Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.44 MB
2011-02-16 11:38:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
396
2833
Zala 1886 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám.
Nagy-Kanizsa, 1886. márczius 7-én.
XIII. évfolyam.
ImtIMIUMI fc^M-^M, 14* IaÜmUI » kf miIIimI rétién wtmX-kasé rUw káaloaésj.
Hilétlntili Vámbái nío*. I.
BénwatotlM tavabk osk iumt tank* Ml fccaéutask «L
Itrintok tum küldetnek.
xd " ~ ni* ~ |H ~m ~
ZALA
Folltilsai és vegyes tartalzziu. lietllap.
A Zalamegyei ügyvédegylet a Nagy-Kanizsai- és Délfatíi takarékpénztárak. Bankegyesület az Alstf-rauraközi takarékpénztár részvénytársaság és öns szövelk. hivatalos közlönye.
y Epln «»r« fl filém >
TAJtmUtW iftAS; 1, . ..ftfti
l
26 ,
juáifMi txúktUluk. M
iiwW • tfyéfc* huiflfW kirtl*fa»Hiydt ; j M kr béJj-ejiijaa M«l W ssói* 4 Irt. J mítd bésAm MÜn ip M kr. B
Vyilttér jstlt»»ra 10 kr.
XZX 1 CZ. XZZ XXX XZX rlH
(ttegjelanlk^
Wagy-KaniTitán hetenkint egyszer: vasárnap.
Szinugyünk.
Nagykanizsa n&r^s. 5.
Lapunk egy más helyén meg-emlékszünk imi diplomácsisi levélváltásról, mely városunk rendőrkapitánya és ások között * színigazgatók közt folyt, kik a tavaszi szezont Kanizsán szeretnék tölteni.
A dolog veleje abban ált, hogy egy színigazgató folyamodik Kanizsára, a kapitányság megadja neki as enge délyt; erre folyamodik egy másik is, kit a kapitányság arról értetít, hogy as engedélyt már kiadta as elóbbinek; a másik igazgató erre megírja, hogy azért bízvást megadhatják neki as engedélyt, mert as előbb folyamodott és engedélyt nyert igssgató megbukott, társulata feloszlott, 6 maga és neje vendégszerepelni jár idegen táraulatokhoz stb. — Most a rendőrvég fet hívja nyilatkozattételre az előbbi igazgatót és addig r függőben marad a kérdés\'
De ez véglegesen megoldva még akkor sem lesz, ha a két igazgató közül valamelyik csakugyan ksp engedélyt és élni akar eszelsz engedély -lyel. Damoklea kardjaként függ feletíe a Szarvas szálló tulajdonosának előre kiszámithstlsn saándéka és hajlama A 8zarTatban van az egyedüli terem, ahol városunk bsn színi elősdások tarthatók. Ha a azállótulajdonosnak egyik ▼agy másik igazgató és társulat nem tetszik, — nem adja ki neki a termet és ^kkor a kspitánysági engedély dacaára aem jöhet Kanizsára a színtársulat -
A rendőrfőkapitány snnak adhatja as engedélyt, aki neki tetszik, a szálló tulajdonos azt a társulatot f<*adja be, melyet akar; —» a nagykanizsai ssán-ügynek jelenleg két határozó. döntő faktora van: a rendőrkapitány és a Szarvas vendéglős
Ea a két sarkpont pedig, mely
körül a mi ssinügyünk forog, sehogy aem felel meg aem gaegának as ügy kulturális fontosságának, aem annak a a szellemi nívónak, melyen állónak mi városunk közönségét tartjuk, aem végre azoknak az igényeknek, melye ket ebből kifolyólag es a közönség a művésziek iránt táplál.
Lássuk közelebbről e két faktort.
Először a rendőrkapitányi hivatal, mely a maga belátása szerint adja, vagy tagadja meg as engedélyt
Azt hisszük) e sorok korántsem képesnek gáncsot, vsgy szemrehányást a rendőrkspilányi hivatal réssére, ha azt mondjuk, hogy a főkapitány belátása még nem képez elég garsneaiát arra, hogy valóban érdemes társulat kapja e meg az engedélyt és nem ta-gsdtatik-e es meg olyantól, mely érdemesebb lenne reá. Es igen könnyen megeshetik, annélkül, hogy aa enge délVek felett korlátlan hatalommal uralkodó kapitányságot ezért bármi vád, vsgy kifogás illethetné A hiba egyesepyedül a rendszerben vsn mely es engedély megadását vagy meg-tagsdására nézve a kapitányságot kizárólagos fórummá teszi.
Utórégre is, senki sem követel* heti a rendőrkapitánytól, hogy színtársulatoknak pláne látatlanban való megbirálásában csalhatatlan legyen De sót msga a bírálat ia egyszerűen lehetetlen ott, ahol sem szabály, sem gyakorlat nincs arra nézve, hogy az engedélyért folyamodó színigazgató, a folyamodással egyetemben tartoznék társulatának személyzetéről és felsze r< léséről kimerítő és pontos felvilágosításokat adni, hogy több folyamodó közül e felvilágosító adatok alapján lehessen a legérdemesebbet kiszemelni.
Ám ha nálunk is es volna az eljáráa rendje, még akkor aem lehetne a rendőrkapitány a kizárólagos bíráló és bíró ebben a dologban. Talán felesleges is megmondani, hogy miért
nem. Lehet valaki igen kitűnő rendőrkapitány, annélkül, nogy valami fejlődött* ssiupadi müérzékkel bírjon Es a rendőrkapitány megválasztásé nárnem i« szoktak tekintettel lenni arra, vajon bir-e as {Uető elég kvalifikácsióval egy kvázi szinhiz-intendánsi szerepre ? Pedig enne(t a szerepnek a legfontosabb része jut neki, 4 szerződteti úgyszólván a város ssámára a színtársulatot; — a aaját belátása szerint. De akármekkora; műértőnek teszszük ia fel a rendŐrkaJvtínyt, — egy ssemély mindig kutiVn) ebben tévedhet, vsgy intéz kedhetik roszul bármi okból, mintha a dolgot i többen intézik, kiket a váró* közönsége miut erre hivatottakat e csélra megválaszt és megbíz
Síirmgyi bizottságra vsn tehát ss ük Bégünk A képviselőtestület által megválsastsndó szinügyi bizottságra, mely önmaga által megállapítandó elvek sserint fogna eljárni a színi engedély megadása kérdésében. Ea elvek kösöU mindenesetre első lenne, hogy a bizottságnak mindenekelőtt ismernie kell a színtársulatot, mielőtt sffolött határozna,ad-enekiengedélyt, vagy nem
így azután nyugodtan és teljes bisalomosal fogadhatnánk a szintár*illatot és bem lennénk egy hamar kitéve olyan felültetésnek, amilyenben közönségünk a legutóbb nálunk járt aain* •ársulattól ia részesült.
A rendőrkapitányság pedig — ugyhisssaük — szívesen ruházná át az engedélyosztással való bajlódás terhét ennek, a bizottságnak, mely más — sokkal kisebb városokban megvan és a közönség érdekeit képviseli aszin-ügy körül.
A szili Ügyi bizottság eszméit tehát egész tisztelettnl bátorkodunk a városi tanács figyelmébe sjáolsni.
Hátra van a másik faktor: a Bzállótulajdonos, aki jnélkül hiába in^r tézkedik bármilyen bizottság, mert neki senki által nem korlátosható
flpagánjogát képezi, hogy termét annak adja bérbe, aki neki tetszik
Es i»mét csak egy hatalmas érv as állandó simkés mellett.
Eziiányban elég aokasor és elég s kat érveltünk már. Es aa a thémánk, mely aktuális msrad mindaddig, mig tény leg, szemünk előtt, meg nem kezdődik as állandó színház építése. Akkor — a sok egyéb mizéria megszűnésén kívül — vége lesz annak a furcsa állapotnak ia, hogy a vendég lős képezi a város szinügyére nésvea legmagasabb és legsbasolutabb forumot. A\'•kor — ha áll a színház — as a társulat fog benne játszani, melyet a szinügyi bizottság oda beereszt Más kedvvel is játszik majd a szinéas művészetének megfelelő csarnokban, mint ezen a terembeli, igaaán parodias-tikus, színpadon és más kedvvel jár majd a közönség ssinbáaba. ha ott valósággal színházat és nem - gőz fürdőt talál
Annak a szinügyi bizottságnak,\' melyet kívánunk, alapja, magva már megvan A képviselőtestület már az l*84-ík év végén megalakította a szín házi biz. ttságot. E bizottság minden jelből szt láthatja, hogy működésének most vsn főideje. Egészítse ki msgát
— ha Aükség van reá — több tagura, vegye át nem osak a sainhásép tés ügyét, hanem a város egész szinÜgyének vezetését, addig is, sínig megless as állandó színház, melynek létrejöttében immár kételkedni sem skarunk.
Már csak azért is szükségesnek tartjuk, hogy a színházi bizottság magát még néhány taggal kiigazítsa, mert
— habár nincs okunk kételkedni e bi sottság jóakaratában és tettkedvében
— némileg ssakértő tagokat is szeretnénk látni e bizottságban.
Ily módon — aat hisszük — felvirágozhatnék Nagykanizsa város saín-ügye.
Tétrcza..
Egy színházi kritikus viszontagságai.
— Ur4) « utrkwsttMs. -v r Irts: KévArjr Béla.
Tisztelt uram!
Ezennel vsa szerencséin tudtára adni, hogy a •Hortobágyi Délibáb* színházi rovatának vezetésétől ünnepélyesen és vissza-/ voahstlanul lemondtam. Kérem ne is legyen kísérletet, engem ezen elhatározásomban megingatni, mert előre kijelentem, hogy mindet* törekvése falrahányt borsó less*.
OysÜsaios loglslkoiás es, amint látásik tudói I Csodálom, hogy eddig kibírtam I — No de hál\' istennek tűi vsgyok rajta és aiacs többé oly potyaiegy és prfMadoansi mosoly, mely arra binon, hogy még egyszer raterftdákai írjak a v&éki múzsa kegyeltjeinek sainbesi ■serayléaércl
Méltóztassék ngem meghallgatni — aratás lessék Mai, [v^on nincs-e igazam? Hajnalffy Cariaua (redte: Morgenroth Károly) ssjnisazgató ar trupftia tarifa exidö szerint, siOaéasak Ht nálunkiJKotya-Bagosoii, még pedig asm egysbtu, hanem as *Araay
bugyii*-boa eatsueftvsséégtogadóaaiytsrmé
bea. Mér aa elea ettedéaoa leHépen bizonyos 0#béaaiby Lakréeais aevft arbötgy* ki már ss asm flaial, n asm a»ép, és annál sové* yyalé. — Es ss ttrköln ugyan psraMNÉas veMftégpl kfttMis, ás asért aa a mouomaoiájs. boay hangja a kicsi esaio-glayeivat vetekedik,s ba s vidéki kritika ok ssereaceéitse hadé eddigi pAfyaiviása kte-bsa sly awsállaaal asm MM: mar régen aMglMtsita volna a tMftf. — Aaí kaat-atyagai M, is éürtgáM ki ésmgaiisi-
mes, smit különösen as a körülmény igazol, hogy egyes áriákat czéroa-vékooy aopránon énekel, másokat pedig kulisszákat rengető bsaa-baritoooo zeng. Fájdalom azonban mindennemű dalain bizonyos sajátszerű | zománcz vonul végig, mely kétségben hagy engem aziránt, vajon mihez hasonlít! inkább: j a kenetlen talfigaksrék nyikorgásáboz-e, vsgy s repedi tszék diszoaancziával teljes i kongásához.
Ne méltóztassék azt hinni, hogy oly udvariatlan voltam és nézeteimnek ily nstá-i rozott alakban adiam kifejezést. — Nem; —-csupán azt jegyeztem meg, hogy »Bftbánathy asszooyság kellemesen és szépen énekel, de I nekünk agy tetszett, hogy ms nem volt egészen disponálva. Hangja ugyan] üde és terjedelmes, de ms talán egy kissé íátyoio-zottnak mondható.*
K bírálati megjegyzések közzététele után irodámban ültem, midőn ajtóm nagy robajai telnyilik, s azon át — ódon selyem ruhába burkolósva — Bftbáuathy Lukréezia I úrhölgy vonul be.
— Uraittfod-e as a kritikus, aki est a kritikát irta rólam? — Kérdezte nyom-
| bsn í, s a kesében hordott táska mélyéből, száraz zsemlye darabok, üres patchouli ttve-1 gek, borsas hamis busk, olsj által megter-| töltetett szalagok, narsnesbésk, munkában levő tmrianya, törött pápaszem és számos hasonló ingóságok közül a »Hortobágyi Délibáb* legújabb számát kaparta élő.
— Bselanfára, drága nagysád 1 — válasaoitam slásstossn es udvariasan.
— Sségyelje magát as ur 1 Meglátszik, hogy étetébsis se moiddit ki e nyomorult faluból. — Minden soré% SMgiáttoia a vastag tQdatlsnság ésamöértfek telje* hiánya -r Nékem as aipn^Jon sHsat, mert kikaparom a szemét! Tudja meg ursm, bogy ép hazánk slsá smapadam éasksltsm és isMtsml
I Dililiiis be tudombiaoayiuai. bogy Vássoa
I Pércsen 13 írt 5t) kr, két sonka és 27 tojás folyt be s pénztárnál, s mikor én julslom-játékomon- az orleansi szüzet énekeltem. — Képes vsgyok szt is igssolni, hogy s ksbsi müpárloló] közönség nőnemű tagjai egy disz varróvftnkpssal és egy vég fehérített vászonnal tüntették ki művészetemet, a pócsme-gyeri szíjgyártó czéh pedig, midőn előtiQk Methusalem herczeget énekeltem, annyira meg volt győződve arról, miszerint én lérfi vsgyok, hpgy egy ékes nsdrágszíjst sssvs zott meg számomra, a vakaresi arany i(ja-ság fáklyás zenével tisztelt meg, s végre a peszulyvári »agg-szüsek egylete* ssfvrdható dalaim mj&n diaztagjává választót L — Nos mit szól ön mindehez, he?
— Asszonyom 1 drága nagysád I — válaazoltam kétségbeesve — ha én eleve értesültem volna hallatlan sikereiről: bixo-i nyárs nsgyobb elisnteréssel nyilatkoztam r volna művészeiéről; jövőre azonban érdemeit oly mértékben méltánylandom, bogy semmi kifogást sem tehet buzgalmam ellen.
^r- Jbl van, majd meglátjuk I Különben figyelmeztetem, hogy nem ön lenne as első ssiahási kritikus, aki paruplimefljF^fik zelebbi ismeretséget kötött 1
füzén energikus nyÜatkózat után Ró-báaathy asszonyság eltávozott s én tüzetesen átnéztem referádáuUt, s Villámffy Bulcsu hössiinésa úrra vonatkozólag a következő aggasztó megjegyzést fedeztem fel: »VÜ-lámffy ar ugVsn híven adja vissza a hősnek [ szenvedélyes ídtöréseit, azonban annyira beleélte mélát a bős szerepekbe, hogy ott is, sbolsatÉBi oka ntnos a felháboröalsra, • agy menypörög, mintha két Regiment vaaaa németet kjtNamaodirasaa*
Msg vsgyok arról győsödvs, bogy be tetszik tárni, miszerint Bűbánaihy úrhölgy bafozias telwpése után, méltó sggodslonunsl gondolbstjame veszedelmes psszuara. Kéress, méter a gysoféd aem sgyik asaads u^a
éhnyire elüli rajiam a port, mi nem követ-kezbetik akkor, ba maga a bösssínész háborodik fel ellenem, ki bizonyosan azs-méiyesiieile már Oriandó Furiosot, vagy ha ezt\'nem, hát II. Mabomedet bizonyosan 1 Tehát s helyzet előliem felettébb aggasztónak mutatkozott.
Nem sok idő tellett el és kiderült, hogy nem alaptalanul aggódtam I
Egy taakrapipás és dohányzaoskóa óriás nyomult kopogtatás nélkül szobámba, ki bizonyosan valamely csapszékben töltötte as éjt, mert iszonyú pálinkssssgpt terjesztett maga körül. — Sártól boritolt saruival egész nonchatance-szal gázolt át szőnyegeimen s sxuián lesújtó villámokst lövell rám szürke szemeiből, pipáját egy arára szőritől-Is és ekkép rivall rám:
— Kend e ss a Kospslagby ?
— Nem én vagyok, válsssoltsm kilelhető nyájassággal — en ugyan Kospslagby vagyok, de nem kend; — tehát kétségkívül el tetszett téveasteni sz ajtót I
— Tehát kend a blnösl — folytatta 0, — rettegjen haragomtól és idejekorán javítsa meg msgát I Tudja én VDlámffy Bulcsu vsgyok, a hösszinész I
— Igen őrülök, — de nem méltóztatnék-e a dohányzást értekesésünk tartamára felfüggeszteni ? — Gyengélkedő vagyuk, s a lisztéit uraságod kspsdohánya egészen tönkre tesz.
— Mér azt nem. hallja keadl Ha doká-I nyom tönkre teszi, sunál jobb! Tehát kend I az a árkász, aki ostoba kritikájával bátorkodott az én országszerte ismeretes érdeme-
| imet oaorbitsai I ? I
—• A világért aem! Dehogy csorbítom, ! sőt....
— Ne locsogjon! fin idefáradtam kend■ | bes éa csak azért aláztam meg magamat . ennyire, bogy tudtára adjam, auaaerihf, ba | mépgysisr a IsgkiselA kifogást meri taanJ
i becsület és & sajtó.
N -K k d ia l», márri 7.
Egy legesJegotóbb a fővárosban Molyt •ajtóper egyet* mást jaltai esatnkbe, ami le- ; lett eizsélkedm tán nem időszerűden.
A» efanélkadSsre közvetlen okot szol- | fáMaio aajtóperben az esküdtek ugy a vádlót, j mist a vftéottat vétkesnek találták az egymás ellen kölcsönösen elkövetőit be^ület-sértéeben a ehhez kepest hozott ítélete a j bíróság.
8 ha a legutóbbi év valamennyi sajtóperén végigtekintünk, a per tárgyát kivétel nélkül ez a kettő képezte: becsületsértés.— rágalmazás.
Pedig (eifogásunk szerint nem a becWj f lelsértőVís ríkalmazók oltalmára létezik a j sajtóürnekben /ung&ló esküdtszék intézménye. Er e ssdladaaj tónak akarja egyik ha- I talmas oszlopát képezni olyas tekintetben, j hogy a politikai téren, vagy a közügyek bármi tarén kimondott a a seitó alján a legszélesebb körű nyilvánosságban terjesztett i szabad szó) sőt a túlszabsd szó cemitéttee- | •ék meg a törvény merev betűje szeriül, ha- I nem legyen ennek ellenőrzője az értelmes éa becsületes polgárok lelkiismerete, mely e i tekintet ben jobban tud distingválni éa bírálni az általánoaaágbnu éa keilö szigorral hozott törvénynél.
Ámde minő jelenséget látunk?
Épen a fent emliietiet, hogy a sajtóbi-róeágnak, az esküdtszéknek, vajmi ritkán, a legújabb időben pedig épen nem jut feladatául olyan ügyekben hozni íteletet, ahol a közügyek iránt való veszélyes, mert túlságos, fellángolás. —j ahol oetaláni bünteten- I döségök daezára is ideális irányú cselekedetek képexik a vád alapját.
Hanem milyen cxélra élnek vissza a ! sajtóval ?
Ujakra n a legönzöbb és legkevésbbé helyeselhető motivumok alapján.. Kicsinyes | msgánboesu, mely tehetetlensége és sok-•sor igazságtalansága öntudatában nem talál kielégítésére egyéb fegyvert, mintha a boazankodönak saját keze, vagy akárhány 1 eaetbea többé-kevésbbé olcsón bérelt kéz, avatatlanul tollat ragad, szennyes támadást i ir valakinek jelleme, becsülete ellen és a I caivilbáoaó terjesztésére hivatott eszközi, a j nyomdafestéket, »árT \\ áltozt alja, mely sár -ha legnagyoblt érzi visszahull s is arra, aki dobja,- de tagadhatlanul némi foltot ejt azon ia, akit érintetlek vele- S az illetőnek, jobban \'mondva az illetettnek, nincsen hátra vgytb remédiuma, hacsak neki is nem kenyere a sárral való dobálózás, mini az, hogy felkeresi az állam lörréoye állal segítségére i teremteti utal, — per alján szerez magának elégtételt becsületének orvul való meglátna- I dáaa miatt
Ezek a mi sájlóperelnk. £s axt találjuk mi ssomorűnsk, hogy épen csak ilyeo ssjtópörsink vannak.
Azt hisszük, senki sem gyanusit bennünket aasal, hogy mi talán szívesen látnánk, be az állami, ivagy a társadalmi rend ellen bűnös mozgalmak volnának napirenden a sajtóban. Bizony, a bármi módon való
játékom ellen: ezzel a dohányaacskóval ülöm keodel agyon!
Esek után mégegyszer íenséve* megvetéssel végig néaeii rajiam, s kimondhatatlan örömömre elhagyta a rzobát, hátrahagyván sáros saruinak neheten felsúrolható nyomait, valamint a kspsdobánynsk és a különféle szeszeknek borzasztó illalát. A | mikor elment, szinte csodálkoztam, hogy még élek! — No most már lul vagyunk a nehezén, most már tem találok referádámban egy betűt sem, amiért meg kellene lakolnom. Csendes kopogás hsHetoik utómon, — Szabad! — Kiáltám é*J Mosolydy Klarisssa sisnde asinésznö lebeg be ajtómon, egy bá I jos jelenség, ki egymaga többet ér, mint as színtársulat.
— Kcepalaghy ur? — Kérdezte sze-
— Seolgálatjára nagysád. Csókolom a<* kasait. Talán esek nem vétettem valamit ke* gjed ellen la?
— Oh | vUágéet aem, aói nagyon le vafyeá IMesve finnek ssives elűeéksnysé
Egy klrslsmmsl béterkodoaa fo-
tel íorgstáa irány ánsk soha aem voltunk kővetőt, de bármilyen lejtett pártolói\' sem. Sőt ellenkezőleg, mindig ssigomaa as egyenes blon haladtaink és mindig a rendel tartottuk minden lét eső jé alapjának. Est a nézetet valljuk ma ia épagy, mint mindenha, de ennek daczára sem röstelljük kimondani-hogy sokkal nagyobb megnyugvást találnánk abban, ha a magyarországi esküdtszékek ia kább politikai, természetű ügyekben volnának kénytelenek fungálni, mint az olyan — tóbbé-kevésbbé zavaros, alapúakban, ahol ^stjtó utján megtámadott becsület lép a bírósági korlátok elé, hogy ott igazságot, védelmei -keressen magának. Sokkal kevésbbé veszedelmes dolog, ha a közügyek iránt van mérrften tul való fellángolás, ha tulradiká-lia — a ennélfogva ártalmas — nézeteknek akadnak vakmerő szószólói, — akik ellen elvégre is tud az állam keltő szigorral és erélylyel fellépni, mintha a társadalomban, a közvélemény szócsövét képező sajtó utján, olyaa hang harapózik el, mely önző magánérdekeket azolgálva, megtámadja azt, ami legszentebb és az összes czivilizált rendnek alapját képezi, a magánbecsületet.
Fájdaiom, az egyre sűrűbben előtör duló esetek bizonyítják, hogy ez a kárhosa-tos modor, ez a durva hang, egyre jobban harapózik el társadalmunkban és hogy valóságos mételyt képez a sajtóra nézve, — mely ily módon mélyen aláazállva magasztos pie-desialjáról, a társadalom hathatós pártfogója helyett sok esetben ennek terhévé, nyűgévé változik.
Egymás kellő me&becsülése, a magán-becsületnek kristály tisztán való megóvása, — csakis ez képezi valódi alapját a békés egyetérlée által elérhető közös és közérdekű cselekvésnek.
Olyan esetek, ahol es ellen vétenek, a legszigorúbb büntetést érdemlik.
£s igen beiyeseo tessi, sőt kötelessége az orsság minden esküdtszékének, mely hiszen szinlén csak becsületöket féltve óvó állampolgárokból áll, — ha az ilyen esetekben a legszigorúbb büntetést méri ki a vétkesekre.
Féltékenyeknek kell lennünk nemcsak a magunk, de egymásnak is a becsületére,— féltékenyeknek kell lennünk a sajtó tisztaságára.
Ások a nagy szellemek, kik a gondola-éa sajtószabadságot megteremtették, nem abból az intencsióból tették ezt, hogy lék-telenkedö és rosz embereknek kényelmes eszközt adjanak kesökbe a legfényesebb ideál elhomályositására.
A sértő, ssentaégtörő hangot ki kell irtani a társadalomból ,. • w
Á njrehr: aneoiet!
A német nyelv oly terjedi, hogy vele a félvilágol beutazni, lehet, mégis ler-jesslésére s ollhotii tömörítésére azon törvényt hozta a porosz országgyűlés, hogy a német nyelv oly kizárólagos legyen as állam mindeo hatóságánál, tisztviselőjénél és testületeinél, hogy ezekkel irásben érintkezni csak németül szabad s ez alól a mámyelvü közönségnek kivételes engedélyt
csalj a kerületi (Sezitts-) kormány adhat, t Merj mondta:
•A jelenségekhez, melyekben egy nemzet sajátos élete nyilatkozik, eUő sorban | tartozik e nyel*.*
Egy állam, saely sutyt fektet a nemzeti ] jeilejgre, kell, hogy nemzeti nyelvét, mmt egységének kifejezett jelét, az öss- I ssis nyilvános eleiben alkalaaazza. Ha más nyelvű népe is vaa, ennek nyelve használ- | hatási joga nem terjedhet odáig, hogy e nem állami nyelv az sgyaegea állami nvelv jogait ! követelje.
j A kis >S serborsság törvénynyel ha-tárózza el, hogy a lóvárosban, Belgrádban, 1 (melyei még aem nagyon rég Náodortebér-▼árnak hivtak és ssagyar vér vtvotl vtsza a tőröktől) as utczák éa a bolti czég»k telire tan csak egyedül azerbül szabad irai. míg Pesten máig ia ket nyelven, sőt nemrég még felül németül valának. Mégis az újvidéki >Zasatava« rosz néven vette a kir. törvényszékek jogos és lasaankiuti magyart-sitáaál, izgatván ekképan: • A magyarok arin-I dentélekep operálnak a nemxetiségekkel szsmben. — Az igazságügy miuiax\'er sem messze marsdt Tisza, aa »öasse t ip r ó« miniszter megölt* Ha as volna, ugy a Zaaa-tava már öestiiparva volna mint érdemel né is! — ügy is lassan, nagyon szőrmentében, bánik kormányunk az 144$-ban élessé Köszörült, a a Müeticsek által Mgvgyá felfújt nemzetiségi kérdésben. — Ennyit se tenni: passzív öngyilkosság volna!
Úgyis sok ékfedit táplál e szegény, de < drága hasa? .
Jó előfizetőkre talál iü a »Kplni,*-• Aiugsburgi Zeitung* eat — melyek pedig esküdt ellenségeink — de még a »Gar-I eh 1 a ub e« is gyönyörűséges újság,mely még feiségee királynénkét is rágalmazni merészlé, —! miért a derék kanizsai olvasókör rég kitiltá, de országosan kellene kitiltani, nem cs^k ezt. de vipera testvéreit is — mert kigyókat melengetni keb!ünkön — löbb mint loyalitás — es már bűnös önvédelmi mulasztás!
Szólnánk ilt izrv polgártársaimhoz ia — ha megéitenék. Elek is a »Pressek«* ben, a »Lloyd«-okban. »Floh« es »Styz»-ekben és hasonló német lapokban torkig úsznak s nagy elvétve járatnak egy egy magyar lapot (tisztelet a kivételeknek); nem mondom, hogy roaz hazafiuságból teszik ezt. de teszik szobásból s ilt ott azon balhiede-lemböl. mintha a B ö r a e n-C o u r s„ — az Agio —■ a kereskedelmi érdekek a magyar lapokból hiányzanék, pedig dehogy hiányzik. — Teszik azon komoditásból, hogy megszokták a német olvasást.
Hanem uraim, félre a komoditáasal! A hus csonttal jár! Öoök teljes jogegyenlőséget élveznek a magyar állam kebelén — és a láreadalomban is — méltán és helyesen. Szívben, lélekben, tudom, hogy velünk egyetértenek. De vegyek fel a magyarosodás küljelvényett i-. Vestis tscit mo-nSohuum,— külsőben látszik a belső is.— Ma gysrositsák neveiket isi Nincs ok keslel-kedni, — könnyen és olcsón megy. Járassák a mag yar lapokat — él ilyen már (hál latén) több száx is.
_ CUgáay K
Magyarország külkereskedelme
Okvetlenül jzükséges, hogy miután a magfar ipar sok tracsikket, de különösen szoknak keletre való ki viteléi illetőleg oly haladást tanúsított, miszerint e tekintebea, a francaié és német gyárosokkal mérköxheük, már most oda törekedjék, hogy a kivilel rendesését több értelemmel és akarattal, fő leg pedig e keleti fogyasztóknak megfelelő módon foganatosítsa.
— Gmk mUMtM; — stolgálatáJft álíot
Ram tudom, nem vegynek-e saerény-leien, niiöi temerttlenil békótkoém pán-lp|pk kikérw?
— Oh S világén sem, tnaeék paran-eeeltil Boldeg leesek, ha valamiben Jnvim
Bk Uy bájos ps|ifl|é>ik
immel hímeztem, s elhatároztam, hogy ki-aorsolom. — Arra kérném léhát lenne, szíves, ezen ivei a t. műpártolók közöli körülhordozni s odahatni, hogy a sxámokst megvegyék.
— Szolgálatára állok — mondám s átvévén as ivet s óratartót, feneketlen sárban bejárt am a város aünden hölgyét és urát, kiről fellettem, hogy a szép kesek által hiaazett óratartó iránt valaminemü érdeklődéssel viseltessék. — fájdalom, a miérsék kihalt as emberekből, s csupán egyetlen numerust voltam*kénes Haberesy Priczi barátomra rálfckmálnt, aki legott alábia az ivet s kijelentene, hogy aa esedékes fizetséget boidogsbb időkben tagja leróni.
j Két napi hajasa után aláirtam magam az összes számokat éa anpyira kedveseit a lorf, hogy 26 reoenzis forint árán megnyertem a diss-óratarlót, Klartaaza kiaesasony bájos kezeinek művét. (Kéeőbb fájdalmasan ábvtndultam ki • tekintetben ia: meggyő-aődvén, hogy az élelmes leányka a boldogtalan óratan ót a helybeli vegyea kereskedéa-ben 76 ujkrajezáron váaároha.)
Pár nap a történtek után b^joe jegyesemtől, kit ugy imádtaas, mim. a gebére* a petróleumot, e kevetkeaé sorokat kaptam: •Tisztelt Kpspalagby ur!
Xtam, hogy én iaiaiaasOk látottja, s eaeekivüt óra iartói körété körűi a váreabnn bisonfee Monolydj >1 t11^!
aa oizooyM seoneiynr aét fltBvvn jói vagyok est ia tnáem, hogy én
magához hasonló lelkes mübmátokra nem találván: aláirta as összea szláiokst, s ilyen siódon sikerül birtokába jutnia a liecsea emléknek, mely után oW igen liit^sott Ezek után természetesnek fogja találni, hogy közlünk minden viszonyt leibontok, s kérem becses idejét a nagy művésznő mulattatására fordítani.
Peulv
Tiszlelt uram! lm léhát ismeri as ügy állását Hihetőleg komoly gondolatokba mélyed ön a fenti sorokat olvasva, s azt mood-jámagában »Ejnye! íynye! bises irrepara-bilis dologi* — Sőt ezfel aem elégszik meg fin, hanem nyilván, élbatárosxa, hogy irói babérjait nem azon a sserbtöviesel benőtt mezőn fogja aratni, a honnan én egyszer megfutamodtam, — hanem egyébütt. Hiába tagadja, én tudósa, hogy ugy van!
Arra kérem, méhostasaék ast is beismerni, misserint nson ember, akivel agy elbánik a sora, mint ahogy énvelem elbánt: tmjes joggal nevezheti magát a balsora emberének. •
Ksek után mégsgyaiar kérem: ne ssi-veakedjék ismerelee éksasaólásával engem e Iftviess pályán visssatartaaí akarni, hanem táasék á la amériraia cselekedni, s sasrsöd-tetnl lapjához stiai referensként egy ökSlvi-wH, kinek a szini évad alatt bizonyosan elegendő dolga akad majd.
Kiváló Usaielettel vagyok
igaz kéve
Kospalaghy Hullik
Már a múlt évbra síáalottak. begy. a magyar iparosok frejfcsta, angol és német ssrasnytársaik példíya után indulva* egyesüljenek egyűuea működés cséijából. Hogy msagyire caélsaerű, kivánsfts s nagy nem-zeiekre oázve is nélkűléehetlan ezen egyesülés, legjobbea a fraacaU kereskedelmi mmi<ziernek az orsság éetamsnayi kereskedelmi kamarájához intésit körözvénybe ift-aik ki melynek legfontosabb kivonatát következőkben ismertetjük í
•Versenytársaink e tekintetben oly utánzásra méltó példával járnak előliünk, hogy figyelmesekké keli lennünk. Belátták, hogy agyarsk erőlködései oly caekéiy, vagy múló hatáMi eredményt érhetnek csuk el, minélfogva a ss5vetkezeti elvhez folyamod-. tak Ily módon több cség egyezett meg as iránt, hogy ügynököket küldjenek különböző mintákkal ellátva közóa Költségen a világ minden tájába. E kombináczió lejlődéee a közös utazásnak ofy system^ját léteaité, mely akként vau ssarveave, hogy egy kereskedő utazó, illetőleg egy ily csoport egy vidék vagy akár egy egész orsság ipari érdekeit képviselje. \'
Egyetlen egy ssövelkeset ily ásódon 5 év alatt 156 csoportos utazást létesített, melyek közül több a legtávolabb eső országokba s a világ alig iamert lájatba*voU irányítva. Ugyanezen társaság jelenleg azzal foglalkozik, hogy egy más hasonló szövetkezettel egyesülve egy hajót azerelend fel, mely áruk éa minlaválaaziékokkal fog rakódni agy, hogy úgyszólván utazó kiállítást ké» pez, melynek -révén az azt felszerelő kereskedők északafrikai ea Wvautei ki kötök beii kereskedőkkel lépjenek Üzleti összekötésbe,
E lények bizonyítják, mily komolyan dolgozik s küllőiéi verseny s ezek kötelezik egyúttal iparosainkat és kereskedőinket szorgalmuk és tevékenységük fokozására.«
Ugyanily fontos álláspontot foglalt el e kérdés fejtegetésénél Mudrony S. egy a magyar külkereskedelemről saólő, kitűnő szakértelemre valló czikkében. Miután szellemes kifejtéseivel, melyek nagy gyakoriali becscsel bírnak, tökeleiesen egyetértünk, a mi már évekkel eselőtt közölt hssontartalmu csikkeinkböl is kitűnik, kivonatban közöljük Mudrony S kartársunk jeles csikkének ofy figyelemreméltó fontos részeit:
•Az m kiegyesésnél kiváló gondot kellene arra tordítani, hogy Magyarország közgazdasági érdekei a külföldön méltó képvi-seltetést nyerjenek. A konzuléra reformra ezért nagy súlyt kell fektetni. Egyidejűleg a Uoyd társasággal kötendő uj szerződést is u^y kellene megállapítani, hogy az a gyekor-lA követelményeknek minden tekintetben megfeleljen. Idáig az Osztrák-Magyar Uoyd-nak Magyarország nem vette annyi hasznát, mint a fizetett subveniió alapján méltán használ venni jogosítva leendetL
A szerződés a JUoyd társasággal 10 évre költetik meg. Úgyde nem lehet ast előre látni, hogy ezen 10 év alatt mikép fognak alakulni a világgazdasági conjuncturák; a hogy tehát minő járatok fognak leginkább megtelelni az ország érdekének. Ki kellene tehát kötni kormányunk részére azt a jogot, hogy bizonyos számú járatokat a megfelelő viteldijakkal megállapíthasson és hogy a társaság köteles legyen azokat eleibe léptetni.
Magyarországnak aránytalaaul nagy behozatala van külföldi iparczikkekből, ezek folytán tavalyi nemze\'köaikereskedelmi mér-legüuk ia majdnem száz millió forinttal paa* siv volt. Az ilyen mérleg mellett a nemzet e\'asegényedik. Ezen segíteni kell Növelni kell exportunkat, hogy képesek legyünk a külföldről vett árukat kivitt árakkal kifizetni s ne kelljen nagy különbözetelt késspénssel kifizetni.
Kereskedelmi politikánknak aa a legnagyobb hibája, hogy as angolorasági pia-caot nem tudjuk kellőkép haaznunkra fordi tani. As angolorasági piacsra a legtöbb árat vámmentesen lehet vinni és mi még annyira sem vittük, * hogy Magyarország önnáUóan szerepelhetne az angokirszági import kimutatásokban. A mult évi angol vámkimutatásból, melvet a londoni Economiat tebr 13. száma közöl, csak ast olvaahatjuk ki; hogy Ausztriából 11*6000 Iont sterling értékű ára vitetett Nsgybrilániába a onnan Ausztriába 788.000 font sferiing értékű ára. A magyarországi 1885. évi statisztikából pedig azt látjuk, hogy kivitelünk 311.924 drbra és 1444.002 m. mázsára rúgott 13 millió 9S4 315 frt értékben és ennek főtételét a gaboaanemü és lissl képezi 11.111,000 frt. értékben ée a csertő anyag ?8!.0t0 frt. értékben.
Ezen adatok közül a cserző anyag érdemel különös figyelmet. Csert*, héjból 16,1*1 maapát Cöt.OÜt Irt értékben és oocbeailSebői 6863 m. ia.-át 617.610 írt. értékben vittünk ki Angliába, fis utóbbi tétel kivált kézzelfoghatóig búfunyitje, hogy milyen foatos lehet reánk .nézve sz sngmnrsskni pi-ees. Csak keHűkép tanulmányosnunk kellene ast és ahhoz képest aztán berendezni ter-m élésünkéi.\'
As eieő feladat as volna e tekintetben, hogy Magyararsaag érdekképviselete AngHá ben egéesen függetlenül szerepelbeAen és közvetlen ftesesiOHe»éabe léphessen es érdekelt körűkkai A mostani hivatalos e^|árás hoseaedalssaa Intézze a konzul a jelentéseit mint eddig, agy ezután le a magyar kere»-kedelmi maÉsSsnnmhns, de legyen jogn s
ailfti « mémji pmm
Mb«M»éff rsl,
Hl stb
indiM. «ag« • fcééeei végy e a*kmak étik éturtkeaésbe tépni
Iui dyn MHvUak HAIIÍ nnék teHKAi Wgjftk leu« ivaiMkttk, munka I kaamafcakaak Mra«íf teaakégea jiimini staá awff aakera, mtkut ea ü sieti wH szár egészen saagvshaatsk, a Kü*g. ír* letaak asaiftágm a aa écfokmi ka* eeé ágy elmet i legtöbb amfcaa al ta kerSÜk, A boaiaiéHs rajww ugy képsetyük lakét, begy aa iAaif koasui hivatalát aa takart* aaak aataA|Ml, haaem vaut aal keaalyaa éa Ináéba aioaasl aa oreaágre eléayóe ewaakóiietéeekei. Di aemmak teléén knii art* goadoekodve, kan üréa-kemáet Mf ügyeleeameí kísérjék hl velőit egyének, hanem törtéé jék meg balloléüa ia a aaükaégea iMéakedée külker eskedeWtak fetarégotteláae érdekében, E • tivaaság aal baaaa magéval, bogy etaő sorban aa oraaá-soa nriiitfi egyesületben a axtaa aa erdé-Irt gasda«agi egyesületben a általiban mia-dea nagyobb terület apecaiéUi érdekei al(h sMedtteaáre alak alt egy let bea külőe aaak* oastély aaerveiictaék a külkereskedelmi ér-dekák hy leütésé végeit. Vagyük például a kender «a leaieimeléaL Ka a kél termelési ág ludvelevolsg a legiévodatmesőbhak kAaé eorolhaió De basánkban asm tud felvirágozni, mert a gazdák aal hiszik, hogy dm tahMhatnak mindenkor biztos vetőt. Padig ugy • mag, mist a saár ktdolgosvá vüágke* rmasdelmt áiucaikk Ha tékát eaeif iparág érdek alti ti országos ogyeeüteiai alakitaaak éa annak utján a tObb vitagpteraok konzuléit megkeresik, bogy a piacai ootuuocturák-ról őket folytonosan értesítsék, akkor e«eo termelési ágak olyan |ŐvedelmesOvé lógnak vábt esopon/ek állat, bogy aem is sejlell kiterjedést nyerhetnek. 8 a tsoserészeti vállalatok arra folók, bogy a kivitelt a lehető legolcsébbeo e»skoénijés. bogy s esállitás Londonba as éaiaksscertksi oyngoii államokból saégyertesemrt ne legyen olcsóbb, ssiot Magyarországból
Kolozsvár, mint Crdely smporialis helye, direkt ösaseköitatéében Londonnal, méltán igényt tarthat legalább ia olyan leritetéielro, atiat Ht.-Louis, holott most utóbb ia eokkal olcsóbban elérheti aa amerikai „farwear4 terményeivel as angol ptaoaot, mint Kolosavár aa erdélyi pisnegylet terményeivel. 8 igy aaiáa nem caods, ha Angliánsk barom milliárd forintot meghaladó kivitelében Magyarország ossk 19 mii tá tortattal szerepelt ta* valy Austria név sieti, míg Észak-Amerika bevitele Angliaba HÜO Mü.Ot 0 fnra rúgott."
re:
Különfélék.
- iiaréfljr áaétr aalMlérau-lala UssUaárs Jé. A kételyek, melyek e hét végéig tartottak arra oésve, kspunk-e színtársulatot és milyent, —- vág re ugy lát* szik, eloszlottak. Geróffy Andor ssiaigssgsió csütörtökön itt volt városunk bsn és meglette a szükséges intézkedéseket srrs néate, bogy társulstával e hó 20-án Ksnizsárs jo* beseen. — Eddig utanis ugy állt as űgy, hogy OerOfTy volt as első, aki a helybeli kapitányságnál íj engedély megadásáért fo-lysmodott. A kepbáoyság — ismervén Üe-röffyéket — as engedélyt készségesen meg is adta. Kiutáa érkezett Jakab Lsjos székes* fehérvárt esialgaaáetó kérvénye, ki ssintáa engedélyért folyamodott. A kapitányság tud iára adta Jakabnak, bogy as engedélyt már üerőffyeek adta Jakab erre újból irt a ka-pitányságnak, még pedig oly értelemben, bogy Geróffy saiatéredlela Temesvárit széloszlott, a tieroffy pár maga Is idegen társulatoknál vendégszerepel, eanélfogvs ujbél kéri Ő (Jakab) as segedélyt K levél stsp)áB a kani* tányság nyilatkosattételre kivts fel Gerőffyt, Uerőffy isbát — mini említettük *» é héten sadmélyesen volt itt s megcsáfoliá a róla forgalomba hosott híreket Társulati épségbea vsa s e hó SO-árs Kanizsára ér késik, A ssinigsagsté ar lársulatáaak minőségére , fctyte a legbislatóhb Ígéreteket Jteti a—»A magunk részétől biztosit he1 juk (inOfl)éket, bogy ebben ta esetben, ba társulatuk esakagyan jéask fog bizonyulni, nem leea okuk panasz-fa s nagykaalsaai kőaöaség ellen. A esin-kásiéiogaiásé kedv nálunk as utóbbi időbea igen örvendetes módon növekedett. Aradi Ueré, ki ss IMH-iki év tavassáa voN Ml, a muli év véféa ismét ioiyamodoti ea|edé-iyéft, ftétbyekaak a mali év istsssáa bH) késs ésigek veit Kaatssáa éa Mtktóeyékaak as ésasei még )ehb éaigsk lett valaa, ka a késéoaég ety kaéemaUaoül aem nselatfceepti vetea beaaék. Jó léieutat ssáméra bálásté* aéaaág vaa klt — és a kóeómégaek tea Séayira kHajtat fréézi+e, hogy oaakla éjét ^ertatya Ka aadjél|oa> mtÉmstanasut üérőty Bük, kMl asHsasa vagyaab ba|laaéák iet-leiekasai, begy aiéáagyai ke fog^s véksat CiWa ag mstbsa kuagá téaMga-tési l«g letet agy s tíMMg, wáá é asjM
logú

