Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.18 MB
2006-08-15 10:25:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
838
9553
Rövid leírás | Teljes leírás (620.3 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. november 87-95.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


KA6T-KAN1ZSA, 1877. november 1-én.

87-1K BSBa.no.

Tlzenhatodlk^Tfolyun.


kfttlem*ny»k a
I fJlv aám 1O kr. Hiríetéssk
. ^...lil,..* |iptiWnri»an
'„xsbbi wrírt á BT SYII.TTÉRREN
pedig a
NAGY-KANIZSA
Wlasslassáz
hénneotetleo tav«l«k
^■sk Umert nnskatáx-
;, aaktót fofadtataak «1.
1 Kisiratok Tisa*a n«m
i küldetnek.
is—
ZALAI KÖZLÖNY
«> „,. Ö""""^! előbb: .ZAL. A-BOMOOTI BC Ö Z H, O ÜNT TT.'
V-Kmii/savaros helyhatóságának, nemkülönben a „n.-kanÍ7.Mi Ureskedelml s Ipariunk-, a ,n.-kanizsai takar#kpémUr«. a „zalameiryei altalános tanítótestület", a „n.-k»nlzs»l Usd«4. neirelö egjesOlef, a ,sopronl kereskedelmi, H iparkamara n.-kanizsai kCil választmánya" s több megyei és rárosi egyesület hivatalos értesítője.
tielenkiii. kétszer,; vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Reqnlescant in pace.
!{d|Uiescant in pace.
Mondja a pap. S lesz utána siri csend.
Ma a halottak ünnepe van.
(lila sereglenek mindnyájan az élők, a íi„| a halottak országa van.
Az apa s édes anya mécset gyújt s iúizorut tesz le a .letört virág* siruintjára.
Az árva zokogva borul szülői sírjára, büadü szívvel s gyöngéd kegyelettel emlékezve meg a jóságról, melylyel a po-aiban itt nyugvó apa s édes anya elhalmozta üt, mig éltek.
Szomorú ünnep ez! ...
A kinek elveszteni valója volt, annak szive behegedt sebei alatt sajgó fájdalom ianyáz e napon.
Egyesek, családok s nemzetek nincsenek kivéve az alól, hogy veszteni valójuk no lett légyen.
Mert az lfhetetlen, hogy ne legyen eg; csuládnak, hogy ne legyen egy nemzetnek olyas valamije, a mi neki kedves.
Hányszor hangzott tel a megdöbbentő hir. hogy „a nemzetnek halottja van.'
Ezer esztendeje lesz, hogy alkotnia :yos fennállásunk a történet lapjain ragyog, > büszkén mondhatja a magyar, hogy ezer év alatt 3ly sok veszteni valója, rá nézve oly sok kedves volt, mint talán egyetlenegy más nemzetre nézve sem!
Ám tekintsük végig politikai, ám la pozgassuk át irodalmi s művelődési történetünket: ezer évben ritkán esik egy oly esztendő, melyben ne vesztettünk volna oly tagokat sszellcmeket ancmzettestból,uurtyek a magyarra kedvesek, annak virágoz'ásá ra kívánatosak voltak !
Ritka SZÍVÓS természet, s még ritkább

szerencse kell hozza,'hogy az elviselt veszteségek mindannyiszor — ha előbb nem is, de utóbb mindenkor — pótolva legyenek!
S mi magyarok e szívós természettel mindannyiszor bírtuk a ritka szerencsét is!
Ne tekintsük & jelent, De a közelmúltat ! Mert i zek hátterében még mindig igen sok oly fölemlíteni, kritikai bonczkés alá venni való van, miket mi gyarló szelle niünkkrl teljes részleteivel együtt fölkutatni igen sok okból képesek nem vagyunk, nem lehetünk.
De nézzük a lecsörgedezett mcszsze-multat, melynek oknvomozó története minden oldalról tartózkodás nélkül meg- van világítva, s látni fogjuk, hogy a fenntebb mondottak mennyiben bírnak alappal s jogos föltevéssel!
j Egymásután dőltek ki nagyjaink, s egymásután támadtak utána hasonló nagyok!
Ezek tartották feun bennünk, illetve őseinkben a nemzeti szellemet, ezek villa-nyozták fel honszerető szivöket, midőn a tespedés erőt kezde venni a tagokon.
Ezek üdve a nemzet üdve is!
Ezek szenvedése a nemzet ^zenve-dése is'.
Legyen a nyugvók szellemétől távol az utóbbi !
Legyen velők mindig az előbbi!
Requiescant in pace!
SZERÉNYI ENDRE. B. Fláth Ferencas emlékiratáról.
A it'trküEele.bbi idfilvn majdnem mindcu lap meg• nil«keiell H. Fiálb Kerétici legujab

ban megj'-leot emlékiratáról. A .Pesti Napló* különösen megemlékezett a t. báró uruk 1818/ 49-ik évben Veszprém megyében viselt császári bisstosi hivataláról is; azonban arról, bogy a t. báró ur akkor, mikor Veuprétn, egyszersmind itt Zalamegvébeo is császári biztosi mi Bőségben működött, sehol sem tétetik eznliiéa ; miből az következik, hogy maga a báró ur tf-m emlékezett meg errúl emlékiratában. Pedi^ hát azt, bogy az igen t báró ur zitl&megyei császári bizlos is vol[, kétségtelenné teszi e^y, a me gyei levéltárban meglevő ily czimu jegyzó-ki>nyv „jegyzőkönyve B Fiáth Ferencz csa-azari kir. bizLus ű méltóságának Zala-Eger-szegea — ekkor és ekkor — a mt-gyei tiszti knrrol tartott értekellelének.''
Ennek k jegvzókúny vnek egy ki» törtenete ia van, a melyet róviuen elmondok. A j cáazári biztos ur megyei közgyűlésre rendelte be a tiszti kart Egerszegre. A kitűzött napon Csillag L.tj<m akkori eV) alispán mutatta be s> tisztikart a császári biztosnak Stern Bexnáth búzában, hol az szállva volt. A bemutatáskor szorosan meg lett hagyva a tiszti karnak, hogy helyéi senki el ne hagyja. Azutún a csánziiri biz'os ur az egész tisztikar kíséretében felment a megyeház nagytermébe, hol mielőtt a gyűlést megnyitotta volna. » jelenvolt néhány egér azegi lakost és bizottsági tagot a teremhői ki-SEÓIitotta Hton muodáosxl, hogy ott csak a tisztikarnak van hrhe. A gyűlés megnyitása ut n febzóilalt Btrcia Sándor, a megyének akkori tiszii ft'ügyész**, ünnepélyes óvást tett az ellen, hogy o'.t ZiUvárm'-gve közönsége nevében köz gyűlési határozatok hozassanak, miután a gyűlésnek törvénves elnöke és egyik factora — a reudek — teljesen hiányzanak. 0 — úgymond — a m:ú g} úlést nem tekinteti másnak, mint a császári biztos ur értekezletének a megyei tiszti karral é* igy kívánja a jegyzőkönyvet szerkt'sztetui, mire a császári biztos ur azt feleié, hogy 6 mas megyében is szerencsés ezt i.i állást elfoglalhatni, e kérdés ott itt felmerült, de i,zeiencsésen tnellűztetett, reméli: a tisztikar itt ftt-ui fogja a tiszti tüii.;vesz kívánságát támogatni. Avonban Siiu;i-i Ferencz és Horváth Péter főbirák a tiszti főügyész nézetet pártol-

ván, a császári biztos tovább nem ellenezte jegyzőkönyvnek akképeni szerkesztését.
ZALAI.
ííalamegye közönségének.
A védcroről szóló 1863-ik évi 40 ik tör-vényezikk 18-ik szakasza értelmében, a totvj-d^nképen való hadi szolgálatra ugyan alkalmatlan, de a hadi czélokra szükséges mas Demu szolgálatokra polgári hivatásukhoz képest alkalmas védkötelesek, háború esetében, kötelez-he:ók ilyen szolgálatok tételére. *
Ezen védkötelesek, a védtörvény végrehajtása tárgyában kiadott utaaitás 2-ik staka-szának 3-ik pontjához képest, életkoruk 32-1 k évének betöltéséig állanak a hadi czélokra szükséges szolgálatok teljesítésének köteleiatt-sége alult; és e végett, illetőségi helyökre való tekintet nélkül, tartózkodásuk helyén veendők alkalmaxásba.
S a törvény ezen szakaszának életbe léptetése lekinteiéból, a cs. és kir. kosos hadügyi ministerrel és a cs. kir. honvédelmi ministerrel egyetértőiig, a következő szabályok állapíttattak meg: úgymint:
1- A védtörvény lK-ik szakaszában em< litett védkótelesek, a magyar korora országaiban ugyan az illető magyar vagy horvátszla-vonországi vármegyének, illetőleg horvátszla-von haUrőrvidéki kerületnek határain kteloi, ide értve as ezek területen tekvő s önálló törvény hatóságokat képező városokat is, a monarchia másik államában pedig az illető hadki-eiieszitési kerületnek határain belől, vétetnek alkalmazásba.
S az ezen határokon kivül es tul való alkalmazásnak, csakis, az előre láthatólag hosz-Bzabb ideit; tartó szolgálatoknál (7. §. a pont) en itzon szükséglet pótlása véget lehet helye, a nielv azon vármegyeVH^y terület, illetőleg badki eiíazi é,i kerület védkoteleseiből, a hol a szűk séglel niUtatko7Ík, nem ftidözhető.
Kr eneleKben azouuan a családi ^iszonyok én a népgazdasági érdekek különösen kivételes
ngyelelllbe veeüdők.
A »zob«u forgó védkóteleseknek ténylaTÁRCZA
Halottak napján.
ó tetnolSben)
JárkWluli pu»*l» (.irh^l A Kyar.ii t**t jiiheii m A lelek jol.b h»ZJÍt-» A hol foljvMt <l*rült
"zt
ktin
ü a liultik haatjn
r*ny b*tÖiv«l tiu cDtelt ; "*
Mit méli
Együtt ** írztíininyuyel lihiik Fásultság lakj* a ICCIK-H. AB e*ti wellu holtnak átka Ki emlékét f«]edve latja.
Napom ha majd alkonyra í^ Itt ásüftlok lirt énnekem ; VirájíUlan g5r.ingy<is siri baut l.i-fr;iabben j«tzi életem. At ént *xelt£ le** szflm imájn A,,rt ki könnyet hnllat raja
Szerelem és rotonsaseuv-
— B^x. —
B«»rult, hideg szeptemberi Hólutio volt. Az eső uthéx nagy c»epp<;kben hullott alá * mar tejein airrá Aíptt fóldre, — a síéi kUér-•eúesea siviiott, becsapva s porrá sutva itt-ott egí nvitva felejtett ablakot; a* utciák oép-t'-lfcLeit valinak, — ax egésr viro* mogorva, kiboltoak litaiutt; — kellemetlen, felette c*u-DJ"*t ösii délután volt es!
Aiért iB bocaánalut kell kérnem ar igen ^ell kegje* oWuótól. hogy ily fertelme. "táben kénytelon len engem á*v^ fázva min

denüvé kiAeluí. - Alié hagyjuk el K. viroe legutolsó házit B tn^cyüuk a F.-be vezet.', szép egyenes mon l<»vább. nemsnkAra egy felénk köteUdu jármüvet pillautuak m-g ; - álljunk meg é« várjuk be. — Nem tellik el üt perez s a jármű m;i.r közeibe érkezik, m«;lyD«k dacsára azonban a mjta ül»k a záporként hulló eaű miatt még ki nem vehetők; — vécru elhalad előttünk.
Kg\ tíszteftHé^es, cainOB — bár most sorral teaii-tt — kía utafó kocsi ez kH jóvérü ló által v»uv*. — Háml, a kocsi ^yik iut;.s!eit*b« huzíidva bundáb* hurkoltán ül egy 1-TIÍU ; ar-czát ugyan nem láthatni, de azért mi m»*<;fiug-juk kíváncsi Dlvaeóni'tnknek, ho^y az •'•;) 24 éves, csinos barna házasulandó fiatal ember, férfias piros arczán gyeng-í barna bujusz — éi Bsakálial * a.bránd<-w fekete szemekkel.
A kocaií megpillantva a már küznl fekvú város egy>*s háKait elég"d<'tt -n kezd mosolyogni 8 hátra furdulva: .itt vagyunk m»r. uram* — féle szavakat mormog, -- mire válawt sem várva, pg\ et suhint ostorával s á két jóvérü pej, villámgy«rsan. mint p^lvhet viszi maga utáu a kocáit. K.5ve*aük, türelme* olvaaóm, — hiszen nekünk szabad most a villámnál is gyorsabban haladói!
Megérkezünk a városba, — a fóutc&áa kissé felfelé haladunk, midőn egyik ház elrttt a kocsi megáll, — a kocsi* gyorsan leagrik a bakról, ksput nyit, felül helyére, a kocái bejár a kapun B mi — ide is követjük.
Most azonban hagyjuk el utasó fiatal emberünket, mig bundáiból kifejti magát s előzzük meg!
Észrevétlenül belépünk a folyosóra, s innét «r "g; ik szobába. - S mily wép családi

kép tárul fel szemeink előtt! A kényelmes pam lagon könyökén- dűlve, a családfő, egy középkorú, 40 —4:~> óveanek látaró mi*s mindig stép férfiú toglul helrrt. Szép barna h»ja, sr.intugy mint bajusza és szakáim kts^é — tan nagvon is korán — úsab« vegyült ugyan, de az arci még mindig ax a régi. fiatal arcz: a nzemek még mindig azok a lelkesült ezernek s a ssiv még ax HZ a boldog ifjú síiv, mi volt 20 évvel ezelőtt!
Ke»éb^n a .Pesti Napló" legiijahb «á-mát tartva, olvas. — hosszasan mereng « nőrokon. — szorgalmasan betűzi a háremén táviratokat, — s olykor olykor, — ha olyan sorra tatái, mely szerint a musskik egy c«atát vagy erödíH nyertek, — szemei villámként égnek, homloka ránezba húzódik, átkozza a musskát minden fajával egyiltt, — m«f* az .«reg ur* n»gyon haragszik ám a musskÁkra! de ha olyan sorra talál, mely a .vitéz" törökök gyeseimét írja. haragja hirtelen mosolvra változik, homlokán a ránezok elostlanak, egész va lóját jjyermnkiea nröm tölti el. örvendve ma tatj:. K kedves hírt mellette kotogeto nejének, — mert az .öreg ur" nagy r török -barát" ám!
Az egyik ablaknál kin varró-asztalka mellett ssép mélázóstfike leányka Ül, elfitte be végzett varrás s kesében félig nyitott könyv, melyből olvasni látszik, bár észrevehető arctan, hogy n«m olvas figyelumm^l. mert néha néha stórakozouan tekint fel, ki néz a viharos időre, s el-el mereng! ....
Váljon miről gopdnrkodík? Talán sajnálja a*t a sok szép török ifjút, kik harcsi tusben életüket veszélyeztetve — kütdenek? tán A is szeretne ott a vé*z 6Ctnhelvén lenni, hogy védaagyala, ápolója lenne annak a sok srép se-

besült török ifjúnak ? vagy Un valami bánat
nyomja tizivecskéjét ? valaki bút okozott neki?
Istenem t de hát ki lenne as, ki e ked
ves teremtményt, e mélázó kis leánykát meg
•zomoritani merészkednék V hisz ez még az
angyaloknak is bűnül rovatnék fel !
Fillaotaunk csak félig nyitott könyvébe s olvaosuok néhány sort: .A kit szeretünk, arra szünet nélkül gondolunk, társasága után folyton vágyunk, fájdalmasan válunk el tíle s Örülünk, ha ismét feltaláljuk !"
K szavakon akadt meg tekintete, újra elgondolkodik s halk sóhaj tör fel kebeléből —
Ex hát mélázáaának oka, e kis leányka
szerelmes, még pedig nagyon sserelmes!"
Szép nefelejts szemeivel elmerengve, gon dolatban szár meg szát kérdést teás magának egymásután: hol van, mit csinál, gondol-e A reá, mikor jön el, szereti-e még at, kire moat is gondol, kit epedve szeret s kinek nemsokára boldog neje leend V!
Eközben az ajtó halkan felnyílik, B be lép — utazó fiatal emberünk.
Még egy pillanat s a két szerété egymás karjában pihen.
„Arthur, kedvei Arthurom!*
.Imádott Ellám, szeretsz-e még, agy mint én szerellek?"
S a fiatal lányka felelete egy houzu, forró csókban olvadt el a boldog jegy esek ajakán !
Kibontakozva egymás karjából, Arthur kösEÖnté a ssülóket is s astán ismét ciak arája ssép szemeivel foglalkozott.
De hát uépek is ások a sselid, ábrándos epedü Defelejt* — szemek !
Aztán beszélgettek a canf idö, — ros»

ges alkalmazása, a hadi colokra szükség* azolgáUtok teljesítése védett, as ö felsége moz-ífisiiRai parancsa által megállapított elsó motgó-silási nappitl veszi kezdetét.
2. A hadi czélokra szükséges szolgálatok
teljesitéáe're kiiteleztetnek :
a'l azon védkö" teletek, beszámítva a sorozásra s mozgósítás évében ttlhitott első korosé-talvl)t-]:i'ket is, a kik azon ujonczálliiá* alkalmával, Ü melyre utolszor tartoztak m<*£Jelenoi, akár ul-igleni-nen , akár mindenkorra, hadkép-telen«kn.-k nyilváníttattak;
önként értendő azonban, hogy * csakis ideiirlen hadképteleneknek nyilvánított rgjének nem mentetnek fel es által a 2-ik s illetőleg 3 ik korosztály ban leendő megjelenés koleletell-•égealul;
továbbá azon volt póttartalékosok, a kik. háború esetében, a soroló bizottság által, a pót-tartalék állományából kitorlendőknek nyilváníttattak; úgyszintén
a honvédség nyilvántartásában állott azon egyének, a kik, felmentési czimeik megszűnése következtében, a sorozó bizottság elé vezettet vén, akár ideiglenesen akár mindenkorra had-képteleneknek találtattak;
végre mindazok, a kik, mint a hadiitol-gálatra alkalmatlanok, testi fogyatkozásaik miatt, a törvényszerű szolgálati idó betöltése elűtt, bocsáttattak el a hadsereg (badteogeréstet), illetőleg a honvédség kötelékéből; s eteken kiviil
b) a monarchia másik államában azok is, akik, a védtörvény hatályába lépése előtt fennállott törvények és szabályok értelmében, azon ujonezozás alkalmával, a melyre korosztályuk szerint utolszor voltak ielhiva, ideiglenesen vagy mindenkorra alkalmatlanoknak találtattak, vagy pedig, mint korosztályukhoz ca sont-szá inukhoz képest szám fölöttiek, nem vétettek igénybe B a lulajdorképen való hadi szolgálatra alkalmatlan voltuk miatt, az osztrák védtörvény V-ik czikkének alapján, a hadseregben (had tengerészeibe n"> vagy a honvédségben való azol-g ál áttétel re sem vonattak be és életkoruk 32 ik évét még oem haladták tul.
3. a hadi czélokra szükséges szolgálatuk
teljesítése alól általában fölmenthetik :
a) a kik valamely oly viszonyban élnek,
a mely a véd túr vény 17-ik szakaszában van
megjelölve ;
b) az állami, törvényhatósági, vagy köz
ségi tisztviselők, illetőleg elöljárók s ezeken ki-
üt — s más egyébről, midőn egyszerre, az „Öreg uru, kedveocx themáját, a háborút hozá szőnyegre.
Különös csudálatos is, az igaz! Békés, munkához szokott polgárok puskát fognak, — odahagyják mühelyeiket, családjukat — elmennek a hareztérre, ott szembe állanak ac ellenséggel a — ölik egymást! fejtegeti az „öreg ur", — aztán dicséri a torok vitézségét, nemkülönben a magyarok rokouszenvét a török nemzet és ssbesültjeí iránt — s határozottan vallja, miszerint nálunk most Legáltalánosabb asszonyi mulatság a — tépés késxité*! Mely jó ötlete egyrészről általános kaczajt ittézett elő, másrészről teljesen igaznak véleményeztetett.
„Apropos — szólt Artbur, ugy haliám, itt városukban is gyűjtést rendeztek a túrok-sebesültek javára."
„Még pedig szép eredmény nyel" — felelt Ella. — S ezután elbeszélte, hogy varosak •lelkes hölgyei közöl többen szövetkezve, pá-ronkint felkeresték a családokat, gyüjtée- s lépés-készitéere kérvén őket, mely alkalommal P. Mariska W. Ilonkával. K. V»lma G. Győr-gyikévei, — G. Emília G. Eugéniával — és K. Amália F. Irmával páratlau buzgaimat tej tettek ki s tanúsítottak a szent czél iránt.
„Az eredmény — folytatá Ella — várakozáson felüli lett — s ujabban egy hangversenyt is szándékozik városunk fiatalsága e czélra rendezni, melyben — furdult Arthur felé — remélem te is részt veezesz; lásd folytatá pajzán mosolylyal — megnyerhetsz is valamit a tombolán !"
„Minden esetben eljövök, — a mi pedig a nyereményt illeti — felalt Arthur hitel égve s arája felé hajolva, ennek kis kezét kezébe vévé, — enyém már a legfőbb nyereméay ugy e ?•
„No «• mi «?■
„Szerelmed, Ellám !' kiálu Arthurs karjaiba zára piruló kedvetét; és a szülök elégedett mosolylyal áldák meg az ifjú párt.
Eddig tartana karczolatom, ha kötelességemnek nem tartanám a talányt megfejteni: mely szerint a fentebb emiitett kis társalgás nem mese, hanem valóban igaz, hogy Keszthely város fentebb emiitett lelkes hölgyei is, — dicséretükre legyen mondva — fáradoztak ■ szent ügyben!
Éljenek a lelkes honleányok! éljen a jó-SÍÍVÜ magyar nemzet!
Éljen a török barátság !
VÉRTESSY BÉLA.

Tftl a Tédtórvény 26-ik szakosában elősorolt többi oMtályzalokb* tartozó egyének;
c) a kik, a védtörvéay által elrendelt katonai dij tJ«té*e tekintetéből, a sorozó, vagy felülvizsgáló bizottság által megv.zagal tatván, kenísetképteleneknek nyilváníttattak;
' VepI"d\ betecek, a kik, állami vagy tórvéoy-bsiö-ájfi orvos által kiállított és az illető községi elöljáróság részéről is megerősitett hiteles bizonyítvány nyal, vagy, a hol ily orvosi bizonyítvány idfjében nem volna megszerezhető, legalább a községi elöljáróság bizonyítványával, igazolják szolgálatra való képtelenségüket.
4. A h*üi czélokra szükséges s hosszabb
id-ig tartó é* a tartóskodási helyen kivül tel
jesítendő szolgálatok alól, különösen felment
hetük :
a) az önálló mezei gazdák :
b) aion védkötelesek, a kiknek a család
tagok fenntartásának veszélyeztetése m-l kai
vnló eltávozását különöa tekintetet érdemlő
viszonyok teszik lehetetlenné.
5. A védtörvény 18-ik szakaszában cmii
tett védkötelesek. a hadi czélokra szükséges
szolgálatok teljesese végeit, szabály sierint a
legifjabb koros»Ulytöl kezdve vétetnek alkal
mazásba; s a szükséglet csökkenésével vittunt
a legidosb korosztálytól kezdve visszafelé bo
csáttatnak el a szolgálatból-
Az egye* védkótelesek alkalmazás-inak sorrendét pedig, saját korosztályukon belől és foglalkozásukhoz képest, a sors határozza niíg. Seczéiból a sorshúzás, szükség esetében a lény leges igénybe vétel alkalmával, eszközlendű.
G. A véd köt* leseknek a hadi ezélokra szükséges szolgálatok alól való fölmentem kérő felszólamlásai, a fentebbi 3-ik és 4 ik pont alatt elósorult esetekben és az alábbi kivétellel, a szüséges igazolványok melléklésével, 24 óra alatt, a tartózkodási hely szerint illetékes já-rásbftli hatósághoz és igy Magyarországban a járásbeli szolgabiróhoz, illetőig a polgármesterhez, Horvát-Szlavón országokban pedig az alispánt hivatalhoz és a még nem egészen pol gáriasodott horvát szlavón határőrvidéken a já rásbfeli hatósághoz, illetőleg a polgármesterhez, nyújtandók be.
Ezen felszólamlás irányában a tartózko disi hely szerint illetékes jíráabeli hatóság illetőleg tisztviselő, tartozik azonnal határozatot hozni.
Ha azonban a felszólamlás, a védtörvény 17 ik szakaszának alapján a magyar korona országaiban tartózkodó, de a monarchia másik államában illetőséggel biró védköteles részéről, avagy, megfordítva, a monarchia másik álla mában tartózkodó, de a magyar korona orszá gaiban illetőséggel biró védköteles részéről, nyujtatüék be: ezen esetben a határozat heza-talara a honossági hatóxág van hivatva, a melyhez az ily felszólamlás! folyamodvány, a tartózkodási hely hatósága utján átteendö.
A járisbeli hatóságnak, illetőleg tisztviselőknek elutaeitú határozatai ellen intézett fel-, folyamodások, legfötebb 24 óra alatt, a* első fokú hatóságok utján, a magyar korona országaiban ugyan a m. kir. honvédelmi minIBterhez, a monarchia másik államában eddig »z illető országos hatósághoz, nyújtandók be.
Ezeo felfolyamodások azonban nem bírnak felfüggesztő hatáiylyal.
^Folytatása köv.) N—
Helyi hírek. •**'
— A .kanizsai dalárda* t. hó 18 k»
válasttm. gyűlésében hozott határosatok kötői
csélszerüeég szempontjából a következők kerül
tek utólagos módoeitás alá: 1) A rendetó bizott
ságba a megválasztottakon kivül még Rózsa
völgyi Antal és ifj. Singer Soma urak hivatnak
meg. 2) A tombola nem a haugversenynyel a
városházi teremben, hanem a .Korona" termé
ben táncz előtt fog megtartatni. 3) Csatámé
asszony kózb«j<itt akadályok miatt közre nem
működhetvén — az illető, a müsorozatba ere
detileg felvett szám kihagyatifc. 4) A karzati
60 kros állóhely a térviszonyok kedvezőtieősé
génél fogva elmarad. 5) Pénztárny itás 6 Vj,
kezdete 7l/% órakor, tekintetbe vévo a musoro-
zatterjedelmesaégét. Kelt Nagy-Kanizsán, 1877.
okt. 28. Közli; ifj. Singer Soma, egvl. titkár.
— Eljegyué*. Alsó Leód várói veszszük
a jelentést, hogy Augusstich Teréz és Raisi
Kálmán jegyesek.
— .Hámi naptár" szerkeszti Huszár
Imre. 1878. Kiadják Légrády Testvérek. Ára
50 kr. 15 képpel. Ez ötödik évfolyamú csino
san kiállított, jutányos naptárt változatos és
mulattató tartalma eléggé ajánlja.
— A .Zalamegyei ált. tanítói tes
tület11 „Keszthelyi járás-köre" folyó évi 2-ik
rendes közgyűlését 1877-ifc (vi no
vember hó 8-án d. e. 9 órakor fogja
megtartani Keszthelyen, a polgári- fiiskola he
lyiségében.
— Zalamegye tiszt újítására nézve a
lakosság véleményének ki puhatolására bizalmi
férfiak küldettek ki. nevezetesen kanizsai já
rásra: Iokey László, keszthelyire: Roller Fe-
renca Fanokról, Upolcsaira Báró Putheány

GrAsa, sümeírnire Be»»enyey ErnŐ, zalaegertse-
gíre Skublics István, Csáktornyáira bzabo
; Imre, pt.lakiraLisziák Ferenci, leudvaira Hor-
: váth László és pacsai s Horváth Mór urak.
Í - A „xalanu^yel általános tani
! tó-tentiilet' központi választmánya november i hó 3-án, sznmbat.n délután három órakor ülést
tart, miről a vidéki tagok is ezen ni értesittet-
nek. Az eluökség.
— Következő sorokat veszünk Keszt
helyről : Nagyságos tívastics Károly keszthelyi
apát ur, az ottani elemi népiskolai tanítók iránti
jó indulatáról fényes tanujelt ad» az ittál,
hogy őket múlt vasárnap ebédre hitta meg. A
tanítók a kedves ineghivásoafc örömmel enged
vén és Ő nagysága a legnyájaa*bb»n fo
gadta. A netneskeblü házi ur a í^nyes ebéd
alkalmával ax elsú pohár felkiwzüntéV. mond
ván, éltette a buzgó laüiiót kart és kitartást és
türe'met kivánt e hálátlan, de szép pályáju-
kou ; i! SÍ've nffíhéb'"'! '-reit szavak, de külön
ben is ő nagysága leereszkedő nyájas megven-
dégelése oly hatást gyakorolta megjeleni ta
nitókra, hó;?;, a legvidámabb hangulatban érez
ték maguk..t tis ő nagraágit a legszebb p.'hár
f>*lkö»zönté>ek mellett éltették. A »»k )ó fel-
köszöntő közül külöuúsen Rcich Miksu tanító
úrról kell megemlékeznünk ki szokott ékes-
stólásával a tanítók szomorú helyzetét ecse
telvén Óa ő nagyságát mint a tanítók mecae
nását éltette. Mi pedig, kötelességünknek tart-
j juk ezt nyilvánosságra hozni az ukból, láas* a | közönség, hogy van a haza szellemi munká-
SHiuak jóakarója, vedóje és szivünk mélyéből [ kívánjuk, h )gy íSvastics Károly ő nagyságát
a magyarok Ist-iic sokáig éltesse! ! Egy jelen
volt polgár.
— A keszthelyi virágcsokor. Szem
léljünk valamely' koszorút, mely díszes virágok-
j ból van kötve, mily pompás és nagyszerű lesz az, foszszuk meg a kotzorut neháuy virágból, A koszorú ugyan becses marad, a bennmaradt virágok díszben mit sem vesztenek, de ama megfosztott virágok hiányát mégis annyira érezzük, miszerint nem tekinthetünk a nélkül a koszorúra, hogy egy benső szózat azt de BUgalná: „mégís hiányzik valami." így fájlalva táttuk,
j hogy egy bizonyos „Kri ... ", amidőn Ő a
.Zala* 43. számában a Keszthelyen f. h. 20-án
tartott hangversenyt közli, az ott diszlett hölgy-
koszorúnak csak általa ismert virágait sorolja
el. Amidőn K. ur tebát a botanikai tudatlansá
gaival igazoljÜ magái egyszersmind arról is fé
nyes tanujdt a dehogy a bzép iránt értékűiét-
len, an*kk becsét fö értékét felfogni é« ismerni
nem képes, mert különben bizonnyára iparko
dott volna ama koszorúból kihagyott báj és kei-
lemben diszlett virágok neveit is kikutatni,
„Kxi . . . ur következő virágokat képzű csokrot
kihagvott: u. m. két alig kifakadó bimbót: egy
feledhetlenné vált ibolyát; egy gyönyörű reae-
dát; egy szende liliomot; egy kedves szegfűt;
egy gyönyörű nefelejtuet; egy méltóságteljes
büszke georginát: egy ragyogd verbénát; a sze
r-leni kút rúzsait ; t-gy szendw szegfút. Hogy e
virágok melléknevei ia ismeretekek legyenek,
azokat betü-endben ide iktatom, e. p. B e c k
Janka. Bucit Irén, F Ü r e t c r Mari,
Grünhut Karol i o, Hoffman Szidónia,
Hanny Kata, Kohn Heléna, Kohn
Tcrka, Kaizer Irén, Lázár oóvérek,
Veltner Hermina kisasszonyok. Lovsgias
kötelességünknek tartjuk továbbá Beck V il-
ruosné, Báron Jakabnécs Puli János-
né úrhölgyeket is említeni, kik szintén kedves
ség és kellemben ékeskedtek. Kfwzthely, 1877.
okt 26. Krikri ....
— Zala-Egersitegen okt. 26-án délután
G óra tájban, "gy. a városon kivül levő pajtá
ban tüz ütőit ki. De a tűzoltók, gyors mükö-
nésök folytán, a már m^gmenthetlennek vélt
pajtát, a tüz elül megmentek, é» CB«K a pajta
körül fekvó zsúpba harapódzott bele a tüz, de
ez azonnal elokaiutt: a kár csak néhány kéve
zsúpból áll.
— .XJpabb költők Albuma'-ra. kö
vetkező felhívás bocsáttatott ki: Megvagyok
róla győződve, hogy alig tehetnék valamivel
kedvesebb szolgálatot a magyar rufivtit közön
ségnek, mint azzal, h<>gy uz ui<<!só liviucd alatt
feltűnt hivatottabb és jelesebb költőket, kiket
már szellemileg ösmer és megkedvelt,
személy «s alakjakban is bemu
tatom neki és pedig vatamenyit együtt, egy
közös társaságban. Azért hát nem is írok ajau
latot könyvem elé, de egyszerűen reá lérek un
nak tartalmára. Lesz ez Albumban mintegy
husz-huszonnégy a r ci k é p ugy •
mint: Ábrányi Emil, ifj. Ábrányi Kornél,
Arany László, Benedek Alad?>, Bartók Lajos,
Csengey Quettáv, Dömötör János, U^rmay
Viktor, Endrődi Sándor, Illyés B.iliut, Komó-
csy József. E. Kovács Gjula. Pásztói, Kácz Mi
hály, Szabó Endre, Udvardy Géza, Vay Sa
rolta, Várady Antal, Zichy Gaza, Zilahy Imre
• még egy két tehetségesebb s egészen fiatal
költő arctképe. L^sa minden arczkép mellett
egy rövid életrajza néhány
kiválóbb költemény, mutatványai
az egyes költők müveiből. TNhki tts Album
nem csak mint *r c z kép gy ttjtemény.
de miui Antológia h megfogja áiUni

helyét • méltó1 leM arra, hogy minden művelt olvasó asztalán helyet foglaljon, ki a szépirodalom barátja. Előfizetési ár. Egyszerű példányé 2 írt; díszpéldányé á írt. Gyűjtőnek. 10 példány után egy ingyen példány, 15 p. után arany kötéeü s a HJ üjtő novévil ellátott disj példány. Az előfizetési pénz alul. irt nevére és lakására czimezve küldendő be. Beküldési határidő deczember 1 sü, de ha lehet kérem az iveket előbb kezemhei juttatni, hogy a példányok száma iránt előre is tájékozva lehessek. Az „Album" még ez évben, mintegy a karácsonyi ünnepek alkalmával fog megjelenni. Budapatt, 1877. okt. 31. Darmay Victor, as „Ujabb költők Albumának" szerkesztője. Lakása: Budapest, bástya uicia 18. AE ily gyűjteményes munkáknak kétségtelen haszna van, mind irodalmi, mind társadalmi szempontból tekintve, azért ajánljuk kijelentvén, hogy a szerkesztő megbízása foly tán előfizetéseket mi is el fogadunk.
— Bakttay Sándor a keszthelyi járás
erélyes csendbiztosa e hét elején 139 drb. el
tol vajolt sertést talált fel Veszprémmegyébeo
és hajtatott h&za állomási helyére Keszthelyre.
Az eact igy történt: „Pár héttel ezelútt az
alsó-páboki plébános sertéseit eltol-
vajolták. Baksay ur, kinél a tolvajlás azon
nal feljelentetett, a tolvajok nyomozásához fo
gott s őket Veszprémmegyében saját fészkük
ben sikerült is elfognia a az általa a helyszínén
teljesített kutatás következtében találta fel 4
fentebbi sortén mennyiségét. Voltak a sertések
közt olyanok is, melyek másfél év-, egy és fél
évekkel ezelő'.t tolvajoItattak el s moet az il
lető károsult gazdák eltolvajott sertéseiket —
sőt annál többet is — visszakapták. A tettesek
közöl H elfogatott.
— K.éswi kaptuk a kövutkeíó értesítést:
Az 1876 XV-ik t. ce. 29. és 30. §^-a értelmé
ben Zalamegye területére nézve alakított adó-
felszólatnlásí bizottság, melynek hatás körihez „
a kereseti adó III. és IV-ik osztálya, továbbá a
báuyaadó, a nyilvános Bzámadáera kötelezett
vállalatok és egy leiek adója, végre a tőke ka
mat és járadék adó elleni felszólamlások tar-
tozuak, nyilvános ülésezését folyó évi október
hó 23 án Zala-Egerszegen a megye termében
megkezdvén, azt ugyanott a szükséghez képest
naponkint défelótti 9 órától 12 ig « délután 21/,-
tói 6-ig tartja.
— Majtftényi Hóra ünnepok költónouk következő jelentést tesz közzé: „Ujabb költeményeim, melyeket a Madách szobor javára adum ki: Tettuy Nándor ói Társa urak bizo-mányában minden könyvárusnál kaphatók. As egész készletet a szobor bizottság rendetkezéiére bocsátottam, miután a füzet végén megnevezett t. előfizetőktől befolyt összeg: a költséget fedezte s még 30 írt maradt fel a czél javára. Óhajtom, hogy az ez utáni eredmény stándéku mat csak némileg is megközelítse. Majthinp Flóra.-
— Rövidhírek. N Váradon a községi
iskola 1U) éves fennállását nov. 25-én ünneplik.
— Az osztr. államvasut uj indóháza Bpenteu
okt. 2ö án nyittatott meg. — Vasdényei Gyula
honvédhiiázár túlindnagj Köszrgen agyon iőtt«
magát. — Felsómagyarországon a toroklob erő
sen dühöng. -- Patti Adelina Uiorszországban
hangversenyez. — Jósika Kálmán ellen az es-\
küdtszéki tárgyalás nov. 8-án lesz; sajtóperin- :
ditó a .Magyar Állam" szerkesztője.
— Háború* hírek (ükt." *M I«nail
pisa hadteste Mukhtár pasa hadtestével egye
sült. — Ozmán pasa Plevna ellen intézett má
sodik rohamot is visszaverte; az oroszok vesz
tesége roppant nagy. — (Okt. 31.) Jovan-Csik-
Üknél az oroszok megverottek. — Telisznél »*
oroszok győztek s Izmai! Sakir pasa elfogatott.
Egy s/.ántogató reflexlói.
Pötréte, okt. 24. 1*77. A hosszú és fáradságos mezei munka után végre is elvetegettünk azon édes roményb^n, hogy a tetemes költséggel járó téu; kedé/úok-' méltó gyümölcsét vebessük! azonban fájdalommal tapasztaljuk, hegy vetéseink nagyobb résit pásztáann és vajmi gyéren jónefc elő: minfleu-nek okai légink-bű a folyiun h.d<-|; <*> "■ "i t«j leaztő napoknak ét a még hidegebb éjszakáknsk nemkülönben az egerek millióinak tulajd«uit-hatjuk. A szűrőt is lassan véget ér, vidéküukun Pogányvárott még itt ott szüretelnek, hegyről begyre hangzik a jó kedv — de nem az a régi ea ha bár savanyú a bor, a szüret mégis édes ; vidékünk esnevezete-«szóilóhegyeink legedesebb
mustját egy igen practiku* szőlész, még kitü-nőbb borász a régi hires magyar barátságról annyira ismeretes 1. D^rvarics Ákos ur ezürte és préselte el ez évben, — mellet nem csak hogy dicsérettel említünk meg, hanem bátorsággal mondhatjuk, hogy a franezía ppzsgűoéli az olasz ríezlingnél, a híres bordónál jóval többet fog érái.
És nem épen, mintha a hírneves pinexék, a jó és állandó borok raktárára akarnék szándékosan áttérni — hanem még is szerénységgé bátorkodom fölemlíteni, — hogy vidékünkön^ illetőleg sem ahirneres Pogányvárott, sem l-"»£ sem Rezi, Tomaj, Kesth^ly stb. ős hegyeibea measze vidéken oly scámiással párosult pincttt


l)r. Uandler Mór
f orvos-, sebésztudor-, szülész-és szemész,
pyAgyit gyökeresen féoyet éa tartós siker biztosítása mellett mindennemű
titkos betegségeket
1> mt öuffrtózéKnek mioden következméD^eitrugjmint: na^ealéifkct, u ingerlékeny gyengeséget, u ondífoljtót, különösen *
tehetetlenséget (elgyengült férfieröt):
■-''. hDirjrsőroIrlookit lmés oly-idüllekel i»,l a nemrórésiek bnjakóros fekélyelt éa
máfiodreudü bujakórt mindet! alalcjsibao éi elcautilisaibaQ ; 31 hugjcsohiüküléheket; 4) Inas éa idült oyákfuljásokat nőknél, az ugrn"vezHt fehérfolyást, és az onnan eredd
maítalansagot ;
n i bórklütíseket; (+09 29 - 60)
ti a lingj hóiyag betegségeit «• mindennemfl vizelési nehézségeket.
K-ndel iiupnnKéot: deielijn 10 órától l-ig, délután 3 órától 5 ig é> eitre 7 órától S ig. Lakik : l'esten, belváros. Kigyó-utca 2-ik szám, a Kigyó- és Városház-utcza
sarkán. (Bottenbiller-féle házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik én a gvúevszerek megküldetuek.
nen> litUrn, nulv mind.-n architektúrái iz
|«t n>r.;áb»n f"Rl«lv». mint a kötél itom.iéd
Suowgvmfgye miháldi siíllúhegyen ; Papp J».
í01 ollani plebiDos a werényaég a sziré\jeuég
„,,»», • népnek minden tekintetben atjya BJÓ-
vaiveieUje, » minta nfilí éa bor keteléabeo bd
Uuicsadója. í cnupa jó lelkű sziveaaégkúl ok
u,j,tóivilágo«itjaaz oltani szőlHs garda közün
k i kll éé llfjból
u,jgj g
ket miot kell egéjnéget zamatos vállfájuk ,110 jzüllö telepeket fólálliUni, mint kell egy piociít célirányosan berendezni, hogy ai ab Ijgii elhelyezett é» erjedésnek indult borok izle Jes zaroatoa italunkká képződjenek — éa hogy stires közvatitése mily eredményt mutat föl ez ideig fényesen igazolja az ottani borok kere«ettsége és azon szép ár, melylyula munkáa nép mattap terményét értékesíti.
Hazánk határai fölött ugyan sokszor föl nirtam-mtó bu dala: de most már látjuk, hogy MjreJ az alvó Hunnia, — látjuk, hogy az idő tískuir.van roegérleü uz ú gyümölcsöt és így már bátran hiszezük, hogy magyar buráink a világ kereskedelmi piaczáo hírnévre vergődnek i*s kiváli ükkor, ha oly n'*mes lelkű egyének alul lerud támogatva, istápolva mint akiktől A' l.lit-tülcgjobbat Tárhatjuk e téren.
Színészet.
— Okt. 11. .StacirirbCr". francxiiból átlett
lütemtuyeí bohózat. — l'rcs komédia, mely n»-
gyobb sxiupadokon, kellő kísxjettel nyújthat agyán
magi? }>'• tfttváoyoMá^ot a s tetőnek, de iiáluuk. hul
:Vlvon»»»k k3xt kalapálják ÍÍMM a MIÍDJ decuratiö-
k*t, likkor* doai« kívántatik liutxi & jámbor túrt-lem-
bál. bo|:y Ashű unalomnak i» beülik. —- Különben
kitűntek Sucnteiij-, Vihar í-si a k*czérság tündére.
Kir, Luty Csatáménak ezúttal inak másodrendű axe-
rt>|> j&tt*tott
Vli-t. 28. .Kip»c»os Pista dulmáoya.- - Kákosy .lenü iikvrült uvpax.iimfire. — Általiban jól adták (wrtj-t'íket, kiválóan mégis Dálnokj, Vibar, Csatámé, LipCMiuw iTutura Mártonué) Csatár 4a Tóth.
Okt. 23. „Ssatnárbör", múudator. a k«azl». tek |f-,ur^al>b eíSáUitásá^al jobban sikerüli.
yiUorox-t Nov. |. Csütörtök „sfulnár éa ^wriuckc' & fémek »Vén bakancsot és tia a buuár" 3* Szombat ,L"tatái a ffild körül.* 4. Vaairnau .Utazás a t'M 1 kurü! 5. Ilétfó „L'taxáa a fSldkíírUr «. Kedd „Hányatni" 7. S*erda „Bui-Boxuk- Dalnok? jntalonijátéka S. Csütörtök .Dajka-Apdt kes<-" 10. Siumbat „Petó király udvara' ll. Vaiá'oap „Viola."
— Sümegben — Uav&si Janó társulata által
t. rv okt. 25-tn Adatott: ,Húas «lt't aútartúja;"
vigjálfk irta: K&ssai. Amennyire eroelé a jrördül*-
k«uy bestéd a darab érdekét, annyira von le a kor
kutónbaég, mely a fiatal Fellegi éa neje Erűi kŐ*Őtt
létezett. Kat követé - „Angolosan* szintén vígjá
ték irta tíűruer, l'or.lítotU: Komiotsi Ferenc* Ki-
pmeljUk Lengyelt, (üibbeo Eduárd) jól alakítót:
Németh. ■- Ki alkalommal lépett fel elü&X'lr Né
meth Audornéi-Sziveci Adél ) Eltekintve miuden egyébb*
Wl, várakosásunkban caalatkocánk ; a társain U
^Uégfítbb tagjai hoxzá scoktattak beoptiuk a fo-
}f]tot,y elóadáihot, bár mindenkor fü kellék ax »tt-
iíoii-i^síig, aanál iukább elnő ffll^jn-iltor mulhatlau
*zuk*é.gea a aitTPptudis ! Továbbá — érkezik, be
me^y komoruájával uti ki,otöiét letenni, ál öltöt-
küdik sziubázba menetelre — a mégis folyton el<~-
(t;>r belépett toíletbeu mutatja magát. — 'Koxünsvg
kliép számnál.
Szombaton ukl. 27. .CVxmadia, nint kiaértft* dicsérettel erajitjük : Havasi igazgatót, i,Miaka mai) Ntnu-tL, Uaudi (Saas l»tván caiamadia mester) kiaek cnégu megmondjuk: a vixlu'l kimenteit f-i balott-W] életre ébresztett ember nem siokott piros ar-«n leani 1
Vasárnap ^ö-án : „A kíntorbás család" nép szincuS Tóth Edétűl. Bogárdio', Néneth. itn.ét ki-Utitrk Németh Andorné crár otthonusibb v.tlt. Er-duni- jól adja a naiv ea bns tterepekot. Havasi k<*>7tetázéfct aratott — Molnár inaa komikus jáu«á»áml,
Az í-nek — roti ceue a a ni>f;y számban Bit-frjel«nt kí'tüníéf íolytODoa fűatuléae mellett n*m •ikiTülhet kellően.
Telt háx alkalmakor, — énekes darabokban — li* másért ueni — a nők iránti figyelemből it *baj t»ndii — B astvarozás mellÖxéar '
Vegyes hírek
— Gyünyürü meíeoríiíf. Vestpr^mb«*l írja
r<ndt>alevelezünk: Vasároap ette 3/. *Jkur igen
•zép égi tüaemény volt. (tkoloagyafigu meteor
tűnt fel a délnyugati égenfT»kitóféD) nyel, mely
u euée alatt folytoo fogyott, féoyea augárutat
tagyva maga uúo. A fenj laasacakáo elvtrssett,
kfenyvubal eleiote egyéne*, de kóftObb többseit-
njatíu megtűrtté rált^zott. A szép jelenet derüli
ég mellett, teljes öt peresig tartott.
— A pápa vtoUófínykápe. Ai ,11 Nouvo
Altiere, beszéli el a kovetkexú lortéoetet. Hulug
uáböl egy ténjkép^sz randuli Kómába, hogy a
pipát levegye. A pápa már kétwer iill s a fény
kép csak nem akart aikerülui, végre a pápa ul
vesztene miodea türelmét. „Szenuéged, c»ak
ö»ég egyezer!" rimánkoduU a fényképéaz. „Jól
Tu,sie«een bát." Végre a kép ti került. Nebany
■apmulva a féoyképési pár példányt elvitt be
löle a pápának. „Ön ereszen elvauittatte türel
nemet, — de utoljára történt!" A«*al fogta a
tollat • a képek határa riirta: .UloUó íényké-
t>em. IX. P,UB.-
— A muvhztk hátának biíottaága fi>l kérte
* királyt, hogy e hó végén tut vaUmely napot
k«K}>skt-djék kij«lüloi az uj müintézel megnyi-
táaara. Addig niiudenoel késsen lösznek. A L"ti
ftle szép íalképekaz elsímeneteli csanmkbaü
tt>árbevanaak fejesve. AZ ékítmények, aran.t o
^*g»«iag. SsomUaton a királyi par és mSnorö-
** neveit verlek be arany baUikkel a caamok
"liba. Laag, az épitész, maga is működik az
«»tó8i fftstéseken. A képíÁriatra. wclyi Thán
«ór, VMugh Györgv é* Madariti ViLtor ren-

detnek, már 220 kép érkewtt. Az iparműMam helyiségeit i»jól berendezte Pul««ky Károly. Ai udvaruü Mökükut lesz, melmek majolika-me-denctéjét Fischer J. kéaziti.'Az egész niü^aar-nok 2Ü8.OOO frtba kerül. A képzőművészeti tár-■Ksag megvette a műcsarnok melletti üres telket is, a közoktatási miniszter támogatása mellett. Árun törlesztés utján emelnek uj palotát, melybe ÍZ országos zeneakadémiát helyezik s ezért a közoktatási miniuter halezer forint évi bért íizet. Az épület fél emeletén lesznek a zeneiskola hely Uégek, az első emeleten a lanárok lakásai, a másodikon pedig festők műtermei.
— Ax or$zúgo» képzőművészeti társulat
utuUú választmányi ülésében bejelentetett, hogy
a műcsarnok még e hóban teljesen elkészül, ugj
hogy az első kiállítás 31 éiöl keid ve bár mely
napon roegnyiitathatik. Ennélfogva ö felsége
felkérni határoitatott, hogy a megnyitási napot
kijelölni s a megnyitást személyesen eai-
közulni kegyeskedjék. — Hudolf korona-
berczeg a társaság védnöke kegyesen icegen-
gedte,hogy Tilgner bíroeve* Bzobrász ki tudva
levőleg magyar születésű, mellszobrát a műcsar
nok számára az élet után elkészítse. — Ujab
ban pártfogók lettek 1000 frtnyi alapitványnyal
Ypsilanti szül. Sina Anastázia hercxegno, gr.
F**6tetichÜénes, Ybl Miklós, Pucher József, gr.
Keglevict István. Eddigi 2Ó0 frtnyi alapítvá
nyát 1000 frtra kiegészítette gr. Zichy Jenő.
Néhai Uüger Henrik örökösei a boldogult 500
frtos alapítvány át szintén 10U0 frtra felemelték.
Gr Andrásiv Manó és Prém Józset 2<<0 frtnyi
alapiiványnval az aUpitó tagok sorába léptek,
ezenfelül bejelentetett '62 uj tag. — Greux hir-
nev*»s íranexia ruelszti megnyeretett a társulati
album számára s közelebb néhány hétig itt tar
tózkodván, az országos képtárból n<*gy képnek
rajzát elkészítette. Rajon már 3 gyönyörű met
szettel elkészült, melyeknek egyike A jörő évi
albumba felvétetett. — A kiállítás rendezésével
* titkár mellett Madarász. Palik és Vastag mű
vészek bízatlak in<*g. Tretort minister ur hat
hatós pártfogása elismeréséül, melylyel a társu
latot folyton részesítette, küldötteé^ileg felké
retni ha tároltatott, hogy az üléei terem Bsámára
arczképét engedje át. A műcsarnokkal ezomssé-
doe telek a társulat álul 21,000 frtért megvá-
sárulutott.
— Musxka chinai háború. Egy tárgyról
egyszeire két orosz lap ir n valószínűnek lát
ásik, hxtgy a török háború mellett az oroszok
nak még a chioaikkal is meggyült a bajuk. A
kuldzsai tartomány sdbat okot a viszályra.
BizonyiUni it tölüslegea, — ugy mondanak —
mily befolyásnak lesz tulajdonítható, ha itt is
tusára kerül a dolog. Igazságot kell szolgál
tatni az angol politika mMterségességének
é* az aogui hazafiasság áilhaUtosságának. Se
giti a portát, buj tóga'ja Chinát, milliókat költ
egy lengyel-magyar divisió létesítésére, fenye
geti Görögországot, nyomást gvakorol Perui-
ára s Szerbiát az akcióról lebeszélni igyekszik !
— Nos, drága rauíikn kollegák, hát ebből
csak az tüuik ki, hogy azángliusnak TUD esze!
— Egy a mi jó barátaink kösül. A prágai
„Károd ni Listy" .A szédelgés álla ma"
czimü czikkében Magyarországról igy nyilat
kozik : Ar uinberi esz nem emlékszik arra, hogy
nagyobb politikai szédelgés, létezett volna va
laha, mint HZ,amit 1867. ó'u ^magyarállamnak"
nevtjzut-k. Nem is kell említenünk mindazon
nagyhatalmi harlekinádákat és „divina coine
diákat", melyeket kilencz év óta a .magyar
földgömb" dicséretére é* magaaztalasára fölta
láltak. — Kiég le*z csak azt szemünk előtt tar
tani, mi történt a keleti háború kitörése óta.
Mik^p nem kínozták Európát hivatalos sürgö-
nyeikkel, országgyűlési interpellációkkal t min
d'-ntéte képviselői zagyvalékkal. A mi a debre
vtrui. k> eakeméti és tudja a jó Isten, melyik
puutáról származnak eseo jó urak, a kik, mint

valamely víláglu.tatomnak tanácsosai, as Ött> szesbetyáraág kétszeres dübévelOrou-országot íenjegetik, a konstantinápolyi kalifa birodalmának sér tétlenségét proklamálják, Vz összes diplomáciát az „éataki barbár" ellen ve-ténylik. Szárai, a magyarok ugy viselik magú kat, mintha egyidejűleg Oroszország ea Ausztria ellen háborút akarnának indítani.t— Haragszik a „cseh pimasz !'
— Hirdetmény. A íranctia kormány a
szarvasmarhák, juhok, sertések és
baromfiaknak Parisban leendő kiállítása
iránt a részletes szabályzatot kiadta, melynek
értelme szerint a nevezett állmuk különféle faj
tái 1878. j u D i u » 7 t <51 ugyan ju n ru i hú
17-i g tognak kiállitáara kerülői. A kitüaött ju
talmak késspéozben, egy arany-, ezüst és
broncs érmekben áll. Á kiállítók azon rend-
ki vüli kedvezményben részeltetnek,
hogy állataik szállítási költségeit a franczia ha
táron belül ax állam viseli; hogy a kiállítandó
illatok átvitele és elhelyezése az állam költsé
gén fog eszközöltetni és hogy az állatok őrzésé-
Dek ét ellátásának költségeit az igazgató vá-
lasEtmánv magára vállalja. A bejelentési határ
idő Magyarországra néive 1877. évi november
15 ére van kitűzve oly módon, hogy a beje
lentések akkor már ax országos központi bizott
ságnál legyeitek. Ennélfogva ások, kik ezea kü
lön kiállításban részt venn^kivánnak, fel kéret
nek, ebbéli szándékukat mielőbb az alulirt
vidéki bizotsággal tudatni, mire a szabályszerű
bejelentési ivek és a különszabáiyzat egy pél
dánya is nekik azonnal megküldetik. Sopron,
1877. október hó 23 án. A kiállítási vidéki
bizottság.
— Hirdetmény. A franczia kormány a pá
rizsi köskiállitás alkalmával a ló- és sumárta-
jokból rendezendő külön kiállításra vonatkozó
lag külön szabályzatot adott ki, mely szerint
esen kiállítás 1878. szeptember 1-től szép
t ember LO-ig fog megtartatni. At ezeu kiállí
tásra kitűzött dijak aranv-, ezüst- e bronzér
mekből és 200 franktól 3000 frankig emelkedő
jutalmakból állanak. A kiállításra csak acálla
tok tulajdonosainak van joga. A kiállítóknak
nyújtott kedvezmények következők : As álla
tok bevitel alkalmával vámmentesek; a stalü-
tás a francsih határtól a kiállításig — a fuvar
félárán történik: Parisban ai elhelyezésre szük
séges istállók ingyen állanak rendelkezésre ; a
takarmányt szabadon választhatják a kiállítók,
gondoskodva van azonban vállalkozóról, ki azt
a kormány ellenőrzése mellett jó minőségben és
jutányos áron tartja rendelkezésükre. A beje
lentési határidő Magyarországra
nézve 1878 február hó 15 ikére van kitűzve,
mely napig a bejelentéseknek már »z országos
koipunti bizottságnál kell lenniük. Mindazok
tehát, kik ezen kulim kiállításban részt venni
kívánnak, felkértének, abbeli szándékukról az
alul irt vidéki bizottságot raíeh'bb ériesilfní,
mire nekik a szabályszerű bejelentési ivek,
valamint az illető külooaxabályzat, m-gkül
detni fognak Sopron, 1877. október 2.') án. A
kiállítási vidéki bizottság.
Lottobmán.
Prága, okt 24 én: 43, 25, 6, 7, 42. Bécs, „ 27 én: 14, 11, 78, 87, 89.
Helyik költő lehetett volna a Jegfatdagabb, h* mfiveit* nevének értékkel tették volna? (Arany )
Apám, monda a paraast fiu azt álmodtam, bogr a lovunk megraikódtott axtan lett nip fehér esi kaja nyargaltam i« rajta.
— Ejnje láncxoaadta kolke, hogy mertél te >rra a (tí-'ngc csíkóra reáilltú, eltörhetett volna a de* reka, es.*n szavak után jól elpáholta a paraaxt a fiát
3O JE T E SNe uaaSn apám hi« csak iltiodtim Mindegy U ko-lök még álmodni sem tsabad Uytt.
Melyik tud nagyobbat hasudni: X árasat barátja Tolt a tréfának, e(ty T.dá.«ai alkalma valöl lalkoxik két cxigany gyerekkel, na pnrdék mélyítek tnd ntgjobbat hu a dm kap egy hatost.
A* egyik pardé rákezdi : áss ám látUa i
■ nagysága, ággár nrfit í „i^ egy aynlít Qeki
I Tágou ar erdiínek bogy i „om.éd halárba i. hullott^
a gubics. Nevetve h»llgat4 I a furfangoa ciifriovt
oa monda hit te mit tudsz a másikhoz fordi.lv? ? I|'
purdé. Lo meg latUm a méitóságot ¥ÍxsJi kisasx-
«onyt_agy veru fel á foglyokat mint a jé^esP a
ke»«bol á buxat aztán egy ny„|at *gJ faarapiar*
lenyelt még nem ii csuklott míáuna, ngitti a midi-
rikat mint a falu kolotnpa. Micioda te gaaember ea
mir nem iga*, tuxndix. X. urasig sokat tartott a v»M.
Iájára . hamarjában elf-|«d«. hojty e. tréfa, a pwdit
pofon TágU. Ejnye nagyságos ut biswn n uem tZaa
csak hazadaág. K
Na M már raia oiegnyugodva v1xalája eróuyón « pordénak egy florest adott i jót nevelett elhamar-kodaaan.
Skott Waltert egy j.ben magnólUtá egy irhoni koldoa, ílenk axiuekkel ecsetelve nyomoraságát hoir •egiteaé meg egy Cél wllingrl. A költC zsebébe nyaít «s mert nem volt fel, — egósz sillioget adott a kol-dusn.k, mondván : Bde ne feledd, h„Ky most .gy f^ •illingemmel adósom vagv!' a koldus igy fe^h'-.Mem feledem! Ls kívánom, liugy addig illene önt a Mindenható, nig viafaa nem tUeUm !*
* Heme tanuló korában egyik Uoulótársáhoa kftvetkezS levelet intézte: .Küldj nekem 20 Ull«rt k&icsOD, különben ében balok a te k&ttségeden t*
Vasúti menetrend.
Érvényes május 15-től líwrj.
A buda-pesti idótmuUtó óra szerint,
indul KauiiHiirúl
Vonat ftova .
•"m Ura Per<-.. idS
306 KMÍk.láohae^Dombovir. Fiúméba 4 4H regg^
S'* - • " - 2 SÜ délat.
212 Huda-P.au- 4 B8 r ,
22 • 2 6 dilit.
204 - 11 30 eatv*
^l:íBécahe(8«oinbatbely, B*« Ujbely Wí)5 Ö regg«l
*'! • U 48 Mlv.
Jlo Sopronyba 3 ^ d4lat<
tO'A Triesstbe éa Pragerhofon kereaattt!
Oráct és Héc«b* 4 5o r»gg«J
X)l Tneamtbe és Pragerhofon keressttll
Urác. is liúcabc j 47 d(iIu
Brkrsik Kanís-inra
honnét:
2l$ Eaiék.MohAro Dnmbnvari. Kinmeboh ] 41 déhu
í06 ■ • . II 11 astve
£3 Bud.-Pe.tr5l 4 *, ,
^\ ■■ - ■ 2 5 dii„t ;
3l4 Bécsből tSíombath. Bé»-irjhely)f.l5l lu 27 e3tve
?i« « " . -. "■ " - « & "ífl
Jlb Ropronybol . . 11 fts delel
tH Bécsbül Orácz, Marburg PragvrLuf
f«»8l - - 4 12 t«cv,|.
■i'^t Trieszt », Bécsből Marburí.Prager-
••«' W5' 1 21 délut.
Üt»4 Tri.-szt-es Villachbót Prág^rhof f«l»l 1! — estvo
Uarbnrrb* eutlsjku«u V.ll,,,, „ Fraueenutb •
Ertek es váltófolyam okt. 31
3* meUtiquM t>4 20 ; r>* , n-.n- koí.-.ö. 66 80: 186' > kiilladalmi kolc^in 110.—: bnnk-réazT. 840. ; hiu>!iuté*oti r«msvÁay*-k 2l3*7ó ; I^onduu 118 10; magyar töMteb<:rrn<íiu^i )nn riny 77 25 í teTnesvári foldtnherni^nl.wi kot-▼ény 76.— ; erdélyi fóldtebermentétti kótveuy 77 50; faorvAt-sliivnn fnl<H"K«rm-nté<*i kótvény
85.50; e*üst 104 90; <■«. kir »r*nv 56-5'/, ; Napoleond'or 94.71/*; arany jár. 74 50; márka f>8 50.
Kolelós sterkesztó ■ Bátarfi Lajos.
Pályázat.
A f. miháljeveczi (Muraköz) róm. kath.
orgonista és tanítói állomásra ezennel pá
lyázat hirdettetik a tanitó évi fizetése 315
frt. oszt. ért. 42frt. fapénz, temetési stolla,
2'/i hold szántóföld '/, hold kert, szabad
lakás, 2 szoba, 1 konyha, kamara, pincze,
istálló. A magyarnyelv tudónak, horvát mel
lett elsöbsége van. Pályázni kívánó képe
sített tanító urak, folyamodványaikat f. év
nov. 30-áig az otíani iskolaszéknek be
küldeni szíveskedjenek. (4U2 1 3)
Kelt Nedelicz, okt. 25. 1877.
Novak Károly,
(•7. kanonok esperes plébános.

S

Luhl Marclt-forrán Magyaroazág Beregmegye
t e r ni e n v H.
Orv..ni t.-kiuté.jcmk i«*-u ii«T.iiiyvi/«l réxaint méR Miii« SA|I"I ,,.; nem fordult alkatréacckin1!. r-nitit e«pk wrene^ nstx*-trt«.*ii-t fuCva k.T&ln hatx-unak jnmr-rtrk «••, íölfg mert Eyengébh ^.rt^xvui-Ml.tRiliaii. át- g*iíA*tit*K W>* kMfltt «mi«* l-au, **Ia-nuMmj-i t^lHic ismert *cik^l<>gr3 isr.tiirTÍiE#kflél. S mt« a ftxatiatl
s.«d-lin*>ji iijiatáMiitől, addig a fúii< köt-.tl seéniaT g-ax4aK*ága n ev.'igvhstata xlk&tré-K*k, a he'*f tostrr-.«eki>e vai<> cj-ort c« t>i«ti-, Mvriét mkiiz... K«cn tiílajaflirsáe^nak kn*rfính<>tí it Marcit, lorrá.-**•'» kirujr. rl.imvt i«. hof^r a hol a S«ltersl, G leiCherterfí
Gie^höbli Ridelüi Vechy tat n«.«in ««»b«d a«n.»vi»rui..m-
lián -;»t..«p>M' ji.vjiiivviífk :.,.,.Mv>rtr«»kii*, n-m alkiimaihatók, -i t.ulu .MarFii-.í„rr.-i«-ti» » irKJ.'.i.-krtn.Tabb batát m*il"U folvvast 1, <.:..,jtnik. Hogykö eshilyig l*á..tBlnakDál l.iiln-im tartalma mi.-itl *ik«rre] alkalmadat-.. — Kr..-. állitis'.kat orv*, t-kmte-v«?k liiti.i.ylatAJ is*,;,.! ák, .neiv k iiiirkii>«K kiváuságtra Wii-xmjg-?■-! in-L'kii*l<t-in.-k A Luhi . Margit 'forrás vb nap* tikcm-l „1 (....^.tM-un miud«imrniii tüdí- lefzöszervi-. ««•«•-, tél, hagy bólvaafaiatalaiakaái, kwiió imi.uuu bi/.Ui.\u:i t*j eiválaazUauK-iiU .-- Imrsxvaa nátron tartalmánál (<•%•?* m tit «zájvir. f.tgak ciin-v-rvilá^iál is.
it orra 1 használva a 1 eg ..'(<.'-sím:'sr*1*^'' rs leRkrliftne-
s-i-b i'.nl .* forrás-trliiyyrlötig
r Kizárülafjiís főraktár
ÉDESKUT Y X-.
m k ii.Ii-.iri !Í«v*:.yvix-«í.ili:t.>.rxl itii.lni^M.'n
Kupim.ó a fuvaros valamiül a thlékl ^vógylarak és fiiszíTkereskdi'sekbfu i4^"> 4- 12^
ooooooooooo
Vlfilejsia
.lyi.t..r
l>r Kil
l,.,-li .r.,-<i.l,M. által IJ.tsjál.ar. Ncn. itsdt [Szászország). Már több. miül WJIHI •ikerrel aifjiu,laU
OOOOOOOOOOO
OLL SEIDLITZ-PORA.

M
^ak akkor valódi, é^^^oí^V^™1*'11^ *SM
.|f>yc:n m«■«■.»mUittatáait; a*ért ó?a int*ni *. kc.iön(ié(tft az ily«ti l
stvánj>.k i-á*:ir!ii«a i-lk-n, miutbopy *i(ik c-ak ántititra vununk
nutvjt. , e
Egy lepecsételt eredeti doboz ára I frt o ó.
Valódi nuiSaégbui ut| x-tsel jelölt cs£|fek
RANCZIABOfiSZESZSÓVAL.
■ ■
A te^uicjljisiuiiótib i>u*rgrIy*5 §xrre a ss«tiT«di'i id
inden b*Ui ég k«l»ó fryaludasnál, a legtoljb bciepiíij rlli-n, mii -denoftnfi ••>bttlé«>kt fPj , fill- í» foKfájá", rí-ei «t-rv*k és nyílt *t-b*V rákfekélyek, üsrük, sxemgy^adai. miudenHemü bénoláa és áíiül.-a «tV atb. ellen.
' Cvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Vsl^di miaZnvgh-u %, f tf! jríült civvr^knpl.

D
OHSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. Krobu M. és társától lterffeubou ^'orrégiibBti.'i * K'et. lialm£j-z«irol.M Tali«:p i.yi .1 ■. rf.j.edel^mli^n el f.ir duh'. í»j kusr.tt »s egyedül., tnel.i ...,,.„ ,.,. ,:„,. i.ananilhat.í.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. e
Yalúdi minőségben a •-fial j«l6t
Raktárak : Si.-K nin.HI Práger Béla gyógy. (i+) Rosraberg Jóas. (x) K.'sselbofer JAXB. (xl Ri>senfeld. Barcs ^x) Dorner 8. dák-tornya ix) Göncz L. T. gyógy K a r i d Bernatxky A. gyógy. K a p oa-¥ár (xf) Kulin 2. Ix) Schröder Sándor gyógy. Kaproncsa fxf-> Werli M. gyógy. KI.IÍJ («•! C>ac»ioovio« Itt gyógy. (x») KOttol Ist gyógy. Keszthely u") Scbleifet A. x Won.rh F. Körmend (xt) Rátx Jan. Szombathely (x) Pillich Ferencz gyógy. Sopron (x) Mezey And. gyó.y. (xj Molnár L. gyógy. Vírltu (x») Bcca J K gy.'.gy. Bánok-St.-Oye rg\ ix. .'. C. Piliic gyógy. Zágráb (xl Mitlbacb S gyót-y. x) Irgalmasbüi gyógy, (x) Ht-gedQs Gv. gyógy .x*| P«rkl«t Jan. tyigy s z a I o n a k ix) Schoarz GuszUv gyó'gy. Karad (xl Rooblitz 1.1. x) Bernálzky A.
CIROP PAGLIANO,;:
ffyeneaen FMren«-sh."l hoza.
. _ a tort, vérrt^ztitó hatása miatt
_% xltaUban i.meit. i .ney 1 Irt. - 1 ládárska 12 üTeag«;| lu %0írtnak poütantaivátiynyat Taló bekflldéae mellett, b^rmei.tre küld.t.k aiu
MOLL A cs. k. udvari szállító, Bécs
(261 45-021 Tuchl.uben W.

Hild Ferencz
köbánva tulajdonos és kőfaragó
N.-Kanizsan.
Műhely király utcza 39 Raktára város templom melletti Weiss fele házban.

A n. é. közönségnek ajánlom dus választékú
l;i és érczkoporsó raktáraimat
minden fcNzi-n'l^-i-i. n m. madracz vánkos, szemfödél, virágok, koszorúk. Sir lámpák és különösen márrány, !io-imik. valíidr ni .i n t li a u s e n i gránit t:s ni:is kübúl
nagy viia.->/i.; u sírköveimet. >H íirbukolataimat óselvála-
lok kisebb <~s nagyobb kripta, valamint (Miik'kWhcket, az előadott rajzszerinti iii'-szit<;>ét, rövid idú alatt, a legolcsóbb árért. —
Az építkezésekhez alkalmas köveket, mar annyiból is legolcsóbban szállíthatom és kész vagyok bár mely con curentiának megfelelni, minthogy alkalmas köveket saját kőbányámból álitnm ki, a melyekből a bécsi cs. k udvari múzeum és cs. k operaház épitéséhci is használtattak, a melyek nem csak szépségre, állandóságra kitűnnek, hanem még az idő viszontagságának is megfelelnek, ugy szépségben és állandóságban kitünneJc az ujoian megnyitott kőbányámból a márvány lépcsők, s végre malomkövek, czement táblák templomok-, konyhák pallóínak kikovezesere, rendeléseket a lehető gyursau és ulcsón eszküzlök.
(484 4-*) . Tisztelettel
Iliid Ferena
Njujtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi mark va-y 218,750 forint
jj yují
lás, mt-ly a it..!jMii ktrniay áli : " j
Kten MJ ttorvezvt «l"ny«> »titum áll, bugy néimü^ h.'m*^ Ic-<plyá*a alatt 7 nor-olÁíl.a,. 46.200 nyer.-mrovnek okvetlen ki*»r soláx alá k^ll kerülni? k-.fik v^iWu,.-^ 375,000 biruil.lmi már. k». »»ey 218.750 forintnyi tf nyerőmen jnjrcl wsrtrák ért^kb.-n pedig :

1 nvefi-m a ui. 250.000 1 nyer. i m. 12,000
1 I.Vi-l.m. 4 IIT. ■25 000 23 nyer. á ■ . 10 000
1 iiy<-rrm. á ui. 80 000 nyer. á m 8000
1 u rerem, á HK 60 000 27 tiyí-r. A m 5000
1 uyfipm. á m 50 OűO &2 nyer. á m. 4000
1 i've'em á m. 4U OCO 2t*» nyer. á in. 2400
1 nycr.'m. á m 36000 410 X Hl 1200
í ti\«Tftn á n: 30.000 tiKl i y*r. á t.i. 500
'•i nytr^m x ni. 25 000 7(« n in 250
f uy.r.tn i m. 20 000 nyer. Í KI 138
7 nyírem, á m. 15,000 stb. t-tb.
A uyoreméuyktsorí.ilAüok ferr&zerúleg lií.at.ita*a. meg-
határozvík.
A legközelebbi rUÖ ax ál ram által biztonitott nveremény-
huiAs pínr ki9.»rsoi»* lilvatalosai v«a Mefajlapltvt f-i ' *
1 cgé«* eredeti 8ors;e(r)nplv ára c«k lí márka »aif) 3 frt 5»t kr o. M.
«'
1 .
. , . , l|. . .
t eredeti i*rt-
rl
Valamennyi mecl.i.,, u Ósiifj el«lefet Éiy aellett azeeeei .■ - \ ! vingyobl. zftlletik, miud^uki magal az alla:jj c legyet kapván Kilfink kezében
A megrendelésekhez a megkivintató hivatalos tervezetek d.j náikal mellékeltetnek, niind-ii l.uaáa uun pedig fel'g.'.lit.',* nélkül küldjük résztveTÓinknrh a hivatalos hu*á<i jegyztt-t
A nyereméuvek kifizetést* miinlenkor ponti.nan az áiiaasjót-álláta BHIett tűrténik s.akár közvetlen tm-gkul<l<-* vagy kívánatra i'-rdekeltieiuknek Ausztria mindt'n nazynbb i.iczain fennálló r.^Aae-k.'.ttetéseink által kézbesittelhctik.
Vállalatunknak mináe.ikor ke lvei.-tt a <r.-roncsé tek eul
tekietélyea eyereaéey hízott gyakran ei elei feiyveaeayek.uk
ur?endvúu az, melyek az .'r<i.-k.-ilek...'k k.i/.vetleu fix'-ttf ti. k ki
Az ily a legilllirdabb alapon ..MIZV.. v.illala'nál, rlö.rUt hatúlsg mindenatt t)izt«n«á|r^al K U.jOI<-ak,-bb részvételrf számit-hattiii, kéreUk. már a Itizell kuzis alatt ii minjen mejbirá.t
aiaél tlieb. de m„,i<„<„u< f m ..veaiter 15 ike .-iGtt kervítle-
ail alulírott baukl.ázboz n.i.-<„,
Kaufniann & Simon, bank és váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladása min U'i.n^rölt ftll.i[nkntv,*.iiwK', vaauti r sz-
vény.k- .■» kiilcs»u»i,r>jefjt!kt.rk.
U- I. Köszönetünket fejesre ki ezennel ax irántutik eddig
tanuitott biaalomért : felkérjük az oj ki« .r.oli-.il. részvételre.
fSiorekvésQnk ezentúl is oda iránynland mindenkor ponto. éa sri-
lárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megélésedénél ki
érdemelni. Fentebbiek.
.4SH 1 ] — 3~<

A keleti háború
vidékei
a m\ kiviteli flaletünki-t a keleti habom töké-;«tte kénytelenek vseyui.k a rhiaa ezast jryá-runkat ptlh*e;riii é« a napy Chin* c*Ust ke#»lftQiiket a eyin keit/..tésí Áron álul igeu oks^n eladani. Artffgrxékok: rendelí*re ÍH-fy"n •■állíttálnak.
(48i 2—12) Leszállított ara:
elSbl. nőtt
1 db. lr&aiaj sa. 5 — 2 —
2 <ib. gyertya tartó 8 — 3 -
fi kr> tartó S-— 270
1 dl. czakor rs. if M \f
6 dl). De&sertkéa 6.— 250
6 db DesaerWilla 6 2 50
1 db. aó tartó — -70
6 db. káve»kaoal 850 150
t> db. evőkanál 7 50 2 80
6 Ah. x*zt.tlikra 7-5<) 2 80
G db. xaztxlivilla 7">O 2 80
1 db levfamer" f.-— 230
1 db. tejmerÜ H5O 150
l dli. cxiikur ue
Irncxe zárral 14'— 8 —
Lrgnjabb kíielŐ gomb kéx»let géppel á 1 frt. Tvegduía. 9*ok állat fejjel i 40 kr. 1 db dohány »el«ncxa '2 frt. d.«ei. úr rx.álí, th*a , kari kannák, tábla dinek, uiraodolt «xakorsxórc t-i'i, szerviz, fofrpiuka tartók, eexot és olajUrtók és még más tárg)ak é]» oly bámnlatos olcsó árért eladók.
Kalontiíen figyelembe ajánlhatók :
6 db evőkanál \ „ ,,
<; dt. kéa ( mind e 24 db összesen egy dísze* e db Tiiia ( Etnlban 24 frt helyett csak 10 fórt
ti db kávéskanál}
fgyan as britáuiai exUstbül minden ÍÍ4 db. egy Ktuilian c.ak 7 frt.
Hr/iidrlcsek postai utat.vét mfltvtí pontosan ssátlittatnak.
PREIS E. Bécs Rothensturmstrasse 29.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Auflage.
| Als Festgescheuk bestens empfohlen :
Siebente vennehrt e
Musikalischer Hausschatz. 135,000
Concordia.
Anthologie classiker Volkslieder.
für l'ianoforte utui Gesang.
\ Erster Bánd. Elég. geo. 7 M.
Uioie Sammluiix, dercn Abaatz fűr ihreOediege.iheit büret. [eDthiilt über 1204) unaerer hcrrlichen Volkelieder und bietet all<-ii Freuoden Toiketümlicher Musik ciné willkotnmeneíJiibe.
Leipiig, 1S77. Moritz SfhSfrr.
Zu beziehen durch J. Wajditss BuchhandlungGr-Kanizsa.
Sueben ersc-liieD uod ist durrli .1. Wrtj.lita'a Buchhttndhinií (Ír -RaDixsft zu beziehea :
Illuslrlrto
k 0 c Ii-Z M I ii li íl,
Mittheilungen
übnr Erfahntngen, Ncuheitnii uud FarUehritte BIÍT dom Qobiete
der Küoh.- und dfr Tnfel Wüchtntlkh «t;ie .Vii'iinwr. — l'rt'u vi*Ttr.ljilhr!ich 2 Hnrk
AUen Kiwli-n. Hi'itüU,' U.»uur.>iinaeii u. ». w . g«nibM(iu
ders ab«r d«D HHUetrauen suwie Freuoden «tper ginen THM.
wird eift Rine willkorDropn'* Uabe sein. (4S7 1 - 1 '
Leipii... ..kiob.T 1RT7. Mnrltz Sohiifrr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pályázat
; A kis-kanizsai (Zalamegje) községi elemi népiskolánál
iegj- éri 4()Ü frt., yii frt fa.italány <; tisztes lakással egybe-kűlött rendem tanítói állomás jővén üresedésbe, melyre
jezennol pályázat nyittatik.
1 A pályázni óhajtó tanító uraktól itiegkivántatik, taopy
? törTények ért. tanképesitettek legyenek s hogy kellöle? felszerelt kérvényöket s egjéli bizonyítványaikat s kereszt-
1 levelőket hozzá csatolva, folyó évi 1877. november hó 2ő i?
1 bezárólag alulirthoz Nagj--Kanizsára beküldeni süiveskcil-
jcnek. Az ilomás f. ív 1877. deczember 1-én okvetlen el
foglalandó. 491- 1-3-
, Kelt Kis Kanizsán, 1877. október 29-én.
Farkas László,
iskolaszéki elnök s nagy-kanizsai fógyrnnasiami igazgató.Wtjdits József kiadó-, Ur>- 6s

nyorss»)tu nyoo

-K»nns»L.

NAGT-KASIZ8A, 187?. norember 4-éa.

88-11

XXX.

Tlienhatodlk évfolyam.ggy taám 10 kr
Hlroslsssk |
g hMÁbos petittorbao |
;»»>od««ot 6 • m.ndíD |
lotibiii torért 5 kr. i
SYII.TTÍBBES |
' „ronkiot lOkréntí- I
uuek f.I. Kicotári illetik minden

ZALAI KÖZLŐIT
elftb:
ÍALA-BOMOGYI KÖZLŐN'

A lap ntUtni rinit
knal«a.enr«k a uerkesxtSbot, anyagi réaiét itl«tő kStlemanyek pedig- s kiadóhoz bérmeatTf
imexendSk : NAGYKANIZSA
Wtsssfesbiz. Birmentetle»n levelek c«»k ismert ■ a ak« táruktól fogadtatnak el
Kesiratok vitása

y.g.nins.YJiroH helyhatóságának, nemkülönben a ,n.-kanli»»l kereskedelmi 8 lparbank", * ^.-kanizul UktrékpéniUr'. a ^alame^yel Utalásos tanltótesUlct", • „n.4anii8ai kluded-neveli esryesftlet". a „soproni kereskedelmi e iparkamara n.-kanizsal kUválasttmáuya'1 8 több megyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkiní kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

A magyar klsdedóvás ujabb mozzanata.
A kisdedóvis és nevelés a 30-as évek í.u — némi visszaesésekkel — tetemes gjirapodist nyert, de a legnagyobb len-nuletet kétségtelenül ez évtized elején ész-ielbetjDk, midón résiint a Fröbel-féle gyer-mekkerteknek divatba jötte, részint a P. Szathmary Károly által 1873-ban indit->»M ózott .Kisdedvédóegyesület' és a régi .terjesztő" között jótékonyan versengő mozgalom keletkezett, mely azzal végződött, hogy 1874. júniusiban a két országos egyesület egy most mar nagyobb körű .Országos kisdedóvó egyesületté* alakult. Ez álul a régi egyesület nemcsak njabb és mozgékonyabb elemeket vett fel, hanem egyúttal két termékeny eszmét is sajátjává tett: a n 5 k munkaképesité-sének e téren keresztülvitel é t s ez eszmének egy bennlakással összekötött óvónői képezde álul megtestesi-tásét, s másodszor e jótékony in tézményekországos elterjesztését, tebát a falusi óvó intézetek felállítását az országnak ha lehet minden községében.
Az első czélt egy a czélszerüség minden kellékeinek megfelelő képezde felállításává], mely folyó év januárjának 21-én ("mint erről olvasóinkat akkor bővebben értesítettük) ó felségeik jelenlétében ünnepélyesen megnyitutott, az egyesület elérte.
Az ujabb mozzanat, melyet itt jelzünk, már a második czélra vonatkozik: a fa. lusi kisdedóvó intézetek olcsószerü felállítására, melyeknek tömeges létrehozásit az egyesü-

let s illetőleg annak titkárt (mint indítványozó) két eszközzel kívánja előkészíteni. Ez eszközök egyike azugyancsak S-athniáry álul benyújtott s a képviselőház álul kcd-vezöleg fogadott, (de fájdalom, közbejött országos események által szőnyegről leszorított) törvényjavaslat, másika az eszmének népszerű röpiratok által elterjesztése és így a törvény Ulajának előkészítése a közvéleményben.
Ez eszme nagy norderejét hazánkra nézve, azt hisiszük, nem kell hosszasan fejtegetnünk .
A kisdednevelés a városi polgárok gyermekeire nézve is áldásthozó, mind emberbaráti mind közgazdasági, mind nemzetiségi és nevelésügyi tekintetben: de százszorosán áldásos lesz az nagy részben föld-mi veléssel foglalkozó falusi községeinkre nézve, bol a gyermekek gondozása még csekélyebb ; hol kivált szorgos mezei munka idején igen sok munkaerőt kiméi meg ; vegyes nyelvű községekben az országos nyelv elunulasára s a kulöDiajuak rokonszenvére vezet, — a köznép értelmiségét pedig általiban és nagy mértékben növeli.
Mint nagy, országos eszme tűnik fel az, ha meggondoljuk, hogy főként szülői gondatlanság miatt Magyarország kisdedeinek több mint (ele pusztulván el: a statisztikusok kiszámítása szerint, míg más müveit országok népességének megkétszerezésére körOlbelól 30 év szükséges: Magyarország népességének két annyira növésére százhuszonhét ér szükségeltetik.
Ha meggondoljuk ezenfelül azt r t e-

mérdek kárt és veszedelmet, mely, a magokra hagyott gyermekek által okozUtik. és hozzá vesszük ehhez azon egyszerű és ülc^ó módozatot, melylyel a falusi óvodákat az egyesület behozatni törekszik: nem habozunk kimondani hogy a kisdedóvás emez ujabb mozzanata nemhogy kivihetlen és képzeleti dolog lenne, sőt annak föl nem karolása, nem teljesítése volna megfoghatlan nemzeti közöny és hanyagság.*
Ily falnsi óvodák tettleg ii léteznek már hazánkban : ilyen a b. Vay Miklósné áltál felállított g 0 1 0 p i, ki az indítva nyozó értelmében egy jóra való falusi leánykát a szomszéd tállyai intézetbe pár bóra gyakorlat végett bekuldvén, falusi óvodáját már ez évben létrehozta; valamivel több kiadással létesült ugyanilyen Nógrádban Szirákon gr. Dégenfeldné által, Sorok-síron és kettő Fromontoron, hol azok nemzetiségi tekintetben is nevezetes szerepre vannak hivatva.
Egy éven it, könnyen szerezhető alkalmas kerti helyiségben, gyakorlatilag betanított falusi dajka vezetése és felügyelete alatt az ily kisdedmenhelyek száz, legfeljebb százötven forintba kerülnének a nyári időszakban, midón a legnagyobb szükség vau reájok. Egy félfedelü szín elég volna elhelyezésükre.
Nem teszszflk fel hazánk törvényhozásáról, nagyobb birtokosaink hazafias áldozatkészségéről és emberbaráti érzelméről s
* Ctak • alpokban olTutak a .ZMai KOi líny'-ben, iofj ci.k a< «fj Hibáid kiutrk** (Bo-■ of7) 10 ÉT alatt k^uatr éf«tt la a kOftaig fal* a miniig mag-okra hagyott t-btrm ryarmaksk jstfka k&vetkestabtn.

hazánk józan köznépe értelmiségéről, hogy az eszmét mindenütt fel ne karolják s létrehozni ne törekedjenek; még mielőtt törvényhozásunk, — miit hiszszük és refnél-jttV — azoknak kötelező felállítását emberbaráti és hazafias szempontokból kimondaná. V. U.
Zalamegye kCiönségének.
(Folyt. és vége.)
7. Szoríthatók • »öbu torgó védkS-
teletek:
a) a polgári hivataluknak megfeleld szol
gálatok léteidre • táborban uállott seregnél,
ugyssintén a hadsereg éi a hoovédség állandó
intézeteinél, es kiegészítése csapatainál, illetőleg
a 03. kir. honvéd pótcsapat-paranctookaágok-
nil, és as osztrák cs. k. honvédségi nvilvánlar-
tóaigokoál;
b) a szükséges munkalatok teljesítésére,
kapcsolatban a hadszíntér előkészítésére rendelt
csapattestekkel.
A kiegészítési ciapatoknak, illetőleg * m. k. honvéd potcsapat paraocsnokságokDak és az osztrák cs. kir. honvédségi nrilvantartó-ságoknak azonban, az ily védkötelesek csak annyiban bocsátandók rendelkezések alá, a mennyiben a viszonyok a kérmfi-iparoaok különös segélyét tennék szükségessé.
8. A védkötelesekaek ezen szolgálatokra
való kiállítását igénybe venoi s aiok alkal-
mssáea iránt rendelkezői, jogosítva vannak :
a) a kosos hadügy mi aister a mozgósitá*
és háború ideje alatt a monarchia egész terü
letén, a hadiizintérbez tartozó restekben azon-
b»o caakia as alábbi c) pont alatt említett fö-
hadvnér é» parancsnokok működésének kei-
detéig;
b) a honvédelmi minister a hooved»égre
nézve, ssintéa a foUttbi a) pont végén körülírt
megszorításai;
c) a fohadvesér éa as onállólag mftködo
hadtestek parancsnokai, mukódéaök megkes-
déiének napjától fogva, az alájuk rendelt s aTÁRCZA
A balkáni rózaaberek.
A mirSl csak rege nó\ tán, Rcje utó) é« iojteleni -, ÜOfj itt «gykor teoittS rolt: A«t éa moat fölfede«eni.
Régi török temeti, ét Bínne camk nők fekiceoek ; H*l*vÍE7 o&k, tselid »4p Fátrolof UTÓ f*j«k !
Hogy itt e fO bknonyáal Kötet porló föld helyett: Sok, tok olh»mvftdott iiifei, Forró «jk»t rejteget.
8 bog? M«kn«k H*ratt*i Kik mir •IbamTidUk rég t E rónákat, e bokrokat Sier»t«ttel ültetik.
Hadd legjeosk gf Bóuik fcdMfék a but; 8 sIiárTt e töTiwkke Ingjén mindeotltt u
filuir«t*lt *ÍTÍber«k L«f7«D iö * t«natSr Cll.gokból, t«ió boldb.M, N<CUB ri t teruntff t
De as Ur b*hunyta tsevét, Éi cuk ifj törtiiíbíteU-Kofj «c tlltnUt cj*p*tj* Rombolt 1 bántok felett-
p, tf
A uap r4«» porba ball; IHa nijtk, ki. U*«lkA, lfín<J, mini ír|»)mttT»nnI !

