Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.4 MB
2006-08-15 10:28:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
836
11262
Rövid leírás | Teljes leírás (587.55 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875.december 96-103.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGT-KANIZ8A, 1877. deciember 84a.

961K


' ef4sz érrs. . 8 írt fél érre . . 4 ■.
Bgy mám 10 kr. i
HMstéMk
6 hasábot petitsorbaa
7. aásodssor 6 s miod.n
további sorért í kr.
NYILTTÉRBEN ■oronklnt 1U krért rí
tstn.k fel.
Kiocatári ilLtsk ninden
) .ry~ kirdstsstrt kllSn f
j 30 kr. ncsuad!. |
£»*^- '-^4?
A lap ne
r<s,é< P k . >
illett palig • benwuvs
wl.ninMi.
ZALAI KÖZLŐIT
ciak i.m.rt mnnkaUr-naktdl forsdUMak •)
előbb '
I BC O
- S OM
S..Ka»l«aTaro« huljhatéftairáiiak. nentkaiSabci, a ,n.-kanluiai kerwtkedflml 8 iparbank', a „■.-kanluuii Uaarfk^nxUr*, a ,a«lanteiryfl alulánon Unltót«»ttlet«, a „n-kaataal kiadod-neteli egyesület', a soproni kerMUjedelml s iparkamara n.-kaoizsal kíl,álasitrr»inj»« s több megyei én ?áro«! esjesülef hlTaUlon érte«ltoje.
Metenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleoö vegyes tartalmú lap.

FelhlváH
Berettyó-Újfalu szomszédságában Puszta Knvácsin, hazink egyik legnevezetesebb tia. BESSENYEI GYÖRGY aluszszaörök almait. E féi-fiu volt rz. kinek működébe a múlt szazad második felében nj életre töltötte hazánkban a szelienii erők tevékenységét, bog} az többé meg nem szűnve hatalmas fejlődésnek induljon. K férfiú volt az, ti núlkul Kazinczyk s Széchenyit aligha jöhettek volna létre s kit a mat;\ar niü-velödési történelem az ujabb kor atyjának, Mózesének tekint.
Az utókor a rohamos szellemi munka közepette, midún századok mulasztásán s balsors okozta csapásait kellett rövid idő alatt helyrepótolni, megfeledkezett kegvelctes kötelességéről. Az apostol még ma is jelleleu hantok alatt nyugszik.
Mi Sárrét vidékének lakói örvendetes kötelességünknek tekintjük tehetségünk sze rint közreműködni a kegyelet ezen adójának megbízásában s miután meg vagyunk győződve, hogy Sárrét, sőt az összes haza minden müveit polgára örömmel vesz részt a munkában, hogy a nagy BESENYK1 GYÖRGY számára hozzá méltó emlékszobor alkotUssék, felhívjuk polgártársainkat, szíveskedjenek egy e czélbúl f é. decz. hó tl-án csütörtökön d. t 10 órakor Berettyó-Újfaluban a városház nagy termében tartandó értekezleten megjelenni.
Ezen értekezlet tárgyai lesznek :
1. A .Besenyei bizottság'
megalakítása s esetleg küldöttség kine
vezése, a megválasztandó elnök felkérésére.
2. Gyűjtő ivek szétosztása a megje
lentek között.

3. Intézkedés a szobor alap jarára teendő nagwbb mérvű társadalmi s esetleg irodalmi működésekről.
Polgártársuk! A nemes c/.&l mit magunk elé tűztünk, nem engedi, hogy kételyek támadjanak bennünk a ti szíves s önzetlen részvétetek felöl. Meg vagyunk győződve, hogy az értekezlet népes leend s e vidék és megye történetében az utókorra nézve is fényes tanúságot fog nyújtani arról, hogy Sárrét lakói nagyjaikiránt tiszta, mély kegyelettel viseltetnek. Ugy légy™ ! Berettyó-Újfalu, 1877. noT. hó 25.
Gyulay László ref. lelkész,
if. Habúkay József ügyvéd.
iiegyessy Márton orszgy. képviselő,
Juhos Ferencz jegyző,
V'ass Jenő a .Sárrét" fel. azerk..
Zsiday László jegyző,
Vattay Géza szolgabiró,
I)r. Oláb Gyula kir. fótanfelugyeló.
A .Hunyadi Album.'
Kütel egy éve anoak, bogy a aajlúbaB ee a társadalomban üdvös, haza6as mozgalom M«taH ni«s;. meljrrek cz»jm: elősegíteni a Hu nyadmefrvíben mintegy 15,000 fonji elolábo-sndott magyarságnak visstama^yamstiását. A figyelem e tekiotetbeo a dévai realiakoltti se gólyzd ügylet...