Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.86 MB
2010-05-21 15:39:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
329
2418
Rövid leírás | Teljes leírás (310.78 KB)

Zala 1880 május

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HMW flüf MM^ttanatpiÉM HHMIM I.CH Ml- ma
{MM* áraa I li t ki Bsnné ém
I M Mii
Irtsa é<
I I «M «g|0SSM f ki. MMsSlrt
kérte** 4 t Itt. ftUjUji) SO kr
ZALA
v
lwtw« Mi H»t< t l«» «*»U«ui téssél HM* Mii—léi I k nMi ti.)\' i rjj iiihIm ntci* Ali. as, ■éntsststlia Isvtlr hü Ismsvt IntHH fogadtatnak *l. Kétfralok vbsss nem fc tudatnak.
\'^TÜttér: Pstltsore 10 ki.
MEGYEI ÉRfc>EK|Üf
KÓZMÜV ELÓDÉSI, TÁRSADA LMjl itH gaziíászatí HÉITILXP A ZALAME6YKI GAZl). EGYESÖLFI ÉS TÖBB MAS EGVÍLBT HIVATALOS IÓZLÖNÍE.
19. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1880. május 5-én.
VII. évfolyam.
A asalamegyel pud. egyesülettől.
**>. Meghívás.
AnZaiámegyei Gazdasági Egyesület" 1880-lk évi május hó Ilikén dél utáni 4 órakor Z.-Egerszegen rendes
közgyűlést
tart, melyre a tisztelt egyesületi tagok ezennel meghívatnak.
A kftiwllé* tárgy ni :
|. A pályamunkák megbirálására kiküldött bizottság jelentése.
2. A. nagy-kanizsai gabona- és borvásár iránti intézkedés.
3. Költségvetés tárgyalása.
4. Folyó ügyek,
Kelt Zala-Egerszegen 1880. apr. 8. Árva? látván, m. k.
ttgyveeető elnök.
Négy kérdés.
(H. M.) As emberi társadalom leg-s/.vbii és legméltóbb problémái kösé tartozik folytonos haladásban azon eszközükről gondoskodni, melyek általános jó-| löt«t s a mennyire as az ember gyarló tulu mellett lehetségesKáluláoos boldogságot teremtsenek. Nagyiában ez as emberiség törekvéseinek czélja. Azonban bármennyire is el kell ismernünk haladását a műveltség és felvilágosodottság terén, s bármennyire is el b»ll ismernünk azt, hogy a ssegényebb társadalmi osztályok jólétének emelésére és emberileg méltóbb ezistenciájáaak biztosítására évszázadok óta nagy tevékenység fejt te tik ki, nem zárkózhatunk el azon megstomorító tény elől, hogy mindaz, ami tétetett és tétetik egy csepp a tengerben, azon tenger-brn, ruelvet emberi nyomorúságnak ne-vesbctUiik, s melyből a physikai és mo-•ralis betegségek döglelete* gőte árad széjjel az emberi társaságra. As a tömeges szegénység fóbaja volt mindenha as em-
beri társaságnak, de amint a tények bi] aonyitják, bármennyi forrása, is nyittassák a nyilvános jótékonyságnak a nyomor elhárítására, az eredmény majdnem egyenlő a zérussal, [mert a, szegénység nem \' fogy, hanem napról-napra gyarapodik, ! ijesztő mérveket ölt, folytonos rémé az emberi társaság békéjének és leghathatósabb akadálya a társadalmi orgánig-mus egészséges fejlődésének. A példák bizonyítják, hogy folytonos terjedése a társadalom lételét és jólétét fenyegeti.
A kisebb vagy nagyobb jólétnek örvendők, azok a szerencsések, kik a nyomort és szegénységet csak hallomás után ismerik, s kik bele sem tudják magukat képzelni abba, igen könnyen azon hitnek engedik át magákat, hogy az emberi társaság ezen folyton tartó baja az isteni világrend megváltozhatlan ,r- kifolyása s hogy ez örökkön ugy volt és örökké ugy is fog maradni{ hogy e pauperiz-mus ellenében gyökeres gyógyszer nincsen, hogy az emberi társaság4gy részének mindig az anyagi és erkölcsi^sze-génység ronda posványában kell fetrengenie. Ámde ez ellene szól az isteni gondviselésnek és minden józan emberi okoskodásnak, mely inkább azon nézetet vallja, hogy ez általános pauperizmus, .mely majd kisebb majd nagyobb mértékben elterjedve, komolyan fenyegeti az emberi társadalom tendjét, egy - figyelmetlenség folytán — korsiakról-koreiakra át-hurczolt betegség, mely a társadalom,\' jobbjait komolyan felhívja arra, hogy/ ernyedetlenQl iparkodjanak azon aHtalmaf és czélszerü eszközök feltalálás* és előf teremtésére, melyek által a folyton tof vább harapódzó bajnak elejét lehet venni; komoly gondolkozásra hivja f...