Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
14.03 MB
2010-05-21 15:18:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
353
3281
Rövid leírás | Teljes leírás (417.67 KB)

Zala 1880 január

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Mutatványszám.
3
M HHf Mqpfe
lffca M • Art. N«.<. $ ü Hig|«á 4vw iMik
_ r ? ki. Mfcksslil
IhÉiilwil í krT m Ir
ZALA
Hh* s lép mWI**ní téméi imnliyw Ml* MH Oj Hwh< »4w* Itt se HtMllllrtlI «** iMMrt Iwétll <if Isssadr «t SÉSselsl rissas m iAMiImé.
fi?a
rilltiMi N Ir
MEGYEI ÉRDEK 0 KÓZMÖVELÖDÉ^I, TÁRSADA LMI QAZDÁSZATI HETILAP A UUÍÍGW GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
I. szám.
Nagy-Kanizsa, 1880. január I - én.
VII. évfolyam.
Mf* Lapunk mai számát (mint ez évben aa elsőt) fölös isáma példányokban nyomattuk és nmtatvány-Hj&ám gyanánt a megyében szerte oly helyekre Ib kOMóitQk, hol eddig előfizetőink nlnoenek — Ez első szám elfogadása nem köteles semmire, kér-Jük tehát aat sslves figyelemre mél
ítíDl A kiadóhivatal
T. olvasóinkhoz!
A „ZALA* 1880-ban is folytatni fogja pályafutását. Iránya, mely eddig is helyesnek bizonyult, s mely dolgok-\'uak józan és előítélet nélkül való fellő páriában culminált, ezentúl is az fog ma radni. s bármi téren nyilvánulni fog a felszínre vergődő események és mozzanatok higgadt és szenvedélytelen, igaz meggyőződés vezérelte megbeszélésében.
Munkakedvünk gyarapodott és gyarapodott száma is azon derék és ön zetien férfiaknak, kik a „ZALÁ\' nak ujabban is megígérték közreműködésüket, kik velünk együtt a közügy és közérdek szolgálatában csak szolgálni akarják azt, anélkül, hogy személyes elismerésre számot tartanának s akik megjju* taimaxva-érsik magukat öntudatuk áital.
És így ha.a lap iránya (amiről uerapolitikai lapnál a lényegre nézve nem is lehet szó) nem is változik, az tartalmilag élénkülni fog. Hat év óta folyton oda irányult törekvésünk, hogy a lapot tartalmilag irodalmi színvonalra emeljük, azon voltunk, hogy a hasznos dolgok közlése mellett, melyeket a napi érdek j igénybe vesz, oly közleményeket is hoz-! Itassunk, melyek a magasabb igények | kielégítése mellett erkölcsileg nemesitők legyenek. — Ennek folytán már az utóbbi időben is kiválóbb figyelmet fordítottunk az irodalmi rovatra, mely ezentúl még inkább biztos útmutatója lesz közönségünknek; amennyiben a nevesebb munkáknál nem azoknak puszta felemii
I tésére fogunk szorítkozni, hanem azokat rövidebben, hosszabban birálatilag ismer- < tetni is fogjpk.
Az elv, melyből munkálkodásunk kiindul, b mely törekvésünk központiját képezi, a magyar társadalom, a magyar nemzetiség megerősödése. Miután magyar nemzetiség nélkül magyar társadalmat nem képzelhetünk, ez elvnek a társadalom minden terén irányadóvá kell válnia, mert a magyar j nemzetiség legelső föltétele a magyar : társarialomnak. — Ezért első sorban j küzdöttünk .hat éven át és akinek jó | emlékező tehetsége van, el fogja ismerni, j hogy nem siker tíélkül. — Ezért fogunk i küzdeni továbbra is. Ezen elv veti-i rel bennünket még tovább is a lap szer-! kesztésében.
| Rendes rovataink a kővetkezők ! lesznek :
V ezércz i kkek, a társadalmi { j és n)egyei élet minden ágából; értekezé- ! | sek á közgazdaság és ipar köréből.
Közérdekű közlemények és i tudósítások.
Helyi és m
és vegyes hírek, a megye bármely részében történt minden bntosabb mozzanat és törekvésről kim »ritő tudósítások.
Városi és m )gye|i fontosabb ügyekről kimerítő közli ;sek; levelezések.
Irodalmi é? művészeti r o v á-t, melyre míht ciár fentebb emiitettük, ezentúl különös figyelmet fogunk fordítani.
Közgazdaság, melyben öti*\' álló cszikkeken kivül a JZalamfegyeí Gazd. Egyesület" közgyűléseinek Jegyzőkiny-1 veit közöljük kimerítően, az által gakda-közönségünknek hü tflkörbCá mutatjuk e fontos megyéi egyesület áldásos tevékenységét.
j Tárczánk élénk változatosság* ...