Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.34 MB
2010-05-21 15:37:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
694
3129
Rövid leírás | Teljes leírás (348.96 KB)

Zala 1880 április

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

UifiUMktMM 0<tiiAl» Mn, Ili. saSa
UMW M * tm I ííi. 1 t fit (t«0*4 étrri 1 fit te ki
■ m^K *fjM*t T IStbaa#vi txrMM S tr li ti
zala
iHrfcldUl Hál % (lóvé * l»v imümnI réaaét UlalS Mslrtaáafst IMiIkii l\' l 0) fáiofliM flkta 611 II. Vérm«D(ctUn Urak ml iiMrt kwkWI • fofdUUrtk el. Káűratok rityift mb kSlástMh.
Ny Ittér: Pstltierá le kr.
MEGYEI ÉRDEKŰ. KÓZM Ü V ELÖDÉSI, TÁRSADALMI^ GAZDÁSZATI HETILAP A ZALAHEGYEI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
5. szám.
Nagykanizsa szerdán, 11)80. április 7 én.
VII. évfolyam.
Előfizetési felhívás
•ZALA"
\'y csimü
Jei érdekű, társadalmi, ismeretterjesztő és
lasági hétilap; a Zalamegyei Gazdasági
Egyesület hivatalos közlönye J80-dik évi 7-dik évi folyamára.
Előfizetési feltételek:
Negyed évre . . . I frt 50 kr. FAI évre .... 3 frt.— Egész évre ... 5 frt — A , Zalamegyei Gazdasági Egyesület* ai részére -. Negjyod évre . . . 1 frt.
Fél érre.....2 frt.
Egész évre . . . 4 frt.
A kiadó-hivatal.
Közegészség-ügy.
Kg* német iró — Jean Paul —
Frigyes) igen helyes elvet hanta tutt akkor, mikor azt mondotta, y nirm a tévedéseket kell kiirtani, ha-i aj tó védések forrásait. Bizonyos teteiben ez az igazság tárgyunkra is ., amelyről véleményünket röviden el-rjuk mosdani. Nem tagadható, hogy közegészség-i tekintetben az utolsó időkben igen tövtént nálunk, mert a statdstikai ada-kezzelfoghatólag bizonyították e teteiben bátrafnaradottságunkat, sa kor-ly és a hatóságok végre belátták, — ;y legyei őre legalább paUiatív rendekkel — kórházak állitása, orvosi és a állomások rendszeresítse által kell ti vetni a reudkivül nagy halálosát-1 mely nép Un kot pusztította, s hogy ttzbép kisebb helyeken se légyen kény-, n a szükséges orvosi segélyt nélküli,! betegsége alkalmával. Nálunk ez Ujabb idők vívmánya, habár egyes teliben már előbb is történtek intéz-ésék a közegészségügy rossz ^llapotá-| jáyitáeára. Ámde mindez még min** nem elég az üdvösségre, e térén míg n sokat lehet és igen sokat kell is piJ S ahol nem elegendő a kormány a hatóságok gondozása, ott magának áraadalomnak is kell oly rendszabá-
lyok után nézni, melyek által lassanként közegészségügyi bajainkat lehet kiirtani.
Hogy betegségek mindig lesznek, az természetes, as emberi test gyenge és gyarló, és ilyetén voltánál fogva gyak- j ran a legcsekélyebb külbefolyást sem ké- •\' pes ellensúlyozni, de az, is igaz és minden okos ember tudja, hogy okszerű életmód és elővigyázat nagyban képesek megapasztani a különféle betegségek számát. Ez az amire nálunk kevés gond fordíttatott eddig a kevés gond fordittatik jelenleg is, pedig ha közegészségügyi számos bajainkon segíteni akarunk, kell, hogy minden ami eaeket apaszthatja, kiváló gondoskodásunk tárgyát képezze.— Ugy általánosságban anélkül, hogy valami külön társadalmi osztályt tartanánk szemeink ejlőtt, koczkáztatás nélkül mondhatjuk :. nem vigyázunk egészségünkre, legdrágább kincsünkre, egyszóval nem törődünk tele. Már most a kárminő atyái gondoskodással is viseltessék a kormány a nép irányában, a közegészségügy tekintetében, bárminő palliativ rendszabá lyokat is léptesseh életbe, mindezeknek kevés foganatjuk lesz, ha általában és köznépünk különösen oly keveset törődik egészsége fentartásával, és. maga is növeli akárhányszor ennek pusfctitóit. — A köznép embere nagyobb gondját viseli lovának, marhájának mint saját magának vagy (gyermekének. Gondosan őrzi amazokat minden bajtól, amolyérhetné\' s aggodalmas pontossággal méri ki rendes táplálékát s még a munkában sem erőlteti mqg, ha tudja, hogy - árul mára lehel, az iétállót tisztán tartja és egyáltalán ha okos gazda, azon van,- hogy jószága sem\...