ÉJ as alTÖk ití • földben, A miiSa as «ate jö — Nen hallják már riráf cyWten Hofy mit HÓI a temeti.
Nem hallják a Méretétnek M«fiiokott gjöngid uaTát, A mr'j -tóllolt • róxaákbtVi Hoxsájok a fCldöo it.
£ haljett etak tompa dfir^at, U«aase dörj*«t hallanak ; EWoauLÓ s&rmararbftn Idegap, bideg •tavak !
8 ssiTQk njra ébred, raiskat, Himn es por eg/eaftl; Verni, íájni kaad a Mirha* Elhagjatva, •gjtdöl I
HoldT.Iágnál légbe k.lnek LerisTk a föl dp órát, Cwnde* jajjal, k^«tÖidel*« SsáJlacak a Uftu át.
A ki bálija, bár nem látja: Sóba nwa felejti el, Ah t 0 jajwó a nÍTéb«o Olj rémei rissbaagra lel!
8 asóta eaodák tort*DBek A mi alig bibetA ! ViUMefbeo a tor Ok nép Napról-napra egjre n8.
Vakon rohan a csatába lliotba O.DÍ *alani 1 — Talán a balkáni lányok Jaját TÍ!I hallani T I
Kik dereny? körrooalbao
fitállaaak a lágw át,
S bontott bajjal, houtu jajjal
Vgj kitérik a csatit!

S addig fognak airni ríni BzakadatlaDUl Ulán, Míg ujabb róssik,fakadnak A utbadtág lis#ilin I
HAJTHÉKTi FL6RA.
A virágok királynéja.
- Bege -
Egy gJÖnj-örü kert ságiban, ssomorufU-sek alktt virított a röcaa, & TÍrigók kiriljnéja. Miadeo reggel magiátógatt* a tündér, bőgj arao;bajába tUsxöo egj fealö bimbóctkit, búgj teo*6kolbaaaa arctiról a napién;beo caillogó, resgó harmatot ét kibitö iUlitóJ édf« alomra stenderedjék. Fia oj-iroo a nap egetű • ugarai ellen a ssomorufüsek nem bírták megvédeni, a tOndér a patak rizébOl mentett 1 araoyoeaté-Wl Öntötte kelj bébe ai üditA cseppeket • mikor már'a Ük lombjai sárgulni kezdtek, mikor u oasi tsél uomoraao sutügva ssedie AJdo«at*it a * foDDyadt falevelek kost, mikor már éjjelenként meg-megfásta.k A virágok, a tündér boatna baja riomlott, • csak mikor * oap meleg tóga garai a Homorú fttsek vékony sudarai kost téTedestek. ssabadulbatott aeg 0 könnyü terhétől.
Kj6ze\ boná egj moklepte ^ad korbado-sotl | alatta öroksöld njujtogatu kereutfilka-■al mdáit. Amodább ft jicsint éa a koronavirig hajtották le «xemérme«en íejecskéiket. A padtói nem measte patak csörgedecett, mellnek kriatálj tükrében a uerénj aefelejt* oésegette uurkék ssemeit.
Hj kösel egjmáshos áll a virágok kírálj-néja : a rússaJ ajác»rU, a koronavirág és as Öröklőid. De ■**. rolt köptük békéa egyetértés.

A rác** sséptégének tudatában elbísakodva megTetette őket. Ha olykor olykor ellátogattak, houá, miadanDj-issor sértően éretteté velők ssépaégéoek tudatát. Ilyenkor astán a jáczint elkomorodntt a méltatlan fogadtatás miatt, a kU n efelé JU és a korona virág pedig síirü kö-nyeket ejtettek ; csak a komoly örökzöld maradt külsőleg váltosatlan* ó láUcölag nem béntódott meg a rőcaa gogje miatt, de azért a gyűlölet annál maróbb lángokban csapott fel lelkében. Bármily féktelen vala boszurigya, mit sem árthatott neki, mert a rózsa a tündér kegyencse volt. Híg a többi virágok télen át egytól-egyig elfagytak, addig a tündér gondos ápolása alá rette ssöabitt rostát és mikor a fülemüle ének*, újra megresdült a csalitban, a róna ismét teljes díszében pompázott.
Fájt a nefelejtanek, a koronavirágnak és
ajácsintnak, hogy ennyire el vannak hagyatva
hogy minduntalan tapasstaintok kell a rosta
feltuvalkodottságát. Kérték, könyöröglek neki,
hogj tanúsítsanak egymás irányában kölcsönös
szeretetet, barátságul, viseltessenek egymás
iránt bizalommal; esdekeítek, hogy ne vesse
meg őket hadem inkább réssvétével, leereszke-
désével enyhítsen fájdalmuk terhén ; ök ugy U
elismerik fölényét s nem is rajtuk múlt, hogy
nem oly szépek, elragadok, mini A, a királyáé.
Ánde minden békitési kísérlet hajótörést szen
vedett * rossa büszkeségén. Megdérietteo uiasi*
totta vissza ezen merész ajánlatokat. Kzeutul is
csak épen olyan maradt, miot edd igeié. El eljött
a tündér, forró csókot lehelt a királynéra s a
többi világot figyelmére sem méltatta. ^
— Mért vagyok én olyan csúnya! Engem nem szakit le, nem tilx keblére, nem szeret senki. De mit is aserntoe rajtam ? Hissen szép

hadszio teréhez tartozó, vagy MMI határos katonai kerületekben;
d) a hadi é« főhadí parancsnokságok, sa
ját területökre né*ve és azon terjedelemben *
melyben, a kózöfl bad ügy minister, illetőleg a
fölebbi c) pont alatt megnevezett paranosnok-
ságok, által, a rendelkezési jog reájuk roház-
utott a másfelől a m. k. honvéd kerületi pa
rancsnokságok, illetőleg ai osztrák cs. k. hon
véd párancsnukságokj, szintén saját térülőtökre
vonatkozólag és a honvédelmi minister, illető
leg a e) pont alatti parancsnokságok részéről
reájuk bizolt rendelkezesi jog korlátai között;
e) a veszélyezett erődített helyek parancs
nokai azon helyek körzetébei, mihelyt azok
hadi fölszerelése elrendeltetik;
t) a többi katonaiállomási (hadtápi) és vár parancsnokságok, illetőleg a megfelelő honvéd-parancsnokságok, saját szolgálati körükben s az illetékes hadi, vagy fÓhadi, illetőleg m. k. honvéd-kerületi, vagy otttrák honvéd parancsnokságoktól nyert felbatalmasisuk alapján és terjedelménél képest.
9. A hadi czélokra szükséget szolgálatokra hastoálandó védkötelesek kiállítása, a fenntebb elősorolt hatóságok és parancsnokságok felhívása folytán, azonnal eszközlendő; és pedig:
a) a közöshadügyministAr megkeresésére
a honvédelmi ministor utján ;
b) a honvédelmi míníster felhívására a
magyar korona országaiban a törvényhatóságok,
vagy kerületi hatóságok, illetőleg a monarchia
másik államában az országos hatóságok állal;
c) a 8-ik pont c) és d) bekezdései alatt
elősorolt paraucsnokságok megkeresésére a hon
védelmi minister utján, a közelebb emiitett
törvényhatóságok, avagy kerületi hatóságok
illetőleg országos hatóságok által, s azon esetre,
ha * késedelem resiéiylyel járna, közvetlenül
ezea hatóságok, vagy a járások tisztviselő, ille
tőleg hatóságai, vagy végre a községek állal.
A S ik pont e) és f) alatti bekexdéseiben említett parancsnokságok, a törvényhatóságokhoz, illetőleg kerületi hatóságokhoz, vagy, kfiiö-nöaen sürgős esetekben, közvetlenül a járások tiszUÍBelóihez, illetőleg hatóságaihoz, vagy a községek elöljáróihoz intézik megkereséseiket
A közigazgatási hatóságok és tisztviselők úgyszintén a községek elöljárói, kötelesek az e részben hozzájuk intézett megkereséseknek ha-ladéknélkül eleget tenni.
Ha a véd törvény 18-ik szakaszában említett védkötelesek, azon vármegyének vagy kerületnek illetőleg a monarchia másik állama bao azon hadkiegészítési kerületnek, határain belől kiváolatnak alkalmazásba vétetni, a melynek területén a szükséglet idejében tartózkodnak : azok, a kiállításukra hivatott közigazgatási jirá*beli hatóság vagy tisztviselő, illetőleg közaépi elöljáróság által, kötvetlenül azon hadseregbeli vagy honvédségi csapatnak, illetőleg állandó intézetnek adandók át, a melynél a szolgálatot fogják teljesíteni és a nélkül, hogy felavattatnának, kincstári ellátás végett ottan mutatandók be.

Más esetekben pedig as Uv véd köteleseknek a járás bel. hatóság, illetőleg tisstviselÖ, avagy községi elöljáróság által való átadása, hacsak azoknak rendeltetési helye ennél közelebb nem fekszik, azon hadkiegészítési kerületi parancsnokságnál, illetőleg azon honvédségi kiegészítési csapatnál s esetleg m. kir. honvéd pótcsapat-parancenokságnál és osztrák cs. kir. honvédségi nyilvántartóságoá), eszközlendő, a melynek területi körébe esik a szolgálatköteles egyének tartózkodási helye.
10. A hadkiegészítési kerületi parancsnok
ságok, illetőleg a honvédségi kiegészítési csapa
tok s m. k. honvéd pótcsapat-parancsnokságok
és osztrák cs. k. honvédségi nyilvántartóságok,
a védkötelnseknek az emiitett szolgálatokra
leendő bevonásánál, az által vannak hívatva
közreműködni:
a) hogy az őket megkereső közigazgatási hatóságokat, e részbeli hivatalos eljárásukban, a netalán Bzükséges és vagy a hivatali székhelyen, vagy az ahhoz legközelebb állomásozó hadseregbeli, illetőleg honvédségi csspattest álul nyújtandó karhatalom kiszolgáltatásával támogatják .*
b)hogy közvetítik azon védköteleaek átvé telét és tovább szállítását, a kik, az akkori tartózkodásuk helyéül szolgáló vármegyének, vagy kerületnek, illetőleg hadkiegészítési kerületnek határain kívül és tul teljesítendő szolgálatokra, vsnnak rendéire.
11. Azon védköttlesek, akik, a föllebbi
10 ik pont b) alatti bekezdéséhes képest, tovább
szállítás végett, valamely hadkiegészítési kerü
leti parancsnokságnak, illetőleg hunrédség-i ki
egészítési csapatnak s esetleg- m. k. honvéd pót
csapat-parancsnokságnak és osztrák cs. k. hon
védségi nyilvántartóságnak adatnak át, mindjárt
ez által lett átvételók alkalmával, a nélkül, hogy
fel avattatnának, kincstári ellátás végett bemu
tatandó k.
12. Az ily módon szolgilattételre átvett
védkötelesek, a reájuk bízott szolgálati állomást
önkényesénél nem hagyhatják s a polgári hiva
tásuknak megfelelő szolgálatokat, ismereteik
és képességök teljes felhasználásával, lehetőleg
legjobban tartoznak teljesíteni; és erre, bevonu '
lásuk alkalmával, kellőleg utasitandók. |
13. A hadkiegészítési kerületi parancsnok
ságoknál, illetőleg honvédségi kiegészítési csa
patoknál s eseting a m. k. honvéd pótcaapat-
paranctinokságoknál és osztrák cs. k. honvéd
ségi nyiKántarióaágoknál bemutatott ily véd-
ku'elesekoak átadása és tovább szállítása, acon
szabályok é* módozatok sserint történik, a me
lyek, a bemutatott tartalékos, vagy huzamosan
szabadságolva volt katonákra, illetőleg honvé
dekre nézve, vannak megállapítva.
14 Ezen védkötelesek, bemutatásuk napjától kezdve, a szolgálatból való elboosátUtasuk napjáig, szolgálati alkalmaztatásukhoz képest, mindazon illetményekben részesülnek,* melyek, a hasonló állású személyek javára, a hadseregben illetőleg a honvédségben vannak megszabva és pedig azon illeték-láb szerint, a mely az illető csapatra, vagy intézetre nézve, a hol alkalma-

tatban állanak, időnként meg van állspitrs,
Ha azonban a védköteletek, a hadkiegé-szitési kerületi parancsnokságnál, illetőleg honvédségi kiegészítési csapatnál, esetleg a m. kir. honvéd pótcsapat-parancsnokságoál és osztrák cs. k. honvédségi nyílvántartóságnál mutattat-nak be: ezen esetben, szolgálati alkalmaztatásuk kezdetéig, a gyalog közlegények béke-láb szerinti illetményeiben részesülnek.
Azon esetre pedig, ha az ily egyének, felsőbb rendelet folytán, már behivatásuk alkalmával, havi fizetéssel ellátott állomásokra való szolgálatidéi végett jelöltetnek ki, a szolgálat megkezdésének, iWetöle,- - uo.RáUú helyre való elutazásuknak napjatói fogva, a megfelelő tényleges szulgálati illetékek élvezetébe lépnek.
Azon védkötelesek, a kik a fenntebbiek szerint kincstári ruházatra biroak igény nyel. rövid ideig tartó alkalmazás esetében s általában, ha est a katonai, illetőleg honvéd»ógi hatóság czéípzerünek és megengedhetőnek véli, a kincstári ruházat helyett, naponként az ö'tizörÖB ru-hakoptatáai átalány erejéig terjedő kárputlás-ban részesíthetők és szükség esetében) egyes ruhadarab Ki.al is segélyezhetők.
15. A bzolgálatból való kilépés alkalmával azon védkötelesek, a kik, a tartózkodásuk helyéül szolgáló vármegyének, vsgy kerületnek, illetőleg hadkiegészítési kerületnek határai belől, voluk alkalmazva, kötvetlenül e 1 bocsátandó k.
£llenben az ezen határokon kívül és tul alkalmazott egyének, ha ugy kívánják, azon hadkiegészítési kerületi parancsnoksághoz, illetőleg honvédségi kiegészítési csapathoz, esetleg m. k. honvéd pótcsapat-parancsnoksághoz és osztrák cs. k. honvédségi nyilvántartósághoz, szállitandók el, a melynél (10 pont) be voltak mutatva.
Máshová való visszaszállításnak csak akkor lőhet helye, ha ez álul nem háramolnsk nagyobb költségek a közös hadügy javadalom terhére.
Felhívom tehát a megye közönségét: hogy ezen szabályokat, saját^ területén, kellőleg tegye közhírré s tisztviselőit ós a községek előljá óit, ezekhez képest utasítani ne késsék.
Kelt Budapesten, 1877. évi spptember 4. SZENDE BÉLA m. k.
honvidelmi mioister.
Bűnügyi tárgyalások Jeg>zékc
a zala-egertzegi kir. törvényszéktől. 1877. é v i november 8-án. 2357/B. 877. S«. 1. Mardalits I»tván ujonci ssokevéoy elleDÍ ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés-
November 9 é n. •2340/B. 877. Let. Siente Juli súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügy bon végtárgyalás.
2346/B.877.Si. 1. Fehér János súly. teati •érténél vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
November 15-é n. ?325/B.»77. Sí. I. Kovft. Jinoi sikkasi táaul vádolt elleni üfyben kir. t. ítélet hirdetés.

t •■■ Nsvember 16-án.
1765/B. 877. Sz. 1. Frokazar Katalin &, társa tolvajláasal vádoltak elleni ügyben «ég tárgyalás.
November 20 á n. 2262/B. 877. Sí. 1. Nagy János és társai emberöléssel vadultak elleti ügyben kir. t. i«. lsthirdetés.
November 22-é a. 24O2/B.877. Sz. 1. Pers Pál sikkaszUuii vádolt elleni ügyben kir. t. itéiet hirdetés.
Z.Egernegen, 1877. évi november l-éo MUZSIk KÁLMAN,
iroda i
Helyi hírek.
— Halottak estéjén a kegyelete*
érzés TÍrasztott a porló hamvak felett, hovi
egyeseket ugy mint családokat a szeretett és
tisztelet csatolja a megemlékezés bánatos érze
tével. Hullámzó néptömeg járt-kelt a temetőben.
7—8 óra közt as eső sokat ártott és mindenki
hazafelé sietett; későn jött ez az eső, a hervadt
virágokat nem keltheti uj életre, virulásra.
— Malál4/*á&. Báró Trebersburg eir--
döfl s neje siűletett BogyayoA felsA-rsjki la*
sokat nagy csapás érte, 10 éves Olga \tin-
okt. 31-én reggel meghalt. A temetés oov. t m,
a vidék általános részvéte mellett történt.
— Sajnálattal értesülünk, hogy Zala.
me^ye kir. adófeiugyeiúje Kherndl ur, ki igii.
ságszeretete és munkássága folytán köztisztele
tet vívott ki, a megyéből távozik
— Heti vásáraink szokatlan látogatottak, sokszor népesebb mint az országos vásir. Eladásra szánt tárgy Bok. Gabona-ár szilárd.
— JKis-Komáromban tegnap nagj
tüz pnsziitott.
— Magyar franexia angol-maitre
ürömmel vesuzúk a tudosiiást, miszerint váro
sunkat Szarvassy Mór ur-— oly ovelv-
tanár szerencséltető jelenlétével, Illetőleg itinu.
radásával, ki nem, — mint többnyire ez eddi
giek — a franczia és angol nyelvet csak néme
tül birja megismertetni ifjúságunkkal, hanem
hazai nyelvünkön ib. Ideje, hogy már cgv-rr-
ily alkalomra akadhatunk és ifjúságunk ...
része is képes kielégitni vidéki nyeiv-ism--r- .
vágyát, mely ápreheudálta ama czéllalegyszer
smind a német nyelv megtanulását is egybekap
csolni. — Az emiitett mailre ur azonkívül i*
nagyon kitünú ajanlatokkal rendelkezik és fel-
tehetni engedi, hogy városunkban muküdése
megfelelő pártolás meliett — sikeressé válaod.
— Ajánljuk a t. köxönség kiváló figyelmébe.
i. S. ü.
— J>ainoki"Gaál Gyula jeles színé
szÜnk jutalomjáték* kedden, nov. 6 án lux.
Kioldandó darab .Basi Bozuk" 3 felVODIÍÍUS
bohózat, melyet a jutalmazandó maga irt A re
hetségee színészt s írót ajánljuk a t. közönség
pártfogásába.
— A törők-sebesültek javára a o.-ka-
nízsai elemi iar. iskolák összes leányooveu
dékeí 4 '/j kilo, a kisdednevelŐ egyesület óvo
dás kisdedei pedig 3'/a kilo tépést'és sebkdtMsem vagyok, illatom sincs zokogá, busán ai igénytelen nefelejts.
— Valóban, ha királynénk itt nem volna,
mí lennénk a kert szépei; de ő elhomályosítja
szépségünket. Esküdjünk ellene össze, törjünk
királynénk élete ellen — {akadt ki a jácxint.
— Irigylem királynénk báját! ó min
denkinek kedvencze ; bárki jöjjön kertünkbe,
illatával magához csábítja — szólt közbe a ko
ronavirág. — Én már meguntam az életemet.
Csakugyan türhetlen már tovább, mit itt ne
künk szenvedni kell; elviselhetlen királynőnk
magaviselete. Herczegnők boldogoknak érzik
magukat, haegynyiló rózsabimbót letéphetnek,
engem pedig agyon tapos minden járó-kelő,
mert azt mondják, hogy nedvem méreggel van
telve, s jaj annak, aki megizleli, mert annak
halált hozok. Engem nem fűznek csokorba,
nincs helyem senkinek an ablakában, csak rej
tekben kell tengetni nyomorult életemet, mert
ha a szívtelen emberek kipuhatolják holléte
met, irgalmatlanul kitörülnek az élők sorából!
— Balgák! — vágott közbe higgad
tan az öröksöld — sopánkodástokkal mit sem
segítetek magatokon. Kislelküek azok, kik
saját sorsukkal nem tudnak kibékülni, kik
szüntelenül mások előnyein, szerencséjén té~
pelődnek s boldogtalanoknak érzik magukat,
mert a természet megfosztotta tőlük azt a külső
hiu mázt, amí Bok előtt kedveltté, szeretetté
tesz, de ami idővel úgyis lekopik. Látom, tí
irigyek vagytok. Ei nem szép dolog tőletek;
de ha már vérré vált bennetek, irigyeljétek as
én helyzetemet, Éo e zugban meghúzom, félre
vonom magamat, nem áhítozom szépség, fény
útit). Múlandó az; ma van, holnap már vesztét
sirathatjátok. Maradandóbb érték után töre
kedjetek, olyan után, mely szépség nélkül is
kedveltté tesz benneteket. Ti csak szépsége
miatt haragudtok királynőnkre; én büszkesége
miatt gyűlölöm. Majd eljön egyszer az as idő,
mikor e vétkeért sújtani fogja kérlelhetlenül
as igatság ostora!
— Szerencsétek, hogy én e tájra kerül-

tetn, mert ellenkező esetben, nem láthatnátok hercsegnőket, grófokat, — szólamlott meg büszkén feltartva fejét a rózsa. — Avagy talán azt hiszitek, hogy azok a ti kedvetekért fáradnak ide V Oh ! ne hi*yjétek. Az én isteni szépségem, fölt égés illatom vonza őket erre s ne álmólkodjatok azon. hogy nektek egyetlen pillantást sem szentelnek, mikor igéző bájamban gyönyörködhetnek.
A nefelejts, koronavirág és a jáczint lesütötték fejeiket; ciak az örökzöld mert bátran • királyné szemeibe nézni.
— Azt is értem — folytatta még feljebb
emelve fejét a rózsa, hogy ti mért törtök ki
ellenem oly epésen; értem, tudom, mért hullat
tok oly gyakorta égető könyökét. Méltán iri
gyelhetitek szépségemet, sorsomat. Nekem sza
bad bemenetelem van a királyok, herczegek
palotáiba; csókolhatom a föld csodás szépségű
hsjadonainak eper ajkait, miért sokan egy
egész életet adnának; helyem van a legszebb
menyasszony kossorujában, velem ékesítik
hercsegnŐkaek a fejfáit. De téged, korona-
virág, kerül mindenki; undokkal fordulnak
el tőled, mert rut vagy, elhervawtod a bokró-
tát, melybe véletlenül jutsz, — halált hordán
magadban. — És te örökzöld, te nem irigyel
néd szépségemet? Ah, hát mért forralsz akkor
boszut királynőd ellen? Irigy led 1 s rútságod
érzetében a pad alatt, bújva az emberek szeme
elől vesztegless, és mégis büszke, önhitt vagy.
— Nem önhitt; ön becsem vezető csillaga
tetteimnek. A lélek ferde kinövéseit utálom,
ostorozom szegénynél, gs>«dagnál. Nekem nincs
nagy igényem; beérem azzal, amit birok. Nem
esenkedem királyok, herczegek palotaiba. Te
pompázol; de egyszer csak sárgulni, hervadni,
fonnyadni, hullani kezdenek a levelek és te is
majdan ezek sorsát osztod, míg én a magam
egyszerűségében a hó alatt is tovább élek —
felelt az örökzöld.
— Csalatkozol. Nem-e takarnak engem
szorgalmasan be, ha közeiget a zord tél ? —

ssakitá félbe a róssa, megvető tekintettel lajtva u örökzöldet.
— Igazad van; hanem meglehetik, hogy
megfeled ketnek rólad. Te as emberek gyá-
molitáaára ssorulsz, mig én a magam becsiile-
tébül tartom fönn magamat a holepel alatt ÍB.
Ha illatod figy, ha színed halaváoyodik, meg
szűntél az emberek kedvenccé lenni. Ma szép
teljes vagy B agy fordul, bolnap nem dicse-
kedhetel szépsegge).
— Joggal vagyok irányotokban büszke;
erre feljogosít magas rangom és elévülhetlen
szépségem — rekeszté be szávait méltósággal
a virágok királynéja.
Lassan-lassan rövidültek á napok. A nap sugarai elveszték melegüket és a rózsát még eddig mindig nem kötözték be.
Az örökzöld a jácintot, a nefelejtset és-a koronavirágot befödte leveleivel, hogy megórja asokat a fagy ellen.
Végre a rózsa már nem viselhetvén el a hideget, imigy könyürgott alázatosan az örök-•öldhöz:
— Elbizakodásom tulragadt a határon. Be
ismerem irántatok tanúsított viseletem mél
tatlan voltát, de bocsáseatok meg. Legnagyobb
nak, legssebbnek hittem magamat, mert min
denki hatványozott s ez által olyanra vete
medtem, mit ezennel torodelmesen megbánok.
Most látom, hogy a rang, ezépeég nem ok,
hogy alattvalóinkkal érdemtelenül bánjunk;
most látom, hogy mind egyeülők vagyunk,
hogy egy királyné életét szegény pór ment
heti meg; most látom hogy míndeukit egy-
aránt becsülnünk kell. Bocsássatok meg; ezen
túl legjobb barátotok, testvértek leszek. Meg
feledkeztek rólam, itt hagytak a dermesztő hi
degnek, légy kegyes a társaidra árasztott jó.
szivüségedben engem is részesíteni! Szánj
meg, könyörülj rajtam, obi légy nagylelkű
megmentoje életemnek-
— Boldog vagyok emlékeztethetni sza
vaimra: sárgulnak, hervadnak, fonnyadnak,
< hullanak a levelek s bármily szép vagy, bár-

mily magas rangod van, még sem bírsz kiváltsággal arra, hogy ezek gyászos sorsát sikerül-Lesd ; elhiTvadsz te is, lehullsz te is, mini akármelyik közönséges alattvalód. Mivel a sors nagyra vitte dolgodat, metsső gúnyt, bánUi-makat kellé't tőled kiállanunk, legfeljebb csak sértü szavakra méltattál bennünket; de íme! egy váratlan fordulat éa a királyné a fúldhös tapadt pór nagylelkűségére szorul! Fel ej le nem a multat, felejtenék mindent, de tudom, hogr tavaszkor ismét folytatnád vérigható gúgödet, újra a büszke királyné lennél. Ei lenne hálád. Vedd el bűnöd jutalmát — válaszolt ünnepélyesen az örökzöld, társait jobban beukarra.
És reggelre a rózsa megfagyott.
Mindnyájan örültek rajta.
— Lássátok, mit ér a szépség, mit ér a földi fény, mit ér a hiu c«ilU>gás ! Klégedjetek meg azzal, amivel megáldott benneteket a teremtő. De ha valamikora sors kegyébefogadn* benneteket, okuljatok királynénk esetén — intette társait az örökzöld, mikor a ternu'aie. levetette hóból szőtt köntösét.
És azután boldogan éltek.
VIRÁG-HEGYI.
kirándulás.
As h*lUtas>k minden xjkoD, Já iiiíret Toll Fel»ö-R«;koB.
Nem megyek és mégis mentem.
Furcsa kifejezés, mely az ak»r«t leíejezésének is beillik.
Hja, akarat és szándék, igazi gnómi játék, alvilági ajándék.
Akarok én sokat, szándékom is elég. de * véletlen határoz — kegyesen, természetesen.
Kedves és nem kedves leveleim átolvata-sskor, mely egy kirándulásom befejezése után halmozódon össze, régi jókedvű ismerősöm, bs-ráuira koszorújának egyik örökzöld levele helyezkedik v ö r ö sbőros széken fehér papírral véletlenül nemzeti esi tett karjai közé, véletlenül mondom, mert s szerkesztői papirkosat


Penalár maradvinj 1877. M«pt.j|",,„.|
30-án 4° 484
Pénztár számla 19 HiteletSuek. Betét saámlának Váltó
Kötvény és válta kamal »«áml. Előlegeiéi!
Seiratáai dij .
Kéaedelmi kúrát
Keluég
Sjáralék „
Kintlevő kamat
Váltó kamal
Betét kamal 3",', ili-lík
Adományosáai .
Frank betét .
brtékpapir ,
Betét arany
Arany kolteOQ kamat
Frank költsön
Frank kölcsön „
KIADÁSOK : 18 Adós Pénztár számi.
Kötvény éa váltó kamat sr
HaajGved.Iem saáala
Ti.xti fiiefés
Beiét kai«at 3",, illetek .
Bélya* ill-fck ,
É.té.papir ,
Értékpapír smelvéay ,
O."'.'...: -l.j '.
Ar4i.y é- l'Uik kaaaat ,
Alany Uel-t Franc betét
tdtak »* nekünk elküldés végett. |^_ ffőnft * v^"rt teatv ^menőiét nevében ■? figyelemén, íogwijik elismerésünket nemet bux-^airou íaradoKUaikért mind az iir. iskolák tfini'ún^i- mioíl az óvodai nevelőbácai ét neve ,1,,-ni. ElküWütiuk illető helyre.
— A baltlton füredi weretethiz vin-
,1,-ii^rk^pezdtíjének pyümülcs- éa uAlAf* oév-
^rameEjoieot az 1877/K-dik évre. Kiadta a
bsifttou-türedi Bteivteiháí igazgatótanácsa. A
meprendelések Kanovica Oyörgy vincxellórké
pewifi itr«»ít*tó arhoz ÍD téten dók. A jelelun
kett-i: intézet kiváló e tenyésztésre alkalmas
terményeit ajánljuk az illetők figyelmébe. Bö-
rebb űtbaigazitással a sierkesztóség síivesen
■.zolg.il.
— Egy veterán. Dia.te.yrO. írják la-
■aüknak : közelebb hunyt cl megyénk egyik
loitiBzteMbea állott tin, Bán Sándor, diszelyi
^.Mfnt békállai birtokos 1848-49-ki. honvéd
.-úad<>8. A boldogult Zalamegvében H»rliidáu
ínilciett lM>6-ban. 1*24 ben í8 éves korában
.,/ osztrák hads**r«-gbe lépett s közvetlenül a
..•..tiHdíágharc* előtt liagyU cda * katonaságot.
>4« bau midűn a hazát veszély fenyegette, is
inél elhagyta polgárt aüá*át é» nemretűr kapi-
:aiiv lett. Csakhamar mint honvó-i kapitány
Limit vár Őrizetére rendeltelett, de a vár áruló
KirancsDoka feladván a várat ő is fogságba
eaeti. Később gasdálkodott, — majd a többi
régi honvédekkel ő is részesült századosi nyug
díjban: de nem sokáig, mert fondorkndás kö
vetkeztében nyugdijától elesett. Ez mélyen
stTté &?■ üreget; elbetegesedett, levert volt halá
láig. Halálára elkéazitteté bopvédszázadoei
egyenruháját és Saáry látván barátját arra
kVrtft, hogy sírkövére egyebet n«s irjoo, mint
_1$4$ —40 ki százados." Derék ember, j<> ha-
i.iíia és barát veszett el afc elhunytban.
— VillámlástMttuuk a délnyugati lát
határon oov. i-én este.
A .Balaton-Egylet" alakítása levében szükebbkorü értekezlet tartatott múlt vasárnap délután a „Veszprém" lelkes szer-ketztújéDél; határozatba ment, hogy a Ha Uiim-vidék borom szellemi képviselője „W«* !>rém", „Somogy* és „Zalai Közlöny" szerkesz-U<Í mielőbb együttes felhívást bocsátanak ki.
— RőtHd hírek. Veszprémben Szuper
színtársulata, működik. — A tábori távirda uj
;á szervtiztclik. — Mukhtár pasa hazáokban
•-ívkor körutat tett. — Jánosháiáo tűzoltó-
t-^rlet alakul. — Az onsz. budget hiánya
ir>.ö3?.838 frt, mely sxanyjáradék kibocsáíá
sával fedextetik. — A királyasszony London
vidékére megy rókavadászatokra. — Vele"
szánalmas áldozatai as autodáfé helyéről esetleg a székre keniltek ; szokott jókedvében levéo, mindssenti kalács fogyasztására hívott meg vendégBserető falusi lakására, felajánlván kocsiját sat.
JLecsüggesztett fővel köszöntem meg: nem mehetek! Sok a dolgom.
Uty nehéz volt ez a vissza utasítás.
Hiába, délelőtti időben történt.
Mulaszthatlan teendőim elvégestével ebéd után egy ritka örömei JKIZŐ levéllel látogatásra meuvén, kitűnő jó asegsxárdi piros borral kergeti ék rósz kedvemet, e hivatlan vendégemet s mivel a koczcziotgutás 6smagyaros mesterségét üztuk, és a .salamander" bűbájos hatása aUtt. CJÍ) kirándulásra hívtak meg, mely b e-r&nduláBsáfejlődott.
Kbéd után ievén (konnyü rolt Katát a tutbe ugratni;) — megígértem. Mentem, azaz hogy vitettem, kényeluit-a kocáin, felséges jó utun.
Mentünk, mendegéltlink, hetedhét orszá-gou, azaz Magyarország- és Belgiumban, de mégis hét falun keresztül.
Egyszerre plevoai sánezoknak is ueillOgidres gödrös utón zökögve — tapogHtám uldaibordámai, nem ugyan ai Etáéból eredet-tet, hanem a valÓBágos tulajdonomat, vaijuo ép-e még. Fészkelődésem okát kedves Uraam kérdezvén, szomorúan jelzem : hogy as e^vik sxolgabiró járása nem olyan mint a másiké, pedig egy a fizetés, egy a kötelesség is.
— Alit kötelesség!? ekg ha a köteles kö
telet kötelességből készít. Szolgabiró, Bzolga is
meg birú is ; a szolga engedelmes, a bíró p*-
nmctol és quitt. Vegye fel a fizetést. Puoktum.
— Nem ugy van azl
— Dehogy, a j ó i nem becsülik az em
berek, a rOBzat tűrik, alkotmányos magyar
betegség ez, szellemi csömör.

— kjh, nem ugy van már, mint vult
régeti, A jót megkülönböztetik a roaztol,
— De nem az utón! hanem más úton-
módon.
Paff. Várjuk be a jóvÓt.
Az alsó rajki kidőlt bedőlt kapufélfáju dárdába érve, a csárda mészárszékébe «iet-lüok húsért; különös ! caárda és hua ! Felfordult világ!
Petőfi a csapsxékbe ment volna eJŐször, óe mi prózai emberek lévén, vércse természetünket követtük.
— Mennyit vegyünk?
— Mind

«eb«iporc»elláü-hegedütk<izitettek. - Wno gel tábornagy nov. 1-én meghalt. -- Kapuváron 130 hát égett el. — Bih*rmegyei Dunkán 125 éves román paraszt él.
— Háborún hírek. (Nov. 1.) PUvua elfogUlása után a román hadsereg haza megy ; ezt jelenté ki a fejedelem. — Az orusz főve-zénylet lemondott Szerbia eooperatiójáról. — 130 ezer orosz van ŐŐO ágyúval Plevoa mellett. - Telisznél Hakki pasa 3 zászlóaljai adta meg magát. — Górni Dubniknál 2500 orosz katona, 84 tiszt, Kri>sznánál 1250 orosz esett ujabban el. — (Nov. 2.) Mukhtár és Izmai! pasák visszavonultak, 2 zászlóalj törököt Áisi-ában elfogtak a munkák. — Kan erősen bom-báztatik, körül van zárolva.
Irodalom.
— Uj zenemű. Taborszky és Parsch
urak budapesti nemzeti zenemfikerrskedésébuo
magjelent .A veresbaju' Lakácsy Sándor ere
deti népszínmű vének nyolct köskedveaségü
dala. Ének hangra zougorakisérettel alkalmaz'a
Erkel Klek. Ára a czimképes kiadványnak csak
1 frt.
— V j lap. Huszár Imre szerkesztése
alatt nov. 15-tol kezdve .Budapest" czimu po
litikai képes napilap fog megjelenni; ára t^éss
évre 12 frt. f. évi decs végéig 1 frt 50 kr.
— Uj könyvek. Barakonyj József
ref. lelkésztől „Biblia-Magyarázatok a szószé
ken s függelékül néhány egyházi beszéd" czimú
munka jelent meg Miekolczon Fra«nk«*l B.
kü.iyvkeroskedő kiadácában. A terjetielmes és
szép kiállítású mu ára 1 frt. 60 kr. — „A jövn
költészetének reformjai' I. A bölcsészet és tör-
ténetirodalom reformja. II. Az Crök költé^cet.
III. Dtiák, Kossuth és Arany tévedéseinek szo
moru eredménye. Irta Hollósy István. Mar-
maros Sziget. Ara 60 kr. „Falni! Könyvtár"
második évfolyamának 9 ik füzete ismét gnz-
d*$ tartalommal, ára 12 kr. 12 füzet 1 frt 20
kr. Szerkeszti s kiadja Vass Jenő Bertteyo Uj
faluban. Társszerkesstő Dengi János.
— A .Lednyok Lapja' 20-ik száma a kö
vetkező tartalommal jelent meg: A rózsa teme
tése. Költemény, Várady Antaltól. — Egy fe
hér rózsa története. Elbeszélés, Mikszát Kálmán*
tói. — A kosár. Színmű Csengey Gusztávtól.
— A gyermek órája. Költemény, l<ongfellow
után: K. GK — Gyertyagyújtás előtt. Apró cse
vegések egyről-másról, Laczháxitól. — Október
hó jelenségeiről. Közli: KŐezekhy Géza. — Fe
leletek, kérdezőeködések. _ Mindenfélék. —
Betű talány Ttsótagtalány, sakkfeladráDyrsserk.
— A marhahúsból ennyit, a juh hasból
ennyit, a diaznóhuiból ennyit.
S lőn a bárdnak dolga.
£ sokféle husvevésnél tudhatóvá lett, hogy sxakáca van köztünk.
Pardon, így már Petőfi ís megbocsátotta volna, hogy elsővé tétetAdött a húsvétéi.
Nem kerültük ám el a csapszéket sem ; bort aki angyala van, a bankónak nagy dö ge van.
Srép menyecske van a hátnál; no, amint ez tudva lón, lett lótás-íutás. Megjegyzendő Öten valáuk a — gonoszok.
Jú bor mellé puha kenyér, tó-paprika, ki lett vetve a fogyasztási rendkívüli adó.
Fizetésre rákerülvén a dolog, mert tetőtől-talpig tisztességes emberek lévén, nem szok-tuuk a tize testűi megijedni, hisz úgyis minden-féle fizetésre hozzá szukutták már a magyar embert fölülről is, alulról is, oldalról is, itt nem engedte a eors, hogy egy fizessen.
A számla egy torint egy krajezárt tett ki. Egyik élelmes társunk rögtön kivette a kongó krajezárt, hogy ő is fizet, & másik pedig elővette a FODgyos Üorest; és még azt monda az a másik, hogy ő többet fizetett, mert súlyosabb a rézpénz.
Jöhet idő, bogy igaza less. A polgárok bukása után a bank bukása nem lesz igen meglepő.
— Előre verthadnk! kiálts ránk Göllis
egyik adózó polgára. S a mázsás köveken dö-
czögve haladtunk tovább; fájdalom! a néraa
csend kietlenében, a kocsik zörej* rémesen adák
jelül a vadak és nem vadaknak, hogy holnap
vadászat lesz ; s pusztuljanak messze, messze e
vidékről. Lám mire is jó a rósz ut!
Kacskaringós utoo, hullt leveleken a esi pős esti szél hideg csokulódzása közt megérkeztünk a rajki szőlőhegy alá.
— Megállj János! A boros paiacskokat
vigyázva hozd fel.
— Te meg a húst hozd.
— Vigyázzatok a puskákra
— Niocs megtöltve.
— Mégis elsülhet As ember felsülhet.
Előre! S a csioos kis présház barátoá-
goe lakszobájába érvén, üdvözöltük a sxivélves házi gazdát, ezutial magát.
Caak ngy mint otthon!
(Folytatás* köv.)
BÁTORFI.

üzenetek, hirdetés. — Éten rendkívül érdekű | 38 hasábra terjedő, elegáns kiállítása, gazdag tartalmú lap megjelen havonként kétaser: előfizetési ára felette csekély, negyedévre 1 frt. félévre 2 frt. Szerkesstiés kiadja Dolinay Gyula, Budapest Öu-utcsa 15. ss.
— A .Hassno* Mulattató' czimú ifjúsági folyóiratra különösen felhívjak as ifjúság figyelmét. E havonként kétszer, színes borítékban megjelenő disses folyóirat a setdültebb korú müveit ifjúságnak van szánva. A 20-ik füzet következő tartalommal jelentmeg: ószi remény. Költemény, Kevicsky Gyulától. — Utsiéli történet. Haj*, B. BQtner Linától. — Gondolatok, németből. — Mim tanit az élűt? Elbeszélés, Bevicsky Gyulától. — Adomák. Közli: Patak y István. — A hegyekről. K sz-kmól. — Halottak estéjén, költemény, Somló Sándortól.
— A halottak ünnepe. Rajz. — A székelyföld
ről. Dolinay Gyulától. — Valamit as óráról és
a nap beosztásáról. Közli: Kőxsegby Géza. —
Apróságok. — A tőrük néptanító. Közli: Kajtaik
Soma. — Innen onnan.— Vegyes közlemények.
— Számrt-jtvény, rejtettszó, ssófeladvány, meg
fejtők nevei stb. — A ,H. M." előfizetési ára
2 frt7"oepvedóvre 1 frt. Szerkeszti és kiadja
Dolinay Gyula, Budapest, ósz utcma 15. ss. A
két testvéri«p ára félévre 3 fr< 70 kr.
Színészet,
Október 30. .Szép Mifchil" regényt* itinmú Ji')k»i Mórtól. A darab bírálata lapok utján — ugy tiiixsiflk — eléggé iitnerete*. A mi az e]<-i»dáftt illati, nincit kifogi*uük alleoe Dilnoky, Vibar, 8»entojy é» Mártonfiaé tüatek ki még, a jatalmasütt KűmireSné (Mikhál) mellett, ki a köszörűkön kívül, nagyobb pártfogást érdemelt volna.
OkL 31. „Három c*npü kacaaa vig op«r«tt«. KfFjrikc a legmalattatábh daraboknak; ezottal mej-matatták süoétseíuk, hogy-a vidéken is TAD hatá-roxou tehetség, csak a kellő támogatás ne hiány-aaoék. — Aradi és Vihar O!Y O^yeseo alakítottak, bőgj a fővárosi saiapador >* beosQletakre válhatnék, Ciarár, Hártoaty és Dílauky (spanyol ifjak ) Csa-tároé, Lipcseyn« mindannyian «lism«ráit érdemelnek. Ji otóbbi, Sofonia kisaMmony, kitOnG alak volt, miut mindig A neki termett szerepekben, míg Csatár né kedves énekével emelte a darab sikerét. — g csekély ssámban.
Nov. 1. .Molnár és gyermeke,* ismert hatásos sxiDmfi. Kifogáslalanol vitték keresatol SMrepe-iket Dálnoky (gazdag molnár). Komi vetné, Tóth és Mártonfy; Mária kfll«ni.íen, megható alakjával. Csatár a harmadik felvonás difttlet kiállításáért méltán megtapsoltatatt. — Végftl még megjegjezKÜk, {hogy Jakab sieg&iyefl, kopott kottfime ugyancsak ellentétben állott a gaadag serf5t6 fiovaL) Köiün-aég kfisép ssámmal.
A nagr-kanlzesi takarékpénztár
részvénytársaság
1877. évi október havi forgalma.
BEVÉTELEK. 11
46,107 23 62,7Oí — 9.78014
6 06
101 85
184 60
17 62
66!O1
67697
2938J01
(54'36
—!— uoo
37| -400
»amU
Betit
Váltó
83,437 39
7\247J9S
20^74 —
2109,14
S97J91
92iij2O
876 5Í90
16 5^ 40029 91
847:91
116[-
Pénakéaalet 1837 okt 31 én OeaaeK torgalom.
5&l8Ol|«'2

Utazók névsora
N.-Kaniuán, 1877. okt. 2ő-tdl.—18l7. október 31-ig.
.AranykoroD á"-box rximaett kaillodiba. Ks.aer M. Beca. Qelbhardt I. Arad Dentach A. Deb-recaen. BrHn*cnallnr V. Orácx. Saarvaasr N. Varaad. Láng I. Beea. Inkej S. SiL K.rei.t. Oosarí N. Caik-tornya. 3n»tíj 8. Béca. Kőnk M Prága. Dáríd 8. Qries. Kobo. N Kapoitár. Lipiti S. Brllnn Beaanjai N. Egrr. FSrk O. Temeerár. WeUi H Steiemark. BunkoTica N. Soproo. Bonca N. Prága Lamm A. HrOnu. Berber X Bíca. Kobn H Beea. Wieoe R. Hambnrg Spieaer M. Beca. Pollik N Peat. Walii. 8 Béri. Liatik N. Perlak. Vraneaica N Calktotnya. Lobi I. Klatenfurt. Scnerca. I. Beca. Krotutein N. Neulicz. Wagner J. Berlin.
.Aranyilarra ia-Qot caimsett qxállodába. Hiraenel 1. Domború. Gluek 1. Becj. Bott E. Bada. Peat. 8cbmidt A. Pola. Leutner N. Badapeat. Saenteii Gy. Zetoa. Kobhmeier A. Sopron. Saombaty H. Tar-■ovár. Wolf 1. Peat Horvátb Qj. BaletDa Nagy 1. B..Hag7aród Weiaaer J. Fiume. Freiud F. Bndapeat. Klein N. Caáktornjra. Fekete P. CUktornya. Or»n-berger A. Bndapeat Andor F, Éebérrar. Bregwer-walter ti Sráca. Weiaaer 8. BndapeaL Schmidt N. Badapeit. Scnertx A. Frankfurt. HerbiUr U. Bada-Pe.t. Kuteciki F. Budapeit. Kasaner N Sráca. Nagy K .S«.-Mihily. Weiaiman A. Budapmt. Zakál M. Perlak. Qnaman N. Beca. KoiáraíU N. Beca. Wnn-kiea F. Kapoarar £iíer K. BudapeiL Kialin II. Bu dapeat. Blum N. Becaebely. Karótz M. Qrica. Han-man N. Zágráb. Sohn M Harburg. Hnrglica A. Bn dapeat. Bauer A. QySr. Erdélyi A. T..Saerdabely. Bobár A. Scmegy. Weiu A. Viavár. Altbaner A. Gráca. Uera Gy Győr. Ffeiffer A. BrUau. Weiaaer A. Ungrár. Hollán N. Bndapeat. Merpn 8. Bio. Bodonyi A. Somogy. Rameder F. Zágráb. Fiacber P. Herenei. Liaaiákni Poriak. Elfold H. Gráca Man-b«rger N Beca. Furat. H. Béu. Uajoi A. A.Lendn. Wniuk F. Peun. Jankorics N. Bécs.
,O r o ■ a 1 á na-boa climaett aaállodaba : BeiniU 8. Budapett. Lefkoiti U Bulapeat. Weiaa •t Qjőr. Herafeld A. Boglár. Strauer M. Domborár. KraDi E. Bndapeat. Bertteaheun K. Grácx. KOnig F. Kbrmend. L»wy G. N.-Bajom. Harberg E. Sekrat. Salinger R. Várasd. Hochiinger S. Venprém. Kai-lingerE. Pen. Scbweiger G Budapeat. Kobn I. Béci. Eraoa 8. Caáktornya. Bartbeio 0. Febérvár. Kefeleta I. Fehérvár. Jaeger F. Budapeat Nagy 8. Budapeat. Kokn L Béea. Lengyel 11. A -Lendva. Popalt I. Arad. Sterle I. Bocs. Hayer A. Kapoirár. QaU I. Moháca. Szableoraki 8. Budapeat. Engel I. Arad. Sternberg J Budapest Walder D. Arad. Hanaberger 3. Beca. Heinrik 1. KaaAncaa. Schwara A. Gelae. Volioger G. Kapreocaa. Wolf 1. Frankfurt. Steiner E. Prága. Kengyel P. Dombom. Enrenfevt kf. Pest. Hamer K. Wotfdorf Ueu I. Gráci. Alkabaj H B«cs. Eiricber M Lendra. Lenrey H. BokareiL AugfelJ M. Kotorí. Kohn A. Soproo.
Szerkesztői üzenet
S525. B. A. Sümegi. Megkésett; .ajoáljuk.
2626. K. Oy. Balaun-FUred. Néhány példány
küldésére kérlek, aert több aaúlöi gaada óhajtaná
birni a néviort.
2627. 8. S. KSsaonettel Tettem, de már kéijn.
Magán levelet irok.

2528. K A Gödöllő, lntéakedtuak.
2529. Gy. A. Már TiaazajottOm otán vettem
■xivea leveledet.

2630. M. P. KovefO-Eőrs. Magán levelet irunkl
Saives üdvoalet !
2631. L. 1. Caabrendek. Vettak; mihelyt te.
rflnk engeoi köxöljDk.
25S2. B. Zall-Egersaeg. A megtiiatelS .örökért osainte kOaaSnet.
2»S3. S. I. Oarabrjuci Nem kllaolb«jak.
3634.. K. Caáktomya. Sajnáljuk, bogy nem u~ UlkoahaUunk. A. kslumeny jő.
253Ó. >L B F .mind a kettő jó, mielökb kOaölteUk.
2636. M. V. Budapest. Megemlítettük ■ megemlítjük minden neveaeteiebb alkalommal.
Vasúti menetrend.
Ervénjee májm 15-tól 187t>.
A buda-pesti időtmuUtó óra szerint,
IBSIBI Kanilaáról
Vonat hova :
■aám Ora Pere. Id5
306 Eiaék, Mobiei.Uombovár • Finmeba 4 48 reggel
216 .. . , 2 30 dílat.
Sl2 Buda Peetre 4 58 reggel
202 26 délnt.
SO4 11 80 estre
813 Becsbe (Seombatbaly, BeesUjhely felo)6 8 reggJl
101 . 11 48 estre
116 Sopronyba 3 38 délnt.
103 Tríeiube é> Pragerbofou keresalOl
Grái-c éa Hécabe 4 50 reggel
SOI Tnesttbe é« Prágerbofon keresstal
Grárs «• Bécsbe I 47 déla
Brkciik KaaisBiira
216 Eaaek, Mokáca, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délnt.
206 a , „ 11 11 eatve
303 8uda.PeetrSi 4 20 reggel
801 8 5 delit.
211 9 44 eetve
814 Bécsből (Siombatb. Béca-I!jhely)Mol 10 27 estve
XH ., „ . .46 reggel
316 SoproeybO! H S> iUml
114 BeeabS! Oráca, Marbnrg. Pragerbof
felSI 4 12 teggel.
301 Triaeet éi Bieabil aUrburg.Prager-
k„f (.151 1 21 délnt.
«H Tri .it-ée VilUchUI Prágerhof (elSl 1! — —tve .
Marbureb* o*atlak<iwM VllUri, é* r'rtneeueetb e
Hei.1
Kavaatker 4 t* Mnakar M kJ
44 A Enistus hajicskájár.tl Maié VIU
Vaaareas a 24 B. .ár
Hétiű Imrt- berca.
K»ia Léuail
S*-rd» Kaf Ibert.
> ' Csütörtök Gottfriod ll''i,lek jTiadar
Zó Harc... (•£
2n D, <neter M
27 Neostor lé
Ji Terem fff
10 | o
Ji T 29 A
Bát»rll Laj«*.Legújabb orosz-tőrök csataíérképek. xxx>oQoooooqoQooooooo<x Wajdits József
^X^OOOOOOOCX30000000O0OC könyvkereskedésében Nagj-Kanizsán
ternó-nyereméoy-jegyzékét
Uljes magyarázattal, minden szakban nagyobb nemú és i Z6T1 Meeres mit den Karten des BüSpO-
rus und der Dardanellenstrasse,
ára 90 kr, postán szétkQldve 95 kr. Továbbá
Látogató-jegyek
angol, franczia, bristol, színes és gyászkeretfl 100 példány
Wijdits -lóaef íiadó-, lap-ét nvootdmtalaidori«« «vnn»aitó ttTO«»aa, Na«j-Kani«ián.
KJ
o Hirdetmény.
A csáktornyai polgiri iskola rajztermének a szükséges bútorokkal való felszerelése végett felhivatnak a vállalkozók, miszerint Írásbeli vagy szóbeli ajánlataikat e tárgyban f. évi november hó 6-ig az iskolaszék elnökségének nynitsák be.
A szükséges tárgyak körülbelül 300 frtig — méretei és számai az idóig megtekinthetők a polgári iskola helyiségében, vár Ilik emelet.
Csáktornyán 1877. octóber 28-án.
Konyári Mihály,
(494 1—1) iskolaszéki elnök.
Titkos betegségek
kültíi.üa#n
férfi-tehetetlenség,
roagftmleiek, fa u gyca ö fo I jftoo k (mj.ro b«fecskendexe« nél-kfi), h ólyagb ánt. 1 ro & k, hnytkAro* d»giniipk, bír-k i ü t é ■ e k. ha, meg olj idülufk is, tavibbá kÖatTtjny, I P-h é rfo I y it, hdaiámgörciOk A hiva.ú*bani me|rsava,r4a nélkül a, legg/engédebb módon, hMonaseuvi Kerek *lka,lm&zá.u. iliwl biimulftto^ B y ori 4a győkerra gyógyítáar* találtuk.
Sok c-iPr asereiicaeteii kigyógyult egyeu köuönA iratai ke»-zt-lti)gha.,.i|jift bizonyítja exen gyógy-rendaier áldáaoaiigát.
A gyigykexeléa levél atján U történhetik. Gyégyaserek kívánatra megküldetnek.
Dr. Erűt L Ptstcm, két-Mi-ntcu 24.
Ugyanott kapható & hirea, mind* aki számára nélkfllhxhe-
tetleu könyr : ,At öoiegély," mely okutiat a,d a nemi vis«o-
nyokrúl, ifjakori böoökrSl tefaeteUenaegro'l, »tb. ea biztoa védi«t*rt
tartalmat rxgilyouU itb. ellan (lr» 1 frt.) (406 31—50)
o
plleisii
E
ooooooooooo
yyc jtyíifriitutik Dr. Kil- li*ch apecKÍaliala il- tal Dra«4ában Keo- ttadt (Ssáscortaág). Mar tfibb, miot 80OU
aiken-e! jyiSfyi.utou (447 11-*)
ooooooooooo
Luhl Marglt-forráö
asó1§c Beregznegye
terménye.
Orroai tekinUlyeiok aacn aavioyvisst rétcint zaég •ddig
sehol el5 nem fordalt alkatretxeksél, réisint ezek nersDetei önte-
léteiénét fogva kiváló hatásának ismertek el, fóleg mert gyengébb
axénsártartalomban, de ganlagabb felig kfitött sséoaavban, vala
mennyi eddig iimert itikéleg-es áavaoyviieknél t mig a Bcabad
sxensav csekélyebb jeieaUtn mtgóvj* a beUget a kiről afit T.
■sedelmes legalá (tartól, addig a feli( kStMt steasaT vaadagsáfa
* rj-ófybari*u ilkairíieek, a beteg teitrínekbe való gyön ét
bietoa felvétet esakÖsll. Éten tulajdonságának kSaxÖnheti a Margit-
f.-rrái *^n kiváló alAnyét ía. hogy » h^ * SaJterU, fl lllthePJfcTf..
GteilhSbll. Rldfllll. VMby. tat. haao&ló Bubad »a«aavtartak>m-
bau pjizdagabb áivanyviiek, tÜdÖTérzeaeknél nem sikajmacbatók,
a Luhi .Margif-forráa-vii a legjótékoayabb hatás LaelleU folyvaat
basxaálUUk. HofyklvetMtyai báotalmakoál Lithium-tarLalma
miatt sikerre] alkalmat ható. — Éten állításokat orvosi tekinté-
yek bizonylatai igazolják, .nelvek bárkiaet kiváoságira kiauég-
gel tnegküldetsek. A Lili .Marflf-forrtt-viz nagy tikerrel Rl-
kalmaztatik mindennemfi tioi- léfzétzervi-, fyoatr-, btí , k«fy-
bOhagbtltalaiaUÉ!, kiváló hatásának biaocyalt Uj-eWáiasxtitok-
üil és borsavas nátron tartalmánál fogva m nt scájvix forak ooo
oerválásnál i». "
Borral haaxnilva a legegéataégMebb éi legkelleme-
8ebh ilíJ- A fvráflürt&é
Kiiárólago. főraktár
ÉSDESKtTTY L..
m. k ndvart áATÍi,VTÍc-stall:M;iál Rudapraten.
Kapható a főváros valamint a vldíki gTÓgj-tirak és fnszerkereskdéfwkbco (^485 5—12)

Éljenek a törökök !
Ttchok jatcha Osmanii!
A iSríkök gjítelmének OrvendelM omlékére épen rnnat készültek el ax
Oaman pasa
Soleiiiian és Nuktbár szivarszipkák
• tortik badr.zérek kitünSen likprüll ■ jól ulilf areaképwkkel, „, eUó HUH taitekfaraKS mjvéíz ilt»l meglepőié^ »'IF'"' r¥ k i * i tTl b . D, . legfinomabb Meri t • j ti k bi 1, |jor»»>. kooi.ye« aziT.dó, ralidi 10 rok eaárral. Mind a kit darab egrfltt ..re <uk mm- 2 Irt "•• A pipa magában »í" 1 írt ÍO kr. A •liTara.ipk. n,;<...).■"» 80 kr (aT «'• "■ « fen.ebbl caikkekbíl eaak k.r.tel na«y azerSnig. miatt, rAiz.i.tr«nJ. kivOli olceaoaága miatt már magán • b*ai piaczon 1> robamol knlendCaefre talált, annál fogva megbiaáaokat csak rOTld ideig fogadhatunk el.
Vidékrei megreDdelíaek után*4t »ágy » l'«" ■>•"■»'*• n.el]ett a kOTatkező rzim alatt történnek :
Bécsi tajtékplpa-raktir
[493 1 — 4) Bécs, II T»bonir»Me 11-
*±JddcJdddddi±***±-kirk-k+
-2 I


= 13 Sa
2 * ■ *
-, rí " "3
.Sf«-S 3
f
I
^3 - .^ „
1 Íílí
I o
5*
»S « -X CB 5-2 Ja ft
-s
i-S
fj^ -I
I!

a B « ~Z^ J fi

I^SIJI 8>
■illfítlS íllilí IIisí4i ! •

Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéböl fitér (gabona piarcz) Kaiaar-féle házban.
Mindennemú sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25, rag; 50 palaczkos ladikban a legjobb minóségben kap
ható. — Helybeli palaczksőr megrendelések, háthoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minóségben esz
közöltetnek. (425 14 -*)
I II I I I II II II I II | || Ilii
biztos
Lottó játék instruktiójának
sok előttünk fekví eredeti levelek a terno-nyereményról,
biitos tény, hogy Orlice Rezaó Unár nrn.k bizalom sza
vaztassék. (462 V1U. 1 — 1)
-LLLLLLLU
Bérmentes megkeresésre Orlice tanár Berlinben elóbb ■Wilhelmstrassse, most Stalerstrasse 8. szétkaldi a leg-njabb

Pályázat.
A kis-kanizsai (Zalamegye) községi elemi i épUkoláoil egy évi 400 frt., 50 frt. faaúliny s tisztes lakással egybe, kötött rendes tanítói állomás jöyén üresedésbe, melyre ezennel pályázat nyittatik.
A pályázni óhajtó Unitó araktól megkívántad!-, hogy
■> törvények ért. tanképesitettek legyenek s hogy kellóleg
.elszsrelt kérvéayöket s egyéb bizonyítványaikat s kerestt-
levelSket hozzá csatolva, folyó évi 1877. november hó 25-ig
bezárólag alulirthoz Nagy-Kanizsára beküldeni szívesked
jenek. Az álomás f. év 1877. deczember 1-én okvetlen el
foglalandó. 491 2-3.
Kelt Kis-Kanizsán, 1877. október 29-én.
Farkas László,
iskolaszéki elnök s nagy-kanizsai fögymnasiumi ignzg&tó.
Niujtsunk kezet H szerencsének!
g
jy Dyajt
lát, m«l7 a magas k*rMáay ál: -'i j.> Esea aj tervétet elGnre aliba rulyá«a alatt 7 ior«olá«l.an 46.200 •o!ú alj kell k.rflln..., ki.itük r» k», raity 218J50 forinlnvi f" (.ve ré«»l«g pedig :
375,000 birodalmi mark vagy 218,750 forint
a Iflgajabk M|y
™t>ar7va lt bittoiitra rao.
áll, bog? nehanj hÓDap ls- ^-er^méDr&«fc okT6tl«Q kiaor Ueeri 375,000 birodilau mar. .méii7Ijel outlik ertikbeii,
250.000 123 000 80 000 60 000 S0.000 40 000 36 000 30 000 25OO0 20 000 19.000 léujkiaoraoláiok
12,000 10000 8000 5000 4000 24M 1200 S00 250 138 «b
1 i>r«c. á m. 23 DV.r i
3 ny.r a 27 nypr. i m. 69 nyer i w.
2U> nyor. á m.
41U Dy«r. a m.
G21 i
íj-erem, a m. ijerem. á m. lyerero. á tn.
t nyelem, á m
1 nyerem, á m.
3 nyerem, á m
3 njreram. á m. 25.000 7fi€ nyer. á
3 nyerem, ám. 20 000 2.rró:tfi nyer. á m.
7 nyerem á m. 19,000 atb.
A nyereméujkiaoraoláiok tervixarfilsg biralajoaao mrg batirozrik.
A legköielebbi elaS XE ál'ain által bittoaitott nyeremény
boaii pena-kjaoraoláa Mvatalaaaa vaa aiafáilapltva. éa
1 egéaa eredeti aorajagynek ára caak 6 márka ragy 3 frt 50 kr o. «rt.
1 KI . . . 3 , . 1 . 76 . , .
1 negyed , , , . 1 '|, . . — . 90 , . ,
Valamennyi megbitát az Itaztf etilafw bakAiaéaa, vaiy Hita-atalvaay aiallatt aztaaal es a legnagyobb gonddal e»ko-
ESltetik, mindenki magát az állam ccimtrétrel eliátott artaifti MT«-Itfyit kaprán tolunk keiébei.
A megrendelésekbez a megkirántató blvataloi tervettlei dij nélkal mellékeltetnek, minden huzia után pedig felxólitl* nelkQI küldjük rétztrevöinkueb a birauloa bdaáai jegyzéket.
A nyeremények kifizetéae mindenkor pontosan az állaa)ál-illiM aWllett t<"<tténik g akár közvetlen mfgkaldéa *agj kiváoatrl érdekeltjeinknek Aueztria míoden nagyobb piczain fennálló oaia»-kottetéaeink által kézbeaittetbetik.
' Vállalatnnknak mindakkor kedvezett a azeraacie, Mk mit l«kltttl)rn aytrataaay kilőtt lyakrai u alai AaytrMMyakafk
örvendvén ai. ru-lyek ac érdekelteknek közvetlen üt t-.eLU-k ^.
Az ily a leflZlUrdlbk alapta uyngvó vállalatnál, elSrflt'.' natolag mindenOlt bizton*ág«al a legélénkebb reurételre ezámit-batván, kéreük, már a ki»U lazát Blatt It mindao me,l».áit ■ iaél Biiab, de mindeneiéire f «»l atMBlMr IS-NU elitt ktz«fUa-■II alnlirott baukbázboz intézni.
Kaufmann & Simon, bank és válté-üzlet Hamburgban,
£• eUdáaa, mimlenDsina illamköH-ÉDyek-, vaauti részvények- éa k5lc*önionjej[ypkD«k.
U I. KíistCnetöuket fejesre ki scenoel a« iráütünk eddig
Uauiitott biialomirt : felkérjük ai nj kiaorsoli.náJí riatTéulre,
fítörekTéaünk fieotnl i* oda irányuland, mindenkor pontoa ea aci-
lird .zolgilat ÜUl tiiatelt erdekeltjeiak teljéi m«K„levágat ki
érdemelni. Föntebbiek
könyvkereskedésében Nagy-fc
1(470 4-*) kaphatók:
| Orosz-török háború térképe Európa és Ázsiában,
pompás színezettel ára 60 kr, postánszétkdláve 65 kr. Ugyanaz fekete színben ara 40 kr, postán szétk&ldve 45 kr.
díszes tokban 1 írttól kezdve 2 frtig.
Handtke : Generalkarte des schwar-

.VAGT-IANIZ8A, 1877. n«ve»b«r 8-áa.

891k

Ticenhalodlk évfolyam.


A l«r wM rasait
m aám 1O kr-
Hlr«rt«M« 6 ,i>.»°. p«i»orbaa
loTÍbbi torért 5 kr. STILTTKRBEN
,,r»oki»' 1U krért t4 ,«„.« í.l.
4 id
T'lllíllllal
ZALAI IÓZLÖHY
tuk iamcrt mankailf-
uktíi fozAduuaa .1
eUbb: , X
OQTI
kOJIIn f *i kr. ifUoiS. l
-•ras
helyhatóságnak, nemkülönben a ,n.-kanlz«al kereokedelnil * Iparbank", a „n.-kaBizsai Ukarékpénzttr", a „lalamegyet álUIános Unitóte»tiU«t", a „n.-kanbuwi kl»(M nereló pgyesillet", a .soproni fermkedelml ■ iparkamara n.-kanlsaai kBltálasitmánya" 8 több megyei H Táros! egjesdlet hliatalos értesítője.
Meieuklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lai*.

A női munkák Jelenteken)sége.
Iziekezó családoknál, legyenek azok ,/ifén.vck vagy gazdagok, korin reggeltől ,i-6 estig folyik a női munkálkodás. Több-g\ire aprólékos, vagy aprólékosnak látszó, de mtgis igen jelentékeny dolgok ezek. Ki vilt éloltuezés és ruházkodás szempontjából . fogyasztandó értékek legnagyobb része tói kezeken megy 4t.
Országszerte a nők veretik az élelme iá gondjait s műtéteiéit nagyrészben ; övék Í hi/i állatok jelentékeny részeinek gondozása fc hasznosítása, fóleg a fejósőké, a serté-sekés a szárnyasoké. Övék az elejtett vadak, i kihaliszott halak stb. Ók vásárolják be a kiznál nem termett élelmiszereket; ók ké-scitik, osztják szét a családtagok, cselédek, munkások közt a tápszereket; övék a konyái; eszközök és készülékek, melyeket az élelmiszerek feldolgozásához használnak. Övék i mbázkodás gondjainak jelentékeny része, tirilt a fehérncmQeket, asztal- s ágynemüe-te: illetőleg. Ók ruházzák a gyermekeket, i maguk számára is készitnek némely öl-lótrdarabot. Ők szerzik be, s gondozzák ttjre a bntorzat jelentékeny részét. Ne ki-c-sveljük hát a nöi munkákat. Igazán bá-iDitos súly az, melylyel ezek az egyesek ■ közvetve a népek háztartásában is bir-uk. Rendszerint azt nevezzük .jobb" étel sek, mely ínynek, szemnek s orrnak jobban tetszik. A legtöbbször nem is csalatkozunk, mert érzékeitik többnyire helyesen toliná soiják a testszerkezet valódi szükszégleteit. De van eset, hogy e képzeleteknek biztos-ságaktól már megfosztott érzékeink csábinak, s az általak kiránt tápszerek drágábbik ugyan, s még sem oly czélszerüek $észségflnk és munkaképességünk fentartá-

sához, mint akár a .mindennapi kenyér.' Olcsó tápszerekből jó élelmi-czikkeket ké-szitui, s a drága, de kevésbbé oélszerfi anyagokat jó áron eladni, ez e téren a nói iparkodás feladata, s a megtakarítás mestersége. Az értelmes s ügyes nó sokkal kevesebb pénzértéket fogyaszt, s bocsát családja számára fogyasztás alá, mint mennyit akár .tiszleségesen* isel lehetne pazarolni ; érti a .megtakarítás' titkát, melyet ha éven át 365-szőr, t. i. naponta ismételte gyakorlatba vesz, minden forintból félre tehet legalább 5-6 krajezárt, vagy megkímélhet any-nyi értékű élelmi-szert.
Tessék csak (elgondolni, mennyire mehet ez*2 vagy 2 és fél millió családnál? Családonkint több, mint 100 forintra s így országszerte több száz millió forintra, illetőleg a Dép élelmezése szempontjából 30 — 40 napi élelem megtakarítására. Ily eredményeket idézhet elő csak ez egy téren is a nói munka, ha t. i. a sütést-főzést érti és gazdaságosan gyakorolja, akár a családanya, akár annak megbízottja, leánya, cselédje.
Pedig nem csupán a sütés főzés terén lehet jelentékeny megtakarítást tenni, vagy a család vagyonát gyarapítani. Nem is csak a szegényes házaknál foglalkoznak Európa müveit államaiban a nói kezek, hanem számos vagyonos csalidnál is egy s más iparszakmával. Övék a fonás, néhol a szövés mestersége is. Az ó kezeik munkája a sok szép fehérnemű, agyi, s asztali ruha, függöny stb. Övék a varrás, kötés, horgolás, hímzés stb. mestersége, a zsákvászontól kezdve azon drága finom iparczikkekig, melyeket megrendelés, vagy a városi kereskedők közvetítése utján jó áron el lehet adni. Néhol már a 4 — C éves leánykák is

,k&tőgefsék*, mert a harisnya-és csipkekötés könnyebb munka a varrásnál s ábé-ezéjét képizi némely művésziéi házi-iparágnak, u. m. a luxus-csipkék, csipkekendók, s -uba darabok előállításának.
Képzeljük csak, mily óriási különbség keletkezik ezen egyszeri kézi munka által az iparos népeknél, öltözékre s jőve-delmi forrásokra nézve, az iparszegény, vagyis nem igyekező népekkel szemben.
Ismételjük azért, ne kicsinyeljük a
naponta gúnyolt aprólékos női munkát.
Nagyszerű eredményeket hozhat a női mun
kásság országszerte, ha kellő szorgalom
mal űzzük és azon több, mint száz millió
frtnyi hiány is, mit nemzetközi kereske
delmi forgalmunk mutat, fökép a női mun
kák nincsenek ugy divatban, mint Nyngot-
Európa államaiban. A száz milliók több
nyire oly nói iparczikkekért folynak ki,
melyeket itthon mi magunk is elkészít
hetnénk. /■
A keleti marhavész.
lüutáo a fúldmiveléa, ipar 4a keretkede-lemügyi maga* m. kir. miDiateriumnak loljó évi október 17 én kelt 21130. Mamii leirata szerint. Háromnak megye Sepei-Szent-György vároeaban egy Romániából eredS marha csoportban a keleti marhavész kiütése megáilapi-Utott: ai 1874 ikériXX ik törvénycikk vég-rebajtáaa tárgyában kiadott ataailáaböl tudomáa ét szoros alkalmazkodás végett a következők köihirré tételét tartom szükségesnek u. m:
As állati kórok egyikénél sem oly érzéke-nyek as eltitkolás következményei, mint a mar* havésznél, mert egjetieoegy betegségi eset oly mennyiségű ragályt teremt elö, hogy ai kösvetve ét közvetlent!! elterjedve a, rövid ido alatt egén

vidékek marha állományait képet befertoitetni és megsemmisíteni.
Hásrétst azonban egyik állati bitegség tem irtható ki oly könnyen, mint épeo a roar-havéas, haasmindjái t kiütésekor felismertetvén, elterjedése idejekorán megakadályoi-tátik.
Átért oly fontot a lörvényuikk 31 ik §-ban elrendelt minden belső megbetegedés azonnali fej jelentése és azért sajtatik a feljelentés elmulasztása ezen törvény által legsúlyosabban.
Minden marha tulajdonos, valamint mindazok, kik ily belső betegségi oaet-rol tudomással bírnak, súlyoz buntetéá, terhe alatt köteleit k, azt tekintet nélkül arra, váljon á baj látszólag fontot* e vagy nem, a helység elöljáróságának azonnal bejelenteni, ez pedig felelősség terhe alatt köteles az eaat-ríl személyesen meggyőződni ét a beteg állatot, a mennyire leoebfréffes, as n^lkMli'i gézektől elkülönítve annak szakértő álul való rögtöni mogviitgáltatását eszközölni.
Ha a beteg állaton r S g t ö n eaaköaolt szakértői viszgáiat a marhavési jelenlétének bár csak gyannját ú alapítaná meg, tartozik a községek elöljárója, ba a gyanús esetet köcratlen előttet hatóságának gyors küldött által haladéktalanul tudumátára hozta, — a hatósági közeggak megérkeztéig as alább irt intézkedéseket e gv-tői utolsóig rögtön és lelkiismeretesen togatotitani.
Köteles tehát a h e 1 y s é g e I ol j áró-j a mindenekelőtt:
a) a községet öassahivni. azt a véa«gys-nus esetről értesíteni és a veszélyre különösen pedig a vész ragályostágra figyelmeztetni, 11-leg minden betegségi etetnek asonnal leendő feljelentését a lakosság előtt komolyan hang-aulyoini, a rendszabályok azigoru megtartására felhívni és a fölmerült betegedéli ese-TÁRCZA
Hulló levelek.
— XX. — Effy mepj-ftMionyaftk. -A r«méay * korhfcdt dtukft, tárum Leuiröu «s már r^gklp *laU*in S t uA^ubél a ftötít mélfiífbc. Mint szikla * begyr5], Utobintam.
Uiodao isépaek rif* ran már, v«%« S itir«d«t c**k arra ec7'* kér«m Oh bcc.úd m«f, hogj h« ritum nekvd h boesáid mt>f nöraj-ü t«Sredé*«in ..
Utea feled! »e*e«*eo ugy u && A mint ía azt scivemből kiriuom ^ tdji oeked hogjr boldogabb légy ta A ír eltflnt drága bldi
Kfat* »e;í(
KIRÍLTHÍZI
Őszi kirándulás
(Foljt. ém Tágé.)
£gr* p^rcz — éé mind as öten dolgoxtank " Mie mindenki a maga titkos met-lcr*get ketdTe meg.
A mkici fehér kÓXinjnjel §ür-
^forgott, reodbe nézvén minden edényt a
'• konjbában, mely a n a g y prés végé-
71 tmta meg magát Bieréojen, de a mi lát
™°k"* a k a k t a «egéljéTelc«akhamarB»ik-
r4a4, pattogó tttuagmrat lövett ssanassét.
:-- Y\m kést ide! kiáit a mosoljgó
tM. - Itt a Tágódenks ! ugrott relé a n«-"* kukta.
E* »t»tt atsob* nrindeo tBgelsp fal-

kuUtv» I<5D s u awtal teritéiéhei fogtunk.
A* asstalfia tele volt szai és siiitéle aprósággal, goodo* kéz mkosgatU oda. Hiába rend a lelke mindennek.
Csodálatos! mi hárman megtörhettük as Mttalt és a koajhábao még njers volt a hus.
Hit tegjünk ? ez volt a kérdések kérdése.
Meg van! kóstoljak a mustot.
Irigy ixemmel nésett bennünket a s«*-káca mesterséget üsd boldogtalan pár, míg mi a csípős mustot csípte megjegysésékkel sorba esi pegeitük.
Ennek is vége Ido.
Kártyát ide. Preferencel kergettük e veuiedeln.es csifrapspirt. Élénk d i s-putt fejlődött ki, mely rám nézve elűnyö* volt; vajba így íolytattmtott volna, nem keltem volna fel kéaóbb oly csendesen.
Soka' és sokasor gondolkosám: mért siet az ember a ssabadba?
Szabadabb a léleg&et. Szabadabb a szó. Nem!
Félre tesssiuk ilyenkor a tnegssokott ter heket; a lélek szabad minden n y ü g t fl 1, jóc-roseat nem ismerünk, átengedjük magunkat a helyzetnek, melynek ara, ssolgája nincs. Visszaadjuk mas^ioíat az imádandó terme szatnek as emberek álul mesterségeMa káazi-teU sflrsavarból kibontakozóban.
Vajmi édes, vajmi keltemea ezl
— Félre a kártyával, hoaatik a p 5 r-költ! hrvgsott a ssakán mésédes ajkairól a kedves .Stósat" S lön/ogyaastás, a felcM-gásott étvágy szedte kiérdemelt áldozatát.
Dicséret, dioaoaég halmosutott a na kacsra, ki tiotilaii kiajai köat

is mosolygott, megégetvén, megszűr?án, meg vágván kesét; de esek kösül csak egyet emiitett.
Most már nem mu%t kóstolás, de * bor-fogyasztás is kezdetét vevén, épen jókor top pant be Jaliska, a vidék egyik piros-pozagás dundosa, a setét éj setétebb mumau.
No hiszen megeredt a nyelvek kereke.
A pletykájáénak ez édes gyereke.
S Juliska mégis jó volt, éjfélután már Ő kéisité a ,Nr. 2 vacsorát' s fűtött eroseo, be* szélt velősen.
Négy óra! kiálték türelmetlenül; illik, h^gy Morphéuanak ts áldozzunk valamit.
— .Hajnal előtt hajnalban" ....
Széna lett a szobában.
Nincs mulatságosabb ily éji jelenetnél; a kényelem kigondolható alkalmatásához szokott uri egyének a puha szénára vetve magokat álmadosnak ... ha ugyan van idejök álmadosni.
Mi csak felt ad tank vergődni reggel, de a szakáos alias György inas, káromkodva kelt fel, szidta a napot, e mindnyájnak batal tSais jótevőjét, hogy oly gyorsan küldi világosító sn^arösönet.
Finom reggelink dupla elköltésekor sse-reiicsétlenftégére egy kerti csóka kíváncsiságból Menüak alkalmatiaiikodván, lepvffanta-tott t megiAn as els«5 áldosat.
Elmentek vadászni, én magam msrAdtaa.
Hívük ugyan .Hajio" aakT de bogy puskát adtak volna kezembe „otyan nincs*, alkalmasint tudták, hogy nálam már a puska osHtortoköt mond akár milyen asép vad jöjjön lítávolba felém Külön bee, vigaHUlásomra le-

legyen mondva: est csak ok gondolhatták, de magpróbálni nem akarták, noha egyik biraeve* vadássaak három puskája is volt.
Barátságos jó ebéden ismét együtt raláak. Elképzelhetni, a radássat eredménye mily nagyszerűen fttött ki; ez mindig igy vaa beszéd ben.
Lót te k as én jó barátaim sokféle bakát: vaddistnót, ost, nyulakat, rókát, kecskét, hiustv párdacsot, mókást még röptében tUskaadiss-nót is.
S miad ebból aonyi volt igas: hogy 2 nyulat nagy nehesen elejtettek, meg egy rókát és egy vaddiisnónak nézett, eltévedt szelíd malaczot.
Az esthomály dereagos árnyában vidám csevegés közt értttok — haza.
Sok mindent kellene még leírnom, de as eró elmosta; és ennek tisztelt olvasóim önttoek legjobban.
Lnonllosi vacsoránknál meg kell okretiea említenem, hogy as Ízletesen elkéasíteit ayoj felhozatalánál nem állhatta meg a vadámok egyike, hogy kif«j«sé«t ne adjon azon vadászati kalandos mAgj»gyzé*Dek. miszerint: est a nyalat is Ök lőtték volna, ha tegnap ide nem küldik!
E» 6**i kiráadaláa után, hogy mily éd«-aen aludtuk át as éji, elgondolható agyik&ak rngeeli kö»*Aafét«MI, jó Ajuzakát! servosl és ásított nagyot.
A tüggöoy legördült. A etóadá*aak. v^e.
Kégi kerékvágásban döcsöftünk ismét. BÁTORFI.

tat a nomuéd helységek elöljáróinak tudomásara honi;
b) ezen betegség netaláui elterjedésének
meggátláss cséljából a véstgytnus udvar
■ toliili eltárolását a torvény
nevében elrendelni;
c) a községi szarvasmarha legelteté
sét asonnal eltiltani ésas össses
saarrasmarha állományának, a mennyire lehet
séges beistállóaását haladéktalanul elrendelni;
torábbá
d) ezen, nemkülönben ac alább következő
intézkedések fogsnstositása oéljábö! kősségi
véssbitottaágot alakítani. Ezen bi-
sottság elnöke a község elöljárója; tagjai pedig
ajegysö, egy-kétesküd t,sz iskolatanitó, továbbá
2 vagy 3 megbiiható marha-tulajdonos és min-
denekelítt as állatorvos is, ha iljen a helység
ben vagy valamely közeli helyen létesik.
Ezen községi bisottság felzdaU:
a) A beistállósott marhát hasról hasra és
darabról darabra össieirni és erről három pél
dányban kiállítva, a követkeaő rovatokat tar-
Ulmafó jegyséket: bikák, tehenek,
ökrök, tinók, üszők, borjuk (egy
éven zlóliak,) szerkesstení.
Ezen jegysék példányainak egyike a kös-ségben marad, másodika as érkezendő megyei tisztviselőnek, harmadik pedig a megye hatóságának adandó át.
b) A marha létszám felvételénél a bizott-
ság a marha egészségéről is köteles meggyőződni
és pedig oly módon, bogy a marhának némi
táplálékot nyújt.
g h
Hogy a marha felvétele gyorsabban esz
közöltessék, a bisottság, különösen na
yobb községekben, meg is oezol-
stik és szükség esetében póttagokat is
vehet magához. --. .
c) A marha összeírásának befejezte után
a bizottság a vészgyasus házba megy és ennek
a község elöljárója álul már előbb elrendelt el
tárolását felülvizsgálja.
(Vége köv.)
- Tárgyaló-terem.
A nagy-kanizsai kir. bünjenyitö törvény-széken j. évi november hó folytán a következő bünperek tárgyaltatnak; ugyanis: NovemberSán.
2536. — Kedmenecs Francisca hamisok-mány késtitónő bűnügyében Ill-ad bírósági ítélet kihirdetése.
3308. — Türk János és társa elleni adó-sikkasztáai ügyben végtárgyalás.
3302. — Msitz Lénárdné és férje elleni hamisesküvéei ügyben II-od bírósági ítélet kihirdetése.
3404. — Kovacsita Ferenci és társai emberölési ügyében IH-ad bírósági Ítélet kihirdetése.
3431. —Ballér György súlyos testisér-
tési ügyében ugyanaz.
November 9 é a. 3143. — Simon Mihály elleni tolvajlási ügyben vég tárgyalás.
3432. — Martin«ci és társai súlyos testi-
sértési ügyében III ad bírósági ítélet kihir
detése.
November 15 é n. 3207. — Takács György és társai elleni súlyos testisértési ügyben végtárgyalás.
3218. — Rosenberg Arnold sikkasttási
Agyéban ugysnsz.
November 16-á n.
3219. — Jaki Antal elleni sártörés iránti
ügyben végtárgyalás.
3412. - Csendes József és Zárka Lajos veszélyes fenyegetők agyében ugyanaz,.
3185. — Kovács György és társai elleni bírói zártörés iránti ügyben ugyanaz.
3256. - Franki Vilmos és társa ügyében II-od bírósági ítélet kihirdetése.
3267. — Kraosa Antal és társa ügyében ugyanaz.
3484. — Ujváry Imre és társa elleni bi-
rói zártöréssel párosult sikkasztási ügyben vég-
tárgyalás.
November 22-é n.
3200. — Goldstein Chustáv és társa elleni csalás és sikkasztási ügyben végtárgyalás.
3094. - Zadravecs vagy Sterbál Balázs ujoncasxőkevény bűnügyében ugyanaz.
3360. — Ferics Imre ellen gyujtogatás miatt folyamatba tett bünperben ugyanas.
3485. — Rács György ügyében II-od bí
rósági ítélet kihirdetése.
November 23 á n.
3251. — Kölkedy József és társai elleoi kir hatalommali visszaélés iránti bűnügyben végtárgyalás.
3513. — Postrazsia Lénárd bírói sárlörő ügyében II-od bírósági itéletkihirdetése.
3483. - Horváth Gyurkessé elleni birói zártörés és sikkasztási ügyben végtárgyalás.
3482. — Pécsek József ellesi ügyben ugyanas.
November 29-é n.
3198. - Tóth Anna ét társai tolvajlási ügyében végUrgyalás.
3469. - Soos János elleni »yüv. ertaa-koskodáai ttgybao ugrása*.

3486. — Psnovics Ferencz elleni súlyos testisértési ügyben II-od bírósági Ítélet kihir-dőlése.
3335. — Gerencsér János stulóbánUlmazo ügyében végtárgyalás.
Hohl Jósaef nyilv. erőszakoskodó ügyében II-od bírósági Ítélet kihirdetése.
November 30-á n.
3534. — Pollák Vilmos sikkasztási ftfrvé-ben végtáreyalá*.
3459. - Hémár Miklós jövedéki kihágó elleni ügyben Ítélet hirdetés.
3545. — Béri vagy Séta Pista elleni tol-vsjlasi ügyben végtárgyalás.
3650. - Pocsék József ügyében IU-ad bírósági Ítélet kihirdetése.
Kiadta ZALAY LAJOS-
Eszmék a sceptieus világból
As .ész" és .szív" uljs. L
As ,ézz" útja egyenes, s minthogy éjjel is minden pontoD kivilágítva van, biztos. A stt-run felállított írok fessült éberséggel hárítanak el mindent, mi az utasnsk kárt, veszélyt okozhatna.
Ellenben a „szív" útja telve van meredek kanyarulatokkal. Minthogy a ssenvedély as éss lámpáját eloltá, — az ut borzaaztólag sötét. Majd a lejtőnek széditó msgaslatára viss, majd ismét s feneketlen mélységbe szállít. A szánalomra méltó utast a szenvedély tüskön, bokron keresztül üzi, nincsen enyhely a pihenésre. — Az utasnak alakja vad s kétségbe esetté változik, s mielőtt czélját érhetné, — sí óriási fáradságtól kimerítve, összeomlik. IL
Az ész ltja vetet be az .Éden' szerfl hazába.
Itt béke s egyetértés vsn a lakotok között.
Itt at államnak támasis talpkove a tissta erkölcs.
Itt minden tárgy nem hazug, hanem
igaz névvel neveztetik A ssájhóst nem tsrtják
hazafinak, a kacsérnó nem részesül megtisstel-
tetésekbrn. fc
Itt a munka s takarékosság' képezik a kifogyhatatlan aranybányát, — e tényezőkben rejlik azon szívós erő; — mely a lakosokra jólétet, boldogságot varázsolt.
Itt nincsen uralkodó vallás, egyik á másik fölébe nem emelkedik.
Itt nem nagy számú, de megbisható rendőrök örködnek, a személy s vagyon bátorság felett, — a tisztviselők szigorú fegyelem slatt állanak.
Itt as ész meggyőződései teremtik a lelkesedést s s szent szabadság érdekében mindenki kész balálharczot vini a rabláncsok megtöréséért.
Itt at éss. a tapasztalás, soha élnem válva készíti számításait.
Itt aa őssfej iránti tisztelet még nem idósült el, s fiatalság örömest hallgat reá, aat. aat.
Viszont, a szív utjs vesét el a kalandok, handtbandák és krachok országába.
Itt laknak a honboldogitók ezrei, — kik-rcl meg van irva .ezen nép engemet csak sj kaival tisztel, szive pedig távol 7sn tőlem." S kik, hs tőlük függne, hazájukat már agyon is boldogították volns.
Itt laknak ason szemtelenek, kik folyton az elnyomáaról jajvészkelnek, nohs tulajdonkép ők üsik a despotismust.
Itt is emlegetik a munkát és takarékosságot, de esekhezi rokonssenvünket csak ne-gélyezik, — mint a sötétség angyala néha a világosság angyalává igyekazik magát átvál-toztetni, azonban a lóláb mégis kitűnik, vagy is s gyakorlatilsg űzött dologtalanság, kéjelgea fényűzés.
Itt a vagyonosodáabos nem a munka és takarékosság az eszközök, hanem a nóazülés, börze lutri játék, crida.
Itt a fiatalság életpályáját azonnal a .honatyasággal* kívánja megkezdeni, csaké-lyebb szerepek gögjével meg sem egyeztethető.
Az Están, Sanyi, Mókán Bérezi tényein mulatja magát. Ó pedig naponként olyanabbakat követ el.
Nem tagadhatni, hogy van benne a hagyományok iránt is kegyelet, — különösen vannak közöttük, kik a káromkodást mttvéssi tökélyre viszik.
A musskának a .Vutkyt* örömest aze mére hányják, a magek szemében azonban a gugyinek, — quatercának, murinak gerendáját nem látják.
Kmelkedett hangon emlékeznek, — mily hősiesen commsndirosták a macska zenét, ablakok betörését tat
Az itteni rendőrök, megunt, hasznavehetetlen béresekből, kocsisokból s más élhetetlenekből verbuváluuuk, a tisztviselők felett nem a fegyelemnek, hanem a pártos boszunak kardja lebeg.

