Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.43 MB
2006-08-15 10:22:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
762
11822
Rövid leírás | Teljes leírás (555.7 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. október 79-86.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-KANIZSA, 187?. október

*-én.

791K száin.

Tizenhatodik évfolyam.


ÍAI»P .
' illotS k

■sellemi rWt :8slemeayek a
anjati reuet tlletü kOciemenyek pedig a kiadöhos bérmentr"
Hirdetés*
i; iiaxÁhtiii petiuorban
7. máaoiiMor 6 n mind«n
tuvahlú lortrt 5 kr -
SÍII.TTÉBBEN
^..roDkitit 1U krért vp
tétnek fel.
K.nc.lim illeték minden ; Ccfi Kiriletéaertkalnn 3<1 kr fi««t«nd5.
NAGYKANIZSA
BenDeoteUen lerelek csak wtn«rc muukat&r-■iktól loj.dl.tnak el
Kéxiratok Tiusa nem
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ,Z AL A-SOMOQT I
*•—'■ -'^w • -• gj^_ -^j
v-Kaniisitaros holyhatósáífának. nemkülönben a „■.■kanlzui kereskedelmi « ipariunk'. » „n.-k»niiMi takarékpénztár*. . „Mlamesvei altalano* UnitótwUllet". « „n.-kanlwü kisded nevelő ("ejesOlet*, a „noproal kereskedelmi 8 iparkamara n.-kanitsai kulTilasitmiova'- 8 több megyei és varon! esrvesMet hivatalos értesítője.
Heteiikint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Felhívás előfizetésre.
A jelen év utolsó évnegyede e számmal ■ ■ zjjdvén felhivjuka t közönség figyelmét a .Zalai Közlöny" további szíves pártfogására.
Iránya, törekvése ismeretes.
Ára az eddigi; t. i. 1877. okt. — deczemberre % frt.
Az előfizetési pénz legczélszexübbcn -statuálvámon küldhető.
Az előfizetések mielőbbi megtételét kOrein, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Wajdlts Jóisef,
lapkiadó 9 tulajdonos.
7627. nll877
Hirdetmény.
A f. 1877. évi szeptember hú 3O-án s folytatva tartott törvényhatósági bizottsági kdzgyalés 6547/122 jk. számú határo nta folytán ezennel értesittetnek a t. ez. bi-Mttsági tag arak, miszerint f. é. 0 c t flór hó 9-én Zaia-£gerszcgen d. e. " órakor rendkívüli bízott-■igi közgyűlés fog tanatni, fi; nek tüzetes tárgyait képezendik :
1. Az 187 8-ik évre szóló megyei költ-.
■égvetés megállapitisa.
2. Az újból alakítandó novai járás
iirületi beosztása tárgyában kirendelt kül-
'-■ittség javaslata.
3. Az 1878-ik évi megyei közmunka
"-•zeirás iránt teendő intézkedés.
4. A megyei igazoló választmány je-
■ratése, a törvényhatósági bizottság válasz
tás alá eső tagjai felének kilépése folytán

eszközölt aj választások igazolásáról és némely választó kerületekre nézve uj választási határidő kitűzéséről.
Kelt Zala-Egerszegen, 1877. szeptember hó 28-án.
CSÜTOR IMRE. m. k.
alúpáa
7427
R&zes-kllrás
Zalamegyc állandó választmányának Zala-
Kjertzegen 1877. évi szeptember hú 22-én
tartott ülése jegyzökönyvéből :
Felvétetett a f. évi szeptember 3-án s folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlésnek 6618-6768 és 6972 számok alatt kelt határozatában az uj novai járás kikerekitésével és az ez által ériutendó szomszédos járások határvonalainak megállapításával megbízott küldöttség azon jelentése, mely szerint a novai járás a novai, tárnoki, knstánszegi és pákái körjegyzőségekből, továbbá a nagy lengyeli körjegyzőséghez tartozó Gellénháza, Iborfia. Nagylengyel, hiczkó, Onnándlak. Petrikeresz-tur, Rózsásszeg és Vadamos községekből, végre a baksai járáshoz tartozó Szilvágy községből volna felállítandó, a feloszlatni rendelt baksai járás összes körjegyzőségei pedig a most említett község kivételével az alsó-lendvai járáshoz ; ellenben a jelenleg az alsó-lendvai járáshoz tartozó...