Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
64.99 KB
2008-05-10 11:29:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
421
2559
Magyarszerdahely - Ki kicsoda Zala megyében 2005 230old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Magyarszerdahely


Magyarszerdahely Nagy-kanizsától 16 kilométer-re északra található. A 74-es főúttól rövid bekö-tőúton közelíthető meg. Lakott külterülete Új-néppuszta. Itt található a Zala Megyei Önkor-mányzat által fenntartott Fogyatékosok Re-habilitációs Intézete és Otthona, mely az egykori Elek kastélyban kapott helyet. A A település 10 kilométer hosszú, közepes minőségű aszfaltozott úthálózattal rendelkezik, ebből hat kilométer a Zala Me-gyei Közútkezelő Kht. kezelésében van, négy kilométer pedig önkormányzati út. A községben a villany- és ivóvízhálózat mellé 2000-ben vezették be a földgázt. Mostanára már a háztar-tások több mint 60 százaléka használja e korszerű energiaforrást. A kábeltelevíziós hálózat is mindenki számára elérhető.
B Az itt élő embereknek munkalehetőséget nyújt a fűzvölgyi Agrár Rt., valamint az újnéppusztai Rehabilitációs Intézet. Emellett több magánvállalko-

zás is működik. Mivel a mun-kalehetőség még így is kevés, jó néhányan Nagykanizsán és Zalaegerszegen dolgoznak. 2005-ben a munkanélküliek aránya 12 százalékos volt. C Az önkormányzat részben önálló óvodát tart fenn (vezetője: Varga Józsefre). A közösségi élet egyik színte-re a Kultúrotthon. Itt kerülnek megrendezésre a nemzeti és társadalmi ünnepek. A község-ben Nyilvános Könyvtár és eMagyarország pont műkö-dik, mely - különösen a fiatal korosztály körében - nagy népszerűségnek örvend. D Magyarszerdahely borvidéki ranggal ren-delkezik, ennek kapcsán alakult meg 2005-ben a Homokkomárom-Magyarszerdahely közös Hegyköz-ség (elnöke: Gerencsér László, a hegybíró: HohlJá-nos). Működik a Magyarszerdahely Faluért Közala-pítvány is (kuratóriumi elnöke: Koszorú Gáborné). A római katolikus egyházközség plébánosa Nagy János. E Magyarszerdahely nagykiterjedésü zárt-kerttel rendelkezik, ami kirándulásra alkalmas. A te-lepülés műemlékei közé sorolható a Régi Csárda Panzió és a római katolikus templom. Az I. és a 2. vi-lágháború áldozatai előtt emlékmű tiszteleg. A millennium évfordulóján avatták fel Szent István egész alakos fából faragott szobrát, Radnai István al-kotását.
F Az önkormányzat 2002-ben, a Széchenyi Tervre támaszkodva új lakótelkeket alakított ki. Az eladott telkeken új házak épültek. Pályázati segítség-gel felújította az óvodatetőt, fűtéskorszerűsítést haj-tott végre. A szennyvízhálózat kiépítése évek óta megoldatlan probléma.
l H Magyarszerdahely polgármestere Marczin György a képviselő-testület tagjai: Rudics László, Sípos Gyula, Szatai Zoltánné, Perneczki László, Ko-szorú Gábor.
2000. január l-jétől az önkormányzat az újudvari központú körjegyzőséghez tartozik. Körjegyző: László Ferencné címzetes jegyző. Az önkormányzat hivatali teendőit egy pénzügyi főelőadó és egy igaz-gatási főelőadó látja el.
230