Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.06 MB
2011-02-16 13:14:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
364
2188
Rövid leírás | Teljes leírás (298.81 KB)

Zala 1886 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8zAm- • r Nagy-Kanizsa, 1886. junius 6-án.
I XIIÍ. évfolyam.
1,1 m ni
Btjtm uhm, i U M»lMliiilUfc»—Ittairtain rout-kart Kiadta ktelMénj.
HüMnUl: fáittkift-ttcu. I.
i *
ImlA Mk IsMrt k«wk-M bpdtataik .1
cmntok tImu mm ktfatotnek.
TT*—~ rrr
ZALA
: ti | i" . \' . .1 " j \' 4
IFolltllcal ós vegyes tartalmú iietiláp.
A Zalamegyei ügyvédegykt, a Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak, Rankegyesíilel az Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság, és öns. szövetk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
HP ps\' ZZZ-ZZS "XXX XXX
EtórizrriBi AATÁK:
U K*fas ém.....I At - kr.
H Félém. . . % » „
J<«0«4«fr» I * S ,
jj |iiiní»k jatinyoun ruaitutuk
ij Arverwi « egjréb hiv»íalo« kJnWmi»y«k n JO kr télyVdijon M«l 100 nüf I írt m wiotol rojnden müft fjr M kr.
L •
a Nyllttér petitaora 10 kr.
HH7 m xxx ZZZ -UBX -JZZ "
Ai összetartásban i hatalom.
Lehetetlen, bogy a gondolkodó basafiát elmélkedésre ne serkentették volna a legközelebb mult napok eee-raényei, melyek utóhatásai még nem estlstak meg teljesen. Értjük a Janssky ügyet, melynek minden phámsát olva- I sóink bisonyára jól ismerik Ha a Tisia miniszterelnök interpellátiójaután, lecsillapnlt volna az tlgy véglegesen, akkor tovább is jótékony biztonság-ban ringathattuk volna magunkat, j önérzetesen eléje nézve bármely esbe-tőségnek. Ámde úgy látszik bogy az j egyik tapintatlanság a másikat vonja | maga után, • a sierencsétlen Janssky Ügy folytatást nyert a bécsi arak-hálában Beleredi gróf felssóllslásávsl, j ki a tárgyalás alatt levó népfelkelési törvényhez szólva, furcsa módon megvilágította azt a gondolkodásmódot, melyet mi kösönséges gondolkodású emberek szerencsésen túlhaladottnak | tartottunk, mert már teljesen bele- i éltük magunkat as alkotmányos gym- ■ korlatba^ s polgár és polgár között I nem akarunk s nem szeretünk látni I különbséget, akármilyen kabátot is hord.
Ea a körülmény elmélkedésre bfv fel bennünket, és oly nroulsággal szol gál, melyet ha hasznunkra fordítunk, megbecsülhetetlen szolgálatot fog nekünk tenni.
I As európai népek óceánjában mi magyarok egyedül állunk. Dacsára ataa reactionáríns áramlatnak, mely szóként rág as európai államok élet-Iáján, alkotmányunk vidbástyájs mögött meglehetősen megőriztük Uberáli* intézményeinket; tudva, ho^y esek feladásával, magával as alkotmánynyal )átszunk lót játékot. A reactio náltnk is megvetette ugyan lábát, de nemze tünk minden rétegének gondolkodás módja mégis annyira át van hatva a szabadság iránti szeretettől, hogy na:
gyobb hódításokat nem tehetett. Mert j est a nemzetet olcsó csábszavakkal egy időre félre lehet vezetni, de a szabadság vágya sokkal jobban Össze van forrva vele, mintsem hogy a reactio, akármily jelszavakkal éljen is, tartóé győzelemre számithatna. Fel adva szabadságunkat, elárulva alkot* | mányunkát, valóban könnyen elboríthatna a legelső nagyobb vihar zúduló árja.
Ha a jelek nem csalnak, Magyar ország még mielőtt ezer éves alkotmányának Ünnepét megülendi, nagy megpróbáltatásnak néz eléje. A politikai athmosphaera rekkenő, mint a természetes szokott lenni a vihart meg előzőleg. Senkisem tudná azt megmondani, mikor törhet ki; de az európai államok politikai constellátiója olyan, hogy e kitörés minden pillanatban megtörténhetik s népek életében az évek is perczek számba mennek. A titkos diplomátia szövevényeibe senkisem pillanthat, s gyakran vihar volt már, mikor a politikai barometrum szép időt jelzett.
A magyar nemzetre ép ezért nagy felelősség és nagy feladat háratalott. — Nem engedheti meg, hogy az eshetőségek készületlenül találják s minden áron azon kell lenni...