Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.56 MB
2006-08-15 09:30:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
849
6673
Rövid leírás | Teljes leírás (554.83 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1877. február 9-16.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


VAGY-KAMZS1, 1877. februirlus

Tizenhatodik évfolyam.<J EKtntMi Ér: §> > egúu évre. . 8 írt. 1
Hl 41

li kiaitábot petitMorbaD
7, nuiaodmor fi K miuden
tuviblú sorért íi kr
NYII.TTKKMJ.N
■ „Tolkillt Klkrírt r
Ütnek W.
Kmraniri illetik minden
egye* Kirdetéeert külftn
30 kr. 6ietendS.

ZALAI KÖZLŐIT
előbb: .ZALA-SOStOGTI KÚZLONT.'

. Taka-
rékpénatári épölet föld-
eaint, — aaregf f »•»**
ületó ktalentiojrekp*-
dif • kiadikoa bír
Beatre inretend&k :
NAQY KANIZSA
Barmeotetlea levelek eaak iiatert munkatar-
Kiatratok Tiaaaa aam WWet»ek.

N..K»uÍ7s»varo» helyhatóságának, nemkfilönlH'n a „D.-Unimal kereskedelmi 8 Iparba**", * ^kaabsal Ukarékpéutár", * „zalanegTel általános UBltótenttlef, a „B.-kud neveié egyes&lrt", * -soproni kereskedelmi » iparkamara ■.-kuixgiű kDlvüaflztmánva" • több Megyei és Táróul egyesület hivatalos értesítője.
Hctenklnl kétszer, vasárnap- s esütórtökdn megjelenő vegyes tartalmú lap.

Óda Deák Ferencz emlékezetére. *)
Hát tóged is ledőlni kell-e látnunk. Ös bérczeink utolsó czédrusát? Kit bírni, még szenvedni is, kívántunk, Bár nézni is kin volt haláltusád'. Nem ég villáma, de szú, lassan órló, Rongálta élted gyökerét belölről; S mit országszerte tompa jaj követ: Meg kellé végre érnünk dőltödet!
Szorongva, fojtott lélekzettel illánk, Kétség s remény közt lesve ablakod': Ha egy paráByi súgárt még találnánk... Ite benn a mécs már alig pislogott. Az éj az utczán lelte még a népet; Oly néma volt mind, oly vigyázva lépett, Mini a haló-szobában, hú fiák, Remegve haldokló atyjuk miatt.
S mikor a hir, előbb susogva, féke, l'sak aztrebegve— .végevan!" — kiszállt, Majd szárnyat ölt. a négy világi szélbe, S száguldva jár be bérczet és lapályt, S a villany-szikra, mint a nyíl, kilóve, Bffurja mérgét csontba és velőbe, Hogy millió sziv attól lángra gyű', S a láng az égre — s összecsap vadul.
Akkor halottas házzá vált az ország, A hármas bérez egy roppant ravatal — Melyhez, hogy azt földig befátyolozzák, ■Tó férfi és nó, agg és fiatal. A sátor-kárpit, tetejétől aljig Hosszan reped; a trón maga meghajlik, Király fején gyászt ölt a korona, S térdelve sír hazánk nagy-asszonya.
S mint duzzadt árja külön folyamoknak, Partot, korlátot áttör s egybe csap: Ugy ömlik a nép, ezrek úgy tolongnak, Hogy jött a nagy temetkezési nap. Rang, párt, kor eltün — egy keservbe forrva. — Bámulva látja, nézi Európa: A mint a sirt népek veszik körül, És milliók szemében egy köny ül.
Mért tnnyigyász? Mi föld feletti nagyság, Mely milliók könyét érdemli meg? Hogy férfiak, mint kis gyerek sirassák, S reszkessenek bsj-edzett nagy szivek' Hogy kunyhaját a pór, király a trónját, Knstélyukatnagyok,— mind gyászba vonják! A hűk szivét villám nyilalja át, S az ellenség meghajtsa zászlaját!?
Magasan állt-e, büszke hatalomba', Hogy dóltivel úgy megdöbbent a föld? Hajh, nagyokat hideg halotti pompa Követ csupán, sziv értők gyászt nem ölt! Xemes kedély volt ? Vagy nagy elme lángja? Kis házi mécs? Viligló égi fáklya? Mind szép — de csak múló világu láng: A jellem az, mit benne bámulink!
Klvben szilárd s mint szikla rendületlen, Ha védni kellé törvényt és jogot; De hol csak pártdüh lángolt bősz szivekben, <> békitőleg szóla mindig ott.
*) 8ier.dk által mindkét kolteailtv a ma
S7ar tad. aka.temiabas jan. bó SS-án mectartott
U'«i-Ooa«p.lree olvasatott fel. Saerk.

Keblén becsület s öntudat a mellvért, Kész tűrni mindent a jogért, az elvért, fis a-honért gyanút s baráti kéz Fájó döfését is eltűrni kész.
Mert 6 alkudni is tudott, ha kellé, Éretted, drága hon, — de soha rád; Gyanúsításnak is kitárva melle, Bár dobja rá tövét ellen s barit, Bátran kimondá, ég s föld hallatára: .Minden lehet, a hon nem, alku tárgya, Tedd érte ki élted', becsületed', De a hazát koczkira ki ne tedd!"
Mit a hazára jónak láta, érze : Azt megtevé, kimondá szabadon. De hiu ábránd, csalálmok lidércze, Nem ragadá posványos utakon. Mert abban állt hűsége önmagához: Hogy, mint delejtü fordul csillagához S mozdulatának egy irányt az ad, Ó mindig egyet nézett, — a hazát!
Mint nemes érez, a melynek nincs salakja, Min rozsda sem fog : oly tisztán maradt; Jelképetek gyanánt ál Iván alakja, Nyngodt eró, önzetlen akarat! Silány fegyverrel szent czélért se küzdött, Szomszédra bosszúból se dóba üszköt, Mert a hazát jobban szerette, mint Gyűlölni tudta ellenségeit!
S a mikor az mégis ránk dobta üszkét És mellünknek szegezve állt a kard, Sziklára kötve majd, Prométheuszként, Szivünkön a kétség vad ölyve mart, A gyönge sirt, lázadt a bátor, Ó nem! 0 nem veszté hitét el a jövőben, Hogy bár leverve, eltiporva, jog És szent igazság végre győzni fog!
E hit adott erőt, hallgatni, várni, Vérző szivére nyomva jobb kezét; Meg nem hajolva, jójön bár akármi.... S mikor a perez, a várt, elérkezék: E hit gyújtott világot lángeszének, Tollat aczélfegyverré ez edzé meg, S adott szavába meggyőző erőt, Ügyünk' kivívni ég és föld előtt
Győztünk! S kit balszerencse nem csflggeszte: Diadal elbizottá nem tévé, Győzelmit ó nem vér árán szerezte: Mint más nagyság — nem olyan az övé. Köztelkeké nem volt az ö mértéke! Az aranyként: magába' volt értéke, A melynek fénye, súlya, mindig az ; Hamisítatlan, tiszta és igaz.
S e nagy olyan volt köztünk, mint a gyermek: Nyájas, kedélyes és igénytelen. Komoly ajkán kedv, játszi tréfa termett, Mint béreg-nyilásban kis virág terem. Szeme villámlék, homloka borongott, De szive hangja elüzé a gondot, Mert néki abban is öröme telt: Ha felvidita egykét zord kebelt.
Önzetlenül, jutalmat sohse' várva, Elismerést, se' polgár-koszorút, Csupán önlelke helyeslő szavára, Mások dicséretére nem szorult;

Hir, czim, vagyon, rang, a mi mástmegszédit, Előtte füst, hivságos semmiség mind; S mikor megmente országot, királyt: Hogy a jutalmat osztik — félreállt.
Mi is lehetne méltó tette-bére, Ki uj életre hozta nemzetét, S a korona homályosuljt kövére Új fényt idéze, régi fényeként! Dúsgazdag e hon földe szín-aranyban. Király kezében kincs és hatalom van, De megfizetni — nincs a föld-tekén, Ily érdemet kincs— mely ne voln' tzegényi
De ó magában ragyogott, a nélkül, Hogy idegen csillámot rajta láss; Mint álló csillag fénylik öntüzétől, S gyémántnak fényt nem Ad a foglalás. Az egyszerűség volt az ő nagysága! Mint pyramis, Egyptom homokiba', Széles talapján, disxetlen, tömör, De csúcsa tiszta, éles, égbe tör.
Nem is döntik le att az ezred-évek, Forgó idő, vihar annak nem art. Népek, királyok, árnyként eltünének, A földteMn egy pont nincsen szilárd. Tenger helyet vált, szárazok sOlyednek, Bölcsójök sirjok lesz a nemzeteknek, Inog minden, — de áll a pyramis, S mit öble rejt: él a kicsiny mag is.
Négyezer évre is kikéi a búza, Nem vesztve még el termő erejét; A Nílus völgyét zölddel koszorúzza, Száz magja földig húzza dús fejét. Nagy alakodnak jellemképe igy áll örökre, oh DEÁK ! — s melyet kivívtál: Él a jog is — s bár sors tiporna rajt', Élő magúi örökre újra hajt!
Ha lesz-e még hú, nagy, bölcs, mint te Toltál?
Lesz e igaz, ki nyomdokodba lép?
— A templom áll megint, benn' áll az oltár,
Áldozni van hová jöhet a nép.
A tér szabad, mit elzárt volt a rontó
Vad ár iszapja, nyitva a sorompó.
Ha lesznek nagyjaink, ha hőseink:
Neked köszönjük, hogy élünk meginti
SZÁSZ KÁROLY.
Deák Ferenci emlékezete.
(A m. tnd. akadémia iltal dicaerettei kitüntetett költemény.
Ne sírjatok! el, k&nyező szemek, Hisz itt babért, nem cyprnst hintenek, Borostyán hull itt, és nem gyászvirág, E ravatalnál tapsol a világ, És mind mienk e taps és koszorú, Mért lenne hát szivünk bús, szomorú? Hiszen neki nem is volt élete: Mienk, a hazáé volt mindene.
A szem volt A, mely érttünk messze néz, Hallás, mely mindent figyelembe vész, A kéz, melyben törvényünk volt akard, Mely oltalmaz, véd s ha kell, visszatart; Az ajk, mely minden érzést kifejez: Egy nemzet vágya és igéje ez, Erős, hatalmas akkor, hogyha szól: Félelmes, mikor hallgat és dactól.

Úgy jött szelíden, mint a magvető: Nagy eszméknek magrit hintette ó, Egyenlőség, szabadság elveit, Ahol csak föllép, mint a nap, derít, Munkára kelt, idomít, ösztönöz: Együtt tavasz s gyümölcscsel teli ősz, Fejlődni, tenni, a hol csak lehet: Megérdemelni a polgár nevet.
Lón nagy vihar s utána pusztulás,
Remegve kérdtek: .Hol a Messiás?'
Midőn TonagVott a mi nemzetünk,
S halkan susogtuk: .Uram elveszünk!*
A mester csak mosolygott könnyeden,
Mint napsugár az aczélfegyveren,
S monda: , A törvény s jog még megvan, im,'
S nyugodtan járt a vész hullámain.
S hogy az erőszak alknvásra vált:
A kisértőkkel bátran szembeszállt,
Sok szenvedést s szent törvényt hirdetett;
Dj erőszak lett rá a felelet.
De ki volt mondva, a mi fáj, mi nyom;
Megiratott az evangyéliom,
S bitvallóvá tévé a nemzetet:
Hogy jogérzó nép még el nem veszett.
És a midőn az idő betelek, A hatalom letette fegyverét, A jog szava pánczélján áthatott, Nem bírta el, mint felhő a napot. 8 im az erőszak elvész semmibe: Alakot ölt, testet nyer az ige, S ágyú, harang szól, zúg egy reggelen: Van alkotmány s koronás fejedelem!
Oh ritka nagyság, hogy szemközt veled Az érték fogalma is elveszett! Kavicscsá lőn, mit gyöngynek tartanak, Silánynyá vált a gyémánt, mint a hab, Szivére ezt feltúrni nem merek. . . Mi másnak disz, az neki nem elég, Királya is — nézzétek a nagyot, — Neki csak kézszorítást adhatott.
A túlzás is, mely mindent megdobál,
Ez egy gyei szemközt tétovázva áll,
Ugy nézi a szeplótlen alakot;
S a kővel rá csak vonakodva dob,
Tudván, hogy az fejére visszahull,
S az alak ott áll bánthatatlanul,
Mint szellemárny, melyet nem ér » kéz
S a támadás rá, puszta légbe vész.
Nem ingatá népkegy vagy hatalom, Nagy szél vivé, nem pereznyi alkalom, Népzajtól nem fél, csábnak nem hisien: Nem meghajolni s koezkáztatni sem, Haladni bátran minden vész felett, Ám nem keresni az örvényeket, Munkálni, tenni és nem kérni bért; Semmit magunkért, mindent a honért.
Nem !.. . Ennyi értek el nem vész soha, Köztünk van ó, enyészszék bár pora. Polgárerényben sugárzik neve, FöHángolásban itt ég szent beve, A bölcsességben, mely mérsékel, int, Az ó vigvázó lelke szól megint; A bonazerelem, méltóság, a jog, Azt hirdetik mind: „Én Deák vagyok." TÓTH KÁLMÁN.


A najcjTavágyás átka.
y (T8rlé»eti re|4ny.)
'9 Irta: Jenvay Gén.
(Folytatás.)
A noba egyik félreeső zugában egy kii asztalka mellett Irányi egyik meghitt hajdúja • egy magas borzai fejű alak borozgattak és Petra otromba keiéivel hsdanázra, ugyancsak erősen magyarázott valamit Irényi emberének, majd felkelve helyéből, szájához emelte a boros üveget, nagyot buzott belőle ■ egy ha-lalmas parolát csapva * hajdú kezébe, egyik mellék ajtós kiosoDt a szobából.
Ott künn koromselét éj volt Ai eső íürü cseppekben hullt alá.
— Hatalmai egy idó! — Még az ég is kedvez! — mormogott magában Zsibrák, azután köpenyébe burkolózva, minta hiaz csúszott tova a park saru'ében a szálas erdő fel* s alig egy negyed óra múlva már apáczaaárda előtt állt.
A klastrom, mint már említettük, az Irényi kastélytól alig egy negyedóra távolságra s sttrtt erdő közepén volt építve, mellette néhány lépésre foldogált a Vaág.
Petru a folyó felőli oldalról sompclygott a tárdához s mint a macska, óvatosan suasott az ajtó felé, mikor azután a kapuhoz ért, azép vigyázva felegyenesedett, egy álkulcscsal nesz telenüi feizárta az ajtót és miután még egyszer fürkészve körültekintett, a küszöbre lépett s eltOot a kolostor falai között.
Bóvid idő múlva azonban újra megnyil-lott ai ajtó s Petru valami élettelen terhet czi-
retetében nevelni, a közjóért való áldozatra I buzdítani, hivatásbeli s egyszersmid haza-' fiúi szent kötelesség*!*.
Deák Ferencz halálának évfordulóján.*)
a mura/Oá tanítókor 1837. január 24-fn tartott választmányi gyűléséről. Elník: Jeney Gusztáv; jegyző: Alssegby
AlaÍ°Jele«T0luk: Polyák Mátyás, Sohrnidt Márton Pálya Mihály, Valló Vilmos, Msynen József, Aitmann József, Szinkovics Ferencz és Mencsey Károly választmányi tag urak.
l.S.OlvasUtika központi választmány elnökének 3..sz. a. érkezett következő átirata: Igen tisztelt elnök ur! Akár érdemelt, akár nem érdemelt szemrehányások helyett aziránt, hogy s muraközi járáskörbeD a mull évi augusztus 24-iki nagy gyűlés jegyzőkönyvének 16, pontja ,a hátralékosok tagaígi dijukat minél előbb befizessék, ugy, hogy «.* legkésőbb 1877. január l-ig s közp. pénztárba beszállít-tassék' — érdekében mind ez ideig mi sem történt, van szerencsém ezúttal egyszerű a fSn-forgó körülmények között azt hiszem, elég szerény kérelembeu összpontosítani erre nézve táplált minden kivánatainkat abban t. i :
a) Méltóztassék az ide mellékelt iv rova
tainak betöltéséről minél előbb gondoskodni és
azt legkésőbb f. é. február 2«-ig hozzám bekül
deni. Ezen kérelem teljesítését annál biztosab
ban remélem, minél inkább közeledik most már
»i ez évi Sttmeghen tartandó nagy gyűlésünk
id'-je.
b) Bátorkodom ugyan azért egézi őszinte
séggel arra figyelmeztetni, hogyan és miképhi-
sr.i és reméli az egész megyei tanítóság szine
előtt a kritikát megállhatni sz oly járáskör, a
mely saját magunk alkotta alapszabálysinknak
és az azok alapján hozott határosatoknak na
gyon csekély mértékben, vagy éppen semmikép
sem tett eleget?!
c) Végül előre kijelentem, hogy nagy kö
szonettel venném, ha levél utján tudósítani szí
veskednék arról, mit tett sz ép oly bölcs és ta-
pintstos, mint szükség esetén s kellő erélylyel
| párosult vezetésére bízott járáskör az Eötvös alap érdekében. Maradtam jóakaró barátja: 1 f-chmidl Károly, a zalam. ált. tanítótestület el-fi noke.-
Határozat:
a) pont alatti említett iv apéostárnoknak
kiadatik ason iv rovatainak kitöltése végett;
b) slatti pontra vonatkozólag a kör a kez-
tyüt elfogadja, a kritikát kiállja és helyét mag
állja. Különben erre egyelőre felelnek jegyső-
könyveink, melyek mindenkor a közp. választ
mányhoz beküldettek- 1872-től a mai napig
tartottunk összesen 14 gyűlést. Ezeken s követ
kezőkről tartattak előadások : 1) Muraköz nép
iskoláiban a murakosi tájnyelv, vagy as irodal
mi horvát nyelv használtassék-e előadási nyel
vül ? 2) Természeti tünemények magyarázata.
3) Az anyagcseréről. 4) Mit kell nevelés és mit
oktatás alatt érteni? Váljon nevelés és okulás
lényegében egy-e? 5) Méter mérték ismertetése.
6) Az iskolai takarékpénztárak. 7) Eötvös-alap.
8) A gyermekek mikénti fogadtatása az I. osz
tályban. 9) Méter rendszer ismertetése (horvát
nyélven). 10) Miként járjon el a taaitó ott, hol
Eey éve mir. hogy .elveszett a mi fejünk koronája-; egy éve, hogy elköltözött tólttnk & szellemóriás, kinek nevenem-csak e bérezés hazában, de ennek határain tol is nagy és tiszelt név, ahol csak művelt ember tapossa a földet; egy éve kesergünk elvesztén annak, kinek államférfim böl-cseségét Európa irigyelt* tőlünk, kinek szeplőtelen j e 11 e m e, fényes napként ragyogott Magyarország egén, kinek ígai-ságszereteteesakMátyás királyéval hasonlítható össze s kinek honszerelme vezérelvül, követendő például szolgálhat nemzedékről-nenizedékre.
Hogy mije volt Deák Ferencz a magyarnak s k i t vesztett benne nemzetünk ? megfelelt e kérdésre maga a n e m z e t, mi-dón mély gyászba borulva, kiuos fájdalommal alítt körül ravatalát, mert atyját siratta Deákban, kinek elvesztése által árva lett nemzetünk.
Deák Ferencz nagyságához, ragyogó nevéhez méltó volt a k ö n y, mely király-asszonyunk a honleányi erényekben tün-dökló magyar k i r á 1 y né szeméből hnllt Deák koporsójára; méltó volt szemeihez a fohász, melyet királynénk, a magyar nemzet védó angyala, mondott Deák ravatalánál.
Deák Ferencz neve nagy s fényes név, nemcsak a politikában, a történelemben: az iskolában is. Deák Ferencz születésnapja nemzeti ünneppé lett, azzá tette a honfiúi kegyelet. Deákot a király és haza iránti hűsége, tündöklő jellemtiszta-sága, legpéldányszerflbb erényei — a magyar nemzet ideáljává, a magyar nemzeti nevelés eszményévé tették; mert a magyar nemzet erényeit önmagában egyesité.
Mindig voltak a magyar nemzetnek ( nagy férfiai, a kik egész erejök-. minden te-hetségökkel áldoztak e honnak, kik a haladás zászlóját fennen lobogtatva, hazafiai erényeik fáklyájával mutogatták az utat, melyen nemzetünknek, ha élni akar, haladnia kell; de annyi bólcseséget, annyi erényt alig egyesitett még önmagában ember, mint a mennyi Deák Ferenczben volt egyesitve.
Xem a politikust, nem a pártvezért dicsőítjük mi Deákban, hanem az embert, a szivbenlélekben hazafit, az erényes, munkás és önzetlen honpolgárt, kihez hasonlót csak századok szülnek, kinek példájára a serdülő ifjúságot a baza önzetlen sze-
•i A kilí.ö«n i«»rke»t«tt .Népoexelík Lapja"
ily meleg hangoo emlékeiét* meg a Nagyról, késs-
•éffel áUenasOk. Sserk.
TÁRCZA.
pelve hátán, lépett ki a házból s miután kellő óvatossággal elzárta ai ajtót, sietett a folyó felé.
— No ezt ugyan a legutolsó csirkefogó
is végrehajthatta volna! — vigyorgott a bor
zas alak. — Mondtam én mindig! — Hm! de
hát micsoda tudomány is kell ahos, betömni
egy kis leány száját s ellopni egy álmos apácza
melől. Ugy aludt a lelkem, bogy ráadásul
akár még azt a „szent asszonyt" is elloptam
volna!
A köpenybe burkolt alig mozgolódni kez dett.
— Hohó ! Lassan, lassan galambom, jó
helyen vagy már! — gúnyolódott Zsibrák, az
után a csónakba lépett zsákmányával, eloldta a
partról a ladikot s egykedvüen tova evezett.
— Isten veled Irény vár! - Isten veled
kolostor. — No Irényi, most ca»k elő a másik
ötazáz aranynyal is, a kis leány már jó helyen
van!
VI. Mennyegző előtt.
Az irényi kastélyban nagy ünnepélyre készüllek. Itt volt a mennyegző előtti nap !
A tornácson tarka üvréea inasok, veres csikós ruhája lovássok sürögtek forogtak, a konyhában franeria szakács parancsnokolt a jókedvű szakácsnék között, mig a vássoningü jobbágyok az udvaron bámészkodtak a kas télyban történtek felett. Mindenki örült a várva-várta a holnapi nagy napot, csak asegény Misa volt szomorú, csak ő nem tudott vigadni. — Egyznásntán robogtak be a szebbnél-szebb fogatok a tágas udvarra s a közeli, távoli vidékről Uasan-lasaan megérkeztek a nagyari vendégek.
Fennt ragyogó termek várták már a jövevényeket.

erv tanteremben a tanulók 6 évfolyamra vannak felosztvs stb. 11) Egy kép Muraköz általános közművelődéséről. 12) A kerti ipsr. 131 Az irva-olvasáa. 14) Az aeathetika a népiskolában. 15) Beszéd- és ért. gyakorlatokról éa földrajzról (horvát nyelven). 16) Megbírált egy horvát nyelven irt Magyarok történetét. 17) A tanfelügyelóség utján a magas mioisteriuinhoz a kivetkező kérvényekkel foidult a) egy torna tanfolyam ésb) egy pótunfolyam feláll ittasának engedélyezése Ctáktornyán. 18) A zalamegyei tanitokoröknél következő inditványuyal lepett föl: a) .Zalai T.nkdzlöny.- b) Tagsági dijak ügyében. 19) Kiküldött egy bizottságot az 1868. 38. t. ez. tanulmányozására és néhány pootjának a tanügy igényeinek jobban megfelelő módosítására vonatkozólag. — Kiküldött bi-zottaágol Muraköz horvát tannyelvű néptanodái számára szerkesztendő magysr szellemű tankönyvek ügyében. 20) Indítványt tett a közp. választmányhoz az egyleti alapszabályok módosítására nézve és pedig kétszer; 1875. jun. 24. és 1876. DOV. 23. illetőleg nov. 29-én. 21) Tárgyaltatott: A pécsi tanító egylet részéről a nmltságu közoktatási miniater úrhoz a főfelügyelőség újjászervezése tárgyiban intézett em-lékirat.22)Meglátogatta a csáktornyai é> perlaki népiskolákat, hol próbatanitáaok&t rendezett.
c) Az Eötvös-alap érdekében a kör kebe-ból egy alapitvány-gyujtő bizottságot választott, mely bizottság az 1876. évre begyült ösz-szeget Budapestre még 1876. okt. 14-én beküldte, mely összeg a .Népnevelók Lapjá-"nak 1876. évi 53. számában nyugtázva is van.
2. §. Felolvastatott a zalamegyei közp.
választmány 1876. decz. 9-kijegyzőkönyvének
IV. pontja, malyre határoztatott: a választmány
ai 1876. nov. 23 ki gyűlés jegyzökönyvének
:*>. S ában foglalt indítványt meg oem semmi
siti ; hanem szt ujulag és pedig — ai ügy érde
kében — ugyan oly érteledben, mint ott, a közp.
választmány figyelmébe ajánlja.
3. §. Elnöknek azon indítványa: keres
tessék meg u általános tanító-testület kösp.
választmánya, miszerint szíveskednék minden, a
muraközi tanitó-kört ilhtó határozatukat, vagy
egyéb tudnivalókat velünk írásban hivatalosan
közölni. — Elfogadtatott.
4. §. Jegyző felbatalmaztatik aj jegyző-
igtató és kiadó-könyvek beszerzésére.
5. §- A tavaszi gyűlés helyéül szótöbbség
gel Csáktornya városa tüzetett ki.
K. m. f.
JENEY GUSZTÁV,
elnök.
AÍ.SZEGHY ALAJOS,
Jegyzék
azon bünperekröl. melyek <i zala egersza/i
kir. törvényszéknek 1H77. évi február havi
nyilvános ülésein elöadatnak: n m.
Február 3-án 1877.
1307/B. 876. Sz. I Lóih János és társai véres verekedés miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1&63/B. 876. L. t. Öreg Borbély Mihály s sz. 1. társai emberölés éi súlyos testisérléssel vádlottak elleni ügyben végtárgyalas.
1566/B. 876. Sz. 1. Hoch Ignács; ember-
Minden, mit pénz, gazdagság elővarázsolni képes, fel volt halmozva az Irényi kastélyban. Aranyos csillárok, földig érő tükrök kápráztat-| tik a azemst s egy tündérpalotát tükröztek viasza. Irényi fénynyel, pénzzel akarta feledtetni leánya boldogtalanságát!
Azután megsendült a zene s a vendégek a gazdag estebédhez ültek. Csakhamar a jókedv uralgott mindenütt, csak a szép menyasz •ic ny ajakát kerülte a mosoly, csak Irén volt kétségbeesett.
Oh, de ki tudná leirni a fájdalmat, mit egy nű érezhet, midőn boldog álmaiból a valóság rideg érintése felébreszti, midőn az önzA anyagi érdek áldozatként dobja oda egj nem szereteti férj karjai közé!
A menyasszony kinos fájdalma azonban nem zavarta as általános jókedvet.
— Nem is lesz boldog asszony as, ki menyasszony korában nem sir ! — tréfálódstak as öreg arak.
Azután megkezdődött a toasztok özöne. Mosolygó arczu fiatalemberek, deresbaju aggle gények, extáblabirák vízözön előtti szólás for mákkal kiczifrázott dictiók mellett emeltek poharat a holnap megáldandó frigy tartós és zavartalan boldogságáért, azután csengtek a po harak s viharos éijenzésektől viszhangzott a terem.
Oly sok volt sz áldás, anynyi a jókivá-nat, hogy ha csak egynegyedrésze teljesül is, Irén s Kondorossy leendőnek a legboldogabb halandók az életben.
Éjfél felé azután elcsendesült a zaj s nyugalomra tértek a vendégek. Álomra hajtá mindenki f-jét, hogy a holnapi nagy napra ébredjen. Csak Kondorossy nem tudott aludni a nagy boldogságtól.
Künn gyönyörű csendes nyári-éj volt A

ölessel, Mészáros Albart abbani bünrészességgel yídlottak elleni ügyben vegtárgyalás.
1657/B, Í76. Sz. I. Kluger Márton hamis okmány készítés miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
I728/B. 8J6. Sz. I. Vachtl Lipót gyújtás, sal vídlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1958/B. 876. Sz. 1. Korcsmáros Antal és Bodis István súlyos testisértéssel vádlottak elleni ügyben vegtárgyalás.
Február 9én 1877.
1334/B. 876 Sz. 1. Novak János és társai súlyos testisértés miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyali..
1370/B. 876. Sz. 1. Pál József és Bokor József súlyos testisértés miatt vádlottak ellen; ügyben végtárgyalás.
1357/B 876. Sz. 1. Farkas János és Mol nár István nyilvános erőszakoskodással vádint-tak elleni ügyben végtárgyalás.
77/B. 877. L. t. Czigány József lopás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyaláa.
128/B. 877. S«. ). Tóth Péter lopás miatt vádlott elleni ügyben királyi táblai Ítélet hir detés.
Február 16 á n 1877.
1539/B. 876. Sz. 1. Böröodi József és tár sai emberölés miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyalás.
1734/B. 876. Sz. I. Janis Károly súlyos testisertés miatt vádlott elleni ügyben királyi táblai Ítélet hirdetés.
1901/B. 876. L. t Giczi József, Szarka Mihály, Török Vendel, Szabó József, Srabó Mihály, Szij Péter és Albert György emberölés miatt vádlottak elleni ügyben végtárgyaUs. Február 23-á n 1877.
1264/B. 876. Sz. 1. Borsos Márton sulyoí teslisé tés miatt vádlott elleni ügyben végtar, gyalás.
1444/B. 876. Sz. 1. Plichta János csalás miatt vádlott elleni ügyben curiai ítélet hirdetés.
1487/B 876. Sz. I. Somogyi József sikkasztás miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1658/B. 876. Sí. 1. Horváth József súlyos testisértés miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1686/B. 876. Sz. 1. Németh Ferenci súlyos testiBértés miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
1716/B 876. Ss. 1. Ifjú Köcse István garázdálkodás miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
187Í/B. 876. Sz. 1 Béres Imre nyilvános erőszakoskodás miatt vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
1997/B. 876. L. t. Fránder János erőszakos nemi közösülés megkísérlése miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1580/B. 876. Sz. 1. Szabó László súlyos testisértés miatt vádlott elleni ügyben végtárgyalás.
1957/B. 876. Sz. 1. Gombár Ferencz birói-lag lefoglalt tárgyak elsikkssstása miatt vádlott elleni ügyben vegtárgyalás.
1977/B. 876. SE. 1. Sebestyén Pál tolvaj lás miatt vádlott elleni ügyben végtárgyaUs.
csillagok ezrei közöl barátságosan mosolygott a bold a harmatásott földre, ezüstös sugaraival koszoruzva meg a fák lombjait, a cserjék titkosan suttogtak, mintha a csndás tündérek s viliik üzenetét akarták volna egymással kei-zölni. — Oly kedves, oly hallgatag volt az éj, hogy ellenállhatlanul vágyódott a lélek az ünnepelő természet Síébe.
Kondorossy magúra öltve köpenyét elmélázva, ábrándozva sétált fel s alá a park száza dos fái alatt.
Lejebb az alsó révnél a Vaág folyó partján, egy mohos sziklán ülve, fejét tenyerébe hajtva Misa bámult as etüstös hállámokba, várva kedvesét, Juliskáját.
Az óra éjfél után ketőtt ütött.
A szegény őrült egy mély sóhajjal emel. kedett fel helyéből, hogy elhagyja a gyászos helyet, hova boldogságát temette el az ádáz sors örökre!
Kondorossy gondolataiban elmélyedve,ép-pen a malom alatt, a park másik oldalára átvezető hídon haladt át, midőn Misa megpillautá legnagyobb ellenségét, AZ örült egész testében megborzadt. Majd érthetiOD szavakat mormogva, dühtől szikrázó ssemekkel rohant Kondorossy felé, majd meg ismét megállt s egy éles tőrt villogtatva keiében, hangosan telkacsagutt.
Azután, hogy a kis hidhos ért, ujolag meg laaaitá lépteit s mereven bámult az előtte hömpölygőhabokra. Majd mintha valami essébe jutott volna, eszeveszetten futott a kastély felé. Néhány perez molva azonban ismét megjelent az örült a park sűrűjében s valamit rejtegetve hosszú kabátja alatt, óvatosan köselgett a kis híd felé.
A malom alatti hídacskára, mely a park két oldalát köté össze, ssomoru tüzek ágai hajoltak, Misa egyik vastagabb ágba kapaszkodva,

Tárgyaló-terem.
A nagykanizsai kir. törvényszék hiinfe-m/itű osztályánál n folyó évi fcfmiár hó folytán a knoetkezö bim/terek tárgyaltatnak — és pedig: Február lén
1. Pál Ferencs és társai mint a védtörvény
megszegésével terheltek elleni btinfigyben vég-
tirgyaláa. (Előadó: Gózony F., k. t. biró.)
2. Nagy Antal elleni tolvajláii ügyben
v^gtárgyalás. (Előadó: ugyansz.)
3. Csmerlecz György és társai elleni sik
kasztási ügyben II od bírósági Ítélet kihirdetése.
(Klóadó: Gulyás J., k. t. bíró.)
4. Gudlin Iván és társai elleni tolvajlisi
Ueyben III ad bírósági Ítélet kihirdetése. (Eli-
adó : Dr. Horváth F., k. t. biró.)
0. Csaby János elleni sikkasztási ügyben II ud bírósági Ítélet kihirdetése.(El«adó: előbbi.1
6. Lázár Katalin elleni orgyilkoasági ki-
.-érlet iráuti bünperben III-ad bírósági Ítélet ki
hirdetése. ( Előadó : Gó» ny Ferenc kir. tszéki
biró.)
7. Zsbecz József súlyos testisértési ügyé
ben III-ad bírósági ítélet kihirdetése. (Előadó :
(iulyás Jenő., k. t. biró.)
Kiadta: ZALAY LAJOS.
Helyi hírek.
— Meghívó. Múlt 1876. évi január
hó 2S-án elhunyt nagy hazánkfia és me-
iryénk szülötte Deák Ferencz-ért temetésé
nek évforduló napján: folyó 1877. február
hó 3-án d. e. 10 órakor a szent-Ferencz-
rendüek templomában, kegyeletünk jeléül:
ünnepélyes gyászmise tartatik. melyre a t.
képviselő urakat tiszlelettel meghívom.
Nagy Kanizsán, 1877. január 29-én. Az
összejövetel '/,10-kora városház nagyter
mében leend. Bellis József s. k. polgár
mester.
— Csengery Antal országgyűlési k»*p-
vis-l.'ok »>pochalÍB emlékbeaiédet tartott Deák
Ferenciről ar akadémiai emlékünnepéiven. me
lyet sajnálatunkra lapunk tuük tere nem en
gedi köt öl ni.
— Iht/ik-ünnepélyt tartott a ker. ifj.
ÜDképző köre múlt vasárnap este Bajit helyise
dében, mely Mufolyásig megtelt. Deák Ferenc*
arezképe gyáazfátyollal volt borítva, Szilvágyi
Gyula lelkész ur igen szép a hatásos emlékbe-
nzédM mondott. E dicséretes éa elismerésre méltó
eaelekméoyt örömmel rtigistráljak.
— Az Öngyilkosságok ije«itú mérv
ben terjednek ; mi mindig a legnagyobb gyáva
ságnak tartottuk ezt minden körülmény küzt;
Berényben egy kanizsai fiatal nő lőtte agyon
magát. Hová vezet mindez ?
— BoMXii. Egyik polgártársunk ablakán
a Dapókban boezuból belőttek, a tettes fogva,
R kiszemelt épeo maradt.
— A Vanottitéití mérgezési pör végtár-
líyaláaa april elején lesz. ,
— TersánCMky József fáradhatlan |
borászunk szép jelét adá emberbaráti nemei |
érzületének, midőn a nagy-kanizsai állami fegy-
intézetbeD a szőlészet éa boraszat alapelveit i
taoitá; múlt vasárnap nagyságos Wlaasica An
tal kir. törvényszéki rinSk, Dr. Laky Kristóf f
kir. ügyész, Kováts János tubiró urak. e lapok
szerkesztője s mások jelenlétében vizsgát tartott.
A gyakorlati ismeret, melyet a szerencsétlenek
a hidra lépett, azntán e .-y kis kézi f'irészt húzva elő kabátja alól, kárervendó arcziintorgatá-Bok között kezdé ketté fűrészelni a bidacskát, mikor azután már csak kevés lartá össze a padlót, meghindálvft magát az ágon, egy ügyes mozdulattal a parton termett s egyik közeli bokor mellé rejtőzve, leskelődni kezdett.
fcigy bosszn óra múlhatott már igy el s az őrült még mindig mozdulatlanul ült rejtekében, midőn végre ismét feltunt Kondorossy alakja.
A boldog vőlegény valami dalocskát du-dolva, közelgett a hid felé, a kastély órája hármat ütött.
— Három óra. — Tehát még hosszú ki-lencz óra választ el boldogságomtól — sóhajtott Kondorossy, miközben a hidacskára lépett, alig tett azonban néhány lépést éa a padló re csegve ketté törött s a vőlegény segély után kiállta, egy tompa csattanaiul zuhant a sebesen folyó Vaág hideg hullámaiba.
Misa megborzadva iszonyú tettétől, nyil-■ebeeen ugrott a fuldokló után, ki kétségbeesetten kapaszkodott vélt megmentője karjaiba. Sokáig küzdött az egymásbafont két emberi alak a hömpölygő hullámokkal, egy-két hörgő hang hallatszott még; azután elnémutt minden ■ a locsogó habok két élettelen hullát vittek magukkal tova. A boldog vőlegényt, kinek a földi éden küszöbéről kellett a halál birodalmába lépni a egy szegény őrültet; ki öotnagát áldotá fel jótevője: Irén boldogságáért. (Folytatása k5v.)

oly szerencsésen elsajátítottak, az állam mnn kis polgáraivá avattattak i ez oly magasztos érdem, minőnél dicsőbb alig vao ; méltó kifejtést is adott Dr. Laky ügyátz ur az állam- s Kováta ssbiró ur a fegyenesek nevében.
— A naffy-kanimsai ftgymnaaiuin
ifjúsága által saját segély só-egylete javára ren
dezett ez idei vigalom jdvedalméhes utólag tek.
Berényi József ar 5 írttal járult, mely adomány
ért legnagyobb köszönetét nyilvánítja a fo
gy mn. igazgatóság.
— Felhívás. — A „nagy-kanisai mű
kedvelők" ujjásserresése cséljából alóli rótt egy
aláírási ivet bocsájtott közre, melyre már eddig
asámosabban jegyezték neveiket tagokul fel. —
Ha még lennének városunk fiaUlai közt (höl
gyek s urak) olyanok, kik a műkedvelők to
raiba lépni óhajtanának, awvwkedjenek ebbéli
szándokukat a n.-karnisai társaskor elnöke
tek. Bothó Imre nr, — vagy aiotirottal akár
szó, vagy írásban folyó évi febr. 15 ig közölni.
Zalay Lajos.
— Zalamegye területére a rogtönitéio
bíráskodás egy évi időtartamra rablók, rabló
gyilkosok és gyujtogatók ellen telsdbbileg en-
gfdélyeztetvén, a kir. törvényszékek megbi-
zattak a kel 16 intézkedés megtételére.
— Ax iparosok társulata által mait
szombaton rendeseit táncsvigalom igen sike
rűit, a vidám és fesztelen mulatság jelentéke
nyebb jövedelmet i« hozott a társulat könyv
tárának gyarapítására.

— Hayden Dénest, édes atyjának
•minden reményét, nagyrészvéttel temették el.
A korán elhunyt szép gyűjteményt hagyott
hátra Zalamegyére vonatkozó történeti, legki-
vált helyrajzi adatokban.
— MtUt stámoakban emiitett Steíán
Alajos sümeghi nőezabó, ki őrtilén rohamban
szenvedett, jan. bó 25-én végperczeiben eszme
léte tökéietea birásávai kimúlt. Földi maradvá
nya 27 én tétetett az örök nyugalom helyére.
— Zalamegyei régéswti egylet van
Makulóban ; üdvösöljttk az eszmét, kiviteléhez
sikert kívánunk, az eredmény nagyszerű lebet,
mert Zalamegye múltja minden tekintetben —
gazdag.
— Balaton-Füreden az Eszterháxy
vendéglő termében január 21 én a tőrök sebe
sültek javára tánczvigalom tartatott, mely 100
forintot ered meny esett.
— JJj tenemüvek. Táborszky és Parsch
arak nemzeti zenemű kereskedőében Budapes
ten megjelentek: „Kammaíer polka" francaise,
Rosenzweig Vilmoatól. Ára f>Q kr és „Katzer-
induló" Rohrbacher Károly tói. Ára 60 kr.
Mindkettő csinosan kivitt arczkép-csimme. van
ellátva.

— Zala-Egersxegen febr. 10 én nsgy
bál, Létenyén pedig ugyanaz nap piknik-bál
tartatik.
— Keszthely, január 27-én 1877. Folyó
hó 20-án estve Gyurcsi csigány hegedűje egy
födél alá gyüjté városunk és vidéke rozsait,
szépeit. S valóban az ember egy kertben gon
dola magát lenni.hol nyílta virág, a rózsabimbó,
ibolya, oételejta egyaránt A csapongó, széles
kedvnek nem volt határa. Gyurcsinak talp-
c*iklandó, tűről metszett csárdásai életet adtak
a mámortól elssédült kebelnek. — Az első fran-
cziát 36 pár járta. Itt emelem ki a rendezőség s
sz elnöknek Scnmidt Lajosnak buzgalmát, ki a
rendelésben olyerélyt fejtett ki, hogy ilyen si
került bálra Keszthely még nem is igen emlé
kérhetik.Én most egy csokorba kötöm a rózsát
a nefelejcsei, as ibolyát a rezedával, minden
különbség nélkül. Ott láttak ngos Hanny
Andornét a bálanyát bájos leányával Gizeláva),
Vértesiyoé, Strinorics Leone, Szép Lásclóné és
Udvardyné úrhölgyeket. Horvát Anna k. a
Csáktornyáról, Sólyomi Mari k. a. K.-Komárom,
Sólyomi nővérek B.-Edericsről, Vlasics nővérek
Kéthelyről, Töreky nővérek Vitáról, Keszthely
ről: Garger Karolin, Gálba Emília, Kugler nő
vérek, Simon Julcs*, PaUky Mariska, Lén bárd
Nelli, Keiser Irén, Szabó Janka, Pethő Inna,
Khiman Györgyike stb. stb. úrhölgyeket. A
táncz kivilágos kivirradtig tartott. Csütörtök.
— A* iparos oktatásra vonatkozó
lag ZergéDyí Gy. a soprooyi ipar- és kereske
delmi kamara ölesén e következő indítványt
tette : 1. A kamara aüveskedjék oda hatni,
hogy egész kerületében, asas minden város és
mezővárosban, hol as iparosok nagyobb asáma
Intetik, estvéli és vasárnapi iskolák föállittas-
sanak. ásóval a kamara ily iskolák fölállitására
ösztönt, és ott, hol ax iparosok saját ereje elég
telen, anyagi aegélyt is adjon. 2. Ezen föladat
kérésztől vitelére mindenekelőtt rendestessék
az egéss kamarai kerületben pénsgyttjtéa. 3. A
kamarának évenkénti költségvetésébe vetasaek
fel e csélra bizonyos összeg (mintegy 1000
forint.) 4. Ugyssinte törekedjen a kamara ál
lami segélyt kieszközölni. 5. A résaletek kimun
kálása, t. i. a végrehajtási módosatok megál
lapítása, a kosos bizottságra bisassék. Ezen in-
diivány mellett kötöltettek még a kamarai
kültagoktól és levelezőktől annak folytán be-
kívánt, és Magyar Óvár, Sümegh, Szegseárd,
ZaU-Egerszeg, agy Kanizsáról beérkeicit nyi
latkozatok. A bizottság hosszabb vitatkozás után
követk eső vélemény tnyilvánit.Azon indítványt,
missafífit minden város- és oietővárosbaii, ool

sut ipar csak némileg nagyobb mérvben képri-aelve van, a korolményekhec képest vasárnapi, vagy estéli iskolák állíttassanak, a bizottság teljesen elfogadta. A mi az eszközök beszerzését 'Heti, melyekhez, és pedig elsfi sorban az illető községek és sfkrotok volnának hivatva járulói, a bizottság, *. javasolt pénzgyüjtést nem helyeselheti, mivel attól megfelelő sikert nem vár. Feltétlenül helyeali s bizottság azt, hogy a kamara évi költségvetésébe bizonyos össze get, és pedig 2000 irtot a kérdéses czélra fel-vagyen, és a magas miniateriamaak ez iránti jóváhagyását kieszközölje. Hasonlókép igénybe veendőnek véli az állami segélyt, mivel a műveltség terjesztess, és ez által a hazai iparnak emelése kitunóen közérdek, csakhogy az állami segélyért akkor volna lépés teendő, ha a vasárnapi és estvéli iskolák felállítása iránti tárgyalások már bizonyos eredményre vosettek. - Rövid hirek Feleki Miklós 26 éves jubileumára készülnek a nemzeti színháznál. — Montenegróban nagy az Ínség. — A pápa beteg. — Konstantinápolyban az ifjúság küldöttsége valamennyien Medzsidie renjellel tantettetett ki. — Az Erny bünpörben Rydelt 20, Korcsinszkyt 15 évre ítélték. — A gőzsip feltalálója Stevens Adrián meghalt — Az elfogott Iim.il basa 300 nőből álló háreme már elárve-reztetett (Koori barátunk megkésett.) — Dr. Tomassek Béla kir. ügyész Bpestra főbe lőtte magát. — Ceernajeffet Parisban Bum bum generálisnak csúfolják. — Hunyadmegyében számos román község magyar iskola felállításáért folyamodott. (Helyes!) — A Szt. Genois sorsjegyeknek Krachja van. — A diakóvári adótárnok 40 ezer frttal megszökött. — Gr. An-drássy Gyula japáni érdemjelt kapott—Abos-nyák menekültek naponta 10 ezer frtba kerülnek nekünk — A .Vasárnapi Ujaág" és .Magyarország és a Nagyvilág" ez. lapok Dámja-nichné arczképét hozták.
Vegyes hírek
— Ax flülant Udnt/luraludi. Weiszmann
Adolf feje volt azon titkos társaságnak, mely
főleg hazánk és Brazília közt a leányrásárt
közvetítette. Mint ilyen elfogatott, de budapesti
vizsgálati fogságából e hó 4-én megszökött.
Tutaner államügyéw bízatott meg e ^negszökés
vizsgálatával. E vizsgálat már véget ért a bör-
tönorí személyzet ellen. A megyeházbeli bör
tönből, melynek ajtaja előtt a börtönór és a fel
ügyelő helyiségei vannak, igen nehéz a meg-
szökés. Azon gyanú azonban, mintha a meg-
szökést a pestvidéki törvényszék börtönmestere,
L é v a y elősegítette volna, alaptalannak bi
zonyult Scherz, ki e gyalázatos üzelem miatt
most szintén fogságban ül, azt vallotta, hogy a
megszökött fogoly nem Weissmson Adolf, ha
nem csak ennek érdektársa. — Remélhető,hogy
Tutsner erélyének sikerülni fog hazánkról azon
gyálázatot elhárítani, mikép épen mi szolgáltat
nék az elterjedt leányvÁsár legnagyobb állo
mányát!
— .Egyib aímrni? — íi oortojaíd.' Köze
lebb az összetűzéseiről nevezetes P. berczeg egy
berlini étteremben, mely különben kitűnő ét
lapja miatt jó hírnévnek örvend, ebédelni akart.
Előkerté az étlapot, átfutott* s komoran kiáltott
a szolgálattevő pinezérnek: .Egyébsemmi? Ez
borzasztó." A szomszédasztalnál egy egyetemi
hallgató ült a szintén elkérte az étlapot és átolva
sása után hasonló fölindulattal kérdezte : .Egyéb
Bemmi? Ez borzasztó." Erre fólugrik az előbbi
B dühvei támadja meg a 6ata] embert. .Hogy
merészkedik ön engem utánozni ? Én P. herczeg
vagyok." A fiatal ember egy fogpiszkáló után
nyúlva, fel se kelve, nyagodtan válaszolt:
.Egyéb semmi? Ez borzasztó.*
Papinaeletek.
— Mi a aemmi 1 Fejetlen .harisnya, mtlrnek nincs nára
Ket jó barit a ráaaroc BissMalilkoITán, kérdi •grik a Bálikat: .kalló-, u»f*isa>o<ltá!, Tolt-a nafj lakodalmad." Volt bisony barátom, őt ako boron fogyott el. d* ha riMsaháaaaodliataáai, •ai ■ea adoék akár tisenot akftt »
Egy reaaeg ea napa*ás>>oa betegágyában pana** kod ott aa orvosnak, hogy kínjai oMlett még a ÍIÓB jnaif la báalja. A* orvoi asoo Utprvn kotlett maga bán, >Biv*l oltva el betegje iKonjáL Kit étnrereveo, így ***** » bt-Uc: „Ne törjo u mr uoi f»jit, ■« gitM. esak njavalvaaon, B»jd auMajasácoinoo ••fiuk mifmm i* •
Hürt neai Táloeaotlál lavelnare t igy (Mdi egy raiaaiadia IffinT kllloidOn 14ií baritjiL Ea, bogy magát kimentae, igj felalt: „megengedje kedves barátom, bogy neej Irtsai, eka az: mert in már reg meghaltam.11 A asegeny jó barát e aorek olvasására eiajeJt ás (ajiaiaaába. pár napig semmit sem
Táamoaso anyja : — Kipeelje esak báró nr, P. gróf meghívja leányomat Taeaerára aa X. sxidloda egyik klÜOo asobájába, ígérve, hegy egy násaat fog aa aaatalkenaí alatt találni
Báró: - 0b, miaC eautatoF ajánlat!
TáneaoanS aavia: — N«m az kérem, baaem aa autalkead6 ataa aem volt ismaii.

Hajoa lagfay: Mar félórája hnsoat UfeM ast a kStelat «• síig Biaea ie a vigs.
Öreg matróz : Valajai (aseaber biionyo.aii
Isvifta.
Érték ét váttéfWvMjamiárím30.
b*l9 metaJiqaes 62.15 . 5*/, nem* kölosön 67.85: 1860-ki álladslmi kölvös 112.—; arany jár. 74.20; hitelintézeti réssvényefc 829.— ; London 146.30; magyar földtehermeniési kötvény 122.80 ; temesvári földtehermentési kötvény 73.50 ; erdélyi fóldtshennentési kötrésy 71.50; horvát-slavon földtehermantési kötvény 71.50 , estet 115.50 ; os. kir. arany 5.83— ; Napoleond'or9.8l—
Felelós azerkesztó : Bitirt La]«l-
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nél-kttt a
Revalesciére du Barry
Oyógytápszertől Londonból.
28 év óta semminemű betegség sem voU képe* e keüemes egesaségi tápszernek ellent-
áUni ■ fldvft.Dek bitóiéi:, as felnőtteknél u^rm.nt gyermekeknél ortotaíg és költíéy nélkül miDdon gyomor-, id^g-, mell-. tödÖ-, znáj-, mirigy-, nyÁkhirtya-, lelegsétri-, hólvag- «■ vesebaj-, gflmS-. Mikor-, nehe* gset-, kObogés-, eméastb'-tUD.eg-, dagulia-, kaime-. álmitUosáf -, gyeDgefttSf-, aranyér-, viai-b»tey»Íg-, is^dQl^a-. vértDegsKornlia-., raJsaiboofás-. émelygés •• banráa, #6t ierhe«»eg folyamatában, birtyalob-, B*lakor., soványodit, c*dt, kftíivony, sápkdr ellwo, agyasioten cieesemSknel eledel fll dajkat«j helyett elSoyt erdemei.
Kivonat 80,000 bi.onyitvinybíl gyógyításokról, a melyek minden gydgyiMr ellen d&cioltak, esek kö«t bUonyitvényok Dr. WvMr tutartól, Beneki, Dr. Aageljtein, Dr. Cboreland, Dr. Campb«ll, Dr. Dede U-nár, Dr. Ure, CuÜettumrt grofn5, Brehan márkiné, IM«D*UÍD hereseg Metnudorf-Poolli mínifterelnOk éa több magas államisemélytől, veticéaro bvrmentve be-kflldetnek.
Rfividrevont kivoaat 80,000 blsonylt-ványböl:
BM bav» most mát, midőn Tigmastalhstlaa állapotban voltam, sfeil- e* idegbajban ■tenvedtem agy, bogy Daprol-nsBrft ssemiátomist fogyatkottam, ennek következtében tanali*ocnto. hasamoib ideig háborgatva voltam. Ekkor ctodiU.tos RevrJecciére-jérSl hallottaM, act fGlhai«DÍlt*ni éa bistoiithfttom, bogy tápláló e» kelleaet Reraleiciéie-ja egy havi elvet.*** Dtán, tokel«teieo egéBxaégesoek ét «r6ab0ltsek 4r-sen magamat, ogyannyira, hogy a tollat a legcsekélyebb rwzketéj nélkfll biron vetetni. Indíttatva énem magam ezen aránylag igen olcsó itletea eledelt, minden ueoved&nek mint legjobb uert ajánlani ea vagyok aláaatot »solgája.
TESCEiNEB QÁBOB, a magasabb kereskedelmi-tan intézet hallgatója
km igen nenea de Bréhan markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17 en.
Uram i Majbotagtág kovetaesUbeo hét év ót* borsauto •orvadi*i állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vagy irnt; rensket** fogta el idegeimet «• egén teatemet, roax enée/tét, tartó• i»''Pff»'T^g ee a minduntalan, idegrátkodáa ideatova hajtott a pillanatra lem volt nyugtom, a mellett * legnagyobb mérvben niélakoroa válik. Sek orvoi báot el velem anélkQl, bogy konnyebbalest taereahetuk volna. Tökéietea k^Uegbee*e*ekbea ax ön Revaletciére-jét ka»»-náltaa a most, mintán három holnapig Altem Tele kCMÖoÖm a jó Istennek A Bevale*cíére a legfSbb el-ismeréat érdemli, egésxiégfmet tAkéletotMa helyreál* litotta ■ oly állapotba tett, hogy álláaosiat a táras-sigban lamét elfoglalhatom Fogadj • tiratelt ur legforróbb kössöaetem én teljes tiacteleten ayflvánrtitát. DE BÜÉHi-M BÜRKINÉ.
75,877. •« Köller Plóriáa, es. k. katonai felfigyeli Nagyváradon tfldS- és légeaS-hurut, fejsiédfllé-é* melia«onila«bol.
65.716. De MODÜOOU Vnsaatsoiiy, eméathetleo-»ég, álmatlanatig éa aorvadiaból.
Táplálóbb Uoén a húsnál, 50-asersMn »<y-kiméU a gyágytstr árát, falnSttéknil ugy, mini gytrmekahmél.
2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 5Ü ir, 5 font 10 frt., IS font 90 frt., 94 font 36 frt. .Uraleidére piskóták melen-tmikbma 8 frt 50 és 4 írt W kml. B*vaieMáÍM Ct.*-eolatié Ublakban U eiimniim 1 frt 60 kr , Í4-r. 3 frt 50 kr , 48-ra 4 frt 90 kr., poralakbae 120 c.ea.ere 10 frt — töft-ra 20 frt - 576-ra 36 frt. —
HegreadelbetA Bmrry du Barrj ti Comp
ittai, Wien, WalHtecliguM Nr. 8.,
ValmUBíot miadeB riraé gyójTsaertáraibu ée fi—r-kereakeiléseiben ; aaonkivül a becsi háa minden vidékre megktldi pofHai trtaJváoy vagy atinrét mellett.
N -K<mi**ii Prágmr Bála, (euUÖtí Lovdlt &á-
y) gyff
Pestao Török Józsefnél; Aradon Toaus 9. és társasai; Debrtezonbea MÜJoviu Iatria työgyssertarábsa a kígyóhoz ; Eszéken Dávid Öyalagyógyszerésznél; Kassán Wondraschek KÍro'y gyógy*., Marávásirhelytt Fogsrasi Dömötörnél; Pozsonyb*n Pisztori Feliznéi és Silu Kearf gyogysz., Székes-Febérvirott Die-balla Qyörgynél, Sopron Voga A. gyogysz.; Temesvirott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék Groaainger C. B. és Ernát János gyógyszerésznél: Varaidon dr. Hal tor A. gyógysz., Verseczen Fischer Mórieznál, Zágrábon IrgsJ-maaok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Royko Victor gyógyasertárábu.
•) B rovat alán koatattért tthütOft aem
vüml a Seera.Wajdits József
könyvkereskedésében Nagj-Kanizsái
(233 6-•) kaphatók:
Bátorkodunk a t rs.
háziasszonyokat
eíT na*T t»kanta>»rijra Serei-
„/.t«..i, -.ír .bb.li áll. u=cr
a kivi vaUdi jó fl|«k«" v<.f;?nlesevel ki.aitteasek E«»l í .IKnv jár. méj P<*t: ' " ialnt neaeaiteoi lehet is 2 a iotáavos beváeáriys lényegesta-karitmánvt boa marárai K ™»> ból kírjllk '
Wajdits .TotMf kiadó-, Ujr- és nvnod»iulaidono«


Divatos |
báli ruhák
és I
b eléptiek.j
lyoni i
selyem- s|
egyéb
divatkelmék ;
jutányos árakon
eg^ea eaotnagjáaak tartalmáért » Yalídiaágát illetőleg, 100 frt. taljotállonk, tehát laj-ftronoEOtt TédjeíyniikrHl kfl-Iön6««n radomaJt rennl kérünk.
Scliniit Győző s Fia.
r» kir. ga»d. párosok Beeaben. Egyedüli riktii Nagy-Kaiiiaaáii :
Strem és Klein uraknál.
(179 32—•)
kaphatók j
Keller és Zsitvay j
divattárukban !
Budapesten, Szerviták6pü- j
létében. i
A nyomozó erőniütndomány
legnagyobb csoduiűvek egyike az Anglia, Francziaország, Belgia és Olaszbon majdnem minden konyháiban legjobb! alkalmazásban lévő


(266 6-6)

a melyeken bármely tetszés szerinti tárgy a mérlegcsészére téve, maga magát méri meg, minél fogva sulymértékek nem is szükségesek hozzá. — Csinos kiállításuknál, elérhetlen magas mű- és erótani tökéletességüknél, nagy horderónél, feletti pontosságuknál, czélszerü alkalmazási módnknál és fölülmulhatlan tartósságuknál fogva egyik biztartásbau se hiányozzanak.
Ezek beszerzési árának csekélysége már kevés hét múlva az által ismét többszörösen behozatik, minthogy minden bevásárlottat és a konyhákban alkalmazandókat pontosan utánmérni lehet és azzal jelentékeny megtakarítás éretik el.
Daczára e rendkívüli előnyösségeknek, a melyeket e mérlegek nyújtanak, áraikat mégis, — hogy azokat mindenki beszerezhesse, — következőkép szállítottuk le, úgymint :

Egy 15 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 15 frt.

Egy 10 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 12 frt.

Egy 5 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 10 frt.

Hogy bebizonyítsuk, miszerint ezen mérlegek a t. ez. hölgyeknél mini kedvezményben részesülnek, a bely szűke miatt a megszámithatlan hálalevelekből, a melyek erről bír tokunkban vannak, csak néhányat említünk fel:

Gróf Pongrátz Adrienne úrnő ó méltósága e fölött 1874. september hó 28-án Pozsonyban kelt levelében a következőket irja: A megkapott, önnek raktárából származó mérleg egyetlen a maga módjában, az minden súlyt oly szabatosan és pontosan jelez és oly czélszerüen kezelhető, hogy nem mulaszthatom el azt minden tekintetben dicséretesen kiemelni. Valahányszor látom és használom, soha nem tudom különös elismerésemet fölötte eléggé elrejteni.
A számvevői tanácsosné, Grabner Louiza úrnő 1875. május 17-éről Welaben keltezett levelében bennünket ily formán tudósít: A nékem beküldött mérleg valódi oltalom szakácsnéim és konyhai szállítóim ellen. - Nagy pontosságánál fogva a bevásárlásnál havonként nevezetesebb összegeket takarítok meg, miután azon mindent utánmérek és ellenőrzők.

Klein Teréz urnó, szabómester neje 1876. február 9-ről Breslanban keltezett levelében a következőket irj>: A megkapott háztartási mérlegért önnek sok köszönetet mondok. — Nagyon megvagyok vele elégedve éa mint ellenőrzési műszer előttem már is oélkülözhetlenné vált, konyhai szükségletemben hetenkint sokat megtakarítok vele.
Ilyen mérlegeket kitűnő minőségben folyton készletben tartják és azokat pénzbeküldés mellett a világ minden irányai felé szétküldik.
Bugáoyi Frigyes és társa,
° * Vieden, M*yerhofgfcsse 9,■i I I I I I I I I I I I
E
pilepsia +
ujivaivatoréairáalUK * IVÓ*> ilt»lik Dr Kil liKrliaporsiiiliMa ál ts! Dreadáhan S<"i
ubb. mini »*>"
12-60)
II Ilii I II I I
iNTexxxa:
UiutAo » i -»« tUlet mpi.('t vígéit
ch1 ot- ezüstáru -gyárunkat
teljeeen bM«notetiflk, |kéuy«xeriw« vagyunk pompás ebina esast-gvártmánraink toir»ér.l«k keletét a lenrvoraabban aa elóillitisi áron sokkal Alább elároaitani Kieérletul s«olgá{jon kövctkesS ki-vonat a nagy árjegysekbol, mely utóbbi kívánatra bennentelen megkOldetik.
(277 1-6) Man^kabán:
.- . most _ ,,_ Boct
npá„
1 Ab. cinkorUrtá
m*rr»l . . frt U.— 8 —
1 p. gyertyaUrtó ,. 8. — 3.—
H d hé*-»jaKX*tó „ 5.— 2.70
6 „ cs«meK«TÍU» ., 6 — 2.5*
6 ,. psemcpe-ltó* „ 6 — 2.5*
f, db. k<TÍ.k.oái frt 3 60 ISO 6 ., «rókuá] . „ 7 60 2^0 6 „ uiuli ki. ,. 7 50 2.M 6 „ auuli Till« , 7.50 2 M 1 .. l»«t »«d< . 5. . 230 1 ,. tei-ii.dS , S50 150 1 ,. ▼AJ.I««IODC«« „ 5.^ 2 — L^gujabb kéitllgca h-f *rDÍ1nrft,gép«Bettel i 1 frt,
Piiifi-dilít állat fejekkai á 4l k r.
Toiíbbi pompái índaiák, kaTc- *• thaa ibrikek, loji.ki.i-tt-tek. fogpiaskilö-Urtók, eeaet- tt i>Uj-ke«alaU)k éa máa efyéb aaánoi caikksk, atb. atb. aciaioly mefl«p£ olcaó irftkOB. IV KttlönSuD figVeli-mre méltó: *^|
6 db. srnanil, < db. lilla ) mind > 24 drb efjUttreTe elafam 6 „ kÍTÍskinál 6 . kit ) tokban 84 frt h.lj.tt o»«i 10 IH
Uff^anftx britannia-«xflatbSl, mind * M darab elepuia tokban ck 7 frt
Vidéki me^endeleMk QtanTÚt mallatt pontoaan él 1^1-
kiiia«ret«i«ii •taköaoltatnek. C*im :
ir»JrlEJIS É,Jtécs, Rothenthurmstrasse 16.
M
OLL SEIDLITZ-PORA.

BÖDletS bírósági ítéletek ismételten eonstttálták cségea é* jegyem megfaamintUULait; axert óra intcn a kötouéget a* ilyen hatsi-
■itrioyok Táürláaa ell*n, minthogy- ások ca&k ámitasra vannak icá-
"" " Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt o. é.
Valódi BinSaegbui ai i-aiel jelölt
dmiR'inf aebúleack, fej., fiil-'ea fogfájás, réfi tervek ea nvilt »et-k rákfekeljek, Bsaök, ■cnmsjaladáa. mindennemfi beírnia* el serfllea ath •tb elleo.
Üvogekbei használati utasítással egyfltt 80 kr. o. é
a f-tel j.loh

F
RANCZIA BOnSZESZ SÓVAL. -.4- ^;f.b;..;:»%;űdí^.r :Tt.;b""::t'r
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Kroh 1 é táától Bb Néi
DORSCHHALMAJZSIRO Krohn 1. és társától Bergenben (^) Klen balmáj.akiroiai raiamennyi, a kereükedelembaa eiűfnr-dsli faj koant aa •tjid0u, m.lj orvoii colokra baaaualbató.
Ara I IwgMk használati utasítással együtt I frt a é
Vtlódi lailCaifbea a • i«l jalolt
BakUrak: N - K a D i > ■ a (íj Práfer BáU ejigj dt) Boaeakerf
Jou. ni FrawllMfer Jósa (s) Roseofeld. Barcs (>) Domr 8. Csák
tornya (x) Gsaex U. r gybgy- K a r á d B«r»atakv A. %j6gy. Kapos
vár (xf*> Kobn J. (z) Hckreder Sándor fJÓET. Klproieu (jf*)
WarU M. 17ÍTJ. KIn>| («•) Caauinories lat. ijiff (*') Kittel lat.
fjifj Kesstkel; (1) Sobl.ifer A (I) WQnaok F. Ura
Ráta Ján »seaabatbelr(xj Pillich Fereuca tT°ff7- 8 o p r o n (x)
Hexrr ad rjo,,. (1) Italaái L gjifj. V e r í c aa (i>) B*c 1. K.
CTÓC7. Bánok-8a. -Gjorf T (1) Fibie I70p. Zágráb li ifillbacb.
8 tJ^V- (X) IrfftlaiaaBos fvógv >x) Hairedas Qy. fyogy. (x) Perklet
Jlm. ffT«t7. Saalooak (x) Schn-arx Gasatá * * *
bosa. miatt
10
lőtt vertiastiU hat, Frt.' — 1 ládáraka 12 a aló bekQldeee mellett, bérmeatTe
általában in ^^ frto klldetik 1
A. cg. k. ndvari szállitő, Bécs, Tuchlaubeu 9.
5-52)

Mrgielmt tatjMinden hazai k0*ifrkrr**ke<UsbeH kapható :
E|y tarttiwya Mt(k*M#. Hulnoriatirai. eszmék ötletek, élezek, egyvelege. jo üjtottf : Neteto Vilmos több felfedezellen tudomány |»rofessora. Ara díszesen kötve 1 frt. 40 kr.
KaMtmaapfc. Ijévi és névnapi küazAMferk Ina: nnlFnunn Múr, dÍMe* uyomatu kem^nTkótesben ára 1 írt.
Ve*d ulVMHt ulraiéril Szerelmi Irvrlrtö kflnyv, szrrt'lmrs párok azáiuára. SKÍv»'.lvPftitől. Csinos borítékba k<Hvr, ára 1 frt. a) kr
LMoraamntf A birra czigánynö imMmoorló kártyája, 32 színezett kányáral mafr>Er aiáiráa&al és szüreggel, ára 5l) kr.
ÁhaMMayv. n«(rj legiijibb egjptoni. 200 lapra terjedt". 60(1 ki'|>|H.|, ár« SO kr.
>T«|«f, JJiaef „Káaea •éfuatári- lS77-ik évre. megielent 3<v«"r példámban. kMve M). fQzre 40. kis kiadás 2.J kr.
gajr |„st«i rendelések a levél vétele útin azniinal teljeartteniet.
Továbbá:
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 frtnczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fran-
czia feliratul 30 kr., angol tiO kr., 25 levélpapirés boríték
színes kerettel 6(T kr. Oyíszkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
mindennemű irodapapir;
1 rízsma finom irodapapir csak . . . . 2 frt 30 kr. 1 „ rovátkos. duplán enyvezett . . . 3 , 10 .
1 . fél minister 4 , 20 ,
1 , egész minister .... 8 — 9 — 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papíron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr.
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, szines és gyászkereta 100 példány
díszes tokban 1 írttól kezdve 2 frtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemi nyomtatványok elkészítésére.
4068. ,
(27S S—S)
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéknek, mint telekkönyvi ■■- részéről közhírré tétetik, hogy a nagy-kanizsai 37. telekjegyzőkönyvben Bisztricsányi János és neje i Juliánná tulajdonául felvett 40. hrazám alatti 8000 I frtra becsült házra és fürdőre a hozzátartozó ingóságokkal együtt 1877. évi febraár hó 2l-ik napján délelőtt 9 órakor mint első — és 1877. évi márczius hó 21-ik napján délelőtt 9 órakor, mint második határidőben a telekkönyvi irodában megtartandó nyilvános árverésen az alnlirt telek-| könyvi hatóság irodájában vagy a kiküldött végrehajtónál betekinthető feltételek alatt eladatni fognak.
Felhivatnak tehát mindazok, kik az árverésre kitűzött javak iránt tulajdoni- vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, hogy igénykereseteiket e hirdetménynek a hivatalos lapban lett — harmadik közzététele napjától számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelentvényeiket pedig az árverés kezdetéig, habár külön érte-isitést nem vettek is, ezen kir. trvszéknek nyújtsák be; kü-I lönben azok a végrehajtás folyamit nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasittatni.
Végül felszólittatnak azon jelzálogos hitelezők, kik nem i ezen törvényszék székhelyén, vagy annak közelében laknak, | hogy a vételár feloszlása alkalmával leendő képviseltetésttk 1 végett helyben megbízottat rendeljenek s annak nevét éa | lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező esetben Sebestyén ; Lajos n.-kanizsai ügyvéd, mint hivatalból kinevezett ügy-■ gondnok által fognak képviseltetni.
Nagy-Kanizsán, 1877. évi január hó 3-áa.
A kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóság.

ÍUGY-KAKIZSA,
1O-1K
I á lap satuén! reá**
I iUvií kOejotajek s
sssrkeestSbAs, Tsks- I
rekpenatári epdlet (511- i
l «
Ttxenhalodlk érfolyan
dir • kia&itos bér-mentve íottssndfk: NAGYKANIZSA
6 hasábos petttsorbaa
, másodi^or 6 ■ miaau további aorért 6 ta
BanneateUsa lnrsUk eaak [aroert oaaiikatár* gmkttSl fogadtatnak el.
dóbb: .ZALA-8OMOGTI KO2L.ON TT.'
IOZLOIT
N.-KamixsaTarOK helyhatóságinak, nemkQlönben a „n-kanlzsai kereskedelmi s iparbanktf, a ^.-kaalxsai takarékpénzUr", a „zalaaegrei általános tanítótestület3, a „n.-kamizsal kistled-neveló egyesület* a „soproni kereskedelmi 9 iparkamara B.-kaafa»aJ kahrála*i*i»ánva'' s tö»b awgye, éa várost egyesület hivatalos értesítője.
x Uetenkipt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A közigazgatási bizottságok és anyagi érdekeink.
A közigazgatási bizottságokról szó!6 történj szerint a törvényhatósági közgyűlésnek 10 választott tagja van, — kik .e végett tett vagy teendő intézkedéseket, mint szintén ezek sikereit is belefoglalhatják jelentéseikbe és javaslatba hozhatnak oly intézkedéseket, melyeket csak a kormány s a törvényhozás tehetnek.' Az 1S76. VI. t. ez. tehát nyilván azt czélozza, hogy a közigazgatási bizottság a tőrvényhatósági terület anyagi érdekeit is képviselje, 8 hogy a törvényhatóságot ugy, mint a kormányt a közgazdasági és társadalmi viszonyok felül helyesen informálja. A törvénynek nem lehetett más intentiója, mint hogy a megyei közigazgatási bizottság, az autonóm utón kezdeményezett tevékenység kifejlődésének segédkezet nynjtson, s hogy megfigyelje a bajokat és akadályokat, melyekkel anyagi érdekeink ia megyénkint küzdenek. — Az a 10 egyén, kik a megye által a közigazgatási bizottságba választatnak, ha bírják az illető gazdasági, ipar- s kereskedelmi testületnek bizalmát, ha kellő szakismerettel s tájékozottsággal is rendelkeznek, és a kellő bátorsággal s erélylyel ugy a közigazgatási bizottságban, mint a minisztériumban felfejtik a megye anyagi fejlődését akadályozó nehézségeket.- igen hatalmas tényezője lehet a megyei életnek.
A közigazgatási bizottságokra ez irányban országszerte igen szép és nagy szerepkör vár.
Vannak ugyan ipar- s kereskedelmi kamaráink, de ezek csekély befolyással bir-nak a társadalomra, nincsenek képviselve

a közigazgatási bizottságban s hatáskörük nem is terjed ki a közgazdaság minden ágazatára. Földmivelési kamarák nálunk nincsenek. Nincs különálló földmive-lési minisztériumunk. A kincstári-, a korona-, közalap és alapítványi stb. vagyont más más kéz kezeli - ennek folytán a kezelésben hiányzik azon összhangtat, Bélkfi-lözi á concentrált, önálló vezetést, melyre egy közgazdasági ministerinm volna hivatva, egy ily ministerium vehetné aztán kezébe közgazdaságunk rendezését. Földmivelési minisztériumunk pedig ugy, amint vau, t. i. kizárva az államvagyonok legnagyobb ré-részének kezeléséből „test nélküli szellem,' mely fókép csak szellemileg hathat ki közgazdaságunk mozgalmaira s csak a közigazgatási bizottsági tagok közvetítése mellett. Ebből világos, mily nagy fontossága van a közigazgatási választott bizottsági tagok odaadó, Ogybuzgó működésének; a közgazdasági érdekeket kizárólag ók képviselik függetlenül s ők szolgálhatják a legtöbb eredménynyel.
És ha ez ideig a közigazgatási törvények ezen oldalát figyelembe nem vettük, ha az illető községek, nagybirtokosok, gyárosok, gazdasági-, ipar- és kereskedelmi testületek nem jelölték ki megbízottjaikat —-ezt fókép annak tulajdonithatjuk, hogy a közgazdasági minisztérium nem értesítette, nem hívta fel őket megbízásuk kifejezésére, nem jelentette ki, hogy az anyagi érdekek védelmére választott szakférfiaktól infor-mátiókat s javaslatokat közvetlenül is kész elfogadni. Ideje lesz, ha ez újévben egyrészt a kormány, másrészt az érdekelt felek megteszik a kellő lépéseket közgazdaságunk, viszonyaink s mozgalmaink szabályzására,

illetőleg annak kölcsönös segédkézéi utján eszközlendij fejlesztésére.
Akarjuk hinni, hogy a közigazgatási bizottságok megfognak felelni e szép szerepkörnek, melyben oly sekat tehetnek az egyes vidékek érdekében.
De a kormánytól is bizonyára meglehet várni, hogy ha törvényhatóságok közigazgatási bizottságai csakugyan élni fognak ezw törvény adta joggal, ha az egyes törvényhatóságok különbféle bajait felfogják tárni a kormány előtt, kérni fogják az orvoslást és reá fognak matatni az orvoslás módjaira: akkor a kormány is tegye meg, a mi hatáskörében s a lehetőség határai közt fekszik. Mert különben az emiitett tőr-vényezikknek intentiója írott malaszt marad. A törvényhozás a közigazgatási bizottságokuk a jelentéstétel, nyilatkozás és véleményadás jogát bizonyára nem azért adta meg, hogy a ministeriumok levéltárai ,ad acta* tett irathalmazokkal szaporodjanak.
KonrendésKt.
(A szorgalom és jóigyekezti jutalom nélkül n*m maradhat.)
Örömmel vettük tudomásul S sakonyi J ó s s e f városi kapitány urnák e lapokbaa hozott ason tudósítását, mely kimeritőleg vo natkozik az 1876 ik évi kozrendétzet ügyke zeléae körüli hivstalos munkálatokra.
Tudva, hogy a kösrendészeti hivatal igen
is meaaselerjedó s nagyon életbevágó ügyek-
i kel foglalkozik, nem kételkedtünk afelett, hogy
I abban helyesen eljárni két hivatalnoknak min-
I dig nagy feladat de,hogy annyi teendőkre legye
nuk utalva, mint mennyi a hosott tudóeitásbsa
! feltüntetve lett, még csak képzelni sem mertük.
Leéltük az 1876-ik évet, éa nem panasz
1 kodbatunk, hogy'a személy- és vsgyonbátorlét
! megrendítve lett volna. Nyugodtunk békében,

alva sem voltunk nyugtalanítva, felébredvén, mixleit readbea találtunk, holmi apróságok kivételével ée oaak ma tudjuk, hogy ulji alattomos zsiboarát közepette mindea eshető veszély éa tara adutól a kapitányáig óvott meg édes mindnyájunkat
Egy magánkörben történt köahatánaat kifolyása e mai felasóllaláa, melynek czélja nyílt eliameréat szavazni Siakonvi Jósaef éaTsrródy Jónef rendőrhivatalnok uraknak aaon hozzáadással, iparkodjék mindenki velünc agyhaagulag udvösletet mondani a két, mint a maga köreben erélye sea mikadstt derék hivatalnokuk.
Vajha tehetségünkben állna Szakoaji Jo-asef éa Tarrody urakat magaaabb jutalomban 1 rt—iujihini, szívesen megtennók.
Megérdemlik. Siakonyi József ur.hogy boldogult AlbiniU Flórián fókapitányi helyit, Tar-rídy Jóasef ur Ssskonyi helyéi foglalják el ne csak ősimben, hanem a jutalomban ia. Ea, hogy nemben a még több teendőknek, Tarrídy ur helyébe egy jól képaett, arra aikalmatoa ir->uk alkainmtaaiék, bátrak vagyunk javaslatba honi, mert miodeaki tudhatja, hogy a népek Uljboldogtágát éa megelégedéaét cukit a némely- ée vagyonbátorlét hiltonaága megír-aaaébeu Ulalhatni fel.
Iahn ne eagedje, de vaa okunk aejteni, hogy annyi readéaaeti taendók koaepetle, honá •egélyoaee nélkül, a jelnett két axorgalmaa hi-raüűaok elvégre teeti ét lelki erejében kime-rolr. ráakad öaaw éa majd akkor elég keM immir ai skosott aebekre balatamot önteni.
Erjt, egéueéget éa kitártait, éhei eliameréat éa illí jutalmat kívánunk a két derék ren-dírhivatalnoknak
a közönség körékeL
KSsegészsé^i ügy.
49399 sz. magyar hirályi belügyi minister-től valamennyi törvényhatóságnak 1816. november hó 9-iki szabályrendelet a vérbocsátássalvaló visszaélte megszüttttésé iránt. A jelaett ciim alatt hoiutt m. miniateri rendelet 13. §. kitételben körroDalotsa a a»o-TÁRCZA
Hounau az a sStét szempárt
Honnui ms & sOt«t ttMinpár S c*odilato« Itíugjft, féii/e ? ' l.xtoni, érxcm ■ még sem Prtem : V.lí.ág-e, tOneménj-e T
Bfleaíwk ... t akt biBsem, h»ty ftnlygok »üt^t éjssKkábik ... Pdi
IlENQI JANOR.
A nagjravaeján atka.
(Történeti regénj.)
Irta: Jeavay Géza.
(Fotytatáa.)
Hoaolygva keh fel a nap. A kit helyaég a régvárt ünnepélyre ébredt. Szokatlan élénkség uralgott ai egétt faluban. Mindenki magára ölté ünnepi öltönyét, a fiatal leánjok ujdon-uj suhogó uoknyáikba öltőitek, koasorukkal, pártákkal ékitvé fejőket, a délcieg legények felkendStték lovaikat 1 lobogó tollakat tűitek kalapjaik mellé. Öröm alt minden arezon, élénk-"*?■ v>g*ág volt mindenütt 1 De hogy it ne, hin ma leaa a jó Irényi kiaaiacony eaküvóje!
A ditset fogatok egymia utáo robogtak ai udvarra. Fehérbe öltoiolt koaaoru-leányok eljőve, hogy ai ur oltáráhoi kiaérjék a meny-aaaionyt — könyen, mint a hímet lepkék átálltak ki a hintókból, azután tiettek zavartalan és hosszú boldogságot kívánni a ecép arának.
Irén fehér atlaai menytaazonyi ruhában

ai üdvözíti képe elótt térdelve áhítattal imá-■ott .... jdvó boldogmagáért!
A vendégek már teljét Mámban öaase-gyültek. A kattély előtt a fogatok hoaazu sora várakozott t a fehér ke«tvüa kocáitok caak alig bírták fékezni a felkendozött türelmetle-na) kapálódsó lovakat.
A czifra livréea inatok még egyszer Sai-azefutkották a termeket, újra ét újra megigazgattak mindent, azután sietlek viasza a fogatokhoz, hogy szolgálatára állhaasanak a vendé geknek. Minden ketten volt már at ünnepélyét indulathoz, caak a vólegény hiányzott, caak Kondorost;- nem volt látható sehol.
Irényi izgatottan járt ki t be egyik szobából a másikba. A talonban akadozni kesdett a társaigái. A vendégek, különösen a mamák jelentőségteljes pillantásokat váltottak egymással s minden szem folytonosan at ajtóra volt irányozva.
A halvány menyasszony tzoüan,itgatottan asámlálta a pereseket, rettegve a pillaaattól, melybeji Isten oltára elé térdel, hogy ott örök húseget esküdjön. Majd ingatag léptekkel as ablak felé közelgett és a kóveikezn pillanatban egy éles sikolt^asaJ eszméletlenül suhant a padozatra.
A vendégek kosul többen Irénhe* futottak, mások pedig as udvaron keletkezett lárma és zaj okát megtudandó, as ablakhoz siettek a borzadva fordultak el az iszonyú lát* ványlól, mely elCUík feltárult
Négy ertfe ember két erős rúdon Kondo-rosty ét Misa hulláját csipetté az udvarra, kisérve a bámészkodó falubeli jobbágyok által.
A teremben uralgó ünnepélyei hangulatnak egyszerre vég* loa. A ník kosul többen

elájultak s nem egy férfi szemében lehetett kő-ny ükét látni As öröm helyett bánat t rémület ült az arczokon és a vendégek egy része nem akarva bevárni a temetést, réezvétnyilatkoza-tok mellett távozott
Másnap azután megkondultak a harangok s s násznép — temetésre készült A safitek fekete ruhát öltöttek, letépték fejőkről s koszorút s oda rakták a vőlegény ravatalára. A legények fekete fátyol! tűztek kalapjaikra a piros kendők helyébe 1 elkísérték Kondorostyt — a tétét sírba!
Oh; de ilyen a sort! Majd mindig akkor söpri el a vess ellünk virágait, midőn legbujáb-ban terjesztik szét szirmaikat. — Ma méz öröm s boldogtág mosolyg felénk, ki tudja, holnap nem-e a fájdalom 1 gyász könyfii váltják-e fel a tegnapi örömkSnyeket? A lét virágai gyakran meg előbb elhervadoak, mint azok, melyek a természet ölén virulnak. Alig kezdődik a mosolygó tavaaz, alig, hogy előcsalta a verő-fényes napsugár szerény ibolyáit, alig zendült mog még a madarak cnoruaa, már is itt a tói fagyasztó hidege s a valóság rideg érintése egyetlen csapással zúzza szét az álom menynye-zetét az ábrándozó feje fölött s egyik ébredéi s másikat követi, midőn minden,miben hittünk, ! reméltünk, minden, mit szerettünk, as élet nyomorult eszközévé aljasul, romba dől as oltár is, ' mely előtt a szív hő érzeméoyeinek áldozott 1 ' azután mi marad as életből ? bánat, csalódás, keserű emlékl
Vagy talán boldogok ások, kik virágko
1 rukban szakadnak el as élet kebeléről? Igazi
J Legalább nem kell látniuk a fagyasztó telet,
midőn s viharos orkán rémes dudoláasal sodor
I magával mindent tora.

