Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.43 MB
2010-05-21 15:40:44
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
347
2511
Rövid leírás | Teljes leírás (299.52 KB)

Zala 1880 június

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fiMfci flüf Hmnwhim Mml Hl mám
■*f<n mn t h »<e*w» s*m hm«< ah* t M IML,
I Uft« » »WI ^NK I kV. 1>Ums*fí » ^ » Vl
ZALA
Sjwrkmdl Ml fljov* k Up «MllMU rfatt IIMA itiU IfSMwnlH Q) vé«Mktt Staa* it-l BéraunUtlen lavefc ma! tanárt krfakbíl fogadtatna* el.
Káziratok, rU»t* nem
Pallteors 10 kr.
megyeri érdekű.
_ 1 t "S
közmű v ELőuÉsi, tárSadIlm gazdászati h ^tilaf A ZALAMKCYKI SAZD, EGYESÜLKT l| TÖBB MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
23. szám.
Nagy-Kanizsa szerdán, 1080. junius 2án.
VII. évfolyam.
Bérmálás előtt.
Mindenki igec jól tudja, hogy van-ujak öröklött kincseink. N«»m értem ez alatt otupán az anyagi kincseket; hanem különösen a lelkieket. Ilyen kincs a vallás. Talán azok legnagyobb része, kik e sorokat olvassák, a sivár tudás sok tekintetben öa lelkünket vérző fegyvere vei rajegtámadatnák állításomat; in«rt fájdalom milliók és milliókkal szemben níegBzflnt a vallásnak becse és isteni zoüssioja. De ha vissza gondolunk ártatlan .éveinkre, el kell ismernünk, hogy a vallás mindent pótolhat. Vagy nézzünk s«t a boldogító bit kötfátyolképei közt éip emberek ezrein; nehezkedjék rájojc bár a sors kese, békén tűrik, mert van hipk j és a hit reménynyel táplál. A bitben van a közönséges ember szellemi életf; ba azt elrabolod tőle, vagy el-veszti, állattá alfaaul; állattá, mely ön-fen tartási ösztönénél fogva fajának vérében is fürödni képes. — A népeknek valllás keW; e nélkül élni nem tudnak. N^ni hiába mondta Plutarch, hogy előbb fogsz városokat ét falvakat- házak, mint népeket vallás nélkül találni I Ez régi ratjndás. De nécadnk csak ssét korunk- , baja t Jelen komnk a vallási szédelgé> set kora. A tudós elme büszkén veti el . ö^íjklött kincsét, mit az édes tnya-tejjel I lelkébe saltt; mit a gondos szülő-ajkak I •sivébe csepegtettek. Nyugtalan elméje ! magasra tör, elméje lángjaiban Istent érek; a tudás szövétnekével jár elméje ■ ujat teremteni vágy, ujat, mit tisztán ért|tessen, melybea isteni szikrától gyújtott lelke ne érezve a nagy művel szembed kicsinységét —- És ujat teremt öröklöd kincse romjain; de vallás nélkül élni még sem tud. Vallási közöny csak a tprpe lelkek tulajdona. És legyen az a vjalUs birminő, legyen tisztán egyéni, J miiidenkor értékes. Ellenben a vallási | közpny társadalmi szempontból is átkos;] mert a társadalmi erényeknek alapja a vallás Itt a vallás alatt nem az uralkodó vallásokat értem, mikkel minden tisztán látó elme missioja, a tökéletese- .
dós\'felé tör. Mindenki ss 6 vallásával Istenéhez siet; azt keresi a titkok tömkelegé ben s ineg is találja AnmagaU néave. Az emelkedett lélek: az eszmén yf; a kevésbbé emelkedett lélek: egy képzeleti lényt, kihez imádkozik; a kivel örömébon éa szenvedései közt egyaránt I j beszélhet-Minden vallásnak éppen ebben! j gyökeredzik boldogító küldetése. Minél j \' több táplálékot ad valamely vallás a képzeletnek, minél ragyogóbb költészete, I annál boldogitóbb. De az is tény, hogy I annál előbb ragad íanatisAusba.
A keresztény-vallásnak legistenibb j gondolata a föltámadás ; a legragyogóbb ; költészet, melylyel dicső alapítója halhatatlanságát biztusitá. — Ez mint fényes nap ragyog ét sugarával behat a vesékbe és szivekbe; lesújt és fölemel. — A keresztény-felekezeteknél azután kisebb nagyobb mérvűek a lélekemelő szertartások is. —- Sokan túlzottnak tartják ezeket Pedig mind meg annyi éltető elemei a hitnek. — Minél alacsonyabb^ fokáé áll a műveltségnek valamely nép. minél kevésbbé bir ennélfogva az érzékfölöttihez, az eszmeihez emelkedni, an-. nál inkább van szüksége közvetlen hatásra. Nem a gondolat, hanem közvetlen, érzéki hatás ragadja m^, lelkét; s Iotenéhez fölemelt lelke valami boldogítót, valami nagyoti érez; einelőbbet...