farkai iéiMaak a a larnWt ursa kosiad is bt ft-áa maat végbe A temetésen é -bOtléremcat aa el j i kaayt imate^aiuek aséaaa, kik a vépiasiee 5 aéftt megadták ueki. A luasaaliléi éa egy* í béai aasttanáa uiaa a baltiealei eiaaáUtlel- \' I Iák Kébcstara, u itaaláéi airkottka A Mf* I getlenségt aártat a NNaateasa Qyértly •: I. Uéaa oraa. aépviaatá refeeseaiatls, U a ka^ I tollas kas udvarán igea ssép gyaaabsaaéisi i I mondott a koporsó leien
llet|ái Hlaalla li. a baar J I tireasya vasárat^ labruár tté-áa eata | J ment végbe a Saarvaa aagytermebeak A I hangversenyen nem igea aagyaaámu. éfH-lette dteaiiguáti kAateaég voH jelen, mely I lettes odaadásáét étveate a kisasszony yen-vésastél. A hatal mávéasuét a terembe léptekor riadalmas taps és éljenzés fogadta I a átnyújtották neki a társaskor széles, ráadattad aetyeauMalaggal ellátott diaaea, nagy bábérkoaaoroiál. A hangverseny folyamában még • néhány aeaekedvelő iíju* lói ereéó, 1 aaép, szalagos babérkoasoruféa két gyöayórU oaosrot — egyel aa irodaiom-éá a QvéaaÍMpárto-I ló agyeaiicttOt — kapott a ksngvereeayaO bt* j aaaaanny Magéról a kaagvetaaeyrnl szólva, miadenrke ón annyit konatatalunk, bogy a ki-saaaaony játéka mély éa telkeault benyomással voH a jelenlevő nagyobbára műértő éa sok mQ • I vészt hallott kóaOoségre Mindenki éréste, bogy nem küzonségew ialeaaég as a Hatal-sága elaó diasebea vtruk! Ie|nyka, aki másfél órán át adta elő a aongurán a legnehs aebb teobaiklúu, kiaárólag klasazikue kaag-j varatnydarshozat, — kóla aátkál, tiaatán ! zseniális emlékeseiéből, de oly Ussláa, oly j
briltiáas teebaikával, annvt érséasél az ada* I giókbea és akkora erővel a tortékbaa, oly \' I szénen kidomborítva és érvényre tuttaive as j őrös ssénségO z«*osmQvek minden enrt^ ntt-! ánssát, hugv még a lalkusaak ia fel kellelt ! atelegednie, bele vonatván as igasi mQ véssél beiáaának verássábe —■ A műsor kimagasló pontjai voltak: Chopin K-moll pban* i hasi e, melynek mélyen átérsetl, majd eail- 1 előadása bemulatramélió könnyedség-győaté le a mü teohnikat aehésségett, gyunyórtt volt Bsob: l\'reluds éa fugá|a; — Rendel: Hezteo-liudea zongora íro* dalom oly terméke, melyhez e legavatottabb mOtéasek is bizonyos lartóskodássaJ nyúlnak, mit aaon körülmény is bisonyit, h«»gy Béosben csak kél ízben hallót iák hangvsr ssaysa etóadni s az slósdók egvike épen s hsaversenyső k. e. volt, ki játékéval ifjabb bámulatra ragadta a béoaiekot. Majd Schumann »CareevaU>)át hallottuk, ugy előadva, hogy a hallgató azt goadolhaua, bogy annak tarka esoportjainak valóaágoe aaem lélésében gyönyörködik, — Végtelen kedves voliageniálls 1 >\' Albertnek •Uavotlé*- ! )a valamint Huh inaiéin egy »Wal-ssr«-|s mindazon eredniI vhyimuaaivsl me lyek egyáltalában jellemzik Hubiaststn éta|la 1 aseneményeit. Végül Lina 1.12 magysr Ithsp sodis kővstkesstt, melyei a kitüriő mtivéss-nő a kiiartáa oly némával éa oly erűvel adott elő, mintha a műsor kesdetén lett vot na — (Jutyás kisasssonyt rég mOvéeanŐvé deklarálta a világ első senekrUlkusának, Hanalick Kdének, iiélete s mi, kik abban a szarenosés helyzetben vagyunk, hogy étiről évre tanúi lehelünk a kissassony folytonos hatadáaának, városunk nevében büsskék vagyunk a fiatal művésznőre. Akik iaine-rik Gulyás (iisella k, a. tehetségeit e akik , kompetensek erre, azok mind a Mgi>agy0bb\' fovől jósolják aeki. Tiasia szívből kívánjuk, liogy a (óslai beteljeaedják éa bogy a tiu* lyáa Oisella név valóban ragyogó csillaggá fejlődjék a magyar művéesst egén.
\\ — A létérem egy hét óta ismét •viasskalakmuseum* van a aa eel nyupl-mába kegyetlenül reoaosent bele s verlti-zene rémes kiniorná|a, naÉy seoyaruaágára azdknak a szegény lialnnooknak, akik a lőtéren laknak, vagy arra (árnak éa nem siketek. - Axt a kérdési vagyunk bátor éaulon a városi kapitánysághoz intézni, ha már as ilyen lát vény oaeégokaak a főtéren kívül osm lehet máf helyet szorilsni, ds Isgsiább a vtrkllsástől tiltsák el esti 8 órán tat. Ks mér cstk »fülészeti« szempontból ia igen kivánatoe lenne.
— PsrsssiJalmMbál. A nagy-ka-nissai Kisdednevelő Egyesület 1évi már esitié SO-án a polgári egylet helylségeibsn zártkörű •l\'arasztjelmes táaicsvigatmsia rendes. Belépti djj I írt. A tiasia Jövedelem a Ktsdeduevetö Egyesület czétjaira fnrdiitaiik. Fetülftset^ek kóssiinetiet vétetaekj ée hirla-pilag ayegtázlatnak. Kezdete • émkór.
A ssgf\'kasiisél „ ■ag|ar irs áaleai- ék mlvéssetpárle|ée«|si aAla^^ irodalmi szakoaaiájya t. évi márezius 18-Ifi tartja második leJolvasasat,melyen esek as egyerű et tsgjsi és esek Állal bevehetett vendégek vekéinek részt Peioivssó dr,8 c h r e-te r L a j o s egyesületi alelnök ar, éx2iu ; • As Idegességről * Kezdete fél: 9 érékor. Fontos msf)eteaée képtik, meri e féfofvgaáe meg-keaééaekor .a Inglak ajtai besárstnsk. A fel-olvasás as elVesktet kél;iaágabén (Basár-épttiéf, iskolai uiezai ráaa I. emelel) tértalik f VMMd tíasiaketlii érfésftéA as egy e-séiet t (*««t, bogy as MrodaJmi ssakoss-, ifttjH •áresfos léén.íUiófi aetélyf mim, es élnlláseal «4si kfsdéiát s társas vsssorávsJ végződik Kay tartték éré 1 Irt. KM jjegyeeksiai as égyesM belyiségébea kÜéU
- Uaiaa ■■aaiaéa Mbás m péran ktaea^ tart aébéay aar éla pvu-áuáoeiékat »anmk>bkaa A kamu *béaéaa,« ki táláéi Hsa yadaia éauéiu aem lé-sét.4i»* apvetaptggel klr. lajaébatalfoeal éléébe* |e«i*ett a moaé|>a, kigv atMlataé\' arai Is eHgm Étlabaaak Aiaajral aa adattak Irkat élakkwtk paiefogasaks
^ku^iMa Heiiitcr Markaiy-keb fta.Ai Ű««aUéa etiagyeaie kvautmtnn tUsetla kMpaaeakt Hécsbaa
— Vbaakéerl Nsrtéib 1411a aráé ke)ybalt Miyuevaia fotéeétékaa vuaéfk aau, fobr. l|a laiaa ééiuiaa, érfckia aétea dékkaagvereeéy pak. Aa iatéaui aóvtMaééket éaek». aaam és é*avetettel mutatták bt, kegy ebbeli ieke<aégett téjtasitéeéra mltyea koay batéaial vált a goaéea unuiéa, maly bea a patiétásra méhe unáaelkea réaaaall\' tek. A beadtaméiy keaflasége kaséit látlak Deamataéi as lUibarerekvHát Patiinnvl, ttom-asiok Lftrtaésaét. KrdOéy L^joauét, Setasak* Kauaka k s K, <k Hokreyer Lej tsaét, Ifohre yer Nell» k. z t.j SleaMeer Kálmánnál, Ho seafold Adéifnét: stb A kallaaték éiéak uim aal és étjefaéae^l adtak kthééséet suadea agyas szám utáa atksaareaékiiak- A kirWg vereeayaók vsiékan bémulairaiaétie bátorsággal éa\' Éreeaiáitáaaal feleltek meg folaée tukaak Ktjloaoaéa kitűnt Kniudl Janka éneke, Veget lladvu, Oaegoviee Mltlcee, a Jaada nóvérek aenguráiátéka, Knortaer Amália, Urükler Vilma, jkuaenlaid Ilona aaavalata stb, A balimitóaág a legjobb benyomásukkal hagyta et a déréi tntéseiel A tanuliaanyt vtaagálat as iateaeibaa atároaius bo étt-aa less, mire plhiviuk aa érdeklődő knannség flgyaluaél.
Malnéaael lata-Kgtnrsgra ltalog Árpád drjuna, visjalek, nepssininti éa operát te aaintántuleia áltat a «£nldté« venr dégiő nagytermében adatik t. kó (Váu Htpp van Wlukle ousrette, 7 én Noemaansi|iaealó énekea vigjátés, 9-én Nésd meg aa anyját tedd el alénygft vígjáték, ItHn Haélbáslak éaekes boliésaú II én Udvóake t»peraile, 18 án Fekete gyémántok sainrnü, 14 én Csigány arinea énekea Imbósel, lő-án Arany pók t|g)áték, U én Kolosunkért lele* ség vigiádék, |n*an Arétány és Marelem dráma, tf^-án Koldusdiák oiierette, II én Tunikás leknyoli né|iuinmn. Ile-yárak Korszák I in, sdámoaotthely Mái kr, sáriasék . go kr. főlfcisinl] állóhely éU kr Aa előadá sok kesdejé 1 ,é órakor. A I vidéki kiuon ség pártlonsét lisitelettélkén ltalog Árpád ssioigssgaHk
— Éaagviásea|. A nagykanizsai msgysr irodalom és művé"SSlpartoló egys
e ba 6-iki uett llűltő
sülel e ból 6-ikl hsn|verasnyének műsora i ; Nyitány *Hlp vau Winkls* llaii|,assrelie Vsnossl Its-a aMgyesületi aensksr i y,) \\V a g
l.lPlanq oslmU dal asö; előad
ti é r-L i a 11: »I snuliNuver Atiramt*; «oii során előn^ja l.ohu Hedvig k. s. 9,) A b[ rersnes: • A dalnok leikOeaOnlése*, eló ad)a as éáekkar. 4 ) Wa\'gnerLdw: *l«o hengrln- Apráiul aoasorán Bisehnaky Miksa ur, ftszharmoni imon rollák Miksa ar. á, a) Ueaaaulér Jósagf at|oleru«, b) Koatí Jósaef •jioméieá*, énesli Vsssksuyi llor* válh Lilláik slü) BélllnT „Norma ábránd". KIouiIjah : songórán Kulin Hedvig k, s, flssbannoolamoo Hollák Miksa, gerdon-kán Sterilek \'/iigmood urak. \'I) Vida Jn* iáéit „Hzeröl ni\' vsÍlomiaM;j tssvaljs /«ok Jósaef un H.) Bohubar^ Ksrenei: •Heptett*\', előadják: sohgoeán BMiiisky Mlkss, flsMisrmoniumoo l\'ollék Mikse, hege dün Kovács Fsrenes,.LvMlls /aliaKMid, hek Halamon, lluvojván Weiszissyar Lipót, mély hegedUu roiláft Ármin, gordoakm Vnrős Jóssal úrik. 9ja) Wsber Antal „Tsva aal dal" (aa sáyssületnek é|átüva)| W Kaik 111 o d a [„DailsatOa* j s|őad|a as énekkar. 10)Kg«vsl|eg dalművekből. Óm-ssealíitotm éa hangszerelje Veneael Itesaó, előadja aa egyaeUleti zsneksr
reiefia ea A rét fai HeÜ Lé tag Beáea tiáéra Mregiea^ Araéf Léasü lakssi M sík aaaééalrtHÉ e anaéaa egyes éareb eéé Cet I y Uuptty ír aaaéáénasa magiaiéaá beveaaiéaiV^ a küV-aé ktéfmea a métsa káesaaty ^piial éa kaayttar iMkasMakk étaaeté teást Aa egyse lUastak aagy ki tét ynagí ed ^rétnek v a laaa vastag papUMéa. ta amataa"! hasi kau élesN sftaisél MáiiMik mes. Mtúéen tüeet két báróm kMüa téialim kaeé
a a asóveg kasé ayamait V«4 gfaayéel fbmatsaetet isHélmai a OaaaeMDe foaéaéi kteéas vtiagbirl képeikül -- lltaégftMfl aaára agy tüaet ara esak én kr a tag é nagy* beaaü munka amgaaereeaa agyaséitéa min éea áttaabeh emkertmk UbaiÉvé eaa léve • A aagy tátlaiai ü kiaelre leae baeaatve A két.ótao kótatt a aavy tragedtikat (Otbeüa, Uaar, Hamlet aik i e kótetieeé bsliá a ásta* mivakei és vígjátékukat, ea alolsé kéttó pe* dig aa attgtd tarteaéti dtámáfcei íorjs ta» laüaattii Aa lllaaatreraék saatae miatesy <kk) Nemcaak a kltüaü aevü kleéóaak, de»knsnaségaak uléae tt^ládéaéaek évéabé* bea őMtate ohaiuak, tvagy ea eddig aárat Ián étsaieO a tégsaé^eaebb mérvű a)tet)éíték< aek ürvsadjea.
- a i»Mji«.«aiea. ragéay sgt ko-leiben. Irta |t á k naX \\Nklar (Budapest, a Buda|*sti HtHap kiadása kapható Itévek tetvérekaéi, ara I In Ikt kr) - Hákaal Viktor mér agysaolvaa aem la e legüatalabb Írói generálaW tagja, buassabb idő óta aem-esek isméin**, baneat kedveueae a magyar (dvaao kostvuaégnek. a lludanestt Htriap koatutségs |iédig a e« nagy knaonséi « különösen eaeroii aa ü |«aja|a flaaée Hipa> jussát ís ttákosi Viktor MaUemeaeégéhüt, aaeretetre méltó humoráttól éajotaű, aama-koa, magyar élcaéltőt valóaágua bekatombá^ kat tartaitnu a IVital iró laguiaUlian meg|a lent. a ka jót tudittk, elaáreMnyti a BujtO\' gátéit. A regeay, mety a B. U baaáltlala Jet lent meg, tárgyát tiatáa a tőtáresi ételből merni a itt aem szállong aa untig imert, ha* bar reudeeen roeaaui toiogralált, ugyaevaaett magasat»b rélegeklmn, banem lent maiad a valódi »nép* köaott a ebből ad tollra |aokat, melyek egyaránt érdekések éa muláttatük, Hlkerttlt a#atlré|a a •törOe lolégé*«aienden* eaiákuak é- eaek kmeioinek A mese msga I is elág érttrke*sá válik a peasgó jókedv ál* isi, mely a* előadási jellemsi A siigoru kri tika saemtttsgsn ét néate, a «ltvtiogaiók** Imii, mini regény ben, elég bll*ál találhétaa • a sablon as tabuié embere, de aki a vlg saellatnesaékien a tra|*|iána ötleteken, mu* I latnt tud, a, liliaatsraegtie még bele nem tisoaloeodyíl kedély, valódi mulataágot talál e ti uhei/ éa saivasen nélkttlnai aal, ami lel uem található benna Ml élvaaiük a • lltljittgaiok*>gi éa bátrau a|án|jttk a művel, olvasóinknak.
Eötgaid&iig.
Uaksá áraki
Nagy Kantaas, mároe. B áli,
Busa H Irt 90 kr. H Irt 60 kr.
— Ituaa il Irt 611 kr. fl frl HÚ kr., —
Ama 7 frt kr. B frt Vft kr. — Keh
6 Irt NO kr. 1 (Vl 10 kr. — Tengeri I frt Üő kr ő Irt ét) kt.
Felelőé >serkosaiöi % » A II ti A |« A J O M Térasaerkssstő: farkas tar*
{k skaalisal émll lllsolU l.t ^ 1/ ^ . é
anakiránál a iiártoló Isgok kote- I^V S/lllOCS I l/l ÍM leselisésil ideie a mull év véaéval leiárt. A r^J
Iréll i Mag
meg H í taleaül
th
leaetiségi ideje a mull ér végével Iáján. A téetülel tnost t jból fog pártoló tagokat gyű leni, mes)egyi svén, bogy ss eddigi 11, tag sági dij [l Irt ii fos Issgállliainl, mely fél évenkint mi kr ével fizetendő. As Illeti gy 11,10 Ívvel magleleiő tűzoltót tehát a kósönaég figyelméig s a ssnsksrt pártolásába ajánljuk
Irodalom.
tkaliapsrs mltalgek llloe*
ar éltskiséaas (sleoik Kórnál Budapesten t kétség-legtetíékenyeltb éa legvállalkosóbb kiadnak,1 álnak a magysr ultasó közönség mar»a [elévülhet len hálára vaa kőte* lesve, inán négy és költségéé mankábs fogott, niiá"r magindiiotta a jelen diasműVet. Adni aMtha u «ei|«« Mhakssperei, a világ-iroda louj a IgÉmsgsseialfabb gyóagyéi, olyan alskbas,! hogy es nsmoaak a aserző halna-latlsn aüeilea]énekr bsaem s msgysr kéeyv-pisesnsM ia niszéra váljék. 8 e$t aióltünk fekyő beő Ését. matf »Otkelio« két első felvoeásái ésICsiky Uérgitynek e tragédl* ákoa irt] BMgrarásó előesavai foglal la ms-gábaa, ttnyea btsooyaágoi tsss arról, bogy a jeles Ikisdn minden readelkeséeére álló esskőssél tösekssik a nsmes ámbiesióiót áltéllmnki esá amgvsléséiá ára. Báirsn amad\' hatjuk, hogy jksaoató naffysssbéaa ée pasar diasssat kiáJÉelt mü, még aem Jeltat meg a SMgiár kéatvplarsaa Oleklétte a kat kassáéi(s hráéáesksl Vérésmsrly-a,

kis dtiliány tógádéval, három sgtiba, konyha/ éléskamVa és plntrne májiM |-étól bérbn ailandó Uóvebbet a k adóhivatalban,
6M6 t 9
• Mgy MtUiissk aa kallasa h néiHII lauMl I Tarsml, Kls\'Kűkülló msgye Tskintetea űr! Vetism a aaámoatrs küldtilt 4 dolioa llrandi R, gyógyaserésa léte sváíiisl Islidaoeoi Nőm asgy nssrnát vstté asokaak már Is, mivel folyvást faj iájáéban u. ft. migrénben sseatedeii, a mely nusK osaknem sgéaiee megaaünl. Nöm a st^jesi labdaeaokai aár I és |ét ét óta a legjolib légjobb házi gyógyseerül baasnáüa a easél-ttsk MN|ea«a meg la fetatlak. A ftájesi iab\' iagnév leoda^erea haseaélatéval aa egéas-ség Maion föatsnksta, asérf le én s lakéa csokit ( 0 kr egy dubeésai a gyósyaserté raklaa) atlndenkinkk iagjobban eiáellniom a egy bésianáabea se tuba esebed hiányos^ niok, Ttasieieiiet BrasdiHk Antal, araéelmi kenés* Tereiulben íMagysroreség.^ Minibogy Megysror^ságbsn Itranéi H, gyógysaéréss svájosl tabéaeaalaak ktfloaleie aiáasaiai lé*^
lernek, srra kell gondossá ügyétni, begy mla-dea dobosoa, eaégtégyüi egy tékéf k éguast VŐrös emsóUa a Brsódt ft névaláírása meg légyé*. léé XV. l-l
N
I 8
H »
I í I I
I $
N «
V VERSENYT A LÓTAKARÓKNAK
egy 50 év óta fennálló
TAKARÓ- és POKRÓCZ-GYÁR
nogbisott boaalakoi, hogy u újonnan felmerült koakarreaeziáaak ilipoi ellratilludók, vmlé-ku —M, UrUa éa legjobb mlafeégtt gjáriuUmjm
LÓ-TAKARÓIT
darabját « » n k \\ t r I. 60 krajesárérl
rékat U hmnálhatók te •Ij^btöbb mint naégegyszer ennyibe kerültek.
Azonkívül ismert, WUgklrti lólakmróiah. 190 cm. )i«ii aAg. 180 cm. szétesaégben, ugyan abban a jé ia elpiuztithaMan mi-sMfWs. miat előbb <Urab-|a 1 frt, 73 krért My-toa nagy rálaaat4kUa laktároa vannak.
aagy. vaalag, széles. elpana Utkailaa IMakaNtial, elárn-•itsnk. £ takarék szi&e* izéllal vannak altatva ia deszkáváitsggágnak, tehát vaUaiggal elpusztitbatlanok\' A «*étknldéa aa óttseg előlegez te. klldéao vagy atáafü mellett tár. tévik. — K (akarókat naponkint 4 rilíg minden irányában nétkblü. jtk a ezek rendkívüli kedveltsig. nek orvendenok, mintán ágytaka.
IfcS\'-M-
•ai
^jseásk
alkalmi vétel.
4 JUO drb. zárgaaaör-flakker-takarő 6 knlunbuzi faisS sávval éz «UW 90 cm. kaazaa. 130 cm. széles, igen finom; darabjaouüc 2 frl bérkocitniajdonosoknak különösen ajánlható Ezeken, kívül lótskarók, darabja 1 frttól IS frtig minden asiatea folyton raktáron vannak. Irodánkban sok «zás kőMönetnnlvánitáí ie utánrendelés tak int teli meg. itp9ImMtlém. Mintán majdnem naponkint nj ntánzáaok kerülnek a közönség közé as wyát Ént ik Éke a kéretik, tegy eséftakel és c almánkét pontosan megfigyelje iz flsasz aa tévézz-aaa hasonló hirdetőkkel.
„Zur AJuMsIria" kiviteli ároQilft
i «
t
i «
i I i N I
583 1-3
I f
IOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
Halljátok ém bámuljatok! 18600 darab női
FELÖLTOKENDOT
teljes alakú, a legnagyobb termetű hölgy számára ia, minden képzelhető divatsztn-ben, f/lirke, barna, lekete, piros, kék, febér, skót, török slb. a helyiség kiürítése miatt darabonként 1 írtjával utánvét mellet szétküld a
660 4—I JEar Anatrln" kiviteli ttsleí, Bécs.
Oberdübling, Mariengasse 31.
ocoooocoooooooooooooooooo
*K*XXXXXK*XXXXXXIXXXXX*XX*XXXXXX

XXircLetaaa-én^.
A Balaton-magyarodi uradalom részéről közhírré lételik, hogy S <ÍHrnb Nzllaj tenyéaiblkii, 9 <l»rnb atddi ■ (Sbb U»z6 borjún h/.íIhJ tehén, 40 darab kUlöiiftlr korú umllaj U»iő, 14 darab külBiiréle korú eaira Bttf
eladó; — a venni kívánók lisztelellel felkérelnek u uradalmi bérnökséghez
fordultai. E ■ i •! \'
{ . Hanny tealvérck
666 4,—4 bérlök.
X X X X X X
X X X X X X X
I
H X i X
X X
1 X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxx
J Ni rém éa KIHii fH<urkerf«liedAi« M.-Kauls*An. T
I B * ±
¥ ±
¥
o ±
*
* ¥
± *
i
i
0
1
a ;
i
i §
$
I
<9
I I
I
9
1 I
K
ú «
K
V
i %
l
a Van szerencsénk, a t ez. közönségnek ez uton tudomására hozni, hogy raktárunkon van és bárminő mennyiségben nálunk megrendelhető
a legkitűnőbb minőségű
Trágya-gipsz.
Egyedüli e\'ftrimltAN Zala-, HoMogy* ém Baranya
■egyék rémére.
Ez elismert legjobb földjavitó és termékenyítő szert egy enembeli elsőrangú czég szállítja számunkra, mely több kiállításon érmeket és kitüntetéseket nyert, ami elég biztosítékot nyityt a készítmény valódisága és jósága iránt
Ugyané trAgyaglpftarOl dr. Moser J. tanár, ki azt beható vegyelemzésnek vetette alá, a Irgltlzélg6bb ém leg-ujául óbb bizonyítványt állította kl
A szétküldés tőlünk /eredeti árakon történik
ftO kllograaa tartalmi taákakká(i Vagy akár
* Waggg«M*áai
ez utóbbi esetben a szállítás bármely vasúti állomáshoz díj-aeutei . *
Levélbeli megrendelések gyorsan és pontosan tejjesittelnek.
» STRÉM ét ELXiN
IttucikwnkedtM
674 8-6 li,fltiibal|.
±
0 *
±
i *
*
1$
± *
Itréa 4m Kl»la fluerktrwkcdéH N.-Kaaluán.
t0tO«HOWfOt»O4PfSiOWtO4WO4»OMfO«»O
opOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
o 2 T7"ot6-gép: -
A iakabtai bérleti gazdaságban (a. p. Gefse) két darab haamált »Carrett« (éle ;.sU soros jó karban lévO vetögép olcsón jsladátik. * 578 3—8
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci. Mr. oiitrák-magyír iiibaialmizott
Farugony-matráczok


Pótlék szalmazsákok és sodronybetétek helyett
tiszta tartós és jutányos, különösen alkalmas intézeteknek éa kórházaknak Nagyobb megrendeléseknél, megfelelő árleengedés. A megrendeléseknél az égj belső szélesséfre és hossza tadataadó.
Főraktár: BÉCS, I. Nentr Markt 7 sz. 554 <
xxxxxxxxxxxxxxxxxxvxx:
A legjsbb
SZI VÁRÉ A PAPÍR
A V ALODI
LE HOUBLON
franczia gyártmány Task és ncarj-tél Paris hmm
(Jrakodjunk cz mtárnátoktól B padit ér. J J. PoUa, dr. M. Udwig, Dr. M Uppsiu nrmk bksi ogjrotosű vofjUsárok kílö-söoos [fialják kitási Mlsóaéfo, oboolst tisotaaigs, w anúat1,1iogv abba nsl ártalmán anrag sisaos belokoTonre. 431 14-16
STBtoTiEPfSl y, * m tmB&J f-^fef^r
úmmg
n
AZ
EQUITABLE
élet biztosító-társaság New-Yorkban alaptllitatt ISSS^m. Biztooitáai tüko l884does. 31-ém 788,993J84 írt a tánaaáf rafjona „ M H 14I^2j0I0M sjr«roaésj tartalék., „ ^ t0(733^23frt aa lb84-bos kötött nj bütooiUmk
öonogo — — - - - 216,436.496 frt ss egész .nyeremény a biztosítottak közt oss-tatik szét ;
Minden kötvény három év múlva megtá-■adhatlanaá válik.
Magyarországi vezér képviselőség:
Budapest, VI.. Andrá*8y-ul 12
666 3-6
»ÜOÜÜÖÍXDÜÜOÖOÜÍ
B^mí
Wptfir yj
VéWHey
Peugá
AYALA & Co.
Egyedüli raklár Rigj>Kssliaás
Fessiofer Józsinál.
476 19—100
4784/895 tkv.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nagykanizsai kir. lörvszék talekvi oszt álra részéről közhírré tétetik, hogy Zala megye összesíteti árralára végrehajtatnak Szbmi Józséí végrehajtási szenvedő ( sörnyeliildi Jakoa elleni 61 Irt 65 kr., Hálrmftkos löke^88. évi május hó 7-ik aapjáiól járó i % kamatok és ezeknek félévenként lejárt 7% késedelmi kamatai 8 Irt
CtOk a Richtcr• fél*
SaSSSSfi
I
Jelenlegi • még felmerülendő költségek iranti végrehajtási ügyében a fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó vörcsöki 66 az. jben 4- 68 bm. a Szórni Jtasef tulajdonául (elvett 374 írtra becsfiit váltság köteles ingatlan
18861 évi márc/JQs 24-ik napjiii délelölt 10 őrskor
Vörcsjikön a község házánál Málics János m. tl. Ügyész felperesi ügyvéd v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árvrésen eladatni jog.
kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldöli kezéhes lelenni. I Vevő köteles a véielárl három egyenlő részletben, még pedig az elsőt az árve-íjés jogerőre emelkedéséig számilandó 1 hónap! alatt, a másodikat úgyanaltól 2 hó-nap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alall, minden egyes részlet ulán as árverés napjától számilaédó 6i/#* kamatokkai égyQtljaz árverési leltételekben meghatározott leJyeii és módosatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kiboesájtáaával egyi-dejQlek megáHapitott árverési feltételek a zivatafos órák alatt a nagykanizsai kir. Brvényszék telekkönyvi osztályánál a a yörcsftki község elöljáróságánál megtekint-ietőkJ\'
As elrendelt árverés a íemirt tjkbe leljeggezteiik.
^s árvere^* hirdetmény a telekkönyvi hatóságnál kifüggesztés, ugy Vörösök éi a szomszédos községekben köröséé éa kiifig-áesztés a az egyik helybeli hiríapban egy kben [beiktatás által közzé tétetik.
Kir. telekkönyvi balóság Nagy-Kanizsán
1886. évi azepiember hó 5-én. SSMBNYtS l EYIIL
aiaök. Hl l-l jegyzi.
_| horjcoipi j«I
a valódi és az a kéautnMoy, mely által a köszvény eaáz e»jtoilien az ismeretes nM^l«yái gyógyeredmények érettek ol.\' E rés jósak bizosyult házitzer 40 és 70 kr. á legtöbb gyógyszerföfcan* bajiható. F6-raktár: üyögvstertár sz arany orottláobot, Prága, AJtatadt
éa Török Józaef gyógyszertárában Bndapesten.
K«A)OOOC®OOÍ«XXX
6039 885. Ik.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉÍíY.
A nagy-kanizsai kir. lörvszék lelekkvi osztálya részéről közhírré lételik, hogy Szitár j Mária légrádi lakós végrehajtatónak Safer I (Sáfár) Ferenczné szfil. Korén Róza végre-1 hutást szenvedő légrádi lakós elleni 100 frl I töke 1H83 évi január 16-élöl járó 6*/, kamatai 13 írt 80 kr. per, 8 irt 15 kr. végrehajtás kérelmi 8 frt jelenlegi s még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási I ügyében a fent nevezeti kir. lörvszék terüle-I téhez tartozó a légrádi 3K6 sz. tjkvben I. I—4 sor sz. a. felvett ingatlanból Sáfár Perenczné szfil. Korén Rózát illető 383 fiira becsfiit 7t rés*t ugy az A -f 1 sor, 2948 hrsz. alatt felvett ingatlanból ugyan Safer I Ferenczné szfil. Korén Rózát illető 89 írtra becsfilt V» rész
1886 évi áprll hó 7-én délelőtt 10 ómkor
Légrádou a község házánál. Sebestyén Lajos felperest ügyvéd vagy helyettese kő/.lejönével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a ternebb kitett beesár. Árverezni kívánók tartoznak , a becsár lOVái készpénzben vagy óvadékképes pepiiben a kiküldölt kezéhez letenni
Vevő köteles a .vételárt báron egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számilandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után ai árverés napjától számítandó 9*/, kamatokkal agyfiit az árverési feltélelekben meghatározóit iielyen és módozatok szerint lefizetni.
Kir. telekkönyvi hatóság Nafy-Kani-zaán 1885. oktober hó 10-én.
GR. HUGONHÁY EVELL
h. elnök. 5841-1 jegyző.
MjomIoU Fttchel Fttldp Uptulsj
%
11 HTAiji
S Spa ### Wf 919 fl
*i><1nnill| <
y Mf MltfMfeál # tuHtm MW J¥f99 y iMMNjt 9MW MfMl9*f
ttaáltofalfl; ffruMs l\'wi t
I
. i OnswsMIas tlMlM Mit OSPSa 6SM6-* I f.
Ml tó * |
" - /
SSSMSSlS ¥f$tté SS# MNMÜv. II 919 919 919 999 JH 9
Nagy-Kanizsa, 1886, márczlus j4-4n
Z A. LA.
^Politikai és tartalmú bttUnp.
A Z$km*ffa a K*gy JUo*/u# é§ (MtavM) uuar&^xufajt BonkagfaiíiiM
a* AJ«6 -mw»k/>/< wiktíkptoMtéf ás *//* v*ik Unniuk*
IU|)i1m1)i >6|7«Ifcnly<áii biUsklit ipiMrs vtiárup.
XífL folyam
*
mgüm |f - mmá
mi m m j** a tlMtUMut MMT


