Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.16 MB
2011-02-16 13:21:38
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
437
3155
Rövid leírás | Teljes leírás (386 KB)

Zala 1886 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

40 szám.
^agy>KjiüÍ28ft, 1886. oktcjber 3-án,
XIII. évfolyam.
T: ui
* m m sffl É0l atert, # »Í R
l*i MumU alap M«tkMl rfaito kaa* riiin INIwiiijr.
UlCM,
jj EUáéátv t U1 :
; H«—»>lw ImUk eul iwserV kwwfc. Ml <«c»4utMl #L
1A1A
o xxx jd m :{]ii. njörizprfcsr ÁRAJC:
é*r« ...... I W - kr. [I
• - 5- a
■f
B FUhn .
n Nw*lhr» . . . 1 U ,
É"
léaérstdk rima nem kiUWtuk rxzx hm*\' iu xxx—xxx
^oiitiaá
Zalamegyei ügyvé az Alsó-muraközi
al ém ye&sriw taptalxxtLU b.étllap. egyke f Nagy-Kániáiai- h Dépüti (szaréit pénáláralj, Ba|kegvLu.v, ökarékpénatár réftsvényUpiafeág b (tok szöVe4kí(líyajöWH iíőzlüiivy
|| Hír W«éa#ii juiinyrmn M»«HÍ*U«k. jj
íj Arvarbii t éjjtib kltiiil« M^tlatifá {| m kr M^MIjon M*l 100 MÉi« I (ri
ii«l mltuUn asiért *fT W
ÜT I
M lytlfttér pstiusrs 10 kr. Ma- in xxx *xxx ~xxx nr:


A mi korszellem. I \'
Boldog emberek a poéták! Vili- I
Í" teremtenek maguknak as eszmék iirodalmában, a benne mozognak »*« | fbaáon, senki éaíaemmi által sem savar jtátya A valóság ronda iazapfa nem léntiti hékéa hajlékukat, melyet képse-htük ragyogói alakjaival benépesítenek. • mikor a valóra ébrednek, a Ivalót ia a költéskeí ama fénye* zomín-Irtával ékesítik J amelynek kllls\'zine oly gykkran\' ktáltój ellen télben áll a külső dumazel. Boldogok a poéták 1
De nem minden ember ás. S ba Iolyan ember, aki neito aü; látja én nem I léi! a világ folk ását, a sjejét arra adja, hogy fölötte Elmélkedjék is, bisony bizony erőa kétely támad keblében ■4 ez annyira előhaladott saázad jelenaé | gei éa tüneményei felett, melyek nem-j csak bttaskeségét képeaek megingatni i a 19-ik század! fiának, hanem komoly I gondolkodásira serkentve, aaaomoiu ta-I paaitalatok beismerésére ia képeaek aer-I kenteni.
Sajátságoá ia a mi korank, akár I politikai, akáij táraadalmi. akár tndo-j mánvoa atempontból ia tegyük viza-! gálódáauuk tfc ár ál j , Politikai azempontból e nemzeti ! aégi eszmék éa küzdelmek korénak | szeretik ezt né verni. Már az igas hogy annyira farkasszemet sohasem nézték, \' mint mostanában; a habár a küzdelem ! moat keveaebp eclat val foly, mint az előbbi századokban éa tizedekben, cséljaiban toqarouakb eaaközeiben ára I túlisabb sohasem volt annak előtte I Mintha a humanismos teljesen iame | retlen fogalommá vált volna a népek I éa nemzetek között, a nemzeti eszmék bosaorkánykony bájában egyre fő aV 1 aa álkoe nedv, mely baláloa gyűlölné I get teremt a» egye* nemzetiségek kö I %6it, i folyton táplálja azt a separi-zá)ói hajlamod, mely jót aohanem bo-■ zott, de annál több rosszat a mely
ai emberiesség legprimitívebb követelményeit halomra qöntötU a a gyűlölet gyökereit egyre mélyebben vágta as emberek sziijloe. A 9Di,videái ím pera* féle city egyre világosabbá l«iz némely állam! pmháaai njilvánoláaai ban. hot a kulwntére nemsetiaégeket egymástól mentjji jobban kUlönválaaz tani igyekeznek [ hogjy esek egymást gyűlölve, folytonosan bántva éa aértve, könnyebben tehásaék őket a halalom aimnlékony easköseivé Ugyanez a vi-ssony áll fenn as i egyes osztályok, Tsjok és 4elekezjstek köpött, mely aa-előtt is fennálk ugyan de egészen máa forrásból , táplálkozott Azelőtt valamely eszmélő! kifolyó lelkesültség, vagy mondjuk, fanatiaoms táplálta e gyűlölséget, e vlaazaVönást, tehát mégia lehetett nemesettb íridojcot felfódözni \\ mai nsp*ág azohban é gyülöjaég "egye-c^Qli forráaa a Ugridegdbbi a legffivo-labb öniéa, melynek czeljá époly nemtelen, mint a mily aláWlók eszközei, a melynek nyilvénulásai a sajnálkozás el nem titkolható érzelmét ébresztik fel. Ez a pzeljem, melyet itt rövid vonásokban a póntikai azempontnál jel-. lem...