Itt nagy hézagpótló s hatalmi tényeaí a nepotiamus. Ha nincsen érdem, ad ast s nepo-sismns. Hs vsn érdem, lc.udja az azt vonni a maga érdekében, stb. stb.
Clsudite pueri rivos, tat praU bibére. (Zárjátok el gyerekek a zsilipeket, a rétek már elegei ittak.)
Bezárjuk tehát mi is elmefuttatáounkat azon megjegyzéssel, hogy abban at igas ember meg ne botránkozzák, mert mi csak sz egyes eseteken feltűnő hibákat kívántok ostorosni.
Helyi hírek.
— A megyei tisztujitáara vonAskosólag
tartandó Kanisss járási értekesletlni.- Láaaió
ur elnöklete slatt decaimber 15 ere tűzetett ki.
— A naffV-kanimsai .önkéuytes ttti-
oltó-egylet" f. évi november 1 én tartotta mű
ködő tagjaival szokásos évi tisztújító nagygytt
lést, — mely alkalommal főparancsnoknak
Hencz Antal, titkárnak Zalay Lajos — mászó-
fótisztnek Kardos József, — első szivattyús-
tisztnek Neusiedler Károly, másodszivattyus-
tisstnek Pfaff Ferencz, szertárnoknak Milhoter
Lajos, segédtisztnek Bay György urak válasl-
tatUk meg. — A helyettesi állomásokra és pe
dig: mástvesetó (mászofótisst) helyettesnek Sal
ler, izivattyutiszt helyetteseknek pedig Bódis
és Ficher msk választattak.
— A ,kani»»ai dalárda" álul múlt
szombaton a török sebesültek javára rendezett
hangverseny sikerének szívből örvendünk,
mert minden irányban fényesnek nevezhető. A
derék dalárda, — mint magyar dalegylet —
szépen rótta le hazafiui kötelességét a fennforgó
vállalattal és őszinte elismerésünket érdemli
meg. A tiszta jövedelem meglehetős öeeaeget
repraesentál; tüsetes kimutatása — úgyszin
tén s történt felülfisetések nyugtázása hivatal
ból fognak köziététetni. A közreműködők
mindmegannyiszor zajos tapsvihart arattak,
köztük különösen Rózsavölgyi Szidónia kis-
ssszony, Ollop Imre és Ollop Ernő urak, Rózsa
völgyi kisasszony mellett GrobetüMalvinakis-
asssony fényesen ftoneplé első debut-ját ez al
kalommal, és Szabady .magyar-török induló"-
ja kitűnő sikeréből egy jó részt vívott ki ama
ga részére, ürömmel üdvözöljük városi műked
velőink sorában! Felemlitésre méltók továbbá
Bischiuky, Eckstein és Bachracb urak, tanto-
rithatlan ügybusgósággsl támogatják sz egy-
leti czólokat. — A hangversenyt követő tom
bolát — önkénytesen vállalkozott kartyaárus
nők tették gazdagon jövedelmezővé — a szép
szemek gyujtoiuk, behatottak fiaUlságunkssi-
vébe és — erszényébe! A jó kedv és ke-
délyesség a Uncz alatt éré el tetőpontját.
— A ttWfc-seowttttefcjsvára Semetke
Lajos kis komáromi tiszttsrtó ur; ki minden
nemes ügyet hszafiss lelkesedéssel pártol, 5
forintot adott át nekünk; a községi leányis
kola növendékei restéről Berect Ilka Unitónó
asszony álul pedig 3 kiló tépés késbesittetvén,
köszönettel vettük ; a nemes buzgalomért fo
gadják elismerésünket! Rendeltetése hejyére
juttattuk.
— Sajtóhiba. Lapunk múlt számában
köiölt .virágok királynéja" csimü tárcza-
csikkbe becsúszott nyomtstási hibákat ezennel
kijavítjuk. Ugyanis a 6. sorban .italától"
h. .illatától," — s a 26. sorban ,á 11"
b. .éli- értendő.
— óriaH hordó. A Guttmann Vilmos
álul a párizsi kiállításra küldendő óriási hordó
(a régi mérték szarint 1200 akótnál nagyobb
leend) dongái más mesterséges ssáritás alatt
vannak, a dongák 18 láb hosszúak s nem ugy
furésselvék, hanem hasogatottak ; közelebb
hozzá látnak a készítéshez, a hordó nagy feltün
tetést fog kelteni a világvárosbsn s annak ide
jében hozni fogjuk egész leírását. Ugyan Gutt-
mann Vilmos közelebb szállított 200 egyént a
beregmegj-ei erdőségekbe dongakéssités
végett, hol aLónyay családtól 15000 db. tölgy
fát vett a nagy fakereskedó ezég.
— Balaton-Híreden a tavaszszal terv
szerint sok újítást és Bzépitést fogsnatosiUnak.
-a. tihanyi apátság áldozatkéssséggel törekedik
a kívánatos igényeket kielégiteni. A munkáhos
tényleg hoszáibgtak. A gyógyterem ugyan
nem késsttlhet el májusra, mert ennek felépíté
séhez több idő szükséges, de késsen lesznek a
födött folyosók, a megnagyobbított kioszk s
az uj park, mely fenyvesültetésével a mostani
felső séutér mögött fog elhúzódni. A fürdőhely
buzgó igazgatója Écsy László egész leikével
rsjts van, hogy az előirt újítások mentül gyor
sabban megvalósuljanak s Balaton Fftred lss-
sankint mindazt a kényelmet nyújthassa ven
dégeinek, melyért most s magyar közönség jó
réssé ny áron át külföldre jár. Ha e gyönyörű
fekvési kies fürdőhely egykor mindea igény
nek megfelel, bisonyosan versenytársává lesi a
külföld bármely fürdőjének. A fOrdóbe fekte
tett toké duaan megtermi a maga gyümölcsét
— Curiomim. A szántódi-, temesi-,
bogiári vssuUllomási tisztviselők hetenként,
mint a .Somogy" ban olvassuk, Bécsből hozat
ják a kenyeret; két kilós fehér kenyér, a leg
jobb minőtégben 35 krba korul. Hogy édes ha
sáak ftUje mindent jól és bőven terem, az ugyan
Bem a mi érdemünk; hogy pedig még aat sem

tudjuk fölhasználni, a mit terem, at Bár a mi él kötetlenségünk.
— Aranymenyegnö. Humor Gábor,
agykor merenyei káplán, jelenleg Somogyme.
gyében báromfai plébános ur magasztos és ke-
gyelates ünnepélyt tar tolt november 4 én. Édes
atyja Humor István 70 éves és édee anyja szü
letett Hsblebner Terézia 68 éves e nspor ülték
egybekelésük félssizados jubileumát. Ai egy
házi szertartás a zsúfolásig megtelt őti tem
plomban Urutott meg, fótisstelendó Osvald Pé
ter ladi plébános ur szónokolt szivrehatólag;
nem volt szem, melyben köny nem csillogott
volna, midőn a boldog szülőknek plébános fiuk
az oltárnál kezet csókolt. A diszebéden tisztelt
házi gssdáuk, a boldog fiu, megható pohár-
kösxöntést mondott, melyhez e helyen is hozzá
csatoljuk, hogy s uemec erénj éltben tündöklő
ossládot a mindenható sokáig éltesse 1 Az egy
házi bzentbessédet Ispunk jövő számában
közöljük.
— Nyilvános köszönet! Aiulirt bit
község elöljárói s iskolsazék tagjai, kedves kö-
teleaségöknek ismerik a nyilvánosság terén ÍB a
méltóságos és fötiszteleudo esztergomi fókápla-
lannak, kegyea urainknak, hálás köszönetet
mondani ason jótéteményeért, bogy a tüzvést
álul iujtott nehéz jelenünkben, a miháldi (So
mogymegye) rom. kath. iskola II. tanterme
építkezési költségeihez 100 frt^ as as egy Bzáx
o. é. frttal járulni kegyeskedett. Midőn e kö-
nyöradományért őszinte fiúi hálánkat kifejezni
sietünk, szivünk mélyéből kívánjuk, hogy a
Mindenható, a méitoságos főkáptslant, — mely
ős idók, annyi századok óta oly gazdag a kö-
nyörűletben, a szegények felsegélyéee s átlag
kegyeletes jótéteményeiben, — a hitélet és en
nek kapcsában a népnevelésnek fokozott mérv.
beni emelése, felvirulása, ót ezerszeresen meg
áldva éltesse. Kelt Miháldon, 1877. okt. 25.
Papp János, miháldi plébános, iskolasséki el
nök. Lakos József bíró, iskol. sz. tag. Ihász
Jóssef h. bíró, iskol. sz. Ug. Dómján László,
gondnok. Kétszery István, Unitó és isk-sz.

— Zala Egermeg, 1877. november
4-én. Ma Károly nap van. Tegnap este jöttök
a tűzoltók öasse, hogy derék főparancsnokuk
névnapját megünnepeljék. Fáklyás-senét ren
destek számárs, Kovács Károly ügyvéd ur há
zához, mint s főparancsnokéhoz érve, z csapat
lelkes éljenzésben tört ki. A beszédet Csifrák
József alparaocsnok ur Urtotta ; melyben a íő-
psrsncsnokot üdvösölte, bosszú életet kívánt
neki, családjával együtt. A meglepett főparanci
nok alig bírt eleinte kifejezést adni hálájának,
de midőn zavarából kibontakozott, kezdte <ns-
gyarátni a tűzoltók közhasznúságát; a többek
költ monda: .Vannak egyletek, a mely egyle
tek hasznot tesznek önmaguknak, de s tűz
oltó egylet nem olyan, mert az másnak test
hasznot, mert a tűzoltó életét ifl feláldozná, hogy
csak valamit megmenthessen. Jelaiavuak
uraim, a hárrm keresstbe tett E betű, mely
ast jelenti, hogy egyesült — erővel — előre.
Sót ha kűlellenségunk is támadnék, akkor s
tűzoltó nemcsak olUni van itt, hanem, at öet-
sies magyarországi tűzoltók egyesült eríve!
fognak a hazáért — ha kell — dicsőségeim
harczolni, vérét onUni és a hazáért halni !* Ve
gül pedig monda: „Uraim én a tűzoltásnál
megvagyok önökkel tökéletesen elégedve, de
csak arra kérem önöket, hogy a gyakorlatokon
is jelenjenek meg, mert jövőre, midőn a zászló
felavatási ünnepély less, vagy majd meg jön a
nagygyűlés, akkor ne mondhassák a vidékiek,
hogy öt éve, hogy fennáll a s.-egerszegi tűzoltó
egylet, Zalaegerszegen voltunk, ods tettük a
nagygyűlést és nem tudnsk semmit. Ezért ké
rem önöket, bogy a gyakorlatokban rendesed
jelenjenek meg. Isten éltesse önökot!
— Kestthely, 1877. évi november hó 4.
A aZala" legutóbbi három azámában rendea
egymásutánbsD egy-egy közlemény jelent meg,
meh oek mindegyike más és más aláírással bir-
ván, kell bogy egy tollból eredett legyen; mert
as első és második csikk sokkalta is szonosabb,
a belső értékre, a fogalmasáa azonosaágára néxve.
sembogy külön Írótól származhatnának; a har
madik mélutlankodó hangján pedig megismer
hetni, hogy a második czikk írójának sértett
büszkesége, önérzete nyilvánul említeti sorok
ban; s igy akár .Specutor", akár .Krí . . . ■*
avagy .Egy olvasó" sláirással jelentek is meg
említett közlemények, az író egy és ugyanaz.
A legutóbb megjelent közlemény ellen , mely
ben említett czikk író ur a fölött mélutUnko-
dik, hogy a kávéházban az újságot holmi irka-
firkával piaskitják; semmi kifogásom; mert
semmikép sem helyeselhető , hogy valaki
ily módon ad a lölötti bosszúságának kifejeiá',
hogy egyik vagy másik csikk nem tetszik neki;
— hanem annál több az első kettő ellen, melyek
elseje, a török sebesüllek javára rendezett hang'
veraeny alkalmából megalakult bisottság név
sorát ; s második pedig ugyancsak a hangver
aamy kritikáját hozza, s melyeket olvasván, le
hetetlen hogy as ember el ne nevesse msgát;
mert előttem csakis nevetségesnek tűnik fel;
ha valaki holmi .ajtónállókról' és ,vendégfoga
dókról" beszél, mely szavak mag eddig bár-
mely bili bisottság zsatáribaa aló Mto fordo>

uk:
h*> Inint * m**>*ik csikkben, a t_ holíjvkru n^TMrit köíölvéo; tüotetöleg .D(.]loxi; ismeretlenséggel okadsto.Tán. — 4 mi nelesleg megemlítve elég kicainjes kifogás, — (pépjeién1 iÍT- tölgyekéi; de ettól eltekintve .'wal \óvi a legoegjobb bakot, hogy a legkésőbbet, a legssebbot, kik méltán mondhatni ,, eilélv legttojesebb jefenségáoek, F. M. k. A. ;. megnev«ni elmalaaitja; u a mellett hogj nevetséges, még tapintallsoságra, kicsinyes goo-dolkoii* módra ét otrombaaigrm muut; mely tulajdonok, legkevéabbí kem diaútik a hírlap udoíiioi. Átért, c**k jó nolgaistot vélek említett ctik kiró árnak tehetői, ha asoa taoácaot adom: hagyjon fel, holmi kioaioyes irka firká-vil; tegye félre a tollat; ne tolja fel magát hirUp tudósítónak; hanem engedje eit át másoknak, kik jártasabbak a biaottságok amotárában t kik valamelj estelyen megjelenvén, nem oly iimereik'oek.hopj1 valakitől felvilágosítást nem férhetnének, egyik Tsgy másik hölgy nevére ruoatkozóleg. Ha aaonbktt M-finnk erejével imi ■kar; ugy bistoaithatom, hogy a .Zala* nagyon kicsiny térrel kinálkosik oly nagy írói genie
kitüntetésére; „Keresi £am Sáodor (Kri etc.)
magadnak más orasagot (hírlapot); mert Macedónia (Zala) kicsiny neked!" — csapjon fel le-relei5nek a .Nyelvörhes" ; — mely ürömmel log fogadói oly uj műszavakat mint: ajtónálló, vendégfogadó (*agy tán szálloda?) . . atb. . L.
- .JogáéM-Naptár' 1878 évre meg-e^Lt. Szerkeszti Siáotó Jósset budapesti köz- . « váltóügy véd. Második évfolyam. Kapható ' Tetter Niodor és Társánál Bpesten, Wajdita Jóuefoél Nagy*KanissáD. £ naptár valóban a !t-£nagyobb gonddal azerkésztre • csínnal ei'&Jitva tömeges pártolást érdemel. Cz*lazerü b-üB2tá«a, as ügyvéd és tisztviselőn ok minden giukséges tudnivalója benn foglal Ütik ; s jeles sxerkeszió" következő előszóval él: Ssükségte-1-n, hogy ama nagy pártolás után, melyben % t. közönség azt első megjelenésénél részesité, innak busznosságát bizonyitgassam, él étre va-.ós&gáért szót emeljek, megjegyezni csak azt akarom, hegy az elért fényes eredmény nem tett elbizakodottá, sőt s számos hozzám inté-teu megtisztelő elismerés csak serkenté bnz g&lmamai. Mily eredménynyel, arról mindazok niL-p fogoak győződni, kik összehHSonlitják ss .a-i folyamot a tavali val, Miot legkiválóbb ,i:tást az összes megyei és ss kir. városi tiast-vi»el6k névsorát akarom felemlíteni, mely álul h&szoáini kívánok ugy t. kartársaimnak, miot az illető kötegeknek. A hoztam érkezett

f ssámos jsvasUsokstJIIetólegmegjagyiem, hogy asokat s mennyire lehetséges volt, tekintetbe vettem, de s kívánalmak oly ssétágacók voltak, hogy legjobbnak találtam azok teljesítésében a középutoo maradni. Azonban most már a kezdet nagy nehézségein átesvén, azt ígérhetem, hogy naptáram ezentúl évről-évre a kömkivánalomnak megfelelőbben fog megjeleli hatni.
— RŐvid Mrek. Horváth Mihály tör* vénysséki bíró Szombathelyen meghalt. — As esttat árkeletpóUék DOV. hóra ö*/e — A bpeeti összekötő vssuihid 400 méterhossza, 1.718.000 frtbs került _ Kossuth Lajos beteg. — A honvédség novemberi előléptetései 498 kinevezésre terjednek. — 100.000 frt alapítványt tett a király kisbirtokosok földhitelegyleténél. — EOméuy telet jósol egy skót csillagász. — Francsiaországban 320 köstánasagi és 210 conservatir képviselő van. — Oroszországból százezer imádeágos könyv szállíttatott a sebe •ültek részére. ~ Duoaföld várnál 32 asszony a kompkötél elszakadása folytán a Dunába fuladt. — A „Franklin társulat" alaptőkéjét 800.000 frtrM 600.000 re szállítja le. — A hgprimás 200 frttal alapító lagja lett as ath. clubnak. — A magyar postai segélyegylet vagy ooa 35.807 frt 65 krt tesz, — A képzómő. veszeti egylet műcsarnoka DOV. 8-áo nyittatott meg. — A gyevi temetőben egy árva kis lány anyja sírján megégett.
— Bábom* Mrek. (Nov. 6.) Szentpétervári hirek szerint ss oroszok mindenütt diadalmasan nyomulnak előre. — Ptevna és Kara körül van véve. — KonsUotioápolybsn ismét 250.000 török hivatott zássló alá. — fNov. 7.) Gnrko egy barcsban kapott sebe ■ folytán meghalt — MukhUr pasa megsebesít.
Nov 8. .A kik uakiila herceg- g p — Semmi tekintetben »em mondható oly sikerlÜtnek, mint a „ Flirom caŐrfl kac*a" tolt. ÉnekOk Baazhang-rttt ngyan, de annál éremaetóbb volt benne eanttaJ a* eróhiiry, annyira, hogy még a kéksmskálla ber-Cseg *«m menthette meg magit — *x elaS felvonia-ban — egy fiiért51, a IV-ik felrónia aiónban már jobban ..kerüli. - soüitéat érdemelnek : Dilnoky, Vihar, Ssenteiy, Csatiiné (miot mindig) Arady ét Lipcieyn* hivec találó alakitisival. KOiSuség kosép ■aimmal.
s Nov. 4. .A kin törni* csalid.1 — A megelóso" népexioatú előadásoknál hatiroaottao sikerültebbnek jel«ah«tS. MártonfjTié éUthfi alakitiu •■ alkalommal tfint ki lefinkább. KSmfivMné' ép jxgj megfelelt a

•serenesétlen Marinak. Legkálivabb ,
jatott asoaban Töibnak. ki a molnár inas eomiotasÁ kitflnSeO vitte kereestfli. — Eoaooség axép ásásában. Nov. 5 én .Piroska él Boriik** élénken előadott vígjáték. KitflnSleg jiUsottak Dilnoki é> Lipcaeiae Est követte . Dajka" operetU, melybea Caatimé, Vihar és Caatir kifogájtaJanul »erep»ltek. Koaduég aaép asámmsj.
Sümegben f. eri okt 80-ifi Hármai Jeoí asi»-tirsnlau által adatott: „A betyár kendéje' _ Abonyi népsxiDBÚve. Tekintve, hogy bel SÍ e a darabot ftsae-m( dallam .1 maradt, hogy a kellS dinlet huny miatt, egy levés a decoratió a csárda, vaiamint a betyár nobijaban, hogy as érdekes jeleaéa — midSa a betyár feleségét ai erdffo keraaatsi vouasolja kiha-gyatott: hatást eld sem idésbeUtt.
Tekintvén pedig a korfllményeket, hogy tgas-gató aserxSdtetett nj tagjait oly tömérdek akadily-lyai kaphatja meg, hogy a padok fixesek, mind e* elég a ron aaimóra, mi ad ennek dacaira ki kell emelnünk, Bogirdioét («svegy Onlyásné) Németh Bandi Bandi éa Némethoét (Orui) eserepokben. Némethné a mily kedéJyeaeO adu a asereto" feleséget, ép Oly itSatotuiggal IQkrOMeté «géas valójában a kötelesség éa a asiv kflsdelme k«*ött valastvtisa barcsit ; kar — hogy gyengélkedő egéauége gitoli a hang erősebb ■ulyosaaibac.
Saias (a szerelmes Aodris) keidSasinéex ugyan, da ha mir a tsQkaég nagjobb uwrepeket jnttat ke-sebe haecoiloá fel! Nem eláf a mondókat el rebegsi, a monoton hang ejtés kerülése mellett igyekesai kell a helyset:* magit be élve, a teraéiset hfitéget elS-térbe jnttau ;; kOlOnbeo littuak mir Dgyes nosdn* 1*1 okát ú, mint minden Ott agy a saioennél is a kitartó BKorgaJoai után JÖ csak babér ! — Vasárnap nov. 4-én. ,Egy jó madár vagy adj a tótnak asillást kiver a hasból" — vígjáték(Ssigeti Jóaief) — ennek , kellett volna esínre kerttlni, aaonban 'köibejött aka- I dilyok miau iámét .a Kíntorais csalid* adatott telt háxbaa Bogárdioét (Bimbó Mártonné) beljettesito Kfirosiné megkSselitett igyekeseta, de — tán a rög-
meglepeiétéc a darab viitoaieon — kárpótÜ Tóth Imre jelea senekara SsL-Qróthról, mely társniat il-mét tinóra buaditi as egyfltt levS ssépoeaet éa fiatalaigot
Piaczi árak.
lOTember 7-»a d. n. S. órakor. Mai jagrl«»hüt saáa kilograamonként saá-■itra
f
Bou .... 10.5O — 11.6O kr.
Bou .... 6 80 — 7.«0 ,
irp. .... 9 30 — 10.80-60 .
Z>b .... 6.40 - 60 — 90 ,
Kakorici* . . 8 60 — —.— ,
Bepeia téti . . . 16—17 frfcg.
Siilrtlicu 43—16 forint hactolita r«lkiot
Bor aj 6—7 . ,
— íyfc BUM 10 30 11- 60 kr. - Ron 7 (rt
90 kr— 8 fri — kr. — Árpa 7 frt 60 kr 9 frt 70 kr.
%b 6 frt 50 kr 7 frt 10 kr. Kukoricu uj li fct 60 kr.
8 frt — kr. i
— SlMMMy: Bou 11 frt 30 krl— frt 60
kr — Eo» 7 60 kr_J frt 90 Irpm 8 frt 80 kr— > frt

SO kr — lak S frt 80—7 - kr. — Kőkorién 8 fr S0 kr 9 (rt — kr.
— H-- Bnaa lOErtSO kr—11 (rt 40 kr, két-
aaaras 8 frt 70 kr 9 frt 10 kr. — Boái 7 frt 60 kr
— fit 90 kr — irpa 7 írt — kr 7 frt 80 kr. —
Zab « frt 60 kr — frt 80 kr — lakoricaa 7 frt —
kr—8 frt — kr. Saéu 8 frt — BaaJma 1 fr W kr
— Sa«r*a : Bnaa 10 frt 80 b—11 frt 80 kr.
— Boti 7 frt 10 kr—« frt — kr. — irpa 8 írt 80
kr 9 frt 70 kr. — Zab 7 frt 30—80 kr frt — kr.
Kukorica 8 frt 40 kr.-8 frt 80 kr. Saéu 1 frt
90 kr. Saalasa 1 frt - kr.
— VMtpréa. Bm 11 20 12 frt 40 kr. Eoas
8—8 60. Árpa 8 - »-. Zab 7 10— 90. Kukorica*
810— 50 kr.
— Pápa. Bnaa 11 - 11 frt 70 kr. Bon 7-80
9 frt 80 kr. Árpa 890 9 frt 60 kr. Zab 680—*0 kr.
Kokorieaa ' frt.
LotUbuí*.
Brttu, okt. 31-ín: 57, 99, 70, 36, 87.
8cerke8itől Qzenct.
2(37. Q. Qj. SOialtre ss{ . . . . Mi«l!bb kSiOljík.
J6J8. .« ntk ird«B<t Ubaik kipaaik' hu»o-riatieai «lm«fattati«. Mibel^t id6nk 6Qf«di. atolral-»ak ■ ű7ÍlatkoKiuik
S539 .H i t • 1 e ■ « j ■ i ( o k* 84rtC •••»*-]7«akeáéab« oem boeaitkozaok; Uj dolfok4rt fele-15M^f*et S>D vállalhatunk IUHÍ ukiot«tbeo s«n.
3&40. Za. F. Ciak roriditro
Értik- él viítéfHyMi ikt 31.
5'/, m«taliqu«. 64.20; 5*/, nemi. kSi«Si 66.80; 1860-ki áil«a«lmi kulotón 110.—; bank-réaar. 840.; lüMlinC^sti rtnrinytk 213-76 ; I^ondan 118.10; mafjar tóldtehormonlMi kSt-riny 77.26 ; umaarári fSidtoharmenuíai köt-rinj 76.— ; erdélyi Kttllohormoutóai kötrtey 77 50; horrátaUTOo földtehorment^ii kfitrtej 86.50; asflal 104.90; oa. kir. araoy 56.51/, ; Napolsood'or 94 7>/,i arany jár. 74 50; márka 58.50.
Felelte sierkeaitó : BátTl U,M. Ein theoretisch-prakti»cher Matchini*
racbt Stellniif. Aoaprariio bMcheideo. Atukunft dia
idmlDi.tr.tion. (600 1—•)
*) B rorat alatt kSalottart fslelSMigst ■«*
Tállal a 8a.rk.
(4»8 l-t)
N'jnjtsunk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi mark vagy 218,750 forint
yereményt oyojc kedrt*,5 saetbcD t 1l|ZJSSS BSfy SSS«klsSfSS . mely a magát kSTSiásy iltal jÓTiihagjTa ét biatosnva raa.
Eeen nj termet el6ny« abban áll, bogy néhány hoaap U-
áea tiatt 7 aoraotiaLan 44,200 ^ye^pIDénynek okvetlen kiior
n alá kell kerfllníe, kostflk «utl«gct 375,000 birodalmi mir.
v&gj 2)8750 forintnyi fSayeremáoyajel osttrák értekben,
rleg pedig :

cserem. á m. 298,000 1 n;ar. á m. ajooe
njerem. á m. 125 000 28 njar. á a>.
nrertm. á m. 80 000 3 nyor á n>. MM
nyerem. á w 60 000 27 njer. á m 5*0*
cyer«m. á m. 50 000 6S nyer. á ». 44)00
cjBrem á m. 40 000 !00 nvsr. á m. 24*0
á o. 36.000 410 DJ« á m 1200
3 nyerem. á m 30.000 6il nyer á m. SM
3 t^ersm á m. 25 000 70< ujar. á m. 350
3 n/erom i m. 20 000 2Ó635 ny.r á m. 138
o;crem á m. 18,000 stb. stb.
A nyereiaénjkiaomilások terniteraJef biratalosaji meg-
oiTik.
A legközelebbi elsS as il!am iltai bistoaitott nyeremény- pén.-ki.onolá* blvatslssas vas fjsfsilsffrni. éa
g
ic eredeti torajeg} nek ára csak 6 márka ▼agy 3 frt 60 kr o. ért.
[ ' " ' I '|, I ! l » \ ' \
lgyed [ , . . |, I ! l \ . \
Valamennyi aegbttii u ISStSf SlIISfSS SSklldéas, Vlgy PSltl-tialviiy MflStt aZSSSSJ és a íegntgyobb gonddal «.skO-Z''L-'-ÍK, mindenki m&g*>( *x állam caim«-reTel ellátott arsistl asrs* legyet kaprán telünk kesében.
A megrendelétekh^t a megkiHnUtd hivatalos tervétetek d'J nélkül mr-llekelletnek. miod-jn hosáa utio pedig felicóIiUa nélkül küldjük réaaiTercJinkjDeh a híraulo* hnaiai jegy síket.
A nyeremények kifitetéM miDdeakor poatoau as tfa*j|M' •H"M mtUttt történik i akár kösvetlsn aiegklUdéB vagy ki*ánatrs »rdfk«iL}eii,kaek Aaastría minden aagyobb picsáin fesnáUó Onae-k'"tu-teaeink áltaJ kézbeaitietaeUk.
Vállalatunknak mindenkor kedvexett a iserencse. ssk mé» aysrsfjMy fclzltt tyakru ai tlsi ft^ysrfJSMytkssk endvén as. melyek a> érdekeltekQek kSsvetlec fiietieitfí ki
As ily a k*SSrHártsM sISSSS nyngró TÜIalatnál, elSretát-^•Ujl*f mindenQtt biatonnággal a legélénkebb r4uréte!r*> asimit-b«váu. kéreük, mir a kitSÜ bszál ■isti I* mindeo me«bi**at ■'Ml déss. de mindenesetre f ívi SSVWSSf 15 (kt e!5tt UÖ "I Mniirott baukbáshoa ioteim.
Kaufmann & Simon, biftk ét váltö-űziet Hamburgban,
beriiarlaaa ai aladaaa miadenii«iDa ilUmkOtrenjak-, vatat
u r
Jitott bUalomart: f.lkarjík ai oj kiaoraolianali raar»ét«lr«,
re'0'ekYÍ,ank earatnl u oda iraajulaad, miadankor poatoa a< ««i-
lii á akaltjelak t.lja »#t«laf.daaél kj.
n F0nUbb<ok.
I 2-3
Téfr/fk- a« kOtflaSBaorajef^ekaek.
0. 1 Ksuenrtaaket fejam ki amuel •• .raot.nk
J«»witott bUalomart: f.lkarjík ai oj
re'0kÍ ild, m

Barátim «|7Ík6n«k ajánlatira necki*«rt«Uein ai
Anatherin-szájvizet
hasaoilnl u én csorbatos, omtoi ■síjbajom ellen, melybea még több llrea fogtól raló kinostatáa ia jámlt ; ■ a melyek ellen axelStt többféle sxert eredmeoj nélkül hsssniitaia. Eiea liáJTÍ i i «ljeicii meggyógyította ínyemet éa jelentékenyül enyhítette as Qre* fogaimtól s*irmazó fájdalmakat ia ; t«-hái ason kellemes helyseiben vagyok, hogy dr. Popp cs. kir. udvari fqgorros nrnak as éu teljes elíanerésecnet éa kBacSoetemet nyÜTinosan pltnOndssaasja.
B«ei. (3M III- 6-6)
Báré Brudstt. Fern.
Üres fogak kitöltésére
ntnea batátyoembb éa jobb axer, mint dr Psfp J fi- adv fogorvos ir (Bécaráraa, Bőgnerg»«e Nr. 2.) f o g c n j », melyet mindenki könnyen és fájdalom nélknl behelyeshet odvaa fogaiba, mely astán a fogrénekkel éa fogbaeaaj tetjeeen egyeeOl, a a fogakM a további eJromláetöl ót.ia a a fájdalmat caiIUpitja
Anatherin-szájviz

Anatherin-f»gp»tta.
Ein ke.aitB.iaj a labtlrt frísn^tet iiűastaiáfát fsntartja, aaoakiTQl a fofaknak bóffthAri^g«t kOleafinBs amok rouláaat aaf-akaaaljoaaa *• a fofbait aroibiti. Ára 1 frt ít kr.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat olr Is6p*a tisititja, ho|j aanak aaponkistl haaa-nálata által oamoak a knsttasag«« togkfi sltáTolittatik, hanem a fogak ftomáaeaa U mindinkább tokaloteabal. Bfj dobot ara 63 kr. o. t.
Pepp artoatikw fegpaaztiia.
Sok iw óu * legbiitosabb ÓTÓaaerpsk foffajái allén is a lcfkitflnSbb taanack van abamarve a taájOrer as a fo c a k apoláaara as faatartaaara. £(7 darab ira Sí kr.
Figyelmeztetés!
KISfordsIé hamiaitiaok kovetke»Uhen bátor vagyok a t os. Rtetaaéjgajl figyelmestetni, hogy mindeo paiseak as óváajegy kJ-▼tl •»•* sgy esigunel ■ (B. j gea é ■ A&itkuli ptlpttt tani) ellitTs vaa, mely egy ÜaMán itlátaató viwiyamáaon as 4 1 liil i»it fai eiimit a»»Utja.

LuhI Margit-forrás Altagyaroizág Beregmegye
terméoye.
Orrosi UkistAlyeink es«a áavinyvliet réuint még eddig •ehol elS nem fordult alkatrésxeitnél, rétsint etek gsereoeves Oane-tételénél fogva kiváló ha tinónak iamerték el, főleg mert gyengébb aséniavtartsl ómban, de gaadagabb félig köt Ott ssénaarbsji, raia-mennyi eddig Umert isikéleges isványriaekoél. ■ mig a tssbad tsésjuv ceekéljebb jelenléto megóvja a beteget a kiroa «6t ve-aiedelmes isff*táatiatol addig a félig kötett asénsav gasdagsiga a gyógy hatása aJkat'é-iek, a beteg teatrédsekhe való gyora és bistoe frlvétét easkötli. Eseo talajdonaigauak kOszSnheti a Marcit. forrá« *snn kiv&ló előnyét u, hogy a hol a ftsttsral, fiIslostsieffl, fiieatUM Radsisi. VSOdy. aat buonió asabsd a>en»avtarulom-ban gesdagsbb áavanyvnek tfldSvénéaeknél nem alkaimashatdk, a Lubi .Margita-fnrrá--vit * tegjÓtékonyabb hatás mellett folyvást husnáiutik. HsfyRl.tsMIyai báuUlmakoál Lithi»m-UrUlma miatt sikerrel alk»im*/.hat(i. — Eseo állitáíokat orvosi tekinté* yek bisonyiatai >c«xol ák. jjalyk bárkineir. kívánságára kéaseég-i*\ aegkold tnek. A LsM .VSTflf-ftirát-vlz nagv sikerrel •!■ ka.lm.mti* min<ieDnem& ti4s*. ISSI*W»TVI-, |ysasf-, fce. , ke>|y-aSljafÉÉalalailhBÉ k.vá,- bxtiatmak t»aonystt tej elváUesU^oic-nil é* borúvá, nation terUlmánil fogva mo( uijvia fogak oon-aervili«DÍt U.
B orrs 1 h*»iBÜv» a leg«gé«x»éfeaebb et lefrkelleioe-
sebb ÍUL A forrá+-fel*weió*év.
Kisárólagos fAraktir
ÉDB8KÜTY X^.
m. k adva'! ájtTányTis-ssalluóná! BadapoaU>n
Kapható > fÓTiroa Tsüsmtnt > TidéU gjógjUnk ét fllsieriiereskdésekbeD (486 6-12)
A bag-ola-sincai 214 BtAma tetekjegysfikonTvben t alatt Savegy
Branoer UiUaané nagy-ksnisasi lako.nfí nevére Mvett 246/9 helyrajai
Mima 80 mmg7«r kold éa 800 Q öl kiUrjedéafl birtok, a rajU lovo
gasdajiági nj épBlettel, egy boldrm tarjedo kitOntf faja fiatal u818vei,
7 hols bflkkos éa tölgye* erdovei elóny&a feltéulek mell-tt nabad kéa-
bSl eiadaük, a veoni asindekosó értekesnettk s talajdoBosnfivei Nagy-
Kaoiiaán; — ki egyidejűieg kijelenti a*t i*( hogy s birtokot több v»v6k
koaott U piremeUiui is ktUt , (496 1—3)
Algérrben 8senTedöknek
Btnrs«nagger G. (Harisán, 8ohw*tsban) tarrkenScsc lssrjobbas ajinlhatö. £s ssnmifaU ártalmas anjagot nsm tartalnui as mar eg4> aaas alavult s«rrsk«t — «p agy mint an7>bajokat U a lagtobb aaatbasi taijaata g;og7it Kapbato dobó.okban 8 frtart basanalati ntaaitas és meglopó bisonrit'án;okkal Starsanegger G -nél és Fomágyi a ,8a. Máriából* cximsett g76g]rtarában Badapsstan.
JMKMaf/ttvstiaa/. 10 étan át aMnrodtam egy térrb.n, a melj barom ST óu olj nag; aarrbaa tSrt ki, bO|T ia a aag7 fajdalon miatt majd monkakiptalsa inak. 4« »a aarrkaaSoaabSl o.hánj doboaaal .15-irás aaarint basaositaai is ima taljetao sgisaségas rag/ok. Fogai)a aairt aiaraiara kOasonsUmat.
Jrrj la tanpsa, PárU BaUatt, 18T6. májns 8-áL
Autón de Euw Ferenoz.

13 EJ

fii

25 00C 1 10-Í.T 20 00G 1 ti 15.000 24 M, H2.000. es il ) 000 31
8000. 6000 f! 5000 56 •; 4000, 3000 ei 250; t 206
2400. 20'»'. n I5'«i. 412 -<.-r I2'KJ e> l' l364»nT 5"". 3lKJ
e> 25u . 28 2*6 nu 2< KJ, 175, I5U, 138. 124 ct 121'. 15 839 i«er
94 67 55. 5Ö.1 40, é< 20 nirka. m-W mm .nyék m-hany bol-
t ,. — *A T Á
SzarencM j elentés
Meghívás a Hamburg állam által MztMitott nagy pénz kiwrMlai
nyeremény-esélyein
VMIÓ réatvflelrr. mrlj'ekben 8 m. 11 10 XXX A XT HC ÉL XX
fölül okvetlen nveretik.
Nyereményei axea elSnySl pénx-kiaoraolá*n*k. moly terr-
»erMi>c caak 86.500 lorajegybü áll, a kOratkeaSk : t. ' ""
rtucly emltg 375 800 raárka " "" ' "
SEIDLITZ-PORA.
125 $1
koltale* 250 080
miadoQ
9 éa at i» aoktxorotitoU csAgem Tan lenyomva.
BüDtctü birósáfi Ítéleteit iin.<U-lten oomtatilták nígem 1% réd-jeyye « megliamiwtwtáaát; aaért óva intem a kJa>>naéget az ilyen hamisítványok Yáaárláea elles, m.Dthog; ások esak ámitátra Tannak wa-nitvjt.
Egy lepecsételt eredeti tfebez ára i frt e. é.
30 000
80,000 60 000 50 000 40.000. 36 000.
u.iji kUtt Léi osztályban tkvettM baiatai fognak.
Ai eliö nvercm-ÍDj'hmáa bivataloiaa állapíttatott mej é*
Pl lic*
egy egész eredeti sorsjegy csak 3 frt 40 kr egy fél eredeti sorsjegy csak I frt 70 kr. egy negyed eredeti sorsjegy csak 82 krba.
kerül Ezen, at állam állal bit oa.tott eredeti aorkjegyek (nem pedig tiltott igénfényekj a* öataog bermeoutt bckaldéte, vmgy potttelóleg mellett mig m legtávolabbi vidékekre ii wétkkldetnek ilulam.
Minden erdekeit, er«d«ti »ürt)*gjo mellett tőlem ai állam .'timerével ellátott eredeti játéktérrel dij aeUül kapja meg, valamint hniis útin a hirataloa njtrtitnéay jegyieket minden felixöl-liiái nélkül.
A ayereiéiypéuzet tülz&té&e és nteikUlése
általam k&ir«ÜenfU eüköaölteik a réHtf«T$kh6* po&ioaan éa a
legnigorüb* títoktartái mellet.
gjp* Bármily mogreudelét o^y sgyiaerö poitaatalváojroD vagy ajánlott Űréiben Lebelü.
fjV* Forduljnnk tehát megrendeléseinkkel bitalomtaijeiCD a butái k&aeUég* miau
foly* evi november 15-ig
alulirt bankháaboa.
Sámuel Hekscher senr.,
bankár él »llií-Oti.-I Haaayr|bai 497 1 1 — 2)
Valódi n>in8tígb*n ai tit«l jelr.lt cx«gi*kiié'..
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL _
| A lefroe|rbUbat<5br> öuseg-M.TiJ! iiere a iienrerU arab«risígnak
I minden belaft ea kOItó gyiladasnáíl. a legtöbb beti'gaif alléit, min-deiui mi icboléaek, f»j , fül í. fo^ájá*. ri(i .érvtk is njilt ieb«k, rákf.kéki'k n-iSk iKmeTiiUdai. m.ndennamll béunlaa éa •erSléa alb. itb ell«n.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o é
V.lödi minőiéjb.D a t tel jelolt c»ígcki.íl.
DORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. Krohn H. és társától Bergenb«n (Norvégiábaa.) K-en liA.tnáj s«irolaj Tal*m«noyi. * kere>k«delemb«n el'"'l*or-dnló faj kötött «* eeyedlllí, mely orvosi c«elokra haassálhati..
Ara egy üvegnek használati utasitistal I frt e. é.
Valódi mlnoaefben a *-gal j*l
Biktarak : N-K.nin ui Prítar B«la KJÍJT (it Jóu. li, (Vuelhofer J<ta<. !i> Koieud 1. Barci (íj Dorner 8. C tornya ti) Ofiaca L. » (fyígy K a r i d Bernalxky A. gj.'gj'. K a rir (x+*) Koho J. (x) Sfhrfidar RéitóW gyógy. Kaproucaa Werli M. gyógy. KStieg ix*l CsaeainuTiaa l«t gy6cy ^x*) Klhta gv«gy. KiiitkelT (x>) Scbleif'r A. x \Vüi.»rh F. liiaul Rita JáD. Saomliatbaly (x) PÍUicb Ferenca tyófy 8 n p r o n Sieia; Aad. gyó.y (x| Holnar 1.. gyógy. V •■ r (l r x • (x*l Bna J gyAfry. B áo o k-S t.-O y 6 rg y (x^ .*. C. Fitiic gyógy Z á g r á li Mitlbaeb S. gyólry. x) Irgalmaabos gyógy, (xI ft.*gedflg Oy. gyógy. Perklet JÍD. ayógy Siiinnik ix) Scbwarx Qiiaativ gyógy ~ (X; Rocbiiu lat. <x> Bernitskv A
aak-
poa-
!«+*)
(«t) <x) K.
<x)
x>ooooooooooo
Éljenek a törökök !
Tschok jascha Osmanli!
l törökök gyíielmének 6r»endele« emléké™ épen moil kinilltek el
Oeman
gy. Lx) Karad
CIROP PAGLIANO,;:
SBleimau és Mokthár szivar-;
, szipkák
a tír'ok hadraaerak kúOnS.n aikcrOH • jól talilt ai-cakíp.ikk.l, •W el«í ran(s tajt«kfara»<S »O»e,z Ural m.glcpSlo, na JT r(l kl-ritelben, a larSnomxbh t.ir.i t s j la k b .11 ?yer\_ kftanjen aaiíádó. v a L dd| t ö r .. k « , ,i ! , a 1 MI.IJ a k*t da-
7Í.**!?"!. TÍV° ""k •?*" - '" *•• A '''1" »a^H.a! 1 irt Jl kr. i aurartaipk* m«K n>..«i, S0 kr fentebbi caikkekból uak kiiitel
^^ alUI«r.«n i.mert. 1 ,lv.t I m. - 1 ládaYuka 12 OYaggel lü %#!"rtnak poiuetalványnyat való ttakllldéaa meil«tt. brruantT.
küldetik asét.
■OLL A c*. V. ndnri ozállitó, Bécs.
(261 46-52) Tuchl»ab«n ».
Min ii i„i , ,.0J
""«»» caiaaenooi caaa knitel na;r««..iH.Í,r. rninti, ,í,ii t ,.0J-
kirtll olca.óaija mi.U mir TaHiD » l.íci ti%riau is ro|, .m„J
.elíídöaifte uli^ „„ii !af,t „egbi^olat ciak rívid id.i.|
fojadbatank al. f
Vidikrei me(rarjdal<aak nláoTÍt ,JgJ , ,,.„, b.koldé; 1 ft kAratkaaS ezun alatt tSrténnak :
^ Bérsl t aj tékplpi-r aktái
QGQQQQOOOOaaoaaoaaac
A keleti háború
a> aUtinai niekaa a aü k.ntaii .lalalatekat a a^UÚ Ub.ru uka let««en rnegsemmiíitette kénytelaoek Tairjiiuk a Cbina axükt rankal fülhagyni éa a nagy Cbina aanit kea*!«toj>k.t a gyári leí •aitín iron alul igen olcaón aladaai. Arjcgyiíkík rrndaléare in gyen ■ailliitattiak.
(4813-12) Letzallitttt ára:
elSbb .„,
6 db. káoeakaoi! 350 | M 6 db. cvSkanil 7 90 2-M 6 db. aaatalikia 750 2 80 6 db. aaitalirilla 7-60 2M
1 db lertimerS 5* 230
1 db. t«jm«rS 8*&0 |-M)
1 db. caukor aae-
leocae tárral 14-— 8'—
Legniabb ké.,16 ,omb kéaalet g«ppal á 1 (rt. Cr.fdura-aiok állat fejjai á 40 kr. 1 db dohány i.eUncm 'i frt. diaaea »> caak, tbea-, kari kanaák, tábla diaaak, aairandolt raukoraaórd tojáa aaarrii, fogpiaaka. tartók, aca«t éa olajtartók éa Bég mii tárgyak ép oly bámulatot olcaó árért eladók.
Kolorjoien flgy.lemba ajánlhatók : 6 db .tSkaatl \
6 db ki. j _mlnl1 e 2* ib S«ie««B «SJ dlaes
elSbb auat
1 db. Iroitaj aa. 6 — 2 —
8 db. fjartya urtó 8 — 3 —
6 ki. tarló 5 — 2 70
1 db. caakor ej. 2 50 |-~
6 db. Deiaertkai e - 2 50
6 db LtoaaarlTilla 6- 2 50
1 db. ao tuti — - 70
affr BMiban B«Qdeléaek poataf ntáiirtt «r«11ett povtoaaa aaáiiittaaaak
E. Bécs Rothenstirm*tratse 29.
Ugy «k 7 frt.
britáoiai etriUtbS. miitdea 84 db.
Wajdits Jó»«f kiadó-, lap é$ ayomdatBlajdooon cyorsaajtó
Hoff JáBOS-fíle c«. k. ndv. m»liuké«iitményei gyárának
füOllete »• aiuatriai lartomaDyokbao : Bécsben, Graben, Br<tuner*tra*xe H.
Magyarországon fiókrektára: Budapest, kalaputua 10
Tűdooajok és sorvadás ellen
niDt l.-ghatha,tóaabb sxer több Mint 5000 OI-TOÍ Í« T^ghet^ilm. számo mefteyöfyolt betegek által, Hoff Jinos ea. kir. adv siílli-tónak barmi ne «T ita a Isgjobbnak bUonyalt maláta késsitményci, a. m. malátakivonat egéaztigisör, malata-csokolid* d maláta-cu korkák dicjírettel eláraa»U.toak *■ aji>.luto«V. Orvaai Télemeny. Mindennemű mell baj ok é« aorradáa gyógjitáftára kfilSnöa értékkel bír a Hoff-féle malau-kivonat. Esxel fyifyítottam meg tÖd5-ge-nyedétbea aienvedC 32 érés leányonifct A naláta-kivonamatnak maláta-csokoládéval éa maiitaeokorkákkal való foljtono* haatoá-laU a betages Uneméojek fxltflDSIef mérsékli éi teljea gySgyn-láct ea»krrt81. D r. 8 p 0 r e r, ea. kír. kormanvtanácaot Abbáziában — Átirat: N e n e r, febr. 14. 1877. Hi». orvoiank rendele-tAre kérem egy libbadoió betét °& txámira kaldjQa 2 font roa-láu eaokolátlit és t foat maliU-csukorkál
E 6 h m e r, ci tivirdatiact.
Szíves figyelemre tnáltatni kérjflk a köretketS kitOntetése-ket, melyekben e gyártmány ré»eeittetett. Mintán »« aosstrjai cai-asár ée »a»K király S felségeik a cs. kir. HatT Jáaoa ker. tani-caoi urat a valódi m*l*ta-g}-ógytápuer felUlálóját • egyedüli ké>
■ xitSjtt ujubb kiiQntetéiekkel aiereoetéltétek : a beaaec darmsUáti
uagjberceg 6 kir facsége J>% Heaseo-Alexis t*rtominygróf 0 kir.
feneégc •xabadalmalikal tQoteUk ki. A* otibbi taGvege igj baofaik :
aÖo maláta-kéM.ttményeinek elitmert gyógyerejet tekintetbe yíve
f«lrabáxom öot a Uestcn Phtlipptthal tartomány gróf tág arirari-
axállitöjiinak rimév«l. Kelr, 1377.■
A Holt-ftlt ■alátakiv«wt-^*l»éfi-V betegek «■ egéu-■•égéseknek, txalon- é* atitali ital a jobbmoda oaitilyok kösölt | kiváló gyftffy-táp»»er betegek éi íldölűk tsimira az orvoa éa a uen> redSk kezűben. A világ .emmíféle haaos gyártmánja nem talált jó no >■» t^ógritó ereje miatt et«bt*« havonló tftasésre.
A HofTféK tl«éiyft«tt atlita Uvwtt takéieteaen megfelel a
maláta ki onat egéaiaégi-anr if v úgy fa atáaanak, utazóknak ét olyi-noknak ajánlbatö kik a sr>rt nem kedvelik.
H«f fél* PMláUklvtut-ettktlAdé. JelewéíUn folalmal
miixi^n mái csokoládét; oiellb< tegt-kmk kávé helyett ajánl hatí
■ a maiul -kivonatul fölváltva ti .•■aáltatik.
A H-f-Me Ml taaivtiat ■•IlMktrlUk. Légién bántál-inaknál, névaxerint íőut^i-t *■ rekediségoil kítQoÖ gyógyaxrrt ké> punek. Ha a k&h(i|(i-s i agyon oro*. akkor e cnkorkák a maláta-kivonat taUkségM alka'niazáaát támogatják.
A HttT-Me lyerMktip-MláUUut bathatós &aui it s*o-pós gyermekek iájjlaia*ára es iintaik erósitéaére, ha »» utóbbiak az anyatejet nem is ní-lkülöxat-k
H«ff féle efésztéfl Baláta-kávé miodaiok itimin, kik a
esokuládét nem k*tiv«lik a kfliÖniégM kávától pedig f.l.Kgatut-nak, ae pgjednl >klű.Ji Hoff Jáooi-féle maláu-PgéíMigi kávéban kitűnő, tápdu éa t»lc*ó iUlt UUinak. (A valódi Hoff fölemaliu cukorkák kék pftpirban vannak)
ÁRAK:
SaláU klT0DLBt-«gé8Z««5g8Ör palackja 60 kr. Lada ée pa
laekkal: 6 palack 4 frt, — 11 palack 6 frt 60 kr., 28 palack 16 frt 58 palack 32 fri — >/, kito m*láté-<-8OkoUd«
I 2 frt 40 kr.. II. 1 frt 60 kr., III. l fri. (Nagyobb
meotijitégoél árkedrecm^ojDjel.) HftttUcukorkkk zacskója 60 kr. (7, vagy l/k ucskóval IB kapható.) Gverniek-táp-malitftllút 1 foriot, koncentrált maláta-kivonat 1 1 frt, tjp krért ia kapható Egy kész malAáa-fQrdó SO krba kerül.
Gyári raktár és faietet: Budapesten, kalap-utca 1(K sz,
Pályázat.
í A ki«k»niíSiti (Zalainegye) községi elemi népiskulánál egy évi 400 frt, 50 frt. faáuliny s tisztes lakással egybe-köiűtt rendeo tanítói állomás jővén üresedésbe, melyre ; ezennel pályázat nyittatik.
A pályázni óhajtó tanító araktól megkívántat)k, hogy
j a törvények ért. tatiképesitettek legyenek s hogy kellőleg
felszerelt kérvényüket s egyéb bizonyítványaikat s kereszt-
level&ket hozzá csatolva, folyó évi 1877. november hó 25-ig
alulirthoz Nagy-Kanizsára beküldeni szivesked-
álomás f. év 1877. deczember 1-én okvetlen el-
1 foglalandó. 491 3-3.
Kelt Kis-Kanizsán, 1877. október 29-én.
Farkas László,
iskolaszéki elnök s nagy-kani-fógymnasimni igazgató.
Nigy-K'ioiisí.u.
bemem-t a kapa alatt. (430 1 2-3)

XAGI-KAJÍ1Z8A, 1877. B«nwb«rU-éii.

oo-uc

Tizenhatodik évfolyam


OIMMit
,-1
> írt. .
Eyy mim /« *r
MratMes*
6 t>asabo> p«titsor»an . ' 7, BiiodKor 6 a Mintás tovíbbi «>r*rt 0 kr.
1 NHLTTÉaBES loronkiol 10 árért v«
tétnek fsl.
' Enertiri Ulatik niaden hMtMt koln
f

'. H ir» T uií *i : li »<T -outit 1UII.X7 "l-üiriw.i.i U
ZALAI KÖ
dJbb: .ZALA-BOMOO

ÖZLON'

k5xlcméB;ek p«<üf; m kUdóboi béraeotve
intÉx«nd5k : R*8T KANIZSA
Vlnslukál. BénwteUu tmMt «*ak isnsrtvaflkatáf-•sktol fofaatalaak *1.
^~ ■
Kesiracok riua MOI kotd.tnik.

S.JiaiiIzxavaroii helThatÁOtainfc, »etnk«15nb*n a ,n.-ka»Iisal kereskedelmi ■ IpartuBk", a ,a.-kaaluaj takarMvteitár", a »iala«esTyel áitalánM tanitóteatfllet", a ,».-kaniisai kteied npyeló e>ryf»»lf t", a ,«o»rgnl keroakedelml s iparkamara n.-kanluai ktlválaaztiuáajV a tíhb megyei éa városi egyesület hivatalos értesitóje.
aetenkl.it kétszer, vasárnap- s esütórtóköu ínegjeleuő vegyes tartalmú lap.

Pályásat
Deák
tmlíkmtrára. !•§■
§
Alalirt bizottság pályazatot nyit Deák Ferencz bronzemlékszobra mintájának elkészítésére. Pályázhat akár hazai, akár külföldi művész. A bizottság fentartja maginak, hogy néhány hírneves műrészt megfelelő tiszteletdíj biztosítása mellett egyenesen bírjon fel a pályázatban való részvételre.
2.§
A szobor a Ferencz József tér egyik végén a kereskedelmi társulat épülete előtt fog ailani; a tér átellenes régén a Magyar Tadományoe-Akaáemia palotája előtt gróf Széchenyi lutrin emlékszobra állittatik fel. — Ennél az álló alak tizenöt bécsi láb (4.74 méter) magas; a négy Oló szoborral díszített gránit-talpazat bnszoibat bécsi lábra (822 méter) emelkedik; az emlék összes magassága negyvenegy bécsi láb (12.96 métert. A pályázóknak figyelemmel kell lenni e körülményre, hogy a két átellenes szoborral díszítendő tér öszhangmto san tűnjék fel. — A helyiség térrijia a körfflTétví íizak magasságának feltonteté-se mellett a pályázók használatára a Ma-gyar-Nemzeti-Mazeum irodájában több példányban le van téve, hol minden egyéb felvilágosítások készségesen fognak adatni. 3. §.
A feladat az: bogv Diák Ferencz
alakja az élethez és jelleméhez híven legyen
ábrázolra, a milyen az 1860-1869 közt
rolt, mielőtt a kor s betegség súlyos nyomai
észrevehetők lettek. .„„....
4.§. i.:,»í..
Az emlék összes költségei i titipwt

tal ís föflEtisHÚ együtt százötvenezer forintot meg nem haladhatnak ; a Bizottság ugyanazért kívánja, bogy a pályázók költségvetést csatoljanak mintáikhoz. 5. §.
A pályázó műrészek agy az alakra, mint a talapzatra kiterjeszkedő mintarázla-taikat, melyek az emlék nagyságának egy tizedrészében készítendők, a neröket tartalmazó pecsételt jeligés levél kíséretében, az 1878-ik ér október hó 31-ig a .Deák szobor-bizottság elnökéhez Budapesten a Magyar-Tudományo s-A kademia palotájában* czimezre küldjék be. «-§.
A beérkezett minták alkalmas helyiségben egy hónapig közszemlére ki lesznek téve.
?■§.
A kiállított pályázó müvek 1878. éri deczember kő kezdetén egy jory által nag fognak biráltatni, mely a feltétlenül kiadaa dó pályadijakat dőntoleg oda ítéli. 8. §.
Ezen jary tizenegy tagból fog áilani, aaelyek kőiül egyet-egyet választ:
A képzőművészeti Tanács,
A fővárosi közmunka Tanács,
Budapest fővárosának építészeti bizottsága,
A Képzőművészeti Társulat,
A mérnök- és építész egylet.
A bizottság ezenfelül három külföldi művészt fel fog hívni a bírálatban való részvétre, s három tagot választ a maga köréből.

9.§.
A pályadíj 6000, 4000 és 3000 frank aranyban.
Budapest, október hó 31-én. A DEÁK FEKBKCZ EMLÉKSZÜBOE BIZOTTSÁGA.
A keleti marhavész.
(Folyt. «• vég..)
Esas eljárásnál:
as) miudeneketótt as egészséges marba, ha, ez a tulajdoooe által mir előbb osm eszközöltetett volna, ai istállóból eltávolitandó és a beteg ii ÍBtállt&baQ hagyandó;
bb) a be'.eg marha réaaére a házi személy ■etbíl egy külöo ápoló rendelendő, ki a jiráai bizottság megérkeztéig akár a beteg isiállóbao, akár pedig másutt, de mindenesetre a háti nép-Mi sikliloiriteU helyen, szállásolandó b«. Maga tol értetik, hogj eien 6r a hásneptol elkUlositve marad és étkezik. £ien ápolónak adatik át a ■áralá helveiendó istálló k a I c s a j
cc) mindas egészséges, mind a beteg marhát ai istállóban kell lUtni; a beteg marha itatására külön megjelölt edenj rendelendő;
dd) a vészes háznak wm lakói, sem marhái ahásat éa odvart el nem hagyhatják miért is a kijárásokhoz orok állíttatnak, kik ezen tilalom megtartására szorosan felügjelni kötelesek;
ee) a vessgjanus udvar lakóinak nélk&-lozbMlen életszükségletei s koiség elöljáróságának közbenjárása utján kizárólag csak a felállított Jrök slul szereltetlek meg és szolgáltatnak át.
ff) A járási vágj városi közigazgatási tisztviselő megérkeztéig a beteg istállóban tevő ga-oaj ki nem hordható.
d) Ha a bizottság a háznak az i 11 elő
adott módon való eltárolás á-
rjé 1 gondoskodott, köteles elrendelni,
hogj at egészséges községi marha ne távozzék
az udvarokból. j


e) Különös figyelemmel legyea a bitottaág
aháli kutyákra, hirdesse ki, hogv a
kutyák lánczon tartassanak éa hogy minden
ssabadun talált kutya agyonlövetik.
f) Még ason esetre is, ha egyetlen
egy ház volna is véstgyanus,
az elzárolásuak nem szabad ezen vészes udvarra
•torítkoznia, hanem az egész hely
séget kell elzárni.
£ óéiból köteles a kössegi bizottság a helységhez vezető utakat órökkel elUtni, kik oda utasitandúk, hogj mindennemű, szarvasmarhát, szénát és saalmál a helységbe való viteltől el es oly útra utasítsanak, melyen a helység megkerülése lehetséges.
g) A mészárosok és marbakereskedőt is
viaszautasitandók, minthogy a várt járási bizott
ság elhatározásáig marha élnem adható.
b) Ha a járási bizottság megérkezte eljött
egy darab elhullott, a helyi bizottság a hullát
•értetlenül, távoleső és könnyen meg nem köze
líthető helyre viteti és pedig ugy hogy a halla
nak sem vére, sem egyéb huüsdéka az utat be
ne mocskolja. A hullát a jelzett helyen vsgy el
kell rejteni, vagy pedig őriztetni, hogy a járási
bizottság megérkeztéig meg ne zértaasék, vagy
pedig emberekkel és háii állatokkal érintke
zésbe ae jöhessen. <;
i) A véetgyanuB helységben eszkösUj^t mindezen intézkedésről, a község elöljárója, mint a helyi bizottság elnöke, a legközelebbi ssomstéd községeket haladéktalanul értesíteni köteles.
Végre tudatom, hogy további intézkedésig, nemcsak a szarvasmarhák, hanem az egéex**-ges vidékekből ssármaió juhok, kecskék és bor jukcsak oly vasúti állomásokon adathatnak fel és rakathatnak le, melyeken a marha ssállitmá: nyok rendes viazgálaaára amúgy is ieuáüó SZÓID-lelő bizottságok álul a szemle eaiköifilletik ; as ország vészmenles helyeiről származó állami nyerstermények véss uralgása idején sem képezvén vizsgálat tárgyát, szabadon szállithatóki.
A vészes kerületből származó állati nyers-termények ellenbe*, egyedül a ministernmtiH nyert engedély folytán a a tulajdonosok költségen végbevitt stemlélő bizottsági eljárás és asTÁRCZA
Jól van, lemondok — '_ ,'
Mutatvány Denffi János tajtó alatti 3
teményeibtU.
J/.1 *ao, ..mondok rólad U kai.
Latom, hogy Íg$ néni leiken tí€Vt érti senki, Mohi ««{
viMKafojtom
LTPTU botom, DMB épKeav
Ne falj. »irá«sal nem g-j fttdrUk, ■• ^
N«B UtSm dobra bánatom, ..
Zofcoro SS!TSIB jajratiisCt ,
tlmecyek •■, bel wráaoa Nem hallj* Mnki, tankí •«■ 8 s óim tftnyrt ftiporiban t'wk »tr«k: MT«d MBÜtoB.
Arany
tartott egyházi szent beaéd.
- Hiromf*, DÖT. 4 1877. — „Hfttdenekért faálikst »dj»tok; mert «t kiváDJ* tőletek »» I<teo a J- K- Uoitá<U •wrint- iS»t. Pil * Tbe»ilon. 160. 5- 18.)
Kri«taBt>an wereútl arabymeoypgxÖ* titMpir ét egybetereglett ijt»tos hívek T
Ha ut kivlojitok t&lém, bőgj mond j«ni el, mh ératnek e H. áriban az ar«njm«-»y«g«6t acfilCk ét a még él« két gjernek, »k-k«r lebetndetit kiriotok töíem, mert oly örö BW, ritka kegj'fllatm érnbt, mint araink keb-

lflket ma eláraszt ja csak érezni, de leírni, elmondani az emberi nyelv nem képes; azért is oly örvendetes, mert legritkább az esemény, melynek megünneplésére Összejöttünk az Isten az. házában. Látunk itt egy, az életkor terhei alatt elaggott tiszteletre m^ltó auzaspárt, kik ma azon sz. szándékban lépték át az ar ss. lakhelye küszöbét, hogy ama sz. házassági frigyet, melyetezelőtt űO évvel a kölcsönös szeretet és hűség legbensőbb érzetében as ur oltára előtt kötöttek, meg újítsák és a mi Atyánknak, mint minden jók isteni adójának, mindazon kegyelmek és jótéteményekért, melyeket nyertek házasságuk &0 éves folyamán át, hálát adjanak, a nemzetek nagy apostola, Srt. Pál intelme szerint, a hol mondja: „Mindenért ná-lát adjatok, est kívánja tőletek az Isten, J. K. tanítás* szerint." ftfeasolon levele 5,18.) De azért is leborulnak, hogy még hátralevő napjaikra uj áldáat kérjenek.
Midőn ezelőtt 50 évvel, tehát egy félazá- , saddal a ma Ünnepelt arany meny egsóa házaspár az ar Isten s a kath. anyása, színe előtt, kblcaftnös szeretetet és hűséget esküdött egymásnak és az egyház áldásában részesült, egy i bosszú bizonytalan jövő tárult előttük, egy bt- ' sonytalan jövő, melyet csak a remény gondo j lata bevilágíthatott: t. i. .hogy as ur nem fogja asokat elhagyDi. akik benne biának" aEgy 1 howsu jövő", igen egy egész élet feküd. elŐt-tflkj mely méhében szerencsét és szerencsét lenséget, örömet és bánatot, gondot, aggodalmat, jajt és nyomort rejtett, földi gasdagtággal roégnem áldva, léptek a sz. házasságra és így a jo>Ó kettős boronráasaJ lebegett előttük. mert nem tudták, váljon as ur megáldandja-e arczuk verejtékét, goudtera*lt léptiiket, caak

egy lehetett, a ma ünnepelt arany mennyegzŐ, házaspár vigasz*, a borúsnak látszott jövőjiikro s midőn ezelőtt 50 évrel a ss. oltár előtt áldást kértek házasságukra, életükre; csak egy leheteti vigaszukra — a gondolat t i. „Istennel kötöttük házasságunkat. Istennel akarjuk azt átélni, Istennel bevésni, amikor imádandó sz. akaratának tetszik." És ahol egy házasság Istennel köttetik, Istenoel megtartsuk, Istennői bevégeztetik, ott Isten áldása nem murád el, ottai megköttetett és bezáratott as <M-r>kké-valóságra nézve.
Es a jörtf, melyről szólottam, mely ec-elött 50 évvel, midőn a házassági ss. eska elhangzott a ma ünnepet arany menny egxSs házaspár ajkáról, mondom ezen, akkor még oly bizonytalan és boroagós volt jövS, már most mögöttük ran, malttá lett. És esen hosszú, megnánilálhatlan gond és fáradalom közt letelt múltra, ha viszazanéstek a tisztelt arany-menyegz^s házasok, meggondolva és megazivlel-ve az isteni szeretet és kegyességből nyert áldást hátaiéit aeivvel kell ma felkiáltaniuk a király zsnltáros stsvaibao: .Hit térítsek vissza Istennek, minden hozzam való jótéteményeiért?' (115,3. r) Én nem vagyok méltó annyi irgal-másságodra s annyi hűségedre, amennyit ve lem ssolgáddal éreetettel." i^Mozes 1. k. 32,10.) Igen! csak tekintsenek vissza házasságuk sok éveire es megfogják vallani, hogy a< ur keze vezette, kegyelme őrködött töl&ttük sok-sok veszélytől megöva őket, sok sok Őrömre derité napjaikat, megáldá as élet kedve és éltető vi dámságával, ÖrvenJetességével, kezén vezette Őket és oly örömet engedett nekik megérniük a mai napon, melyet éter és éter közt, nem ér el egy sem. Eser afg ezer házasság köttetett ak-

kor ; de a halál kérlelhetlen kese szét bonti*
a bizonyságok, kik akkor jflenvoltak, a leikig
atya ki Őket összeadta, mind-mind alaMzélb
már siri álmukat éa Ők még állnak ma Isten,
saine előtf, ugyanazon Isten előtt 00 évnek előttt^;
mert Isten ki 54) év előtt megáldá háBaaaágukaX
nem változott, ő ugyanáx ma, ki öröktől fogra
volt és örökké leend. Ez ama ritka rendkívüli
szerencse és oka, a mai arany meny egíö
ünaepélynek, melyet egyedül a kegyelmefcr
urának kell köszönni, mélyen, szivb-51 megbÜ-'
lálni, neki legyen dicsőítés és magasztala*3!11
Igen a mai Öröm és hála érzetből fakadó fobáU'
azok at arany menyegzósök részéről, fűzöd je
nek a bnld. szütanyának, hála és dicsérd éa*>*
kéhez, mondván: .Hagasstalja lelkem az araf
és ürvend«zz«B szén üdvözitŐIstenemben, mert1
megtekinté alázatosságom és nagy dolgot caé^*
lekedett nekem a hatahnas, kinek neve szAalt^'
kinek irgalma nemzetségről nemzetségre alt'1
őket faMkün. Az éhezőket betölté jókkal és » '
gizdsgokat üresen bocsátá, oltalmi, alá fogadd '
szolgáját, megemlékezvén IrgaJ másságáról.1? ^
(Luk. 1, 46.) :J
Iiy bála és Örömköit buzgón as nr t$-m lelme é* kegyelmében állnak ma az ismert arany5**' mennyegsőn a férj 70 évvel, a nő a htt hitves**^ tán mint 68 CTBS; 17 gyermekkel valtak me^J áldva. A gyermekek a le. iris sserint, Isten ajándékai, tehát 17 ajándék a magas égWl ^ de 15 öt visszavett kozülók as élet és halál ara,lJí megkdnynyitvén ezáltal a jó asölökre nézre a'u / nevelés salyoa terhét, kettőt hagyván csaÜr31 ürömökre, Öreg koruk fámasra éa oltalmára': Óbi; tehát ti megörveodestetett Külők gyermekei j* Umeriétsk meg ama ritka szerencsét, b*gf ! tiftzteletbei) m^íar.ult saüUitoket. miét amay-i;1"


elíl idéwtt töríéojcaikk 12-ik tiak.aaáhoi adott utasításban előirt fertdtlenitria atán csak a kije lalt fe] & lerakodási állomiaokoD rakhatók föl. Kelt ZalaEgereaegen, 1877. évi október U 26-án.
CSUTOE IMKE m. k.
aliapán
Helyt hlrok.
— Belus JÓMnef polgármester ornak
ssabadságideje letelvéo, birataiát újból a na
pokban itvetl?. II-lj éltese Vágner Károly ta
nácsos ur rolt, ki a polgármesteri teendőkéi
azokott buzgalommal végezte.
— A tOrik-aebexülteh javára a lelkei
Dietrichatein nővérektől Dr. Dirtrichatein D.
talamegyei t. főorvos ur leányaitól a követ
kező levél kíséretében 50 dgr. tépébt kaptnnk:
Tekintetes aierkestto ur! Be«ses lapjában kö-
tölt szép czikkét olvasván, örömmel telt el keb-
lüok, minthogr tudtuk, hogv a bnzditás, mely
beooe foglaltatik nem fog eredmény nélkül
maradni. Af első hatáat magunkon tapasctal-
tak. Bár szivünk eddig is a törökök részére
bajolt s egéss gyűlölettel viseltetünk at igaz
ságot megdöoteni akaró oroszok iráot, mégis
cs«k néma óbajtás, csak néma érzelem volt az,
mit keblüokben a török fegyver sarrencséje
érdekében tápláltunk. De szerkesztő ur buzdító
szavai tettrs sarkaltak bennünket; kevés u<ryan
mit mi tehetünk, de bisz szívből teszszük azt.
Tettleges tellépésilnk egyedül csak a tépés
kéazitésbén nyilvánul az igazságért és létért
küzdő és a háborúban vérző török-sebesül
tek számára. Fogadja tehát szerkesztő ur e
néhány mindössze csak 50 dekagrÁmmoyi té-
pést és szíveskedjék azt a többi adakozók ado
mányaihoz mellékelni. Teljes tisztelettel Diet-
richstein nővérek.
— Hymen Tavely Pongrácz földbirto
kos leányát, a kaposvári ea vidéki körökben
egyformán kitüotelett szép Mariska kisasszony t
közelebb jegyezte elBogyay Ödön kir. alugyész
4a zalamegyei földbirtokos. A műkedvelői elő
adásból ifc iaaiert kedves Szobovics Qizella kis-
asazonvt, ki az állami tanitóképezdében kitűnő
■ikerrel képezte magát, eljegyezte s vezeti ma.
nov. 1 1 én oltárhoz a fiauUag egyik kedveit
tagja és előnyöseu ismert Matolcsi József ka- I
posvári ügyvéd Budapesten; Oberhuber Iváo
kraljeveczi álinmásfŐDök bájos leánya. Aranka
kiaaaazonynyal pedig nov. 6 án tartá esküvőjét
Haail Ferencz vasúti tiszt ur. Kívánunk a kö
tött frigyekre Istentől sok szerencsét és bol
dogságot.
— Molnár György ünnepelt a tirne
Tea színművészünk e hó vége felé vendégszerep
lésre jő hozzánk. Isten hozza körűnkbe! Előre
is gratulálunk Míklcisv srinigasgató urnák e
figyelmes intézkedésééi. Lapunk jövő számá
ban mutatványt közlünk Dalnoki sikerült uj
darabjából, melynek újbóli eiőadáaára felhív
juk az igazgató urat; erősen hiazazuk, hogy
tömeges pártolásban részesül.
— Karúén Zxigmond veszprémi püs
pök ur ő escelleutiája amint tudomás* vett az
aa újlaki tuz pusztítása felől, azonnal egy aláz
lorintot küldött a mereoyei plebáDosboz, hogy
mennyegtosöket látnatjátok itt as or oltára előtt; míg sok nagyon sok gyermek, nagyon s kora halál álul elveazti, vagy nem ia ismerte szülőit. Köszönjétek meg az ur Istennek o n«gy jótéteménytéB köszönjelek meg kedves szuleitekn-k is mind ama jót, amit tettek veletek ! Legyetek most vigasztalajuk s örömük . és támogassatok, dajkáljátok őket öreg napjaikban, miként ők egykoron titeket, ez Isten akarata és áldás leend még sírotok fölött is.
A tissleltaranyoienyegzósök pedig az ur imádandó akarata szerint, maradjanak házassá-gtlk még bátralevő évei oen is bivok azurszolgá-latiban, az élettenger mélyét már át evezték, a földi lét terhét, fáradalmát mar ki Hi.tták, elviaelték; haladjanak továtjb, a mé ' hátralevő időt forditaák kiválóau lelkűk u°n.k ad-rossege munkáliaára, hogy egykor mindketten a legszebb menyegza tarthassák ott fenn mennyei vőlegényükkel J. K. aal. Viseljék el magaa életkoruk gyengeségeit egymás iránti türelem éa szeretetben; ha pedig az ur még tán küldene életük kéaó alkonyára szenvedést vagy betegséget, ne zugolójdauak, ne c,ügBed jenek, egyesítsék szenvedéseiket az ur J. szen-vadéaeivel és szivük alázatában mondják: Uram! legyen a le akaratod! .Világítsanak mindenkinek a az. béke és boldogító egyetértő, azép példájával, hogy ezáltal még most is gyUmúlosöső legyen élniük a jó cselekedetek beo éa biztosítva a meny örök jutaima."
De a mai sí. ünnepély reánk nézve is kik abban réast veszünk, örömmel azivmegin. daltsággal tanuaág'ia, megérthetjük mi az om-bar élete. Mert kérdezzük csak a lisztéit aranv menyegaíaöket, hogy lüuik fel nekik a nagy idő, a sok év, melyeket át éltek éa ajt fogják felelni : .Nem, tudjuk hova lett az idó, a hosszú életévek, uBy tűnnek fel nekünk ipo,t mmt rövid napok. Miután minden elmúlt mindegy, ha vagy több ölömet, <H} u,Bb
ast haladéktalanul kioazaw. A neme. főpap e
iótékony, cselekménye általános örömet keltett.
— EnUUettiik, hogy Kis Komáromban a
tus ujabban nagy kart tett ; Iségetl 32 pajis
tele takarmányával, leégett a temetői kápolna
éa u aradalom alai majorja. GyermekjátékMI
keletkezett a tüi. Óvodát a gyermekeknek,
ovodátl
— Hyma*. Veaswak helyből a hirt,
hogy Grrunbaum Márk betttosedő nr e napok-
ban jegyezte el KellermaDB Joeefa kisasszonyt,
Neufeld Ignácz itteni polgár fogadott leányát.
Áldást kívánunk frigvökre.
— A zalamegyei általános ttnitó tea-
tttlet NagyKanisaa járáa tanitói koré f. bo
29 én Kia-Kanizsán az iskolahelyiségVn gyű
lést tartand, melyre a kör rendes é< pártoló
u8Jmi . ué7 • ridékbeli tsnngybárátok tiííe-
lettel meeivatnak. Kelt Sormáaon, 1S77. no
vember 7-én. Schmidt Jossef, a kör iaeiglnaes
elnöke. Rumszáuer Simon, a kör jegjzőj ■■
— Színházi közönségünk egyik inelió
kedvencze, Caatárné Emma aaaionynak juta.
lomjátéka kedden, nov. 13-án len, elíadandő
darab „Három pár czipő" énekn vígjáték. A
jutalomjátékok eddig nem részesültek a közön
ség pártolásában, pedig eszel lehet buzdítani
azon színészeket, kik e r&gue pályán annyi
küzdelemmel törnek előre, igyekezvén hi»»'a
sukat lehetőleg betölteni, szolgálatot leven a
hazai szinirodalom- s nemze'iségnek s szóra
kozást nyújtván a magyar közöoségoek.
— A nagy kanizsai vadáaztár aság
a jelen idényben minden szombaton hajtóva-
dáazatot tar'.
— Meteorológiát és»l«Ietek a n.gy
kanizaai főgymnaaiumnál 1B77. év október ha
vában. Közép légnyomás: 740 4 milliméter;
legnagyobb legoyomás: 756 7 mai. 20-án reg
gel 7 órakor; legkiaebb légnyomás; 738-0 mm.
8-án délután 2 órakor. — Közép bomérsékl.-t:
t 7-t>2* C : legmagasabb hőmérséklet: + 20-ü*
C. 15 én délután 2 órakor; l-galacsooyabb hő
mérséklet: —3 2* C. 2ü-án reggel 7 órakor.
— Közép páranyomás: 6 44 mm. — A levegő
közép nedvessége százalékokban: 82 le/0 leg
csekélyebb nedvesség : 36%, 20-án délután 2
órakor. — Közép felhSiet (0 uil 10-ig számitva):
4-7 — egéazen derült ég (0 val jelölt) észlelte
tett 19 azer, telje».-o borult (lüzzel jelólt)
22-szer. — Közép szélerőaség (0 Vil 10 lg
számitva): 1 H — 5nél erősebb szél észleltelett
3 napon. 93 észlelet közül jegyeztetett összesen
74 szél éa pedig : éazaki 21, éazakkeleti 10, ke
leti 6. délkeleti bárom, déli 28, délnyugati 3,
nyugati 1, északnyugati 2; szélcsend pedig 19-
a»r. — A légköri csapadék (eaő, kSd) havi
öaazege : 1715 mm. — Eaő esett-5 napon, leg
több (12 mm.) 7-ín. Köd volt 4 napon, dér
volt 7 napon, fagyott G napon. — E hónap,
ban italán vére szép derült ea száraz időjárás
uralkodott. F.
— Horváth Larzi zenetáreulata kiváló
erélylyel tanulja a legújabb darabokat, melye
ket dicséretes szabalottaággal adnak elő, ennek
követkeatében mindinkább méltóbb tigyeiem
és pártfogásban részesül a derék társulat.
— A biUilMinlxH: .ámogy - aierkeaití
je kiadja azon felköszöntések egy részét, melye-
izen védést éltünk át.' — így tűnik fel nekünk az élet, szeretteim ! ha már végére jár, rövid nek. Úe épen azért, annál drágább és lonto sabb legyen az előttünk. Mar a fiatal korban kell elkezdeni minden nap"' jóra fordítani. Váltaátok meg az időt, m-r: rövid; óvjáutk magatokat mindenből, mit i>gvkoron meg kel lene bánnotok; legyetek hivaiáatok körében annyi jót a mennyire csak képesek vagytok éa ti habár nem érnélek is el oly magas kort, mé gis megfogtuk áldutui a jelenre és az űrökké valóságra.
Vegyetek példát, kik Jelen vagytok ezen ünnepélyen ti ker. házastársak, vegyetek példát ezen aranymenyegzősókról, tartsátok — mict ők — tiszteletben a sz. házasságot, legyetek békeaaégeaek és egyetértők, legyetek állhatatosak, kitartók, a kölcaöoós szeretet éa hűség ben, ugy rajlatok leend folyvást Isten áldása s h< sazu elégedett élettel fog boldogítani benneteket.
Mi pedig minoyájan, szeretett hallgatók ! kik ide egybesereglettünk, vegyünk részt e félszázados házaspár örömében és fejezzük ki nekik kivánat&inkat: hogy Isten tartaa meg őket még sokáig sz. oltalmában, kónnyebbitae meg öreg koruk terheit éa végre jámbor s ker. életük után, adja meg nfkik az örök örömet s boldogságot. Ámen.
OSVALD PÉTER,
n.-l«<li plebámM.
Ősz volt
Ón rolt mikor ia iiKletUm, Sirtak a fik akkor naf/on. Urai uel.6 langy tavaima Ai rolt ax én bölcső dalom. 8 •* iTaddal rokon tertk,
— Bánatomat a könj óvj*
Nmn csoda hogy aokat sírok, Ha Qtr* k*l lW«k«, tőly>v
K. RUFFY PiL

kftt 1860-ik év óta több alkalommal elmoblfott,
fig^elmeBtetjük rá lapunk. tUatett elófíxetúit; ax előfitet^i felhívás i(jy banpeik: Elfl£*eté*i folhiváa • „BilÜkomból" c»imü műre. Tóbb bwátom felBaóiitáu folytáa fentebbi emm alatt adom sajtó alá uon felkOiaODtéseim egy réatét, mel/ekeL az lS60-ik. evtól fugva ssimos bao-quett , menvegtó-, névnapok ée baráti körökben el mond Ura • a többek közt Deák Fflreoc*, Koivuth Lajoe, Tkza Kálmán, * niklai ham-T»k, ScitovsakÍM H^JDald éraekek, Jókai M6rt Somaaich Pál, a damocratia, a hol^vek mint oemtűk, a munka, ax irodaion, múvdatat, as iijaaág, a plcvoai hősökre «tb. Ke várjoa mnki gonddal irt, be végtett művet. Az áldom.- £ a pillanat hatása* a pohnruk gYÖngje mellett ssU-lettek ■ alig éln^k tovább, rniot eaek ; elég jutalom l«u rám neive: ha a jó emlékek fel ide tói leh-tnek s TÍtaxatükrözik azt, hogv források lelkem é» ixivem voh. A 8-10 ivból álló kötet, mely íiuom papiros i l»heto csiosal toas kiállítva, f. évi decxembcr hó 15 éo jfleoik mag. J£Jöfizetaetni rá 1 trt dukötéebeo 2 frt-jával; melóit oly elegatitiával, gaxdagon ara-ovoiva li-8/.nak kiállítva, hogv karácsonví e« újévi ajándékul azolgilbatojik as irodalont pár-telók számára. Ki 10 elúfisetot gjüj', egy tiaz-teletpéldÁDyt kap. Az elAfizetéaeket kérem f. évidecz»si»t>erhó 1 ig crimem alatt Kaposvárra aonvivul ie inkább megküldeni, hogy a din-példányok kötése, agy a mfloek kelío időbeni szétküldéeérfif gondoskodhassam. Kelt Kaposvárott, 1877. éri okt. hó 28-ao. Roboi Iaiván, a .Somopy* politikai lap aterkeaatóje.
— Mütáidon Papp János plbbáüod,
Sztankay Kálmán urodalmi ispán éa Pál J.
községi jegyző buzgalmuk folytán a török-ae-
beeültek részére Mindenszentek napján általá
nos gyütjés rendeztetvéo 30 frt készpénz és 5
mérő gabona lait at eredmény.
— Magyarország borai é* termé
kei kivitelének meckönnyiléiére voaatkosó
statistikai és helrszin^lési adatok gyűjtésében
működnek jelenleg városunkban éa vidékén
Francziaoraaágból; C. F. Josi és A. D u
riad (de la Gironde) és Klein
Albert, C tél ja ezen uraknak beutazni Ma-
gyarorszagot, statisítik*. adatokat gyűjteni
megyék, községek ót birtukosok szerént as át
lagos bor. mezőgazdaság, ipar és terményeiuk
helyzetéről, hogy boraink és terményeinkkel
Francziaországot telj^son megismertethessék.
E czélra egy utvezato statistikai könyvet állí
tanak öasse fraoczia és német nyelven, mely
ben a jelzett terményeknek megfogják jegyeaai
átlagos árát; — a különböző határszélekiga
átállítás dijakat; — megnevezendik a kivitolt
enkoxlő nevezetesebb kereskedelmi cségeket,
— e)6fogják sorolni a pénz éa ipar vállalato
kat. Elkészülvén e munka, elterjesstendik a
legfontosabb európai és tengertuli kereskedelmi
nagy világban, hogy mint tükörben mindenki
egy pillanat alatt megtudbasaaa, kinek mie,
mind áru terménye van, és kikerülésével min
Hen apró, hÁt^ányon közvetítésnek, a talajdoni
iparos a termelő caakii a kikerülbétien ssük-
ségea közvetitéaset árui busa el portékáját és
a tiszta haazon, levonás nélkül ju&aon birto
kába. E napokban sserencaém volt Ulálkorni
éa bossaasaD társalogni a fennti urakkal, boo-
Bsaa beszélgetés atáu a dolog állásának felde-
ríléaével meggyóVidtem arról, bugy a csel,
melyet elérői óhajtanak ua^y horderejű. Fel
mutattak egy ily statisükai könyecskét éa
ez t> mi-ív meggyőzött vállalatuk nagy fontos-
s igáról. Jrlflzve vannak abban némely ;iagyobb
birtokolr, gyár >k. iparÜ7lr-t-k **t. meg van
irv-K, bugy ki miuű és menuyi üzleti tárgy-
gyal bír a mely úton-módon, mely költséggel
Urábhozhatók azok a legmegbízhatóbb utón
• módon. Utaznak és működnek a n. ra. m. k.
földmivelés-, par- és kereakedeUmÜ^vi minias-
téri ura s a vasúti társaságok pártfogoláaával.
Ugy nyilattroínak, hogy tökélete*, czélnak
tpljeaen megfelelő munkát csak azoo esetben
tüntethetnek fel. ha az illető birtokoeok, ipa
rusok, egyesületek sat. által helyes adatokkal
fognak tamogatlatni. Legyen szabad ezúttal
egy ideeső ,oyílt ajánlatot" hozni, mely arra
való, hogy miudt-nki, » kinek a b^zajobb jÖ-
vőjénekelőmoEditá<taszivéaft:kiizik;ajelzeii urak
hoz, teljes bizalommal fordulhaa* n. Teraánczkj
Másolat. Nyílt ajánló. Jelen soraimat el A mutáló*
C. F. Jo'n és A. D u r a n d (de la
Gironde) urakat FrancrJHurszá^böl, a leg
szívesebben ajáolonv minditzoa hazimfiainak,
kikhez a oeve»ett urak jelen soraim eÍ5muta
tása mellett fordulnának. Ctéljuk Magyaror
szag bentaiiisa borászat és szőlöszeti tekintet
ben. Szándékuk, leendő tapHUtaláaaik éa is
nteret axerzéVük nyomán egy franczia nyelven írandó tfrjedelme* mankában búzánkat* nagyvilággal megi*mertetoi. Nekünk egy ily leírás és ismert lés csak javunkra szolga Ihatván, részemről említett arak czéljak elérésében, tőlem telhetőUg támogatom ■ kérem tisztelt hasam-fiait is meleg-n, lennének ssiveaek hasonló késx-aéggel viseltetni a finnt emiitett urak iránt. Hasatíni Qdvötlettel maradtam Budapest, 1877. október 12. Korizmica László, s. k.
— A varasdi állandó színház U?ja. Csáktornyán minden héten egyszer előadási rendesnek. Mull hó 31-én játasottak ú egy ne t

Ml vígjátékot A koaoaaeg ssap aammal lant meg. A aaiüéaaek aaépen reprodukál)^ a. egyes jellemeket, sióval ügyesen játssjottak" F. hó 7 én a .Szép Oalathoa" cnmj operetté adták tü, Varaad Tarosa zenekara kiaénte mellett — A ter m tömve volt. Hint a zecé tzek, miit a síinéuek tapsrihart arattak. -A szinigaigató magyar ember. Lőcs a neve.
— Gfásxhir. Frencs GiseUa, Frenez
János zala-apáthi Dagy vendéglős mareltWku
é> szépreméayü leánya folyó éri október hó
28-áo élte 17*ik évében jobblétre saenderült.
Temetése, mertre Keszthelyről is sokan ráa*
dúllak át, kedden oki. hó 30-án délelőtt 10
órakor igán nafy réatvét mellett ment végbe.
Élte tavaazán szakitá ki a kegyetlen halál e
viruló rowát as élők sorából, ked-ves a as őt oly
gyengéden Bzerető ssnldk, rokonok és ssájnos
úa.lelíje köréből. A kétaágbeeaéaael kflzdő bá
natos szülőket vigaaztalja a hit azon tudata,
hogy eljő azon idő amidi'm ott fennt egykor
ismét feltalálandják a kerlelhetin halál álul
elrablott felajtnstleD teiaynkat Legyen köny.
nyü a hant, mely a megboldogult kedve, em
lékű leánynak hűlt tetemeitfedi! Nyugodjanak
békében porai! P.
— Keszthelyről irják nekünk:
Emiitettük már e lapok hasábjain, hogy a
.Zalamegyei ált. tanítótestület" keszthelyi já
rási-köre nagyságos nlodrovics Qergely apát
arat, a tanügy terén tanúsított sokoldalú, fa>
radhatlan tevékenysége folytán a Zalavárott
tartott üléae. a kör tiszteletbeli tagjául válaastá.
Az érintett jkör — folyó éri október hóban
tartott — választmányi ülesealkalmával Wiese
Károly elnök, l.inter N. Jánoa jegyző, Klug
Jósaet pénxtárnok és Poltz Pál b. tag bisatlak
meg, hogy a j. kör tiazteletbeli tagjává tortéat
megválasztatásáról kiállítóit okmányt szemé,
lyesen adják at ő nagyságának. A fenntebb
érinteit bizottság folyó hó 1-éo tisztelgett apát
ar ő nfcgyságanát s általa a legszivélyeaebben
fogadtatott. Ebed alkalmával as apát ar igen
saivélyea feiköszöltst mottioU, éltetvézi a ta-
nitöka.1, mint a, taraadalom ojy tagjait, kikiti
m haxa s az etnberiaég — asép éa fitDtoa bár, '—
de tövist termő hivatásuknál fbgva — oiy so
kat vár. Ebéd után ő nagysága a jkör pénztára
rénére 10 frtot kegyeskodett adni, melyért a
jeleavollak által kifejezett legforróbb ksnő-
netet a nyilvánosság terén isméului kóteleaaé-
güknek ismerik. Amidőn e sorokat botárjuk
el nem mulaazthatjuk, bogy édes hazánk s
a tanügynek sok il.v lelkea és Ugybuzgó főpa
pot ne kívánjunk. Ellease őt aaég ara soká a
adjon neki legjobb egénzséget éa erőt arra, hogy
» tanügynek, melynek egeat életén á; oly buago
bajnoka volt, továbura is bő pártfogója s tá
masza lehessen ! Éljen soká ! P.
— Keszthelyen tagiskolát nyitott
egy — miot e sorok irója hallotta —
Nagy-KanixánSl ide vándorolt itr. oő. Ajánl
juk az illetők figyelmébe ez ügyet.

