Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.75 MB
2006-08-15 09:41:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1007
11239
Rövid leírás | Teljes leírás (645.38 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1877. április 26-34.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KAHIHSA, 187?. április l-én.

261k

m.

Tiienh.todik évfolyam.


A lap szellemi részét illet! közlemények • szerkesztőhöz. Taks- rékptnztári éptuet fold ■Kiüt, — anyagi részét UlstS közlemények pedig • kiadéhos bér- masive uitetendSk : (IAUT-K4NLZSA
<J Osttstsslár:
J ,ftn évre . 8 frt. l fii évre . . « , Dtgyed évre .2.1 Egy siám 10 kr '
Hirzstsssk
6 hssabos petiteorban
7, másodszor 6 • minden
további sorért 5 kr.
KYILTTKRBEX soreakint 10 krért vételnek fel.
KinesUri illeték minden '
egyes hirdetésért kBlOa f
. 30 kr. ezeteadS.
Barmeateüee I.relék csak Ismert mnnkatar-saktél fogadtatnak el.
KWratok rima nem tnldstnek.
a „n.-kaniisai kisded-
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: ,56 ALA-SO 3VI OSTI KÖZLŐN ■«-.•
helyhatóságaink, nemkmönben a „n.-kaniisal kereskedelmi s lp«rb»nk", > „..-kanizsai takarékpénztár*1, a „xalamegyel általános tanítótestület-neTeló ecrypsSIef, a soproni kereskedelmi H Iparkamara n.-kanizsai kUfálantmánya" s több megyei és városi egyesület hivttalos értesítője.
Heíenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Felhívás előfizetésre !
A múlt márczius hó végével az 1877-ik év elsó negyede letelt, tisztelettel felkéretnek mindazok, kiknek évnegyedes elú-fizetésök lejirt,hogy azt mielőbb megnjitani ■-"sziveskedjenek, nehogy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár:
1877. április -jonius évnegyedre 2 frt.
, . — szeptemb. félévre 4 ,
, , — dcczember végéig 6 ,
.Zalai Közlöny kiadó hivatala
Wajdits József könyvkereskedésében.
Húsvéti elmélkedések
A keresztényvilág egyik legmagaszto-sabb ünnepe a húsvét s ha a keresztény hi-vóség örömének ad kifejezést, miért nem adhatna eszmeláncznlatnál fog>a érzelmeinek kifejezést a honpolgár akkor, midőn a véges egyed szabad rőptöt enged gondolatainak s egy kis időre leteszi vállairól a terhet, melyet az idő, a helyzet, a körülmények ón-snlyként nehezitöleg raktak reá.
Kimondhatlan édes boldogsággal siet a gyermek szüleihez a húsvéti szent ünnep reggelén, kívánja, hogy több ily magasztos napot éljenek meg; oh, mert nincs fenségesebb a családi élet szeplötlen életínéi! s vájjon a nemzet, a magyar nemzet, mely újjászületésének kéjgyönyörét oly keserű labdacsokkal m vegyítve élvezi,nem-e mohó vág)-gyal gondolhat a kormányra, mint a nemzet család ügyének fószerepvivójére ép oly bizalom , vonzalom- és szeretettel, mint a gyermek szüleihez.
Igen, bizalom az a lincz, mely a tettek mezején cgybefüzi a nemzetek minden egyes résiét, önmankássAgra serkentve; vonzalom aza gyengéd kötelék, mely

az édes bizalomnak drága testvére, ez adja meg azt a megnyugtató érzést, mely a kormányt hibáiban sem hagyja el, mert a hiba, bár hiba, mégis csak magunkban keletkezvén, magunk által gyógyítható meg s váljon van-e a világon egyetlen ember, ki e szót hiba, nem ismerné, ki ezt kisebb-nagyobb mérvben ne tette volna ? Nincs, nem lehet; de a hibát jóvá teszi a szeretet isteni érzete, melynek bírásában az ember magát félistennek ismeri, ismerheti. A társadalom ékessége, gyöngye, koronája a szeretet s mihelyt ennek égi eredetiségét tagadjuk, nem gyakoroljuk, — megfosztjuk a virágot illatától, megraboljuk a sziv templomát arany oltárától. Jöhetsz édes atyám-fia áldozni az oltárhoz, nem lesz az kedves a népek istene előtt s Kain áldozataként le-i-zall a füst a rideg földre vissza, ö...