Azt mondják, minden embernek meg vaa a maga rendeltetése, hivatása. Egyiket örömre teremte a végzet, másikat boldogtalanságra szánts a moatoba sors. Egyik azért szeret, hogy boldog legyen, maliknak csak asért támad fel keblében az érzemény, hogy szerencsétlen, boldogtalan legyen egéss életébea, egyik gyűlölettel fordul el e ayomoru élettől, másik sseran-csétől, boldogságtól elhalmosva, kéjesen, mámorosán hintálódsik a lét tengerén.
Irén is boldogtalanságra született Mint egy élőhalott tévelygett a szegény leány as iaao-ayu nap után a nagy világban.
Nem volt többé öröme, sem raméaye, csak gyötrő szenvedései, kínzó emlékei kisérték sz élet örömtelea utaia.
£lhervadtak arczáinak rostái, kialudt a asép saemek tusé 1 nem ragyogtak többé oly feayloen, mint ama boldog korban, midőn móg Sváaek képzelte as egésm világot, a boldogság miadeatégét De bitz most is övé volt a világ — a boldogtalanság egész világa 1
As Irényi kastélyban a aeaayagmo vég-petea napja után asonban — csakhamar viaMt tért isinél miadsn s régi ksrékvágáaba. Újra megkezdődött a zajos élet, feledésbe meat a múlt Csak Ireo nem tudott feledni, caak ó kerülte as embereket s mig a fényes termek a zajos mulatságok vig lármájától viszhangoztak, addig ó s természet ölén keresve vígasztalait, órákssám elüldögélt s lombos fák árnyában virágai között, elbessélgetett a szerény ibolyákkal, sz ártatlan liliommal a szerelmes róssával, azon a azép tündér nyelven, melyet caak a ter- , mészét ártatlan gyermekei: a virágok s s szerelme iek értenek. S ugy firOlt a virágoknak, a mosolygó tavasának aasegény leány de, ha oas-

kátos -rérbootátaso* aluli visszaélések megszüntetésére vonstkozó tilalmat. Mind hozni nincs ««in<lókunk, hogy általa e lapok hasábjait el ne foglaljak, elégnek gondoljuk érinteni mihesUrtás végett annak fcjeg*. meh »bb*l áll, hogy nem orvosokon klrttl CzssnaK, mint annak, ki oklevelei orvo« által irá«b«n utalu-tik eret uyiuni, köpölyőzni, ét pióczázni, nem szabad éa a ki e rendeletet megszjgi, a* ai 1876. évi XIV. közegészség! torvéuyozikk 7. §. kitítele értelmében .300 frtig terjedő bír-aággal és sem fizethetés esetében 60 napra terjedhető fogsággal közigszgsttai utón büntethet "■ sat
Ajánljak figyelmébe e l-szdeletel községi " elöljáróiaknsk, minden helyi éa vándor borbélynak, köpölyözőaek, nehogy nem tndiaa evetében e törvényt a már annyira szokássá vált tzabsd, uileUzerü merényletek folyutásá-val megsértsék éa másoknak ugy, mint magoknak kárt okozzanak.
Ezen törvényezikk értelme kifolyásából önkényt következik MOS természetszerű köte-lacettság, m«ly minden községi elöljárót arra utal, hogy e törvényezikket hiven megvédje, tehát, hogy a községekben síékeló borbélyokat, fürdőtöket üzleteikben ellenőrizze, a vándor érvágókat, köpölyözoket merényleteik végrehajtásában akadályozzák, nem engedelmeskedés esetében a< isnuretleneket letartóztassák, uz ismerősöket pedig anélkül, jelentsék be a kösigasgatási asolgabirói bivaulnak.
TERSÁNCZKY JÓZSEF,
Helyi hírek.
— Deák FereitCM emiskén tartott
gyássisteni tusteleten febr. 3-án a s..-ksnizsai
plébánia templom ssúfoláaig megtelt; képvi
selve volt minden kir., városi hivatai és polgári
hatóságok, egyletek sat. a kisdedneveló egye-
salet által készített gyönyörű kossoni most ia
a cstafalkon volt. — Zalaegerszegen január
27-én tartatott meg az isteni tisatelet a azékke-
lyesj lévő megyei össtes tisstikar jelenlétében.
— A ttagy-kanixmi társaskor 1877.
február 13 án saját helyiségében zártkörű táaez-
estélyt rendes. Nagy Kanisssn, 1877. )anuár
havában. A társwkör vigalom rendető bizott
sága. A meghívás másra át nem rnháshaló és
annak elömutatisa mellett névre ssőló betópti
jegyek válthatók a társaskor helyiségében feb
ruár 13 án délután 3—7 óráig és este s pénz-
tárnál. Belépti dij: Tagoknak személyenként
I frt; nemtagokaak némelyenként 1 rrlóOkr.
A tisita jövedelem a társaskör slapvagyona
gyarapítására forditlatik. Kesdete 8 órakor.
— .Yo#t/-.rT«H»'*j«tvírf>» képvUelótee ü-
lete febr. 5-én délután ülést tart.
— A korcaolyáxö-egylet tánczvigalms
kitűnően sikerült; tudósítónk elsőranguak köté
sorozandóoak írja, megemlítvén a jelenvoltak
közöl: Stoics grófnő, Blau Nándorne, Belus Jú
leefné, Dr. Laky Kristófné, Plihál Ferenoiné,
Stemraer Kálmánná. Msschanzkerné, Weiserné,
Dr. Sehroyer Lajosné, Szabó hadnagyné úr
hölgyeket, Lackenbaeher nővérek, Varga no
vérek, Belus kiaaassonyok Taranyliól, Fülöp
nővérek Sárstegbíl, Neumann Fanni, Weiaz-

meyer Tink., Wilheim S«lina, Roasaberg Zsófia, Blau Kamilla, Weliscb Fanni, Zók Amália, Kohn Berta, Led'rer Ctecilia, Eichberg Amália kisasszonyok sat.
-in. ktmtaaai patféri egylet aegy-vw évesfenallásásjak ériordaMja f. bó 2-áa az egylet saját helyiségében fényesen ünnepeltetett meg. A gazdag taritéku asztalok kiirul — váró sunk minden réteg* nagy számmal képvisel tetve, ritka példájaként a polgári egylet seve-zatet viseld társulatoknak,— minden kzstot nélkülöző s csupán s polgártársak fogalmának megfelelő fesztelen, barátságos és kedélyes han gtiattol áthatott összetartás volt észlelhető. Szónoklatok tttbek iltal tartattak : így Fiacher egyleti elnök, Simon Gábor, Plibál Ferencz, Bartoe és Kápli urak a több más. A minden tekintetbea jól sikerült estélyt Kovács Gábor zamatos magyar zenéjével éjfél után 2 óráig fesztelen jó kedv és barátságban tartá ostze.
— Balén Árpád a magyar gaadáazaii
irodalom nsgyérdemfi. bajnokát t a keszthelyi
gasdssági lasinléiet jeles tanárát s ideiglenes
igaagatóját ' Felsége a földmivelés , ipar- és
kereskedelemügyi minislerium vezetésével meg
bízott vallás és közoktatásügyi mínister eloter
jesztésére ezen intését rendes igazgatójává ki
nevezte.
— A hönéytosxtály napilapját, az élén
ken sse kesmtett spáratlanul jutányos .Magyar
Hirlap'-ot ajánljuk a t. közönség figyelmébe.
Szerkeszti Kuliffoy Ede a fiatal költők egyik
kiváló tehetségű tagja. Ara negyedévre csak
2 trt 50 kr, mely összeg Bpestre Sugarat 2. sz.
küldendő.
— gf/OfariéVuíWa egy földmives orocva
meggyilkolutott, tettesnek nejét gysaitják, ki
nem a legjobb viszonyban élt férjével.
— Zala-Tárnokon Nagy József ur el
nöklete alatt január 30 án történt a körjegyzői
választás 80 községi képviselő jelenlétében : s
folyamodó 7 egyén közül Zaideg János válasz
tatott meg 56 szavazattal példás rend- és csend
ben. A tárnoki körjegyzőségnek ily azakava-
tutt s buxgö egyénnel lelt betöltése felett gra
tulálunk.
— Bóvid Mrek. A bpesti tornaegylet
sorsjegyeinek busása jan. 28 án megt&rtént. —
A porta öt keresztény kormányzót nevez ki. —
A soproni irodalmi s rauvésseti körnek 200
tagja van. — Nagy-Geresden a községi pénz
tárt kirabolták. — Poroszországban a múlt év
ben 400 ezer végrehajtás volt, 161 ezer ered
ménytelen. — A párisi .Unimrs* 43 ezer fran
kot gyűjtött a Szibériába srámuzött lengyel pa
pok részére. — A brsziliai császári pár Rómába
jő. — Szentiványi Károly a koronázó omtág-
gyűlés alsóházi elnöke meghalt. — A népezin
ház királyi páholyát 3 Felsége két évre meg
váltotta. — A magyarurvosok s terméssetvizs-
gálók idei nagygyűlése sug. végén Bpesten lesz.
— Storno Ferencz sz egri lyceum és érseki
templom restaurálására hivatott meg. — Albert
Pál muzsikus saját nagybőgőjére akatttotla fel
magát. — A .Somogy kiadója Jeiteles Her-
man lett. — Ferencz József unitárius püspök
beigtatáaa jan. 28-án volt Kolozsvárott. — az
alsóházban interpellatiok adatuk be a Kon
stantinápoly bln járt és a czeglédi küldöttség
fogadtatásának rendőri betiltása miatt. — Ke
leti saminariumot állít fel kormányunk. — Gr.

Zichy Domokos egykori veszprémi püspök Nas- j sód" vidékén a románok nagy szeretelében el. _ A bölcsészek bálja Bpeslen megbukott. — Hiru van, hogy az orosz czár és Gorcsakoff le-■oad. — A magyar korosa területén 414 lap t fol/éirat jelenik meg. —
- — m
Vegyes hírek _
— Az OTitÁgot kitdtdávi e/yvUlétuj pa-
lotéjdnak filavatáta vásárnap fényes ttnne
pélyljrel ment végbe. Az egyesület legelső kez
dete 1836-ból ered, midőn a .kisdedóvokst
Magyarortzágbsa terjesztő egyesület megala
kult. Ez egyesület Festetics Leo gr.
elnöklete slstt 1837 ben Tolnán, 1843-bsn
pedig Budapesten óvóképetdét állított föl.
Et időtől kezdve 1875-ig 443 nevelő került ki
ez intézetekből. A forradalom után a buzgalom
csökkent, 1854-ben már egy tanuló sem volt. A
főváros terén keletkezett idegen nyelvű Frőbel-
féle intésetek működése folyUn az egyesület
vesztési kezdett a társaaelelben. Ily osüggesttó
áüspotok kösött vettess ügyet P. Slathmári
Károly kezébe, s az iránta érdeklődőket 1873.
jan. 26-ára gyűlésre hivu össze Pestmegye há
zának nagytermébe. Itt alakúit meg as .orszá
gos kisdedóvó egyesület,* mely as előbbi egye
sülettel tömörülvén, 1874 ben „Országos kis
dedóvó egyesület" csimen tolytstu dicső pá
lyáját. Ak eszme annnyira fogékony talajra lelt,
hogy msx 1875 ben 200 basonczélu egye
sület volt az országban s a fővárosi kisebb
egyesületek csstlakozása lehetővé tette egy
külső épület emelését Ezen épületet avatták föl
díszes ttnaepélylyel vasárnap. Az egyesület uj
háza a fővárosi szegények háta mögött a meg
hosszabbított rozsautcza, réssint pedig as óvóut-
czában fekszik. A díszes kétemeletes épület záaz-
lókkal észöld lombokkal volt ftlékesitve. A lép
csőn Bruntswick Teréz grófnő mellszobra volt.
Ó fdkégtik skirály s királynétaiotén jelen voluk
az ünnepélyen, melyen a főváros legelókelóbbkö-
r«i, a minisslerek, több képviselő, BzámUlan ma
gsa állású hölgy is részt vettek. 0 föUégök s ki
rály s királyné pont 12 órakor érkeztek meg,Mon
del altábornagy, Nopcsaés Festetics grófnő kise
rétében. A bejáratnál Tissáné, Krslovánszkyné,
1'. Szalhmáry Károly tVáradyGábor fogadták
őket. Az ünnepély az intézeti árvák s s képeidé
növendékeinek alkalmi dalával kezdődött Erre
Várad y Gábor másodelnök Urtott beszédet,
mire P. Ssat h máry Károly olvaaU föl .A
teljesült álom* czimfi költeményét, mely nagy
haUtt kellett. Azután még Bója és Ráth fő
polgármester beszéltek. Végűi sz intézet növen
dékei Kölesei himnuszát énekelték.
— UUÜ4T (Blau) Károly a Bécben meg
jelenő .Biirgerfreund" szerkesztője, közelebb
kivégezte magát.
— Ajélkció Pipcrger, az „irodalmi
téren* is hírre vergődött prágai hóhér, ajálja
magát, a t. közönség pártfogásába és szolgála
tába. Életnek caak megjárná ez, hanem ko
moly dolognak nagyon bolond. Aligha fog
akadni ajálkotó, ki a .dolgozni kész" embert
.poslamunkával* lássa el Egyébiránt erre is
akadhat ember, p. o. a mélyen tiszteli öngyil
kosjelöltek közt.
— MiUticiMtüiíhilia. A Petőfi álul meg
énekelt rozzant csárdának párja akadt ,Mo-

sorlnban, a. volt csajka* kerület egyik községé, ■tfen — irjAk nekünk — siomoru elhagyatottságban áll Miletics Svetozár szülőháza. Födelét megtépázták a viharok ugy, hogj tefijébíl alig látható már valami. Minden njabb szélru-ham jobban-jobban föltárja a romszerü épület undok belsejét s a düledező falakról egyre veri a vakolatot az eso. A .szerb próféta' szülőházának gondozásával senki sem törődik. Kevés idő kell meg hozzá, hogy önmagától ömöljék öztze. E has valóban híven tükrözi visszs szülöttjének sorsát
— Egy (xmductorról különös esetet beszél.
nek az amerikai lapok. Midőn ez egy raggal az
ő vonaljához ment, egy vasúti és egy rendőrtiszt
álul letartóztatott. — Inge mellén találtak egy
10,000 frtot érő gyémánt tflt, zsebében egy
nagyértékü arany órát nehéz arany lánczon és
ládájában 60,000 trt értékű állam papírokat.
Egy banknak sürgonyözteke tárgyban s a bank
azt felelte, hogy ok azért 180,000 frtig készek
kezeskedni ha szükség, mert a conductor javára
annyi pénz van nálok let«ve. Aoonductorssaba
don bocaáustott; de A ansl be nem érte, hanem
ügyvédet fogadott, aki udvariasan tudatta a tisz
tekkel, hogy a gyémánttut, melyet védenczélól
törvénytelenül elvettek, már huss év óts, mint
tulajdonát viseli, az óra sajátja volt, mielőtt a
társulat őt alkalmazta, hogy uz állampapírok
és a bankba letett pénz annak nejéé, kinek
nagy birtoka van. Az ügyvéd javasolta, mint
legjobbat, amit a társulat tehetne ily sértésért,
visszzsdni "Z elvett tárgyakat s azokkal együtt
80,000 frtot ét akkor, ók hallgatni fognak. Ast
mondják a lapok, hogy a társulat est teljesítette.
— Htm jó a tUstel jdtumi. .Vásonkői-
György Imre, győri joghallgató, ki tavai a po
zsonyi jogakadémia növendéke volt, szivarozás
klubén töltényeket készített, mi alatt a másfél
fontnyi pusksporba a szivar szikrája beleesett,
s nagy robbanással a tzoba ablakát rámáatól ki
szakította, astobs egyik falai is kidönté, maga
nak haját és szemöldökét leporzaölte s arezsu
és kezein is oly jelentékeny égési sebeket oko
zott, melyek miatt az ágyai kel! őriznie. Se
bei as orvos állítása szerint nem veszélyesek.
— ASaintOtnoit-fiU iorsjegyelckrachju.
A Saint Genois sorsjegyek nálunk in el vannak
terjedve, s e napokban kellemetitjuül lepte mi*g
a tulajdonosokat, hogy sorsjegyeik ára hirte
len 39 fiiról 20 írtra szállottal*. K nagy mérvű
csökkenés oka as, hogy Saint Genois gróf fo
lyamod ványt nyújtott be a bécsi törvéoy székhez,
melyben a kisorsoláa felfüggesztését kéri, még
pedig három évre, smi világos jele annak, hogy
a baj nem pillanatnyi, hanem komoly. A kl-
sorsolási terv szerint ez évben febr. 1 én 1000
db. sorsjegynek kellolt volna kisoraoltatai, fmi
körülbelül 140,000 frt.; Saint (Jenoisgróf azon
ban nem képes az összeget előteremteni. Hír
szerint a törvényszék részéről a bécsi Ügyvédi
kamara elnüke dr. Hurd fog kineveztetni H
torsjegytulajdonosok érdekeinek megvédéséjv.
E sorsjegykölcsön 1855 ben köttetett 3.200,000
frt. erejéig, 80,000 aorsjegy bocsáttatott ki 40
forintjával, mely összeg 1904-ig lett volna tör
lesztendő. A nyereményeket a bécsi Rothschild
has fizette volt ki. Jelenleg még körülbelül
70.000 sorsjegy vso forgalomban. Ha a béc-i
törvényszék helyt ad is a gróf kérelmének, ezt
caak ugy teheti, ha a sorsjegy tulajdonosok ér-
* •) Dr. Umss/*."
stehasonKtá életének Uvaszát- a kikelet viruló szakival, keserűség fogta el lelkét s szerette volna, ha ugy, mint az ő szivében, a természetben ia örökre zord tél lenne!
Majd fájdalmas vágygyal néaegette a csillagokat, a melyek oly fényesen ragyogtak s oly boldogok lehettek. — Oh, de hisi ő it bol dog lesz nemsokára, majd ha a megtört szív, — mely már ugy is csak alig dobog, — fá-rasstó útja után megpihen a hideg sírban, hol nem zavarják a leserii emlékek örök álmunkat, majd ha a halál kioltja e már alig pislogó lángot, elnémítja dobogását s kebelnek, mely a korai szenvedések tüzétól össseégetve, kész a megsemmisülésre, a — földöntúli boldogságra!
De hát miért ne lehetett volna Irén még e földön is boldog, hisz Kondoroasy meghalt s ó ismét visszanyerte szabadságát és most már senki sem tiltja, hogy szeressen ? Igen ! — De azt, kit d sseretni tudott volns, kiért szive dobogott, szeretnie még most sem volt szabad, mert nem engedte az apaigőg. Irényi feabejázó büszkesége, hogy gyermeke egy oly ifjút sjáíi-dékoszon meg kesével, kinek nem volt egyéb boné, minthogy szegény volt, hogj nem tnaott hírneves ősöket felmutatni, bogy szeretet* forrón és igazán.
Irén szabad lön; de kesével még sem rendelkezhetett s boldogtalan maradt ezekután ia. Hányszor föltette magában, hogy feledni fog, hogy széttépi s kossorut, melyet s szerelem s a tiszta boldogság virágaiból alkotott össze. — Oh; de lehet-e feledni, midőn még ott rezeg a szívben a fájó érzemény, midón a kedves alak álmainkba ia elkísér bennünket, midőn s lélek önkéoytelenttl száll visssa minden pillanatban a múltba, hogy elmerenghessen annak boldogságán. — Feledni a gyermek évek ábrándjait, as álmodott jövő menyorszsgát, fe-

ledni aat, kit keblünk első fellobbsnásával szerettünk, nem lehet, — lehetetlen !
Ti, kik szerettelek szivetek lángoló érzelmeivel, kik tudjátok, mit tesz viszont szerettetni, kik köoyee szemekkel, elszorult kebellel szálltok vissza a múltba, ti, kiket már megfoss-tott a sors valamely kedves lénytol, vagy durva szeszélylyel semmisité meg reményeitek csalóka délibábját, tudni fogjátok, mit tesz e sao: „feledni"!
Vagy hát azért szeretünk, azért vagyunk boldogok, hogr azután lemondani, feledni tanulva boldogtalanokká legvünk, hogy köny nélkül magvetéssel forduljunk el imádá-sunk tárgyától s ha a végzet vak-szeszélye parancsolja, hideg, fsgyos mosolylvsl mondjunk le örömeinkről, melyek lova szálltak, mint a rengő délibáb, a játszó éji álom ? — Oh, akkor másként kellett volna alkotni az emberi szivet I
De végre ha i sors reánk parancsol, hs tovább élni akarunk, még is csak mag kell tanulni feledni is. As idő balzsama lássad ; de biztosan gyógyítja b« a ssiv vérző sebeit s álét ezer és eser váltosstsi uj reményeket, uj vágyakat teremtenek a megtört kebel számára és gyakran mag csak akkor lenünk igazán boldogok, midőn azt már remélni sem mertük. Vagy ha nem tud szakítani múltjával a ssiv, ha caak boldogtalan emlékeinek, fajdalmainak él, előbb-utóbb megszakad a kebel, hamar eljő a halál s véget vet ssenvedéseinknek, akkor azután, ott a airbaa igasáa megtanulunk feledni!!
Éa Irén megtört lelke is, magába zárva fájdalmát, csak e azebb hazába vágyódott. A halál assméje foglalkustatá a nap minden sza kában, ezért imázott, azért fohászkodott az éghez ; mert hias e földön ugy sem tudta volna megérteni senki, csak .0," kit szeretnie már nem volt szabad !

Vagy hát nem nagyobb boldogság e meg. halni, minthosasu szenvedésre kárhoztatva tengődni e nyomorult földi pályán ? De miért oetn is halhatlak meg ők mindketten, akkor legalább feni az égben eszményileg egyesülhettek volna, boldogok lehetnének, mit a földön ugy is hasztalan kerestek. De*igy élve, talán másnak karjaiban látva egymást, máatől öleltelni, csókol-tatni, mint kit szaretünk, a legdurvább, legfájóbb aatyrája a sorsnsk!
Vll. Csajthevár szép asszonya.
Hol van ss egykori fé&y, hol van aa egykori zaj*!? — Hová tűnlek a azép napok, midőn e most oly kietlen lakokban örömleli, tarka élet zsibongott s as árnyas hegyek-völgyek nagyúri vadászatok a fényes ünnepélyek jajától viashangzoltak! ?
Az egykor oly híres Caejthe vár, mely a regényes bájakkal paaarul megáldott Vaág folyam jobb partján, a hires Pöstyéni gyógyfürdőtől nem messse emelkedik s elbeszélésünk idejében s büszke szép zaszony : Báthory Erzsébet kedvencs tartózkodási helye volt, msnap egy elhsgyott komor, mogorva épület, melynek hajdani fényét caak a történet varázs világánál szemlélheti képzeletünk.
Az egykori főúri kéjlakot, mely pompában, fényben s fejedelmi udvsrral vetekedett, elragadó szépségű táj veszi körül. Észak snyu-got felől a Kárpátok óriási béresei meredesnefc az ég felé, kopáran, majd illatos fenyvesek által borítva, smott a sebes folyású Vaág esüst-ssslagként kig/ózsa be a viruló völgyet, míg délnek a Pozsony felé nyitó lapály terűi el.
A osejthei várhoz, mely különbféle viszontagságok után s Báthoryak • később as Erdő.

dyek birtokába jutott, ép ugy, mint hazánk egyéb régi épületei- s várromjaihoz nem egy történeti emlék füsódik, bár eredetök s első épitőjök gyakran az őskor homályába vész.'l
Midón V ik László uralma alatt a caeli martalócok, vitéz ; de vad s kegyetlen csapataikkal a felvidéket rettegésben tartották, Csej-the a magyarok birtokában maradt s midőn Mátyás király a asebrnkok hataWakodásainak véget vetendő, őket egyik fészkükből a másik után kiszorítaná, a parasztok álul elfogott lii-res Zvéla szintén Caejthére Szénás László vár-kHpitányhoz kisértetett.
A tizenhetedik században, a török háta lomnak fénykorában, midőn Esztergom, Buda, Sst. István B a nagy Mátyás király székhelyeiről a félhold ragyogott, a magyar főurak « ne messég nagy része elhagyván a török- tatár, sza-badhajduk s német zsoldosok á>Ul versenyt sarczoU alvidéket, a kárpátok közölt sziklává raiban keresett menedéket, hol megmentett isi vsgyonávsl, azon rövid fegyverszünetek tarUma alatt, miket a törők kapu időnként engedett, fényes ünnepeket ült, ősi szokás szerint sirca vigadva.
Ez időtájban a felvidékre visszavonult főurak Nádasdy Ferencz Vaamegye fóitpánja t ki rályi főlováazmester udvarában forduluk meg legtöbbet! Nádasdy szépneje, a büszke Lindva Báthoryak ivadéka Erzsébet elragadó bájai s családi összeköttetései álul a főúri társadalom gyupontját s vezérlőjét képesé.
A kor divatozó szokása szerint, a főúri udvarok a környékbeli nemesség s nevezetesen azok ifjúságára nézve, iskolák hiányában képző, muvelödó intézetekül szolgájuk s igy történt, nog? » g»«oa8 úrhölgy udvariban, daczára an
L .N«»ezel«i banwt«k jvllj-

dákéinak megóvása tekintetéből egyszersmind zár alá helyeit a gróf öetsea vagyonát is.
— Vamti ömMUköMÍték alkalmával, ba L i. a vésztjelzó fütty, mely a mosdonyna.k tobb-slfiri rövid fBttjenewil.il 411. hallaUiik, tfh4t >t utasok húzzák fel lábaikat az Ülésekre, mi. után leggyakrabban az tapasztaltatott as ily szerencsétlenségnél, hogy a lábak az Uléaek almi nyomattak üssse, vagy torettek fi.
Papintzeletek.
i. Frigyes Vilmos poron király jókedvében pgj ebéd alatt felazúlttá Dr. Reinbecii János Out táv prépostot, hogy így exép leánykára uoudjon to-ssctot. Mindenki figyelmessé Ion, midüo a prépost nyugodtan meftölté poharát:
„Ha laton e ssép gyermeket.
Ki istentől nyert kellemet —
Ily goodolot áll elS :
— ekkor poharát ajkalhos esiele s mindenki kivén-eiian várta, minő goodolat lenét aa, mely a préposL nzjában előáll. 0 pedig kis szünet ntti igy folyUtá ;
Isten, ki ily axép dolgokat
Egy nagy semnibSl felmutat,
Mily ftsép lehet s mily diesS [■
Mindenki csodálkozott a tissteletreméltó főpap lélek-rberségéu, ki egy ilyen kényes pillanatban — anélkül, hogy a kedélyes mulatságot megxavarná — 11 1 api méltóságot is oly egyesei megétta.
Férj : Kedves ndcském. névnapodra egy vég finom vásznat vettem neked. Tadom, hogy a w ügyes, szorgalmáé kezecskéid aek sikerfllai fog abból egy tucxat inf et varrni ~ nekem I
Jó ssux dohányt kapott a székely hnsxár s vi-gao víne kvártélya f«lé.
De arra ritte orra a Coáncxot, ki meglátva a katona hóna alól k.villogó portékát, hivatalosáé ho»-íákap.
.Klpusxtulj ionén! — dördül rá a sxekely bn-xxárlegény — mert agy teremtelek a foldhoa. hogy mikor ax arkangyalok ax ntolsö ítélet napján meg-fojják a trombitákat, igy fohásxkodol fol : „uram ! nem kelhetek fel, mert ide ragadtam."
Én terméxxetesea diadallal ritte haxx a do-hát
Miért hivják nálunk anGket .sxépn em n p k'? kírdé rgy deák oregrbb testvérétől. Axért. feleli «s, mert t x é p f i n k ha férjhex mennek. férjeiknek a a IfjriMl-b iselb^n .nenmil' sxóklak felelni —
— Egy Tendéglós nagy lietűkkel irta kapájára : „Itt franrxiául, németül és olaszul beszélnek." Egy franrxia érkesik, ki rogton a tolmács után kérdexös-ködik. .Hja uram — feleié a vendéglős — igax, hogy ottan t nyelveket beszélik, de csík a vendégek.
- Rgy kis iskolás fin, miliőn atyja trtlMenteU, ■gy szólt: „Cunducat sanitáti", anidSn pedig a mama: .Cnndncat eauimámiV
Férj és feleség el Ifinek itéWe bűntényük miatt Kérdé a bíró : „bele vagytok nyugodva az ítéletbe ?■ A férj feleié: .a törvény sxavai szentek előttem.* Knrhiteudő axonban Bsenvedésteket, megengedu-tik, hogy efy börtönben legyetek." Erre letérdelt a férj és kegyelemért könyörgött, hogy e büntetést engedjék el!
A g-i faluban két ablakos tót a templom-kó-runnak ablakait csinálta s midőn már késx volt. a falu birája nyngtát kért tSlnk, melyet ax egyik tdt a k&-vetkcsKleg irt: aUi alulirtánk hitelesen hiv.nnyit.<nk, hogy a templom-kórus megsblakointt. IU>rif(a Jsno és as enyim pajdás."

Uttuók névsora
Nagy-Kanalán, 1877. januárius í'ilM — lütl. január 31-ig.
— .Arany Kg ro 0 ab oa' nisuettseállodálx:
Bem N. BrOnn. Harnaaa >. lágrás Gr. Kilaky U.
A -Lendva. Mocaáry i, Dacvár I^aster U Soproa
Mayer Oy Sopron. Lasatray H. Debreesen. Or. To-
rOky N (Jngrár. Moia K Berlin. Becaey E. Uj-Sze-
ged Unyi O KUkolca. Philiporits K. Ungvár. Fir-
aigsian N PoasoBy. Foastiu K. Paris Schtafeld J.
Berlin Babochay N. llabieaa. Kohs M Becs. Ta-
xeásy N I.etenye. Hansy P. Stsbadba. Cngár K. F..
Qyékéuyea. SchSabere M. Hold M. Vásárhely. Dávid
I. Ssefed. Kiss 1. N-Kikiada Weisinfsr O PoaaonT.
aonr»»( A. Berlia. Berin^r S Seprőn. Horváth I
Ssegcd. O>. ErdSíy N Vsr.isvár Scbiaid 1 Brüiu.
Hoch.inger S Rput Kohó M. Bécs. Lsdásyi H. S«-
•orj Koemherg F. Haigatrár. ICaliach K Triesat.
Ont r J Piri- Kooh F. Saonbatbely. Schonfeld A.
G>őr. Weisinger J. Becs. Kejch 3. Klagsnfart. Koajl
II. Prága Wrias J. Bsdapeat. Wetter J 8sac«>.
Wolf A. M.Beuo. Welles. J. H.-M .-Váaárbsly. Hoeh-
>vanli I Trienl. Musitsky A. Bécs. Koaenberg N.
Birs MriMd N Udvarhely. Hartmsn S. Ztirráb.
Krhaidt Cy Paesa. Barbír I. BsdapesL Kohn M.
Csurgó. Sohertx A bllayest Bsánté J. Sanmbathalj.
Hergl M Trieszt. Tlcifm.n N. Lendya. Eeich E
Trieast Weiler J Sit-KleinholTler Hyáry P. PnlOike.
NeumaD H. Bndspest. Hoch I. Prága. Kohn A Zá
gráb. Keismxnn M. Kotlori. Hoch«a»n K. Zágráb.
V.Ul U Gyékényes. Derrarlte A. Kilrsáu. Taxeastes
N. I,et«nye. Nikolips N. Ba<iap*rt Ólteményi I. M.-
OTST. Tóth J. Csongrád. Riesi N. Maki. 9tefiniel X.
Somlyó. Weias. Zs Budapest. RKssler A. Berlin.
Stuck A. Prápa. Pelxmaa N Bem rleisehman 3.
B.OyaJa Br. Angussl N. Saegssárd Kothansx Za.
Baja. Adamek N. Tríesst, Beák N. Kesithely. Weiler
A Ksponár. Schwan A. Berlin.
— .Saarvaahox" cximxett axállodába:
Latner K. Pacsa. Petrovits K. Pacsa. Karée N. Béca.
Klein N Bécs. Robinsky N Ss^apeat Bádelasan N.
Budapest. Soltaer Ze. Bécs Frankéi N. Beu. 1-5-
wensohn N. Budapest Baody A. Bécs. Vagy F. Saeut
Orót. OlOrensdorf N Bécs TOsky I. Bécs. Weidin-
ger N B»ei. Haberényi N. Pécs. Weis M. Bobonrs.
Fandler F. Bécs. Frisehmau N. Órás Weisa N Bn.
dapest. Küblin N. Ssent-Orót. Bornaieder N. Barcs.
Reinhofer V. Becs. Sch<rarseBber{ D. Zsia-ApáthL
Sohr H Bécs. Qelies N. Budapest Felner I Ssékes-
Fehérvár. Horváth N. Egersseg. Kohs N Becssjhelr
Vörös N. Csaba. T4th N. Budapest. Vaké. A. N-Ba-
jom Xscsera A. Prága Sknlilics K. Sseat Mihály.
Lllb.nMky Zs Bécs. Fleiscl.msnn S. Graz. Spitaig
N. Marhnrg. Hansner I Maresali Qreisler N Buda
pest. Sássonyi N. Kéthely. Eitler N Béra. Pslay N.
Kralji-verx. Karétix N Budapest. Kasay H. Paesa.
Gr. Aadráasy A. Budapest Lowenstetn N. Bxombat-
lirly flt'imler N. Oráx. Matkovitj N L>ibaeh. Pcbwáb
N. H-cx Fiscber A. Bécs. Blan N, Bécs. üteiner M.
Héc«. Szersslay K. ftxababka, Lövren A. TsrCsovse.
Lnwmger H. Tercsovse. Wflusch A Garaboncs. Báhn
V Saabsr. EoHer N. Pacaa. grdély S. Sssrdahely.
Kapocsiy N. Kaposvár. Erkel K. Pécs. Hoaée Z Bécs.
Ziegler N Csáktornya MelKngsr M. Bées. Haxtsé »'.
Hécs Erdődy N KspotTSr. Mnsitak; A. Bécs. Kokn
X. Béca. LovriDger F. Kaposvár. Barbély N Bpest.
Fsréiiy O, Budapest. Zakál N. Lelenye Cssikovits
M. Ungrár. Kurb A. gsiisek. Krausa N. Fetrínje. 8u-
gár D Budapest. Reimlrr H. Gráx. Csertan N. Eger-
saeg Nagy V J.ska. Htsiner M. Prága. Brísster N.
Zágráb. Pék N. ApáU. Lowenatein N Ssombatbely.
Weias I. Lcgrád. Musqnitter S. Csurgó. Hirscbel N.
Domború. Pekes N Székehely. Foglstock A Bécs.
— .0 ro s ■ I sn bos' eximxett sxállodábs:
Wachner M. Poisooy. Hersog L Bécs. Frank I.
Nyék Tuboly J 86jt»r. Denteeh II. 8zt Tormás
Kohn A Prág. Eckhard J Kadkersborg Uag A.
Hécv Stern II 8t -Weissrnborg Lowy I. Rndapest.
Hinrh J. Grátz. Hendnk I Flérs shn A. Récs
Berger 8. Bndapest. Sealeifer Qy. Brfl>a Hngel F.
B<rs Rot^nberg A. Beca. Mas J. Marburg. Scbwars
I Gráu. Molnár K Csáktornya Mayer P. ScfclPO-
nig. Steiner L Sachsenfeld. Kohn A. Bécs liiuer
H. Prága. Hira J. Berlin Abeles M Gráu Denteeh
M. BécsDjbely. Pala; Z<. Kottori Mandl 8. Bfca.

I
Hivatalosan jasyyseit piso«iárat Hagy Kauia«aváros piacsbistoai köny véból: 1877. évi jansárina hó 31-sav
Hass legjoib ioly 39, '„ kektoUterkiat, 160 < kilogramm aasrint: 12 frt 40 kr, kSaspaasrl sary 98, 11 frtSO kr. — KéUaersf legjobb saly —, — frt — kr. kSsspsaerfl eoly —, — frt — kr. Boas legjobb aslj SS, 9 frt SO kz-kosépsaerf snlj H 8 frt SO kr — Árpa legjobb súly S2, 7 frt 50 kr, koaepeaerO súly 90, S frt 90 kr — Zab legjobb súly 90, 1 frt, 60 kr kSsépseeru axrtj II, 1 frt «0 kr. — Koaoriesa (Un féri) aj 6 frt SO kr - Bargonys 8 frt — kr. — Sain-liast 38 írt — kr., xseailyeli.it M frt — kr., keayar-liast fehér 18 frt _ kr., fskate lt frt — kr. - Kiss !< frt — kr. — Bnia-dais 30 frt - Árpaaataa 94 frt — kr. — Borai SO frt — k. — Lencee 90 frt
— kr. — Bab 8 frt 50 fa - Kolea-aása 11 frt 60
Savanyu-kápoexta Iz ftt — kr. - Havanva-repa 10
frt — kr. 8<sna kUMt legjobb 4 frt — kr., kSaép-
sasrO — frt — kr. ; aaéaa UUUsn legiobh 3 frt —
kr., kSsepsssrfl 2 frt 50 kr. — Kotstt- vsgy ágy-
aaalma legjobb 3 frt — kr, — k&sépaeerU — frt — kr
eaalasa Ukarmánynak való legjobb I frt 60 kr.
koaépsseru — frt — kr., asalma alomnak való leg-
o»b 2 frt — kr„ kosépsxeru 1 frt 60 kr — Uj-hr.r heftoliterkiut 8 frt — kr. Ó-bor II frt — kr.— 1 liter pálinka 40 kr. — I liter eeaet 6 kr. — Bükkfa, egy kobméterkint, egy méter boaaan hasábokban, keieaatrakáassl — frt — kr, kereaatrakál nélkül l fin — kr.— Cssrh keremtrakással — frt
— kr . kereextrakás o.-lkBl 3 frt SO kr — Tlllgjfs
kereastrakáasai — frt — kr., kereaatrakáa nelklll 3 frt
- kr. — KAasea a bányából 100 kilograasakial 5 kr. — Láxepaolaj, repeseböl, egy kilograramkint 64 kr. — Stesringyertya l frt — kr. Pagrugrertya öatítt «g kr, ajárlett 71 kr. - Ssappan 43 kr. — Nyers fagvzyn 34 kr — Láxepa-bsl, e)ry •éter, 6 kr. — Marhabos egy kilogramm sierinl 48-50 kr. — Boijnhns «0 kr Sertéshús «0 kr. — Saaloaaa 80 kr.— Disanóuir 94 kr. — Msraassir 1 frt 30 kr — Köménymag 70 kr. — Vöröshagyma 18 kr, — Feg-asgyasa 40 kr _ FStt aó 16 kr, kí-só tS kr — Bors 1 frt — kr. - Paprika 79 kr. — Cukor 73 kr
Kiásta:
P. h ) M a n i n g e r,
Criei
Kell M.-Ksaissán, 1877. f.br 2. d. e. 11 órakor
I d 5 j á r á • : éjjeli erís fagy után aaép derült.
Üslstl forgalom: Ax orsságntsk még nagyobbréest akadályozsák a koclekedést s vaspá-lyákhoa - ás eseti tény a fSpiactokról értesj lanyha tadósitáseskal kesetfogva — stagnatiót ideanek elS.
Árak a mnlt heteki magasságból lényegesen vesxtettek ax arany affió sfllyedése okából is. — A étalkodv korlátolt. Megrentieléeek hiáojossk.
Bssa nekéx miooségbou jobban kelendő — kniuryebb — fafok elhanyagolva.
Roas nagy mennyiségben vaa késsletbea — rero nelkal.
Kukoricáiból nagy kiaálst tartssik — csak tökéletes saáraa fajok alkalmasak mercantil csélokra és í.eUetMk teljes árakkal
Árpa ia cxak esakály kérdesoskodéssek örvend, bet, serfSxésre ralamalyea sxállittatott a múlt na-' bin, míg etetési árpa réfrkép elhanyagolt csikk.
Hai áraink KW kg. neriat:
Buxa rtim.-.^íh-t képest 11. KM kiig.
aUzs . , 8.60—9 SO „
Kukorícxa . , C 20—6.40 ,
Árpa . . 6-7 2S .
Bab fehér '. 1 aW.M i
Bab tarka . . ' 7. — .— ,
Hajdina B ^ 7.30 .-- .
Le«<trkmag, ■ ,-■ ■ ' "• 7.— .— .
I-enmer . , 10.50—11 trtig.
Kendermag . 9.— .— s
Lohemag . , 10.- ._ .
Kltiea . . 6.20 .— kr.
He»c«e kasalet aélkll (S. B.)

Qtenet.
Í242. P Kecskemét JovC ,xio okvetlen 1
S343 B. .Párbssséd a falusi plébános *• kán-torunits kSxott • laaasn delog, niaca sselja a kot ttsMk
S944. r. Zslstgensef. IsmersUas kéabíl aest-inemi tudósítást nem fo,adunk al Bocaáaat, be-cau tádositását felre tettflk.
»4Í R Budapest. Csodálkoxtink is, hogy ki lelmQnkre sem válaszolt, de ba levelBnk elvessatt, nasn tehetvéa róla, sjra aiegirtsk.
2246 XXI Jöro siaaera maradt.
Érték és vütéfatyaa fagmiriwl.
:)•', meuüques 62.95; 5*/, néma. koloefla 68 20: 1800-ki áüadalmi kdloste 111.50; arany jár. 74.&O; hiteOiatéswtí ráasrvénvek 840 — ; Lo»etB» 147.80; a*<agyar tSUuhermeataai köt vésly 123.60; temesvári frildtohermentéai köt Téay 73.60 : soproni földtehermentési kötvéav 71.50; borvát-alavon fold te hormon tea i kötvény 71.50 jedUt 114.60; os. kir. arany 5.80- ; Mapolaosrd'oT 9.80—
v s 8 u t
nene trend.
Érvényes májul 15-től 1876.
A bodt-pesti időtmntató óra szerint, indái ÜMinárél
Venat hova :
asávs Ora Pere. Id8
206 Essék, Moháea,Domboeár s Fiúméba 4 48 rsggel
»16 . , , S 30 délat
211 Bada-Psstre 4 68 reggel
30i se délat.
204 , II 80 estre
S18B4c.be (Ssombathely, Becs Ujheiyfelé)! 8 regg.l
801 , . 11 48 eatve
S15 Soproarba S 58 délut
10S Trleeasbe és Prsgsrhofos ksrssatU
Gráex és Bsesbe 4 50 rsggel
101 Tneestbe 4a Prágerhofoa kereeitSI
Ováea és Bé«sbe 1 4T délül.
azrkfiilk Kas>izaár«
SIS Easék, Mot>sea,Doo>borá> s Fiaméból 1 41 lélut.
S06 . , . II II eetve
903 Bnds-Pestríl 4 SO rsggel
201 „ 2 J> délnt.
Ili . . 9 <4 extve
314Bé<!ebSI(<eoe>bstb. Bees-Ujk«ly)fellll 10 27 estve
SOJ „ „ . ,46 reggel
31S gesroovbll 11 53 délei.
114 BéeabSI Oráca, Marbarg, Pragerkof
felíl 4 IS reggel.
201 Triesat. é< Béesból Marburg, Pragar-
kof fslll 1 21 délnt.
SUt Triseat- se VulaetilNSI Prágsrbof fsMl 11 — estre.
alarburgba csatlakoaáa Villach ás Franoearestbe.
. . . FiaaeesfeetbiSI.
Heti
Fstraár 4 141 fskraár 10 tg 1877.

Hé- ás heti- Kath. és nrot. 0 8 r 8 g J»
nap naptár naptár , ntj
5 A vetSrSl és magról Ukács VII1.
4|VM*ra«s | Q Sesag 23 B Sast. |(E
5 Hétre Agata 24 Xeais dt
6 Kedd 1 Dorottya 29 Oergely jg:
1 , Sserda Bomuald 2« Xenof os , M j
8 CsutSrtok M János 21 Chrys. J ií
t l Péntek j Apollónia 28 Efrcm. ipg'
10 | Saombat iScholast. i9. I«>ács a**!
felelóa sierkeaití : Bitért Újét.oak, hogy a nemcsak büszke; de gőgös nő a legzsarnokibb kegyetlenséggel bánt egész kör nyezelével, a házi szolgálatuk teljesítése végatt s vidéki nemesség hajadonai köxül számosan gyűltek össze. Oly nsgy volt ugyanis ez időben a hatalmas családok tekintélye és befolyása, hogy a szülők ezen kürülmények ellenére is ki tüntetésnek éa szerencsének tartották, ha gyermekeik a csejthei várba juthattak.
Míg Nádaedy élt, akár mert nőjének csarnoki szenvedélyeit megbirta fékezni, akár más, előttünk ismeretlen okoknál fogva, s szép HSZ ssonynak környezete s kü'önösen cselédsége iránt tsniuitett szigora ismeretes volt ugyan; de anélkül, hogy nagyobbszerü panaszokra ai-kalmul szolgált volna. — 1604. évi január 4-én H szép Báthory Erzsébet férje ötéihez költözött ■ a magyar törvények szerint az özvegy férje te:j>>delmefi jószágainak birtokában maradván, Magyarbon leggazdagabb s leghatalmasabb asszonyává 16n. A hatalom s ezzel járó vágy a visszaélésre, minden időben karöltve járván, nem lehet csudálni, hogy Erzsébet szilaj indulatainak férje elhunyta után m«g kevesbbé vetett gátokst s hogy kegyetlenkedéseinek ké-aobb ember-élet is lön áldozata.
Ezen gyászos események s a vár BAkör-nyezetében előforduló gyakori halálocasok, végre a folytonos kUl és belháboroskodások dácsára is felébresztek a rég asunnyudoso gyanút l a szülök, kik még oak előbb a csejthei várban biztonságban hitték gyermekeiket, aggódni kezdtek aiok sorsa fólStt. Még inkább növelte az aggodalmat azon fogadtatás, melyben a gyermekeiket felkereső izlilík Csejthén része sültek, a kiket többnyire azta] a felelettel utasítottak ki a várbúi, hogy gyermekeik már meghsltsk és még acon óhajuki»: sem teljesítek a kesergő anyáknak, bogy legalább a sirt meg mutatták volna, mely szülöttjeik porait takarja. A gyann tehát napMt nspra nfftt, a hara!

mas özvegy azonban bízva a zavaros idők nyomása alatt zsibbasztott igszságszolgáltatás erély-telanségében s caaládi ftsszeksttetéseibfil eredi nsgy befolyssárs és tekintélyére támsszkodva, daczczal lépett fel a reá nehezedd setét hírek s psnsszok ellenében.
És egy ideig csakugyan ugy látssott, mintbs a büntetó igazság karja csak lefelé birna hatni; de rövid arra, hogy ily magasrangu i álissu egyénekig felérhessen!
A szerencsétlen szülók pansszukkal ai ország különböző hatóságaihoz s nagyjaihoc, sit magához a helytartóhoz- fordultak; anélkül azonban, hogy kétségbeesett panaszaik vias-hangra taliltak volns; mert az egész* országban nem találkozott ember, vagy bíróság, mely a támasstott gysnn folytán a történteket nyo mosni s így a hatslmas családok boszuját ms< gára vonni merts volns.
A buflakodíi szülők tehát végre az esetet magának a királynak jelentették fel, hogy a legfelsőbb helyen kegyeUmltép kérjék azt, mit más viszonyok közölt egyszerűin a törvény utján knvetolhettrk volns.
De oly nsgy s mesteható volt a ftrengu hülgy befolyása rnisserint többrendbeli és ismételt panaszoknak kellett a trón zsámolyához jutni, míg végre Báthory Erzsébet ellen a tá raasstott gysnu-okok alapján a vizsgálst elren* deltetett, amely azonban a kor szokásos szabály s az akkoriban divatozó bűnvádi oljáráx szerint a cyaauaitott személye s rangjs iránti kiméUt b£l a legaag-fobb titokbsn folyt.*)
— A grófod boudoirjábsn van ! — suttogott a szoI|a*|Memélyzet seg'Sdra futkosva fel s alá a drága szőnyegekkel bevont lépcaőköB. A komornak megréen&lve dugták ÖSSSM fejeiket s borzalommsl gundoltak a múlt napra, — melyen
*) Ur BegeMs h

egyik nerenorftlea tánnőjok ; márt féeilés kosben a szép ssssony finom fejbőrét egy kisse megverte, kegyveastett lóo s a kinpadon lehelte ki ártatlan lelkét — azután halálos félelem között siet'ek nrnójök szolgálstára a titkos öl-tAsőbe, hol a ssep asasony egy kényelmes fau-teuilban, as elitté álló óriási tükörben bájaiban gyönyörködve, már várt reájok.
És a grófnő talán soha nfloi volt olyan szép, mint e pillanatban. Csillogj fekete haja gazda; fUrtekben omlott hófehér nyaka körül, irigykedve takarva el a pibegő kebleket, % azok a hamisan mosolygó, égő fekete szemek, a picsi korái-ajkak, a bájoló arcs, a legssabályosabb termet, as a büszke tartás, azok a hófehér kezek, iczi-piczi lábacskák, lehetetlen, hogy egy Rafaelt el ne bájoltak volna !
Olyan volt e gyönyörű Isky, mist egy foldreszállt angyal, ki csak azért hagyta el a mennyet, hogy megtanítsa as ambereket igazán szeretni, hogy> letörölje azokkal a puha kis kezekkel a ssenvedftk égető könyütt, hogy eloas-laasa édes mosolyával a lélek boruját i — tt mégis nem angyal; de agy lelketlen faria volt e szép asszony, ki minden öromett csak sbba» találta, ha másokat halálra kinoahatotl, gyötörhetett.
Önelégmltu bámulta egy isiéig bájait a grófnő a föidigéró takorbew s egy nyájas mo eoly jáuxadosou ajaka körül; da a kSvatkeoi pillanatban egysserre elkomorult a még előbb mosolygó arcs.
— Laura — szólt azután parancsoló hangon eKyik komornábos — jer camk köselebb s igazgasd ossee fürteimet! Ti pedig — paraD-csolá s másik két szobaheánynak — késntaétek elő legszebb ruháimat s legdrágább ékszereimet; roert na szép, — elragadó szép akarok lenni!
A komornak ssótlan, remegve enge-delawa-kedtek. — Néma cseae) honolt a boudoirban,

mig aiefn egr iszonyú sikoltás ráskódtatá meg a leget. S a grófnő, mert komoroája egy kissé erősebben találta meghúzni fürtéit, dühösen, mint egy tigris szökött fel helyéből s felkapva a toílette asztalról az éles ollót, dühtől, boszutól szikrázó szemekkel hajította komornájs fejéhes azt a a hegyes eszköz, mint egj tor fúródon a szerencsétlen leány szemébe.
Laura egy iszonyú kiáltással zuhant a földre, a kegyetlen aassoay pedig, mintha mi vem történt voloa, leéjesen dobta msgát a karszékbe, ördögi moeilylysl rakva piczi lábait a Térében előtte fetrengő szerencsétlen leányra, miat valami zsámolyra.
Mikor azután másik komprnája: Auróli* balekét szerencsésen ej készítette, méltóságteljese, emelkedett fel helyéből, oda állt s takor elé, egyet-kettőt igazított még tnrtein, azután csengetett.
A csettgetyü paranesnaTára két rut vén ■fsssny lépett boudoirjába.
A komornak oakéuytelooül bonadlak tasze, amint suagpillanták e förtelmes teramt-néayeket, — kik s grófnő paranoiára hajánál. fogra voawzolták ki s stobátfol sserencsétleii táraavőjíket Laurát, — mart sots volt elóttök titok, bogy sa, ki Ujj— savsm ssnberi szörnyek kezei kfcé jut, az többé nem lesi látható a Csojth«i.Tárban. — ElrOnik SrSkre!
V
(Folytatása kö>.)
{ BOpeszme-
- A bsrátul mai aapaág rjgy vagyunk, mint a dinnyével : Ötvenet kell mrfislelnun*. Síig ax ember b.oaos jst let. M e r Bx e t után fordítva a .LeBoadoir" ml laa se évi 2 ik ázásából-(280 1—3) | lékben Beszédes Gyula gyógyszerésznél D.-Vecsén (Pest
megye), ThaUmayer B. és Társa uraknál Budapesten, Die-
balla György gyógysz. urnái Sz.-Fehérvárott, Bosnyay Má
tyás gyógysz. úrnál Arad, és Wajdits József árnál Nagy-
Kanizsán. (260 2-*)
Tekintetes Beszédes Gy. urnák.
H i d j á n, jnl. 2 áo 1876.
Tisztelettel megke>em t. ex. uraságodat, ssiveskedjék a híd
jai gasdasag részére 25 csomag .kehport" küldeni, affélét, ni
1 ■ ■ ' ' ' résiére a birkák
álUlábai fr.n.k LkAMatik uil
^ GÖTTMANN TÓTH BERTA.
Wajditi Józaef ki»do-, Up- 6> nTom«dat«l«jdonot gvoraujtó n/oauaa. Nagy-Kaniiaán.
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(233 7 -*) k»ph»t6k:

Halttsk a S»B tzil' Mnffrar fHkoszönt" (toaaxti könyv ster-kiüizu-iu-k WajdKí J-IMÍ « Halorli I.ajo». Második ja»itotl « I*-tenieseii bívit.'tt kiad A ilis/es ki-im-nvkulM könyvnek ára 1 ftt-&Okr.
Rajta tik rtfetlaa*. I K.w.k.-.lM ss.-eii dalkósvT. otodik böri-lrtt ki«Ji» 1 frt. Hl kr.. iliMkíitmWn 1 ín. 80 kr.
Balta lik ngasillk! Maryar dalkóny* olcsó kiuliM, k»n<-!W kr.
Rajta lsisy»k ■allaaasea! Mulattató kfeúkóori. magyar H gyek Mamira, gyujlt'tn- Wajtlits Jócset Arm az ÖOU lapra terjedő acinnyonutu boriti-kkal ellátott könyvnek 1 frt. 60 kr. Ajsnymct-szésü" diejkiadasnak 2 frt. «*) kr.
Rajta pirak táaeioljaa*! Ljikatoa Sándor tAnakaiivTe diazee rziniliurilckkal. Kriuriivk.itrím mii ára 1 frt. 4t» kr.
Uafira la SflffSl SMtaoter MsJrlasf Magyaroraiág a DrnH költ <■*/.»•! tukrt-ben, (liaaea IriáMitsasai} fűzve 1 Ért. dO kr., elcjrans dís*kótt*sb<*n aranyozva 2 frt. H4I kx.
WaMlta láiut „assss ataaaBtára- ls7?-rk •■>,..- megjelent. 3O.ÜU0 példányban, kötve 50, íöive «u, kia kiadás 25 kr,
fjBfr roatai rendeljek alavét véu-lt- után azonsai teljtaittstnek.
Továbbá:
Feltűnő olcsóságu
monogramin-levélpapirok
20 levélpapír 20 botitik és tokkal 30 kr., sxines monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Műkertmet Y-kanizsan.
Molnár Ferenez
mükertétt lakik Téth Lajts ügyvéd ■■ házában.
Ajánlja in. é. közönségnek, hogy nála mindenkor a legnemesebb virágokból kisebb és nagyobb virágcsokrok 1—5 frtig kaphatók, továbbá saját termesztményü virág-és kerti veteménymagnak, virághagymák, plánták, kerti díszítő virágok, szönyegdiszitmények, cserjék, gyökeres szől-lőveszszók, a melyekért mindenkor a kezességet elvállalja, postai rendelések gyorsan eszközöltetnek, végre aradalmi kertészeket és kertész segédeket minden dij nélkül kö«-vetit.
Kendelések Wajdits József ur kínykereskedésében is ölhtök
eszkSzölhetök.

Bitorkodonk a t es.
háziasszonyokat
M caomagjioak tartalmiért a raládiaígat illetííleg, 100 frt-"I jót állunk, tafcát Uj-atromomott védj egyttnkrítl kfl-
öMn tudomiat Tenni kertnk.
Sduut Gyfizö s Fii
M ki,.,„d Jjiro.okBicjb.ii. E«7»dmi raktár Nagj-KuiMáia :
Strem ét Klein uraknál.
eyy oagy takariWnjr*. figyei-mectetm, mely abból áll, hogj a káré ralMi jó fOgakáTé Tegjalesérel kí«itte*»ék. KSMI í előny jir, még peüj: 1 as ifiért oeneait»ai lehet es 2. ■ jatíajoB berisárlf a lén jegei ta- boa magivm!. E es*l-

>lathiász János
f*la£ mt minden
ói*koU tol»jdono»* Kulin, Ügyrimihe »j4al}» « lefhirtw«tb frMesia t*65tmy*M6k által *■ 8l5jé4b lIáhti uil«B «ddc
eejeleat legújabb, vaiammt t*ayi*tíitrt> aeltó régibb fajokat daa 4* (70k«rea Teaaaókban.
A c*th»logTUban I«irt francaia, angol ea német államokban tartort ÖMiea jTjümÖjcs-kiáJlitáJokoo legclaS kít&atet«»«kkel jntalanaBOtt uj fajok S írttól lefeM i& ktig f.Ur«, 25 krttt lefelé 15 kr,K '/,-Ar*, ■indán réfibb CltaaieU*, »at*te.Dt náa benaDkbaa tametfiev rlnóraagn fajokból 100 sima TNIIÍ 4 tt 50 kr, aáao* rangú fajokból 100 aitna veewS 5 írtra letwUütTm, t«hát a kBIfntdi árakh<.« kípni felette oicaA áron 1877-ik é-rtíl ke*J*«í mefrrenávllx'tfik. — Madeleine Anperine leg korábban éri naf? fDrtö a oagj oralf/OmbdljQ aá/f« ispmQ lef«UC raugn r«ndkirQl b&termS caam*a;«fa}b61 100 aimi. »e»a»« 10 frt, 1O00 nma vaaasS 86" frt. — Ax 5*»«i acfildfajokat leíró oathaloffu* atioáenkor bérm«nt«a«o kapbato iráibali meyker««*sr«.
Mathiász János,
felaS m*f jaroracifi asSlSiskoia UÜajdonoa*.
(Í78 1 - 4)
Megvizsgált és megjobbitott
barommérlegek
kilogramm-felosztással baromvásárok, baromkereskedók, gazdák, ezukor- és szeszgyárak, sörházak, községek, házaló intézetek és baromtenyésztők számára.

Hordereje 750,1000 1250,1500, 2000,2600,3000 klgr.
ára 170, ?00. 230,260, 300, 350, 425 frt. vM-fcanáttal és telje* mlyekkal ellátva. Fa-korláttal lö'/.-kal. korlát nélkül pedig 257,-kal olcsóbb. Ezen mérlegek több kiállításnál kitOntetvék. Az ntóbbi bécsi világkiállításnál szakférfiak álul minden tekintetben kitűnőknek ismertettek el. Ausztria-Magyarország-, Orosz , Olasz-, Oláh-, Törökországban s Egyiptomban részrehajlásán elismerés és fokozódó kelendőségre találnak. Ily elérhetlen jó minőségű mérlegeket ajánl
Burányi Frigyes és társa,
(262III. 2—15)Sta*dt Eiemergassé 11. sz. a. Bécsben.
Kehpor,
mint vérjavitó, hizlaló étekpor, kehes bántalmak, vérbajok, paffadás, kólika s hasonló bajok ellen igen hathatós szer, lovak, szarvasmarhák, sertvé<ek s baromfiak számára.
lyet a tolnai aradalom 1 y i j a ellen küldött.
A küldést haladéktalanul
érnymvt-
megtenni, atb.
Kén atolgija
SZALAY ISTVÁN,
kaaanár.
Tek. Beszédes Gy. urnák.
£ r c s i, szeptember 4-4n vea azon bisont-oa vérbaj elleni
számára ia 50 adagot
r '
ur eainxSo «Unréttel miaamarább küldési
KRIKGEK PÁI,
1876.
,.- - . . -j ...... porból
a kevermesi nradaiom — Csanádmegye — számára ia 50 adagot a pest-aradi vasal Loköehaza állomására Prokop Antal űszttarbi
T. Beszédes Gy. urnák.
Igen kérem, legyen uivea nevem alatt posta fordultával utáavét mellett efrr ojomaitot aaon porból küideui, a mely baromfi betegség elleo oly jónak bison^ult. Agg bsL Péter, november hó 10én
gg november hó 10-én.
1876.
Valódi minőségben egyedül kapható 80 kr. oszt. ér-

{279 l-«)
Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságn vallás és közoktatási m. kir. minis-innak 1876. éri nov. 30-án 21721. sz. alttt kelt rendelete folytán, a nagy leügyeli rom. kath. templom helyreállítása engedélyeztetett.
Ezen építmény vállalkozás utján biztosítása végett f. évi február hó 5-én délelőtt 10 órakor Nagy-Lengyelben a plébánia hivatalnál szó- és írásbeli ajánlatok elfogadási mellett, nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az építkezési költségek következően számjelzettek :
Kőműves munka anyaggal együtt 265 frt 06 kr.
les . . . 538 , 38 .
Üveges . , 3 , — ,
Összesen : 806 frt 44 kr.
Azonkívül a község részérói lerovandó 95 kézi napszám van elüszámitva.
A költségvetés, építési feltételek f évi február bó 1 -íg alólirt hivatal irodai helyiségében a szokott órákban megtekinthetők.
Felhivatuak a vállalkozni szándékozók, miszerint a fentkjtett napon és órában, az előirányzott összeg után számítandó 5'/, bánatpénzzel ellátva, a kitűzött helyen vagy személyesen jelenjenek meg, vagy pedig jogérvényes ajánlatukat a 10",, bánatpénznek melléklése mellett legkésőbb f. évi február bó 3-ig alulirt hivatalhoz küldjék be. Kelt Z.-Egerszegen, 1877. január hó 20-án.
Zalamegyei m. kir. államépitészeti hivatal.

OLL SEIDLITZ-POUA.

Csak akkor valódi, ?°i'iln
raimlMpjái! a aa* ■ itott CKégent van
éa ax £u fluknKi
Bualelo biráaági it&etak iamét«lt«n j8£7«in ineghaiaiaittatatat; aaert óva int«at ■ itvánjok váaarláaa ellnn minthogr axok oiitva.
cooataUlták cségen é> rii a kStooaiget aa Ü7011 haní- caak imitiara vannak izá-
Egy lepecsételt eredeti debez ára I frt. a. é.
V.Kdi minö«<gb.a ai i-aael jelelt c«íe«knél
Valódi minS>ert>» a t-tel
t.fS.11^1.

Ara I 8vegnekJgtznáJatl utatitiaul agyfitt I frt a é

j Yirtímíli hfttája
i.r«( I frt. - 1 UJicjk. 12 «v«í M4 naltett,
«v«íeW 10 bérmentr*
■OLL A. cs. k. ndvari szállitó, Bécs,
Tuchlaubeu 9.
(261 6-52)
M

NAGT-KAMZSA, 1877. febrairlns S-án.

111K: szám.

Tizenhatodik évfolyam.OUntétl ár:
Egy szám 10 kr
ti li&HÁbof petitnorban
7, mjinoilní-or 6 ■ minden
tuvíbiii aorért ■*> kr
NYILTTÉRBEN .oronkiot 10 krért Té
tétnek fel.
ICinmtxrí illeték minden
yfjer, hirdetőért külön
30 kr. EzetendS.

ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: .ZALA.-SOÍVlOG-Te'I


— anyagi r
illető közlemények pedig a kiadóboi bér-
íneotve intísendwk : > NAGYKANIZSA
Bernien tétlen Imreiek c«*k umertmuukatir-iáktól fogadtatnak «1.
Kéziratok riina oam

N.KanlzuTkros helyhatóságának, nemkülönben a „n-kanlzsal kereskedelmi s iparbank", a ,n.-kanluai takarékpéBxtár^, a ^talamegyei általános tanítótestület", a „n.-kaiüxsal kisded-neyeló egyesület", a „soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanlzgal kQlTálasztmánya" s több megyei és Tárosl egyestlet hivatalos értesítője.
Beteiiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

„Hazafiság a nemzetiségnek."
(Ajánlva minden magyar Jigi/elniélje )
Ez év folytában különbféle czimek alatt voltak igénybe véve a niaprarzsebek. Majd rlpmi csapások, majd emlékszobrok, majd török sebesültek, majd más humanitárius és jótékony ezélok apellálták a magyar tir-sadalom áldozatkészségére. És meg kell vallani, hogy szép eredménynyel. Ennek csak örülhetünk. Ez csak a magyar társadalom életrevalóságának, életerejének ralik díszére t-s becsületére. Azon pontnál, a meddig az állam ereje bármely okból elhatni nem képes.- ott kezdődik a társadalom szerepköre és kötelessége.
De minden társadalomnak nemzeti irányban kell kifejteni működését A nemzeti érdek és szempont áll fölötte minden másnak. E tekintetben pedig sajnálattal kell bevallanunk, hogy a magyar társadalom legutóbbi időben nem állt föladatának magaslatán. Szórványosan olvastuk ugyan, hogy némely lelkesebb és vagyonosabb birtokosaink itt-ott iskolai czélokra (s az iskolai ezélok azonosak a nemzeti czéllal) telket, házat, alapítványokat rendeltek és állítottak föl. De ez, babár elismerésre méltó, fölötte csekély ahhoz képest, amit kellene és lehetne tenni.
És itt bátor vagyok a magyar közönség hazafias figyelmét felhívni egy fölötte elszomorító tényre, mely iránt a közérdekeltséget felébreszteni eddig hiába történtek kísérletek. Okulva alapasztalatokon, vérmes reménynyel én sem kecsegtetem magamat, de felszólalnom parancsolólag kényszerít lelkiismeretem s minden érzésem, a mi bennem magyar. Vártam, reméltem, óhajtottam, liogy ezt tán országos tekintélyek fogják

tenni, — de ezeknek más teendőjük v&n s nem is ismerik a viszonyokat. A tény, melyről szólni akarok, . . . Hunyadmegye 15,000 főnyi eloláhsodott magyarsága. Elszomorító, szégyenletesebb az, hogy erről a hazában nagyon, de nagyon kevés embernek van tudomása. Mintha &z minket nem is érdekelne, mintha az ngy volna jól, a hogy van?
Egyes vidékek lakosainak tiszta magyar vezetékneve s a magyaros typns matatja, hogy ott hajdan magyar nép is lakott. De most már Hnnyadmegyében magyar nép nincs. Hunyadi János magyarországi és székelyföldi magyar telepei kipusztultak. A magyarság eloláhsodott. Nyelvét tökéletesen elfeledte.
A kikerekités után tartott megyei gyűlések igen figyelemre méltó és tanulságos elótájékát képezték e megye jövendő sorsának. Ke feledjek, hogy a nagyságra Biharral, Bácscsal és Pestmegyével egy rangra emelt Hunyadmegye tőszomszédságában van Oláhországgal. Nem támad-e mindjárt az a gondolat bennünk, hogy e ponton, ott a messze délkeleten a magyarság nagyon előre tóit előőrsét: azt a csekély magyar elemet veszélyeztetett állásában okvetlenül meg-erösitnünk s a mi elkorcsosodott, vissza magyarositnunk kell ? Bizonyára igen !
De hogyan ? Az állam szegény. Pénze nincs.
A mit a jelen sanyarú körülmények között tenni lehetett, azt megtette az állam Hunyadmegyében is, de ez mind csekélység.
187J. óta 31 községi és állami "népiskolát szervezett, de ha nem jó valahonnan segély és támogatás, mely az eloláhosodott szegény magyar szülőket — (és mindig

ezekre vagyok tekintettel) oly helyzetbe hozza, hogy gyermekeiket a népiskolai tanfolyamon tul is taníttathassák : az egész erőlködés nem lesz egyébb egy szerencsétlen sisypbusi munkánál, mert ha a gyermek a népiskolából kilép s tovább nem képezi magát, mentbetlenül ismét eloláhosodik. így nem lesz áldás a munkán.
És ezzel eljutottam soraim tulajdon-képeni czéljához. 1871. október 4-én nyílt meg Hunyadmegye székvárosában Déván egy reáliskola. Hogy ez létesülhetett, leginkább a megye hazafias áldozatkészségének lehet tulajdonítani. Ugyanis a megye azt határozta, bog}' 10 egymásután következő éven át, minden adóforint után 2 kr. reáliskolai pótaduval rója meg magát. Ily utón 3 éven át be is jött évenkint 7—9 ezer forint, de 1873-ban az akt-ori belOgrntDisz-teriam betiltotta (!) az önkénytes pótadó további gyűjtését. Ily körülmények közt a reáliskola lelkes és hazafias tanárai átértve, minó hatása van ott azon iskolának, Téglás Gábor tanár kezdeményezésére egy segélyegyesületet alakítottak (hivatalos czime ez: , A dévai m. kir. állami reáltanoda segélyző egyesülete'j, melynek alapszabályait a kormány 1875.augusztus 31. mégis erősítette.
És kérdem már most, van-e jóérzésQ magyar, ki, ha anyagi körülményei engedik, ne kívánná előmozdítani ezen hazafias se-gélyzö egyesület nemes czélját?
A ki teheti, ne sajnálja fölösleges filléreit ezen egyesületnek (akár az elnökhöz, akár a jegyzőhöz czimezve) — Dévára, Hunyadmegyébe, küldeni. Különben lapunk is szívesen fogad el és nyilvánosan nyugtáz adományokat e czélra.
Gazdag földbirtokosaink, gazdag kath.

főpapságunk van s jómódú középosztály unk Ezek nem lehetnek közönyösek egy ily ügy iránt! Hányan vannak Magyarországon, kik 25 — 50, 1-200, 1—2000 frtot meg sem éreznének, ha a jelzett czélra fordítanák! Hányan dobnak oda a czigánynak ötvenest, százast, ha eltalálja nótájukat? Már hiszen különb bus magyar nóta alig lehet annál, melyet én itt hangoztatok. Vajha sok magyarnak a szivéhez juthattam volna vele! Aki teheti, adakozzék e nemes czélra s megáldja érte a nemzet geniusa s a magyarok istene.
SZATHMAKY GYÖRGY.
Közegészségügyi Intézkedések a gyermekek Iránt
az 1X16 ik évi kiizegésuégiigyi XlV-ik t'úr-vtnycnkk lU-ik fejezete kifolyásából.
Jó mindent tudói, de a törvényeket kall tudói, mert m törvéojek egyes kitételeiben, mint lincMzemekbea rejlik azon erkölcsi erő, mely a társadalmi élet helyes menetét biztosítani képes. £ nézpuotbdl kiindulva, a kőzegéssség körül mindinkább felmerüld azon mulasztások bírtak a felszólalásra, melyek a gyermekekre vonatkoznak.
A népapad is és népstaporodás kimutatásából bebizonyítható, hogy hazánkban a oépapa-dás legkivált az első hét évben történik, mi: az elsó bét év időközben hal meg legtöbb gyermek. Az okok keresésében feltűnt, hogy ez abból származik, mert ezen dlet-időköztwsn igen kevés gond fordittatik a gyermekek védelmére. Kivételével a jobb módaaknak, azt lehet mondani, ho*;y az alsóbb néposztály épen semmit sem gondol gyermeke egészségével, menovibeo megbetegfllési esetben mindent csak a véletlentől vár, orvosban segélyt soha sem keres. Így bomlik meg ezerek egészsége, ilykép jut veszélybe annyinak élete, mely molaiitis, ha fo-TÁRCZA.
Esküvő előtt.
— 1877. január hó 12-in. — I.
Ma még leány és kedvesem, Ilofnip délben már hitvesem . .. felröppen a»ép lelked áJrnt, S letün lánykorod virág*.
Sajnálod-e, nem-e s kort, Mely elted tündér-kertje volt f Meiy reményt nö>elt éa Tágyat, Sí éppé téve éltet, álmát! . ■.
lm hervad már tündér- kerted, Ninca benne c*ak egy-két peresed • ■ ■ Egy két peres. .■ ah, rörid idő, Hamar máid, elröppeni.
Elherr*d6 tündér-kerted ... Nincs benne, caak egy-két peresed ; RÖTid id5 rÓxsát s*edoi : Örülni. .. ó* enyém lenni.
Sie**, lánykim, rtfstát tsedni,
Időd oincs, e«*k egy-két petranyi, —
Egy-két perez ... oly gyorsas halad.
Aztán Ián) korod elmarat). _. .
IL
Amit mint leány álmodil Korod ráscabokraináa, — Ami reményt nynjtoU élted, Lánykám, in azt mind elérted.
Hö nived hfi saHrre rigjott, 8 e rágj adott tündér-álmot, — Tündér álmod beteljeafllt: fiiived sxiTemnel egyesült.

ni.
Virágoktól, Bfterelemtól, Miket Uak* •oh'iem Ter fal, HiTen élni egymás Síén : Ettűl biztatott a remény.
8 im beváltra már reményed:
Vár bú axirfl T&egényed ;"
Virág nyilik aserelmébSl
Örftmkony ball két uemébSL
V PÁSZTOR PERENCZ.
A n&ffjravágy ás átka.
(Történeti regény.)
Irta: Jenray Géza.
(Folytatás.)
Annál nagyobb buzgalommal igyekeztek tehát a aiegéoj leányok urnújökaek még gondolatát is elleere, a kapott parancsokat teljeai-teoi, hogy caak Laura bon a** ló sorsát elkerül heMák.
— Malrioa, jer caaJc ide—asÓltagrófnÓ, a tükör e!4tt igaagatra fUrtait. — Látod ? néhány asál hajam homlokomra csügg, vedd a féafit és simitad hátra asápen. — így ni! — mo-solygott»ga hia ansony. araiot komornája. remegve telje«it* parancsát — Moét még itt est a másik aiálacskát féaüld el vigyázva, azután a fejékkel késsei. volnánk.
Mai v ina a legnagyobb vigyásattal vette keiébe iámét a fésűt; de remegő kesével ai előbb bátraaimitott finom asáJakat ia oasieka-sxálta. A szeszélyes asszooy egy dühöe mosdu-iattal kapu hátra fejét s ai egéu hajék össse lőn rombolva, asntán tukrásofsemekkel emelte fel picsi kftseítB oly erővel üté arcául aasegéay leányt, hogy útnak egytserre orrán, Bsáján öm-

lött a vére. A grófnő andorrai tOrlé le a véletlenül arcsára fecacaent vért. De ki írhatná le meglepetését, midőn a tükörbe pillantva, észrevette, hogy ott, hol a vérfolt volt, a bor sok kai finomabb s fehérebb lőn. Ismét öauehasonli-totta, újra és ojra leiorülte a helyet; de hiában, a kis pont caakagyan fehérebb maradt, mint az egyebütt különben hófehér arezbor, legalább a grófnő agy képzelte.
Egy iszonyú gondolat villant meg a dámom aaszony agyában. Arcza egyszerre láng-vörös lőn, szemei tűstől szikráztak, keble lázasan pihegett s csak alig volt képes felindulását el palás tol hatni.
— Jer. jer csak Aurélia — szólt azután
mosolyogva harmadik komornájához — tűzd
ezt a csokrot ide keblemre j de vigyázz, hogy
meg ne sért*!
A gombostű azonban, noha a komorna lehető legnagyobb vigyázattal teljesité urnüje parancsát, egy kissé mégis megkarczolu a «ép aaszony finom bőrét.
— Hah, ti nyomoralt teremtményei a
földnek, hát halálra akartok ma boazanUni! ?
— De várjatok csak! — acissegett a furia,meg
rémült komornáját kesénél fogva vonszolva a
varrósutsi mellé, azután tgj gombostűt hozott
ki a csinos kis varróvánkosból s a legnagyobb
kegyetlenséggel a szerencsétlen leány körmei
alá scurta.
Aurélia egy éles sikoltással tuhant a ke-revetre s a szívtelen asszony ördögi kacsajjai fordalva el » szerencsétlentől, édes mosolylyal közeledett Malvina felé.
— No, ne airj te kis bohó! — hízelgett a
grófnő, gyengéden megfogva a még mindig kö
nyeső leány kesét s végig simogatta komornája

arany fürtéit — hisz már nem haragszom rád, én szeretlek téged. Nézd csak — foiytatá — leoldva kezéről egy értékes karkötőt — fogadd ajándékba tőlem ez ékszert, tudom, hogy tetszik neked. — így ni! — mosolygott, amint Malvina kezére kapcsolta a karkötőt —Most menj s mosd le szépen arczodról a vért, te kis bohó szőke szépség!
Malvin* egészen meglepetve a grófnő szokatlan viselete által, kezet csókolva úrnőjének, szótlan engedelmeskedett fl elhagy á s boudoirt
A grófnő pedig, amint egyedül maradt, hanyagul veté magát a kerevetres gondolataiba merült, néha-néha boszusan toppantva piczi lábaival-
Egy hosszú félóra múlhatott így el, midőn egyszerre csak lassan zajtalanul megnyílik az öltöző egyik titkos ajtaja smély hsjlongások között a grófnő komornyikja Ujváry lépett a szobába.
A törpe Ujváry János, egy forradásokkal, sebhelyektől elcsúfított arcsu, kancsal ssemft törzsalak, kivel a természet a külső szépségek tekintetében a lehető legmostohábban bánt, a szép asszony első komornyikja, titkos tanácsadója, egy szóval mindenese volt, kegyetlenség tekintetében pedig még úrnőjén is kitett, agy annyira, hogy „János, ficskó" nevének említése is rémületben tartotta az egésc vidéket s a közeli falvak Iak6i hajmeresztő dolgokat beszéltek ez emberi szörnyről s jobban féltek tőle, mint a pokolbeli ördögtől.
— Mit jelentsen ez Ujváry, hogy egyidfi óta oly hanyagai teljesíted parancsaimat? — szólalt meg a grófnő, villogó széniéivel végig mérve a törpét. — Úgy látszik, most már veled

kozvs növekedőik, ugy elvégre a nemlet, sz állam nyomorult és szegény lenne népében.
Intézkedett azonban a törvény eien mulasztások megssoritására, inert törvényt alkotott, mely büntetés térbe al>tt kutelei minden ssulót, gyermekápolót arra, bogy megbetegedés eaetén a 7. évnél fiatalabb gyermekét orvosi segély-ben részesítse (XIV. közegéasségügji törvény-czíkk III. fejeiét 20. §.) mely segély megsdá sábso a mulasztó 10 forintig terjedhető pénzbírságban elmarasztalandó ugyansson tör-vényezikk 21 §. sierint.
Gondoskodott a törvény arról is, hogy as eféle mulasztások eltitkolhatok De legyenek, mert elrtndeli a fent jeliett lörvényosikk 23. ti. kitétele, hogy „minden halottkém tartozik az orvosi gyógykezelés hiányában meghalt 7 éven aluli gyermekekről a közönségni-k, ez pe-, dig a közegészségi ügyekben első toka halóságnak jelentést tenni."
Tények tesznek bizonyítékot amellett is, hogy a kisdedek dsjkálá.a idegenek által mindig kétes kimenetelű. Újhegyre lehetne saedni a gyakori haláleseteket s midőn a halottak szemle alá kerülnek, majdnem mindegyikét sorvadásban láthatni. Oka ennek ózon mulasztás, mely a gyermektik ilió gondozása elbanya golását képezi. És, b» szigorú vizsgálatok tartatnának, roppant eokebetben felderíthető lenne azon roez akarat, melyet czélzatos gyermekposs-titáanak nevezhetni.
Gondok a törvényhozó testület ennek akadályozására is, midin s közegészségügyi törvény a 24,. 25. és 26. §§. ki lételeket alkotta, inert ezekbe íoglalta mindazon nehézségeket, melyek védői a dajkálatban tartott gyermekeknek. Nem engedi, hogy valaki orvosi véleményezés és hstósági engedély nélkül csecsemőt fogadhasson dajkálásba; —nem enged ugyan egy nőnek egy csecsemőnél többet elvállalni; — a kötelez minden dajkát arra, hogy időközönként hatóságának bemutassa kisdedét és es által jelét adja gondozásának; — 5—20 frtnyi birsággal, a körülményekhez képest fogsággal bünteti mindazt, ki orvosi rendelet nélkül altató, kábitó szereket ád.
Üdvöt mondhatni a törvényhozó testület* nek a jótékony törvény hozataláért, mert két Bégünk nem lehet afelett, hogy sok szívtelen asfllő és dajka magába térve, ezentúl nagyobb lélekiamerethez kötendi a gyermekek gondozását, mint kötötte eddig.
Vsnnak ragályoe járvány természetű gyermek betegségek, melyek feltétlen megkívánják az orvos-rendészeti beavatkozást és, ha ez nem foganstoaittatik, ezerek pusztulnak el rész ben a mulasztások, részben a kontár kezelés következtében. És megtörténi az én járásomban, bog? egj községben s járványosán fellépett roncsoló torokgyík minden gyermeket sz utolsóig annyira kiirtott, hogy majd idővel azon kuroaztályból sem katona, sem anya nem fog kerülni. És, nem sikerült sxon betegség fejlő dését gátolni, mert azon kivttl, hogy a község lspályos, alanti, tehát sárvíz alapon épült; — a lakaházak egy szobánál többel nem bírtak ; ezekben teleltetett ki ágyok alatt a kolompér, kályha mellett a káposzta, kutya, macska, tyúk, malaci is együtt napoltak a családtagok által asufolyásig megtelt szobában, még az is megtörtént, hogy a szülők eltagadták beteg gyermeküket, a javaslatba hotott gyógymódot

kontár szerekkel cserélték ki, nem fogadták el azon indítványomat, hogy fogadnának községükbe legkeve.be 14 napra egy orvost » beteg gyermekeknek napoakinti gondozására. — Es így mindennek jónak kellett lenni, be kellett érni a véletlen urBlmával s megnyugvást keresni az öntudatban.
Ha abban az ülőben a fent idézett köz egészségi törvény létezett volna, nincs kétség afelett, hogy a jelzett támadás ellen sikerrel lehetett volns hatni. Hisszük, hogy ily intezmény-nyel szemben ezemul ilyesek történni sem fognak, ba sikerülend az ügy vezetését teljesen megbízható egyénekre ruházhatni.
Szolgáljon miheztartásra e felszólalásunk a szülőknek, dajkák, gyámok és hatóságoknak, legyenek elóvigyázók gyermekeik gondozásában, a jeliett törvény alkalmasásában, nehogy mulasztások eseteiben s törvény teljes szigorával büntetteasenek.
TERSÁNCZKY,
-MjTci ttaati járasorviu.
Keszthely. Január hó 1*77.
A .zslamegyei 48,'49-i ki honvéd egylet' Keszthelyen ai .Amazon*-féle szálloda nagytermében folyó évi január hó 27-én zártkörű s'tombolával össsekötött táncz-estélyt rendeseti, melynek 276 irtot tevt tislta jövödelme a zalamegyei rokkant honvédek felsegélyezésére fordittatik.
A tágas tánezterem esti 8 órakor már zsu-fulásig megtelt, s midin is jelesen sservezett zenekorunk előszór s KJapka, — azután pxdig a törökinduiót játszván, s már előre is kellemes nek látszó ealély kezdetét rette. Nemcsak Kesst-hely, de a vidék szépeit is volt alkalmunk ez eitélyen egy gyönyörű s s szemet egészen elkápráztató koszorúban láthatni.
De lássuk e diszes koszorú egyes virágait. Ott láttuk Botlka Örzsike és Angyalka úrhölgyeket Hahóiról, Kugler Ilka és Amália, Gir-ger Rárolin úrhölgyeket Keszthelyről, Herte-lendy Gizella úrhölgyei Kustányból. Bottka Pauíin úrhölgyet Újfaluból, Pataky Mariska, Kayser Irén, Kovács Laura úrhölgyeket Keaat-helyről, Mezericzky Nina úrhölgyet V.-Lakról, Hanny Mariska úrhölgyet B.-Magyaródról, Hoffman Regina éa Szidónia, Nagy Mariska és Gisella, Gólba EmiHa, Gleiman Györgyike, Preisach Ernesstin, Pethó nővérek, Szabó Janka, (iótz Anna urhúigyeket Keszthelyről és Forster Maríaks úrhölgyet Caányból, Ssép Lász-lóné, Ujváry Sándomé, Beck Vilmosné úrnőket Keszthelyről és Dr. LöTensohnné úrhölgyet Tapolczáról. A többi jelen volt úrhölgyektől, kiknek becses neveit e sorok írója elméjében megtartani képes nem volt, eserzzereaen kérünk bocsánatot. A kedélyes mulatság, melyen a négyeseket 64 pár lejté, reggeli 6 óráig tartott. A tombola játék, — melyhez a tárgyak áldozatkész s a minden szép, jó és hsaznosért igazán lelkesülni tudó hölgyeink bőkezűségéből kerül tek ki - 11 órakor vette kezdetét s éjfél utáni 1 óráig tartott. A 48/49 ki honvédeken — kik a megye majd minden vidékéről jöttek — ki-vül városunk iatelligentiáját igen azép számmal láttuk képviselve. Készt vett ez estéljen a cs. kir. 4 ik huszár ezred Keszthelyen állomásozó tisztikara is. A rendezőség kitűnő magaviselete legmélyebb elismerést érdeme).
E táncsTigalommal, mely a jelen farsangi

ivadban a második'volt, az idei táncsestéivek
befejeztettek. A mait években a zártkörű álar-
ezos tánczvigalom szokta a farsangi zajos vigal-
maknak mintegy zárkövét képezni, de ez év
ben, mint hallottuk, az álarczos tánczvigslom,
melyet pedig s közönség oly kivijei nagy szám-
ma) szokott minden évben meglátogatni, elma
rad. Sieretnők megsúgni a — Keszthelyen
egyetlen teremmel rendelkeső — vendéglő tu-
lajdonoaának, bogy asámitása igen rasz, mert
egy ily álarczos taocavigalom rendelése, igaz
ugyan, hogy az egy kis gonddsl jár, részére
igen szép tissta jövödelmet hosns. XXI.
A salamegyei rokkant honvédek javára
legközelebb múlt január 27 én Keszthelyen
rendezett tombola-eatély alkalmával mindazok
nak, kik e jótékony czélt nyeremény tárgyak
beküldésével és felülfizetésekkel gyámoliuni
szíveskedtek ; forró köszönetét kijelenteni kö
telességének Urtjs a rendezőség.
Nyeremény tárgyakat adtak: Koller Iitvánné 2 drb virágtartó edény. (Vasa) — G.ál Károly né 1 tintatartó éa 1 ké sitáaka. — Botka Jánosné 1 album és 1 üveg pohár. — Göcz Anna 1 névjegytartó. — Szép Lászlóné 1 drb. magyar ar*ny, magyar 1 kros ban foglalva. — Puly Francisca 2 drb üveg só-tarló. — Tuboly Farkasné 1 üveg serleg. — Tuboly Henriin 1 kék selyem óravánkos. — Stokker Vilms 1 szivar hamutartó. — Hof-man Regina 1 tintatartó. — Simon János 1 le-véletoi. — Simon Janka 1 hamutartó. — Vünach Ferencs 1 levéltartó könyv. — Kohn Eugénia és Teréz 1 virágos tálcsa himzett kelméből. — Kohn Helen 1 tolltörüló.— Szigethy Antal 1 kötet könyv. (Jókai munkája)— Csák Neili 1 lámpa üveg. — Saáry Vincze 1 üveg piramis légmerő. — Kirschner Terka 1 fekete edény óratartú. — Báron Cili 1 óratartó üvegburokkal. — Hofman Szidi 1 szivar- es gyufatartó. — Bek Vilmosné 1 kék Uvegpalaczk pohárral. — Breier Szidi 1 tolltörüló. — Koller Vilma 3 kötet könyv. (Paris rabjai.) — Preisach Teréz 1 kávés készlet. — Bek Janka 1 himzett tarissnys. — Gaál Endréné 1 gyors kávé fosó és 1 virágkosár. — Kerkápoly Mórné 1 horgolt fehér asztalterítő. — Lenhárd An-talné 1 dinnye varróvánkos kelméből. — Alt-stetter Anna I varróessköz. — Kugler nővérek 1 honvéd dissalbum. — Csák Irma 1 házi sapka.
— Lipsits Regi 1 csengetyü. — Trsztyánszky
Lsjosoé 1 varróváokos és 1 fekete elefánt do
hány tartó. — Árvay Láaalóoé 1 üveg cinkor
azeleocse.'— Forster Mariska 1 tintatartó és 1
hsmutartó. — Reich Károly 2 dobos levélpa
pír. — Caeasnák Antónia l hímzett kék könyv-
jelző. — Plichta Irma 1 himzett vörös könyv
jelző. — Veltner Lujza 1 bronz ssivsrtartó. —
Garger Eugénia 1 óratartó vörös kakassal. —
Oppenhfim Róza 1 hamutartó — 1 kia téglázó
vas — s 1 varró neceasair. — Scheiber Hermio
1 gyufatartó. — Hochmut Katalin 1 porczellán
gy ufatartó.
Felülfizettek :
Nsgos Hertelendy Károlyné 8 frt. - Her-telendy Láazlóné 6 frt. — Böröczü Antalné 10 frt. — Nagos Svaatiu Károly apát 5 frt. — Svastíts Gyula 13 frt. — Dékmár János 1 drb. tíz frsncos arany. — Inkey László 5 frt. — Reischl Venczel 5 frt. — Kováts Ferenci 5 frt.
— Gsil Endre 10 frt. — Szigethy Antal 2 frt.
— Unterberger Ferencz 2 frt. — Holczman

Fenwcs 1 frt. — Borondi János 3 frt. — Lu-perszbek Sándor 3 frt — Ertl Károly 60 kr.
— Sélyomy Lipót 3 frt. — Villáai Pál 2 frt. _
— Ober.cb.sll István 2 Irt - Csák (Kasxnár)
1 frt 50 kr. — Novak Ferenci 50 kr. — Ta
kács Jenő 1 frt 50 kr. - Viosz Béla 1 frt. -
N. N. 2 frt. —Szilágyi János 1 frt. — Kohn
Mór 1 frt. — Jósa László 2 frt. - Schatz Mi
hály 1 frt.
Helyi hirek.
— A kontteintinApoljfi küldöttség
febr. 3-án d. a. 2 órakor indult el a török tóvá
rosbóL Nagy-Kanizsára — ha valami véletlen
közbe nem jő — febr. 10-én, szombaton az esti
vonattal érkezik meg. A tűzoltóság testületileg
kivonul üdvözletükre.
— Népünnepe volt a nagy kanizsai
tűzoltóságnak múlt szombaton, -z általa rendé
zett tombola estélyen, 1500—2000 egyén mint
a raj hullámzott; dicséretre legyen moi»dvu
rendetlenség nem fordalt elő, csak egy volt a
baj, hogy Knortxer urnák nagy termei nem
gattaperchábó] valók,meglehetett volna nagyob
bitani
— Meteorológiai ésileletek a nagy
kanizsai fógymnasiumnál 1877. évi janaár hó
ban. Közép légnyomás: 749 17 milliméter, leg.
nagyobb légnyomás: 757« mm. 28 án reggel
7 órskor, legkisebb légnyomás: 738-0 mm.
31-én reggel 7 órskor. — Közép hőmérséklet:
4- 3-31*C, legmagasabb hőmérséklet: 4-
13-2*C 5 én és 8-án délután 2 órakor, legala
csonyabb hőmérséklet: — 5-0*C 30-án reg
gel 7 órakor. — Kösép páranyomás: 5*39 mm.

— A levegő közép nedvessége százalékokban :
9021/,, legcsekélyebb nedvesség: 65"/„ 1 én
délután 2 órakor. - Közép felhőzet (0 tói 10 ig
számítva): 6 5. — Egészen derült ég (0-vsl je
lölt) éazleltbtett 7-szer. teljesen borult (10-sel
jelölt) 42 szer. — Közép szélerőaség (ától 10-ig
számítva): 2*3—5-nél erősebb szél volt 4 na
pon. — 93 észlelet közül jegveztetett összesen
85 szél és pedig: északi 27, északkeleti 3, ke
leti 14. délkeleti 9, déli 20. délnyugati 9. nyu
gáti 2, északnyugati 1; szélcsend pedig 8 ssor.
— A légköri csapadék ^esö, hó, kiidl havi ösz
ssege: 15 mm tiső esett 4 nspon, havazott 3
napon, köd volt 4 napon, zúzmara volt l napon.
6 án este X óra után villámláii észleltetett dél
nyugat felé. — E hónapban egész 18-ikáig in
kább tavaszi, mint téli volt as időjárás s egé
szén elütött az év ezen szakának rendes hőmér
sékleti viszonyaitól annyira, hogy a hőmérő hi
ganya ezen idő alatt egyszer sem esett a fagy
pont alá. A hidegebb napok csak 19-én kez
dődtek s tulajdonképen csakis a 25-én beállott
havazással fordult határozottabban teliesre az
időjárás; a hónak ugyan alig maradt nyoma a
hónap végéig, de minden nap fagyott. É hónap
közép hőmérséklete '.l'23 fokkul magasabb, mint
H mait év január haváé. — 20-án reggel 7 óra
45 perezkor gyöngébb földrengés éazleltetett.
mely déln*! északnak vette irányát. — A hó
napnak már első felében kezdettek a magyarii
cserjék virágzani s a syringa levelei a rügyek-
ből olóbujni; a vetések gyönyörűen zöldellet
tek. F.
— Nem U uf F. évi febr. hó 3-án Sü meghen Reményi István lakatos inas az ólban akasztotta magát fel, a véletlen érkezett segély következtében már ismét üti a vaaat. A fiu 14íe csak ngy kell bánnom, mint többi cselédeimmel !
— Legszebb grófnő ! — mosolygott a USrpe
— s csakugyan képes lennél Ujváry János leg
hívebb szolgád irányában is oly kegyetlen lenni ?
A grófnő akaratlanul ajkaiba harapott.
— De hogy is bánhatott volna el Ujváryval is
oly könnyen, mint többi szolgáival, hiaz reá
nézve a törpe nélkülöahetlen egyéniség volt s
éppen ez volt as ok, hogy Ujvárynak nagyon
sok olyas volt megengedve, miért mások —
nagyon könnyen fejeikkel lakolhattak volna.
— Hagyjak most ezt — szólt azután az
úrnő hü emberéhez — hanem ezután több figyel
met es pontosságot kívánok tőled.
— Parancsolj legszebb grófnő bármit —
mosolygott egész megelégedetten a törpe — s
Ujviry, a hú szolga a szokott pontossággal fogja
azokat teljesíteni.
— Ujráry — szólt Erzsébet egy gyen
géd kézmozdulatul helylyel kínálva meg a
törpét — tegnap valami hadnagyról meséltél
nekem.
Ah, a fiatal ha^nagyocskát gondolja a legszebb grófnő ugyebár? — vigyorgottá törpe
— a szép hadnagyot, a ki tegnap, anánt beszéli
vidékünkön barangolva eltévedt s a várba jött
éjeli-azálhtst kérni?
— Mond csak UJTÍry,saép as a hadnagy ?
— Szike, vsgy barna.
— Szőke, csillogó kék ssemekkell —
kancsalitott a törpe.
— Ah, szike, kék szemekkel! — sóhaj
tott Erzsébet, miközben fekete szemei szikrá
kat szórtak. — Éppen as én izléaem! Hias tu
dod Ujváry, hogy én a kék szemekel nagyon
Meretem. — De moad csak, nep, nagyon asép
az a kit hadnagy?

Meghittem azt! — vigyorgott a törpe — Ilyen csinos ficzkó nem minden nap vetődik a csejthei várba! Különben, ha parancsolja legszebb grófnő, még ma a boudoirba vezetem.
— Igen, igen Ujváry, mielőbb óhajtom
látni! — válaszolt s grófnő kéjben úszó szemek
kel s s törpe egész készséggel ugrott fel helyé
bői, hogy úrnője parancsát teljesíthesse.
— Várj, várj csak Ujváry, még valami
mást is akartam veled közölni. — Igen, most
már eszembe jutott. Gondold csak, ma reggel,
midőn Malvinát ügyetlensége miatt egy kissé
arczul ütöttem, kiömlő véréből egy csepp ide,
nézz, ide arezomra cseppent s képzeld csak, mily
felfedezésre jutottam ! r Mos, ugyebár nem tu
dod kitalálni ? Egyszerű as egész és mégis na
gyon fontos! Hát a honnét a vérfoltot letöröl
tem, ott arcabőröm sokkal finomabb és fehérebb
lőn. Látod ? hisz magad is meggyósődhetel róls.
— Mii gondolsz Ujváry, hsaz ember egész tes
tét meleg ember-vérben füröeztené? Oh, én azt
hiszem, sbőr vakitó fehérséget nyerne s az em
ber örökre ifjú, viruló fiatal maradna!
— Pompás, nagyazerfi gondolat ez leg
szebb grófnő! — vigyorgott a törpe. — Oh,
akkor az éo úrnőm lenne a legbájolóbb asssony
nemcsak Magyarországban; de az egész vilá
gon I — Még ma felállittatom a flkrdó-saobában
a gyilkoló gépet, ssép komornákról meg msjd
gondoskodik Ujváry a hű szolga! Ohó! Vaág
es Zsitva völgyében van ssép leány elég! Ámbár
— suttogott a törpe — némelyeket már jó pénz
ért sem lehetne s osejtbei várba csalogatni!
mert as igasat megvallva, különös hirek kerin
genek as ostobs nép kösött.
| — Mit hallok! — sióit elbalaványulv. a
| grófnő. — Hit beszelsz Ujváry, küjönbféle birek keringnek a nép között!?


— Eh, beszélni csak kell valamiről az
ostoba parasztnak is! Ason csndálkosnsk, hogy
minden nap eltűnik egy komornáink közöl.
— Ujváry — aggódott a nép asszooy —
a dolog sokkal rossabbul áll, mint gondoltam t
— Sőt ellenkezőleg, sokkal jobban, mint
a azép grófnő hiazi. Az ostoba népség szentül
meg van arról győződve, hogy a tüzes ördög,
vagy a seprünnyargaló boszorkányok ragad-
ják el komornáinkat a várból.
— De ha esetleg a császár fülébe jönnek
e hóbortos hírek ! V
— A császár 1 —szólt kicsinylőleg s törpe.
— Gondol is a császár azzal, mi történik a
csejthei várban. Különben nyugodt lebet a
■zép grófnő addig, míg Láng Fülöp, a császár
mindenhstó komornyikja aa én barátom, Ru-
dolf mitaem fog tudni a történtekről.
— Jól van Ujváry, én bisom ben
ned — válaszolt Erzsébet, egészen megnyug
tatva a törpe utóbbi szavai által. — De most
kérlek távozz s küld hozzám a ssép hadnagyot.
Égek a vágytól, ót mielőbb láthatni!
Hanem mond csak — suttogott a grófnő, égessen kösel hsjoivs a törpéhez, — ha majd megtalálom unni a azép hadnagy caókjait,akkor?
— Hshshs! — kacsagott a törpe — ak
kor majd én veazem pártfogásom alá as epedő
sserelmest s reménylem, hogy nem less alkalma
a csejthei várban történtekről s itt élt szép nap
jairól másoknak meaélgetni, hacsak — a más
világon nera!
— Igen Ujváry — suttogott a ssépasszony
— ö neki nem szabad a várt élve elhagyni! —
De most távozz kérlek, menj s küld mielőbb a
ssép hadnagyot
A törpe alázatos hajlongáaok között vigyorogva hagyta el úrnője boudoirját.

VIII. A vér fai dó.
' A szőke Darnóy hadnagy már körűlbelől egy hete, hogy a xzép Báthory Erzsébet vec dége. S Ujváry, ki majd az egész napol Victor oldala mellett töltötte és még gondolalát ia el lesni látszott, mindent elkövetett, bogy a vendég jól érezze magit; d» másrészt arra is volt gondja a ravasz törpének, hogy Victor a várban történtekről mitse tadhaason meg.
És Darnóy nem is gondolva arra, hogy egyhamar a ssép asszonyt elhagyja, a lehet* legjobban érezte magát a csejthei várban.
így múlt el egyik nap a másik után, midőn Victor egyszer csak azt kezdte észre venni, hogy azok a tüzes fekete szemek, azok a pihegú hófehér keblek, a puha ölelő karok egészen el vesztették reá nézve ingeröket és s grófnő ú. ki máskor mindig oly epedve várta, most már c"k *gJ %?**& moaolylyal viasonozta csókjait. De másrészt a törpe különös viselete is kezdte bántani s ugy Tette észre, hogy minden lépésére ügyelnek a Tárban. Elhatározta tehát magában, hogy amint lehet, bucsat vesz a szép asszonytól. Ujváry azonban mit sem akart erről tudni és ettől a naptól fogva részint, hogy Vic-tort lebeszélje szándékáról, főleg azonban azért. hogy vendége figyelmét elvonhassa a várbau történtekről, a nap legnagyobb részét Damóy lak-szobájában töltötte.
Ily alkalommal találkozhatott azután Victor néha-néha a grófnő egyik vagy másik ko-mornájával, amint a félénk leányok urnojök parancsait a mindenható Ujváryval közölték. Éa Victornak, kinek a várban léte alatt soha sem volt alkalma a komornak közöl csak egy-gyei is beszélhetni, különösen feltűnt, hogy azok a azép leányok mindig oly bánatosak s hogy örökösen köny ragyog kisirt szemeikben.


urak budapesti ••nemff kenftkedéveoen megje-I lent: .Mért ég * ctagányot könywspp'. Heine H. költeményére zongorékiaérattel irt dallsmot Bech Jóssef. Ár. 50 kr.
— Sárid hirek, A . Kisfalodv Társaság* uj tagjaiul Gr. Ssechen Antal, Ágai Adoll és Kasár Emil válaastattak meg. — Kossuth Lajos sí erdélyi museamnak adja as egyetlen 1849-ki magyar érdemrend első oastályu diai-jelvényét, mely Beme volt. — Odessában egy nihilista ssellemfi nónöveldét feloszlattak. — A Tácsi siketnéms intését alapvagyona javára aa utóbbi 3 évben 6069 frt folyt be. — A keleti marhavóas csak Gralictiában uráig. — Féosvá-ros ssám vevője 6 eser frttsl megssökőtt. — A .Katonai Lap* megszűnt. — Az amerikai választásoknál 8'/, millió szavazatot aduk be. — Bécsben .Hunyady László' és .Bankbán" magyar operák előadására késtülnek. — Donsdio Bianca Zágrábban vendégszerepel. — Ssobostló város 100 frtot adott a Deák szoborra. - Ali-roli tartománygyülés felosslattatott — Murád exrultán állapota javul. — A tultán királyunk ő felségének csibukgyUjteményt küld ajándékba. — Szabadi Frank Ignácz jeles sene-ssenő tőrök-magyar indulót szersett, Midhat nagyresir elfogadta a dedicatiót. — A magyar vasutaknál 1300 betegsegélyző egylet van.
Vegyes hir.
— .As turópai had$er6gék Utisdma. A „Vedetla" összeszámítja, hány katonát állíthatna síkra egy átalános háború esetén Orosz , Német-, Angol-, Franczia-, Olasz , Török- ée Ausstría Mag) arorsság. Eaen hatalmak reodel-kesnek összesen 5.600,000 katona és 773 hadi hajó fölött, melyeken 6074 ágyú van. Ebből stámitvs 10*/fl-ot a nem barctolókra, a fonma-radó létszámból még '/,-ot a helyőrségek és kikötök őrizetére, még mindig marad 3.360,000 ember, 470 hadi hajó 3650 ágyúval. — Szem elölt tartva ezen levonásokat, s a magyar honvédséget 200,000 főre téve, Ausztria-Magyar ország egy orosz-osztrák-magyar háború esetén 600,000 embert, 17 hadi hajót, 120ágyúval állíthatna szembe Oroszországgal, ebVez számítva Tőrökország részéről 240,000 katonát, 60 hadi hajóval és 300 ágyúval, összesen 840,000 katonát, 77 hajó 420 ágyúval lehetne Oroszország ellenébe fölállítani. Ha Anglia ia csatlakoznék a szövetséghez, adna 120,000 katonát, 348 hajót 2100 ágyúval B így ahárom szövetséges hadereje tenne össiesen 960,000 katonát, 325 hajót éa 2520 ágyút. Ennek ellenében kiállíthat Orosi-orsság 540,000 embert, 24 hajót 100 ágyúval: t föltéve segitnek neki a sterbek 60.000, a mon-tenegroiak 25,000 s a görögök 50.0U0 katonával, rendelkeznék a muazk. hatalom 750,000 ember fölött Tovább fUtve az adatokat, nevezett lap igy állítja szembe a hatalmakat: Orosz-, Olsss-, Németország seregei, szerb, görög se-gitzéggel együtt: 1.875,000 katona, 82 hajó, 500 ágyú ; a másik részen : Ausztria-Magyarország, Anglia-, Török és Francziaoraaág: 1.800,000 katona, 385 hajó és 3210 ágyú.
Paplnseletek.
KBrjegysS : Ah, kedves kísaassony, amint látom, e regény nagyon érdekli ; már magam is kíváncsi vagyok, bogy azt ki irta . . .
Falsai kisaeesony: Hit gondol jegysS nr I ugyan ki Írna egy ily hossza regényt: hisz aem látja, bogy ex csak nyomtatás.
Vendég. Ugyan veodáglos or, miért oly haragos, hitt ma a balosoktól szép jövőd elme rolt ?
Vendégi5* : Bisr, volt, volt — de mikor abba a ti» liter borba, amivel többet számítottam fel eteknek a korbeljtksek, nem tathetttft TÍMK.
Bankár: (a jótákon* bazárban.) Mennyit kóstál ez a ▼irica-bokrMi ?
Grófnő : Egészen tetszése aierint, uram. Bankár : Nem lehetne olcsóbb ?
— Honnan van ac — kérdi a baka as atma-■irosó Haller haamártol — hoff kmtaket a nép min-denfiU tárt karokkal fogadja, minket pedig h* bos-sájnk kTártelyosDak. görbe iremmtl nés !
.Onnan öcsém! mert mi ■ iaireia«g felét ■•m be adóeuknlióba.
Egy tadománjosan képzett egyén 1 ereiét inraa toetrérének, a pAn* nOk voltát így adta tndtár* :
SsereteR teetrér ! a léül mioemOcéféDek rató-dieága igea alacsony fokra emirmaaxttt.
.Édes fiam BOrgosdi! — kérté a Uaitó -mosd meg nekem, isit támen ez a eSik wt5 : ,quod tánc!*
Annyit tesz, hogy Qaittnng!
Hát a*t megtudnád-* moaftaaí, mi less a né-I halála atán ?
,Tóf I (Tóit).
A káfitorrizsgáii egy otóUgosmi exámesre vost kántramuk ezt a kérdett tettek fel .ni as ige* 1 .A mit hajtogatni leheti — feleié komolya* — például a caatora!*
BUopták a parasztnak a torit s elment följelenteni
Midoo hazatértekor feleseget a Tesztolftég f6-lOst még mindig háakadni látta, így vigaaztali: ,N« airj astsoay I majd megfogják as nrak drótos I" (Te-legraph)
eres! — Nagy-Kanizsán szinte ujabban egy tebeneet mentettek meg as öngyilkosságtól.
— .Nemxetköxi" muvésztáreaság urt
Kiadásokat a .Szarvas" vendégfogadó diaz-
termében nagyszámú közönség előtt. Igazgató :
Komáromi Jenő. A tárgysorozat ,német", a mű
ködik : angolok, az igazgató : magyar, német éa
aigáoy előadással.
— Nagy-Kanitaaváro* képviseli tes
tületének közgyűlése Beliu József polgármester
ur elnöklete alatt múlt hélfon megtartatván, a
nagy fontosságú tanácskosáaról, tárgrhalmas
miatt, jövfl számunkban szólunk.

— Malatins*ky Lajos aala egarazagi
kir. törvényszéki biró a budapesti kir. itélótáb-
lábos pótbiróvá nevettetett ki.
— Hymen. Kózsavölgyi Borcaa kiaaz-
azonv, Kozsavölgyi Anul felsoelemi tanító ur
kedves leány ávalBerger Ödön m.kir.távirdatiszt
a scab. all. honvédhadnagy ur jegyet váltott.
— Gőzfürdőnkben a kazán megreped
vén, e miatt bir szerint márczius l-ig sárva
van a különben is árva intézmény.
— Csáktornyáról írják nekünk : E hó
elején tartatott meg a .polg. egylet tánczvi-
galtna. — A terem Ízlésesen volt feldíszítve. —
A zene jó volt. — A szombathelyiek (Darázs
xenetársulata) játssottak kitűnően. — Sok szép
leány, de még több atép fiatal menyecske tette
díszesé a tánczvigalmat — Méltán nevezték
rmenyecske bálnak". — A vigalom jótékony-
czélu volt. A casinói könyvtár számára 34 frtot
jövedelmezett felülnzetésekböl. — (A névsort
legkjizelébb.) — Febr. 2-án Daráas társulaU
hao^versenyt rendezett közkívánatra. — Né
hány százast elvitt Csáktornyáról, de megérde
melte. — Majhen Józsefné ivén a török sebe
sültek javára is szépen adakoznak a csáktor-
nyaiak. 70 frt eddig az eredmény. Az adako
zók neveit is megküldöm legköselebb. A varasdi
színház igazgatósága telszólitolla a caákt. polg.
egyletet, hogy építsen színpadot a varasdi színé
szek számára, a kik hetenként Csáktornyára
ránduloának előadást rendezni. — F. bó 4-iki
választmányi gyűlésben e tárgyról az a határo
zat hozatott, hogy a polg. egylet jelenleg nem
rendelkezik annyi anyagi erővel, hogy a varas-
diak kérését teljesíthetné. — Erősen készülnek
a tüzoltóbálra, a mely fényesnek ígérkezik
lenni.
— Megérdemelt kitüntetés. Tscho-
chobej József előbb zalalövói, jelenleg mnra-
szerdnhelyi m kir. utmroter a felügyelete alatt
Álló államutak mellékét nagymennyiségű gyü
mölcsfákkal beültette, azokat nemesitette, ápolta
é« term'itákká kinevelte: nevezett Tschochohej
Jórsef ulmester e részbeni érdemének elismeré
séül lankadatlan buzgalmának jutalmául a hogy
a zalamegyei gazdasági egyesület lendületet ad
jon a kerti ipar ezen agának is. mely több or-
üzá^ban annyira el van terjedve, hogy vaióaá-
p» államvagyoDt képez — restére elsőrendű
dijat U aranynyal, álon télül elsőrendű dicsérő
okiratut sza az meg a zalamegyei gasdasági
'gyesület s a zalaegerszegi m. kir. építészeti
hivatalt az okiratnak, a 6 drb aranynak jelen
végzéssel együtt leendő átküldése mellett teljes
tisztelettel felkérni határozza avégett, hogy
amennyire hivatalos köre engedi, némi ünnepé-
pélyesség mellett, legalább a jutalmaidul szóm
szédos utmcsterekoek és a közaégielöljáróknak
jelenlétében a jutalmat, ugy az okiratot Tscho
chohej József utmestemek kézbesíteni szíves-
— Hit jelentsenek ások a bus arcsok,
azok a könyes ssemek ? — gondola magában.
— Csak egyszer lenne alkalmam kös6lök vala
melyikkel beszélhetni. De lehetetlen, hisz ez
az á'kozott törpe áléhoz sem engedi jutni sze
gényeket s alig, bogy szobámba lépnek, már
viszi, vonszolja magával okét.
Ma délután azonban hasztalan várta Vic tor mindennapos vendégét. Elmúlt öt óra, már hatot is elütötte a vár-órája, Ujváry azonban még mindig nem mutatta magát
Darnóy gondolataiba mélyedve, egyedül ült szobájában, mígnem a folyosóról jövő léptek uja felébreszti merengéséből.
— Most jön a törpe gasember, — gondola magában. — De hol a pokolban lehetett ily sokáig?
E pillanatban felnyitott a szoba ajtaja s Damóy egészen elbámult, midőn a várt Ujváry rut alakja helyett a grófnő egyik elrsgadó-azép-ségfi komornáját látta maga előtt.
— Úrnőm Ujváry urat hivatja, — sa61t
alig hallhatóan a félénk leány, asemérmeses
sütve le szép szemeit.
— Ujváry nincs itt kedves gyermek —
válaszolt Victor, miközben helyéből felkelt s a
komorna felé közeledett.— De. mond csak szép
angyal — folytat* megfogva a leányka kesét
— miért félsz, miért remegsf ugy s miért e foly
tonosan kisirt szőrnek ?
— Oh uram — suttogott a nő, aggódva
hordva szemeit körül s szobában — biss tudja,
hogy én is a grófnő komornáia vagyok s es
már magábanvéve elég arra, bogy valaki bol
dogtalan, kétségbeesett legyen. — Azonkívül
ma még holdtölte is vanl
— Holdtölte ? — oaudáikoaott Victor. —
Azután mit akarás eszel mondani szép angyal ?

kedjék. A zalamegyei kir. állam építészeti hivatal főnöke Stunn György ur tudomás és hasonló buzgóaág serkentésére a kanizsai, letenyei, keszthelyi, tapolczai, sumeghi, baksai és mura-szerdahelyi kir. utmestertégekkel azzal köröai, hogy ezen végzést a tekintélyesebb és uállamut mentén fekvi városok, vagy kösségek elöljáróságainak bemutassa őket, nemkülönben a járás bel i tek. ssolgabirói hivatalt aláírásra felkérje és végre s kir. utmaster által is látta-mozia. — Vajha a tevékeny utmaster dicséretes példája mindenütt kove'ttetnék.
— Karnevál Alsó-Lendván. Farsangol
az égést világ. (Wnajeff farsangol. As orom
hadsereg asérl nem támad, mert bizonyosan
farsangol. Törik atyánkfiai duplán farsangol
nak, mert bottá még korteskednek, Milán és
Nikicza urak szintén megforgatják előbb Kar
nevál kisasszonyt, mielőtt ujrs kirántanák vi-
lágrenditő kardjaikat. A mi nemzeti bank- és
és vámpolitikánk ssintén farsangol és pedig a
jó ég tudja, meddig! No, tehát ennyi vonsó
példa után mi sem akartunk itt hátra maradni.
Megakartuk mulatni, bogy mi is élünk ! Élünk
bizony és emelkedünk, még pedig, mint s ha-
Itdás kívánja fölfelé!!! Kis városunk termé
keny kebelén két szép faraangi rózsa nyilott
karácsony óta. . . Az első a tombola-esúly a
múlt év utolsó éjeién igen jól sikerült. Törők
sebesült testvéreink fölsegélyezésére meglehetős
össsegecskél hozott ez aj év reggele Nem cso
da ! Hölgy ketek munkálták talaját. Áldás is
kisérte fáradozásaikat. Nemes hölgykozonsé
günk lelkesedését és munkálkodását látvs ezen
mintegy politikai stinesetü ügy körül, aton re
mény ébred bennünk, bogy honleányi gondos-
kodáaát saját tűzhelyünkre is kiterjesztve egy
igen-igen égető hiány betöltésére stintén meg
testi a kezdeményezést; s as előbbibes hasonló
busgalommal és kitartásai! ajaerlendi meg, oaz-
szehordani a porszemeket városunkban egy
gyermekkart — ovods — létesítésére, mely
intézmény hervadhatlan babért fon hölgyeink
halántékára. ... a kisdedek halándaiból ! Be
méljetek kisdedek ! Hisz az édes anyák szivére
apellálunk ! Hanem még az mind csak semmi /
— Most jövünk a rózaapár szebbjéhez, a január
31-én tartott zártkörű tánczmulataághoz. Asae-
rény tombola-estély mécsvilággá seugorodik
össze ennek meteor fénye mellett! Valóban
a második rózsa pom pájs, különösen illata
tanulékonyságot tett a rendezőség munkássága
ée bölcs előrelátásáról! De meg is van
ám a látszata! Valamelyik jótékony intését
meg is emlegeti azt — a rózsa termése ugysnis
erre volt szánva. — De még a kesdeményesók
is megemlegetik tslán, minthogy a körülbelül
200 frtnyi deficittel egy jótékony intését sem
óhsjt gazdagodni. Ennek a rendezőség ugyan
nem oka.
— A* .Apolló' uenetnnfolyóirat
legújabb száma következő tartalommal jelent
meg : 1) Kaszás csillag jár az égen, népdal át
irat Sípos Antaltól. 2) Töredék Jonas Emil .Ja
votte" csimu dalművéből, Hölsl Lőrincitől 3)
Uedoute polka francaise Nagy Bélától. A ton
gorázók és énekesek számárs igen sjánlhstó,
most már havonkint kétszer megjelenő folyó
irat előfizetési ára egész évre 6 frt, mely a ki
adóhivatalhoz (Budapest, vár orssághás-utcaa
i<4. sí. a.) küldendő be.Még folyton előfizethetni
az egész évfolyamra.
— Vj tememül. Táboratky és Partch
— Hogyan ? ön már oly hosszú ideje,
hogy nálunk van s nem tudja, mi asokott hold
töltekor történni s várban í
— Mi történik ? Egy siót sem! De beesel j
kérlek, szavaid égessen kíváncsivá tettek.
— Igen! — sóhajtott a leányka. — Be
szélek, elmondok mindent, mi e bünféssekben
történik, mi engem s többi társnőimet oly bol
dogtalanná, oly kétségbeesetté teás 1
Egy különös érzemény fogta el Victor egéas vslóját ez utóbbi szavak hallatáras félve, de mégis kiváncsian várta a komorna elbeszélését.
— Oh, mily sok, mennyi ssép leány tűnt
el már örökre a csejthei várból aióta, hogy én a
grófnő szolgálatában állok 1 — sóhajtott a
leányka. — Eltűntek s azután többé soha sem
láttuk őket! A legutóbbi nspokban pedig leg
jobb barátnőm, a legszebb komorns veszett el
és most, .... most én rajtam van a sor!
— Nagy ég! kiáltott Darnóy. — Ssép
leány, te iszonyú dolgokról mesélsz!
— Oh, nem mese ez, hanem a legszoiao-
rubb valóság I
— De mond csak, miből következteted,
hogy most rajtad van a aor ?
— Urnom irántami viseletéből, színlelt szeretetéből. — Oh, rég megtanított már arra a tapasztalás, hogy a komornak közöl mindig azok lesznek ss áldozatok, kik a grófnő kegyeiben részesülnek és most — én vsgyok as a szerencsétlen!
— És nem tudjátok, hovs tűntek többi
társnőid V
— Oh nem I De borzasztó sejtelmein azt
súgja, hogy megölik őket! — zokogott a ao.
(Folytatása köv.)

Paalin«: ürran Karis«>, ée ni tort eked telíteni aion a ajálé tOrveavsaéki iraosoo ? Maritka : Csupán sx, b->c7 nöol vflts.
is váittftlvu. februártet 6.
V. iquei 62.60; 5#/. nem
68.— ; 1860-kí ÜlMUlmi köloafin 110,75; Unk-v. 833.— ; hitolintáMti ráMvényok 147.10; London 124.30; magyar iöidtehermeniini kút-vény 73.— : ; temoirári fóldtohermeDttiti köt-T«ny 71.50; aoproni föld tehermentes kötréaj 71 75; borrát-ii.TOD fbldtehermenteai kőtveay —.—; esQt* 115.80; o«. kir. arany 5.89— ; Napoiwod'or 9.93- ; arany jár. 74.50 ; márk» 61.—.
Felelóe szerkesztő : Báterl Ujll-
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és költség nélkül a
Revaleseiére do Barry
gyógytápszertől Londonból.
28 év óta semtninemv betegség sem volt képes e keUeme* egészségi tápmernek tUeiU-áUmi § fitzvos&ek biaoDyoi as felnSttekoél ogymint gyermekeknél orvouág éi kölUég aélkftl minden gyomor-, ideg-, mell-, tado-, máj-, mirigy-, nyákiárty»-. >é.egxén-, bolva^- éa vetebaj-, gtlmí-, aaxkdr-, oebéc lélegmft#-, kebCgés, emésstbntlenség-, duguláí-, basai*-D£S-. álmatlaDeáf-, gjenfeitég-, aranyér-, visi-betegség-, lásisedfllea-, Tér-megtsorulás-, f&lsübongás-, émely gé% éa banyái, »6t terhesség folyamatábau, hártyalob-, mélakór-, lOTásyodás, uús, k&esrcny, sápkór ellen, ngyssintéa cseesem3ktiél eledeltll dajkatej helyett előnyt érdemel.
Kivonat 80,000 biaoayitráAybdl gyógyításokról, a melyek minden gyógyszer ellen dacgoltak, e*»k kö«t bUooyitrányok hr. Wnr»er UnártÓl, Beoeki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde tanár, Dr. Ura, Castlettnart grófnS, Breban márkioé, Iaaensteio hercseg Mennidorf-Ponlíi ministerelnOk es több magas áliamKemélytol, tetn&sr* bérmeatre beküld cm ok.
Rfirldrevsat kivonat 80,000 kteoayft-
Hét nara most már, midin ▼igaastalbatian állapotban voltam. Kell- ás idegbajban nanrvdtem agy, bogy napról-napra szemlátomást fogyatkostam, ennek következtében Unolásomtol hnumoib ideig háborgatva, voltam. Ekkor csodálatos RevaJeftciére-jértil ballottam, act foltfa»nált»m és bistosithatom, bogy tápláló és kellemes Revalesciére-ja egy bari élveaese atán, tökéletesen egéavsegesnek ét erSsbOltnek ár-■em magamat, ogyannyira, hogy A tollat a legcsekélyebb reezketés nélkül bírom vetetni. Indíttatva énem magam esen aránylag igen olcsó ialctee eledelt, minden ssenvedSiiek mint legjobb scert ajánlani és ragyok alásatoa ixolgája.
TE&CHNEK ŰABOa, a magasabb kereskedelmi-tanintézet haligatója
Ai igea nemes de Bréban markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uraml Hájbeiegeég kovetkettébeo hét ér óu borsasató sorradasí állapotban voltam. Nem birUm olvasni vagy irai; reszketé* fogta ei idegeimet és egész testemet, ronc emésztés, tartus álmatlaaaág éi a miodonUlani idegráikódás idestova hajtott s pil-laaatra sem volt uyvgtom, t mellett a legitagyobb mérvben mél&kóros valek. Sok orvos báot el relém anélkül, hogy kfinnyebbűlést ssereshettek volna. T8 kéletsM kétségbeesésekben as Ön Revaleaoiáre-jét ha«s-aálUm s aoit, mintáa három holnapig éltem Tele kouSnom a jó Istennek. A E«valesciére a legfSbb el-isaeréet érdemli, egéaz«ég«met t3kélete«eo helyreil-Utotta ■ oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalhatom. Fogadj-* tisztelt ur legforróbb kSssBavtem ás teljes tissteletem nyü rám tátit. DE BEÉHÁkt MÁRKIKÉ.
75,877. ss. KGller Flórián, ee. k. katonai fel-QgyetS Nagyváradon tfiáS- és légcs0-harot, fejazedftlée ee mellsaomJásból.
65,715. De Montlonis kísasuoay, eménthetleii-•ig, álaatUnaág és sorradáaból.
Táplálóbb ievén a húsnál, 6O-wm msg-kiméU a gyógyttsr árúi, felnőtteknél ugy, mint iJUl
PlOsMletKsAlMs. ■/ fomt 1 (rt. W ki, 1 fest 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 fost 90 frt^ 94 font 86 frt. B«rales«i4re piskóták sselea* ezekben * frt 60 és 4 frt 50 krral. Revslesciáre Cho-eolad* táblákbaa 12 e*ászer* 1 frt 50 kr., Ü-r. 3 frt 50 kr., 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 190 oséesárs 10 frt — 288-ra 20 frt _ 57G-ra 36 frt. —
MegrsDdelhetl Barry du Bvrj & Comp
álul, Wien, WailtUcbtfaw Nr. 8.,
Valamint miudao varo* &6{J***ttirKib»B SS Aiaer-kerMk«das«ib0n ; atookiral a bicii hás aújidao ri-iikrt lucklldi portai alalvisj T»JJ ota»»st mallttt.
V.-Xosúsdn Prdpr Bila, {euUkt Lovdk Ki-l) óáái
■wíyy yffVwHInT sts« tsvlsn ^
Pesten TSrtk Józsetnél; Aradon Tones F. U társánál; Debraczeaben Mihálovits IatvéB gyógyszertárában a kigyóhos ; Eszéken Davis) ' Oyuia gyógyazerésznél; Kassán Wondrascheit Károly gyógyss^ Marosváaárkelytt Fogansi Dömötörnél; Pozsonyban Pisztorí Felixnéi és Söla Rezső gyógyss., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga, A. gyógyaz.; Temeevárott Pap József városi gyógyazerésznéi, Újvidék Qroasinger C. 6. és Erast János gyógyszerésznél : Varaidon dr. Haltor A. gyógysa., Verseczen Fischer Hóricznál, Zágrábon Irgal-masok gyógyszertárában. Tisza-Ujlak : Koyko Victor gyógyszertárában.
•) ■ nrss alatt k«s»«ssrt tslslüsslgsl asss
váltai a Baark.


Pályázat.
Mathiász János
Hirdetmény.
alolirt káptalan ríaaírol koahirré tetetik, hogy a »ara»i-tSp-b.n a U ax. alatti ,«ndeglo a borméré. joggal atyátokra
r. offert ntján oerbeadando. — Ai épület elail emeletiben Tan inatrncttuul .llátott —oba. Talaaúnt 4 reodégeaoba *• egy bor-
rűtl >- " alao emel.tib.n ran 3 .eodeglo i. 1 T.odé«~oba,
f.laS niparirni|i aaSMiakola talajdonoaa Kaaeáa, figyelmébe ajánlja
miode. aaSlSkedrelSnek s leghiratebb fruciii astiSUnyeaslok által U
li|fiida|>bbuk eliamert eaSlogynjteményoben találtató minden eddig
jl ljbb li tiU lt iibb bjoksl lima <■
be
elto ri(ibb bjoksl lima <■
|f| gyj
egjeleat legojabb, Talamint t.ajiaiU<re gyokarea veM^kb A b
Uirt (rucsia, ui(ol *• n.i>i.t állasokban ta
tort anaea ^taölu-kiállitáaokoa le;.1.0 kUa*t«U.«kk.l jutalmaaott
fajok > frtiól I.Í«U !6 krif f<lir>, 25 krtol Uf.lí 15 krí( 7,-ára, mii
d.Q rácibb ChaM^ai, valamint máa honuokbaD iameretea <-l*oran2D fi. .
jókból 100 .ima rwl 4 frt 60 kr, máaod rango fajokból 100 ai» a I 100 font 80, 260 font
TMSSO 3 frtra letsallitra, tehát a kulfitldi irakhoa kap«.t fel.U. olca'
áron 1877-ik évtSl keidv« negTandfilbetfik. — Madelune AD^VVÍA. leg
korábbas éro atfj ftlrtfl a oaf7 OTal(Omb01jfl aárp uemfl l«^.laő raog
reodkirűl bfit.rm6 caemagafajböl 100 aim 10 f 1000
T.aaao 85 frt.- — Ám Saaxca asolSfajokat bérmrausra kapbato lriao.li miki
^ watt 80 kr. ....
lánes aiántófold ; a aaoav lapadláa.
;»' ^ ;inc« é. jég.er.», ki. krrt é. nsédépdletben Tao két rsndégixoba,
bekOl-
Aa ajánlatt.TEk tartóinak aa .ddúji haaaonbérnek
nak megf.1.16 bán.tpéntt a .ágrábi káptalani nradalm,
d.ni, a bol i. a bérl.eadái (.Hitelei b.tíkintbetok _ ,
(281 1—3) Azagrábi káptalan uradalmi igazgatósága-
xo 10 frt, 1000 ai leiro catbalOffna miodsoko
Minden haaaaornlaaon, binyilkáaodáaon, rtTágvtalaneágon, gyo-morbnrnton íelíllTOdáaon. ..éd.lgí.en, Tállo-lá.on, arany áre., borai-IKeeekeD airgaaigon, aápadteácon, koae.en/en, Ti.kóraigon ea Te..ba-jon .arn'tedSkaek a már 6 ' íren át jónak tapajítalt
Mathiász János,
Friedrich János gyógyszerésztől Malaczkán (Pozsonmegye)
(285 1-3) T*lfl
(Í78 t-t)
jaruraaáp nSlSiakola
kárpáthi egészségi labdacsok
9851
* aiáoltatnak.
p 876
Árverési hirdetés.
Alolirt kiküldött Téfrehajtó s p»lj. tk rdtt 403. §-a erUlmélieii
•Biy dobos 15 labdaeareal 21 krba jí; egy tekerca 6 doboaaal 1 ftt 5 kr, poétán 1 frl 10 krba j«. Keroeebb, mint egy tekére! nem
Baktárak: Bndapeaten Pormágyi J. gyógyaaereal nrnál, három korosa ntcaa, Poaeonyban Piaatórj Bódog gyogyaaeriu nmál.
Beérkezett hálakSszonetak kivonata.
égett alrendéit biatoaitáai TégT.bajtáa
biriilag l.foglalt f 1370 frtra ti.caUt ó borokból álló ingóaigok >í árrerés otjáu eladandók, minek a helyaainéu, Tagyia Kia-Ko-maromban leendő eazkoiléaére határidőal 1877-ik ÍTÍ oáreains hd 1-ao napjának déle!5tti » órája kitdaettetett. melyhea a Tenni esindekoedk
Here 2M7 frt
ÍTÍljeaebb kflwöneea* *• fjon>orb«jt<5l mefnmbaditották.
:i V^ ÍR A
Foffadj* lefwi »•.?"*■« bb kflifőnetemet labdacsaiért, * melyek B0-
■•' •«7...h." é.1.
pj l j f
.lennel olr mfgjfgyiéaael ma«bi'atn»k : bog; aa
ái l k d 406 § it
».nni érdekleu
iugd>igok é
Kotoleaeegemnek tartom önnek tndomiaára boaai, hogy labdaeaai 3 határnak Toltak. Keeakentet, 1876. deetember ti 13 án.
ZSIGMOND JÓZSEF, taaár.
.lenne o mfgjgyiéaael ma« g; gg
•Bea árreriKO, a polg. tk. rdtt 406 §-a u.rint, asnk&ég asetéb.D b«o-
ároo alnl ii eladatni fognak.
Kelt N Kaniaaán, 1877-ik ivi febr. ko 5-ik napján.
Labdaeaait igen jónak UpaaiUltam
Smcha. 1876. d«aeiab.r bo 19 .•- , ,
HOEVÁTH LÁSZLÓ, plíbi.0..
Barts György,
kikllldiitt birólági végrehajtó.
(S82 1-S)
(Í7S 2—t)
1352. i
A 19-ik századnak
Arlejtési hirdetmény. kétségkivllMe|DígysMrűbb
A nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir. minis-terinmnak 1876. évi nov. 30-án 21721. sz. alatt kelt rendelete folytán, a nagylengyeli rom. kath. templom helyreállítása engedélyeztetett.
Ezen építmény vállalkozás utján biztosítása végett f. évi február hó 5-én délelőtt 10 órakor Nagy-Lengyelben a plébánia hivatalnál szó- és írásbeli ajánlatok elfogadása mellett, nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az építkezési költségek következően számjelzettek :
Kőműves mnnka anyaggal együtt 265 frt 06 kr.
Acs . , . 538 , 38 ,
3 . — .
806 frt 44 kr.
lerovandó 95 kézi nap-
dája
a lángeszu gépgyárnok Pfanzeder György által föltalált telsé csészékkel ellátott táblamerlegek.
melyek rendkívüli pontosságuk, szabatos és csinos kiállításuk, nemkülönben rendkívüli gyakorlati alkalmazhatásuk által világhírű elterjedést éa nem remélt kelendőséget nyertek. A világ legkitűnőbb múavatott tekintélyei, ugyszinte a császári középponti mértékszervező bizottság Berlinben, a bires technikai egyetem Zürichben s a bécsi erőmüvészeti és gépészeti tanszék (utóbbi az 1873. évi február 15-kei véleményezésében) egyetértóleg magasztalák kitűnő előnyeit a Pfanzeder álul készített táblamérlegeknek, mint az eró-múvészetnek feltűnő fokozatos haladását.
Azonkívül a község részéről szám van elóezámitva.
A költségvetés, építési feltételek f. éri február hó l-ig alólirt hivatal irodai helyiségében a szokott órákban megtekinthetők.
FelhivatnaL a vállalkozni szándékozók, miszerint a fentkitett napos és órában, az előirányzott összeg ntán számítandó 5'/, bánatpénzzel ellátva, a kitűzött helyen vagy
Folytonos javítások s a legczélszerübb alkotásnak minden jelei megfigyelésével, leghasznosabb a kezelési móddal ! sikerült végre Pfanzeder Györgynek több évi fáradhatlan igyekezete által táblamérlegeinek 12 élü, többszörösen megpróbált szerkezetével az erómútan legfelsőbb tökélyét elérni.
Költséget nem kímélvén, éjjel-nappal gondolkodván, a nagyszerű mú létrehozatott, a 12 élü táblamérlegek mint felülmnlbatlan tökéletes test áll előttünk, részrehajlatlan csodálkozását Európa minden szaktekintélyeinek s a nagy
személyesen jelenjenek meg, vagy pedig jogérvényes aján- j közönség bámulatát előidézvén. A t. ez. kereshedelmi s flz
leti világtól függ most ezen szellemdús találmánynak lehető legnagyobb terjesztésére és minden nyilvános üzletbeni alkalmazásán közreműködni és közhasznúvá tenni.
Hogy ezen mérlegeknek nagy előnyeiről, ritka szaba-
latukat — a 107, bánatpénznek melléklése mellett legkésőbb f. évi február hó 3-ig alulirt Divataihoz küldjék be. Kelt Z.-Egerszegen, 1877. január hó 20-án.
ról saját gyaiorlaU álul mindenki meggyőződhessék, az
arákat következőleg szabink meg.
HivaUlostn meghagyatott, törvényesen mértékszervezett
táblamérlegek.
Zalamegyei m. kir. államépitészeti hivataL
Hinutn a rost üalet mncet TégeU
china-ezűftáni-gyánmkat

teljesen bMauntetjtlk, Ikenjueritve vagynnk pompáa cbioa esOat-gyártmánjaink tömérdek kéamletét a leguormabban aa elóállitáai ártn aokkal alább ^árnliuni. KiairlatU laolgiljos kí.vctle.S ki. ▼onat a Dao árjegrsékbSl, melj utóbbi kívánatra bermenteaen
»ld (Í77 2-6)
HénókeJt án:
MlStt aort 1 «t*I5tt aort
csupán ' eaupán
« 4b. kárádtanál
6 .. erikánál . „
6 „ aaitali k«a „
6 „ aaataH Tilla „
1 „ lena mtU, ..
1 „ ui-uedo
1 ,, raj.Mel.Bese „
" *Í i*S »«rral . . frt H- S-
Pfanzeder javított rendszer szerint készített 12 éllel ellátott legfinomabb minőségnek. (262 IV. 2 - 15) j Hordereje: 3, 5, 10, 15, 20. 25, 30, 40, 50 klgramm '
7 60 2M ' P rr»t,aUrto ,. 8.- 3-
6 „ etemére- ri lla
6.— 2.9* 6.— 2.5<
3 50 LM . 5.- 2-
Ara: 14,17,21,27,34.40,45,50,55 forint.
Levehető csészéjükkel azolgálutjuk azokat minden használatra, minden czélra alkalmaxhatókat, tehát minden j megrendeléshez szabva. — Folytonos Urtósságukért exen Pianzeder-féle 12 élű táblamérlegeknek 5 évig kezeskedünk. Megrendeléseket lehetőleg pontosan teljesítünk legjobb minőségben.
Bugányi Frigyes és társa,
Sudt Riemergasse 11. sz. a. Bécsben.
L«rujabb keaelogomb-garnltgrt,gépeaettel . 1 frt, Parafa-dogok állat fejekkel á 4e kr ToTábbá pompia andaaák, káTÍ- i. Uua ibrikek, tojáakeea-letek, fogpiaskilo-tartok, ecaet- ea olaj-keasletek é. aula ogyee ■aamoa csikkek, etb. atb. aaintoly meg]e»S olcaó árakon. 0^"^ KoJSoSsen figyelemre méltó: ^Hf « db. ertkanil, < db. rtlla ) mind a 2* drb rfynttTere .l.f.ni ° ., káTeakamil, • „ kia ) tokban 24 frt helyett oaak W frt Ugyatuu britannia-ealltbol, mi.4 a 94 darab .lagana tokban eaak 7 nt
Tideki m.grendeléaek atánTét mall.u pcotoaan ea lel-
.eakBaohetiiek. Csi:
kii
PREI8 £3., Bécs, Bothenthnrmstrasse 16.
Wijdit. JiBMf kiadó-, lap- ét njoadatalajdoiio. Ooratajtó ajoaiaa,

A zala-apáthi mezóváros rom. kath felekezeti kántor-tanítói állomás megüresedvén, arra február hó 27-kére pályázat hirdettetik. A tanító fizetése 4 következő: A három szobából álló szabad lakáson kivQI van neki a zalavári azt.-BenedekrendQ apátságtól: 5 hold szántóföld (1200 D öl) 1 hold rét (1000 Q öl). 20 pozsonyi méró búza, 30 pozsonyi mérő rozs, 20 öl tűzifa, 4 szekér széna, Batóujbor, ahus, 164 forint készpénz, 2
drb szarvasmarha és 2 drb sertésre legeltetés. A községtől pedig van nekj : minden házaspártól '/, pozsonyi mérő rozs, összeg 35 p. m., minden hold földről 1 kéve gabona, 5 öl tűzifa, 1 szekér széna, szüretkor szabad must szedés, 4 drb. szarvasmarha és 4 drb sertésre legeltetés, minden iskolás gyermek után 1 frt tandíj, az ismétlő iskoláért 40 frt, stola és lélekpénz körfllbelol 30 frt.
Mindezekért tartozik az illető tanító: saját költségén
segédet tartani s 12 szegényebb gyermeket, — kiket a lel
kész kijelöl, — díj nélkül a zene és a többi tantárgyakra
tanítani. - (284 i _2)
A pályázni óhajtóktól megkivántatik : tőkélyetes jártásság a zenében ; melyről bizonyítványukat a képezdei bizonyítványával együtt a csőd előtt tartoznak alulírottnál be-
Kelt Zala-Apáthiban, 1877. évi február hó 4-én.
Garath György,
E
pilepsia Birtok-eladás.
gjgy liiteh spec tal Dr^d ■tatlt < ^xi Mir tübb,
Dr. Kil- alista ál bau Nru-
'A*lxmt:gviii tcarmaeni h&tAr-beli .Merényi Ant*i"-ftU birtok, mely ill : ariUk {■* g^sdaUgi «$pfl-letb<5|. pincéébe, és S hold síintá-fÖldből. wab*dkíit>Ől eUdattk, a Tenni t-indékoitSk további todomí«t ZaJa-Egei-stegen Wtitnovuky AfO. tön nrni] nyerhetne*. (JÍ93 1-5)
SEIDLITZ-PORA.
BontrtB birdnági itóletek iemételten cnnstatáltak eségem éa »4d-jegT.m meghaBiaitUláaát; ai«rt óra intem a koionaéget *a ilj«u hami-
itTánrok Taiárlása ellen mitva.
mintbogjr aiok o.k imitáara Tannak isi
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.

(222 13-60)
aígekoil.
iSaégben a f-te]
DORSCH-HALmAJ-ZSIROLAJ.-i Krohn X. és társától Bereenhen ^Ni>rvé»iában
dnló f»j k&atttt *s •^yedűli, mely orroi
Ara I Bvegnek hMzitálati utasítással együtt I frt e é.
Valódi minoaigbao a *-gal jelslt elegeknél.
Kién halmáj-aíimiiij >i:i«..nii, i. kereskedelemben
Raktárak: N. • K a n i a ■ a (x) Pr.gor . L. T gyógy. E.r
A
i d B mattit, a. gyógy. É a p o e.
. .. , • - - Jándor gyógy. Kaproneaa txr*l
"—" —- gjogy KSaieg (x*-, CaaeainoTica lat. eyún (i*l Kuttel úll
S^JiíV"",!7 (í 8,CllleÍf6r A- « WOa.c.^.iirir.'?1^ Sat. JU. Pao-b.tb.ljU) PiUich ?„„„ „^ 8 o p r „ n (I)
O»gy- V e r 8 c a e (i») Bea J. K.
Ján. gjógr. Raalonak (x) Schwara QU.'
etyeneaen Florenciből boaa-u>tt Tertiaatitó hataaa miatt — 1 lidioka Íj Iveggel 10
CIROP PAGLIANO,
,J általába, iamert, 1 n>e« 1 frt.
kíldet'k'^.t ?°l'"Ui"™Wí> '»"• kekildSe mTlIeíi, "bVínTnt,.
rs>«i - -^ -0LL *• ö- k- ndviri sz»lütó, Bécs,
(261,-02) Tuchl.ub.u9.

NAÖT-KANIffiA, 1877. fobrairltu U-én.