— BektUdeteU boamánk az .Alföld fiu
mei vasút „essék-villáoyi níraj voaaián• ka--
tént menetreod-változtatáa kimutatáaa. A me
netrend változtatás nov 15-én lép élelbe-
— A kenztheiyi m. kir. gazdaaági l»o-
intézet segélyegylete iiaalajitását f. éri nov.
hó 4 én tartotta meg. MegváUssuttak : Elnök,
Spotkovssky (iuamiav 111-ad éva*. Alelnök,
Vérteasy Kálmán II-od évea. PénzUrnok, Kutfy
Pál IH-ad ere.. Jegyző, Eagelbrech Károly Il-
od éves. Bisottaági tagok. III ad évről. Sielke
Árpád, Keller Lajoa, Balaaa* István, Gábriel
Aladár. II od érről. Veneaty Tiv.dar, Székely
látván. 1. ev. Luperasbek i*y*, Jwsetke Jc-
aaef, Jeszenszky Béla, Bittner Zaigmund. Deák
könyvtár tiaztujitaaa nov. hú 5 én. Elnök, Kel
ler Lajoa III ad évea. PénzUrnok, Balaas*
István Hl-ad éves. Fókönyvlárnuk, Székely
István II od évea. Jegyző, Szirmay Simoo Il-od
évea. Alköoyvtárnok, LuparaziMk Lajos I só
éves. Alkönyviárook, Tomka György I sí éves.
Bizottsági tagok. III-»d érről izéiké Árpád,
Auerhammer József, Heucx Sáudor, Spouov-
asky Quaatáv. II od évroj. Haaca Gyula, Vér-
teaay Kálmán. I só évről Semetke Jóasef, Bitt-
■er Zsigmond.
— Sümegről írják nekünk : Ur. Luko-
nich Gábor varosunk ssUiloUe — jeles teheué-
génél fogva dicséretes eredméuynyel állottá
ki ai orvos tudori szigorlatot Budapesten, hon
nan sxerencaésen körünkbe érkezvén, aaámtala-
aok óhajának engedve, Sümegben fog tudomá
nyárai az emberiaégnek szolgálni. Midőn ki-
ránjuk, hogy minél több patieosoek szerezhesse
viaaza Üdülését: egyssenmind tzivbúl üdvözöl
jük korunkban!
— KövUlhireJc. \ páriái kiállításra
Magyarország kormány biztosára Harkányi
Frigyes neveztetett ki. — A fővárosban ipar
csarnok felállításai terresik. — Kudolf irónöró-
köt megvette Zichy Jósaef poaonymegytu saeot-
jánoai aridalmit. — Székelyföldön a narba-
réss folyton terjed. — Victoria biztusitólársa'
ság megbukott. — Gr. Batthyány Ferenca,
Trefort miaiater veje, Potonyban meghalt. —
A svéd király operasaöreget irt — Pipitt k»ag
as oastr. nem>. bank. igasgatója meghalt. — A
Folytatás a meUékletea.

Melléklet a ..Zalai Közlöny" 1877-ki 90-ik számához.


I A n&ket ayíHaaggal aem lefcat megnyerai;
I — ha gyoselmftk bixtea — koaony&aekké Ion i Faaillltsegboii kell őket tartani ekként fejük ki I Innk aa orselem -Bib.l
Aa elet kon.a aaokaak. kik eeai tsuljik M-a; a pereaeket, — rövid '^i^. kik «itako-aoljik aa oriaat
A kivágott nna. Ebi4re hitt mag tgj süsssio-Darisst a eaaládapa, melynél t hasikiaasaxoDyok a kelleténél kivagottabb nibában jelentek meg. A gondot apa aiflksigeanek látta a dolgot a divat kSvetai-menyeivel mentegetni
,Nem wsx semmit, - nyugtat! mag vifrt ft mlsMxionárins, — meg vagyok én ehbex axoktatva, hisxen tix évig éltem a vadak koaott."
Lottohanásu
Bodape.1, nov. 3áo: 18, 3, 76, 85, 6Í
Unca, . . 59, JO, 61, 46, 24.
Prága, , 7 ín: 3si, 19, 74, 3», 52.
Innsbruck , , 10, 35, 55, 22, 64.
Sínben . , 67, 11, 75, 71, 38.
Folytatás* * főlapnak.
.j.n'.iki zaiiló menekültek sserencsésen meg-
ksezteSi Kooutantinápo.ybs.
— Háborús hirek. (Nov. 7.) Konstan-„jipulyUo uiow által szított összeesküvés J-iietet' tel. — Mukhtár pasa hadserege Tra-juot le^ vonul, — Szulejman pasa Klená-u megverte az oroszokat. Oxman serege csak Q^erharcsos, az orosz három an*»yi. — (Nov. jSikL't pasa cserkeszei 12 ezer juhot vettek » kozákoktól. —- Schakir pasa a Sipkaszo-
^.JB* meot. — i^Nov. 9.) Erzerum az Örmény ,ki.>ss*g árulása í oly tán orosz kézre került. — an-Q&l uag? győzelmet jeleznek az oroszok, ikicca lejedelum megkezd ue ismét a támadást.
Irodalom.
— „Versek a magányból." Irts Reviczky
vala. Reviozky as ifjabb költői nemzedéknek
J-ségkivül egyik legteheiségesb tsgja. Far éve,
1UgY ügyes külteméoyeivel a hazai szépirodal-
" hasábjain találkozunk s ma már el-
i, bogy írúi működését érdekkel, ti I kíséri a közönség. Heviczkyre a leg-iebb j'ivű vár. Müvei után felismerjük beune s I,B*.,Ú költi* .Béget, párosulva, gatdag képze-mmet. üondolaiai mély érzelmet rejtenek; siroéít »zingazdagon s mindamellett összhangot, K * szívhez ÍZÓUJ egyszerű hangokon fejezi i. tuieUível bizonyára nem a kony vpiaczselej->-« iQŰvt'it fu^um itzaporiuoi, B meggyőződésem, ■T a kuzunség el is mérésével fog találkozni. -rt csak szolgálatot vélek teoni irodalmunk-: niidi'-n ez ifjú kóltű törekvése előtt az ulat ^üvitom B őt a oagy közönség elé vezetem. leien miivé, mely 1878. jan, 1-én fog megjs- I JI, eddig irt költeményeinek nagyobb részét | r|ü tartklmazni; 10 ívnyi terjedelmű, igen liaz-^ kiatlitáseal s előfizetési (aláírási) ára 1 TI :'O kr. disz^a ktitésbeD 2 frt. Gyűjtők, minién * előtizQtű után, tiszteletpéldányban része-Irüíu^k a az fcláiríiaí ivek legkésőbb decsember ,í alulirttbuz küldendők be. Budapest, ok-_ :r 31 én 1877. Tisztelettel Aigner Lajos ;iidó (Váczi-utcza.) A széptehetségii ifjú köl-Cl mi ís közlünk mutatványt.
— Elotísetési Felhívás "Dengi János köl-
>méuyeire. Elhaúroztam, hogy költeményeim
ül egy koU-tet a nyilvánosság elé bocsátók,
'adi/m u^yan, mostani irodalmi és pénsvíszo-
ij.iok között megkhetöa merészség kívántatik
,rra. bopy valaki szépirodalmi müvek s küíö
ú»eii költemények kiadására vállalkozzék; azon-
an biztitt a remény, bogy irodalmi ismerőseim
baráuira támogatásával a kiadás sikerülni j. A munka a Weiszmano testvérek könyv-joindájában készül 8 igen csinosan és díszesen az kiállítva. Müvem kiadásának kezelését igner Lajos könyvkereskedése vállalta el, hová az előfizetési pénzek (leg-oél&zerübben postautalvány nyal) küldendők. El&tuetési ár 1 frt 20 kr. Az előfizetési péntek iiekuldéeének batárideje f. év deczember 1-je, mely időtájban költeményeim szét is küldetnek. N'yolcz elCiuető után egy tisztelet példány jár. Budapetten, októbrr végén 1877. Desgi János. A „Llélibáb" jiles szerkesztőjének e müvére felhívjuk t. közönségünk méltó figyelmét.
— A ..Figyelő* novemberi füzete tar-
ulomdusaD jelent meg. Thaly Kálmán kitűnő
túliéból „Bacgányi emlékezetét* közié; Ba-
ciáoyi zalanifgyei születésű lévén, a becses
mi i» átvessBzük „Adatok Zalám egye
ttehfz* ez. kiadványunkba. ■
— Az .Apolló" zenemüfolyóirat legújabb j
ík)Bzáma következő tartalommal jelent j
ncg: í) Rondino, Kapi Gyuliuil. 2) Borura j lerü, csárdás [l. Vörófl bort ittam az este... II- Hármat rikkantott már és III. Kerek az kalapom . . . kedvelt népdalokból) szer :ie Wacbtel Aurél- 3) Este lesz nem sokára, dal Aliaga Gézától. A zongorátok és éneke-*«"» staiuár* i-^en ajánlható folyóirat előfizetési *f» epést évre 0 frt, félévre 3 frt, a jelen szám *r» r-0 kr., maly a kiadó hivatalhoz (Budapest, Tar ürazághuutca.H 9-i sz. a.) legcsélszerübbeo í>j«tauulványnyal küldendő be. Még folytoD eiíőietbeiüi az egész évfolyamra. Kíváoatra a utáovétellel is küldetik.
Színészet.
*■ *
T.. - E«y a r*»l jA-
kÍ*lll Yf
NOT. 6. ,Mátyá-I ík i
wW5re n«m kö.Olt; avagy igu-.r.lj* * T T b« igeo, nak ■«famaíát«omoritja, h. B
i^u-.j'rtlir.'keirs.srsp-beii. Ttljmemu B0«ff«l«lt.k M^ MfctoBfyné, Üálaoky « Lipes«7«e. - A«« |*«miai nátron misodrenHövé csökkent le, ATT.I OI-7»JU t&bb !)«.D,Ö.£ggt-l adb*tta volna Marfilot 8««P-h" ««i í.i-.ivx^u « -k.rat. Hiklo-7 (Matyi, ki-ki.,. --«<-- .lak volt. A lemotísi íoek ■cjraB-aoaál jobbaii §ikerüli

■KoiBoruagiiak vette a köiöa»ét köiöoyét, meljtt mi rwtfllQak leginkább. AJifb* voh annyi jövedelme, h°fcy á íjertyaník ára kikrrttlt volna, ' meljP«I darabját irt». E« kttl6nl.«o a vidéki író iorta Boldcpf-sárról ir, mikor a »ira« k«DT«r«t kBDTJeiTc! ittatja Dálnoky npinei ér*ülettel, baatfioi bérvtl, lelke.ölt ihlettel fogott tolUt, bog7 ■ török-nem«t 6nÍMÍ kQa-delm^ben ssellenilef ré**tr*T& niafTar elStt kép^k beo tanta*ac f«1 a viUgTásó helj-»(rt«t mélyebb rokon-itenvet k«lta«n a két nemmet kötött a a dogma»aar8 gTOldletet, a«(v«tist fnkoiottabbi tegjt; éa a kü-aOiwig zajoi tspaaal fofadta. caakhogy ex * Up* a teremben kongott. 1 oafry köaönnég, mely aanyi tö-rG km ellett f-i lelkeaedéasek adu tajiDJelét, távoliéUbvn tündökölt; tfy vidéki irt csak badar»áfot irhát, gotdolAk) egy vidéki jó uiaén a*ját darabjit>mo caak rom l-b«t . . • . £• Dalnoki itirsetten ssercpelt, kihifáakor arotáa D«IS UtiioR a gunymoiolT, A% annál k*a«r€bb labetett axire a oem bisBaxfik, hogy hasa DKnTCDem törte ötsie tollat. Ne tegr»! Tótb Éde U igy járt El5re! A. darabról MQttaJ o«m ir^lu k, vannak fény éa aranyoldalai. Jó lélekkel írhatják féoyoldala kiroagaalóbb, intyoldalinak feasegAtetével nem k•■érit)Ok a derek tcerxSt, a jel** iiioéaat. A *ierej,15k igrek*>t«k elég boxgalnaaaa ; aj darab ei*ő elSadáa*nil kielégíti volt.
Nov. 8. .A londoni knldnaok f-a a> Írva flu,* hoiitts, d« mindvégig erdekfexzitS •viomfi. — At el&adáa aaioten megfelelt. Kitűntek Saeoteay. Ar*di, ugyancsak jól vüuatott aierepnicb«» ! továbbá : Dál-ooky, Vi&ax ei Caatárne. KnsOaség kevéa .lámm.l.
Vegyes hírek.
— A mBatau tzó je Unt menyei. Sok török
•só bonoeull meg nyelvünkben anélkül, hogy
átok jeleatménye általánosan ismeretes volna.
Ilyen például a .basa (pAschaJ* szó. Egész
Európában el van terjedve, de ép oly kevésaé
ismerete* annak forgalma és ssármasáw. Paacha,
összevonva a persa Pai Schab Btavakból, annyit
tesz mint a „Schah lába" s azon ősrógi,{Xenop
hontól említett persa állámtzerkezet marvd
ványai mely szerint Cyrus államhivatalnokait
saját lábainak, keséinek, szemeinek és füleinek
, nevezte. A közigazgatási felügyelők voltak a szemek, a titkos kémek a fülek, az ad óh ajtók a kesék, a katonák a lábak, a bírák, mint a törvéuy közegei, az igazság nyelvei, egy szóval as Öt érzék — a legegyszerűbb s legterméase-tesb képe az állami intézménynek — melyek az áilamtudomány jelenlegi műnyelvén, bel, had, péns- és igazságügyi minisztériumoknak neveztetnek. Ez<;n régi képletes képzetnek nyoma egész mai napig fen maradt a „basa" szóban.
— Tessék nekünk esküdtszék. Arcátlan
gorombaságok, a hatóságok intézkedéseinek
legyalázisa, az állami hatóságok és kormánykü*
zegek elleni izgatás miatt állt N a g y - S % e
b e n b e n esküdtazéki bíróság eVőtt Negrutiu
(Fekete) Miklós. Egy néplapban van a ttfantdás,
melyben a legszelídebb kifejezések kosé tarto
zik a „Ugassatok kutyák." Az esküdtszéket
tisztin a E á s z atyáukfiai képezték s a tár
gyalás eredménye az lelt. hogy a vádlott e ^ j
hangulag — fölmentetett. A
kormány tudhatja: hányadán vagyunk szász
atyánktiaivaJ.
— Nen kell csókolni és csókolt aini a
gyermekeket — írja a „Ssékesfohérvár és Vi
déke." — A roncsoló toroklob kesd as ország
ban általános jirránynyá fajulni, már több
helyen veszélyesen dühöng. Nem érdektelen te
hát felhívni közönségünk figyelmét at ahhoz
értők azon véleményére, hogy a járványos be
tegségeknek s így a roncsoló torok lobnak is,
legveszedelmesebb terjesztője a csókolódzas.
óvni kell tebát a gyermekeket a csókoltatástúl,
habár az a legnagyobb azeretethól történik is.
Nem kell tebát a sétálói küldött gyermekeket
végig csókol tat ni az utcsán talált hasonló gyer
mekekkel. Hiszen ezek ugy sem tudják még,
hogy mi érteke van a parancsolt szeretetnek,
az óvatoaság által pedig gyakran a legkomo
lyabb veszedelmet lehet elkerülni.
— A magyar nök tipés-küldeménye oa^y
hatást tett a törököknél. A napokban érkesett ,
Konstantinápoly ba Budapestről tizenhat má [
uáoyi tépes küldemény. A szultán, kit a kül
demény megérkezéséről értesítettek, telíobász-
kodott : „Áldott nemzet, melynek ily nemes
női vannak ; minden magyar nő egy egy pél
dánya lehet a nőiességnek." A kórházak, sebe
sültjeinek is tudtál adták, hogy a használt té-
pesek jó nagy része magyar hölgyek kezének
munkája. A városban híre jutván a külde
menynek, a török nők kétszeres munkásságra
bűzd ul lak
— S*dntóv*tö gatdaember előtt sz idő
járási közmondások is bírnak fontossággal. Kö
zöljük tehát a novemberhavi közmondásokat.
A milyen a novrmber, olyan a msrciius. Hi
dog, száraz november után, esős január követ
kezik. Novemberi hó a vetésnek jó. Mindeo-
stentek napján a tM hazatok tetején ül. A Ka
lalíű napi in cl égnek ne örülj. Márton napi ne
leg után kemény tél következik. A Márton
napi esó megroutja s butavetést. Ha Márton [
havas, akkor sáros a karácsony. Ha Márton
fagy nyal állít b«i, aj évkor nem kell bunda.
Ha Márton napján a lutUk a jég tetején )ir
nak, akku. karáosonykor fürodhotnek, Kata
lin bnesolitja a birkát, Aodras bundában ér
kezik.


— Hamisított tisforintosok vannak for
galomban. A series rAj, nro. 23249. A Ver
ftlschung; szóból az n betű hiányzik.
— A magyrr idradikkSlcsönre Magyar
országon 12 millió, Bécsben 8 millió, a német
országi piaczon 20 millió, Paris- és Londonban
mintegy 15 millió íratott alá s igy as összes
aiairá* körülbelül 55 milliót tesz. Est megem
lítve, följegyesbetjak, hogy néltán mefrütkö-
sést kelt azon körülmény, hogy a járadék köl
csönről szóló ideiglenes jegyek csak a német
szövegnek.
— Értesíti*. Több oldalról ason kérdés in-
léztetett hozsám, nem volna e czélsserübb a
muszka invasio által földönfutókká lett ember
társaink felsegély esésére egy begy (Üt ém gyűlendő
gaboanemu adskutás.t a szállítás költség nieg-
kimélése végett pénzzé tenni, mire mind eddig
határozott feleletet adni nem voltam képes,
axunban mmt már^midőn 2279 zsák különféle.
gabonsnem ü, liszt és főzelék Triest felé útnak
indittatoti. é* a szállítási költségekről tiszta ■zá-
milást lenni 'ehetséges, azon kéréssel járulok a
t cs. gyűjtőkhöz, bőgj tekintve ide, Budapestre,
innen a déli v*.«*pa!váboz éa ugj tovább egész
Konstantinápolyig a szállítás: díj mellett a fu
var és napszámosoknak tulkőveteléseik annyira
megdrágítják a kegyeletes adományt, hogy azt
ott helyben kriajterezní sokkal jutányosabb lehet,
— méltóztassauak az illető gyűjtők saját körük
ben legjobb belátások szerint elárusítani és a
begyült pénzt beküldeni. Asoo kérdezősködé-
sekre pedig, hogy a borzasztó haláltól menekült
szerencsétlen árvákból lehetségese olyanokat
kapni, kiket nevelésben részeltethetnek, azon
felvilágosítással szolgálhatok, hogy igen és pe-
dig ugy keresztény mint mohamedán árvát,
különösen, ha Unittatásba részeiül beinek es
felnőve hasájakba visszamenői kívánnának,
oékiek szabadságukban álljon, et esetben as
uti költséget as ottomán kormány vállalja el,
felkérem tebát mindazon, a szerencsétlenek
iránt kegyelettel viseltető honfiakat, kik ily
árvát felfogadni szíveskednek, méltóttassanak
minél előbb szándékukat velem tudatni, hogy
illető helyen KI intézkedés megtétethessék.
Sztupa György.
Paplrszeletek.
— CoríolQn. A b.-(7&nnui népbtuk [ jinek itj«D körirttft TUI : aA b -fjmrmili népbattk hivalaloi pee*étje." — A bieji nemssti bank e OS* pokbAn ef7 átiratot ktíliréa ex (QtAMtbcz, ifj irta rá a nimet: .AD die b.-fjarmati aipbank hivatalom p^a^tje is B. Qyarmat.*
Nyomara )5tt a b . . . i pap, bof7 a eoniii-torían n«m tudja a .Miatjáokot-. BOftoa Mv^pa-rasecolja orkik. bog; a l«fkox«l«bbi Taa&raapra ue(> tanolják >KÍpen. aki pedig nem togja tudni fiiét, 2 frtot bankóban
Uá« v««áioa|i ü^aieoralaek ■ elkexdik moo> dani a lecskét. El u moadla takarosán ai egeaa, hanem a Curátor, naeatalas keadé C-IS1 m«( el&l, nem tudott belűle kigasolni. Hit tehetett matt ? ! bu-tati kapta hátulról elorre a vk«zon taritxn^át ■ ke-reive benne aa elSre odatett biraági dijt. tf7 nólt: Nem pUakolodoni in vale tinteletw nratn ! fogja iit a '1 frt.
„Bol Ulalnek cg; jor»aK. vendíflSt. hol mrghálhaMak.- Kérdi egy atas rgj- nriemberiöl.
.Meniao kír.-m ebben at ntoabao regig, — b«lkétfelé ter be <-<j maiik urna, ott rtn a TOroe ókor', evvel tndvm mt-g le*« elegedre, az az ea nam !*
Ep ném«t és agy -aagyar vándor Iá uUeott «(]r&tt.
— Karauaábaa rot«t«ul tatát dol(um.
— Nem Kiruu* ax lógor baQ«a. Krinsi
— Ja, ax i> jó. Moit Hrettvóba rBcgyOuk
— Nra Brettjó a» tégor, hanem Bwettyi.
— ördOf töd es«n a ■safyarnyBlTen eli(«-
todni Kraasaa .16. Brettjó nem, fi«r«tt*6 j», Ka-
ra&zna asm.
Egy asacony caeiédjet elbocaájtá ■ egrscera-niiud bérét ia kiadta. A eaele4 bowaat forralt aaexo-Dja ellen, mit malkep Dem bírt végrehajtani, mint bérét fSlTére abból pír hato«t oda dob a háaban le*S kutyának. Assaonya raodaikoiv^ kérdi, liogy mrrt lewi ezt ? A caeléd egraseHlen felele : .Saegérj ar.iöf|; ber-auletmen nieKitxolgáJU, mert miuden nap tiaztára kiaTalogatta tányoraiaat."
Ssép ajánlás. Egy fkluti aayó igy ajáoli leányát feleségül bisonros gaxdatisstuek : OD olf {eleléget keres, ki a gasdafcágbos erL Margitom renakll ért aotaá, mert barmok kosott oerelkedett fel.
Kotaors 4 Tegelleo sxerelem s a bisalom axar-sxalag rajta, m*ly tsorotaa Stsxetartja virágait; s ha est elvágja, ingyen a gyaaa férge, egyenként bulinak el s fttxér lambjai. — Tóth Ferenci
Ba a peaa 'értékéi tudni akarod : menj és kérj
klUeaoo.. '
Aa emberek jellemét ai ido teheti próbára, épen agy mint a* olvasxtó próbára toaai a fémek minőségét, a mennyiben elkülöníti a Ellátatlanságot, bzéjjt-laxór.a a felületes csillogást is a valódi aranyat uaitan a* féayI6n hagyja, bátra.

Utazók névsor*
1877.
N.-Kaviuán, 1877. nov. 1-Ul.-november 8-ig.
, Aranykoron á*-bos caimxetl laallodába : Fisebet I. Bén. Frist 0. Qráoa. Weiabergar U. Arad. Kosentha! 8. Orlci Aasller 1. Bio. Fn<-bs K. Pest. Bttclier S. Brflnn Orflawald M. Bécs. Kobn L Béce Weist A Béea. Fnrst E Bríon Roth 1. Pell Pola«>ek M Nedelim. L*bl L. Olmles
.Araujssarva I*-ko< csimxen uaUodába : PaUey 1. B^cs. FUcher L. Bndspeat Oonda A. Arad. molnár £. Csáktornya. Krauat A. BerUn. Totb 8. SsVlvan Wineeei A, Bée>. Hoehaiagar M. Prága. Beinirs N Budape.t. Eohn A. Brtnn. lartmaa ti. Poaaony Klogel/K. Poaaony. Baamgartner K. Varaid. Priacx 1. Possony. Bracdoer N. Zágráb. Tanek A. Sopron Cxibay N. Körmend.
.0 r 0 ■ I 1 á n'-hox caimxett acállodába : Hammer I. Prica. Breiar L. Kaseüielv. Amtnano A. Oríc. KuDbfel F. Sopron. Vea«r F. Marbnrg Krsnsa M Budapest Pevalek I. Eapronosa Becker A. Po-loeke. Miller A. Bécs Holler 1. Harbnrg. Oross T. Ned'ltcx LOly M. Belovir
Vasúti menetrend.
í>T<Sojea május 15-tJI 1876.
A budaV-pesti idótmuutó óra szerint,
faeleil Kanisstiiról
Vonal hava :
ssáa Ura Pere. idS
306 Essék, Moaaes,Dombovár e Fiúméba 4 lé reggel
816 , . . . 2 30 délut
S12 BodaPaetre . . < 18 raggal
36J S 6 dilnt.
SXH . II JO aane
B13B4e.be (Ssombatl»(y, Bies VjhUj fele> 8 reggel
•01 . 11 i8 eatve
315 Sopronyba S S8 délnt.
~~ Tríeaatbe éa Pragerkofoa keresstal
Qráca is Becsbe * 50 raggel
901 Thesatbe is Prágerbofon kereseti!
Qráes éa Réeshe UI léi.
Érleiik lí«i.ii«..rai
216 Easik, Hohán.Uombovira Finmibil 1 41 dalul.
2OS . . . II 11 estve
203 B»da Pealrtl IlJ raggel
SOI , í 5 iilul '
SU „ 9 44 estv.
314 Bieebol (Bsombath. Béoe-Ujkíljlf.ltl 10 TI astvs
J02 .. » , . « o reggel
Sin Sopronyból II íl délei.
114 BicabSI Qrácx, Uarburg Pragorhof
felel « 12 ieu<4.
90t Tneeil éi Bécsből Uarburg, Pragar-
hof f.151 l SÍ sel.L
2<H Tríeext és Villachból Prágerhof felöl 11 — eslve.
Marbnrgba eaatlakAaáe Villarftla io Praaeeeteatne
. . . PtaacMfoet!. i '
Értik M ViltéMyM rwv II
3a/a met*iiquea 64 20; á*/a oami kftlueöt 66.80; 186v)-ki iiladaluii k.MU»im 110.—: baok-réaiv 840. ; hitelinte««ti réa.veuyek 21375 ; l>oudou 118.10, magyar íüliltobermeniési küt-Téav 77.25; temttiiri földtohormon téai k«t-iéu) 76.— ; erdélyi földtebermetitiMt k»lv«Bj 77 50, horvát SUTOD íál<lte>h>ru«it«Wi kötváWy 86.50; B»8at 104.90; ci. kir. eranj 56.5'/, ; Napolooad'or W4.7'/,; %rmmj jár. 74 60; I M.60.
Heti ipn
H*vtmk«r II t* miaMr 17 kJ 1*77.

H ó- <) heti. Kath. és pr»t. G fi r 5 g ' %.
»ap_ : oaptir .aplií^ el*
ib A j<S majroL Mi ai ZIIL
iT Vatmnas) 0 25 Hírt. 10 B 14 In am
13 H4U5 EmilU 91 Suelijl £
11 Kedd Saaoiaalo 1 Ó MOT. A.'
14 Sserda Serapioa 3 Acm«.
15 C.ítCrMk Upol 8 Aeeeps. S
16 PenU. gumói! 4 Ji.. ap •aa
17 8aombat Qer^lj 6 Gallui »e,
Folelóí iierketsti : Bátarfl LajéM.


1 db \ ar-élea lepedő varráa nélkül ft 11 1! — — —
6 db ■;, aieUa leped," varrás nélkül
tiasu Táiioc lefinonabb ft 14 15 le 17 19
asztalnemű 6 saemélyre, fehér ésaxines ft 3 3*|, 4 4'|t 6
aaata!nen>tll2ai'iiielyre.feb«reaa<ineaft 9 10 1! 14 16
db 30 rof \ nelea báiiváason ft S\ • S'|, ' 8
db 46 rSf T eaélea kreaiavásaon ft 16 17 19 20 22
Kimenté képes árjegyaékek valamiat kelengye elSirioyza-tok kívánatra i&gjea éa bérmentre. ldbSOröfX™. irlaodi ia bollaiidiv ft. 18 ÍO 25 27 29
Hy y
75 frioi ..ámlánál 24 >ara. .agy aiítalkeailí. 10ú frto> mámláuál (fy tarab 30 rítoi bizl táuea. Megbízások a pruz brküldfee vagy utánvét mellett
(482 2 -S4!
oooooooooooooooooooooo
>ÖÖÖOÖÖÖ5Ö«»OÖO5ÖÖOO« Alsenben szenvedőknek
Bturaenegger u. (Heriaaa, Scliweixban) aerrkeo&uae iegjobbaD ilbato. Es aamnifele ánalmaa anyagot Deai tartalmaz ea már <-g4-i elavult aenreket — ep ngy mint any««ajokat ia a legtöbb esetben 1 teljesi-n gyngyit. Kapbato dobosokban 3 írtért bastnilati nuaitaa és meglepő btsonyitványokkal Btnrxenegger Q.-nél és Foreaigyi a ,8* Má-riánoa" exiinseu gyógytárábaa Budapesten
JMKHIlfttlotlty. 10 éven át sienvedtem rgy sérvben, a mely bá
Mindennemű sör-25, fagy 50 literes hordókban és ^/L'ui.kifpt^ '^Z'lu .^íeTi^o'i rt&.T".d.*J™u".!»"
25, T»gy 50 palaCzkOS ládákban a legjObb IHÍn6ségb«n kap- "•■ ■""« liiXQálUm *• íme teljeneil egéaiaég*. vagyok. Fogadja
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál-"*" *••"""" •»«»»efmet-
litva, mindenkor jégbe hütTe és különféle minúségben esz
közöltetnek. . (425 15-*)
(498 2-4)
X3ÖOÖOCX5ÖOOOÖOOOOCX OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Titkos betegségek
ktilöiiú*«n
férfi-tehetetlenség,
■ lllilliik, hatyeaölolviaok (narf befeeskendeiee oil-kd), halvagbáotalmak, bajakóroa daganatok, bir-k i a t é a e k, ba mif oly idolok ia. továbbá kiiasrénv, I f-li ér (oly is. boaaimgörcaok a hivatiabaoi anüuivil nélkül a ieggveBffedebb n&don, huODtHirí K*-rek alkalmaaiaa tltal bámulatoa í ; •'• *• Sy»k«re i g y ó s vi tá a r a találnak
Sok éter iur«D»*Kii kigyógyult egyén koslüoó irata kea-telfoghatáUf bilonvitja ni. piu-radiin ildliottijii.
A gyigykweléa levél mjio ia torteohttik. Qvigvaeerek ki tanaira megküldetnek.
Dr Erűt L PMtn. kéwas oicta 24.

SE1DLITZ-P0RA
Ugyanott kapnetá a hirea, mind«nki alámára DélkOlbabe-
tetleu könyv : .AB flni'KÍi V,' mely oktatást aá a nenü vi.to-
uyokról, ifjnkori bflaokrSi teheletleoaéerül, ftb. ét biaUM véd.a'rt
tartalmas ragályo.áa >tb »Hen (Ára 1 írt.) 1406 3t—6(1)
i"1 «.!» -«.! l-rt i-nlA^í •** mindtn dobó* rtim lapján a IU '.
Csak akkor valódi, * u é„ „.-„.„.i,,,,, ,£,,.„, ,.„,
Büntető Mroaági íteletek iamet-lte,, ronstatitták ei*gem 4a véd- \
jeyyein m ejti. amis. Hatását; a*irt óva intt-m x kfttftn«éget az ilyen hami- .
•itváuvok vá»árlá«a ellen, minthogy a*ok euk ámitáara vannak ■li
mit**. !
Egy lepecsételt eredeti debez ára I frt e. é. '
i micŐaégben wt i Itt! jelelt czégekael.
[RANCZIA BORSZESZ SÓVAL ^M
f^ A .egmefrbii.batóbb önsegélye? stere a nenvrdó emberiségnek
| miieden bels» és külső gvnladásail, * legtöbb betegig ellen, niu-dixnrmfi «ebü.éi.ek, fej , fQl- én fojffájá*. régi s-rvck é« nyílt nebek, rákfekélyek, QsxSk, axemgTaUdá*, mindennemű benőim éí iérfllé* atb. >tb ellen.
•Üvegekben használati utatitással együtt 80 kr. a. i
Valódi minőiégben a -f-t < 1 jelült ciígekníl
IORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ.
II Krohn M. és társától Bergenben
^^ Kren halmi; eiirnUí valaiin»tinyi. a k"tv«ke<l«.É*mb.'.. .. ..
dulA faj knrr.it AS *fCTCdu!Í. mely orvon, cxélokra hiU*QÍ.h«.tú.
Ara egy üveynek használati utasítással I frt s. é.
Valódi BtÍDŰaégbe& a *-£*• jelö- ci**K-Wnél.
B«kta>ak : N'.-K mim {xj Primer Béla gyógy, (xf) Roaenberg JÓM. (I) Fe*selbofer Jús*. (x) Koaenfeld. B a r c a (*) Dorntr 8. Caák-l o r B 7 ft. (1) Göoe* L. ». Rjrógy K * r i d BeroaUky A. gyóe)'. Ktpoi-»4r (Ff*) Koho J. (x) Schröder Sándor K76gy. Iiprosru utf*' WerU M. grógy. KSiteg fx») C«cain.iTÍeB Ut gyi^y (»•) Kiittel Ut grég7. Kesithely (x«) Schleifftr A. 1 Wnonrli F. Körmend (rf) Kitt J4D. SiombAthely (1) P Üli eh Ferencé gj^gy. Sopron (x) Me«ey And. gyótj {*] Molnár L. gyógy. VtrScit (x#i Béea J. K. «7Ógy. Binok.8i..0yí rgy (x\ A. C. KÍMc gyógy. Zágráb (K) Mitlbacb S. gyA^y. x) Irgxlmubox gyógy. {%) H^geddj Oy, gyógy. ,x») P«rkl«t Ján. gyógy StiUmk (x) 8chw»r» OnaitáT gyógy. Kirid (x) BoeUlU lat. ;.!.. Beroátsky A.
ciROPPAGUANO,r:z::trrr
_m általában iwoerl. 1 üveg 1 frt. ■- 1 ládáraka lű Üveggel IU %#frtn«k p.tstaotjilvjlnyiiy.-tl való liekilldéae mellett, bementve kOJdeük síét
MOLL A «. k. udvari szállító, Bécs
(26147-f>2\ Tnehlaubeo H.
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből fétér (gabona piarcz) Kaiser-file házban.

uereucséüenül JArt törökök
STRAUSS A.
íetierueuiti- és keleogye-(. M H A
Bécsben. Rotheathormstrasse 21.
t keleti kiborn iuU.U iun,c i.ue tnftfát a koaiUnlinipolyi *• odNMt roppant flokrakttxut, n«ly«k u r i •• n ó i fdb4ra«ntt*k-b61, TÍMOU- «t antaUi«m«ekLSl »tb. iü»*kf bicab* helj*« át. b«ly«k gy«ra k«l«ndSa«g elarÓM ▼«(•« Ttiöbu. »•«• olcao árakon árawiutoak el. Ajfivedtiea 2°/,-ja a bábonibu. tsereDcait-leaai járt törökök javára van ■aáora.
Ax «gyáluián való tartóa ét kitOnó tciaSvéfftkerti jótállást a cs«g mafva vállalja. A további áa teljét megnyufutáa végett u icéoy«iui«k meg D«m fel«(5 árak ké«tieg^»l kicicrelteuiek, vagy luvaaa.ua bérmeote* Ti*awküldéj melieu meg a pétuoaaxeg íi, pó»t*ui*lváiij uujiltu, v,Mi*terit-euk.
Egy részlet ing és labrrnraló könnyű minőségű db 75 kr.
Tájékozási táblázat az árjegyzékből.
i^svatalas l
1
1 hinüig*ariiijf ainu Tagy radSl
mellal ft 1 1'/, S —
l anfot trikot-nelléL; Tafj nadrig
I«bér M uu« fi 1 l1/, S S'i,
1^ el«gaiu batiaalkendű Miaes aKftl-
lel, beue(Tc fi 1 1';, í '<<'/■
12 biiumrílü gallar l.jnjabb idoa ft 2 S'|, — — 1 horgolt oöi ÍD( a legjobb birtio^bfil ft 1 l\ Vjs — í aUgaua b£i Ubraraiú aaegelr^li-
mtáaul ft 1 l'|, 1'/, —
1 futom abirtiof ijj«U koraat negó-
Ij.kkül legjobb miJioatf ft 1 l'U 1'/, —
\i ftaon Tátaoakendá, Tajjdi fáaso>
Dán keimkedüni ft 3 *1 !V
1'/, - —
1 taaaao Sri labrmTiló ft 1 lj
>1, — —
1 ^(aufrucsúaocutdaibiauiuelft l1/, * 1 fls. asioBa kreton-ing, iiaTatolt ra-
lódi u. ft l-l 2
1 fehír ori-iog .i»a biiomréMlm.Ual ft 1\ » ,
1 dnaao dusttcu a&i iag lefjobb ni-
nöaíg ft l'(l •! — — —
1 Iftgfin. biauett a5i .Ibraraló, ela-
gaoi munka ft 1'/, 2 i'[, 3 —
1 .hirüag nSi alsó aaoknra, legjobb
aaabá. ft l1;, i H > -
1 üti lábravalú, ralódi rnmbvrgl vi-
•ionból |i 1'/, 11, 2 — —
1 angol oxford-i&g, Tagy frucaia
cretoo ft 2 2'|, 3 - —
1 lejnnoniabb bimteu baU iot kéai
himaéa, legújabb aiabáa ft 2 2'L 3 — —
6 pii fin. angol késilS lagnjabb .a. ft S >'|, 3 — — l finoman bimaett &5i ing v. Angot
duaan dii«. ft 2 2'/> 2'li — —
1 nDom nSi alaoaaoknja doaan diautTe ft 2 t\ 3 — — 1 sSi labraralo himi.tl fodrokkal ft 2'|, 1'/, 3 — — 1 urí ing, rombargi TÍIIOD valódi,
8'/,
■ima »agj rodói a UgSnomabb, ft 9 1'/, 1 uri ing, ralódi rumbnrger fantasie,
bimetve a legftnos>abb. ft i ^*jt
1 n6i libravaló a l«gnnobabb »iaor>
ból, lisi t, i<ii] diiaitre, ft l'/< l'l, 1 aaoknya a legjobb aainorbarkat ai-
«'/• - —
n>a í. dnaag di«itre fi 1"|, í
1 koraett a legjobb tsinorbarket «t-
na ei duau dia.itT» ft l'l, *
4'|,
G 11
G
26
1 db 6« rof 1. eailea rumb. vásun ft 24 13 db torlSrnha cainvat ea damaaa ft 3
Baadás:
ii ín-' »ántlánil 12 lHt
50 fnoa számlása: Hy 6 személyre
alá aaaaz .uiaHeritek.
Jvry le temple, Paris mellett, 1876. májas 3-in.
Anton de Euw Ferencz.
1 n6i .og ,.16«, ,.„„„ .imaíafan. lejf. ft l'l, 3
1 nSi ing ralódi raaion, bin. a legf. ft í"|, 8
t nSi ing ralídi Taaaon keti bimutt ft 3 31,
1 db 30 rBf sainorbarleet a legfinomabb ft VL 8
1 korcett bimlMt fodrokkal legfinomabb ft 3'f, 4
1 db \ ő á kl ft 11


Éljenek a törökök !
, Tschok jatcha Osmanii!
iA u -" -ök £j4selmeoek örveodetes emlékére épeo mottAI
" késiUtek el u Vl
Osman
é. a
[jSuleimao és Mokthár szivarszipkák
. tőrök btvdvMirok kitdoSen aíkerOk a jól talált arcskípcikkek tgy elsá rangn tajtikfarafró mQvé» iltal meglepöleg n a g y ■ % «J rŰ kivitelben, a legfinomabb bíeai t a j tí k b 6 1. gyoriau éa tönnyen satvódó. v a 1 6 A i török ■sárral. Mind a két d«. 'rab együtt véve eu.k p^* 2 trt '^^ A pipa magában v 1 frt. '20 kr. Á. ttivartsipka magányoaao 90 kr. ^/f Hintán '-jteblfi rxikkekból csak kivitel nagyaxerüfiége miatt, riíiint reni-röli oleaaOaága miatt már magáo a betűi piacion is rohiann
Ieod5a«gre tilalt, annál fogva megbtaátokat cttk rÖ*íd id '
fogadbatack el.
Vidékrei megr«ndelí»ek utánvét vagy a p£oa illett a követkeiS csim alatt történnek:
Bécsi t»j t é kp i pa-raktá
493 3—4)
Béca, II TaboratraMe 11.
Luhl Margit-forrás IhCca.KT'a.roszákK Beregmegye
terménye.
Orvosi tekinUlyeiok e*en i*ványvíiet réitiQt még eddig ••hol el5 nem fordult alkatre*ieknél, rP»iiot ezek siereneais 5u*« titeléoél fogra kiváló batáaunak UmerUk el, fóleg mert gyengébb aséaMVttrtaloaaban, de ga»iU«*bb félig kötött aiénaaTbaa, tala-neoDyi eddig ismert asikéleges áiványvizakDél, s nig a axabad itimiT caekéíyebb jelenUtti B««óvja a beteget a karoa tót TB-■xedelmea Ugatáatá«tál, addig a féiig kötött ssénaav gatdag-ága a gyóg7hatáan alkatrés.t«k, a beteg teitrétiekbe való gyora éa bistoa felvétet e»kÖxli. Eceo tulajdoniig inak kösinnheti a Uar^t-íorrix aaon kiváló alóoyét ia. hogy a hol a SttttTSi, 6 lÜcllWrterfl. eieilhibtj Radeb! V«hy, Ut. ba«onló «ab*d »ién8art»rulo<ii-ban gaxdagabb ásvaoyvixek tüdŐ»értb»eknél nem alk*Jm*ib»túk. a Luhi .Uargit'-forrú'viz a legjótékuoyabb hatÁi tnelleu folyt wt hatsaálutik. HnyliSvBlllélyafl báoutmakuál I.itln-.m-urulrt.a miatt sikerrel alkaltnniható. — Éten illitáaokat orvrwi tekinté-yek bisonyiaiai iguolják. melyek bárkiueic kiváasagára kétzség-g«l megkdidinek. K L«bi .Mir|ít--f»rr«» vtz nagj sikerrel al-
kalmazutik miodeDneaifi tidi- léfzfozervl-, lymer-, béf-, Iwfy-
bétTafbáatslvtkAtl, kiváló tiatáanuak bitonyult tej-elTiUíltáiok-oál és boi-taras n«tion Urtalmánál fog^a m ut ftíjvi* fogak con-■ervilásoál lt.
Borral b atilláivá a legcgeaaaégeaebb él legkelleme
sebb it«I. A forr&*-fel1i9yet&»ég.
Kizárólagos ffiraktár
ÉDB8KXJTY L.
m k. udvari iiványvit-aiillitónál Budapeaten.
Kapható a fdtkros valamint a vidéki gyógyt&rak éft föszerkereskdésekben (485 7-12)

Fénjereménj
BMtleí; 375,000 márt
Szerencse jelentés
Meghívás a Hamburg állam által biztosított nagy peru-kiurtolat
nyeremény-esélyein
való ré-avélHrr, mrlrebbm
S mllól márnán
fölOl okvetlen nvtretik.
Nyereménrei ezeo el5nyös péoí-kiaorsolá«nak. molv tpr? uerakg c.ak M.6I10 «.r.je(ryb51 áll, a kavetkerSk : t. i. I >yt rasmy esetleg 375 000 márka knl6nl>g 250,000 l» 000 80,000 60 000,50 000 40 000 36 000. Sin 30 000 "" 25.000 iD-u.t 20 000 es 15.000 24 -a- 12 000. e» 10 000 31-'-'
8000. 6000 ts 5000 56 ■. 4000.3000 es 2507 206" 2400. 20-KJ. et I5'«. 412 .«-r 12-itj ét !'■»■. 1364 •••r >'■'<. 3'
15 839 i
e. 25'!. 28 246,..o, 2<«i 175. IV>. 138. 124 >• 12"
94. 67 5S. X). 40, é< 20 márka,
nap alau bit •eansljrkan akvetlM hmalni fogeak.
Aa elet »yaie»tuyhati. kivauloaan állapíttatott meg M
íi.hei
egy egész eredeti sorsjegy csak 3 frt 40 kr. egy fél eredeti sorsjegy csak I frt 70 kr egy negyed eredeti sorsjegy csak 82 krba.
kerül Kt«u, a* áM*m ÁlUii bis'o* tt>tt «redeti iorsj*gyek (n«m pedig tiltult igériéstyekj at Üaeseg bermeoUU bvkald'ése. vagr poauelóleg mellett m*g a legtávolabbi vidékekre ia wetkkidetuek általam.
Minden tírdekelt, eredeti soraj«gye melleit tőlem az al'*m <-íiroí.r*"fel ellátott eredeti játéktervet díj nélkül kapja meg. vili-mi Dt hasit tttAo a hivataloa oyereméoy-JBgyst5k.et minden íelsiöl-litá* oélkal.
A uyeremeEípeimt Estese és miMm
ilt*l*m kóiTeUeDÖl ea&kOtölteük a r*Mtv«T."kliO» pou:o«an ea »
legmiforabb titoktartáa metlet-
fjy* Bármily megrendel*, egy egjMerfl poataaUlvápyon vagy ajánlott levélben t»bet5.
g^*- Fnrduljonk t«bát megreudeliaeiakVa. hitalom teljesen » busái kt>*elaéic« miatt
felyó evi november 15-ig
alulirt bankliázhoK.
Sámuel Hek9cher senr.,


^S^^t^t^*^^t^t^S^^^p^á^*^a^t^t^^
Nj ujrsunk kezet a szerencsének I
375,000 birodalmi mark vagy 218,750 forint
f-njeremínyt nyujt kedTfi" ••Mben ■ ItfajtM Ufy aMikltanav jat, m«ly * magú ktrwuy alta] jóváaafjra és biatositva van.
E«*n aj torrasat •!5ny« abbao all, hogy nihany hiínap le folviaa aUtt 7 aorsoliat.an 46.SM ayereméoyoek okvetlen kisor *ol«s att kell ktrtlmie, aftaiak eaetisges 37S.M0 birodalmi már. ka, T«y WJM forüateyi f5»yereoie.y.jel .sxlrék értékbe., rrulal pedig:
250.000 125 000 80 000 60 000 50 000 40.000 3E.000 30.000 25.OOÜ 20.000 15,100 .ólatok
1 Dverem. á ra. 1 nyerem, a m. l nyerem, á m. 1 nyerem, i m.
1 nyerem a !»■ 1 nyrn-iti. * m. y. a\rreTi i m. ;> ayersin. a m. 3 a_.*r«tn i n. 7 iy»eA. & m.
12,000
M.0OO
8000
$000
4000
2400
1200
500
250
138
a*.
1 nyer. i m.
23 nyer. i •>.
3 nyer. a m.
27 nyer a m.
SS nyer i m.
200 nyer. a ■.
410 nyer. i a>.
681 nyer. a m.
7(16 nyer. i • •
25*35 nyer. i •
stb.
territerulet bitataloaaa auf-
határ.
ménjkU<
A ny.
ívik.
A legkösfllebbi els." a* ál:am iltal bimtoaitoU
timás péna-kiaoraoüu alvatalaaaa ni ■IHÉIIiplllll éa
1 r-(réa« eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka rafy 3 ÍH50 kr o. írt.
1 '«' » - . . 3 , , 1 . 75 . . .
i '•'«."■■■'< . . . . • 'I, . . — . 90 ...
Valamennyi mefb,..i az iMItf fMta|M AtitMiM, vagy patta-atalváay aallett uaaaai és a legnagyobb gonddal easfcQ-x'ilE'tik, miud^nki magát at állam czimfréTe! ellátott aradat! Hrt-Jafylt kapván tölönk kezébsa.
A megrendelésekbe! a mftgkírántato hivatalos terreaetek díj n.-.kai mrllekeltetnek. minden Imii. után pedig felisolitáa nélkül küldjak rétstvevóinkneh a hintaloa nnaiti jefraeket.
A nyeremények kinzetéae mindenkor pontoaan as aUaaijét-alltta awllttt történik i akár kíitetlen megkolde. fagy kiránttra érdeWeltieiuknek Atasctria aaiadeti nagyobb pioaain fennillö rieaae-k<itv-te>eink által kéxbeaiuetheHk.
Vállalatnoknak mindenkor keovesett a icerencse. Mk MM
ttkiitélytt ■ytreaéiy ktittt tyakru az tlai é
Az ily a legszilárdabb lltp«l nyugvó vállalatnál, tlGrelát-hatúlag mindenütt biitontAgeal a leréiénkebb rétxvútelre aaimit-án, kéretik, már a kíieJI b»il alatt !• mindea megbiaáat •Inti dMb. a, mindenesetre f «vl MVtablr 3'> lka előtt Unttlt-
Bit ahtlirritt haukházhoa it.téani
Kaufmann & Simon, bank és váltó üzlet Hamburgban,
beváatriiaa éa eladáaa mindennemft államkötvények-, muoti résa-vények- és kölcaöniomjegyeknek.
II. I. Ktsannetünket fejeeve ki ezennel az irántnok eddig
tanuiitott bixalomért : felk&rjQk az uj kiaoraoláanáli réazrételre,
fSüirckvésUnk eaentnl is oda iránynland mindenkor pontos éa szi
lárd szolgálat áital tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését ki-
émemelni. Fűntebbiek
Mell- és gyomorköhögés gyógyulása
U«ffJknos.féle valódi*) nalkU-késxitntéuyeL alUl. Httf Jáaot féle <-s kir. nHv rjaíáta-kéazltzieaytJ Byirának. fnuilete
az ausztriai rartomáurokban : Krraben. Crabfli Br*unen<tra»He H.
Magyarországon fiók raktára: Budapesten kalap-atculO.
MegreDdléeek oda iotézeudűk. hálülrsK.
Po raony azepl. 1« 1877. V«-i „fr.r(j;m önt ért«sit'ni, b«£V a Hs» ííle aulitakl-
vaaatlir aull ét jyoaiorko«Sg!sbe« felttanflutlaa: a Haff-ftta ssskslneií éa awlHirtaitáa uililm korebe* aw>tm»k ott, ki u (nrK«« ; Méafi ma aétallait^ anf diri irMlaUat. bop
■ aamunkra oiyaa náziazert, tnint Önnek maláta k^!*ztrményei aján-1 'ti. isteQ áldáaa a^uguik az &n gyúgytanaaarein ; babar Huff ar c-aáaaárok ée királyok réscérKl rlec elismerésekben részeffllt: m'-et, kütelc-sarKPmnek tartnm tajtt ellttierMeaiet )t t ra*jdklrBU
lyifjrtri Mett a tzMvttlék trdeketea kifejual .-• annak koszé létíH*t kérem. Az ide mellékelt I>aszegért baannstenvi tutláta-ká-vét é< rtoff-féle |y>rtuktáa-aulátall«zt(t kérek kaldcni; ugyan.
tŰ \ 9X1 t))|QVf K 'T^' 1 ^ r*)koQOLl bkjULba\ll (1(1 VÖH naV
r.l„«k v a lÍL.'ff félAk mmdcD mái kétttitmétirrk H.lr.u elBf.»rft*l hiruk. JeLfttieg I'<.«B<iLytii>.ii. »xepL ifi. 187".
K*U tisxt*.*nei LMf« TWadtr,
M«gyeló
ÁRAK;
Malát»k.v..nat-ef4>Kaég)-gAr pi-lacakja 60 kr Láda ét palackkal . 6 pataexk 4 f-t — 11 p.lacik 6 frt 60 kw — Vi palacik 16 frt — 5(t ptlacak 32 tri. — \t kilo naliu-c okotádé I 2 frt 40 kr. fi 1 frt 60 kr, tll. 1 frt. (.Nagyobb m«nByi»ign*l irkedver.méor-„y,.]; _ Maláü-esokorkik íaeskója «0 kr (7, *afj V. MCik*-Tal U kaphat.'.) — Gy«l-m*k 'áp malAtalint 1 frt. — Koccxsutrált valáukivonat 1 palaok 1 frt, 60 krért is kapható — Efj kén
maUtt fQrdS 80 trt» kerti. A valAdi njrilka-olraaitá malátscaokorkák kék pipírban raaoak
*) Jegyiét HofT tnoit a mal4u-ké»»ÜDínyek otinzdi
famít hiiloslMÍibf I taiáiainrom értéks fölött enf*inet,
ktínt a ttalátAf^ógytipaser eliS k<Utit£jét m«ftiaadoisak a ne-
^euégeiiéf kóréb« tartoaik, mert már 20 ér óta. mibt Tilágcxikk
iamPtetM fi 47 kifünt(.asa«l loa nertiict«lv« , as otóbbi kitiütte-
tíiek 1876 és 1877 é»b«a történték, «x«k költ raati&k aa aua-
triai rsáMÁr Németnruáff caásaánáf* él a ■>an kiriljr 5 feli*
geik triinnt.ti^M. A. 8a. 1480 II í—í;
ooooooooooo
E
filepsia
jy
gyíksjryilL«lik Dr Kil lÍMfa'aperCi>li>ca álul Druidában IS«-atadt (.<Ká*xoruág). Már több, mint 80(H) aikerr*! gjágyittatott
(.447 U-*)
ooooooooooo


'♦♦♦♦»♦♦♦♦»<
o G. A. M . Mayer fehér mell-syrupja.
* l Dijaztatott Parisban 1867. évben.
t Kitaoö |yót;y- <l-s ^nyhitn saer, raDdkiTtUi kedreso sikere
' iltal 20 ér óta magas kegyben all a
J den -J- ' ' '-' '
■Kesio és aranyozó Bécsből.
a*^/iv^'^ — ■ ■>■ ■■ aai ÍJ- ii y i uilIIVdi KJ —a y — — LJ aj *r KM C C C t\ Iit3|, HICITCK tO~ ^^P
rokWbbal ranaak DaaiekctTa, Ttrkúpémél t» arllatoraiáanál. +
Valíidi stinSsacben kaphat* egradal: Priier lila*
gyégyaaenárábac Nagy-Kanitsáa. * ^332 IV. 2—*) A
Alulírottnak van szerencséje a íótiaxtelen urak valamint uraságoknak a n. é. közönségnek ér-Bitesére adni, hogy ó mint akadémiai festő és ara-■07.6 átvesz szakmájába vágó munkák elkészítését,1 a. m. olalfestménveket és aranykeretek kijavít emplomok és termek ki festését és kéazit bárbely ké-olaj valaniit eiyr festékben. Becses rendelést kérve.
Zenélő játc^kok
mely 4 — 200 darabot; diszmüTes harang, dob, és harangjátékkal; menyei hangok, mandolin
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak; necaissere szivar-álvinv svájezi házacskák, féoykép albumok, irú eszközök kesztyűtartók, levélnyomót, szivarkészletek, dohány és gyufa tártuk, dolgozöasztalok, palaczkok, tárczák, székek stb. mindenik zenével ellitva. A legújabb e tekintetben! gyártmányokat ajánlja. KeUer J. H Bern Képes árjegyzékek bérmentve küldetnek. Keller-fcle valódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók.
(499 I. 2-4)
Tisztelettel
Donnizeh I.
ikad. festő Bécsből jelenlegi lakás Nagy- Kanizsáit- ■
_Keresztntcta 13. (502 1 — 3)<B
Fölhívás!
Jótékonysági Bazár Bécsben a
a török-orosz háborúban elszegényedett családok javára elárusítja a következő árnezikkeket, melyele a karácsonyi ünnepek alatt egy család tan hiányoznmk, mesebeli olcsó áron:
5 frt T5 krért o. é.
W0F" Ksen tárgyak a következőt: "Vg
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
^♦^♦♦♦•♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»
1 kicsinyded csinos zongora, a melyen még férfi és nőgyer-
mekek is a legszebb darabokat eljátszhatják. 1 bécsi bohócz-szinház a melynél már az első felvonásban
Birtok eladás.
A bagola-sánczi 214 számutelek jegyzőkünyvben f alatt
özvegy Brunner Mátyásné nagy-kanizsai lakosnő nevére
felvett 246/9 helyrajzi számú 30 magyar hold és 800 □
ül kiterjedésű birtok, a rajta levő gazdasági oj épülettel,
egy holdra terjedő kitBnü fajú fiatal szőlővel, 7 hold bük
kös és tölgyes erdővel előnyös feltételek mellett szabad
kézből eladatik, a venni szándékozó értekezhetik a tulaj-
ponosnővel Nagy-Kanizsán; — ki egyidejűleg kijelent1
ait is, hogy a birtokot több vevők között is párczellázni
is kész. (496 2-3)
az ördög a zsidót elviszi. 25 ragyogó karácsonyfa- diszitmény. 25 karácsonyfa-kivilágitási gyertyícska. 85 ragyogó gyertyatartó, a karácsonyfára illesztendő. 1 chinai mandarin, mely 14 műugrást tesz. 1 csinosan öltöztetett kiáltozó, eviczkélő és mozgékony
lábacska, egy művészileg font kosárban kocsikázva. 1 perzsia díszkocsi, egy természetes kecskétől vontatva. 1 venicziai tűzhely, a melynél egy gyenge nyomás által
egy áuarászolt herczeg jelen meg. 1 Cbimpauze (majom) a mely a miniszternek nyelvét
mutatja. 1 keleti dísz-kalitka három mozgékony mindig fatyörészó
madárkával. 1 egrptomi őrház, mely előtt egy Sr ugrál,
1 vaxázsmalom. felette mulattató.
2 kksinvded faskatnlya gyönyörű tartalommal bánttt)'
idókorban lévő gyermekeknek.
87 dafabT
Ezen itt életerőit 87 darab disz-ániczikk BMZMM csak
S ö-t "7S Icr. <». 6.
A ki ezen tárgyakat veszi, a legolcsóbb módon jut alkalmas és szép karácsonyi ajándékhoz és egyúttal jótéteményt si gyakorol.
E19Ő bécsi karácsonyi bazár
Bécs, SUdt, HIsabftxtrasiM! Ü6.
Küldemények utánvét és pénibeküldés mellett tétetnek.
(bOl 1—6)
Az őszintéknek
Pályázat.
hagyja az Ur teljesedni,
A perlaki (Muraköz) r. kath. elemi népiskolán*) egj
taoitól állomás betöltendő lérén, arra ezennel pályái**;
nyitutik. í
Évi fizetés: 400 frt o. é.. lakás és 4 öl fa. -t
A pályázni óhajtó tanképesitett. magyar és horvát" nyelvben jártas tanító arak kellőleg felszerelt kérvényüketí folyó évi deczember hó l-ig alálinhoz Perlekra bckAUeni . •ziveskedjenek.
Kelt PerUkon, 1877. BQT. 8 án.
Láposy G. Márton,
iskolaszéki elnök, h. alesp. '
és plébános. -\.
(503 1-*)
hogy művelete sikerüljön, máskép, hogy lett volna képes Orlicé Rezső, tanár Berlinben,
Wilhelmstrasse Nr. 127. most Stülerstrasse Villa 8. képes annyi ezerét szerencséssé tenni és be csfll élességének köszönhető, hogy bizalma jutalmat nyert ezt bizonyítja az uj ternó mintája a melyet minden megkeresőnek ingyen beküld.
Egy ojság olvasó.
(462 IX l-l)


oooooeooo

Megjelent uj na
Wajdits József nagy- és>is képes
í 000 Ól
^ — -' "*"■" ;;;■* naptárai 1878-ik évrá g
várógatoit'ta^alommal és temérdek képekkel
M^T jpj '.megjelentek,
Áraa'nagy'Wpes naptári?! kötve 50 kr., tűzve 40 kr, a kis képes naptárnak pedig csak 25 kr.
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Postai megrendelések pontosan szál
líttatnak. Tisztelettel.
Wajdits József,
' "Í* í* ,-: kiadó könyvkereskedő Nag) -Kanizsán.


mai csak 50 kr. — 50 levélpapír &0 borítékkal csinos tóiban 100 szines monogrammal együtt 1 frt 50 kr. — 15 levélpapír 25 borítékkal gyöjiySri arán)' monoframmal díszes tokban 1 frt 50 kr.
Mindennemű irodapapir;
1 rizsma finom irodapapir csak 2
finom papíron .pompás színezettel ára 25 kr, postán szát-
küldve 30 kr.
General- Ubersichte-Karte
des gesammten Rnssiscb-tOrkischen Kriegt-Bchauplatzesin Europt and A. s i e n, uebft Rumlnten, Serbíen und II o 'n t e n e'g r o, űann Grieekealand und den aogreeiewiee UebiMen von
ÖatecreicU-Ungarn, OrO8Z-tÖrÖk háború térképe Európa és:finonl P»piron, pompás színezettel ára 40 kr, postán szét
Ázsiában,
pompás színezettel ára 60 kr, postán stétkuld ve 65 kr,
Ugyaatz fekete színben ára 40 kr, postán szétkfildve 45 kr _
HaSdtke: Generalkarte des schwar-"*nl' *"t£^%Á%S^^ *^ zen Meeres mit den Karten des Bospo-i rns und der Dardanellenstrasse,
ára 90 kr, postán szétküldve 95 kr.
p
2 írt 20 ki. . 3.10, 4 . 20 é
8 - 9 . — ,.
Le^bbwosz-töröfc csatatérképek. Wajdits József
k«nvTkereskedé»ében Nagy-Ktnixsin
(470 l-») kaphatók:
1 „ rovátkos, duplán enyvezett 1 . fél minister . ." 1 . egósz minister
kőidre 45 kr. Tevábbá
100 nagy negyedrétü lenboriték egé^z név i^s lakhely ki-
^ 8 f 60 k
agyttt 1 frt 10 kr. 600 p«M4*v 8 frt 60 kr.
Látogató-jegyek
i bi k
ezer példány 3 frt 40 kr. Havanna papíron 1000 példány névnyomássaí együtt csak 3 frt 50 Vr
Bámulatos olcsóságu levélpapírok és borítékok.
35 franczia levélpapír 25 borítékkal egy csinos tokban francait felirattal 30 kr., angol oU kr., 25 ievélpapn éi boríték színes kerettel 60 kr. Gyiszkeretü levélpapír borítékkal
60 kr. 20 levélpapír 20botiték és tokkal 30 kr., szines monograiu
3000 kötetből álló
magyar-német
General-Übersichts-Karte
des gesammten rnssisch-tilrlrisehen Krie g B-schauplatzes ini Kaukasos,
kölcsönköny v tárát.
Olvasási díj havanként
csak 50 kr. QOOOOOÓOOOOOOÓOÓÖbÓOOOÖOÖŐOGOOi^^
M H
3 = ►.41-1' > I
If5
:i
B >
1%
II
B ti


* 1
I II I
iJü
:i« Ilii iü
*OL?JeO'>*«íi'Or^ ao ».


s
i <
< 0 1 |8f

*3
IN
^ s'sl
U> M — 3


KI


AUn* fihm
AKI*


• a « • J>
- *ij
4?Ji5

« "3 4S
11'
11«!^a


» » -ö- 2 .-S-tí
I!

= 1
il
3
lfl
íí5!

s

WajdiU Jóaef kiadó-, Up- éi ajo«dit«Ujdoiio» garmjtó mBBft_tUCT-^aninia. ,.

3A6Y-KAOTZ8A, 1877. november llvéa.

81UC

Ttieiihttodlk évfolyam.


A lap nellami riesat illeti ko«l.mén,.k a
ZALAI IOZLOIY
előbb: .ZALA-9O IVT OQYI KOZLOPJ TT.m
r«ci rMtfc Illeti l
■NAGY K (NI7.SA

további aorlrl 5 kr
•«k iimart »>mika<
NT1LTTÉRBKS .oronkiM 1» krert t»
l«tu*k f«I.
Késiratok *ÍMsa n«n klldiUiEk.
Kint-aiarí ílletak minden >.{;•» hird«ta.ert k«I»a á 311 kr. Htatrudű.
y.KaNizsavaroa hdyhstóaáeánaJi. nemkUönhon a „n.-kanlzwü kereskedelmi a iparhank-. a .n.-kaalzMi takarékpénztár", a ,ialameeryei álUlánoa tanttótestfiief. a „n.-kanlisai kisded-neveié egjmllsjf, a ,»oeronl kprenkodelml s Iparkamara n.-kanliml kfUválantmánya" s több megyei és városi egveoület hivatalos értesítője.
HetenklHt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

Ki Iszákosság a legnagyobb adó'
A társadalmi helyzetek és hibák okszerű javítgatását tartják legújabban szeműt elütt az írók, sokszor jól, sokszor tán tévesztettebb irányban, de«nindig joakara-lulag. így mi is mig a folyó keleti kérdés foglalkodtatja és tartja izgalomban a kedélyeket, mig a figyelem nujdaem teljesen erre van irányítva, addig mi a társadalomnak emberei, iparkodunk e lap szíves olvasóit önmagunk bajára is figyelmeztetni.
Régi panasz, hogy mostani körülményeink közt nem birjuk elviselni a tengernyi adót. Ha az ember e panaszok között viszszatekint saját énjébe, társadalmi világába, ugy fogja találni, hogy nyomasztó helyzetének legtöbbször ó m a g a az oka. Igen uraim valót mondok, ó maga! Tekintsük a dolgot egyetlen szempontból, melyet rövidke czikkem tárgyául akarok én is jelen alkalommal felvenni. Van a társadalomnak egy rég időktől fogva a népen élősködő rákfenéje, legnagyobb adója: az iszákosság a különösen a p á I i n-k a i v á 8. Ez araim, tessék meghinni, togy a világnak leghatalmasabb adóexecu-lora. Ha belepillanthatnánk leplezetlenül a népnek családi viszonyaiba, eliszonyodnánk számos család szerencsétlen helyzetén, mely ugyszólván egyedül e biztos kezű polypnak jutott áldozatul. Egész bátorsággal merem e százkezQ vérszopóhoz hasonlítani az iszákosságot, mert nincs a világnak oly vér-szopo pióczája, mely biztosabb sikerrel tndná fogyasztani a szegény nép vérét és pénzét mint ez.
Mi magunk voltunk, fájdalom, hogy voltunk ! oly helyzeteknek szemtanai, mely-

tói irtózva kellett elfordulnunk fajdalmunkban és nem segíthettünk a dolgon. Nem, mert a szerencsétlen nép társadalmi helyzete s környezete olyan volt, melybe mi az amputatíó kínos műtéte nélkül bele nem vághattunk. A szegény munkás nép nagy-nehezen öszszekpart garasait munkája bevégezte után a pálinkás boltba viszi, abban a reményben, hogy törődött testének a Hui-dum enyhet ád, nem tudva, hogy ez által önmagát viszi a vágóhidra, hogy épen ükkor itta meg a legbiztosabb mérget, mely* életére s vagyonára egyaránt káros, raiVor enyhet keresni mén. Nem tudjuk, vajmi a pálinkaivás kis mértékben való élvezete hasznos-e a szervezetre, mert az orvosi tudománybanjáratlanok vagyunk, de <>ly használatban, mint azt a nép mai napság practizálja, lehetetlen kártékonynak be nem tudni. A szegény nép napont" csak adjou ki két krajezárt pálinkára (bárha bizony ennél bajosan áll meg) menynyire megy az évenként, mennyire egy életen keresztül, mely messzire is kiterjedhet. Kgy egész kis vagyou volna a megtakarított fillérekből vén korunkban rendelkezésünkre. De ha csak két krajezár volna naponként! Hanem nem ugy van. Az elsó poharául in jó a második, ezután a harmadik, negyedik 5 Isten tudná megmondani hányadik ! A pajtáskodás bele viszi a másodikba, harmadikba, a szenvedély a negyedikbe, ötödikbe, meg a többibe s otthon a szegény nók és gyermekek éhezve várják haza a családap it, ki a korcsmában most a pénzét meg az eszét iszsza le egyszerre. Igen azt. mert semmi sem hat az elmére oly butitólag* és semmi sem rontja meg ugy a testet, minta pálinka. Édes

Istenem ! hány szerencsétlen család átkát vonta maga után ez utálatos ital, ki tudná azt megmondani? Fájdalom, hogy úgyszólván rendszeres használatnak örvend s az értelmesebb osztály ahelyett hogy gátolná, sót előmozdítja s ha egyébbel nem, hallgatag beleegyezésével adja meg az a g i t.
Legnagyobb baj az, hogy a pálinka élvezete most olcsóbb, minta boré. Hogyne, hisz vannak helyek, hol 3—4 krajezárért egy egész meszel y pálinkát adnak, a mi csak csalétkül hat a föld népére. Oda viszi keservesen keresett filléreit s iszsza a ki tudja miféle szerekkel ellátott pokoli italt. S ez a nyilvános emberrontis a mai műveltnek hangoztatott korszakban meg van engedve. Már tisztelet becsület a szabad iparnak, de ebből még is engednénk egy porcziót.
Mondok még czifrábbat is. Vannak gazdák, kiknek szólójuk van, jó, egészséges boruk terems borát pálinkában iszsza meg. Jó közmondás az, hogy : .nincs az a nagy ház. mely le nem csúszik »z ember torkán*, ezt szomorúan kell tapasztalnunk naponta.
S ha eltekintve attól, hogy a pálinka a test szervezetét minden módon megtámadva az egészséget teszi tönkre, csupán azt a hatást vizsgáljuk, melyet morál 1 t e r véve eszközöl, elborzadunk a valóságtól. Vannak átkos véru szülék, kik gyermekeiket kora felserdülésük-ben már hozzászoktatják szenvedélylyé változtatván benne azt a hibát, melyet tulajdonképen elnyomni kellene. Innen datáló dik az a számos szerencsétlenség, meiylyel a lapokban rendre találkozunk.
Vegyünk fel egyetlen példát: Egy

nagy lapban olvastam; hogy egy család a mezőre ment, otthon hagyván alva 3—4 éves gyermekét. A gyermek fölébred, azom-jazik; meglátja a falon függő üveget, melyből az édes apa húzogatni szokott. Neki megy s iszik, mig az üvegben tart s mikorra a szülők hazatérnek, fiukat halva lelik; kell-e még ehhez i> commentár?
Ezenkívül ki tudná kiszámítási, menynyi ebból az anyagi kár, mennyi a szerencsétlenségek száma.
Statistice ki van mutatva, hogy az tsúkosság az utolsó évtized alatt Magyarországban 80, mond nyolczvan millió forintjába került. Ugyancsak az iszákosság miatt meghalt i 25 ezer ember; kórházba jutott 35000, | börtönbe 12000. tönkre ment 18000, öngyilkossá lett 700, özvegygyé lett 19000 asszony, árvává lett 170,000 gyermek.
Inóztató numerusok !
S mindez csak azért van, mert nincs a népnek közege, ki vele megismertetné s megmagyarázná a károkat, melyekkel a pálinkaivás jár, nincs nevelője. Pedig az a nép, tessék meghinni, könnyen hajtható, mint a nádszál és ügyes példák s rábeszélésékkel a legjózanabb emberré tehető. Semmi esetre sem helyeselhetjük mi némely gazdák s földbirtokosok azon szokását, hogy munkásaiknak naponta többször is pálinkát adatnak. A pohárka pohárrá válik, az élvezés rendes szokássá, ebből aztán végre rendesen szenvedély szokta kinőni magát, melyet meggátolni többé á szervezet megrázkódtatása nélkül nem áll emberi hatalomban. Leginkább a föidmives osztály van rászorulva ara, hogy kellőleg felvilágosittassék aTÁRCZA
Mutatvány.
Basl-Boiuk.
Tortk oépiaismOfelT Dalnoki Oool Q*ulatol
1-eí fel v omi.
3-ik jelenet. Abu-Bekir Fatima.
Abu Bikir. » öt Mereted !
Fatima. Oh jó Atyám; ha latiad volna öt,
Hint lépett ki a bokrok árayiból,
S a holdvilágnál csergő ki« p.tak,
Deli alakját mint viazlakrödié.
A hold sugiri fenj ben ueatatik,
Nemeaen hajló, dombor homlokát.
Gábor angyalnak vélted volna ot;
Ki mint követ az égből küldetek ;
Hogy földön osszon égi üdvöt szét.
Vígabban csergett kia palák tuva;
„ A Cyprus ágs mind felé bajolt,
Kia teuybogárka csak rá csillogott. Életre ébredt: ftt, fa éa virág; Karddal díszelgett hósaintt liljora^ 8 éd mámorában tarka kelyhibíl, \ Nektárt őrit a pajkoa tulipán : Kandin tekint a róna ia felé, Kijátszva biremorét a: toriét, S jáamin bokornak sürü lombja Uicaénekét a oaalogány véré. [kótt, Hoxgaaba jött a aiikla, mert ai ia (iőrgő kövecsesei hódolt lábioal Csak én állottam, némán szótlanul, Édes igéset rabjaként, egy helyt.

Egy perez, vagy szitsd volt; már
[nem tudom ;
Csak ait, hogy édes — édes volt
[a kin,
Hely zsibbariisba hozta léoyemet.
Majd sengzeteshangfoly leajkiról.
De nem hallék mist, caak baj ló
[tenét.
Caak egy szót érlek, hogy enyém [lessess!
— Szerelmem édes, szép meséje ez.
Aht flefar.
— — Igaz hivő kertjében, hitetlen
számára virág nem terem ! [El]
íatimn. Villám csspisa volt e siód atyim ! Hitetlen lenne ő? kiben hiaiek! Ki arcain hordja isten jellegét? Ha ó hazud: Föld nem föld, ég [nem ég!
A nap sötét s az éi fényben ragyog Isten nem isten ; é» dicső hitünk, Örült sgjsknak kóros gyermeke. Hitetlen ö? Ez oly talány a mit Hegfejtni képes nem lessek soha. Vitben a bal, az ember légben él, Et aaeot igazáig ! Ámde aseot az is, Hogy nélküle nem élhetek, s csupán Benne talajom földi üdvömet! 4-ik jelenei. Fatima, MollaSerif.
liolia-Strif. [A hárem-kert erkélyén kereastfil — a végszavakat halira — jő.] 8 te égi üdvöt adtál, oh leány !
Fatima. HolU Serif! ? - [iádul)
Moüa-Strif Az! Oh ne átallj tors !
A kárhozstnak it ne add bived ! Ha menybe szállás, ugy pusita lest [a föld I

E gondolat már őrületbe dönt
Fatima. Már őrület volt megjelenned itt,
Hárembe jönni tiltva van ; tudod.
Alolla-A^rif. Oh a termésset jobb törvényt sdott! A kis pacsirta pár, együtt dalol, Galamo lurbékol. bog a gerlicse, Caicserg a fecske, párja fészkioél, S minden teremtett léoyt as ég alatt, Édes sserelmi iáncsa egybe fut. Caak ember as, ki más törvényt [tiabott; Istea parancsát játsiva ki vskon.
Fatima. Isten parancaa—mely ,korán"-ban
[siói, -
Tiltja leánynyal ssemben alni igy ! [ Molla-Strif Nem isten as, ki ily tilalmakat Kiadva kínos lelket éa síivet!
falima- Allah segíts meg! Hát igaz?! —
[Való?! Hitetlen volnál iatenedbei?!{Ssólj!
Holla Strif. Oh nem hitetlen, caak tisitin bivJ !
Hiaiek mindent: mi jo°, mi asép s
[iga.!
Hi nem homályba barkóit dogma [csak.
De tiszta kristály, htt, igát, való! Hely nem botorkál, de bizton halad, Es a sötétbe' meg nem ütköaik. A nap világa fö tanom nekem, Hely Tőidre ia hcl fénysugart ereszt, Éa nem csupán a menybollján ra-
[KJ0*-As én .koránom* : fénylő firnu-
[ment!
És a betűk: nap hold, és csillagok! Felhő caoporti egy nagy eaame mind, Mely földre hullf a ald, urméke0y it!

De villámot siór büthödl lég kíné; 8 hatalmas hangja aii sterte stét: A mételyt, pestist és a dsinneket! S derülve isméi nyájasan mosolyg; Stivárrányt tüi ki béke aáiilóul. — Világosságot, békét adjatok, S nagygyá lesiess gyalátott nem* [tetem. —
ítélj felettem, elmondám; hi-
[tem. —
Fatima. Hittem te benned a nem csalatkotim! Hited magasitos, lelket elragad; S mely azt lefesti, oly édes: ssavad. Érzem szavadra mint megváltosim. Elatállt a köd, a nap ragyog titstán! Tisitibb vagyok ! — Es uj hit lel-[•.«■',
Sstárnyakra kelve, égbe fel repiL —
Hirdesd tovább e szép, ei égi tant,
S nepmillióknak lest kfinyebb a
[bánt. —
Ki igy hiss, annak hinni is lehet; Kit megtéríts], téged at ateret!
Uoüa Strif. Iiten! Te ott: ai égnek trónusán !
Fogadd el, Ieghőbb, legszentebb
[imám ■
Hálát adok e nagy kegyért neked S álld meg e jó, e hS nemes szivet, i Fordítsd s véatt el és adjál erót, Hogy szörnyű sorstól mftgmenthes-[aem ot!
5 i k. Jelenet. Voltak. AbuBekir.
Ab* Btkir. Hah vakmerő! Te még merésskedél A hasi szentély szent jogát tiporni ? I Vedd hit esért most el jutalmadat!
[Kardot rántva Hol 1 a-S er if r e rohao]
Fatima. [Holla Serifet védve]

diliEkaivás irtóiatossigiról, mert e népnek, hogy munkáját folytathassa józan észre, Tig kedélyre és egészségre van szüksége, mar pedig az utálatos ital mind a hármat tönkre teszi. E tekintetben egy ügyes ta-nitó nagyon sokat tehet; kifejtheti a kárt, anyagilag és szellemileg ; szembe állíthatja a hasznot s látni fogja, mily szembeszökő eredményt tud felmutatni röTid idó alatt Tárhat fel példákat, festheti a nyomorult városi nép elsatnyúlását, kik idő előtt elpusztulnak, mutathat példát arra nézve, hogy mennyire megfosztja józan essétól az embert a pálinka s oly tetteket követ el, melytől júzan korában irtózTa fordulna el. Ily irányban ha a népre hatnánk, lehetetlen volna czélt nem érnünk. De ha legtöbbször azok nyújtják a népnek kezébe a bütyköst,kiknek tulajdonképen oktatni kelle-ne.atkor ne csodálkozzunk azon, habukni talál. A marmarosi oláhok közt nem egyszer fordultam meg. Eliszonyodtam fciné-zésükön. Törpék, görnyedtek, sápadtak s a dologra képtelenek. Soha sem tudtam ennek okát s csak midőn láttam, mily órüle-tes szenvedélylyel iszszák a pálinkát, találtam el a baj valódi okát. Ezért oly Isten nyomorékjai és földhöz ragadt szegények. Kis gyermekek, 3—4 évesek, már beleszoknak a pálinka használatába: az anyák maguk nyújtják kisdedeiknek az édes anyai emlő helyett, nem csudálkozom aztán, ha a testnek gyenge szervezete idő előtt meg-rontat&o, képtelen a fejlésre. Láttam, kik reszkednek érte, lázzal nyúlnak az üveg után s mohó vágygyal ürítik ki fenékig. Ez már delirium tremeus po-t a t o r u m végzetes betegség, melyből nincs kigyógyulás.
Van a magyarnak jó bora, éltető és egészséges, melynek használata nem kártékony, inkább ezt élvezze czélszerün; ez nem gyilkol, míg amaz sorvaszt és butit. Ha mi képesek volnánk oly sikerrel hatni, mint a milyen jó akaratunk, éjt-n»-pot tennénk egygyé érte. de fájdalom, hogy tanácsnál egyebet nem adhatunk. Ezt jó szívvel adjuk, bárha siker koronázná e tán kisséjerósenvázolt .beköszöntőt*, ezlelkefáradságunknák legédcbb jutalma. V. SÁEFFY IÜNÁCZ.

