Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.53 MB
2010-05-21 13:32:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
833
4057
Rövid leírás | Teljes leírás (253.77 KB)

Zala 1878 augusztus

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HhüMvHelí . n**M FIM? 0)»áwsk*i Mn» ftll, Mim.
iimitlM Érek Kfm l M WWtoe | frl N»tH fc* I frt fiO br MINitaényck:
t tápátaM ifftMr 7 kr. HhniAti MnUitaxU * k*
fi »*l»*gdi| 90 kr\' tytttUr:
. Pl til t* fft 10 | r
ftssrMs\'ty Mk M m a i»|i IUii i ré»/ít \'I\'V\'A MMenJft, \'
IJj i\'imh n
!Mrn.««ltil*i Imltir t*nV Ifutárl U;-i»M\'AI fofftMtdtk •!
kw v fia tlMmnnt
rilrilnr/iW\'M Mimntk ■ Mu4<tlf Momo nsAapirvI fMmUhk lm tt>i \\i, m. ~ A. V, (JftMIwrK r Hiiil*tf<i\'»i H«fpni(r nlml — A-0|iiióJlb Hím HI\'iU»l|i«*i\'\'l l w, Wijjifc M4r lli«» íf, Tábor Mhmí U m. t(nl>!iw(«il» M \\llm íwUmm Király ulm 11.* I. Jn fflUiwlii\'i * VufW fVM I Wtllft«h(UM ia
KÖZM Ű V ELÖDBSI. TARSADA i Ml Mm GAZtiÁSZATI/H ETILA K-;
1 Aalamegyei Qaxdasáyl tögyesilhit. a n -lctiuUxHul UhxíI fiimni/MHx\'ivr.t/crx/\'l, M tflbb mtii ffyylfit. kl r/ital oh leöMaf/e
32. szain.
Nagy-Kanizsa, Szirdan !Ü/8. Augusztus 7-én.
V. évfolyam.
A régi Jó Idők
Azokat, kik a dolgok fplyásával elégedetlenek, eokazor hallani a régi jó időket emlegetni* SóhajtózVa emlékeznek vissza reájok, mint olyan időkre, melyekben az emberek oly boldogok w és elégedettek voltak. Sokan, kik azokat a. régi jó időkét csak hirből ismerik, utánsóhajtoznak,-anélkül, hogy eszükbe jutna kérdezősködni- vagy gondolkozni felőle, hogy Sriuók voltak tulajdou-képen azok a régi jó idők, 8 megér-\' demlik-e egyáltalában, hogy sóhajtva emlékezzünk reájtlk és óhajtozva visszakívánjuk. S ez már annyira szokássá rali, hogy korunk rovására dicsérgetjük azokat az elmúlt régi jó idók\'ot, pedig minden értelmes embert qiegtanitnátna a történelem arra, mik voltak ajfok a a régi jó jd<3k.
£ Közelről tekintve a dolgot, bizony semmi okunk sints "jelen ^korunk rovására a régi jó időket visszaóhajtani, s bizonyosán azok, kik a régi jó időkben éltek, talán épugy mint mi elégedetlenek saját állapotjukka] szintén aj , régi \'jó időkre emlékeztek, s valószínűleg igy volt ez minden időben és minden népnél.
* Hjnnek pedig meg van a maga oka.
Többé kevésbé minden ember bizonyos kegyeletet őriz szivében a multak emléke iránt. S minthogy az utó-nemzedék előtt még az alig elmúlt kor
szőtt közbe rossz is, azátvottjóért küny-nyen megeléged hetünk airtavval ii % Á nem gondolkozó ember a dolgok fejlődésének sokkal homályoii^ljb • fölfogásával ljir, tűinkéin hogy fytydenben és miudeiiQU képet volna az qk ér az okozati közötti viszonyt magának megmagyarázni, 8 Így sok dolog ivan inni, előtte | örök réjtéljy marad, pz pOdig józan itlélctót nagyban akhdályokza.
A régi jó idókre való bjvatkotzás jórészt ennek röszöni létezését; de ép oly jogtalan, mint a minő vesiedolmoí, ; \' Figyelmes! hallgatói volná\'njk annak, j a ki nekünk elmagyarázná, hogy mibon | állott vollakjipen a régi idők jhágljLiéN mivel és Mennyivel rossz nbb a ml iko-] runk,. méhben mi működni ós lonni lilik I vatvák. i
azjlsgi\'ptomból kiszabadult zsidók a hu*-faxokai után. \' * J/\'| •
Pedig ai erkölcsök ieftlrv\'dltalt sze-Ijdobbdk, *a régi jó idókbeij/nem, sőt talált Mok tekintetben durvábbik; a jó-tékoovváff a -régi jó időkben
Az efégedetlenek nagy róázo bizonyosan oly) érdekkel fogja támogatni a, „régi jj Idők" jogosultságát, mely önös-ségüfce! és rút anyagiságukat, filágosan bebizotiyitandjíu —^ • . i
Taláij nemesebbek, tisztábbak volt-tak az erkölcsök ?
I Tán nagyobb volt a jótékonyság, és számosabbak az emberbaráti cselekedetek ?
, A7. emberek talán egymás irányában, nagyobb szeretettel visel tetézek? Talán nem volt irigy, s a bün, az ocsmány cselekedett ritka eset?
Trián több alkalma volt az egyén-
is bizonyos varázsos szinbén jelen meg ^ gz^lemi ertjének tehetségének ki-
ama kornak és a benne élt emberek egész állapotját szebb színben látjuk, mint ahogy az a valóságban volt.* Nagyon, természetes. (
Nem ismerjük a „régi jó ÍdŐka-bén élt emberek fáradozásait, bajaikat, társadalmi viszonyaik jó részben meretleanek előttünk^ s a mit az talános vonásokban vázoló történelebi belőlük megörökített, az inkább a kQzde-lem amaz eredményére vonatkozik, mely a mi örökségünket is képezte, s ha csu-
l
fejtésére ? taláb j biztosabban, nyűgöd* tabban lérezlieté magát az államhatalom védő karjai alatt ? jv\'
Vagy ■ tálán t))|)b tér nyílta hazafias tettek gyakorlására? sat. sat. Semmi mindetekből. SŐt ha egy kipsé kkzelről nézzük meg a dolgot, akkor annyit látunk; hogy ami karunk, h&r| nincsen baj, fáradtság, nyotporuság nélkül, igen sok előny1-nyel bir a régi jó | idők felett, melyek felé némelyek oly igen sóhajtoznak, mint
fol dk bűnök
fiadal mi tomi h tul VU|
kön. I is ken tnipgbm
H
nálkozi
mára
erejéne
h wj mutat lelonban { 1 épp ugy jó időkre
óbb példákat, mint d él ocnnáiiy ciolekodetűkr boi^ltok a krónikák a régi nézve, 1 mintI korunkra i ami nődig a tár-és íllami életet illutij azt <ur-Líát jadhatuiik mindnyájan, hogy yuukj o tekintetheti a rqgl- jó idő-iszen, elég harezba,. küzdelembe, It, Iiogy a drága jszerzoméoyt sülni ,ne tudnók. 1 <tt; még az egypu magaHol kitt a [régi jó idólfiben b|flrkii szá->ly alkalom és eszköz H/.ellemi J^hetségéueu kiképzőre, kiművelésére, ipint a jelenben;? A társadalom maga mikor jnutatotz jannyi dicséretes törekvést a közittüvélédés elő-inozdi tilsára r
Azt sajnáljuk tán, hogr haladuuk minden tíjren, h(\\jy az csxkUzÓfc gyarapodásával gyarajTwdtak oz igények is,
éppen az utén^mzedélt érdekében kívánnunk nem szabad.:
Helyi Ah uiei^ei blrek.
—Z\'iltimegjt minden kerülelf holnap \' csütörtökön, auguiztus j 6 áií fogja megválasztajii követeit. Az elvert kerületekben megtörtént választásikról csak post featjuni hozhatunk ér-U\'MLé>t, Kuníz«án iz ^utelligens kerülethez méltóan fog vfgbeinenui á választás. Nagynevű tudósunknak ellenjelöltje nem lévén egyhangúlag kiáltjuk: Éljen Csen-gery Antal, a kanizsai kerület országgyűlési képviselője!
. A tM\'Vfjfimegi válatitó farú* Int mozgalmniról azon hiteles értesítést nyertük, miszerint a kerület majdnem . egyhangúlag egy ellenzéknek nyilvánította uxyu-\'i inagát,1 mindazonáltal, k^első értókozleté(»cn elhatározta, a mostani választás alkál mával actlóba nem lépni, ártól ma^át egészen távol tartani. (jflak midőn néhány 48-as párti ur jeleltül Cscrtán Károlyt léptette fol, szándékozlak némelyek színre jeleltet felállítani, s magány uton egyik orszár gns jelesünknél kérdést is tettek afciráqt, váljon a kerület jelöltségét hajlandó lenne c elfogadni? a.párt azonban ujabb
ennek folytán a.míinka a Ézojrga- értekezletében\' is első határozata mellett lom nUoib szüklógességgÍ| naiyobb .maradott, s a választásba befolyni nem
.kötemég£é vált ?
On hagy jatok békét a régi\' jó idők* kel, melyek visszaóbajtásávall ti elégedetlenek csak tudatlaiiságtokat bizonyítjátok. A. régi jó idők som voljak jobbak korunknál, sőt rosszabbak, mort előrehaladottságunk a poldíro^ás nagy művében, az eszközök, melyeket a szellem ikqzdeime teremtett képfebbekké tesznek Ibennünkot az embeHség sokféle czéljaInak előmozditásáija mint a régi jq dokben, melyek kflzdéséiiek eredményét\' örökbe Nvett.ük, ngy mint az ntáuniinik; következő neingfjidék; lép birtokálja ai általunk kiküzdött* és 16-tesitett -sziliéini és anyagi javaknak.
Vanhá Isokat Jmgyliatn4|lc reája; hogy néjmi joggal mondhatná azután a mi korúinkra— a régi jó Idíuk; bár azt
fog.
— A megyei gasdasigi egyesület f é. octobor 6-án és 7-éu Csáktornyán gyümölcs, szólló és bof kiállítást rendez, melynek torvezotét\' lapunk legközelebb hozni fogja.
— A ni|)y-kani2sal III. vidikHi ga* bona éa borvásár. B\'tlamegye gaxaa-lági cgyjittlete a inult évi gabona- ét borváaár kedvesé ialredménye folytán éi ogyetArtvo a intgy-kauiuai kereikedelmi ItíSLülettfll elhutdrofttol jiogy í. évi augnts-tus 211-ón ^ugy-KiMi\'uaáa egy III. vidék-(^ boü gabona fa borVáéárt rendeaend. — £ kiuhiw.uu vállalatuak oiéija, hogy a koreckedolmi lorgaloin einelén* mellett ler-iiielAiulcnok alkalmat nyujuou, a revőkkel köxvetlen éríntkeaékbe jön\'ui — Ennélfogva ugy iuH^Uk. mind; a gudaküsönaégnek mind pedig a k^renkedokuek 6rdekében fokúik, hogy c váxart utiuél nagyobb aaáin-bau meglito^miAk, mivel ei uton, mi-dia egy felél a termények, miuéfége ét mennyitogn iránt biitot tájékosáit uver-hétnek, luáatalől kedveaő alkalmuk myilik egymáttal ömaköttetiétbe lépni. —■ Midén
^ „gala" tárczája.
kánikula.
(Fnl jt ét tége.i
Point d«\' inihVu ; l\'hj-iui-n et »n« lieno | Sönt Iw plii8\'.grundé oo dél umni ua dri Illenie A linknásug emk MéltMégot njtgt LflfBAifjrobb firömet, Vagy iegtiiéijebb f^jdalinat.
VOLTAMÉ.
Illj\'Sselíui szeli emdús aseraője, líu-lad Efendi, ki török hangzású neve daczára német költő, panatvkodik, hogy tátongó mélységbe eaállt le egy kit virágért, s mire felhosla, elttáradt, elfonnyadt; at«ngerfe-\' aekéről botott fel életvetaélylyel egy drága gjftogröt, t níra napvilágra került, elillant; oaak árnyképe maradt meg. 8 meg van ^yő-add ve: ha aá örOk égről hozná le a oeilla-gok legféoyetbikét — mire leérne a iöldro, elhamvadó parányi parázs volna markában. Hogy miért botom tat fel ?
Midén káoilalárél irtain csikket, mind -járt fejtettem, bogy megjelenésekor majd p tfltui kall BetAtjeeedeU. Füttettem volua, oeakbogy mé« nem nőtte ki magát as a fa, mely as erdőben asámomra terem.
Bebújtam volna téli kabátosba, osak-fogy igen meetae folt a aálogbáa. Öe „ha kidec ím van. mii sem taev aa í ott aa aj-j»d, bele /vfWaa.11
Beiafavok s elmondom aat a történt* a ^Zala" olvaaóinak tartoiom, ugy a miat aat réeaint hallottam, réoaint tihial«i mmM olvattám. — — —
ötwrta HotáJia napját ünnepelték, « •a a |tf|tntii templom, mely átvét fittlia,
fel lett diaaiUe gföíiyörü virágokkal ét nagyheofti bíbor szőnyegekkel. Dél) tiaen-két ér* völt, mülan a munkánok elhagyták aa állványokat, s üiiiiepélyee ctendjm alkodolt as egéex székesegyházion.
Csak egy oldaliaárban létált két férfin, kik a hdtég e!él ide menekültek,a hütre.
Az egyik köm belül 85 évet j magai, kövér alak vóit hzóIkjh^ vállakkal, ijgeti, szép de. igen komoly aiozqzal, mely szenvedélyt s bizonyos bátkomojriágot áru t el. Válóil-got tioiíiai typut hollófekete hajjal, isink állal ét bajufasaal.
Társa teljesen különböaötl tőle, s tiz évvel fiatalabb is le|ietett.\'Karciu, jiimulé-kony alak szén kék Hímekkel, t világot-bnrna hajtattal.
Ez Utóbbi Monji PaoIo építész volt, ki a templom mai Uldiizitésével megbízatott. n
Hirtelenül megállt.
„Herezeg, monoá kitérőjének, beavat tom egy titokot, melyet kivülem sen)(i sem tud.-
VS az tftlna kérdé Camptfflorito htrj ottg kivánetiin. nLáesat ngnoré prinolpt, mj\' épitésttk g^jikraii; oly aouttioui tünemény ej kel fedetünk lel, jnuiyek mtglepntkí nem ritkán ipftgijttttonek — igy pl. itt jta4 pttzuluai hogy e márványlapon fyioden stét hallunk, a leghalkabb lutogáat, mit t gyóntatéspékben kiejtenek. De a két pont köt ti térben ^seofráí sem érthető. -*> Ali* jon Oftk tde és éri mMjd a gyóntatéttékbe intgftk, önt t nsgysttrfl esooárói miggyd-ttndéi
Moatí tliitltlit. 1 V.
Dt afic volt még tit lépésnyit e a her- , oaegtdl, midőn ttttl bertattté váitoMU tör-
télit. Araza liBinvat-izUt kn lett,í .ajkai ró-inatok, t mojidulatlaii, tierev leetj mint egy sznbor. Alig l^lukzetl, de szive oly hangosan dobogott, hogy selyem mellényén keresztül rolt hallható.
Megindulja útig tartolt Ideyés percig, niid\'lii a fiatal mdvépz vitiizaiött.:\'
JMotnlyogva moiidA: „Nem teleljük in esti meg a kísérletet, mtrt n jnemiyiro kivenettejn — egy belátyolmott Ih\'iilgy van a gyóntatiészékben. De Ittenem Jl mi lelte Ont, borozeg ?{j
A hprozeg ajkára tevfl ujját s moxdu; latltiiaághttii marad t.
Két ;bárom perc* után, mely idő alatt az épitést Őt ctodalkozátsul íznmiulte, lelke mélyéhői itóliajtoxott, mire a stobnr megint mogelevciiüft s mágikus kábultsÁjgából kibontakozni igyekezett.
„Ninos semmi bajom, Ps-\'l6f: mondá végre, ne {tartson babonásnak, ujak titka, mit .velem] köxölt. gye korolt rjkm joly nagy behatást Jöjjön, tnoujttuk a saattsdilevegŐbe, ott majd pltelejtom a benyomást.?
Ese^áel karou^fogá a tíattl tyilvésiti kivételé r város tlé egy gyönyörei nyilvános kertbf
Ott jé ideig osevegtok, mirt a herotg aat mondá hogy fontos teendők |késtlelik villájába mtnni, mely utm messtt volt t várostól.
.\'„Viszontlátásra a villámban ímejd ta (Innepély után, mondá t htroaag, mint rtndeson. most is tlvárom. Iston Qnntl lu
Követktső reggel uokttltn kot ti érában lépeti a .heroteg aaou előtaobálit, mely nt|t tarmiibe vetetett Ott találta a
kömornát, ki meglepetést és megijedést mu-111 toll.
„Nőm Ion vau már ?* kérdé a heroaeg. ^Méír nem. feuség !u. feleié a kbmorna, mély uieguajtástal akarván elpalástolni sáp-padozását
! „Várjón itt, inig hivatik paranesolá a heroseg s kiuyitá a boadoirt, mely neje hálószobájába uyilt.-E pillanatban kitáiult aa ajtó t megj^leut abban a esodastép fiatal uerczegnő bájos reggeli ruhában, oldott fürtökkel.
A herezeg le volt bilinoselve s elragadtatva neje keosei i kellemességének vt-lázss által ugy látatott, mintha éatre sem venné megindulását, mely égést teste vo-ntgláaábtn t kréttfehér halváuyeágbtn nyilvánult, „Hogyan ltafaélein, kérdé a nő, már fen vagy ? Mily fontos oknajk köeaöuöm lá* togatásodat ?u
„Kedvesem, csodálhatod ha .örömest látlak akár korán, akár késén ? De ha ősaiute akarok lenui, be kell vallanom, hogy látogatásom uem neked .aaóL Tudod, ma Stncta Uoaalit napját ünneplik, a azért kívánnám taa annak képét megszemlélni, melyet fyéred oly remekül festett. Megengeded) hogy e otélbél hálószobádba lép-jok?\' kérdé udvariasan dt egyutramind natárotolttn t: ajtónak tartva.
„llalael, tzobám rendellenségben van," htbtgé a megijedt uő, gyors oMtalpülaalátt vetvéu a félig nyitott ajtóra. De oeak jöjj bt, én addig majd I öltöztetem mtgamtjU A heretta belépi tt. „tí rendetltnaég, inoudái sokkal Sósabb, mint a legnagyobb rtno. Mind a uú itt vtn most, ugy a odnt van, aaertlmttul^ éllé idejére tmléketttt.
ji" j . \' i ■ , j ," iiíj . *
... bi TÉT" |W bMThst-tdi k
t ni Mim. rW Mk | Ék ifeiii i*t msw SSshK
wiM . mm. r r r 1 \'?»>
í frt 60 kr J M ■ m | ! l«v«Uir Mu<«f| t
M A j^Y I A
JHHWi ^aBik. JKm*. jflHHi ^L, nM«u»ii«i w»muk iM-.if
í 1 , /.íir || M, - A. V, 0"I\'!Im-M( i
M EG Y EI ÉR IbEK 0. L f \'i ÜTtím^Sfl^"47
!I ••■ / . fk • • ■,
ió D ÉS I. TÁRSADA tiMl tí A Z ti 1 k zX\'f L>H Et
dat
eHilirt gaadasáfi e0esN|el t, unisáiío-vásár meglátogatására llsalol.etteíJO\'
ssn uipghivjft, egyuttaí bátorkodik bscsss figyelmét * táflapon KMvlÜu\'t határosaié nyokra iráujosui —
Nagy ftauia«án, julius SÉÖ-án 1N7H.
] SSalamegyo gaadeaági\' egy oaületn
Qintina Lqjos, % s \' tin(|k.
I \' . \' — A Nagy Kitapeán leudeao^idő IU
|. »idékbeli Üabona-óf borvámra vonatko*ó haiarozaok. 14 A gabona + * borvásár1H78 évi augusztus #9«éa Ifagy* Ken lazán h nAr*ny 8sarvashos eaiuMptt szálloda ha-lyiségfböu fog megtartatja. 2. A * töWÜrj napon reggeli 0 Arakoi; csengetési jel mellett mogiiyittntiJí, és ugyaij u« nap délutáni 5 óráig tart. 3.. A vásár megnyk táea alkalmával a caad. egyesület elnöksége vidékünk ea évi termésének áljínlá-nofl állapotát fogja köztudomásra hozni.. 4. A titkárság a létrejött ÜzlotkÖlósolcqt a délutáni órákban jegyzőkönyvbe ikta-tandja. 5. Aa Üzlettorgalom Uizto.- itúsu ér* dekében megállapittatou, liogy o vásáron valamennyi\' üak-tköté.i a pcti áru- én ér* tékiósilouuk aaokváuyaira való hivatkozással történjék; továbbá, hogy vitán, onotuk-b<^ a idéaett tőaedének »] 1870. évi II, t. ok. értoluiéböu megerősített bókobirosjig illetékes leeud. 6. A belépti dij a gabona* éa borváaárra össseseu Kzemélyonként / fr , 0, é. haszuálutrá szolgáló éa a bizottság* iiál előre megrendelhető ráztatok dija 4 frt. o. é 7. Azon réastvevtiki ki.k öledé* végett borinustrákat kiállítani azáudékoa* nák, megkéretnek, miaaeriut o oaélra min*, den borfajtából legalább 0.5 Litoit iartal* I mázó 4-M piilaczkknl a beaüldő novél a bor fekhelyét, u^y az eladásra *s|nt bq~ Írok fajátr .mennyiséget éa árát kitüntető jegyzék (méretében legké«óbb4f. é. tmgu&>-tus 24-ig a rendező bizottságnak díjmentesen beküldeni saiveskedjfeuek. — A palackok viguettéiru a begy neve, a termen év-szama éa a bor ára szintén lel jegyzeudő. Gondoskodva lesz, hogy, miudcn kiállitóuak bora elkülönítve eUtylyeztesaéjk éa aa eladó vagy megbízottja áltfl a vevőnek bemutat- j hassékt A beküldött borminták elhelyezé* j sót éa kiállUáaát, a bizottság díjmentesen eszközlendi. A beküldött palaczkok és a. . fönnmaradó bor aa\' egyesület tulajdonává válnak. 8. A vasúti tápiilu ok a vásár látó gatói számára dij ujjrsekl etet engedtek, j— Aa erre szükségelt igazolási jegyek a belépti dij megküldése mellett a rendező bi* ■ottaág által az illetőknek azonual uiegkül-detirek. 9. A küldemények és levelek Ba nagy-kanizsai gabona és borvasár rendező bizottságának N.-Kanizsán" cziinzcudŐk.
~ (Gyászhír.) Tapolczáról óresiteuek bennünket: Szomorodott szivvel ójfteaiijUlc, hogy városunk érdemes és közbecsültabeu álló polgárának Hoifmaun AT, urunk kedves ieáuya Hoíímimn Helena kisasszony, f. é. július hó 31-én reggeli 8 órakor eletének 18-ik évében szüleinek nlóiy keservére hosszabb szenvedés után jobb létie szon-l derUlt. Aa élte virágában elbuuvt Halni uő-nek hftlt tetemei augusztus 1-ou tétettek a tapolczai lakosság nagy ós meleg részvéte között, ,az ..örök nyugalom helyére. lióltio hamvaira. F.
— (Beküldetett.) Van egy páczoiáa l óvaserem a buaaüszüg ellen „L ami des Cultivateurs" kapható nálam 216 liter magra számított csomagokbau — 8U kr An-goihouban egyszóval miudenUtt, hol észszerűen gazdálkodnak, már régen\' haszna-
, -£ saavak annál mélyebb benyomást tettek a hölgyre, mennél szívesebben, mennél nyájasabban lettek kiejtve. — Vérfa gyasztó borsalom futott végig testéu s nagy félelemmel tekintett férjére, ki körülnézvéu a anobában, saemeit végre egy keroyeten megpihenteté, mely vörös, nehea selycmpap lannal volt betakarva. De a paplau alatt éssrevehetók voltak — gyauús, vizsga szemnek — egy egészen kinyújtott emberi test körvonalai. —
„Majd ide ülők kedvesem," mondá a herbzeg, a padlóról egy selyempáruát felvéve. Aatán iioaaá tevé n)|ljás, de ravasz hangon:
„A hely jó — innét akaiom rzeinlélni a képet." S ezzel oda tevé a párnát, hol az eíröitösölt képét gyanitá a ráült óriás testének egész súlyával j ezenfelül még hatalmas öklének teljes erejével a fekvó mellét leazoritváu. A megluló görcsös vonaglásai látssettak a paplauburok gyenge tán-gatódzáaán s hullámzásán.
Halk hörgéssel vonaglott as áldoaat a haldokló kétségbeesésével, de aá óriás-erejÜ hercseg nem figyelt rá. Aztán aa erőködé-eek a paplan alatt gyen gébek lettek -- ■ végre egészen megszüutek. A berezeg he-lyén maradt s mindig a képet szemlélvén, folytatá gyengéd hangon:
„Mily saép tf kép 1 Valóban el kell tsmernsif fivéred tehetségét 8 hogysnörtt-ÍÖk, ho0 épen as én támogatásommal tej-leeathetU ki — Ha vissza emlékesem, Lau-ráa, hogyan Uláltalah Uged, ki mindig a nők dísze velál — egy szegényes psdlás-katrábaa — kezed wankája által élve i ceakélr kereseteddel még azükölködö fivéredet is ssgitvi. — Kem hittfak fiileitok-•eh, midőn hwlotlátok^ hogy Gainpoflorito haiéteg, a gazdag nobile csupa mökodvből beeiClte a eaaaéuy festő tebütsígét — s jut* talá elismsrtetéarr. ■
De késdbb buga bájai is ragadták e| • — i|| eweiteiek ledveseot, nőmmé."
AktrufU rasaksV ajkakkal timaaa.
latban van Aakitllnőleg alkalmna arra, heiy . ssoii nagy Íaleinitáii\\a|i véget vethesaanj mely évről évije hasán|. terméséi oly totflJ meseii kártwlja. .
— íGyjtlXjliij) Augusstus hányj \'él 80 éves korában Másohuusker asülsteU (luttn^sfiu F&nny, rövid ssenvsdéA után és áltsláuos résévét kösött iemettotett el Wgyu e hó 4-én, \'délután 4 órákor.\' A houau élet-; kerti ért nőt ftai és leáijyaiii kivitt 1 i, unoka és |) dédimokn siratja.
Keuthelyröl írják lupunknaH . Ko«i
|ie!y vároa w vidéke nenins éraelmü k(H Miuségét volt saeroues4nk lolyó évj [ulius |2D-dÍkén. egy disseii kofaoruban a !Niess-| ner féle ksituon egyUld láthatni. A |óté | ltonyság, mely ssiveik állandó « legjobb! árénye, hoatw őket oda. \'De ki is ne adná meg utolsó fillérét is a Uaegényeknek? 8 na oaek iiiégjhoaaá gyermekek, lakelásak i| ruhátlanok I A kesztliqlyi tanítók jól fud-oák, hogy e tekintetben [termékeny talajra ■kiálltak.; toinbola»estéljjre hivák meu a Közönséget s elhatározták, hogy a befolyó (laata jövedelem föle n; helvlieii ssngény ikkolin gyermekek felruhárúáéra; fele )sl »Eiltvös-alai>" javára fordít ,
oriaágos}
M lRV
lkMé|t|a így egysserro kot uniiics Ugy nyer (júmaivh. Nimii csalódtak I. imgy és diszet Ösöáség gyúlt ösase h iiljiliilom a k>utki-d|<inu|)| bizonyult be, sokan visszatér >i voltak kénytelenek. A tomliola tárgysk egy rLaé^ j aa ^Sötvöj-alap| gyüjtoliigottsága hpgyta. itt a tantostUie\'nél, a helyboli hölgy biasore is ajándékozott s igy összesé u 5B tiigy: folt kijátssandó A jelenlavő bájoa Imlgyek kösQÍ iieliáuysn nlvszorint s Regons-pÍHrger uŐvér«\'k, Mayer nővérek, Leiíliárd feti-miljii, Broyer 8sidi, Qőts Julifka k. a. SalvOMpu vállaJkoatitk a tiiuibola\'ká\'ctyák el* Musitiilára, mely a leguagyobb klinnyü-•fgg**( |iiient: nemes ügv I ssép moinck I Ki tudnn éllonáilni V! A NaáinoK kihuaása uuns iagatottság kii/t ugMan, ito rendbeu iuuut n ind — végig. MiiflíUt a jü.odeloin Í}Hzos{sftml{Utat\\}tt, moly Irt. S.\'i krra rúgott feli a tüaeavértt tintajaág ssStalk, asé* keket elhoidvan, táiiczmlyet rögtOusött. Mkor lehétett még osnk Iá*ni, hogy s tár-síuág Mennyi gyémánt sséinot rejtett ma-ik ti ImiuIo hú"
stjjAw\'tiUiftA guntuintjailmú I mondá egyik bnrátuiik; s ini követtük. Két nagy oiijon-ban járták a\'tranezfá\'.nédyesL Ott láttuk: yafosbiiftnk Kugler Náador pratsikai ssép-a^Ü leányaitiika és Ámálullk. a.-kat; Nagy Mttrúkii és Qisel\'a; Pufaky nővérok^ (árün-Init Liua; Garger Jonny, Qalbá Kinilin, Oppenheiiu nővérek^ RcgeáauSsrger nóvérok, Mayer nővérek, Leiihára (Kornélia, Broyer Szidi, Oötz Joiiska stb. k. a A hüvönsé változóit levegő éjfél utánj 2 órakor liaaa-térésre kényszerité a nemes s jó ügy Isiken pártolóit iCieodeM 6j lolield reajok a békének álmait lu
Kiérvo Horaim közzétjétolétl, maradok | Kiesztholy, 1878, augi l-éii liive,
L • I I 1 k\'irikn.
\' — 6ötteej-b6l irjn levelezőnk auguHzt 2-árÓhjA legutóbbi levelem óla termény(J inkre ir^zve semmi örlendetjCH vá tozás kös-bduem jött, ellenkezőleg ilszögti* busánk a tarlós esőben ki isicsirosodóu Mt fy roa^ünk és \'az árpa még tÖobet szejivede I, legészeu msgiekevedelt, csupán takaiimátiy izásra lor* dipstó. A zab részint mukkon roiliadott; résziig Hodi||; az q.mtutjanb)&< ez orkánsze-rü tartós szelek legalább tel<j niagt t kivertek.
\'Már szalmáid nézve ár. Ős ii csák lóiét adta a múlt évi terméseek, inogja ke*
V^s és minŐUgre néavs silány, ára ross, mi l«as tehát a aasgény.gaadáMÍ? bizony éle-vénen l\'dlti sjá ksll nt|jnaitkf vagy tulajdonunktól luegoöknl. i. f,;
Az ely sok ^immjfwx ksorfegtstett szőllőbdl ii allttuiarad vslaraí a sokjáétól eső Nieghostlsk M&nlz peoé^zU * -é"!\' évi silány termésijf\'jubháf Jtfe finplvvl-hetünk a minőség padig 7—3Kae<hs*0l)b Időjárás molljiU «em lelisl
(JvUmillftHÜiik kevés msradtf annak is nagy resaé^ a durva wejmt |spusatit(tták ; a sarjút pe\'dig ax ng^sa 2ala völgyben a < mt|lthstt fiiidkivüli*áfviz tttkélstesen ui»g-ruiMutta^ slisáspoltf. ( V, I, •
Meglelsat\'^i bskuldetstt ho^íftnk: 18TB. i*úfit$i ulmnttÁ ICsilékttl a magyarok számára össseálljtotta fldulényi dtáfyö íéftjot Páris, kiadja ilátórfi I^jos. A diis*-h\'«m kiállított könvveciike teljesen megfelel osiinéuok és a Párisba utazóknak vagy olt lovnknek bő felvilágusitáát és utinátatiut nytjjl Pátis és viaékéMl; r nagy várus in* téauiéiiyei, iutézeieitŐL egyáltalán niiudoii* rnlJ a mi msgtskinlé^rs való és écdanles A ftlset ára uO ks. 4 ■
^ Mayyarorizá| él sUsflyvilág 31-lk ssáináiiak tarlalma T,\'
Haöve^t Oaifoli Bouédek. Á mit a szouiorutds beszélt. Kaja. (jKisfaludv Atala.) — Nagy Msalánoaon. Költ, lOr. Vay 8a* rolta) — Az elzárt rnyÜm oány, Vig elbo-s.élés. {D«gré AlaiosT) IV; folyt. — Özet* halászat. — Kréui fölkelők lesben. — Egy rgyptomi királyleány.! Történelmi regénv. (irta : Ebers uyörgy fordította: lluszár Imre.) XXX. folyt* —| EgV ntuzsikus halálára. Költ. fSsIklai Hornal — Kt én alea-redősem emléke. Makrai [László élet* és jpltomrajsa. (Irta: Jakab Elek.) — Hindu katonák üyprus szigetén. 4- Különfé\'ók. — Ssóreltv. — Haklcl\'ol\'úljVi 4- 8zerk. Üzenet.
llajzok : Biti ró Ii fienettek, olasz kir. iiiinissterálhök. — Krttai fölkelék lesbeit Makrny László. — Hinilu kaVuuák Cjp-rus szigetén. — OkeÜialjUzaj. Árnyképek.
\' Színezet|
A keszthelyi isiolásuák julius hó 20w ig osak ritkán volt nagy kösönsége. Azon* bau tiiHjiiimy Élik, a Uudajjostl uépszinbás kumikusa, midőn jtlliuH 22-én a „Trape-sunti llifrti^e«n^u 8 felvonásos opiírotteben itt veitdégsaSrepleaét n|e|;kjizdé, a uéaőtér is izük kesdett lenni. A|mv|véss másodtaor riíndéíliajban, juliué 27«én nFatiniesau vig opereftDbou mint Kan4süko(T Qavrilo 7Íts \'iimofel gróf lépeti fel. Sjólynloiyt már azliitoadra kiléptekor a nagyszámú közön-ég sajos éljottzéMel UavözlM, s virág nők-lukkal árasztá el; köztletazóssel játszott és es énekelt néhány dsl-séislétet ismételni is collett; Liptay Laura, a Miklóny társulat tedvelt énekesnője, ki (Uczára annak, hogy gyengélkedett, osongő, sima és kifejező éne-cével tetszést aratott, iiiint liláskor is. Láng &tel (aamoiloff) Dimitravits Wladimir had-agy, ax ál -p Fatinicsaj dicséretet érdelei. Szentosy fVujka Öp^éiiykém) neki va* \') szerepében kitűnően lalakitott. Julius 28* ii a „[Tékozló" énekes tilndérrege adatott i olyinosyval. HólVmosyi Báliét inas, a jó i sivü aáztalos mesler szorepésen a1 szó szocot rteliumen remekül játaaoit-! Csinos ooup* »\\tj«iit ismételtették ; taps s éljenzés azün-i aligiaksrt. Liptay Liura bNegségcj foly-(u^Kaiiczz szobalány szerepéi Láng Etel itszá. Á tékozló Flottsal Gjyulát Deiiiidor.
. kodbtt bárfájára, de nem inert e^y szót sem szólni. Csak esdő tejein Letet vetőit lérjére.
nDo mire való e vissza^iuléks&és," c|e-végé tovább a berezeg; hiszen most már \'limit szeretett (érjed élek boldog jelenben is! nem kell hitszegéstől tartianoinl mint ama Illő ^érje, liinea titkát ma oly különös, mó-uon|tnduám meg —i a gyóetatószék visslc-liángja által. — Fiatal,barátunk Monti Paolo, leit már férjhezinenoteled ulŐtt ismertéi s kit szives közbenjárásodra! fogautsin oly nyájasan házamban — tegdap fis^elinezte-tett jegy bizonyos poytra i^templojnban,\' melyen Iminden a gyóntatóozékben loiejtett szó hallMó. - - Alig állottam ason nelvre, midőn jgyöng^d női hangot hsrilék, mely gyóntató atyjával szive aggályait köalé. Bevallí,! hogy térje van, kit tiaztel és becsül 1 mert megérdemli; de Szerelmi vonzalőaá\'egy fiatul ember birjoi, kit ssenvodélyemn szeret, kitől lánggal, névvel viszontsserettetik. Auy-nyira jmátljá, hogy nem tagadhat! m&g tőlo semmit, s másnapra légyottét is engedett neki — s be is lógja tartani
Többet nem hallottam, kedhres Laurám. 4~ De hogyan tetszik ueked e történet? Kiváacsi vagyok vájj én mégtérítette lelki pásztora e nőt? — Páter Ambrogio, a te g^róutatód, bizonyára megteide volna."
A berezeg elhallgatott,! minUta feleletet véit volná —j de hasstalanul. Éltre felkelt s léire veté a paplant. A\'atu volt — Monti Fitdm ft gyóntatólséki visizkang e|árulója s — ndozata. Ott feküdt mozdulatlanul — hidegan holtan. i *
fl&lÍótft nem gyóntál, galambom V" k^ dé i korozeg.
rtMir több bét óta nei*," nyögött \'a boldogtalant
JbstÜnéjps, hogy itjár egfsssr msgte-gvsd," mondá a herossg, midőü : nejének mef|tojtott fssretŐjs eltoni\'ojt kékéz-fnkato arczára tekeri megint a paplant, Ugy-e galambom, ^kísérts a prooessióra r"
BI>élbsl itt lese a kooálák j légy jókor
im

Ííszen |— nem illik kénii jjöuiií az isteni olgáltttrar
lCiíre a megbőszült! térj etbagyáa há* szobái Fiatal neje Glldre rogyott —- elájultan {iljiql-íelcoto fürtéi leoiiiíottak caúió liu fehér vállaira s nióeautatlanűl feküdt —» a [halovány; halál sápadt képe. 1— •
Déltájban megálloti a palota kapuja előtt egy dtusan aranyozott lujntÓ moly olé négy tüzes szürke ló volt fogva. Qazdagon öltözött inasok egéss serege környesé a hintó aj UjAt.
Mem kellett soká várakaéiiok. Meg|olent a berezeg pompát ünnepi össtben mellén csillogó bnllians rend* ekkel. Majdnem\'ksrjáti noidjbzá rendki-
li azépségü noj^t, ki oly fehér volt, mint márvanysaobrok, melyek al csarnokok
szögleteiben áll lángoltak, f- T(
ttak. De u heréseg azeinei robogott a pompás fo*
gazdag, ssép és bau — és milvi
gat — sokaktól! iámulva és — megirigyelve.
Monti Paol inak as naptól I se hire se h^inva nem volt Nem sejtkette jiouki, hogy Sailota Rozália qapján találta halálát egy iául heraaegndl boudoirjá-t halált 1 Még al éjjel tevé ) liölgy egyik hi és megbízott ikzolgája a hullát egy ssákb i, (Jazvéijro rakta s inasa* sairo vive a vára itól — hol 3gf mélységbe
dok. —J
A hercseg i gen negV öaaasfeket ajáe* dékozott a tcmplbinnak, eogy sA ineá nem Uoyosett, meghald nagy pfluöslrt miséket olvassanak. <
A bsroáegnp bstétesktdéebe, végre soiivsdAs^a eaett, mig lerje enksdelmével koiostorbe msnt, hol egy év mulfa maghalt.
As ámló gypntfttósz^k vislíehangjAval együtt oljttnt. —
A hercseg aohsem kereste fsl azon termeket^ níelyekpen Moitti Pafló edá ki
A ssép fjlierittane töndér padig Berosényi. né volt, li Ismét hódított. Msm hsgybs> tmil Bir\'ités nélkül as öt Miklós/ testfért, as igasgató kndvos kis gysrr V">|tf luk mint Bálitit, s Jószívű ssstalo« gysrissksi sseiepeitek. \')röui volt Őket látni 4 hallani • átél uk ojy otthonos i bistos volt, hogy lissonló bsosülstére vállnék idősb Mdnéss* j nsk is. ~f
Julitis 80*án\' nólvinosy jutelmára i .Két tesUér" ozimü éuskss ssiiiniű sds. \' tott. Hólymosy (flánsi, á^s iesiity)! sser#* pébsn utoiérhetlsnül Jánzott. Meuiesak nin. den msgjiilenéaAvál, BanMn minden eU\' Mává vei ilSugó tapsokra é óljon/.ésre kény-szerité- s ésép számú közönséget, ilái nl^ midőn a 4*ik kép végén politikai" cséU«(H coupleitet inakéit 1 akkor volt ám ^Atytai .újra flkogjr vo t* a viharos taps I rlsvnai indulója: nMár siess hazádba visszavertss-i egem • i! eléuakléss után as előbbi soaszoi osali ismétlődőit Szóval Hélyiaosj teriiMszetseeru játékáért méltán inogérdsf inelt * iuoi| gyönyörű koszorúkat, esőkre* kat, melvdkst gyengéd női kezek szórtak lábai lm a. A többi saerenlők közül Béresé, nyiii\') (n/i flldüzott 10 évei Flórát) bsnsé érzel\'I ii nel s megnyerő természetességgel átszyUa, melyet viltsros s gyskyri tspiok kilvotiölc | psmidor (Hegyi rMl a) Tóth (Hegyi övuh). elismerést érdemsLsk ( utóbbi a részeg lOjssterlegényt tulosta f— \\<r
Juliue 8l*én .A vérss bibliau oép-ssiumő. lila Balla Kálmán. A mii a kösel-mull időből — 1871 — egy parassi község elkorcsosult lakóit festi nzerső s köt* ség elöljáróival büut bűnre halmoz s est olég izetleíjfll két (elvonáson keressél üzi. A o*ik felvouásbsn azonban z büu napfényre lő s! s* ártatlan Báránj Gábor, leire rabíássál párosult gyilkolás\', mslvért 16 évig börtönben ült, s ujabban a plsbá nos msclövését iogták, ti sít án. áll s becsülete helyre {állíttatik. Jrea, ísetlen egy iiiq ss, mslyst még Bólymosy (Spitzig Jónás \\ sem birt csak\' kevésbé is élénkké a éjvez-hetővé tenni Csudálkosunk, hogy ily ügyetlen dsral\'baufellépett tfóiymosy. Láng Etel
dala: „Vékbny héja van
itótli.
lelkét; betelasUt vonult aa étst Iáiig. -
aaon aeobákat s tisisa* itól és üröméitől 4- he
Wu