ía-iic

TlMnhatodlk éTfolyam.| BMntttiár:
£yy uMám 1O kr
I Hlrlttsssá 6 baaaboi petitaorbso 7, aiaodnror 6 a niadeo torabbi aorért 5 kr.
NT1LTTÉKBKN ■uroDkiDt 10 krért vé
Mtaak fel.
Kincstári illetik minden | i va tiriateaert kuss f 30 kr. nseteod!. 1

ZALAI KOZLÚRY
I KÚZI.ON'
előbb:
IALA-BOMOO

lap assUani raesít fi kk
■aarkaaat6fcoa, Taks-rakpentári ípflltt (Sld-■si&t, — an *afi riaait üUli aoslaaianjak padig ■ kUdöhoa bér-t itdSk
NAQT-KiinZ8A
Wlaulsssil Bírm«ot«üaii loralak eaak iamert nookatar-aatttl ÍOf»dtataak «L-
Kesnatok risaaa oamX.-Kaniisavaroa helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kaniuai kereskedelmi s iparbani-, i

lizaal takar,

, a ,zalaiiiegyel általános tanltötesttkf, a „ak-kaabMi kisded-

nevelő egyesület-, a „ttoproai kereskedelmi s iparkamara H.-kaai*8ai külválasitmánya'- a több megyei és városi egyesUet hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Nagy-Kanizsa, febr. 6.
Febrnir 5-én délután tartotta Nagy-Kanizsaváros képviselő testülete ülését.
Elnök: Belns József polgármester.
Jegyzi: Szalay Lajos fójegyző.
Jelenvoltak: Vágner Károly, Weiss N. tanácsosok s mintegy 80 képviselő.
Elnöklő polgármester ur szívélyesen üdvözölvén a képviselő testületet, az ülést megnyitottuk nyüvánita.
Olvastatott a polgármesteri, illetőleg tanácsi jelentés a mait év folyamáról, melyet ajibb egész terjedelmében közlünk.
A fogyasztási adóügyben leérkezett ministeri rendelet olvastatott, az erre vonatkozó tanácsi kimutatás bel) esléssel fogadtatván, a további teendőkkel megbizatott.
A nép- és polgári iskolai tanítók nyugdíjalapjának a városi pénztárban leendő kezelése iránti kérvényre vonatkozó iskolaszéki, illetőleg tanácsi jelentés tudomásul vétetvén, a kérvény nem teljeaittetett.
Az 1876. évi XIV. t. ez. végrehajtása tárgyában közegészségügyi bizottság alakíttatott, a városi bába fizetése szótöbbséggel 50 frt évi általányban határoztatott meg.
A Jóbeszerzési bizottságnak itt történt elhelyezése tárgyában, a lókereskedők által kiadott nyilatkozat feletti jogügyi bizottság javaslata elfogadtatott, melyszerínt a hiánylat befizetésére per utján is szori-tandók; Hirschl M. felszólalására s Tóth IAJOS indítványára njabban kiadatni határoztatott a jogügyi bizottságnak. Készünkről nem helyeseijak Hirschl K. képviselő felszólalását, mert érdekelt fél lévén, az ügy tanácskozásánál jelen sem volna szabad lennie.
Kis-Kaaizsavárosának a csatlakozás

ügyében felállított egyezségi pontozatai s ezekre vonatkozó jogügyi bizottsági javaslat hosszas vita ntán, Hencz Antal, Boron-kay Károly, Gáspár Ferencz, Koch Mihály, Hirschl Ede, Eperjessy Sándor és Tóth Lajos képviselők hozzászólása s egy kis, nem ide való feleselés mellett elfogadtatván, egy szűkebb kört bizottságnak adatott ki feldolgozás végett, kijelentetvén, hogy a tisztuji-tás előtt ez ügy befejezése óhajtatik E nagyhorderejű kérdés tárgyában bővebben felszólalunk, a kis-liaaizsai egyezségi pontozatok már birtokunkban vannak, most csak anagy-kanizsaira várunk, hogy teljes hiteleseéggel szólalhassunk fel.
A klinker utaknak homokozása tárgyában a szépitészeti bizottság ajánlata elfogadtatott, meljBzerint egy évre próbaképen a Csengery utczában, takarékpénztár-tó) a Blau-féle majorig és a városház-uteza május elsőtől kezdve egy évig nem fog ho-mokoztatni.
Az erdábecslói bizottság működésének felülvizsgálatára 3 tagú bizottság küldetett ki és pedig Martínkovics Károly elnöklete alatt üjváry Illés ét Hindii Ede képviselők.
Ezzel az ülés feloszlott
A tanácsi jelentés igy szól:
A vareü tanár* évi Jelentése 1876. évrél.
Tekintetes városi közgyűlés 1
Van szerencsénk a városi tanácsnak s as egyes városi stakhivataloknsk 1876. évi működéséről jelentésünket a kővetkezőkben előterjeszteni :
A városi tanács iktatójában a lefolyt év alatt bsérkmett összesen 4668 ügydarab, esak köitll eliitéztetett 4529, halrajokba* van 39. Tanácsülésileg olintéttetett 1060, levelezés utján 3409.
As ipái-bejelentési sorkönyv szerint 85

ipar iadittatott meg. Iparbesaüntetét előfordult ketti.
A városi kórhásbaD ápoltatott ösaaesen 442 agyén, ezek k&iül 177 térfi, 245 no, 41 helybeli, 401 idegen.
As egészségügy illspota a városi orvos beerkesett jelentései szerint általában kedveső volt, mert csak itt-ott mutatkosott a Táltolás legnagyobb részben kedveső kimenetellel.
Az állategészség ügyre vonstkosólag tiaa-teiettel jelentetik, misserint april hóban i szar vaamarhák között kitört ogyan a ssáj- és kö-r6m£ájás, — hanem ezen ragály csak behur-csolkodás folytán támsdt s a rögtön alkalmazott óvintéskedéaek következtében csakhamar meg-tsunt
A rendin ügyeknél különös felemlitést érdemel Vanotti Pál nagy-kanizsai lakos hás-tulajdonosnak mérgesési esete, mely £ évi de-csember bóban saját neje által elkövettetvén, a tatt«s jelenleg a kir. törvényaséknél fogva tartattik, hol a bűntény elkövetését be is vallotta.
Áttérvén a scállisbiztosi hivatal jelentésére, megjegy estetik, hogy 1876-bsn állandóan a 48-ik cs. kir. gyalogezred, 77-ik és 78-ik honvéd sáaslóalj, a lóbetserzáti bizottmány, aejélet-meséai tisstség ■ a 4-ik hussáresred 6 törsttisst-tel, 14 kapitánynyal, 50 alantal tisst, 5 orvos és 746 emberrel volt elhelyezve. Ideiglenesen a fegyvergyakorlat tartamára 3 törzstiszt, 5 ka-prlány, 39 alantas tisst, 2 orvos, 4210 ember s 160 le asállásoltatott el. Átvonult 9 tábornok, 27 törsatiast, 34 kapitány, 54 alantas tiszt, 19 orvos, 12,000 ember s 5,000 ló. — Ujoncski-képzét alkalmával 4 alantas tisst s 800 ember,
As állandóan elhelyezett és ideiglenesen 2 bóra bttsállásolva volt tisztek főösszege 247, az embereké 6956, a Ív vak szama 5190.
Előfogat kiállíttatott 140. A katonai nyilvántartásban bejegyeztetett 2500 egyén.
A kösadók és egyéb közterhek 1876-ban történt késeléséről vagyunk bátrak mély alázattal a kbretkeső jelenlésünket beterjeaxteoi, — melyből kitűnik, hogy daczára as 1876. évi XV. tcsben előirt szigorú kényszer rendszabályok pontos és lelkiismeretes -i^-i—r-«" mellett is as adó és egyéb közterhek behajtása

teljesen nem érts el ason eredményt, melyet a magas kormány s fenti törvény életbeléptetésétől várt, de hogy as adóhivatal esen várakozásnak tejesen meg nem felelhetett, as csupán ssőlős és fóldmivelő gasdáink rósz és sanyarú terméseinek, as általános kereskedelmi és ipari pangásnak s as ebből kifolyó munka és forgalom hiánynak tulajdonitható. Ugyanis:
a) Az államadóknál:
1875. év végevei maradt hátralék 31801 ft 22 kr.
1876. évi előírás . . . ■ . 93575 ,51 .
összesen: 125376 ft 73 kr. Erre behajtatott s a m. k. adóhivatalnak beszállittatott . 101562 H 70 kr. Maradi hatralék 1876. vegével 25614 ft 03 kr.
b) A községi és magán poudónál:
1875. év végivel fenmaradt hát
ralék 16979 ft SS kr.
1878. évi etóirás magán pótlék
ban 20898 ft 96.
közös 11885 . 66 .
49703 ft 65 kr. 1146 , 97 .
Ebből Kis-Kaniasira esik
Maradt tartozás : 48556 ft 68 kx. Erre behajtatott s a magán és
köxös pénztárnak átadatott 36224 . 48 . hátralék: 12332 ft 20kr. c)Intési illeték a m. ét IV. negyedben befolyt. . . 87 . 70 „ s esen összeg as 1876. évi XV. t cs. 57. §-sa értelmében as intéseket kiállító és kézbesítő' egyéneknek kiszolgáltatott
d) Megyei és városi koamunkaváltaá-gokbu:
2584, 80 .
1875. év végével fenmaradt
hátralék 651 ft 45 kr.
3146 ft 25 kr. 2838 . 60 „
1876. évi kivetés
Erre behajtatott . . 1_
307 ft66 kr.
Marad hátralék Esserínt a hátralék 1876. év végével as 1875. év végével f«nm*r«^t hátralékkal szemben :TÁRCZA.
A nagyra vágy ás átka.
(Türtráíti rageoy.)
Irta: Jenva; Géxa.
(Foljtatls.)
Viclor egész testében megborzadva kelt fel helyéből ■ egy ideig szótlen, küHSobféle érzelmek kötött sétált lel s alá a szobában.
— Ne sírj, ne sirj gyönyörű leányka —
•sóit azután megfogva a komorna kesét.
— Vigasztalódjál, neked nem szabad meg
nalnod, én leszek megmentőd, én foglak meg
óvni iszonyú sorsodtól. — De még el sem mond
tad nép gyermek, hogy jutottál e vér-barlangba,
oogv hivnak, hol laknak szülőid?
— Szülőim ! V — aóhsjtott s leányka. —
Oh, ők már rég a föld alatt nyugoesnak! Apá-
matmégmind kisleány vesstettom el .nemsokára
"Után jó anyámtól is megfosztott a kegyetlen
•nri ■ én árván egyedül maradtam a nagyvilág
ban. Szívtelen nagyapám először egy apácsa-
tárdába küldött, azután ide kárhoztatott, ebbe
• bttnbarlangba. — Oh, pedig mily örömest
•artdum volna ott a csendes kolostorbsn!
— S azsbadns nevedet tudnom szép gyer
mek ?
— Nevem : Irényi Izabella.
— Mit hallok ! ? Iréoyi Izabella ! Irényi
Aorél egyetlen leánys ? ~
— Igen. Talán ismerted atyámat ?
— Hah! Most már mindent tudok — kiál-
{°« izgatottan Victor. - De esküszöm az éW
Istenre, bogy meghiositom szívtelen nagyapád
gonosz terveit s eskussöm, hogy kiragadlak e

bunfészekből, kerüljön bár életembe vakmerő tettem; de egy ily gyönyörű lénynek, egy ily nemes szívnek nem lehet, nem asabad elvessml — Igen, IsabeUa — foly tata as ifjú egészen lel-hevülve — én lessek életed megmentójes ha majd egykor boldogabb napjaidba visszagondolsz a csejlhei várra, idézz viasza emlékedbe engem is, emlékess vissza Daroóy Victorra, ki téged elő stör látva, szivét hevesebben dobogni eresé s keblének egéss hevével szeretni tanult.
— KSszöoöm, kosaonöm 1 — suttogott
Izabella, zokogva borulva az ifjú nyakába. —
Igen Victor, én számilok reád a legközelebbi
holdtöltéig; mert azután már késő fess!
— Biszál bennem szép gyermek s nem
fogas csalódni — válaszolt Victor gyengéden
megszorítva a piruló leányka kezét. — De kér
lek, most távozs e helyről; mert ha as a gonosz
Ujváry együtt talál bennünket, ugy mindketten
elvesztünk.
— Victor, én bisots benned, én ssámitok
reád — suttogott Izabella, kéróleg emelve kö-
nyes ssemeit as ifjúra. — Orízd meg emlékemet
s ne felejtsd el a szegény Izabellát! — De most
Isten veled, légy boldogabb mint én — sóhaj
totta szegény leány, azután ingadozó léptekkel
hagyta e1 a ssobát.
Egy reménysugár villant meg ssegényke szivében s oly jól estek a sokst szenvedettnek ások as őszinte bizalmas asavak, milyeneket as életben még eddig csak kevésszer hallhatott. Szíve hangosabban kezdett dobogni s oly nehezére esett lelkének megválni attól az egyenes szivü fiatalembertől, ki életének megmen-tójéQl Ígérkezett.
Victor Izabella távozta után rémes gondolatoktól Qldöstetve, a pamlagra vetette ma-

gát, ason tőrre fejét, hogy miként ssabadulnatna meg e btinbarlangból ? És igy mindinkább iob-ban és jobbao elmerült as ifjú, gondolataiban észre sem vére, hogy már a setét ej borítá fá-tyólát a mindeDftégre. MereDgtW^tröl léptek »ja ébreette fel t Victor figyelői kesdett a mindinkább köseledfi sajnu
— Es Ujráry letz — gondola magában
Darnóy. — De nem ! .... nem várhatom be
mofft e nyomorait*t. Oly isgatott ragyok, hogy
még megtalálnám fojtani asalávaló gMembertl
Victor asonban nem sokáig tttn&ihetett, hogy mitflvö legyen; meri a lépegek már egé-asen kösel voltak, kinjitá tehát osóp óvatotwa BMbája ajtaját, agntán oaendeten besárta ast maga oláa % lábhegyeo, neMtelönhl végig t*-pogfttott a setét folyosoo s egy abUJkmélyedésbe rejtfli-re, egéasen a talhoi Upnlra, kiváDoai&n rárta a tör lenen ddket.
EköibeD a lépések egéuen kösel jutottak és egy törpe aUk surrant végig a folyo«Wn s Ujráry Issisn, óvatosan, mint egy mf^tft^ ■opödaott Victor stobájának ajtajáho*. $ hajlga-tóstti ketdett. M»jd néhány peres molvn ismét, amiat j&tt. oly nesctelesuJ lávoxott.
Victor éypen elhagyni késs< rejtekét, nidóa a másik oldalról ismét léptek uja tité meg tűiéit
— A. grófnó farödni óh*jUna. — h»l-
UtasoU asntáa egy érdes aói hang egéssan Vic
tor kösalében — Besárta már a hadnagy srO-
| báját?
— AJ as éo goadom. — nyafogott Uj-
Táry. — MODJ csak Dorottya s jeUotad urnónk-
•ek, bogy néhány peres múlva a komornáral
én is a tűrdfl ben lessek.
— Nos, hát mit akarás még vén satrafat?

— rivalgott a törpe, amint észrevette, hogy as
asssony elaő parancsaira nem mozdul.
— De hát jól baaárta a hadnagy saobá-
ját ? — kérdé ismét a vén asssony — mert a
grófnő éppen nem akarja ám, hogy vendégünk
valamit megtudjon a várban törtAntekről t
— Ostoba beszéd — dünnyögött a törpe
— hisz mondtam már neked te vén bossor-
kány, hogy még csak Déhány napig csékolóds-
hatik hadnagyocskánk a grófnővel, asntán majd
szépen s másvilágra küldjük 1 Hahaha.
Victor dühtől s egy különös félelemtől borsogatva hagyta el rejtekét, amint a két alak a folyosón tova tűnt, azután óvatosan, nesztelenül követte őket. Majd egyszerre elaeUtillt Ujváry tolvaj lámpája s mintha csak a fold nyelte volna el őket, nyomtalanureltfintek Vio-tor szemei elől. — Darnóy a setétben magát tájékozni nem tudva, sokáig tévelygett a folyosókon, mint egy labirinthban, melybot szabadulni lehetetlen. Majd ismét hangok ütötték meg faléit • Victor kíváncsiságtól öwtSsostetve megKettőztetett igyekezettel tapogatott eióre s egyaser csak azt vette észre, hogy egy ajtó előtt áll.
— Csak erre, erre asép gyermek — nya
fogott a törpe — siettünk; mert a grófnő már
várakozik reánk a fürdőben. — Ob kedvel kis-
sttsony — folytata Ujváry a tőle kitelhető
sseretetreméltóaágga! — nem is sejti, mily nagy
saerencse várakozik kegyedre! Urnőek eddig
csak legrégiebb, leg-meghittebb komoniáit ré-
siesiU e kegyben, hogy őt a fürdőbe kitérhet
ték. És most, — legnagyobb bámulatomra ke
gyeddel kivételt tess. Drága úrhölgy, as «a
aterencséje meg van alapítva: mfft én, as öreg
Ujváry, ki sok éven át •tolgálom már a

ad a) as áUsmttkaál: 7987 ft 27 kr.
, b).k.giadópótUkBál 4647 . 12 „
. c) közmimkaváltaág: 253 . 80 kr-ral kevesebbnek muUtkoansk, mnt a MgelM* évben,
A tanügy állass » követkézé:
A főgvmnasiumban beíratott 319 Unuló. A közöe népiskolákat 480 fiu, 561 leány, öas-ueMo 1041 Unuió látogatja a exo iskolákban működik IC Unitó, 5 UnitónŐ e 4 segédUnitó.
A nagy-kanizsai izraelita tanintézet Ül : egy 6 fiosstálya, egy 6 leányosstályu, egy 2 folyamu kereskedelmi iskolából:
A titánodat látogatja: 315, a leányUoo-dát 180, » kereskedelmit 78, összesen 573 U-autó.
Az iskolákban működik 7 rendet és egy tegéd Unitó, 3 rendes és egy sejrédUnitónó.
A polgári iskolába beíratott 130 Unuló. Ezen tanintézet 6 osztálya is megnyitUtván, a magas kormásy áJul egy segédtanítói állia is rendszeres itteUtt s ezen alias be is töltetett.
A tanügynél kötelességünknek ismerjük felemtiteni azon körülményt is, hogy a városi ménlovas istálló 3 osztályú ukoiahelyiségüJ ala - kittatott át. Ezen átalakítás annyival is inkább szükséges volt, mert 1 fiosztálv a gymoasium épületében elhelyezve volt, további egy II-dik párhuzamot osstályoak felállítása szükségessé vált s így a vegytani laboratórium nagyobbi-tása s a terméuettár miatt ezen osztályok máshová történt*alhelyezése nemcsak kívánatosnak, banem elkerül hetién szükségesnek muUtkozott.
Itt Örömmel emlékezünk meg Csengery AntsJ képviselő ur becses és hathatós közben-járásáréi, ki is szíves volt a népiskolai állam te gély utalványozását a magas kormánynál sürget* i, s esen ügyet oly kedvesé elintézésre juttatni, hogy a mondott cxélra egyszerre 4000 frt utalványozva lett
Ennyire terjed a városi tanács és egyes szakhivatalainak működését kitüntető1 kimutatás. Nem mulaszthatjuk el a tekintetes köz-gyülés becses figyelmét a lefolyt év alatt még előfordult s a közös képviselőség Alul elintézett némely fontosabb ügyre fordítani, s ezek a következők:
A temető tisztán tartása s felügyeletében as illető örök nem voluk képesek kellő erélyt kifejteni, mert ezek a távolabb eső utczákban lakván, oly időben, midőn a sírkertben munkával elfoglalta nem voltak, csak ritkán jelentek meg a temetőben.
Hogy tehát egyrészt a kellő felügyelet hiztosittassék — de másrészt, miatán a temetőben oem volt alkalmas hely, hol az Őrök részére lakhely építhető lett volna, a város — csupán romai kath. felekezeti vagyonból — t. i. részint a temető s kápolna alap, részint pedig a azt. Jánostemplomban befolyt harangozisi díjak igénybevételével Klaci János és neje Noumayer Szidónia sármelléki lakosoktól 1800 frtért megvette a szentgyörgy vári atezában s közvetlen ft vasúti átmetszés mellett levú s a nagy-kanizsai 678. sz. tjkvben A -f- 750/a hrsz. alatt előfor dúló, házakat a vételárt eddig már teljesen a fenti alapokból s a városi pénztár megterhelése nélktÜ kifizette, a megvett házban atemetÓŐrö-

ket elhelyezte s igj a temetőben eddig elOfor-dúlt kegyeietaértő rongálásoknak elejét vette.
A városi gyipmester évek elótt felfogad-tMtván, zaját költaégé*.t> vára* tul*jáonát ké-pert földrészleten lakWzat, istállót és kamarát épített. Habár ezen ingatlanok már évek elótt épültek, a város meg nem tűrhette azt, hogy idegen személy a város tulajdonát képező; területen építsen; de a kapitányi hivatal a gyepmester ellen nem is volt képes kellő erélyt kifejteni, amennyiben olykor a tisztítási munkálatok teljesítését megtagadta; hogy tehát esen viazá* helyzet megszüntessék, a város » gyepmesteri lakot megvette — s a gyepmesterrel alapos s minden körülményre kiterjedő szerződést kötött. Ezen vétellel kapcsolatban a város a mondott gyepmestertől egy földrészletet is rá-sárolt s azt részben a téglagyártás hoc felhass-nálu, részben pedig bérbe adu s ezt oly ked-vesőleg, hogy a vett föld jövödelme a vételár kamatait teljesen fedezi. — Az emiitett földvétel fftképen abban találja indokát, mert a téglagyártáshoz szükséges ftld elfogyott s a káros hiány csakis a jelzett utón volt fedezhető.
A tűzoltó-laktanya épülete eddig udvart iiélkülözÖU s ennélfogva értéke csekély volt. Azon kívül ezen ingatlanhoz urtozó istálló trágyája as utczán közvetlenül Laky József ablakai alatt halmozUtott fel. Miután ezen állapot első sorban közegészségi és széuitészeti ezé-lokból tűrhető nem volt, de egyéb iránt, mint már említve lón, az épület udvar nélkül csekély értékű volna, Lakv Józseftől a tűzoltó lak Unys mögött 94Qöl területükért megvétetett.
A déli vasúti társasággal a mühelyek tel állításának el malaszt ása miatt megkezdett rendet per állása városunkra néxve kedvezőtlen vala, asért helyesebb voli ez< n ügyet per-egyesség utján eldönteni. — Erén egyesség folytán a vasúti társaság a városi pénztárba 4000 forintot fizetetett s a per további folytatása be-állitva lett.
Ismételve szóba jött a főpiacé, vagyis főtérnek kiútkeresése. A városi pénztár eddig sürgősebb kiadásokkal terhelve lévén, eddig a mondott munkálat teljesítése eszközölhető nem volt. HiuUn azonban a kliakerezéB a közös képviselőség határozaU szerint a folyó évre elrendeltetett, igyekezni fogunk mielőbb a vett utasításnak megfelelői.
A megyei hatóság kérdést intézett a városi tanácshoz, a megyei mértékhitelesítő hivatal átvétele Ügyében. Ezen ajánlat a közösügyi bizottmány előtt tárgyalás alá kerülvén, el nem fugadUtott, mert a hivatal kiadásai, melyek a bevételek által csak részben fedeztetnek, as amúgy is nagy terheket viselő városi pénztárra báramolnának, holott említett hivaUl még as átvétel után is megyei czimél megtartotU volna.
Midőn tehát végül még tisztelettel meg'e-gyeztetik, miszerint ugyan a közös ügyi bizottmány a miiaahivatal felállítását elhatározta s hogy ezen hivatal saját kisdáuit & méretes dijakból fed esni fogja, van szerencsénk még azon körülményt is, hogy az 1872, 1873, 1874 és 1875- évi közős és magán sárszámadások törvényhatósági felülvizsgálás atin helyesnek U lálUtUk s az illető pénztárnokok a felmentést megkapták, valamint azt U, miszerint a Csen-

gery és Kazincsy-ntczát öassekötő uj ntcza ,Ná-dor-utezának" elneveztetett, tisztelettel bejelenteni.
A Tarost tana**.
Tárgyaló-terem.
A nagy-kanizsai kir. bünfenyitS törvényszéknél f. évi fohruár 15-*n és 16-án a következő biinpere.k vétetnek tárgyalás alá — ugyanis:
Február 15-é n.
1. Strahia Ignáos bírói zártöréssel terhelt
elleni ügyben végUrgyalás. (Előadó : Gulyás
Jenő kir. trvszéki bíró.)
2. Toplek Dorottya életbiztonság elleni
kihágó bűnügyében III. bírósági ítélet-kibírd.
(Előadó: ugyanaz.)
3. Kapoli Imre elleni, a védtörvény meg
sértése iránti bűnügyben végUrgyalás. (ElÓ
adó ugyanaz.)
4. Farkas Vnkán Jésaef és táras tolvaj-
lási büoperében II-od bírósági ítélet kihird.
(Előadó: ugyanaz.)
5. Fajlí János súlyos testisértési ügyében
II. biróvági itélet kihirdetése.(Előadó: ugyanaz.)
6 Hartinecz József és társai súlyos, illetve könnyű testisértési ügyeben végUrgyalás. (Elű-adó: Dr. Horváth Ferenci kir: tszéki bíró.) Február 16 án.
1. Horváth Jeromos és társa szülÖbánUl
mátok bűnügyében III ad bír. ítélet kihirde
tése. (Előadó: tíóxony Ferencz kir. ttsékibíró.)
2. Csiglár I^énárd és neje betöréses tol
vájok ügyében vegtárgyalás. (Előadó l)r. Hor
váth Ferenci kir. tbiró.)
3. Kovács Jótsef és társai tol vaj Iá* és or
gazdasággal terheltek bűnügyében veÁárgya-
Iái. (Előadó: ugyanaz.)
4. Dauykó Mátyás tulyos teatiaértŐ ügyé
ben veigtárgyalfu. (Előadó: ugyanaz.)
5. Simon János és társa emberöléssel ter
heltek ügyében II-od bir. it. kihird. (Előadó:
Gózooy F. k. t. biró.)
ti Lakatos Jótsef, mint a védtürvény megsértésével terhelt ügyén elleni bűnügyben végtárgyalás. (Előadó: ugyanaz.)
Kiadu: ZALAV LAJOS.
Helyi hírek.
— A* ifjúsági küldöttség Konstantinápolyból viaszajövet íebr. 9 én délután a Trieszt felől jövő vonatul sserencsésen megérkezett. Nagy Kanizsán sz ünnepélyes fogadtatás rendezésére 25 Uga bizottság alakult, ezen bizottság török ssinü (vörös-zöld) csokorral s másuk nemzeti szinü kokárdával ellátva roppant számmal jelentek meg az indóháznál, a tűzoltó testű let, elismerésééi legyen mondva, ssép számmal jelent meg s az ifjúságot körbe véve vonult a városba. Az indóháznál Varga Lajos ügyvéd ur rövid, de hatásos és alkalomszerű beszéddel Udv&zolte a feszben megérkezett leikes ifjúságot, melyre Lukács Gyula zajos éljeazéssel meg-megszakitvs lélekemelő válsszr mondott Mindkét besséd szűnni nem akaró éljenzéasel fogadutott. As indóház rég nem

látott üy afcgyBváma kösÖ»*éget.Az agéss ráros ünnepies szint öltött, as utczákon hullámzott a a népség, mindenki Ütni óhaj ti a szerencsésen megérkezett küldöttséget. Az „Oroszlán" v»u deglőbe aiillisolUtUk, a ,Kon>ná--b&n ebédel tek él este a ,8urv**' oál lUzteletökre bs>n-qaette volt. Másnap, szombaton reggel Budapest felé tovább nUsUk. E történelmi nevese-tességü eseményről Upunk juvő izimábao bővebben szól un £.
— IUOÖHnÍKMiaíb$.n közöltS«*Uimáry György felhívására Vitt Fülöp helybeli Uniti ur 2 frtot adott át nsküok a dévai iskola számára, a zemes érzelmű adományozó ur e szívességet midón hazafiuiUg megköszönjük, kijelentjük, hogy e hó vég«ig nem küldjük el, talán még többen is szíveskednek e cxélra ado mán^ozni néhány forintot.
— Hymen. Teraáucsky Gyula kir. tör
vény széki jegyző febr. 1 fr-éo vezeté oltárhoz
Győr egyik széplelkO leányát, Tóth Vilma kís-
asszoDyt Boldogjág kisérje az ujpár »z«nt fri
gyét!
— Gyászhir- Kerkápoly Mórics, Tódor
és István, Amália öcv. Kerkápoly Sácdoroé
maguk — nejeik és gyermekeik nevében szo
morodott szívvel jelentik szeretett ttstvérjük,
sógoruk, nagybátyjuk Kerkápoly Balázs sala-
megyei árvascéki Ülnök s 1848/49-ikí honvéd
hadnagynak folyó évi február no 9-én, 45 éves
korában tüdővészben történt gyássos elhunytát.
kt elhunytoak tetemei f. é. február hó 11-éu
d. u. '/24 órakor fognak a z. egerszegi sírkert
ben elukarittatot. — Béke hamvaira!
— Helyreigazítás Saját férjén mér
gezés álul elkövetett orgyilkosság bűntettével
terhelt Vaootti Páloé elleni bűnügyben a vég
tárgyalás nem ápril 1-én, mint e lapok egyik
előző számában hibásan említve volt, hanem f.
évi már^cius 1-én Ur tátik meg a helybeli kir.
bünfeuyitő törvényszék előtt.

— üümeghJÁrás Uni tókor — tagjai
közöl az .Eötvöe »lap" hot járuluk 1876. évre.
Adományozók: t. Ádám Iván reál igazgató",
Grusz Lipót Unár, Könnye József, Németh
Béla : évdijasuk : Erner Alajos, Varga Jóssuf.
Brucker Alajos, Károlyi János, Metcl Heinrích,
Kronberger Jakab és Vészi József ez utóbbi
volt sümeghi aegédt&nitá költségekre, a többi
urak ellen ben kitett csélra egy-egy forio -
tot voltak szívesek lefizetni, mit ezennel nyil
vánosan íz nyugtázni szíves kötelmemnek is
mertem. Ezen összeg 11 frt. f. évi febr. 7-én
Orlei János az .Eötvös alap" központi pénztár
no kához Budapestre beküldetett. Vidéki tag-
társaink adományozását mindenkor szivesen
fogadjuk — sőt kérjük.Sümegh, feb. 8. 1877-
Brucker Alajos, gyűjtő a járáeköri alelnök.
— Hymen- TaUrek Kezsó keazthely
sz.györgyi uradalmi főv&dáaz e napokban vál
tott jegyet Bischof Mariska ki*asszonynyal.
Buchof Káruly ur, uradalmi pioczemester kel
lemes és mfiv-lt lelkű leányával.
— Gyátmhir. Schíllinszky U izei la,
Schilliouky Károly a keszthelyi .Amazon*
féle szálloda tulajdonosának leánya foljó hó
7-en, reggeli 9 órakor, 18 éves korában, bosz-
ssss szenvedés után, tüdővészbea jobblétre
ssenderült. Élte tavaszán szakitá le a kérlel'grófnőt, nem emlékszem arra, hogy a komornak közül valakit ily fiatat korban részesitett volna uniónk ily nagy kegyben 1 (Folytatása köv.)
Visszaemlékezésem 3 agy-Kanizsára.
Tavai nyolcz megyében tett utazásom s Petőfiről tartott felolvasásaim egyik fénypontját Nagy-Kanizsán szerzett UpaszUlásaim, szellemi, anyagi éleményeim képezek.
Nem sértem szíves házigazdáim, a .Zalai Közlöny* sierkentóje és kiadója szerénységét, ha nyíltan és szemtől szemben kimondom azt, hogy felolvasásom otUni sikerét legfŐkép a nagy-kanizsai- magyar szellemű müveit közönség irodalmunk iráuü buzgó részvéte, Petőfi remek művei s magasztos hazafi TI i s demokratikus, népies irányaért való lelkesültségének, de egyszersmind a nagy haUlmassigot képező idó-szaki sajtó — e lap élénk közreműködése, nemes tüzű, Önaetlen agiutiójáaak köszonbe-ua s ezért hálával is tartozom.
Petőfiről Unott felolvasásom sikeréről lévén szó, én itt nem ss anyagi hasznot értem, melynek hajhászsvU soha sem volt irodalmi működésem rugojv föczálja — de igen ii értem -szellemi sikert, az erkölcsi diadalt, mely szép •ége s dicsősége titkait mélyen elrejtve érzi s élvssi Önmagában.
E«en szellemi siker kivívását a legfőbb tfojesők oly gyönyörű, oly teljes Gssshangsás-b*n eszközölték Nagy-Kanizsán, hogy ennél többet kivánni sem lehet.
A lftgelsŐ kérdés volt: hol, mily helyiség Ua tartsuk meg a a Petőfi ünnepet? — Ügyem jólelkft alőharczosa, Bátorfi barátom bátran körbevágott s a magasabb műveltségű polgármester Belus József ur beleegyezésével as

ujon épült városház pompás díszterme lŐn felolvasásom színhelyéül kijelölve.
Egy némely elfogult ember zúgolódott az allén, de a több maguk ia belátták, hogy a városi hatóság körén kivül eső dolgok közül ennél nemesebb, szentebb ezéiu ügygyei alig lehetett volna a városház dísztermét ujolag felavatni.
A második kérdés volt: vsHjon változatosság kedveért velem, a felolvasóval, kik fognak közreműködni? ... S esen kérdés is jó lett megoldva az által, hogy a Bereci Imre vezetése mellett működő zenekara a fógymná-■iumi ifjoságnak ssives készséggel ajánlá föl magit e osélra a Petőfi iránti kegyeletből.
A harmadik kérdés nehézségét is legyőztük az álul. hogy az előadás megtartásának idejét nem hatnarkodtuk el, hanem első megje-lenesem, elŐlegesvsemlegezési tájékozásom után két héttel utóbb Erzsébet királyné névünnepére s Vörösmarty halála évfordulati napjára, november 19-ére tűztük azt kt. . . .
Ei előlegéé ismerkedés épen nem szolgált hátrányomra, a mennyiben jóakaróim láthatták, hogy egykori szebb irodalmi multamnak nem csupán halotti emlélusobra, vékony árnyéka vagyok, hanem as igénytelen, egyszerű társalgás, a nyílt ssivtt kedélyes barátság körében is megmaradt meg valami fiatalkori elev«o-segembÓl, a mi ugyan nem épen nagy virtus, de még is többet ér az elbizakodott tudatlsa tudósok, a félreismert költői lángelmék negé-lyesett, felszeg (affectált pedáns) magaviseleténél.
November hó 18-án, mint föllépésein elÓ-napján pontosan megérkeztem Kanizsára a vas-□ton s megaxállUm a Korona vendéglőbe oly szándékkal, hogy majd itt azépcsöndesen kipihenem uti torődöttségemeti fentartom magamftt a holnapi nagy napra. . . ,
Ámde as én kéjrekgerló Mepbislo barátom egy perczig sem hagyott nyugodni, nem

engedte meg, hogy nagyon belemerüljek a tudomány phUosophiai elmélkedés bonyolult tömkelegébe. melyNM ép kéz láb mégGöthe Faustja sem bírt kimenekülni. . . .
— Barátom Imre — szólt ő - tndod-e
a*t, hogy holnap Erzsébet napja van s mi itt
Kanizsán három Erzsébet névünnepére vagyunk
meghiva ? . . .
— De hát én agy holnap nem tarthatom
meg a már előre kihirdetett felöl vasast! . . .
— Dehogy nem! . . . Sohse okoskodjál
te, hanem menjünk elossör U Haj g a tó Sán
dorhoz, kinek neje ma ünnepli névnapja elő
estéjét . . . költő barátunk szerény hajlékában
szívesen látott vendég lesiess. . .
— Nfttnár ha csak agyán meg kell lenni,
mnnjünk hát — Isten neki! . .. fakereset! . . .
Hajgató Sándor szép költői tehetségét jobban ismeri e lap olvasó közönsége, hogy sem ar ról sokat kellene szólanom.
Kívülünk még űgy-társa Jtu h á s z P é t e r volt náls . . - egy törököt arerssabásu barna fiaUl férfiú, kinek eleven társalgása, szívélyes barátkoEási modora mindjárt megtetszett nekem.
Jó emberek közt s jó bor mellett kOnnyfl megbarátkozni — ez és kedves, vendégszerető házi asszonyunk és szintén kedves, okos kis leánya a boldog, szép családi életnek rám néxve régóu eltűnt örömeit idézte föl emlékezetembe.
E kis családi és barátsági ünnepélyt rám nézve örökre feledhetlenné varázaolu azon váratlan meglepetés, miszerint a házigazda ihletett lelkesedéssel szavalt* el hozzám irt s a .Zalai Közlönyében épen felolvasásom napján megjelent üdvözlő költeményét.
Ez és különösen azon versszaka, melv i*v
■sói: 8/
.Barátja voltál s atyja mist
Sok ifjn toll rcménviaek ;
B«*B*U «1 St (t i. PetSfit), sü jól esik
Bár könjeiak kifinlenek *

EB mondom annyira meghatott engem, hogy mi már rég ÓU nem esett meg rajUm, el* fojthatlan köny tört ki szememből, oem a biu-ság, nem a már túlélt dicsvágy hamis — de tiszta önérzetem, a méltányos elismerés fölötti hálám valódi gyöngye, mely a szív zajló tenge rének legmélyebb fenekéről merült vala fölön kéntelpüíil.
Sándor barátunk, sz ő költő druszája a ennek igénytelen pártfogója m egének lese álul önmagát is, mint minden irigységtől ment, szép lelkű és szerény kültüt megdicsőité.
Már ekkor kis leányát, ki oly nyájasan csevegett velünk, elnyomta a buzgóság, m%éy csendesen el szén derült & magas trönszékébeii apja versére helyeslóleg bó3ingatott kis fejével a ő is álmodott talán azon árUtlan angyalkák, mosolygó amoretlek és azon repülő geoiuszok-kal ölelkesve. kik a mi Petőfink szellemét még a túlvilágon Íz kürti 1 lebegik B forró csókjaik, költői sugallataik illatos virágaival borítják el-
Ámde e nap estéjén meg máz helyre í* megvoltunk hiva s költőt ábrándjainkból, merengéseinkből egy derék, barátságos, kedélye* magyar uri ember, Lendvay József vert fel bennünket, ki mint küldött jőve éret tünk, hogy a csendes kis czaládi körből egy nagyobb, sajosmbb társaságba vesessen el.
Azonban a mi követünknek annyira meg-tetszett a mi kis baráti körünk otthonias szel-lemé, egybeolvadása, hogy feledkezve magas hivatásáról, szépen letelepült közénk s ugy be-letslálU aaagát a mi költői tág, aranyos és ró zsás keretünkbe, hogy utóbb még B. Lajos ba rátánknak kellett a t. küldöttséget kimozdítani helyéből.
A nagy belemerültség miatt bizony szépen el is késtünk... . As érettünk jött követtel együtt nem győztek várni minket, — s gondolván, hogy már egészen ott ragadtunk, — nélkülünk ia megkezdték az ur vacsoráját.
Azonban derék házi gazdánk, B a r t o i

hetién halai a még alig viruló roasát.Temetésen,
mely pinteken, folyó hó 9 ín délután 4 órakor
l.irtépt, igen nagy Bzámmal vettek részt, így
lihajlván a bánkódó ■ a súlyos caapás által oly
igen levert szülök és testvérek gya&zoe keser-
reit némileg enyhitni. Legyen könnyű a hant,
mely a megboldogult földi maradványait ta
karja! Nyugodjanak békében porai ! P.
— A 8*€7U-baláx#i országos vásáron
íebr. 5-én eladatott 98 db. ökör, 37 tohén, 13
borjú ét 33 ló, összesen 1305 frt. 50 kr. érték
ben.
— Hirdetmény, A legközelebb mait
időben e megye területén előfordult számosabb
bünmerényletek által vetzélytett személy éa
vagyonbiztonság helyreállításának és megsai-
lárditásának valamint annak is tekintetéből,
nehogy a közvetlen szomszédos Somogy megyé
ben garázdálkodó rablók ai ottan kihirdetett
rögtön itélú bíráskodás folytán e megyében át
törve vagy menekülve, itten eszközölt bünaző-
vetkezéseik álul a közbátorlétet veszélyeztes
sék, a nagyméltóságu magyar kir. belügymi
nisztérium egyetértóleg az igazságügyi m. kir.
minisztériummal folyó évi január hó 27-én
41Ö5. sr.ám alatt kibocsátott rendeletével meg
engedni méitóztatott, hogy e megye területén
a rablók, rablógyilkosok, gyujtogatók es mind
ezek bűnrészeseire nézve egy éven át a rög
tőn bíráskodás vétessék foganatba. — Ennéí-
fügva a rablók, rablógyilkosok, gyujtogatók éa
mindezek bűnrészeseire nézve a rogtönitélő bí
ráskodás ZaUmegye területén egy évi hatály-
lyal ezennel kihirdettetik, azon megjegyzéssel,
hogy annsk gyakorlásánál as 1868. évi novem
ber hó 5-én kiadott s legfelsőbb elhatározással
jováhagvott rögtönbiróeági szabályok lesznek
alkalmazandók, melyek szerint: a) rablóknak
tekintetnek, kik mást valamely ingó vagyoná
tól vagy személye elleni tettleges erőszakkal,
vagy erőszakkal való fenyegetések által jogta
lanul mrgfosztstnak, habár a tettleges erőszak
vagy azzal fenyegetés nem közvetlen a kira
bolt egyén, hanem más jelenlévők ellen volt is
intézve; továbbá b) rablógyilkosoknak, kik
rablásnál valakit életetói is megionztanak; c)
bűnrészeseknek, kik rablókkal elSlegeten a
rablás elkövetése után nyújtandó segély vagy
nyereség és haszonból veendő osztályrész iránt
■zöTetkeznek; s végre dl gyujtogatóknak, kik
kártételre irányzott számító roez akarattal oly
tettet követnek el, melyből idegen tulajdonon
tus támadt; mindeceu elősorolt bűntetteknek
jelen kihirdetés után akár egyedül, akár má
tok társaságában elkövetői, polgári állásuk
<t helyzetük tekintetbe vétele nélkül — és igy
* katonai szökevények; katonák és katonai
hatóság alá tartozó személyek is — elfogatá-
imk esetében rögtön biróság utján kötél általi
halállal fognak büntettetni. Egyszersmint a
fent hivatkozott számú magas belügyminisz
teri rendelet folytán közhírré tétetik az is, hogy
a személy és vagyonbiztonság elleni gonosztet-
tek elkövetőinek, nevezetesen a rablóknak —
rablógyilkosoknak — gyujtogatóknak és or
gazdáknak sikeres feljelentői egy száz forint ju-
talomdijban fognak rétzetittetni, oly biztosítás
sal, hogy az ily feljelentők neve szoros titok
ban tartatik. Ezen hirdetmény kelló száma
nyomtatott példányokban valamennyi azolga-
József, városi pénztárnok ar szíves vendégszeretete s a nagyobbára városi, megyei tisztviselőkből és kegyesrendi tanárokból állt díszes társaság jó hangulata, őszinte rokonssenv-vel barátkozó szelleme ugy tűnt fel elóttem, mint kis magyar tengerünk, a Balaton sima tükre, melybe a mi Erzsébet előestéjét ünnepelt kisebb társulatunk rohanó folyamként ömlött be s ntóbb egész bslatoni háborgást idézett eló a nélkül, hogy legkisebb baj, vagy veszély támadt volna ebból.
Sót ellenkezóleg A lelkes pohárkö
uöoté&ek, az alkalomszerű áldomásivások a Balaton háborgó hullámait szépen elsimiták s a hazafiui közszellem s a legszebb baráti egyetértés gyönyörű színekben összeolvadt szivárványát idézlek fölénk.
Itt hallottam először a myiteriosus, titok-teljes Sslamaader féle nótának tempós pobár-aocaczintások közti eléneklését s mint semmi jót megroDtani nem akaró fővárosi műkedvelő, magam is részt vettem az előadásban ... E tul-világi népdalnak mély értelmét nem minden gyarló eszü halandó, nem minden vizessü, víz-ÍBzaza ember képes felfogni Szeretném ast le-kottázva, hangjegyek kíséretében megkapni, hogy dalárdáink, énekli társaságunk vidám köreiben terjeszthetném A, mint Kölcteynk „Vanitas vanitatnm" caimfi bumoriatiko saty-rukus versének leghívebb tolmácsát.
Nagy-Kanizsa értelmisége egy nagy részének e szíves, barátságos üdvözlete boaditólag hatott reám s többük közt ezen, a korszerű haladás terén mindinkább emelkedő, szép jövőü város snyagi, szei.-.mi jobblétét, diazét teltleg előmozdítani törekvő polgármestere, képviselői testülete s tiszti karáért is emeltem poharat, mi nem kis viszhangra talált.
Másnap nagy dolgom lévén, a többinél korábba* eltettem magamat... s midőn álomra hajtám fejemet . . . még mindig a bűvös-bájos

biró uraknak, valamint Nagy-Kaniisa város tanácsának oly szoros meghagyással adatik ki, hogy az összes községekben s nem kevésbé a pusztákon ezen hirdetmény — teljtaxtalmulag ugy nyilvános felolvaatatás és kifüggesztés, valamin: az illető lelkész arak által a szószékek-Ml vagy templomaik ajtajai előtt való kihirdetés utján azonnal közzé tétessék, ét ennek igazolása végett minden egyes községben és pusztákon a szóbeli kihirdetés és kifüggesztés megtörténtét és annak idejét tanúsító elöljárói aláírásokkal ellátott egy-egy hirdetmény példányt 14 nap leforgása alatt a megyei alispáni hivatalhoz jelentésük kíséretében felelősség terhe alatt beterjesszék. — Kelt Zala-Egerszegen, 1877. február hó 1-én. Csutor Imre m. k. alispán.
— Csáktornya, 1877. február 9 én.
Tegnap ette gyűlés volt ét ma a polgársághoz
intézett felhívások tudatták a közönséggel,
hogy 12 órakor utasnak keresztül Konstantin
nápolyból jövő magyar ifjaink. — Délelótt 11
órakor vonult ki zeneszóval a nemzeti otokor-
ral feldíszített váriunk inlelligentiája és a tűz
oltóság. — A fogadás nagyszerű volt. Aki csak
tehette, megjelent a vasúti állomásnál. — Rá
kóczi induló motívumai és egypár száz ember
éljenzése fogadá édet hazánk első állomásánál
a sok viszontagságon keresztül ment ifjainkat
— Á konstantinápolyi küldöttség nevében Lu-
káts Gyuls ur köszönte meg lelkesült szavak
kal a fogadást. — A polgárság részéről Ko-
nyáry Mihály ügyvéd ur felelt tűzzel, szívből
jött szavakkal. — A küldöttségnek egy csinos
kossoru nyujtatott át. — Ezek után éljenzések
közt robogott tova a vonat Kanizsa felé. — A
caáktornyaiak közül néhányan elkiaérték okot
Kanizsára. — Es ünnepély rendezése körül
nagy érdemet szereztek a csokrot készitó höl
gyeink és Ziegler Kálmán közjegyző ar, a ki
ez ünnepély főrendezője volt. — Jól esett lát
nunk : hogy Csáktornyából nem veszett még el
a magyar elem — hogy képet a polgárság a ha
táron is lelkesedni!
— A február 1-ikí caainói tánczvigal-
mon a npolg. egylet" könyvtára gyarapítására
felulíizettek: lek. Deurbányi Elek 4 frt. -
Fejér József 1 frt. — Herlinger Mór 1 frt. —
Haszár Nándor 1 frt. — Hegedűs Béls 1 frt.
— Konyáry Mihály 3. frt. Klein Lajos 2 frt
— Dr. Klein Sándor 2 frt. - Moltár Elek 4
frt. — Nuasy Mátyás 2 Irt. - Kosénberg Dávid
2 frt. — Seifen Antal 1 trt. — Ziegler Kálmán
8 frt. — és 2 frtot Ziegler Lajos urak. — Üsz-
azeten 34 frt. — A bizottság a legmélyebb
köszönetét fejezi ki a felülfizetőknek.
— Rövid hirek. Deák Ferenci raob-rára múlt év végéig 51 ezer trt folyt be. — Midhat pasa megbukott, nagyvezir Edhem paaa lett. — Az „Ellenőr* felelős szerkesztője Paláathy Sándor lett.
Papinaelet
Tolvaj-humor. Egy eaelád balban volt, az aUtt tolvajok Uruk a lakatba, de MBDÍ ertekéit nem találfin, u aeztslra krétával írtak Niehu ge-fosden, niehtt geetohleo, d«r Teafel toll eueb allé ttoblen.
Salamandernóta hangzott a füleimben ... csak hiába, a jó pap holtig tanai í . . .
November 19 én, vasárnap Nagy-Kanizsa utczáinak sarkain mindenfelé nagy piroe piacátok, falragaszok hirdetek föllépésemet s mint nyelvünk, nemzetiségünk, irodalmunk, különösen a Petőfi müvei iránt oly hó részvéttel viseltető felséget királynénk dictó névnapján megtartandó Petőfi emlékünnep programm-ját, müsorozatát.
Az ujabban nemcsak czélsserüen, hasznosan, de egyszersmind igen jó isléasei fölépített városház pompás dísztermében az ülőhelyek jó be voltak rendesve, oMtályoava. Nedvet, hideg idő járván, a tágas nagytermet már két nappal előbb futtetni kellett s at uj csillárok világítása derült fénybea tünteti föl Petőfi Sándor életnagyságu arczképét, a jótékony caélu s üdvös sikerrel működő nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület nőválaastiriánya által gyönyörű eleven virágfüzérrel megkoszorúzva ... ámbár az előadásra oly szép számmal megjelent kanizsai hölgyvilágnak a nagy költú iránt oly hó réstvétet tanúsított honleányi kegyelete, még szebb, még teljesebb, valódi megtestesült ét átszellemült koszorúját, ragyogó fénykorét képesé Petőfi költői dicsőségének.
Az értelmes régibb s ujabb férfiaemzedék aziae, java ia megjelent itt, kik a hölgyekkel egyttt a legnagyobb figyelemmel hallgatták végig két ízben tortént felolvasásomat.
Megelőzte ezt nyitányul as ez alkalomul halála évfbrdulati napján szintén megünnepelt nagy költőnk, Vörösmarty Mihály, mint Petőfi egyik leghatalmasabb pártfogójának szó-tata ét Petőfi honfidala, a Berect Imre szakértő vezérlete alatt működő nagy-kanizsai főgym-násiumi ifjúság zenekara által eléggé szabatosan előadva.
EUő felolvasásom után, mely Petőfi viszontagságos életének fíbb mozzanatait, regi-

Utazók névsora
Sagy-Kanután, 1877. ftbmánut 1-tSl— ! 1877. februárius 7-ig.
— .áraoj Korotáb oi* ealsrsetteesUodábs:
Monet Kok. Wien. Kriedmsnn J. Berlin. Baam-
gartner J. Prága. Frimmel J. Badaeeony. Soaár N.
Hegyeshalom. Fay A. Bndapeat Beboessy U JBabó-
eee. Rukj L. Leváa Gebb.l K. fcágráb. Ometikut
P. Debrecxen. Kráarch F Ugráb. Kosa N. Zágráb.
Weneái A. Zágráb. Stelcaei F. Török-Kanisee. Kj-ana*
B. Baja. Nltnar P. Nagy Bajom. Upisiu E. arad.
Weiamayer J. Beombathely. Antlander 6. B. Caaba.
Kohn O. BadapeaL Polka A greoai^aiget Hoflraun
K Bice aekvrarb H. Tansirár. Bakaraebaiidt O.
Caortei. Schnbertik P.'Zágráb. Balaaiy F. TOrtk-est..
Mikiit Seeltá! B Budapest. Kovácsiéi O. Budapest,
bili A. Bsce. Weinautan N. Béci. Ksba L. KleLo-
hoftia. Weiat L. Badapelt Or. Zicby V. Sopron.
Oroasv a. Oráta. Weiat E. Prag. Deetecb A. gsege-
din. Saekeret N Bakai Weitmáyer H. Triest. Kocb-
nan J. Satkeafebérvlr. Hsttman N Zágráb. Oold-
eebmidt N. Oráta. üiebelv M Bukarest. Loviager at.
Badapelt. Hofman y. Berlin. Deataeb J. Debrecaen.
Ladányi N. Kapolvár. Koch J. Poetony. Worgang
J. Debreczea. Uanheim N. Keaauiely. Leatner H.
Oráta. Sebmidt J Wien Lnitig 8 Debreeaea. Kopp
O. Badapelt. Rataky Qy. Sopron.
— „Seervaiboi- eaimaett tsáUoaaba:
Benecaki S. Perlak.. Komárom; H. Badapelt.. Er
délyiek! M. Beraeneee. Berky J Csurgó. Hess J.
Baombathely. LowensteÍD N. Ssombatbely. Lowy E.
Badapeat. Nőimen N. Siombatbely. Stern N. Baltavár.
TDaky J. Bodapeet. Lubelltky Zs. Béci Saabó J.
Bodapeat. Sagár D. Bnáapeit. Schreiber N. Poeiony.
TalaMr N. Sársieg. Krng N Saent-aCklót. Schmidt
N. PoL Huaitaky N. Bíel Laki Oy. Letenye. Ba-
logb N. B. Caaba. Fiteber. J. Zágráb. Soiaosy N.
Bndapest Panl J. Becs. Klein D. Leipslg. Soltzer
Zt. Budapest ataricball N. Kapoivir. Nobnaheljan-
kei Jemaaálem. Hadt N. Ercei. Hireehman N. Do m-
bora. Bieieiifeld. N. Oy6r.
— ,0 rot 11 á ahol" eaimsett esállodába :
Kraai E. Baea. Deataoa M. Badapeet Weiea J. Brtan.
Takory J Sljter. fchneiaer O. B>ebtenfeld. Frank
J. Nyák. Singer L Bsdspeet OrSnvald J. Béea.
Siager kf. Budapeet. Jang F. Frankfnrt, Weiller J.
Elberfald.
Placzl arak.
Hivatalosan jegyzett piacaiárak Nagy-Kailizaavárot piaczbiztotl könyvéből: 1877.évi februárius hó 7-én.
Baea legjobb mly 39, V, hiktoliterkint, 100 kilogramm nerint: 11 frt 50 kr., koaepiaera laly 38, 10 frt 60 kr. — KiUeeree legjobb itüy —, — frt — kr. k&sepeaerz nüy —, — frt — kr*. Kot. legjobb toly SS, 9 frt 50 kr, koUputrt toly 94, 0 fn 60 kr. — Árpa legjobb inly 32, 7 frt 50 kr , koiepeaert tulj ZO, 6 frt 80 kr. — Zab legjobb nly 20, 1 frt, 60 kr késesééért nly 18, 1 frt 40 ar. — Kukoricás (tengeri) 7 frt — kr. — Burgonya 3 frt — kr. — Seia-UaetM frf— kr., ziemlyeliiat 24 frt — kr, kenyir-liut feber 18 frt — kr., fekete IS frt — kr. — Siai 24 frt - kr. — Bnaa-dara 30 frt -. Arsa-káes 94 frt — kr — Boréi 30 frt — kr. — LencM 30 frt
— kr. — Bab 9 frt — kr. — Kolee-káss 11 frt 50
Ssvaayn-kápoesta IS frt — kr. — Savanya-répa 10
frt — kr. Siena kstou legjobb 4 frt - kr, Bíeep-
Itert) — frt — kr.; neoa kötetlen legjobb 3 frt —
kr., kosepeserfl a frt 40 kr. — KOtott- vagy ágy-
aaalma legjobb 3 frt — kr., — kosepesertl — »H—kr
mim takannánysak való Itgjnbb J frt 40 kr.
koaépaaerfl — frt — kr., azalma alomnak való leg
jobb 2 frt — kr., koiepnertl 1 frt 60 kr. — Uj-
bor bectoliterkint 8 frt — kr. Ó-bor 11 ut — aa —
1 liter pálinka 40 kr. - 1 liter eeaet i kr. -
BCkkfs, egy kfibméterkint, egy méter boám baaá.
bokbaa, keieeatrakáeeal — frt — kr, kereietrakál
nálkfit 4 frt — kr. — Cierfa kereiatrakáeeal — frt
— kr . kereastrakái n<lkll 3 frt 40 kr. — Tölgyfa
kareeatrakáeaal — frt — kr., kereaatrakál nelknl 3 frt
— kr. — Kiateo a bányából 100 kilogrammkint
75 kr. — Uapaelaj, repeaen*!, egy kilogrammkint
M kr. — Steeringjtrtra t frt — kr. Fagyogyertyi
nyet kalandjait, murei, egyénisége jellemzését, aaaoadaágharczunk folyamában Bem apó oldalán viselt dolgait s rejtélyét halála leghitelesebb leiiráaát tartalmazá — az ifjúsági trwikar Petőfi szebb népdalai melódiáját jitaaá el kelló ügyességgel . . . s vslóbau meglepő volt köztük egy nem czigány czim balmos, as ifjú Voj-n i cs I m r e könny üdéd pöagetesét ■ htillsa-rai
Easembe jntott itt Zalamegye egyik köz-kedvettégben állott hu fia, a korán elhunyt Inkey Kálmán, ki aaintén tneretttt oaim-balmon játazsni.
Felolvasásom második részéi .Petőfi mi-veinek rendkívüli hatása nemosak itt bent a hazában, de a külföldön, az egész kerek világon* — képesé, mire a diadalra vetető RJLkó-czy induló zendűlt meg, kellő ötszhangzásban emelve ét zárva be az ünnep komoly méltóságát.
A felolvasásom iránti élénk érdeklődést s mély figyelmet ugy hiszem leginkább az fokosa, mert Petőfiről nagyobbára egészen uj, eddig még ismeretlen dolgokat hallottak, tílem, mint a költőt immár 21 évvel túlélt egyik legelső pártfogórátoi, ki mint élő ■irtzobra beszéltem el az ő boldogtalan és boldog napjait, me-réat kalandjait, hősies halálát Erdély kies béresei alatt 1 világasert, elterjedt, viaskang«e4a-tott asabadaágdaiai s a magyar nép jellemét, erkölcseit leghivebben ismertető költeményei hódító varáazál ...se tekintetben, sót fino mabb, életadóbb fegyverrel ó lett a mi világhódító Nagy Sándorunk.
A nemeashb, magasabb eszmék, a haza: költészet iránt valódi finom mü érzéke* ée lel kelülést tanatitott nagy-kanizsai közönség oly hu részvéttel karolván fel aa általam rendezett s velők együtt mélyen átérzett Petőfi-emlék un-népet, etael önmagát is megtisztelte ét dicaóité.
Felolvasásom után a .Zala' czimfl másik kanitaai lap aterketffrsöje, Hofmanti v matatta be magit nálam, ki egykor Udvarfi név alatt

taUtt *8 kr, ■ártott 71 kr. — Saapaan II kr. — Nyert fagytTe 84 kr. — I-ámpa-bel, egy méter, 8 kr. - Martéból egy küograaui eeerUt tt-50 kr. -Borjnbiu 60 kr. Serteabui 58 kr. — gaalonaa H kr.— I>iazndeiir 94 kr. — Marbaiair 1 frt 90 kr. — Köménymag 70 kr. — Vorotaagrma 18 kr, — F«f-sagyaa 40 kr. — Fitt se 16 kx, M-eó U kr.<— Bon 1 frt — kj. - Ps>rika TS kr. — Ofanorttkr liaou:
(P. h.) tltmingsr,
v. eljegyaí.
Értik- ét vatt*f»tyt«i falnárhr<9.
5'/, metaliques 63 — ; 5'/, neras. kSlotoa 68.55: 1860-ki áUadalmí kölotön 111.50; bank-réazv. 836. — ; hitelintéaeti résavétiytk 148^0; 1 London 123.— ; magyar földtehermtsilési k»t-vény 73.60 ; ; temesvári foldtehermentéti kötvény 71.75; soproni fóldtehermentéei kötvéay 71.75 : horvát-slavon foldtehermentéai kötvény —.—; etOtt 114.50; os. kir. arany 5.86— ;'"'• Napoleond'or 9.83'/,; arany jár. 74.36 ; aaarktv 60.45.
Vi
nti menetrend.
Érvényes májat 15-tól 1876. A buda-pesti idótaiUtó ón uerint,
Intlal Kaaizsáról
Toaat Ja«nt :
idi
•sám Ors Per
ao6 Essek, Moká«aJ>ombover ■ Flaaaabe 4 48
Í16 . . . . 9 80
JlS Buda-Pestre III
20Í 96
904 11 SO
reggel eatve ielat.
reggel
313 Becsbe (Stomkethely, Beoi-Djbely feli)í 8
•01 . 11 48
815 Bopronyba 8 88
KM TrieiBtbe <e Pragerbofoa kereestll
Oráca ál Becsbe 4 60
901 Tneaetbe it Prágerbofon kereiittl
Oráel el Beeibe 1 4J
irkrafk Kanizaára
916 Essek, alobáet, Dombóvár t Framekól 1 41 dttM.
906 . , , . 11 11 tetve
903 Buda-Pettrol 4 90 reggel
901 i 6 delal
SÍI » 44 eatve
914BeesbIl(Saombatb. Beee-Ujbely)M<l 10 9T eatve
303 „ „ . 4 t reggel
316 Sopro.ry.6l 11 61 deíeL
114 BeeabSl Oráca, Marbarg, Pragerhof
feltl Ili reggel.
901 Trieeat- et Beeiból Karburg.Prager-
kof felöl 1 SÍ delet
904 Trie.it et VUlaehbel Prágsrbof felSl 11 — eatve.
Marborgbs esatlakoaáe VUleoh ia frameelestbe.
. . . FiaaeaafestkAl.
Fttraar lim frtraár 17-kj t»77.

Bó- aa aeU- Katb. et prot Olil| *
aap | naptár -, 1 naptár
6 Jeaoe világtalant gyógyít ■ eg Lakács XYLU.
íT »t»nrH| 1 G. Quinq. Su rX Bea. 6. ti
1 Bolalia 31 Cyros
13 Kedd Húskagyó 1 Ó Febr a£ 1
14 Seerda i Oy. az.h.
15 Csounsi : Fauit J. 8 Simeoa
10 Piatek | Jolianna 4 leidor
11 Seombat ; Sabb P. 6 Agata *•
sterkesitó: Batári Lajaa.
lapom munkatársa volt. Ő folytom jtsryezgeté' Petőfiről csak kivonatban előadott nagy irodalomtörténeti munkám tőpontjait s még anu^bb keretben eléggé híven adta aat TisssaaanjáSan.
Erzsébet napjának megünneplését a fó-gymnásiami ének- és zenekar tanára, Berecf Imre szivet családi körében folytattuk. A házi aaaanay agy igazi tűzről pattant elmés, magyar menyecske s édes anyja, Fálf fy-S telcnar Eliza, kitől egykor „Napkelet" esimfi lapomban férfias ertelmeaséggel és .eellemdnj modor ban irt dolgokat kösöltem a házigazdával, mint a mfivétset fölkent bajnokával minden lehatót elkövettek, hogy a régi magyar írd Iránti rp-konazenvök legbensóbb, legforróbb ayilriaitá-sát éreztessék s feledhetlenné varáatolják.
A Petőfi emlékünnepe előtt és után délben és ettve egy valódi kit caaládi, baráti ■ irodalmi ét mSvéaseti ünnefstry vala ez. A fiatal házaspár (3?) évet kis leánya, Idula oly kmi-vesén s értelmesen tud szavalni, dalolni s a rajtokban látott arczképek különbféle indulatkife-jeaéaeit oly élénk komikus arcjáték mimikával tudja utánozni, hogy a született sziim&vesnó barkából, vagy inkább Minerva fejéWl kipattanva áll in előttünk. — Jót it állok aaért, bogr esen művészi hajlamát, hivatását, mint zsenge korában oly élénken tanúsító kész talentum alapot kiképzését derék seuleu es aagyenyja el nem fogják hanyagolni s pár év mnlvn a & városi aainiképezde ismét agy tthetaégesnöven-dékkel fog szaporodói.
— Házi gazdánk, Berect Imre tiszta, jó hangnásn zongoráján régibb s ujsbb magyar nótáinkat, dallamainkat a magyar nemzeti jellegnek oly eredeti, erolaljet kifejezésével-Jál-taotta, hogy ilyesmit, kivált nálunk a fővárca-ban, a magyar zenére korcaositó befolyáaaal léV0 külföldi zeneművek túlbecsülése, szolgai utinr ik ritkán lehet hallani. (Végekor.) VAHOTIMKE.D JB

Mítcríészct N.-Kanizsán.
Molnár Ferencz
Ház-eladás.
A város közepén és a fő-utczának legszebb helyén álló ház melléképületeivel egyiltt, mely összesen 18 szép, világos, száraz szoba s 2 előszoba, 6 konyha, nagy udvar, pincze stb. kélféT;-i kel ellátva és évenkint 1600 frtot jövedelmez — i . szabad kézbál jó feltételek mellett eladandó, bó-iv" vebb tudósítás levéllel Nagy-Kanizsára V. M. i ciim alatt (poste restante) küldendő. (289 1 — 1)
Illllll III II IIIIIIH
Ajánlja a n. é. közopségnefc, hogy nila mindenkor a legneiaeaebi , virágokból kisebb és, i^pbli. virágcsokrok 1—5irtif ktpaalók, továbbá sajáL teruesztményü virág-és kerti veteménymagiiak, virághagymák, plintik, kerfi díszítő virágok, szőnyegdiszitmények, cserjék, gyökeres szől-lóveszsiók, a melyekért mindenkor a "kezestéget elvállalja, postai rendeléwk gyorsan .e&zkfoSltetnefc,' végre uradalmi kertieket és kertész segédeket minden dij nélkül köz-vetit.
Rendelések Wajdits József ur kőnykereskedéséDen is
eszközölhetik. (280 2—S)
9851 aiam.
p 876
Árverési hirdetés.
Pályásat."
A zala-apátni mezÓTíros rom. katb felekezeti lantor-tanitái állomás megüresedvén, arra február hó 27-téré pályázat hirdettetik. A tanító fizetése a következő: A túrom szobából álló szabad lakáson kívül van neki a zalavári rat.-Benedekrendfi apátságtól: 5 hold szántóföld (1200 D 81) 1 hold rét (1000 G öl), 20 pozsonyi méró bnza, 30 pozsonyi mérő rozs, 20, öl tűzifa, 4 szekér széna, 6 akó uj bor, 100 foot só. 260 font marhahús, 164 forint készpénz, 2 drb szarvasmarha és 2 drb sertésre legeltetés. A községtói pedig van neki: minden házaspártól '/, pozsonyi mérő rozs, összeg 35 p. m., minden hold földről 1 kéve gabona, 5 öl tűzifa, l.jzekér. széna., szüretkor szabad most szedés, 4 drb. szarvasmarha és 4 drb sertésre legeltetés, minden iskolás gyermek útin 1 frt tandíj, az ismétlő iskoláért 40 frt, stola és lélekpénz körülbelül 30 frt
Mindezekért tartozik az illető tanító: saját költségén
segédet tartani s 12 szegényebb gyermeket, — kiket a lel
kész kijelöl, — dij Délkai a zene és a többi tantárgyakra
tanítani. f284 2 — 2)
A pályázni óhajtóktól megkivántatik : tökélyetes jártasság a zenében; melyről bizonyítványukat a képezdei bi-zonyitványnyal együtt a csód előtt tartoznak alulírottnál benyújtani.
Kelt Zala-Apith'ibao, 1877. évi február hó 4-én.
Garath György,
tser« 2387 írt »» kr. követelés T*gett elrendelt biztosítási végrehajtás foljtib biroílag lefoglalt a 13?O frtra beesőit 6 borokból áJló iagAsagok nyilvános árrer<S« utján eladaodók, minek a helrsxinéo, vagyis Kii-Ko-máronban leendő efskÖtleaere batáridSOl l8T7-tk evi márexius hó I-iű napjának déMŐlti 9 órája kitti tettetett, melybet a Tenni (Kándíkoiók •lennel oly mpgjegyxéssel m elhivatnak : hogy at érdeklett iugnságok tHUi árveréseu, * polg. tk. rdtt 406 §~a gxarlat, stilkség etetőben bacs-
•BM> árreríteo, a p
ároo aJol if eladatni fofajik.
Kelt N -Kaoiuio, 1877-ik ari {abr. M 6-lk
Barts György,
kikfllágtt hirógáfri W^rebajte
(!82 2-3)
Nems:
MmUn a ion* flxlet menet réget
ch na ezüstáru-gyárunkat
teljwpn beKflnU-tiak, .kényweMtv,. vairyonk pompás ehina rafitrt-gTártmáDjaÍDk tömérdek kéaslrtüt a leggyorsabban AZ előállítási áron «o)ckal alább eláratvíUat Kísérletül szolgáljon kijretket5 ki-vonat a nagy árjegriékbSI, DI«17 utóbbi kivánatr* beniieDt««n megkflld étik.
!-6) Mérsékelt árm:
, ,„
P
fr. 3 50 150
, „ 7 60 IMI
6 „ uatal. ..II. ., ;.5O 2.M
1 „ t«r»«i5 „ 3 50 1.50 1 „ Ta^<aaeleacsa „ 5.— 2— LefUjabb k(. .llf a ■b-iir»ll«ri,r(p>i.ll.lá í tfl,
Pirili-dufil illat fejekkel á 4* k r.
További pompái tndaaák, káré- aa üua ibrikek, tojáakeaa-Iftek. fogpiiakáió-tartók, eciet- ée olaj-keasletek ét mim eg^éb naámoi caikkek, atb. itb saiotoly meglepő olcaé árakon.
|y KüloDftaon figvelamre milti: *^(
< db. eiíkaoál, 6 db. Tilla ) mind a 34 drb e^attreye ele|iani 6 „ káTeakaoil. < ,. kea ) tokban 44 frt b«];ett csak M 1H
Uc7aii«a britisDli-tiültb ől, mind a 24 darab elegaoj tokban caak 7 frt
Vidéki merrrndeléeek atiByét mellett pontotan ea lel-
kiiio«rM«i«n eaakoxnltetnek. C«im :
PR£SIS El.. Bécs, Rothenthnnnstrasse 16.
6 db. 6 ,.
j 5._ 2.70
. 6- 2.4.
„ 6.-2.5.
Mihínj id5
■iar«k kÍrdettMtea4- é« et álul hénv-nerürt látom Mfaaai a L a* Ú- t ájmitá«t*t oltalmaivá, köx-
Kundmaehung.
Kn gewesener Schiller des eidgenössischen Polytech-nikums zu Zürich, der jahrelang in Frankreich, England, und Italien gelebt bat und vollkonunen diese Sprachen spricht, wünscht Unterricht in díesen Sprachen zuertheilen. —Bei gflnstiger Capacitát lernt er jede dieser Sprachen innert 3 Monaten Zeit. Rerlectierende béliében sich zn wenden an Egli, Gasthof zum .Hirschen." Gr.-Kanizsa. (288 1 — 1)
5OOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXX
Mathiász János
tfgi mSMiakola tulajdonol* Kaaaáii. figfeüaíb. ajánlja minden aaülSkedrelSnek a leghifeaebb francia aaol5teo;éaat£k álul ia legcazdagabbnak eliimert aaRlCgjöjteméayében Ulálutú mioden eddif megjelent legújabb, valamint tenrea^teare méltó régibb fajokat aima U gjokerea Teaaaókban
A catbalofuban leírt franemia, angol ea seiset állasokba* tartolt öanea (TtBöka-kúilliUaokoD Ifj.iaS kitthOaleaekkel jaulaauott »j fajok 3 (rttól lefeU *5 krij felere, 25 krtól lefelé 15 krig '/,-ára, min-den resibb Chaaaelaa, valamidt máa honnnkbas iameretn eleoracgn fa-JeltDol 100 >uia i»ta6 4 ftt 50 kr, máaod rango fajokból 100 aiaa reaaxo 3 frtra Inaállitra, libát a ktlfoldi irakhoi képeat felaue oleao áron 1877-ik erttl kaadve megrendelhetők. — Hadeleioe Augertae leg-korábbaa ér6 nagj fnrto a nagy OTalgombol/O aárga iieoiO legeliS rangn recdkiTfll bótermu eaemefetajböl 100 almi TNasS 10 frt, 1O00 lima Teea«S 86 frt. — Aa oeeaee aafilfifajokat Ivird estkaloglia idk bérmenteaen kanbato iráabaji megkareaéara.
Mathiász János,
iUö-m*jry*rorsiifi „tálKi-koU talajdosoaa
(878 3-4)
♦-♦♦.♦-♦.♦.♦♦.♦ ♦ ♦♦«»♦♦♦ ♦ ♦ ♦.
talüináBjOB, a ftul/aa Párában je-lealw kitHB<S síkénél b teOfc, f írtttlM. eU> W i 11 » Sd DI>4J JH^tHlM
mmí« toájiKt
» liaojotíXt mfijgareim min- kkd ái í
DMltl
Klriló ttanal.lKJfllmajan DtMtl.
lÍTomUoU éa kOüDjeo miiioa ateriot ttflk fTIOlim, -«■ laikwok ( kert. tea alulra a lef*«.bb dallanokat játaxllatjiLk.
ÁM wadati fjirí ink lott lakoUnl fj*n
í JL !■ IV V. VL YU. 3a.
1.1 te. i. s.*i. a. «. 5,
»utl«*Mlimt Ufjotbu u V. nú aM«»iUnui.
£f7 Aaet banK]£7 «n
•ackaek ú aücalnaibali I. •• 11. taim 12— rí' danáinmai i 40 kr
WitttEaBéct,
Stadt, T»rl. K&rntoeratnaiB bi
SaMkUdia ktaaráw '«C7 utánvét neUatt aontoaaa eaakótflltetik. — Najrbjuu >áaá>l6k taáialekot kapDak Aa ajánlott ralódi otaaf nflaae-raai aoliiltáataak taalp jaMlklt uUaaaa aatajaal a mmáta atáaatt fBldieairt arneTaaatt Ocarioákat da
aatalt niBlUal, - «aáaíak.0l J
-- ■ (S88 l-

Birtok-eladás.
gy karmacri batir-
.Huiuyi AnUl-fílo birto>.
elj ál! : oril.k t, tuduá(i <p>
elbSI. pioc.ébSi éi 3 hold iiintó-
W ■»ibmdk*«böl .Üdítik, a
ni lEándékoiók toribbi tadomist a-Egenie£en WissooTKkr Afoi- nnil nT«rbílii«l. (ÜSS 9-6)
Bátorkodónk a t e».
háziasszonyokat
egj »ag7 takariten^njr* Sgvel-neatetai, mely abból áll, bofj a kití valódi jö fUgekate TrrrOlí-ív.l kíiaitteaaik Eaaal I eloöy jár. méq pedig: 1 aa faMat aameiitaoi lehet Át t. a jotiaifo be'aaáal/>Uof««aaU-karítmiDTt boa macával E raél-ból kínOk hamiaitatlao

eg7e« oaosacjáoak UriainiMrt a >ai<Sdiaáa;át iUeUlac 1OO ftl-taliötállnnk, tokit laj-■tromoaott TédjetryfinkrSl kfl-toaGaen mdo.Ül Tenni kertok.
Sctaútt Gmő s Fia.
ea kfr. faad f?ároiok Beeaben. Srreailli r^tár NatT-Kaaiaeáo :
Stram ét Klein uraknál.
(17» S4—•)
Wajdit.


(Í87 l-l)
Ajánlkozás.
&y 8 osztályt végzett, érettségi bi-|zonyitványnyai rendelkező fiatal ember
nevelőnek ajánlkozik.:
Bővebb tudósítással a szerkesztőség (vagy laptulajdonos) szolgál.
Hirdetmény.
Ai tldlirt kápt*l*o téiséiöl köthirré UUtik. hofj a Tarajá-Wp-Uesi Ard&b«n a II. tX- alatti *endifl5 - bora íréi jogfal «g7»tea>bea három <rr« off«rt utján bérb«adaadé, — As épfllet el»6 ense.etílMW Ta» 1 fondnt initructuaMJ elütött noba, valamint 4 vradógvxob* 6a «f j bor-jnirS bel/i^g, _ at alaö em<i! étiben T»D S TesfUflS és 1 vendéfaaeba, •4*7 n*í7 konyha, kit éléapincie ** egy mokkámra, a«onkí*ül Tan itt af7 nagy pincac éa jéfrer«m, kii kert i* lioet .tráaUSföld ; a non-K&UpflUtben Tan kit »enii<£«sob*, l&ijtálM. kocMxin í* n«iiap*dla*.
Aj ftjáolattevSk tartoanají aa oridíg. bánon béének, aaat 1033 frt tűk m«ffelel5 banatpésxt a ligrábi káptalaai uradalmi irodába bekfll d«oi, a hol ÍJ a bérbeida* felUt«.«, betrkinthatők.
(281 2—3) A zágrábi káptalan uradalmi igazgatósást
A fölé legnagyobb kereskedői,
gyárosai és iparüzűi,
valamint nem kevésbé pedig a világ minden kisebb iparosai és kalmárai kiemelő módon egyhangúlag elismerték, hogy a világforgalomnak általunk átadott, a föld leghíresebb erőműtadósai és mútani coryphaeái által ezerszeresen próbált, javított
szabadalmazott táblamérlegek
(12 metszésrendszer)

az elóhaladó műtan, a méregyenes szervezet, a nagy szabatosság és az elérhetlen, felette izlésszerü kivitel terén a 19. század legnagyobb csodamúvei.
Évszázadok fognak elmnlni, mielőtt a nyomozó eró-mútadósnak ismét egy ilyen műszer fog feltárva és a forgalomnak átadva lenni. - Egész légió gyárosok, iparosok, kereskedik, kereskedelem- és iparüzók ezen egyetlen tárgyi által, — minthogy azt minden nyilvános és magánüzletekbe j ki- és megmérés használatára behozták, — gazdagokká | lettek. — A tömeges közönség pedig bevásárlás végett olyan kereskedésekbe siet, a hol a mi táblamérlegeink hasz-! náltatnak, mert azt hiszi a közönség, ha más mérlegeken , szolgálnak neki, hogy akkor talán megcsalatik. — Hin-, denki tehát, a ki tőlünk egy ilyen mérleget még nem hozatott, azonnal rendeljen egyet. — Az ezáltal elérendő üzleti eredmények soha sem gyanított óriási dimensiókat fog 'nak ölteni, a mérlegek csekély ára a vevők által legrövi-! debb idő alatt százszorosán behozatik. — Mindezen szer-| fölötti előnyök daczára, a melyek ezen rövid előadás folytán I maga-magától ilyen tárgyak vevőinek jutnak, ezen kilttnó, törvényileg elóirott és megvizsgált táblamérlegék árait mégis, hogy azok beszerzését miodenki előtt lehetővé tegyük, — következőkép ssállitottnk le, még pedig:
1 mérleg 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 kilogrammos ára 14, 18, 21, 27, 34, 40, 45. 50 forint. Ezeknek elvehető egészéit minden üzletre, ezélra és használatra megfelelőleg szálfitjni, tehát tetszés szerinti kívánatra.
Hegrendeléseket folytonosan kitűnő minőségben pénz-bekftldés vagy utánvét mellett azonnal esrkozöljflV.
Bugányi Frigyes és társa,
(263 V. 2—15)8tadt Bieraergasse 11. sz. a. Bécsben, mérleg-, mérték- és sulymérték gyárosok.
Ezen felettéB kelendőségnek örvendő mérlegekből Ausztria, illetőleg Európa, Németország minden városai, mezővárosai és nagyobb helységeiben és igénylók, akik 1200
i forintnyi betétet beadhatnak, kéretnek egyenesen a fentebbi
| eléghez fordulni.
bad6-,Up- ét íjoidstvUjdoftoi Kjonu,jtó

VAGY-KAMZSA, 1877. februárius 15-én.