, LÓ&Ilomány a kanizsai járásban.
I Miután az 1873 ik évi XX-ik torvény in
téikedik a hadsereg mozgósítása esetében|a hadsereg és honvédség szükséglete tárgyában a lovak elő állításáról, hogy azért a magas kince tár minden körülmény közt a netán beállandó mozgósítás eseiére magát a szükséghez képest rnegfelelőleg tájékozhassa, evégból a közös hadügyi minisztérium egyetértve a m. m. kir. honvédelmi ministerinmmal, a ló osztályozást is ez évben foganatosíttatván Zalamegye kanizsai járásban u lovak osztályozása Hruska Ferencz Sopronban tBrtózkodó uyugalmarott állami fŐállatorvos közvetítésével október 2Ü-tói november 4-ig bezárólag eszközöltetvén a járás egész területén a létere 4100 darab ló állományból van.
76 mén, — 14.il — herélyté* 2593 k&acza
M ezek közül 132 darab törvényesen ment.
— 388 darab ti ital, 83 darab hátas — 269 db. hámos — 94 db. málhás,— 251 darab ezattal alkalmatlan 2883 darab mindenkorra alkalmat tan. — E szerint tehát a képesség mind a három osztálynál együtt véve — 446
Tekintettel az iránt mi kép 1875. évben teljesített osztályozáskor a járás területén akkor létezett 4235 Bzámu állományból 262 lóhátas, 400 hámos, 231 málhás, összesen 8Ü3 alkalmasnak osztályoztatott, mig ez úttal csak 446 e szerint — 447 számmal kevesebb találtatván, mi is a ló tartó gazdák anyagi csökkenésére mutat, ezt igazolni látszik a 251. ezúttal aik&l matlanok száma, mely szám feltünőleg Szepetnek és Sormás ugy Rajcsa és Fityeház községeknél tűnik fel leginkább, mert ezen községeket a jeg elvervén a lovak a kellő tápot nem kaphatják, mioo eredmény mutatkozik a többi járásban az szinte kívánatos volna, ba hogy közölteinek, hogy igy a megye közönsége a helyzetről értesülvén magát tájékozhassa.
A helyesen alkalmatlanok száma is oly nagy. bn^v az szinte figyelemre méltó ez azon-hun KU-Kanízsa, Galfcmbok, KÍB-Komárom, KomárvároB és B.-Magyarod községekben tü-mk fel. mely községek lakossága a lótenyésztésre mitsem ad, e községek Ibkossága a luvakat csak felh&Nzoátoi, de gondozni egvatalán nem bftjUndok. igy majd kétv'bb a képesség mind inkább fogy váu az állam szükséglete is csak nehezen vngy épp«D fedezhető nem lesz. — Igy állunk most, mit hoz a jövő, azt csak sejteni, de meghatározni nem lehet.
K.
\ ,Viktória* biztosítóintézet.
Emlékezni fog a t. biztosi tó közönség a „Viktória" vezénylő út kárával, Deasenyi úrral a múlt nyáron folytatóit polémiánkra. Akkor a biztosító közönség érdekében tájékoztatni kivan-

tok as illetőket e társaság igargaióságáock W-kiismerelleo eljárása iránt. DuasAnyi urszenvfl-délvec hangon irt válaszai határozottan álliták azt. hogy a „Viktória" szénája nemcsakreodén áll, de sztivetket^iei állal miategy 15,000,000-val rendelkezik, e sseriot a bistotitott feleknek aggod»lotnra okuk ninc*-
És íme alig néhány hó múlva, míat ezt előre megczáfolbatlanul láttak, a kérlelhetlen sors, a dolgok logikája meghozta részünkre a szórnom elégtételt. A „Viktória" megbukott, F. hó 7-én csődöt kért maga el le a.
Es e'égtélelt sajnálattal kell jeleiottnk, mert a bukás ezer és e*w bistosi tó felet is sújt-Egyszerre biztosítatlanul marad sok millió forintra menő ingatlan és ingó vagyon, és temérdek összeg veszett el a befizetett dijak fejében.
De ez még a kisebb baj, mert az illető felek rögtön biztosi1 batják hitelt érdemelő társaságnál vagy ónunkat. Azonbsn ki térit^ndi meg a bár már liquidált, de még ki nem fi letett karösszegekéi ? kí téríti meg a felvétel i-latt levő károkat t* ki fogja megtéríteni as időközben eshetőket? E szerencsótl-n károsultak, kiknek egy része elveszítvén a károsaze get, egéss vagyonát vessiti el, perelni fogónk a csődtömeg ellen ? Hát még azon szerencsétlenebbek, ktk életbiztosítási szerződésre léptek a „Viktóriáival?
Ezért nem örülünk a részünkre kijutott elégtételnek és mert lehetetlen, bogy a „ Viktória" ügyökéire is ne gondoljunk, kik nem tudva a társulat zilált helysetét, jóhiszemü-leg apustolkodtak a .Viktória" mellett ét ezáltal a biztosított közön*éa; megrontásának vál-tnk akaratlanul eszközeivé.
Az idő igazolván felszólalásunkat, azt lnaxBzük. a közönség érdekében is joggal intézhetjük a .Viktória" volt ügynökeihez azon felhiváMinkat, illetve tanácsunkat, hogy azon feleiket, kik a .Viktória" bukásával bizt< si-t&tlai.ok maradtak, lelkiismeretes közbenjárással ttegitsék ki szomorú hely telükből, e fe l^k biztosi láai-bevallásait azon táraasághoz juiutvát, mel\ efeleknek az e társaságtól nyert biztosítási kötvényben visszaadhatja a nyugalmat és a biztosítékot.
Az .első magyar biztosító társaság* nem egyszer adu jelét ily alkalmikkor azon készségének, hogy a szomorú helyzetbe jutott biz tositott feleken és ügynökökön segítsen. És hiszszük is, bogy ha az ügynök urak e társa-Bágnak szolgálataikat felajánlják, ajánlatuk elfogadásával azon helyzetbe fognak jutni, hog; feleiknek az „első magyar általános biztosító társaság" kötvényében megszerezhető biztosítás és nyugalom által megadhutják nzon veszteségért való kárpótlást is, melyet e felek nek bona üde okoztak.

Helyi hírek.
— A nagykanizsai .Társas Kör*
november 24-éo saját helyiségében tánca«s.
télyt tart. Belép ti dij tagoknak 1 frt, nem ta-
£
>koak I firt 60 kr. Mint halljuk, a .Tártai 5r" vigalom rendező bíioUsága a jsnuár 7. ki oagyhira vigalomra máris előkészületeket tesz, igy a többi közt intézkedett, hogy a Sop. ronb&n Bzékelő 48-ik Emu gyalogezred jelei zenftkxra is m«gnyeressék.
— yyUváno* köszönet A oagy-ka-
nisaai dalárda által f. hó 3-án a török testve.
Ttk sebesültjei támogatására rendezett han^ver.
seny iéaj es sikerében nagy b&n osztozkodott
műkedvelőknek, névszerint: tek. Rówavólgj-i
Szidóoiu, Grubetii Malvina kí*as*zonyok,OHÓp
Imre, Bischitzky Miksa, 011<>p Ernú, Ecksteio
Mór és Bachracb Mór uraknak, valamint váró
•onk mélyen tisztelt polgármestere, tek. Bein*
József urnák a városházi terem, t. Szigritz ,Ko
róna* vendéglős urnák pedig nagy terme, IQ.
gyen történt átengedéséért és végre az alant
felsorolt nagy szí vH adakozóknak máról kelt
választmányi határozat szerint ezúttal — t
szenvedő emberiség nevében i* — hálás ko
szönet nyilváoittatik. — Felülfizettek: Ter-
sánczky Jóssefné úrhölgy 1 drb. ca. kir. ari-
nyat. Darázs Zsigmond ur 5 frtot, Kántor Pál
ur 5 frtot, Qntmann Víltooi ur 4 frtot, EUiecbel
Mária kisasasony 3 frt 00 kr, Ebenspaoger
Leó ur 3 frtot, Lowioger Charlotta úrhölgy 2
frtot, Unger Lőrinczné úrhölgy 2 frtot. Grűn-
hut Alfréd ur 2 frtot. Sommer Jótset ar 2
frtot, Rózsavölgyi Szidónia kisasszony 1 trt
40 kr:, Milhoter József ur 1 frtot, Wlassia
Antal ur 1 frtot, Rózsavölgyi Borosa kisan-
szony 60 kr, Kohn Henrik ur 40 kr, Wducii
Adolf ur 40 kr, N. N. 40 kr. — Összesen 33
frt 70 kr. o. é. és 1 ez. kir. arany. — Tumbul»
tárgyakat adakoztak: Bátorfi Lajos ur 1 din
könyvet (útirajz Konatantinapolyig é» VÍBSZK )
Lowioger Friederika úrhölgy egy irónecet-
saire t. Weiser Hermín úrhölgy 2 drb. aranyo
zott mellszobrot. Oazeszly Érmenegilda ur
hölgy 1 drb. tálczát,v' posztóból, lámpa alá.
Schercz Irén úrhölgy "2 drb. lámpa-tálezát.
Kothmann Béla ur* 1 drb. fog piszka ló Ur tót,
Üxv. Haragos Mioályné úrhölgy 1 drb. síirar
tartót. Rózsavölgyi Ilona urhóigy 1 drb. toll
tisztitdt(kutya-alakban.)Práger Béla ur 1 drb.
tinta tartót. Czelczer J. ur l drb. szivarUrtó
és 1 drb. hamutartút. Szukica Hathilda ur-
hölgy 1 drb. ssép tinUtartót. Flihál Gabriella
úrhölgy 1 drb. óratartót. Weissmayer Aotoais
úrhölgy 1 drb. ezukortartót. Györffy Jánoané
arhölgy 1 drb. poharat. Goastányi Mari úr
hölgy 1 drb. pohárul. Hosenberg Pau'iin.t úr
hölgy X drb. vánkost. Eisinger Fáony arbiiigr
1 drb. ruhakefét. Veoczel Mari úrhölgy l drb.
lámpaernyó és 1 drb. tütartót. Ebenspufer
Leopold ur 1 drb. gyptöntrényt. Uoldsciunidí
Paulina úrhölgy 1 drb. iróeaeköxt. Kaitef Juli*Atjám! Alláhramondom,hogy h*őt Meggyilkolod, ugr én is meghalok ! Abu Bekir. Allah! Leányom é ki itten 411 ?!
Leánvom? Kit vak szenvedély ra-Orvénybe dőlni, éb hitet, ssülőt |gad Együtt tagadni meg ?!
Fatima. Nem ugy atyám.
Hitet, szülőt én nem tagadtam meg. Szeretlek léged,mégjobban hitem, — Tőled tanultam a néked hódolok. Mit most tevék, az ég akarta; hogy Megóvjalak a gyilkolás bünétül. Nem én tevém, a végzet karja volt! Büntess! Atyám vagy. — Ámde ot , [ne bántsd.
Hisz más hibája mna mint hogy : I szeret!
Alm Btlcir. Hitetlen 6!
Fatima. — — Az égre! — ö nem az! --Ki ugy dicsén Alláht mint: Serif! Hitetlenséggel nem vádolható! AbuBikir. Hitetlen mondom, mert «: „Bek-
|tasi- —
Ki elfordulva szent „koránunktól" A .frenk* tanoknak hajtja meg te
UMa-Strif. Abu-Bekir! — Mig karddal J«-
[madál, '
A védelemre nem gondoltam, mert
Korán azerÍDti jog volt részeden.
Ha boldogságom megtagadtatott,
Akkor mit ér e gyássoa életem V —
De nincs jogod meggyőződésemet,
Hitetlenaéggel bélyegezni meg.
Hogy „Bektaaik* nak szent tanát [hiatem,
Nem tagadom, sót büszkén hirdetem. —
A józan éu meggyőződést keres;
Korlátolt észnek, kell csupán a hit.
A nagy próféták: Krisztus,Mahomed,
Meggyőződésből hirdetek tanuk.
Kutatták népek jellemét — szivét;
S a földbe illő jó magot vétenek.
A kor, astázad elmnlt; nem a mü!
A magból moat mar termő nagy f* [lett!
Burkolni nem kell s féllui, hogy ki

[véss.
Hú fénysugárt adj és gvümölcsö-" |zik! —
Mecset,-minaré, templom és torony Van már elég; de sincsen: iskula! Műveld a népet, hogy ne csak hidjen, De győződjék meg, hogy a tan igaz! Ki népet tanit, meoyorszigot cpit! Békét arat, ki műveltségei vet! Abu Bekir. Haliam e hangút, sokszor. — Isme
[rem!
Syreni éoek, mely vesselybe csal,
Igaz muzulmán nem követheti.
Nyugot szülötti, nyájas arczaak ;
Mezes szavakkal sukszur áltatánák,
É» biztatólag unszoiának, bogy ;
Ruhát, hitünket vessük el s cserébe
Baráti jobbot nyújtanak nekünk.
Üe azt nem mondák, bogy megiéve
• v [ezt,
Megszűntünk lenni nemzet, meg tö-[rök;
S lassan belopva dk közénk magák, Egykor bámulva arra ébredünk : Saját bakánkban szolgákká levénk ! Igaz mücüima.n ezt nem tűrheti, Mig jog terén áll, — s karddal [bánni tud!
Fatima. Minő kétség az, mit szivemben ér-
jzek ■(!
A választás e téren oly nehéz. Ketté szakadt a végzet útja itt. — Felé hajolva, jó atyám szivét Sértem, s hálátlan gyermekké leszek. Éa vetkezem, ha tőle fordulok El, mert ezerelmem ég ajándoka ! Itt bűn, s a vétek ott vigyorg felém, S a kárörvendő AZrnel kaczag ! — Hol Örült, kába, gyermek vesztegel, Az„al araf' már nyitva van nekem. ,Al-Sirath"hidján,majd a végnapon, Ily öntudatul, hogy baladjak at V — MoUa-Serif. Szelíd angyal, ne kinozd igy ma-
Vesd cl kétséged, és tiszteld atyád ! Szeress tovább is, s én viszonzom azL Legyen szerelmed tiszta mint a hó; S én esküszöm, hogy hú leszek sírig!

S utam odáig tán nem hosszú már Abtt fítkir. Az meg lehet, de még az is lehet, Együtt megyünk a nagy bíró elé: Ki majd Ítélni fog ügyünk felelt. — Vészár zúdul a légben szerte szét; Hadjuk függőbe hát e versengést, S fegyvert ragadva védjünk más [üjryet.
Köz ellen ellen közhazánkat védjük. Önérdekünket most feledjük el. —
[kivül lövásek}
Hah! már közéig a pusztitó sereg. Fogadtatásuk kész, ám jöjjenek !
tiik. Jelenet. Voltak. Szolgánö-
SzolganÖ. [Rémülten berohanj
Uram közéig az ellen s pusztít, öl! A rémülettől sápadt arczu nők, A gyermekek és aggott férfiak, Egy bús csoportban össze gyűltek | mind.
Abu Bekir. Vezesd be őket, mint páran esni ám. Te is Fatírn hozd kis testvéreid !
Fatima. — Már a végnap itt! [Elj
StolganS. Allah asikklászyn ! [El]
Molla Serif. [Kardot rántj
Isten! Köitöntlek — bő imám [szerint, A várva-várt perez im elérkezett.
Abu Bekir. Vissza! Hüvelybe kardodat! Kadi Vagyok! Birád e perezben és vezér ! Te elraboltad lelkem szebb felét, Hfltéd irántam lányom hő szivét. Torlatlanul es nem maradhat, é* Boszum be töltve lese. — Azért vi [gyáaz.
Te itt fogsz állni mozdulatlanul, Mig én as aggok gyermekek és [nőket
S továbbá téged és családomat, Magamra hagyva, szégyen, kiuhalál Sgy alázattól meg mentői Dfem fogom !
Holta-Serif. Az gyávaság, mit tőlem most
[kívánsz I
Előttem látni aggot gyermeket, Veszek 16 nőt; é» jajgató anyát Kesét tördelve esdni kisdedéért. Haldokló tisztes aggokat, siro,

Nyöszörgő gyermek hangokat, * [n jogion,
Annyi piros vért folyni hugrói miod;
És nem ragadni kardot, védni At! MidÓn gyalázza martalócz csapat?)! Ilyen kivánság ördögtől jfthet! Ki ezt kívánja ember nem lehet! Abu Bekir. Kívánom est, sőt ennél többet U. Ha jő az ellen, hódolat jeléül. Kardod nyajtandod át.
MoUa-Serif. Megőrülél?! '
Vagy áruló vagy tenhazád iránt V
Ab* Bekir. Sem áruló, sem őrült nem vagyok.
Szavam adom, hogy mentve lesitek (miod!
Molla-Surif. Talány, — nem értem, — kérlek [fejtsd meg bát!
Abu Bekir. Tiszta szerelmed s érdek nélküli'( MoHa Serif. Az!
Abu Bekir. Igaz volt esküd, hogy hozzá hu lesi MoUa Serif. Igaz !
AbuBekir. S kivánod-e, hogy még boldog
Holla Serif. SzivemWl! ' [iegyen'
Abn-Bskir S kész vagy Katimért áldozatra ia? MoUa-Serif. NÍDOS áldozat, mely érte nagy Abu Békir. Es mit most tőled kérek ! [lehel!
Moll* Senf. Szólj tehát 1
Abu Bekir. Beteggé tetted gyermekem szivét,
Szerelmi méreg dúlja belsejét.
Szavam ki mondáin ! ót nem bír-[hatod!
B«tag»ég4bol, hogy ki mentsük őt:
Gyógyitni kell, — te meggyógyít-[hatod.
Kell hat, hogy gyára légy és áruló '
Ha inm! Loányom lesz rögtön b*' [Ion!
Es áldozatra késs vagy-e '< beszélj! Molla Serif. Iszonytató sorz ! Ámde megtesz«n) ■
Aha Bekir ! E terved ördögi!
Világosságot adj Isten neki!
Szavam bírod! Beváltom azt, ne í*'j!zajruldtak » paripák TárDokig ■ Megható
ányt i;yujtott, midőn a tentbcn raegujrt
lekb D l
d« leiekben erÓs Deák Lajoe ur a község leg-
nz«bb helyén — az oskola előtt — százakat
menő" nép koxt üdvözölve — fogadta «*, méltó-
aágat. — Deák Lajos ur me^kiniontf ó mél-
tiÍHágának a göcseji nép iránti buzgalmat B biz
tosította arról, hogy a göcseji oép nn»k hálát
fog rebegni fl méltóságának ez ut javítás* ér
dekében. — Ó méltósága ki lleléuyi Ferencz
me^y. fúroérnok ar kíséretében vala — leszállt,
megköszönte e fényei s lelkes fogadtatást; df
egyszersmind figyelmeztette a közbirtokosságul.
hogy ők is válvetve iparkodjanak, azutao a
uép jóléte elő mosd itass tekintetéből a jó uta
kat — majdan felhasználni ; vagyis a nemzc.
gazdászatot hanvstlani ne engedjek. — Több
rendbeli bemutatás után ú méltósága iámét fel
ült a a mi bokrétás — pántlikás — tollas — s
zánglÓB legényeink „éljen" barsouák közt el
kísérték egéssvakolai határig. — Végül eszembe
jntcak ő méltósága szavai t. i. .Először va
gyok irt; de hissem nem utoljára' — engedj"
az ég, hogy többször is közíbénk jöjjóo, aöt
ha ezután jön hozzá ok mindenkor a l**graé-
ly<ibu rokon kebel érzetével fogadjuk — eút
nem feledjHk egy hamar. Bredl.
- Zala tjgersxeg, 1877. november 12-
lüraeiiti, hitközségünk fő rabbiját Eogels-
tDiQD Israelt roppant csapás érte. Ugyanis:
neje hoaazaab beteg -skedés után szombaton éj
jel '/a II óra tájban jobbiétre asenderült. A
boldogult tetemei ma délelőtt 10 órakor, a köz-
iég nagy részvéte krízi.tt kísértetett ki a közös
sirkerttre. h<>l űrök nyugalomra telelett. Áldás
é* béke poraira! Mm.áu a gyászmenet egyik
agja voltam, nem mulaszthatom el. azt körül
méoye»ebb«n leírni. A menet a papháztól meg-
ndulya, m utczák zsúfolásig tele voltak nép-
iel. Ünnepélyes ca-ntl boooh miüdenütt. A bol-
.ok mind be voltak zárva. Amint a menet a
a sírkerthez ért, ott a holtat levették a kocsiról
maga a főrabbi tartotta a bestédet nejéről,
a közönséghez beszélve, azután Kverinekeihez
iólt s oly szivrebatólag beszélt, hogy ne na volt
zeni, a melyben kopy ne csillogott volna. Ezt
lövette a picsái kerület) rabbi beszédje, mely
j-Qlen szivreható vuit. Ezután a tulem a rendes J
izertartás után, öróK nyugalomra tétetett. j
— Ugyanctak Zala-Kgera a égről ren
des levelezőnk írj-4 : Koaentha) Herinin, Sche"
Róza és Fischer Heleo, Weinberger Luiza ki.
, g Luiza kii
asszonyok, hásról-hazra járnak pénzt gyűjteni a helybeli szegények számára, hogy azokat is kolaztathassÁk és a tél zordBzaka ellen ruhákkal védhessék. Megérdemlik e derék hölgyek hegy fáradozásaikért köszönetet mondjunk.
— Meghivfat. Schiilinszky Károlv ven
déglős Keszthelyen, az .Amazon" szállód
D*gy termében azombaton, f. évi november hó
17-én hangverseny és tánczczal összekötött
tréfás tombol* estélvt rendez. Bolépti i^^v 40
kr. — Család jegy 1 frt 20 kr. Egy utm'b
jegy ára 2U kr. Kezdete pont xj% 8 órakor. Az
igeo tiszait hölgyek kéretnek az e-tel ven egy
szerűen megjelenni.
— AUÓ Orsőn egy p»ras«t legény ■■ hó
9 én bánatában, mivel szülői ellenezték, hogy
azt vegye el DŐÜI, kit akar, egy pínetében töl-
aka»Uitta magát
— Muraköz 4-ik és 5 ik hegykerületé-
beo a piecza feltörések, baromfi lupások stb. ugy-szolváo napirenden vannak; és különösen 187G-iki szürettől fogva: a gy*Qu méltán tornaii az ottani lakosokat, mert ritkán és későn történ oek az elöljáróság részéről a jolentéaek — azok is eredmény nélkül maradiak — foglalásokat ritkán lehetett Iái ni — nem tudni csekély számuk, miatt, vagy akarat hiány végett, H tetteseket eddig kinyomozni nem bírták. Később rom tán már oly vakmerőén és csaknem biz'.onsa^gal az uri pinexéket sorba réaziat fölverték, résxint fenyegették. Sok sürgetés után az illető szolga biró ur folyó évi június hó 28 án as éjjeli flrji ratokal elrendelni kegyeskedett. Természetesen ennek eredménye az volt, hogy az esetek ke-veséd tok, de meg nein csökkentek. Történt eset, hagy as őrjáraton levőt meglopták. Július hóban Csáktornyán volt híre, hogy egy vagyonos Novak nevű lakosnál :>0 akó bort ta'áltak, mi történt veje, arról nincs tudomásom. Augus-tua éa saeptesftbarhóbaa kevesebb volt a panasz, annál több október hó végén ; as őrjáratok egyes helyeken rendedének voltak — több betörés történt, ugy látásik hiányos nyomozásnak — sikere elmaradt. Jelenleg a vagyon biztonság — idővel lassanként a személy biztonság ís vétsélyestetve lsend. Ha az illető wolgabiró ur eleinte asoaoal több erelylyei, de egysaenmind kitartássá] iparkodott volna a bajon segíteni, valószínű, hogy cxélt ért volna; jelenleg azon
úrhölgy 1 drb. alabat.troro-tinUUrtó't. TWer* Imre 1 kötet kottát. Pálffy Erssébet urhöigy 1 drb. hamutartót, 1 drb. skatulya és 3 drb. ,;ép-t- A* I. nagy kanizsai ker*sk. ifjúsági ukppifi-köre 1 drb. dohány tartót ló alakban \V«i« Hedvig úrhölgy 1 drb. kosárkit por zelláobál. Martinkovica Vilma úrhölgy 1 drb, „harat és 1 drb. ékszer skatulyát. Gunmam \iD*ftt# urhö.gy egy darabskatulyátczukorral. j-l-ius Kmilia arhölgy l pár comraodc cxipöt Nfnniwicb urbblgy 1 drb. párfinn skatulyái .-» 1 drb- iárcxát. Löwinger Jgaácz ur 1 drb, ..rczképet rámában. Lftwioger Paulina urhülgv ! ,ir:.. tálcxát (kézimunka.) Dubna Antónia .rÍK'i^v 1 drb. író-eszközt. BrüJI Mór ur 1 :-;: .t hany-unót. Mnbotfer Z-MÍ6a úrhölgy I drb. ^exiniunka kosirkái. VellaDaita Emília úrhölgy l drb. poharat. Hatsz Paula ur hölgy 1 tirb. kézi kosarat. 1 drb. szalvéta-kötőt é* 1 drb. lámpa fedőt. Morgoabevier Ja uosné nrjiólgy 1 drb. alabástrom Óra állvány es - drb. virágtartót. Urüubul Henrik ur 1 nr-ff pezsgőt, üngliiuder Lajos ur 1 drb. pur-ciellan iró-eszköxt. Tandor ki»ass»ony 1 drb. váokost. Simon György ur 1 drb. képei t^kézi munka.) A tiszta jövedelem ÖMiwen o. é. 145 irt :">3 kr. és egy cs. kir. aranyat tészen, mely minői előbb Budapestre, Sztup* György, as or-Bzái,">6 s^gélygyüjtö bizottság elnökéhez továb butatni fog. Kelt Nsgy-Kanittián, 1877. nov. 11. A TÁlM*tmány megbítisa folytán ifj. Sin-ger Soma, egyl. titkár.
— Bothó Imre ur a hercseg Batthyány
uradalmak fuerdésze, a nagy-kanizsai „Társas
ivtr" buzgalmad s áldozatkész alapiró elnöke
vgiúbao elhagyja városunkat és Körmeodre
tavuzik ; társadalmi életünk egyik legtevéke-
nyebb s minden «ep, nemes és közhaszuu in
tézmények lelkes pártolóját látjuk távozói kó-
ruükbOÍ; kisérje a kóitis*telet és köibecsiilés,
melyet itt méltán kiérdemelt
— 8*entesi Ákos, a színtársulat egyik
tehetséges ét igyekező tagjának jutaiomjátéka
november 20 án, kedden lesz. Kgy igen mu-
<attatú s a franccia szinírodalotn általánosan
kedvelt ititüno darabját „Bolondok eló estéje
Páriában" czimü vígjátékot választotta. Előre
ÍB felhívjak R t. közönség figyelmét és párt
fogását.
— örömmel küzoljük a hivatalos czá-
folatot, melyereriDt valótlannak bizonyult az
a leverő hír, hogy a gyulafehérvári zárdafö-
ookút egy nagy kaaizsai születésű egyén jjyil
kolta volna meg; a mélysn megszomorodott
szülök, rokonok s ismerősök vigasz tálasára
szolgáljon a következű hivatalos irat: 4654/
1*77. ijimf. szám. Szopós Imre hulyi zárdafO
nőkön elkoveteit rablógyilkosság gyanúja mi
att itten leUrtózutott Sebestyén Fereoez, mi
után beigazolta, hogy a gyilkosság éjjelén
Szászváros és Déva közötti útban volt s ezzel
az ellene emelt gyanú teljesen elenyészett, mai
napon aeabadlábra helyeztetett. A gyulaíehér-
vári kir. törvényszék központi vizsgáló bíróságától. Gyulafehérvár 1877. november 5-éo. Mihályi Béla m. k. kir. törvényuséki biró, miut vizsgáló biró.
— Dálnokt Oaál Qyuia -
színműíró iránt Miklósi asiuigazgato ur s tár tulata asép figyelmet tanúsít, midőn a jutaloiu-iftiékul vett „Basi Bosuk* czimfi török largyu színmüvét, melyből mai számunk mutauáuyt nözoI. másodszor is a szerző jutalumjátékttu engedte át; es oly szép jellemvonás a vidéken élö szerző iránt a d«rék társulat restéről, minővel igen igen gyéren találkosunk, A.Z előadás ma, nov. ] j-éo len, óhajtjuk, hogy a közönség tömeges jolenléte buzdítsa a szerzői további munkásságra.
— A sala-egersaegi dalárda alapsza
bályait a ministerium megerősítette.
— Zala-Tárnok norenbv 7 én. —
Azzal dicsekedhetünk, hogy környékünk oiu
csen szűkében levelesóknek, kik minden ne
vezetesebb eseményt, a „Zalai Köslóny" utján
azonnal köshirré teamnek. — Mindazon állal
legyen ssivee tek. szerkesztő ur egy kih helyet
engedni becses lapjában az éo soraimnak, rai-
dőa a sala-tárnoki lelkesült polgárokat vau
szándékom egy rokiooi tisztelet és szeretet pél
dány képeiU ecsetelni} ugyanis: Urményi Jó
lset ó méltósága megyénk köztisztelet s Bzere-
tétben álló lóispaoja f. b. 7 én sterencsélteté
magas látogatásával községünket a ,, bak-re
ged ei* m megvizsgálása alkalmával, a mely
ut az 50-nea években lett kihasítva, meiy ak
kori kormánynak nagy hálával tartozik a gö
cseji nép, mert ac akkori kormány is már be
látta, hogy ilyen nagy kiterjedésű és drága
kincsesei (fával) ellátott vidék, a világtól eJ-
*4rva nem lehet, tudván ; mistedpi egyedül
• jó ut eredményen a világ forgalmát; de az
1876. évi megyei közgyűlés is kérvényt inté
*«tt ugy a ministeríumhoz, mint az országgyű
léshez, kérvén, — hogy e raélazerü utat fSO—üb
község mentében javitatná meg; mert e nép
eaistentiája, ac emiitett ut létrejöttétől függ ;
Mojival is inkább, mivel e göcseji vidéknek
több ezerre (70-80000) rugó hold Át erdő
t" !-«ndelkez«aére, mit a rom — jártatlan
Qtak végett érvényesitní nem lehet. — ó mél-
lósága az el^l, ki távén hordja a göcaeji nép

h Fülöp
— liörid hirek. A nemzet egyik legje-lesb fia, Gr. Károlyi György tetemei Ssathmár-mtgyebe ttzftllittattak. — Magyar távirda naptár jelent meg Kolozsvárott. — Amerikában lovak hajtására * viilanyoaságdt használjak. — Veazprémmcgyében is, mint Zalában jan. 3-án less a tMztujitáa. — Ualánszky pécsi püspök installál lója alkalmávsl 1700 frtot adotf jóté konyczelra. — Ur. F^iiyve*By hazánkfiát Plev-náoál az oroszok elfugtak. — A lengelek köszönő iratm intéztek Kossuthoz. — Nagy-Ecjí den egy földmivesoő 4 gyermeket szült, 3 él.
— Madách szobrára eddig 166 frt gyűlt be. —
Herczeg Lichteosteio nőül \^tt a bécsi bure-
szinbáz egyik szioészoőjét, neve Perez el Hedvig.
— Háborítshirek (Nov. II.) Mukh-tár pisa Krzerumnál kegyetJeaüi elverte az orusxokat. — Butomot siker nélkül ostromolják az oroszok. — 8ísk>vnál vashidat épitnek.
— (Nov. 12.) A torok ministertanács azt ha
tározta, hogy Plevna Űrit tessék RÍ. — Kara fő
tisztjei a végsőig védelmezik a várat. — (Nov.
13.) tiurkó 5 sebet kapott s ujabbi bír szerint
is meghalt. — Sipkaszorosban Lehman pasa.
eleseit. — Kannál az oroszok visszaverettek.
— ^Xov. 14.) As orosz főhadiszállás Veroaká-
léba helyeztetett. — A meüteoegrúiak elfog*
Islták a suttorínai erődöt.
Színészet.
ieg wen-pét, pedig * Yil.ozatoi.sag. mely _ „...„.. rab ego»* alapján rwuul át, nem meg veténdű k.tl.,n. lege»*cget i^uujr«k.
A meredi,PB mfiltödíitttabb, nin.-.,iek 4( áMláUiti-kat^rMelülev betöltvén ig^B mia^u toki»tetb« .L e)Sa4ast s.keroltu«k mondhatják.
Sov. 11 4a,
jxtnuafi Jtdatott ulá __
mir re ■«!•« ArakkuJ. Aa'előadái Umte
Nov. ]*-<», .KéajM Bertók. Hertók." IrU "
,ikerölt
„Utasai a fttld körül" aagy nt'píeii éa litvi-nyud aundarab adatott mm. noTctnb«r hó 10 én, miud a í--l»»ereUénj, mind padig «« előadás a nintir kicai vultihos krp«n DagyaxerQen iikerölt, ai "slSidát tu-b»toMÍg»ról ke'IÓ biionyitéltot nyújtott a s*ii>há«i k"i".i«"iT viinros U[>i é* élj«otéiei, kizir<<lntr Vihar és Üikl.js^ dilit as agiaz darabltan végik itiir.-plök éljtMiettetUk u>e^, mert mfg Miklóiy konn-lvsií* -8 hidtg TL,rŰvénénél fogva ai angolt cletl.fi-n jcJle-tnexte, addig V,i,ar atnrga ét magát mindenben h
,Bií«tk* Kertók." IrU Síig] ige ti. Kéve* kóíöníég •ICtl lett a második bt?rl«t Lefejelte ; óhajtjuk, hofty a Harmadik bérlet jobban nkerflliCa. I'<»ürné óa Csatár dalai iobb«*ör m«gUp*olUttak.
Vegyes hírek
— Va$m«gye és Oroszortzdg. Szolgált u osztrák hadseregben évekkel eselŐtt bizonyos Hem László lovas tisst, aki elhalálozása alkalmával nagyobb összeget hagyott Vasmegyének oly rendelkezéssel, hogy ezen Öesseg kamatai szegény tanulók részén- ösztöndíjakra fo rd ittassá na k. A hagyaték jdeuiékeny részére betolyván, a nemesi pénttár vÁlasatmányának kezelése alatt rendeltetési ózdijára forditatik-Ezen hagyatéki alaphoz tartozott azonban egy bizonyos kö!c»Öu ösazeg is, melyet Heto László egykor Sapieha herczegnek, ki orosz alattvaló volt, adott. 8zapi«ha hercseg osŐd alá k^riiivén. a tömegbul a Hem alapítványhoz tartozó követelés az orocz állami kincstárba folyt be, As oroes kincstár e követelésnek egy réssét Vas-megyéhez régebben át is származtatta, de 800 rubellel hátralékban maradt. Ezen ossseget 187-4 ben sürgették mfg utolján, de a jó muazka a mai napig a fülét sem billentette. A oap<*kbao, iint a .Vasmegyei Lapok" írja, a neme*i pénztár választmánya es ügy felett tanácskozóit.
— Egy hat évet Umyka történtté foglal koztatjs Bécset. Az „Extrablait" a leánykának ar ez képéi is közli. A gyermek története » következő: A ki* leány egy hirneves, ifjú és gazdag művéézparoak, Popper, a hírneves gordonkáinak és Mentor .Zsófia, a szép ifjú aoagoramüvésznónek egyetlen törvényes gyér meke. — Alig volt a szegény kis leány né hány hónapos, a szülék „kosztba* adták egy bailuiui munkáahos, kinek havonként 8 forintot Ígértek a leány eltartásáért. Ezt is csak ne-báoy hónapig fizetlek, tiutáa éveken át, egészen megtelodkéstek egyetlen ffjermekükről s a havi pénzt sem fizették. — A szegény elhagyott leánygyermeket egy hírneves osztrák kőltŐ véletldnül a múlt nyáron fadöítc föl Hal leinban, hol a m un kim családnál egészen el' hagyatva volt, a legnagyobb nyomorban. Bécsi irók és művészek Össseadtak agy kis pénst, a melyen * gyermeket most Bécsbe hosatták i ott egy intésetben neveltetik. A gyöngéd anya, ki oly bensöségieljeaen tudja játszani a zongorán a zeneköltők müveit, eddig még arra sem talált időt, hogy egyetlen gyermekét, kit vmgy 5 év óta nem látott, meglátogassa.


LnttohasÁn.
10 éo: 57, 69, 82, 45, 50, 14,
B*cs. nov Oracz, „ Tnine-vár.
26. 66.
18, 16, 36, 61, 87, 70,
CUzók névsora
N.-Kaniz*án} 1877. nov. 8-tÓl. —1877. november 13-ig.
„Araajkoroa á--hot csimistt saáUDdába): Kaiser II. Brflun 8cbertz I, Prága. Mayer I. Bées. PfaiiippuTÍca N. L«t*ore. Brai 1. Pett. 8«eg«di N. In ke. Dnrao I. Bécs. Leittmer 1. Bee*. Braun I. Uarbu'g. Bartoi K. Zágrib. Eerzner. B. Hoc. Lak-n«r U. (Jiácm. Czeigivr U. Brork Treiber V. L'agrár. Aifuer 1. Uracs. Berger S. Pr« Tamá« F. L*faj: Pullak L Prága. Bruuavr T. B«rlio. tJaoer F Olaflca. Sioger H Bécs. Putacsek N. Netalicz. LObl H. Ul-mOcz. FŰJÍI E. Brüno. Roth I. Pest. Orflnfeld N. Béc4. Kohó L. Bécs. Wem A. Becs. KArst K. P«st. BOcber L. Urüaa. AumQlUr I. B^-i. IU»«othal b. Uráci. Weinberger M. Marburg. t'rith Ö Qrács. yitel.tr K. béa. bengfeld I. Orács. Baríkorics N. Sopron. Liebermau I Budapeit. Roseaberg M Bées. Weigi S Grács. Kigö N. AU<1,
.AriujitirTti'-iiut ciimtett szállodába: üelica K. Péca. UirichejA Dombom. Kardos A. Baja. Kleiu N Zágráb Blum A. B«cctieiy. simon If. Ksrád. Kaistti A. Buil*pe»t- Franki A Fest. Aigner 1. M*r-borg. FtLttt L. Becs. Wertch*im>-r T. Bujapvit. Maa-Brast A. Bocs KeinerlVld V. GySr. Svastics X. Z^la-£g«riKeg. Stei
borft-r A. Pt. Frum«r A. Béc
mft
SchJBiiil. N. Brü K
. aáljr Ü. Csáktoro;a.
. Uuako N. Budapast. Mauwirta N.'
K«a>Ibel;. Blo» .Y Becí.hílj. -Ncimao A. Kapoxár.
Hauaoor A. Baja. St«ro A. Bndapeat. CierúoT I.
2alalueg)c. Polák F. M^rbarg. Aigattr F. Tri«at. Hoff-
akáay. W«ileKA. tiaegxftrd. Baroa N. Grácx.
U. Uráu. Hartmaa A. PoasoogrT Brandaer A.
Mlá í loraya. Krauu. A. Bcrlio.
BmUpeaL Broat. N.
s. Svaatica N. ZiJa-£g«riKeg. Steiuw
A. liDjapott. Krooieid N. Budapesté Sleistr F. Mar
burg. Pau«r A. Beca. Nagy F. Páca. Humpacsar A.
Badapeal Trgnbitáa £i. bomogf. ttcbwars L. Bada-
I'.s; Lűbl A. Prága. Sdul.or J. Tirol. Saagedi M.
Sárvár. Mulaár A. Ciáktoraya. Pavellar N. Párta
Mokorui A. ttadapaat. BUagamad A. TaaiWTár. W»rt-
beimer A. Prága. Stero N Zala-i^gersaeg. Kleiu A.
Bad»p«ít OJturoii Z. özomltalbely. Trójáadj A. Beea.
Botuó 1 Konneod. Kjluaa 1. Badapaat Asarraa H.
Btxa. Eriií.id _N Béca. Miv" N B«C1. Wcisi U Be-
lorár. AQkaufmftD A. Brtiun. Zakáljr Ü. Csáktoro;a.
SchJBiiil N BrünQ Uak N Bd M
2alalueg)
nu N* Z
Mallsr Uáu.
Zágráb. Mulnár í..
Tóib N. Sat. Irán. Koan
Badapaal. Klein N. Práfa.
M Pé Grácz.
,ü i t i i I i os-baz csimxett txallodába.: Boauibarg B. Barca. Weillar U. Péu. Scbau S. Pacaa-iUrtáta M. Sopron. Málicf I. Sopron Boroa B. Kor> mend. Bedö Ü Pad. Fiacber S. Z -Eger.ieg. tt»tí Wolf J. Kapoivú. Nag; K B*cj Poiiár J. agy B. Uoatukkomá.rum. Prauíli Gy. Paci* Pcterniu I. Pacsa. Bobm K 8i.-FeMrTár. OlOckmu A. Peit. Koluauser 1. Voaiprcm. Tanatica 1 8aon-ijníbAy Traaaáncaky (>. bleaxtbely. Sudel L. Ká-i,:a„c» W«ja< B. Kapoavár. b.lsi> II. KapoKar. Bfthm L Supron Leugytl M. láarcxllí. SU. F. Prá^a. Miller A. Peat. U|lak_v 1. Pacsa. Spicaer A. Ssakadit. laos.>DÍcB kf. Zágráu. BtioiDte N. l^etenye. Kanilli A. Varaad üebrejer G. Béca. fabUidt 1. Uarburg. Kokn U Veupreix. Ltio> M. Bellorir. Holler I. Marburg. üro.í T. Zágráb, MIUler 1. Beci. Paralek. I. K*p-ronexa. BecKer A. Pólöake. Krmoaa H. Bodápalt. Knübfol F. Sopron. Waber F. Pinkafeld. Anirnan A. Gráu. Breigr L Kciith.ly Haraiu J Péci. Koaji D. Grácz. Martiiikuricg A. Z.-KgeraaeK- Gombol Oy. Váaárbel}-. Sjdi I) Zágráb. Wecker I. Peal. Lekott I. Páca. Weiaa S. G)ör. Paull I. Oráca Stnra I. Oriei. Bobm M. Paleczka Eraaa I, Gelae. Deicli S. Leódra Wald«r V. Barcs. Kohn A. Triest Űusanni P. Triett. W«lter G. Baja.
Üzenet.
2Ű41. Ra. £. Valamint a „Királroé nevenapjáa,. Ug7 aa elfibboni becae* küldeményeket >■ k&lao-oettel vettak ; felbAaználjok ; vajha Takács leréltá-rából tríbbet ia kaphatnánk !
2642. G. S. A beküldőt! 3 kGItemtaj sejteti vtlQnk, hogy jobbakat is kaldbet.
•2iít3 A. A költSAéDYt — kiváDatod saeriot — altattak; többire níave magán levelet irtunk.
2544. K. Oy. Csáktornya. JOTÖ számban ko-zolre lesk -t magán leveliluk megy.
2646 O. P. Alexandria. Isnétalre kérem az flgy rend*seaet. H. saaami áron sea fizet.
151 K
K. B. Alsó-L*adva.. A halyieigaf'O» as
V-ik füzetben jE.
loljük
2517. .Heiékről.- Mibelyi terünk engedi k9-
2M8. S«. B.-FOred Sajnáljak.
2649. D. Pacs» Keuseggel kezbeliteo mind.
3520. T-k. Beljbeo. Jori szám ho.zm.
V i » u t I uieue trend.
Érvénjn máj na 15(41 1876.
A budi-pesti idótmuutó óra szerint,
indnf KaniiNMról
Vonat hova:
•««m Ora Perc. ld«
«|6 E»ík,Moháes,l>ombovársKiiim«ba 4 48 raggal
li . , . , 2 3Ü dalul.
212 Hnda-Peatre 4 58 reggel
Ml 2 6 délni.
2<I4 . 11 30 es»a
111 Becsbe (Haombathely, Bícs-Ujbery fel<)5 8 reggel
3"1 . 1146 eatve
315 Sopronyba 3 38 dilat.
!O3 TriMatbe es Pragerkofoa kereaatU
Oráez es Hecabe 4 5U reggel
201 Tneaatbe es Prágerboíon kereaatal
Gráea in Kecsbe 2 41 dáU
Érkraik KauiiAára honnM.
216 Esiek, Hobács, Uombgiár s íinmíbil I 41 delnl.
206 . , , , 11 11 eatTe
*J3 Buda-Peetr«l 4 80 reggel
201 „ » 5 dálot-
211 „ 9 44 eatr.'
3HBscsb51(8iombatb. Báo»-Ujhely)feHI 10 27 eatre
SOJ „ „ , .46 ren>l
>14 Becsből Grács, Karburg, Piagerbof
MSI
901 Trieszt- e. Báeabil Uarburg, Prager
bof fel6l 1 21 delnt.
Mi Trieeat- ea VUUcbhöl Prágerhof íelol 11 — Mr, .
aaaramrgba eutUkoaáa VUlMh áa fraaceatutbe
. , , . fiancea/eatbAl
4 19 reggel
KelelAa gierkeaité : Bitari Uji«.
316 Sopronjbol 11 M delel.


M
Ol.L SK1DLITZ-1M>KA.
Luhl Marirll-forrás Magyaroazftg Beregmegye
terménye.
Orrnsi tekintélyeink esen ásványvizet rétsint még eddig sehol elő nem fordult aikatrésxckuél. ré-xint ezek stareueses 6III«-tetelénél fogva kiváló hatásának ismertek cl. fr.lfB: mert gyengébb ssénkavtartalomoau. de gaxd.aga.bb fiiig kötött siénaavban, *alx-mennyi eddig ismert 'sikélegeB ásványvizeknél, s mi|[ a •.rsbail Bsénaav csekélyebb jelenléin megóvja a beteget & káros "íil v— »Xt*lelmes i*|í*l»stáaU)l. Midig a félig kötött saénsav g*wU|raág* ■ gyógybatáau alkatré*x«lt, a beteg te«.tréixekbe való Kjors *■ biztos feltétét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Mftrgit-fnrrá. a: n kiváló .lóuyét is. hogy > >>ol » Sdtarti, 8 MekefAeTfl. 6lMlMM. RasJelai VMhy. ul hasnnló szabad sxénsaít«,rlaln,i,-ban gazdagabb ásványvizek, ttídorérxéseknél nem alkaiuiasiixtok. a Lubi .Margirf,.rri«-Tiz a leirjótékonyább hatás mellett folyvást bassnlltatik HaaykívetMIyia bántálmaknál Lithinm unalma miatt sikerrel alkalmazható. — Ezen állitiaokat orfníi tnkinté-y»k tiizonylatai igazulják, .ni-lyek bárkinél kívánságára keizség-sel megküld tnck. A Lhi .lUr'llt'-fcwTÉt-vIl nagy sikerrel ,1-kalmaztMik miodennemS titf-. lé(ZÍU>rvl', |yM«r-, kti, k«J|y. MlylzjbilUluluál. kiváló hatásosak bizonyalt tej elvxl.sztások-ni! I-S borsavai uation tartalminál fogva xo:nt szájvíz fogak eon-serváláioál il.
Borral használva a legegészségesebb és legkellemo-
sebb ital. A forrán-fcttkggciötít.
KiiirtSligo* fSraktir
ÍSDESKTTTY n..
m k advari ásváLyvia-Bsiillilónál Budapesten
Kapható a főváros valamint a vidéki eyiieytkrak és ruszerkereskdésekhen 1,4x5 s-l 2»
***u**u*u**n**********
Birtok eladás.
A bagola-sánczi 214 sz&mutelek jegyzőkönyvben f alatt
özvegy Brunner Mátyásné nagy-kanizsai lakosnú nevére
felvett 246/9 helyrajzi szimu 30 magyar hold és 8U0 Q
öl kiterjedésű birtok, a rajta levő gazdasági aj épülettel,
egy holdra terjedő kitünó faja fiatal szőlővel, 7 hold bük
kös és tölgyes erdővel előnyös feltételek mellett szabad
kézből eladatik, a venni szándékozó értckezhetik a tulaj
donosnővel Nagj-Kanizsán; — ki egyidejűleg kijelenti
azt is. hogy a birtokot több vevők között is párczellázni
is kész. ^496 :i-3)
**********************

Njujtsnnk kezet a »/.erenősének!
375,000 lm odaírni mark asv 218,750 forint

u
tH 1. in'l)
lás alá a in. z* kell kei 1 -yer r 375,000 lúr. len kisor .lslmi már.
J_ "„.''" 210.750 l..rinli.yi ■■; .; iVfl fr»k ■.rtHkl.n,
1 •Terén 250.000 1 nyer á 12,000
1 nyerew á in. 125 000 23 nyer. á 10 000
á nj. 80 000 :t «yet á n. 8000
1 nyerem á ír.. 60.000 '27 itrt'f. JÍ n 5000
i á m 50.000 bt nyer á H*. 4000
1 nyeren á m. 40.000 20n ii, rr. á m. 2401
1 . á m. 30.000 4in nyer á n 1200
3 nyerem 30.000 62! ■ ver. á n. 500
3 á m. 25.000 i.yer á n. 250
3 nyerem á a>. 20 000 ny.r á n. 138
nyerem á m. 15,000 atb. sth.
A uyerente .ykisnr. .l....k ráleE h vatal taan meg-
laiámzvák.
A lcgkn,rl< l.bi PUC m ál! -n ílt;il bí* Oflí ott iiyi-rem.'-i.y
1, zs* pé ii.ki...|. >1»« Mvatetotu. VU tM ttiiai litvt
1 e enVli s« rS;4-(JÍ 111'k ^T1 r -.k ti ...>• ,k ! V 3(r( .VI km ért
1 fél . s • 1 . '•:> . . .
1 ' V: lamfn^ mégbi.ái ú < «uef ■ 44ltf« ti Mkál MM. v«jy
f Itta-atl IváRy mHett UMaal és a Ifff i Mryah h
It.tik. t.iud-M.ki magát az állam >-xim<- -éréi ntttrecsflt Hft-
m«(renr)eJ«sekhfK a m«[kitintatÜ hi.alilm tm. . rr. t.-k díj nélkül mpll^keifetnek. minden >iuaáa útin ffAift ffl*7.M<i <■ nrlknl kfll.Íjak rétstTerAinkn-ti a Iijratalot bnaáni KttyR^kft
A nv •remények kifi«et黫 n»ind#nkor pont»<an ax állaajét-állau atttett tArténik s akár köivetleo ««>gkQI<í«« va^y kt-»ii.it:-« rrdfkflcjfii kni-k Anaxtría minden oafcyobb pirsain fennilln 5« *-■ k.ltti't.-neink *i!»l kcihfi.tielhetik.
Válla-aMiuknak minrt^nknr kídveftt * ■■■•rencs*". Mk HU
tetiiitetye* ■ym-eaeiy klzitt lyakru az clti n«y«r««Myetik«k
l kaiét miatt la mindet. ».ikiú>i f üvi M»«ml«r 3"-ik» elüti Unetle-
batván. kéretik, már
■Üti etttk. de m,„J-, ^^_____^^^
■H Ainlirntt l.ai;kháibor i»té<cni
Kaufmann & Simon, bank és váltó Ozlet Hamburgban,
vény, k- cn kOlc*i'iHonijP?Teknek.
U 1 KftgiOnetüukt-t f''jexr* ki ejtennft a« irántnuk fAAif
tAtia.imt: biislomírt : felkérjük *T. aj kinoraoU^náli réMTét«)re.
ffttKi-t-kvéNfictk *>senta! i* od* íriai>uúiid uiiudenkor p-ntoi í- «*i-
lird szolgiUt álul tittt«lt ArdekrltisUk t«lj(>s megelégedését ki
érdemelni. FSntebbíek.
4öW !1 2-4)
Éljenek a törökök !
Tschok jascha Otmanii!
A lürükük ^yúzelniéoek orvendete* emlékére éptso mutt itéazültek. el az

Bttiitt»tíí hir"«Ági it-UUk i«»ét*!t*n con-tatáltik - irn*ih«mi8ÍtWtáaáT; a«*rt Ava ini«m a krti«n.*ft az ÍU*n hami-yok vásárlása *!!**■, miutLogj unok csak átittáara raiutsk tii-
Egy lepecsételt eredeti doboz ara I frt a. é.
CRAHCZIA BOftSZESZ SÓVAL. t
| A ie|rIiieEl'i':iir''■'■'■ ^■■■V;i ""-r- it ssenvedr, «mli«rtse)fnek
| niMideu belső «-' kilU*' ■.•VUI.HUSO U. a iegluiili beti-gseg ellen, mio* tlexnrtnfi soblllések, fei , fnl- és fnffiik*. réti s-rvek •• nyilt sebek, nikfekélj-k. nsiok oen.gyiila.láa ■nii.letmnnn bánalia 6a terüld .Ik ■tb ellen
Ovagekben használati utasítással együtt 80 kr. ». é.
Valódi n.iiiős<|rbpn a t-tci jelöli rsegeknel.


D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ Krohn M- ét* társától B* rgen ben iNor^ee-abaü.) K>en halmáj *<>rolaj valaniaiiiiyi. a kcrerikeilelt>mhen el*íof dalt. faj küaölt aa egyedüli, mely OITUJÚ ctélokra használható.
Ara egy Ovegnek használati utasítással I frt s. é.
Valódi minőse?bea a *^al jelót caé(eknal.

R.ktÁrakt N.-Kanizsa ^x) Práter Béla gyógy, (zf'i R^iMPnberg J.IIS. II Kiss.Ili-í.r Jía.. (il Eosanfald B a r e s (i) Dorner S. Csák-uuji (x) G5uc-K L. v. (fyógj Kirid Bemxtcky A. gyógy. Kipn-rár (x+*) Kohó J. IX) Schroder H&ndor gyógy. Kapronesa itt*) Werli M. gyógy. K5saeg (x«i Csacsinories I.t gyógy. (x«) KUttei lat g;ógy. Ciliikéi! ix') Schleiícr A. x Wün._h K. Körmend (xtl Háta Ján. S *o m b a t he I y (x) Pillich Ferencc gyógy, fi o p r « D |x) Mesej And. gyó.y (»] Molnár L. gyógy. V í r S c 1 s (x«]B*rs J. K. gyógy. Bánó k-8 s.-O y » rgy Ix' <. C. Fibie gyógy. 7. s i r á b (II Mitlbacb S. gyógy, l) Irfalmuhoi gyófT- («l HegeJOJ Oy. fjfur. 1X») Perklet Ján. >yógy inUnk (x) Scbvars Ouaatáv gjógy. K inl ,X' Rorhlitx Ist. 'x BernátckT A
tt«*tit«'. ba'ám niair »<U<-ak* U *r*Áre\ l'J )« nicll.-lt, )it>rRiFTitr«
CIROP PAGLIANO, ZZ
^% áltaUhau iameri ] ■:.fK ' tn. ' "*-
^^ irtiittk (iii»l*nt*lvaiiynynl vft-n

Sulclinan
Waydiis Jóxsef tudó-, lap-ét njrowiatiilijdonoa gjor»a»jtó uyosMía. Nagy-Kaoiiaán.
Hild Ferencz
kőbánya tulajdonos és kőfaragó
N.-Kanizsán.
Műhely, király-utcza 39. Raktár a város templom melletti t| Weiss-féle házban.
A n. é. közönségnek ajánlom dus választékú
fa és érczkoporsú raktáraimat
minden felszereléssel, u. m. madracz. vánkos. szemfödél,
Virágok, kOSZOruk, Sir lámpák és különösen márvány, homok, valódi manthauseni gránit és mis kóból nagy választéka sírköveimet, és sirtwkolataiinat és eivála-lok kisebb és nagyobb kripta, valamint emlékköveket, az előadott rajzszerinti készítését, rövid idó alatt, a legolcsóbb árért.—
Az építkezésekhez alkalmas köveket, már annyiból is legolcsóbban szállithatom és kész vagyok bar mely con-cureotiának megfelelni, minthogy alkalmas köveket saját kőbányámból álitom ki, a melyekből a bécsi cs. k. udvari múzeum és cs. k. operaház építéséhez is használtattak, a melyek nem csak szépségre, állandóságra kitűnnek, hanem még az idó viszontagságának is megfelelnek, ügy szépségben és állandóságban kitűnnek az ujoian megnyitott kőbányámból a márvány lépcsők, s végre malomkővek, czement táblák templomok-, koayhák pallóinak kikSvezésére, renddé seket a lehető gyorsan és olcsón eszkőzlök.
(484 5 -*) Tisztelettel
Hild Ferencz.


szivar-
és ^lukthar szipkák
a török hadvezérek kitQuoen tik*TflU ■ jól talált &rc-k£peikke!, *gj el só raatra t*jtfkfnrit»;<S mQv«u által meflapfiler n * g y ■ * t-r ti k i * i I * I b e n. m. leyfinomwbb b*r»i t a j (4 k b <j I. fj-or «vH e« kőDnyeu ssi*ndú » * 1 á d Í ttrU nirr.l. Mind a kát darab együtt vévi- ciak ^ 2 trt 1Q A pipa BKgaban vére 1 frt. Ü<> kr. A ftzivar&iipka magányosan 90 kr. (^ Hintán a fentebbi csikkekből csak kivitel n*({y«i»>rösrge miatt, rétsÍDt r«nd-kirttli olmmia*K* miatt már mágia a bccni piaerun it rohamoi kelendő-ijgre tjláll, annál fogva megbitMokmt ci*k r&vid ideig fugadbatnnk «1.
Vidékreí mrfrrecdelvspk utánvét ragy a péns bekBMése n e.Ktl j, k.ivetket" cxim alatt lört^nnek :
Béesl tsjtékplpft-raktár
*4l.)3 4 4 Bécs, II Titlxn-ntTaue 11.
A keleti háború
a* AlJnuai vidéken a ni kivitől. (Uletünkei a kelati )iá>>nrn toki letraen me([íe rom isi tette kénytelenek vagyunk a Cbina «aQ*t (yá-ruokai fölbugyiii es a nagy Cbina eaflst ké^sletűaket a cyárí ké-sntéii árou alul igen olcsón cladaui. Árjegyiékek rendeltére ia-Kyen SKáDíttatnnk.
(4814 -12) Leszállított ára:
előbb s»at
3S0 ISO
7 50 2 80
7 50 2 80
i'50 2 80
5— 230
3-50 I 50
elSbb Mit
r> db. kávéskanál H ilb. evőkanál 6 db. asxutlikés 6 db. aszuliriila 1 db Irvesmrrn 1 db. tejmeri 1 uh. vxukor ixe-lencae zárral
1 db. lrós.aj ss. 5 — 2 —
2 db. gyertya tartó 8 — 3 —

5 kés urts 6— 2 70
1 db. cankor «.. i.W | -
6 db. Dunrtkea «.- 2 50
6 db Dessettvill, 6- 2 50
1 db só tartó — - 70
14--
p.
Legújabb kézalo gomb készlet géppel á 1 frt. Cvegdiga. sxok állat fejjel á 40 kr. 1 db dohány ízelencze 2 frt diszea tár cixk, liics-. kávé kannák, tábla disiek, asirandoll rankoraóro. toiá^ szen-iz, fogpiazka tartók. eca«t éa olajtartók és még mát tárgyak ép oly bámulatos olcsó árért eladók.
Különösen figyelembe ajánlhatók: « db .Tokánál \
6 db kis mind e 24 db összeses egy diaira
• db .illa í Etáiban 24 frt kelyett taU 10 fórt.
6 db kíiískansl1
£T Etáiban
Ugyan ax britániai exnstbol minden 24 db cak 7 frt
J. Usek posUi utái.vét mellett pontoaao sxállittatnak.
PREIS E. Bécs Rettensturmstrasss 29.

MOLL A cs. k. udvari szállító, Bécs
(261 48-521 Tuchl»ul>.-D 9.

NAGT-KA!»H8!l,'1877. november 18-4a.

93

SSBtibXXl.

Tizenhatodik évfolyam,


ElMtttéal »r
A lap u«U«si rfasfe 11-18 kSalanaiijak a
narkmlSIilt, •njafi rúsét iU.tí
kOa)em«iijak psdif a
BtH imám 10 kr.
HMatsask , 6 ha«áboa petiuorbsn
j 7, maaűdnor 6 ■ niadao ; i.vibbi aorir! 5 kr j SVILTTÉRBES I loronkinl 10 krért >(
uts«k fel. iratári UUUk Biadün
NAQV KANIZSA
Wlaassaaaéi.
H«rmeotetl«o lavajaik r-aak iaoiart Boakatar-•aktól focadtataak al.
Kamiratok Ttaaw B»B
I
ZALAI ROZLORT
:)" kr. sasuodS. V
előbb:
.ZALA-BOMOQTI KÖZLÖNY.'
>..K«HÍ«iaiiroa híljhatóaágának, nerakfllöahen a „n.-kanlniai kereskedelmi > ijarbaak', a .n-kanitsAi takarékpénitar", a ,ialu»egyel aluiiao* tanltótMtüIet", a „n-kaniiaai kisded" ■erei* egyes«let*, a .íoproiü kereakedelaű a Iparkamara n.-fcanlnal kllTálaMtuanja" a több met^ei éa Tárodl egjesfilet hirataloa értesítője.
lap.
Hetenkf.it kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő tegyes tartalmú

A királyné
A legelső magyar asszonynak holnap lesz uevenapja.
Erisébet királynénk, kiben a noi eré-ayek s uralkodótirsnói fennség a legszebb miiióségben képTiselre vannak, megérdemli, hogy róla ez alkalommal lapunk kiraló helyén emlékezzünk meg.
Az ős idők fejedelemasszonyai a keresztény vallásnak nyerték meg uralkodó férjeiket.
Ma, midón e téren nincs mód a fejedelemasszonyoknak tündökölni, — mert a kereszténység t világ legnagyobb részén mar tért hódított — más módokról gondoskodott a végzet, melyek álul a fejedelmi asszonyok erényei talán még magasabban ragyognak s e módok egyik legma-gasztnsabbika az, mely szerint szeretetőkkel arra iparkodnak birni férjeiket, hogy. népeikkel kibéküljenek, hogy népeik óhajait teljesedésbe menni lássák !
Váljon létezik e ennél szebb feladat, magasztosb hivatás?
A mi fejedeUmasszonynnk, altaláno-tan szeretett kixaJvuáokxa is e hivatás »a--ikoiott. S büszkén bivatkozhatik a loyalis ■agyar nemzet nyilatkozatára, hogy e feladatát nemesen oldotta meg.
Alkotmányunk szegre volt függesztve ! önállóságunk, véreink s javaink felett utó rendelkezésünk rabbilincsbe volt verve!
Hogy a nemzettel kibékttlt fejedelme, hogy visszaadta alkotmányunkat, vissza önállóságunk, véreink s javaink' felett való rendelkezésünket: azt igen nagy mértékben felséges királynénk érdemeinek szeretjak betudni, ki mindenkor gyöngéd szere tettel csüngött a magyar nemzeten s őszin-

tén óhajt* fiait teljes-megelégedésben látni!
E jó szándékáért még akkor is áldanunk kellene ót, ha azok esetleg be nem teljesedtek volna 1
De beteljesedtek s azért kisérje áldás lépte minden nyomát s legyen meggyőződve, hogy a magyar nemzet minden hü fia őszintén mondja holnap :
Éljen Erzsébet királyné ő felsége ! SZEEÉNYI ENDRE.
sj kivonat
A .karnisaidalárda" 1877. nov. 11-6*
Jjötcinger Ignácz ur elnöklete alatt tartott
ezévi VII. választmányi üléiéröl.
Jelenvoltak: Elnök, aleloök, titkár, Bo-reci Imro, Rózsavölgyi Antal, Sseidl Ágoston, Zilay Lajoa, Eckitoin Mór, K&scy GySrgy, éa Plánder György arak.
I^zeidl pemtárnok ur a törtik-sobesüluk jariraf! hó 3 án rendezett hangverseny jöre
delmeröl kimutatáit terjeast a TálaaztmáDy elri, mely Herint nettó o. 6. 1 45 frt 53 kr. és egy c«. kir. 'arany jut a jótékoByoié lra ea Situpa Győrgj, mÍDt«török-«eb<»Ulleket ingeiji4-inté aet oraaágos bizotlaigi elfifikebes, Budapestre kSTdendfi mihamarább egy, a titkár által aaer-keactendd irat kíséretében.
További elhatároztalik, bogi a at\ elí sagitésére segedkaaet nyújtott mSkedvelíknek, ■érsaerint: tek. RásaarOlgyi Szidónia és Grro-betti Halvina liaaaazonyok-, 01 lop Imre, Bi-•cbitiky Miku, Ullop Ernó, Eck.ltin Mór ém Bachrach Mór arakoak a jegyadk6nrvön, kívül nyilvános köasfinet ig navaBtaaB^k a „Zalai Ktil6nya hasábjain — ufrysainten váro-sank mélyen tisztelt polgármestere, tek. Bellis Jóssef árnak a városházi diasterem — es Ssig-ritt .Korona' vendéglős uroak nagy-terme iogyeu történt átengedéséért — és végre a ue mes-szivü felültizetdk ás tombola tárgyak ada kozóinak — a begyíilt íelUlfitetéaek es tom-

bola-tárgyak nvüváaws arigtáiása amely teendőkkel saintén titkár ar bisatik meg. II Erre itj. Siager Soma titkár roazerol aa eloökségbes cxiintett kOvetkesó ssővegfl levél kerül felolvasásra:
Á .kaniasai dalárda' tekinteUs elnökségének belyben.
Folyó éri de<aember elején várostuik-Ml végkép eltárolván, sajnálatul kell, hogy a dalárda — egyleti tagságom — mint az eddig viselt titkári hivatalomról lemondjak — kérvén a lek. elnökséget, hogy erről alegköse-Jebbi vál. gyűlésnek tudomást szer evván — annak lehetségessé tegye a szükségesek felől való idejekorán] intézkedést.
Nehezemre esik megválni at egylettől, mely számomra a legjobb a legeseretettebb ba* rátok-, testvérek sokaságát számttja tagjai közé, mely egylet nekem aa idfivel oly drágává lett és a mely szivemben helyet foglalsnd éltem fogytáig.
Ügyök egyáltalában folyton bucgó bar czosát találandja bennem kdzel — távolban is és ha a sors ismét körükbe vezet — engedje a jö Isten, hogy még együtt, erőteljesen, életké pesen és virágzóbban találhassam e jelenlegi ,kanizsai dalárdát. *
Mely kivánatom mellett van sserencsém lenni honfiúi ftdvöaletteL
Kell Nagy-Kaaiaaán, 1677. nov. 9 én a
*-k -lafkságnTlr -aláajtína aaoisráia
itj SINGEK SOMA
fcli irat titkár lenondáaársl % jelenlévők álul Aniote MJaálatul Tétetik tudomáiul. Titkár ifj. Siogor Soma ur — iiimoi évi buigó é» érdraidai kúcremUkÖdéM méltó tekiatetbevé telével iUaláoo. felkíáltáaMtl u egvlet tiasta-letbeli Ugjárá nevettetik ki ém estei kapcao latban eíhntároíWtík, hogy ac egjlettÖl való elbacausása egr tártat eetély által ÜDítepeltei-eék meg és bogy etutasása alkalmából hiva-Lalo#&Q kísértenék ki a pályaudvarra.
III. AI így megdreeedAtt titkári hivatal betöltésére Zalay Lajns ur hivatik meg. ki ia dicaeretre méltó késsvég^el ajáalkosik anaak el fog adatára.

A Mpireadan egyéb tárgy nem — elnfik ur as ftiétt besárja. Nagy Kanissa. Kelt m. f.
Jegyzi és kiadja it]. SÍNGER SOHA,
•ddigi »t7l. titkár.
A vadász jegyekről.
Taláa még olyanok ii akadnak, kik a aoroa* olvaaáaa atáa „irigy," karörv«od6 epi-thetoookkal rágaimatnak ! A lélek hamii ériül étéinek egyike HIS, — hanem a sseot igax-■ág veseti tollamat; ott, hol milliók érdeke van •sóban, ott okvetlenül el kell enyéMni egyesek érdekeinek. Ei a termétcet parancsa.
£ rövid, de elmulaazthatlan bevezetés után tárgyamra térek.
A v»dásxati törvények életbeléptetése előtt a vadáitat Üzletág volt a RSÓ uoros értelmében; toknak ©■ volt kicárólagos keresel-forráia, igen toknak a kereset leggazdagabb forrása- Axióma, bogy mikor as egyéni exit-teotia forog kérdésbea, akkor legnagyobb mértékben lép elő at Önsét — t akkor mellék tekintet ninct, terméssetea tehát, hog* oly va-dừ, kinek a vadássat kenyérkeresetét képeite, elejtette a vadat axun hónapokban is, melyekben aaaporodnak. Annyira el harapod tott a va-dáaxai mestersége — precis kifejeiést han-oálva — a vad puatitáa, kogy már-saár attól lehetett tartani, Qog* a vadásiat némely ked-i«acs tárgyát kfilönöaen a nyulat, csak ter-méssetrajtbao láthatjuk: ebból Önkényt kó-vetkexik ofty oly törvény alkotásnak ssOk-sége, mely korlátolja a vadputttitáat, sót a asa-porodáBÍ hónapokban tökéletesen letiltaa.
Mikor a vadáatat enpyina vesfélyes mérvet öltött, ctakngyan hatályba jöttek a vadast-törvények §-*ai, — melyeknek ciéija, mint tudva van, czélsterü intéckedéseivel iehetóleg elhárítani asou akadályokat, melyek a szaporodást gátolják; továbbá at oreság jövedelmének íukotáía — é» am^ly g ok a radástat feletti legszigorúbb drködéat árulták el a vadász jegyek kibocsátásáTal, amennyiben jelenleg csakis az vadisth&tik. — legalább jo-TÁRCZA
k. L. barátom menyegzőjére.
EjjftlU riadoroltank eddig kftt*a A ion •x«k«rAc,
adott
At ist*B aallim.
Ct*k a jó áf tudja sut «uir«dtauk, MBDOJÍ baj jstt ráok, Mint t\ piUajta c»flfgedt váodora 0)7 Kihagyott ralink.
Vad, ki«tl«o stakon rítt voraunk HiMifwMa kötótt; Aa ejjik baj el •» tiToaott atéf Már a makik jött
[>• felestflk a bot ■ tstBVodítt aii
Ks o«a r*tt a caünedía erőt ify A ket bfl ttireo.
(»>, niDeaett rigaastalibb ■ áldóbb mint A baráti keit
Kasát fofra eu«l a isir bármi Sorssal acsab« aés.
Kotat fofra elriaelte sairaak A aok bot Aa bajt ; Non fogott ki a acra darra k«iava 3 rad baialaa rajt
A wk kacdia a awaTedis ntáa a»oat ttunk k*tU váll:
iaa bá«as-él«t rár.
>, én
dd kö«Tü»«rt DátKa>ái.dáIu>aial drM jó baráti

A n«ret*t áldó traplftaiáMI ft.if.mbol jOn M :
Áldást, imát, bvent — a síit tWek Mindent kifajet.
BoldpgitioD minden adré>*l a TÍIEU Hereien,
,_ S aaáaaaoroaaa adja aaag a j<St aút "T« tattil velem.
S ifv 8'Öminat folytatom tovább a Mafáayoa atat,
Horr K> boUoegá IMUI — boldofgá Uaa
E s tadat.
KRLEFT ar.
A férfi IH tud igazán
(Nor«>lla.)
IrU: Kompolth.
Neszetek meg a viruló százados tölgyfát, mely bátran és hősiesen harcsolt az idAk viharával, ha gyökerein féreg rágódikfoljvátt hervad, mig végre teljesen elasárad, kibai . . .
Ilyee as emberi MÍV is, mely, ba bánat által gyötörtetik ellaakad, s utóvégre megtagadja szolgálatát urától ; azas megssunik dobogni, sasemberegyre foanyad, mindig nomo rubb lest, mig végre csak a sir, mely enyhe karjába fogadja a szenvedőt, képesót boldogítani.
Sterettfltek-e, — és hogyan ? — — Kér-desvétek re*g magatoktól, ■ ha igen, mit vettetek észre V Nemde a szerelem, as a csábos tündér, sokat boldoggá tesz, mig ellenben másokat moodhátai legtöbbet gyilkával tujtva kora sírba temet ? A ki ér*, snagáról, hogy azare: éa asaretve van, as boldog; — de oésaétek meg a megcsalatotukat, ast fopjátok tapasstalni. hogy mindig jobban sárgulj elvett életöröme, nomo-

ru less, mig végre a békítő sir enyhe keblébe fogadja, hol aztán boldog lesz.
Nészftk meg a kis gyermeket, ha elveszti kedves játékát s sir, ■somom le#t, a játék nem kell neki, mig el nem felejti elresstett kedven csét: — de néhány nap múlva azután ismét örül. vigmd, ■ más játékkal üzi el veasteségé-gének fájdalmát.
De nézzük meg a felnöt ífjut; ha ez el-resstí forrón és igazán tseretett kedvesét, nem tudja elfelejteni, vigyázva órzi a kedves tói maradt emléket, számára a vílág vigaági elvess, gondolatjai folyton az elvesztett kedvesen vannak, kinek arcsképét lázas stcQvedélylyel csókolgatja, kihez a sírig hü marad ; és nem üti ei a veszteség fájdalmát más öleló karokban, s kire midón elsó szereimét híven megórísve sírba tsáll, rá illenek koszorút költőnknek eme ssavai:
BSiija f*>lett enyeleg ■uttogra u alkonyi t««US, É* a h fi *é $ CMudaa ajxfjrala fintí porát.*
Ily hft férGaróI fog ssólni eme rövid be ssélykém, ki forrón sser etet tjéhez egén s tirig hü maradott.
Néhány éve történt, hogy X városkába egy nagybátyám névnapjára voltam megbiva, mit mint mulatni szerető fiatal ember készséggel elfogadtam,
A városkába vasúton kellelt mens-i.
Egyet füttyén tett a vonat, s as elsó állomásnál megálltunk.
Egy öref tiszteséges öltosotü, de ssomoru árosa ur Alt ugyanazon kocsiban, a bol én ültem. Kedves olvasóim engedelmével bátorkodom alakját leírni. Magas termetét fessas magyar öl-töay fedi, életkora &C>-60 év ktet lehst. As a

hófehér bajusz illett ahhos a becsületes arczkoi mely részvétemet AZ elsó pillanatban lolkeltette. arcsa szomorú, t a bánatnak nyomait lehetett rajta észrevenni. Ult társam hallgatagon foglalt as egyik ablak mellett helyet, és szótlanul nézte a szép elterülő tájat; agy látszott mintha as röpülne el, nem pedig mi haladnánk.
Időközben elővette pipáját, rágyújtván, gondolataiba minibe egykedvüen néste a kék füst karikákat.
Sok helyen olvastam már, hogy a társalgást az idóvel kesdik meg. Éa is est gondolám csélsserüDek a társalgás megindítására, mert a hallgatag öreg úrhoz így szóltam :
Átkozott mftleg van, majd hogy el nem olvadok.
Ai ám — válatsolt röviden útitársam; t egyre eregette a bodor füstöt.
Hála Isten gondolám magamban, noft már csak majd megindítom a beatedet, s igy ssóltaro ax öreg urhot:
— Szabad kérdecnem, hová utazik aram-
bátyám ?
— X ... városkába.
— Akkor együtt utasunk ; éakihesmegy ?
— Péter barátom tartja 56 ik nevűn apját,
a ahhoz megyek.
— Urambátyám, akkor együtt megyünk,
mert én is oda indultam. Peti bácsi nekem
nagybátyám.
— Kihez van sserencsém V

— Kompolth Zekéhez, s , .
— Én Tóthkuthy István vagyok; örven-
dek kedves uram öcsém, hogy szerencsém van
önnel találkotni.
Én t* nagyon örülök kedves urambátyám

■ ">t"

gosan, — ki saját nevére kiállított jegrgyel rendel késik.
Igen ám, csakhogy a § ok, — a motiam minőséggel kiállított vadász jegyekkel nem érik el a ctélt annyira, mint amennyire ut elérői hivatva vannak-Mén?
Csekélységem bátorkodik* vtdiHjegyeket illetu Dézetét nyilvánosságra botDÍ.
Ugvauis a vadast jegyeken van egy kibúvó iyak, mely kényelmesen elvezet a törvény uemei elől. Ne tessék feledni, hogy ritka az oly család, melyben legalább ia 1 fiu ne viselné ai apa nevét. A jegyeu, a talajdoDOar* vonatkozólag nincs egyéb megemlítve, mint ai illető neve éa lakhelye.
Kérdezem : vájjon az ily kedvező körülményben levő egyén a jótékonyság látszata-val nem vadaszhatik-e ? Kérdezem: vájjon nem játszath*atik-e ki ily módon a törvény ? A tapasztalat azt feleli rá: igen. Számtalan erre a példa. Hallani vélem az ellenvetéat, hogy a jegy még nem elég a vadászat-szabadságra; hanem területet is kell szerezni, melyen a szabadalmat gyakorolhatjuk.
Készen vagyok a felelettel. Nincs oly város, nincs oly község, melyben néhányan ne bírnának ingyen vadászterületet— honoris causa—Enéhány megveszi a vadászjegyet, — melylyel, tegyük fel, p. o. hogy csak minden 50 családban az apa nevét hordozó 1 ifjú vadáazhatik, — persze méltatlanul — s ki merne kételkedni, hogy vadászik is, anélkül, h"gv eszébe julna valakinek a cselfogás. Mint említettem, tegyük fel, hogy csak minden 50 családban — értem csakis a vadászjegynek birtokában levú .ualádokat, nem pedig a családokat kivétel nélkül — mégis hány esik ac egész országra ?
Bizony sok. nagyon sok ! Mennyivel több pénz folyna be az ország kaHzájaba, ha ezek is jegyet veszoek. Ha pedig nem vennének, akkor a vadak száma gyarapodnék. Első eset az országnak, — második eset a vadásztársaságnak hajtana hasznot.
Mindkettőnek érdekében áll tehát a vadászjegyek aképeni módosítása, hogy a je-fyeken, az illető tulajdonosoknak neve és lakhelyén kivül, annak foglalkozása, is meghatá-rottassék. Akkor mindenesetre eleje vétethetnék ily csalárdságoknak 4a a sssporodás egyik akadálya el lenne háritra, aki a vadászatot élvezi, az fizesse meg azon élvezetet, melyet a vada sut nyújt neki. Ezt kivánja az igazság, ezt kívánja, — köreteit szegény hazánk liláit
állapota!
Vajba'e fcócakák elballatszanának azokhoz is, kiknek^jogkörükbe tartozik azoknak érvényesítése.
i. t j.
Helyi hírek.
— A* óvodának kedves vendégei voltak a napokban a körünkben időzött statistikti sok. kik Magyarország bortermelése s izolo- j műveléséről gyakorlati ismeretet szerezve frsn-czia nyelven ismertetik a világgal ■ kiket Ko-rizmics László nagy nevU hazás>k6a ajánl ; a fürge kisdedek épen a legújabb építészeti kooz-kákkal foglalatoskodtak, melyet megtekinteni

mindenkinek ajánljuk, Joaz C. F. ur a vendégkönyvbe következő mondattal jegyezte be nevét: C'est par le sóin a l'enfance que l'on él6ve et forme un peuple .Pascal" Klein Albert pedig a kóvetkezőTei : „Uno per tatti, e tutü per uno.1*
— A nagy kanUuai toronyórák rendeden kezelésére vonatkozólag következő sorokat vesztsük : Városunkban ezer és ezer óra nélküli lakos s két templomtornya óráján van szorítkozva, melyek egy könnyelmű órásra bizvák s kinek .fáradságáért* a városi-pénztárból évenkint 250 frt rendes fizetés jár; — de annál rendetlenebbül gondoskodik ó a toronyórák járásáról, mely ellen a városban számos panaszt lehet hallani. — Figyelembe vevén Iskóstárssim pansszsit, három hét alatt tapasztsltam, bogy más helybeni órások pro-bzóráihoz képest, — de a nap járás* után is a mi toronyóráink mindig 15—20 perozczel előbbre járnak s hogy többnyire szombati napon előre igazitlatni szoktak, melyet azonban legtaembeszokőbbel múlt pénteken vettem észre, s mikor is tornyóráink 20 perczczel lőn-nek előbbre igazítva. — Meggyőződésem kedvéért megnéztem Jack ontanak próbaóráját is és valóban tapasztaltam, hogy óráink a mon dott peretekkel előbbre járnak, mely rendetlenséget onnan vélem eredhetőnfk, hugy a ti-setést húzó órásmester az órák után sohasem nst, ezeknek felhúzását és igazítását csekély fizetés mellett majd • hozzá nem értő Péterre, majd a Pálra bízza, — a rendes órajárásra pedig mit sem gondol, csakhogy ó a város fizetését húzhassa. — Ezen rendetlenségnek helyrehozása érdemében tehát a város tekintetes kapitányságát többek nevében tisztelettel felkérem, vegye tekintetbe, hogy nemcsak az I órátlan lakósok, de a számos tisztviselő urak, az iskolába járó ifjúság, a napszámotok, — sót még azuttzók is, kik gyakran időnek elitté Vl yHÍ */s órával e'°bb a pályára mennek s ott unatkozni kénytelenek, — a házi rend pontos megtartásában gátolva vannak s utasítsa rendre a gondatlan órásmestert, hogy ne legyen a városi lakosságnak — ki őt fizeti, rendelőn sege ellen panasza s hogy egy szeszélyes és gondatlan embernek akarata után mi ia zavarban lenni ne kénytelenitteatttk. — Kanizsa 1877. nov. 14 én. T-k.
— Zalamenébm Alsó-Lendván
ipartársulat; Zala-Egerszegen csíz
madia és molnár-; — N a g y-K a n i t s á n
általános ipartársulat; — összesen 4 Tan.
— Korács Gábor hírneves zeneszerző
s kitűnő zenész Berlinből körünkbe érkezett
s Nagy-Kanizsán ujolsg megtelepedni fog, te-
netársulstának regi gárda-tagjai is legnagyobb
részt vissza jőve, újból szervezkednek. Óhajt
juk, hogy régi jó hírnevét visszanyerve újult
erővel szerezzenek diadalt a művészi világban.
— Kis-Komáromban*. .Társat Kör-
november 26-án tánczkoszorut rendez, baléptí
dij 1 frt. A tistta jövedelem a leégett temetői
kápolna felépítési költségéhez csatoltalván,
óhajtjuk, hogy a nemes czel előmozdítása szem
pontjából is minél számosb látogstotlságnak
örvendjen. Felüifisetések köszönettel vétetnek.
— Eljegyaéa A társas körökben művelt
társalgásáról ismert Wolheim Bódog Kanizsáról
jegyet váltott aszéplelkü Spitzer Róza úrhölgy-
gyel Kaposvárott, áldás kisérje frigyüket.

— Vjlok község tuakaroznltjaifoljó 4>i
október 16 iki latrész alkalmával következő
adományt nyerték. — Merenye községből 12
egész kenyér 20 db. kenyér 2 mérő krumpli 4
zaert ssutás kukoriot* — '/» mirt Tom- —
Csapi község 11 egész és 2 db. kenyér 1 zsák
liszt, 2 frt, melyen azonnal 80 marbaköiél Téte
tett. Bakónakról Tóik Imre 8 kenyér 2 mérő
rozs, 2 frt pénz ugyan ianét egye»ok 9 kenyér
S mérő rozs 2 frt 36 kr pénz. Karos 34 kenyér
■/, merő liszt 6 icze rozs. — N. K«da 9 mérő
gabna 1 '/, kenyér 14 marok kender 1 frt 40
kr pénz. Garaboooz 6'/> mirS gabna 3 kenyér
•/, merő csutáa kukoricza 1 mérő krumpli. P.-
Magyarod 5'/, mérő gsbna 4 frt 55 kr. pént.
Galambok 13 mérő gsbna '/i néri uuza 3 mérő
csutás kukoricza 2 frt 40 kr pénz. Komárom
10 mérő gabna 1 zsák csutás kukoriezs. Kis-
Kada 2'/j mérő gabna 66 kr. Nagy Récse 5
meri gabna. Szabar 11 mérő rozs 1 mérő borsó
1 mérő búza 6 mérő csutás kukoricza. Nagy-
1 méltóságú és fótisstelendő Kovács Zsigmond urí excellentiája amint a szerencsétlenség hirét ▼ette azonnal 100 azaz egyszáz foriotot a mere-nyei pleb.inMS urboz küldött, ki ezen összeget 20 károsuk közt osztotta fel,nem tudjuk püspök ur akarata volt e ? vagy csak a plébános ur szándoka, pedig 298 károsult lakos van kik mindnyájan a könyör adományra szornltak. — A midőn az adományért hálás köszönetünk nyilvánítjuk, egyúttal a gyűjtést eszközlett feleknek, kulönöjen Pammer Lajos mereiiyei uradalmi ispán urnsk fáradhaüan buzgalmáért köszönetet szavasunk.
— Andalíts Zxijoti huzamosabb idői
át csehi káplán — nyirádi plébánossá nevezte
tett ki!
— Szántó határában e hó 13. és 14-él
erdő égés volt. -- tSok a fa ! —)
— AM wApoUoM zenemű folyóirat leg
újabb (22 dik) száma következő tartalommal
jelent meg: 1) Etude Zapf Antaltól 2 Adagio,
hegedű, gordonka és zongorára szerzé Kovarca
Emil. A zongorázók és énekesek számára igen
ajánlható folyóirat előfizetési ára egész évre 6
frt. félévre 3 frt, a jelen szám ára 50 kr., mely
a kiadó hivatalhoz (Budapest, vár országház-
utcza94. ss. a.) legcsélsserűbben postautalvány -
nyal küldendő be. Még folyton előfizethetni az
egész évfolyamra. — Kívánatra a lap utánvé
tellel ia küldeük.
— Borid hírek. Kdburg hg. családjá
val Bpesten tólti a telet. — Liszt Ferenci hzsa
jő, irá egyik barátjának: Erőm hanyatlik s
mindinkább erőt vess rajtam a honvágy, e spe
ciális magyar betegség. — A hivatalos lapot
at .Atheneum* 168 ezer frtért vette bérbe. —
DuláDSzky püspök a székesfehérvári papi jyug-
dij-segélyzí alapra 500 frlot adott. — Nastlu-
háct Lajos alföldi vasút igazgatója főbe lőtte
magát. — A szinészcoogressua decz. 3-án lesz.
— Bábortis hirek. (Nov 15.) Parisban
és Vertaillesbeo katonaság áll résen. — Plev-
nában élénk mozgalom van, kitörést remélnek.
— Bergoviczáuál JLhemed sli pasa fényes győ
zelmet aratott as oroszokon; tízezer orosz esett
el. — (Nov. 16.) Plevnánál az oroszok1 táma
dása viasza veretett. — Ercerumot ostromolják
at oroszok.