Wt 9/ Wjfeg^eev*
_| 00V i
tatai asmirt daJkt
IjfflMr |i»l<lí9- H fcr I IV SSS - Mi - J9B Mt SJ
É
Ximiui tisnötMllu.
Nftlfiiiifii MéftA 11/
Míte • tán In4i lafatni mifiréí » Ul fagyos Untát. miiw a iMfdvi^l U|b«r«h alái Iiiif)i4iik A Utrordmtii áw§k Műé Utrabőgoté él áUt, — éyüikífi&< aiikor kitavsModík as idd, aa «mbar*k agifdfcaft MÉB? g)ül agy mikfi hasonlóan i uvimí nyája* rarólánybas, maly mai* g«t árasat ra maga kW I *
r»«Ug fagyat, maly ksmány burokkal k***ttl kórftiftnni ss álat Wíf^lNMS dsTIPadatÓ SAÍfai
4 (Avul kitágítja 4a Ujli6M(, sót AMp«i(i«t b«lá, i ImíMI\'
s*bb iíi#Jfö.#k b«/ogadáaéra# Tivim lámád a nivlwi la; k »*/>!<! ni bwM a rimioy láji ái kivífifiib f^uáji aa OrMnink
As ambariságosk, míat fUnnm agáMnak, li|fl«ffl«iibb riniliívfi ás UgdiasóbbjOrOaiai ngyintn tti«ipo(iMfl|l« la a mi ndanba j a ssnbsdságbsn Km ahol M|yoblii kimagaslóbk Bwamu-lók tannak a ssabsdság alán faló Uirskfóssk tilfiifMi\'élMfll a mosásnál ok kiMkáaa tAbbnyira a taraM ífciéf* Mik alfél a martinai \'idustól a mai y tii Ju\'iua Ca#*ar saatt Aldosatául a római ná ü saarnokságtó) faló tálaiménak ifliftiifi addig a mAraaíui liaMi040díkátg, imljrMi PiiM Üéodor slata valta a # Talpra mafrir\'«l
Ka a márosius tiicsIHOdllM for dúló ponttá lati a magyar iinnnt Umtibn FilMl a itabudság ml )ój# a milliók lalkasadásában Italai maa saálvibarrá nótta kl magái i aa orkán a) akarta idpdrni mindait, ami tit lábat* < folt a anabadaágnak i a bal^la I»ly4 máaik kát (átiyai itak í a« agytnlAaégiiak á« laatrárí\' aágnak
0y#tftifik#l«kW) bMV, Mkáa loglalkoftáau noltfárok Ml bajroarakáas katonák, aanimyaitikMI *|iárlAÍ a4k,
Tdrcza.
IIUi*Q tavain
4 főiété ufra Jty a tél, A MiMj/dr kídtg,
Tm #a//yaá kpit »MU a uél Jlu$ M mM*nktn$k>
íz. mtt néki* i Vkéjt él) mely a ftiftyban i$n§
5 áara imuímtql halni jéf»«,« //al ké§4l, titifap ntpMífdr ?
^ l^/W r##f a nárai 4| . f a féjé dm Ok tmHUHm, ttéf ifiméin Hét fi 49 hk ífahn f
4 Fupfé 9 áa érimémt
4 90 i%é¥*é, fa# #nfáa»,
wa//l mt*ék*H6rt mát t,, W kM% néfHmyét f,,
farkai lifa,
lUüftciki pikalt
A Rp imM SunÜI w ttÜMHí a fcagtalmaa aaálük, | léafaa
MVla M •» MHpapw tÉM jl al»M*^atl«a |) a aatpaalffa, alkar m Iímíin ÉMNN iia\' aali. p ff É a i| Hlií if9 a«#aa mafart W|H imiMi, pl »dait6téil6Íák6l
kt lllmft njniaáiliiiiitt |nnN| M ijjt, aMaa fftó ti aiaááal fi ÍM áW (igípiMi y
a*a«l § 9a*f*aaiiinVyaÍ Maiaaatia áigil I |p Is aNaal ktoém* BP
SiM aÉÉMi kiytiüiiil i JÉ • íMf iB .. I ÍM fl |Nk|*i I W Nli
a Minim MÉÉNMa mi ü
baaaftakbé! férUMNtk láttak a «aaba4\' aátf, afyaw)iM||f taatfáraa^i vdoAXk. tmk brfáaára
Ai faalyalí
májtsuttM 16 át Naffa^tyfacágban ©Jy nagy UktáaaJmi nafaiatawiágfl nappá tatlikf mín4nyá|an k. Ami MUk ba4aáftink« baladiatink, bold^fttlianek fan pimUf, annak alapja mind a nagy napbál ara4 (Hyan foli ai a n#p, mtot a fáfHálrt magfáJtó Mufoat* j iMát árak Matt tartAi, ttj áíatat tá miiitóU.
LabnfloUak a bHlnanak, malyak báláira akarták afoHtani a l/Mrakf k«t( aaak Máladlak áa tarmattak alyaa fyttmdlüaokat, malyakatmí« a báJáa utA-álfaiOnk bákán á« kagyalatta), Máraaiaa tiaan/H^díka a acat>a4aáf napja.
\\MA\\Ulk a fl^ag vAlaatl/zíalak, malyak útjában voluk a lalka«« btttfá afyttttmOk^áanak, malyak alkttloní\' Mák aa *fy baxa polgárait avult, arUftnkratikiua al4jogok alaplátt. A <Umokránaia Unnapa as, máreaiua tíian» m/Mik« af agytfilMf napja
Ka aa ambarakat alfbgta agy í\'Jaália f ágy : nam^ak acabaHnkriak w •gyanúknak Unni, banam mrgbaQatt)nt áa aaerniiií agyrnáat a acaba^aágban áf •gyanlMgban ; agvmáaaal á« nam agy-máa allafi kUtdaftf ai álat bamaát; aaal«ka<!t)i a Maratatnak 0r0k*iáp*4gfl Igála acarint, agymáanak támogatója, fMalmaaója lanni; mároiiua titwi\' (Htfdika a taatfáriaágnak Unnapi\'
, i n IWnki a«m mon4batná« bogy jalanlag falami idaália knrt ártinlí. Bót aílankaiólag aa aUdAk tattaróa iiUaliamua^a mo«t minta értbatatlann^ válik aa apigonok al^lt( kiknak ugy-nafatau iaaáljal wéwvm mAautt fan* nak, aokkal alanfibbáaiMikkil kafáibbá tinták A acabadaág. agyanl/Üaág áa taatváfWg áltat/l áramlatának laJyába a maUríaliimua darmaaiiiS aiala lápatl, maly aldll a tn«l6g lalka^adáat olyan
Mffdk után, UMlyak anyagi Inmmim nainam Mtuwi. A raltii ídaáMat Uuüfavtlit**k mtmdiák a \\*Uitk</f Mt-aaaM( kik inaynkrát aaak armyit iamarmé ba# bogy tk #praktíkn«# alt BH támadnak crl íntmlrtak —■ a mnJt m 4fe#ő fífmányai atlau
A (aabadaáfnak fannak ké^Ha allattaágfé ia ; nlyanok kik ast aiabadoa* aággá airríék alla^ítani, aki\' iékta-laWrat akarnak lar«mtani balyába ét vímM olvanok, kik a britámadott K^nikna\'HHlMr «x«rnyait mag akarják nyirbálni, li^gy oly magaara na tudjon falok rtfj/ülftí, mart ók a napba ta kinlfa, fiag vaku Inak Dívaio* áramlat Maratna lanni míndakattó: aa mirdiit\' mtwa áa a fttkctíé,
Hípryjttk ml moat« abban a gar-minál bpnapban, máratina idnaának kOm^báti, hogy nam maradand Mánál maa fi^gódáanál *gyáb míndkattó: bogf a l^n ikatmadár atárnyeaattogáaa al Ingja íÜtni, asát (ogja rabbantani a lalíorgatw rakandokaJt a bubogó [baglyait A atabadaág aiantá4 UmU némája diadalmaakodní fog min* dánkor íáa ba korunk bármannyira bódol aa anyagaifiaágnak, — tAkéla-u«*n nain vaMatt ki aa idaál. I^an v/dója ka komolyan támadják mag í^i fannak allanaágai as agyanló\' aágnak 4» ta^váriaágnak la Ks a két idaá! 6Mt árbatÓ al anba tDkálataaan Dtóvégra ia ^míndan idaál ssárt as, mart al nam lérltaló taljssan; míbalyt jui folnaj fgloaág lanna éi nam idaál tőbht.
D§ falájfltArakadrti, k(H«MgOnk. ka kotalaaa^gjlnk liarosolni as«»k állán, kik a U)éakrwnak allanai. Kamcsak, U*»gy a aivifottakból nam asabsd an gadnQnk i ajw tapodtat a«mt bsnam kall, hngjjr jaMAfunk as lagyan, ami folt a lufjdan már osina tlaanOtOdíka nagy asallaméinak s valőrs!fl
JUfttik aépoktxtiá riumjti 1885-Ua.
A 4r, HassUfka Kilnép lar^ úrnéd? Igynia «r aM a wagyat k»ngaigniia U-vMtépmk b**rp*t*0i éri naf^k a k^vnkata Máskai >áa*^rn; Zaiataagya fialrw<<tg<iaik acána
avaai vall 29177 la, III7Í
May,
ll—ió áraaf rali fftf la, IM liéay,
A taakMatank fmm mém A itakMiriank toa valM asnkif rái; roau kai. vagyta as fmm taakMa^ M 10. Tf%
\'göT/ kat. fagyta as Oanai lankftta^
iMafcaak 0,öl»V,
balv, biit Utó, vagyla as oaaiaa taakma-
lasakaak 1
tf h*f, 1147, vagyis m Amsm lank/zia-laükaak. I. M%
a*6s »aj 1416, as fraaaaa taak/zta\'
laMkaak 4 44f/#
NansaiMf tusrial as 6<aiaa (anlrota-laitk kést vtMtí
magra/ — 4*626, axaz 7714% aánMrt — HÍ • 1^/, borfái — 97M, » 11.11% rtn4 — >110, » lűamí aápiakoiaba járt %9í 17 lo, 14477 laáay. — Falao oan , fafaO léány áa polgári Utasba )Srt bit la, ÍM laáajr. — lanulfl Iparrja 60 karaakadalail iskolába járt bMÍ la. iWl laaay. - KrnMuMH* |árt 806 lo. Haiánlakofába járt U lalay. ?a-gyka y*Í4 (magya famim (aokötataaat kdtH is* koiáiou li XWijl. lanávbtA 41MG odvia\' 4ak; aan lakolásotl 97f7 aovsadák. lakolá* sott lakát aaOaatMtaoluitalMakasklIil1/^. — Csak ItófftI lagslsbb 9 bónapia ískolásott 41644, I htoapoal kavaaabb Idáig 7143.
A taoaláabof axttkaégM kaaywsl bárt 45926; tanfcfeyvsfckal t*m birt 1(0},
A 12 árai tanulók fcMí caak olvasni 142, írni M oívmdí S1Ű0 tadoti.
Af iükolásó taskótalaatk valláa ét aam* S6tiiá|f aaariot kavstkas4 arányokat tlalal* tak li);
Iskolátou:
ron. k|t. 44861 vsiyia t r kat.-nak 64.79% r<r. kai 7 • a I » 67.60% yv.Mlr.164t • sb. kit. » 01,61%
lg. IlltV. lOfil • aaA| h< » 6101% müt vall. 2683 » a m v, » 6641%
a»4g nlaáia jobb. mlniba banbaasbotlal vaib laaMiislot balálrs.
m k magbiaaiáat kaptam, bogf a MÍái Mlysnafia^oamal kfkiaan f|l naga^ mai, aisv s Mjlt lallan kigyévil ylofasal-iam ki Lapalaaf, aniért a amii Mámbál sifllljfalff a atsayioskapikaikat.
Ins lábát 6i onkJviasialáa, ai alkáaatt
4«aáaii|Mal ffyflanbtn •
Klnbb ba44 noMjak el ggf réfj láaailf, Kgy löldmtfaa snliar agyaádu ^rökfáf
Wanáat agf lovat kagyolt káron ISra.
Iuiad a lo tadtalsvoiif ^avan állapotban a taaioastbatlaa joaiSfok kaaá lartoslk, a káron 6a akkáp agyasati mg, bogy nlaá* agyUiAk káron aaplg tárt|l naginál if IrokAH állatot, aarnán sorba ű ssintán kA|o<n barom napig ~ baai$4l|a a kftfatkMA, As alad iMivsr karon aaptg nasáall tartana a latat. ilolfostatott |i fals angat, áa aaat aan adott aakí. Ügy goaáollioiioti. •Miaak kiilatjan, na)á »ap wlnál m ftsalntfll\'
ikkapan |ou4o!1m^öIí gg itotáotta sasai as okasfco*
IkM la
MOt*«
Haakaaal/ni g|
k lat nagtnl
jóllakhat*! m a kaasoatalaa aára a baiyanaal, utmém Is báron aapig Ját loajs laitaal, áa kát nlaak stsassn Fi
ni ssn tanaássaiassbb, nlatkact i kamaátk lasttlr ssn tall kavasbbl oöIm as alsa ksttlpM1 ás laláa as sin assral kavsbb iiildkiMa, hogy a la asik IHtar-fástál lkán ball. ,
K rlgl láoniask a| sttilnssása psAg as, kngy s Magarksssta aki aii roll a piáaikaa, alflap alnska^ai i
•HaH nnbjs a la^NM a nsálk-mmíImO) mImi kár füa vsssoáaé •
A anflÜMsrksss^ paátg — 16 Oaks fmmHém M l<nMlji aaiaiáa igaa akos a>an Isasi s sat goaAHls nsglksa j
I i \'
»lMnik6l osak as tiHsUn tudott vglanll isramtspi. tn nsn volfsn a fiikoi-ksa, Uh6i| asm is Itidhaiok rftls Mniníf. A fássgrkMíjfl ott volt, ~ a ludMliás nsg IráM Of llnii ang.*
Tabá s laláslfás kinarsdt ás awsi kall magirni.
KgvrMit ktallamaaabb labaf Ss a jslsa-voliaknas. kíkoál ss álvssatM ggt raniuiss\' sssnMiál sildig jmár tnsglsliai6ssa slnosád-tak 6 ahw — ka akarják ~ tol(Hallb«flk siókat,
Taláa s bMiudóaiiás Is otysn. miof a káposstg, knoál jobb Isiik, ka aan friss,
hanem !öl jvgll nglagttVI.
Tassik tanát a ttim étái bslygi! a naiagtivány. t
■MIMÉIMkaik i m < kát nsn stéggé tronsá Min as, ingy m snbtr báron kóasp awlvg |g áolfMMi rtaii róla imak t IVsn alyaa m a áokic, hogy akik ot! voltak, offta litdjA, RBiyaa volt, akik psdk aan Voltak atl aiokal agy ssn éríaku, fiiaoay érdakss IslUl ni snbartség ninákát réssé* aak i as offvotUnaak M a asn voltakask.
ManyMumkaik.... naaayi pikani6ria van 6Mmm a ssékaa; ■* |okbsa nondva nsnayí *MUkaináfla( uiárl I ima seájá* lábért kál4éaakl s ayalgairg aglysaisslaórt »» I Miypskéa, bé agyaa altnasask stéggé maaksujtvii asáltal, bogy klntfiilM • nalaisáfiikM)
jHfVfiMMMnlk ♦ i ♦« nliafcasst noa-áaaák m spkMivi *ssép aan na y lásla,* Padig ast a MHapaiA anbart Msrsiaán éa táiai. |M « Kaarüar Frllsít snép asnwayaak aási. Anbér lan^katnlaa, kogy a anaysoa* MÉMÉ ím*w ssatl, asak s inálstisjokksl kMMií s a ^Mya, tori, sünnéay gowfjál 6 Mál(fl6sM MsM.
A M tMa sa éa «|hi már MM lévéa - ilamilyw mm slnálksá
\'ÜM feíian
I Elrégra Is nsg kall slégsdní ami, hogy vo\'t St6l,ak6rmuyfn volils. — bori és já-kadvat padig bostak slsgst s vldékiak, kik a mulsfaág pyhlikttménak több, nlnt félét képMiék.
A Jákédv tolisftilgg nág kitocykgtat\' Ignsbh folt s bomél.A léll nsp, mlsor ugy rMgs! kél 6rg iáfbsn nagy álmosso fslk6lt éa batskfotsif 6 KnorottrHMálába, ugygooMk mégdorgothéité g aiamél és csodélkoivg kérdMaatté nam6gátdl, vdon jól lát*a.
A )ok6áva múlatás ikkor kasdiék mokkaotsilsn sorokban jérni g ta4)a istso, béaysdik fraorsla négysst*
Ks Tsrpaiiohors lifvgl még kifutó* órakor Is vigsa járták a osirdé st. A kapaa-vári Apollók, HsImpliMltMék, Is |y6ny6^ kftdvs néiték rolns, ka már akkorára la aam rigaá a ssanok és lélálombaa asm hasták volaa ast i lagujakh 0tWkgysótat, kogyi
JNr a kii Usy a iilalas par^és
IMrt itkssyls laiwqja aan..,1
Es Mokiaak aam jal assébs 6lasa<áhii a lélati. bogy mén épéa a Aalatoa aartyáa sér a kis lány, bolou g ariaMtpéüs kaaáiis táUa is magsaik, hogy a Vts láayoáat SMltéa alnagyla a sisrattyak.
(As igss, kagy Itt aan Igaa sífaak a atisll, kanan takébb máét aagyobb aistség-f|l Ipsrkoának, nási nsrasai.j s
Bsó snl m6i rangas nalatság tolt.
A 6aialság ssélss jó Mvébaa vállig klstatia sgymást assal, hogy; »sohsM kalaak angU
Psp és káator Mvaa\\a srosot flgott volna sssa a küskmtésea, áa kát nsm volt ott *a lap, m káator, ssn ggyéb tanárltori igyénjMg,
la klaak ts jataa SMlba angMal aa ólat Iggvlmlóbk Makartjéaak kósapsttal
sckuek német 667; vagyis
sekaek húrrét 7gt8
Minek ?**ut 2416 vaknak
Ai iakolázók köxöH voR: Bwi^ar 38696. vagyis a magyar tankötele-
a német taakötele-93.77^
vagyis a horvát tanköiele-18.01%,
vagy** a vend tankot eíe-77.iy;(
Zalamegye összes népoktatási taninté-setéinek száma 406. *
Jelleg szerint: állami 17, községi 74, lelelezeti 114, magán 1.
Fokozatra nézve: elemi iskola 395,. polgári iskola 5, felsőbb népiskola 9.
Zalamegye népoktatási tanintézeteinek évi iovödelmc ezen tanévben 338930 frt. És pedig:
a) készpénzben 2Í5402 írt
b/pénzértékre számitott egyebekben. 9351^ ft.
A zalamegyei általános tanítói testület 8 járásköre 22 gyűlést tartott 47 előadással e neveléstan, gyakorlati tanítás, közhasznú ismeretek s közérdekű napikérdések körébői.
Tanazermuzeumunk ügve is kedvezően leilödik. a mennyiben 330 írttal és szémos szakmunkákból álló gy&jteménynyel rendelkezik.
Kisdedóvoda és gyermekkert a tankerület bén van összesen 7. A zalaegerszegi községi 91, a nagy-kanizsai egyleti 2 óvoda 248, a sümegi közzégi 74, a keszthelyi r. k. felekezeti 150, a tapolczai r. k. felekezeti 193, s végül a tapolczai községi 30 növendékkel
Petroleum és a kiegyezés.
Minisztereink ismét eredmény nélkül érkeztek vissza Bécsből, hova a közgazdasági kiegyezést nyélbe Ülni mentek. Több értekezéeük- volt ss osztrák kormánynyal, ö Felsége maga egy közős értekezleten\'megkísérté as ellentétek kiegyenlítését, azonbanl hiába. Pedig már » töpontok felett meg- I egyeztek, a bankügy, a vámügy e\'mtézte\'eit, hanem hát még hátravolt a — petróleum! ennek ügyében minden kiegyenlítési, meg- j aikuvási kisérlel csütörtököt mondott. Az s | kérdés, bogy miképen legyen s monarchia | határán behozott petróleum elvámolandó, | megoldatlanul maradt.
Tudnivaló dolog, bogy az olaj, mely3 a J viz lölssinén usztk,. a tornyozó hullámokra csöndesitö hstást gyakorol, ds hát ennek az oaztrák magyar petróleum-kérdésnek nem lehet ily hivatása már csak azért sem, mert a kiegyezési slkn zzenvedélytelen s ár-spá-lyában nem valami hgragossn dagadozó volt. Egyszerűen a petróleumról mint vám-tárgyréi van ezó s ez fölkelté a két állam érdekeinek ellentéteaségét.
Ez ellentét lényeges és jelentékeny, mindkettőnek kereskedelem-politikai viszonyait érinti: a termelőket és (ogyaaztokat egyaránt. Ausztria félti a galjfzisi petróleum-források tulajdonosainak érdekeit a azért meg akarja gátolni az oroes nyers petróleum behozatalát, melyre pedig nekünk vsn szükségünk petroleom-finomító nagy éa virágzó gyáriparunk fentartására, amely behozatal fiumei kikötőnk forgala&nak ia nagy éltetője. De még e nem is a föbőkkenő, — a galicsiai petróleum-ipar folyton növekvő virágzásban van a magyar finomitáa virágzása daczára, de hát as as oaztrák kormány haja, hogy az amerikai petróleum, mely a trieszti kikötőn keresztül jő hozzánk, nem állhetja a magyar finoaűtázu orosz petróleummal a versenyt a így a trieszti forgalom az osztrák kincstár kárára hanyatlik. A petróleum kér déeben tehát egy felől Gsticzis ée Trieszt,
A jelen voltak!... oh nem irigylendő állapot, öaassirni s jelenvoltakat, két héttel a jefcuiét utáni
Ne lövettessenek tehát hersgos villámok a netalán a •kifelejtett* szép szemekből. Fogadást teszünk a legközelebbi me nyecskepikntk tudósításából nem fog kimaradni egy sem.
Eayelőre - bárhogy erőltetjük emlékeső tehetségünket, csak ezeket a neveket tudjak összeírni:
Beranyay Ueláné, Becker Aatalaé, Bot ka Jánosué, Borién Lsjoané, Cleaaent Upótné, Damm Hugón*, Dauacha Ottóoé, Dervartoa Imrén*. dr. Dutsamané, Ga^l M«kióané, ftroW Jósaatná, Mándak Gynláné* br. Novmanoé, PUhál Ferencsné, Ráts*An-talné, Sebestyén Lajosáé, Svattüi Károly né. Sanda kapitány né, Vsrgs Imréné, Varga ta-jneaé, öav. Vtoea Láaalóué, Wagner Károly-! né, Zatkurecsky Mártonná, Zatkureosky Zsig-mcasáaé urkőlgysk, — Bak* Paula, Botka Malvin. Botka Krasaatin, Niesoer Faaay, Dervanta Bianka. Darázs k. s., Füóp Krssáka, Geál Alak, Hartauum Helén, Rsaay K*i», Hegedűs Margit, Ketedi k. e^br.Nor-maaa k. e., Novtnszka Lsopoldína, Plibal Vilma. Ráta tloaa és Aranka, Bvasiiu növések. Vmss Mariska, Wagner Araaks atb.
más felöl Bndapeet a Fiume állanak (egy-mással szemben.
Politikai érdekkel bir e viszály as időpont miatt, melyben érvényesül*. Hetek óla folynak ez ügyben az alkudozások, hiába. S figyelemre méltó ez azért, mert ipindk$t kormánynak azon tényayel kell számoltjí, bogy e tárgyalások egy bizooyos időhatárig mindenesetre bevégzendók. leo7 őszéig készen kell lenni a harmedik közgazdasági kiegyezésnek Aoazlría és Magyaroiszág közölt. Eleintén ugy is álllak a dolgok, hogy a két kormány által megállapított kiegyezés még a mostani nyári ülésszak alatt á magyar a OKtíiék törvényhozás tárgyalása- alá fog kerülni. Most már arról szó sem lehet. As uj javaslatok nem terjed/telhetnek elő, míg csak a petróleum-viszály ki nem egyeu-litteiik. Azonban idő még elég van e igy nem kell tartanunk a viszály elmérgesedésétől.
Meg vsgyunk győződve, bogy s msgysr kormány állásponttá, mely s galicziai termelök érdekeit nem érinti, a mely ieg-foiebb a trieszti kereskedés s osztrák fiatalítási érdek szempontjából támadható meg, elébb-utóbb győzedelmeskedni fog, meri jogszerű, meri egy természetesen fejlődött, nagy adöjövedelmet nyújtó, virágzó magyar iparágat véd, míg as oaztrák kormány kiindulási pontja kicsinyéé s rugóiban nem ment az irigység intentiójától.
A
ut Élése az ÍM M.
— Titkán jtbatfc —
Mélyen tisztelt kőzgyüléz!
Egy ujabb év leforgása után ismét összegyültünk, leszámolandiók évi működésünkről.
Feladatunk és teendőnk ez évben is a szorgalmas gyűjtés, gysrapiiás és szervez-kedés volt; s ha előbbi feladatunk teljesítésében eljártunk, megtettük szt, smi nem óhsjtoti veszély idejében s hathatós működésre képesít.
Örömmel és megelégedéssel tekinthetünk vissza az elmúlt érre, főkép azért is, mert nem dult es nem szedte áldozatait, legalább az ország és a monarchaia határain belől nem, a rémen háború és igy nem saólitlaioU egyesületünk a könyörületesség gyakorlásának terére.
A szervezkedés tekintetében pedig az országos vörös kereszt-egylet, tudatában nagy horderejű és terhes* hivatásának, a közős hadügyminisztériummal egyetemben nagy mérvű mozgalmat indított meg, az ország különböző részeiben háború esetén felállítandó beteg háló és béteg szálló állomások létesítése tárgyában-
A központi igazgatóság kiküldöttje, Moleci Dani ur, beytrva e czélbol a kijelelt városokéi megfillopodásokal létesített az egyes fiókegyletek és városi válaazt-mányokksl, mely megállapodások jegyzökönyvekbe foglalva, a hadügyminisztériumhoz terjesztetlek fel.
Városunk is,! mint a vasutak egyik góczpontia, azok kézé tartozik a hol bete*-háló és beteg-azál\'ó állomás létesítése válik szükségessé, miért is itt egy 2H) ággyal felszerelendő barakk-kórház — az álvonnló sebesüllek, — és asonkivül a tovább nem nzállithaió súlyos sebesültek részére 12 ágy-gyal berendelendő beteg-szoba fetállitása terveztetik.
Ez érdemben a városi választmány Motecz Dániel kiküldött részt vétele mellett, nagy érdeklődés, között a lefolyt év márczius 6-áu a városház lanácstermében gyűlést tartott, \'mely alkalommal következő megállapodások jöttek létre: 1
Az épületek, illetőleg a barakkok, felállítása a városi választmány közbenjárása és felügyelete mellett a közóe hadügyminíazterium költségere eszközöltetik, ralamint a szükséges ágyak előállításáról is a baBügyminiss-terium gondoskodik \\ a felszerelés, fehérnemű, gyógyszerek és egyéb ssükséges tárgysk; ugy a hordágyak besserzéséaek költségeit as egyesület, bízva városunk nemeslelkü lakosai áldozat kéazaégbee, a többi városok példájára aragáré vállalta,a reményli, hogy a komoly veszély idejében, a midőn saját iíjaink éa testvéreink szenvedésének enyhítése, sok esetben azok életének megmentése, forog kérdésben, városunk minden rendű éa rangú lakosa egyaránt aaegkozandya áldozatát Ja humanizmus éa hazaszeretet magasztos /oltárán.
Egyesületünk a lefolyt évben február bó 2-án tartotta évi rendes fcbsgyQlését As es alkalommal megváratott illetőleg kiegészített választmány márczius hó i-én tarttan alakuló ülését ; sISAkuék Sárvári üli-mann István, tlnslnőknek id. Fesaelho-llr Jóoefné, alelnökiek Bbenspanger Ükét, aietaAktáranak f Isekl Paláéi pénztárnoknak Kernboffbr Józsefj titkároknak ÜoffmaniL ée\'Trrfpammerj Oyuls
válaaztaltak teag.
As év mlytákaa ja választmány soré baa némi .változás állott be, asaannyiken PizzkyOr Tamás tásaaéről iskészoat, helyette
ifi. Reseel kofer József, — á városunkból slkMAsAtt Poaátk Lajos helyett pedig Tőt (ős y Béla lett megválasztva.
A választmány az év folyiábss 8 gyűlést tartott a folyó liftek elintézésére,\' meljek-ben ja választmányi tagok szép agamban veitek részt, különösen egyesületünk tárad -Irattan, ügybuzgó etnóke az egylet, valamint az egyletet érintő és érdeklő ügyek iránt ritkeThorgaimat tanúsított.
As egylet iránti érdeklődést as által is iparkodtunk felébreszteni és fenturtani, hogyj áz egylet kebelében előfordult nevezetesebb mozzanatokat a helyi lapokban a ktaáiség tudomázára hoztuk. Ez alkalommal nem mulaszthatjuk el a lapkiadó és szerkesztő uraknak azon előzékenységért s melvlyel közleményeinket b lapjaikban dijta.-lenm felvenni szívesek voltak* őszinte köszönetünket nyilvánítani.
| Egyesületünk rendszeres vezetése és kezelése felsőbb bél yen is figyelemre méltattatott ; ebből kiiolyólag egyesülelünk szerelve lisztéit elnökét, mint akiuek az főkép köszönhető, 0 felsége firzsébet királyné, mint az j országos vörée-kereszt-egylet legtöbb Védasszonya, sajátkezű aláírásával ellátott dicsérő diszokmánynyal tüntet le ki, mely diazpkmányt egyesületünk tevékeny alelnöke nyújtotta át lelkest szsvak kíséretében s mull év april hó 19-én kartott választmányi gvü-lésbpn. Ugyanezer) gyűlés alkalmával egy agg bsrczüs öl fprint segélyben réssésit-tetett.
A Balkán félszigeten dult háború áldo-zalainak szenvedései bennünket sem hagyhatlak közönyösen, miért ia orazágszerte gyűjtések indíttatták, az országos vöröskereszt-egylet pedig egy Önálló sebesült-ezásitó vonstot indított a bábom színhelyére, migl Belgrádban 1Ó0 sebesüli befogadására kórpázat is álliloü fel.
Egyesületünk választmánya is indít laiva éreivén magát a szerb és bolgár sebesüllek segélyezéséhez.;árulni,habár aem volt hajlandó a közönség áldozatkészségét nagy mérvben igénybe venni, fenntartva azt a közvetlen szűkség esetére. — mién is saját pénztárából e czélra 30 frtot szavazott meg, mig a/ jegyes választmányi tagok és néhány eptobarát adakozásából M frt 40 kr folyt be, összesen tehát 83 Irt 40 kr. küldetett be ja közp. igazgatósághoz szíves továbbítás véptt
1 Ezzel befejezzük jelentésüoket a lefolyt évii nükodésrol, egyesületünk jelenlegi álla poiát követkerökhen ismertetjük: tagjaink száma as év elején 366 volt, elhalt az év folytában 6
vámsunkból elköltözött 11
a fizetést megtagadta _3
összesen ffi maradt tehát 346 tag
az (év folytában felvétetett 40
igy a jelenlegi állomány 386 tag
vagyis 20 tag gyarapodás. Egyelünk vagyona 1885 jen. I -én 599 frt 63kr. vo)|,az évfolyIában tagsági dijak-
Ml befolyt 316 frt
kamat-gyarapodás 29 frt 74 kr.
Összesen 975 frt 37 kr.
Kiadások a következők voltak: nyomtatványokért 6 frt
egy agg harezos segélyezésére 5 é, a ázerb és bolgár sebesültek se-
gélyezésére 30 „
a központba beszállított hányad
ázaz 346 Irt egy harmada 115 „ 33 kr. és végül as 1000 frtos ágy ala-pitvány IV-ik részletének törlesztésére^ 12n „
összesen 321 frt 33 kr. maradt tehát az év végével tiazta
vagyon 654tt04kr.
igv tehát mind a tagokban mind pedig a vagyonban gyarapodást jelezhetünk.
[ Alapos reményünk van, hogy a jövőben siker&lend Jegylet fink iráni élénkebb érdeklődést felkelem; mely törekvésünkben sz összes tagok llámogstásárs vélünk számíthatni.
Különfélék.
— Ealseferasagea s Fsrkas Dávid elhslálozázávsl megüreaédett orsz. képviselői állás betöltésére megindultak a mozgalmak A napokban ott járt Szemneca Emil, a »Függetlenség« czimfl lap dolgozótársa, Vadnay Andor orsz. képviselő kíséretében, takjszondirozás végett Érintkezésbe is tették magukat néhány antiauMUitárval a a látogat ásnak hihetőleg ss lesz az eredménye, kegy Szemnecs fellép képviselőjelöltnek, amissemiia programmal A függetlenségi párt Otéjaéről Pásmándy Dénest emlegetik kép-vikelöjelölt gyanánt A szabadelvű párt szer vckkedéaéaek eddig seanmi kire. Egyes buz-gőütodók émlegetoek ugyan egy kiválóbh férlut jelölt gyanánt, asonban a jelenlegi körülményék kőaötl, midőn az ottani zsa-badelvüpért eddig caakis lan y haságának adta tanújelét, igen kétségesnek tartjuk, vsiousz máé eMM|a^\'s jelöltséget - A képvi-síjlőválaazláat BMttgalem különben, mint ludósüíak írje r- Igen taaykán folyik; a kösönaág alig tanúséi iránta oémi érdsklódést.
— KlJc^jsée. Ollop* Fáni kisaaz-szoayt, a helybeli társadalom sgyik>gkad-vt:tebh. szellemes és szeretetreméltó, fiatal hölgyét eljegyeJe Hoffmann Mór, egy udinm gépgyár kereskedelmi yezétője. A kő> tendó széji frtgyaek feHegtelen boldogságot kieánunk.
— A asgykaalisal ,J£laéeé* K«) e«ttl«l- 1886. évi Jmáfc/io^
bó 20-án a •Polgári Egylet t helyiségei bén zártkörű paraszt jelmez tánezvigámat rendez. Belépti személy-jegy ára iirt.Atissts jövedelem s >Kisdedneve)6 Egyesület* czétjaira fordittatik. Felülfizetések köszönettel vétet-\'nek és hirlapilag nyugtáztatnak Kezdete 9 igakor.
/ i - BaleaH. ,Schmidl Emil poiai földbirtokost — mint részvéttel ériesülüiik — sajnos balesel érte a napokban. A birtokához tartozó szeszgyárban ugyanis asombatofl. e hó 6-án, kazánrobbanás történt, mely alkalommal a kazánból \'kiömlött forgó gőz Schmidt urat arczán és, mellén leforrázta és súlyos égési aebekrt Okozott
— Haacrertesf ém tánrsviga-lom. A nagy-kanizsai magyar irodalom- és müvészeipártoló egyesület e hó 6-án este felette sikerült hangversenyt és tánczvigal-mat rendexett az egyesület helyiségeiben (régi szabadelvű-kör.) A hangverseny majd valamennyi száma tetszést aratott a jelenvolt nagy közönségnél,- a közreműködött ék közül legkivált Horváth Liib és Kolm Héd-vig kisasszonyok aratitfk zajos tetszést, az előbbi szép énekeért, az utóbbi pedig a műkedvelői nivon messze felülálló zongorajátékéért A két kisasszonyt, szép csokrokkal lepte meg az egyesület Az egyesület zene-és énekkara ia szépen tett ki magáért és a többi közreműködő is mind élvezetest nyújtott. Csak azt a megjegyzést kell tennünk, bogy e hangverseny — élvezetessége daczára iá — túlságosan hosszú volta által némileg iáraeztóvá lelt a hallgatóságra. Csak jóval H óra után ért véget. Máskor félekkora programm is megteszi. — A hsngver-senyt reggelig tartó táncz követte.
— A nagjkaalasal polgári egy* lel igen sikerült tancsvigalmat rendexett e hó 9-én, kedden, farsang utolsó estéjén. A mulatság tiszta jövedelméből vasrácsóza tot készítenek az egylet kert számára-
— Hirtelen halál K nlcsár József helybeli msgyarutezai lakos e hó 8-án este ittas állapotban bevetődött a magyar-otezai Bajor-féle korcsmába; ott ismerősöket talál, akik meg borral kioáíllák, ső! logadáat ajánlottak neki, hogy lélóra alatt igyék meg kél liter bort és félliter vizet Kulcsár elfogadta a fogadást és még jócskán ivott, de ivás-kőzben egyszerre összerogyott és gutsütés-től érve meghslt Halva vitték s korcsmából hsza lakáséra.
— KskAvf. Reichenfeld Gyula, helybeli fiatal kereskedő, e hó 7-én d. u. tartotta esküvőjét Pollák Marcsa a kis-asszony nyal. Szerencsét kívánunk frigyökhez/ V — Kanizsa gjoasra. A nagykanizsai vágóhídon február hónapban 190 db. szarvasmarhái, 153 borjut és 187 sertést vágtak le. Ehhez számítandó a temérdek birka és szárnyasállal, melyet otthon, a háznál, öltek. látható tehát, bogy elég »jó gyomrunk* van, kivált farsang alatt. Pedig máskülönben fetrnáruak c-ak 28 napja1 lévén, es az a hónap, amelyben a kanizsaiak is legkeve-ebbot szoktak enni.
— Légrádaa a márczius azzal köszöntött be, hogy ép ugy zajlott a jég a Dráván, mint a legnagyobb tél közepén; szerenc e, hogy csak néhány napig tartott. F. bó «>-áü este pedig iszonyú orkán tamadt havaseső kíséretében, reggelre magas hó boritott mindent
— Térne verekedés történt é hó 9-én egy kiskanizeai korcsmában. Egy fiatal legény egy élemedettebb emberrel került szóváltásba, amelynek vége, mint rendesen tettlegesség lett Ennek folyamában a legény elörántottá bicskáját és ellenfele fején bárom szúrást ejtett vele, azután megugrott A rendőrség keresi
— Értesítés. Mindazok, kik a nagykanizsai >Kisdednevelő Egyesület*-nek í. évi márczius 20-án a >Polgári Egylet* helyiségében tartandó •Parasztjelmez tánezvi-galmá*-ra meghívót nem kaptak a erre igényt tartanak, szíveskedjenek az egylet titkára Bátorfi Lajos-hoz (Arany János ntcss, uj ovods-épűíet) fordulniskár írás- akár ssóbe-lileg s azonnal intézkédésfog történni.
— A l>as«| kereakedelesi wa-gysreettásárs Igém fealss, hogy a Magyar Kereskedők Lap a lapja leghitele-eebb kuUorrásokból merített üzleti tudósításaiból a vaa-, tűsser-, termény-, kézmű-, bőr-, fs- stb. kereskedő egyaránt értesülbet az áruit illetá konjunktúrákról. Igen hasx-nos intézménye e lapnak még a helyes*-közlő-rovat Alig van kereskedő cség, mely egy évben legelébb egyszer, segéd vagy egyéb alkalmazott felvételére ne volna utalva; ka e gonddal szerkesztett rovat utján* csak egy segédét nyer, a lapra telt egész évi kiadása kárpótolva van, valamint azon segéde ia, aki es utoa állásboa jutott; ásókról nem is aaótvu, akik e lap összeköttetései által egéss üzleteket vpsznsk, elednek, tárást nyernek vagy olysnal elfogadtatnak. Hz mind esekbes hozzá tesszük, bogy a Magyar Kereakedők Xapje egyik fötényezője hazai kereakedelmünk íntellectuális haladásának aem tadjuk eléggé ajánlani minden megvár kereskedő figyelmébe, hogy esee egyetlee
kvl oezláJyí réssérOl kosforré tétetik, hon I Balog Mfctia kiskorú képviseletében Űr. Tu* jl/oly Gyula ügyvéd kirendelt gondnok véf-relmjtaűtoúk Balog Józott és Bslog Amit férj. Lukács Jánoimé végrehajtani szenvedő felső rsjki Iskosok elleni 296 írt 46 kr tőke, 1877. |sn. 274ől járó 9#/# ksmstokksl. 12 frt véfr«luiff*a« y írt 50 kr árterét krretsn Is még felmerülendő költségek iránti végre* hsjtási Ügyében a lem nevezett kír tszék lerülslébsz törto/6 gslsei 187 szám Ijkvinm A -f )3M kras,. é felívelt fogatlannak Hal«g Jöttéiét és Annát ileio Ibi Irt MJ krs becsült V* réme; UHü brsz. * fesvőségnek ugy un szokat illem 344 ínra becsült J/4 része; 994 hmz. >. felben nők tulajdonát képező 1223\' írtra becsült [4 része; W3 km. a. foglalt tekvőségnek azok tulajdonát képeső 204 írtra beasUli % réaze; — 1161 brsz. t felívelt ingstlaanak tulaj* donjoggal azokat illaté 5ií frtra becsült y4 része, - smM lift as, Ijkrben A + Vitl bru*. a felívelt fekvőaéfnek ugyenneveiett vég* rebajigst szenvedettekétillető 199 Irtm becsült % NÉt, 114d liijig. a. fekvőségnek azokat fi* lelő |93 frtra beceül! % réssé, 12*6 brsz, a. ingatlannak sooié azok tulajdonát képesé 122 írt 50 krá becsült % részé, 1291 brsz, ja. fskvőségaek azokat í\'lető 169 frtra becsült réaz, a gélséi 9t4-ík szám íjkvMn A + 3H9 hraz a. lellvétt azokat illető Hü frtra becsült \'/« réaz, 222 brsz. a fekvőiégnek azokat illaté 4 frt 90 km bé\' ooülf % része, 211 brsz. ingatlannak 190 frtra beosül! % része, végre a gelseí 020 sttíkvkea A + ÍM krps. a. felvei ingatls\' noknsk e a rajta levő épületeknek Belóg Anna fmkáes Jánosnál illető 149 frtra becsült \'/« része külün küJfcn A nágy-kaaizsal kír. lőrvszék telek kvl -4JflJ A . • ,f .. \' ... ■ l/é osztálya részéről kbehirré tétetik, bogy Czité- I M *PNl hó 10-1 k éti OéJoJU ki - János végrehajtetónék Cziráki Imre véf- | .10 órakor
IHBIIBgill írss Sf ae irii mi iiiii»yHWiwp»»wn»Bi»i»iniww w m a g^nruTW
Kiadóhivatal: Budapest, V., nádor-utca 7. sz.
r ■ - ■ .......................................................■■» ■■ ..■«■» ■■ » ■. .■ » " n H .. .. .. .. .. ■ j
jca Legeltarfedtabb s legolcsóbb magyar napilap. ffiLZJ\'J
- tt.i PESTI HÍRLAP M
i Bakilci | pártitól i kormánytól egyaránt ÍUggttlM : Dr. Agai j
SitssimUm rsM» rissüin le* rlltfily [ ______i ____ V __SWnir
ms» —".m-s. naits> lmjt, 6tt,lUv . I? OXjITtírJÍLT tt W°,f
IMW, Naili, Blyw —4 MklH g 1.10. \' — ^ ^ T *** • ;
pee Shm Ms a S ék (ia as ISO ami ttsat s f! jl » -----------B
Mwal i is SikIih a*Wa aaé StSskaa snlllM ts* T^ri u „ , J \' " . , BftltOK
SwV\' Mimán/ H thi- h nüttj, Uujb ö| SiíBípel |iííí(3 upokep Is, 16 10 oldalnyi terjedeiembeiL ujos
k« Krt* —_^ OkialxrrtOl kegilvc rétiedül cé^W nUmjitík, mefy a lapot éfiflkmt 10,000 példányban, ; "■"
éJL1 á Vft\'ervr^ fHt\' l (üijdi 18 nl^ öft. kőaVtfütktan, fcivígv* áilitja ek) Títk
«Ma* ni wrtrt* m w»wts is üasNa** frtfy»9i I \\ ^ikkr-i i tű./, Mía
ttZ^nuTtt —— n---1 Itlndü® héten rofidot ZEiMcLnílELLEKLET válogatott zenedarabokkai, —-—-
Mrtié mini tMk^Hsa tOkr Krtsj BtTiityáulE í \' 11 .....— Dr. Kénédl
• NáeéPf jl K\\6Ü7A>itol áru: ©gé«2i évre 14 frt. tQéYÜn 7 frt nagjedérre 8 frt 60 kr, rju^ fl éff? ^óira 1 frttftO kr.
fjj Mut«tványs2ámok egy hétig ingyen és bérmentve küldetnek. Lm Á
| lUutvuaii irtftkaUmk; ^otlilk lUroljr, GySnayliy Láailé, Uby Sáwtor, Scbmlttely Jéxeif, Tábori Rébfrt, itk ű
MUUmLHH^ngl zirgjgnsinrsmsssnaaaaaa.aaaa..»»^rw
Kiadóhivatal: Budapest, V.f nádor-utca 7. sz
Ptdarky Füreoc
B#kilr|
StinUv
k; f Oliííit Károly, GylNyley Liazlé, Uby láiéar, Scbmlttely iéntf, Tábori Rébfft, itk
■a|)nt ksraskadelait ssaktflfra, ag avk aláft*eaeaa, de ast kartáreaéaak is ejéi»l>a s Üte léikail aadea tanaseeae Hetet vény-ssáaeaá eaévéssa kjtéateeá A Magyar Hsrsskéáék U^éra atnAsetketai tétévéüaa* 4 trttal pasiaaéalvaayea a ktiáékivgtgiaél. IMapasiea. Üréá aiess 4, ssáai A Ma gyef flsflff, Akslánne Hunolia tneNtft és s Magyar Hereskeénk íjaikra egyiilaaea ÉéiitM Isksi s kiaé^kivstslaál aeyyedévre 4 írttal
Mt flikifIliif-#fa elUail v4éi* ji»aéa aiséjal" ssismi vztkksáMrosst jelent aMge KaesansiadoM #Hz0l4aseMr- öoráesalt és tíesdasSfi lM«\'baa, ta#I)r csikk igen lérgyUsffjsen *e elspoaaii vitatja mi a pfiyl-les ere eüeai ktilontéle vé-
éekssést módokat, mint aminő a vts atá ksiyesée, a bosMi talal, a aséekénegezée, as aienkai áiaayok stk, Ksea czlkksaroia • 10* assiefea ajánljuk basei asőtőgaeiáiek Agyalapié, aMlybOt batárosoU tsjék^sást sseresksioek ■sgoknslt s pkyttosera étlsai védekezés aebéz kérdésében Meredt lap 4. száma még a következő csikkeket tanai* auwa: A jászberényi bor, Hzaue Páltél, — Hortcnnelésiak as orsságfyttiéeea. — lorkOluválasstás a Ukkoiybőr ffcoUer üy ismert aevü vágyásé tol Iáikéi. Gyomok irtása és emgosávásásf kiaéHeuk — Hoz még a lap vegyeseket, kérdéeekat éa felé\' leleteket vidéki levelesét, valamint egyleti és irodalmi kirakat, t lap eidézeté* ára egész évre 4 Irt. Az eddig megfé ént számok a noet jelentkező ct/HUetAknek pótolva kii* délnek meg Muiatványezámokaal i* wfre* eee esoigáJnsk.\'Az előlietési pénzek vala-mmt mindennemű magkereaéeek Msorer Já-«osim< Kssséra (*ftlsarer-odvér«) csém> \'ssadők.
- UJ semesmft, Táboresky ée Pareck kiadáséban Bedepéeten megjeleni •As eleven őrdőg,* négyes. Kooti Jösaef kesonnemO operai isiének dsllasMt után son* s*/rára Klepsch Károlytól Ara lifirt. — Megy séoeksrfe vesérkőavv 1 frt; czigány senekenra vesérkőnfv I frt.
Zizgatluig.
A msiysr féléklt«llsté»i>t felügyelő bizottsága m kó 2*f-an tartott ülésé Un az iatéset igazfstoségának előtsr-Jesgtése etapján fontos efvü Jelentőeégü Hs |_ tárosstot bosott, slbstárosts ugysnts, hogy sz falécet ális) kib<*»át0ft 61 ,%-os zálog-levetek még forgalomban levő lejjes őeszs-gét bevon|s s megfelelő őeazeg erejéig jel-sálogps adőaat javára éVf\'/s-os zálogleveleket bocsát ki Esea kiboosátandO v/Z/a-oe sélogleveieáei s msgysr állslsáos bbelbsnk Is ártolysmmsl ss intézettől megvette. Az ft\'/f\'/s\'ő* fálogtevetek bevonása skkéni log történni, hogy také évi május bő l*én az sgész forgalom bál levő, összeg kieorsottaak nytivánittstlk ée és L évi november 1-én készpénzzel kiflietietik. Gondoskodva van azonban, bogy esők, akik ekként ktsororo* Isadé oe zálogteveieiket é\'/.Vos rá logtévéfesssi kicserélni ékajtják, e tekintetben előnybea réssssittstnek A kaauMays* reeégből, mely s müveiét eredményeként mutatkozni fog, tnsgs as iniézst s saját rá-s«ére mi) sem tart meg, kaeem szt teljesen azon Jelzálogos adósok javéra engedi át, a kiknek ea intéseitől még ÜVV* eálogleve* lekben kőtosOnmk vannak\' K kamataysreség a tstsáloges köMnök eredetileg bakeblesen sgéss oee séfének átlag mmtsgy fél sfásaíé-kát fogja tsnni. Kihatáreatstoti tevébké, begy as iatéset ajakban segsdélyesendö kőloső-aak 4V«-oe sáloglevelekuen fogja fo-lyéaitem e a 4%%-oe sélegleveiek továbbá klboeeátáéát ffltüggessil. Egyébiránt utaljuk t. olvasóinkat a lapunk mai aaámáben levő ktrdméare.
fiában érek.
Negy-Kenisss, márcs. ll-éa. i Busa 9 Irt 26 kr. 9 frt 40 kr — Rosa 0 Irt 40 kr. 9 frt 6$ kr. Ama 7 frt — kr. 9 frt - kr. — Zab Itri9ükr. Ifrt — kr. — Téngárij
Hirdetések.
9í*{\'tkv, 1916
ARVEEfóI illEDETMÍNV,
A asfyksaJssel kír- tOrvssék udskvi eesiáiys részéről\' knzkirré téisliki kegy Xslamsjfys óaazesliett ervetárs eéfveksjU\' téaek ii/\'oeeol Krm Kádiu Józseiaé végre\' Máét szentedé elérje ftédüs Umná tkkvi tiiía)ámimi ajiskt Iskosok elleni 61 M tőke s Járulékéi Iránti végrekaitásf Ogvébeo ez lijíakf 7t as. tikvben A f rt és 411. k\'sttm^ alatt felvett 1?9 frtra beosüJt egész tafetle-aok ez IMI évi 90, t. os, 169 9, e. poetje értelmében
lm évi áprIIU hó H4íí délelAtl 10 órakor
Ujlakoe s luteségbiró házénál megtartsnd/í ayilváaos árvrésen etadaiai Ing,
Kikiáltási ár a fennebb kitett beasár
Árverezni ktvánék tartósnak a beesar 14%\'át készpénzben vagy évsdékképei pa-pirbaa e kiküldőit kezébsa letenni.
Vevő kotsise s vétstárt három egyenlő részletben, még pedig az elsőt ss árvs-rés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 bónap eleit, a másodikat ügyanatiAI 2 kő-nsp sieti, a harmadikat ugyanattól 9 hónap slett, mioden egyes részlet után az érverés napjától számítandó ksmstokksi sgyüu sz árvsrési tetiételektién megtiatérozou helyen és módozstok szerint ieftzetni-
Nsgy\'Kanizsén e kir. törvényszék tkvi I osztályánsk IH9-V szt(i<ember bé 26>ik nsp-i tartott Üléséből.
I CSKRMNYES KVtfM. I
elnök. 698 I—I jegyső. i
I VW tkv hh6.
ARVEBÉ8I HIRDETMÉNY.
A nsgy-ksntzasi kir. törvényszék telek* könyvi bstóságs áifsl köshirré tétetik, miszerint sz 6776/M ss. végzéssel Ciirákl Imre felső rsjkf lakós ellen a falsé rsjki 29 ss tikvben 1 32/s és 32/d hm ingst-Isnoknsk telére és ss ungjsksbfsi 67 as. tjkvben + f00 a brsz. e. egész ingatlannak
1886 éfl iprll hó t-ik é« 6-Jk napján ^
fosanatoeitaadó árverése Hzijj Vendel felső, rajki lsköson 76 frt tőks ennek \'évi jenuár t-iül járó 6% ksmslsl 19 frt 37 kr perköltség ft frt 96 kr. végrehajtási költség erejéig — érdekéhen is meg fog tartatni.
A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság Nagy-Kanizsán I8BS. évi sseptsm-ber 6-án tartott üléséből.
G8IC&K8NY&8 elaők.
6tUf l-t
eveü.
jegyző,
6776/tkv,8M. st. . . -í •
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A, asgy\'ksnissal kir. lőrvszék telekkvi osztályé részéről kbshirré tétetik, bogy Czftá-kt János ivégrehsjtstónák Cstrákl Imrs véf-
raksftáat eséevsdfl fsiaóvajái lááee éveakmij \\% éfmá kaasea e lámiétal MáiNl vérirek^áié ágyélmi a lebír*jki 29 es tjávkéa A I 9f/a, 9t0 braiém eteti Mfitt taípiáNielfkéé CéMfeki larüá <oisj doaát kétasfl 201 frtra kassait bssmidels
IWd évi áprll ké I Mapjái l t» 10 órakor
a M*6 raiki, az aagjskskfe* 97. «/, tjkvbea A 4" Mlf/a krexám mait lectak vékság kO-teltM UO{ UUe bmeftlJ ^Iw
INM éH aprllht hó 6«*» d^lrl^tl 10 topkor
as UovUks^a Nfjakál község Urók ka saaál m«|psfieadu afdtános ánsréfsa eiadaioi jtog \'
Klljiajtáai ár a leonekk kilett bessár, Arterezni kiváaók tartusnak a kesAr 10% at séattiénjíliea vs«y Ovsdékképes pa-ptrian 4 kiknidótt keiAes imenni,
Véső köteles a rétéiért bárom egyenlő réseimben, még pedig az elaót az árverés j|ogsrúre emelkedésétói esámífaadö 1) nsp alait, a ceásodikai ugy sasitól 30 nsp sfsé, a tisraudikst agyamíttél 90 nsp alatt, miédsn sgyss vétetári részlet etán sz érve* rés aspjáióJ s4éeoisnd/<y/t ksmaiokkai együtt az Srvenési (eltétetekben meghatsrozoti befyen és módo/stok szerint leAzetni
Mégy-Kaniséán s kír. törvényszék miat telekkönyvi helöeégnsk 1996. sjeptsmber bó 12-4) tsrtott üléséből. CftKHtiMYfö CVWJ.
etní>k, 697 f~-l jegyed,
9069|tkr. 1991
ÁRVERÉSI IIIRDETMÉSY.
A nsgy ksmzasi kir. törvényszék telek\' kvi osztálys részéről közhírré tétetik, bogy Beiog Maris kiskora képviseletében l)r. Téboly Gyula ügyvéd kirendelt gondnok vég-rehajtatönak Balog József és Bekig Anna (érj. Lukács Jánosné végrebsjtást szenvedő felaő rafki lakraiok ellem W írt 46 kr töke, 1977. jen, 27-től Járó 9% kamatokkal. 12 frt tégrebajfá*, 9 tt 60 kr árverés kérelmi s még (elmerülendő költségek iránti végrebsjtást ügyében s lem nevezett kir tszék lerülstéhsz tartozó gslsei 187 szém Ijkvben A -f )3M brsz. s (etivett ingsibuinak Balog Jóttstet és Annát ülető 191 frt 60 krs beesőit f/« réete, 990 bréz. a fesvőaégnek ügyen szóltál illető 444 frtra becsült f/4 része; 994 hrsz. a. felfvett azok tala)donát képező 223\' frtra becaült [t része; 993 brsz. a foglalt fekvőaégnek azok tulajdonát ké pező 204 frtra k beasült \'L réete; — 1161 brsz. a felívelt logatlaanak tulajdonjoggal azokat illető 59 frtra becsült réaae, - a g<M 916 sz. Ijkvben A -f 97tf brsz. g. felívelt fek vőaéfnsk ugyenneveéett vég* réksiiást szenvedettekéi ittető 199 írtrs becsült % rmme, I I4d brVs. a. fekvőségnek szokat fi-lelő 194 frtra becaülf % réssé, 1296 brsz. a, msailennek somé ások tulajdonát képező 122 frt 60 kra beesült % része, 1891 brsz, |s, tskvőségaek azokat jHetÖ 169 frtra becsüli rész, a gélséi 924-ík szám t|krbéa A -f 3H9 hrsz a. lelWétt azokat illető 8o frtra becsüli % rész, 922 brsz. s fekvőiégnek azokat illető 4 frt 90 km be-csüll része, 941 brsz. ingstlsnnak 190 fnre pecsült réssé, végre s gslsei 62*J szlikvbea A 4- t)9 krps. a. felfet ingatls-I nonak s s rsjfa levő épületeknek Belóg Anns Ukács Jánosnál illető 149 frtra becsült része külün küiün
1880; évi april hó 10-fkéil délo óU .10 órakor
gflteta a késség kiró kéiáwdr TeWy (rf¥$
(é^eai agy vél vsgy beiysoess kosta jM\'ávst emberiemé* aydráaas árverésea i éisdeifli iog
HAiákám ár e kmdá küstt ksmér
Anereem kiváaóá tsrlosaeb a kaeeár I WlfM ÉMwzpéazkea vsgy óvsiék képes pa-I ptikaa e fcikaUóii kjaédaeur IsleamL
Veeó kfMeles a tadiO lárom sgyealé réarlatbee, e^g pedig az éiaől sz éevsrés ; jépsrére emsMiedéséiÖl arémtfsnil\' 16 nap \'; aiaii, a másodikéi egyeaeftókJÓ aap eietí, a kenwsdifcet agyeaeuól 90 alp aísi^ s swa\' ! dsn sgyes réerlsl mán sz érverés aeflátét I aréawieadó In kemsüdrksí egyldJ ez árverési tsttéiel <ábee meAmározoíl bsfyea ée I esödozstok saehnt iéizmsi.
Megy -Ksmsaée e kir törvénysséá telek koeyt) oaziáiyiaél IW1. évi szepisssber bó \'/ó ik h*iqkt>
CHZMHHY tH EVtLL
etook. 591 l—l jegyző
6990/tkv M6 sz,
AKVKKÉHI
JURDtíTMÉNY.
Z tlssmtye összesített árvsiárs véve-bsjlai/mak Terbovies Őyórgy és eeié fiemb Maris sziskoveosi iskosok slísai 79 ni 6ekr. I töke s iároléksi iránti végreksjtási ügyében s szlekovéűil 14. es. ifkvbéa A I 19, hm, 400 trihen, s tl hrss. s. bVá frtben, s 29 krez 119 (nbea, s 104 krsz, 775 frtfisn
I IHHA évi April hó IMk napján d. e. 10 órakor
| ffadékoversea nyilvános bírói árverésen ét-! sdeiai fognak-
Kikiáltási ársk e fennebb kitett becs-
| árak.
Árverezni szándékozók tartoznsk ez 1 ingaJlan bessárának 10%-á! készpénzben i vagy évadékképes pepirfcan a kiküldött ke-i z>nez letenni.
Vevő köteles e vételért 3 egyenlő részletben és pedig az elsőt as árverés nep-I jálól szamifandó H nep elet!, e masodikat ugyanattól számitoft nő nap alatt, a harmadikat ugyenailól számítandó 60 nap elktt, mioden rgyes véteiéri részlet utén sz érve- / 1 rés nspjéióJ számítand<\'> é\'/- kamatokkal \' sgyüti a cséktornyai kir, anó mint letét 1 pénztárnál lefizetni.
Kell Csáktornyán s kir, jártobiró\'ág I mini tkvi bstófágnál fH*6 szeptember 24
J HtííA
kir. JhÉró,
EQUITABLE
éléfbiztosiló\' társeság (few-Yorkbsn alapllUlll ISmiMs. 3ivu*Héd vé* Mént S14s 7w>HJé4<rt slámaéf vasrsss 9 „ M llaJlg<ŐIÜfrt S/«r«aéaf UrlaUk,, „ té(7SS,KH IH
ss ISfi-kéa kotíKt oj UslMHáMé
MBMf> — — — - - HMM4S6(rt •a h^ss $ftnméey s késlselisüsk km ms* lalik caü
Miséss kétvésy Mrsm év eislvs sMgU-SMéhsttasss véfilű
Magyarországi vezérképvtséiőeég;
Budapenl, Vi, Andrlsaj-ut 12
M6 I S
Logelteijedtobb n logolonóbb magyar napilap.
0 frt — kr 6 frt 40 kr.
HyUtiér*)
Ntssmiláii rallla V hm*, natla assrvslileea^ üaiia Isit, 4M k ftffee ssl TalbSIa • l. Ie _Ji s ee (ia aa I m nwá ttsat l •simáért ia Smliii artwe eaé Biesém srtUjM tas S*M éaa MliifcMl O^rt él. giMikiu ts a,f
a iiniiifcriiii aan«a. Mssi» *m§>émá. éiw* emm te m Kies
ammMms mis aa m, pm
•se 11 lm esi á lJl Mi é eto íj flMÉs léi agHkti pMSa« venaaési ta slaailasa (Mes mi mtérn «rtm«i is« Mas«és*artémlbbrtfe
aspn Bemmétem (k eaé I Miénfcwstú flémé ttümasaká an^ k-ms lebr rwJ
e) As s faveMsa éeeMMért gém MéMÉé a sm*
PsWáe sserkesmö
aa M)br tmü mm véü«l sni
pártéktél a kormánytáf fflyiránt fÖ0j9t(9fl
C.J:! j ir|;tiii;ajif UuJn isit^pet pyj napokon Iá, 16 20 oldalnyi terjedeiembeo.
Uki4ibcrt0l kcrilvo rétáü^ül gé^iti njydtn.itík, mi4y a lapot óráflkmt 10,000 példányban, teljéi 16 oiát-Oft. klin^fvjil&ktíúi, felvígva állifja elő.
Klndáa héíten roo4oi ZEN^. MELLEKLET válOfatttt zaMdarakakkai.
Paatr Frtfy9i i
Böfciítylíilt
NáedPf 4] KlAíbetéffi ár»: egéas évr« 14 frt. fAlévífe 7 frt, ntgytáérrm 8 fri 50
egy uóira l Tr*ZO kr.
Mutatványszámok egy hétig ingyen és bérmentve küldetnek.
irttsimnnB
Yártiamieaeié i íirkn I ars
A Magyar Földhitelintézet 57:0 zálogleveleinek convertálása.

