Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.76 MB
2010-05-26 14:09:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
391
2132
Rövid leírás | Teljes leírás (275.6 KB)

Zala 1884 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

16. szám.
\ ' Nagy-Kanizsa, 1884. Április 20-án.
XI. évfolyam.
ám; eartate te iudóhva-TiL a^M-«iHi 4»»
MtiUw i Upwtowi réMtArtvoMtkoM
kt^Mtov továbbá «MflMt4Mk feluó Uwáiol, kinlaUMk ntUU iatAMadftk.
BirawttUtft Wv«Uk tmk Um»rt k»-Mkbél fooduuU «i
Italiirtok tímu mm kttld*ta«k.
' lALAi
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HEflL^P.
A Zalamegyei UgyvAdögklttt, a Nagy Kanizsai- és Délsalal takarékpénztárak, Bankegyesülét. a*Alsó-iuuraközi takarékpénztár részvény(ártaná* éa ftrlfjegélyző szövetk. hivatalos közlönye.
M' vjetenik Nagy-KnnUwIn hetenMnt egynxer: Vahártwp,
KJowurtm mi
IféM *rr». ftí lm / . H«0t4km
» ftt - kr, 9 fm 0 » . ,
HwfeMwk' jntányoM* nAwiiUüufc. Arrwéd • •ttib kiutalt* -Ürdriat-
*/«k M kr. wlysröjaf MII 10ü mM|
I irt, latatsl tuímíóH Méfel ' , kr. Nyllttér pstltsors W kr.
Hova csatlakozzanak az iparosok.
Polgári jogaink legfontosabbikának bárom óvenkint ismétlődő gyakorlásától alig, néhány- bófiap Tálasai el bennünket, ▲a alkotmányos állambau éló polgár ak káp íoly be aa ország törvényhozásába, hogy ó maga választja meg azt- a férfiút, ki tényleg részt vesz a'törvény alkotásában s ki ez alkalommal különtt* tekintettel van azokra, kik az ország érdekével egyfltt a saját érdekeik képviselését buták reá. Ssab»den, tisztán a uját meggyőződésének, lelkiismeretének, sugallatát követve, a közérdeket tartva szem előtt, gyakorolja e jogát a való ban alkotmányos érzület fi válaaztópolgár; i választók józan zöme nem bagyja magát befolyásoltatni saeméljes hajlamok, ssemelyes érdekek által, nem bajt alaptalan és nem teljesíthető Ígéretekre, mert meg van'ó benne is az értelem, hogy megkülönböztethesse a valót aa ámítástól, a lehetségest a lehetetlentől.
fis ima, a közelgő választások alkalmából mégis mit tapasztalunk ? Ipa rosoaztálynnk egy része, nem csak a közérdek, de azonfelül még , saját érdekei nek ellenére is, oda akar caatlakosni az ellenzékhez, attól várva való és képzelt bajainak orvoslását. Az ellenzék pedig, hogy est a mindenesetre fontos elemet megnyerje magának, természetesen szívesen előáll egy csomó ígérettel, melyek neki nem kerülnek semmijébe és melyek beváltásának lehetetlenségéről csak any-nyira meg van győződve, a mennyire kell, hogy meggyőződve legyen minden mélyebben gondolkodni tndó iparos erről, hogy a valóbán létező bajok forrása a legtöbb esetben épcnséggel nem ott van, ahol képzelik éa ahol állítják.
Mi nem ígérünk semmit; az Ígéretek alél fölment bennünket sz a tevékenység, melyet a kormány és pártja az iparnak éa az iparosoknak érdck/ben folytonosan kifejt 4 melynek legújabban aa aj ipartörvéuyjavialat elkészítésével oly eklatáns bizonyítékát adta. Távolról sem akarjuk állítani azt sem, hogy ea a ja-vaslat Éinden izébeu tökéletes, s hogy
ngy, ahogy megcsinálták, egy csapással | véget tog vetni minden mizériának az ♦per terén. Hiiimerjük, begy a javaslat nak — mint minden emberi műnek — vannak fogyatékai, de egyrészről máris láttak, hogy a kormány készségesen eh fogsdja a tárgyalások alkalmával szokat a módosításokat, melyek a javaslatuak és aa iparnak valóban előnyére vsnnak, másrészről az a körülmény, hogy a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául a képviselőház miuden oldaláról pártkülönbség nélkül elfogadják, azt bizonyítja, bogy valóban a legjobb akarat éa beha tó tanulmány vezette a kormányt e javaslat megteremtésénél.
Az ujabbkori nemiétgszdsság az ipart tekinti főalapjáal, az ipar felvirá-getásábsn látja ás állami jőlát biztos garanczíáját. Az ipar emelkedésének fő-feltétele, hogy as a társadalmi, osztály, amely as iparral meaterségszerQleg foglalkozik, erős, értelmes és snysgilsg ii jól szituált osztály letten. Az indusztriális rendszernek, tojvábbá egy...