé lek a Maiviusi Tü/et soha kialudni !...
. Borbiró hyú.:ö
Magyar példaképek:
Vitéz Thuróozy errqdesnó
A tiiennegyevas feharvárl leány aki |éppmtollyal lott a bolsevistákra A magyar nö hivan, alala ködkaztataaaval la kall, hogy
teljesítse kötelességét
A magyar történelemben számos példa v.uv &frs. ho^v a m&cvar nék iKls.illt.ik hartolm, lágy legalább ía Menteni u kttsdolemhen - a had* iákéit íéifiak oldalán. Vállalták nem esak s aeloült a|n>lásnak, halottal, cltcmeté-cju\'k tar.uhiigo» óa aok-aol. szeretetet, lemoiid,w.t i.énylő mon kaját, hanem ha kellett — fegj veit fe.tak a kczuklv és férjei! ik r\'w\'n nta\'Ü \'tt szomliaezalltak a tulciejü ollen ójwci. Sót. »an példs aira e*. tavy ü » U\'ku uv^ar •zeny h i:>\\n n ki reíztúl tóbb-erei fónyi -egnek lurancsiu^ V" V Imion UIVU kjOJ\'JW/tól Ilink
j.\'W f.ilsi i i . .t *tl ntáíít minden . . \\-e.\\vi . .Mrt.ik Vtvui ta ki vte.w-. a v.t cik antuunvel iu4 ..... <i ii fái. ik h • \'
K*t,|busake örömmel írhatjuk ido ngtlnagyar nagyasszony nevét, aki a toftéiiolcm lapján a komit hós ma-jfvaí nőknek méltó Vitéz
IjliitjfórzY ezredesné S \\ Inna ez a héslolkü aaazouy, té N\'agyatá-dún, amikor az Llleneég . oszu !ié ua|«kon k*n«eztul kozvotion % kozaéf aiatt mit, nem tot^lu az u:osz
aknavetők dko- tu/é>ol, hsaira
h^iviAllaaával j41dát m it.t\'ott rvni-caak a \'-a.\'yatsdi n kn« k. de iáidat miitato-i ^ svcoló katonáknak \\t A nouu. o a. .-. ,u-. műi mtt ott volt, olaoi s t> - • . \'<,- {.
Apolta ; -c-.ot. .ti a .
Uií\\ ITT - j -bm ía
é.tük p en
jeail^Ml, amily dfo«é<V molv fémnek.
Vitéz TIiimVh^ m|ed..
Irraa |iúl\'<áji> axonUn n álló. As uléhhi I rabban Isf&tyroaimk \' !
leáilNiikkal, akik a u bálioru véraíval-iában (, ra.ltik ft - .
bolaovisták eMi\'ii. évoa kisliVny a s-- !.. sf, i . rok során a/ovjol göppis/i rtwve, lénxtvoii w uicii I óa négv InilM-vhlát •\',it j, v a kéi(k\'-sro, mi a«U» < hogy\'fogy vol •> -.n, lioss/ut akait tffn inét: khógicolt apjú i; , i iKs a k*t jj^kl.. n
ffvap uóiiok ff\'l hu,. |m*i a szemé- V l leli .-./.u. In nok h, akik ebből a hul-m éieztei; peiinuit. MmmIn n nrk tudpj\'i k l1. jiogv ami.
<sl|Hilatn\\i mii \\»i f. l i . me,;szá|tás nl .ff lesz, a.i.. inken a szm I.-; alt il I.L.. neles -éiolm. l.e| i:!,u
Xlis. IIUn:lNi>leleni|l • i .torolt)\'!. \'\'ben •
senkin,i.
\\ inngyiir -han iné • •
Al!am, ho.M r.
hnrrelj..:. v.\'n-l - \' , heti si:•
•JŐIs
.. I • •hl
!-• \'.a
Ivek kiielöi
nnk nők lenni g\\«-nn azomtő. i» • ha a ba i gyermek íiUt a I i , . éilesnnyuk. honi .m :
delemre ön/tön/ik \' 1 vetik a mediiin- • / • felmenté-ok ut\'m \' • • i szonvok, kik tói:> i \' az oítái e\'.Stt • i\' I megtartják, ít-.v a magyar
kölokeségüket, akk< zelmó ogy pillánálr.i • fégee.
A magyar hlvitáit A Nyilajki >s «alaf*^"
s/e,. Ifi istrvs • kezleief tartott, amelye\'\' \' \' \\ wándur kö/pontl kikti\' nagyhatású bes?éJ nő ii uvcyar .v mini a Ne-/c tette.
kedves . b.Arnu öik
r\' - vagy "a
.\'léit keres, fuiilti
sl.
int- ,üi , i
mlrciui M.
2ALA.\' KflZLQM
PUlhlvit. V
I w \' na-
;;r. ffi^f At*üfa«yfuwililom í 14v4r< iftrgőeé leíe^i-
I $éw.y ikrm\'tvt főispáni ztut-
[ ,,r :m\'. ez*«jftW- < •
;WS. fnArohu !Qj K.r^lia-f S*l#ii « *.» W\' pkvi
MKWO tzvTQpm . i/ovjet hatírtUregb/in
íhllu Ijoi inány*aM rendsze i lujuilíiv NKWl),
! hi. . zelepCl s/áliiuk :in-
\'jvjOl liailscj\'fg k\'/kjy-, i. \\ Imi .r\\|ki«\'li Jcleiiíeg v * v i<" II. i ik<» f Iá | \\ i. , , "Hí l> .Cg> h ii a . t (1. Inul is \\in. i • mégis
l (j\\ « \'fin lólé?;lól, Ip-gy ,.n/ill t miC^ek suj.il I)!. lit\'11 i ^ Ml. jiiu liu\' u\'.i
* l ..|k.• ii>i i/z ik 1/ \\K\\Vr j./>. t n.ig) ui ilckiii n o
, t i, IMTI-U^ ll í* / \\lvW|) koh\'itligg..
M i ,nn |y i k .i "jii IiihI-
b kohl ú. iil lulüj ilol^o.
|l. dj.tk a/t . ynu\'t, lymk legjobb Kulcle.v -i ^ .i Im Iv \\ i .|.i i lleites le . i.v ... ; i < |i.ii \'ii«" nok^fl jwk tt i-iiij ü t"« ni\'lilni.illanókká \' i V 1 ./\'\'ii In | \\ e/ell .J^i: l\'Vttk KÓ|hl jügli le . "<-,.. i ii n ipyúk niei t , !.\\ ikv« kih■ k in g ij U t i-Htikh-m i Ni . üli- * u (i\'kiul \'• Iw* cl\'i ii • t;iik * .i., ii például |{) lov C\'\' ii l\' ^^ü " f 11* 1 .»/ \\K\\VI) ezen i. i ! ..ilrm s csw p\'iljííii.ik iiehu ;iu ll»7l\\j-.. lője un l.Jkos munkaiái > >i >k:il Oilt*iíibcn, hiúi* pcili^ minin rgM-s MvWIJ liszt*i^cldlick. W>b lucalnyi Ilyen - kémkedő lunkiilili\'til vall — ezek vég-•ik u parancsnokságuk és u lud uvg li\'giiivségéuck nicgli-tulcvél
Mintegy ;i(lü helyillcs |».»|ili-U par.incMioknuk az u koU\'-- a lls/Uk ós a legény-<i loiVbi-n klíVjlrlI pulilikai ig\'ló inuiikds\'ságuk uu lkil — ^v az NKWU kuloiiKgcs aminek uzonhal ji-K-uUM W-pfiuk, lm lutlomA>ukra jut, v.ifakl »/úl i\'imll volna n W>tf\\iklik, vagy n/ok j)ulilik.\\-
IMIÜK\'II.
lilul az XKWI) a vór->/OV[o| Ij.KlMTV^bcU «imu ilU\'iinrzó alakul.ilokal wt (óim LI.\'oh fUcuorzo ala-tkljliikal oll találjuk a hail-■\'•••Ily. a ltadli-sl, a lia.Ucreg \'►.H\'* kuti li kvilH\'ll in.lgllllAl/ \'Moiiulb.in K IVhulaluk |>o-
y kúvcllic<0i
* k.iioua>/i»kcvi;iiyckii, ainc* ^ a luulo%/tálv tci uU\'lén rcj Akinek — ówcfogjAk Ha
\'Mowlilly cgNOü rc^zoi az el-hu iimiui.ts.i kovclkvil^bvu 1 »^uk.it vlliug\\ tdk mogíu-uyy izekkel szembe-
diiasokra vr 1 liui.ul.iNok alkaluüvnl, *\' »l\'cin.r/ó alakulatok. \\a.^v »\' \'/oknak i\'gy-igx-> a lim.uld utatokat
nK^.ikul.U> ózzak
* *a,y ;trok par.uivs-
k i1 p IrlolA-AI. v.i^y ik\'-:\'•>! b iN„lk, zxOk illet-
A twigySíenbra! leventék haíafias ünnepélye f márcl«8 15.-! nemzeti ünnepen
A oogyktuiiisui : .is fi ke vül li Levnte Eg)\'e*ülat«a hely JMi középiskolák bevonásává
PaJP -val
az kié i ís rfitflld inótlon klváujn
15-én. u
megünnepelni március nag\\\' nemzlli ilnnepoi Heggel 8 órukor únm^)l szentmise a Jé x^s Szive pi< bftma timplombnn. í^Hvnek végezté\\el u levenlék zárt sQrokbiin felvonulnak a plorMu gimnázium udvaröro
ubol nwgkeíd6(J!k o na^Y Ijj raf)»s \'nnepély megfelelő műsorral
L\'gy Hzentinlsére mint .1/ Ünnepélyre .1 Levente I£gyemli-| cluókwgc ezuloi) hívja* meg *Nugyknntz$u \\árus nmg^.trsj-
fát Külön m glrfvóknl ez nlku-omim 1 <1 LcvejAe ügyesiiiet nem >,ockájt ki
„A 2-ik szému megbetegedés*
KiOté^aa tifuaz a
• vlaixozza azt, t\'u^akatl|OQ.
hogy
Anillycu jellemző Indiára n |»isti>. lárvány, épp Olvirtf jel J jimzőek ci Szovjetunióra a ki | üléses lilusz jói vánvok A Sím-I jetunió l;ikossóya (1 bolsevik 1 dervisek Jóvolljibol az MOról iÜŐI\'s, — söt joggiil m<<mJliu|J\\tk — 11 gy.tki an imginiiétlodú éliiuiégck áldozatául esik és ezeket többnyire a knitJse> ti-luu lárvir.yok kísérilt\'A nép úuludalábaii az cliinség u iillis/ log.ihan ol\\ szoros kap- j csoi ilb\'in áll, hogy fifitek ultip J.ill kialakult\' ual.i 01 éhs« g li-US/- kin jlzéséijek fogulm.i.
In ;i/ éliM\'g, — lulyeM\'blicu mmiüv 1 kiulé lifus.c abol-
víkiek áJl.il 1ÜI7 -li\'2l évek l»o/u\'i h iolyt polgárháborúk ba uiilli iki u rugó áhlozulokal követeli Mé^ j»; i\',ybob n éretu . kl ülése:, Ijíuv/ járvrtiiv d ihün I |{i»tl a kollektív g;izda!kodrts i i.ils\'créiv való állcré^ itle-j< biunitly az vgés/. Szovjet uni^ l.ilusl lakosságát a • Ilü as evek elljen, .s/inle lelji\'Seii ki-jiiisztitoll.i. A/ illőben elrendel i- k hogy az orvosok a kiütéses luusz ilneveztk helyeit, e/enj betegségei . 2.~ J^.iinua^WCíífr^ * t egede^ elnevezéssel jelöllek Lzcn lilokzatos 2 s/áuui meg-b\'iegedés kilejezés momill, .iz egész oi\'k/ógb.m elterjedi kitilé tiiu.s/ járvány rejto/oll
A liuii háború idején a ki-Üléses lilusz a mcgero^ilell finn arcvonalat átlóim min tudó szovjet hadseregben tort ki (\'s a/ok soraiI hónapokon keresztül pusztította. Aiuig a limi Iliid-sereg el volt lálva labori Itirdo* bv 1 eiule/éssel, aminek kovtlkez-lében .1 Iásssa katonák még léi \\i/. idején is luroilni és liszlál-Koilui Itldl.ik, a»hlig a szovjet katonák jeges lóu\'sz.irkaikbaii gubbas/lotlak, testüket ellepte a suk féreg, meri sem jiaraues-uokaik. sem egészséguusl esa- f ualaik nem helyezlek sulylarrn, íiogy s/állilh.\'iló lurth l». reittle-/esv\'kki I lAllák volna el .1 k 1 tonaságol, ami pedi^ az északi vidék s/igoru telén az egy elU\'n helyes megoldás Aliiig annak ideién a szovjet ujs.igok még esak meg sem emlitelték azt, hogy a vórós hadsereg sorai-b.ni a kiütéses tífusz járványa pusziit, addig ez u járvány százezreket ragadott ti a katonák soraiból
Nincs azon mit csodálkoznunk, hogy a kiütéses lifusz a mostani háború folyamán, a teljcH-u kimerült Szovjetunió kiéhezed é» elcsigázott l.ikossi-gán.ik valóságos istenostorává vall
Aznint Sz a S/o\\ jelunióból érke.ett n lent^kból részrehajlás nélkül megillapitbató, —
SzoVjst-Un tóban
ott 11 Jelen plllauatban.egy pusz tiló kiütéses lilttszjánáuv iifal kiülik hímek lö oka a\'lnkoss.-ig t ije. t Icröllvii\' ili élten keres lietft. amelynek állandó m r s/ táplálkozási viv.onvok s<»l s<*k s/.or kim n.dotl in koplalva k«dí en»t»erl«ihdli k ny szermunkál |e|jr iteni\' Nagv s/ejejk i ja\' sz inuk a ki llési . Ii us/ lárv ,.nv cllerjetlé\'énéi* »/ok a egészsé ügyi kórölm-\'-n. ek . . am Ivekbeii a v.uvje niM* 11\' ei éhl. k \\ III\'! \'.; rya_» hiány 1. a hhneos r|s. ;\'|liá .1.!;\'i 1 li\'it. I.. geK kőNet:.e/libei< lÚlzsiiUill Ii kii sok n szappan é- a m\'-|eg \\i/ liMnyu ukatltHyo/yák a Szovj tiiniób "i • klűlé-e- Ijin t járvány elleni ere ím 11;. os \\ é tlekezést
r.rtlielö hogy :i s ov ji l ni vntalos s/ervc k 1 s;i|ii i mini rzl már ily mi e-.elel.bi-u xzoklák .1 lakossá" « ni\' 1 itása felöl mély li.illg lásba hue Miló/nak \\z orvu>i«k (t dig mint a/l a inulilrm^ i» I. II ^ e/en betegségei a p h ojieii is .1 2 szánni iiieghcle! e lés ári. | 111.illan megnevezé ével jelölik meg
Igy azlán ii ni 1 sodálko/lia lünk azon hogy \' járványé y e ]ohhan terjed, a lakosság pedi • állandó rellcyésbon él. Im-v
annak áldo/at.íul esik Fölhiváil
Fú|!tivom 16 43 óva* korij Kis.\' bitlzoa > iU\'l tO lef\'.OS\'á ,ái, tart Hsatokul, t\' atj< ivi:eko», m tisztokai, ti zic ck t ko. r.« vsló toiuritfft na k ji, hogy marcu. 1 i II On 14 őr ina a kisoourtilovoatc-ottiton olötn tero.i jve íjonck mog.
H. hir. /ár és mv lev. pk.
USA-i^k nem áikurúH mog eddig Jdpái erejei g/ongitoni
Á* m rikai t-xapalók "fij ibli jtarlr.i-Jpll.\'ri kísérletet hajiul lak vC^jre a I úlóp-Nzlgelckhez tartozó ks annak nyugali szélén likt|i Ilalaban szi^elell A sziget jllleui támad isi d nagy egyseindilollák A japán veddo: ség m.ikaes i llená I taiillsil u bvlolftkodókkul szem ben.
Grcw — Amerika voll toki<«i követe kkerlul a japánok erej l eddig nt\'in sikerült cnjlítésre méltóan gven.jleni a Lsendes-UevAn lérségében
Japán jelenleg 1 millió ka-loüát tart íegyveihen. dc kél nullió már kiképzésre vár. nem is szólva azokról a tartalékokról, umelyek a katonaköteles kort éléi t korosztályok jeleute-oek. •
Konétertoi\'őlt ksrest
Kfliaaom /4í joot*- , aki legutr jr..a Itedá\'t 2\')1 1 l^jgv i.itigU\' 1
mint tizedo* U-ljai.it -tt #szolgálatid
!tór-.u\\«»lt;\\ t lotv iut.C Nagvkauiz^a, ■olöM-ut V
KiV. \' •• .Iái,os liudk|*«*ti i*oil \'.r-t\'»rzslelü^yl,\'oi é.« • smíidjat. vuia-nílnt naj\\kanizsai\' \'io/z.ila. lozóit l.e-rcM dr. !kar.ii/ l*á>/>u Midii fogalmazó K ii, lu-4.- ujának 11!\'otl \'eiUiv\'re lk"\'U» lOl. I.»z Uyórin^ Up. Alnla.j
Bognár K.;foly ttrt\'v\'tcil a/ M. tabonposla száill^\'l keresi Ic-leségo. Aki ind róla, enesiisc pár IOrol>in.1 Na^ykam/ia, k-s n-gety ul 34. »z. alatt.
Tomó Li|o$ O/ör, Tir.z.i Jsi. tér 3. kz nlalb Lik.. . Njgyíu.doi.ú 1 lakott, testvuvii korts.
Csács trVrvac őiv. gk vezc; ; 1. A. "It»l ip. számról kcr>. sik «*.möi nt\'i.vkUll szliiv lltjt.ir.il i\' Ind nak róla, uj . .< C. e* M oy N.»gyk.u.us.i, V.ü.usdi u. 23. címe.
konisoUz ü>ozö tiz a V. rj U.
tp. tó. Jkksi b\'iu.i.tcsiu I kuli :-«U-
• vit es tvat\'vieil. I.aucii>0k tiiet i-\'.-vl keri.
Tojz. n Jó/ J hunv. 3 JV\'J tp •
1 d i.er, m ; . •. vs Ju-1 ku üw.i H>l..iyat
(\'.i .vk.y >w\', y iv d*.:\'"K Igye .\' lói .< ÍJ 1 ,.,1 Uú.t s.lp.it ik II** ni . Ui . v sl I.- • !i -Ii l\'v>-lo\'-kcy K io«y oivo* Ma»j) .r-zvid Htüy.
U t,; ■ ari ne\'acktli; .%prck .\'..j
• d akt Mid -i..:»«\'•.c .. V.mOSKv/
Kjm.I) oivo.-,< Ata^yai?*!\' dalt i)i-
FuehH Józsit ><\\ .! 470 p.
s\'.umoi H .rvs\' ... •) Legui-i •!>
|J|I«!\': jK%". I! . 1. >••/.>,\' Jl
/..g, I Ak i; . idn.e. • vii.-n. \'<
I i\'v \' /-d /■• ; b.. . ■ .. t.
II ■ • (van sakv.-i il be , i« . ••/•. \'i j- • »z>p \'lvid yh ).»• u.i szóig nt vin sie.it ket ••«•
I.\'Segv. Soiiiog)- ou l jit\'lrp. SZ. CII..IC.
Horváth L.ijos honv.-t l. 8lí). ip. s/Ai. lót ki\'ví.d Sziamccz István Nagykaiii/s.i, l*\'alsó8Jilc-ni..jor.
U ró ücrnejy Kccsi Uuo ! irdor IQ.\'l. evl bzüUtc-.u, Bit .hói uic-
II. -I.lt hál. t lesilv 1 ker Unó 0 r-gely Ücszlony, in \'j >r (/«laai.) cin.ie
Staaipf Lái<iói, .ki a iu7. sz. vasul.pito szd-nái It j. siutt t/o!gJ-! ltot K.-ielduldoii, I. uciIC ktil, ud ion ckíjclt nugaiel, Vc.c eg>Llt wo gálö U.\'jl.llSiK eibMlstk Stalllpf LiíjZióiii-t Magyars<. romhely ennen.
Gy ih Jitnos c:.». ftörni., iiitszt .;* nyói crspaiaiesnokot es csaiaojat keresi Pagg> as Jozstl Somogy szob I.V2. szám.
Voiós ,J mos honv 1, aki a pécsi 6 as honv«.d.kitci, J <k iü Utvrui cső. s/kv. t, aki n b hCcsat óisón sz»il-K«di es Siant-ii György (vci deglos) s/kv.-t keresi Voíos Ja.ios orv. Csáktornya, Hordiy tér 3. szám.
SzUnkonintcz litván csó. órm-t, aki Mohács k«.ri)eken leljesitctt szolKaiatoi, keresi d. Sztánkoninecz J»zsil szkv. nz K. 7d3. tp. számról.
Dca Lajos haiv.-l i V 9Jö tp.
• z 1 inról kerv 1 ba-.yja, D I; S mdur honv. az U. 735. tp Main alól.
Pu.z Oy<irg> ói . az I. 77o b ip -lól kvresi Hcsd ..degkuton Szt István u. 138. sz. alatt lakott Cialadjit.
Ricz M. J mos csó. szkv. t kensi özv. Ling Józselné Nagykanizsa, Fő- ut 18. s?
Szabó Jlnot cső. őrm. keren az abanyi tisón szolgálatot teíjcSnó oaitarsait, Ertesusia Nagykanizsa, lUrnypaxsncsnoksir! .
ZALAIJWILÖNV
HÍREK
- (PHrtHeÍÉ) ^
Varttnip déle\'All ,imilal|a be el»d
un ;; hh« K c. r" k. n\'H tjjKlií -liiios lUr-rlrfi**!-
»ll eTv |
h.OrlaU ki fn/di III. Sz ünnepélyes tényked* scn ifit vr»» a kOiff\'k p»l>*A|t», • |c«y. . t\\ tanítói kai -\'Iv A u|m;sit Ktl ti etjfi ftvtyi l tkosi KlCOrakpt
- (L> k f yakoridlak)
A nn.\'.yk .misal SmciJftil Mlltiid Taisu\'at. mint ntn dm évb«n, ax líén is iiiegicidc.t \'a ti, \'.mmjlüi, níi lilki|(y-«t.rt*\'«liHA>#i5níA»hli nagyUrm* ih\'.i lir*JcTíls ?l én dcltnan 5 óni ki J ttvl A tulkH\'.l ..kólintotta! dr K / ni Kci»ik unMuAIW .e-«ti Ak>\' riízl t ii.li.nav h ni, rzivetktd, uk 1\'ltWy.tlÍHKoi-dm-.. kodm a .Wl-iifcsl Síikft A ttin y k ,.us. I l.evei t ■ fyycrblcl c n&k-•éi(ti.ck i!\'. d iskodas ? d.ixri. IMrt ai ultit i* m\'i\' .idcii liivctilfll| ük r> ii sz kit. . Int.vcl ciMU
!tlkl,\'>akl..ifN.kM, linkel » J-.ut S.i»>- I : •(•!« 1 b\'II miiCII 22, a M 24. r>i|»j r\' ..1 IM.O- . vl, 25 <11 Mí/ini szennld\' ->hi j.ititi V — (Mn-yo. tiliUfR<\',K. \'Ö éll«-koa\'ol 7 .Uagertzcgen)
A Nytl.i ktwiili* l\'itl Hi.-i«jil»li
1ÍV.JR.\' \'. \' I )\'.\' VC Ji\'t\'.* k*ett-
••v .jjfcfc"i 9 \'■■\'■•\' ■ z ;•>••»•
.. ii a" v iihtt r1 > .1. \' i..-„yieriné a f yct l.tZlf kviS-\'Ti i\'iK\'cile
•«. <
Uj miniül
A MfT
Sjü/ivil Ml •> •t.l kl Ilim rltbtl mit Ntm Itt! taréit 3 Ml*
Wf M Pt\' MlUrnlllt. .ikra rU:ítm Kit. jti. tztirtééi , i-muti t ml it t°n ti. Tttd. íomm i\'any « ftnnil Mfc* ttirtl Mtttn S*"\' •• Htvt á>*f*ttt>t"
M \'../, ttttité -rmmlvt UH Uh .(/ »a. ml \'Itt\' "0«
\'Ifit I Atd»>t
ív tl, rí HM" $ Ao-iil-nn ttntKttt , Kl h fíl túfY
yt\'tt.!f( —
Bitjitiirt, t ttiJI KI <t"tt i/iiiwiíJ Ml «/ dHmr f>it« Kwut IKMI M
Bmt.iovI »t\'»wi ^TT. I/Ú0 AítomtrM ZAtfW hMl4Ml 4 lllttik.tvnmtll II •
fit lti.it tWI.t m-f. Ilti "tiiLl ti htlllltti Bt\'Irtinlttitl.iititMI Tr+rH** tilt f trt mrtr> \' fcarrfm.
(/y»fl <f
Vm\' \'-W^* r/i-f* -A ,ltlí,ll~/t t it t nt V y. X Aittutrm ■ í r.. m\'C* >ln A Ktiului itttthtt l
jMtflu,
ilitMidariVtl Qdvúi \'k. TObb ItvelH
Hír\'Mk.
RaliM Dénes fhdíy »i P. !0Í-Ip rí\' moictntk, Irtl^ttlntk é« i«-mfiAttílnfl, Mvlflft\') ktVdl J«i v»n. (• rnfc ImM ilr:k(.\'< mtnekoll >UM-\'lUcH, rnknnilt. t»j.in»k útaiit
•V -|N■ .M^"1
Mo«! FlnnoríVíp\'a Vo (ll» *or
^ n mint nltoirv Ho-\'m.\'itii^ltiin ■■ sjtnvli\'l ^itilrthn.li> rnln vt\'71\'llt* Ih- ll;n)rM tt knr-mtittyn < Unt jMnyíiV. voviit | tívmitílsl uRjriinuiiv k.\'ittll mí-. riftlm\'u^y it, HtowJtv.i* s i|M | \' Ptnnnri/:lt|i>l -t ft\'lt.Mtliiliill i iit^ttfiv^lrtttll »mwl vr/.rtii I
nírm\'lvi\'ll Nvlll.tn k."iv,;l(.lik :u i
Awt . flrmiill klVrM\'. U
Ml,-,In, olv.m flHii U.\'iifll f.i- | vi^\'tA.mk ffl\'vi\'rii nki n hol- \' iV.miralmi ft-.nl-.\'ititV \'
nfm lilvr
MvrAkAll.\'ll M.IInmJ-iiiHu\'i! I.\' rtref.n Tin"\\\' rinnoi . \'-l rtr/ölt b«l\\e\\(vta. "h-yli\'u\'lvi.k ftAVfil rttv som 1i(rl \\ 1 -s\'/ i n S.ovíi-ImiiÍAK" A vfirAü ImiNf
n iflirn Ivo "V rrr-
Vrl. i li:..llr.>«lv..kM n/íN . III-nip-j .1 r.PI\' kAm\' ímíi 11ri>r. fIiv.-ji-s|i.\'F:\'-i I imM.|p1i.I t\'krl" nt mnniV<n%Ana»h rl wmnf\' •
i imi
■Uliili ...,!,<» 1,1,
•VIÍ^BmI^V \' í. .* M»Vi .
\'■^a.ifHÉ \'\'*<■.\'. »*<!• \' J ,
í\'í^lílT.
C !<WpvrrM »(
\'-I\'\'
m .tilim\' | Imito\'.- «
SwT ,t\'
I I

— <Z«id»buioi tfirit»V)
n *v Er?«\'b«l U\'r \'1 . \'T-i* Kl«-\'•lud» uici Ti O
t
— (H«-
l) i i Al.\'j/i.\'l ■ •■ !>■ T ii.nr.- . MAOI<V II-
,uiuvi! :.ny J
......... r !
— (A Vitlr.lnll uiabt-♦\'doj-.tt

ior.
1(1
\' 1
t;
sít
— (Hiiljl\'-
m .. r f^iio. i. iiin n.
NUII.I... W| \' Hl\'
I .ini ivi.di .«• id. .. j.-. Oo.\'iiy T.rfc.l. I.... \'ii I f \'. x-\'ú ht .tt y, i\'ilI. |\'V.|, | ., • \' k . N " Imk/Au rtyi I®*
m.Ml\'-A .\'i, I \'KM. \' • il Vl.\'l U-.\'l I \',
f v. lliciit.ir i\'/icd mi- v* iii,.ik.>i,i, J Ili-ki h.ilAll il lr.ll l> 11.11\' S i dér t vado* .-/.irt?. 111.ni\'.\' Ilona IC -, (i iviuI vmt i./Pii\'í ni i*. a ki.*■ ti <|i\'<|nc|i Oivnid >|!)i.iil n.icy k. i.i.^al i-nalAd f.yafr.1101.
— (IdaolóKi ii Unloiyamok a m»ny*ten)
A Ny|la«kt\'ion. les l\'»fl ».il.imf(jycl ueutv\' i ■ T.ip.dcaii a típolcal balatonlUn dl, Sttn r.\'. n |udi« a itt nii-^l íh rat.ni/ci i, i. Ii jitAsok IImI-■í;vi*rii\'h lill.i\'ic n. f. ii,»p 1 iil.\'olrt-ci.ii laiil.\'yaiiiöl rendcicll A t.in-lolyaiti .1 r .kIiis I.. r. 9 .ke krtiflit larmtlak iit.K A lanlolyapi tkvdrti dr. Kcmrn i II.Ma mn yvl munka-í«ndvi-iriA, Suití.r Jrtn.l miivel niunkíif.<K»\'l«ti\'. J d J\'iti.j nicuj.\'i ptop-l^and JVAI. ifl, S.i ntl Ll|ul .\'I Mtkd JVmi, a pt..pj|,andA0»ft4!y
bou>.tnil | \'i voltak
-í (Elútótu • molork«r«kpár)
Handa J\'niH 47 <v.i l.tldn.0v.», n.lg) li CXt lakot a ti\'nnjpi nap I .l)a-nun a natMfcitl omá^uion li.il di, amikoi vjrjilinlll nafy frhcii.\'ft^rl aira li*i;iiUti\\ molo.Vn^kpar lünt l.-l ai ut.i i. Hmda Juh\'I i.cm lu-dott m*r kllíl.l, a inoiuikfr \'kpír v.Kl\'ie r-di< J n.ci icbtu.E n.iatt nem tud i Ml"\'\' Ultkfmi \' \'it> > iriií cl(\' c i líVdmr.i.\'i a k.r-ktk a .1 kctC t l>| n (I k.i UhAn i.tn-v.Ji-tl ».i .rsii\'h liitit.\'tl Amajy ka-m\'ji kV!:.>iM na\'itotlák. Ai tlTi-fttlin n«iMcrkír<kpjrot l;<mí-
lyínrk m««lll<pitl|llt I.V\'-rH.ny.>-rroUt indult
Minv.r&dl Istvin IS **n
! \'kos a sirpplni VI or«»V \'on vl.lrllr.tAI bclvrlfoll \'í* -ill hf.t"\' k\'/lt»rAn.Mh\'t. A I troliban! I \'rier.\' Ai |ohb ki-*\' n /■* lát. in nkn-r.ll « •!• sabb kilrflti «t A nauvkanlita1 r-\'jA.-\'.ia fjJllltloUk be.
irUKM A FRONT
\\ k. t\'iOU l,ih..tl|i.itla liimnll lid-Vi\'mW lio/r.it.-|iloM|l, ismerőseit, it ka. irs.-ii kislányokat ilt a sport t.. rdt.nl K\'ivAcs Óyi\'íA. Nojnrutek Jé-ittvf. KrAi.it/ ji\'/.el, 111 veiitiedcr Piittyc*, l .i.lns h\'itcnc, H.il Ki renc, F-iinai R. rsö ív JórStl, KuvAc.ií Miklós, Kovács Anl.it, Köves KAt-ni.An. N-HV L.iJoi, Kucrogt Llrniír ét Siai.ii Imre ltu;..ed
Kov.ics Oí»a liicdctt ai A 2?4 i.iüurtp.ijt.in\\i meni Icics^énck es hmr. t-trlo/óinak, lm-y jót van. Ha Qrenelct megkapjak, eire a tiámra Írjanak inictöbb.
Bo|tok KAr ly I. katp. Arinetter es Lovass Mikiit M*. sikv. ai 1. 887. lAhoripotlj ttitnrdl zalai kislányokkal snveten Icvileinenek, mert ninci tcnkijlik, akivel egy tort it vilthalninak.
SArkörl MiliAly a C. 713. láborl-polla srAmiól ugyancsak silvesen levelejne kaniliai kitlinyokkat, mivel minden ilmerdse megulUt területen maradt.
SíbjAn JAnot (t Kitt Mlklól SS ulisiok sitt eikei ét itmei^ieikel Odvbillk. Kérik a kanlnal klilanyo-kat ii|anak Za\'alilvind, u. p Sie petnek cinre.
TAioli Miié honv.8ó7. tiboripotla tiimrdl fiisns llmirfielt DdvOiil. menyamonyAt Cldkoija.
SoJt Kílirin honv. R 735 tp tiAmréil liereiellil OdvOili Nagy\'é-ctén lakd nDlett.
OtvCt Nindor ét Hirmalb Jditel lenén tit-ek ii F. 102 tp. Hámról tiOleiket, testvéreiket ét letny-
roh\'- •
fk". r..i|i\'-i«ii
|lÍ llíllri\'\'
.....ii\'snr\'kló
kirí!
t
■•I
lr
.11
.-ti.
I
II.
\\ l.\'.|~"i i t \'l, ,11 li\'iitív.\'l lcrn\'..\'1\'k. ii \'
............. in.iiii\'kiiiitpl
ttviilóll IioKii. Isliik k"t.|.-4r(i|..i.i in\' ki\'llii\'ii Ii..Innal v.iliíi|.|..l li\'lli-lli\'nl •
\\ "n"i"n! l\'.Ins-k.Mi\'li\'.kik mi\'" Im ull ik . r.\'jvvoi-. k In s*o|..|ll
lat.i il - a hmvpkhi> ..■"".\'k\'.l vi\' olt l\'.v.ililir i is i lli\'iiAII isi (i\'il.wk ki V fdk.-l.it: oHi\'n ni In.l niiíol csapniuk került.-k brvi\'l.\'src •
jén it melei a tlii
ItasraAlnak ar/énes poit per-sil^ jdllellel a vtiAt-nyilastd\' iMtihullásig tltrlciiö ménes
perrne elét a méltrkben natty kArt okoz. Kft.hirré tetzem, hogy az ariénnel\'való permetezés a vlrigrAs jdején tilos es a 48 100 1932. K M Ii. rendelet alapjin eliirisial oQn-letrnd-5 kihAgívl képei
Niifkanizta. 1945. lebruir 19. ti . PdlgtrniMUr.
W-i* K
.,•. rtl\' t - ,-><1 (H|i- IIMli
sll > kU l ti. ■H l i I. • réWí v m\' tMtsdnta. • vliaHatr* Hv-aV i\'.tít1\' i mi i. ■ I.tt »t|V l-"l \'lH»ll \' I \',\'
UAKHI.\' I- «ífl
tféted eHUniaf K-I.\' r.ti. nl i-ll.lir i ittf I. M "ím
VIiAmi. r ni vXc\'l min ■ ■tv tll-f T\' it manr.v\'f ■-■hál es ki. iitfi rliirii li
n.nl Itt^.l. I
lt-1 f, <11.1 hí Ifttl „ , ■ SlttMiiiAi r \' .\'«-\'. \' • lfcle<"l t>
I li\'n V\'
isíV\'/a
■ili-i k t,I V\'iilt\'i .
Ntys\'kanizta nnvoi vürot |iol|iin nipnti tót\'il
3721/1945 Tárar Ai •tlénnst >•!«
.\'. lln.riii klspermr.r/tivl
I\' Ultra ,
Hirdetmény.
Ttili.tnitoiitra jutott, huny egyes gazdid a gyllinolesfak viiigzá»a ide-
foj.ii <• ■
tt mttqy.tr í/.-\'
sok példJiár. . i a- / \'* ét a Aivt\'mit i. hotit j*/tnllterh*S\'-r,>hn, er/< ■ \' siolgAUlra Jfl.nll.eiri "
I. Mmden nj /abö Ae\'í ben, mint pl. tlaqyk.tn\'l* Zál.tegerstegen lett* sntő parancsnok -\'s "
9. „jAriii le ertlc pjrji nohiigohnéi\'\'. ■
Hirdetjr\'-^v.
A Kircz Malvin lé\'.-, ban tevő könyvtar.\'. 12-en déleldll 9 (Iraki klirutitjuk. Nagykanizsa. 1945.
Zsidó i....\' ín..
Z*l "tl K /
ruiiti.Ji i-t
I Ii4|«
I ,\'W.r\'.\' ; t|.ul >1*. \'
kyoacafn tv-.
j Testvér, csak a fegyver rnsrit meg bennünk®! i ISSa ♦»«., <58 u. ntayluniiu. »45. míroKít 13. ttedd -4r« 30 t»M«r.


r O L I V . K » I NAPILAP
«,e. 1,\'Mtiléí) *1 k n\'ÍÓWv.l.): ró-ut\' $ «(Am (,,..41 V .dAhlv.l.ll t.l.for ffl II.\'
Feleifis sierkeutö: e*n«d«K R«xs6
Kidtu*(A»t M* ■ tay bAmpM « ^ni/fl imtyKl.tr* « iwnirl
ititier vezér
„Rddig ellenállni lés ellenségeinkre saitai! mW végre kifáradnak és mégis nsszstörneft f
A FQhrer kiáltványa « német véderőhftx a Hömók emlékünnepe alkaímálxSi
Kálónak i
A vcfS»ille«d híkeszerződétben ugyanazon ellenijeink. mint ma, ai; frlteJcU siabtak Németországra*, hop/ |zcr«IJ«;i) te 63 egy ne vétsége* hivatásos hadsereget állítsd. hit a helyébe. Pn-n«pélyv» ígéret tétetett, hogy ?z a »r«cít;l4s i\'. ak kezdete „i általános yilagte^jsrcléMjck.
Mind Katin £s hazugság! M k\'!lglo gy uatorszag letelte • Kgyv. i keidi\'.et vette a kifnvz-•s v síwoIíi idöszath. A .béke-fzc ödúsben" a illrodaloni felaprózik. Az ellenségen hatalmak pedig, amelyre felkészültek — mint meg soha, élükön szovjetorszíg. A külvilág tekintetétől elrijtve, a szov lel állam gigaplikus véderöt épített lel, azzal a sosem tagadott szándokkal, hogy egy napon a zsidóság állal védtelenne lett Európát Kelet felöl megtámadja.
Hogy milyen méretű volt ez a (elszerelés, azt TI tudjátok legjob ban katonáim.
Ha Németország katonai tehetetlenségében tovább leiedzett volna, akkor egész Európa ma már a bol-sevlzinusé lenne. Vagyis az európai népek kiirtására kezdeti háború *»ek óta már teljes lolyamatban lenne. •
Ezen kontinensünkön fekvő — lényegeid veszély felismerésében, a halalom átvétele után azonnal parancsot adtam a Blredalomnak védőképes állapotba való helyezésére, fcuRjr legalább egy könnyebb támadóiéi nem kellelt tartanunk. Ez Honban csak akkor történi meg, zmiker számos — az Altalános le-tierelésre, a légi fegyverkezés koi-ütorAsAra, a bombaháboru kikap-c*v>lasAra. a nehéz Iflzérség és páncélos kiküszöbölésére, a hadserc-irkick egy legkisebb létszámban meg.illapitasára vonatkozó ja-*a>! ii)im —. ellenfeleinktől vissza-stasittattak. Ez a visszautasítás mutat: t meg egyben az ellenség bru-Ulls szándékát.
Aiéta Hz esztendő mu|t el, hogy márciusában — erre fel — az AlMános vedköte czetlség kihirdet-JHelt és ezzel Németország azon hatalmi eszköz birtokába Jutón, a J\'1* önfenntartására szükséges. \' • Németország ma megszűnt » létezni.
K OVe és bolsevizmus közCItl rsl-. • amely ma Európát \'e-Wközben livtttitt ffÉtylél v méretű fe készültségéről ■ ^nk megsenimijitésere. -dacara a Nfnel B > »teiségesenek leg;IM\\é-
| lő| gyalázatosan elárulva Immár közel hat esztendeje katonailag ellenállott és nagy sikert ért tl. Ha most a sors látszólag \'elljünk esküdött, nem szenved semmi kétséget. hogy állhatatossággal és báior-I fiágga\', kitartással <** fanatizmussal e; :k n v^sfzaütések is — mint arnylszor — legyőzetnek.
Nincsen, a múltban történelmi állam. amely nem ment volna hasonlókon keresztül. Csak két példa a v,k közül: Kómának a karlágóiak elleni második hadjarata, Poroszország Európa elleni hét éves háborúja.
Az 1918 esztendő nem fog még-egyszer megismétlődni. Mi mindnyáján tudjuk, mi sorsa lenne ak-
kor Németországnak. D\'adalml má-morLklóhmegittasodta elleneink már tudtul adták: a német nemzet kiirtása! .
Ma, amikor az általános védkötelezettség bevezetésének tizedik évfordulója közeledik, csak egy parancs létezik: összeszorított fogakkal mindent határozottan elkövetni, a veszélyekkel dacolni, hogy népünk ellenállását és véderejét anyagilag és Szellemileg erősítsük. De ép ily nagy fanatizmusnak kell hogy legyen azoknak megsemmisítésére, akik ennek ellenszegülnek. Ha egy nagy nemzet, mini ámilyen a német, mintegy kétezeréves múlttal, hitét a sikerében nem hagyja elvenni, hanem fanatikusan teljesiti köteles-
I ségé\' akár jő, akár rn sz dftV | k\'ve\'.<ejp»-k be alléi a végén { a Mindenható Úristen nem tagad-j halja meg áldáfá*
Ajjktén elem ben csak az **>k ei, ak< könnyűm k találtatik és a Vlfá-gok Ura csak annak segít, aki elhatározta. hogy magamagán segít.
Hogy mi vár népünkre már mosl éljük át Kelet nagy részén .\'u a Nyugat számos területén Ifogy mii kell lennünk mindenki e!ŐK tisztán áll: Addi.- ellenállni és ellenségeinkre sújtani, míg végír k>-fáradnak és mégis ösjzetrrnek.
Azért mindenki teljesítse kötelességét ! > Hitler Adolf
Kötelékeink tovább nyonsubsCz eíore
A BalitontfMtét\'oldalt otapatainlc kimélyítették a betöréseket ós fontos terepszalu szokat foglaltak el
Az Iuterinf jelenti u nntgynr liuds/intérrOl :
Annak ellenére, hogy u bolsevisták széles aknamezőket helyeztek el és egyes támns/.|>ont-jaik makacsul védekeztek. a német hareeso|K»rtok a Hnlaton keleti n^s/én lovát>t> nvomullnk e|ö dél íelé Páneélosnikkiü \' kí-Intlek több póneéltörő ágyút Minthogy n szovjetnek nem sikerült n tüzérségét — melyet már tegnap elölt lerohantunk — n ke|lo itíöbcn hátravonnia, n német csiipatok nagymennyiségű löveget zsákmányoltak A még nem teljes jelentések szerint a megsemmisített, illetve zsdkriAnyolt j>áncélelhái1tó-ló-u\'gck száma /9. Jelenleg heves
A-bolsevInték ujabb veszteségei a^agyer hadazintéren
harcol; tombolnak a Sió-csatornától é-cukra lévő magaslatokon <h IJégtől délre.
A H luton és a Dráva között —. a páncéhisokkal támogatott — heves szovjet-előretörésekét, Nngvb ilomtól keletve visszavétel tök
A Hróvánál az utóbbi papokba it\'fokozódott a harci vékepyfjkg. . *
Alit\'ttV a fogolyvnllomdsokból kid> rúit, egy M főből álló szovjet bünlótőszázad a Nagy balom tó) dilnVugatra lefolyt eg\\ik tá m:idö yiillalkozása alkalmával, néoyl lifttel ezelőtt, négy fő ki vétoKvfl felmorzsolódott Vesz-teNégii^\'halottakban 40 fő volt
n boH tvdMák és a bulgárok 1:1-zna<lú4.eVal szemben A Sárviz és a Paljiton kórüli harcokban kótel^rtnk I V000 ellenséges aknai| áxeiltck fel. A (íaram felső sjak.iszától keletre német kötelékéi folytattik előretóré-seiket i\'.(jCólyom kórüli inogaslu-tok < Ilik m közben a fokozott mértékben l«evt»telt szovjet tü-zi\'tm. ji nímet csapatokat kis mérteiben visszaszorította. A Mnga -Tátrától kétoldalt több betört ti hel ból kivetették az adlenfc\'.^\'t z
A német hadazinterek legújabb eseményei A kelcQ arvronal^n i Táitozáf, est pán Kelet-Porosa-ije^.Wn eai.i U Saaf H*) mjm \' erazágbau a ^-leulegi selypeu
(Herlin) A m.igvarországi hadszíntéren a magtar-némét előrvtóré-sek alatt a bolsevisták ujabb sulvoa veszteségeket szen-vedtek. A Halatontól kétoldalt csao.it.link kimélyítették a be töréseket é> fontos terep szaka-srok.it foglaltak el
a Sió- és a SArviz csatorna között és a SArviz-csatornától keletre. val;unint a Vdencei-tó déli partján tovább nyomulnak rlöix- kötelékeink A Dráva alsó szakaszán német-magyar csapatok megtartották hidfőiket
Irfl
tokon hullámzottak nug> mór téklx n a harcok és Slargan! [t rúletéii igyekeztek a bolsevisták széts/akilani a német vérlelem összefüggéséi
> A német csapatok újra és újra létesilelt\'reteszekkef és állandó nhluMámadilsnkkul befő lyásolták az ellenség rohamát és megakadályozták, hogy (iugen hafen irányába előretörjenek és a tene/ett\'állórést végrehajtsák. Kzckben a harcokban >3 szovjet pánc élost lőttek ki
AeDanzigtól keletre rohamo zó bolsevisták elkeseredett harcokban megálltak
A keleti arcvonal második súlypontján. Stettin környékén a nézwtck elhárító sikerekben ósszcszAkilcIték az ellenséges arcvonalat és meghiusiiotlúk nz l\'Uclu\'iihagen elleni szo\\j«\'l előretörést Ellő! közvetlenül ke leire német páncélosok iiaaa gukhoz ragadták a kezdeménye zést és
lerohanták a bolsevisták készen-létl állasait
és megsemmisítettek It.\' páncélost. 35 löveget
Stargard üdékén a poinera niai 281. gviiloghadoszláls -v tz Togott erőkkel bolsevisták 10 n.ipos rohani;ÍMil .zeniben megállotta helyét és 8í a/o«|ef
páncélovt elpusztítói b\'»tae-v>sták u.
lékaá ArVB-.v; \'< f« r
iFalj""*- » * drioc,
üiALAl KO/1 OS
Hősök emlékünnepélye Nagykaniiaén •miattaM*\'
Mt/Kjp<U» ««p Unnt I \'•Miit fol>t»Wolt ■>
ktnyvleii 9nr(p4ly. A wu*n*l cttt-

l<vísi-njp RciCi-. Nagy k-s lm:. .•kW \'c. i n<im; iiftf*ncsaokfÉ(( o HtftfV ttplíkUr%-
A mai rendkívül V ^á borús
idők szollemiht^ íttéVích. jigysrcrti, katonás, dc beh<& ozivbői, jövő és aiért unnál iueietcob \',:». únsőié-gesebh kcrc\'hen aa deleli
eenKW<k. J}»c*r a kedvezőtlen, Mdcp. bav;;sildójárásnor-, nemcsak ^ hivatalos tényezők, de az\'pszáiúu mai^rar;,: is.
>*lcr.» meg vaaarnap délelún 9 ói^ra a Iclsö templom eJőitl ,térs<:£fn, a 4d*as gy-idogexred h :< emlékművé nét, ahol ftivonuilak a német dia*- ( -/.A. irt, m agyar honvedség, a ■ . yiiú ikurcMics bír\'.<;»«\'..^latosak, a | Nyíl..?kehsztesr. 11 l!u P.;risiaMoi gaiom L.ytb al;.kulalat •.•«• osaagai. Olt llitu; a ik.ici th*til üldütlaé- } get. a ni.\'uy.i; u.«tikart, ott la\'*;:k I »igh Im.c ; (itma >bUtos íőlspáid
kísérel*--\'. Nyilaskeresztes Párt n egyei és vAiftKi vcictóségc élén Bárány iMvá i m?gyev«/ctö h *.c?\'. vht. vit, • Sm onlay Lajos r-olgár- j •. esteit, <•\' Lcntay Alán járás ?ö |
Szolgabírót, ;» li;. UgVtS7l éret dr. ! Takr.ts József .ir. llgv^\' képviselte, : j léb. nin vS icnd- , aáz r .s/.é ól M.r.árd atyát. 2 rend- 1 Artisrilka* élén <ír K.íjdy tanács.it i Márton I «.\'»•:• c főfelügyelőt, a! 0 • -tahiv.it;iW»J< Upvvt.cu. >cn ivi^-
ia.udy JósSCI pOi isbiv Ital* lg a löposia lőnöi: t. vz .\'üampéiutár I é. in. kir. adóhivatal r/szér«W !<öő \' János p. II. fólan .0: out Slb, Stb.
Várakozásteljes pillanatok, amikor f- .hangzott a vezényszó a német diszszáz.id parancsnokának aj-k.uól cs a pompás harcosok nagy-. az.-rO katonás mozdulatokkal felkapták fegyverüket, m. jd tiszteleg tek. Kemény, pattogó, tömör s/av.ik — és a honvédalakulatok fegyveres mozdulatai következtek. Ö\'öin volt nézni a német diszs/ázadol. majd cgycniuhás fiainkat, a nyilaskcresz-tes osztni\'ok.it és mind, akik zárt sorokban felvonullak a kegyeleti Qmupélyrc. Micsoda nagyszeiü formában le \'ó katonaanyrg. Németek és magyarok: az uj kor nemes kerp.wicsl >vagjal a szentháboruban a poklok erői ellen.
Ujabb vezényszó. M;i|d h némcl parancsnok letette díszes siíp ko •zoruját a hősi iinlékmQ elótf, melynek izobián iráicíusi iflzcs tekintetül néne .w c/ltu-pityké* kar inal házicrnd katonája Petőn Sándor, lobogö|ával kezében, hogyan röjják le kcgycletnk adójlt a nagy vi\'ág-párbaj kiM legendás hösicsségO nemzete a/ok\'.al szemben, ikík di lolva mentek csat »ról- csatara es fl ital vérOkct áldozták fel a honért.
A szövel^íges níinet p.irancsnok s véderő nevében néhány szavas Jelmondattal tette le koszorúját, melyn.ck selyemszalagján ott volt a felirat a magyar-német szövetségi hOsi^iöt. Majd a m.igyar parancsnok koszoailetélelc következelt leimondat trtiéietében. Feszes tisztel-; gés a tccvleresek, k.-nVvdltís az egybegyaitck résriről. Minden a legnagyobb precizitással, ónmf! szabályosságával. percek slatt. És\'mégis mi\'vfn szépen.
l\'j^bb veiényttavak. M?jd megindít » mc et a n.igykanizsai római k.M- k-.i« S\'fk rtb*, melynek "dili exe n — a bakónak! vértanuk m.tu:t>-w kán pib. nt vpfeb áar
s*őr a némel, majd a magyar, parancsnok teití le ütpwofuját, felmond a (tikban kjfcjciísru juttatván, óogy at elesett hfl.sök példáján buzdulva, mi is mindenkor kóswk vagyuuk hardnKér! és s;abatís.V gácrt eleiünket álooard.
CJvid, de\'Mrili fétyc\'bre\' -.!«. silvfi. jöVÓ t^ty^é&e . $*áU. •hóltt á vt ;0Í, n. >€S I : esö. De i magy«. és m\'r . *7 ^t; aé.v^ünk fzivében ,tbnnéfi iiet.\'iüju-Virága, a aiAViiáégl b^j^Art-; sa^-retut .ózsája és a jovA fr?-íl r«t üiilMttetloft reuu\'.ny örökaö\'-ty? \' . virágaival po»ip£>\'otr.
Tiwlclet a Insáéet etvjítt k«tf« a- | bősök emlékének! y
Március !5.-s a Hungarista) Nagykanizsa
várcsháift
Uunga-»al\\87«.-r-is 15 én
A Nyilaskoroaxtna Párt hazafias önnap ége diszSarmében
A NyiU->keresztes Párt rista Miugaloni nkgyl<anlzsai vezete csütörtökön, március délelőtt 10 órak.»r a Vi-roshása pyülési termében rendezi meg ü varos közönr-égc riszére március 15-ike nemzeti ünnepet. Az ünnepség a Huni ariftt,i Hiszekeggyel, majd ;i Hungáilfia P.i^léWeztetó felolvasásával kezdődik oieg. Er.:(í,n Juhász !-*.zscf .Ci.uk egy pneed tovább..." cimü id\'sztrfl ví-rv.t
Letartóztattak agy menekUlt jjotgariiskeiai tanárt
őfnlvi Zs?g:noiu\' l-\'cn 110 j 10 éves monckölt polgá\'-i isko- » la! !;r.)tir ellen rablás cs lopás ! búntrltlnck gy uiuin mintl folyik j u bímsnldí .\'liíít\'ás :« V»Ti;;yk:tní-f i ügyés/séíen
A osiMiílöri nyomozás ; (Inl ii j s/. rii.l 0/ év j.inu\'Ar hónapjában n llóhönyc környéki Illés-mnjnr kó/.cléhon :i nn-gtévedt tanár flosegilclte, hog>\' Magyar .fó/srf és VVzdónyi .teno, Tóth JiV/sof lerliére rablúsí kiséreljc-k ini-g Január 22-ikc és 2ö-
at igénv) 0" fogatok é-- m.ir hók ál vél eléről adotl elismer vétty bi vállásrtl .Sxoinb.itliclyen | lUrőf,i|vi \'Zsigmond \\\'örós 1 c.\\io-! :v, i el <s (ffh/nir Szoui-i ballt\' lyro. Olt ük elismervény ellenében (>">10 ppngöt fe\' is veti Haza fiié jövet rizlán rávette Vörös (ivóruvöl.. mondják azt :i íiiltihan. iu\'gv a/, elismervényt csak 10 s/á/.aléli !e VOiuViával fizették ki A/, igv el KÍki\'.:iszlolt 0."»l •>engön társával nv.\'p osztozott í-]/.enkivúl még lólil. iprő szélhámos-ág teriieli
ikt közöli MAIM Lajos bohö I lelkiismeretét / nyci l.ikosluL^vvJi^ete és egy j Mivel a gvnnusilolt Hiröfalvi Zsigmondnak
NzHiice pantaTlit nadrágot és egy ingd ellopott. Ugyanesnk janii-ár hónapban történt, hogy elvállalta a Höhónyc községben
állandó bikása nitfes. igv s/ökésélöl tartani lehet. Mrendelték előzetes letartóz tatásba helyezéséi
A magyarorazági viszonyok sokkalta jobbak, mint minálunk vallotta egy bolsevik! „bunkóxó •mbar"
Vöröskatona, skl Sztálint akarja lelőni, meri az orosz r.épet Ilyen kagyetlsn háborúba hajszolta
(Kőfrefc) Tnrcsaf.dvy Tibor főhadnagy, aki sebesüllen az egyik debreceni kórházban átélte a bol-sívi^ta megszállást és csak akkor menekQH a városból, mikor a bolsevisták már halállá keresték, elmondotta, hogy mindaz cs:^k harug-ság. hogy ra bolsevista mcgszál ás alatt ismét bfkebeli állapotok vannak Debrecenben.* A bo\'sevikiek bevonulásuk után Drhrecenhen 3 nap szabad rab\'ásra kaptak parancsnokuktól engedélyt, azonban ez három héiig tartott és azalatt a lakosságot teljesen kiiosztották.
A városban semmiféle közszolgáltatás nincsen, csupán villanyvilágítást enged.Iveitek a bolsik. M01I nagyon ritkán tart elíadást, akkor is szovjet propaganda fi mtl enge-
ik «
felantcií •
v i i .-.yr ajs oita
szavalja el. f^. Kiss Tibor ifjúsági megyei Kulturális vexető -- mint ifjui.V szónoka — mond .\'i án beszédei. Jiár? Zoo \'r\'irökt a moiP-lom nőj megyevezelöje Dutkn Ákos: .Higgyétek Asszonyok" cin:., versét szavalja, majd Sterect L.szló me;yevezető mond ünnepi be-zé-det. A március 15 ik\' üin-pséi; az wÉnredj migyar* \' elénekí.:sév«»! fejeződik \'h.

P.nHu
2! é
Hogyan garázdálkodott a bolsevista csürhe Debrecenben
A három hétig tartó .háromnapos szabadrablás" alatt Debrnoent teljesen klfosztottáV — A tomplom plnoéjébo huroolták a gyermek-laányokat a zsidópórázon rángatott emberállatok \'
délye/nek. A vá^os polgármesterét ét; a református püspököt sáncaiunkára hiucollák el. A közélelmezés borralmss. Srámt\'ilansror vittek be a kórh. zba a sáncmunkáknál éhesen agyondolgoztatott e-nbereket, ak k munkakö\'htn az éhséptól és a fáridságtól összeestek. Sok esetben c/cket a kimerült embereket a bo\'siS agyonlőtték.
A kitoükus temp\'om pincéjébe 15 l.isk ru I >nyt hurcobak n bolsevisták. ; he! erőszakot követtek el rajtuk. Egy tiz. éves eyermekleá-nyon 4 ré<zeg bolsevista követett el eríizakot. Ek{y alkalommal egy részbon beUv fi ital leányon akartak elkövetni a bolsevisták merényletet. A fi ital leány leugrott az emeletről, hogy a bolsevisták ke-
n kormánv/ • kítitívc-e f I Pát Hi
t-á* : . ii*;i ; .
. /< - • w\'i1
Qábo:
| mív^\'gti tet ! •••rV.k •• aCÍ* Oábor h- re í zotii min
ErnŐI, i N i purista v ; zetvc/i l •
j A Hu .1 Vezet..j , mében .;v» -.••\' keznlök \'•<\'.••! j minden i\'jtm-... ^
Te!: t clrcndele;;*. 110 k n- -..m é > Kisv::r.i/.-..\'ti l. Na^vkaai;> i 1 ; Ki ;• aai/s tózkodó ij k a Nvi nagykanizsai ifjus\'v
(Deák- t.r 2., II) ber. Jelentkezzenek:
Március 15-én d lentkeznek 1012.
Március 16-án d. lentkeznek a- 1930.
Márcins 10 á d •• lenikeznek az 1027. évfolyam.
Március. 17 én d e lentkeznek / 1023, 1926 évfolyam.
Március 17-tn d u lentkeznek, akik valamely filyos, de igazolt akadályoztatásuk mi;tl » jelzett időpontban nem jelentkezhettek.
» A jelentkező ifjak saját erdekükben a bemutatásra hozzák inagukkil személyi okmányaikat, meghagyiíi Igazolványukat, munkaadójuk »ga zolását. foglalkozásukról, iskolai v\'r zeltségflkről szóló okmányokat, orvtti
bizonyítványukat (ha betegek) slb.
A jelentkezés csak a honvéd-álle-mányu egyénekre nem kötelező. A fekvő betegek jdenlkezésükkel má«t bízzanak meg. Erről azonban orvesi igazolás szükséges.
Légiriadó esetén, annak megsWak 1 tán azonnal jelentkezni keli.
A jelentkezés alkalmával mindenki Igazolást kap, amelyet esetleges ellenőrzésnél fel kell mulatnia.
A jelentkezés elmulasztóival ize» ben a legszigorúbb eljárás lép la-lyamatba. Ifjúsági v*zr#i

2 órak.\' > \' 1933 cvloy,.«
8 órHtor jc-, 1031. évlelyam. 2 órakor je-1028. té»
8 órakor je-1924. IW.V.
, 2 érakor je
A GŐZFÜRDŐ nylíwr. »aiKioih r\'tt* 1 óraiét 6 (*«rSI(. (KeJd»(> \'«*•
*+ (>eoi»kt- fIMuU.) r.Aloi" 1 FOrdörohM ée^OrQIkdiét mlodeokl aon magáTal Telefon 6fln
, ir,"cu« 13
Hoi«*1«rto;6!
, r<r Ptlge*;.
kozi.iia i

, wólRÍ\'. V»I»«1 Üf-r e- I >•;,. ijkoli \'«»«■!«\'• *» .-»Di«lt. n,ha <tt» ícraialt n,r ■ jd rljiA.
i . („ kft 0". H >iu, LtJrtlrU
J^Um- !«•
,-,Ji I-\'ííc;. \' hoi»W«l » 203. tp
, \' „,. f j <f!>«-M, ,s-í , r \\ ;»nl«i « M v nnH Utr<^i lf
í.« >. íiU-SJUC Don-!> \'kan>7*a, C««n
T.-.11" L
c í
i,l I l«C\' C-i-. F\' t 161 \'!>■ . t»r.i\'»\'\' „i MŰ, mrlí-\'M K < !>"V , rtl
fi! f* II Vl \'
, • I Wn.
V u .Ji.ít! ngy«taml A >*qu}«bb MQOl»*áM ;*gy«ar:
\'A robbanj l)or3ty*pamsc8 és r.igar*tta

Hfiia István-
\\ Nagvizalontán
esi.
, pk. vezetőt ai ercsik vécsr$l ir:>al ha tud* C«\'cs Mihály •u. 23. címre i.-. V. 550. ui i holt »zn-•r;l5>k v<r|e»i- 1
• b. »99. ip - j Juliska nevű
iletékls tejföl közlik, hojry a legutóbbi cKsosétes nerípulés éa faltámadá* alkalmává* « ansol amedkai l*rrorht|k a lé?! hadviselés uj „fegyverével* Jelentkeztek.
Körménd kömyétír roSb?fiö>fco-rolvapa.nac«okat dobtak le. Etek oy< lüknél lógva vetrélyte\'ehek, de hsixnálift V.ölhén robbannak. Hatástalanításuk 8 -10 méterről Julhoz vágással J mé.iÍKt. Ic^l.rjyvsebb az IHetél. s hanvíd állumáíparjf cs-
behívott fölöm ü w sek Vöiébol, { hogy táraoga-.sák ••\' Tffo-h uIm-j regi* veazlcségteljr.. harraahuu ■ német b lkáfü hutisoreg ellen végeti 1944. tKvz«il>ofl óíu 1\'iio Iuk
A déli határvidék mentét* robbanó \' sta áttért arra, hogy u nóiwtr cl?:rettHat It dobtak Ir a Ifgi ter- \' kH h magynrokMkl i«einbrii kn redsták. Ezek robbanva súlyos égési ! lönös jogokkid ruhá/x-\' fel Itt-sebekot okoznak. . videsei* ulüna kiderült, mil.vm
l\'letékes helyről ezért felhívják a A .nucgóslUai gé|>e/4-í
noktághnz fordulni hitáMalaniiásuk I táphoz. (MTI)
közönség figyelmét, ho«y légitámadások, vaijy ellenséges berepüljek után földről «enuiiiléle ha*orlő tárgyat tel rc vegyn, azok hatasialauiiás) vttcti forduljon n ho\'iv.d áMomakparanc..noV:-
BeOÜiantás Tito b;indavezár xPot0mkin-á!lair -alakulata a „Szahad Vajd?ság\'k kulisszái mögé
lőrlMelOgye- j • csnpatok • dr. P&- 1 •• rda- ;
M .1 né^v hónapja annaV. ho,;y Ti\'v \'.indii ált il |ámog«h4t szo -jrl c .pstek a termékenv Bácskát zifciglállák. Azokban az Időkben a Dun v Tisza kftze Mgraem -sen volt | cU&r-.a a ^t\\\'vitA<tói. Még csík mos k.rfllt bfpil>antá(i| r.yerni a homálybff. xn y a „Sz bad Vajdaság" neve ."\'lati a Tito malma alatt álló Ju- iszlávájhm tákolmány eryik tartományát korholta.
Mái
yar szerb árdokek Qtkoxó-pontji
1943-ón kétségtelen

éde
üiil.ip>\' ;ten r- <n vjk uutfz\'t. Ak\'k ludn róla, Fuchs J\'-zscl z-das/enlhaOzái intézőt.
Hulló István szkv ről — aki a 2, k^flv.id^z z\') lör/^pöts/d gh-lá-s.\'oigMl értesítést kér fe-Irvjf Somogyszob l jtelep. 227. u dmre.
Itw-áth Lajos honv -t az L. 810. i S\'Ainról k-rcsl Szlámecz István ÜMkviiísa. FelsósánC\'inajor. BiA Oernely keresi Bíró Sándor l«?) evt iittlelésO, Bácskából me-nrtit liát. értesítést kér Bíró 0>r [t lOfosztony, nuj >r (Zalam) címre.
i>< I Mdt, <ki a 107. sz. \'•snt on i std-nál loljesitett szolgá m Kelenföldön, fv vsége kéri, ad w fet|eU magáról. Vele együtt uirilő bajtársak vrteslt-í. k Stampl lá\'-\'lőn.i Manyarszrrdaholy elmen. Ojt\'hIí János cső. Iiőrm., mrszteg-t\'^t főparancsnokot és családját \'\' 1 F.\'.\'iíyai József Somogyizob
\' j i.n v (, . a pécsi ; 11»iván cső. i. a bitmcsai órsön szol-h Staneli György (vendéglás) t keies| Vörös János őrv. Csák-Horthy tér 9, szám. S.tínkoninecz István cső. flrm-t, "» Mohács környékén teljesített iálatot. keresi dr. Sztankoninecz \'••xf ízkv az R 735. tp. számról. \' Lajos honv.-t a V. 936. tp.
keresi bátyja. Deli Sándor a* R. 735. tp szám alól.
• m 1 Ml."
4 PéstWdegkuton Szt. Isi-•M. u. aUtt lakett családját M. János cső. szkv.-1 keresi \\ Jónefné Nagy kanizsa,
Jtnos cső őrm keresi az T7>« -rsön SZO\'gálltOl teljesíti értesítsek N.\'gykanirsa. ^ \'zncsnoksig dmen
" MZ\'0«s IX KcdJ. KOm. kit
volt,
Tito ba:.davo.»ér szemot v«-M<gynri>tt>rág Mtal nn^szallt tp ■ c.« ikubebzett Bac«kn lerüteLrj. \'•guióbfr1 HiSitn a Bácska, a B ital ó a oszlopnál j S^erómiégüel »*gyetf.D.lkelet vrtcsilsék | lecteriu\'kenyehh terOU;« ezért már i-vti.cdek oia mindir ur Otkö/. tek ös«.zr r. ma/.yar éh a szerb érdekek.
Bácska, Bánát ás Szí. ómségból — uj áliamclr-vulat
Mvr rövidesen h.i nf >m • ! Iára uláa Tito a/t rep
i ráita. !.ogy abban i I >ie-
! rep hamarosan a ba.i o ] verődött dandárjain. j. N
szovjetcsrfpatok hói. ! jobban eltünedeztek a I elöl és mcgelegedtek \' ezen ors\'ágréozt a hátthbAI el . j őrizzzk Tito ezen lerüb tek a ■ *•:«\' kait lói tudta kendőzni Megbízóit-| jainak és bándavezérein.\'k főt\' « vese az volt, hegy a B.\'cakn, B.init Szer.-in^é: vidékéhói a .Szabad | Vjjdasáj!" elnevezés alatt uj i állam-alakul;ilct alakit:on Kés.\'üb I ezen terOlelne\'< a „ Iniokrali\'^us. ] födentiv Jugoszlávia" k «el.»n b/IPI aulonomlat bizlos\'toltak vo n i.
)ról-h« r.yilvn. azzal
A demokratizmus petéjó&öl kitör
a kommunista hernyö
Miközben ir.y a I j dak és a bolsev.kiek kifelé demos atikus jelszavaké iangoztátltk Mldll a hivatalé*- á\'iásokai, kutömtstn prdig a nopteh.r.ibjdiiA b zottságaikát hgyesen és régbevall módszereikkel — kivétel nélkül a kommunisták lepték el. A szerbek, isidók és a bandák szláv eredetű tagjai lassanként megszerezték maguknak a mi-
f;yar és a r.cmet lakosság épületeit, öldjeit, gyár- és ipartelepeit.
Fosztogatások, kivégzések, kínpadon szenvedők halálhörgáse; ^ |a gyűlölet váras násza
A leinternált magyar és német állampolgárokát a gyüjtőtáborok zsidó politikai biztosai terrorizálják. A magyar és szerb nemzeti érzésű polgárokkal szemben a kivégzések, lositegatások és egyéb kihágások
napirenden vannak. A zombori .Krusic* pa\'ota szomorú hirnevet szerzett. Pincéíbö\' nap nan mellen a h.-ldóklók hörgései és a kínpadon szenvedők )ajkiallt>su törnek elő.
A szerbek gyülöle.c a védtelen foglyokkal szemben itt tartja véres nas/át. ttt hetenként számos magyar és német tűnik el mindörökre
Kenyér, ruhs, közbiztonság helyett: ,le?lehőbb közigazgatási hatóság"
Hogy a „Sz.\'ibad Vajdaság" állam alakulatának komoly külmázt adhasson. Tito ujabban megalakította a „ItgftfiöbH kAstfitfátágl hatősái?" szervet. Ez a hatóság, melynek hátterében a hamisítatlan kommunista pártvezérek tartó/kodnak, a lakosságot propagandával, ingyenes mo:ielöadAsokkal és falragaszokkal akarja hefoly.Violti és arra törekszik, hogy a "lakosság figyelmét ezen uj állam alakulat tarthatatlan állapotai felől, csődbekerült ipari és mezőgazdasági helyzetéről, elpusztult kereskedelméről. Viepállt forgalmáról elterelje. Az ürességtől kongó kirakatokat és a polgárok laposra összezsugorodott pénztárcáit a prop-ieiiidávafkárpótolják és lázitA bes/./dekkel akarják áthidalni a szétdúlt rsitádi életet.
Hely.-u\'Ck ■ Szovjetunióval szemben még tisztázatlan
CiY.ir.iik üzemen kivfll állanak. Csuk i malmokat és villamossági kó/pontokat sikerült
it szükséghez mérten üzembe jiolvezni. A dunai h.ijó-zío a bostaforgulom szünetel. Csak s/l|lvok vehetik Igénybe a btinflil:ij>:irane*nnkságokt •! n\\nl tígfrlély alapján i n».\'ite«Tcná nélkül, rendszertelenül ków\'krdó vonatokat ML kő/o«n Újvidékre n szovjet csapatok áll >1. n tartomány minden részi ben kiköveteli\' !o> to g.\'.tósoktól és t-röszakoiko If sokról é kéznek jelenlétek, addig n ilegfelsőbb halóság\' arra ir.\'liljn lel a lakosságot, no^y \'1\'pxafinK okokból- adót fizessen
Egyik landsdandar a másik után pótt ki a földből
Vájjon \'lito bandavezér any nyír i s/Ivén hordja egy önkormányzati iilatn a .Szabid Vajdaság\' ü>iyét ? A kegyellen te-nvok ellentmondanak ennek — löll. november 20-án á bandák Bár i Itendelték az 1915— 20 évekrJ terjedő évfolyamok mozgósításit Lg>ik banda-dandár a másik utan nolt ki a főidből t kényszersorozás folytán
ugyanis váratlanul érte |ep<rtt nangynrokal is Mi»e fel <►> sti<!tak. már H mar\'.iak<MSjk bnn találták auiguknt, liog.v Drávátűil délre a banih» claiidá mkbu tömöri Ínég fikv*
Mbyen moszlagge\' \'.artotts Tit.-
er5v|et-ete»»»talt
Mert ntonuk ágyutolleléki-e v ,n sz>\'>k*é;{e ti számára kérdés a hálnx u mb-lőM.
bi-fe - zoiijeK. neliogv veszélyig kerüljön és u iF\'lpo\'ilikai ueiiéz-•e 1 H-jéie nőjenek Mái most ^\'-\'•ván el kel! titkolni-\' a bizalmatlan sz<Tbek előli h<>r-^ «*ár»»azr»sót és kntt\'íékeil mái* i* MK\'e\'ejilc az ftllaláno^ háborús klic rült«ég. \\ .S\'0\\ jjrt ntr.-táció már most görcsös n fó-radozik azon. hogv a banda kötelékeket ínég további m h « i a KCrkentM- Kél hónap dalt u
Vörös hadsereg riro^lal i l»er lint és «v/.el vége a háburullttk ICzekkel a jelszavakkal akarja Tito az fi szovjet rsap.\'iail bi. talni. akik e bes/étl kózlu-u »g> r- gynkrabbnii hnngo/latiák • »békét r.s iiezn burjánzik e Tito államában iiiiudeiihnl bizalmatlanság, a léi. írni. a/, íji\'dsép a j .vfi biz<\'ti> talansá ga ? \\ ajjon a szerbek és a bor-vátok gyulőlik-v egymást en. geszlelhclcllcnül f Nem gyakoriak-e ezen tarlomáiiv sok részében a szerb bandák megtorlásai a .szovjet lisztek és kato nákkal -.zemhen. akik az 0 hitveseiket megbei\'Slelenitették ■» \\ szerb óiiér/elel nem i/.galja a szovjet leunliéjá/ás \' V.ijion nem igérlek-e a iiiMgvarokiiak önálló dandárokat saját lisztjeik vCZl\'tése alatt, lingv a/nkat a valóságban a szerb és a hot vát dandárok kötél ék eil>e sorai ják be •
tme égy pillantás
nbba a homályba amely a Háeskti, Mánál es a S/a\'rémség fölé borul Máris beleütközünk a külónbo/ö ellentétes érdekkörök, a bizonytalanság, a uyil kosságok m«L\'heCS|elcnilévek. fos/logalások. tömeges kiv&zé-sek darázsfészken olyan állapotokba, nulyeket u zűrzavar jellemez. A * Szerb Vajdaság csak <-gy mozuikkövc ennek a d\'Tnokralikus s/övelségrs Ju^jO-s/|áviának mrlyben a Mos/.kvst zsoldjában álló\'Tilo táborsxirr-nngy véres uralmát ffytikorolja Ts mégis ex a kis inozaikkö, nmilvet az igazság fénysugara világit meg elréltentü vilá gossáygal tát ja fel Közé|»-Kurii-pn népeiaek ama terülelek sorsát. amelyek a bolsevikiek uralma alá rslt-k
N Wallcr Kaluxii
A Vitézi Szék felhívása
Az Országos Vitézi Szék (elhívja a lakhelyüket elhagyni kényszerűit vitézeket, hogy tartózkodási he.yű-ket a lakhely szerinti vármegyei Vitézi Széknek haladéktalanul Jelentsék be.
A Nci"-elveialáa aeen:él»í kOrQ\'!
tál. tni"\' :u mlriszter .leierjesztésére i N»m.etveJ«lö Muniutmmlt. al* kbtő XcrrfettXXilik*: ir^Áa *««**• %«*> I-\'kij
Vezetőjéle. í ne .- i ;«tMt< v lg\' ■ adásával is HiivbaalliU.iv.il megbízott ii"-an6lkcli miniszter rióler-|csztesére vilii Vinoorfy Kálmán vezérőrnagyot a Hungarista vunka-hadser parancsnokivá, Nád s La-}<>s vc .í\'ikai eireflcst a KMone Totális HárcbaálllMsának vezetőjévé. Megg;e« Ká.ir.ánné vSlelelt Háza Hí.stbiltí.a Nő fosalis Harcbaám-tásínnk v;z»iöjívé. Zsák* tttyást aetílg pi \'(jusai; Totális ttaicbaál.i tásár.:. vezetőjévé Kincvcilív
AAlAlKgAONI
l.\'is
re. A tto«l cwptlok r.úmjer tiaw!4»v vjs»*ii-üziek H meg-a »Miü«tt«ttek í; j>t*ctío»L
ArV^ta ÁénVt liadkes; bber. 1 13 nnpos ,&aUt>0l bolsevista páncélos; suímiiisitsn nrg.
KústiinnTI a oécavH. csapolok eÖi^ritottnk ujnbb »lhi>s<ge«til-qü (Sásokat.
Feltiivaa az Itjusághoít
Felhívom mindazon Ujakat í 1 fv^ 22 évig), akik rendeltetési helyük- j ről Ntitvkaiizsáia árkeniek, megér- j teifílik után 24 Wr, btWI táját
Ax oU»r»: arovonalon
a harci tevékenység OOrMitől éuak-ra Isméi erősebben mejélénSalt. «i ífvts belőrésl helyeket a német csapatok elienlokéssel azonnal Gsz nesiOklIci\'tk. vagy elreteszelték. A langwie\'.z Nelsse mentén, ahol a német gránátosok kiküszöbölték aa összes betörési hs\'yeket, boisevisték szórványosan egyes helyeken beszl-
vár<*uk. Qubffiwé! a némel «»«-t5réK» «tu»jj«IU*M veaetiek. — ♦nflrtlai ke>yő-»<8e u ellensége; • déli siakasion nénltly UiWmb-
l»r« k.v»«i.c Síeli*.*- r a bclaevisták\'Igj rkeztek ejvágoli kötelékeikkel u fttsieliWtetrtl lenn \'srtani. á némelrk 19 »;>*jel pán-<>lott megs. inrnlsiieilftk . .
Kalibertől ésiakrs námet ct..pá-to» elhárítás keiben ellen,akissel ir»(Kl»ilHolt»k és előbbre helyérték hasaikat. A Beszkldek. «l«*el*pih a német csapatok elhár«6 sikerekéi értek el a Maevlslákks\' siemben. Néhány kisebb betörést ^reteszeltek és lelmomoltalí A V.»sas-Tatra mindkét oldalin tuvábt ju-toltak elíre a nímtl lámadísok. Sclnieíbáiiyln*! és tialslln*r>íi megakadtak a bolsevista elAretteesck. x
\\

:ulihiJ • ->,\'. • 1
*ic\'egfy i\'őpirsncsr.ofr
uian \'jirfii octm a>\'fm< .
é dckiiku.u » \'\'an itpráKi sierw \' .,A irayya: f.j>n*i»t i»gyv»rei »r*J* m«gl\'ajljs líhcgú-
Itlírcl (t\'eik-;éi ?. II.) ielentVeite-nek. A lele-.iki\'.íjs elinirasitólval, I vaiam.nt aiuyn.ii( sm civel sic.r.len f a let\' ;..tubb nie^lvH6 luUzktüé »ek icptn \\ éle;dc 1 \'Ryanllycr. sit-gorr.\'.\' Ív: icsc .1!.lelve azoh s. akik . ii .tilsuk ulkn vallllan hlrikt.\' vije^tcnck. Mindazok, akik mitcius Mk« éU érkvzt:k haza és a Parl-i!jn ,.n.\'i m.,- nem J-.enl kexivk, 2-1 ilran bvllil ;epy...ek e1 get jelenikcés\' kii\'. ■ .-i.sÍRnlntk lfjusúgvett tó
A PArl-lljuSűg mozgalmi hlrel
Megalakult Nagykanizsán a Nyl-laskeicsztvs Pan 1 Íiii ^miIhla Mozgalom lljus&gi szervezetének munka-tOrzse. l)r. Horváth JOzsel, az il)u-•ágl Ügyek vezetésivel is niegbizott Sajtó- es piooagandavezcIA elólel-Jeszléserc a Vaiu&vczclA az ilpiság vezetésével Bálint Ferenc jegyzatan-folyam-hallgató teáivért b>zta meg.
\'Egyidejűleg a Városvezető az egyes lljusági Ügyosztályok vezetésére is megbízásokat eszközöli. Az ll|uságt Qgyek vegleges rendezéséig a Városvezető és az ilj. megyevezető egyértelmű kivánsagára dr. Horváth Jósad továbbra is vállalta az lljuság irányítását.
A jövőben Ifjúsági viszonylatban kizárólag a Párt iljusági szervezete hivatott eljárni. Az iljusági vezeti ludla és beleegyezése nélkül a Nyilaskeresztes I árion kivul álló tényező az lljuságcal nem rendelkezhet. A Párl Iljusági szervereié kizárólag sa|at cselekedeteiért lelelős Ettől IQggetlenlll azonban mindent elkövet a inullban esetleg előadódott és akkor még hatáskörén kivtll bekö-\' vetkezett esetleget tévedések Jóvátételeié A leventefoglaikezások a |»vőre nézve még tokoroitabban köleleiőek, mim > múltban. A Pari iljusági ve-aetőinek a legmesszebbmenő e>;yOH-míködesi kell klalákilaniok a leven-telnlétménnyel. A leventeloglalkozá-*ok hungarista szellemének biztosi-láai a clsösoiban a Páll iljusági vezelöl hivataliak.
b a kbvtutzőkei mondatta
á szövetséges Német öirolalom i.ia, má\'rcfrs 11-ér áldoz hősi hs-\'nitil kegyeletének A h-j-igarisla magys: honvédség -ís ai egész nem-zet fegyvere:; ereje a kőzCs *ors sieni s\'övelsígében megliajtja hadi I :ob*g-i)M és a lecmélyebb együttérzéssé áldoz hősi halottal kegye-
Mikor Hitler első önkéntesei fegyvereire a vér és a^secsQlet Jelszavát irta, nyíllati tárta lel népe előtt, hogy a Német Birodalom jövőjét C6ak a harc biztosítja és az első világháború végén az öss.eomlott
Nagykanizsa mogyoi várua polKármostoiátől.
»J6MV4t Taify * mii«caidait|i üiem-hec. Illetve paizazlbittohoR •örlnytk kaiélciö Kr
bmHN,
Hirdetmény.
Az a birtokos, aki 15 kataszteri holdat meghaladó terOletQ szántófödi mivelés alatt álíó ingatlanon gazdálkodik, a szántóföldi müvelés alatt álló ingatlana hét százalékinak megfelelő teifileten főtarményként ipari növényt köteles termeszteni.
Ipari növénynek kell tekinteni a napraforgót, a repcét, az olajlent, a szójababot, a ricinust, a rostleni és a kendert.
A termelési kötelesség teljesítésé ért a birtokos lelelős. Ha az ingatlan részes művelés alatt áll, a bevetésért az felelős, aki a megállapodás alapján a vetéshez szükséges magot kéieles.szolgáltatni.
Az a birtokos, akinek 300 kat. holdat meghaladó szántéföldi művelés alatt áJló ingatlana van, köteles ezen terület 2 százalékának megfelelő területen cukorrépa termeszté-
sére cukorgyárral vagy szeszgyárral szerződési kötni és cukorrépát termelni.
Az a birtokos, aki 300 kat. holdnál nagyobb szántóterületen gazdálkodik, köteles szántóterületének leg-alabb két százalékának megfelelő területen dohányt termeszleni nftg akkor Is, ha míg eddig dohányt nem lerm.-szleit. Adohányiermesztésre kötelezett a termelési engedély iránt bélycgmentes kérvényben március 15-ig valamelyik dohánygyárhoz vagy a szombathelyi dohányáru raktárhoz köteles fordulni.
Nagykanizsa, 1Í45. március 9. s«k PolgArmastsr.

