Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
10.97 MB
2010-05-26 14:10:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
397
2362
Rövid leírás | Teljes leírás (311.58 KB)

Zala 1884 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

20. szám,
Nagy-Kanizsa, 1884. május 4-én.
XI. évfolyam.
HUC&KtKSTtofcO ÉS KIADÓHIVATAL : 8*jm-■»<** 4 H.
jlttofea ft UpftMJU»> ráuárevoajilkoaó költwtótty, twvtbhá alöfiwt^wk, Mmó-iMiléwh. kwM jwfc idfc latéMttlók
Un—atatíatt U*»l«k mik ímq*i' ke* Mkköt (nfftdutnak éli
áem köldotnok-.
|í ML AI
POLI TIKAI ÉS VEGYES TARTALMIT HETILAP.
A Zalámegyel Ügy védegylet, a NagyKanIsaal- és Délzslai takarékpénztárak, Bankegy estilet, ar. Alsó-murakörl takarékpénztár réssvén} társsság éa Önsegélyző szövetk. hivatalon közlönye.
M+ vjelenik Naq 0 - Kn niznnn heten/cint egy mer: Vasrirtwp.
KUOtimUl ÁJUI:
K«ím t»r« . 1 . . 6 frt ~ kr Hl évi* ..'..>„,*>• H»tj«Um . . . 1 . 36 ,
lIlnMnók jntM/MM —ittUfotesk.
Amtéfl • mib MvsMlpi klrdMafct nytk KO k/. Ulfkd^M MM I0M mAlf, I Üt, mmUI njlndiu t^óért *j, kr.
NylitUr pitiuór« 10 Ür.
A kerület érdeke.
Minden nap közelebb boa bennü^i-ket ahhoz a pereihez, melyben a polgárok szavazata által el fog dőlni, hogy az országgyűlésen jövőse ki képviselje a nagyksnizsai választókéi ttletet, Inkey László-e, vagy pedig Falk Mim. Közeledünk ehhez a penzhez, melynek ugy a városra, miut a kerületre belátbatlan fontossága van, mely peres a felett fog dönteni egyszersmind, mekkora hslsdás-nak, mekkora felvirágosásnsk nézhet eléje a nagy-kanizsai válssztó-kerület a legközelebbi jövőben.
Szemben áll egymással a két párt, szemben a két jelölt. A határozó ütközetnek még cssk előkészületei folynsk ugysn, de a főfegyverrel, mely — legalább a szabadelvé párt részéről — alkalmaztatni fog, njár előre teljesen tisztában vsgynnk. Ez a fegyver az elv, a mi részünkről az iglzi Hamisítatlan szabadéi vtt-ségelve, melynek sbpján egyedül haladhatott Magyarország egy évtized alatt akkorát, amekkorát hajdan egy évszázad alatt sem tudott haladói; sz az elv, [mélyet tiszta szivből valljmk mindnyájan, kik őszinte barátjai vagyunk a haladásnak, a fejlődésnek a történyes, a lehetséges alapon. Igenis barczolni fognnk azzal az .^elvvel, melynek egyik legbazgóbb, leghivatottabb és legelőkelőbb zászlóvivője épen • nagykanizsai szabadelvű párt jtlöltje, Falk Miksa.
Yárosunknak, kerületünknek néhány nsp múlva szerencséje lesz, e kiváló férfiút személyesen üdvözölhetni; 6 lejön hozzánk, hogy elmondja, prog-rsmmbeszédét, hogy elmondja miként szándékozik ezután injöködui: mindig a haza érdekében, de mostantól, ■ előrelátható megválasztásából fogva, a haza érdeke mellett különösen szem előtt tartva Nagy-Kanizsa városának és kei Ületének érdekét.
Ezt fogja: nekünk elmondani Falk Miksa a a kihez őszinte baritsággal ra~ 'fcaszkodótt a haza bölcse, Deák Ferencz,
annak szavait elhihetjük, még mielőtt bebiaonyitva volnának.
I De sőt be is van már bizonyítva legnagyobb része annak, amit Fáik Miksa áondani fog. Mert az az irány, amelyben ó halad, a, mi irányunk is; mi azért követjük est sz irányt, mert tudjuk, hogy es és csakis ez vezethet bennünket a caélhoz. És melyik becsületes ember előtt lebeg ilyenkor más czél, mint a haza jóléte, a kerület1 virágzása.
Falk Miksa az ő hosszú nyilvános pályáján keresztül kimutatta, melyik az az út, a melyen ó halad; nem is tántorodott le erről az útról egy pillanatig sem. A tehetségnek, as észnek és a tudomány nak fegyverével bőségesen isjáu-dékozta ót meg a természet, a munka és a szorgalom. Hazafias szive pedig árit késztette, hogy tehetségével, eszéveJ, tudományával hazáját szolgálja, ó szol-T gólja is, hosszú, bosszú évek óta, a nélkül, hogy kü stf érdemek, hogy? rang és biu dicsőség után törekedett volns. Mind-/ezért százszorosan kát pótolja ' ót az a büszke öntudat, hogy amiben fáradozott, ott á fáradozás megteremtette a maga gyümölcsét: a munkjp, a buzgóság nem vo...