HIRDETMÉNY.
A Magyar Földhitelintézet • Budapesti Itoalöny 1 á. márczius 7* •tárnában és a K Wímr Záting C. á. méred US 7. Márnában megjelent hírdetménynvel még forgalomban 1évó eddig kl ROM sorolt IbiM* 6\'/,% zálogleveleit í. á. november l én leendő viaaza fizetésre felmondotta. K záloglevelek a í évi ápríl bó végén tartandó aoraoláa alkalmával ki íog nak sorsoltatni éa a mennyiben birtokoaaik as alább kOretkesó ajánlatot al nam fogadnák, (. é. november bó 1-én káaspénsban visezafisfettetni
A Magyar Fpldbiteliotáset addig ki nam sorolt f\'/«\'/• sálogleve-laí birtokosainak esennel felajánljuk zálogleveleiknek ugyanezen intését 4Vf•/• táloglsveleival kicserélését a követkesó feltételek mellett:
1 Minden 100 frt névértékű 6\'/,% záloglevélért 100 írt névértékű á */#•/# záloglevél adatik csőrébe
A kioseréTaodó 5 */**/• záloglevelek a f« é május 1-én esedékes éa követkeaó szelvényekkel szolgáltatandó be, mig a kiadandó 4\'/i% zálog-levelek a í, é. április 1-án esedékes és következő szelvényekkel vsnnak
ellátva. Aa 6V«#/i sáiogWvelekan a beszolgáltatáskor netalán hiányzó még la nam járt soeJ vények teljes értékét a záloglevél-birtokos megtéríteni tartozik \'
1 A kicserélésre allofadható 6» /,% sáloglevelek 100 frt aérér tékért tÓke íe|ében 101 irt 66 krral, as 1886 november bó 1-tól 1886. márczius bó 81-ig járó lolyó kamatok tejében 2 frt 29 krral, Oszssasen tehát 101 frt 8& kr. értékben fogadtatnak el.
8 A á VsVt záloglevelek 100 frt névértékért tóke tejében 100 frttal, 1 HHft október 1-tól 1896. márezíns 51-ig járó iohró kamatok lejében 2 1 frt. 25 krral. Őszesen tebát 102 frt. tí kr értékben adatnak ki.
4. As ekként minden 100 űrt névértéknél mutatkoió 1 frt- 60 kr ! kUlünbOiet kéespénzben fizettetik ki az ft\'/sVs záloglevelek birtokosainak b. A kicserélés lábétóleg ugyaneson czímletekben történik, mint | a melyekben az 6\'/i9/s záloglevelek besz Igáltattak.
Az 6ViVs záloglevelek bírt -kosai, a kik esen kicserélési ajánlatot > a fentebbi feltételek alatt elfogadni hajlandók, (elhivatnak zálogleveleiket
£, é. márczius 18-tól bezárólag márczius 24-ig
BUDAPESTEN BBCttBBN
BERLINBEN
az 6fl/s*/s záloglevelek rendes beváltóhelyein, és padig :
— — a Magyar Általános III fel banknál;
— - H M von Rothschild bankháznál; a „K. k. prlT. Oat Credltanstalt fQr handcl uad <íewerbeu cxImB Intézetnél éa ennek
Brflnnben, Lembergben, Prágában. Triesztien éa Troppiuban lerő fiókjainál ;
— — n „Bank fQr Hindel und IndustrieczltnQ Intézetnél;
H Blelchrflder bankháznál; M m FRANKFURTBAN M A. von Rothieblld und Kflline bankháznál ;
n „Bank IQr Haiidel und Industrie" czlmö Intézet fiókjánál; buOkkki íBEN — — Lsmbert S bankháznál a szokásos Üzleti órákban kicserélés végett benyújtani A kicserélésre néeve a következó határozatok irányadók: I kamatazelvényekkel ellátott megfelelő 4\'/iV. záloglevelek, valamint a kési
a) A kícaerélendő 6(/i% sáloglevelek benyújtása as asokbos tar- pénz-kíegyenlités kiadatnak, toaó 1886 május I én lejáró és következó izei vényekkel egyUU két beje- j ^ A 41/^ aioglevelek kissolgálutása ugyanazon becserélési he-
lontési iv kíséretében történik,, melyakbes minták a becaarélési helyeken | j„ t melynél a záloglevelek kicaerélés végett benyujtattak, 6 nappal ktHtségmenteeen kaphatók. _ \' \' ebenyujtáa után történik
a) A be jelentééi iveken a kicserélendő 5 Vt % záloglevelek kate 1 » , « iti i > i * , y
górták szerint elkülönítve sorszám sserinti rendben veendók fel\' „ $ A f \\ fH" ^ végéig át nem vett 4%% sáloglevelek az
t) A benyújtott záloglevelekről átvételi elismervény adatik, mely »dón túl az átvételie |o«oanltoak ssámlá)ára és veesélyére«z illetó beesőnek visesasaolgáítatása ellenében alá. áprilia lén lejáró éa követkesó | réléw b®,íDél ®tridDlk Wétben,
Budapesten, 1886. márczius havában
689 l-l
Magyar Általános Hitelbank.
I A 67 év óta lenoálló
cs. éskir.Qm. á&h siaMatatt
takaró- és

pekráetg|ár

eselótt Licblsnsuer ósvsgye ás gyermeksi bácsi raktára által sxét küld
LÓTAKABÓKAT
ISS rtm, ki*An»A9u»,\' 190 Hm. mAw^Jm epaartUkstksUás aiiMf, sMM skpstfc. Attikástul wiiokkal, SsraHs
1 frt #0 kr* osomegotással együtt i Ml 9 « TwftMA ssitf sU»U rsktérssk tart, «U4uk
s s e se l jr e e s I a a léishsr éksi | I «*«r liwm<(ty> 4 MrfSi P/, a*f*r irfm^ISs I »mm kfiepim rapy fklHrpirot tzálltl, SawriWUflM minltipi, ti»rali)»\' #
9 frt se kr. titmÉgtliual ffétt.
LtfláU IS O rétérUtitUI I Sarste* Ifp* adunk, fywitft Mól Hfi,+Í tyditk.\' l^sS S g/irtát • m t>rí*«| tUUt iUtsl vft&isk tlrlws UlVsatUa kegy* c MUksiSksI •
r«MSiran MiysAftaa • 11/ kitSaf alaMftts ily raMlklvll aksé ám s4bsl)sk. fcti és más kSsaSaAIrst m uilunk « mintlunkt áttol Mft^blsthatf A ssédtMáa sq»»élsllsl Hrtlul Xailtol dnl^ k klfnfáa BÉIktl vlMutviúlMk.
f]JT A tsiara ywl— tavik MSeyslolt ^fS M__
l«étolia»e« ptit flrallii /Mm 1. B*ámiA*rmtt$*$n 14. ■
oooooocx
As elsl
Egy szatócs üzlet
kis dohány tÓzadévelt három szoba, konyha, éléakamra éa pincze május 1 -étól bérbe adandó. — Bővebbet a k\'adóhivatalban.
688 2 2
Házeladás.
Nagy-Kanizsáa a bátyául utcxábsn 26 barnám alatt lsv6 bárom szoba, slösioba, konyha ás kanrSból Siló osluos bás, udvar ás kerttel minden órSban eladandó.
BOvsbb ÍClvilSgositástádKrosetzJSaos Ogyvád Zalaegerszegen. 690 t—I
o Hl tra u
oooooooo(oooomö
Sok emer
■ ssoks^B^alSks»BslMkaitoaSbto I v* ■ iepÉral MnSAsi atte s sast tt- I
K H W«M^m!b7n4gyttDaikll IsaM- |
- ■ tanatámdppiaiprt,sM>I M ksksi ssmtsS aa kallaM aÉma- I || lM*alské^eaiBpwikÉtBloíÉ» I
- H toásaam lájnJlsn nn^wita H
^ I lg bistoglsiiüi ni6 yssit bm|* II
■ f <illw fau« ksftak mi J
OOOOO000(0000000
Pru|{
AYALA & Co.
Egyedüli raktár
ísiySsalaás
Pesseifer JttzsEf anál.
471 80-100