Ifl4\\
TJrgv Ipui és met4g*/da»Jfci telpek hajtására azolgili ben-un <a olaj (•gyaaatiaának kzabllyozisa. .
Hirdetmény.
VÁROSI MOZGO
Március 9-tő/ — péntoktő/ ZARAH LEAMDER bn/fiáns játék ÁrmJ
AUteor,..
(PdmdJs)
etS.ictáiok kejdete 6 és d órakor
A gazdák illetve traktortulajdonosok jjgyelrtiét (elhívom arra, hogy a Hivatalos Közlöny lolyö évi 14. szá mábán megjelent a m. klr. kereske-deleiti- és közlekedésügyi miniszter 14100/1945. számú rendelete, amely az ipari- és mezőgazdasági gépek hajtására szolgáló benzin és kőolaj igénylését ujbél szabályozza.
Felhívom a gazdákat és traktor-tulajdonosokat, hogy Igénylésüket a rendeleiben előirt minta szerint a m. In FöldművelésügyiMlmszterhea cirai-zve, a Vármegyei Oazdasági Fel-Ogvelóbégnél rninél előbb nyújtsák be.
Nagykanizsa, 1945. március 8. »u • Polgármester.
Ax \'IfcAtétitéft ma • órakor ka 4j^dtM as O óráig tart
SB^Tr-- U1
n vrárcf\' iH\'h ^á,,!., ») lyetett a !•
wáí * Tjjji. suint ítítjó i\'A hideg"* í ír».tá»»b; fc/élttíl\'8 Mtííton
A ftíl ilí"?znJ^ti \\ ,-ibr v| 4B.i*ai*4tt> < V icpfii \'i m) VJ A q tfipi idy e • h tel , r várnai Wíl\'Jib,^. Ulvpr< , MtfticM.
A fídri\'ttés ídőponija regtrfl ■ őriig Í8 déhítári 5 ft !,i[| NágykipN^i \\9A > március i:
J« ^\'olQlrmssiíi
miké
ját 48* kegyeleme\' álUfT a német hóti halollck emlékénak"
Beie^íV Ksroly »lonvédel^\', *n!- • becrClet vipwzaszerzését és lémet niszt:t, a honvédség tőpanr.csn?Va • népe- eseti folt Vlirtásá\' lüzte kl hadsmgparau^sot adón kl. mely- 1 célt\'!. Az öntudatra emelf német
oéir.zet vállalta a celk*lüzési
A mngy.?r nemzet kegyelettel áll meg, mind a szövetséges német nem-set, mind a saját haloti fiai előtt, akik- a magyai nemzet életéért vívott harcában országunkban pihennek. Ezek előtt a magyar szivek lángjai sohasem alusznak kl_ és etekre a sirhantokra a magyar nép a tavasz első virágait hordja.
A magyar honvédség szent loga-dalmat tesz nekik, hogy méHók lesznek hozzájuk, hűek lesznek a a vér és becsület jelszavához, mert hittel bisszük, hogy velünk az igazság és velünk az lísten. , Kitartás I íljeo Szálasi I
^Ird^vmény.
Hétlfitó k*Hvv a lii«»eiinieiíV.>«\' •ésiappínt U^t vAb* -no\'. A HtftK klada^ii j««ynez ni>kent
• Wcreaktdó * «/«|ip4r rlicnéb*"- iV levágni o lagvaulu inlfClus hio < . Jegye \'rjlécéiw k jobb lel^A Slr4at r.
| aiögletc»en iKn hi-gy a fejléc »/i..t,.\'\' az ..illan; i<»fit>(\'sl a .l.tin." r• kor|»;v* bm»1>"I a< ."Megy • zln < „trvényet maniu* h6r»" A<a\\akrv .árcluA hóia\' résr. a levigoit néf»» !•» r**;he isaék. TllU\' -
(hox*ianlii o\'lóva„\'Mnak a- .. ......
sál a kíl I liitli k< ■ . .. >|t nál a k ••* ti h:in kon. .tan
• énál pétiig 3? ni ni bciúk - \' haladnia, a vimlntcl íkc-gaMUK peilív * .wírc\'j* lnif»* « •lati *vy isÜHisátetmirr a igy Ifflrü uiü. V cin fzéira » ei> nrgved ccrtimeier niA^as azel»Oi>.> 7ankinl papírra iaeas<lva j kert f. évi márcivs hit i0 .An a^Artiiv vatalban csiá.-nolri kf>iele<ck. u; veie\'1, mini a kiadisi rí:./rn w suly. hanem draikh >/rruil n kir. a mennyiségei A ko7<>nMg » 1\'iyS tehát ca kis I no lí, 11, 14 ! • jain sJsirolha\'jj meg ; aion lul a - i» panl kis/»lg.tl>alni nem srahad A *»•«-ISsI ez alkal mmal a lárárlasi k.^\'bi beírni nem kell A kcreskcU-\'it . •\' hlrdatniényemei kuteleick mi kivágni. egy t/llv papírra felrauasriau < üticicik bejárati a|la|arj uenat
a kirakat üvegtéréi) m.\'iciu% t.\' I> "r Jain klnpasiUni. Síinsrappan kcul adaxra Az ara egy egy \'I dekái dMiM» M lilléf. A leiadag meniehenkint \' szinft/appan. A máiciu>l cusoijetinek * fenti hb elmondottak szerint megc>oflki!S fe|lí«e, rajla a meu be nem vákan 4-ik cukorsielvénnyel vissiaadirdó a gyasitónak I Már mrst ligvelmc/ie f" 1 köiönséget és a keiesked/.kf. hoo \' márciusi cakrriegyek cuksna mtg K a«m váttoll 4-ik szelvényt annakidig* amikor majd cngcdélyeiem ís htrdtfw lógom, a Piegfsonkitoll fejlmei egyu\'" airol le nem vágottan ie«/ majd cuk«r» beválthaló ca elsrámolandó
Végül arra is Itgyelmeiielcm a kö/0» séget. hogy aki » bevonull. eiliaiál.non vagy fUOMOíölt (elmenekült) c*J»adiag»» ■Ián (elveti cukor- ét egyíb élelmlsw legyeket még nem «/oltfallalia azokat aionnal azolgáttasaa viasza i a®1\'-eliáláai Hivatalhoz és a cukoráré a aaappant lelvenni ne merje, »eil «»\' ^ mígis megtenné, azt. mlnlh«|y a siaW* Nagykanizsán igen nshéz köiuW^Jj kOzt lözetlem. kihágásért klm-Mcl leljelenlem s a nsián enyhe IK=ewt.»*S képviselőmmel aulyoabllásáil a leglei*^0" lóiuBig megfetlebbeitelem. E\'váro« kereskedőktől, minthogy vevőik kOrü"*; nyelt ismerik, hogy a bevsnultak. e:k0« aöllek jegyeit be ne váltsák Amelyik £ mégis megtenné, azl a kOte\'láláll ok,r* árusilásáből kizárom I
Nagykanitsa, IM5 március Hl »„ Polflármaslá\'
ZALAI Kf>ZLU*»
POLITIKAI
Klsdm -k\'r-trtsiáf a T *m.«i«w" ^ r»*k.t fcia. o h* •»\'• Nyoiasir.;
s „síifaatMaiJ a r
i ftsfyts* w Mfi It* at\'-»
--HUia; ■—
l^kiwrt^i
A
Q

\' ---r,eapr6béi<8<*9 nehé* óráiban. Testvér, fogjunk kaze
m • M.u n*«lM M. MWtyt krp 3p"»Mér-
ítlMS" ---


VM M"

s*erke*zM: 9enndek Rexs*


„p. tk.«p*K%lai ff*«kfi*rt.r, német 4«rö!Ktekr6! nemcsak fii fogjuk, dc vissxpüzrűk a sztcppé* közé!1\'
r t*4tbk m betsevlkltíctt ot.\\ ahol csak éritek «ketf
j o . tbci* Si(.^A)mHpDilszlcr
i . gxt vont láp flici ti irtja
I »6« • . •-■•<" ••atiI^ÍS^-
I -.t« . hilöMk Itogotó
| •... . fo. -\' UM!k kl,
, D- . ií>b; * !;l*z*baditott i v: ■ \'« SclHjir-t\'-t t*ér"»rr,.\'gy | «.•<:• ,..- -itra, ú nelvtkbcp ó ka-./.■•II nk tnlmácsotta* <p«*l is elszántaoban a ciapatokhoz. a • |.»ki i;i es a Hit-, kío/ a varos piciterén a I4«tk«jí k« i mondotta :
Kégl tíimadasi lendülettel állniuk uup.il.iink bevetésben. Milliók < segítségünkéi es vedelniük hu tolsi\'viki s/ildateszkáóal szembe A fellihi-otllctlicz iiiUcctt ezen kbiólitást minden német kbvemi V*|V A német népnek megvan BtiiQi\'i. teilltvle iinb\'.r, hogy dtcsó-líttcs tórtvueinut ujjaalakitsa.
Este dr. Uohbels üörlitzben liz-titi lAnyi közönség elrtll beszélt. H<m ei az elsó\'eset, bogy Német-
?
cjzA|ot -a steppe cr-zéi/esteti. De mint mindonkor, u^y nió|t is le fogják küzdeni az utódok a halálos veszélyt. Harcosaink már nem tudnak nxgszabadu\'.n! azoktól a borzaimar. benyomásoktól, amelyeknek állandó hatása alatt állottak. A fejetlen rémület helyott mindany-ny\'unk számira most már csak égyetlen Jelszó az irányadó:
-- Pusztítsátok a bolsevikieket ott. ahol csak éritek őkql|
Ezéit soha sem fog bekövetkezni a/ a pillanat, amebbjn }\\j\\-szántunkból hehmerjüki^fiogyve^z-tetlünk. A történelem folyamán egy nép soha sem veszett el mindad-, dtg, amig vesztes voltát maga is -be nem ismerte.
Nem véletlen, ka most hadosztályaink kisebb támadásaik alkalmával könyörtelenek. E\'inull az az idö, amikor azl hilltik, hogy hecsü-letes ellenféllel állunk szén ben.
Az elkövcikczó hetek es hónapok folyamán hadosztályaink ugy indul-
nak rfagy támadásaikra, mintha istentiszteletre mennének. Ha ellenségeink azt állítják, hogy nincs már semmi reményünk, ezzet szemben meg vagyok győződve arról, hogy minden német küzdeni fog, minden házunk védőbástya és minden sziv erőddé lesz.
És ez esetben a kö/épázsiai sző-köárt a német területekről nemcsak száműzni fogjuk, hanem azt újból visszaűzzük a steppék közé.
Ezért helyezzük ini egész Birodalmunkat arcvonalunk szolgálatába
Amint a Führcr a múltban is utrá lelt minden válság lelett, ugy meg fogja oldani ezt a válságot is. Még három nappal ezelőtt igy szól! hozzám: | ,
— hrésebben hiszem bárminél is, amil életemben valaha hittem, hogy abban az esetben, |ia támadó erőinket mind harcbavetjük, zászlóink megszerzik a győzedelmet.
Csapatsinli folytatják támscüáafliCxat
A bolsevikiek nagy ember- és anyogveszteseget szenvedtek — A Siómenti terepet meg-hsztitotsoH az ellenséget fészkektől — Zó\'yomtól delre a harcok még az éjjel is tartottak
N\'iliii/ A Dráva és a Hala-k)u ko/oit ;»/, ellenség nagy frókkel megkísérelte a magyar-•uht es.iiialok előbbre helyett állasainak visszafoglalása! t>ár\\|. cs.itorna mindkét ohla-támadó magyar lumej csa-i^k 4 bo|w\\is|„k fokozott el-*uallás.r. .d s/emben tovább í\'wniH d. < U.i e Cs leküzdötték ií va os;ii| védelmezett terep iikayt
* Ncant Távirati Iroda kú-tudoviiója a következüket
M»\'aU
^ uj t.uuadas litáiviu* li-ika 4 Ijii Az eg\\2k fei harcveo-vrí J Dráva és a Halaion kö-" tőrt elóre, a másik a Dráva H-I.iton kö/ótt P.rstóldel-u Dráván k. t bidlot al \\ hadműveletek meg 1 ••Ónkor csapataink már az v [>J|»-\'ii kilóm, lei t meg -do te ívj, nyereség re Uitek ; \' V U»|M\'visl.ik n.«g>\' em-
jtt\\ug\\vs;tcM\'gel ven-1- 0 lovtgel, .10 p4iuVw
* *««» halottat e* sok íog-4 "vittlU k
\'•a - \\ in ^írországi \' 1 1 ívn a Hal it.vit éa a ^ torna k ./.\'itt in gsur-^ *-»\'.tok fel v tat tik tá
mállásaikat A Sió mentén elfoglalt terepet im\'glis/tilotliik az ellenséges ellenállási fészkektói Abolsc.visiaellrnlókések el->iárilás;ival sikerült a bolsevistákat a Sárviz csatorna miitil-kél oldalán tovább viss/aszon-taui A Halalon és a Sárvíz között a ti napig tartó bán okban a magyar-német csapatok 21.000 aknát szedlek lel. meg-scmniisitellek 31 páncélost, sok löveget és ágyút
(Berlin) A keleti arcvonalon
a harcok suly|>oulja a Visztula torkolatvidekéii. a Knrfóhlönés a Heszkidck elöterepén voltak.. A nemet csapatok elhárító és támadó harcokat vívtak Frankfurt és Kústrin között, a (laram kanvarulatánál Zólyomtól dél-iv a Hulaton mindkét oldalán. jó eri\'ilménnvel. A ketlveiö időjárás lehet.>vé tette a beavat-ko/ast a földi harcokba és a* repülök eredménvcsen tárnád-Iák az ellenséges hídfőket
Stettintol északra a bolsevis ták eg> elért betöréssel német éréket \\áh-t..k le A uemet erők-harci feb.crelésúk télies meg-ór/ésével \\is^.Mkúzdétték magu-k..f a uco.t arv-Toualbu
A Kolberg Danzig között ktiz.dö német csapatokat a tengeri erők támogallák és*" ez/.el megkönnyítették Danzig védőinek éij Kolberg véilöinek harcát
Nsiígat-Poroszországban a z ellenség Gugenhafen irányába tör előre Königsbergnél nyu-godlail lelt el a nap Fraucn-bingtől délkeletre meghiúsult az ellenséges támadás és ilt p né-metek 31 ellenséges páncélost semittisilellek meg Strigaunál és Köslinnél összeomlottak a szovjet támadások (iraudeiiznél a bolsevisták ezrednyi erővel igyekeztek nyugat felé előretörni Keidéiben elért sikerek után a németek ellejilökésscl még az éjjel elláxolilotlák az ellenséget a i egszerzett területekről
I-ib\'Hi 41 eredménytelenek maradink az előbbre helyezett német I liánok elleni szovjet támadási) : Hreslauban a város északi szakaszáról jelentenek harcoki t
A bols listáknak a Heszkidck elöterepén 31 páncélossal kellett megfizetni az indítóit támadásért Zólyomtól délre uj súlypont keletkezeit a zólyo-Fo vlaia* > 4 ..iCalrnl
Erős "iiJ
Ábrányi Fmit, egyik nevel láng-leikü r.i;.gy?r kö»|ó ezelőtt majdnem rgy lel évszázaddal IK9b ban, b hát éppen abban az. jesztendóben, amikor a magyar nemzet ezeréves fennállását ország-világ il*M ».le hitte1, és lángoló •elkesedé*sel Qaifapette, egy versei irt a f^nti cimen F, .1-temény első szakaszának utolsó két sora így hangzik:
. Srenlül hittem, akurnnl mondjulok .
hogy a niiigyar nrm >y ».• • rhi ,\'n," "
A kicsinyhitűek föT?, valaki . zt mondhatná crost erre. hogy könnyű voll „akkor" nagy hittel élni, ú.ni-kor a magyar* - i. d inki megbttsű\'ie. amikor a dics." múlt t illéseivel szórták tele az egész i. -«.«.got; inkor mindenki örült is óuldog volt már csak azért is. hogy erer e: . tendől megéltünk ezen az VrpVJ vezérlete alatt harcoiő sereggel megszerzett löldlerülcb n , .niakor «enki sem me\'it gondolni ár\'«, bogy követ-kezhetik egy. olyan korszak is. mely borzaima.* szenvidescivc! és íyalA-zalos crabertelcnségeivel nem százszor, hanem milliárdszor felülmúlja a laláijarásl, a másfél évs/ázadoi török pusziilasf, az 1914- lldM világháborút, az 1918 iki osszeom-jást, az 1919 iki kommunizmust és sz utána következő igazságtalan or-száacaonkltást
Magam is az mondom, hogy kí^ny-nyü akkor k-lkesedni. amikor úgyis mindönki lelkesedik Igen ám, csakhogy a költ.\' a jövőbe \'át. a köMÖ próféla és csak azert nagy a h»te, ineil amikor a hazáról beszél és azl mondja róla, hogy a „magyar nem vész el s élni log", ugyanakkor a lelke T|ele van nagy istenhittel. Olvassál* < csak testvéreim n fenli költemény utolsó versszakimak kél els/* sorát: „Bizorn s hiszek, míg Isten lesz feleltünk, ki trónus; i: bírói sziket ül !"
Teslvéreiml Ne csak olvassatok, hanem tanuljátok is meg és ne c* «k a leVit hivatkozott négy sori, h^n. ni az egész verset, mert csak így v.dik véretekké; inert csak így tud berketeket lelkesíteni, mert csak így jaija ál csüggedő lelketeket és csak l<y tanit meg benneteket arra, fiogy hogyan kell Istent és hazát szeiri :.
Istent és a hazái ugy kell t-zc-retni, hogy sokat kell dolgozni, keményen harcolni, a szenvedéssel bátran szembe nézni, nem ám leke-lézéssel elrabolni a kevés pcnzzel rendelkező szenvedő embertársai.>k elől a közszükségleti cikkekei es ezzel a nyomort fokozni, az ellenséget megerősíteni.
Dolgozni és harcolni nnndig kell, de ha a Hitet .ls Hazái nagy veszedelem fenyegeti, akkor többet kell dolgozni es a fegyverfogható e.nberuek fegwer ala kell állnia, mégpedig szivrsen és hós elődeinkhez méltóan bátra*- magyarosan.

Mm ptaig gy»y»n atK\'^p) g licnitbb kBitit.v^K«»\'. l!Ofl"«u-Jn tói 1 né^lry biS ipot, at m < fMtltg halr> <m a. *lofb ii, alltnáj reti.gr> es ftMwn kMUt í:|« U «r u tmb\'ttU^b* whi ;.rm JOhe"! illat-raitttT.
Teatvr\'elm\' . íyii;
> Ú.IOnk. miit! i vtn.ni -arvat Si«n! Péternek. aVI, imlkormoW percalt ille i i\'O\'ílai r.ir nem »ot| ereit, uijil k.\'olyó *<-:ie .nárlvj t«! U eyy «:6t lila t IJM-e. .Hi-ittkit inkil Abriny) Emilnek H
I 51 « .Ml • Ml r c!n. wt!. :
Jt.\'it: «sl irW» .
; «: t-e- ►•>«\'» \'.\'!:\'» "«!í>i»t « ttél ío angti: , ,.VW;j«! ma® -»lnl «i»4ji kit \'moo(\'i\'
M**jijn-\\: Bw* « - > nét Hr« -tr-\'.nr «•"-bt ImMkraunk it <*>».-4\'ibatilnaai; HÚi(y» bc-.v kikl awn s Mytn, jliovA . ei|e» piSümMmíi, Igai MareCri akitor MiIomi tvfltil \'agunk T
Sí. i !
\' Srélasi Duna
A »\'< laau A m»tiu parar.;
rerer: hunganzmus? ne ti\' £ Kárjját-ir\'.Jv\'v Shtp lakó népek ellesi irányul
Milgu fial a buruerlaig nartiuk, mkr. . .mawtliioQ tosV\'irOnk
>ld az.rolmeaAie:-. a na«y«r haiit
lOnecrlíeiité
mlttv
. litnlwa
t* •IMI\'
.•ggyaiAtolt ait-aoxi. oknak. laiayokMk fvtr .-lebUnynkiuk a siéma. akik a >»• lil lehelletét hordóid audlt\'M 41-doiatal lellek tt aa a taVuáw>>-nagyai pallnta ,mag»»r )Sv« r üyermek. melyet .i ulallnl hurtfík «> anyák kar|\'-\'MI otrabol\'ak <• ugy elvltlík, Ko«y «oha \'.Obbet .e U merjenek édesapái, édtaanvM, vagy magyar hazii.
— Arc1, nevében 1. azóiok hor-rálok, r kiket Buoipest, Síékor
" rhf .tytiffi \' Vífelwí! ■ . *j»K
\'1 i. n.\'tví é* r
■j »«rfM •>..
í^y^Hr «tl" \'i .ll-r.
a\'rfjS\'\' • :l\'»i. V»f,
A (.iíílak. ,.» IraiuVl i lu1 ú líílK kí!\' M Dl
\'lll.íl.
1 <3*
! ittíV
imIIM-. .Vt hv
A Neme^y »». stl
IljRlH^tk -
; 1
•\'A .Zű/ Acv.Vi A SyUai.KC\'rs?\'\'.; MoiKsinm *c:\'.Jkiv tyClvist tartott m f vonásával A . \\
Párt Ptr.isilsicrvc. pac,anü»>«ain Cacte-teatvé? volt, .iV l órás bc?t\'Jh.\'i iín farlimua célk.:t»/c*
— ElAtiör járok \\ úi tógtu-n — mouilo- ntnt Muraszombatot és an. két. Mck-.li.illR.itum .i vciut tcMvi -v pa nasiAlt, ui»yaiukkor tnn; ;y*\'í\'»üttm, hogy a vond tcstvérvk \'s tppen olyan httségcs li.ii .1 hungarista h.v sának. mint h.\'irnicly más nemzeti-aégO te&tvéfcink. Sz.HasI Fcrcnc hun garizmusa nem a Kárpát-Duna uu-\'drncíbo\'t lakó népek ellen iráii) ul. A Nemzetvezető!.ek ts nekünk is t nemietiségek éppen olyan kedves testvéreink, mint a magyarok. Az ország minden lakójának jogai vannak, de f»yanu.;v köb. tessékel Is. A jövőben mindenki annyit ír, •mennyit hazájáén, fajtájáért dolgozik.
— A mull rcud^cr lervszciüen Igyekezett az ors:ág vrieléset valtaid magyarsíp al együtt lakó nemzetiségek között az ellentéteket szilául. Ez 1944. október 15-ikével megszűnt A lelketlen ItMekkulárok,-nemzetünk sitásóinak és hazaárulói-
" nak Nemietvczetönk hadat Üzent. Ml hungaristák azent harcot hirdetünk éa ezt a harcol hü szövetségeseinkkel a kilétről ránktörS horda allén a syöieleinig folytatjuk Is.
Meg kell bosszulnunk azt a Sokezer legyilkolt magyar testvért es testvérnél és a sokezer meggyalázott nőt és asszonyt, akiknek se-
f^élyklálltása segítségért könyörög elénk. Ebben az utolsö, de. legnagyobb rohamban a hungarista zászló alatt együtt menetel magyar, vend és minden nemzetisé*, aki a következő ezer évben a Kárpát-Duna mrdencében kíván élni. Parasztságunk*!, földünk szerel-t mesét, nemzetünk fenntartóját, aki a ult rendszer által ki volt szi-po yoiva,
hozzá juttatjuk a magyar föld-höz
«■ <:,uk az \\\'fÖld csatornázá-
\\ ".m»v. létcaltPrk. » áll*
k z >jeka\' U javítjuk a magvai ? J • .xttl-.eser.ck. a m.\'cyar
mejKönnyitexta és blztosU--»tta zpóá* lehstöaégét
paras<;.liV M.itíérkertté teászük > j magyar hazái.
- Mostan, a >úor » háborur erők az utolsó, de legvéresebb össze- i isapásr* készülnek, nekünk hungc- ( fisiáknak és haz.V.k m\'ndcn laké Iának, minden .Vdoza\'ot meg ke,; honn, V nem akarunk a keletről reánkt.Vő gyilkosoknak áldozataivá válni. Hazánk elvárja minden hQ íláUV.. ; (iqv a lenjobbb tudása szerint. ahová \\ iQijk odaáliitotta — btc«f!*eftfftja meg a helyéi. Ha tro>». sem tesszük ezt meg. akkor csak egv következhet el — a nemzet haldia.
Szeretettel tekintünk német bajtársainkra
— Hitler Adolhói és a Német j Birodalomtól ehhez a küzdelemhez minden segítséget megkapunk. Ne (elejbe el senki, hogy a német bajtársak vérükkel és testükön keress* tül biztosítják a nyugalmát Mura szómba! és a többi városunk lakosságának. Éppen olyan sieretct-tci tekintsünk német bajtársainkra, mint .v. uj nngyar hondedségr.- és annak hun-rrista szellemű alakulataira.
A mi hőseink
— Külön dicséretet érdemeinek i a magyar csendőrségnek és a ma- | gvar rtndVségnek azok a tagjai, j akik .uivükben még a legnagyobb kereszteslischcri zsidó dédelgctés i idején is meg tudtok maradni ma- j gyanúk Legendáshírű csendőreink
a német h.-jiár-ak oldalán honvéd és hungariMa légió és a párlszol-gálalo: o\'skal együl! Budapest hós védelmiben örökre beitták arany-betüvel nevüket a hungarista történelembe.
A családalapítás megkönnyítése
Cseresznyés testvér ezután a család szerepét vázolta.
— Nemzelvezelőnk máris ugy a honvéd, csendőr és más alakulatok tisztjeit, legénységét megS{ahadílotta a nősülés eié háruló akadályoktól. Minden magyar ember: katona, csendőr, va^y rendőr Igenis Joos családot alapítani. A . nemzet fer.n-maradfta. a nemzetünknek erősö-dese nagy mértékben füf^g e fiatal >k családalapításától. Nemzelvezelőnk egy tollvonással liataljalnknak a legnagyobb boldogságot, a legnagyobb örömet, a családalapítás lehetőségét — az akadályokat elhárítva — biztosította.
A Hungarista Munkaállam . :i s Nagykaniis^ü
Hclnap \'sOtOrtö\' délaifl./ tO órskar agy hazshii önnapá y , ksnixsal virosház\': dlsztsrmöber. — Bsosületis m.Qyar, ígtA részt vess r nagy ismxstl Onnop msltö megü\'meo\'siáe
W£8»ar tostvurek, lobogózxAtok ful ha/a fokai
A r.vidósznbntlkőinüves Rxellc miség\'.ől és xsurnokságtó! fi\'l-sznbmlult ősi város, a liösök városn. Zrínyi Miklós vúnisa, amelynek minden norszeme, mi\'Hlen fAnzAln a régi dicsősé tifs mullról. /nln flainrik híisi dicsőségéről in-gél liolnaj) március 15 -én ünnepli inegtisz-tull lélekkel ti n;igy nesnzeli szji-i bndság-ünnepet KSMJI nz ulkn , lotnból N\'ngyk:inixs:t zászlóiliszt ölt Heggel 8 órakor ünnepi szentmise a Jt/us Szive tenip loirtb.m. S ó nkor liivntnlos ün nepi istonlisztclcl a ferenoiok plebánia-tcfiiploináhan. ugyancsak i) órakor közös .protesléns istentisztelet a rcíormálu: lemp-]omh:in Utána pont 10 órnkor a városháza nagy kó/.gyűlési (disz) termében kezilfídik a ha# zafias ünnepség A szokásos
Imngarl-1 > 1> »•/. uia:i hás/ .li\'./^ef alk-il.m k-iltc ;-\'r.M szaval K Kisv Tibor in iritlsrtgi Uulliii i. ■ }
rle köM-lkivik , 1 utőki nin/g.iloni meg\\i i .•\'•\'• / szaval Majd s/ / ! .s?|ó ; uiegvt\'vezelö In ! e i -m- \'ián: iinnepi 1 u-s/éil t x h.\'/oli.i • \'rirp-.iI l>rt<l| i.i.i-^var rneklésévfl leiezöihk hi
\\ in.-g\\ar |»e-\'x»«lel ko\\i1.a hogv .i IIiiu:;ii^sI.i Mimkaillaa. ezen e| i, hatalm «»> márciuMiin-nep\'.\'lyéii ininiler magyar min (len b t/ali ult |» g\\. n Magyar férfiak, inagyar nők \' a Tréforl kert s/elli méhen üljelek mfjt az nj mitrcinst A megllszluli » fe|sz.iba«lull. a megszenlc\'l Már citis Idtisál
A luingarista március t.Vét" Oll legyetek mind \'
Roo^evelJ 50—60 évi „tisztulási folyamatot" szán Németországnak és Japánnak
Ez t l\'aztulás" már rég megtörtént: mindkét áHsm mey• rib\\ditc»« a népet a zsidóktól a ^ izsákmányolóktöl és karttltek\'öt
A nyugati demokráciáknál ez * „tisztulási folyamat" történt meg
(Berlin) Roosevelt az egyik cir-káló \'fedélzetéit az ameiik.il ujs\'ig irók tlőtl s kövelke/ökrt mondotta: Ai. egyesült nemzetek baráti szer-vezetépek tagja lesz a (övében N^r.etorszáu\' és Japán is, ha ez a két állam méltó lesz aira, hogy hely t kapjon benne. Hogy ez meg-lörlénjcn, Jfször Japánnak és Né-melcifzáhn k .meg kell lisz ulni."
Roosevelt szerint ez a tis.tulási folyamat legalább 50 tOévct vesz igénybe, \\
Rétiünkről — irji a ludóslló Rok.f. vell n-i g|egyzéséhez szerényen — a köveikeiókel jegyezzük meg: E a tisztulás mind Japán, iránd Kén • ország részéről mrgtönén.. Min .két álamban megszabadították a nfpet a zsidóktól, a munkásokat az Óket kizsákmányoló trösztlktől és kutH\'ekt\'l és mindkét állam az ősi szellemi és közöstégi alapon fejlődik. A nyugat! demokráciáknál
ez a tisztulási folyamat nem tér-lén! meg. de hogv a nép kívánja és akarja, biznnyiij.\'ik az áll indáin Isinétlódó sztrájkok és tüntetések i
A magyar sportvilág gyásza Sárosl Qyörgy eleseH a fővárosi harookban
Or Sárosi György >\\ ferencvárosi.hihdarugó. * tói* szórós válogatott kózépcsatáré* az eg>ik legnépszerűbb niitivsr sportember, ald hadnngyi rang ban teljesített szolgálatot * A" d a pest körüli harcokban hó* halált halt Fivére Sárosi aki Sárosl III néven ugyani egyik legfőbb erőssége veit/ magyar labdarugó sportn Budapestért vívott hősi kílw® lem során eltűnt
j l
r •
Magyar hí >5\'.
, kit BB»r.\'\'.tWiii;. mi 11 * - j i >*<"« "ip.\'1 ,4 1 |l.i/liW kZeljpl »/ iltomv
iirii«-"> :,u|i.s
i v;: • l\'i il\'iípi\'S hjiK&iu\'v
4 -\'rt * i\' hl ^ L ítusts/\'K
1. iln r\'IJ-v 1»,!iJ
Ifftw y«s.I,,, s. inifkiHOti Irtat?
. \'í. s\'v?u\'.r> Ár- h\'t\'iiI.-.1!. ]<"M (fiiil ti<
I, •.•..»« VMl.h/1 "HZ-.J..I lii\'tiwó Ki.lf.í i . fc-iN szaka*?re/*l6 • W> ,i<l h.li .. .. • i (mid í..lt) Jul
i A\'Siilili, .mii
: km mh\'iőví
Fclhly4»l
ni.-. irifflcsiKik felhívja I\' ni ni bátparaiicsno-ttdin délután-ó 4r.v ]. lejeink mte i fkirnar.irwk
I: hj. saj |i>l»ntk»ziá»l kfli«i»;:">ftségf>r
A llj.ip.if > tíjiisir Oimwi Kittijének 2. \'7 . ..-uncia értelében nyilv.1nl.irli\' céljából jetcnt-ktmiAk kell líévlói 21 éves kel* síiden i\'jun.lk
TtMI elrendelem, liopv j N-igy-tiiirsln és Kiskanináit I.ikí. vagy Nilikjnns.in t\' KlfVnnllpAn tir-Mmtt iljik .1 Nvilaskeresitcn Párt nnbnufni iljuságl szeiveieténil (D\'il l\'r 2. II.) .1 köveiken"! Idő-yn ielcnlkerrenek: Mi\'cius I5 ín d. u. 2 órakor je-kitlrznek az 1932., 1933 ivfolyam Ml\'clus IG-án d. e. 8 órakor |e-kiH\'tnek ai 1930., 1931. ivfolyam.
Hiteim 16 In d u. 2 órakor le-keikéinek ai 1927.. 1928, I92». Mni».im
Wiriui 17-én d. e. 8 órakor |e-ksliezrek .11 1923 , 1924., 1925.. H?6 évfolyam. Ultrán 17-én d u. 2 órakor le1 bilf\'nek, akik valamely aulyos, k kamlt akadályoztatásuk mlatl < •liflt időpontban nem lelenlkei-Vtlrk.
A jrlenlkeió il|ak salát irdekük-*» i bemutatásra honik magukkal U\'mélyi okmányaikat, meghagyást •imlv.liiyiik.il, munkaadóiuk Iga-■Ufil.fiiitl.ilkorásukról, Iskolai vig-ai\'Víflkilll si0l0okmAnyok.it, orvosi \'imnlvlnyukal (ha betegek) »(h. » Mfnlkeiés csak a honvéd-állo-•Wu ecyénekre nem kfllnleiő. A hetegek jelentkezésükkel mist !,;rik meg. Erről aionban orvosi limlli síükséges. Usuiidó esetén, annak megszűnte uannal jelcnlkeinl kelL
* klrnlkeiés alkalmival mindenki <,;,\'l>l kap, amelyei eset\'eges el-" \'"inéi lel kell mutatnia.
* li\'enikeiét elmulasitólval «iei»-"" \' \'egsiigoruhb eljárl« lép lo-\'^\'b.1 Ujuuigi Kitti
1 lombori halálplnoa
i.\'fbothan rémuralmat tartó ("i-dik a Kronlcs palota pin-« ÜPU mlnti|.\\ra klmó-rendtilek bt. ahol naponta ;1\'< ÍUoiit tonik eL Éjeknek "^•\'\'l nme iemml blr, meri ai u k\':ai mén efv sem tért " <SAl|djlhOX. •
Prémcailér^ íé
3 \'<>P\'.ya ra\'s\'
A » aite\'.i^i,
L 9llki Jóisrl 5\' Vj- i rrlí»
rí»i és Mélhé Jónel : -»»
nftKilits ai »m\'lk IIH<1 fek- í I -
la. ja ukl.lriM\' *cy MlirK rrtr- j \'
diliéin léitkn jul elloplak, aion k!vtl
| Vi\'vía
ÍJOl
u«k>« Ufy.íjte
\'«v»t»k :oo
h* ks-nlt ,.« ö^V .vismere. ilíet\'/e a utgilóbirójttw. aki
., , , , . Bfka .ínetet H Miti jóisHel
mc|bli<ll|uk ilt.il Ai,d.tt eW„,„ ieUitóitaii.b« lilyeik. klncs\'iri Mfbfk\'cmt rddii; ! mlve\' sjSkéslktól \'.hel tartani.
Halálos áltJozatot köveíeK a gyer»«»kek háborúsdi jétéks
Ké\'lgrA-.ál tipto »Jit a S évei Újlaki Gábort, Keto/twr.
Haljin* kimenetelő ,:,-.rinekite- | kőié (kibla K 16\'iobbanl kéil^ri-ronciéllenlégul Pkorolt ismét • ni! Újlaki Oitoii idjeser Osair-eyermekek ;.ciibe kiillll n\'njiinit. 1 roncsoltf, aki séi üléseibe a hel;-
Kotor kSrtifwn lljliki Qibor, Plityki linói tt Skoita károly H \\ 4v< i klsV-/enivrVcV ; ibsrnsdll li: : siónak Oflaki ül bor talál: kit!- I ir.\'nilo! .vlt tl.\'. és ait )ils:ólárwi i
*ilnen beleh ilt. Plátykl linoa -ni-;d-kél libán, -,ii(> Skoríi Kirolv arcát is litin i:ervedtli sulyosabr sé-rüliteke*. A kél ki: áldwatc a nagy. kii lírháiba asilllloHlk br
N :\\en; enge»! betekintést kártyáiba
A bol>.«v.»táko»i. ">»uk amolynka1 magh^JitsnaK,
I SA ki. iiiiii.yiiu.i.. t:\\mu-
Kal.isái;i! i,;v UJ\'u:
író ln\'gki\'líri\'H\' lio^v !.\'i.:.:
tísi ajnrMwg jlnikdniiiik Tit»» i nd.ívm\'i állni • . ji\'/i\'-Mt iurrtU\'U\'iiS* Tjlu . í vy\\ik uisi^-Iról .i/uiiIi.iii kMniiMCr^l* lúlrliickno\'. pitiig Mi\'./\'VvjlM\'r! iiilliik linll;\'ir;i, lmj(y .u ur.v/úg-b u i s.ik Tilo .iltal kljrlöll s/i-im lv kisrT.trbi\'ll uliuliiitnnk HoKxkvu Mi. mini rrkllü iniiiiK\'ii iilknloniinnl iihi\'I is )ii/.i|iu.ill;ill s/öl rtsi^rsrlvrl szintben .iziuikiMil \'i\'inni sínk.
si\'-gr- i;illt\'Si>n lui\'gligvi.liikrt
l\'gyunuKy ri\'nilii\'iiliisilolták M<is/k\\libúl :i Miiu\'Iii-sIit tiu-nrdian liniii iingnl l:i|)|il ín,
van az ^aszot o-«7ágokai. a Szovjetunióba b«K4bel«zni
I un rt nzl nti\'rii\' írni. liogv llo-! miim;.^hiiti mo.l rg\\ liiilsi\'vistil I kissrblisóg uriükiKlik j Mosikvn rtviiiniili\'.krisiiii ki-
I\' kürti inagilnnk «z ilvcn liangu i-ikkil »\'-s újból n jallai cg_vi/ mínyi-kri\' Idviilknzoll. ahol | Cll\'ui\'l\'llill ts IOiosi*v|.|| rlismcr-( lék kiiriáll.ill lialfilmál és rgn-d ^iralkiKlásál 11111 <>pá11:i ii
Ivl cgvóbkéiil hz nngnl alsó* | liil/ball l\'.ili\'il angol kriliig>\'iui-J iiis/li-r Is i\'l isin irt. aiilkiir a ; llalli úlliiniok tiéliliijábiil klln-; ilulva Jfiri\'jli\'tlr, hogy a bnlse-[ listáknak joguk vau nz összos országokal. nih-lifkii u Jiábum \' vógélii mi-gluiililiiiiak lH\'krbe-I vui a Szn\\jrliiiijóbii
Németországnak joga ven bármilyen fegyvert használni
.Olaazoraig készen áll arra
Kéahegylg menő larc!
Mussolini, olasi lisztekhez Intézett bestédében a kóvetkeióket mondta:
A lasiimust ellenségeinknek egy. aier sikerflll legyűrni. Másodszor már nem fog sikerülni. Olaszország késien áll arra, hogy a Pó slk-á-gon — ha arra kerülne a sor, — minden egyes városban, akár hátról-háira védekezik
Németország sorsdónló kQzdel-méról az olasz államid ezeket mondta: Nimelortzág Isten és at ei;éti világ elótt jogot nyeri arra, hogy bármilyen fegyvert lelhastnálhasson, amellyel at orsiágol a megsemmisüléstől megmentheti *
.A német 42-es siámu gépfegyver. irlóiatos fegyver", jelentette ki igy iiovjel hadifogoly. .Tűt-gyoríii\'r.i oly nagy, hogy tüzelés közvita hangja szinte egybefolyik és ennel: megfelelően nagy réseket \' Is v|g boraink közótt." *
Cluiiililllnek at angol alsóhizban monllol\' beszédivel kapcsolatban — imii/ben Németország elpusttl-tásánik terveit ismertette — Rib-benllffi\', a Német Birodalom kOI-Qgyrtil - i-Mcre a kővetketókel mon-doltii K\'éüóta Ismerjük Nimetor-szág i.iiszolgasorsba taszításának terveit Hrre mindig csak azzal vála-azolhi\' j ik : Késhegyig menő harc I *
VÁROSI MO^GO
Március 9-101 — péntektől ZfiRftH LEANDER brlIIUÜis játékával
AKkor. ..
(D a mais) |
-1-
Etíadisok ktideit í is 8 órakor
ÜKEfO A fftONT
sltiár józ«e^ honv , !\' Ml, ?./. tp.-rói leieséigif tv- .k.
Hoiválh >ánt« ttoüv. «<■ •■ ai hki.ilTtk N.igyKV.ónakr •, ff Mii «• • -k Kirk.llii\'íá\'ü
A C, lp. \'ói Né iftn Aü\'is\'...i lőr.n fele sic \'Il k Klsl. lr z\'nr.\' i\'i kinek Cs^^ú .
StilHi Ulv l »?. . csali I- \' Pi-.ii.. .
B.ÍÍI i K-Ü\'mo rí. vttic I
llu-2 li*. i. V.a:-\'tljin s
Hah/,n..
Migyn : st.-ae li stu.- . ek Ptrenlóia,
S .lovcci Jii liiinv \' \'Ii.c t 1 .
Di. ;si\'». u boi fieu-i infk kis\'. » i aai r. H .jdakl «lsi-. Itoi.v tt.MAr1n.sk
S/<r \'■>• Kr-
Üirsi iótsil \'ím c^aláiilánaK 0«ral\'oMf V.ii aljai Prrenc Arii . P. 831.
tp.-rf..\' .\'1-f .i\'.k • . , Kan i M-lóiknr toes.-in;-. ok l».-\'.\'«i; Pi ó» Je ó firv. \'\' í.ll
a>« elM-k l—l;;. 5....... •
k.nu/\'ai k.v - y
atonik, ho. . ir.-.-yiír. i-iiiu.il. lrtpldlaa.iV miattuie. S\'rr II. I i<ii .(l..I\' I. ilthoeitkil
i \'iib\'i !..v. t i rnaV
Üxo.i az ottho\'-
Stabó Islviin SíVv-l t* a C t.ll itripo.l^\'ftieui n . rt . yji jí v.-.i t< -l ü\'ind. r.ik rí.
Felhívás az itjusághoz!
Felliivom mindazon -fjakai ÍI6-— 22 cvig), akik rcndclletial Helyükről Nagykanizsára erketnek, megiri% kezéstlk utin 24 órán belül sajit érdekükben a Párt ifiusági szervezeténél (Deák tér 2 II) jelentkene-ntk. A jelentkelés elmulasitóival, valamint atoknak síüleivel siemben a legstigorubb megtorló mtiikedi-sek lipnek iletbe. Ugyanilyen sti-gorral lesznek büntetve azok ia, akik haiair>zésük után valótlan hireket terjesztenek Mindaiok, akik március 5-ikt óla irkeitek haza is a Párt-ifjuságnál még nem jelentkeitek, 24 órán belül tegyenek eleget jelenlkciési kötelezettségüknek.
Ifjuuig Vflftti
Félmilliárd dollár kárl okozott az ohici áradás
(Boston) Az Oliio államban történt nagy áradás, az észak-ami-rikai bril hírszolgálat jelentési. "üzenni, eddig félmilliárd dollár kárt okozott és körűibe lül 250.000 ésiukamerikai huj léktalanná vált *
Sajtószabadság a „felszabadított" területen
\'Róma) Az olasz tíivárosb.w a Honomi-konnány egyik lapját betiltották, mivel tiltakozott az ellen hogy az angolszász H néger esaputok erköli sklen éli* folytatására kénvszeritsék az olasz nőket k
A uirliiliul lylfinpllii .»-,\' ,|UM
\'-.-r>\' ii Jstuát\'. .Sletiál"-\' .VWia" M .On^iif gri.dt.rnlr.\'V i.\'ilV «l. — Suiinn tletw-il »li«l a dr Mt l.j-Waa íaovrll\' ii^ctcn tJj u it 1W Hitf) -iir«Mtft>rl rcndrseitirc
ZALAI KÖZLÖNY
1045. marni,, .
Hozzátartozóit keresi
Klaspsr Frigyet, aki i német hadseregbeh szolgál, k*tttl Új-Szegeden lakott feleségét ét axOlelf
Október óta semmit nem tud rójuk. RrtesiUst ké. Ozv. Horváth Lajosné Nagykanizsa, Magyar*. 18. cimre.
Hadi 1-erenc honvédet a 203., »p. sxámról keresi felesége. CltaerNagy-kanizsa, Erzsébet-tér 15. szám.
Iinics János cső. órv.-t, aki fejlövéssel a debreceni hadikórházban feküdt, keresi édesanyja. Kéri bajtársait, ha tudnak róla valamit, értesítse* özv. linlcs Jánosné somogy-tztntmiklósi lakost.
lmics József honv. gk. vezetót a l>. I4o. íp.-ról keresi édesanyja, Özv lmics jánosné Somogyszent-nikiós
Bakti János tiz. az R. 7.\'5. tp.-ról kéri baktalalórántházai Ismerőseit. Írjanak címére.
Uaál László tiz. az R. 735. tp.-, ról keri marosvásárhelyi ismerőseit, írjanak elmére.
Schünz János Jionv. az R. 735. tp.-ról ken Avaslelsőfaluból menekült ismeióseit, címére írjanak.
Bezzegh Sándor zls. a J. 868. tp.-röl Budapesten maradt csatad-}aró! kor értesítést.
Nylzsnyik József honv. az M. 403. tp.-ról keresi a debreceni és környéki menekülteket. Soraikkal keressek fel.
Hódos Ferenc hdp. órm. az R. 735/Fcrcnc tp.-ról keresi Budapesten lakott öccsét, Józsefet és családjai, valamint Nemes Ella sógornőjét es Kolozsvanól menekült Nemes Ede MAV fópályamestert és családját.
Fábián Nagy Káruly és Sarkadi N. lercnc a H. 730. tp. ról kálik szentesi ismerőseiket, hogy írjanak elmükre.
Horváth Rudolf honv. az R.73l/b. tp,-ról keresi Debrecenből menekült feleségét, Rudi es Laci nevű fiait
A/on László csó. szkv.-t, aki Kulán teljesített szolgalatot, kciesi Adain Erzsébet Nagykanizsa, Fó-ut 16. sz.
Racz M. Jauos csó. szkv., ki Torzsa községben szolgait, keresi Lung Józselné Nagykanizsa, l ó-ut 16. sz.
Pánczél István honv.-t az F. 121. tp. számról keresi lelesege- Aki lud róla, ertesilse PánCzél Utvanuét Palin 56- címen.
Pinczés Jauos csó. törm.-t, aki Budán a Radeciky-laktanyában hun-
Íansta kiképző veit, keresi felesége.
Ime Nagykanizsa, Kinizsi-u. 20.
Nagy l erenc honv.-t az F. 747. tp.-ról keiik szülei, adjon életjelt magától. Aki tud róla, eriesitse szüleit Csörnyelold, Jánoshegy elmen.
Kevács József tiz.-l az M. 43ö tp.-ról keresi lelesege. Bajtáisaitól ertesllést kér Nagykanizsa, Rózsa-utca 17. sz. cimre.
Hárt Lajos óivezetó, 17 es honvéd, aki az oresz honion megsebesült jubus \'.£3 áu, majd a kaposvári kórházba került, bal lábai amputálták. később a kó;h.uat kiürítettek, azóta nem tudok (iámról semmit. Ba|tais.«i. akik ludnA valamit róla, szíveskedjenek értesíteni apjat, Háry Istvah \'kau-skedöf Sormás, (Zalam.) -—r-¥---
Na^ier. Mlro 14. Szerda. Kom. kai MabU — hofenUns MatilJ
A üOZ?TR1>Ö ayliva ospoDia refftl ? értUM est* 6 Aráig. (Keddea ***** s«p f% p*oiek»c ^lutáo Dökrek) — PtbdArakai M i&t.k&iAl oilnJfnkl boa eo« M^evsi ide.
Az igazságügyminiszter csütörtök délelőtt érkezik Nagykanizsára
Az I(«ztág0gyl httóaágoK tüztelgéte Budlntzky miniszternél As uj Hungarista Állam egyik ml-
pisztére látogat el Ismét városunkba. A múltban a legnagyobb ritkaságszámba ment, hogy a magasabb hatóságok vezetői, vagy éppen miniszterek személyesen mentek volna el alárendelt hatóságaikhoz) hogy azok munkájáról személyes benyomásaik alapjánl győződjenek meg. Most, a hungarista államrendszerben ledőltek ezek az elhatárolö falak és a felsővezetés részéről mindent elkövetnek, hogy közvetlenné tegyék az érintkezést a beosztott hatóságokkal.
Dr. Budinszky László m. kir. igazságügymlniszter érkezik csütörtökön. március 15-én délelőtt az Igazságügyi hatóságok, a törvényszék és az ügyészség meglátogatására városunkba. Budinszky László Igazságügyminiszter — az előzetes jelentés szerint - délelölt fél 10 órakor a törvényszékre hajtat. A törvényház bejáratánál az érkező minisztert dr. Haám Ernő, a nagykanizsai törvényszék elnöke fogadja. Értesülésünk szerint Budinszky igazságügymlniszter előtt a törvényszék és ügyészség elnökével az élén a birói és ügyészi kar tisztelegni fog.
■ín i vasútvonal meni én, ahol egy i akadályoztak A harcok ill még áttörést a nézne-tek ismét mog- | az éjjel is tartottak.
Japán repülök elsüllyesztettek
(Tokio) A japán repülök a Fülöp-szigetektől nyugatra a I\'alau-sziget északkeleti részén megtámadlak ellenséges Uajó-kotelékeket és az eddigi jelenté seg szerint elsüllyesztettek két rcpülügéphorrdozót.
Az angol liirszolgálat jelentése .szerint á japán kormány a francia Indokínában végrehajtott katonai intézkedések során hivatalosan kijelentedé, hogy Irancia-Indókina megszállásának csupán átmeneti jellege van és ezt a terük-lei a háború ulán \\üs&zundjále~*Er<\'Wit\'inoi-szágiiuk. A megszállásra azért került sor., inert a francia hatóságok összeköttetésben állottad az. elleti-
Az ellenség a csendesoceánl
(Tokio) Az Indokínában történi japán megszállással kapcsolatban letartóztatták a/ olt tartózkodó francia katonákat és tölib szá/. franeiu személyt
(Tokio) Koiso miniszterelnök legutóbbi lieszédébcn kljejenlel-te, hogy az ellcnscif oly gyorsan, amint csak tuu, a csendes-
két ellenséges repülögephordozót
sé.ggel Több mauasrangu frun cia tisztet és a kormányzót a japánok őrizetbe vélték. Annámban a törvényhozás kinyilvánította az nnnninilák önállóságát és érvénylelennek nyilvánította az annam francia szerződést. Tokiói jelenlés szerint az Annam köz.lát saság mindent elkövet, hogy épilö munkál végezzen és Japánnal együttműködést fejt ki Az anuanii katonaság japán parancsnokság alatt van Jnpán helyesli Annám elhatározását és semmiféle fáradságot Vuni ismer, hogy az Auuum köztársaságot Japánnal való együttműködésében támogassa
háború befejezésára törekszik
I óceáni hábifru licfcjezésérc tö-
I rckszik Iizert lehetséges. hogy a Japán, anyaországban is megkísérli a partraszállást Ha sikerül is megvetni a lábát J:v pán földjén, a Jaisúii nép <gy emlK\'rkéiit áll fel, hogy megverje az ellenséget
Mindjobban fokozódik a gyűlölet a megszálló angolszász osapatok al\'en
(Stockholm) A Times rai-gál-lapilása szerint a szövetségesek által megszáll! valamennyi te-iületen állandóan növekszik a gyűlölet ti megszállókkal szemben, auicly az általános elégedetlenséggel* van összefüggésben. Yiu amennyi megszállt or-
szágban ellenségeskedés ú-szlel-hetö a megszálló nn<>ol-ameri-kni csapatok eü. i A megszállók ennek ullenére további terrort fejtenek J*i, igy az. ellenségeskedés mé^\' tovább fog növekedni és elkerülhetetlen következményeket von maga ulán
Kétségbeesett állapotok Lengyelországban
(Stockholm) A lengyel emigránsok hírszolgálata közölte, hogy a rumeteknek l engyelor-s/agból való kivonul;. >a óta a tömeges letartóztatások és do-
ÍKirtalások napirenden vannak. ^ semleges megfigyelők jelentés*- s/vruit, 2 hóuap ;dattegyetlen lengyel sora maradt vissza
a Kur/onvonal mögött. A (il\'U megbízásából az elfogott lengyeleket szöges dróttal ütlegelik, az erőszakoskodások, fosztogatások és gyilkosságok napirenden vannak Aí: a kétségbeejtő állapot a jaltai értekezlet óta még fokozódik Lengyelországban.
Hlrdotmeny.
Értesítem az érdekelteket, hogy akik a kerékpárjuk használatinak
szükségességét — a mull hónapi kerékpár igenybevéiel alkalmával — kózsegi bizonyítvánnyal, vagy más bitelterdemló módon igazoltak, azok kerékpárjaikat fol)ó hó 18-ig i Kaioly-taktanyában átvehetik.
Későbbi jelentkezést figyelembe oem vesznek.
Nagykanizsa, \'HM5- március 13. u, Polgármester.
Mellékiv az 5190/1945. számhoz.
Hirdetmény.
Figyelmeztetem a város közönségét, hogy a honvédség és a német védető altaJ létesített éróditéseket és kQlönbözö védelmi berendezeseket elhordani vagy rongálni szigorúan tilos
Különösen vonatkozik ez a tilalom azokra a* egyénekre, akik tüzelés céljából hordjak el a védelmi berendezések faanyagát, mint például árok-
fedödeszkák anyagát
Aki ez ellen a lilalom ellf„ „, háborúellenes és (örvénybe otkS bűncselekményt követ el. ami «,„£! sabb esetben halállal bűnieter.dj Nagykanizsa, 1945. március |2
m polgi\'mtii„
hírek
— (Lelkigyakorlatok a feren-
elek plébániatemplomában)
Csütörtök délután fél h.ii kezdődnek az idei httsvet szent lelki gyakorlatok a Hu* szére a ferenciek pleham. i „^ mában, amikel P. Bakoss Ai- MfJ| ferencesleikés/, a jeles egyn.asjá-nok vezet. A háromiiapns gyakorlatok márciui 19-én S/r* József, Nagykanizsa város ,. szentjének és a plébánia v.d\'s/em. jének ünnepén délelőtt 10 . fejeződnek be közér. szentáld- z i .sal Használjuk lel ezt a ktdv. i-g. kaimat. Amikor katonáink íjurá és megszállott terhleleink i ■> ditásáért küzdenek, menjiiin ,•« juttassak el könvörgésünkit m I Urához, kaloiiauik fegvveni .. csősoges győ/edolmécrt, hovy i. mjí Magyar llusvé\'ot ülhessünk •• :...-.« szívvel n ondhassunk Allelu
A Jé/us S/ive pléhamaiv"\'! ban c héten csütörtökön. |» » s és szombaton d.-\'u án \'< Ti. .• deltcl lelkigyakoilal lr- \\ eyakorlatos szenlhes/\'ái-/ 1 Terszleuyák I ás. lópUb i • j.i
— (Sziv küldi szivnok) P. Oulyás Gellért pléba
(önök keheihez .. kovetk«/\' • j-nyok lolvlnk he Kovácsiig J .<tl 100. . N. N 50 özvA kdf Lajesne .V P. . Mindi a dicséi inéi szebb-. • \'(■ szel — a telt. Minden ad i. >:ifl nyugtázunk.
— (Eljegyzes)
Mol- ár XIII. József n». kár. p -na-rendőr eljegyezte Veszter M. r • Minden külön ertesites hely.- •)
— (Házasság) Dcbreczeni Zsiguwu d m ki-
rendőr es Rezsnyák Maria, illáid •tanitő árvája I hó II-en I. gol kötöttek a Jézus Szive pleb-ma-templomban. (Minden kül«\'»:i cit.si-tés helyeit.) 1\'
— (Felhivas a fodrászokhoz) Tckin\'ettel a nemzeti inn\'epre.
március 15 en, csütörtökön a MiaM* üzletek egész nap zárva lesznek.
IV :•■/•»«*
Testvér!
A magy.tr szabadsign-rco
sok péloájAr.i, sok magy. az a kívánsága, hogy o. Jelentkezhessen honvédk i onai szolgálatra Jelentkezni .ehet: 7. Minden nagyobb helyiéiben, mint pl. fiagykamz* " Zalaegerszegen lévő szitő parancsnokságnál\'
2. „Járási levente parin"-nokságoknál"
ZALAI KÍI7LIflT ^OLitjkai waritaf Kiadja - j»i(ii»»gi K T NajykH"* Feleifia kledé:
Nyomatcii
a ^Zliiaidiiágl a. T. Hymdáén talsl: Zsia>

InKiknit TIV»ÍKll«:
A megpróbáltatás nehéz óráiban, Tettvér, topjunk kezet I
85. évi, 60 U. Nagykanizsa, ttM5. méroius 16. o»űt6rl6k ára 3U filter.
KÓZL
.^•fitAiM ál Wiedóhlva\'al: Pé-irtJ ttám kiadóhivatalt tclrfor 7ti «.»
Fclelftfi szerkesztfl- Ren*d«k

KlAltretAal ára: brtm»pra • p*n*6. ru-ayedévre *8 prufí*
Március 15.
bido\'áM után I84l-ben megmd:-tolta a „Pesti Hlrjap" ot. amely ellenzéki, magyar magatartásával va-lősápgil uralkodott a közvéleményen.
Igy érkeiQnk el 18-48-hoz. amikor Európában a népek s/abadsá-gáért^és n szociálisabb életszínvonalért mindenütt fellángolnak 4 forradalmak az uralkodó" s tgyben elnyomó rendszerrel szemben f tan-ciaors/ágban elűzik a királyt ís kikiáltják a köztársaságot Ugyanekkor a pozsonyi országgydlvSen Kossuth Ic\'előt minisztéiiumot kö-
Bécsbtn Is a foir^dalcm. Fnnek hitére Pesten Petőfi Sándor n el-lenn kl kör tagjaival köveleli a történelmi ncveictcsségü „12 pont"
A Hungarista Állam ma ünnepli di izben március 15 ike nemzeti lanep\'L Azt a március 15 ikél, 8Klynek igazi lényegét 97 éven át (Oindcn egyei alkalommái elSikkaM-k.i\'ik. Nemzetköziséget hamisltot ui» le^nemzetibb megmozdulásba [ utxrülinius bélyeget nyomtak, — 1 akkori idők legszoclalilabb lo\'tídalmára Kilencvenhét év alatt tanítás dzsungellé sűllycsitellék Kmuihék, Petófiék forr«d.lmál, de itzonukoknak mégis volt merszük aiadent megújító forradalmi hitet, izmi lelkesedést követelni az- ün-i\'p»ég eiiV\'c gyéiülA, l.,ssan kive-1 iiyelt iskolásokra cvökkoö tőrre-|Mi, csak azért, mert igy uleil írjicius idusára íthlékcrni. lYdlg iqk.-vésbb\'\' akntták a fonrdahnal i muciul! ürnepsegek szónoki!. U .<( Dmiept est nadrágszíjat ta lité tll»tvac»<>í.ija után liajapicnye,
kvetették a .kényelmetlen gallérú, .......................
lunyiujton nyakkendői, csupa suj- I Dal":t. Birtokba ves/ik u\\ Oni.cpl ruhái, a cselédlánnyal khuzilláK 1 twUkrrS/abot!, lyuk-utnut bánió euggus cipót, a hazl-kabaiot öltve, kényelmet papucsba bi|Uiiák lábukat. Aztán selyem-Dipuba becsomagollak a Kossuth, ht\'lt k.pévci ékesített kokárd.ikat, mwi\'d.ári |ó lesz jövő márciusra.
Poiradaloin (
Mu^y ezek a pocakos márciusi uO-.iokok nálunk valaha is forra-^imit csinálhatlak volna? I gyan •Irl
Mrgiikuvás nélküli szent hitet kuJctnl, — t aszerint élni; napjá-e*yner enni, — akkor is k« *stl, korgó gyomorral cmbetlbb tt|*Uieitst követelni, — másoknak; *m n)i(SPO\'K.uuak való. A aa emlékezetes márciust Ideiö «okok cse\'ekv^rn
nyűgjét s nem sokkal később Kos- 1 zet kebelében való testvéri közös-
iulh vezetésével megindulhat az örökké emlékezetes szabadságharc. !
Ko\'suthék munkájának köszön- I hető, hogy a jobbágyságot felsza-badltolták, hogy Magy -rorizag — j kíjőhh, a szabadságharc elbukás? után legalább is látszólag a Mo- . n. rchiának jelentős tagja led. A { szabadságharc, szerercsétlcn kimenetele ellenére is, a magyarság nemzeti öntudatának megerősítésé- , hrz jelentősen hozzájárult
1945 márciusának idusán mind-írre emlékezünk. Megvonjuk a pár \' huzamot és levonjuk a tapasztala- | tol
Most is a magyarság sz.ih.->dsá
vetél. Tíz nappal később kitör j gáért folyik a nagy küzdelem Csak
most ni m a Habsburgok és a bécsi kamr rilla Metternich je, hai cm
bolsevizmus moszkvai ura: és zs dó
ségének jelmondata van zászlónkon.
De más hasonlóságot is mutat a márciusi nemzeti flnntp, amely valójában évtizedek felgyűlt keserveinek egyetlen napon való kirobbanása.
Megmutatja, hogy a nemzet legjobbjaira, akik fajtájuknt dolgozlak. akkor is börtön várt. Kossuth éppen ugy, mint Szállási Ferenc éveket töltött kePVRifs rabsaghan.
Emlékezzünk hát illó kegyelettel 18*8. március 15-ikére, de jól vi-tyázzurk . 1944. oktöber 15 ikének gyózeanes forradalmát el ne veszítsük a hatc me?ején, mert ezzel Magyarország veszne el mindörökre. Most nem remélhetnénk ellenségeinktől 67 is kiegyezést, mert
, csatlósai ellen folyik
elfogadását. Amikor -xz m-ihMllP" tűzdelem. Most is ?z egyeniőse rlll — kinyomtatják a .12 pontot" géit. csak nem a kiu/íoráz.-s, lia-és az egybegyűlt hatalmas lömeg nem a végzett munka ulán minden-előtt Petőll elszavalja a .Nemzeti . kit egyformán megillető emberi meg-sajiöt s \' élhetes egyenlőségéén harcolunk, ezzel lerázzák maguktól a bécsi I Testvériség jelszava, a KáTpát-kamarllla mindent elnyomó, átkos I Duna nagyhaza népeinek egy nem
Sztálin i soriunk 1 megsemmisülés lenné.
I Harcoljunk hát még több szívós kitartással. Adjon cr\'t küzdelmünkhöz az a tudat, hogy most nagy szövetséges a nemzetiszocialista Német Birodalom i s n.igy vezére 1 Hitler Adolf áll küzdelmünkben rendíthetetlenül mellettünk.
H. Oy.
Honvédcsapatok visszafoglalták a Sió-csatornát
A •xovjet- *• buigJr kötelékeket • Sárvlx-ceatornán túlra szorították vissza
A Völuncnl iű déli pirljín mtgtsmmlillstlék tz ellentsg h.\'cl arAil
(Bellin) Nyu(>lmtfai<l<»> »«\'•« » moll l«l(|lutl Utkftlt Irkber ntm.l-maiiy.r kistrt^kclc ol*an ryjrltmti Itnudi.l Icjlrtltrtlíl ki, «irr ) r^y
mull mí(|iiHlü!l ní^jf iKmct t.imj-
...... >li»\'« .nüCil ,Ovnkfilcinl A HiU-
hirií Jjlnui iontól kn»»« .\'» étirfugaiii pithu-
"» ointiitiiak. 11 U| .mii- izmos h»d"iO»«l«ifk ,anik l>i,»-
kxiii.lmt IW4 okiAtxi 1 in.lb.n. A Bil.uw » « Ultrcci tó IJ In míji, Iikcinih.lrtl, »b» in -* imidI — líi.nk van. M.lt
> armt.MailnQ |lcc»nk. kiirt ™M ttóvllljuk hctll|irull: táp ninMtote, duualiHMla u \'J.) hunganata loftiűalmaL " ".\'II llt vagyunk. Kllencv.^ " nin ma .IJaaSi Kiflnk mtf "JW \'Julinak Uai Wnyc««tiu. ;»"i,lnila forradalmiig «mlf-a tí a forradalmitokra * Mv\'if kamihlia aa ItúO-ai "J* negj fd.kb«n hlhtl.ll.ra t| mindrni. ami m-K. aiuth Lajoé .Onair f " TaA\'ahitok* ciiih« Iwtiia-
•U. a-nrty^n ai «lkni,kl <n,l<wll ,i««n kirm.lt . mjj,,!! ra h.ilrl>a ulia J\' HJjlTw^niia.-á\'tn^ * "^k •>, Kvlfb K.Mutl **\' * t^i k»"ar. > lullM, il\' 1<«k\'Mvr«l 11 Tt*n I V{yv.r« liter.UH rt-« »«<>drí*i*it»n«. k»ia
kiiíll ni(l CuirlDf (Arn fy> niiilk hídmQvalrt van íolyir^iban A Balaton <uaki caOctkln kiinduld honved napitok a V.l.ncel tó drll part|ira ilmaaakodva cltrrkOidólltk tnagukal it rl!ü»iaii»k a Síi-caa-kmii
IdrjQlrg néniéi ktlrlrkrk ellriv-irgr: \'.imadHaokkal ai aicvonalat k\',ir.:alieiltk el elfoglaltak novjel allMotoi a
A axovjel éa bolgir ciapalokat a SAr.fi caitornin lulra srnrilollik vlllagí ir .ijd aikeiQll el1*nlöké»*el a Velrngel\'tó déli pariján mrf^emmi* Siloii* a ho\'levlili kSlelekekel A Mlejll\'.ik eien a terOlelen igen tok tkna lelhatmiiatival mélyen la,1)411 védelmi vonalai épilenek ki A fkrcok fejk\'diu eien a védelmi akarón még nem timll I. éa a etea véglA céljai l.m uraer-
A n4m.uk nyolc hadtaai bolaavir
Mai
.Be,\'In) A keleti arcvonal énakl uirnyan a nov(ci raapaiok Pome ránkibán é> . njufal leié indilott nagy Umadiaok keidcle dia. Ide-laaqiliva a b.iMI caaUban elaain-vederl nagy veaateiégeiket. 1(17 pincloll H n>hamldn(tt <e«i tellek Igy aa Odera ét • S\'ttalula
I ••mmiiitMtak m.g
íiierúléter a németek nem k»-L\'nl.-.i > pincéioi hadieitet l«r*n»|iriiek míg.
hpHiri küieiékek Dinchaunil ní-hirf Meciéi.\'ira eliiakadi a bola^ vittikMI él a Oantigi védelmi gytlrt itguikiM\'b vonalira huidduk rima.
D««MI éa Oanalg k te írt la a ilyo. Karcok rirwuk
SltkériM* a Voatula nyugati rétién a karó le.ekrnyaeg kéitJei u alibé
TT^raudern vtd«irmi györfl éaiaki rHrrn a tv leintik pincéioaokkai
limetuolt tóbb b.tyi eKnlbrHI lujoflk végrt, d. a németek ell««-timadiKil aa éllemégre n>oe na*y v«aieieg*tl krrrd«:ó al íaaikba rt-tették luua &krt.
Frankfurt 11 KOltrln kOaOII aiihbhagyotl a taovj.tnyomia
Kcletnémetorliigban aa Odera menti Frankfurt él a Keléli tenger kAiOlti irakalion eliaenvcdetl nagy novjít veislciégrket mi lem biao* nyitja jobban, minthogy a bollevii-lik Sletlinl^l keletre, valamint a Sttllinnél él Hatfntl ai ott tarvnett nagy limadiiaikal nmét benOn-telték. Héltón Frankfurt él KOtlrin köiöll itintén alibbhagyoll a iiov-jelnyomié aa erfii német tOiénégl IQa haiiiita. Villoaatlanul hevei harcok lolynak áronban a Frank* hírnél élaakra leví némel hidldk-nél aa ottani macai\'atokér!.
Egy némát harccaoport attdrta • z alllanaégaa élléaokát
Egy némel harccaoport KQlInn déli rélaén ittSrte a lé|el>4 laovjel illilokal él meghlut^olla a lerve-ictt laovjel limadiu Kotlr.n kol-virotiban lev^ limallpontokon enyhüllek aa élleniégea févékenyiégek, mialatt a nérrelek rohamlevékeny-légOekel a viros mgy rélrél lamét •aabaddi tetlék. A palyaudvar.n It a német p^gftOa kívétkerléMri kénytelent voltak vmtaw.nulnl, ^yébkénl a rírot llbUi reirrben a a
LM.M KO/.t,O.M
„A történelemben
eaak M esik tl, aki könnyűnek találtauk éa a Világ Ura. csak annak segjt, aki elhatárolta, hogy magamagán segít" Ej a figyelmeztetés annak a Oond-vtselés kQldte férfiúnak apuiról •UHl (I. akit annyi goqoazaággal áa kéütl szerettek u*ta a zsidók ás vctok érdekchfiboraságban levő keresztény farizeusok a .barna po-tányslg apostola" néven az emberiség hathat Jtlln történelmébe beleírni.
Hitler vezér4 és kancellár szólt •épéhez és rajtuk keresztül a ke rcaztény világhoz, figyelmeztetni mindenkit a kötelességek hívebb éa alrig tartó teljesítésére Ne várjon •egitséget egyetlen egy nép, sem aemzet akkor, ha a magamagán vak) segítségét nem gyakorolja. Hitványul cl kell pusztulnia, mert könnyűnek találtatik és a qépek országutjáról Maszillatlk. Meg is érdemli az Ilyen nép a ha\'áloa sorsot és nem érd\'mel kegyelmet az Istentől sem
Pbbs« • ar immár hat éve duló gigantikus harcban, milliők ajkáról szállt el ama kérdés, hogy miért ei a ren^lteg véres áldozat? Miért pusztítjuk rgymás féltve őrzött évszázados ku tur Javait? MII akarnak az ellenfelek és miért nincsen közeledés a megbékélés felé ?
Ha lelkiismeretesen megakarunk felelni ezen lulyos kérdésekre, akkor azzal kell eíkrzdrnünk, hogy a most folyó veres viadalban az em bcrlség tí.bb ezeréves vitáját kell a fegyverek szörnyű erejével nyugvó pontra |utt.ilnl K.Mu és Ab«| tes|véj viszályát kell végre megoldaid. Akarjuk e az Abtl Isten, szépség, |ó«ág és* Iga/ság után vágyódó nc ulti világát t Avagy belenyugszunk ai örökös testvérgyilkosságok beláthatatlan és véget Soha éinl nem akaró világába, melyet Immár a több millióra elsz.\'porodntl véres-. keiO teslvéigyüko.t Káinok ak.rnjk árök élclQnkrc a nyakunkba Igaként akasztani?
Kl kívánja a isidö mételytől elbódított és raffinéilával a legsiör-s>Qbb ál laborban lelnewlkedetl V\\WÖ«hordát .1 m lg i éS CS tládjj biztonságának óiéul elfogadni? K* nek s tetszését nyerték mr; emez szerencsellen „kullurlenyek*, akik Qt-lii karóéival a karjukon gyermek irAdjtra ékesitgrtik mohukat, akik a h>gp isrtát megcfttk és a la-vorba leinek maguknak leM, akkor amikor minden edony a térdeiké lésülre áll a fe\'du t m.tgyJi ottho-ltokban? K<u«k i.nponjl m olyat narcona harcos, aki a megszállt területen ta\'ált po\'eárl sienfílye» kcidl a telhetetlen kan i"j| médiára nekiront a seidQlel\'.e \\ kisleányoknak éppen ugv, mi-.t .»» Pr.\'g anyókáknak. hogv á\'att öasztV.ett durván kiélhesse? Kl ai a kiftio-■ült luUurléflv. akírek lettesével la\'álkoiik a vörőahorda minden hi-ge uh pdUi3 tywüáw e\'et neg-sy.Nliu\'iu utcán, a házakba-i •avarlat .\' kkr.«k a lelkét dentené l«l ai a llHány, ar\'d\'n a megre-Mrvedeit .vörí* hős* — csak ugv — r-eró aaérakoiiiNM tarkón tt-tCJv\'I énVmes de\'gou^at, •gy sttt s rj-uksaJ tzhetet\'ee ap\'Osj* «at? Mert •« «: jn d t.a aii{*tr tesi ver* ak * ecv wk a ize
wpf «\\a •eetfca* aa á a Mi tesr.ir;v » \\s ^ re^rl taank a^ont O1* e:t
ür». twrt uc\'ii »i a>m« un nar .V<M . .la. ilas*
I9U
buzgalommal Itt járnak a soraink lözött \\ megrendelt lelkekben szállási csisáJni a „náci áa nyitás propagandától" feketére mázott derék vöröa harcosok számára. Itt járnak, hogy a mesebeli álnok farkas módiára s könnyen hívd Piroskákat ki-tsolgáltassák az Ázsia mélyéból az európai börtönök sötétségeiből ránk-szabadílolt Mánk torkú ordasoknak A szent életáldozaUinkért, Imád tlgos hivő lelkünkért és dolgos kezeinkért bizonyos; hogy a Világegyetem bölcs Ura mégts csak minkéi jutalmaz meg a győzelem pálmájával, ha annak elérését hinni, bizni és küzdeni akaró hősi elszántságunkkal mi is teljés szivünkből óhajtjuk és érte imnden áldozatot meg is hozunk. Igaza lenne ennek ellenkezőjén az istentagadásnak és bizonyosságot is nyerne efelöl a világ, ha ebben a nagy harcban minden áldozatunk
ellenére a Káinok gyflsedjlmesked-hetnének.
Mivel azonban az Isten léiéi hirdeti a természet milliónyi csodája, mivel tudatos lélekkel vallhatjuk, hogy az Isten szándéka nélkül, még a sárguló falevél sem hullhatik as t»l-porába. Mennyivel hihetjük inkább azt, hogy nemes éa Istennek tetsző törekvéseinkben, a szebb és tisitul-tabb ujélelért folyó véráldoiatos kemény küzdelmeinkben az egek Mindenható Ura szent segitségét a győzelem kivívásában a mi harcos oldalunkra állitji.
Dobbanjanak együtt az igaz magyar, az igaz emberi síivek, hogy a szivek szent együttdobbanásában benn legyen a győzelmünk mindenáron való akarása is Hogy segítsünk másunkon magyarok, hogy ai Isten segítségét is vúrhassuk.
(L. J )
A Balatonnál bevetett bolgár ezred olyan súlyod veszteségeket szenvedett, hogy a támadás elakadt
k bolsi
vonuló zászlóaljét összelőtték
.Aki a siovjsttsl szövstkeaiK : eladja magét az ördögnek*
A bolsevistáknak a .Icgyverbarát-ság" ról vallott felfogásáról véres la pasztal*tol és okulást szerezheted a napokban az a bolgár ezred, amelyet a szovjet — fcgyveiszolgálalra kényszerítvén — a Balaton és a Dráva közötti harciszakaszon bevetett. Ai eiedményes német támadás lulyt.ln előretolt nemet állások elleni ellenMkj&^cvcUll bolgár ezred a némiffrkösszponlositotl elhárító tüzében olyan ss.ilyos veszteségekvt szenvedeti, hogy a támadás ebkadt. Aa ezred vissravonulő zászlóaljának maradványait a bolsevisták az alta-hik megszállott egyik községből az összes fegyverek súlyos tüze alá vették és összelőnék.
El az eset tanulságos és egyben
intő példa a Siovjcti ek a ..i.. vel-ségesei" iránti m. gataitasára Ujabb bitonyitéka a németek ama felfogásának: .Aki a Szotje.lcl szövetkezik, eladja ma^át az ördögnek."
Igy nyugtazz.i a Szovjet a bolgárok árulását, miközben az i rsiágol kirabolják, a vonatok szállítják a szamüzt litkei Szibéria felé, *S/ófíA-ban a uenweii érzesQ bo\'gárok elleni vertbrvénysicki mienket hirdetőik ki s addn a szovjet hadvezetés a félrevezetett bolgár k.iionakat a nemei á\'.iások ellen hajszolji, Imgy azután azokat — ha erednényl nem lur\'n.ái elérni — hidegvérrel is a legkegyetlenebb mődon Kreml módszer szerint karlácsiQzzel elpusztítsák
Uj kiszolgálási rendszer a német vendéglőkben
Hogy a felszerelési ipar számára ujabb munkaerőket nyerjenek, a le-heO legnagyobb mertekben bevezetik a német vendegtökben a .szolgáld kl magad* rendszert A gyakorlati lapasitalalok azt mutai|ák. hogy a kötös étkezőkben ez a rendszer minden nagyobb nehézség nélkül bevezethető. Elrendelték tehát, hogy a rendszeri valamennyi közös etkeztelőben vezessek be. Kivéte\'i képeznek átok az elkezdek, ah d sulyos.in sebcsQ\'ttSet es hadirok- • kaniákal ápolnak A bormérésekben 1 és kisebb kjuehlzakban a rendszerb| teljes e^esieben be kell vezefi, \' mert itt van a legnagyobb khetv\'ség
a munka: >\' meg\'ak.«nia>ra. \\ ven deglőben !i a sz.i lodikbin 4 arnd szer bevei léac az üzemi es helyi-séftől liLc" ad iiság -.on mu «k III mhácr. \'ietie biziosttam kell a követkllö el\'felléiclekei: Az itlap e<vs:cr«^!>fe. egytálételek leve jelese. ^ |jve"dígeknek az élJkiadő helve|<B való súrlódásmentes ki-sio\'«á\'-4an, kBlön ruhatárak rendszeres. utty hpgy a ver.Jégcyei j lopásoktól Énegvedjék is kQ.ön rend-siabáhfpk a hid.rv<sksnt«k es testi logyatk^>:ksban szenved\'k számára stb. A \'iiszabaduó munkaerőket nem s:|tud a konyhában vagy a takari|iS wankálatofalálfelhasználni.
Aki átélte az orosz „felszabadítást*
Egy 10 ávea menekült böszörményi leány me«ráxó vallomása a Nyilaskeresztes Párt xahamagy^ veietőságéoek irodájában
N I li» éws ti ijJubó^rór-m mi I ao> .1 M»gvar llua;a rt»t» Tart Na^\\ -
k uiiMán a iővxikefAkei rai^n-iktta el
H :bs>s.\'«>i*n«"Vktyi uület-b-r*. n p ari cuiki* volt lV6rvs v x v. a IV elVn in*. »e.t Nv^NiU v.a »* jJ. k«!-i\\a. r cgha t Te\'u: \\i:»l v vc "v ■kcv.t c »r ; c\'.«
yr*ü!e:\'<n. r^vyvUl w\'IJŰn
nek voltunk moiiedékluU n flliag>-,U es a kö/i-li , , J,;^\' nokülni A tléli órákig vj> rokba Bk\'gbuiiHlv.r iniji,,,^ k mikur h hangos ki:.|,.ii lso» J ós onlifori^.iVr.i l. tlnnk \' mi sek 12 l»n|s€Mkj k : A . gi|ijiis/to|\\ dkkal ál fi-. 5, 1, ortlol megtalállak iK\'iinunket i a/ enlrt szélért; li.ijtoii \\ lid/atuk kopotl ós ioiicv.a^,), Pálinkás uvt gek vo|| , . Ikhon cti\'.ol kínált .k l ,
Torturs/etis Ipigv non
luk cl ennek cll« tn i e ,, ribllck iMinuiik. 1 . I\'.gv allivln.k .1 | 1 , ,r, akinek arcán .1 sok nuiiu\\\'is Cli s/cn/ már nicgl ils/.>it h n,,., Mli\'k lii\'ininnki\'i I ii|| ,1 ^ kai gvurüinktl i\'rU-ki 1 1 mijuiiik.it \\ ilaiiniil i>> ili , b.m lc\\ o riiliaiiik.il 1 s 1 kii cik..|„,/lák \\..g> K../.I b.i ráltnmi ki v«.|. gi nvéb l k.i
|M>II jh\'í\'si |g\\ 111\' 11 |rl 11. .1 k iit., lilailni k. uUk I in
rg\\ nll !r\\ á^lák «• • si., |. m üV.il.i/l >k l»\'||||li||krl 1 uh k 111 .dlli .gxx I ../ r.l
ll.i|llllihiliit.ÍJ • I til I .Ind ,g\\ ••rtiv/iil s g\\ .ir oiiiImt ko. l\'. inai 1- 11 |»ii\'ns ci ilnl.il k ipluuk |v« I ál juhi Mi< 1 II i<
Mi*k«d..... 111 nl N/..iidi..i
v»dl mii in \'fi N a»k. pdb 111 rs ). I ■ *I* . I • I s/ii| .\'.il.it il.r ill.ik
k ni\' III I - I I"
MIC. mindig Ilin 1
be
l <
• •I.
Ii II
• I.
gv.i/ tl i| k<
li I I I\'i\'hIliit Ml Irgn
I .Mii i-s hiti III s "/•/ .
n,f •/»•\'♦*%ul u 1 1 /• 4 m
II I.
II
Felhívás ez ifjúsághoz1
delhitom nnnda/on ifjak.it lb 22 évig). «Kin lendelittléM li • ről N.igyk.inwsara (ike/iu- • 1 kezéslik ulán 1*4 ólán bi érdrktikben .1 l\'.ni ilmsáci
letétiéi (D.ak k-i 3 11)
nek A jeleinké*?* «In • • valamint a/oknak jzulcivel s/v \' a legszigorúbb megtorló >m« • ♦ek lépnek életbe Ugyan ly»s gorral lesznek büuletve .1/ akik hazaérkezésük iián v hireket ierj<«Menek Mud.iz » » március 5-ike őta írkeziek ^ Fart Ifjuíágnál még 1 keztek, 21 óran belül Uvven*. < get jelentkezési k\'T\'eze\'M\' • H\'u^\'^t
N»,\'iI. MáK uS l\'» ^ % 1 Se >«ii tr r.ip - P«cie*ia « •
A OOZfCltl.n oyliv» 1 Mie orái| ik»<* " \'
4*ittaa i ■ \' •
PárdVubvt é* ArO .1 tr.\'*r • sob trifá**\' Telelij
T«atvér 1
11 íjdutfcWőrnvnvi* n aaiiknr b is. visi had<cre* be\\coull la-lurkbi lckintetlel arra. h«gc b-r.\'iln Sinkt«M hireket hallói-tu"k a b<lv\\iita h nlsereg l»ar-bi>ác á.\'J es «TQÍ*rteJt r.vé^eine To ;..tkoioli^ - 15 nólárN.uT>-nd réviben fé-ig ó^uedűU bunke-t*e merevültünk bogv t. t-nkel bUt <r.-a,fba helvea
Br^l a hajnali órákban a
Td^bai a •*••»"
T <•♦« «» *» xor.V.y isiéiieo- a1\' *
dO\'| \' \'
* agya\' »ato • •»••\'" \' «éiiirioibr vél*
a városodat 11 1 - 3 \' 1 1 ist orosz /aW6 t» ;r ,0 e lvn Ne«i« ni1\'*" \'\' aprtesa dobs, ^a c*p» 1 svars lóvSvzá- o.at s»i *
• Ká a sao- *-\' \' S04I rreggy: »o t r\\cti* • SXá«*ár» S fO*ál l\'O
.irt n*ártius I?
zalai kozi.onv
f Amit minden nagykanizsai lakásnak tudnia kell
[ liitboFu koi|*»lv üuloy. A kjtiiru iiiiiitli\'n cs élveivel ImjII Laului azoknuk, akik háborúja vannak így nekünk ls, ill
JjílmuK"" végeken Nagy ijiuz-un Mi lölünk is fokozott
{gsrlmcl é. fl«yfliircl követel mintha tíz utóbbi nn|K>k
Bfiin\'ittfi keilvezfltlen fonltilri-M itek volna, hit nem szigorú lékk-MH lakosságot fiüycl-,,t,t„i i ItúlMiru Nttk ntintk-n rNjárójára I|ty Nagykanizsa tinn lakosságú nzzul is mi-»illnl liogv 11 hadszíntér kö-kerül ti városhoz, vagy atilili előre nem látott esemé-kk, | \\/ért ur illetékes felejt lenyezfik szükségéi lállák I>1 wntos knitiolv intézkedések fo-fin\';ilfisjlá*áiink.
I gvallis ii holsevikiekkel vilid kinvk eddigi tapasztalatai nzl aulaiták. liogv gyakran nioghu-tírouill helyekre lömegeröket iHrek lu nmelvekkel átfőriSsr-1,1 ki ereinek ineg. főleg várniuk i igv egvéb folllos \' hlnlá-ixtli ti\'-l|Mililok ellen IliHlvdlte téséifiink j-és/éröl gondoskodás Iktrnl liogv Ilyen városok és IT||.Iliink a/ nll ellwlv.e/elt kanikiilelékek állni véele-
tanrr előkés/illessenek és általuk megfelelő |iitrttnin szerint argvétlesscnek
Mintán ilyen In-lörések gé-laM\'ell rsopnrltik vagv ejlóer-lii\'K kötelékek állni történhet mk i" a luögAtle* Icríilelfket.ls Idnlik altul 11 ri\'iltles élein,ck.\'-M cr/ekciiyen megzavarják, sAt vglri ullják. kell. hogy a s/ük- ^ Iégés kálimul intézkedések fo-Iv.iiii.iIIiiI letessenek
lg, tlsőmrhun szükséges, kitti \' llleák Siahmlok legye-ii\' k liogv ii kuljilliil mnzilll|ntok I* kö/lekeilés /.nvnrtiiliinsága ta\'lir illessék A/éel n polgári Ukosvilgnnk 11/ úteárdl tidiiilen kiirnliii ii.m k kOtdil lávol kell fctradiiia Ami u/l jelenti, liogv * uleérn menetel s/igoruint ti loi iiuiu|i\'ii«|Milgái 1 egyéiinok bfcnru utasítás van . fegyver-lU\'/nélidrii, ukil az iiteán ér l»k
Flleitséges ves/ély idején nis\'g-•íi\'l.illuk ii kitltitlili kürtök Insubiták) a város kiilönlui/O wV.iisleilH\'n iit légirinilós s/| bugás helyelll és akkor iliiileuki ojiliotiiíbati viigv tibalieiyéii maradjon. ndtul-aklét.\' míg ii hely/ell annyira Imi liogi n lakosság további
• \'(.mI.irtásául ionalkii/ölag a vukn\'lp-* utasítások incgailltn-
Ls.ik e/s\'it reiids/abálv szilen feliéi leit liel.irtásii ve *t\'*t sikertv, hogy ne ellenség éaz ni/essék l-l rendszabályok ni niiiiileii kihágás viigy véltei i liyknnmlvntih vesrdlvl Je-Mi
teljesen céltalan és liiália-Iki a/t lUszi. hogy ilyen MUhii mitg kitérhet. UK-rt ez-1(1 \'I i s.tk /avarja a kuloind •"iliil.iluknl é.s kiteszi iiingát Juuk, hogv b. lesmlriVIik a "M . selekn^nvcklie és éleiét •s/t,
* iir\\is elhagyása se lehetős- rarrt ezáltal uz ut. ák lá
»ilóri\\ uleik — bedugul-u S vniuti for< ilm.it l« •«!■ n heuiinletik leli ttják
Arra kell Uhál izinátml, hogv kiitoaál riadd esetére pol-
Sári személy a váróit el nem
agvhntja Legcélszertibb, ha minden egyw ember otllion tar-tózkotlll^ illetve n |rtntéjélw v6-nui le-
A |Milgári 1 nkosság jAui/aLirlá sárii vonatkozó intézkedések véiérshajlására katonai erAk vételnek igénybe, ugy, hogy minden. bármily IMII Ilii kisérlel, akár gyalogszerrel, akár jármüvei, az uleáll való kArlekedésre vagy a város elhagyására — teljesen
lehetetlenné válik Azért marad-
Íon minden kanizsai lakol el-eitséges veszély eselén ollhoitá-bnn vagy tnunkiihelvén, illetve vonuljon le a pincébe, mlg az ujnbli utasítások a polgári lakosság rés/érc kiadhatók
Kzen intézkedések senkii ne agiiiissziuink. meri seinmi m-i-, mint előrelátó goudoskoflás u lakosság biztonsága érdekélten Aki valamilyen kürt j,trombita) birtokában vau, szíveskedjék azt még a mai nap folyamán a Nyilaskeresztes Párt\' megyevezelAsége jiropagunda-oszlályánál leadni .Vagy szolgálat ol lesz vele.
Fogházra Ítélték a két kanizsai internáltat,
•kik személyi lapjukat meghamisították
Súplcxky O/Crgy és Oerdán Pil Nigykanlitán .internáltak december 2-án. a kiürítés alkalmával szabadultak kl ax Internildláborbdl. A kél internált a városban vállalt munkát. Kiszabadulásuk után néhány nappal arról ballolt k be-axélni. hogy haldsifi intéxkedésre 41 éven aluli lárfiakat .blxlon-sá^osabb területre" siillitjik el. Supic/ky OyArgy és Oerdán Pál leülitek a \' rémhírnek, de nyomban
cselekvően hozzáláttak hogy nekik ne kell|en Nagykanizsái elhagyni Elért a nagyvárrdi népmozgalmi nyilvántartó állal kiállított polgári sxemélyl lapjukon a születési ada< loksl u/y javították kl. - hogy 48 éven felőlinek tűnjenek lel.
A ISrvénysiék most loglalkoxoll ügyükkel és okliathamlsilás vétsége miatt Suplcxky Oyfirgyól 3, mlg Oerdán Páll 2 hónapi logháibOn letésre ítélte Ax ítélet jogerős.
Oszlásnak Indult csecsemő holttestére akadtak
■ Rejtélyei bűnügyben nyomoz a zalai caendAraég
Kitin án kBxség határába*****\' légtől mlniegy 400"méterre, a csend-óijárór oszlásnak indult cteaem^ holttestre bukkant. A megejtett viis,{ál4l urán megállapították l nyomozó hatóságok, hogy az alig néhány hónapos kis holttest hox-xávelőlegesen két hónap ála lek-síik a helyszínen Annak klvlxlgá-lására, hogyan keiQII a csecsemő
hulla arra i helyre, ahol megtalálták éa hogy kinek a gyermeke, szigorú vixsgálal Indult. Mivel lei-lételexh^tően bűntényről van sxó él i ciecieuő halálának oka sem állapítható meg. a nagykanizsai lör vénysiék vlzigátóblrájlnak Intézkedésére a holttestet szerdán lelbon-coliák.
„Addig nem tasszijk le a fegyvert, míg ezt a pisi-kos bolsevik! fajzatot ki n>m pusztítjuk I"
l*y gondolkodik és Igy ir egy hungarlata honvéd
val
nap-nap mellett tábori poslá-érkező honvédpulla sokasága kólóit ma ax e^yik levél külön ragadott meg bennünket, pedig valamennyi Irmit liás, egy magyar sziv tiszta megnyilatkozása. Büki István honvéd itja:
Nagy ófómmel olvasom Itt mindennap a Zalai Kóxlőnyt, amit én feleségem kiküld ulánam. Otthon Is nagy lisztelóje voltam a Zalai Kóll.lnynek, de ill különösen, mert ttt künn megnyugtatja a halálától lávol levó honvédet és mlr)-denrói felvilágosítási ad. ami otthon történik. Csak arról • földiuró, reggel 3 órától este 9 óráig nehéi munkát dolgozó gazdasági e-selé-dekröl is lessék mi, akik a nem- | xetlzaporltái leién Ii első helyen
sitem kaloi al szolgálatomat. Nagy válaszfal váliszlolt bennünket eddig. De hlsiim, hogy 1-desapánk ízalail P?ienc /éltünk il segíteni log. Meri ml hnnvedek sxlvesen halunk meg a lientl! hálánkéit él addig nem tesszük í^ a.l\'gyvert a kezünkből, \'mlg ezt a piszkos Izjzllol, a bolsevista tínidát ki nem pusztítjuk tt adaifék tudtul izoknak a bolsevista táróknak,* akik még nem htsxlk, hogy mit jelent a bolsevizmus, hogy olyan katonák vannak Itt, akik nyolc hetet Ii töltöttek • bolsevilta megszállás alall és akiknek végig kelleti nézniük, mit cs náltak a vörös betyárok felesi -geikkel A leányaikkal. Inkább meghalunk, de ei ax aljai remxet nem fog gyózfil. És még mindig vannak
ssiaiii^viuaa ISIS,, le mi\' nvíjvii lug \' s-a utv^ itiiiau tg • auiina
állnak. Kl emlékszik arra, hogy va- { otthon férfiak, akiknek puika nem laha egy gazdasági családról, illetve volt a kexében
Innak gyermekéről karácsonykor vagy húsvétkor megemlékeztek volnl ? Hogy ókel ll rélzeiillék egy kii segélyben. Pedig kinek kelleni a legjobban, mini éppen eteknek • szegény embereknek Tessék eljul-latnl panaitomat illetékéi helyit.
mint négy gyermekes ipa és gazdaiágl cseléd, becsülettel telje-
Ext írja egy ixegény, négy gyermeket g.ixdaiágl cseléd, aki mint honvéd ii ilgáiji s hazát künn ax eltó árokban.
Oondosbodunk róli, hogy ennek a tinta rixgysr iilvO hungarista katonának i kérést, amit levelébea jelei, teljesítve legyen és síért levelét illetékes helyre továbbítottuk
Hozzátartozóit keresi
Kittper Fflcyts, aki a német hadseregben szolgál, keresi Uj Sze veden lakott feleiégéi éa siOldl. Mtóber óla semmit nem tud adtuk, értesítést kér óxv. Horváth Lljolné -Nigykanlxta, Magyar u. 18. címre imlcs János esd. órv.-l, aki fejlövéssel a debreceni hidlkórháxban leküdt, kereti édeianyja. Kéri bajtársait, ha tudnak róla valamit, értesítsék óxv. Imlcs Jánosné lomogy-ixenlmlklóil lakolt.
Imlca Józiel honv. gk. vezelól a D. 146 tp ról keresi édesanyja, ózv. Imlcs Jánolné Somogysienl-mlklós.
Biktl János llz. ax R. 7.\'5 Ip. ról kéri baklalalórántháxal isineróseil, írjanak cimáre.
Oaál Láixld Iix. ax R. 735. tp -ról kéri marosvásárhelyi Ismerőlelt, írjanak elmért.
SchOrtz János honv ax R. 739. Ip.-ról kéri Avasfeltólaluból meneküli ismerőseit, ciniére írjanak.
Bexxegh Sándor xls. a J. 86Í. Ip.-ról Budapesten maradt családjáról kér értelitélt.
Nylxinylk Jóllel honv. ax m. 403. tp.-ról keresi a debreceni és környéki menekülteket. Soraikkal keresték lel.
Hódos Ferenc hdp. őrm. ax R. 735/Feienc Ip.-ról keresi Budapei-len lakolt öcciél, Jóxiefct és családját. valamint Nemes Ella sógornőjét ét Kolozsvár lói menektflt Nemes Ede mAv föpályamrsteri ts családfái
Fábián Nagy Károly él Sarkadi N. Ferenc a II. 730. Ip. ról kérik ixentesi ismerőseiket, hogy Írjanak elmükre.
Horváth Rudolf honv. ax R. 731/b. Ip.-ról keresi Debrecenből menekült lelesrgei, Rudi és Laci nevű Hall.
Arod László cső. ixkv.-t, aki Kulán teljesített szolgálatot, kereti Ádám Erzlébet Nagykanizsa. Pő-ut 16. sí.
Rácz m. János cső ízkv , ki Toi-iia községben sxolgált, keresi Lung Jóxtclné Nagykanizsa, Fd-ut 16. sx Páncxél litván honv.-l ax F. (21. tp. ixámról keresi lelésége. Aki tud róla. értesítse Páncxél Islvánnét Palin 36. elmen.
Pluciét JáAos ció. tórm.-t, aki Budán a Radeczky laktanyaban tiun-gaiijla kiképző volt, keresi telelége. Cima Nagykanizsa, Klnlzli-u. 20.
Nigy Ferenc honv.-t az F. 747. Ip.-ról kéilk ixülei, adjon életjtlt magáról. Aki tud róla, éilelllie síü lelt Csörnyelöld, Jánoshegy cimen.
Kovács Józiel tiz.-t ax m. 436. Ip.-ról kereii leleségc. Bajtársaitól értesítést kér Nagykanixsa, Rózsa-utca 17. IX. címre.
Hári Lijoi órvexető, 17-ei honvéd, aki ax orosx fronton megsebesült julius 23 án, majd a kaposvári kórházba kerüli, bal lábát amputálták. később a kó. házat kiürítették, azóta nem tudok fiamról semmit. Bajtársai, akik tudnak valamit róla, iiiveikedjenek értesíteni apját, Háry lilv»n ►rrrtkedőt Sorinál. (Zilim.)
Rlgnányi János tart. honv. kerisi IS - a ll Riginár.yl Jánosnét IlDI. Rácz Katalint él 3 gyermeket, akik Besneiccniiiód vármegye Tacs kóx-légbél meneküllek. Címe: Slrldó-vár ciendóróri. (Zalamegye.)
A unluluil ntffT
Igi^\'. .Slegvaliz.-. , _ Ip |TOgyu«nirik Unll el-Sui>ot laesMijr é|j«l • dr M^kht IWaa r\'u\'n tUKtoa )» sustaf ÍM •!■«» Ill sai«ut(MI raxlslkeslstt.
ItHu^eSUlM Mária*
iwiuiiMi uitöini kim
Nagykanlzain az elmutt héten a következő anyakönyvi bejegyzések lOrténtck » anyakönyvi hivatalban:
Születések: Kardot látván MÁV tlszj és Biró Annának k. leánya, Horváth Józaet Í..AV lakatna él Sípos Juliannának rk. leánya. Krug Kál-.an kOtőjzövfisegéii íj Csöndőr Ilonának rk. leánya, Simon Isiván MAV lakatot és Papp Eizsébtlnek rk. (la, BQkl Károly viltanySzeielfl ét Kisgergely Annának rk. leánya, Németh Imre loldmüves ét Takács Rozáliának rk. Ili, Fatér János MÁV •010 és Nagy Nntállának rk. fia, Hoiválh László Maort szerelő és Juhisl Erisébetnek rk. leánya, Ma-tllasits Pál érés és ékszerész és Herjavecz Apollóniának rk. fia, Horváth Pál földműves és |)iró K,.ia-llnaik ik. leánya. Qabai JOzsel Maori küldönc és Kiss Roza iának rk7 leánya. Házasságon kivUl született*. 3 gyermek.
Ifthiisuli;. Balázs Miklós nyug. tdzinestrr ik ét Kozáii Mária rk., Simon JOzttl férltszabó rk. ét Berg-hollet Maria Magdolna nöl kalapot-tCKtd rk., nfmet Péchy Tibor Kálmán András Maori tisztviselő rel. éa BaU Alojzia OTI tltzlvltelőnő rk., Szokoil József foldmoves rk. és Takács Mária Sarolta rk., Békési József m, kir. rendOr rk. és Szo|ol Mária rk., Debreczcni Zsigmond m. klr. rendőr rel. és Rezsilyák Mária rk. Horváth Ernő psz. zászlós rk. éa Betzterczey Éva ág. h. ev.
Halálozások: vitéz SOfalvy Ki rolyné Kovács Margit rk. 58 éves, Szabó Mária Anna tk. 2 hónapos, Krug Ilona Mária rk. 2 napos. 0 as/ István rk. 21 napos, Ozv. Ifjovict Ittvánné Brnczlk Anna rk. 8Ü éves, K\' \'>,, Ernő glmn. tanuló rk. 15 évea, Tólll István uradalmi cseléd rel. 28 éves, tftmelh István vegyes-, kereskedő rk. 42 éves, Illés Józtel kosátionömester rk. 72 ével. Bakonyi József MAV ttUÓ rk. 50 évet.