Nor. 13 in : Ctatárne Pajor Emma a*»*oBY jutalomjátéksai „Hiron P4r emipó- mulattató T^. tik kertit «inre, mindréfr-g derült keéAybm tartom a koaciuéf**. A Jaaalmaaou 1 kossonmU limait*. (tttt m*f. kMo»*t*+tj HÁmroal. irt diné — Unttan*. kai — elSsmÖr lép«u fel nálunk, kösayöd játé^ •.•fajis n>€>g}«ltDé«e hátút id&sttt alS.
KOT. H-ia , A hőnyi L*joanak „Betyár Rit díj*' cnniú népttiiirofiTe adatott e,5 Viharáé ?U: foU4pt«Wei, ki Örmsi »•>«>£.y«.>it4»4t ÍKnk htW», jitaMtU, MikUay Dobét tier.pét kitfloSui ol^^ B«, Lipcaeiaó, MirtooÜDé 4rs£a«I ner«p«Uak. Ka-B0a»4f ktréM
Nuv. 15-én: Dalnoki Oaai tyola aj 4»r.0j.
zior ktrUlt •ainre. «. .Btvn-Botuk' I(»D k«TW K dStt. StfsiUttil jeleizük.
Stlmegb«Q iiflnetel a ••inézwet. — Havaai J^ ftó bár mindent t>Jköret, hogy aj tagokkal Mj_ ■ita« taxaalalit, d« ha ai Ofyoökaéy utján — ». kö-T«trlt kirinalmjtk alégtétal* atÁB, csiga vonalot, U-Ust«tsek el a megbiutaok, nem l«bet a Tidéki nla. tiraalatok emelkedőt Tárhatni! — A *ári. itáo ■siore kvtlll mig ÍM t. 4r. no*. 10-io ; .Efj jí ak. dár, *«fj adj a tótnak átállást kiver a bálból* Sn-geti Jósaet vígjáUka — A jutalmBftaotioU HATUI finiguokorral lűn a*gtiast«lre. S«i<rC««bbs>D láttoDs: volna tibb köiönííget ! — Vasárnap 11-én ; ,\ hí-romweki leányok.* — 14-én: ,Aa BrdBg pánúji-(Tóth Kálmántól) as «15adás in«aet«ről érdemleteieL nem sxóthatunk ; BéfMaiaiaá aeae nilktl-, r«k«dt- ci gyengéi k«d(5 tagoktól clúadva n»ro lehet Tonxó' AC nj tafok orktutétM, már a b« Állott b«tefeaÍMil«i«k folytán ia sOrgőa — amiut órteiQlüui NvmeŰuiB 14 kénytelen üdüléi régedt » ninptdtól tárol maradó. A b« állandó egrausaiykur — bisusOk k«tt£tcteue 1*MI a bérlS kaxbaség kielégitrel
Vegyes hírek.
— A ki 6 holdat tzánt a tÖOSnú
A K.B-Kan&ée; egvik viro»ib*o él egy »ugori
ember, ki 6 bMdou kivii] minden asáatóföldét
eladta, minthogy a pési többet jfivedelmex. A
oapnkban a vároa lakotai gjüjtéat reode*t*k
Dmlvbeu a türokok javáraadakosást kezdettek,
íUt R7 nr mit stint V Kérdi a bisottaig a ml
uu^ori kiskunuokhíi. „Hat holdat!" — rolt t
íeUUt. A gjüjtd lelktMea n«gélj-mestn a lel
ke§ tonik barátot, • mit ő ei-ánékeBjÜi-'e kó-
izőat mef- — Nébioy nap raulra aauiáb a bi-
•ottaág fölkereste etnbérünket odahaxA s foi-
{zóllitotta igérete értékesítésére. .Micsoda i^-
retfVn?" — kérdette meg Ütöd fitt csodál kotáí
s*l. „Hát a mit a törökökDek ígért!' ,Éo necc
ígértem semmit." „Hát nem aat mondott* u
ar, hogy ö holdat tiáat?" ,No ati mondum 1
igatat mondtam." Azt kérdezték tőlem: hogj
as ur mit stáut? Arra feleltem: hogy 6 holdat
Hitsen tudják, hogj a többi földemet' elad
tam • igy osak 6 holdat ssáatok. A bisottsig
kiábráodolt képpel táTOSott. '
— Sontagh Pdl JtípvinlÖ ur tajpraesstt elmés rogtöniései, verses Bjeltem-ssiltráá mélp kúrben ismeretesek ; &z ,E)lenir'-nek a (Őí>fc-stör volt szerencséje egjet-mást bemutatni kö-sönségéunk. Kffselebb. mikor Falk Miksi kép-viselő or a ,P. Lloyd* kitüní s»erk*setojn »o-Dumeotalis bessédét a baokügyben elmoodoui, SsootAgb Pál (esanádi) egy Kellemes röt^töD lessel üdvösoltf. £ Terset magyar eredetibtw B Dux Adolf oéroet fordiiÁ*ij»n a b^cii „Dich-tw Slimmea" sxépirodalmi válUlat ma érke-tett siároa kötli; oUasöiokoak kirionnk kedveskedni, midőn e veresét átvesisxUk : A ríríi nyolos*soros rögtönset igy SBÓI :hogy önnel találkozom, mert Peti bátyám sokat emlegetett barátjával.
Ezután sok minden családi dolgokat kérdezgetett tőlem, s igy kedélyes beszélgetés közt estre sem vettük, hogy ctélunkhoz megérkeztünk.
Künn ölelő karok váruk ránk. Kölcsönös kérdezgetés közt elértüuk Peti bátyám bázá-hot, hol vslóságos irtó háború volt a szárnyas állatok között; sürgés forgás; sütöttek, forték, szóval nagyon készültek a nérnapra.
De minek untatom a tisztelt olvasót ily hasztalan czélnélküli szószaporitással. Térjünk át beazélyünk tárgyához.
Másnap sok vendég volt összegyűlve, kicsinyek nagyok ; l'eti bátyám rokonai, barátai, szomszédai ismerősei mind összegyűltek. Volt itt diák, jogász, serdülő és felnőtt leány. PeU bátyám czigányokat is hozatott. Volt táncz, nem csak a üatalok, hanem még az öregek is tanczra kerekedtek..
Pista bátyára, (az említett öreg ur.) nem volt sehol se látható; keresték, tűvé tették érte a házat, de hasztalanul mert sehol se találták. En ki nem vagyok szenvedélyes tanczos, hogy szabadulhassak a tinciolók kötul, elmentem urambátyám keresésére, kit hosszas keres*, után a kert egyik árnyas bugásában találtam szomorú arczczal ülni.
— Uram bátyám mit buslakodik ?
Alkalmasint sem hallotta, mert nem
válaszolt.
— Uram bátyám, eszel megráztam, ne-
•tomorkodjék.
— Hejh! te vagy az Zeke öcsém? Nagy
at Sin aiumorunágom, asért hát hagyj magamra,
hadd nyugodj, ki magát lelkem. Rosszul esik

nekem a vigság, a bubánat az én egyedüli szövetségesem, mely még álmomban sem hagy el.
— Ugyan miért?
— No Zeke öcsém, néked el mondom,
mert látom, hogy nem vagy olyan hóbortos,
mint a mai fiatalság. De ez nagyon hosszú tör
ténet. De azt előre kikötöm, hogy meg fogod
aat magadban őrizni.
Pula bátyám felsóhsjtot s zsebkendőjével letorliite szemeiből a csillogó könyeket s igy kezdett beszélni:
A név nap.
Hegen veit már, innen onnsn 25 éve, hogy Gáborfalvára mentem N. nagybátyám látogatására, mint végzett tbeologus, hogy meg kérjem szereazen valami jó eklezsiát. Abban a faluban lakott több gazdatiszt, hivatalnok és a falu birtokosa ia báró Kemenchey ia. A tisztek egymás közt jó bsrátságbsn az uraságga] szép egyetértésben éltek, ki minden alkalommal megszokta őket hívni. Kemencheynek épen népnspjfc volt s erre meghitta a környék urait, s ugyssintén gazdalisztjeit is. A báró délutánra táncz kedvéért czigányt is berendelte, kik egész ebed alatt a szomszéd szobában játszottak.
Volt a báró urnák egy IS éves leánya, kinek angyali madonna arcta még most is mélyen szivembe van vésve.
Nagybátyám elvitt magával, részint bogy bemutasson a báninak, s hogy ezen ismeretség által valami lelkészséget szerezten számomra.
Báró Kemeochey ativesen fogadott s meg ígérte, hogy egyházi kerületébe egy jó ekléziiát szerez, hanem ott meg kell házasodnom, hogy magam ne legyek:
Nem tudov a sors e vagy a véletlen hozta ugy magával, hogy ep Jankával ültem szemközt. Míg as ételeket teihordták, a rövid szúne

tekét beszélgetéssel töltöttük el. Különféle dolgokról beszélgettünk. Evés közben felpillant-ván szemem Junkw ábrándos kék szemeJTal ta-lálkozott, ki fülig piralt, s oly elfogultak lettünk mind keltűn, hogy az egész ebéd alatt egy szót sem tudtunk egymáshoz szólni.
A társaság ebéd után a hús parkba ment sétálni, mely a kastély mellett terült el. Én is velük mentem, de csakhamar elhagytam őket és a parkkal összefüggésben levő hűvös erdóbe mentem sétálni.
Gondolataim mesize jártak, kalandoztak Janka körűi, és szőttem előre as arany várakat; — Elképzeltem, hogy mily kedélyesen sétálgatnánk, ha Janka nom lenne; — ugy szeretném, mint a hogy csak tzt-remi lehet, — njég a szellőt sem bocsátanám hosiá, őrizném minden veszélytől, gundtól és csókjaimmal árasztanám el egész nap.
Mélaságomból egy sóhaj rázott fel. Felocsúdván töprengésemből, kutattam, hogy honnan jő a sóhaj; s csak hamar észrevettem, hogy Janka egy bokor mellett a barsouy pázsiton ült és fűszálakból koszorút kötött. Bátorságot Tettem msgamnak s igy szólitám meg:
— Janka kisassmeny, szabad kérdeznem
igaz-e gondolstja ?
— Ah ! hál ön is itt Tan ?
— Igen — erre tévedtem, gondolkozásaim
és töprengésemből egy sóhaj rázott föl. Nettem,
hogy ki sóhajt t önt láttam ilt. Engedőimet ké
rek, hogy annyi merészséget Teltem magamnak,
hogy ide jöttem, éter bocsánatot kérek,
hogy zavartam csendes foglalatossága közt, de
szivem súgja, hogy nem fog érte megharagudni.
— De miért haragudnám, hisz azzal semmi
rostát sem követett el.
— Bárónő, mondja meg, vajmn igat-e

gondolstja, mit most azzal a kostoruvtl sksrt megtudni, vagy csak szt mondja meg, meg lehetett e kotni a koszorúi?
— Ig°a.
Eltel nagyot sóhajtott s egy fényes k6sy csillogott ábrándos kék szemeiben, elfordul!, hogy ne lássam; — én ugy tettem mintha mit sem vettem vulna étire. Önkény telenül bele-markolum a fűbe s leszakastu>ttam öt szálai, melyből kozzornt kötöttem.
— Nézze Jankz, nekem is sikerült s ko
szorú kötés.
— Csskugyan, no at Sn goudolata *
igaz lett.
— Oh bárcsak igaz lenne gondolatom, i«
tudum, hogy az sohasem fog betulje*edni. Fai-
súhajlottam, eszembe juiott, hogy bár cssk
enyém lehetne a kedves szeretett lény. Eiutsiz
sokáig uhunk egymás mrlletl szótlanul ■ egyi
künk sem mert felpillantani Végre én felnéz
tem ; lekintetem találkozóit Jankáéval, ki erre
fülig pirult, mi arról győzött meg, bogy lalán
némi reményre számithatok, — de nsm voltam
benne biztos.
Sokat hallottam emlegetni, hogy a eaigs-nyok a jövőből olvasnak, azt gondoltam, hog* elmegyek s ott jövendöl mondhatok magamnak, legalább ugy mertudom, vájjon letel e restén; teneffl.
Felkelvén, felatollitottam Jankát, hogy nem jön-e el a czigány kunyhók fcU sétáim, ott élvezet lest hallgatni a ciigányok sikerült tréfáit.
Janka elfogadu, s kórt, hogy segitsem í". mit ezer örömmel megtavén, karomat nysjtot-tam neki, a hallgatagon mearftnk u < sátrak felé
(Folytatást k6v.)

F»lk
k (Október 2* kén 1877.)
Nem tólyom, -as valál, síeltem*! röptében : Nap B«n ntiti mag étet !Uá*od*t; RimlUéet gerjesttéi verebek népében, S hódobUfe bírtad a tübbi madu-at.
Leverte sokukról stárnvad csap kod A* a A kölcsön vett áldás ■'agyogó tollait, Akartad: az ómig csapaisoa hadd -*i«a, S kérdje, et éretlen had minek csipog itt? SZONTAÖH PÁL-
— Hu$sonnjfolct ív tnttZva. Gr Károlyi
(iyörgj oeje, férjo baUláról Tátrafüredon érU-
itilt. MidÓn a gyánbirt tartalmas/) táviratot
Tette, a fájdalom annyira erőt vett rajt*, hogy
omeroakadt. Hívatalookaí ápolák ■ pár óra
múlva MgáhoE tért. Hág a* nap útban volt
Budapest felé. A palotába, melyet 28 év előtt
hagrott el g asóta uem lépett be, ii-v karján
men . Alig ismert a régi épületre. Mindenütt
ra'ltüiáí, amerre tekintett 8 ídeguerü^-n éreste
tnagát saját ottboDában. At el fogódat fájdalmá
ra, borult térdre férje ravatala előtt a hoawa
butgóa imát mondott, mig asemeibo'l köaycaep-
pek ragyogtak Imáját elvégéivéo, r-'gi izobá*
jibí vágy ott, abba a szobába, mely egy negyed
imáddal előbb volt kedvei otthona. Ki van ad
rnít tudói, vájjon ráismer-n még falaira, vájjon
csicsereg e még madárka ablakai előtt. Ssobá-
jáhoft veMtték. ElroMdáaodott sárját alig bírták
íolfebtitenj, nem volt huaznnoyolct év óta kí-
oyítvM az. Dobogó szívvel lepett ba a stobába.
Portul volt olt minden b«lppre s pókhálók ase-
gélyezték a bátorokat. De a porrétegen át a
grófoé fölismerte tulajdon atobáját. Minden a
a régi helyén volt, agy, a miot elhagyá. Aattal-
káján kedves olvasmánya felnyitva, a p.m ta
gon egy bevégeietlen kéaimuoka feküdt. A sióba
kócepén felborítva egy alacsony utak hevurt, a
nagy Bietgégbeo nem volt idd akkor fölemelni;
.t etagéren hanyagul odaleVe, egy fodráaikö
peny nyugodott. Mindéi), de minden a CQHga
helyén volt: a kis kosár, a cirádáa asztali őrn,
a színes csámoly s a rég kialudt öblö* lámpa.
Ai elhunyt férj hutsoaoyolcs év eWtt beráraita
aacobat a azóta nem nyitották W a*t. A grófné
hangos zokogásba tűrt ki; a kis ssoba láttára
.•lujultak elmosódott emlékéi, a fájdalom erőt
vőo rajta s elájult. A palota hácnépe rögtön se
gélyére jött, de csak nagy nehecen lehetett as
agg urnót euméletre hotsi. Mint egy asemtaan
nekünk mondja, a grófaé aaa'án még egy hosi-
sau, meleg pillantást vetett régi ••obijára s bu
ctut vett tóle — Örökre. A szobát ismét elrete-
isdlték goodoMO.
— Gróf Károlyi György fmUé* feUplooT-
ban megható gyándrinep volt: a vidék roppant
részréte kisérte uioho nyughelyére a legnép
■terDbb aterd főurat. A kttJön vooat, mely a
hajttestet vitte, nov. 13. reggel 7-kor érkezett
* aagy-károlyi indóházba, hol roppant néptö
mag várta. Nagy^Károly városa ás a suomazéd
kftaaégek is mind képviselve voltak küldöttsé
gekkel, ott volt as össze* urodalmi tisiuég. Mi
kor a tetemet átvették, Nagy-Károlyban és a
atomuéd községekben megkondultak a haran
gok és but zugáauk grászzene gyanánt a tete
met a sírboltig kísérte. Gyáazlobogoslovas ban
dérium, megszámlálbatlan néptömeg képezte a
gráttmeaetet a félórányira tekvi Kaplonyig. A
nép focin t* kegyelete nyilatkoiott itt, mert nem
volt kfijön felasaiijtva a menet kbéresére Kap

' lonyb*. a oaaUdi .jrbolt .elkttfakvA to«p-
j kun efésMn be rolt vonva feketér*}; itt álU-
. tották fel a ravatalt! mindenki látni akarta I még eg/aur a meg boldogul ut: de a nép egy | Mássdrésze sem íórt a templomba ; körmenet-ben saráodokolt el a ravat*] etótt éa egy másik 1 a}tón kibocsáttatott. A templomban a szertartás | alatt jelen voltak u urodalmi lelkészek, Szath-mármegye, N.-Károly vároa* és a környékbeli köFségek küldötUége. A gyáaamisét mint a ! .Pesti Napló "r>ak írják Schlauch Lőrinci 1 szathtnári megyés p&spok végezte számos segédlettel, mely bon több kanonok is vett reszt. A ssertarlá* után uradalmi tisvtek leemelték a ravaUlról a koporsót és a tirboltba vitték, hol a család Ugjai magukra hagyattak. Végül a templom előtt Szathmármegye nevében Luby Zsigmoad, ki Károlyi György föispánsága alatt a megye főjegyaoje vols és ékeasBoláai tehetsége miatt megyesserte „aranyasáju'-nak neveztetik, a nagy gyászközönséghez megható beszedett mondott; enn«k végeztével d. u. 1 órakor a közönség elouolt.
— KUene* bolgár kísértetett a bpesti
fenyitá törvényszékhez. A jóravaló hagyma- és
paprika-termeastAket megüállotta a honvágy
és Gurko tábornok eredménye* harcsai immár
elég bátorságot öntöttek beléjök, hogy haza
térjenek és e végből az orosz coomlhoi fordul
tak, üli költségért. A conaul a török consalhuz
uUsítá őket, azon tapintatos felviiágoaitáasal.
hogy a térkép még nem késiült el, mely Bul
gáriát az orosz nagyhatalom bekebeleseit pro-
vincziájakéot tüntetné föl. De a bolgárok es
sél nem elégedtek meg. Rakonczátlankodáaaal
éa lármával követelték az uti költségei A con-
sul a rendőrségbe* folyamodott, mely a bolgá
rokát letartóztatá. A börtönbea néhány magyar
rabtól mintegy 50frtocskátelzaebeitek. Kzokoz-
U as önkénytelea Duna átkelést — % Fortunába.
— ElökelÖ vetMgtk fogják fölkeresni
fővárosunkat. Bodenstedt Frigyes, mint már
emiitettük, a jövő év első hónapjában látogat
el hozzánk » a zenekedvelők termében két fel
olvasást fog tartani. Első eset a törökökről,
második este a mosskákról fog beasélni *, mind
a két nemzetet s nyelvét alaposan ismeri. A
másik vendég — mint a .Fővárost Lapok"
irj4 _ Duma* Sándor, a .Kaméliás hölgyu s
ssámtalan kitűnő dráma és regény na^yhirö^
világszerte népszerű szerzője, ót a bécsi ujiig*
írók egylete, a .Conoordia" hivU meg, tartana
ez egylet javára tölolvasást. Dumas koIUgiáli*
acivességgel s írancsía szeretetreméltoaággal
fogadta el a megfcivást a februárban be fogja
váltani igéretét. Lafite Emil, az ismert könyv
es műkereskedő idejekorán neszét véve az ér
deke* hírnek, legott táviratilag biztosította ma
gának, azaz a fővárosnak a jeles férfiú látoga
tását, kérvéa, hogy itt is tartson előadást. Du
mai jól tudja, hogy no* bámulói közé jön, ha
Budapestet meglátogatja. Béesbea fényesebb
less talán fogadtatása, de zajosabb, melegebb,
mim hazánk fővárosában, aligha. Halhatatlan
.öregje*, kit réghetetlenül szeretett, kijelenté
akkor, hogy nálunk járt s meg is írta fiának,
hogy a világ legeharmantabb emberei a ma
gyarok és a mustkák. A „fiatal" pedig nem
fogja elmulasztani, hogy atyja állításának ránk
vonatkozó részéről személyes tudomást szsres-
MnmagáDak.Ebir valóban olyan, hogy — egy
napra legalább háttérbe fogja szorítani a háborút.

Pl«ed árak.
Hall Iialm Dor.mbCT 17 éa d. • 8. órakor.
Mai jagyréaeiiüt saás kilogrammoakiat ami-mitra
Miaoeég ueriat:
Baaa ... 10. 10 SO—«0 kr.
Koel .... 7 10 — 7.70—80 .
Árpa ... 8*0 — 9.60—10 ,
Zab ... 6.40 — 60— 70 ,
Kakeriesa . . 8 60 — 70.— .
Krjkoricaa uj . 740 _ 80 —
Képese teli ... 13—16 frtif.
- Imliaisl: Biu 10 frt SS kr— IS frt 10 kr
— Roia 7 frt 70 kr—8 frt 10 kr — Árpa 6 frt Í5
kr—7 frt «) kr — Zab 6 frt 60 kr—7 frt 14 kr. —
Kokoricaa 7 frt 18 —7 frt SO kr. — KApoestarepete
IS fr. a kr—lt frt SO kr. — Bab 9 fn 60 kr—11
frt 10 kr. Borsó 11 frt 70 kr—12 frt 60 kr, kimosott
belföldi 17 frt SO kr—17 rrt 80 kr, külföldi 24 frt
60 kr. —Lenes. 11 frt — kr—15 frt — kr. — Sto.
keraai 34 frt — kr—24 Irt 50 kr. — Köles • frt —
kr—6 frt 60 kr. — Ksleskasa 11 frt _ kr—11 trt
20 kr — Mik 86 rrt 50 kr—87 frt — kr. - Kék
mik 33 f.t - kr—34frt — kr. — Lenmag 14 frt.
60 kr—lf> frt — kr. — Xohsr 8 frt 85 ki frt —
kr. — Bakkőoj 6 írt 50 kr—6 frt. — DiuaO. sir 64 frt 50 kr 65 trt 80 kr. — Ssaloua 66 frt — :-r— S7 frt 5(1 kr, fisul! 64 frt - kr— SS trt 50 kr - -r*t7a7« '•>* '" — kr—56 frt — kr. — Ssilta 23 frt
— kr—211 frt 26 kr.
— (ytr: Basa 10-30 11- 50 kr. — ROM 7 frt
SOkr— 8frt — kr. — Arja 7 frt 60 kr » frt 70 kr.
Zab 6 frt 50 kr 7 frt 10 kr. Kukorieaa íj í frt 60 kr.
S frt — kr.
— Sifmatlaaly Basa II frt 90 kr frt 60
kr — Boss 7 60 kr—8 frt 20 Árpa 8 frt 80 kr— 9 frt 60 kr — Zab 6 frt 80—7 — kr. — Enkoricu 8 frt SO kr 9 frt — kr.
— Piaa: Basa 10 frt 30 kr—11 frt 40 kr, két-
tjteras 8 frt 70 BT J fn 10 kr. — Bois 7 frt 60kr
— nt 90 kr — Árpa 7 frt — kr 7 frt 80 kr. —
Zab « frt 60 kr — frt BO kr — Kokoricse 7 írt —
kr—8 frt — kr. Saéu 3 frt - Staliaa 1 fr 20 kr
— Sa»r«i: Busa 10 frt 30 kr—11 frt 80 kr.
— Kosa 7 frt 80 kr—9 frt — kr — Árpa 8 frt 60
kr $ frt 70 kr. — Zab 7 frt 30—50 kr frt — kr
Kukoricaa 8 trt 40 kr.-8 frt 80 kr. Sitaa 1 frt
90 kr Sialma l frt - kr,
— (UDP* Bnaa 11 20 18 frt 40 kr. Kois
8—* 60. Árpa 8 — 9-. Zab 7 40— (0. Kukoriosa
8 10—60 kr.
— SíékwMérvár: Buss 11 frt 40 kr - 12
fn 85 kr Boss 7 frt 80 kr. Árpa 8 frt 50 kr » frt
50 kr Zab 6 trt 75 kr — 80 kr.
— Piai Busa 11 - 11 frt 70 kr. Boss 780
9 frt 80 kr. Árpa 890 9 frt 60 kr. Zab SSO—90 kr.
Kokorieaa -— — frt.
Paplnseletek.
k posttaivatalbaa: ,MtBca«D k«r*in a imnn caimett tsTalsk' r — A poitahiratal&ok v^gig nettet a l.T.lsk.t. — Ninlenek! De ko[7 ■• bírjak tat tolarioakepeo- »
A baaklaletbn. Veri: .Öt eaipea ráesedett Braa ! Ast aoada, bog/ eeek jó papírok — «■ Tetteta belőle 100-dbot; moat kiaoi, bofy értt-kteleoek a Bankár I S8«jah aram t a papírok, meljr? nyomtat-vák eme kötTények, igen jók, etak a ni rajok Tan , aa igfta, hogj ertektelea.
Aura: .Ceokold n>ei Anmiika a áoktor baoít!* ayeraiek : „Jaj mama éu félek ! Caókold mef I. elébbl-
(nj.) Scef^nr ember dolga ner6 k&media. irg7an biaonj V Qjrarí. meg mindig iKoptatja a fele-■éged ect a nagr pQrdét ? KA'de egy nratag a csi-gányt — Hát igeo bixf asit tekintetet ur, mert ba elvá-laBtanik, mindjárt keorirírt sírna. Il^en afik időben pedig meg a faudának is takarékoson keli bánni áx elittel

Szerkesztői Üzenet.
3551. R. Z. ,A fon* gyenff* dolfoaat; itrof. 9. atarik 6 ta|o<; —m alaf a ria» l
a notaf nennTilif ia elkarfllhetlan. *
2558. B J. .BITI alatt- aaionlag ron, pü-
Kitekintett n e f «tTMFr kfi párjára, Hajy BÍ ( ftgytzrr laMa ot nxoijara. Efy.t líh.jt m t i bl parjt Itta E> b.ldoklik a boldopaUn ku BUV, Ut.
Vasúti menetrend.
Érrenyoa májul 15-tó] 1876.
A budi-pesti idótmutató óra szerint, Imdal KaniMaról
Tojat hava:
■Sm Or.Pero.ldJ
306 Eeaék, Moháci.DombcTÍt . Kiomiba 4 48 reggej
815 . . . . 2 SO delnt.
313 Bnd>-Pe«re 4 68 reggel
102 2 6 delaL
304 . 11 30 nm
SIS Bitibe (8.omb«th.lj, Beol Ujb.ly f«l<)5 8 reggel
tol . II 48 eene
315 Sopronba 3 38 dálu.
»0J Trieaetbe el Pragerbofon keranttl
Qráct es Becsbe 4 50 reggel
801 Tneeitbe es Pragerbofon keresmtal
Oráct e. Héosbe < 47 dela
Érkraik Kaaiuara kamrnat.-
216 Ének, ktobáes, Dombóvár sEioaibol 1 41 délaL
SOS . , 11 11 eet.e
303 Buda-Pestrol 4 30 reggel
801 3 5 delnt.
211 9 44 esne
314 Bécsből (Ssombetb. Boes-Ujb<ily)felll 10 87 eene
3U-1 „ „ . .46 reggel
316 foproojból 11 55 délei.
>14 BécsbSl Oráca, Itarbnrg. Pragerbof
felöl 4 13 reggel.
Ü>5 Tríent- ei Béosbil Harburg, Prager- ,
kof felöl 1 21 delnt.
204 Triost- és Villubbol Pragerbof felll 11 — estTe.
Marborgba csatlakosás Villacb és Francesiostbe , . Fisneeifestbol
Érték- é* viltéfttYu nov. 18.
5*/. metaJiSu«e 64 20; 5*/, nom» köloeöa 66.80, 1860-ki ájladalrai koloaon 110. -; bank-ranT. 840.; kitoUBtaseti r4>»T<nyrjk 21375 ; Loadoo 118.10; magyar földtohormenléíi köt-rány 77.25; tameavári fóldtebormen t««i köt-T*ny 76.— ; ardslyi földtehormentáii kStririj 77 &0; borrát sJaioo földtchormootéiii kötvén' 85.50; omflat 104.90; o«. kir. arany 56.5'/, ; Napoloood'or 94.7</a i van; jir. 74 50; márka 58.50.
Heti
r 18 tél aevi
Katb. és pn naptár
46. A muttarmagrol. Hité XIII.
24 la 1877
ü ö r 5 g naptár
Hó- és heti. aap
Q 26 Eogec Erssébet
B. ASSE. a.
Citcilis Kelemen
6 B 25 Pil
7 33 vérL
8 Mihály
ü o„,,;P

10 Erasn<
11 Miuas
12 Jiaos P.
19 Bétft |8O leed
Sserdt ■£t, Csütörtök U ' Fémek
Kelem 24 j Ssombat , Flóra
Felelős iierkesitó : Bittr. Ujat.

Uzlet-megnyitás,
Alnlirt bátorkodom » a. é. közőosé^nelc tiszteletteljes™ jelenteni, hogy hehben egy nagyválasztékll
arany-, ezüst- és ékszer-raktárt
Roaenberg rá Wplllwh ormk házában a» ^B AKT KORONA" itelleoében
" megnyitottam,
mi&élfofvm a n t. kdzfitnégnek becses megbitáait kérném.
fltvgy-kanlisa,187T- E0V- h»T»bao-
Helfy A.
aranymüies és ékszerész Béeabói. MegrendeléMk
minden, e sxakba rágó munkákra, úgymint javítások, ejüst-^ araiiyf«ások a legolcsóbb és legpontosabban készítetnek el.
Al arany, <*M ikum,*t M«nfjf*tér a Ufmagaiabí ám
HUtk (504 1-6)


Szövött és gép gyertya-belek
faggyú-, viasz-, cereain , paraffin- é* stearin gyerták, bányalámpák, sodort é» as*5tt petróleum belek, egyenes éa gömböiÜ égetőre, pamut, paasomiDy, pamut caioeg, csérna azalag ét miodenoemC
kötő pamukot
• logolcaöbb irért Maliit (506 1-2)
MítlíiliiiiT Ferencz gyára
Stoker»nb*n, Bécs mellett.
Hinták éa irjegytékek ingyen.
Egy krajezár
felszámítás néltttl, kaid Orlicé Bezsi Unár ar Berlin, Stülerstrisse 8.
a legújabb tenw nyeremény jegyzéket
és állalt felfedezett feWilágosit&st, alapos tudományra
fektetett (462 X l-l)
Lottó játék systemát,
a melyről a legszebb bizonfitváayok a lapokban olvashatók.
Egy újság olvasó.
oocx»ooooooooooooooooo

•{

Hotf JanOS-ffle «. k. udr. tnaliu-késntményei gjfiráoak fófizlete az ausztriai tartományokbaii :
Bemben, fíraben, Brihiuerntrunse 8.
Magyarországon fiók-raktára: Budapest, kalaputcia 10
hajihato . Slrem éa KJeio ífiastrkerrnkrtiéb^lieu N -K *c. »in.
TQdőbajok és sorvadás ellen
mint lt-;h&lhatÓM.bb n«r több Biot 5000 or»oi i* Yé(rhttoÜ«o ilimu m«ÍC.vÚK7ull botegek által, Hoff Jinoi ca. kir adt siillí-tónak htrtmtip ér óta & legjobbnak biionjult malát* kéí«.tménjr»i, a. m. romlálikíTonit eféjiiégisör, malat*-aokoli<ié és malata-cn-kürkák dic»érett«l «]kr*»«Utn*k *J ajanlutnak. Orvoii Tél*nioy. Mio 4eonen.il mt-libljok é* lonadát gyófjitiaára kfll5a6i értékkel tiir a Hoff-féle maláta-kivonat. Ezzel gyógyítottam m*y tddS-ge-nyedéiben'jxenTodG 32 évé* leánya mit. A maliia-kÍTonainatnak nj*l4u-csakoIádéval éa maláUcukorkakkal való folytonos hansi-liU & beteges tünemények feltOoSleg mirsékli ét t>tje« ujófíQ-tájt eatk&sSl Dr. S p ó r » r, ca. kir. kormioyt*»ác*o» Abbáziában — Átirat Ncner, febr. 14. 1877. Hasi orvoMink reod«le-tére kérem fRy lábbadoaá beteg oS •simára küldjöe 2 font mi-liu-caokoládét éi 1 font maláta-c*ukorkát.
K ö h m e r, ci távtrdatiaat
Síire* figyelemre milUtni kérjük a küretkeaű kitüntetéseket, melyekben t gyártmány réiseaittetatt. Miutác ax ansatriai caá-*iár é* nasi király 5 fellegeik a cs. kir. Hoff Jioot k»r. Uná-c*<>i urat a valódi m*Iiu-^}úgjtáp«ier feltalálóját ■ egjedttli készítőjét ujabb kitOntetéaekkel aserenr-téiteték : a bemen darmitidti nagy herceg 6 kir feoiége ís Hcnen-Alexis tartó min jf ró f S kir. fensége aMibadaltnaJckftl tOntetek ki. Ax utöbbi safivege igy hangáik : ,ÖD OIAJÍU kéiritooényeinek elismert ejógyeregít tekioUtb* Tere felruházom önt a Hrtitn Philippatfaal tartominygTŐfaáf adrari-•*ái.itöjinak rimével. K«lt, 1877.*
A HofTftle ■liittJUvMMt-eféuséf) «*r betegek éi ege«-»«gt*eknek, szalon- é* aftttt&l. ital a jobhmódu oixtilyok kfltött • kiváló gyógy-t*p»*er betegek és UdüIÜk márnára ax orrot és a nea* vedŐk keiébeu. A vilig mm miféle hajtőn gyártmánya nem talált }ó ize £■ tyógfiiú <-reJe miatt e«éhe* limonló tet«é»re.
A Htrrréi* tÍM«iyHett MalátlkiVtUt tükéletesen megfelel a maláta-kittítmt cftcii^^i-píir gy<jgvh.,tásinak, nUzóknak és olya-Dóknak ajánlhat-1, kik * g«rt cem kedvelik.
H»ff féle MlatikivtMt-cttiLaládé Jele««égt en fölülmúl minden ra»« csokoládét ; mellbctegfknek kává belyett ajánlható ■ a malit--kivonaitJi] t'rt!faltra bamnáiUtik.
A Hoff-frle HalAtaklvMMt ■Hlciktrkak. Lágxéai báotal-makVl. i't'v«eri«t kötegéi is rekedtségn-l kiiQnü gyigyfiert ké-p^z^ek. li.i A köhfip.u na^ymi frGs. akkor e cukorkák a maláta-kivonat ■xdkiéeM alk^lmazáiát tám^aiják.
A Heff-f-K gyeraektáp lulitiliiil hathatós tUui it tio pós (ryonnekek tipUláwíra és i«m«ik erósitéaere, ha JU utóbbiak a< anyaiejet nem is m-lkülüxuék.
Hlff-féle eoeiH..-Bi MlllU-kivé mindazok axámira, kik a etokuládét nem k«dvrlik a k5z5u8«íeí kávétól pedig fólixg-atut-nak, at egye&iH valódi Hoff Jxiws-féle maláta-egésxaégi ká»*b«a kitűnő, tápdui fa olc><'< iult t*la-Tiaic. (A valódi üoff fele maláta cukorkák kék papírban vannak)
ÁRAK
Maláta kiTOnftt-egészségsSr palackja 60 kr. Láda ét pa lackkal: 6 palack 4 frt, — 11 palack 6 frt 60 kr., 28 palack 16 frt 58 palack 32 frt — l/t kilo nudáté-osokolfulé
I. 2 frt 40 kr., II. 1 frt 60 kr., III. 1 frt. (Nagyobb
mennyiségnél árkedvesméornjel.) túlktacukorkik MCB-kója 60 kr. (Va vagy '/» »cakóval U kapható.) Grermek-tkp-malátaUszt l forint, koneeatrklt malkU-ki vonat i palack 1 frt, 60 krért ÍB kapható Egy kész raal&á*-furdó h() krba kerül.
Gyári raktár és fo letét: Budapesten, kalap-utca 10. sz.,
bement-t a kaj.n alatt. (490 III. 2—3)
0ŐOOO
S$OOOOOC x XX5QOOOOCX OOQOOOOOOOŐOOOOOOC
Kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörödéjéből fétér igabtna piarczi Kaiser-féle házban.
Mindennemű s5r 25, vagy 50 literes hordókban és
26, vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. — Helybeli palaczksör megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hitre és különféle minőségben esz-
kfeöltetnek. (425 16—*)
aXXX
FERENC'Z JÓZSEF
KESERÜVlZ-FORRAS
Á leghatásosabb valamennjl keserüríz kötött.
HataaUiaui aa iltal kdlsoborik elSnyeaea a többi Umert keM bőgj ktaebh adatokban batJUoa « bosaxabb hassnálta nem oko> ite. «oa, ,877. Df
TaJamcntiyi bndai klMrfm kteStt kell«tn*ii >t« M j»le* hatiai. által tflöik ki : gyomor- Át bilbamtaal. roeKröjfXÖU niki-tkedéinél. alhaai T*rp«ogi«nál valamint TÍrtololiiokcÜ, aranyérnél, étTajnrialanaágDál,
* w"-"i **• Dr. Kiss Sándor, ÜT'-L^
A bataa ki.íi.I n<IMI JTors, biztos ea fijíalom nílMli Wlrtbnrs; 1877.
Dr. Báró Lichtenfels Scazoni, *°í,rníLo1tk0'
Forráj-nyomtAtrinyokkal ■ orrosí bi*onyit¥Ínyokkal ingjén «ol-(ilnok. — E«en riz kapható mioden jjóg^tárban é« f(laserkeresk>><16« Bot«Bbr|: Jiooi éi Wtliioh J4tl«f nnerk«rMk«-

Luhl Margit-rorrás
xífczj Beregmegyo
terménye.
Orro.i lekinUljeiiik es
sebol flő nem ffidult alkatreazeknél, részint e UteMnél fotr. kixiló hzUanaak ismert* el. Mlr( iwrt ,T.»r azínaa»ianaJ..ml.zu. de jasdatabb felij kotou sze.sa.ban, <•
r.í'.M. c.»kílv»bt jelenlela nn-íoris s. betget " kir"" "5' "'
r^íítóFeSí'oíu'ÍUr.* *""'t"'-"'!Ll''-'--~6'-"-°"-^' forrii «on kiváló előnvet ia. 1 _.
. ut haaonln ssabad
bT7r,7«b i.;«,.iJ.k >ad=vér,i»kr
» L«ki Mu-iif-fotri.-rii » l^jólékoov»bb h.ti. melle ku.silutik. M^tí.tíWyM bi»l.lm.kDál UAK
jel mókáidéinak. * Lalii _.««TÍI|--hrTÉ»-¥ll »ajj sikerrel al-
béivasbaltfJzMlkaál. királü U*U-.uuak bizonyult lej elválioAtasuk-aal e!l.,.raaTaa oaUoa Urtalminal (og»a aj;at azáj.iz (»eak co.-serraiáánal ia.
Borral baaaaalva a leg.líalaélesel.1' e» legkel.'eme-
KiiirilagM fóraktár
ÉDBBKTTTY L..
m k advari á*TaB7Tia-»iillttAtiAl Baá»p«s«ti?i.
Kapható a fővárra valamint a vMéU íYÓtrrtarak és
fusaerkereskd«»ekb«n 4KŐ9—12)
>jujl»unk kezet a szerencsének!
375,000 birodalmi mark vagy 218,750 forint
fSnyeremenjt Djojt k.d»F,S .■dl,.n a KH*»a ufy ««iikja«»«
Mi. ».lj • n»e»» ktnáay »n»i jÍTib«»jT» ;• bi«toiiir» r«n.
Kun uj Uitml «lón>e «lib«o áll. Vogy nikin; hín«J le-fohá'A alatt 7 M>raol»«Lu> 46.200 r.rereméo]ra«k okretien kiaor •ol'ú alá k.ll ktrülni., ka.Ulk e>cU>|e> 375.000 kirodalini marka, ta»y 218,796 (orintoji föoj~eiliiojriiyíl o.ítrak ertékbe», ré«Kl«(t pedig :
1 uyor. á ». 23 cy.r. á a>. 3 nyer i m. 27 nyer i m 5S nyer i m. a0o ay«r. á n. 410 ajw. i m 621 oy«r i m 706 nyer. 1 m 2&S86 ii.r. á ■» •tk.
kivatalosae
12.000 10000 8000 5000 4000 240A 1200 500 250 138 •tb.
250.000 QS000 80 000 60000 50,000 40 000 36.000 30.000 29.000 20.000 15,000
1 nyerem, á m.
1 ayersm. á aa.
1 nyerem, a m.
1 tijerMin á m.
y 1 a/ereo*. á ».
3 nftrcn á m 3 ay«rxa. i » 3 oyerem i ot. 7 ayeram. i m.
A nyereméitjkiioraolátok tervaasrúlaf kalaroiTák.
A legköaalebbi elaS as il!am Ütai biatoaitolt nyeremény-
hu.ia ptoa-kiaoraolia ilvatalMU >u aMta]|a*t«a ea
1 rg4a< eredeti snrtjegynek ira caak 6 nárka »af y 3 frl 5U kr o. ért
1 fél . . . . 3 , . ■ . '5 . . .
1 neiryed „ p , ,11,. ■ — •90ll#,
VaUmonnri mejb.ti. az iiaiif atiUfU kaUldiM, ••!} a«ata-<rtal>aiy ■Hlett anaill és a legukcyobb gonddal etsks-solt'lik, mindenki magit »* illan cximerével ellátott traéstl «tr«-J«fy».t kapván tőlUDk kecéhez.
A megrendelésekbe* a magkiriatab! klrataloa tanreseuk dij aélkul m^llékeltetnek. miaden haais utáa pedig feUiólitáa oélkal koldjük réasueTÓinkneli a liiTatalua hur.aai jf^Tk.'ket.
A nyeremények kifizeteae mindaokor pontosan al áUajajét-ilUsa satUftt tortinik s akár kísietlaa megkoldea <a|T klímáira érdeke!tKÍi.kiiek Auattria mioden nagyobb picsáin feoaillú ftasse-kottetúaeink áhal kézhesittethetik.
Váiia'atunkaak mindenkor kedvesett a aierencse. a«k Mit
tikiiltlyn aywtany ktiitt |yakru u iM fWyertaieaTakart
örvendvén aK, melj-ek ^K •'■rdekeltekn«k kozretlaD fiaettettek ki. Ai ily a ItfMllárfeM tlafM ayngro vállalauál, elő.elit tmtúlag mimleiiOlt hÍKton«áKgal a legélénkebb réaxrélelre asimit-b>U»„ kéretik, rt.«r a. ktiell ba>i> alatt l| minden megbiiiat
■iael eüM de mindene, i... f fvi no»e»s«T 3O-lka ciat ktzvrtlt-
•il alulírott baukliáaho. Intetni
Kaufmann & Simon, bank- ét váltó üzlet Hamburgban,
beráaarUaa ét «lada*a miodeanemü AU«imklH»étiyek-, raioti réu-
rénjek- ét kSlcsOMortjef^eknok.
U- I. KtSatönetfiaket fej»s»e ki eiaooel a* irántunk eddif
Unmitott btial«Dl-&rt ■ fölkérjök u uj kiaorsolásn-Ui riaarétalre,
íSiűr«kvtS«üak eseotul ia oda irányulnod, miGdánkor puatoi ó» ixi-
Urd tzolfilftt itt*l tiastelt Írd«k»Ujflíak telje* mejeléfediaét ki-
érdem PIBÍ. FOatebbiek.
t489 II 3—4)
XXJOOCXXXXXXXXXXXXXXXXX
Titkos betegségek
külonoaen
férfi-tehetetlenség,
•'!»" lések, bufjti S folyások (maró befeukendeiia níl kli). aolyagbiotal.ak. bnjakóro.dacanatokbir-k 10 t e a e k ha nég sly idültek ia, toribb* klurtil, le kerfolyii, b o a s i m f o r Cl 8 k a biratasbani Mgnrettáa nélkal a lef^/anfédebb nódoa, baeoMa«*M saerek alkalnxaasáfla Utal binanlatoag y ors is gyökerei S}df;vitáara t-l,lBBk
Sok eaer aaerencaésen kigjotyolt efyan Mazösó irata lles salfogitatolag bizonyítja ezen g7Og7-ra&daaer áldaaoatági t.
A gyógykezelés lerél ntjazt is tortanbatik. GrotTnerek ki rinatra segkOUeuek.
Or Erűt L NHM két-.as oieza W.
Ugjanott kapbat6 a hirea, aaindenk! számára "-"-'tUaka
tanlen kinyi „Aa Bnsegély,' mely oktatáat ad a nemi risso-
nyokró!, írjokort tOaokrSI tehetetlenaéfrll, alb é, biztos réduert
tartaÜBaa rafilyosás stb ellen (Ára 1 frt.> (40f, 33—60)

oooooooooooooooooooooo
Fölhívás!
Jótékonysági Bazár Bécsben
a török-orosz habomban elszegényedett családok jávina elárusítja a következő árucikkeket, melyek a karácsonyi ünnepek alatt egy családban se hiányozhatnak, mesebeli olc« áron:
5 frt 75 krért o. é.
Ezen tárgyak a követkea«3k: "^Q
1 kicsinyded csinos zongora, a melyen még férfi és nógyer-
mekek is a legszebb darabokat eljátszhatják. 1 bécsi bohócz-szinbáz, a melynél már az elsó felvonásban
az ördög a zsidót elviszi. 25 ragyogó karácsonyfa- diszitmény. 25 karicsonyfa-kivilágitási gyertyaerta. 25 ragyogó gyertjatartó, a karácsonyfára illesztendő. 1 chinai mandarin, mely 14 műugrást tesz. 1 csinosan öltöztetett kiáltozó, eviczkéló és muigékoaj
babácska, egy művészileg font kosárban kocsikázvi. 1 perzsiai díszkocsi, egy természetes kecskétől vontatva. 1 venicziai tűzhely, a melynél egy gyenge nyomás által , egy itt araszolt herczeg jelen meg. 1 Cbimpanze (majom) a mely a miniszternek nyelvét
mulatja. 1 keleti disz-kalitka három mozgékony mindig futjSréstó
madárkával. 1 egyptomi őrház, mely előtt egj 6r ugrál,
1 varázsoialom, felette mulattató.
2 kicsinyded fa-skatulya gyönyörű tartalommal bármelv
idókorban lévő gyermekeknek.
87~darab.
Ezen itt oMaorolt 87 darab ditz-áruezikk feUMM ntk
S Drt "7S Itr. o. 6.
A ki ezen tárgyakat veszi, a legolcsóbb módon jut alkalmas és szép karácsonyi ajándékhoz és egyúttal jótétein ésyt is gyakorol.
Első bécsi karácsonyi bazár
Bécs, Statst, Elisabetatrasac 26.
Küldemények utánvét és pénzbekfildés mellett tétetnek.'
("501 2—6)
oooooooooooooooooooooo
Festő és aranyozó Bécsből.
Alulírottnak van szerencséje a fótisztelendé1 (
'ur&k valamint uraságoknak a n. é. közönségiek ér-|
esitésére adni, hogy ö mint akadémiai festú és ■
ivozó átvesz szakmájába vágó munkák elkészítéséi,1
. m. olajfestményeket és aranykeretek kijavitásátj
emplomok és termek kifestését és készit bárbely ké (
■zjpeket, olaj valamint eayr festékben. *|
Becses rendelést kérve. I (
Tisztelettel *\ f
Donnizeh T. aj
lakad. festó Bécsből jelenlegi lakás Nagy-Kanizsán.J»
iKeresit-ütcza 13. (502 2-3)",
ooooooooooo
E
pilepsiii
•ynvalyatorritiriíil (ÍÓgyiiUük l>r Ki] H«eh >pe««iali«tB ál ial Drutdibao N*u
Máx több, aikarrvt
(447 13-*)
OOOOOOOOOOO^J^iJ/OOOOPPOOOOOPOOOOOOOOOt,
_aM4ea_aaa,

Wajdits Jóaef kiadó-, lap- éa ajoadatrUajdonoa (yomajtú nyoaaaa Na«y-Kasiuaa

NAGT-EA51Z8A, 1877. november 22-én.

9311E

Tizenhatodik évfolyam.


F
| ElMntéti ir:
* afúz erre » I
(41 évre «

A lap M«lUmi
H«6 kölUoiiu
Egy aaám 10 kr. !
p*diC a
kiadófaot bei
i»tít«ad5k ; NAOTKANIZSA
hMáho* pítiunrbaa . smtodasar 6 ■ mindao tuvábln "őrért h kr
NYII.TTKKBEN „rooknit U) krírt fi-
tatnek fal.
iBCíüm illeUk mindem ftN hird«t*i*rt kfllflo f
BimMiCMito l*v«l«h caak iim«rt BiiDkaUr-n»któl íocadUtnak •)
K*úratak TÍUU D«ni kttldctaek.
ZALAI KÖZLŐIT
előbb; ,ZALA-8OMOGYI KÖZLÖNY.1
IÍÍUOH heljhatówáfftJisJt. nemkülönben ■ „n.-Uníxsai kereskedelmi s lparl»ank", i „n.-kanfesal takarékpénztár*. & „z?»iainegyei általános Unl tó testület*4, a „n.-k&nixsaj kisded-nevelő egyesület*4, a ^soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai külTAlasztmáiij t- s több megyei ég Tárosi egyesíilet hiTatalos érteni tője.
Heteiikiiií kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú

.4 niodern uevelés hlbftl.
VIII.
,Ecce homo. ipse fecisli." , .Nézd euilier, ezt önmagád tevéd.'
Az elsó mit az újszülött gyermek a vi iágra hoz, egy küny. Köoy a kisded, az ártatlan szemébe, mit jelent ez ? Az ártatlan csecsemő, miért hoz könnyet a világra, az öröm vagy a bánatnak könyje-e ez ?
De minek örvendene a kis csecsemu ; bisz nem tudja ö, mi az öröm ; de miért busuiua, miért sima, hisz azt sem tndja. mi a bánat. — Xyilván a hirtelen világosság hatott ugy szemére, hogy könnyet nyomott ki belőle. íme, az elsó mit tapasztaltéletbelépésekor, bu, kellemetlenség volt! Oh és hányszor kellé majd még ennek ismételnie : „Szegény anyám ha tudta volna, dehogy szült volna engemet* !
Az ember, ki önmagát a teremtés urá ■ nak tartja, egyszersmint a leggyarlóbb is ; hogy ép testtel bírjon, kénytelenitve van arra, hogy beburkolják, kötegessék és ezt, habár fájó szívvel is. de mégis megteszi az anya ; mert melyik- anya nem szeretné, hogy azulöttje ép testű legyen ?
Fölnó a gyermek, s föltéve, hogy gyermeki nevelése kifogástalan volt, hugy • szuló, a gyermek ugy nevelte őt, hogy a világ kiizdterén kiállhatná a nagy munkát, a megélhetést; mit tapasztal ?
Szomorú tapasztalatok!
Az ifjú a világba lép s azt, mit hazulról hozott, érvényesíteni akarja, ideált lát az emberbe, testvér gyanánt ragaszkodik hozzájok; s miért is ne ! hisz az emberek oly jól, oly szt'-pen élhetnének egymás mellett, ha csat élni akarnának, ha a vilá-

got, csakugyan annak tekintenék a mi valóban. Szolgálni kivan mindenkinek, hisz testvérek az emberek, legalább annak tekinti őket, s eme boldogító illusio meg is marad addig, míg csak ó néki kell szolgálni, míg csak adó, szívességek tevéje; de hozza a véletlen ,ut azon helyzetbe, hogy azokra szoruljon, kiknek ö annyit áldozott, forduljon kérő gyanánt azokhoz, kik annyiszor fordultak, mint ilyenek, ó hozzá s mit tapasztal; elfordulnak tőle, a sülyedót nem támogatják, a szegényt nem segítik. Pedig be hitt 6 azokban! Hisz az emberben ó embert vélt találni; idealista volt, bün ez a mai világban-; az elsó tapasztalata keserű volt, hisz eszményképét elveszte, s e tapasztalata könnyet csal szemébe, k ö n y-nyeta romlott emberiség könnyetaresztetteszmény-k é p f 4 1 ö t t.
A serdülő ifjút, e keserű tapasztalat serdttltté tévé. Habár az ifjú az egész emberiségbem bizalmát, ezekhez kötött reményeit elveszte is, még is lágy szivében még megpendUI egy nemes hur, mert hisz az emberek oly kegyetlenek, hogy a szivet nem egyszerre, hanem lassanként, százszoros halállal ölik; megpendül a hur, s lágy zengeménynyel szerelem után epedez. Szerelem, az égi malaszt után, mely e földet édenné varázsolja, szerelem ez isteni adomány után. mely a kiáltott but s bánatot felejteti, mely enyhítő balzsam gyanánt az ifjú sebzett szivére cseppek, szerelem, melyhez költő így fohászkodik :
,Gott Ámor, Überwinder Lm arme deine Kinder* s melynek jótékony hatalmáról így szól:

,Selig durch die Liebe Götter — durch die Liebe Meuschen Oöttern gleich Liebe maciit den Hímmel Himmlischer — die Erde Zu dem Himmelreicb.' Szerelem után vágy. keresi s ha megtalálja, ifjú szivének egész hevével ragaszkodik, szerencséjét, üdvét vélte a férfi a nő- a nő a férfiban feltalálni: s az ifjú nemes hitében, emberbeni bizalmában egy világot vél birni; de végre mit tapasztal? Tapasztalja mit a kohó mond :
■. ,A leány hü nem lehet Férfi csontból vétetett" az az, hogy nem képes az anyagi érdekeket háttérbe szoritni, a sziv mellék, alárendelt szerepre van hivatva, korunkban a szerelem is nyerészkedés tárgyává lett.
Az érző sziv feljajdul, kapott sebében összeroskad, s most véli, hogy szerelmével mindent elvesztett; s egy ideig, élőhalott gyanánt bujdos c földön; s kettős küny to lul szemébe, sir a romlott, emberiség, sir vesztett szerelme fölött. S néma báuatában fSlkiallt a költő szavaival: .Szegény anyám ha tudta volna, dehogy szült volna engemet ! •
Kettős a bánata, az emberekbeui bizalmát, a szerelemben! reményét Tesztette el. Soká, soká szenved szegény ; de e szomorú tapasztalatok féfivá tevék ót; s mint férfi, habár csalt szivének, egy-egy húrja újra megpendül is, visszaIiyomja a nemes löUzólamlás, leküzdi a szent, de megcsalt érzetét; végre, sokat szenvedett bár, de nemes szívvel bíró egyén embergyülöló nem lehet; érezni kezd ismét az emberiség iránt,

de óvatossága nem engedi, hogy az egész nemet átkarolja, ő most a barátságban keres menhelyet
Bízik ó a barátságban, melyről a költő mondja: „finenfreund kann jederhabén,der selbst verstecht im ein Freind zu sein.*
S ő nemes szivével ragaszkodik a kereset s találtnak vélt barátjához, föláldozni érette életét s vagyonát. De e nemes önfeláldozást készség nem viszonoztatik, csak hamar azt tapasztalja, hogy barátja őt önérdekének aláveti, hogy eszköz lesz; ismét csalatkozott; de most bánata néma, nem kesereg. Könyet sem hullat; de az emberiség iránti érzetet elvesztette; szive kihalt, rideg ér-zékteleoné vált sfölkiállt: .Szegény anyám, ha tudta volna, dehogy szült volna engemet!"
Egy darabig tétlen lesz, de aztán felébred, megvetve az embereket, önérdekének él; törekvése oda irányzik,. hogy hatalmat, álljon ez pénz vagy hivatalban, keressen, hogy igy az emberiségen megboszul-hassa magát; vagy s ez még roszabb, kéjei-gő, élveket hajházó lesz belőle.
így veszett el egy nemes ember, igy lett mindennapivá. Sajnos, de való kép mit itt festettünk.
De kérdezhetik, minő befolyással van itt a nevelés, hogyan róhatjuk egy ily ember vesztét is a modern nevelés hibájává?
Igen is teszszük s joggal tehetjük; mert tény, hogy a sziv csak akkor élhet, ha hasonló szivet talál, mely Ível való közlekedés élénkíti, ébren tartja a nemes s szép iránti érzelmet; de hol találja ezt ? Modern nevelésünk kineveti azt, ki az emberekben bi-zik, a szerelmet, oly fogalomnak tartja, melyet nem ott kell használni, hol a sziv mondatolja, hanem hol az ész, az önérdekTÁRCZA
A czlgaretről. *)■
Csigaret-fbitt karikája . . . Kgjrik a műt b« ■« várja. Mi útba MÓln* : Nem lehat! . Ilyen a mi földi ré-*Unk ; Fost ax é>t. eleoTésxűnk, Mint a kicti cziftret.
Mit tÜnSdöl ? mire rigjol t. . , Kiérte hull, ki ég a mámor ti féujret álmot hamu fed. rtaiveü is, ha már kiig* £1 tiporjak ■ vége, v«g» . . . Mim a kicti ciigsret.
RrnmoWl az árnyak intuvk ; Ósvegyei réffi bitnek ; Tudjak még at 黫k«t: Ax ax álom, ai aa ilct Saikra Tolt cwk elanyiaaett Mint a kicti ciigaret.
Ragyogó vágy bü*ik« rára,
lf,o»igunk tényei álma
>'fl*l ciak, elt.ilI . .. hoTa ltU? ...
Végtcleaiíg IÍUQI Qtja!
Miuden erjképeo b«ftrtja.
Mint a kioai caigarvt-
Ciig*ret-fa»t karikája. . ■ Egyik a matt be ■• várja, Mintha izólra : Nem l»b«t! Barid alom, rövid élvek! KUnrttsik, RUt aa él«t, Kint a fcieii wiraret 1
BEYICZKT GTÜLA.
•) Mutatvány aitnSoek ujt6 *U adott köl- ffiMtéböl, m»ljf «jol*f fellüTJok a t kö-
dié »"*■

A férfi 1B tud! gazán szeretni.
^Novella., Irta: Kompoltk.
(Folj tatát.)
A c i i gia j I i D y jóslata. Egy szót icm vallva értük el a ctigáoj aatrakat. Janka bárónőnek Dagjon tetaiett a ciiginy gyerekek faggatásai ■ bátorságot véve magamnak igj uóliiám m«g:
— Bárónő, ha meg nem haragúik, ter
vextem valamit, jó volna megtudni.
— Hi ax ? kordé Janka.
— Azt gondoltam menjünk el egv ctigány
nőhöz és vettessünk magunknak; kártyát, vagy
mondassunk magunknak sserencaét.
— Helyes, igen ssivesen elfogadom Tóth
kuthy ur indítványát, siessünk.
Egy cxigány Unynyal találkoztunk, kitol megkérdeztem, hogy merre van egy kártya ve~ tŰnó1, vagy ki a tenyérből olvasni tud.
— A kártya vetónó jelenleg beteg - - vá>
lassolá a csigány leány — de én is tudok
olvasni tenyérből s ha tetszik ugy szolgálatuk
ra áll hatok.
Tetszett nekem a czigáoy leány, s kértem, hogy olvasson tenyerünkből, ■ etzelegy húszast adtam neki, mit az nagy örömmel fogadott el,
— Bárónő, nem haragúik 94g, ha Fáraó
unokája tenyeréből olvas?
— Legkevésbé sem, mondád, sőt ilyenek
ben kedvem telik, — s et*ei a csigány leány
nak nyujtá kesét, ki tenyerébe tette azt és so
káig oéile a oeki nyújtott tenyeret, s rajta at
élet és halál vonást. A osigáay leány össze bor
iadott t eJerassté Jutka kesét, ■ igy szolt
ho«á:


— Méltóságot kisasssony, én egy ssót
sem tudok szólni.
— De Katicza, caak rajta, mond el amit
látsz nem haragszom meg.
— Nem — nem inkább meghalok.
— Katicza parancsolom, hogy mond meg.
— Akkor engedelmeskedem s újra ke
sebe vette Janka kezét s még egyszer ossseborca-
dott
Méltóhágos kisasszony ön nem fog sokáig
élni. Látja i;t tenyerében az élet vonást, a há
lál vonás a közepén vágja kereszt ül.
i Janka ÖMzeborzadt.
A csigány leány tovább folytatá:
— KisassEony önt osgy bánat epessti;
mert nem bizonyos benne, hogy as, kit ön sze
ret, vistoot szereti önt.
Janka megráskódott, arcza elpirult s erőltetett nevetéssel kérdeste hogy kibe:
— Azt nem tudom, de elég as hosxá,
hogy ÖD boldogtalan less egész életén át, mert
kedvesével forrón szeretik egymást, de szüleik
asas as ön ssülei, nem engedik meg, hogy neje
lehessen kedvesének, mert az szegény ....
önök asért SÍ éretik egymást . . . kedvese még
ma egy galambot fog megszabadítani egy ölyv
karmai kosul .... önök essél fognak leve
lesni, .... de a galamb egykor as ön válla
heljett anyjáéra száll a as olvassa el a leve
let, ssülei megdorgálják . . - s a asomsséd föl
de* úrhoz akarják nőül adni, ... de kijelenti,
hogy a 'írig hü akar maradni kedveséhes s
megtagadja ssUleitól as engedelmességet, . . .
ssüíei erótsakhos késsülnek nyulai, midőn ön
egy este meghal.
Jankát e jóslat teljesen lehangolta s erőltetett mosolylyal kérdeste a csigány leánytól,

hogy mi mást lát tenyerében. — Semmit, válaszolt, de uram — a ezzel hossám fordult — nyújtsa kezét.
Én kezemet a czigány lánynak nyújtottam, ki fipyeimesén vizsgálta tenyeremet s azután komoran as égre nézvén, hosssu ss&net után igy sxólt:
— Ugyanaz, mit a kisasszony tenyéré-bÓl kiolvastam .... ön hosszú életet fog élni, .... mert tenyerében az életvonal nincs átvágva; .... as ön kezéből ki lehet olvasni a galamb történetének végét . . . Un egy este künn fog ülni hasa előtt s nési as eget, . . . egyszerre egy csillagot lát lefutni as égről, . . . a galamb épen aZon pillanatban ráliára asáll,... nyakán egy piros szalagon egy levélke less, mely tudatni fogja kedvese halálát ... ön vi-gasztalhatlan lest, . . . szerelmét a sirig megőrzi, . . a világot meggyül öli, ... a galambot szereti, ápolja . . . felügyel rá, mint kedvesé-tól marad; emlékre, . . as tul éli önt, . . sse-reoesetlen szerelmét halála előtt elfogja mondani egy férfiúnak.
Essél a czigány lány jövendölése véget ért s udvariasan kössöntve távozott el. Ekkor Jankához közeledtem s ksezagva mondtam, hogy mily jövendőt mondott a ozigány leány.
Janka mosolygott, de meglátszott, hogy mily nagy fájdalom van eenn erőltetett mosolygás alatt. Lehet-e egy fiatal nő rig, ha megtudja, hogy égést életén át boldogtalan less s hogy oly ifjan kell neki meghalni. A halálról való gondolkosás lesujtolag hat at ifjú ssí vekre.
A jóslat teljéiül.
Hasa indultunk, mert birayos, hogy ed-

parancsolja; s a barátság na ezt csak csapasz szónak tartja, melynek praktikus fogalma illetőleg belsó tartalma, értelme nincs. Azért joggal sir a kis csecsemő születésekor, mert jó ó születésekor; mintha csak sejtené, hogy oly gyakran kellé majd életében még sirni. Azért hnllat 5 ösztön-szerQleg könnyeket, vajhaszivünkre vennénk a bölcs szavait: .Születésünkkor, mi sírtunk, s a körülállók nevettek, éljünk ngy, hogy halálunkkor mi nevessünk s a körülállók sírjanak." De hogy ez lehessen, arra mindenek előtt szükséges, hogy a modern nevelés a szent s nemes érzelmek fejlesztésére s kimúrelódésére több súlyt fektessen. LÖB IGNÁCZ.
Hely 1 UirPk.
— Brnsébet királynénk ó felsége ne-
venspján unott szent mi»e ai össses hivsU-
lok, közös hadseregbeli ■ honvédtisztek, u-
nnló ifjúság ■ iiámos polgir jelenlétében tar
tatott meg.
— A nagy kani**ai főgymnasiam if
júsága körében 1877. léptemben 15-én .Gya
korló iskola" név alatt e tanévben i> megala
kult önképiő kör november bó 18-ín délelőtt
10 órakor Vörösmarty Mihály koszorús köl
tünk emlékére diszgy ülést urtott, amelyen
ai egybegyült ifjúság a jelenvolt tanári kar
előtt rová le hazánk nagy költője iránt a tiai
telet adóját. Ez alkalommal a következő felol-
vuáiok ■ szavalatok törtéatek: 1) .Vörös
marty Mihály életrajza' (Gyulai után,) felol-
rasU Handler Ferenci fígyron. 8. o. Unuló.
2) Dialóg ,Árpád ébredéséből" (Vörösmartytói, I
előadták Stigety Aladár és SimodU Győző 8.
ó. tanulók. 3) .Vörösmarty halálára- czimü
költeményét felolvasta Brüller Fülöp 8. p. ta
nuló. 4) '.Zalán olvaaása kőiben* felolvasta
Eperjeay Béla 8. o. tanuló. 5) főt Hám József
főgymn. tanár ur, mint a .Gyakorló iskola"
ei évi vezetője megható emlékbesiédet tartott
a nagy férfiú felett, hiven ecseteié tetteinek
nagyságát, felemlité, miszerint bár rég a sir
takarja porait, de nagyságának emléke örőkkó
fog élni a magyar kebelben. 6) .Vén Czigány'
(Vörösmarty hattyadala.)szavaluTöttösy Imre
6. o. tanuló. — Végre főt. Farkas Lássló fő-
gymn. igazgató ur teljes elismerését nyilvání
totta az ifjúság nemes buzgalma felett, felem-
lité a többi kost ait i>. hogy a kör a már le
folyt csekély időszakban is kiváló haladált ta-
nuBitott as igaz, szép es jó utáoi törekvésében.
Erre a gyűlés felnselott.
— A nagy-kani*»ai vadásztársaság
múlt szombaton* tartott bajlóvadáasst alkal
mával 67 nrulat ejtett.
— Á muU hetekben egy kapornaki
gyujtogató leányt akartak a s.-egerszegi kir.
dig már nagyon keresnek bennünket. Ugyan-aion UTOn haladtunk. Al erdő kösepén lehettünk már, midún beszélgetésünket károgás és galamb bugás zavarta meg.
A hang után indulván, nem sokára láttak, hogy egy szerelmeskedő galamb párt az ülyv zavart szét s a hímet elragadta s a másikat már megölte.
Janka fájdalmában és részvétében sírt; —- hisz a női szivek oly érzékenyek mindenki iránt; — én egy pillanat alatt a fán termettem s a remegő galambot megfogván Jankánakadtam, kinek arczán fájdalmas mosoly vonult végig, mert hihetőleg eszébe jutott a osigány leány jóslata.
— Köszönöm uram, igy szólt, hogy meg
mentette ezen ártatlan állatot a mondja meg
mivel szolgáljsm meg? Nem tudom máskép
meghálálni szívességét mással, mint csak egy
baráti kézsroritással. Fogadja ezen baráti kél--
•zoritást köszönetem nyilvánításául.
Ekkor megfogta kesémet s azt barátságo aao megszorította.
Nem tudom el feledni azt soha, hogy mily delejes hőség ömlött el égési testemen, el mondani képes nem vagyok. Azt az érzést, azt a kéjt, mit ezen kézszoritáa bennem ébresztett szavakkal kifejezni nem lehet. Oh csak el ne hidegültél volna te kedvei kis kéa.
Ekkor Pista bátyám könnyet törült ki sseméből, mi álul as elbeszélés nébáiiy perezre megszakadt. Egyet sóhajtott s aa elbeszélést igy folyUtU:
Tovább haladva alig hogy a kertbe értünk, kaczaj ütötte meg falunkét, mely, mint mindjárt rájöttünk a sétáló vendégektől ssármaahatott. Sejtelmünk nem caalt. Efy úrhölgy, Janka nagy nénje — jött elénk.
— Ah ! azt gondoltuk, hogy már el is vesz
tek — monda gúnyos kaczajja! s meglátazott
rajta, hogy nem találja helyesnek, ha egy sae-
gény legátus egy bárónővel társalog, — már
embereket akartunk önök mán küldeni; — no
csakhogy itthon vannak, menjünk be. már nem
sokára kezdődik a tánca, — ah de hol vette
Jankám aat a kis galambot

törvényszék, mint rögtöui itéH biroság elé álli-Uni, de mivel a 20 évet még nem haladu meg, ez sem tSrtént meg, hanem a rendes bíróságnak áudatotl
— El jeQy»** Tatarek Lajos
szenUi urod erdész ur jegyet váltott a köztiaz
telet- és kösbecsülésben álló W o 1 f f F r i-
e y e s keszthelyi uradalmi titkár s levéltár-
nok urnák müveit és kedves leányával Irma
v a I — Megbízható forrás alapján jelezhet
jük, hogy az esküvő, jóvó 1878-ik év május
havában Urtatik.
- Zala Egeriiegről írják nekünk:
Folyó hó 12-én hétfon eete, mintegy 7 óra táj
ban a vár stól nyugotra, több órányi távolság.
ban fekvő .Örzeehegyen" tüs támadt. A. ott
lakók az esetet ugy adják elő, hogy az első
ház, a mely kigyuladt, istállója bevolt zárva,
illetve a gyújtó belülről kötelekkel jol bekö
tötte, hogy a bent levő 3 darab szarvas marhát
ne lehessen megmenteni. Czélt is ért; ■»'« •
több oldalról lángba borult ház, mely elég
gyorsan égett, hoiiáférhetlen vala és igy min
den erőmegfeszités mellett is a szarvasmarhák
bent égtek, sót bitonyulan kutforrásból azt
ii hallani, hogy egy meghalt ember is bent
égett A népség s tüzet oltvs, hsllották, hogy
valaki a hegyről lefelé fut, de azt nem is gya
nították, hogy Un az legyen a gyujtogató és
igy nem is üldözték és még nem is tudják,
hogy ki volt sz illető gyújtó. Mi láttuk maga
sabb helyekről a tüzet, a tűzoltók összejöttek,
de fájdalom, mert » városnak nincs annyi be
látása, hogy a tűzoltóknak lovakat vennének
és máshonnan lovak nem érkeztek, tehát itt
hon kell.lt maradniok. — Azért íoksn van
nak vámsunkban, akik rósz néven veszik,
hogy a tütoltók még azon helységekbe sem
mennek el a hol fizetnek nekik; de es nem ve
hető rósz néven, mert igaza van Kováts Károly
ügyvéd, főparancsnok urnák, a midőn azt
mondja: .nem azért vannak a tusoltok, hogy
maguk vonják a fecskendőt és egyéb kocsikat,
hogy a helyszínéhez érve fáradtan, ott sem
mit sem tehessenek, hanem, hogy ott szorgal
masan dolgozzanak." És exért, dacaira annak,
hogy szép hírnevük ran » z. egerszegi tűzol
tóknak, mindig hátra fog maradni addig, mig
a város nekik lovakat nem vess.
-- Zala-Bgerneg ólai utciája végén, egy gondos házi asszony, csütörtökön f. hó 15-én, cselédjét felküldte a padlásra aion meg-bizással, hogy azt hozza egy kissé rendbe. Kis várlatr* reá, nagy rémülettel hoz a kezében egy gyújtó azért, alt asszonyának átadta éa azt mondta, hogy a saéna között ulálu. A gyújtó szer egv fenyőfa dobozból állott-, a doboz uplóval volt megtömve, a upló középen át volt furva és od» egy kóczba tekert gyufa volt bele dugva. A tapló és a dobói fala kost szin:éo köröskórül kóczba tekert gyufik vol-Uk sürüen be!e illesztve. Igy a doboz hátára volt fektetve, hogy ha valaki reá lép, ngy bizonyosan meg fog gyulladni. E dobos minden-
Janka megrázkódott.
— Egy egész kalaudunk volt. A mint as
erdőben járkáltunk egy karvalyt láttunk, mely
egy sserelmeskedő galambpárta csapott le; a
hímet megölte s már már a nő is hasonló sorsrs
jut, hs Tólhkuthy ur az ádáz karvalytól meg
nem szabadítja. Ó azuUn nekem adu s ro^g is
fogom tartani, ápolom szegénykét; de ni még
most is hogyan remeg.
— Ez szép, monda Janka nagy nénje
hozsám fordulva, — látom, hogy szedeti az ál
latokat s e kis madárkát nem hagyta elveszni;
köszönetet kell mond*ooiu önnek lovagiassá-
gáért. Koszönöm uram. koszönöm. De most
menjünk; mert már tudom nyugtalanul várják
Jankái s úgyszintén önt is, mert azt beszélik,
hogy önnek kell a magyar magányt eljárni
mert miot mondják ön szépen tudja azt tán-
czolni.
II.
Elmúlott a táncz. Jankával sokat tánctól. tam. Oly boldog voltam, mikor ast a plasticai szépségű termetét átkarolhattam.
Este a kertbe mentem, hogy mámoromat kiűzzem s gondolkozásaimnak szabad menetet engedjek, gondolkozhassam szerelmem Urgyáról 8 hogy kalandozzam a jövőben.
Szép holdvilágos éj volt. Az ég azúr kék palástján ragyogtak azok a fényes csillagok, melyek oly ábrándos gondolatokat keltenek fel a szerelmes ifjú ssivbeo. Lanyha szellő fujdo-gált, mind meg annyi sephirek s elhozták magukkal a virágok édes illatát, mi még jobban elábránditott. Fejem xaédült; eszméletemet kezd-tem veszteni s leültein egy közeli padra, hogy magamhoz jöjjek. Oly jól esett a leülés, ismét magamhoz tértem. Felnéztem az égre, szemléltem azokat az igen fényes caillagokat, melyekről aztmondják, hogy mindeneknek van egy smigu fenn tündöklik, sddig az illető él. Néstem vizsgáltam őket s elgondoltam, melyik lehet az éa üdvösségem csillaga- Egy kis igénytelen csillagot választotum ki magaméul a gonczölszekere mellett. Késtem, hogy hogyan féuylik, de alig volt valami kis fénye. Elgondoltam, hogy éle-

kinok mnuiutótt és minden házban majdnem,
motozás tartatott a padláson, ha v.ljon ulál
nak e még máshol is ilyent, azonban több he
Íven nem ulálutott. .
— lelhivát. A n. kanizsai korcsolyázó
egylet f. hó 25 én délután 4 órakor a Szarvas
szálloda 15-ik számú helyiségében, alakuló koz-
(rvülést Urund, — mely alkalommal felhívom
mindazokat, kik az egylet keblébe lépni ki
vannak, — miszerint f. évi deczember l-ig ná
lam jelentkezni aziveakedjenek. N. Kanizsa,
1877 november hó. Gótony Sándor titkár.
— Molnár György országosan ismert
jeles művészünk, Shakespeare és Moliere nagy
alakjainak kitűnő ssemélyesitője Nagy-Kani
zsán nov. 27-én kezdi meg vendégszereplését;
midőn hazafiui őrömmel üdvözöljük körünk
ben t. közönségünknek azon kedvea hírrel is
szolgálhatunk, bogy a jeles férfiú tollából la
punk jövő számában „Lear Király ma-
gvarázaU" czimü tanulmányát közölni fogjuk.
Isten hozza körünkbe!
— Megyénk főispánja móltóságos Ur
menyi József ur, folyó hó 16 án Csáktornyán
utazván keresztül, szokott buzgósággal látó
gatu meg Tsáktornya összes iskoláit. A tan-
ugygyel foglalkozóknak nagy örömükre szol
gáit az, hogy ó méltósága delolílt 9 órától 12-ig,
és délután 2 órától 51/, óráig időzött az iskolák
ban. Leereszkedve a gyermekek felfogásáhos
vizsgált o méltósága minden osttályban, majd
minden tárgyból és több alkalommal nyílva
nitotu megelégedését a közs. iskolák unitó
inak azon szép eredmény fölött, a melyet a
magyar nyelvben unulóikkal elértek.

— Crícsery magyar zeuetársulaU is
mét Csáktornyára érkezett. A közönség szíve
sen togadu őket és szép összeggel jutalmazU
első fellépésük alkalmával ügyes játékukat. —
Kívánatos ■ olna, hogy ha egyszer immár békét
hagynának nekik azok a jó urak !
— Gyásxhir. A még oly fiául s tehet
séges ügyvéd Háry Sándor, nov. 17 én reggel
1 órakor meghalt hagymás ban. Ugy halljuk,
hogy a f. é. október 18 án történt olábani rop-
pánt tüz alkalmával sokat dolgozott és nagyon
izzadott, mire meghflté magát és ennek áldo
zata. A családi gyászjelentés igy szól: NsgY
Fióra és fia Dezsó ugy ösv. Háry Antalné ssül.
Balássy Klára. Háry Péter, Háry József, Háry
István, Háry Flóra férj. Nagy Sándorné sse-
morodott szívvel jelentik felejthetetlen szeretett
férj-, illetve atyja, fia és test verőknek Háry
Sándor ügyvédnek , élte 32-ik, boldog házas
aágának 3-ik évében 1877. évi november hó
17-ik napján reggeli 3'/| órakor hagymásban
történt gyászos kimullát. A boldogultnak hűlt
tetemei f. november hó 18 án d. u. i órakor
asenteltettek be és a sala-egerssegi sír
kertbe örök nyugalomra tétettek ; as engesztelő
szent miseáldozat p«>dig folyó hó 19 éa reggeli
8 órakor a zala-egerszegi plébánia-templom
ban a Mindeohalónak bemuUtUttott. Áldás és
béke poraira ! !
tem is ilyen, nem vár rá semmi öröm ; szomorú és kietlen sz, mint milyen a puszta homok si-vaUg. Da csillagom mellett volt egy fényes, ta lálgattain, kié lehet ez. — végre azon meggyőzedén kelt tel bennem, hogy az Jankáé, a kedves méretett lényé.
Ábrándjaimból egy rahasuttogás rázott fel • a mint a holdvilágnál kivettem, Janka volt. Istenem mily szép volt ő. A hold oly áb ráodnnan szerelmesen vetette haltvaoy sugarait arru a szép madonna arezra, mely örökre szivembe van vésve, mely oly hun kifejezte a lé> lek szép tulsjdonait. A fehér ruhához ugy illett az a tekete haj, mely gyűrűkben hullámzott le szép vállaira. Olyan voit ó mint a mesék királynéja Tündér Ilona. Elmerengtem rsju; szememet folyvást rá szegeztem. Janka hozzám érve igy szóllitutl meg :
— Ugysn Tóthkuihy ur, mit keres itt.
A házban mar mindenki alaaik, csak a férfiak
kiknek daloiása ide hallaUsik, vannak még
fenn, mért nem mulat ön is, miért oly szomorú,
legyen vig mint egy férfinak kell lenni.
— Hagyja el bárónő, én már nem lehetek
többé vig, nem lehetek máa mint szomorú; en
g*m a mutatás nem vidít fel, le vagyok han
golva, a bu rág kebelemben, mely tudom
sirbs visz.
— Ugyan ne ábrándozzék; illik ez önhöz,
ugy tesz mint egy szerelmes vén kisaaasony.
Miért oly ssomoruV mondja raeg.
— Nem lehet, ne bántaa kérem as égre
szivemet.
Ejnye — ingerkedett tovább — hát szive fáj ?
— Igen — igen.
— Hát aztán kiért táj ?
— Astnem mondhatom meg, as caak szi
vem titka.
— De én kérem, mondja meg.
— Bárónő, mivel olyan ssépen kér, ugy
megmondom. Szivem fáj, — fáj önért Janka,
szeretem ugy, mint caak szeretni lehet. Csere
tek reménytelenül. Oh válaazolj, nyugtasd meg
szivemet, hogy nem epedek e reménytelenül.
Oh szólj, mert feleleted, igenló válaszod az égbe


— Xehner VUntot uj regéiiycsznio-
kában Féval Pálnak .Az ördög fia- regényé-
bil a 8 dik füset megjeleni. Ara 25 kr.
— Vf tenemü. Tsborsr.ky és Parscb '
arak zeneműkor •»' sdó«.;b3n Budapetten mSg.
ielent .Herz DameJ puika-trancaise, zongorán
szerzé ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 50 kr.
— Alsó-LendváróL írják nekünk,
hogy a köztiszteletben illntt Traviczky Hedvig
kisasszony nor. 17-én éjfélkor 2 napi rohamot
ssiTgorcs következtében meghslt, temetése rs.
sárnap nsgy részvéttel történt. Béke és áldsi
lengjen porain!
— Kia-komáromi nov. 19 iki Katalin
vásáron fordult elő 196 eladáai eset. Forgalom
10,373 frt, legdrágább két ükör Takáts Igutoi
galambuki lakos tulajdona volt; eladta 05U
frton Fuchs Jánosnak Kőszegre. Általában
véve a vásár nagyon szegény volt, sem a libo.
jószágnál igy a más iparczikknél sem lehetett
élénkséget észlelni, bárha a téli idő itt van, meg
kérdezik a meleg ruha hollétét, mégsem lehetett
e téren sem nsgyobb lendületet észlelni, mit u
snnsk lehetett tulajdonitni, bogy a msgUvO
barmok vevője nem lévén, a forgalomban legDt
gyobb péns hiány észlelheti?.
— Háború* hirek (nov. 18.) Osman
pasa visszautasította a capitulatiót, kijelentvén,
hogy még nem tett meg mindent, amit becsü
léte éa lelkiismerete parancsol. — A dagbea.
tani felkelés mindinkább komolysbb alakot
ölt. — (nov. 19.) Antivarit a montenegróiat
rohammal bevették. — Karsvára eleseit.
— HOvid hirek. Mudrony Soma Szig
ligeti Ferikével jegyet váltott. — Kőrösbányáo
s román lelkész egyszersmit járásbiróssgi dij
nok. — Az élelmi czikkek rohamosan esnek alá.
— A .Magyarország és a nagy világ", ugy •
.Vasárnapi újság' gróf Károlyi György ard-
képét köslé. — Naazluhácz nem volt öngyil
kos. — Bukarest vidékén nagyban terjed t
marhavész. — Verhovay Gyula felségsértétj
perbe fogatott. — Mezei Balás békési aljárss-
biró tőbe lőtte magát a hivatalban. — Hugó
Károly Milanóban meghall.
Színészet.
Nov. 17-én : .Trap«santi aercKegofl" vig nP* rstte kftrfljt ssÍQr« as«pa>ámii kAiSniig »15tt. Át apródok inekit kivite sik«rült •lőadás roit.
Nor I8-án: .Bndsrir bovíiol. 1849-beo-Vakot Imrén«k e kdltSi n7«lr«n fl hasltias easmik-bea K/agdag tii^p dftrabja adatott «ió kielágiio siker r»t. KftsöOtAf tObb ia UoRtett volna ; s kar>Kt megtelt
NOT. 19 en .lereUOk Tolna ha Vöroimsrtjuk ■sOJetémapján az & darabj* rstetett TOIDS «lű SÍ .ángoloun* helyett, mellet már ssánjUiaosKOr Utott közönségünk. Aag«ní«ld ZiigmODt1 ur bfivéwct: mutatráDjai derült hangulatot idezsu elS. Koifta-•ei kevéa
Sümegben nov 17-Sn Hfcfa«i Jenő MÍatini' UU álul adatott: .Ssép molnárDo' írták Mell«Wil« £< Doveréit* fordította Somolki. Et»n Tigiáték eifca rillL Németh Bandi (Uarquis) meglátasit rajt 1 C!' korlott asinéaz, teljos áthalotulKgaJ jittaik akker u midoa n«m beatet *a es igy van beiy«s«al Hitt* i.Jean) «SSf ftpben koztetssea! aratott. Deuiae o»lsira»
rsgad örömömbe; — oh válaszolj, mondj igsst vagy nemet, ugy legalább tudom, hogy hiába minden.
Janka rám nézett s én tovább folyuttsm panaszomst.
- Válaszolj oh Jankám, mond. hogv
nem és igy legalább tudom nem sokárs lenn
fogok pihenni a föld ölelő karjai közölt. Oh
kérlnk mindenre, mond szerelsz e?
- Igen, válaesolá Janka alig értheti
rmngon. Felemelt és karjaival átölelt.
Hl.
Mily boldog volum e pillanatban, mily kedvező színben láttam magam előtt feltárulni a jövő kétes homályát; mily szép és boldog jövendőt jósolUm ki abból, ast nem lehetne d mondani. Nincs szó, mely képes volna oly «•-pen el mondani azokat az ábrándos képeket melyeket a boldog szerelem öntu d .iában szerelmes ssiveni elétn* rajzolt. Oh miért van. ugy rendelve a na?» mindenségbon, hogy mindennek el kell muls"' hogy semmi sem állsndó ? Minden múlandó. A végzet, a természet rendje, szsbálya ugy kívánja. Miért múlt el as a pillanat is. miért nem unott örökké, hogy folyvást a menyben élte"1 volna. Mily boldog lettem volna akki.r. mi'? tziveaen válUm meg a lélek eme burkolatától, bney lelkem szerelmemmel röpült volna am» jobbhazába, hol minden örök, minden állandó. hol ninca fájdalom, szenvedés, hol Wulsl;sk egymást azok, kik a földön szerelték egymá^ desz önkény által elválasztanak.egymásto', ott szabad egymiaaal egyeattlniök s ott bodogt* lesznek örökön örökké.
De sajnos! Misem állandó. E peresnek » elkeltett múlnia; cssk akkor éreztem azt. hogy mily édes a szerelem, mikor elkellett válnom « szeretett lénytől. Mily sokst szenvedtem, mi>7 snká éreztem arcsomon az első szerelem lángoló és szenvedélyes első csókját, mily >°k* időztek nála gondolatim, as s képzelem bstár»> felülmúlja.
(FoljUtása kűv.)
l'.i
■r»* o o ©■ o- t
W ~.. 1'*1 ^ " **
ttXKKK*KKKKKKKKXXKKXKKKKKX**KKKKN
5 si»:! ;• 9 "SS!