131K

Tizenhatodik évfolyam.1 A lap ssellemi rasj i illetfi közlemények ■serkeastohQs, Taka-rikpenstÁri ípol.t RÍJ- I 1 ..int, - .„jap rUtft >llell> késiemének pe-dif a ki*dúBos bei-memve iotésaadSk :
i NAGY KANIZSA :, Wisulnmái
Bermentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fOfsdtatask el.
NV1LTTÜRBEN
seronkiDt 10 krért ye
tétnek fel.
minden
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb: , Z A X. -A. - S O JVI OGYI KOZLON "ST.'
Ktsiretok Tisssa sia
• .nes sirdetisert ktlön f i 90 kr. nsettmdt. |
X-Kanlisataros hdThatdRzxinak, nenkAlönbena „íL-kzalzssi kereskedelmi 8 Iparbank-, a ^.-kanizsai Ukaríkpénitár', a „lalamesryel általánM tanltótestfilet", a „n.-kanlraal Mxjed-nefeló egjesület", a „soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsai kilTálasitmánj a- » több megyei éa Tárosl egyesület hivatalos értesítője.
Meienklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

/.ftlavármegfe főispánjától
Az 1877-ik évi megyei közmunka be
osztása és az utépitészeti kőltaégvetés meg-
allapitasa, valamint a múlt évi november
hó 6-án s folytatva tartott közgyűlés 8858
9126/221. jk. számn határozatához ké
pest a zala-egerszegi járásnak elcsatolás ál
tali megkisébbitése tárgyában javaslat té
telre kirendelt küldöttség véleménye* jelen
tése sürgős természetüknél fogva a tör
vényhatósági bizottság legközelebbi rendes
közgyűléséig el nem halasztható intézkedést
igényelvén: e végből folyó 1877. évi már-
czius hó 5-én Zala-Egerszegen délelőtt 10
órakor rendkívüli bizottsági közgyűlés fog
tartatni, melynek tüzetes tárgyait kizárólag
a fent elsorolt ügyek képezendik.
Miról a t. ez. bizottsági tag urakat ezennel értesítem és szíves részvételre tisztelettel felkérem.
Zala-Egerszeg, 1877. február hó 8-án.
Főispán ur ő méltósága megbízásából. CSUTOR IMRE m. k.
aliapin
A magyar Ifjúság küldöttsége.
A Konstantinápolyban járt magyar ifjnság küldöttségét visszajövet szíves .Istenhozott "-tal üdvözöltük itthon. Megmu-tatá, mint a .Pesti Napló" is írá, hogy lelkesedés és hazaszeretet mit művelhet gyenge eszközökkel, magán kezdeményezés utján. A magyar jogászok európai hírnévre tettek szert. Becsülettel állottak meg a külföldön s megmutatták a világnak, hogy mint érez a magyar faj egy nehéz politikai kérdésben, mert a nemzet lelkesedése, mely roppant arányokban karolta fel az ifjak uta-

zásit, azt igazolta, hogy e tüntetés nemzeti tett volt.
A kis kezdeményből világra szóló esemény lett, mely foglalkoztatta a diplomatákat és államférfiakat s az esemény hangosan szólott Európa népeihez. Az ünnepélyek hossza sora, melylyel az ifjakat Konstantinápolyban fogadták, a magyar nemzet üdvözletének fényes viszonzása volt; a török és a magyar, kiket egyaránt fenyeget a pan-slavismus, lezet szorítottak. Ennek megünneplésére fogadta oly kitüntetóleg Csáktornya, Nagy-Kanizsa, Székes-Fehérvár és Budapest polgársága az ifjakat s ezzel e tüntetésre megadatott a hangos helyeslés az ország s a főváros részéről is.
A mióta az ifjak elhagyták Konstantinápolyi, ott egy szórnom esemény következett be: Midhat bukása. Miért tagadnók? Ez lohasztólag hatott a Törökország iránti rokonszenvekre.
De nem szabad elfelednünk, hogy a ministerek és ministeri válságok mulandók, a népek nagy érdekei azonban állandóak s csak az érdekközösségre lehet gondolnunk. Szívesen üdvözöltük a keletről hazatérő ifjakat, kik szembeszálltak a szlávok insultu-saival, a tenger vészes haragjával s egy nemzeti küldetésből tértek vissza "az édes hazába.
Lapunk előbbi számában röviden jeleztük a csáktornyai és kanizsai fogadtatást, melyhez még a következőket teszszük. A 25-ös bizottság egész délelőtt ülésezett, jártkelt s délben a derék tűzoltóság testületi megjelenésével sikerültén fogadta a küldöttséget. A ,Szarvas*-b*n rendezettbanquette igen fényesen sikerült. Bothó Imre, a „Társaskör" elnöke ő felsége a királyra, Simon Gábor ügyvéd felséges királynénkra emelte

poharát, Szűcs a kanizsai polgárokra, Soos a török nemzetre, Lukács a kanizsai hölgyekre, Plihil Ferenez közjegyző a hölgyek nevében a küldöttség tagjaira. Dr. Hets a haza jólétére, Bátorfi a 13 vértana szabadságéltető szellemcsókjaival illetett 13 ifjúra, kiket a természet pirult a tenger viharának áldozatai engedni, Tuboly Victor ügyvéd a következő talpraesett verset mondotta.
Feflcfezftitéi
(A magyarországiifjuság konstantinápolyi
küldöttsége tiszteletére rendezett banquetten
N.-Kanütdn, 1877. február 9-én.)
Ős aiokÍM a magyarnak, Halfát a>4r ug7 orsaolt, — Bár vissalyok kösou U, de 8»erette a törököt.
S hogy a török e«t Tiaaosaá, Btsonyitja asemoi ar; Rakocsinnk tm Kossuthnak TSrOkoraaág lett a reT . ..
A kit némtet B8t4t m n 1 t j á a Keraextlll mint felleffen, A barátság ■ uatveriaéf Fenjél napja a j e I • D.
És e napok saffaribtn Leg-fenyesb as egyetem, A mely i.i.e melegére! LegeU& TOlt keleten !
9 melynek ifjn küldöttsége Megjelent ma Kanissin ; Kaaiasának diaae. jara Nekik minden jót kirin.
Kívánja, hogy e hasának Teremjen sok ily fia. Kiknek nem árt l>ana, Tiasa — Sem a tenger vihara!
Poharamat emeli hit Rokoneaenr a nem biaaág — Éljen as itt jelealoTS Kgyetemi iQoság !
Mondattak még pohárköszöatések Varga Lajosra a rendezésért, Kossuth hazajö-

vetelére, a magyar honvédségre, Klapka tábornokra, kihez azonnal üdvözlő távirst is küldetett Konstantinápolyba. Legnagyobb sensatiót tett Kápli Antal üdvözlő beszéde s emlékirata, mely igy hangzik :
Sziveinkből üdvözölt bpesti ifjúság!
Több polgártársam felasólitásának aa-gedve <S» s n.-kanizsai ipartirsulat 266 tatja neveben általam legyenek üdvftsölroönös araim.
Mikor öDök uraim a múlt hóban N.-Kaai-uáD lefelé utasuk, már a Tatpslya udvaron éure vehetek, hogy a pályaudvart ellepő kt>-rfnaéget nem éppen a kíváncsiság vitte oda — hanem a hasafiai éraelein volt as, mely titokba átsdá síivel önöknek, hogy vigyék ast ölelésre törökországi testvéreinknek; mikor önök a pályaudvarból megindultak a tsemlélo könnyen énre vehette, hogy minden arcáról lelehotett olvasni azon óhajt: Teséreljen bennetek a magyarok Istene azon nemzethet, kit a* európai nép sok siisadon keresstOl pókanyóknak ne-vésett. És ime esen pogányok 1849-ben felttl-multák Európa ossses kereszténység szeretetét, kiterjessték a próféta palástját e alá helyesek a menekülő magyar keresstényeket. Egy ilyen nemsetet, sem hagy elvesni a gondviselés soha, annál inkább sem, mert valahár* felfedést* ássiai rokon faját.a esiltya nemset maradvánját, s magyart. A magyarok újjá aililetése as esendik év, midőn ssent István apostoli királyit megkoronázta, a magyar nép tökéletes fsksabtdi. tása és egyenjogosiUsa as 1848. év, tehát majd annyi évi küzdelembe került a magyarnak, hogy népét egyenjogositsa, a testvér Török nem zet s múlt holnapokban egy tolvonással kerees-tul törte a népe Mkóit s megadu népinek as üdvös alkotmányt, mely, hogy szorosabban oss ssefttcse a két testvér nemtetet, oly alkotmányt bocsájtott ki, mely a magyaréval asosos, sajnos, hogy as alkotmány teremtője, Midhat basa száműzetett, no de hsdján, es a sorsa a reformátoroknak, egyiket megfeasitik, másikat megégetik, a harmadikat ssámflzik — ax én egyénimeggyösodésem asonh*.n as: hogy nem százak, ezerek kezei, hanem millióké fogjákTÁRCZA
A nag) ravkgj ás átka.
(Történeti regen;.)
Irta: Jenray Géza.

zatról lefüggő arany lámpa világította be. De a mi Victor figyelmét leginkább magára vonta, aa a szoba egyik szögletében 41IÓ, vasból készült női szobor volt, melynek nyakán egy gyémánt nyakék csillogott
A ssiklaüregből jóssagu arabra s egyéb illatos füvek göse kavargóU a boltosat felé. Középen «gy csinos kis jaspis kádban elegáns fürdő öltönyben, mely csak félig Ukará el a hófehér testet — ült Báthory Erzsébet, mellette egész pongyolában, félénken, szemérmesen egy szókeíWtü, kékszemü leányka teljesité a szolgálatot, mig a másik oldalon két vénasszony foglalatoskodott
— Dóra, a fürdőt elakarom hagyni, —
szólalt meg a grófnő, tűitől villogó szemeivel
titkosan intve as egyik vén asszonynak.
Victor kipirult arczczal, sebesen lüktető szivvel, kéjben úszó szemekkel bámulta a gyönyörű asszonyt, amint az a visből felemelkedve, a fürdőt elhagyni készült. Egy pillanat még s talán a csábító bájaktól elkábitott itju a következő peresben ismét oda borulaarép démonaié, hogy még egyszer ölelhesse, csókolhassa, azután meghalhasson a kéjben, boldogságban !
— M*nj csak Elvira — szólalt meg ismét
a grófnő — old le szépen ott a azobor nyakáról
azt a gyémánt nyak kötőt, azután kapcsold vi-
gyásva az én oyakamra.
Az aranyhaju szépség szótlanul engedelmeskedett s lassú léptekkel kfeeledve a szobor felé, fellépett annak első lépcsőjére, azután a másodikra, most kinyujtá picii fehér kezeit, hogy leoldja a nyakk&tŐt,dee pillanatban magasra emelte as életielea szobor érczkarját, azután magához ölelte as ártatlan leánykát s a mindenfelől előtörő ssámtalsn kések, tőrök mé

lyen furódtak szegéoy Elvira testébe. A vér patakként ömlött. Majd ismét eleressté a rettenetes gép ildíuatát i a szerencsétlen leányka összezúzva, metél ve élettelenül suhant a földre.
Mintegy kígyó, mely áldozatának vérét szorpöli, oly kéjesen sziszegett az iszonyú aas> szony, amint s szegény komorna forróvére titkos csöveken át a fürdőkádba jutva, mindinkább setétebbre feste* a vizet.
Victor látva e borzasztó rém jelenetet, eszméletlenül dőlt ösase s egy idáig élettelenül hevert & setét üregben. Mire azután ismét ma gáboz jött, a grófnő már eltűnt a fürdőből. Csak a két vén asszony volt még látható, amint éppen a szerencsétlen leány hulláját czipelték ki az üregből és a törpe Ujváry, ki a vért tisztogatta, mosogatta a szoborról.
— Nos? — sióit a törpe s két vén asz
ftzooyhos. amint azok ismét viaszatértek — már
végeztetek?
— A csapó ajtó alá dobtak a kiaassaonytl
— vigyorgott az egyik tatrafa.
— Még csak egy pillanatig várjatok —
parmnesolt Ujváry — s azonnal megyünk a had
nagy ócskáért, azután szépen elküldjük őt is s
másvilágra.
Hihihil ha ugyan el nem röpült már a ssép madár! — jegysé meg s másik boszorkány.
— Elrepült! ? — Hahaha! — ostoba bo
szorkányok, agy beszéltek, mintha n«m is tud
nátok, hogy a toronyba vesető lépcsőket éjeire
mindig felsioktam huzatni s ha esetleg a had
nagy urnák kedve lett volna is as elrepaléshes.
agy szobájának ajtajából egyenesen a Vság
folyóba repülhetett. Hahaha! pedig ötven Öl
magas toronyból a hideg vizbe zuhanni, akkor
midőn az ember azt hiszi, hogy egy Ujváryt

kijátszva, elillanhatik, nem valami kellemes meglepetés!
— Nyomorult kutya, elárultad titkodat! .... Várhatod, míg én ismét a toronyba megyek .... El, el innen e btinféssekből ! — dadogott Viotor halálfélelemtől borzongatva s óvatosan visssab«og«ritette a követ a nyílásra. azután ismét tapogatóivá haladt végig a folyosókon.
Hos*cu ideig barasgolt as ífju a nedves földalatti utakon s már márassabadaibatásnak legkisebb reménye is elhagyá, midőn végre has szellő csapta meg verejtéktől nedves arczát
Victor követte as irányt, koinét a Mg behatolt a setét üregbe s rövid iá& múlva a sssv badba jutott.
Darnóy áhítattal emelte szemeit as égre, hogy el re bégje hála imáját a mindenek Urának csudálatos megsnbadulásáért. Szive haagosaa dobogott, majd aggódva tekintett hátra minden pillanatban, bogy sem tÜdOsi-e Ujváry, es áJ-lati-ss&roy. Arctan tájékozni igyekezett) magát aa előtte ismeretlen erdőségben. Hotstm idAig barangolt igy a sűrűben, midőn végre világosodó, kezdett A nap már ott ragyogott a hegyek háta mögött, sugarai asonban osstk nehezen tudták áttörni a ködfátyolt, mely éjeire ax egéss természetet beí&dé. A növényvilág W-matárb*n ossott, édes illatot leheltok a virágok. Még minden csendes, néma volt, csak itt ott csiripelték a kis erdei lakók reggeJi imájukat. De lassan lassan eloszlott a kódiát} ol s a asvp égés* pompájában tűnt fel as égbolton.
Victor ki merül tea dőlt le egy fa árnyain*, hogy kipihenje fáradalmait. Izgatott lelke asoo-ban sokáig nem tudott nyugodni. A bosau s szereiéin érzettnei tolték be as ifjú egén valóját

még idővel e nagy reformátort Konstantinápoly városábs TÍMU vinni — önök tisztelt uraim beaülettsl befejezték küldetésüket, habár • trieMti csócseléktől bánulmaavs, a >«* lyek közt ii — nem ríniuk TÍMU semmitől, mert megvoluk győződve arról: hogy ason k»rd, melyet önök Abdul-Kerim fővezérnek átnyujtotuk, Magyarország érzelmeit zárja ma gához, azért araim először poharamat emelem Abdul-Kerim fővezérre, 2-or poharamat (»•■ lem Lukács Gyula elnök ur vezetése alatt lévő kedves vendegeinkre, 3-or, mivel háromszor iraik a magyar, a budapesti lelkesalt ifjúságra, éljenek !
KÁPLI ANTAL,
lámüati altinak.
Folyt ezután t táncz éjfél otán 3 őriig, mikor » küldöttségnek már készülnie kellé vaspályához, hová számosak által ismét kocsikon kikisértettek s csakhamar szívélyes tracsuzisok közt a vonat velők elrobogott.
Knortzer díszterme 200, hölgyterme 150 teritékkel s a karzat zsúfolásig megtelve volt. A 25-ös bizottságot elismerés és a tüzoltótestületet dicséret illeti.
Levelezés.
Keszthely, 1877. február hó.
A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgatói Balás Árpád urat, mint a nevezett tanintézethez 6 Felsége által véglegesen kinevezett igazgatót folyó hú 3-án elti 7 órakor fáklyásseuével tiszteltek meg.
A menet a Rákóczy, -Klapka — és torö.k i n d u 1 ó k bsrsogutása s .éljen Ba-1 is Árpid igasgalóur* felkiáltások közt haladt végig Ketzthelyváros fóutczáján az ün-nt pelt fércu lakásáig, a hol is őt az intézeti hallgatóság nevében Szabó Vilmos 3 ad éves gasdáaa következő igen talpraesett szónoklattal üdvözlé:
.Tekintetes Igazgató Ur !
A legőazintébb tisztelet és hálateljes ra gaszkodástól indíttatva sereglettünk mi itt egy be, — hogy ama reánk, — s a helybeli gazdasági tanintézet egész jövőjére nézve nagy jelentőségű alkalomban, midőn Önt, Ó Felségea magyar király, a magas kormány előterjesztésére eddig is oly lelkiismeretes és eredmény-teljes buzgalommal viselt igazgatói állssába végleg kinevezte s illetőleg megerősítette, mi is kifejezést adjunk mélyen érzett örömünknek a ön iránti tiszteletteljes vonzalmunknak.
Ha szószerinti értelmét veszszük, édes ha zánk nagy fia, a legnagyobb magyaré jövendölésének: .Magyarország nem volt, ha-aem lesz* ! Önként kiviláglik, miszerint oly nemzedékre bista jövendölésének teljesülheté-sét, mely a tudománynyal él s az előrehaladással lépést tart.A tények mindinkább bebizonyitni látszanak ezt, mert áldott hazánkban mindenütt emeltetnek a szellemi képzettségnek, szóval a tudománynak templomai.
Ily magasztos csélból indult ki tanintése tünk halhatatlan nevű alapitója is, midőn meg-uyitá azon csarnokot, melyben a béke áldásos ölén született ifjú magyar nemzedéket, a tapasztalatokban gazdag s hazaszeretettől lelkesített

férfiak vezetésére bizta, hogy azok támogatása mellett tanuljanak a haza hasznos polgáraivá lenni ;kiknek vezéréül ■ igazgatónkul tekiotetee-ségedet van szerencsénk odvScolhetni. (Hosszan tartó harsány éljenzés.)
Az általános haladással lépést tartva -szerény körét betöltve halad a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet, igen, halad, mert s gondviselés nem teledkesik meg rúla s időről-időre gondoskodik oly férfiakról, kik emelkedett szellemük s hazafias buzgalmuk égő ssovétnekével terjesztenek világosságot
Mélyen tisztelt Igazgató úrban, ngy a szeretve tisztelt tanárikarban ia ily áldásos fényt terjesztő szövétnokekkel bírunk mi s bir a haza is.
S midőn tekintctességed, intézetünk dísze, e nem kevésbé terhes tisztséget váilain viselni van hivatva, engedje meg, hogy mi, mint a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet jelenlegi hallgatói, kiket mélyen tiaitelt Igazgató úrhoz a hála közvetlen kötelékei futó ok, szerencsét, kitartást kívánhassunk e nehéz pályán ; — tegye terheit könnyebbé azon tudat, hogy a hallgatóaág tekintetességed nemes törekvéseit s saját maga helyzetét én hivatását megértve, az elérendő ozél felé önmagukUSVmeriteU lelkesedéssel fog annak eléréseért törekedni.
Adja az Eg! hogy szeretve tisztelt Igszgstó Ur, mint s msgyar gazdáazat érdemdús bajnoka s a közmivelődes fáradhatlao elóharczosa s különösen, mint a keszthelyi magyar kir. gazdasági tanintézet igazgatója, még soká, igen soká, éljen ! ! !" (Hosszan tartó éljentés.)
Balás Árpád ur, az ünnepelt férfiú, a hallgatóság közéjövén, meleg szavakban válaszolt az intézeti hallgatóaág által részére rendezett megtiszteltetésre s hosszan tartó beszédét, — melyben a keszthelyi m. kir. gazdaági tanintézet múltját és jelenét is elénk színekben ecsetelte, — ,a haza mindenek előtt!* .Éljen a haza!!!" szavakkal végezte be. Beszédét hosz-ssan tartó harsány éljenzés követte; ezután a zenészek s Kölcsey „Hymoust* játszván, a menet a fő-utczán belátnatlan hosszú sorban s igen nagy közönség által kisérve vonult vissza kiindulási pontjára s az ünnepély befejeztetett.
A jelen sorokban érintetteken kívül csak annyit mondunk még, hogy gazdasági tanintézetünk, melynek igazgatását Balás ur ama — as egész megye által is ismert — válságos pillanatban vette át, melyben a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet léte vagy eltörlésének megoldása oly nagy vita tárgyát képezte.
S e válságos időpontban méltán elmondhatjuk, hogy intézetünk kormányzósága B illetőleg igazgatása jobb kezekbe épenBéggel nem kerülhetett volna; Balás Árpád ur nemcsak mint kitűnő tanár, hanem mint okszerű és jeles gazda is teljes erejével hatott oda, hogy intése tünk ama megingatott állapotából ismét a régi, de nem, hanem a réginél sokkal erősebb, szilárdabb és megrendithetlen alapra állittassék.
Belátts magas kormányunk, hogy a keszthelyi gazdasági tanintézet nemcsak hogy meg mutatja életképességét a világ előtt,de egyszers-mint benne a hallgatóság száma is évről évre folyton szaporodik, méltányolta azon fáradhat-lan és buzgó tanférfiu érdemeit e véglegesen kinevezte őt gazdasági intézetünk igazgatójává.

A midőn e kinevezés feletti örömünknek kifejezést adnánk, egyúttal óhajtjuk, hogy Balás Árpád urat az ég Ura még számos éyeD át a legjobb egészségben éltesse! Adjon Ü erőt neki, hogy a váltaira nehezedett szép hivatás mindinkább gyümölcsös* legyen s valamint édes basánk, ugy az emberiségnek is hasznos polgárokat, okszerű és upinutos gazdákat nevelhessen s illetőleg képezhessen. Éljen ! ! ! MEZEY.
Helyi hírek.
— BUiUotta a minisztérium, hogy "«-
snti és gőzhajó állomásokon oly boros, sörös vagy
pálinkás hordók továbbítás végett felvétessenek,
melyek az uj mérték szerint még mindeddig
hitelesítve nincsenek. A ksnizsaí kir. mérték
hiteleaitő hivatalban az idén már 1158 pénz
tári folyó szám van.
— Jótékonya/élű gyermek szini elő
adás Nagy Kanizsán, szombaton, február 17-én
a kisdedóvoda sa nőegyesület javára az .Arany
Szarvas" vendéglő nagy termében adatik : Má
tyás Deák, viffjátékegy felvonásban Kisfaludy
Károly tól.Ezt követi nagy gyermek szymphonia.
Kombergtól. Ezt követi: Das Schwert des Da-
mokles! Schwsnk in eioem Act. Helyárak : Az
első három sor: 1 frt 50 kr. — A többiek 1
frt. — Állóhely 60 kr. - Deák és gyermek ál
lóhelyek 30 kr. — A ksrzalon: l-«ő pad 1 frt.
Ü0 kr. — Állóhelyek 60 kr. Felttlfizetések kö
szünettel fogadutnak és hirlapilag nyugiázUt-
nak. Kezdete 7 és fél órakor, jegyek előre vált
hatók Kosenfeld Adolt ur kereskedésében és az
előadás estéjén a pénztárnál.
— Zalamegye törvényhatóságának köz
egészségügyi bizottságába a törvényben kijelelt
tagoknak megfi-lelóleg a törvényhatosági bizott
ság tagjaiból br Pnlhoáni Géza, Vadnay Ku-
dolf, Bessenyey Ernő, Eilner Sándor. Kis La
jos, Paly János, Keischl Venczel, Bogyay Maié,
L'jlaky József, Baáo Kálmán, Séllyey László,
D^-rvarics Ákos, Szigrthy Antal, Árvay Intván,
Horváth Károly esperes. Egerváry Károly. Kis
János, Dr. Berger Ignácz, Czigány Berta, Zár-
jeczky Vincze, Tamás Ferencz, Molnár Elek,
Liaziák Ferenci, Szabó Imre bizottsági tag urak
megválasztatván, njegválaszUtásukról ezen vég
zés kiadáaával érteaittelni határozUtnak. — A
körorvosok fizetése az állandó választmány vé
leménye szerint 300 frtban állapitutott meg.
— Az alakuló gyűlésen elnöknek a központból
Horváth Károly esperes, jeeyzőnek Dr. Mangin
Károly válaszúton.
— Gőzfürdőnk hasson bérbe adatott a
választmány álul Hirscbel Ede és Bachrach
Gyula uraknak, mint halljuk, 1600 frt évi ha
szonbérért. A* egyesület márczius 18 án köz
gyűlési tart.
— ITyileáno* nyugta. ,A nagy ka
nizsai* ipartársulstnak 1877 évi jsnuár bö 27-
én Urtott tánczvigalmáo befolyt összesen 26b
frt, ét pedig: jegyek után 214 frt 50 kr s fe-
lülfizetések után 53 frt 50 kr, mely ulóbbi üsz-
Bzeg mint tiszUjövedelem a társulat könyvUrs
gyarapitáaára forditutik s a nagylelkű felulfi-
zetőknek következőleg nyugtázutik: Pichler
József -ur 1 frt, — Ebenspanger Lipót ur 2 frt,
— Ebenspanger Leo ur 2 frt, — Pollák Hen-
rich ur 1 frt, — Eichberg Boldizsár ur 1 frt,

— OTOSS Albertnr 60 kr, - Ri»g PH ui 50 Itr,
— Plihál Ferenoz ur 2 frt, — Karczag István
ur 4 frt. — Scherz Rezső ur 1 frt, — Kocsis
Ferenca ur 1 frt, — Löwinger Ignácz or 2 frt,
— Belus József ur 4 frt, — Eger Ignácz ur 1
frt, — Wolheim Félix ur 1 trt, — Heim Mi
hály ur 2 fn, — Bnumgartner íf. ur 2 frt, —
F. J. ur 4 frt, — Ft Bersay Elek ar 3 frt, —
Kiiorczer Károly ur 2 frt, — Oszeasjy Antal ur
2 frt, — Ssmu József ur 50 kr, - Tass Simon
or 1 frt, — Szőke Ferencz ur 2 frt, — Szeidl
Ágost ur 1 frt. — Simon György ur 2 frt 50
kr, — Bognár István ur 50 kr, — Dr Schreyer
Lajos ur 1 frt, — Ebersberg Konrád ur 2 frt,
— Físcber József ur 1 frt, — Krompacher Ist
ván ur 1 frt, — Wajdits József ur 1 frt, —
Saller Lajos ur 1 frt, — melyekért egyazers
mind az ipartársulat nevében köszönetemet nyil
vánítom. — Heocz Antal társulati elnök.

— Ax idei farsang utolsó tánczvigalmát
társadalmi életünk ruganyos előmozdítója a
,Társas-Kör" adta saját helyiségében kedden.
A fesztelen kedélyes mulatság hölgykoszoru
jában láttak: Tárnok Fanni, Varga nővérek,
Matosh Vilma, Zók Lenke, Blau Kamilla,
Molnár Viktória, Scherz Tinka, Kocais nővérek,
Horváth Matild, Zauschner Marcaa, Wilhelm
Selina. Portier Julcsa, Koch Zsófia, Tripámmer
Kóza.Velisch Fanni,RoseDberg Zsófia,Dietrich-
Bteio Hermina, Práger Hermina, Nentvich
Annasat. kisasszonyokai,Hencz Antalné.Scherz
Albérlőé, Plihál Fereoczné, Chinorányi Gé-
záné, Dauacha Uttóoé, Stoics őrnagy né, Hor
váth Fercuczné, Wachtl századosáé, Szabó fS-
hadnagyné, Jagrrné, Stemmerné, Bauerné sat.
úrhölgyeket.
— A .T<írwu-£0r"altal rendezet nyil
vános felolvasás 5-dike febr. 18 án tarUtik a
városháza dísztermében:
Felolvasó : Far.as László Igazgató.
— MegMvás. Az .1. n. kanizsai keresk.
ifjak önképző köre* helyiségében vasárnap
f. hó 18-án Witt Fülöp Unár ur állal este '/,
9 órakor felolvasás UrUtik, melyre a tisztelt
közönséget tisztelettel meghívja a választmány.
A felolvasás tárgya: TermétzvttHn.
— ,/>ato« Me9ÓM czirnmel igen csinos
kiállításban megjelent Hajgatö Sándor költemé
nyeinek III dik kötete köztiszteletü polgár
mesterünk Belus József kedves leányai: Emi-
lia, Aona éaPaulin szerző Unitványainak ajánl- '
va. A gyűjtők kéretnek iveik beküldésére,
hogy a megjelent müvet elküldeni lehessen.
Bolti ára 1 frt.
— Snabarban Baán Kálmán juhakla
kigyuladt összes juhai benoégtek. A ti)z vigyá
zatlanságból eredt.
— Uj menemü. Táborszky és Psrsch
urak zenemu kereskedésében Budapesten meg
jelent: .Der kleine Postíllon" induló ifj. Fahr-
bach Fülöptől, kinek 115-dik müve ez. Ara
60 kr
— Csabrendeken folyó hó 20 án, a
helybeli nagy-vendéglő termében lámpa bál
UrUtik. Csabrendek, 1S77. február havában.
A rendezőség: Lob Ignácz elnök. Kezdete: 8
órakor estve. Beléptidij: 1 frt. o. é. Fölülfize
tések köszönettel fogadtatnak,shirlapilagnyug-
UtványozUtnak.ha az elmúlt éj eseményeire gondolt. Viatza-visszsszált képzeletben a kedves lényhez, kit tegnap ismerni s szeretni tanult és kit megszabadítani lón most minden vágya s gondolata, erre ösztönözte az emberbaráti-sseretet keblének minden dobbanása. Lázasan saoritá két kezét hevesen dobogó szivére s ő boldog volt; mert szeretett!
Sokáig ábrándozott még azután a kedves alakról, míg végre elsswnderült; de a bűnös arcx még álmaiba ia elkísérte a szerelmes ifjút. (Folytatása köv.)
Visszaemlékezésem Nagy-Kanizsára.
(Folyt, és vége.)
Másnap, hétfőn, már nem volt Er-zsébeUspjs, de utólagosan mégis megünnepeltük sst s Lendvsy párnak az ősi magyar vendégszeretet öröklött kincsét szintén tősgyökeres és tissu eredetiségében fenUrtani tudó házánál, melynek azemeiénye, ünnepelt őrangyala a házi asszony engem és mindnyájunkat oly nyájasan üdvözölt
Tehát ez az a kedves kis menyecske, ki a .Zalai Közlöny* szerkesztői irodájában fiaU-labbkori arcsképemet egy nyílt, szivet képező eleveo virágfuzérbe foglal*, mi a nagy kanizsai közönség részéről bebizonyított azivrs fogadtatásomat oly koltoileg jelsé s mely kitüntetés inkább irodalmi multam virágzó korszaka, emlékének volt szentelve .... mig most hanyatló férfikorom alkonyán a hervadt koszorut is alig érdemlem meg, kivált as ily élőtök u-vaazáben virágzó, kellemdm fis al nőktől.
Annyival inkább megérdemlené, mint Bachus edzett, tántorithatlan bajnoka a azőlló levelekből font koszorut — jegyié meg sz én Hophisto barátom — kiegyre gúnyol és boszant

engem, de ssért mégis szeret s oly nehezen tud nélkülözni. . . .
Léndvayéknál az Erzsébetnap megünnep lése végett nagyobb, diszes társaság gyűlt egybe s a házi asszony és gazda előzékeny szí veasége az általam már nagyobbára ismert vendégeket a legvidámabb hangulatba hozá. . . . Egymást érték az elmés, lelkes toasstok, őszinte jó kivánatok. Két szobában lévén fölteritve, a kisebb aszúitól, az alsó házból közelebbi po hárkoczintások végett sürüen érkezett hozzánk a szomszédos küldöttség s estvefelé már itt is szőnyegre került a rejtélyes salamander.
Á kölcsönös baráti szeretet, rokonszenves, bizalmas társtflgás. & jó kedr rózsái szépen meg nyiluk és virultak itt déltől éjfélig.
Itt ismerkedtem meg Osaeszly Antal, váiosi ellenőr finom műveltségű s gyöngéd érs^lmu nejével, az olasz származású Er-menegildávsl, ki, miután nyelvünket sajátjává tette és azt oly szeretetre méltó kiejtéssel, ac centussal beszéli, most már nem csak IUlia, hanem inkább Hunnia magasztos lelkű leánya,kinek nemes arczvonásain a* olasz jelleg tissu eredetiségében tűnik fel.
Itt léptem szorosobb baráti frigybe az a lap hasábjain közérdekű dolgokról írni szokott, Kovács Jánossal, a hivatalát oly lelkiismeretesen betöltő dnrék, tevékeny kanizsai járási szolgabiróval, ki már első megjelenésem alkalmával ép oly gyöngéd figyelmet Unusitott iránUm, mint kedves háziasszonyunk, kinek egyre mosolygó derült arcsán és szemeiben jó szive és szép lelke oly tisztán tükröződik viasza.
Itt ismerkedtem meg közelebbről Grand-pierre Károlylyal, távirdai igazgatósági titkárral, kinek atyja a francsis amigra-tió idejében jött és települt míg Erdélybe s ki felolvasásom alkalmával e lapban oly gyönyörű költeményt irt Petőfid ■■>., hogy arra bármely

francsia költő is büzzke lehetne. Grandpierre neve Nagy Péter orosz czáréval azonos, ki, ha sírjából kikelne, aligha ima dicsőítő verset Petőfihez.
Estvefelé több uj vendég érkezvén vidékről, köztük Nensidler János erdész, ki az irodalom terén is ösmereten, a csa-utüz megújult s még jobban kifejlődött a barátságos egyetértés diadala.
S ezzel nagyszerűen s a lehető legkedé-h esebbeo volt befejezve az Erzsébet névnapok ünneplése.
A negyedik nspon s kegyesrendiek házfőnöke s egyik Unára, Berzay Elekur meghívása folytán a piaristák házában ebédeltünk s estéliztűnk is. E lap szerkesztőjén kívül és kivülem a ház vendége volt még S z k ó ky S ü k ö s d, e lap ismert munkatársa, a jeles képzettségű szent-László egyházi zArdafŐnök Is estve Vargha Imre, honvédalezredes, ki már a 48. és 49-es években is harczolt a magyar szabadságért.
Fölül a kegyesrendi és világi Unár urak, alól a házban lakó és táplálkozó convictusi if jak ültek, nem az egykori feszes, shlendrián modorban, hanem élénken, fesstelenül tána-logva, mi az étkezés legegészségesebb fűszere.
A hásfőnök engem, mint régi magyar írót, rörid, de velős toasztUi üdvözölt, mig én vi-zzontpoharat emeltem a kegyeerendi Unárokért, mint kik a legnehezebb időkben is bebitonyi-ták minden áldosstra kéaa hasafiui jellemöket s a korszerű nevelés terén szerzett azon bokros érdemeikért, miszerint oly tok jeles, hasznos polgárt neveltek mars hazának, emberiségnek.
A kegyes Unitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. tógymnázium egyike hazánk legvirágzóbb s legjobban szervezett tanintézeteinek.As 1875. és76-iki Unévi sutistikai ki&iUtáa szerint volt az intézetnek összesen

309 beirott tanulója, köztük vallásra nézva 242 római katholikua, 1 görögkeleti szertarlásu,: 2 ágoaUi, 1 helvét s 63 mózes hitvallású magyar ifjú, a mi valóban feltűnő jelensége a tesl-véries egybeolvadásunk : — nemzetiségre nézve 297 magyar, 2 német, 8 horvát, 1 olasz, 1 morva. — 15 szakértő, jeles Unáránsk legnagyobb része kegyesrendi, 3 világi, t. i. a mú> . ének és sene, a testfryakorlat, tornászat és arajs unárai. — As igazgató Unár Farkas László volt, ki mint iró is kitünteté magát, vslsmint még mások is a tanár urak közül.
Van e tanintézetnek természetUni szer-Ura, többi közt elektromagnetikus készüléke, vegytani laboratóriuma,eléggégasdagtarmény-tára. éremgyüjteménye s régiségtan, tanári • ifjúsági könyvtára, földrajzi s rajziskolai Un-eszközök tára, jól fölszerelt tornázó terme, a sséffényebb tanalók számára segélyző egylete, 5 rendbeli ösztöndíj-alapítványa.
Rendkivüli Untárgyaiböl, különösen * franczia nyelvből 18 vett okUtást, a gyorsírást*> UnulU 52 növendék, a négyes férfi-énekkarnak volt 44 tagja, a kettős gyermekkar Ugjsinak száma 80-ra ment.
A fógymnáziumi ének- és zenekar a múlt év Uvaszán jól sikerült hangversenyt adott, mi az intézet javára ssép jövedelmet is hozott, 180 forint tissu hasznot, melyből zongorát vettek. Juniut hóban pedig zene- s szavalati slőadást 8 diaztornásási tartotuk szép közönség előtt.
Fekete Endre, a magyar nyelv Birodalom buzgó, derék tanára a felsőbb osztályok körében ssját vezetése alatt gyakorlati iskolát szerveseit, oly cselből, hogy a törekvő ifjak a rendes iskolai időn kívül is találjanak alkalmat és biztosabb ntmntatást az irodalmi ismeretekben, mflbirálatban, írás- és szóbeli előadásban a szép ízlésben és szavalatban való bővebb önképsAtre. Ez üdvös ■ikerQ gyakorlati


hogy így kexelt karó, hét évi használata után a nar. Dr- 0r», Ca>tl#stuirt grótuX, Rrehui mirkinj, talajból kihusvasmegvissffálTftcsekAyebbvál- >•""«» Wwf M*m»dorf-Poum mim*er*u.&k é. to«áÍt«m mutatott S.
-- Kapofwárról Írják, Hogy ott még a városba** is megvan ingatva a személy és va--yonbiftoDság; igy febr. *-án éjjel V. I. urat akarták kirabolni, a kerten JLt jövő, a folyosó »juját íeéiitették már, midőn egy öreg női cseléd éazrevevén, zajt ütött, a báií ur revorver reI elri*«tá Őket B a kerten át elszaladtak, ea annyival is feltűnő, mert V. ur hát* a megyp-báz átellenében vao.
— A keszthelyi m. kir. gasdagtági I»D-
iotéset hallgatói által 1877-ik év január 20 án
*-gély egylele javára rendezett tánczestélye
alkalmával bejött 451 írt 6ti kr, és két araoy
rbból levonandó a kiadás, mi ki teás 317 írt
~s krt, maradt tehát tiszta jövedelem 133 frt
$ti kr, és kél arany. — Ebból ielültizetés történt
a következő egyének által : — Nagyméltóságu
Grót Kestetieb Tassiló ur 50 frt, nagyméltoságu
(írót Festetich tíyörgyné 25 frt, tette* Hanny
Andurne 2 arany, tettes Boröody János szám-
uttú ur 5 frt, tette eBalás Árpád igazgató ur 5
fi-t, nagya. Gaál Endre ur 3 frt, tettes Ba-
runyi lgnátz ur 3 frt, tettes Hauer Géza ur 2
Irt, tettes Haoovil Dávid 2 frt, tettes Schwarci
Samu 1 trt, Összesen 96 frt ée 2 arany. — Mi
előtt ezen összeget nvugtÁKoám, nem mulasrtha-
tum el az egész bizoltmáDy nevében legforróbb
köszönetemet e nemes adakozásért kitejesni.
Kflt Keszthelyen, 1877. február 11 én. Teljes
tisztelettel Ph-szky Antal pénrtáraok.
— A itzentbaláiuti vásáron nem 1305,
liauern 13OŐ7 frt értékű adásvétel történt.
- Rövid hírek. III. Napóleon 6a Szentpétervárra utazik. - A budai „Lakács-t"ürdöu női kórház lesz. — Bubin Kiss Sándor ev. lelké*z meghalt. — A dunántúli lóverseny-t-irvlet Sopronban febr. 25 én közgyűlést tart.
— A fuvaros hasait újra számozzák. — ÖyŐ-
rütt a török sebesül tek javára tartott táncxviga-
lum 400 ftot jövedelmezett — Casanova híres
álla!8zeíiditőnő<meghalt Üráccban. — Békésen
egy özvegy asszony kétfejű gyermeket szült.
Köitwdeo az fgész falu népe névma-
gríinwitásért folyamodott. — Balazséren egy
uziáTAst az abiakon keresztül fűbe lúttek.
Hayoald ér»ek bibornokjelóh. — Konstan
tinápolyban török-magyar érdeket képviselő
rCroissant" ez. franuzia lapiodulmeg. — Hugó
Victor febr. 26-án 75 éves lesi. — Gorcsakoff
utódjául Adlerberg grófot emlegetik. — A „Va
sárnapi Cj«ág* Tisza Kálmánoé arczképét közié.
— A nemzeti casíno 1000 ftot adott a Deák
szoborra.
Eszmék a scepticus világból.
T<*rtsa bár valaki Ignatiewnek a bécsi * udvarnáli megjelenését s pazar csókolódzását
— Ausztria-MagyHrország ellen elkövetett sok
bűnei miatti tóredeimee vezeklésnek, mi
mégis (* benne csókoJódzásaÍDál is csak a musska
políticust, A körmönfont pánslávot látjuk.
E csókoknak nem édességük ad jelentű-eéget, hanem a czél, mely lyel Bécsben a bizalom-n&k, Berlinben, Stambulban pedig Bécs ellenében igy auakodásnak felidétése szándékolta tik.
Diplomatánknak mindenesetre becsül e-

tere válik a dolgoknak oda vitele, b<>gy a talpasnak még ily féle gyengéd kacsé rfcodásrs ú el kel lett magát ssánni.
EsuttaJ a musska falán kság kielegitbV,6 nem lévén, óriási száját becsukta — de a jobb alkalomra folyton leselkedik.
Ti népek ! kik a legtelhetetlenebb gyomornak számára immár kiszemelve vagytok, vigyázzatok, ébren legyetek — mert nem tudni, váljon a szörnyű száj, mikor nyilik fel ujolag.
A lecske nemcsak a turbános brúdernek MÓl, hanem kíválólag neked is édes nemzetem.
Tagadhatatlan, hogy a legvégzetsser&bb dolgok — nagy léptekkel közelednek.
Minden országnak támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha, elvéss, Róma ledül s rabigába görbéd.
A „tiszta erkölcsök alatt mit kell értenünk?*
Tiszteljük, ápoljuk e V a tiasU erkölcsöket?
Ezen kérdésekre kell lét ek i s m ere te-sen frlelnünk, akkor tudni fogjuk, hányadán vagyunk s mit kell tennünk.
Ti, a nemzetnek vesérai! kell, hogy mindenek felett lelkiismeretesek legyetek!
Ti lesztek egykor a történelem előtt A nemzet sorsáért felelősek!
Vegyes hírek
— Borzasztó vihar Keleten. Konstantiná
polyból irják j«n. 23-áról. Tíz nap óta roppant
eső szakad az égből; a Bár az utczákon és nta-
Ion iszonyú; az alacsonyabban tekvő lakások
vtz alatt állanak. A vidékről egymást érik a
kétségbeejtő hírek, melyek borzasztó károkról
hoznak jelentést. A folyók több helyütt kilép
tek medrükből a elseperték a hasakat. A zivatar
lehetet Un né tette Várna felé a közlekedést. A
Fekete tengeren rémi tő vihar dühöng. Tegnap
előtt Bülyedt a tenger fenekébe az .Eriéten"
nevű Bvéd gőzös, a márványtengeren pedig a
.W.tória" vitorláshajó merüit alá. Mindkét
esetben számos emberélet esett áldozatul. Vasár
nap reggel a konstantinápolyi kikötő iszonyú
jelenetnek volt sainhelye : a tengeri vihar fel-
szaggatta a „ Jos- ph Löw" nevű angol gőzös
horgony láuczait » őrülete* dühbei vágta a
.Mehetned Alt* nevű egyptömi gőzhajóra. Az
angol gőzös, mely gabnáv&l volt megrakva, fe
nékre szállott, csak rendkívüli erőfeszitéssel
sikerült a személyzetet egy hajóslegény kivéte
lével megmenteni. A „Mehemed Alit" is tata
rozni szükséges.
— Eddig hallatlan betegség foglalkoztatja
a párisi orvosi facultást, melyről legközelebb as
akadémia előtt is jelentés tétetik. A párisi kos-
ponti kórházban ^ Hotel Dieu) ugyanis egy aaz-
szony halt meg, ki halált megelőzőleg nyolc*
napig cserebogár nagyságú fekete állatokat
hányt. Az állatok valamennyien elveszték életü
ket a perezben, a midőn világosságra jöttek.
— Elputstithatlan karók. Egy angol lap
szerint a karót tartóssá lehet tenni, ha főtt len-
olajjal kenjük be, melyhez annyi taszénpor lett
vegyítve, mig a keverék az olaj-festék sűrűsé
gébe, hasonló lett. A szer feltalálója azt állítja,

Sierkesstől dienet
S346 P. Kec:>kt>mlt. KajoÁljuk, bőgj a k&sle- j
mhtjt nem TehetjOk fe-l, Biero'.déaOnk sxerint a ki- j
• dót illeti. !
2i4? W. L*c*kára. £lkdld&ttak.
2248 Seb Kasu Ssinte I
T249- R L*fifj,'hiti. Megkésett.
2S5U. V. Budap st. Hajnalom, bogr a kívánt meonTtségfl lapokat oon. koldh«tem u«g. tadod, bőgj annyi nyoma tik, aháity e)<ina«to vao. Nem vott az ( ■ajtó hiba.
2351. R Helyben Nem kftxOlbetS.
2252. B KSraOrabáatya Asonnal BBftgkflldöt-tok a ki-dó s*lv«s*épébo'i.
2263. Ef7 itomora riapoa", niel&bb jS. i
2254 K. Jánotbáxa. B. Sopron. Ciak sóit
vaUacoIaattmk. I
Lincz, febr. 10 én: 28, 12, 63, 45, 88.
. „ 89, 75, 10, 64, 63.
Érték M váittftfyui fefaruártat (3.
5*/, metaliques 63.05 ; 5*/. oems. Itölosőa 68.20; 1860-ki siUáalmi kólosön 111.25; bank-részr. 840. — : hitelintéawti részvények 149.10; Ixmdon 123.— ; magyar földtehermetitési kötvény 73.50; ; temesvári fttldtehermentési kötvény 71.50; soproni r6ldteherm«ntési kötvény 71.75; horvát-slavoD földtehertnentési kötvény —.—; eaOst 114.60 ; cs. kir. arany 5.88— ; Napoleond'or 9.83- ; arany jár. 64.15 ; márka 60.35.
Feleidé sxerkesztó : Bittrl Uj«-
Valamennyi beteg erőt és egészséget nyer gyógyszer és kéltség nélkül a
Revalesciere ilii Barry
gyógytápszertől LiM
28 év óta nemmit^mü betogaéf aem voU képes « keüemea egészségi tApmernek eBetU-éumi • fidvfisuek bÍEfnjui as felnőtteknél agymiot gyermekeknél orvosságéi knltség nélkfll Kiindeiigyo-sor-. ideg-, mell-. tttdS-, máj-t mirigy-, oyákhártja-, l*l«f*é*i-, bólyag- «• vesvbaj-, gOmS-, aask<fr-t oebis Uleg.es-, kOfaGges-, enéaatbotlenség-, dngrüas-, kasmenés-, álmatlanság-, gyen résig-, aranyér-, visi- betegség-, Usssédfllé*-, vér-megnomiás-, fflluibongáa-, émelygés és hányas, f5t terheeség folyamatában, hártyalob-, mélakór-, sováayodáa, c*oi, kösavény, sápkór elleo, agysEintén csecsemSknál eled el 01 dajkatej helyett elfinyt érdemel.
Kivonat 80,000 bizonyítványból gyógyításokról, a melyek minden gyágynxer ellen daexoltak, e«ek kött biaonyitváoyok Dr. Wuraer UnárUSI, Beoeki, Dr. Angelstein, Dr. Choreland, Dr. Campbell, Dr. Déde U-
•) E rovat alatt kSsiBUért flelcISuéget nem
vállal a Saark,


kiv
MmyH-
f
Hit hava mórt mir, midSn vi^autalfaatlao ál las^tbaa Toltam. Mell- ia idegbajban ■■anv«dtem ufj, bofy aapT<SI-napra ■t«a]4tomá>t fog7»tkoitaro ena** kOr«tk«stében tanaUUomtil huumoib ideig hibor-fTatra vottan. Ekkor caodilatot K*valMei4r*-jfe6i hallotlaiD, ut fSlbasináltasa é» biitosithatom, bogr tápláló éa keUemei Xnalwci*r«-j» egy havi ÜTMÍM Btaa, tCkaaea«i> eg^auigMusk ét erSsbOltaek 4r-Mm magunat agyinayin, hogj a tollat a lagete-k«tr«bb rMikrte. mtíküi birom T«««tiii. Indíttatva ériem magam M«B axánvlag igen olc*i ialet«s «l*d*lt, minden M«aTBd8n«k mint legjobb nert aján Lani ii vagjok aláutoa uolgija.
TESCHNEB GÁBOR,
a magaMbb kerMkedelml-taaintizet hallgatój* As igeo n«»»« de Brébia markiné levele.
Nápoly, 1872. april 17-én.
Uram* Májb«t«gseg kOTetkesUben bét ér 6U borzaastó aurradáw állapotban vollam. Nem birtasi olv«ni Tagjr imi; r««sket«t fogta el idegeimet 4* •gfra tértemet, ro«« emé»te«, Urtó« ilmatlaiuág ea a mioduiUlaw idegráikudás idestova bajtott ■ pillanatra sem roit DTugtom, a mellett a legnagyobb mírvben mélakóros valék. Sok orros bánt el relén anélktl, hog7 kBoB7«bb0léflt Mérethettek volna. TS-ketetM kéfaieyfc—«éiikbm m te Revalwcien-^t IUHH-DálUn a most, athitáa kirem boln«p^ ilum T«1* kÜMflnöm * jó Isteannk. A Bevalwciére x tegfSbb el-iamerést érdemli, egéi«tógemet tokélaieaeo bel/reál-UtotU i oj Állapotba tett, bogr állásnmat a társaságban ismét elfő glalhaloi^Fof adj - tisztelt or l«g-forróbb k5ax9aetem éi teU^lbrteletem n/ilránitásat. DBt*BRÉRku MÁRKIKÉ."
75,377. a>. Kollár Flórián, ej. k. katonai fel-Ogyelfi Nagrváradon tfidS- é« légcaS burat, fejstédOlea U mellssorolásbói.
66,715. De Monüonit kisaaszoa^, ementhetien-a«g, álmaUatiaág «a jorvadáaból.
Táplálóbb Uvén a hwndl, 5O-««rsMn még-kimíU a gyóaiftMtr áráu felnótléknil ugy, mint
PlibsMleuesikban '/t font 1 frt. 50 tr., 1 font 8 frt 50 kr., 2 fost 4 frt 50 kr., 6 font 10 frt., 13 foat 90 frt, 24 font 36 frt- Revalesciere piskóták sselea-ca«kben 3 frt 60 *a 4 frt 50 krral. Bevaleaciére Cho-eoladé táblákban 12 eséssere 1 frt 50 kr., 24-re 2 frt 50 kr . 48-r. 4 frt 50 kr., poralakban 120 eaetaér* 10 frt — 288-ra 20 frt — 576-ra 36 fn. —
Megrendelhető Barry da Barry & Corap
álul, wien,WalHltchgasse Nr. 8.,
Valamint minden várói gyi5íjs*»rtár».ib*ii éa foHet kareakedéseiben ; azonkivUl » bécsi hás Bindea ri-tekre m«gkfllÜ peatai »t*Jvátiy T*gJ «táavit malLett. N.-Kanix*ii Práger Béla, (ezelőtt Lovak Rá
roly) gyógyttertárdbato;
Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. é* társánál; Debreczenbeo Mi bál ovi te István gyógyszertárában a kígyóhoz ; Eszéken Dávid GyuJa gyógyszerésznél; Kassán Wondrascaek Károly gyógyu., M&rosvásárhelytt Fogarasi Dömötörnél; Pozsonyban Pisstori Felixnéi és Solu Rezső gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyógysz., Temesváron Pap József városi gyógysserénnél, Újvidék Grossinger C. B. és Ernst János gyógy • sseréssaél; Varasdon dr. Halter A. gyógysa., Vereecsen Físcher Móricsnál, Zágrábon Irgalmasok gyógyszertárában. Tisza-Újlak: Royfco
Victor gyógyszertárában.iakoláaak 87 tagja volt, mely a múltév folytán Toldy Ferenci és Berzsenyi D á a i e 1 emlékét is kegyeletből külön külön megun Beplé.
A gyakorlati iskola legkiválóbb tagjainak jutalmazására Berzay Elek k. r. bázfőnök és Unár 1 darab aranyat 8 3 könyvet ajánlott túl, Wajdits József könyvárus és lapkiadó pedig 10 könyvet. As aranyat Csiszár Pál, mint a gyakorlati iskola legtörékenyebb tagjának szavazták meg egyhangúlag.
Az Ötödik napon három helyre voltunk Bátorfival hivatalosak a hivatásunkat most is embi-rtU akarván betölteni, — mind a három bt-lyen megjelentünk s a mennyire telhetett tŐ-lünk, be is tettünk, ki is tettünk magnókért.
Először is Juhász Péter, gj er-mckiskolai és fogházi tanítónál, vagyis a asar-v&si borbély uj lexicona szerint, az ártatlar. bárány kák gondos ápolója, ne velője s a gonosztevő f*?yencsek lelki atyja, erkölcajavitójánál ebé d'ltünk. Igen nyájas háziasszonyunk, ki szintén egyik kitűnő példánya a jó magyar gazd-asszonyoknak és szíves házigazdánk jó példával mentek elől arra nézve, hogy a társalgás itt is együtt erező, egyetértő legyen s pártsten-vedélyes, gyűlölködő vitatkozások helyett csupán a szeretet és vidámság róssaláncsai kapcsolják össze sziveinkei. Vendégtártaink voltak még: Hajgató Sándor, a költő és ügyes szónok: — s itt barátkoztam meg egy régi. de még mindig fiatal lelkű, erőteljes honvéddel, Ács Imre druszámmal, ki a 48. és 49-es években mint honvéd sok csatában vett réut s érdekes dolgokat beszélt tábori, harcaias kalandjaiból.
Mivel ionét még két helyre kellett mennünk, ugy intéslük a dolgot, hogy estvefelé Acs Imréhez menjünk .. .a fogházba. . ■ ameny-dörgős menyköbe?... a börtönbe ?... no ez ugyan nép mulatság tesz.
Az is lett abból. — A nagy-kanizsai jól ren dezett fogház felügyelője, Acs Imrénél esteliztünk, - de nem ám mint rabok, hanem mint

szabad emberek — ámbár mindenki rabja a maga szenvedélyeinek.
Míeiótt asztalbot ültünk volna, megtekintettük as elitélt foglyok dolgozó mühelyeit, hol t-spedés, mutatkozás, vagy ujabb bűnök elkövetésére ingerlő társalgás helyett a fegyencsek stép csendesen munkálkodni kényszerítvén, e mellett anyagi jobblétüket is eszközlik, sorsukat, erkölcsüket javítják.
Itt fölötte helyesen, czélsserüen általában a testei, a vért mozgásba hozó és megedző asztalos munkára tanítják a foglyokat s a poré gatyás föld mi velő nép — minthogy bís itt szán tani, vetni, aratni nem lehet — oly ügyesen folytatja, végzi jól begyakorlott iparüsletét, oly jó kedvvel gyalul, far, farag, tákol és csiszol, hogy szintén jól esik, valódi öröm látni méh-szorgalmú működésüket, szépen jó ízléssel és tartósan készített asztalos műveiket s Kanizsa ét vidékének még előbbkeíóbb hasai is ioaen látják el magukat csinos és erős alkotása szekrények — asztalok — és székekkel.
E mellett még mást is tanulnak ám. . . ■ Egyik kedvelt tanítójuk, Juháss Péter felhívására egy, már hajlottabb korú fogoly élőnkbe állt » oly szépen, oly értelmesen elmondta as Árpád királyuk történetét, mint bármely kitűnően tasuló, iskolás ifjonc*. A fegy énetek tanulása, dolgozása itt nem bUnbődés, nem testi, nem lelki gyötrelem, de hasznos, mulatságot időtöltés — sxórakoaás.
Így lehet, igy kell a fogházból erkölcs javító munkás hasat, iskolát, templomot alakf-
taai Fővárosi és vidéki börtöneink ioté
sói, felügyelői, kevés kivétellel — ide jöhetnének tanulni a fogházak legcsélsserübb berendezését, munka beosstását. . . . Ai ég áldja meg azokat, kik esen humánus intézményt ter-wzték, létrehozták e erélyesen ten tudják tartani.
E fogháii ssemle után a lelkes hasi ass-siony a magyaros estelinél mint a Grachusok anyja legdrágább kincsei gyanáxt mi tattá be apró gyermekeit s ismét volt alkalmam éivesm

az annyira boldogító családi örömek legtiutább, legüditóbb forrását.
Jelen volt köztünk a nagy-kaníssai kÍB-dedóvó, Kanesay Jóssef is, ki mint hazánk egyik legjelesebb, legjobb tapintatu kis d ed óvója ritkítja páiját a kihez, hogy mily dele jes vonzalommal és eseretettel ragaszkodnak a jó gyermekek, tanusitá est a hál szelij lelkű leánykájával történt megnyerő modorú, játszó társalgása. . . . Egy ily finom bánásmódn kisdedóvó valódi őr és védangyala, sziv- es elme képzője, egén életére kiható irányadója az ártatlan, minden szépre, jóra könnyen idomítható gy értnek v il ágnak.
Utó végre Ossessly Antal, városi pénztári ellenőr, egy mfivslt, kedves, szerény férfiúnak a ssives, bőkezű magyar vendégszeretetben a legjobbakkal vetélkedett házánál fejestak be s nem csupán érzéki, de egyssersmind németebb ssellemi mulatságok hosssu sorát.
És ki volt itt a házi asszony ?.. Nem más, mint aaon derék olass-magyar nő, kivel Lead vayéknál ismerkedtem meg, a kellem- és ssel-lemdos Ermenegilda, ki szép meghivó ola*i ie-velében, mit becses ereklye gyanánt örisek — nagyon is felmagasstalt engem .. . s leginkább örültem ason, hogy 2 a ativ jóságát, gyöngédségét, a valódi életbölcseséget többre becsüli a furfangos, rafinirt, rarass, as eget és földet verdeső mindentudás, a tndákosság, a tekervé-nyes álokoskodás, a tolakodó éss fitogtatá* tévútra vexetÖ bolygó fénye — lidércsénél.
Feltűnő volt előttem, hogy itt is csak két nó volt jelen a nagy társaságban, ... ő és Lendvayné . . . . as egynást értő, egymás iránt legtisstább érzelmű, bisalomteljea két igaa barátod, mi oly költői nép dolog — bár nem oly nagy ritkaaág — mint a szás évben csak egyszer viruló aloé.
Kanizsán mindössze is csak 7 nőt, 7 hasi asszonyt — 7 magyar hasi (de nem hadi) vezért volt alkalmam közelebbről megismerni, kik méltó képviselői voltak as ogéss kaafzaai smép lelkű, müveit és nemesénelminöviláguk.

Kik ast ssokták hiresstelm, hogy a nagyvilági művelődés, a politikai pártoskodás és a péni szűke miatt vége már a mindenét megosz tani késs, bőkezű, nyilt ssivu bizalmas, kedélyes magyar vendégaseretétnek, a magyar barátság virradtig feldobogó tűsének, — ám jöjjenek ide Kanizsára B ha lehetséges, ha módjukban áll: élvezzék mindazon szépet és jót,mi as én lel kémet aanyira fel villanyosa, hogy roég exen paasta visuaemlékeséseim leírása is újra boldogított — & Istenemre mondom, ac ellenkezőről fog meggyőződni.
Nagy-Kanissa, mint már főlebb isérietve volt, a haladás terén valódi gőserővel tor előre s mindenféle közhasznú, jótékony és basafiss ssellemú egyletek- intése fékkel bir, mig a közműveltség, anyagi, ssellemi jobblét fejlesztésére tényeső hatás- és befolyással vannak.
A. már említetteken kívül van jól saerve zett tüsoltó egylete takarékpénztárai, biztosító társulata, van több casainója, társalgási, olvasó egylete, vannak )ól, isleteeen bereodesett vendéglői, kávéházat, van díszesen ée cxélsserüen, hasznosan épített városháza, törvénykezési épülete, példányul aaolgáiható fogháza, javító inté-sete, van iparegylete, melyet JohássPéter etapban írt csikkével arra össtönös, hogy as iparos tanoncsokat a vasárnapi iskolák aürübb étasor-galmasabb látogatására ssoríls* . . . van dalárdája, melyről Deutsch Dávid, németes nevével ellentétben ast írja e lapban, hogy össsetartóbb és nemsetiebb jellemú legjen.
Lesz Ulán nemsokára .... saép séu-téré, nyivános mulató kertje — lesz önálló s t i n háza, mely a ssékesfejérvári ssinhái-nál, ha nem u ssebbeo, csel szerű b be nr de eró-sebben, sziKrdabban less fölépítve, s mely ez élénk közlekedéssel, kereskedelmi forgalommal dicsekhelő városnak egyik fódtizét k^pezendi.
Ha e lap olvasóközönsége és szerkesztője jó szivvel fogadja, rövid időn keszthelyi vtsssa emlékezésemet is közte teendem itt
VAHOT IMRE.

r>


Hindin hauxoniláaon, benjralkasoiiiaoD, étvágytalanaágoa, gjro-
.-huraton Mfuvódúon. ..id.ljétín, »áltó-lá.on, arany ír.n, bSrki
fltí.»k.n. .árgaiájon, uipaduagon. ko.i ínyen, riik<>r>i«on ei reálba- USD^AH <l«A<kn ')"» a»«mrdtk«ek a már 6« éven ál jónak taputietalt
DlrlOk""iUUÍW» 'Friedrich János gyógyszerésztíl Malaczkán (Pozsonurcgyc)
ZalamPgyei karmára, határ-heh .Herényi Antal-.féle birtok. tn»ly áll : urílak éa gazdasági épületből pincsébS! é< S hold aalntó-füldbol. aubadkésbol .ladaHk. a venni aaándékosók további tndoaaásl . Zála-Egerttegeo Wiaanovsaky Agot- kaldrtik axét ton nrnál nyerhetnek. (283 3 5)
Wijditi Jóoef kiadó-, üp- é» •ro«<Uml»>donoi (rjnr»t«jtó nTor»»«a N««y--Kuiiiáa.
Műkertészeí N.-Kanizsán.
Molnár Ferencz
imHcertétz lakik Tóth Lajt* ügyvéd ur házáhan
AjáDlja a D. é. közönségnek, hogy nála mindenkor a legnemesebb virágokból kisebb és nagyobb virágcsokrok 1—5 frtig kaphatók, további saját termesztménjü virág-és kerti veteménymagnak, virághagymák, plántik, kerti díszítő virágok, szönyegdiszitmények,cserjék,gyökeres szól-! lóveszszók, a melyekért mindenkor a kezességet elvállalja, postai rendelések gyorsan eszközöltetnek, végre uradalmi kertészeket és kertész segédeket minden dij nélkül közvetít.
Rendelések Wajdits József nr könykereskedésében is I
eszközölhetek. (280 3—3)|
Ur Kil
MM
B^a^a^Hatadt
liaeh apt-riialtata által Dreadában S>o-
it&dt I ^AÁjetOraVXÍff)
(222 14-60)
Már több. mint SOou

Börtön és pénzbírság
vár azokra, a kik az 1872. febrnár;19-diki mértékhitelesítő rendeletet nem tekintve, a legszigorúbb törvényes tilalom daszira, még mindig olyan tizeduérlegeket használnak a kőziekedéeben, a melyek sem kilogrammokra átváltoztatva, sem pedig mértékbitelesitve nincsenek. Hogy lehetővé tegyük, miszerint a legközelebb megtörténendő szigora ható-, sigi vizsgálatoknál, — a melyeknek következményei t 6-mérdek lefoglalások és megszámithatlan börtön- és pénzbírságok leendnek, — a büntetést kilehessen kerülni, elhatiroztnk a teljesen correct, törvényes rendeletek szerint elkészült, hatóságilag megvizsgált és elóirott négyszögletű szabadalmazott tizedmérlegeink árait következőleg leszállítani, úgymint:
A mérlegek hordereje: 20. 50. 100. 150. 250. 500 kilogr. Arai
14. 18. 21. 25. 35. 48 Irt.
A mérlegek hordereje: 750.1000. 1250. 1500.2000 kilogr. Á
Árai
58.
70. 80. 90. 105 frt. Az ezekhez szükséges kilo snlymértékeket a legolcsóbban számítjuk. Megrendeléseket pénzküldemény beküldése mellett azonnal folyton kitűnően kiviU minőségben eszközlünk.
Bugányi Frigyes és társa,
(2621. 3 — 15) Stadt Kíemergasse 11. sz. a. Bécsben
Egy tolunk megrendelt törvényes t i z e d m é r-légről szóló levél másolatának elómntatása elegendő biztosítást nynjt a vizsgáló biztosok, illetóleg a többi kima-radhatlan büntetések elől.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mathiász János
feUS-nagjaroraiági ■v.SIÓUkola tnlajdonoaa Itaa.án, figyelőibe aiájüja minden isSlokadvelSa.k a leghiretebb íranraia aiólotenyíaatík állal ia legí^'g-bonak eliamert attlogvQjteniéiijeben találtató minden eddig megjelent legnjabb, valamim tenyeaaüire míltó régibb fajokat aiaa te gvskere. veMsokben.
A calkalogiakaa lein fraoeeia, angol a. aáaiet állaalokbaii Ur-totl ómra grn.6lca-kiaUila.okon legel.S kitnnteteaekkel jatalm.aott nj fajok S írttól lefeU Í5 krig felere, 25 krtól lefele 15 krig 'L-lri. Din-dex régibb Chaaulaa, valamint náa bonokban iemerttet elaoraago ta-jokbol 1U0 aima •■ml 4 frt bO kr, máaod rangg fajokból 100 aima v«Maó 3 frtra l.iUlütva, tehát a kUfoldi arakhoa kepeal feletu olco áron 1877-ik ért* keadve mcgrendelbelSk. — Uad.leine Angevine leg korábban íro nagj fnrtn a nagy ovalgombolyl aá.ga unl leg.UÍ rangn reodklvOl bttermo eaeaietefajbol 100 aiaa vfe»í 10 frt, 1000 aieaa r~"« 86 frt. — Aa tou .aflífajokat leiro eatnaJogma mindéikor báraeateara kapaauS iriabeji oagkareaiare.
Mathiász János,
> felaSmagyaroraaági aaSISiakoU talajdonoaa
^gOOQQOOOOOOOOOOQOQQQtr^

Jüddd&cJt:
Hirdetmény.
As alólirt káptala. réssérol koihirré Utetik, bogy • varaedtop-licat ffiriobea • II. u. alatti vendéglő « borraéréa joggal eityetemb.» három é»re offert ntláa beVbeadandó. — Az ípOlet el«ö emeletiben van ! fnndoa iuetrnetusaál el átott aaolia, valamint 4 vendégei-be í" egy bor-mér5 helyiség, - ae abó emeletében r.n S vendéglő éa 1 vendéga.oba, egy BifJ konyha, két éltapincse e. egy mobilamra, aaooki«HI van m égj nagj pincae é. leérem, *• ««« '• 1. "*■«• »*•«*«" i * "»■• ■•4dipOIUb.ii van kél veudégaeube, lóistálló, kionii i' ai.napa.1laa.
A« ajánlattevők tartoanak a» e.ldigi haszonbérnek, azaa 1033 fit nak megfelelő báoátp^nat • aágrábi káptalani nradalmi irodába hek«l-deni, a hol ia a bérl..adás feltétalei betekinthetek.
való
(285 2-3)
kárpáthi
(281 3—3) A zágrábi káptalan uradalmi igazgatósága
labdacsok
Kfy dtrbos 15 l»bd»csr»», 21 krl.* JA; egy tek*m ti dahonmi 1 frt 5 kr, poatú 1 frt Ui ltrb» j5. Kerewsbb, BSÍnt egy teketea aea kdldi-tik axat
SUtt társ le r Bad*pe»t«tl Formá^yi J. fjng»%fié*z nrnál. li*roro korosa atcsa, PoMonyban Pit»tóry BódoR gyáfjattréu arait
Beérkezett hálakiwönetek kivonata:
Kogadja legaaivél/eeebb koaxom-temet labdacsaiért, a melyek no-•a.l eg7 hat éri fő- ia gjoroorbajtál u.i'gaxabaniloták. Hibbe, 1876 april hó 15-én
DALAK PÉTER, polgár.
KSteleaeegeaBaak tartom Önnek tadomieára hoaai, bopj- labdaeaai kitOnS hátának voltak.
Kecaken.t, 1876. dMMiaber bó {San.
Z8I0HOND JÓZRF.F Unár.
Labaaceait igfn jónak tapaaxtaitam Sancha, 1876. deriembcr hó 19 *..
HORVÍTH IJk.'ZLÓ. Pl»bi»oa.
OLL SEIDLITZ-PORA.

M
Egy lepecsételt eredeti doboz ara I frt e. é.
«! jelolt
F
RANCZIÁ BOASZESZ SÓVAL.
minden be!**
é> nyílt ■eL-k, <ia •irülim atb.
* kltliiő tryuladx-«Dal, A I fej-. i..l- ^a lot-fujá*. r •ai-mgynladáa, mindeuui
OveaektMn hatzMlati ntasitáMal egyOtt 80 kr. •- é.
a f-tel jalölt
D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.-*!
Krohn R. és társától Bérkénben (NorvéKiíbaD.)
Kién balmái-asiroU) valaroeunyi, a kereskedelemben elSfor* dúló faj küKC.tt ii egyedüli, mely orvosi rcélokra haeauálhato.
Ara I tvegitek huuálati irtatitáMal együtt I frt e é
Valódi
i mtnGaégben a *-gal jelelt czegeknei.
FAktárak: N. K a n i . a a (i, Príger Bíla gyógj (if) Bownberg Sin (i) PeaMlhofer Jóaa (i) Boleofeld. Barca (t) Dom« 8. C a a k-toraya In OSneaL. v gjrogj. K a r á d Bersatakr A. gjrógy. K a p o e-vár(it') Kaka J. (i) ScirOd.r Sándor (TÓgy. Kaproaeaa íif') W.rli af gyógy. K S a 1 e g (X*) Caacainovica lau g^ógj. (x*J Kfltt.1 IaL gyógy K'i.tb.l, (i) Schleifer A. (») Wlracb T. Körmend (ifi BáU Ján Riombathelyü) PUlkh Ferean rT4«7 8 o p r o a (i) M.aíy 'nd gyógy, (i) Holaár L rjip V«r»n. (»e) at„ j t gTOgj. Bánok-8a.-Uyorgy (x) Pibie (tyógy. Zágráb (1 Mi'.lbaca 8 gjógj (X) Irgalaaakoa gyógy. ,i) Hegedüa Gy. gyugy. (i) Perklet Jáa. gjógy. 8»aloaak (x) Schwarv Orjaatár gjógyacertárában.
CIROP PAGLIANO,
|J általában iamert, 1 iit.g ] frl
W frtnak potttatalráLynyal való bekUdiee mellett,
kflldeuk aaet.
■OLL A. cs. k. udviri szállító, Bécs, Tuchlauben 9.
(261 8-52)
egyeneaen Klorencmből hoxa-u>tt vártiaatitó hatáaa miau •• ! frt' - 1 ládácaka li üveggel 10

p. 876.
Árverési hirdetés.
Alolirt kiWldott végrehajtó a p<.lg. tk rdtt 40.1. S-a irt.lmeb.ii eaeneel kosbirré Wai : hogy a nagy-kaaislai kir. e. f. torvénj.eék 9851. p. 7« aiámn végiéi, által Os« Qábor all.n, a m. k. Állam kmeetár ré-saére 2S87 frt 88 kr. kovetlét végett elrendelt bistositáei végrehájtáa ! folytán birí.ilag lefoglalt ■ 1370 írtra bccaOlt li borokhí>l álló ingóelgok nyilvános árverés ntjái. eladandók, min.* a helyizinéo, vagyle Kia-Ko-máromban le.»dó e.v.kozlé«*re baláridSal i«?7-,k évi máreiiul hó 1-eo napjának dél.lStü » órája kUH.eUft.tt, melyhes a venni aaáodékoiók • Itn.1 oly megjegyzésééi n,e«bivatnak ■ ho.y a. érdeklett ingóaitok •■•■ árveréeea, a polg. tk. rdu 406 ja ai.rint, «lks4( Mrtíbm b«a-ároo alo] !■ eladatni fognak.
Kelt N Kaniaaán, 1877-ik eyi f.br. hó 6-lk napján.
Barts György,
(282 3-3)
kikilMötC bírósági végrehajtó
Eifler és társa
inagtenyésztők és magtereskedök
Bécsben. Lamittrasse, Hauptetrasse 17.
uját müreléeukbíl eladnak :
M fele fSaelékmagot, háiikertnek. cél.ierOen beoaatva 2 IrUrt. 40 f* I • fo ■ el e k m ago t, nagy báaikerts.k 5 frtert gofále virágmagot egy-egy adag I frtért. 50 féle virágmagot 2. asára egy-egy adag t frtért tot.bl.á fi- lóhere vegyQlékeketnedvea, tarlóa retaltemjnyeknek holdonként 10 frtert. F fl . 1 ó h e r e regyalékeket tartile, nini retultemenyr-kaek holdoakent 9 frtért KOÍÍU v e gy O 1 c k e k e t tartóa kerti páaaitnak 60 kilokóut SO frtert — EayfOvetakót felel Í0 írtért Bay-fflvet francuit :íO frlért, Styri^i lóbert, egt^areo traxtát 60 ki-Ukínt 46—4» frlér t. _ F.relleti Proventi nagyon fiooto I n e s e r-nát f)U kilóként 60—65 frtért. E a |> ft r a e 11 et 10 frtért, {•ejló-hert 28 fr tárt.
Burgundi répát. nagy aárga gomoly 35 frtért. i
óriaai . 27 .
klllönkféle 24
Krdei Magvak legjobb frías iroban aat. sat. BSUrtalmn
irjegvaik.kkel laiveaen acolgllnnk. (290 1 —1)
Wajdits József
könrvkercskndésében Nagy-Kanizi.au
kaphatók:

(233 7-*)
minilen hazai kOnyvlírraOcrOétltn kapható:
HalKajk 9 uép uét '. Magrar felkösxóntö ftoa&zt) ki*>Dyv uer-ke&ztctték Wajdits Júxst-f cs Bátorii Lajo». Második javított és tetemesen bővített kiarl. A díszes keménykótesu könyvnek ára 1 frt.oOkr.
Rajti ««k vitatunk I Kózkedvpsséga daikunrv, öt&dik bövi-teu kiadás I frt. HO kr.. diszkötesbeD -2 frt. tiO kr.
Rajta <hlt «H»4tl««,l Magyar dalkonyv olc*1, kiadása, kötve 96 kr.
Rajta laáayok ■Illauaik I Mulattató kéiikimyv. magyar hol gyek számára, gvújtutte Wajdits J«>zsef. Ára az 600 lapra terjedő szinnyomatu horiukkai ellátott könyvnek 1 frt. 60 kr. AraDymet-szésn' diszkisdúsnak •} frt. KO kr.
Rajta tárok táaezoljaak! Lakatos Sándor tánczkünyve dúzet rzimbonteklc&l. KoDK-nvkoU-Nü mú ára 1 frt. 40 kr.
Uafara ia Sfieeel deataokar IMeMia| Magyarország a német ki>lt<»/.et tukrt-liea. 'li<zes Iriallitásbán főzve 1 fn. 80 kr.. elegáns diszkótésben arany". '. 2 frt. 80 kr.
Waj^ltl Mzwf -Htm aéfaa*tara- 1877-ik évre megjelent. 30,oou példáaybari, kütve &0, füxve 40, kis kiadás .26 kr,
B^ Postai rendelések a levél vétele után azonnal teljestttetaek.
Feltűnő olesóságu
mon ogram in-le vél papírok
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., színes monogrammal csak 50 kr. — 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Bámulatos olesóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fran-
eria feliratul 30 kr., angol 60 kr., 251evélpapirés boríték
színes kerettel 60 kr. Gyászkeretfi levélpapír borítékkal
60 kr.
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, színes és gyászkeretü 100 példány
disies tokban 1 írttól kezdve 2 frtig.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemi nyomtatványok elkészítésére.

KAGT-KA5B5SA, 1877. februirluB 18-4n.

TlsenhatodlkOMlttétlar:
el érre rrred írre . 2 átt*
tUrte
fi hiúboa petiteofbao 7 stisodstor 6 * minden 'loríbbi lorért fi kr KTILTTÉEBES •oronkint 10 kjért Te
telnek fel.
Kini-rtan illetik aioden i| « aúdeteaertkUS " 30 ki. CaeteadS.