„Magy-Péntéken mosia liolló v. , 3*kesde-tüek tetssettak. Tóth ez este íh túlozta a ré-aaeget. Fél liter bortól oaaknem a sárga földig jutottj Végül még csakl aat jegytlm inog, hogy ji darabban rendkívül sok is métlés vau,\'mely kellemetlen hatást idéz elé; p. o. Kérget jegyző vagy 10*szst ,bi zohyitott esen szavakkal: „Becsületem szentségére » . . . Közönség a zuhogó eső miátt nágyou osekély volt a Színházban.
AugusStus 1-én felette ritka élvezetei eatéuk volt; u. m. liiba Enytnin úrhölgy, megyénk szép ssülöttjs, porosz os udvsri ojnua énokcsnő hangversenye és Sblymoif hl«k saiumüvéss Utolsó vondégjátéks tartatott a következő érdekes programmjnal:1 „A nyolczadik pont" vagy Brazíliába v gyom. FrauQaia vigj. egy felv. A azép s kedves Hauteuios Júlia özvegyét iiercsé-uyiné szeretetre méltólag, Qersrd Raout-1. fogadását liiveu megtartó páiisi gavallért. Domidor hélyes lelfogásssl személyesilé Megérdemelt tapsot is nyertek. II. Biba Eugénia lépett a sainpadra h/.íIuiií nem akaró iapH a éljenSés közt. Süobbné szelíl) koszorúk s bokréták bulluk Jábaibos, ki estiket \'bájos mosolyával. megkösaöavéu,. Luciából magány aalt énekelt Ójönyörü s kitűnően iskolázott hangját síri csöndben hallgattuk, melyet sstáu viharos taps kihívás követett 2-sser 3-ssor. — ÜL XXil. t-aetus Tulipatan sziget uralkodója Offen-bach opsrottje 2 felvonásban. Sólyuiosv ur Ficui uiiniscter szerepében mővészkedett s jóiaen megnavetteté a közönséget, Liptay Laura (Azaleát) a pajkos leányt ügyesen s kedvvel játszá, Láng Etellel (Oleau-dei) szépen énekelt. Mindhárman élénkeu megtapsoltattak. — IV. As;, operett !-ső felvonása Utáji éljeusés köat lépett elő Biba k. ft., Kedvolt, magyar népdalokat énekelt csattogáóy aserü hangjával. Aa operett végén ismét Biba k. a. énekelt Dinoh fából. n>írny tánosdalt." A köaönség elra* gadtatva tapsoltts él|enzett s a művésznő ezt valóban meg is érdemelte. A sainhás zsutolásig telve volt. A két művész már fájdalom buejut vett tőlünk. Isteh áldása kisérje őket s aaon forró óhajunk vajha még többaaör is nyújtanának nekünk — tiaztelőikuek itt a maihoa hasonló kedves emlékű élveaetes estét 1
A viszontlátásig.
CWftes.
A %Hlame^)ol írt/xlasagl e^yenQ-let hivatalos értesítője.
j A magyar Uodri m. kir, gas&asdyi ahadi-vmíval kapcsolatban átló vetfiniat/ vixtgdlv ét HÖvhyéUttani küérbti állomás •
AlapH/.nbályiil
Ifolytatác h vég*.) 4. §. A iqegviasgálásra bekftjdött magvak a netán keletkezhető jogi kérdésekre adandó íelviláfOiitásek szempontjául as állomásnál legalább egy évit méfe* őiizlefcftekl, de sem ssen időn belől, sem aaon tul visssa illetőleg ki nem adatnak.
& §. A msgvak vizsgalatáéi aa állomásiak a köVetkező dijak laeteudŐk :
I. A uövéuylaj fa|U vagy vállalté meghatárosásmennyire es lehetsége»ftO kr

ransomes, sims és he ad
IPSWIOII, ANOOLIIOMIAN,
ÜŐYN|(\'jK i
GROSSMlANN.J,
lioil körút 34-dtk szám 02 |>sztiulí tUlutuvaspúiyij imlúhm/..i kuzeltbonj
budapeste!^
íjáilják i Meri ríláfkláDitáMB 1873-b»i tisztelot-okmánynyal Vs ralsaicanyi mű kiállitiwi I
GAZDASÁGI ÍGÉPEIKE
ngymint javított mozgonyokat, fa- es Bzón-tüzelt\'wrej. Javított mozgonyok, HtaJ étSfiimilíh miúilsa,
I Malma- káka-, knkoricza-tonsa- »tb., iigyuzinto fa- és aien-tm elésre.
Gőz-cséplőgépek kettóa tllitiU aaerkeaottol és javított aaabadalmaaott oaatáljrad hengerről ralamint am ttsxög tisatitására szolgáló külön készülékkel. — Árujegyzék díjra fintorul
[I íjnifiiriívw^Tinifiifltfw
| Csépló-gépekl
J
i] szegremiszer.
pKézí boszniaira vagy 1—4 vono-ujj erőre tteztít^kéBÖlékl; el,elismert fj^ legjobb kivitelben, a könnyű. ji-jj-_ rat f nágy munkaképesség iránti
lótállás és olcsó árak mellett.
Megbízható flgjnökök kivi-=j| natonkk. Tovább éüuiók Jelenti-jÜjJkeny ár k ed Ve z\'m é n r br ú
részesülnek.
Megkeresések ezimezendók:
Pb. Mayfart & Co.
Géppyáráhcz. FBANKFURT A. II.
506 il-ift.-
XXXX\'XXXXtXXXX

; fKHKKKK>lKKKKKKIKKKKKKKKtKKKKyKKKK
Umrath és Társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
ajánlják, a szilárd kitétel, könnyű járás, nagy munkaképesség, és tiszti csép-] lésről legelőnyösebben ismert, ugy rámán jllló miut, kerekeken járó
i
£ $
kézi és járgány-cséplökészUleteiket
l-től 8 16, vagy őköreröig. Továbbá kéHitttnk különféle nagyiága é» elismert jó mindaégU 8
tisztító rostákat kukoricza morzsolóhat és szecska vágókat. 8 képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. J : Í***U****MUtt1MiXU*X*X*KXXUU*****U I
Iskolai értesítők
rj
Nyilvános
polgári és beresbedelmi iskolám is |
nevelő-intézetemben
egyfltt, Budapesten, Káról y-könit 22. ez. (orézágfot 4.) a 26 dik1 iskolai év folyó étf september 3-án vesd kezdetét. A uövendékek felvétele augustus 20 ától naponta délelőtt 8 órától 12-ig és. délután 3 órától 5-igejtethetnbk meg.
Intézetemben (nevelőintézetj a reám bízott növendékek általam v nőm által a leggondosabban ügyeltetnek fel s a lésszerptetteljáebbben ápoltatnak. Azok nevelése körül nekem több mint 30 évi több oldalú tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelőintézetemet minden t.\' c. szülőknek a\' legjobban ajánlani. Tadósitványok kívánatra ingyen. 522. 4 - 10
öser lv£iislós
u &
I i
Elköltözés végett bérbeadandó lakás magtár-, bor,
és bútorok eladása.
Egy öt sizobábói áiló kényelmes lakát, kerttel, nagy pincze, padlással és miniden, hozzávalóval f. é. Ocloliei* eleejétől esetleg Szeptember elsejétől; — szinte egy magtár padMapal, f. é. Augusztus elsejétől bérbe adandók.
Ezeken kivQl tökéletes öt szobabutoreat egészben, vagy részben ; egy szelelő-rosta, egy b\'orfejtőgép, 1876 és 1877-ki borok, pálinka-hordók, plékályhák és sok mindenféle tárgyak eladandók.
Bővebb tüdóaitás 527 1—8
GCIX\'WSLXZ -^.dolf -cLraa-SLl, tek«U-Ut«xa Ktgy^Sutuii
A budapesti kereskedelmi AKADÉMIA f. évi szeptember 1-én
nyitja meg hnszonkettedik tanévét Ax intézet ezentúl a gym-nasinm, reál vagy polgár iskola 4. osztályához csatlakozó
háromosztályú felsőbb keresk. tanintézet
Ion, egy előkészítő osztályiyal. Az intézetet végzett nö-veodékek jogosítva vannak az
egyévi önkénytesi
szolgálatra, — Prospectusokkal és bárminemű felvilágosítással szívesen szolgál 6ím—a.
3lz igeuzgeutómáLg.
•jáaljik a
4" ■
BROGLE J. és MÜLLEfi
gép-és rostalemez-gyérnokok Budapest, Mirgi hld közeieben
ír kíielgif >díojr<%o-o»k i«W guluigi külliliiim mtmjkf én tlii jjjjit JriA uwi
TRIEUR-jeiket
fc tauU
(konkolrt, békkíajl, >»bo< •ilaaetf roiU), nel;
m.nkMt»ih»í»T« «ÍBd«« Bia •«!• jrittaiiq^rd raneaju «aM»i Tlaartlt*-uUft Baeker mintájára Ktatiiak m «liin»n i»|j»tb. B«k« tmi M0r6 ajerínt kééntrik iu arrdeti él úbuIm h. Uruk » .Mélf.p« mhhilk » uo.m »»r»d u tfittife.1
Afáaljik Ivttkl UnUli-iMáktei (• at»li|6rekka nk I.HlllMI ai\'lfc e* íMmmI Ntu «■ upil< vatröt,. Itf^tÉijMiM Ém —~ lij\'niAek Ingyen N MianUe. *1|_
)QOOOOOOeO(X»QOOOCOOQQ<
Kereskedelmi tanfolyam
felnöllek szamára.
Alulírott bátorkodom a nagyérdemű közönséggel tadatni, hogy azok számára, kik a kereskedelmi tantárgyakat maguknak elsajátítani Éftjanják, a 1 e g j n t á-u y o s b (Oltételek mellett
esti\'tanfolyamotnyitok.
Az a téren szerzett ngy elméleti\' mint gyakorlati ismereteim a legjobb eredményt biztosítják.
Minthogy a helyben működő tanító urak között a kereskedelmi tantárgyakat csak én értem alaposant a tanulni kívánók siessenek ai UnNyauiluu itvt-veánl, mprt késebben alig ha lesz erre alkalaiak.
A beii-Uások lakásomban, a Zsombory-fél« MMan történhetnek.
Tí«teiewei METSZEL HENRIK
H .1—1 MM tt t*í H.JTM
I ! (A tisztelt házi asz• o szonyok S
j \' 11 osak agy vannak bístositva, egy C I
\\ ]!| \' \' Lotz féle t
a mángorlót |
9 I | | megkap hatni, hogy ha aat eajit | I |
I Lotz" Károly !
m , I W*a, Wilstisa, Haaptatrasaa, 12- . I . B j | J Cila slatt rwMik j | j
MtftlMt UHn*4i m mim.
UMM É>4i lf«i «» » M WMvw I Ari étn l frl AO |t
MIMI 1 far. Ühi»n Mnkttatál » fct MyacMJ «U kr
Nyílttéri P•»!» t«rt 10 kr ■
fALA
meg Vei érdekű.
Sisrftulf Ml Hová » l*f Méllllti fáSséÜflMé »»IÍ<m.<i.j«I k D) vérartM mu ftU M *
Bér***)totU* letétek SSftk Uni*fl k-iríW fo(»Juu«k Kttirklok iihii t»Ú ktldelMk
Hlilniniil Mreaeaefc: K*Mf Hmm Hwáeyleel fiwwlit U iái II m - A. V. OiUUm r llinl*i*#t Iwnk okul, — A. Oj>p*llk BMt Hiulmiil)*«t«i I m. - W«íw Mér Mm II Tibor Mim || m. ktUdUli Juknli «e Ut^ IMimN Király nlett lV.fi 1, f»- - H^nwrfr A VogUr !»*«/ I W<üI0mIí|um 10.
KÖZMŰVELŐDÉSI, T Á RS A D A L M í rtn ű A zb\'k Ö Z A T I HETILAP
A Zalamsgyei Oa»ia*tíglBgi/o*iUet, a n leanlxtiU tlnxtl fhueg^limő nxiiootlcexat Ah ttíbb nvi* éyt/M lUmUtílot iMOrtife
33. szám.

Nagy Kanizsa, Szerdán 1878. Augusztusi4-én.
V. évfolyam.
92
1878.
Meghívás.
A zalamegyei gazdasági egyesület 1878 ik évi £eptember hó í-án délutáni 4 órakor Zala-Égerszögen saját háza termében rendes közgyűlést tart, melyre a tisztelt egyesületi tagok minél nagyobb számban megjelenni kéretnek.
A Mzgyülé* tárgyai:
1. A csáftoAyai f. é, október 6 és 7-ik napjain rendezendő gyümölcs, szőlő és borkiállítás iránt tett 4 intézkedésekről jelentés;
2. ki 1879-i-k évi nagy-kanizsai tenyész állat kiállítás és vásár iránti intézkedések megtétele;
3. im*|7 — 187^8 évi számadások megvizsgálásáról küldöttségi jelentés i
4 Az 1879-1885-ik évi időszakra alakulás- végett előleges in-■ tézkedés,
6. Folyó ügyek, ! Kelt Zala-Egemegen, 1878 évi Augusztus hó 10-én.\'
ÁEVAY I8TVÁN, in. k. ügyvezető elnök,
A sós-fürjük használatáról.
A sóstíz ivás és fürdésre való használásának ideje messze benyúlik azon időbe roidón a vizet általában használni kezdek gyógyezélokra. — Hogy még sincsenek áthlánossn ismerve, azon javallatok, melyekbep a sósviz fajlagosan alkalmazhaté ugy, nogy attól jó eredményt várhassunk, ez azon körülmény-ben találja magyarázatát, hogy átalában a fürdók fajlagos hatása nincsen még oly pontossn ismerve, hogy bizonyos betegségi csoportok, bizonyos vegytartalmú forrásokhoz lennének utalva, éa ez any-nyival kevésbé is lehetséges, mivel az njabb kutatások megdöntötték a fürdők
vegy tartalma felól táplált \'azon liitet. hogy tuduiiIlik azokhak vegyi alkatré szei felszívódnának á bóröu j át éá Így a vérbe jutva fejtenék ki a gyógjjbatást.
Még nem nagyon^távtrtftt miit, mi-dón minden fbrdébén bizonyos Líorr&a szellemet" hittek Vlenni, és a fürdp használata által elért eredményt o szellemnek tulajdonították, és bár a kutató ész világa a vak hiedelmek birodalmát! bevilágítva, elüste onnét az agyrémek s kóp.-zelódésck nem létező sötét alaksii, múg sem ritkaság a mai korban sem azon hit, hogy a fürdőknek bizonyos szellemek van, molyek csak is ott helyben, a forrásnál fejtjk ki azon jótékony hatájit, mit épen azon forrás ,által előidézni tapasztaltak.
A fürdészettel fajlagosan foglalkozó tud iiúáiiy azonban földerítetté, miként a fürdógy úgy módnál fó figyelmét érdemel az egyéncsités, vagy ís egy jós ugyanazon betegségben szenvedó egyének közöl az egyiknek ilyen, ,á\' másiknak amolyan fü dó javulandó a- testalkat, az in-gerfogékonyság, foglalkozás, életmód és szokások figyelembe vételével; megállapította a gyógyviztan, hogy csak bizonyos korlátok között csoportosíthatók a betegségek, melyek valamély gyógyforráshoz utalhatók, és kimuéattaL hogy a megváltozott életrend, az j utalás, a megszokott házlkörreli szakítás1, a mindennapi gonjoktóli szabadulás mind olyan mozzanatot képeznek, melyek a füodó jó hatását előmozdítják, és melyek nélkül ugyanazon vegyalkatn, ugyanazon hlómér-sékkel bíró íürdó hatástalán msraa, s£t adott körülmények között károsan hat!
De nem i lehetvén feladatunk e helyen a fílrdők k/llőnbőzó fajáról általában megemlékezni, csupán csikkünk czi-méhez ragaszkodva, nézzük ezúttal a sós fürdók használatát és javallatát. 4-
A sósviz, legyen az szik-,! log-| vagy konyhasós hatására és javallatára nézve egy csoportba tartozik, és a különböző összetételű sósvizek alkalmazásánál első
sbrbian ama sósviz lolhely| fekvése, I tenger felszíne miötti magassága, valamint 1 az is figyelembe veendő, Urajjon-* a beteg, kit .fürdőre akarunk küldeni, ay hegyes, \' vsgy lapályos vidék lóakírébeu iizlyO magát jobban.
I Mert a sók fürdőknek jo hatása ta* I gadbatatlan, azon závár állott be a f<»-galibák lián, hogy minden pienü betegség elted alkalmazásba vették lés a ezé) tálán alkalmazások melletti mutatkozott rosszabbodások aztán a másik jszélsis^gbe bajtár az embereket, -vagy is kerülték a sós fürdőket*
A két szélsőség közftto sokáig téve-lyegtok, míg "végre megtaláltak a középutat] mely asósfürdók használatához üdvösen vezeti a beteget és pz ut az, bpgy ki Ionok jelelve az esetek*. niKilyokbqn a kérdéses fürdők jó határa jjnin lenkór mutatkozott.
A sós-fürdók gyógykDrépe mindazon esetek tartoznak, mellek | a tengeri fürdőket és a hidegviz gyógymódot igénylik, de a sósfQrdő gyógy ktifrébi\' azok csoportjából aztán azok irányíts időit, melyek a beteggel* szemközt bizonyos kíméletet! igényelnek.
Megjegyzendő, hogy a sós-fürdők 26 —264 R. bőmérsék mellett használtatnak mint ixgató fürdókj
jlzgató a hidegvíz gyógymód, valamint , a tengeri fürdók is !|«-4
Kzek gyógykörébe pedig I tartoznak a bór gyöngeségén alapuló bántalmak, min0k a csúzos — rheomatikus-bán-talmlic, vérszegénység, ideges • 1 görvély - -kóros — schrophulitikns-bántalmak, íz-zadmányos érületi, köszvényes daganatok, ialamint a bőrkütegeknek egy kevés faja és az emésztési g)1Öngesőg. áta-lános táplálkozási-zavarok.
önkényt értetődik, hoty ilia a felsorolt betegségek a hidegvB*gH\'ógymód, meg a tengeri fürdők gyógfrkflrébe tartoznak, mint izgató hatású fürdőkhöz, és ha a sósfürdők is izgalp hatásúak.
ugy ama betogiégqk a súsfOrdók liatás-körébe is tartoznak.
KülöQzeti utasításai annyit említünk föl itten, hogy mcl-g sósfürdők használata „előnyös mindazoknak a fönt elsorolt betegségekben szenvedők közül, kik a hideg iránt bizonyos ellenszenv vei viseltetnek, kiknél a hideg fürdők után mindannyiszor njabb megbülési-tünetek jelentkeznek, -U gyermekek, nők és nagyon elgyengült, kimerült,férfiaknál 1
A fürdő-győgymodok különben leg-többnyire összekötvék az ivó-gyógymóddal is, és az a vérnek alkatrészét képezó sónál nsgy figyelmet érdemel, vájjon bel. sóleg is nyer alkalmazást a sósviz, ivás által vagy csak egyszerűen a só izgató külső hatására szorítkozik.
Hogy milyen, erős sótartalommal bírjon valamely tnríő, azt átalánossá^--;ban nem lehet meghatározni előzetesen, inivel az az adott eseíi 1 van függődé téve. Némely izgékony olr. el biró egyón igen csekély százslékot tanalmaző sósviz által már érzékenyen t !attltik, míg mások^ kiknek bőrén az ingerfogékonyság \' csekélyebb, a víz sótartalmának magas fokát igényelik á kívánt eredmény elér* betésőre* —;
Czélnnk nett lehetett máa, mint áta-lánosságban reá mutatni az esetekre, melyekben s ósfürdók alkalmazást nyer-helnekr a .\'^Jetes megbirálás azonban\' kívül esik egy társadalmi lap körén J i— Neptun. i
Nyári elmélkedések faían. |
(MfUUí.) 1;
QOSD it AQQODALÖM. >
„Vwiín i vüjízot. rtlámerrv totnik,. Ciak uohét ftfj^Af no tsrarji kodww^— Miadenfttt buldog inogolúg«dé<iol,, Néuk M épra
BERZSENYI
Oonddai jár a gondola^ — gondatlanság uualoiuuiai I — Tehát at unalom ellen orvossága, gond, csakhogy .kissé keserű orvosság, -f de hát majd minden orvosság keserű,, -r- s végtére is a férfiajk- > nak irta nagy Vörösmartiuk, hogy wami benne keserű van : finjfilem !\' —
4 »>Zfil<i" tdrezija.
A rózsa.
Midőa sa ég lagsaabb haviban, a tavasa egása pompájában hirdeti a föld év-esredeken át, mindenkor egyenlő, mindedkor ifja erőfel felébredt aj életét, s szerén j és igénytelen, de ssép alakú s a írísse-ség vidorságával lengő leve\'ekkel rakott ró uabokor aöjd bimbói is fejledesni kezdenek. Eletünk legeaebb legragyogóbb, legboldogabb korának jelképe és képviselője a ró-aae. és ezért emlékaetet túlhaladó idők óta kedves hatással is volt as mindig az emberre. Midőn plánétánk színpadán as élet seikráí snodea év kezdetén megujuluak • várás* erejük által a kihoitnak íátssó földet eser sainnel ragyogó szőnyeggel borít jak, a |ég hullámain lebegő saadarak zengő dalai • a mindenütt aj életre ébredett 14 nyék Örőraoyilvánifisaitól kísérve, semmi sums ely vooaé btásssl a terméeset sséo-eegei iránt fogékony kebelre, mint a fejjő rósea. A tieau iécbajnalplrja pilláol ki á wéiácaémt hasábok gyengéd ssélsKkösOl. Aa életet adó nap, íflldüok életénfk ezen kataJaas tényeaoje, mely imádás tárgya veit fajank (% óépsfnél, mint as egéts teld iíjtt éieti* s örtassfáraó létre ébredt va-léeápíra, agy a róaaa életére Is vfllaaysó haián gyakorol, flaiaraíaak hatalma által a sád iÓMr hasábjai naponkint szélesebb-m Iftiaak A kfSMhb píros esia, visatikra a aep elei sogármak; midőn aeok a ha-lümm érkeaéeét hirdetik a láthatár
" \' fttfrfUhf
a saép virág talemelkedve a aöld kehely Lkat semmi taváss tnbbé,; do| íelébrbHzlik korlátain, gömbölyded alakot képesve, mely- égyuersmint aa életbölcaotfáég a/.on megbe
nek testvéri bu vonzalommal egymásra borait finom levélkéi közfii, a legkellemesb illat aaáli fel, mosolyog felénk. ;
A iégoeeáu legkedvesebb dalnoka, a kelő tavasz azivgyönyör ébresztő! hirdetője a fülemile, melyet a kelet költői minőig a rózsával kapcsolnak egybe költeményeikben, sőt közöttük némi lélek rokonságot is sejtenek, kesergő éa olVasztd dalával hirdeti a tavasz legsaebb gyermekének. felvírnlását.
Hű tűkre életűnk pályájának, te virágok királynéja I Légy üdvözölve mindenki által, kinek saivében a legsaebb, legártatlanabb életkor boldog óráinak kedves emléke honol, kinek lelkét afyldi ^let anyagi érdefbi még nem mergezték meg, ki benned a tiszta éa ártatlan, aa őszinte és mocsoktalan Sebei, magasztos becsét éresni és méltatni tudja. — Bár tekinteted bús sóhajtásokat kelt is keblünkből, hogy legsaebb koránk pályája oly rövid, s hogy aa él^t tavaszának megbeeaűlhetlen órái. visaaahoi-hatlsnul tűnnek le a könyörűlettyn idő hot lámiba, as te még is kedves maredsa srf vünknek,/ melynek egykori boldog őséit képviaelefl. Oyengéd, üíborszlnbe, lűrösktött leveleid, melyek as iHoaég bájos leplébea, mindén tavasssssl élőnkbe moaéltognak, mindaonyiasor felébreestik keblünkben as elinalt, bár soha visesa asm térő szép napok felejthetetlen emlékét, i leikflhbeu Saon gondolatot költik fel, hogy miként a te levélkéid ssintvesstve és ewervsdvé halinak le egymásután; agy tűnnek el elltfflnk Is ss élet örömei « agy halinak le egymása-tán lf|ssáfiik gyöngyei s asm hoasa aao-
caülhetetleu intést\'is, hogy ttmuljnk megbecsülni drága időnket mielőtt as ősz hervasztó fával mai s a tél élet oltó viharai be kössönieuek, s ne felejtsük spha kqsziirur-f költőnk szavait: [ \'
annak bájos tulajdonait. A népdalok legszebb hasonlításai a rózsától vétetvék. Ki nem ismeri a szép magyar uépdalt:
Keni aiivotól lettél. Ittizufán tcrmotól "Piros pQttkSsd ua|>jaii Hajnalban sxülcttól. >\'
Ormié rásmi, H» kőiéi nflMsask, hjr^ iiiim mellé Titsncht bokrétuak.
Minden órádnak IniiLuU viráfát A\'jfl?endínek nivittf hoaailjst ! Blsd M \\$tea»ég rtiétt> kepre, \'S élj »t íiiovol
, Alig van némSet, mely a róasa iránt kttlöuöa vonaalommal ue viseltetnék. Ka eaen csudálkozni nem lehet Bájos ssin, kedves illat, iéíésteljes alakaat, gyönjörü levélzet, mindet] inás virágon tulemelik azt. Vágynák virágok, királt a külön ágiak közt, melyek a rózsát, a sainezot pompájára s illat erejére nézve fölaimulják így többek közt a Diorma és fihliotropium, Különösen pedig a szép VolkamSria. iiioIf aa ananáu és málna saagáhos hwotiíó illatul bir, de J tgyben sem egyesülnek a tobM virágok saépségei ugy. mint a rózsába^ s mi a ró- | a a nemes jellemét különösen; kMvja as, j hogy a \'szegény góiiykó környezetében ép oly kedvesen virít, miiitakotdliásfők pom pás kertjeiben. A terméssel ugy [lát isik, uogv a róssát mii|t több más életünk terheit kö-nyitŐ, s borongó lelkűnk Hlegeit oszlató tárgyakat, aa ember kísérőjévé Savé. Hol ember van, kinek keble a vadpág bílinoeei által nihoa lelánesolva, s ki aaiős erdők homályából a polgárotttlteág JVéltony terére lépett, ott a róssa is honos. És ott mindenki n|pr tekinti asf. mint aa áitatlioSég és sse* relim, as Ifjúság és Népség jelképét Költők és Szerelmesek dalaikkal magesstalták
A rozaa életének legsaebb, Cégérdeke-| ssbb korsaaka az, midőn bimbóiífejieiii kea-I denek ; midőn a aöldcsésae nyílásai kö .ül j a gyermek róasa felmosolyog a világ sugár-I ösöuére s félig kifejtve áll életi kűssöbén. | Ninosen kedvesobb, jellemzőbb kép a ter-{ mészét országában, ételünk csecsemői s gyermeki korssakának. 4
.Und iI,ik Kiadlels — is d«r Mdk-r 8ckoosss Lu n da iit *ü«M>r güld^nar Iviih* Zu dcni Ifivis der jungen Morfwawse IjAchto uiir dsr holdé Kloiuc iu."
mond Sehiller. De fájdalom eaen kedves koraaak, melyben a világ oly bájos réaaa-sainbeu tűnik fel előttünk, csak rövid ideig tart, s ha a rózsa ágyszer teljbaen kilejlett, ha a védő levélkék hálté^youuluk s á virágszirmok minden koriMbókkibootatok-va, szétterültek : as if|uaágrhsfs i» lassanként elenyészik, s ba vérre rózsák helyitt tövisek merednek előnkty: a(/uiv gyönyörét, hideg köaönyöaaég váltja fel Kedvesen hat reánk a virító ifjosag, örömöst mulatunk a fríaseaég pírjával moaolvgó árosokon, de a hanyatló kor ránoaai és töví-sci, nem képeaek többé saívlnk mélyébea meleg éraési fakaastnai. < i
M
De nem |t nzatkeeik miudonki, — caak a Malkwui szegély ée m anyagi gu dag, — midin már blaeirttá leU, — tollát ritkán is kereaaük. a goudot, mint uualom ellőni orvosságot, mert orvosságbau is iu* kább u édeset használjuk, mig lehet.
A bim Hegel nkvlosophiája ia azon anivaí kezdődik ^gonaolkodj* 1 Ét lám. elég
Jöndot ia edott aa nemcsak követőinek, a Önmagának a mesternek ia, a ki halálos ágyán arra takadt, hogy tanítod-nyem wfl aát írMt i A ii \'félnmit
Hanem vau a gondnak egy nálánál még gouoeaabb mostoha testvér öyscse : aa „aggodalom" 1 jOozose —r mondom — mert te utóbb születik amannál, vagyis mindig gond eldsi mec aa aggódást, -r tehát ea m, e. 2-ik bővített kiadás, de éleab, ée nyomósabb ia 1
Máaaányi íulylyal nyomul sokszor a saegény halandóra. Földhez szegZji aa égbe vta\'ópót.
Gyilok ea, mely-szivét keresztül járja, — Poly p, mely össze facsarja, —- \' \' Vámpír* rnelv. kisaivja várót és háiaaálai
nedűjét is, Mennykő, mely lesújtja, — Hiéna, mely oeialja) örvény, ■ mely elnyeli!
Példák vannak rá: hogy a aaegény ! ártatlan rab egyetlen éjjeli aggodalma fogság alatt fehérre őssült, vagy tébolyódottá • őrült. \'— Hány itju kebel szakad meg a pálya választás v. pályakezdés nehéz aggodalmainak aulya alatt? Itju — aki még nem in élt — a kinek tárva nyitva- állana aa élet, minden örömeivel; de\' aa életnek herculesi vál-utjéfc (^Hercules in bivio*) nem látván utmutatót még kevésbbé fé tanácsadót étf légkevésbbé támogatót: -]•\' leroskad, mielőít jéftt volna! » . Lenyomták na aggodalmak, melyek ólomsúly lval Ülepedtek idegeire, vérébe, és fehefle-I tébe, — mint aa ólomeaő a madár szárnyára, hogy nem röpülhet és megfoghatja akkor a királyi sast egy kis pimasz gyerek ia — őt — a külÖí\\b|n szabadtiJutü lég urát I , . Szárnyát szegi — silány bábuvá teszi egy. kis ólmos eső, J— mint az ifjút az anyagi gond, a meg nem élhetéa hajmeresztő aggodalma: a szegénység I -«-Hová szállt volna a aa», ha az az ólómeBŐ vifsza nem tartja ?
Hová fel vergődött volna a tehetséges j ifjú, ha az a terhes gobd, aa a. prózai kenyéraggodalom; az a földhöz ragasztó szegénység vissza nem rántja Vala ?
Hát még a férfiú —1 a családi fészek rŐl, öveiről goudoskodni tartozó szegény íéij és apa meddig kflzd-evez-e most már felettébb sonat igénylő társad?lom élethullámai között? . . El el bukik . . és újra fóltáposzkodík — mint a sebzett vad -—■ hiszen azért „férfi" hogy birkózzék az élettel, — hiszen érzi létjogát: hogy joga van f az élethez és a megélhetéshez — erre ösztönzik, hívják, üde gyermekeinek még bajt nem ismerő mosolyai, azép nejének esdő sóvár pillantásai, — hiszen ezek mind szabadmeneti levelek — jogos uti passusok -- előre csalogató sípol;, Ígérvények, sőt] Köteles élet ulalványók á azükséges, hasz-i nos továbbélhetésre, — — és ő mégis sokszor — hányszor .Zupaazt" mond az élet delén — Vagy mikor már úgyse sok lett volna hátra ezt a pár év^t is megelőzi — kiveszi a gondviselés kezéből a Párkák ollóját — elmetszi azt a fonalat, a mit újra öeaaekötni többé aoha nem lehet. — bele néz azokba a hullámokba, mikkel idáig mint elleneéggel birkózott, és nem birtz tőjük kifacsarni ajz argonauták aranygyap-
befaló falatot le t tksdi aaokat • habokat mint |jÍvÖs nyugágyra hívó Hyreneket tekinteti — nézi -«roéel őket, oe iná** nem látja, Mert bele kábult — bele szédült a tátongó; örvénybe, —* még egy buosu
tiillantás — egy elmarjult esiv. félemlít te Jntete a hullám hányta sajka belsejébe, hol kedtesei aeibonganak, — még pgy ál* dó sóhaj azok felé és . . . ott nyugMukas öngyiljkos a via ienekéu I , , As árváknak, öavegfekuek aztán már külön nehitŐfUk van , j».. Jó emberek és aa árvák 1 isieue felnevelik Őketl — Jól nyugszik az elte* motkesett is . , . Szélvész és s^j nem hallik a firkalmon keresktQI . . . meg u bo-osájt neki a beaaámittó világ éi — tán a
jó latyn isi ,. , \\\'t j
De addig szánandó aa ilyen szerep-osétlen, mig a „lenni és nem lenni" hajmeresztő aggodalmaival tépelődik — újig habozva érez és gondol — mig 41ve .viódlk a halállal I .. Porezekre győz < — Mgyó-gyUT, kapas/.kodilc miudeo flisjiálbos — miúden zis biztató rtfménysugárhozj ae látja, hogy mmdaa neki úsak ttres dóliuáo, bojgó tUs, futó osillag hullás, —.és reoaji-divás — és na öntudatos élethalál harcs giffási tusájábán megátkozza az életet -j-aki kezdte — asokta a ki előtte ált és ajit is\'i a ki ö utánna életbe maradt Íj. »Iszonytató —- iszonytató I
Miért is van aaegénysaég és me|-lefte kenyeret kérő gyomor? —j
Miiért vau tél — és mellette ruhátlan-ság ? 4-
M|iért vau annyi vntó és •kóujzolt szükség — és mellette péhatelenség r
De hát már ea igy van — sőt igy van bölesen\\h Osakhogy aa etzúiényi szemlélőnek kiesé furcsa: hogy a gyomor és test — é prózai dolgok — mozgatják intézik aőt uralják a szellemiséget is. Ezek korlátozzák a szivet — észt — erényt becsületet élhejtésflnket sőt emberi nemünk foly-tatodáaát is. Furcsa — és mégis igy levén: látásik, hogy adott körülméuyek közt! kell dolgozni — nem csak a. politikusnak de. minden ember fiánsik is. Magfejtéso tán abban vau, hogy test\'és lélek tulajdonképpen egy, — legalább élve elválaazthatlani oly gépezet,, melynak órarugói, jcereköi, ojfferj blatja iít Van, ^f- legfÖlebb aa órakulcl fel|< húzója vsrn máshol valahol — a felhők fej lettl f, I
(Folyt
köv.) [> Céigdny Kúrohj.
tát tolt, és báskomor m ld& mint a meg-oenlt szerelmesnek kadálvhángulata.
Aa Ilyen Idő épen alkiiijuas arra. hogy dalban ás vlgaenében kereJattok szorako* aást, hogy — ha nem Is álfttkeAjnk meg a napot útjában, miként Józsuttj — legalább pótoljuk azt mestereágeeen i vjlfgitás által.
Mini elsaánt bősök, 1-ilt pouyqspzél-ért ttÜRdve, megvetik a halálK megvétét-tük )ni Is a komor felhőket jmelyeK mb-deu nsrcaben iiyakonöntésskl feDyegetőz? tek és kiültünk á fényesén* líívllágltoit „Zöldla^kcft" lombos fák aUl Mint ha eser-nvők] helyett akartuk Volna fölhasználni őket a netalán megeredő eed áUen, mélyet ugy is oeák Neisiedler Imája ée a közönség vakmerő elhatározottsága tartttntatotíVlaezai Fél B órakor szép siámbán volt már együtt a közönség, nflnőn eáyzzerre megzendült a dalárda kara és hangzatos karének t gyönyörű dallamaiban gyönyörködhettünk volna, ha a közönség ű egylet tagjaival! versenyre nem kelt tólna, de igy csak olykor olykor hallhatánk ogy magasabbra osapódott hanghulfinot, me kj ke^élvessAgébeu tulhangosau társulgó Icö ZÖnség hu|iolái és beszélMt^ei- tölőU a távolabb pontokra eltévedhetett I
i)o hiszen igaauk is voTtiljj Befizették a beUptidijat Mar moat hogy! ápen a dalárda működésén gyönyörködjek-e vagy máskéjnt mulassa magát aa etbner a megváltott helyen és térben, arra osak nem lehet Icöteleani senkit! — 1 11 ,
Hogy más akarja-e hallani aa ének-hangot, vagy nem, ahoa isméi miköze némely jiinbernok I A ki ballaoi [ikar, iheu-jeit a dalárda állványa melle iunét ball-hat /alant I —
Végre mjnt hangosabfal hangosabb lett a jókodv és ugy jáituuk- M jllalárdával, mint Uidőp béroatetőről ssiklMárabot dob aa ember a mélységbe; — pgy darabig hallja a tompa kongást, aminő %yik szikláról a másikra auhan, de végvis\'jcsak a kő mozgását látja, de hangot mm nem Imi!; láttuk, hogy moaognak a dftjláirok ajkai, ÜEonyti vert,
láttuk, Iláttuk, tiogy a kannoste de! hang nem jutott el boaaán Majd viharos taps jeleat ge van a dalnak és kezdődik Dm már itten hely^nj vol cs^k dicsérettel kell megem bbagnlooról, melylyel férfi és nő egyaránt I
hogy vét !| (tánca. \'— minden, és kazuünk a föladaját megoldá Ha tinnzvágygyal
ját — dé még a mindennapi kenyeret a
Egy választási nap.
. » (LeUmyén.)
Zalamegye választási napja borúsan köszöntött be. Táján aa ég siró physiogno-miáját öltötte magára aaért, hogy Lukács Gyula is kandidált Letenyén ? Nem hisszük I Szerencsére egész nap airáara nem került a dolog, mert caak JI50 embert látott Lukács pártján, számításon kívül hagyva az^ a sok vássonoaelédet, melynek e napoJl .kitűnő napja volt, mert járta a csárdás vigan, fá-< raahatlanul. Sirásra azonban mégia került a dolog, mikor az ég ugy ezte 8 óra tájban oda nézett Tuboly Victor kis elsaánt 00 emberből álló ceapatjára. mely reggeltől estig aiaal a bámulatos hidegvérüséggel nézte az Ajpáthy és Ujlnki pártok kitártó tnaáját, mely ugyan e pártot már a 76-diki választások alkalmával oly dicséretesen jel-» lemez te.
Me de szépen, egymásután menjünk.
Kaniaaán szépen elmúlt a választás. Már 9 órakor á lélek, egész nyugalmával örtlhettünk köretünknek, ki a választók nagy többségének rtndithel)en bizalmából njrn képviselni fogja Kanizsa városának és vidékének érdekeit a honatyáit gyűlésén.
Már fél titenegfkor kocsira ftftÜnlfy LeUnyére rándulandók, atra n hiree Leto-nyéref mely méa választó-kerti etek nól négyszerte szerencsésebb volt, egyszerre négyen • is (övén Y\'V .
yforró öleléere, meleg kézazoritásra."
A kocsin saensnosOTe mbdhárman ab-M | tnjbél valók voltunk, melyet Istócsv & elvbiiiátai annyi elŐeieretotlel szeretnének Paleeztinába neneezted, i így nevezetes tn-«dn nem volt azon örömnek,mely bennünket M| as ntoa volt émdé. Kocsisunknak Par-,rm ifcetrtéja szarint még a dédapjá Mm ls-ketoit zaHm
Izméisn tal ifyznis káM tekiatVi agy (jjmiiiil mqnkiü bná ~
Helyi és luegjcl hírek.
\' — Zalamegyei képviselők. Z&l&jroe* gye 9;Tálasztó kerületében a képviselő választások a következő eredmény nyel ejtettek meg: Szabadelvűek: kanizsai kerület: Csengery Antal; keszthelyi kerület, Falk Miksa; Csáktornyai kerület, Szabó Imre; letenyei kerület, Apáth/István. Egyesült el lén* z é k i e k: lendvai kerület, Veszter Imre.: Hzent-grútbi kerület, Bessenyei Ernő. Függetlenségi pártiak; eger* szegi kerület, Osertán Károly: Tajjol-czar kerület: Verbovty Gyula, r Ba&sal kerület) Tnrgonyi\'Lajos;
- Dalestély a pZöldfau kertben (Mnlt számunkból kiszorult.) Szombaton este volt. Az egész héten bánatos Inpel borította égboltozat korán eltakarta a hanyatló. napijuk még viasaatekinteni vágyó végsugarait, sö-
műnkbe.Kis nemzeti zzio zászlót vittek maguk kai. Azt játtuk, hogy akarnáuak élénkbe kerülni. Ha tudtuk volna, mily érdekes meglepetés v|4* reánk, talán kocaiukat meg is állítottuk volna, igy azonbzn a gaudiumnak csak később lehettünk részeseivé Mert íme szent Kléofás, amint a kocsi elénk került, két hegedülő czlgány rajkót láttunk a kocsi hátulsó bakjáni S minó gyengéd figyelemben réazesüllüulk mi hátty iövók a jó urak kegyelme morzsáin kuksolva hegedülő rajkók által. A hen-nen nótát búzták, amelynek elandalító édes! dallama fájdalom ránk nézve teljezen elveszett. Még most sem tudom, mi volt ennek az oka, a szél-e. vagy a rozzant két ssál hegedű, melyik untjairól oly keservesen sirt le . a Kossuth nóta is, vagy pidig a búsmagyar, miuthá elóeaj-tésbeu gyászolná Lukács pártjának végét ?
No de, ha mi keveset hallottunk is e szép nótákból, édes örömmel láttuk örömét a purdékkal garnírozott kocsiban ülőknek. Egyébb öroáittnk nem íz ezett az uton. Pedig a levegő ia tele volt olyan szaggal, mintha válantás volna Letenyén. £s faluról falura pőre ingben üdvözöltek, a csak imént .ejrátaaatott* polgárok maja Újlakja majd Apáthyt, Tubolyt éa Lukácsyt éltetve, amint a családapa erre vajnr arra .a pártra hajlott Egy piros pozsgás Dtoeehetvi menyecske árra a Kérdésre, hogy hát fa éljen ? a zaklatott léjek végső resignatiójá-val elaiáltotta: éljen n pemet meg a lapét I Ea nevezhető aztán igazán praktikus éesnek. Az okát megkérdeini, hogy miért f már nem juthatott eszünkbe, mert a koosi gyorsan haladott onélja felé. Bt is értSiák saerenoséssn a városon, melynek a mai napon emberszámot tevő népe Unt atttbérn-zett a csiaáinr-gyeneo, hol a választás tör-téot, • hol négy omréJ uégy tábor tar-káJlott eléd. ka a ,Ú9Pr*u keskeny nteeéiskáa kiértél • sikra. Hősim pósná-kon kerosstbe tatt Ubláoskák Jelelték a
jattok ide, ugy ki ia elégiték vágyukat egé szeo asj sltelésig,
Voltunk soka. kik néattk a táuczo* lókat óá gyönyörkMtttok beunlk éa velünk együtt aa eget ellepő fellegek Ogy elbámuljak. hogy megteledkeave rpaz szándékukból, jegy oiöpp eső nem esdtt, csak mi-dőu \'seije és tánosolók szétoszoltak, jutott efttÁbe z mulasztás és oly kiaoóan zuhogott aztán az eső, hogy akár kamatostól behozta, a mulatság tartama alatti mulasztását 1 4- Egerviíry.
— Remete 6éu úrtól vettlk a kővetkező sorokat I Tisztelt Sseikesztő ur 1 Engedje mjeg, hogy becses lzpjábaiTinoudhaa ssk köszönetet mindazoknak, luk igénytelenségem jelöltsége iqellett buzgólkodtak s főleg kiemelhessem a csáktornySLizraeliu ságnak örök hálára köteleső IoMh maga-tartását, Kerocsony, 1878 aug. f án. Tus-télője \'Bemete.
— (Gyászhír.) Városunk egy derék ősz polcárát, WaMh Jakab uijat kísértük ma (keimen) reggelifi órakor aa |rök nyugalom helyére. A ooldOguU hossaa kort ért ol, 8/ éves lett s röyia szenvedés után au-gusztus 11-én délután 2 órakor aárta be tevékeny és sok érdemekkel bővelkedő éle-
különféle képviselők táborát — á zászlókon kívül, itt Uilaky iobbiól, balról Apáthy, jobbról feljebb Tuboly Victor bájtör serege, balról feljebb Lukáos Gyula népe.
Mikor ebád után — mert a gyomor vágyait kielégíteni emberbaráti kötelesség volt, kiértünk a választás sainhsiyére, már javában tolyt az alkotmányoz munka mind négy párton, s unyauosak büszke Önérzettel tekiutéuek a különböző pártbeliék egymásra A számba vehető pártok ApAthyé és Ujlakyé voltak. Kéeőbb aztán meggyarapodott még Ujlaky páitja á Lukánaóvzl. Az előbbiek nagy öröméra Lukáos Qyulp egy hatalmas dikezió után, melyet a iák hűvös árnyában a választókhoz intézett, átvezette pártját az Ujlaky táborába. Ai eddig csendesen tanyázott katonaság akkor vette há-< tái a a bbrjut, hogy amott a nagy örömnek emitt aa elvíeladás következtében támadt keserűségnek miatta valamiféle élénkébb összesaóluilkoaások ne legyenek, amire pedig — ngylátszott volt egy kis halandóság. Mert az Ápáthy-pártbeliek az elvhüség büszke érzelmével a megvétóz egy bizonyos ne mével néztek as Ujlaky hoz pártolt Lukács-párt embbrére, egy pár ember pedig e ssa-vakkal adott kiíejeaást érzelmének : Milyen negy venny olczasok eaek ; eladták őket, mint a birkákat, mit a körülállók nagy és hS-íves 10 hantájára egy magát az auotmányoe elet gyakorlatába már korán betanuló 10 éves gysrek a legméltóbb indignatió hangján ismételt
| A bonts én azalatt eaészen kitisztult a nap legélesebb sugarait küldötte a- oai< gáuy jnrepre, mely azonban kevésbé érezte a tikkasztó forróságot mint a választók, kik 0 napra tábort ütöttek eaen a gyepen. Voltj is izzadás, országra\'ezéló: A tü» relmet pedig aa a 0 zsuzaikáló banda tartotta fenzL melynek ezérdásal véltig szóltak, oly ttralkatlanaj. mintha osak paranes* wéra történt ?olna. Ki le tellek magukért