I945. ma,,
tVftmét* Í eWHI.Af
Nem azAIIIIJtk Is Olaizoriztg jév«t»lsl! ésszegót
\' Nápoly Európa lafnagyokb nyomárban lévő varosa
ABonoml kprmány most beismerte, hogy minden fáradozása .kudarcot vallott az angolszászoknál, ahol a Jóvátétel elmén fizetendő Összegek leszállításit kérte. Az ol.isz ívuiek még tudomása sincs arról, ^ogy ezen a elmen milyen tzédulctet Osz-azegeket kell kllizetnle.
Eddig csak annyi került nyilvánosságra, hogy Olaszországnak kizárólag a szövetséget megszálló csapatok eltartási kOlitegei lejében akár pénzben, akár áruban egynegyed mii lárd angol fontnyi Összeget kell Illetni
Ilyen állapotok mellett nem csoda, ha egy ameilkal újságíró Nápolytól axl irja. hogy Európa legnagyobb nyomuiban levő városa. A lakotság njházala leírhatatlan ét minden emberi képzeletet meghaladóan rongyot
Is lényegébe* A Keleti tenger\' partján tIM nagy szovjet haretsoporlok védelmi vonalit áttörték éa a németek as Itt álló szovjet alakulatokat megaem-mlsitdiék, vagy tiélujratzlotlák. «
Nyugaton
Sehcxlzzien holland szivei ellen ém> ugy meghiúsultak az ellni-se ti fi-TilerlIii előretörései, mint nz nlnV <W a kwé)>MÍ Rujnn menten -llanmgenlöl keletre nz amerikaiak további erőket ve-teltek tinrcba, hogv kleríiszukol-hutsik Idd 10 állásuk kllágilását Keznény linreok után sikerült nz ellenségnek ejjyes községeket és magaslatokat elfoglalni. A Wlllíehlöl keletre Íekv4 vriku s/on nM-ghiusuílak c.z ellenségnek ü Mosel nyugati fWHitafil lévő állásaink elleni ttmodnsni.
denrt^tel1 iVyitíMV.
elfiwfóréiseirf* irt flWtWjjéf tovább vissz.ínyotalrtk n folyótól. A Ituwer-nsenlén Ismételten 1.1-mndó nnveriknlok tüzrtnkben cl aknrilak és közben •< olt bo" wtell |iániélosnlk jiivAI elvesztették
Közép-Olaazorazágban
Itegnaesvello nA\'llcll hegbiusiilt nz amerikaiak előretörése
At. amerikai bombázókötelékek támadásai róvén elsősorban Scliw-inetminde, llécti é-s l.iilir-rw-nli Marburg lakónegyedeiben keletkeztek nagyobb károk Angol terror repülők a lliljnu-westfuUnl terület községei! M-madlák és főleg llorliminilot. Az éj folyamán a birodalmi főváros voll nz angol hmnbá/ók célpontja.
A felmbicfitottlengyetorszig borzalmas tanulsána
lengyet-k 4 rdée Igazság oa
(laondon) A »Ctrareh Times-,
»F.gv jKtnzet rabságba süllyedése- eim alatt azt irja, liogy Ix-ngyelország ezen háborújában már másodszor szerzett a" Szovjet részéről borzalmas tanulságot 10.30. szeptember havától 1011. juniusáig 1,100.000 lengyelt hurcoltak el Szibériába. A Curron romNál délre és nyugatra is a lengjelek n szélvész gyorsaságával süllyedlek a rabszolgaságba K<let-Lengyelországban niúr nincs mngáutu-lajdon és \'»,.Kyrltt"IA>i llH>\'it 1s ■xzovu-t iprmara« szervezték át. Ujabban lizeAekel száműztek .a polilikai iiteghi/.halullan4 ság cfam\'n. Több mini I0000 asszonyt szállítottak el n l\'c ketc-tengeri kikötókbe, kény-s7.ermunkákra. A megmaradt férfiaknak mind a vörös hmhe-r»\'g szolgálatába kellelt -álla-niok Lnblin-I^ngyelorszúgbun is elképzelhetetlen terror d»-
\\ Langyelorazágot
megoldást* Churchill szarint
höng Az üldözések a/, összlakosság ellen irányulnak, mert minden lengyel ember nemzeti ér/.ésü, ami pedig már elegendő hogy mint fasisztái likvidálják. Varsó közelében nem rég számos gyüilőlálxirl állilott.ik fel
A letnrtozlaloll lengyclekmk hat láb mély ámkhan, lérdig vizlx-n Ml éjjel-nappal álla-niok. A átérnetek elleni nemzeli ellenállás vezetőit mind száműzték. F.s ezen nyomorúság mellé még miiulenült az éliinség rénie* is, párosul. A hallgatás függönye mögüll igy piiszlitiák H lacng\\elországot Kgvelíen egv iingol, vagy amerikai sem tud Lengyelország területért* lépni, vaffy még kevésbé a szenvedő lakosságunk segítségei rtywjlnrii
K. az a sors, nmeivel Churchill ur a lengy el kénlés Igazságos nx-goldásának- fart ••
feza^M»k meg. Uiröl a/onbai, ,, , .„jolás szükséges.
légiriadó cselén, annak megS/ll,|( sfAú azonnal jelentkezni kr|l.
fí jelentkezés alkalmával muul n^ Igazolást kap, amelyet esel i j>i lenórzésnél lel kell mutatnia.
A Jelentkezés elmulaszlóival 5íim ben a legszigorúbb eljára-. l. |< f,^ lyamalba. //y/isd^/
-.olfánr.iai*airét5l
Hirdetmény.
Kft/hir.é frft/m, ho.y |«Uf» m. IS én. c«ül6r.«)k,Oii rn 17 <n. .;.,„ t , vároaó\' tMikkrlrli nanvh^n iii-u
ff\\«lo,.sát;i rltuMIféüii I la-s/ ii /.i
lói 11 i A/ tl.-sir,v^/n »Ul|« he/ ivrülc\'o- ié| ni.\' oii (.6/ii-kit: . P»l-n, M.icy\'CM e* Nat-vhani\'-^ i lódó mc/ftk ícrtl ih
19IS niSrciun \'7 én. \'Ilin (■■ . C.cl ll ftf lói d.-\'Ul.tn \'} « a-c p -.!i, •é|(i élfsUlsíel Us* t* .ím
leire líp\'.i öli ed n li\'os var, Ik-la ./i(tel. (lot«e. K*-r>:«<*riu i toiiv. *«lj,u|ii»k, Njjj\\h<lrt ük k\'•/\' •
tidftv é* mi-rák
I\'. hó 15 én a nacskanifxn p -I I nyu«alM IiM/ IU\'ir«c^i é\'Mu.x
VéRlII k\'i/liife w-in. I\' i\\ |fi-.tn, prnh-i -\'n r»lr 7 ór.Uol » . éUVóv. «/ri I ii frlhó vii\'.1 ci viri si riil n ív
l\'ÍKVilMK-zie ek ím i\'i ■ kl\', \' km -onict <• .. • • a -\'> \'•: a Inp »\'-»•» "buaii \' r: s i •
r\'a^yk.11 i/is. ft « suius . %■» Po |Ér•*.«
Az ifjúság jelantkezéal kötelezettsége (
A Hungarista lljusáf Országos Vezetőjének L sz. parancsa értelmében nyilvántartás céljából jeleut-kezntök kell 12 évtől 21 éves korig minden Ifjúnak.
Tehát elrendelem, hogv a Nagykanizsán é* Klskanizsán lakó, vagy Nagykanizsán és Ktskanizsán tar-lófkodó iljak a Nyilaskeresztes Párt nagykanizsai Ifiuságl szervezeténél (Deák-tér 2., II.) a kővetkező időbér, Jelentkezzenek:
Március 15-én d. u. 2 órakor Jelentkeznek az 1932 , 1933. évlolyam.
Március lő-án d. e. 8 órakor Jelentkeznek az 1930., 1931. évfolyam.
Március 16-án d. u. 2 órakty Je-
lentkezne >. az* 1927., 1928., 1929. éviolyan.
Március 17-én d. e. 8 órakor Jelentkeznek az 1923., 1924., 1925.,a 1926. évfolyam.
Március 17 én d. u. 2 órakor Je-lentkeznekT akik valamely súlyos, de IgazóiVakadályoztatánuk miatt a "l^oi^ban nem Jelentkez-
jelzett nettek,
A Jel ben a I szernél\' Igazolv; zolását,; zettségO! bizonyít
A Jelei mányu fekvő b<
vző iljak saját érdekQk-Watásra hozzák magukkal \' nányaikat, meghagyásl íikst, munkaadójuk iga-Iblkozásukról, Iskolai vég-$1 Szóló okmányokat, orvosi lyukat (ha betegek) stb. Nézés csak a honvCd-állo-Ifnekre nem kötelező. A ;ek jelenlkezésOkkel mást
VÁROSI MOÚh ó
Március 9-t6l — pitit} <161
ZARAH LEANDER br/Wíni játékául
AKKor. j m
(Dtmt/s) 1 , 1
ElMisok kezdete f és í inkor
M lli-klv a :tíP /M4. k >n
Hirdt?tméin
l-VItilvok ni! il fi I on*. •!•* u l oxo\'! Antiul i\'^l •» fit«
v/itpiÁa*\' v.,nn»k n\'k ......
Ai-o\'" . I- k
nók. hv\'|fV«. w ii. <1, i \' .« ruytb hTi,k ii.u-k • • ► -*l. i i
védé^inl ^rAdu- -I it••. i!»\'.: •
tei.ck, ho"v n/.., i, . |«|M, .... •» dMe\'ÓU le i:» fim k.> i. l ii- • n«k a vAfusI i. \'-inii*i hi»n!. ro»liA\'n II rin **»|
Nej "tlek l.iaa \'.tfi te \' • *nn-k mirukksl nn<pi \'<!••. •• ,inM |itrnr.oMi\' K.vl lk\' .\'« l \' hoi{v otl v«nnn\\ ».lk» lne» «>• n"
Akik />l.«iit!i^?. . k< • <•.. :i.« i?\' •!\'« nem tr»rp«»k i-lpír* t vi,\\ p i\' .* ^ •
lónkat - fei ll mórion > n, i/uji/i
t«rln nnk Jelen\'.ke/r>l rrf«l!\'"i r -in\'í\'i urynnra^k ^i/.nnilintoii, I • \\ó h> lí\'t d^liilAn a 6r kor n vAt-I • " • > valnltmn, alIrnktrÁ \'M tlM-f. r n.l frt leí/nrk flóvr»et\' o
Nigykanlra.. t»4:> mAr lun 1 ui t Po\'íiármesta\'
Mellékiv az 5190/1045. számho Hirdetmony.
Pinyehne7lctcni a város kőzéiife gét, hogy a honvédség és •« nemet véderő által létcsitett crödité* kd»» koiör.bözó védelmi b«rende/ ^eket elhordani vagy rongálni lazi^orui\' tilos.
Különösen vonalk.i/ik ez a nlJl»>e azokra az egyénekre, akik lOielél céljából hordjak el a védelmi l*rea-deiések fiianyagát, mint peldáu! árokfedődeszkák anyagál.
Aki ez ellen a lilalom ellen vek háborúellenes és törvénybe niköií bűncselekményi követ ef, ami salyO" sabb esetben halállal hflattfW tn s_ Polgár™^
ZMK** Hfll\'.n eokinw*\' mpik\' Uadjt: jtéi§u0$$éfi y t hm iíw* P«laló« kiadó: Irt\' NyouiH\'-a M«lifaiaMa«i a. l s
•yM»4á)«l>«* Hs|JI«M
KyMidSSri
Ifjú magyar, az 1848-as március kötelez téged I
Iniltknat -
IlkMltWil\'-..\'.-
I évi, et CL . ^ Ns^uittu*. BM6. meroiue 16. péntek Ar» 30 tiN« r
. d é» k\'iiívu i\' F*.ut" c «rat» cl " Hton. h.vMeli telelőn 76. u
Fetelös sieckesMö: Renedek Rezsr
Viretftf ára: # y h6t»nr». • ,»•»»•/ \'t <e psar*
Március Idusa a hungarista Nagykanizsán
Nyilaskeresztes Párt Hungarista Hwijalom nagyszabású márciusi szabadság-ünnepe a városházán
\\ .f-«
n-t-.
»/<-l\'ftjii- .tói \\ ilü Ifiki
»■ ér.Cl t.\'l ütl:«totlAlÍ inej \\\'«:\\k II./.II Jijir.n-M it« in- l\'lii«.»t |n^ii|> ih
i»/i.i«r in. lIi•\'•"■» 1 tirrm^tT
M< .ti- k leU k a V ,11/- .. -iji; o-roi.\' V|. m\'im\'|\\« i ii UnvértC J. a> ital ilnk,\' a li.intalos \\i> \\ il \'i varte. l\'ert t. , !v
./••> »ei ié-/t volt* k. 1» •\'ii u di*alorin/*l
t. k. liLiVa*ur \'•!> ii nltív /a-
ni.\'lriliMÍ ÚlltHja-lv i \'l .\'Illót , i|.-í f\'.iil i •ml 7 \'II.
- \' lutrriiH I * a I)iitik* i\' Mt» iLa I\' ni\' ívi i_*a/i ii..i, niK. ,, i-l.\'nt imn idnnium v»-. ii n Alti, mii k itli h. lk.t-4* lé-.\'tiir IM< lén i rcnit <eilo/.n>. \\ na. <\' k" • |iéu II ■ ll lUilliie* n mii/ii
inkti í" miil vilé* bin-
«i>éói\'ia.\'s Im/uII unnak id<*j«\'u Ko-i-tiiii|* lis/i /rinvi varosának. •O.ilor filfci fiúink eH i/li it Vilk ] » tl » kíllC Vioim\' WuV-
I \'írr Mr tkn !»••.» •»»• • «i ni<itiviin ^1> kai ilr .tTt . Mindenki ott plt. aki Ikfaé\'tl tarti. ómik é(jvV- magul | !<»»•■. i l.*-/|.i Tc/ét\\I-U-io n ezo U • liuukitii-ta meunvitó után Jii-h-«r J" «of t »»k «vt |*»rreel tt»-••*»!• uhu alkiilini kulhenéiitl */-a-fitlu inái mu»i |I lUsni\' \'.t\'íjlfíkiil. lé wl K Kim Tihor iIjumLm » >etó » ilj.-t.* netóWn U> «»Ji, ví»m.v l\'il\'aiUM trtre a 4* u* itl«">l» utui -ci\'i«»\'» F< Ihivts e iiau\'ver ifjuMtJOt » i »mii mert kul<-il«\'u rlpiiMtu-•"•ik A mnv ói tiiW ívii 1.1*i IV-, uiie !.•- éu> Iti e ifjan urna\' n-Iwe ruonu«i if|iiMi^ fe.\'s teiét. Mad (\'Mink» Kmil urvaiixu* n-icló
lld|i.lll llít l\'lll-U fí\'l « II U*tsx *r
ifjU\'^\'Ki\'. Kel a -" Mi luiltMum! Ky^fr-n- a nb\'urn/ó j^\'vu -kuiéu H . .
• Km.\'ko nnv>t»i Ikilks u -kolu mén>i í rrsi.i\'U naL^r
"^l\'-VUí atal. ÍRMS m«t;v»r htul-\'\'ni :iiirmuMd. A iLvliJ\\iuot( S»vnva l..u»alé tivoliét* ivn J li«Hiiilh jóiat\'f \\*rv«i pro I* \'a nő -tó momKitu oiuUn «,fthoH óf i*»ni|wt*iu\\ fol-!•\'■a meni Uwridrt. r.mit — l*í>-\'\'i févV-n .f«tk nSvíd kl-"♦ail jii tuilunk ii^mri-V-tni.. • \'t nwriktni j ttunk kW*
V -k ti i . « m.\\|Ml li.tUii ul*n jót-•\'fk . o huncuriot* mAr
\'J nn^mvi\'lé". »»\'. Mirciii ^ C tli-ron akkvnljs it*
n foniii>i>r«;*klilk. 07 év n t««let♦•kint u \'^-nénNtk\'v. I4tj*. Amint ll« « W f.-lkéritíVlkwuil t*»U»rkJl
* ■ let irintti«Al«n éa tv aW\' 1 U> u thuMm íenetiku®
• éÍMteeer«tfl«\'i óKik
let*. A mercniai ifivn-Ag ^ kit- r%» e UNrt>4i feleit,
»>i iivrvit kikpett e t»>
k-v^vóK"*- O\'.««o
. • rv«n»»J. mini «V» krr^vhr +m e :x«ner4 mi i lu-
n »t7 élni. Aa ifjia-
a lutat/l vmi i/m»íi:i orio »^n<<m-rotrt-. IW»k\'VÓ»t\' lni_\'\\ u mituyeiuak
• Ini ke l f/ n n.ni/.l órók •\'■htű,
• fi ólotl-i\'% iunnhl A |krÍK/lnei
-unt. — - • :i I, ^.k
é»t i-m- a .. uiftv. M\'-rm L ll Mert ip. UMf-aa .nukt-inénak n<-nt
l»o»ry
liaiiem U-^r^^r ki meryeii. nivi KommiiIi iiut^ ii i\'-h nz
Mjiifo. •..«.] ii. F> m.\'rt! MmiI-
• xy *ikr c. nmlv:» j.-tl íu^k l.ríiu, tiki miLétii K .^ulh. -ainlo IihIoiii »•• i U rthit uil. eki hi.rtAnóVil ia . liTa:t lelwll Sxm|ih>í F( n-nr. <lla-t*4m.ie i- lelkid i lyciu\'w.i A me.ter tfjilmik 1u.l;a, IioiO" "»m kön iii ü h hoimu. m r:rte, <le él kmik> m fajtánk
olé:. Me<y»um«/e/ iM>iit roll,-
tellett, ho-\'v IN^.h
é> liA/úlik ireiili raj •• : • hze ft \\ A Ila7.i éa a iW-p fo.nt\'mát ropiAnt pjxeé.\'lr■ tudjuk t/mt>>ritem rVsz- j tel tü\'on mat: ar táfeudalm -t .\'ka-nmk. ahol :u ekk^\'Aloit munka ar I r«\\etleo érték.. F.i k< ll. ut- i
ittAsei uz uj )tui\\i!»ii»t& Allamoi. | Maid felvo ui\'letVi e nu^u: ninh napjait akikot e reido lili.i.ilii« h/i-l .\'in t\'lrikha.*tott. N •msi-ti ré lünk: a/ oróe, n.\'niaMl kaUiiiei viui-dolei. MagvmvniZiŰ! ina u\'<t-hidid . herc.it v ívja/a kil.ti Uinl.ikkei -/iíii- \' hon. Aki ma kivonjA lUkrál e n :u- ( wli k-.u,leíV;.\'U»lu«MU\'.U i. aj IMji j fel ii mond kerténv n lelet. I» - fH- i oN\'ii-ltil az ma/eat no»/Uik nit*. 4 lódi.ija. Kii\'ostMidíd viiíami te-
lain. j/.ii t .1...... 11 ...... i .
JUifc-K .i .ii!.otlti> .«;•!•.e „ ).« rvsrtri l\'i. Iloiv.ilh úniM\'pi •• »/ .lu e le\'i.i-k \'liél \' i h/.mlntt Két ho.^ » ;.ii.;vnt i lii-K>, ok • inieli m-ia tolt nudliink .i/t !«•\'». - tfijetk\'lmé lien k./.illMm.
\\ Uiiiitlr\'i^Viti\'ii na.\\\'on ** |« e
i-íko ull i e al i- ....... ii lu. .m-
n-in liiin* u»> akt uriijei i.wll.41 é t téjit.
uj » <•. »i t «/inil
ék i I-k
llua^a alá . >.< i.a <i/e\' \\nn ky vi«h/anveii« ié.i \'» in i. a i. hi föléül
A Balatoniéi délre egy szovje^s dobztfiEy zsmét megs«mmf«iieHilk
Csapataink elertók Siófokot
A 3alaton éa a Duna közöli kél sza^sron Attonük a bo\'aoviei allétoka?
(B\'.Un "ote.inl\' Minién ma-uy.uvpi\'nH\'t p.dtik it l\'. l.iton
lol krletrr ......kot dérlék x.ill
Mtn ikernll a Sio csalornalol é^/.Tikra lévő min saras lercpot a boj-ievisták ulolso maradványaitól niretiv/«\'tani Tób\'t helyin álváglak a is.lorna déli parl-járu ék oll hidföl léhMlelIck A nagy n|»*I\\c odnht-lve/cU KZtivici I art al tkok ered incm ti -lenül kibérelték meg ekeknek a iiidloknek a benyomását, tuzér ségíink i*n páncélos kötelékeink robani.1 \\i>sza tVzlék .őket
A Halatón és a Duna között kél stakue/on áttörtük a bol se xisták tüzérségi és páncélos ál-lás.dl és a s/ivós ellenjllátsal szeatb< a tov.üih nyomul ik elitre kelet Télé. A Halatonlol délre egy szovjet hadosztály zöméi g <Miimi-ileltuk ^MTI) A honvédség tó paranesiiokának W vilmu je-
leniéi*
V\'m-1 esajialok al kellek a Dráván és a lolvó és*aki pariján lóbb liidlö| alkotlak i.JU-k ellen indmt erős szovjei lám.u dásokat elhúiitoltuk \\ Dráva és n Balaton kó/ólt tama<l<> < pataink az ellenség s/ivós védekezést dacára Ka)eis\\>ii irányába terel nyertek A \\l\'.ala-lon és a Velencei tó kö-óll hárc-kocsijiiink ii repülőink lámo-gáláival lövész költ \'ék.lnkbc törtek az ellenség fö elh i. i\'nsi vonalába é* bár az időjárás és a teri\'pv istonvok erőben akadályozták a hadműveleteket. M-moiitórnva és O/ora között a \\fó|é[-zAl partján előretörtek, Seregeivel é^ i.árdonvl vlssn-Togl.dfrív Az ellenség Igen erós
elletni lá^t tinueil\'és sza itos el-Itii^ánudá^sal ig\\eks ik remlü-Ittlcnlül elörenyomuht koleléke-iakft ie|l.irtóztatni
Az ig^zságügyminiszler Nagykanizsán
Dr Hudlm. ky I áv/lö m kir ig.i*sá(plormini*/ter csiitórtó-kón dt lelőtt Nag> kani/Ura ér-ke/etl A minUzter első utia • Törs"énvházba vvzetelt ahol dr* 11.iám ílrnó tónényszéki elnök fogadta I gv anilt tisztelegek »lőtte a bit ák. üg> é^t?k ée ai ü^-véill kar tagjai Hudinszkv mini<rter delehMt a t^roeháza kö.\'g> ulé>a termében a honv^it-sé^« alakulatai e\'étt n igyhutaeu
büfédet nsondott Délben egy-tálclcir* körtéden veit részt
Délután felkereste az első vo-naÜNin kü/dó hon\\«Shánket é> .s/óvetMijeink etapét.dt
Dr (sudinszkv László ni kftr IgarácÖ-^Tni\'ÜSZter na.yk.nl rsai litegat&sAról ét ai arizonaira \\t/etft uljáröl helyszűke DU.-tt hykózelebbi lapszámunk-baa részletesen siántolunk be
Szlovákiában H sul.v ciha ! ril. harcuk során ax i II har-I col. magvai\' kötelékek a szó-vctMges léeieró lámo^.ilásávai ■ o/áie *s Uiái ilo sikert uraltak I Hcprl ink a Dunánlfthtn har-• coh\'i köt. lékcinkel es a s/m | j«t I imAnlul leié i. ányuh. ttn-nóilási inrgalaiál iiic.íLve lie-lóen jó cietlmennvel támadták (isik Zólyomba sik i ú\'" e • kik tegnap, nagy n w ísijak I árán b. hatolni 1
SchvN ircw avser mindkét oldalán a ho|M-\\ikick treilnKii?-tclenúl íoMalták páncélos fái-kájuk uiltp) liinv.galott :Hlórés| kisérletcikel l.cndületee ellen támadás.dnk a várostól dél-nyűg dr.i elvesrleft területeket szerezlek vissza
l.ehus mrllcll a* Otler i men-téli a K|ds.\\ikii k g\\ enu •\'■» időikkel \\e.\'clelt lámadi.al ninrr ves/leSi\'gek melh It ossze«iinhTt-tak tü/ér é-iónk lói ii án\\z<dt tü-/éb«\'n A stellinl rédóovrzctönkii él is állásaink előtt Inusullak nitg ai ellenség gvengélili elore-•ó és-1 s .jé\' har. I c onortj dnk etvtsrtelt támaszpontokat f .ja laltik vissza é» foglvokal ejtet tek \\ dievvonomi hidfóállá xunkban a linltuniklek vzánma tüzérségük állal lirmv*lott Iá m.Hlásiűkkal i- i vek eaekélv he törés* ket értek el
Kolb^Tgel » tulerólien lévó erőkkel ^^abrn clkeseretl tl hnrcok kótótt tovább I irtjuk F-^vtí a« • 4 olí-t*)
M K07*
Parasztságunk ós a hungarista életszemlélet
ina. Nagy Lajoa Qrtzágoé Paraszttzéktartó Munkarendvaetó
azeMeia-
Hungarlsta életfelfogásunk szerint hungemmutunk őem mát, mint ax élet magatztot céljainak minél tóké-letetebbé téleléért folytatott véget nemérö karc.
A kungarizmut tehát az„ élei (ftök forradalma/Forradalma aínk«ak et eeőknek, amelyek ar Iste-a képért teremtett ember bensőjéén élnek ét a tiebb ét Jobb életviszonyok után vágyódnak
A rotsz fogalmitól mentet élet-Ideált megtetietitő erények Ciopor-totitáta ét rendszerbe foglalása adja ax életcél mótorját, amelynek hjjtó ere|e egy magasabb életrendűtég utáni folytonos sóvárgát-vágyakoiát-ban nyilvánul meg.
Szép a nrmet, a bölct ét jobb örök kutatása és keicséte ti egyén, valamint a közösség javának szol gálatára
Ez a szép ét Jó utáni vágyakosát tz élettel való folytonos harc a közössegén adta időnként történei műnknek a nagy-filozólusokat, böl ctelóket, tudósokat, lelledezóket és Államférfiakat. •
Sajnoa a< ernfcer énjében nem ctupan a jó és tzép utáni vágyó ■ dát. hanem a rosta, a becstelenség nek, mint etzköznek felhasználása lé megnyilatkozik, amikor anól van szó, hogy egyesek hajalmukat, amit etekkel ax emberi Idealizmussal össze nem egyeztethető módon megszereztek. rögzítsék, azaz saját hisz nukra örökletesse tegyék, biztosítsák.
Etek ar embertípusok előidézőit nagy vliagtragédláknak.
A\'szép és jó természetszerűen vívja könyörtelen harcát a tossz «s becstelenség megtestesítőivel.
Korunkban s/emQnk előtt zajlik t kél életszemlélet küzdelme Küzdelem, amelyik tengernyi könny, vér és értékpusilulásau át nem két-téges, hogy a jó és szép erkölcs győzelmével fog végződni.
Magyar viszonylatba^ liungaru-muaunk testesíti meg a szép és magasztos életldcálokat
Azokat az emberi ideálokat, ami ért örökké kOideid. inkább meg halni — de a küzdelemben soha el nem fáradrtl, céljt mindazoknak, akik magukat a hungarista élet szemlélettel eljegyezték.
Felfogásunk aierlnt huitganzmu tunkal csak kkor tudjuk nnnze-tü"k szolgalatába állítani és u-y . nak minden előnyét a *ö.-o»ség | vára gyümölcsöz tvtnl, ha a hunga-hila #ii ic« U minél szélesebb népi vonVíkwásban tudatosítani tudjuk ét mcKismerteijOk.
Hungausla forradalmunk a fejlődét folyamán három periódusra tag-Ivódik
E\'tő időszak volt a kezdeménye zét Neuuiveietőnk Saá\'-asl Ferenc * réaréről.
Második időstik a hungarista MtdKlIWlk, célkitlii éseinek és
Saiságamak minél szélesebb népi legbe va\'ó Átültetése. luditosuaia. A haimadik periódus pedig ak kor fv»g bekövetkezni, amikor j huagariita életfelfogással tudatost-tolt, legélesebb népi rétegre tá maszkodva, kuflgarwinusuuk az örök lorrada\'oin jegyében megkezd h«o orsii^épitő ragy munkájit.
Ismertük azokat az ak.vdllyokal ét a ias indokokat, amikéit a le tOM iSidó inarivstt litorálopitahsta lelkületű kormányzatok tüizef vassal aaa«léiy<utik meg szelet nép rétegese — de különösen párisit
tágunknak — hungarista ben való fclviiágotitátát. ;
Nagyoa lói tudták azt a zsldé érdekeket hűséget*a kiszolgáló ke-retztesfiscberl heállitottságu politikusaink, hogy ha egytzer a magyar parasztság előtt a \'huagartsit igazságok, célkitűzések jsmertlé vállnak - akkor semmi földi hatalom nem állhat útjába a Jiung#-rítla törekvések diadalra jutásának.
Ezért záratta el előlünk tzlnte hermetikusan a falut ét állítatta ellenünk tzolgáUtába a falusi klsbi-rótól kérdve Jegyzőn keresztül tz éjjeli őrig laluvonctkozásban minden körszolgálati közegét.
Parasztságunk idegenkedését uj életszemléletünkkel szemben .még atavj^zlikus konservatizmusa és a "párlé.ettől való taitózkvdása is elősegíti •
Aki ismeri a falu életét és benne a paraezt életkörülményeit — nem lepődik meg ezen.
Parasztságunk fajnos saját bőrén tar.uita mfg. hogy minden próbálkozás és kezdeményezésnek csak ö — a magyar paraszt — volt az áldozata
Mindazok, akik a letűnt rendszer idején a pirkszt nevében jöttek, vagy hozzá leszálllak közéleti magasságból, csak azért tették, hogy parasztságunk közterhek alatt hétrét hajló vállán még nagyobb közéleti magasságot érhessenek el és i«y még hitalma»abh_ közéleti tényezőké vAlhirfNlHat*"\'
Minden államilag támogatott kezdeményezés, amely parasztságunk kai, tnnak sortkétdescivcl foglalkozott. csak arra volt JO, hogy paraszti népünket még jobban elnyomja és a nitg meghagyott ke vés politikai függetlenségtől is meg-foSMa.
Ne CMtdálkozzunK tehát azon, ha uj eletvemlél. un kb l rdódó
humzaiizinuiunkat it Idegenkedés-jsel fogadja.
Meg vannak ennek « bizalmatlanságnak az okai. Csak meg kell viztgálm őket ét magunktól rájö* vünk arra. hogy paratzii népünk tartózkodó állásfoglalása minden Itekinietbeo Jogot ét Indokol*, i Mindenek elöli paratzii népünk nem szereti, ha ölet magtsztllják, dicsőítik, különösen nem holmi eltő-tégekkel vafó legyezgelést. Paraszt Ságunk termel, dolgozik, védi a hazát és ezt ugy cselekszi, hogy ezért köszönet nem jár, ilyet elfogadni nem epyezielhetó össze a paraszti mentalitással, mert ez és inind- , az a niuzvka, amit a közösségé*! végez, kötelessége.
Módfelelt bizalmatlan mindenkivei szemben, tki nem tortiból jött
Amilyen őszintén önti ki lelket ét fogadja, bizalmába azokat a paraszt-testvéreit, akik a Nen zetvezetőnk által felállhatott Parasztszék vagy Paraszt Hivatátrendböl megy közéje — (éppen olyan zárkózott letz és gombolkozik be állig, -- amikor jogasz, egyetemi tudorok ét vállalati tisztviselőkből lelt .tt.űparasztok" akarnak neki .Uj éleir l*. ..uj világrendről\' előadásokat tanari.
Azok pédi£, akik nem lei\'ünk hűtlenek az őst rög mithoszához, azok, akik nem töri"dünk korunk köifyökló ét minden áron érvénye-sülétt kérető ámulatával, állítjuk, hogy paraszti mpüiik is szervezkedni akar! Mert parasztságunk be-ie- fog es bele tud illeszkedni a hungari>ta életszemléletbe. Semmi sem Liz< nyitja ezt a ntpnál is világosibban, ni\'iil Ne i zetvczetónk iránt megnyilvánuló határtalan bizalma és-rajongó szeretete, rag»szkoda<a.
Parasztságunk lelki átállítása nett ét munka lész, de menni log.
Egy feltétele van tnnek és ezt tudomásul kell venni mindenkinek, azolgálui és nem ártani akar nemjá\'tének.
„ Parasztságunk élelsorsáv; I paraszti vonatkozásban parasztságunk élet-étdekelnek legszigorúbb szemelölt tartásával csak az foglalkozzon —
aki maga is paraszt.
Ismét súlyos gyermektragédiát okozott a talált kézigránát Nagykanizsán
Kiss Kíván ti éves. Nagyi i/sa, Mag)tr-utca Ü7 szám alatti hkos i József.laktíny körrlehen ját<?a-dotva. kézigránátot t«l.vi Fcivcttc és játsr.ini k. ideit ve" , n.JJ fü.d-
hötvagia A kc.igráM felrobbant és e\'gész lettén súlyos sérüléseket \'\'között A fe\'robbant kézigránát ujabn 111 áldozatát beszállították a közkórfiMba-
Milliókat fenyeget a borzalmas éhhalál
Aa angol 4% belsavifcl aaidók pakoll gyklMlete Németorszég ellen
lársatUUl lijv Ehrenburg, 1
A .News Chrontcle" cm ü angol ojtág evy irgol kon invtenyetóvel folyta\'* It t>eizé*getcsi *mertet. A kormány képviselője gunyot egy-kedvűséiyrl Ismerte t>< a követ keiőkcr
• .Nincs se.nnd ^u\'iai anoar, ha azt mordom, J>ogy t jövó Nemet-országiban az emueiek mi lióinak kell majd éi»cnhalni." Ez a meg-állapnás napnál fényesebben bijo-nylifi, n angol vezet^körök gyÜlö letét.
A légibáborut illetőleg sem tesznek mw leket a nyelvükre. A sió-virágek helyett, amelyeket azelőtt at embeiisétról hangoztattak, a „Times* tgy ir:
Az an^ h\'parancsrokság végre ceva\'lotía. hogy a német városok bombázását tudatosan et tervszerűen hajtják végrt. Ebből a díszes
■■■ hir-
hedj\'jiéltló író, .Szialin i-á/i ujság-.irója hiányozhat, aki ig^ir:
Mii llilbcvisták nem elégszünk meg Nmeiország egy részével. El akarj|iM(jpu«?*i?anl epész Némei-orszafjl, *
Horn a nl a ét Bulgária |öbrn önálló többé ^
A SYovjotiMiió elutasította De Gaulli\' kormányának azt a* kérelmét. hogy Szófiában és Bukarestben diplomáciai képviseletet\' léUsits n Érzel Moszkva kőrvvtku clisxör i«nertc br, hogy Bulgáriát ó Romániát a ^rov jvtupió laér Mm tekinti ónálló áll^iiaoknak •
A HAZAÉRT!
Kopt otk^. Józ «•( ér vereté
márdut 4-én a vetzprémi hadikór házban, tz ellentéggel vívott küzdelemben trerzett tu\'yos s,(z«. lése kövelkeziében elhunyt R.j,j,f. sai, a hősöknek kijáró végtismt. féggel hílyeziék örök uyaj^omia a veszprémi li^si t>in.*trb-
Kopecskö József őrve/ető! \\ h,;. sök nem halr.aV n,eg. Fniiéktik « Hungarista Nrmzel minden ecyes tag|á»ak szivében örökké él!
A vö öáök ngajd9tzt>a küldik" • Qsitntlaik tanúi\'
ktd li itőiÍK-l t iu\'. i ii. i \\i
o/őnlő nu-nckiiM.-k ko/őtí anunl. frnnein ■ ludyn baihfiv<il\\ található akik i.nk.\'nl <- looidr,, ."•I\'I/cl ih\'lklil illkahb tall illák 4 nVuual lo\'r va\'ó in n l.u\' .<m i M\'tn i la •»/••*.\'-tM\' I. L-
/ÓM" kcriiljom-k. IIoíív •/. .i f Imiik
liioiiiivii - indokolt, n/. kitűnik o^r
rőnioi Imdi\'udtVilö i«\'k,nli\'-«\'U\'i!. MJ,i azt írja. ho.\'v UiU-vi«t.ik által ut\'4
ért ő* állati i- ni.aion f............ •
iH>küll «-mmmh-|Ikiu iu s\'»
ő"* fmiM i i liailifouolv mii\'-.-"-.........
hiil\'átáin nk.idl. \\ iHiU-vMák i In\' >/..iiixii ira\'lottí\'ik Mimit tud -u-l ni -ollők. *
Magyar-horvát közös front
A m igv tír killii*.viiii\' js\'ii ■ i lotfiiliisl !• II a liiin.il knlu\'.n minis/t. rn.\'l /ági\'ábh ui \\ l-ibi galsis alkalmival • ko/ós h.uv oröki\'i\'itó i il lirs/cllók meg \\ m »glu- /ele- i k .ilalt ki:#»r/rsif juta>11 iiiinilkőt átlaiu s/i\'.ír.l .•! íialiiio/ása. hogv a li iboiu gvő-gi\'lmos li.-h\'jivi\'rnh kébfii ö\'-szi\'s i\'riiilcíkrxe\'sri\' álló cn»i-kel bari\'hiivelik
Angliának 1945. losz a legrosszabb esztendője
Az <aiigol közellátásügyi aii nis/ter egyik nyil.ilko/alábaii keiiyl- loii voll ín-v illanj hogv a tavalyi óv rn\\s/ (.\'miÓMTiihiii nyti miatt llllá rsztriidn ogyikolcs/ i I cgrMssy. ilihnknak aiin lyt\'l A|igli:i a kozcllálás le reII nii\'ge\'rl A/ angol fiildiiiioé lesilgvi ininis/ti i\' ogyik In-s/é rh\'b\' n visxtiiil a/.l n vallomást tcjtc. hogy Anglia mcztignzdasá ga i»|v nagvmiTlőkii viss/.i sésl nmlai. hogy a/ ax ipari cs ke t i sKVtlclini\'l is iiugytiii érzéke-llj?fll crin!i
A hóhérok előkészítik a keleti németek elhuroolAsál
A» nn_\'ol hirs/«*L\'>dat ft Ijuii\' m.| olágrdőshol jolonti. hojv a l-»l*rvi* ták nz állniuk mo^/úllt k. lm íjá met váittsoklmn válmratott i-ndri.^t ál\'itoiliik n vártwrun<-n<A őlőip. .\\ viHHxinmradt lak.- -^
elluircoláh rlőkés/ilőv> (v ljal" ! Hzoirták. b\'ő/l^n mint ujttHL\'ilŐ jolonti, ltOOM*V.",lt , viKtáknak a német munk.pi >\' "ö1, cákra tázn.m/tot| k-.v.-U K:- " \'vn\' c*-ik hogv jóváhacvta. ,,ai>rnV*í olhurrolSt gunvxw e^vkwv&yi
>«lőnvó» magóldáa.-nik no»orta
A némot bóp (Vssóvot/\' - - 1 JJJ
mára <>/ a Ií\'Ímii\' n\'-s n-m ^íjat. Ai il.ven vallomHínik ernln\\án>e niem k l«ct, mim m *í még szifánlahbé u»/i a« elbr^i és u erók lak»e»ewt
M Kft" vv
(ízen a front
a K. 389 ip.-ról az aíábbTbo*-küldik üzeneteiket:s Kulin hortv. Imregröl, S^inyéri Fe-Poiács Uéza honv, Szur-rt/2rfll (Zemplén m) menekült is-JJseiket kérik, keressék lel őket ,kkol. mert senki ismerősük akivel leyelet vállhalnának lUvIik István honv. Veszprém) MirRU u üzeni, |ól van,
jj.-h levelet vár
H-aiki
Szépen dolgozik a nagykanizsai Honvéd bolt
Oyőrgy, Kovács Imre. vitéz Czanik
Napról-nsprs jobban Mvftl, terjeszkedik s nagykanizsai Honvédtolt. Mind többen és többen látogatják. De mindjobban veszi pártfogás alá a polgári lakosság is. Óriási kedveltségnek örvend, minden tekintetben. Perc, perc mellett keresik fel, magyar pajtások, német bajtársik Valóságos missziót tel-festi A magyar honvéd, ha ide belép: hazajön. Bizalommal, mert Kahkovics Jakab honv. a zalai i MSzfn az holtja. Még jobban Alanyokat kéri, hegy keressék tel | |ehtlRe kiépíteni és a magyar hon-
^•likkal
Huza Mihály honv. az R. 7j5. . ,/.< ken a zalai kislányokat, hogy y ífctlvnlll is írjanak címére egy-^ | p-»|, meri nincs senkije, s jól . üakivel leveleznie. •
Stm- s Laci SS Hunyadi gráná-a (X\'706\'g. tábori postaszámról &j-sauy)ahoz Irt l(J4r> március t-én im leveleben a következőket uja •AbtKk közön . Most még arra kí-f.desanyámal társaim nevében, ^.y a/ aláv,bl elmekre juttassa el fuk jókívánságait, csókjait és t-t Andri Jóska,\' Lfndvai Oyjj, Sátrán József (llorlliy M ut 19), l\'miarics Dénes (Honvéd u), Kii. . l.as/ló (Migyar-u. t>8 VHor-tiüi Katarin (Kini/si u. 72.), Frey5 t, icr Ocm K«»vács Hé la (Magyar-, MJ >. Kulcsár Pál (Kinizsi u ), Wn.W Pilvu, Németh Ferenc (Ma yii u 122.). Németh Károly (Ma njr «i 20), Horváth Oyula (Árpád a II) Van mé« egypu sáska is, & azoknak a elmét nem tüdőm: Oyfn>j.ik János. Ku-iics J.. Imrei IviililS.lr, I .irk.i-. I.alnf, Herczeg ^/mI Mindenkit ii)iiglassanak meg, maJnyiijin jól vagyunk és ml-iWbln viszontlátásig miiidnyájukat nnyoii tnkszor csókoljuk.-Kitartás! íi|cn S/álasi I
\\ K fiOO. Ip. számról üdvözli Sínjén hozzátartozóját és Ismerősit Tazii.it Rozsö és Jözsef.
Üzen az otthon
J>z*» Jözsef önn nek a C. 6«2 ip íz itzeul keresztfia Sonmgyl Tit>ke es édes.ln>ji. liogy decem-o*f 22 ike óla nem kaptak tőle le-»»lot. írjon gyakrabban Ok jól van-•á sok.il gondolnak reá es ba|-
véde! kiszolgálni, hogyha kereskedőink, mint polgártársaink még jobban nwgukévá tennők a Honvéd bolt Ügyét. Mert a Honvéd bolt mindent lud használni — a honvédek részére. A cipőfűzőtől, borotva-pamacs, ♦szappan, stb. lói könyveken és folyőiratokon át mindent, ami a kereskrdö nemes gesztusával részére szán. Itt van Mustos Ferenc pipirnagyken*sked<\\ aki valóban nobilis gesztussal 500 pengő értékű áruval fcegitelte a Honvéd bolt céljait A nyilvánosság előli megdi-cséijük \\rte. Németh lestéküzlel lábtörlőt, Halász Károly, Malek Artúr, özv. Németh Sándorné, Polai Fotenc, dr. I.aureutzy Os/kár, Stein-hard! István, Heské József. Ilonlfy Lórincné, Tnk*es Fer. nc, dr Pintér
Lajos, Boha Ilona, Vesztróczy János (Uelse), Qál Lázióné, Tornyos Ferenc, Lentes Jézsel könyveket adakoztak a nen es céira. Tarnóczky Géza nagykereskedő 50 pengővel váltotta mtg a Nemzetvezető képét, mely Összeg a Vöröskeiesztnek jutóit. Külön "ki kell emelnünk Szekeres Irma kisasszonyt (Csengery-ut 18 a sz.) aki 100 levlapot rajzolt és ajánlott fel a Vöröskereszt céljaira és amelyeket darabonként 2 pengőjével bocsátottak áruba. 200 pengő jö\'.t igy össze a Vörös-keicsit céljaira. A Vöröskeresztnek adakoztak még: Németh Lászlóné 50. Polai Feienc 20, N. N 4. N. N honvéd 2. TóthGézáné 5. N. N 2, Dombai Gyula honvéd 14 pengői adományozóit, ugy, hogy a inai nappal a Honvéd holt 367 pengét küldüli be szerkesztőségünkhöz a nagykanizsai Vöröskereszt céljaira. Rendeltetési helyére juttatjuk
A nagykanizsai Honvéd-bolt oly mintaszerűen, oly magyaros lelkesedéssel dolgozik. hoj>y megérdemli a nagykanizsai és környéki magyarság legszélesebb támogatását.
Segítsük még jobban kifejleszteni: a mi hfs fi ilnk. a magyar honvédek szótalanban.
,N#m a magyarokat, hanem táját népUnkot kall fölszabadítani*4
* tzovjst féorvoanA yal\'omá**
li.s |.g\\ Siófok unllell
• M.\'li i . s*ii ictoro*/ f«» *mimi.\' iiMiutlt.i Oixv»/ország. • \'als il « llem re i*. n háborút 1 k.n ||álok«>n \\ aló atvonulásá-
vn/letle el. mórt a b<>l*o-k itou.tk knr» Ihmi tM\'fl »\'M .n krjol el 11/ a véUweny. vO m-m a Mtkkal jobb Mirhán ^ m ig,v arok.it. hallóm elsó-*\'i\'>n ts sajél neptiket kell ** bnllluil. *
Fogy a VÖről gérd i
^ M gáixIulóv^srhaiKvs/Irtly <! « r*sle. M ma^sarors/Agi 10 ul.i% öt.i öwóllomunvá 44 <H» Wézalekát tette el
1 • M Pemek. Ken . •«.
- e-etttta** H««ii(iu \' ÍTkí^O aylus rap^a\'a
• * * eratz •fceO.Ua
ohm a fcii^i tri»dé«li
„A moszkvai pátriárka táviratilag kérte az Egek Urának áldását Sztalinra"
Vörös propaganda amely sántit Navetni lehetne rajta — ha nem lenne szomorújáték
• stm-klitilinj \\ vur<»
luliHlliui .\'ilkftllinmil Mcm j iin>>/kv\'.ii |u\'itiiárkn t<i\\initnl klllilnlt "i/tilni link, A |N»triiii k.i iiiIm>/Ii\'Ii\'\'I<iii) a/. e_\'«\'k iiiiük\'/ fiiluis/.kpilik. ln» :> l.nini. ifuxMii S/litliu ii vnr.K. hadM-ri\'g ívtinil. lv.\'\\U«ii -iranaai rivru^tne-u-t nlalt ki a vi»iim |im|KiiZiiiiila ívllilira. •
K/t ii funiii.\'-^tikii-.iiti lianu/ú pn>-|tai.\'\'Oiilii hiii Mo./kxu i>\'|iiti\'lti- »i lnv.\'-H, lii-—t\'-k iiiiIm-\'i na-\'v a/
h> a bolsevista uralom?
Rablás, fosztogatás, gyilkosság, kegyetlenkedés
A pokol falszabadult ördégainak (éktelen dühöngése
A Imuloni^ im ueknlt leligve b\'k. I.eugyelors/Agn ik n s/n\\ jel iill.il ni«\'gs/álll leiiilelein ural kiulü ;ill;i|ml..kr..l nvil dk.*/ • I• •( adlak ki
\\ n\\il.ilko/.il szerint i len gvel piiras/tnak bártuiis/or a i> i(vi galuMiáf ki II hvs/ol«4állatniii. mint arcból \\iii»iivn«liii v.ui i
f«is/tog.il;|s. gvilkoNság s a m»k \'
elrablása
Finnországi meneküllek vall-jók a kövi lke/nkcl
A s/ovje! i-s.ip.iiok elrabolják ;f Inkitssag utolsó inget i* A/<>-, k-it a parasztok.it akik allataik! elhajlása ellen lillakornak a helyszínen leh\'»\\ik A voII\'Umiv-J
I h\'ges k.ilon.iknak minden j«»-. s/iiii l i \\i-./ik a liddirókkaiilak ! sí túiuiléle járadékot nem kapnak 11v * ii kóriilinéinek ko/nl| : Qgj i-\'/ln.in ii" a/ óiij> ifkosnk i S/;j n i
U w.ilban i liolscvislák h rojuilták .1/ v/t lakiissátí i.s/-
t kkjs- hauk is lakaréklH\'léleil : i|u| a| a/ indokolással, hogv <■/ I kk avi majd alapját a/ uiminan I fi iHitandn eszi hadseregnek j||l|) ynuakkor miódenki • Imlja, iiV (v a szovjet kezére kerül! U\'k t tórfiakat amennyiben t i kölóvéssel el nem Intézték ókilt egvlul etvíg réi«en Szi bifiába hurcolták
Hozzátartozóit keresi
Rigmányi lános tart honv. kerfsi családját, Rigmányi Jánosnél szül Rácz Katalint és 3 gyermekét, akik Beszlercenaszód vármegye Tics községből menekültek. Cime: Struló-vár csendórórs. (Zalamegye)
Kihs Ken- iemlőit, aki H ila-pt^U\'it el.\'áili i /uliy.iiti Ő^MHiim. Iliaiil .i Momiiim Ilii Inl.laiiiiil>an Ifi je>lti\'tt H/nLáliitiit. ki\'i. i Mi.nri, Jnkali Utviei N i ;v kani/-.i. |M .fi iii IH. H/ám.
Ti\'iiik Milmh hitiiv. i Nhiii.ip. /.a la.\'i. jv . ( , r!..|M/ F..,, n. . .., ki\'iv-i \\a. \\hám uml mou/kiilt i It^-é\'Al. >nii in Ki/n. I. ift . ^.!ni.n
Km ilmt
Xfti\'üi ll\'i/hi na: kani/^ai laktn nini\' t\'V t>kl«»h»-ií\'-Iü-ii llaU*>:iia Ui vo/uti A/.út a iKin a«|oil cl\'-liHi llia.\'aról Aki tml vahr-nt is mla,
ó-u-it- •\'tli«Man>iát. •• * Vurun Int viiimr\' Nu\'.5vkiu,ii/M-i Knkin /i un ii .VJ. Minin alatt
laikus l..i>i/lónó s/.ül. l\'-nnna Máim iH\'VU 1\'iuiMÍt. volt luli\'ki la kon ki\'n*si íi/v. I ><>itiiii*i I ••reiu\'iié Na.\'> kani/Mt. K"I« m\'\\ nu-n I Jol.liáu\'N -ló/Mif honv l a I M)W.
«|• \'*11111«•\' ki\'ivsi IIV. I. . .li.Uu\'igy
(ié/a xkani/^ii. I\'i4i.fi ill T uz. alatti i!.h Hajt in in. In luiluak valali.il i- iii\'n. •\'•» i« —k ac-.nlii fn.i\'t.
| iW/liNilL\' a/, ofiis/ í jih.i/ i s a ii\'ii\'S
eúr ku/\'iit i-n ln»j\\ t hu- -/ rjtian a |M|«>k imlvi\'Ti |« n/l« .\':\'••■ii »an-nak l\'iii|>.i\'.\'ninl.iiiak |ó. . Kik . .M-t Ii-ii hiltája van, Imi^\'v Iui/ii.\'-iil\' .M«\'rt a/ i-u\'é-/. Ih»|>.-\\ iniiik nltal un -/.illt Ifi iii-t(<ii a/t krll 1.i|Min/.Uilni. Innfv nlmr.i a l»olm\'» i\'lák U*l«>-/ik a Iáim kat. nlüŐHürUnn a ü-nipltiinokal ií>n-l.i/zák ;n«v é- a papikat u\'vilkol-i.ik I.-.
lb«M l«.MÍ/-:|l I". tp. ,..! I..., -, >«•••\'. I /avlust.
l.aw
Ii.
HÍREK
— Uj kitona-ujság Előre I
I | tu\'lili|> in.InM a iinilt ni|<\'kl>nn Kani/-.,ni a ma/xin hiHiiVilrk •• h/ŐHi I-.iMI i iiiiimi \'. \\/ .•!-•• In.
I nini \'ámíil n• "i la|»i/\\ i linm.....•\'.
lat Ilik Imi.v Kft.- -•.•ik.-/t..
n> iiliikiin li!ila<l < -a\'u\'li la|ij|i< akin li-mii a liuini\'.liii l.. nnii-lv h-b\'nkónt I111//.1 s/iil. liii ilitpi iil\'\\
tíljlús nnilra Ini*/óI m I velr. A >/ri i-s/Vis«\'\'-\' im-ulnlált i a li.iii .it -ilinii
véil s/i\\V||./, 1 .i/i | • • i • - > ik ír. s/.i
mithnt. (\' ak Klón-\' »/.-ii a- nloli.
— A hazafias közönséK figyelmébe
\\ na.-ikani/s.-n /rmiiMikt.. ut víii l|:nlikiirlia/l.:iii iiia..\'\\ ir ult
katuniik n.i hiányt H/i\'iiviiliM»k K--i«i|ók, |.a\'.. • •!> i- pirmik ti\'kinti-tóU n. I\\. ii. i i •. ■ .. /nu k-. /••ii-i\'.\'i\'t I S\' nk. ui. a-lumánvaik k.il — *11 — -•» a In mit l"it..\'ni A/
a l.iiiiHiivok it k\'Vi\'it. u hadi\'.*.....In/ó
li-oaliitittl i\\ai\'i»lin/ II. i-iii . ii «•«••• teuliu. Mn I\' "\'> \'•»zó tÍM/t
| _ RémhirterjAsztók faljelentése
Klfltt\'lls \\|.|l\\ á- lni/ :. i»m-i I
k..-, Mu.it :i./«vi-.1.
i , tu I v.ib.ilui. 1.1 •• , ri- .
-i .itt i, IjnivAI n.\'v - .!,••/. M\'h.\'i
1 Ma..\'it k - ■ In -ti\'.- hajSlkii l a U
: /aki- . tiM-; r% valótlan Int • /
tév n.ian I ult.\'\' Is\'v n lhu> ■
| U-réiiM :•» ,\'a/ili\' I "-linnel éki
..t! ii lm
té-JN \'-s koi
VÁROSI MOZGÓ
Hárc/us /5-ftá/ — péntektói ^ EMIL JQHWCiGS brilliins játékával
Kivirul az öreg szzív
Xiieró műsor: trőói\'uga\\ tombsusogas f/őadások *ezoete 6 e< 8 orakor
Csak s cigányok vannak a i bolseviklekkel megelégedve
, llulgáriáb-in «">ak i <*ftg:í I nyok v.inn.ik a vörös uru { l"inm..| rr,« ge\'é>.ei|\\i- . moielja •■gy hokár fi.iílif\'igof> 7. mon-d«»tl. h\'.gv az falujában mi ként vt-llék tervbe az uj f«d»|-hirlok-elosziást .Vinel\\ h«ii «su pán rsak az >i I\'fi va. \'rvta-lan rigányoknak { ti w m át-m- nelileg lia-ZDuk min\'h- .*y az 6 számukra is ki/-1 »Mék a/ okot ízh-gület \' réizt *
4
Zala] közlöny
jSULjauu
Radaiow elmeneküli, ém a remin nép tavébli szenved
Mini az angol Reuter hírszolgálat Jelenti, Rad«*cu volt Román miniszterelnök, amikor életet sem érezte biztonságban, a bukaresti angol követ oltalmába helyezte magái Magvarán mondva, elmenekült a boTvcvis ták tar kóló vésc elől,, akiknek" buta|omrajutá át Romániában épp* n ő inozditotta eld^A nép azonban nem menekülhet el, hanem tát>ornokainak és minisztereinek gyávasága miatt, nkik a szovjet hóhéroknak kiszolgáltatták, — tovább szen-rod •
Jalta — a legnagyobb nop-amltáa Amerikai bírálat Jaltára
A lattal határozatokkal kapcsolatban - amelyekben (Churchill és Roosevelt gondolkodás nélkül hajolt meg Sztálin hu-\' tnlmi akarata előli Amerikában Is egyre lolih bírálat lát napvilágot
Igy |. gulóbl. Siniilh a szciui-\'tus agyik tagja jelentette ki
A jalliri egyezőn nyék nem egyebek, a iltpck félrevezetésére irányuló kiscnctnél Anglia cs .\\n* rika, mint Szlaliu cimborái Jiiltáhan nyíltan elismerték az erőszak elvéi, Lengyelország példáin mutatja, liogy milyen sorsol szántak Kurópa töb 14 nmtreleinek Jaltában *
\' Apró táviratok
(I\'hiU) A H|míii\\oIih x.h^Ih\'iI kiutasított Imlm-vtHta meghízott ímiiA Mot/kvitliu iiln/.ott. bo^\\ ul.mi\'..-likat kapjon\' V h|KUivol állam ollen irAmuló ujalili toriorkixérl.-tokhoi.
A SvoiiHka l>iigbl.wl«d azt írja, 1ioi:\\ a nénu\'t munkitoi.\'k S/ilié-rinl\'ft viiló olhunsiliuHii a i|ánn«toi-**Agi keleti i|>ar teleinkről é* hx ott \'lakú nómob\'k Ioiiii\'hz.iii Lw«a min a IioIihivihUí kaUinAk kogvotlonkiiléiu hajlamainak as oka. hanem a hz.iiv-jot i\'Aajwit To/oté* k.\'tclkc/m.\'nyn
(/iiineli) As angolok é« é«**k-ann>rikiiiak Állal riuv/állt am/u/ok Itan ham i-áiti járvány pn»/l it, nH<l\\«\\kki>l Mzi<mU*n a kn/tn-ÓH/m-g-Űtf\\i k.\'/rt^\'k ooiKtiuj hiánviiltan innjdni\'ni l«-IU>*on teheioi lőnek. A nwv* >dló katonák kül.<n>«on a ti-ftlasp liwn;U»Uvodé««»kot toi je*/.tették
(Pari*} A/on a* eet*. :iu»>i g\\u Iónon, m.-lvon Kran< i lonoiu; e»ée-•WV\'iitfM nlla|«4rtt vitatták u*v. *a\' \'^<anvvfl|tiiit hih»m. iikaku.l msjnl-lainUHtnk. h<v4 » fi.nieia fóifiak 70, « francia nők AO nia/i^Aka ol-wefitottit uwUulvAnak I- ik»k vt Tekint tv, h«vy a fruuMak nlta\'n\'-hn wwáioak. e* a eul.wi«ifcW< érxxa-l»rt«V<M .íi tv^VwMVl álla|Vlra *nUos kihat.t««a| van. V írv\'ima\'klialan-d«Vv (vm* tarlóm ámoklvui 74 #»á-sakikr-.t cmc\'ko«W>(t.
ilAXt.Uml Angliából mut.lig ujabb f ii Vb eitrijkokról érkezik hir. A brit f.<vár\\*«b*n as autóim* i tvao-a k.ilausofc m sátraikba !cp-Srk. A uV>hi kikótő mnhkáe n l<* eiüntette % munkai 6* imwt mar li bb. mint 7UX> emhrr k<p*(i iitntjkla.
(Amaitrntaiui A» angW hadu^r-mi.u«ii^iu*n ale.utitk.ir> kynap es ai^vl ai«>h4ihat tariou hs»ismoK>-; N\' v S»v» birv-
ds\'mi m ioA t^44 ívmfntxv Ivó J^Wt l»«*.< ha^Mtit. ae^ül-
Folytatás as L oldslról Golenh^fen éa Daq^g előtt |
had osztályaink tartós súlyos küzdelmek során az ellenségnek nagy veszteségeket okoztam és akadályozták arcvonalunk lel. szakítását. Nehéz és könnyű tengerészeti haderőink a nyu-gatporoszorttzági partok men tén ismételten hatásosan avatkoztak be elhárító harcainkba.
Kelet-Poroszországban az ellenség-erős tüzérségi előkészítés után 7 lóvészhadscreggel és számos páncélos kötelékkel a délkeleti arcvonalunk ellen újból megindította.jiuf-.y támadását A* csiila gyujtó|><mtjaiu Lichten-feldtol és Zlntenlól északnyugatra, valamint Urandenburgtól keletre, a hetükig tartó nélkü-Ió/és4-kkel leli csatában lievált kötelékeink Rendulic vezérőrnagy vezetése alatt újból súlyos har<x)kat vivnuk Tőrei len erejüket általak u tegnapi nap folyamán olpuszlilotl 101 szovjet páncélos igazolja
Kurbiidb.tii ma^ak vowztc^é^oik n a la-.il ott olviulásni idő kovotkez.tá-Iniii Kraif-ilburg haryi leiH.;^él«in a Hsovjot robainok orojo <Mokk.int. Ai ol!on-év{ s/ámoH olszi^otolt tumu<ltw«a mentori ertu|^tlaink mogrondillM tollon clháritó cinjén. Az. nlsó rajnai arcvonalunk előtt, lé^ibon a me.itor-
uéqa* köd által támogatva tovább tartanak as elknaág élénk mozdulatai. Saorjot tüiáraégot MxQnkkel vertAnk síét.
Iteul&sfon inellott aa amorikai n\'ad-oaitálvoknak fohtatólagna táina«lá Halkkal óh olk»^eitxlott onlei éa kö»-séoekért folvtntolt harcaikkal hi||c röll állásainkat kiHié viaR/asitoritani, do oxok után naar\\ veas|oáé«eik mel-lott clháritó.tOsénklien, vag> Ikm-támadáaainktól folfoiíva. öisiuoni-iotuk Sajúl CM\\ta éa vatlüsz.n>|iüló-iró|K.\'ink őzen harcokba jó onidnuaiy-ii)ol avatkoztak bele.
Ax alsó MohcI iiumti . orőink a támadó 3. anioitkai had»uro«u»\'l állanak han laui. Az olk\'r^é,\' a IJumoi inontéa it. ujlx\'il na<\\ollb .i\'-kkol tánnwlott. Az o>bnrgi eriló iniinlkól oldalán (iol\\i hidfoiilhiaok\'it tudott Mtoroaui, mw Haarlairgtöl dólkck\'tfv risM/.uwirtuk. Saail mtorn molMl cm ki iiími Voijé^okUn mui(hiiu«iilUik ax elleni elórokáneoi.
A* oltón só 4 ori\'w tii/.<T*--\'i clö-készités után, .itiikL-notiUa; I*-hatolt Madonna énzuki jénzébe. innen ínég lotfnap (lélulán ujlnil kiv. rtuk.
Mo.riorl" lü/iink lamdurius m«K-s/nkiiio nélkül biuibb tnri. Antwer-|fl*n után|Nillá^i iámai>z|iont i- illan-dó tá\\ ilrtá.\'i tüzünk alatl áll.
Az. \\n-.diulm é^ Ki .aeiwi^aul^ iiaiiyulu.crúxoii lnz.u«ii«iti uUui|ioi-lusi fnr^ii oiiiIkiI tciiKeralaltjiirouik ujIh.I m b.out .IH.-Joii l\'.KT turta-loininal MÍliyu^zUitlok ul.
Miuláu t linri-iiill
•ddig
A szovjetnek nem Németország a célja — de egesz Európa
Dzainglsz kén rámtéttemél is boraalmassbbak s szovjst kegyetlenksdéi a*
Aggódnak mar az angolok ia
lélrclokésé- el csak s.ijál / • n \'iioki céljaikat követik
A Daily Mail hasonlók\'p pen tr
Dlsingisz kan rémtetlcil iiu^ neg.lehelne magvará/.nj elvakult dühhel A jelenlegi réiutcl-tek és löim-ges elhureolAsok ossz. !i: mh.Iilliatallai.nl borz. d masabbak
A liio uralnia alatt lévő b rül\'teken uralkodó állapotok ról a •Time aiul Tido cinin lap azt irja. hogy olt ol.au borzalmak uralkodnak, amelyikei eddig a Halk.ánoii sein ismertek l!g> somleges lap luilósüóia irja Rí Im ádból Az egész | közig.izgatást teljesen szovj.l udnlára szervezik ál, bár ejjl a tényt kiíelé hellyel-kózz.e^ ng<\\\'sen takargatják *
mm illlllaszlotl Moan,!. hogy Kiirőpál n |>o|sc\\izmusnak kiszolgáltassa. hoiililársai közül ug\\\' látszik egyik másik lelkiis nfi-irl furdalásokal kapoll. anélkül azonban, hogy az. ilyen i it ka példányoknak sikerülne a s/ovjclbarál (lliuivhill Kor mánx hivatalos felfogását; ia laiuil is változtatna lg> pl a •Trulh rimú angol folyóirat s/okallau élexhilással fciéu la lálla a szögel. nnikor fg\\ |r
A szovjet M-rcgck clorenyo-uuilásának nem csak az a ivl-ja. hogy legyőzzék Németországot. hanem a cél egész ICuró-pa A" világ még ueiii l.iloll ilvcit támadást l ut opa ellen A f»ol-, scvislák minden emberj \'érzés
Az iliusag jcienlka^esi kötelezettségei
A Hungarista Ifjúság Orlzágos Vezetőjének ?.. sz. parancsa értelmiben nyilvántartás céljából jelentkeznek ke\'l 12 évtől 21 éves korig minden ifjúnak.
Tehát elrendelem, hogy a Nagy-kaau>án és Kiskanizsán lakó, vagy Nagykanlisán ét Kiskanizsán tartózkodó iH^k a Nyilaskeresztes Part nagykanizsai ifjúsági szervezetinél (Deák ur 2.. II.) a következő Időben jelentkezzenek:
Mi\'Clus 16-án d. e. 8 órakor jelentkeznek az 1930., 1931. évfolyam.
Márc<uS 16-án d u. 2 órakor jelentkeznek az 1928., 1929.
évfolyam.
Március 17 én 4. e. 8 órakor je-
lertkeznek az 192A, 1924, 1923, évfolyam.
Március 17-éa á u. 2 órakor )e-
lentVrepek, aki) valameiy súlyos, de ig.\'dioli akadályo.-i..tásuk miatt a jelzett I időpontban nem jelentkezhettek;
A jelentkező iljak saját érdekükben a bemutatásra hozzak magukkal személyi okmányaikat, m^ghagyási Igazolványukat, munkaadójuk iga zolását, foglalkozásukról, iskolai v*g-zettsígOkről szóló okmányokat,orvosi bizonyítványukat (ha betegek) stb.
A jelentkezés csak a henvéd-állo-mányu egyénekre nem kötelező. A fekvő betegek Je\'entkezesOkkel mást bizzanak meg. Erről azonban orvosi Igazolás szükséges.
Légiriadó eseten, annak megszűnte lián azonnal Jelentkezni kell.
A jelentkezés alkalmával mindenki tgazolast kap, amelyet esetleges el-koórzetnél fel kell mutatnia.
A jelentkezés elmulaszióival szemben a legtzjgerubk eljárás lép fa-tyaajaiba. l/jutáfl vtieié
r«vvéi L.i/c.
fjem adom fe> a harcom
C*rn\'r vtr.>HCl*:if 10 pengőért kapht n
é ZjIó. Kpzfany nyomdájA i .
\'••<r«\'áiii/sa o^egvei »án.. ,iolfÁ. - -asksrotil
5151 I.H5
Hird^tmsíny.
Közhír é Iss/ü\'ii, hot. I M. nnioc. 15 ín. ctulörtOkOn ct. 17 Sn. noml.it n , váróitól ésiakktleli irányban iliniM) ti gyalogsági ílcslovfh-.-t len rs^pid 7 , tót 12 oraig. Ax rtrKiiiví&iel átall í kezA területre lépni ■ a olt kO/lekcii\'>i tik*, ^Hslin, Nsgyrícsc Nsg)kani(-<4 kó<- ha-"ióüó ineiók erdők.
19-15 uiárou* 11 én, xüines .-K i , gel • Óntól délután ? oraij! p«i - iuiff. se^i éleslo.cm-l i«m es m Jaio uif leire lep«ii e» otr kn.lckedm ii «• t .«. var, QelseNzrgai Üelse, kereenn,. \' i Ion . .iiau|iak, NagjbakAnak iw<- . c iK erdnh é* roeiOk
F. Ii*. 15 t-n a na, vkamz-ii pll>. _. i I I nyiigatra its/ lü/crségl e e l<»«C» v
Víküi k<izhu>e lv»z«ni, ii<> » m .i lk án, pénteken e-tc 7 óiAlél C| . i éle»lft.> siet lesz u tetsA v..ie»i i-i. • vArosi i-rdí\'ii íh.
l\'igivl.neite ek iiiindcnkit, .. kc/i kcnicl e< j/ « i-/einíb<ci i- o i-.-i-a Ititp •nio ablia-. laitsa he NaK)kaiiizsal l\'.»4S marcus II
M Poi-,árii<i)kin
l " -----
Mellóklv a :it«VH»4> •
Hirdetmény.
Fellilvua .....I • miWrli-:.-. ;\'u ■
■ iin.Hti i,t l » i l\'t. • I ik • f
vídriön i Vftiuink ». kslins:\'A»l\' n in I ápoló . n/\'kAi « . i«knrlln vh,\\ i ; nrtir. trtv^g.ik. »ri.l.nV. »••. -0
i b mro.nnmkA.1^, «.u c• -i ví-il^\'rnl erAilllAKl .. inkát i>r \'A In.rk, hoey s/oiiii nloi 6 u I dAieiA:t !■) I* Ara oi •:! |«*l» • - • i\' i a- k a var«w»| i. < rm>kl IiIihI-. \'I roMhá/f II i in Ifi |
Neve \'ittuk ti«*M/.ni-l heiv.iM \' ■•• r.ansk tnsitukk.-.l hmi«i > miu/ niet p raiit\'«i>"k»\\si m-i hojv olt vtnnik iilkalintirA*hin
Akik J. lcntke/ hI khn-r/ri\'-i\'-Kini^ n.-m tesznek elemit vur> prillg h táfuVnl n li-Ptl ni.\'ib-n n. ni iKrt.i. ju tsrto: link Jelenik-/.. I i-rí.ilu \' \'
uvytQCMAl. hioini.nt >n. lui\\«. Ii • délután :t rtrio.ur .. >aio«l ait-rn-ki vatulhsn, elli-nke/A • eetl^r W f\'l K«\'l l.\'««;it k • if\'n /p\'.x.-
ntgykao*\'"\', t!\'4i oiár. Iuh t 51. polp^rmr s\'í\'
Testvér I Többet ernek s iöve-zar a síroknál I Ne zugo\'Adi n^j .igénybe vsz^ek slncmunkí.-hoz, vagy lövAsztrkok »%t t-oz. gondolj arra, hogy nsm.it magyar katoi ák eztkbsn i lő \' vAsztrkokbs^ vAdilmezik a városodat As a fsftitM a szovjet oresa rabló es gyilkosok ellsn. Nekik segítesz, ha állásost Apitesz Jobb, ha csapatain* szAre lÖvAszérkokat ásol, f" \' aem, hogy ha a szovjet kitoi\'*i által meggyilkolt hoz/álartozc i azámárs sirekat ásol I < 1
Z^l •
• 0t■ r «»i -, Kiadta Vi;a;.auc \' \' reJetó. »-a".
Nyooiai\'
• .ISs«aiZ<«a|i S \' tyeeaa-ftM* *a:>»-
ITtohfele
leaálokeut
Tikot! »»ita-
85 • ím.
-. egy kérdés van: a győzelem I__
[gyiunizsa, 11*46. március 17. szombat Ara 30 «IM*r.
t(*k«iilf1AU« ti hláééhlválál: Pft.ut| 9. •■ám. ^^Mt\'M\'al " kledah \'flall telefon 78. tl\'

