Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.58 MB
2011-02-16 13:25:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
796
4276
Rövid leírás | Teljes leírás (365.15 KB)

Zala 1886 december

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

49 ajkm.
. HM I m I
N^-Kantafla, 1886. deczömber b-énj
V>\'
BHa ~w im -m\'; m m\'-j
IhUWHfl^MK 4.1 *í, y M* U*A—4i i t«)k mllbi rtféw hmI-| fcu* IUH kwlméuj.
9 SMÉMvilal) VáfwMa^tcta. 1
[I femataUM Imhk taft ismert kwk-| L Ml fogiáút^ftk «L
II Xériiatokjviam nim MMrtaáfc jjjcr :rk*x — t«f \' I» "m
% . r • ^N*-;;. ; \' « :E ■ . . l XTl/ - . :.. .._i. : l,
4—i- I > t-—i- I |-
ÍÉtlMfc

2?olltikai ée yegryea t&r\'talmvL hetilap,
A Zalamegyei ügy\\tödjegyícl? a Nagy-Kanizsai-, és Délzala» ta^irékpénzlápk, J3ankégyestijel Alsó-murakön takarékpénztár réMvéilylársas/ig $s öns. fizöveík.hi|valalo» kötljinye.
Megjelenik íjayy-Kaniwáii hetenkint •gyuer: vaaárnmp. |
az
XIII. évfolyam.
m xxx ~ xxx zxz zzx i KliiPí^RTtel ÁRAK:
■ j f- f fri — kr. ... 4 ¥ . I „ M ... í9*
Hirdpifoék juáifMH hébHWmIí
AnrwW a efyélí kivaUlM fclférfafaf* 30 kr UiraiUka Mii 100 méig i írt aiMiií mindsn nttrt tj fii kr.
IjrUttér MttUorfc l§ kr.
0
XZZI- XXX -ZJXX --XXXtZ
*

Egy §■
melyne
ielme
polgári
A helybeli polgári egylet Régibb alapszabályaiban a többiek köxött volt egy §, [mely ut a rendelkezést tar- I tylmazti, bogy a polgárt egylet vá- ! Wztraáhyának fele- a kereskedői é* ipa- | roa osztályból választassák.
A Polgári Egylet legutóbb tartott választmányi ülése as> alapszabályok j módosításával is foglalkozván, elliatá | rosta, pogy ezt a j 11, mint olyant, t a jogegyenlőség korában ér-nincs, egészep .töröli, mert a j egylet kebelében minden egy-leti tag bak egyforma jogai én köteles-gégéi vi nuák\'. i^em lehet .tehát mai nap- j Hág oh pontot az alapszabályokban | teiitartini mely a társad alom osztályainak kii ítín jogokat ad
Mi at értesülünk, a választmány ebbeji íatározata némely oldalról bi- ! zonyos aggodalmakat keltett, nézetünk szerint teljesen alaptalanul.
Mai napság már a társadalmat alkotó egyes területek, a saját testű leteket érdeklő ügyekben speciális egyesüléssel! külön fórummal birnak, Ilyen I a kereskedőkre nézte a kereskedelmi j testület| kamra, ilyen az iparosokra I nfeve ás ipartestület.
Al rPolgárí Bgylet44 mint ilyen I nincs hivatva, hogy akármely az ő kürébe tartozó külön elemeknek külön jogokat adjon, mert tagjaiknak kötelességei egyformák, jogaik is egyenlők. Ellenkezőleg ő a társadslom különböző elemei egyesíti ni akarja oit, nem külön\' ez< lok előmozdifására, hanem a társadt lom egytllteij érdekeinek ápolására, t írsadalmi nemé* czélok előmozdításán i és a társad élet emelésére
Azok. tehát, kilépek az alapsaab#- I lyok e pemU módosítása némi aggó-dalomra szolgáltathatna okot, teljesen megnyugodhatnak a közgyűlés tel- l járásában..{riiely teljesen deiti \'kratikui Mi ez elírásban a közgyűlés egy olyan lépését fldyözölhetjük, melv^lt tiszta demok\'ratiajjgyŐzelmét jelenti al I \' osztályérdekek kel ssemoen, melyednek bármily Csekély módon való dédefeé tésére épenségge) semmi ok nincsen. 8 minden buzgó tagja az egyesületnek csak örülhet ennek A demokratikus alapon való egyesülésnek legelső feladata abban áll, hogy körében a meny- • nyíre csak lehet az oaztálykülünböze- | Hket, melyek a nyilvános életben sokszor úgyis elég kirjvó módon hívják ki msguk ellen -a józan gondolko- \' 7,ók elitélését, egyenlítse ki. Azért mondjuk ezt, hogy egyenlítse ki, mert meg- \' szüntetni úgysem képes. De ezen kü« lönbségek gyengítése sehol sem atiy-nyira lehetséges, mint a polgári egylet körében, melynek már nevénél fogva is ilyen .hivatása ván. • *
Ezt a hivatását minden olyan pont és §. kiküszöbölésével; me\'y a lomtárba való, mentül jobban fogja elériii. — l*
Üdvözöljük másodszor azért is örömmel a választmány ez elhatározását, mert nem^ mindén megelégedés nélkül tapasztaljak^ hogy az ország jobb érzésű lakosaínak gondolkozása kezd. kibontakozni á gyarló előítélet és külön- I érdek-politika axonj ködéből, mely a társadalmi péksgőbb élet rovására jó idő óta borii la.
Épen az oly tápasegylettiek, mint a .Polgári Égy let 1 is, az a szép hi-j i, ,i ■ nlTii n i
vaiásuk van, hogy \'ez1,.\' á ködöt. ott hol mutatkozik, a gyarló felfogáson, U a félszeg okoskodáson jfeltfl álló tiszta / szabadelvüség világával szétoszlassák.
Mindig jibban a nézetben voltunk, hogy azokat az elemekjetj melyek egy \' kbiqi czélra egyesülnek, kell\' bogy | W vezéreszme lelkesítse A hol elv- | rŐl Van szó, ott a compromissum alapján való j/aktálásnak kielye nincs és nem lehet Mert annak a Vezéreszmé-íiek egy helyes minden- kétségei kizáró, és semmi félsaegségtiek helyt nem adó elvből kel) folynia.
Óhajijuk, hogy a józan belátás mindenkor é* minder^ítt érvényesüljön, a hol af társadaldm tettre seriken-téséről van szó. Mert előbb igazán és fenutrlás nélkül egyesülni kell, I ulá paHljloht nélkül, a valódi\' tevékenységről\'csak ezek után lehet szó. I
Hármil^ csekélynek is lássék a polgári egylet választmányának elba-táimása ttz emiitett §-ra nézvén az egylet a legjobb utoni van, hogy egykoron mindazokat egyesítse k< belébe, kik a különválás helyett sokkal job-nakj, áldásosabbnak éálczélKozveaetőbb nek tAtják a mentül szilárdabb egye-sQl^at.
Zalamegye torvfc. bizottságának közgyűlése decz. 1-énj.
(FuUpáni kftuii*.)
\' A mint Ispntik mul|[sxi«n&bsn es iránti | ineágyözűdéK&nknsk kifaezént adtuok, de- | cSelsber l-je valóban láayes asp volt me- j gyéhk löriéneléltn, melyre szuk kik annak tanai voltak, sokáig örömmel lógnak! vissza* emlekextu jr k
E közgyűlésre olj nsgyszámasal je-enjrk meg a liixottpági Rs^bk, liogv n ég azt állialános restsnrátio alkalinávíil .sejn volj több hízonyiteka nnnnk, hogy a; főispáni
\'Ceiktatáit s sx alispánválaszlást egyaránt fontos és tneHsze kibató mozzanatnak tartották.
A bizottság % 0-kor gyölt össze a megye gyülés(ermében< hot a közgyűlést (ifaony ÍjÓjuIÓ megyei töjegyxö nyitotta meg. lnpen a programm szerint küldöttség menesztetett a főispánért: égynt|al a törvh. bizottság tagjai hálaadó isten) tisztelslre gyöltek össze az egyházban, ho\\ l>r Horváth Károly •pál fényes segédlettel tartotta meg a szent tnisét. míg s kóruson nöi énekkar énekelte a lélekemelő dallamokat A mise végeztével a megyei törvh. bizottság tagjai ismét a megye leimében gyűltek össze, megtöltvén ( nemcsak azt; hanem a tolyökókat is. Kevéssel azután megérkezett a főispán az érette menesztett küldőitséggel, mely k&idÖUség tagjai között fényes díszmagyarban voltak: gróf VetMin Tasziló, fíijömörey Gáspár, Hertelendy Béla s mások. A főispán, szin- • lén d\'tszmsgysrbin, megjelenvén a teremben szlinni nem akaró lelkes éljenzésekkel fogadtatott.
i p Ax éljenzés leesillapoltával Gözony \' László főjegyző felolvasta s tőispáni kinevezést tartalmazó belúgymmisxleri leiratot, mire a főispán letette ax eskfit, melynek végeztével az itt következő epoohális szék- \' foglaló beszédei tartotta.
Mélyen litzUlt kvtgyUh!
ö Felsége, Urunk Apostoli Királyunk legkegyelmesebb elhatározása"állal ssfllőme-gyémnek — Zalavármegyének főispáni állására meghívatván, e pillanatban, midőiT megyém elnöki székét elfoglalom, már letett tiszti eskümnek szent köteléke csatolja benső teljes odaadásomat miodszon feladatokhoz, melyeket törvényeink irott tüzetes rendelkezései a főispán hatás körébe utalnak. l>e . ^ szent esküm mellett még csatolja azon mély-hálámnak megszeghet len fogadalma, melylye -én Zalavármegyének tartozom, a legbuxgóbb és leglelkiismeretesebb igyekexétemel is mind-, ^ azon ügyek és érdekekhez, a melyek előírva ugyan nincsenek, de a megye sorsát érintő tényekbeír léteznek s a megye szellemi és snysgi felvirágozhatásának képezvén eszközeit, elengedhet lenül kell, hogy gondos ápolásuk és sikeres czélra vézelésüknek legfőbb támaszát a közszolgáiéira hivatott tényezőkben és a megye élén álló főispánban találják fel. ) \'
TácreziSL.
Ezen
es utón . . .
Hnawiwttk 13 levélben.
— A ,Z»la® cre tcti tárczája. —
1 U vél. Dalos r«|W, Tálast/ Mátéhoz. K sdvea Mátém 1J
fc ossaabb távolKi után hazaérkezve ssztalo non találom kedves leveledet, tíielyre habár nagyon fáradt vagyok, sietvs válaszolok. Sok történt szóta, édes barétom, mióta utoljára láttalak, s mütt báraiigollonk a • löváros sajos utcsáin. fin a magkm részéről nagyolj örültem, mikor egvsxér már hátat forditwtam a nagyvárosnak s bsza jöhettem csendes és xajtaían vidékünkre, a hol — tKl a mi asó. mégis csak {Óbban érzem magadat.
Ipe az utolsó\\nap, melyet ott s fővárosban töltöttem, a mikor le már nem volta! otti mégis elhatározó, döotő HeMfissstl volt életemre és jövőm re. Nem is gondolhatod, mi történt vetem. Azért hát elmondom Ismermk téged mint tésztvevö barátot; lúdoml hogy mindig szívesen osztozol örö-möml.*n, bánatomban, azért legetaör te tégy ipim boldogságomnak. Örvendezzél vscáml barátom, én Ijofdog vőlegény vagyok!
télkasztod levetem olvasását, s háira |4<>lve karszékedben, sség mielőtt lovaké Mvasaád, etmefsnge«s goadotatodban, i^IImbésib mondogatva magadban,\' No, no, ki iMe volna, bogy aa a Vesést oiy hamar ettMtereasa magát s házasságra. De esek olvaat tovább MrátömV s bátíiad, lámád, tttÜM történt rajiam sa a Uhetetim his-.lariarjra^am, kH mtoétg — sééfgá méltat-M — embsrgy uioioaek taitoUak, — ü taálad tém Mátém, bogy vsa
szivemben egr helyecske, hol sz smberi szerelet srenl lifize lobog, ég és lángol.
No de, nttin akarom kíváncsiságodat a legmagasabb lókra |gerjeszteni, hanem elmondom most í már ak esetet.
Tehát egy nappal előbb távoztál a lövároaból spgy sajnálatomra, de hát nem tsriósiaihaiiaiák, köl^les»éged hívott.
Én délután lakásomon marad-
tam s részint elökéiuü\'eiekti tettem sz elníarásrs, írjikotj egyszer kopogást hallok ajtömon. El sem képzelhettemi hogy á tő-pinczéren kit&l ki jöhetne hozzám; de »tevék t- emre nyílik sz sjtós egy magsm-korú ember lépett be azob. Én bizony nem ismertem rá szoanal, a azt \'kérdezlemr kihez ven szerencsém, mivel szolgálhatok ? ■— Vendégem bajsza alatt mosolygott, de azután szl monda: l\'gyan ne teketóriázzál, hát nem ismersz engjem Vendel ? Én jobban megnézem^ vendégemet, s akkor valóban ugy rémien élöllm, mintha váratlan látogatómat már egyszer láttam volna Ugsy véltem, hogy fej is ismertem, mert est aj kérdést intéslem hozzá: >Te vagy as Kardos Laczi!«
Persze bogy én vagyok I -*- felel 0 karjaiba sárva. Meg se ismertél brúder ? Es nem sxép tőled. Persze, liz év i la nem lállam, agy eliönt szemeim elöl, egy líráé meg is hízott, bsjonm, szakálla volt, hát ki as ördög gorőolta volna, hogy ez épen most meglátogat |; de hát szerencsémre történt.
KlbeszétgettOnk. Tudod mit bsválom! — mondja ő, —f ms szó srm less a hasa-menetetröf* még, ráérsz holnap, is utazni. Vsa Ül nekem égy drága nérétn, Özvegy őrnagy né, est fogatom meg, s1 ia etjöez telem. VéletletkU lodtam meg, hagy itt vagy, Kfrt én ü ebbön a vendéglőben la-kom. Na hát tender, kési ölj és jetink, 0s-végy Faifoiné., aeg s stép tfáaya bsjtyon
fognák örülni, ba ilyen pajdnem ezer ho -daa birtokost, mélléje ojeg ntii\'ent, buvözöl-betnek.
j Nem lehel lem egyiébel, ;olkészüllem, s monlünk. S itt ks/dödik barátom, reanuiézve ii i szerencsés kataszlróta. Az ői^gynb rendkívüli szivélyességget fogadott. Még java koniban lévő nő, a félszázad meg se Iá -szilc rajta, s valamikori igen — igen szép lel eteti, épen olyan\' mint a leánya most, sz ss angyali Irma, az én drága, egyetlen mcjnysKszonyom.