vét. Mint as larH hitközség elől járósági tag\' ja és bossau évften át aa izn iskolai ki-aottaág elnöke tevékeny részt vett alod-aaon közmAvelődéel intésményekbea, melyek a nagy-kanizsai Ur. hitkfliaéget a magyarországi haladó zsidó hitközségek élére állította. A tyja veit köo- és. tár^zdalrai in-tésménvslnk áltolán Uotelt bajnpkának Valbaoh Mór ornak. A gváaaoló oalád találjon vigaszt a lemftés Jkalmával mutat-«koaott nagy résavétaelL melyet a noldogult teljesen megérdemelt 0éke poraira 1
(Magas vendét ) Jó totrásból értesülünk,\' hogv Jóssei főheroseg e hó 22-én Jo% keresztül ataatábaa a n.-kanizsai indóháznál ebédeloi.
• j — A varasdl zenekar, mely az ípzr? társulat záttlajának felszentelésére volt e hó 90-án hozzánk jövendő, 20—-24-ig városunk ban fog hangversenyezni Műértő közönségünkre tehát élvezetee esték várnak.
- Képviselő válasitás Keestketyez Csendesen, zajtalanul jőve/ el eugueatns 8-ika, azon nap, mélyen alkotménvos ország-. ban. szabad polgár ujabban is legszentebb jogát gyakorolhatta- A kitűzött nemzeti sávúdét jelenték si mai nap nagy jelentőségét Ünnepi dissbe öltözött polgárok jártak keltek fontos araaoaal fel s alá aa utoaá-kon; kiknek kalapjaiból ^ nem hiányzott* a választási toll sem. Reggel 8 óra után kezdetét vette a gyülekezés a Bcliillinszky fé-te kávébás elé, hol egy század huszár is dizselgett, Beérkeztek ide rövid idő mulvz a vidéki választó polgárok is. Ekkor meg-saóllalt sténtori hangon Nóvák Fsrsoos választási elnök. Röviaen oosetelte a mait pr-saággyülés eredményét; as njr^órzzágg) Ü» léetösesehivó kegyelmes királyi leiratot; szólt a választisi jog saabad gyakorlatáróL Felhívta továbbá a választó polgárokat, eltelte alat
boi
gy a törvényes \'|t óra sltelte alatt jelöltjeiket s bizalmi férfiakat nálk írásban lelentsék be. A fél óra eltelvén, elnök jelenti, hogy több választó Fit|k Miksa urat jeleiité be.i 3 minthogy — ugy mond i*— , ellenjelöltre ajánlat nem érkeaett hoaaá, a töivény érteimébea Falk Miksát a koszt-helyi válasatókerűlét országgyűlési képvi-selojévé meg választott uzk by ilvánitjz. Ezt azüniií nem akaró lelkes éljensés követte, melybe nem vegyült egy egyetlen ellenkenő uang sem. Elnök t* választást bezártnak nyilvánítván, a választó polgárok .„Étjén Falk Miksa képvlselőuk" gyakori ismétlése kőz», a legszebb rendben tűzhelyeikhez Uvoztak- • í| \\ i. Ú
— Az „országos kdinevelézi egyesfllet Mgy mnzsiuma f őr síi iskolája és nevelőintézete igazgatóságánzk hirdetési rovatunk-ban foglalt felhiváéára figyelmeztetjük az olvzsókösönséget.
— Al egyetemes tanltooyűlés f. hó SÍO - 22 ik napjain mindeneeetre megtartatik. Az előértekealet i. bó 20-án lesz. Az egye-temee tanitégyüjéet szervező Liaottság gondoskodott arról, hogy a vaautaknál s gőzhajóknál leszállított áru menetjegyeket kapjanak mindaaok, kik a gyűlésre jőnek s — az arad-temesvári vonalrazat kivéve —• sikerrel; aaooban mivel most minden agves személyre külön jegyet kell váltani a általában a mérsékelt áru jsgyek megsssrsése több nebésséggel jár, mint a mult években : felkérjük a résztvevőket, hogy csak aaoá esetbeu vegyék igéuybe a bizottság kösben-járását, ha a rendesen 19-én induló szent-istvánnapi kéjvonatot haaználniok nem lőhet. A bizottság aa elszállásolást 19-étől k esd ve már bistositja. Különben a 2 forint tagsági jegy bekfildéee mellett (Murányi Kálmán igazgató taaitóboz, Budapest, V. ker. bold-utoaai népiskolába ozimezve) nem.
a muzsikusok, de nem merném eldönteni, ők érdemeltek-e nagyobb dioeérétet, vagy pedig aaok, kik kipirult aroaoaal, melyről oaak-ugy gyöngyözött a verejték, ép oly fárad-hatlauul járták. Aa is meglehet különben, hogy essk ellensúlyozni akarták azt ^ forróságot, melyet a uap okozotfTKzOk közli némelyek komolyon vitatták hogy nem is érzik a meleget Uram Isten t minő természet I Tudom, hogv as tori hölgyek közül, kik a választók eleven táborát bájukkal di • ssitétték, sokan megirigyelték aa egyzzerü népnek ezt a táncaben is kitartó terméeae-tét Pedig csárdást tánezoltak mindvégig, amitől némely hölgyeink ugyanosak télnek, pedig a sima padlón, könnyű topánkéban sokkal könnyebb .ám, mint ott aaon a gyö-pön a nap szúró sugarai alatt. v.
A lelkészeknek pedig e napon különösen volt dolguk, üjlaky győzelme szivükön feküdt s a választási eredmény megmutatta, hogy neveaetee párttal rendelkeztek. Hat óra tájban, mikor pártja hívására Apáthy is kijött>. a választás színhelyére , emennek valami kátszás szavazattal többje volt.Volt öröm az Anáthy-párt embeieinéJ, s hogy a naay forróság daczára is lelkes, sse-leg él jenekkel fogadták képviselőjüket, mikor ^s felzáaalózott kocsin á helyszínére jött, azt talán tölöslsgee említeni is. Kéeőbb uután ismét kétes lett a diadal s kilorioz órakor eete még nem löketett tudni biaton ki a vivát I Azzlatt a választók közül tOb-bsn egy pár tragikomikus epiaédMl gon-doskootak.
Ha papirosom fogytán nem velna s olvasóim türelmében jobban biabatnám est a pár frdekes epizódot elmondanám már moet; de a mi kéeik nem múlik, a válzsz-táson kivül is tanulságosak aaok. Caak elmondom tékát, hogy a vége mégis csak ea Ttlt: Éljen Apáthy István.
SZALAMANDER,
mk Mt, ii Urki, nő. léi i, ki * tanügy iránt étiek Wdik, tagja lehet u egye MM gjrttéeaek • réMtveket a tagsággal agybshotöli aiadMiM)! előuyökben, M Mr, elnök Uk*é Vend./, titkár.
M (ÜMRI1 zeoatuűíolyóirat legújabb ír*--- követkeeő tartalommal jelent megt l. A* ördög * íöláön, francaié négyes Sutmé legújabb dalműve után Merté Hölel Lőnie % Kondenú, Sécmenn Jósseltől. S. Tüll a Tweáu Deveoeerbe. Del Saentineay Bleméiv tői zongorára átírta &api Gyula. A lap elő-iuetéei ám felévre 8 írt, mely m «Jkpolto kiadóhivatalához (Budapest, vár, orssághás-utcw ti Mám.) eaimesve kUld«udi5 be, leg-teélsaeriobbsa postautalvány utjáu. A« Apolló biasai Menfcmények köaléM mellett minden Mtiitoiibb küliöldi zenemüvet ii megismertet előfizetőivel 1 bármily Mne-gyüjtemény diaiéra válik b< eaért valóban pártolásra méltó.
— Magyarország ét a Nagyvilág 32-ik némának tartalma
Szöveg: A páriái közkiállitásból. —\' Ha a ró Mából. Költ. (Bulla János.) — A f mit a Momonifda beszélt. Raja. (Kisfalud?
Atala) Folyt A* slsárt gyámleány. Vig.eí-! beszélés. (Degré Alajos V. folyt A tiroli hegyekben. —• Aa emberiség baladáM (m. t) — Egy egyptomi királyleány. Történelmi i regény. (írta: Ebers György) XXXI. folyt. 1 - Ker»ben. Költ (Pap Kálmán.) — Kéoek Boszniából. — Aa én alezredesem emléke, fiakra) László élet- ée jellemrajza. (Irta : Jakab Elek.) Vége. — Különfélék — Be-türejtv. — Sakkfeladv. — Szerkesztői ttz.
Rajzok : A párisi közkiállitáabőj: A magyar csárda belsfje jV ballon oaptif* —. A tiroli begyekboa. — Kéoek Boszniából: ) TaslidM városa. \'A banjai Kolostor.
Irodalom és művészi.
Megrendeltét filhiváeJ „Emlék-lap" óimén, alulírottak egy képosoportozatot fognak e hó kftaepén kiadm, melv a budapesti népszinhás tagjaiuak arqzkáp^ toglalandja 1 ~ magában.
Vállalatunk,nnginditásáijál egyréssről azon oaél lebegett asemünk, előtt, hogy a nép^inház jelenlegi tagjai, még érek multán is, kedvesen emlékezzenek viuze- azon időszakra, melyet t- * bárom év ota fennálló intézetben, — együtt töltöttek. S há egyéb emlék nem mrradna fétan a. jelenből, A collegiális tisztelet- és saeretetnél: az ál* tálunk lűadandó díszes emléklap elegendő lesz, — egy pillantást vetve rá, — a letűnt ttép napokat emlékükbe visszaidézhetni.
Másrészről azonban alkalmat kiván-tunk nyújtani a sainügy barátok ugysaintén a vidéki pályatársaknak : ismerőseik és barátaik arcaképét a népszínház kiválóbb tagjaival egyetemben, egy csoportban megszerezhetni.
. Aa „Emlék-lap* keretében, a következők arcaképei foglalnak helyet: Soldos-né, Szigligetiné, Sziklay Erailia, Lukácsy-né, Bákoey Fáni, Sabó Karola, Pártényné, Kláriié, Miké \' laua, Rákosy Szidónia, Ács Antónia, ^dámi Piroska, Koináromy Mariska ; —- Tamáay, Együd, Lukácsy Sándor, Bőry, Erkel Elek, Puks Feroncz, Vidor Pál, Tihanyi Miklós, Horváth Vincse, Szombathelyi Béla, Sólymosy, Egri Kálmán, Kápolna/ Pártényi János. Bakonyi István, Jány Gyula, Szigligeti József, Báthory Ro-máofesik Mihály, Kovács István, Galió Gr., Caákó Endre, VMvári Kovács József, Bó-aay Jósa, Genée Sándor, Dpboosányi Gyula. As „Emlék-lap" f. év augUMl. 15-én jelenik meg. Ára 1 frt 60 kr. leend.
Képeink művészi kiviteléről: Eischer Gyula eüemert rajzolónk neve a a külső ki-állitlat illetőleg Légrády testvérek jó hirfl nyomdája kezeskedik.
Vidéki megrendeléaek utánvéttel eszközöltetnek. Szíves gyűjtőknek tia példány Után, egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Megrendelések: Báthory B. Mihály nfvére, a kiadóhivatalhoz (Budapest, Kőfaragó utcaa 1. m. 0. ajtó) czimzendra.
Legyen uabad a tanügybarátok s a vidéki színészet tagjai részéről, minél tömegesebb pártolásra szátóitanunk I
Bakonyi István és Báthory R. Mihály, as „Emlék-lap" kiadói.
ElÓ/Uefeth felhívás „300 legújabb Szegedi Népdal" czimü munkára. Megjelenik 1818. évi szeptember hó 1-én zsebkiadásben Előjfizetési ára 50 kr."(Bolti ára magasabb leend.)
Városunk népe jellegét • kedély hangulatát ml sem tükröztethetvén a mi sem íeaeftethetvéD haaánk más vidéki lakójával jobban meg, mint épen a népéletbői merített s közvetlen a nép álttfl készített népdalok. — ez indokból, de különösen basánk nagy fa, boldogolt gróf Széchenyi Istvánnak esse szavai j „Tegyen mindegyikünk annyit, mennyit tehet hónáért, földijeiért* — által fosönösve, efbatározám, hogy aa általam évekea ál ssorgalmassn gyűjtőt • lágosgyobbrésat a nép Alul késaitett^ még sMéfUn ii kiskedveeaégaek ée eltsmerée-ssk •rveodl ^B00 Ugvjabb Szegedi Nép-dalt* - mtb kizárólag Szeged és vULéks dalait Öleli ra ancibaa — a cagyérdemű olvasó közönségnél easaael átadjam, hogy aa állaJ éa ii werény tehetségemhez képest keeáai kfsélvelődási teasale^a felépitésé-kas egy psf^i—I járaifak. 4 Vényt e munkának miöden eddigelé méám népdalgyljtemények fölött egy-M és HUfa^M rejlik, hogy a gyö^ ÉpyiHlbl (9vett néWaiok t Sejté alól ee ÜMf kiksrtlt «4| egy aépdalkAuyvbsn Mm —, mt «EUl ÜMfe, nagyobb réaaeedead e t, !Mai4| eiőttj
— de máeréeet ebben Is, mlvil e | mutikft, mindeddigelé megjeleul e nemflek kösöti egysaersmind a legolcsóbb la
Csinos kiadásún, Ift ivuyi terledeUm-ben, sMbkiedásbau fog f. évi Mept^mb. Hé t*éa megjellenl. 1 mlsoroa e tisztelt előft-setéknek e péluányok meg fognak kflldetnl.
Saeged, 1878v évi jnl. hó végfn.
NAGY JOSÍHEF, sserkesatő.
MUfiJtti feUMeUk: i ilra a IDO népdalt magában foglaló munkának 50 kr. —< Bolti ára megaubb leend.
Aa előfizetési pénzek ajulirott kia4ó* \'hoz bérmentve intéaendők. De előfizotheljui postautalványnyal is, mily & krért mindén poetabitatainál kapható.
Minden 10 egyazerro beküldött olál-aető utáu a gyűjtőnek egy tiszteletpéldanv-nya! szolgálunk.
Az előBsetett könyvek bérmentve tóinak megküldetui. 1 j / Traub B. é/i )Mi m kiadó.
KeiMbelyről a Miklósy lársulst bű-msghrs, (nnsn Ssombstbsly 1 később Vess prémben Mtik fel láborakal. Kesetbely, 1070. sug. IS.
(Xuii
Sclnéaset.
keszthelyi Minháara Bibs
A keMthelyi Minháara Bibs lÜugoi ia k. a. és jSólymosy Elek eltávozás után . ,____
gyászos spr Kivetkezett. A Mjnliás egyjik\'na íján megtart ott állstnviugAlat
A MxdiiH&id otc^eijiIl-
leti IiIvíUÍom értoHll%.
Mésiál áljiumviiifla/* • 11 |
igáiét letételéiül ft jolö!t>
itek
As in
s raid
per és ICbrfMkedelj itvstslo peoéé köyetkézéj biaohyltváuy adaiiK ki :
miiissteriuiá hlvatslO" pacáétjo alatt
Bueloi s síal
Érdészati állsmjvissgálsti biieony.itvátiy
I^RiSüfl
i^yw* | Megysh*|ssi
híj taliMft
intfly ed ti >
lioljrv
l»liott«áf lUyíl adható Mpsf* ■éfl outáljsatoií (\'
J|lfM>n j4Ö|U\'»i|ctt
á|«l4gitlsn níldmívolM ipari és minlszterittui
A nkgjfméllóságu f keteskedelem ügyi m. k.
18 évi I hó! napjáu szaiii alatt kelt reudilete alapján Budapesten 18 évi
T alkalmá-
"ealo ép agy, mint másik este kongott az val m üresség olj. Miklósy Gtula és jól reudezétt\' társulata, éppen nem érdemelte meg a h|a-aafiatlan mellőzést Keszthely és vidéke mi-veU küsuuetyéiQl! Mert ssinrs hozta a szin-irodaloin ujabb tsriuéksit; számos uj Us költséges pperettet még pedig elég korrwt slőadánbsii. Valóban fájlalink, hogy nemzeti zengzetes nyelvűnk inuvolőit s ^orjesz-tőit városunkból kőidig módon kell es egy-Mer — 1 rjiiiiéliúk igy utolszor —4 elbé* csájtauuuk. Aaonban tudvs, hogy i ere mii-dák e jó ttryet előbbre nem viszik^ hs la szíves olvnsé terhére nem lenzek, áttérea egy pár tíóadás rövid vázolására: 4-.
val az alólirt viasgáló kizottaág által i
N N uc, | ki Mn-
gyarország mégyéjénskj.
aütségébeu MÜletett, as erdésseu tudományokból ihegvissgáltstvkn aa erdő gaadal^ önálló vezetésére és kezelésére | képe^itéttúek találtatott minek igazolására s nagy iné taságu fÖldm! ipar és ksrMkede-einügyi 111. k minisztérium pecsétje eljut részére eaeu oklevél ki|adatott
Keit Budspcstsu >8 évi í hó -n.
As erdóuzot állanijvizsgáló bizottmány.
11a s hlwmyitváuybsn adott képee* ségi osetálysal nem sgyhsngulsg de ssó-többséggel Ítéltetett oda, m sjegjfzMvt* be, a suvasók és sssrssatok ine gslöléeé-vebasiutée fslvssodő. * 4
18 f w 7
- Á vissgálairél felvett jsgysőkönyvet, veláwiut m irásbsll dolgOMtnkst s víss-gáló bisottság eluöke, a fÖldm. ipar él \'ks-^reskedelem ügyi mioissteriuiuhos terjoszíj fül,iiounsu s viMgálati Jsgysőköbyv egy hiteles másolata a snlinecai kir. erdő ac** ,demis Igazg\'stósigának küldetik mdg.
14 i
r ?A vizsgáló bízottig tagjai napidíj-is útiköltség msgtéHtésében résMsflnels mi iránt e löldiuivelés ipar és kereskedefem ügy míuisster Ifülön rendeletben intézkedik.
1H<
Oly
ek
kik a viaagát Mm gy másodszori vizsgára
Augusztus 4-én Lukácsi .A
S. és
■4
egkapó, Zsan
ssandár" belbecscsel
lebf nori-
K énekes népMinműve „ rült színié, A mű kevés Ninc4 beone semmi valsmi dár garásditá«*Van benne elégi fáló se ket mardos, jobb nem bolygatni! Sok dal van a szöveg közé szőve, melleket Lipíay Laura, Láng\'Etel, Szép, igen szépen elénekelte^ Közönség alig volt ,
Aug. 5-én „Kisasszony feleiéi.em" ci-
N. M.l
vías^ÚI.. tiláua (fi AIIAmi
N. N.i
vhMáló bimi <fi SlUsaj
N. N
Mtttakf (i\'» ólli
IsUn 4M) I
íN. M.
abüql
(f 8
mü operette es idénybeu másod«zor, elősdás jó volt Kösöuség csekély. \'
Az
Aug. 6-án három csőrü
Liptay Laura javára kacsa :u nagy operette.
I
Irta félit
sem telt meg a társulat e derék eledrendü énekesnője jutalomjátékakor. Jutalmaaotton
Jónás, ford. Latabár. — A sainház
Mm 1) meglátsrott, hogy fájlalja zést: kedytelenülj de aaért jól
(nem volt egy krajcsár tiszta-jovedelem
e niellői . játaaott l
énekelt 0 volt Van Ostobái, a hajóz\' ^kapitány szép neje; a hajói kapitány Ferenqy a a polgármester SaeoteMy; az egyilgyüiTr^nj toupin Jámbory ; a három spanyol Alanyon ai, Tóth, Szép. — Szépné ez este lépett fe(
A bikouyitványok az ö^es\' vizsgálatok btfojekésére Lüvetkőző napon az államvizsgát lejtett egyéuekuek, a vijuigá|ó pi* apttaág jelenlétében, az el\'.ök Által ilemé-lyefen szolgáltatnak ki: ha pedig ez] nem törtéiahetuék, ekkor fjlidm. ipar és kores-kedelem flgyi miniKterium által hiiratkli uton fogunk kézbesíthetni.
W é11
A vizsgálat folyamáról jegyzőkönyv veendő fel melynek a inefftÖrtén(ek fölvé tele .melletk, \'külön rovatok szerint, tártai* maani kell as elnök ée, aa egyM bizottsági tagok által; adott osztályútokat, valamint azon osZtálysatot melyet az illető bizonyítványában nyereud
IQltekne állották meg, még
a vusgadij ujaUb\' 1< fízetélének kötelezettsége mellett nugod^lr adatik A i<jaétalt megjelenésre az engedély a fentebbiek érf tőimében kérendő n. I 2
Azon jelölt, ki másodszor nem fUotu ki a viasgát, harmadszor viasgira nem bocsátható. kSv^v^ii, ha a vizsgáló nUottijjyf a máioalk *sriaegAlat alatt oda nyilatkozóin volna, hogy laz 1 mellett alapos rri a vizsgál narmadi Budapesten
FI:-
lletőj tápMztelt MpeMg iéoy leb^lAcrs, mtszeriat
tben 1878
•iaereseu letóendi.j április hóban. }• TKEFORT mrk.

Czletl
Kell Nngy-Kam tAt
"ile.
1 1878. aug. 12.
utáu
IdUérát: Teguapi heve* esdzés ms deiült, szép.
ÍJxleti forgalom : A% U*:<; nsirifbirt es-ideig nagyobb mérveket ölthetni, mert a behozatal a végbement választások következtében cMk jeleutélUelen maradott, mig a jelenleg urelgó még tarthallau hjcjlyzbt mellett a vételkedv sem lép határozott»bb
Az általános figy küszöbön álló
7
elei
em most légin-gabua-váaárok leié clynek az árviszonvok mérv* 1 ása tulájdonkénéiu főhivatá-r.1Iá»pout vár bizoj; reánk ésége mellett és v«irseny-ké-az idéu ciütö\'toköt
)íirán)ban
ectióba.
kább a irányul — \\ adób szabi! M. - Köb gabuáiuk m
peMégüiik e mondott.
Csak nag képes a nagy
— szomorú, de olkerttlhetlen teny 1
Piacsi áraink felől a fenntérintetlekmel-let — nem nyujthátunk irányadó adi tokkal
— de megígérjük jövőre 1
L 8. 8.
Felelős szerkesztő; HOFFMANN MÓB.
VbMerfl ár-redui tio leend zagok ellocsulyokbatására
OOOOOOOOOOWJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO * \' jm ortizá||,o§
először Eli jáva1 tünt
ki.
cserepében, erőteljes alt hang-
Augusztus 7*én -Fatinicza" másodszorJ
\'i-i —- \' |
Aug. 8-án Ferenczy József javára „A három pár csipő." Irta: Barla, fordította Toldv. Köaönség ma is. csskély számban i azonban a páholyok tele voltak. Fereoczy ügyes darabot választott jutalmára. Tartalma erkölcti becscsel bír; a n a g y-I ravágyáa visszarettentő iskolája a e mellett igen Jó iztl mű. Ferenoay Fiink, suszter eserepében ügyeskedett j egy szép koszorút ,is kspott A suszter srép de nsgy-rávágyó nejét Liptay Laura igen jól játszá. Bsrcsényiné fÉder Lsuis) a dicsőített énekesnő sserepében kedves jelenség volt^ Lip-csey Judit mintha CMk suMter inasnak ssü-letett yölna, ugy játszá szereplt.
\\ Aug. 10 én adat tt „Atbőregévu „Fle- ! aennauz") Írták Haffner él Genée; fordította Veaéri Ödön. ViJ, kellemes zenéiü operette ez, de nétkülös minden morált. Szinészóink ma különösen kitettek magukért egytől egyig; kedvvel játssottak snév-vsl énekeltek. Liptay Laura (Rosalinda) a legnehezebb részeket is precis énekelte, öröm volt hallgatni. Meglepett es este beu* nünket Pajór Ágnes (Adélé szobaleány,) kellemM sopran hangjával. Ez az első eset, hogy nagyobb szerepet játasott, sikert sra-j (ott I Tenetség van benne ; szüksége ven a jó iskolára s nsgy szorgalomra. Arsnyosy (Eisenstein : Ferenesy (mok); Láng Etel rOrloveskv héroseg: Füredi (Alfréd): Bel la (Froson dicséretet érdemeinek. Bslláné a második felvonáeban kitűnő technikai
ügytssécgel (A ugy Lipta/
Ax

köznevelési egyesület"
budapesti nyilvános \' főgyikinaslumtt-, foreáliskolaja- és nevelő-intezetében
a jövő ianév ueptemberln? i\'é\'ijtMsrfl \' %7\'tUól txi/ffember b%/ ft
kadetet,
•Ml\\6t dt
mefyre a heirahieok >iH;/n*ftus hitúni órákban történnek.

