Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.55 MB
2010-05-21 15:34:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
876
3221
Rövid leírás | Teljes leírás (383.45 KB)

Zala 1880 március

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ÜKjhflt MMf SSaj unitaihi OHméi ntm HÍ mim
Ida fmlH • hi ém
(M Nlr.
• IimíIM Httft m—i V kt. MwNvAri yi«i>M I li ÍOMe* P I*
ZALA

MEGYEI fcRDEKÜ KÓZMÖ V ELÓDÉSI, T/lRSADA tMJ UH (SAZDÁSZAk A ZALAMEGYEI 6AZD. K6ÍESÜLET ÉS TÓBB MÁS EGYLET HIVATALOS KC
* i ÖMrfcmrii keéa
» ,\\f tmOtrná térnék mmí Maliin yefc • -mi Cj »• wSm SÍZ. m B<4*oUtia leiek mák iimert kawkWI fcfaétetaak «L ■SabatJk vfceee mm HMftok. MyMttr
fiUliiri 10 kc.
I HETILAP
KÖZLÖNYE
10. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 4880. márczius 3 án.
VII. évfolyam.
á uagy-k aulaanl takarékpénztár febr. hó l(Mo Uftotl kfetyftléftéMI
At igoMgtUé᧠)jdcnUu a kőiyyütttKet.
Egy fóidmjveló országban a gazdasági viszonyok nagy befblyáat^yakorolnek a pénzintézetekre, különösen azokra, melyek főleg • jelzálogkölcsön üzlettel fogiálkozva a gu* daközönségfel noroc érintkezésben vannnk.
Kzt elórebocsátvs csak annál nagyobb aegniégedéeael lépünk most jelentésünkkel • t. asgy gyűlés eíé, midőn a tavali kiváló moe-toha vtoóyokra Bttlra mégis azon őrvende-tes lényt constatálhatjuk, miszerint a lefolyt évben még kedvező eredményt is kivívunk átkerüli
A mérleg fdbb tételeit szemügyre véve, alig font betsei figyelmüket. elkerülhetni, hogy t l>iMtha*relék összeget ismét szépen leapasztottuk, ugyanis Uráli 68,122 frt 96 krrfl fl&ftó írt 1b krrn. tehát 10884 frt 21 krral kavesbedett. Ily rendkívül aaeren-ceétlea évben, hol már a hátralék napom* dánunk megakadályoaása, azaz a folyó kama- I tok rendes behajtása is nem csekély feladatot kepei, bizonyára csak a legnsgyobb erély kifejtésével vált lebetóvé még a régebb kát- i ralékot i| csökkenteni; —- álból azon meg- j ayaftató blaonyoseágot meríthetik, hogy ezen | — annak időében aggodalmat kelteit — kát- ; ralékösszeget a legközelebbi jó évvel, ka nemi is egészen, de mindenesetre nagyobb részben elseyésstetbetai fogjuk. »
Ha a peres ügyek lebonyolítása oly igenj koastadslmai nem volna, már idáig le nagyobb eredményt matathatnánk feU
Mindössze 69 árverésen kellett a mnlt évben megjelennünk, és bármennyire óvakodtunk magunkat nj ingatlanokkal megterhelni, as általános pénztelenség mellett mégis kéay-leiensk valáak — nagyobb veasteeégek »tlke-rtléee végett — néhányat as intézet részére megvásárolni.
As ingatlanok ezlméa kitett Ösnseg mindazonáltal o»ak §166 frtlkrayl többletei tán-letett ki tavaihoz képeit, mert az év folytában átokból már ismét el \\\\ adtunk, A megmaradnunk értékét pedig lényegeien leszállítottuk oly árra, melyen nők könnyen elad* hatók le*anek éi a jelenben már kamatjukat is behozzák.
De nemcsak az ingatlanokat vettük fel a lehetó legolcsóbban, hanem ngy a kintleró kamatokból, valamint egyéb követeléseinkből ifi kiválasztottuk és leírtuk mindazokat, melyek I cink némileg kéteseknek mutatkoztak.
De mindeteknél sokkal jobbéi bizonyítja a mérleg fölállításánál tanúsított nagy lelkiismeretességet azon tény: hogy Összes értékpapírjainkat csakis oly árfolyammal vettük fel, melyen mi azokat magunk vettük vala.
Ha a törvényengadte december 81-ki ár-kelettel vesszük fel, akkor oly nyeremény-többletet tflntelhetünk Id, mely az egész osztalék msgsnágit jóvaj is feléri
De mi helyesebbnek tartottuk inkább emelni a részvényeit beiértékét, mintsem egy véletlenül származott rendkívüli nyereségnek kiosztása által részvényeseinkben oly reménységeket kelteni, melyeket rendes körülmények közt kielégíteni nem lehetne.
Állampapírjaink jelentékeny állagánál fogva azon szerencséi helyzetben vagyunk, hógy minden időben tetszés szerint nagyobb értékeket is mozgósíthatunk, éi igy bármely esélynek is nyugodtan elébe nézhetünk.
A mérleg főpont...