Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.74 MB
2010-05-21 15:45:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
384
3657
Rövid leírás | Teljes leírás (453.08 KB)

Zala 1880 szeptember

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

36. szám.
ÜaéOhtvatal Pwehel ftÉto kőayvkewl bidisa. UJvArwaháa utnaa. 619. mám. \\
iWÉMtéai árak; K«esa ím A frt. Fél 1 fin Sagvadévre I frt 60 kr. j
Hir<1*tmenyek 6 hasábos patt Uor egyszer T kr Hhhisln hirdetésnél 5 kr. Bt* I10 kf.
Nagy-Kanizsa, 1880. szerdán, szeptember l-6n.
I wJiLII:
, . j f MEGYEI ÉRDEK0. KÖZMŰVELŐDÉSI, ÍARSADA |JM I "w G AZDÁSZAT1 HETILA.P A ZALAHK6YKI ÜAZI). KGYESÜLET ÉS TÖBli MÁS KGYI.KT HIVATALOS KÖZLÖNYE. t
VII. évfolyam
Szerkesztői iroda. Hova a lap sseilemi részét ilM köileménfek k0Jdead6k U) városház atosa 513. n. öénnentoden levelek csak ismert kaaekhől fogadtatnak eh Késira{ok visata nem küldetnek.
MjrÜttér: Petiiaora 10 kr.
A zalamegyei ált tanitó-tes-tület közgyűlése
A mint már lapunk előbbi számában említettük, * zalaraejfyei általános tanító testület ez évi köa-gytiléaét e hó 25 és 26-án tartotta meg. A megy»* minden részéből t»e-reglfttek össze néptanítók. egyedül a Muraköz hiányzott, minthr (*/• nem is volna része Zalamegyének és mintha a muraközi nép-tanitók, nem is megyei néptanítók volnának, és nem is volna szükséges, hogy magukat a salamegyei általános tanítótestület tagjainak érezzék.
A törvény beülje sokkal tisztábban és világosabban beszél, miufc-hogysetn bármiképeu mentegetni lehetne az ilyo dolgot, sokan szomorú példáját nyújtják annak, hogy 1 mi képeri ignorálhatja maga a tanító I aj törvény betűjét, ha neki az ugy-tetszik, és miképen lehet a közaé-i^okuük is példát adni arra, hogy a térvény betűjét a fuvart, és napidíjakat í lletőleg, a melyeknek kiszolgáltatására az ily gyűléseknél kötelezhetők, kijátazssák. Ne vegyük adol- j gut oly csekély nők; a tűrvén y tisz- < lelete a csekélységeknél kezdődik, ! ••« a törvény tisztelete amúgy sem leg- | erősebb olaala a magyar népnek; ha pedig a nép még azt is tapasztalja, hogy tanítói sem sokat törődnek a tör vénynek reájok vonatkozó irott ] betűjével, akkor ne csodálkozzunk tison, mikor sok esetben a nép is feloldva érzi magát azon kötelezettségek alól, melyekkel a törvény értelmében tanttójának tartozik.
No de ne szellőztessük tovább ezt az odiosus ügyet; ha vannak | tanítók a kik tani tói lelkiismeretükkel megegyeztethetőnek tartják azt, hogy évek hosscu során át magukat aa egylet gyűléseitől távol tartsák, ám jói van; mi kötelességünknek tartottuk azt registrálni.
Térjünk át most a gyűlés lefolyásának rövid vázolására.
25-én esti hat órakor tartatott meg az előértekeslet Bélán yi Tivadar alelnük elnöklete alatt. 0 üdvfoiöl-vfen a már ez alkalommal is sjtép számmal egybegyűlt tantestületi \'tagokat, felhívja figyelmüket a megállapított napirend egyes pontjaira, aj melyek érdemében az elő-értekez-löt van hivatva határozni.
Az elő-értekezlet elfogadta általánosságban a napirendjei, azonban mind a tantestületi alapszabályok, mind pedig a létesítendő1 segél yegy-lek alapszabály-tervezetét illetőlég, célszerűnek találta a kitűzött napirendtől eltérni, a mennyiben a se-gély-egyleti alapszabályi tervezette vonatkozólag lényeges vélemény el* térések mutatkoztak a létesülés módozataira. nézve. Azért az .előértekeslet elfogadta H. M. abbéli in-dívványát, hogy a segély-egyleti alapszabály tervezet záros határidő melleit adassék ki a járási köröknél^ hojgy azok a dolgot megvitatva, véleményes jelentést tegyenek az figyről.
A napirend többi pontjai elfogad tatáinak,
Este ismerkedésre gyűltünk ösz-sze a Nieszuerféle vendéglőben.
Másnap- reggel 9 órakor a szép számmal összesereglett tanítók a gazdasági intését földszinti első terpiében gyülekeztek össze a közgyűlés megtartására. — Körűl-belül száz húszan lehettek jelen. Örömmel látjuk e közgyűlésen a megye első és piásodtanfelügyelőj...