Fe\'rlfts «rerkesztó: R>»p«d»k
natiMim ára: ht • penaé.
nmryedérra •• paoefl
jutflnátky mlnlmztcr i
„Harc utolsó csepp vérünkig, harc a végső győzelemig!"
Ezl a háborút Németország mag fogja nyerni — Az uj haditechnika forradalmasítani log|a • hadviselést — Nekünk magyaroknak nemosak s háborúi, de a békél Is meg kell nyernünk -
„A Jó bírónak mlndan vonatkozásban a krisztusi «■ hungarista alapon kall állanlal\'
Onnepo vall Zrínyi Miklós várpiánsk, t hungarista IgaziégUgymlnlizler látogatása
Mini röviden megintik, dr. Bu-itnuly Liatló m. klr. igainagügy-■tnliilcr csütörtökön délelőtt *40 érakor Nagykanizsára érkezeit A miniulerl a Törvényházban a bitói ti lugalmaról kar elén dr Haám linó lörvényaiékl elnök logadta a Mvöiölte néhány keresetlen atóval — A nagykanizsai bírás ts blió lltíi fogalmazók élén — mondotla - srivböl üdvözlöm a miniszter ■Hl e Törvényház falain belül. Nagy Drftnrnnkre szolgál, hogv klmnteleil Ugatásával bennünket. Engedje
A Hungarista Állam • teljea bírói függetlenlég híve
államok hírverése előre megjósolta,
meg miniszter ut, hogy a tisztviselői kar és a magam részéről biitosilssm őszinte ragaszkodásunkról, biztosítsam, hogy n-unkánkst éppen olyan töretlen akaraterővel és átlkllsmere-tességgel látjuk el, amint azt az el-mull időben Is megleltük. Kél|ük a miniszter -ural, ebben a törekvésünkben támogatni szíveskedjen bennünket.
Az Igazságügymlnlsiter közvetlen szavakban mondott köszönetei ai üdvözlésért. ____ ,
- TI, mint birák nagyon jólMud-Ulok, - mondotta a miniszter — kW a Hungarista Állam a teljes Mi lüggelleuség híve, mert azt az Mim leglontosab6 alappillérének kkmll Meg a szovjetben Is hiába pribjlknrlak meg J bírói lüggellen-"g nívgsrüulclésével, mert minden ilrrn pióhálkozás yégeredményben káosjlnir, zűrzavarhoz vezetett.
- Tl olyan korszakhin nőttelek H - lalylatl.i bestédét — amely-kts at egyénnek esetleg jó sora kkrtelf. a közösségnek azonban •tiu. Magyarország a liberálizmus-Wl sajnos Idejében nem vette lel •<1, ami jó. Külföldön el már nem V iáit. Itt elég, ha Ausztria pél-á\'lára utalunk Nálunk Magyaror-■t\'i\'in a tlsitvlselól társadalom, "■Ilik a bitói kar Is, cl váll adó-
Pllian állíthatjuk azt Is. hogy \' bnik még at első világháború "tl lem lésresüllek abk.in a meg-"Mulesben, amelyet munká|uk után "Sf\'Jtmeltek volna. Mindét miért? *"il. mert
* libaritii éra alalt nálunk a eta-kUkimOvea aaldóaig aa baren-••ik taiórtek le mlndeal.
- Mi olyan háborúban élünk. n< 1 cppen eleket a köiőiség aé * \'"»» elkövetett bűnöket Igyekszik *llennl. Eit a hlboiul ped.g Né-■"\'\'srlgmeg fogja nyerni. Ct nem-
\'-Iái megiy.Váésem és egyéni .ylSs\'m,\' hanem eil bizonyítja amit egy egy néit-etorsügi r"1 \'Ilit láthattam. Nemrlortitg "l\'ltti eit a háborút annak elle-
hogy a tengelyhatalmak, elvesiiletlék i háborúi. Hogyne mondhatták volna ezt, arpikor at olasz kikötőkből kifutóit hajók alig értek kl a nyilt tengerre, máris ment at ellen séghez a rádiójelentés, hogy ebben az Irányban Ilyen és ilyen - rakománnyal Indullak el hajók.
Arulaa lérlint mindenütt
Ennek követkeiléhen a villimháboiu nem ugy zajiolt le, mint \'ahogyan ait megtervezték. Németországnak tehát más hadviselésre kell II it-tirnt éa ehhez u| haditechnikái kelteti teremteni El at uj haditechnika alapjában lorrsdalmosllanl lógja a hadviselést éppen ugy. mini lorra-dalmositotla annak Idején » lőpor, vagy a hitullöllfs pu\'ka kitalálása, ezeknek at uj haditechnikai vívmányoknak a gyártása mos| van lolya-m .. ián. Természete- n ahhoz Idő kell, smlg elégséges mennyiségben készülhetnek el. Az is természetes, hogy nem érdemes olyan újítással a küzdőiéire lépni, amelyet az ellenség már akkor leknplroihat és felhaltnálhal, amikor még szövetségesünk -nem készllrlt eleget belőle áhhot, hogy a háború kimenetelél azzal véglegesen javára dönthesse el.
Budinszky miniszter ezután a magyar leladiinkai vázo\'ta. Ilincsu-ly.ozla, hogy nekünk, magyaroknak-nemcsak a háborút, hanem a békét Is meg kell nyernünk.
Nigy volt stövetségesel nem
-Mtrtá ugy, áh.\'^van ígérték, aiíi5,„ btgytJk, elárultak. ~ Oyantn hallottuk. a liberális
, A Hungarista Állam larhaa őrőkaéget vall át — A Hungarista Állam — folytatta bestédéi október 15 ível nagyon terhes örökséget veit ál. Nálunk a mullban állandó deslru-álás folyt. Mindenki azt hirdette, hogy minden ősiieomlott, minden elveszei! Felleheljük a kérdési, akik eit a hírverést elindították -és német szövetségeseinkkel csak azért lógtak kelet, meri téliek tőle — miért nem álltak kl nyíltan Anglia melleit? Et a trálcrgyórgyös poliiika a mostani világnézeti háborúban a lehelő legrosszabb volt Mikor aalán elérkeztünk l»44.«ok-lóber IS éhet. mindenki ail hllte, hogy olyaa összeomlás jön, mint amilyen 1918-ban kőveikeielt be.
A nemtet ebben a pillanatban valóban a alr szélen állt, Am ek-
a magysr bírák kilencven százalék bánj mindig a gyengébb, aa elnyomottaké oldali* álltak.
kor támadt egy Igsal lérti, Salleal Ferenc, aki minden tekintetben rátermett népét kiverelnl a legnagyobb bajból Is. Szálast Ferenc 10 évvt ezelőtt egészen uj irányelv ekei hirdetett me,\' Már 1935 ben lálla. tl\'ogy a nemtet le|lír. rohin leleté. Vállalti\'mindazt a szenvedést, amely éppen ezen meglátása* miatt ellene \' t Ha pedig ez Igy van, ak-birói karnak, — amely IQg-a politikától, lüggellen az ál-alomtól, de neai lüggellen a izéltél — stlntén erre a vl-tell alapra kell helyezkednie, bírónak minden vonatkozás San a krisztusi és nungarisia alapok .kell állnia. Már a mullban la 1\'at vitH a tapasztalai, hogy
A szociális és köiőaségl állásfoglalás a jövőben még lontosabh kell. b\'gy legyen. A bírónak a tfru-ny alapjin kell Ítélnie, de tmelleit a való Hetet kell állandóan siem előtt tartania. Természetesen siűk-ségeué válik lörvénveink álahki\' tása is, meri a zaaiibaá bizonyos
bdnculekményeket arán) lalanul szl-ginzln bünicttek, mig egyln bűnöket éppen ilyen aránytalanul enyhen. csupán vétségnek minősítenek.
De nemcsak a bünei\'|.ig. hsnem a itt,Jrjog terén ts nej leli csinálnunk eteket a módosításokat ts lefonaokát. Ma a háború csúcs-
pontján, amikor bm.nyos vonalko-zásbsn sok tekintetben kiforrás alatt álWIWl ezeket az álalaklláaokai nem lehet keieaztűlvlnni Tehát addig il, amíg ez megtörténhet, a jó bírónak azt aa Ort. ami a térvény éá az étet kétSII vae, \' ét kelt hidalnia.
A miniszter eztllán vázolta az emlékezetes 3400 as rendetet szomorú kihalásait. Az elmnlt uralkodó rendszer- eztel a rendelettel minden kötsrolgalaiban illónak^e-hetellenré lette, hogy polillkál tevékenységet fejtsen ki. Ez az oka annak, hogy a kézéposzlály, amely tulnyomórészben közszolgálatban állott. vagy az államhatalommal máa. vonatkozásban sioros kapcsolatban voll, most még idegenkedik a llun-garitmuslól
— Terméstetesen a «birák — mondotla a miniszter ezutárt sem lehelnek tagjai a Pátinak, azonban, ha majd ki log alakulni a hungariala társadalmi rend, abban vezetőszerepet kell, hogy betbltse-nek.
Tiaztalgásek a miniszternél
A miniszter\'beltéde után dr. Haám Ernő lárvénystékl elnök és a törvényszék töhbl tagjai szakkérdésekéi teltek lel a miniszternek. Ezek letárgyalása után dr. Lengyel Károly ügyészségi elrfökkel az élén az ügyészi kar tlszlelgelt Budinazky minisz\'er elölt, akik résiére a minis,ter a jelenlegi helyzettel kap-Clolaloa kérdésekbei], részletes ftl-világo<ltárokat .adott Ezután a nagykanizsai ügyvédek teljes létszámban szinten tisztelegtek at igazságügy miniszternél.
A kormány üdvözlete a honvédeknek
Délelőtt léi 12 órakora n nlsster kíséretével a városházára ment, ahol a helyi katonai alakulatok előtt mondott nagyhatáau bestédet. Elsősorban is lolmársolla a kormány Odvöileiét a honvédség részére.
- Mi egyellen Időszerű kérdés lehel t.upán számumra, a gv\',lelem — kezdte be\'r d.\'t. FfellMi a kérdés mellett minden rgytn e.iOr-pOL Most arról van aró :,i<y vagy van a magyar aemtetben bósl élet-\'
4
ZALAI
személet és akkor győzünk, vagy ha ninc«, akkor örök rabszolga Ságba süllyedünk
—- A testvérek mindannyin Jól tudjak, hogy október IS-én nagy •orsfordulat következeti be Magyar orsiágon Ezzel kapcsolatban nem khet elégsjer hangsutyo/nl, hogy
ezen a napo.i kl akarták csavarn a fegyvert a tsagyarság kezéből. A féifinek el lehet etnl a harc me zején, de a fegyverét gyáván kiew gtdni a kezéből soha nem lehet <\\ nem szabad. Ait sem lehel eléfr\' szer elrpondani, hogy tbben a vá^ ságos órában akadt egy ember.
Kl ez a Szálasi Ke zene ? Vezérkari őrnagy, aki otthagyta a fényes katonatiszti pályát. Vállalta a szenvedést, amiéri meg merte*- hirdetni, hogy ebben az országban |ojn van minden dolgozó magyarnak a Jobb és szebb éleihez. Ezért taembekcrttlt a ittdó szabadkőművességgel, amely az egész világot és annak összes dolgozóját ran szolgaságban tartotta. Emiatt vetette le fenyes katonai uniformis/l, ezért Vállalta nemcsak a Csillag börtönt, hanem a zsidó sajtó minden hazug rágalmAt.
Ikildou\'xácról jobb i li\'tiól I10-/AI minden mnd*»or. K/.t hir«l<<ti u Ik)Im>\\ 1/11111-, ext hirdeti ft nemzeti
1 vatta a namzat sorsát. ,
viriulixinuM m. ,\\ U>lhí>vuiin.-f-a1 -<il.\'i l>aii o\'4-f, lia OL\'utlls\'li <«•••!.-t mondok c|. Kgv érsekújvári inunkun l«>sxólto el a követ koxóket
A o-eln/lovuk iilókkii Ki*>k-ujvár uhám felhívások jeloiitok inog, anulvok a immkáMikat n HXOvjetU.-rniiliitotl.ik dolgozni K* 11 Ajwjrcn-oétUif niunká* folult * hirvoró*-
IW\'k «M \'•llllr\'llt t hO\'XOlh/.ághll. |*in-
n\'-U» NXiillá-olták el óket, uni -Ivnck azonban emik ogyetlen.xuua vult iu •óvók. A gv/ii Iiuii, ultol doluozott, h1-taláno* volt-Hic ulógodetleiiHÓg a ro^sz vixxonvok ók n n*»héx« iiu*trólli"té* miatt. A/. olóti.-diM Ionokéi iixláu e«.v-Haorüoii aa\\onlóttók. Kunok h k/. • ronexótlan munkásnak rután nik •iiilt tiMi\'.\'Hxóknic h >■ földi i\'.u adir»oinlHjl . Aróta iir.t niondju, lel kell viliigoni-tani iniiulen cinlx\'i t,
ml várns mindannyiunkra, ha a azovjat karmai közé karQlnénk.
Napjainkban </ n IkiiIníi moidn nxtioutotl lia/iuil 111 é« ii (nli/nlin-ditá* inln/riva\' mellel 1 nőinket iu-ií-tNM\'tO\'lnniIi, iTTíirőhok, falvak laknw-■H\'.\'út iailiu S/.ili\'im fi-lr indítja útba Kire nekünk i\'rttik p«rv \\iili axuuk li\'li. t liiiiv 11/. ±iloUo f - *|»|» vúrúnkiír, Iliin- n V\'\'u\'m"» uvó/..«J •iiii.-. Vag> -niiiiÍHit|Uk a H/ovj. t. t,
va<v |*iIu\'\'iiii m\'ioininiiluiik niiií.
\\/ok nVtáviik, akik az olleij-nójln-/ iili/.i\'knrk. fnbtnttu a
minitxter o -h«my nxi !■ iir>jók, liou-v ax 11 iv vonalon átjutvii nxotiin odulia/u n\\írjixltsii dol^nxlmtuuk. A h\'u\'i felvót\'lek «\'•■. n foizlxok, v il iniint a mouMxúllt lorük>lr<*l luizxánk hxiV kottok otfvliollaiiiíxó viiIIihiuíhuí mind axt lii/iNtiit/iik, liiníy it Nzovji-t u nittu\\itiHií<4 liatalinns toinovt-it ii»-
ilitja uIIni\'Kolrt fi-ló. K/»»kn» n n/o-
ivih\'^ll>\'in*kiv si-iii vúina iiWih, mini I S/íIn\'-iíii. óliliafál. |ni\'«/.tiili<u«.
Esan a trianoni zsidó szlgatan
Klilwn ft/. or^/iniliait \'2á óton ál a/l liinli-tlók, Nhi». Ni-iii,
Kolui! unt való-<iliiltak m<v «\'l\'l"\'\'l a JvU/ölmt? Hátran uioiulíiatjiik:
árumul l|il»/«HH*t óvill át IMMn kó-
nlHtt<|i ft^vwninli iun. l\\. kk. i nir^nillK ttuk viilua ma^unkiit. Klu<-IvHt unt i-^nVillak ? \\ niL\'\\lmU»k W»li-lin> U 11 a/t bixiHix ilottuk. Ii«itf>
a ki«lortok min ól •tkó|«-i«. Kólo-/-Uittak uijxan a /.»i<l<> Inrtokoluil. ilf a/óklnil n.ijiioi iimunoii ko\\ó< jutott a f>i|tliituvi<l>\'i |hii-u^/tnnk. »híív ha jultitt íh, 11 k-i^vtMiiji\'Mi foldok ko-nlll»ott»«k caak k« .óo- U- mm» »o-nátko/iiilmn ih ii;iUH»»4tal:in volt a javak folo-4/tnsa. Tái>a«lulinilai; dikt űz cmtwr aa milvrt kWnl •
Kron a triaiMUii /-<uló H/ii^\'tou o.\'in lólu totl a IK»|IV-./1I Imli-mSthM knMni>l kmlm K.-fk\'lt Uhut, lio<\\ italunk in nui^htuloHmSk. mint aliou\\ i^-.n/
l-\'inó|iál un ini\'.\'liiid tU\'-k rk iij mól. a iM\'in/.-ti a|»|Min áUú Hxwiáliz-Btuat. *
KIiImmi iix ojs/á^kan nokwxor uniminH t1 tOtTBBI^-fiT.11 vTTih t.\') ikót. Sokan Mikfók\'-t ivTÓrt^k n |»OH/.\'-<k-k-lic«. A/.«miIm»ii 1MI8 uta »nak ino.it van itt ii/, aki imM.\'tudja VHli^ituni a ilol\'^ii/ök iiiiiiiLiállaunit. K/.i\'ii a llláiriiiN I ikóli fih^uljátok U-lint. hmm!. ikhív hittől Óh iimv4>őx<\'hIós-m-I fogtok liautilni a Kunjaii>ta Mnnkanllaiiiórt.
hi. UiidiuH/kv la\'ih/ló iu. kii. ii!n/»áüui£vntinii*xti>r dóllmn nxük-körfl olwon u-it ivM/t. utána Vitjh Iliin* kormünyhirton íóímimüi ki^ón\'-tóU»n ax aivvonaliMi ku/.uő alakulatokat látogatta nuir. A miniHxtor álla-aikluu íolkoiivl • 1)/. alakulato kut ón nagvliatasu U\'*/i\'ilot iiit.-/,«tt n/ ouvln*iryuU katouákhox.
A héböru után agész más világ lasz Itt
A* aivvonulon kti\'ilő lnuivr.lt • aiiiuk\'iiki l>ü»A«\'ii ouitk\'l Alwvjvmi ti Hanvllüki ui(\\ tuMlk rh^ » ma*
fVMi-a:ot a/ ivi\'\'\' illádon. Alio,»au
I haa-oltol^ olvun »«v>n*|Htuk a
bókoa»«t.iliűil («
ak»i\\ik itt inowt icóo\'lth %ot Wm\\iii a )ovóiv vónatko/inui. !*•*«-pAn ml akaomt (*lnimidani. In<> •«l.li*: m««i tit.llialtuk »*óljaink»t mos-mloviUun. na»rt ai omriu: uwiist a l^k»> na|>jail¥Ui. Iiwivn ni ámlé< |iillaiuliil**ii vrtiuk at A ha-ut iu aionhaii iviVu u ma.« v 1-t%; iii. NhvvaUuik a mozó^ni-d**v;i fol»li*MkviluK< iv>i,\'«*rvinin-
diMikoim Uai. iHlJt-hrtn a
^vt oltömlu k. »k* a joh-nv^ »/amára taMii tu.it.vk tmv vaK^iUm a jv^hh ó\'otl.-lvt.Wvvt A hunirariMiai* iniialril »ia-
ma * nwv fw^ja VwnUMti.a nwvvl-hi^téw .k\'hpt \'^^S-\'t l!* IV iv inMHtol-
azt. liv\\o ^n k«zok a f> ur. ón W>*K«k a hv> * mar
vt iwin krll »k<Uv»ihw A hun-(sn-nv.n munkai v*** Ifprlraet k<»-A OMV^\'OHV tud )uk »ak»«itani an^.kul n. Iky a ri^vjúk LatSatjuk F iu\\-uraiw\'twv. tvv? a ürumk ft rt»>-
kan >» ou\\mt A fcÜJntú-
un li.i/álvfn iiiintlonült volt konw-tai. iivJio ó* füi»k\'»T*A»>l»;». A - finn onilvr mó^Miu iriu-wltó axt, akinek t.-l»l»je volt, ni. i| teiinószeUwiwk Ur-toiia, aki lohliot doli^>zik, ax tohlx-t k\'ixv ó< ik£> io^a i> van a uagvolib \\a«;>oiilio/ A Kiiinora/ák\'han Jóvó haJiíuiilyűkut a ko/»»lnuiltl<an • /állítottak volna K/«i«jothe.
K/ok a volt liadiíocly>k axonlian »olia nem kernllaMU-k vimaa •zuló-(ókljúknot uu-ii • holMvMék ia4* OiMia iieui volt kivuiialon az olvan enilvr. *ki UKVicniorkcyk^tt a jobb einK*rihb ók»tt»»l. Kiéri ó* i-Mik
cnjrt lal.Mnonnvit kivixv/t\'k.
Ti naivon jól tudjatok aa elfogott holnei ii»tuktöl, hoc> ipi \\várna rátok #zovjet uralNu alatt. Tftjcaii-aé\'ek tohMt kótok*M*«veteket azon a ht*|ven. aliOia állították benneteket hvv> * K>IM»»iiiiiu» uvit^vt Oiindot\\>kra kikuír-\'U-lln^súk. Vki
eit min akarja, azt ki kell uaniani •oraiukM.
Pudinvikv nuniíJter ax arc^ona-k>n tett utján miiwk\'núu elU^aé!^ Vfi a kv\\vwa*fübh heorédik l. Il*iV-lel, e a oitiiet tiöwA-
aécv»ekkol i». A BÜQiaflN und UV nVItr a ríil vrl. elaa-nt a kxei«ó voivalba \'iá a ba <%-abeí felhan^aots
U ^cite meg Ai- . n .
leventék elóször részt vettek az | Dnnepi sientmisén a jézus Srive | plébánia-templomban, majd uhna | felvonultak a kegyésrendi gimná- | zlum udvarába, ahol megtartották , áz Ounepelyl parancsnokaik és az egyesület elnökének részvételével. I Olt volt a gimnázium igazg Hója és |
dása után Tiborc/ Ady köliemenyt adott Tóke Róbert iljuvczció . szédeben a márciusi iljak és tüzével 111 Itatta Márcim Urógs Ferenc levente l\'ol-magyar jat szavalta el ^yu, vei. Majd a hungarista indul\' kelték.
Március Idusa a megyeszékhelyen
//«/<! •</cr.frr/,1 luuiikilitiMi IK /i-lefon jclrnti\'tc)
lai\'nci\'sücK hun^niisl.i m Hj\'tjí.i beiiM\'ísó^cl lióncjxllc iiuilYiiis l.\'iikól Déliloll .1 .» i% huszárok 1 nilékinüvÓMél /.ijlnll le :i/. tiniie|»sÓK l-j\'li Méla. lioi v;ilh I.njos ós Iliiül Mii^tl.t s/ 1 viilnltii inelloll S/eree/. (íó/ 1 ií-
jlisii^i iii<e\\i\'/clo S/|\'»|| ll-lkl-N
s/.uviikkiil n/. iljttsáj-lio/ ós vélte ki ;i/. iiiiile|iélyi-H eskiil n huiignrislii iljtlsúglul A/ un liepi hes/éd\'i-l N;igvkir:il\\i .1 1 nos uh 1 inliil1.1. \\;i/nl\\;i mVirritis l.\'i ike igazi jelentiisógól
|-\'.s(e Ii iHMknr ;i vanm^x lin/ii n.if>\\I.niióln-ii xj\'ll ,iií|n ralis elö:ul:is \\ / nlkal.>11111 il Iter/ok lló/.a. I\'erl.iki K-•iiu>l jlnfkiii ,l;ino\\ es I (laki. I.,ivL
s/iitninvéNzek s/.;i\\;i|l.ik \\/ 11:1 népi hes\'óilel Ilr Wal.nli I.I.-mer iiiuikIuII i Kirliiinl l\'i |/uM dl IV1II1 IIíiIh. Inllt I rvui \\i.
mim Mihály ós <lr W.il.n h 1 1 nn iiié zene ilh-lve óneks/ántai lilán Iviinlx l\'óler l\'órs \\ un\\ és ILir.\'iiivu vármegye li.|s|,,ii|.i niuiiiliill n.ig\\ Ii iI.isii Iu ^/cilfl l> lliiv.i a/ il|iis:i^i\'l llog\\ min llen erejóvel liai\'<\'ul|<in a Imi sevjslák ellen
Március 15 e Zalaszentbalazsoo
ílM."». niáreiiis l.\'iép ilélelütl a z.;i|tiHieiilh;ilázNÍ Nyi .iskt\'t i-sz
les lluugurisln Muzgul..... un
népi szvnlniisével ke/ille meg a s~xabadság itvuiepél l\'lána föléren felúHiiotl llösök cin lékutüw t-i.ilI li-lvoniill a Iliin garNa Flírl niiinlen Inuja. a kö/ség \' e/elöséii\'\' és a lalii ko-ZiMiMge Kiss Islxáii esperes megnyíló l»es/.é(li\' uláil az ár hónra felvonták a magvai; Iri
koluii Ós llie^kiiSZul\'ll/Ink a lm sóik 1 lllleklllfivól I /illan Ii n-iOi s/avii|;il km••Ike/ell ós a Ilim garisla iniliilói eléiiekfóse uhiii ilr Ninior .Líims k«»r«u\\os 1 lull.i ni.-g iiiinepi lii\'-./rih-l Maci lljalili lia/aljas s/ i\\alalok ko vetkeztek, s \\égeze|ul Iteikrs.la IIOh íg.lZgillil l.lllllo Úlllívpi /.1 róis/avai liliiii a 11iuinlis/ H éniklésóMl az tuillepélv I11/1
Iliit
Autógázolás halálos áfdozatá lett a zalaegerszegi színházi titkár
Fábián János szomorú trsgédiéja a psácsbozsoki orszguton
/■./íj ■ji,r.s:cijl lunnk it<\\i ^iinl>
li lfftlII ,1 Ó-/I/Ó-.SI-)
gi).*]ilienlö halálos s/ei en ■ 1 i\',: lörlénl máreitis |.V I . iHi\'i s/eg és (Náeshiizsrik
y H<i/ulti országiilnii A •fi"\' alall l\'áhián János, a rH/ejii.^szinház fölilkára ] rfVcl C jyfttl teherautón el jliugviii a váro\'t A tát -, s - ik az auló sárhánvö-tVlt hely Az erös íég-lj»:in télikabátja szót * /la szól lobogtatta
Iliben .1 pillanatban 11 Irli 1 geiikm-si ni ||e|| i yy ni;isjk aiil» roliognll e| t s elk ipla a lóli kábáiul Fábián .lánns . Im s/i lel le egyensulyál és a/ aul" k-ri\'kei alá kerüli KoponyiíjAl a km-kek s/ólzuxlák és n renesóllen fölilkár feleség*- v nn-lállára u helvs/iuen ki>/en vei leli
A l^ituságok ü/igoru iiis^ál. bil iiHlilollak a szerenesótlnia;K •körülményeinek ponlos tis/lá zárára.
Egy f^tal kanizsai pincér halálos szerencsétlensége Zala
j erszegi munkatársunktól, érszegen, a Pintér Márton-I szára alatt lakik Bancsó 1;; 19 éves kanizsai pincér. Ma ttobijiból revolverdörrenés kala sz :t, a házbeliek befutottak, amikort 3<ncsót ágya elótt vérében •Iterüh találták. Csakhamar ki-szájlt 1] rendőrség, amely megálla-pitotta, hogjr Bancsó egy leány Ismerését |Mt meglátogami, a leány érdck&tott a fiatalember revolvert iránt, mire az kiszedte • tölténye-
ket ét mutogatni keidie A revolverben mégis maradi fgy iGI\'énjr.
amelyelsQllésagolyó aliatalemberbíi
szeme felett a koponyi|aba far-^óoH és azonnali halált okozott Senkit felelősség nem terhel
Ni#ttr. Mlraul 17. Siotrbai. ^ ^ Palök pk — ProleMlnt ütrlful
A OÖZFCRüO Bjlifa o«P \'OU r«JT« r órától Mta « órAJf tKtMro up tm péouk«o délouo \' Ftírdflruhái U lörfllkötói «lad#»W aoo uafá*al Ta\'sloo: W.
Sülő
\' jir ii mr ftv. p<r.
tla#Qaraa»gl kapurtylli,
Igirmttler Ingedélye legtrstegen I silnhat • komikus pióial darab|ival • „»l vihar" ral nyitóit. A darab ,sy brleg cselédgyermek él a 101-dtiur gyermekinek cserije körül toros A téma elég éidekes, sflt villoialos, ,li hogy ai irrt operetlsierflen (e|eil bt j darabul
Hit mén at sem menti, hogy a 16-trerepel U|laky Listló, a Nemieli IliaUl laft|a |ila>olta, aki nem-uak jttékkval. hanem égési egyé-nilégevel a vele IitszO silnésieket ii magival ragadta. Karolyi J.1 nos. Klrolyl Jutka, Killay Jinos, Kil-liyné Simon Sin pompás keretet Mttak ai ügyesen megrendetelt elö-lilának, amelyen Itltllnl llorkay Péter III éves akadjmis^ sterep ide, akinek siep jflvAt |dsolhalunk. A (fjrabot négy napon 11 lelt hit melletl |iluoliak A txlnésick elit meiésre méltó nmnkit végettek. (Síi
repflk/». n
sierlnt
1
<1,0NV_
\\nk zalai áldozatai
in 3 hatott «t kél sebesült volt lldotal, AMIendviról pedig 4 tlhalottat, kötjük Stinló Péler suti léketö és Bartalics lilvin .6 halillt |elen|ellék. Rajtuk kívül besüllek Is vannak. aA siomoru események Ismételten intő példák arra, hogy a légitámadások alkalmival nem untod a szabadban tartózkodni I
HÍREK
(ü) állatorvot Nagykanizsán)
N Milmuvi\'ló*«iigvi iniiiinrlar ilr. L Mi N\'toidoi lúriwti in. kir. nllator Siimogróf Nif.:\\knni/niira In-
KiVlr |\'\'M Mll» \'l.i/til li Nu \'\\ lilllli/.HU táin-i\' iiiitvM in. kit. alhitoiv
ktiüliU i\'ÍIhIiwmivnI. A/, aj vár 4m iiiiiím in. kW iiIIhUii v>m\\ hiviiliilit
• ••MtKluwnii ÓH IA.»HI Kótv.w U r
34 -/iuii ul.itt Min
(Díjtalan magénvlzsgék
• polgári lakóiéban)
KrU»sit«tnt u uitirvkntii/Hiii ull. |m>1 ,.n ► fuil\'-ktiIiiIhi a/.\' Itl 1t |.V ixknlai •no U imlkbuti mdvnno* t iitutoU.it
i»/i»k m/iili\'it, Ihh.i ii ni. kir. viil 11- !•> koroktatnxil »i tuiuiü/tiH ur i« il.-lft.\' aliiii|nii u\' likaim évui-k
• i\'mIxn.oiu lv(op»-o-.» is li.ihobilii *t >\'ii|ii iimi - it ti\'li.\'tiii\'k, V nm
a. lt>ti i:. iskolai i.».iií» a/ IWI\'i ll». mkvl.il
vk\'ji\'i* leh.\'l tenni. Vi. Hciua l*v*uto*t inti\'- ••! ic-t avtopuol kotl •komi. t\'*ak az a Uiuilil kaphat dtjlulaii «i vt\\mi/i»t o!i oncedóBt. ki * n>il
• ii tis tanulok r*v *iv motfMIapitott u\\,ti|.ii iV mollckilijaket «>h>iIo
l.ioilijinoMi.-•>«\'< \\ Untig »»*!».•, mfn\\o fuieltMidvu-UiIovvl %•\' i-gV^iolvn U fi otto V vi
v voimlko.o ntm.lon folviltw^wi U»i iu inU\'.s\'t loutaiioja n>ui
• Ml l»-t illl\'t M IlUe.\'Ol liliMglOIH* N i Ivii \\ ut «• H.MIU l . k" l.i»l» inAivm* ttfét.M. Im(.u«l »•• Uv iHiii«k<u nap ik\'lntiwi 4-u»\\
r oi.iu t owiU4."i»k ».• ii- ,-v.ikKi nia*r>ariáa^h^i * » nu . oktai.\'kivak utl<*ioa.\'it<wt •«! »S«
tX>j(An a II iwft«il>tv. k.U IS\'llti\'kvi AJ I \\VZt.\\l>i>H, A III. l»ltailww. v\'»VlU\'rt«">-
l II f r\\Mu!vit.H» iv •v-\'n. .W A.-kivk
Nyilaskeresztes pártískolát állítanak fel ^ Nagykanizsán
Fontoa problémákkal foglalkozott a párt magyai tiaztaég-vlaelö értekezlete
A talamegyel Nytlaakcresztet Párt Hungarista Mozgalom megyeveze-tösége a vármegyeház nagytermében megyei tisztségviselői értekezletet tartott, amelyen megjelent Csornai Miklós főispán, megyevezetó, Szerecz László h. megyevezetö, dr. Kemenes Béla megyei munkarendvezetó, Horváth Senkó Ferenc parasztszéktartó, Soltész József megyei munkásvezetÓ, Kay István megyei pártszolgálat-vezetfl, Mr. Bcgidsán Emil megyei pártUgyísz, Zob Emóke női megyevezetó, stb.
Dr. Kemenes Béla megyei munkarendvezetó értesítette a testvéreket, hogy a megye tisztségviselői értekezletet ezután minden hónapban rendszeresen megtartják, ahol
közösséget érdeklő problémákat | megtárgyalják. Bejelentette, hogy a közeljövőben Zalaegerszegen és Nagykanizsán hat hébg tarló párt-Iskolát állítanak lel, majd bcszá-moll a Nemzetvezető zalai útjáról, a zalamegyei propagandáról, kitért tisztségviselők kötelmeire és ismertelte a honvédség és a párt közötti viszonyt Szorgalmazta a pártgazd.Mkodás és a^mezőgazdálkodás helyes mcdÉftíé váló terelését. Méltatta a nők szerepék* Hungarista Mozgalomban
Csornai Miklós főispán, megye-vezető a párt\' és a közigazgatás közti vis/onyl ismertette, majd ki tért a mezőgazdálkodásra Bejelentette. hogy a 35 évesnél idősebb mezőgazdákat, -- ahol erre szükség van, — le fogják szerelni. Ahol
leon a területeken n snjtó kéj> vi*Í6it sem, még ha n/ok a szövetségesek ujságjrói is Mii i e/eket nem kívánatos in<\'gl|>íy* löknek tartják •

* ^llwMil MlfUlW
> »• .isiinav .vu.ta*
* \' «\'v»««oar»s ii-jak —
• ar M«ivöae e^D-i/ iX r4
munkáshiány állna be a mezőgazdaságban, akkor olt a katonaságot fogják igénybe verini. Kérte a köz-ségvezetöket: hassanak oda, hogy a tavaszi vetéseknél elegendő vetőmag álljon rendelkezésre.
Dr. Begidsán Emil megyei párt-Ogyész ismertette a megye területén előforduló fegye\'mi Ügyeket.
Horváth Senkó Ferenc, megyei parasztszéktarló bevezető beszédében méltatta, hogy milyen nagy szükség van .i parasztságra. () a nemzet fenntartója, tehát elsőrendű kötelességünk őket felemelni és a többi munkássággal egy életszínvonalra hozni Elvész az az ország, amelynek nincs erős parasztsága.
Soltész József megyei munkásvezetÓ a munkásság jövőbeni helyzetét ismertette és lényként leszögezte azt a megállapítást, hogy „Minden ember annyit ér, amennyit a munkája ér." Ismertette az üzemekben felállított üzemi tanácsok szerepéi.
Szerecz László h. megyevezető összegezte az előtte Szólók megállapítását. utasításokat és tanácsokat adott a megye tisztségviselőinek, majtl kéite a községvezetöket, hogy községükben járjanak elöl jó példával, legyenek elszánlak a küzdelemben, de édesapák ott, ahol erre szükség van.
Az értekezlet bclejezésc ulán Csornai Miklós főispán, megyevezetö kérdéseket kért a megye tisztségviselőitől, amelyekre kimerítő válaszokat adott
Vagy kiirtják, vagy örökös kényszermunkára hurcolják a megszállott területok lakosságát
A QPU-nak az a feladata, hogy rémuralmat teremtsen
A Bemer TagUlall einm nvájel ujvtg egvik képv iselnje elolt egy m.igUNrniigii s/m jel ÜnzI kíméletlen gúnnyal i>mer tette a/nkat az embertelen módszereket. amellyel .i bolsevisták ar állatuk megs/áUt területeken rémuralmukat mogs/ilá|tÜlj ik A ^e\\•NJii tis/t nyil.itko/ala sroiint Moszkva e/elien a Iwrn leteken a lakosságnak csak a/t a rés/él túri meg. autelv fenn
tarlas miknl aláveti mag.il a Kremi |iaiMUi-sainnk A többit v.ig> kiirt iák vagv kényszer-itxunkár.i hureolják a mm nuk ../ .» feladati,
lingv ívmurralnuil teremtsen és «vek el .. területeket töké-Iflesen el/.irja a\'külvilágtól
A határokon túlra nem jut-luit \\e levél. távirat, vagy i ádioü/.i net
éppen ig> nem lurik eze-
VÁROSI MOZGO
Március I6 tól 4 péntektől EMIL JAnniHQS bnIháns Játékával
Kivirul as öreg szziv
Kísérő műsor: Erdőzúgás, lombsusogás Előadások ktidett 6 és 8 órakor
Ideológiai tanfolyamok Keszthelyen éi Pacain
A N\'.vilaski-res/les I\'úri Hun garisla Mozgalom zu la megyei ve/.eliisége eddigiriikolű^Ó-n tanfolyamuk milliójára mániu-. 1,1-Uli. és I l-én Kes/thelyeii «\'-s l\'aesán a járások lis/lségvisiiui részéibe nagysikerű \'idi\'iilógiai tanfolyamul rendezgll l.loailuk voltak Joó János mogyei pro pagaiidavezelö. dr Kemenes Itéla megyei iniiukareuilveziin, S/.riiU\' Lajos megyei propagan da lietiszloll, Kuesis Lajos me gyei sajlóve/elö.
ÜZEN A FRONT
Balogh Frigyes szkv. a C. 697. tp-ról kéri a\'zalai kislányokat, hogy Írjanak ciiuére, mert minden isme-iösc megszállott területen van s igy nincs kivel leveleznie.
Tóth K. Oéza tsz szkv. az K. 259. tp-ról csókjait és üdvözletét küldi Nagykanizsára szüleinek. Bányai Imrénéiiek, Tóthné Jámbor Annának, Krénii3z Feienc lórin.-nek és családjának Szerető csókjait küldi Évikének. Kéri minél többel írjanak.
Hozzátartozóit keresi
Kis* l\'Vli\'iw iflldóll. \'aki Buli |«V|«-|| il.Mib a /irhi.iili ói-wguoi, mnpl a Mumiiiv; nli luklaosiibiin lol-ji-.il.\'li M/iil\'!.il.\'iint. ki i- i mV\'-iji, Juk il. Mi.Ol N i \\k«iii/sM, IWfi-
ul l:i ........
t...... Miluilv Ihmiv. (Siiri.ihh, /.ii.
ul
. k.iit i
la/-. I.. |i l •
ki\'«.>i ? U-sé r. • K .1 almi
Vin I i:<«/si n:i\'!vkuni/vii lakol
mull i v oktoU .i lN\'ii ItalMH\'.siini t»i-voxoll \\/óla in io aduit i\'li\'tji ll \'mnuáiól \\ki tml valamit ih r.\'la, 6rle>il-i\'* .li\' :in\\| ii, o/v. Vuri.iv l»sl-vállliél Ní« l.aiiifsa líakm /i ubs 6>i /.un alatt
Kilrkio> l.ii/loné mi\' liiiinuia Múl la im.\'Vii I oimiI . \\ol| fuli-ki la ko^t ki\'h\'-t \'/v Uuniití" I • h iii oé Nri\'.\'x kaiiiy-a. K I . ul. a I \'.
Jolilmiz\\ .Io/m f houv.-l u .1 ö6Ü. tl. -/.uio.\'.l kii -i liv\'..\' Jobbágy (.é/a \\ . ikaio/-a. I*. l \'f> ut nlalti é.i - . Bttjl.o-ai. ha tudnak \\aluiuii ió.a éii.^ilv\'k nsigWó fuéi.t
ilcjvi It .l.li/f.n Ihmiv. n/ H 7HV Ip.-iól ki o -i ^/oikn lai»*ló tu/ór
/HA/I«\'«lt.
Ilorv.ilh l-H iii -/ki. t a II Ms. t|. -i. i kii. -i fi*:. .\'\'\' ItajtArwii, ha tudnak m.I.i, i\'-.i. I. Il«* » oh l-t-vánii.\'l \\a. \\ k i\'.i/-a Ma. v ar u. *i3. -eirnoi* "* \'
Kei.—ii f. . i.-. i Bnrkö. /! Tilornó 1... a Máim \\iitfiinstál Lét tf>erHH*kel, aki I...II-nitr\'.I valamit tud, . itohiWMi. < ui.. in Itur-»k<*zi I.\'-" |a»tati-/l N.i.\'.kani/ s -,-r.U
Kcr»-4 i.. .i|niMiiu .|, név>*\'ri:it Kon.\'ii. h- rt/-z l,:»pr» bonv. t, nki si cenk i-olébi hatsrór zlj.-j.il ma-
tM\'kült t /.i| k.. Jáno» -/ki I p H.
lUti.\'.\'i J.oa^ honvéd kí.r«t.i U--t ^r^^«•t/•••. Kr/- tf
aku.\'.l I«.\\0\'..|,VI jd.-j.; ót. •• inmt
hírt nem iisl.oit. ■ •• alrAI
DUVK\'kúlt «• Aki t«i«i r>\'.h ked^k i\'rteiiteni Bar.- - J•»■■»» übori|ceta M
-i_ • __ZALA?
Elfoglaltuk m bolsevikek tor^íSí *rA»*n kiépített támauponV;
Hetet •Ihárlló harook dúlnak • német hadszíntér kQI üözó vonalain
Vezéri Főhadiszállás :
A P latóntól délre esapatuizik u bolaevikiek erősbödő ellenálláséval szemben az erősen el-Hknásitojt fő harri állásokba törlik be\' A Sárviz-csato\'rnu oundkét oldalán erős küzdelmek közölt elfoglaltuk a bol* acxiklik továl»l>i erősen ki\'plleit táma>Z|M>nljait. Arcvonalunkat ez/el egyene\\bo hoztuk és az eHentámadásgjtar. visszavertük.
CsaU és vudászrepülőgéjwk
támogatták ezen támadásainkat és különösen a szovjet ulánpöt. lásnuk okoztak, súlyos károkat !<égi harcokban és légvédelmi tüzérségünk által .\'14 ellenséges
repülőgépet lőttünk le.
Aa saíevák árohegyaágben
a szovjet egyes előretolt támadó" csoportjai HeUígcnkreutztől délre és Zólyom mellett hátsó* támasz|Hintjoink előtt elakadtak A tegnapi csutu napja Schworzwasier mellett a mindig elszánt ellcnlókésekre törekvő páncélosainknak és gránátosainknak teljes elhárító sikert szerzett. A Slriegautól északkeléire fekvő ellenséges állásokat pvrész előretörésekkel elfoglaltuk és a bólsevikiek minden támadásával szoniben megtartottuk.
Boroazlő védőt állják a vártát
Boroszló várát elkeseredett háztömhharcok között sikeresen védelmezzük uz északról és délről előrenyomuló ellenséggel szemlmn (ilogau védőrsége is bátor olháriló harook között vő^
delme/i állásait A Stettin e|Őtli Odera arcvonalon éa a dievene-\\\\i hídfőállásunkban is nagyobb részt állásaink előtt elakadtak a, bolsevikek összefüggéstelen támadásai
Győzelem vagy halál I de ninca megadási
Rolbcrg védői nehéz. tüzérség tűznek kitéve Is kitartottak az • ellenség erős támadásaival -etetni h-ii és annak a megadásra vonatkozó kétszeri felszólítását Vátaftt Itélkúl hagyta
A TioL-nhafen és Daniig are-vonal Hzakaszon és ■különö\'fcn Quas-sendorf térségében u Im>I-aovtkiek erős páncélos erőkkel megkísérelt áttörési kísérleteit huIvoh harcok közben megitta-aálottuk
A keletoproszországi elháritő oMttáhaii r.lsenberg és n kö-iiig-lxr^l vár körnvezet körött m ellenséges hadsereg s/éles arcvonalon folvtatott támadásai megtörtek gyalogságunk kitünö báréi szellemén V betöri szov-M erőket hál só állásaluk előtt fogtuk fel. vngy .ellentiiinadá-auinkkal vertük siss/n A le folvt esnta hevességét a/ el-iHisrtilott HK ellensége* pánoé-leüt igazolja
A/ Ti. kiii Imidi CMtt < folsu ; \\ix r|éi« tökéletes elháritő siker nz ellenséget l\'raucnburi\' hardtert aégéhen is áttörési ki>éHeteihe-aaünbMösére kénys/eritette Aa ^Alaé-Rajna mentán a* tátai^r gvóloki»«Wit nvoadu-laUit tii\'órArünk hat<M.» tus »!á witn t-ai«%taink |{««t;agont.M keVtna erón rl\'onálla* olkMiére ie elk-fiUina-dá^kk.»l mfe^lafctkiti éa k,if.-«i\'v^kot fcv\'*\'1^ As iui>orikai*k:uk
■jabh ko.\'daSitémc/vMikkel »ik»»rUlt IftQték IV\'MK tvU»n va-kot ekrnixk. e * asnl.Tvket olrvt»*u>l(Uilk.
Tovább tartanak az elkárhó osaták A ke;rától nvnrttns fokvó *ren>-nelonk e!k»n a»\'elV> «V a Mvwl éa a N*er mentán. valamint Alaö-EI-nvi\'c. iá mivkívdte n.t<v tura
d va.i klivtt\'rav^* k
itnvt átkerült neki K»vI*miWM e#iak b>*<1re <V (Vrivz nviJk\'tt e ltx»»4 b j*rt, u-» etko\'ni. As i»bnrg> ét acbeerseal.lt erdő k eőll tovább tart* ai elháríts A K»>r-
Hk\'hM II vv.au ké-.\'tti al\'.AheinkeH ii n\'n* fojviwdk.
Inv\'.a>l oe re al-fK+t\\ w.\\aea-
fv^te*. t\'4M e. vti éf aa
Aa aáaaw^a.bittSaeOAnaá
nyugat- óh Nvuettt-Nómotorn*áe ol-loni tiuniwláHaniál külónÖHon Iianno-rer. Ilildodlieim, üutorsloh 6a a Kulir-inoiiti llutt in^"on Likói»v>o-doibon lúma-lUik k/irok. Az. amerikai knU\'lékek líélkolet-Némotoraz.i\'uí ki.a-légoit liombiiz.ták. Az éj folyamán az jíllonsétC"* liombésóf lorrorjtv a közópnémot torülot ollen irányult. Az oddiu Uórkc/.ott jolontónok nie-rlnt légolháritó köu-k\'-koink 23 négy-^iHiUiriM bombázót l\'itlek lo. As utóbbi na|>ok fol>nniún p/.áune ro-luMnwikim: tör|vUni i r i latija rönk a HcImíIJo kórnvókfii ii t <t>k támA-dánokat. Az oddl^i jvlonU-^\'k nzorlnt 4 hajót, I2.UM) liItT tartalommal ■Úllvw*toltok ol. A uu-• »m»xft tM»in árkó/ott rohama ikii..»» Uivublf ai-tionnju\' t\'uto^en M7.nnntb:Llunk *
Egyre nőnek a szővotsogr sék vesztesevioi
Angol ielentés .szerint u. el-u\'i kanadai nads<-reg jelenleg kit harmad részben angol gekböl áll, nn 11 a kanadai iil in pótlás u rendkívül .érés us/ te légek kóvel keztéln «• nem . genilö .i hián>ok fello\'tósé e Az angoloknak, nwist uknnu néni-akarva, maguknak k llaJi.in-ol-uiok, ahelyett, hogv r.iis népek vérezzenek hcl> itlük \\z angol g>-ilugság nags wszt« sé gt\'il |H\\lig igvt\'keznek pótolni. hogv n légierő csapatait is bevetik n földi har^kha •
Romániában állandósult • szovjet nyomát
K mosikv.ú jtnyíltan kó-vxieli, h\' gv irtsaü ki az ósz-szicsi románk aki n«fii hódoP be a* uj vzinü>lae%ista irányzatnak Mojz kv. ennél a kú.Tte-lóWníJ a jnlLti eg>C7méiiyekra luvjtkoiik. anit tij .bt) Mionyi-ti\'ka annak, bo^y Churchill és lloohtcll Jailjban Si.-ain\'bhe-mS nélkül kiszolgáiutuk tfisi Kuriipit a bolsevistáknak l.ro íj uj nniián kortnánya Lúáni-l.ig .ír u^frh\'\\*ielt tnnmwti de-rookr.ítj fiMol< t.igjailxil áll. Kjpvlír* il>«n cépűr alatt rtj-tc.ik ^IcvwLtj rvhanx-sapali, *i> lehalta tartja H»-mlruát. »
s .«hil dreniJeleiTs k-Nagy-
kaalaaán éa Kltkanliaánlakó, vagy Nagykanliaán éa Klakanliaán tar-Idcaodó Ifjak a Nyllaakereaitea Párt nagykanliaal Ifluaágr azerveieténél <D«ák lér 2., 11.) a kSvetkufl Idft-
ben Jelentkezzenek:
Március 17-én d. é. í Arakor Jelentkeznek az 1S23, 1924., 1925., 192B. évfolyam.
Márcli® 17-én d. u. 2 órakor |e-lentkeznek, akik valamely tulyos, de Igazólt akadályoztatásuk miatt a Jelzett időpontban nem Jelentkezhettek
A jelentkező l!|ak saját érdekekben a bemutatásra hozzák magukkal személyi okmányaikat, meghagyátl Igazolványukat, munkaadójuk igazolását, foglalkozásukról, iskolai végzettségokról szóló okmányokat, orvosi bizonyítványukat (ha betegek) atb.
A jelentkezét csak a honvéd-állományú egyénekre nem kötelező. A fekvő betegek jelenlkezésOkkel mást bizzanak meg. Erről azonban orvosi Igazolás szükséges.
Légiriadó esetén, annak megszűnte lián azonnal jelentkezni kell.
-A Jelentkezés alkalmával mindenki Igazolátt kap, amelyei esetleges ellenőrzésnél tel kell mulatnia.
A Jelentkezés elmulasztóival izemben a legszigorúbb eljárát lép folyamaiba. Ifjúsági Vflftf.
Nacyk&msaa roagvvi .ima 3ol(árTOMtnriUl
Hirdetmény.
Kfliklrr* testem, kogy Z.I. várm.fya
all.ptnjáo.k i.at.lein a.rial a varua l.koawigsi umr« . • i.kloi.i nélktl
■z.fflil).todoMaizl ln.iol.áDDyal .1 k.ll Utol
It.ns.ARinnlól i(ti.liinyt kell kérni mltHlrn n.gyktDlzMl tllantA lakosnak, aki len <vl narcius hó 15 «n 1, él.i évéi belAUMie Aa imtzolvtayok ktani UaAb.i *zUl.lé.l any.kooy.l klvoo.iat a r.adári b.]«J.alá[.,nt v.fiy nü .■.tníK.too.Ma/.lblt.lierdenuöeDlK. solö oliitoyt keli brm.lstitl
Mer.*kan«-kD.k Deair.sk azeaielyssD BD.1Z, ukai kell laazrlDl. b.o.m erkölc.1 6. p* Iliket me«blzb.léii4Rak.t la.
A a.»in4lysz.noaaaal li.zolváayokat a rtrxl.liis ktigyUUs! ttméitn. — a ■ rnaktiteket.a faroabAra kla eySI*aier infbea — tooiebb aalliell okaanyok bemutiltaa ulán tlliijtk kl a kS.eikezé aorreadbea: aklaekja neve
iflUvel kezdédlkf mtre 19 ín to aa
21 «n
22 Ii 33, tn 24 is Mán 27 ,o
a aa <0
akinek:, ne
* ea II keitli CC\'a.lí 4 l . r.ohii .
íM-
S.Wy.öéM : p* I).
8 4a Sa II. T.Ty.u IN\'.
ZáaZa .
Aa Igáiolv&Ajért jaleotkeinl raagtl I írtló. dfloiáo 2 írálf. valaalot dél atAn 4 txpso: c«t» f óralg keu. Trei tfál otíboo mladfokl mér
la, c)*rt as liasolvány klállltAaakor ul h í feri! moiidaol.
Wloü^tlKk n»mély«MQ kall Jalaat-katal -> áiaiooydliDak Sarjak oava ket-á*b«(tj4a«a kfll Igatodol
Flfyi lOfitnam a varoa lakoaaázát, Wtr úraiolváojalt a klJalOil napakao tf.utitOl kérje kl Btrt azoknak aem léUkM mmi:*i»a lfaialuua alkalma val raodárl e já/iaaak taeal kl magát
Najcjkaaliaa, IS4S aUralaa <4. aM Pokjármeater
taza eeeládeK 5av. Zrtayl H a. 44 aa. ab IjletgébeB eaaládeoklDi meax«ato]áat kaphntoak u. 21 iff ^axirólag, a l éa 3 tag padig 6—5 darabot A baváa oaalédl tflrulapot tel kall tt a vétalt arra fal knll |aeyaxoi - Nágykanlrav 1041. márcloa s*4 """ * Polgár
54I2/1S4S.
Tárgy: A vaaárnapl műnk. falfOggeailéaa a atesáfitdtuti munkák rlvégz^aéra
. Hirdetmény.
Kflihlrré tfaiem, hogy Zala vérmfft, Kfllapénja a mrirtgaida^Anl niuokkk •Ivégiéaénak blxtoaltAaa végatt a i». aár&apl munkaaifloetet a menöitatéa aágban tozábbl Intérki déalg le|||, gaaxtette.
Nagykaubaa, 1946. márciua 12. sai Polgármattsr,
6696/1645. Tárgy : Lé rObéaaég rlt»i|*.
déaéaek raegakadályn,».,
Hirdetmény.
Aa elvaneJt katonai alakulatok bu rabagyall loval köifltt a Iá rote vtj mrgAllapllAat nyert •
Frlblvam as «illntiu\'a|4onoaokal bufj rUhónKfuürn beirg allatalkat arooDtl J-Irnlaék *r állaturvoal hivatalban l»á-roabésa, II em 43 ajló) inrrt eilrnkfií taftihen a vonatkoró rrndi let értWiaé-hfn unao P lg InrJ\'dhflö peo/IUnle téaael fagom bUoleial Nggykanltaa. 194-S márciua 14
Pelgármastér
Utlléklv a a|8i/l\'>45 aiéii.lins
Hirdetmény.
Felhívok minden honvédelmi n.uoki asolgálatoal, ndt ft térM, akik a o»aft vederflnél vannak alkalmaráab»n rollt ápolt") . H/akára-. taknrlló vag) moa6-nflk. tavsgAk, a/al>(Sk. clpemrk *agy evyéb aiakrounkAiiok alh t* Igy bor védennl erddlt6*l muokm nam leijeal-teuek, bogy aroniliaton. fal>ó ha |7 ée délelólt 10-irora kö>rtu jelePikeua-ni k a vAroal m^rnókl hhatalban t»á-roabára II ein 15)
Neve/eltek heoa/iaal belyOkril boi tanak mauukknl a/aopl kHlexftO. r> met parancan^kaAd IgtTolvAnvl arról, bawy gtl vannak alknlma-ANban
Akik Jelentkezni koie>fii»CRiikDft oem teamek eleget \\ag> pedv beo^-lAaukat a ter.il mi^d\'-ii n«-:n lica/r»!j*k« tarlóinak Jelentkeiol erddltol munKra uzyaocaak axonil-hlnn. folyó h-» I*áe délulAo .1 órakor n vAroai oiérnókl kl-vatalban, ellenkeró e-Mhfo rendórv^K gel leaxnek eldveié. <•
Nagykanlxaa, H»4"«. ii Ardua 13 tn Polga mester
Az elsötétilét ma 0 órakor ke.\'idfxiik ét • éráig Url.
Testvéri
A magyar s/abidsA-htrco-sok pé/oajd\' so* magyéir.&k az a kivin.-a^a. hogy ónként Jelenlkefhcsien honved katonai szolgálatra Jelentkezni lehet:
1. Minden nagyobb helyiégben, mint pl. tlaqykaniiián el Zalaegerszegen lévő ,,ki*9*\' szitó parananok\\agnáí".
2. „ Járási le<ente, parancs nokságoknál". ( L
ZALAI HO/LL-NV
POLlTlKai NaPILZ^ CUdla _><rga/d«*Afi S f- aafT*"to/ faklóa k\'scó-
* v \\jau.a
a JtSiaairiacvi I 1
kagy**\' W •yeaicasn W ^ ^
^—
ÍM - r" "
Testvér, türelem; honvédeink mindenért megfizetnek I 85 • évi, 63. II. Nagykanizsa, »4ó. mároiut 18. vasárnap Ara 40]fülér.
<,t«kewi6téfl é» kiedóhKnJal: Fö-ut] 5. nim. 5it>kc«>ldiéfll é» kiadóhivatalt telefon 78. •».
Felelőt szerkesztő: Benedek Rezső
KM(|y*t*»| H>: Ny hónai.™ • peng*.
Egy eszténdeje,
bofíy 1^44. március 19 én reggel 6 órakor a német véderő meglepetés-titíOen állépté\'a magyar határi és
villámgyorsan elfoglalta előre mec-UlapiMI őrhelyeit. Akkor senki tem iL\'üia még, hogy mt késztette a Wilhelmstrasss t befejezett tények teremtésére. Nem In í.ejtclte senki jii, amiről Berlin tudott és amiről úinyl bizonyítékai Is vollak kezei tttAII. Miszen az Irányítóit magyar Mjvclemény és az „IsIvánkáAk • álul pórázon vezeteti magyarságnak l.^.ilma sem volt arról, hogy ,a N ny Bálvány" és kapcstll részei mir megegyeztek a ml böitlnk fc-kll és már azon voltak, "hogyan j<)|iiMlálják kikés/ilell IctiTTOnkcl ís finnin (diplomáciai tálcán szervi-roiz.\'ik ail a bolsevikiekntk, o^h-Mk, angolnak, amerikain.-k ér. a lAlibi ellenségeinknek. Senki Sem merte gondolni, hogy milyen bor-Mlin.is.in csnnya, kétszínű játék Wyik a Vár kulisszái mögött egy | ■Cii /el é\'clc ellen, r. melyet elevenen készüli sírba fektetni az apostoli királ>l Irónra aspiráló nepoúsla rtazvénylArsaság, cs.ik azé t, hogy i magyar nemzet flrhatétele ellenében mentse és biztositsa a saját |on<llalflii jólétéi. Az ország és népe fllrn összeesküvőkön klvlll csak a nidók tudlak róla, hogy .tyS/Ul vil.unl", hogy „nem kell telni", hogy „béke lesz" stb. Hiszen Nagy-Úm/iAi Mini Ifkflftt hogy az ósi theltóból kilésQII és klpuderezell K\'tib.ichulcalak hogyan veródiek felte kis és nagyobb csoportokba, •Icán, házakban,\' kapualjakban e» örvendezve adják tovább egymásak a htrt: .Jó lesi minden".
árulta és dobják odi prédául az ördögi gyűlöleiü ellenségnek.
Mesterségesen4 bomlasztották a hadsert gel, késleltették és vlllza-tartották a felszerelést, a felfegyverkezést. a hadbaállitáM, szabotáltak az egész vonalon, csak azért, hogy csr-h mintára, fegyvereinket lerakva, teljesen kegyelemre kiszolgáltassuk ütőképes hadseregünkéi. örök rabságra fűzzék a "polgárságot, a magyar nőket pedig a bolsevik! zsidók •zoldateszkájóruk dobják oda.
Nagyon Jől tudták .a család) részvénytársaság" lapjai, hogy mi sors vár Magyarországra és népére, ha kiadjuk kezünkből a magyar fegyvert. Tisztában voltak azzal, hogy egy ujabb ezerszeres Triar.on zsilipjeit nyitják meg, amelynek árja
megstmml&ili és elsöpri Magyaioi-szágot és népét. Egyben pedig súlyos .helyzetet teremt a harctereken, mikor hátba támadja a szövet éges bajtársat.
Tel|esen önkényesen, önhatalmúlag, az ország megkerülésével és megkérdezése nélkül — ugy, ahogy eddig is mindig igy történi — ahogy éz a „közkereseli társaság" megszokta, akik a tengely-államok ha-táiozata alapján ideitell magyar országrészek „orszápgyarapilásából" éltek és ertn „országgyarap\'tást" kizárólagos joggal szabadafmazlatiak a maguk számára.
Miuián a Német Birodalom felelős tényezői fcikdeiU-k a rul kadási játékot, a FChrer elérkezettnek látta az idót arra, hogy ugy a lengely harcainak győzedelmes kimenetele, mint a szövetséges Magyarország flipének biztonsága érdekében meg-
tegye gyökén s intézkedéseit.
Igy lépte át 1944 március 19-én reggel 6 órakor a német fegyveres véderő Magyarország halárát, hogy nyomaiékot ?djon erélyes figyelmez telésének a Vár felé és megakadályozza a löiténelem egyik legiutabb és legbecslelcnebb árulását a magyar nép és szövetségese ellen.
Ez azoninn még mindig nem voll elég komoly intés és határozott felkiáltó jel .a személyi kultusz villany erőie berendezett vállalatának tulajdonosai" számára, míg végül is hónapok mullán#4fy4 október 15-én a Nyilaskeresztes* Párf Hungarista Mozgalom elérkezettnek lálla az időt arra, hogy a dolgok nui.clén egy erélyes csás/árvágát-sal scgilsen és a német véderő tagjainak közremQ-ködésévit átvegye a h;>lalmal.
Legfőbb ideje volt. Szálasi Ferenc és munkatársai az orszáj; életét

Csapataink mélyen beh&tolta k a B^taton oidaün levő elere^per ál^srtba
f ét
Sló-oialornénál támadó vállalkozásaink lovdbb fejlödnek — Székesfehérvári rákászon a izovjeterök támadásba kezdtek — A német háttereken tovább la\'tanak a súlyos harcok
Mit tartalmaznak a Badoglicvul kötptt olasz fegyverszüneti feltótolok ?
(Berlin) Székesfehérvárnál—löfty
szovjeterők támadásba kezdtek. Ed-y dig a nemet elhárító tűzben, a támadások aiegak.idlak. Székesfehérvártól északra löbb szovjelbeiörésl elreteszeltek. Egyidejűleg a bolsevisták Felsögall.tnál is támadásba krzdick, amelyrt súlyos veszteségeket okozva nekik, fe.tartóztattak. A német támadó váll ilkozások a Siö-csatoruánaj tovább fejlődnek és { több helyen eredményes yállalko-
........ -1 ........... - - ívv.\' ..v.^v.i , % yui\\ uj \\ 0 f jiidinir-
A klIiiSftoll, kiuzsorázoll, cseléd- j záslioz vezetlek Német-magyar kő-
t«fb.i szorilott. szegény magyarság P<rsze nem tudott semmit a ké-•\'Ulá nagy .,esemény"-ről. amel/" $J«nl István király országának sor-Ü1 végleg és örökre megpecsételte \'vln.i, hanem hazafiúi aggódással "ér<it a bizonytalan magyar jövő, 1 le\':.»rnyosult viharíolhók, a kfl-morajló vés;, i hullárntórések - hgosc felé — . mely rövidesen "Ifi is Oltóit
á ^flhelmstiasse nagvszerfl szer-\'"\'ic elólt azonban nem maradf \' " "ii liiokb.in, amit a Vár bos/or-"^hájában főztek. M»»gy, m-g \' * a redeneies tusa a tengely 1 \'"ftuk éleiéért, mig toppant K\'gantiku« párbaja dul a ko-hx dereken a neipzeti Irá-,J és országik további
\' • iradásáért, Wd\'g Olih, bulgár, ^Htán Magyjrorsrág v*zetó \' \'f| nemcsak csőrben a* "i-^ "•a «;S\\e!«égcs lógy^rt«rw-** • 4 \'r\'trs.ibb
;-t s kfí.M b»j-
»i: V\\>i ián.:.\'-\', d.- saját "«<• fojt f■ j.á*j\\Jt S\'jjt rvv
"\'4-\'f i*,lt orsi.tgi:kit b.cutjjk
leli ke k jelentós zsákmányra leitek szert és tegnap 54 löveget megsemmisítettek.
v Berlini M.igyarorszáuou miigsar-nónu\'t csttpalok Siklós-
A kalatl arovonaion változallaf
jiíVgstlIilolliik \\
lói dóIiiyugaU\'ii. flh iisrg.\'s l i ni.uliísokiil v.rűk \\ínsz;i Mn gy.ir-nóiml hiHlos/ldlyok i Hu-lilonlól kéloUliill lévő flIciiM1-
fji\'s tUh\\sok közé mélyen Ih-Im ollnk és tőbh szivóknii véde-kt\'/ő eröcst)portol velrtlck visz-n/;i. majd nH\'gorö\'iti\'tték uj N/iik.i^/okal és tóbli s/ovj»\'l el
K\'nti\'iin.ulássnl vü\'iiiIh\'H meglnr
tolták. \\ Velem ci-tútól észukni mm-lénkül! az ellenséges felde-liifr levékenység A tíarani felsd fo|4i<án;\\l. áhoT a/ Mrrlös-liegy-iséű^ö/óll elkeseredett hun- dúl, ||i/jíj|voí helveken betöri el-Ichli^el a folvo keleti parljin
vBerliiO A keleti brcvonalon v:\\lloz.itlauul tombolnak a csaták. ml(Z az arcvonal középső szakaszait helyenként lényegesen lanyhultak a lámudáSOK — Hivsiauivíl nyugatra. Kü-Strintöl és/akra az Odera szakaszáig liu/ódó területen német kőtélé-ki k továbbra is s/ivösait védekeznek V bolse\\1sták a Keleti tenger vftiékén, valamint Sziléziában teljesen s/abad kezel szeretnének kapni a most iró nyitóit hadmüveletekkel, mielőtt a birodalmi főváros és S/ás\'or s.\'.tk: ellen nagyarányú lámad.iM indítanának
A tH>ls^tsUk nagj aráin u -m niá^vikk i| arra törekctlm
Iio^v Iv. Ictfsm^s.-orsz.iuban b<
írvomíifis^ák az enís német bidfo átU»okat hog>- azután a/
tombolnak a csaták
otl lekötött hadseregüket sz.;i b:j( tá tehessék a birodalom el-U\'ti felvonulásuk számúra J
>/iléziai és poroszországi rol írnoknak az a feladata, ho^v Kik n\\«<zeritse a ihigv áttő.ést űzik és dél felé Ezért a szilé ziai arcvonal északi rés/én tá-Oiajlásra indultak, hogv uz ill liapeoló német erőket \\issza szorítsák. A harmadik- szovjet gárda-b ad sereg l.iegniUnél in-liitoii rohamot melyei a m\'met pánet lo^fHf ellentám.idása meg-niu>itolt. miután ezen hadsereg tómét szétverték x
A Pém!<t«k rr.eghiusi\'o »-k az «ll«n-«»; tevébbi ÉttftrÖ kiltrltttN
.Betlin\' A Bűvel és Saar arcvonalon lluvel tne\'I.MI to\\ i|d» tartanak a su|vo< harcok \\ r."
ini\'l esap.iloknak sikerüli szívöh és makai s védfkezc\'ssfl elri\'le-szelni .i helorésí helyekel és nicghiiisilani :tz .ingols/óbzok lovaldd áttörési kisői lelél
WVissluirglid tiMigalru tur téul b«;lörést sikerüli ellentániii-dússal In |\\rciga/il.ini Her<>cu falucska .l\'llen .i legnagyobb hevességgel vé«reliajtoll i limu-* ilást ti néinet rsapalok mind visszaverték Sarbrü«k«-onél és Hitelt közöli .i brillek ni súly-IMnitol alakítottak és larl dél. . tkb-\'l újra támadlak, un Ivet a nénu-lek leljes elbárílö vilierrel \\ i>>sz.nilasitott:ik lóuindások rájuk nézw Súlyos veszteségi k g«-k járlak Saarbrückeu vidékén »nis elkeveredett tüzérségi hnrrhan hiába kisén lték nug a íjélrc lévő erős német z ir<.állások áttörését \\ remugeiit IddfAknél .\'Z ellenség a k•ilvozl időjárás miatt b\'iíi r^nek k«t|-vező fclbasználúsjiv.d északi és keleti iráuvh.ui ffi)«tilt.i átt..r«\' si kísérlete il l)i<-di-nbof< n déli részében helyenként • lk®»eredett harcok duüak min-dan talpalatnyi földért Az .m^ i ikai >k mindent \'kövei-tek. bogv i \\áro»böl ve/elö gép korviut f«lé ált<<r|er:ek . ftuina f«lé Hagen.iunál az jitlört ko l»lékekel elS nti.o <M%v.| I.Aö
tölték 4\\ e^ik si iiu -d - invf ismétlése ulá: sik« rúlt a\' pmc rik-iiaknak 7 mát l"»» m g-k ip iszkodni \\r \\l-. \\\'.•„•. z.-k
LsL\\1 K07\' \' W
m\'
mentenék meg. Nakik kösiönhetjűk, hogy ,a hazafias országgyarapltó bolt" ét írnak kiszolgáló t/emély icte — letűntek a magyar élet tzln-padáról.
Ha Szálat! Ferencnek előbb at kerül az ortiágvezelést keiébe tenni — ma az a sok ezret oszlopokban koibáccsal hajtott jr.áitlr magyar nem vonulna aiOftJlz-sztep-pék felé. Nem tenr.e Ián pavasra kötött, vagy tarkónlőtt magyar férfi éa nem lenne egyetl^ry meggyalA tolt magyar nö.
Hogy ma a végeken az a helyzet- bogy konszolidáció uralkodik, hogy nyu^dtan hajthatjuk le álomra fejünket, hogyha — bár nehezen Is élür.k, de mégis csak élünk magyar földön, áldott hajlékuntban, ami kedves családunk körében - kizárólag Sz tasl Ferencnek és büséges munkatársainak köszönhetjük
Bárki b-Vmilyen politikai és világnézeti felfogású Is legyen, a/t nem tagadhatja, ;-zt il igm vitathatja, ezt mrg nem hazudtolhatja. Mert iz — történelmi lény,
Egv esztendeje, hogy a német nép Tiai eljöttek hozzánk, hogy megállítsák a pusztulás mélységébe rohanó magyjt^szekér rúdját. Egy
esztendeje, hogy vétót kiáltottak a hamiskártyások felé. Egy esztendeje, bogy tz ország vezetését lattanként helyet mederbe terelték. Egy esztendeje, hogy részt vesznek a magyar életben. Egy etzterdeje, hogy t^orostá lelt az egyűttmükö-dét köztünk ét ennek az esztendőnek sokat, nagyon sokat köszönhetünk.
Azt,-hogy ellenségeink még nem töröllek le a térképről. .Azt, hogy nagyon tok német hőt áldozta lel fiatal életét hazánkért. Azt, hogy a délnyugati végek ma magyar kézben vannak és azt, hogy a magyar fizetség Ideje — közeleg.
Az egyesztendős évfordulón a magyar rajlárs s/erelettel és acélos keménységgel fogja meg a német fegyvertára ét szövetséget jobbját, mely kézfogátban benne van az egétz magyar nemzet, hűsépfoga-dalma, nagyrabecsüléte ét további elkötelezettsége, hogy Jó!ian rosszban kitartunk egymás oldalán ét véd- ét dacszövetségben és váll-váll mellett, kéz .1 kezben haladunk tovább kitűzött célunk, a háború győzedelmes befejezése felé.
Mert velünk az Isteni
* (Bt
Eyy kozákhadnagy naplójából
Choroar.hlch gárdahadnapy vallomása a Magyarországon éa Romániában alkövetatt bolseviata gaztettükről
ri|Z»rn\\lrH amis/ gárd.ih.nl iiog\\ egy ko/ák svuilroit parancsnoka .1 IIikI.i|m \\l mcNctli hun ok), ut .-lesett. |gy jiitull liapv ilágra 1 :m óv is orosz lú/.l hiutoriis élményeiről vc/elcll |l.i|»l\'i|.i | yn lel|cgv/ések nl-tanulin in\\Vi/ii%:i til ni Sehul/ Alii« \'i ii.fiiiii.h. n<> littuilmáttyl li l p/okról I\'./oh l.\'imiluiiiiix Imii Vgv olymi 01 os/ ról fi clelliú ké
Iiét lilrja e lölik, uki egyrészt 11 Kinuiiunist.i párluak voll Ingja. Wilvrís/I pedig ininl m«\'gg>o/ő-ilőses 1 n\'iis/ harcos rös/l vell iw oroszok liálionijiihan
S/ihntinkr.i ligy.\'lcuiiv méltó 4iz a kömhiiéitv hogy fonti liaph\'i s/i\'r/ójn naplójában ma aa is leplen nv«Aiion Iga/olja n no|s»\'\\ ikiek i\'lak elkövetett liiir-
zalitits ga/tetteket
Naplójában vlóhh a/011 Ih-\'liyoiiiiiN ni vázolja am.-Iveket c/en tlit.il bolseviki Ijs/t a/
clntle t\'ihlig még Iclicscn uj ós
iMtHlOllill «»• s/;igokl»an Ho eii.no ih.01 cs Mtgv .noi;s/i\\^on s/er/etl l ejtett leseivel kiséfte
- npMio 111 \\/,i . ctf henv Olll.\'lVljl t j
•Kik -t n i|>i.d napi 11\'Ipvf/te liogv i,,.kl»\'d m.ig.i iv tanuljon A v t|..s igh.ui |*^|ig a >\'o\\|el tiiiiokk.il s.\'«iuIn*ii annyira elfogult volt év aiuivira hi iuv/olt belóle ,»/ oiiheisiner* < hogv tSrrv M\'itl vette, uus/erint le tlögv ,11 . r r«Si 1 »s elgumlof.i.
il ol\\ igarv^okat rog\'ilctl U unelvcV, lén* egükben .» hol *ev 1• n»ii-t, oimt |H>litik.it Ictrvc tót cs rcn.|s/»Ml 1 IcgvMcsvhtion etit.iik
V l.vvios«M» lelki v|V«hI.|S.|I ** k*t. iveinek ptll iniiiáb mn-.cg iá*étvli«\' nt. It » i/m ht k <tot iii.tik • r cl..ad isnb >/t ihn I »n nhol cs napi p ir.nt
cs lh»M s re- -CM le ki l ti i;»*#l
et. n pY> t • k . v*o N ,s . I« l\'si HM\'»h • el. . r I.\' . | h - .1 t. el ik t\'s h .v i^
vei kesl.K i 1-v.uiU e; s ,, kt !
ev^ sfox ct ki\'.via4 l^-.v\'e * > f »rr» 1 »-\'e\\ .1 k : »k h hJ i.j^v tup\'vja
Tőhhck kö/öll arról ir -mit kellene a némeleklől úlveilliein. ha úlelcm e/l a hábornl min-<|i*lt i\'slc liiliyi/eL vejjui. naponta aaájnt^WRm^ rcggolcnU\' test-gMikorlalol végx/ni. uszlalkcn-dól rakni a/ as/.lalra. nizony jól és jómódban élnek a németek ,\'c/l ladelyrr vonalkozóhig Írja) lölük k\'ell clsniálilanpnk a/, élei 1110 vésze léi. l\'gy van. taiuiluiiiik keli A jő éleiről eil; dig még fogalmunk sem voll A háborít elmultával nekünk hol s.\'v islákn.ik fel kell cinelkeil mink nagy ilniaradollságniik hói. műveltséget, s/crve/ellsé-grl es legviluicl .1 külloldlnl ke|l els;ijá(ilanuuk cs mimic/ek alapján es/sjteriii\'ii. kell éliiúnk Arra kell lórekcdnünk. hbgv a nyugateurőpiiiiiktól csak a leg-
jobbat sujálitsuk cl« ,
Ezek a hordák, melyek iu európai né|>ek ellen rohamoznak. az európai nsszouyt csuk zsákmánynak tekintik
A szovjet nupló, n bolsevikiek Aliul clkövelelt gaztettek igazolására a kővelkező aelulokut tartalmazza :
.Iskikonon cg>- román non erőszukot követelt el Krcwcsen kó százados és Rft hadnagy, holtrészegre illák magukat.íiul-molcn alliadnagy megölte C.hcl-senow alhadnagyot, mert . az féllókejiysóghöl meg akarta ezt ukiulálvo/ni ohbun. hogy eg}-asszonyon er/iszakot kövessen el.
Ila cgv faluba érüilk, oll égvellen lányi vagv- fiatal ii*«< szunyt vem I.Májunk Rzek a/, erőszakoskodásaink elöl miild
u x eTelőhe menekülnek Sok

liszl dicsekszik \\*\\v . arra, houy ,Uincf vog.v román nökóu lT(^ követett el Kzmlö„kwiS og>- zárdát föszlollak ki 1 szakot kövcllcji tt7M Í kon. Ugyan aznap kirulia Cgv |HMi/inle/.e|(-| ^ Iák a környék Imruspin. t.j| csapat kozák egv J
n.von köveitek cl ernsz.,k„i ugyon úlöil.k e^y p,,1(1| lllA eijWíjőt liem akarta nekik adni Saehmatovv hadn.^v ezred védelmi s/o|vii(|., nr.\'ghi/ollja egy Ili gyar leányon kovclell il szakol Kgys/,,v;,| fuM;,^ erösxakoskiHlásiíik.d
l eniiek ig> s/ovji i gáiii.iii> naplójának szoverinli írlj rései.
N\'ities s mmi ho/./aad
l lónk.
Légitámadás ellen az egyetlen biztos védekezéí a jól kiépített óvóhely
A város légoltalmi parancsnoksága az össze* házcsoport és háztömbparancsnokok bevonásával közös értekezletet larto\'t a N«p mozgó helyiségében. Az ertekeileren részletesen megbeszélték a varosainkat legutóbb ert ellenséges légitámadásokból levonható tapurtalr.tok.it.
E kéid rsekkcl k ipcsolaihmi dr. Molnár Q/ózó ni. kir. rcndőrLgal mazó, városi légoltalmi parancsnok részletesen ismeilelte a légoltalmi közületek együllmüköd:séi. E\'^adá-sábau nyomatékosan rámutatott arra. hogy ellenséges légitámadás c-tlen
az cgyelle-i biztos védeke é< n léic\'ö, Jólki\'piMI övóh.\'; L.t talják a S\'ombalhel;! «rt lign, dán tanuls gai • Akik ihi\'ár/y 1 wllak, azok vonfMaiig wll 1 rwio.í\' Vecsera *Ani,d Ittíoltóp .rmcsnd a légitám idas utáni ioe. r nmt kálatog mo;\'s»crvr.\' «• i ii hiszel míg V\'cscv Ban. d»,»* n üsz^.ki la nacfnok. városi légó előadó évi helyek kotaicifisn.-• -u! :id«sé\\g lo^Ulkozoli e-UVidá- .".«• I) l!|hit Sánelor rn. kir. |isi|j..ive»s . és elsőségé !ynyil|lási iu*ká alapelveit isnivileite
25.000 kötetes nagy népkönyvtárat léfesit a Nyilaskeresztes Párt Neigykanizsán
Csa\'. gondosan kiválogatott, namaetl irányú müvek kerülnek ezonlul t mtgyrrság kezébe ,
Mindeníl nézze át\'otthonában könyvtárát és 1 ztldószabadkómüvn lélokmérgezó könyveket vesse méo\'yára I
\'lohh mint cgv Inhiapiial e/ elolt telsohh itilő/keilés toriéul, hogv a zsidó vagyonlát\'gyakal ké|ie\'.e) könyvekéi meg kell mcu leni a/ elkallód Mól gs ki>clej* le/és uláii azokból a ko/. ii\'ijai
Levél annak a honvédnek, aki ma nem kapott postát
Ezzel a címmel jelent meg két héttel ezelöu a ..Zalai Közlöny" b.isáb|)hi a rövid felhivás, amelyben egyik arcvonalon küzdő pajtásnak a megszállón területről származó, s igy minden ösmerő-tOkct elvesztett honvéd harcosok részére a magyar honleányoktól levelet kér. Az eredmény szinte csodálatos. Őszintén t:ólva, nem it mertük gondolni, hogy ennek a rö.ut fcihiyáspik ilyen hatalmas sikere lesz. Naponta ugyanis a felhív js kapcsán rengeteg levél érkezik s:erkes.M*segCnkbe. Van kőztök ecyeteml hall^atónő és egy szerű munkát léiny irata. Mind-egvik me\'cgsé^et, sserctetei tusaié* az arcvonal harcosai felé. Mindegük ax e\'vesztett otthon :t hangu\'atit, a messze szakid! Ismerősök kedves sorait igyeksr-.k arrt a reré.het\'leg rőv J i-*re p^to\'nU irg 1 boldog v í•: áliS el rem követ-ke: tl
A hoxiiik beérkezett leveleket e\':.:ta*.:-k tz iUt\'.é-
P \'í
kes honvéd szervekhez, akik azt nyomban továbbították az arc-vontig Volt alkalmunk kint az állásokban látni egy-egy parancs-kihitdttésnél, amikor az a honvéd, \'.aki aznap nem kapott ppstMi" átvette parancsnokától a leveleket, tábori lapokat. Unuk az Örömet honvéd pajtásaink arcán. llf ezek az arcok mindenre válaszC adnak. Elmondják: leányaink nem hiába fáradtak bon-védeinf; részére megirt néhány kedves sorukkal. Nem hiába Írtak, mert minden egyes Ilyen magáramaradt honvéd arcán ismét felvidított mosoly a sokáig nem kés^ győrelem felé megtett ujabb lépést jelenti.
H-leányainkat pedig ana kér-jüfc.v nc feledkezzenek meg soha Írni ,a-.r,ak a honvédnek, aki ma rer. kapott postát". Válaszoljatok továSbra is a honijuk érkéz) ltv«Y<rt kedvet, meghitt rr.e egsf^gel et ápolják az otthon s az arcsomi kapcsolatait igazi hu*£ansta pajtásiassággal.
ra ^könyvtarai k. II h ii m
Nagv kani/s;in iné- iviidck\'tl m gjelenése elolt dm ember Ii" nap eleiül, niruiiulnll e/ekuck
kónyv.-knek .1/ oss/.-^vuti
Most mnnk.itársii\'ik lelki r.d\' 11 Nyilask. ies/1. . I\'árl mcglii xotljVil. aki I \\a-.\\k.Ilii/-.in I\' lesiiemlo halaim s ii>pkoir I ir terveivel és .1 mar |olv.un dha1 lévő munkákkal kap. sol. Ihm kövelkezökrl mondta
^ A /siilo tiil.íjdonl k« 1 \'
kói.yv, ke| .1 I gkoboili >/o|, ia
Ivekről, magán és «v csiild könvvtárakhól gviijtjak oss/e liz a munka nn^g nem fejc/odólt !)•• teljes egés/élu 11 lílörebillia lólag mintegy ezer konwo lehet számil.nii
A könvvlárat Deák l.r 2 szám aluli állítjuk fel III ha rom nagy terein áll rendelkezésre A "jelek szerint izmiban még ez is s/ukpek bi/\'»n>ul ^ könyvek csoportosítása r« sele\'ilezéM- rendszer szeriül tonik IIIsösorban már kfrd«i ben nyelvük.szerint m.jg> " niW\'t. angol, frand i - kú válogatják, őket Azután k..l- \' rvniortositják M szép- és irodalmat mely íőeso|Hu\'oK"|i belül a szúk^égnek mcJ»,,|"°il i^mél tagozódik a k »nv».k-/< os/lásj Az első Itelxr Irodalm it ak .mik Ho^v in esak néhány » * említsünk meg oll fog lenni«
;nr
» is
LA! 1021 0 NY \'
,;|vi JéZMíf, Sértó Kéhnórv y(,li, Mván vertein kivúl Mó Aigmond, Nyirö Jó/tef. Kodolányi iino* é» u többi ir<S munkája. Természetein h« ly jul ti többi nagy ma-gyjr írónak I*. A könyvekről frti.it könyvjegyzéket fektéink M egyik könyvjegyzék ii^koopoKok, /nig u másik Irt• I* verlnl tűnteti /el <i könyv. ti, iil<>nún\\Yil
, Mikorra remélhető, hogy ., könyvtár m gke/di működéül ; kérik\'/.*:Ok
\\ jelenlegi helyzet nem ul-kiilioiH nrrn. hogy könyvtárukat < hasonló kulturális Inléz-rti.fiwkrl létesítsünk Jelenleg í\'lM.\'oi\'biiii csuk (irru<*z<iritkoz-Imik h"gv H könyvekéi ux u,u ./rflöl nieginrnlsiík n Jövö w.Miilr.i Mindennek iliieiirii u |. h. g s/erJnl .i kőm vt tr
r. iid» M >én Is ilntgM/úak.
A klselcile/ell könyveket p.ipiiviixi\'ibii küldjük álml n/o ji.d fe|dolyn//í\'ik MtHrferl n /dd> •s/.e||eniisógu könyvekéi Is AKgÖrlxxÁk. Imgv u/ol<knl nz utókor elölt 1s be tudjuk mu* t ti ni a zsidó h\'li\'kiné,r\'((\'/é« niun
iy.W r.|ifmii r/érl jól limH
minilitki li;i imI.iIiiixii átnézi könvvi\'ll és ii xsldö Írók én a /sidí\'i N/elleiulséuel Miutirxő kioiv etekéi Ib\'ÓW léi\' 2 s/ám id ill |# szolgáll.ilj;i
A kételkedőkhöz
Ti kuhHUtk tuti tokon/dítJil A\'.tr/i;il ul/ilii nem n tultin tn „•a/lj viitbr ilnttt roti Tiim A N"/.\'"/H1\'/ M«f mi kil.héf* flnlök, rá\' \'iüf>oklU-(t^koii (Uih\'K^ nrjny (\'ml iioflynum Jfltn *<>n,itl * j i/it/i: tíil\'iy.im tn aak kocogok
.»: W/l,ui\'iioil tióViVn itritnyif* nu/i/a Utt o hol/topom
\'i kuSii. ek r*jk ok"iijot»kl Ilit o Mlütl t\'i\'K ^\'"V^" női •n.ntk pi<t ihiroJ mg ntktm. I.l/i\'/•n hilhl (*itJti> itmtnytfn izrH
-it t/lett I Ntm Uu,k it lemoniUt linlmi *
t\'m a/tr^lw aurm iiiv»i j«in»n. S irg f, tt.ito /.*»>\' k,>\'l,il/oll. — r». 4II Wdi*t - liXiWtotOk I
Vá.Adj Aladár
A vatárnap délutáni kiképzés szűnstsltstéss
A térfllakoaeág vasárnap dél-uténonkénl m«glarloU k<képa*aét Zala virmagyt tfliapénja, mint had. muvelatl korminybiaioa ad 494 «• l(M5 taámu r«nd*l«t« alapján a rövidttan meginduló tavatai meaó-gaadatagl munkénra való takln-tattal t további Intáakadáalg txO-nettltatam
M. kir. Jár ét mr. Ii* pk
Angliában nd • fattülliég
Miot.i .inij\\»l nén merté ItojQ \\lt||li.l akárhogN M\\/.Hl|ék a h.tboru minden-k\\ ppen w^/tes fél marad. awt».
tll.i|»<i«tk eexrv i«»bt»nn kn h /mliH\'k V wlrá|ki»k ti\\-
i" . i\'.m i n n -ms;» %olt. uüg a* »!\'•.> évben vs.ik A* «n
w I i|K>r egyedül llM"» Január-
;ib n a %itr tjk.\'k kóvTtkeilé-
N i» i i l» tn> ir\\in már liM\'tt) munkana|kd w^hiett Mivel , már *.Mrl|k«>lö kikötő-elh \'tlrvuták a fvdvt.uivit u an^M
V - ,V .1 hl \'r ikvMtí lmok
"Bizonyára sokan tát lik néhány nappal ezelőtt lénlfUdó alkalmára! Dél-Zala felett alacsonyan elazálló ellenséget bombázógépet Mint mott értesülünk, az ellenaé-
Ellentóges bombáz6-repQlögtr kényszar-, leszállása
Személyzete • msiytr hatóeá«ok kézér* került
get bombázót légelhárttásuak me«-tebeiilette és az Kotor község ka-tárában kényszerleszállást hajtott végre. Személyzetét elfogták ét átadták az ilkttkes katonai hatóságoknak.
A szövetséges haderő a világzsidóság szolgálatában Európa megdöntéséért
Léetunk tisztán • .teldókérdét* mögé — Mit tanH a Talmud a fáidóa*ágnak ?
Egy namialdó klméletlenOI megérdemli a halált I — hirdeti a Talmud
A moatani terrorbombázások mögött le e zsidók kereeztény-gyüiölete kereaandól
|«dÍ4 a/úrt, nv»rt exekrói ma imir majdnem \'mind.-n eiultei n-k «nját azcmével, veny fülével volt ulkalmn metfu.vőxodui. Jliezen mindenki láthatta a/ óüMzeliunihu/ott luk<Ni.n(,ve-dekol é»» mindönki Ioxíéllktett olyan emlteickkol, akik a szovjet oietpt/ul-lrt» alól inonokültck el. A Intel len Tamások logfcljohh iihluu kwl. lk.il-iick inétf, liogv minden ii /widónág éidekeeit a xaidó-útf irúnviiá*:t mellett töiiénik ig> .
J. Polil néniét tudó* a/ cu vet len l.eiVS/léuv ellllmr, aki tok-í\'tOMi\'n isineri a lu-\' .•»• nv elvei v* a Talmudot, u /-iili»juu\' n/.ent k\'NIVIél A kiváló |iix)íe-H/oi. aki kdiatoll a /m-dok elzárt vilátfáha. u Talmuddal kupt\'Holal!>uiru következőket mondja:
N\'apiaiuklien mé-z mindi.\' akad-iial, okik c»uk propa^niídMiiak tartják! bo^.v a nuétodÍK vdÚKluthorut tulojuh.ni a -vilégZRHlpHÚ^ rühhan-totta ki. KélkMeftX\'l vexxik tudomásul, li*»„\'v h n/ovjet liprialiiias ke-uivik\'iikiNlóivi, a/ anuoiNzáaxok véti -leien váivnoket, nirabiti eeiládi otí-ltonok.it pueztiló terror,l«>mlM/á«ti mögöl 1 ie u liláit/aitlo UH Nem ukarják elhinni, ho.\'v u exmj \'t éa s/ ungoNxáh/ luuloió l^lajdonkéj»p.\'n Oiinek a vilM\'i/t>iilói<ii\'iilak céljai ér-dekéU\'ii ku/d kiim|i iniTiflm *■*-11 A e/ovjet Uir/aliuakia éi az ail yolnKiitz. térő u l«»i n I "Q1 j %\'k W\'j uno ívtikf- nrm llionffJSfoMtgy a/ csupán \' j>rU|*agaudu . Nem uiKulju
A Telmud maga a zsidó nép
— A zaido Arnold /tri\'ii; író mondta |tK£\'J-l«*ii, iMtgv a Tuliuud a Miiuiulhatalluii jek\'it. » Tukuud
• **idók agva. ma^a n /aidó nép«.
Kgv ....................it *t»kló a/t ta«
uilotta, itog.v » • Talmud e-> i-len lurráe, aeylvM u <«nk)eáii fa. kudi, m/. eiív»«tk*u alap, nmekk\'U "a /»hl«WMU alt é* II lőlek, lllliel) a
xmil0-.ii.ol kialakítja. f.\'Uillarl ja«. 1 .útjuk tehát, miben fonton lénye-xóiM\'k lanilják macuk a x»idók u ThIiIIIkÍUI, IIK-l\\«k\'k p/Í\'.*<IMI n-rvé-n^t\'i szerint mind a nini íilókivMi is élniük kell. Kaekután u/l n-n/ük IIHM, liiil liiuil a Talmud a /«\'dók-nak.
Keresztények éa zeldók viazonya
A Talmud a/eiint a /.ődók asámárM kótelea*! torvén.vekla,z * laiusnklókuak is-uuui koauk. KVy nemaaidó, eki • «»uló toivéiotanokkal fo\'l.nko/ik itj.i i» Talmud inejéideuih • hutáit-. Szerintük az a ncio/»ido. nki Jeh.tva térvéiooin ko ul él. lulejikmk. pieii állatnak tekintendő R. a Illet:4vő/édes él a Uiivleril /«ildokl>.Uk f. I\'nrithen JC lent uum a* ifn aeheklav»;« eimü konvv, aiiiel* nek ir»*|.i azt liiOndin
l|t«n caak. a
Ko Ikvi nevű «ido mo^irla, ikw l-U*n u vilácot v>.tk u /aidö-kéit é« a rór.k rt lei .iiitetlo meg. Ila nem tol i.utnk /fi.tek. nem volna világ "etu. Intelt «iuk Izrnclirl van. de min léVvik * otm/íidókvit
I A /.»ido nép ihivIuIuka a lulailó , linU\'piíéj halálát jelentene é^ eu\'v-U-n oz tinheri«é.\' elállatia»odjsát. ! Z-iJé le-tté\'. k, hareoijatok. Itocv aa \' enilvii^^ elá\'lnii.irtodásd l*h.Mellen- I it> vnljék . t Jea iah Frontkor einiú ! M Itp ai»/Ont ezt irta: •Minden /-tidó j - I élő • lauuhi/onv fá.\'it wvffaj fenn- \' idlii«annk etf> olvan (ujjal a kc- ,
rewlénv «»u\'el lk illatokból .Hl .
dókért van