! 111 lil.l l( /All.MOM) OZVK6YK ;
' ; köny ^kiadóhivatala-, k ü n y T- és k&nyumdájaban Szegeden
^ujubban mt-^jttjeiiluk ét kaphatók a küvetki-to müvek:
rn S-g— P-izfí^^ ^5 °"i= í*|. E-"5 i.? S^ 1 ; leKujubbaii nn-cjnlenlok éa kaphatók a kovetkc-to mftvek: ',

SltPHipíl -ISg ilHgl iSzeiredi Képes Naptári
•• * 1 ta ?3 " J* ^ Ü I oooöooJS.*—• , Et r _a_T_^. L V _y _M_ JL -
Síííi
Az 1878-iki közönséges évre
23O ^3CUCJ J3 ^3 1 tíí Ek n v l^ CL i**a
Knpbati'i miiidt-ii hasai ktinyvárueoál és kiinrvkiitdDél
II.'ír mily értaklődéi- '■■ eilamlréiben rí.i,..oli e naplár 1877 Ikl harmadik évntlyaaa, tanmitja aann ktl-
iiilmeny. Ixigy ■ kiailnit 20.000 példány taljeita elfagyoti A naptár kepekpan ugy mim aioveg-
ben tartrlalaaiabb ■:■• kiáll,ii.a lakkal oamalabb >■ 1877 ik l.i.,l,
í-íl
Se-l fr2 _ E-i e.
A naptár ára fsuk :t(> kr. Az 1878-ik évi .Szegedi Képes Naptár" tartalma:
■ o> ot M o»« 01 —-
12. NC))(lalok. T> uj, a nép ajkáD <Slü népdal.
ül. Arlomnk.H képp«l.
14. A nii-'tcrniérWkokról.
In. MuRjitr éa Erdíljhonl őrsi. vksárok.
16. Illeti írtettté.
17. A Hícgpill klr. türvényHzék, klr.
UgyÍHiHi'.K éH klr. jkráNblók Hzemé'lyzete.
1H. A BZCR. gyakorló köz valamint a kötés vhltú-HK) vódrk tlívsors.
Hl. Szeded NZ»1). klr varox eKlRZHlgOgyl személy/étének névjegyzéke. Urvo-aok. aebéaiek állaturvuauk gyógyaaeré atnk éa BcUléatnök.
20. Bélyeg-mutató.
! «4
B © r* •
E-3 5'S
1. A rölBÍRpN uralkodóhkz. ■2. Évi napUr.
3. Naplkrl rC'HX.
4. NreKfid H/.al). kir. vttrox koztörv^nj-
hat.isiij'iiiak INI(TI«P1Ó1«« bliotxkgl Ujlk éjék
Akeletlliítlioru.ii képpel.
A türük kiildöltHég Szegeden.
A hullHiiiNirlmn. HHJE. Németből.
A klneHkeretiö. Tréfás kiilteraény. Ü.A
Ihaciiuh Inl.
TlgrlHvailáHzat elerkuttal. 1 képpel. Szegedtől lludapeHtlg. Egy kéjutaaáa élménvni. A fiildrengés. Népaieril tnrmésiettani
iaroertetéa.
Nyújtsunk kezet a
375,000 birodalmi mark vagy 218,750 forint
fSnyereméujt nyújt k*d< >ifí «*(-th«n ■ lt|ijabb niy ^taikliartt láa, m*lj a !»•.([•* ktmkiy iltul j..vAhig)v» ,^ hi»tontva vitn
Keeti uj tei-vaset «|f>nyn «tib«u áll, hnKy n^hiín; hAnnp le folyida »latt 7 ■orioláiUu 46.200 r.yor.TH-dynwk «.kf«llen kim.r ioj«j ftlá kell knrHlDle, knctük (-i«tl«Koa 375,000 biro<Ulmi n>Rr-kct Tftfy 218,790 forintnyi fííüyerMiUnjíiijel oeitrák ért^kb. t,, réi«l*)t pedig :
Maiyar lro<alMll>rtéa«t dlébéjban („íp.iprll
alJUd.áfl. irta r«rn6uiy Tudd fíígyon tanár A pi>l||ári iaknlák aaámara rrndiiera. k< siknnyvtll, — a kne^punudák V., VI. «■ Vll. oBalál/a atámárA an om.. uj Untervbau élői rt irodlml él IrodalomUrtanall uktaláahoi általá-noaabeveaetlaül, na ,'ratt«á(ci ▼iaaKilatukra ké-aalllo ifjaknik H leRitWidabt, lamétlesUI ■ a nagy-knxnmtén axámAra irt n,A. Ara fllave 60 kr
Sitfadl giakioaklayv lrt« Rí a i nini K...„
CRálaeu Uiiáll<MaK riiiiid«n utámáat kialrra M^r-kciatett lii.i kr.MV.il mily KKK) fú.ín uta<ita>t &* haainoa tudoivuUt tartalmas, aiáalom a t. baeal Kaidul^xonynk figyelmébe. Ara diflie* aain-uvnmalu l>"rn.'kl,n kotvc 2 fri A aiáailllk ki adáa Itgkjielebb karul ki aa|ló alól
A kánya* vetylaaa Franké 1. után
1 nyerem, á m. 1 nyaram, á m. 1 nyaram, á m. 1 nyaram, á m. 1 nyelem, á m. 1 nyaram, á m. 1 nyerem, á m. 8 nyaram, á m. '•1 nyaram, á m. B oyerera. á m. 7 nyerem, á ni.
1 nyer. á m.
98 nyer. t m.
3 nyer á m.
37 nyer. í m
6S nyer. i m.
í<>0 nyer. á m.
4.10 nyer. á m.
621 nyer. á m
70< nyer. á in.
25695 nyer. á m.
Blb. tervaaerdleg liival
290,000 129 000 80 O00 80 000 90 000 40000 36,000 30,000 29.000 20000 15,000
12,000
10 000
8000
9000
4000
2400
1200
900
290
138
.1I1
maRrarita K « in j á th y ü y Q r g y. Polgári oS-iak'ilák, lanitAkepPKdék éa mfiTpIt Kaadanaaonyok asámára. Ara cli«R«i horu^klia ffiava 1 frt.
St»|td viraa tlriéattt {pályanyertea m(l), irta Varga l'ir«nfi. I. ktttat. \ IfKrégilib ido tol a lir.ik In^laláiis Ara fnive 2 írt 90 kr. LMr.kn.<.,!.■„ 3 frl 29 kr.
Háraat kardal él két kedvelt népfalffiér, da
lárd&k BKamára ní'Kyi atiaugra «n>rk..aííó ÉB á'irta
K o t h K n d r a, a Meged! dalárda karmestere.
- Ara 80 kr. (495 U—8)
A nyereményktsorBOláaok tervaaerdleg liivalaloBau batiroBválc.
A legkOaelabb! HUH aa álam álul biatoiilolt nyerenirny
buaaa pane-klaoraoláa klvatalaaaa vaa njafállapltva. •'■
I agéaa eredeti lorajegynek ára caak 0 márka ragy 3 frt 50 kr o. órt
1 «1 . . . . 8 . . 1 . Jft . . .
1 negy«.t . . , . l'|, . . — . 90 „ „ „
Valamennyi mfgblnás ai aiaita alillfH baklIMlt, vagy
•Mta-ntalvaay nwllatt aiaaaal ea a l~g»>c)<,i,>> e.,,„i(|«l ...k..
anltellk, mindenki magái ai állam caim.rível elláloll aridlll aars lejyet kapván tKlllnk k-.íli.r
A iiiagrendelesnklirt a mígkivánlaKi lili.l.ln. l.rvor.rl.k dij nelklll mellekaltelnok. mind..ii Imaái után pedig faliac.ld.,. nelkQI küldjük r*B«tr«v,',,„kn,.h a liiiaUloa huaáai |ugya«kiit
A njeram4nyak kiflzeteee miiidankor puntonan aa AllaatJÓI ÜliM niaUttt tSrténlk B akár kOsvotlen uiegkuldea vaity kivánuti rt erdekeltjeinknek Auaatrla miudfii nagyobb picaain fenuállú n**r, kntU.|p..ink állal keatieaillellietik.
Vállalatunknak minilenknr keitveaftt a aaPrencae. lak máa
lakJatélyaa ayereaény kliltt |yakr» ai Hal nayeTMéayikaek
urTendven aa, melyek aa /-nlekelt-knek kUavelleii fiaflleltck ki
Aa Ily a taaaillárdaba alapaa uyiigró rállalalnál, ellMilit l'atólag mindenatt biatun>á|(iial a InKAU'ukebli rASBvételre aiáinit liatván. kéretik, már a kiteli baráa alatt ll minden me^iráil
•lati MIM, de miiidi.ii«B'tre t M aoveaibar 311 lka eistt klivelle-all alnlirolt haukbíihoi ime^ni
K a u f 111 a 11 íi & Simon, bank és váltó Üzlet Hamburgban,
beváBárláaa éa aladiaa mindeonpmll álUinkfttvények-, vaantl r«<SE-ványt-k- it kftlcettn>ioraji>R7«-kiiek.
U. I. KttBaOnetilnkft frjeare ki eaennfl aa irántunk eddig
tanuBllott blaalomárt : felkérjük aa uj k!n»n<iláBnáli renarélelri1.
(TilBrpkTéBlInk eaentul ia oda lrányuland mindenkor pontoa á« nzt-
lárd aaolgálat által tiaatell erdekolljeiuk leijei megelcgedeiet ki
érdemelni. Koatebbick.
489 II 4-4)
Utantaté kántorkiayv, irta Fekete Fr-
IIICI, >.«4..d-,l.,',v4r<l.i kinl.ir ; e negyedik kiadáit bövilatte •■• lr>uiri«i(y«kkel ellál'a 8o li I y • Aulai csongrádi frl 'ii.klí.. Ara 9 frl 90 kr.
VKXXKKXXXXXXKXXXXKKXXXXXK*KXX*XX>
l)r. Handler Mór
orvos-, sebésztudor-, szülész-is szemész,
fit gyökeresen fényes és tartós siker biztosílaftK mellett míudennemft
titkos bctogsó^eket
1) ai ünfertózéHnek minden kovetkotményeit,úgymint: mag n^m I é H e k t t,
az Ingerlékeny gyeugeHéget, az ondófolyáHt, killönÖNen a
tclictctlcnsógct (elgyengiilt férfteröt):
2) hngyrHÖrulyáiiokat (méR oly idillieket is,) a nemzörérizek bujakóros fekéljrelt ét
máttodreildu hujakórt miudeu alakjaiban éa elcnutitáaiúuHn ;
3) hugycHÓHzlikniéHeket;
4) friaa és idilli tiyáki'olyáeokat nőknél, az ugynevecott fehérfolyást, és at onnan eradö
f)) bérklutíseket; (409 36—60)
(il a húgyhólyag betegségeit éa miiidennemfl vizelési nehézségeket. Knndel naponként: délelőtt 10 órától l-ig, délután :! órától 5 ig éa estve 7 órától 8-ig. Lakik: Pesten, belváros. Kigyo-utcza 2-ik sz&m, a Kígyó- és Városhiz-utcza
sarkán. (Holtenbiller-félc házban) I. emelet, bemenet a lépcsőn. Dtjjal ellátott levelekre azonnal vilaitz adatik én a gyógyszerek megkOldetnek


s s ?
i=1ií 5 llflíf :|f! \l\* *$

Luhi Marelt-forrás Magyaroszáig Beregmegye
t e r m é n j e.
Orvosi tekintélyeink e*íu áariiiyvizet réssiat még edd>< ■•hol elS nem fordult alkatrérafknél, ré-«int ezek stereneaéi Au»-tateléoél fogva kivá.l<'i hatásosak ismertek el, fM*g mert gyengébb •renBavUrtali-inban, dt- gazdagabb fáiig kütntt axéniavliao, «ala-mennyi eddig Uraert ■ KÍkrleges átvány vizeknél i, mit a saaliad u£n»av csekélyebb jt-leulétu megóvja a lrf>t*g-et a kár-n «5t ve-Stedelmts ixKatántáatol sildig * fél')? kStíítt *x^ti*ar gazdagaága a (ryúgyhatájtu JÜkairr-r-ek, K beteg itsu<-+i.fkut> va'i'i iryor* é* túslo* tVUtt^l v«»kutli. Esuii ti lUj.lm .sálnak kS«zf>iitirti a Margit-fór^ «m kivalu «|..Uy«t ia. hogy * l>ul a S«lt«rsi, 6ttcfceaterti. 6iMthíkU. Radeili Vwky. Wt ha*.->n1<t &z*l>»d ,*ci.-startalomban gazdagabb ásvaiivTizek tüdi~vérzé«*kii*l a-m alkalmasiiMlúk. a Lubi .MarEit'-foiTá*-vix a l*ri<trék»uyabb baUs melU-ti folyván baúiitltatik. HagyktvtsMlyif báíiUlmaknil Litliiuiti-Urtalmft miatt sikerrel alkalmazható. — Éten állításokat onrufci t. kin tejek bizouyíaiai igazolták, .nrlypk bárkmek knáus.-^^ra kcMurj;-gel megküldenek. A LlW .MarfU-farrat víz nagy BÍK<-m-l »l-kalmaztatík miudeuuemK titf-. léjiőaiervi gyoatr-, bél-, ta§y-b*l>t0bÍBtalBakaá! kiváló laúxuntk bizonyult tfj eWálaaztúok-n*l én borsavat uation tartalmánál fogva m uE száj TI i fogak cun -serraiásnál ii.
Borral h*S7nilva a leg^géaxaíjte^bh és legkelleine-
»ebb iul. A forrás-tclügffrt&aég.
Kiiirólagoe főraktár ÉDE8KUTY X-.
m. k udrari ásranyvis-sailli tónál Budafieaten
Kapható a főváros valamint a vidéki sryógytHrak é* kbfm i4*.r> 1(> —12)
Főnyeremény
■i-sftieg
375.O00 miirk
A nyereményekért
kezeskedik a 7 it 1 1 a ni
Szerencse lenté s
Meghívás a Hamburg állam által biztosított nagy pénz kisorsolas
n y e r c ni ó n y - e s é 1 y e i n
\«lii rei-ivt-ti-lri-, mrlt rkbrn
8 m. Hói na ó,r tán
fölül okvetlen nyeretik.
Xy.r™í»yíi ««n ,-löiiyni pém-ki.orsol.Ml.k. mclv |,„. Kenilíg <-».«k «6.5i«> luriji'gyből ül. » klSTelkra.-.k : t i. I aye
rway nm.i 375 000 márka, kalfinl-? 250 000 125 000
80.00G 60 000.50 000 40.000. 36 000. |g.„
5.000 IP-,-, 20.000 „ I5.00Q 24,.,, 12 000 ea 10 000 31 ■ >-

4 000 3000 es 2507 206
2400. 20'«J I5'». 12'HJ ei !■/.*.. 1364 5>>o
es
94. 25u. 28 67 55. k4t>
5'!. 2'«. 175. I5U, 138. 124 ei 1*1 15 839
htiotoi fokiak. ÍI
n«p »1«K bét_o«l»lyban ikveil
At élni nyerem^DjrhaEÚ ISD
folyó evi deczember 12 es 13
ill»pit»ti>« m-e .■» f:.|,„.
egy egész eredeti sorsjegy csak 3 frt 40 kr. egy fél eredeti sorsjegy csak I frt 70 kr. egy negyed eredeti sorsjegy csak 82 ktba.
kerül. Ezen. az állam állni t >-..* lőtt eredeti «..r*jegy. k <í.ew pedig tiltott ígérvények) a« üMxtiK bérmPBWM bekald««e. y*Ky poaUelilej' mellet: még » UgtivoUbbi vidikekrt u «xrtkk]d«n.k klUlfttn.
kfiadeD érdekeli, «redvt sorajefye mellett tCli>m *x ilUm tiimertlel ellátott eredeti jitíktertet díj nélkül kapj« ai| »»!«■ tuiat bozie ulio > liiv»t»l„, nyeremény j-gj-iík-t minden irlu.'.l-lltii nélkül.
A ayeremenypéazei; kifizetése és megt&liLesc
iltmlam közvetlenül eu,k;>xMtetik a rttH(v«v."khíif puuto*aii r* a
legs*ifíorubb titoktartáj melet.
gy Birmily megrendeléí «?y egysr-e-rö poatautalvájjvuii ?aer
ajánlott lerélben tfhelí.
Forduljonk tel.it meffrnnfií-léiteinríkel biiklomteljrseu a Lu-
sáa köídiége miatt dalin bankliiabux.
Sámuel Hekscher senr.,
bankár ..s vihi, Uila Hiakmrgbai ,-i'.«7 II l —"•»

Üzlet-megnyitás.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönségnek tisztelet telje ^11 jelenteni, hogy helyben egy mgyváUtztékU
arany-, ezüst- és ékszcr-rakíárí
Ronenbers i's Wellisrb urak házában
» ,. .A K A N V K ■> K I) S A" á t e I 1 e n é b e 11
megnyitottam,
minélfogta a u. é. közönségnek becses megbízásit kérním. 1S77. nov. hartban.
Helfy A.
aranyműves és ékszerész Bécsből.
Megrendelések
minden e szakba vágó munkákra, úgymint javítások, ezüst- i és aranyozások a legolcsóbb és legpontosabban készítetnek >-l.
Avult itrnny, elült, fluztr él gyöngyfilttr a Ugmagatalib .iron;
iMk (MA 2 — 6) j
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tenyesz sertés eladás.
Az üszöghi uradalomhoz tartat szigetvári (Somogy-megye) vasúti állomástól egy óra távolságra esó galambosi sertés tanyán hol az általánosan kitűnőnek ismert főher czeg kis-jenói és a szint oly .itQm'i pankotai sertés faj tisztán tenyészteni-. 7, éves nialaczuk eladatnak, — éspedig: 111 darab kan )
b30 , kocza \ .ja
4.">ii . ártány.
Az eladás a t. vevők óhajtása szerint — nagyban és kicsinyben - történik. Az ár és eladási feltételek végett ei Uíkezuctm L'szöghbcn (va>uü állomás) az uraságnál, vagy a száintartóáágnál ugyanott.
fszögh. november 15-én 1877. (507 1 — 3)
Az üszöghi uradalom. OOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO
Szövőit és gép gjerlja-belfk
faggyú-, viawc-, ceresin-, paraffin- é* «tp»rin pv^rták, ba-nyalánipák, sodort éa sxőti peirneuiii b«-i«k, egyent-t. ^ gömbölü égetőre, pamut, paaiomátiv, p«uini EH.neg, cx«*ro» axalag é» miDdeooemÓ
kötő pannikot
a legolcsóbb arert szállít (5OŐ 2 - 2)
Miílöhner Ferenc/, gyára
Ntokernuban, B' rs mellett
Min lik és árjegyzék »k ing'-rn.

Határozott óvás hamisítás ellen ! 27 éven át kipróbálva !
Dr POPP J. G.
cs. kir udvari fogon.., (Bécsbeu, Bognergasse •>.
Anaíherin-prüparalumai.
Üres fogak kitöltésére
4euk. k aatáu a t»váM>i
«• jobb wrr, mint .ir, Ptpp J 6. nd* U>f.„ Bi>fuerg*M«* Nr. '2.) f u jf á u j a, melyei mtn íijdalom núlkül beli«lyexboi odv»i fogaib*. mti; ke] «• foffbaa*^ telje»»o egyeJÜi, • * f^fakat lj
Anatlierín-szájviz
caázoi togfijdalmak ebi^in^l; ffilttlTaiBtjt adálJiKU aauak uj képtSdéaét; u ilárdltja; ■ iáidon a fogakat legtiaxtitja, a aaijuak k«i-basmálat utáo eltárulitj*
I frt 40 kr,
40 kr , « leitkitliuíbb
a ÚUÍ6 fojkO»«l «■ ni«g»k»dilyo«»a ,»go fogakat s r»fliiia «r.1«ití>e »lt»l ■■
emri friiaea«C«t
Anatherin-fogpaöta.
K*a y g
asvnkirUl a fufakiiak liúlVbrra^tCCl ^öioiíu^x a*uk g
ftkmdályott* éa a lugliaat eiú'bki. Ara 1 frl 22 kr.
Dr. Popp .1. (J nóvény-ííjjípüra.
A fogakat <<ly atej.-- ti»/titi», hugy annak naponkénti haai ualata által nemcsak a k'>s<>ttJ>^g;--it tofkC eúrolittatik, lianetn A fogak somincka ia miodiitkNlm tökéluttibOI. Ejyr dobot ári 63 kr. o. é.
Popp aromatikus fogpasztája.
Sok ev ót* a legh.ítusai'b .J » ú K * <.' r n ek fogfájá* «UeL •• a legkitűnőbb Bsertn-k vau rli.<mt.-ve A s I i j ü r e f ei a fűgak ápoli«ára ét fenurtasára. Kg_> darab ára 35 kr.
Iff* Figyelmeztetés! 'Wl
Előfordo ó LumUiúJtok kÖvítk"*tébtu bWtar Tagyok a t. ci. kSzöiiKRgei figyelmeztetni, bug; minden palar/k n óráijegj ki-Tűi ntég egy cximm^l : tHj gea én «m(li«rin prlpen tómat) elltitva, *»n, melv ery tUítsn átlát hm í viznyomiaon »
4, i I A ui i ■ * « i és a c / i in c : mamiin
Titkos betegségek
kBlöiuiifu
férfi-tehetetlenség,
tirk, h ngfet ." fo ly áao k (maró k
bák hik d
(
kíi^ b
iittk
kAroi daganatok, áá kj
k i ü t v % l k h« n.^ ,-lv ..iUlt. k U. továbbá kjnunj, l e-b P r in 1 j á .. li ú < x i ui e <i r c i fi k k hívatájbtni magvavafM nélkül a l>£k.'-'eiigéd»bt< mn.ion, buouaKeiivi Wr«k ilkalmaiita állal bámiiiatoagy on é* gjokov % g;ogyUÁ*ra találod
Sok • *.-r <Kttr*'ir«r*t-t> kigy^yuU egyén kfígzÖnA irtu két »!■!:.ttr1 «!•'■!■ ■ liíx<>|]yj:;a *'••!> gyigv reniUier áldá4»nsé|;át.
A K\"g?k'-ir}éií Ittr.-I ntj&n íi tSrténhetik. Oy^ifTsterok ki línHtra n.rgkilld«ttifk
Dr. EnMt L. Pettw. két-tas ot«» 24.
M'ftyauott kapható a hirei, mindenki számára uélkiiiöthe
le-len k&nyv : .A * önsofóly,* mely oktatást ad a nemi TÍUO-
HT-kiú', ifjnkri bUn<-kr">l t«bétetlen*égrő], (tb. ét birtOí vtAttfirt
lirtnlniM '■■•g.iyur.á.' -tt, ellen (Ára 1 frt.) Í,405 33—.''"


Csermakk eladás.
rtCXXXXXXXDCXXX XXXXXXXIXXDOOCXXXXXXXXXXX)0000000
A Sucker János
A fúkiptalani tapsonyi urodalmi tisztság 600 méter-mázsa csermakknak eladásit hirdeti, — melynek fele > Duna-Drávái vasút Nagy-Atád-Szobbi, - a másik fele» ] < déli pálya komárvirosi állomásán átvehető. (506 1 -3)
Venni szándékozók a tiszttartósági hivatalhoz Tap-sonyba intézhetik bérmentes tudakozódványaikat.
Tapsony, u. p. Neme«-Vid nov. 15. 1877.
Vincze Adolf,
tiszttartó.
harang- és
érczöntödéje
Szombathelyen kőszegi uteza 365- szám alatt
ajánlja a tisztelt közönségnek uj szerkezetű harangjait (jelen rajz szerint) akár milyen harmonikus kongassál és olyan harang ingával, hogy tetszés szerinti irányban megkongatni lehet
5 évi jótállás mellet egy-egy vám-mázsa 80 frt.
Régi harangok Támmázsánkint 50 írtjával be
váltatnak. (508 1—3) „
COpOC<XŰOOC»OCOOOOOŰXXDOCCOOOOOOOOOCXX?OOOOOd
avonasa Nagr-Kaniiaán
Wajdits József kiadó-, lap-él nyoadatoiijdonos

NAGT-KASIZSA, 1877. Wrember 2á-én.

Tizenhatodik, árfolyam.ElMwtési ár: | .7 mm . » frt. I
p
V.ráhl'i iMirírt '. kr
SYH.TTKRBKS ,..r<'iiki»t l'l kr*rt rí

ZALAI KÖZLÖNY

lap ■m«U«4Bi
acyag-i rwix»t illctg j'
kStUminj.k padit • »
knaiiboi íiérm.ntie J
iatiusdik : t
XAOrKANlZiA !
WlassKakáz. I
Bira«Dtetlw> inrsUk ;i
caak i.u.rt mnnkfttar- |.
•aktó! fog*dc«ti]Ak •]

K.tiratok iitn« kflld«to«k.
elúbb: ,Z .
"30 kr. fi««t«ndÓ.
-BOMOOTI KOZLOKT
kbM-
\ .K»i>i7>»tiiro> h<"lyli»t«í«áK»iiak. iicniLlilönbrn a ,n.-kaolz»ai kerenkedelml s iparhaak", a „B.-kaoizMl takarékpénztár", a .
neTPló erjeHület". a J»prODl krrrakedelmi a Iparkajnan n.-kanizul UlliáU»xtmá»y»« • több megyei én Táróul egyesület hliataloil én
HelÜnklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelpjiő vegyes tartalmú lap.

A váruwl tisítujltás előtt,
Nagy-Kanizsa, uovember hó 27.
A városi képviselőtestület .és a ta-ntrs rüvid idő múlva le fog mondani bat eves működéséről és a nép ujat választ.
Ezt megelőzőleg, szólni akarunk egy-rul-másról. Szükségesnek tartjuk ezt a még mlikodésbcn levő képviselő testület és ta-uacs részére ugy, mint az újból választanokra nézve, mert a mi méltánylandó és Követéére méltó van azok eddigi hat éves működésükben és maguktartásáuan, legyen ÍL felismerve, méllányolva és irány -adu példa az uj képviselők és tisztikar magatartásában.
A ki ismeri községünk anyagi és szel leim helyzetét, az tartózkodó leend mondani. u»gy élvezet, kényelem, vagy tán ha-s/uii képviselni a közönséget; intézkedni, u-iioi, kielégíteni a közkiváualmat, forrást keresői egy jobb jövőnek, szóval: eleget tenni azon töménytelen és sokoldalú teendőknek, melyek a törvények által előírva és felelőséghez vannak kötve. Í!s mind ezek-se! szemben elég felemlitésre méltó tények Uiiiak, melyek a képviselőtestület és atisz-■..ar hat éves munkálkodásából nyerték kisvasukat s mist példák méltók arra, hogy árosunk történelmének lapjaira mint kor-siertt haladás, tisztakezüség, hűség, szorga-iiiui és becsületesség legyenek irva az utókor számára, dicsőítésére a jelenlegi képvi--ei'.testület és tisztikarnak.
Isten és ember eiótt be kell ismernünk, Iwgy a Képviselőtestület és a tanácsa lefolyt bat éves uiüköiiéa alatt a legerélyeseuben \i-clte a község jogait, nem engedett azokból wmmit, sót ahol lehetett gyarapította azokat.

Belagyei keaiégébea mindig a leghelyesebb irámt követte, helyesen intézkedett s ott, hol szükségeltetett, mindig szabályrendeleteket alkotott, csakhogy tévútra ne legyen terelhető semmiféle mozzanat.
Határozatait, szabályrendeleteit kellő szigorral iparkodott érvre emelni.
A községi vagyon mint tulajdon felett a legnagyobb clóvigyázattal rendelkezett, nem csonkította azt, sót a hol,sa míbeu le betett, gyarapította.
Gondoskodott a községi utak és egyébb közlekedési eszközökről.
Fényes eredménynyel működött az iskolák szaporításában, a népnevelés fejlesztésében.
Helyesen kezelte a helyi igényeknek megfelelő piaczi, hegyi, mezei, vásári, építészeti rendőrséget.
Védte, támogatta az árra, gyámügyet.
A törvény és szabályrendeletek értelmében járt el az ipar — s a gazdák és cselédeik között i szolgálati viszonyokból keletkezett ügyekben.
Soha nem követtettek el oly kártételek, melyek akár cselekvés, akár mulasztás által szándékosan vagy vétkes gondozásból jogtalanul, illetéktelenül okoztattak volna akár az állam, akár a község megkárosítására.
Szóval: tett és elkövetett mindent, miben előnyöset, hasznosat, hazatiasságot sejtett, látott, tudott csakogy haladhasson, emelhesse a nép jólétét, megelégedését, va-gyonosodását és hazafias érzelmét.
Ily magatartás mellett szeretjük hinni, miszerint tűbb mint valószínű, hogy a jovó képviselőtestület és tisztikar ugyanazon ele- ,

nekből fog alkottatni, melyekből alkotva van a mostani.
Mindezek iészrehajlatlan és önzetlen felsorolása után kötelességszerü dolognak tartjuk, hogy a bevégzett nagy munka után és a visszalépés előtt a képviselőtestület és tiszti karnak elismerés, közbecsülés, bizalom, és köszönet szavaztassák és a fel sorolt érdemek legyenek irányadók a küszöbön álló képviselők és tisztikar összeállításában.
A most elősoioltakból még nem következik, hogy minden a maga rendén van. A lefolyt hat év oly tapasztalatok gyűjtésére adott alkalmat, melyek még mindig elég rendezni és végezni valót hagynak vissza az ujonan választandó képviselőtestületnek és tisztikarnak. Nem is lehet ez máskép, mert változtávcl a viszonyuknak annyiféle intézmény szükségessége jön létre.
A körülmények a hat év alatt feltüntettek, miszerint szükségessé vált
1. az ügykezelést szorosan a községek
rendezésére vonatkozó 1871-ik évi XVIII-
ik törvényezikk VIII. fejezete 102-133.
§§. értelméből mint .kőztegi háztartásból' szorosan megállapítani;
2. hogy a közrendészet czélszerübben
tehát újból rendszeresítessék és
3. hogy a közegészségi ügy az 1876.
évi XIV. közegészségügyi törvény ér
telmében a helyi viszonyokkal megegyezhető
módon rendeztessék.
K három nagy lontosságu teendőkben az 1. pontra nézve irányt adhat az 1871-dik évi XVIII-ik törvényezikk Viliik feje zetének terjedelmes tartalma; — a 2-ik pontra nézve leghelyesebb szervezkedési vé-leményes javaslattal szolgálhat maga a jelenlegi rendőrbivatal siemélyiete; — és a

3-ik pontra nézve legjobb irányt adhat a helyi közegészségi bizottság.
Ugy vagyunk értesülve, hogy a fennti 1. és 2. pont alatti tárgyakban a munkálatok mint véleményes javaslatok elkészülve vannak és csak megvitatásra várakoznak. Egyedül a közegészségügyi intézmény van inté-zetlenül, mint egyike a legégetőbb szükségleteknek.
Mind ezek csak tetézik az érdemeket és arra utalnak, hogy elismerést, közbecsülést és köztiszteletet nyilvánítsunk a jelenlegi képviselőtestületnek ugy, mint városunk gondos tisztikarának.
Lear király magyarázata.
lolnar Györgytől.
Hogy mcDQjire emberi é) természetes e ragy Mm Lear exposiliója a megrendítő1 tra-goediának alapjául, art a mflbirák sokféléké-pen magyarázzák. Vannak akik c«ak ugy fogadják el ai alapot, bopy mesebelinek veszik a tényt; as előadó mdvészoek nem lehet mesebeli embert drámai műtárgyának kidolgozására elfogadni; a ki Leart eldadja, ne gondoljon azzal, hogy a mflbirák Lear tragikai meg-indításában (expositio) mit látnak, mit fogad-nak el, hanem regje ugy, amint Shakespeare-tol kapja. — emberileg, drámailag, as élet valóságában ; ne kerease ast sem, bugy maga Shakespeare is hol találta meg a ténjt, melyre Lear tragoediáját építette, — az életben e, vagy mesében, — ex az előadó művészre Dem tartozik, csupán maga a műtárgy, melyet megtestesítenie kell, melvnek életet kell adnia a sainpadon, hogy ez élet, e megtestesülés a költő mülárgyáTal és magával az élettel, tehit a kettő: ugyanazon egy legyen, t. i. valósig, mely szép és igaz is.
A színésznek fantáziájával kell a műtárgyat megalkotni, melyet a költőtől aayagké-TÁHCZA
A helyzet ffflttit.
— 1877. — Att bitté »• «nb«r : eljutunk ac Agb«,
r'el i. iateni4gbe-. -£• bori jutottunk '! rOBxaMi A pokolnál "iTn i-iiiflok véghez.
Vi-got eldicsekszi : napja mint telhágott, -s kf.ctet) a félhold hagjr niegaiégjreiiiti AJ rgéM világot. —
Ki Lát a dicső fény, annyi lnlitdáanak Vfctvatárt gJümíMojte, K.oiroi, hogy É*z»k ürdöge T*H k ed fát THjenen kitOIUr!
<j*arló o^p*«ab«d«ág, mely fen»egr« Tagyik Lááikk
j gg
Tudomány «• béke velid námitiaát, MeW igaüág, élet, Áiiiúit* as érdek, mitCl boldogságot Ni-p sob' aem remeliiet. Aümu gáládul, milliók ibire], h mi marad fena rajta ? siAgyBoank fejíbeu tfv uéma kérdőjel.
V-,,;li; tart e küidét, mikor kavetfljük ilit^oMii a Tálam ?
""Új atkra önér»-t, m*iy élet h.lál k&«t Hun bátorán TfcUatt!
UjóttSo már a iuU<m a noJga bíliac««n ! l ti ULei cMÜt mi.tó hivaUaaok. ob, vagr Hu: i »mgiág minden! — — —
HONFI SAHDOIL
A frrfl is tud lg&z&n bzeretul
(Novella.)
Irta: Kompolth. (Folyutáa.)
IV. ^gj év mull el, egj kintw év, míg J»o

kit ismét látfaatt&m. Milj hosaiu idí, mily nagy kin ez egf aterető szivDek ? Jankától sü-riln kuptam leveleket, melleket Morcur, mert igy hívtuk a megszabadított galambot, bozott el b< cxám. Hogj mivel lehetett e levelek bár-nielyike iele, arról raiudenkinek tudomáaa van. Miotiegvikben laugoló szerelmét iru le i azokkal as eriékenj- szavakkal festette le előttem elhagvatotuágát, melyek ugy megindítják as emb'-ri szivet, hogy oaként^a künnvek lopód-saoak azetnébe a gvöupébb szívüut.k, továbbá, hogy naftgÁnvabaD ia inindig rám gondol, értem él ■ ca*k óikéra fofj* asnoteloi örökké szerelmét. E^JSZÓVKI levelei miu<.»Qnji*n forró szerelméről taouiikoduk. Boldog vobam, midőo Hercur szároyaival ablakomat verde*te, jelt adandó, bogy nyusa ki azt, hogy a levelet tflle átveheasam.
Kgj alkalommal Uercur ily tarul ma le-Telet hozott.
.Sseretett Pistám
A czígáüy tffáay jóslata folyvást teljesül. Mercur leveledet aayámoak adu át. Anyám megdorgált s atyám, bogy viszooyuDkoak véget vessen a Btomszéd földbirtokos fiához Ku-tassy Gedőböz akarnak erőszakolni. Jöjj bit mar. ElAtd meg, mielőtt 6 fellép kesémet megkérni, jöjj te kérd meg. Talán as ég elő fogja mosdi tani frigyünket. Vár holtig szereti hived
Janka-
Elképselbetö, mint siettem Janka stiilei-hes, hogy keiéi megnyerjem, de a mit uuk TÍsuautasitottak. Hogy is ne ?
Egy szegény papnak grófnő seje legyen ast dk képtelenségnek hitték.
Le voltam hangolva. Ssomoraan, majd* aem öntudat oéíkül mentem ki a házból. Utam

a kerten vitt kereutal, hol Jankára! talál kos
tám. Észrevette, hogy rosasul vagyok, látta
sápadt arc tómat, hogy alig tudok lábamon ál
lam. Elómbe jött s én igy szóltam hossá:
I — Janka kisasszony néhány fontos siót
akarok önnek mondani, mielőtt örökre elválnánk. Ssülei megtagadták kezét, mert egy papot kevésnek tartották b'nhüs s ugy látásik, hogy Kulassy arat jobban szeretnék férjéül látni, mint engem. Kérem felejtsen el, felejtse el eddigi vissonyunkat, számOsse emlékemet elméjéből, szeresse fit és legyen hu ahhoz, kít szülei számára férjül választottak ki. Nehéz lesz nekem lemondani ónról, kit oly forrón, oly igarán szerettem. De vigasstal majd az, bogy tudom, hogy jövendő férjét szereti, életét boldoggá teszi; mily jó lesz nekem est hallani, midőn én majd összeesve fél holtan járok as életben, hogy ön boldog. Kérem felejtsen el engem. Nem fogom Öot mint boldogtalanságom okosóját vadulni hanem áldani, bogy megrövidítette életemet, mely úgyis csak sseo védések kel van tele, hogy előidézte azt az időt, mídőo elhagyva o földet, a béke és as őrük boldogság hasájába, a menybe mehetek, hol talán ismét látni fogjuk egymást.
— Most Isten önnel örökre! tekintsen ugy, míat a kit soha nem ismert. Éljan boldogul. Nem kérek örök emlékül egyébét, mint egy barátságos bucsu késssoritást, mely majd némileg pótolni fogj* roppant veszteségemet — Isten önnel! Legyen boldog. Most elmegyek, elmegyek ugy. hogy még a ssellŐ sem hossa el ünhós emlékemet. Isten önnel.
Ekkor távosni akartam Janka, ki eddig ssótlanoi nésett a földre, kinek arczán egy gyémánt köoy gördült le, igy ssólt hossám :

István ! Ne menjen el, még csak egy szóra! VisszafordulUm. Janka nyakamba borult s sírt.
— István, emlékezsék a czigány leány jóslatára, mint teljesedett b« eddig minden ssara; — nem mondta e, hogy én hú maradok? most is mondom, hogy rajtad kívül Dóm less soha férjem, soha senkit nem fogok szeretői, mint téged, ki egyedül vagy, aki betöltötte szíremet, kiért abban a legtisztább nerc lem lángol. Sseretlek,* esküszöm a mindenhatóra, bogy soha senkit nem fogok szeretni, mint téged. Sseretlek; lángolón, mint ssereti a fold a napsugarait, szeretlek örökkön örökké. Ne hidd, hogv a nő szerelme nem állandó, s nem oly ki tart u, mint sokan hissik, kitartóbb s állhatatosabb az, mint mioden más as ég alatt. Esküsröm min denre, bogy kívüled soha senkit se szeretek.
Még tovább zokogott volna, de egy mérges hang hivta be.
Még egyszer át karolt és heves bucsu csókot adott és sirva ment a házba.
Évek multak el asóta, 6 hu maradt. Nem
győzedelmeskedett as apai saarnokság a szerető
ssiven. ó és én mindig leveleztünk egyedüli
hÖ barátunkkal Mercu ral. (Vége köv.)
— ftséfc fsrsssi és agy ozifisyassissy. Egyszer, •agyon réfea, aég aikor Deák Persncs élvt-teljéi fiatal s«b*r volt, egy axabadbao töltött mulatság alkalmával stégjei tissttártatBak agy czigáaynS kártját v«t«tt; D«4kra íi rájött a tor, bár nem örömnél D*gia ráadta magát, hogy meghtligasaa a barna jósDtH. Ez azt josiá nvki, bogy nagr ember lssx bo-151s, d« a sírt D«Bs fog — ágyban meghalni. A joiUt valóban tsljssflU: Deák Ferenci; oagj ember Utt > n*m ágjbaa baaea karót székben halt meg.

pen kap, de « fantázia nem kereshet és nem találhat alapot a mesék világában, hanoin a • való életben, mert a tragoedia feldolgozandó tárgya drámai lehet csupán és nem mesebeli, melynek előállítására ott vannak a költészet más fajai.
Színész előtt az a fő dolog, hogy a feldől gozaodó műtárgy eléggé drámai vagy sem s ha nem az, neki kell kipótolni azon hézago kát, melyeket a költő, műtárgyán, a drámaiságban hagyott.
Shakespeare láng elméje, teremtő ereje ily hézagot bizonyára Lear király drámai alapján (expositió) sem hagyott.
Az e 1 ú a d ó művészek h e-lyes feldolgozásától függ csak hogy ez világos legyen.
A mi művészetünk nehéz föladata az is, hogy a mikor a drámai műtárgyat feldolgozzuk és szépségben, igazságban eszményítve, az élet valósága szerint tökélyes illusiúval előállítani igyekezünk, egyszersmind a műtárgy idejét és korát, hogy ugy mondjam: levegőjét is a közönség szeme elé kell varázsolnunk.
Ezekben segítségünkre állnak a külsőségük is, melyeket a színpadon m a már nagy elíoynyel felhasználhatunk és helyesen alkalmazhatunk czéijainkra.
Hogy a czélt minél biztosabban elérhes Bük, a színpadon mindenkinek és mindennek egy irányban kell Össtemü ködnie, mert csak is azÖszhangból fog megszületni a tökéletes illúzió, mely a drámai műtárgy egészét, mint a való életet állítja elő.
Ekkor ée csak ii igy le»t a műtárgyban minden természetes, emberi és igaz.
Igaz, ho£Y a l'J-ik század czivilizatiójá-jjkk gyüngédebb szellője által érintett közönség inüérzéke, nehezebben tudja magát elmúlt századok hosszú során át. egy pillanat alatt — például: egy keményebb korszak erőszakos cselek vényei be, körülményeibe helyezni, kivált ha ezek mint Lear ben is, mindjárt az első sc^nábau, oly mohón és nagy mértékben indulnak meg : épen ezért Lear előadására nétve is a benső alakítás mellett a külsőségek, — áleza díszletek és jelmezek — szintén megfelelők legyenek a sötétdurva kornak, melyet Shakespeare, e műtárgyában ftnt.
A közönség tehát a költő műtárgyának helyesen, korszerűen, a bensővel öszhangzato san kiállított külsőség láttára meg fogja kapni a szükséges első benyomást, melyet aztán az előadók benső alakítása áltai eszközölt benyomás, egyenletessé tesz és ezt mind végig birtokában is fogja tartani.
At előadó művészet egyik kelléke vagy ^tudománya *z is, hogy a költő műtárgyának (életre hívott embereinek) alaphangját eltalálja; ebben minden tekintetbe jön: korszak, jellem, kedély, helyzet,szenvedély, indulat, egyéniség atb.
Különböztetni kell tudnunk, hogy a közönséget ezzel is a költő műtárgyához vonjuk.
Lear-ben, ni ár at első scénánál a külsők nitillett egyszersmind éreztetnünk kell Gervi-niiB szavaival élve: .eme fél vad korszak levegőjét, melyben az emberek nyers és durva tetteiket, az indulat első kitörésében minden habozás nélkül végre hajtják, melyben as eredeti ösztönök rögtönösen féket stakaszta-jmk s fültarthatlanul gázolnak mindent, mi téktelen vágyaiknak elleotállni mer vagy útjában áll.- *
Ha mindeteket nem tévesztjük bzem elől 4L* kiváut módon keresztül is tudjuk vinni, ii^idjárt természetesebb, emberiébb lesz Lear műtárgyában is az, a mi nem ennek látszik. De az előadó művésznek a költő műtárgyát egészen és minden izében ismernie is kell, nemcsak ismerni, hanem mélyen tanulmányozni, részletekre szedni és a szét szedett részeket saját egyéniségének megtagadásával, magában ismét egybe olvasztani; igy állhat elő az egész, a tökéletes mu 8 ha Deasoir, Davisonféle alkotó erővel bír a művész, bizonyára a költő műtárgyának egy pootja, egy részecskéje sem marad homályban, meg lest az világítva minden oldalról és egy egészszé öntve.
A költő, műtárgyaiban gyakran a mű végén, közepén — szóval síét szórt, első pillanatra észre sem vett helyeken világit meg fgy«s pontokat, reflektál ezekre, melyekből aztán az egészet alkotnunk kell, oly vonatko záookat találunk késő belyeken, melyek az elt*>l levő lelki állapotokat, helyzeteket festik, jellemzik magyarázzák és minekünk est mű tárgyunknak ránk eső részében (a szerepben) már a kiinduló pontnál föl kell vennünk magunkba, hogy híren visszaadhassuk, különben a figyelmes néző hazugságon kap, a mikor az előadás folyamában e helyhez jutottunk.
Például: Lear műtárgyában ismernie kell mindenkinek a ki e tragoediáb&n cselekvőiig részt vesz a befejező sorokat ÍB, nifelyek ugy szólván előképen érestetik a megrenditA tragoe-d.» egész légkörét: .X?hé» idő sujtí itt eogední keit, ,Es mondanunk : mi fáj, nem, a mi Mik. .A legkorosb legtöbbet szenvedett.

„Ifji-.bbak a kik itt vagyunk, nem érünk „Ily dolgot s nem jut ily sokáig élnünk.
Épen igy s sok más hely közői, a Leart előadó művész figyelmén kívül ne hagyja már előre (a Cordeiia ki tagadásánál) magába tói venni és érezni, midőn Lear rémitő csalódása ból először ébredve a fájdalom, megbánás mély érzelmével fölkiált:
Csekély hiba
Mi rútnak látszottál Cord.-hában, Mely mint a kiapad terméssetes ar zomat Elforgatá, minden szeretetet Kiölt ssümből B beléje mérget öo
flott.
Ugyanez áll e jelenet alatt arról, tnidőo később Lear a katasztrófa l>-jtőj<;n már Ixfelé rohanva tébolyában a réti ;xiók kött két leányáról igy emlékezik : „Hah Goneril! fehér szakállal. Ókbizelegtek nekem, miut az eb. Az mondták: fehér szálak vannak szakállombao míg fekete sem volt. Mindenre mii Btólék igen és nemet mondtak Nem és igen egyszersmind nem jövendölt jót.*
Mind a két példát a maga helyén, ugy a Cordeiia, mint a Gonerülel való első össseül-kösésnél már tudni a éretni kell a művésznek indulat kitöréseit már ekkor e tudat, ez érzelmeken kell áthaj tani,
A ■zinmüvéstet mai fejlettségében fontos as áleza és jelmez helyes választása ÍB melyet a művészien kivitt arezjáték tesz szótla nul is oly érthetővé, hogy a Közönség már a Bzemlélés folytán előre éretni fogja, hogy milyen a meginduló műtárgy. Lear-ben, sem mi-náíunk, sem a német színpadokon (a bécsi várszínházát Bem részem ki) nem találjuk a mii vet öszh^ngban sem a diszitményeket, Bem * jelmezeket, de többnyire az áiczát sem.
Például: Lear leányai * 19 ik szádad divatos Biabásu, könnyű, lyoni selyem uizályos ruháiba öltöznek s még a finom kesztyűt Bem nélkülözik, holott a darabban mindenütt Jupitert és isteneket emlegetnek — tehát pogány korszakról beszélnek ; sőt ma?a Shakespeare is, kiről tadjuk, hogy darabjait nem irta tele instrukcziókkal, L-árnak — Goneril és K-gánnal való második nagy összeütközésé tiél, e szavakkal mintegy jelzi műtárgyának korszaki öltözetét:
— — — — — »E* ha melegen
Öltözni m*r disz volna, díszruhádra Melyet viselsz és mely alig fedés, A természetnek nincs szüksége.*
A fejedelmek, minthogy kérők és igy okvetétlen szerelmeseknek tartatnak, — zsenge ifjonezok jrleokori álezáját veszik magukra s olyan selyem putfos, Bzines szalagokkal díszített jelmezekbe öltöznek, mintha csak Don Dicsőt akarnák ábrázolni, ki Loar leányait — egy ősi régmúlt korszakba ugnn-a vissza — a nagy birtokért el akarná csábi tani; még a fioomui kiszabott máali és csattal fulptperézett czipő sem marad el lábukról, mintha csak 14-ik Lajos udvarában lennének; igy van a környezet is kiállítva ; igy bizony nem csoda ha a közönség érzéke megzavarodik, mihelyt a függöny fölmegy és szemével ellenkezőjét látja annak, amit fülével hall, később a cielekvéoyek is mind viaxáabnak fognak előtte feltűnni és egy tökéletes illusió helyett beáll egy'nagy zavar — s a természetlenség.
Dessoir és Davison képeznek kivételt, kik mim egy-egy világító oszlopok igazi nagy példányul szolgáltak és ízről izre Shakespeare Learjét állították elő.
Dessoir és Davisonnál (leszámítva roszul választott hosszú, nehéz öltözeteiket) az volt a csodálatra méltó Lear aUkitásában, hogy a mikor a függőoy, trombiták harsány hangjainál (nem jelenkori intrádák!) fölleb-bent s a háttér közepén magas trónon — ke tökben a királyi Sceptrummal — ültek, egy villámukat szóró Jupitert láttunk bennök és már a megszól!alis első hangjainál rá ismerhettünk Shakespeare Learjére, sejtettük, éreztük a kökő műtárgyának következményeit is. A halandó ember, a müvésset tudomá nyával isteni erőre emelkedve állt a közönség előtt; e parancsoló hangon beszelő Lear inkább oda-dobni látszott országait, mint atyai kegygyei fölosztani éreztük at el*ő alap hangokból, hogy a ki e féktelen aka-rutuak ellent találna mondani, az eltiportatik. A milliók közül mikor és lesznck-e ÍB mét ezekhez hasonló művészi alkotók, kiket Lesr előtt Othellobsn, Lear után HL Richárdban — tehát egymásután 3 külön nagy alak> ban — ég és fnld közt való különbséggel láttunk teremteni!
E két Lear tői én igen emberinek, természetesnek, sőt kimsradhatluunak éreztem, hogy Cordeliát oly féktelen szilajságu dühvei tagadja ki és ugy tapasztaltara, hogy AZ egész közönség ugyanezt érezte.
Az, igen helyes scenirozás, hogy Lear uem jön be kíséretével a színpadra, hanem már ott áll at egész személyzet.
At elsí képről, e külön egyéniségek nagy csoportjáról, — ba helyesen vau viMsauriva • külsőség, ba már ott ül az arezokon at egyéni kifejezés a hursunák hangjai mellett történő

kis sziaet «latt, a közönség egy pillanatba* • tragoedia légkórebe érsi magát vwássoiutni.
E bevezetési soéna alatt, különösen Go nerilnek és Regánnak, mint a kik legközelebb folynak be ai első cselek vénybe, kell a maguk egyediséget a kül*ón jól kifejezni s eí>Ml cs»k akkor és hirtelen átmenni, a mikor Lear által a nyilatkozatra föl ssólhataak; a megssóUlás ez első bankjainál látnunk és éretnünk kell, mint vetik el e lányok a hirtelen i..r és>A át-nenettel, valódi egjAaiséirok't •■ m>ut ves*ik fal Lear rel ninmtmn. »mt III«JÍ(Í •. haagjáo, sátasi lé-.tyuK-t, m.aicgj parmaoMaöi t!»icj««»k-Utra, igy Unitva, bogy astá* cMl>uak és elárulják as apit
Erre annyival inkább figyelniük kell B GuDcril ós Kcgan asemélyesitdia«k, mert Ak sem gondulják, várják, hogy at apa gyönge st-ge as orstágréas kioszíása előtt, a gyermekeknek mintegy hivatalos nyilatkozatát kívánja szeretetükről s hngy est nein is gondolják, várják, azt nekik jelzeni kell a közönség eWtt.
Ez az első fordulat a tragoedia megindu lásábao és ebből támad Cordeliábao is egy-sserre föl as ön tudatosságnak ama tissta éneimé, me'y as apától oyert természeti tulajdonság erős akaratával bátor és őszinte nyilatkozatra ragadja az ő«i naivság ez egyszerű lényét, apja nagv gyöngesége ellen.
Amit Goneril és Regan tesz, at megbot* ráakoztatja Cordeiia nfmesen értő, tjgyenesen gondolkozó lelkét és fokozatosan ép ellen k«rő végletre hajtja.
Nem caekéiy fontosságú et első nagy scé-»a alatt mindazon személyesílökuek, kik jelen vannak és a cselekvényben részt veszuek, — külsőleg, arcxjátékkal és s Btit uáciiöhut mért mozdulattal —egy roeglepeiési bámulatot kife-jusni azon momentumban, mikor Lear első be-Bzédéb»u országáról leányai javára lemondván, e lemondást egy botor föltételhez köti:
— Szóljatok leány im,
— — — — - — — mélyítek
Szeret I ■■ ^ i n k á u b, hogy legfőbb [kegyünket
E r,d e m szerint adhassuk. — —
Itt méj; a körny etetnek is a maga kisebbre BtÜ érdel(<iluégévp| hozzá kell járulni a cselekvő «rtnn*!y*-'k nagyobb részü érdekeltségének külsn kít-jesésébes, m>:rt ez a t é n y melr váratlanul jön L~ar tői, mely Lear e]s<'i tragtkai hibája, gjöngeiége, melyet a jura a esz ü bölcs aggtól senki sem várt, mely a megrendítő tragoediáaak mintegy pusztulást hozó magvát szór-
k i. először és egyite oldalon tüstént bűnt fejleszt Goneril és Kegan rut álnokaágá ban. raig Cord«*liánál férfias — tehát nőt,gyer-mektít nem illető — erÓB túlzott ellestállást.
Foknzsa tttt még ataxüuoepélyes helyzet is, melret Lear a maga természet elleni gyonge«égéaek meg oagy.ibb kitüntetéséből, saját hizelgésére válását, hogy a fejedelmek, egész udvara ét kísérete előtt kívánja a föltétet megadását, leányai kisebb vagy nagyobb szeretetének nyilvánítását.
Ezt sem szabad szem elől téveszteni.
A gyöogeségben vakk> lett L«ar, a két leány hiselgű szavaiban netif látfa az álnoksá-got, mert hisian ehhez volt ^szoktatva, de meg a parancsoló király az apában is természetté vált. s a mit a király, alattvalóinak föl tét len engedelmességé ben szeretetnek is vehetett, au-nál biztosabb volt erről leányainál; királyi egyéniségét (ezt Lear-ről el lehat mondani) átvitte egészen az apaiba : éppen ezért, e bizonyosságban teljesen megnyugodva testi a föltételt s nem elégszik meg Baját tudatával, hanem ennek nyilvánosságot s akar adni, fejedelmek éa saját alattvalói előtt.
Lear hoastu évek tapasztalatából meri'ett hitben, tudatban bítton követi el ezt a tettet, előre bizonyos lévén, bogy leányai mit fognak mondani; ezen hitében nyugodtan teszi tói a kérdést, a föltételt, és az egész udvar előtt miot-e<ry kaczérkodoi akar a saját hite szeri.itioél máskéut nem is nyilatkozható válaszokban.
Ezzel hivja ki sorsát és zúdítja magára a szörnyű következményeket.
Goneril és Regan álnok nyilatkozatai i*x t *bb»li hitében nemcsak hogy megt-rő-titik, de e gyóngeséget egészen fülcsigázzák az apa-Királyban, kib^u e j<;'«*net alatt több a királyi mínt az apai.
A hizelgéx áital hiúságában fólesigázott apai kedély a végletekre ragaUtatik Cordeiia elleutraondására, kinek röviden ki»jtett őszinte szavait, — melyet at igazság énete a legoeme bb egyszerűségül, ntgy er*lylyel sziíialtat meg benae, — nem érti Lear é» ferdén, viszá-san resti, mert eddig nem hallott ilyet s két idősebb lányától éppen előbb at ellenkezőt hal lotta ; az ellenmondást nem t&rő Lear, Goneril Begso nyilatkozataitól már megmer-K e t v e, onnaii kapja a „Mmmil* visszautasító kemény nyilatkozatot, a honnan I e g-kevesebbé várta, mert hiszen éppen

Cordelta eagedetaet zaeretetében, saelid o<U-adásában bízott leginkább) őtattírtitttí legjobban és at Ő szelíd dajkálatára remélte bízni agg napjait; ő tőle többet várt Lear, mint Goneril. töl cd Regan tó), neki uagyobb birtokot is stáa-va mondja:
.Mit szólsz te, hogy szerez egy harmadol, Dusabbat mint teitvéridsV"
Cordeliától hát legkevéabbé várta a -sem mit* rideg, elutasító szavát; e ssóra Lear lelki-állapotában as első íölháborodás, iszonyú meg
ptában e , yú meg
p
lélek
lepetes, flánmlás hangjaiban nyílváuul, mely * k foork-il-n melységéből száll föl; nem dj lhi h Cdlíl
akarja, r**n> tudja elhinni, hogy Cordelíaszolu.t s azt é}.. Ű nem, hogy igy szólott, ily váiuit adutt; az indulat vissza fojtott érxetévol Curde-liát szavainak .jobbítására" éi nem m agy árazására unszolja, de Cordeiia ép ellenkezőt test ekkor is, mert szavait nem j o b-b i t j a, hanem magyarázza, és wt Gonenl és Kegan álooksága álul folzaklator. kedély állapotában oly hangon teszi, mely szintén túlhajt a kellő határon éi » Lear keblében visszafojtott értelmekel, — melyet Learnek, a oem várt csalódás fölült még a fejedelmek és udvari j <■ I e u I é t é b e a úgyszólván meg szégyenitőleg is kell s z - n-v e d n i 6 — végletekre ragadja.
Cordeiia személy esi tőjének nem sinbiu szem elöl téveszteni, hogy Goneril és Regaa ál-nok magaviseletéből fcjlik ki as ó kedélyének akcentusa, e fölötti megbotránkozó igazság érzete támad oly nyílt őszinteségre, mely kedé lyének különben stelid alaphangját m-gzavarj* és e hang, ha nem i> nyersen száll föl keblébúi. de még is oly egyenesen, oly tul őszintén, és nénjeit mintegy megazégyenitő oly rövidra «zi bott moduláctióval, Hogy L -;ir az egyeociaége: szivtelenségnek veszi, bódult gyengeségében ilyennek értelmez isc*ak egy >.zo>a van mégszült Bég, hogy Lear a fékvesztett akarat mérg<* nyilát kilöjje; e szó nem is késik s amint ez, ilj lelki állapotokból öuként következik, e^rrnait kergetve tör elő.
Lear már nem vár feleletet C<»rd»liától. hanem félig magában elfojtva ítélet-t mond Cordeliára, hogy:
„Oly ifjú s »ly szivetlen.-
('ordeiia ezt uem hallgatja KI, hanem liet a végzeteBstóvatdacto san ellentmondani, atv iásak Ítéletét, szavait kíjtvitani
őszinte csak Mylord*
Iniea tragoedia emb»ri, igaz és nem mesebeli expoziczifija. A visszafojtott indulatok, a kebelben háborgó elemek e szóra mintegy Unciáiktól megszabadulva törnek ki Lear gyüngeséfge' táplált kebléből s természet-emberiségből kir-i kötve oly végletre ragadják, a hountu töbi»-nem lehet más menekvés, mint egy megrendi"< katasztrófa az agg királyra.
Cordeiia egyéniségének, kedélyének helyesen eltalált tlip h mej i tv kulcs, Le»r természetlen vad tettéhez. De Cordeliát mindenütt szende színésznőkkel játszatják néhol plán-vígjátéki naivokkal ; ezek aztán Opbaiíát, LM démonát csinálnak a karakter szerepből és olj alázatosan, oly könyörgóleg, oly szenvedő pi-tyergéssel beszélnek, hogy nem csoda, ha Cordeiia kitagad áss, oktalannak, tertneszetlennek. láUzik.
Lear, Cordeliát kitagadja mindenből, magától elátkozva száműzi, még a vér rokousáí; jogait is megtagadja tőle s mindezt még azzal tetézi, hogy a fejedelmek és udvara előtt a tn» non meg is esküszik ezekre, melyet megmásítani iiz-nvu véteknek és a szándékot is büntelesre méltónak vall, mely' Kent Bzámütetésével mindjárt be is bizonyít.
Vak dühében Cordeiia országrészét is k« idősebb leányámtk adja, egyszersmind etekre ruházván mindent, a mi a királyságból hastno* és snyagi, azonban a király név és ezimeM megtartja magának és ezzel tifcjy türhctlen ter mész'-Mlenes állapotot teremt, melyből Uány*1 4tabadulni törekednek.
Learnek e szembeszállása a természet tor réuyi és emberiséggel, nagyobb lánysit i» olJ végletekre készti, miket ezek hamarább meg indítanak Lear ellen, mint ezt különben i* ** később, maguk magukból kiindulva tettek volna.
Learnek Corduliával való üaatx'ütkoiö** ben rátalálunk a terméscet faji sajátságaira w. mely itt oly csodálatra méltón nyilatkozik; ** apától nyer természeti tulajdonokból, — L o r-d e 1 i a Örökölt legtöbbet, ugyszól"* Lear másik kiadása ez a Ó » alakban, mely at apától Örökölt íerti»» akara'erővrlállasembeu a törzstsel,melyből •zir-mazott.
Lear nem ismer magárabeone, AZ isflg;1* Bymptomája, az Ő trigikai gyöngétekének.
Az öröklött term<i*seti tulajdonság külií" 'ált alakjában, épen az ÖrökMtt hibával, &»' szeütkfttéebe j">n eredetével és ŰJJÍ két egyforma erős pólus lökése, egymás megsemo""* té*ét eredményezi, mert e következményiből származik Cnrdelia gyászos vé^e is! Ea°*k igazságát — a fentebb jelzett dolgok é« momentumoknak at előadok részéről való pontos os«-


M
OLL SRI DLITZ-PORA.


vulArli h* "•<•*"> dnb<" c«imi«pjáp a •«■ \HIOU1, 4, „ io ,o|,„0rM(to„ „íf,m »,„
Unyomva.
HantetK Mróaági it<H«t«k Un>atrlt«n t-oiisl*talták exJgpm «a véd-jayyem moghnmlailutáaát; B.a«rt ó»a intem h kondiménál ax ilyan hamt-aiwáoyok váiiarlaaa ellen, mlutbogy aiok eitk ámiiiara vannak axá-
Egy lepecsételt eredeti datraz ara I frt. o. é.
Valódi laino'atgban ai nul irlnll . .*«»kníl.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. _
r A UgmegbUhatobh nniagílyaB ■ft«ri » HurnTedn einberllágnek
I inindan balafi *• klllari RynladáHnál, « legtnbb bpt«|ca«g ellun, mtn-da>in.-inB a«t>nl^ti>k, 1*i , fül- «K rogfijá*, r«f[i ai^rvok «■ n^ilt lábak, rákfnk«lr«k, Unok, ..Mi.irul.^U. mindtnnemn b^nnlki .-■ a^rllléi alb. |V 11
,11.
Üvagekben használati utasítással együtt 80 kr. s. é.
V.líd, -mn3iiitb.il a t-tgl Jalllll

D
ORSCH-HALMAJ-ZSIROLAJ. Krohn M. én Uraitól Borgenben (Norvégéban.) K«SD halmij-atlrolaj Talamaunvi, a kPreakaiUlembaD lUfor-dntrf faj kflaütt aa sgyadtlli, malr nrvoH raélokra baasn«lhat6.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt e. é.
Valódi nln5aí,b.n > »-K«l jalst caé(akD«l.
KakUrak : N-Kmliii (H Pr>(ar l)*la itjíf? (if) Uoa<nbar| Jóaa. (x) ff.aalbcfar Jóaa. (>) Ku.au'éM Harca i! Uoraar 8. Caák-torára (x) ODOOB L. T. ffyogr K a r á d Hflrnataky A- gTftp. Kapnl-» i r (ifa) Koka J. li) Scbmdar Modor fjíty Kiproaeaa lif*) Wrrll M. gyógy- K 8 a s a f (x*) Caaeaiuoviea Ial S¥or7- (t") KUU«1 lat. tjif). Keitthel; (••) Sfbl«lf«r A. i WUuacb F. Körmend (it) Bita Ján. Saorabatkalj (x) Pillích KtTenea gjAfj. Sopron (x) Ifaaaj And fj6,J (s) Holoir I. gytfl V .• r li c I • (■•) Baoa J. K.
B
'ótjr. B ái.lfli.üfl rfy (xl A. C FiMc (;ó|j. Zágráb (x) Illbaeb S. gyógy, n) Irgalmaaboi gyógy. (i| llrgadlla Gy. gyiigy. (x'j Parhlst Ján. lyogy Haalonak (X) Hcbwara (Jnaatir gjógj. Karaa (X) RoobliU lat. (x) Barnátaky A.
IROP PAGLIANO, r :z
aluliban lamart I oi.g I Irt 1 ladáck
IROP PAGLIANO, r
aluliban lamart, I oi.g I Irt 1 ladácaka 12 tlvaggcl III ^gfrtnak poaUnUlTiuynyal <ald bakOIJtaa maliul, bérmanlra klldatlk aiat
■OLL A és. k. udvari siállitó, Becs,
(261 49-62) Tucblauboo 9.
Csermakk eladás.
A fókáptal.ni tapsooyi urodalmi tisztség 600 meter-mázsa csermakknak eladását hirdeti, — melynek fele a Duna-Drávái vasnt Nagy-Atád Szobbi, — a másik fele a déli pálya komárvárosi állomásán átveheti. (506 2—3)
Venni szándékozók a tiszttartósági hivatalhoz Tap-sonyba intézhetik Mrmentes tudakozódványaikat.
Tapsony, n. p. Nemes-Vid nov. 15. 1877.
Vincze Adolf,
tiszttartó.

■-:Fosl(í és nranyoxó Bécsből..
Alulírottnak van szerencséje a fótisztelemló1^
urak valamint ura águknak a n. 5. közönségnek ér-gj
tcsitósíie adni, hogy ü mint akadémiai feBtó és ara-
.nyozó átvesz szakmájába vágó munkák elkészítenél,
'u. m. olajfestményeket és aranykeretek kijavitását.Jj
itcmploniok és termek kifestését és készit bárbely ke ■
eket, olaj valamint enyv festékben. ""
BecseB rendelést kérve.
Tisztelettel
Donnizeh I.
likad, festő Bécsből jelenlegi lakás Nagy-Kanizsánál
I
,Kereszt-utcza 13. (502 3
oooooooooooooooooooooo
Vendégfogadó eladás.
Kfazeg szab. kir. városban a fópiaczon fekvő az
„Arany Strucz"-hoz
czimzett egy emeletes vendégfogadó, mely tágas ebédlót és vendégszobát, két konyhát, 4 szobából álló lakást, 12utas-Bzobát, 1 termet, 1000 akó bor elhelyezésére pinezét, 50 lóra istállót és egyéb az üzletben szükséges helyiségeket foglal magában, a tulajdonos előhaladott kora miatt igen kedvező fellételek mellett szabadkézből cl adó.
Venni szándékozók szíveskedjenek a tulajdonos Plech-
schmidt János kőszegi lakoshoz fordulni. (509 1 — 3)
OOOOOCXXXXXX)QOOOOOOOOO
Sok Orom és fiáin kOny
hullattatott már a szerencse terno nyerők által, a melyet
Orlicé Rezső tanár álitott elő és mégis sokan rágalmazzák
azt, a ki már annyi jót gyakorolt, hanem azok nem az ő
játszói, egyedül csak vetélytársai, kik az ő bizalmát irigylik.
Ingyen és bérmentve küldi minden megkeresőnek a
legújabb terno nyeremény jegyzékét. (4U2 XI 1—1)
Újság olvasó.

I 2 i ;i| i
s- « P § irf Í
S.«S§?S ͧSs52ÍSSSS
ífl-h-
s-g 5 ^ B
ti


TÍ5 S I
"Ma ■—■
„ = --; s ,,
2 J3 £' 3 (í
ra "
giííjiHiitíf"
rfíftll^f^?


■írlli
"> ír ' °
i fp I ?


Luhl Margit-forrás
Hoff János-Hle cv k. udv. maláu kéwitményei gj»riu»k
foiizlete M »mitriw tartományok ban : fíwmben. Graben, BráwterstraMHe H.
Magyarországon üükruktára: Budapest kataputeza 10
ha-l'W. S-T.-« M Klem f8i«riiM-*«k«íí*ít»''u N -KH.ÚÍ.HI.
Tüdiiliajok és sorvadás ellen
Kint legl.aUiaíó'al'b ner tObit utiut -rí«MW orvot ^» T^ghot-tl^n AZima m-íaiy<1'g>uU brtegek *it-.lt H.-ff JAIIO* P«. kír udv *i*l!i-túnak hanniur *x i'U a l«rj<>M>nak bi*«nyult maláta k^SKitmitnv-i. u. M. m*l«takÍT<Miit <-jjí*i»iíffí»i>r, Tn%l*ta-r»nkn)éd^ ^4 malar*-<ti-kurkák die»ír*tt«l elarasitatnaV « *j*..ll*Uiak. Orvoai vé)»inrnr Mindi»invBi» mrllbaj'<k r< »on,.M Kyógyitáaaxa kfilönö* árWkkel hír N Hoff féle maláta-kiroDat. I-JIPI gyógyítottam meg t«d«n»-nvedíntten mcnTcdű H2 éré" leányom»í. A matátx hivoRm1 nxtiutk natiU-cKiiknUd^ritl é« malátacnkorkákkal v«16 folytono* l.iotnn |.U a beter«t tnn. mriiyek írltünSIeg mérsékli ít t«ljea fv'-gyu-lást e*«kü*öl. I) r. gpórar, c*. kir. kormÁJiytaaáoaot Ali^»ti*-h«n — Átirat Nen«r. febr. U. 1877. I?i«í ..rvoauuk rmilBle-■íTf k-rem cg.? IÁIihadoa<'i l<*t«>f nő sxáinArx köMj'iii > funt ri>u láta (■■okolást cs I font ■aláU<CBpkd»k*t.
RKbmf>r, <-« tivhdatiiit
SSÍTM figyelemre müta.tni k írj ük a kör«ikeaŐ kitu«l«té«í ■ ket m«lyakbrn e gytrltnitij réa*e*itt«leU. Mintán m aauttriai csi> aiár é« •»*•« klráJv S felséffeik a cg. kir. Hoff Jánoa k->r. t»ni-c*M nrat a valódi maláta•gyAgTtápazer felulilóját • #p\rdflli kf-■xitójét ojabb ki!Qnt«i*»«kk«l aaerenc»£Jtetik : a be«H>n ditnniudti aagyberceg ó kir f«Dií(f» ét HeaaeD-Alexis tartomanygr.-i ű kír. fcniégf KRabadxlmakkai tÖntetek ki. Ae utMihi nrSv^ge iffj hunsuk ; ,<)n maláta-ké'citményeinek elíimot £} •'•n?>-r*}it tekint'-tlie véve felruházom önt K HesMn Philippathal tariomáiij-prúfsájt udTari-■cállitöjáoak fim«.l. Keli, 1877."
A H«ff-f«le ■sJAUUv»Mt-«féu««fl »itr bet«fiek r* «s«».
■még«>ekn*k, IZAIOQ- ra anxtali ital a jobbnutdn oaztxlyuk kűintt ■ kiváló gyógy-tápaxer betegek H fldölük nKámára az orvo« í» a síén. v*dSk kezében. A Tiláj; semmifélf haROR (n'Artminja nem talált
A Hiff fele tS«éayit*tt aialáti-kivtut tok«letaacD na-g^l«l a
muliuki onat ■géizoégi-aGr gyágyhataainak, utalóknak é« olyanoknak ajánlható kik a sort nem kedvelik.
H*ff féle MlttaklTiMt-e«tk»lá«é Jdexs^gUn fölülmúl
ttiindeD más cftokoládét : wllbetegekttek ki»í lialyett ajánlható • a nmlátr-kirouaitai fi>lTÁ!tTa hu.Mnálutik.
A HeffMe ailAtaJilvMat ntlloaktrlták higzéti bántál-
niaknjtl, neviterínt k5h«gíi ét rekedtségnü kitQnő gyógytxert ké-)>e*nek. Ha a köliíigíi nagyon PTÜ*. akkor e ct k«rkák * raaláta-kn-n ,t sr(ik*ói;«* alkalmaiJisát támogatják.
A Hofffrk lyerHOkUB-aulaUUtzl hathatós SaUl i>* »o-|>ó^ gyermekek túplu.tanára es tárnáik eróaitéaére, ha ax ut- hhiak •E m>ist»*jet nem is n-'-lkÜlfiznék
Htff-ftta 8f«U«éfl aititta-káva mindazok BBimira, kik a eM>k"'»det nem k.<i»"J<k~ a közoniege- kávától pedig foliKgattat-n*'«. *r. pgyedfli v,iúd! Hoff Jiuus télo maláta-egé»M*gi kávában kitiíi.:;. tápdaa H olcn/. iUlt Ublnak. (A vjtl.idi Hoff féle maláta cukorkák kék papírban mnoaki
ÍKAK
■aláU kÍT0IUtt-ee<<«X8ég8Ör palacKJa 6<> ír. Láda és pa Uckkml: 6 paluk 4 Irt, — 1 1 palack 6 fn 60 kr.. ÍÜ, palack llj frt 5> palack '.VI frt - '/, kilo DUtlkté-CÜOkolidé
I. 2 frt 40 kr., II. J t':i ü0 kr.. III. 1 fn. , X«Kjobb
meonyiaáguél Arkedvezméovuvel.) lalátaeukorkílk taca-ki'Ja 60 kr. (7S vágj '/» íacsiíóval ÍB kaphaTó.*) Gvprmek-tiip-malkUllszt 1 furiot, koDeentrilt maláU-kt\on»t 1 palaok 1 frt, 60 krért ú kapható Eg) kész malááa-fllrdö S0 krba kirdl.
Gyári raktár és fő letét: Budapesten, kalap-utia 10. sz,,
bemenet a kapu alatt. <**" 1 3 — 3
. cfip iii.ok ncLtz ^t.^luUM nynjtottak <r nn *, iitcu^-li^
■- ..nh«lrm a tAarkí*- k6rt minil' u iix
Üzlet-megnyitás.
Alülii't bátorkodom an. é. küzü.i-.'-gip ■- ti^ztel
cionipni^hojív bi-iyiien eg\ mgyválasztéku
arany-, czfisi- és ékszer-raktárt
rK f- WellivU urak házában
» « A K A ,\ Y K i> U <> N A* i I « I 1 » » í !■ <■ li
1 megnyitottam,
a l«g egóaxaégeaebb «a l«gk«Ueni*- A forrás-frltigffrtöaég.
Kizárólagos főraktár
minélfogva a n é. nözünsígnek becses megbizisát kérm'ni. >»SJ-Kaulasa. 1*77. nov. havában.
1 Helfy A.
m. k udvari ásványri»-.i»anilünal BudapMten.
Kapható a fuvaros valamint a vidéki gvógytirak és (uszerkereskdésekbeu 14«.'> 11-12
aranyraüii^ í< ékszerész liécsból.
Megrendelésok
mimli'n e szakba vágu munkákra, úgymint javítások, czflst-
és aranyozások a legolcsóbb és legpontosabban készítetnek el.
Amit arany, ttüst, iluztr és gyönijyftlzir a UgmagatM áron
mtgoitftnek. l.ó<M 3—6)
Tenyesz sertés eladás.
3000000000000000000000C
KÖSZVEW és CSLZ,
[A auuak b^naság és mas kul- és bel-* ?yÓ£}.that.aunak vélt nyavalyaJ.
' ' bármily mm■-: .. «rt.-. -...-tiel, kiknek
_ „( r rég e*xökbe sem JUÍ. « TOJ.- i»«á«MMsit na*s-
tm m\ ualni nyaralyájok ellen, "lrifa •■^•'ísséftük <i»*ca-nyerése végett, a r«néry mintiazáltal mégis f»-nn-jr.-»radt évekif tarló nyarak*jóktól «*•«««»»►« dtiliat:.i-tí*W» bér a nyuvt/ya kübtfi rugy "V 1 tf&y€H?k fnir rmtk cffjftv vrtsck jy ax egész tért. imetfl<í>nndrti
rarioiigbn V.-rfilt rnic nz'<:i ■■rcdményr* jutóit H> ^jfógpmAdp* által; iue9r*QinÓ*Qdá»ok<U iporcaulal-k^t keményedé:! Wii.i-potban it.mt-1 m fgpub.ita.ni és fi«»«lutni, a mi á)u! <•;:}■>■■ dal H .otklú. i 1 áleg ai izom Umét i'lűhbi alliaiba hoili.' ■ > a térk rimi-íB üiBi'tt UBITTÍállítható, továbbá »«•»" aseor^dS t -,-if
tt tik - : nap al«r inegsxní.vitiai'k
ÜWI«B ucin (ries«teu'l« ** " «.-r » kurniulii IMII kftax-vén^k^fT«k«re<, mely máris tokák aaenét fdajiti L*gjn'.;■ bi-
Ifikímii :§ crógyer-'v^l lir, a*uu k(VHIimény, kofT mindenki niár a mi*»<lik n p a h :A" **r*"tmáin-«t-fTÍ, »,-e pedin «(tyf"nuáD ak.r
gyeruifkrk ÜtAl k^Mi-nltatnatik. tovibU ax. kí airg k.ratM»i.N4 a baj iiiechUl^. '<•*?», bfd«M laka., gjrom.>n*rbel-«. -"- v.n.ik
*aljon már a köx-inst-fes 8jiíí """>■'!• ■ tn'nt i«aa*atáí, (■«nh»mi»ii
olaj. petróleum, fnr.l.".. mfle*»n valú <artá» Ta^y n.ú < gyébb j*.
vaa tr letto hanxnálra ecyedüi -•» K») é» *rn*k nnTT-'t kérrm
Uirni A |H)ntr.« lakrxJm^t kórpm i4-(;:i S;
Ho^siu^rr L. tí. Frankfurt A. M.
üjügvraótl"m baKrnáUta előtt (mely csak igán j^Ira. téktelea péncbfli áldozatokHt í^éajel) a fel^jÓgj'uUak kiV 8iÖDi>ir»tainak ho^zu sora. meiv^k c«a.k ax utolmS h»-ten érkeztek hotiim. roelvck httülefesé^érúl ax ÍUetAknéli im-g-
tekinthutA.
Az üszüghi uradalomhoz tartani szigetvári (Somogy-megye) vasúti állomástól egy óra távolságra esö galambosi sertés tanyán, bol az általánosan kitűnőnek ismert fuhrr-czeg kis-jenói és a szint oly kitűnő pankotai sertés faj tisztán tenyésztetik, /, éves malaczok eladatnak, éspedig: Hl darab kan I ..,, . 630 . kocza i kltün0 ten>esz an-vag-450 , árUny.
Az eladás a t. vevők óhajtása szerint — nagyban és kicsinyben — történik. Az ár és eladási feltételek végett értekezhetni Üszöghben (vasúti állomás) az uraságnál, vagy a számtartóságnál ugyanott.
Üszögh, november 15-én 1877. (507 2 — 3)
Az üszüghi uradalom.
oooooooooooooooooooooo
Fölhívás!
A
Jótékonysági Hazar Kécshen
VaV.V.W.V-.V.V.V-V.W
Dijaztatott 1867 évben Parisban! ■,
Feliéi* mell - Syiup
Mayer O. A. W tői Boroszlóban és Bécsben
a török-orosz háborúban elszegényedett családok javára el
árusítja a következő áruezikkeket, melyek a karácsonyi ün
nepek alatt.egy családban se hiányozhatnak, mesebeli olcsó,
áron: i
5 frt 75 krért <>. 6. !
■F" Ezen láreyak a következők: ~V| '
1 kicsinyded csinos zongora, a melyen még férfi és nögyer-
mekek is a legszebb darabokat eljátszhatjik. 1 bécsi bohócz-sziöház, a melynél már az első felvonásban
Mintán ktll,,„!,.!» f, ih.üoiil nrni kAlia^n -mni-k aem oarhaUitt. ■f<n a it a Wi>it->i-b*Daai rv&rinUjifon--* ta ijául rak:.rib.,1 való O. A. »' i ]i n [ vettem iR'njhe éa ^Qncli xabadulást
HBJ JJQM mr{azabadulást TUS* köbiíjte-emtui K >: | »oni.i *K«uvedQk:i«k lí-gjobbsn ajánlhatom
?■ Kuffuteia, Tir-lban. I) i I I e r i b e r E*>r, »«.riuZ
AÜ.A.W M « y ^ r • IVU fehér mHl-Hvnin r*
iisiurmégl'cn Nafv Kanix^áii Prij(«[ K •'■ 1 a ; ■'•(■) «a r:
Jl ,«.„.,„..,, .M2V.i
OOOOOOOOOCXKXXOOOOOOOO
az ördög a zsidót elviszi. 25 ragyogó karácsonyfa diszitméuy. 25 karácsonyfa-kivilágitási gyertyácska. 2J gagyogó gyertyatartó, a karácsonyfára illesztendő. 1 ojnai mandarin, mely 14 műugrást tesz. 1 csinosan öltöztetett kiáltozó, eviczkéló és mozgékony;
Zenélő játékok
mely 4 —2UÜ databot; diszmQTes liarang. dob, és harang játékkal; menyei hangok, manduün
Zenélő szelenezék
melyek 2 — 1G darabot játszanak; Decaissere szivar-ulvány svájezi házacskák, fénykép albumok, iru eszközök kesztyűtartók, leTélnjomúk, síivarkészletek, dohány és gyufa tartók, dolgozóasztalok, palac^kok, tárczák, székek stb mindenik zenével ellátva. A legújabb e tekintetbeni gyártmányokat ajánlja. KoUer J. H Bern
Képes árjegyzékek btrmsntre küldetnek. Keller-féle valódi gyártmányok csak egyenes megrendelésre kaphatók.
(490 I. 2-4)
babácska. egy művészileg font kosárban kocsikázva. 1 perzsiai díszkocsi, egy természetes kecskétől vontatva. 1 venicziai tűzhely, a melynél egy gyenge nyomás által
xxxxxxxxxxxxocoocooc<x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kőbányai sör raktár
DREHER ANTAL sörüdéjéböl ftter igabona piarczi Kaiterféle házban.
Mindennemű sör 25, vagy 50 literes hordókban és
25. vagy 50 palaczkos ládákban a legjobb minőségben kap
ható. ■— Helybeli palaczksür megrendelések, házhoz szál
lítva, mindenkor jégbe hűtve és különféle minőségben esz
közöltetnek. . (425 17 - *)
egy átvarászolt herczeg jelen meg. 1 Chimpanze (majom) a mely a miniszternek nyelvét
mutatja. 1 keleti di3z-kalitka három mozgékony mindig futyörésző
madárkával. 1 egyptomi őrház, mely előtt egy ir ugrál,
1 varázsmalom, felette mulattató.
2 kicsinyded fa-skatulya gyönyörű tartalommal bármely
iddkorban lévő gyermekeknek.
87 darab.
Ezen itt elősorolt 87 darab disz áruezikk összesen csak
S ftrt -75 ücr. o. é.
A ki ezen tárgyakat veszi, a legolcsóbb módon jut alkalmas és szép karácsonyi ajándékhoz és egyúttal jótéteményt is gyakorol.
Első bécsi karácsonyi bazár
Bécs, Stadt, EUubetetraxse 36.
Küldemények utánvét én pénzbekuldés mellett tétetnek.
f501 8—6)
XO
>ef ki*dó-, iap- is njomdatniajdonos jvonaajto
OO000OOOO<XX)00OOOO0OOO
f kidó i i dijd
XXXXXXXXXDOOOOOOOOOOOCX
QQOOQOOOOOOOQQOOOOOOOQ
Wajditj Józs
NagT-Kanixa*n.

lap mellűm resaet
iltetí köd •menyek a •xerkoastőhöi,
uiyari rémét illetS k5d«tiiények padig a
kiadáfaeB bérmantve
NAGY KANIZSA
Wlaaaleafcár BerneotcUati level«k eaak itnert mankatu--•aktil fogadtxtoak el
Keairatok viatsa a«a
9B1K
Tizenhatodik évfolyam.
<í AGT-Í ANU58A, 1877. nerenfcer 29-ín.
_ _,.d erre .
1 Hlraitése* '
'! £ baaábo* petitaorbaa
l - pá.ndM-r 6 ■ mit>4«D
további aorértö kr
NTILTTÉRBEN .ornnkiot 10 krért »í
tétnek fal.
gine»ÜTÍ illetik minden . ,„,,. >i,d.t4^rtk«lB»f i 30 kr. 6ESU«d5. |,
ZALAI KÖZLÖNY
S előbb: .ZA.L-A.-SOMOOTTrKÖZLOJV■»•.•

s KaRl7.RaT«rO8 helyhmtófiáfriiutk, n^íürtlönbí-n i „n.-k*nlxsai kerMkedeiml a ipu-bsnka. a »m.-k»nlxhAl Ukarékpémztár0, a piaiam egyel álUlinoa taaitót««tflleta, a nn.-kaniz8aJ klsded-neTeló egyesület*; a ^soproni kereskedelmi s Ipmríuun&ra n.-kaniinai külTniajuUiájiya" ■ t«bb megyei 6» városi egres&let klrataios értesítője.
Meteukl..! kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

U uj vámtarifa elvetése Iránt ai
„r-znssy üléshez intézendő kér?éoy
tárgTsvban.
A fővárosi kereskedők és iparosok f. hu ló éa tartott gyűlése egyhaogolagi követ ke?ú határozatot hozta:
A törycuyhozáselé terjesztett a n t o-som vámtarifa a legnagyobb mértékben káros az ország közgiídasigára aérve és pedig tekintettel akár a fogy asztuk millióinak existeDtiális érdekeire, akár i! ország földmiveléai, ipari és k e r e skedelm i érdekeire; mert:
1. Mint .Autonóm" tarifa,
nem pedig szerződéses tarifa,
már magában ellentétben van Magyaror-
izif: életbevágó közgazdasági érdekeivel,
melyek azt követelik, hogy szerzódé-
,es viszony álljon fenn a
íülállamokkal nyerspruductiónk
>intelének biztosithatása végett.
2. A vámközösségnek a kormány ál
ul czélba vett fenntartása feltétlenül köve
teli a Ttmpotirita eddigi szabad ke-
: ■ s k e d e 1 m i irányának nem
tak fenntartását, áe még inkább tovább
illesztését: hogy hamar saját ipa
runk fejlesztésének leg-
Utbatósibb feltételeiről
és eszközeiről lemondunk, leg-
ilibb a nálunk még eló nem állítható ipar
aikkeket ott vásároihasBnk,
ibol legolcsóbban jutha
tunk hozzá, és ahol egyszersmind —
i kereskedelmi viszonyok kölcsönösségénél
íogra — nyers terményeink számára a leg-
biitoMbb piaczokat találjuk. Az által, hogy

a vámok ezntán arányban szedetnének, a mi már magában egyértelmű az Összes beviteli czikkeknek 15 százaléknyi vámfelemelcsével; továbbá számos, a mindennapi szükséglet tárgyát képező iparczik-kek vámjának 50 — 100. sót 200%-ig való felemelése folytán : az uj vámtarifa a leghatározottabban védvámos irányú anélkül, hogy ezen vúde-lemlegcsekélyebb mértékben a hazai ipar javára szolgálna.
3. Az osztrák iparosok érdekében élet
be léptetendő mértéktelen védvámok oly
ujabbsulyos adófelemelést
jelentenek, melyből Magyarország nemcsak
hogy semmi financziális hasznot nem húz,
sőt ellenkezőleg még pénzügyileg is jelen té-
keoyen károsodik, a mennyiben az ujabb
magas védvámoknak tilalmi hatása lesz , és
az illető iparczikkek behozatalának csökke
nése vagy teljes megszűnése folytán még az
eddigi közös vámjövedelem is ezen czikkek-
nél alább fog szállni.
4. A jelenlegi nehéz megélhetési viszo
nyok közt kétszeresen súlyos
adófelemelést j e I e n t az au
tonóm vámtarifa, továbbá az által,
hogy nemcsak — a mi ellen észrevételünk
nincs — némely fogyasztási luxusezikk, ha
nem alegszegényebb néposz
tályok nélkillűzhellen na
pi szükségletét képező oly czik-
kek vámja is, mint például a p e t r o-
1 e u m-é; avagy a középosztály ma már
nélkülözhetlen fogyasztási czikkeinek, mint
a kávé, rizs, fűszerek stb. rám ja szintén
50—300 százalékig felemeltetik.
Mindezeknél fogva a gyűlés nagy csa-

pást látna e vámtarifa törvény érire emelésében egyaránt az ország fogyasztóira és termelőire nézve, kik m&íin elvárhatták, hogy ha már nem sikerülend a vámügyi kiegyezés által [jobb gazdasági viszonyokat teremteni, legalább még status quo-ná! is rosszabb állapotok ne képezzék e kiegyezés eredményét
A gyűlés egy 50 tagú végrehajtó bizottságot választ azon utasítással, hogy :
1) Kérvényt terjesszen a fővárosi
polgárság körében gyűjtendő mennél szá
mosabb aláírással az országgyűlés elé a vám
tarifa el nem fogadása iránt;
2) Ezen kérvény támogatására hívja
fel az ország kereskedelmi és iparkamráit,
kereskedő és iparos testületeit;
3) Keresse meg a bndapesti kereske
delmi és iparkamarát és az orsz. magyar
iparegyesületet a tarifa szakszerű tárgyalása
és e tárgyalások eredményének a törvény
hozás elé terjesztése végett.
A gyűlés ezen határozatának végrehajtásában ezennel felkérjük a t. ez. elnökséget, miszerint — ezúttal mellőzve az ón • álló vámterület kérdése körül már érvényesített elvi nézpontokat — a vámtarifával szemben elfoglalt álláspontunkat támogatni és a t. társulat részéről hasonló irányú kérvény felterjesztését kezdeményezni méltóz-tassék. Budapest, 1877. november 20. Hazafiul tisztelettel
A végrehajtó bizxlfkág nevében:
MÁHKUSIUNÁCZ BÁTH'KÁROLY

líe kuruzBoltassunk.
Tagtdnatlan, hogy hazai állattenyéutési, erdekeink emeJéaére * magú kormány elismertre m«°Uó bugáimat a gondot fordít. Elút-tuok fekazeoek ai ujabb egészségügyi szeate-aitett törvényeink es több régibb a ujabb rendeletek, mégis sajnosán keli hazai állatorvosi testületünknek bevallani, mitseriol sem aa 1859 dik évi szabály rendeletek, aem padig as ujsbbi 1874. évi XX és ai 1876. éri XVI törvényosikkjeink ai elharapódzott kuruzsoláa meggátlására, megtorlására nésve kellő ssigor-rsl B tüzetesebben nem iatéikedik.
Nem emelnék ms lem ssót, mert már többször nyilvános lapok hasábjain aa állatta-nvéastéé i állatgyógyászat érdekébea szólót -Um, de sajnosán kellett tapasstalnom, miszerint legjobb saáadéknol eredt igyekezetem, ha-tál/ nélkül maradt, de mert dacsára unoak, hogy a kurusaoláat tiltó törvényeink • rende-leljeiok vannak ■ dácsára annak, hogy kosigazgatásunk törvény alapján rendszeresítetett mégi« ma épen ugj mint 15 év elAlt a ku-ruzsolás gyakorlását a legnagyobb megbotrán-kosásaal tapssztalnom keli.
Ugyu is: néhány napok elótt egy 8. kői •égi földmives sálam megjelent a gyógyitbat-lan ionpokos lovát orvoslás végett előállította, midőn a ló vizsgálatánál éasleltem, hogy a tó nopokoa lába már kenegetve bedürasoigetre lett, a tulajdonos bevallotta, bogy a lovat egy N.'Kaniuán lakó kóborlü knrussoló kuroisolu l a asert annak iratára egyik helybeli gyógy-nertárban vette a egys>er«mint as írást elómu-tatván meggyősódtem arról, miszerint ezen kuruzsoló mint állatorvosi jogcsim bitorló is, mert ai is azon (Vény lap) még magát mint állatorvos alá is jegyezte. — A ló gyúgyithatUn innpokos volt.
Egy Pár napok elótt ped egy M. köt-ségi foldmivea állította be sánta lovát hozzám, melynek lábán a osánk bslsi területén már egy falusi korussoló asarvas marha errágóval eret nyitott s as álul a csánk hajtásban gyula dsst ukozva, a lovat nagyobb mértékben sántává tette, s meghibásitotts.TÁRCZA
Az adó-végrehajtó.*
(Bűmére*.)
Miocteo d*Mm», nioei*n robot, Uifié lük Ml « dabot! Cu, YÍÜ tv ki* bíró.
Ktcxeg
aa ftblak, »jtó —
KSs*ág Bi Í7
S mi&t j6fY«réa ft hatiru
A falul>»n Mtoak, fatnak
Jaj ! récséutk, íjuknak, ludnsk ,
Mert uokftt IMI sUiajtó
Á kag7«Usa Tigreh&jtó t
Latnak, futnak ide, • tora — Ei as 61«t olj nKMtobal Sem marad egy doajha, párna, SienTed «o>t «ok •M>g*oj ar»a ta u a Mb mély é* tajgó A mit rer a végrehajtó
Kiöl tottééM, boM fH
i.«wr«» IM haidu Lépdel. 8 — átok arra ki m« gi'U Hdna alatt a ,B mint** H kiáhor«a mint egy wajkú .lU Taa ■ár a Tégrvliajtó '■
L'tána jár bmmÜM, uou — Elvág; TŰIT* isefény Wu '
Ny«kt(lno van már a harok JúBu*t astáo a pauáarok, Ü legTigU Btiot caordahajló a végrehajtó.
É» asotán ftikéot radak A kásákra mgy