ZALAI IOZLONT
alébb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1

A lap ssellasai réss*
köxUmécyek a
sK«rkcsst8a.0s, Taks-
r*kp*s«tárt ípfllet ÍBW
saiat, — anyagi réssét
illet5 kOalemányek p*-
dig a kiadáíhot bér
mentre intíseodSk :
NAGYKANIZSA
WlaMiosatz.
Bíraentttlen leveisk csak issaert munkatársaktól fogadtatnak el.
Kiairatok visssa aam

a „xalasegjel Utalásos taaitóte.tiUef, a „B^kanimi kit4«d-
L-kulsaaJ »-**-'
helyhAtóságiiusi, nemJ.ölÖBlM'n a „u.-kajiU8»J kereskedelmi i
neTeló egyesület0, a „soproni kerMkedelml n Iparlumavn K.-fcaiüzMü kllv«l«sszta>4sysM * töfcb MSJH és rárosi f^yesöret UrmUlos érte«ltóje.
Uetenkint kétszer, Vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A k»zsé«l orvosok render-se.
Az 1876-ik éri XlV-ik közegészségügyi törvényczikk, hogy mozgásba hozta »z összes tönényhatóságokat, feltűnik a 'tényleges intézkedésekből.. Daraboltatnak a járások apróbb egészségi kerületekre, hir-dettetnek a pályázatok, megállapittatnak az évi fizetések és a közönség nagy várakozással van az eredményre.
Zalamegye törvényhatósága is megtette intézkedéseit, csinált apró egészségi kerületeket, 350 forintban állapította meg a körorvosok éTi fizetését, pályazatot hirdetett és a közönség várva várja az eredményt.
" Hogv mely állomásokra történt a pályázat, jelezni nem tndjuk, mert arról nincs tudomásunk, tndjuk azonban azt, hogy mi-nú iotézkedés történt a kanizsai járásban.
Nagy-Kanizsa kivételével a kanizsai járásban 3 egészségi kerület állapíttatott meg és ezek a következők, n. m.
Aszepetneki 14 községgel, 12072 lélekszámmal.
A szt.-balázsi 13 községgel, 6915 lé-lek^mmal.
A kis-komáromi 14 községgel 12574 lélekszámmal, melyek még ma betöltetlenek.
A múlt kormányrendszer alatt is meg volt e 3 egészségi kerület, mint községi orvosi kör, de volt még egy negyedik is és pedig a galamboki. A körorvosok a jelzett községekbeo lakuk, ma a körök képviselő testületei a szepetneki kőrorvos székhelyét Kis-Kanizsára, a kis-kanizsaiét pedig Galambokra kívánják áthelyheztetni. Hogy a szt.-balázsi körorvos Szt.-3alázson lakjék-e, vagy Gelsén, még függőben van.
Minthogy a kanizsai 3 egészségi kerü-

let betöltetlen, azt hisszük, hogy nincs folyamodó és ha ez ugy van, jónak láttak további tájékozhatás végett felemlíteni a következőket, azt gondolván, hogy ennek következtében a netán ismétlendó pályázatra jobban lesznek folyamodók.
Kis Kanizsa N.-Kanizsával határos és 3997 lélekszámmal bir. Az egész szepetneki egészségi kerületben orvos nem lakik.
A szU-balázsi egészségi kerületben csak egy orvos van és ez Gelsén tartja székhelyét.
A kis-komáromi egészségi kerületben Kis-Komáromban van eg) orvos.
Gyógyszertár az egész járásban egyedül N.-Kinizsin van.
E rövid közlésünk által jelét akarjuk adni annak, hogy a községi orvosi ügy iránt érdekkel viseltetünk és hogy ezen intézményről szólni akarunk, illetőleg feltüntetni ki-vánjuk annak jótékonyságát és biztosítani állandóságát.
Az intézmény jótékonysága mellett szól a törvény.
A ki tekintettel van hazánkban más jól rendezett országokhoz képesti népapa-dasra, az emberek éri halandóságára; — a ki éles pillanatot vet a hazánkban annyira elterjedt kumzsolásra, ennek legaggasztóbb következményeire; - a ki tudja a népek azon ellenszenvét, melylyel viseltetnek a gyógyászat, orvosrendésieti intézmények iránt stb., az meg fog győződni arról, hogy mindezek azért vannak, mert a nép mindig hiányával volt a czéUzerü egészségi, a községi orvosi intézménynek. Orvost éveken át nem látott, szükségből nem kapott, vagy csak elviselhetlen nagy költséggel és, hogy bajain mégis segíthessen, védhesse magát és

eaaUdjit, erdírten, mezikta kereste győgy-atereit, szükségből jóbarátokboz fordult és azok körében keresett segedelmet. A haszonlesők koronként felhasználván az alkalmat, titkos összetételű szereket csináltak, utóbb gyártottak, ezeknek más és más csodás gyógyerót tulajdonítottak, míg elvégre annyira terjedt ezen visszaélés, mint ámítás, csalás, babonáskodás, hogy ma már nincs falu, nincs paszta, melyben kurnzsoló nem volna fellelhető, alig van boltos, szatócs, vándor fűszerárus, ki nem üzérkednék ily és mindenféle kontár gyógyszerekkel, nincs hírlap, melynek hirdetési hasábain annyi és mindenféle nyavalya ellen hasznos kontárszerek ne hirdettetnének, sokszor elég vakmerő, ellentétes, hamis állításokkal, vannak szemtelenek, kik hirdetéseikkel ngy nyilatkoznak, hogy szereik használásával feleslegessé válik orvos és patikaszer stb. stb. Ezekből vette kifolyását azon szomorú helyzet, melyben alig van már becse az orvosi tudománynak, a patikaszereknek. Napi esemény az, hogy legtöbb beteg tcsak akkor keres orvosi gondozást, midőn már minden kontárszert siker nélkül használt fel 8 igy vagy nehezen, vagy többé fel sem is üdíthető. És nem is lehet kétségbe vonni, ha késik a körorvosi intézmény, csakhamar oda jutandunk, hogy orvos és patika legtöbbembeméi teleslegessé válik.
Már is szokássá vált mondani: ,Ha az Isten nem segít, hasztalan minden, halál ellen nincs orvos-ság.«
A körorvosi intézménynek egyik jótékonysága tehát abban rejlik, hogy .általa beszüntettessék minden veszélyes kurnzso-lis; az orvosi tudomány iránti bizalom és

ragaszkodás fejlesztessék, fejlesztessék a betegek gyors és elviselhető orvosi gondozásbaili részesülhetése; — általános védelem alá vétessék a közegészségügyi biztonság; — megszorittassék a népapadás; — a népek életravalósága élesztessék s igy ez által nemzet és állam erősebb legyen népében.
Midőn a törvényhozó testület ily er-kölcsszerü intézményt hozott, akkor nem marad egyéb hátra, mint részünkről hála elismeréssel fogadni, hiven megőrizni, fejlődésében fokozni s megtörni minden ellen séges akadályt, hogy többé el ne veszíthessük.
Jól tudom, hogy a községi orvosi intézményről tfibb oldalról igen fonák nézetek élesztetnek, sok meggondolatlanul válik ellenségévé, gyújt ilyeket anélkül, hogy tudná, mit cselekszik, hogy belátná azon veszélyt, melyet az által magának saját szerencsétlenségére éleszt. Ebből kiindulva, mondani akarom az ügy ellenségeinek, hogy nagyobbszerü, az emberiségre nézve jótékonyabb, becsesebb, áldásosabb intézményt még csak képzelni sem lehet, mert a czél életet, egészséget biztosítani mindenkinek, szegénynek, gazdagnak ugy, mint nemzet és államnak.
TBE8ÍKCZKY.
.megyei tiaatí orról. (Folytatása kőv.)
A torok-dyphtheritls.
A torok-dyphtheritis nem uj betegség. Már a hajdúkon íróknál eléggé világosan le van as írva izxadványos, majd fekólyes lob néven. Mostani uj nevét a hatvanas évek elején nyerte Bretonneau-tói, midőn az nagyobb jár* vány alakjában különösen Északnémetoraxág-ban fellépve az orvosok kiváló figyelmét magira vonta, tanulmány tirg •í.vá tette.TÁRCZA.
Fényes napból
Fin v-t napba! halevány hol 4, Scép tavaaiból törd hideg 1*1. — Vidám piroa leánykából Beh balaván}- UHUD7 lettél.
TITUI lem a télből ittmét. Nap aa égre ojra f«ljS, Hanem a t* homlokodról Elvonol-e as a felhő ? ! !
Éter Mlobe játnxó {ryémánt Kagyogdbb a fénye, napaál. IsAtukitot. piros rósaa J*j beh korán elbervadtál !
Hol van areaod ssíp virága, —
Mosolygása — régi kedve ?M 8sép virágod leikakitra, Moioly ét kedv eltemetve.
Oda SIM .. zongorából, 8 saegakaöaz a régi dalion ; Mintha tadnid, hogv e»t a dalt Én 14 értem, én is ballon.
Pddifr olyan mnue ertünk,
Nagyon B»MU, nagyoa tarol.
S latod, mifiM oljan tiaataa
Ide ballom, a mit játnol.
KeTÍ» jntott mindk*ttónknek
A boldogság birtokából.
Játaxad, — jáuad csak ast a nótát: .Hall a levél a rirafról '■'
U*r ránk illik £* as inek való aékűmk ; Ebbe forrott Öuze ssivflnk. Örömünk éi axenvedeatlnk!

Mit jelsntb«t e* a kSoycaepp,
Ami fBlnálh két tz«medbe ?! !
Art, hogy e* a régi dal »ég
N db lMJ 11
Szegen? a>utoD7 I Sír]! Magad vagy,
ontsd ki ntved' konTeidbec ;
Férjed WB lát, — senki mát, estk
Kettes látjuk, és, ■ ai Ist
Ügy ü olyan oehém less majd Eltakarni keservedet
Mosoljogni, es a já.«k
Nagjoa Bagvos aeb«s lehel!
Tudom éu azt, jól tudom, hogy Nem Tigasstal senki, — semmi V.{ráutaljon t~, hogy eg7>ser Megtanalss te is fvledai!
A* idC majd, — ex ai orvos — Balzsamot hot mily s*bedr«. D« t* az«rt sob'ss Isac as Én szirembw etfeledre 1
Fényei napból balaváoy bold 1 Ssé» uvanból törd, hid«g t«l, Vidám, píros leáBTkib4l Bek aalavány asssoBy •*"•.. VÁEHALJil
Á napyravágyáH átka.
(TQrténeti regény.)
Irta: JenTaty Oé«-
(FolyLatáa.) IX. M a r i s k a.
Kornél boldog volt! Boldog, milyen as életben csak egysser, első Kérelmünkben lébe tünk. Forrón uérette Mariskáját s as a kedves kis leány a maga egyMerüségében becsesebb volt előtte a világ minden ragyogó kincsesei,

benne egyesültek reményei, vágyai, ábrándjai.
— Esténként, ha együtt ültek as öreg tölgy
alatt a kis fapadon, Kornél keblére ölelte Ma
riskáját, elhallgatták a malom monoton kelepe
lését, a lombok titkos suttogását, fel-feltekin
tettek a fénylő csillagokra, édesen suttogtak
sse-elmökrŐl, a boldogságról 1 egyéb ábrándos
dolgokról
Ilyenek a szerelmesek !
Ilyenkor gyorsan tűnik el egyik nap a másik után. Oh! hisz mikor sserelmesek,mikor boldogok vagyunk, oly hamar malik az idő s oly rövidnek tűnik fel az élet, hogy szeretnénk, ha minden nap egy örökkévalóság lenne B boldogságunk hosszú, végtelen hossxu örökös 1
De hiába, a boldogság is csak olyan virág, mint a többi: hervadékony. Eljön as oss, mely elfonoyasst mindent B a hideg ese.lősirv* viszi tova a haldokló virágnak utolsó sóhaját. Ragyogó csillag a boldogság, mely gyakran akkor hull semmiségbe, midőn legfényesebben tündökölt Csalóka álom, melyből sokasor kö-nyes szemekkel ébredünk!
Oh! de kinek is jotna akkor eaaébe a múlandóság; midőn as álmodott ssép jöro roaaa-piros hajnalán minden oly édesen mosolyog felénk, midőn még ábrándjainak képe után so-várog a kebel, midőn Önkéoytelen tanulunk ábrándozni, szeretni t
Mariska is szeretett, Mariska is remélt; de ő neki is csalódnia kellett, az ő boldogsága is csak rövid életű volt Csakhamar komor felhők vonultak szerelmének előbb még tissta egére. Napról napra lehangoltabb, oisárkósot* tabb lőn a ssegény leány, elijerradt árosának ártatlan róssassine, egy különös fájó érses fogta el egéss valóját, saive elszorult, ha a kétes jö-

vőbe tekintett s telt még önmaga előtt is beismerni a titkot, mit kívüle csak Kornél tud-batou.
Oh! de hissen es a női sziv végzete: folyton tiltott sierelem után vágyik s ha egyszer a hangosan feldobogó sciv rendeltetésének tudatára emeli az ártatlan leánykát, h.u.gt».1pLfi minden erős feltétel, elhangzik a józan ész intő szara, habár hosasu évekig küzdött is a termé-ssettel s éveken át követte vezér-csillagát, ha eljő a kábító pillanat, elfeledten veti oda magát a szeplőtelen lélek a szerelem kéj-ölébe, a hon né t azután, ha fellebbenti a világ a titok fátyolát, észrevétlenül rohan megsemmisülése felé a nincs ember, nincs erő* mely ót visszatarthatná !
Kornél is elkövetett mindent, hogy meg nyugtathassa Mariskáját. Vigasztalta, bátorította, biztatta, ezerszer és eserazer esküdött örökös szerelmet s a mámoros leányka, ha láthatta az ifjú égő szemét.ha halhatta édes szavát, ha ajakán érezte édea^itaókjait, ha karjaiban ábrándozhatott, feledett mindent, szenvedéseit, keserűségeit, ai átviraastott éjeket fl feláldozott ártatlanságát
— Ugy e Kornél, te még mindig Bseretsz
engem e nem fogod elhagyni a szegény Maris-
— Soha; de soha! hisz te már enyim
vagy s éa a tied szivem utolsó dobbanásáig!
— Oh! Kornél, ha tudnád, mennyire meg
nyugtatnak, mily boldoggá tesznek e szavak.
Egészen kétségbe voltam esve, annyit sirtam.
oly sokat steo védtem ; de hát tehetek ón róla,
ha annyira szeretlek! ?
— Szegény leány! — sóhajtott a kara t-lannl as ifjú — bízzál a jövőben, mi nemsokára boldogok, nagyon boldogok lessünk! — — —

A gyermekekre nézve annyira veszélyes torok gyik az esetek legnagyobb részében nem volt mái, mint dyphtheritia, melyet a tudomány hazai nyelvünkön most roncsoló torok lobnak v*gy álbirtyás torok lobnak is Deres.
ÁtaJánossagban a dyphtheritii ragályos betegség.A ragály anyagát a penészhez hasonló frombacsirok képezik, melyek s levegőben van-uak felfüggesttva, év igy a levegőből rakódnak le a száj, torok és gége nyákhártyájára; de épen ugj meglephetik a test külsu rónait is; így a Mernek és külső ivarszervek nyákhártyáját, majd a sebek felületeit.
Ás egyszer megtapadt dyphtherítis-gombák rendkívül nagy ét gyön ssaporodási ké-■ pességüknél fogra, még ba kis mennyiségbea rétettek is fel, mihamar ellepik anyákhártya ▼agy sebfelületet, és annak fehér, majd piai kot szürkés fehér sünt kölcsönösnek. Tehát a dyphtheritia a szemnek először is ssine által árulja el magát. Az igy elizinesedett felületek nagysága ismét jeleti a gombák tömegét; más szóval a betegség helybeli kiterjedtségét. Ma-íjától értetődik, hogy mennél több ragályanyag jutott a szervezetbe, aráaylag annál gyorsabb és kiterjedtebb less az elszaporodás is; követ-kecéskép anaáJ súlyosabb, véasthozóbb a be tegtég.
Arra azonban, bogy a dypbtheritis-gom-bák megtapadjaoak, szükséges, miszerint a nyákhártja már előbb rendes egéatségee állapotát elvesztette légyen 5 más szóval hogy az s dyphtheritisszámára előkészítve, műnyelven : hajlamosítva legyen. Ezen előkészítés nem más, mint az, hogy a nyákhártya meghűlés folytán vagy más okból megloboaodik, megduasad, aaö-vete meglazul; vagy pedig ismételve kiállott lobok után (görvélyeseknél leginkább) ilyen lazultság állandóan megmarad; ezért aránylag a toroklobokra hajlammal bíró, túltengett mis-dolákkal ellátott egyének, különösebben gyermekek közül sokkal többen megkapják a dyphtherttist, mint mások, kik a gombák szár mára hasonló kedvező talajjal nem bírnak.
Másfelől a tapasztalat azt is bizonyitja, miszerint a dyphtherítis-gombákkal elUtott le-vegőbeni tartózkodás még mrghulée, tehát előkészítő ok nélkül is elegendő arra, hogy a ra-galyzas bekövetkezzék; csakhogy tagadhatla-nul sokkal előbb és bizonyoeabban bekovetket-kezik ai, ha a ragályaDyag előkészített kedvező talajt talál.
A dyphtheritis veszélyessége nem abban ál!, hogy a gombacsirok a megtapadás helyén a felületen nagy mennyiségben elszaporodva a meggy uladt szövetet idegen test gyanánt igazítják és ez utón a lobot fokozzák ; nem is abban, hogy burjánzása közben a szövetet azé tronssol ■ jak, sebbé, fekélylyé alakítják és ez utón igen tájdalmas és mélyre terjedő gyuladást tartanak fenn, hanem főképen és mondhatni legtöbbször abban, hogy sdyphtheritis-gomba képes magának az apró véredények falain át is utat törni és igy, majd az u. n. felszívó (nyirk) edények utján a vérbe jutni s azt megmérgezni, hogy a vérmérgezés foka ismét a vérbe jutott ragály-anyag mennyiségével egyenes viszonyban áll: könnyen érthető. A vénnérgezés tünetei a nagyfokú lázon kivttj főleg azon nagy bágyad-sig, kábultság, olykor félrebeszélés, borzongás, hányinger, sőt ismételve hányás ét a nyaki mirigyek tetemes megdagadása, mely a betegség kitörését jelzi; azon gyors erőhanyatlás, ki-

meru1tség,me!y a valódi dyphtheritist kiséri és a szomorú kimenetel elhárilisának legtöbbször lekozdhetlen akadályt gördít elébe.
A vérmérgezés után közvetlen legközelebb álló veszély a lobos folyamat átterjedése a gégére és innét toTább a legosóbe és a Mg-utakba. Ugyunis, miután a ragályanyag aleve-góbii vétetik fel, az az eaetek túlnyomó számában először a torokban és itt ismét s leginkább kiálló résseken.mist az iny vitorlán, nyelcsapon, mandolák oldalain tapad meg és azután terjed tovább a szomsaédoz részekre minden irányban, tebát lefelé is a gégfedőre és tovább a gégébe. Ritkábbak azon esetek, midőn as első megbetegedés azonnal a gégét vagy épen a légcsőt éri. Ezen második sorbani veszedelem az, mi a közönség nyelvén torokgyik név alatt rettegteti a tzülóket; és abból áll, hogy a roncsoló lobfolyamat mellett a kisebb korú gyermekeknél sránylsg ury is ssük gégében és légcsőben s nyákhártya az alatta lévő kötasövettel együtt egészen megdagad, majd a felületen szívós iz-zadmányhártya képezídik (innét az álhártyáa lob megnevezés) mely a még tönmaradt nyílást teljesen eltömi, ugy, hogy a tüdőkbe többé ele gendő levegő nem juthat a igy a szerencsétlen gyermekeknek a szénsavmérgezét folytán ment-hellénül el kell veszni.
(Vége köv.)
Levelejsés.
Budapest, 1877. febr. 11. d. u. 6 órakor.
Engedje meg t szerkesztő ur, hogy becses lapjs hasábjain közölhessek p4r szót ama fényes ünnepélyről, melyben az egyetemi ifjúság konstantinápolyi küldöttsége Budapestre érkezése alkalmával részesült
Már e hó 3., 4. és 5-ik nspjain hatalmas falragaszok által volt hirdetve — Kozma Elek ügyvédjelölt aláírásával, ki a küldöttséget fogadó bizottság elnöke — hogy s Konstantiná-polyba távozott egyetemi hallgatók uibao vannak haza felé. — E falragaszok egyike as egyetemi hallgatókhoz volt intézve, melyben azok felhivatnak, miszerint a küldöttség fogadása nál testületileg jelenjenek meg, a nélkül azonban, hogy megjelenésükkel a dolognak talán politikai színezetet kölcsönözzenek; a másik falragasz Budapest összes polgáraínak szólt, az elsőhöz hasonló tartalommal; — — jött végre a harmadik t legnevezetesebb, melyben s budapesti hölgyek, mint lelkes honleányok felkéretnek, fejezték ki ebbéli rokonszenvüket az ifjúsághoz az által, hogy támogassák a küldöttséget fogadó bizottságot anyagi gyűjtésekkel s jelvények készítésével
Ilyen s ehhez hasonló mozgzlmak közt folyt el néhány nap, midőn Hets Ödön fővárosi ügyvéd az egyetemi iljuaág kérelmére három bizottmányi taggal a küldöttség elé ment Triesztbe folyó hó 7-én.
Már ekkor az egész főváros tudta, mi van készülőben — a lapok mint érdekes újdonságot hozták naponkint az e tárgyban történteket; — hasztalan volt már minden ellenszegülés, sem Tisza, sem Thaisz, legkevésbbé pedig az egyetem fekete táblája nem voltak képesek az érzelmeket többé elnyomni: — ekkor még ugyan az volt a hír a való volt, miszerint megtiltatott a kül dóttség nyilvános fogadtatása, de ez mind hiába volt az áramlat mindenkit ragadott magával, ugy, hogy végre az egész főváros zajú

aao köreMte: adaseék meg as egyetemi hall gatóknak a jog, nyilvánosan s ugy fogadni a küldöttséget, mely annak minden tagját meg illeti. — Erre aitán képytelen volt hajolni nemcsak az egyetemi tanács, hanem Thaisz és Tisza is; — megengedtetett a nyilvános foga dás, de caak ugy, ha csendben minden tüntetéat kerülnek s zászlókat és zenét nsm fognak hasz náloi; — « helyett az egyetemi hallgatók a bpesti hölgyek által nagy mejinyiaéfben készített jelvényekkel — magyar ái tőrük síinek — lettek feldiszitve.
Megjelent régre f. hó 10-én a jelentés a falakon, miszerint a küldöttség másnap: 11-én délután '/, 4 órakor megérkesik; — njra felhivatnak tehát as egyetemi hallgatók részvé-telre a fogadtatásban — felhivatnak ugyanerre a fővárosi polgárok s felkéretn -k as uraságok, kik e napon nélkülözhető fogattal rendelkeznének, bocsássák azt a bizottság rendel kezesére.
Meg több apróság volt e falragaszon meg említve, mélyekről részint mivel csak röviden szolok, részint pedig mivel nem nagy fontosságúak, — nem bocsátkozhatom réssletezésbe.
Mint a hírlapokból tudhatok, a küldöttség f. hó 9-én Kanizsán vult, honnét 10 én Sz.-Fehérvárra érkezett; megjött vé^re a várva-várt nap: 11 én délben elindulta küldöttség Fehérvárról a főváros felé. hova, illetőleg a budai indóházhoz 7i 4 órakor meg is érkezett
Est megelőzőleg meg kell említenem, miszerint az ifjúság a rendelkezésére bocsátott kocsikon ma 11-én 3 órakor délután jelvényekkel földissitve, testületileg kiment a budai indóházhoz a küldöttséget fogadandó.— Hasonlóan a bpesti polgárok is, kik egy 98 tagból álló lovas bandériumot — magyar díszruhában — küldtek a küldöttség elé. — A fővárosban már egész nsp mindenütt lehetett látni a jelvénynyel feldíatitett ifjúságot.
Megérkezett tebát a küldöttség as indó házhoi Budán. — Lukács lépett ki előszűr a kocsiból, utána SzÜcs s a többiek; — egyszerre ezer meg ezer torokból dörgo „éljenek" har sogott a levegőben s tartott majd 10 perczig, mire s zaj lecsendeeült s Gozsdu igen szép, érzékeny szavakkal fogadta a küldöttséget, a mire SÍ üt* válaszolt; -— beszéde közben az el-érzékenyülés könnyeit hullatta. — Ezután kocsira ültek; — most kezdődött még csak a tolongás — ember ember hátán látszott lenni az indóháztól egész a lánczhidig; tömve volt a pesti lánczhidtér, a koronázási domb, a corso, sót még a lánczhid parti oszlopai is.
A küldöttség a corson végig a .Hungária" szálloda felé tartott; midőn a lánczbidróla pesti oldalra értek,újra hosszan tartó dörgo .éljenek-ben" tört ki a közönség; mindenki látni akarta a bevonulást!
Elöl jött két kocsi a rendező bizottsággal, kik előre jöttek a .Hungáriáu-ba, bogy mindent elkészitsenek ; — ezután jött a 98 disz magyar ruhás lovas s ezek után as első nyitott kocsin Lakács és Szűcs dísz magyar ruhában, kai paggal; — a többi kocsin a küldöttség többi tagjai hasonlag magyar ruhában, de fezzel fe-jökön; a menetet végre egy kocsin néhány fogadó bizottsági tag zárta be.
Miot a tenger, ugy hullámzott a tömeg — zajgott az „éljen' szűnni nem akaró kitartással. — Lukács és Szűcs közvetlen a bandérium után egy szép négyes fogaton foglaltak helyet — mint fentebb mondám, nyitott kocsi-

ban — megaUván a redoute előtt, felállottak a kocsiban s a dörgo .éljenek" közepette le-emelték kalp&gjaikat, üdvözölvén ezzel a rokon-szenves közönséget.
Ezután iámét megindult a menet a „Hungária" felé, hová végre nagy nehezen a tömeg roppant tolongása miatt csak lépésben _ 7. <> órakor megérkeztek. — Itt Hets Ödön, ki a küldöttség elé ment Triesztig — fogadta ókét, mire aztán szétváltak azon megjelöléssel, hogy este 8 órakor ismét találkozunk a banquet-ten, melyet as ifjúság a küldöttség tiszteletére a „Hungáriá'-ban 500 teritékkel rendezeiid; — a néptomeg is lassan szétoszlott.
Ennyi as, mit dióhéjba szorítva a küldöttség fogadtatásáról e becses lapok igen tisztelt olvasóival tudatni szerencsés lehetek.
VÉRTESSY BÉLA.
Helyi hírek.
— Hangver neny Egy kiváló élvdüs
estélyünk lesz. A Pablo Sarasat* nevű spanyol
hegedű művész, ki játékával rövid idő flott
Budapesten és Bécsben oly nagy feltűnést oko
zott és aki méltán a jelenkor legnagyobb be
gedü-művészének tekinthető — művészi kör-
utján városunkat is érinteodi és itt — egye
sülten Door Antal zungora-müvéss- és a becaí
zenede egyik tanárával — hangversenysend;
— mire városunk és környékének müértŐ kö
zönségét előre is úgy el meztetjük. — A két mű
vész arczképe Wajdits József ur köyvkeres-
kedúsí kirakatában megszemlélhető. (S. ti.)
— A MtUamegyei gazdasági egyesület,
márczius 4-én d. u. J órakor rendkívüli kot
gyűlést Urt.
— A magyar sorsjegy-kölcsön 27-dik
hasasa febr. 15 én tartatott meg. Követkéz/'
18 sorozat nyert: 28ö, 302, 721, 1869, 2952,
2992, 3238, 3414, 3476. 4141, 4230, 4295,
4566, 4633 4802, 5VJ27, 5405 és 5633.
— Mai #*ámunkh*tx van mellékelve
Weíssberger Zsigmond juleutése, mely szerint a
Károlyvárosí agyagkályha-gyár főraktárát át
vette.
— A Társas-Kőr* estéljénok lapunk-
baní emtitésébűl ki márnát Lesner Herminaasz-
szony neve, ki különös elegantiával jelent meg
az estélv diszitésére, nemkülönben Lakenbacher
Uebeka k. a. is, ezt kötelességünknek tartjak
utólagosan jóvá tenni.
— Utonállásaal párosult rablá*.
Két keszthelyi kocsis s múlt héten Sümeghre,
illetőségi btíit;re volt idézve az ujonezosásra.
A midőo innen haza felé jövének, a Keszthely
hez közel fekvő „Gyöngyösi csárda" körül egv
harmadik társaknál pénzszagot érezvén, ezt
megcsípték s a nála levő 50 krjától megfosz
tották, magát pedig mint e sorok írója hallotta,
egy hid alá bedugván, ott hagyták. A Bzeren
cse azonban rútul megcsalta őket, mert másnap
már elfogattak s szerdán f. hó 14-én az esti
vonattal Kanizsára szállíttattak, s a rögtöni te
lő bíróságnak átadattak.
— A c«ákiornyaí dalárda másfél éves
almiból kezd ébredezni. — E hó 13-án adott
egy kis életjelt. — A dalárda orvosai, ápolói,
— a vezetők — azt mondják, hogy megfog
gyógyulni és egy hó múlva táo járni is fog —
egy zeneestélyen. ^
— Csáktornya, február 10-én tar
tatott meg a .tűzoltó egylet" tánczvigalma. —Vannak emberek, kik önbizalommal tel-vék, sőt bizonyos mértékben tulbizakodottak is és — talán esek a legboldogabbak ! mert hisz a bizalom s önbecsülés azon „talizmán* mely nélkül a boldogságot önmagunkban feltalálni vajmi nehéz, másokban pedig lehetlen !
De viszont vannak olyanok is, kik bizalmatlanok önmaguk, mások ée az egész világ irányában, kik örömeiket, bánataikat, gondolataikat, szóval minden érzeményeiket magukba zárva, senkivel közölni nem merik, vagy nem akarják s boldogságnkst az örökös benső •mésztődésben találják fel es akik még remélni is alig tudnak, akiket a legkisebb kese.-üség is fájdalmasan érint, kiknél a képielődés háttérbe szorítja a sors iránti hitet > képtelenné teszi őket arra is, mire különben képesek volnának; mert már keblökbe fészkelte magát azon rögeszme, hogy ők csak a boldogtalanságra vannak teremtve!
— Ilyen volt Kornél is. Bár szive majd meghasadt bánatában, ha Mariskája s a kétes jövő jutott eszébe és kétoégbeToltesve, ha arra gondolt, hogy egy ártatlan leánykát, ki szaraiméért legfőbb kincsét: erényét áldozta fel, majdan oda kell dobni a világ gunyjiaak,a szégyennek.És még sem mert, még sem tudott fér-fiaaan szembeszállni a sorssal! Hányszor feltette magában, hogy kérni, könyörögni fog atyja előtt: de hiába, nem volt bizalma önmaga irányában ; mert ismerte atyjának fenhéjázd terveit, rang- ét pénzvágyát
így multak a napok, míg végre eljött a tél. A fák lehullatták vöröses-sárga leveleiket, tóíehér lepel fedte be a kietlen mezőket, der-raeaztő szel nvitott kert»tu] a kopaaz fák jéggel bevont ágai között
Szomorú, kihalt lón u egész természet

A szerelmesekre is válságos napok következtek. Az öreg Zuhogó molnár, ki már külön ben is régóta gyengélkedett, veszélyes beteg lőn. Mariska kétségbeesett aggodalommal ápolta öreg atyját reménytelen életében, egyedüli támaszát s s szegény öregnek, kinek életében minden öröme, gyönyörűsége leánys volt, ugy fájt, ugy elszorult szive, ba elgondolta, hogy halála után Mariskája egyedül, minden támasz nélkül marad a világban.
— Bősz álma lehetett éden apám? —
szólalt meg Mariska, letörölve apjának verej
tékéé homlokát — oly nyugtatanul aludt.
— Valóban borzasztó álmom volt kedves
leányom — válaszolt a bet«g szaggatottan. —
Mintha temetésen lettem volna s a koporsóban
te feküdtél. Oh! még mintha most is hallanám
a halottas éneket, szemeim még most is tele
vannak könyekkel.
— Csak álom volt as kedves apám, —
mosolygott Mariska — hisz látjs, hogy semmi
bajom, hanem maga édes apám nagyon roasul
van!
A beteg kebléből egy fájdalmat sóhaj tort elő.
— Hova fordulsz te Megény gyermekem
— aóhsjtott az apa — hova hajtod fejedet, ha
én megtalálok halni! ?
Mariska lemondó kétségbeeséssel tekin tett a betegre, azután hangosan zokogva borult, atyjára.
— Szegény árra leányom ! — fohászko
dott a molnár.
— Mariska, boldogságom ! — szólalt meg
remegd hangon Kornél, ki eddig mélyen elgon
dolkodva, aaótlanal ült a beteg ágya mellett
— te nem fogas, neked nem szabad árráa ma
radni. Hias itt Tagjuk és i atyád előtt eskü

szöm, hogy nem hagylak el soha, de soha. Még ma beszélek apámmal, bevallók előtte mindent: hugy téged szeretlek, hogy csak veled tudok boldog lenni, Tagy a halálban s én tudom, hogy ő nem fog ellent mundaní, mi-dón fiának és családjának becsülete forog sióban.
Mariska zokogva borult az ifja nyakába s oly boldog volt e pillanatban a szegény tapasztalatlan leányka, ki nem ismerte még, mi a gőg, mi a haszonlesés s azt hitte, hogy most minden veszély elmolt és fik boldogok, nagyon boldogok lesznek!
Kornél pedig esküjét beváltandó, minden erejét összeszedve, kétségbeesetten; de erós elhatározással sietett apjához.
— Apám, komoly beszélni valóm volna.
— szólalt meg bizonytalan hangon az ifjú.
— No« talán csak nem valami adóssági Mi?
— Nem apám, más bűnöm van!
— Bűnöd? — csodálkozott az öreg.
— Igen, bűnöm, mit már régen be kellett
volna vallanom .... En szeretek!
— Bohó fiu, hisz as még nem bűn, csak
érdemes legyen a nő szerelmedre.
— Oh igen, apám — f oly tata neki bá
torodva Kornél — ő érdemes szerelmemre.
A leányka szép erkölcsös, jó nevelt s ö szeret,
nagyon sseret engem, hanem ....
— Nos! mit hanem? — szólt as öreg,
fürkésző szemeit fiára emelve, — talán csak
nem viskóban született, vagy valami rosst csa
ládból való? ,
— Nem apám; becsületes ember gyer
meke, Zuhogó molnár leánya : Mariska.
— Micsoda! mit hullok! - kiáltott he
Íjéból fölugorva, tűzben forgó szemekkel, a
düh remegő hangján a büszke Irányi. — Annak
a szemétdombon született, koldus parasztnak

leányát szereted. Esxed ment el! igy akarod meggy alázni ósi családunk fényét, hírnevét !V
Kornél megsemmisülve állt atyja előtt, ki gúnyos megvetéssel jártatá szemeit fián.
Panaszosán kondult meg most oda künn a falu kis harangja. Egy halandó lelke készült megválni a küzdelmen élettől. Zuhogó molnár a másvilágra költözött, itt hagyva leányát ár ván egyedül. — Mariska kétségbeesetten ru hant a kastélyba, hogy Kornéllal beszélhessen. hogy kisírhassa kebelén magát. Félénken, sápadt arczczal futott végig a hosszú folyosókon. midőn egyszerre közelről jövő heves szóváltás üté meg füleit s ugy tetszett neki, mintha Kor nél hangját is hallotta volna. Mariska kíváncsiságtól öeztönöztetve lopodzott az ajtóhoz s önkéntelen hallgat óz ni kezdett.
— Atyám, kedves apám! — hallatszott
a szobából a Kornél könyörögve esett térdre
apja előtt
— Hallgass! riadt fel Irényi — mit sem
akarok tudni a koldus kutyákról, kiknek alig
van meg mindennapi kény erők....
Persze szereted, — szereted; mert bűnös szerelme elkábitott, megmérgezte szivedet s előkeld ctaládunk szeplőtelen tisztaságát!
— Apám, ne tedd kétségbeesetté egyet
len Badat! Tmdom, hogy nagy vétkem, de te
hetek e róla, ha jobban szeretem őt, mint éle
temet, jobban, mint....
— Mit 1 — kiáltott hajába kapva Irényi
— talán jobban szereled, mint hírnevünket,
mint családunk becsületét! Távozz, menj, fuss
előlem. — Emeld magadhoz a nyomorult kol
dust ; de ósi nevünket ne merészeld bitorolni
soha, de soha, kisérje apai átkom nyomorult,
gyalázatos életetek minden lépését
— Ob, tehát ezt is meg kellett érnem! —

A rH»ttyuu veDd^glő termei eg&ten megteltek. i'aiktornyán régóta nem Uttunk ily népe* vi-■almat. — A táoczterem feliratokkal ée tüxol uii jelvényekkel volt feldíszítve. — Szép számmal voltak képviselve a lendvai, perlaki és virutdi tűzoltók. — Egylet, czéiokra felülfi-ütések is történtek. — Eredmény: 66 írt. — Keluitizettek : Dr. Klein Sándor 1 frt.. Sároay l.áailú 1 frt., ürániti Jóiwf 1 fri., RoMnber-i-er Dávid I frt., Benedikt E. 3 frL, Neuwirth Sumu 1 frt., Hir&chauin S. 1 frt., Deurbányi Klek 2 frt, EroBt Mihály 5 frt., Kosenberg Ujoe 3 frt, A perlaki lüzoltók 5 frt, Nuuy Mátyás 5 frt, Koaenberg Hűdülf 1 frt, Ziegler Kálmán 3 frt., Ziegler Lajos 2 frt, Milde N. 3 ír:., Dvorcsaic N. 2 frt., Kosenberger Zs. 1 frt, Schulleg János 2 frt, Tódor I. 2 frt, Bernyák Károly I frt., Fink Imre 1 frt., Strahia Fe-reocz 1 frt., Kt>rogaat 4 frt, Schwab József 2 irt.. B&rta A. 1 h-t., Dr Gréaz János 6 frt, lUrerfFercncz 1 frt és 4 frtot Neumaon Ig-iiácz i/rak.
— Ax Apolló xeneinftfolyóirat leg-„l»bo száma követkesó tartalommal jelent meg: l.assu <li frisi Kuv*rci Em il túl; Érdé kcaeo kidolgozott bu««íabb zuogora ábránd, melynek lassúja Tóth Kálmán „Törött fáról messze repült a madár" ct-mü költeményére íratott, mely kúltemény a sem-mű homlokán mint jelige diszlik. A a oviban is érdekes «zen, a jú nevű szerző által Iö62-beo Barátiban irt ztíoemű. mert azt elóssor L. HollÓsy Kor-i,eli& feledhetleo énekesnőnk énekelte 1863-(jan Lusonczon sdott nyilvános hangversenyben. . A dal csakhamar népszerűvé lett s a győri czigáoT-zenéaz Farkas Miska által saját neve alatt ,lda lassúja" czimmel adatott ki. E féle
. visszaélések nálunk ma is gyakran fordulnak
HJÜ, mit felette sajnálnunk kell. Zenészeink oly
népdalainkat, melyeknek Bzerz&je ismeretlen,
gyakran Bajit neveik alatt adják ki,, vagy
. csárdássá dol^oivaát, a czimlapon nem a .szer-
. keszté. gyűjtötte, vagy átírta" de egyenesen a „azerzé" mfgjeleléssel bocsátják világgá. Némelykor meg a népdalokat saját szerzem p-
■ öveikkel egy füzetben vegyest adják ki. Másuk ismét ellenkezőleg saját eredeti szerzeményeiket mi Qt eredt ti népdalokat teszik kozsé, holott azok legjobb esetben csak utólag válhatnak népdalokká s ba bár az egyszerű dalformában vannak is írva, mindaddig, mig a nép által nem énekeltetnek, a népdal elnevezésére szorosan véve igényt nem tarthatnak. Mi ad ennek végre az a következménye, hogy ma-holnap egy dalról vagy csárdásról sftm fogjuk apodiktíce állíthatni, hogy ac ez vagy ama eeneazerző azerze-méoye, ha bar azokon a valódi vagy ái szerző nevét kinyomtatva látjuk is. Ason visszaélés, hogy micdeoféle népdalokot mint X. vagy ¥. énekesnő kedvence dalait adják ki, melyeket ezen, vagy ama népszínműben Bzukott éne-- ' kelni, csak másodrendű jelentőséggel bír. ■' Sokat nem árt, pl. midőn Blaháné azon dalai gyanánt, melyeket a „Falu roesaá'-ban Bzokott énekelni, eddig már legalább is 30 dalt. adtak ki, melyeknek legnagyobb részét az emiitett
tokogott Mariska, ki az ajtón át hallgatta ai
apa és fiu heves szóváltásait. — Igen, koldus,
nyomorult koldus vagyok. De hogy is számít
hattam valaha íly nagy urak szerelmére! V ....
El, el innen! — fuldokolta szegény leány,
azután tovább akart menni; de lábai megta
gadták a szolgálatot s a falhoz támaszkodva,
csak nagy nehezen tudta öszeszedni erejét,
azután bágyadtán támoiygott haza: de a kime
rültség erőt veit rajta s ájultán rogyott össze
apja ravatalánál
Kornél megsemmisülve állt apja előtt. Ki-nos fájdalom futotta végig egész valóját s ugy érezte, mintha éles túrt döftek volna szivébe. A szerelem a a fíuí kötelesség érzete erős küzdelemre keltek keblében, feje szédült, lábai ingadoztak, azután kezével elfedve arczát, ki-tádtorgott a szobából....
Újra raegkonduluk a harangok, az öreg molnárt is sírba tették s a szegény Mariska pedig temetés után ugy eltűnt, ugy el bujdosott, hugy többé senki sem látta a faluban.
Eltűnéséről különbféle hírek szállingozUk. Egy hét múlva azután egy feloszlásnak indult női hullát fogtak ki a Vaág folyóból, melyet mindenki Mariskáénak tartott
Oh1 de csodálkozhatunk e, ha a lélek egy szebb s boldogabb hazába vágyódik, midőn nincs kebel, mely részvéttel hallgatná meg panaszát, mely vigasztalná fájdalmaiban, ha önmaga oltja el * nyomorait élet alig pislogó mécsét, midőn legszebb reményeitol, élete üdvétől fosztja meg a társadalom félszeg előítélete, ha a sors durva kesékkel dönti porba reményeinek várait, az önző anyagi érdek haho-táava töri szét a kapcsot, mely kedveseinkhez fűzött, gunykaczaj kösőtt vágja el a fonalat, mely kiemelte törekveséinket a mindennapias-•ág porából, hogyne vágyódoék ilyenkor a megtört kebel a küzdelmes életből egy boldogabb hasába, melyet Isten jelelt ki a sokat szenvedett emberiség boldogitasára! ? (Folytatása kör.)

színműben oem is éneklik. Est csak futólag akartuk megemlíteni s visszatérünk ai Apollóra. A jelen füzetben megjelent még ,Humor' csim alatt egy zamatos mazurka polka Nagy Bélától. A songorásók és énekesek számára igen ajánlható most már havon kint kétszer megjelenő folyóirat elfifisetési ára egén évre 6 frt, mely a íiadó hivatalhoz (Budapest, vár országhásatcta 94. ss. a.) küldendő be. Még folytán előfizethetni az égést évfolyamra.
— Rövid hirek. Mid hat pasa Ausztriába jő.— A honvédtisztek özvegyeit s árváit segélyeső egylet alapja eddig 12100 frt. — Febr. 26-án teljes holdfogyatkozás .sw, melyet mi is láthatunk. — A skuptsina febr. 26 án ossseül. — Hg. Eszterhásy összes javainak, sár-gondooka Horváth Boldisaár lett. — Nyíregyháza város birtokai elárvereztetnek. — Boer Kálmán Fogaraamegye főispánja rejtélyes módon halt meg. —Gr. Lónyay a földhitelintézettől lOeser frt. évi dijt kap. — Óbudán gólyacsapatot láttak.— Gróf Kun Kocaárd 50 exer irtot adott a ssászvárosi ref. tanodának. — A Duna vizáradáaától félnek ismét. — Pesty Frigyes Körmöcsbányán orazgy. képviselővé választatott. — Mid hat paaa Nápolyban fog lakni. — A bodeni tó kiáradt. — A czár hadüzenetét a zultánnak minden nap várják.—Ér* mihályfalván febr. 9 én jégeső volt — Debre-czenben „Abdul-Kerim pipák" készülnek. — Kisenewben 34 kórház állíttatott föl 20 eser
Meghívás.
A nagv-kanisaai tartatkor
vasárnap, 1K77 ét. február hó lS-io, délutáu 5 órakor
a városház nagy termében
5-ik nyilvános
Felolvasását
UrUndjt, meljres n. i. kfiííÍDH-íftüíití'lettel meghívja
Tárgy:
Az alvás jelenetei. Élet- és lélektani értekezés. Elfiadja: Farkat László fOgymnásiumi igazgató
r. t. ur.
Kezdete poatban 5 órakor, vege 6 órakor.
A t. közönség kéretik pontosan megjelenni,
mert a felolvasás tartama alatt az ajtózárra
leend.
A n.-kMimi társaskör elnöksége.
A nagy-kanizsai takarékpénztár résivénj társaság
1877. évi jannár havi forgalma.

BEVÉTELEK. £. JsT
S K fu
Pénstár maradvány 1876. de--i.
Sl-én liíé 820 101,852 53
Pénztár saámla
17. HiteleaSnek.
Jetét siámláaak Váltó 170^2004 67,904'lS
Köteleavény . 7.6271-
Előlegesési . 4470-
Bélyegilieték . 935
Kötvény és váltó kamat ss 7,578 72
toiratáfli djj . ls'lü
Kéeedelmi kamat 35 18
Költség 2,50
Saáaalék 938
HáajoTedelem 509183
aintlevS kamat 2187'60
Hasbér hátralék 93Í99
Betét kamat 3°/, illa ék 5|3S
Háabirtok — — 127144
Frank betét — |
trtékpapir — —
Betét arany SM — —
Arany költsön — — — —
értékpapír lselvénj — — — 1—
Nyugdíj alap — — —1-
| 251,941 71
KIADÁSOK:
16 Adós Pénztár számi.
Betét ssámla 173,625 77
Váltó „ 68,086
KoUleavéuj 4^230
Betét kaasat 14638 44
Költség 5192 78
Sotvény és váltó kamat ■ ír 706 te
r egyes aáajovedelem aaái ÍÜJ. . 79 56
Ti esti fiseté. 365
BlSlegexési 4,900
Saáaalék 97 76
Betét kamat 3'|. illetek 1613 18
Bélyeg illetik F>
Értékpapír ■ 36000
Arany betét 319
Arany kamat ■ 13 49
Bánatpéua letét ■'ránk kolcsöo ^utondij - z 200
tis 309,652 i>
Pénakészlel 1876 deee. 31-én "ÍB
M 87S 44,141 36
Valtai 17M ÍOT,J8C 48

Vegyes hírek.
— A hátai keretkedó kSsSDxSg már is
mételve figjelmestetett arra, hogy londoni ée
egyéb anfpl izédelgo1 cségekkel ne lépjen üsleti
öaueköttetéabe ét felajánltatott koniulaágaink
e tekintetbeni kSabenjáxaaa it. De a kouulaa-
gok, bár isiveaeo felelnek minden hocaájuk in-
táaett kérdésre, mégaem képeaek mindeneiéire
néire a a»ük»egee, teljeaen megbixhahi «■ ki
merítheti adatokat nyajtani. Kaes nehéiaé^ek
elhírítáta uempontjából londoni kfivetaégttnk
kareekedelmi irodája Seyd et Comp. cségü
tudóaito intéwtre (1- Princen Street, Bank
l^ondon E. G.) hívja fel a kereskedelmi
körök figyelmét. £»n aég kiadja ai .Eatelt
et Comp." név alatt iameretea, .Commercial-
Credit-List" caimft, as ösuea angol, skót, ée
walesi csegeket betüaoroe rendben magában
foglaló jegyséket, és a cség egyik táraa, Seyd
Rikárd legújabb Íd6ben kösse tette a nagy bri-
Uniában 1865. cvtí! fogva egéss 1876. éri jú
lius hónapjáig tortént bukások ea felszámolások
jegyiekét is. As említett ciég rendoxerínt ugyan
csak saját eldfixetűinek Bzokott felvilágosításo
kat és érteaitéseket adni, de a fentnevesett ke
reskedelmi iroda felhívása fulytán késanek
nyilatkoKott Magyarorsxágból étkeso tudako-
sásokra is felelni. Értesítéseit a posta — illetó-
leg távirdai díjnak megtérítéséért és 2 frt. o. é.
tissteletdijért tsolgáltatja ki. MirSl az érdekelt
körök esenoel értesittetnek. Sopron, 1877. feb
ruár 5 én. A kereskedelmi és ipar kamara.
— Per, maJy attmttSbts latdSiik. F.évi
jan. 9-én a rákospalotai határban egy ismeretlen
öngyilkos férfit találtak felakasztva, miután a
tiasti orvos hivatalosan megállapította, hogy a
halott — saidó, eltemették izraelita szertartás
mellett az ottani izraelita t«metóbe. Kesébb
azonban nyomára jönnek, hogy az öngyilkos
T. F. budapesti aranymives volt és nem ssidó,
hanem kathobkus. A paiotai zsidók most a
holttest elszállítását küvetelík az öngyilkos csa
ládjától, a család pedig sértve érzi magát,
hogy halottját zsidó szertartással temették
el, — mindkét fél pert helyes kilátásba.
Még az is fiskális lesz, ki a rsbinus áldását le
perli a halottról.
Lottobaian. *
Prága, febr. 14 ín: 59, 63, 8, 60, 64.
Lemberg,„ . 53, 26, 24, 23, 59.
N. S«eb«n„ . 28, 33, 38, 83, 84.
Utazók névsora
Nagy-Kanizsán, 1877. februárius C-t6l -1877. februárius 14 tg.
— .Arany Korooáli os" caimaett saállodába:
Crigli. A Z.-Kgénieg Woilrr N. Tapolcaa. HaUehek
N. Budapest. Ssilvájyné Nemes-vid Scbwarta E.
Bécs. Baamgartner 1. Bndapeat Feifer J. Bécs.
Ongl J. Bán Kogl Oy. F.-Lendva. HObel L. Trio»t.
Talian J Somogy. Zalitka J Prag Weiaa U Zágráb.
Wsiasmayer E. arad. Kobn J. Berlin. Deutach U.
Bécs. Tóth E Budapest Freisinier A. Bécs. Gilbert
N. Bodapeat. Labofer N. H-Boajhad. Lowy í Buda-
r
t. Borger K Gy5r. Cngár 8. Budapest. Bchiffer Budapeat. Horváth J.Bndapeat Eigner J. Kismár-too. Király N. Budapest. Ung«r A. Budapest. Papper A. Z. Egeraseg. Tteias Za. Kecskemét Schonfeld N. Budapest. T&roky M. Bodape.t Kobn Zs. Beesebely. TaUbér K. SárkOi. 1,0TT II. Bécs. Nádasy N. Pérs. Weiler J. Kaposvár, üemetke K. Ki.-Komárom L< géoy. J. Kápolna. Ssekerea J. Kilimán. Dervalici N. Kiuman. Br. Kifiy Beleina. Barber £. Budapest. Stnger. J. Budapest. Fend<rig L. Bécs. ScUeifer J. Grata. Torgaag J. Debrecaen. 8ohleain^er L. Budapest, rkbeiber J. Rats-Sl.-Miklús. Weiler J. Kismarton. Qoda L 8zombathely. Bereta K Budapest. Hus-qnitter F. Csurgó. Milhofer G. Udrarholy. Hoci II. Kaposvár. Fejes i. árad. Rochsiufer 1. Sanasbathaly. Kohn S. Budapest.
— B8sarvaibos' calmsett saállodába:
Wolf N. Budapert Hahó N. Bécs. Kutkovics N. Bécs.
Kitaky N. Saomhatbely. Kohn !í. Budapest. Erlirb
N. Bécs. Kardos N. Ssobb. Polák N. Zágráb. 8chulrr
N. Bécs. Pelocsuik F. Klagenfurt. Euler L A.-Vido-
vecs. Nagy A. Budapest. Picbler I. MurakOa. Bimoa
L Keasthely. Goldstein N. Béo Uartin J. Oráa. Br.
Ebenstein Graz. Kolby A. B«ka. Kovács D Stí.-
atanon. Kohulekuer N. Csurgó Sitser N. Zigráb.
Grossman N. Budapest Domba> G Budapest Krausa
N. Bécs. Himler N. Sopron. LerkoTecs J. Budapeat.
Saoliat & Béca. Báron N. Oaruvár. Erdély N. 8ser-
dabely. HorTer N. Domború. Bajos N. A.-Leodra
Fisebar J Budapest. Polák N. Budapest. Weisz M.
Béci. Amlauf N. München. Bofman N. Béca Br.
Benikstnn Bécs. Millchuer R. Budapest. Horíla B.
Leteuye. Zakál N. Letenre. Weissberger M Bécs.
Fráter Gy. Debreeaen. Weiss D. Budapest. £giy 5.
TyroL Udvardy Gy. Csurgó Fischer J. Bndapest-
Turgeulhal N. Béos. Polák It. Budapest. Welly W.
GrátV Befér A. Saomhathely Frasita K. A Lendra.
Kalabady N. Muraköa. Hirschel K. Bécs. Schwara N.
N.-Bajom. Bejcci H. Pécaöly. Haha N. Béca LSwy
6. Bécs. Schvara N. Boglár. Heiuuviu M. Budapert.
Weiss K. Budapest. Weus D. Bécs. Fülöp *. Bécs.
Falk N. Bécs. Weasel Gy. Bécs. Bitó Z Hesategnye.
Weiss B. Budspest. Weiu D. Pécs. Farksa I Z -
S(enaeg. Polandsy a. Béca. Weiser K. Bécs. Öat-
reicher M Bécs. Kosty K. Boáapeal. Taasonyi N.
Kétaely. Uyy ti. Varsái.
— .0 rossláihos- eaimaett eaállodába:
Bragger F Bécs. KUin A. Béca. Groea F. Budapest.
Hayr K. Grata Bell ai. Harburg. Pulay Zs. Kettőn.
Basexcay E. Légrád Kohn B. Béo.. Eger K. Eisen-
burg. Kauer K. Barlia. Storeh G,. Oráta. Korú V.
Brlun. Weiler I. Béca. Hüller 8. Budapest. Dauek
M. Caáktomya. Scl.wara P. Pécs. Zeiler K. (irat.
Hugó £. Béca. Frauk H. Budapest Hfhn F. iiriíx.
Ledermann A. Sudapeat. Pollak L Essék Strobal
J. Grata. Ooldaeasaidl Za. Bécs. Leitoer U. Prága.

Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziárak Nagy-ICauiaaaváros piaczbiztusi könyvéből: 1877. évi februárius hó 14-én.
Bnaa legjobb >nrr 39, ',, kektoUterkint, 100 kilogramm nerínt: 13 frt — kr., kocepaaarfi ntlf 38, 11 frt 20 kr. - Ketsserea lagjoíb KÍj —, - frt — kr. k5tép*«erfl «U1T —, ^~frt — kr. Boái legjobb •olr S6, 9 frt 20 kr, kOsepuarS mlj 34, 9 írt — kr. — i>pa liHtjobb nilj SÍ, 1 frt 50 kr, koaépsaem tslr >0, 6 frt 50 kr. — Zab legjobb «nly 20, 1 frt, 50 kr kSaapaseríl nű; IS, 1 frt 40 kr. — Knkorieu (tw-Keri) 7 frt — kr. — BurfoBTa 3 frt — kr. — 8ain-lisat 26 frt — kr.. sseBBrrehaat 22 frt — kr, kesvér-li.it f.bíf 18 frt — kr., fekete U frt — kr. — K»e 22 frt — kr. — Biu-dara 2S frt —. Árpa-kiaa 32 frt — kr. — Bono 30 frt — kr. — LencK 28 frt
— kr. — Bab 10 frt — kr. — Koles-kasa 11 frt —
Savaurn-kapoasta 12 frt — kr. — PavaBjT -répa 10
frt — kr. 8*ána kBtűtt legjobb 4 frt - kr, kBsip.
Kert — írt — kr. ; asesa k6teU«o le(iobb 3 írt -
kr, kosépaaerfl 2 frt 50 kr. — Kfitott- vngj kgj-
ssalma legjobb 8 frt — kr, — koaepaaerfl — frt —kr
aaalma Ukaroáiiriiak Taló lagjnbb i frt 40 kr.
kotepraerfl — frt — kr, oxalma alomnak Taló leg
jobb 2 frt — kr, kSsépascrt 1 (rt 60 kr. — Uj-
bor bectoliurkint 8 frl — kr. Ó-bor 11 frt — kr.—
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter ecet 8 kr. —
Bükkfa, egy kobméterkiot, eg; méter boiata baaá-
i bokbas, keieaatrakájaal — frt — kr, kereastrakai
1 nélkül 4 frt — kr. — C>ería kereKtrakána! — frt
' — kr, kereaitrakái nélkül 3 frt 50 kr. — Tölgyfa
kereaatrakáaaal — frt — kr, kpreutrakás DélkBl b frt
— kr. — KA.ián a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Láapaolaj, repeaéból. e|rr kilogrammkint
■ 56 kr. — Stearinefertya 1 frt — kr. Fagyugyertya | SotQtt 72 kr, mártott 68 kr. — Saappan 38 kr. — 1 Nyeri fagyfjii 32 kr. — Lámpa-bél, e«y méter, 8 kr. — Harbaboi egy kilogramm aaerint 48— 50 kr. — Borjohn. 60 kr Sertésből 58 kr. — Saalonna 76 kr.— Diaznoaair 88 kr. — Karbassir 1 frt 20 kr. — Köménymag 70 kr _ Vöröshagyma 18 kr. — Foghagyma 40 kr. — FStl aó 15 kr, k5-aó 13 kr. — Bors 1 írt — kr. - Paprika 72 kr. — Cinkor 72 kr
Kiadta-
(P. h.) H a n i n g e r,
. v. aljegyaü.
Érték ét váJtífoiy»» februárius 16.
b'l. metaliqaes 62.55 : 5" , nemi kslos4ts 67.80; 1880-ki álladaimi kdloson 109.75; bank-rés»v.83C — ; hitelintéMti réssvenyek 147.— ; London 124.30; magyar földtehermenlési kól-vény 73.50; ; temesvári földtehermeotési kötvény 70.75; soproni fóldtehermentési kötvény 71.25; borvát-slavoD földtehermentési kötvény —.—; ezüst 114.50; cs. kir. arany 5.93— ; Napoleond'or 9.92— ; arany jár. 74.20; márka 60.90.
V a s a t 1 menetrend.
Érvényes május 15-tól 1876.
A bnda-pesti idötmutató óra szerint,
inrfal Kanizaáról
Vonat SOPS .*
saám Üra Perc lát
906 Essék, Hohám,Dombovár ■ Fiúméba 4 48 raggal
216 , . . , 2 30 délül.
iíl Buda-Pestre 4 68 reggel
202 2 6 délut.
2O4 H 30 estvt
31SBéc»bc(Ssombalaerr, Baes-Ujhely felé)5 8 reggel
901 . 11 48 estre
315 Sopronyha 3 38 délat
203 Tríesatbe és Pragerhofou keresatal
Graca és Bécsbe 4 50 regnél
201 Tnesatbe és Prsgerhofon kerasatfil
Grács és Bécsbe z 47 délut.
Brk«mik KaaiisÁra
216 Essék, Hoháes, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut.
206 , , , . 11 11 ,..ro
203 Buda-PeatrSl 4 2U reggel
SOI „ 2 5 délut
211 9 44 est»e
314 Béc.bol (Saombath. Béca-Ujhely)felSl 10 27 estve
302 „ „ . .46 reggel
316 Sopronybol 11 5S délei
114 BécabSl Sráca, Marburg, Pragerboí
felöl 4 12 regg*1
20iTrieaat- éa Bécsből Marburg,Pragsr-
bof falSI 1 21 délut.
204 Tne.it és Villaehból Prágerhof felül U — estre.
Marburgba esaüakoaaB VÜlach és Fraueasreatbe.
, , . Fiaaeeefestból.
Heti
Fstraar 18-MI febrsar 24-rj 1877.

1 Hó- és bati- i Katb. és prot Görög
aap ■ | .aptár | aaptár uti
7. Jéaus oegkiaértetik a létektől Máié IT
Vasárai) G 1 Invoc 6 B. Surop «>»
H.llE rS
*> Kedd Eleuther 8 Tódor

Kántor t 9 Nicetas 1
Csntnrtok Cia. Péter 10 Charal.

Péntek Romena f 11 Baláss HÍ
Saombat Mátyá. t 12 Melet.
Feleiós szerkesztő : Bittrf Lajtt.
A Csengery-utczában egy 7 szobából (apróbb lakásokra osztva) s nagy kerttel bíró
HÁZ
szabadkézből jutányos ár s kedvező feltételek mellett eladó. Értesülhetni e lap szerkesztőségében.

£1Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
kaphatók :
(233 7 *)
iphaíA;
!>r. Krif gler Mór. rÖMnatiu TénTmintAkkal mindkét nem-IM-IÍ hr-tf'grk fiúntára, ara 90 kr.
I)r krirglcr M6r. „Az eWMZitt MeHriMk »laaia|>etUaa" . vt-nymiiuajckal orvosrik és betcgfk szamára, ára !•(> kr.
Misüket fnzi't egy kAtithen diszt-s kiállitásltan 1 frt. 60 kr.
Szegénybe) letz guéaf. }?> számretcsacl. pvors is biztos segítő niindfn .t<!ás- t-n vevt-itni-l. Ara kötvo e diKzt-seu kiállított zseb- -V könyvnek 'M kr.
Uafari in Salefe! deatseber Dleiiteaf. Magyarország « IK'IIMI kiiitfs/. i t t dk rétien, díszes kiálHtisban fozve 1 frt. i^i kr . íVsans diszk'it<-slM-ii aranyozva 2 frt. *0 kr.
Wa|«ti Jéltef .lUfet Mpaaptára- >rl77-ik .■vre. megjelent IUÍ.INMI [n-liliuiyban kutve 5»i. fü^vc 40, kút kiadáa 2.r» kx.
0fT l'usLti n-ndeli-sck a levél vétele Után azonnal tf Ijfxittetnfk.
Továbbá:
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franczia levélpapír 2b borítékkal egy csinos tokban fran-czia felirattal .iU kr., angol 60 kr., 25 levélpapirés boríték színes kerettel tí(J kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
"60 kr. Továbbá ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsőnkőny vtárát,
Olvasási díj havanként csak 50 kr.
Wajditi Jóaef kúdó-, UJH és ojoadatnLtidonoa <y«>raa*jto oroaAM. Nurj-Kanixain.

A nyomn^'i crnmfitndomány
legnagyobb csodaművek egyik*
az Anglia. Francziaorszig. Belgia és Olasz-
linn m.iji!nrm minden konyháiban legjobb
alkalmazásban iévn
í
J
a melyeken bármily tetszés szerinti tárgy a mérlegcsészére; téve, maga magát méri meg, minél fogva sulymértékek nem is szükségesek hozzá. — Csinos kiállításuknál, elérhetleu mafias mű- és erótani tökéletességüknél, nagy horderónél, i feletti pontosságuknál, czélszerü alkalmazási módúknál és ffilfllmnlhatlan tartósságoknál fogva egyik háztartásban se1 hiányozzanak.
Ezek beszerzési árának csekélysége már kérés hét múlva az által ismét többszörösen behozatik, minthogy minden bevásárlottat és 9 konyhákban alkalmazandókat pontosan után mérni lehet és azzal jelentékeny megtakarítás éretik el.
Daczára e rendkívüli előnyösségeknek, a melyeket e mérlegek nynjtanak áraikat mégis, — hogy azokat mindenki beszerezhesse, — következőkép szállítottuk le, úgymint ■'
Egy 15 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 15 frt.
Kgy 10 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 12 frt.
Egy 5 kilogrammos mérleg, grammok szerint beosztva csak 10 frt.
Hogy bebizonyítsuk, miszerint ezen mérlegek a t. ez.
hölgyeknél min6 kedvezményben részesülnek, a hely szűke,
miatt a megszámithatlan hálalevelekböl, a melyek erről bir
tokunkban vannak, csak néhányat említünk fel: ;
Gróf Pongrátz Adrienne urnü ő méltósága e fölötti 1874. september hó 28-án Pozsonyban kelt levelében a kö-' vetkezőket írja: A megkapott, önnek raktárából származó mérleg egyetlen a maga módjában, az minin súlyt oly szabatosan és pontosan jelez és oly czélszerüen kezelhető, hogy I nem mulaszthatom cl azt minden tekintetben dicséretesen ' kiemelni. Valahányszor látom és használom, soha nem tu doni különös elismerésemet fölötte eléggé elrejteni.
A számvevői tanácsosné, Grabner Louiza unió 1875.; május 17-éröl Welsben keltezett levelében bennünket ily | formán tudósít: A nékem beküldött mérleg valódi oltalom stakáesnéim és konyhai szállitóim ellen. - Kagy pontossá-; Kánál fogva a bevásárlásnál havonként nevezetesebb ősszegeket takarítok meg. miután azon mindent utánmérek és ellenőrzők.
Klein Teréz urnó, szabómester neje 1876. február 9-ról líreslauban keltezett levelében a következőket írja: A megkapott háztartási mérlegért önnek sok köszönetet mondok — Nagyon megvagyok vele elégedve és mint ellenőrzési műszer előttem már is nélkülöihetlenné vált, konyhai szükségletemben hntenkint sokat megtakarítok vele.
Ilyen mérlegeket kitűnő minőségben folyton készletben tartják és azokat pénzbeküldés mellett a világ minden irányai felé szétküldik.'
ttugányi Frigyes és társa,
(262II. 3—15)Stsdt Riemergasse 11. sz. a. Bécsben.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bzlnleltvégrelacló.B1
ch'ru-eziistaru. gyárunkat
teljr&Fii lienxilDtetjük, 'kéuysxeriue Tagjunk pompái ofciiia csOst. Kjriirtniánfamk temérdek kénletét a lífrjyrorsaHban •■ előalliuilú ír, n «,>«»! »!»] b .ütmtiMni KiaerletOl uollfáljon kf.TrtkfaC kivonat a nagj árjeg)V;>b31. maly ntúbbi kiránatra SermP«tei»en m«gküldetik.
(277 3-6) Mínwkelt irt:
aael<~tt ulul" rsnpán
6 db. kávéakiuiál frl 3 M) | 50 6 .. evőkanál . „ 7 60 7JIA
6 ,. antalí ke>
awl,t.
caiipau
1 db. csakort&rU'>
7.50 2.80 7-50 2 80
aárra.1 . . frt 14.— 8. -
villa
1 p. gyertyatartó ,. 8. - 3 —
1 .. 1 ,. 1
IÍ-V. ■,„
6 d. kés-nyugtató „ ff.— 2.70
6 „ cawnege-vilU ,, 6 — 2.5#
6 ,. csenege-kls „ G — 2.5*
»j-«
.3 50 I-M iKeleoexe ,. 5.— 2 —
I'fgiijabb ke*el5g-oaib-garniiara,gépeaettei á i frt. Pu<!..dü|ll állat fejekkel á U kr Tnrál.bá pompás Kndaiák. kávé- ea ihea ibrikek, tojá»kéaa-l< tfk. fogpittkáló-tarlók, tcaet- ea olaj-kéealetek ée máa egyéb wrmns rxikkek. <*tb. *tb MÍIUOIT meftlepK ÍIIMA árakon.
SJBT^ Kíllönfteen. ftgjelfmra m^ltú: ""^SJ
6 H)>. rvőkanál, e db. villa ) mind a 2Í^drb- egyOttveve elefana r. ., káyrskanál .6 .. kié ) tokban 24 fi-t b.lyett csak 10 frt Ugyaoax brit'aDnia.eailBtből, aiodaS4 darab elegan* tokban aak 7 IM
Vidéki m«freudeleMk atáevút metlett pontosan ea lel-
kii » n*rnn«(D eiake*6hetnek. Oim :
F*FtE3IS El., Bécs. Rothenthurmstrasse 16.
oocooooooooooooooooooc

200,000 írt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 195 frt.
1877-d iki márczius 1-én
Imi x kihniííMi, a* o«t^Ak ea k fconnAnyt ! ganntirntott fS64* diki 120 ailli* 983.000 l. é. ha^nnjmgj ksicrtanek
200,(UH): 15O.OCO; 5U.O00;' 25,000; 20,000; 10,000; 10,000 ; 5000; 2000i. 1000; 500 frt r-tb. ét a legkisebb I^ö
írt OMtrik ertíkhen nindeti kibnoit a«>r*je^ o in.
S«ami mái »orsj*g? kölciönuél níaca nagyobb nyeremény Ich.löííg; t minritnkinak alkalma nyílik cackély betítellel 2w.M« frtot Dyenű.
gy. am«a ■ nyeremény iáimmal : 2 frt; 3 ■ors- nj«gy M fit; 15 sorsjegy : 2t frt o é bank-
Egy i
j«py : 5 frt; jegyben.
B«ea»a m«frend*lesek. U öwwlrt bekflldéM mellett íjonin, U.kirim«ret«*«n H berm«iit«aeii t«lje«.tt*tl)ek; a biratalos játikt«rv kfixSltetik ; minden érteait«a keaaa^ggel adatik; ■ a nyer«m£ny-jftgyaék irtsren mefkQldctik ; mint aainte a nyere~ toeny rogtofi ki£aettetík Ttawek te hit a megrendelésekkel mitJebb egyeuea«» aJolirt kercikedflhixhoi fordulni.
(292 1-3)
J. Breycha in Frankfurt a M.
A nagy-kanizsai pmczér és mészáros ifjúság saját egylete javára
folyó hó 22 én a „Komló" vendéglő termében
tartandó
zártkörű tánc-zvigalom
érdekében e hú 10-én tartott gyűlést, mely alkalommal báli bizottság s ezzel összeköttetésben elnök, alelnök, titkár, péuztárnok választatott.
Kiss Lajos,
£(293 1 — 1) bizottmányi titkár.
ellen
Határozott óvás hamisítás 27 éven át kipróbálva !
Dr. POPP J. G.
cs. kir. udvari fugorvos (Bécsben. Bügnergasse 2.)
Analltmii-praparaiuniai,
Üres fogak kitöltésére
Diaca hatilyoaabb •- jobb sxer, mmt dr Ptpp J 6- ndr. (ogor-TOÍ nr <Béc«Tiirin, Bogn trgajme Nr. '2.) fuj? «nj», melyet mindenki könnyen es fájdaJom nólkoi behelycihft odtas fogaiba, mely aatan a focresaekkrl i* f<>gha*»*l teljesen egyesül, <■ a fogak.-.! a
Anattierin-szájvíz
iVfiajkfeM | frt 4Q kr, a legkitanöbb »er a cadzos logfijd^lmak-
ban. gyuladi'oknil, a fogna* dagxnatai- és sebeinél; falolraantja
a lett'xá fugk&ret és nieffHkadilyoiia xnoak uj képaödúaét; ai
ingó fogakat a fogbut erűaiteae álul »«ilirditja; s midőn a fogakat
e* foghott aainden ártalma* anyaguktól megtisztítja, a aaájnak kai-
lemen irn»«rt*get külcafinoa «a már rfirid hasxoálxt ntáa eltávolítja
a keUeneÜen szagot. (2ÍH Il-6)
Anatherin figpasta
Eaen ke«utaiény a lehelet frias«aégét és tisxtaaá^it fentaítj*, aaoQkivOl a fogaknak hMvhér*éget kölcni.i.r,* ások romlásit mef-jik<tdály<.sM «s a foxtioat erisbiti Art 1 frt 2S kr.
Ür. Púpp -í. 0. növény-fogpora.
A fogakat oly sx«p*M UsKtitja, bugjr anoak naponkéuti basa nilata által nemcsak a kö»íJoiiégps togkü eltávoiittatik, lianem a fogak sománexa is mindinkább tdkéletesbU]. Egy dobos ára 63 kr. <v e.
P»pp arMtatikut fogpasztája.
Sok iv ÓU a legbixtoaabb úioncrMk fogfájia ellen és a lagkitflnSbb ssernek van elismerve a axájBreg ea a fogak ápolására ét fentirútira, Egy darab ára 35 kr.
W0F~ Figyelmeztetés!
Elfífordoe'- hanaisitáaok kSvetkextíben bátor ragyok a t. ez. kOxfinn'-get &gyelm«ctetui, hOfy minden palaexk n ovásjegy ki-TQI még egy cximmel: {H j gea es Anatberin p r I p • r I-t u m a l) ellátva Tao, m«Jy efj tiaitie átláthatni TÍtnyomáaou ax állami ml és a ciimet mutaíja.
Ka|>bat<^k: Kagy-KaiiiBaán : Prager Béla gyógysxeréaa ar-•ál. Uosuubera;, éa Few«lhoffer JdxMf fasxerk«rMkedeaakb«n. — Pápán : Tachepen J., és BermtUter J.-ntl. — Keasthelyet. : Pfíaa-'•T*r KJ ógys««r*si. -~ .£ala-Kgera*eg>-ii : 'siíó K.. r;yög*asaréaK. — Kapron exáa : Werli gyógysaeréaa. ~ V árudon : Hat tor fryőgyaa. — 8&m*fe» : Dorner KajeL. — giombalhelyen: Pillirb P«r«uex r* Rudolf fj&fjnxmr. — HatárSrridíki Í*a.-Oyürgyftn. Fíblc K. te. — Vejxpr*robei< : Ttt»*k»ii é* Tárta, önthard Tiradar és ftaúuáJ, ujy FerencKi gyigyMcré*". — Baékeafehérvarott . Kraan J., Brosaoann, é« DiffbaJJs gyógym. — Lovaa-Beréoyben: Heislar gyógyax. — Kalocsán : Borraik K- gyögyneréas. — Pakson : Ploriáa J gyógy-axeréta. — KHrmaaden : Üonrátli J.Som«enre«d gyfgjateréaa. — KapoarároU: Kohn J. Se&rcíder és Daráa gyógy•> — Ssegaxárd : Brahaay gyogysx. — Bonyhádon: Kramolin J. — Hajas: Mi-ekitscli Ht , Herafeldfiat, *• Hoszek gyógjw. — Pics.U : Zsolna^ W. 4s K., K.rb, Kan*, Kovács, éa tiipCca gyógysa. — Kárádon: tad«b*ji*«ky gyogys*. - MarcKaJiban: Kisc gyógysa. — Tolna ; Ficbtel 8. gyógyjix — DonafMdvároU: Lakáu gyógyss. — 8x«nt-GySrgyön: Notkig - AU«-L«rtTá.. Ki.. »y6Kysa. Kohan-ffnn : Simon gy(Sgy*xerésx urakuál-

t f óvás''
Néhány idő óta bécsi cxóg'ktSIi val&d' olaax „Ocariua" uii.mf-azerek hirdettetuek ét exálul kény •xeritve Uloio magamat a t. r% ki>-iaava. kö»-

,toit
Ocarina
találmánynm. a melyen Pántban jelenleg kitünó »ikfrrel *anifTersenye«-t. Ük, f<".rakUra csak W ] t t e Ed. amil Bócibeo lóteiik, eunélfoKva^ minden máatitt foldicaért haíocnerfl gyártmányok csak ere Jetim ot«ntá.»ai. Ti»xta hangovott mSaxerfím mindegyike a k6vetk< x4 gyári bélyeget
VÍ8«H '
bGlit
0«utl I
EFABRt BUDRIO
ii..tci.tt-l Wueppt Duitl.
Nyomatutt «Va kOnnjrcii Unmúdnm az^rítit mfik
ixar sar 30 pwu, -m
pedig kev,i ,.r» mul.. dxllaaiukat játszhatjik.
A% eredeti grari árak a tott iskolára! együtt:
i n. m ív v. vi. VII
s«.
1.1 60. S. 2.60. 3. 4 5. In.
Zangorakiaéretnek lejrjobban V. ■sara kaaanalbafS.
Efrjr to%vt haQKÍe^7 n*n zen .i.kn.k {a alkalmaahatiS I. «■ II. iaáa i2—12 dallammal á 40 kr
Féi,yak A«5ztrti-»li|Tar»r.Iáíl ét NéneHMM retzérs
Witte Ed. Bécs,
Sudt, Teri. K arntner»tra*se 59
Ptnkaidrt késxpénx vagy ntan vét rcell*tt pontoaao iwakA«6lt«tÍk. — Magybaai váaárlók «xáxafékot kapnak Ax ajánlott vaJódi olasz tnfiitte-ren ■oliditáainak tafluága jeléOl k te!exem a>»fr»tnat a minden m;«u fftldicsért agrnf-vecett Otariaákat á rabonként 6Ú krt&i 1 frt g I—VI! gj i siálliUoi, — xaáaaaként me«l! (28tí 2Ij

Birtok-eladás.
i karmacai batir-
jbel> .Merényi Aotal'-féle birtok,
m-l, áll : uriiak í» gsxdasági e>B
'Libái, pio.x.-ből és 3 hold sxáuto-
foIdbGI, axabadkéabSl eladatik. >
-■'■»■ — iom^í
*tindékoiók további tado
ei> Wiitu A
4- 5)
rltetnek.
Bátorkodank a t ex.
háziasszonyokat
epy na^y taka,ritm>DTTa fígyel-méltetni, mely nbbfll ált. hogy a kávé vaMdi jó fdgekává TsgyQlenével késxitteasék B*x«l 2 előny jár. még pedig; 1 ax ixléxt nemesíteni lehet éh '2. a jutányos bevásárlás téoyetr1'* ta-karitroáuyt box macával E r«AI fe-'.l Verjük liAmittitatlan

«gyea eaomagjáDak tartalmáért a valódiaigát illetSleg, 100 frE-taljotáilnnk, tehát laj atronoaAtt TédjegvaakT^l kö-löaSaen tndomút venni kerOak.
Sctailt Győző s Fia.
<-a kir. s;axd gyárosok Becsben. Ejtyednii raktár Xigv-Kjuaiw*in :
StTMI és Klehl uraknál.

NAGY-KANIZSA, 1877. februirius 22-én.

ÍS-IK

TlMBlutodlk érfolyam.