^einlen, amely (
I
Wituiunn kaimén iunj^aroisz<o(i Vnuu/á.-u znidé Jid und \\Velt>. | nlü kóiivvélem viszont ozt idtea- j tk \\ zaidok nz emheriség íomji-alöl miudiu.\'kre kizárják a nem-•l Jókat .
A keresztények meggyilkolást nem bún
A inai v ili.\'li.dvru nzcmpontr ialvl tekintve, nec^en éi\\lek.i« » relmudnak ez e/ iitinititAa. anie!» a/ennt nhjv n»\'in/íideval -nzentlvii ■»nlö i^aarvM e vvivntea hünuu\'.oo. A |>eiaiu\'eot iu» ölj* eeak az azeo iiuv. aki tetd«4 el iikv A Mivha-liie. IVtK-hal\'.aeh t rvezéiek 7. fe-
Í\'.v\'eivn azt mondie A nennaidók k.JÜ\' » !iy>^twt etd bm,\'. e ki^ók
(l«W»>.\'ténvek > közül e legjobbnak t (d f.ét e fejéi.*
.Ji* Telmud-fejezetek azt irjek eki it zsidók szamara, hog>h.^ >a aaidáknek haselmuk van e nem/»idók\' fójótt. akkor tíhoa ekárc*ak ceset i» eiegtürni közülük*. nemzatdé kizuoet iWIkül megérdemli a halait1 hirdeti • Talmud.
i /»kUv>" \'\'et a r-\'knr »,k:v tn kiterel\' ■ E^vetWm W-k» i v ^v vletKn. — ir>a e Ie\'.v. i w.vti . .a a terror-% \\ K «vlv
i ivi v \\U . "^\'.ü ar > s c-v»ci V j- w Mi i - > .u .^t- fa v ítA \'s. t -i - \\e. i k .■;
TerrorbombAzát éa a zsidóság
nr, kl\'^vvnhékkal elpusztítani . t haji c. Weusienn. e ctornai -»eerre.e: eln^lfe.viríoni az 1042-K-n tanott z-r.\'i vtl^\'Vni .wiuen nvtl tan levi\'. otu, .Mi r-id. I nom la-.hv.v cm a hsivru e mi háború-.\'a tu rt tnicvi;ak e V^Stu SZ4-\' .:a tetjes i^rjösyi t«r. turvksv rrrvieUeréai re hor*ai.-.k " or U-airrft.vt\'
vagvunk e trójai faló aa u)k«u*ep fárahen. Az Kurópáben élő ceidok fóténvezók etleneéceink eheik/iitu eánál>
Zeidó terv e német faj kipuaz-tltáeára
Arra e kétdéere velzteeolve, le-hetkéi(en o, hov\'v zaidók álljanek u mei háboiu hnlterében, l\'ohl pro-feeazor ezt vala»zolia
- Kst bizonvitia IlerczoK puk^/.-Iinai förnhhi működése. A jel."* rabbinus I942Mmiii a Kozelkelei /Mik* katonái között Talmudoket im/.bilt ezét » u konvvckU\' ezt nx eló-/ót irta:
»Ez a kón>v elődeinket u.vo/.-teinie veieelte, titeket i» oda fog vezetni-\'. Kl>bi,n u talmudi »zclk\'ui-ben mükoilik Tlteodoi Keufmaiui, ez niiu>tikei liékeliire zeidó olia4e ím, aki I941-lx>u konvvel eMl ki \'Némutorazágol el kell |Ni»/liiani<-i inuiK\'1. Kaufinan\'n ex. i ml a HO milli«\'i» néinettM-c tieneü»*í* kioiiom itom |Makiiku> . Kilövell a imu -t férfiak i\'-e a>s/onvok imvIiliNitM javasolja.
A Talmud parancaolja, hogy a zaidó foeaza ki a nem-/eidókat
A /.i»idó laliirtuli iiimI.iIihii viliig- -szel te előli ja a /t>idiWurilllk. h.f.\'V uiiiident H/4-IIV/. n m»»u mujunak, ami iN\'iii/i*kló ké/l. \'U van. \\I|:iI.iiii>h-NiéJntn a niiiiy^.ilii luluiduni n /indok h/ámáru loailimui, tulajilnii-nélkülit.- |et..li kl. un-lvs-l .l -li..v:i a /"-ulwkn.il. -/aiit A l illliud ••/•• kit módiin .|--|iova a nein/.Hiilók |vu/ét IiiIii|il«uit ihimi.i jelöli ki .
A ueiu/sidok i\'iilokai a |>ii./I.i-,u--lio. Iin-onlilun ik é- ul.i • •• i I luliijdoinlja a*, ka?. tai>• .e >/■ .Mint a get mm in fet»sivja • u/ t. UUV hsivjiik let a / Mlok a uellt/áili\'»k, tulajdonait .
V /-lilok vit.iJ.|ialllli toiekv. Mi re
e4tfkot ulueitMMikai tu)je i talmud Mtyeiivíisl ii ii ii in/ iiluk téteden ii kilias/inlio. >/tik-őket n s/álliolii^iiii^ n.i-«.ipni. * Kló fen ma. Iioív a/ iflos-ajnl min
kell nekik HH\'.\'li/. no \\ .........I
han min keti«». lil.s/-i, Hont Ih!-I e/ei biztosítják /-nli lal • •* nem-zsidó ki/itákménvulá-a uu t m n yidve. > Sulikíiki ~-|ij kell Ii Iklln meolfunlali-l éie/ni. Ili i_\\ n in-zsidót meglop ( Vak a • - il.r-nak . ím m s/a^ul nap\'vil.iuie kerulliu-z,
„Szenvedélyesen küzdünk a isldék metslási királyságáért a földón"
WilhltiNl.n Kálmán IOA<«-Un Ne«-Voikl>au ni .jel\'-ni Jid und
Welt l\'IIIIÜ k"lív léb li liHniállllpilj.i A zpidó uz \'h/ olaj, niiwlv ii loria-dalom kei. la II .111 II) mini lli-i/l, a etoni/inuii me.\'.dapitóje <-/<-k< t írja: Mt Znidök \\al.iUM iin\\ i fouadalini neit altlaatjei vauviink*. All|fe|o Itappált l.on.l\',ii.iii kiadott A/ oro-i/ foi i <mIalxiii úttörői i-imu koiiv-véhon ezt irjt V/ e_V*/ i.ui if imen koreaetül a z-nln Iliin liitli* rk-.\' forradalmi és folforduláerii k-»/ voll-. I.udenr L-eiii-ehon l/re-l eimü k«.iivvéle n <■/ áll. Mi zsidók iné,\' nniiiii^ láriclök vijvuuk vo-netkoztiiott i.a--.i.\'-.ke\' ken-uuk. Az itlleni o/ent-e. v 1 >zz,iu\'« n I-len-é.ixíii ellünk • */,-nv<-d\'lv -mi kti/.lunk a ZMiátK na -im-i knálv«e-U\'nért a f< Idi ll
II.. n rgilJapr .iK e/t; h^- a vb
le.\'on •í\'aí.mi n> n,í-td"viil >z-m-U>n 16 millió z-ido ált <>> látjuk ezt, boo Itooaen-lt kmul Mor^enthau, Barueh. Honemann, l>-l.n. inn. lm k.\'aúl Ka.Mnovir-s é« társai, Churchill k.\'-ru! a Z-i(lo Imv-.t\'ló Jo-<-f Ib-iniann II >•* jjtl .a éáfl el.nak, akkor a nemz-ídm.at. feí k.-.i iamerni e voréht (n> t« ekc«lm kell.
V /.
toU\' Marazs IS. V««ame> Vé-v keL FtfetU t - hciieuct Sérdor. P
Marcin 19 Hailó H m ha < • \' -rrotttka* Jói Hl
Az alsötatitéa ma • órakor kezdődik éa • óráig tart
ZALAI KAZLON Y
»«dH o« «aelt.\'«rtl a nála:

Magyar lány a harcolók között
Ahol az uj ilatTmagyarJal\'oi hcnszeftéars készOInsk
A koratavaszi nupsütés melegen ontjá arany szinü sugarait. A fények
logva törnek meg gépkocsink üveg lapjain, uraikor a kígyózó / országúton haladunk tflöre Immár i\\ testvér vármegye íöld-jén.
A téli szürkeség után lassacskán zöld ruhába öltöznek a velünk szemben lévfl lankás domboldalak Összeszoruló szívvel nézünk elftrc. Fénylő szc-mrü, fehér falu házikók néznek vlvtzu ránk Összeszorul szivünk urfa u gondolatra, hogy ezekben n béírts, csendes kis házikókban bolsevista hordák fisHék íel tanyájukat Klftl, umcriC most utunk célju fekszik, még állati vad horda la nyázik VcIülC-iíUenftk hareol-nuk hőn katonáink, nagyszerű " szövetségeseink és fegyverükből küldik n pusztuftsl uz ellen-- séure
Hozzájuk lurlunk. v Iklórtublnku kastély Iög-hijas vénusszonyra emlékeztet i«Z ódon épület, kitör! nhlnkai val. A szovjet nknu.vcbVk mun-kájának nyoma ez. Itt tudtuk liogy nem messze vannak innét azok akikel keresünk. Egy nagy majorban tulálunk rájuk Jöttünk Itirére mosolygó-nrcu. vidám szeuiú, nupbarul-tott fiuk kerülnek tflA és vesznek körül bennfknket Ezer kérdés - ugyanannyi fokiét
Csodálatos, egy gazdádon, árva zongora barnállik az egyik szobában A szobu teremnek is beillik Közepén gyalulatlan deszkából tákolt asztal, két oldalán pad húzódik Előkerülnek ir tábori la|M»k. töltőtoll,ce-ruiu, kinek mije van — és máris szorgalmas kezek rójják a sorokat
Nagy rsviul Csrthll a zoii-
K>ra Melléülünk Kazagondn-jnk
Keletre Az arany homok birodalmába Kecskemétre Most ott is pattanásig duzzadtak a rügyek Ott most nyitnák ü saő löt Illőit talán már virágba is borult egy-vgy alma- vagy baraekfa A megtermékenyítés lói terhes (alán az egész nagy hutár IV panaszosan sir ott ínég a titviikfl szél is.
Istcmvn I Vad horda hak kanon alatt nyög az arany lnvnok F< imilett un, ilt a zon gora körül, a migyar föld min den részéből való hői vitézek készülnek uj honfoglalásra Hogv \\i*siahozzák. vKs/n«o rezz/k miiutdlt. ami rangyai volt ezer évig és magyar is marad — őn>krv
ti anélkül, hogv gondolnák rá. ujjaira tánwlni ke/donek a billentyűkön Csendesen, hatkan flrlhangrik
• V<V*vn./n/l «» ktxskrní*\'tf tlen n>tyy /M/\\ít>(ki .
Non is vvssrük őzre, ar irás ibbam.iradt. kitoitáink halkan dudorásjni kczdeink \\r ö gondolatuk tv MTHN ll! lul a l >ur án. át a ÍVMin, kie*lUI az Tdélrt tK^rrken .i Ká-ptt>k
karéjáig
Messziről( jövő ágyúdörgés ébreszt fel bennünket Kissé zavartan nézünk körül, majd óránkra. Mllontunk Sajnos, menni kelr Magunkkal visszük a fiuk, upák, férjek üzenetéi, meleg soralt.
Egyszerű ebéd után tovább megyünk. Egy erdőcske kanyargó ösvényein érjük el a inég a bolsevisták által készített fedezékeket, nhol most már a ml katonáink vannak. A magyar férfi isznert szerénységével, de n büszkeségtől csillogó szemek-kel mesélik, hogyan lepték inog. űzték, hajtolták az ellenséget
Innen egy máslki csoporthoz, roéntünk A paraiitimdk \'lakosztályába pihenjük /ki a szokatlanul hosszú gynlbglás fáradtságát. A berendc/és egyszc rü. llomokpadon sziih\'na. azon ltokról- Ez az ágy. /Keeskeláhu gyalulatlan asztal. rÁvM p ul Ez minden. * • /• -
Sokkok levelet viszünk innen is magunkkal, umjkor bucsu-zunk. Időnk kevés, az ut hosz-szu. Félóra mylva már egy kis földe* szobában vagyunk Ilt nemrég még bolsevisták laklak. Gyorsan kelk-tl menekülniők. P.ppcn ebéd Idején törlek rájuk honvédcink A szakácsok még a félig meggyúrt tésztát is ott hagyták. Voll iv^kuk asklség-rcr lfrm védem k\' vidáman, nevetve mesélik ii huréok részié, telt, örömmel imlegelik társaik vakmerőségét \\ beszélgetés, mint mindig, most is az. ott-honrn és a jövőre csap ál . Mindenkinek vun vnlukije, akit félt. akiéri aggódik. Ksmtn deiTkl hisz. Hiszi a győzelmei, bízik a jövőben és esküszik 11
nagy leszámolásra. Ezek már ul hittel, Uj lélekkel felvértezett uj harcosok. Az Eszme katonái A győzedelmes eszme verhetgl-len harcosai
Táboriposta érkezik Mint a kisgyerekek a csillogó fényű karácsonyfának, ugy örülnek az otthonból érkezett rózsaszínű üdvözletnek. Tisztu, becsületes őröm ez Csak azok szetne fénye borúsabb talán, akik ina nem kaptak levelet. Do tudják, ha ma nem, hát holnap, vagy azután számukra is megjön hazulról n tábori levelezőlap. Megjön, mert tudják, hogy ninctértek egyedül Az otthon rájuk Is gondol
Nyugat felé már hosszú pá lyájáuak utolsó negyedét járja a nap. Búcsúzunk Kár, hogy el kell mennünk Sajnáljuk, hogy most nem lehetünk bá lorf erős férfiak Nem harcolhatunk fegyverrel a kézben velük együtt. De vigasztal az a fudal, hogy ma nincs külön harctér és békés hátország Mi magyar nők, asszonyok es lányek otl> hon a városban, falvakban, a második arcvonal katonái vagyunk, hogy a munka fegyverének ereiével, szeretet ünlT tüzé vei ucéfozzuk és keményítsük hurcos katonáink felszabadító
fegyverét.
Erre gondolunk, amikor kézszorítással elválunk. Hu« su/.unk Tőletek derék katonáink Büszkén .szorítjuk-meg kezeteket. Ez a kéisaorllás minden magyar küzdő honvédé és sz.orelclüuk. amelye, kézfogásunkkal lolmá-c olunk. minden inngyar nő szeretete
Harcoljatok továbbra is bátran, győzedelmesen katona-testvéreink I
Mi meg itthon imádkozunk és dolgozunk, hogy horgolok győ-zedelines, győzelmetek |x*dig ál-, dásóylegyen ránk, minden magyarra Szabó Jlona
TavaMxvdrás ...
- Erdtktt tünetet tapfftwtnllunk a thxbtrekon Ul réga felé. Mig a lát-iiólag (takÓMÓnyóeebb emberek í$ bitonyoi fokú itgolovttnal leiik, vár yd* « tavai* megérkezéiH: ayriva rftntelikor mindenki figyeli, vájjon kitiU-e a nap, mert a ué^babonu azt tartja, hogy a medve ilyenkor-kibújik téli oSujdb<U meg ni,ni, milyen az idó, ha nnpeiUée van akkor még vinxi bújik folytatni téli ál-mut, mert a tfl míg egyelőre tovább tart, de ha *mc» irép Ú6, akkor mór nem megy vietta, mert e* annak a jele, hogy nemeokdra megérkezik a fa íves. .Vég eddia nem figyeltem meg, hoay e* a köztudatba annyim átment Babona be»»okott e teljeeedni de végeredményben ez nem ie lényeget, a fontot aa, hoay ilyenkor indr tudjuk ét érezzük, hogy nem tokára itt let: a jóidö, uaptútét, vinlgnyi-Irit, cqytzóvai — a tavatz.
Milyen izaalommil rdtároljuk me •it eleő ctokor hóvirágot, mfljd ké-*&bb a: ibolyái és milyen t:ere-tettel óiitózgeljiik otthon hogi/ ha-\' mar cl ne he riadjon. Milyen jó ér-rét a;, amikor a langyoi f-.ivatzi tzellö cirógatja arcunkat ét a le-legót betölti a: a frit* illat, amit mayával hoz az erdiril, mrzókról. Szinte újjászületik az ember, ra-
Háztartási tanácsadó
(állaaáá neat)
Elet: 16\'pótló. Ot-hst középnaio\'ságu bur-. conyál megférünk, nzuián nu>ghámokzuk, «MMzeli»rjük, tea/ünk Ikj^iA «»gv evőkanál cukrot, 8 áooi lejei, < \'J evőkanál Ifaitot, öaaie-ketvrjük ért I napig kelni luuryiuk. riéa/lő lu-lu\'U lirwmiljuk. Olájban nuh fiink 1)0/ lenvk é!e«^ió. Aa olsj-dtan a/onhan előbb tvy darab ke-I\\umci kiaúlünk, hogv "hz olaj mellékizél niapiba azivi:i.
Bútor tieililáe. Ha * iioliturod hulor kilioa, \\ag> bomálvoa, egy óa fél diétádéi rongyba bécsavarunk, kioxi! mivioomktsl^uk, Ikvv levvt ei\\sv«iou iiia.il foimstiljük a Ito-inalw>« lé^fi\'LH.
tUh,Uehéni6. 11a azt akarjuk.
fé«ő ruha k«Vé n>nij>hnk.Mőtt toji (k^ui teaaúnk
lK»gs- a ruha azép fel^r kv>en. a
M»ó " " 1---..I
iát
fiektf. A> dkir Iwztet, 13 dkg cukrot. 1 toj.wu. 4 Üke. olvaaitott vajai, mrt, kenSi siádahikarbivvát »ejK>l ra^k tejfelkd oa*zi>piirunk ió keovénxr.v kiimijtjuk nrinél vé-k>M\\\\abbra. kissaobüjuk éa cgx^aa ri-lacvwra sütjük
rtm?.**j*M fclxVncmütvM ugs lá-rohthandt el. ha elraaztott facgyuts inárt\'iik a mhst. K<s ideig ic? ba-jy ■ uk al\'oi, a/ut.vn kimoacuk. Uaivéoi fn<« a ívntaf.dt. Í4 óoai* MRIj 4atat;uk. riajd »tearii»ia^«nn.il B\\w:k ki.
rs^-cyé fénvrarc
i «ji tlvai\'ü\'k i<vv» bán-
-t k^tat ^ k.«nt eeetiA\'
gyogó kedvvel Iái a munkához, vala-hoiiy tokkal srebbnek, jobbn.ik látja meg at életet it. fít ne lioi/y azt hingjük, hogy ma amikor Vnguar-
\' .........: 1__!:.
búrú kövérünk, rákenjük a
tiaztitanaó kilincaro. rézágyrra, atb. é* kzÁradni hag>juk. Ha toljoson mog> -.áradt, puha g>apjurongg)al átlóról j ük.
Tábori póttá
A -Hunirsriatn Nik< lapunk máa hel.vén jréazlotescn heazámnl n Párt nói n^rvezoténekHtz arcvonalon telt látogatnáról. Kzalkftlonunal a harcoló honvédcinktél azomélyeacn vették át az üzeneteket éa moat nzokat
torálMklák:
P. | 0il5. Uboriazámról Kazekaa-Sandái- azkr. azoretottel küldi üd-röiléilt menyaaazonyának, Karkaa Oirol viak \\ags-kaniiínra. Sikátor utc.i 11 az. alá. \'
rtítli Józaef honv. üzeni feleeé-^ H)k \'jól van, egéasségék, sokazor c» ko|ja kiafiársl együtt.MVihöi hegy (\\ ijtJO^ti).
Székely IjMfot bonvód üzen ( sep-n i?c -luienyaaazonyánnk, \'Pukki Ró-ii kának jól van, lercloit ráqa.
d. $16. táhoripoata számról Virág S- tdor honréd éaen aven> aaaaonv 4 iu.k, baeklatita Máriának, hogy n*-gs in uárMné már látni, várjon té-Vv oanaen
IP. táhoriszáinrál üaonik-
Sainpdk* tiándoi lhsro»herénylo aifile.o.-^, Olaaa J«noa lbarW*-rénvbe -y^ai Rónikának. jól van raV. *e\\ vdt l*r?\'et tárnak.
ország legsúlyosabb történelmi öráil éli, amikor a harctereken elkctere-dett ha.-n.tk .folynak, apáink, fiaink, férjeink, niint/cii pil\'atmlhan Hetüket k u kázliit \'pik éi sokan közülük áldoz-Cák lel n h.izáfri. ina, amikor minden békebeli probléma a háttérbe szaruk, hogy " tarasz jelentősége kisebb lesz, eltörpül a harci zajban é\'lleíikezöleg, ma v.itahugi/ ugy érti-ziik, hogy ez\'a n,ottani tavatz nem pueitán a természet ujjiiéhredétét irlentj számunkra, hanem sokktl mélyebb, szimbolikuiabb jilciilttfge van, nemcsak a magypr nép. hatieih eaéti Európa (ljövendő tortának ki-ahkutátában ís.
Majdnem száz éve már annak, hogy nagyon hosszú idó után végre felvirraitt a nhigyariáj)nak az el tő igazi tavasza, amikor bátor, igaz magyar férfiak vezetésével föllázadtunk ét leráztuk maijául.rá\' az idegen .abigát. jogainkat követeltük, azokat a jogoka{ amelyek első királyunk óta megil\'ehiek bennünket és amelyeket már annyiszor próbáltak el-frntégeink letiporni, meggyalázni f4fojta>,i bennünk magyart Ínunkat hazánk\' ét fajtánk szeretetét. I84é márchit 16-én Petőfi lángoló tza-vaival, örökétrlil nemzeti dalárai megimlilolla a magyarság nagy harcát, a nemzet tZiiMdtágáéri. Azóta 100 esztendő telt e> és ma tzáz év elmultával \'ismét hazánk tzabndtá-gáért harcolunk. Meit hn mások is a körülmények, dt a két szaltadkág-harc köteti rok hatonlóiáuot fedethetünk fel, Xegyvcnni/olriairit egy uj világot akart a maoyartdg felépíteni ét m it uj világot akarunk mégleremteni. uj élet tze ml életet akarunk a matryartág lelkébe bele-gyökereztetni ét hogy ez " gyökér \' ram ion ét terebélyesedje-\' íh-
_ww , terefitiutieajtp fcoz ki kell vívnunk »zab,*dtagt.nl:at megkell tiiztitani hizdnkat a: el-lentéges hordától
Tar,UIt várunk.
Ui tavaszt. A magyart ig »if.v dicti tacttát.
De ez elé a tavatz ele hilrnn, tr\'■ készülve keH tekintenünk, lelki-szülve az ni ai yprób ilt álatok ra, /i rég tő *&oy harcra, ez az ui ér szak mindnyájunk izémén még több kó-teleitégit hoz ée ezeket vállalnunk kell éi beeeüle\'eten helyt ke/l állnunk, meti ciek akkor remélhetjük, hogy meghozz* minden magymr tea-főbb rági/ál, a gyÓMrlmei o mntlyben ujrn ieléphetjük ezeréves
"•"•"^Vshi.^i mm
I\'H>. mifciut II
MLM 10ZL0NY
A HUNGARISTA NŐ
A NVIIA8KEBE8ZTE8 PART HUNGARISTA MOZGALOM NŰI SZERVEZETÉNEK H E W É RTE8ITŐ1 E
Ml a cél?
V/ óra, Int f Ax Ulö kérkllic tétlenül is mogHtlithutallunu1 huinil Népünkért nggödő lelkünk bárhova tekint. mindenütt
ax uj világ kialakulását látja
Tiilííjdoiikrmnn mi a cél 1 (léi u Muiikaállam ahol a munka mindenki s/án.ára biztosítva -van, ahol a niiiiikúért bc-ciiih l jár. ajml <• munkás munkája révén magyar emberhez, mélló él« lel r\'lici I j ország ícj-éplléséérl. a magyar lélek fel újításáért, uj erkölcsért folyik a harc én nem utolsó sorban u család, a/—rrtthon zn.-gmcnlé séérJ Küzdeni utolsó csemi vérig a bolsevizmus ellen hbhen a küzdelemben a |egiie|ie/ehb és ligsulyosabli feladata a magvai\' nőnek van\' Miért / Mert a/ nllllOll. u i Miláil, II gyermek nevelés mi\'Üt\'ll még munkál, mé ■ áldozatos s/.lvel, oiileláhlozásl kerülik a magyar nőtől ! Ilis/en e/l iiz áldozatni uiiiideii ma gyur nrt szívesen éa boldogan hozhatja meg. csak hogy cike lülhessük S/talju örüli lilcoló-giáját. mi 21 év din ilul Oros/ országban S/hilíii olyan lórvc nyekti iklnlolt be. mi kiülte a líd én a féi Ti hikchöl miiiilii/l iunl n/ embert emberré les/J. ; luegfpazlollák ullAI a üicnUvár IÓJ, nmil a/ élrl viharában a/, ollhon, ii család jelenteti. Ki eteti 11/ éleiből az olllmii *Z«-rftele és a/ a Imlal. ha az élei niegtéiiá//.i Is. ilc vau ollhona, rsüláilia. nini mindenért kárpü-lolla. Kirabolták a férfitől a céll. Iiogv gvennekében folv-lalvaiássn életéi \\ csillád szét-
züllött. meri liiszt\'ii a törvény sem n férfit, sem u ind a házas sággal mm kötelezte s. niraáre \\ iio élte továbbra is a maga éleiét. Iia>/náll<i luxaldn a is a leánvkoti nevét éli pillanatnyi érreimeiuek ineil szerinte munkája jnlall szónoklatok, gvuléselc miatt nem volt ideje arra. hogy a barátság, ismeret "^ég, a/colcbb ér/tieminé fejlődjön. in in mini a magv ai\' 11,1 aki ii /ríi.Vrf *: it\'T, Iiogv a/ Jettiltri ts« g fennmaradjon. Iiogv la ucívlnii állal lélívjőtl gene-[rációnak a im mm csak életet iadjon, hanem táplálja is azt. Iinind addig inig élei fnlyliitá •sára nem ké|»e*
A* oros/ m\'i eU télien a gyér kix\'k csak terhel jelenteti, azért . kerüllek ki a gyermekek iU ul rár.i rv>iigv«.kba hurkolva, ház rol bázrs j irva tartva Min ma pikal l soniU levvváiivodya Kist n.m it lehel lilásképp. hisz alakig, h.ibkig nent juthattak rleg »u Itkn. niérf á nőnek wltak főzési problémái •Tl i lőrséio kunom Ha. hog\\ li fezé* nvllváiMW éttermek ifol g • a gjwnveku estié* |«xti|| Wnhelv kiMrlevu\'ge ízért vállak a a*nhelvb«M kikerüli
kek bűnözőkké és .» evilidi
olilioiil. sxíilő szeretetei, nevelést nélkü\'6/ö gyeim kgk ildur vull. áll.di ószlönné alacsoiivull • mln-i ré
A níi nem élettárs l.Hibé, nem liieség. hanem elvtárs
Megrílndlák .1 leguii.gasxlosu|il> níii hivatást,,|. n békés esnládi ollhonlül. Nincs oltalma/ója, I i megvédené ax élrl vjs/ontngsá-kga|vu| sie«ben, mert hiszen a lérfl kür.ny.imüe.i áll lovább asszonya m llol, erkülrsi f?fc-Idsség vállalás nélkül Ax otthon, a haza fogahnálól, a esalá di tűzhely melegéiül. l|s/laMágá-lói mrglos/lotl oros/ "nép pedig «ll áll a lürléiH\'lcm viharábaii és el- kell vevnlr. m. ii .1 vi bárból súlyos me^próluillaMv>k lilán csak az ollhon. a ha/ i ke rftllKi ki gyü/leseii. meri a/ ax Isten leg« sodálalosabh ajáu déka nz ember s/ámáru.
K/ért van s/ukségo a magvur in m/élnek- olyun anyákra, akik j.i js/ó nélkül ludják liüeba indilani gyermekükéi, e/érl van
s/nkség iu.\'t/áíi ér/o. lisxla\' er külrsérl h \'ieolni ludó magvai\' honleányokra, e/érl bixjuK és várjuk okot fiíbortuikli • hogy munkásságukkal i-jösegil ék a fronton .kü/do kalona gvoxel-mii, lio^y munkahelyeké^11 fel* váltsuk a lérfil. hogy minden zökkenő nélkül jusson ki a magyar ueni/.et i bböl a vér/ivalür-ból.
Szükségünk van nemes s/ivekre, hisz egyedül C*ak Ok ér /ik át a szegények, menckiiilek •orsát. a áelieM\'illek jajkiállásál. ollhon é* szülő nélkül maradi gyermekek panaszát Máloiilaifi a esüggedökel és erőt és hilel ünleni a kételkedők blkébe Vxérl folyik a Imre, Iiogv há ború ulán a női viss/aadjiik a < saládnak. ollhonnak. hogy J gyen ax. aminek ax Isten lerem lel le a család királynője • kire mindig éy mindenkor nn-g kftlő|i|iözlelellt1is/lel. lb I b kja lenek f
A lllingarisla Muokíjltun in iii elraholiii akarja 1/ anya b*l a gv.\'hnéfcpl, nem akarja megroszlani ;|/ anyái a puli 1
f
Mo/galmi hírek
Kolxn Im» 10 én. bétfón 7 órákor n Nvilanki-nsizlos l\'arl Női Szervew-ie Kó-ut 5. nlntt érk-ke/letol tart, m-lven a la-j.\'knak a ineuiek\'né. köle\'i\'/ő. Ax i^a/nlallanii. ehiiaradókiti a v.\'/el.W-u 11 p-íiIImiI kizárja
m.ieg ilyennek kezek <-imogalá-sálól és allöl a legédesebb inu /.-ikálól. amikor a gyermek előszűr mondja, hogx f.des-aiiyám . liánéin. axl akarja, Iiogv minden magvar nő e/l el érhesse. Iiogv eröleljes. s/ép, rb Imes. boldog magyar nő. a jobb magyar jöx.\'í kul és éhi Íorrás.i j.iiesseii
M/éri lógjon ke/rl minden magyar nö logadjon liioévl és engedelm»sségel a Vezérnek, meri csak i«y icmclhiij\'ik. bi»gv .1 mosl.iift^W.il.ikulás nagy viharából ez .1 Mikal s/anvedell magvar nép a liialinu sírjából kikelve ni t\'Mih\'k iniliilh.lt-x. >/i lleki
Jón lloim

Fontos feladatok várnak az idehaza dolgozó magyar nőkre
„Caak a hazáért, gyarmakskért, a jövó nemzedékért szabad dolooznunk" A nagykanistai női szarvezet nápaa értekezlete-
m|.\'S
, A NvilMkormtn Páii Ifuiuja--* tielfs Mo/.:ii|om nau>kani/.-.ii »/orvo-Voto n nn|iokl>nu larlotta i:éj>.M érln-kozletét, amolxi«t 7.oh Km<>ke, a nói mozgalom nió^yei vowiój-.* nvftotl meg, aki kifejietle, Ikx.\'\\ méu\' na-irxohh kllaiiáttü kwzá k«-ll lalmuik 11 lUiinkálMt/. Nekünk, Inmcaiisin nókiH\'k krll nievnuulalnunk. iun;x •i najOrar Ilii műiden tekinh\'tU\'ii mexiAll^n 11 lu\'lxél. IVl(lakv\'|ijvn kell, Ikk\\ idljuimk előttünk looreli\'Ci:"\'-mink n«-/onvai (•% I.Vuixai, akik a miinkaVidnáí. n/. iina.*/ioJnii! enivn olxan felolÓMág^\'i-aéMcl leljesilik föladataikat, mint odahaaa\'a evaliid k.i-léhcn. A nénuM erfie és c>«\'>z«dml . íikaialn e«ndálMlm mélM i> mi ma wv»i n.\'.k mmii ainadhaimik t»l 0»-a»ttük.
A mi harounk
Krdélvi Cva h«*rédéU*n utalt nrra. hiyx a mostani hsialma- küzdelem kixelel mMkül nund. nkiie ói iasi fvl adatot ham. Keoie»ak a/ aieronalon küidó katonákra, hanem a/ i«leha/a dolgv*ió megvár n"4i\\\' .iMzonvokre > WiV>okra\'i» fonton föladatok rai nak. Sréc. de nac*oo n ^éa ct * , • (eUd<xt. endvrl. nsv? aki-
i»teiv\'t, kitartáxi. «»k í.v>elmazetl-•éoM kivan. Tel«e» c»ak a
hazaért. w-sortni Heitikori. a jóró noni-rt crahad éf,koH dolwinimk. Uj e munka a mi hareunk. IKv> mi kuazlauiik. el ne e»üi«rdjünk. ttftwU f\'ivl iWcwaunk. ai épjvu olxan fonti*, mint a kvtona kitar-u-a a herxMérvo.
A feVvlAi *4oUa!u. l»tt laguk ma * iraoer • i a korh.«»khan. a hnaiak^Nvi. JVec:i*kken. ahol »ok--vr * toíwk i«iu-j muosá;al kell ttftvziikv Ott U:;uk a nót a nSIA-.ik.v é, ró- ivéf l gvanskkor on
r n.V a esaliidliair Im, •"•%«*•» in.\'licit. AmiRiir talán ó in yiiriisxtalásre aso-rulnu. 11 vikMN/tMlja lH)//.itr«i lo/.óit. •eeüdö amai »kivévH\'kőrülvmal ki-
IWÜIXIMI Illik.II\' II aM\'lll\'ioiI luliill könuxfl; "in k. u^vanakkor m<>»o txnji.i ia«t•.■»ernM>koini»k. KoIhI do//1 |ái • " • imelvr»ó in ihmxo-rulun. Ko«i.t\'•\'énként a/ Vt frjneeii. jukisln».\'ii i.t ujni n ni\'lióz napi fel . adatnak sée/i a/t nn^ollvnl ajkim
•la klia t-al - i» \'U\'u. N\'nu.x M-adalok xl nak a nó Itiiw? x.illnira rákva. >1 Timi -/»l«ad n,."Xt\'óinx.il nk\\
A hur gatfsta nőnek ver-uenyi »oh dolgoznia a fér
• ;í|]l
é» u-zi. ;Jini( 1 Uvsüleioon ki krll veimk* ilfii! t nog> kuzdolomUm meri e k|TI gx roinélhoti, hotfV" n küzdelo munka me^liozza 11
Kxózeln ijer\'-n>cvilÓAiih:djuk minden u.a jnja |>jforrébb vágxát: a hé kén ,\'« tflwf: \\aizy-.VIujpár<nr»ziurot
piális \'faladalok
wiór^ elóadásuban a émál fojtegeluv Senki ki magát a Ui;-«ada (iiu boldogságunkat ivem |\'el. ha a azoiialis tárra i\'-él measzebb taxolodunk Ili* cró fizikai tórrénvr V.atá««iv»|. Ónzc-abe bur [nem akkor, ha ebbe n •adilmi körbe beleillcaz-kanízsa riros azocializ-tjocializroustokal ne a vellemezae, hanem u ikus, szüntelenül azol -égnek. Aki a RzociáJu» liaaem kerüJl kózretleu \'he mondja Hitler — •nótára %\'k lokinU-\'tSen.

•\'•1 ftk i. Itéb mai . I lolüliól lefol.\' 1 il.. xi/s -akulMix er«d iiléuve b>*o.\' xji.m li.i^i\'in hSZ\'ii-ihnonlali/...iu- \\/..k a/011 ukat mu zastm liurd\'i. u^xif-v.\'/oii **• *(*!*>\' .\'■1*1\' hul\'jvik, akik i\'/.i a nn.\'XMiyik Ir. ic-/!uilé-l lo\'.lkndiKin s tapm-\'liillanul xé-\'/ik, n ok .s/ik-íhIm mim kája oiaslm.\'\'iivlol 41. sut zxnkran xi-\'/aulii-iin-1 :m x;mi ié-/ük n m\'|l lÓHzéról. Vi.noofiiink T«*Mx 1 im. ne
Ik)-. iix iiii.ix 11 imuikiilot al 1 •/*»•! xiidoljuk. I>.\' ha ni\'.\' tudtok n/iiImi dúlni 11 aío*i4 iiiliin . -/lálxoklól, k\'-r n>e/.(4lől. ita li i.iiöl. o\'okn -k a/ ol.. ilóíeloiti\'il. luiinli\'ii műnk.ti Iliiéin
gaillok. umixel k ••i««ni L-h i. akkor tájoltuk arra, hou.v a lnveüliin munka IhiiiiiíIx<-u l.irxen ax soha •díj »zéz* n. t\'i>ak a/uknak n -/ueiá-b« inmtliiiia le-/ oi.dm.\'ii.x.\'M, ukik ilxea ríhatni../i\'e-al ke/d -ii «k műn-kulin/, akik r>»ziiii\'\'in<\'iiik nituvMÍtf.i túl \'mceizoMMidvo vállalják n srolffá-\' .tol
Mebok axek a -/wiali- ielailab»k. amélyek iiieuval\'\'<-it«i»u.a niiii ndiéx xi-/..mok k\'."\'.|i lfli.\'i<n.\'es\'/
11romik. Iiun.in mtH iw\'ikc\' uaiz.x fel iilal xui m jovó n.\'mitodók neveién) Aa ifiunáiz mcoeflaló neve ú»e i.\'xcn u-iiKÍir-kodunk majd anól, hou\'x a xókbó k ii/.delem érott neiu-, /odékre találjon. OutudMlCHi magvai hazafiakat i* > «ak n vzueiália ólot kiint eme lé o rév/m tudunk neve\'m, meit e»ak ií> érhető el, liog> a/ etpo* ember kivogve i黫ét a ik-himm l.ulluráli* jaxaibíil.
Nem szahuü x uxariudnunk a livnio.-ízebhinenó áldozattól aom. lm elő akarjuk kém leni a/, utal qemáe-lúr.k újjászületésének dón tő harcára.
hcmnii aeni leliet áldozat, amit a Haza szolgálatában vállalunk.
Majd a kmdedóvók éa napközi ottlionokról, a hadhavonult éa szc-ténx munka* enaládok látotraláainak kardiáéiról tveséll.
A tartalmas értekezlet Zob Emóko ránWzarainl feje/.Vlött U
ZALAI KÖZLÖNY
IW nwrtiu n
HÍREK
Szont József
Nagykanizsa váro» nagy védŐ-gzentje éi a nagykanizsai ferencea templom, plébánia és egyházközség védőszentje Qnnepét ünnepeljük március Id-én, héttőn. A nagykanizsaiak régi kedves ünnepe ei, srait a hagyományos. apáitól öröklött mély tiszteléttel 01 meg ősi Nagykanizsa népe. Nagykanizsát sz Iparosok éa (ölőművesek alapították. Szent József mindenkor a kézművesek. Iparosok és kisemberek védőszentje volt. Nagykanizsa életében az iparosok, kézművesek, kereskedők, földművesek mindenkor jelentékeny szerepet töltöltek be és UnetTSan az. hogy Szent Józsefet mint védőszentet kQiönöskeppen tisztelték. A céhek fOvédÖszeotje Is Stent József volL A ferenclek plébániatemplomában ebből az alkalomból bucsu lesz, melyre békeidőben a messii vidékről keresték fel Nagykanizsái.
A megpróbáltatás mai nehéz napjaiban különös melegséggel és bensőséggel ünnepeljük nagy védszen-tűnk névűnnepét.
Lelkigyakorlat férfiak részéra
A Jézus Szive plébánia templomban a lövő héten csütörtökön, pénteken? és szombaton 6 órakor kizá rólag férfiak részére lelkigyakorlat lesz. A lelkigyakoi\'atot Horváth JózseLhiilanár vezeti.
— Női lelkigyakorlatok a Mlsszló^házban
Az Idei női lelkigyakorlatok március 21-én délután 5 órakor kez-dődnik a Szociális MLsziósház nagytermében dr. Kozma Ferenc Spirituális vezetésével -— Jegyek s Misizlóiház Irodájában előre válthatók.
— Oltáregyasülatl felvétel
A Jézus Szive plébánia-templomban vasárnap délután 4 órakor lest az Oltáregyesűiet tagjainak ünnepélyes tagfelvétele.
— Orvqsl hlr
Dr. Majoros János belgyógyász szakorvos, harctéri szolgálatából bázalért és rendeléseit Fó ut 3. sz alatt I. hó 19-én Ismét megkezdi.
— Klskanlzaai lelkigyakorlatok
P. Hajnal Zénó, volt nagyatádi
házfőnök és plébános t klskauiisal hívek számara az oltani plébániatemplomban lelkigyakorlatukat tart A lelkigyakorlatok pénteken este léi 7 órakor kezdődlek A négynapos lelkigyakorlat Itt én héilón. Szent lótaef tWinepén fejeiődik be. A híveit köfös Aub-iáM ma, vasárnap a nagymisén lesz.
— Zaldóbutorok áiveréee
F. hó 10 án Csengery ul 74. és 20. szám, 22-én Fó ut b 4a., 24-én Pé-uft. szám. (t)
— A rádió uj műsora
Vasárnap délrlőtt II órakor a
■ugyír rád é adásában a munkásuk ötömmel hallgaibatiák a .Munkás Hangja" t. Kitel uj SJini kapóét a r agyar rádió, mtrt hus és vétmunk.is»4i szólalnak meg a mik roton elélt. A Munkásság Sajtó és PrupagsnJa Oiitály kerekben dolgozó krlitiQ munkásakból ftjő-éölt «k\\adök. kotrók es m.\'..es»» feteetseznek ebtv« a mű«orkeret* bea A nunkás I a muikisoá-tkx. akikre! öf^vi es bzjzt csak oéyan #»tihvfi ái teli** a. akt maga Is revus* a e>e*law*.-Jk es a S4\'(if tapaszt t JU tvs r„J|a at. ■
Folytatás aa L oWálról
két oldalán a 7 amerikai hadsereg caak csekély betörési tudott elérni Al só-Elsz ászban. -Saarbrücken éa Brltsch kőiótt
(lierlin) As United Prosa heezá-moJ á Badoglióval kötött fegyverszüneti fnltétetőkről, melyeket odriig mévr pom közöllek, Egyik amerikai lsDkiadóvállalat igazgatója, aki • volt nepejóreteóg kiküldöttje volt," lankában iniuortetto a 22 fojozetböl álló. olasz fegvverssünoti feltételeket.
Esők értőimében Olaszországot toljOM\'n lefogyroraik, azonkívül Eő-toloaik a azórotiiágcs mogst<Ulás költ-eáfoinek mogfieotéaére. A hál-oru
ellentámadásai tóbb helységet visszafoglaltak. Haaenau éaza-ki részében véres narook dúlnak. * Aa olasa fegyverszüneti fettételek j
után kétmillió munkást kell küldeni a szőve taégea államokba. Köteles Olaszország Angliának átengodni fantelleria sugetekot, Franciaország részére a piomonti határvidéket éa Savovát, Jugoszlávia részére Isztriát éa Zárát, Görögország résaéro az égoitengeri valamennyi szijpotet. Kö-teloe ol ismerni Abesszínia függőt lensógét. Libia w»s a SzomáJi föld Somáról a döntőst a béketárgyala-sokra tartják fenn. . z
mit Jeleni munkásnak lenni. Minden sj^rdán 10 órakor lesz hallható ez az uj műsorszám, a .Munkás Hangja". Március 14-én, szerdán este !9 órakor Csaba Lajos, a Munkásság Sajtó és Propaganda Osztály vezetője és KonJorosy László a Művelődési csop. vezetője beszélt. A .Munkál Hangjá" ban a munkások gondolatai öltenek bangót
148/ké IMS. Tárgyi Moeőnappan kl-
Hozzátartozóit kereti
K.ur<<eoin fclőaógomot, Barkóczi Tibörné Oaál .Mária Augusttát 6* két gyormeket, aki hollétükről valamit tud, értoeiUton. Ciinom: Hnr-kóczi Til»or postatiszt N\'rigykoni/na (posta).
Palkó l\'ulius honv.-t n II. 770. tp.-ról keitMÍ Bácskáitól menekült Odmamjn. Jólonlogi cime ózv. I\'alkó Audrásnó Uroaalony H2. m/.i\'iiii t/.u-lamegvo).
Máihw Józsefhom.-t u K. «»3t. tp.-ról korrtd ápjn. Iktjtántait kési, ért™it*ék Nlúth\'a Jóxeifot Nomog.i szentmikli\'ia 181. eiilKii.
BoIm-mI\\ön Antal Ixa-xkai ni -n.»-külUit, hki a jmruó o-\'kb"* vonult !*• koreai nővére, Hotm«ty< n Knnna. Cimo: Oros/.tonv 10. s/iíi» i/.nlam.i.
Iláins Kudolf LV\'iiul, \\n-ut.i K>-nu\'tn\'Véri a HudánM kun m>kidl k.M boKv Fery Oazkár-u. almi
lal.olt lámáról, iinla ti. r.i/k" ló -u-ti.ii /py .- -iriTír\'"-1 ♦■«♦ ki. na ii. Tnl.Tffi tttfTCa. Piatik. . . K . I , i-orsaiul ha tudnak vs amit, eiutén óitesitaék.
.Xoluái /.NÍ^mond ón. t a l> tp.-iól koisMt Cae|«lrol Oio- i n\\
kiu-éw\'o t/aliim.) meiuikUlt f .<•• Molnár órv. legutóbb Kulin > i :>ébként a írvőii utái>/ . lj ho/. - i toaott. Acgi\'idó fol.Wve Im iái-ai teshéw\'t is várja.
KS-Sturaiann Krana l\'ithler n -i bátyját Karéról, nn> • .i i\' U-»/.al«oli-iól, taníts k oht K -j.Mtr/l íVtöfi u. 8ft.. t. ils\'s k I . sah kisjwetr\'il in íme hj.-u. I Aki tud nVluk. ér^eitar Ti.-Hturm. Pitbler Krana V\'p. N W.UőttA.
Hirdetmény.
firtesltem a kereskedókst és a ktaöo •éget. hogy a f. hó 1S-16 oapjttra hlr deteit sispaakloaxtás közbejön gyár sal QM.ru/avarmlait késestsz^avedett, ii a kiosztás nem a hirdetett máro. IZ Ift hanem máro 10-20. napokon tog történni A kereskedflk caak is máro. lS*-20 napján adhatnak kl sssppant • eUsámoiáaukst f hó 21 éa tsrtozaak a kö(«itátásl hivatalhoz beadni.
Nagykanlzss, 10«5, március 14. sjs Polgármester.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, togy 1945. évi március hó 20.-tól (kedd) e«ie lu óra uutn reggel 6 óralg további in-.ézktdés-lg a város területén Járni f-s közlekedőt nem uabad. A kocsmák, veudeglök, kávéházak es mozU, — egyáltalán a szóratozobeljek láróráját aa IMl\' VI. l a 2. § bat. foglalt Jorikürnmbeo, a hl vatkozott tűrvén) tik 1. § a alapján esti tél 10 órában áliapliom mi-g
As éjszaksl közlekcdétil tlialom alól menteksékct cwtk postások, vsiutasok átok a hudl Jzeml a kaimi-ottr.k vsgy máslogiatkozánu egyének kapuak. akik hivatáauk gyskoriasn vagy munkájuk végzése cMj\'bói <-j*takar* kénytelené* kö/iekédnl.
Ejazskat közlekedési eoi:éd<<iyl a tf. rosi kOzJga/gatMl Ugyokztaijon (váns háza II em 17) lehel kérni, melyet atoaban caak megfrlelá Igazolá* clle néb>n adosk kl Postátok, vasutasok, bád\'.üremek slkelrqáiotint és munká-saliiak stb. Igazolván)át a f-uökökn-k, gyArlgazgatóknsk, Illetve ü/emvezeiék-nrk ke . iéml.
A közlekedést tilalom az éjizakat rlndó Idején te/mészen»> n szünetel. Nágylsolzsa. 1945. március 17.
Hlrd«tméhy«K
I491/1S46.
Tárgyi katonai alakulatokay bejefentéeé! borf°n>*ké«*4 Iá Indátok a gazdák, akiktől n>.0lt vagy német katonai alakulatok beszámítás nélkfll burgonyát vlttekT L bé 19,10. és tl-éa (elértsék b«i
kösellátáal hlvatalhot, klakanlza.|,k \' ottani vázoehásán nevBket, lakoimukM gatdakönyvQk stámát, as elvitt bur gonya mennyiségét, as elvitel Idflpoat. át, unuik nevét ás lakcímét; az leg birtokukban levő átvételi síMc^r-vényt fel kell mutatni A gazdik » saját érdekükben cselekszenek, ha a bejelentés megtéteVt nem mulasztjtk f
Nsgj^kanliss, 1946. március 17 Mt \' PolQármestsr.
5721 1946.
Tárgy: KöttUzlvIselél betzerréH csoportok adataloek megállapit^i, Felhívok minden közintézményt, bog; Jelen hirdetmény megjelenésétől *u-mliotl 48 óráo belül Jelentsék be a váro»l \\la és csitornamQ UreibVfntl-ségénél. létesített e tisztviselő! liester-zé«>l csoportot és ha Igrn, hány tmt viseiöjok tartozik a caoporthn/. UáD) csaláalagusl Nag)kaulzsa, 1946. m\'.rciua 16 I Polflármoitír
Polgármester.


T«„ : UuluUl. icj ok AI.4I.ta
• F»lhl»á< • la>i*r*i«kh»
•• pöKokheiI
Ftllil>om > l(tu<it><kcl li p<ke-kll, h.M, ■ Kllulaltlnjívll IIWIclc v<fcll I hi> 19 In |«l«nlk(iuiick < kOnllilld n|y»ulb«n i* PolfármMUr.
Hirdetmény.
kdiblfrA tM,.u\\ \' bogy mlod.iok a polmrt é. k.ioD.l «n>«Drk. .kik-
a.k bonáUrljíól tx E-i.kl Kárpk-lokb.o n.rco a.k, Cifcb-lot-k hirtii Urloi^lkbaK.
Al üli nfl* lormij. : Sx 7 cm-M ptplr-u«>t.t dm libort po.u lUm. p«,-tont ŰJíl.ll. .IklrA.
VUo, nu.n • PotiiArmMl.il bl,AUI. ktlOOkO^A • kSu<(l k.lOQAl PAr.DCJ-nok IH I Íun Al Oun.i.k.t f. la. .AbblijA AjlAil.l kkloo.l pAf.tc.Dok-UfboL |A lAlAll kAtOOAl pkrADCADuk-AAkok MfWiyt II.. tű.AbblljAk HlAlAkM
b.iyr. l(faé>M ncdoo a b.rcolö boa vAdeki/l 1, IqiraBiet k.pii.k A bonA urtoi^k iMly.kctk AlAta.,lAAát A Jir kAt 111.It. a k«iA«,l kAtOOAl
(wum lotit ifnlk
KAnkAAUW. 1U& mtrclui 1(1
Pol«irnM|«r.

VÁROSI MOZQÓ
nárdus 16-tól — péntektől EM/L JAnn/rtQS bríUikns játékért
Kivirul ax öreg ssciv
Előscások ktidett 6 és 8 ónkor
6439.1946.
Köthlrré teszem, hogy Z la várnngya alUpAnJának ropdc\'ete s/t-i Int i. véna lakos*agát nemre való tekintet i élül sztmölyazonoaságl fgksolvánnyni ol Iáiul.
H itóaé.gomlól iga.\'olv/.ny t kel. 1 érti mlnd.Mi negyk.icl/snl éüni.do luki. : i, rkl IH45 e.i iné.rclm hu J.V án 1, «.M évet betülifttlo Az U-i-7olvAnyuk kiáll-tá>*boa nüi-Ual ann.knnyvl kiv. i.mi n r^itdirl bejelentő eput \\ug-- ti flteiLélyázoaoseagoihlleiii nlfr.rőtn íoiö okmányt k-ll brmutainl
MenekUiiekn* k nemesi a/emPi^u.\'o-nosaAguknt kell lg> zolnl. haur ru cr *(-I ffe és po Ilik al Ui«*güI/bnióiir.gukHl I-
A s\'emé\'yasnoom gt Igazolvái ;.< \\at a vároiháté köigyülósl termében i me.ir tUiti ki 1 a VaiWtlUS K IP gyí U l"\' mébtn - lentclib • ni.Heti ukmáft\\t4 beDihl-IA»(. Ulán alliljtk kl n krt.e k-|A
sorrendben: oklnek ii neve
A és B üi\'tUvel ktid.\'dík. mán- lf» éo
C.Cs.Ueak . . :n án
F. O A-Qy . . J. ea
H, I éa J w .. , . ét
K „ Aa
L. M . . „ XI éo
N.Ny 0és0. ., . áo
P éa 14 . . . :7 éo
8 éa sz . . / . ás
T.Ty.U. ü, y,ZésZs . . :ui
Ar Igf.zolváoyérl Jelentkezni reggel 8 örtló. d/iuián z r.rá\'g, >hlamtnt >\'S után 4 Aráiöi est 6 6rA|g ke l.
Tesimagnsságát otthon n.lridenkl fiír-JeSe, mert azli\'.ro\'váoy klállllá*Mk"r azt la be k"ll uiondini Mind *nkinek szernél). m n kell Jeieol-
keznl Assinnyoknák frrjOk neve ket-
dőhnnjéhez kell igizodnl
Flgyelcnetietem a vams IskosaiikM. ko»> Igaiolváoyalt a klje.öil oapok<a feltét.c-nOI kérje kl, meri at< knak n*m lététro eaetlegfa Igatolleláa alkaloá vai reodőrl eijái*«n»k leszi kl magét
Nag)kanltaa, iws március 14. >m Políjármeste\'-
6696/IW45. Tárgy LA rtböf" u eiieíj-*
défínek meyikadal)tiA«a At alvooult kalooAt alakulatuk bél rabagjott loval között a ló rbbóaaéf mevá.iaplUat nyert
Feib\'vom at allattuiAjdonosokat Logy rkbö.apgben b^teg. állataikat azoaoai Uleotaék az á latoivut h Tataiban 0* roiháaa. II em 43 ajtó) meri eiltsk»«® eeeiben a vonatkozó rerdeiet •llé\'0^ ben COGO p |g ierj»dbatő pér.ztiüou léssel fogom bObtetnl
Nagy kanitaa, 1946 msrclns 14 m Polflármestsr.
ZALA\' Kl /LCM eoLirmai N»PU»» KHdJa Jtaiiazáaaas t \' *»»•»«•■■>« leMlőe kiadó lm <ar. • K)nmatc:> e POi|uitv|i a T. CI\'mwm •TMOiki k|f)U\' íll\'
aya»4áán taM: Zaia \'si\'a

. i r.o^uiznaiöop párát — a legyvér 1
"OLiriKM NAPILAP
tnrlwsitaUfl ét kiadóhivatal: F6-ut\' 5. Mám I«rka*it6s4gl ét kiadóhivatal! UMoa 71. st
Felelős szerkesztő: Benedek Rexe6
ndtlMtMI ára: agy Lóuapra 0 pangö negyadévrd* 18 pangd.
Az Örökség
Ha vinazapilkntáat vetünk a mült-és nuyv izagáJjuk azt as flrAka.\'net, Qtrlv október 15-évol a miénk lott, látjuk Stt ni általón/w kaoect, melyol uradalmi berendozkodórtünk koreait nvutnaoti) mutat. Mi történt a tnultben? Km\'^rek, ojaládok, anikmák, tár--udi.lmi oaztálvok *>?>i»iA«Hal voló K/xnilH^ltit/iHa. Molv nzsnl kezdődött. bozy valakiitok ki volt a lejutja. I i a mnmúja, mllyon iekolába jurt. vocv nem járt, szalonképc* toll n u foglalkozást vagv *í-m. A/. i^y.Müldlok. intézmények, klul»ok, kiih/inólt, lest ülotok, »z.övota6gok. szorvozoUik, kamarúk é* pártok mind külön-külön ónmaflfukflt védő tárna -\'laliin képxódményok voltak, anin-l\'oki:"k írndN/urínt ön/.y vozotójo nom látott tul nz általa irányított intézmények keretein tul, liót kó/,-életü ImokonyVigónok áldá«a aujút inasán kivid, |*tr hanoimzörü oin-lairtámáia torjodt ki. — -
Igy törtAnt azután, Iiorv n#y In-lézinényoit U\'lül mo^imluH a Imre inasai magyar ollon, inlózmóatyoa kozolt ín Jiutgyni- a magyar ollon. Kunok vai|ou ki örült? A ciiidiW\'! óh y*Ao órdoka/övot-A.\'io, jnA\'^yaiWuftól taljOHon olidotro-iiult, moKvart Um»ó*ó .inutfyait utaló, magyart óvasáiAtlokoli koriastul mou
nom értó, történelmi osztálvuna
Ujon lu-vóa kiféWdévol. Iiry nu^lyült el a vr/otőa nomziHünk körött a a rak iv lók. Klerótlonedott vozotée lut^tln volna neiiuotünkot ©hím a iiiiimI inkább olmólyitott az okádék lat zuluuiui, Ita nem k»tl volna o#y oróa kus.ainoly vinMft.iritnU>lU volna ol hódított nomzetunkot a nagv auhanáatól
lk« Itala laton volt lluufc»rmtn Mo«j{*lom 6i an-tek o*y vozóre, aki iiuyntk\\wlAjy\\)iU o/t a tragédiát, móltól furvdt nytói okoatak i«-m áriunknak Ht \\ • ^MVM óh aluli to-etott lliiiwonsta Mozgalom logj.ii mar én kk.4 előre láttak te tadlitk, hogvha u mo/galom olceott. p|tita<lt ix niaetünk •* mert Mfl lilán alkapiuliitut • allemlairoitdorásaDl imm idlliatjuk meg helyünket ami Ükében, da kulőn.veon habomban liiin\' Mert táiHitdalmunk Udjtvrn N/éjH te mit. széjjel tátott un^la-Umuual l<AkeU*n n»>m k\'la\'t oraiá^t ejMUMii, inig ki\'tíVl\'lx* hahoruhan liarwtJiu éa enatat nyvnii
1\'íórt hsaiéi Koivue Ixvasu é»t4-Id eat\'lóit ua\'Oiiul.tttH a\' utat. mr-Ivan hilaJntina istnuihon nyt\\a Itinfi iMMJlUli1 a eélt, molyért •• ik-nux al»l>« u.H hojni. érdwitca Marvvlm. h.t kell a U^lhtyivhbat
,\\j élet un kot adni. Veioiünk ki a.ltt a i«t*iiyA>t, ívmstMunki\'t |*rum V tv ul i» uu* kell atern-sm. uk^ liifttáati MMriitt* uK\'lxrk nnit f^ytttaá elkm, hatwm förmaaaal P4rbusaiu»a40 koll. &OCV dolfooanck
A IVI^vio Nemaet llivauairud^, »*l\\ as iv^i nmivtet nia^alm f»v * t« oni^k éivWAv>vk\'!me. a mun uu• aiunka/V. a munka BU^tavauWvw. • n*.ue.kAfi>^pk<o\\ ior^ii iN»«t .-^ihx^aíwi épüUt n*-» va"i*ta tr IJ.V «.i<u aii;nki!<ék4«
jSftnaMü:\\km rNvftt u érvknntvn «*a/;ak «s» ^v3uk nav** \'™"1- ^f"
t^c -vn .M^aoo éa
h^ x^ruV^n bam^cit a assm! Msaa\'xi ajer^ f &
Csapataink elhárították ax ellenséges elfiretfiir-éseket
\'Míríól északra kötelékeink felfogtik • bolsevlslák áttörési kísérleteit
(berlin) Ma<cynr-n6mot kötelékek tűmadámii kioíooiüitottók a BaJaton-tól káiolilnlt NKorzott áiláaKr.akaj/okat
ói az ellen\'iógoi olőrotörí-Hckct elhárították. A bolaeviaták áttörési kh~ aárloU-i elakadtak az elhárító tüa-mn, iUMro a Mórtól éH/.akro oltorüló hogyon toropon o xmi(ry ar-német orók /elfotrták-aat.
A folhéaailéziai olháritó harcok norán a bolK>viatáknak ujabb hiiIww voaztowi^okot okoztunk, amikor i» nóniot Inrtal \\ok nujgakadál vortitk a botöróti ímlvnk kiaxélositi\'V-t. A atottini bidfónöl a v.\'nlók b.\'lvtállá-aán mtn,\'hiiiHiilt o Itolaovialák áttolón kiaérllnto. Kj)lot|>oroHzoirtz.iglKiii kiiInom olliáriló harcok dúlnak. As urcvoiuilon kok\'tkozott réaokot a mV niot orók elzárták. A kurfökli arcvonal szilárdan holytáll as ellonw\'^ UtmadAnával gsomhon. z
(llorliu) A magyarórazá#i hnd-azinfaji-on * a liolaoviata orók fölzárkózása uUtn azomliaton azélcn arew-italon folvktk az oHoiihégvü tiuna\'lit-aok a Veluncei tó ás a VérV-^ bngy
aáj? közötti B/otkaston. A bolaovista szárnyak ke|ot éa északkolet folól Székoafohórvár irányában nyomultuk clóre, ahol csokély\' hoturéaok után nén^>t-iuag\\ar kótolékok az elóro-tóróht mogállitotiák.
Ii<cn hovesok voltak a lolwvisták mélyon tagozott öaazofogott gyalogsági ós pónoéloa erókkcl indított támadásai a Hakony-JiogysÓK óh a Vértes között oltorüló móri HÍkaég ellen. N\'ómol tartalékok kivédték oao-kot ii lökéseket és megakadályozták, hogy a siktáuru honyomnljunak. l\'\\-lM>^alIától dólkoletn« Kvön^ültck a bolhovisták Ii-kotott támadási) Itt u kozdemónye/iM megint német ké /on van. A liol.->ovisták a llulatont\'il koletro hiáUa kitörölték m<>g, lio.;y inaikhoz rai,awlják a vezotóht, a tmy follojlödóbru lovó kotdókok a Sió csatornánál inilyOH venztoné^ekot azz>nvodU)k. Mblun acaatában a lion-v6d ón tücónégi atapatok 7 osrod orv)fi saovjel tamadáat vortok visz asa. s
A Schwarzwaldbon felélénkültök e harcok
(Ilorlin) NTI. Nyugaton a liarcok a liunsrück lkt;ységlion i\'« ottól délkok\'tre, valamint a Monel (* a I
Ita ina ko/óiwtó - r-\'-----itl^jLíix\'étildr \'
fc\'61 határolt KároniaröclaMf^Mo^ ; chilifNU^I továbbra b lanyhultaC i t\'gyanigy a felső oUziéizi szaka- i azon. Annál inkább felók-nkültek a 1 karcok a Schwarr.a-aldban. ahol <u niuorikiiiaknak aikonilt Koblcna vidékén dél föle clórvbinii ón a Kojna védxyét ok\'-rni. A 7. aniorikai Itad-■inK cróe tánifdáa.ii a Saar ssaka-aaon ás KUsaes déli rvesébnn u^mm-
fiitTúkiten vannak o^okkol a táinadá-bokkal <« azon kisórlotükot, hogy llautniautól észak feló áttórjoix\'k. as olloneé^ auly\\M veaskL>9égoi kozbon meghiúsultak. As é-.ssakamerikaiak-nok S;ai-miüulótól északra sikorült lehatolni a ném.\'t oródituu-nyok kózá, oliol súlyos harcok fejlődtek ki. A Hemogintól keletre lovó hid-fókiatl a frUscn odadobott anu^rikai l.öto!ókok uvúijismétolté-k támadáaoi-kat A {prook mily pontja Üldors-la. li kör/ctóben volt. i
Halálraítélt német katonatisztek
(KT1) A Fulirvr (óltadissálliuá-ról joler.tik- A véderő fóparonca-nokságtv 3 óm agy út, cg) srázadoat éa egy fóhadua^vut Italaira ítélt.1 mivel kötelességük tel^iuW köstn-a
fi;oh muloAztóat kóvettok el. l\'fyon | tlmulaaztotti\'ü a Krinocon n^lletti i^ua\' bi«lat i le^U-n folrobl^ntaiü, elszánun tédeni. As i»> latét ilpiinal vágroliajtonák. i
Milyen veeztaaéfeket okortak a azövetaégeaak e franciáknak
Egy francia statiaztikai asámitón szorint a szóvotaégesi^k légitiinui dáaai kóvetkoztébon Franciaorstágban há^pmazor annyian haltak nujj, mint ar. 1040. óvi nudiárat tartama alatt. A 8ZÖvotséiyr*ok lógitámedáaai 800.000 franciát motföllok, 7tM).OÜO
diií mossohoaült. Kbbun a dolog-i csak az a különóa, hogy ozokot a számadatokat éppen egy olyan egyesület liozta nvilvánoaaágra, a mólvnok célja az U8A óa Franciaország közötti ka|>ckolatok elatályi-táso •
Bolsevik! bitangok .azovjet-munkája"
A me^liocstolenitós különéia aljaa j módját kuvotto ol nógy nr.ovj<it ka-\' tona P. Annán Széko*íoltérvár hol 1 boviki inogazálhiMt időjén. Addig • ■.\'yötóiték, amiií ONimélőt/tt ol nom i veasiteUo ót okkor kiraholUtk. Ka
) bálja rsoléhen o-,\'v imiiköuyvol eji | ogv róScKufürórt tiláltak. As olóbbil K/ólU:pU\'-k é-^ lionux-skolták, a rózna-| füzért |vxlig ogy kutya nyakába | akasztottuk. *
| Egy kommunista női bandita garázdálkodáaa
< lUizdánban (liácttkában), airv-lvet a l<ulsovikM-k Trtó bundáinak adíak Al, e?>\' kommunista bundilanó ga ruzdálkoilott, aki azzal dichekzxiott, liogy 120 áldozatot nlikviilált- K/ia kot kiná/óbük, ruházatuk ím közeik áll:i|iota Hiorint válogatU ó^aze, majd s:iját géppisztolyával lótu agyon. •
ÜZEN A FRONT
flakon I.tjos lionv a (V 820 U. számról üzeni Ná|>rá<lía közsáfte a/uW-HK-k, uv-tvéi^inok éa rokonainak jól van, sokat gondol nutpik áM ud vözlolét küldi.
. KiafürjOMi Antal a K.\'301 y-rd üzeni szeleinek ós ismerőeeinaa jót van, ne a^eorljonak miatta, mert harcukban a j-\'i Isten m -g fogja ae gitoni mindamtvtukat
Ars ü\\nry\\ honté l a ! . J\'20 ty. ról iizoui Ka/ioro/nyáre foloai^ nek és rokonamnk jól van, u> adódjanak miatti. F?l-- \' \' \' \'
A szovjat hadvwatás céljai
(BcrUn) Rébbor és Breslau kut zött legnagyobb hevessége! tonlf bol a keltés cvilz A hjd-nüvc\'ete\'l végiebajilsiból világosan felism^ hetó s szovjet hadvez.Més szándék), hogy a Kai.bortól éSlákra lurcoljl kötelékek ajrugal tele áttérjenek egycsflljenek a Köslintól- njugaira harcoló negyedik gárda hadsereg kötelékeivel, melyek jelentékeny ínyagfeltwsználiml mQköUbek.
A Kútfőd déli réuén aikerűlt ■ bolsevlitiknak némel harci területre betérni. Körei aíraet kézben vzx lU nemet tartalékok támadást -indítottak. Op^einél az anya^csats vál-ugv>s ponljlhor közeledett, s mru-táo s szovjet er,\\k aju^at felé vitz-jfanjromiik s oéaet srcmnalat, Neusudt irányibaa értek d betö-
lt. Felsó«Sziléziáran a harcok íretei kitűnnek abaől, hogy a bol-isiik az első három njó6n 369 t ckocsit veszítettek. A blettinlV keletre lévő hídfőkben .a bolsevistát tüzérség és sorozatvetók lamo-gltá iával kelet es északfelé folytattak Uiiadlsoiut. bog/ végre el-ér)a az Oiera torkolatit. Kitűzött céljukat nem érték fl
Nyugatporoszdrszigban a harcok Ismét nagyarlnyu aiyagcuti jellegét őhik. ahol véres kQzdelem folyik egv ura kodó magaslatért. Német páncélosok átengedték a fSlöttOk eW vonuiö szovjet harckocsikai, utána felvették a harcot a sxarosaa követ kezó g/ak>gsiggal, m g a hátvéd mep *n.nivtette az átvosa\'t szovjet kzrrkxsilut
r-V\'
kszor reokolja.
rokonait üdvözli
Fleihclin. htviüi szkr. a P. H81. tji.-ról ü/em a-s/onxáuak, Fh «». 17 Kiis/ii...ii:-,5. ,.,11. :»\') .u nem kanott !o\\r\'c*. I -á^ot iné.\' ri^eblvn küldtek */ámiirii. S\'uffyon kéri irja nak mielőbb.
fazeka >ándor ónn<<>U)r üzeni a I\\ híj. s/. tp - r. 1 a Nor./s-i saJhdnak
é* Vö»..- Ui/ikénak>ikátor-uteába, \'\' " ri/tgál. Szeren-, i é^n mocurke/ett. K\'ri irion mielőbb ii sokat.
I\'eroszte^i Józ»)f kéri a zalai lá-loqkat. Ikxjn iij inak neki iurir*-at leni! ii. Tp. K 3bO.
Var^t <ándor, Rabján Farene éa lMuhins-er Qu>rtáv lionvid\'-k k>>.rik a zilai lantokat, boo ir:anak nekik ismeretlen ni ts. Ip R. 3«0
Szikszai latvan bonv a C f>lh tp-ról kéri a tilai lan;ok*t. trja iák Uíon cimára, mars nioea eae-kije, okiról lavalet vakkale*.
n utuiiAu^iuiuiüK iiüiMtíi uajiarsaiK oiaaia akarnak harcolni Európa győzelméért,
hu F.nrápn • ttkn ét a nMö botievtamntöl megszabadjon
Dr. Gőbbels német propaganda-ménéaztcr egy aunkáakflldöUaéget fogadott, amelyben Európa összes nemzeteitek tn uniósai képviselve voltak. A küldöttség az általak kép viselt nuinkáirotUkik akaratát lol-macsotu, hogy a jeknlegl súlyos Időkban Is nemet baltársaik oldalin akarnak dolgozni Európa győzelmééit. a. bolsevizmus vcaatlye ellen.
Dr. OObbels válaszában hangsúlyozta, hogy ai európ^ii^#»efbzetek önkén-les munkásai szorgalmukkal már eddig it nagymértékben hozzájár uJtak ahhoz, hogy tiuópa a tőke uralmától és a zsidó bolsevlzmustól
megszabaduljon. Ha Európa ellenségei azt hiszik,. bogy ebben a milliókra menő munkástömegben a felforgató feazmék számára jó talajra Ulálnak. akkór alaposan tévednek.
Hogy ezek a külföldi munkások milyen hűségesen állarak az őket vendégQI Utó Birodalom oldalán, azt különösen azokon a német területeken bizonyiloUik be, abová a bolsevista dögvésznek sikerült behatolnia.
Ezek a munkások képviselik Euröpa, egységét és mindenki etott éló bizonyítékai az ázsiai puszták hordái ellen folytatott Harc értelmében. *
Meggyötört magyarok agyonlőtték a kegyetlenkedő vörösbetyárokat
Fokozódik a meguáltt mnyyar taralet lakosságának el nyomatta a
tása még fokozódott A természetbeni beszolgáltatásokra vonatkozó
Amint most vált Ismeretessé, egy Pécstől délfelé 4 km. re fekvő községben bátor magyar emberek egy Szovjet századoson és két gépkocsi-. vezetőn általuk elkövetett számos kegyetlenkedésükért igazságos elégtételt veitek és mindhármukat agyonlőnék.
Amint egy szovjet hadifogoly vallomásából Tllüiilk, a megszállt Magyarország lakosságának clnyoma-
végnelkütl követclódzésekra a legnehezebb fróntszolgálat köv/tkezik, amely alól senki sem mentesül.
A lakosságot munkája közben feltűzött szuronnyal őrzJk és a bolsevikek puskaütéseket osztogatnak, mihelyt a munka menete a kimerülés következtében alább hagy. •
Amerikának számolnia kell a japán hajóhaddal
USA meglepetésre azimit a japánok részerői Amerika csendesóccánl haderejé- molnia kell. •
nek főparancsnoka Nlemetz tengernagy azt a yijelrntésl tette, hogy japán a Csendít-Óceán térségében egyelflré csak egytizedéi vetette harcba a rendelkezésére álló erőknek. I ppen ezért Amerikának még Igen stifós küzdelemre kell készülnie. Japán löbb repülőgépei gyári, rnrnt amennyit az amerikaiak el ladnak pusztítani, meri az összes nyersanyagok rendelkezésre állnak Azonkívül Amerikának a Japán hajóhaddal, mint eddig ismeretlen és ktolámUhalatlan tényezővel — szá-
Amcrlka, amely állítólag a korlátlan lehetőségek hazája, kezd lassan rájönni arra az igazságra, hogy a háború a legnngyobb keszleteket Is kikezdi, Nemrégen bizottság alakult, amelynek at lenn; a célja, .hogy a lrt*OTTC?étőmozdiisa. Ennek a bizottságnak tudomására hozták, hogy a kivitelre siáni cikkeknél vegye tekintetbe az USA sájil szükségjetére visfzatatiandó mennyiséget, mert például hu?, zsir és cukorban nur most is nagy hiány mutatkozik. *
Az egyik bolgár hadosztályból tébb ezer fő katona átpártolt a némátokhoz
6ea*eüUö*é«ek a fagyverea bolsevisták és az otthonukat védA bolgár paraaitok közölt
Egy bolgár hadifogoly bemondása tsertol az egyik tn\\lgir hadosztályból 4- .VJUU fó átpártolt a németekhez Nézete szetinl az ó ezredében ic több a fasistta, mint a kommunista és hogy at elóbáiek c«ak adott alkalomra várnak, hogy mind étpArtolha*sanak a nemetekhez. * A bolgáf parasztokat sztdj.sk a bulgáriai bolsevista lapok es azt állítják róluk, hogy akvdekoskodó elemek, akiket agyon kellene verni Ennek a nagy mé t .uiankodásnak aa az oka. hogy a kolhozrendszer kényszerű bevezetése aliaiaiáv al i$en sok esetben veres összeütközésre kerfllt sor. a bolsevisták fegyveres Ogynötoei és az ollhónukat vedel-mezó parasztok köiCHt *
Szóf.lhan az angol és amenkai fesztek. valamint az ujsAgirék csak
akiieUMi területen tartózkodhat* Lzi s területei kitonai\'ag lezártak. Ennek a rrndelketésnek a ce«fit tw«n keil kd\'őa nvigvarázni: : .Uotii<« a** eiv* vétség esek rvizéről j mb evarsi kep<ia"\'.ast kirtyitba. tntd at orwlg b ^semiJ-isat U|4t Wnwf szerwt aasqj kawüünm • Cgy hJvJ-\'V\'-r ki*ailga-
Uai ».vaii amM a fe*ettn*AM es tn-SOéyU 4 t, a-nfty ssátá*
I földjén a róla vett erói, amióta az a szovjet terrorja alá kerüli. Amit a bolsevikiek csak megtalálnak, —• beleszámítva a* asszonyokai és a leányokat is — azt mind saj/.t tulajdonuknak tekintik. A spidi rendszertől való felelmükben, senki sem mer — még katonai kórötben sem -T- politikai ügyeket tárgyalni Közismert dolog, hogy i kommunisták minden szellemileg képzett, kiváló eyyént már megö lek. _•
«*•#(*. Mirout A) KíJJ Rj.m. u B Cá Mar — ProiwUos Hujzrt.
A (UV.FCRDÖ nyílva o«?.«íi» regia 1 Ocaiot eat* ó órai* iKeJ.tea tg**a aap a* »*nt*4ea d\'uHi aA|n«< I — FOnSáraSal éa órSlkivrót minJeakj k<«
Bit* OtAh\'tiaJ IWh i
„Mrigna Kiszoiyaitatja eyesz turopat a szovjetnek
A „Cathollc Harald" f.ltűnA cikk* a h*lyi«tr6l
kodó, AnfUáoak nrm „,„M i mi* Villniiláia. mini az bcl«»ciésíl adja Moukv.iJ uci h.Urozalaiboz Annii i k szoloiilUlla ogéSz Európát . izovjctiwk Európa itm^ \' \'«™ állt annyiri a uak.idi\'kui-lén él ezer eizlendii úla m-., íaytzer Alti oly kftzol „ öuzcomliUhoz mint bu ■ I
A .CathoUc Htr»kl. dműan-uul lap, amclj igajrmondáuival kivilik az angoT ujsifok közül, fcllúnA tisztán látja azt a wiz^lyt, amrlv Kurópát ni bol ardzzmiH részéről fenyegeti A lap a k&vetkezOket Írja :
Most, hog>- u ^zuvíet bekebelezte n balti államokat is Szerbiában Tito az egyedural-
KÖZGAZDASÁG
Egy talpalatnyi fftld mam marad vatatlanoi
M.glndultik a tavitzl munkálatok
Márciut 15-tke ulln u Id9}álá> mdegebhre lordult < igy < tavatzl munkálatok Is megindulhattak a szántól6Jdeken és a kertékben. A megyében akár mene jár az ember, a töldeken mlndenDtt serényen dolgozó embereket lát. Igy van ez Kitkznizsa szorgalmas népénél is. Ez a nép, amelyet azorgalma után nem ok nélkül neveznek .sáská"-nak, most ismét megragadta a munkát és a veteményes kertekben megkezdte tevékenységét.
Hiába tornyodul ezernyi akadáiy, a munkálatok mindennek ellpnére
megindultak. Kiskanizsa népe moti megosztja munkáját a haza érdekében. A munkaszolgálatból éppfn ugy kiveszi részét, mint a termelésből. Mindkét munkával a közért, a nemzetéri dolgozik. Nem marad egy talpalatnyi föld sem veteliemll, megmüvelatlenQI.. Az asszonyok és lányok odaáütak a férfiak helyére és éppen o\'yin szeretettel, hozzáértéssel végzik el munkájukat, mint azok végezték.
A földet szerelni kell. A zalai nép pedig darabka földjeit mindennél jobban szereli s körömszakadtáig \'ragaszkodik hozzá.
Hozzátartozói!
Ka/okurt látván hdp. órm. a V. 650 tp.-ról keresi brassói, ttcpMÍ-HZontKvör^vi, kolozsvári és kolo/.M-moir.vüi éi* többi ÍMiuM\'őücit ia roko-iiuit. Kéri óki\'t, irjauuk, tudassuk holléliikvt.
Iháruii ÍJvörjA\' houv.-t,. aki u 20 111. IiuúivímI»Ís/, *lj.-ho/ vonult Ik> t\'-x októlK-r óta .nem irt, Korv^i folexé\'^o, lliúrosi tl,vörg>-«tt Nagyba-,
fvi/wi, Jö/fcof fúhereog-u. \'22.
Ito/\'.\'ouyi Jiuu>ü honv. n II. 013. tp.-ról koié»i <"»ce«\'\'t. Ik\'lút, nki H 8. ük. xli.-iuii Hxolgát lludapt^lon.
Li|Nitfulvi Sándor úrm., aki n «/ÚHZváii örhún »/olg4lt. kero?«i hzü-Iril. frlt^V\'l éii tostrrívl. Hoz./ú-Urto/.ói Il:iIh\'k\'súu SzL Istvún-u. án.
*j:itl laktak. l\'inu« Somogvnz^nt-mik|ÚS rlcnii iakols, karhatami szn-rsdj I. saakaaa.\' ,
íve,,. -ein katona óeM\'únct, I orrai Zohúni ós KonWU, llon.itli Cu\'«zát, l\'aubv K mól óm IV/.»,»l. Jla valaki lud róluk, ki-ivm írjon*Urhún lánó jju\'iu kült zombai |Kh»tnme»ior« oek Ki^iíii^ieito, u. p. Alsodérgicso (/.alauicgyc).
4sayi046.
Hirdetmény.
Kuxb 1 rr4 tr«z*. hogy inladazok a polgári éa iatoDMl e^véork. ívkik-nrk boJMiArto.-ól »i t<«kl KárpA tokban hircoloak, SzaDheloek honi-tartoa.il bür
At du Uflt tor.rája : 5x7 cm ea p«pIr neWienl blm: l^borl po«ta sUm. par-aotoa tiltani] alalrAa.
VárMi ktian • Po zAroBaaferl hivatal. kOrae^ckbva a k&z*«VI kbtonal parfioea-nok ?>i.j|f ő**jo tr. Üzeneteket ea lo rább|i)a, S jAráM kaloosl pAraDciDOk-ioz A farávl katonai paraccuu* a tr>k MAiaMO\'fljtva lorát>blt]ák illoufcM bi>iyr« HImuu.o M^doo a harcoló bou vídfktM h ÜMDtlot kapnak a boziA (irku^k ntlyfkoek ohoax\'Aui a jsr kat p-s/dt. I KI\'* a köa^ft katonai parwau^ok v<-e»lk
mi ] Potgérmaatnr.
* VÁROSI MOZGÓ
Mrcius 16-tól — péntektől EMIL JAriMfiQS bril/iáns jJtckávdJ
Kivirul az öreg szív
EJJjdásel ktzaWe 6 és 8 óidkor
Hirdetmény.
K0zblr/é U-azfm, hojry 1945. 4vl már-c/i/i hó 20.-tól (kedd) e*te 10 ftra utan rrir<Ml j» óralR (ovAbhl intézkedés IK a vAroa területén ]Srt)l éa közlekrdnl nem xznh«d A kof-aroAk, vendévlók, kávr-hAiak e<i mozik. — egyáltalán a nzórakozAbelr ek zArórAJAt az It*42 VI. t c. 2. § ban foxlalt jt,^örömben, a bl vMko/oli lörvíny-ik i.ftaalapjAn e*(l tel IU í.rabBü Allapllom iaeg
At éjazaka! kö/JckedAfl O\'alQB «■• I . mentf>aAffet rnak pobiAaoV, vaxulaiok H a/.ok a liadllizaml alkalniHrnUAk val\'X mAnf\'if\'n\'kotAMi eicyAnrk kapnak, nkík h:vaiA*uk ejakorMaa val\'V mgnká|uk véüz^ie cAI|ából éJazBka la kéo) leleoet kflxlekednl.
ÉJn/akbl közlekedúal eoeedélyl a U roai küzIcnzgalAai U0vo«ztAlroo (vAroa báta II em 17) leh^l k^l nelvrl NTonban r<ak ioei\'tflel.5 Igaz ilAn rli-* nfbm adnsk kl. PoclAiok. va«utni«k bndlütemek ttlk^lroaz•>^(al H nnipká-aalnnk »th. IcvtolvAovAt a tóoOkókn>k. i(fyAfl^nt4ZAt6l.n«k, lllelva Stemvpzpiflk-aek ke Lkérm. .
A közlekedni tilalom az f)-7»kal riadó Idejóc torméueteaeo htüoeiel.
Polgármester,
A aaiykanliaal ai klr I f«ka rrnd«rbata«á| \' NaaykaaUaa
80/13-1S|&. légA tiAm.
Hirdetmény.
Kalblvo-n a vár..* lakoa<áfftt. b»>cy a lakóbazak t* *pt)iaieK brl<ó ablikdl • ?ed|e le a nezJaJot ve blztOD»AKtia kell hp,>axoJ.
fcxzci MoUfC I (fitámadáioAI a pS-tolhat n tl ia ablakiitef rkel réwbnn men mentjOk Uhe öleR piacéban kell ei belyezal at ab!a<oKat.
Beérkezett Jeienté* areriot 8rent*o«t bárd környékén éi mái. helyeken n\' aogoluairz repdlftfépek D»Kya*Atnu robbanó anyagot urlaioató borotv eoaetet, bibikat éa ajryéb jáMkazer: dobiak le.
A borotrzecaetek dors«)léara, a JA tékazerek dtotioíHAw* robbann«k Pe bírom a lakoiaAg figyelmét arra bocr az liy ]áiék«iarek éa boro\'»» eoaet tHtnlá áaa eaetéhen atokho- e» nn«l)a»ak. hanem J-lu.|ái matf a h» lyec láaaák tl tizrelmaitetd (áb á* -lé« jelenlek be aa állomrendóraéfoek Nacykaaiaaa. l»«S. názekaa 17. k Vároa Mgakatoi paraaoaooka
rat aj kflzto
roLmui Marit Daeia: JL£taaiéaaA«i S T S faáaáúa klmút
K>«aaat«u • ,aiB|Bi—aa«l a T kfMaw bnym w \'minin tetei a*/«*
M/A, uo. w»m.
ISMf>. maroiua 2L aierda