Barátim, sze-öit mindjf neveltem-a poétákét, mikor ÍK>ldsűros sierelhn verae-ikat olvsutám; és mpsU barátom, e{* mosj, bi/ony Isten, hs jobban tudnám a tollát forsaini, mágam ia köztük szegődném w irijám a szerelmi ijmléi)gések£l ékes versek-Len, míg így bizony sazj egjfjzerü prózánál Kell maradnom, így sémj tudjam, hogy menynyire Wgilik ki as épUdiága mennyasszo-nybmnl, ss angyali latnát.: p
| —tíát hogy el ne teléjiseiii, sz őrnagy né nagy szívességgel fogamif, és Irmaj ellenál-iiaiailan voll Barátim én rajta feledlém szémemei, s nem egyszer azt sem j tudtam, hogy mit is kérdeznék I tőlem.
Így ereit meg yrátom, hogy én másnap n egkérlrm Irma kezét -s nem kjapism kosarat. Képzelhetett bóldogfágonatj Szi-íejmben sa t képével jöttem haza. qs itthon szivemben sz ő képével járók kejek.
Bsrálom, ha rpgíakarss győződni bol-dogságom igss és jofDttili voltáról, is ba meg aksred tudni, bwl mfly angyalit I fogok aJmafsménsk neve*telni, isz ide maliékett kártyával mutasd bel muadal Falkiirtéknál. liendö anyósom és <M|a egyetlen metoyass-sjjonyom saivesen fognák íogsdni.
Bocsáss a eg, lKMy a levét oly későn megy, nem én vágy oltás oka. Bárcsak előbb ludaihaiUm volna vemj boldogságomat. Mást Ulhit* leendő léaskU el — ás
I zéséről gondoskodom; hiszen még is csak szebben, csinosahban kell laknunk, mint a hogy én eddig ellskhsilsm. Irma ízlése különb, a már előre elhatároztuk levelezés I utján, hogy hány szobánk, minő bútoraink í szőnyegeink kellenek.
Mondd meg neki, a mit különben magsm is megírok mindig, -hogy egész nap reá gondolok. Hogy is lehetne ss máskép, a ki ölt látts és megszerette, ss egy mennyországot hord kebelében. No de besátom már levelemet elég less neked ebből ennyi. Hs meglátogatod, írd meg, minő benyomást leli reád. Egyébiránt rólad ia irok neki, míg odajöaz, már ismerni fogölel barátod
Vendel
n. levél. Tálasy Máti Dalos Xendtlnek. Csókollak, kedved barátom I Rendkívüli örömei szereztél nekem kedves leveleddel, ujsbbsn is kimulatva páralián bsrátságodat és hűségedet, melyeket szikedben irányomban táplálsz.
Mégis megvallom, bogy nagy kénysw-rel foglsm a levél irásánoz, a jobb szereUem volna,.hogyha más leszi meg helyetlem. De tekintve valóban igás barátságodat, talán részemről kevesebb nehézséggel fogadod azt a keserű pilulát, melyet neked ayojtanom kell, s azt is remélem, hogy megfontolva a dolgot, sokkal hamarabb fogsz bélenyugodni, mint lalán magad is hinnéd.
Ilyen az élei barátom, ezzel ktadem, a látom becsületes arezodai, a mint kérdőjellé n)titik hosszúvá; igen ilyen aa élet. Most tsláa bevezetésnek elég es barátom, arra nézve, bogy nem valami jó fairrel sdM-gálhatok, de azt is tudom, hogy elég srőa vagy. |r
Leteled, drága barátom. fÖtőUf kíváncsivá leti, kedves ssáp meayasasoayod meg-De mával már este kmpíaaimai.
í v IvMtott MM «eg* tmel widőn azerencséss véti toneánytatomrt ét orgonája imrk bizoll lytaiotág jelmi közgyűlésében Éltmáui megfctxdeuu egy lelkesiiő lu-dalnak biztos* irányt jelző világa ostiai ja el kétségnél az iráni, hogy mágas*toi& hivatásomnak reám nézve boldogító belóli-httásét reméljem.
* j ft* ezen feikesüö tudatot eddigi léíem östaea tevékenységének szelleme ébreszti és taft ja fenn-bennem, mely törhet len hőséggel karolja magához ie megye egyetemének —1 összes részeinek és minden polgárának töivétíyes igényei teljet jogosultaágát; — e jellem az, melyei iprn ingathat meg az 9oMmiek hiu dicsvágya, ném ragadhat el as indulat és szenvedély árja. és büszke-swe a koronás királyáltozi hűség -r a « lun lángoló szeretete f? a tör vény tiszte-imi — a magyar állam lensége é* hatalma — és \'s bonpolgtri hivatásnak dicsősége lévép, ebben megfirsö és megvivbsilao véd-. vél bírja a közélet tévelygő csáhjai ét ve-szilvei elljen.
E szellem Uraim — Zalamegyének szelleme, mindnyájunknak örökbecsű kOz-kipcse, ét én — ^mint e megyének bQ fia } Iram Királyom .felemelő szavára e • saent hagyomány letéteményeseként jelenek még megyém főís|)ání székén, oly elődük 6Idoli nyomain, kikie helyét feimagitsió &)?• lákik fényességével — a haza éa e megye irtai szerzett, érdemeik dicsőségével vették körül, s örökjükbe ma én csak a köteles-síknek színlelt benső hódolatommal lép-betek, magammal hozva polgári létem legbecsesebb ereklyéjét, aa egyediili díszt n ely* lykl birok, de mely nékem mindent ^tq|, mért megyémtől, származik, Br/.on kegyes Bianíomnak 5rők emlékéi, mely ly el megyém kezönsége kél évlizedes közszolgálati pályámon kérésziül szerencséltet el t, és írehlyel fétoWballanul köíötie szivenUiez e megye ügyeinek szeretetéi ;és érdekeinek gondos lelniismeretes ápcflisá\'.
fin lek: közgyűlés, ez ereklyét híven megőrizni Jogom | — Eljárásomat ngy az önkormányzat ellenőrzése valamint az ál-laitti közigazgatás ,közveliiése. tekintetében a törvény megtartásának és wigoru megiar-telásánsk — a kötelesség pontos teljeaiié-raaek — és minÜezon érdekek lehelő sikeres előmozdít áaak^czélja vezérlendi, melyek e n egye és lakossága jólétének eme-léfére befolyással vannak, és a lek : törvényhatóság egy ölem él képviselő bizottságra körös feladatunk levén, mindazt meg-triiiij, a n i keli, | hogy a megye közigazgatása a n ai kor törvényes és jogos követelményeinek színvonalára állítva, mereteit mágyénk felvirágoztatását eszközlC hivató-; Fát hiven betöltse, midőn e ctéira együttes munkásságunknak éltető és termékenyítő melegéül kikérném a lek: bizottság azon
napyon természetre, hogy aznap irár nem le hcíeit gondolnom meglátogatásra. Föllettem mmnban, hogy irásnsp azonnal ellátogatok ti őrnagy néboz, bemutalom magamat, a majd beszélek r<>lad sokat és saépet. Bizony barátom, föltételbek elég szép éa jó volt. De — luftod te jól, nem fölünk emberektől lügg a szándék végrehajtása, legalább nem mindig, Éa alkalommal is meggyőződtem róla s meggy ősöd hetei le is, hogy: ember tervez latbn végez.
Tehát a mint emliiettem, másnap két lően elkéax&lva, jelmtkeziem Falkayéknál, azonnal bebocaájtetást nyertem. Az őrnagy né valóban impozáns, megnyerő jelenség* aza-kosztot! olyan, ami nőnek te festetted és igen iran aseretetremélió. A mi azonban Irmát iUÍMi — 1 tarálom ez túlleaz a mi phaltázi-ánkoo, én legalább eserszer szebbnek talál-
lta», mint a milyennek öl levelei után képestem ; annyira karálom — szedd össze magadat a el ne hagyjon higgadtságod — any-nvira, hogy bele eaereticm.
Perwe a te meftyaaazonyod volt —1 még akkor, hát előbb csak kutatni akartam, váljon igazán asefet-e?Be«aéliünk rólad, vi Monyaidról, derélaégedrő\', jóságodról, jóezi-vfoégedról, mindenről barátom, a xni utak dicséretedre vélik] a a mi más körölmények kőMMt egy vőlegénynek a férjnek i« dicséretén válik, de — bérátom, az őrnagy né téged vaUaáfoa parasztnak lart, a már sűő nap azt ■mdaiii nekem, hogy aggódik leányát ne-kai adni, a nem igen szereti, hogyyi fővá-röfeól eltávonik. KöziQnk mondva, azt talái-iii, bo|y aa Inán sem bolondul utánad. — Vagyok egy iiseö emberismerő, a valóbnn Mai flsthikeelem. ttikof mindjárt éwre vet* te#* Hogy aa elet lettr-gáaa, éa aok máa fon-im éoto| teáiote^bM áthidaftpüen ftrléta-att hMed éa inM kötött. . ;
tat én mitufiári az elad napon lazre-v«em M«ghivá«tkra harmtdaap tsmét nrtf-lÉMjatiim Barátam akár kisatd, akár nem, ■ ■ytjniHebk léftd is éa Irmát ia, s hogy
haiaftas Ogyliu*ga)irtt|, ^nelynek pótolhallan niay b^caét <(lv aaános éveljen ál ttpeat-fialni azerehimt íwít 5 — mint p hnjó kormányosa,
yjélétMek legdrágább kincsével száll huHániuljára, az kegyei segélyéhez emelt jélxi Idíiászoinmal kérein eadvc .Isten boldogít^ jkldáfát Királyunkra, imádolt .Hazánkra, é^i ssereteti\' megyénkre!,. .
# Minő ka<ái>» kellett e beszéd, rxI leitni \'képeseit hfem] vegyink. I/eirhatatlae volt .a le)kesedés, .melwl a hévvel éa igazi |érzéaa^t eynpndótt l>esM|d a jelenvolt aknái kpHeli.
Uiáná szép és emelkedett bettédben üdvözölte a \'füispáni megyénk *Volnbsaé(r-ves lölegyaője (józony László, irtelyjézlnlén élénk áljenzésra raguidba a közönsént. ^léUúságw | FSiipák (V / A leikea s|mvak után, melyek <e pilla-, natban Méltóaé^od ajkairój^elhangxolták, üdi^ü/.ö|j&k MéUóságodat meg.yéuk kormányzatának éléiiJ wömmel Odvözöfjnk mint a helyzet, mint a leitek lértiát; kinek égylhi-aégébeu a közigazgatásnak megállapodási . neiit ismerő fejlődése ia lolytonóa tevékeny-áége jut kifejezésre*,. a kinek bi/1os tekintete a közélet szQnt^endl váltosó alakzatai kb-zölt a ezét íeli*meréa)f-ben aoba nem tévn-dett és kinek erős karja soha^egy pillanatra sem bocsátá a hajói kormányát u hullámok kényére. |
Bár merre tekintünk\' a inegyéheút husz évi loűködéaéliek áldjksoa nyomait kö^élelQttk\' mipden vidékién lelláíál(uk; a ez az, a mi benn&nket Mélióság<Í4 iránt oiy" bizalommal a a megye jök\'öjé iruit oly azép reményekkel tölt el; mert mj tudjuk, hogy biisz évi leikea törekvéseinek rés ernyedetlen munkásságának einjeke llé lóságodét megyénk fi-\' vöjéhez oly köleléklel csatolja, hogy Méltó-jgágodnak nen lehet pincs nemesebb becsvá*
fjy
hogy
8 lelkéhek lángolóbb óhajtása, mint ainpyének nagyságával éji
nevét
tolat
dicsőségével I ássa összeforrva.
Királyul k 0 Felsége, Méltóságodnak
a megye (elv
rágozlatására szenteli munkáa-
, ságát jululmazln, hogy annak kormányzati
Mélt/ságod k
sára
léssel, bogy
próbált tehetségére biaja; mi
pedig lelj^s hiaalonmnl, melylyel a megye közöntége ííéli^ftg di:ak a közpályán valp n-flködérét kizdettöl fogva., kisérte, 1 jövünk Méltóságod e é éa k&zöa czéljaink "valósiléi-a\'á térákozuiik azon - )<ijeleri-a, n inön hivafásunk a kjö^-igszgaiái szifrvea n ttködfséhek biaiosiineá. és az önktrmánjmit erőinek rendszeres nyugodt nmkáprága, Zalamegje Gai hivc^i fogják belöllini felada\'ukai, melyet számokra a nenref erceket ói az idő szelleme felölnek, n int lörténetüik en a nagy koraza kában,\'midőn a magyar alkotmány éa lár-sadaloiá ujjá szüleijének dicső küzdelmei közölte megye véz4rféi fiain csüngöil a nemzet tekintete. \'
Ügyen vezére Méltóságod ezen \'.örek-vérünknek; egyeaiiae mindnyájunk munkáját éa áldozatkészségét szeretett megyénk
a barátságnak áldozatot hozzak, tegnap, tehát tkéi béllel első látogatásom ulán, (láthatod hogy nem banyettbomlok rohanva cselekedtem) hogy a nagyobb J>ejnak elejéi vegyem, megkértem írtra WéK Én benaöleg szeretem, ö is szerel engem, est körnek között vállá meg nekem, s hogy nem sokkal azelőtt neked ígérte keaét, ázt, mint 0 maga mondja, könnyelműségből tévedésből tette, de 0 sok-, ka) szerényem) viszonyok között inkább ma* rad a váróéban, minthogy a provioczián elparasztosodjék.
Bemélem |btráioq hogy nem fogsz kétségbeesni, ej levéllel égyült Irmától is kapsz levelet, ö| megírja neked mindazokat, miket még ludoiod kell.
Viseld barátom férfiasan ezt az esetet és fogadd őszinte sajnálkozásomat, de nem tehetünk rola; sokan az ilyet ma már közöl aéges utuak tartanak, én pedig azL tiirzem, bogy héroismus kell ahhoz, a mii én •^puszta barátságból tetlem.
Aa ls|fn légyen reled!
Málé.
, III. levél. Yennel - Málénak.
Uram! | 111 Í\\ .
