Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.58 MB
2011-02-16 11:42:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
327
1776
Rövid leírás | Teljes leírás (274.38 KB)

Zala 1886 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

14. szám.
u
Nagy-Kanizsa, 1886. április 4-én.
XIIL évfolyam
Ti
XXX XXX Hl SS XXX JCI 4. m.
y UiMÉMUIihfÉriW kasé tmám ál
W falai: flfMHiWcn, 1
U Hwmulw Imiik mk íiafft kiuk-M fofaiUtnák «L
Kéair»u»k rimm mm kSléatMk. XXX . XXC IflT fIg__BT.
Íz ALA
FolVtllcal éte TregyeB tartalmú lietllap. A Zalamegfei ugjvédegylet. a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Bankegyesiilel az AJsö-muráközi l aiart kpénzlár részvénytársaság és öos. szövetk. hivatalos könJönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hejenklnt egyezer: vasárnap.
Egéa 4rr»
Félém
IhgjaMm
3X1 XXX P" llir" ELÚriZCtln Áláf:
:* . fjfík -
60 ,
HinktéMk jctásjrottá uúiA*tuk H
Arrétísl > ««Teb UratatM fj
Sp kr. fcétaffciM Mii 100 mfk I ki H
tMatal minden játéért agy w kr. Q
Hyüttér pttiteora 10 kr.
EXX " lii zzz
4
Tanulságok u egmuti kép-visclöválasztiiból
Nagy k ani* • a apr. 2. Alább kösöljtík leírását amas eee-■lényeknek, melyek u egerszegi famózus képviselőválasztást megelőz^ ték a mely események áhslános*ág-ban nemcsak iHusztráczíóját \'képezik a zalaegerszegi kerület politikai pártvisaojyainak, hanem valósággal vimféűyéí, vagy — még jobban mondva — tükrét nemcsak ama kerü-let, hanem egész megyénk öeesea köe-életének \'/v • \' y \'
Amilyen komált, zavaros, színtelen alakban tűnik íef az ottani pár*éle^ épen olyan e megyének közszelleJie: szilárd elv, határozott irány, buzgóság, n/ielkesedéa nélkül.
Ilyen Deák Ferenci vármegyéje ma Nehezünkre esik, ily kemény bírálatot mondani felette, de e néze-tdnknak többé-kevésbbé határozott alakban máskor is éa ismételve voltunk kénytelenek kifejffzést adni éa hogy most ily kategorikus alakban nyilvánítsuk, erre sainte provokálnak bennünket azok a .komplikácaiók\', melyek a zalaegerszegi kerületben a képviselőválasztás! mozgalmakból támadtak a melyeknek aa lett a végök, hogy ^nuUratot vallott ugy a Higgad miségi párt, mint a mérsékelt ellenzék, melyek a mult általános választások után diadalmámorb^n úsztak s tennen hirdették, hogy aa 6 véd* éa dacz-aaövet-eégOk, melyet a » kormánypárt" megbuktatására kötöttek, olyan erősség, melyen ki nem fog semmiféle hatalom.
És ime most kudarasot vallanak nem is a „kormánypárttal", hanem egy abban a kerületben eddig nem létesett, vagy legalább akczióban nem volt párttal, aa antisaemitávei, szemben Ok büszkén hirdetik: * salaeger-eaegi kerületben nincs kormánypárt
| -J<fl van, álljon— ba es nekik kényelmes, — es az állításuk. Tehát nincs. A pártonkívüli Skublios a f flggetlen-Ségiek és a mérsékelt ellenaék jelöltje volt A függetlenségieket és a mérsékelt ellenzéket buktatta meg tehát az ismeretlen, fiatal, idegen antiszemita jelölt
De vajon igasán ez-e? Vajon nem .önmagának ásott-e sirt a függetlenségi párt éa a mérsékelt ellemék, midőn létrehozta a nonsenst: az ösz-szeolvadásnak nevezett politikai két-kulaosoeságot, melynek következtében a két elvből-lett-egy sem. Vajon nem azért buktak-e meg, mert a nép nem tud megbarátkozni ezzel a politikai kétkulacsosaággal, mely — eltekintve attól, hogy jrivoi alapon nyugszik, — neip nyújt égy ebet, csak egy .nesze semmit, fogdmeg jól", mig az antiszemitáktól legalább elvet kapnak, — ha mást nem, hát antiszemita elvet
Elhibázott spekuláczió volt az az ,egyeeült" ellenzéktől, hogyanén, a köznép ezt ugy sem érti, ennek mindegy akármi, csak „balpárti* legyen. Bizony elhibázott spekuláczió. éjiért ha igazán nem értené, ott van, aki szívesen felvilágosítja, sót jobban, I mint kellene: az ellenfél.
Őszinte barátaág és egyesülés ugy I sem képzelhető e két párt között, melynek kiindulási alapja egymástól oly annyira ...