Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.98 MB
2010-05-26 13:33:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
424
2463
Rövid leírás | Teljes leírás (393.03 KB)

Zala 1884 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1. szám.
Naffy-Kanlzsa, 1884, januAr Íjén.
XI. évfolyam
0 *
T
arait nrrfóta ta'iUDöitvá-
m > Shyitt^Ua» 4. m-
Kiaéat * l»|i—Uiw< fkeÉnfeiulkoeó kMM^t, l»v4Má «tAtMUwk. HM-twuiiwak toiiMwk wO-Uh htéméftk.
S*ra«atotk* tevetok mk Uuitt k«* MkUtt fof*luuak «1. i
Ktaiitlok viswa un ktlitotask
ZALA
P OL1TIKA1 |ÉS VEGYEjS TARTALMÚ HETILAP.
tojssil» és Délzalai tárnék] bank hivatalos köziéi jrf
Zalamegyei ügyvédegjylfet, n Nsgy Ktnjjuil- Délulti ts ksiiék pénztárs k, BaiheneÉlet iái Kereskedelmi ■ ■ - -J-»-
gffc* ém.....I fli ím kr
fU ém , , i t 0 *>, ■<fH+m . . , I , 2fi „
BÍr4«Uwh J«U«yMM «ijpítUtwvk.,
krméd • «gttb MrsUte*
RO ki, sabvfttli Mil 10U mtii I tu, «BMitl mUm mééti % kr
NylMtér pstHsera 10 kr.
Meg jelenik Napy-RanUwtn

ELÖFIZETESI FELHÍVÁS
a
<ÜÜj -¿T^- HL.)
¡XI ÉVFOLYAMÁRA.
ff
Lapunk mától keidre fenállásának Il ik árfolyamábaj lép. .Önmagában nem nagy, de egy hírlap, különösen pedig vidék! kösiöoy életében olj| jelenté* keny idő ez, melyre nsgyobbj szabása lapok is némi büszkeséggel szoktak hivatkozni,mert e körülmény kétségkívül megdönthetleo érvet szolgáltat a láp életrevalósága mellett. Bjzonyitja ex azt, hogy annyi évek során, váltósé viszonyok' éa sokszor erői megpróbáltatások közepette is szilárdad megálltá hélyét, melyei számára a társadalmi rend intéző keze kijelölt i inelyntk hü buzgalommal leendő be-töltésére igéretjzerüleg vállalkozott.
9 . felületese^ általánosságban vizsgáljuk li a Wlaplrodalom létokait, ha ^ ilantáat vetühk1 is csak a múltra, kényszerű lügjcai magyarásatol áll elénk azon igazság, hogy a mily mértékben segített* fennmaradásában a közönség a sajtót, ép oly mértékben, «őt bizonyára hatványozottan teljesített a sajtó % közönség érdekében, .viszoutjszoígálatokat, ugy, hogy elfogulatlan, igazságoa bírálat Utáu mindenki eliainerni kényszerül, hogy a közönség méltán y\\ ó p á r t-fogolása a sajtóval sjze&íb eü: csak az érdemek j atalmázása.
Az csérféle életviscoojyok egymást átöleló érdekkapcsolata, a műveltség fokozatos fejlődése mellett egyenesen átalva van a sajtéra, nélküle el nem lehet, fia a viszonyok s körülmények aránylagos számbavétele mellett egyformán áll es az országos és vidéki hírlapokra, csak a Béretek külöjubözók. A nagy napi 1 a-j>ok a z. egé s z oírizág, a vidéki közlönyök az j 1 ijető megye ér* de ké ben s igényeihez képest működnek. Figyelemmel k i aé-rrt a helyi élet mindjen, fontossággal b i ró mozzVn a tát, • a helyi érdekű kéri és tj'-k megvilágítása, a vi<jéki 61 e t ébm'lf' tartása s a törekvések irányítása képezi faladatukat
Ezen szempontok s vezérelvek után indultunk mi is működésűnk folyamáé« ki egészít ve még az t(é p6li tiksi te v éke ny sé gn e k is a helyf körülményekhez alkalmazott m é r ti k b eni f o Iy t aj tá sá v al. Irányunk a politikai elveink ismeretesek az olvasó közönség előtt. Most egy éve lesz, hogy ugyanezen alkalommal s helyen poli.t i kia i programiéként kinyilvánítottak, hogy i közjogi alap aíá. kormányon le vó or-azágos szabadelvü párt hive s organoma vagyunk. fiz irány s ennek elvei képezték politikai hitünk.alaptételeit, — snincetoka jelen-ben sem, mely ezen eltek jövőbeni követésétől is beanünk^t megválni késztetőe.
A változás mely lapunk JÖvó életében beálland, pusztán külsőségre »vonatko alk, t. i ezentúl hetenként egysser és saját kla4á* ■unkbaníég in e g j e I e n n I, m i n e k legfőbb indoka ál, hogy egy Uidéki jlapnuki mely egyi&ttftl politikai 'jelleggel la bír, n'em lehet czélja él módjában 4«m áll tolnyb'mólag politikával foglalkozni, a ha még-la tenné, p'lybá tűnnék fa I, mint egy gyenge f a I aJt-ka) bíró épület, mely...