Es iatésst czéljs nz, tővé váljék
képsés láltsl keresztülvezefni 4 seu előkéMÍteui
intését, I
s biztoeitékot nyújts-dr. Károly Uyörgy Fiéris, dr. (jtarzán- Avendá-Ferencs, Mévy Lászlé, No-
Ifjtette a nagy magánytánioaot Lábra, — Láng Etel 4- As
hogy á jómódú családok gyermekeire nézye lelte-házi nevelést eg^esltoui a nyilvános oktatással as ifjúságot alapos knrféptanodák nyolc* osztályán s lelkiismerete* magasabb tiídomáuy »k megszerzésére, moíyokcl a legfőbb tan* laz egyetem nyújt • j
Az-intézet ujonnau szerveseit tanári kara országosan istuert jeles tan férfiakból ál|, kiknek nevei megjelölik n névejési irányi nak az liiitézetben uralkodó Mellemről. Tanügyi igazgató Hugó; tanárok: BarsuyovMkyiIgnáoa, dr. Clierven no Gábor Harrach József, Köpesdy Sándor, Kiiss vák Lajoa, Szavkay Lajos, dr. > Sziiuiye József stb
Taneesközeiqkhez tartozunk a gaadagou berendezett tennéMettudomá-nyi és ierméssetrajsi gyüjtaiuéáyek, valsiuiat a kiváló ligyeleminfl összeállított könyvtárpmely magában foglalja az itjek Mellemi eiejét meg uem halmty minden jelesebb termékét a nemzeti és világirodalomnak.
Súlyt fektetütok arra, hogy aa intéaet növendékei a német francsia, angol, és olasz nyelvekben is alapos oktatást nyerhessenek, s e nyelvűek bármelyikét elsajátíthassák i »
A tornászat, {táncs, zeue, vívás, úszás és lovaglás külön mesterek által taníttatik.
Az iutéset növendékei lehetnek 1. bennlnk\'lk, kiket a t gyámok egész ellátásra adnak as int \'setbe; 2. fMkoi:tatoky ki néliitilülhoasék a hási nevelőt, egéssuap aa iutézetbe maradtiak gyelet Alatt, a ebéddel ée uzsvimávál js elláttatnak ; 3. bejárók tanórákön as oktatásban részosillnejt.
Me^jegyeuÜk, hogy m előkészítő osztályba kisebb növendékek ii löl* vétetnek, kik eiőaépsést nyernék a gymoasiumí vagy reáliskolai osztályokba való iöMtelre.
|Gondoskodtunk, hogy ei intézet újonnan berenduett helyisége (vdcii körút 64, «j. L emelet) e testi és Mellemi nevelés miudeu igényének megfelelő legyen; tágas, disses tentermeL nappali és hálóssobák a ssükséges kényelem eszküzoivof teljésen e| vannak látva, s m intézőinek saját rendelő orvosa van. Ams bizalom, melylyel a t szülők és gyámok intézetünket rövid hárotp
szülők vagy ik» hogy otthou a rendes felü-. kik a rendes
Pajor A«nest a szép számú köaönség ko- X évi fsniiáiláM\'alaU megiis\'ttalték, emeli önérsVtQozel s ssoruk s virágcsokrok ksl lisatelé meg. n ... k . \\ w
Aa^ll-éa tttolsó előadásul adatott „Fiamsa Béni" leásva, vagy a Falu roas-saa családjs 21 év után. HépeeinmA. Halakkal. 4 sMkMsI a; irta Palotáj. Uj ái* láay mfi sa, nem méltó folytatása Tóth Kde „Fala rosssá" nak. Majdnem as öeeses sM-■éiyaet aeerepelt e darabban. 8 auel li* teni mdködéeik véget ért - lemlább es évbe* Adja aa Ég, bogv eawtul a lsgna> |yobb erk(M és —pp sikert wmitikj
nevelés jés oktatásügy emelésén kétsorosén fáradozzunk, s midőn est nyíltan valljuk, iájáuljuk a 1 szülők és gyámok becsM iísyelmébe intésotünket.
Teljes programmal egyMerü levélbeli megkerMésre as intéaet igasgató-alatt előleaoMn értekeaketní az io téteti «y As/yt-fiii«Id) liuaapeettn.
X^áiszló
as „Oraaá|os köznevaléei egyesület" nyilváuos kösép-iskolájé-nak és nevelŐintéaeiónek igazgatója.
ja laolgil, kivel a MÜnuapok iigben (kkei-iblhii 64. s#M I.
699 1-6
u^i «ik«rt amssuak,i OCXWOOOOOQOOOOQOOOQOOOOQ
iipi^^
MNSOMES, SIMS és HEAD
II\'VWKH
ajánlják a bécsi riUgUáBIt
G,
ínooliionuan,
gboBmj,
V&Oli liúrút ajt-íUU BZÁJDQ t í \' H
az o^tMÍMU|auivnsp;Uyíl iiülőlito komiéi ion \'ffiS M 1 I) tr 3) A P KIS T E N»
ijfoi t e 1 c fj- o líi\'iii. $ rí yy a 1 « valamiüiiiyí miís kiiíHiíiUoii lepi..^wlihan kitlateteU
iZDASÁGI , G.É PBIKE T,
úgymint javított mozgoiiyokáí, fa- os sz jn-tüzoK\'fro. Javított mozgonyok* Bead énHchémioíli nzabadataa,
özalmu-. káka-, liulcoriqzii-torksa aib., ugminke íu és ssénbtusflósro. Cfil^Séplógépok kettőa tlBitltó izorkosettol ós Javított esabadadmuzott oazlúlysó iiongorrel, valamint u üszög tlnUtib^ri szolgáló külön kóaatÜékkeL — Árujegyzék dljmenteeon.
^^TOliSlS^llBSlEHlliiiESBlllllBSiiEaElSll^
I
I
I
ÍHh\'H
1 p
I 1
a
y—---------|___■ . ih; • ; |
KXXKXX*XXXKXXXXXXXKXXX*XXXXXXXX) \' t I 1
| Umrath és társa Prágában.
Mezőgazdasági gép gyárosok
|ajánlják, a szilárd kiVéW, könnyű járás, uagy munkaképesség, és tiszta csép 1 lésről legelőnyösebbeii ismert, íugy rámán álló mint kekkeken ]áró
I
i
kézi és járgány-cséplökészOleteiket
l-töl 8 ló, vagy ököréiig. Továbbá készítünk kUlö&féle nagyságú ős elismert jó minőségű ^
► tisztító rostákat kukoricza morzsolókot és szecskavágókjat ■ i
kéjes árjegyzékek ingyen és bérmentvr \\XXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXX1
Iskola polgári és kere i értesítők Nyilvános skcdclmi iskolán és
a ■ n I H ül ■
9 •
fgy&tt, BodapestenLI Károly-körot 22. bz. (országot 4.) a 26 dik I iskolai év folyó évi september 3-áll veszi kezdetét. A növendékek 9 felvétele augustui 20ától napunta délelőtt 8 órától 12-ig és délután 9 X [\'óljától 6-igejtetbefcnek meg. .
Intézetemben (nevelóintézet) a reám bizott növendékek általam s nóm ál^il a leggondosabban i ügyeltetnek fel a a lei;szeretetteljesebbben ápoltatnak. Azok neveilése körül nekem {Obbmint 30 övi több oldalú fl tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelőintézetemet min- I den t. e. szüléknek a legjobban ajánlani. Tudósi tványok kívánatra ingyen. ^^ 522. -10 ,
lESöser 2v£i]rlós
KáMMI
Elköltözés v ég bérbeadandó lakás mag (ár-, bor,
fj\'{ é& bútorok eladása.
Egy öt szobából állá kényelmes jlialfás, kerttel, nagy pincze, padlással és minden hozzávalóval f. 6. October elsejétől eseti eb Szeptember elsejétől; — szinte fcgy magtár padlással, f. é. Augusztus elsejétől bérbe adandók. T
Ezeken kivtll tökéletes öt szobabbtüirzat egészben, vagy részben ; egy szelelő-rosta, egy borfejtógép» 1875 és 1877-ki borok, pálinka-hordók, plékályhák és sok miájiefjlféle tárgyak eladandóM.
f 1 Bővebb jtujíósitás 527 8—8
Scli-wscri ^cLblif -uLraaátli
JefceU-Iteza Jíngy-Stiizaii.
BEOGLE J. ós IÚLLER
gép-ós rostalemez-gyArnokok •n ] Budapest, Mirgi Ilid közelében,
Ajánljak » mér kflaelnA Idényre honunk több pudutgi kiillltiaia tmmjki-paaaégért alai áijjal jala\'aaaoil. jj* \'
TRIEUR-jeiket,
(konkolyt, Mkkíayt, tabot atb. válaaitó roata), malj gtpwt ii»Mr» U munka-erad«*nya-a»la<\'e» *Mle flrirtmáayajal Tar.eayei r«l*»i Tls IHHllr Backer mintájára Butáink u aliáawrt lagjabb, Backar ......— " ; "\' —» — t4n«k • el, i
túiU
TlMtitt-
lélfOfT.
aiero aaarint kéaaitrib aa aredeti ól aemnibta oink»-arad»éayOk ia aaomoi marad M eredatié»al
Ajánlják torábbá UwtHé-rMlákha« é« oa^HfépekhM valé rMtalemeMlkel miadaaMafl miau á« aagyafcg aaerat, a llgjaUayeaabb ároo Arjrgyaékek Ingyen ée Mniwlft. _
A soproni áll. in. k. főreál-1 iskolánál
a f*lvéte!ek • beiratáiok aug hó 29-én veszik kezdetüket éi be-1 iáról** ssept. 4-éig tartanak.
A beiratások 8—12-ig a felvételi és javító viaigálalok ugyan I e napokon délután 2—5-ig tartanak. » I
Aa iskolánál felvételre előaaOr jelentkező minden tanulói vés-1 aett tanulmányairól axóló bisonyitványnya! laemélyesen szülője I vagy gyámja, illetóleg azoknak kfllftn megbízottja kiiéreté^en tón-1 toaia megfelelni A beiratáaokat aa igaa|ató éi aa psstájmó éaaaöall I Aa lakoláoál levő aegélyaA egyósUlet a jó jnrkaésfl, de Isse-1 giuy tanulóknak tanulmánvaik iólftatáaára alkáliját fftkarvin nyáj* 1 tani, elkatároaU, bogy a jövő iskola évben ilusinSIimot, (élelmaao I iatéaetet) UlálliUndó évi dijat 60 firttal állapit A mea, aaon kívül I Még tíz tanulót mérsékeltebb díjért élelmen, és pedig kettőt 80,1 négyet 46 és. nérat 60 Crtnvi diiiiaetéao mellett Ármértékeit díjt I iietd htl/cket elnyerni óbajték Folyamod ványaikat aug. 26-éig a I fllreálie iskolai igazgató bos miat a segélyed egyes Ólat elnökéusa j aynjteák W. ^ S02 1-2
Stprii, 1878. aag. 6-Ao.
[\' .. ! \' AelgsmfMg. |
>00000100000001
4 tisztelt házi asz-szonyúk
csak ugy vannak biztosítva, egy eredeti
Lotz féle
Kereskedelmi tanfolyam
felnőitek Mániára.
Alulírott bátorkodom a nagyérdemű köiönsérfgel tudatni, hogy azok számára, kik a kereskedelmi tantárgyakat maguknak elsajátítani kívánják, a leg jutányos b föltételek mellett
esti-tanfolyamotnyitok.
Az e téren szerzett ugy elméleti mint gyakorlati j ismereteim a legjobb eredményt biztosítják, rnanyma loiyiaTaeara aiaaimai aaarvan nyuj- J Q V Q Minthogy a helyben múkódó tanító ur|k között a
^S/wf^Xr^ - ^l ö Wj4t kercikedelml t»ntárgjak»t csak én értoM (tinpo-
eltebb díjért élelmezés pedig kettőt 80, ■ O | • É/x I 1 ^^ a siessenek a tanfolyamban részt-
I frtnvi díjfiaet*^ mellett. A,mérsékelt díjt ■ Q I lltT K ntrOIV 1 1 V€nn\'» mcrt álig ha lesz erre alkalmak,
i óbsjték folyamodványaikat au|. 25-ék a ■ Q Wl VIJ | A beiratások lakásomban, a Zwmbory-féle
>bos mint a segélyed egyesület elnökéhez * X Wien, Wslnhaui, Hnuptltrsue, 12. I \' faxban történhetnek
, e-áo. * ^ li I 0 M0 1! METSZEL HENRIK
Ki Ica/JcatÓNác. ■ 0 1 \' 1 j fMiml *** ^^^
I— wmmmmA \'lfl iJifin\'ii|Tiinnnrin w^^wwww
Sí»B.Í|ili%y!» Flihel rtiop yaü-üuinio 187b " ........
x Lotz féle 111 m
| mángorlót |í
Q megkaphatni, bogy ba aat saját \' i ^crc
Q , , SJirk™ , |i m
Illüjmlll; ^^^L I ^Ml 1 j I J, | |;J.| | \' í f M I
*m fm* na tbt *ét\\ \' hl m \' }mmméft
\' HHUljll \'irmk M Mm I | l)r>t* • U|- M!»kA k»«í«Mi*n7*k
imn *m > v "iwmtk vs«u 4m 1 l w kr \' l\'ll ■ffl •• fí !h!k \\\\\\ wí i l i 1 m m ! ■ í ; jl l atíx
Hir^t.é.y.k m i , Mmmk I M^m\' \' mw.1...\'
I KmAM* «|y««tr l\'kr töbftttat hlnUttaiAi | fai W m ■ A !\' HfH
béijs|dq tg) kr j | ^hmmii uat. utk m*«wini it+4 -i m.*m im^im! immu) u
MbliiiAr I ■ ; I 1 I II í T r "" !| HT • Mib A.. V. <J»|dMr( r Mu4amM jfcMiitai r turul A. •
\' \' K M «4k U «llJ**• UUU^LJi... >.í . N fflWf mmmím P-M. • W^ m-w iu,. ii m<* !
| y ,j M|p||||íí lERbfcKü. [ra start«ms|ffipcff
KÓZM 0 V túúqj|:A L jjMj I L QAlll^feiöA.TI jsTJ^AP
^ Ziüainegyei QavdasiXgi Egyes^et, a nJoa^l^h tUz/l ü nxihum^t Ah éhb wU evylet hUuUalo* MxWnye
■ \'— m , 1 1 y jk | i 1 j —4 i-ij\' t^i , i
j - 34. £zám. fff r,| i hagy-KanizsaJSzéndán 1870- Ai|usztiis 2lér. V. Molyam.
""" , \' 1 1 ■ " w tT\'Flf1 1 111 .1\' h !lH\'1\'!1 r 111\' j- »-ihUhi i i 1 ii i ■■■■■
ílpp i w során át ,a niím ium-zoiiínű ál| njántmiuk i Upoli utjáti ; mi írjliíokm nltéKéro. eh* Lézvo a növény phydoligii-
! 3 878.. tal g)iid(jtfik ytíJimni, «• m-lift aton mamojri tíuhih. tuh tir/j vojJti- yu! l\'oglalljoz/jk ügyeimét vagyunk bátrak
! Meghívás. pedig e uJkinieÉeua leg|mWoblj| jMniis | tik Uijnoök it, hoáii í<u jbi ite^i i íiilhívni, i u tecróny adatainkkal a tndcí*
•j 1 . i . l . , sággiljjárt elai;uri|i(lalom.]l^eti41 Utol »bb mutiánj,il kiioil (lik,4máiiynak woliálliatunk] azí>n megnyug-
p;. . j a zalnmegvei gazdasági külön-kaiti r^álldi,vaömm^, léiyjhatjó nagyibb nírvbéi\' Ultit iag ntalg m váat íh etjük iWuiikimk, íhogf
, sillet 1878-ik évi Septembor bó 2-\'án mireiiy opafl |f|Wtro. j iu riedi^ügy | ümö|[, 1 j i | tán a t. alco^iibóm íh nem épen -
• | ^ 1 utáni 4 <|órakor Zala-Egerif-egen Hogy a vjjtűmai feán ülmffl1 w°|föl,rí \' ^ wlfiuag mikiifféu tó fejérét óá lelkíisnicretlurdaláatól, deUfl \' j ea ját báza termében rendes tegvü- készült kádakbalij mo^áliiytváj n|(4kfor nasab j lj^>iiln f ccljuduak a11 73 r hffi liíj Üiinebb-nagyoUb agoda máktól iparkod-
\' íéit tart nvelvre a tisztelt eirvesü- ^tatiítt, d esákpis uéíié oUatlai tartd! óvekm imiiíh !18 ,)-i&U áliln tünk inogníeiW a mknnyiben, ha be-
Ml • -l l-xx xu mészl,jrrom» ih^lijnttíLet u dl ig.v törni i Ilidéi li t( apm hi> f.n> i iiflpkabj bizonyul, boiry cgakii ii időjárás okozu"
i 1 tagok ibinál nagyobb számban 8iárit ádt fumulfl, túuk ébkl1a (tgmcub biíU calamiUl a* lty : mlnyngváMal néi-
jnugjelenni kéretnek. kiisim ijeteki m jitttlll f\'^fm fr8!1\' ^rí rllr15 \'íf\'111^811 HotOnk az ily i ülkei\'Ulh(jtlen baj elé mely-
A közgyüte* tárgyat: vín a Jkiváná mákátJiuíi UrWalUi w mag jiái l?76.bá|[ro!»di|i bizkt, wt- nek lelmsét cinl^ri ef» éiakaUt meg-
* a ifi. • r jt iau ha e«é8z Votduiagr winyiaói l^pátólbá^ tunk. b 18\'í ban dmás iitervotimkg gáUilni nem tiidta.
l ^l^í\'l? 4ffr ; k^fijjj^ toiwa 4 , úgl o^döi -iftj Szerény Téleménytnk oda iránya),
,,7- k napjain rendezendő gyt)molcs, zöltetiít, k :ii(ei i|i|)pn gi/.liaági i ü n nbt] aratltjünkj a iieiHijbpnnzj |l0gy wedttf a rencellenei idéjárái
i sz( [m és borkiállítás iránt tfett intéz- kerplctpbHír á jlt^altábllk i folol rééabéli j üazöt a n^idigoiamvaj ai nlo j ereietll, okozza o bajt a menryíben a hirtelen
• keUsekról jilentés; . ! yibón |)a|zd^tljid liág^l hqzAk jfal > MldíjcÜ ] ,. i. j | légménékcaökkeués folrOán, a feilódö
2. Az 1879-ik évi nagykanizsai lettek 1 •/ \'; m m. ■h.]^ f\'jfj év)l lbzfg íillto« sbki növ6ny kóik áüapóita jön, b mielőtt \' teirész állal kiállítás és vááárirán- , , ^.táí(but vát odfig ilá^ulatuhl^ (lljná |morid|! virágját klháilvná mkr üszög által le z
t- , i. lfl. külömbsétíctjd utóbbi fe|kbdn "wn) u.jfai. korál>Mt totós iga\'ba v<ttdfi}1|l){ul(»• cllopvo, melyi ók gyort ióh nagymérvbeii
r ! \\ vtol \' c »» dalin j siéd^euánylkt te\'áydr otí «# femfij itká^b gaboiu i.u|Uhá|l tflbb fejlődőiét a nibleg páfllásató időnagyban
3. 197b|7 ^ 1«77:8 evi] wh ^ártó, m é, o f ibk1« dailr|6l, üiiög tabtótiltatMfc pin? iw.md gii bí<<mo/,difju.
dánok megvizsgálásáról küldüttségi \'ajái lji|\' liljáWbL ma|j)Íbzolá6tl| iiciii\' is fl\\jokbt|ur>bá|r ni ol o ikbjtjú k^t-üu \'fekintve n üsíöb füllépéiénQk
|jel<intés; fol>ta^a krvkkuaiáéaén^tgezeliéfeárái 4»í»i#ttlf^lpí bitztldén h+^midfl/, találtünk olyílyuza-kallLoM p
4. Az 1879l—1885-ik évi idő- a,ii,t fw<n 8ím;tolcn d gazdákfttónség. tdc.as llkaögtól. m j ilie|vek tUr.táu lnzügbólklg eggyesekntfc {szakra alakulás végett előleges in. résjérilibb n^mtlbi|zonyiíÍat(k, az jirada- Az iiraddlom őjt köíllcw w ! frlsó rte vaty a llatfciz egyik oldak téz kedés 1 j !lom c mfr| #wt!i0z<|t|t!j^ogy «ocései outv i, b olyck ncb cba cj lögj- ndm| ü-szügöa, sót elvétve olyanokat íb.találn},
. > i \' vetcbö buiíkat Bzojcta ídle részMlréz-\' ssomszódél, di né ii. ed mbiyéb\'feni hol rggyca b\\i\'ia nzombí felső feleUsziig,
i. Folyé ügyek.. gáliez. fe részlpiolta tl^ m^szbbi?ral fcrttoneW, ezt fájökozisul báii\'li jlu hkj! ftjh^a tokban [lovó rést lisztet és egés}-
Kelt Zalaegerszegén, 1878 évi bep ic: olt ja ^4} óevett fctttif j ! j fctliojoí j »cli)gy! hel .i tcrukővzyúiibk i kóffchiiak IátMKlk. ^icdnfaf^ arázb&llaq áz
. )aa gusztus,-bp lo^n. \' i Illdwr)l™jlij pácí lási kis^rl;|^keí vteék » baj aí Wraiabttt kw holrüjo-j \' rgy ugvanczenliik^áól füjludójiuaa
AíiVAY istván, 4 k. sajnos ezil néijjj vezeti k a várt preíij ||t^ heé ta^dtiizi iiwu r ^driseri ivetJe, nOvénych néha ícle n) jkalászoknak #bjsf-
r il f1, [ ügyvezető elnök, ráéiy! ez, nleré ui |qs7.i>|, hol kisteb Un! j © t^u u^yil őb\'oi egi\'sk\' tiiblA í\'elp |ré$zbl»n| másíkl fcjo ep] a tmrju bajtásoH-
Í; nagrolib mén-jben csök .duti tern^seiiil; ó|zi,| fclcj részben tavas ti buzá\\jal lettel- ban általán legtöbb az üizög,
>k az flszílff keletke- \' u83\' 11 "ffi nnó! íijét. m vpé , iu varalbiuAl»|l/80 nm( wttpd a gouiluifrlókuek egyáltalán élej-
fejlödése kííröl.*) i I ^ Itam[kbbzta| li[aink az ászot HtN it\'^\' i ! n f,klt<5t(,le a in^vi-a-sóg, wulcgsúg, fQJedtlég-
■ ffl^mti \' ll. \' \\ | fcrtl^tí^ól] áz| iMléVet livéVö, mit (nefc | í íll [ml jlr. n kör, felő sr.ervcj vtag) kdros rotiuidúinyl-
a lppokl utján több gazdatársurtlp magyarázni sok Itélfinte Iqn nemttdunk Ufsljlei mzaUT|n| íejndkísi\'fali- gók közellét^. v^mi"! a rozsda, nfyaíz
félszólalájia uifr a m, kormány egyetmei a kiivi tke^kbeiJ• f([glalliitk össk liegj i síi\'rrf vÍBÍjapilhntjva a;; idftjárlit klvé.cj hm fejlésén p kddvezúélotfoltétú-
jfelh vása, bátorítottak beénttnket fel arra\', inkábl jelőv^mpiijf, frisn jtrágyás é dbe, somm hil\'ionjoiil um mtezli itjünlj f» l, leknek kell kMeműködlii, hogy az üizöjj-
jhok éddjgi ^ípasrfalataink\'át és szerény 8 a ki sei vetésejkf után tabaptialíA0ott a? n|.cjfoK tyanu olfOtUznljtállathiuiá lis kz| spórák kifojlőtlKieéseneU b termése nkat
nézítünkét az aszágrfil közrebocs^uk^ ftg^g egna^y^b mérvl:ei[j:fc)|t uajSzÓI-1i fef ipésére i; j: fvjwi biJiiyj i fej t()n|{rc siMnyiíujikj.
ibit sajoájla^al • kell itjt töjdenténl^mgj* éj :6sz íswMuentes, < ja-bn- 1 dpzdiíésfc g *o nnji • abi wjs l lap(|tnák| Kedvezd fbltjótel 4 spórák feji íséijo
; llf« őhtprre-.nem utalhatunk ; jeteu 7^vctó;!aifc eá(fbldek írindéiatör. íarom f^límí alft\'vitvé, !leg«» rttiíntót írlagának a nrtvffnyuek (buza) kóros áilaj-
| |ízik ibeöJ/s cjakis ampí()an ohajtottuk ; $zdntá i utáii, id^wobt>áru géppeí íi tí|. jtápaik] az iteUraUsra, te ,i|iljlfii|;a fcj p )t£,\'mita vissejis idójájásokhoz, a n en>l-
|ezeijitia; .t. {azdaközöjjség tudomására kéle es maggal i tettek; Hvetvdj ligr sem lí. [fiájból [ lliÜojiiajífeoK gz«imoitijah kelloj nijbeh a liirte en i légjitérsékrsőkkiqósl .
iajlhjgy ap eddig tictt kísérjetek ered- munl:a | seln mái tekin e ében a blj fej- i Italliiijilíji lóink, íiogf egi virat a|i ljjirl i-i ^a növényi o|#ní8mu\'8|>an, épen tfilje^
ménjét Mintbtbe véve, a próbák jobban Jödóiéio tóit a engeUlhk. lífllágjfiasii- \'jmőní|e t:éji rbiná^joii ^etj t&c kfé ioorttie.! nÍMlvkeringés fkában, rűndtyleiisój eket
, iilág|ttassanak, s tán^egyesfk siker- tésre u Jiánátjbój hozatni fljmi^ötnafej.i,í[ j |a íj jlódéi alilríti wak\'éllmpw silíil, s így a bdzanövényt beteggé éve,
!ttle|isége bizáiyosabbá tétessék\',; a m ;onái(ni jttgy egg.rea ttrmelőktől \' u(jy|rusjl^ ji |tt\'/ji iti sUiiivo t,| a gombafélék |ejlésóro alkalmas cmta-
a liálozj nrodalomj huszonhat évi 8zer \'.e t bál acbí\' baltiíic rej, \\]ik|toíjat í |íj4 \'ivcnté hinvilLaz in jalni liéj\'liilü- giuinmá teazi.
tept sztalátait van szerencsénk, az évi Hallet>fél|e dód||n nen^eitejtt biízaliTne- BoH-bé:i vekcttntniirrikott niu|lka a^p^^h<ín egjjáltalán a nedves nölcg \'
tiszi ülési je^lzókönvvek s naplók pontos ivek r|not( grh;IjyánnjN alét tón | lágy-\' htoj^ho í6»én.- mtrí| v gyíjd-jiáokitl piilífúztó időjárás menníijben segit elő
feljc?y.?é$ei uflán, kivonatban közölni ua|. ]n tra,í melvek köjjül eWeBekjimint |de:il atii*má^o)atbanr"|u inén\'ii iuágyá\'-| a goinb^félék lárraely fajának fej \'ését
í 1 •> aít,F51,jl Érdekeifiktióh* \' 1 l^j a nö.vényí. kórokkal jolibán |dac|lók\':. \' Uzaf voijliatjó IjelőlS c.|ali|nittömegesebb felléptét, azt az idei
ibfwi^\'p1^ r •\'•1 • ■!\' 4 \'ik^ji.u \'in p i .\'i n. \' ii ii- ( i | ii \'if—t1 1. \' 111 " \'i ........ • 1 . ! \' 1
A Tinin" trirnvriin 1-1 Nem jtioiil: Mt, legalább Inem le ^bxod • íotyí i ;té ter fén^ab >iaé| • uikkeii j U|b yotlj nff^ábsn" cwk két doblit ér, tehát Inem j| íg imon wdinrü|,áim iiogy il|ainkr- ÍTéHBoiiik e^tttah ií)eí4<tpc ü pii«kqt. - il tc^sunk onxbor«sáiiiot. iue«st^eti tfne^
! • .a\' " r uem ss erotál: iiJáF:«zoij próí jjclzö |nulnt8Íi- 1 |ia|i]íj n. nlítt-öj vqllia fa tíwótj éi a !gwj lti 11 hw golyót-4é|iyeíahe», uww saemervel k te--
® ;hh :• rj --- cokat, melyik m|izmofi|t iaÍdepe(celkÍBiá :§||(| a haí4pjfciia| jd >b fltl-iái] i^éiáj .mpályá hoiMál fusiíke luegvetóssel uén
! ü ,, \\ eleveiubb nozgákba lióz-a ném pwiiaoi^ lóriiban áíl n t®kelfw n\'k\'^n #prm tt \'wp lőfeUei\'kítammlé takoárbi-
! \\ . a TCKfpaijmil., el -anr irá. tfl i i i igly l|« n Agaslntoii d|y kfe»n,ráo, idöétóíatt ; rűt, » ivitóö^i>|inbau, lwy iv-ddbáa-
h\'ií*-1 V t i i \' l • \' .\'jj l .111 jL l yjxl^ykl himí nii&lhu lal^t \'aniiu ml Icilcpjfel i! Ugy tnóglltl,\'liogy nöiimjirad\'tt umu ;
Mmdenk. hid,a, hogy mily szomorú ifeyf mfe ék^éimk}^ ]ul08 sajtol 1 bJi.Üíi, j) i»uiu cc | mo.t ..ikreik a «ome, öioat dob,fa golyi
| hwijatlésnak .bdult a nagy.kaniz«^ ibyeicte^ p^méího « í, yíerdtí hídetír vliaölfl f . í j i jobbra halai, ogy ivet irlmeg b balfóljsíé-
egyht. u erőUdzó mulatoág csak még né.- mert i gy n shinm valód m itész; vaé| kj) | í * . , r í j ! j pWl lefolyik: ea így megjv bároiuMOr legy-
hánj férfiúnak] képezi rendes foglalkosáaát. zöttük,Has téiiy. Bjy ilvíh ttókqpályát aká Kgy kis elsaánítí^ sleuik megitU misutáu r aa maen szemtelen babák a oa-
Eael az úgynevezett conaervafivek, kik ha rok leitta 4 t«wipkkel igylltjt j rhj neta <,úlbdoliilng, az esős.ijapokat kUve, éflál- kooybiróval együtt oly jteiaeáta áílauak, egyiter valaminek jóságát és ozélszerflsé- unatkolbl kedvds olvasón, JevÓBbé ttnnej ljoí a iftennőiédik, kintík ulti Uve i miotbi-dobás nem is törtint volna r{]uk. leláták, egyhamar elnern tántoritbatók a siárte és jféijylelen luráéiak fogiíd kÖj-j f li^lu^
au eszembe ncpit jux.( Maiaji Mp- j <[ p
i mé^\'i;yőzódésüutől. s ezek még mindig Iá- szőnhmi, mi it ^sjqn művi szeknek, liknineff- lelné ^ ,omber, hogy\'még iz a Hely [és. Most kflvotkesíik a második ; ennek al do-tugaják i tori agya korlatokat s habár Ke-; érdem Mk hogy áimörtkit eseAiek. liabj^ n«- f >tflklkojáa is a\'lkalmaa \' iSekla u taijaínu- básábait vau eytema, uem „gra\'cieus" dolo, v^aej, nagyon kevesen vanns igy egyébj vHk elIwllgatiisflialLinert mindi gyíkét ujljy\'sze-j íj yl m (?do miért no dilién li jinjgy jgyir-. de ha véletlenül egyeuesfln dob, bátran íb-•zónkozint nekik a iornázásla ssArázpra-1;\\ rénynel ia0iteittlb izon rivll oly [?° ft»ldW i(i|itt]jj| l a mlí a ki« |yomiekpkr(5l ínin- gsdbat muuhmKi rá, högjj legalább 7 vágy\\ korluoknál ne n nyújt, már i|ou gondolatj* lunak, hogy e t|árfeu| vitli teieUégéíhlcsiik ( ^ nu]i|gogiai kéaikánjvb^n|mfgtftlálunk ?baba. esik. a goly*\' \'iwadon feksaikte-\\ jit^iii iala egykor loinaegylétünk, kitár-• másodrendű vagy!; lurinadrenáünek tartja. t | fjjly l gyflrtpelq tlilíjdofiéttgwTi a jf- nyerén, leguggol Kg. Ökkenéssel ismét fe-1 táer) ösxtünzi |ket. Németországban a tor-f\' ijlirmu ásoilj njollo t, k (dvesiol^tn /tíkiálíKlifet legbUtosablin nkegleiftii. m freaen ál, a golvó vonal jegy eueseu ^ba--nasau atyjának Jahn-nak 100 éves emlék- j ylu, u0i h0| u; akapulm vaóbAJ mos oliaióm| lekmtji caak o\'da bák köaé ftlt, oldalvást érinti a» elsőt a jno-t Unni pét Ünneplik. | ez ^do*t okot tárcaánk „elyuek\'ieffl jzollátl ine &íá( kamü beoíw atja aiiélbvén cjb^il^nehj éléisk wk- rendre huliauak, oaak k^ d »ua meg a pfc\' b«f<htééefll néhány siót a tornászának s n-^xyütt foáld mcöt ulápi. badWalán ; tjejtf áuékl^al nios(.iésa(llfa tjeiios já4«íim. raaat áll egyeneséi), nein aí.ntve a veaíede-enn\' k lajjcaán toráaeirtletUokiieá szentelni., o\'ö^klr bdulaslédiL aa t biz myosán jíUdod a|kk|]mo" nbk aaiok a )átiiaók, kik bar letutől, mely a többPeket ért*. a szerencsés mi Lzonban azt u tudjuk, hogy agyronaalj^ rm ujt ngyéa ség és flílJáö- sUrntl a logjubb dobók, w t dfel c$ak>eii- lövésa moaolyógva szedi be hatosait, mert
tika név aktt toária görögOk istorn^zlakjj owi, bátfkn msi| o<]i be, alha az md ugyn szoktak ami éUeto knet^k arra lugadott, hogy négyet do«. a jóbb és
hogy a régi g$rőfl»k inosUni korcs utódai|\' liuáta os (pillef háu^higé \'\' •TtililJé, vpluképkn ^itklb tüdlHÍtod -mefe, baloldali!dáma köaöU ,un|at f"l,#i f* :
érteiek-e még valamint htíazá, Mt nem tud- • fc6rfl|tj 0firl igrtjitaáp p irk t «rUl e| eiítled. i hp|\' {kló.bhh kitllnd dobpk-d éaáy osak a uágút; ezekré már cdak igyákorloU [dobót iuk, bár több aválószluáeégnél, Hogy a m|o- « jjlj ljrtjl ehet le helyei íp|- j Mtllyan?) m m tfjálaiktja inlíombewt, küldenek- -már ott áll golJrév4l keséby a den jröröfök közt több a gazember, mint thetontrúUl£i aj; jbao á* Uhüíoló ilír^keé-arie^birtiehra; wt irás \\ 4- kii ember j Miolyogya hiiuvorii a»jkqrai- , a hi/daníak kiflii a művéaz és költő. j.-\'jj bftjlu, ||;lind p <wyas ili 1| ilajcfcos réídkiíab m i repüi a állókra, tóul a ki vállal^#iban tdljéeeu 1
Mindenki, ak csak némiképen konyií aat bisied űgymleun 5ő.á^k abfjiU ikds jméufll1lwl t ^jíí^ öml díhera
a t^áasatüoajél tudja, hogy a toruag/a szomörLg tód] nétanf yi i llei; pífg a flff #|f mft ín wfi w % s « m t\'zív
kaitok kdaé * débáaistartozik. már iuffj tulaidx^iót dárTannvi mk.iné^ltaí kU<ő|k á játé kJ v^dlmtígj értljke. » afífc
^pi^naé sdte^lpl h ub^b üketb ^lyénlsfitá ajtaiut^ embet áll a ^^^tt.ah saé yrfi]fog hüg!\' s
ibívéla tekéaéa ssin lén dobás snem megvW mint isuamp ^illibadlme yetap4 elé ril i;iea*es, boiy ^yobbmövíias a u- h^\'wmu ^/jj^ jwgj
tena erőt edző ^eakorlat antári to.názá. épitetJazon p*&wl«l>tti vil^ báta m^ >m>, nuut » tefieptíyáll| 1ö|»bed sobaaem dobásra kósaM, rettentő Jwmoly kitki^
IXmI^ .|ítt b!|ion^ojS^|s®r go idowatott *iat e ^ ^ a | saí j egy Uput hátrál, uéi oalad, ^
J
1
ÜL
fafo ttftijnku kttvctó mólog fUlMtí na- \' de ná iíllg^jlioikorfiLfe\'\'cjji ijmnár mial I i dó«Agaii.kra auilétyeat«l- As UíiNriilib^ . Wj tffjft WbbakiU 1 kIb * WMI tjido-
pok el%ólllttstrálják,n |W Í| M wM;.ifM ,»M vigwlánlif (a V •»oiá .A«n,ok helyét prdifi utííar] dipliMWpj JWTfffVMffi .^TIiaí f tfr* *
jl 4i£| w •lr?l fWuMfJ- 4, Ríifi) oljáu, kik «Ky!iiá>"i<iMk bbfoi<ddA éj I4» Mf hkM fikUmbM kaM alapos é«
f rn 5 fc«r , . „ ,L< u r u 4 k#lMk 4 • fW F • inaikat Is A wtttgJ Mfák, Wy iivf e|őkMul«tat iiyertkk alkata I yojtaaaék .
Ha a prabaftlok rflm tenj éiaide* lU |.«M»du .Ji yA«1uk <# Uatjo é* üftl^All^éltt|f -- I [ U|magaaablJ tudtMnyói ,kéHttaég„*k,
jét l^kintotlo vessük, okvetlen w\\\\\\ kór MójUs újUn esarUettedaánr \'fiMr >iik4|lj | „Tempóra inJi*uLur<f . | . J(?AMuak bann a hazAbau, |»l így uenusjti azaJI*i„.
dtfJ owrfftl 1^1 olölttö, Vjl|jon az A*#t ^v«n[íhllni|i o»i ogtlk «áé<luld<i|c,iiioi dváí ijl/lk.) 1 líftn való megerozletéafre, Ifagl aror»zá|(un
ax őszi Ivót imargal. nmlej? » tán v!]V »T«»*ÍyW fc ||nnifíl t, f j J Még jiailiíg noli oalllvo Változnak s na- jelenloga Mozavár| Ogfcotonfl/j orszApré*
v ivatíLuc h róioMhft iiifvi ML > í!|M#«« Mz . MMl, \' léaj időket ;ó Iliink I f- Iféyeinek w^lgAI, ü«u|itr « Hltperfi tu.
^JT A». 10 Ma IbH-ii tfl .fopjal , Mi a IIuÍhAk LlblJ \' . ;L liln domAnyos »Kyot»ft áll,\'H nliUl 10%*
IvjlotllK iiü í akkor,kl, lunlori mar a l« : UrllHüuHé bus^ton-oV .jHdin | li/ltliif Icl)imJidd«j inji.ík rUw t, Ij téat * kOMIobbi épUisidboii is ur^ug
lukban vai vs ko?<ii hányni* azaz ■ ljo |l| hát Os|)iomí Wöh kggoi,«loilL | [„Etnuk ij/utnn) uTin.|ÍI)|k" I (V|á|toi- kocü»ágáb4l ozon IctfspoiiCí ogyjfflwüiilt iu.
mintegv uy >lt7. hónapra u vet^s lííojeiti) ^i\'t\'o vwl okttiikUlóg.inaf nabiág ín, .L iun| Vni űiaa ld<1k|«l lj !■ | aományoa osinvouiilának laagaibra omolé-
wunitva f Ál m$ felltlp«\'sü nttleii . Ift ffi^Mf1 J3H" MM \' í I (klyUiJa ki)*,) \' \' # \' •""álpogfiJ .jiloál w^obb a baui
1 J . teví . ....... „ .. fm ukvnhb. aok ltom kí né lo M, U : I , M \'1 T Jftrffij vi. i »ntt»4gni»k a (udoibaiiypi kéu4$k% aru.
a vitást tűzvén m% vagy a v L^L: [U r Ju„k ki ti! i\\\\í U 0 í M 1-1 Tffl tJuöntö* annál íbkálb éiarf v éM
tartiuna ajíjtt s n(ln. niiur p6rüs3ög41ej. L. >u ^adMp li«nUood<r b<M*. ait 14 ; \' \' \'iHH\' J ( | M . lik, Imaoiiló lalitfbb jfuíjíul/jzo\'t Mlaério n
lőiivéu ki. 1 ugyan táu az, liogy ai üh»IÖ|í íjnipöl: lait|lktoíiM ii likárbm víi^vím nuKJ; í [•[\'! ariaág »*on ráirMé násyo •tfyUM tlrbeli
niinteg} bevárni Mtszili a rá nízva jó i|á«atjctiuá ja n flJlf a| 4gal| ijhol «kn.a L | .Jlcli lj ^M \' IdMl llt^k. I Ma«Mg, feloíölf nyoivi yhzlnyok által
alkalmat, a ibuznfejot iákkor meiTe]ini, mir f ft \' í JJj/ j .LJ \',1 L N W UMholnap ta|.
i- \\ . Ui k.í.. ii,f^ ,ixiww« PrJÍr * v W »wrt h: ojjvóh I odA k 1 — KirAly 6 m ifedi mUUm* íi ii « n, .WuModft I>Wj»u«iíí agybum holbii a 1>^cnL-
• don az liasbaji yafi^i bár»létfeltyteléluiz a J laiJbtl! f«Üik^uÍ tdíJplUáHn iSlIV k(lH b^rnnM í| kmá A
szülfséges uurültuprvck tan az jKimg j |Vkni| á tű Mítevájoé aMbki - k t qi|i i Aabfttk !U jni)p| to • ti W, a gári N-iSüti képiélt wytijtáni a» orczág jobb alkalmat s cpitagiuiníjt is SíflgSü U mpuk a áógófttbOjlyatt: l|||j|l$|i iaed í ii katonai- liaMcágu i- á k jakiaMMr \'.rj6«xn{A-« éiMk "y\'W\'ti «um rétve\' íijulágának íH)
láthatlak? fiások goiju|Ati imMjok mját I Jwok nagyi ji * oloj mállott Ai Mm-jd adiiL^g Uk juunvédiKg így u*t H, h moUvíbon. tniigmtb tudbmi
IIo^v üszöii ífrilódhcNüók aijraí" 6k- f H\'tHI^űWP^\'\\r\' ffP^Í ,n,"i <|i**sb jruiiult )LiJ nJ^ ii|<jii*rA|r|dür- nyo* pá|y wa lép, L lUxáhos kiírni i ólot-
L. ; ? I| Jn .\' ■\\|Jí1|il, i j"k iráut. jwiold jo j Ilik nagyon azon h«,•• OgOlártii mo n (i)iluyJo(i a ími vOh (iniíoUly- pályán a Us4bao é«,A hazáiald »n«giaria-
vqtleu szükseges az iíSvH II. j 4 n>íy litt lynadikéiíéiUfiUnk, iltótfi- nl r% Uogoá UtLO.n 4>á«iakkorvini-
léte, lm csak az ósnomzes íóves lanftöa kprod^ taj bmájiujliolöiml ir|»| kik mii t Tojüo folt. | ) | I ddu a poiifnyi kik joukadomfát némely
nőm ajviirunk esnij deliogyj ho^yáu jüt- iyóujvA yl»)t íjjiMolc AlotilJl|;8 w.sprioli- W^ibach M r W á Ut|)|ikl)ii|i\'i >1- ^loaéi|/.át [u/iHzókUkrtl kioiJ^jítvo, a ju-
IIak e spórák a Itöveuy bjeLso\' o^g;il>u- ! f01\'11^\': bWnok, milet\'iniut ikr.|urU\'lumui i iám b«» (l( gut ódUi Uty|l njnluke [íUJili ui iiMillutt Jgv«<ír4iiiiu(l b\'ll<s«/u/«li lí$iji
I niaiba hoi^fi\'ilüánek ottlü rá>T ki rWT ff T" t0,n ^ A Fr^fP H Wf\' l»n fthátárMtani.i n lulcítái tólot>
1 ■ ,..f \' ^ lál. , J I aJi,; 4 Ho ö>goMinnittk dbri\'i l ÜWlWgyftlb\'\' t\\i klild^t t ilVröfi tWáökn\'aW ílHílvo na jlr. | Ip «té»ét tény og i» k ódoltom. .
tűinek az edenytaiakon ki a Kühala^a, jt\'naótt aj J óin óí ok fnlfiab| t. í. aí til j iliiálaitg o ^lláróaiéiii ak k|ioiói,yd kfí- 1 , ifo í IkitUaOá toólt uakl Ln tlérm
öijre nézve ifmet csak a rihysimogiiKok ^szvfihs m ga ji | való ki edykajar^iiu^ Usjm NK moghizalitvoUtíV 11/ion , i minél .m-
figyelmét, ijigyunb bátrak felhivjil, kik J, - 1Klasi ku«n| , (oitfi ox)elcaCM K ová!i | Igénotet iovmi hoa| ft{.naaojÍ évnnkínj bi- kább mc|;Vagyokj ftiinik IbiilUngár^l\' é«
hálára köteleznék a nagy gazdakizöüsé- H erf f jMj\'k 1 Jó liijr ba(|«l já r i iviiUi y»\'»i «g|U. ToS f owj| édi Htíja röl gyMlvpi auUl kivétbbé
m ha ezfci és hasonló nrol lcmáklit s«i-1\'\'fwlí \'ry1\'TÍ IrT mtÍ\\ \' flmlp*^ro 11 •^•Ml ^ | »wWw »t» k|p áktuoV annkk valásítáiADan piilion ro«g»i.
\' . e i ii • i jli í- "Mányái i « bv/,dája által Ullogmtt lorát á i vonáia. kii táp, tud uk lMy ó\'/oíi ai\\lil Umk ije-rn.drfc, lépéirdí lénéire telr
vesek lennének megáldani L J ^ J,,,LjíuM), J uwl\\ toJnoíia. JUü ní ki|3SLuál i, .i m i«. ludoii.L
szí ltunk • érd fikébeil, közrte l)< icsajwlíl. diijAt k);o|p|i.ÖzjUü|tüttö| aj Mj^oy nirá; | ^ojul k( Ai aobtáMt \' y \' \\ | btn, az cjr lügimk J Budnpeitlutlu errol«g-
Kálóz, \'Fehérmegye, jul. 2® is?8. | áiogotl i u kódiin III igyc t| | \'4 \'H; mén); liU«V\'« pÍ|lro;nnz\'u( B«« bivRtottub»[városiban • igj llgalkft|nia*b
■ .•\' ■\'!( ; JtS- ll. íllorojic- i kpji|ui|vnlnpüt jóit artijauu c IdtU iluubgl o [u r fjÜ-án viuhí tliárlnií yúru ^ouljáft: iá a ezó lűbog oftltolii i énnek
•1 x :;L \' jloluajMonní J skt. * \'] | [ h j •unk og)• l«jödv<!.»- f u luil»yét Mu«<|bit(«r tatóidtáea|Uomoly em i&rozáloiil BzámiUik
i • Vnuiifk luonbun l.önuyU jv(Jri| ogyöf lioijmiiia kuUMMionv Kivámli k ac it\'nf pár- Óbb^n m |cjri»»g, I0ivényho*4«ál«k,\' a bú-
i Nyári diniéi redősei faluu. \'H\'LT^\'áu 1\' lp tp iVvlnH A ■bofaoiágit. iy»» pAi.jiiyi íiííiWln ínoiiujt L nlmdo--
(í|oíj]iaiíw.) írt® 11 InP "fíut.9 (Ipbo t paitkij | ÖomipnW iciti I<1 Au\'ittiági i; \\A pányuii 1 Iftalábiil (i*-kOsinflvélpdéii imle-
Y í<? í| j ^ nedv JMdg.if -< mind] Ar^ a párton, lut-li Imlájtnii\'l r.-di ifílrd<j mn ógw|j atnuiélyMuoiia kuk ^mloMáaálól áthatott vóliáfa; h|Í(HÍ-
AUu JJAö. , )<|liaa mk akjálgy Mj\'ifo4iyalaliofflj\' augliaztii [ l|14Ji aJ ö í )•« !||to alj■ jok magám Poa«oi v vám-iára él i«/.
Piozi i cgodalojnbó!sokozjll Áfr p1 WJ t WJfifir BfflH1 «rl ^ IWH11 ^W1] íeJí ^StJ.^^Í \'kr°\' , \'
• gik által n Umtott — eít u. ha Jlkőp, ! J£t V0 K H^tlM^M íl^ í ffii1 ?"1,1, WpJtt°T MH\'ft1***\'1\' ?Vt ^fükbof oaJi
selt bajból níf ki az oly ön illet oU l \'f riJM W> f Wffl^\'Kffl ! ru M^ \'"1 Iff "ii.dea a^zküzükkel iUgkünnyi-1
I láífáidaloml — ! 5\' Ov^loauttgat pivón ; l áharúAb tó* töÜM. Lndrb V. j| \\j|lbt\'t ttitu i h. lui|olo^ F ankl íendik.
T Az „egyezeri eínbür" fé lében I tU JS^ij-, i^It ^ HlffilJÍHi ? l\'.i- ^^f.Wtif vEgy ozgyobt..erQ tanintéJetf.léilülá-
: kit látott, ul/>í)B lefedett .előle !heted- T. . H íu íj ÖFtT/ !!*! W H\'1^^ M W\'kT r,ftk\'H»Wobb W **
felet ÖmoidVánl-4 „valan fi volt | nijert !\'W ef PWjf. ft\' W f ,ArMV f 18 \'4l ^ ^WtH f r,T \' áll Ü arkahn.. helyi.égek li^rdé\'M. l\'o
I záraött a bdkor" H — ! | l]Rl« ic ín\'f |érzo d Iá5t olol ép«c tudhivaU kitj PgJpii\'U óithdtfi nje|< o-dt- ».»ony aaufiban, egy egyoluif eÉielyOzéHáro.
i V Ii * lui 1 jL 1. L. 1 i L« 15 18 fr H\'?»M"flMlkü hzüH beii Az álip\'l Ikíad i I jclonl mog. álkalinaa Ivagy á idoiOithatd Mletjknek
i L tédaek, ... ót a tezfeánj fi^fflf arfja M Egío. hLU Q^liikU oc^ol j J- LIC. hijáUl S tak egyfJl 3í ott már
ft^t1 I í W 1,1 r ^ V Wi rt-i ÍJ I- II I I LlJ enáJló oíu. bölLzeíi kJr, laberfnde.
1 it 1 IwH\' ^ ^^iJ^ i 3Ln veiés fm\\ Tn HIMm \' L ^ N •ayUoyk.i zett J2»* kórbkTéi bá^uLa,
| gdk mnoa b.náln4 .uaguk Mig nio k gU .égoMM eg f ei ny.Li" 1 [alatTIM.I C SS iKárnlV liK L« dléíeit képTznéb a.lelállLdóLje.
gft ; jwu nff t im 01 w r Hf w jodllmeanimnkát l u nuiiki 4 LiLkaaW fgyete.njk, inálesr oly ébttl,tek il van
. Bzermt a torina terdi a érg( 1/ »e" n. g-1 fetünknekj -i ^é.tÉiUALy té^rü ha.} h II foMotl*. Q gyaljJ aiUát fa maJJok izUklége. holyiUgekül ..á.n.
forduva > f^ ieas ípcy „ma^t lopj^, ki ,M|Srzi a lia|H Aiaj 4.frt\' É Klyel c 2f e«v^et\'tí 1 ,|0mp Jáeli veflidkyolHak.
mar nemi Qetegaeg -p mint. lanai ledig Írja perzBenWnk \'.m(n|hi IWidndd lilékére HioMájíztuUM. iipauk eglik lagf. KVlŰéremlazért MéltMeotat, l.ogy t
gá vagy Wqn már a benő Mbadái Hrágátl fojRívid:HríSnii.lrf rí kiiielebbi ^ábaQ livíbien viuZatírüA yároi éfTidék lejtekintélyeiebi 4, légbe-
nak vagy^lepaiaub >a ueüv Heringoei na,- ^urta (i6 iol,., , t , , ■ • e j • éal hiányt ;j>>Ú6 jnonkáuak-ikniei lulyátomJib ogy^uMégeit Artejkcalitre gylljt-
naic jele. — | |, l , A tát aj éMmil Krjí|t)UüMbék haiai töltére, "Któré; íh Ili nljiik oivaLóink tflgyo • |ra inaga küré : egy Poaionyl azl kir.]váro-
j lr I,,Vannak minmadótzékenf hulláaios fce-1 JU^aasoálliat bbakl i . kp íitt kedélj ;of« mjU. I j i ! I,M kában Tokoxato^iTlótoiiteiidö n|agyar tu(l.
déhek, melyek öröiire, búral egyarátit l\'«- |prok. Ezt Ínéi fortin de Mii M\'jfoifi\' í -i. Tréfnrt Miliőit {aHák éil kiizoU- ! Lgyoiem fizniójét elvűik niegJenditenj- a
- Jettébb fogékonyak. |Ma józan pirogkj- dia-1 |Umo.r> 4j |idtWpáfe. Ede 4 a Uájaati |e jyütW. táltíii m. kMinbií lef f. k<{ .tuiguUiu lib Lnak elhelyezés, én az\'e fagMI igéuybo
pongó kedvüelf.; holnap már alborufclig- Ktnek;-r-l,öi^olt Dimiilf. k< I l4.j HM eli f/i a [;>i>/ln|ny Tárm- giyo fiJif vehető helyiaégek tárgyában velük. aszmét
ge^egek. AW bálban mulatnak, hol na u tőbe- daüiiia ad|i jók|ftd|vet. 11 g -az! ggA|dík ni H.\' pái jAlftW u|kéMlJ|-í .\'n IU )it. j |ijt&|: jaeréloi, h nézetűiket velpii, ilkallcalmas
Jtiyik magukat. Egy kit m<-gii^tó|léa |akat ii kUozzák — | k^ i|iezotjllet I » Mó tólUi ürtíltöitói ufl !\' I Man. küaleni aZivetkedjéU.
kibillenti síjdrából őket,\' mint a gifegi cló. jbhangi Ijál — liüeit dfett JI bú lí» t-; f \' I Uazá|k j közli irfaoddiil magasiilr ér- I (||ktfl értMtMl.) A u%y- tanizsai izr.
11 . kerekét egy I ki* -véletlent!! bdu pijttyjmt |idámBÍg | j \' ! dekei • oz|k cMié. i (|tL\'ilrjj ii án vaot tö- nép- kareakeddlmi i^koUUbaui a boitútá-
» | 1 j |j ® agy istenáldiaa Ik kth |tü vjdíin k i\\ rokvéseinkI ltbUtj ;;dljp 1 ooggyozo léeqm sok á 1878,(Ndiki (tanévre t.[ívi leptaaiber
E hullái nőé melaucholikuL kedélrarész dély ! - 1 ijagy buli .itúán.l v m «•/, dk g i| azaiiut, \' bg \' iiipci lAitoiaqb; amtál, mely lió 1-én veaavk koLdedUket éi )-áu Ifejea-
bCn magyar faji jellógUnk fi.í Hamal^ blúz- egéazaigreiiiT 4- Axórjj t irto bjk oní-ii k ut J arrk irányú . |u>M n |efflfllBpbbb| oktatán lobiak bn, ép ezoli\' napokban a fölvételi
Üulunic őrön re éa vermen roinónye\'lpf do pri b<uóook*4 éa ucljfa. Mi:11 mii d bu|le (ilugMiifl affinAgwb uiit|voualt >u jflvftó viangák (•• megtartatnik. : «
hamar is \'lelohadunk. Mintegy közi p tok jnár a licii tio dobja " j érj^ el,: n i iülW tkiduináiiyok iák e Magy-K anizJa, 187H. aig. Iió 2l|én. »\'
vagyunk "a thuiezia éa angohlvéralk: közt.! (\'"lyett a 5 e^éijy ctnji|1|uu^ii|iin rtipy\'lej- azá^dliitn; ily; óiiki i JialadáaAval a WiílRlld | ij | 1 AÍ igtxpiifoUi. >
Mem lánaohnk oly hamar niiui a tiánk,— ielabb egi airabnai voipli^rlU mi, i ikáVb lugkitttmtbll Ogyetk. iUu álL tolndj kÜlUirji ! ! \' I I . „„ , .
.1 , ^ • ! iiiiiil Hl\' 11 I TTO n"| t ! t >a«yarortstáBél aNag^ilaa33-ik
|| ■ I . I fe t----." 1 p If^rr^: n \' " M " \' \'\' l\'j IfffN • ! ■ Málnának tartalmi ] ,
iát előre tolva a pályán; gugtolva kiüruLli wedményt ktja |iag;^öi|ój\'ze||l tnOüd .Ilin! j luUbliió^p ,, jiggjj: tUrilj t| L 1 g|ly|( Jete- Szöveg: „Mlkon tollba mondja aa „El-
á jgolyót kei éből, lej is ütötteV jobioldalÚ l\'jiyit buon^mi Is diliink. 4j|! Nénjei; koi |e rítékte ai « sqj. Mi digí dayeaek.o megy a veazett paradicaoiau-otu. — A luagáAybau,
dámát a a ssereneaés dobó jinelégü í ím-\' \'ioro i rón \'rtiegjjra telibe. Saeijénősétí m léglöbljaijii n|W (eei-jnicsilvjell 1 {[ ICölt. fJ^ugi Jái.ijO — A nu^Ja uoiuonl-
soiylyal, mújlatt arcza tőkéletea \'kántólló tó, piiid(c jlobbiét «kni dobiiL Uiiut a uon^; jj, „ y01} elél^laa- lUJlitfo vol- baazélt. Iftya. i (Kiafaludt JMala.) Fvóge.
ivlltozik, mepordul, uémán akarván tudtul nyit tui. !JÖfl|ön(iaei] aa áló^liiljdőkbo j eg i| ^ j|öt fkíla kiliíoHt ktívotko- b-A* ®\'fArt gyM«áhy. Viffl olbeMl^B.
, | adjni, hogy iiat bizoiU nemd|obta yJluJ le e veasiette\'ifebitái|fát|Jfiont nrir nfla »ik fta .< et i iLoklítlj mólk líoíyinilkazon l^ögré Alajos.) Vp. folyt, j- Ap -ónáB-kj-
\' sebki. Máaic két débáaa aa^renchét\'LeibL. ée n enek fogadni! rá; logy flárinat dö i. gnicióaui I djOpfí^UU\' M|>ilut]ró(rtnóly Ip"^így egydtomi kirájyl^iiy. Tőrlé-
A másik dáma és a pkraakt rendölejleA P®di 5 »« voltlidő, ia c ly af 4 ,,íjadig r\'éj igj link JU ja \'ddaftUÍiI, Jazütáu a ^\'\'"^jl^\'y- lrUj fflbeik György,)
■iitil állanak. A Mtuatió egy kiíső pnfoa, fecn, mikoi hárum c obfis aía^t |löi bi itoaan goíyóiüil 11 sm klitiiw futái, Bzaiadáaa, bá- ">lyu. — Egy tolös egeb emberről, még gyáktojottabb dobók kebilébeni^Uonr fjtettil. || • j [ j ; I . «t „ei), pei e! IfljEa, ligőlk(|liIn|.Íé to-^"dor.1 A [párisi
ffqdikételjJ láinad pároBulva tason neih 1 jh- í e j ij> c^ajkj gy jlf if iden tó > ssik em ek dJ| oVnUk djoblij&t. $ÜÍétTtoketu kiillitia. — Az ebiberiség haladba. |m. t)
dokolatian iéleleininel. hogy b kél bdbánál jdatt, í >rg vlizoolkfy jg |áhaá[ alatt atakállái al két uíímaa mludig n gt>lió íne- Vége Dinuye-gzüral. --- KüUmtéliék. —
neui lehetétLen a csöndea „eMrzéa.tt «ÜnL üociáa^on jn|e|cla»$icaü Berzae jjfin cl, n8tét kt vej ilTl s\'IhatáB pUombóláií ina- Bettfaajtvény. — pakkfeladtány.Saerk.
. \'Óriási terinet ragadja kejsébe a Ibgna- Wj « belttttt Wkj tWijánal: esjf \\yéí 0.g (|J é]> cfo | » Üíö,í0i®15\' , Ji \'ví L tl
gyobb golvót. Üt léÜéatiyire távozik k pá- pár Isofát iátorkddom idéini. Három lökőbf pAnra n iaio, mini u t(obkrvijiiift.^, ki ugy Ka|zok : „Milton tollba mondja as „Ll-
lya izéiétől) mert neki rövid az, a nmmáa- lel még is iikertílt pgF Miu ügyetlen vádija iáuaik 1 aijD&jitWbqn, ítéBaségben nyer. veaaett paradiciojo\'-ot-., — DifauvaaBÜret
uak eléghbMzu — a pálya. ÍUIdalvádt áll, errdl Wom babft Mtíe teriífcMi, a inflly ^ yU J] ilaki^há raJpofírdlugv-o fogytán ~ óriáB-kigyéL — A párisi kiáilitáaból:
fejedelmi tekintete azt látazik jóaolnijhogy bánjiuíbal ára az előbbi páitlegeiaó dotífj- vftll- mAl tljrélmid PkoáfoaT olvMÓm,- pedig A kényeliuaa látofeató. A tínu^i pavillou.
első dobásáfa párásat és dánja elterülhek a ]■• aki oly kitünŐeii tud aongoijásni, (} nom midegyt miig nem egyről, |ianem Itettőről _____
többi holtak közé, a j,dii uinoiuui genttum". JitktHt ing)riéggál!\' teküit| báááUs re |ox óf azó lük, ind t pam volnale Hallpllau bű 1 meg- /__I j_
kik az atjiletikai tennetü dobó wAiTaJi gfJWve 5fM<loWtbaní bbkaáí Pg mtátj feléd ke, ni\'arról, kfnek! a] rízvéaye .-teke- ! ríSTmwrycl SftSidO
kdnnyedségét ellesn nzeretné|k, viBsíáttijtott mkezk iiá csfk.a fW. Nem^ fkodul pAiy^ - dl |fQMk niár ófctót küizöni a A Flí ^ .7 5 1 1
. lélegzettel rtéaik, mit művel a ,,uag4iues- bellii; ® akorolia Udhitáoi^ i, hol a 16 dokt< rti Itií föijjlki sIpkkjáMI aká mész- IHVaWlOH OrfpUOJO, fj
[ teK most poziturália üeíyeii magá#gjyes p»cí laldUísi bácü mMal(fc, Jtínek igv«f nirői is ntUiliáerUeUzl Nyújtsa ki 111 isten .......\'■! t \'• \' ;
kézmozdulattal löki el magától á golfÍH, az- |e» eg rszi r Jettení egjf Kis udláilati 4 élef életét h siiura.\'e tíe légybu faattbége dok- j
régig fut a deszkán egyeneaeu a közepén, fe^nei u ikj>r -a fegy vemeki indól ázban torta eaUén aa ulolsddtbáfig. Ilút a ió- Tervezet,
se jobbra se balra; ha a középső álL azt gy zerd Mi napoaetíiJaarre éraktUk szt|[ IfilW bi aliiMllmot isdabkdMedkekni, ki-; I |jH \' í 4 j
1 bizffóyUan élveaaí, de a paraszt ésjjttáaia fágít neki fiogy pipáid gyttátámk,\' lizutátt áiak gyt nyjö^ü jotofmaIdobásk tán,slkiigan A aklamegyéi gMdasági ogyeaalet Al-
pip mozdttlf, a mátik két dobAaK olv \' 0 iíüit e beazélgettünk, innjdutmi e|y \'Ota Ii g\'okimor eldobja aa[öM. bár dobA^a már Ui 1818 ik évi oktobet S-ik és 7-ik nap-
de M ojy gyümölcatelán voí® ia iomuI ; a iga vonat Oiteg|ód ífclé vili beo- m»gába 1 bofdja aUori \'VeJziaolínetn, hogy jain CaAktornyAu megtartandó!
firatUek e kettőn mind, az rf nyuláal W-1 1U11 tol, f- 1»] Uobibaéti -idei Sa le let íá- h * jobbról egkaien balra inéul Is rom- pl AmMm, iJo/d ct bortiálfaikii]4 \'
fii |M ember, a ki náthát jött flf » \' WíiáA ríful^ k IttuŐ (obááa 1 íom at< illjÍU níég tssak arra t k ffvűmöi^ ki4miI kitariasatetik
éstiPTiü aelr 9vi,t iraMl E1 .teÍrMug, iikW kifelíW ®
hwa, de á kinfk dobáaa tel|esen elUto aa jáljAn, a randeaoii a |»abAk kjöattl s W-1 mn*tetUk ló T^dig,\'Hiatkjáit\'monftja no- iriMVuUloáro t
I W^J^iLft* /^!fí.oÍklJkaaik abbál .aal F kf hi?5rííkMHLl ff^íTÍ! * íümöki;kiáUltáMal tfsaaakOttstik
n leltar^ja, azMtán lélbirban vézi .uegmt ia- * * kWMkaa k, abbó ityrti g0Vn»k azabadl Dk ugfy 4 W lil tudod, M eirétt^uetvabali írvümötcsfa tenvéaitóa
H" íif. na^róvel n,y te., oda a daa., "^ft-J- Mffló! ^ í 1 i" í "EHffiwF^^^^^ k^ZT^^l
; Mra, hogy ^ gul»éf fli ölve, hogy "^K1**" Ka&ii\'LR lÍ I rf-? "T"^ W í l igy u^mi köaséti va^ .na-
i badalt az őt szorító maroktól, sititva repül , iá,!itt á « kotUan, az ag#u lábM M rava Utsu v l«i • ! ! JáinfkiaUolAk tnU\'.H.mn.d íJT tLmJr ni.
r^ ^ít ■ radr :ii;;■ * 11 hl h kttpí:
r^™ «TtouJ? tL [Ti \'íl , 1 HH ; ! nlk . ilp l«ttUn»OL .h-lr