* • I T I K A | NAPILAP
éa\'k»«*éhl*alal: fd-irt i.»$ém. fgtffetltAlAfl kladóhivataft Ulrfon 78. ti.
Felelős Szerkesztő: Benedik R«zsó
Hóflaetért é*a: azf bé«AH»a 6 j <n*A -eagyedérr* *|l
blllfilllJ ii ..llllMl"
A lol-* rikiek a montani po-litjkai Mvw-tet kiikvir.n.ilva — nf.kiif\'k találják, h/nfv a Kzovjot-IV. nó|jeit - nemzeti jolaxavAk arik tt ax Kuröiu elkmi Iiac» twl*>a knrgiWk. ( i Járd módon i/tiitfti fu,vntlen-«ógi»t (* »x\\buda4-r4 i^Arikwk ax európai néja-knnk ie. Ki a/onlun iKtfn ináa. mint Hxtalin lankai tórokvó*-inok ál< áxá*a, a i»I> nn".,\'..tl olt rujk\',«k«.dik hamisítatlanul a mindi*ti\' itrjn/x\'lii m«tr«iiuuí<Mt/-V-ro torokvó IajImovíb-
Már Lenin it kifejezi/* ax oma* •wm«\'tM>W*ttról irott müveiben axt, íi/»,»v Di(r«roi-Hx4(r axláv múltja n hol-rvi\'iuu* awmól»-n nw.\'l Iw-oWn (vülülnlcm. Kmn kijekmlónii ax utók rohamán ích/oIU ai lailwvinta (ofiliU a/oklxMi a« o**ánivtÚklN>n, *nol\\okl.oii koif>utk\'n Imiímxa indult u orosz történoL-m, vnlmuíiit a/. "fo*x nép niultia (« lunf.fbHiinvAi flk>n Jlar nólianv óvvvl u liál«»ru k.toifao előtt eltörölték ii Kxoviet-l\'llió ii<kolrtil>Ail Hl on»Hx torlénel-ni Uii|ti>*át (•* liol>óla»e nier&uitA Tár-«*l ilont elméit l «>t wrotu\'-k !■>, imiI> nőni ou.váh, mint a minden anMa liA\'4.wniAn\\ I Hxétroruhnló n<*u-■Ukóai bolmmut* uralom ihIvoiUmm.
A Kreml pariméira a r.\'ji Onxi-.»ix/Ai( Ili n-i iinlókeil, tokiak kó»>tt: a MosfkiA fölvonni * KiUi Oorod •ArÍAl it é II \'I« hodow k\'ikwtori k-Umlották. A lki|i*ki>i koloHlurt. Inoly /vn.ráxiulnk óta ax ónixok iw-m»cti ki^vlk-l\\o volt, a Uil»«»» inkn<mn toruuiuíin nlakitotuk át.\' A k»rk»-nolini ortwa iiinmukkm Nímiij-Nowtforoil «\'n Kiw.uilwni Mamlottak • k n« Krt-ml-fiilat <V< a nv\'i k-ni|v-ImnokAt. fiitéki* iAji épnk-lek iyé*a -«\'r4l mAiftárrá, ru^v M-rUWi|lii i%\\m-kiMUk át. •
Amikor a nmnu*tt óntn«l«t.it \' hnllpilU WMlA m inu tum ér-u-uM futott* iMkt^i luttalmi lon-kvo-a»knok hól\\«*i(rit«-V i-a ki-u\'uHk-nÚl tiMxtM. mogtiululft ax ukri\'ui »• a lotiot 1\'niA ni\\i iV|»-i körött i« •• AlUn.lo kor«k>u«n\\ ai n
KMiiHiti iw\'litika olk\'.V Kt ItfJil M5 érvklvn a bolArnaU Kror a mun-lt ukriut i*
"Mxihaiult fw onn.4 ko«-tko/UUit i kimOlu-k a |a»lü»»iki (vuvlvifl
<arv-i. kat mi
l \'i\'.\'.vx k-tartoiUtv^. kmUM ( ihuiw>liW« a.r>*»nK »ot«>« k na-\'-vk-n • . i k \\. Oltldd k M
* i i pji tu^r mint l k *l«an, mjniUnt nav«"»ini«iA,t-ami mMUtrti kultun rwlul jok*n-
a ukrán oa
" •\' kft it komérfe\'louill d
ti tollak I i.^ir-mM
^ a !«\'a-n<Ua ki^\'rx^j. kauka tu»k.nit.\\j»i »al%na«nn>i • » i;»;a A\'» k»-n.,« 1,1 t\'ia i« i
* • »• Aliinak ke) ll^íl Nro nay
\' V \'t i.\'\\ l|Mlt K-ao A.k.%lffV%«al A • 1\' \' uio tknnr|%-lioartt " »V i ai AÍ\'uv.«>á wutn-aiv U\'<y« f. r* la J-
V t e»jrt i n v>u ft aj
f \'\'iis . ..;« Mv
, ^ v \\ Kw.:- a!\'a • %
•.■.v\'a\'.x »« t\'v
»\' . c- \\ w
k ^ >tsa « i^M-\'iei
• • • • ip ^U-\' <
\' \' \' A t A • V <U.
Honvédeink Marcali környékén fit kilométerre behatoltak a bolaevista állásokba
A tíznapos harcokban «z ellenség naponta k«tazar halottal veszltalt — A Valanoal-tó és a Duna közötti szakaszon a szovjet vArl támadása megindult
Ai ellenség llz hadsereggel, folytatta nagy támadását a daniigi ötöl, melletti kellősj, csaliban, de a hős vtdik minden talpalatnyi földet megvédelmezte k fT*
(Boriink Níiml-nuioar (Sípotok ii llrilvu mi nlrn 11 Il iit-Imi é« ii Duna kA/Alll liWglMrn i lliHrilA Imrivknl vlvujik A liurc ii SánU rsiiliirmi kileli ftldnliln lívil mvvnnul körnvíV kín- Ii kllrrjwll A Volcm-ci-lú isii lluiia kf\'ixóltl sziik:i%l!im nz i\'IUiim\'k \\4r( n.lity\' t.iimiillsa nii\'^imliill A llatalon í-s a Ye-htin\'il\'i kdtüll lolvl.illák a MiWsiitiiriiu iiii\'Hllulllit«ill, a liariiik ful.viiniáu kt\'l liiillöi kl i/iliiuillak \\U illt\'ii a7 arcvonul
tllcn .1 bolsevisták tóhb lic-|vi*n íiss/cfopoll lániaditsra indullak, milvok az tMIrnsíü súlyos vnrlescurin\'l cirdmciiylc-Irnúl oratotlak ühszc.
Szíkfifohénirtil a Vírtev lii\'lü\'sélí é*>xaki ri^íciy a szuvjet iuib>\' to\'iilor\\a|(i tömi\'^vki-l í-* kisibli |)úiici\'los crúki\'l \\tzi\'tcll tám.ulilsra S/lvós ellenállás után i-ki\'kí\'ly területei nyerlek, azonban Wirlól évzakrn 1 11 ir-li\\/l illák őket.
Honvédciapalaink eikeraa elörelöriee
lorre licbaloltnk 11/ ellenséges áll ivókba Az i-lmult liz null nlalli barrokban a lioKevístálc na|Mitilii kétezer hatolta! ves/i-Mlek. nétrcl-inaiivar erok en\'u-si\'tniiiisilcltrV lobb mini J1KI pánrétosl. a/onkivül sok lúve-l»e| és fejQ\'vcrl /sákmáiivollunk. A garami are\\ onaloii e\'inlilésro méltó eselekinény ihtti történi
A Siklóstól délre lévő síjál billiók ellen a hnlkevNák luly-lallák lámndiWalkiil, 111 Ivek a német-uiaiiyur csapatok szívós 1 llviiálUK.\' kóselke/IrlH\'ii er.\'l-inénytelenek maradlak
A lirúva és 11 llr.loton közölj Marcali kórnvekén bír az e|leusé|| ill j 1 I IUi|i_ Lál Ii ri-ll bőn\\cdeink ■■ MloyiiV
A ütmetek aulyoa elienlámadáaaat a aiovjetpáncéloa ékek oldalaiba törlek
A nőn. I \\ &lcröf0p. 1 rancviiok ■ sá^í jelentése szeriül
A hetek óta kemény inld barinkban bevált vadászaink és irrlnálosiifnk Kó/ép-Szlovákiá-li.in isméi s/élt ertek laínileu el-l\'-nsi\'iies lámaditsl, n.ii^inhb-rés/l nnS) állásaink elölt
l\'e|s«-Srilériáli:in sikerült ar etkuMSinek 1 vorskóteiékeleet -IS ujabb páneélosáiiak elves/ .lése ellenére |s Neustadt lerü-\'hle felé tovéhh eMrenvomul-nin Saját hírei esoioirtjuink laHibseluitz és NelsM\' kél oldalán nngakadálrorták nvu^al-f» U- .ir tlIrnMtfCt éllAnw sulyok t\'lkntámadáMÜnkkai a
iravM pánaMo* ékek oldalilba lórtfk
llarvoló ctA|xitkink a nípM
ki-lnkkcl é* a |K>!(»árl hatóságukkal i-jvolemhen. niinlns/.erú i\'tpíillmúkr»ih\'\'sse| | rtós \'-llen* s avomás ellen védik Boroailót éa Ologaut • A l.uis t/í Nejsse menléncred-nit\'-nvteknpk voltak n IhiIsc-\\1kik 1 Kileliesebh felileritö »lön\'lör\'-«,ei \\ «tellini hhlfiínk viihV»r«ge tegnap is kitartott hárc n uz^vjet Indsoreg nagy lös/i r b^flótsel \\e/elctt lánia-dáta link 32 ellenséges pán-ivlo\'l elpi^s/titotl
^ ink lltlff keleti partján linilfttenjeirf szelünk hnrekomp-i »i«,av farelőnnvagraklAít pu*z-81011:1 k }\' \' * ~*
okel
«Ulvos;||
A német caepitok meghiuaitottek e ei allanaéf mindkn Áttörési
A ilanal<i ^NM na»*Vtti krttv^ esa\'a1 .-u dVi\'i1; t-a h^i^rn\'A-n-l k «Ahh -fehta\'U a tVk^h ifon éa Pánit.* ervMitnxVty övi\'kwk mu-j*s*t. ra\'am\'nt a <1é!i
: t n»;\\ |tn »1««at.
Kikx- haií\\>-itAl> ai-\\k n-..:uion uJ
ni
l és csapat g> ülckerf unint Irvilerr akt ár ak.it támndtnk "
denzlgI vonalon Hlaérlelét
|-Alvnv| f1!t megrMrlmr/ie. i*-név\'vn ij*\' ^,*-4 uiAhh d ntő ellen\' siMel*\' najv.ut nSm«
n-\'-ikül m»r--
hiu«ivtlálj a á:wré-:
t V-kluti
lia- eti ervink ,ö «-rd-
mérmvcl iratkoztak U> e Uotenha-fentól n .u.\'Atri 6* -n Koni^rtlM-rgtAI tk\'-ln\\ iiL-at r.i fo|\\ ó liareokiio.
A kurlandi elhárító esota aatal>-|iontj.lin állbatAlna elháritá>unkon tcunup Í!» mevlört ax olk-nsétA.** ri>-liaiu. \\ Imlüovikieknek iimrv vónia %•«»/!.*-i*sieik voltak két n:?p alatt M |aúl%WMo»l Vwqtl tu-k. liar-
i-okhan ó-s lé,r\\ \'ik-lini tüvér-u-^ruik révén tocnup :\\ k I -ti ar. vonalon
itxovjot n-|\'ülö.-é|K\'t löt Kink lo.
Hsvaa Otközelak a Rajn* köaSpeA folyátán éa • Naho folyó étkeltsai között
A/ Wfö-Hajna mentén liu.\'-r>\'-jfüiik ellonn\'i.\'PH liiilf.-lsi -r.\'IÓHi-k «ai ixintono!. kó-».:enjéli állámiit ku/.ik~>tto le.\\\\/. ain.-rikaiak leínap íh nuníki-NirellY\'k, lio-jy az é»/.uki i\'n nvmrati vú<lóareeeniliinV elleni e-Vm toiia-d.i-«aikknl kitágítsák lloná\'.Tn hídfő-iót. (\'Mtpataink elkoMJivd -tt rllonál-ho-Hval -jr»ml»"ii a/. olh-nViílH^k c^tak tPi^ní\'li.óiv. IkMón\'nt nikoriilt oL-rnie u L\'ópkoi-diutlől keletro éa lleiiuef-tói ésrakra.
A líaina köxé|eMi folvii«án ét« a Vaho felnő fohása mellett a f<»|vó átkok\'-.- k\'.rul k-v.^ ütkö/l-k l\'á-inndtak.
Ui.l kreu/.na<-lmt li:ve> liarook után • le. Hattok.
A .\\fo»el és ^A.il< uU,n között t-^a-|>aUiink ell n illÁst m jl/\'ii k ki a" eró«, ^zakn^iurnti llh.-i-ipfalx el In ininyuló eros ellonHé^t-H nvoou\'joual Mambón. Az ana-rikAiaknak Suar-hrüeken é^ /weilirQekcn között -klejüleu\' mcL\'inditott átt uóni kiw-letei a nvuq.iti falunk ki»eród tér-i^-tfóhon mepakidtak.
Köxéf>Ola»xor»x ágban
c-apat/imk a Vetfu-tolói nvugatra rhú h."Mr\\ekU*n ó-» lloma-^nában, üu- \' ti^noia kót oldalán elloiesíipea olóre-U\'tró^cket hc«-» ko/.-lhaitx>khan ror-tek viiaza.
Légi tsrrortámadátok Berlin és
s Ruhr vidék köztégal ellen
A birodalmi fúvároa te<iup oróe amerikai köteléke terrt>r\\<>n .vlttaá-nak oélpontja volt.
A« éj fol\\Aznán an.\'ol caata \'pt-k tima-liaai k fctk^ztóNm a ltulir vi-ilék kóza»\\-eibrn, dc kulónőpen Hantiban keletkeztek károk.
Az cl!<?n«é:r eddigi jebnt\'\'a*-k sae* rí-.t 3*i tcl \'.nvirc i ée*>mo"\'»ro» biwM veeHslta •
\'. rajAsiuk. arreUvket a >aov-
,-. I tvs- e ^Vvi kur.. vi. tat. k i • a»í
v i\\-vorv. !kk L.tvv-s ^ rJa\\-
Vev^v-*1 \' V at. I a la^tn
» ^tVA. (\\ k v> w KaTs- T.tfi-
, v ivv rt A. c.^ve \\ * i V rí --.Ti- "I^xv f\'rn
éN V . a
> .W nr - ári kw tur%
i tvartn^i oI^>>ícSmos a1. Srti\'io I".vr* * k.^k WK? a Wl. p.n/r-
• í * - ; át hio^ a emv-tar.a\'.uf »\\\' •rjfj.\'.táíiA utan skenii min-ia .i ArU«An ro ku-K^ér. i-* \'.uv*kfr^4t e^-^-N^ a t> cul-Urai » Is » i. i ><r H: BVJVnrT.kni.<
. n»i". az; a lauxa^ot U\'k^.i. -anfi crar eatn aii^a t
elfele)tct*.c volni. Azonban Kuróp* taSsT.I i.i-i .•^.-t .s fMNMSlü l|M .miék^nk a . »u» uraloo.ra. Anr.a ti >n. a\'iOi a :*eri*T\'i«-rj^i %ir.erúJr Urat m -r^-tni*-, f--l-loltAk mv-óen rv r.-t: kult .rírt.\'-•i.r An>A ailnecrt netaVeti 4 * ü ia-,\' k-i*4 a bblri rtr.u* <..\' i
b "t v h-<y \' **
rcr-.-t.i ex :e..iir.arvlvaa^rt. •
Ura JO fillér.
TIz millió Lengyelorazég ambervositoségo •
(Amtzterdam) Lengyelország em-barvesitelége 10 millió tinbetl lm U, vaityls LtnfyelorsiAg hlboni tlAttl lakosságának 23 liizalékát. x
Hollandia \'ntigy sulyl halyez ■ ztldöiég holyzaiéra
A ho\'l.ind kormány lí\'p\'sfVcl Ufl Stockholmba.. atlrAnt, hoyy »iI a 140 Mlund nidót, akiket N.-niet-oeuag Sv<dnr»A^l!iin hclyeielt cl Mavticimunkár*, iitllltsa vltiza holland icrOlctre ét mentesítsék a ■unkától.
A hnllar.d kor min y n»ay tulyt helye; a hollandiai isidósV ht-ly-telért. x
XII. Plui pipa:
.A békél az igataagra k*N
alapozni"
(Oen>) XII Pliri pipa a kigyo-mányot passió (uiiieptégek helyezése után mondott b.izeflébfn kilelt, in- t I jtolrkut ty)hjl. Há-punt )ét k Mb.iiu c> a h.-ke mrdér tben.
A páp-kt O anoi*/iyIihi kikrar. iunepJt.k aion kljelcnléitíri, boiyr a bélit a hátion ts klisákmányo-U> helyeit ax Igazságra kcil alapozni.*
Sulyoa haroolT folynak Burmában A burmai tiadiajag a japlnok oldalin harool — A Jtpin légtarS ujabb nagy alkar*
(Toklu) A Jtpíti ctáiiirl lihadi átállásról Jelentik:
Japán léglerA a Klu-slu txlgilck-1AI délkeletre IcvA viiekrn ellenségei flottaegytégckrl üldözőbe vc-ll ét elsQllyesitelt egy ,ep\'\'iögiphor-tfoiól, t)ty csatahajót, eur cirkálót, * két rombolót és súlyosan megton-fáit eny repQIAgép anyahajót éa ellőtt 36 ellenséges együket. *
Mintegy IU0 északamerlkal repülőgép megtámadta Oiak.\'.t ét a város Otlctl negyed.\'irc gyujtóbom-bákaLdubtak. TOi.-k él károk kc-Ictkeilek. Ai ellenséget légierő löb*) vctxteséget tzcitvedetl.
(TokltJ^ Burmában a harcok súlypontja Lasilo vidékén van, ahol a várostól délkeletre súlyos harcok lolynak. A burmai nemxelt hadsereg iilnte ni orazá,; valamennyi rétzében tomboló ctatában a Japánok oldalin harcol.
Kodlma japán ncvelétOgyl irinlsi-ter a parlament teljes aiésén bele-Wntelte, hogy ax elemi Iskolák kivételével ts év ápiillt l-töl a Jövő évi április 31 -ir; japánban minden Mitkolát ét rgyttemel hexámak. Eien Intézkedés célja a diákok mozgósítása a nemiet védelme és a gaidaságl termelés blxtoiltáia axámára. •
■ _; /AI.AI •_________
A honvédelmi miniszter büntetlenséget biztosit mindazon - csapattestüktöl elmaradt — honvédeknek. akik március 31.-ig visszatérnek
A légsxlgorubb aljarát alé karatnak akik 6nk*M nam jat»i)ikexnak
A szovjet paradloaomébúl
A Pravda fcthivAM intői a irorjet hatívlp.khn, a wwki fnléhlfl la.ő vmonvok mr«gj*vit aaára, kuln-nőwn a Ukn.ru>,on\\okM é- * kJs-munkáMu holn.\'tél tllrv-iW A m\'inko*V ék-tk^r&lmén.ai iltaUhAn ro»*aiik. irja a PihtÍi, jólk-hc* a Riovjpt rni.nk a vtsio-nvek mreia*ilA*ü>ói ri\'j.a -r* Nt. kniók rrrNlolkiviAire állanak. i
XUrvu* iI S.t\'úL tikai Síi r4-k — fv\'i.\'l-w BeaeilrV.
A OflZlfROÖ ayltva *apnfl.« r.. \'\' M « IrAle >..,, r/Aaj
H dalabU r\'Sr*^ > -
niKrilllM titlktift r.!n.lKkt ara ;i|lul ~ \' —
A bonvéd.-lnii miniszter a kO.\'ét-ke/ó rtndeietot adta VI:
Mukla.ul a honvedek, cáik o>-p.ilkatbklól, vity q»éb. wol/Vali helyOktn akár a uját MibajukDot, akár egyéb körülmények miatt önhibájukból elmaiadtak, ezen hoi-védtttméiyek ónként való vissza-t<rését folyó évi márciut hé 31-én 24 órában állapítom meg.
Atlnda-ok retzérc; akik ax eddigi idópontlii csapatteltQknél. vagy
rtafattt-siuk iMtH\'icl* Irunyabati a i.-glbielebbi honvéd parjrttsnokv.--goo, p..ly, uUy.ii parancsnokságon, v»iiy Kzvnk\'tyiiánytló aitomiírni ju-Itiilkeznck, a NemzctvezelAlól kapott fcíhalalmaiasoin alapjait bQn-Itttenséget bizlosilok.
Akik a meghatározott ídAn betol ctapaitoiiOkhAi nem térnek vlisxa. vagy valamely katonai hatóságnál önként nem J.-lenlkernek, a Ic^sxi-goi»M> éterén alá kerülnek. >
Türelem, mig az uj nemzetiszocialista hadsereg megkezdi felszabadító küzdelmét
Érdeket levelet kapott a tankén I tikai uvcIDnk. Hiszen Ok Icaznek ..........t\\
tőség, amit egy Németországban tévő nagykanizsai SS es irt hisa amit rendkivQI érdekes taziaba fogve teljes terjedelmében ktaMlak t Testvérek I Bajtársak I Eihátározásom, hogy ie%se« kikapcsolódom U otthoniakkal l^ly-tatoti levelezésből, med minden időmet újoncaim kiképaétére es hare-képességQk minél magasabb tokra való emelésére akarom (ordítani.
A/onban most, hogy kedvező alkalmam nyílik levélküldésre, ugy érzem, kénytelen vagyok elhatározásomat feladni I
Ez a levél emiilésre méltó kőrOI-raúnyck kőzőltszOletett meg.
Nílunk az SS ben kőztudoinásu, hogy a bajtarsiasság a lehető legmagasabb tokon áll. Aionban a kővetkező tiWti\'net ínég engem Is, kl már hón.ipok óta hordom csuka-azüiisr,\'tátto»1 ryhám balkarjáu a horogkeresztes sast, meglepett I
Éppen szolgálatban (mint O Vau. D. Offizler von Dicnst) voltam, amikor egy Idősebb SS vadász jelent meg szállásunkon. Érdeklődött, vannak-e zata , illetve somogymegyeiek? Mert ó a másik táborban ugy hallotta, hogy vannak odavaló bajtársak. Megjegyzem a másik tábor tőlünk négy és fél kilométerre van. Ugyanis ó most ezen a vidéken fog átutazni és gondolta, esetleges levelek eljuttatásával örömet tud okozni bajtársainak.
E kis történet tényt dérit az SS-beu uralkodó általáno? felfogásra és az egyes harcot/jellemére ét gondolkodására.
Ml régi iietnzciitzoclalisták már lultettQk i i\'gunkat az egyes régi. de rossz magyar szokáfpkon.
Sajnos a ILtalabb, niagát nemzetiszocialistának vallók nem nagyon tudják beleélni magukat a nenucliszocialista világnézet fCaiap-Ig.uságába: Aki amennyit ad a közösségnek, annyit kap tőle!
Ezek a hirtelen lett idénynemzeti szocialisták rengeteg kisiklást kőzetnek el. bűnnek hála. *z*muH a magvar SS ben nem sok. A „Hunyadi" és a többi magyar SS alakulat kivétel néiküi megőrizte magyarságát és csak a- jó és hetájt német SS szokásokat vették át.
Természetesen a tisztek és legénység 99* • a száis:áialékoé nemzeti S\'ocolittj, fanatikus harcos. V*n olyan is. aki még nem kiforrott nemzeti szocialista, de ezek már teljes átahku\'ás alatt vannak.
Mi, kik a világnézeti nevelést adjuk a fegyveres kiképzéssel teljesen eg\\ forrná\', adagolva, fokozatosan j$bb ét fanatikus nemzebszodalit-
azok, akik letéteményesei a szebb éa jobb Hungarista Magyarország-
. .irt alán Jöbbé kevesbbé si-kcvMt fa jeWemezriem űz H!enf/emberek janarémL Most nébány tort a kiképzés állata*** módszeréről.
Első és fődolog, hogy nemzeti-szocialistü faji öntudattal áthatott öqérzetes harcost neveljünk. Ez azt hifzem homloki nyerést ellentétben áll a volt honvédségben uralkodó felfogástól. Ezt rés/int világnézeti nevelőórákkal, részint gyakorlati fogásokkal érjük el. Ilyenek például: j nincs az úgynevezett fegyelmező j csukló, nincs az emberek önérzetét i kezdetben csak *értő, de később azt már ki is ölő kifejezésekkel tele- | tOzdelt leszidas. Nem az elöljáró \\ alacsonyodik 1c az alantoshoz, hanem Igyekszik azt magahoz felemelni. Mátlk ilyen jellegzetesség: nincs az J SS laktanyában zár. Például nálam van a szakaszom egész havi dohány j készlete (melyet beosztás miatt ada- I gótok naponta, hogy az esetleges • feketézést kiküszöböljem) clzáratla-nul stb, ttb.
Ezek mind ctak apró mozaikkockák. de ótszerakva telj-s képet adnak. Nem s tudom, hogy miért it iroin mindezeket le? De talán fényt tudok /rtni a jövendő hon-védtég tzelh\'itére.
Bajtársaim Kérünk nyugtassátok az olihont kiahitüeket, legyenek tü-relemn.el, inig ez az uj fanatikus nemzetiszocial sta hadseieg meg nem kezdi fels/j.baddó küzdelmét * mindent tzétitunoolnl és eltöpörni akaró bolsevista :ly> dákkal tzeinben.
Hiszen:\'is t\'.;deim, hogy ez tike-rüjnl is fdi JI
Itt rttulf.se.csünkre áll minden 1 A let jobb \' f\'elein, .\'elszerelést, a leg-
| _rx\'>,fKV
Feihivás a szüfókkc;!
Fcliiivom azokat a i/blókei, nck Hal nen>kiorMÍgi rukban vannak. 22-eu iK lutan 4 t%
t óra kőzött D\'.í\'K- lei 2. na ti 4\\ ^ Jelenjenek intg. 1/jusJgi vtiftí \'
ujabb 4< bocsátják) bajtársak.)
Sajnos | ludom u^y mivel nerh
") mintájú fegyvereket lúelkezésünkre a némel
dotgr\'zat nem
mint szeretném, I mestere.
Belejezéí^r, van egy kérésem It.
Amennytbi * lehetséges szüleim részére kü\'dlciik néhány megnyugtató sort (Zrinyi MUlós utca 42.). Ha lehet választ mielőbb várok. C szl-vettégteket plőre It köszönve, üdvözöl mlndnv.\'J ilokat nemzetiszocialista szeretettel
Kitartásf Eljw Bsálaail Oyötünk! ;
Kóbor ^yőrgy, SS Obcrjunker.
F ídiv.M No 64205\'E
Az elsOtifjtés ma 6 órakor kexdődlk és 6 óráig tart.
A tapolcai Honvéd bolt
A Honvéd boltok az ország m„ den részében megkezdek működésűket. A nagyknnuu; lka véd-boli icvck enytigtrM mir.i.K beszámidtunk, ramut.tiva arra a >ok-imuyu iiiunlitMái,ia, J.r.ici)11 ,t u honvédek urdckebcn kifeji. M.| egyik vidéki otUrtai atkéi.r^vj K\\. vetődtünk Tapoicara s állapiihattiik meg. hogy a Mj iviö boh ott ia megfeji >en szép erd ménnycl működik
A Sni.i Haroin^-tércn #»«:t»;é zeue haivjaira letzünk fi^yc inc ^ Kalunak, i|( k, férfiak, ^y. ri:,« ro< hallgatják a rádió, h>uj;«.zóróvM f?»-erŐKÍii-it zenéjet majd fig>eltk a hon védi,/cmUkt I. h inkf. \'< deztük fel a upolc.i 13 s>h,m houvéoboitol. Bj-cpüiiJe .i b.»;lua. A pauuciruditoi I apnr.- f .jckeu-Utói.
— A mi boiluiit biii — uionujj — jeler.ieg zscl»n;«plait. fcsüi, Uff »<t. borotvukcszlcli t, tintái. ceru/-i. >o-galmi, irodai é^ géppapu*., !.r*tp-rajzolá^hoz szük.cges p.-pirt vs ceiuzákat, valamint könyveket stb. vásárolitat Onküllréi\'i áron n i.iden honvéd. Ujshgo.-..•» i Miagyar ts német baji&^sakuúk itgyen idunk
— Azért lungsu.)óztam ki. ho»;T a mi boltunkban - folylaija i.^je-koztatójat a boltpar- iicm . k ■ i. a Honvcdbohok keszlete a lekpt. léti hely viszonyai 6 nem utolsé torban a p..iancsuokok 4a - «: tottiaiuak IcictiienwetsC-giiól fUgkCea eaetenkint változik.
— Ezt az alkalmat szeretnem megragadni rtrra, hogy Iclluvj ik irio-den honvód bajláAat: jelentse bí a Honvédbollnak. ha tud tini áru/ól, melynek beszerzésével a b. i a bajtársak hasznalalára cs ti <l-gálatára lehet, s hogy felkérjem j polgári lakotságot, lók tehető mó dou — könyvek, hanglemezek KI ajánlásával - támogatta ügyünket Ma, mikor a keszletek nem álla nak a kívánt mertékben rendelk? lésre, semmiféle anyag nem hever het kihasználatlanul I
— Ezenkívül rádió üzeneteket vettünk fel a a Honvéd Tudésilá szerkesztőségéhez továbbiljuk a szeretteiktől elszakadtak közléseit Lc veiite futárokkal újságokat ki ldünk Ztlaapáti, Sümeg. B.ilalonaka i b.v romstögben ?küzdő katonainknak. — Éa természetesen, iriuden hoi zánk fordulónak minden ügyes, bajos dolgában igyekszünk segítségére lenpi.
— Nemzetünk gigászi küzdelmében komoly tényezővé szeretnénk kifejleszteni minden egyet Honvéd-boltot, hogy érezhette a honvéd-a küzdelemben nem áll eg)«ŐOl\' Hitet, biztatást, rer.-.ényt tieretnénk nyújtani azoknak, kik elcsüggedtek egy pillanatra! Ml, akik mindnyájan szeretteinktől és otthonunktól elszakítottak vagyunk, kiálltjuk oda ezeknek: Ne csüggedjetek! Higgyetek, bízzatok, miénk a gvöt:le«! — fejezi be tájékoztatóját a p»-ranctnok.
Ugy érezzük, ehez ntnes tem»l hozzáfűzni valónk. Sok szerencsét és sikert kívánunk a Honvédboll további munkájára ét toknok Uy«« világító „Szent János bogárkái" t magyar éjszakába!
I
flí.
-rt-V » 21
ZALAI KÖZLÖNY
Kemend köxáégben 40 magyart agyon
• vörösök
Keoiínd magyar községet meg-■ jldtí -uij*a s szovjet csapatok
Irt*?
kifosztották. .Kémkedés |.,nuia alatt" 40 léjtii és asszonyt IJöttek. További 18 férfit kény-, IJisoro/ás utján besoroztak és az 1 nevezett nngyar éllcnkormany-J r.dtak at. Eie^en fülül Ismcret-hílyre elhu. tolták a község, i, .1 iv.v csomó jómódú férfival asstoimyal egyetemben. ♦
Az angol hadifoglyok is „.nskülneka bolsovikiek o!öl
(Ö r n) A\' laubanl (sziléziai) tiszti
fd-\'.igolyiábor nyugati irányba való Uílyezi-se alkalmival az angol re-lp£.\'iii«:ek az Oderán való átkelés íino;. kötötték magukat, hogy Jpj\'rti^ menetelhessenek tovább, ne-az ol\'rc vonuló szovjet páncé
J,< rh-!> kezei kö\'^ eüaenek. Ihstv:
Ijélr a szófiai néptörvényszék
Harminc halálos ítélet hatvanöt életfogytig tartó fegyház
(Bécs) A szófiai úgynevezett nép-tÖrvényszék befejezte az eljárást 133 katonai parancsnok és tiszt el-Wn, akiket rzzal vádoltak, hogy a -parancsnokságuk alatt levő haderőt a németek oldalára vonták. 30 vádlottat, köztük a volt bulgár vezérkari főnököt halálra Ítélték. 65 tisz-
tet életfogytiglan tartó szabadságvesztésre Ítéllek. 38 vádlottat fel-
mentőitek.
A lnlák>* iiélcb.ktt a röglönltélö bíróság nzo\'inal végrehajtotta. Az •lilélliklöl minden lö\'dbirtokukat és invósácukal elkobozták, azonkívül 300.000 léváig UMÍed > pénzbüntetéssel sújtották óket. x
u éki-A kezei kö;é essenek. Utalva líra. hogy később szállító vonat-grel/ények fognak rendelkezésükre |j\'ini. a hidifogoly tisztek*— annak «ure, hogy a megtett utjuk ulán jitr .. y hidep és a hózivatarok kö-ífkezlih-n már kimerült állapotban ut?i: . f.yalog folytatták
„A németek visszavonulása után a Balkán valóságos tűzfészekké változott"
„Rbmánia a teheráni csöbörból a jaltai vödörbe jutott"
Romániában újból meghatározzák a háborús bűnösöket, sklknok névjegyzékét nyilvánosságra hozzák
(Oenl) A „Pravda" hevesen támadja a Daily Mail hírmagyarázóját. A szovjet így különösen azt kifogásolja, hogy az angol lap a volt kormány politikáját az úgynevezett demokratikus rend legfőbb képviselőjének mondotta és, azt állította Románia helyzetéről, hogy az a teheráni csöbörből a jaltai vödörbe csöppent. A .Pravd.*" nyíltan Jalcsin ellen
___________________fordul, akli török fasiszta barátnak
nevezeti.
Mírd nagyobb méreteket ölt ! * Daily Mail hirmagyarázőja sze-\' rint a nemetek visszavonulása után
I szioiliai sxoparatistd moiH * nemetek visszavonulása után . ] a Balkánon a helyzet valóságos
galom
Angolok támogatják a mozgalmat
• nnf A D .ílv MnJI egyik dkkibi\'M nzl iij.i. hogy n szicíliai \'./.i\'|i:ii:isl;i mozgalmai brit rrs/nil pénzügyileg is lámogat-jik ós a mozgalom olyan nngy J.rinyok.il kiv.il öllcni. hogy ameriknl részről is figyelmesek |M»i\'k rn A britek attól tartanak, hogy .un riknjak befolyása Szid \'lkában még növekedni fog . « kért egyéni módszerhez fojvn-amltak A vendéglőkben és kán-házakban röpcédulákat tor-^/tenek. me| veken Szicília, Inai11 az Egyesült Államok 49 Ligállnnia szerepelt Ezeket a Kódlapokat Algírban nyomtatták angol m\'iizeii. a x
A „Pravda" vérben akar gázolni
Moszkva) A »Pravda- dm ti félhávatalozs s/ovjet újság irjn. !*>gv a >fasiszták* nregsemmisi-i él esak Bulgáriában* hai-lolfák szigorúan vé.gro. Más ál-lusnkhan scj»t helyeslik, hogy t\'runriaoi\'.szágban eddig hivata-V»i.tn esak 1200 halálos ihletet kftak UgylátszJk, Belgium sem ezen tv térem sőt a román pityreken is eddig *cxui>án« 65 íalálo* Ítélet ftzvrepelL A \'Pravda* szorgabnazzn a fa-t yeszetleleau* sürgős kiir-l|«4t •
| tűzfészekké változott, i (Amsterdam) Orosa román mi-J niszlerelnök külföldi ujságirők elölt kijelentette, hogy a köz.-ljövöben ] újból meghatározzák a háborús bü-: nősöket és ezelc közé tartoznak azok is, akik hozzájárultak a német hadsereg bevonulásához Ro-
mániába, továbbá akik nyiltan amellett voltak, hogy Románia hadai üzenjen a Szovjetnek és akik a németeket szóval, vagy írásban támogatták. A közeljövőben megállapi tolt háborús bűnösök névjegyzékét nyilvánosságra fogják hozni.
Orosa arra a kérdésre, hogy Moszkva milyen áilásponlra helyezkedett abban az esetben, hogv a brit követség menedéket adott Ra-descunak, kijelentette, hogy a szövetségesek ilyen kis dologban nem támasztanak egymás közölt ellentéteket.
Kijelentette továbbá azt is, ho^y kormánya a fegyverszüneti feltételeket kinos pontossággal óhajtja betartani. x
(Ncwyork) A szovjet katonai parancsnokságok utasítására nem szállhat le több északamerikai repülőgép Romániában. x
Megindult a bomlást folyamat a bolseviki csapatoknál
El fog vérezni a azovjethadaereg a Dunántulon
ni a iiéjuelcklifTl
Bomlik az niosz hadsereg harci szelleme, s egv ideig le rorrd, kanoaukával, gépiós/ lollyal. tablettával. injcl-eiövul é*. pálinkával vágóhidra iizli tik még vére kezú lerrorh■■•» nvk a sleppék állati csordáit de a féleleni Iriklyiiilnil felléh gezve. már láziul a esoiila •» már nincs in< ssze a nap ;iíqí kor imlH\'li őiiludalra éln ed
Belgrád a vörös otlllag jegyében
•tóidon) a .Daily Express* kO-ludósitója Rayburn Wallace egy ^Ctldi látogatása alkalmával lap ízt sürgőn)özfe, hogy a szerb \'Jbüs teljesen s kommunista vö-í Ciiilag legyében áll és min-J^Ml Titó és Sztálin arcképel lát-a* RooxwltrJl és Churchiliről Ulott. •
A különbözö utakon hozzánk futott hirek mind arról tanúskodnak, hogy a szovjet hadseregben kétségtelen bomlási folyamat állapiiható meg s ez a bomlási folyamat előbb-ulőbb a teljes összeomláshoz fog vezetni.
Szárnyas Islván, aki Székesfehérvárról elmenekült, elbeszélte, hogy pint világháborús orosz hadifogoiy megtanult oroszul s Igy többizhen Volt alkalma orosz katonák és lisztek beszélgetését kihallgatni. A hallottakból minden esMben kitűnt, högy a szovjet tisztikar, tagjai között éles ellentét van. A szovjet hadseregben ugyanis kétféle tiszt szolgál. Vannak, akik egyéni vitézségük jutalmazásaképpen legénységi állományból léptek elő lisztekké és vannak, akik már eleve tiszti kiképzést kaptak s a tiszti rangot tiszti Iskolán nyerték el. Utóbbiak a hivatásos tisztek. A tisztikar e két csoportjának tagjai a lehető legrosszabb viszonyban vannak egymással, válogatlan kifejezésekkel becsmérelik egymást s a tettleges összetűzések sem tartoznak a ritka jelenetek közé.
„Egy alkalommal beszállásoltak hozzám egy szovjet hivatásos tisztet, aki azt mondta, hogy akárhogy is végződik s háború, az orosz tisztikar e két csoportja között mindenképpen kenyértörésre kerül a sor, mert az ellentét áthidalhatatlan köztük. Az ellentét okáal azt Jelölt e meg, hogy a legénységi állo-
mányból előlépett tisztek minden tekintetben vezetői szerepet követeinek maguknak a hivatásos lisztekkel szembeA.w
Szárnyas István még elmondta, hogy egyszer egy orosz őrnagy beszélgetését hallgatta ki. Az őrnagy egy tiszttársának ugy nyilatkozott, hogy az orosz hadvezetőség óriási hibát követett el, amikor a hadsereget a Dunántulra küldte, mert meggyőződése, hogy ezen a területen cl fognak vérezni a Dunán át-kfll orosz csapatok. Az ulánpőtlás ugyanis a legnagyobb nehézségekbe ütközik.
Különös érdeklődésre tarthat számot Szárnyas István vaf. lomásának többi része is ».\\z orosz katonák között igen sokan voltuk, akik beosztásukat önkényesen elhagyták és a front mögött bujkáltak űzőknek a felkutatására az orosz parancsnokságok állandó járőröket rendszeresítetlek, amelyek liá/ról\'-házra járva, minden sarkot felkulnlnak a szökevények után. Egv alkalommal cpy százados szállt meg nálam éj^iikám egy kocsissal és egy küldöncöd. A százados kijelentél le hogy többet nem megv ki a frontra s csak az alkalmai várju, hogy átszókbessék a németekhez Másik alkalommal két ukrán suszter volt hozzám be szállásolva, akik axon tan ikod-lak. miképpen lehetne átszók
A svéd aajtó viaazautanitja * vörö* **|tó támadáeelt
fSlorklkilm \\r Aftrn Tidnó. i\'pii" n monrkvai P»i»v\'fc» |«»\'nf.\'il.b SvédomsA" nllen indiloli iAznu/i.i*A-xa\\ fnalalkosik a k«.f III jo\'/vxi mog:
Mi i»/.t n JCd\'Ol tio" "I: fi no iiia-"iniknivk hotfx ^VíVlor^/ft r\'tnri •/* biwlon U-zólh- "ink i«u—»-n h\'^rK iiikról. Kr * io-.\' r«-ndkiviil fonV*i mert I. Im Iőiv- !»•«•; f a etéd mvjtó •o-.úmára, Ih»/v a jr.v\'.l«-n <r<,riet l\'nióvsl látmlöti izleto k •
l*"i vil/uro^an fonnianb»i.v«n a .|n
márkázó* vonulat. \\ l\'rnrda •••kkei éflnlv kfvt\'s i.»a/rit tAr\'alei ,/rntk mint ne lr\\f-z\'ii-» Iái wl .-a \\ két lafilnu az óvek f.,\'várnán i iin-!\' • \'- U im-\'k-i"\'\' dolo v.lt hr^/iv; Vn|M\'wi|iit:iir*\' ■ nu-hi-klK-r e kél azovK-t lap ie-•\'?•(«" l.-.ft;» .«•!» tárokat fiizött. z
A török A* romén kArdés
l\'. rlen K WiIIh lfi,«t. — n a eroviet-lörok vi«.»oi)\\ról -/•"•!•• I\' ine« cikkel kai -olabisan n/ * ^ inénv nbikult l>i. bo/v ozt a \' kV\'-» a török kormáio ki-zd« n éir t \'t» aki ílven nuklnn ak \\r a t/>n"-k -*ovje> riszonvlinu nie\'/oldi\'u-t t/m-uit/-!! K lan inryanelilirn a wám.ib iii < ikk jr-lrnt ino_\' Itoasai iáról. UiirlvUM követ kez. telé-il lele-t levonni a t.n k-8zov ;et viü/nmról \\ eikk m.v\'állapítja. boj\\ az noj.\'l korinán\\ !■ !<•-e-zvoAVét ad ti It.iin inia Udeevi/n lábához é." a román kormánvnak n kilM-visták -zámár-i tortént \'.viá-sálioz. Kzr.i\'l MzenilKMi T..r«"ko -/./t\'-ről szóló eikk>M«n valójában tí^rtAfiii I iu\'M\'knzik a Szovjot inaL\'ataitas,»n»| i 8/i\'mlK\'ii TörökorHz.ur lu\'lvzi-tét. \\ i román ós a birok k. rd.nnek ilviui crvmáslöl oltóró kezol,\'-M» |*>litikai ezein|iontlN*il nudkiviil jok-nkó^eg
teljra. »
Szörnyű a gazdasagi helyzet Belgiumban A l>ailr Ib\'i.dd munkatareenek jolonténe szerint a Udu\'iiuni garda hái»i lielyxet nu\'vi»ne.«4«n H/ornyu úgynevezett felnznluiditá.« óta. ^a olnuilt 5 hónap alatt Bogniuil>e ennví ólolmi\'^orl^vitti\'k !■». amelv a Irt\'ko illők k.\'l napi Ixvitclen. k felel mén c»ak hu!\'z;uln\'•»/ii• annek, amit NómetorHKátfból vitü-k bo ő hónn,i nlatt, emiir llelgiiun Nwnet ország mi\'llott állott. Mimh\'r. IW>I giiimbeu nagv elégmlotk\'iisH\'goS ktd Sott •
k földkerekség legelőbbre haladott országa"
.Német katonáktól hallottuk, hogy Németországban minden lakásban yan vízvezeték, villanyvilágítás és még sek más egyéb; s ha mindezt összehasonlítjuk azokkal a körülményekkel, amelyek közölt mi a Szovjet-Unióban élünk, akkor mindez ugy tűnik fel előttünk, mint valami csoda, annál is inkább, mert a szov jel propaganda nekünk azt adta elő. hogy a Szov|et Unió a földkerekség legelőbbre haladottabb országa." Igy nyilatkozott egy ukrán hadifogoly. aki átélte Ukrajnában a német megszállást. •
ZAUA1 KOIWNY

ii
PelhlvA*.
A Céhbeliek Hivatásrendié Ven-lölének nteglietijéte >lip|in lelhiv-luk a váró. tetlel Bnkllft nAI- és férfi Iparosál. hogy idaiszolgállatá, végen —«r»kmár.i (i *orra való
leklnlet nélkol, fa<yó h6 22e,
cstllOrlftk rccuel 8 ftritrtl 25 én. vasárnap déli 12 Orálu. ai tpartetlQlcl liodájahap jelentkezni MMelesek. <:). BUMttíg.
— Orvoai hlr
Dr. Majoros János helgyAgyátt Szakorvos, harctéri szolgálatából hazaiéri és rendeléseit FA-ut 3. sz. alalt f. hó 19-én Ismét megkezdi.
Na^taanlaaa nugvai
liuleáriiKvteritól.
Hirdetmény.
KOiblrrá trasern. hogy 1ÍMS évi már ■lu 21 én. canilwirtkön «• áo. ai.r-dáu a váróul flidrtn H a leladvaroat »rd*n AI<BlAváai»l l.ar
Xo.blrrá tea-am t.vtbbá. boai 1945 AVI márclua 2.1 án. péal.k.n Ragola aátioKM kr-l.tra .ilntáo él,.l6váM«tl.ss.
PlZyelmpr.talam a *Aro« polKAtatgát. hoav a talaAvár..! .MAn f. a várd .rdAn az fmITrtI napok dAI.IAtlIáo, I B«a«la.tnalAI kfialra pedle 7
, aratrtl 9 Aráig dp k.lt ik.dlík A Nagykanlua. IIMV inarclua 2*
A szovjet félmilliónál több embert vesztett Magyar országon és igen nagy az anyagvesztesége is
A mityir földön duló harcok félévet mérlege
Fél. éve annak, hogy Románia árulása és Összeomlása ót* — ma gyar földön harcok dúlnak. Meg-hiusult a szovjetnek minden arra ^Irányuló reménysége, -hogy a Duna térségét politikailag, illetve katonailag meghódolásra birja A magyarországi hadszintéren folyó harcok mind példát szolgáltatnak arra, hogy a törhetetlen Akarat a legnehezebb helyzetek megoldására is kepes.
A hat hónap legjelentősebb eredményeit a Káip.nok es a Duna közötti küzdelemben elszenvedett rendkívül súlyos sz0vjetveí!ztesv.gck adják. Az itt kővetkező számok Visszatükrözik eme harcok renoki-vüli hevességét, úgyszintén méreteit ts jelentőségét.
1944. szeptembertől 1945. február végéig a szovjet és román se gédcsapaiai Magyarországon l.*l-milliónai löbb embert ves:lett<k. Ezekből a foglyok száma b-IOIimnja a 45 000 el, legkevesebb 130.000 halott es kerekszám 400.000 a sebesült, kiknek javarésze minden időre szolgálatképtelenné vált. Igen
Polgirmeater.
Hirdetmény.
Tudomásom rn jutott, ho-jy ffvwr-nwknk a lK>nvódnei,* óh nómot vmoró \\ . állal lóU^iUtt uíy n külnö, mint n ▼árun huónitott Utruletfin lévő Tndolmi árkokat ittlazólielvnok tokintik, azokét\' romiuljék ós pi*xkitják.
Kolhivwn a s/tilók fig\\ elmét arra, hocy külMiöa gnndd.vl tilt*ák el gyor-mAoikot a »£lömüvekl««n yalö ját-eaántol, annál itt inkább, niirol e/okot a Tódőúrk*>)cit rnhhitnö aknákkal fotflák ellátni, amik a Mttaxó jpw-J mokekrv nózn> élutrantflveMi wex \\ I DClk.
Akik ,jok«n figyolineztotÓHcm ollo l«6tx> e jótól- n oaokhon uz árkokban játaranuk, »\\r> l«\'lemennek, ugy a eiuYik, mint a gyermekek nlk<n a igorubban foguk eljárni.
Negykiuii/Ha, 1 ö46 murciua 16. iN PoigArmeaier
Nagy kan naa megvoi varue
pol#AritiMfc-ni: il.
Hirdetmény
rtrSnaiUxii a vált* köróiiné^\'t,liogy e hadmurel«»ti lerQlut p ígéri kőt i \' ig%xgatá< ának ni/etójo k. uk*i»ógóni ( Sr»«ai aa orn/ty minden l;iko*<i»nak •at, Iukt oceaég óri. k. ii aértp
raindm exelekmónyt ik.tU>u.k!tzolu> vények. «*idök. I •\'tiniitinialAk, líráitok é> inuiikakorul\'k n^juvoUxo, iltntitkiM\'k üxáJliu- (•* ok>U<nuiyujbM, eíV«oV>.iw ejUV^rnyiWik idliíol;it,\'Uí
X4Ik>I\\i»i, ath.> aniLik tudonuwul-• \'i.w.t, »! v t aaonnal h>l«nt«u e Tét»>ri llutoiiM^;i Su>rftioa, ilU» kdu« körtvivk.
Naajykai.iiHe. 1046 mAreiua 10. ^ Poi^armasur
értesítés.
Értesítem az laen lisztéit kö/ön-•éget. hagy Riralyutaa 19. aaám aleiti
pékséget
megnyliottam. Kenyér kapható Privát sütéat reggel 8 érától 9 lf vallatok.
Tisztelettel Farkaa Karoly, pek
magasak a szovjetnek a hadsereg\' kötelékek, a legyverea S9 és a honvédség kötelékei, valamint a repülörajok állal fegyverben és mindennemű hadifelszerelésben elszenvedett veszteségei Is:
Több mint 5.400 páncélos, rohamlöveg és egyéb páncélos |ármlt, kereken 2.700 mindenléle méretű tábori tarack és légelhárító lövetr. mintegy 4 800 páncel-elháriló, agyú, löbb mint 13.000 gránátvető, páncél- és gépfegyver, közel 20.000 Mllönléle fajta jármű, 1.200 repülőgép, 250 mozdony, töbi> ezer vasúti kocsi, köztük löszeit és ellátást »?álljió vonalok és hadianyaggal te!t raktárak es lerakatok ege^z som. Szétromboltunk továbbá hidakat. zsilipével és a forgalmi es egyeb. katonai szempontból lontos beiondezeseket is.
I^y a bolsevista hadigépezetet! a hat hónapos magyarországi harcai folyamán nagy reaek támadtak, amelye* :i keleti arcvonal déli részének jelenlegi hidieseménycire nagy, esetleg döntő kihalással lehetnek. 4
Patton USA tábornok — Moszkva pokoli * terveinek végrehajtója
Az l-.xhangf hirs&olgálnti ir<> d;i jelentése \'szerint i lt.iiii:i bülparti területein Puttón lrs\\ tábornok megkezdte ;i nemet |H)lgári lakosság e-.\'.v részénél; üzámbavótelél, eg\\ nitlsik részét pedig munk;ilá!iorokl»a hur oollultu Az iimerik.ii tábornok czállul MoaeierEffttszlilt. lorvt i nek végreliujtöjAv i^\\::tl a/ok-n.ik tiz ördögi ter\\ekni ;v ntiif lyukhoz Jultiban t liur. lilll \\ Hooseveit engctlelm en be leegyezésüket udlul
Jellem/ő. Iiogv .-ko/ben Moszkva székhellyel , r-.l l ajnkitottuk, iintelybei m.
képviselífjWt\'nt Httosevx\'lt Is elküldte eg. ik N/iikt bb inunkat ír sál. tiki Irimés/elesen zsidó N\'em litok. hogy ennek a bi xotlsúgliuk leple alalt lulajtlon kép|>eii az az intézmény rejtőzik. amely :i néinel munkásokat fogja munkásrabszolgának el hureolni n Szovjetunióba Sőt ltoosevelt és C.luin liáll még arra is kötelező igérclct leti Sztálin nak. Imgy a tléli ós nyugati arcvonalon ejlell foglyokéi ki szolgáltatják a szovjetnek
\'Mindeneseire a szóveUégex l-rvek il\\en nvilt ismertetésé* hek egy jó oldala van szét fos*-
Alullri\'Unk UK.v 1 \'!> Bt "
dulomtói inrgtört •rivvel iul«\' •ögar. Illetve rokon
• ■lat kUiiion romniuk urvében I- IáJ htizy a a/errtrli téri, apa. icatrér,
ZEHTAI L/UJÜS
hCAV wo.iQtvaxalb
folyó a»I niArclim bó éa 13 <>r»ket életéi »k itlk, boldog biu—á irAnak l\'í Ik Avétren »A oimn t auoyl.
Práfn halolluiil. lolill marnl\\Ao>Al f éti toároluahó2i éa 4 u. ft ómkor Ionjuk a r^rt Kr.i hlivaDSa »zeriarl(lMk nzMnt oeetenlel telni é* a klnlaolMAl rÁm km. leronlttbao órln ariigalomra belyerol Ai enfenztelA •xeoinilM- AIUoxai a mn,•oHleKmt letklldvéérl t évi mari li.a bó l\'l én rt e s ómkor fog • >wiauliaal templombaa ■ Mliidft.hMórek hemniaitalul
Sef«kaiitz«a, JWt > uiArrlua hó 20 áo. j\'
EmUkatfet ftrAfcké euleOnHve xárjuk I
0t«. Zealfl L«)i»aé Satf IrlnéRC. Uja« j«.««f gyetmekai,
Im Iwku Ujáé*.. Z««ui J«**«f, *»« ]*tir*«h k..d.r.« Kalv«rcl. In a.II láyStgf»4 »u \'M, a«ir «y«>fy Biaki.il J4t*«f »0*oríi, Bell S SfS.gfft* H.f.«ib KaUlis, Sé.bldl Rém Jalta léfofnói éa ai
Imim r«k»ii|
városi mozgó
Március 16-tól — péntektől EMIL JAnWHQS brlllláns játékávsl
Kivirul ax öreg sslív
Előadások keidete $ és 8 órakor
Innak ux osny.es rú/.s.IV| rántlok. igy l« galal.l, , \' _
vek szövetséges \\U |..\\ í htm vannak tizz il |,.,, ^ " " I lokralók és IndsoM ,|\'lk \' , I xelnn* cselén niilx. n .„, reójuk
MíuHivó a Natyk.au \' egyraűlet éa l>él/alal l«,rí.* HtwvénytArsjslq III, i^,, (MK-lolt >i oraaor -t/cklié/ai. .. i ,
• wl rendee üu^ai, a t. ré4x»en»eseit«t it-nci. NaitykanirRM, l\'MV Ifht lu A/|»4/„ A kS/gyOlrt tárKya: I A „ ea leltig,t ifli<l/au^. |alei ic
| lei. vrói 1. Ki 1911 tol ntiru • tAtozai éa a nyvte«eK It \'-./\'is, roiai a lelmenlveny Ui^ytlim UnyelótN/oitaaj: üi|tna« ttir^a1 . Iga^KaloOKi ta^oK vaiatlUu i. I. buotiHait VIIAÍ/I HJ / i:Kv.;,, Mlyaxctiieii nc|vicnlcll imlus.i v>> r«iiitiiaa i mi>«wiwit««i ik*, .
* ku(Kfiü**«H HáHMil i\'.f<>Wai .... .,.
Mérle^-kiAinla HM*. Saiimhcr Vagyon Pef/iarkvk/iti
liit .Ho.t lii. tdcxvii pt-mnrM.t\' i>t i GiriMxaiiilaii tcnnalto kftvec ■ s K>rft Nciiiacii ltjniinai l\'<il\'. \'í«»i nyar Kir. I\'n«,ialal(jf4:i>|ik\' á\'. i... . , l\'en/inié/rickitél l.-nn.tlki k ., I.I4M.VIS ÍJ. P.rléhpa|iii«k i Vallok HASüJ SIH t>\\ A(\'ato« I A\'MHII kgny«atlOfci>a^ I\' I
K|oniélck-K l» tO. Ii.xji.jf.
s/e«hj/ i\' aa ■ ,<•
36 IMS-NJ. Kvicrüv/éü I\' I rrke/cll vaiiék I\' 4t*a v.\'ZS3nytiM. (itaüftjt\'K c- »/. aüovik M 4
Irliar a jplók-.- I\' ^a».i< »l.«p I\' (14, , l..j>.iuati . , n4M l .riaick I\' \'il.ftrt) . avk lJiialék4 P 26 irt. Jl. \\ vixa ertékmillmn^icti iát *i Kriék papír éilékküMiibA/ti. la 24 MH.. NyuK(l«|al.ij. OS«i\'" viselni sen\'iyaUp I\' •■ufkti Sándor |at>iit-u\'tii .il.ip I\' liMS\' Tivadar liarlí taclöi 4la;
LAwenalem I nil alap I\' ■ •«••
ICk: lakar<k«e\'4iru I\' _*.Z>4
aiáailatMtftefc P .! t-mi 1 r ■ i egyéb u nartílci.-k P • « • <l«r«rc erkc/t II vallok eili r cl nem • vll oa/iaKk I\' t l • vanrtii klncIJri tl>r:e4 P \' t ■ b«Myi kamatok P • \'.ií >i » \' IS4< éti nycu-bV a:no< .i P l\'»44 \'vi ny-rrcafe P ViM 7o* \' P UAiJ\'ltOi, (Wadéko \' kftl P J.4** .84 7K
Vea/lctcf-nyrrrscg s/iml.i l\'MI M ccftiber Jl-én
Vca/lrté^ Kiiiulkiavlj-ok takart* k«tfiai i\' h? Wi \\i, lohóiaánitatvi \' P 43.2ZPyS. viaxonllft/.tmil.i*! » <• 32 IftoT t, lotyÓH/tnU hU«n /• 1
7 710-40, 1 i4/li lu«lé«ek. acgelyck Maxii «/..lgai nl4i«<a»\'» IS 7I./VS é\\ t )u£dijak cs k. i: )r TOail4\'AH, tlNftviMlói aceéltík P Ülteti kólitieaek P 97 .\'7*4.1 Adokítnk; lékrk P 107 (Mi 44. fctgJllaaMPí-: r .39/JS3 73. leírj*. .\'.Ilanii konyv|< v*i\'l« ból P 334 12. TartalíkolA,
léaekrc P 3S0OO , Rgféb »•«•»\' Hirachtcr SjnOor (ultilrumi alap fca "»ta« P 400 , Nyereaég IW|3 «vi ttiioial P jS.*33\'2N, IS44 ívi < r 2U3.Z6/ A3. Oasiencn P 87.V1 Nyerraég Nyrrcaég áthozal • évról 1\' 3S.S33 2X, KamalhevíU ^ kaaial P IMS 123 01. lolyó»í4- « kamat P 293.«r2 " t. /riékpanir
8 075 72. péntiniéaz icknít t-lhílvC\' kamatai P 4S44*ST, Julalék k • .\'H« ■ 2S0.7U4-S6, HAthetinvetMcn I*
Egyéb tOocdchnak P 2 4^4» lf Irléaekkól brlolyl P I 172 17. ** PS7.V43SII. NaaV«anuM. I\'i4» brt 31 én Dr. Lény Bé/* a. k > igaigaió
Ai igataalóiáf ntveban Dr Holhr Ut*Jn % k *\'•<\'
Quntár a. k II C.ROk