BHattoiir: P
egéa érre . . 8 frt. í fii érre . . 4 , , n,a,i évre . 2 ,
ügy mám 10 kr ,
HlrtetéMk
6 huiboa pelitaorbM
7 miaoditoríii mioden I
toribbi K>rért6kr
NYILTTÉEBKS I
■oronkint 10 krért rí- !
ut»k fel. .,
Kincrtiri illatik miadeoj
«.« kirdatíaírt külön f
30 kr iuMit. k
A l«p ■tell.mi rfeaat
ületű k»(leman7flk a
>s«rkeaxtShGs, Taka-
rékpimliri ípülei fBld-
aiiot, — ujigi réaaét
illatE kSilemaiiTek pa-
dit 1 kiadöhoi béi-
awatre iatéswdSk :
NAOYKANIZ3A
Bannantetleo laralak caak iimart monic'iár-uktól fogadtatna* at
IKaúratok Tiusa mm klldataak.
ZALAI IQZLONY
elóbb: .ZALA-SOMOGYI KOZLONT.1 *-* -f -^—--—eB
Kanttaavaros heljhatósíganak, nemkülönben a „n.-kanizaal kereskedelmi 8 Iparinnk", » „n.-kanix8al takarékpénztár", a „lalamegjei iltaláaos taaitóteetület", a „n.-Unl*gü Uaded
/ nereló egyesület", a soproni kereskedelmi 8 Iparkamara ■.-kaBiiaai UhálaaitmáBja" a több megye! és Tárod egjesDIet Uratalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A kftzgégi orvosok rendezése
(Foljt»U«.) II.
Az 1876-ik évi közegészségügyi törvén; igen helyes köteléket állapított meg az ügykezelésben, jobbat, mint minő volt eddig és ez azon intézmény, mely partra vezethet.
A jelzett ügyet ezentúl is azon hatósági közeg vezeti, mely vezette a mnltban, a különbség az, hogy tömörültebb a hozzá-segélyezés.
Az igazgatást első sorban a magas belügyi ministerinm teljesiti, a tényleges végrehajtással a többi hatósági, községi közegek vannak megbízva.
A központi kormányzat a belügyi mi-
nisteriumé. ez van megbízva az ügy veze tűsével olyformán, hogy az ország kőzegész ■ ségi viszonyairól évi jelentést tegyen az or-szágg} ülésnek.
Az ügy fontossága tette szükségessé, hogy a belügyi ministerínmnak közegészségi osztályrésze .országos közegészségi tanács* által támogatlassék, mint oly testület által, melynek feladata a közegészségi ügyek tudományos tárgyalása ciél-jiból veteményes javaslatokkal, indítványokkal szolgálni.
A közegészségi szolgálat a törvényhatóságok részéről ma is az, mi volt régen. Az ujabb közegészségügyi törvények a közegészségi teendőket szinte a törvényhatóságokra bizza és ez annyit tesz, hogy a megyei, városi, kerületi, széki és vidéki törvényhatóságok kötelesek nem csak a tőrvényekben kőrvonalozott teendőket, hanem azokat is foganatosítani, melyek a törvények alapján a belügyministerinm által fogana-

tosíttatni rendelteinek. A mait és jelen intézmény közti különbség az, hogy jelenleg minden törvényhatóság támogatására .törvényhatósági közegészségi bizottságok* alakitandók, melyek hivatva vannak illeti hatóságaikkal érintkezni, ezeket Unácscsal, véleménynyel és indítványokkal támogatni. Kezeié testületét szorosabb értelemben a tiszti fő-, járási-és községi orvosok képezik.
A közegészségi szolgálat a kizsé-
goknél nagy módosítással állapíttatott meg. A járások apróbb egészségi kerületekre osz-tandók, minden egyes egészségi kerület egy-egy orvost és egy bábát tartozik felfogadni, alakulnia kel légy községi egészségügyi bizottságnak, mint véleményező s indítványozó testületnek. A község végrehajtja a közegészségi törvénynek és törvényhatóságnak a közegészségre vonatkozó, a törvények értelmében kiadott rendeleteit, maga pedig a közegészségi bizottság csak az illető községnek tanácsával, illetőleg elöljáróságával és ennek utján az első fokú hatósággal érintkezik.
A most clósoroltakból látni lehet, hogy a közegészségiügyet az ország báza teljesen magáévá tette; — látni lehet, hogy mily hatalmas erőre van bizva az ügy kezelése, feltételezhető mindezek után, hogy a közegészségi ügy ezentúl sokkal erélyesebben, sokkal helyesebben és a czéloak teljesen megfelelő sikerrel fog vezényeltethetni, mint vezényeltetett a közegészségügyi törvény hozatala elótt.
Hogy szebb jövőt lehet biztosítani a közegészségnek, azt elvitázni nem lehet, csak a községeknél, körorvosoknál ne hiányozzék a helyes és tüzetes szervezkedés, mert e helyen fordul meg az ügykezelés

folyama, itt a tényleges dolog a törvények és rendeletek foganatosításának élete.
Nincs szándékom terjedelmesebben körvonalazni sem a központi, sem a törvényhatósági teendőket, czélom egyedül a községi szolgálatok tárgyalására szorítkozni, mert mint mondám, ezek helyes vagy helytelen szervezkedésében rejlik az egész in* tézmény jövője, léte és nem léte, jobban mondva élete. De más részről jónak és szükségesnek is látom, hogy magyarázatom által megtörjem az ellenszenvet, az ügy iránt érdemszerü rokonszenvet, előszeretetet és bizalmat éleszszek és némileg irányt adhassak a helyes és czélszerfl szervezkedésre.
TEBSÁNCZKY.
■•gj« tiistí orvos.
(Folytatása kör.)
A torok-dyptatheritlB.
(Folyt. * víg..)
K dyphtheritia ragály osaigára, tehát lé oyegére nézve Össsehasonlitható a heveny ter-tAsó kfitegekkel, mint s himlővel, typhusaal, kanyaróval és fŐképen a vörhenynyel (Scharlach), mely utóbbira! kapcsolatban igen gyakran előfordul a torok-dyphtheritis, agy. hogy e tekintetben megkülönböztetünk önálló srörhenyt ki* •érő torok-dyphlheritist Elüt asonban a többi fertőzési hevenykütegektől főleg abban, hogy míg asokat ugyan aaon egyen életében többnyire csak egysaer állja it, addig a dyphtheri* tis egyszeri átállása hasonló mentességet nem ayüJL
Valamint a többi ragályosási betegvegek, ugy a dyphtheritii ú asórványotan, vagyis egyes esetekben mindig előfordul, időről-időre azonban nagyobb számmal, u. n. járvány alakjában láp fel. Ugyanii a dyphtheri-tis nagy TÍasEatermelő képességénél fogva már egy betegből is rövid idő alatt megszámlálhat lan, és csak górcső alatt nagy nagyítás melleit

Üthatd gombacsirokkal látja el a levegőt; a gotnbacsirok ismét nagy életképességgel bírván a levegőben, vagy a levegőből egyes tárgyakra lerakódva acokon sokáig maradhatnak anélkül, hogy Tógleg mégsem misül oének;mihelyest asonban olyas talajra jatotuk, mely kifejlődésükre, megtelepülésre alkalmas, azonnal kikelnek. A ra-gályoiás tehát mm csupán a levegő egyenes belehellése által történik, hanem a ragályanyag ruhák által is elczipelhetó.A járványos drphthe ritis egy időben reade*en csak egyes helyeket, városokat, sőt városrétseket axokott meglepni; ilyenkor inna ét leginkább azon lakásokon üti fel először tanyáját, melyek egésseégtanilag több tekintetben kifogás alá esnek; igy a ned Tea tulnépee lakásokban. Esen gócsokban a megbetegedések tömegesen történvén a ragá-.yosás körve+ien érintkezés által, m»jd e meg fertAstetett levegő tovairamláaa utján csakhamar másokat is hasonló betegségbe ejt, kik ai-után uj éa uj dypbtheritis telepekké válnak-
Különben arra, hogy a dyphtberitis (va-Umint más ragályos betegaégek is) magát jár viaynyá nÖje ki, ai érintett egyéni és helybeli TÍssonyokon kiről ugy látszik, hogy még más átalánosb égalji és tán évasaki viszonyokat ia sxflkségel. így a járványok kivált képen a ned Tea és hfls Őszi, majd tavassá hónapok alatt ■tokuk dühöogeni, kevésbbé a téli hideg, és legkevésbé a nyári uáraz meleg hónapok alatt. Nagjobb városok ssegéayebb lakói a roszabb lakási és más egéMtégisni viszonyok miatt sokkal inkább ki vannak téve a megbetegedés ve saélyének egyátalában, különösen pedig a ragály os betegségeknek, mint a száraz talajún épült, tissta levegővel rendelkező kia városok éa falvak lakói.
A tnrok-dyphtheritis egyaránt megtámadja a gyermeket ugy, mint a felnőtteket, Utóbbiakra néxve asonban csak igen ritka esetben válik életvessedslmesse, asért, mert a wer-vecet a vér mérgeséének már hatalmasan képaa ellentállani; mert a betegség helybeli keieiése kellő erélylyel foganatosítható, mialatt a gyermekeknél lok nehézségbe ütközik.
A tűrok-dypbtheritii még nem orvos által is könnyen felismerhető. A betegség rea-TÁR CZ A.
Egy szomorú napon.
(Régibb kÖlteményeimbSl )
Midíin irflleftem, — ngy mondták -Orom könyben apám, anyám ; —
£■ a jámbor oreg-apos Tele kancsoi flritte rám.
Kiviiii, bocy „tartson Isten,
Nevelkedjem jóra, szépre.* Axtin áldú caókot nyomoU
őax-bajszssal a gjermek képre .
Aióta sok seugS tavasa
Hoiott mosolyt ■ ibolyákat, S annyi tel balott leplével
Takart el mosol) t, virágot.
a gyermek férfivá érett
— £g7 eseppel több a Mely .ti forr, babáik és dühöng
Ai elet ^gn medríbeD
S aiig a gyermeket eseretet
Ring- a alutgatá hajnalán, A rérfia feledetten
Bolyg, kttwl veszek aivatagáii
Keokiaek aem jat eeseb«.
Mily kedvet volt 6 egykoron.. .
Kmleksiet tövis-bokra
Ne verd agy iiivem, homlokom?
Hát a szelíd, jáxnbor öreg
Miért késik ? — hol van ! . . . Bérre ? ' Gyán felleg-áray Ölei körtU,
S tokogva aohajt ^temetve.". ..
Gyáss boralat ! térden esdek,
Eressd ki mehed gyenaekét, Hadd fajjá el s niu ömt
Agyam lámpáját oaerepét...

OdvOléjty fés/1 .. ab! nem villám ■ *"
A niípDak egy araav nyila RnpUlt ide ablak onhos.
Hol bimbóban • félíg nyilva.
Letört róa*a, liljom, jázmin
Egymá* kebléhes aimaJTa, Olyan szendén mosolyognak,
Mii hervadva, félig halva.
S bár elraboltam a taván
Bfiv&a álmaiból 5ket, Ninct egy paaau-iroy árosakon,
■SSt feléa hajtva fej&keL
Tündér ajkai igy intenek :
.flseuvedlied * g» f emel,
Ha kik ellene d vétenek,
He(bociátiti szeretettel.*
OÜOTH GYULA.
A nagyra vág) áa átka.
(Tfirtlneti regény.)
Irta: Jeoray Qéttu
(Folytatás.)
X. Váltósnak aiidők, ráltovnak a ■ emberek.
Az évek egymás a tán multak. Sokszor naegaárgolt már a tneső tarka ssdnyege, tokssor lehűl lat Lák a fák leveleiket i ások a kis víg madárkák, melyek egykor oly jókedvűen esi caeregtek a lomboa csalitokban, mind itt hagy ták már az életet, unokáiknak engedve át az árnyas berkeket. Majd iimét uj életre ébresité a mosolygó tavasz a terméssétet, söld páasitot, rengő kalászokat varázsolva a letarolt mesőkre, dalos madárkákat a lombos ligetekbe, asután kuoét beUkarta a fagyot tél jégkérgével a min-

denséget. újra dühöngött aa orkán a kietlen tájokon. . . .
így tflnt el ai örök semmiségbe egyik év a másik után. Váltoiott as idő • vele együtt u emberiség is.
Csak Kornél maradt még mindig a régi
A bánat, múltjának fájó emlékei — melyek mint
egysetét Ur, tele szemrehányásokkal, lelkifurda
lások- i meghiúsult remén > ékkel, rémesen
tátongtak eléje — barázdákat szántottak az
ifjú homlokára, elveszett, kialudt azoknak
a tüzes fekete asemeknek fénye s egy keserű
mosoly vonaglott a balványajak körül örökösen.
Sörnél Hariskának eltűnése után, meg-
hasonolva as egéss világgal futva, kerülve as
embereket, csak emlékeinek s kedvenc* tanul
mányainak : a terméssé t tudomány oknak élL
Naphosssat elbarangolt egy két fűszálért az
! erdú rengetegében, fáradhatlao buzgalommal
1 máuta meg a legmagasabb ssiklákat,bogy egy-
egy neveseteaebb ásványt hatalmába keríthes-
j son. Mikor asután tele asedte könyveit ■ zseb
I jeit kulönbféle füvekkel és kövekkel, ssép csen-
I desen, amint jött, ismét hasafelé sietett a elsár-
■ kósva a csillagász-toronyba, órák huasxat viss-
gálta, rendeste gyűjteményeit, mig csak be nem
esteledett • elő nem jöttek as ég fényes csilla
gai, akkor asután oda ült egy hoassu távcső
mailé i késő éjig nézegette, Unulmányosto as ;
égitesteket. j
Másnap asután újra foly tata barangolá- i
' aait s mig csak a bó le nem esett, minden nap ;
I lehetett látni as ifjú Irényit, amint nagy köny
vekkel, hóna alatt, hoassu hegymássó bottal {
j kesébea a hegyek falé tartott.
! A osUlagáss-torony, mely kösvetlen a '
1 Vaág folyó partján, egy szikláson épült s melyet

aa Irényi kastélytól egy virágokkal, cserjékkel i ssásados fákkal pompázó park választott el, a maga idejében egy csudálatos kia museumvolt. Kitömött állatok— a madarakkal megrakott ál-rányok, régiségekkel, ásványokkal telt ssekré-nyek, elnyűtt, porlepte könyvek, gépek, ui-vattyuk, lombikok, nagyi tó — kijainyitŐ üvegek, tükrök, óriáai látcsövek s más eféle különös instrumentumok képezvén as ifjú Irényi ssentélyének bútorzatát, melyet végül még egy óriási emberi skelet egészített ki, ugy, hogy, ha valaki véletlenül bevetődőtt e helyre — ami asonban caak nagy ritkán történt — leheteüan, hogy el ne mosolyogta magát, látva a különcs tarmésset — barát nangyassorgalommal összehordott kincseit — A vidékbeliek különösen hajtogatták fejeiket, némelyek tudóénak, mi-sok meg éppen felbolondnak tartották as életunt fiatal embert
As öreg Irényi, ki eleinte büaske voltaira, hogy fia ily tudományos foglalkotásokkal tölti idejét, később, midőn látta, hogy Kornél kerülve mindenkit, égessen elvonul a világ elől, aggódni kesdett; mert nagyravágyó tervei voltak vassélyectetve!
, Majd csak megváltozik egysser.' — gondola magában a hagyta fiát as előbbi utón haladni.
Egyik szép tavaszi reggel as ifjú Irényi ismét a begyek felé sietett. Már a nap rég elba-csusott a földtől • a bold bágyadt fényében ussó természet felett a csillagok serege ütötte fel sátorit i Kornél még mindig as erdő sűrűjében barangolt Czéltalanul tévelygett fel s alá a ssásados fák között, majd meg-megállt DÁha s vizsgálódra horda körűt szemeit, mint aki ismeretlen helyen tájékom i akarja magit, az-

desen nem ti" ki azonnal a ragály felvétele után, hsnem a gyermekek előbb 2—4 napon át már roszul értik magukat; bágyadtak, elveaitik vidám kedélyüket, átvágjuk csökkent; tiib bet vagy kevesebbet köhögnek ; a nagyobbak torokfájásról vagy legalább kellemetlen érzésről és nyelesi nehézségről panaszkodnak a torokban ; tagjaikat olykor borzongás fogja el; majd rásó hideg atin forró lisba esnek, fejüket fájlalják ; émelygésről panaszkodnak, »dt egyszer-kétszer hánynak U. Első teendő ilyenkor (különösen ha a járvány uralkodik) a gyermekek torkát megtekinteni, s ht est rendéinél vörösebbnek, dagadtnak vagy epén fehér foltocskákkal megrakva látják, asonnal or-vofrért küldeni és a gyermeket a többiektől külön szobába elhelyezni, vagy a hastól eltávo litani. Ha a dyphtheritis nem a torokban, hanem a gégében veasí kezdetét, akkor as ssját-aágos ugató köhögés és a fület igen sértő fu-työlő hangM lélegséa (torokgyik, asonnal elárulja. Miután itt a dyphtheritia még sokkal veszedelmesebb, mint a torokban, a lehető gjors orvosi segély megszerzése a szülők elenged hetién kötelesaége. Mindkét esetbpD addig ifi. míg ai orvos megérkeznék, a nyakra 4—6 rétre összehajtott ruhadarab hideg vízbe mártva és jól kicaavarvaalkalmasandóö— lOperczenként. A torokdypbthentia gyógykezelését e helyt nem érinthetem; csupán annyit kívánok figyelmeséskép megjegyezni, hogy idejekorán, azaz azonnal a kezdetkor szakértő orvosi keze-léa által ma már az esetek nagyobb részben a betegség szerencsést*n leküzdhető; míg a ké sőbbi siakban, midőn már a vérmérgezés a gyermek erejét gyors felem ész téasel fenyegeti: as orvos is tehetetlen. Kiért ismételve ajánlom, hogy a torokbántalmaknál a szülők egyátalá ban ne késlekedjenek és orvos áltaJ siessenek maguknak megnyugtatást szeresni arra nézve, valljon gyermeküket fenyegeti-e veszély vagy nem.
Nagyon ferde intézkedés as is, ha túlságos félelemből a különben egészséges gyermekek a szabad levegőtől elzárra szobában tartatnak csak azért, mert a vároaban vagy helységben a torok-dyphtheritis uralkodik, és igy azt a gyermekek talán az utczán előbb megkapják. .Ellenkezőleg a szoba levegőjét is éppen ilyenkor minél többször fel kell frisitení, a gyermekeket alkalmas időben mennél többet ssabad levegőben sétáltatni; szükség szonban a meghűl estül gondosan dvni. Mint óvó intézkedés igen ajánlatos — ha lehetséges — azon házat, hol több megbetegedés van,tegalább azon időre egészen elhagyni, mig ott a dyphtheritis meg nem szűnik; és még eJőnyösb a városból vagy helységből elköltözni olyan helyre, hol dyphtheritis nincs.
Végül az igazságnak tarlósom azon nyilatkozatul, hogy sok esetben orvosok által is dyphtheritis vétetik fel ott, hol valóban csak egyszerű u. n. tüzes torok-, különösen mandola-lob van jelen ; mi sem természetesebb azután, minthogy az ilyen esetek 3-4 nap alatt meggyógyulván: orvosi reclamnak igen kedvező tért szolgáltatnak. A valódi dyphtheritis, még ha enyhébb fokban lép is fel és kezdettől ke-zeltetik is, a legtöbbstör napokon, sőt heteken át is daciol a legerélyesebb orvosi gyógybe-avatkozáasal.
Dr. TORDAI F.

Helyi hírek.
— JPablo de Saraaate a mait számunk
baa jelsett idejövetele tehát közelebb ténynyé
váland. — Személyes megjeaését hatalmas
nymbusa elűzi meg; ss európai sajtó dicsőítő
msgasztaláasal tölti el azt. — Igy a becsi la
pok eltérő ugyan, de alap jókban mégis egy irá
nyú és teljesen enthusiaamált kritikákat hos-
nsk, melyek kóatLl ctélirányosnak tartjuk —
tér ssüke miatt legalább a legrövidebbet, t i. a
.Sono- und Feiertags Curier'-jét itt recapitu
lálni: ,Ó jött, hegedült és - győzött — már
t. i. a saragosssi születésű Psblo de Sarasste.
— Senki sem emiitette Bevét, de egy pár he
gedüvonás elég volt arra, hogy a spanyol he
gedű ma véss itt is határtslan popularilásra ver
gődhessen. Ily sok kézműves után tehát mégis
valahár* egy mövóas keze alatt énekel a he
gedű : panaszkodik, cseng, rajong és diadalmas
kodik, nevet és tréfál. . . A nagy teljes hang
az érzelmek egéss tengerét fejezi ki és a ssivet
édes gyönyörrel tölti el stb. stb." Ily értelem
ben nyilatkosnak a bécsi lapokon kivűl a ber
lini, a lipcsei, a brémai, a brauDSSchweigi, a
boroszlói — azelútt pedig a new yorki, londoni
és párisi lapok; mindenütt példátlan elragad ta
tást ssült és a művészet legmagasabb fokára
vergődött. — Ha tehát művészi kőrútjában
városunkat is ér in len di, akkor csak bizonyos
önérsettel fogadhatjuk látogatását, mert hihe
tőleg morális bizalmat helyes bennünk t. i. bi
zalmat aziránt, hogy műér tő és a művészetet
méltányló városnak mutatja itt be magát Jo
gosan remélhetjük, hogy feltevésében nem fog
csalatkozni. A hangverseny márciius 1 én tar-
tartatik meg. Jegyek körscék és karzatra Wsj-
diu urnái, zártazék és földszinti bemeneti je
gyek Fischej urnái kaphatók. S. S.
— Avörkemiy'S.-Kanizsán annyira el
harapódzott a kisebb gyermekeknél, miszerint
as elemi alaó népiskolák első és második osz
tályainak szünetelése vált szükségessé.
— A gyermek-azinielősdás kitűnően si
került, a .Szarvas" terme zsúfolásig megtelt s
számtalan tetszés nyilvánitás történt A rende-
zúk fársdhatlanságukérts a szereplők készségö-
fcért elismerést érdemelnek.
— A „Társaskör' álul rendezett 5-
dik nyilvános előadás egyike vsls a legsikerül
tebbeknek ; főt Farkas László fÓgymn. igaz-
gmtó ur as „álom és jeleneteit" oly élethiven, oly
élénk ötletekkel gasdagitva adá elő, hogy a
nagyszámú közönség folyton feszült figyelem
mel hal Iga tá s valamint belépésekor a felöl va-
•ót, ugy a felolvasás végeztével zajos éljensés-
sel s tapssal jutalmai*.
— A nagy-hantosai pinczér- és mé
ssáros ifjúság egylete javára ma, csütörtökön
febr. 22-én este a „Komló" vendéglő csinosan
díszített termében táncsvigalom tartatik. Sze
mélyjegy 60 kr. Család jegy 1 frt 20 kr.
— AM osztrák nemzeti bank köreiből
eredő hirek szerint a magyar bankfiókok do-
talíójára nézve előreláthatólag 55 milióban
fognak megállapodni. Uj fiókok állíttatnak:
Győrött, Nagy-Kanizsán, Ksssán, Ssegedené*
Kolozsvárott. Ezen kivül 10 helyen bizomá
nyos fiókok fognak szerveztelni.
— A folyó hé 3 án tartott tüzoltó-
tombola 800 frton felől eredményezett a ne
vezett egylet segély alapjának. Pénz-ajándékok
befolytak: Inkey József úrtól Ih.Berény 50

frtf Ebenspánger Lipót ur helyben 20 frt Kar-rsag testvér urak 10 frt, Inkey László ur Nagy-Recse 10 frt, Löwinger Israel ur és fiai N.-Ka-nisss 10 frt, Talabér Zsigmond ur Sál-szeg 5 frt, Bothó Imre ur N.-Kuizaa 3 frt, Plihál Ferenci ur 3 frt, ifjú Blau Károly ur 1 db arany, felvéve 5 frt 70 kr, Inkey ur Ibáros 2 frt, Gráchek E. ur N. Kanizsa 2 trt, Grfihut Fülöp ur 1 frt, Báron Ignáci ur ] frt, kisebb felülfizetések 1 frt 54 kr. Összesen: 124 frt 24 kr. Nyeremény tárgyakat ajándékoztak: Bi-cza kisasszony I drb. gyufatartó, Szépe kis asszonyok 1 drb. gyufstsxtó, Szépe kisassso-nyok 1 drb. lámpafcdel, Zatoreczky Gizella urbölgy 1 drb. lámpa födél, Ssépe kisasszonyok 1 drb. dohányscskó, Hsrsay kisasszonyok 1 drb. óravinkoe. Horváth Th. úrhölgy 1 drb. órsvánkos, Plossser Ignáczné úrhölgy 1 drb. tttvánkos.Ssmu I. kisasszony 1 drb. órsvánkos, Horváth Pfeifer úrhölgy 2 drb. virágtartó, Sommer Sándorné úrhölgy 2 drb. óafej, Ter-sáncsky J. úrhölgy 2 drb. gyertyatartó. Zadu-báncsky úrhölgy 1 drb. sarriette-tartó, Aleker M. kisasszony 1 drb. serviette tartó, Kobn Gyu-láné úrhölgy 1 drb. levélnyomó, Csizmadia kisasszony 2 drb. sótartó, Nyuli S. úrhölgy 1 drb. lámpaalja, ösvegy (inger Mihály né urbölgy
1 drb. visitte-kártyakosár, Mosznyák kisasz
ssony 1 drb. lámpafedél, Juháss urbölgy 1 drb.
lámpaalja, bizottmány Idrb. visitte-kártyatartó,
bizottmány X drb. visitte-kártyatsrtó.Tóth Lajos
ügyvéd ur 1 drb. porczellánalak, Tóth Lajos
ügyvéd ur 1 drb. porczellánalak, Csemics kis
asszony 1 drb, gyufatartó, Csemics kisasszony
2 drb. óra tartó, Csemics kisasszony 1 drb. ssi
vartartó, Stimpfi kisasszony 1 drb. visittekár
tyatartó, Grünhut Fülöp ur 1 drb. dobánytartó.
Chinorányi Gezáné úrhölgy 1 drb. párfimtartó,
Plihál Ferencsné úrhölgy 1 drb. kártyatartó,
Bsrtos Jánosnó úrhölgy 1 drb. falinaptár, Wil-
heim úrhölgy 1 drb. kötőkosár, Kőoig Tb. kis
ssszony 1 pár papucs, Keller Anoa úrhölgy 1
drb. ssivartárcxa, Kohn Gy. ur 1 pár inggomb,
Engl K. kisasszony 1 drb. oroszlán, Zatoreczky
kisasszony 1 drb. asztaldísz, KeiserJul. úrhölgy
1 drb. visitte-kártyatartó, Sohr Th. úrhölgy 1
drb. czu kor kosár, Leszoer H. úrhölgy 1 drb.
czukortartó, Kocsis N. kisasszony 1 drb. ken
dőtartó, Schert S. úrhölgy 1 drb. BIÍ var tartó,
Schönfeld úrhölgy 1 drb. vísite-kártyakosár,
Milhoffer Lajos ur 1 drb. toilette-eszkös, Som
mer Miksáné úrhölgy 1 drb. pipere szerek,
Laky kisasszony 1 drb. szí var tar tó, Laky
kisasszony 1 drb. könyvjel, Msschánskerné úr
hölgy 1 drb. óraUrtó, Oaseszlyné úrhölgy 1
drb. pohár, Weissmeyerné úrhölgy 1 drb. czu
kortartó, Lastufka és Krsmer urak 1 üveg
liqueur, Schers I. úrhölgy 1 drb. dohánytartó,
Kronfeld úrhölgy 1 drb. czukortartó, Rosenberg
M. úrhölgy 2 drb. virágtartó, Spachy kisaaz-
ssony 1 drb imaköny v, Tauberné úrhölgy 1 üveg
liqueur, Guttmann Ver. úrhölgy 1 drb. szemét-
lapát, Gósony M. kisasszony 1 drb. kártyaprés,
Kosénberger kisasszony l drb. nyúl (kézmunka,)
Gnsiner ur 1 drb. muzsdóesskoz, Ussesslyné ur
hölgy 1 drb. levélsujtó, Weissmeyerné úrhölgy
2 drb virágkosár, Vucskicsné úrhölgy 1 drb.
Cseagetyfihusó, Scherz S. úrhölgy 1 drb. hév
mérő, bizottmány l drb. virágkosár, Bachrach
I. H. ur, HacklS. úrhölgy 1 drb. kesstyütartó,
Bartos kiaasssony 1 pár késsűletlen papucs,
Bogyay Ödön ur 1 drb. szivarUrtó, Strém T.
úrhölgy 1 üveg nemieti pezsgő, Horváth

Boldossár or 1 drb. vássony tórfind, Kronfeld A. ur 1 drb. levélsüjtó. Torma I. úrhölgy 1 drb óratartó, gróf Zsombornó úrhölgy 1 drb. liapa, Eichfcrg Boldizsár ur 1 drb. szivartartó, Hó-zsavölgyi kisasszony 1 drb. kulcstartó, Kápli ur 1 drb. pökoláda. Darán úrhölgy 1 drb. csemege tartó, Rosenberg Sándor 1 drb. partim. tartó, Kilik A. úrhölgy 1 drb.pár1um, Blau K. úrhölgy 1 drb. abrosztartő, Schwarttl. úrhölgy 1 üveg pezsgő, Musquitter kisssszoDy ] drb. asztalterítő, Hoffmann M. úrhölgy 1 drb. asztalterítő, Rechnitz Vilmosué úrhölgy 1 drb. abrosztartó, Maár A- kisasszony 1 drb. asztal-téri tó, Stern L. úrhölgy 1 drb. evőeszköz, Steru L. úrhölgy 1 drb. gyertyatartó, Axenti A. úrhölgy 1 drb karaffin, Knortzer P. úrhölgy ] drb. csemegetartó, Koortzer K. úrhölgy 1 drb. czukor-szelencse, Btsius T. úrhölgy 1 drb. Ru hatsxtó, Koch M. úrhölgy 1 drb. czukor>tze lencse, Wlassirs M úrhölgy 1 drb. cm kor-sselencseesüstból.Tslabérné úrhölgy 1 drb. dohánytartó, GödiDa V. kisasszony 1 drb. hímzett díván-vánkos, Heacs M. urbölgy 1 drb. thea service 6 személyre, Klein E. úrhölgy 1 drb. láb-vánkos posztóból, bizotttníny 1 drb. varrógép, bizottmány 1 drb. élő 4 lábú televérü paripa Nyuli Szidónia urhölg% 1 drb. lámpaalap, ifjú Fesselhoffer József ur 1 iivt-^ pezsgő, Keller Igoácz ur 1 pár fehér selyem czipo, Ismeretlen 1 pár papucs, BaxcsnA úrhölgy 1 drb. kosár, Juhász tanáráé úrhölgy 1 drb. lámpaalap, Fol-lák Gustáv ur I drb- szárított ponty, Ismeretlen 1 drb. szivar- és gyufatartó, Ismeretlen 1 drb. szivar- és gyufatartó, Mayerhoffer ur 1 drb. porczeilán&lak, Schwarts és Tauber urak 1 üveg liqueur, Ismeretlen 1 drb. visitte kártyatartó, Kurschner Ignáca ur 1 drb. gyps-alak, Schlesinger ur Csapi 1 drb. asztaldísz, Ismeretlen 5 drb. különbféle tárgyat. A nemes adako toknak legmélyebb köszöoetét fejezi ki a rendezőség nevében Vucskícs János, rendezi bi zottmányi elnök.
— £ lap 14 ki számában az ujdonsági rovatban egy, a göndöcsi csárda körül elkövetett rablásról tétetett jelentés és a tudósító az egéss történtet aszal véti igazolni, hogy az állítólagos kirablás egy hid alá dugatott és ott ha gyatott, mely körülmény ép e mai nap történt végtárgyalás alkalmával egészen az eilenkesű röl tett fényes tanúságot. Tény az, hogy két fiatal ember, még pedig ez évben egyik az I. másik a Illik korosstályu ojonczköteletettség-ben álló, egj as egész ujonczállitás alatt velők együtt lévő és onnét hazafelé együtt tartó társuktól útközbeD nem 50, hanem csak 38 krt, vettek el, mit az igaz tulajdonos maga vett ki zsebéből és adoti át az egyik vádlottnak, [mely pénz a földre szóratván, a tulajdonos is teljesítette felszedni és as állítólagos rablónak kezébe adni, sőt mi több, ezen társainak tzt is moadá, ha már pénzemet elvettétek, tehát én is elme gyek veletek Keszthelyre és együtt mulassuk el. Bár mennyire iparkodott a kámzsai törvény* szék mint rögtön ítélő bíróság teljes pleournában a legnagyobb nyilvánosság alatt tárgyalt ügynél a tárgy ilagosság szoros betartásával se ügyet fel déri te DÍ, még sem lehetett rablást kideríteni, mert ez semmi sem volt más, mint e fiataloknak jó kedvéből folyt azon cselekmény, mivel as állítólagos kirablott egééi utatása* alatt velük együtt borozott és étkezett és a fizetéstől távol maradt, hogy most az utolsó helyen, Keszthelyen, hamar amazok pénzét elköltöttékután ismét kettőzött léptekkel sietett előre, mindinkább mélyebben hatolva a sűrűségbe.
Már jó ideig téveiyéghetett igy, midőn végre az erdő világosodni kezdett s Kornél az éj homályában, a fák lombjai kötött, egy fekete, vár féle épületet pillantott meg. S as ódonBterű kastély örökzölddel — kőrózsa e mohával benőtt romokkal körülvéve és az a síri csend, mely a környéken uralgott, egy ellenállhatlan vágyat ébresztettek az ifjú lelkében: megismerkedni az emberekkel, kik e kedves magányt vilaazták otthonai.
Merengéséből köreii égdörgés dbreszté fel, a komor, setét felhók, a fojtó lég, mely mintegy ÓD teher nehezült a földre, a fák, bokrok körül suttogó szellő, közeli vihar kitörését jósolták. Majd nemsokára nagy cseppek ben megeredt az eső B bősz vihar rázta meg a fák üstökét. Kornél tehát a fergeteg elől menekülendő, Ösztön-azerüleg sietett a kastély felé.
As első emberi lény, kivel as ifjú Irányi e titokszerü épületben találkozott, egy acolga-féle öreg ember volt, ki pipaszó mellett gyönyörködött a felbőszült elemek játékában s alig győzte csititani azt a két fehér komondort, melyek minden pillanatban megrohanással fenyegették a jövevényt. A lármára azután még egy éltes nőcseléd s egy alig tizenhét éves leányka jöttek elő. S Kornél egészen el volt bűvölve, amint megpillantá s bájos kis erdei tündért, ki oly szeretetre méltó naivaággsJ kérdezősködött kiléte s neve után.
Kornél tehát bemutatá magát s miután elmondta, hogy az erdőben eltévedve jutott ezen előtte ismeretlen helyre, menhelyet kért a kastélyban, mig holnap hazafelé veheti útját.
— Már megengedjen édes jó aram — szó-**.. Dtíg az öreg szolga, levett kalappal, kivéve

szájából a pipát — de éjeli szállást nem adhatunk; mert az öreg gróf idegent nem tür a hátban. Hanem mig a zivatar elmúlik, addig csak tessék itt maradni, azután majd ez a legény — foly tata, pipájával egy bámészkodó síhederre matatva — majd elkíséri a nagy urat hazáig; mert bizony Iréuy várig oly tekervényes az ut, hogy még as is, ki e vidéken ismerős, könnyen eltévedhet.
Kornél tehát a kastélyban várta be, mig a vihar elvonul és csak midőn a zápor elállt, búcsúzott el a sajátságos épülettől s a hold kétes világa mellett keskeny, meredek szikiié utakon át siettek s melléje adott kalauzzal hazafelé.
Útközben tudta meg azután as őt kísérő kertész-legénytől, hogy e magányba épült kastély egy szeszélyes s dúsgazdag Öreg gróf tulajdona, aki még csak nem rég, nagy szerepet játszott s csak neje halála után hagyta oda a világot, eltemetk*sve e csendes épületbe, hova csak egy Öreg szolgának s kulcsárnénak volt szabad követni. As Öreg gróf azonban mindjárt remeteségének első hónapjaiban veszélyes betegségbe esett s csak a gondos ápolás mentette meg a bizonyos haláltól.
Az öreg Cseberky tehát ismét viasza lőn adva az életnek, kedély állapota azonban ez időtől fogva egészen megváltozott s as előbb vidám, tréfás öreg úrból egy kelletlen, ingerlékeny hypochoadrieta löo, aki egéss nap szobájába zárkózva, embert nem bocsát maga elé, a látogatókat különbféle ürügyük alatt visszautasítja s maga is csak nagyon ritkán mozdul fészkéből, kinek minden öröme egyetlen leá nya, kit jobban szeret talán, mint saját életét (folytat i» ksv.)

„Dalos Mező."
Költemények.
Irta: Hajgltó Sándor. Budapest, A i g n e r
Lajos bisománya K.-Kanizsán, nyomatott
Wajdits Jóisef gyorsssjtóján 1877.
Harmadik kötete már ez az ifjú költő szellemi termékeinek, melyekkel a nyilvánosság szellemi életének ajtaján kopogtatott, miután s bennök foglalt költemények egyenkint jó részben e lapok táxczarovataibau annak bemutatta tának. Ugy kellett tehát történnie a dolognak, hogy azon hely, mely előbb szellem virága inak talajául vagy kirakatául szolgált, most azon szel lem virágok minőségének meghatározására szolgáljon.
Ezen hely volt az, mely a maga valósága-ban bemutatá már egyenkint a „Dalos Mező" virágait a t. közönségnek, mely jelen körülmények kost illetékes bírája lehet sserső tehetsé gének s munkálata irányának, minél fogva éa sem tehetek egyebet, mint hogy a közönség igénytelen tagja gyanánt a nyilvánosságnak véleményét általánosról a részletesre vezetem s ebből újra összevonom az általánost, mi Haj-gató Sándor költeményeinek helyeslő vagy ellenkező fogad Utasak: ép szerepel.
Czélom sikeres keresztülvitelét illetőleg helyén látom, ha a költészet helyét a ssépmú-▼essetek kost pár vonásban ecsetelni megkísértem.
Miként mindegyik ága a szépmÜveszetnek bitonyos szellemi conceptiónak megvalósítása által le*?; az, ami, mely által ai érzék fölötti szépet velünk köslí, hogy az által bizonyos szellemi élvesetben részesítve érzékeinkre finomitó-lag s Ízlésünkre nemeeitőleg hasson, a költészet sem nélkülözheti e kelléket, mely csakis igy

nyer jogosultságot * atellemileg tökéljentí etikátok költ megállhatni. Tekintve a módozato kat, melyek howá való viszonyukat a szépmu-véezetek egyéb n.v ilvánulásaiió! elütőleg meg határozzák, legfőbb jellegként tekinthetjük a többiben is foglalt cosceptiót ériékitó szóhangot, a beszédet, mely efyaránt megköielitővé tesii as éhes való juttatást mindenkinek, !ti gondolatait ssótagokban kifejezni, vagy a tzóhangok kifejezésének gondolalbeli képét is csoportoaitni udja.
Tekintve továbbá a cselt, mit a költészet velünk közvetit; mi annak conceptiéját embe-'ileg más művészeteké fölött előtérbe helvezé; ai leghathatosb eszköze az emberiséget boldo-itó isteni eszmék terjesztésének s foganatusitá-sának : lehetetlen annak jogosultságit meg nem erósiteníink, mit különben biztosit számára azon kor, melyben u emberiséggel e földön létezik; lehetetlen annak talaját művelő s ennél fogvs herv dhatlan babért érdemló bajnokait minden egyes dicső munkálat befejestével nem üdvözölnünk.
Esekből tehát kitűnik, hogy a költészetben okvetlen megkívánhatjuk azon magasabb czélt, mit rendeltetésének jellege gyanánt magán viselni kénytelen s valamely költésse'i mű, vagy költemény-füzér megítélésénél ez kell, hogy vesessen bennünket, nem pedig holmi el-togultság féle.a költőre is kártékonyán nató ízen veJély vagy más egyéb.
Hüjgató Sándor költeményeinek átolva sása alkalmával, jó lélekkel mondhatom, hogy az. mit a költésset csélos egyes fajainak teremtésével, itt fiillelhető. Érzi a költő s ennélfogva mássál is akarja érestetni, mi minden hoafúuk első s legszentebb kötelme, — a hazaszeretat s majd legnagyobb restéből költeményeinek en-


Lettohsjiáfi.
Bocs, febr. 17-én: 65, 42, 32, 31, 62-„16, 65, 48, 25, 41
Grata,
kötöaeo, igy az övét ts költ*4k el kösöaen, hogy ilres türténctkét mi mádfio lehet száodokofl és i>Ántttniitr.Ás ngy veszélyes feajegetéasel öse-„zek ointt rablásnak elkeresztelni, ast bírálja meg a tisztelt olvasó, mert hátai törvényeiok ,'■9 törvényes szokásaink rablúo&k nevezik va I amely iogó tárgynak mis tulajdonából erőszak alkalmazása, vagy veszélyei fenyegetések közti ,-|vételét, de itt az eset íeut nem forgott, mert panasstteró maga u beismerte, hogy több nap úta együtt voluk, együtt étkeztek, sót mi hibb, a iett napja előtti éjét egy helyeD töltőtök, már csak vélelmezni lehet, ha rablási •zán-dokuk'lett volna, ast nem fényes Dappal, utón, hoj küDoyen mások is láthatják, de igen fekhelyükön, hol csak hárman voltak, hajthatták volna v^re, valamint panassttevo önvallomásában beismerte, hogy ót nem dugták a híd alá, ezt csak ugy mondta, hogy panaaclottak i-gvike mondta volna, hogy vegyék el pénzét ee dugják egyik híd alá, de ezt mindkét vádlott panaszlónak szemébe tagadta, valamint azt is tagadta, hogy szemközt m<ní> szekeret megállítottak volna, mert a jelzett helyen nem eié-bük, de igen utanook jött két erekor, melyen hordó volt és azt kérték, hogy vegyék fel őket és vigyék tova, még egy kanász bojtár fel is kapott és elmentek, ezt panaazttevö is igy adta elő, mindennek daczára ast is váltig erősítette, hogy elébök is jött két kocsi, melyet egyik vádlott megállított volna, — miudebból csak ax következik, hogy panaszttevő erőszakkal az eseményből rablást akart következtetni, sőt mindvégig gonosz akaratáról tanúskodott. Hi-dún tehát a törvényszék, mely az élet ée halál felett király ö felsége által megadott jogánál fogva hivatva van Ítéletet mondani, e két vádlott bönötségének kiderítésében oly páratlan rrélyt éfcJBÍ tartást tanúsított, csak tanúbizonyságát auT* azon magas állásának, mely a tör* véoy által részére biztosítva van, liogy ugyan ekkor az ártatlanság kiderítését is nemes feladatai közé súrolta. Kanizsa, febr. lí>. Itw7. Kováta.
— Hahói községben e^y 5 frtos hamis
bankjegy fizettetett adóba, mely bankjegy az
adóhivataltól lefogl a Itatott, ugy látszik, hogy,
már e vidéken is elterjedlek a hamis 5 frtoeok.
— Gyásxhir. Kobány Mihály (hahóti
BZületésü jeles kisdednevelő)maga, ugy neje
szül. tírunner TheudelÍDda,valamint gyermekei
Kálmán és Zoloa nevében fájdalomdult ezívvel
jelenti forrón szeretett láoya Kobány Korinná
nak, f. évi február 17-én esti 7 órakor, 1\
éves korában agyvelő gyuladás következtében
tortént gyászos elhunytát. A boldogult hűlt te
lem «í f. hó 19 én délután 41/? órakor a
Mária-uicza 916/1. számú házban r. k. Bsertar-
tásszerintbeszenteltettek s onnan a kerepesi-uü
sírkertbe üröknyugalomra tétettek.Béke piraira!
— A .Vasárnapi Újság-1 1877. évi
• 7-ik száma következő tartalommal jelent meg:
„Kouuth Lajosnál" (a következő képekkel: 1. A czeglédi küldöttség Koasuthnál Baraccone-ban. 2. Kossath háza. 3. Kossuth dolgozó-szo-
nek dicsténye tündököl felénk. Miként az izraelitákat puBzt&i vándorlásuk alkalmával vezénylő tüzoszlop, húzódik át költeményein a honfi érzés nemes szenvedélye, ebből foiyólag azután embert s nemzetet boldoggá tevú eszközök jelentése, — emberszeretet, nemes, jósán szerelem, az emberi boldogságra hervasztólag ható eszközök oetorozása, a sziv gyengédebb érzelmeinek dalba öntött nyiWánuláaa saL
Hint említem, mindezekből a hazuseretet melege sugárzik reánk ■ van azonban jelen költeménytüzérnek egy más jellege ÍB, mely szerző egész lényére jellemző világot vet, — a gyermekszeretet s ennélfogva a reájok való hatás törekvése, mi ugyancsak e kötetben foglalt .gyermek-versek" ben van szépen jelenítve.
Acouban nehogy tartalom, jobban mondva bizonyíték nélküli dicséretet macikban rejtő szókat Öaszhalmozni látszassam sasokkal, kik Hajtató Sándor költői érdemeit szükkeblüleg lerontani, vagy egyszerűen semmivé tenni törekszenek, ellenkező tulságba essem, a következőkben meg fogom kisérteni a körülményekhez mérten, föntebbi állításaimhoz költeményeiből példákat válasstam; hadd tanúskodjanak Ők, mint eredeti s legilletékeaebb tanuk. Emellett azonban nem fogom elhallgatni gyöngéit sem, azok mellett is fölléptetem a legmeggyőzőbb tanukat, hogy igy a belyset tisztába hozása mellett költőnk megkezdett hivatása szép utján még biztosabban járhasson,el hárítván az utat, hálátlanná vagy nehézkessé tevő hibák kövét
Hajgató Sándor költészetében megvan azon magasabb felfogás, mint emlitáin, mely kell, hogy az iró tollat vezesse csélhoz járásában.
Költeményei réstben ai életet BtabáJyió elemek ráhatásának kifolyásai, milyen például a .Lánykám születésére" czimü is.
Költő szíve a valódi értelemben veit családapa szívének érzetére gerjed kisded lánya születése felett, midőn előbb még könyv volt kezében s most tartja .életének újjá születését", honnan ,egész jövendőt olvas." AB öröm szokott változataiban jelenik meg arctan :

bája. 4. Ihass lakása 5. Kossuth díszkardja). — „Kossuth és a természet". — „A disz kard átadása Abdul Kerimnek- (képpel) Tóth Bélától. — .Mi a polgárosultaág?" — .adriai képek" Hermán Ottótól. — .Servadac Hector vándorlása a naprendszeren át." Verne legújabb regénye (képpel). — .Bern érdemrendé" (képpel) — „A Kisfaludy-taraaaág közgyűlése." — .A hideg hatása.' Sámi Lajostói. — .A kozákok.- -- ,Künn és benn.* Karczolat. — Irodalom és művészet, kösintésetek, stb. rendé* rovatok. A .Vasárnapi Ujsáp' előfizetési ára negyedévre 2 írt. a .Politikai Újdonságok" kai együtt 3 frt.
— Rövid hirek. Szegeden hamburgi kereskedők 80 éter metermázsa vöröshagymát vásároltak. — Czegléden Verhovay GyoJa lett orasgy. képviselő. — 954(1 jezsuita van. — A szófiák 3000 fezt küldenek Bpestre as egyetemi ifjúságnak. — A „Kegalia média III" 1 frttal olcsóbb lesz — Siaa után a magyarur-ssági hagyatékilleték több 300000 frtnál. — Loitner F. F. ad vari bankár megbukott. — Hoeenthal a „Deborah* sserzóje meghalt. —■ Palesztináért egy izr. consortiam 200 miliő frankot kinált a zultánnak. — Parisban 836 hírlap a folyóirat jelenik meg, tehát kétszer annyi, mint Magyarországon. — A sultán beteg. — Pestalozzi a .modern neveléstan atyjának" 50-dik halálozási napját Bpeslen megünnepelték. — Hidhat megezáfolá, hogy visz-szahivaték. — Ignatien* keleti élményeiről könyvet irt. — Grácz környékén csapatösspon-tusitás lesz.
Vegyes hirek.
gyy g
a magyar állam vaspálya hatvan losoncii vonalán. Egy felügyelő ugyanis, a vasúton igasi-tott valamit, s látván, hogy jön a vonat, nem gondolt vele, elég ideje lévén még a kitérésre, — az ám, de épen a váltó előtt állt, és hátulról is jött egy vonat, melyet az őr nem vett észre és a iütyölést a szembejövő vonat fíityö-léeével tévesztette össze, s mivel a hátulról jövő vonatot nem bírtak oly egyszerre megállítani, az elütötte az őrt, kinek egyik lábát s kezét elvágta. Ai őrnek azonban volt annyi ereje, hogy felkapaszkodott a vonatra, de leesett ismét, és most a kerék a másik lábát, s az utána jövő szekér az őr altestét választotta el a feleOtől, és pedig ugy, hogy a Burlódási égetés a véredényeket annyira összehúzta, hogy semmi vérzés nem volt észlelhető. — A szerencsétlen issonyu kínok kost kérte, hogy öljék meg, amire persze nem vállalkozott senki. Végre megérkezett as orvos, és a vóredényeket felfelbontván, egyszerre oly vérzés állt be, hogy a szerencsétlen rövid idő alatt kiadta lelkét.
— SajáUMtrü tolvailát. A dán király vadászaton volt e napokban Fünea szigetén. Itt egy dán fóurnuk, Schestedt Inel kamarásnak vendége volt. A mint a vadászatról hazatértek, ő felsége, a dán király kitűnő hangulatában ne-
Harmat sem hiányaik, itt rezg anememben,
Gyöngyei bár gyemánÜzemekké válnának.
Ebből áttér költő igen természetszerűleg
korunk nésetéhes * evvel nemben föltűnte ti
azt, mit lánykájának a nagy útra, életpályájára
adhat:
Én nem adhatok mást atyai fohásznál, Mely a rögös ütőn lépteid megáldja; És szivedbe oltom, hogy majd a hasának Ifagyar értelemben légy derék leánya.
Garaynak „Magyar hölgy' czimü irány-költeményében keresatülvitt eszmétől megragadva folytatja tovább:
Ily hölgy nek ssu 1 etni nagy és szép gond ólat.
A ki hivatását nemtőkért betölti; Ecsete! ve a valódi hölgy álláspontját, ígéri, hogy ilyenné neveli lánykáját, est adja neki örökségül, mit megőrizve lehet csak részese az igazi boldogságnak.
Kiig az atya kétes jövő miatt érzett kétes Öröme sugárzik e költeményből felénk, addig a „Lánykám emlékesete" czimü elegiai hangjával részvétünket nyeri meg a kesergők részére, kiknek lánykájukban előbb ecsetelt örömét, ax azt többé vissza nem adó sir zárta nagába.
A valódi elegiai hangulat látásik minden egyes gondolatán, mely tetőpontját éri el a ko vetkezőkben:
Bölcsőd, mint a feldúlt fészek áll siváron, Meglátszik a bánat minden kis ruhádon:
Jó anyád könyüje.
íme a boldogaág, mit múlandó sors ád ; Obi Deaen gondoltuk, bogy várt neve napját Öyássunk ünnepelje. De vigasstalja magát sorsunk változhat ISD állapotával s míg a jó anya .koszorút fos", ő .budait ír" végső ajándékul mondván:
Mást ugy sem adhatnék A viszont
látás gondolatival fejezi be fájó érceiméinek
indulatai, mely a költő bel világát a legkedve
zőbb színben t&nteti fel olvasói előtt.
SZŰCS LAJOS.
(Folytatása köt.)

hány darab arany* t ajándékozott egy adv*ri •solginak, ki azonban nagyon fanyar pofát vá-gott ez ajándékra. Kisült, hogy a király aranypénze gyönyörű uj veretürézkrajcsárokból áll 1 £rre tárcsájához kap a társaság minden tagja, ■ azon veszik éasre magákat, hogy alig maradt néhány aranyok. — A titok kulcsa as, hogy mig a társaság künn volt a vadászaton, aa otthon maradt ruhából kihusgálta valaki a tár csákat, i kissedegette belől ok a pénsmagot. Különös, hogy ca*k as araaypénst szedte ki, azt sem egésaen, s hogy a király tárcsájába rés-pénst csuasUtott a kiolvasott aranyak helyett !
— A magyar hírlapirodalom 1877-ben. td. Ssinyei JóssettŐJ a. Vasárnapi Uj.' hosssabb ■Utistikai kimutatást kfeöl, melyUol a következő adatokat veszssttk át. 1877. elején összesen 26tf magyar lap jelent meg. Esek k&sött van politikai napilap 17; politikai hetilap 26; vegyes tartalmú képes lap 2; egyházi s iskolai lap 25; asépirodalmi s vegyes tartalmú lap 12; humoris-tikas lap 5; szaklap 53 j vidéki lap (nem politikai tartalommal) 61; hirdetési lap 7; folyóirat 53; vegye* mai lók lap 7. — 1876. elején ellenben csak 240 lap jelent meg; 1873 ban 201 ; 1870 ben 146: 1868-ban 140; 1865-ben 75^ 1854-ben 20; 1830-ban 10. A magyar lapokon kivüi basánkban 85 német, 42 szláv, 13 román, 4 olasz, 1 héber és 1 fracsia lap jelenik meg. — A magyar lapok közül legtöbb Budapesten ja-leník meg (128.) Kolosvárt megjelenik 12, Deb ressenben 8, Egerben 6, Nagy-Váradon 7, Sse-geden 3 magyar lap.
P&pirsseletek.
— A haladó Amerikában Őriáai lendületet fog venni rflvid id5n a — — — népneveiéi. A saabad nem cet ssabad polgárai ugyanis szüntelen asos törik fejflket, ho(Tj mit talárjának fel a gyermeknevelés elSmosditására. Közelebb is egy amerikai egyén oly gépet állított Sss*f>, mely egyszerre ^nax gyermeket képei megvirgácsolni. A feltalaja « virgácagép titkát ex ídS szerint még aeta hajlandd eladni, mintán 12 gyermekét annak segélyével akarja .felnővehetni.' EB bjtony fűre*a felügyelője leead a tanügynek!
— Dimaot rásárolt Molauáf o» dologról ert«si-tenek I-bál. A tmeassed várovbui onságoi vásár létén, egyik polgárián megkérte barátját, bogy ha bemegy, boiioo neki egy díatnót- Adott rá 40 frtot A megbisott bemenréü a Tatárra, mindenekolött betért egy fogadóba, as ntan elfelejtett dUsoót TÍ»4-rolri ; de nem felejtett rettenetesen berúgni- Ax éh T«B«tet ax^tibAQ kebelbarátjs 40 frtjáa asereste mea;. Oref este árt hasa teljesen beszámithatian ájlapot-ban. A jó barit már Tárta, de sajnosán gySiftdfitt meg róla, hogy nem hosott dissodt • asiHta U nagyon. A reaseg agyiba a nidásra egy pillanatra bevilágított a j^saoaa( napja ■ onénettel mondta: ,ROIUD. dUnöt pajtás; hacsak dissó kell — itt vagyok én." A 4U forintot másnap megfizette.
1849-ben egj kis zOmflk lebeny h
ajánlkoxott.
„Ro>id a lábad — mond a Uolf abiró — o«« Tagy te gyalognak T*1Ó."
,Uár aogy » lonnek ? éa hordom a leheleket a postáról négy mertfsldr*, négy éi óta, hat osak megszokhattam a gyalogláaL**
„A mértéket sem atSd nef I"
„ataj<l megdtcsi a monkit 1"
Csakugyan be Tették a finL
— Egy generilis naplójából. —.Hadnagy ko
rodban vannak barátaid. Mint ssásadosDak már c*ak
pajtásaid; mint 6magynak csak kollégáid. £ar*des
korodban már osak •Uen»egeket UiiU*. Ha pedig
egyaaer tábornok ragy, nem lats* mást, osak olyant,
a kJ udvarol et olyant, a ki haláledra **imit,*
— Bíró (a tannhox) : Rok*nságbaa áll Ka s
vádlottal? — Tana; Igen, Uroli rokonaágbu. As
apja el akarta vmni aBil anyásat, de nem lett oe-
lSle semmi.
Két adoma két ssórakosott emb«rr6M.
A> élni. ki nAtleo korábaa nagy DOD Jnin volt, a menyegvCje ntánt papon megcáo'kolja n«jét moodTa :
— Iatea Orael gyermekem .. . pár aap aulva Látják egymást nemde 1
A máctfc pWic a m«aye«s«jét kdreiS cr papot és lakodalmat elfeledre, eveket mondja egy barátjának, kirt-1 az ulcsán találkoiik :
Baráton, mii ki hitte Tolna e*t olyvx jól nevelt fiatal leányról, bofj ott kafvja a nOlSi lakot ■ hoKsám j^jjSo lakai? I
A ki minden érde« n*Ufll áilásáral, bora a Téletlen juttatta, kérkedik, olyan, mint a kis gyvrmefc, ki aséfcre alrvan, bünké* kiálltja : .Ide aeuetek, MU? «*gy T«(Tok* — de asért a tfirpe a díváa is törpe marad, mondja a kQlt4.
Bserkesatől Usenet
Síi 5. F. L. .Caillagfénr* sem, de a Utbbi
csekély Táltotásul koz&itetik. *
22*6. Z. Bp~L egyet má*t lehet hsaszmlsi.
ri57 J. QjSr. Nem f^ámitha^ak ki, mikor I«aa vége, as a kötJeményektíl fOff.
2258. L. Bmíketféjérrái- A lapban megjelent, de ktU&o lenyomatban is asonoaJ mefkflldö^flk.
Í3&9. V Kapotrár A Teri nem kosftlhetS A bessélyre esak átolvasás atán nyilatkoshatank
2^60. K .Dalok Irmíhos- jSaefc.
2261. Br t Farsangi móhangok' JOT8 ssámra maradt
3262. M Samegh. Sajnáljak, hogy o«m ktaol-hetjok. A* Ígért kéxiratot kérjfik. de csak átolTasáa ntán Byiiatkofthatnnk.
3f«3 H. Egersseg MafánleTelet irtank.

Érték és vittéfeiYUs februárius 20.
ÓV, metaliques G2.&0; 57, aeinz kölosSo 68.10; 1860-ki áJtsdalmi kdlos^n 110.75; bank-rtev.836.— ; hitelintésetí réssvénvek 149.— ; Undou 123.60: na«yar földteherment^si köt vtey 73.60; ; temet vari föidtehercaeotési kötvény 71.75; soproni földtehermentésí kötvény 71.40; borvit^avoD földtebersaentési kötvén; —.—; eaftit 113^0; cs.kir. arany 5.90- ; Napoleoad'or 9.867, ; arany jár. 74.15 ; márka 60.65.
Kelelte nerkesstft : BátMÜ UJM.
Valamennyi beteg erőt é» egészséget nyer gyógyszer és költse? nél-kíil a
Kevaleseiére du Barry
gyégytápszertől Londonból.
28 év óta semminemű betegtég nem vott képet e ketíemes eg&axégi tápszernek ellent-
áuni s Qdvnauek biínnvu] az felnőtteknél ugynint gyermekeknél orvosságba knltíéj nélkal minden gyo mor-, ideg-, m«ll-, tOd5-, máj-, mirigy-, nyákhártya-, l£eg*e#í-, bólyag- és Tesebaj-. gflmS, aukdr-, oebéx léleg^*-, kOhBgés-, emésitb^tlenség-, dogvlás-, hasmenés-, álmatlanság') grengeség-, a/anyér-, TÍSÍ-betegség-, Usssédfllés-, rér-megsxoniiáfl-, roluibongis-, émely-géi é« hányas, c6t terhesség folyamatában, hirtyalob-, mélakár-, soTányodás, esds, kdaXTény, sápltór ellen, ■gyssiatéa c*oe*emóknél eledelfii dajkatej helyett elSnyt érdemel.
FfTíTfiTf 80,000 bisonyitT&nybd) gyógyitxsok ról, a melyek minden gy&grazer ellen dacxolUkk, ecek kOst bitfonyitránrok l)r. Wun«r Unártdl, Benekí, Dr Angelat«in, Dr Choreland. Dr. Campbell, Dr. DMe u-nar, Dr, Ure, Castlettoa.it grófnő, Br«haa márkiné, Usenstein herexeg MeDnadorf-Poalli ministerelnSk és több mag'as «JJannv3iaélyt51, tetssésre bérmentre be-k öld étnek.
Rovldrevout kivonat 80,000 bito.yit-váoyból:
Hét hava most már, midöc Tiga»taibatlan állapotban Toltam, Mell-és idegbajban saanTedtem agy, hogy napról-napra ■xemlátomást fogyatkostam. ennek kOretkestében tanalisomtól hmamosb ideig hl bor-gátra voltam. Ekkor csodálatos Revaleaciére-jéríU hallotUm, axl fbihasxnáltam és biitotitbatopa, hogy tápláld és kellemes BeTalesciéie-ja egy liavi élveséso után, MSk^loteien egészségesnek éi irŐsbflltnek «r-««m magamat, ngyaanytra hogy a tollat a legcsekélyebb reasketés nélkQl bírom Tetetni. Indíttatva értem magam eseo aránylag igen olcsó1 ialetes eledelt, minden nenvedfinek mint legjobb ssert aján lani és Tagyok aláaatos ixolgája.
TESCBNEB GÁBOR,
a magasabb kereskedelmi-tanintézet fcallgatójn Aa igen nemes de Bréuan marki ne levele.
Nápoly, 1872. april ltén.
Uram! Máj betegség következtében hét év óti borsaasld •orradási állapotban voltam. Nem bírtam olvasni vag; imi; resiketés fogta el idegeimet él epés* testemet, rost emésatós, íüztói álmaüaacác éi a mindonutaní idegráikódis idestova hajtott * pil lanatra sem volt nyugtom, a mellett a legn&gyobli mérvben mélakóros valék. Sok orvos bánt el velem anélkül, bogy kannysbbBIést iaere*hett«k volna. Tf. kéletw kétségbeesésekben st öo Revaleaciére-jét hau-aéltam s most, mintán báron holnapit; éltem vein k&e*önöm a jó Istennek. A Bevalesciére a legfőbb elismerést érdemli, egésuég-emet tökéletesen belyreál litotU s oly állapotba tett, hogy állásomat a társaságban ismét elfoglalható m. Fogadj • tisztelt nr legforróbb kosaOsetem és teljes tiszteletem nyíl vaui táaát. DE BKÉHÁM MÁRKINíL.
7Ö.877. sx. Ksller FlóriAm cs. k. katonai fel-Qgyftlí Nagyváradon tüd«- és légcső-hurut, fejssédai^s és meUnornlásbol.
66,715. Pe líontlooií kisasszony, emésstbetien-»ég, ilmatlf sáy és sorvadásból.
Táplálóbb lévén a huttuíl, 5O-$*eruen megkíméli a gyógy***- árát, felnStteknél ugy, mint UJál
gy
Pléhssel6nesékb«a >/ font 1 frt. &0 kr, 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt., 12 font 30 frt, 84 fomt 36 frt B«vsl«»ciére piskóták atelen-esékben 2 frt 50 én 4 frt 50 krral. RevaJescíére Cbo-eoladé táblákban 12 cséssér* 1 frt 50 kr., 24-r* 2 frt 50 kr., *8-r» 4 frt 50 kr., poralakban 120 cséssér* 10 frt — 288-ra 20 frt - &76-ra 36 írt —
getí Barry du Barry &. Comp
áiui, Wien, WaJtfitcooasse Nr. 8.,
VulUBÜlt műdén várót g7<}£ya*«rtár&ibA£ i* itl»«r-k«raakedÍMtbea ; &sonkiTQl A bécsi hás iBisden vi-iíkn aackUdi po«Ui lUlváii; >»gj «u«vtl aellut
Práger Béla, (ewtóíí Lovak Rá-rolj/J gjfógtfSMcrtárábau;
Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. és társánál; Debreoseaben Bfihálovit* István gyógyasertárában s kigyóhos ; Elssékea Dávid
I Qyol* gyógysaeréssnél; Kassán Wondraschek
! Károly gyógyss., Marosvásárhelytt Fogarasi DömötorDél; Possunyban Piai tori Felixnét és tioíts Rea«ó gyógytt., Ssékes-Fehérvárott Die-
! baila Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss., Temetrarott Pap József városi gyúgysKeréssnél.i Újvidék Grossinger CB. és Ernst Já*o* gyég/^ sserésKnél'. Varaadoo dr. Halter A. gyógvst-, Verseczan Fiscber M óriccnál, Zágrábon Irgal-
' n»*ok gyógyszertárábas. Ti*u-Újlak: Hoyko Vicwr gyógyszertárában.
j •) K roTat alatt koalMtért

D Sí


Wajdits József
könyvkereskedésében N»gy-K&nizsán
8-*) kaphatók:

Megjeient e-minden haxai kőnyvk
£|y tkrltnya Mttfcaaáf. Humorísticus eumék ötletek, ét-oek, egyvelege, gyűjtötte: Nt-srtö Vilmos több felfedexctkn tudomány profcssora. Ára iiiszewn kötve l frt. 40 kr.
KctofeusfaJt. l jfvi és névnapi köszöntétek. Iru: Hoffmann Mór, díszes nyomatú koményk ötéiben ara 1 frt.
Vedd szivem, szivedért! Szerelmi levelexő könyr, uerelmet párok számira, Ssavélyenrtö.. Cm nos borítékba kőtTe, árt 1 frt. 20 kr.
I MHinnd A hins rzigáaynű igazmondó kártyája, 32 színezett kártyára) magyar aláírással és szöveggel, ára 60 kr.
AtBMkltyv, nagy lfgiijahb egyptomi, 200 lapra terjedő, 600 képpel, ára 5,. kr.
Wsfdttt Jéz&er -KéfM ■épMptára- 1877-ík évre, megjelent 30,000 példányban, kutvr .V), fftzvo 40, kis kiadás 2/i kr.
■V Postai rendelések a levél vétele után azonnal teljeiittetnek.
Továbbá:
Gyönyörűen kiállítót
rom. kath. imakönyvek
iru: B«k« KH.téf pl.-l.uina Minden haxai k4nyvkert»k*dé*b*n kaphati :
rl Htntlkirt, 8-rélO, fOzTe I írt.
Fél bürtwn, tokban 1 frt 20 kr.
Egfaz bőrben, tokban finom aranymetszéssel 1 frt. 80 kr.
Kgé&s bőr. aranymetszés, csat és kereszttel 2 frt. 80 kr.
Zergebörben, csat ésdiszitéssel 4 frt.
Finomabban készitveS frt.
Selyem, v blrsonykíités aranymetszéssel diszitre 8—10 frt. MeMytl Muaátkftrt, 1 tinóm papírra nyomva, 12-réto, hat kitflnü UdvSsséfl Ösvénye. ) aczélmi-tezeta képpel. Szinnyomatu isim-Blrtsi lelki vertr, t lappal. Negyedik kiadás. Ara füiie 1 frt.
Fel bőrben, tokban 1 frt. 20 kr.
Egész bőr, finom aranymetszés és tokban 1 frt. 80 kr.
Aczél kereszt és csatul 2 frt. 80 kr.
Zergebőr díszítéssel 3 frt. to kr.
Finomabb kiállítással 5—6 frt.
Selyem- vagy bársonyke-tés diszitménynyel 6—8 frt.
Hsssrysl HuaitlMrt, 32-réta, temérdek képpel diaiiKe, ptpirkótés,
tokban 40 kr. ^^
Anurrmetszéssel, tokban 60 kr.
Acxél kereszt, csattal 1 frt
Zergebőr, díszesen 1 frt. 50 kr.
Selyem-bársony diszitménynyel 2 frt 60 kr. Etytájl ewkkiiyv. kötve 60 kr. Hsackkssúnal nléiy. kutre 40 kr.
Ws Rézsásktrt, kutve 30 irr., aranymetszéssel 50 kr., keresztel 80 kr Wljrllts iizttt -Kenés lépupUra- 1877-ik évre, megjelent 30,000 példányban kótre 50. főzve 40. kas kiadás 25 kr.
■aT* Postai rendelések a le»él ?étele után azonnal teljesittetnek.
Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
20 levélpapír 20 botiték és tokkal 30 kr., színes monogrammal csak 50 kr. - 50 levélpapír 50 boritékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 25 levélpapír 25 boritékkal gyönyörű arany monogrammal di-szes tokban 1 frt 50 kr.
Látogató-jegyek
angol, franezia, bristol, színes és gyaszkeretfl 100 péidiny díszes tokban 1 írttól kezdve 2 frtig.
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére.
mindennemű irodapapir;
fi id
2 frt 20 kr. . 3 , 10 „
4 20 8—9 ]
1 rizsma finom irodapapir csak . . 1 „ rovátkos, duplán enyvezett . 1 . fél minister . », 1 , egész minister
, egész minister .... 8—9 ] _ 100 nagy negyedrétfl lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 10 kr. 500 példány 2 frt 50 kr. ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papiron 1000 példány névnyomással együtt csak 3 frt 50 kr. Továbbá ajánlja
3000 kötetből álló
magyar-német
kölcsönkönyvtárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.


A legk»«elebl>l UTani retísre a leniofcb Saam »aroii *•
t,,]|,li ftkTiarkbSI alnlirott
komló-gyökeret
(bujtváay HlUtTÍDv)
(300 I -3)
g
(bujtváay, HlUtTÍDv)
ajánl. — Bánásmód *■ elretisriVI
Talo ota«itasok a Ugnagyohb k*»t-
■ 黫l adatnak, *■ nielSbbi mcf-
randclil ajánltatik. — A tSlaa
addig hosatott b.jtTÍnJok ai-
krréröl legjobb bi.oujitTáojok
tamukodnak. (t« 1— *)
Hirdetmény.
A keMthelji (puduáp u téatet tartcsneMoél n»gy ojise%u 3—6 éve» fjümö gySkera usUli és bortaj atólí veuari. 31 f»j kitttn* burgonya, kfilöobléle gtidauági is Mle ménjnia)?T»k, teljesen megbis-ható minőségben kaphatók. —
agynak 8uesi komli is bojttá-nyokra.
Suibui, (CMhomág.)
Keulete. árj6gy»ékkel k i T »■ sátra ingjén utolgál
a Icartészet vezstilwga.
HoŰandi kanári
madarakat,
slT áll : arilak is (udasáfi épu- .
letbíi. pioe.ébSi éi s hold lUotó- Franciaországból benozotta-(íidbsi, »»badké»bíi .udatik, a'ktt yainminthelybeli tenvész-
Tenni «ándékoa6k toribbi t«donia«t ' •■ - . * j..
ZsJa-£«eTss»(e<i WisanoTsak; A«oi- test a legnemesebb fajtából,
árnál njarhetnek. (Ü83 S 5) QgysjJDte haTCbegyít és kÖ-
zönségeseket nagy választék-
madáránis
Neuban. Linden-
_ itadt iSiáaiorsiig)., Már Ubb, mint XOOO
Gasse 2.
(Válasz levélMijeg beküldése
mellett)
(Í22 15-60)
Eifler és társa
magtenyésztók és magkereskedök Bécsben, Landttruse, HMptetratM 17.
s»ját termelé«ükMl íladüak:
K féle fta.lekmaíot ejj hásik.rt rdtirt, es«UawB«i be. osstva 2 frtirt. 40 féle (lnlikaigol, tfj oau hi.ik.rt ránére 5 trtert 26 file T i r á f >i f o t «Í7 égj ada( 1 frtirt. 50féU riráfrciafot 2. saáni efj-tJ adaf 1 ínért, továbbá fa- lóber. k.rarék.ket Ildrii, tartó. lilalTiltin, holdonkínt 10 frtirt. FI-H-btr« k«Terákrikst tartoa, saáras rtttHtananyeknek holdon-ként 9 írtírt. Ffnernt ker.rék.kattartia karti pai.itra SO kilóként 30 frtírt- - Ilf41l T illii ikétféUt|jOfrtérL Boratfkáa, p«rjét franeaiát 30 frtert, St7rí«i lóbort, .gésMn tiastát 60 kilókíot 46—U frtirt. — Erad.ti Proféin nagyon finom 1 . c . . r » i t 50 kiUkant 60—<5 frtirt. siamárberet 10 írtén, p.jlób.rt 28 ínért.
Bnrcnndi céklát, nan aárfa jomolj «i frtért.
oriáai 27 .
kalonbftle 24 .
Erdei Magvak lsgjobb friss ára sat. lat. Kim^itS á r j e g y-
■ ikakkil ssirmo itolgálnnk. (290 2—1)
200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 195 frt.
1877-d ikimárczius 1-én
lesi a kitmtáji. *.% osmtrák ca. k. konnánytAl far&ntiroiott 1864-MÜ 120 nHUt 983,000 •- i. hit,l»or«j««y kftlcrtuiiek
A k Slcifin njer«tnétiyei kö»t legnagyobb njervminjrek:
200,000; 160,000; 50,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5000; 2000; 1000; 600 frt stb. és a legkisebb 195
frt owtrak értekben minden kihutolt aonje^y niáa.
Semmi mii sonjefj kBldOncél DÍQC* nagyobb nyeremény leh»tí<íf ; t mindenkinek alkalma nyílik cUküj b«tét»li«I 2M.tM frtot nyerni.
Efy aortjegj, aeríen ■ nyeremény számmá] : 2 frt; 3 ton-jegy : 5 frt; 7 sorsjegy l« fit; 15 lorajegy ; 2» frt o. í bankjegyben.
fi«ctea megreadelei«k, u oaMlet bekflld4io mellett gy o r a a n, leltdnmereteaea • bei-mentesen teljeaittetnek ; a hÍTataloa játékterv köaölutik ; minden erteaitea kéaaaegget adatik; a a nyeremeoy-j egyiek iűgy«o megküld étik ; mint s«inte a ny«re-meny r6gtfin kifizettetik. Tették tehát a megrendel évekkel mielébb egyaneaen aiótirt kereakedőbázhoB fordalni.
(292 2-3)
J. Breycba in Frankfurt a M.
afindf>n haaazoralásOD. benrilkáaodáiion, étvágytalanaágOD, gyo-morhnrnton. felfnvódasnn, ixédelgéien, Tállo.láaon, arany erén, bSrki-Itásekan, sárgaságon, sápadtaágon, koasvea/eo, TÍakórságori ás Teaaba-jon asenvtdőknek a már 60 éven át jónak tapasztalt
Friedrich János gyógyszerésztói Malaczkáa (Pozsonmegye)
(285 3-3) Taló
kárpáihi egészségi labdacsok
sjánltatoak.
Egy dobot 15 labdacscaal 21 krba jo , egy tekercs 6 dobossal 1 frt 5 ki, postán 1 frt 10 krba j5. - Ketesebb, m.»: egy tekercs ness ktUetik aael.
Baktárak : Budapesten Formágji J. grtgTsaeresz ónál, báron korona utasa, Pozsonyban Pisttóry Bidog gyigysseriss urnái.
Beérkezett bálakSszinatok Uvsaata:
Foganja legaúvilyesebb koazonetemet labdaesaiert, a melyek ni-• ét agy bat evi fC- ái gyomorbajtol megsaabaditották. Hibbe, 1876 april hí 15-én.
DALaX PÍTKS, polgár
ck tartom Ónnak udoaiiaan bonL ko(J UUsesai kitsnS oatiaaak Toltak.
Eeeakemet, 1876. decaember 6 !S-án.
Z8IQIIO1IO JÓZSEF, tuár.
Labdaesait igen jdnak tapaactaltaot aaoeha, 187S deeaeaber hó 19 í.

Megvizsgált és megjobbitott
barommérlegek
kilogramm-felosztással baromvásárok, baromkereskedúk, gazdák, cinkor- és szeszgyárak, sorházak, községek, házaló intézetek és baromtenyésztök számára.

Hordereje 750,1000.1250,1500, 2000,2500,3000 klgr. ára 170, 200, 230, 260, 300, 350, 425 frt.
vat-keriáttal ét teljes sulyokkal ellátva.
Fa-korlátul 157,-kal, korlát nélkül pedig 25%-kal olcsóbb. Ezen mérlegek több kiállításnál kitüntetvék. Az utóbbi bécsi világkiállításnál szak férfiak által minden tekintetben kitűnőknek ismertettek el. Ausztria-Magyarország-, Orosz-, Olasz-, Oláh-, Törökországban s Egyiptomban rész-rehajlatlan elismerés és fokozódó kelendőségre találnak.
Ily elérhetlen jú minőségű mérlegeket ajánl
Bugán yi Frigyes és társa,
(262III. 3—15)Stadt Riemergasse 11. sz. a. Bécsben.
Legeltetés
Balaton- magyaródi bérleti uradalom részéről közhírré
tétetik, hogy folyó évi spril hó 24-től október hó 15-ig
lovakat, csikókat, ngy szarvasmarhákat legeltetésre elvál
lal, - legelóbér, beleértve a pásztorbért is — minden da
rab ló vagy csikótól 10 frt '25 kr., szarvasmarhától 5 frt
25 kr. Í297 1-9)
Hanny Testvérek, jószágbérlők.
M
OLL SE IDLITZ- POR A.
alrlrnr vnlÁíli b* »inden d°bo1 "'"'apján a aaa
aKKOl ValUUlj 4, „ ín aoktaoro>itott esetem van
Bo.ntr.tK biró*i|r.i íteletek ismételten eonslalálták ezégem és véd jegyem meghamiiittatávát; axirt ura inteni a köioniégct az ilyen bami* artrányok vásárlása ellen, minthogy axok csak imitáíra vannak aaá-
y
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt. o. é.
i minoaégben ai x-aael jelölt eségeknel.
CRAMCZIA BORSZESZ SÓVAL. -••
r A lejmcgbiahatóbb öniegélyaí. «rBrr araem-aÁ embenaégnek
I minden belaC éa külaS gyoladásoál, < legtöbb 1.- • -ndt; ellen, min-denaemfi sebBlések, fej-, íttl- éa fogfájáa, régi sérrek és nyilt iet«k, fák/ekétyek, tlaaök, isemryn.adáa. miodennemfi bénolín és aérfllét stb. atb elleo.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. r é.
nSaégben a T-tei j«IOlt
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
Kh M é táától Bb (Néiá
D
SCHHALMAJZSIROLAJ.WI
Krohn M. és társától Bergenben (Nurvégiában.)
E«eo halmA;-»sirol*j valamennyi, a kereskedeiembeű e|őfi>r-daló faj kö»5tt as egyedöli, mely orvoai CKeiokrK basxnálbató.
Ara I Bvegnek használati utasítással együtt I frt o é
Valódi miaoaefbeo a *-gal jelölt csifekr.il.
Raktárak: N. ■ K a n i s i a (x) Pri;. r l!íl» tftgj |it| Eoiei.l.-rK Joaa. (i) Frssdbofer J<as. (i) Bosenfeld. Baro (xi Oomer 8. C ■ i k-t or n T a (z) QSncs L. v. gfégj. Ktrád Bero*tsk7 A. gyógy. K a p » ■• iar (it*) Koio J. (x) Scbroder Sándor crifj. Kapronoa nf) Werli M. gjigy. Kíiter (x*-, CaacsinoTÍcs lat. Í7"K7. (xB) KSttel lat. K e ■ a t b • 1 y (x) S^hleif.r A. (x) Wanaeb F. tlraiil («t) Jan. Ss orab atbelr (x) Pllrich Ferraca tylty. 8 0 p r o n (i) r *nd. gjigy. (x) Molaár h gyigj. V • r 8 c ae (x*) Becs 1. K. XJ. B á n o k - 8 a. -GJIHJ(I) Fibic gyigj. Z i g r á b (x) HiUback 8 gyógy <i) Inralmaiboi rjóirj. Xi Hejedua Gr. tyfigy. (x) Perklet Jin. rjfigj. Ríalonak ix) ScliwAri Oumíitr KTágysxertarában.
vlnOP PAGLIANO, ^ *imnlM htti^ mim
•J általában iamert, 1 üveg I írt. — I ládácaka 12 üveggel 10 ^ írtnak posuntalványriyal Talo bebUdáse mellett, béroeotve klldetik sset
(Í61 9-52)
MOLL A. cs. k. Qdrari szillitó, Bécs, Tucblaubeu 9.