OOOOOOOOOOPOOOOOOpOOOOO )
jfetMI tat AM »n**»!ut.k. A oifmfr ttluUtéfrak L másod |raldU dijáéi ok- gy«Uta «l*ti nJflk Id J |vidklii)l 1 JfLöttilbá-] . cetül JtMiLk,; At uj fogaikeilkU 1
** aaém 4a fcsr scoriaU pontos jegy-; | luvaleWköl <Hákéo|i«ta*k. I , njok Ugjai^ í ilk érd lék > nnmloW gyáiáiél Aaradban
wkki. kimatataiidék. I A! m4I4 jütaláiaatlanál figydojubn vA- líi I 1. A ntmói vidéki. •I.Hiipmiy Jéasafj próbáM m4r tá*ksikor at A\'ftrau 6a Sbhtt
11. A «Ma#flo W bor kiillitáa kitartod: totik: jran « torját va\'fa itilnli, «••> >lyU » ki- aUiBklate aljatt 2 ár^k ÍW|»M uanwéHh MaOUt pályavoialomkielMtpíai 1 1
a Mu.akow és Mura Ualparti bagyak tér- állitottjatfld UilUltvt k V n kiállítanak sa- Jáhcfs, Kocioíll WAtVás WrftMul. ójssof, m® gallt k. Hogy Mnfl baftijriékal t\'og-4kTrt.i
* u ttltietményií «| V mákty l luivnli hítőlfi. 2. Sit.Má to lira fl í sola $5»aW^bifto- a be^yi óh másod rcudü pfc yák foilodéáéra,
k iám tatra bocséj tátik minden aaAltó- jét V fclajk Jiiijlr -vogyjifcif? fc hefynsk Ibtc alatt i .Mi isz SáAdo ] NAjlfeiJ förciioíL ft pvtfre » oiivRUai bi/m*ly réaséu »r <5 a
tk a* jilohl .ártó tn*k toU ktfsép 6* alsó aljáin. ( doroká.{ Vagy Mhw UsMta lokn/ik V \' 8. VialSal .0 rüijuln : Ho|dái(%ürí;y mnell^Uaok aíktíu.axliatól. bélkttl, 1 ögy !
ra«i*<uak tonuéaébol. A aa6l6 fürt legalább 1 Mindea MgI V salM Mafft iMnwaan fel- oliiüMéje HÍntt, mgSatis Jólsrf, p\'i. Gréaa u vonalok tinxíübUitá-«4bnirj oly Laivarö n iog-"
Wrtuu pár levelel tartaltttaaé .venyigével, jagyaeiUlő, vid^Viíkiiit diyJiúó k(ltUn), üs<Sa JA inja, gaiiágyj (;} fúlni, ! ]\' ] TI j \' álláéók *aUkaéoai|ek leiméinek, aaeiubéti nö
4a viréfcaerépb+n AUitandé ki. — -: aaaribtji— Kani f kOrtl! j<y< k, valamint aj 4. Lmidvi v dék^ro Kína Dója olníik- M ujígép áiuTá^os alkaltiiaaiaa Seltái faak
KiáMithaCí. továbbá a ieutobb érintett\' gyttihö esro néavO a a át tor tiuléa úgy a fa Idte ála\'tt : }t. >itii Iíiiü An IiUS/.Ui|(Íh;s Klek, még ka idő kirakee lolietl
nraég«kben termett inindaunératl bor ia tonyi&a: téai d!i|a|nt il Ololej a íákiiHk, éa DorvkricAi K4ll iui , Tomi*a üy(Jrg)l.,
bi lacikokban, lia lebetaégta ugyauaaou faj. cnenjet iknok tulajdon enyé^/téké, * állapota \' ft. Leüti Id ikre: 1 iurváUi Laaal«J el- ; I I \' 1 * N^
In r több évrknfl, aatireteléai idtTiiok a a bor hiteles ít* igakoltUidó. - J f J \' \'^Hclejto alatt :! őt Vidos l^MyjlóJ [Colomén j , ji ;1 ( . í . 1 ]| í ..\'-!■
# Ijgoa folyó ArAuak ai«»Kj«gyaéae mellett. A kiájliláanál bel éptl di| íJtfin iaoS^ttik. Irtjre.1 Zakó I)á ii< I. . 4 | . N
A fentebb ueveaett hegységek termé- j f: a i4ltklái|io- tudni vkl&jci: !r>| n. D.»bri bicékre: t .! MÁlíté íerenca | ^ M®
»> « kit ül e megyebeli minden szőlló bir-^ J j| kiállifáa\'i\'gy jrfxboáti tonieaŐ bi- «l«ömete aljait Hais/rtl \\ tvífJ II j AB_A.
t< vos is réaat velwt saját aadlldj, éa borter- sottuiáiy, a ui.nek fnllgyklete üáttTa vidék í i7- Leteny ei ^ridékro Fiilly iflejnát ol- ^Ta^HBmhil
* + . i beli almot\'nláutok aliul eiskíiültetik. ndklfjto alatt: iubb BLárt y,ÍTHinM;F«r«uc.
M: . \\» f}ji ■ . H : • /íkiállittaliolíe Csáku nij-áiiyjí „Iftaty- , P-. ^ \'4 ^iHPPWS
ií, ..lllt t)Uu ^..déXterúKLu kiálli&uXf- MArkleltúíkeU ala Uj íhH ItvULJ Nagy ™ w W J
14 ti tány réeaeeittetik jutalomban, pe- •irrvaL u to | •írvnék mi iMsUTvai t bi Károly, Ha^ret y KáJ. j I I Jjj i,\' j . . |f
4 r: plnabefi ^Jijban, vagy %»óro okV 1 ^yeű.blK. l^ijjUil Jc- . c,n "f \'4" V/a Olltí mDhaffOhrl
n ibeu mi ii? ojtsiiiert e,idein ltíkoauta ..é- |,.ón JálutAui 6 óráig u ítjer^vi %> W\'»yon Ma ,d^s],u,, . e {y «\']WaM V doUll lUBllBM 6llll.
,ri t oailaUk ki| mMÖM fá|dai,dk. - KóUbb il/eJr- ^fc^H \\ WW il 1 \\e 5 .
rénaboli fi ak kővetkezők : . ? if/.^.wl.\'; r.\'../lrnL- Iii>.ri>í<Alr1>n . J<i»v> i.iU u Míatmufára iát kk kiktréiuvsl fl aaolga-
; I JpáMé -EW rJa dij 8db.; a^MpspSriOTtelt: M^JfflSi íiffH ! Sli \'H\'l\'f8
I I wko, I. logfAbb álma, - i».S drb. tO \' A k.u liká« Aa el,.ök jíltal, r^U^jopályp- janAffi üny^Hl l..ík >|JU T i. új t)-á.. | indul KiniMáril
I jfcod íondü b<jij«k:ŰIiro.Í dij egy , 4™k<"> V1TX\'TI* ÍR tí;4 T\\"\' ].| .IkvUv A1 ■>«. k. V«H ! how • .
fiU ; J iiftiplnJTÍ t .IvlVií^, I
elélt 2 frtosaall aaou népUuitónJk, ki Kajátf <-«»» futáulleai^d. ; I \'•\'\' :■ v \' i .pfT 2U2 : i .-.I. . . . »,U 2. ( déta.
bÁIígulinn utálna legaaeub gyüAiölca fais- A "kiállított tárgyak !a kiállitás bele- j II\' | iü-f. : 204. jj | ![ "... j l 31 aatr. I
ki Iá vaj bir, vaty olyant keael. \' :j jcatévdl iíUrjorOs tetnok, ú aa öi\'óföic bojö- 1H 11 j \'.J );\' J : \' ; HP
j l]ovábbá ogy jutaloiÁ 3 db. egy frtoa-j voudőjpéii/. a ki/ llltnei kqltaógek pótlására | ÍQÚtV •\'] • \' | j 315 sitloiha "\' \' \' • * S délgl •
. sal aa első dijnt ordeiueait|Btt\' után köve.tf íordittjuik 4 J ■ K j j T| J jj. ,1 . jjj\'. * J r fl]! • j il : Aö T-\'LUtb,-\';«• 1 rili^rbofou k«-r«iJtftl
klljd neptanitóJak. —u. J ií •\' 4 í\'^y^Ub tn,«-k mindeii ta^ja, iiiinduu • — K-jji ifi/ í/n.íj/o* svi irtoa o ü Itógaa- . (•sm|-< U«-.j-1m j M • • t "v *w
. [íj !N(agánoa^ fatony<Wt<nBuflk, bárom oleíí tt^ybnjör |l»siu* ceít^ Mkivoa réaavétrO fol-1 ko\'rakU iiiu^dcjny a «» ktöíki állittiieon ! Irí íil J l "
rmidii dij .\'5-4—3í db. czÜHt y^v frtoseal éaI. kéretii küliíliíiiflj i « m^yteboli nagyon tisa- ungy Miértóklnju tnigá-n vo íjit n s/jaki^rtí\'i 11 | l Érkezik K.inilSítra
lJfl)iMiiiá8odreiíd(l dij J-J db oaüet egy telt lolkéaz ilrn^,, bogy « t^ítóáa aikérénok figyelmét.\' Kz )lykóp Iván bb oiídekvo,; 1 T 1
tnjfntoaaal. — . | clőmoaditáHáca b uditúlag hatni aaiveaked* liogj nemcaak loj;a»ruu-\'| Kly iu ji mim kii-\' ! I ( ( I | liounétt
J III. Srildért: Ela«T réldü két dh. 20\\ jenek. I— ?jj| v ^»3«igea bíuvúL\'A iv^on is,, a oa^ 10 i Urr; J \' L\'^l II.., . , . .,1 .Jj
íf Llzoa, egy „kod roudü |í db 10 frankos, ? i kllgulialosátLra ,«ikore. Ke- M^T mF %F°H^H Mi *<*» ff U , t t\\W%
I.I^.n íiannadUtdü egy egy db.; 10 ft-an- reaxt iT vitelófe 4 küvötkeif t. ca. urak ké 4 9 Pj? .TOr. •ffH^K1 P® * 11 t I 4 ii
líjtí aranynyal | [ • ri!t|,€ ü . ij\'l TJ •* aaer l elmeit 1 ósifl Oh alta ti vcacmV n I \'Mi I , l , 1 | J b dfla.-
W Ereken kfyül. a saofgalmat i tanüeilój; a fi." . jj. ^ . -11,-. 1 ; H«mi nyíifc4^ l«l 1»c yt^lkoti Uatá- jJJ, 1, ^ !\'• \' l ,1,,. |m L i,a,JiíL?5? \'
Jlnelők aaámára. Né^y dij\\l - 1 aaüat kJ J ifc Jitól rBTIf5 kiviil H 14™ \' T f ^ W \\ M» ÍTe^
fL Tiacukót dij egy db. eattat egy íV 1 31S \\M 0W.P « to ond^rudíal iilUlttfUall Ka temf J, s \\LU<. \\ 1 \' \\ V " Hí
#«eal. - \' ^ I Aflsr^^r I W1 4 \'n^lliHJ lapuin. 4 - /üt^ i: []..-1 r.UlJ J«.ruV. i
¥ IV. Borért: Egy ela^ re„dü dij 2 dbll \'j J^T^f/^^M Ír< l J » •^Wjfft A fo, Jók lU^atéeé- uJ ..{K. J .. \\ | / V
#fraukoa arnnynyaí fehér borra, egy J I S y i^l ninieri Uly elcf, b< rá| ;áa a JgiUdbal 4Í ?T®B®t ííliR \'* a l 4 £v
IdQ dij 2 db. 20 frankok, áranynjií. ve J I moaiiJJouoy Oiwatav. ; I . .f Ly tllkflcHn iuIoh , 1, iaj jlU\'k Lütul lehet, ^ ff " 1 T
mi borra. Két\'másod rftiiíü dij 1—1 drbJ \' A biráló biüottmunyliir/.:. Gluvina La- I lenn^ van tévi. .^y Ima «ií» n oz|l »ni\', mely j —-J............i | I .
irírankoa aianynyal fehér borra, két níiíJ jos nljiükletc a|ljitl : Arvkt IJhIvAíi, ! lúkey » fogaikereMi | ál; ánl jés ím é\'gtófc ^inckou I
I li íyndíi dij 1 — 1 db. 10 lrankoa arnnjyw I^hiIŐ, Szilit.cu|j Farkaajllömitli Mór, kír, | fut^ c^y wjlr^;tti ferbt v ipuly i.vo laíonl vau I i;Vlh" szt\'ijuc^/.lo .
jaj veres .borra. lkain inán, Sé!l«y \'Lánzij), |lj)k íákács János, ;j alknlmn\'/a^bai : uotl m U >. unjban « f«» I
A pénzbefi Jutni marásoknál a fó *tcj T<\'i*a úJioiJcy- ló|jeí, Chohk iftk l»aMlóJ Zi^g eníl-or»\'»k a Jii jti kerpkls I insie tan kan i ^ |k p L- A W M M Q o intet a« Ivend hogy leginkább a népndk ler. ]irtjuk, psal|ú Imre, lWgdán ywrlv,;Ta-! wol :i, inig a \' t j s^rkr acliU 1 teiHlcnrík-l y , • I-bitókua\'k h >aron Vincvell^reknek saolgál nliói ÍZ iginondj Ilt?gedimj Ju^sfíj Mnjnár •j\'.a\' Imjtóker.^ .el ihI.iiI teljéséin fÜj;| I___íal. j. i lj ______j 1
!nak üar.tönaÓHai/ leik ügyaniizjon tcl«pbííi Elei, QCo)iyá;y Síibály, líoi vátji Liwz^ó, Kiaá. I j II I \' -- > I
&b iivp.il által dieaérotes xaoréaloiniuaj ét Uéta. 1 \' Wj t%tü.Ít H StXl txxkKtttt^M^K tt^é\'Mlf
Ijeredinényiiyel műkodfek. - tíg)él.bki A "jközj outi rciijt|zp |»i/.offműuv lülii ! iM p^ \'
|p00000000ö0t>ou0c000ó0000000000o 1® ]áLy r f 5, Íl & „
A*.....|]|i| íré •1.11.4!
köznevelési éjyesii ef111 , :; b^iM WÍ1I
|:. budapesti nyilvános ! h ! • I \'Silk l A ^rijlyibtc«it WXfwL llpt^ lifaamat, mehr uj mtfilor $*crint van ^pitTc
I f»sr».»»si,.ms.-, förcalUkolája.. <. mUM«í.
[ a jöi\'0\\ tiiui\'c nMptemlmrhó 7-én v*t:í ktzdctrt, mc}jjre la lóéiraiutok nu(p\\*:tkx hó q hlillírt túlaj Ionoshoz for llilliístiak
\' 27\'élól sceuúmbet 6*iti di\'Wóti h 4 :/utarii drámán tbrtcrín ik.il ü \' 11 I I 11 -. — • i
l \' r TfT.|i - i, \\ l • ®l> ! -ji ÍÍIIIIWm T AwAM
I Ez ir.tézet czélja az, hogy a, jómódú Icsaládol cvermpkein náavo j lejie- Q fi! M-3 I í I I 1 ti W 1 * 7 I*
..tövé váljék a házi nevelést egyesíteni a uyilfákios oKtatAasal laz jfjisátíot íilnpos I sMIA JflllAJl ■ \\
\' képzés által keresztülvezetni a kOzéptaifodáK nyolez outályáni (a clkiisiiipi\'ötó- I • i. 1 i; I I | ]# I\' I • I
! \'iaz■ itudu,"a"yo; te|m íju|: uj ickkki
Az iutézet ujóouan szerrozett tanáril kara oraz^jgosail isim rt jelos tini- (J ~~ j
íöftídkból áll, .kiknek, ucvei megÍ0löük n nevpljéii irányt, s biztosiékot jivujta- n I Idényl 7.ÍW0k. r. *tfl\'i• tlp."^.!■" [r o ^Lp r-hi aaaa raíJ a ^jg
nak az iutdsetb^ií uralkodó sznííomről. Tanfiiwi. igazcatlAi: díj. Károl^ Gpj\'gy; |r«i| U|ijlL(J^yt4i - j ■m^Tufilffirfo^ffiXX
Hugó; tanárok: Uantjiyovszky Iguácz, dr. Öl si\'ven :K.óim, dr. Uorztíii-Avjciiíla- j€|{ ■ Ü-Í.^SIp\'rjljii.t ^fe^taB jgB^wTfiCfaCB
no Gábor iurrach iózstsf, KOpesdy Sándor^ Jüisz Névy László Ko- ö | il e!»h.» oi n.nj. i \\■»•■■ ■ oí,ifü, jy!iA tfV ^-.ilESc
vák Lajos, tízavkayÍajuS dr. Szinnye JúiseFletb. ; Q || 11,\\^ uí • ÍV^nvAíu. rW^i? f^
Taneazkozeinkhez. tartoznak, a gazdíjgou lier.enjibzett• toru óatettujloíiiá- Q\' \' w h j1" \'t \'J \' ^ jj 11 "I1 I #
nyi és terniéízetrajzi gyűjtemények, valauuiitU klváíb tftgyelemiudl öpBzöftlllfiótt jf Jj.bf VhÍtÍm r«|,V,S»i»v^y \' • J, \'üi Li ■ r 11
könyvtár, mely uiagábaft foglalja az ifjak azellbinl oipjétj|meg: ueoi haladó Hmöj a .!3i ^^ \' -ni :<í i1 yUttik^iííi- ffánAli
d-Mi jeleiekb (ermékít . nTJti é. Jl^irodlm^lf. \' \' ] . O ft. ! í IÍ8PPIÖ"2CDCM Súlyt fektetünk arra, hogy, az iotózot ntfvd^t
lékelt: a néinet|franctiii, an- Q | •\'jf tV^tUr-l I^ctE, \' II- \' p ! T ® ■
golf éq ojariz DfelVekben ia alapos oktatást i )lerheisfiiie||c^ • e nye vnek bárine- QÍ | ÍWpj&iLt\' imiUti i.ri !•-. íISéí I v ji\\ I i .
Fy ikét elaajátitliaasák. [ Í . fl |rh»L,4kfíí tó ff t 4\'« S l ? II (18 / H P
A tornászat, tánca, zene, vtrái, úszás »s lovfiglü külön ibsstbrek által g | íjnw, ^ Vn Z ^ uh\'^ri, Ía^. ^ \\ $ HUOfitf l
tani\'tátik. > \\Í \' ll ] ! \' 13 j l/jCRjf in SEjP-ivl- J bltKU\'íévriiver I \' }1\\ L || * \' i
Az intézet, növendékei lehetnek 1. befnlnkjlL Itjiket a t. W.üluk vagy U \' v»W\\vJ V--\' ^ f \'\'" \'\'\'"j"^13^- Kép QS |1- 4 vutl«»orÓrú tísi-
gyámok e^óaz elláUsra nduak az iot^etbe; ű. kikj Uy otÜiUn g | VaKffi.?: Ll ! WF^Í tílólk$álckkf . ( ,mctiÍg.
DALülíízliea^k a házi nevelőt, e^éaznap az intézetbe taaradnak a réüdei telu- fl léiri-é-MhU\' k*k * r, ,, ] f! -r.\'-V • ii il T. n I v .T^ lyelet alatt, a ebéddel éa, qz.vnnával .B clláttt tnak ; 8Ae/ár^ kic a retidcB H Ö
tanórákon az oktatásban részeafllook. • V; I }í ^íMfi^lW W S lm mttülaképestig Megjegyezzük, hojgy fz előkészítő oizátybk knobb növ^dpkekj íb
a*4l\'«fi frt htiiK-frlr tSfl J?H 1 if ) * ^ 1 fi ÍrUl)tÍ lÓlállál élj 0ÍCSÓ
árak
rétetnek, kik elói^ópzéit nyernek a gytnuasiumi Vujgy i reáliskolai osztályokba Q rí*PH5Tn*í\' •ju"u~ ^ * -Ví .Ut il-V\'rt moáetl. I
r.ló iölvíulre |[ jl J . ..fl Vfr\'\'l.tffMí \'\'T \'1 W^jHlfeíK \' Mbikható ügynökök kV
Oondofkodtuük. bogy aa iutézet újonnan béreödezett nily sége (ufictí A tkfi J.,. í , ay hiisi fc^MH \\\\ hmwv f * «v .
^ 64. /. a teaú ói azellemi nevelés tlifedil igényéitől: íuegftslolá V | f fc ° ^ 4°\' \' "STT P^t^H ,C
egyori,- tágas, diazei Uutormok, nappali és hulászdUák[ n azttkaégei kóuycloitt ö j fá^K^ W «>I] ^"ft*1 ^rLT^\'t^í \\ prkedvczraén^bcu ró-
^szkoz-\'ivel teljesen #1 vannuk látva, • ai intéíétueütl salát rendelő irrou tané Q [0] jl\' fJjC ^ ift^^i W • ^V\'tt f
Ami bizalom, inel/Jjtl a U fiUldk ó* gyáidofc iiitóxoiünket ^vid\'báiroin Q , JJ.fejit^""m! P^l."-tV*^*^*1 M^crtsésekl ttlmexendÖK :
t?í fennállása alatt inegiisztolték, ópfclí Oúériotüakét fl Úrra Owtöi .ílz, jh0gy a H || tan íiíiiói j Caü pUt il L. JI IHs llavlL ♦!» Cr pl
•velés és oktatásügy emelésén kéuáoroaeu fáradoLiuoL • itilddn ^tjnjiíUu Jtf II i kV&Tíu TÍt t i i n \\IUyiplU .U).
álljuk, ajanliuk • t szülök éa gvámok bccitls »o intézetü tket. . ; U I i^Sffwjair Hjfj.rn ÍÉ?\' ri!ÍirilUo L ,. , 7 .. .
] Teljes programmal egyszeíü levélbbji ^aigSefeafare a« intAk ÖJ ! 7" Ö^flJl^ fcÍT.% ^Zföí Mwch,DPttíabn^
^ izoigái, ki fel a szünnapok alatt előlososen; órtekiabfetkii aa intéiili Mj %<■< Q f j>W|i bfi Ij^fe P-1%1\' aiV&.vuSt^ i V ti n k fúrt a. M.
<jlxn (vdczi-kÖrut 64, if.y /. imfUt) Jhuhjwkn* Ö \' TUL^EiH ^i^ffi^M \'
ILáuezló ö Ihí
I aa tOraaágoa közaoveláai ejyeaüW- iyiivátioi köiép-isfoUj/- X Mft : tsuSZ l W&Mhtif&MItítíM
W 1-6 nak és nafelóiJtóaetUek igazgatója- V ij-i\'ir-, 4»<r ut\\t \\ - ^iH1-1\'^\'-- • XX^B
OOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOO 50000009 I Sertea: töffl\'^SÖíi í^áXK®
$ Umrath és társa Prágátjan.
M Mezőgazdasági nép aywrüfföU
?\'. j| r" * ^ Szalma-. kó
Qis-osépUgépek |ettöi
valamintj az \'iiskcötí tisztítási .rn azaltfalö kijlüW lu^/ülí\'Uhol.l - ! ivujannék diJiaektMén.
feiÉláálM
JJ ajánlják, á szilárd\'kivétel. könnyű járás, nagy Btjiltákój[)C!FÓg| <J 8 lésről legelőn jósebben ismert, ugv i illán illfi| inint kpre
* a
I
*
| *
kézi és járgány-cséplöké|sf:ületeike
PC i \' l-töl 8 ló, vagy lököre
fA
t
*
1
K $
Továbbá kéazitttnk különféle nagySigu és
lisztilo rostákat kukpríc|4 morz képles árjegyzékek i 11 ir
* XXXXXXXXXKKKX\'XKX: KX
sOlÓli
yen
amiért jó mi lóílégü
ni é<isz$cá {s b érlinle
jtlnztp rsój (III járó
kavágóbl l (v.|.
Itt >— I pw—Win Iskolai (TÍe&itők |
Nyilvánoá
olgán és bprrxbedelmi iskolám és ( I
nevelő-intézetemben
/vvyyyyyyyyyyv ^wyyynvv 1yvyv ^ u"
* TITSCH GYULA
1 ! o\'/nl,1fK ■ ! I 1 1 \' . I I i \' L
ndupfiten, \' Károly-ki^ut 2 a. k. (ora/lg^t 4.) W 26Íik folv évi Höptejuber Mh jvW kezd»\'t&. A nöyondéklpk ugutitjufl 20 fltó| naponta félelójt|l 8 órától 12-ig h! dlílut&ti B gejtelmetnek mjegj ! | [ 1 1 f
Ihté/.ftcinljln (nevelőintézet) aj reám bízott" uövnodókek általam s flgondo^blmn ügyelhetnek fel s a le^izcrcteUeljipsebbbp
bb mint 30 övi több oldulu
Iosk, tieviilointtV/,etemet mijn-m Tudósiiváuyok Hivánatp [ |7 i j| | j I • 522. U 10 .
Bö&ex! iüfclós
I
n ál fal ) Itatunk, nisztnlás íft. ld.| injáén.
/
Férli-ilivaiáru é* felié