• i.VWk
Mrgvi/agt la ét MK«n». k " • te i felüg/0l6/
ZALUt Rfztoa
Uadta ..KI/(«/o»-»i Hl F»je|Ae » \'o • .a • ■ a «i*iaaiaa*a«\' a *
aajvti-
Hf*wéH»\\ Mr " -
j,jt t»ioin«m. ee. iub ElsHtétrtés kezdete 19 órakor, vége reggel 5 órakor »45. mároiu* 22. o»üiöm6i<
, " fft-ur i. U»»
,...... , ». kladAhl.atall UUoa 71. n
Felelőt szerkesztő: Banadak Raxaő
FIAIIi*l*«l li«: %tl huoipfi • p
Mf7«dé*rt »• pfocd
KSIolékeink folytatták támadó mozdulataikat
m fftwlypontokon
Palaőgafla községet változatlanul, szilárdan tartjuk Tovább tombol a kalatporoszországl nagy caata
iBe.lm) A WilholiuMtraaao luk>
»<úrivójo kijolnnU tto, ttogy a ifollélv4r Kóla <*llu kózótt
(ott s/i.vjot támadó vállnlkozáa-nmemnek távoli hadáMsati rél-Ki cnak n azovjH fóna-^.••fváifá\'r elk»niritézkodi*so n ila-f» n Duna, illetve a Punn éit i Itrám k«"./rttt indított német offen-irtl */«mlx«n.
\\ i-i!miv mták kélné .Jlnkmül orú* in.illá*t L»nu<óbinak tat olaé-torlnm . tiúuiel támadó erők c-vökkonté-/n t.\'it\'kHMmok, liogy nénkot orókct f njjui.ik id mKa arcvonal aiakaMzok-Aj, e- anonlxm nom sikerült nekik \\ hómul ki\'lolúkok n/. orő* »/ovl.<t lk<nlániiulni)ok nllmtére fnlyUtíák MAdé mozdulataikat a fő wil> imn-tá"ii. \\ némot n>oiiiiik nioat fólog n iitvlian Imlad. Kbltnn n tclrtw-MN\'ii clámpikilt jolentőségn van an-l> lnuj\\ a lioltt\'vinták ujhól ho-imitáltak tfxékarfekénrérra. Velaé. álli változatlanul nailiirdan német lé/-ii vau. Tatánál, in«»lv Kolsógnl-I A*raknvutfutni fokszik. a német ■kvtiwrrlú arcvonal eredményen to •éienvaé-jnt f«<it ki. NAmetuta{rv*ir i. l.kok ar rlk nV^tAI ra\\általában l\'in /aviovii, tnárciuH 10 ón kn\\ri n Hd. Ióntól délnyugatra k«vó Mtmwnii hídfőállás. A Nthovla-
vk uU crAorian n vontul t.ik ho a Siiióhr. Ihvv najat Cnatarvnólóik < tu\'énégl l-ombáik rüzého k^rit!
Honvédalnk alkarsa tárnadáaa éa kézigránát rohama MTh A IWIakm é* « Velrn*o|. k .at folvó tanú dánok muán a > iit4k váratlanul támtd.Ut III-iniM.ik <*v I.Ju ollfwi. A Inatoailáal .« Iuvfo/caapalt>k luhninoxnoka, tav nrnw*nU>r felnöhb nnrancnot «<»m vitrva, elkmtániailrtnra ra-• ."•aiwvtót a má.ml orviü rllon-v - , intvu. A IhmitvMoV lon.hV . tAntadVt klvvU\'Mo az olli»n*6 , « (alnlnSI. Majd nUuia kóaigrá-| atul rolwnnia iiMtnluk m ujl>ói kitti ki^oáló K»U\'«ml\'ik ol Vainai ö Ma»»«iatat
oIUmiVv ixn«:k\'rnl wk «VU,t ó, ^«Unülu«t n+i\\tott. Vida x tvumVl ihjwIóI áik»«lt • Sió ■ ni, mohot a* olk n*.^ vnWn •i>tt font»« ad »tv\'k*f fa>|> [ a holia»vi5iak ottani V rvtnrM é> i <v>\'k K»;tnr*a tHtlakó I v u a túitvn alntrntotír
I\' v vnaMitazv Vida K>»fc*rai»M » d«p;a<i ma«na|< tAn\'a.laa in-
\' melvtvk aiWrr Vtda
\' w (ckk\'rta^ a.Uann«k
i\'tdmmnál véraa utcai har cok dúlnak
"í* d jfltnU; A SteltntvM k«-^ KmH ixlf\'it hmt.\'knét a i*|| ketkenv t<*flift«n a »u-
h v\'ifij^Sípiík«k« IU|«Zs\'lt*k
\' > MJiao HvrtKM a d:U«tt ntriti\'l Mliflff Wit« \'•
, ^Oltta vtrta 1M "if-« KV Altiimrait, \' • *«zasak Unaiii utái t* ^ ^ a •árreVa. a.Vi
acrcdctt Utcai harcok folvnak. Ugy-ijlntén a vároa mellet Wv3 magas
latokért, melynél a néMárk » rohamot vertek visua, mielótt a boi aevlilák elfogUltáfc. Ai u) állások eléli a szovjet alakulatok elérető r résel ösüzeomloltak.
Nyugat-Poroszországban a nagy elhárító csata hetedik napján ti- I érte tetőpontját él ériásl küzdelem \' folyik Ougenfeldtől délnyugatra Danzignál dél nyájam a boHcwxah 1 szOnel néltOl bshzoHák őssrefngotl 1 gyalogsági kötelékeiket és páncek* l alakulataikat a német gyűrű elleni ; támadásra. Miután á«öf»sl kísérte- I telk meghiúsultak, érák hosszat tartó harcok után stkerótt a bolse-
vistáknak egy uralkodó magaslatot elfoglalni A harcok súlypontjától nyugatra lévő dombot a némel tengert erők egyetlen tölcsérhalmazzá változtatták. t?i a borzalma* tQz a bolsevista csapatok zömét elpusztította
Kclel Poroszorizágban a nagy-irzbásu csata mindkét fél jelenfős lószer felhasználásával lovább tombol. A némel arcvonal déli és keleti szakaszán hátrább belye^Uk^i német arcvonalat, högy mf^ikjdv- !
lyozzák a szovjet áttörésekel. A bolsevisták hétlön 72 harckocsit és (iOOO^embert veszilettek. *
Aznonkoi torror ívpulógépok
moKa/x\'iiuir.ú túmadúaai tegnap R>>
xép é* Dél-Ném.?tomíg ellen irú-
nviiHnk Különösen .Jena é-« l\'utdá-l\'.m keletkeztek károk. Az angol Imuil\'ikzók i élponljai a Ibiina woat-faliai tor ölet közáé\'.Ti voltak. Az éj f\'rlvsmún íNcegilib kolc-tckok a birodalmi főrnros éi Stnjeron«zág fuló repüllek, (ivorsiisazáiljuink az aug"! partok i lóit og.v oi \'is n biztooitott hnjékiférell-ól kemAnv tttközotekh.ii 1 hajót •») W) MIIT tartalommal hOI|\\OHztettek el inngV-rtoltnk itxnNilót, valmuint két motoron nmuHaH/iulot. A» i-k\'ixó éj fol\\auuui UNgyorNiiat/áilot felgvujtót-uu ö^ másikat iltegaoluzU\'k.
tliorlini A német nvugati fal elil«n a/ ull.i|.othan, anu.\'(\\hen évekkel a Ii.iI«>iii előtt nuigépiU\'tUík, nem j dent korszorü erjHlilmémt. tVak a mostani amerikai tánmdiat moj/oJózóii}.\' lé\'mliajlolt ja»itó munkálatok borán ;ilkalm*xták a knin/oru knvetclmén.voklK*z óh több kiaoródót ópiU\'ttok skibiiuozők elhefyez ao-tvii »ilamint tnlori iTődők letvn1 de/éV\'K\'l og mziutti k ki é,s itry a Lu^ul«»l>bi harcokban igon jól buv.il-
Zala vármegye főispánja Nagykanizsa közönségéhez
Magyar Tutvératm f Hazánkra awtyoa móöaHaU »i mért aa évban a Tsrsmtó I Aa áiaial boltsvlats hsrdak Si al m^iiAHt tartatról hozzink hatol a megkínzott éa\'a azibarlal légilvatagta témagaaan áthurcolt magyarok jaj*««i*k*iaea. Hőt Komidul..nak, ak k némát bajiársaik oldalán küadanak Hazánk alUn%#g»i aHan, köifénhatad Ta magyar férfi, hogy blatontÉgbaa ét nyugtlomban asvarialanUt dolgozhataz s hogy Ta magyar nő, a aiovjat katonék Állati ülJözéaailél mag vagy vAdva Hós katonáink réaan állnak a bolaavlslak támadásainál aa ellentámadásainkat súlyos él vérss vaaztaaágat okosnak aa allamégnak.
Magyar férfiak és m»gy*r rlffft t Sagitistak honvédalnknsk él pajtáialnknak nehéa kűrdal-
lUaaan kéiziéggal és öröm-
raűkbsn I Aki nsm ragadhat f\'agy«a>i| mai a szOkségas sánomunkákhoz Hl nak nyújtanak védalmat hogy\'a bolsp Siűkabb Hazánk föid|ét. Igan kigslh Tőlad kérnak a bátorul katonai áa^i Sajnoi, magáHapitottani, hogy ra
i a azsk nakOnk és oiiládunk-IstAk so^s ns tiporjak végig Áldozat sa, amelyet rr^st Iához kópait.
mindig vannak olyanok, akik
sasn baoiQlatball kötalasaég a ól üviqnj k magukat Eiért tlre*de/em, kogy mndm vonalép lésre faiszéidoití polgár, s hét három napján, hétlén, kaddsn él azardávagy IpSölö tökön, péntskan és szombaton napi hat érás munkaidá<ai .kftia^f ax lllstéksi né.ast hitéságok utmutKAsai o\'apjAn a védaíhil állások kiépitaián részt vsnnl A munkaórikat díjazzék a a.toniitúl é f a-nmai ti állatnák mJndankP.
A jötéban m ndaaatt, aki a védalmi á<Uiok épitésére való fal-saéiiláinik nem lau aia«#t, kaaerua Mnöaa^t fognak kezelni és S lagau\'yosabbin magbQntatik.
Fa\'Nivom mindazokat u M ÉO évas férftaki és 16-60 éves nőkat. ik.kat még nsm aió; tattak la: návszarint Sinomunkérs, jslentkatianik a nag*;«antraal ■ir\'otlésáv (Mérnöki oszt. II. a/nelat) M -dan mis hafyaé^bai éa filubin a jalantkazéa at ottani némát katonai hausagnal té-tén-k
Érvérem, kogy aw ut^ié fa#»*éao*i etjée aaér nam
sk»d s*n\\k aki nam ts\'jasni baesJ atbs\'t kötaaasé«é« és klvonjs ma^át a fO^a^p-teat ma-»kát a«0»
Még m-vj-g >0*4 lévéeaértoktl kées<ts«< aémt aaeratlaM aJrjét
Csomgy ri,kl*n, ZaJe nt av^ye fjupiya.
Az utazóközönség figyelmébe
A nagykanizsai állomásfőnökség értesíti az ulazóközönséget. hugy Nagykanizsa-Szombathely—Sopron közöli közlekedő német szabadságos vonat menetrendje holnap, folyő hő
22 tői kezdve megváltozik. Eszerint Nagykanizsáról indul 19 óra 30 perckor, Szombathelyre erkezik 22 öra 50 perckor. Szombathelyről indul
23 óra 40 perckor és Sopronba érkezik 2 óraku*. Visszafelé Sopronból indul 3 órakor. Szombathelyre érkezik 5 óra 12 p-kor, Szombathelyről indul 5 öra 40 p-kor, Nagykanizsára érkezik 9 órakor. Élthez a vonathoz csak korlátolt számban áll rendelkezésre polgári ulasok számára férőhely A tolongás elkerülése véeelt ajánlatos, ha az utazó közönség előre gondoskodik a jegyekről.
Partizánok agyonlőtték a pallnal plébánost,
holttestét a Mura folyóba dobták
(ZaLiciiermeiii munkaliu u»k lám bitzilő lAfHlmr) K««hk«n tli\'|l»"ii ar alxólei.ilvai ewiidóröra j«»lonU»tta» a ralnogci s/offi üjjvétz.HAffiH\'k. t»o>p tlut kózaég natÚMban n *lurn folyo I...I kifogták llnl/^z. Dánkd Mm , V(fc juliiui plól .mos holtuktól. A |>L\'bánó ■» ko|)Oliv áiiUi ót lóll hi\'lH ul«d luk. A kuUní L\'óppi.t/lol> .\'IvoUiJ nzurmazuak A nyomosán ii.i^tiila l\'itotta. Iuaz> a pióiiaiM^ liuirviua lii-án Hint el Inkájáról. A/óla tttnki m»ni tudott róla mhiiiiiiI ll"ii\'<«atét án találták mos.
( saknrm li:»o:i)ó bülltéliyiól ér ko/ett jokmlét /alagyorlván knAnóg-I.ÓI id. A kü/.hóg lialitraliaii a Murai folyóból Utyok .Milláit óvo-
ku|\'<cai hikoi Imituxtét iitgutk lu. A db •rejtett Y\'WiMat azorml a hulla I nap óta lohotoU a vuthrn. Kh-l*»n nr r>^rtl>on is i*i|yé» Által ütött
Hifiét tálaltak a hulla koponyáján.
A cwndé.r^ó.\' /. I ,k ru, .-.zigoru vizsgúlatol indii\'fit a Uitbwk folku luUtú.-tti.i l < ]u vi - bzoniit a lu*
C vétlen .\'Vilk\'»-n.igukal. partiMinxk uvették el, nkuv t déli UtruleUkréJ azivaro^tsk \'<• >-olmáinolaaukrm
A közönséghez I
Uaeonel f» bl»om a vároa lakoaaéaát. hogy a aiQrkOlét bi-áJlu uUo ba r-ptj.\'é tépbufláat hallana, avagy a klarladó fel-haoinik. iclbd*d további oálkfll a aa]át erd\'kíbtQ vono\'Jon le az é\'óbeljre Aa óvób^heket tjlai fa mtodanOtt nyitva ké\'l tartani LégoUolmi porantinok
Angolszász légibetyárok géo-puskatOzének zalai Áldozatai
\'Zala\'ft.itfgi i.ut.kstéftunk lév-l rtzüi fdantéié) Az. allenMnt ra püldk Timételieu terrortániazUat in-rfj\'.ok Wkéa zalaznepoi k^koz^aek el\'eii. lg} A\'aólennván anjolazlav repül\'k gíjpuika tüz/n-k eo ha lott és e^j. aulvoa M-br^ait apoia*^ var.. Ikiwtcrdéoe állomáson
az amrolizaazok iréppuAkiassának lkxíit: JáriOB. Dl . JLa* tl Ko-J-r J6z««f esett >.-»-. liaenk 1" »uhoa aebesCltet k-Sr
házba.
A perlak; ÜWxrAscn azin\'án nór> aalvoa aebeeú\'u; követeit az nlUnaíj • terror gé{-puaka«üz«.
ára TCO mér,
ZjUAI JMZLON*
M ÍREK n
UlidM n CattOrt Rón ut a Kil<kn - PmtraUna Oktleláa.
— A KJ.ei.io. te.eea. Miiders 21 ével kl.aleloMn la belelőtt a láváéi. a maga peaeízllí íklí.al, Iriaj .l<k.rin»4e*el. Aa a taeaea. amely belofja válleala Kunira* r.mlayUt.L Ai a| — HunteheU Tsvaiz...
— Lelktey.korletek tutnyok réaitra. A naaykaolzeal Urleinyok kiírtakon,ra-|ldó|lnak magiendeiéalbtfl máidue 2Í-I
lez.mli.loo) eala léi tl órai kaidtltel toány lelkigyakorlatot Ununk. Elmélkedt-aek a fckérteremben vaiámap, hétfőn, >l»n \'m^ ?. aala 6 írékor lóinak.
Veietí|c K Labanca Mtdtrd a lonere tadö príiaai A lelklgyakorl.Ira minden-nl aaeictettel meghívunk.
— Lelklgyekorlet Ufllak réuira. A Maoa Stlee p\'tbánie templomban ma call-t*f»IOn. pénleken éa nomkelon cele 0 ótakur kliliólai léillak léaUra lelki ayekorletet tartanak. Lelkigyakorlatot mell Kot»*lh J^nal hillanár.
— Laaent.k lelkigyakorlata. A helybeli Loeente Pgyeeülel megalakulása óla ncm-i*l éa válláseikftlcal szempontból óa In-14a aalvén viseli a magyar ifjuaágt-k aortát, Oaaxchoiza ai iljuságat, hogy bl\'é-ben mcueröíödva, nemzetének leuhasma-aabb tagja legyta. Eme példátmulató törekvésének eredményeképpen az Idéa la I«m Nagykanliaán külön lg venltlalkigva korlat. A leikig akorlalot a Jéuia Silvt plébáalatemplomban Horváth József hit ianlr vezeti csütörtökön éa pénteken 5 órakar, tioaibaton p<d g 4 órakar
— Anyakönyvi hírek. Nag>kanl(sán a legutóbbi kimutatások óla az anyakönyvi hivatalban a kővetkező bejegviéiek tör-lépifk ; — Szüleiéaek: l)olniányoa Qyörgy lóldmüves és Bartol Teréziának rk. IIa. Caöndör Vendel lölmüvea éa Né meih Máriának rk. Ila, Vaaka l\'erenc MÁV voaatfékezö és Uenka Ágnesnek ik. Il», Klakórösl György napsiámoa éa OlvÖa Júliának rk leánya, Németh ütula növel kai el I Szlelvczelö és Pálra (nullának \'k. fia, Nyáii Rudolf MAORT tlarhiselö éa Várkonyl Ilona köiépiskolal tanárnőnek rk. leánya. Pergel Ülvén napszámos és Bejeser Teréilának rk leánra. B.denck Járóé aiahö\'iiciloi éa Siockrr II nának ra. Na. I\'oaó iiiván MAORI gépkocalve-teli éa Vlda Magd Inának rk. fia, IfcMcs Ptrenc aBiialov stvfd éa Aikua Ételnek rk. Ila, NéWielh \'atvin kfizséel pásztor éa Bebatl Pau\'áaak rk fia. Siabó látván Mslaloa segéd éa Horváth Minának rk. leánya, Tóth Perenc állami lanlió és Vajda Erisébeinek rk. Iia. Iáira J6iael MAORT oatmkás éa Lenkovila tir/sébatnek rk.-fla, Májar (téaa m klr poil.ial.isit éa Nagy Ásnának rk. fia, AuUl i.áazló aillóse<éd át Uudlin Annának ib leánya. Háiaaaá-■on klvűt atUlelcll I fiu éa 1 leány. -Halál oiáaok Bakonyi jóistl MÁV ftlá rk: TÓ ért\\ ParkasLási.óné az Dani Anna rk Mlév.i 0;c Antal esendárasa-katave*otó rk \'JA é\\ct, Ilma Uförgy ta-aaló rk. 12 év.s. Kuia tásiló rk. 19 hó-aapea. H.vvAth Jáoot napuámoa rk IS ávaa, Véklca La|>s gaula»igl cseléd rk. 4S é»e<. 0iv Kiss Jói»r(né az. Ilorválh Mária ik «3 ávrs, ft»v. Kun P<rencné a> StU MirU rk #0 éves, Kellrrmaan Jdzaef •liar\'oit rk 79 ávea, Németh Lajos meió-
ritdaaá|l munkás rk ii ávea, Nagy a lg mami ra. klr. honvéd ref. 13 ávea, Oiertti Mária rk 10 hrtaapoa. Stanles klvéa ik. 4 hénapoa. — H á i a a « á k 0 I á a a k : Caanl Sándor azabó rk éa BDkl Irtsébet rk.
Hozzátartozóit kerosi
Hanrkoe linr\\> t. órtn. az R. 788. ti».-n\'il kenvsi (liuna Imre lutgv.-t.
Baranyai l.ajoat a/. K. ilílíl. tp.-ról krri-Mi Dienvívs/onya. Kéri Uijtár-aait. hrt tudnak róla. érte»it«ék. inert dnoendior kozejv óta ueiu kn|»olt tólo lovoWt. Kruvilóit kér Üazdtut Ilona Nap kanizsa, tVittforv-u. 0j.
Wolvr \\r\\uu\\ iQ\'óuvaMMt^a órnap) krmi lekoivait <■•« w-nK>róaeit. Cinie: Vér. Wwic^v. Ilákóeai-ut W)
Keruaeturv nme honr.-t t C. 449. tn.-iól kereai fekv^e. Hajtm-aaitól iá v.ir férjöról orteaitéat, meii d^vuiU\'r 16. óta lw«tn tud «k»ininit. Cinui: N\'a^kaiii/*a, Attila-u. 40.
Oaát U.ui/lö PuA/tMtiaholearól me-m>kult koreai 6k>oa|tjnl Koroinvt éa Katalin nóröivt. ( imo Nag>kaiur»a, Váru«há/a. ndóhiratal.
Métjoroa Keronc keieai lleinköa-ctalarvM éi Ni^>nvra<l körn>ekófól mrookóll itnaM«Wit. Ha MeaM-róJ tudnak Vklaaiit. érUvait^k Kia-kanvaaa, K«|pókca?tó-u. 4.
A Nemzetvezető az ezeréves magyar nemzet nevében táviratban Üdvözölte a Szentatyát
A Nemietveietfl a Sientátyl ko-roaáxásáaik évfordulóján » alábbi BdvözM lávlitlot Intéile XII. Mul pápáhoi :
A korondzds évfordulója alkalmával síelek a Hungarista Mozgatómban megújhodott ezeréves magyar nemzet tiszteletteljes szerenae-kivdnatalt tolmácsolni. Magyarország, híven évszázados keresztény
hagyományaihoz, Isméi élet-halál harcban áll, hogy nemzet! OriségH és az európai keresztény .kulturát a bolsevisták pusztításaival szemben megvédje. Ebben a szeU-mben küldöm legn.clegebb szerencseklul-natalmat 7s kitűnöm, hogy Szent séged uralkodása hosszú és dkxt séges legyen az újjászülető világ javára. Szilásl Ferenc
Gazdag zsidó elásott értékei kerültek napfényre
Nem mindennapi leletre I ukkan-tak a napokban az egyik altölend-val tégo-óvóhely pincéének klb()vl-Mse alkalmával. Falbontás kOzben bőrtáska kerüli elö, amelyben ezüst serleg, Ulca, vltágkosár, gyDmOlcsfis-fál és szalvétatartó voll. A pincében dolgozd munkások azonnal letemették a leletet a hatóságoknak. Pénz-Ogyórftk szálltak kl a helyszínre, átvették a többezer perigó értékű ezüst tárgyakat, majd a magyar
postatakarékpénztár Igazgatóságához továbbították.
Az értékes ezüst lelet számos bevéséséről meg leheled teljes bizonyossággal állapítani, hogy azok az egyik Internál! vagyonos zsidó család tulajdonát képezték. Az ezüst holmit a zsidók Internálásuk elótl ásták el. A magyar fóld és magyar munkás azonban minden bont napfényre hoz és egvedül csak a nemzeti vagyon gyarapítását tartja szem elöli.
Moszkva nincs megelégedve a debreceni árulóval
^ 5«írp..l •llanállásában réiat vett magyarokat aiámOzUk
A szovjet rádió élesen . bírálja Miklós Bélát, az árulók kormányának úgynevezett miniszterelnökét. A moszkvai rádió szemére vell az árulónak, hogy nem elég a szép szavakat hangoztatni, lássuk a tetteket. E megkívánt tetlekel azonnsl meg Is említi. Elóször\'ls végre kell hajtant a földreformot, amely a kolchozrendszér bevezetéséből és a földnek állami tula|donba vételéből áll. Másodszor pedig Miklósék kötelesek nagyobb magyar csapatokat a szov|et ludsereg rendelkezésére bocsátani, amelyek azután, mint a bölsevisták ágyulQltelékel kerülnek bevetésre. *
Budapest lakosságából eddig már 20.000 embert, akikel azzal vádollak, hogy résztvettek az ellenállási
mozgalomban, a bajai dunai kikötőn keresztül Kelel felé elszállították. .
A Magyarország déli terülclén lefolyt harcok súlyos veszteségei arra kényszerilették a szovjet hadsereget, hogy mindenféle szedett-vedeli, ezenfelül kiképzésben nem Is részesiletl katonái, valamint CO év körüli férfiakat vessen be a legelső vonalakba. Etek pótlására magyaro\'.al zsúfoltak be a szolgahadba, ahol rátermettség, kor és egészségi állapotra való tekintet nél\'.ül megerőltető szolgálatot kellelt leljeallenlök. •
A magyar területen bevetett J. bolgár gyalogsági hadoszt^ylól zsákmányolt titkos irathói kitűnik, hogy ezen hadosztálynak a magyar nemzeti érzésű szabadcsapatok rajtaütései kövclkeztében nagy veszteségei vol|»k. •
IMii wárc^jJ
Balga kérdét Churchlllhoi:
„Meddig kell még a szövetségeseknek éhezni ?"
Angliában a (sjadagok tovább ctAkkannak
Hivatalos angol megállapítások szerint Angliában az éielmlszetfel: adagok elérték a létfenntartási hányad alsó halárát. Számolni kell azonban azzal, hogy a fejadagok tovább csökkennek. Ugylátszik, már Anglia Is érzi, hogy Q esztendeje tart a háború A nagy küzdelem utolsó fordulójában éppen az a döntő, melyik nép győzi jobban a nehézségeket és melyiknek több a kitartása. Nem vitás, hogy ezen a téren Is Németország vezet. *
Egy belga jelenlésben szószerínt a következő áll: .Meddig türl még Churchill Ur, hogy 8 milliónyi szövetséges — akiknek- annak Idején mlndent megígért— maholnap éhen*
haljon? Meddig kell még a belga népnek ezl a börtönnél rosszabb sorsot t(lrnle?H A belgák Igen sokszor teltetik fel ezeket a kérdéseke\' nélkül, hogy azokra válaiz érkezni
Hr ;y Ígérgetéseiket a szövetsé gesel miként értelmezik, arra.ujabb példí a következő:
Ed. tl angol külügyminisztertől megk rdezték az alsóházban, hogy Rom. i)át, — amely eddig több mini Százezer katonái áldozott a szövi ségi-sek oldatán — hadviselő állam iák kell-e Kklntenl? Erre a minis Ul határozott nemmel felelt.
Ezi < szerint régen feledésbe ment mindi i ígéret, amellyel Románlát előzői :g vesztébe csalogatták. •
f»H»hré» • raűlöhhöz! í
Felhívom azokat a sioiőket ,lv nek fial németországi ihirUei\'bi rokban vannak, 22-én délután i, e óra közölt Deák-tér 2. „,„ V\' jelenjenek meg. Ifjúság! \'
1
Felhívás.
A Céhbeliek Hlvatásrendje V«ít\' tfllének megkeresése alapján fethiv luk a város összes ónálló nói- 3 férfi-iparosát, hogy adatszolgáltatás végett — szakmára és korra vjia\' tekintet nélkOl, - folyó hó 22V csOtörtök reggel 8 órától 25 On. Vl! sárnap déli 12 óráig, az Iparltsiükt Irodájában jelentkezni kótelektk.\'
(:) _ Mnök^
Hirdetmény.
Közhírré Icazun, hogy UOir, évi m, cJiaa tt én, osOtörtökön éa ?8 An, n«, dán a véroal erdŰD éa t t*"4váro,| erdrtn éhtlflvéaset Ica/
Közhírré tr*/rni továbbá, boyy |tu évi márclu-i 21 Ad, pinteken Biio4-tánotól kfl«tr.i wlnlén ft|ealövf>/«t
Figyelme\'u-iam o várói po.g\'.ittgf hotfv a feUővAtu^l erdfin Ci ^ várai nrdön az «soilltel( iirípok d-Vridti^ B\'igalaa\'.nctól kelrtrw p*dlg j órAtél 9 Aráig ne koz\'eked|ék Nagykaolcaa, 194.\'*\' roárcloa «)
mi Polgármaitar
Hirdetmény
Tlldoniátorprn jutott. Ii ^y lookek a honvédéi; .\'■« u>\'rii:ct v »\'kn által lótoüitctt u külhó. iiiint . váitw Kx-pilelt tru úloté:i l< » \'» v-\'<tc<ci árkokat jjílHzóhelviM-k tekintik an-kat ron.\'Hljúk ó-» piszkiljitl..
Kelhivóin u szólók fi->«rimét »m lio^y kii\'ó\'iós uonddal lilt-.nl oi inokiMkot n vói lón ni vökben »ilu j«\' szántól, annál i* inkúlili, ni.vc! kot a rédóíirkouiit rohionú akuiLb. ío^iúk oüátni, nmik a ,\'uUzó jr uinkokro nézvo ólotvoazi l\\ea«\'k > uek.
Akik jelen figvelino/teté-"-^ rik oóítj a jovók-n e/ekbon az nrk i^ti. játBr.an.ik, va^\'j lx>lemennek, j, ar.úiók, uiint u gvennekok fiuu • legaaiKOrubbau foi;ok eljárni.
Na^ykani/ia. 1V4S márciua 16. te Polflármaatar
0441 1945 Tár.íy: Konyhakert ler^ Dyek termelécének I kotáM
Hirdetmény.
Pelhlvom asokat, tklkuek todtfc termeaztfaro alkalmas kertje \\*tJ nem épített terOlele van. hogy a raa delkezéaru Alló tarU\'elel k<io»bakertí növénvek foko/ottab)> mánekbes való termeléaével haazooaltaák
Amennyiben azl IStaáB. hoff f|T« kertek btarnálatlanul maradtak, az arra érdemet Jelentkesóknuk a luUJdotoa megkérdezést- nélkül kl fogom adni
Nagyktnlzta, 194& márciua 16. 4a Polgármtaler
VÁROSI MOZGO
Mírdus 16-tól — pintektől EHIL janmnQS brilUMt Jitikivtl
Kivirul ax öi eg saciv
Oöadisak kezdek f és ű áfakor
ÉRTESÍTÉS.
Értesíteni az igen tiszteltkózón-léget, hogy Klr-Aly-aaleia IS. szám alatti
pékséget
megnyitottam. Kenyér kapható Privát sütést reggel 8 érától 9 I) vállalok.
Tisztelettel Farkas Kiralf, pék
ZaLtl Íl1?2tfi\'1
.olitikhi ir.pifc.*-íi.4;a: jUtHrajM,! R. t tel.14a ktad^\' felel , Myoijab\'il
< \'I.i.k.^ii r.. í. wn""\'"
aye»ei|akaa N^yka*.z*«* aymlUn 7a-* suui
u<i> ivldyam, 87. Mim.
Nagykanlzaa, t84t>. miroiut 23. pintek
■uik\'tMtl *» kiadóhivatal: Pfl-ut J. mim. ,mtmMU»éí> é» klyiMil.aUII (rUlon 71. u
l-\'ílflAs szerkeuM: Bonedrk Rezafi
ótíretM ér .-egy eAnapi. • i*nirC MC7«M.t" \'* prajtú.
Hungarista tavasz
Március 21-től kezdve a naptár kisütök éa csillagászok szerint Is tavasz van. Ml azonban tudjuk, hogy mir napok előtt sem volt tél, mert u tfju pajkoa tavasz régóta Itt settenkedik a keitek alatt. Lágy fuvalltaival előcsalta a hóvirágot, ibolyát, a vetések csalogatására sUnte-szem-litomást nőttek ki a tóidból s ha nagyon ügyeltél, ahallodtad a fü növését" is. Erdőn, mezőn járva tisze-gHCen érezni a fóld szagát. De a városban is észrevenni a tavaszt, A nflk sokkal színesebben öltözködnek, mint télen a a fiatal lányok még többet ábrándoznak. Tavasz van.
Mi magyarok nagyon sokat várunk eltöl a tavasztól. Várjuk, hogy ifjú hőseink kiverik a szovjetet hazánkból. Várjuk az u) életet, a hungarista megujulásh Várjuk, hogy csapataink nyomán ismét hazatérhetnek a menekOIkk ezrei elhagyott, kirabolt, feldűli városaikba, otthonaikba Az újélet reményéi uj hittel vár juk. Tudjuk, hogy ennek az évnek meg kell hozni fegyvereink győzelmét. Megmondotta ezt Hitler Adoll Is, a német nép nagy vezére. Az Ő szavában még soha nem csalatkoztunk és tudjuk, most sem tévedett, araikor a döntő lordulalot erre az évre jelölte meg.
De tudíuk más vonatkozásban Is, hogy ez a tavasz a mi tavaszunk lesz Az ellenség a tél folyamin mindent elkövetett, hogy döntést csikarjon kl. A szinte teljes erejével megindított támadások azonban nem - hozták meg a várt eredményt. A német és szövetséges csapatok rugalmas védekezésben könnyedén felfogták ai ellenség támadásalt. Míg a német csapaloknajc tartalékait egyáltalán ucin kelleti bevetnie, ad-\'dig a szovjet minden erejét harcba-vilte, az angolszászok pedig még a légierők legénységét Is földi alakulatoknál vetették be. Tudjuk tehát, ha Németország tartalékait és uj fegyvereit beveti, az ellenség nem állhat ellent ennek a mindent elsöprő rohamnak. Bflszke örömmel gondolunk aria: ezekben a harcokban már a mi lialnk is ott lesznek, hogy megtelelő módon kivegyék részüket hazánk felszabadiiasából.
Mindezt az u| tavasztól várjuk, tnnek a tavasznak lázas készdió <1,lsc lesz hivatva eldönteni, hop.y van e élctjogunk az uj Hungarista Államban. De ezen túlmenően ez a tavasz dóntl el, van-e létjogosultsá-Runk a: Ul Európában vezetösze-repet tölteni be a Duna medencében ét államot alkotni a Kárpát-Duna mgyhaziban.
Fogadjuk tehát az uj tavaszt ugy, tmlnt annak jelentősége azt megköveteli tőlQnk. A (éli éjszaka ulán tavaszi friss hajnal jött. S a hajnal ©indig uj nap kezdetét lelentl, a ©elvnek Jelentősége munkánk értékétől függ.
Kl-kl munkahelyén végezze tehát kötelességét legjobb ludasa szerint, hogy ezzel i« elősegítse harcoló fiaink tokiig nem késő győzelmét
Ezt kivánji tJ\'íhk ai uj lavasz.
A Balaton és a Duna kDzfitt megszakítás nélkül tovább tomboí a véres tusa
Kötelékeink Bánhida belsejében súlyos házharcokbnn feltartóztatták a bolsevlkleket
(Berlin) loteilnl: A Balaton és a Duna között raegsrakitás nélkül és fokozódó hevességgel tovább tombol a csata, melynek három gyújtópontja van kibontakozásban- Az első Székesfehérvárnál, ahol a bolsevisták rengeteg véráldozat árán el tudták vá jni a város helyőrségét az Összeköttetéstől, akkor azonban megint messzire délre vlssvavetették őket. Ugyanakkor Székesfehérvártól nyugatra 36 harckocsit veszítettek el, anélkül, hogy ilt birtokukba tudtak volna venni egy uralkodó magaslatot. A második ^ulgfipal--a Vértes- hegységtől északnyu:;-tra lévő vidéken van, ahol a bolsevisták jelentékeny erőket vonultattak fel és
azon kísérletük, hogy Oyőr és Ko márom irányában áttörjenek, megint a legsúlyosabb veszteségeket kellett elsz-.mvednlök. A gyortan odavetett német tartalékok a betört területet nemcsak elreteszelték, hanem több helyen magukhoz ragadták a kezdeményezést. A harmadik súlypont a FelsÖ-Qalla melletti iparvidéken van, melyet a néir.et gránátosok szívósan és elkeseredetten védelmeztek. Hosszú pergö-tüz és bombatámadás után sikerüli a szovjet kötelékeknek Bánhidára benyomulni, azonban a helység belsejében sulyoí házharcokban feltartóztatták ókét x
Az USA-támadáa összeomlott a némot erők ellenállásán
(Berlin) intorinf. A harmadik amerikai hadnerog, melynek a nagy támadásban. valamonnvi kótelékn harcban áll, pánoólo* éleinek elór^-törósóvol azon fáradozik, hogy a ltajnn alwi én felső szakaszán olórjo a Rajna bal partját. A mosoli arcvonal loküzdése után nz ollonnég páncélon kötelékeivel lehozó alakban dél é» délkelet folól törolóre.
Az amerikai l>al>isúrny a bűnkor oróditménvek megkerülésével Mninz irányában tör elóro, mely Had Khmix-naeh vidékéről indult. A harmadik amerikai liadsereij középső szárítva I Kai«oralnutorn ós Nountadt iránya-
Iban nyomul kolotro, hogy a Kimr ~ montén álló nómet orókot .elvágja.
A hátra mnnvdt ioho szárnynak a . tiaurüutorn és s baarbrücken közótt
álló német crőkot kell hátba tá- , madni. v\\r. és/nkamerikaiak Und • Krouxnachirúl sulvoa mozgó hareok-ban hiába nkartak Main/, felé át- i törni és ogy másik páno-loa ék ; 1\'fQrzheim iránválian, ex n támadás ! is ÖHHzoomlott az összefogott némot orók elkeeorcdott ellenállásán. As J ÓHzak-amorikuiaknnk súlyos ös vesz-tosé^teljes harcokban sikerült Kai-\'*1 serslantcrnbo lehatolni, ahol ni ol-lenálló kötelékek az amerikaink /.ómét sulvem házharcokbnn lekötötték. A Saar arcvonalon Saarloutcrnól tovább tartanak a nyugati erődítményekért vívott harcok. Az alsó Vogó-zoktói kolotro sikorült az amorikaiak-nak kemény küzdelomhoié torot nvorni, amolyért súlyos ombor óa anyag veszteséggel fizettek meg.
A németek rendkívül aulyoa veaztaaégot okoztak az ellenségnek
(lierlin) Az Odors keleti partján lovó német hklfőket a német hadvo-notósé-í intézkedésem s folyam nyugati partjára vették Visaia, miután I a támadó szovjet hadsereg erejét j mossremenóon meggyengítették. As ! Odera keleti partjára visszavett .német hídfők védóórségo ezon a vidőkén különösen súlyos páncélos vo>z-fcwégokot okozott a/, ellenaégnok, a mely igy átmenetileg nineson sbhan a helyzetben, liogy támadásait megismételje. Aa Odera Stcttinbe rc-7et«\'i keleti |>artja szovjet kézen van.
(Berlin) A nyugati arcvonalon az északamerikaiak Reinagcntől keletre és a Felső-Rajna közötti német arcvonal ellen mélyrepQlógépektől támogatva folytatták .tagadásaikat, mely a Reinagcntől keletre lévő német hídfők kivetésére irányult Kö-nlgswinter vidékéről kiindulva az északamerikthk ir.Vsen ősszehgott kötelékekkel Oberkastel leié ttrtek előre. Erős német ellentámadás a: előrenyomuló ékeket visszavetelte. Oberkasielnél a német tüzérség szétszórta az ellenségei erikel, melyeket tehermentesítő timadisra helyeztek készenléibe. Koblenz és Bin-gen köxJtt 11 ésu\'umerikaiak né-
hán^ helyen közelebb nyomultak a Rajnához és Ismételt ellentámadások dlenérc elérték amainzi utat. x
jNagy azovjetvaazteaégek a Kurfóldön
áKui földön lofolvt öt ntvry ena-1 a hohevhták\' nem kevsehh, n|írt 1 208S páncélost, 000 löreect, Jíf\' géniuihkát és 025 repül^-\'pet v eiz let lék. 1\'2 (\'../. IliUÍLi\'lt IM sok nbU | kütclé\'-t pedkt olv tuKo. vo»i-ol-ft ajonrcdctl, hocy* kurfdtli Ijtonninknak aikorült ai irúji\\ Ul! NémctoracAq ellen indítóit ií-utad Uuknt^ki.éHoni. *
.H: borul bünOtfik" (• bI6.-»*grevonása
(ClíM) A> eg>c*Qlt nemzetek ki-borti Qgyiben alakult biiottiit*-cik elnöke a lordok háiibin ki-jdcrteíte, hojiy mindenl meRtesi, c^>QtlmQköd?»t hozton Ir\'r. a Siovjciuníőval az úgynevezett hi-tkuua bOaOaSk lelelóss^re voni-slnál. A bytevlttik ugyan nem taijal ennek a beoltatnak, de ftcmml ok ninnen arra, hogy ne-cvtréljík kl n^ieletkel, mondotta a bliotlsig elnöke.
k V. 2. lóveda* agyatlan bombája 40 lakóházat pusztít al
(Oinl) A Baseléi Nnchrlcblen li|a, hogy jeleitieg Antwerpen van kitéve legjobban az európai kontinensen a V. I. éa V. Z lövedékeinek. Naponta caapnak le a V. lövedékek a vliosra éi súlyos klrokat okoznak. Alig lehel c\'képzelnl a pusztitls nagyságit, Írja az ujrJg. Egyetlen bomba mintegy 40 laköhi/at puszilt el.
A legutóbbi 24 óra alatt Délang-lla ismét az ellenséges lógltev^kcny-ség súlypontja voll. Nagy kirok keletkeztek és a lakosságnak veszteségei voltak. x
Gyilkol merénylet a mena-kQltek ellan E^y angol újsághír mindennél ékesebben bizonyltja, hogy az an-golsí,Vv.ik légitámadásainál tudatosan intézik a német keleti területekről menekültek elten. Az újsághír szerint Swindemtind.\' (Urd\'-hely eiien intézett támadás „klüonöscn ered ményes" volt. Ezen a lUrdi helyet, klzáról .g Porrcráitiából és Nyugat-porovzoi>zigt>ö\' érkezett meneku.ti-1 l\'.el. h.-!; ezlek i inivcl olt semmi Ma kaÍMpiM nincs. f
Erő un tarjjd a nemzeti oltenallAai mozgc.lom Romániában
\' (Bécs) Nisben kotnmuniita vezetek tanácsot tailottak, hogy rend siabálu.kat állzpitsanak rr.eg a la !.ossAg körében egvre növekvő el-lír,áll,1» lekiadésérc. A\', utóbbi he-tekb.n nctnzi\'irérzér.r. rzjbadcsapa-toknuk a Kosc. .la-Mitruvica-Raska vasútvonal elleni szabotázs cselik-ni! nyel egyre jobban terel nyertek és erősödtek. Albán nemzoli csapatok a szorb szabadcsapatokkal egyQtt-mQködnck a partizán teiror ellen. Nemrégiben Kcrtevska Mitiovlca környékén egy husz lóböl álló partizán szakaszt kelepcébe csaltak és megöltek. •
A lengyel litzlek uj Kalynja
A Jondoni meneküli lengyelek közlése szerinl a bo\'sevialik Lublin mellett a voll lengyel tisztek lészére gydjtótáboil lendeztek be. Ebbe a táborba közel 6000 lisztet zsúfoltak össze A táborból idökiizönkénl nagyobb csoportokat hurcoltak el is meretlen céllal. A lisztek — akiket a OPU különleges szakemberei őriznek — a teljes kimerültség benyomását keltik. •
A (zóyetaógoaek
hajóveizta*6gel
A szövetségesek utánpótlási szil-Utó hajóhadl — amelyet a némel tengeralattjárók újból liarcbavctéae ismét súlyosan lényégét — a háború kezd\'le óta nem kevesebb, mint 35 millió BRT kereskedelmi hajóteret vesiitetl Ebből 24 millió BRT esik a haditengerészet állal okozod veszteségekre Anglia hanyatlására Jellemző tl a tény. hogy kereskedelmi hajóhada a hiboiu előli kétszer olyan nagy vplt, ml.it Amerikáé, most pedig egészen jelentéktelenné apadl le. *
ZALAI KO/.I.ONV
ni:.
HÍREK
Naptár. Márdus 23. Pén|ek. RóAv kai ftld. Sxflt - Protestáns Pfumtnc.
— lelkigyakorlatok a leánygimnázium nSvendékel rétiére A najykanlzMi
N"lrc l)jmc leinyftlmnázlum 4a Icáry líceum uóvirdékel részére ai idén ia a nowajos husvéli lelkicvakorlatukat tcn dexlk, mirciui hó 22, 23 és 74. napjaiban. Vagyis csütftriftk, p*nlck 6a rfbmbaton, pontosan délután b órai kezdettel a Notie Ütme leint neveló intf/sl kápo1-ná|ábae
Hanglemezeket kérünlf a honvéd-aég részére. A napokbin Nsr> ksnizsán
megindul a hangosaikor kó vetítés, I-n nek keretiben /cnévcl, letol.aaassal é< hírek beolvasásával sróiakoztalnánk a nipykö/rtiiR^cl. Hogy ezt a tercel ke rea/tül vihcksUU és a macyar német ka lonák harci szellemét ápolni tudjuk, filik seg lenne a le,\'\'kiválóbb hanglemezekre. (Indulók, dalok, kimerek, ni i^yar és né-met változaibin.) Kcrjilk, a hsn^lemcie-ket a propaganda kö/ponl irodájában, Kr/híbei fir 20. stám alatt leadni.
— Vaautl arok*paa Igazolvány érvé-nyes\'tése. A ni. klr államvasutak ig-t.-gatoaága érte^iti a/ érdekeieket, hogy a ktizszoiRálatl alkalmazottak arcképes igazolványainak lolyó évié való érvényesWé-
* aél azonnal .lulillyal megkezdte. Az érvényesítés vég>ö határideje 1945. évi áp-rllla h % 30 ikj. inely Időpontig az \' -ti. évre kiállítóit arcképes iRa/olványok
vénylarlalmál is meghosszabbították. A/ alazási kc-dveziníftv niiirvc a tényleg hanx nált vonatnem és kocsiosztálynak megfelelő fél|cRyktdkeimény, va\'amint a/. í^a-zolványonkéntl 24 pen.ó térítési, u| írj solványoiikónl 2.50, érvénye-sitiért I és késedelmeit érvényctilésert 3 pengót ki-levó klállltáó díj továbbra is változatla nul megmarad Az Összes arcképes írb zolványok érvényesítése kizáió sr a izom balhelyi Uzlelve/etóség menctkedvozmonyl csoporljSnAl lóiténik: Cime: Szombathely. Petőfi Sándor u. II. I. em. Az üzlet vexelőség csekkszámlájának szánta: I20ÍO
— A kályhában talrobbant kézigránát, huló Zoltán 13 évet tanuló Iharosboreny közelében Pad pusziin kézigránátot talált és azt liarapól.\'Roval 6zCI ízedle. Kisre reltc belőle a r\\u]ió izorkczelet h azi he-dobla a k.tlyháb.i. A robbanószer a lángok között néhány perc múlva felrobbant és sréflel vetette a tűzhelyt. A robbanás a gyermek bal szemét rutyosan megsér-
» telte A nagykanizsai kórházba szállították be
, — A bombauilánk sérűltja. Sipos Pc-\' renc 32 éves MAORI* cipéw. Magyar utca 31. szám alald lakos, ic£nap este kis riadó alatt házinak udvaián állt és onnan figyelte az ellc *éecs Kép huzásál. A gép ról ledobott b-miba diónsgyságu szilánkja jobb lábán okozott íui>os sérülést. A nsgykanlxMi kóiházban ápolják. .... t.
— Orvosi hir
Dr. Majoros János belgyógyász szakorvos, harclóri szolgálatából hazatéri és rendeléseit FÖut 3. sz. alatt f hó 19 én Ismét megkezdi
Kerékpáros rendörök és pártszolgálatosok rendszeresen ellenőrzik az elsötétítés pontos végrehajtását
Legaulyoaabb következményeknek teszi ki magát,
aki lakáaát nem sötátiti el lalkiiameretesen
Nagykanizsa lakossága sajnos még mindig nem fordit kellő gondosságot és óvatosságot a légoltalmi elsölétltésre. Különösen az udvari lakások ablakai világosak, amelyek n pórlyázó cllcjiségcs gépek számára nagyon jó támpontot képeznek a tájékozódásra. Naay figyelmetlenség,\' sót egyenesen lelki-ismeretlenség kell hozzá, hogy amikor riadó van, vagy ellenséges gépek húznak, egyesek ablakaikat el-sölétietlenül, vagy pedig hiányosan elsötétítve hagyják és igy kiteszik magukat és hazbelieiket, de az egész városnegyedet a legsúlyosabb következményeknek. A rendőrség
ennek folytán most már a legszlgo rubb eljárási -foganatosítja a köny nyeltül! emberek ellen. Kerékpáros rendőrök és munkaszolgálatosok járjak be a városi és ahol kellőleg el nem sötétített ablakot t.iláln«k. azonnal kikapcsoltatják a lakás villanyáram-szolgAltatós/d. n lakás tu-lajdoposát a legszigorúbban nteg büntetik, isméiéit esetben azonnal rendórhaló>ágl felügyelet alá helye zik. A légoltalmi elsötétítés ellen vétó ezenkivhl a törvényszék elé kerül.
A városi, mindannyiunk éleiét veszélyeztet\', aki nein soletit cl lelkiismeretesen, figyelmesen ó azért kíméletlen büntetéssel sujtalik.
Darabokra tépte az elhajított gránát a 12 éves fiút
Ujabb haláloa tragédiát okozott a talált kázisránat
Már állandó rovatot kell nyitnunk a talált gránát okozta halálos esetek és súlyos szerencséllenségek közlésére. Tegnap a közeli Nagybakónak községben Takáts Ferenc 12 éves tanuló, egy ottani Iparosgazda fia, a Száka-ulcában, közvet-t lenül lakásuk előtt egy kézigránátot talált. A fiu eleinte játszadozott vele,
majd elhujilolla magától Lbben a pillanatban a gránát felrobbant és a szerencsétlen fiút darabokra tépte. A robbanásra kisiettek a liánból hozzátartozói, dc akkor már csak a gyermek szétvetett véres tcsldi láthatták. Az esetről jelentést tettek a hatóságnak.
Ellenségeink hiába várják Németország összeírását
Németország katonai ereje 66 harciszelleme ^-▼idiozatlanul a legmagasabb fokon áll
Londonból jolontj (>•„\';. svéd njw\'w- ós ólloto> é.ifo változatlanul a lo-\'ina
ö. Ikuiv a néinot it\\tiUnti toi üb\'U kon HKorxott taimntttulatoU kövotke/.-tól>en Az an,\'oí voKQlók foliMjtúk ii romóuvt, lioirv Néniotors/.áiíimn a U\'In\'> iiifvonulon inulatko/.ó nobéz-BÓ-\'ok tiss/oouibuit idóxhotuénok elö. .Mer ux angolok is liolá\'.ják, lg>gv XémotorMZH^ elszánta magát a vét;-\' monö harcra ós c/.t a liurcot sotus som fo^j.t önként felotlni.
A nowyoiki koro.->kollolini kauiaia eizyik irazilaítiV^i s/.nk«:ntl>oie hftsonló óriolcmlTii nyilatkozott. Nyoniutó-ko>an iámulatotI aria, liogy Néinet-orszái,\' katonai orojo, haiciszcllemo
uasiibb lukon áll. A nónietek kivá érien.-k ahlio/. Iiojíy nrún\\ luy: tno-kélyebb i rökkol na^y elhái itósikeiu kot órjenok . I annyira, lio-\'v a jjlen lo^i háború Amui\'ika történelmének leiívórc.-obb IiiíInji ujává fejliKlott.
Az e^vik amerikm ujsá^im ii(y ir.
Az ameiikiii joloniéxtk lieazámol-liutpnk arról, hog.v e^y-két n.\'ntel yáit»>t elfoglaltak. I»c« ha őzökben a jelenté okUin 11/ igazat akarják irni. a/t ronitniképiieii som Írhatják, it_ i.émet hail.-HM-og hárurilvou iolon-lőscbb rÓHzél felinoi-zitollák volna. •
ÖPORJÉLET
\' . Iámét magindulnak a labdarugó mérkőzések
) A niagysr spnrtMet IrAnyltAaánsk hl vatalna s\'/orvr, ns (>razégo» Sportkhz-pool Oirghlt Aa.tra a MaRyzr I.nOd trURÖ Szóvt>ts<stf éa a ituriAiiiull egyr>a\'lloWk vezatél S/ombtlhcl) ro ertekezletet tar tollak. Ar. en-kei>t ceiJa az vnlt, hogy megbM.-< Ijék annak a lehetóHégét, hogy ■ii tmvlon vo na mogvaloaliliNió, ha egye <Jre szUkrliti köretek kózött is, a labdarugó a portélet mrglndltAan. As ér tekrzi»<t««n mlodea réaziptrc kiterjedő tMaiól(tlA*ok után at a vélemény alakul! kl. ho;,-y miután a honvéJnég, a kuMuazmlniaztérlum éa m Nyllaskereez-tea t\'árt rg) formán elismeri azokat a niagaMhh érdekeket, amelyek a aport-étel mielóhbt roeginJul.UAboa fOsódark. lOrgOscn meglefzlk nilodasokat as lo-léski-déaApt. amelyek alkalmasak a le«nAp»»erabb apori. a IsMaragáa meg-lodllAaáni A Jáiékoa anyag axAmbavé-telére, lovébbé a te aserel.^k éa a ver-aenyptiyák Mslooitásara tett exuUO aa értekezlet lal.^zkedéaeket F\'bat^rozUk. begy a* elaO labdarugó mérkflaóeeket már a buavéli Onoepek alatt mefren-d«a.k.a kQlóoMsó véresőkben
Az elsötátitás ma 7 órakor kezdődik éa 0 óráig tart.
KÖZGAZDASÁG
I Kormányrondelet a gazdasági munkaazorzödésekröl
A kormAoy 419,1945. M K ai alatt rordelstfl adott kl. az 1945 évi gazdasági muokaa7erzfldAaek megkötése tárgyéban A rend-let jzerlot a/., aki egó sreo tuln.vomó ré\'zbon miot g\'i7dr.slgl iiiuaknválliiló tartja tnun magát, kute les a kOzaégl elöljarósá^lpolgérmritfr) elölt a hatóságilag nien\'Allnpllnni1ó hé rek mellett as arra llletékoa hatétág luegéllaplláfa szerint Idegen munkaerő fogíalkoztaUfiára Jogosult muoksadóval leRAlább bárom hónapra Idénymuukás (sommAs) szerződéit külnl Az a gaids-aágt munkavállaló, aki az elAIrt szerződést megköti ésn munkát (azo\'gálalot) a szerződés szerint teljesíti, a sierző-dés tartama alatt má<lrán?u honvédelmi munkára Igénybe nem vehető, kivéve a totális mozgóxltáal minisztérium éJtal megállapított kényszerű szükség esetén.
heák hajóit, aki októl„ ,;„ , iink\'i.i a ID en pálieéllto • > . ka.-znál Hzoli-ált, valamint i». i, xw-fel ax "#.r»5. tp.nd koi ,» , hajo.sné StimngVHiMib, \'•\'»?•
Antalié* iWnót, uki olt | Na\'.\'ya\'ádut yoinill Imii- nnnit., wkujvarnt a IV. kut|> kii. I. zlj. I sz. -hoz oaxtoliák U Mik i-z.iilei. Ilajlái-M.iil k.-uk. . nitk róla, órUv-ilsrk AiiIiiIh .)., fi i l.i:./,o ktiz.aóglNiil.
I\'ou ll Mill git imii\'I O \',1 I , .ló/ a Nin.li.i CHidádjál. Itaa.f... . IHtluuiv II. MII. HZ. liláit lul.int I
iem (izoiiki\' lii ltuda|KKiton a Vij,
Ul. alaii lakolt II Ul..... I
é. HZ.Üloit. /
\'S.iis>«(itii"olamk! Al.i ind , jf\\ai és Su\'ik t-Miiládról. kol<l|.,<i . hitést Horváth Józwf i.i- , ,■„,,
t\'.-4\'iid««t Károly lionx. la |> i, i tp. ról ki 11-Hl Í»tloM«;.». I U.\'loii. . h/elint Na^vváiadnd l\'i-hthid :. i ment, onnan nt uioljaia iio-in.,
ón. Aki lii<l ióla . rl< mi . i do.! Károlynét Mureali, I. .i
J.\'t. hX. 1-illlOII.
Kill/ill :«\'. V illlltj az. .\'. Mi; I, tp. lói k. : -si ódes\'tpjál, Kn II, l a,o ÓIV. I. aki \'••"!»óf.i Itái-hklli I.../-ó..\'Imm, |z.||. ili-lini jí/oL\'álalol\'. Ivói i. aki j Ml *\\ fei.il tál.oi i számon. *• ■ !. Jinio-i AIhmi. mI i,j -
Nrgyknni/ mo;.\' > .n• s
; - I \'.n\'-W.\'rvtól.
ad üil\'ke larg>. \\:<f ■-•■ppar
ktuaz>\'>H •• S/.bil..>IA»H
Hlrdotniény.
Felhívom a sz>»ppsike" -v n\\\' k. i h-it . elrrAm 1 At.nkKiI o ckÓMldt f »n I II szombaiiiii Jeienjt-io-k m-u a n./-bivtiia bsn annh. >» I iK.Miii. i.i-rt k>\' sedi ime- • Iv/Alll\'i\'ókut n Jn.Ab un psn S?M«i./iftK W l fi.,\'.un >Ar- l
Magyki.i.iz\'i. I niMe-tn s, Pol9erm»ite-
<>ii»
K);./dtartozóil keresi
Khbjn a lovaiban minden sr.ó 50 fillér\'i l.driil, ugy lioi:\\ ininil-nki kön i,.t e *<i l-idja Hzámil ini. miMon öss/o\'_ i kóldfnn he a kiailóliivalal- . nak A llijdulós HW\'ivogévol ogvido- [ jü!i-,\' a | énz. is Itckiildeniló.
Vltóz Antul l.ajo« órv. az. II. 783. tp -ró! öocaét, Antal József
viloat. ;! ■ i
t?fii(joi* honv. az L. 078.
(CM ^ódmezővásái-liclMÓI eledét és két évos l/inad órv.-a B. 861 tp/-ról iád köznépből rrtonekiilt tud róluk, fenti elmén
Kálmán sitkv. a V. 550. hi Szcivik-sióI ntonckült [ciuneot éá családját, ra-onei íténzii/yörököt.
Illiö 1010
Hirdetmény
A várbai AztHH/.ék f.lltlvjn »» i<oir sdáers k«ite!:-zeit lOrti-nyea k s í. k- t, gyAmok^t. g<Uidn<>kokal. t. min: a lalrlóhAznk ^ondnokt-.li h »v-> t mii den év Január hó ia lg h»ierJ--«< te: .!.\'• szamKdAhsikttt s tlrosl kózg>am u\'J-.i különbeni pénzbírság trrb :..Hi. itl ■ » niArelus hó :tl lg terjesszék be nz arva szék he*
Nsgyksti|/t>áo. IM.\'i niAri ius -.0. ve Városi árvaszék
VÁROSI MOÍ\\ Hárcius 16-tól — péni £HL JArininQS brlllüns Kivirul ax őre iktől átékávat g sxiv
Előadások kezdete 6 és 8 órákor
1105/1045
Hirdetmény.
AzArvai.zék azon ssld liA/ak k«ríj».:. ame.\'yek ©rre az évre hns7.nn«ltvs n-V nincsenek, n legtrtlih.-t lgéiókn«-k « gondnokok Állal liaazonberhe adjt A bérbavevó Által kó\'^l-bbiói ia-«J\',\'«» Ifüdő kérlek ba»zonb\',r\'e r<« mt " feltételek ez Arv.-.-r.AknM tudht" k \'
Nagykanlz.ia, l!H"> mar, in-str Véroal árvatz-ik.
ÉRTESÍTÉS
Értesítem ai Igen tisztelt közön léget, hogy ttir*ly-uti a 19. szám alatti
pékséget
megnyitottam. Kenyér kap \'1 Privát sOtést reggel 8 órá\' 0 \' I vállalok.
Tisztelettel
Farkas Károly, prk
zat.ai kozlü^V
eOLiTi>.ai NAPii-r Kiadja: J(a/faz«a^Ci H. T »(.•»• Falelőa klsdó 7alcl K*"-Nyon.r \'mt s „KlzvszSasso1 R-T ►ispv»«-n ayaskájábjn k»g>V"ei|\' • N/assdáért letel - Z*la< *« \'•.
Nagykanizsa, 184b níroluá 24. azombal
.^iSttt «» kle44htvalal: Fó-ul J alám. , , ilálátl UKÍdhlvBtmJI Uleton 78. II
>»fKe»Jtű: Bonwcltr:; R«z*6
lartzeUel Un r«]r Mim|h« ■ MR7*défrr ta ; \'cirrt
A Balaton éa a Duha közötti nagy csatában csapataink kerekedtek felül
«• nyolc kilométer klt«r|odí»0 területet foglaltak v\'taia
k Bakony déli lejtőjén a lámadó bolseviki hadoazlélyokal laljaaan azétvarlék éa agy vörös pénoéloa dandárt megsemmisítettek
(HITI) Március 22-én a Dráva éa jMluii kBtSIII arcvonal «zaka-0i aajal lámadáaunk ar. ellenaéget
j&\'uk ellenére, a bolsevista él-au .i balokba velte. A Balaton n Vil.ncvl-14 köiBtt az ellenség .fi m >.náta lovábbb lati. Széket-atrir lerOlclí^lulyoj utcai harJ ■jt unnak. A Bakony-hocytég ke" , líjt\'j-n megkitéteil ellentép.et ti i Ui\'érlel csapataink tilvdl fnlllatíin megldusult. A Vértet ip-ég nyugati részén arcvonalunkul.I kok bevetétével megsrl-riirtlu\'i. A bevet ellenséget lá-udiso\'t általában reteszállásaink .\'< I.r.nakadl.tk ét Kötelékeink Mim dússal helyenként területet fOltk. Tata vidékén ar ollenség-<t íi\'icrOlt északkelet leié terel rínál A Dunától étzakra, a Qa-savcvoRDt tiakasztól egérzen a Vauk hutáiig különösebb ese-ítj íjtti volt. x
140 kilométer siéltavdgban twhil a hatalma* caala Lnl l-l: A Balaton Cl a Du.u aiMi..mboló hatalmat csatéban, k irQlbelDI 140 kilóméiul nénidben üul, a néinel csapatok ■ettje nlláttal és |cleniös tartattuk (, \'.vonásival felülkerekedtek bolsevistákon és megakadályozik honi Kom\'iiont irányában át-k|<neli Egyes helyeken |clenlöt iúlr m i elieniámadasüa mentek át • I kii.méter kiterjedést! leiepet llnl, illat A veret küzdelem nk : i\'\\ponl|.4 Szíkeslell.ivár él [t itko , kiiiölt lenn el.
á !<( á toii. , , ■ . VI ét
< V. kitteteket rendkívül elke-\'lé.n ülőit harcokban Síékel-•itvimál le voltak kötve, 3 tzo«-1 kié llaly támadátával tiemben I pn t a Bakony déli le|tö|ét I I-| kik 11 a lá.nad > liadowulyokat l\'K lílvcrUk, Egy Movjel pán
* ii ndltl tnetscinmlsilellck.
* liocok második tul)poat|a "-V\'-\'á, Iparvidékén toll, ahol Ja niméi kötelékek vlssiaver
1 • tu\'eröben lévő siov|et pán " \'lük rohimt. A legutóbbi 24 m gyar német kötelékek 8» "Hl harckoctll lőttek ki x * hámét hadazlnlérról 0 A Stettln elleni arcvona-25 lövetih.idotilály, vala-0\'\'"élot. hadtetl, mely 800 **VM lelem, avatkoilak be a A Wilhetmttrassen <tO i ItMlvUk a ügyeimet.
^ 4 területen \' h^vélall «I0V
hogy
területen bevetett »j köiQI márciusban ^ om puutitolUk tK\' EienklvOl «l«Pttok az eredményei U| következtében tulyos
patok egy nagy támadást akarnak indítani ebből a körteiből. x
Intcrlní: A bolsevisták szerdán delben Prauenbur ;tól két oldalt ítélet arcvonalon folytatták nagytza bátu támadáuik.it. A németek mindenütt visszavetették őket kiinduló állásaikba, miközben súlyos ember ét nnyagveszleségct okoztak nekik. Frauenburgtól nyugatra bekerített 8-gárda hadtest kitörési kísértetei ösz szeomiottak. x
Elkoieredett harcok a Rajnánál
(Berlin) A nyugati arc von Von hevet mozgóharcok vannak a Ríjná-nál, Hetscn ét Phlz körzetiben, ahol a harcok mindkét rétzröl leg-nagyobc elkeseredettséggel folynak. Egyet helyeken az amerikai páncé-
lotélek hálában \\zárt német kötelékek vérei vetztetégekel okoznak. Kalscrtlauterntól étzakra német harccsoportok kclctfe é visszaküldőt ték magukat és u] állásszakaszt foglaltak cl. Bingenben sulyot utcai harcok voltak, valamint a váróitól keletre levó izólökben. Niersten ét a Rajna közölt német tartalékok a túlsúlyban levó páncélos alakulatokkal szomben vlsszaküzdötték magukat kelet felé, miközben 62 amerikai pái.célokt •megsemmisítettek
Mainz ffcületén az ellenség a várostól nyugtfra és délfelöl több gépesített alalftlati megsemmisilcse atan arra kenyizerült, hogy erösi-tétekef várjon be. Német kötelékek Op.\'nheiinnil a Rajna keleti partjára szakadtak el. x
Vasárnap murzekttzi- nyilaskeresztes nagygyűlés Csáktornyán
Vasárnap délután Ishiét nagy.csc ; nagypyüléit ttrf, amelyén tz cgéK ménye letz a hungarista Muraköz- i Muraköz képviselted nik. A paraszt hivatátrend országol \' gyüiés a levente oltl
propaganda vezetője Cseiesnyés Sándor tettvér, a neves tzónok, az or-tzigot központ képviseletében lejön Csáktornyára, £hol általános
l Magát. A r agy s otthonban ponto
san délután 5 órakor kezdődik Ve- >
rérszónoka C-seresry- . Ssndc/ leit- ,
vér. Nagykanizsáról Ii réfxl vesz- ; nek a nagygyűlésen.
vs VMfg,t Menvedtek. Az Odera ^^Funlturt két oldalán élénk " hldedtó tevékenység folyt ia"1 Umua, hogy a tzovjet caa-
Zala vármegye főispánja Nagykanizsa közönségéhez
Magyar Testvéreim i Htzénkra tulyos megpróblltat&st mért aa évben a Teramtö I Aa ázftial bolsevista hordák élitl megszállt tarülatról hozzánk hatol ■ menklmott éa a sxibárial jégslvatagba fámegeseitelhuroolt magyarok jajvesxékalése Hós honvédtliunek, - k k német bajtársaik oldalán küxdanak Hazánk ellenség ji o|len, köazóuhated Ta magyar férfi, hogy blatonságban és nyugalomban xavtrtalanul doigozhatsz a hogy Te magyar nö, a aiovjet katonák állati UldÖztaeltól meg vagy vtdve. Hőt katonáink réten állna., a bolieviitak támadásainál — ellentámadásain-kel tulyos és vérei veszteséget okoznak ta ellenségnek.
Magyar térfialt és magyar nőhl Segitietek honvétfeinknek éa n imot pajtásainknak nehéi küzdelmükben I Aki nem ragadhat fegyvort, vioaaen kévztéggel és örömmel a ezÜAStget sánom-msáknoz Hiszen ezek nskOnk és oadádunk-nak nyújtanak véd*lm*t hogy a bolsevisták soia ne tiporják végig eiükebb Hazánk föld|ét. Igen klotlny áldozat oi, amoyet mott Téted kémek a háborús katonai szolgalathoz képaitt
Bajno*. nryegállapltottem, hogy mtg mindig vannak olyanok, akik eien beosütetball köt«lo*ség alól kivonják magukat Étért elrendelem, hogy minden vonalépitésre felsaélitott polgár, n htt három napján, héttón, kedden éa eaerdá^ vagy osütörtékön, pénteken és azom-baton napi hat órát munkaidővel köteles ax Illetéket német hatóét gok útmutatásai alapján t védelmi állások klépltteán rtsit venni A munkaórákat díjazzák e aaonklvOl éleiemmel is elUtnak mindenkit.
A jövőben mindenkit, tkl t védelmi állások épitteára való fal-aaélltásntk nem teta eleget, háborút bűnösként fognak kezelni él t legsúlyosabban megbüntetik.
Felhívom mlnéaxokat e 14-60 éves férfiakti és 16-60 évet nőket, akiket még nem eaóllitottak lel névsaerlnt unomunkára, jelentkezzenek e nagy anlattl városházán. (Mérnöki osat. II emelet.)
Mladsn mát hatyságben és fatebin a jeiantkeata aa ottael német katonai hatóságnál tőrtfmk
Elvárom, hogy ezen utolaó nylivánot felhlvétom utján már nem eked senki, aki nem teljesíti beoiületbell kötelességét éa klvonjt magát a vona\'ápltásl menkák alól
Még mindig jobb lövétaáraoktt kétalterO, mint ezereHeld slr|át megásni I Ctomay Mlk/ót, lala vármegye fóltpánj*.
Ára 80 I Ül ér.
Nem I
Tui itíri/.álluit.ii:«k áijul-nai<|Mil, -p\' l irstc. -xiVlialják I \' !-e>mi»áik /. i .him\'i/\'I falv.uiikia, várasainkru »• arénáin dotieoaők la\'ki* liajlókaim, nimhalui izkh toh dik ukultura ko/ |4Nitjail, irHZoikaitImiik ax l\'i há rail, iiKi-^vtalázliatiiVk a goofi v«.m» krrPMii\'t, iiOCNé\'kká lóholik kórhá sniiilk.it. kfn|K»dn« femiith tik ido-
teiiiikti, iiK"i»llKlik »/ áitatlen la-omá-;ol,. »fot«**l.iditlnlják\'\' M*d*\': ria IwnimmúHo ii/ idliajbKt munká.t-
sá\'tol, fftll.i /uállr-tják Idő i, ivrálit mindiMi ilőmél ő-i In* u voz\'-r i.iin-(Ion I oiaaliiiál. u.i iii/ym odukiál-tuuk, Irngy .
N\'om »••» okoisxiT imiii !
;.!ril v»«l mi fogjuk iióiMton iiMg.\\-*.\'|i-m.lii»ióUíiu>i földünké-\'., körűm-R-akn-llái. bar- nini e mi világun Lóit und-\'r hajlőkunkőrt. miiidfii oióii\'l.k l ikra n/álhink ki\' Hi i « »ln duiikórt, M.olei fi\'.vwiiiiikig > d-ni fo.:juk Miinkot, l^-.töitkkol ioi s* I
Íük i-l .» lÓMike-i, -mit |iútri«iiikon m-mült l.i-/u\'.it:iuíuk 04 lui oltónk u anu\'.ii . kafoi<;- ii puaku, fo,-\\tán n iidláio k.i*|Ntl-kuH/Hl l«»^unk t-t, a lu-.upt volkxitiuriul -itÁ liiililájáin minden u\'-dó -.al.n l íalhn/»\'.iii»hink. d< ii.iii l.u:>jiik i \' unkát! Nem!
I|:i min in ii k-m •\'••! . Imm % •••»••• lólitoih k .. ho.i.iiá i. b. villám •-
MMt,vkÓ d. i■»•_;.; i- IJUlltH l.. /.ik-
hon, hu a | t»ki»i liőti-J»: /MÍdi» . á> • kún.\\M tüzel ukádii;n\'é«;lliainva>«...iii4 niioda/.t. .miit itiii..ri óm* t\\- LTŐ omolt é-> alkotod, ininduxl, unu no , kiiul. iiMg\\ én iiug«k/.lo- in lm i ; földdH o- .vilővó toiuWk e\':rt k(#in • kel, ha fóktcloii koi\\*xtőnv^\\ülti!c
\' lü\'tl r I l\'Ú UH\'. !! AXOllljIIklieil vad
iM\'iúdcalHiicot jiiiiiiínak, »»»l:»kinllj»ak
o/.\'ih i I«m . Nuii! •
Mert mindenki. nki mngkar un.vólől s/üleHiMi, .ikilioii iiiugMii véi emjiaNi aki h|án,\\t tnt n inaosar I uóvri. nkib-Mi .i imával- Ihh-iiIIíI I |og|KliHi... ii I| Hxikl Hj:i T»,\', IlklIMvk hzí tó\'hM nem i.tolták uug ki «/ ido-sxülójc iránti ii\'l -lot. aki /ong/.o-U«s murvai\' iiveUou fuliáay.ko<lik a uiagv.irok l rához, uknick sxiv>- moei tdoldian iniiidnillMK lállsii: ami ma
Cvar, aki mÚ4 tud éroani, áldozatot oxni, haonvt<«lni mindt-nóit, ann nia^NHi : nmmiI lo^adelinat, liitrt, w-küt ion*:
Nom 1
Mert noui outfodjük Íuldüukol. nem on^odjuk ottliuuuiikat, nem tui jük a Hsto|i|^-k farkn-aiitok dühkit* ró-oit, nom luljnk exlu, auu-a mionk, nem dűlünk a jci ieliői rádió hxí lóiicttáoitá ánnk, ázsiai Kzórim koxoi-oek, klein-korvinék, dábiokimikl(\'M<\'-k mftazLurjának, n jnkaltok londloy-ilnlánnk, miUit\'wior is:
Nom! \\
lv-> lm ug> hozná n Kors,- ha ug> rendeltetett volna, ha na vau megírva számunkul... akkor tudni fog
Juk kötőiévé fűnket zalai aUMQCai éifiak, zalai ntag>ar nők. Akkor olt loaxüAk a torbuizokoii. oll a/, ut casrti kokon, otu a házak |>o<lliua;kin, e inneék aldakainsl, ott aa ak.kdé hokjial. fji szomot szontórl, fogét fogért, minden tttlilWWini g\\ sr föleiért bolsrviki i-M»rdák álko \\áro fieuseen.
N\'eail
Ameddiz karunkat mozdulhatjuk, amwtdií elünk w\'-dwi f.hejuk iui gunkat, Duig^er » *sl, ma
» g\\er daccs1, lMg>eilen élet««ti\'Htiiel,
ML\'.M KÖZLÖNY
IMS, márrln.
nyliv
■zerottoink iránti hOníggel, fajUnk iránti aorsközüeaÓKi érsiaeo!, min-dönt túljáró fanatizmussal, míg csak vérludr nem foeti piroara a földöt. I
NomI \'
UfOf lopjon nyugvásunk á> piho-néoiink a a unit ma^jer fald wéluí
.....- W
HÍREK
. Március 24 Szombat. Róm hat Olbor tóa Proteslána Gábor.
— Sxegányak bqa**4jat A nagykaaixiai
Sicnt Vince si*re1<t egyesület által gon dototi mintegy 2(X) ilegény a kórháx ká polnáltban a husvéll szentáldozáshoz járult Mrgrázósn síjp volt mikor aa éld mmtoháí a .lebír rici" hoz járu\'tak. — Ulánna ax egyesület lelkea nófcárdája sze reletvendígségben részesítene éa egy egy kis husvéll álclmlazerciomagval l^tta cl ókel. Nincs telemelóbb érzés, nent másoknak Örömet szeretni
— Áthelyezés. Rsjnár Jár.os lalenyei káplánt üeiallncra helyezték II, ml| Fazekas Lás/ló hitoktató Beciehelyre küldetett klsegllónck
— Hanglamexakfct kárOnk a honvéd-aág résaéra. A napokban Nagt ksoissán megindul a hangosmliior kö-vetítés, En nek keretiben zenével, felöl\'s|áss*l és kirak beolvasásával szórakoztatnánk a nagyközönséget. Hogy ezt a tervet ke rmxtUI vihessük és a magyar német ka topák liarcl szellemét ápolni tudjuk, azük aeg lenne s legkiválóbb hanglemezekre. (IfidiáUUr, dalok, élágcrck, tnsgyar és né iáét válloxiibzn.) Kéljük, a hAnglemeze-kel a propaganda központ Irodajábau, £rzséb«<ifr 20. siám alatt leadni.
— Adományok. Nagykanizsa város árok-áaásl és egyéb munktlalalnál loglfikoxla-
\' tolt munkáink rumellátáfára a következők adsk zlak: Dunán uli Gazdasági S rszxyár . 30. Truisch G lAlláV A Háry János 2\\ Rltler Andráa <5. Tarján Pálcflcs Ferenc 29, dr B >da Károly \'jő. /ilamegyel Guda-aágiTaksr^kpéiiilár 15 Nigvkanl<sa| Ha*k e«ye>ülel |\\ Nagykanizsai Takarékpéakár \' 15 liter rumul, dr. Sinuinfay Lajos 2U, Tar-nó.zkv Géra 100, Nagykanizsai Sörgtár\' IMI. Sial.uger Antal Wj, vlléz Tólh Béla 100 pengó készpénzt adakoztak. - — Elvesiett. Woblrib lózaet részére klálHloii 2 dt b lisztjegy I hó 21 én Teg gel az Eötvös léren elveszeit Becsületes megla\'^ió adja le a azerkeszlöségbe. t:)
Hozzátartozói! keresi
Kbbon iv rovatban minden azó 60 fillérlio kerül, u^y hoyv mindenki könnyön ki túlija ezámifnni, miiven öur.e\'tfut küldjön l«> n kiudóhivatal-1 nak. A hirdetón a/.övugóvol e^yide-
» jílletf ft |*\'U7. ín beküldendő.
bxalió Lánzló exda-t. uk> Kapott várról doccinlior 2 án /alálw ment, korotn alkalmazottja, CViondoe Ki rolvnó .Marcali, l^oiiKvolkort 13.
t\'-ako ItAtX) órv. a I\'. I>11. tp.-iol kore«i m\'xorét, Tárnok l<ajiM zIh t -tíaatkHxárdról, iVenót. C\'z.ikó l*jo* aakv.-t ljórmciről, /.olnikit Ixtvini lionv.-t a \'/.. IBI. t|» -ról
Tóth Imre csendórlótöra-órnien-trr kenni mVornt, I/iai l,:ijo» MAV |tálvafelvi»r>á/ó frvakernokot, aki insslt óv ik>yinUMl*>u meiiokult el HAnróvéról^ Aki tud röln, • i<e*it«« hollótét. l\'iui: Naiokaiintna, o<K>n<l-, őraxárnyparancatwkiá^.
Krtvff.il Nftn.tor raó «tkv l, aki a dombóvári ftrsr.M dro-rjin-rbro n ke rékpán^sokkal Budipcatin metil, kefal Vflrö* Joláo Nagykanliaa Kölcsey u lö Faragó Jeuó hoovOd. l. kt a tolyam ör^rf I pót alt II •táifl.Ubao eiwlgait, utoiart áiiomáabe y<» Tliel volt, kereal lalM.^i* Karakó JrnónA Uionhoiolt kös-•égtót J«l>*nlr|{l cloia Nenxaslafalud. u p Móhönyr. Somogym. Kárl, aki tud (Arjáról, értoalua
Haglca Jósért honv I, akt Nagyvára don a t\\ alj oál é« Kagloa Sándor boa* t. aki a ojlrrgyhlxal DuasAroknáJ no\'gált. kfrral édca«p]a Bajtáraal ér-WMlteék U^gU a Káodorl Kámoo, RHtalf • atoa 13 V\'Mmegy•
Uo\'nár J.la-\'a hoof. t F 7lt tp. ról kerxl tel<+*f* MoloU Jánoaná L«ta-Nagyatádi utca 40. Aki tud réla áriMlte* ól
Birkái Liailó koavádel kerevt édaa aay|a A t hfgyl vonal pó ositáljoáJ Oaod.>a tzoigaii Ostób«r ota dpio Irt asi tod rwia. kt.tflea ártaaiiáa TO \'kart Uyöfgy Lataajo ólaira.
Figyelmeztetés a lógiriadó alkalmával a\\ szabladba rohanókhoz
SláJlal azáladnl éa ledazákat karaanll
A légiriadó alkalmával többen a szabadba menekülnek. Bár írthelö, hogy vannak, akik a azabadban, a város kflrnyékén keresnek menedékei. mégis rá Itell mutatni azokra a veszedelmekre, amelyek a város kornyékén érhetik s menekDIOket. \' A városon kívül való tartózkodás csak i.kkor lehel eredményes, ha magamat az ellenség megfigyelésé-bői kt tudom vonni, tehát reitOrnl ludok érdi ben, házakban, árokóvóhelyen stb. Tömegek együttléte, kQIOnóscn országutalrbn, v.igy tömegekben való ácsorgás szabad területen az ellenséges repOlík lé-szétöl alacsony támadási, képpuska-tüzet wllt kl, amely többsztvi ti eu-Isméilés cselében tömeges ptisitl-lást Idézhet elö. Ilyen alacsony támadás több embetl ölhet meg, vjgy sebesíthet meg súlyosan, mint egy bombatámadás.
Az erdóben való re|tózés csuk akkor halásoi, ha az emberek tényleg bent az erdóben bújnak el és nem mutatkoznak az erdőszélen. A sánc-átkokat és óvóárkokat Igen jól ki lehet használni akkor, ha abba jól le tudunk húzódni, vagy lefeküdni, egyébként fej- és mell-lövések kel kell számolni Az árkok elójt való tö-
meges ácsorgás színién magára vonja az ellenség figyelmét. Akik közeli falukbk menekülnek, Igyekezzenek vagy házakba, vagy ott áiokóvóhelyhez julni.
Lényeg a tömeges vándorlás és a tömörülés elkerülésén van.
Széllel széledni és fedezékei keresni.
Igen lonios az Is, hogy mindenki, gyeimekek la jól fel legyen öllözve, meil a nedves talaj áilázást Idézhet eM.
Ugyancsak felhívom a figyelmei arra Is, hogy a városból kimenekült gépkocsik és lovaskocslk egész oaz topokat képeznek az országuion. Hz szintén alacsony támadásra hívhatja fel az ellenséges repülőket. OrMágulakon gépkocsikkal, lovas kocákkal csak rejteti helyen lehet megállni. Az országútról tehát lo kell térni, lehetóleg fenyölák alá addig is, inic egyéb Iák Is lombokat eresztenek. Ha rejtőzést nyújtó fák az uton nincsenek és mellék-útra letérni nem lehet, akkor a gépkocsinak és lovaskocsinak egymástól nagy távolságra kell megállni. Tehát az oszlopszertlségcl meg kell színlelni.
Halálos gyermektragédia egy zalai faluban
A játazáa közben elsült fegyver halálra aebzatt egy leánykát
gyermek a helyszínen meghalt.
Testvére ezt látva, nem merte megmondani az Igazat. Azt állította, hogy idegen férfi járt a lakásban, aki leszurts növé.éf. A nyomozás során valóban találtak is egy véres konyhakést.
A halál okának megállapítása miatt a törvényszék vizagAtóhkája boncolást rendeli cl, melynek során kétségei kizáróljg bebizonyosodott, hogy a kislány halálát katona fegyverből származó golyó okozta.
Érdekes halálos szerencsétlenség ügyében felezte be a nyomozást a kanizsai törvényszék vlzst;álót>irá|s.
Néhány nappal ezelőtt Kerecseny községben Klsantal Mária 10 éves klsjcá^£\'-4aaielnek lakásiba egy ka-\' tónál Szállásollak be E.y Clkillom-m*l a lakáVia a 12 éves fiu fs 10 éves leánygyermek e^yrilt I maradt. A fiu elővette a beszállásolt kalnna legyvérét és játszoptut vele A puska elsült s a lóvé \' , i t s M iia gyomrába fúródott. A \'e . \';>lin
tiszHielyettesképzfl Iskolára Aki legalább az ezüst vitéiiiü , met megszerzi éa IissziüiíÍ..," alkalmas, ugy tiszti lakolá." |,í \' vezényelni. Iskolai vfaeiliéB \' jön tekintetbe, csupán aj rátermettség, bátorság és icilcin
Ezután a 9. honvéd ktiOitii\' i, venteparancanok szóiolt a, MiuitLi vezetőkhöz. Beszédében srlnic ai«, hangolt intette az Ujakat a tulkai, tokiéi, mfrt erre könnyen li:.|Uiw az ifjúság. Majd a megyevci,i Ispán szólott az Ifjakhoz
— Vegyétek komolyan lelidal,^ kai és bizonyítsátok he, lu.;y. kit-masak vagylok az ifjúság nevt|r>t,t Sem a Párl, sem mJs szetv „m szólhat bele .1 ti életetekbe ,i önkényeskedői akar, arra ni.\'<j\'l [\' dom lesz — fejezte be beszii! i
A megyei ifjúsági iicrveittvez:!\', és propagandavczclő lelsz.\',; üj, után a megyei ifjutági inunk , értekezlet a Hiszekegy elmonilasi vai ért véget
Koiiontal asszonyt leváltollák Stockholmbél
(Stockholm) Kollonlfi ii«íz\'ir,. a szuvjel stockholmi nagykő.-elr V n szarepüit Moszkvába és való^zifii-icg nem tér vissza eddigi állnmilv helyére, t\'tédjakónt O-liivot a S/ „ jet helsinki nagyktivetél emlegetik z
Az elsötétítés ma 7 órakor kezdődik «s S óráig tart.
Megyei ifjúság unkatörzsi értekezlet
Egyetlen ifjúsági szei. ujUOdik a Hungarista Államban
Nagykanizia megvoi Tflr,i polRiirmostcrátől.
!67/S*. I\'j.5 T.\'Zy . Juboui niUh yu iűí.\' ek öíikén* n liutl léset.
| Felhivás a fűszeresekhez
Tudin\'A.iuDrn Juloll, hojv "rv.ntu hSbi ültóiil\'l tzemélyek myt* lu./tír ■éknél hilyazlnl fiJruAi.. i; u, n-i éa mftrail van v kész lett Ikfl el eksrjtk vtaai
uinlhoar Ilyen ténykednie ]u«..iliti .zeméllt-k Dátum mniiuk.l oeiu l.i\'! lik. lAlhlvoni n Mtzrrkvr. dűkri ön.) Akiknél cllenflrirs i*By ,\\iul«/T> h»il .let cellából Ily elvll v.«y e«>\'nnih.i Hiemélyek zncaji leonrk. a lea.öz? ríN rendrtror.z.raim l IgniolUMSk.
NasyksDtzu. IGJ5 mArelu. ÍÜ Mi Poljármaiur
üslacgcrtzegcn a IIIOSz . < l tartotta megyei inunkatör/iii érti letét. Az értckeztelet az \' .s;^ gye^zzető nyitotta mep Isme Ulle a HIOSz Idépltését. Es/ Mnl r ,. I len iljusági tzerieiet m(1 Mik 1!Íj 1 a Hungarista A.lamban. Ez u.!/ a leány, mint a liu lljii..\'. t hatoiiik. évelői hu:zone,:y eszti-i ^ koi|ig magába foglalj i és a zczeték is esik iljak lehctnak. Mir.d\'in más ifjúsági szeiv ..el ^ Igy a leve:,te is — junius I vei, amik -r a HIOSz al0muuklMi.il beiejciéd.ieít, megszűnik. Addi^\'azonbai, az il|uiág vezetői Osszlian^ban doi ;oznak a Itventcparjrcsiiokokkal
Folyó li i lö-én id. italai és vezetőképző\' unl i(>am kezd.\'dött meg. Ezeken tel.állva ves/nek részi az Iljusági vcit\'.lk. A legkiválóbbakat
| az országos központ szemináriumok-1
i ha vezényli, ahonnan azután eicdell beosztásukba télnek vissza.
A Hungaiiita tljusigt Légió lel-lllllását is a IIIOSz vezetők ha|tjsk vé<re A lépő tagja minden 22-lk életévéi még be nem töltött és tényleges katonai szolgálatot nem teljesítő ifjú lehet, aki Onkénl jelentkezik. Jdltnlkc/ni a helyi ifj .sági szervezel vi sitiiénél lehel. A Hungarista Ifjúsági U>gió (I HL) kiképzés teién a houvédllmi minisztériumhoz tartozik, dc-32 évesnél Idősebb kiképzőt, vagy, .századosi rcndiokozalnál magaiabbirendlokozslu tisztet nem vezényelnek a Léglóhoz. Aki a Légióból i(bizonyos ,,kiképzési Idő után önklnt\' jelentkezik egyhavi arc-vonalszolpllaira és megszerzi a bronz vitézségi érmet, ha érdemea reá,
VÁROSI MOZGÓ
nárc/us hó 23-tól - péntektől Hévtelen ifjú harcosok önfeláldozása egy nemzet felamelkedéseért
Miénk a jövő / (Hitterjugend Quex)
Az ifjúság hősi küzdelme az vjhsjnalhasíidásért. UFAhíradó. Előadások kezdete 6 és 8 órakor
Elzidd
méhészek, koszorukötők, k,lí-kölők részére virág- és szóló kötózó rozsdamentes
vékony drút
nagyban it. >•> Mlhallk Kálmán
lilékűi.m Sz.nl FlílUn-m «
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem az igen lisltell kórun léget, hogy Kn-ály-ulaa i9. szám alatti
pékséget
megnyitottam. Kenyér kap1 » Privát sütést reggel 9 ó.\'átol \'< Q vállalok.
Tisztelettel *\' Farkas (amifi P\'k
Zltl AI hUZI.01 rainiKai
KtMt]a: ..Setoaidt*\',\' K. T Nii retolée ktaM: l.m - Nyomaton • .UzguSau,! «. T. *•((•■\' wyvmUHHn Na()kaatt<» tj.wuun lelal: Zalai unt
e9. SX&m.
Nagykanizsa, 1946. március 26. vasárnap
: Fö-ul 5. n*m. si«r\'<citf5*4g1 és kiadóhivatalt telefon 78. u
Ke\'elős szerkesztő: BrnndvU
itt bóianr* e oeeyedéva putfffl.
■tar?.y - nersa
Mindegy az
le*lvúrek, hogy Somogy vagy fá(?á»odrog vármegyében, de aezrro csak járnak n világ rádóságánnk vörös bérhadsere-pui, sorsa csak egy minden magvarnak.
Itt fekszik előttünk két szo ■01 u irás. Az egyik egy életvc-sürdelmekkel teli kalandok utján Bajáról íródott magánlo-va, a másik egy hivatalos jegyzőkönyv.
A jegyzőkönyv egy szpgénv magyar anyának szomorú vfr-jot foglalja magában. De bébijén maga a szomorú irás er-rái u szomorú tragédiáról :
Hullavizsgálati jegyzőkönyv. KészOit Marcaliban, 1943. március hó 21-én a Boronka KŐzsío. 36. számú házából átszállított hulla megvizsgálása tárgyában: A snemet hadikótház otvosa a hullát megvizsgálta* a községi elöljáróság, valamint a Nyilaskeresztes Párt kózbe-jltlével és a kővetkező leletet vette fel: Halotti lelet: Egy 50-t0 éves asszony körülbelül 8 napos holtteste. A balszem ki van szúrva. Az arc baloldala kiskaliberű pisztollyal át van lőve. A halott alsó testén a tábbszörös megerőszakolásnak nyomai mutatkoznak. A nöl szemérem testrész egy kihegyezett és beszúrt tárgy által felszakadt. A bal láb el van roncsolva, a lábujjak«csontig lehúzva. A jobb lábszár a belső oldalán teljes hosszában van felvágva. A hát és a bal test oldalon erős ütése1* nyomai láthatök. A halál ilvérzés következtében állott be. -"
Eddig szól a szörnyű lelet. Máltától beszéli el azt a rettentő szenvedést, amelyet ennek az ismeretlen asszony-vértanúnak el kellett \' szenvedni.
De lássuk a bajai levelet és v^n->» le annak tanulságait Is, mert iRcn érdekes, hogy miképpen viselkednek az emberek a vörös ható-ligekkal szemben.
Bcsréljcn Ismét az Írás: .A vörös erők különös előszeretettel hajtják ís szedik össze az embereket köz-nsnka céljára, melyet ök robotnak ■evezrfek. Különösen élvezik, ha a ♦asárnapl mi^e után összeterelhetik *» ott megtekint úriasszonyokat és beo.izIjV: őket valamelyik kórház, VJfjy laktanya tisztogatására. Vigyo-"DRva adják át őket a katonai alakiatoknak abból a célból, hogy a katonatisztek, vagy a laktanyák W. Cjét kitlsztogattassák velük. As °iég a jobbik eset, amikor a legénység szennyes fehérneműit mosatják Ye\'ük. A mise az minden vasárnap •kötelező". Ugyanígy kötelező a után a Himnusz és a Boldog-u^ooy Anyánk incklése Is.
Öajaszcntistvánon megtörtént: egy *[Í«I. aki feleségét nem aklrta kél J*\'rrislának átengedni, az egyik *Wtte, majd a felébredt 12 évea it Polgár nevű csendőrt formá-agyonverték. Klaszán cukrász darvsát agyonlőtték, mivel nem
^ Észak-érdél jt Ismét oláh katonák szállták meg
A ratlborl vonalon órákon át folyó havas pánoélos oaata a némát elhárító tOzban
véreaon Összeomlott
A hadiheiyzet az u) német arcvonal kiépítésének jegyében áil
Ratilnnriál és Neuslndlnál szín-
A magyarországi hadszíntéren i folyó csatákról lapzártáig n«u | érkezeti be sehnnlféle jelentés (Berlin) A román inunk.-vügyi miniszter bejelentette, hogy Északerdélyt, umely Magyarországhoz. v<flt csatolva, ismét román kntonák szállták meg Ma rinovszky tábornok közölte GrosáVr.l. hogy F.sznkerdélybe i*mét szabad ut ut
(Berlin) ílnterinf) Küstrin körzetében a bolsevisták másfé1-órás pergötuz ulán helyileg ösz-szefogott erőkkel támadásra indultuk, hógy Küstrintöl keletre és délre előretörést hiséreljenck meg Bár vállalkozásukat csatarepülőkkel támogatták, inégi összeomlott a német elhárító tűzben. Sziléziában csütörtökön a bolsevista nyomás Ncissétől északra ^s keletre fokozódott.
RaUlni
tén fokozódott a csaták hevessége. Itl a bolsevisták álesopor-tc.«-ilá*sal ós erős páncélos erőkkel igyekeztek áttörni u Neisso-tropp.uii vasútvonal felé. Támadásaik sulyopntja Hatibortól északnyugatra volt, ahol szovjet csatarepülők is támogatták a vállalkozást A délutáni órákban erős m-mel páncélos köle-lékek nagy lámndásra indultak A heves páncélos csata több órán át tombolt, melynek 79 bolsevista páncélos eseti áldoz.n-tul. A nagy támadás NeusUlUt-tól délkeléire véresen összeomlott a német elhárító tűzben. Neustadtnál 2á páncélost semmisítenek meg, igy a tegnapi csatában n bolsevisták 120 páncélost vesz.itettek.
A Német Birodalom ellenségeinek ^lelmiszerkészlotei • "^"TSfytán vannak
iBerlin) Ecv katonai helvZM- i legfontosabb\'követelménye agyarázó Kijelentette, liogy , mindegy bármilyen
ugy keleten, mint nyugaton hadiheiyzet az ui német arc-venal kiépítésének jegyében áll. A1 Wilhelmstrasseu
ték. hogy az ui n tésérc ott Rerül sor, nhol
meg o re vonal
ütt* német hadvezetőség számára . a legkedvezőbb adottságok kínálkoznak. A német hadvezetőség
körülmények Kőzött és milyen módon — nz, hogy folytassa a harcot az ellenséggel szemben és ez áll keleten és nyugaton egyaránt. Nyugaton az ellenség előrenyomulásával szemben arra kell törekednie, hogy nekik u legnagyobb veszteségeket okozza és ezáltal mcglassitU a folyamon
való előrejutásukul és mozdulataikat lefokozza és tovább folytassa azokat az clökészüle-* leket, melyek alkulmasak uj l helyzet megteremtésére. A N6-I nui Birodalom ellenfelei a reiv-I delkezésre álló idő tekintetében szorongatott helyzetben vannak, i mert élelmezési készleteik fogytán vannak és Európában, valamint Angliában e«yre katasztró-fálisabb lesz az élelemhiány, másrészt az uj német hadmüveietek \'.iinduló |K>ntjánál arra törekszik, hogy a döntést olyan időpontra halassza, mely lehetővé teszi számára ujabb harci eszközök bevetését z
(Berlin) Düsseldorf közelében az északamerikai csapatok átkelést kísérellek mcK\'./V...a nán. Német elhárító fegyverek tüze szétverte a foiyam keleti partjához közeledő ellenséget x (Berlin) A bolsevisták a sziléziai arcvonalon í.ausehitz és Nenstadtnál inditott támadásaiknak távoli céljaik vannak A német zárókötelékck az eddigi harcok során másfél szovjet • páncélos hadtestet teljesen szétvertek. Ez a tény is jellemzi a német ellenállás keménységét x
adott bort nekik. Ezekért a .kiíen- piac, mert inkább 2.50 P-ért adják gésekért" a parancsnckság részéről | a sertéshúst elő sulybarr, nehopy a beígért megtorlás minden esetben bolfcik keze ügyébe essenek a éocák, mert akkor nem látnak egy vasat sert. A város Okosságának hangulata félelemmel és a legnagyobb iz-gtilbmmal teljes. Nincs senki, a
elmaradt. Szabadságoktól igen sok személyt megfosztottak. Elsősorban a nyilasokat tartóztatták le, ezek közül Merényi Imre postalisztviselőt
•mmal teljes. Nincs senki, akihez
ugy megverték, hegy a kórházban segítségéit fordulhasson. V utcák
élet halál között fekszik. De ugyanez a sors érte Kovács Albert nyomdásit és Baranyl benzinkutkezelöt, valamint Nánásl Gábor alhadnagyot és sok más kezeik ügyébe kerüli becsületes^ magyarokat
Egyébként a város lakosságánaki .áldozatkészsége" óriási módoa meg-növekedetf. Mindenki, mint az őrült rohan eleget tenni bármely beszól* gáltatásl kötelezettségnek. Például 1000 párnát és lepedőt igényelt 4 katanaság a kórházak céljaira.és a lakosság csaknek 4000 darabot szolgáltatott be, ugyancsak lOOa drb evőeszköz helyett tötö mint 2000 drbot, nehogy a „dicső vörös hadsereg" szemelyes látogatással .tisztelje mr*" a lakosságot és esetleg .emlékül" elvigyék a még ott levő kézzelfogható egyéb ingóságokat is.
Ez a példátlan fVgyelem az oka annak Is, bogy rcegszOnt a fekete-
t vannak emberi és állat) ürülék-csak a legnagyobb óvatossággal |ct közlekedni. A! városon átvo-katonaság nem keresi a W.C.-t, haáem ott végzi el szükségletét, ahol ép^en éri. A város angolszász bom-balzőnyeget Is kapott, a bolsevisták azt mondják, hogy tévedésből. Végül még annyit, hogy a lakosság, mint a szerb megszállás alatt r— napról-napra reménykedik a felszabadításban és minden puskalövésre-azzal figyel fel: .Jönnek a mieink!"
Eddig a levél. Nekünk ehhez a kit szomorú Íráshoz, csak annyi naegjedyezni valónk van, hogy térjen észre egyszer már minden magyar és lássa be, hogy áz a szörny* háhorju « mi háborúnk is és ezt a háborút meg kell nytmünk, mert minden szenvedő ván»ban egyformán és szívszorongva az elhangzó puskalövésekre igy sóhajtanak a
szenvedő testvéreink, eeyforr^án gondolnr.k arra, hogy „Jönnek a Mieink I" Értitek testv.-rek? A mieink I
Ha munkára szólít bennünket a honvédelmi kötelezettségünk, akkor gondoljunk mindig azokra, akiket a vörösök visznek nap mint nap súlyos robotra. Ha a katonaság kér tölünkí valamit a kórházak vigy a front legénysége számára, gondoljunk mindig arra, hogy ezerszer inkább a .mieinknek", akiket szívszorongva várnak milllór.yl magyar portán, mint a vöröshordának.
Mindannyiunk egyesitelt szellemi, anyagi és erkölési ereje szükséges ahhoz, hogy ne hiába várjanak a szenvedő magyar milliók, hanem teljesülhessen forró kívánságuk: találkozni újból velünk az értük minden áldozatra kész magyar testvéreikkel.
Testvérek a nagyböjtben vagyunk és ilyenkor jó dolog az események felett keresztény lélekkel elgondolkodni, mert enélkül csak a nagypénteki napok szaporodnak és soha sem lesz számunkra feltámadáv
(L. i )
Ara 40 filffir.
/..vLAl KÖZLÖNY
1W45. m>fC,^
„Amíg csak japán él — • harcot folytatni fogjuk
(Tokio) Jupán császári\' főhadiszállásról Jelentik : Az ellensége* tennen erők ellen |nté-xett támadások során a japánok a következő egységeket süllyesztették el : r> repúlogépauyahajó, 2 csatahajó, "3 rírkfcló és 1 Ju-dihnjó, 185 repülőgépet lelőttek 150 japán repülőgép nem tért vissza támaszpontjára. Ko-iao jiipán miniszterelnök a rádióban bejelentette Ivo sziget el estét Ivo eleste fordulópontot Jelent a nagy kclelázsi.M háborúban. mondotta Kőim. a Japán nép harci akarata nzonhjtiMteriv törik meg. Kiegyezésről azonban szó sem lehet, s amíg csak egv japán él. a hnreol {ovábh toldatjuk ^ x
A vörös izovjetoslllag jegyében
(Zéíi-ol)) A H/oviet hadsereg pa-ran<**noka u jugoszláv onjialok ve-rotóiétöl nxt knvoh\'llo, hogy a királyi Jolwsny linlyett varrja fel a szovjet e»illa;:Ot és x/obniltatiMS l»o foffyve-reit. Aztán nieinmrancsolta a Katonáknak, hogy bngyjiík el a várost. A katonák a.\'. ihn/.om fosryveroikot miaukkal vive. kivonultak Hidrádból. A váróéban nagy a* éhinm\'-g. Az élelminzoi , szén «\'h tüzifa^zállitá-aok mo-.-Hz.ünlék. a vároxi villammü-wket H/énliúVnr" köyetkostélicn lo-állltották. \'
Zsidó nemzeti állam — , Palesztina
Amszterdam > A bril hirsznl-gálát jelentése szerint Xewyork-ban az egyik szenátor egy zsidó bankrtlon bejclrnlcltc, ho^y sikrn száll azért miszerint a nagyhatalmak politikailag is merjenek e| egy zsidó ncinzelj "látva\', l\'ah\'sztinában \\z F.gye hun vuainok nyillnn kell, hogy állást fogialjaniik ebben nz ügv•-ben . s fel kell hívni a brit kor utánx figyelmét i>
Kői ele zeltségeik hciarlásárn elegendő. ha a zsidóknak szabad bejárain! M/losllanak Palesztinába
UgQlom az uj lengyel kormány megalakítása körül
(ütni) Az Mg ve.sült Államokban az uj lengyel kormány ügye miatt tfirclmeileukcdaek. Észak-Amerika részér-M Moszkvában, diplomáciai lépéseket tellek, hogy megértessék á Szovjetunióval. hogy az uj lengyel koraiány mcgalakilasiban mielőbbi megoldást szerelnének látni.
Anglu és Amcilka megismételték azon kívánságukat, hogy ü lengyel kormány megalakításában ragaszkodnak Nikd.íjcik részvételéhez es s lubllai lengyelek körében meglehetős kiéleződést váltottak ki azok ai ellenvetések, melyeket annak Idején Vauéban NikolajcUf ellen jtlkozták- _ x
Ujaid) USA lerrorMmadáa t Japán ollen
Az amerikahk ujabb terrortámadást intéztek Köbe nagyváros ellen. A H) tá.v.idö bomba.ó kőiül a ja-
Einok 20 gvpet lelőttek. A j.ipán ormány sióvivője hangsúlyozta, ho,yr eddi* minden Japán ellen intézed támadás alkalmával kizárólag lakónegyedeket romboltak szét Az ilyen nyilvánvalóan terrorjellegQ támadási azonban meg jobban I fazzák a jzpán nép harctakaralát. *
Dr. Gobbeii: fa e||enség észre fogja venni, mennyire elhamarkodott a oiadalmámora 1"
..Időt nyertünk ée eziel »ok«l, talán mindent megnyertünk..."
Idézeti elA, amely gyorsan elmúlt a veszíly közeledtével és Irillámgyor-tan nenl dühhé (i felháborodittá váltatott * félelem ét borjadás.