Éli
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
I társaság /
BÉCS ** HounailblfMM 13, alapíttatott | Al 7
i U VAJ Markart W. vezetése alatt é
é I ♦ » \' *
ajánlja nagy ánuraktárát kása ajtók ás ablakokból vaaaláasal eg/oA, továbbá lágyfa padlók ás amerikai tölgyfa fries éa parkett padlókból
A fyár annálfogva, hogy dósán lal fan karalva saéras ^aanpa|pa/t valamint késs áruinak na|y mennyisége lolytán abban a helyzetben van, hogy minden as^readalésaak a téren a legrövidebb idd alatt alsfet tehet. Tofftbá elvállatjs portálék elkészítését, teljes berendezéseket kaszárnyák, kór hátak, Iskolák, irodák stk. számára, továbbá bén^lnamé. |épakkal késaltendó íimunkákat, előírt rajzok és minták szerint, szobabútorok kivételével
668^4—-II
MyiiaküH IMM ftÚOp kptalejdímcanál Nagy-]
11 szám.
Nagy-Kanizsa, 1886. márczius 21-én. \' f XHI. évfolyam.
iss zssr" xxx óm
Imt1mMM| B*p*m wéem U müsmSS • S^WIIMS n—I nm IsaS málém kiúmémf.
Wlsaaxsslsl: VirwSés *tim L
8 I
>a«watlss 1 intik tmk iMMrt Unk M fafsSutMft sL
Öf n I 8
ItSriSt TÍm* ssa IflMSiS
JZZ___XXX XXX . XXX xxx
ZALA
IPolitilcai éa vég^res tartalxavi Jaetllap.
A Zalamegyeí ügyvédegylet rí Nagy-KanKsaí- és Défzalai takarékpénztárak. Bankegyesölei az Afeó-murakÖzi lakarik pénztár részvénytársaság és öns. szőreik. hivatalos közlönye
Megjelenik Na^y-Kani^sán hetenkint egyszer: vasárnap.
*
xxx .xxx" xxx i zzr al IJjCfWBttm ÁkAl:
p í«»ti
& M — kr
i# a, t .ts.,

g BírUlé—k jeféepwe ma:\'\'fui H
i ■ afjéS fcifjl— kfcértsáaysk f]
jj SD kr bUfmeUfM faM MO «tóíjc t.fct
íz.raial aíaéoi sséirt ej/ M kr.
■fllttár pstttsora 10 kr.
>n _ ytf HVZ ZX3
I

A pirriadai.
Msgyksaísss aám. 16.
Kar meg eser variácsióben agyon* osépslt théma lenne, a helyen újra fsjtege\'ni a párviadalt, ennek jogosultságát vagy j gosulatlanságát társadé-b<merkölcsi szempontból Úgyszólván egész párbejlíteratnra képződött* már •A egy „főszskértÓ" már magyar n> elven ktadfa a párbaj kodifikált, parsgrafuaokba foglalt .szabályait". Magáról a párbajról padig pro éa eontra annyit írtak már, hogy talán a világ Ossses párbajéiban nem iolyt ennyi vér, mint amennyi tintát fo gyaaatotiak már a párviadal btrrá-tuaai.
Igen feleelegesnek lát* sík tehát njóttünk, megint feleleveníteni agyat-mást ezekből a közismerctraségfi böl cs*lkadé«ekbő1, amelyekből elvégre is csak ugyanolyan konsekvenostékra jutnánk, amint jnftottak előttünk sokan, kiknek okoskodásai szintén k\'teisme retességüek.
Kern ts magáról a párviadalról akarnnk tehát ss/>lnt — melyról sl-tégre minden gondolkodó embernek megállapodott nézetei vannak, — hanem, egy a héten városunkban le tátgyslt törvényszéki eset alkalmából, attól a nabés belysetról, melybe a párbajt vívott ember a társadalom éa )og kőgöft fenforgó konfliktus követ kéziében jut s mely beltsetből, mint ezt abban a konkrét esetben is láttuk, menekülés nincs ,
Aki baopolelbvli Ügyének elintézésén-, t isat á balioiat a Iára a törvény által nyújtott alégtételbes folyamodik, sst elítéli még pedig a lehető leg súlyosabb Ítélettel anjlja a társadalom; — aki a társadalom által szabott lehabilitálási módhoz folyamodik, azt a törvény ssígorávsl sújtja a jog.
/
Táxcza.
Zengnék egy dalt...
Zeogeék egy dalt, egy édes dall, Mint tsag a csalogány, Egy dalt* hogy gftiayorkődts Imiid, Ts drsas. drága lány.
Egy dalt mindlfttl, ami szép, M< felvidít sávét ;i Egy bürös^béjoy játszi kép, Ez festsnétm ask*l.
Dalolnék nspfényt, tQndőklőt Ka hsrmatesillogikst, Virágos, hímes, rsép mesőt, A hsjnal csillagát, (
&s mindeni, ai s ssivbea ág, Mi ftdvöt, éltél Sd: Ateraimet, vágyat dallsnék, A ssiv Isvassiroráf.
As ábránd, gydayór sóhaját Dalban lefesteném; A againak édss mámorát, Tütát megfejtenem
A ÜM Isgsssbb vira^kal Csafcret ttsa áelem; Nam velaa bsaa, Vt bOsaa ssót, Mem velaa jgppwÉ
De im« mídön kasKtognk, Megy dál||sk beMegűl, $iamzmli61 k6ay asoseg Is ksMem tóéról
Keessbs |ut, laay válna k kai, — 6ai ssaífé ^dalsMSf.., H aüktt, aámAa vabank <1;, A dal, a« elmarad
farkas
Yassedelmesen parsd\'-z állapot I és sehngj sem felel meg ennek a tudományos alspelvnek : a jog a tár í aadal<m rendje. Emitt épen a társadalmi rend jut legélesebb Össze | Ütközésbe a jogrenddel.
8 épen mint valami vasúti össze Ütközésnél, hol a miben sem bűnös j utas szokott roszul járni: ép ugy ven itt is. A társadalom összeütközik a ! j\'Kfpd és sz Osasefltközést a társada* j lomban, a jogállamban élő egyén szenvedi meg. A törvény rzsbálya j rideg éa nem elasztikus j vasgyürtlkent j öleli körűi m- gát a c-eíekvénytf ] melyet vétségnek, büntetendő tettnek ! jeles és a vasgyOrfiben nem tér már | el az as esemény, mely a vétkes cse lekedetuek alapját, okát képesi. A tör- i vény a maga álláspontjából nem fo | gsdja el eltenállhaihiu kényszernek i a tár«adalom rzihálysí által gyakorolt I preMziót, hiazen a párbaj ellen épen i a tára;dalom e tek<utctben uralkodó felfogásának megszüntetésére alkotlak \' törvényt. A törvény elitéli azt, aki a > tárna dalom által felmenteti magát és j viszont
Mii m>*t az egyénre nézve, ki — akár önhibájából, akár azon kívül — a két tgymásnak robogó vonat, e törvény és e társadalom közé került, legfeljebb az a kevés viga*zt nyújtó I dilemma lebeghet: melyik álul zúzassa magát 6*sze Es mi utáni két rosz közül a kisebbiket szokták választani 31 aa I egyén inkább a törvény kereket alá veti magát, hol csak többé-i ^vésbbé sólyöb zfyódást szenved míg a társadalom, ba keresztülmegy rajta, agyon- | nyomja, halottá teszi. Az erkölcsi ön fentsrtáa ösztöne4 hajtja az egyént a párbajba, melyet a jog aaját rendje megsértésének tekint.]
Nagyon természetes, hogy itt > csak komoly párbsjrdl van szó: olyan- \'
ról, (ahoT csakugran a vérig sértett beoUtít helyreállítása forog kérdés ben. A társadalom ast mondja, hogy az ilyen sértést esek vér moshatja le Lehet, sót megengedjük, kogy korszerűden hatalmaskodó, igazságtalan, barbár felfogás, de mint ilyen él és | uralkodik s as egyén kénytelen ma- ; gát neki alávetni
Ea maga az állapot. Megdöbbentő, I de való.
És önkénytelenül tolul ajkai ukra \' a kérdés: csakugyan nincs e ennek remédiuma? Csakugyan örökös féle j lemben kell e lennie a társadalomban-élő éa a jog szabályai által korlátozott embernek, bogy legjobb intencsiói • daczára bármely pillanatban beleke- i rülbet abba a fentebb vázolt, nehéz j dilemmába?
Mert csakugyan igy van. Az \' ember önmagáról is csak igen nehe zen állhat jót, — másról soha. A > becsület pedig igen kényes és felette exponált ponéÁz. És ehhoz a roppant | nagy bec<bes képest, melylyel a magánember beosülelét Őrizni társadalmilag kötelezve van, •— nevetségesen csekély a büntetés, melyet a jog a becsület megsértésére szab.
Innen ered a ssörnyű konfliktus. És ez addig fog tarUnf, még ss erkölcsi orvtámadások ellen legalább ép oly szigorú és feltétlenül sújtó büntetést nem hos as állam, mint a mily énnél bünteti a testi épség, vsgy a vagyonbiztonság elleni merényleteket.
Ha egy szegény ördög, bogy fázó, éhező caaládjának nyomorát, véginsé-gét enyhítse, egy csekély értékű holmit jog alánul eltulajdonít, becsukják, meg becsteleníiik. Ha valaki másnak a becsületét lopja el, csekély pénzbírságra ítélik
, Es a büntetés csakugyan nem törli le a becsületen ejtett foltot. As árvíz által a mentő gáton ütött szörny fi rést nem lehet egy palacskdágaazszal betömni A harsgoaan zajgó tenger égig tornyosuló hullámai a legerősebb kormány rudat is összetörik, de egy sétapálczával uralkodni akarni rajtok, — merő nevetség.
Adjon a törvény valódi rebabt-litácziót a megsértett becsületnek, büntessen a cselekedetnek megfelelőleg, — akkor magától \'elesik a párbaj éa meg leas szüntetve a súlyos anomália: a jogi és társadalmi felfogás eontro-verziája, melynek vsjmi könnyen eshetik áldozatául a becsületére kényes egyén
Ha a jog, a törvény büntetendő cselekménynek deklarálja a párbajt, ne legyen Ő maga olyan, hogy as általa perhorreskált cselekedetet épen a véde\'mére bízott társadalom kényszerű szükségletévé avarsa
Koldusaink.
Nagykanizsa márez. 19.
Korunkat a vérmesebb fellogásuak a humanizmust korának szokták nevezni. Igaz ugyan, bogf más oldalról viszont a mais-rialízmusz korának is nevezik, de a kettő — habár ehö pillanatra psradoz is — mégis öseseJérbet egymással bizonyos értelemben. Mert a materialisztikus iránynak egyik fövonáss, bogy mindent a lehető leg praktikusabban iparkodik berendezni, még a jótékonyság gyakorlását is. Ez pedig épen olyan társadalmi\' törvény, mint sok más, melyeknek msgunkst — még ba nem is lenne rá kedvfink — alávetni vagyunk kötelesek.
Ugy történik, hogy ép sz s materialisz-likus százsd, sziotén a társadalmi törvény*
Adomák József f&erczegrül
- Közli K\'alej latvau. ~ ~lá Zala trtdeli Uroájv —j !
Aki a népet szereti, szereti nz| a nép Is, s kOldoösen ba as a Szeretet egy főúrtól lön, kéis&rés értéke van annak a nép elölt, | mely, fájdalom, rég megszokta már, hogy\' fö-j urai tőrödnek vele legkevesebbet. Nm csoda I tehát, ha a magyar nép szinte bálványozza s j népszerű löberczeget, mikor ss, sböl csak teheii, — pedig arra igen sok slkakDfea van, — a magyar néphez való vonzalmának és szeretetének oly élénk kifejezését adjs.
A sok közül csak egyet emiijak; de I ez az egy ia eléggé megvilágítja a nemes főúr érzelem- és gondolatköréti
A 79-iki árvizek alkalmával ugyanis Aradmegye több községe között Erdőhegy ss* kősüteet is elöntéssel fenyegette as ár. I Zugiak s vészharangok s s nép ősöulőlt ki* a töltések felé. A gáfon megjelentek! közt az elsők egyike a löbercses volt, ki akkor tőr-téfteiesen aradmegyei Dtrtoksio. Időzött a látva a nép kétségbeesését, odakiáltott: »Mutassátok msg. jő emberek, marra vágjuk át a töltést, Üogy a víz az én földjeimet öntse el éa trenieu maradjon a *öw»ég!« As emberek eleinte alig akarlak ItkteUinek hinni; de a faherczeg ismét lé a tblhívást, mire ifibben sz öregebbek kőstf, a fegnétne-sabb szívből iőv6 ajánlattál mélysn maghalva, válaaaoliak: »Mit gondol, ten»éfes nrl mi e*t sz sjánlaiot alásatoMui megk6ezőqj6k; dé el nem fogadbatek: hanem védeni fegiuk msgunkst köeAmsakaritáig*. *Hát akkor rajta t« kiálts a föberczeg s kapát ragsdve ke-sébes a náppat agyitt neki áÜvan a tóttásoak, magvádelmasték ast a d&bökgő elemek ellen.
Falói!e.átde|osek tté%, a fflkéinssgi tll a aée száján nsgy száaunl kéffngÖ adomák Is. Hadd álljon itt a sok MsQI nébáay jel-; lamieisesbb
A minden Izében magyaros fiöbafezég ott boa ayároe bő ingbeo s gstyákaa asokoü a kmiya körül járni a
dohányozni. Ezelőtt mintegy bat-bét évvel is igy sétált egy izben kertjében, melyet miodig msga gondoz többnyire a főber-czegnévsl együtt, — midőn egy malac/ ugrik ki előtte egy virágbokorbét Ugyané peresben ilyen szók jöttek s kertfal mögttl: •Szorítás csak kee földi azt a mslacsol sarokbs, azután dobja kt.« »Jól van jól! caak oe kiabáljon atyafi, mert a kertész ha meghallja, stróíot kell fisélni.< Szólt a fő-berezeg s a mslsczot sarokba szőri iá és kidobta a bámulatában majd banyatteső kondásnak, ki halálra ijedt, amint a fölier-czeget megismerte. A tőberczeg pedig piros mellényéből egy ezüst forintost veit elő s amint észrevevé a kondás ijedelmét, igy szólt: >No igy ék kend az .ijedségre egyet.«
Egy alkalommal a tőberczeg egyedül kocsizott Al-Osuthra. Útközben elért egy az országúton botozgató disznókereskedöt, ki látva, bogy a kocsibsn senki sem 61, igy kiált a kooisnak vélt fóberczegre: »Hé barátom! hova hajt ?«— • Al-Csuthra. •»Nem vinne el engeant odáig? Jó borravalót adnék í% »Már miért ne, csak ftljön föl ide báiul«. — >Pompás két esikó es, kesdé a disznókereskedő; lestvérek közt is megérnek bárom ropogta bankót, ügysa kié lehetnek?* •Ezek bizony földi a József föherczegé, ba ismeri.« •Ismerni nem ismerem; de a hírét hallottam. Kelmed tehát ennek a kocsisa, ogy*é?« * Testestől -leltestül. »No akkor tudja barátom megálljon ám majd a falu végénél, mert hát nem szeretném, bs a berezeg ur valahogy megtudná bogy én a hintajában ülism.« • Átfon ne busuljoo atyafi : nincs ő róost otthon«. Mikor padig as első házhoz értek, a íobercjeg a lovak kösé vágott s hallatlanná véres dísznókereskedó] mindén rimánkodáaát, sebesen vágtatva hajt ott ba agrsoesee a kastély udvsrárs. Itt a ks raskeoö sebtiben elővett saebjábőtsgy kuu-krajezárost s sst syoraan odanyujtjt a tö-berczegaek: »Fo®a barátom, hanem a főásrcisg urnák na ssóuon ám aSagpllU A fftbertmg kBsrfsüIri Sftsevé sbofvsvalót
s a mindenáron távozni akaró disznókerss-ksdőt karjánfogva, sok rábeszéléssel behivá e£ pohár borrs, erősen állítván, bogy a föbercseg nincs oitbon, mitől se tartson. A kereskedő már a folyosón kezdett a gyanú-, perrel élni; de mielőtt szólhatott volna, a főhercseg kinyílott egy ajtót s azon eióre boesáiá őt s mintán msga a pamlagon ülő hölgynek kezet csókolt, bemntatá vendégét is s egyúttal átnyujtá a borravalóul kapott 90 krajezárost: »lme édes feleaégem, es a mai napi becs Ölelés keresményem: tedd el.«\'— Képzelhetni az egyszerű disznókereskedő ijedelmét, melyből a főHerczeg szíves, magyaros modora is csak nehezen tudta magához térít sni.
A 70-es években történt, bogy egy szentkirályszabadjai ember vitte a veszprémi állomásra. Útközben a tőberczeg pipára gyqjtváp, átnyujtá s kostököt a fuvarosnak is. A paraszt midőn megpillantá a kostőkben a száz-dohányt, kancsal szemeket vetve a hátul ülő föberczegre, igy szólt: •lase\' tudja az ur, eiekem is van ám otthon az ágyfejben szüzdobáoyom; csakhogy igy as útra nem szoktam magammal bosni : mert hát tudja ezek a finánezok mind,ári kutatják az embernél az ab orraikkal,* Mikor pedig beértek az állomásra- a föberczeg egy lisfohatest adott borravalóul a fuvarosnak a azzal gyorsaa bement a váróterembe. As atyafi nagyon elbámult a kesében levő nsgy pénzen s erősen törte a fsjét,hogy mtféls nagy ur labst sz, ki ekkora borravalót ad? Kérdezgető is, fűtől fától, bogy kiassz ur, akit | ö hozott ? Míg végre egy német konduktor (ölvilágoiitá, bogy sz a Priaes József. As atyaflask rögtön eszébe jutott s mód nélkül nyugtataaitá az ágyfejben levő sz&zdobány-1 rót útközben tett leleplezése. Odafurakodott tehát a váréterem ajtajához a az azon ki-! lépő tőhsrcsegnek alattomban megrántja a | kabátját s Igy szól: »Aztáa prtaes ur! al na mondja űe, bogy nekem etikon szAz-dshányom vaa: mert éa is\'taáom ám, kscT mci nit afN
\\
Ü W Éiln ás \\t0rn I héjú ét mérni eehkm mm eay again *éay ékql |a na irilwé
k<n)TWaiéfi «M éJ\'aJ MíJfS, ■—HÉ
ef ff akarton itáwofj í^iinii, mmmtá gyárakét e» nintmi mliiiÉn ipa mi. tornám * iwiimti **setye«t ■entgUé atfayek iHmniiiisa ít rofftm seáet ieu. Meg** • taiaweo iwrnmmm k|vüí toftfeg vMá\' ii Mffiéé voH.lMfy i *á* fyekwOss w oly mfdsa rn<-i ke, begy Ü Hftféesi s társedaiamra lém as légyen kelleaeeilea tekeAré, másrész! p* é«g » aeiaes caélaak vslófcaahaesaof bojó-
amgMefjen.
I$éfí Uuméirn ée tqtftmmmA praktika* iotéueéay * n^iilK ^iifiif\' ügy Méyunaietéss as öerép, terhes rút é* ifezeáflelaB koldaJéei **i**térnének, meíy a—csak hogy szánalom helyett gyakran hosaesáffli ull a folytonos, apró raklalla-lás miatt, 4a más oldalról kétes, sói teQpfa/ homályos esísmsacziáhaek a házban való ág \'hatóságilag engedélyezett* beiolekodáes Által a vsgyonlmiosaáfrs la állandó veazélyt képez, végül padig magáknak az embertár-maik Irgalmára, kóofOröleteeeégre szorult asagányakaak nincsen üdvöeeégára, mert a boldeiáet saésatéma mellett nem az részesül nagyobb jótékonyságben, aki iaségssekb, nem aki nyomorú\'tal/b, nem ui a jótékonyságot jobban megérdemli, binem sz, oki tolakodóbb, ski siemislsnebbül tudja as ajlókat nyitogatni és aki bangoasbbsn tnd könyó-rügai.
Mát ez sehogy sem telel meg a htuna-nitás praktikus követelményeinek Sem as sdakosó kósóoségrs, sem a jótékonyságot élt ezö szegényekre Bézve nem Jé.
Aiért is, skot csak némileg fejlettebb táresdslml állspotok vannak, a városoknsk pedig legtöbbjében, skkép rendezték "a szegé oyügyet, bogy — betiltva a házról-házra koldulás Idószerüüen ée némileg közveszélyes rendszerét — a jótékonysági adót a többi küsségi, tékát társadalmi terméesetfl — adóba beletogbilva, igesaágoe arányok sserint vetik ki a közönségre. As skkép belolyt és e jótékony czétra szolgáló pénzt pedig msgs s hatóság oszijs ssét igazságosan a szegények kört, bajuk, ínségük, szükségleteik arányákos képest
%t a legkevesebb, amit egy rendesett vÉ*ea hetóeágs é tekintetben tébet, de emit tennie kötelesség! Is a városi küsónség mindennemű rétegeinek érdekében.
Ke nem elósaór fejezzük kl városnak küsOnsége nevében emez óhajunkat, hogy nálunk7 lé ily módon rendeztessék a esegény- * ügy, hogy eltOrütteesék sz az Ázsiára éa régeomuli idükré emlékezieiü hétenkinti l(oldaenep, mely ellen, vaiamiat az egéas kuldosrenduer ellen, régóta sügolódlk mindenki.
Ha már 67% a községi pótadó Kanizsán, mindenki szivessn fizetne néhány ezá-aelékkal többel, hogy ettől a ayügtül meg ssabédnljon. Meri Ilyen módon kin a jótékonyság gyakorlása; es ember igazán Hsaién csak •mussá)bél* gyakorolja, mert máskép nem tudja nyakéról lerásid a tolakodó koldust; ennek pedig asinién muszáj tolakodónak lennie, különben éhen véss. Ellen-Arizni ia bsjoe ezeket é hásról-kásrs járó holdasokat kik küzt akárhány ép, munka-bíró egyént látni, aki munkakerülő, henye életében bizony egyik-másik tiltott cselekmény elkövetésétől sem Had viaesa.
Zalaegerszeg alig bogy rendezett tanárén város lett, a fentebb vázolt módon rfodszte esegényügyét. Mi régen vagyunk rendesett tsaáesa város, de esért minden csütörtöki napon vetekedünk koldusuk dolgában akár Nápoiylya!, a lassareaik híres városával ia.
jreligsae*, lapéi i \'euam, hagy pieáéfsl
bogy vég
Tollhegygyel.
Dgoesa non coroost, Borsod non jabilst, Kanizsa noa ágiiét diee fesioe,
A Seer.t-István napra tavaly tervesett eagyokksaabáaa Ünnejéli megbukott, ai idén mérctím tisanőiAdikét akarta megünnepelni afv saép eeétokban basgolködé egyesület éa laekM vallott. <
Heent Itivin. eUroalns tizenötödike ... II teasert esAet Ksnisséa?. Micsoda fog-eotmm merik magukat itt esek as tsmerit-M katk üanspeHétal t KI salakét esekre IglNeaálsi, időt, aselisf péaat t - Ebbel i|J p| a tokülté ünnepekre. T. L as a»ek4 la»sanfra éeapartmre
y retyaatnl Ügysilsailil
j|| rég, mikor eevé«y fi sasáé, i drámai mm« aaa Maa egy segg
ivalatéval
ta héflfte ei lép ktéBoá as éés Irék euiéééL ,
Igen keletien mesMrség es, kávék Ka* aizaáa Sokkal egéesséfaséfck dolog, nyugtákkal végy kftnségfrgjiéÉéákst mpeiUeaí as kaklasi.
tűssé; szép csöndesen élseApotyog-iamf méer láttam, kefy as »üaáspHy caakagyea awg akar kémiádat
Farasa is.íett voftaa, de nagyon, ha etesevetoei nékik a *FsiéÜkss irt ééémm, metrkél kefy s^g ss vessaaa éféesea kárba, ideikialom aa alotsé strófát: , JH saéls. tniat sifeáu asgjr aefiÉa, Rs4n M kaslaé. Utal M^ltapévÉa, tUff mH eas IsfSasfc értfs 1 fagll.
ftBet, *lg marttá s segv wététmée ttriH 4, lésa* wmOe, basMasé réném. Urnái. tff etwpdjek ml FHfy létét n*
Szegény Petőfi f Ott (ordataa meg es ismeretlen sírjában, ka a rüpke szellő twek-ngyan megvinné neki a hírt, bogy Ksnizsán menayira lednek Wkesftai éne és a márczius 16-iki nagy eszmékért.
a
Különben olyan időjárás melleit, mint a minői jelenleg ^ ser ennénk vsn (?) élvezni, sz sem votne esods, ba sz emberekben ss ntolsó eaepp lelkesedés is — Insgfsgyns.
Soka ilyen ibolyebónapét I Tétikabái-hénap, nálkanónsp, korcaolráBőkónsp, fagy-hó, hókó (kohó), — akármi, csak ibolya bó nem f
Láttam ugyan a minap egy ibolya-csokrot egy areayos kis lány keblén, dé az aranyos ais lány igen csúnyán köhögött, meg az az ibolya ia olyan beteges színű volt. hogy bármely pillanatban bátran el-köhöghette volna magát.
Mindenki levert arrcsal jár-kél az időjárásnak miatta, csak kettőnek tündököl az ábrázatja: az orvoenak meg a — pernpli-
(Kínálónak
a
Kopogtatnak. •Teeaékt* Egy emberi elek lép be, nyakig aároean. • Kérem, Lupulus úrhoz van szerencsém ?•
•Nem tudóéi, mekkora szerencne ez önre nézve; én Lupnlas vagyok«, válaazoltam ezerén yen •Külőnbeomi ajság a Csengery* uiczán?«
A sártömeg csodálkozva kérdi: ■Honnan telezik tudni, bogy a Caen-gary-utezán lakom T«
•Látom. Mibeo leltpiek ezoígálatára ?« •Ön ujsáciró; önnek miodent kell tndoia; mikor lesz a mi niczánk flasz-terozva?*
(Tönkre van silányltva a repntácsíém, ba nem adok neki preczis fsleletet.)
•Blztoe tudomásom vsn árról, hogy\' mihelyt elkészül az állandó ssiobáz hozzáfognak s Csengery-utezs kövezéséhez • Emberem megsemmisOlve távozott •Tehát sokai* mormogta kéteégbe-eaetteo.
. a
Ad vocem állandó szinház. GerőfTyék jöttének hirére valaki nagyon megrémüli a várható nagymérvű koakarren-csiától.
Ez a megrémüli valaki természetesen nem más\', mint a gőzfürdő bérlője.
Ligalns
Ktlönfélik. 1
— ^ izlacgffrssegl képvbell* Válamtásl mesgsleisk. E bő 14-én táviratoztak az E-e nek: A képviaalő választás ügyében mára Zela-Egvrezegre es aniiszsmlia párt áltat összehívott partgyülé-aen mintegy 4000 ember ijett részi, kik előtt Vsdasy Andor beszélt Islkesén, • független eégi entisseuilia jelölt 8zémnacz Emil hir-lspirót,
áómogymegyei töldblrtokoet ajánlotta. Szemnccz azonnal BMgtarlotia programbeszédét, erősen hangsnlyoata a függetlenségi éa 48 aa párt programmjáli a élaü töladatnl a zsidó smsncsipáciió eltömését jelölte meg. A tartót1 beszédeket nagy tetszéssel fogadták. Ellenjelölt ez ideig nince, A választás mározitishö 24-íkén lesz. —I Zalaegenmegi tudósítónk erre nézve a kö^etljelkezőket írja: Seemneoiék 1» bő t4-4n programmbeaséd-jüket megTartották, asám ezerint igen nef} de gyér válaszlói jogosultsággal biró közönség előtt. Előbb Vadasy Andor beesélt a szokott moderbea; Idézte e tárnádból a következőt; «He bábomba mentek, igyekezzetek bátnl meredni, bogy a majdan bekövetkezendő futásáéi elsők ktbeseetek !• - Beszédének szövegéből még a következő figyelemre méltó belyet ajánlom becses ügyeimé-be • Mi a magát iatallifeoimek tartó (!)ogy-aevsaett hivatalos oestélyVa nem esámiiunk, Mm % törődünk vale a aem is fariunk tőle, mert a miénk aalfrö és bsts-lt«U A véleaalókertm \' löseéfeábéa erő saa toiyik a vilaaatéei bafssa s a kedélyek Mfc|ei*e. - Jtöldlptta* söpredék lepi el ffit i if utódéit, klkaak étén Mseayea Lakáes Bóest aavü
em varia
I iá, b Iiiifcnf na i|t a#a ká I még eddig esafc as eeeioéeenéjg I antettmüa girteak jogosan léte I vetői, kefy tteiébielea eiemekst von # va-I kMriési meegséeMkke IssMeasasá tílenje-I laajs aéaes, s efyiéiesik amin is Isaz. — I Csak voíos jsMi, aem kétiem, kofy ssef-I vilesaiefaéá. — Még semmi asm miasal kaUsa, as egéez art ossláfy gántütöakaéf eéftM támogatós ofy jetóltet, aki fliianri sflen sikra tzáJtea* Skublícs Jeni, 8sa-bó Imre és SkakUes tstrén löidkirtokeeok neveit rmlefsuék jefaKiekkéal, azonban agy látásik, hogy as eaetbea |sW«ei fogni csak piám dseidsriam.