Wijuts vuuí kiuó-, lup- ét ayOet^iatih*j<ion<w gyorujijtó

NAGY-KANIZSA, 1877. februirtas 25-én.

Tizeakalodik évfolyam:


^— -^1 A lap SMIISSBÍ resset ¥ HlclC kOdenények a
j*erke«ít5böa. Taka- L
rfkp^n«tiri épalot ir.id
•lint, — Auyupi rííiíí ill«t£ k&slenenyek pedig a kiad óh o« béz-sientve ÍDtéxeodgk : NAGY KANIZSA Wlassiesfcáz- ' ;
Benoeatetles lerelek c«k ismert raunkatár-aaktól fogadutnak el
IKetiratok viana utm kttldeuiek.
j üstatesJár
l egén évre . . (
fél évre . . * ,
npgyed évre . 2 B
Egy mám 10 kr.
6 ha**boi petitaorban
I 7, másodstor 6 ■ minden l további torért 5 kr
NYILTTKaBEN

ZALAI KÖZLŐIT
O PC TT.*
előbb: ,Z AL A-SOMOGTI BL O
N.-K»ni'/-H*TÍiro« helyhatÓRáírinak, nemkülönben a „n.-kaniz-sal kereskedelmi s Ipái-bank", a „n.-Ljmbiftai takarékpénztár", a „zalunegTef általános tanitótest&lef, a „n.-kanlz8aí k(H4ed-nevelő egyesület", a „soproni kereskedelmi s iparkamara, n-kaj-iznal külTáJaMtniánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszeri1, vasárnap- s csütörtökön Megjelenő vegyes tartalmú lap.

A kiízségl orvosok rendezése.
(Folyta U«.) III.
Tekintvén a községi, körorvosi intézmény czélját, a törvényhatóságoknak arra kell fektetni a legnagyobb figyelmet, hogy a kijelelt községek és egészségi tűrök hivatal-orvos nélkQI ne maradjanak. Mondanom kell ezt. mert féltékeny vagyok annak integritása iránt, mennyiben feltételezni lehet, hogy azon községek, és körök, melyekben orvosok székelnek, fognak lenni folyamodok, de lesznek viszont körük, melyekre egy orvos sem fog folyamodni és igy fog megtörténni az hogy az intézmény integritása csorbát szenved.
Elrendeltetett, hogy az 1876-ik évi közegészségagyi törvény 1877-ben életbe legyen léptetve, meg is történtek az orvosi állomások betöltésére a pályázatok és még mindig találunk üresedésben lévó egészségi kerületeket. Az idő nem vár, multával a napokban könnyen megérhetjük, hogy évek mnlva is lesznek orvos nélküli körök, mely esetben az illető törvényhatóságok ismét a járásorvosok közszolgálatában keresendik a megállapodást, a megnyugvást és ezekre fog Hibáztatni vissza azon töméntelen nagy fontosságú teendő, melynek eleget tenni soha sem voltak képesek és lényegben indokul szolgált arra, hogy a járások apróbb egészségi kerületekre osztattak s minden kerületnek egy hivatal-orvosa, egy szülésznője legyen.
Igen kívánatos, hogy törvényhatóságaink erélylycl hassanak az intézménynek integritása foganatosítására, nehogy a körönként fennmaradandó csorbák elvégre ártalmára, veszedelmére legyenek az egész

intézménynek. Erélyes beavatkozással életet, közönyösséggel halált hozhatni.
Az idézett közegészségügyi törvény szerint minden járás apróbb egészségi körökre osztandó és ennek 8zért kell igy történnie, hogy az annyira fontos közegészségi ügy kezelése teljes érvre emeltethessék; könnyen és gyorsan lehessen intézkedni; a nép a szükségelt segélyben akadálytalanul és kevesebb költséggel részesülhessen, szóval : hogy a közélet és közegészség megőrzése nagyobb biztonságba helyheztethessék, mint volt helyheztetve eddig.
Lesznek kerületek, melyekben a közönség nagyon könnyen meg fog nyugodni abban, hogy a körorvosok teendői ruháztassa-nak a járásorvosokra és igen természetesen, mert az nem kerül költségükbe, de hiszem, hogy lenni fognak járásorvosok is, kik a jelzett szolgálatra vállalkozni nem fognak és követelésekkel lépendenek fel a törvényhatóságokkal szemben azon igen is elfogadható elvből, bogy két urat egy (bérért) szolgálni nem lehet.
A ki ismeri a kör és járásorvosok hivatalos teendőit és érdekkel viseltetik az intézmény iránt, az minden esetre követelő fog lenni arra nézve, hogy a kijelelt egészségi körök mnlhatlan és haladék nélkül bármely utón és módon, tehát akarva, nem akarva is ellegyenek látva hivatal-orvossal és azonnal folyamatba tétessék az üg) kezelése.
. Mindiokábbi tájékozhatás végett, de azért is, hogy ezen intézménynek magas becsét megismertethessem, iránta r&gaszko dást éleszthessek, jónak, szükségesnek tartom felemlíteni a községi, kör- és járásorvosok azon nagy fontosságú és sokoldalú te-

endőit, melyekre a törvények által felelősség terhe alatt utalva vannak. Ezekből fog leginkább kitűnni az intézmény becse és azon szükség, hogy a községek, egészségi körök hivatal-orvos nélkül egy óráig sem maradhatnak.
TEBSÁNCZKY.
BeS7*Í ti**ti orrot.
(Folytatása kör.)
Farsangi atóhangok.
Alig hangzik el as újén gratulatió, a tok j „boldog uj éret" kívánók hallgatnak ; már is elégületlen kifejezések, magúba repülő fohá-| uok töltik b« a leget; egy-«jfy lány ka •óhaja, hozzád » eljuthat*: Istenem, be rövid a tar-saog! Hymen, hány napot szentelsz ebből nekünk?
Avagy sabia QÖk leuttnk V római ifjak jőnek — résen legyünk?!
A jó genius hallgat és mi, kik nem igyekeztünk megtudni, mely két kebelben sebzett egyszerre Ámor téged és nyila csak annyit mondhattuk: miezerint Tarosunkban Venus (Aphrodité) a népség istenassaonya fa-kanágát nem matatta!
Iatenasasonya ő a házasságoknak ii;
— mily kedves képe: galambok, vagy hattyúk
álul vont saekéren ölve?!
Akik e csinos szekérre jutottak, azokho*
kUldjük el Vestát (Heatia) a családok vediaten-
nőjét, a boldog szolgálati évek asámát kétsae*
i részük, emeljük 30 rói óhajunkban hatvanra.
; Semmi bucsuzá*, ugy bestéi Unk itt,sninlha már
I batnvazó volna, pedig mi soraink végén akar*
' juk csak aláírni, hogy el is ín uh már!
Ha eme közmondás jut esiüakbe: elmúlt e*£nek.... akkor inkább bőjii prédicatiót kellene iroi az igát; de a napok még folyton hüsek lévén — vegyük csak elS ait a köpenyt j járjuk benne végig, mint január 2^-án — igen, ekkor tartotta a sficoeghi polgári „Önképzőkör" sorsolással egybekötött táacz igaimát, így ni
— fönt vagyunk a teremben — szemléljük a
sok asép 'jándék tárgyakat — értékesek,

csinosak mind, de hiába, a kö*vélemény Pfiif Mariska kisasszony müvét — Ízléssel készített kosarát részesíti kiváló tigy elemben és kimondja reá megérdemlett bírálatát: ez volt a legszebb. Van ís a köri könyvtár javára tiszta jövedelem, és még sincs egész megelégedés. Polgári mulatság és éppen a polgári osztály van oly kevés svamban képviselve?
Annál dicséretre méltóbban emiitjük meg, hogy intelligens szépeink többnyire mind megjelentek. De most csitt, jel adatott francai-ára, — mi ez, ily kevés pár foglalja $1 helyét? — igen tágas a tér, két coloun jobb volna! ax egyikben tán hat pár, a másikban tizenöt, ragy ugy : Jancsi csárdást! ! Még is jó a szün-óra, ez után még a társas táncz is megjárja. Patrícius, plebeus!
Már én csak a köztársaságnak adnám ai elsőséget.
Pszt! hiszen ex poüticai kifejezés, most vigadni akarunk! Jali, — de ha nem lesz n o-b e 1 bál? Kosz idők járnak,rosz napokat élünk. Betoppant Melpomene, a szomorujáték múzsája né* csak! mily tragikusan tartja baljában ál-czáját s mint támaszkodik jobbjával czölömp-jére ! Most as egyszer nem tartunk veled. Már február 8. és még semmi; de jöjj fel 11-én a nagy terembe, azt fogod kívánni, bár ne virradna két hétigí Nem, nem — et alig hihető díszes e szép koszorú, három nap *latt fonatott volna? Igen, a felbuzdult telkes fiatalság kezdeményezése visshangra talált a becses családoknál és igy rögtönözve lőn a „piknick." E kedélyes estélyen 17 család vett részt, magukkal hozván a koszorúba 14 bimbót, kik közül névszerint nem nevezünk egyetsem, mert mind nyájan első helyre illők, nemcsak szépség és kelleniéit társalgásuknál íogva, hanem különösen azért, mert minden féoyüzés nélkül jelen tek meg; az egyszerű s még is oly csinoal rendezett öltözék e nőköt mindmeganoyi ángyai nak tünteté!
Midőn ezért az érdem első sorbao az igen tisztelt mamákat illeti, nem htdlgathatom el hogy egóssségökre poháremetéa el nem mulasztott. A többek közt egyike a rendezőknek ssivélyes köszönetet mondott a kedvelt háxíTÁRCZA.
Feleségem virágai.
Eljfitt Tégre a i«4p idő:
Enyémoek mond a HÍV d&ls
Klctem fényei anjyaJa ;
Hál rt
Kicaitij keséd megciuíkoloin,
Derekadat Átölelem,
Mövilládra bájtom fejem —
M«<t ify ioy ac én Sietem.
H» véts wároria Mhü kfiMlR Ax rletgnod gyi** felbCje, Te v«^y eletein védője : Kabornltz a könyciCr^
8 kftayeai elüt, — eg«m derfll, UÁm tüodökfil nyájas axraod : H lelkes BieffjSai a harrsot. Ha nevén e* íg-i amot.
Jbesxea j,
Mely leíkOűknek tn«f caak álon, — MereDfünk a TaJó«á(oo fi piroa hajcaJ-faasadáaon.
Hiatha pajkoa gyermek Tolniak, Tréfálóaaiak. neT«tfélaak, TflDderekrSl clrejélOnk — H a vig kedély len napfényünk.
gy íolr éltOak percsrSl p«rear«. Ecymás keblén a SMrelnebea . . . Kis lakónk egj nagoyiU éden -Virágait elretelw.
PAAZTOR PERENCZ.

A nagyra vág} ás átka.
(Történeti rrgeny.)
Iru: Jeniay Gíta.
(Folyt utáa)
Már hajnal felé járt az idő, midőn Kornél hosszas és fárasztó gyalogolás után végre haza érkezett. Kimerültén veté tehát magát az ágyba, hogy kipihenje fáradalmait s csakhamar elszenderült. Almában aiutin ismét ott volt a magányos kastélyban, újra előtte lebegett a kis erdei tündér, ismét iátta azokat az ártatlanul mosolygó, üdepiros ajkakat, azokat a dúsan alá omló fekete fürtöket, azt a ragyogó szempárt, még mindig fülében csengettek azok a kedves hangok « oly lázasxn lüktetett az ifjúnak szive, mintha nt;m akart volna megférni, mintha minden pillanatban ki akart volna szabadulni a zajongó kebelből. Valami külónfts érzés fogta el egén valóját, lázasan nyujtá ki karját, hogy magához Síelje a kedves alakot, már érette forró leheletét, már oda illeszté ajakát, hogy egy hosszú csókkal könnyítsen lángoló érzeményein, melyek oly annyira szivére nehezedtek, midőn — vége szakadt a tündén álomnak s Kornél egy mély sóhajjal ébredt a valóra!
E sáptól kezdve asmtán as ifjú Irényi égessen megváltozott Napról napra jobban és jobban elhanyagolta könyveit, a gépeket s a csillagászatot és minden idejét az erdők magányában t6lt0tte s nem volt nap, melyen az erdei kastélyt meg ne látogatta volna.
S Kornél, ki eleinte csak átfutó érzelmeknek tartá az egész benyomást, melyet a bűvös tündér gyakorolt reá, később, midőn érezni keadé, hogy e Toasajom napról-napra erósbüi,

hogy szíve mindinkább hangosabban kezd dobogni, megdöbbenve vette észre, hogy keblében a legforróbb szerelem tüze lobbant fel.
Ne higyjétek tehát, hogy az egyszer meg-vénett szív tfibbé szeretni nem képes. Hiu ámítás! Gyakran még kisebb ssikra lob bántja lángra az ily magába zárkózott szivet, sokszor egy kevésbbé édes mosoly is képes a lemondó kebelben azon bitet, acon reményt feltámasztani: hogy talán as ő számára is nyújt az élet valamit a boldogságból V mint egy oly szívben, mely folyton a szerelem után sovárog. Mert bár igaz lehet, hogy első gyermekiét, ártatlan szerelmünk őrükre feledhet)eo marad életünkben, habár tagadhatlan, hogy asalső boldogító ,ig«n" édes hangja, első szeretetünk bajszává keblünk utolsó dobbanásáig fülünkbeu cseng s hogy mindig egy bizonyos elfogultsággal szállunk vissza abba a múltba, melybea a szerelem édességét először isleltük ; de végre mégis egy ujsbb szeretett kedves karjaiban elfeledjük a multat s megtanulunk élni ajetennei. , Mert a forró szív is olyan, mint a nap, mely ha agy*zer kigyu-lad, folytonosan árasztja melegét" s ha lenyng-szik, vagy a tél rideg napjaiban tölüok távol van, akkor is mások felett terjeszti ki sugarait. Igy van ez a szívvel is, soha meg nem asün-betik szeretni s a kihalt, vagy megcsalt szerelmet egy ujabb boldogságban igyekszik kárpótolni!
Kornél ia küzdött önmagával, erővel ki akaxá irtani kebléből e titkon belopódzott érzelmet. Lelke vissza visszaszállt s maltba, felidézte eliö szerelmének boldog perezcit, ami dón szeretett *■» szerettetett, forrón, igazán, ami d&n még mindutelől öröm s boldogság mosolygott feléje*, de hiában, a kedves alak, kiért

szive egykor oly hangosan dobogott, ki egykor keblének minden dobbanását birta, most caak mint ijesstő rém állt előtte, mely lépten-nyomon üldözte, folytonosan fülébe súgva a hűség esküjét és a múlt minden édessége, gyötrelme sem tudta kitörülni leikéből a kis erdei tündért.
Hasztalan volt minden küzdelem, a szív, a lélek nem volt már a régi s az eskü feltámadó szava nem birta eloltani a kebel lángoló tüzet. A sziv újból követelte jogait a a múlt feledhet-leDDek hitt emlékei, mint futó csillagok tüne-destek el reményteli életének láthatáráról! . . .
Kornél szokása steriot ma is dobogó sxiv-vel, hő vágygyal síeteti a kis erdei tündérhez. Oamilla már ott ült az agg tölgy alatt, picxí kesébe hajtva fejét, ébren álmodozott. S oly csendes, oly néma volt ax egész természet, mintha semmi sem akarná a kedves leányka álmait zavarni, csak az esti szellő enyelgett, játszadozott setét fürtéivel.
Iréoyi elbűvölve állt egy pillanatig a bájos jelenség előtt, azután lassan, scép csendesen oda simult kedvese hullámzó keblére s Camilla egy mély sóhajjal ébredt fel álmaiból.
— Te vagy? — suttogott a sserelemittas leányka, igézően emelve szemeit az ifjúra, ki elragadtatásában feledve az egész világot, mámorosán ölelte magához imád^ttját s egy boaz-szu iorró csókban fejesé ki szivének lángoló érzelmeit.
Camilla az édes szerelemtől elkibitva, gyönyörittasan hajtá oda fejét KorneS lángoló arcsáhüz, epedően tekintve az i íj ura, azután a lélek, sziv s az ajkak ismét egy forró csókbú forrtak össze és a szerelmesek szó nélkül is megérték egymást
De minek Ís a asó? A valódi sn>

m.mák : Mojzer József — es Vlssitsnő urnók nek, kik oly készséggel volUk szívesek <m( tisstséget elvállalni és ennek oly kitűnt) valódi magyar báli női odaadás és »lőséken) ségg<il eleget teooi; nemkülönben s hásn gssd* Moj-aer József vendéglős arra, ki Meretet és baráti áldozattal követett el mindent, ás estély meg-tarlhaUaára. — terem átengedés — fűtés, feldíszítés stb. — nein akarván szerénységet ■ertem a lobbivei hallgatván, c.ak aii iram még ide, a mi » toaaztokat körette: ssünai nem akaró él jeniéi!
Végül még egy éljen Sumegh tanai élole, a t. jelenlevőkkel ! — ezután nem kell mondani, hogy* miként folyt a vigslom caak ugy hajnalig!? kik Toltak a táncsosok?
Tán caak a nőtlenek hiszed? Feleljünk röviden: urm. A fesztelenség as általános há-*iaa kedély — nem nugedett lánca nélkül e t«-rombul senkit lem távozói! llynemü estélyek kedvessé képesek a kis városi életet varázsolni. — Elmúlt már!
L'tohangok: el biiony, már hamvasa in, de febr. 11-ike éléok emlékbe fog maradni mindazoknak, kik jelen voltak!
E karczolatból látható. Sümegben az Ib77-ki farsang egyhangúsággal kezdődött, tán azért, hogy baráti öszhaugtaital végződjék V
Várjuk be, mit szül a böjt!
Sümegh, február hóban.
B.
Keszthely, február hó 1877.
Egy évtized telt el azon idő óta, bogy a magy. kir. gazdasági telsöbb tanintézet Keazt helyen megnyitiktoiu
Egy évtizeddel ezelőtt, — a midőn Li. N már megoyitott uttintézetben a gazdasági pályát választó ifjak igen szép HÍmmtl sereglettek ös«e, — tették a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézet hallgatói ama fogadást, hogy 1H77-Ík évi farsang utoisó vasárnapján ismét találkozni fognak — habár az ország bármely vidékén legyenek is — Keszthelyen.
E íugadás nem volt ugyan kötelező minden hallgatóra, de hogy a lelkes kesdeménye-aóknek tudomásuk lehessen arról, vájjon kik akarnak ezen, egy évtizeddel később megtartandó laláikán részt venni, aláírási iveket bocsátottak ki; azon hallgatók azután, kik az ivet aláirtak, kötelezték magukat a megjelenésre.
Es aláírási iv az intézeti hallgatóság közt' évről-évre megmaradt egész az 1870/71-ik tanév végéig; ekkor azonban, mint e sorok írója hullotta, bizc nyos Blaske nevű 2-od éves hallgató kezén az iv egészen eltűnt.
ElteJvén lassan lassan az egj évtized, eljött végre az oly eped ve fán nap is, melyen több, mint 100 volt gaadászati hallgatónak a jelenleg édes hazánk különbózó vidékcin működő részint önálló gazdának, részint pedig gazdatisztcelsj kellett volna saját fogadása szerint Keszthelyen megjelenni.
Várva-várta e napot a kerethelyi m. kir. gazdasági tanintézet jeisnlegi hallgatója, várva-várta Keszthely közönsége is. Midin végre megérkezett a közös találkozás napja meglepetve láttuk, hogy . fentebb jelzett szám negyedrésze sem jelent meg az egy évtizeddel ezelítt tervezett és kijelelt találkozási helyen.
Nem hagyhatom itt említés nélkül hogy egy ason időbeli reményteljes ifjak közül elha-
relem néma s éppen e sokatmondó némaság a mélyen érző szivek legcsalh.tatlanabbTUlo-masa. Vagy kifejezhetjük-e szóval, mit keblünk érez abban a pillanatban, midón magunkhoz ölelve imádásuuk tárgyát: sziv a szível dobog midőn a tüzes szemek találkozása átszellemití az ember egész valóját, midőn a lelkek egymásba olvadva, a szellemi gyönyör legszentebb boldogságának perczeit élvezik. Oh, ilyenkor nem a szavak; de a sziv, a lélek, a szemek beszélnek, titkosan és - sokstmondólag! .
S Kornél is boldog volt e pillanatban! boldog, mint mikor először szeretett! És csak ké' aobb, midőn a pillanatnyi felhevülés helyébe ismét a higgadt megfontolás lépett, riadt vi„. sz. e.őbbi tettétol . bánni kezdé, hogy legyóz-hetién szenvedélyének könnyelműen feUJdozá önnön nyugalmát s egy ártatlan leányka önset-len szerelmét, boldogságát, kinek talán szive hasadna meg bánatában, ha megtudná, hogy az ifjúnak, kit első szerelme lánghevével felkT-rolt, már nem u volna szabad szeretni!
De ha eljBtt az est, édes kéjben áradozó «.vv.l „etetl ismét a. ifjú a csendes kis erdei Uk felé, elvonultak a múlt setét képei . a jelen boldogsága feledtetett mindent! ... }ST "pttlt el a tsvasi s utánna a nyár is. Újra hulladoztak a fik megsárgult levelei . . csípős óssi szél, az el virított rózaák s verbénák utolsó sóhaját vitte mfgával.
Elmultak a kellemes nyári esték s a mogorva idJ véget vetett a kedves légyottoknak. Wnélnak tehát, tudva azt, hogy a. öreg Cse-be>-ky gróf hasa idegen emberek előtt aárv. Tan, keltó kürti kellett választani: Vagy egy bo-zu tél« át nem Ütni szive bálványitf vsg> nyíltan határozottan fellépve megkérni a kis erdei tündér kezét

láloiván, végrmdelnileg meghagyta, hogy e napon az ű gyászos halála, táviratilag adassék tudomására, egykor oly hőn .zeretelt barátai uak. Ei mégis történt.
A kesstbelyi s»sgyar kir. gazdasági tan-inteset jelen l.-gi hallgatói trljes erejSkből ipar kodUk oda hatni, bogr a> összejött gazdák s ez intézet egykori hallgatói, a leheti legjobban érezhessék magukat s a legvidáinabbaD és megelégedésben tölthessék el Keszthelyen tol-tendó pár napjukat; igy kedde*,f. hó 13-ál este egy tánoakossorucskál rögtoafetek, melyben hölgyeink égést egyszerűen bár, de asért igen csinosan öltözködve jelentek mag.
Ott láttak városunk a*époi közöl Gálba Emília, Qárger Karolin, GleimanGyorgyike, K ug I a r nóvérek, Kovács Laura, Lázár nóvé-rek, Lenhárd Kornélia, Pataki Mariska. Peth« nóvérek, Szabó Janka, Stocker Vilma, T o p i c h Emília Woll nővérek stb. úrhölgyeket Készt-helyről és Ctopf Iréné urhftlgyet Sümegről; továbbá Stnnowicb Leone, Ujváry Sándorné, Udvardy Istvánné, Br. Bothmerné és Villásyné úrnőket KessUielyról.
A tánczkoszorucská, melyen a négyeseket 30 pár lejté, igen kedélyesen folyt le s reggeli tél 7 óráig Unott. Sserdán este a kötő. laláikára összegyűlt urak bucsut véve Keszthely városaiul, visszatértek állandó Iskh* lyeikre.
A n-kani/aai tiszti önsttgekzó szovetke z«t!877. évi márezius hó 4-én, délután 6 órakor, Nagy-Kaoizsán. a városház nagytermében tar-tandja évi readeakosgy&lését, meiyrea t CK. tagok eaennel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
1) Az igaigatóságnak a lefolyt üzleti év
n'il jelentése és a mérleg előterjesztése ;
2) a felügyelő bizottságnak az évi szám
adások és mérleg iránti jelentése;
3} a felügyelő bizottság vizsgálata alapján az osztalék iránti határozat;
4) az alapszabályok módositása :
5) as alapszabályok 15. § a értelmében,
vagy más okból kilépő igazgatósági tagok he
lyébe ujak választása;
6) a 3 tagú felügyelő bizottság megvá
lasztása j
7) a közgyűlés jegyzökönyvének hitele
nilesére 2 tagnak megválasztása;
8) netaláni inditrányok.
Azon t. ez. tagok részére, kik a közgyűlésben részt venni óhajtanak, az igasgatóság as alapszabályok 31 §-a érteimébei, a közgyűlés megnyitásáig, pelépti jegyeket fog kiszolgáltatni, melyek egyúttal a saavp .ati jog igazolá-Bára is szoígálandnak.
Nagy Kanizsán, 1877. évi f. bruár hó 18-án.
Az igazgatóság A n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet
vagyon-mérlege
az 1876-iki üzleti évről:
A c t i v a Pénztármaradviny 1876. évi
deczember végén . . . . 16 frt — kr. Különlevó előlegek 1876. évi
deczember végén .... 4893 frt 06 kr.
Sokkal nagyobb volt azonban már as ifjú szerelme, hogy sem as elsőre határozhatta volna magát! — A fény - és pénzvágyó apa megértve fia szándékát, örömmel adá áldását e frigyre. De hogy ia ne? hisz Camilla grófnő, még pedig gazdag grófnő volt, ason kivül a Cseberky birtok örököse ! Az, hogy Camilla s Kornél aseretik-e egymást, Irényi előtt nagyon közönyös dolog volt.
(Folytatása köv.)
„Dalos Merf."
Irta: Hajgatő Sándor. Budapest, Aigner
Lajos bizománya, N.-Kanizsán, nyomatott
Wajdits József gyonsajtóján 1877.
(Folytatás.)
Hsjgató Sándor költői érdemét méltány-landók s jövőjéhez az eddiginél még nagyobb sí kert csatolandók, jónak látjuk költeményei kö zől még néhányat bemutatni a t. olvasó közön ségnek.
Tévedne, ki ason néhány költeményéből, melyeken sa elegia lemondásra intő s minden maisodénak röppenő tulajdonát bélyegkint magán visoló hangulata végig vonul, ast következtetné, hogy Hajgató egyike ason jelenkor-beli fiatal szerencsétlen flóUsoknak, kik ócska, füzla sipjokon az éretlen s oknélkuli világfaj-. dalmat hangoztatják ennek fülébe, hogy ez értse meg őket, — minths bizony s vslódi nagyság szorulns magát észrevételül szándékolt hangos, fület sértő kiabálásra.
Hajgatónak egyes költeményein végig vonuló keservei a sziv természetes érzelmeinek nyilatkozatai, a természet nagy emberi állapotok határain belül előkerülő változatok miatt.

Meglevő anyag és anyag nttai
követelés deczember végén . 691 frt 76 kr.
Felszerelési alap értéke . 25 . — „
Összesen : 5tiÜÖ , 81 „
A tagok üzletrészei .... 4801 Irt — kr.
TarUlékalap 94 . 40 „
Pénstár jövedelem . ■ . . 730 . 41 , Összesen : 5625 frt 81 kr. Nagy-Kauizsán, 1*76. évi decz. 31-én. Megvizsgálta és helyesnek találta a n -kanissai lissli önsegélyző szövetkezet felügyelő bizottsága. Nyuli György s. k. Zadu-bansski l<sjos s. k. Bossanyi Károly a. k. A n. kauizssi tiszti önsegélyző szövetkezet
igasgsto^a. (P. H.)
Bsrtha a. k. igazgató, Cimponerin Dénes a, k. aligazgató. Roschits Izidor s. k. könyvvivő.
A n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet tagjainak statisticája.
Az 1876. évi február 3-án megtartott alakuló közgyűlésig beléptek 77 en, 417, — 10 frlos üzletrésznek vagyis 4170 írtnak aláirasa mellett; az 1876. évi februú 3-án megtartott alakuló közgyűlés után 1876. évi decsember 31 ig beléptek 57-eo 244, — 10 frtos üzletrésznek, vagyis 2440 Írtnak aláírása mellett ; ösz-ssesen. tehát 134-en 661,-10 frtos üslstrész-nek, vagyis 6610 frtnak aláiráaa mellett Az 1876 é>i üzleti év folyamában részint üzletrészeiknek másokra átruházása, részint hivsts lukból történt kilépés folytán . szövetkezetből kiléptek 6-an, 23, — 10 frtos üzletrésznek, vagyis 230 frtnak visszafizetése mellett s igy 1876 évi deczember 31-én 12S tagot számlák a szövetkezet, kik mindössze 638, — 10 frlo* üzletrésst, 6380 trtul írtak alá, melyből azonban részint egyszerre, réssint hsvi részletekben az év végéig 4801 frt volt befizetve, tehát 157'.! frt még befizetetlen.
Az 1876. évi deczember 31 én meglevő tagok közül az alapszabályok 6. § sa értelmében üzletrészeiket csak 5-en mondották föl, mindössze 59. — 10 frtos üzletrészt, vagyis 590 frtot. mely összeg, a mennyiben az illetők felmondásaiktól időközben el nem állának, 1877. év april 1 ere folyóvá fog tétetni.
N Kanizsán, 1876. évi deczember 31 én
Az Igazgatóság.
Tárg> Hló-tercm.
A nagy-kanizsai kir. büntet!) törvényszéken
f. érti mtírczitis hó J én én 2-án a kíivetke&i
bünperek tárgy altatnak u. m :
Hircii ni 1-én. Mérgezés álul saját férjén elkövetett orgyilkosság bűntettével terhelt özv. Van ott i Pálné, azül. Kis Júlia elleni bünper végtárgyalása.
Márcsina 2án.
1. Fssty János tolvajláai ügyében vég
tárgyalás.
2. Lobenwein Károly és társai tolvajlási
ügyében III ad bírósági ítélet kihirdetése.
3. Podturics István és társai elleni lolvaj-
láa, illetve orgazdaság iránti ügyben végtár
gyalás.
4. Salamon Mihály elkeni súlyos teatisér-
tési ügyben kir. táblai ítélet kihirdetése.
Ilyen mindjárt az ,6sz felé" czimet magán viselő költeménye, melynek tartalmát viza-gálódásunk tárgyává téve, láthatjuk be as esz-ményités gyönyörű példájáL
Nem vonhatjuk kétségbe, hogy a termésvet egyes helyeinek, vagy jeleneteinek, melyek magokban véve a szép eszméjének bányái, költeményekben vagy bármi más szépirodalmi dolgozatbaD eszközölt előállítása a szép hason érzetét gorjeszti bennünk, mejy érzetet joggal nevezhetjük költőinek. De kérdem, azon tulaj doninál fogva-e, melyben e költeményben vagy másféle leírásban sat. szerepel V
Az aesthetikusok s mindnyájunk jogos véleménye, hogy a természeti tüoemenyek vagy helyek ilynemü jelenitése korántsem felel meg a költészet msgassbb igényeinek ses irány híve a czélbavetí költői hivatásnsk, nem nyervén mást jutalmul működéséért, legfölebba nagyon isjiözönséges középszerű költő nevezetet. Az aUsz felé" czimű költemény nem tartozik as ily irányú működések szüleményei közé. Költő terméesetfesléat eszközöl ugysn benne, de eszményíti sst, s mennyiben saját életét hasonlítja az ősz hatását magán viselő s eltűrni kénytelen fához, mondván:
Búra hajlott életemnek fája, Terhes évek szele fú reája: Egymás után hullnak a virágok, Innen-onnan letarolva állok. A következőkben részletezi költő s letar-lást essközló tényezőket, melyeknek hatása közben :
Megváltozott ész, kebel világa: Ez lebornlt, azt a gond találta. Természetes menete ez az életkörülményeknek. A virágzó fiatalság nyomában kél az öregség tapasztalás erősítette kórója s megfor

5. Ruta István toWajláai ügyéhez legfőbb itéloszéki ítélet kihirdetése.
A fenti napokon tartandó nyilvános ülések délelőtti 9 órakor kezdetiek, mely alksl makra belépti-jegyeket, " elnökség álul meg állapított számig, a jegyzői hivatal (I. «m. ] sz. *.) szolgáltat ki.
Kiadta: ZALAY LAJOS
Helyi hirefc.
— Vj hUlűnlegeMégt nxirarok.A
m. kir. pénsflgyminisztérium a hivatalos lap mai ssámában tudatja, miszerint a budapesti, posaonyi, soproni és nagy-kanizsai magyar királyi különlegességi árudákoál legközelebb nj különlegességi ssirsrksnemek fognak áruba bocsáttatni, következő árakon! La Conquetti. (a bódítás) szivarkák, 50 dbj» 1 frt 2b kr.
— 10 dbjs 28 kr ; la Favorité (a kedvencz,
szivarkák, 50 dbja 1 trt 75 kr, — II) dbja 38
kr! la force (az erő) szivarkák, 50 drbja 1 fn
50 kr. — 10 drbja 33 kr; és la Fleur (a virág)
szivarkák, 50 drbja 1 frt 75 kr, - lUdrbja3K
kr. — Ezen ssivarkanemek gyánásának előre
haladásával az eladás a többi magy. kir. do
hány-és szivar különlegességi árudákra ia ki
fog terjesztetni.
— Kanizsai jaran népesedési moz
galma az 1876. évre következő: .Született 2117.
meghalt 1445, házasság köttetett 482, eszerint
372 szaporulás mutatkozik — a hahóti plébá
niában volt a legnagyobb halandóság, mert
ott 65 születés, 74 halálozás történt, itt az apa
dás 9 számban történt.
— MűaoroMlt Don Pablo de Sarasalr
hegedümuvéss Door Antal bécsi conservato
riumi tanárral egyesültek f. é. márczius hó ]
én a .Szarvas" fogadó nagy termében tartandó
hangversenyére: I. Beethoveö, Sonste(A-molli
op. 47. zongora és hegedűre; előadják: Sára
sate és Door. — II. a) Reinecke CGavotte) op.
129. uj ; — b) Vircbner, zongora darab op. 2.:
c) Ch. Lewy, Toccata op. 52. uj ; — előadja:
Duor Anta!. — III. a) Chopin, Nocturne op. 9.
(Ess-dur); b) Ksff Praeludium a D-dursuitból.
elöadja^Sarasate. — IV. a) Grann, Öique; b)
Brűll Ignácz, ábránd op. 8-ból; c) Rubinstein.
báli jelenet 9. bzáni, < lóadja : Door AntaJ. —
V. Wienawsky Airs russea, előadjs : Saraaate.
— Belépnjegyek: Körszék 2 frt. — Ksrzati
ülőhelyek 1 frt 20 kr. (Kaphatók Wajrjiu JÓ-.
asef ur köny vkereskedésébeo.) Zártsiék 1 frt
20 kr. Belépti jegyek 60 kr. (Kaphatók Fischel
Fülöp urnáL) — Kezdete 7'/s órakor. — Ason
t. cs. urak és hölgyek, kik a jegyek akánnely
neméből eddig már vételi előjegyzéseket esz
közöltek,sziveskedjenek azokat legfeljebb kedd.
azaz f. hó 27-kéig annál is inkább kivenni,
miután különben azontúl mások rendelkeiése
alá fognának esni. (S. S.)
— JjOLpunk idei 12.és 13 dik számaiból
néhány példánvt kiadóhivatalunk visszavált.
— A közönség köréből Midón a fal
ragaszok által is hirdetett, s a kutyáknak a
nyilvánoshelyiségekböli kitiltását csélzó város
kapitányi intézkedés czélazerüségét csaa is
helyeselni tudjuk, — nem mulaszthatjuk el
egyúttal azon kérdést intézni a tekintetes vá
rosi kapitánysághoz : Mikor szándékozik a vá
rosi képviselő testület által határozatilag beho
zott kulyaadó foganatosítását a ezzel á jegyek
kiadását eszközölni V Talán csak nem marad
ditva a viruló nyári szép nap után az ennek mintegy irigye, ellene gyanánt föltnmadt égiháboru stb. Mindenütt találkozunk szélsőségekkel, miként s költő állapotát kifejező pár sorban fül derítve leljük:
Öröm után akármerre nézek :
Tépett rózsák, elhervadt remények.
De az eddigiekben ecsetelt fájdalom, mind csak eszköze gyanánt szerepel s költemény végén belőle kihozott gyönyörű eszmének, mi a honsseretet legdrágább virága s ennek tartójn csak as eddig ecsetelt fájdalom.
A költeményt befejeső gyönyörű versssak Hajgató költészetének, gyöngye gysnánt te kinthető, ■ absolut szépsége mellett a költemény eddigi tartalmával szemben a jó honfinak hazája iránt táplált szerelmét pecsételi meg a leg hazafiasb hangol) szólván :
Egy aminek az idő nem véthet,
Most is nyilik pirosat, fehéret:
Uonszerelem és s hit virága.
Ültessétek szirom zöld halmára!
Megjegyzésül assal egészítem még csak ki, hogy as igazán érsett honszerelmet, t meg törhetlen hitnek hervadhatlan virágát csakis saját tulajdonosa ültetheti saját sírjának zöld halmára, mely mindvégig hirdetendi az alatts nyugvó dicső honfi s költő érdemét dicséreté vei együtt.
Egy másik szép költeményét mutatom be a következőkben költőnknek, mely .Néptanítók indulója" czimet visel homloksatán.
E hangulatteljes költeményről elmond hatjuk, hogy költő a költeményben rejlő nsgv szerű eszme magasztosságának érzetében iru azt De nem is közönséges, hanem leghőbb érzetében irta azt az eszme msgasztosaágának rajta való uralma közben. A gondolat ol; kö-

rien — M»sy»ro»tA« kinebb városiban il már rtf, alkalmazott czélswsrü intézkedés — épen S. Kaniraán. ^minta rnsz nyelvek máris rebes-^ruklad (iriccil Ctieoiiilí Több vadászkutya tulajdonoe.
— Magyar minéonet. 15. Polgár Ojul»
jól szervezett aziotárBulsta Nagy-Kanizsára ér
kezett 0 előadásait a „Szarvas* fogadó disster-
„lében ma, vasárnap, febr. 25-én Tnlh Ede pá-
lyskoazorus „Toloncz"-ával kesdi meg. Ked
den: ,L«wi a bolygó zsidói", uerdáo: .Tricoch
,4 Cacoletl'-e adatik elú. Bérlet 12 előadásra
l.,f. nyittatni Felhívjuk a t köconaéget a szíves
pártfogásra.
— FeliilJiMetéaek a gyermek asini«14-
tdás alkalmával: Láng N. 40 kr, Plihál Fe-
r*ncz wl kr, Kn>»rizer Amália 1 frt, Lowinger
lgnácz :l frt HU kr, F-»«clhofer Jóiaef 40 kr,
Vaezler Imre 40 kr, Vojnits 1 frt 20 kr, Bos
nyák 40 kr, Vagoer 4U kr, kinyoráni 40 kr, Ki'-
csis 40 kr, KbenspángerLeo 4 frt 40 kr, Belus
József 2 frt, Mayerhofer 1 frt 40 kr, AJbaoics
Kálmán 1 fit, Prágw B. 90 kr, Rosenberg Fe-
reucz 40 kr, (irünhut Alfréd -1 frt, üutmann
Vilmos 4 frt. A tiszta jövedelem fele 127 frt. a
kisdednevtilf, egyesület pénztárába adatván, a
t. rendezőségnek köszönetét Dyilvánitja az igaz
gatóság.
— Az uradalmi-lténxtárt akarták
f hú 21. és 22. köztiéijel kirabolni Keszthelyei,
de nem sikerült e sok munkával járó gasságvt
elkövethetni A tolvajok ai uradalmi konyha
kertből a pénztárnok laknál levő éléskamra
ablakán. — melyről az úgynevezett télisblakot
és mstéiysatot is levették már; csak pár téglát
ha lestÍMiek még ki,a vasrács is mindjárt kihull
helyébi.l. K gaztett i-lkövetíje ismerheti jól aa
égési épületet s tudhatta azt elég jól, hogy a
többi ablakon belül mind vassjtó van, valamint
azt i», hogy ai éléskamrából csak ugy juthat a
pénztárhoz, ha előbb a köztisztelet- szeretetben
álló pénztárnokot egész családjával együtt meg-
*eminielti. Ugy látszik, csak a véletlennek kö-
szönhetó, hogy a tolvajok egy süveg ezukor s
több ruhanemű ellolvajliaával — miket az
éléskamra ablaka kifeszitése által elérhettek —
megfléjr-dve tovább álltak. Igen csudálkozunk
azein, hogy ily helyen az uradalom éjjelre nem
alkalmaz fegyveres őröket, melyet a városban
..Ív távul fekvő adóhivatalnál sem ártana éj
jel alkalmazni.
— Kettxtliely városában egy második
gyógy tár feiállilhatása ügyében tasáruap d. u.
3 órakor a városház nagy termében közgyűlés
fog tartatni.
— A nxigetvári takarékpénztár 1876 ki
forgalma 1.084,284 trt 5 kr., mérlege 427,993
Irt 30 kr.
— Megjelent B. Horváth Miklós
.Konstantinápoly Törökország fővá
rosa" czimú munkája Lauffer Vilmos kiadása
ban, ára a 232 lapra terjedő műnek 1 frt. A
keleti kérdésnek barczias megoldása közepette
e mu töbszörös érdekkel bir, mert B. Horváth
Miklós élénk színekkel s saját tapasztalatai sze
rint irja le a török fővárost. Ajánljuk a t. kö
zönség figyelmébe.
— A* itjonc*oxá» Keszthelyen csü
törlőkön, f. hó. 22 én a folyamodványok tár
gyalásával megkezdődött; pénteken az 1-so
köroszály béliek vizsgáltattak.
— A Balaton oly nagyra nótt, hogy
a 2 évvel ex előtt épiteit ssiget-fürdőbe egy
kis hullámzás segítségével is beomlik a vii.
Czélsteru volna a lépcsőiéinél levő nyilasokat
a körfal magasságával egy irányulag betölteni
ez által tetemes kártól mentetnék meg a ress-
vénytársulat.
zönséges, hogy a legkisebb gyermek is me; van győződve magasr.losaágárol, ha egyszer as iskola stent'küMöbét átlépve, a boldogító sorok szivéhez közelitettek; s költő mégis annyi bájt « lelkesültségének befolyása közben annyi érzést leheli belé, amennyit a tárgy nagyszerű természetű csak megenged, igy kezdi:
Zászlónkon erény B tudománynak Szent jeUzava int a világnak :
Előre! -
Keljen haladásra, ki élni kíván, Hajnal dórul élete fénysugarán ; Fel népek a pálma terére! Miként a fölvett gondolat illetékes baj noka, terjessti tovább költő a következőkben az iskola eredményét, nem agyán magyarás-gatva s csupán aa észhez szólva, hanem az érzelem tiUea rűptü s kevés ssóban nyilatkosó hatályában, mi sz észbes jutáson kívül annak a ssjvbes jutását is eszkösli. £> euközli a költeményben elérni óhajtott csel sikerét ;<• tesai dallá, néTsaerint indulóvá, mely a ÍÓUH váalott termésKténél fogvs joggal megfelel e névnek.
Természetimen van ecsetelve a költeményben a néptanítók a általiban a Un itassál fog-lalkoaó munkások állapota, mely e pár sorban van kifejeeve:
Bár a tora virága nem jutott nekünk, Öntudat gyöoyör hevében ég szivünk; Búnkat üxi még a dal, bor és remény, Megfizetni a világ ugy is asegony. '

-- ttyment Böhrn Endre keszthelyi kereskedő e napokban váltott jegyet Oppen-heim Koza kisasszonnyal, özv. Oppeoheim Ig-náczné kellemdus és sséptehetaégii leányával. Hosszan tartó boldogságot kívánunk e irigyre.
— GpátesMr. Laky János, Keszthely
város albirája s a köss. iskolaasék tagja folyó
hó 12-én esti 8 órakor, négy heti súlyos ssenve-
dés titán, 54 éves korában hagymásban elhuny t;
özvegye s árvái, kik kost 4 kiskorú is van, si
ralják a feledhatlen atya gyáasos halálát. Te
metése e mindenki álul tisztelt és becsalt fér
fiúnak, a közügyek fáradbatlan harcsos* és
gyengéd családatyának hamvazószerdán délu
tán 4 ómkor igen nagy réstvét mellett rörtént.
Nyugodjanak békében porai !
— MOUÓKÍ üyula, színigazgató, ki je
lenleg — 32 tagból álló dráma-, vígjáték-,
népszínmű- és operetté társulatával — a ka
posvári műpártoló közönségnek nyújt élveset-
dus estékel, e napokban Keszthelyen járván, a
jóvú nyári ssini idényre az engedélyt kivette.
— Alsó-Letulráról írják lapunknak :
Febr. lá-eu este mintegy 7 —8 óra közölt zene,
éljenzéa és Iáklyák vitele mellett egy imposam
tömeg vonult végig kis városunk fTi utczáján.
— A menet a város nyugoti teléről indult ki s
tek. Lendvsy Mátyás kir. járásbiró háza elútt
áliapodoít meg, hol miután a zenészek egy da
rabot eljátszottak, Kadly Károly körjegyző egy
rövid, de igen tartalmas beszédben ad la tudtára
a meglepett járasbirónak,. bogy az ünepélyes
megtiszteltetés ótet s a járásbíróság személy
zetét illeti, azon ernyedetienszorgalom s ressre-
hajlallanságért, melyekkel nehéz állásaikban
— szemben a néha túlfeszített igényekkel is
— eljárnak. A bestéd több helyen meg lón
szakítva éljenzések álul; a lelkesedés azonban
tetőpontját ott érte el, midőn a szónok tudlára
adu a megtisztelteknek, hogy a közönség ne
kik feltétlen bizalmat szavaz. — A megtisztelt
röviden válaszolt, megköszönte a közönség tanú
sított rokonszenvét, ígérvén, bogy azt jövőre is
kiérdemelni ugy neki, mint tiszttársainak leg
főbb feladau leend, — mit ismét roppant éljen-
zés zárt be. — A menet azután a fáklyákat le
rakván, a nagy vendéglőbe ment, hol pobárkö-
szöntések s kedélyes mulatság között mintegy
11 óráig mulatott. — Sok ily szép estét kivá-
sank kis városunknak. Többen.

— Kántortanitói pályázatok hirdet-
tettek ki Zala-Apátiban febr. 27 ere, Szent-Mar-
ton-Horvátíban márczius 13. és Kagyradára
márcz. 14 re, hol a ker. esperes helyettesitője-
kép Ujlaky József pacsai plebánoB ur működik.
A nagyrécsei kántortanitói állomás is lemondás
folytan üresedésbe jött.
— A Csáktornyái takarékpénztár for
galmi kimutatás. 1876 ban : 468,549 frt. 3 krt.
mérlegszámlája: 1«'.),! ló frt. 74 krt tesz.

— Sümeghen az izr. tanodában Metzl
Henrik főelemi tanitó Deák Ferencz halálának
évfordula'a alkalmával a nagy hazafi életrajzát
adá elő, az izr. imaházban pedig Hamazetter Vio-
ezéné elhalálozásának évfordulati napján, febr.
3-án Kronbergor Jakab lelkész ur hatásos egy
házi ssentbeszédet mondott.
— Rövid hírek. Ó felsége elrendelte a
horváth-szlavon határvidék befásitáaát. — A
Duna apad. — A török kormány Bpesten lf>00
lóukarót rendelt — Az osztrák államvasut
katona szállításra 300 kocsit készíttetett. — A
konstantinápolyi küldöttség tagjait Kolozsvá
rott és Kassán ünnepélyességgel fogadlik. —
Marosvárhelyt egy 11 éves gyermek szivén
lőtte magát. — Zilshon ,meny«cake-bál* volt
a férjek kiaárásAval. — A déli orossaereg ssá-
mára Londonból 20 eser biblia küldetett. —
Eiután as emberi tetteket int«ső s min den siker kútfejét magában hordó felső háta lomhos folyamodik segélyért:
Hogy magasra küzdjük a magyar senét; Tehát végül ismét a hazához s ennek fiai-hus tér vissza, kiknek szellemi jólétét előmozdíthatni kéri a fölsőbb segélyt és áldást, mi által szép basánk fölvirágosutásasigy a rá irányion áldás óhaja van feltüntetve.
Szépen van keresztülvive „Atávirás" ezi-mü költeményben tölve£t gondolat is.
Köftő ason viszonyt föstí, melybe Isten as embereket egymás me^lé teremte. Áttér as átokra, érdek-, önzés-, pártvihar- és egyéb ily testvéri viszonyt fölbonto*szenvedélyre, mi as embereket szétasórá s mi miatt Isten haragját villám alakban küldé reájok. 4.1 ember kuUtva ennek titkát, vaaaal megfékezi s a világot .bedrótozva" segélyével gondolatait, egyik helyről a másikra röpíti.
Hir, hír ntán: ssáll rajt a bú, öröm, szerencse, kandiáig; Bár egyetértési vinne saét, És — lenne boldog a világ! Költő tehát nemcsak nemsete, hanem as egész föld népeinek boldogságát óhajtja, mi a jelen költeményben fölvett gondolat fejleménye-kint legszebb helyet foglal el itt s forrásában, — szerző egyéniségében.
SZŰCS LAJOS. (Folytatás sov.)

Zubovics oly találmáaynyal állt elő, hogj lovastul átúszik a Danán, sikerrel mégis tette. ' — Deák Ferencz szobrára eddig 63 eser forint gjült be. — Hietsingben kutyák ssimára is-kols nyittatott. — Hidalmáson női olvssókör alakalt. — Soldosné beteg. — A soproni művészi s irodalmi kör márcz. 10-éo ünnepelye-sen megDMiutik. — Tahy MiksaDebrecsenbol Amerikában a Singer-féle varrúgépgrárban nagy dicsérettel muk5dik. —
Utazok névsora
Nagy-Kanúíán, 1877. jebrnáriu* 14-ttU -1877 felrniárint 21 ig.
— . A r a n y K o r o n á b ne- caieasett ssállodába : Ratsky J Kiamarton. Palleao.b J. Kaposvár. Vésey 8 Véét Kobn A MSacben. Kappel 1 Bica Bein. bárd K. Budapest. Or. AseboUui N. Prága. Sikk J Grata. I<adányi A. Kapoavár. Klima el. Budapest. Ncngebauer A. Beea. Rampel F. Baranyával-. Papper J. Z.-Egeraecg. Lénk; .' Bndapeat. Wiener A. Prága. Heraog A. Bies. Weiss I. Budapest. Neamark N. Ke-albety. Koca F. Béca. Hodoay Gy. Győr. Weiaa J. Oetfiaaasoijyfa. Br. Heybert Bra HilJ N. Bice. Ougl 0;. Sat. Péter. Horválb 1 Gencst Fiecbor F. Beca. Bigner F. Saefed. Freiaiofcr A. Párás. Liazkaine Perlak. Kraoaa Za. Babocaa. Frankfart F. Budapest. Farka. J Eazék. Rajky I. >'. Kajk. Kobn M. Buda-peal. Weise J. Marcsali. Kisa M. Páka. Freisager. J. Berlin. Kohn M Prága. Nyary S. Polsake. Háry F. Z-Egersaeg. Bnk A Bice Reiek H Bica. Csertan K Z-Kgereaeg. Wraner U Kottori feVhwar. A. Prága. Br. Scbwaraenfeld A. Zágráb Eamp.lt H. Sopron. HOller J. Villán;. Nagy K. Z. Egertaeg Lialer N. Zágráb. Fucha 1. Boriin. Meybofer N. Ud-Tarbel; 8cbeiber J. Prága. Prager i Tríeet. Zsttel-me;er A. Fiume. Morgenatein A. Ungvár. Csepregi (jy. Gyűr. Almaay ü. Bndapett Caamatetter 1. Tríest. 8aigetl G;. Oanrgó. Weiss J. Bies. Sipoa 1. Várasd. Adolf J. Tapolcsa. Holdatein J. Budapest Hautuer J. Bice Scb.eiaei J. Zákány
— „Saarvaahoa- rsinxetl laállodába :
Naaad fl. Béca. Oeorg N. Béca. Fsdisay J. Innebruck.
Friscbmau L Béea. Gyoraat N. Káinánbáaa Erdőd;
K Saerdabfly Marton P. Z. Kgeraaeg Brtlal N Béca.
Sebig V. Poaeony. Kohn N Bice Kapoea6 M. Ka
posvár. Sitarr N. Zágráb. Ritter N. Sopron. Scbwan
N Budapest. Miklöe; N Kapoavár. Apler I. Barcs.
Adler N Bica. Weiaa B. Budapest- Ssalaeey P. Vente.
Erdőd; K. Saerdahely. Leipaig F. Lengyeltóti. Low;
N. Bics. Ilirscbler N. Domború. Aleser M. Beca.
Mali F Bica. Hérák N. Zombor. Oberaica M. Prága.
Zakál V. Ceáalornja. Hain K Bics. Stupa N. Bice.
Borbrrg K Budapest. Strauaa H Bies. Abeles N.
Bics. Weiaa K. Sopron. Dr. Hakeo K. Wien. Engel
N. Pica. Seitl N. Kaposvár. Talaber 8. Sáreseg.
Furat J. Beca Bekecs; I Kaposvár. Branko N. Ka
darkot. Deurbányi S. Csáktornya. Tincse N. Tapaony.
Badogoa H. Bik. Spitaer N. Poriak. Kraulrtoer N.
Prága. Kraun N. Rigyáca. Hoake. R. Budapest.
Krensir N. Benencce Steinberg N. Bica. Waiasyak
N Pécr Oppabaim N Kesstbelv. Ormsy N. Bada-
Peat. Klenoasik N. QráU. Wagner N Pica Saorda-
kslyi N. Borcss. Iseö A. Z.-Eg«raa«g.
— .Oroaaiánboa' osimaett eaállodába:
Hajnik V. Saomhatbely. Cblay K. Budapeat. Fiuk t.
Saas. Zakál N. Letesiye. Honig I. Brlatincs. Cvija I
Goriceán. Kosary A. Zalabir. Boám F. Sftmeg.
SkiUer J. Perlak. Spregel L Karcaali. Moskovfts S.
Fursd. Pollák L. Komon. Fiscaer S. Német-Ladon.
Bohm K. Stent-Láulo. Griloald K. Beca. Tanber
V. Tratmaasdorf- Saabovito S. Csáktornys. Meyer T.
OráU
Placzi árak.
Hivatalosan jegysett piacsiárak Nagy-Kauiasaváros piacsbiztoai könyvéből: 1877.évi febroárius hó 21-en.
Buaa legjobb auly 39, ',', bektoliterkiot, 100 kilogramm saerínt: 12 frt 50 kr., kotipsaeru auly 3o, 11 írt 50 kr. — Keuserea logjobb aoly —, — frt — kr. köaépaaerü auly —, — frt — kr. Rosa legjobb anly S6, 9 frt 30 kr, koaipsaera auly M, 9 írt — kr. — Árpa legjobb sul; 32, 8 frt 20 kr, kosipesert auly M>, 7 frt — kr. — Zab legjobb auly J0, 1 frt, 55 kr köaepeeerí nly 18, 1 frt 40 kr. — Kukoricás (tengeri) 6 frt 50 kr. — Burgonya 3 frt — kr. — 8ain-liaat ti frt — kr., ssemlyeliast 22 frt — kr., kenyir-lisst feber 18 W - kr., fekete 1« frt — kr. — Riss it ftt - kr. — Buaa-dara 36 frt ~ Árpa-kása 36 frt — kr. — Borsi 30 frt — kr. — Lenese 32 frt
— kr. — Bab 10 frt — kr. — Kolee-kása 11 frt —
Savaays-káposats It frt — kr. — Savanru-répa 10
frt — kr. Saina kotsu logjobb 3 frt 60 kr., kosip-
Saeru — frt — kr.; asina kotetlea legjobb 3 frt —
kr, kosipaaertl 2 frt 40 kr. — Kstott- vagy ágy-
saalma legjobb 3 frt — kr., — kosipaasrO — frt — kr
aaalma takarmánynak való legjobb i frt — kr.
koaipaaerfl — frt — kr., aaalma alomnak való log
jobb 1 frt 80 kr., kosipaaerS 1 frt 60 kr. — Uj-
b«r bectolitorkint 8 frt — kr. Ó-bor 11 frt — kr. —
1 liter pálinka 40 kr. — 1 liter ecsel 8 kr. —
Bükkfa, egy kobmiterkint, egy méter boasau baaá-
bokbaa, kei esstrakássa! — frt — kr, kereestrakáa
nilkul 3 írt 40 kT — Cserfa kereaatrakáeaal - frt
— kr., kereeatrakáa nilkul S frt SO kr. — Tölgyfa
karssatrakáaaal — frt — kr., kereaatrakás nilkU 2 frt
80 kr. - Kosain a bányából 100 kilogrammkint
70 kr. — Lámpaolaj, repcéiből, egy kilogrammkint
5* kr. — Stearingysrtya 1 frt — kr. Fagrugrertya
ontott 71 kr, mártott 67 kr. — Bsappaa 44 kr. —
Nyera fagygyu S2 kr. — Lámpa-bei, egy méter. 8
kr. — ktarbabua egy kilogramm eeerint 48—50 kr. —
Borjsnus 60 kr. Sertiebus 58 kr. — Saalouas 7<
kr.— Diasniaair 8e kr. — Marbassir 1 frt SD kr. —
Koatánymag 70 kr. - Vorosbagyaa 18 kr, — Fog-
aagyau 40 kr. — Foo aó 16 kr, kí-aó 13 kr. —
Bora 1 frt — kr. - Paprika 72 kr. — Oaukor 70 kr
(P. h.)
Sserkesstfil Qsenet
1M4. H. Gyoagyos. KSsaonettel rstuk.
«65. D. Zalatárnok Átadtuk a kiadóhivatalnak.
Z266. G. Alvinca. K. Szatbmár. Aaonaal iot*a-kedMak.
iWT. H Bpeat. MegkeaWnk.
SHS8 U Oy. .Mariskasaboa,- .Mit beaaelnek rólunk,- ,MAr mef kell kalnom- nem kosolbetCk.

Érték ét vilttftlyaM februárius 23.
9a/f meUlíques 62.5D ; 5V/S nemz köicaöu 67.50; 18fiO-ki álladalmi koloson 1 Ott.26; bank-réssv. 836— ; hitelintéseti részvények 10!'.— ; London 124.15; magyar földtehermentési kit' vény 73.75 ; ; temesvári foldtekermentésí köt-Tésty 71.75; soproni ^óldtehernientési kötvény 71.30; horvát-elavoa földtehermentési kotvésy —.—; esttst 113.10 ; os. kir. arany 5.90— ;
Napoúowi'or 9.92'/i i araay isr. 74 ; márka
60.90.
n d.
niil menetre
Érvényes május 15-től 1876.
A büds-pesti idótmntató ón szeriDt,
• neUI KanizHKrol
Vonat
Ura Perc. ldS
306 Eaaek, Mokaea^oaibovár a Fiúsaiba 4 18 röggel
Sl5 . . . . í S0 dilut.
212 Budu-Po». 4 58 reggel
26 félut.
304 . II 30 eatve
3UBecabe(8soaibathsly, aUes-Ujasty feli)5 8 reggel
J01 ■ 11 48 eatve
315 8opronyba 3 jg a«im
108 Trieeatbe ia Pragerbofon keroastal
Grac. i. Beeabe 1 50 reggel
201 Tneaatbe ia Prágerhofon kereaatHI
Gráca ia Beeabe e 47 dilnt.
Érkesik Kaniuára
41 dilut. 11 estve
20 reggel
5 dilut.
44 estve
27 estvs
6 reggel
5S dilsJ.
12 reggel.
21 déloL
— uatve. icealeülbe. iceafeatb öl.
216 Bssik, Hokáea, Dombóvár a Fiomíból 1
** ■ a . .11
203 Beda-Psatrol ... 4
S01 „ . . . ' 2
211 „ f . . . . ' 9
SHBicabSI (gsoabatb. Íeee-Ujbeiy)felol 10
316 Soproayból " . . " . ' . \
114 BicabSI Orács, Marbiirg Pragarbof
fsISl 4
203 Trioast- ia Bicsbsl Marburg.Prager-
bof felöl .1
204 Trieeat- ia VUlacbbil Prágerbof felöl 11
afarbnrgba csadskosáa Villacb fca Frai
- • . Fiaui
Heti naptAr
Fskraár 25 t* ■arezlis 3 kf 1877

Ró- ia beti- Katii, és pri t (T Ö r ö g
uap nap tar naptár ojj
8. Jieai aenaeváHosásáról. ui* xvn.
VSeirsaf G. 2. Eem. li B. 1 bajt. m
26 Uatfo Viktor 14 Auxent
i27 Kedd Leander 16 Pampa. ír*
t» Saerda Román 16 Onui
1 CaűtOrtok Albinná 17 Tódor £*»
2 Pintsk ^inaplicaiua 18 Leo p.
3 Ssombat Kuoigund 19 Arcbinp.
FelelÓs sxerkesztó : Báttrfi LajtS.
Folyú 1877-ik éfi juiuár 26-áo voit tiv-Uroi Íd8beo 0I7 p»(tymérra tüdőlob beteg^ígbe estem, hogy körülöttem folyviít jelen rolt méltán axomorn etklídom. Mgg BsSleim s jó rokonim éi bÖ barátaim-u&k többitör könyeiett szemeik lát***, — fájdalmi -m-t még inkább növelte ; njind*ddíf, tóig iBjt5ri lakói t- P0J7 Igtráo orroitador ur megbetegUlúaeni Dtán harmad napra gyó|tykeBe.é.e alá vett, — s ne bet 4a íletTM-elyes bajomat csüggedt.«*]«!, sxorgaJma s értőim*, gjójjkoíeié.o és kedvei bánása Által saját magam érxete i a kBrüISttem meg-megjeleiitek-uek is tapasztalat«ikbo£ kepeat napról-napra javul-tabbi eMkSxOihette,
Most, mistáo teljes feigjiSgjiiláaomhox is el-jatai n.r.uaii Ubetett, kad»e» kSUleMég«nhec ké-
pe*t t Poly Istráa orrostador araak magam s
családom és agg ixOteim óévében a nTÍlvánossá? előtt
Is forró kOsxÖOsrtemet s amoa tiszta nivbeli jó kiri-
Hatomat nyUvaaitom, misieriot a miudoDekoek Ura
6tet soká élUu«, bogy más betegeknek is buoolo
basuakra .ebesaett. Kelt Zala-Tárnokoo, ftbrair hó
HMn 1877. (501 l-l) DEÍK JÓZSEF.
Napjainkban a megjében % haufiui trciobm ax a borongó, aejteUtn veti sOtét árnyékát, as a lényeges kérdés merül ftl sokak előtt, hogy vájjon a kombixtoDság. mely ma oly megingatott lábon áll, fog-e ennek tárgyában ai illető törvécyea kö*eg által valamely ciélhoi vetető eljárás, intézkedés tétetni ? ! Valóban szomorú belytet, a Helyben jelea leg sialodnnk, — ét ha e* még soká igj tart, nem tudjak, mi fog velünk a jövőben történni. TOxesetek, rablások ét tolvajlások napi renden, ~- és evvel tár. sadalmi életfink it megwvarra, — tanít napokban Ftlaí Kajkon, booné't e torokat írom, történt, hogy •gy ori egyén ette elment jó barátját meglátojratandó, sx éjféli órákban, amint hasa megy, egy csirkefogó által meftámadtatott, — és ha már — sségyeu a futás, 4e halmos — oxen jelsaó menté meg ót a további kellemetlenért 51
A mait hét t'rténttéhei Urtoxik ss la. bogy •S7 reggel, midSn feíbredtem.sertéseiminejtütödölve, Ulvtfleg a gyengébb sarak loOtve, aklaimbül ? darab hasas anya tertés clhajtatott, — ez«n ieüemetleii Ogyemet -lettem a kerfiJet. rscdSrbittos orftkkal aton-■al tndsoti, kik k&xfll * legnagyobb titstaM és elismeréssel legyen mondva Bakaai Sándor kesxthelyi rend&rbixtos or tapinUtot, Ogyet és erélyes kőire-titése álul sikertlt serteMmet Bexi vidékéről njra Ti*-ma nyerhetni, — Baksai or megyénk reodírei kö-söU aaon méltó helyet foglalja el, kirSl báuan el. mondiiatá, hogy tecltet, leiekkel hivstaláoak él!
Hidfin Baksai Sándor rendSrbittoc ataak txen-Teá6 tlgreick Upiotatos pahatolójának esattal sxi-rea fáradoiátáért nyilvánosság (erén kOnfisietet laavasok, 6t a takintetes rármegje mtködA bisoU-•ágának figyelmébe a legmélyebb ÜsxUlettel ajánlani kfiteleaségenuiak ismerem.
TSbbek nevében:
%CNGKR JA NO 8,
(903 1—1) feleó-rajki köabirtokos.
•) K rovat alatt kosl&ttért felelősséget .om
HIÚI * ak


Hollandi kanári
• | , Balaton
madarakat, ^fh°«
' i lovakat, csikói
találmányom, a melyen Parisban jelenleg kitűnő sikerrel hajigversenyea-t-tik, r'raktára ónak Witte Ed.
il Hecaben letetik, ennílfogra
dea másutt fOldicaert baaonneril gyártmányok csak ere jetim atáasásai.
* k5T"tk"6 Kíiri bilv'g"í arákat következőleg szabtuk meg.
—i I Hivatalosan meghagyatott, tirvéuy csen WYEMT^É'fABB^BUDRIO | Kiváló tisiteletul 6l>Upo< OllUtl.
Nyomatúit ét könnyen felfogható
u>m°dom sterínt mlkedrelok
már |f 30 MTU, "W laikusok
pedig kévét Ara mnlva a legsaebb
dallamokat játaahatják.
As .redeti gyári árak nyomtatott iskolával együtt:
I. II. iD. IT V. VL VH. 8a.
1.150. 3. S.6O. S. 4. &. irt
ZoDgoraAiaéretnek legjobban u „_
v. ».ám ha»«náibato. Pfanzeder javított rendszer szerint készített 12 éllel ellá-
«*«?i." w^ró T.1, "t K>" legfinomabb minőaégflek. (262IV. 3 - 15)
ÍJ—is dallammal á tu kr Hordereje: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 klgramm.
Ára : ~14, 17, 21, 27, 34. 4Ó~457 50, 55 főriítT" Lievehetó csészéjükkel szolgálutjuk azokat minden 69 | használatra, minden czélra alkalmaihatókat, tehát minden
K_. „..„ „„„.„,„„. _ "^P^n^eléshez szabva. — Folytonos tartósságukért ezen
Nagybani váláriTk s.í7rréko"tTapnak j Píanzeder féle 12 élfl táblamérlegeknek 5 évig kezeskedünk. r» »uSSÍSLí*i^LÍr7^S!íír i Megrendeléseket lehetőleg pontosan teljesítünk legjobb mi-
ieleacni aagaaaat a minden máantt I roldicaert wnieveaett Ocarinákat dalbonként » krtúl 1 Mf 1—VII ig saállitani, — sutánként még
KTOnujtó nyoma*,. Nagy-Kaniiaán.
A Csengeo-utczábancgy 7 szobából (apróbb . likasokra osztva) s nagy kerttel birú
H A Z
szabadkézből jutányos ár s kedvező feltételek mrllrit eladó. Krtesülhetni e lap szerkesztőségében. (29'5 2-3)

Újvidék, 1875. ezüst.
Szegeden, 1876 érdemérem.
Novotny Antal harangöntő Temesvárott
ajánlja mapíl a t ra kiií.ins-tin-k minden nag-Tsáeu harangok eiÓr* Megbatározott hang utáni c.kéxxitónére
KÜIÖUKEÍ-D ajánlja a« általa feltalált áti>uk*actoU haranjtokut. melyek álul iiaifjobb mérvr.rm hang éretik H ; rgy ily nemű 100 fontot harang ***>■ ma* 170 fonton h ara ti ff*1 egyénit* mérYltfit ált. (304 ! - r>)
1U0 loutna alól. harangok mindenkor kéniietl.en talátutuak. A jsoyerfi nru. kiáJ. érdem- t-t emlékérmei érc»leme*bSl ün'tve « üiaseten elkétxitvc 9" tngjrsafu párja 3 írtért kaphat6. — Becsei me[r«nd*]tWk
poooooooc)oooooooooocx?
Eladó birtok. s
Somogymegyéhen a déli vasút bogiari állomástól j' két, ugy a kaposváritól, a megye székhelyétül szinte
, két órányira esö 7«ü holdból álló tagositott birtok, mely unlak s kellő gazdasági épületekkel ellátva va-
, gyön, elön)ös feltételek mellett eladó.— Venni szán
dékozón forduljanak a tulajdonos KOVÍCt AvéllMZ
Pamukra u. p. Somogyvár. (303 1—2)
-XX5OOOOOOOOOOOOOOO
Wajdits József
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
(233 8-*) kaphatók:
mindennemű irodapapi
2 frt 20 kr 3,10,
1 rizsma finom irodapapir csak 1 „ rovátkos. doplán enyvezett fél ii
p y . 3
1 . fél minisíer . a
i . . . -••.'*, ,
' , egész mimster .... 8 — 9 — 100 nagy negyedrétü lenboriték egész név és lakhely kinyomásával együtt 1 frt 1(1 kr. 5Ó0 példány 2 frt 50 kr ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna-papiron "lOOO példány ■ » névnyomássai együtt csak 3 frt 50 kr.
" Feltűnő olcsóságu
monogramm-levélpapirok
20 levélpapír 20botiték és tokkal 30 kr., szines monogrammal csak 50 kr. - 50 levélpapír 50 borítékkal csinos tokban 100 színes monogrammal együtt I frt 50 kr — 25 levélpapír 25 borítékkal gyönyörű arany monogrammal di-szes tokban 1 frt 50 kr.
Bámulatos olcsóságu
levélpapírok és borítékok.
25 franca* levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban fran-
ezu felirmtUl 30 kr., angol 60 kr., 25 levélpapír és boríték
színes kerettel 60 kr. Gyászkeretü levélpapír borítékkal
60 kr.
Továbbá ajánlja
dúsan berendezett könyvnyomdáját
mindennemű nyomtatványok elkészítésére
3000 kötetből álló
magyar-német
kőlcsöokőnyvtárát.
Olvasási dij havanként csak 50 kr.

I I I I I I I I I I
A Ir^ktKelfbbi tavaax. v*.uáare a legjobb 8aaa városi és lirllill fekveaekbo'l alnllrott
Francziaországból beho/.otta kat. valamint helybeli tenyésztést a legnemesebb fajtából, ugyszinte harchegyit és k5-zOnségcseket nagy választékban raktáron tart(298 2—4)
L o r e n z E.,
madárárus Bécsben, Neubao. Linden-
Gasse2. (Válasz levélbélyeg beküldése
mellett.)
komló-időkeret
(bujivány, ültetvény) ajáal. — Bánásmód *• «.T«t4»rGi »alA utasítások a lftcw«P7obb "*** ■ •igfel adatnak, tS» ■iflSbbi m»jg-
1 rendelés ajánltatik. - * tílem eddi* bosatott bvjtrányok BÍ-kfrér^l legjobb bitoDjilvinjrok '
I UnnakodDik. ,!96 2—5) I
[ Melzw Henrik, I
Qgynok Saacai komló ée bojtvá- ■
njokra. |
SaazbaD, (Csebonság.) I
I I I II I I I II
oooooooooooooooooooooo
ivr em szlnleltvéseladas
Mii.tAii * r..-=i iiíiet inetft yífeti
eh na ezüstáru gyárunkat
tc.jes.-ii l.«-isnnu.tjuk. |kény.zeritve vagyunk pompás ciiina ,.»ust-gyártniányaink tStnírdek ke«*let<-t a leggyorsabban a« előállítási árnn sokkal alább elártikitani Kisérlotul ssolgáljon követkpiG kivonat a nagy árjefyaékből, mely ntúbbi kívánatra bénafKtoBcn k
(277 4-6)
Ménékelt íra:
r.upán
1 db. elukoitartú
aárral . frt 14.- 8 -
1 p. gyertyatarto „ 8. 3 —
6 d. kea-nyugtat.í ,. fi- 2.70
a ., caemege-villa „ 6— 2.5«
6 ,. cseinegeJl^ „ 6 — 2.5*
...1-tl "-.' catlpan
6 db káviakanál írt 3 M 1 50
6 .. evőkanál . „ 7 i0 2^0
6 .. aaitaji kei „ 7 :'« 2.80
6 .. asatali villa „ T.5O 2.80
1 ,. Irv's nedo .. 5. 2.30
I ,. lei-nedő ,3 50 1.50
1 ,. vaj-swlenrae „ 5— 2 —
Legújabb kéa.lSgom b-g arnitura^gépeaettel á 1 frt, Parafa-dugók állat fejekkel i 4l kr Továbbá pompáa finduák, kávé- és thea ibrikek, tojáxkesi-
l.tek. fogpisakáló-tartók, eexet- es olaj-kéaslrtek és más egyéb
saxmo} rsikkek, atb. stb. saintoly meglepő olcsó árakon.
(9" KülöDöcen figyeUmre méltó: ^Hl
6 db. ev.'.kanál, 6 db. villa ) sniud a 24 drb együttvéve elegáns 6 „ kávéskanál, 6 ,. kis ) tokban 24 frt belyett csak 10 frt.
Ugyanaa britannia-eaOttből, mÍDda24 darab elegan* tokban eaa* 7 frt
Vidéki megrendelések atánvét mellett pontosan ét lel
kiismeretesen eaakoaöltetnek. Cím :
PREI8 El., Bécs, Rothenthnrmstrasse 16.
oooooooooooooooooooooo
!! Óvás !!
N'éhisy idS óta bécsi cx»gekt{il ralódi nl»** .Octrina" souemfi-uerek birdeUetnek és ez Által kény ixarítre látom magunat a L ct. kí>-tónitéget ámitút^l olulmaxva, kr.i-umu^ra hoxui, hogy
(300 2 -3)
Hirdetmény.

A koacthelyi ^a/dasági ta.DÍD-léxet kcrlMKlonel oagy menj--nyiíégü 3—6 éve« gyUra«ic8f», gyökeres asztali éa borfaj Rzólű vesuzA, 31 faj kítilaöburgODya, kUlöabféle gaidasagi és vete ménymaRvak, teljesen megbíz bato mtn6ségbeD kaphatók. —
Ocarina
Részletes irjegylékkel ívi n a t r a ingyen szollá!
a kertészet vezetősége
Bátorkodónk * t rí.
háziasszonyokat

egyaa caomagjaiiak Urtalmién a 'alodiaigit illetőleg, 100 frt-•aljötállunk, takit l.j-atromotott »édj egrdiikrSI kB-I6noaei> tidomiat Tens! kírtuk.
. Fia.
gasd gyiroaok Becsben raiUr Nagj-Kaniasáo :
Str»m és Klein uraknál.
(179 3«—•,
ort mitri M Né«ttM réuért
Witte Ed. Bécs,
Sudt, <orl. Karntnerslraas
ScHiUl Győzi
olcsóbban. adatnlaidonoi
(Í8S 3-10)
egj oagj takaritror'ojrra figyel-mestetni, mely abból all, hogf a kire Tal.idi ,ó fUgtkaté TeKjBlí.í»el kasiittesiek E.m.l t eí^nj jár, még pedig: 1 Ax illést nemeaiteoi lehet ts 2. a jutányos bevásárlrs lényeges ta-karitmaiiyt hoi magával. K rail-b^>l kérjük hamiaitatlan

Balaton-magyaródi bérleti nradalom részétól közhírré
folyó évi »pri iá 24 tő! október hó 15-ig
kat, ugy szarvasmarhákat legeltetésre elvál
lal, - legelóbér, beleértve a pásztorbért is — minden da
rab ló vagy csikótól 10 frt 25 kr., szarvasmarhától 5 frt
25 kr. (297 2-9)
Humy TMtvereK. jószágbérlúk.
200,000 frt főnyeremény!
A legkisebb nyeremény 195 frt.
1877-d ikimárczius 1-én
lese x kiliuiíii*, ■* oimtrik c*. k. kormánjtól gkrantiroxott 1864-«kt 120 ■»>(• 983,000 t. é. h,wl.o«je<J k31««aBek.
A. k 1 leifl n nereménj«i kött legn&^yobb nj?r< m^Drek'
2(X),(K>UÍ 150,000; 50,000; 25,000; 20,000; 15,000; 10,000; 5000; 2000; 1Ö00; 500 frt. tb. ée a legkUebb 195
frt oMtrák ért>>kben minden kiboxoit aortjegy BIÁII.
Semmi mit *«r»jfyy kt>lcsftnn£l ninfx tiApvcbh Dyprftnéti}-l.-l.-lűp.'e ; « <r>ir»lPnkÍD«k alkalmx nyilik c*ckély hetótellel 2M.*M frtot nyerni
Kgy «<>rtjc>C7, aeriea s nyeremény *«*mm*J : 2 firt; 3 sors-j*>ft> : 5 fft ; T ■orajegy