Az, hogy az ellentég vereségeket inéit ránk, csupán anyagi túlsúlyra vezethető vissza, de ez Is legyengüli katonai sikerei ellenőr,. Ehhez járult, hogy saját fölényét blzonyo, mértékig nem használta kl. Az, hogy az ellenség saját földünkön harcol, népünkben a legnagyobb fájdalmat váltotta ki és ezért meg fog fizetni bármibe is kerüljön.
Minden (OrekvésUnk az, hogy újra kérdünk és hogy ehhez megteremthessük a szükséges feltételeket.
Az ellenség észre fogja venni, hogy mennyire- elhamarkodott a diadalmámora és szó sem lehet a háború végéről, hanem vérözönnel kell megfizetni minden kis talpalatnyi földért. Időt nyertünk és ezzel sokat, talán mindent megnyertünk. Ezl az Időt arra használjuk, hogy megtegyük azokat az elleuiniézkedéseket, melyek végrehajtása lépésről-lépésre éreztetni Ingja hálását.
Szegények leltünk lehetőségekben, de ezl merész elhatározásokkal fogjuk kiegyenlíteni és nem kétséges, hogy ezek végrehajlása meghozz.i a végső sikert.
(Berlin) Qöbbels miniszter „Dn Reich\'-ben megjelent legújabb .ve-tércíkkéhen á jelenlegi hidlhelyzel közponll problémáját pbban a lényben látja, hogy -a háborús felek közül az fogja elveszíteni a háborút, amelyik először veszíti el lába alól a tala|t. .
A háború polillkai ét katonai válsága a legközelebbi Időben tovább fokozódik Ml a\'válság polillkai oldalát Illeti, annak előnyei csaknem a ml oldalunkon vannak. A válság kelonal oldala majdnem éppen olyan kizárólag ellenségeink javára és a mi rovásunkra fejti ki halásál, melyekkel az ellenséges tábor közelebb akar kerülni hadicéljai megvalósításához.
A hadicélok tekintetében csak a leglazább egyetértés van a szövetségesek között. A: amerikaiak és a bolsevisták csak abban az egyben értenek egyet, hogy Németországot cl kell putzllianl és a német népet élettanilag meg kell semmisíteni. Ezentúl vége az egyetértésnek Mindet a tervel a katonai sikerek inoz-dilják elő, nekünk tehát a • katonai válsággal kell foglalkozni.
A keleti harctérről eljutott borzalmas pusztításokról szóló hírek népünkben először bénító Ijedtséget
A bolsevisták pokoli kegyetlenkedései á magyar arcvonalon
Hogyan klnozzik es Olik mag ■ keiükbo került foglyokat - A magyar nőket la besorozzák a vörös hadseregbe, kényszermunkára -A magyar lakosság a szovjet kegyetlenkedései elől a bolgár katonákhoz menekül Amikor a magyar és német csapatok a Balatontól délre a bolse-vrkiek megerősített és mélyen tagozott állásrendaftrebé behatoltak, a szovjet szoldateszka ^állalias gaz-lelteinek egész sorát állapitolták meg. Ismét bebizonyosodott az, hogy ezek a Keletről származó embertelen\' hordák nemcsak a megszállt területek Védtelen lakosságával szemben, hanem a harctéréig is túlteszik magukat azokon a korlátokon és szabályokon, amelyekel földtekénk minden más nemzete még a véres háborús ellentétek körött is tiszteletben tart.
Egy átmenetileg a szovjet által elfoglalt néinel gránátvető állás kél őrmesterét cs három gránátost, holtan vashuzallal összekötött kezekkel talállak meg. A szadisztikuf kegyetlenség nyomaiból megleheteti állapítani, hogy ez az öl nem harc közben esett el, hanem, hogy megbilincseljük ulán agyonklnozták őket.
Ezek az a:|asságok eltörpülnek azok előli, amit a német bajtársak a téli harcok folyamán saját vonalaink előtt eleseit bajtársaik holttestének behozatalánál tapasztaltak. A bolseviklek az elesetteket megkötözték és a kötelékekel éles kézi-
gránátokkal oly módún kölOlték össze, hogy a kötelékek feloldásánál a kézigránátok felrobbantak. Egy néniét katonái ez az ördöngös szcrk\'.zet sebesítene meg. Ezek a gazteltek a 299. szovjet lövészhadosztály parancsnokságának körzetében történtek. • A Szovjet — emberhiánya toiy-tán — mosl már arra vetemedett, hogy nem csak a magyar férfiakat, hanem az ssszonyokat és leányokat is besorozzák a vörös hadreregbe kényszermunkára. Olt az utánpótlási szolgálatban nehéz tesllmunkát végeztetnek velők és ezenkívül minden vöíjls katonának .rendelkezésre kell állal-.iok". • A Ingoly vallomások ujabban igazolják, fiogy a megszállott magyar területek lakossága a szovjet túlkapásai ellen a bolgár katonáknál keres védelmet. A bolsevlkiek azzal akarják\' ezt megelőzni, hogy saját részükre lefoglalják azokat a házakat, {ihol a legszebb leányok és asszoáyok laknak. Egy bolgár fogoly például kénytelen volt végignézni. hogy egy 13 éves leányon anyja szemeláttára négy bolsevista követelt el eröszakot, anélkül, hogy ő ez ellen tiltakozhatott volna. *
VÁROSI MOZGO
Hárc/us hó 23-tól — péntektől hévtelen ifjú harcosok önfeláldozása egy nemzet felemelkedéseért
Miénk a jövő / (Hit/erjugend Quex)
Az ftjuiág hős! küzdelmi az u/ha/nalhasadáséii. (JFA-híradó. Előadások kezdete 6 és 8 órakor
Nem babajáték ez,
hiszen az éjszaka csendjében hal lanl is a távoli ágyúdörgés! és i*,.* tüzet, a hadszíntér közelségé! N? babajáték ez, amikor a felelős p nyezők lapunk március 15-j mában kénytelenek voltak figyelmei telni Nagykanizsa város magyaio gál az .eshetőségekre" és |K)|n mint kell tennie akkor, ho^y hí mégis betalálnának fúlni az (||en. séges élek Nagykanizsa térségébe Bizony nem babajáték, mer! .lenni vagy nem lenni!44 nem csak <lf,1(Tui Idézel, nem csak jelszó, ae tragikus valóság f l\'lni, élni lovább becsüleltel. vagy a bolsevikitk áldozat)
rabszolgája,örökös kényszermunkái\'
vany valaajcly szovjet elvtárs ágyasa lenni. Becsülettel fegyverrel i kézben küzdeni és ha kell ugyancsak becsülettel a magyar házáéit Mii halállal elevni — vagy pedig j lámpavason lógni, vagy átlőtt U|. kóval a csatorna mentén vaiji>k éi hollók martalékává válni.
Nem babajáték ez, mer! vagy győzünk, vagy...
Ez indította hatóságainkat i> arra, hogy szigotu rendelettel ...só alá" hívta a város minden lakosat. Hogy milyen komoly munka cz. nem kell külön megmagyarázni. I leienként mindenki három napol köteles ezeknél a munkálatoknál részt venni. Mar aki bennük részt vesz .V.en száz esztendő óla nem volt meg annyi beteg szivü, rokk&ni. öreg vagy nélkülözhetetlen ember Nagykanizsán, mint mosl, amikor ásni, az erődítési munkálatokba; részt venni kell. Annii a bizonyítványt kérő, a kimentés Cs felment. < után lábát taposó „hazafi", hegy r.em fírnének cl az Przsebet-lér piacán. Ugy és annyira elfajult már cz, hogy most már m;*g.i a főispán ur kénytelen volt felhívássá: földúlna város közönségéhez és hivalalár.ak teljes súlyával figyelmezteti i, l\\cy aki ezentúl cbböi a munkából kivonja magát: azt a Hungarista Állam hdbonis bűnösnek fog in Ifkm-tani és mint ilyent a lci>kíméletlenebből megbüntetni
Hát igen — nem habajáték cz! Nincs ma fontosabb, halaszthatatlanabb, elengedheletlcnebb munka és hivatal, mint — az árok ásás! b* cz alól kivonni magát, helyesebben .elslisszolni" — és minden eszközt igénybe enni. csakhogy ne kelljen elmenni erre a városvédelmi munkára -*aki pedig ludna niemá az minden, csak nem hazafias cselekmény.
• Nem lehel az sem. hogy az egyik egy napol niegyen, de másnap már gyorsforrdlón .nélkülözhelellen\'-ne válik, már „hallaszlhalatlau munka\' jogcímén — visszamarad. Innen van az, hogy a többiek leiháborodnak és azt mondják: „akkor én sem megyek"\' Mert az nemcsak vissza tetszést szül, de nem csekély f"ku elkeseredés! is.r
Aki nem kimulalhalólag és bebi-zonyithatólag beteg, fizikailag képtelen az ásási munkálatokra. v..gy rokkant, vagy annyira idős. üogy annak elvégzésére képtelen, vagy olyan munkaköre van. anK\'ynfk elvégzése a köz szempontjából elsőrendűen fontos, becsületbeli kötelessége mindenkinek, hogy részt vegyen. Bárki is legyen « Példát adott erre Nagykanizsa város első férfié: vitéz dr. Slmonfay Lajos polgármester
A főispán ur felhívása végre rendet teremt ezen a téren is. Aki ne" Jelentkezik ezek után önként a védelmi munkára, azt nem csak kény*
márciu* 25
1 ZM.AI KÖZLÖNY
,,„l iiHijik erre, hanem mini ffitf \'lonSif megbélyegzik, Tum megbüntetik, nevél |>tdlg <J.o«líl«l ktallk. - igí van ez rendjén. A itilon-i" Jtwflk és urambityémoi ladá-"Tld«i» leiért. Ezek aodorlak Inunkét ódáig, hogy ma mmden-i , védelmi árkot kell ásni. \'! \'mibíl pedig hlányilk a aora-..M!égi ériéi, aki továbbra ia \' jl vagy duzzog, az autal alá Jv - azok nagyon vigyázzanak uiukra. nehogy azt a munkit, , j „i uját házijuk, saját városuk, tát. ,t otthonuknak megtagadlak bo-Í,t, azl a bolseviklek korbács és „rkilus ütései közepette keljen ii|J rlvtgeinlük az ellenséget sán-jk megerősítésére I A főispán ur komoly, Inlö "szava andtn nagykanizsainak szöl. Aki „i akarná még most sem meg-„roi az ligyelje meg a hallható tacdSrgést és meg a mai nap je-tfikcrzék önkéntcn — mlg nem. kii! ,
Meil a főispán ur megtette a iki/jes intézkedéseket, amelyre i izpjsrtall jelenségek kényszeri-
fcttkJ • (Bt
Szovjetkatonák mondiák: Miért haroolunk ?
.Ha alóra magyünk, mag kall halnunk, ha hátramegyünk aajit tlaztjalnk lőnek la bannQnitat!\'
EfCrnil 15 izovjet kutojia esett fogságba, ttlük egyöntetűen kijelehtelték. liogy részükre a Mhoru máf"lgen sok ideiu t^rt Háborús fáradtság, érdcklolen-ség és nyomasztó feíznltyty su-lyosodik ti egész bolscvlstd hadsereg vállára Bolsevista koto-t.ák szájából sokszor hallani a kővetkező kijelentést Hu elvre megyünk meg kell hulltunk, rle hu hátra megyünk akkor is, mert saját tisztjeink lőnek ngvon bennünket. A szovjet óri-ási ruibervesztesége nyomott hungiilntot keltelt az egósz vo-valon és a felettesek azon kijelentéssel, hogy röydcsen vége lesz a háborúnak, igyekeznek a harci kedvel felélénkíteni. A vörös gárdistákat a szovjet tisztek szünet nélkül hajtják előre irt első vonalakba. A vöröl katonák ellátása nyomorúságos, a tisztek azonban mindenben bővelkednek és állandóan része-
Írk óa emberfeletti tellcsiüiiényt Swtelnek katonáiktól Majdnem minden vörös katona felteszi a kérdé-Nt, miért harrohtnk.
Azt mondták, hogy Németországot kell elfoglalnunk Ml azonban gondolatban azt kérdezzük Minek -nekürk Németor. szág, mi közünk egyáltalában liozzá. Az is rellünt a szovjet hadsereg katonái között, hogy zsidót nz első vonalakban egyáltalában nem is lehet látni Megbízható hlrck szerint 1911-ben a Szovjetunióban, mint po-lilikai, mini katonai téréig valamint a pártban Is válság mutatkozott. A kominlcru száinos tagja és a katonatisztek közül sok mngasrangu liszt azt n véleményt képviselte, hogy a szovjet halárok felszabadítása után be kell szüntetni a háborút, hog\\ a nyugati demokráciákért ne áldozzannk hiába ember.nil-liókat
ÜZEN A FRONT
ItA-.fnlvi Kemlie órm. a B. 728. i mi ú/i-iii f..]."V-L\'\' ii.\'k: Jól van, Jm.ii\' gondol rájuk. Sokszor rw-loiiu limit kával és (Vsikével együtt.
t k iiik). talmi. szómról az nlnlihi b.itédok n/iileikoek. rokonaiknak én ■•ilnisk iiilvú/l -ttik -t küldik:
lk"„ni László. Mii.msIiiíxv Ininzló, Ii ii^lij Lilin- Virícz (itala. Ko-i.. Vntnl. Kenl.es laijos, Küvte tUiiuín, Kurn.y 0>iiriry, Marni le-
K- vW. Liijus. Hn_miii icd -r fíi Varga l,;t|rw. Kovács Mikiim, iV.j ni i: ili\'i Jó/siti, Tarnni Rezső, Inul Já/-rf>f, IMI Korenc, HzoImi-l.njov, Tiunúa Jóartof. Itódog IMI..-. S/alni Imre ltonvédok, vaui.un S/.akiien János tit. é* Tóth lintltír orvosoló. V /nini kislányokat k\'éri Oláh viin \'.i v., Karika látván hoov., IVkr-t. I.hji>h ti/. íVs Fnia^ó lllli-c niv liurt a/ 11. 7HÜ. tp. azánron ercsial, (öl ók.-t nz elnó vouallinu I mik-ikkel.
VHrOMMlN\'il küldik udvüaletd-i-i szúlniknok és inmennuiiknnk tiiltnuinli Aliiul, Véuu\'tll ZoltAn. Jr.tvn\'z l.nnzlii. tjMi.|iár Kiülni, Ku-ei tivula, \'IVilh Sniulor, Hnlfulvi
Unt**, ki mi • Intrán, i\'ú1 k:m Márton.
Itl.mátli Jiataef tatmtr. a II. \'itfi. . ul i(.n/ |naK.vnr szívIh\'.I lövu , !\'j n ,\'n\\t küld .H Is- uokilnk. Kár, v\' Inbnzüki\' nliatl nem tudjuk l\'Vt.liii." Ntk h/4\'n\'U-tlcl. I\'njtiia!
Úzan az otthon
li\'ili Kiusilv (lé/n tsz. s/kv.-nek U .\'IMI tp.-ra üzenik a/ülui, W.i néni i s tl\\us/1, tiflvéni ItA-i*i Iinrcik\', wVtöra i« Rviki- MiniU s-i|> Kall ko.izullik, Ihsív uotalolt u-n sil szói - .-.\'lu\'ljií\'. n remélltetá J-ell »iszontlátiíni;; is. J l I\'. Mai. tp.-ru Vnlillmi KlllVIU-I sA n/etii IViKmkérol feliW\'Be:
tan. ki-li.i U egén/V\'pm. A/ ; \'i i-,d«.l Mika.\'or csókol ia.
1 III tii. ia Molnár Józm-I laniv. s t nu liinn*. \'Arok laUiumé Ji\'l 1 ^ -s\'lnt mmilolnak n-a é* M.\'■ " \' ! raáküuk*
\' i len \', tú.-neli A Mt5.tp.-ra \'iMixussznnvu tionv |ul un, \' s s nii.itua. kén a jó Ipt.\'itl, \' minél cl.M.h «viw lm/a Ii.ij \' J r d »v\\ utl. \\dion saiin\'\'si\'ii
\'\'i líii ,iiul tVoknlju Ik-nkó
\' ■ . Meki-n. IHA
vUr;ioa 25. Vaaiinap. Kám. lat.
Irén.
\' I .11 tinlnarl
" \' Ma
Anglia nincs abban a helyzetben, hogy a „felszabadított" népnek a megigért élelmiszerellátást biztosítsa
Churohlll a lényegeid éhínséggel .Indokolta" mag .a háború megrövidítését célzó" embertelen angolszász terrorbombázásokat a békéa lakosság ellen
(Berlin) Churchill\' miniszterelnöknek az angol alsóházban Anglia éi Európa élelmezési helyzetéről elhangzott nyilatkozati Berlinben nagy figyelmet keltett.
Ez a nyilatkozat nyilvánvalóan támogatni akarta azt a lényt, hogy Anglia nlnqs abban a helyzetben, hosy a .felszabadított** népeknek a megígért élelmiszerellátási biztosítsa.
A nyilatkozat, további részében arra ulalt, hogy a háború elhúzódásával az európai nepek a bekövetkező téli Időszakban kalaszlrófálls éhínség előtt állanak és a báboru ezzel csak még keeyetlenebbé válik él jóbban kitolódik, a valóságban arra enged következtetni, hogy a brit miniszterelnök meg akarja Indokolni á minden katonai célzatosság nélkül történő terrorbombázásokat egyes városok ellen, mint például legutóbb a Dresden ellen in-
A Nyilaskeresztes Párt viroai vezetőségétől
Felhívom a nemzetiszocialista magatartásuk miatt a múltban jnuhátráiiyl szenvedetteket, hogy 27-én d u 3 órakor a városi s/erve/et Csengery-u II
s/ a. irodahelyiségében jelenjenek meg
l\'/.tCHilem a város közönségét, hogy a Nyilaskeresztes I\'Art városi szervezete a cipöutalvá-ttyok kinN/tását a mai nappal hés/üiltcllo Április ü tni az ér^ dekl itek az erre illetékes halósághoz forduljanak
Vdro.»rv.-rfj. 1
— Hanglemezeket kliOnk e hőnyidéig ra.aare. A napokban Nagikaeiteln nieeirjut a hangotmütor hOiyelilée, l-n-nrk kerelebrn zenével, lelolva.liaal t* hírek br.\' .iilU.i etóiekoztelnink a ragyhöiOntlgct. M-i/y eit a tervet he reaiiul yihenlla It e magyar némel katona* harci sret\'-emét Ip-ilni tuj|uk, aillk
*eg lenne e le^k,valóbb hanglemezekre, (lednek, dz\'ok. itz.erek, magyar ei né-
met yllloiaibi" I K.iiuk. a hin^\'eineie-kel a propj.-zn.la tiöipont lt>Kti|lban, Erraébel ler 20. eiiei alalt leadni
tézett terrortámadás voll, ahol nők é* gyermekek százezrei ellen intéznek <éltalan merényletekel. Számos országban a totális éhínség a bombaterror után mint kísérő jelenség lép föl. Annak Idején ezekben az országokban a német megszállás alalt az élelmiszerellátásban nem voltak nehézségek, miután az után-pótló vonalak és az élelmiszer elosztó központok rendben működhetlek. Ezeknek részben terror, részben gyalogsági támadással történt elpusztítása okozta az éhínséget.
Churchill miniszterelnöknek az a kijelentése, hogy részben a katonai megszállás és az élelmlszerkészlelek lefoglalása robbantotta kl az éhínségei, nem telel meg a valóságnak, ezért hazugságnak lehel tekinteni azl Is, hogy Ilyen radikális lépéssel meg tudják rövidíteni a háborút és ezzel az éhséget Is megakadályozzák. x
Földrangea volt Török-orazágban
(Ankara) Adanában 35 másodpereit; tajtó földrengés volt. Több épület eiszeomlotl és áldozatok ia voltad Törökországban más városokig is érezlek földlökéseket
Natfjamunkáehlány Angliában éa az USA-ban
Az USA kénytelen volt felhívást Intézni az amerikai szakmunkásokhoz. bogy a hadiüzemek létszámhiányát fedezhesse A Németország és Japán elleni háborúban az amerikaiakat oly nagyarányú páncélos és repülögepveszleségek érték, hogy máiként képtelenek a veszteségeket pótolni. — A V.-lövedékek állal okozott károk helyreállítására ujabb 00.00(1 munkás érkezett Skóciából Angliába. *
Az altOlétlMi ma 7 órakor kezdődik él S áriig tart.
hírek
Nagyhét
A mai nappal a megrrnditó Krisztus-dráma nagyhetébt lépünk Amikor ax Isteni Megváltót saját tanil-ványa harminc ezüstpénzen elárulta, mikor a zsidók istenkáromlásnál vádolták az Isten fiát, halálra iléllék. borzalmasan megkínozták, majd keresztre feszítették. Mennyi hasonlatosság van az egyház nagy hetének Magyarország szenvedésével, elárul-lafásával a debreceni Iskáriát által, a zsidók bosszuszomja a keresztény magyarság ellen, akinek vérét akarják venni és keresztre feszileni, hogy elnémítsák, hogy sirba zárják Mintha az Igazságot el lehetne némítani. Feltör a sírból, diadalmasan, ragyogóan. Nagy vigasztalásunk a Nagyhét. Bizzó reménységünk, hogy a magyar Golgota után jön £ mi számunkra is a gyózelmes húsvét, a szenvedés és meggyötörtelés után a magyar feltámadás. az uj Hungarista Munkaállam diadalmas, cllelulája
A nagyhati azertartáaok aorrandj*
• feranorendiek szánt József plé-
bánia temploméban :
VirÁ\'ívftWniiii .» ^/ontmisé\'k mr-rniHjr: ÍM 7. f.\'l M. M 0. f.\'l 10 órakor I»ark:i*/pnt4\'l«\'». kornuiK-t, a Mzcnlini\'"\' alatt l\'ii-ssio 6wkkV ine-Ivct ii iMIm\'iiiíu Íiookkíira v.\'tjy*- ^ ós délután 6 órakor
Na_\'\\s/onlán, NnH^c«úU"»rtóknn f* N\'a«r> lantokon dólután 1 órakor |«»|»i . solózsnta, niujil Jorriniás airalrnni. ónokolví- ft templomban.
N:iirvCHÍit<-rtok...! »/. OM\'tUnrr^ riailóni vuló tikintí-ltr-l szé-ntmiM* mí\'.\'rl 8 órakor.
|a;ntokoii ifu\'u\'ol " órakor s/oni koRMniuti frjuuwfrf. s ánhor
CKOiikamiso L\'.x^hío ínoklóí»»olP utána s/onll^rAl.
N.urvs/eOmbaton 7 órakor tüzszi\'ii-tolós, keiv^ztviz szontolt\'-s, utAnu r«icontmÍHO-. Dólután 6 órakor foltft-madási kórinenot (a lóiíi viazonvokra való tokintottol csak n templomimul
HuKrétviiMÍnuip i\'h HuivAtWtfío a H/ontmiíw\'k sorroiulji- ft\'l 7. fő! fél 0, fól 10, fíl 11 ómkor ünnepi Hr.onthoszéil. 11 órakor ünnenélyo* Bxontmiüo. 12 órakor óh délutlin 6 ómkor. á
IIUM-ótvasiirnnp a fél 7-w éa fól H-at Hxentmirók után n liunvóti ela-dolck MH\':fúl(liu*8.
fNagyhatl Istantlsztalatak sorrandja
• Jézus Szíva plébániatemplomban
Virátfva«»trn:ip 8 ómkor a lomnték ó" fórfink köz.i>* szi»utAldosnaa. F«\'\'l U-kor liarkaHxonte\'óa, kiirmonot. ünnepi exontmine. A szentmise \' alatt Passió, mel\\ol madárul az e»íyhii/.-közaó\',\' ónok kara ail ol4. Az utolsó szenlmisr nem l>\'romn<no,,<l 12-kor, linoem nwwl t-kor kivilódik.
Na^-caülur^ök nvjnl 8 «Wnkor ún-iiopi\' üMMitmiM\', utánit\'* ..aztán. Oyóntalás rocyl 6 órá.w.
.N\'a-ryiiónlok ix>i»\\ifl 8 órakor raon-kaiuis<<. ilntla 1\'aH.siot nuurvarul ay <xr>liázkórKÓ.\' ónokkam .\'•iM\'kli..l,tái»a a/öiitlieszód. Mondja dr. Pozairai János plóliános. Kl\'«\'-sz nap s/euW^\'-iiniMliia a srent aimál. Iw\'lntán .1 úrakor keresztúti ájtnto^HÁtr. 6 órakor Hzontaéwltrtiol.
Xui.^ szombat fól 7 órakor tú*-B/outo\'ÓH, kon*M/.tkut8/^M»U\'l<»». 8 órakor ünnepi azontmÍHO. 8 órától foirvu este f» óraié sxentM\'iíimádáa. IVilulan 6 órakor fel támadási istent isateli\'t
llusvótvasárnap rőtnél fél 7 órakor a húsvéti vlolok meqélili\'uia. FiJ 11-ko. ünnepi swntniieo. Az iaU«n-tisziolot sorrendje, mint mán vasárnapokon.
* A piarista templomimn az énekkar hiánva miatt a natnlieti a/eiiartéaok az idén olmarazlnak.
ZALAI KÖZLŐNV
l\'J45. nUícmv
A HAZÁÉRT! :|
Dolmányos József
* honvéd
a eagykanizcai városi kereskedelmi középiskola IV. osztályának tanulója. Dolmányos József kiskanlzsai gaRla ha, aki hazánk felszabadítására önként jelentkezett katonának, életének 20 ik évében a hazáért *hÖ£Í halált halt.
Példája örökre köztOnk él. Emlékét a Hungarista Haza magyarsága azivébe zárta.__
r A Nyllaakereaztes Párt Hun-gariata Mozgalom nagykanlzrai já-rásvezetösége Fő-tér 5. szám alól a Király-utca 36. szám alá, a rendörséggel szerbben, költözött át.
— Eljegyzési hírek Sági József és Lengyel Erzsébet eljegyezték egymást. Külön értesítés helyett.
Széchenyi Mária és Szűcs László Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett) (:)
— A Hungarista erfzme térhódi táaa Qelién. üolse községben a Hungarista eszme, mjnd nagyobb tért hódit. Különös dicsérete! érdc-fhelnek a vasutasok, akik majdnem teljes létszámban Jelentkeztek felvételre a Nyilaskeresztes Port Hungarista Mozgalomba. A tagok lét&záma oly örvendetesen /áporodik, hogy a régi párthelyiség kicsinek bizonyult és Igy közeljövőben Oeisen uj párt-helylüéget fognak avatni.
— Kitüntetésre terjesztik fel a höalo-i magatirtánu iparosokat és munkásokat. A Céhbeliek Hivatásrendiének vezetője utasította a rcn-,dek szervezetéhez tartozó összes biztosokat, valamint az ipari ható-ágo-
" káT, hogy a múltra vonatkozóan s az elkövclkezö magatartás alapján is terjesszék fel kitüntetésre azokat az iparosokat és munkásokat, akik a nemzet élet-halál küzdelmében hősiesen, \'fáradhatatlan szorgalommal. Személyes bátorsággal működlek közre. A\' felterjesztést a Céhbeliek Hivatásrendje címére (Szombathely, Kisfaludy Sándor-u. I.) kell beküldeni.
— Leányllceuml érottségl. Akik
a Notrc Dante leányllcedmban a/ 1044- 45. tanévvégén érettségizni óhajtanak, azok március 30-ig d. u. 4—6 óra között jelentkezzenek az Iskola igazgatóságánál. Az érettségi vizsgálatot megelőzi május elején a líceum IV. o. anyagából letett díjtalan összefoglaló magánvizsgálat A gimnázium e* a Uccuin többi osztályából a tanévvégi díjtalan magánvizsgálatra április 3-8 ig kell jelentkezni délután 4-6 óia között. C».ik az a tanuló kaphat engedélyt a díjtalan magAnvizsgára, ki a behatást, a tandíjat és egyéb mellékdijakat mind be\'i/elte. A vizsgálatra vonatkozó felvilágosítást április 3-től mindennap 4—o lg ad az Intézel Igazgatósága. Érettségi, úgyszintén díjtalan magánvizsgálatot a tanév éle jé n Is tehetnek a tanulók.
— Zsidóbut\'or érverések: 27.és 2Vén. hó m 6- cr. _
jt. I>| I94V a.-. \\
Hirdetmény.
Nazykanlxa* megyei Téroe I. toku recdírl tQotctJ blréaága as á\'laia el kreolt *(lnl<»lek»l (merlegek mb.) 1945 évi éprtUs bó 4 én de. Bórakor a ▼éroahaia 42 aa. axo&ajatwin nyilvános A/»frée«-o #1 árrer iL
Nagy kaeaaa. tSáa. ir.ícvlua fO. u, Városi L f. rb bíróiig
NagyluLnisua megyei város • polgánneetorétól
Hirdetmények
6S16/1S46.
Tárgy : Vajkloaatéa lalrj\'gyre. Értesítem a véroa talrjaggyel "bíró lakosságát, hogy a salrjegyek Itbruár havi „A" axelvényére üiemőlyeDként 10—10 dkg. vajtl kaphatóak as alább lelsoiolt belyek»Q4 OMTK I. sz. !lók]a (Horthy M ut 2. sx) II as. Ilók (Sugárul—KAkóoxI u ifcrok) III. sx fiók Vol-gyér A kloHztáa Idejem&rclua 27-31. iígyeimexlften) a lAkotaágol, bozy ezt n vojrtt zkJroÜátmány fejében kapja, mivel azonban a vaj könuyobbeu rom lik. ext fogyassxa előbb és a xslrt, Hl. olajat tartalékolja
Ea alkalommal la figyelmextetem a lakosságot. hogy bevonult, elköltözött atb. criiiAditigok után ne merje felvenni aem a vajat, sem máa élelmi-sxert. bauem ezek után még yUazn nom adott Jegsejá\' áronnal axolgáltaa aak vIsskb aTVoznlláláal Hlvulalnak. A» ellenőrzés eljárást már megtndl toltam a <u visszaélőkkel azemben a legszigorúbban fogok eljárni.
A kloaxló OMTK flókvexetók április 3áa tartóinak elvámolni
Nagykanizsa, 1946. marolua 23. i;t " Polgármestor.
6890 1945.
Nag»k nlzsa városbin a illhkór lovon megáilspiitstván 100 000/1933 sx. v. r 452- 402. § a alapján a kővetkező médon Intézkedem:
1. A rühkóibsn beteg, vagy betegségre gyanús állatokat a fertözésr® gyanús álla toktól el kell különítem. A beteg, beteg-gyanús éi feitözésie1 gyanús állatokat az egész.irgestöl azlntén el kell kUiönileni. Az elkülönítés ott, ahol minden állatnak kUlön férőhelye van, ugy történik, hogy ax istálló egyik oldalára a bet.g éa beteg-gyanús, mát ik oldalára peaig a fertőzésre gyanuo állatokai kell elhelyezni.
Alulírottak uny á atjál, mintáz * cgéea rokotaág nevébiy mely fáj dalommal, do a^afTlíöentialó azent | akaritftben megnyugodva tudatják, hogy a legjobb édesapa. Irai-vér és rokon
GERENCSÉR GYÖRGY
MAV aiáizaki fákscilvlzagálá j
f. hó 21 in reggel olt ónak 62 Ik | evében tövld rzenvcdts utón el- | bum.
Drága halottunk földi ruaradvA nyAt t. hó \'.6 án d. u. »/i5 órakor I lógtuk a rém. kat. temető halót- i tárházából ÖiÖk nyugalomra be- [ lycv tetul.
AxonjrszlelőszenlmUeáldozntot I f hó 27 én retrgel 8 órr-kor fogjuk j bz Egek Uranak a Jézu« Sít| í plébániatemplomban bemutitt\'.toi. | Nagykanlznn, 1H45. múrctua 24 \' j Áldás él béke lagysn porai falait I
ötv. Careactér GySrgyué SZ. Márkás Boiálta felesége, Zoliia cycnnekc, tuhartl 4a a «i4te«körü ioUunt. fj
Kötóa legelőre járó áll.Mok közül csak annak ax állatait kell eUQIOnlltnl, akinek állatai kOzötl a rOhkór megáilapiiialoll. Aka\'ban tartott állatok elkUlönlKas ax akolnak deazkalallal történő sxétválatztása utján kell löiténni.
2. Kulikéiban beteg, betegségre |yanu\\ leiiözéne gyanúi állatokra marhaievelet kiállítani tlles. A künn lévő marhalevele kel be kell vonni.
3. A rühöi, rühötiégre gyanús -Aliztól, addig, inig a * egéa/. teatre kitér, edő e«y szeri kezelésben nem részesült, az elküwk-nliéa helyéről elszállítani, elhajtani, ki vinni nem szabad At enétt testre Ulter Jedö egyszeri «yógykezeié-en átment beteg, betegségic kyanus állatok és a fertőzésre gyanús állatok ax elkülönítésre kijelölt helyről az illető kÖzsé« ha\'árán be-IUI használhatók, de eteti állatokat idegen helyie beállítani tiloa és ugysnaxon község tnatt helyérc is clhelycxnetók, de ezen helyzelvállozáti ax állalorvo?i hivatalban bejelentendő.
Kii tikóiban beteg, helegségr.- gyanús állatol más állattal közösen legeltetni tilos.
Rühös éa rQhOjségre gyanús .illatokat esrk ax állatorvosi hivatalnál törl.nt elő zotes bejelentés alapján szabad levágni
Üeteg éa beteggyanus állaiol egészséges állattal egytltt Igába fogni tilos
A város polgátmestere megengedheti, hegy be>cg, betegfégre gyanúi allatok más város közvácöhtdjára, vogy bzíimazásl községükbe vitethessenek u tulajdonos Írásbeli köreimére.
Rühös, rühösségre gynnus és lertőzésre gyanús állatok nzdre ctak lerlóilenités után liozható forgalon.bj.
Rühös, rOhös«ep,re gyanún éa lerlóz/sre gyanús állatok szrrmám takarói, lis.tiió eszközei csak a fertőtlenítés után használható máa állatnál.
Exen betegse^ emberre: is átragadhat a beteg álMokkal, azok bórével stb való vigyázatlan érintkezés követkrzt b n. Azok a személye\'-, akik ilyen beteg állalokkal érintkeitek, a helysiinciól való Uvo/ásuk előtt kötelesek ruhá;atukat, kezeiket kellő képpen megtisztítani.
4. Kötelezem a rühös állítok lu\'ajdono
Alulírottak u^y n saját, mint az | j e^ésx rokonig nevében m^ly fajda-■ lommal, de a V.mdeuhitó a/ent »t<« | ratab.ifi megnyugodva tudatják, hvgy I j a legjjbb ed«sai.ya, anyós, nagyanya, { testvér és roVon
| özv. Miletics Györgyné
szül. Kamaady Roiátla
{ folyó hó hó 23-án reggel ételének l 65;Ik évében ründ szenvedés után ] elhunyt.
| Drága lialoltunk földi maradványát | lo!)» hó 25-én d. u. 4 ónkor Ugjuk róm. knt temetú hatollasházáb6l 3 örök nyu.\'.ilomra helyeztetni. 1 Az engesztelő szentmisc-Cldozatol í folyó hó 26-án reggel 8 órakor fogjuk az Hgck Urának a Jézus Sülve | plébánia tamploinhan bemutattatoi.
Nagykanizsa, 1915. oiárous 23. ] Aid is és báks legyen drága porai Matt I
Vilma férj. Cio\'Jéa Károlyaá, Ilonka, | Máriatérj Sialay Ká>ol«né, Krlaitina H gyermekei, teilvérai. unokái éa H kJrü .ol^naág.
Eaarrjn^aKf^ri^axzjaju.^:
Alulírottak mélys.^\'/ tájdalcaimal. dj jp|U>n me^vsaoi.laihatsl-lao akaratában való alázaton lélekkel m\'gi y;t godva jelentjük, hogy drága Jó ttunk, teatvérOnk, sógorunk, unoki <j|i^nk. lilelvu rokonunk
SGFTER ISWáM
ifja éleiének 19-lk évében rövid azenredéa iaLu vlsszasdta Jóaágoa \'elkét Teremtőjének
Drága halottnak földi maradványát Iqlvó. hó 26 én, vaeérnap d. u. 3 órakor togjuk a temetó kalotteabázAjól (a róm. kat. egyhez, szertartása arerlnt baazenteltetnl éa idelglfnes Dyekvíhelyére helyezni.
As •ogessteló azentmlseáldozat a n.^M:dogutl lelklfldvéért folyó hó :d-áu d. e. 9 órakor fog a azentfezeacracdlek plébánla-temp-íomábsa a Mindenhatónak bemutsttatnl. íl
Nsg?kanliaa, 1945. marrlus hó 23-án.
A Te Jó lelked mindig közöttünk éli
Sirtsr Jáiaaf és r.e e IZ Cs«rt«k Aaaa SiOlel, [Slftar Aaaa férj Blkl
ÍiBo.aá. Lili lír|. Sxmarédl Jów.faé Ifslrére\'. Kahl Jáaoa, Saa^arédl 4«Mf rógoril Srr. SL/tar Jimosm* nagyanyja Qrrték GySrgy. Slftar ilvéa. Ivaa\\avlc« lal<ia, Zaif«aod Jéa«aaé, SAáta Jáaoa 4a »«J« nigy-bátyjii, m^jnénjei, Hajar b/ul menyasszonya éa a gyAasalé rakaaséf.
aát, hofy állatait általa szabid,* v» . tolt állalorveasal (yóeykezelteiH(
A rflhkór akkor tekinthető mt»»n,n. ha a eclaR voll ösaaea áltatnk -.J kálói, elhullásától, leölététöi sUaLK^ nap alatt a rühösség nem ujult ki V fartétlenllés a városi állatoivos |rl,ntm ben bclejeztetcll és cz a vároM m állatorvoshoz bejeleatctelt.
Nagykanizsa. 1945. niírcius 20. Mt P°lflármaj«<,r
581U/I04S.
Felhívom Nugykur.l/HA váron vyá/ IparoMnli kóptitlieslK/ nvm Hgyób Iparoaiil, (a kmt-nkul k ii.ü,! lével) hogy u vnro« ktizlg, iigj,,, K lyánai (il e.nelet 17. iv í.,o|„ heteutuy trmAennokj u liiv..tM„H •>(u alatt, unjál fttdekükben feltétlen. ijoB nal Jolrcjenrk rin g Nagykanlzaa. 1943. márelun
so PolgármoiUr
5431,1946.
Tárgy : Klsrác u 25 az. a. !«•<,.>, kcrtjouek üérbeedAca. A Klsrác utca 26. as. a. lakó\'o *«n Jót mArolua 2ti án d u -161 1U órn^or i heiyá/lnen nyilvános átverőién »>ért,». adom.
Nagykanlxaa, 1945. március !í0. . f/ii Polgármuitfr
4777 1945J
Tárgy : A ZArde-uloa 14 hz.. lii kenjécck bérben\'lánn. A Zirdt-utci 14 az. u. körtet u.4r-cl uh 2ö Au d V. 9 óráker u hol\' mi. r oylIvánoH Arverénnu bftrhradoin Nagyknolsrn, ln4>. u)f>relus 2 • ■ •
Polgárm^s.i\'
458ü.10<5.
le.rgy: A Józsrt !.I.Witi*a oidnlan tevő hz.Antó h(-if>fr,d».k4 A .lózpi\'f tHktAnyn kel-tl olda;» ...tií bzaniói u helyszínen máicmt j\'éc d e. 9 órfckor nyilvános árverés** bérbeadóm.
Nagykanlzea. 1945. már. uh j" 5,5 Polgárm3\'.«4.
i 5620 194:. .
Tórtiy: Aa Kötvös-tór D. *i « kert bérne\'.dAra.
• At Kötvöa lór ll. a*, a. korlat mlr
• clus 27 én d e M III ómkor r. hely-ezlnen- nyilvános árverésen rl» sdoa
NngjknnSzaa, 1945 11 fucll^ Lv ,M Polgérmaster
l:
6066 1946
TAzgy: Nagyúa-:ltaa n. vűdclmo.
A eAroa védelaéve! k ipesolsibíns német é« magyar katonai pnr.-monalj hAk meeitzeierjedó alié\'roud»«»vi állított |rl. A kAtonrl f.\'ltki.\'g- . lúsrguvy hozza ni-gával. ht.ev kosveil ni.1 » vonalak t-lóll f<.«»vő ter!. ?te»r\' csuk burgonya, ré» . < here O.lí\'.be:® egyéb gnrdsaiL\'l Ipnrl növény rrn
A lll^lom olu.n vétók loinletelW\' • voté-at kl toizlAK HZóntmi
E\'vArom. hngy n véroa lnko<\'ű«* * Ved.-ró loticked H. t n I
•zrbbmerió módon méltányolja. Nagykanizsa, 1945. márclua 24.éa
Polgármester
nsmcxseojorzass^a errt^ r.
Köszönelnyllvánit .i.
Mindazon Jóbirdtoknak és tv«e-rösöknek. különösen a va»uta» lársAknak. kik szereteti lérjem. il\'elve édesapánk
Z«ntai Lajos
I temetésén résztveltek. vagy bá"n> j más módon fájdalmunkat eV
I leni szívesek voltak, ezúton mv | dunk hSlá-. köszönetet.
Zenlai cm\'W
Zfttm tfCII.Luf
eoLiTiKai Naeivar Kiadja. jy i0izía»ác. a. T. aaw»aaü^ felalóa kiadó: Zaial\'láraijr Nyomn.ott a ..Zl^azdsssji R. T. MagykaiUaa" ■yeaCAJábas Nagyka" "t*
. KyecdUrl tele*: ia\'i\'
Nagykanizsa, id4b. mérőiül 21. kedd
PtlKIIII NAPILAP
InrtMiUOt ü kudíhlv.u!: P6-ut 9. nti*.
4t kl.dóhl.aUII t-le\'on 7% sz.
HclJűs szerkesztő. Benedek Rezmö
lap araMiap Miül
"áranyl*piain gyönyörködhetünk vígig a magyar történelemben. Esx-meoyl hűség, példás hazafiság, bátor helytállás, iegnagyobbfoku áldozatvállalás — ami fémjelezte őket Szent Erzsébet asszony. Árpádházi Margit, Rozgonyl Clcelle, Dobd Katica, Zrínyi Ilona (apájából valók. Bizony a magyar nó sokszor Jobban kitett a tériinéi Türelem, kitartás, a nehéz helyzet elviselése, a legsúlyosabb körülmények közepette való helytállás, önfeláldozó magatartás-, piedesztálra emelték. A férfibe lelkierőt önt, bátorságra serkenti, kö-telesséRt?l)*sitésre buzditja, hőssé neveli, mindenre elszánttá képesíti, — mert csodálatos varázsereje van. A magyar nó az\'ö Istenadta természetes bájával, különöfen kedve* lényével, szivének melegével, lángoló hazafiságával; gyújtó szikra, galvánáram, delej — a lérli számára. Most, amikor a Magyar Haza a legnagyobb veszélyben van, olt láttuk ismét a magyar nöt - mindenütt ahol segilcni, erejére és meleg szivére appelál.il kell. A kórházakban, a kölözóhclyekcn, az operációs asztilná!, n haldoklók melleit, az szeretetháznk ápoltjainál, a napközi otthonok eihap.y^tott gyermekeinél, a nincstelenség védelmében és megsegítésében s inln-1 denütl, ahol a *özérl lenni, a fele l barátot szolgálni kell.
A magyar nő, a magyar\' leány, a magyar asszony világviszonylatban Is mindenkor első helyen állt.
A magyar nő azonban nemcsak a házi szenlclv vcsztája, a kemény élei bevonni öt is a mindennapi ken/érharc durva kiméletlenségebc, ugy hogy mindenütt olt látni, ahol a férfi küzd, a férfi harcol, a férfi dolgozik. A férfi mellett, a térti oldalán, a férfi helyeit. De bárhol is van a magyar nő, bárhol is állja a várlát: mindenkor megmaradt nak, akinek a jóságos Isten alkotta t a család őrangyalának, az. otthon királynőjének, a jóság megtestesítőjének.
A gyilkos háború sajnos még nagyobb Igényekkel lép a nó elé, még az\'eddigieknél Is fokozottabb teljesítményeket követel lőle. A há-^ bonunk nevezett mostani kíméletlen cmberinAs nem egy nemzetnél fegyvert adotl a nő közébe, hogy kiegésrltse, hogy pótolja a folyton kevesbedő férfierőt. Hogy puskával, pisztollyal, kézig\'ánáltal avatkozzék ce ő Is a küzdelembe Es a nő — III it megállotta helyét, -hol fegyveres szolgálatra bevetették.
Ez a tapasztalat arra Indította az Illetékes magyar tényezőket, hogy I fegyverumerteléai gyakorlatod tart | a magyar nők számára. Mit jeleni ez ? Azt, hogy mlndtn magyar nő t asszony és l.iny — aki erre fizikailag alkalmas éa erre képesnek érzi magát — ha sor kerDI ri, bogy sijU maga és nőtestvére védelmére fegyvert ragadjon — annak használatára alapos kiképzési nyrr.
Nt értsasflnk télre. Nem nái bad-
RéttsrtM ára hónapra 6 ae^yadtvro yt-jC..
lémetemagyai* ktttelétieknek igen kemény harcom< ban sikerült megállítani ai elfis-etS^fi ellenséget
A Duna déli partján igon heyes harook folynak — Veszprémtől délnyugatra ram sikerűit az elleniégnek felszakítani
a német arovonalat — Moosától bekerítettek az ellenseget
nyugatra kötelékeink
Némát tartalékok megsommlsltettek egy bolsevista páncélos dandárt
Március 2S4n a Dráva éa a Itala-Ion között ax ellouaég néhány századnyi őrével végrohajtott sikertelen támiútáfttól oltokinlvo, különösebb harci Aolokm&ny nem volt. A Balaton éi a Duna között az. elmúlt napokban in változatlan hevcanéggcl tovább tartottak a harcok. A veazpré mi ut mentén a Hakonyon át a bol-Hoviaták páncéloHok (áznogatáaitval nagy gyalog aági orókkel indultak tó,u*daítrn. Német magvar kot.dé-koknok igon orós éa váltakozó1 har-
cokban aikoi ült mogállitani aa előre- I törő ollor.aégot.
A Bakony tói éasokra oh.\', arcvonalon a azovjet minden támadását aikerült olháritani. K«xturgomtól nyugatra a Duna déli partján Minién igeu l.ores harcok duluak. A Bullától északra a Garam torkolatvidú-kén az c llonaógnok aok kisobb U-mmtó vállalkozása mogliiiiHult. Itt ax arcvonal ogénx aiakasrán élénkülő tüzérségi tüz volt ószlclhot\'i. (M\'l\'h
A Balaton éstakl vonalén a bolsevisták valamennyi tartalékukat lurcbavetatték
Intoiinf A Balatontól úsxskia a liolaoviaták, akik valamennyi tartalékukat harcbav otellók, Vcexprém-tél délnyu-ratra én razaknvugatru n ln-nulvosahh voHxkisé^ak oflonóio további sclónyomuláMt éivtok ol, de nom aikorüll felszakítani magát a némot arcvonalat, llog) mii von kömények voltak n nómoi ollMeinttsuk; tilflnik
a1>ból, hogv B/ombaton 02 axoviot harckocsit \'hominiHitoltok inog. ho-múromtól délre óróa némot bare- j \'HO|X>rtok oío in61 von !»tört bolse-• 1 • lékot XfrM\'üÁtŐl IIMI\'/Htl\'a \'
vista kólel
Afocaától iivtigstra
moglopclé.-azerii oldalléiimdás után liokoriletlék, insjd inogaommisitotték Kzokbon a harcokban több inint 1000 szovjet katona esett ol.
Az uj szovjettémadás étlnhaiye Ratibor és Bretzlau között van
aIntorinf: Keloó-Sxiléziáltan oró-aobb Maovista kötelékek tíchwarz-achton térségéin támadásra indultak. bog)\' nioiit már n* ötödaxör mouküéroll áttőró-aol kierőszakolják a Mahrisch-Oatrau feló vozotó s/a hud ufonalat. Némot csapatok lló-hány betörést olroUn/oltok éa ollón-lániadásra indultuk. Ax. uj szovjet támadótok ssinholyo Ralikor óa II nesz lati kősóit van. melynek lud támadé szárnya <léi felé hulrsnyi
rodik, Ikv^\' \'1\' topna ii feló áttörjön é» my megtörülje Muhrisch-Ostruüt. VaJamoruiii támadás, melyet több
páncélos CAO|K)i;tai hajtottak elakadt a uéinel zárólUxIien.
A l<oo|ioldscliüub.i vozotó ut mentén crőa n\'inot tartalékok olkovjro-dott küzdolom után mogsominiai-tetáek ogy páncé!>K< dandárt. Küat-i intól \'északra visszavetették a liol-seyifta io!iamo*. A városban rnjn-dnii etjvtw húséit clkca\'>rodott liorc dul. N\'liiovolbeinnél a Imlaoviituk ki»erjosxtollék lámadtt.suikat am lkül, hogj jolcntóaobh teiülotnvorosógro tettek rolna azorl. Itt lH Hzovjot páiuéloH pusztult ol és ozzol uz óriÚH csata megindulása óta
6 azovjat hadtect taljss harokoosilllományát alvaszltte
Kutdin kőrz«tébon esókkontok a hnr-pok ót a liolkovisták holvi olórotóré-aekro Hzoritkoztak, melvokot a né n:et ollonálláai vonal olott mind kivédtek. Kifliiméi 22*2 azovjet harc-koeai |niszlult ol. Az ellenség Dai»-aignál óriáMÍ anvag és lőszer fol-
haaznáhinaval folv tattá na^varányu táinaíla.-ait, melvokot feltartóztattak.
A (iugonlin/cn olloni támadás ö.M\'»z.•-pmlott. A dansigi müut mentén rohamozó bolaeriatáluiai; aikoruh Ülira északi rÓNsébe benyomulni, ahol n német c^|)alok olrotoaselték ékel. Ko!olj>oroHz.oiszágban Hoiligo-Im>|I:óI délrj fu elóretorúaokot fel-iuiilóztattáK
A német hareoaoport kézapébs saett allsnságas léglköteléket felmorzsolták »
(Berlin) Az éaz.akaznei ikaiak . luknál liajóhidakat építettek a Kai Opcnl»iintól kflatre leró hidfóáJlá- J nán keresztül éa orósité-sokot azálli-
Uittak oxok!o u tiidfókto. Most mint , cgv né\'íy amerikai i>ánc.\':los hadoas-táíy, ."í (r>alog hadosstály,\'valamint tölil) külöulogoi alakulat van Iwvotvo. Kitől nyulaira Uivúbl.i náiicélot* >ar talékok* állannk kéyz.onu tliqn.
Az amorikaiuk u hídfő északi azárnvára íh jolenlös tartalékokai vontak Tmszo, Ikm?v a Majna ala<\') szakasza feló ulőrctórjonnk, llzek ax elön tőié ek -.zomhaton mo>{liiuaul-tak. Ki lolMránylMin\'az amerikaiak Dai inatiunflló azt ih mogkia.ro!-ték, liogy a várost dói felől megörüljék, azonban itt ia feltartóztatták ókot a t:irodalmi génkocftint mentőn é< atdvOa VMílftHÓ-^oset okozva n kik • vianzaverték.
láulwi^shatont a nómot\'la.,l>őiftcv vasárnapra virradóra |>arani s .txitrinl elhagyta >■ ■ a Kajnn kelni- i^rtjára vonult vissza. Sp vert i- föladták u németek n fokozíVló n oimúh alatt é-. folrohliantolták a Si-óvertú! d«\'lrs levő rainai hidat. A Hajna nvmpiti partján tölib német hidfo még turtjs ma??it tm i>fv jelont ■konv erőket l.otiiok le. a
A pfal/.i eidőkl\'cu tovább iu*t az ell:i-<.\'iodo(t küwlelem. I\'falztól dél-, kolntrc it rnjlismeuti Indfökln-ri ar-clkr i-rodelt bárokban néhán; el Ion-aé.e> páncélo^AOjN)rtot ím .nini-litcttjk. Ax an^o\'nk ós ó*znkamjri-kai:i\'{ kontíiinall luulmüvoletni. melyet a Knjnáa átkelő raa|iatok >;s r lé;i ulon fölrlro lett n^M^ok hajtanak vógro, aa e^éaz Kujna acaka^zou lényegeson fokoziMlnak. A logutóbbi 8ó órában nem aikerült ax amori-kaiaknnk lényogeseiib álkidóaekot ef érni ét Wesel is szilárdan némát kézen maradt. A/ amorikeiak aok lé.\'i hadosztálvl szállítanak, molya-ket a németek\' me^Hornmiaitó tüfben bekoritenek é- áitulmatlanná teaz-nok.\'A légi ulon azállilott amerikai hadok.-.tólvok liatizveszteségű az elmúlt 24 órában 2\'XX) fő. exok kösiil a logtöbh a földet nem órto ol elra. Kgv légi kötelék az egvik rémet harccsofort kózojiélio cvtt éa tolja ion folmorzaollák azt. A németek tóbliszáz teliei vitorlázót és négymotoros rzáMitógépet lőttek |o.
sereg felállilásáról van szó. Hanem arról, hogy a magyar nó, ha ana sor kerül, védeni tudja magát. Vé-I denl becsületét, saját életéi, övéit, ház.inépét. A háborúnak esélyei
1 vanmk, előre netn látott eihetósí-gel és az okosság és gondos előrelátás mindennel számol. Arról van .*zé, hogy a zalai magyar nd, a nagykanizsai asszony él leány fegyverrel tudjon ellenállni Arról van szó, hogy az erre alkalmai él kl- I képzett magyar női bizonyos szolgálatban fel lehessen használni. Bu- I dapesi védelménél kilOntck az ál- | dezatoa, bátor magyar nők. I
Illetékei tényezők ezen t .nlolyáhia a legnagyobb visszhangra talált és a felhívás elsA n.pjlOiii mlr síép ni^crul |elcnlk,nck lelkei hon-le.ln/A|.ik » fegy/eríiinerlelítj ok-ItlAtrV
Nem ellentetjei illünk nemben, hanem a po.o I;gke2>\'ellenebb ü|[l>4"l. J\'l (> eieinerle jaj an-nak. aki bolsevlkl íirbt kerol. Eszel minden nőnek Uulibaa kell lenn e. C<ak egy vtn, amellyel kl kertlIllMjIlk 1 legsiomorubb lortol. a lec Euel blnnl tudni, an b.*lye«rn hasinilnl, euel v<dekeini — meglanllj, • f-gyveriaraeneléei
gyakorial.
Ae ídj illrg.L Mind:n perc drága éa lielyrehoinaiallan. Nag^kaniiaai n \'.k, assionyuk és leányok, azonnal leientketieltk, síjái j4l (• ilogoii érdekellek kívánja elL Jeltnlkeml a Pari nöl llfrvi\'líne< Irodájában PJ-ul 5. siám alatt, hogy minél elfibb megkeid^dnnték a.legyw-llmerlclési gyakorlat
Magyar auionyok, magyar lei-nyok. nagykinliial nők 1 Malisaitok meg. hogy Ti mo«l ii me\'log-játok állni a helyeteket Ml\' férfiak — bflsakéfl tekintünk Rltnkl
<11
Ara 80 fUMr.
MQvész-est a városi színházban
A várót egyhangúságában valóságos Jótétemény egy kis szórakozás, az idcgizgalmak lecsillapítása, a gondoktól való elterelés. Ezt a célt tzolgá\'ja kétségkívül a Művész est, amely a nagykanizsai állomásparancsnokság fővédnöksége alatt április elsején, húsvét vasárnapján este 7 órai kezdettel a városi Színházban elóadásra kerül. A Művész est egyik érdekessége, hogy 6zereplói legnagyobb része a legjobban ismert k^ tQnő kanizsai szereplők. A-I&atlm-bó! álló gazdag műsor áfl táncokból, ének és rtneszámokból, magyar \'nóla előadásoi ból, szavalatokból, vidám jelenetekből. Egyik frterőssége az estnek Zcmbory Béla,\'a m. kir. Operaház tagjának előadása, aki a legszebb magyar dalokkal szerepel. A városi zeneiskola művész tanárnői it szerepelnek. A műsort most állították össze. Az előadás Jövedelme a bombakarosullak és a hadiárvák felsegélyezését szolgálja.
A húsvétvasárnap esti Művész- j estre már előre felhívjuk Nagykanizsa és környéke magyarságának különös figyelmét.
Légoltalmi közlemény
Értesítem mtnrtnz\'nkitl. akiknek lépi riadó alatti a;abnit "mn/gAai IgaroitA nyuk van. hogy 194."» Aprllla 1 evei véoyteleiinA vélnrdfy Akiknek a trnn álló rendelkeznek 0/t.-iméheii Hzabad muiaANrit |ogOMii (nAguk van, azok u| igaiolvAnyokat kérj»n«k IrAHlirtii n va roa t^Ko.talait parnnranokfAgAIAI
A kóroinickkr*l n Tarlóa légoltalmi százntl irodájában Vmi in» Juiiő lOg oiiHimt tintties kpii fordulói.
HÍREK
Naptár. Március n Kedd. Kóm kai D jAnoa — PtotcMána Hajnalka. „
— HaltloUa. Sokan Unierlk Nitieyka-nlteán éa l>őly.*IAtan J.\'rt by OAbor ny hoaazumezót lóJAgviő, tart N/A/adiHt. aki éveken kerea/llll NigyktoIrsAtl nn gy.ni dlcsAn-te* te\\őken>f<<Jlt*t« ki mtot nemretl muuka\\ Adi-lod V.-r«ló Jereby (ÍAbor a vtlAg bábui nban kiírj tolt hrtal magAlnrláaAótt a/Aim» kltUii talpat kapott l\'o\'gárl lovAkpuysógeérl. a k^a^rt v*lA öntetlea tárado/áaAérl Ismételten l<-gni<gii»>ttil> liel> ról ebemé réa éa ktlUntoléa <-rte A köz inwftion éa basaÜleten muQkAta > oll oRéaz é\'e lón *l VnaArnsp reggel hna»z4bb bn t*g»ÓK illán vlae/.aariin noniea trikót a." örök f\'.\'al lírának. Teiiiotéao ma ked den dálulAn 4 órnkor lear azáoio* In/, tálét óa buraiul ifraz vételével
- BKtka.kk.^í aUlji.ó.ij.M.k ki,5.
aia«Uldoite* Vasárnap fivi a terrn Qlak Hrent .lA/«r*f eg\\M.k r»ég k/«pvl MlAlnaltlieióiiek tag) o. Mén ilr. tt«-|eyt La)<» egyha/ki»ieisgl tli-igt eio.Jk, szk máruémet\' potgárnieaterr*. re«/.t \\etla buaréll kórln airntAIJ.ijAH. n A *z.-nt-aiiaai P. (tatyáa üellérl plébános, egy-háal elnrta rrl«t>rail>\\. ő áldoztatta meg as elé-|áfóeAi( tagjait la
■ •(MMUlat UlaalUaU fiak Nag) r«IX0rii>kon dob órakor urtncaoral rlókóarlló latenUazlelet N*g>pénteken d e A Arakor latenllaztrlel urvnc»«ra oMlfoMii. d I\' f> órakor bAlaedó laleo llastelet. Nag\\ szombaton »\' u f» órakor urvaeaoral etökéarltő íMeulUrtelet ll<ia tóItaaáriiAp d v H árakor iHleatlazte lel urvacaoraoartAMal. d u !> Órakor hAlaadA Istaotlulalet Hn»»ö(h«MtAo Qn-napl lalrullaitolrtfk ldApoot|a d e. 9 •adut ára.
Hozzátartozóit kereti
Ouasvsekcaélrkt Aki tud Jóiarf ni ról. érlMltaa WSiorát: NOflidU tat »áa Moiolrt |2stamci;y«l aam
Kováé* latfáu BOegyetotni hsllfaidl (Krlatllna körút IM IV. T) krrfat edeaaoyi*- Akt iud róla órtraitae óa*. Kovaca lalvanoál Nagykaotsaa. Hu ayadl u tX aaAfiű
IVooTár Jtaua éMvtdeL akt Gyérbe vonult ba ottótwrbrn. kerf^l béljls tVieo»41 J>aa*t «r» Öeajtobtia 147. Aki r*d róla. *r*M\\m.
ZALAI KÖZLÖNY
191
Ahol a szovjet falszabadit:
Csákberóny község rémnapjai
A csákberényi katolikus templomot a szovjet lerombolta, az oltárt szétverték, a szobigkat lefejezték, az orgonát szecskává vágták és az egész templom belsejét bepi&tkolták. A qsákbtrényi katolikus papot, akt pincéjében réhiny assionyl és leányi rejlegelelt, naponta [ItloRClték és végDl ai egész lilu lakosságát a pappal együtt elhurcollak, lltána az egész kbiségel kirabolták a kastély-ly.il t(^)(iii, a bútorokat els:állitot-
lák. amll nem tudtak elvinni, vagy nem voll rá tiükség, elpuszlllolták. Ai egész biikanyájat és a lehéit-csordát az utolsO darabig kiirtották. Balbonya pusilán sem kímélték e jószágot és kiadták a parancsol, hogy a teheneket naponta többször fejjék meg. Budapesten pusztítottak és raboltak. Az Ossies üzleteket kifosztották, a kirakatokat óssietArték és minden elviheti! holmit elvittek, vagy elpuszlllolták.
Husz millió munkás a vörös zsidó moloch örök rabságában
A szovjet 20 millió munkást le epit ki országába A asidó népbiztosok már elkészítettek a kiszállítandó munkások eloaaUel tervezetét A munkára kötelezettek teljesemen/., a szovjet háborúé kledáaának és veeatesegen^k fedezésére ezotgál
• 11
tudni, hoifx ir liiróe nmuin l, IMiiaioonluni I«*.\'>.m jut ii^hi i ,| ttétim, lm Moklvi. ós iiIúIhmhoi. tiiitt nk urall aaiU\'>riai tmi-\'ei
laiitljiik inauukal. uliot oai-k .1 fdju okimidlk a Nikiin iV ,, liuo\'.ijui lioiyoit u hmiIm\'-i sas, f h ns-i .oné^\'Oi titnnilliulo.ik I |n i.
ilidnél kmi.
NYÍLJ-Tér*)
KelueéKeieldl.aoiéiiváltai, flrl. ságislört acmuilftla IHwlrt«s( k-. i ,„ . vállalok.
NáyM Góia, ni. kir. poülaa\'iis.i •) Az c rovatban közlótlrkéil tr azcikcanóté^. nem a kia-lAlilv-iia n> vtHa lflrtó»«éL\'ri
Testvér, elátkozod a pillanatot, amikor nem jelentkeztél fegyveres harctéri szolgalatra!
Köztudomású, hogy a szovjet kor- | mány a kapitalista államoktól a I \' követeli, bogy a Szovjet Unióba ir;t- , nyúló tekintélyes emberi munkaerő kiszállításának útjait már most egyengessek.
Az Európából az Szovjet-Unióba szállítandó munkások soisára von.\' kozó szovjet agitáció felfogása rend kivül jellemző és tanulságos. Kitfi ntk, hogy a Szovjet-Unió niar tervbe velte, hogy a háború befejezésétől számított első ^iz év Ivforgas.i 3l .it huszmilliónyl munkás s»/állit ki 11 szágába. A szovjet népbiztosok már benyújtották beadványaikat, amelyei, a munkások további eloszlásának alapját képezné.
\'A külföldi munkaerőt rtem i iiitzó-RazdasaghaiijtL^iyiu. íőlt\'i: »;>•• rí it ren ttkrtmaznaFrlt i m • • -*i km esek feldolgozásánál, ti kir. nősen a fa.ét a szénip.trban, r»r- i;j bányák ban és a távoli videkek u. «> •. it építése körül, ahol a ii-: ^ . . t, legnagyobb szüksé;\' v
A kiülepítettek ai igazgatása alá t.irto/i i . •» gondoskodnék els/.VI.i ell.ilásukról. Az NKWh I rv határozatai al tpj.i: I >. Htctelck mellett a k. r . /! szervezetek rendelkezésé i . t.íná őket, amelynek mc(\' r • Síób itiforgő kénys°:.criu i. kat azokban a helységek!\' . m fel alul a kltelepi\'ctt nk it bevetésre kerülni >
A ,iói munka -\'kkiszá • i cs -v
.••th ir-
Köszöne\'nyilvón
Mm il.iion t tóknek. aK
|í> ftiesíjjen
Wurhai- letvánnei
temetésin t ••. ikk- >m
mi t. tr i ! •>. is , -
lem i;vek firo- -^M^iJunk
haia* ko»- ■ •!■.
a tiyifto o család. atuauMi
a féift munkások keretének kimerülése u: ui kerülne sor. Kitelepítésre csak munkaképes egyének kerülnének. Családtagokat magukkal vinniük nem szabad, A munkára köte-lezoit.\'k teljesítménye a Szovjet- Unió háborus kiadásainak és veszteségének I h /iserc szolgál, a száműzöttek szülöío\'djónek kormányával történő elszámolás alapján. A munkások tiszta keresete a legalacsonyabb színvonalra állapítandó meg.
l\'.-i i bi>lii/nii<oKodotl, lirigv >/niM I I iiió hu-/ millió t.,i.ól álló ii!iiuká!«lóniog l^.\'lopiii s-\'n k
kónl.V.1 l.ü-.r-ólíi-ii xi\'\\\'i• már l».*f«-i.\'/fit tőiivii\'ak b-kinJi <•■- mtwt már
• •/..,i i rm.i t,il!nlko/.i\' I. U»u.\\olitá-
• nini. rs.ik ir.vnknrlnti kiVil«"M,it linizi fmtolá- lárirxáiM. Klkcp/fliició ii
kóiiNS/iMiiuriküzIclé^-.\'ki\'n IMIÍU/Ó i\'i.\'ópní unnil.i^okimk u vn.si. suni-l..\'i-ii\' ott i ii tőrvóiiYiik állal iiun;-■•li.-initoli a\'ivk ; \'aniáii i-g\\ H/fiiH\'h .........-.i-m . ino rnM tIT köpök
\\ .11 t\'loli .Illkti/.VII, lUllikoi |K"dll! «\'/>
in, kfiivőr ára AI ko|iok| iw
. Ilin . Iinv .i. |Mv|jg IS ;,II kit|*-k \\ li lll,Mll.l|ll> KZOVjOtSIljlÓ llillllí.-
t1 "I kM\\f|\'kiv.t<>tt • iK\'in alap nélküli .i ít\'h.\'vó-iuik. htiiív ii Szovjot-i.\'.i.ii kilflt\'i\'ilfli nuinkások ól.\'t-•Ivn\'I i u foir Xitzohukuál ini\'-ir w»k-il liubn iihbiik li-i/.lH)k. \\ mroldi -/OVJOt ll!|Íll\'|l\'t«\'K sajtó
mm,- nwi ■ \\zóh. kkol i -lu-n Ir ■i/ov i I uiiibit már iiiuat olnxálll
i >i\' nuinkiU\'iókit\'il.
\\/. > iniskaj t l\'ruvda ciinii iijmij I. /Ii Moí./.kv.il»il, liou\'.x u lumórko-i n roniiiiiokai favágoknal; alkalmaz-/.ili\' • - lliogjcivzi\' l.\'rdckcH tolni!
önelnyilvánitás.
j. harilíinknak és ismerő-
fMéntt«tn a Levente Ezv«
Hirdetmények
Otíltf IH46
Tárgy: Vajkloailtii i»irjrK)(r ÉrleBltem a város ralrJeKKie\' tilr/, lakonsagál, hogy a zalrjrgyfk IrbiuAr bavl azelvényftrr- ar>rael>ei)jcriii 10 10 dkg. vajat kaphatunk az nlAb; télHoroit halyekan ; OMTK I. sz. tlrVkjn (lliirtby M ul 2 h/.) tt I(6k (SugAr ui- KAkórzt u sen.k) 111 ne II k \\ gyár A kiosztás Idejn : m&rotUH ; 7 í hígyeimexieieiit n lakoKKtKot, tn»k-v t-?t a vikj\'ii xfir.liAtaiany I.Jfcbeii kntijN, mlvot avootiHii a vaj künriycbbfii ■ <>n, lik. ezt fogyaH</.a előbb <h n ji-in, iil. o tnrialé\'.o\'Jn.
hí alktlommr l la UgyijInmrl n in n Isk:>*■ aAg1.1. hocy Iibioouü, alk(»!t.»/<.« •tb. caaladiuKok uiau na mui|- lnl-venni as*m « vajit, ri-ui n.Ah . ;.-ln,i Birri liAnriD ezt-k lilAn ti^u m ■/>» nem adoll J«\'g>eli «r"n"u\' azo\'cA .r.k i<Ak vlnNza .x Kü.\'i-i\'Artial Hivat.. • -^k Az olifnCrződ aiJárAm riiAr n.-c «!■ tollam h n vlhf./ii.-.ókl H/tinb- ii h IrjTH/liítiriil-iinn lo^ok *»:|Arr.l.
A kb^/.tó OMIK li.ikx« /ctók Ar>\'\' s 3 no tarto/.imK el«?ani"ilnl
N\'ngykat i/m, |!it.*> m\'.ri\'íun szí Polgármesto\'
w>i\'i/i«i;..
Folhlvóiii Nii(fyLMiilz»>A iAr .->ar tpAfiKnli • \' k/\'f.frlté\'-idie. nirn
agycb lpar« itll. 11 k< \'•k-\'l >k ki.\'--léve*\') h«k;\\ « v. rnH II, e-. :»
ívsnsl Ili oiiialet IV ••/ *v t rarnnczy tinétttioki i lm •;•>• • -alatt, hfi|M imdeklik I en f.-H\' l -nm J".»n|en»"k
Nn^yknal/aa. HM.\'t mArelin s\'o Poigármcsto\'
icmoléíii nlt n»ti. ban \'uszli^j
moi durw
:aé,vjiek is iiej.in.ik, kik In tfl.ica |ó fiunk, te*<tvé-nk, unoklócténk, Illetve
r látván
jené*Ui>kil»agybArmi mii inelvseRes fá|d«lniunk-[fl\'siivsaek voliak. eiulon h^tjái lOw.ineiet
A gyászoló család.
VÁROSI Mozaó
Március hó 23-tól — péntéktő! Névtelen i/ju harcosok önfeláldozása egy nemzet felemelkedéseért
Miénk a jövő / (Hitierjugcnd Quex)
At Ifjúság hő ti Mű ide lm 9 az uj hijnalhtssdáiért. UFA-hirtdó. ♦ Előadások kezdete 6 és 8 órakor
l\'Argv : Nsgykanlzan n »ar-«
véái ii\'f
A vArn* vAilflui.^vcl ftaprsol\'.l . ■•• t ném<M m>Kvnr knlnnat parti.-•• i aág me^Zflt r|i dő AIIArend-reri hl-toll tel A kt\'o.ml n/ükn.\'CH7fr0ii i: iiae> hozza n>K|i\'á^al, bogy k.\'iveu. n i. n/ eliA vimi-.i-.k •■lön tek vő 1 tíi . t. cank burgoiiyn, rí-pn. lóhere M\'i. .-(.\' egyéb K-iídat-Hd Ipari növenv r.e-u<
A lllf.\'i\'in elien vAt^k tcr.i\'-t.-i"• I « veiéül ki toyIAk ti?ánlanl
vAro.i\'. h»i;y \'t vAro< lakos-Ak< a Véderó e7fn Inlé. ked^f^t a l\'g.i.ecí siebbmenő módon méltAnyul|n
NagyknnlraH, 1W5. mérelim 24 éli m» Polgármester.
B983 I9l.\'» TArgy Háborún f. rlőróbetrn argeg tarjt\'déaenek IBfgskn dAlyozáaa. Kgy olózó hlrdetnónyben té.hifíani > lakonaág figyelmét n klüléaes llfu*z v. szólyére Ah n tetvetlenll^H nrüka^K- f séféire. Zala várm>\'«ya allapAnja »:ren delte as öaarea lukáaok óm a lakmtaAi; vliagálntát Iftvena^g teklnlotéi . n E óéiból az llletókea orvotok a rendi-let aiapJAn a lakAankat és a lakor-Agnl át tncJAk vlwgAInl Felhívom a vAro-körőnségét, bogy az amúgy la nney terhelést Jelentő vizsgálatok lebori.vo\'i tAaában as orvosok n.unkAjAl na gA!ol lék, hanem a közAa érdek azem e\'rtn tartásával azt mordltaák elő Nagyksalzaa. IG15. március 2b
íu Polgármester
ZALAI KCZIONV
aoLitiKAi N«aiL«a «1ad|a : ..KtigardMtg. ,11 Nafy»a»U Felelős kiadd Zalai karoly Nyoaiaiott
• n*|l|atdatA|l R. T." Nstykamiss\' ayoet4á]tlta Naiykaanitr
tyoadáérl telal. Zala
j.ulyam, 71. »zim.
Nigykinlzu, 1846. márolut 28. szerda
,„,.<nl»Mí H kUd»hl««UI: 9 ltl».
l.llMMttotf1 M kladóhluUll Icldon J» ■(.
Felelős szerkesztő: Benedek RezsA
P.ltlIuIM ál. HU kón.pr. • p»nj«. MKjedt.r* ti pcdrA
Fegyverek döntik el,,
i,., \\ cIiImii a gigászi vóros poriam kutck Ion* igazit. Katonák Oh kn-,M\'iivliitü harcOHok axahiák mee a/ .íinónvyk folváaát. Vérpatakok. n«/kóa romok jolxik a dübörgő hadi-,i\'i« iot útjait. Por felhők hon olnzálló Ultur cmlókoink figyolmoxtotnok U-unünkot, liotzv ohltoii a harcban nem Iohx nuH^álláa, hogy iwmii lehet léké* kiogyezée, mort azok a Botét oiók, nwl.Nok l\'luró|ta tóbtoxeróvos kultúrája, a lársaa oevüttélé* uj óh (inlmribh ionnál ollon tornok, nnnak a vAioh baUma baiíVománvAzerü N|Ntlóinak noráltól korülnok ki, mo-Iwk hatozorávoa multjukhan már aonvÍNior mogzavaiták az. omlteri-
■<•:\' fojiwó^t.
Sokunk ma gyúróknak aoha a di-i ó történelmünk alatt nom nohozo-•lott a nőiét bizonytalanság oly auly-l\\at lelkünk óa értelmünk ro, mint ó|t|atii OAokton a nagylioti naitokltuii. A hzóiO011 oirja aolía o^yotkin ogv i ion i mm (ók nnk ari\'án nem álhndósult llgjr, mint óppOft a mai VÓsatoli ua|Mtklmn tuinok a sokat Hxzmvcdó uumzjtdókunknok. Soha annyi Iakarót i Júdás nom csufitotla ós nxeuy-nye/to «HCyik nem/.etlékúnlwi\'iblo /iiIih ólob\'i, mint a miénket. Miért mi. ó/V llif.\'s teltetné\'.; oh v/7 Minidig imt nió,; o/.\'n kenorü jtohár? Mi a icltentó hilno önnek a dicső fajtá-nnk«lio^v n bünhődésflnk nem aki weil érni? i
l-\'oly tolatnak Itonuiinkot a folton* kérd^a-k. Miért? Miért? nu-d.li* ínég ni illó hitvány matiym-ok? Hál eunviin megrontott iHuuiünkcl a z"«iiío emancipáció? KulunkU\'ii cm-nir a hv nagyobb mag)urnák aggodalma, inell\\el i\'ino Hzornyü .ucmzctáiolits elleii lilla\'ot/oll. Ilit felszakidil-pik a /HÍdiWi\'tot. vájjon azután ki log In\'iinUnki\'t felszabadítani a zsidó liliom alól? Nincs már o nemzet-(■ ii uiiiix i éleUttó. hogy na önereje I«ól n/almduljon nu< ouitok a szörnyű nóp|«"«tisnek utka alól?
Ital milyen nőiéinek ia látszanak e/a\'k a túilyoH Ititpok, Imi milyen ujabb HM\'ine.UWk várakoznak in ránk, akáibocy szakíródnak Ss a ina.:\\ai kultrtiiit e/oitwdö véitanúi, nu\\:is imi állítjuk toatvéivk, Itogy a iiakjN jnViU\'ki napok után lonni Í04 a iTiiulalinax feltamadas! Jönni koll n« alleluja* únnejvknok, mert oz a
leiiiiih\'i\'I IViuljO lei\\t\'UVV. Vthva
taimla.^il kp miutlon oniU^r eldte (Mi óloiUv KinUvló atkánk » vnt Wiudiiaa vtihtoilja UU\'g a tovább (olvo lU\'in.eli élelot. Ke;es anyauV oak. dt!%♦:.» lia/iutknak ia nmat vannak a vajutlo ntpjili. Ikv>\' » ülje mmduvajuuk n>arer\\» a toldó-abb uj e.eu^vket Mait lenno
M enmlé-a\'k nélkül? Miért i- k« h(«tno e- ^ « o\\\\mó« 1" g>áa< Itélkill?
M kar aiU.vk. m.v:>.tr aaarouxok, akike.t mind i-U\'níélo gxnuKw ^•ü• lók m*v%MU>k airi. I*\\yv a hallvaUilai iHMulotunkia\'k »a\'. vai Wwanotek. n--a műn kéiunk teleu\'« inaat, mint .ul • 1 «>» \\ol. lonluljaUtk te\'.ekk«vl ama nent \\n>a fele. a^ tol t.vrn\'l a»m\'U»n ott aml>»o»U » a->i*n:oki toiw-t l«^»vlvn l..tin\\i
k. \'. -ii. Ikv-v az l»u«n to;wnxa mi hon fiónvyvn anumnl. Lutma kol k\'ll a >e\'Vt vén. nvlv £
tóvi^s alel 1 ce arvan vooc- Ha! ani kit a hitv.\\nvak. a hivi*tvk f» \'.alnia koU\'tt art.
k«\\ i kNtiU\'j\'a.xiaaá i^)vtla»n • k4>- At ka ara\'.itv a\'
Az ellenség támadásalt visszavetettük
A bolsevisták minden alkalmat megragadnak, hogy kivonják magukat a katonai szolgálat •lói — A tulyoi emberveszteségek pótlására dálnokimiklósák segítségével a szovjot > megszállóit területekről magyar kötelékeket vei haroba
Március 26-án az ellenség a Dráva és a Balaton között Mesz-tegnyö környékén az utóbbi napokban előretolt arcvonal reteszeink ellen hajlott végre több kisebb támadást, melyeket mind visszaverünk. A Balaton és a Duna közölt a Szovjet folytatta támadásait A harcokba erős páncélos kötelékeket is vetelt be és ezek a túlerejű ellenséges támadások Veszprémtől nyugatra a mOut mentén, valamin!
ettől északra a Bakonyban, csapataink szívós és önleláldozó ellenállásával szemben, némi sikert érlek el. Etlól északra Kisbértől a Dunáig terjedő szakaszon az ellenség támadásait visszavetellQk. Az Esztergomtól nyugatra kialakult nidfő is eredménvesen visszavert minden támadást. A Qaiam alsó tolyásánál különösen Léva környékén megélénkül a szovjet tevékenység.
A szovjet katonái már taljaaan kimarúltek e háborúban
A szovjet fyadsereg katonái mái teljesen kimerüllek a bábomban, csupán az erószan és indulat szabadjára bocsátásával hajlandók har> colni. Az egyik nemrég megszállt község katonai parancsnoka, mikor a rablások és fosztogatások midii panaszra mentek hozzá, azt válaszolta, ha ezt megtagadják a katonáktól, akkor nem harcéinak. Ehhez hozzájárul, hogy a vörös katonák rettentően léinek a magyar katonáktól a megtorlások és igazságtalanságok miatt. Sürün előfordul, hogy akárhogyan, de minden alkalmat megragadnak, hogy kivonják magukat a harcién szolgálat alól. Hogy r*t elérhessék, az öncsonkítástól sem itadnak vissza. A ráckevei kórházban, a községben egymás hcgyéíf-nátin át voltak sebesültek, akiknek cs&k nem kivétel nélkül gyanús kar- és láblövésük voll. A 496 lövész hadosztály eaedének egyik hadnagya elmondta, hegy silvesen átjönnének a magyarokhoz, de nem tehetik, mert Sztálin egész csaladjukat és rokonságukat kiirtatja.
A szívós magyar német védelem, valamint a növekvő ellenlárpadások okozla óriási embeiveszteségUk pótlásáról ugy gondoskodnak, hogy Miklós Déláék segilsegével a meg szállt területekről magyarokat is harcba veinek. Legulóbb Kelet Po roszotszágbtn vetett haicba a szov-
jet hadvezetőség magyar kötelékeket, ezek azonban az első alkalommal teljes fegyverzetükkel átmentek a németekhez. Egyik hir szerint, most a Dunántulon akarnak magyar kötelékeket harcbavetni, Illetve velük akarják felfrissíteni a megfogyatkozott szovjet hadosztályokat. Nem kélséges, hon ugy a románok, mint a lengyelek, bulgárok és szerbek ellenállása és emberanyaga kimerült, most tehát a magyarokkal akarják \' végrehajtani támadásaikat. Felmerül ez esetben a kétdés, hogyan akaija a szovjet
megnyerni a háborút, amikor a saját portáján sincs minden rendben és amikor a megszállt országok meggyötört lakossága egyre eröseb-ben lázadozik.
A német hadszíntér súlyos haroal
fjlorlini Krósuhb amerikai páncélos kiitolékok I laruuttult m<«t(k<>nV lé-\'xel előretörtök é.s*ak foló ós el-éciék a Majnát. Páncélos orók egy os/lo|ihan éüznkkolot folől Hanau irányábán szintén a Majna foló törjek. Ma^a a vároa nom o*ott u támadás utvonalába. Atichuf\'onhurg-1111I otry amerikai kótolók mo^kiaé-lülle a/, átkelést a Mojnán, a német köldökök ártalmatlanná tölték ókot I.0\'4iitóbb I >.h malmit körmökén az. áiisakaiitofikaiak hohatoit.ik Odan-wald ó-/.aki róar.éto. liog> a Itajlfs
felső nz.akas/Mi; Rcbwimmhurgtól
nyugatra áttőrjoubk* Kxon kiMíilo-
liikot a némul kolelüLtk kivédték.
Wormoiól dálkolotré ujabb átkoláaí
kisórlelol hajtollak vé^m a Untuk, nutlvek -IkoMtrislett haieokrn vozot-tek. K/ok mé^ tovább tartanak. Ax
anwrMcalak Kaataltnal ködfajlaaiilé éi íoazfoi boinbnkkal szintén előretoltok a Itujnán túlra
Intorinf Az é^zukamorikaink Rin-roii köizclól en h-lvikv őhsz. ío-^ill erőkkel mzóÍo* arctoiudoii támu\'lHsra indullak a Majnán át. Minden átkelő kfcérlotukct 111 uidon egyiM oot-hmi en\'rt tü/ófH>ui lüz.zol vozették l>e. Német apa tok minden átkelő kÍKM\'lolot visü/av.-rtok. Sniut liloir-tvl északra I ItolJtosellUit és u liop-pardlól keletru Kialakult hulfóket a nóilietok o-sz.|ionteHÍtott tü* alatt Isiljúk. Iles^nls-n D|k nheinuiél már n liatoilik o»oi<ébM luidtestet vei ették Is- é< inejkozdték a támndi\'e-t Krank-fi.it fiion. A nétn. i- k az el.-ó |ián-1 él uh alakulalokai ineir*onuni«itették é> \'OinvihcimUut toves uloai harcok diiláHkl a kŰlrárOéoklMn a németek
el.ii|i\'(ák az amerikaiak utiát a vároa
tolsijo felé. IlinlaclwniWl Inú hul-f\'l;|v.l kúliintiMMi hetVM\'k voltak az. auti)tikai tá uadit>ok és hulM/.or ki-iilívgték nte»;\'eifdmény lolcn\'il az
Lepiártakor árkeiett 1
áltArést. A Wovlltól a l\'.acharatbu vezntó ul inonten és a I <ip|ai < aalor liánéi visazavorlék nz aiíionkaiakut. lészton kÖMtlharebiin
Interinf. A keleti arcvonalon a Itolsovisták jolenli/:kony nőkkel folytatták kettős támadá-sukul a Morva iiii\'us/or/év\'iv. Iluuz.laubau a nóiiurt orók a város nvuKi.ti részadat húzódtak viaaxii, hol éaaak folől láaQ l>.incáloa hadleattol fokozták iinooim sukaV Nómnl iNineélos tnók a azov-iei támadó óMk a/árny/dta tortok éa kiindulási allá-uiUn valultók viHHSa. Iioopoldachüt* ó- Noisao kösött vala
mennyi szoviel olórotörórt nuV h német alhÍHuk olött r>HNaeomlott. Htrchlcuuól essk gyöngébb "rőkknl iapogalóztak előro u Itolaovislák és a németek minden neliézaég nélkül visszavetették. Sinttin olótt c^\'-hi ua|ton Al doiogtek az ái^yuk ós ci^dc osto liauyot\\^alább a csata dühöngése.
tölts/;* s/őmvü ár/éeót. Olt kellett állma v* fülével kelleti hallania a legártatlanabb omlani ajakról, hogy kui.s oviéit.\' Igen! BeuMwMHleti
a l«>r»ény, méltói leni a vd.tg Uy-nacMtbb"t-MVlaja, mecolUvk o Jiiivu-itvak a» isten fut. IV a l.rvénv nem a/órt tan v* volt. hos.\'y an.tak kővetki\'.\'nténvvi no lcnivcnek, vagy U\'tiek voln.t. -KtMU toljatok le ur templomokat, én három nap alatt felépítem a.-t Soltéi v\\>lt ezt elhinni aa l\'i oitw**. külön.ároknak. akik balvnaa vak cvulök-tuk-tve. cl te iv* voltak. IV» \\mh ui^zts moj"ite n Merj «tt a buévv\'t. ol. ti x folttnudai*. ho_*\\ érék tv hmles.v ainai i-teni iga >a^t. bog>-tv-nek nolkul imws (o\'.tanuJu*.
Ma is ido haltataxik » \'Júdás orust\'eiivk i*venoSet*. Nőni t ulu cl-vui a.utvi terv"* siózaJ uian . iViu^:. tx^v a rs.d.ea^
kiuoM tiiW luai e.éő bit-
Ti.nját is a azórnyü bün útjára. Azutk. sínes ez
é- mélc-zténs ihh
ntilflil! á zs|;
asképjie élet kii
A sarkit
____ „ilcljoeedé*. t,
••lódító s/ennvt^ jvn/.én v.wturdU Jud.istik akadni\\ózlak. 11V járnak a colcotái) nauvtoti napokban is * iua»:\\ai kálvnria vérea utjain is, ettek a szornyetegok. H> vám ciÜMért t!-* aranyért elárul .k a »a<|bl» wr.-ra úiiUmivs nemzet, tikot Itt! Ixijkúlnak a -oitiink koxótt mog-fmt. :. u a magyar lelkeket. Sem
az^it\'. ^o^y felya\'aklitsák a nonue-
Im knpmyi ssanvedáae alól, bancm atirt. l".oc> ntozoi \'áljak a piszkos átuliisuk hérvt. Testvéri cjókot nlemt ak képünkre, mint air.a» első ott -v olajfák tikéit. K-pmutató f-.liTinyak \'iaszu.-aiják nz au^\'xlo \\< kf\'vit.\'e! akarják lopni tőlünk a fel-tanutute- hitét, békét tp. riw»k éfr a íL\'zVaIAIi letolik ma^uktoL Kacagó p)t.u\'jüaa aprösácainkat, b:mbt:\'zó Wánvkáiukst akarják v\\ir*s a\'.dorat
ivélkül kiszolgálni u sátán fiainai Habszijra akarják főzetni nomzav túlik ifjusii.\'át, rrmónységét. Kol-akaiják dúlni a molog "coalázli fészkeket és szét akarják szakítani azz>k lakóit. IxTomltolm mindent, ami na-kunk szent, amiért emla-rieik élni CL\'válulan érik\'.ra-s, do caak azért, lio_\'\\ L\'.vóz«\'<l«linrt\'ki.slla-t««on az a szói m ti emtorfaj, akiro az f\'dvózi-tőnk maga mondotu, hopy -Ti nem a/ ón Atyám fiai hanem nz órc\'^r fiai vagytok-.
Matoar no ak\' Magyar lérfiak\' Ha M>fi:tNOm \\0ltaU1k engcd«\'lin<<Ank, Ctost Unjyot.-k azok, nwrt csak ás kizái óla,\' e/cn dől el a magatok ás torrön szervUit gyermekeitek t^orsa Mé„- tó»>h áldoz .t. mé^ nagyobb szolgalat kell mindanm mnk r&r-\'cM azért. • mi v-\'Vt iAjr>ha(i
napjaink után i* lalteoMn foltázujk-dás.
(L. U
km tO fillér.
ALJAI IVUZ. uutv I
ms. március o? j
Elővételben már kaphatók jegyek a Művéaz-aatre
Ai egóaa sároabaa nagy örömöt váltott kl • tegnapi beJnieatéeOnk a hu. vétvaaársap *etl NUvétzetüe vonaé
kozóiig A rendntőeég, hogy mlndrukt •4áuiáf\'» h >urAt >rheVÓ»6 tegys a kltOoŐ trtrr.koMatóe Oadást.elhitázoeta, hogy hAroui elCtáAat tart éapedig arhui»«r-vaeároapon klvüi még (íuevéthMlSn 6a "kedden - n első nap le jes rnOiorá »al. \'\' ijiy aenkt le mr.redjoo le a kl tlüö Mfl.-éaz e&tröl. lntézkzd^s történt, hogv jegyek elővételben legyenek kajv halók. A mai naptól kezdve jegyek ugy az dllomá\\pcránc*noku)g (törvényház) irodáidban, inlut a nurykantzial HnvMboUban (Központ ezAlloda ApO rt) kaphrtiók. A* e!ö..dáit dr. Ilorvélb Józeet kere-tkodetol lakóiul laa&r izédé vezeti bi. A tHJ^scn övueálJllótt mOaor egyik k t^ru- dó ponUjl^Zom bory Hfetn opnrabézl tag kót izAma Ab elaó rónzben Gounod Valentin ImAJát énekli n F/.n«t c. operából ín Verdi (Irr.i.oat áriáját a TravlAláböl, nrult Kereke* Irén zen\'itanArnC zongoramű véazuó kiaór. E:vlk kleratlkedő azémi a mQaoruak dr liakaa üó/.éué Hoaiby |!<:oa zongoramű o<-az.:6, roneUkoial % l^nárnO LU/.I müvek elóadAeAvnl. UrfEl Koieno kaolinul köllö anJAt frzepemé nyél udja elő. lforv&ih Olsolla uiegya. l.ólAkat 6nrkel. ffarlunlb Imro ex or aaégoa oevQ kaolzatl papköltő su]At vcraolt a/.4valji A n igyon szépen öiz nr.eAllltolt inllioron tzerepHnek Uáloe U*t>rlril«T II .logti Judit. Touiol Kl Ar I KraJa>ovlc4 UaiIu, iUltő AroAll.i. Ml o/V»k A/..nka, vl:\'-s Snkooyl lalváo. OáxpAr lznr.\\ (J-.hpAr Ködre, Kdrfli Károly, Po\'r.l I^mzIo. A cigányzene kl a.\'retel Torma Tóni f\'n bandája t<o!-gAltatJn A \' rlóadAe tór<*ndo?6je Zom bory Iliin a w. kir. opoiahts t>Kl» KoolerAI IW.nl Pazart*,
Légoltalmi Hözlemóny
Érirnlinu mindazokat, akiknek légiriadó hIuIII a\'ab-d mozgáal IgazolvA-nyuk van, hogy HI45 Aprllla Ír vei ér-vónyt\'<lvnnó vAinik Akiknek a fenn á 16 rend -ikí Tfaek értilmóben arabnd mor?A«m Jo^oiioiiaAguk van, er.ok uj tiesoivAnyokal kf<ij.-iu\'k lrAa!>nu a várói l\'goltaliul puruncanokaágától
A kérolnuo k-l a Tarlós légoltalmi a*a. <id irod\'JAbuu Vauira Jeuő I6g-ollulml Házihoz keli (urduiul.
Középiskolai tanulók származásának felülvizsgálása
A kormány rendeletet adott kl amely szerint valamennyi középiskola, középfokú ét szakiskola Igazgatójának .— -tekintet nélkül az iskola jellegére és fenntartójára -az Idei tanévre beiratkozó tanulók származását felül kell vizsgálni és a zsidónak minősülő tanulókat ai iskola tanulólnak Sorából haladéktalanul törölni kell.
Kivételt képeznek azok a zsidónak tekintendő tanulók, akiknek
szüleit 1044 október 15-e után gyer mekeikre li kiterjedő érvénnyel a zsidó rendelkezések hatálya alól mentesítették, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akik küljőldi állampolgárságukat 1944 március 19 e előtt szerezték.
Ezzel a rendelettel a zsidónak te-kin\'er.dő tanulók tanulmányainak\'\' folytatása tárgyában kiadott\' valamennyi korábbi rendelkezés hatályát veszti.
Szerdától a MÁV beszüntette a személyszállítást
A nagykanizsai állor.áffénökség jelentése szerint március 28-tól,
vagyis szcida 0 órájától keídve személyszállító vonatok forgalmát a MÁV igazgatóság — tevábbl Intéz-
kedésig — beszüntette. A Nagykanizsa—Csáktornya kö
zött közlekedő munkásvonaton polgári utasok nem utazhatnak.
Az otthon nem feledkezett meg harcoló fiairól
A járás nfll szerveaeta kiosztotta a sisretetosomsgokat az arovonal hőseinek .
Honvédeink nagy örömmel fogadták az ollhon által küldött szeretet csomagokat, ainely megerősítette hi lüket, hogy az otthon nem feledke zett meg harcoló fiairól. A közeljövőben ismét felkeresik a női szervezetek harcoló honvédeinke! sze-retetcsomagjaikkah Éppen ezdrt a járásvezetönö felkéri a közönséget, hogy küzdő honvédeink részére szánt adományaikat a női Járásvezetőséghez (Csengery-ut 6. szám) juttassál; cl. A leheti lég szerint nem romlandó1 r-prósüteményt, cigarettát, dohányt és italncmüt (horf, sört, pálinkit, stb.) kérnek.
A hfyilaskereszles Párt Hungarista | Mozgalom nagykanizsai járás női szervezete a jár^s községeinek női vezetője bállal összegyűjtött ueretet-cíom.-igokr.t juttatott el az arcvonalon küzdő honvédekhez. A gyüjlést Joó Ilona\' Iárá3vezelőnő irányitolta Az arcvonalon Szerecz Lászlóné női megyei szociális vezetőn kivül Farkas Magda lestvérnó működött közre." A inegye részéről Joö János, Zala vármegye propagandavezetóje, inig a kanizsai jarán részéről Marton István járási pái (szolgálatvezető és Horváth János járási munkásvezető, valamint öuzek Dénes vett részt.
ÜZEN A FRONT
Ax alálibl honvédek azlvélyca Ud-vOaletflkot kU dlk hortétar(ox<Mkoak. rokoortlkor.k t* l«rforAnctknok. Mind aaavlaa eg.Ní/hjge^ok. |"l VHnnak. Kó-rlk noizAiartojótkat, gyakrabbio ltja-ask
PateVna Mindur örv a P. HC!S tp ról Bsoitl VürO« (11/ellAmk (Nagykanlzav. HIlAI r u *r ) A i i.<gbr«-eit dologról a bgrnvldebtt bMn belOl érlealtoe.
P. áná. tp ról l)4vldo\\ Ica György honv NaffTkunl/iVm, Tonik J^iact óa Berou>ék Pitroiui h\'»nv. K.f»|ro kfll aanek Udvailflet n fliOlékcek, roko-■•koak (Nini\'tóf ftkn -k
Mg lA«iló h-xtv a J OJt lp. ról evfllela"k é< I <iucjí vln^k kelleme* Simv.mi Uua. |"-k. l «l»«n. Haraurol J\\nua óiv a II. 735 tp • - ról felart.^Aiiek <j kói k<a gyermekinek kO\'dl n/ereló CM^k|nll.
r,l| .ló.Mtf li-uv. ni It Óll! tp ról rokon-.lo.tk. Itm-róarhiek boldog húsvéti BnaepekeC klvSe
Taleel Mso VA<I SSnd»r hoav. ai A ip rol iitvufllk rokeiisikat t* lanteróeiMkel a ke\'Uoiee hu>véli ünue-pakel klvAnuaa ukik
A Hangtrltia HJvhÍJ í.^ló nagy kanl^ii »•►.•) .1 at A 1/5 tp ról Cékláikat kn tli\\ i \'Q\'elke. < l4m^réael• kel <*« a ktulr*\\l IAn\\o\\sl #»»kasor SdvAalIk Levei.\'tket vsrjsk AUman Oyáigy. Mono* l.«)«»a rbm. ilr.. Sarkos l.ajoa. ár■ Jó.aef. Aaer UlvAo. Mlkó Jóaaef. NotAk llyilla UV^ PAlitr latvsn afkt fi* Koppányi Fe hoev k*rik ••fkeivudvarh-\'yl é# érkór^l limez^«elk\\»t. h.»JV le»#lelkkel aa H . 43 lp. aiA.n. a kereaa^k fol ókel.
.Minden a mienk-...
(Amsiterdi-n) A tengely által Nigybritanniatnn rregszerrett szabadi!. nakal a háború utAn valószl-nQJrg nun ad|a* vissza a tengely-áüamoW^L A lord kfacellir a fel-sóhizbaa b<j«lcn:c?te. hv^gy a brit ipiz min:<iy 4.X) feagelyálUmbell szabadalmat hasíná\'.
Ismeretlen merénylő kézigránátot dobott , a játszadozó gyermekek közé
Ismét súlyos kimenetelű gyermek-szerenc3étienfc{£*é>rpko7utt a kézigránát. Az iharosi szőlőhegyen kisgyermekek jál-zadoztak, amikor ed dlg ismeretlen egyén a gyermekek közé kézigránátot dobott. A felrobbant grár.át három gyermeket súlyosan megsebesíted. Takály Béla 3 éves arcán és mindkét lábán, Varga
László 6 éves hasán, jobb lábán és kezén, mig Bodó István 10 éves homlpkán és jobb kezén szenvedett súlyosabb sérülést. Mindhárom kis áldozatot a nagykanizsai közkórházban ápolják.
A csendőrség erélyes nyomozást indilott az ártatlan kisgyermekek merénylőjének kézrekerltésérc.
Tovább tart a szovjetrémuralom a magyar területeken
A vörös hadsereg rémuralma --megbízható értesülések szerint a megszállt kc\'.eli magyar területeken tovább, lail. A bolsevista csapatok fegyelmezetlenségét inulatji, hogy senki sem törődik a foszlOQa-tásl és erőszakoskodást tiltó rendeletté\'. Ez a tilalom egyelőre csak p.ipiro.i van meg és «rra szolgál, hogy a s/övctiégesckkcl szemben Igazolja azt a lényt, hogy a bolsevisták tiszteletben tartják erkölcs és a kullur.i alaptörvényeit. * Egy szovjet hadifogoly kihal ga lata soián uiegcrő.\'lteite r .l, ho$y $ vörös lisztek m»g c£jk«ódt sc néznek, amikor a vöiös katonák magy ar tulajdont fosztogatnak. .Ehhez lisztjeink nem szólnak semmit, sói étben nekünk még segédkezne\'\'.
is és a legj\'bb dolgokat m*guknck követelik — jelentette ki a hadi-fogoly. •
Hoiu&rtozólt kertül
Csáky Arinai.d hdp úrm. a/ K. 2\'ti. Ip. r- I krticsí síültli és kén bud<p*ili i mcróirjh írjanak elmére
Piedler rlarrlné stül. Kiiukó D/oreiek tviwl edesanylll Oloiz Andrisné riüi. Dvor.NCRri; Sndónul. Csepelról (Ptfliu. 4).). gfkjhUetl kór tériéhez német F.ld poít N#j Í7400 viny Ticdcr Mali dka ó:v. Aliérsnéná! S:fiv.\'inge Nr. 46. Kri Sfcidtf l»tl Hamburrf.
P4l)ik menekül Korbay Islvinné Síül. Alkauer JMiriA\' ii ö:v. Anni ZolPnnét kereti, • gr.csilsei ek lioliélűkról miclóbb Szwrc-ij. I«il\'jnna Nzf*kinizsi. Icpona
ViKMdrcie* 28. S/eida Kip J4-. Picy.ínAv O.-deon
VÁROSI MOZGO
Nárdus hó 23-tól — péntektől tiévitlen ifjú htreosok önfeláldozása egy nemzet felemelkedéseért
Miénk a jövő ! (Hitlerjugend Quex)
Ax ifjúiig hiti küidelms a* uj hajna hasadáiéri flő ad is ok kezdete 6 és 3 ónkor
27 én éjjel 2 frakor elhunvt Temetíie ma déluUn 4 órakor tS, T kat. Umetó haloltaih.iából ^
- A nagykanizsai Honvéd-boltn* honvédek rétzére könyveket adtik s-l Erzsébet, Siabó U«»ló. Srabó Barabia Kálmánné, Kelemen Mám i Ug Jóisefné, Nímeth Má.lonné, (C l-erene, Hévffy István hadnaiy. Vctr,® nos izobriszmüvéi^a Nemielveietö a. szobrát és a felajánlott A drb. könnh egy-egv saját sierzeményU verset irt. Pénzadományokat adakoztak a Hom boltban: Safolász József a bo ubjj] ból való szerencsés megmenekülje kaiméból 300.-, SláinKaidt István l\' Ham Rudolf l égrád 20, N. N. 5, Ua Elek honvéd lp. J. 776. st. io, It ^ Istvánná 20t Drahoi Terencné liXl, A, Franciska 10. LJulóffy István ils. Harglliay Lajos sídi. 10. /oldvliy
10, Da kei Nándor mérnök Hn || Láixlólfy La-osné IUO, Szakéirs Inna Erdei Ilona a saját r«Jz«>l|a mQ,cwi le főlapokból 132 P, ús/.tun tehát a pengó, inely összeget a n.igy Honvéd bo\'t a mai napon beazol^aiuitt .Zalai Közlöny* izcrkcsilöiéRének
A pénzt a Nyilaskerciztei Párt llu^ rista Mo/t{al\'»m női megyevezcirsé<t Jullalux el, at arcvoaalon kO/dó honvM azerclelcioniagctal való ellátásAnxk cíiji
— Ongal Sándorná, a helybo i Kit voll t\'rnébct inadámja Királyi l\'ál n 5/a alatt a s Uléiznó magán naiyojá megkezdte.
A/, olaszországi holy/at
(Berlin) Több olasz larlomáiiyba különösen D^lolaszországb: fegyverzeit bandák p.irázdafkt d<a A hangulat a lakosság köréin n i-ifl nyugtalanabb. Ha ez igy foljhtóJ tovább, a jobb és a balold;«l köd mindjobban kiéleződik az ellttiléi
liliMMül\'..
Hhiíotmóny.
Kii/hiriö li\'N/i-in, ln»uy »l:il. niól\\u/om<-<sAgi hi/ninili.mMikit\'
dig al.iiMi- , . krilmii i^a/ull miatt l.i nőni voltolúk ;./••! Il\'ll évi liiiiroiiis hó :MI .»n ».. \'H tis\'mtok, K/unihati kivt-hiiik.
\\ -iiImm iH-L-^\'k nz U| (uk auélvii/oiMM»ii-^iir:i v-malko/o aikih kai »■/. i^a/.olvúiix kiidlúá-.i • h >bd a/, nmliiclt nu|H*kon a hn//.o lioinoVUhatjúk.
Nagykniiixi<a, lll-l"». múrno s> i Poloérmevtsr
6070 1945. Tárgy : Kor.yhakcrU u*al nyo s lerint-léiének (< k.»*a
Hirdetmény.
Körzftoirepi, h wfv /.als v r.uf<yi allipAuj-i 6601-ni l»r. ui rend«\'otévi nílnd-n koojhikorti uüvAny\' i szál mázó «ktr tormía/.oIím 3/cm\'.y, aká
Joxl fczomMy blrlokálMii. vagy i-lrJata lábku Hlslbiló n>3gkó4/.<tt l-Ark\'nel le tulrjdoo.1t képv.ze aioi oMl ha táUyal zAr\'alá betyrztr A zár nl.V be Ijexett mngvaknt ellderenltral, eliáls goattanl. vn«y nzokkni bArmbyen d-nH-n li rendelkezul <i u»
Fagykanlzaa, 11140 mAiciua i1! Hl Polgármostor,
6985;l04.r> Tirgy: Háborús lertó\'.íbet\'r aőgea terjed*»\'-nek rnen"1*** üályozáaa. Hirdotmény.
Egy előző hirdetményben felhiviam s lako«flAg figyelmét n klülé»ee Jlu^/ né\'yére ^q a telvetlenlt^a irQk^í\'S-aégóre. Zala vArmetjye itiUpánJs eiff»-delta at öatzea luka>ok <■* a l*ko»A# vtugálatát let>ee«óg lekloülé .eo -E colból az Illetékei, orvotok a reode let alapJJn a lukAaokel és a lakofnAitot At fagJAk vlzigálol Kelhlv ni a »árn közöcacg^t. hogy ar. amúgy la oai/y m * terhelést Jelentő vtzagálMok Itbooy Uaéban a* orvotok munkAJét ne gétol Jik. hanem a köxoa nem elótt
tartAaáviű azt mozdítják eió .
Nagykanizsa. 1(U5 tairclut K" s»i Polgármait*
ZALA* fUi2iCt\'v
POUTir.iU fA^itA\' tla4t* . „nirprít:r.;> R. T K* Tiició* kfadt ZakaJ m
Nyomaién
« ,>W|iifu»íi a. T. «m/»a«n-
tf«aíáj^sa •hayyVae-í \'»• Ryewtttrt Ul*!. u*J »x»<,