Megkaptam levelét. Ha út hil?ék, hogy majd töbeiövöm magámét, akkor nagyon osalatkostak. ilrmt Éiaasezooynak visazaad* tsm szavát, l méltó! az ön kezére, a ibjnt ön méltatlan az én paráfaágomNL A kijátszásnak ezt a b útját én nem ttrtom közön* ségesnek. Kői zöneftél ttrtozom azonban őo| nek mégis, h<gy idéjekorán jötl utamba A e*k tartsák meg nélkülem és e fevárotban. Ezt bála (ejé-
lakodalmat
boMognljanak btn ki ánja.-
M<* fWa
11
m
étdekeinek kfl tzolfd^áljen, éa ea ej^éfO Miből emelkedjék ki /átmegye jktyzsxél* lé ne, mely örök fónynnil a kása utókort is \' bwugározis.
Most INnky AW)»tó« ttzoltMgi tag t ázt indítványozta, h*jgu|mfytdkéi besaéd ömk I emlékül jegyzőkönyvbe Htáttainék, lenyom|it-I lassék é««a bi/Aiisági tagoknak fimgküldbs I séki Az indítvátiy íatisgyüíét aajos helyes-í% lése között e!logadjai»jl. Háczky Kálmán I u an, Skuki&i Jenií jlei) indít*ány<, melynek j értejm^n .Srabira! Benőnek, Zelameitye lOTvénjriiBiósáfábaníeiöltött 8 évi tlitpán* aiga kijében n mtfyf javáfs kife||eh köz-hasznu levékenyaéieéet elismerés szavaz-tátott.
A tömpén ellógf4»án ezután az elnőkl \' széket tovább vezetjo !j»; gyűlést.
. Első sorltau nipíteudre kerüli áz alís-j piuii választás, melansk megejiáaére ia iör* | vény érieltnélien tninuéitekelőll a kijelölő I vldaszimány alskittiiUjit meg oljj lorraáiv, |> I hegy a közgyűlés meÉválasztoHa: Tolna£ ^ j Ajárolp, Skublict nywfí és Xagv Károly j I bizottsági tagokat: ajlőtw^n\'pedig tunevezte:^i I iíróf F&afatm Ttuáil^fi ki • szinten ielker oyáHó tárgya volt w kmty&léaen, lJSgfrjmh | Sándori éa\' Arecy £ hat lag a .1
inán elnöklete alatti aj I kijelölést meglétén esnek alapját első helyre: /W*r/á«. W\'irű/y, második helyre: Cwwlja/f Sándor lőn abe-. pknuak sjjelölve. 1 j •
A lelltiállásokbór azonban a többség kivehető ném levélj, (I1 husz tag irá*beiileg , azavazást kérvén, pzl; el is rendeltetett. A p^vszerinti\'szavazás hálom .küldötlaég előtt | .wakötöltelelt, melynelii eredményekép kihor-I déiieietfi hogy: eW)aiott 34ö azavetat ! ebből Ctrrián KónJui 1i 235, \' W«»iiiA- Nfíu-j oonti lt»9 szavadat | eMÍt, és igy I (\'.nerláu \' Károly válasslslott meg 127 szóléibbséggel | a megye alispánjávi Megemüijük még, hogy sokan az eliápám választ ásnál tsrtéz* kodiak s szavazástól. i\'jA. megválaxsiott alispán helyének ellogkilfisára nyomben meghívatván a hivatali\' etkni a közgyűlés ke/eihe 1 lételle s « reá esett választási megköszönte, | 1 kímélvén, hogy ö e íjazteégei nem kereste, de miután u megye (Lözönsége szblgálaJál igénybo ^enni óháiijk ezen parancsnak ! ejigedelmeakednj köteiesaégének lartolia, a | ígérte, liogr teheiségpez képest h megye I javára Jog közremunkálni. L | Következeti a saenigróii (üszplgabirói | i állás beiöltése; ene eeyhangniag íMh JFV- j rcwrz eddigi nov^i iösjtÖlgnbjró vftlápztaloii i meg; a közgyűlés kivfliialára az eljép még | | ÜÍÜlt lúszolgal\'in\'i álkáa is beiölteieii. iEz \'
állásra pályázlak : Mórion, lITrtasy
I tíélaf 1 Innia un r\'wrttt, és FfuiM (lijulu, . í k k közül Vértesay líéla válxszlatptl meg lj\'8 szavnztllal. Hárttsp . Vértesi lléis, kpzlhHyi .szolgabíró Helyéie. lltrtn<\\un Vin- ! <*ir, \'etenyei srolgtbiro vá\'asztalolt ímeg.
Mfg.n közigazgaihei bizotlrági é< köz- j ponti választmányi iagragm adatták be sza- | | vjutálok, melyek errdmenye másnap,volt ki-| .hirdetendő. S ezzel az első napi kösgvü\'és > I napi rendje ki volt merítve.
A közgyűlés ulájn n föispánj a tisz-ielgö küldóiaégeket fqgadla, melyékei tér \' s^üke miatt csak sorrendben számlálunk el anélkül, bogy a liszielüjések alkalmával mon- | dóit beszédeket köz$lliéfnök.
Tiszteleglek: A lörvénjhalósági |»izoil- | ság; a megyei lis^tiknr: a keth.\' pap*ág. Kanizsai törvényszék, íWftsv/ytSs Sándor el-nok vezetése mellel Xalaeyenzryi iirrhiy-ara; Kanizsai bonve)] tisztikar, élén Rátxn alezredessel; Megyei ttuitesiület, fíiurimla Kálmán lantelügyelfi Veis lé-^ melleli; — Aa-suia, Zulotacr*:ry, X\'^íkloniya, IMal, Le-/e|i|ff, a más városok \' küldöttségei: hltkóz-aések; Zalaegerszegi jiiipitők a egyéb Mii-weli ői tártulafok.
3 órakor kézdődijtjl\' a 3 0 személyre rendezett liarquelte.; Egjr teríték 4 Ifrl volt, B Ipgásból állott, bojrok éa pewgö. A vendéglős valóban kitett miíg&érl. csak |i felszolgálás volt egy kicsit; lassú A közebéilen mlely 6 óráig tartott J mind végi/ a \'leglelkesebb hangulat uralkodott, a lassú szplgálat azonban lürelmeilenhé telte a közönséget, úgy bogy a szónokok nehezen tudták ma- | géknak később éwépyt szerezni. A neikia-tmál és banqoUiM 1! országós liépviselö volf jelen; néviseríi t:! Apithy /s/rdál Fesz- | iet Imre, Molnár Vr. hrryer; fitnácz,
iiertelendy Frrtnrz (Mweaali) Ei/naj 1Já*MJ, él Vadnqif jftidor\'.
A loaaztok sejrájii a • főispán nyitotta meg, éltetvén a magtár\'fiemzet szent háromságát:\' L\'inUtfnrltutM, Imái. líjivid, de fwpraeselt tószt volt. mely nagy háláját tett A második felköszöni^ Dr. Ilonáik Kár*ly aeál monuotfa a főisnááifa; monutneniájis, remek szónoklat, melyj lelkesedésre gyujiolln a|társaságot. Azután a távolból -étkező tqviralokal olvasiák fejj: Hidaasy páspöktöl, TWiri Kolos főapáttá,1 Szegheö, kir. táblai petbirótól.
Azután folytak ismét atoaaztok : Styb- I lijt Jenő ai uj aliapCnM emelte noharét; | Oerfda Károly a mégra közönségére; I AnáAky iMrán lelkeseit a megyére ;j Körém Héja a jelenvolt orszányUiesi képviselőkre, Yadnaif Andor t JöjuHinokösokm JMétt I tmaredes a honvédségi Intézményre, óriási lelkesedéa mellett és mtiló haiá^ail, szagai öföjc emlékül fognakliartdni Kes
téliét Taszilőra, kérőig Tolnayra, fnkely Viktor tréfás vereekMb a főtspánre ea
poharát A többi toesetok e nagy zajban rendek el. - ] /
Nem tulozunk, he tat mondiuk, hogy e nap, m^ynek fénypontja t főispán szék- > foglaló I>eszé4e volt, talán a legmtebb a f^is- \' I pán éltteben ; ts üven napokkal az Ur I^en csak kegyeltjeit áldnatje meg Kívánjuk és hisszük, hpgy további müködéae üdvhoiévá less e megyére nézve.
Közoktatásunk állapota 18856-ban. V
Lepünk egyik előbbi számában a közoktatásügyi miniszter által a képviselőház elé teijeaztett s t közoktatásunk jövő évre szóló költségvetését ismjerteiiűk t. olvasóinkkal.
Most npgielént t Vallás éa közoktatási • miniszternek XV. jelenlése közoktatásunk ^llapoiár^. íiaaanos szolgálatot vélünk tsnni olvasóinknak, ha e jelentést, és különösen tnqak a népbklttáa-a vonatkozó Mázét mentül fcövéhbén ismertetjük.
Hazánk virágzó jövője nem csekély mértékben közművelődési fejlődésünktől, tanügyünk folytonos haladásától és emelkedésétől lügg, azért kell,bogy öröm dobogfaaea meg minden igaz hazadnak keblét, mikor az évenként megjelenő miniszteri jelentésekből meggyőződhetik, hogy azok az óriási áldozatok, melyeket .a nemzet * hazai közművelődés oltárára hoz, nemcsak eztensive fejlesztik a \\mindnyájunk élőit s/ént és drága figyel, i^nem, hogy évről évre, az iiifenaív fej\'ödéa biztató jeleivel i« telálkoz halunk; hogy. oktatásügyünk nemcsak külső ~ terjedelmére nézve, mint minők az iskolák szaporodása, a ianitói állomások, osztályok gyarapodása stb, hanem belső fejlődét Je> kistelében ii, mint a jobb taniiási módszerek alkalnifczása, a helyesebb nevelési irány stb. tekintetében is mindinkább az egyedül helyes ösvényre lereltetik.
Mert-belátja azt mindehki, hogy uent az iskolák és taniiók száma, nem az osztályok és állomások sokasága egyedül i>iz-loa bévméröi a nemzet kösqiüvelödéa tekin-leteltén va\'ó haladásának, liauem az a szellemi\'és erkölcsi eredmény, melyei az. isko- ^ \'ák elérni ké|>esek; az az ismerei-kör és miveliaég. melyet az iskola a lanu\'óiiak az éleiben valiW ériékesilés és, okos felhsszná-lás créljairn iiyuji. Mentül jobban Teletnek meg az iskolák az ö lu\'ajdonképeiii i zéljük nuk, s mentül löbben szerzik meg a * népiskolában a szerény polgári álláshoz megkívántató nélkülözhet len elemi isme relékéi* ugy hogy ez iamereleket a gyakorlati élet- t ben is hasznára for íilhatja,* mfnlül löldtel visz ki* az elemi lanuló az erkölcsi komolyságból ii^a gyakorlati életbe: annál jotban fognak felvirágozni áz iskolák is, a a nem-* zetqek semmi áldozat sem leend oly nagy melyet a közművelődés oltárára meg nem hozna.
Az évenkint kiadott miniszteri jelenté-/ sebnek igen nugy és fontos czéljuk és hívaj , iá«uk van. Az uj aera kezdetétől fogta e jelentésed ata\'isziikai adatai nyomán lehet megítélni, hogy tanügyünk halad-e vagy marad? Ha halad, melyik ágábin, részében tapasztalható a haladás;,*ha pedig marad hol és melyfk ágában szükséges a javítás. Axelött e jelentések csak azáraz statisztikai adatokat szolgáltattak, ezekből a lnikps nem igen sokat tanulhatott, a szakférfiúnak pedig kemény munkájába került az adaihal-mázból az eredményt levonni. Azóta évrőj évre a jetenlések; nemcsak volumenre nézve letiek terjedelmesebbek, hanem a tartalomra s a statisztikai adatokat\'magyarázó éa meg-világiió fejtegetésekre nézve rendkívül becses okmányokká letiek kőzöktslásügyünk minden oldalú helyes megítélésére nézve. Az ily jelenléti minden müveit* ember a legnagyobb érdeklődéssel lapozgathat. A hazafi pedig annál ia inkább reményi és buzdítást meríthet az adatokból a az adatokat kisérő felvilágosító bevezetésekből, a mennyiben lelkiismeretes munkával áll aaemközt/mely azé- -piteni nem kíván, hanem a -maga valóságé-» .bán tünteti fel az állapotokat, melyek re-mébynye! biztatnak, további haladásra öaz v, lönöznek.
Nézzük előbb a népMai oldatott.
Ez t szakasz több pontban tárgyalja a népiskolai oktatás egyes ágéit éa külön* féle vi«souyait. Saól első torban a tunkold*-hMI h tényleg iúolába járó gyermekekről; — á t*nMele$»k h iskolába járók kora, Qffggj rtdlárn k anyanyelvéről ■ t- az iskolába jaí rák agyét mzonyatrál; — t nipuknlák fm-t*rtú*i LHiitéytírtl; — s tanitóképiő intize-Ukril k wégüi m kitdtdké inUmhML

•I
| Mindetekről ft pontoktól nsgyon ter irtwmé esak áMaaoKan, a legleayege-R^fel leliÜBléléséjfél foglalkozhatunk.
A mi a tankMeleíeket és a tényleg tfko ába járó gyermekeket illeti, a tanköle j fc ówueiratása tapm mári, nagyobb gouft V dal történvén, lÉztos járulás várható, a ha mih lenttU, az * al a jóakarattal párosult szí- I gnrmd fognak eljáfm as ok nélküli iskola-malasstások r.egbántetéNében, akkor bizo-%>Wa\'» earö) évfc [kevesebb papasz fog fel-tfemlui és évről évre kevesebb lesz \'azok k száms, kik az olvasás és írás ismerete nélkül lógnak felnőni. —• A mostani jelentés b javulást matat. Gfyanis
\' 1000 lakps közt % összesen 1 gin-ben volt umú 2U6*63 fintK 15^.4 * s *
fOld ■ 12.6.917 \'» lffilé-ben » tői] »* •
A paukötelestk száma tehát Ifiét óta jÍÍ3i6-la! gyara\\todolt. a mi nyilván csak a ijontorabb összefrás eredménye. Megjegy-zeiroó- azonbsn, bogy áz összeírás nagyobb pontosságának [eredménye csak a miudeu nádi iskolába járókra vonatkozik; a 13-15 év«ekből statisztikai * zárni tusok szerint még ;60,obo lappang, kiket szülök kivannak az i«koiába járán

m
li
tBM-ben t88B-ban
mítjdig vagy méf gazdák kötelezettsége ajótí • I la&oliiba járt \\
a 2 millió piM; gyer-
mek közül V millió 836,159, vagyis 1000 Ittököleles közül j 801.2, iskolázás nélkül maradi 456,593 hét—tizenöt éves gyertrek, IGCjO közöl 198.8.í.