¥ ByDAPEST, vaézi
" Van szerencsém tisztelettel .jelenteni hogy
hjiivgekhm -7- váczt utcsa 20-iJc tsaii alatt [
g férfi-divatáru és fehérnetnii\'Me
) vi
íitfftt J pedig
ezen ttfL n méltó
O Ezen álialápossh kedvéi? üaletbep t
A az^alapitó Bulitzkij Sándor ur oldalán 8 évig « czég vezénylő társtulajdonosának kiváló ai|c»lnian TO rangú jfilág igényéivel tökéletesen hipjpsmeijkedni, ma O.kal és\'üzletekkel összekőttetéspe lépni. I
Q Változott caégezési fOrmóv közt ugvan, de m
(joru eivelc fentartáed mellet, uj üzletim mindé|i tekinif.tb Mmnk legelev frrfidiv<b~ilztetének. ar Párisi. Londbni és más nevezetes .ki Ihelyeldfe
✓ som, s igy az összes mérvadó pisezok folytonos szem iltartása. 5 zett helyeken létezó j legelőkelőbb gyárakkal és iizleteÚel vft/ó eay folytan azon kellemes helyzetben letondek, li }gy eln —•---\'— (i ley ujabbat, legszebbet, $ a mi fú a leggyorsabban nmjÚ
Üzle temnek huniéi nagyobb Uerjedeit let óhsntviu adni, Q nyopabb árak lesznek mepkz.ibvaJí Q , Számos megbisásért esedezve, maradok iné
0 533. lU I [jriTl
v yv w yywYvyvyw^\'W
111 ja Balitzkjy pándoií utódj egyréflzt azt e lókéin és f Ibrészt a jegkitttnóbbigyárai
liemiiHiiKlel ^
20 Aszúm.
H\'VfS
M l-f^íM A
műkő
et nyitottam.
fléHomLalattJ 10 év
tben mlgstohitt i .ixi foh/tald$a tóiiá
való; ren desi é rí í 1 Iptogat valai
un
n nev)
net aeszikiktrtései
ézbÓl, n
isztelettel\' | Éfj
H GYULA.
pOGLE J. \'és lítfLlEjR
feóp-ó^ rbsta 1 émez-jgyárncjKoIk Builspest, MsfQi hid kftifjleben
^áalják|«| mBr klMjlgA j.l.^nhrro honunk több |MMAfi kii liiáiU reneajké< pQMSfirtt M dijjal jnlilmakott.
et inmdanbi atom nog, frabeciiilt Viféóimne lejhetö
B
K
x
y
TRIEUR-jeiket,
(koiilcoljrt, báVb&syt, ubet aé|. válasiU roéta), melr gépaew iup«n tiuti nniijkn-jirodrajnyf adadlfa mni cffóle a^ArtmAaysyelvtrteajtiStieai Tini roMAK BHeker llltnt4^|Ara. RnUink u eHimort legjobb\', Backor
ibu roíU), mely
gy^rtpiáayaya|i BMeker Uilnt4«|Ara. Rutáink u el é iat[|G4MÍtvA Aa eredeti 61 aemtoibea aeou törnek él, Miyfik ii aieaesl marad st orpciotiÓTol
m\'inka eredii|nja miaára mája efféle ^T^tpiAajhyiljtorninjrcíSaUmi TiSCttt6-•a
- phpffir-
továbbá ttsdU(6>reaiékhst M osé^llt^ekhes vili
I ennilfogtra

rbétaleníroelkcit tniodednemü wiataia nacyiíig ikrritit, a jutányosabb áron \' ■ gÉr Arjfgymél^ck Ingyen éa lifjrmtntTe. ^ ^
\'MSfFiP®^
A soproni áll. m. iskolánál

beiratásbk aag
hó. 2 9-én veéiik kei lel tikét és be-
en
• felvételek i|
záróíag sie^t. 4-éig UtfUnAk.
A beiratások 8—12-ig a felvételi és jiritó víz igyatok ugyan; e napokon délután 2-4&*ig tartaoaki
Az iskolánál felvitelre etószörjgBlentkeáÓ minc sett tanulmányairól fll4ló bixonyi^lüynyftll szénié vagy gyámja, illetőleg1 Azoknak toaik megfelelni A bétfatásokat as igazgató éá az
Az iskolánál levő sególyzA egyesület n; jó eék Ül|sÜt| de gény tanulóknak Uoulntányaik folratálára alkalmit bn»í4 elhatárolta, hogy ja jíivö iskola érben allNRflluélO
taauló vóg-yflsen\' szttlóje OgbijiOttja kp Méretében iar-fdjesskdali.
real
UH
m
ifiiózetÁt) feiáilitaodó éri dijat tíO frUal állapná m^g tia tanulót(mérsékeltebb díjért élelmez,] és pf oégtet ét négyet frünri díjfizetése meÜett. \\ fism helyeket\' elnyerni óhajtók fol/amodvátí^aikat UrfiUi Iskolai igazgaUboa mint ^ a aegélyad egyeai pywjtáák lat. —
Seprőn, 1978. aug[ 6-án.
sze-
tar^áíj nyuj-éléi mozi lUMI iO0t 3Qi kelf dijl 26-éig a ehiüképw 2 1—2* e v
rtllísk.
®»tja ós
121ÍUSÉ-
csak
úgy vannak M jer|dotl
Lotzfi
megl
Wien 630
4pbá*ni, Jiogy lik azt saját gyárából
,otz|< Károly
Welnhaus, Hntétiirtiia, 2. ozlra ilatt rend$|k aag.
lUn
tol Fülöp Nagy-Kanuiáfi II
Vidéki szülőknek
| A közolgB
iskolai iév kezdetével
egy i\'űlsöbb osztálybeli
forgalmas tanuló kerestetik,
aki némely kötelezettség elvállalá-í sáért szőlőinek legalább
100
megtakaríthat (
TudakoEÓdiaQkra e cxim alatt
kai-,
»»
ÜESZa J postreetante" válaw
detik.
1 1 RÁ|lMs,plÍ és HElDl fl
SÍ 1: ^^yÉN\' ^" j\'^f|i Jü" III"\' ^^^^^ ■ | í
^y^/^O |!£ ajáo^k a bmi viliígkiililiísoij lian jt Lsejel^t-oLjui\'.i\'ynyál sus i\'alajiiicwttyi iiuík kiillíiliisim ^nyg{isít!.\')in killiiiUilát ij \'
\'^Sg J iliJ Z D; A. IS Á o i . G !É P E I K E T, | |i gMft
Ki pgymint javított ^uozgonyokfit, fi*\'oB Lzón*íüzelreie. J^yiiotL iu<>7.gonyol£f íjoaí íjs^li^iinlLzahuilalina, |§ | C j
v\' v^V^S HH [ > 8tó^tna-. káka., kuk<)rio8i-tor«jia)- ntli.t .. nt«| fuf oi Hxcn-tiÍKc-l<<Hr^. Ih||\'| ÜJJ 1 5
? n U Oőz-oséplőgepek gettón tlantitó (iZíirkczottoi Í1H Juvitutl izabnlllaliniizott oaztú yzó hoilsorrol. P >1 í;j^r\'^V
\' vAlamint Ls \'iisLöjJ tisztit áa^ iiji azcfl|{iud ki|lttn| uó|KÍtli)kkelJ - ! Alpijttgyaék dijznekteaeiz. * yLv,
IStlo ^easiieiibEi^^
Weáéfclvatal; * VtaehsIVU* m»rwiámii cjrtwuifa ttfaa iii bbL.
(HMM árat k««n éin é M Fél*m i frk Ntgysd lt»» I M Mi ki wneleieysk!
• haakM pi<a»i HP** f ük tatatón Mr«i»t*mUl I
KÖZ MÜ V ELÖpÉS
A Zalamegyei-OaxdasfíylBgyesilletÁ
Stsrin sitfl Irada
Hótá \'a lajp axi*llittbji rfalt 0) vároihtt ItürmenMlttH IstsM ci»k li r-v»mit\'>v »ími
lllí\'lct) íekít írlvMMlltk Í(UiI
tkr ii. m. - hl y.ffl^wi-r
OpMllk BÍOí [StuMbutcf
Tf Á R|\'SÁ DAjLMI $J|ö ÁZDb
WaüWvaUi, • M 1 v I w | I IN ll il^i 1 . jj
"T^héiMm t\'JHru*4» uum HL saL. F M i \' \' \' jK
l!4MM«r.l • X A jl | : A
M fél** | fri N\'»f t*<1 éfrs 1 frl ftol k> ^ , M V ■ i M
»*m**, \' 1 x : a mjk • • i i 1 mmx
Hr»*r » kí. tfttotA* Untot «*UI I ||t \\ ; 1 m^ ÍM IJ M^ | [ M
> Nljafdtj^kt llffn * fN] *** j •
patu.TrTlo ir || | Jj j\' J , MjEGjYEi u| i11|| ríri1 fó&ft^ryryiíftl !>ZM Ü V ELÖJpÉSlJ TÍÁFJSÁD A JLMI WGAÍZDÍSZATI H E,T ILA P
n\\lcaniz8(ii tiszti önsegélyei szövet Jeepet fö t öbb más egylet h\\v(tfalo8 fonton ye
iu iu—J-
illpl kmwn*71* iuífsmk. okéit Ml. asT , frisft kmkbfil fogadtjfcw-jkj i non kíl<M>i«k
if II >M# ]iu>!aii\'iut r<r[iK«iil 0* UikUucst ácmoair dn 14 4 - Weljíz Miit. Utíc.n I! i\'P^bnr
35. szám.
agy-Kanizsa, Szerdán 1878. Augusztus 28-án m i ; 1 \'! \' •! 1 -1f i h^mi- l ,;r i,, .
V. évfolyam.
92
1878.
Meghívás.
A zalamegyei gazdasági egye-t aület 1878 ik évi Septémber hó 2-án délutáni 4 Órakor Zala-Egertzegen saját háza termében rdndea iközgyűlést tart, melyre a tiqztelt egyesületi tagojc minél nagyobb szambáiji megjelenni kéretnek.
A közgyüéé* tárgyai:
1. A csáktornyai f. é. október 6 és *7-ik napjain rendezendő gyümölcs, S2Ő1<? és borkiállítás iránt tett intézkedésekről jelentés;
2. Az 1879-ik ,évi nagy-kanizsai tenyész állat kiállítás és vásár-iránti intézkedések megtétele;
| i3. 137tí|7 — 1877|8 évi s^mk-dások megvizsgálásáról ktlldüttségi jelentés ; ,
Jk 18Í79^lÍ85-ik évi idő-1 szakra.alakulás végett előleges in-- tézkedés, I I r I
ÚJ 5. Folyó ügyek.
* Kelt Zala-Egerszegen; 1878\' éjvi \'Augusztus hó 10-én.
váuvay istván, mid.
3Í 4 \'" ügyvezető elnök.
a nogy-kaiii/iH&l gabona és bor-* vásár alkalmából.
"I Harmadszor van jeUtoleg alkalmunk e lapok hasábjain a gabona-és borvásár alkalmából Nagy-Kanizsa idegen és vidéki vendégeit üdvözölni. Il\'abdr ez most rendkivOlibb viszonyok között is történik, mint éddl^, ez netjk von el azlon immár meggyózódésQnkké vált nézetQnpc-ból semmit, hogy a Zalamegyei Gazdasági fgyesület, moly ezen Nagy-Kanizsán minden évben tartandó gabona jéé
bor vásárolj tit kezdeményezte^ és a i kanizsail kiváló |intelligentiá|val bírt
reskedelmi testület, mely ekezdemmye-j M(|
esős létreh ^ására készséggé! felaián segédkezés tt, forgalmunknak és ker pelmünkne c hasznos szolgálatot1 tc hogy a te meló és vevÓ: Ifözötti t( Bzetescbbl és igy egészségesebb vj létesitésén dicséretesen fáradtak.—
intivkedc1
tartják s fáradságra, inejylyel rendi létesitésc rgybe van kötve; kik e is képesen a gabona és borvásárt,
nem ugy yánták r ígenkiv az eltdáác nól magi.
idvözölniink és iámo^atjuunk oda
agy- ményt pejdig ezek] jcfföfkjuutpot nem kéke- i ptísek
az sem
lotta jske-ttek, rmé-izonyj Mert
hogy éléi k forgat
—r mint
például
melegen
kell niindáb oly intézkedést, moly Iczéloz, nbiT terményeinknek piaczqt tej remtsen, jonnyen hozzáférhető piac:zot; mblegen I lflvözölnttnk és támogslnnnk kéli mim Un oly intézkedést, mely i, tejr-j. melőket i írncs kirseny re .buzdítsa, s moly fokozza ízt a lüktető elevenséget, mely minden fogalomnak életföltéte.
8 é) ázórt nem tartjuk helyisnek azoknak illáspo^tját, }Uik a pillanatnyi sikertelenség által lehangolva, mai át az
kicsiny.lik s méltónál
séges ná] tokon | is sek, min hiányzik
hatáfajz eUbéii nagyon, úü raeskedifij városban pLQtzsá is |||- -közön-letrijönnékjjbly koté-a gtjboijayásári alkalmával V de amótlt J vidék liu|iuenjöttc s ezáltal a kereskedelmi
sibbra. De nincs ok az egész intézráénkt elitélni akkor sem, ha bízol nyos kö dlménrek összekerülése fo ytjáii, az eladási nem \'felel mcig teljesen i Várakozásit il. Mert nein szabad\' szeri> elől tévesztei unje azt, hogy minden égészsör gcs hala lásnak I legelső föltéte a ve \'sony; 8 mi már nyereségnek Is a ezél f lének eléréséin kj tartjuk azt, na a versei y xel: keltetik, a a mellett, hogy vevó ói termeié eg mást megismervénj \'ezekiu k maguk köz >ut is íjgyélmeslösszchasoii itásra van alkalmak vásárra hozott termi ínyeiket illet íleg, s a forgijjoiii iránti eredmény bl rmfly csekély légycu is, hii ,nyoz-zék bár a vételkedv, vag} ne legyenek képesek a| termelők teljes előzékenység-
vezóbb kiegycnl
sem zésc, Ítélni ha a£ ki-
sikerül, mint azt magtl< )ína.| -fj Hiszen eisó, s nban atos, hogy mint\'legelsű epéi k számaránya emelkedj61 mi-
azon elöi y, mely
összekötetések! köüiüveHb IétHNésére be* Iföiy. H i
Bárminő \'erc|lidénye lejgyén a holi nap megnyílandó,|ni. lnagyfkáiiizsai gabona- és\'" borvásáraak,[ f— miJa legjobbat és legszebbet] \'óhajtjuk méKi -r- súlyos viszonyaink közepette is]üdvözöljük a városunkba érkiiő idegeniket és vidéki vendégeket, kik \\ árosunkban a legszive vésebb fogad tata zöljük őket, mint anyagi Iclvirágztfsjunkat mozdítani. —
\'Nem tehetjü d le azonbátij dzikkünk végérc. érve tollúikat anélkül, hogyr | gabona- és borvás ir heliS rendező bizottságának, melynek álén p kitűnő Glavina Lajos álL fáradó; ásdért éSibuzgalmáért őSziutc Köszönetet mc mond junk.
Fel li liás a li
zi
Iki
tatok iié 8t«renc(i< u iulvtól ügy non
Ali
állásáról
CB&égo és vau. köi
uláulioz, i: ipiitaó jebbeli híbáiuut ns válíulalui|lo i\'oiitbrirtúga. iiybbl) mód miujunlc jelon iisKta fog vlíjffttl aseramMiii, 1 miut égi^séti lui aaárijj v|lá|gtárlak fénneiu, mc-en miniatűré a* ogóat víLág látható, en namzel jelén állapow: tudoiuá-körö8kejl|ftlinq atb. ]teljoi valódig
gel meg felel ni a vevők igényeinek
viszonyo k- • az Ily meddós tik, az erkölcsi hasznot é
ked-igcket ered
lyekben liul ininq nya, iUa Hágában tanulmái
-íankliai tauosstial tiítébgen •on)t;ii iskolák \'0Unkfa
iánk ipar< lány szót. sóbb
billf
lélji, tg^jelfogu totjt e( íialk inlt ineniiyiségA Mog a lége)fogi nio, be 1^11 vaí uenycsak hogy i: földdel, de bou tunk I A párisi ■ liejett bdnnttnkf a KÜlföld ínég j cHSUukbe juttat tartozunk \'azon kikópestetés és külföldöt bleuta;
ptlaoul jitéln seu| jnyauilia ■óbajtlj iiiúlon ij>íirczikk»í-ós iujjjyetitjé^t vúunáltju Itabboik ii Jel kéli Wfueji-unia, li<0g>j az i(w\' jterén em vei senyézlietüúk á-kiii-mügöjte jóyirí el fjsVmarad-ilágkíálliŰS: újból itiegKyók-, arrólJ; hogy az ipar {terééi i sokáJi mesterünk less fe
ra találandriak, üdvö-fzon tényezőket, kik hivátvák elő-
iziti.koxüustvlh\'/i t
aug. 20-án 1878..
saií órdolcébéi (B lllia találj . ^
áakQt válaiztcttam volna1
kocz^z-Btú a . leg-
inesteleéuégépoA. skomlélhetó óm yózható. Aki VÓgig tárta a termo, íját tapadijaláspol tudUn, hogy ha-kösől sokUu teltek cjztj— ürömmel mtfa, liogw uyors tertiiönyck tokin-Dármely íjaráscjttdl kiálljuk a ver-egológodcUiel yehettB! észre, hogy okiutetábin i iircb liiit\' saégynule-ugy hiirqi^ imy bélMtóan ssoiu-
latta, jmeuuyi elismaréssel I derék iparosainknak! . kik 1 \\ \\ táuasztklatgyttjtés Ivóretl a I
zik. j: [ T II:
Újgy biszém nem sstlkség bizonyitii- | uoid, mily kiváló hdlytó loglal el i\'a vvájez I nz iparos országok között ; íb hogy &Urith\'j;\' a övájezí ipar ^tékvárjwa, az iiiár régóta I elismeii té iy. Minden a svájezi ipari tanul | mányozni < hajtő idegeu iparos Zitríclibe jó,. H s ci 2gycdév. kjmutatásaiiik biaouyiijákj, uiily Jt különös el( szei(|leltel látogatják |e jrároBt | honi ^paroi aink i». ucv hoiív k
2ftán tart
igv hogy k^tmíglelcii
miszerint ejgy jam^du Iftegélyzueg^let |e ío\'if, tos helyen vcloságos j&luás leeiiil a\' kel löldré\'jjoví s itt! megszorult hazai ipar^Boki uó«VQ.\'
£z v >lt UKggyÓMdése a aüriiiliil gyjir egyei Qletuuk| midőn e terv keiwsztul-vilelére mjigát ^lljatái|üzta, midőn t|bruór
tt k
határozatot hogy inyiftánós gyüjt>éH 1 utján
egy alaptól iét í\'i giehTtptouiteni, uiulyu^k ka-jkültoidou piegszurull hazai tósérfifug fordittaüii! , vé^ón bocsátotta ki aaegyjf pviiiülve Hogy luon j liein órdekórt már uiiiwt W
matjai. uerák, a ipiiro«ok segély Juliua hó aület gyüjtőivei zt\'í, mély idege dóit áldozni, u< tatni i|y nsép é uyábait sem. A gyfljlós
zgyüléáébeu kimondií
[iu fog -Tés^vétleuj^gei mu neiups liasalias Váliapt irá-
I az egycHület tagéii bi-zattak | Ínég i aiienujire lulietett!«ig}[ ren
dóIkestUuk, hot juiwdn legalább exiára némely p toVel ojuzejönliij „ííiirieli Öbersti liostáuk beküld Valíuueuuj doczeiub. hóbni Ajánljuk a mébe ■ kérjük azou lakp előtör jnl hivatva (lestéek dózó iparosaink des otthonukat, ládjokát, b itt déuek\' csak aae
legét kttl^éii ból, ainelyueld zaléka, a .vértl
áll; EiiiióUpgvK des mogle
(Jj. <foknyi, pótban lo és tli sok joiiek \'elő.
Ai élet t s/ídés a vérueW melyu^Hogva stüksége* muki átsaárüiaztatja. uik éÚttaui in élet is inr.gsaün j\'illegő, hogy iu gellénjll a küll szerveketben
.ilzuii .v dígelé as eiubr lapotban ésaloll í.ú! vaunak, (\'ll tC liőn\'mrsék Mllmudlkedlietikj |il(itbtn eieu il Bk|lks^ké|>en u
Báereiiipn fcéflaUfinél a li
M» a hónaljban ji\'61) éji 3tl*40 C iiigadozott a llgyakibaak as Hogy k hdinéniék [iW-31 e» 97 4 U befolyt, s\'nii udioéraék ebéd tOitama alatt i U emolkVlik könnyű vacsora Ily kőuiérsék-ei a ésellemi iuuu li aaelhuiii muu pedig p;7 0. fo
az.itinúság mindén reasébi egy gyűjtőiv. I la annak da- I irtolók nem tiidu^uai| gydj-1 kér||ilc az illőiéi «iiiseg«t I :i8seujetiin alatt ^gyfiieten 1
ini\' ílSl
i aláijrt és bekUleplit f\'X^nig I liirlapllag log o)|eg(^Ktai|ii | vállalatot a ki»aöii|iág figyel J\' járuljon ho/.*.»L lilifrei^el iiitéut-lH\'.z, mi\'lvM\'fki kámáí ]nyhiteui\\u«|j» j ifiblélái-kcál^Btik
sordáó.\'kik )eiáld«; elhagyják t|aaM|«<4al H céa ouo sokszor tiistkgel1 küs t, liÁjy — (apif«áttiÍa|uka
(A „Zala" tirczija.
i £ \' "j : : "" Egészsé^Ggyl levelekegy anyához.
Lapuqk egyik előbbi számában tettünk .említést Dr. Cseh Károly fentebbi csijnű. íj I könyvérői, mely a mellett, hogy hézagot pótol •sakirodalmuukbaD a\'maga nemében Valóban kítÜnő és ininden magyar nőnek és í anyának a legmelegebben ajánlható; a vas koB kötet ára ,(504 lap) 4 o. é frt Közöljük belőle aa 08. levelet:
Asszonyom 1 Egyik korábbi (22-ik):le-: velem be n soollottam már a melegről ;j ez alkalommal szükségesnek látom az ott elmondottakat némelyekkel még kieirésziteni
a melegnek a közönséges fogalniak szerinti megUatá"oaása vagy íölöBlegeii, vagy pedig nem épen könnyű. Itt egy érzéirol van szó, amelyre a tapasztalat Unit meg, de a mely a különböző viszonyok szerint egészen különböző hatással van reánk nézve, !ia pl. egyik keiünket meleg, a másikat pedig hideg, vizbe dugjuk,»s ha aztán egyszerre mind ff kettőt ugyanazon lenge vizbe visszük* 4t. akkor ezen lenge víz .a meleg vízben volt kezünkre nézve hideghek, aj hideg vízben volt kezünkre nézve pedig melegnek fog tetszeni. Ennélfogva tehát a me-? leg nem poiitjv, hanem csak relatív éltékkel biré valaiti.
Lényege egyébiránt a melegnek íb; mint azt a világosságról láttak, nem valami konkrét, lemérhető znypg, \'hanem as a tömörnek — molekulák fj- hullámzó mozgásából áll. Hogy a hő emelkedésénél m illető testhez semmi idegsn anyag nem táréul. már onnan ii világos, hogy a hő emelkedése a test sályát nehi növeli | már pedig ha a meleg vaUmely idegen anyuét képezne^ annak valamely testben! felhal-mo*ó<Hsánál azon tett súlyának növekedni kelleae.
Mofftk oson Wmecsek, amelyeknek kuiláu|só *oa|ása álul a meleg létre jő,
Igen, de folyása A gőzgi ban etéj |iek mo de ezen Bzóutől
melyet az A
gépel állat
ok Btt utók é
nozzeii, jaira 4-| ,1$2j re bizpc de özén Hogy. pj ;y órat ban M| muk, erio
hőiuérsék f
egymást. nem érintik aözviHlenül, iinnem nét eszk »zli, hogj nagyságuk viszonya szerjut kieobb-m gyobb ironnan !h folyliassoi iávolságija| vaunak egymástól, legtá roiabb a légnemüpllnél, légközelíjbb a szilái d teátok nól. Továbbá! ezen té nocsak élén] mozgásban vannak, miáltal ja test saját melegét hozzák létre,* minél gyorsabbak és szá I moőabbak [epén mozgások egy bizon ^ob idő és téregységben) annál nagyobb in; iilető test hőmpméke A légneihü testekné a tö-mecsek mözMsa egyenea irányban lí Q() méter sebességgel előhaladó miudaddíc, amig valamelv ányagba beloliiköziki, amel / által . aztán yisBZflwerétilc, de ezen visszaverődés nél is eraaeu sebességé vél halad. ~ A ézi- ; lárd éa cleppfolyó teatek hulláinz inának száma oly] jiagT, s maguk a hulláin )k oly I finomakJ nqgy : ezen mozgásokat n< in vagyunk liépeaek i észrevenni, csak\' miut! UtezŐ meleget éhezzük. Ezen hullámok száilnltObb billiót nszen ki, közönséges liőmó veknél 400 bilijén alól marad ; amint azonbi n ezen Ihullámok ilase^bednekjJf uzáiuuk nIvjoké-dik. oszeriht a ihőmérsek is .emelkedik 1 400 billió maapdperbzenkénti hullámzáBná I a hŐ-mérsék feCp .lokot teszen ki, s a tos vörös it: I innen magyarázható hogy zfődik minden fokozatosai létre-
ii hegyeken lecsapódva, igy elévfjn erőt ké-
i\' az embflr saját czé}-lajjtásáral ,4| Jfolhassuál. i az eüibef IfiioshotéMök-; yos hóinói ip lotikiváioiak meg j igenj
uzást miért jövő mutat
pörös izsásBal, 4\' íniért
vörös izsás valamennyi test iél körülbelüli ugyanoly hőmérBékét. A nugauibb hőmérsákslél ezen hullámok száma js né eeész zl 800 billióig, a midőn a f<Mr izzás áll be. amely annál nagyóljb fo du| less minél ijikább emeltetik az illétő test bőm(Sr< séee. Aj nap\' sotjél meleg iugarai 00 tóIÍOO billió hiillámaáSt tesiinekj j I ^
Mindüli ■ midiin niutatkoáó, v ujy ott (látazőlágl lélrejOvő meleg tttiajdoi kb^oni forrása a íiapban \'vau. A nap mtl n u, melv a földön létrejövő mozgütén jiunkát rendese n lehetővé teszi, zme^ a nö vélnyék kifejlőilásét eezkösli, hogy Uok f|Ala-ttíknak táplálékul BZolgálJónak, b%z émber-
psinek víznek
aek tUiíe ő anyagot nyújtsanak as Ő
MéSére i a nap [melegei as, párt alakbani —1 fölBOB
BuF
nap melege nélkü aig azion \'föld ia|a tik, aihély annikj tal föilrlótt; tojrdk által kolotkezetti | a nap ipelego által nyiben p küilég |{;yenptien
St iíjldüak n naptól nyeri: zlWzunk b Így mozgás-oii^erőre vau szükség; i\'ijl a imnj melege be-Mt táplálóból nyerjük.
Ítrejfvő göznrut a kazán-anyag f sói ki, amely-aj vizre ; igfii ^ijit jcsak azon\' fa- vagy alinek elseje a . BiiiiBódika pele vő kéislpibol nyore dejón a nau ímjolego ál-linók öiszélislmoBÓdáta aguk a sz( Uk, a viharok i hozatnak létre, aiiieny-
ezon izo (ji íltal létre ipoijiiknól etett tüse
ogé étszáHu|astatik meleg ind
eszi eredi ilÓL, amely nbni uő,
inc.
és vo
•.lei VesMl
udéki
ir.ti
Miilxui lest r
|u»ns|óii8»!
tgy a levegőnek i jeiebb jnozgásá Val minpeu mele vetve a) naptól n Sa (rvesetün
(tépesáé tani ép melyek rpzo,tt li dig azt latnál
H vegyi
mii fo
Mi „i&letcl
őmérflékh tapasztalj _| tóét pzéu\' b^iné^k^ol tjégi^ Az állz :i melpg Oj lajdouk Itoanl f jón reilikJ As éleuv
Uyaiuat) ól szoip t IfolineHJ It azaii k tüdők i em melej jvok. E i akonban jgyarázi tát abban jtott, mizy a «Qdő Uzxtabi k joljlslhc ptbban I ill, hogy ■ára bilolyjou
ül
, elpárolgás ü
Hl inelegitése s
■onyoa ir iii áltat osslöl x közvol I lünk.
Iljgész alaki lázon szánt UjMtokkál! k|&pQzii, váu an w I hogy wft íaját inelt gte határok (A
Jiuggj>; ||
jge a Ui og (f|idezéae iT«
illkilejlŐ^ •elutia inként és, „hogy uk vaii, hogy a bbisk, mu t 4 többi sser-csakhama * meglelte ma-miaeerini nMomásra ju-▼izgőil éi ssé^isavat vá-alviz egrjk főszerepe lő |sgyflo|sUa bloshlóaá-lc|l telemee me-
\'bzni erőtol-tlltetik. Haó-vagy köz-
éi munka-
b üm\'iuóhzoI-egyetemben, — meghatá-y • ni ég pe amennyi ál* a környező si/niggotlon, séfének tu-j előnyében elégési fo«
i pedig m tüiqo\'rdíill is élllaudó [iiuiaofseke a mélytől-. egésfaéÉéi\' aj (a leié íoíak kisiué|t|vu Wtfii\'ó*
M
tűin a alatt létreHtvőli^kép azotj kópert-ó^n atkpsaiii,| enyti vess az |Ü1< i sutil h déeelf czéljából K««spiekbe| Mihelyt asa^rveflBl m^iH I don jhol aépi*ai«, iuugn as| k, énen as l« vfu m*ki tV> I itdoiil niúködiisélies fttg 1 ő\' lójuyoKŐklol I k^pojj nfJ uábaii bőt lejteiii kii í liat]U\\)k, mely«tk fcj»*t, I n huiiiér*é(et -[• k#rov |k ljti«l Ah 44\'filttijíti fferálian ugy ami!

dé$ ki A. zárt
dl kll __ivj
_JoS;ra, s* iiia^Ah lázukuai]
44*5J0. fékra, IIo miiulkéi B|(lelető* uagy eltífésMkát! haiti követi.
ng 1 saámos iikuu^rósiki\' Ajlhimtaq életk\'froldbail • - • kupi ~ .ujo\' tolálía, lio^y Inónjo íTÍ\'Hzí ^uhiititóti| lokj közt (tfÚ étes v<irbaii Imiuéméke. tKgmiitáiil Ki#rlet.tuhől ép írjliltlul kisebb fokú iagadtiaáBári feN között) a táplálkozni g\' pétiig olytoriiián, Imgy i után ua emésstési idoéaal egm>igasabb. A rogjínli uiAi lidmérsék,\' lujueji mír i Utálj es ueiti vUll ésilelhetd lelkodés a textil |úu;y juiij nm is beáll, n még pfd«l I áiiéfli 0-íl a test láfnkiui íiiyifj lessen es ni mnélk sá; Öregben a ayinv
t est
IA
íjénetl mérései i és hólyag bau vi
g»et