Oüi3v16kóo értesüli kok srréi, begy I s I-Egsrusgi függ e\'lenségi párt is kiáltott ki jelótottet Csertáa Kárafy sse-I mélyében, ki a z.-efsraz*gi választékiifltsl-! nsk aselótt mér több ízben volt erez. kép-| viaeléje. Megválasztésében a párt igen bbik j és igsa ssomoru világot vstae is e zabeger-azegí eéazooyokni, ha Szemnecz ellenében nem Indnák Csert ént diadalra segíteni.
— lirezlas \'15-lkének megün-! neplésében épen nem tett ki magáért váro-! snnk közönsége. Mig másutt, sokkal kisebb ! helyeken is, nagy és általános lelkesedéssel I ülték meg szabadságunk ujjáébredésének
évfordulóját, addig Kanizsa és sikálommsl is esek ezt bizonyitotia, kogy hiányozván ugy a kellő kezdeményező elem, mint ez I érdeklődő társadalom, ilyesfajta mozgsl-j makra nincs talajunk. — Az irodalom- és művészetpártoló egyesület márez. 15-én Petőfi-estélyi rendezeti, h* egyesület termei ez slkolomból szépen voltak feldíszítve a nsgy költő arczképével, nemzeti zászlókkal stb., a lársasvscsorárs teritett eszislokon • Petőfi ssUölöldén termett, bor is voH s sz ttonepély igen szép lehetett volné, be | lett votns — közönsége is. De mindössze síig voltsk többen huszoál, kik szoobsn mindazonáltal íaegtertották az ünnepélyt, sőt a társasvacsore folyamában üdvözlő sür-| gönyökst is menesztettek Kossuth Lsjoskoz, BlsháoéhozO) ésKomócsy Józsefhez (!) — A polgári egylet éttermében ia nagyobb, kedélyes magántái saság mnlalott igen vidám és emelkedett bsngulstbsn, Sárközy zenéje mellett. Voltak dikeziók, hszsfiss dslok eléneklése stb s eagy nspnsk és egyebeknek dicsőségébe. — Hát bizony Kanizsa közönségének csak Így tetszik megülni s nemzeti nsgy ünnepet -» •Bella gerant alü ..«
— A Heek Kerám párbaj-Agjr. A mult év november 4-én este a polgári egylet él termében egy asztalnál több fiatal ember mulatott együtt Köztük volt Hock János helybeli zenetanár éa Kováca Lajos törvényszéki joggyakornok is. Bórozás közben Kovács febzóKiotta Hockot, bogy igyaoak barálaágpoharat. Hock, ki akkor Kovác-ot még alig ismerte, erre azt felelte: •flagyjnk ezt máskorra; majd egyszer én fogom önt felkérni.* — Midőn Hock később eltávozni készült Kovács odamutatva Hock poharára, odakiáltott a vendéglőének: »lmre, vigye el est a poharat, mert ez meg vaa beoetelenitve.* Hock erre azt feleltet •Kérem, talán meg-Usztélve." Mire Kovács ismét ezt mondta a vendéglősnek: •Dobssav ki ezt az embert, mert én különben mindjárt pofon ötöm 1« Hock, ki ekkor már lelsö kibáiját gombtiia, e szavakra odalépett Kovácshoz és szt mondts: •Itt vsgyok, tessék!* Alig mondls ki e szavakat, Kovács srczul Ütötte A kínos eeeménynek, különféle tárgyalások után, pisitolypárbaj lett a folytatáss. A párbej november 8-án reggel ment végbe a katonai lövölde mögötti téren. Hock segédei dr. Neusiedler Antel és Urssiny Pál, Kovácséi Preyler Adolf és Faics Lajos voltsk. A párbnj feltételei: 90 lépés távol-aág, egyszeri golyóváltás, a lelek háttal állnak egymás félé, e harmadik jeladásra megfordulnak és kapásra lőnek. Igy történt ia; a1 jeladásra Kováca lőtt, de nem találi; Hock plsstolys pedig nem sült el. írre a segé dek befejezettnek jelentették ki a párbajt s s felek a hely szinén klUküllsk. ~ Az ügyet a kir. ügyészség hivatalból feljelentelte a helybeli kir. törvényszéknél, msly szerdán, e bó 17 én tartotta meg a végtárgyalást, megleketőe számú ée ée disatingnált auditórium elölt A taaáoe kövmkesőleg alakult meg: elnök Ceereenyée Sándor, b«rák gr Uagonnáy kálmán ée Krdödy Lajos, jegyző dr. Hauser János. A vádstBogyay Ödön kir. ügyééi képvissHe. Hockot Varga Lajoa, Kováesot Oyőrffy János ügyvé dek védebsesték. A két vádlotton ás e pár baisegédeken kír ül taaakép kikallfstták Szel a y Sándort, Saebé Kleksi, Herte leady Béla ttgvvédet, továbbá a párbajorvosokként szerepelt dr. Sséksres Jésegfét él dr. Bála Kálmaat. A
egretérteimaief s fisfliekkíek saenm adták sMe tfoy édéai MMÉ s véd- ée féAeeeéiék ÉHmjmsiiiéri kerűit e ser. As Ügyéas vad keaaéde Has BippAáf tmisiaiairai a párkai sílms s e v^iettak eilea kilga>ilrs tál vén esek Mmőeségéf. képe eétUámék* Ggy Vsrgs L^ea. aü OfMy *** ügyvédek hosszabb, tartalmas ée járnék rliíli séé ken argasseaiéiisa vádenezéik ssefetL A lörvéaysaék eaakáa rsasvssil jtfaftosa-tsl véget?. DéUáéi 4 értkor hirdette kí Cseresnyés Beedo^kír, lörvéayssékí et-■ók.sz ítéletét, meéf eeeriet mindkét vádlott 8-8 napi áflaarfogházra ítéltetett Kován LÁfoe beUayigodott éa kéietke éa reá nézne megnyafodoti a kír. Ügyész is Hock ellenben leíebkesást jelentett be, mire e kir. ügyész ie kijeiemetíe, hogy Hockra nézve awgfelebbssi es nHetet
Ifmaaeaa lémml E ké lé én éjjá károm Mgyedtizénkét Jrekor hah msgakg két bsti ^egségu «n Kovács jánoavérwta^ esoa. A halai kir gyorssá Isrjedl et a várak-bea. mindenfelé tezinte részvétet keltve. Már 17-éa reggel gyáazlohogó lengett a városházán s a polgári egylet épületén. A megboldogult valósággal népszerű sfskjs volt városunknak. Mindenki szerette őt szefid, jó lelkülete s ssu buzgósága miatt, mefy-lyel minden közügyet felkarolt Az elhnnyi irodslmilag ia foglalkozol!; a helyi éé megyebeli lapokba azokoft czikkeket inti. — Ámbár teljesen a régi iskola embere volt, korra nézve nem volt még nem volt öregnek monpható; 66 éves korában ragsdia el s halál szerető családja köréből. — Temetése e hó 18-án d. a. 6 órakor meat végbe városunk lakosságának általános részvéte mellett -- A halálesetről a család a következő gyászjelentést bocsátotta ki: özvegy Perczel Károlyné sz. Veezprémy Katalin maga és unokái: Kováls Irén, férjezeti Se-meike Gézáné, Kielka és Gyula, vöje Bemeiké Géza Budapest belvárosi aljárásbiró,
— dédunokát: Semetke látván éa Lajos nevében mélyen szomorodott szivvel jelenti szereieu^eje, illetőleg édesatya, ipa és nagy atya Knváts János ügyvéd, városi tanácsos, árvaszéki előadónak, élete 56-ik évében, tüdőlobben márczina 16-án éjjel \'/«\' érakor történt gyászos elhunytát A boldogult-nak bült tetemei t hó 18-án délután 6 órakor lógnak Hild S. I. nagy-kanizsai temetkezési /állalata által a helybeli rom. katb, sírkertben örök nyugalomra létetni. As engesztelő zzeot-mise áldozat folyó bó 30-án d. e. 10 órakor fog a Szent-Perenczrendi nlebánia templomban a Mindenhatónak be-^utaltatni. — Kelt Nagy-Kanizsán 1880. márczius hó 17-én. Áldás és béke hamvaira!
— Katoasság klreaéelés L-Bgesvaagra. Csütörtökön reggel városunk-bsn ss a hir volt elterjedve, hogy előző este /..-Egerszegen és környékén zsidósavar-gások fordultak elő, melyek egyelőre esek sblskbeverésekre szorítkoztak ngyan, de bekövetkezhető nsgyobb baj elháritflsa csél-jából ss ott állomásozó lovas kalonaaág megerősítését tette szükségessé. E hírek megerőeitéet nyertek ennyiben, hogy pénteken, e bó 19-én, a reggeli vonattal a helyben állomásozó Erneet-gyalogezred kél zászlósija teljes feisserelésben ment Z.-£ger-zzegre Részletez tudósításaink ez ideig nincsenek, de megyénk repntácziója érdekében feletie sejnáloánk, he a zavargások hira megvalósulna.
fOyáashlr. Makay Desső helybeli kir. tönéoysréki biró urat súlyos cseládi gyász érte. Édes anyia, özv. gelei makói Makay Lajoené, szül. ó-gyallai Szabó Jozeta e hó 16-án Budapesten meghalt. A gyászoló család részéről kiboceátott gyászjelentés következőleg hangzik: Gelei makói Makay Emil éa neje Babarczy Vilma nfy gyermekei Győzd és Zoltán — özr. Dsubra-va Gnaslávoé azül Makay Etel ée gyermekei Emil, Leona és Győző — gelei makói Mskay Gyula és neje Hanulik Etel, ugy gyermekei Béla, Izidor, Gynla Iván éa Irma
- gelei makói Makay;Dezsö éa neje moricz-hidat Beán Jolán, ugy gyermekei Dezaö éa Elvira\' — ösv. Doniloviis Ajitalné szül, Makay Melánia és gyermeke Szabin, a maguk vaíemint számos rokonság nevében mély, fájdalommal jelenük a legjobb aoya, napa, nagyanya éa rokonok özvegy jelei makói Makay Lajoené szüL ó-gysllsi Sáaűbö Jósele asszonynsk, f é. március 16-án, bosszú szenvedés és a halotti sgeniségek ájtatos felvételé után, élete fl^k évében, évében bekövetkesetl gyászos elhnnytát. A fel ejthet len megboldogultnak hüú tetemei mározku bó 19-án délután S fél érőkor főnek, IV. kerület, Lővésa-utcsa 16 szám slsiti\' lakásában a rom. katb. egykás szertalásai szerint bessenteitetai, és a ke-repssi-at melletti sírkertben örök nyugalomra léieinL A engesztelő szept miseáldozat pedig szombaton márczls hó 20-án d e. 9 óra kor tog a szent Perancz-readiek templomában as Egek urának bemutatni* Budapest, 1886. márcahm 17-éa. Aidái és béke leng-jen porain 1
- rj véresbás KtaalkeJyem. Késstbely város képviselő testülete máflw. 6-án tartott ülésén elhatározta, hogy es év ovaráa a városházát épttteti a e esétra 2Ö.0U0 Irtot aaavaaoU msg ügyi
Ilt ■ 91rf9gn>9kU v*k*ito«ák Csaiké Aftttta. f »l| ük**, Oálstár ifiaaa. 8ai» Mr mma ét lulkirin \'l—ééi eá-VfM kfipvme*4*l
- lalataeil itolt^i < erőity Aaéar BMaig—9fif* lánMlag inénta « kályhák váróm kigíirynggal. bogy ssia-láf»akit»el egyttt « bóflUn xfcertemk.— V*káI trtnsiri *rt«4ij§l erről a Hiíiié fa és mhal «éaii hlijiiÉi afcbtk mi* Bflakul, hegy |I4oI|AIm la, Utal a timiUi olyan, bogy a hely-Ml • asm Ifdsigrr. 4» bizonyos lokM fiftá — igényeket képes ke* kmlégiteet.
- figalAlesAe A kóvelkaső irá»< |a4—iáai vettük: IMIn Umt msga s gyermekei - Bóka ftáador fia Béles Bék, mégis sógornője ftsiiSgyi úfuíáné •**!. Hzwekade Vwm éi u őseimé mfcoaség aevél«e^ fáj" éalmaa ssívvel jalead umdll nejének, •Oleg eoyjaknal, aőtévéeak s ruáoeekaek Bókai Jóámfoé seSlarti üilaár Amáfye aas> asonveágnak ütőóra $3*ík, bold»* M»wM\' |Imi 45 >k évébeo (Rákionfán IM6, évi aáiaia k^ 17.én Iái lés iniar as Blakó ssentségeá ájtatos kivétek uláe ssévbajbaa innéni gyászai elkeeyiái UotéogaliBak httlt tetemeit r. é. a*rmuu* bá 19-Íb 4 a. léi I érakor fognak a Csáktornyái köztemetőben ettek ahitatai, a gyáatmka padig ám-•ed £ 4. marvim bó 20. reg|eí 10 óeikor a (ára templomban fog megtartatni. Aidán ás béka keyea a hflilfa hasáéiért, a K» anya, a kedves nővér ás a aarreta rokon bamvai falst i
-a r»UI»*«a»*k A i irodalom é»tnü-véuapárifllA egyesülőiben ssombatoe, a hói a«áa, taft igeit érdeke* teWvaaáat tartott dr. Hchrsysr Lajos, bal)ball orvos, as egyssfikt sklaólet *as idsgesség • ró). AI kipernervózue korunkben létetta időszerű értekezés népeserü modorban tárgyalta as idtgtsség okait és ssimpiemáit, as áJislánoa betegségből magyarázva a társadalomnak k agyas kóros\' jtlimslgsit A nsgy ás dktiia-guáli kft/tOaségnsk, mely a temet a^uíotá-ig megtóMóilt, figyelmét mindvégig kbhinaeelve tartotta ss tfiekezas s as államért* végül aajoe tapsban és étieniéebea nyilvánult. A falolvasás ntáa még agy kis hsogvarssott is rőgtőosótl sS sgyssttmt seuessakoastály*. | — Pénteken, a bó Ifién esie TütiOsy j Béla helybeli kir. törvényszéki biró tartott a lársaskort«en zajos «stseéat aratott, igen sikerült. hamurt*stiktta tetolvaaést, úaeteha-soolltvs a régi jó idok állapotait a mosta- j uiakkel Különösen a ami nök biaaágát felette pompás kedélyességgel és finom szatírával tcetnUe t Molvaaás valóban í sgéaisa elragadtá a szép ssámu áa diasea ksUgstókösOnséaet
- BsMétilág látakaalaaáa. \' Daai latváa kiakanissnilakosehó 14-lkérol | IChikérs forduld éjjel aagy aalsessékotláars ébredt Isi Rossst gyanítva, kimsnt as advarra ■ as uralkodó satétsél dacaáru i éasrtvett két smberi alakot, egy fiatalabb aak látszó gatyás ambsri és egy nadrágos ; Idősebbet, kik malacsait épeo kínajtották az odvarbkl. Daai utánuk iramodott, de a fiatalabb tolva) visszafordult és rásOivéa fegyverét Daaira, ellutott. A lóvés aem talált és Dani as idósabkst vette fildOeObe, ki asonban, mjdóa Dani kftasiébs ért, bal-iával sújtott Wéje Ssersaesére a sóiéiban aam ladia ehalálal, ossk a balta ayelével ItOtt akkorát t)aai fejért, kogy ennek koponyáját beverte a a baltaayél is tliörOtl és a bálit kiaemt a táaisdé kesét>0l. A két ttt-its azután slmanskoii, onhsgyva s maisotokat ét a töröli nyála baltái. A rendőrség megindított* a nyomozást és súlyos gyanú alapján letartóztatott egy leletie rovott ágyást, K tltes Kerencs csikóst, továbbá ennek fiát és Bakk Fersaor navfi bojtárját, kik asouban mindeddig makacsul tagadjak
a tattal.
- lyllvéase klméaet ém relaas A kövstkesö sorok közlésért kértek M bsanáakat Na«y-KsnisaB a Kimérnél meaábaa 19. káassám aksti lakó volt trssuti lökaleaa, kinek jobb lábát a vasúti amedony elvágta s labb mint sgv éve 1 tagból álló ssaladjával a legnagyobb inséf* és eyoamr-kaa saaoved, n^s s több gyermeké betegen iefcatik. sssbsrberaU érámból köayönulo máay gyt|iaivéa, s ksgyas adakosók fogadlak BfÜeloosBB a asenvedó esa>ád bálás k<v ssaatMI ii {éMkOtk tovább) kegytalgysimába ^áBfa üfcbel aevébse sle&rt. KésS> paatbea aéaksHsk WMhager Aota\'né I Rkaasr ttéMmé 1 Ih^OemUs lároly-
g aa Jaada táraifBé 10 krn Inaltr ét Wagner t Oáviss Hekma I Irt,, ttor yaititgr Laka M) kr, Üattescli totné la kr. latkstv La|«sat fia kr, OtMat IA*
Kwaé I Mertmaaa A 1 Irt. N. K t H, Jr I lAp) fiO kr. ffiatké ll | P, rasisUmtw Mmmf t M, N. K W fit* KA SfiÜ f» kr, rémek KálaMa I fn, PjKffiy öáaaaé t Baimá é0 kr, fiMh SM ll Hl 90 kr-, Ttrmstuméayek la aBfagekkaa aUMfk) Kovám U}<»-fté mát toarlátéslMmsi, JaadaKáfWVné vakaaemfii, Wimskkm lantsai vtmmt iái, BeeOas Ujm fiival % al ta, takfc ksna
katatttü sa agán aMÜásdk ébéárt Ifiaa-MM. Wnitagír á aulai a saaMitá nUaafir akéáat kaláati, É^héeyi fiáaásr I oár vm-10, Kafttr Ignaes 9 pár eabéi voaak. ke-gyesaá aétwáayesai TsrtkM hsgyadM-ajrokat létek asvtbaa kar ás mtogad W|t* tfagar Aaialaé,
— A fceéjfcaél |4«llrdlSes. mefyat az aááial bérlő, Biebleg ur, ujabb lés évre vall bérit a tsésjénens réatváay-lánmsá^él, nüiiiifi u|Üás kArnÜ. Havasa-tasta, több egyékaemtt áiatakéiátl ás javítást, amekákMke* klvil, sak a taveasasal togeaaieai\'aaáék leuaak, a potürtla uri ökőeO^at ajtó által össsekftnk aa adégi aOi őkOsOvsl* mely agyls ritkán bamafcasiik, kogy arra aa esetre, ba a aósliréőban nincs mái, as uri tördó azák Wzöje több látogató aaámára bövlnaaták Ez #á»t igso csalastrlkaak találjuk, valemkM a kÓiOaaég érdekének msgfaislO. kogy a ffirdot bméi a régi bérlő kspia meg, aki tőle tsteiűlsg fuedoskodik a ffcrdó jokarbaatatt|tÉrúl és á látogatók kasye laiérfll.
— A Badaprslea fsaaéllé Nls* laSemvMakl kér" L é. ssárcmas ká lUée, ssombaioo, este fi órakor saját helyi-séfében — Párts ssállé — Átolvasó estéi rendes, borrend: Uójií etseélsqlés a Sörivásról, bamoreak f irta ál t kiolvassa K ridr ieb Kereocz. Antid Jáaos a dobroaesi biró, népies ra^s; irta ás kiolvassa. S ü-m e g i Vilaaoa. A ftlolvaaási társas yaatora kővm L
— A msgytt esesálrség íébruár hóban ktsiióztatotf 9 egyéni gyilkosság gya-auláért, S-őt atfiyos testi sértésért, egyet rablásért, iű-ot lopásért, l-Öt jogtalaa ekaiá-Utásért, VM gyújtogatás gyanújáért, egyel dobáay csampésaetért, 9*ai Igazolváay nál> kuli osevargáaért. — Fel jelemet t egyel gyer* OMkgyilkesaág gyanújáért, 9 at lopásért, l*et orgazdaságért. 9 at súlyos testi sértésért, 4 éijeü őrt kötelességmulasztásért. — Feljelentett továbbá 4 betöréses lopást, 6 lo* jiást, tí kárégéüt 2 hulla (sltaláláaái, egy Ízben tavak bitangba jutását, egysser eíkob-zolt fegyvert. — Szolgálatot teljesitelt 19-sstir letartóztatásnál, 90 ssor rabkkérsteál, t? szer segély szolgáktot telt, fOsser pó»-tafedesei, 2 szsr fogoly őrizetei, 2 szar e\'o-vezeiésl ftfbszer egydb siolgáktol; 9Sl«
\' sser as éjjeli őröket et\'enórizte, 4-ezer va-suti ügyeletei fogsnoeéiutt, 9 ssor vásárokaál felfigyelt, 9-ssor búcsúknál, tgyaier lolyam* átkelési Orybeo teu szolgálatot.
— ICaliAvé. Hoseabarg Adám helybeli zongoraianár a bó ?fi-án tartja es-kü^őjét Triesztben Wall K\'ára kisasoony* nyal.
— Hamsllla Désiétér songom készítő és hangoló Nsgykanissán Hunyadi-uicza ft. ssám elvállal minden a szakmába vágó munkát ugy a helyben mint vidéken, a tagjufáoyásabb árak mebetl
— (JJ aemeasÉvak* Rózsavölgyi és Társa seuemOkersskedéaébtn Budapesten megjelenti »Au revoir«, valse pour piano per Oiivier Bgint Feréol; pr. fl. I. -— továbbá •Karotina-karingfc, zongorám szemé és Bsyer Alájnsné szOltíatt Ttlbisz
J Kamiina Ö nsgyságának méiy hódolnia f jeléfii ajánl|a Hölal Lörincs. Am*l fn.
— Mwl rövid hírek. Dr. láaaea Aéstf caomai prépost s hó 10-én meglátogatta a keszthelyi gymaáaiu-mot. — A perlaki lénsshlr as olt slkülőiéiben levő •roogvns egyesület* javára e hó elején igen sikarfilt táneavigalmaf rtn dsztit. D». Wlmter Yllatae, sfimtgi ttkjotélyas orvos s bó IO*éa meghall. — (JJ lllaallé^gf lel alaknlt Végeden. — Tamaleaáa agy legénv húshagyó kedden, mulaiaág köztmn roasul lett t reggelre meg-hall. Ugysnolt Cstrg y Oiőrgyna öngyilkosságot kísérleti mag, de ioejtsocfia meg-skadályoslák benfem — A ealaegeresegl karácsonyfa*egyletnek sikerölt táncsvigalam volt a bó 6-án — 6agy Iliie—ágak. Balog (iábor alsó-őrsi ée Dóri Zsófi sxéosi^ ssenilásalói Iskoaok önkevOieg Vetették véget életóknek — €aáklera|Am tfia ttuvtt ki e bó 11 éa. As elősiető tfisoltók asonban osakhamsr tllójtották, úgyhogy lesük egy is* tál ló égett le. 1
99«4 frt 19 |r t) Utmá i Ka mtÉtk 99694 Irt él t fclifMliit IW In 99 kr. Krmek ás aseiTSeyak Úb fet Begfil ÜMkpBpÉf|tÉak aAsmeaieststlafiaM Bt frt 40 kr. ....... 99094 fin 19 kr.
érná.m Irt Uts taté évi |BB t. atpiá-IÜ 9*, kaaMtsk U In ym 9 Irt 41 k. \'IjWlMB IA • Irt V) kr
Köigazdaig.
- A mágf kamlsaal kaakaaje-ifilrt asérlen aaamsIAja as 1W5 iki évről i I) Vsgyoa: Pénskásalei Ct797 Irt ! 41 kr. VMtó-iárea o. 4 447197 HOlsvonva at előre félveii kamatokat o á 899)1-91 kr, ma-I rad 44 títti Irt 61 kr. Adóaak folyó számlában ; 91141 ült 99 kr. trtékgapirok 19796 fit { 4 kr. Aitny érmek 799 frt 9t kr. Bstlvé-nyak 394! In 70 kr Bútorok9fi0 frt: — összesen &?(Ü0X Irt 0f kr 7) TjtfiAáttfáif-j tökei|0Ó0darabrtaavényk 109litxjWuOÖO Irt. Tartalék-alap 9* II Irt 94 kr.pet fitaa veU ! nsstaltkok**3I Irt. Betétek 969(90 fft 97 kr. Nyareeaéay i s^ját értékpspiriakik adómén-lat satlvéaye e. é. 769 40, tiszta nyersmeny * á I0llt«41, 10917 91 fii kr. ftsssmtB ! 67«l(»f erttár — AVsssitdég-és aya-raséresamta a kOretkesó: |) Tart szik-Kökaégtk 10491 M 90 kr. Tsráslék skii SSé fet ll j MiÉÍÍÉHÉl | lak lafifio í 40 Irt. Wjtumtny: saját é^ékpepérkkk I téémtaim mHvényt a a. iksia
, é. 10199*41,
iiakma ámk. Kagf ÜMMum, ssárez. 9P 9a. Basa fi frt é9 jkrj 9 fet 99 kr. — Beas 9 kt 90 kr. « frt K kr. -Ama 7 fet. kr. I frt - kr. — Zab 7 frt ~ kr, 7 frt íi> kr. - Teegen
9 Irt — kr 9 kt 90 kr. !
Vasúti atnitreni
IHH\'j. fm M-jHét
mm uá smI 4 a \' «a»
^ 11 i y is. na.
i - — "\' ■> -s> sa*a» | «as a^a zaj i a. m » ts méj
lUsiMi-e/*?"
M |
«> HHl a
\'•SS*
M a •
S». M
é a
Imi NMI
1 11 SM S • SS m.

hSai««m
I 4 IV a
Ml r«ai|
% MM I
S a. m» I < Ut 111 Bf |
! sas ; I mmi | A m i i s k V -
MMjS Maal\'1*\'
j rm|H
i s * m s I ■* T» • I
é a * • ms
tám agyit ts a kataeveattt kir- In kMfces lartasé klMa«gymi 199 as. tA\'ta A 11~»10 tar tgf t. kévan itps-maeákéi etfeai Ksarit Maas tá^daaáiké-rtfeau 994 frtaám beesik, tgj btlaé részt
kr. Ktásetat és lőMtUkt ki irt 77 kr. Bainretámla* Jeirás
ea»_{ MI
BiNMUalssi i sas* I *■
ka.li i m > m t i#
Kelelőe ssarkeastő I A u U A l» A J • m TámaserkoszlO: V m r k m a I a r e.
Hirdetések.
7052 Ik tfifiö. Crk; ok. 94.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A nksBlfaai kir. lörvszék. tkkvi osztálya részéről közhirré tetetik, kogy a n.*ka-uisaai kir. Ogyéez végrehajlalóoak Kuzaa János végrehajtási szenvedő merenyet lakos elleni Slfi Irt 79 kr. mblartási, 17 írt 60 kr. bűnvádi eljárási, 9 Irt Ví kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtáai ügyében a lent nevezeti kir. tői vényszék te> rttletóbez tartozó merenyet 290 at. tjkvben A I 1—10 sor + 240 braz. a. Islvali ingatlanoknak Huzsa Jáaos tuligdonát képeső agynegyed része 604 Irt becsértékben sz úrbéri birtok különösen az 4- hm. alatti k különösen azon megjegyzéssel, bogy as elözelssen ósv. Huzsa Vandelnő, st. Farkas Magolna jasám bekeblesst boltíglani haszonélvezeti szolgalmi jog a maga épségében megaumd
1889 évi április 90in délelőtt 10 ómkor
Martayén a kósségblro káaánál Varga Lajos telpemsi Ogyvéd vsgy bel jst lese kőt be-jetiével megtartandó nyilvános árverésen ekdstni fog at úrbéri birtok kfitöo is at A -f- 9JÖ bras. a. lekvötégaknek egy negyed réssé. j j «j .
Kikiáltási ár a fennebb Illett becsár. Arvemini kivánék tartoznék a becsár t0*/# át készpénzben vagy óvsdékké|ies pa* pirbau a kiküldőit kezéhez kleani.
Vevő kötetes a vételárt bárom egyenlő i részletben, még pedig? at elsői as árverés jogerőm *emelksdésetöl számítva I hónap était, a másodikat ugyanattól 9 hónap akti, a harmadik st ugyanéitól 9 hónap akit, — ■ mindsn agyas részlet etáa as árvtrés aapjá-tél számilandó 6*/, kámatokkal tgfttti at | árverési feltételekben ssegháiárosoit helyen és módozatok szerint lefisemi
Nagy-KanisOn a kir. | tőrványeaék taltkkftnyvi osztályánál lfifift évi oktobar hó 91-dik napján iprtott filáséböl.
C8CBEHNYÍS I EVÍLL
elnök. 909 l-l jegyző.
7999|ik. IH96. Erk oóv. 24-én
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
. A akankasl kir. laaák Ikkvl osztálya | réaaáröl kAabirré tétetik, kogy Kompslár Juli
[Skót vegrehajfaiókaak Ősei Koesm Jaaaa.
10911 fel 91 kr. 1 kutast
Boti csákányi aékai Koesk János flMS Kergk György és Keesm Fartnes •seevedó ktklnB magyttodi
IWl «?l Aprílíi M Mfi ééleMl 10 *rat»r
kt^sioa-magyarodi kOsség káténál tmém Us kktsasi figyvád vagy belyetieae kfia-htiönivBÍ BMfiBrtaaáé eyflváaos ártmém tladstm ka.
Il>liiasl ár a Issmtbb kaaU beeeÉr Ammani kivtaék lartasaak a bemar káamiéBttiBB v ávadéáképas pagir-bee a kiküldött kaiékm Ikaaal
Vevő köiaiae a váiakrt károm egyeaiő ráaslmksm, sség pedig; as elsőt as árverés lagtröm emalkidkllfl számilandó 19 nap alait, a mtsjdikai ugyaaaitól 9 háaap alau, a karemdikal ugyaaatiól 9 bóuap alatt., minden sgres vHeiár ráasiet után at árverés napjától si^aitaadó fi\'/, kymaiokkal agvfiU asárvartsi kitti aleá ben megkaiárasottbalyaB ás módozatok asm lat kfiesial
Nagy Kanizsán a kir. törvényszék mint itkákőnyti hatóságnak lllfifi évi november kő 2a-ik napján tartott fii teák al
C8CBEMNVÍS EYILL
tlaök. 901 lr-1 jegyző
7|aa/tkv. U8Ö. Erk nov. l én
árverési hirdetmény.
A nksnizsai kir. lörvszék tkkvi oastá* lya rénzéiöl kftstorré tétetik, hogy (*magva Ignácz és (írangya Emil, mint uyaretta Jó* sast togtdsMnyesek légrádi lakás végmhaj-taióeak ttoii vekt Jóssetné szül (irangya Mária végmbajiáat szenvedő oaztniczai lakos ellent 90 Irt töke Ifis?. évi julinetól Járó fi% kamatai, 42 frt 90 kr. per, 9 Irt 96 kr végrehajtás kérelmi 7 Irt 86 kr. további éá II frt ieleoltfi s még lelmeröleadó költségek iránti végreaaitáai ügyében a fsat aevesett kir törvénvssák tarfiletéhes tartozó
9 sz tjkvben I L í. 9. 10. 11 17. 19. és fl. sor ssásMik alatt kivett tagatlaookból űoitweks Jozsefné szfil. (irangya Máriái illető 909 írtra becsfill XL réss, ugy at aatn ajkban + 1 sor sa. a. lalivett tngatlennak ugyanazt illető 124 írtra baosüli V# rész, végre ugyanason Ijkvbea 4- 9 sor at. a. feli vett ingatlannak ugyanöt illető Ifil írtra becsüli \'/4 réas a es. akit ötv. (irangya Tamásué ss ül. Veber Terézia javán beken-lesett haszonélvezeti jog épenhagyáeával
1886 évi április hd 7-én délelóU 10 órakor
Légrádon s község bétánál Kovács Lajos fslperesi ügyvéd v helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen ekdstni log.
Kikiáltást ár a fennebb kitett bsesár.
Árverezni kívánók tartónak a becsár
10 %-át készpénzben vsgy óvadékképee papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vélslárt három egyenlő réstktben, még pedig az elsőt, as árverés jogerőm emelkedésétől számítandó I bóuap akit, a másodikat ugyanattól 2 hónap aktt a harmadikat ugyanattól 9 hónap alatt, t minden egyes rétzlat után as árverée napjától szátlandó 6% kamatokkal agyült at árverési feltételekben megbaiárotou helyen éa módozatok szerint lefisttni.
Nsgyksnlzsán a kir, törvényszék telekkönyvi osztályának IBfift. évi november 28-ik napján tartott Üléséből CSERESNYÉS KVELL
elnök. 609 l-l jegy tő.
-:--
700fi/lkv. 1990. sftpt. 19.
árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. lörvszék leltkvi osztálya részéről kösblrré tétetik, hogy Vssztsr Imre bptstl lakós végmh^jtstóask Bsabó István sormási kkés végrtíujtatóoak Hsabó István sormási lakós végrehsjtást szenvedő ellen 400 frt tőke s jár. Iráati végrehatási Ügyében a feotnevesett kir. lörvszék területébst tartozó s sormási 941 ss. tjkvben I I—18, l$~tfi sor ss. a. lel* vett ingatlanoknak Btabó Istvánt iUeto 199 írtra becsült Vt réssé, s sormást 949 ss. fjkvbea 11-6. 7, 9— It sor ss a. lalvatt Ingatlanok Bssbó Istvánt tUatfi 119 frt 90 krra becsült % vésse, a sormási 911 at. tjkvben <f 9)92a bras. a. Itlveit Ingttknaak ékabó fnivánt Illető 19 frt 90 krra beetfilt •/. réssé, a sormási 919\' ss. íjkvbso I |99i/b és 2299/b kna. a. kivett ingatlannak Bsabó Istvánt illető 19 írtra bsetfilt Vi réme t
IM89 éfl áprll hó 14-én dél* •loit 11 óraktr
Sormáson a kősség házánál dr.Tukelv Oyak íelperesi ügyvéd vagy kslystteae köibejotiével megtartandó nyilvános Érvvétta tladtial
UütHa ér • fsaasfch ftlmm Aiimmí kieéaéá • ltot***
I9%*él kéai|MMlMa »*rj éiaMllp pa-f IÉwUI kaaéfcti Impá V«v6 IMm a vNéH tini m*** to Na/vhUm, aaég pedig ti tl*6i *i ini\'tf rés jMgpflii teHrfsedéaéiói »«áauiae<J I Wm*]* ikit, a ltoiodlit OffiaaJlói 2 hó-esf itlui, ft ksraaaéftkti MgramuttJ I báoap •Imi, miáéén egyes réaslei atéo a* érvéréé aepteuié atáanteadó t*/# vÍMBatokkaJ egyeit aa áreeNm MMIbM meghatározik hol;— át ■iáwitrt istriot leá*etaí.
flagy KéiIiiéi • kir torréayasék mist mteákueysi hatóságnak 1&H&. Ovi október bó á-tk napján tartóit ttléaétol.
OMMKAHYto EVEU
tinók. Mü 1 1 ÍHftfi*
630jMkr. Itf&V tik. asepiember 25.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
A eaff-kaniiaei kir. törvényesek ttlek-kvi oestályt iáu4r6i közhírré MMÉ, hogy a M. álltai kénriattetébea Hofyai GdAn kir. Ugyéu végpeusjtelónsk KoorMk iaami eégrehs/taat aseorsdo atgyrsdti itkot tllta 4i\' Irt kr vttsgéUti, 4 trt 40 kr. vég-tárgyaiáM In, 41) kr. rektsrtási I. II. árvtréti tt Irt 10 kr. 7 frt fiO kr. Jelenlegi t még folroeHteió költségek irtöU végre-ht|láM Ügyeken h ItnfnevesAt kir. törvény-tták iirtitAw ímííqé6 esgyradst 117 u. tjkvUn A 4" lOiH knt> tel veit ings\'soriak Mtat*ek Kerraexel tulajdonjoggal ükrfö Ml írtra htctlu hasson fele
1HH6 éfl úprll hó r.i uapján d. e. 10 Arakor
Nagv-fiadén | ki)*££gf>iró háfáal jot lelpertei dgyvéd rtgv httyeli jói (ével amgigrtaadó eyilváooa tladaiai fog.
Vevá kötelet a vételár? bárom egyet lé réttliihtt, mm pedig at tk*M et érvéré* jtgmfln imtlktditétOl arémitttdo 1 ketwp almi, a e^todtktl agyiamtól S hónap m\'wU,* harmadikat ugyanattól 2 hónap alatt, méadm tgytt féléiért réttím atée a* árverés napjától wátwtandóéT/, kamatokkal agymt tz arvtréM feliételtkbeu megkaiározeli kelyen ét artdosalok azerínt lefizetni.
k\'aiy-Kaotzaán a kir. tórvényazék letek* könyvi c*/táKí.nél éri oklobeír hó él. nap)áe. * *
CSEHRSKYtS tinók. .
M l-l
EVfcU. jegyié.
8110 tk AH6. deciember 9.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
\' A nagykanizsai kir. tazék Ikkvi osztálya réméről kosbiiré tétetik, bogy latnat Henrik bécsi lekóagépgyároe végrektItalénak Hóffler a/W Ma)er Ztnzaanns végrehajtást szeu-vrdő adjiúri lakót illeni IUÜ0 írt lUelö&t évi okiober hó 30lói járó 8-% kamatok Ül frt 91 kr. ptr é* végrehajtás kérelmi H7i frt lóké ennek Ifttfé evi astHemher 8<Mól járó ír, kamatai, 3 frt évási. 15 frt per, lé Irt ifi kr. végrehajtat kérelmi; 17 frt |i(j kr. végrehajtás lugsuaioulasi, 9 Ért oO kr. jelenlegi t még lei merülendő k£l leégek iránti tégrebajláti Qglében e febtnevesett kir. törvényesek területébe* tartepó Unsítkabfa pusztai 161 astkbta A I sor 113 brsz, a. lel veit vakeágkötelet ingtütnból HóiStr szftl. Mtyer Zsuisánim sojtőri Itkót tulajdonát képező bfiO frtra becaált batonftlt
IHH6 évi mójtiM hó 29-ík nap|áD <1. t 10 ómkor
Varat Ia* I * kozs«gliró hálánál dr. Rolschild
kö/lfC
árverései
Klkiáltáti ár a fennebb kit-tí becsár.
Árverezni khráaók Itrtoznak a bec*ár 10%-ál kéaapénstiea vtgy úvadél képé* papírban a kikb\'doit ke^ébai ktenoi.
Vevő kóteies t vételén három egyenlő r részletben, aé| |*edtg as elsői ss érvtrés jogerőre eaNttedésétul siámitsattó I konsp iilat I, s máaedikat ujrfenstUJ t hónap alalt, a ksrmadikst ugysaatkil Jlbeip aíatt, s min den egyse résiiet alán as árverés nspjltói •sámitsndo 1% ksmstokksl egyeli aa árverési lellételekben megimiároxotl helyen és módosotok ttennt lefizetni.
Magy-Kapmén a bír törvényszék telek* évi október bó 3-
konyvi otztálfánli itöy ik napján tsnott uleael^ól.
Haton felperesi ügyvéd vegv helyettese köz-bejöttével ii.egtsrtsndó nyilvluoe árverésen rladttní fog.
Kikiáltási ár s feonebb kitett bectár. Árverezni kivánók tartoznak t becsár l<Atf*ál készpénzben, n óvadékképet papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Vevő kőtelet t vételárt három egyenlő részletben, meg pedig tz elsőt az ááverés jogerőre emelkedésétől esámilandó II nap aiatl, e másodikat ugyanét tói I hónap alatt, é hsrmsdikat ugyanattól 1 hónap aíatt, — minden egyee rét/let után az érvérét ntp jutói azámitandó Ő9/* kamatokkal egyftll ez árverési feltételekben mrghelároiott helyen éa módozatok azeriot lefizetni
Nagy-Kanizsán a kir. tazék tkvi osztályánál IHH5 éri deciember bó 5-én .
CHEHESNYfitt EVELL
elnök. tit)<i I—I jegyző.
chehehnyEh
elnök.
MM 1-t
EVEIX jégjző
H8M/U*. IHH5 Erk deez. If-éA
hyrilIRDETMÉNT
j *A| nkeal^ai kir| leitályé réetTrOl kozhirn
hi)mek letekkti .JHMMIINheiiJL hogy Klein Ede nsgykanissai Iskoa aliogjétM nikeble-zéttil biztomtott: blteiezó érdek éiieu ItltgjltW^ sz végzétttl a kerersenyi 4 ti ssámu Ijkv-bea A I 1-0, II ft — ei -f 2 11 sor azám eleit felvett Ingat Iti okból Kéglijeit* János jutalékát ké|>eiO birtokoknak elrendelt árverése
lhHtl niAJiis JH*áti Ktrtrttnbtn a kt\'iségbtn^ hálánál g Xa|a* megye átazetiitti árvtiárt érdekében Umeg* tertetnl fog. • j j
■n e kiM aál lfll
veeiacf
AYALA & Co
ffyyedüli takfár
iHfgaalMla
Fessiüfei1 Múmí
47* 11-100
-m vwwnui
. Megy-Ken lékkoayvl omti kó II napién, (SMŰlEftNYKH elnök.
ft\'nyiizék téri MMmber
lé l^é
CVEIX légyző.
9lM/ikv. IM5. luk erepi. tt
ÁRVERÉSI U1RIÍETMRNY.
A nagy-kaniiNii kir. tortaaék ttlekkvi osstálys rétiéről kógbtrré tétetilu hogy Zala* megye Oseseeiiett érvaiára végrehalialéoak l*oatgnl tiyőrgy végrehajtást asenvedo bőr* ffflMm leagi elleni Al trt 17 kr* tőke. * Itmf évi juií I \'tol jérj** 1% kamatok a ezeknek í % kéttdeiml kamatéi, li frt ptr, k flrt 16 kr. végiehe|iá* kérelnd H forint jeíentegi e átég fcijnerftlendő é^ittégek iránti té^ÉMkáti ejgyeben a wdiieve-amt kir. tőtvényaték ttHUetékes tirtoáő Imnoneael Sm7 re. ^hiln I I 9 sz.
letvmi ii*|ailaabol IWtM tij ér^tot il-Ima III trtia bereait ire**e
IMI évi HA UMk dé «Atl 10 éraktrr
éfeiMzloslió-táratság New-Yorkbtn ulnpltuioii lasa-tea. Iií*uh.H4.I üke iSh4 ésta. .11 t-n t^JtzJM rt S«é««M*C IftJQraM t í. i, Ma.i ,. Oll/írt ifea*i^UiUUIin { ít,7S> fi) frt
ss |rSé>Ua kMSt aj liltMaHéask
tawe — \'rr —\' - IlMlUtlM as t*»s >y*waliy a Ualtaltsltali \'léal sas* latik astft
M téae kétvéey hárem év mslvi siegti mamtltiaá vilik.
Magyarországi vezérké|)viael0aég:
HutlniioM, VI knúrk^j"Hi \\t
Mi é


. A légjobb
SZIVARRA PAPÍR
a vai^hi
r
aéa kfiaatg l*ékánai dr* Takety tiyala llfiM vagy kd|it\'Hf kóste*
Mér* Mpe
kmeve) tmégtneumde ayüváftit pyemétia ^laéwm kag
Kétákáw ar g maaekk kiieíá kgeeár. Arveeatai kivaaéh lartntatk a keeaár liléi léttgétitta vagy >vtdétké|ita pa* gMii a mlkloii kaeékat Menni
ic HüUfiLűN
franczie gyértmápy <a«l* aa lt*ari«<él l^éilakaa
OtalsrfaaMé át sf^m^plaÉ I ér I I. Pakli*, é« M.|Ué*H. Ikr M Uffsaaaí anl Maal minul imilatér^ kSU-alaaa s^atjAk SHIal abilaifi. sasé* laalMégi él aelaM, luamr Art*i«ij» \'sa^ai ali\' 1
. . , . I éli lé-W

BoA *BOf
_é Mhaa^ a Ül a •k*gktaM
rtytm ttsttftlMú stb m aasal H-taüaa aywaéa «gyaaog íáammfk-mi toaMgata p^aj a,am k< Etaát. Ityva lénadyaMam^aÉ^ alár a*lf ijlan Maaril la, asa halaas alaw« laartaa aUNasaa kéuMnaátil UaMar kail éemhastílgl U^Amaai»<aalai tfj lavatflaélMa vtlé ipmft Mg-fsaádéam egy* kalmlÉ aag.
Házeladás.
Nagydíaatttáa a bolyáéi atraáhas M házszám alatt levő károm szoba, előszoba, konyha ée kamrából áHé csínos ház, udvar ét kertlel mindim órábtn eledtodó.
Bővebb fólvilágosítást ád Krosetz János Igy véd Zalstgerazegsa. NO 2—3
i i
l j
1 II

VERSENYT
A
LÓTAKARÖKNAK
egy AO év óta fennálló /
TAKARÓ- ét POERÓCZ-OYAR
sa^kiaatt kaaalakst, bagy as ajsaaaa íilafli keakarraaedíask iliyau etieatállwdlk, mit kaa bmUS, tortaa éa k(|«H ■üaéaéye tjkrtmknja
LÓ-TAKARÓIT
darabját euk ± frl. QO krajeiárért
J
i
U0 taaiag. aaélaa. rlp«a»-lllkallaa ISUluurOkat. *Iárs-atoak. C takarók aai*M aaMld vaa-uk ellátva n ikaliniiiintpil.
| Iséét vüMggaJ atpmalHkallaask.
I A aMktMéi ss |át| ilit^w ba*
\' klMé— rm nlásvli m-l kit Mr-
. té»lk. S UliiOil napoBkiat a világ miaám Iiilimaa aaétfcllé-)tk ■ aack nmdklvtli k«dvelU4z-
. aak Inalail taintás áfjtaka-
ti mt^^WL i fl * Jl
rttal ia baaaaálhatAk Is al&bl»ldbb adat Bágagjaaar aaaylba kartllak.
Aaaakhet ürawrt; ríláfhlrt l6Ukar6íak ItJ\'ca. biwt ■At. 110 aa. ntimifim. agjaa abbaa ijlb el|raaxtllka«laa aü-aialttirt aéatatfm^- émrmb |a I frt, 7S krHrt Hj-taa aazy >üaaxUkb«a raktiiaa vannak.
I. i jt i
ALKALIII VÉT£L
4\'/J0 érk aárpaaflr-ftakkar-takarú klliabtafl aaíat-d^val éa aatfal 100 cm. Iiomzo. 180 cm. aaélas, Igaa ftsom; darabja esak S frt Urkoc*italajdi>Boaoksak ktUataa ajáalkalé. Eaakaa kik ti lútakarók, itarabja 1 írttól 18 frtir adaiéva aaiakaa folyton raktáron vaaaak Iraláakkaé wk aala kiw6a>tayUváaHáa 4a atáaraadaUa lakiathaté mtg. rifjflaaalaUa Miutaa aíjdiai aapsakiat aj atáaaáaok karttaak s klaflaalg kvaá as •sjst árdakikae káraiik hfj aiiftakcl éa aaiailakel poataaaa Mgégyalja éa taaa asa kasaalá kiféaláaékM.
ftZur AuHKlrla44 kiviteli árnllslrt
Béaa, •nsréebllag, Harleagaaaa si aajál kliákss
i
i
. -! s« téveaz- jft
6U 2—3 K
$ Htrí^ni 1* Klein fBoirrkerenkedéze 9T.-5ifiulsaáD. ®
A
i \\ an itzerencsénk, a L cz. közönségnek ez uton tudomására hozni, hogy raktárunkon van éd bárminő mennyiségben nálunk megrendelhető /
a legkitűnőbb iiiinőségű
Trágya-gipsz.
Kgyrdll*l elárasltáN ZnIn- Mormogj - éa Baranja-megyék rénzére. Ez elismert legjobb földjavitó és termékenyítő szert egy enetiibcli elsőrangú czég szállítja számunkra, mely több kiállításon érmeket és kitüntetéseket nyert, ami elég biztosítékot nyújt [ a készítmény valóidísága én jósága iránt
Ugyané irjitfyagl pásról dr. Moser J. tanár, lei azt beható vegyelemzésnek vetette alá, a kgblxHgftbb én leg-ajánlóbb lilionylttáayt állította lel.
A szíjtkűldés tőlünk eredeti árakon tötténik
ftO kilogramm taMalimu znákokbaii vagy nUAr
H\'n|(gsniiiám ez utóbbi esel ben a szállítás bármely vasúti állomáshoz díj* menten
Levélbeli megrendelésiek gyorsan és pontosan teljesíttetnek.
STRÉU is ELEIN
ItyuerkirttkedtM
674 4-6 / KagyMaalmaAu
á £
a ü á £
fl
ii * ^
ií ±
±
¥ 9
2. ± í*
>i n
fttrém éé Ultin flaxerkéreakedéie H.*Kanls«iáii.