Az ismétlő aktatás még kívánni valót hogy maga utáni mert a 18-15 évesek küiöit 1ÖU0 közÜH csak 6469 nyert oktatást s tj jelentés hangsúlyozna, bogy *e részben ia»€M hatóságoknak még na-nok tenni valójuk van.* De {még ai iskolaköteleseitek közül is még 231.664 nem részesül tanításban, e bajnak laetsz&nietésén i* \'törekedni kell. k j Tanköteles volt összesen 2.292,052, az mág lakosságának ,16.07 százaléka ; ^kóláim járó volt össjtesen \\ 836.459. | ünyanyelvrme|ini volt *
• helybe *géd tanfelügyelővé üfcjw* IMzlA neveiteteti ki. 11
. - Kísérleteit » kn»tr> l*m sáMkst liUb V|>pert Uy illának, %ltuda j ubsti mait évi Mkiazágui kiállításon a nagy eremmel kiflhiteteU p< <*»ony i iatenslv-monstre j lámpagyáráénak hasonnevű Aa időzíti f. b" !
2 ikán várainkban, s a hatói % küMöttkfee. valamint egyes érdeklődök előtt bemutatta
3 gMárukbaa előállított fi a. intenzív monstre j látupákái. A kísérlet kltllnöca sikerült Decz. L 2 ikéa este ugyanik a főtéren 8 lámpa mutat tttott be; k\'ettó 50 gyertyaláng, egy pedip ! 90 gyertyaláng ^rcjtl. Az*60 láng er^jft 8 tzor j nagyobb világosságot terjeszt s jelenlegi uteza-lámpáinknál: (ezek rsnpim 7—8 gyer>, tyalárig ertjiiekt. Az W) rycrtyaláagtfitjill lámpák egy tőkésre egy kilogramm jselro-leumot vesznek fel, ér az intenaiv szeirke-zettel 12 óráig. anélZUMí óráig világitaiak, mi áltat egy órai világítás l1^.. krájezárbs kerill. A l»tn|íák megnyervén a hatóság <fs a szemlélők tetszését, a legnagyobb való
* ftinüséggel Mr, hagy városunkban elfogs
I dásra találnak! és jelenlegi lámpáink ezzel fognak belyottésíttotoijiBöt kilátó* vau arra, hogy magánosak is e gyárban fyprják meg-I rendeléseikét eszküzOlm. Egy ajezai lámpa I teUes felszerdi\'sae^ ttvegb\'urokkal sat 20. frtaa \'kerttl, mig a mostaniak 16 frtba. -» Hs teliátregyik Jámpá 7—y-szórta nagyoljb világosságot\' t{\'ijeszt a jeleulegieknél, az I. elÖny szembetűnő. Megjegyzendő, hogy ily L\' lámpáknál essk tiszta amerikai -petróleum I bas/oálbató. - A lámpákkal mapuiházak-[ nál teljesifen*|ö ptdba ntái^ bővebben szó Inuk a dologhoz.
— IWII vasat. A kanizsa-bécsújhelyi | vonaton, *a Kanizsa Szent Iván közti vonal-| részén decz. 1-éu kezdetit vette az lemenet I rend, t i. a lapunkban korábban már említett egy vegyesvonat létesítésével". £ szerint a | 827. sz. vegyesvonat • Kanizsáról indul d. u.
5 óra 20 nerezkor, a a • közbe eső állomá-1 soknál való megállapodás után este 7 - óra 31 perezkór érkezik S^cnt Ivánra. A Szent
líl
erkélesí lekiatetlien nagyőibbec«ft frsncZÍs él angol (ordltotl regéuyeu minők Haudet, < teorg Bllint, Box IHckens és másM sokkal kMrt>b4 vsnttsk kétivtsstve. Ksel blzoay Hujjiátslw jej- | lenjM^tV korÓk, egyhtdí, easinók ktmifviá^ I rai/m^M vagyis tatán foltssónölnak mtirell} 1 séffi-fokát igen alaesonv iouu*pnslbsn Malii I faT Most csak e rörid |kguetke lélsmlt|áséré I jfe^tíozúnk\'. Majd léfk<|xeleb|> lerjfiMatnef i seblí nzikk\'tárgyává tfeséstök e jelentet « szukán kissé mélyebbet! ftaak kiitatái jokaít), B aíután tllár. ez okok közül egy kiviké 1 azok rováRára ia (o«r jtilni, kik . most éhnél-kodva közlik a klatisz íka ezen kimutátá»ái, mért nagyon é* nsgyoú jösazelügg éz s je» lenteg s lapok irodáim) rovataí»iü,.a\' boP; sokszor egy pár sorrall ü|telik el a tWloiná-j nyóáabk vagy é(>pen.jobh munka; a térexf-regény kék táblájának a { dicséretére ped(g mindig több jut.
— TtU ütött lel f..hú 24|éj Cft«l 9 órákor TóitvSsenl -Ifáijtonbiuí, mtfMHáf szeijinl vigyázatlanságból.] pfl s tüzet sikerülj;, 1 tovább - terjedésében niqAkadályozniJ |s így essk az egy meggyuladt uáz han>vsdt el < ] — Xel eiijel pauaav. Ideien véről írjál nekünk: Folyó évi oovember ^H-ftn I Ruokovics Sándor kir. aljáAtsbiró iur a pOíMji és becsehelyi haiámkb*n«körvn<láNzarj tot Tendezett, « arra tötm vidéki vád&szatf kedvelő urat is megliiv|il; A lőbbell közi Lénk Ödön urát is A.-.Lendváról, ki Is már f. hó 27-én etde megérkitett Mielőitiszon hant Nuukovim Sándor nrhoz bejáriiatott vo lifa, nem /kis kellematlen»ég érte ; -4
ugyatiia a letenyei piapz laint útnak
egyik felét u^m^sterseg -oly magasra fel töltet lé ha nem tudnánk, how h\'ékes?^ azt {kellene hinnünk, bogv s mu^zkai dás elleni védbásiya lész: belőle urnsk kpcsisa, ki már többször járt; arra. a kéléltfétben mit sem tudva az uj birika<l felül, neki Itajloti, de a locsi n legéhesebb
1 végig nteáö ál*\' a letenyei: állsmi Hogy; van láma Unk
rékpénstárnsk ex Qdvős és czéUssrQ intézkedési. az általak kezelt községi és egyéb 1 pénzekre néxvs ts mennél gyakrabban vegyék igénylie.
— Kidé hlrelc i Onoágot tünliá-ytfiltt* lesz tfW7 ben Fiúméban. Ugyanis a I. év suguftztuft havára\' tervezett, de s kolerajárvány miatt elmaradt t&zolióközgyfiléznek s jövő évben Fiumében leendő meg* tartásával sz intéző körök már most foglalkoznak. — Tormnbamiájm Nizzába megy A »Fiume« taimü lapban olvassak: Tonna Antal, ksnizsai czig^ny bandája gyönyörködtette szép és összevágó-játékával közönségünket a Ctlé Grandé helyiségében. Estély eik szép pártolásnak örvendettek. Innen a * zenekar Nizzába átázik. — A köpülik. Marlati már 82 napja nem evett semmit; farcf pedig legközelebb kezdte meg Páriss-J/bsn böjtft!és*f. Növényszörpiét sémmikép sem aksrjs megdevezni — Kaidban báró a török Mzultántói feldíszítve Konstantinápolyból Odesszán át Pétervárrg utazott. — Hárá SJcáulorff, a bécsi gazdasági fő iskola ta-"őara ismeretlen okból. Bécsben agyonlőtte .magát —■ A brümeli pórtalopás óriási sen-r4 satiof keltett.. Nem ok nélkül. Benne volt 40 láda Newyorkban feladott gyémánt. As ellopott értékek nagyságái 1.500000 frankra becsülik. — KrzMHnirot díszpolgárrá választotta meg Kossuth Lajost. — Uj tgyh\' tet alakitol lak a bécsj magyar Ignulók *0sz-ftxeiartás* oiime alatt. Nsgyod helyes, csakhogy feleljen meg azután as egylet a czim-nek is. — Jűajtka György emlékiratai megjelentek német fordításban is Zűrien ben.
■IBaiHfen1-
Irodalom.
a
né{ijskolai
de nagyon
iMköteles
1.111,748] 334,676
magynr német
román tói
szerb
horvát
rumén
3d2,t7f 31 4,734 62,6f$ 4(5,63$\' • \'ő8." 93
lakosi ági szárabk
Pl
(17,01) (14,47) (16.83) 4165^) (1664) (líU\'tír
ES pontnál még
^kólába
járó f»T4»3 274í67tí 222,1.73 ifi 7.673 49,1(3 49,246 44,9; 8 leányok
ált. arány 83.13 r6779 7^85 8794 7M3 71.91 65.32 okta-
tásáról emlékezünk meg. Ezeknek oktatásai viszonyai kedvezőtlenebbek a fiukénál. A fiuknál IUOO lankütttle** kösöl VB7.5 részt> ül oktatásban, a leányok köt ül mtk 6f3.3. Magánoktatási intézetekI en lí I b n int 8 ezor annyi a leány, mint a li.u,
. küv.
Különfélék-
— N«aallrs Rrsé (IlKpUu derzem-ber 7-ikén, jövő ke \'den srerearsélteti eltő hivatalos látogatésáva1 városunkat. Ünnepélyes m^ltá-ianutstárárs nagyban folynak ss elökérz^etek. Babochsy György pó)gármeatc|; a fogsdtstás aódasatsi és r<4xleteinek megállspitása végett a városi képviselőkkel mnlt pénteken d. n. hivatalos helyiségében értekezletet tartott, mélyen a fogadtatás pnurrammja meg-állapitlatott E szerint kedden d. n 1 \\4 órakor, a 8aent«lvánról jövő vonat elébe a jpolgármesteins élén, városi képviselők-hqf alakult kflldfittség indal u érkezőfö-ispán Üdvözlésére, mely alkalommal a polgármester fogja a szónoklatot] tartani. Dl nj4 órakor less a tisztelgő városj^köldött-ségek, n. m. hatóságok, téstlilétek és egyesületek fogidtatáaa Este 6", órskor ták-lypismenet, mely alkslommsl Lengyel La-jos v. főjegysű fogja a főispánt Qdvösőlni. K\'órakor bacqette a vHaervaaa szálló nagytermében, melynek, ógy as ünnepé-lyiaeteek egyéb rénleteiaea rendesésere rgv knlöB bizottság válssststott meg, Hogy a jbanouetteon vtuő réssvétel mindenkire néavttzőnayebben lehetővé váljék, intézkedett aa értekesiet, bogv a teríték ára lehetőleg mérsékelten 8. trtban állapíttatott 1 s>«g. — Pezsgő less, qnantum satis.
tgr Wiiioloi t^sla miaisteri tímárnak, megyénk jeles ssdlőttjénel már . ko^ábbaa jelzett kinevextetése a budapesti kiér ftttgjészi kelysttesi állásra; — tányáyé vált As aj foügyésH helyettes a hivatali eslftt aov. W-éa tette íe a királyi tábla teftia lléeébsa. Igen tisstelt barátaakiiak táiyae il|mssitiiihis gialalélaal
-Uréffnirtlm Bemé megyénk ín igirrjéd taaáélflgyélője, kieigltats miafl-ségbea fehéimegje kir. tsstelügyelőjévé
Ivánról jövő 352. sz. vegyésvón\'at\' pedig r iganét rejrgel í». óra 6 nerezkor indulván. <s. j óra 55 porrzksr érkezik Kanizsára. A részletes menétrendet térszRkc miatt.csak laiamk jövő szániábag közöljük. V^S
— l|»oljl Arn#ld nagyváradi piiH-pök, a kitűnő tíidós és iró, a mllvnuftek pártfogója, a katb, egyíiaz bíigZk\'eségé, ueer. 2-án hirtelen ell.nnyt. Áldás emlékezetére.
— A .(isrdAk én IpsrsMk .AltsIáasN llltrhi»ivrlk«vete,i nagy-
ksnirssi Bóktelepének keze\'ő-választmáitya által rovtmber 18-ikáia KisKanizsára osszr-lihott éi\'tc-kízlet igen élénk érdek-1 tilts krzt fi\'lyt le. Yarya l*aj<ut Qgyvéd. válssztmányi elnöknek a s^jlvetkezet czél-iát s eszközeit ismQitoV# lurszéde után Kezdetét vették az aláiráHok, melyeknek Hit rrnirnty Jegyzése lett áz ered mén vp. — A kanizsai tiuktélep mirliklését légköréi el b-Csákti rnya, Perlak, Letenye. Lenuva Erszlhely. Tapolfza stb. vidékére is kiterjeszti, mirdehiitt r.épgyfl\'éseket tartva az lidvos eprme néf szerüsitése érdekében.
— Jélékouj mUk. Szekeres Józsefné unió, Szekeres József ur laki tiszttartó áldott lelkii neje, Morgenbesser János, polg. isk. igizgatóhoz s én levél kif életében 20 frtot küldött 4 szegény sorsii, de jó visc-letfi (s szoigslmss tanú ónak telsegélyezé-fére. — Az ilyen tett unmsgát direérú Az Isten áldása legyen a kegyes Truőn. A polg b-k. igazgató s tantes*lilét rz uton is l.álás köszönetét mond a jótevő Urnőnek\'
— KflUprinl ilaalelKés. A helylieli tantesi&^tek tagiéi kő/ül többen rándullak át Zalaegerszegre a lOispfin lisslelgésére,
* kinél a megyei tantestület élén a lanleliigyelö . tisztelegni óhajtcM. A polgári iskolai tantestület tagjai közöl: nozgonyi Lajos és Svhmidt Károly; -r a népiskolaiak közül: Német Iguácz igazgató, Hajgató Hándor és Szalsy Sándor menték ez alkalommal S{lala-Egerszegre.
, Orafigos vAaAr lesz hétfőn vű rosunkban; (mán sikerülni is-log. ba az idő jó lesz. 11 irdéneselre kívánatos volna.