alat
i ety, végbe méréeek^i edli kÖHlj
■TJ
{yt|<v*> ■•• itléíílfc flnomelváu hónukba \' j A levelezések aA hasai ipart\' pá tijló ||] —I (Byfiiihlf\'.j |k Knöpflflí családot tanuaitott egész pimzeiünk, miszerint |>á-
vifaa*tén* | kkui iparos valamitwilditsc- éej terjelltő ujjyflsUlet kttavetitŐ indája nmlyj aySz érte |nfpller jitsef, nagy mulatóé mennyiem gyűjtemények pénzben
to«Y No »«juáijuiik egy kis aldo »tut c de- Bsaepeetl IV., jaorenoziuk hazára, I i if«r néi^nyékp jogosig fiatal ügyvád é\'Tió élelmi szerekben jée lépésben, oáUiuttaic
t«kaVk ár^ekélwm, hi»a elUme. ésünísoi itu\'tö lela ősimmel táta énnek *4 bérmentve Áz \' 2ö[é|i éjell fél tizen iettőkor rövid[Rso\'nve- a ijörök sebesültei segélyezéséi er-Hftamár
niádou uk\'v *eiu nyilváníthatjuk ! árumintái ugyanoda küldendők. 1 I] dés után !27 éves k jrábaii tüdqvéekbeo el- egy idegen, bár rpkonazenves nemzet rok-
A a nkgym. m kir. köxokt. ml- A livatklds idd egyelőre napot Mini hunyt Bua hamva raí 1 |F kantjai iránti résávétunk ily áldosatokra
M»e#t»*r>«m gondnoksága alá helyestetik én jiíojfgol ö-flít óri körött leend, a niíőn Ti -4 ft tanév k zdetl) Pár n4p múlva birt elragadni bennünk, mennyivel inaább
aa euyesülei Mo»zláaa eeetére örökségkén btlrmineuU Kjlv ágosltáeaal ngósi kés Jég- utcáink imiét óléiík llni kesdenek az apró, ezeuit kötelességünk drágs hazánk szeretett
t^ Mái leni,. hogy kiisoktatáei csélofc gc I szóig fcluak. I i kÖtzépsQ ál nagySljíí deákoktól) kjk az él- tzeul, zaját gyerinotjeink és teetvéreink ir/iit
Vin < tlrá»ár* tmdittassék. í Itudanost 878. júliua 22 A I azai vesetea i vagy sokj! paU^uon nom Is (llvezetes kik eseienkiut elobtják vérülcet a c«at*té-
A nemzet részvéte fogyja megmutatni, in irt pár oló ésj terjesztő egyesület kl alvef- kéthavi uácátió íjtáj visszatérnek, wgy aa 1 red; kik mint sebesültek issouyu kínokat
megy tuiiy ftik>M t válhatunk a basatius vál- tat % irodája- j ; \' « I ■ ■ ismerethkfí csarnoka mii elméjükéi tovább szenvednek ée nyoinojjogi^alc, testvéri sze
alatKi), <*p asért még ogyséor melogeu aján|r j- j ■ / |! | |j j kiműveljék; hogy! t gyermek] éi ifjúkor retetünkelt bebizonyítani, és tehetségünk sse-
iuk.n*» n kJiftímHÓg becses pártfogásába. 1 elvi l>k Vidéki llifAk 1 I ai<ftuXsz>aHában éaés nézet igyfijtienik, hogy rint teljjs^ arőnkttől tfket gyáiUolitani ófe
A iiin^yur ecyosülok novébon v l legyen íkóUbb a ni; guk és mások aaámára I véres (áj^ sebeikej enyhíteni. w4thstva eáén\'
v roos janos, — a ílrtry-kaui/ishf Ikath. m f t^wj.\' mrt- ! • m:
tebbnijkue. \' > llLl í\'- \' Intubau. Az iskolát rniek inegtelnik ismét vatáea segítem és enyhíteni bár hpl a szen-
\' S3 ninasii tnbán ÍV tanulók beir&sa ajag > az elevbnj Ilii agé«oi y ] fíjuBágg\'ál, Tha né- vodés és a nyomoil ro#zkst<5, megható han<
! vMVb,;, „ hn-7; ;imrosakhnc\\ 30. 31. és ^zcpt. hó 1. 2. 3j na ikin ^ikjaj táu még ét bszédesány^ búcsú- gon segélyért kiált, fj hó 24-dikén iaHoit
r 0 r»o,<M ,paro9ahnnBi | T .] T, | yi csókja,)\' á ha egjr! Hiadó saokaüan is távol válajztmáoyi Olésdbenj el határos Ja, tnbae-
A I Imzai ipart pártóló é« terjeszti !fl« lewtt orftig, ugyana?Olf n i|M)lc jaerctteito í, idcgob.| elpberék között bosogni; rint vitéz earegüul szerencsétlen! sebeiült-j
fxyv>><ttkit ^küalgyUléeüegi elhatáiostn, hogy clc lutáli jí n pMlg 3—6 órAlg a fölvi feli, forgolódni i ijijijaHailrea váró\'kötelességük jui javára egy Tombmt tajfí* köUiigén fog
kuuzoft cséljáuak minéil sikerest) elérésére \' tlA u inv líi\'J vi^crr«ínV«lrI íaMioI- iuíl teljesitoiie el fogja Ibéslatni a urllakiátnyira rendoani, nielynelc jűazta jövüdiohue féle\'
jtmUpéetcu közvetítő irodát nyit. I| rW0• ingnak Kirr rijtJeftt v({v6 ijuMoioraágol la Bhes az réazbcti a aébesüljek közti fele rézben pe-
HzoII kőivelitő irodv t. évi nugusztuf, ta Lili. A tanöy megkezdése szépt. ;l<án , édos/au^á iak jó Unlcsbkkal ás bónUfiol bél- dig a besorozott katonák gyáinolitálanul
| óh kezdi níeg inüküdéitét, ideigjonpHen ^ ünn&elybs ÍVejli S.lsiclc-vc . lelt Isze^el sttél toljál\'jevele is »d logy kis vjsszk\' hagyott flejdi] és gyermekei kbzt
kjuvaíosi* iparosok körénok helyiségében • \' l 97 \' vigasztalá 1. |Az ilydbek ^zonhíal aa fuj gár- teioeztatik. A nnipdáiezt Uidomáeára hoz-
IV". keiüiet (belváros) j a ierenczie k bazár iS;-ptaiHjtHan, Iöíö-. aug. i;27. | \'j i dához tar józnak, íki]| cjsjaú az imoiit iiagyták ni jván erencsénk, j tisztelettel felkérjük,
ii\'oan I. emelei.) J:, i Az iijaigatóa < ; el a megs zolj.ott Szul^l liajlékot, aj leiknek miszerinl becses körében oda hatni ssrves-
Mindeu/hasatiuak saivében szilárd aaon a ■ J I-0 .i\'.j.i/\' a ~tkü tAÍ «UinUn oizotiy efey kipeit néíic^ttlcro esik kediékt pogy a jbtépjony és nemes caél
♦t limtározás,\'hogy a hazai ipar pártolása I . ^ ffljSTx^* { N a goudis é* uiindbit kiyombaii\'oldEBiemtd tokintatdből őzen Tómbolát minél saámo-
ált:U közvetlen az iparos osztálynak, kön- Mri az 18;78 : ?arkl tW- ájfott ánj ai kés ii|Íkülözéae. A r^gi gár s4bb látogatás áljai Isik erében eldmoádiU
v«tjd<> az egész haza \'jólétét eltfuiozdit&jt pvre\' yalój bcirfltiisok folyó hó 29 ézM dából val( k.< kik ibir nóUny évet toltöt ni és biztosítani, tjsintte lehetőleg tépést is
Á«fijorazágg)? ülés utasította a kormányt, Bu- kdzdVe^ szep.tcmbel* 2-ie reggeli 9 (3; a tol tek azj iingenben |^éazbn luáskéjj járják kéesittaui méltóztatnék, mely qtóbbí Bo-
dajiest löváros közgyűlése meglmgyU a tak\\ jíj- ^ ÜsSlutiilii js^tól^5-Íe eszkQző fietj- utczákiít.l í duérzetess^] jellemzi zenberg Henrika üruő lakásához czimezen
nadsnak, egyes törvényhatóságok, társtila- , , , . i . j\'] .1 |/| < járásúkit, a pelylíedjső állialatt |JlÍaj+os bri- djlJ A tombola i. e Szeptember 2-ánÍ esti
tok, egyesületek elvonnak határozva,, a K a JO|gan : 18|o a U| j cpujeieöül l^. tannica ái vár (luoel aJ uj Uuéf. eiaő nap-i 8 órakor ai Zöldfa vtódédA nagy tftrnéWrt
löhiioriiklv ssükaéglotok fedezésénél a bnZai Wiel.), Ugyanckkoí, lesznOK aj felretcU é|B faiban mé; jut az illjreiJ is)tüstölög, ax érett- tog megtartatni, heléUti aij 60 kr felqlfize-
\' iparczikk^knek, :t mennyiben verzcrmcé\' Jafitó vizsgálatok. \' sójgi -vizSgilut mégUcik mesezo távolban, tések köszönettel fogadtatnak,! ós* nyilvá
pesség sscmpoiújt^ból már most lehetséges, ;j Nagy-Kariiz^oil 1878, aug. 22. j H láthatár m túl B.éjtétjik,; a félelem tehát nos lapokban köz:,é Tétetnek j egy tombuU
minden esetre elsobb^égjot nyújtani, a (alkon r\' ■ f . teljesen ii inerellenrií laivíj a ^onftalan (nem jegy ára 125 kr; ZalaiEgersieg 1,878. Au-
sajtó meleg szavakban nyilatkozik, hogy \' « ^ • \' 1 goudatían iíjukor ét ijnérzetes képviselőit, gusztus hóban.
miii(lanoyibAy családi én egy&ii szüksége- I — X ü(l^ij-hmizf(ii polgári is* ol(i uéili íb ig n akarjuk elhinni, a mit sokan AlZalaegcrtsedi nőégyUt.
isiket hazai* ipartermelíjényékkel t\'edeazük. lanfc.stilKf által 4 felserdült IráivoK a* "gyAe-ezett túlfirhsíltytésrólbeézéluek — Buciu Zbiitíb Oddas. Bátorfi Euhur
KI nemes eilmtaro..h?. á hazai iuar h | • . ! . ^S ha volrn is valaift igaasbe\'Őle, kívánunk kisasszony, Bátora Lajos umak a nZalai
védelmének ezen jeles ezándoka nem lehat Száináral^- miniüteri endt^űlylycl re [idtj- nz apróbl akiiak ^shiafívobbaknak egy aránt Közlöny4 szerkesztőjének kedves leánya
múlékony! ttií reiíükiküli taiifolvai IWI1 az i\\\\ii- jó kftailtá t és minéi job^ ai kert a tíz hó- Budapestre való tájfozása előtj, hovl a
liogy azonban a pnrtolásra joggal LA .,. f » \' ,> . . napon át I i coiieefvatoriumbpiil való további kiképez-
-ligónyt tartó kózmU-iparosokat ós gyárosod tánévre való beilfttások szepeg- [j| fj It^tUl A! tupolczai teté,e ^gettmJgi\', barátságos kürü buc-u
knj telkeresheshük, hogy őket megiemop- ber Ili) \'pszkOiOltetuck re;ge1i ^dasáigi szakusztXlyalTmeglöldutt felső ^ el.íadwt Urt^Ifőgymuáziuni rojzler-
.ftui, illetőleg készitiuéuy cinket ajaiilam ferdlg a po gári nnpiskofáau a bei|tásokf. é. Ikoptember juál>en e hÓ 28-ai s^rda,i délutku üóra-
jíhos sen luiudeuek elbtt sküksógee tudnuuk [ \' ] ] h - * yT, hó 1 2 \' fáii kezdídnelD — Az intézet kof\' inclyei1 tauí! vtótrivál együtt Berecz
a) kik azon hazai kóainU-és gyiripa I skoja UÍ ÓptiletÓbÓl (I. ctó) Felv Jtct- els(í ositá vába olyinöviUékek vótétuek J^J^Unár u i^ közrei 4og működni,
rosok, akik jóság, izlós, tartóság ^ olcsó: J LqJ. n^il Idaion leánynöy<ji|dékek, kk a tö), kildv^y a Glemi osztályról bizonyít- ^V1? Lajos ur mmtakiküldüttinoghi-j
«ág tekiutetoWI üióUau; ajanlhatík Y L L <u L ifflJUy í Ui váuft L atnak felvagy ;podigíft 12 évet ^U-ja, bálá|n ér tétét kívánja e. Által tn.#
Felhívjuk ennélfogva a hazai késmifc- pepiSkOia ^at oSZtaiy aq Weglto et ca-^ . és meirflldő Ifóivétdi vizseála- nuí,t4íttl a kwdeci íevéló egyesület elúokjié-
és gyáriparosukat, aziveakedjenek aa au- , ményijyd i végektpki és crirpl bizouyitv ihyt tot. bitna c le \'tenj. A ezakoaxUlyba oly választmán. ajíánt-;MiuUn alknl-
gesztus 1-óu megnyitaudjó „Közvetítő iro- felmutatlli kópLk. | I növinfck vétetni fdljíkik a! felső |»unk volt Batod L|nma kisaMjonybak a
dachoz bérmentve beküldeni: eimuWIQI keptSCk.^ J ^ 3 Gályát fagy á VeáL ós gymuí [eWbb jogosító sséptc:
a izogcziinet, az alfialokj\' készített iparczik- | 3N. Kamztóni; 1878, aug. ho 2SÍ , ai^tr|r 4 |ÍSotieel vÓRezték —\' megismerni és meglepő technikai
keH tárgy es árjegyzékét, azbn lakhelyet P 4 0 t"**1* W. A iéivétc i viasffálJl diji^entes - Tandij ?S/ca8ége Jölött njéltán caodálkozni, a
vagy boTthelyiséget melyben az ipai;czikke- - A bm\\av#>ti tá tudom cJlti- ± « \'i ; beiratál díj 00 kr ío. é ; Oly meghívottaknak, ! ;»k e bucsu zeuceloadázra
kcif uiegtekinthetni, a vásárlásokat eszkü- ír I ^iT növendék sk kikl szeiéb vsécttkot hiteles megjolMnní » fognak egy é/veae-
zölni vagy esetleg mogtendeléseket tenni W\'a reudesj bc,ratást|k•mind a ifck ^ MflP^ ÍH helyezlek Wattba, öátorii
. , j ;j | 1 ;.! karnjil f/Avi szeptember ho.l-ón tándij fis etése alól löliíentctriek.--Kait ÍT^/s\'^lixJSs ^TT?
\' A .kiivetítő Iroda\' ezen ipar-adatokat dödnck, s btízfirólagj 14-ig \'tartanak. 1 Tnpolczá 1 1878 aJLztd hóbaki; mka értelemmel éá szép érzéssel |átssik
kó^égesen fogja a ^vökkel és n.egren- A szülés :nőil tanfólyanjra\'a bi Ja- \' / feUó népiskola /eníkl7f °
dűlőkkel tudatni. \' L il. , \' 1 u \' 1 • « x U-i I i \' Ili baínxóUik téreu a jövőre nézve szép kilátással se-
a beérkezendő adatok inHazai ivarközlemé- -W 7, \'6n . blaége^ze6i nőegylet <.a követ- csegtotík. f A me^Uijtott előadásról : jövő
nyelt" \'czim alatt sajtó utján is kiizzé fog- KCZDetÜjíer. 1 ! • " i"] kező föhjvást bocsiította ki: Egorsseg vá- számunkban bővébbeh referálunk — •
j uak .tótetni. ila a kéziáü- és gyáripatosok I Br. tudom, egj/etfmi tro. í zj roa éa v.iWko neraüi szifü horileányaüioz} |, — *eo\'mdltp JaJéflítMk voltam tanú-
áiuaiintákat küldenek, azuk czéUzerfl he- J —! A SZÜ Őket figyelmeztetjük, llo^y Alig mull egy éve[J)io§y egy véres hábo- j» ® napokban Bév-FÜlöpnól. Behívott tar-
ilyeii {bolti kirakatokbiu 1; közsz«Jmié\'rc ki- a nagy jMmizaiü kisded Jvodánál a Jdwf. ruban áldozatul Illett ItöröK; scbosültek talókosok készüllek átmenni hajón a Bala-
tt-eetnek. ^ i ; 7 I szeptembőr 1-jéli veszi kezdetét ; 1 irányábai| oly mól; |ióh tényleges részvétet tonon, hogy Bojjlártpl tovább folytaeák
belül l 0. fokkal magasabb hőinérséket j az idegek ezáltjal ismét föléledhetnek, Iniu- De nem i^y van < íft, iiíilt tengereken — catíkélyebb azon hő-dssaeg, moly a testben
\' tiiutet tek föl, iimit a hókialjbau végrehajtott tán mái} annyi jideig hüd^ttek voltak. . Ezek mégltélben i csató miptagy — 28° jrejlik. Itt maga 1 tájp álkosás is tetemaáeu
mérések. — A vér maga nem képez főszer- ! Magasabb liőt\'ok ellenben igon Jfcor- C-nál fagyhak be; jami.akonjjatt.a 70északi befuly ezen visadnyokia. S miuUwgy a kü-
vet azok közt, iuclyek n szervezet számára i aan uiégséiolsitheti a szöfotek ólflttulaMóii- szélességi tokon nnen. is^haseliii történik. \'Üfiiböső életkor, p®"^ «aegénység, gazdsg.
hőt teráieliiek. Ebben n tekinietüeu a vért \'j sásait. Idegeknél, izmoknál, yérteatebsek- \' Ezen hőuiéraÓki k Uünböietüktífel togvá a -ég *tb. külöubökő tényezőket képviselnek,
Bziunofel— s tálán a legtöbb — szervek fé- nél és úiirigyspjteknól azt látjuk, íiogy [Jzók,. tengerekirpppaiit íjiíolyáksal tannak a szá- könnyen megérthető^; hogy a szegények,
lülmulják. Azonban a véruek — mint már I mihelyt ja hőiqérsék A rtndes fokot psak razlöld ógikajlati je .Ipgér.él amennyiben min- ^SSf8^^110^ "ók, e a betép-
j jelézteiji — azon io^tos feladata vau, hogy néhány fokkal fis felülmüljaL rögtön a?(ugy- ^en évozakbab ig riekeznpk a hŐméiséket |#|bőj üdülők nűéit jtáanak jobban, miut
1 az egy<fo szervek kül\'öiiböző hőinérsékeat novezett hŐde^ébn mentiek At, moly if szÖ kiegyenliiqpiJ a végieteket enyhíteni: nyár 1 erőteljesen •táplált egészséges férfiak Az
j kiegyenlítse. • vet nedtben o|dvsj l;evő toliécny\'e-juiyjUo\'k ban ós a ^ó égife alatj alantk hőméraé- előbbieknél minden hőveszteség az öeeaes
Arra nézve, hogy n eddig lehet — ál- egyréss^uek jnégaívad^án aíapsnik, vlgyis, kükuéllogval lehütöleg, iélon í ésl a hideg hőmeilynyiaégnek sokkal nagyobb réeaét
í latoknál — e hőmérseket — az ó\'let felál- más Szikkal i%tön elhajíiak. A hidelvérü ógöv alatti azáltal, hogy JnagaMbb hőinér- képviseli, miut sa utbbbiáknál, ea tehát aa
\'i dozáaa.nélk* — csökkenteni, a különböző álUtokiál — Kühho saerint — ezen fuegi aókíik által meleg j^leg.hatnak.! idevonatkozó ke lő i+agyaráaaípt megadja. , állatoknál külöuböző\'eredinéiiyek órettejr el.. alvadásl és etilek \'következtében a s löve- \' Ami tov.ábbSTlyalamély saerv^s test hő- j A borszesz szunyái (inorphium), gyü-
Mig pl Walther ugy talá la, Jiogy a teu- tek eljihlása már 40 C.\'foknál beáll, a s iim- veaatését i led, eiíé vonatkozólag áll, hogy »*ü«ke, nikotin, curare álul létrehozott s
geri nyuliiál már + 15 — -f ]» C. jföfejgf lősáUat iknál éa az einbetnél 49 és 5) C. níi|ól vékóuyabh U külhám, moly a hőt ro- a fokozott izom működés tolytán beállott
| térjecfó lebülésuél halál következettj bé; ád-1\'.Jok\' kőit; jnadkralpiál pedig csak a: 53. azill vezeti, minél-! 1 jevéstié vaii as illető bőr- fokozott lehüléml képésség csak kis részbeu
í dig a Üél-Oroszoi-azö^bjaii élő aualik-tirge, C. fokijál, miuthogy ez Utóbbiaknak) reh- rékletssőifel fedv^ézen hővessteség ugyan- alapszik as eseM-ilt^l létrehozott hőelveze
í amely téli álmai alszik,j egészen -f 4 0. des hőtér«éké,\'ns3yobb j(4()—43!1 C), mik azon íviezohyok kjfi t winjá! jelentékenyebb tée fokozódásán. A aikotin (dohányai)
. tokig le volt hűthető aifélkül, hogy az ál az emlősállatoké. . I leend. Errt vonatii Izófag egy másik, ínég he n^m idéz eW heVee görcsöket — kká-
1 lat önszerü felüdülési képességét elvesztette Nemi! érdek te len tdüiii azt eem, liogy\' sokkal jeUnt^kenyi bb tonyezj) a bőr vér- g»jt)a a környi edényeket, ami siatán a test\'
volna, ha t i. melegebb 1—12 0. foknyi forró Sghajjlati jvidéken talö tartbzkoiláia a edénieihejk kitágttlisa éi|\'mertetése. SŐt a lehüléeére kellőjma^arázatot nytjt. Hason
hőinérsékbe helyestetett át. . . j közép-höníérséknek körulbollil 1 C\'hkmri szervek alakja Sem köadnyöslajhő vesztés re lóüag hat* a curaré w borezeesmérgeaés.
\'A mi már most a meleguek az em- emelkedésévél vanj összek^tveoly egyinek- nézvk Ti naettaláijbSÍ tudjuk ugyanis, liogy J1 Különöa fontossággal bir tŐlw; | ea
beri szervezetre való befo!yását illeti, erre nel, aMik hüvökebn éghajjlat alatt szálak a hőfcugái3ás"és veietós keskeny.hegyes és ^utóbbi, minthogy a köznép a pálinkának
nézve röviden csak a köyetkczőket emli- lakni, fiuiínt ejt láavy éjt jtnások, ész.l sllák. aránylag Jágy felül el biró téstaKbőTköny- melegítő hatáetlulajdonit. A saegény eta-
te 111 n;eg. A sarkvidéki;utazók közleményei A hiddgben valló hosBzabbj tartóskod M^ál,! jiiyepben iortónijlí iI udjnk, pl. liogy az orr bér. ahelyett hogy Lakását fttteué, pálinkát
megerősítik az állatok lehűlésére vonatkokó főleg, pa éz kinysperitéá -j testi |nyügt!«m« hegye, a f lilék, faaj íj jak és ájjalibsn a vég- ífaik. Ezáltal a (környi edények kitágul tán,
észleleteket az eiulierré uézve is. Kané tir- mai van ágybefcötye (pl] télen á tem kljdm-i. jtagok köi ílryebben és gtsorsanbi ^lehűlnek, pillanatnyira odá jtöbb hő veaettetik^ egész-
vustudor, bi^ae sarkvidéki mazó, a túlságos bani ülésnél), {igyázintéii a hidegfürdi kben \'miiitl a torza. . . ; | r.J |t|; bén féve azoüban aj testben jelenlevő ine-hideg hatását irváu le, állítja, hogy amóa- ia a homé^aék hasonló mérvben qsökk ni. — I A li 51 elvouáara ajejghatali iksabban az "T a kiragárjtió felület nágyókb le-
fásokra nézve előbb miudinkább növekedő Itt a lbhütŐ s^rvéket/\'IJijbl vekij^k nlÍtör| elpájrolgájbat Eittólfogpa tjhátizzadó bő- | vöp túlságos! gyorsan használutik föl.
kedvetlenség áll eiő; végre a mozgásnak dése a test igényeihez .kmjpai módosu tnin- rini; szára s mozgőjteny lpvegín J — éjekor j j A borszesz tenit melegen ^Itösködött,
hideg \'ájtali aksdályozása oly magas fokot dének\' lőtt! ,a bpr és a lüflők képviselil ; | Ve- liagy lev n az elairolgu —, ifen nagy a \' táplált, egyénéken képee tartósan tölme-
ér el, hogy aa izmok működése teljesenle iaeíée Jtalraindkéjt sterUfelületónek íjuégV hőe|>oijái |is. j \' j II l\'!||. 1 ílégiteni; ellenbin aj télen előfordulói meg-
hetfüeniié válik. Nemsokára az érzékek hl- feleiőhg, hőt veskithet. 1 Figyelembe |kell- | -Maj tjs hŐméUiéktaé —i Ab I tudjak — * haiáleaatek legtöbbnyirto ezál-
tompuiása és goudolkOzási képtelenség ,all j aaonbi n yonni nagy a levégŐ hővczetéSi izsl^dis & l| be, ósijézzel 1 hfive istésóg oly . tilj finnek létra hqgy hiányosan öltSskö*)
be, uiely esaknem ellenállhatstlanul alváéra kŐposi égoj ezeifólökt csekély, a tiae aUmj ! jjélddíéke ítfon fokjjkódilf hogy a test, amig 1 díjtt egyének pjUinkáiváa által akarnkk ma-
kéuyszorit. A nevezett liires utaaó ezjen ban már Sokkul nagyobb. így pl. -j- 3 3—35 j izzadni kébes (míg a li egő cincs telítve gukon segíteni, I
megUgyási állapotot, mely őt magát péix 0. fok a fürdő kö^önbösihiJinértékUne c sso- |Ívík(őáfel és s bőrműka és nej; nem ssü- | , Hasonló eredoiinjt hoi létre kemény
egyezer vezette volt a halál közvetlen ka- kott f ltttáni -- miután és bőritísk Ii őmjérr nik) még igén ihagas hl méniékl|ea is ké- hidegben aa iaémn|«gáa is, amely Walther|
táráig, láidajmasnak, és rendkívül gyötrő- sókét UMözJljli" M { míg ellenbea nár a ! Ipofí allfal naa"kodD&| Blag len lés jután a tnég tápaastalata ss4nnt||-- szintén lelősegiti ai
uek 11 ja le.\'ó a jnsgfasyási halálnál nérn Cj.|íok\\í lepeg\'Ő jiiölog érzetei bos I mádok ia |j- 79 foka rl abáika \' meleget\' HmlMMe^ e né|% pjédig ugy^nason okból,!
volt képes aa elilmoeodás kelleméit éeefe- banuü jU jétrel; s a, leWflŐtj csák- | í C. ||tÖbb per mg kiálléiuk Berkei |Al ée dela; jWPfj a borsMsO, asek á köfeyj részekhez!
venni, melyről a meleg szobában szoktunk . I toknál BSoVtuk - rendesen - hidbgnek I HoCho pádig 8—IH pertiaig lOd -f 127. C. pillanatra itt is nagyobb műinyiségü jv)
álmadosnL nevesii. $ mi ti des aimylirÉd nagyobb loku- (okiiyi meleget állattak I d* a llaeden ea tjrejttiik, de épén ezáltal a lehűlés, a így a
Ahatekon véghezvitt kísérletek bizo- nék fi g foltflani, miuél uagyobba m sgelŐ- alkalom ti al ast tápiasaiá ta, Ijog r hőmérsóke melegvesstetég is nagyobb. Mindeneket é let •
nyílják, bogy még jel/ állatok is, melyek zütt a a yelenlsvő hő közti külüaUséj vagy csiuk 1 C. fokkallemelk detc. tkai, 8 így egéi»ésjij eeemponttyóL-«ast ki-1 ^ htd\'g következtében látszólag már40 perc- minél gyorsabban történik as pgyik )pl ] a f >1, r Azt látjuk1 tojábU hogy altest aki- 4-\' foatoi I tbdiiL Es ösztönözött susoki
et*l el/bb elhaltok, iiinét tökéletesen máebs v.i^ó átmenetei. []J >:M 1 degben liéülŐ ■föííjlotéj víeSaujjlAs utián mondására..
éiMiáthetók,, ha kívülről megindított mdle. tt liiége^aier figiéljiheistetek 1 risre lehetőleg ^iaebbiiJs W a hjvi sstés ezáltal !.,.._ ... J ,-ií .
$00 hóbiv.tai melUtt •gv.ssrsmind amjle- utyaniM Miaem mindig ugyánaso 1 lm, 1. osOkk ri. A \\Mik 1 gyélin^pt minden üdrOaiei(e«aet Kegyednek ! ,
|ts légzés is foganaOM vétetik. Aa agy é. táasal van; a vls rendesen O^uál fagy léggé.\' egy énnél annár gJOrwtí an«töiinik, minél d>j M ||—fj •

atjakatt Tarméiaetea, kögy aaflléik, hosaá d»v budapili műtermében köasaánlére von (U< A^ akadeiU |880[lJon leveltdil két léről nemeettfnk ^éUiibon4! éttakesett jral*
tartok elktséiték • révhas, hol megiu. kuUlítv*. - . ÍT.j Av inalva padig Uudoi tkjává válasttott* m Kisfaludy táraftftágbi n, hol 1H«Í#-ben -Zri-
il HT - Ar-ító uKud, Nag+-Kaj mairól, "pM* í ,A nyí Ilona Aletrajaát" l»rjee*tette elő, Ug-
mistOl haet IMölt kttlOuOieu egy fisul gról tÖH»k büli|t |óeeitfáró!,^3ely K.Meá\' rWM MMélfleii tértlnatf vásUtáva!u utolió natyiaabásu wlve „A kaieeaténj\'eég
ftldmivas tinber tűnt fel, ki gyermekit JV| fl uiéi-IOL Sy fakealk, órái luveu- lMifben V. i Ferdinánd álul tnrU.nW lia»áukbftna roll Hint politikus aa
karjaiban tártra alig bírt (ilválni tfiln ée |L uUn e bí 1 *u érkeatep fossára Sröf préposttá lfé<Ml4 podíg uifcnádi 1809 mégnyllt oriaágjyUlékjiek 8zeged rá- }
mellette aokogé fiatal feleeégétől Mikor táboi kok .ée unoWUuia Nalrüíev fUapOUté ueveiiikteU kl a aa Indítványa asAről tagja volt, kéiíb vtáasa vonult de
a kis gyermek apját, a*yját, fa Oieganyját Máim Hoili Josetin*. Koaai L Kutaul* ** \'"H" vnl1 » i^nükl kai oktoberi 101 Dnák Kar«nca halála utálj a belvárcÉ éj
ki aaiutén ott volt, oly keaerveaeu ilrni lát- nUiuők. toiábjá gfúl TOrOlí Lássló óm H kífálylluh ftlsgyavoriaá* ingái ér- tisztelt*! iusg bizalmát al ai újra képvlielŐ
U, a aaefény kia gyermek aem vette tré- Hiu-iuay Uyt la urak, követve négy |ovaia> wébjju, m»|y ei^ubau fllljer iléfalil marad) loU la legutóbbi oraakggyl|éabtn. Utabbi
U a a dolgot, baueiu oly keaervei airáaba áa két klmu^tt kunitól, Minoon fcen A ^{Malom |iImréiével,mint a faiaf láb iddlien paonban, mint túliéinak nstxobb
tűrt ki kogy a kftrül átlók, kik eaau iiior- Jkaliiiaaau i aujelroudoavo egy« linamtabb |f tufK wi i * kawollkué autonómia eaerj»p»are volt. Iloiráth Mihály öMÖke
indító buoauaáa tanúi voltak, alk vajának l^yagláai utói a mennyiben a k)a katmváo uingala|iitáaa v<gktt ooiiventei rende t, de. volt fa akadémia tOrtlneti jzakowUlVAnafc
képeeek a kia oaaládot vigjuatklnl. Dé aa J^űiJn, Tomán, Hoaanyón éa pipéáddli át T\' 4 "(kor iélkQI. A reá is kimondott él a (ttitoölmí tárni ituaU mely utóbjban
elváliUuak» megkelle tnrtéuai, é a partról l|á|ralÍlredro uUaik iunát pedig Mamáik Ítélet ki iliüldre k*MtoUe meuetdllni tartott beaiédei a „Hz Uaddk" folyóiratban
eltáwaott bajéról még jó íddia lehetett Ltfoe« áe ej erjoH Arinté«4vel | tár yiiiaa \'f1 ^\'"ban, Zi rn libeu, llrUi4elbon, /jenu lelepUk, meg, tagja v ilt MtnkttlOben pbb
hallani a parton maradottak aokogáaát. ^agy-iKjajntoi ro.\' E terv uerint lárjiaaág "r*0 f- u, de aaunttaatéee alatt a aUltöldí i tudnmányoii ámulatnak ii. Altik\'
— „A nép kertésze," a kertipar éa, zjempléo, Aliaui Tqrnii,. Qomoj.l SaeiJli éa ir| T törtéi «Uua ténélmi tárlulat néháiy uab múlva Kaháo
befáaitáa MakBeli, éa a baaégj fmakolák 8ároa megyétóti halad át a e* atiat huaaon. Tíf T i T. i ^ t \' néiuei fog alko- Üt Um kifánduió kOtgyttliire, de eláOk*
hivataloa köalönye 15. atáináuak tartalma i nftgy jnipi luvailáalal akarjá notítoá i. A TTlíi ^rTiícMít frflTri ÍÍWWÍ 1 í® tár»«ial Ibgja
Lukácay — r. palotai faiakoíáját ak magva- tinaaághoa, uiitlakoijk háruni Andéáaay W rj> g8lí1tok\' r H., "r®*"!1! tauP\' "f! fíJ,tlDÍ He^jájb MAáW «H
ráaó jegyaéke.\'Qyttinölca éT-pájd kivito gíóf kUaeiacnyJ i ! T\\\\ káiIMI pMrUM?1NH.Pkujtótár" volt, IttUé - MU^fta - Mrdekw ard éa;
lünkj A nagy tonyéaatéabe iVlv(|ond«5 gyü- | 7 H 11 M ikTÍT )ll?rlMml)W" f,§> völP M*n Wikrtíl ^HPf
müjcsfajok kérdéséhez. -! Intlrpellatiok. \' f f I 1 koi ;jryit »ila í^fibi nWiozáHthiak Mpti il ne»n rág a t váróiban U agféiuk
Vegyeaek. Elófizetéai ára egál. évre 3 frt. d iniok I í »! f 7 \'íu \' ^r^\'J TWttl S ,kA° JH?^ Ti*!\'
A. 1879. év folyamára t. évi október 1 ig H lT \' CfflOT^Í nföT L ^" H^ |ö" WttCe\'öt^f,W" *
beérkező uj alóíaeték a lap folyó 1878-ií \\\'f j kot# jhelyea^ ij ^^^Bejitalb ból, a BMT«dlN l ^iMMjll d hir
évi óktóberTecaemberi negyetjávea folya- .. L. M|J.: A.Mjjn ^ llyékl htó a kl ünő.tudóit a.M érd. 8
mát inffvnn knniálc . - | Horvíttlt MIhílly. na«y munkája H4U-ig ndéaai ki I bedig, tájdjalom éa utíiii aokira étkébe került
mat-ingyen tapjat. | „HuLfcLtiOt év dagyaroradág türtéuetkbél9 . i !
Aa elófiaetések inogrontioléabk hivatal- .Amag/ar törtéuetirodaliiiat nagy éa éa .Mkgyaroria lg fUggiklUék Üaroanak \' \' __
ból a taiHkolákkt rendező miu.wten biatoi- Min!e poluül tft |a|| vwt0l4g i ] tbrtéSte." Min Idaen biícioii JűveTsjámoi 1 Ü J I- \\ \\
íüTr kT Horváti ttihály pUapöktTá magyar kOt^ káueantk, VéwlT^muLiOál utefve • P j • .\'
"ri\'u" 8 \' T tórténetiráa e ryi i eM íoflforui .áagyar IUHrfil. Mlhál, " léíf.eí haLott a U. . Felfllól H iorkükó:
»n»««eiui. / v I történelmi I [reulatj elió elnOMel | imbdlialt. nyugjfna .melle tt, élt. Itühn iolytatta uem- ]
i J "I Tr,nyl ?zoblra\' í5Bt!g8t,?ii i íu Sokkal nag>)bl a (\\hii»úu, moly • iáldklom irodalmi, lt nolitikk mdkOdéaét. IHÍÍÖ. 0 0 F FHANN M Ó I
nyék* hiág ea év »eptember 7-tón halba- MMlJLoil |raéieivál oitromolja MÍtUket, lolkeiédésiel fujadUk t j fülMpé«étaa aka- T
tatlah hősünk iirinyi Miklók ési harcaosát 8(jmho y Q|f guL^i, mogitáli|e Ijtádjíánk1 ^\'Wi midíuLAl váfi legeik «?oUlé. | ■ > i ■ \' . 1 —1
nevének külső inegörükitéaére eié éket fog |a;nui ,„ £ /mu ,aH0^tmK] l LJ LIlfc. I ^.IJi.-—J-LÍLJ---1 I , --■ _ I
pte^ttíf*****n*uuk*u*uu*****n***ötíööööw
A m itenuében késsült. A májas, msai már- dátlü|lt A ^ Uiepot]0 u \\ Jj__II ___I .
ványbél kéuüUf gaadag ^á k^VaatU pU.- gasdag eletek oaalí váalatok| I _ i IftilíL.; Sl F
destlU, egy nagvobb mini ilittofP Moritkozhatunk., | i I ! , ASM FQ) fg) I Air fllVl Jfl Cll
a vát kapujából orosaláu bátorságával sem- ^tt. Oymn taa mt tiuulmányaít befe eave : , ^
mi gktot nem ismerve, rohan ki.J Ar. omlók J^fí,". A. Ta - \\\\ ; \' M? s U •
egyií oldalán kosaorui költénk Möröamarty ■ \\ljliT\\ -li ^111 V^ll
MibáÜy gyönyörű epigrammja vaJ bevésve : tudományt I all| atvánj 1888>bán a pesti • • í . 1YAV > *|\\ 0III %N(1II.
I ro \' J egyetemen b mci Asaetrodorrá, 1881-ben pt» j 0«f
dig Vácott ál iorrá ; avatUtoU-ftl. Még I L .... J . w [ ! J , 1 I /
ifc^^tóffl^+nna. mint diákon !og- év t pülpOlci aotu^riua, H A k\'rA1Wff ttl,lH h4í?mtt\' # t modo1 Bzorf W\'jZW
aj.M.fíc t«u»ya átuiaik*.\' íölszontoltoté io fitáu jobb helyen káplábko- wolleképülotekkOl,! H/.q udvar és i agy kerttel bi \', a logjatá íyosapb fÜltótelek i
A másik uldalon: I í dott, majd írnvejő vbjt Keglevinh ós Efrdő- | Aollott, szabiid kézbőlI eladom. A j venni szándékozók bővebb ndósiíásórt hozz ím, \'
•j fiiki^uk / dy Kajetán (rólbk hasában, ni g l&4Sfbau nlullrt tulajdoniéiul ío\\ lulhatnak
Su|rtvár vidéU. bécsi i Tcro liaijumban a magjarnyoly és v^v h 1
^^í^rfc" . irodaloip Un, rulett kár eklTo; több tür) T)|fll1 T
j Ka «mifk leuiiittatoii ! j tóueliui inuul ái tfolytáu, melyek küaül há- \' f f)84. 1-3. I * II I tjL II M. 1 I J
1Kr t v • rom (iPárhuzim.pV k^eskadelem tiirténete, I ■ ^ í
Ez emlék, mely minden réazében ha- két rész) az akldemm réazórdl kossoiut
megtekipte.re l- ÜT, 15-ig ücréa-^ uyert, a Uki:q^o.^ irófc kVjé «»i,ItU- XldtXXIptXylatXXKXXKXXimKXXkXMWXMaK .
l FZHÉE EccBS^Kl »MaMteffl|
egyedali vezér^jüőke Johi Baljer, B. Kittn^r^ós Rdy Humphries |
legelső és legnagyobb angol szcldö, tisztító és ninösJgi rosta árasok haic: || CljQPL|C| n|| An
^^^^ I ajánlja,a n. é. gazgak izünaégíiek aa erodeti ««K«I — q^yedül I^^Mfll^^^^^ llwUllEiLi I ULUl
HZoró\'gí ateleWi ^ro itikkHlf!\' r»la>niuí jj^ld^Siiiolil> <^j«i\'|S(hh Á^^jA Vll^^^^k kÍny|kerO»kedésébe|l| kftphftílik ! ~ lIBMl V IliinrIIIUKS oatkkat, uemkUlouben a Mgnjf bU ifa leg- I8H1 . innitli H II< PN it
lllHH jelpM«l»b. bármily fajU Mi,5 külöubü^ú gyárostól bír t-n fran- MK! IwIrJL—I X 3 II A 5 B V V CK
ft\'M válwxitöné^y, konkoly vmlhurMÓ, lnlkkft iy, áab és \\ r K^M^\'fl^t^lB
. BÉCSBEN,! | J v.\'l i. í 1 \' ■ | \' ífl ]| \' [Jj kLi-.ÍpX^-^
111. Prageratrasae 13. „Hotel Hiingaria." \' ! | II I i ffcW lí AvJWíll;P | ^\\ swgMtftniUc kJ
^ rjé^y aséUek i ij mesn t e« é n |k A 1 d e tn «k. 1 • r j \' [; jjT^ . afl ] .. \' I f
Az idei gabona én borranár tartam ára a képvitettetősrg az „ Jrhny tíz*rra*"-hoz nmzett szállodában van a hot egyi zersmtnt eredeti angol fiáker és hWme^féle
l roiláh hjHllllya lesznefto I [ * (IWxWPwy
Nincs többé bBMüsíiág!- Íj ^ Dif« l laii<l ler Mór -ffl]
^ DUPUY N. tálé magtisztítóJ orvóső8 sepésztudor,szülész és szemész,
11 ky^í yit I g|ökoroBot[ fényes k jtajtós siker) b i k t o s l t á b a iiiolle ,t minidonnemi I
szerének alkalmazásául. | j 1 \' it^U kp^^Ag.pUi |
E tisztitó szer (rézgálic (kékkó) éi más mfird savikból ösL-J |
állitVI) elpusztít teljesen f- ha mindegyik csomagon ídí/kwW S Íj) IA& önfertíjzésnek tónden következményeit, u. m.: na ingerlékenjr ffl
egyszerűen kivihető használati tatasitás pontosan teljesíttetik — a\' magon! | gye i^e«6göt, az o<tdófolyásL külünöeen a X
lévó üszögmagport buza( árpa, zab, köles,\' tengerinél pat, 1 f g. n § n .nwi.flÁjl*AT
mini azt számos bizonyilványok lanusitjpk. J | b j | [GuvlvUüIibUgUl A nagyméltóságú m. kir. földniivclési Sjlinisztie-i (blgyengtlit férfioröt) I
riuin tudósításai ajánlják az H. Dupü]f-fÓle |tisztitó-| \' 2) buiycfl<5folyá«okat.(l(i^g idUltoket ia)» a nem^réazek b íjakóros lekéi | szert mint egyike a leghathatósabb szirtiket I búzta-1. lyoi, és másodrendű bujakdri minden alakjaiban és oloBufitásaipanj j j |
üszög elpusztítására. — | I J ij-frííiftttltt^l^hatnjMl.^Jw |l
Kívánatra elóraizok. bizonyítványokkal ingyen Ssíbérmént^ flU-A j 1 6) Wíkiutésoket; P \' ; . I J4 > $
gáltatnak fi 6) a húgyhólyag betodiégott 6s mindennemű viselési nehézségeket. m
% . \' ; , - J. \' A x Jl Rendel naponként ; délelőtt 10 órától l-ig, délután 3 ócátöl 6-ig,. ét este |
Egy cstmmg árm 2 Heeloliter (200 Uh\') Mfifnákl 7 ö] Atóí 8 ig 1 I i j|
30 Hr. o.é. | |\'\'h . I Lakik; Pesten, belvám.kigyö-titezft 1. bz. kigytV éB vArdshto-ptoa sar^ | Kőnn & r ló\'ét*y * • Hn (tlotipiibiller fóle litobujn) l\' omolot, bemenet a lépcsőn. I | } I
F^Isdáni-raktAr: * $QMIiftU Ádűlf 0TWÜ , I HHT díjjal ellátiott levjlokro azonnal válasaoluük éa a gy|gyaserek meg I
\' Nagy-Kfinmitt. r j \\ ] [ , jj11ij ff.W \':/\'^Ííi ! ft-\' : 4 II1