;xx>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX£
C>. kn. oirttü«Ei|Tir VÍV mbiiilmiiott
Farugony-matráczok

111 [^^kifiirH^llh^fc
Pótlék szalmazsákok é$ sodronybetétek helyett
lin<t* tartói é* Nléera. kltMmi sikálna^ fejt^etrksrk la kérhéiakbak Nagyobb aMgreaée-iwW Hrleeiffttlet, A a|igrtaéii*a*kiiét az ácr Mbé aiélenága m aoaua tadhlsedé K
l öraklán II^S, |, Kiuir Karkt 7. u ^ »-ir; I
oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxö
MpmuMt FMxl Ttíaf bytohUdUMnti frgj liihli
13. szám.
Nagy Kanizsa, 1886. márczius 28-án.
XIII. évfolyam.
U«fMHttem, 4.
y Mi iMÉBMél • taf MÜMé fÉMto* Ml bmá Bilin IMwtif.
i K
ifi
Ml fegsélstssI *
Sáslrsut ffNM ssa liy*«t. m az xxx zzz
ZALA
IPolitllcal és rrm^ymm tartalmú lietllap.
A Zalamegyá íííflfvédegylfct. á Nagy-Kanizsai- és Détzalai takarékpénztárak, Bari kegy estilet m AJs/>-mufaközí takarékpénztár részvénytársaság és öns. szövetk. hivatalom közlönye.
zzz zzz: iWi Jg zzz -rxörocfási áaai
y Kefe* áers H mm
ih-U y
2- I
vr. II
A I
mm mémMtémt g
Amrtti $ 9fji* kátém* hk4*méf4 < !f ia ir Mm na i f/t\' -
avwisfl rtlw sséért áfjr rtí Ir. fl
É*
Vftttlár ^ttutri ia kr. sxz sr zzz zar xxx
Megjelenik Nagy-Kanlzzán hetenkint egy szar: ▼aaáraap.
tpitknéuL
Nagykeeisse ssárcs. V> As enyhe id íj áfásnak valahára megtörtént bekövetkezése a tél beálltával ebbenfcegyott ápftkesáai manká-íatok uiból való megkezdését és aa uj épít kezének tényleges ioganatbevé-telét eredményezte. Herényen fo\\y a nanka áa a lokálpatrióta jogos kfla keséggel ssrmlélí, miként fejlődik, esinosodik városunk Nsgyobbmérvü ép<tk esések mindig agy értelmiek as ilWió kelj fejlődésével, a lakomágnak számban éa módban való gyarapodásával. VíssSsfetó fejlődő városokban nincs építkezési kedv, nem létesülnek uj épületek* mert ki»sen nincsen reájuk ss ükség
Örvendetes dolog tékát, bogv Negyksnisjá vároee a viassaísilódásnek épen ellenkla^ képét mutatja épületek dolgában. Tavaly is egéss sorosata létesült ss tij házaknak a as idén is igen kedvetek aa auspicsíumok arra nézve. Hegy ossk a legfőbbeket említsük: as ajntmában még aa idei őszre elkéesül a beni véd kaszárnya, — mely habár, a reá fordított költaégbes képest, nem less ia monumantália arányú és kivitelfi de míndsnaselre olyan le»s mely emelni fogja városunk csinosságát ét aietét — Hogy sfyÜU említsük e| kösénületeket, nemsokára teljaaan al kásáéi a soproni a futai aj iskolaépület, mely habár asintán épeneéggal aem leta sorozható a díszesebb, vagy monumentálisabb épületek kösé, de ismét egy gyei maporitja amaz épületek asá-mát, malyak tanúságot tesznek arról, mennyit áldozik városunk a nevelésügy nemes acéljaira As iskolaépületek egéaa légiójára! dicsekszik városunk a esek a* épületek bármi saarényak ia külsőleg, mindnyájan elég disat nyer nek a oaél állal, melynek saolgálnak tm a tekintetben valóban a legdine sebbek küaá ssámlthstjuk vároannket
! Minden iakolaépület a kulturának egy-( egy kőnobra, mely előtt ép ugy j kellene kalapot emelni, mint a nyitott upiom előtt.
As iskolaépületeknek folyton ssük • ségaltetŐ eza poritáss szintén egyik | eklatáns bizonyítéka a lakosság folytonos számbeli gysrspodásának és ugyanerről, valamint as ápitkeiásnek ennek következtékéin rentabilitásáról tesz bisooyilákot a magáoépítkeaéei kedv Sűrű nyilvánulása
£ tekintetben is esek a legfőbbeket említve: a főtéren immár teljea | befejezéséhez áll közel a caak a belső berendezés végső simításait setkaégeli a Weíser-féle, pasar fényűzéssel épített 1 kétemeletes ház, mely akár a budapesti Andrássy-utonis megállná helyét — A városház olczában a napokban vessik foganatba ss őesre elkéazttlendŐ I kasziuo épületet, mely a tervek után I ítélve, egyike lesz városunk legosino aabb áa legdíszesebb épületeinek Ugysneaak as idén építi fel s Csen-. gery ujc/a elején díaiea házát a keres kedelmi- ét iperbank, az Eötvös-téren I a lebontott regi helyére díesee emele-I tea házat épít egy magánember, — taóval ősaig megint tetemes haladás leaa éaclalbetŐ városunk külső caino-sodáaában áa Nagykaniiaának épüle-1 lek dolgában egyre városísaabb jellege leaa. Nagykanizsa már moat ia joggal sorosható a Dunántúl legszebb városai közé s ka tovább ia ilyen mértékben haladunk, a tekintetben a legszebb jövő reményével bíztathatjuk magunkat.
Padig baladhatnnk. Legalább álig ismerünk körülményt, maly a I haladást gátolhatná Lakásvisronysink olyanok, bogy as épitkes/et még bosszú időre értékessé éa jövedelmeasé teszik Csak középmódú ember is akkora lakbért fisat, nogy ebből kényelmesen fizethetné a kamatokat és a törlesztést olysn kapitális után, melyen
a saját szükségleteinek megfelelő házat ; építhet ta házbírtok itt egyike a leg- j praktikusabb jövedelmi forrneoknak.
A kflleő viatonyok k kedvesnek j as építési bajiamnak
A nemrég nyitott ni utcsákban j elég telek áll sz építeni airánók raa- I dalkesésérs; a telkek ára sem tulsá* gossn nagy, fekvéseik ie eléggé meg felelők. He be tő ia, bogy as épitkeaati kedv ki fog ezekre terjedni és kogy | egyre több és csinosabb épület fog I létesülni.
Asonban, most már s város álta- ! lános külső képéről szólva, es mind — magában véve bármily szép még nem elég. Nemcsak ss épületek teesik s várost széppé, kell odp egyéb ia. És ez egyéb tekintetekben még sok kívánni valónk van.
Mindenekelőtt, ami a legprimitívebb igény, az utczák éa terek ties-tántartására lenne nagyobb gond fordítandó. Terméesetea, bogy ez csak ugy less elérhető, ba a csatomázás rend esve és minden utcsára kiterjesztve leaa
Azutáni — régi dal, réfi óhajok* ról — már a város csinossága szempontjából is felette kivánatoe lenne, nogy komolyan foglalkozzanak egr igényeinknek megfelelő sétatér létem tésével- Minden évben meg«megnjuló kívánság es, melynek teljesülése igen soká késik.
Ne álljunk meg félúton. Ha már baladunk, naladjtmk igazán.
Néhány szó a tanfelügyelői
Csáktornya, 1880. márczius23. Előttünk fskskk a népokiaiásask IS&ijfcö tanévi állapotáról szóló tanklügyslöi jelentés, mélyet ~ tgszán megvallva — már s jelen tanév megnyílta elölt kivtacsiaa
vártnak. _%
E jelentés szerzőjének szakavatott sága sokoldalú, káfiültaéfi és tyartó szorgalmáról fényű tanúskodik.
Ennek daczára nem tartóztathat juk vissza némely észrevételeinket, melyeket legjobb akarattal kővetkezőkben terjesztünk elő: \' , ,
A közoktatási magyar kir. miaksteriuni 19085/886 számú rendeletével utaaitvSa a kir. tanfelügyelőket, bogy a kerületükbe aső minden iskolát évenként legslább egyszer sseglátogassák — a •Zala* múlt évi 21 ík számában »rövidre szabott utasítás* erim slstt bővebben indokolt kételyünket lejestük ki fenti rendeletnek megyénkbeni foganaté-sltbaiáaa lelett, — de a közigazgatási bizottság ssuli évi jttbus 14-iki ülésében is kérdés intéztetett a kir. tanfelügyelő nrboz: valljon a mintegy 400—GOO iskolával birómsgyéok-ben kivihette a mfaiszteri rendelet? mire tanfelügyelő ur azon megnyugtató választ adta »bogy tekintve, mtazariet megyénkben a segédtsnfeibgyciő urnák is ati-áialánya van, ugy az iskolslátogatást ketten teljesít betvén — a rendeletet megyénk területére nézve kivibetőoek tartja*.
C tekintetben az előttünk fekvő jelentés fent jelzett kíváncsiságunkat nem elégi t-beuki, mert szon kérdéars: valljon a megyebeli inindra iskola meg Istt-s látogatva ? fsl-világhsitést nem nyújt, sőt a kérdésre nézve s világos, határozott választ kerülnie lábaik — snnak egyszerű feiemlitésével, kogy a tanfelügyelőség >170 napot tóllöu isko)siátogstássaJ,« mit összevetve linfel- í ügyelő urnák muft évi jnliua 14-iki — úgynevezett — megnyugtató nyilatkozatával — íz volna a következtetést, bogy hát a 170 nap alatt a 400—500 Iskolát mind meglátogatta, — min a szakértő méltán kételkedhet ik mindaddig, mig illetékes helyről felvilágosítva nem fesz!
Továbbé a jelentés ness terjeszkedik ki az 1879. évi 17,284 száma miniszteri utasításnak különösen tt-ik fára, mely azerint »a feltűnő sikert tanusitó tanítók — megjutalmaztatás végen — a közoktatás
T&rozei. Elmélkedő i világ folyáiiróL
tSajO IsMseás s assssm vigsság stás.) IrSe a e Myylawi«l lérMnk.Mm HM. mánaim IMs Jétimáa: Térréssi stu.
Ma vájják tíllem,tisstell ksilgaAéáa, kegy valami aagyee beláaélye^jek as elméik e-déebe, ámbár a választott lárgv megérdemel aé t voba it r^ta sdt 3méüiedai; — sst ss geadottáfe, ksgr s migsstkk regiók-•v bee. aigsasbs fafi^mal tárgyalom tbeinA-f mati — áesaftttkMék, kagy kanak ereszt-ve lijanl, (emaláMaat imgjik a vflág fo-tyáaM t mtgiavi>d^|sai aaaak rnsmom végéi i — ss váqsask tőlem sgyekst egya^rtl ■sisgésa^l spró dotgnkrél, melrtk a nagy világ k^rását sem amg aem tksai^ák, srm lét asss m$jtík, - t álmlábsn ssak arról a Mi vflágyél akarok méká, mely küHttot ttek Í tt moesg t mebkaa mi élüak és >áraak Járjak a MaaIp.
ásl ss gcadoOák, i kiBgttksi. kagy vitssssssgyek oda, mar ta srkata kai nap akti kwaikttt a világot t a ksisdikra mag-IMfiita - vagp sikár Ötttak a ttere-stA gialukidáss kátask tserktf, még tHlMftápsa ékt világéi - s é k aj ks
StSkst saáai a mÜ artsnlálg,:sM^km asaünk>nlsaatBe mm isi
Ham tata m Mmk Ma, ne dk m as lltüM kart; m+f* sl k i Mltaá, kka iMat, miat amit tő iMfttÜ fcfask.
Ds kát tamáa a atyl ékk AM l mm kstalmskk, mm m agy k anad eaárt sngadkk mtg,kscykatke fn • Istia vssssá sg; pi-
lsstást, a mii öregeink régi jó Időknek ne- j vetnek, a mélyről aaayi szépet tadbak mondani.
Erről sem skai^k sokat hcesélni, kogv mielőbb áttérbemek a magnak élek folyására s elmondhassam, ml tetszik, ml sem let- j Hszík nekem az élet folyásában t elmondjam, mi indított arra, kogy a farsangi vigsá^ stás ilyen böiti onslakodásra hajtsam árva fejemet.
Hókat hallottam öreg nrakitól a régi jó időkről
Alt gondoltam, kogy es msk sgyrém.
A világ miadijr egyforma volt és lesz. — Est mosok egyik tanárom t éa esküd-ka a matkr szavára.
A jó Öregek beszédét aem tartottam sgyébeea, miat aa Jf)akorl élvekre már nem képes, azokat megunt, ások iráet semmi fo-géaas/ságaal asm kivi t azokat többé már méltányolni aem teáé emberek jisasmásik a fsktt, kogy a mostani embtr, a mottaai flalakáa %m agy él, aem agy gaadelkoclk, mkt fi, kik námkaál mejd fii isÉssddal magasabb kerkna ékek éa gnaáiiftwask
Emm Mm valtam soká, még sa életnek ssak veröfcayta, kék sgét Itmtrkm. Ds maet, midőn m kenek másik oldalát is lá km, mWős kiiissálms saayi tlkw^gei éa partlséaiiil kpamklil: kezdem észreveaai, Mgy maaagyaa lehetett valami szép, vskmí ké aaak ben, a tép jó időkken, melyekről olj ■tgyiliM^ emUaeznek aa amkat átélt tts berek. Lekskak M, Jé Idtt, miker mkd araay vak, a ml fl»M| —14a etűkg minden, s vtÉÍai kevés kenne ss sasay.
Ltlikik iád jé Mők, melyek* taft* ksig, ayÜkég jeflenu^tt j Myekksa mag kkektl g; imitt ss Mar. Mgy a mit lát, at vakkan m, smkek Itta, 4- Ma lékek sokat t ha knmskakkm iksatlllmk, tana-aa! ésere vsmnsSk leil^ áéaaak tl. kegy kkt
fozlalk el; — nyíltságot, azt vajmi keveset I lecéaykorábss köpönyegnek, később tsíálunk s ellenkezőleg a régiekkel, már előve | nak s le^ntólján mellénynek elviselt
kábát
^^amlmBkg, \' km
■t aranyi —
PPhk
fel kell teaaflak majd mindenről, a mit látnak . kogy az aem az, a minek láttak.
Hinságok kiasági. minden csak hittságf — Nem agy van most, mkt volt réges, mia csillag jár most az égen! Sóhajtanak fél a jó öregek.
Et sokbaa igazuk vsa.
Bizony bizony, egy kissé felfordult világot élünk)
Nézzük aa életet
Kezdjük mindjárt ott a bol az ember kezdődik: a gyermekeknél.
De tgyaa vannak-e még manapság syer-sttkek 71 Igy kiáltott fol egysser valaki.
Vannak, de emk a bölcsőben s még legklebb as óvodákban.
A S—10 éves Ja ét leány már síig te* kisti msgat gyenaeítek, a 19—14 éves meg már épea nem.
8 mi eaeek as oka?
A ferde nevelés, ss a félszeg szeretet, a mivel a atfitők, kllösflsea a mamák, elkényeztetik gyerssekeiket; rájuk kahnomak mindent, szeretetet drársségot s emel tegettk azok sdtét, nogy ss s gyermeki örömökben gyönyört nem talál, kenem oly dolgok stás ákiúidk, mikre neki még goadofai sem kefleae. — As, kagy saaak a gyermeknek tk évet korábnn már mindene megvan, a ad a nagy embereknek | — a jétshti napa és mama bogy tagndhnins meg vnlnmk kedves msgzalától, a mit aa a aagyoknái mag-kiolt k megkívánt
Aaokkaa a régi ^ Időhea a flsaak aa anfa vktk ksbátiábél, a lásynak a mama régi rokolyá^ábéT varrtak 4 rekát, még pedig ettkna.
A gysrskaek sztán aete k kellelt m^t bottá, alst egy sapka, a mii adatén sseg-varrtak akkél a tsiveM, amkta apa még
H ba a gyerek az igy öaaállitott raká-zatot elszaggatta, még azt kapta az sgjától:
„Szedtc-vettc kölyke, éa bssz esztendeig el tudtam viselni, k meg egy eazteadő alatt elrifolod I"
A lányka fejét bekötötték hatíszt kendővel; kalapot legfokbb a forró nyári melegben kapott s aa egyszeri, olcsó es ezékxert volt, mely eaaksgysa megóvta a nap égető angsraítól
Most! — Mit szólnának a kedvet ka krnepríaczek és krpapriasstfiaek, ka ilyen toOettebsn küldenék őket sétálni!
Legelsőben k azt szólnák, - kogy nem ■eaaénea el sétálni, de még magukra sem veaaék est a aschwowl öltözetet hanem rá vemének az öltöztetai akaró mama, akarom mondani bouae, vsgy szobeláay kesére.
Azért aztán SJó mamák ki k hagyták menni ezt n jó szokást a \'divatból s teremtettek helyette otvaa hiztst, a mitől sem caak a gyermeknek, de sz embernek k a szeme káprádzfk.
Már az a raka, a miben a kkdedet ka-resStelőrs viszik, valóságos staflrsng, magys ral kelengye; — már n károm napos gyermeknek séayt igénye vnn, kogy egész tőkét kel befektetni rahakrábe s meg ksll abban kani mindennek, s ad szemnek sséysak Utazik, a mk emberi ks kifundálhat
Padk bál defcarv igényű ezt ts sz ár tadss kittled. —► Igmyli a mama, a massa klatá|[s. Igy hozta magéval e boa ka.
Aztán mikor már menni tud, jaj akkor mf-lyea araayos kis edpő keO az kú^eö kk lábi szájára \\ — bekkmit annyiba, miat bsjdaa as Sregap^áaak egy pár téli fjeiéi bagaria
Aztán rá rakaak trfymst, bársonyt, kk sgcstíák enipkével, ssskósl t gyiavürkad I sek katss. tlkir tlé ád^ák, hogy # maga
kormány boa felter?e-zteadök,« e helyett W-említi a aoa magyar ajkú vidékeken működé jalsukk tanítók jntthatiSaéra tett basafiaaalapitvinyokai, — de — hogy ezen alapítványi jutalmak is mi módoa oeatmtak ki? e kik aaoe jeíeaek. kik jutalmaztam érdemeteknek találtattak? — a tekintetben eem nyújt a jeieatéa felvilágosítást, mi úgy ae illetőknek, mint as ágynak érdekébea volna.
Mindezeknél fogra erre kérnök kitűnő tsD(elügyelőnket, miszerint eddigi teneeztalatei t lapján as iakola-látogatásra eoaatkoaó rendeletnek kivihet Őségé iránti ujehbi véleményét kóztodomátra hozni — s ssti valamint a feltűnő sikert felmutstó tanitökat a közoktatási kormányhoz felterjeszteni — és mindezekről, ágy ss emlitatt hazafias alapítványok élvezetében részesített tanítókról a közigazgatási bizottsághoz jelentést tenni szíveskedjék.
A horvát reniikolaris bizott-ság követelései és panaszai-
A Cábrábból terjesztett idevágó hfrek megbisksflsaok; mivel szok Zsivkovics báró kórnyékssetéhol erednek, ki ellenzéki állásánál fogva köleieaaégéaek véti a tárgyalásokat már jó eleve megnehezíteni, magától értetődik, hogy a bizottság tagjsi as snnsk idején a magysr kormáaynak átadandó oantium tartalmát, vagy a tartalom réazleteit hivataláé átadás eiött aem akarják a Bajtéva! tudatai.
Miakatovich\' József előadó előterjesztése gróf Khuen-Héderváry bán, Bedekovieh miniazter ée a bizottság valamennyi tagja által a külön vita tárgyáéi elfogadtatott
Áborvat követelésekée esek íökk mossaaatal a kővetkezőkben foglal-hatók egybe, a nélkül, hogy a teljességért essvetoseág vál leitat hatnék, mieién as elő-terjeastéa sok, kevéekké fontos czikkst tar-? tslmszsnd.
Amaz egyes kérdések, illetőleg panaszok, melyek bizonyos kiegyezési határosatok állítólag slötordalt he nem tartására vonstkosntk, egy enkint tekintve nem tarnak nagy jelentőséggel
Horvát részről sz áílittstik, hogy e pensasok összessége okvetlen be-esftnietést kiván, ha a mindkét részről kívánt isstvériaég len tartása és oonsolidá-láss végré biztosítva legyen. As állilolt hiányok megszüntetése annál könnyebb volna, mert a mindkétréazről meglevő hona ndee kérdést nem szenved. A főok sz, bogy még fifsznrsnics Iván és Pejtéeviéh Lásaló gróf bánnsok kormánysása alatt, a mely időbe vezetendő yisasa as emelt ps-naasok keletkezéig nem fordittstoii kellő gond ée figyelem sz 1868*iki kiegyezés néhány hstároaatára s é határozatok keresztül vitelére.
Ide vonatkozólag általánoaao meg-jegyetketö,hogy magyar réssröl konkrét, bebizonyítható panaszok orvoslása ée a törvény pontos értelmezése ée fogana-toaitása semminemű akadályozta-tásra oe találjon.
Tisza Kálmán miniszterelnök nézete é tekintetben hstárosoltsn odairányul, hogy az 186*-iki XXX t. ca. határozatai a leg-loyalisabb, leglelkiismeretesebb módon, mindkét rétiről nemcssk aótseriat,
hanem e téetvéri egyetértés ée érdekközösség szettemében nyerjenek érvényt, hogy Horvátoreság és Slavonia, melyek az 1868-iki XXX. I. cz 1, 2, 3 §§rái valamint a többi | egy öt tea értelmében Nsgyerorsságpl egy ee egyaaason oszthat Ián államközössége! képezik itt bent, agy mint kifelé is as elégedettség utján, ás anyagi jólét emelésére lassanként hslsdva, végre elérje a leJjes érdekközösség és {testvéries egyetértés végczéljál.
A horvátok többek köatezen panaszokkal lépnek fel:
Az 66. §, mely szerint >Horvátjrszág és Szlávország egész területén e törvényhozás és admioistratio nyelve a horvát* ugyanugy az 57.§ mely szerint a központi kormány litilvittlöi ia kötelesvék Horvátország és Szlsvonfs területén e horvát nyslvst használni sok bshosott visszaélés folytán nem jutott volna érvényre.
Az eselöUi hanyagság nem edhetoU jogezimet s törvény tekintetbe nem vételére.
A központi kormány Horvátországban müködö alkalmazottainak egy része a magyar nyelven kivül mást nem ért, tehát az 1868-iki XXX. t cz. 87. fának megfelelni nem képes.
Ugyanígy pe neszt emel több részletezett eset az 68. § be nem tartása végett, mely sseriat horvát nyelven irt beadványokra a közös minisztériumok horvát nyelven kö-telezvék felelni.
Psnsass vsn sz iránt is, hogy s 61 ée 61. §. a horvát aemzeti ssioek és csimer ret a magyar szent litván korooe által elfedve rendelkeznék belső ügyekben valamint a magyar korona az ossthatlan állam köaösaége jelvényeinem részesülnek elég szigora és kooekt figyelemben. A. msgysr állsmvssut Horvátországban levő vonalain sok állomási, forgalmi és üzleti hivatalnok éa vonalszemélyzet legyen, kik eeek magyarul tudnak és\' énnéUogvs a horvát közönséggel épen nem közlekedhetnek. Es a horvát lakosságot kárósitjs, mely pedig jogos volna kövelelni minden ott foglalkozó nyilvános vagy privát forgalmi intézet alkalmazottjától hogy a horvát nyelven érintkesheasék vele. Most ez nem történik, mert sz állsmvssut hivstslnoks más nyelv birtokábsn nem lévén, a közönséggel meg nem értetheti msgát i nem értvén s msgysr állsmrssut állomási elöljárói és hivatalnokai csak magyarul, minek folytán természetszerűleg utslvák csak msgysr muo-kásokst fogadni fel. As Ölető községek horvát sjku munkás lakói, kik kenyérkeresetükben rövidítve vannak ez álla! e károsítást természetesen érzik. Mindezen, magukban kicsinyes, összeségükben azonban ártalmas helytelenaégek Magyarországnak ártsanak, mert a horvát nemzeti, illetőleg kormánypárt ée Magyarországgal való ssoros államközöuég ellen haaználtasaanak fel as atóhbi ellen ellenséges szándékkal viseltető agitalorok éa u. n. huasitok által mig pedig politikai szükség, praktikus haszon éa törvényéé elap erra nem volna.
As 1868-iki XXX. t. cz. {-a határo-ssisi, melyek szeriül határozott ígéret téte tik, hogy e központi kormány törekedni fog Hdrvát-Szlavon országban az országok koraányával egyetértőleg eljárni, sok esetben nem tartattak volna be; például a czimer-eset, könyvtár-eset a mái különbözetek alkalmával, melyek egyetértő ée a 48 fi-nak megfelelő módon vall eljárta mellett vagy elkerülhetlek volna,vagy legalább nem öltöllek volna oly nyugtalanító alakot.
A magyar főrendiház reformja folytán ■zükaégee lett volna az illető törvényéé határozatokat foramlitér átalakitani.
Panasz tárgya továbbá (a bizonyítékok komplikált öeaseálUtásávsl) a tsnfpotttika, melyet a msgysr állsmvasutsk követnek és melyre Horvát-Szlavonoratág ellen irányult törekvést fognak; paaaas vsa, bogy aXXX. t. es. 46. 6-a, mely a horvát-sziavon osztálynak a központi hatóságnál való behozását rendeli el, már Mazuranics bán ideje alatt elhanyagoltatott éa nincs alkalmazásban, hogy e horrát-eslsvon osztályok tényleg létezni megszűntek votba, bogy az illető minisztériumokban a kezelési mechanizmust, mely 1868 óta természetesen nagyobbodott, kizárólag a .minisztérium most még bonyolódottabb ügyeibe oestották:
Az ezen bejok orvoslásánál leküzdendő technikai és praktikus nehézségek horvát részről is elismertetnek.
Különösen hangsúlyozta! ik, bogy s horvátok közgazdssági érdekében mi aem történt volne.
Ami s beruházásokat illeti, mik felett e közös kormány és s képviselőház rendelkezik, itt is érzékenyen károsittatott volna Horvátoreság éa Szlavónia Magyarországgal szemben.
A Budapest részére fordított előnyök, mini beruházások, tarifpolitika stb. irigylés oélkül vétetnek tudomásul, de másrészt szükséges lenne ée igezságoa is, Zágráb és Eszék életszükségleteire tekintettel lenni.
Horvátország ée Szlsvonis kereskedelme és ipara a magyar államvasutak tarifpolití-káia által életbevágó érdekeiben károsittat-nék, egészséges fejlődése gátoltalnék. Több példa hosatik fel, többek köst az, hogy Budapestről olcsóbb a szállítási díj Fiúméba mint Zágrábra vagy Eszékre ugy, hogy Budapeatröl Zágrábba vagy Easékre Fiúmén át hozstnsk árukat. Ez által közgazdaságilag kárt szenvednek és aa által ia, hogy a Fiume-Zimonyijvasut ki nince építve, hsnem csak egyes részei lé\'.eznek.
Mtg Magyarországon folyam-rendesésés vasutépitkesés czél-j a i re oly nagy öaazegek fordillatnak és joggal, addig a központi kormányzat a 8 sáv a és Dráva asabályzáiáre nem tett éi nem engedélyezett volna aemmit.
Horvát részről ugy e czélra összeálli-tott ststisztiksi kimutatás slspján sson állítást teszik, hogy összehasonlítva az adózást, Iskosságot és térbeo való kitetjedést Horvátország és Slsvonia a beruházásokat illetőleg károsítást szenvednek.
E hasonlat és ama tényleges elégedet-lenaég, mely áhel a Horvátország éa Slavo-n iában uralkodó közgazdasági roaz helyzet idéztetett elé, okozzák a csendes munkás politikai elemeknek ée azoknak, kik valóeág-gal ragaszkodnak as állami egység éa közösség eszméjéhez, mely Magyarországgal lentartandó a legnagyobb nehézségeket, mert a Magyarosság ellen izgatok ebben lelik a legjobb, leghathatóbb és legérthelőbb eszközöket a Magyarország ellen irányult egitatió-jak növelésére.
Aprtlla l-jével aj alltaailat arttaak la^askra, a rJUU4rm"- r*. Kléé—Uml ár év-aipiáisklat 1 tat ae kr. — Felkérjek mmm t rtéthaWakÜ kik aléflaaléal 41-Jakkal lÉHallkkaa ftsaak, aatvaekaSJe-sak in kai íiáéjakeeéa kklMaal, aakagy a laf Métkfttééaékaa fiaaakal«aAI||aa ka.
, gftlfofllik. ____
— Majtéper. A lapunk társszerkesz-töje Fsrkae Imre áltsl közvetlenül a •Nyílt felszólalás a nagykanizsai vároai kapitánysághoz* oKimü nyomtatvány nyom-dássai W e i s s Lajos ée Ferencz nagyka-niaaai nyomdatulajdonosok, közvetve pedig ss emlitett nyomtatvány kikutatandó azerzője ellen indított sajtóperében a mait héten érkezett a szombathelyi törvékyssék ajtóügyi visegáló-birájántk, Barthodeiszky Emilnek, végzése, mely a nevetett.nyomdászokat apritii bó l-jére kihallgatásra idézi Szombathelyre. A vizagálóbirói végzés egyszersmind s törvény értelmében felhívja a nyomdácsokat, hogy a nyomtatvány azerzőjét 3 nap alatt nivtzzék meg, mely tattbea a bftnrádi eljárás nem ellenök, hanem a azerső ellen fbg megindittalnL — Weisz Lajos ét Ferencz nyomdászok, mint értesülünk, eleget it tettek e felszolitásnak és s nyomtatvány szerzőjeként dr: Horvátb Aulai nagykanizsai ügyvédet nevezték meg.
— TSlUmmj Béla helybéli kir. tör. vényszéki biró ur lapunk mai számának tárcsájában mint szellemes csevegő mulatja be magát olvaaóink előtt A felette érdeket dolgozatot — mint a mult számban röviden emiitettük — a társaskörben olvasta fel az élénktollu szerző e hó 19-én, a ott zajoe tetszést srstott vele. Örömmel közöljük a felolvasást egész terjedelmében s azt hisszük, olvadóinknak is kellemet meglepetést szerzőnk vele. A csinos humorisztiko-azatirikus böjti elmélkedés különben a jövő hét elején külön tüzel ben ia megjelenik a ugy a szerző, mint a tárgy népszerűségénél fogva, bizton hiaasük, hogy az élvezetes füzeikének -tok vevője lesz.
— A salaegeresetI eres. kép-vlaelftválaaaUU szerdán, e hó 24-éo ment végbe. — A függetlenségi párt nem állított jelöltet; mint ellenfelek álllak tehát szemközt Sknblies Jenő pártonkívüli ét Szemnecz Emil antiszemita programmal. A választási küzdelem rendkívül erős volt: s szavazás reggeli 9 órától esii tíz óra utánig tartott és Szemnecz Emi! győzelmével vég-zödötf. Skublics 1001, Szemnecz 1077 sza-vazatot kapott. Az eredmény kihirdetése után Szemnecz Emil, továbbá Vsdnsy Andor, Bécs Gézs éa Yéthovty Gyuls tartottak beszédeket s népbes
— Teatvérgj llkeaaág történt e hó ?3-án, kedden este Molnári köztégben. Két odavaló földmivet, édes testvérek, valamin Őstzeveszték; a szóváltásból tettleges fejlődött, melynek folyamán sz egyik tettvér Vak György s másikat agyonütött!. A helybeli kir. törvényszék a vizsgálatot megindította; a hullabonczolását dr. Schrtyer La-jot kir. törvénytzéki orvot végests.
— Aa tJLmmr44 Majtémere. Hétfőn, e hó 22 én tárgyalta a szombathelyi kir. törvényszék, mint ajtóbiróság azt a isj tó-pert, melyet as ottani kir. ügyéazaég indított a Nagykanizsán Tomcaáoyi Károly állal szerkesztett ét Ws\'jdjcs József nyomdájában megjelent »Amor« cztmfl erkölcstelen folyóirat égyellen száma ellen. A végtárgyaláson a-vádat dr. Ajkat Károly szombathelyi kir. ügyéez képviselte, Tomeaányi védője dr. Weisa Ede ügyvéd volt. A
it (nröajrörködkessék msgáhaa a elmondják: jaj oe, mén. j^j be eseesel t s kis ünnepelt Ts rá moaitya: de eeecee.
8 abból a Aayet tükörből ki^attanik a hittág t beleverni magát piczinj ka ni vébe.
8 ez az öltflaet aem it gyermeköltő-zet, ez valóaágoe beha-toilette; —a gyermek a baba, a melvet játékszernek tekint egy nagyobb gyermek: s msms
Természetei, ily kezdet etáa, amint női a gyermek, maga áll elő igényekkel, melyeket aztán a jé mama, — me£ mivel Őt esek a másod ik azé illeti, — a jó papa siet kielégiteai, ugy kogv a tíz éves fia, vsgy leány már síig lát valamit a vflágbaa, a myé őneki is meg ne vetne.
Igy aaatáa. ha niée vár is pár évig, de IS—14 éves korákea már tefyesea azoa tn-dathaa vaa, kory 6 emberszámot less e megkövetelt mindenkitfii, bogy öt emberszámba vegyék,
8 ezt a koráa éretméget ditegiti a mi tanieadnerünk ia — kmoava az, a mi t aaott a megéay gyermeknek a kjtb* ekaraak veraL — Vraadki aem tadtam, kémaBak-e. vagy tí vmttk, mikor egy kb saokafieste elmondta, kegy as elemi kkoláhaa gasdásntot it taaaK nak% még a kösyvét ia aaegmatatta.
As ktaaayca, kogy mi eaaek télét sem ttaabak g aa m eMf vaM, még.taláa tokai-lak k,
8 ezt MM etak él mondom, máeoktói, Seééktt emkersklM keBeOm atattal a h-lett, bogy á gyermek s stk mimséajttl tatami mkemi tnheariabe tsik. magyaria BMgmekékadHi aa eaaa.
Oy kürthaéaytk kMimia MMtotéa érett emkevatá kémmk fmgái, étmnkohaa érett Ism. mák a kora tata—l mmérriéaii
épen atm valók i jól mondja a í, felfordult világ" költője:
Oyanaak, akiaafc arfg aiau arra alatt, Pakalj még alig Utaatk, Mokó ráccal a*« fcwA kajkáaasa. Ka kaljada apja ■laiiillytyal j&tsaik.,
A férd jé ée josz talajdoaai mára ryer mekkorbas nyilvánulnak nála. — Mindenik hiba. LTi,
Ma már a gyerek talán nem is Ispdázt
— Hanem e helyett: tánezol, kártyáz, mulat, mulattat, udvarol, töeli xénét ád, ka kell szerelmet vall, komolyabb vimoayok közt há-zamágot ígér, — t ka aztáa nagyon ko^ Ijrsa bele talált meiülni ai arany kor élveibe,
— 16 évet korinán golyót röpít ágyán ke-resztül — éfetuntságbói
Micsoda ég ét föld különbtég vaa e ■odera nemzedék éa a régi jó idők tzerénv egyszerű ifia között, kiaek ioeija eem volt a m ottani uQa bitorlott snkadanaaírét —r ki a^g bajuszos koráksa és esek gyerekszámba melnt sz öregek előtt.
/ És mégtt\' ezekből a gyermekekből nőné férfiak váltak ?,, asgy emberek, hazafiak a gíó BMntztotb értdmében, a müyeaek ez dttia taua aem ia tertanek.
8 ha ea még továbk igv megy, ahg smt st ember sna goadebi. aogy sú lesz a koria été emberekből, mire fM-Ferde iráava mellrmóriéenk, elhibá asgyságok, felreértett lá^cAmék, kik dolgokra termettek, de fittö, építési sem