Éa feLrnak BMM U«««C Mit ffii mi ott eaak Uhrt, S legyen bár aa fft>rt}Ml*rt6 Tiasi nár a vigreatjto r
Hordja hoMkn, rut tükörén Mely « háti elSui terea Ugj bat auk U«fiaj ecab rre Min(ha *innék reHttübblyre Hajh i m.rt ilyen nőit as ado Ilit behajt a T^grehajtó 1
8 igy kifontTio egész falul, Hegy kifelé áll sir a ma : Hegy utáua uánoi átok Mely D'D bawnál a bacáaak ! 8 taig i«n te^it izó et aajtú FoljUtja a végrehajtó !
Nioeecn dés*ma, DÍncsen robot MegU Otik »t a dobot Üti, réti a ki» biro Hfonon egy v«aaégbÍTO l Keeseff BÍn4*n ablak, ajt» —
A férfi i» tud igiuán tfxeretnl-
(No»ella.) Iru: E
v.
Szép ojári ett volt. A otillagok fínyeien ragyogtak, A fik tereiéit cs*k olykor rexgetto meg % lanyha sephir.
Én a his tora£oia üilem, bAnatombao méljeD elmélásva. VÍMM goodoIUm r^gi boldog perCMimre * » boldogtalan múltra, mely ui-g rolt mérgeive a tor* álul. Felaestetn a fénye- eaíJlagokra, nettem uok*t tokáig, i uláj gAtUm, melyik lehet M enyém. Egy fényei

g goadoltam Ja okáénak, a OMllette egy ige* kicaúiyt ai enyémoek. Elmereogtero ■ kíi löoféle képselmak ragadtak magákkal. Here-vea oestem rájuk ■ aem tokára a íéajm csillag eKJ remgeat tett aa égea ■ lelutott. K pillaaat-bao amáilt villámra Merour, egy levéllel ayukáa.
Kts«mb« jutóit a csigioy leány jóalata. A Iqgoagyobb aggodalmak e* roa t«jtelmek kual boDlottam fel a levelet, de alig pillantottam bele, asetneiai élőit iMuefHtotUk a betűk, a easmélet nélkül ru^jtajo le a köveseire iaé-kömWl. A iajra elóaiet<5 Jáooa huwirom vitt atsobáb*.
Háiaap mar több erót érestem magam bao i elolv«ataro a levelet, mely igj hangsotL Egyetlenem 1
A csigáoy leány jódat* beteljeaedett, a b«i kellett teljesedni?, mert mi egymáaéi soha aem lehetOsk. A ba, a báaat folyton epemzir-tt, aurvantott, míg végre a jótékony bálát megkö-njörült rajtam ■ intett, hogy köveaaem öt oda, hol elmúlik minden •senvedes. Hiren meg úriive viasnm eUö legnaeetebb aserelmenet a BÍrba a oda fess a magaaban as Urnái imád-komi foguk érted, bog? hátra levő napjaid boldogok legyenek.
Nagyon fájt azivemnek, bogy itt kellett téged hagynom, kit egyedtÜ aserettem, Méretni I fogok még haJálom után u ai órók fettámadáa napjáig, hol isiveink örökre elváluitnatlanul egyeaülhétnek, hol a kegyetlen aort nem fog beoattoketssétválaaztani. Tudom fáj lelkedaMk, bugv magadra maradás, de bitsái a Uiodenha-tobao, ki majd magköoyőrül rajtad. Vsaéraijea liteo hátralevó napjaidban. Mire leveienet ot-vainí fogod éA már kws^Qvcdtftm, mórt értem,

kogy egy két perat vála*.t el a haláltól. Utolsó gondolatom ii te lesiess és Mercur, kik egyedül Kérettetek engemet. Ápold Őt a kis galambot, ki oly bú volt houánk. Isten velőd örökre. El vár oda fftno most már boldog
Jankád.
Kimondhatatlan minő kínokat isenved-tem akkor, mid Ön Janka levelét megkaptam, i haláiáró. ssUlei által ii ;tudósittattam. Mint esek leveléből megtudtam, asegéay Jankám nor-vadáaban halt meg.
Ssülei, mint kelőbb értesültem, látták ugyan uenvédését, ét hogy minden nap jobban fogy, hajthatatlanok maradtak, B midőn már a halál martalékává lett, akkor átkosták oss fejüket, hogy nem egy, hanem négy stivet és életet tettek boldogtalanná.
De már akkor minden két A
volt, mert a halottat a
legszebb ígéretekkel sem lehet mély álmából felkelteni, ő pedig boldog volt már akkor, mert ■sereimében nem gátolta ssnki • mély álmából nem lehetett ót felkelteni.
VI.
— Évek multak el Janka halála óta.
SeÜlei nem sokára követek- C«alidjuk kihalt,
lakásuk üreMn áll, mert as s rémhír terjedt el
a környékben, hogy éjjel nagy siráa hallat-
uik ott.
— Rajták meg könyörült a halál, csak
rajtam nem.
Nekem még folyvást várnom kell iton időt, hogy stiveink egyesüljenek. Da majd csak el jön as is • akkor lessek csak igasin boldog.
— Évek óta nem hagytam el kisded fa
Jamat,hol ngyháii d->lgaimj>*k é« Janka iiello-

Számtalan ilyen kuruasolási esetet felsorolhatnék, melyeknél a szakavatatlan gazda a kuruzsolók által ámitatík s zsarolunk, mert a kuruzsoló egy gyógyithatlao — például inn-pokos sánta — lónál is ha nem egyebet, a Iá bon eret nyit, csakhogy egy pár krajcsir jutalma legyen mi nemcsak hogy nem használ, de gyakr*n káros is s rendesen, azután, hogy a kuruzsoló késelése után a ló nemcsak kinem javult, de rosszabb hibás állapotba jutott, fo jyamodik az állatorvoshoz. Esen téves lépése által a gazda kétszeres költséget s gyakran kart okoz magának, mert ha a baj kezdetén azonnal az állatorvoshoz folyamodik csak egyszer költségeskedikT mert ax állatorvos mint Bzakegyén, vagy kimondja véleményét a gyó-gyiihatlan baj felett, vagy pedig lehetőleg ok Bzerü gyógy utasítást nyújt-
Meg kell vallani, igaz, hogy közgazdáink tartózkodnak — félnek állatjaik bajainál ax állatorvost igénybe venni, de itt sem any-nyira ax orvosi díj költség miatt mint az állati nagyobb adagu gyógyszerek drágasága végett, mert ba az állatorvos a gyógykezelésbe* as olcsóbb gyógyszereket választja is mégis meg kell vallani drága as, de ezen as állatorvos nem segíthet, segíthetne egy edül a magas kormány egy olcsóbb árszabály életbe léptetése . álul.
Ezekből kitűnik, hogy a kurussolás s ku-russoltatás valamint baxai állattenyésztésünkre B gazda közönségünk anyagi érdekeire nézve, ugy nagy közönbösségre jutott hazai állatgyógyászatunk érdekeire nézve káros hatású.
Tehát mint szakegyén, hazai állatgyógyászatunk s állattenyésztésünk érdekében nem tudom eléggé ajánlani a t. gazdaközönségnek miszerint a rósz lelkű BiakavaUtlao kurusso-lóktól Őrizkedjenek, de egyscerismint a kuru-*T8olás meggátlását, a kuruzsolók tör vény ér tel-mébeni megfegyittetéaét belyi s közigazgatási hatóságainknak figyelmébe ajánlani bátorkodom.
Nagy Kanizsán, 1877. november hóban. MAAR NÁNDOR,
- ' megyei álUtorvoi.
Lear király magyarázata.
Molnár Györgytől.
(Folyt, és vége.)
Megfoghatatlan, hogy találkosik mfivész, ki vakmerő kezekkel nyúl e biblíáhoi, melybe nem tudott elmélyedni, melyet elégnek tartott csak felületesen ismerni, melyet nem átallott lényegében megcsonkítani, eredeti nagyságából kiforgatni,öasseku*£álni, toldosgatní, foltozgatni, íurcsaideákkalkibŐviteni és megmásítani.
Megfoghatatlan, hogy akad művész, ki as oly nagy erővel, világossággal és egyöntetűséggel alkotott Lear királyt n y á rspolgiriai foruibiD vigye színpadra, a cothurnus értelmezése — helyett mintegy háló köntösben és papucsban, szélütött, reszkető kezekkel, a zsáner rajzolásnak minden mesterkélt technikai fogásaip-al; a benső helyett, a drámai tár-gyiság helyett mindent csak a külsőre fordítva
mének éltem egyedül, — De most Zádory barátom hívására, ki már évek óta mindig meghitt névnapjára, végre eljöttem ismét ai embe-„ rek közé, de est is csak azért tettem, hogy Őt ki már tanuló koromban elválhatlan barátom volt, láthassam, mert értem, hogy már halálom közeledik.
— Oh bárcsak jönnél el te boldogító ha
lál, kit az emberiség legnagyobb része annyira
gyűlöl. Oh én szeretlek téged, mert te egyesí
teni fogú aszal, kit esen a világon legjobban
szerettem, de kit tőlem elválasztott a kegyet-
len végiét. Oh Jankám 1 agyé ránt? Nem so-
[ káig fogai várni, mert róvid idő alatt követni foglak.
Pista bátyám sírt s én elfordultam, hogy egy könnyet törüljek ki szememből.
Zárszó.
Néhány hónap múlva utam ». . . . falon vitt, hol Pista bátyám lakott.
Elhatároztam, hogy meglátogatom. Be mentem hozzá. Akkor is a ház tornáczán ült, mellette a földről Marcur szedegetett busát.
Rosszul nézett ki. Elvolt merülve olvasásába, mert nem vett észre.
Pista bátyám — mondám — eljöttem, megnéztem, hogyan van.
— Iateo hozott Zeke Öcsém. Épen rád
volt szükségem. Már Írni akartam, hogy jöjj el.
Szükségem volt rád, mert végakaratomat szán
dékoztam megtenni, s ezt csak egyedül te ne
ked mondhatom meg. Énem, hogy meghalok.
— Ej! Piata bátyám, ne aggasssza magát
ily gondolatokkal, dehogy hal meg, hi*t oly
ép és egészséges mint a makk.
— Igen erfls, egészséges testbea, de belül,
ott a snv körül már reg d&l valami, mely elte-
m«t rövid időn.
Pista bátyám ezután átadta végrendeletét, melyben csekély vagyonit a magyar akadémiára hagyta s kért, hogy Merem oak viseljem

és irinyosva, oly alaphangon bessélvs >• y vígjátéki kedélyeaaeggel föllépve, sxflnetleoül ide-oda tipegve* miot egy jelenkori gyámol-talaa nagy papa.
Hossi például: as essó ftnnspélyes aoénára magával behozza a bolondot is, kinek a helyen Shakespeare nem ia irt jelenetet; leülteti a trón lépcsőjére, meg meg ütőgeti vállát, szókat farag a bolondbos becséire s viasont ennak, iretlan megjegyzéseket enged sxájára veui, holott Shakespeare ilyeket ide nem irt; mintha oaak tréfálk'•másról volnaittasc, melyben a bolond és egy tehetetlen agg gyermekeakedŐ játéka leone a tődolog s nem egy ünnepélyes nagyszerű aktus, melyhez fejedelmek és as *gésx királyi udvar hivatalosak, mely aktus egy megrendítő tragoediának a nem egy v i g-játéki familiáris kanapé pro-ceuuiDik — szolgál méltóságos, igen komoly bevezetésül.
Soakespearnélakarokotabb lenni as ilres művész, pedig az alanyi érzés öntudatlan állapotából sem képes kiemelkedni.
Színművet, — egy vi_g*l elegy érzékeny színdarabul farag Shakespeare fenséges tragoe-diájából!
Egyik jelensége ez is a mai időknek, mely a szédelgést a müvésset szentélyébe is beengedte csúszni!
* *
Lönrnek Cordelia ellenében el lőtt nyila egyszersmind Lear keblét i» megsebzi, ott burdja ő saját fegyverének élét maga migában é» a sajgó sebet, már második jelenetében látjuk, mikor a bolond után tudakozódva, a* egyik lovag ezt válaszolja: „Mióta legifjabb asszonyunk Frankhonba ment, a bolond egéssea eleméssti magát bajában* — Lear találva éreavén magát, hirtelen elnémítja a lovagot:
.Ne többet erről. Magam it észre vettem* mondja. A mi lelkünket bántja éa szivünknek fáj, arról amint magunk sem szeretünk beszélni, ép ugy hallani sem akarunk róla.
Lear megbánta tettét, de jellemével nem fér össae est nyilvánítani, annálkevesbbé pedig, mert meg is esküdt rá -e* királyi méltóságát, csimeit, melyeket magának megtartott — erő* sen érsi és folyton érezteti, mely érzetében a megbánást kerüli és csak akkor teszi ezt, midőn már minden elvessen benne, maga as ember iá, midőn végzete a tragoedía végén ismét össsehnssa elátkozott Cordeliával.
Mielőtt Lear második jelenetében föllépne, Goneril így szól:
A bohó sggl
Folyvást sseretné éreztetni súlyát Melyet már elvetett.'
Lear csakugyan érezteti királyi súlyát, ugy lép föl itt is mint, a ki parancsol és uraK kodik:
„Pereiig s« kelljen vámom ai ebédre." kiált és türelmetlenségében ide-oda zaklatja lovagjait, kik alig bírnak sokféle parancsának hirtelen eleget tenni.
As első jelenet erőszakossága, most már a türelmetlenség fokozatával is jelentkezve, így köttetik össze a második jetenettel, mert itt már benső elfojtott érzelmek sajognak ; az első-
gondját, ha meghal, s ápoljam, mig ő is meg nem vál as élettől.
Szép holdvilágos éj volt. Minden elcsendesedett már. A falában siri csend volt, s est is csak a hásórtó ebek koron kén ti tompa ugatása zavarta meg.
Pista bátyámmal a tornádon ültünk, nézegettük a csillagos eget.
— Nézd ott van Zeke öcsém monda ő —
az én csillagom, s közel a gönezöl szekeréhez
mutatott egy fényes csillagot, az én csillagom,
mellette volt Jankái is. Oh ő vár engem. Nésd
s csillag lefutott a omigány leány jós
lata beteljesedett Isten veled
viseld gondját Mercurnak — — — éa megyek
— — 6 vár .... — megyek Jankám ... ne
várj soká igy — én megyek ....
Eteket mondván ki lehelte netűes lelkét, mely felszállón a magasba, hogy ntt Jankájával kitől esen a földön el lett makiiva, ott örök re egyesüljön.
Mercurt ápolásom alá vettem, de Ó csak egy hónapig tudta tul élni Pista bátyámat. Egy reggel hűlt tetemét találtam.
Egy férfiút mutattam be nektek kedves olvasóim, ki szere te* t és viasont szerettetett, — de s sors megtagadta tóié a boldogságot. De ő örökre boldog lett, mert egyesült Jankájával.
Szivem elborul ha rá gondolok, s mindig megkönnyezem őt, ki oly nemesen őrizte meg első és utolsó sserelmét.
Láthatod kedves olvasóm, hogy mily
igaztalanok ások, kik act mondják, hogy asze
relém a mint jő el is múlik, s hogy « férfiak
nem tudnak szeretni. Azoknak igaztalan itéle
tét e kis egyssertt bessély megtagadta, mert
bátran elmondhatjuk: 7
,A férfi i ■ tud igáién szeretni."

ben sa indulatok fék telin1 rohammal törnek kifele, a másodikban a Cordeliával történt esetből kapott >»jgó seb és a rövid időköz alatt Go neriltől tapasztalt hidegség egy vésses sejtelem-vei párosulva a kebelben fitssafojtatnak; igy, ami u első jelenetben kifelé tör, itt befelé fordul.
A lovag, G»neril föllépés* előtt igy figyel-nsatsti Leart:
,A kótnlesaég nem enged hallgatnom, midőn nagyságodat megsértve gondolom."
Az: moudja erre Lear, hogy :
.Saját tapasztalatomra emlékeztet**.
Igazi kiiiim oll hanyagságot vettem esve most legutóbb, (a kAv 'kecőt már csak maga magának mondja) m t én inkább féltékeny furcsaságom oak kívántam tulajdonítani, mint szántszándék oá udvariatlanságnak."
Tehát már maga előtt mentegetni igyekszik « jelenetben azt, amit az elsőben nem tett volna, t&t már féltékeny furosaságÁMak akarja tulajdonitnni a sérelmeket, melyeket még el<*bb sl neta átmért vslna^ inkább vissza fojtja magába ac e fftlíitt támad A érzelmeket és igyekszik elodázni a tl-l^ot, melyen már kísérete is meg botráokoiiL.
*M»jd vécére járok" mondja, pedig aem igy less Goneril föllépésekor, kn.'l előbb sokat elhallgat, mielútt méltán kitörne.
Learben a Jelkí processu* már ruf^índult és ezt í Kent meg a bolonddal való kcdi'lyes-kedésébe akarja fojtani, temetni; de a víg gyerkőcze .keserű bolond" lett és attól víg tréfák helyett, keserű igazságokat kell hullania, korbácsot ígér n«ki (de nem a betű értelmében véve, mint Romitól láttam, ki egy vékony kis gyermek rájtpijoslival csapkodta a bolondot g a színpadon f<il s alá kergetódsött vele a feje-d «l mi Lear, mintha csak lovagjai <* szolgáinak akarna círcasba való produk.czi"t csinálni), de azért folyvást enyeleg a bolonddal és keserű igazságait számba sem véve (mert hisz ex már ugy is nyomj* ax ö lelkét) a bolond ötleteire minduntalan figyel és szívesen hallgat.
Amint Goneril föllép, ennek szokatlan magaviseletére a vészes sejtelem mind jobban foksódik Lear-ben, mely sejtelem még inkább tépdeli a keblében elfojtott sebeket:
— — „mit keres e párta fejedon V
\a betegség, a fejfájás színlelésére
felkötött kendő)
„Ugy látstik egy i d Ő óta igen komor vagy *
e szavakkal szólítja meg lányát a visszafojtott érzelmek b« vegyült hangokon, melyekből as iszonyú sejtelem czélxatos szemrehányása emelkedik ki leginkább.
* *
Nevezetes és méltó a fbljegytéare, hogy Rossi e jelenetben Goneril ssinlett betegségét, melyről előbb maga szól és a fejfájást jelző kea-dőt a fejen, melyet Lear csípősen pártának nevez, Gouerii kumi'riágábiD ese komorságból származó homlok ránezok-b a n (!) kereste; Gonerilhex lépett és mutató ujjával megpisskálta Goneril homlokát s Így kérdésié tőle, hogy .mii keres e párta fejeden." Ez * művész szükségtelennek tartotta Goneril és az udvarunk közt folyó előbbi jelenetet elolvasol, mikor Goneril Így szól ax ud-rarnokhoa:
„Ha a vadasairól visszatér, tagadj el, Mond, hogy beteg vagyo k."
Amint Goneril apjával Bzi-mben, Bxokat-lan külső magaviseletlének leczkéztető szavakkal, bántó szemrehányással kifejezést is ad, Lear nem talál szókat lányának íly vakmerő él váratlan föllépésével szembűn, keble a híhetetleo-tég mély ámuUtábao ojszoszorul, még ébrenlétéről is kétkedve a gúny keserűségébe mártott érzelemmt:! kérdezi GonerittÓl:
„Keved szép uri hölgy ?" ezzel Goaerílt vakmerőbbé t- szi a szemrehányások kifejezésében, melyeket először csak Lear kíséretére ssór, de végül as apát kárhoztatja érte és akaratát apja ftié bi-lveivén, leveti álarczát:
„Engedje azéri úhaj'ásomnak., a k i különben, a mit kér, elvenni kést" mondja, és e szavakra Learben az eddig rlfoj tott érzelmek a retten tó lejtelmek valósulásával egyesülve, a lélek feneketlen mélyéből megindító fájdalommal törnek ki, — e viharhoz hasonló erővel szólal meg benne mindea érzelem egyszerre, mely útjában mindent elsöpörni fenyeget :
aJaj annak akit késő bánat ér!" kiáltjas végtelenségbe és szabadon erestti keblének marczangoló fariáit; borzasztó átkot moni Gonenlre, melynek nincs párja a színpadon — s mely a l^art előadó művész összes fisíkai és szellemi erujut igénybe vessi — s as* tán elsiet kíséretével; de alig lépi át a küssö bot, értesül, hogy 100 lovagja közül, — kiket az ország osztáskor magának fenntartott, 50 el van csapva, viawa jön, és e bánásmód h*talma solyának elveszítése fölötti érzetében könyekre fakad, majd e könyek miatt maga maga ellen támad s végre ason fenyegetőkkel, hogy má tik leánya (Began) ezért bossu fug állni s bogy

* paUimst, (lpWlvaágái) melyet Qoieril **, Örökre letettnek hitt, újra fölveszi — ellávo*^
Goneril gyorsan értesiti Regsnt a tíirteV tekről, egy levélben fölhívja, hogy hasonlón, legyen ő is; majd, nem bízván nővérének tn lyébeo, betortégsl^n, Ó maga is elmegj fe. gaahoz.
Lear as átok jelenet után egy rövid ^ oában (melyet a Bziopadon kiasokuk hagyni) maca magában töprengve, magát vádolja, hogy méltatlanul bánt lányával, Kentnek meghagyja hogy csak arról beszéljen Repannak, «iirol et, a levél után kérdsz 01 fogja; tehát, hogy a Utót takat ne említse; Kent eltávozik a lev^Ul , Lear, lelki tépeUtféteibe merül :
.Levetkesem természetemet" mondja, majd ismét emlékezetében fölháborodva
,Ha visszavenném ismét — erőszakkal'
(t. i. a királyságot) meg újra elkeseredve ily szókra fakad :
.Hálátlan szörnyeteg" végre e lelki tusában rémülettel kiált föl: „Irgalmán ég! ne hagyj megtébolyoduotn, Eszméletem ne vedd el: nem szeretnék Megtéboiyodni.*
Oly lelki vergődés ez, mely előre sejtem a következő nagy küzdelmeket é* Learnek t küzdelemben való elmerüléséi.
A bolood, Leart mintegy elókészitvp, ezt mondja Heganról:
, Isről-isre oly hasonló lesz raniilt lei nyódhoz, mint vaczkor s vaezkorhox* és falú ban igy is van, Regan éa Crunwal — ki a n; mes és jó természetű Albán fejedelemnek ege* asea ellentéte, — kitérnek Lear elöl, nincs sornyi vakmerőség K**ganbao, mint Gonenlben; ac ügyet haz>'u kitiU akarják elintézni s Gio*-ter Ukába sietnek.
Lear nem találván Regant oda haza, után-ook jön Glosterhez; csak különösnek mondja, bogy hazunnan eimenéuek s követét (Kentet) nem küldték viasza, de a gyötrö Bejtelem itt in föltárnád benne, azonban elakarj« fojuni, mert most már irtósUtóbbao gondol a valóra, ha Regan sem lenne jobb Gonenloél. Kentet kalodában látja lezárva B míg e bánUlom fölött vitába elegyedik Kesutei, mi gát mérsékelve mondja : „Nem volt szabad azt tenniök, nem lehették, Nem akarhatták. Ez több mint gyilkolás, A tiszteletet ily durván sérteni* inkább föliesxi, hogy e »z<ígyennuk Kent volt as okozója; de amintettől a dologról értesül, kinos gyötrelemmel mondja:
.0 mint dügad fel a górc* szivemig Le sorvadás, le lázadó bu! Alant as elemed."
Lear Regannal szemben fékesni akarja természetét; mert Goneril ellen, asöreuégesúJ ast szeretné megnyerni.
Bemegy a básba, hogy a durva sértésről, mit követe «,Ien elkövettek, nem elégtételt, hxaem f&lvilágosttáit Bzereizen; maga lép a házba csak s kíséreté nek maradást parancsol, nem akar uoukat a Regannal való össsejövetolDél, Lear óvatossága meglepő itt, valamint azon 1 !ki eró in, melyei oly sokáig igyekszik természetén uialkodni; már itt meggyőz bennünket az ő fizikai ei s ■ e 1 I e m i nagy erejéről, melylyel a követ-késő hosszú k&sdelmeket, — egy tragoediábaD sem Ulálható ily óriási külső és benső harcukat elbírja.
Hogyan lenne képes ily tusákat egy kór-bán szétütött testű, resskető kezű, alélt óreg elviselni? Hisz ily embernél a szellem is elbénult már!
Regan és Cronwal, épen mint aselótt öo-neril, betegséget, fáradságot színlelnek és nem akarják magukhos bocsátani Leart, meg*ié gyenitve, ingerülten jön vissza a csarnokb* és elpártolást, lázadást emleget; Gloster pis*xa-küldi jobb válaszért, de Gloster Cronwal b«r-cseg heves természetét emlegeti s mintegy óva inteni akarja Leart, hogy kerülj* ki e heves természetet, ő maga sem mervén az izxo bw-exeget háborgatni.
Ez Leart kihozsa sodrából és a magára erőltetett egyensúlyból kibillenti; nem tudja tűrni, bogy óellenében valakinek heves terméssete legyen; efó-tölti vrúazAossá^ában oly indulatba juu, hugy már alig fékezheti magát s bár megpróbálja vérét, lehelletét lehüteni s okot keres az elnézésre, a türelemre, midőn igy szól:
„Meglehet,
Nem jól van. a betegség hanyagrl
.Minden szolgálatot, mire az egésuég
Kotelesve van. Mi nem vagyunk mi többé,
Mikor a természet elnyomatva lévén
A testtel a lelket tűrni kényszeríti.
De felhagyok. Tán hirtelenke-
Midőn a kedve-csökkent (hát [már nem heves) beteget Ép embernek vessem'
Azonban Kent láttára kétszeres er6>el támadnak föl benne as elfojtott indulatok; oly erólylyel, oly tomboló haUlommal kCveteh, hogy jöjjenek ki ésTiallgassák meg, hogy Gi<»-
Folytatá* a mellékieten.

Melléklet a „Zalai Közlöny" 1877-ki 9o-ik számához.

Folytatás* a főlapnak.
ler megrémülve engedelmeskedik és Regan CrDOwal ís mintegy újra föltámadt királyi hatalom előtt meghajolok s Kent lábairól a kalodát gyorsan levé-
i Cronwall nyájasan üdvözli Leart, Regsn 'pedig ipj **ól hozzá:
.Örülök, hogy látom fenségedet. Ez engedelmesség és nyájasáig Leart lecsillapítja, maga is örvend neki s ezt a követ-teió mondatban mélyre ható jelentőséggel akarja Rtgan szivébe, emlékezetébe vésni: ,Hiszem, Regan, azt hinni van okom. Ha nem örülnél, válópert kezdenék i a v a d s i r j i v a 1, mert hűtlent födőz.** Regan mézes szavakkal teszi azt, amit Gooeril éles fulánkkal, „farkas arcz cn lfc tesz, türelemre kéri Leart, de néojét „pi* elleuében még is mentegeti, — m-Tt hi-ftieb 0 U azt szeretné amit Goneril, csakhogy nincs elég bátorsága hozzá, — mig apjának Mclui v angon ilyen tanácsokat ád : «|J te már öreg vagy, Természeted, határa szélein jár. N.'ked már jú tanács kell mely vezet!"
Luar a megtestesült türelemmel veszi Regan cmkrozott mérgét, mert fél, hogy nem bírja iiLfoerii elleu busz ura kciteni; folyton átkozza /Kweril tetté", hogy R;gan elútt ezzel is befe ieúisc, de mindezekre Regantól azt a választ tápja, hogy térjen vissza Gonerilhez a végre meg azt ís, hogy mondja neki, miként megbántotta öt. ,
Ez a jelenet egyike a legnagyszerűbb momentumoknak e tragoediában. Az apa, kérni bocsánatot gyermekétől? ! !
És erre a másik gyermek unszolja az apát! L-ar roppant lelki erűvel elnyomja e fö--iOtti fülindulását és a borzasztó meglepetés iszonyú ámulatában szótlanul áll, hogy ily gondodra mit is feleljen ? Mint egy orvgyilkos, éles késsel hasjtott Regan az apa szivébe, kinek így megilázcm lelke, alig képes illető szót juttatni ifajdalom és szégyentől reszkető ajakra; példa jruiánt állítja magát Regan elé éseljátsza neki i bocsánat kérés szívrázó scénáját.
„Bocsánatát
iiTJemi* Figyelj csak, mint fog illeni
■ házi rendhez r* Drága lányom, én már
vagyok; meg vallom: csak teher k vjikor. íme térdimen könyörgök, Ju::aas nekem ágyat, tápot és ruhát!* Ezt s megbántott apai méltóság önérzeten oly maró gúny nyal cáelekszi, hogy min-«a aiiv elszorul belé s láttára forró könyek|to-t^iiak a szemekbe; erre még Regan ís megin-iiltüak látszik és igy szól:
Ne többet jó sir. Ez csúf tréfaság.* n ismétli, hogy térjen vissza Gonerilbez, .Lurben azelűbb elfojtott kínos érzelem dühös* *íbe megy át és az átkot még nagyobb vad-.1 fokozza:
.Dögpára, szállj rá, S verd bénasággal ifjú csontjait" Kódja Lear Gonerilre, ezzel egyszersmind kgant is megakarván győzni, hogy lássa mily r.úoU Goneril maga és ő közötte a hogy mily Mftelenséget kivin Regan tőle.
Lear itt is elveszti a czélt, tul ló azon,
■er; Regsn tt átkozódásra inkább elborzad
kjitól, mintsem pártjára állna, pedig ezt
Uwiniá Lea-. Regan apja átkozódásara iszony-
ital kiált föl:
„Egek!
Ha telindulsE, majd rám is ezt kívánod* ttokra Lear újra visszakapja lelki erejét és •gát türtőztetve csöndességgel mondja: „Kegan! te rád nem Bzáll átkom soha.
Aző tekintete
t *d: de a tiéd vigasztal és nem épet" Ttói szelíden, teljes atyai jósággal gyönge-* de czélzatossággal emlékeztetvén Regant permek tisztére s jegydijul kapott fél ör-*&*: Regsn ezt türelmetlenül hallgatja és kr*w" visszatérvén, elutasító hangon mondja
„Jó sir, beszéljünk
L Most a dologról"; ** harsona szól s a Learrel gorombáskodó ^•roncz fóilép, kit sietve követ Gooeril,' fél ■".hogy ulán későn érkezik a hajlékonyabb r*észeíüKegant atyjuk ellenében való elient-**iban megtartani.
Már az udvaronc* láttára felforr Learben ^( mely Goneril megjelenésére még foko-•*, ti-l ezzel szemben tehetetlennek érezvén H«. az istenekhez fordul, Hogy közelgjenek .Ví?yék pártfogásukba üpyéi; Gunerilnek 111 egy lesujtólag csak ezt mondja:
.Nem sségyelsz e szakillra nézni?" **; biszi, hogy ezzel Regant vissta riasztja ■felfii, de Regan Goneril üdvözlésére siet, ki-°elegen kezet is szorít; Lear elszörnyedve L: Ö Uegan, te még illetheted kezét ? mire

Gooeril veszt át a szól, kie pillanattól kezdve uralkodik a bel T téten és Reganon, kit erélyesebb ellentállásra és kegyetlenebb bánásmódra ösztökél; már a szavakban sem válogatósak, sőt gorombasággal illetik atyjokat;
„mivel bántottalak meg?
Nem mindig bántalom, mi méltatlankodás i Annak hisz s balgatagság ugy nevez. ; Szól gootril igazi farkas arezcza!, mire a vérig | bántott Lear csak e szókra tud (akadni: ! .Feszült bordák nem dőltek öwze még?!* , de mintegy lettre akarván izgatni maga magát, emlékezetébe hozza, hogy kövelét kaludába zárták és e miatt OODWAIÍ éo Klánra támad, deKegan most már Goneril jelenetéb-n vakme-| rőbb tesz szívtelenebből is viseli magát, kimondja, | hogy fél kíséretével m.»st csak men-1 jen vieeza Gonerílhez, rm-rt Ő hác-kivüi van s illendő *n nem fogadhatja i*l; Lear azt mondja, ho;y inkább Cordeliáho^ megy szolgaként kol-. dului tőle uy ugbért, Gonui íl pedig már annyira I megy a kegyetlenségben, h>gy lelketlenül, dobja oda e borzasztó ssot:
„A mint tetszik"
erre a kétségbeesésstörnyü hangján tör kí Lear:
• „Ne tébolyila mej; kérlek, ú leáoy ! mely
egész valóját roegrendíi. de rögtön visszatartja | föllázadt indulatait <■* sz ép lélek jeenlétét bizonyító fenséges un ural kádassal o»ég egy-' szer és utoljára megfékezi szenvedélyének min-| den elemeit s az érzelmeknek egy műgkapóan szép átmenetével mintegy örók bucsu gyászdalt | rebeg Gonerilhezl
I „Nem akarlak háborgatni; gyermekem, I Élj boldogul Mi nem találkozunk,
Nem látjuk egymást többé.
— — rólad nem regélek
A fenn birÓi széket íilóju-
[p Í t crn e k!B
Ezzel R^ganho? fordul ujru és a türelemben oly messzire megy, hogy leányaival alkudozásba bocsátkozik az ország osztásnál kikötött jogai fölött, midőn végre ez«k egymást a kegyetlenségben túlhajtva már 25 lovagot sem akarnak neki meghagyni, tűt kevesebbet sem, Regan pedig még az egy lovagot is tölóslege snek tanva konokul mondja apjának:
„Mi szükség egy ?" Lear magankívül kiált rajok: „Ne szóljatok szükségről, a. legaljasb Koldus is, bár te Dg, b i r f Ö 1 ö a 1 e-
[g e s t«
A mi
Valódi szükség! — Ó egek, türelmet !
Türelemre van szükségem"
de e türelmet már nem bírja keblében úrrá emelni, előbb forró könnyei erednek meg és férfiúi arczát be mocskolják, majd szidalomra gyullad, boszut emleget és oly dolgok véghez vitelével fenyegetódzik a miken megrendül a fold, eltagadja könnyeit, hogy. inkább száz ezer darabra törjék szíve, mint sírjon, de KZ elfojtott küonyuú már nem férnek ac oly rútul megmarczmo^olt szívbe; bő forrássá lesz a köny öíöny/mely egész áradattal tör fel a mélyből, hogy orvén; es hullámaival elsodorja a lelki erőt, szellemet s magával ragadja az é*íí is ; ez emberfölötti kínok lelki harczában, az pgy-mást fojtogstó értelmek és indulatok közt rémülten Bikoltja el mngái:
„Bolond! megőrülök !
és az oly hatalmam király könnyei záporát bolondja keblére Öittvóu ki. ezzel és KeDtel távozik a .természetből kivetkezett banyák'nak nevezett lányoktól.
Éj van, vibar köseledik sa síi?telén lányok kaput záratnak atyjuk előtt, megtiltják Gloslernek, hogy visszatartsa a királyt, pedig ők is Gloster vendégei:
.Ab itt az éj. a szél vadul f*i>g, Mórtföldnyire is alig van egy bokor — mondja Gloster, hogy atyjs kivim krinyörtt-létre indítsa e lányokat, de Regan embertelenül parancsol Glosterre:
makacsnak legjobb mester a baj,
M-lyet magának nersett, Akaratos ember öokr-án okuljon.
Kaput kell zárni11 mondja és a
növekedő vibar elől Gonerillel a házba vonul. Lftar belé v«ti magát a viharba, versenyt fnt a ferge*.eggel és süvöltő szélvénzstel, melyet tul szeretne kiáltani; a természete kavargó vad orkánja külső képe Lear benső háborgó oozeánjának! Haaonlithatlanu) áll e scéna a maga borzasztó szépaágébeo a színpadon, va lódi égre törő és az istenek magasságába emelkedő drámai sntuácsió!
* *
• Mily szánalomra méltó sz olyan művé-z
• ki Lear-ben « helyen átöltözik egy szürke
dominó-féle habitusb» és valóságos ballet pitu-
ettél maga körül megfordulva, fut be és a ssin-
pad bit téré o a kosi *• *gy tteilftftfot e**b I

Láttam olyan Lear előadókat is, a kik pedáns
kimért léptekkel jönnek be e jelenetben 4
színpadra. '*r~
As átöltözködésre sem idő, sem hely mn csen itt s még ha volna ís. Leír lelki állapota nem engedné azt: hisz alig, hogy bolondja keblére outi könnyeinek omló arjait, újra «rőt ..-yer é* kösvetlonül, fel-tartótiathatlaaul rohan a viharba; ember és bokor sincsen e tájon roértföldekig mondja Giuster Kent és a bolond is alig érik utol, ó pedig ily lelki állapotban csak nem (og arra a guodolatra jönni, hogy mielőtt a menne viharnak más ruhát — (talán aseaő és sárhoz alkalmasabbat!) öltsön magara? Mily komédiás szerű itt ez atöltözködé*!
De a Wséulás ia nmz, mert es nyugodt Jelki aLUpvtot jelez, holott Lear ettől oly mess-sze áll, mint egyik világ a másiktól.
A viti-irhoz hasonló vadtággal fut, rohan ő a földek. >. mint egy villám szárnyakon száll é* kiált t.bAze-viasza míndeu irány bau az elemekhez,
„Faj, szél, szakadj meg, fuj, duiumgj."
— világot rengető
Viliim, döngesd laposra e kemény K«rek világot."
Majd a Bzé!l<:l. majd meg a villámmal társulva robao ide-oda a végtt-lensé^b^ ; a természet rombulú vadsiiga párosul itt Lear benső vadságávsl, mely összes erejével a leggyorsabb küzvetk?«etlenségg*l t.»r utat kifele^ hísz elleu ke-sŐlegadvaeló, e görcsös fájdilmak az ilyen L art már itt megsemmisítenék, nem bírni tovább ésatragoedia már a 3 tk felvonás elején gy>rló véget éroe.
* *
Lear a tragiku* lejtő magasaágát a vihar jelenetében éri el; eredeti daczossága, erőszakoskodása, hfvoa vérmérséklet*, hirtelen lohbunó indulatu^sága, féktelen szenvedély tstM-.^u — természetesen iU az elemekkel v»ló harczában sem hagyja el; mindenütt és folyton nyilatkozik <*zT méfí akkor is, midőn a tragikua lirjtőn (Edgár megjelenésétől) már lefelé rohan, de ler-méssQtes^n mindig fugyó, miodíg kisebbedő szellemi és fizikai erűvel, mig vi^r-i- u.z uluUó momentumban egy végsőnagy fellubbanaa után, kialszik élet világa.
A természetből kivetkezett lányok által ugy meggyötrött apai kebel fájdalmai, Learben óriási erűt fejtenek ki a viharban is. Mily hatalmas kedély világ ez, mely ly>-l e jelenetben Lear az íMemekbez beszél! Mintha magát Jupitert személy esi te oé, midőn az elemeket majd biztatja, majd ismét ellenök támadva végre mintegy az emberiség büntetésére akarná felbőszíteni! A világot rengető villámok és meuydörgések költ igy siói:
rl'-Jgj * \^%S tJ'rt? bullj zápor, lüz, okidjl Titeket én nem vádollak, elemek, Kegyetlenséggel. Én nektek soha N-m adum országot, nem hittaLiL LáQyaimuak, nem tartoztok szüt fogadni" de Cí.ak hamar más indulatba csap által és az elemek i-lleii U föltárnád:
És még is <izolgalulkU udvnroneznak Kell, hogy nevezzelek, ki elfajult Két lányaimmal friffjesülve, ádáz Hadat viseltek egy fej ellen, a mely A?g és fehér mint er. — U ez gyalitat! e szókkal féktelen vad dühében az egekre tör! Ettől kérdezve ése jelenet után indul meg Learben a tizikai éa szellemi erő hanyatlása, mely ezután csak föl-föl lobbanó mértékben matatkozikéssoha tóbbé oem qir együttes erejű trljtis közvetlenségéül ó* íuiytnnossás;gal jetent-keini; c*önd-ís kif^juzésü redsxiókba mélyed, mely állapotból most már caak kívülről jövő benyomások rázzák fól, de ezek is csupán rövid ideig tarló szagi^iiott kitörésekben nyilvánul nak. A lélek feneketlen mélységébe száll le szellem világa é* az elme lassanként elborul, csak elborul és egészen soha sem veszel ■■>.?. őrületben; inkább tébolynak vehetjük és kell is venuüok Lenr őr ülését, m.-lyben a szellemnek egy f*gy ép bzik-rája mindenkor ki-ki villan.
Helyi hírek.
— Molnár György orszigosan ünnepelt színművészünk, kitől lapunkban .Lear Király" fuietti jeles tanulmányát közöljük, Nagy-Kaaissára érkezve*, elöadáaaít megkesdé. Midőn Miklósy szioigaxgató urnák e figyelmeért etismeréssel adózunk Molnár arat falaink kört baza&m hévvel üdvözöljük: legyen meggyőződve, hogy édes hatank e sorscxibálta részén is vaonak melegen erzó szivek, melyekben a művészet iránti benső s tiszte lelkesült ssentelt gyertyája ég, melynek fényénél lelki gyönyörrel áldozunk a n»z*i magyar művészetért s lánjgolÓ szeretettel üdvözöljük a magyar művészet egyik fenkölt bajnokát igénytelen ko< tűkben I — A úrttoJt kuzuastiget Mkérj&k,

hogy e nagyérdeka előadásokat tömeges látogatásban részesítse.
— Katalin napjia délután 4--5 óra
közt erős villámlás és dörgés volt délnyugat
— Sajtóhibák. Tuboly Viktor bará
tunk retteneteseQ haragetik a sajtóhibákra, (de
ki ne haragudnék ezért!) e közös bajban tehát
velünk egyttttszeovedvén, felpezsdült életegesz-
séges hámorit igyekszünk a fájdalom tengeré
ből kiszabadítani ; jelezvén, hogy előbbi szá
munkban foglalt közleményében .nyílt taná
csával* helyett .nyílt tárczával", .intra parent-
hesis" helyett „intra parenthesim11 és .Bothú
nevében maradó bucsu emlékek fűződvén* he
lyett .Bothó nevéhez muradé becsü emlékek
füsŐdtek" sat, értendő.
— A nagy-kanizsai .Tarsas Kör"
vig alom rendező bísottsiga által az egylet he
lyiségében tarlou zártkörű. táuczvig»lom mulc
ssoinbatoa tessteten skedélyej volt Tudósítónk
a hölgykoszuruból következő neveket emlit:
Belus Emilia, Gózony Marcsa, Krug N. Laky
Kristófné, Plibál Ferenczné, Portier Julcsa,
Rózsavölgyi Szidónia és Borcsa, Szalay Lajosné,
Scherz Albt-rtné, Scherz Matild, Schreyer La
josné, Weiser Jánosné sat. A vigalom hajnali
4 óráig tartott.
— A törők sebesültek részére ujabban
tépést küldöttek be hozzánk ZsdinBsky Jáoosné
szül- Szabó Róza urnŐ és Wajdits Flóra a Ilka
nővérek. Fogadják köszön ötünket!
— MnjOiényi Flóra ünuepelt költő
nőnk ujabban i'éuyes jelét adja hunleányi ne
messzivuségéiiek, ugyanis újévkor szépirodalmi
heti laput iudit meg, tiszta jővedelmóoek felét
i török árváknak szenteli; e szép tervet a török . consulaüid nagy Örömmel fogadta, mely nem j egyszi-ri segély ígéret, hanem évekig urtó. A lap minden számához gyermek lap is lesz mellékelve. Hatatiui lelkesedéssel üdvűzoljük t. munkatársunk e legnemesb ösztönből keletkezett eszméjét s előre is felhívjuk t. k'núiiségüuk méltó figyelmét és pártfogását.
— Uj tutptár. Wajdits JófcM-f kiadásá
ban megjelent Vil-dik évfolyamban Nagy ké
pes magyar népnaptár 1878 ik évre három féle
árban 50 kr. 40 kr. és 25 kr. A rendes naptári
részeken kívül változatos és gazdag tartalmat
nyújt számos képpel és rajzokkal ülustrálva ;
vannak közlemények: Vértesy Bélától, Guoih
Gyulától, Hajgató Sándortól, iSéllyey Bélától,
Tuboly Viktortól, Pataki Gézától, L>r". Schreyer
Lajostól sat. A kiadó semmi áldoAUól sem ría-
dott vissza, hogy a provincsia es elterjedt nép
naptárát minél élénkebben állítsa eló; miért
a t- közönség pártfogását méltán megérdemli.
— A Csáktornyái községi polgári is
kolánál ideigl. minőségben alkalmazott Valló
Vilmos igazgatót, valamint Pálya Mihály és
Szántó Károly rendes tanítókat a vállán- és
közoktatásügyi miniszter állomásaikon végleg
megerősítette.
— A nagy-kanizsai vadász társaság
nov. 24-ki hajtó vadászata alkalmával 7 ősét,
két rókát és -15 nyulat ejtett.
— A keSMttielyi községi elemi népis
kola tantestülete és az ottani járási kör közt,
fennálló vita a járási körnek folyó hó S-án tar
tott ülése alkalmával hosszabb vita után ki
egyenlítetett, ugy, hogy a kór tagjai a Z&lavá-
rott tartott ülés alkalmával felvett j e pytő-
könyvi rostálást szavazat
többséggel visszavonatni h»-
t á r o z t á k.
— Vargyas Emire gyű<-megyei kir.
tanfelügyelőtől ismét érdekes tanügyi adat je
lent mag; a győrtankerületi népiskolák álla
pota 1877-ben. A figyelmesen irt kimutatás
biztos tájékozást nyújt azon kerület tanügyi
állapotáról. A buzgó taufelügyelő ernyedetléa
szorgalmiért közelismerést ar*t.
— Zala-Mgersaegen 25-én.délután mintegy */t 4 óra tájban eső esvén, a Nagy Kantz*& í«lé eső délkeleti határon villámlást láltuuk; és mintegy H másodperc* mulrit egy hosssu dörgés hallatszott, mely többször is ismétlődött.
— Tettey Nándor és társa előfizetést
nyit Hugó Victor. BEgy bün történtté s tanú
vallomás" csimü műre, mely franczia nyelvea
kilenciven kiadást ért Ára 1 frt 20 kr.
— A MOlaegersnegi ifjusig f. bó 24 éa
azaz szombaton este, a „síinhásalap" javára, múkedvelói előadást tartott. Az előadás az ,arany bárány" vendéglő nagytermébtíB tarts-tott, mely zsúfolásig telve volt. Köztük volt (a közönség között) Sxily Dezső ur a neje Botfáról, kik mig a színházban időztek, addig otthon Botfában, a kastélyt kirabolták.
— KÖvid hirtk. Lukács Gyula az
Orosz-török hsrcztérrŐl hazánkba érkezett. —
Somogy megy ében régészeti t történelmi egylet
alakul. — A báttaszék-dombovár zákányi va
sutat decz 1 és as illám veszi át. — „Távirds*
közlöny' ciimö szaklap indul meg. — BaraWa
Miklós jeles fotónk 50 éves jubileumát Öli dft-
OsrmberbeD. -- B-vtiobea magyar kor alakult*

— A nagyctenki vadásiaton 2194. vad e»"t.
— Dr. Kovács P4T oagyérdwaii Teterui icébk
50 évem jabil'umara készülnek Győrött. —
Torda Nándor tanár Debroczenben megmér
hette magát, — Kagj-Atidoo kisdedovó egj-
let alakult.
— Hábomtéhirek. (NOT. 2Ö.) Pleroá nal oagy acűo kéasiil. — Kddig 44 ezer török esett ortws fogaágba i 701 agyú. — (Nov. 21.) Ktropol erö* várost ax orottok eltoglalták. — Angolorezág kÓMül&dik. — Kars helyőrsége asáchuta órai szakadatlan v érékedé* UUD gyfi-cetéit le. — Kómában tartatik meg ax európai confereoti*. — Orkbanienál kegyetlenül elverettek a muszkák, de ujabb badoulopok nyomultak a bullák etreire — Oxmao megtámadta a tDuezkákat é* irgalmatlan méatárolu úket, kifárad Un vonuluk Plevnába vissza. — 49 úraí iolytooos harci után ai orossok elfoglalták PravcaáL
Színészet.
Nor. S4-en „A. házasság rokkantjai". Kílxíinaé-ges fraucxia vifrjálék. — Viharnak * míiwefep elég jól aikerfllt, neo, különben Páviut- Mártootiiiénak. Legaikerültebb a 2-ik felróttál. Az előadás mak megtett?, de kőxílnaég vájt mi csekély iMtnbxn méltányolta.
Nor. 254o .A ssandár*, énekes népszínmű 4 Mrouáiban ; irták Lukácsi S- és Ballá K. Nem tartozik a legkiválóbb népszínművek k.ixé. Ax eUS éa második felvonás határozottan jobb ax utóbbiaknál. Csoportosításai sikerültek, de ax egyes jellemek juocaenek kidomborítva. Ab«urdHm >• ru benne min'" például a Leikéit ízt-Miií vallómat* ax egéw gvíllekezct elűtt, ti j íi i káut->r meghurcxol-tatája, a magyar standár keiének átlövetése. — A végeredmény se hideg ae meleg. A mi ai előadást illeti, nagyon megértett rajta, hu^y uj s mé< uiiies kellűen begyakorolva. Hsentesy kü.üiibeti W xsandár, Dalnok? ros* zsidó és Aghj hű csifriny. Mártr.nfi sem volt roiz-alak Tulyi reetorban. Itt-ott tapsolt is ax agvancsstt. ki* asámu kósSnaég.
(a. e.t November 27-én ,I,«*r Király traRite-
lemé ma este kf.itCnk bonnit volna, uly boldog ih-leitaégg. 1 hagytuk el mindnyájan a axiuházal, melyben hazánk legelső trajrikaa mfivéaze, Molnár íiy">rgy, lpgelöaxör rontana be magát a kamx**i ki'ízüoaégaek Shakrapearent-k egyik iegkiválr.bh alakjában Nagy ette vi.lt a mai t oly élvezetet nyújtott müj'D eddig meg nem * táu j vóre is csak ritkán fog ■Kamunkra teremni-
Lear király egyike azon nierepekaek, melyek a síi ne** aUkitá'i i-s k^pzelű teh<*t*égénvk tág'eret mgednek s innen vau ax, ho%y atiáuy érdemes s*i-né*e vele megpróbálkosutt. mindegyiknek a felfogása eltér a mánkétól. Nem i« raoda; Lear jellemében számos lélektani aiomeiilua mjlin feliedé titenül, melyet rsak hosszas taaulmáuyuxis. éles tVIfogás. a min-deoek elölt a* emberi lélek alkotásinak iamTeie által hirnnk Mfi-dpzni % mert ha eeak egy lépéssel if tovább megyünk azon határon tol, melyet Shakespeare intencxiója e hatalma* alkotása elé szabott, ax, a mi eredetiieg nagyszerű és megragadó, nevetségesé és ferdrvé válik : ex *« oka aDnak, bőgj Lear királyt oly ntkáit látjok helyesen, lélektanilat; éi nfivészileg helyesen, ssemélyeaitTe.
Víwzaemékaiünk pl. a badapaati oemiett •xin-ház cy derék tagjára, ki Lear királyt Őrükbe lopán kodáaáral és jajgatá»á*ul lunyim kiforgatta eredeti jelleméből és cermészetébul, hugy *xiut« azt InttÜk, tehetetlen gyermekkel van dolgunk, mely a kemény Itcxkét nagyon is megéreti,
Eaxüakbe jut egy másik idegen mfivéas is, ki ugyancsak EadapeateD matatta be magát *gy olasz tárna lattal Lear ixerepében. Nem sokban külöoböiütt honi mÜTésifloktól ; felfogása caak annyiban rolt

fzíwíl méf hsJjtelenebb, hogy a MsSnségben HÍ-
nalaal if*/*k«4*t ébreszteni a •■•fény, son.flld&zte
öreg emb#r trAftt s nagyon helyes volt az alkalommal
egy napi tápunk azon m*.gi*g)xé»S, bogy a kfizönaég
, szinte kisértve érextf magát s ia«bb« nyolm,hogy egy
■ kegyel"mkrajczárral enyhíts* aa Sreg BT fájd&lsaat
* L?ar nem jajgat; Lear nem akar maga iránt
aiinalmat ébrriKteni. U egy pillanatra iem feledkezik
rn^fF hOszkeaétréról u tors legiajtóbb csapásai között
agy áll mint a tölgyfa, melyet adás vihar letírhet,
gyökerestől kitéphet ugyan, de mely elfítte soha
megnem hajol. Makacs, szilárd jellem ez, mely vi«-
axsutasitja nmeitAl a aránalmat, a sajnálatot a meljr
megSrolt azért, mert nem tnit aimi.
Ilyen L-art láitnnk ma este, egy hatalmas, szilárd jellemd királyt, ki csodálkozásunkat, bámulásunkat igen, de aajnálkozáaankat nem érdemelte ki. A bohókás öreg sipmléletén nem fogta el mosoly az ajkunkat, ham-m mereven szetnléltflk az irtóiatox küzdelmet, melyet ea a Lear vívott. Ezen Learnek minden mozdulat* lélektanilag indokolva volt. h* arczáuak egy runiaa változott, ha alakja felemelkedett vagy U'E.iniycdt, minden oly természetesnek, annyira ax életbCI mentettnek találtak, hogy másként helyesebben nem ia képzelbettük.
Nem súroljak elő jeleoetenkint sxt a megrázó hatást, melyet Molnár játéka szült A ki az elSadá-SO" jelen volt, annak flrökre emlékezetébe lesx vésve a mai eftt A benyomást talán eléggé jellemezzek, h» megemlitjak, hogy a közönség mindvégig a leg-feszültebb t-rJck. Itséggel nézte jelea vendégünket, kitüntette őt gyakori tapsaival s midSu a sxiubáaból távozott, csak e^y hang uralkodott: a *tú teljes cr. telmébeti milvuit bámultank.
Ne szóljunk ma a tfibbi szereplőkről, kik mind-ansytan tőlük telhetűlsg kitettek majákért a bntsá-jámltak, bogy az elóadás összbenyomása minél kel-lemeoebb legyen.
Csak még egy pár szót a mi színházat látogató, jobban mondva; szín hasat nem látogató küxőoségflnkhöz.
Hogy MikUsy aluliban nem részesül axon partolásbaw, m«-ly«t mint magyar •zinigaxs;ató s mint ««y itrén, jül szervezett társulat vexetújc mél-
tán megvrdeaselue, abbox férbet ugyan axó, de
Őszintén megvallva — nem csodálkoznak rajta Kü-xönségünk már oly rég idSktHIfngva közönyös a magyar szinilgy iránt, hogy e dicsőségében már <«egca&-könyoa.idöttBszthi'zi, hogy vét maga ellen, ha egyéb lakosokra és gsxdag»ágra néxve kisebb városok jó példáját utánozva, a magyar asinugyet felkarolja. Pedig rinkférseegykiajó hír az or«ig elGtt. Hely agyis azt hiszi rólunk— a talán némi joe^al, — hogy n«m tartó-znnk a tisxián magyar városok k<*ixé Nem elég possu szóval bizonyitgatni haxaösagunkat ez oly olcsó a oly bőven trrem, hogy már azt se tndjuk hova légy (luk vele. TégyQnk ia valamit; tái>og.Mnk a magyar azia-ügyet mely nemzetiségünknek egyik legbiztosabb támasza éi záloga ; áldozxunk érte ; mert jöhet még ídó, midSu szirénéit áldoznánk, de nem lest miért.
De ba n»ár Hiklósy társulata nem részesül a kellő pártoiá ban, v.iljon honuan magyarázzak meg magunknak azt, hogy ma. mídŰQ hazánk eUö tragikus m8véste városunkban legelóazör lépett fel. nem telt meg a sxin-háx egészen? Ax időjárás ellen nem emelhetünk panaszt ; »z fktf-k már el g bnssxak ■ Molnár jó bire már a mi lethsrg.kus k^íönségöuk fülét is érhette.
Egyébiránt Molnár még többször fel fog lépni; reméljak. hogy a, kanizsaiak a többi esteken jobban ki fognak magokért tenni, mint az elsSn.
Lettohuáa.
Bécs, nov. 24 éa: 19, 57, G, 82, 41.
Grlce, . , 76, 55, 32, 15, 71.
Temesvár, . 21, 22, 41, 53, 39.
Budapest,noT. 17 én: 26, 11, 19, 90, 59.
Linc«, . . 44, 42, 50, 84, 10.
Prága, . 21-én: 70, 83, 44, 52, 37.
S»ben w . 49, 85, 56, 50, 67.

Saerkeaztől Qzenet
GyD|«
fiMS. B. E. H. A negyek nevoire vonatkozó helyai* ntagyarásato k«sxa«gg«l koaOljOk.
2564. L K A nagy eseménynek Örömnél ntxek fléb,- A .Karvaly" jS.odvOxlat.
2506. M SimontoniTa. A bekfildottek alkalmilag jllnnek, SSÍVM ígéretedre txtmolok.
2566 N. .Anya-öröm-. FigyelmMb dolgozatot
igényelt, arra emléksxem ; a késíratrég megsemmisült
2567 Pr H Héca. Nem reflectálnok rá.
2568. B Zala-Egersxeg Hasonló iv ide isjőti.
26GS. „Sárrét" t. saerkeaitójéoek. A helyes terv-
rSl j5vS siám ónkban.
2570. .Kgyasern totténet* jB ; ,Ö»si hangok'
ssiste.
2571. MurakSxbSl. JQvü sxámra aaradt.
2572. Cx.K. KSviffoEűrs KQnonet! Örtltflnk
a kedélyes soroknak.
Feleik sierkesztő : Bátort UJt».
. *)
A köxúnséghez.
A .Zalai KosISny" f. november 25-ki 94 ssáaa hirroraliban a tümolu- egyesület válaszmánya amon hivatalos közleménye fuglalutik, bogy alulírott as egresalet tagjai közSl az egyesület elnöke ellen ic-téxett nyilvános gyanúsítását, mint rágalmazó kisá-
Miutin exen nyilviuoi körözés cxélja egyént becsületem lealacsoayitáaa éa sseméiyemaek társadalmi életünkben, mint aljas rágalmazónak peleogére állítása, keaytetve érxsm magamat agy városunk tisztelt kösönségéhex, mint az engem tán nem is ismerő* hir lapolvasó kosonséKéhex jei«n köileményemmel f«i-lépni, hogy megtámadott becsületemet védjem és az egész eljárás otromba modorát feltárjam.
Ugybitiem, mint Nagy-Kanixaán ismert egyin, mint a tűzoltó egyesület elnökével, miot a választmánnyal szemközt esen köxiemény daexára is méltán éa teljes öaérsettel hivatkozbatom teljes és elismert becíöleteaaégemrejó éa tekiotélyes polgári hírnevemre, melybes aoha, sem a múltban sem a jelenben és Isten segélyével hissem a jőiőbea is a legkisaebb mocsok, vagy folt nem fért, nem fér és nem u fog térni és ezekben ép oly magasan és k8z-becsű létben állok, mint az egyesület sic oka és választmánya és ha feletedk oem ia, de polgári becsületem mértékében legalább is Telök 6yye»ran«-ban álUm és állok, ason küliíuhséggel, hogy rólam ily otromba modort, mint a közleményt produkálni nem lehet mely koaleafey eredete- alapja és mibenlétere nézve szolgaijának a kovetkekók :
As egé» közlemény alapja aa egyesület elnökének beteges féltékenysége lévén, meiy által 5 nép-szerűségének vesszőparipáját félti minden szellő fo-valat el'l ennek egéts é* igaz története teh áU kö-
£n, mint az egyesület sxántvizsgilója reá ve zettem a parsncsnokságol arra, hogy Sehol ez volt ISpsrancsnok segéd a s-gélyalapot illetS bQntetéspén-tskbSl élnem ssámolt rir^a 40 frtot éa aarkaitan a paraacaoykságot ennek erélyes br>>aitására, azonban miért miért sem elnök nr«z erályt, melyre oly sok-szor o=tentiáral hivatkoxik irattárba hagyja oyngodoi; ezt következőleg tóiul megválasztott ssertámok ismét reá vezettem a parancsnokságot, hogy PoUák Miksa volt ssertárnok tfibb forinttal tanórásban ált lot elnök ur Bgyso ekkor kijelenU, bogy ugyanaz Grab-ner Domonkos mhájáért b felyt 9 frtryi ösasegst fel vevén élnem számolta ; a psrancsaokság erre p0llikot fizetésre szoliván fsl a parancsnokság sok tazia elótt a Izetést nem csak megtagadta, de v*-delimül sxon követelést tette, bogy .1 -teáaJ*| -2tT-
tári klvtt«ie»«kr« Re* siáawl, ml« az «fyl«t Btoiks u általa kezelt csaké* éa .lílsIfeiyyertA tladisi
•)
ovat alatt köslöttért ft-lciősséget nem Sserk.

300 frtr* *•■ uimt" «'■• ngyU. «en atJetóBte«el *«, b»gy el»r>k ur uekrul be oe. fxáraolt.
Exen rád as elookség etlcn több két ér *i:,t: a Ugok kOxött közforgalomba jotrán egyik paruu. noksági ülésen as elnökség Seidl Jáaos sxiTatvUpi. raocsnok által tehát nem is én általam interpellálta, tott ; mire elook ur Polákot négy szem között kérdőre vonni és as agyét tiistizni ígérte — mi axoabu nea esak elmaradt, de s8t 1*0Dák M at eln&kre vooatkoao állítását most már utop-wtfélén terjesstv*iI| a tagokat a» elnokaág ellen gjaocra ingerla, ^ hogy e miatt a tagok közt vitxilyok veszekedést, támadtak éa többen ezyes- egy eddi ezek miatt ki* a
Én ki sz egy ei öl étnek slapitásitó! ainA, tagja voltam és talán nem s legutolsó s viszályuk ■egssBntetése miatt magán ntoo Milhofer és Kardot tagok által az elnök arat felfcérettem, bogy veisn Bsir Tég*t e bántd mende-mondának éi oixlassxi d a felmerOlt kételj eket és viszályokat nehogy az egye-I ifllet a mntatkozó feloszlás veszélyének legyen kitéve.
Mintán a meg nem történt as ntoüú paruq-nokságH Ülésen ioterpelátiómat e tárgyban elSterjest-tém. Esen interpellátió folytán a választmány ut határozta, bőgj én as elnököt gyanmitom és rásaj-masom, melynél fogra az egyes&letbSl kizár.
Buba, sem magán nton, asm interpeliti6W soha lem mondtam, vagy illitottam, hogy a> elofik a csikók és old a] fegyverek árát megtartotta, T*ft hogy azokról élnem számolt, de mivel Pollik sf. H-tal ex állíttatott éa atoo-atfélen terjesztetett az egyesület iránti kötelességem volt kérdést tenni ax ttj> rSI. Vagy annyira megy az egyesület yagyon és tatsági viszonya, hogy tagoknak számadást kérniSk sw is szabad ? Nem minden tagnak joga a számadásokba mindenkor szabadon betekinteni.? Vagy rágaluib íi gyanúsítás ax, ha valamely egyesületi tag ígus, vag; bár kórtatírek alapján számadást követel é« ha ai elnök Pollik V. ilUl terjesztett híreket számitáibi ns-ai akar Tenni, már csak rágalom bnne, meűeK tehet felvilágosító kérdést és a választmány csak oh eszköz, m«ly azámadásí interpellátió miatt tagokú zir ki?
Akkor maga a választmány sem swsolbu senki és s«nmir3l, ba ily « egyént és polgári b^ csület elleni otrombaaágot követ el. Hol és ki szánéi akkor és kinek, vagy ki fog számadást követelői, tu a* egylet egész vagyona Csáky szalmája lesz íi, ét ™*!T egyleti válaaztmAnyi tag méréssel engem ri-galmaxónak, egyleti tagságTa méltatlannak mond in: és körömi, mennyivel álnak fedbetlen becaülel«c felett, hogy biróol Ítélnek és aljas lágalmftEODii mondanak azért a mihez számadást követelni és vin: szent jogom van és becsületben magamat a jelenbe! ogy, mint a jövSben is ejryrangnnak méltán tartom. fej jéggal éa büszkén utasítom hátiratainkat vissu és reájok dobom a sarat, mely becsületemet igatu-lanal, jogtalanul bepiszkolni akarák, hogy a népiw-rflaég betegas féltékenykedésének hódolva azt í-számadást kérni jogosul', rágalmazónak mondják holott én számadást nem is kéne csak alt köveui tem, hogy a felbomlásban álló és veszekedő tagtk megoytigtatására as eln.'.k vegye ki a nála iévó int tárból az elszámolási okmányt és hallgattassa el > békitlenkedSket, íme tisztelt köiönaégésolvasok, ilj« a n.-kanizsai tusoltó egresfllet viszonya, bogy "t Ugnsk számadást kérni nem szabad holott ehhei tagsági jogot és kötelmet ád hogy ott ax alsptst bályok 5. %. 3. pontjában megszabott okon kirfll io-tcrpells ti ókért Ugokat kizárnak, bogy ott soha s ktt-gyÚlésben való felebbexésig a kixarO határosstot ér-vén/telen hirlapilag jogérvény elStt kÖrOstetnok, — és Íme nines-e jogom eteket teljes önérzettel risna-utaziU»i és az ily választmányt mint körit tnlhágót, mások bectBlr.ében tiprót, a Ugok jogkörét nem ism«r6t és az egylet helyes vagyon keselése iránt kelló és rést re haj la Uac biztosítékot n«m syajtott tükörkép mutatni be a közönségnek és olTasókask a Létániával sóhajtani M.
„Ments meg aram minket!'
WUC8K1C3 JÁNOS.E

£3

£3

***U**%***U*
XKKKKXKMMKXKKX
?.£■.«— ^^^s* ^-ó"»3
m

H*U***X********

r^XXXXXXXIX>DÜ<XXXXXXXIXxiXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXX>
Sucker János
harang- és
erezöntödeje
Szombathelyen köttse^i uU-/,a 365. szám alatt
ajánlja a tisztelt közönségnek uj szerkezetű harangjait [jelen rajz szerint) akár milyen harmonikus kon eissul és olyan harang ingával, hogy tet>zés szerinti irányban megkongatni lehet.
5évijótt»llfcs mellet egy-egy vAm mázsa 80 frt.
Régi harangok vámmázsánkiüt 50 írtjával be-
válutnak. (508 2—3)
:XDOOOOCOOCXXXXXDCOCOOOO
HofT János-tYlft cs. k. udv. maláta -kéazitmény
füÜzlete u ausztriai tartumaDjokbiin :
BétHÖen, Graben, BriittnertttniMMe H.
Magyarországon fiókraktára: Budapest kalaputcza 10
Kapható : Strew é« Klein <K»«rk«reak«-d«s^Lii'n N-Kamtain.
Tüdóbajok és sorvadás ellen
niiut 1'g'ha.Lhstuoaht) «ier tftbb mint TtOIMJ mvo* r* vt-ghetetUn »zimu meggyr>ÍJuli betegek álul, H«ff Jáno* c*. kir udv. R*á3li-lúoak barmine ér ótt a legjobbnak bisonjult malála ki»itwtny«i, u. m. malátakironat egt:sx»égiaör, malata-Ciukoláit* rí malita-tti-korkik dicsérettet e!ir»s« tatnak él ajánltnlnak. Orvni Tt*.«ai£ay MiudouDCDü mellbajuk é> lorradii gyójrviut^r* k.ilr,„..8 .'-ru-kket bír a Hoff-féle malátA-kivouaL E*xe! ftj"K>iU>Uam in -jj tUilü-C«' nyedéftbeo aseovedű 32 élé* leinyomat. A malaM kmi.nati.atnftk maíáia .-sakoládéval é» malitfccukorkíkkx! való foMon-.* haMná-lata & beteges tfloemínyek feltUo5.eg in>'m^kli és t<l|i« ujójtyu-lijt estkft»31, D r. Sporer, c-n. kir kTminyUium^ Alibaxii-l.ao. — Átirat: Neoer, fel»r. 14, 1877 Hami ..rv..Mn>k r«-niM.--tcre k«rem egy lábbadoxó beteg nő uám^ra kfil.lj"). Uef«n»* MI-.iU-caokolUit él 1 font maUta-arako.Í.át.
Kilnntr, <■* I md^i
Síire, figyelemre mutatni kérjek .-* köveikre': kitflm- r. s. -krt nir-lyekbeii e jryárlniiiiy ré*xri>>ttet<M> Miután ax ansxtriai <■;•&--,-r .-* .wiji király 5 fellövik a cs. kir Hu ff Jánnir ker. UDi-r.Lis urat a valódi mr.lxt&-gy<ig)>tá[><ixrr f.luUlújül s rg\ étiül, ki-"Xitr.jél ujabb kitüntetéiekkul aseri-nck^lt*LÓk: a beMea damntadti nagybtirocg ó kir. f«ns4g« <-h H-M«II- Uexis tartományrróf 8 kir. U'utégi- axaliadalmakkal tttou-trk ki. A*, utóbbi txQvege i*y hangsik : .ÓD maLáta-kcizitni«ii>eitiek rlitmcit cyúgyiTejét tekíDtctbe véve lclruliátom fim a UIMWII Piuüfipsiliil tartomáoTgrúftiág udvari wállu-jának nm^rl. K<-lt, 11*77.-
A HttT-fÜt MlfttefcívMttt-efészséfl aftr b, .egek «s •»;.'«■ •mégt^rknek, nzalon- éj ant-uli it . a jobbtuódu osztályok köxttit * kiráUi gyö(O Uijiiier betegek és Üduiő'< •lámára ax OTTOI éa a saen-redük kexáben. A vilig temntif«le baaoo f^ártmáuya nem talált jó ii« >'• fyÓfyiíú ertje miatt esthez hamuiú tfiatiiire.
A ttaff-félftttemyttett ■»tati-kivtut ^kélecseo m.gf.-M a
maláU'ktvuoat egFHtcgi-iör Ky''?.'1 Irtásinak, utajókuak «. olyanok nak ajánlhat:, kik a iört u«m k<-dvc-lik.
H«ff We Mt<átikiVH«t-ewk*lád« J^le«e?t ,-n fölalmni
n.indeo más csokoládét ; mellbetegeknek k^ve helyett njinlliató s « maUtf-kívmiftttai fölváltva tiaxtuülutik.
A H»ff M« MJatakivMMt ■ellciktrkak 1^ -,r., I,HDU1-
u^kiiál. i..'V«crn,t Jtöbögéa •■ rekcdlbégnét klifluö gyógy**^rt ké-pe/T.el.. fit .i k -lir.^s nagynn erű*, akkor e <-nknrkák a malita-aivoimi nUkst^íf* alkaimaxáaát limog»tjak.
A Haff-r te lyarMktáp-BtliUHszt hathatós fiatal éi iw
pót pyermekfk táplálására i-s iamaik erÓtités^re, ha a* ottibbiak ai anjat.'jet aern it nélkUlflent-k
H»ff fele eg«»Iirfli MUU-kávé mindazok »i(nara, kik a etokuládet nem koJvrlik a kíizcsmég-e* kávítJl pedig fdltsgattAt-nak, «z egy ed Hl ^alúái Hoff János-féle maláu-egíínúgi káréban kitün*. tápdua «a ol.-íó italt Ulálaak.
(A vüludi Hoff féle maláta cukorkák kék papirbao vaoaak)
ÁKAK
laláta kivonat-egéRzségsor palackja 60 kr. L,áda és
lackkal: (í palack 4 frt, — Jl palack ti trt <M) kr.. 2H lack ltí frt 5b palack 32 fn — */i ^n malátí-fsokol
I. 2 frt 40 kr., II. 1 frt 60 kr.. III. 1 fn. (N*pv
mennyiségnél árkedvezméovnyel.) Malktacukűrkak za k»j* ŐU kr. (72 vapy '/» í»cakóval is kapható.) Gvcrni
tap-malaUllszt 1 f-nnt. koncentrált nialaU-kivoua
palack 1 frt, tjO krért is kapható Egy kész malkáa-rfir
8U krba kerül.
Gyári raktár és fő letét: Budapesten, kalap-utca 10. sz.,
benn:..! a kapn «Uu. ,4*) II . '£—
Tenyész sertés eladás.
Az üszöghi uradalomhoz tartazi'i szigetvári (Somogy-megye) vasúti állomástól egy óra távolságra c-u galambosi sertés tanyán, hol az általánosan kitüuúuck isiniTt fúher czeg kis-jenöi és a szint oly kitünü pankntai sertés faj tisz tán tenyésztetik, 7< ^ves malaczok eladatnak, éspedig: 111 darab kan j
b3o , kocza ) . J s
450 . ártiny.
Az eladás a t. vevők óhajtása szerint — a&£\ ban és kicsinyben — történik. Az ir rs eladási feltételek végett értekezhetni Üszöghben (vasúti állomás) az uraságnál, vagy a számtartóságnál ugyanott
Üszögh, november 15-én 1877.
Az üszöghi uradalom.
Titkos betegségek
kfUfi.l,.!..-.!
férfi-tehetetlenség,
5mUl«k, hufj-ci Sfolyáiok (nur.'. b?fKsk«ade«fa ■«] .ó.yagbántaim&k, hoj*k6ro* daganatok, bír-é ■ e k, ha még oly iilült<-k i», tovább* kflaiveny, t p-o I y A s, hóitimgorciS . a hivatásban. meffxkTaráa a iepjf/eDgídt>bb máiimi, h«jO0*»i*nvi sxfreic alkalmaxaa* á mulató* jyori *U gj ökerei g)<!>gyítá«r* talál -iák Sok eser «iw«DCsAa«o kigyógyult egjén kötlönd iraU kó» liatólag líiioDjitja «en fyógy-r>*üd«s*r áldásoiságát. A zy6gjke*e\ét lerél utján íi történhetik. Gyttgynerek ki ■agk (Üdéinek.
l 1
(507 3 - 3)
km, i
kint
hé rf nélkll által bXXX
CXXXXXJOOOOOOOOOOOOC
A keleu háború
as aldaaii ridékeo n lrt^iirii m*fTS'mmisit« rtinkxt mihnpyiú .*•* A .■aí.i áron átül if««
n'. kiviteli Ozleiaoket a keUti hsborti ti c krnvteUoek vágjunk a Ctaina esBat | rtary í.'bina esllst késKlitbaket a gyári nlcsín <-l«'lani. ArirfTííkek r«n4>l^<re
j (481 G-12)
Loszállitttt ára:
rl.'l,
amit
f, db. káVleakHuU - :.(' I 50 •I db. er.'.kaail 7ÍH> 2 80 ti íb. as^tAlikva 7-&M 2 80 S dk nsttaJiriila 7-r.o 2 80 I 1b. lereimir-; 1 db. tejmerü 1 db. csiiknr sse-lencse zárral
<l<bb Mát
1 dl'. íré..aj as b— 2 —
í 4b «!•«>• '•"" * - S —
« kf. t.rw f. ->70
1 db raik..r <•■. aáU t -
■>•- 2 30 150
6 db l)»-crtkia «.— iSt
f, db ])e..crlvill« 6 2 5*
1 db mi I4ftj — — 7*
U— 8 -
Ijfgajulili kt'i>elő g'iiitl' kételyt gépp**) ■* 1 frt. ■ xok állat fejjal » 40 kr. I <lh dohány tulanrxa '1 írL dinéi tir nák, ti»*a-, kivú k.tnnAk. tA><IJt díos^k. uii.mdolt <'cnkarsx.író. Uijá" Mfrviz, f»t|iln7ka t.vt.'.k, <*c««t t>* olajt.irlók é* tn?g mai tárgjak CJJ olj" bámulaton nlraú árért eladók.
KQl0i>ö-.en Szelénbe ajánlhK'/.k : C db erőkanál \
<; db k«« ( mind e 24 4b ©wzosen ogy diszes
e db viiu KtuJban U frt kriyett rt**k lü fórt
Ugyan ax britáuiai exOstbűi mioden 24 db. e«y Ktnilian c*ak 7 frt. K:-iM.el.-«-k i»»«t*i iitát.rit mellett (•••»i»sau «iili;ttatnak.
PRE!S E- Bécs Rotbensturmstrasse 29.X5OOOOOÜOCX5OOOOOOOOOOOC
Fölhívás!
J()ti'kini)s;iüi Bazár Récshen
a török-urosz háboiuban elízegtimedett családuk javára el-irusitja a következő áruezikkeket, melyek a karácsonyi ünnepek alatt egy csalidban se hiányozhatnak, mesebeli olcsó áron :
5 frt 75 krért o. é. Pf* Ezen tárgyak a következők: ~VQ
1 kicsinyded csinos zongora, a melyen még férfi és nógyer
mekek is a legszebb darabokat eljátszhatják. 1 bécsi bohúcz-szinház. a melynél már az elsü felvonásban,
az ördög a zsidót elviszi. 25 ragyogó karácsonyfa diszitménr. •Jl.") karácsonyfa-kivilágitási gj'ertyacska. 2.) ragyogó gyertyatartó, a karácsonyfára illesztendő. 1 chinai mandarin, mely 14 müngrást tesz. 1 csinosan öltöztetett kiáltozó, cviczkéló és mozgékony
babácska, egy művészileg font kosárban kocsikázra. 1 porzsiai díszkocsi, egy természetes kecskétől vontatva. 1 venicziai tűzhely, a melynél egy gyenge nyomás által
egy átvarászok herc/eg jelen meg. 1 Chimpanze (majom) a mely a miniszternek nyelvét
mutatja. 1 keleti disz-kalitka három mozgékony mindig fttíyörészó
madárkával. 1 egyptomi őrház, mely előtt egy úr ugrál. (7)01 4—6)
1 varazsmalom, felette mulattMo.
2 ki sinytled fa skatulya gyönyörű tartalommal bármely
idókoibau lévő gyermekeknek.
87 darab.
Ezen itt elősorolt 87 darab digz-aruezikk összeua csak
S Tl~t 7S ltr. o. é.
A ki ezen tárgyakat veszi, a legoiciubb módon jut alkalmas és szép karácsonyi ajándékhoz és egynttal jótéteményt j is gyakorol.
Első bécsi karácsonyi bazár
Bén, SUdt. Kllsabrtstntwir 26. Küldemények utánvét és pén/.liekUldé« melleit UtMnek.

roBzéig Beregmegye
t e r m é n v e.
bnssnílutik. miatt ,ek l l
Orvosi tokiatólveink exm áanráDyvÍ*et résxinl mr% eíiji-tehol elS nem furdtik alkatjvsxek^é!. rétxiat "Mkwr^M.'-s ;..S*K*-tít^énél foK<ra királó hatánunak iamertélc cl, f4kp mi-rt L'V"nei'bH BxénsaTtixtalomban, de paxdagAbb ítilig kőt öt* m*1., savban, vnla-^"taennyi edrfip ismert astkí-Iegcs iiTanyróieltBél, | ni>; a <r.ah:tri 1 u^nsar cwkél>-«bb jcl*nlútii :n*f«Jrja a beteget a káron >üt vL-> lied«lm« ií[r»tAstá«tol. addig a fiiig kUtOtt íróin av eaxdagiiápa a pófryhatáau alkatra ««k( a bet*ff t«ftrét*ekl)e va:<> eyun én bixlo* Mvt-trt «<MXUÜZH. KÍCD tulaj<lonaá«ának köazGulK':; a Mxrira-forrá* ^-m kiviilo •l&njit i». hogr a hol a Stlt«r«l, 6Ictobrobergi filMthailli RadeM. VtCky, Mt hasonló taabad afténxaftarU. ■ ban g.-./.Ui:.ilii] áxTanyfixak, lüd^ ú:-ú*ekrnjl b*t:ín mkaimat' it-'<k, a Luhi .Margil"-forrá«-ri» a legj ótékouyabb nem alelli'ti folyi i-i L_...._,.., HaiyUvttbélytf bártalm aknát Lithinm-UrtatM.a el alkalmazható. — Ezen állításokat orvosi Wkintc-.i*.ai i cazolják. ji.<lyck bárki ne K kivánságira kéü7.flé^-l'tnek. A UW -»»rfitjf9rrt8 VÍ2 HA^V ttkerret :>1
mindennemfi ««•. Ie«z6«zervi-. oyontT-. két , twiy-
lBakttá'. kiváló batáaooak biiotiyult taj-eWálaigbuok-nil ói ho^^avaa nation tartalminál fogva in ut tzájrtx fogak cort-•orvilá*nál is.
Korral basxailrt a Ufeg*rt»í|*«ebii Ai legtnilcme-
■obb ital. A ' ■ - ■- — ■
A fm
Kizárólagos főraktár
ÉDESkUTY Ha.
ni. k udvari a>rá:.yvis-ss»llii,',nál Kjdapr.t. .1
Kaphuto s főváros írtlamint a vidéki iryóe.vtnrak és fuszerkereskdésekben ; 4S'i V> -12 .
Uzlet-megnyitás.
Alulirt bátorkodom a n. é. közönségnek tiszteletteljesen
i. iio..'y UA\heu egy nagyválasztéku
arany-, ezüst- és ékszer-raktárt
Bosenbere éti Welllsch urak házában
as .AKANY KOUONA-1 át.- lleoébou
megnyitottam,
minélfogva a n. é. közönségnek becses megbízását kérném. >as;y-Kanliwa, 1877. nov. havában.
Helfy A.
aranyműves és ékszerész Bécsből. Megrendelések
minden e szakba vágó muukákra. ngymint javítások, ezüst-és aranyozások a legolcsóbb és legpontosabban készítetnek el.
r'iHjr, exü*t, éklzer ét, gyöngyfüzér a Ugmagaaabb tiron
megvitetittk. ~ ^504 4—6)
Karácsonyi újévi ajándékok
nagy véilasztéiilDan
igen olcsó áron
Rotenfeld Adolf kereskedésében Nagy-Kanizsán.
Miadsof'lp CBŐ!*xerfl ii CBÍÍIOK aiféie csikkek, a5]g7«k és arak batsná-lstára. UinJeDfél. gyermekjáték 10 krtól fellcbb.
Nagy választékban elegáns és egjszerü agzUU és lUggó-lámpák.
KbtiK, tbaa is Uv< kiaiUuk. Bor, i!ír él liiiaenr kisslitck.
Lefaucheux és Lamtehofter /ap-ytyrerV.
vadász és utaz* czikkek. Tükrök vastaterok.
lg t-n ftoom liptai, ementbali, eorguniui*, EidimmL R<>-mltonr, formatan, Sti*chino najt, Caviár, hering, orOn |%«xd.H. frwkesiü és krwnn mustár, mal«^« ■sűllü. si-ütin í'ljf«. dalolj^ ol**y BofyorA. g»rc»í r»okorfyflm5l», uxalt BXÍI<E-«. t«yADomdm ti**, rom. líkBrftk és h>irck valúdi fmnczis CIÍHUO1 *• Roedcr^r Pathe&-tfle Kisbir i'"%H6.
Postai megrendelések leggyorsabban eszköz ültetnek.

II

nihilisták összeesküvése.

Borvary Farkas. (2-ik ábra.)
Borváry Farkas. (1-ső ibr«.)
Megjelent
Wajdits József nagy képes magyar
népnaptára 1878-ik évre.
Ara irópapirral ellátott kötött példánynak csak 50 kr — fűzve 40 kr — kis képes népnaptáré csak 25 krajczár.i'ehemed Ali pata.
A Végrehajtó, paraszt gazda és a szamár.
tiyitér BSske és a Végrehajtó.

Tirtiln:
Szeretett jó atyámiiai. Naptáti réei aziaes nyomással. Felséges uralkodó ház. Ciillagvixagáló éstrevételei. Ssis éves jövondd mondó, i. Boldog uj évet. Keltemtej Vérté*}'
Bilitől.
AJ oroti töröl biboru képekkel. A zsivány domb népies bmtéíy Kellefy
Györgytől.
Borváry Farkas mm képekkel. ÁE uj mértékről vénben. Humoreik • hold és csillagokról. Guoth
Gyula.
Hü Bserelem. Bessély. Petyi bátyó, A koldtn. Költemény Haj
gató Sándortól. Két izomsséd. Költői beezély Sélly«j
Bélától. A természettan koréból.
16. Mulattató SrdSgsegek. Pipitér Böske k. a. Az adó végrehajtó. Hnmoresk Taboly Victortól. Magistr választás. A végrehajtó, parMlt gasda éa sta-mara. A nihihilúták ösBieeakrivés^.
Í7. Hereiaink, haraoriitiktu eaimék éa ötletek.
18. Magyar népdalok.
19. EmlékeitelA naptár mecógaldák réatére.
20. Egy kétuó a aattl«i ée iskolai nevelésről.
SÍ Haauos tudnivalók.
22. A gyermekkorban előforduló szemba-
jokról Dr. Schreyer Lajos.
23. A 6atal gyümölcsfákról.
24. Ai uaora törvény.
Í5. Cseled tortéov.
K. Onaágos vásárok.

27. Magány birdetéaek.
28. Kamat.
Továbbá megjelent a_3-ik kiadás
Halljuk * ' uépl [siót J Ma«yar felk6s.6oto) könyv, kötve 1 frt 80 kr. BiajU link vigadjon! nagy kiadás V-ik kiadás kötve 1 frt 80 kr. diaikatetben 2 frt 80 kr. olcsó kiadás 96 kr. R^Jta liuij-ok miUasgiink. Kötve 1 frt 60. dáikatasbeo arany-mbtsiet 2 frt 60. Bajta párok tán«o(jnnk 1 frt 40 kr. Vedd miiemet uivedfert szerelmi leveletí 1 trt 20 kr.
Szegényből lest gudag tiámkőav 90 kr.
Lenorraand vétó kártya ;O kr.
Kebelhangot kösiőntt könyv 1 frt
Egy Urittinya ostobaság 1 frt 40 kr.
Dr. Kriegler Önmentó 90 tr.
„ Elvesiett ideg erí 90 kr.
„ két kötet egyben 1 frt 50 kr.
Jakász Péter előiratok magyar éa német ár* 28 kr.
Nagy álmos könyv 50 kr..
köiép . . 25 kr. ■
Gyönyörű imakönyvnek dns válaaatékban 40 krt*l kvndve e!^saa 12 frtig. Karáoaosyi éa oj.evi ajándéknak többféle tárgy oagy válaastékban.
Postai magr»nd«lé*ek a leggyorsabban MzkSzBItetrok.
39. TSrv. bélyeg.
Wajdits Jóxaef kiadó-, laa- ét ajoavUtaiajdobot oomajt* ajoavua,