101111
J(rtrJt!
IPM

| ©III
Hbilrnu
Gőz-oséplógéijok kot
valamint aa
(
IUS (J
rossmann I,
v&cai wtinije ijllii B
ajánlják a fctai vililgkjállitiM IMáu tisztelet*
L\' 1 G A Z D AS Á
úgymint javított IJH.ZgOliyokiit, ffl-1 U H^\'
káUu-, kukorlt t tlMtitó uur üéfcög tisatitAeáru asol^k
0000000000000000090000000000 i \'1 \'•■■\'.; I Ai „orsz^ifos
köznevelési
;
biKiapcsti jiyil főgytónasiijtma-, foreáliskülája-
a jövő tanév esebtemberho 7~én mki kezdetét, 27-ef(|/ $g*pt4nplmr 6-ió dcWott /!« dé
jjyesulef"
úfoB
és nevcio-iiitózctébi
.béiratdiak
an(in|,iion ii
üoItnöií
IH
315
[jf^.HljrH -
OIEttí S\'JMÍés HE A
AINÉ
kfh\'ijjt ÍH-aiüj HVJiVnk
iiiiiHjjiilya iii||(>li:Ua| Mi Ü DA PESTEN,
! UH >oii |fl
okmiinynval h
GI GÉ
Javito itu
4iUr|ÓHr
M-mp* jittJ., lugfr
lujauttol óe mrJfjot|t kttUta MMii i
váiMiiyi (iiíík kiállitiíxon lefquagmbban lltloleWt
PEIICÉT,
t mozdonyok, HettdóxSrlienietliuaMjm
a- 6|» HZiüju\'tuKulúfiro. | |
lijilHMlalyaiwtt oiétályió bonmnL Iá|kU«sÍ. - Arujo nfiék dlJmanttMn.
Mi^llfcr^Jl^rklt^Hlt
Iskolai értesítők
^Nyilvános
és kcrcskedflmi Iskoláin és
nevelő-intézetemben
Ez intépet czélji aa* hogy a jómódú isaládük gyormekplrtfujézvo le
nuii i oktatéksal aa jfjuságOt ala| nj_ uwolerz osztályán slelkiilmereltu-
tó\'yé váljék a .tiázi hevcMst ogjjssiteui a byil képzés által kciresztülvözntni a i küaéptanbdák ujROicz oBZflftiyii sen előkészíteni a magasabb tudományok jmegá teméséro, niolyiolUtja legtöbb intézet, az egy etem nyifjt\\ \'
Aa intézet újonnan szerve,aett tiyiári
férfiaktól áll, laknék
- ___,__nevoi megjelölik a
na| aa intézetben uralkodó szellemről Tanttgj Hu£o; tanárok; B^ranypvsaky Ignáca, djr. C teijjren Flórja, dr.
nuve óhí irányt,la bizt \'igazgató I: dl\'
no Gé.W üarrach \'József, Küpdsdy Sándlor, h vák bajos, Szavkay Lajosi, dr. pziuuyo . József Taneszközeinkhez tartósnak i gazdn nyt és természetrajzi gyűjtemények, yaljuniut
OkOnyvtár, mely magában foglalja az íliak! szol \'ion jelesebb termékét a uouizoli éá világirodi O Súlyt fektetünk\' arra, tygy aa intézet
Q gol, és olasz nyelvekben is ala}iop oktatást n r\\ lyikét elsaiátithassák. A
taníttatik.
8
A tornászát, táncz, zene, vívás, úszás taníttatik.
w Az intézet növendékei lehetnek i. be
Q gyámok egész ellátásra adnak áz Intézetne; Q nélkülözhessék a házi heveiét, ágésánap al ín j>% gyelet alatt, e ebéddel és uzsvnnávjal is olláttjitn^k ; 3g tanórákon aa oktatásban résaeaülnclk.
.Megjegyezzük, hogy az előkészítő osztályba kisijbb nlwendókok iái vétetnek, luk előképzést nyeruék | gymnasii in| vagy jeáliskélai osztályo való íölvétalroi
Gondoskodtunk, hogy Itírut 54. es. í emelet) a testi ék szellemi ncv ilés minden legyen; tágas, díszes tantermek, najppáli és kUúpzobák eszközeivel teljesen cl vannak lálv|i, s az inti Ama bizalom, melylyel a t[ aztflők ób
udíyrö a .ostrauuam pmuH.Btut utrjnt tjrdkwin
ádi + .\'1
Wtttt, likpiui felvéti! prfttól
Icaia országosan i inwt
Ferenea. Út
itákol nyu| ároly Uyüi
V
(porain 7 László,
irméBoltudloij
0
A von lá-Jlo
usz
StB
;oii bOronddzett t i Kiváló ligvuloininíjl j llssseálli onii eiejét [neg naitj haltidy n lomnak. | , nötondókei j a német! francziaL erjiessenek, s e nyelvnek t>4r
és lovaglás kfllOri mesterek á tal
non, a]
lipoliat
kapum
M
ingyen
Biji apeatén9 K&roly-korut 22. tfz. (oíjszágut 4. öv rltc-lyó pvl septOiubor H űn veszi kézdrtét. A » aíjgifltus| fiO-ától naponta délelőtt 8\' órától 12-ig é« tethetnek inog. | jénbon racvelAintéeel) a reám bjsotl uOvendékeli leggjiidosabban ilg voltetnek fel s á le .\'szeretet Lzok nevelése kflirül nekem tÖbb minit 30 Öti I reialplko7.éseinrf, a mi arra jogoiiil, noveluintéz zQlóluek a Iflgjníbbin ajánlani. tudúHitványok
ÍF \' I 1J J J H ! J || lESöser
r a &6<\'dik lövendékek délután^\'
általam h eljesebbbeii több oldalú temet 4HÍM-kivánatrn
5X

w i
Mk, kiket
fvlkOHZlOMOk)
mlfikók 2
ézetbe
a L szülök
- T\'
ma^adualc a renaes 3.. bejáróH, kik a ren \' \'ÉT
*y
Vért
\'b
os. ! il
xxxxxx>6<)0000<xxxxxxxx>00
TITSCH GYULA
azelőtt
(livaiarii é«i reliérii0iniifM#J«kl
, plIDAPEST, Wlczi tUexá 20. 8XÜVI.
¥ I "j !V. aao \'ojicsém tisatelettol jelenteni, hogy a A|rnju»«« Ihlilzkb-fiH* ké-v esi utcai 2041c .r:um nlatt j | J |
Mi
X férfidivat,áru és fehérnemü-üzletet nyitottam. X1
Q I I&jMtt ál aláuoaari kedvelt Ualetben ÜÜitttt IK évi ikmküdésetn alatt, 10 évig Q
j \'tiáwf\\>r «r oldaláa 8 évig pedig mitit a iHiüitaky n Xt csé^^aéfiylif tfrstulájdjinosának kiváló alkalinan volt |eimé«zt aat é\\
Sü a lqgkitttu
■niKoanstun uinii,
i;)í7(>| fiíi/sfi^ «S\'í|»i«/fw\'iir oldaláé 8 évig pedig miult a Balitaky pándnr utódai íójjjt vjizéí|/liMi;ratulAjd<>no»Ánnk kiváló alkalinan volt Mi^jénat aat ilőkel£,és fő Vilán igéi yeivol tukélotesou megiamerkudui, más||éfl|t| a le.gkjtj|nőbb gyárak • tizli tokkíl CssaeaOttfstéspé lépni;
Vátoao t caégaaéai formáv Közt ugynn, <l\\ ás wli^isofaj/í írr\'-
j L\'o/J entni tana junpf, uj ilzlttum miivCn W^ foliftaylso leeud hv*
l i/\'ija frrj dieal-tfzistdiiai.
isi. 1 londoni és más neveaetes klllhelyekre ialö rendes flvi ellátogatá-siifQr az (iiszes mérvadó piaoaok folytonos ssemejtaftasa, valanint a neve-helyfiion Ii toző Umlvkrtlöbh gyárakkal m Ötletekkel leaM egyenes t&szrköttrh *rim azoii ka loinés íjolyketbon leendők, líógy első Uéappl, m/m/^ h vnntlenhút a fyujabbÁt, hmteljbety s a mi fő a k<j<iynrit(ihh<M nyujthbtatn iiagyrabf&iilt v-voimwk. 1 ÜaletOmnDk minél nagyobb itoijedelmet óhajtván Isnni, ldli^tÖ lo/ijiiiÁ-wábrl (tiuik lofsandk mogszabvo,..
ímhioh ! oiegbjaásért esedezve, marndnk mély t szUlottol
iu| titsch gyula.
XXXXXX >\'XXXXXXX
QOOOOOOIOOOOOOOQ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG
8k tMlVm oa-g g Vidéki szülőknek!
BEOIJLE J. és HDUER
göpfós roötalömbz-gyArhtkok Budapest, Margí.hid kflzélébei 1
ajinliik a mér kMlg6 idényre \'hoHsk tBbb gzidifági peaaéfért oluö díjjal latalaMsett.
k.álliUai» feraeayké-
TRIEUR-jeik
(ksakelyt, Wkbésyi, ubet a*. váU«sU re**), mslrj aiiBka-ereda^af* Úaáeá adw tffóli ryáriméjiynjaí reHáfc Baekor stfamira, S»ubk4i 0II1 kaevs aserizt káwrt?é> fi tr«d«ü i) «eamdM na tmks-ereieibytk i* mm mti4 a eredetiévé i
Ajánlják Uflbhé IfailiáiiÉrtlé éa restalesifseLkH »m«m« »l»u m iutié| »*r Igf IrjtgyaékMi ISpeo fi Hénaje
féizáv MMerS •rí mű rwzéi, mi Aiecksb, Ii
tíiltk\'
•« Ttfa^rUMMiN legjobb, BmAmt- raid-«1, s éui4l(bm
JHéfkhm rsk, f Us lsf)iubir*Mkb iroa

szohyok
isak ugy vannak j biztosítva, egy U orijdsti ! O
o
Lotz féle
A közelgő
iskolai év kezdetével
égy felsőbb osztálybeli
mángorlót §
b j ö szorgalmas tanuló kerestetik. ® - aki Démely kotelefcettséff elvillhilft-
rtiogljaphatni, h<
Lotz
Wien, Welnhaus fizlm alatt 1530 84-ia
o
gy ha kat aí^át Q gyárából q
Károly g
Hauptstrasse.il q rtodsllk eisg q
Nyomási és
stlért szülőinek egahlbb
1QQ forintot 586, it-í. megtakaríthat}
Tudakozódásokra10 czim alatt
"T" postrostaiite^i válasz kttl-„-BÍ-. J - »T dJ .
QQOOOOOOOOOOOOOPOOQ^
M IVMI|UB», 1VIIV HlUlkaUAOBV UjrOlUVIV » gTlUII|»BII IUW ***5/ «J»J•»•«•>ivvi*»t VOIHII/U iU» kJ
Q való lülvételro. . , |J \' íjJ\' \' | H
a Ocndoekodtunk, hogy n intézet ujonia| berendezett Miflyiségo (u íedi 1
y ítörut 54. 4t, t etnelet) a testi o> saellomi ncv ilés mindon igénjféubk ipegfe el(í Jj
JJ legyen ; Uígas, diszos tantermei, uappáji és kU<Mzobák á jBzUkségos kényn nn (J
O eszközeivel teljesen cl vaunak látvk s az inUzoinek snjájt renaoío. orvosa 1 un. Q
8 Ama bizalom, melylyel la t azttlŐk ób gyámok injéaotUnkel rüvíd háom Q
évi fennállása alaát megtiszteltw, emeli duói íofllake t s arra tysztjinOjs, hog/ n 29
nevelés.éa oktatásügy emeléséw kétszerosen (iradoazunk, e híidőii ezt uyi tali 2
W valljuk, ajánljuk a t szülők és gyámak becs » (figyelnél>e intéaotUiiket. U G TelJee programmal egyszerű levélbeli megkeresés\'0 a^! íntpzat igazc tti - Q n ja szolgál, kiviéi ajézfinnapok alatt előWusou értekezhet ii az| iutázQji !it/ hájj\'- j\'Q
Q aégbeii (odczi-körtd 54. es., I. eeielej; Ru^ojjcmí snj j fl
g ZLsLszió I 7-, c
S az „Országos! köine\\jelési ej yéBÜlet0 njilyánoá kílsép-isko éji- II
O 529 1—5 . L , oak és nevelőintézetének igázgatójai G
ooooooooooooooooodoooooooouooooG

fflfttim > ifulfív
finomulván iparnii ■
•0 H»
L* allJ
lonUkba
íiIüamL
jnáljuttk egy kii áldoiatot e de* ttkaV MfkéUni, HUs eli»ms.éeünkei más wpon ugv Mm igen nyilváníthatjuk 1
A tőke a nagyin. in. kir. kiupkt, mi uiaft^riwm £0|h|uokiig* ;\\iá lielyeztmik é* 4 Aá enyasület tcioaaláaa eSatéte ö í U^i «táilia»,. hogy köaoktatáii •in - >litaára fonlittaasék.
A mnuzct résetéts fogjs niogniujatnlj nogv mily eikart várhatunk e huaafiiiB vál-íj) asévt még egyszer melegen ajául-, j«k uí.í a köaonaég becaeii pártt\'ogáaába. | A ^iiriúhi magyar ecy eiülei nevében \\ KOOS JÁNOS,\'
tetinnipte. I f I
F\'tkitotit o htmu ivarú$olihoe\\
A i hazai ipart páijtóló éa terjesztői l \'közgytíJrisiiegj elhatájosta, hogy cséljának minél aikoreib elérésére HiKlaj^steii kÖjiVelitő- irodát uyit.
Kznu közvetítő irodfc f. évi augusztus ) éli kezdi iuí»g működését, ideiglenesen h 3|)v\'út\'oiii iparosok. kölrénok helyiségében
ÍTT
kulsnft
i
•IV, kei üld (bel várói): a tereccziek bazár i tbau I e molet.)
Máudeu /hazafinak aysivóbün szilárd azon In-í határozás, hogy a lutizai ipar pártolása J áltiM. közvetlen ez iparos osztálynak, koz-v^lwo az (!{*ó»b haza r jólétét elóuiozditsa. Az oiakággyuléa utasította a kormányt, Bu-dajieat fovároi közgyűlése megliagyta a taí-. uáiünak. egyen törvényhatóságok, tái\'ö\'ula-toldj egyesületek fii Vannak határozva, a lolmeriilój szükségletek jfedozéiónél a hazai ! iparozikkbknek, A mejiujyibon venenyVéu pesség szempontjából izár most lehetséges, miijdou OBOtre elsabhségjet nyújtani, a lelkes sajtó nicleg ssavjikbaui nyilatkozik, hogy nnufhvnuyibftu családi ék egyénit szüksége-isiket hazái* ipartermelvényekkel fedezzük.
E j nemes ttlhntánmas, a hazai ipar védelmiének eajen jeles azándoka nem jenét múlékony!
iiogy azonban a pártolásra joggal igényt tartó kézmü-iparosokat és gyároaoj-kat felkereshessük, hogy okét megismeit Utíii , iiliatől\'eg készítményeinket ajánlani eliesj 86ii mindenek ellítt szükséges tudnunk a) kik azon hazai kézinü-éa gyáripa rosok, akik jóság, izlós, tartóság és olcsóf". nág tekintetéből utáltául ajánlhatok V
Felhívjuk ennélfogva a hasai késmii-éa gyáriparosukat, szíveskedjenek az au* gftsztus i-ón megnyitandó „Közvetítő .ird-aá"phos bérmentve beküldeni: a i\'Zégcziinet, az általokj készített iparczik-kek tárgy ós árjegyzékét, aabu lakhelyét vagiy bolthelyíséget melyben az ipacezikké-ketFuiegtekiuthütui, a vásárlásokat ieszkü-zölüi vagy esetleg megteudeléseket\' tenni lehésien • , ,! t 1 - í.
, A Jíiivetilő Iroda köazségoseu fogja I delekkel tudatni., a beérkezendő\' adatok j„uazar iparküzlemé-! nyeku \'cziui alatt sajté utján ia kiizzé fog-i uak <tétetui. Ha a kézuiü- és gyáripatosok
A leyoleiiéaek „A hasai ipart\' pá
és: terjeésto egyeiülei
Bsdeposti le(u eztnld
kosyetitd . irc bazára, I Mrméntve
P IV., ppéronoziok ozttijatei tehénnek -I íáíiimintát ugyanoda küldenek.
A mvajali-" takgel 84tlt éi
ÍMraiineu
1 ssolg ilunk,
bud irt pán
tttp irodája.
Hely
gj
|30. 31.
lcíútt |d( lutánji tló és ni. A történik
m
11 tlflvi
dnoat oló és
idd swslors i küsütt jeénd, ágoiitásiMil tjgéss
jiapoi kint a n Idöö
878. jülius 22 A terjesstd egyeiU\'tt ki
vidéki hirek.
f|
mej* Át
kés ^ég-
A napy-kuiilzsni katli
mnasit mbán la
és HZCPt.
tanulók hó 1.
beirisa i. 3j
9-121 óráig,
ugyanazon n p&lig 3—6 óráiig ájfölv jjaVjp ál—|||j
na; íjain n tjnok
Ja
■ve
A
ri fru re\' valló zdVe, -ig éé kdk\'a OHiel.) fi tó Na
vizsgálatok | fognak tan^l megkezdése szdpt. iinnMlyes iVeni S|nj|e-: [v>n$4nj 187^\' aug. 27.
As jyajigatÓH j. Wfiy-Mnizsat\' hát, Qszláhju
skolábfin | az beirátdsok
1878 folvó
délutáni ÍOftól íjolgári iskola uj
tantestül
4eptcniber 2-ig reggel
7í9rki hó 29 9\'ó: ig eszküzo épülétébei
sai |i
fóil tó
fii I
(íyásxhlr) mély gy4*s érte jogoiiiti fél tísan |1j éves -{ki ws Immvs k tanév a Mt éléijh
f nagyolj így soklM aoétió ial
rjöniényék Mi éje dés Után hunyt B
utcáink i kupm í veceten v
kéthavi v»v»v.« »,». isin ere i&kíl csarnOHsl kimdveljék; hogy aranyszaUaban édos legyen ikéUbb a i a hazn,! aj kösttgyj, latábau. Az .iskolát az elevény mi zgé^joj
Íi inöpni ép J l laLkl üi
\'t
családot S\'né
i hl
I •\'/ (
tanúsított égési jn mznünk, mísufíal bi-inulatOs laennyiségll gtíiiteményez péi^tben
ettókor röjidl I ssonve-rában tüddvéékbeo el-
zdstl.) Párlnif múlva 11ni kezdenek [as apró, 4eákoktél| kífc az él-lien uojii U nlyozetoB vUssatérnflk,tpögy az ab élm^jüaef gyermek] é|
a ||ürök sebesültej egy idegen, bár
kik eserenkiut el retj; kik mint se
néjsetigyfiju guk és más| közműven
nqek inegtklnbk innét ifjúsággal, lilha né-
tovább jiQnkor
(> l"°gy
k| esámára HZOlgá-
lelyik | ajkán még ég is az édesanyi
teli, ftaiy án
Ifígyanckkoi lesznek aj feltétejli z$gálatok. \' \\
(y-Kaqizsnt
1878,
aug. 22
ifjatflatóst ü(wy-knnia$iti polg(\\ri iskolái felserdült
et által
izáináraL^ miiiisteri engedélyivel ze^lt reiíilkivülij tanfolyamban az )-iki timévre való beii aliáiso k szép
á lyok § idő-
bér hó ö—12, iskola i neki mi
jiépískolja ménytjy
\\lrfM I délutáiii
úpüle mázon hat
ezen ipar-adatokat ^evőkkel és megren-
men a karnjíl I dódnck,j \' A
eszko:
|Itétnek re 5 nrálg a pb, ében (1. lemel-) Felv leáuynovoqdéktík, oáztúl) átj kielégíto c r
1$78 ern-
1 végeztek és erjrőí bizonyit\\jápyt
felmutat ui képések. |j i
N.fKanizkni |878;,j aug. hó 2 I ? A polgl \\isk. tani^ftiilfí.
ayéli kir, tudom! et,
beiratásók mind a szeptember hó. 1-én
1-én
I
r
M
unk éjtől
etj-
búcsu-
c8Ókja, \' í|{ ha egf] jjlstjé isokat)an|^s távol
piozogni;
jzeretteitdl,
, idegen emberek köz
.1..M i. Li „X >
forgolódni) ijíjijd teljaiitMaf el fogja rájlw cijőtl vevő
édesauváliak jó Íaii|csl).kkal éa pénkzel bél
reá váré\'ltátMességek Ihsslatni a pmlutjstnyirs oinorságot Já t|ijlicz
levele is ad
Ogy kis
lelt lasorel atlel télj
vígasztala t. |Az ^zunba^ a^^üj gár
dához tar osnak, el a magi lokott eleintén\' li zony egy S jgondoa éc min áldott anjai daból yalék.i
kés kik
qsak az ijinpnt iiagy ták jlö| hajlékot, s jíiknok rkicait nShekükfce esik « kiyombaiü eldniemtd lkálözése. A régi gár iliár néhány évet töltőt
kk
gan ítet-\' a ed-

m
árubiintákat küldenek, lyeh {bolti kirakatokba! tététnek.
azui; czélazerjl hé-közizemiére ki-
hóinéraéket au végréliajtott
belül 1 C. fokkal mágasahb \' tüntettek föl, mmt a höbaljb^ mérések. — A vér maga nem képez főszer-vet azok közt, melyek a Szervezet számára hol teraieluek. Kbben ja iekiiiietbeu. a jvép Hzámoftj— a talán a légtöbb — szervéit íe-j lülinulják. Azonban a vérnek — mii>t már ! jelézteiji — azon lontos -feladata van. hogy J az égyeS azervak különböző héinéraékeit kiegycnlftse.
| Arra nézve, hogy meddig lehet r- ál-! latbknál e humérseket — az élet fölál-i doZása nélIrtH — csökkenteni, a külünbüafl állatuknál különbüző\'erediiiények érettek el. Mig pl. Walther egy talá ta, Jiogy a tengeri nyúlnál már -j- to — -|- ]\'8 C. jf^igi terjed lehűlésnél halál következettébe;addig a Dél-OroszországWn élő suslik-ürge, amely téli álmai alszik,| egészen -j- 4 y. fokig\' le volt hűthető.áqélkül, hogy az ál lat önszerü felüdülési képességét elvesztette v<4na, ha U í. melegebb 1 ——12 0. foknyi h^aérsékbe helyeztetett át.
\'A mi már moit a melegnek aZi öip-beri szervezetre való befolyását illeti, erre ué&ve röviden csak a köyetkezőket emjli-tem n](eg. A sarkvidékilutazók közleniényei megerősítik az állatok lehűlésére voustkoZÓ észlelateket az emberre nézve is. Kane or-vostudor, bi^as sarkvidéki u)azó, a túlságos liideg hatását irván lej, állítja, hogy amóa-g&sokrá nézve előbb mindinkább növekedő kedvetlenség áll aiő j végre a mozgásnak hideg ájiah akadályozása o|y magas fokot ér el, bogy aa izmok | működése teljeaen le liatetlanné válik. Naiusokára az érzékek eltompulása éa gondolkozáai képtelenség jUl be, n»e!y csaknem ellenállhatatlanul alvásra kényszerít. A nevezett híres utazó eden megfagyás) állapitól, ieely őt magát péi& egyszer vezette Volt e halál közvetlen na-táráijr, lájdajmaaimk, éa rendkívül gyötrő-uek uja la. ói magfagyási báláinál nem veit képes aa eiáimoaoaái kallaméít éjfSrer venni, melyről a melag szobában szoktunk áimádozni.
Álietekon véghasvitt kiaérletak bizo-uyiiják, hogy mig jaly állatok ía, mernek btd^K kúvatfcaztébas jáf*zéjag már*40 perccsat eMbb elhaltak, ilmét tökéleteseti p. pie«sth«uik, ha kivÖlríj wsgioditott fflfile-gn bőbavitei amellett agvssarsintnd aiuűle-0*i légsés is foganatba vétetik. As agy és
A hm \'eudes ] a 4v\'i
s be^árólagl 14-ig lartanald szülésznői\' tanfolyamra a b tások fiiint én szeptember hó kezdetükér,
Kir. mr*py, tudom, egyetemi troi — A szülőket figyelmeztetjük, Ihogy a nagy ikanizs«, kisded óvodánál a tanév szeptember l-jén veszi kezdetét.
jiiuluilJ^ii Jj I V 1 J III [ ilj az idegek ezáltal ismét föléledhetuak, miután mán anuyi jideig htid^ttek voltak.]! , Magasabb hőfok ellenben igen cnror-san inegsomiHitheti a szÖfctelk éjettulaildii-ságait. Idegeknél, izmoknál,; yértestejjsik* nél és mirigysHteknél azt látjuk, hogy fisok, mihelyt, a Hőnjlérséjc a nindes fokot psak néhány {fokkal, ís felülmuljiL rögtön á/Jfúgy-nevezett hődoffinébn mennek át, moly a szí) vet-nedvben oldva levő . fehérnye-anyiagok egyrészBuék joggal vadján alapszik, vagyis, máa »zdkkáh rögtön elhalnak. A hidegvér ü állatokuál — Kühne szerint — ezen [meg-alvadásl és ennek következtében. a ssöve-Vek eMlása már 40 C. foknál beáll, az ein-lósáUat iknál és az embernél 49 ós 5D C.
a$ 6§. ren-mint
tok azj u.ogénbeit Uigásseo máskép járják körül át utczákat. Üuérzetessjgj jellemzi jérásákat, a pelvhedlő áll |alatt Uliapos bri tannicalsuvar (inostl aa uj tanév blsŐ nap [aiban mé j jut az ilNfen is) füstölögj áz érett ségi vizSgLlat még|csak \'mésszé távolban S láthatár m túl sttátiik, a fé.íolem tehát telleseu ii meretlen, Is lá; va a gondtalan (nem gondatlan ifjúkor w Önérzetes képiviselőit uéiu is \'ig n akarjuk elhinni, Si init sokan az úgynevezett tull»rhtíltetósről boizélnnk ha volri k ia valami iga*; be\'Ől*, kívánunk az abróhl aknák és hiagyóbbaknak egyaránt jó khaitá t és miné|( jobb ai kert a ti/, hónapon |t.
anodai orlesites. A tapolczai szakoaztálkrlyal] {uiegt^lldott felső
guadaaájgi unpiakoOá hé
»pu a beimtások f án kezdlfdneli* -
é.
\'(szeptember Az intézet yáiia oly HÍ növendékek vétetnek
Ibitnak le *tonifl| A nő vendek ;k| vétetndk felj Ikik iskola 3. osztályát |ágy simít. 4 osztályát pikectel
____[1L
elsp jíoszté
tő\', kik v így a 6 (Hemi osztályról bizonyítványt mustnak fel| vágyj pedig i a 12 évet letöltöttó ; és megfjldő !fölvételi vfasgala tot> bithalc le Jtenr|j A szakosztályba oly felső uéf VsáL és gymua-végezték.
A; félvéte i vizsgálatij dijuientes. — Tandíj 4 fri. o { : beiratán dij öO kr o. é; Oly növendék sk, kik | szegénységüket hitelei községi lizonyitvály áltkl, kimutatják tándij "fij ciÓBo alól i löliientctnek.— Kelt Tapolczáh 1878 aiákisztuS hóbaai.
lf 4 iapókxai gud. felső népiskola
Igiegatóaáía
-A zalasgerazegl nőegylet ja következő féhjvást bocsátotta ki: Ejgeraseg város és vipéke nemw sziyü honleányaihoz | Alig\' mull egy évelj hogyi egy véres hábo tubán áldozatul esett irányában oly mély és
De nem i^y\' van < Ezek még télben C-nál fagynak be szélességi fokon Ezen hőm< tengerekor raztöld égttajlatije deu évozakban ig kiegyenlíteni,
tényleges
sebesültek részvétet
a, jiyilt twgeVaken. r* f caakj miptogv — 28° sini;ajsou|jati,a 7ü északi nnen, B^hásoin, történik |ünliÖzetiÍkp! fogvá a mfolyátosal vannak a szá IpgéreL amepínyiben min-lekeznek a bŐméisékat
_______éjgleteket enyhíteni: nyál
ban éi a forró égijy alag alanti hőmérsé-
néki k pdaht
élelmi szerekben éa jtépésben, oáilitatiak ségólyezésérír-httátijár koneseavee nemiét! rokkantjai iránti résávétünk ily áldosatokra birt elragadni bennünk, mennyivel ieaább izent kmelesaégünk droga bazáulf sseratytt fia), uját gyermoaeink éi testvéreink ir/nt tjálk vérüicet a. e^ataté-Sűltek iszonyú kinokatl | szenvednek é« nyimojjbgi^ák, testvéri sze . \' rátétünkéit bébizonyítaní. és tehetségűink sse-\' rint tel|M erőnkből őket gyámolítani és I vérei fájl sebeiket enyhíteni. Állatva eSén I érzelmektől, s helvbelÍNőegyfet, amelynek fii-■vatása segíteni ésIsnyuiteni bár hpl a izen-vedés és s nyomon reszkető\', megható han gón segélyért kiált, fj hó 24-dikén lailoU válajztmányi ülésáben elhatárosts, ipwze-j rinf vitéz seregünk szerencsétlen) aebesült-(jiii javára egy Tombwit spjtít kiíuséyéÁ fog rendezni, melynek jtlazta jövödblme iela* téazben s sebesüloek közti fele részben pe-besorozottl kj^onák gyámoütalanul közt hoz-felkérjük.
dig a viasspl
hagyott
szerbei való
jejij. és gyermekei ielositatikT A nniliőn liezt tudomáaára ni vau usereimséijk, Jtisztelattel miszeriui becses körébep oda hatni szíveskedjék, ihogy a j&téKony és nemes ezé! tekintetéből esau Tloibolát minél azámo-flaob látogatás állal nkerében előmozdita ui és biatoaitanif i kinte lehetőleg tépést ia kéaiitteni méltózlatnek, malv mébbi fio-zenberg Henrika iirnp lakásához [czímezén-dpJ A tombola f. 5 aseptember 2-án) esti 8 órakor a Zöldfa vmdéeLő nagy terniébert i()g megtartatni, beléüti díj 60 kr feldlfize-tésfik köszönettel fogadtatnak,i és« nyilvános lapokban közs.é Tétetnek j egy\'tomboU jegy ára 25 kr. ZalJ Egerszeg 1878. Au-guiztus hóban.
AlZala egersseai nőegylet.
_!— Buciu zsisdéddás. Bátorfi Bmjna
kisasszony, Bátorl tiajos urnák a „Zalai íztŐjének kedvéi leánya , tánrozása előtt, hová a ysló további kiaépez-barátságos körű liucsu-I a ifógymuaziuin rejsler-isérdán déíutin ;} óra-vátjyával együtt Berecz • n. közre -fog működni, mnjt a kiküldött moghii\' telét kívánja ez által tay nusit:tni a kisded lovdlő egyesület eliiöksé-választmánya í^ánt. —\'Miután alkal-iniink volt Bátorn Elnma kiiassSonyttak a legnagyobb reminyékre jogosító szép p*r hetaégét megismerni ps meglepő techuikai ügyessége fölött, méltán csodálkozni, a meghívottaknak, lük le bucsu zeneelőádásra jizonyára megjelunm(i ii fognak egy éjvéjte-[ea órát helyezi letűjok kilátóba. Bátorfi Emma kisasszony igein fiatal kora- dkcaára ritka értelemmel éa szép érzéssel játszik zongorán, rendkívüli szorgalma pedig o téren a jövőre nézve szép kilátással Kecsegtetik. ,A mögtaijtott előadásról jövő számunkban bővebben referálunk — •
— Megínditp jelenetnek voltam tanúja e napokban Bév-FÜlöpnél. Behívott tartalékosok készüllek átmenni hajón a Balatonon, hogy Boglártól tovább folytaaák
Közlöny Qudapestre cótyBéivatoriumbbi tetése végett meg ze^e előadást t ni éjben e hó 28-di kor, melyen tanti Imre zenetanár u Bátorfi Lajos *ur vój írja, hálája ér
Jok/köit; madaraknál pedig csak C. foknál, mintihogy es utóbbiaknak i des bojiiérsÓke,\'nagyobb {40—43" C ), az emlpiállatoké. T
in j.\'érdolctejen tdani azt sem,
kűkuél fodvaí lehűjtjlleg, télen j és] a hideg égöv alatt] azáltal,! hogy tnagafabp hŐmér-aékilk által melégjwleg.hatnak, j
\' Ami tovibbaljyslainely szervjes test bő-veastését i leti, erire vonatkozólag áll, hogy miiéi vékonyabb |i| kiilliám, mely a hőt rósz ül vezeti, minéHloevésbé van as illető bőr-réssiet szőr rel fedvé,[eaen hővesateség ugyan-azon viszonyok közt sasjá! jelentékenyebb Ieend. Erre vouatkesófag egy másik, még sokkal ie|ént£kenytjbb tényező a bőr vér-édényeif)cji| kitágjlisa é| megtHése, SŐt a szerbek alakja sem köaoiiyösjaihívesstésre nézve. Ti uasztalá|b il tuojuk mroánii, hogy a hőiugáiaás \'éa veiotéa keskenyt [hegyes és aránVlag dagy felffl ittelbiró táitkkbŐlköny-\'nyeoben .orténiH\'jj udjuk, plj Hogy as orr hegye, a fülek, [azj íj jak és általában a vég-Itagok kö íjryebbea jós g^órsaljh^) lehűlnek, jmm
aeké|yebb azon hő-ilsszeg, mely a testben lejlik. Itt maga a táp\'álkozás is UtemeSau Ib\'dfoly ezen viszonyokra. Ü minthogy a ktt-jjöhböző életkor, peni, izegényaég, gazdag, ág stb. különböző tényezőket képviselnek, könnyen megérthető,!; hogy a szegények, gyermekek, aggáatyánok, nők, a a bsteg-SSgből üdülők miért I láznak jobban, mini erőteljesen .táplált egészségei férfiak Az előbbieknél .minden nővessteség az össaes hőmeuynyiségnek sakkal nagyobb résaét képviseli, miut as utóbbiaknál, ez tehát az idevonatkosé kelő ifsgyarásatpt megadja.
Aborszesz] szunyái (morphium), gyű -szünke, nikotin, [carare által létrehesott a a ifokozott izom működés folytán beáilett tokozott lehüléai képéaaég csak kii részben alapizik az eselr áltll létrehozott bőelvaae téa fokozódásán. A aikotin (dohányai) -7 há nem idéz elój heves göroaöket —- kitágítja a környi edényeket, ami estin ja test\' iahüléiére kellő tnamritetot nyajt. Basoe:

1
T
eru
ulizáljijli
II
nélkül, hogy az ál az emlősállatoké, j j M Ieend. Errt vönatiézóíag egy másik, még l»S nem idéz elő heves göroiöket —j kitá-
épességét elvesztette Nemj; érdek tejen tiittiii azt aem, Iiogy\' sokkal joléntékiinfinb tényez^ a bőr vér- g|j» a környi edényeket, ami aftán a teát\'
b 1—12 0. foknyi forró 4lujjlati |vidéken klo tartÖzkpiái a edénycinolf kitágull sa éi megyése. SŐt a Iahüléiére kellő magyarázatot uyéjt. Haion
X át. . \' közép-höniérséknek körülbelül 1 0; ft&ri. szervek iltkja sem köBŐiiyöi!a|hdve8ztéire l«Msg hafa curáré éi boraaeaamérgeééi.
1 melegnek az cm- einelkodésével vanj összekStveolj- egyfenek- ndivo. Ti eaistalátb il tudjuk ngyánia, högy Különös fontOMággal bir fŐlág es
lefolyását illeti, erre nel, akik hűvösebb éghJjlat alatt szblflák a hőiugáiis és vís etés kesktayj hegyes éi , utóbbi, minthogy a Ikösnép a pálinkának
köyetkezőket em i- lakni, taint eSt JOavy éi Mások észjplti&k. aránylag Jagy felffl ittel Uiró téitSkbőTköny- melegítő hstást lulajdooit. A szegény eia-
i^utazók közleményei A hidegben való boiszajih tartózkodásnál, íiyebben frténiH\'j udjuk, plj íwgy az orr bér. ahelyett hogy lakását fűtené, pálinkát
lehűlésére voustkoZÓ főleg, ha ez kénysLeriteá testi nyugklam* hegye, a fülek, .aSÍ íjjakféa álialjiban a vég- isáik. Etáiul a könm edények kitágultál),
s nézve is. Kanet|r- mai van égybejkötye (plj! (élén a tembl,Om- tagok köiijryebbei| Ma gjforsatfbá^lehűlnek, ^llanatnyira oda jtöbp hő veaettetik, egéss-
éki utazó, a túlságos bam ülésnél), ügyézintéu a hidegfürdekben mint a tiiriu. ; ff || Is V\' bén véve azoubko a testben jelenlevő mt-
állitja, hogy amóa- ia a homéirsékliasOnló mérvben qsökkU. — A li» elvionásiaajwbatálméaabban as lBg"ég — a kisagárM felület nagyobb le- .
iudinkább növekedő Itt a léhűtő sdervéket. \'Ulyekíjfck «4kö< . elpálrolgá hat.; Eűi|élfogpa tehát izsadó bő- 2 vén — túlságos gydraan haaanálutík föl.
régre a mozgásnak dése aj test igényeihez .köpoat módosul min- vön szára 1] mosgénsny 1 ivegraeí j — ejtkor ] A borezeas tehát melegen öltözködött,
sa o|y magas foltot dének lőtt ,a bpr és attuök képviselik Ve- riágy jev ú az elainolgái — Jigen nagy a \' jól táplált, egyéneket képes tartósan ftUine-
nűködése teljesen le zefés 1 ital mioklkéf szerk\'felületének) niee^ líhőef/onái (ia. ]| i I TlF j > legiteuí, ellenben » téion eiúfordaló iaeg-
likára az érzékek bl- felelői g, hőt jveJrithet. [ jFigyé(embé kdí j iíaj ál hŐméMiékjné — mint tudjuk — [f*g£ás áftaJi hajáleaatek legtöbbnyire eaál-
sáBi képtelenség áll azonbi n Vennii n^gy a levegő .hővdzetéái izsádla á l| be, és.\']j|zsel] 1 hfivewteség oly tal jönnek létra, hqgy biányoesn öltŐakö-i
lállbaUtlanul alvásra képeiiége izeiplökt óaek|fi{y, a vizöjaion- jel&áéke iwsn foköSódik hogy ja test, amig dQtt egyének ppiokáivás álul akarnak ma-
i híres utazó eaen ban m ár Sokkal nlagyóbpL Jfgjj^pl. + á)U3p! izzadni kSpei >(|mj| a le \'egŐj tjihea telítve gukon legitsni.
laly őt magát pén OJ fokú fürdő |közönböa!kiJinér»ákUuck szo- \'jvikÉŐáfel éa a.bőrliiűkar és ttej nem uű- | 1 Hasonló erediMnyt hoz létre keméoy
halál kösvatlen na- kott fi Itttáui 4- miután élj bőrifok Uőmér- nik| még jgtfn ífitöss h néníélduea ís ké- hidegben aa iaémiamM ia, amily Walther
1 rendkívül gyötrő- sókét negközSliti — | fújjj ellebben nár a pes elkel nazkodok] Bla ien ii utána még támrtalats laarint — szintén alőségiti aj
gyási halálnál nem -(^20 O.pktl lajfegŐ Uieleg érzefejt boa mátok ia jj- 79 ffi foki ri aWss meleget\' IfNMtés^ a al% plédig ugy^snasen okból,
láa kelleméit éaare- bennünk létre ; 1 a lavngŐt esek j-16 C* Ijtö^b peruiig kiálíeltak Benej\'Á. éa dala minlja borneia, azaz a környi résaekhes
azobában szoktunk. foknál szoktuk 4 rauodsöü — hidfjgnek Roéhe p dig 8—tó per iíg jod-f 121 CL pillanatra itt ís nsgyobb mennyiségű hol uaveaái. | mijidez aimyjival nagyobb fokú- rjfóknyi o tjeget áuoktak ú. S Blasden ez S^amiik, de épén asáltal a lehm, s izy aj
rítt kísérletek bizo- nák fifg hsltüeni, minél ua^yobb a mbgelő- Ijallwfomn ál azt tápkssti ta, bogV hőmérséke malegvesztelég íia nagyobb. Mindezeket élet-
állatok ia, melyek zött sla |a)anlivó bő kttsti kűlüaDfiég vagy csak 1 (.\'fokkal enel) dpttt j Uai, s így eges\'zségiljszempontból — azt hi
Kzéjag már\'40perc- minél gyoraabjian történik az cgyíkból « F Azt Útiak\'további holyjsltest aki- aMni1 4-Timtoé|tktmL Ez öutöoüsltt aaoki
ét tökéletesig p- máabi vsfé átmenetei. [íj l : I ! [degban 1 »tilí$ \' felOletél visnaUjláa utján (jtáiondására.. ! meginditott aflla. i tt még egyszer figjfébnestefcekj i visre lehetőleg kisebbflL a isj s ijfvi enéa ezáltal j, -.L . J, 1 J , U .
fvssersmínd a mlle- agyas i»oe M, aem inio| agyknaSo 1 Hű is osökt n. 4 14M ( gjréfiij § minden í T1^ kegyednek I
vétetik. Aa S0 és tárni Van; a vts rendaaan ü*-nál fagy jéggel egyénnél annáT gfrórub ^an. történik, minél j