— Tűs *•!( a múlt hó 26 án Kővágó-Eőrsőn, mely alkalommal bárom ház égett el. A tpi okát irmeretlennék mondja tudósi tónk.
— F.lmsrsdt hssgvrraesy. A Flubay -féle quartennek városunkban meg-tsrtstni szándékolt! hsngversenye ehnsradt. A mint biztos forrásból wle*ü)unk,v a buda-l\'östi »Harmónia < lArtulai, mely e hangversenyeket rendezi, az* utolsó napon nzt irta, hogy e bargverseny csak skkor lesz megtartható, ha )|ÖP írt bevételről bÍKioxiitalnak. De ax előre eláiusítoit iegyekl>ő) addig még nem •dalait él aanyl, figy hogy annyit bixtoai-tani nem lehetett, kkkorezután újra jött távirat, hogy a hangverseny msgtáftaiini nem fog. Fedig a mennjjire tudjuk, igrn Srép bevételük lett volna, llnngversenyzei bt már Joachim, meg a flórenczi négyes, s még mások is igen szép eredi^éttnyel. — No hát így is jól vsa! Ax elvezetelmarsdl, a pénz megmaradt, és ez is éjvezet.
— Kön j vlárl ntstlszllks. , A msgysrors7i\\gi köz- és aisgánlönyvtárak staltsztikája éppen a nyilvános társulatokra 4s eanínókra nézve nem igen dicséretre méltó Isnubágclmi nyújt. Ezekben legjobban vsnnsk k<pvi»a!ve szók a nagyon is k^tes beosfi tárasdalmí regényik, melyek Xatier de Montepin és Pon}oo du Terrsil gyárá|>an léssOlieb. A kivákbb aiod irodalmi
utjlbtan felfordult, — kieseit. —- A kocsi iivpuek össze törtek, nsKobb baj nem esett jaki lámpa kellene,
lábból Lónk üregjei, ugy cimberbeu Sokan azt
nr is a boros ázonbsn mond-
jó lenne biz sz, -f
de kní meg nzt mondj ul,-hogy addig, mi|{ j lámpa nincs, nem kellene minden ok nélkül | ju*ó|lanvi útból leslungotj csináhii. A lelje-1 lenlés egyébként illetöj hmyen megtörtént
1 — Knlalln báli rendezett a novai . önk. tűzoltó egylet f. é. jioyember bé 27-én,. j, níeS- kitűnően sikerülj. Kx alkalommal leiül-I fizetlek: Hol ka Ferendz 4 frt 5n kr|, Itezla-| novnes Lajos 1 \'Irt, -(.^uioa.-ia György\'5p kr, I Csinci-ícs Alajos 1 Irt 111 kr. Deák [Péter 1 Irl.j Kppinger Sándor ÖO kr., Farkas Ferenoz \' I írt.,- (iulyás József 11 Irt., özv. Kopácsíy (iyíhgvné .1 irt. if)u Keler Igráez I. frt., l K\'ujgrr Sániuel 50 krj Ilévay (stván 1 frt:, Marton Fal I frt. I\'eláijovieti. (iyórpy 50 kr. il|U Sándori 50 kr.. Weisz)»érger
! Henrik l Irt. -Kieger Ferenc/ f 0 kr; mely0-i kért k< s/önétel inoitd] az egylet pénz-i tárnoka
i\'— Fegyveren brtörők. Özvegy. Kovács lirréné n umorijlukos jnkásálta f. | évi|noveuil»er 25 én énjei 1 három legy veres i cfatargó la hatolván,, ai jl»etegen ágyában I tekyö özvegytől 2<0fH áészpéuzt é< több reuMü lubanemüeket eliisboltsk és eliúvoz-I takl A tettesek kérekériljtae\' iránt s csend-I örseg a legmesszebb menő intézkedéseket tijtmibnn megtette ugyaiyde eddigelé ered-{ méayielenül. ] i
•— Ntrkér állal\' sgysa
Itsssa Ferenez novai ;bées f é. 27-en deszkát szállított lentiből. Nova köz
reg a ai a h
közeli-ben, véletlenül ekér az árokba dőlt
saJtvA. november
az ut árkába járt s maga alá temette
Srestf — Kas?á» Lnjós a béres gazdája cselédjének hosszas kimaradása miatt figgódt va Iáit
— eléje ment és azkrokb.in halva ts-
Túiir/mulatság. A nagy-ka;
I
uizijai casíno i$H6. évi Heozember hu 4 én snjnl termében zíirtkölu láhczkoszofpcskái reoaez Belépti jegy áraji ingóknak I -frlLl nemtagoknak I Irt 60 lr. K<rdete 9 • óra| kori -Ily czélra ez allsloamal legelőször lesz felbpsznfilva a lereir, .u|plynek !ustr{yei vil| lói ( , 1
Ealaw egyében.
Itan igen széj>ek. \' - RablóvlláK
Egy
és íorcsoveráki hegyed közölt
óta dáll már tett és | lakc eset
fővárosi ^pban olvj uruk : .A
szenicze röjyjd idfj
1
ind
egy 12 lakból álló 1 rablöbai^a baráa-odik- A Nnda jól vjn feg^verkrav^, U löl\'b helyen lieiörés « lopásokai köven el. igy néli^uy nsppi I e^e\'őtt Szelaiczéa oncsovcaáíou kirsbi lis néhány nttauii Knak házái. A CjjáH orny ai ói . strítlóil ijüőrök küldettek ki a bq^eklie a garázj dálkpdók elfogztása végei
— A pafttatakaj ékpémstát in-téxményének terjesztése I /Óljából a béiügy-j j miniszter körrendeletet [ b) csAlotl ki az ösz-J szes\' hasai törvényhsiói igokhoz, ra^yhézi egy a poststsksrékpénzlÉ intézményei tár-li gyazjö és népszerű nye)v< d ijrl röpirat há-| rom példányát esatolts aj zal, hogy ez in-jj tézményt a hivatalnokok! al és közegjpkkelj ismertessék meg és ozbkj t ss intéimétirnek| | minél tágabb körben vak) támogatására buz-diUlpg hívják lel Szem élőit tartva tovább^! azok)|t as előnyökét, mel ekjjt a postsjtaka-\' 1
— Kslonsl slvsiéklsyv, Irta íayhó hjnnrz honvéd hadnagy. — A Nagy-Kanizsán Állomásozó hnnvédléldandár jeles tisztje a lenti czim alatt egy katonai szakmunkát bocsát közre, melyről a honvédelmi miniszter — nem rég leérkezett leiratában — igen hízelgő szavakban emlékezett meg s buzdította a szerzőt munkásságra, egyúttal 300* példányt rendelve meg a megjelenendő mttből. A szétküldött megrendelési felhívás-< UJ kiemeljük a kővetkezőket :.A honvédelmi minister ur űa nagyméltóságluiak, az altiszt^ képző iskolákban követendő oktatási eliárásra nézve Í88® étben 54256/1. szám alatt kiadott rendelete folytán: »figyelem fordítandó arra, hogy a tanonezokban a hazafiúi érzelmek: és a ka\'onai szellem, a hazai történelemből, vagy az általános hadtörténetemből vett apróbb jellemző események, jellemrajzok, hőstettek,, stb- elbeszélése vagy felolvasása által lelebresztessenek;* Ezen utasításokkal kijelölt ezélokhoz vezető alkalmas eszköznek mutatkozik egy oly an-thologia, mely a nemzeti és ^hadtörténelem-bői vett események és hőstettek leírását, továbbá megfelelő jülemrsjznkat, Végfii remekíróink és költőink műveiből vett szemelvényeket foglalna magában.
Ily olvasókönyvnek szükségességét nemcsak a Ludovica-Akademia Közlönye, mely f. évi. II. füzetében a követke-, xőleg ír: r » ,
„Egy jól szerkesztett olyan olvasó könyv,. mely a katonát szórakoztat* va, a legnemesebb kötelességekre tanítja kiválóan alkalmas mód a fentebb jelzett czélok (a magyar állameszme ápolása, a \' honszeretett,\'a polgári és katonai erények, j fejlesztése^ elérésére, s egy ily kpnyv létrehozását annál kevésbbé kelleneielhalasz-\' tani. mivel a mai csaták öldökló. tüzében a fegyelem eszközei, ha azokat; 1 katonai neveles eléggé nem támogatja, igen köny-I nyen elégtelenekké válhatnak" — hang-j súlyozza, hanem már Ipolyi Arnold tadós I főpapunk is a Rldagyar Történelmi Tár-! sutát0- nak 1879. évi nagygyűlésén ama-1 gyar hadtörténelem tanulmányáról tartott j telolvaeásábsn ily kön^v hiányát, consta-tálja a azt hézagotpótionak jelezi.
tKatonai olvasókőnyv\'-emet, mely • a sajtó alá rendezésig Részen áll, a bon-1 védelmi minister nr 0 Nagyméltósága | folyó hó l&án kelt 40241/1. námu rendé* | letével elfogadta.
A körfilbe\'01 8-10 nyomatott ívre I terjedő mű ára "j80 kr leend.
A megrendeléseket tekintettel az al* \\ tisztképző-iskolák nak; deezember hó l én UeendŐ összeállítására, déezentber hó 10-| ^kig hozzám jutatni kérem.
\\ Nagy-Kanizsa, 18c6j»ovemWr\'28-án.
Yáahó Iguácz, honvédfcadnagy.
— A megjelenendő, művet annál inkább ajánljnk a közönség figyelmébe, mert az szerkereténél fogra a^ nem szakér-! tőkre nézve is érdekkel fog bírni)
f
Nyilítér*)
faxtár erk&lori és tlofi aráitól, hogy az ingyen teljeaiti, űl béverő (Wiizkéskláekért is községi előljárik, jegyzők le^yxők oda aMaadók,] hogy a
személyéknek pénzksaelésQjl jelenleg ksvasK f%a kamatot |
á iSl i
Pavaige irtéfsf Fali Ír Fraacalaa. darab* lalla.amf><Um ,tthiMi.l«aMH, aiHN aaé isffait a l. aa ser Mar Ua s 7 46 van. ia alaaalaaa Bobra vas fttckaa aaBfrai ia* Haaa du Snd«*f»brik-lWpi»t U. W—asfcwg ik. und k n«flibraai| Zftrleh. Miwter aai^aarf Urirtfr kanton I" kr, Parte.
FarMgcr. thmmn- aa4 <rat—rI4«wr AUaa
t7.5 kr per Moter^L^r."
Teraanért ia eiaaataaa Rolen nad Stickw aattfN ím Hai» Aaa SaMaabbdk-Papat «. Wiaaikai k. k. Hotia la Urkk Maatar ampbead Briafc is kr. Porta ált. A.
V A
Felelős szerkesztő tOA LII9
i ■ \\ -{Ti\'T \'^t t. Ki;iitJ\':;t[>iirM\'!:^ i
Ház-eladási ^árverési íiirdetméxí Kifli Mi Brfan, tmtmttU.
ÍT • a 1 /• I a. -I FL.* too, uAAavátellel küldetik t |
Koldaziuii Uz * legjobb karban Kanizsa , Alu.lrt k,r. Ur.j végrehajtó a* 188IJ | , M mtmmmn^mmmrnmm—mma*maammmmm-thmmammmmmmmmmmmmmmm—— X
IfftHMikebli uicaajtban l*)0 Irt. éri jilrede- (At-** (Ot » fi * értfl«aéb«n>e..- !NSÍ BOSZtAii ,[ \' IldlCHflllE
lemw.*. caaládi viaaonyok miau Azonnal nej kflzhirréjiati, hagy a leienyei kiil jAj | ..n i "1 NlCW-lodeil I TTÜ.li 1
ej„do 180 4-6 ráy»irAaAg Ití7 i\',84 .»Amu végiéae?Ailal fW \'Mf > moéor Ml._i
Bővebbet a kiadóhivatalban: ^Tlálí Ármin nagykinizaai lakó. végrahaj* ! Wtafem. MjjM a * ^ «i.b.a CACHEMIlil
• > laiy javara trdifjil Mihály tólaterdébelyj I agy MJ* rakáfái i -bba... *Lára, iuOr» ^ taijaa ngára. HN 1
"\' 1 lakos elleA 1 fr^ ID kr löké a ennek} 188S| I Mttatat ali \'pij! , m. uxu-a, w«(««. ■
. évi január hó l-l öl járó 6% kamatai a (eddig n írt. | te mjétet Me» ie _ le aaéáar A se. [
t . • frapeara 48 fit 9b kr. már tnegálfaptett a otaaomortMmaLamaaMnoaMOBamaam \'■\'■■■sma ■SSSimMmi^^H
SZÍ. Jakao-csoopex. I méglelmetülendöMiaégekereiéií^rtodeM Fekete! baxk\'et VllfrÍ£-llltll HA*ItA**ö» §
, ^ biztoailáai \\égrebajiáH alkalmával b^üag | T MÍ R M ítl fT4UWww,vtl\' ,f illlU 1 fég y4 m^AfrJjH
u.u4». rfw ^ ! le\'oglait éa IÖ60 frtra beoült l&O mélérma- f ™ II1 .fíí^r íSTSSí\'i i .1 vág % aaáiae n^B
asa II. oaxtAtyn bafcájxVI álló ingtaigog nyil- T\'T^tJP SÖlfflíS USfSúítint^íS& ttlmc-mév^l?!
SSüáCULfkSlí....... vánoa árverés utján leendő eladáaa elnan- flá krta k«m, J k a Mrad*Öklaa ni- \\r*0\' j<*b »iat ■
deltetvén, ennek a helyaainén, vagyis Tót- k^slft u»t- (I; ura l\\ « • ^ i IS.