melegea éfftamtett gytsaőke
SSsrSr

Ke de at asm általieraaághai deai - mm akmom est bélyegkép rásBtai a-mai iQaaág homlokára. Nem it vekm jé, ba adad ilyes leste a bea remésye, az anmy iOarft. De fiddalom — atkta üjea. Több, \' -áklMiiai
As istenért, fel ne tegyék rólam, bogy valami roazst mondok önökről.
Hogy teketoém ezt, mikor egy előbbi felolvsaó tisztelt bsrátom, annyi azépet .^halmozott önökre.
Hy előzmények utánessk aem tehetem ki msgsmat a bizony oe kegyvcaztéeaek.
De a mi ígaaág, est megmondom.
Azt mondtam előbb, kogy nincsenek gyermekek. — Hát akkor bogysa lennének kii lányok?
Dehogy vspnsk, szok óncsenek.
Mikor as a tükör egyet pattant, — akkor a kiútig az önök szivébe szökött.
Tudom, azt felelnék rá, — ha azabad volna bele tzóbmj, hogy sem it bő as, a ki-bea egy Idi hisság nincsen.
Helyes, — éa it szt mondom; — nem it állítom azt, kogy volna olyan nő, kiben kieaág nincsen.
Hanem aztáa es a pajkot km tündér, a hiúság koráa megsavai)a a km láayok fejét, mert miaél kisebb a nő, aaaál nagyobb beaae a kisaág. 8 igy a Ida láay emmehia-tágból aem mmerhett el, kogy 4 még kii liniy; •— km láayok, szok a még ^isekbek, de ö nem.
8 mikor aztáa más agyaa még aem, de 0 maga eOón, kogy aagy láay, aziate meg-vátja körtnrezetétól mindazt a mi egy nagy lányt megfllet
Bzhesea focad spró bókokat a Uiák Ml, emfcbogy azokat aem teUati bámktmk, hmm uraknak mert kim ba bácsiknak tekintené, akkor • még Ui láay volna.
Aztáa mikor takolákn megy, kegy örül ba egy fiatal emker kalapot emelve ktada atkl - B k fiikarik veit kiiilsMIail — m mWdfiaa, iikkngy tt aztáa as mkak
halija, amíg arról as advariai fiatal emberről gondolkodik.
Természetei, kogy ilyen kii hölgy al-táa a nagyvilágból aem maradhat el
Az ő aagy világa a deákbál, meg a majális.
Oda el kell menni, még pedig olyas toiletteban. milyenben a aagy láayok mennek a bálba. . /
Ott aztán aziveeea fogadja, sőt meg ia kiváaia, bogy advaro^jaaak neki 8 ba egy tánezoól kimarad, azt a legborzasstóbb petre-zaelyemáraláanak tekinti i tőle telhetőleg pütyeget a rendezőre, ki anayi figyelmet eem tanúsít a hölgyek iránt, miat a aagy bálok rendezőt
Hanem aztán, bogy otthona mit (Őznek a konyhában, de kfllönöeen. bogy hogyan főzik, jaj, am aztán nem eoaat gondol.— Aaaál unahnaaabb mulatság sínes, mint csibét kopasztani tésztát metélni, — aztáa meg kellemetlen it az a koeybteng, meg az amber a kezét it elégetheti, — szakácsnénak való ez; i awsl már régea timtábsa vaa ms-gábsa, hogy ha fihihei megy, makácaaét csak ksfi a féljek tartani.
j No mikor épen akarja, kogy lisaák, mi lyta jó widtttmoty, akkor már etak eítár-gőtodik forgolódik a koaybábta — oanpa kin-tágból — s be valamit véletleall fel aem dönt, eikerül íi neki a jé gazdasszony lát-salát magadéii Tadja már, bogy a látszat a fÖ dolog l aa elég arra, bogy port hhtfittnk a világ msmébe.

iyi Hhakpnauia, aei ^ a raUé aaareM m^nimaá
aéoa tmliiiMn, ásalslilo lait__
MkwiglUs Taankkéf kihalj tik
W»fén Jóssal ifMMűfeiHt, ki at ültok. hegy miimiiml sem hat aa .ámor« taflnlrnmiL urtkU Frayiar ügyvéd éa Kjemar arakat, kik caak arra eáave valtak lafaUfosstast adanálk, aukép karáfc kaaökbe aa »líwf* — Kani a bizonyítási etiárás kságiastila a* vié- aa vádbaaaMekre karait a aar. Kzatáa a törvenyssék íor-muíátta aa a^üdiakhas iatésaadő kérdése kai. lülaaci kérté* lett JeL Aa első karáé re, vajon Tomcsleyi tnkmlaedö-e ai • ámor* Menőjének. aat esküdtek köaü 8-an igen 4-en mmail Maiak, A SM kértté-aak a lap tartalma agyas passasaihaa fog-iaStak vétkességére vonatkoztak: malyak ra majd fÖ, aagá ts, maid I igen nsert Aa ntalaó kérdésre; vélkee-aTomceányi: 6 igea. 7 nem E szerint a tor léayezékTuaacélnyit felmentette Aa italát eUec aa Ügyész semmwegi panaszt jelentett ka.
— fltalaéaael liamlaaáa. Gerőfy Andor színigazgató lárselatávnl a héten városunkba érkezett a mint »előleges jelen-lésében « tndaijs, slóadásstt szombaton, a ba 21-én, kezdi meg a Ssarrai asgytsrmé ben Egyéb felvilágosítást társulatának saer-HiésérCil. as előadandó darabokról stb. aem a kósónaégnek, »em nekünk nem adott a
1 smnigaifstö ur, pedig mi igen azivesen vetítik volna a kösőostg tájékugintlsárs való tekintettel és magának a heiyi szinésset-aak érdekében.
— tislyéi <41 tel la Iá. a, április hó 2-án haagversenyes s tóvárosi vigadó termében. A hangversenynek mind a 19 pontját maga a nagytehetségű lat al művésznő logje leiátaaani. A hangverseny elé nsgy várnknsással tekint a várnai kfaóaség.
— Paraaaljelasealsál. A nsgyka-niasai Kudedneveiő Egyeeü\'et által a hó tO-la a Polgárt Egylet helyiségeiben rendesett pnrasstjelmezbál igen jól sikerült. A tassielen mulatság, melyen a hölgyek kftsül sokan jslentak msg mlmeaben, hajnalig tartott s a (ótéhony csalunk — as slábh Cósólt kimúl alá** szerint — qlég asép iksala jövedelmei hozott. A négyesekst mintegy 4o pár táncsolis. A táaczosuék sorában ott vallsk: Belus Paulina, Ü«aok Aann, Üealsnb Joss-ün, Hegedűs Msrgit, Kronleld Kmilin. Kimusa Katinka. I\'liha\' Vilma, Bosenbsrg Adél, Ho-senlsld Adél, Sommer Ln|sa, Schreyer Nelli, Slrém Harmin, Bchnra Berta, leány éa Kamilla, Weku Karolta stb.\'kisasszonyok.
— Ktliyass klsilaH. A nagy* kanissai »Ktadeőnsvelő Egyesület* 1888. évi asáresius 20-án rendesstt táncsvigalnia alkalmából belépti legyeket megváltani setvaakedtek: Hirmaler Testvér ursk Alsó-Dombomból 6 trital, dr. Hsukiis Nándorné ás Lówinger Usjosné urnók ü írttal, deltái Untmaan Henrik nr 1 írttal, Blau Uns, üntlmnnn Varons, Sehers Albert né ás El-anger Henrikné urnók 9 -2 Írttal, IMmnnn István, Sommer Jóssal, Simon Gábor urak 1*1 írttal, Fiscbel V\'álné I frttnL Kelül-(izélni kegyeskedtek: Vidor Ssmuné umó f> trttal (Isisei Guitmann Vilmos ur n frtyl, riiháí Ferenos, Sehers Ödön, urak • 4—4 trtoi, Lsasnsr Henrik, Weiser József és ÜrÜn-hut Allred urak 3-3 Irtot, Msttosch Jóssetné
Sekam* Fngyesaé, Espobk Cl|aáüa< amük t-i írtot. Sia&a Sándor, l\'imeea V*er EMk, Sehers kt L RmmleU Adolf Qráakal Beánk aa Garal Baeft arak ként Wk-tiagar Aataba, araő 1 Irt 60 kft. Kaáau BMéssáral araó t Hot. Daasnks Ottt* l Tnpamsr Uyala, 9a kortyáé Lajos, Sammer igoáes. Kramer Uja, Bngyay öááe, Mark-bretter Upót as de. Scáreyar Lajos urak l—t htot, Fogl Járnaf Ujm 10 kft. Bevétel: Jegysaagváliáaból ia bi% talülüsslés Ml 56 frt, Máptt (agyakkal HT Irt ósaaa-é saa 901 Irt Kiadás; 66 kt 11 kr. Easahnt a tinta Jövedelem 136 fn. 19 kr. Valamint a fent nevezett jótevők, ugya \'Polgári Kgylet,* kogy termeit átengedte. Terma Isars vsadéglfts v| ara világitás dytalan m ikáilassárt, éa a t ren-daaOaég logadiák aa agyeéülai alnlkségéaik tiszteletteljes kössöneiét
— Megyéak sééágye a analt klbsa A megyei kősigaagatá*i biamtpág a hó 16-áa tartolt üléaébee a ktr. adóMü* gyaló jelentette, bocy január végén as adó-kátralak volt7UÖÖIÍ frt 18 kr, melyhez aa első évnegvedi alőiréSt 44426? krt, hozzáad™ taaa 1110777 Irt éa 17 krt. melyből február hóban 11S&9J !rt 11% kr laAsatvéa február végén a hátralék lett 1.064168 irt 297, krt As idei február havi adófizetést as löaö évi lebraár hóban belteteti 188635 ürt 01 krral agybehnsonhtva a jelen évben tehruár hóban 7111 frt 14\'/, krral folyt ba keveaabb. Bélyeg áa közvetlen illeték, ssőlődésszna váltság, fogyass-láai adó. hadlsaatasaégi dij ás agyébh tartósak ősimén február hóban befolyt 181131 Irt 88 kr., melyet n» 188S. év hason saa-kiben, befolyt 1987(14 frt 76 krral egyheha. soelitván, a jelen év hason ssaklbsn tlÖtÜ Irt 87 krral kevesebb folyt be,
— Nyílt ám•« k6ea«ael. Mind-ások, kik édes aiylnk Kovais János városi innáiaos végtisataaségiéielén jelen lenn is réssvétükkel lájdalmunkat enyhíteni ketyas* kedtek, fogadjak egyenkint és összesen tisztelet leljen kősaönelünket. Nagykaaissa, inártn. 90. 1086. Kováts-család.
— llalálaaáa. Véber Károly hely-Mi kir. sljaráablrói sülyos náss érté. Édssalyfa Véber Antal 1848-ikl honvéd-föhadnnvy e hó IH-in, hosssabb ezen védés1 után slhunyi. A temetés lu-án meni végbe nsgy réssvét mellett. A halálesetről a család a követkesö gyissjelt niést hoosátnlin kt: ösv. Véber Antslné, szül üöncsől Karolin maga és gyermekei Véber Károlin, félj. llegyeesy Antalné, Véber Mária és Véber Károly sir. aljlrásbiró, ugy mje Hegysssy Antal kósalapitvlnyi kir ügyéss nsvében, mélyen szomorodott ssivvel jelenti léija,. édesstyjuk, illet vsipánsk Véber Antal t8éö4k évi honvéd föhadnagyaak elte 78*ik évében boassss ssenvedés után 1 évi máresius hé 18-án d. u. 6 örakor történt gylaaos elhunyni, A boldogultnak hült tetemei I. hó 10-ln délután 4 órakor fognnk fOaangart-uioaa 24-ik asámu házból) a helybeli rom. ksth. sírkertben örök nyugalomra téletoi. As en-gesntelő szent-miseáldoaat peditl. bó9t-én d. e. 10 órakor log a Szent Ferencarendi plébánia templomban n mindenbnlóonk be-, mutattatni. Kall NagyKanissán, 1888. már czius 19 én.- Áldás és báke emlékezetének.
— AlUtbed vv lőltar L. Az állatkert ben külónléla fajú papagájok, kakaduk, aa-
•M éa egyék ém smkamadMk nagy váksamékkae ka^kaW* fctaaves Maa lka kívéat madár as Ikallertbaa* ssailag épfaa nwn vékm. agy ast as tgs^siésáa a mg* mi^ktnkaiabk küMMÉ kwiaMlklül kani migsaiiiaai As állalksrtksn afcÉrmsSiuU ma* áaiakaak ason nagy eMayÜk v%a kagy aaak mér ts()esaa a rhmsliellva vasnak kiváaaim aa igasg^éság ktM kassrsl lgsg)séásL Ugraantt saját naviléaü külftaMái tatai aeaa kapkatól kiiünö páiéaayeUbaa a Ir-Itgyaék atokrál is kapkahv.
— 11 ssneal Két aredait dal (I. Habra hab séat; 1 ChéMaeAUaa (aé^ dal), Ssövafét irts Pás a hmm Urnám aaaraaile Daaká Pala SaMed iHSd. Ittasa áa uynamita Kngel AdoU —- A ceinon ma Janiky XuUmakisasaaoeyaak van ajánlva Ara 60 kr.
Irodalom.
— A fltéalvaMs aslaUsioHaaa , Ilklléaiiesérél. Irta és kasai ga«da*agt egyasüleieuik ugy tevékeavabb gasdaiak ágyaiméba alánba Tótölgri Tituss. Hü* pirai-literatúránk a legújabb terméke Dek* leosanbaa jelent mag a Ifebreoaaaf Kllooőr künyvnyomdáiában Aa ügyesen érvelő s ügyei a legmelegebb jóakarattal felkaroló éa tárgyaló asersó a követkesö lejesetélre osztotta a lüaatet; 1.) A túlterhelés. 1} A qualiücailó. 1.) Mi Itt a kormány teladaiar 4,1 A kormáuy utasó köteget a küllMdóu. ö) A kósgasdasági tanács &) A tőidmive-Hsi minisztérium elkükmitáaa, Végssó — A argumentácaiót aaasl végsődikt •Kall, hogy a lőldmivelés éiéu álló miniasier, még ivedig as Hl nam mindeneaalra érdekes és ügyelemreméltó tűrhető bureaucraiiaauts sslbbaasió Karjai kösül kibontaknaottan : kizárólag a löldmi* valés failaastéaéra ssaalalbease miudan idejét éa lífyalnsAt.«
— r.tliefsól^sek nsimü njüre hir dal elóüsalési K sulis Lajos, A kötet sió-Iselési ára I Irt. tlyüjtöknak 10 példány után Ussteleipéldény jár.
—■ A r*»ll lllrlap. mely ujdv óta Kertésseti Újság as tlaidaságt uiság czimtt (sserdai és péatski) hali melleklappal bö-viletle sin ugy is leggaidsgabb rarUlmát, valóban slismerés! érdemel sVrs irányuló lö rakvéséval, hogy válogatott |ó köslaménye-ket — • a komolyat mindig muletságtasal elegyítve — mennél löbbat ayu|lson ulva* Boinlnsk. H valóban nüios ts ma tartalmasabb, ksdvakabb s olvasottabb lap mint a Festi Ibrlap, melybe a legjeieeahb pubiieiis-Iák mellett s legkitűnőbb »sépirodalmi srök s Ingkedv eltebb humortaiaiak dolgoanak Al m évnegyed küssöbén szert ssiveeen Islhlv* juk n msgyar nlvnsó kösónség Ügyslmél nr ra a körülményre, hogy a Jelesen sserkass* tett lap lm — maly nsponkinl 16 oldali lartslmas s már tölvágva, igau osinos nyom> dsi kiáüitásban jut az olvasó kései kósé — egy hóra t lorint 20 krs|eslr negyedévre 3 Irt 60 kr, mely a ktadóhivatalnas (lluda* paat, Légrády testvérek, nádnr-aiesn 7. ss.) küldendő s ns elöüzelés bár maly naptól kesdhstö. I^evelesö-lapon kifejheti óha)rM mutatványszámokat la küld a kiadóhivatal nyolez napig Ingyan és bérmenl,ve.
ESifudAiáf.
Oa»ma árek. Nagy-Caafcma, márra* 98 aa 9mm I Irt 66 kr • Irt AH kr. Hem i trt Iá kr ->|lrt — kr — Alga t tw — kr. « tn - kr. — lak 6%t 90 ^ t ét tt kr. — T\'
IktÜÜkr 8 trt C*> kr
.......... i a i
Nvüttér*)
rsziip ssiasas vám* rvesssas, Nwl. Mais essessltlssni 4Ussm, SssmmM
>>■» «ae ismia11 a^r mess* a i « 4a vsia a saailas Ibksa aaf Saasbsa aslÍM Us Httta ést {MétalMrtk üissilia
ll aaé I HnlkáwsU, mirha Hasai aagsíaa|> Urna k«saa IM kr, tVrts.
iMMflw, aebsieee isé >>IimhII»sm állea
75 kr t>er MeterÍTjj^ÜA
vssmaéii a <lsislass IMm* aaé lUsksa aslllia tss IIsm Im iMét*akrtk4*fMi a H>mr>tr| (k, k Hala is aarteb M••«« sagsknil ütaa lé kr f^ra kát
t
9
>
2 f aa
MARGIT"
KK" n gyógyforrás,
„MAGYAR SELTERS"
VagyalaMsve a hedspesti m, kir. igystsinm Sasrsuosás vegyi [laasHtili. kevés isabad, ds gasdag, Alig kötött axénsavtarlatma Idválő butáimnak bizonyult kUőoőasa ti46háammakaál a kel a smkndsséosav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, süt vsssadalmas izgatástól, sttanksn a ftUg kötött ménssv gaadanéga a gyógyhatású alkatrésaskask a beteg testrészekbe való gyen és bistos felvételét eszközli Bssa tuhodoaságánsk kösrőnksti a Margit-forrás asoa kiváló smeyét la kap s hol saibsdsrfesnvtartelombnn arőssbb ásványvizek, mint a aalteret, gtslekaa karfl, ttdöbaj i ■■, különösen iftdfhrén 111 ks fi nam slkslmsrhstólt, s Margiténál ül ia a legjobb hatás mellett folyton hssználtatik
A ttdöbetefek kbmstflnm gyógyiatáestsibse, különösen a laalátogatottabb Oörbera •arfkaa, a MargIMa eMkfleoaiá vált — Orvosi tekintélyeink Budapesten: Dr. Eeráajrt, Dr Qikkáiét, Dr. Sarratil Dr. Faár, Dr. Káttj, Dr. BartAa: Béesbsa: Dr. Bam-Wfgar. Dr. D—akak ith a limobb sredménynyal alkalmawák llégsi-.amáaBái-áakagy-aa?ik általános huretoa káa^lmaiaél
Borral kaanálva a légégámágasébk itali
UertSpi SnáUf
Édeskuty L.
m. Ladrari áivigyiii-nálltUaáJ WiHm
üfyaiintén kapható mktdan gyóryazertArban, fQazarkaraakedéaban ét
" vmiUffiőkhm.
604 1—1*
») A« • Nsttkas keslMaklrt asm válUt gin aisllssá|»t s sietk.
Kelalöa ssarkasatöi t t it u t i. a j o n Táresaerkeaitó: >
Hirdetések.
8619/tkr 1886, &rk; oki, U én
AKVKKÉS1 HIRDETMÉNY.
A nkaniisai klr«|törvssék. tkkvi osa« tálys részéről kóshírré tétetik, lingy Hogyai Ödön nagy<kaniisal kir, ügyész vsgreha|la« tónak Dolgos Oyftrgy végrani^jllsi ssanvedö szent mártom lakna ellem ll Isi 84 kr, rab* (artiei, i 6 Irt 80 kr, bűnvádi elilráal, 10 frtiW kr. becslési, ö frt lö kr Ingó végm* hajrasi és 9 frt M) kr jelentsgi smég fslme-rülsndö knlteégsk iránti végraliajtáil Ügjfá* ben a fentneveiati kir. törvasék lertlleiAas tartozó a dlósklli 367 sa. fjkvban A 80HH 8ÖÖ8 hrsa. 448 írtra bsosUlt Ingatlanok
1NH0 évi Bprllla 38 áll déloIAU lü órakor
a dtáaktli kösaéghirö háláltál Varga Ua I ios (pipere*) ügyvéd vagv helyailsse köa« lalötiével megtartandó nyiUlnos Irveréaan I elsdatiil log,
Kikllltlsl ár a ísnnahh kilelt Itaesár, árvareini kívánók tartóinak a baeslr t0*/9 át készpénzben vagy óvadékké|»es pa> fiirltiin a kiküldőit kaiéhas IstsnnL
Vivő ktttele* a vétalárt három agyanlA réssletban, még padig i as alsől n Irvarés jogsröra emslkadjéselől ssa mii vs I hónap alatt, s másodikat ugyanattól 9 hónap alalli a hsrmadikai ugyanattól 8 hénsp alatt, minden agyae réailetuiln ai Irvarés nipjl* iái ssimliandó 0% kamatnkkal sgyüit as árverési fellételekben msghsiárnsotl helyén és módosítok sserlnt Isflselnl.
Nagy-Kanissán a kir. lörvényaaék telekkönyvi osztályánál 1816 évi oktober hó 21-dik napján tartott üléiéböl.
CSEHRSNYtS \' . KVEM,
• slnök. 608 l-l jegyaö.
ö49|tk. INH6. £rk. jsn. ?6-án.
ÁRVERÉSI HlttDKTMÍNY.
A nkanlssni kir. tssék tkkvi osztálya résséről kóshirré tétalik, hogy Varga Lajos ügyvéd nagy kanissai lakos végrehejisiónsk llelsö Mária és tyelső Annn klskom (képviselve ó/v. Halaő let vánné ssül. Bzüns Anna által) vécrehá|iást sseavsdé lekusok silsni tÁ frt 16 kr. töks 1860 évi Iprtl hó MM (ól Járó 6% ksauitai 16 frt kr. per, 6 frt M6 kr. végrakaltla kérelmi, H Irt )alaalegl a még feUnsrtUendő kóltaégek. agy a «ai lakosófuá ktmoedoii liswfl»Fmanezael 60 frt töke^noek 1976 |ealas Mg lejárt I Irt ksmsijs 1876 pn Hói járó 8% ksmaia (á beássirtl I Irt ksmai lieseámiilsával) 10 frt 90 kr pe* 7 frt 90 kr vegresejtás! s még Islmsrülaedó, költségek iránti vége* hajtási agyéban a Isntnevszai kir lOrveey-asél tsriisiáhai tarteaó ortakási lé ssijkv*" bee I 1—4 sor ss a. Belső Márta s tm§ Iram kiskorúak tulajdonáéi lallvett 610 frtra beesül laaiileaek a C k. a. Mas Aaaa tavára kiaikhlasatl b^tiglanl kassai élvezeti jog épaakagyásáw
im M mái* M l«4a 4éft«iáa c í ktUr
fcM* teánál VmmUvméttéa iry«Ai Wémmm lgyréáak * fayeUiatik (Ap hnffttiéap tMmtrtaadé mféréalm Irwiiii alaétfm fognál tuaéeaeaéÉeJ tájképe** kegy # MMflfeM aa taftfiaaet, * IMMMMéi«ci*4 ^t M|iíM C I 4 a, KlíKdttd fo\' <>|<|IM astkatfaa §00 Irtee aki ktiaéertr al u tattá** et árvaréa helálrttbaiié vi-kk a as íapttitMk a aaeifelm ja| (ariar-ika aUtÜ « kaitottf hailraapoa njttéiea atArvarailemak.
Épkifcitáw ár a 1 i—itl kitett bftoaftr. knmtxm kiférnék (ártomk ft beealr KI %-M irtiin Inrtaa vagy Ovtdékképea pa-prfeftft ft krtffaíéwt luéai Inttati
VftvO kUdta a véMárt káros egytaiO réaittitte, mtg t*dtg et ele6t fta érvéréi jofirOre folketéaltfll Biftitinil i hónap eleit ft méttuéiktt ugyanattól 2 hónap alatt § karmukkal agyaaaim 9 kéno|> alatt, • aitte cgyaa réadat aifta aa Orverea napjaiéi ttiíeadé 6% kamtokkal gfyfeu fi árvtrési Itittioitébee aiegkiitumm halfia éa aaí liriftftloÉr aaenat laáitiaí
Mtfykaatatea a tar. itnAqsé aiM tefafckoeyvf haiéaégntk 1966. éri te^niár hd ÍM aapíáa tartott nlialbfll CStHKNHtS eVtLL
W I -I >egyafl.
Arveréfii hirdetményi kivonat.
A parfeki kir. ji>»r6ság auai taéekkvi hptíatg k&ihirté tmí hogy Stfloratcki Iváa koMortl lakot régrtkajjiiai eitevedO elleni ■ 26 írt 00 kr tokekóvtieléa 4t járulékai irftali j végrehejtéai Ügyében a niyyltgiiiti kár , térvéayaaek (a perlaki kir }tré*h\'ró»eg) te-rllüli levő kotloni koaéfhee ískvO kotto-fii 211 ar tjkvkaa lelveu A I f—# ét >f I tor 400 kimérne iagtílanohhol Kríaaai Ja* I kahot liletA ®/A réaart ai árverési 421 irthat : ittattl aatgftilapítóii kikiáltási érhaa airta-deüe ét kogy a íeaithfe tgjeioti agat- | leni aa
Tlé IrVa, — -i vékát* fcMat, ÉÜifl
N/6 krat. Ml frtra kaotM - + Ml kasa. 16* tat
ífM én i
áéieUkt
ké l-e* iiapjkií 10 6nk*r
CeorayatOLé köaaég hététét árvay Lajos Mfiaatti tfy*éd vagy ktfymieat kuű játtáad aiagiarttidé ayilviooa átvertem tlaéaHa fog,
Kikiékaa ér a lanntbk kaiaftt btatár. irtiMaí k>*aaék larttaaak t becsár lt%>U kéarpéarfata vagy Oraáékképta pa-pirikaa a kmdott ktaéktt Ittini
■ \'Vertí köteles a téttláft hámai tgyta-Iá rétaIttkte, Mg pedig: as eltét as árverés joftrtre tiBciiradéaétOl triatita^dO t fcOatp i&iftU, a taéaodikat egyeaattoi 2 kúaap alatt, a hanaaddrat ugyaaaéldi $ kúettp aJati, tundea egres réatlet aláa at ái^re- ► rés atpÉátél aaáaáaedoé,/< kataaiokkaJ együtt at árverési Itkéitltkfattt aatgkaiaroaeu haíyee éa axio^atoá azehal ieiaetni.
Kagy-lfsníraáe a kir. lérvéayeték ttlak-kéayvi otrtaly^oU éri dacMktr ké
csEsesNres evujl
éaük. #06 1—1 pgyrf.
Árlejtési hirdetmény.
VtyyotiWkatt Felhdk Jakak 4n46í keraduadé oafidválatalmánji-oak évi aaáraba ké Üét lartott laalirnaalt íolvlái a lÉiflkg n04 firt 87 km kooaik róáte ét Haaer árak 6$ btmí aaareévéByak agy a ktelov^ V hí frt 60 kit lóvéi ko>oiatatt kiovalcáéeek Mjém*á áiie^téf utjáfi idadatmk
A aárt %>éüWk £ é afiol faé lO^ikéig 4dKí 12 ét^g SOO frí; báaatpé&r letétele aaellett etak aioürotaak adandók éá. a káttée és a a teltételek ugy aloliroOnál. oaiü t a tötM^goedwkaél ZakáJ Henrik ög) véd étraáJ aeegtttdiiaték.
Kelt K.\'Kaaíada 16&€. éri aaáret 26 áu
601 l-l
Ikr. flargettatera iáké
Hnéi
oeOdvaiaasUBányi >egysC
napjai!
oyil-
lt*6 évi aprtl bé 2H-lk d é 9 érakor
Kot tori kor ség héaénÉl BMgieriaod^í váapt érvéréten eladatdj Ion.
Arveretai a ráadok otéí tartóinak as iBfatlaa heeaaráaak 10s/v-áí vagyia 42 Ir tO kn. késapéeibeo, vagy as I8VI, IX t. ea 42. f-ákea ieiseii árlolyaaistl aaáan-tolt éa u laaL évi aoveaktr k6 ,1-én UM st* a, kek igtttágttgyinititeri rea-deitt 6. Hkaa, kgeééü Ovadékképea érték-papirkaa a kikildou keaéktt tetenni, avagy ea |t«l. IX L ei. I7e. g-t éhtAtaébea a báaoipéaraok a kiréttgall alOltgai ellielye-tésérél kíalHieii siekálytaeri iMMrvényt átftteiaákftiai
Kek Feritkon IS66. évi janaár ké Ilik anaiáa.
A ptriaki kir. jhirOtág taial teíekfc rm y vi hatoaég J 607 I—|
66l»/tkv 1886. deettshar. U
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Sok emer Hj atakama aUka^BaUgiaral^caaaa I f? fi tMkértia* attb aa aaaal út- I £ ■ aiehttai aynaita ^gyaiiaé ktsaaarat- I R laaói- I
(Sf i»^kégaáyaaliiagairl.aklraJyaa I M ■ jk^kta aail a, arás kafisaa «bt&- I ■ latalaaiahirlíaa kliiiiaaéárlfc^léw (g ^.j ■ kiaittl áahitfciri I n ■étifilai^kiaaiM 1 ^ ■ %r Maatt^ga vaKmaaré auf- ■
PIL nMéttáar* m^Th kaCUflk aag. 1| _
Peiagé
AYALA k Co
EffUtíi raktár lagr<Kaaka*a
Feaelioljr M iniJ
471 100
xxxxxxxxmtttiuaotxaaxxxxxaKaaxaxlta » «
Pályázati hirdetmény. I \' 8 A nagykaníntaí Caatno kápeíaeklében aloÜrottt duók ktebiné S tetai mitaerint Kegy kan i&aán a vároaí régi kórháa telkén 57766 5 írt krra elótrányiou egyemeletes Látat építeni éa ect árltj léi ut^uB 5 IvganatoeíUm erindékorik. JC
As árieytét 3kt51eg as kátbeli ajánlatok beadáeácuk katiridejéG g 1886. évi márctiua $1 reggeli 10 6rája a nagykanneai kaeaioo egyleti J Uiyteégébeo kítttaetik X
Felhívatnak tehát mindaaok kik eaen építkeaétre váUalkoc&I fi hajlandók hogy a kijelelt napig a költaégetóirányuűban megáliapitott * építési ár 5*/#-ával akár kézpénzben akár óvadék képei papírokban ellátott ée bánatpéttríü ea igáid aárt ajánlataikat fent kivUiOö határideig hotxám benyújtani tziveikedjeoek
A ktelebbí árlejtéaí ét épitkazéti íeltét-lek, tervek él egyék rajfok a Caaino egyleti heJyitégéhcn naponkim betekiuth»tók.
Kelt Nagykanixaán 1886 márexiot 2i.
x x
X X 8 X X X X X X X
X X X X K 1 1 X 1
606 l-l
Ebeiupmmger I/lpút mint a nsgykanizasí Cuáao sluöka
M
n
i *
ír S
s
1 x i
Kiadóhivatal; Budapest, V., nádor-utca 7. sz.
UrTTnwwitUU U 1IJXTX YTTZt-Tm 21 U 21 U IITIU UU U 17 n 1122,11 UUTTUUann a JX21S 122x0 b
A nagy-kani/tai kir. tArvaaék telekkvl oetlálye réaaérOi kftekirré tétetik, hogy a m. kir- étieiklactiar véfrtha^atónak Hoka lnváaaé attl. Tamás Anna végrehajtást saenvedő ceórayelöidi lakot elleni lé<t írt. f 60 kr. takt ét 6% késedelmi kamttai 7 ír|[ 80 kr. végrtkajtéa kérelmi 6 írt jelenlegi még lalawjlondO kHllaégtk iránti végr agyéhee a leetaeveaett kir. törvéeyaaék te*l rklatékii tartóié osOmytlOldi 60 vtkkea Boka lnvaaaé itfti Ttaakt Anna >ulsjdo-| nául leivett I 60 krw. 164 Írtra, - 11 1 —Cl 10-12 tom. 706 írtra, — 10 1-I2H
A
■aataáiraaé:
Ptttoky Ferenc
Bekaíca Gusztáv
Tom Kálmán
fétXi Frigyre
3oroilyáiii Nándor
* in
Legeiieijediebb i legolcsóbb magyar napilap.
PESTI HÍRLAP
pártoktól s kormánytéí egyaránt fBfftttoa
politucai tt.
Kepeien Blsteap, bátíca h finnepet kévető napokon is, íí—2
tgj OktdU\'ftOl kezdve rotácziot gépen nyotnalik, mely a lapot éráikiflt 10,000 példányban, teljes 10 oldalon, könyvalaktan, felvágva állítja elO.
Minden héten rendéi ZENEMELLÉKLET válogatott zeaetfiraMfci).
I
Elóflxatéfil Ara: égési érré 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 8 frt 50ykr^
egy hóra 1 frt 20 kr.
Mutatványszámok egy hétig ingyen és bérmentve küldetnek.
MUzát* Kákáiul
Dr. Áft! Adolf
Bartók U|ts
Tétk Béli
Dr.KenetfíB 6éza

Rovatvezití tm\'attmk; ;níalik Károly,. 6y6tgyi»y Lásztf, ü*y Sándor, iámátiáy límf, Táktri Rékert, itk.
Ai elsi
m
w
RtKv
s s s t r a k
m
9
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
ÉlÉil \' r\'i \' Jh társaság •:\'
fiPCS HevBMflllllí<im Ily Alapíttatott JgJ^
• Markért M, veaeiétt ekü • , ,
aiénlfa aafy ámrak tárát kéas a;ték ék ablakokbél vetaláseaJ rgyétt, továbbá lágy fa padlók ée amerikai tölgyfa friet ét parkett pe^Mkbél
A gyár anoálk^va, befy déaea lel van rerrelve uérts faanyaggal, veleaunt kéas ^waak nagy menny iaéye folytán abban a bolyáét ben vaa, bogy minden mefreodtléantk * Idrta a lefrtMdebb M e^att elefet tehet. Továbbá elvállalja porlálék elkétthitét, ta^m berendasétakel kapémyák, kérbá
, \' \' t MM \' \' \' 4
tak, lekötik, íroéák atk. márnára, totákbá Urwéftemé éépekkel kéedteadd iamnaééket, eWirt rajsok ét minták merint, mobabmor k kivételével
661 I—19 \' i
Nyomatott IUmI Fil6p liplilsjhumál Ily Iiimés