. ffil^\'^.SSS I .werdahelycn alperef lakAfAnái leendő eaa-\' | | hr- T JjL^\'U.^--jJf^JZ— M
TM«. ■f.ms. , L # . , . , . . .. ! 41 \\ I AMIII I rlgt oaiatara Briaai - md.m ^
1886-lk évUdMAember Ué - 1-ik ^ÚJh^X Mrl-MMiy I
SteSíifc*n.pjámk déleinu 10 órák ! TJey^W; 4f<g5w ^ ^JL"^
hálAridőül kilüaetik A. ahho« a »enn(«An. | ^VnVvSr" geraüara Sí^r^SiS
I^mUíJríW^Ar-^ dékozöl ewnnel oly mewegygékej hitat- iii/ZiíZSSfa. J unT^ ^ ^ ut^TCbé J
| M?«r. arMk-AraMr Inak meg, hogy ga érinieti ingóságok eaen ; ^ 7 ■ ihriai fikr . •forint
Bakun sdvstor-cyAcntrtár Zágráb trveréwn. a* 1881. évi LX. l, ca. 107. f-a 1 __________!l_■
éa Si|4es Irtvu rj\'<j^rtár.u»ivo«it. értelmében a legtöbbet ígérőnek becsé Wn I
.alul is készfizetés mellen eladatni lógnak, i P«l«erM.a. f ® L 7J 8 .tuP VJ -__i.____N Mindezek, kik elsőbbségi jogokat tSnek 1 | L^ ^^ -ní4tttt ft^V\'J!^^!
ep<.„ , ^ I ér^nyesithetni, kereseteiker vagy ttőbeli J i uil ki^- r , fr^TM^exar fVJke\'adtk
I jelentéseiket az árverés megkezdéaeig alól- | t^ir « frt --—■■ ■ ••- --. — \' kcfettább berlini rrrfi^iM
, A V 4 T A í* P \' irt bir. vénrehajlőhoz adják be. ; i ,i ;.a 1# fmt Dt«a»zia«ztalkaado . abA* «ilbta ■
AULA ilO Az elárvereaendő ingóságok réielára {, ^ — ílikirikitM>lJri% íTtfl
} Egyedfii tnklár na 1881. évi LX. i. cz..l« 8 §,Abatl meg- íj j, 8 ^ *— \' ^ %-o-n JJoM ,
Kto-KisiuA. állapitolt ieliéteiek szerint ieez kifizetendő.- M ÉÉÉHHÉn|M1BR5l i Ir^icUU^.^ l^tTrMBHNMHBl
— Fuulkifer Jöuefimái. Iö. MK±Le,eoyén évlDQYeober h6 j: - i;,i . . ■■ 1 1
47a se-ioo SCHMIDT JÁNOS !• : j, j| . | -^---
• bírósági végrehajló. | í fJ^Jf^^^^j^^p^^^^^^^^^j^ggg^gMMm
—-;-7Tm~mm^M • v ~ . . 1. ®fj^wbcf brginnt rinararl St&onnrmrnt auf ba«
> to kitolta m I felett, ^t---—^ #ut)atoefltcr f \'
kpa kiifapokbap feMrert uamk ktkAl ® r»rf^l^h^l.W f kft
-j giiimiiir Fköoy. ÜJ S \' Jl ^T H " * H ^ %
vecskében ncm^ak a legjobbaknak bizonyait . t . ^
háziszerek vWak ..... n-tv. ih kcl^faSEi L! "> luiria^eu bentf^ Irfrpkr ©/nölfrrung ltngartie áur^ramiiiterűtinn ouf unfcv öfntt cin.
W betegiégetoröl stólóJelentések éM v^lóill »v»vvhiR\'/Íiri»iJu\'n í tv»r ^orm\'fílidjfrit nnfcrcr^filiiHg iprKötnidjtnur bcr llniftanh, bog mblrrídie brroormambc
r.,J^ÍL5ÍeS k^uir^rj. j tÍW SKitflrbfitfrii bee Subapeftrr íegbStt « ™aud>
wetbei egy eg^tn. báztozar i. elegendő arra, | ír^VTÍ" i írSg - "oden nt í?5^S ! b,f .b.fl» M»nat ju Woaot on fccrbreitimg gement. Ven ben 9)rttar=
Wgy a femUg gyégyitkattaa betezeg a fr(,K ^^ ,„ j 25 knii seo | «*itrrn »n polititm Üjetlf unfrtf* Ölattf* nemien toir bie folgaibni Nomra :
■ Mm**** Ita a brtrjork a j krjf m-gkiiíd faktki»ek is pMls utánvét melleit: | I Alhrd AmmgL Stifúii rou Hitű), C.rmf Amvl lk*mr$m, fJtmnU Rrimri,. Frnmt Frpfr***,
mgk Imo RMffivr iwsWkMWTP alt. akkc» nec iFai<lucJi-Fvbnkg-Xic.lcrloyt M" IMrirkJHU^, f W4i»*»it Hmvtnkf, l/Wry ííorréth. l\'mil\' Királyi. Albert Kúrát*,
«üy» l«j » vmrbato, n ez okból q t T7 f L T 1 "|V/| ÍJ O T? i í>ffM/ r- UUMuuh T<*tr*h»p, Ewtrich Vmhr, Adolf /mi. fírwf HoUr*. Z*di**:ki.
ogjfik kn-nokM>t»k W»..tv-tettyaf megrej- ö ^ • U aitíi n Ur (WttiOrtfhi k>eTdftmtíict)rti Hht «tbeitm non: ■ -
awgrwstelőoek kMUéjéM MB ZOTtU. ^ trwikirüij „.„„^^^^ 1nBt\\ j £*rill!m in.Sronliuj ElmlMbá ij 0. (irfitim Ah,,,, i^irx in tBira, K. jte&ytjtr in
A WA.WA\'^TA\'arA ^y^T^r kr*»»»^fft fjfjl miaieifet f»*ki« Iryjubb ára • |,ímé- j ^ r*"\' ^T-Mtfúrh III ^cif^ifl Tkttrnu r. Szapti, Dr. I.ndn (y TJtMÍ, Kmil Un fin l\'naiuo in
ír |T Iimii ■ * áJ***i"\'l mm lak a«mli«l W *uiiH*i. Ki«ÍMl>» \' 6t- $Öltfa, WrmténmjVéml\'M, John* Vnjdii u. W.
Konkur - T»rók Juimí c\'bornwtára Oaáa|Mtpa. | i*«\'r\\M i»ki»» Mlatákkal iaajea éa Mf> 11 Vtfpnbfrt ®ufranf|cnifnt iritirrt búé ^ukptftir íflgHou brti .lúgeéneuigfnteti", ber
síig t-i* a^aty «-»e*i. 7H 14—zo >$aid)t«t)ollf Bobj bm VernKm in bcr ^cuptftobt fiter^mpt uab johlrridjc npmbtf Vcii^trr*
\'___ _i_ - . • I \\ ftüttfr jrtni nnfrr ®Ifltt in hn etúnb, nbtr jeírl iuterr^nnte írrigniB bie ouéfá^rlK^fftn nab
^^^^ _ _ -TTTTTTnrrrTTZ^ZTTZ 17" \' 8«í tl)te JU pnklijuin.\' Síit grr§rr íufrarrtfonifeit imbnt altf WninfenftwTlOra
KKKX*X*n*XX***HX*XUX*X*HHX****** ***** Í« Uegon. emci^rt u,.b Mr Shtkríf
X _ \' I [ Hal brr ^ratiaj
JÉ tí&fk 2 erfreut bc« flrájtnt ®ei|úllé.
KCs. k!r. C5lt:ák-r.agya: VkBr Bzabadllmaxott S 1 Cftoofr begannen tüir mit brr BeTönrntlidjuug eínei imenciiaitten unb geiftooHen
TV\' 5 i í Wnnűn*
X _ X l l \' „Cie íbratrrarinjrffia" non Koberi 0i)r,
X Ba Q n ■ ■ M A n U _ WW% A W n A 0% aW 0% If X ! u>í^Kn! ön ff ein ím briten 2ntite Öee SoxieA ieníationcller 9)oman:
X" «■■ tlU Vll W ■ Illa III dll£UH)| J „áufl 17- oon Ínlrí (5lorrtir folgcn ®irt».
^ S \' Tűfc^er golge tuerben fid) birfeix tfntr attfd)ltr§en:
S a - g ■ | ,Xir e&Bbr brr Jönírr" oon géoa 61eet 795 2-2
X fS -pp4- ^^^^^^^H^Hto IX unfe fin [pűnnenbeil\' |rüitjö{if^er Sonuiti.
■ V ilU ASjÉE^l ^gll- 5 I L.^aela" ita $ertor öíolot.
X ^^^^ _ Jj^jkggMy^^ya j X I dm t\'flufe b<é nacbften Mfli-
X • fik P--^ y-w y --^jjT/ n TTÍ X ®fHrnfáagrrta" oon 2űdjn íKofodj. e <
H Bar . ^ X ! Weaciatrftrnbf ftbonuroten, turldje bal Bebageflrr Xagbiatt bibi I. Samut bel
\\ & ^m^mm^^om S nái^flin 3a|rel ouf bcei WlBetc abouniren, rrljaltru lir 3eitnng ím SJÍonútr írjrabrr
\' MB^ aratil ^g
X Pótlék szalmazsákok és sodronybetétek helyett * \'J »bonnejirnt*prfifc bf^i
XtítzU tartós és lútányoü, kftlénfeen alkalmai inlézetrknrk ^ kórházaknak. Na^obb roegrende-X L S "" I ff" áfII £ríf,jíílfl "" !
^léseknél, msafrlpll árlrrnp-dí j A argrendelh^kn^l az áfrv bel^ szélos»^zeés boaza ln<Íátandó. x í ^•\'•l«et«8 — — f- , || Waaatltl| — - 1.JO
■ 5 Főraktár: IIKI\'S. I. Neuer Harkt 7. uf 7.71-1^ HIH^BHHHHMIHBIHBMM \'
XXKXXXX*K*HKKKK*XXK)(*XKXXXXXXKXX h j \' I ■ ;| , l-— •
# 4 forintos havi részletek! 9
/pcxxx>xxxxxxxxxt>xxxxxxxxxxxx»oc\\ — ----
\' W y Kagkato aialawal
l Sei^ndietódetóe. f 8 § VaiTÓgépek JP
ö rkbu bUiW \' 8 h= " INGA és ÉBRESZTŐÓRÁK tTj c
X C5. ES U.jbMs saflaflamaaiili 3 8víjezi arany és ezüst- ^Qgy r
X * takarégiár X I *3 1 1 ir^ ^ r r m
8 i-,. * hll ö i zsebórái &
y üchienauer özvegye és fiai U I H
X \'ti "ÜVlí X ■ ► olajnyomatu képek, toilett és falitükrök, fúggfilámpák cr
U hj " T A IA m Jt U Ml A a U c8 *1 ®
X 190 rím. ltO rtm. txfrttifkm, tlp—itHbntsItan iataWg, sittt alaonb, tíáakaúat X . , .. | 1, 11*1
J mtrkkH. S kik -krn duabin > ® RVeillieKKOCSliíf ^
íl 1 frt o. é. ugyanazon nagyrág legjobb minőség I frl <10 kr. ( jg ! ^^JU \'
X — ......^^r^r^^r^í^í^Twl^^"1!^^ ^ x hajlított fából nádfonásu SZÉKEK. |
U il lifM niHifafrl. Ab rakja t frl ía kr. • lokmrík ipdfcttw k*flm/mmt, oly* rmlmfok i, L 1 ! U : H
5 ^--^.írjr""I^ ö «s M VAS bútorok l
iate^ilnyeg maradéktkaL V r-t \' vatédl ehlani eiAai tárgyak —
X ÜS^ar,\'" ^^ - \' r3 8 SCHERZ LUJZA nA N.-Kanizsán 7717 \'
, Kinr tfraMflla lu>i labmaaed á 1 fit J% V . .
I i lm**** ! A NMé A c$. kir. aaah. tulajdonon. ^
, 1 lkaik* aiattt* k rakÜM vaaaak. Ai akéáaa kerlM árak wtad kif<«ástalaaok 4a ö M J SZOlld fiffTIlökök kerestötöek 1! !
I I )kéMs féHmhmtík. 7V» 4-1 l % : WT \' !
A ai aa tatái nw«n liniáiiltaOk. ikHkáMéf «Uav44^kt. V mm ■HnaaBBBaMaaaaaaMHMMnMaMMMM
y —r O # 2 foriníoe bavi részletek! t
ViXXXXXXXXXOOCXKXXXXXXXXXX? XXXXX9 ..........■ 1
Myoanalott FacU FHOp lif>tuUjdooonil N»fy E ■ni—áii
________ J_\' _li • ^ 111 * •__—-•--
\\RVERÉSI\' HIRDETMÉNY
Aluürt k.r. bír.I végrehajtó aa 1881. tévi IJC. 1. ea. (02i 103. értelmébenipMo-nej közhírré; I iáéi, hegy a leienyei kjpF jé-ráy>iröaAg (£7 P.8H8, számú végzésé?állal Höilálf Ármin nagykanizsai lakos végmhaj-tftiy javárn IrdélyiI Mihály lólazerdéhelyt lakos elleiV 7a I ír\\ ID kr töke a ennek; tHHSj évi január hó l-iől járó6% kamatai aieddig (kafesM .4MÍ 96 kr. már megálfapitblt i még telmetttlendö kétségek ereiéig elréndeli hiztnaítAai v%ehnjlás alkalmával bj^óüng le\'oglait éa ÍŰ50 frtru l>eesüll löl) méipröá-asa II. oazlAlyn halálból álló inaóaágaA nyilvános Árverés utjáii leendő eladása jelnen*\' delietvén, ennek e belyszioéo, vagyisj Tőt-azerdahelyrn alperes lakájánál leendő eaz-\' közlésére
1880-lk évUdecAember hó Jl-ik napjának délelOM 10 órájiy
helárídő&l kitilzelik éa aldioz a venni szándékozok ezennel oly megjegygéáae) jhiíal-jiak meg, hogy ga érinteti ingóságoki eaen trvaréaen, az 1881. évi IX i, ca. IQ7. f-a értelmében a legtöbbet ígérőnek beeaáfon , alul is késkjiétfz fizetés mellett eladatni fognak.
Miodezek, kik elsőbbségi jogokat félnek érvényesiiheini, kereaeteikef vagy gzóbeli jelentéseiket az Árverés tuegkezdéaeig alólirt bír. végrehajtóhoz adják be.
Aa elárverezendő ingóságok réi.elAra aa 1881. évi LX. i. cz..l« 8 fi.-Abatt meg-Állapított ieliélelek szerint ieaz kifízéténdö.
Kelt Leienyén lítóli évi november hó 26, napján*
SCHM1DT JÁNOS 796 I—1 \' kiK&ldölt bírósági végrehájló.
Földszinti ház a legjobb karban Kaaina legéléukebti uic^ájábnn láüO Irt. évi jövedelemmé, családi viaaonyok miatt azonnal eladó. 7811 4-6
Bővebbet a kiadóhivatalban.
eo ai mJAm-H—to/M> _
CÁCHEMIU
fiigy,4t>Jo 100 tm. üUm. le méter 4 50._
fél-gyapju,
míüfloü IMNt Mtsbaa, tgf tolja rabára, JOti ca. m4|m. 10 méter A-SO.
a kgtyab és aabbafii mbára, ; MMM. ie ajtiif
1 téf V« «4k« A frt. t »4f t!i »séW» » frt,
lilainlvHÜ? jobb aiat aáfinfcm 1 vég 30 1 eljön röf 5 írt M kr
Jiuh& baxket
pouipás. mjlnták, bljwi iijtMlinlu. 10—11 aétorayti Wi mAím in«rail< k\'lklinn | mgr ra-
Ll báva L\\ *
a frl Mi kr.
réi-gyapjú
tega)sbb tlíval-niinWk, Irli rakákra a k|jabb \' fin foi. M^ÍML
10 méter A frt.
D \'rá; Ktflt*,: i tfBUí
krba" kerüli,j ala a
níalat táaj I le méter tWi
KyifjHÁván. A Hal. .IftknU-rala|lk.\' a> Atlra nr«a Bfirtie iMrt#ll uuriilú-m birilak n-nyi- m<iMÜ uk aa ii-cj«bb a> »a> «•» •"■w.i •
I ripi öaiimura átl S i|j L fg] amtal terlIóÜT \' y 4 fari a* aa kr.
I jate garnitúra.
9t áf j és tfj aaztaUér I lő
a forint 30 kr.
jÖXFOlíir
makalé kg^bbaMnc
ll véj{ 29 röf, Irljrji f A frt 50 kr. l!
KniiiivAMX
I Téf ilnlva*xiaft 4ÍII0
*4f vftrta\'étt
Briaai FitÜ öllony
ezOVet maradékoklian Usato tadtaaaabb gjrap* jutói 3\'° mtr. U lelje*
táti úllí\'mrro
5 frt
Laden ari kabátokra áa asaU
\' sebtkaCkkra I Ugjobb ataMgl
pjTl0 telje* kakálni
e forlal
■Ipprli
% Kashal
Bakiárt tiehator-gyágymatlr Zágráb ás SijH\'kr latráa zj \'>synr\'-rtirabanPécMÜ.
Futó K\'/fílij\'CK
10r méternyi aaradákban
tagnabb aűaták _ a far lat 50 krajezár
Df ma »zt asztalkendő */« i »Z7. labár fcitlal ainfia4gt 8 éatob 450
TÉj.1 KENDŐ ti»zta zyapjo */• aazjwág tlíbe 4. Irt. 50. kr. asat e. frt^
Fej kendők \' I legtisztább lierlini {rapofbátj | aladri niabM 1 érb */< aagjaáfii 1.70. I drb V« uagTHójfii l eo.
PataarratDii. «lar adrkokban. Í+ [ji í-te\'r égj
toQw IáU kálira, f. faj\'r e frt
ingyen ca hérmoütvp.

Hm 1. ÍDfjdmbet brginnt cthnruri VbeBBrarat auf bal
í&nbúptitev t \'
B »• ii if ii I kelméket : • IIiimí\' éaal w|) téli OttOsetekre. Z10 it>rlnt kife^ö a^bt naáf ylfc éjiptu tfj
iviti ölüaeirt t\'égi<gra. frt 4.80
frt. 7. 75 l«-»:liiM>m*btí frl 10 50 les^legttni^iiabbát
VIAKICII\' gynpJiiSMÍTelliől
l\'atmerHton B« j téli kabátokra méterje m t.ae Igt\'s* 5 frfig — X.oden Itt 2.25 égis* t frlig. Xüi (Matók luileijtí l»t I t5 kilát 250 krig >>*gká!d bátkiaek is pásla utánvét mellett: , F&ülucIi-Fuhríkg\'Sirila\'hyt
hotj a bulaj- lban Ti Un tért fi\'ug}»Mrek köiul arnyünt hsszniljá beti«tég» ••Ura, az inon orr Wrttoxólapol KHitrr kadn-intácftraak LÍpcseM a kétje a „Betagbarát" cziatá röpiratot K köoy-vecskében aemtSaU a legjabbaknak bizonyult háziazerek varnak résáíjtoscn íhokrtotvp,hanem
ketegeégekrél atelo Jelentesek QM
m otratibali4. E Jffeöt^k rontotok, b^p Igen sok eaetbea egy egyszerű háziszer it elegendő arra, hogy aág a laxsóla-- gyógyitbatlan bateiag a araia tu «-lhantta-v k Ita a bHrgark a ■sgblflS nyágytaei nedetkiaéerre áll akkor mér súiv\'ft hy Mk m grágjraiás várhatú, a aa akim agrik betegnek ttom k\' Urae a ..Betegharat** tiMgrra-daW< < Ihiulasztafu K fig>\'i\'k>mrp>n^|t\'» kúoyvacake sacátfárai tokkal kneajrebben vábMOaija meg a azikatget gyógtszeit. A mi ing nirgkúldme a
nifcgrpttdeíinek kHtiégáee eaa kerti.
Kfiraklár: . Töriök Jóssal gyógyszertára Baiapeatea.
ItKINV
Klllatkosal: A f«ntrl>l>i nrt Móxelri ttiUiá áa klfolwjcs kivirul valamiül Vivállkrppcni larlüiwAg Alit) lu|»i-fK ki. Kaak «li»awil aiegbfaJiaio aailánáiga éa icudkivüli n*itlikttkc|>i{?rfgi* cpyf>Ri*r^ii)iiid az írútit la keam^gat vjn>jl mlaiciiut sikk a lt*jobb Ara a jjoii-l« *an a vtűakzloil minlálc »,riinl !.->: nallitva. KívAiialrS
fciiifbW takiir mlatákkal iogyen éa kéjp> mentve aaalgtl. 711 14—30
^Farugony-matráczok; 2 6 frt .^Mill^Bfr :í, 1
Pótlék szalmazsákok és sodronybetétek helyett
Mtiezta tart»« éa jatánjna kfllénösen alkalmas intézetrkiiek b kórházakaak. Natyolib megrende* ^ w léteknél megfelelő árlcenged^t. A megrendelek ni I az ágr IwM széledre és iHitaza tudaiaiulú.
* főraktár: I1KCS. I. Neuer Markt 7. sz.\'f 7*71-1^
XXXXXXXXXaKXXXXXXXXiíaXXXKXXXXKXX
4 forintos havi részletek!
OCXXX5CXXXXXXXXXÖXXXXXXXXXXXXXXX
Q Senzationalis hirdetés.
X A \'8K év Mi fennálló
Kaplinl\'.\'\' HiadMUM**
Varrógépek
II INGA és ÉBRESZTŐÓRÁK JTjU syajczi arany és ezüst-
zsebórád,
olajnyomatu képek, toilett és falitökrök, függőlámpák
gyermekkocsik, hajlitott fából nádfonásu SZÉKEK,
VA9 BÚTOROK
ralédl eh inai eaAat tárgyak
SCHERZ LUJZA FIA N.-Kanizsán 774 7 \'
kir. aaab. tulajdonos. 4
VI! Szolid Ogrnökök kerestetnek!!! 2 forintos tavi részletek!
aiAijefa én \' leker^jár
Ucbtenauer özvegye éa fiai KÍHf*j h takaróyyára raktára által azélküld LÓT A K .4 HÓK AT
190 fát. kunm^kt, ttO Hm, uStmJphn. dpaaatHbatalUa laiaMg, iltát alapnta, tláakiial aaákkket, 8 kiló aakéa. daral/ji
1 frt 0. é. ugyanazon nagyág legjobb minőség 1 frt 50 kr. Kéaaária fláhkertaharák
I t;«)ta I ikii ai royir átiAaátt oiyllfl. IfcWMB 3 mtHr immoft A PJ^ mt/cr oAnm^M l i/íue mimtm^i. Aarabja S frt M kr. • iukwrtk Knjlmhmvt, olyan rairfiryok m
Aggtakarékal éa weagegtkftl a baaoaáaaiik ab. gk Ktaáeak továbbá iai| a klpakl tart Jttle-atAtijeg maradékokat a kpmbb matákbm 10- IA aétwr bomkak l M/HCl*
I aaamjm aktok i í LJí
I*>• érayaato hát rabra* taal . ; H á 1 frt Jf
y* * | A NMla
AaZilraveg IL A 75
Blaáaa aiafiaégt -\'-jijtfr laktáfm vaaaak Aa atoéáaa kerlM árak Uiad kifagáztalamk áa
rntrt jateto *UHft* lea i-^4
A aá aaa tatái tatmám vtamal^altoMA. IkHMMto olkaHUlWl Cala; ÍAMator tmar 4t Éai Mén I. MMtttmao 14.
NyomaioU FmM FtlOp Wptolejáooo«ál Naijf
50 mm. Nagy-KanizBa/^8^6. dejraember 12-ón. j f XIII. évfolyam-
" 3 n ;, v*; [\'ffi\'í,\' fi1—1 f- - j—- -
< ífr Z Z." "1 W \' \'Í» \' U m Í m B, »n. ».=©
! m jT TT \'W T KlArurrfri ÁFtAK T
J U* »atáa«*J- A lap •Mlkatí p-ikti t*mI "J. , f M Mm ■ J1
\'uJlit: ■ / ü A iBC-iiVr ti?
h n«4AhtVaUl: Var^a ntcia. L H M MMmmk I
* \\-B R wr Jf -. Mi m ■ J^ ^^^^^^ | 3 llirJatiaak j«iáMf««a aaáaiiUaiMk. M
* w,-^. ..„uk «k j . i Jmmm AL JL Jmmmm JL. JL I ft
Ml fogiulí altiak al. 1 , H \' L [ - (] »»kr Mlv«dij>»» W«l 10" I J
, ff« % 1 fs ip\'.oltjlipg^l és vegrjree jfc&rt8tu.m,vi h.#t|ilap. ««m.t-Ma. a*wn iw kr 0
db* - ^alanK\'uyoi ügvvé^yfr I. a Nagy Kanijsai- éf fetafei Liifékpénzláraki lk.i,k<«gyp«ÜÍ*l LL »y»«ér paWUora to kr. Ú
BB ^ • ^ hh a* Alsó-murakÖzi laknfékpénzlár rfezvínylíiffasá" a* r>k színeik liiv^ljHoj* ktixlünyej zxx m ra m. m z.-jjj
2 j - I * _Megjelenik Nagy-Kanitaán hetepkint egyfri vaii^ifcp, (j
— ■ ■ --------------v -i— -- 1 - - •-, • - L,JU.| .i-l-U . ------------n | ... ^uMítfs--; pL | LL ________________ „ ..I
Sziaélykultnsz a Sáitób&n. I 1 teréleményre, I yiv é* ellie minden méltiy^ágot j A ífóstjin iátfloatisa. Niffr-\' * .... megvesztegeti ezt, ferde t«lfogá»sal ttp- félkü\'öző [ki lakadásaitól |Tp < * j Wl5P*fl\' A magyarországi rfajtó óriási len- lálva az. olraaökOztfnaéget, a mely |. Sokan azt mondják, hogy e tómix f Li « KafilZSall. dliletet vett az utóbbi tizedekben, a laMsanVént az igaz-á^tráiiii fogékony- által aaokí a lapok javítani! akar link, H /Már lapunk múlt Márnában említettük \\ ktllönöaen aa alkotmányon élet 1i)ra | aágot m elveazti | ; N ák igazija egyébiránt iz\'dMfkivánja j nhfléu, hoty /alaiuegye Iflfepánja, Svaattla telpezsdOléae óta a napi sajtó termé- I S az időszaki j sajt^^ak vannak áz Óazinte goromba ssókiraö|sdií«t. Ne- j úr s liő < én városunkat láingatfrá keiolv azámarányban növekedtek liogy | ilyen termékei - fajdalom, fölön s/.úm | ^etséges cjolog A (két érv knstll eryik j j\'0^\'1 S*srenp\'éltetni. Rgyaceramind kórsak ,\'győizék olvasni. E sajtó külön mai, a hogy esel J termikek wjWr i deín áll Az iira^áír lebfetíiceserU és \\ ÍÍÍT *T • ,0«td;
t r ___si •__/ /i t____/ . i t » , : . , .... j .v L r;T 7 látásra nésve meffánapiUatotl. De ez csak
-bon nem mondhatja magáról, hogy pártolásra akadnak a fr itartatbal|ák J de azért durva éjj- goromba ^ffnt váz volt, ? ha ax olvasó képzeletével
valami rettdkivflltjiiagy piirtolásban magukat, az nem 1 agj d csáretére vá : sxaviakra.i cm szWul, javiraili ilyenek-\' ki í Lián heti mazának, most, miután a ked-
részestllne.,jbabÁr rviai nnp<«á|r. a tárna- Tik k\'izíiltségtliiknek, mé|y ktllöntlsen ! )(el jnem lehet. | 1 (II ijlaa\'fípély-zaja: elinu\'i, s ax elmúlt Qnns-
dalom legnagyobb része még tmlomu nagv vonzalómmal ^ beíletfikli afémély- ] " l4 J dtH-vAság egyébí |lli|t ttjely11 •euwek eKV®K \'éülsail áttekinheijQk,
nyns ssükfégleteii is a nspi sajtó ha kuhust iltő lapok iránt Igsz hogy i a napi saló egyes termékeitétv nyilat 1 f!ÍÜ íIííl^JS\'^
uh\' 1 /i íj L- 1. > . 1 1 1 . \\ . Iv i„ \' 7 Ji , , . ■: v.f . .Vfwics Hriiu Juimni ur mwmmizmi fogad\'
rtbjaiból elégíti ki Ilyen értelemben ugyancsak e lapok 1 misreakt igen krtny .| kozjk, -vpltaképen c-ak i. á*ell|bmi| UU. „2 árnt\'d égte íorosaio, mdytxH
a napi sajtp igazán nagy batabm, oly j nyeti uz elléukezo iibáU is esnek,^ s ] (lreskég Eltakarására szolgai| : Tág1 a Ititp\'érziUHirt részt rett rímünk minden
hatalom, n)ely erejének súlyát a tár- j mig egyrészről a ltgc<«ek^lyehb köte- j goiuolat és a szó mezejej| I^het. ott j rmtlü h rangú lahmij/a, a bankett mraÜU\'
M«clölom minden rétegeivel érezteti. ; lesség tudást nagv érdammó fujják \' válogatni [ a művelt emberéinek végre \\ ** keittig**, ürümzaj^ le/nlgósa, me-
S/j»vát egyaránt n eghallják és meg fel oly dicséretei; haliiozvia el, me- \' iv Lmw ItlkaégUk a kocsiéemp^ra ^L^\'J^íf
• 1 i-t. 1 . l • . • ül * 1 1 1 * » , , . 1 r r , r ». • T ?■ « . . .m . ... tW"f\' a mint.mi *tii«tt «zeretnfink lutm inas szívlelik a ipalotabnn es s Luuyhóban Ivek olva^akor ai; embfr nem tudjfl | 7 , De ha már a sajtóualj esén eljá^ ^Imakl^r is. mindent m mull, a mit
Mogy kok jót löv-ünhet a társa- hogy^minő dicséret- illetr az igkzán ! rMt bnt|lrov>Maii kárhozÍ|Mnr kell,! «h\\i<j mfy Ka*if*in láttnnk. Ax egész, v^ro-
dúlom a sajtónak: ki togná ezt kétség- hagy embert; nddi f máfckéazról azon nem kevésbhúr tavijuk" kárljóztatandó- "unkho/ mclio, övatiót a kővetkezőkben is- j
bevonni V Hogy számos nagy fontos- nal jtészek n rágal imnak, a becsdlet I írt\'ís, haj minden legcsekélyebb döl* j \'"tr\'o\'lük\' olvasóinkkal^
ságu setióten a sajtó s*sva mérvadó, j sértenek helyt adi i.\\ez holdnlróí is a got elefánktá fi^j lel. Ha a ttolgári kö I FoKa«|uta» a p*ljandvarkan.
ki tfigudbatjiéy fíngy a sajtó, hn akar, | közönség egy részé nek nfm igen tjsz | teíeaaég dusZta! teljesitését ffiér olyan- Délután »,4 I őrskor már talpon vo.it 1 1
az tílilözötték védőé az eiklilcsök tá- I leletreméltó hajlamaira; apéciilálva I nak veüzi[ melvért az illetőitek a haj- a yöron, melyuok, h)xai nemzeti szin lobo-\'iv
inogatója Itöiet, ki ne ititlné? Csakhogy j Igen sokan sreretik a Iskandaltimot hatatianságot |(ell biztositaiiil Az ilyen • íóíkai voltak feldíszítve, különösen pedig at
. a sajtó\' külfeijes fejlódéjével nem.áll jíWZ gnuáiuf ha nsgyazavu diniek Jeaztegetikj tt^ ^
aráidban egy>zeismiiMl belső # erköí- inter dtios litigdhtes, mint Iwrma- j « kiízönség\\ét^két. és aok téves né,- I atyáro.hftva o\'fltl, honnan hosszú kocsisor-
• m becse Antink a sajtónak, melynek | dik (Hűlhetnek. Az) egyik sem méltó H;|zet és Íellogís szülő anyíjóijá válnak, í lujli valtak kiindulandók a pályaudvarra, elöl
tel.esen ftiffgi th nnek kellene lennie, j a független anjtőlioz, mélynek tulaj- | úgy . hogy sokan a jótéieinlény gya netyes lógót; mélyen a főispán volt liejö.)
jo része pufztíiti személyen érdekéknek I donképen az a feladata is vaii, hogy j kodását la csajt akkor látjálTérdemesi ^j"10 u serrel A hossiju ko-
szolgálatúban áll. Hízeleg a szeméül a községet vezess^ ne félrevezea- íjnl, hogfha lette a lapolf dicséretö-! | ^ I^D^mi^oLXi" s
liiuságiisk. Jegyezgeti s személves am- | se; hogy a kttzönsj^get> felvilagosUsa ket zengik. • \' I ki a ,^lyaudvarra. 1 óra 48 pereskor robo-
bitiót. és,sokszor oh1 érdekeknek ásol j egyszóval, ha valamely nyilvános in- )J Mik^r fogjak a viszotiytoketekin- ; roIi be a vonal a pályaudvarra, hol a kö.
gélatóha ézegíálik. n.ely nen e*nk h^gy ! tézménynek, a sajtónak feladata ez, tetben is jobbra fordulni s! mikor fogja zönság. é« a testületek várták, s mikor a
, meg mm leld a lllggetlenség fogai- hogy minden irányban csak ia az igaz- | beláUii a kttaönaég htk^f a lapok löi*pán ura vag«onl)ól kilépett, sxüani nsin
mának, hai^ ellenktzőleg megköti ságot szolgálja, s az által a közvéle- : tulajdonkÉpen más dolo^ hivatvák,
azt a cselekvési és gond olkol kotlási | ménjnek. a mennyire tőle tehk, irányt ; mtnth g^1 kiirt alá 15 krt erre vagy arra |e|ke< szavakksl a löiipánt, .Umél fejezve
szabadságot, melylyel a sznbsd sa^ló- j adjon, vezérelvül szolgáljon I a jótékony czélra, azt nem tudjuk kV a l«>l»ltt, ii »jy városnukban ü Iföxölhet-
nak nevezett intézménjnek okvetlen | S mig a személy kuhusz tlzésé- 1 de ugy lásszük, lmgy a személy kul juk. Főispán néhány ineleg sziWAI kösxönts . .
bimia kell / 1 ^ a sajtó hnngja oí^ alacsony és j tus s a j«zemélyék támadáak ellen sem meg a,siives logsdtstást. ( . .
Azzal, hogy nem általában a kö- | hízelgő, oly bombasztikus és bosszantó, í fog elmaradni az UdvUs eiiptio, mely - J^ bev* 11 után.
zönség érdekeinek, hamm személyes | hogy már alább nem ia lehet: áddi? , ezután az tlgyek jobbrafordiultát elő A\'mint a "pályaudvaron véget ért az
érdekeknek szolgál a sajtó, oly ferde j másrészről a tónusa annyira nélkülözd ! fogja segíteni, addig nenJ iárbaveszett üjví«iés,a nngys^áinban megjelent fogadó-
irányba jut, hogy meg sem felelhet , a nemességet, a styl egyazerll d.szét, munka, egyszer másszor ja kötónséget j bjwlUági»fsg^ komikra szálltak.ésnt^ln-
11 1 ; . , , . 1 I i. . » , v • 1 - ü 1 1T. - 111 ,ji 1! r den s menet bosszú kocsisorban a város
azoknak a föltételeknek, a melyek ; éz igen sokszor oly durva, hogy minden , ngyelmeatetm az állapotokra, melye - : íjJó _ j^^iöi vAiciaiott a kiskaniziai le-
miatt s a melyek alapján exiatál.<& a I józan itélettl, egyenea azivfl magyar ket ily sajtó .a kfevélejmjnyben tef , gónyelTböt aiakitoKibaiiderium,melyen bjzony
helyett, hogy jótékony hatással volna | embernek el kell fordulnia a durva j leinthet. ; I I \'neglátsxolt, hogy hevenyében toborozták ösx----T--|- * ---—---\' ■ " \' -
Pp Z msív hiáuyára ^nutat. A »ivl»öl jovö neve- |>edig oly. időben, mikor a törvMiyazéki liri | Ez sem rossx :
WfJkW-Xi®** «| léK (lég a báuaiót is képes elűzni, mely gyalások l|»lin nyelven lobiak. Cgyréde be- - Itt nyugszik végre
—rT,------ ----- - lelkünket borítja,, ba az nagyon melyen nem szédeben igyakran hasxnális fi szavakat; | Az én feleségem;
•11 \' jjpv émészi. His/en már a különben\'komolv, s gallus Matlhine; a beszéd lidvéjjen azonlmij |H 0 örökre pihen —
jsste van. . *}
I rendkívül éles német. kriiiku« Isnving i« megbotlott és galluvl Mattliiaé helyen gynk- 1 Nyugalmam van nékem.
1 1 • • -f i taoátija, hogy . a nevftés okosabb, mint a \' raliban a?.} mondotta galli \'MaiUiias. Ks a jvagy pedig:
Mr vau mar. m, Isiszaúkodás • Az lókor emberei közül igen) komikus félcserei* iha«zná!lálo|j (el a/utui) | itt nyugszik a feleségem,
Ara "Um « rswapan. ~ kiválóskat lehelnf^lelsorolni, lik a víg-ftg arra bog) minden értelmejléi, Összefüggés] Az Istenuek hála;
.1jiun Wr ngngtaznak mar, 1 - ^ trétn bsrátaí Jolink. Hiszen elég aeveini , nélküli l^szédel gallimathihrtnak hívnak. H A meddig élt mindig pörölt.
rHI*\' rw fMmlm éH irélftlm valót iiyuj^ maga az elet is, ha- | Altaánosan islert röpke M ez: Té Mindig járt a sx^ja:
k"L uJtJt Íj 1 l»ór bizony sxomöiu i.|; de aa emberi élet- vedni emieri dolog.1 Egy hujnorista ig Vaj! 1 Vándor soká meg.ne állj itt, ,
g® mwm- nek e két ellentéte sehol sínes oly közvei- ríálja- Közönségen azt hi-zik kz émbqreki]- Jó lesz tovább menni.
*;rt tekintek az ijt>r»: jenö, egymáHm,,|ji)|t) ín immágában a ke- jiúgy mikbr tévedn|ek, emUerjN cselekedd I Meri ínég lölkel és azután
iuí l ^j \'íj?* i Wm délyben Cicero int beni.bi kéi ugyan: Adkibenda nek ; de fen ekkori embei|t|®l tévedneki j Veled fog pörölni.
tieke htmot tettemben. ^ iH jomndo uunleratio, (á trtlában mér- Azö mondják, mailyir ^emberlöj 11 | a tréfának, a mulatságnak, a vigság-
tfU ... , . * léket kell tartani) de ílloraüuH azt mondja: ered a trefui hogy egykor; jji; barátjáliox nak kiváló tényezőjét képezik a jóixü ado
f J^f,, ""\'W*\' mm, ^ Sjne j0(.j}. Vikt ,uelj(Hjum - epg,, vívus in [ tért be. k to hozáloU ^áéjawa : e* aiior! n jik is, me\'yek nélkül ritkán mulat együtt \'
le i/irMt tfuinnnia joci« , a tréfa nélkül :.íiwk öröm, leliát ( azonban lossz volt i Mikor egy jkoriyol ivott; aíjlársaság. Az adoinázás, általában ueut a A
wJl L olli i VW \' \'\' élj a tréfában.) ÉHgy Oridius is harátja^■\'] belőle, az mondta ;| Viiiuui boUíus (a h. vi{-| | knnnyü dolgok közétartozik. Vannak em-
>.>/» hazitmnak hu fia. ! vo|, a illának. A köiiőkön kívül tndoma- num honjim); ezt észre*ette a gazda, s j bUrek, s kik kifogyhatatlanok sz sdqmák
a \' tiyos emberek ín nsgy kec|v4liíi voltak s \'hozatott jibb Iwrt, melyet a vendég meg- I eljnondásában, és ebben egész a virluozi-
vig tréfának s igm egyszer íléazálltak a ko kóstolván, elégedetten mondajLvíanm boj- j i^jg viszik. Mások meg nem képesek aleg-
A M^^^Illiüi*1" \' lnoi? tudomány piedesláljárM hogy tréfás , bum. Mikér azután a gazda kérdezte töle, cwkily bb adomát is ugy előadni; hogy az
luk-Zs^j* 1i \\ 1 szórakozásban njsbb fcröt gvbjtjsenek a ko nogy miért mosdot(s előbb; vbufn lipnu^J jiijékony nevetésre indítsa ax emberi. Ax
!*t hazamert megkötnek. ^ ^^ ,utjÜJ|Iény0S munkálkoUáshox. a vendégekt lelelie .^uale vinuaj lale latinum j p pinában sók lügg az elbeszélő ;komolysá-
Wagynr Krsulke. As ily irélás kedvtöltds ieremteíle jó i j (A milyenl .s boK olyan a IstiáUg.) J gtítól, és a point helyes kiemelésétől. Igen
léuben azokat a röple szavakat, melyeket1 Trt,f» Ib,íP szójáiékra v Szll) vissza e sUk adoma vati, melyet vegye* társaságban.
Rfiftke SIÓk a közönsége* éleiben is oly sokszor láluuk következetést: | hdl férfiak én nők együtt vannak, nem igen
mwa. alkalmazva s magnak ia aikhimazunk, gyak- Kl ■tk,,1 ™k> J lebet elmondani, de számos az az adoma.
r.>*«*t « k*M*r*\'»i.> ||em jf |odvJ( ,0Xöíj,H)í {Bkndiak, alszik; riJelyet az ízlés leg««kélyebb megsértése
— A »rró»ii lárcaáj*. — R m^yek visaont, é£n azért, mert röpke Ki sákai alszik j nélkül bátran elö lehet adni. Itt azután sok
A neve e«íss mesterségek közeiárlolik. | ^,|,inaériák. gassiádák] i»eni kevés al- ! Nemi vétke/ik. i (tígg ax adomázó tapintalálól. Glczlapok és
Hoksl nevetni |>er«ze nem illó dolog ksimal nyújtanak a lírsasájban a víg, íré- hl Tehnt. KI sokat wzík. ii>i vétkezik- aíbznapiárak bőven ellátnak jóicü adomák-
s esi mar a latinok is tudták, mikor s fcjé\'Wliénére. | \' I I Ereceti kqmiktim van ob tor a sirver- | Hál e/éssévenát.
«>kat nevHöre es a mimdási slkalmszták Kikt,r Tt|;ki ^iJ^j összebeszél, | sekjben is melvek srinál elé |tcíil»en enni | Igy vsn az életben egymás mellett a
•l\'»r rt»am »ubam jmisrN rognoseete sin\' t w, me^egyié^sel íuác szavunkba, trastálnak a kojnorj hellyel, t (y »rélá« em-i j ajomoruság és sz öröm, a komolyság és víg-
\'aa»^ « (a soisi ne«e»é»l/öl |sihrrl«eied ^ (öglt Ve»e. ssf «oztuk ren- j ber a kóteike/f ké sort vése te airkövera j a-sírás és a nevélés. Boldog as, kinek
a*g a MN&ii); de okosan nevetni menier- n)0^gni. ^/ /uiWáms/ beszél \' A csóníaita pihennek it; j kfdelye nem egészen a komorságra hajtó, s
90%, s as éleihez ép oly Mttk^éges dateg, Amm§ e/ em|ier, K/t a mA a nén.eiek\'ö: | Volnánák 6»ak a tieid ! kjnek saiva sa éleareés trélára w logékony. %
mini a sírás Nem is \'a»»iáli va«amt jó e»- ! t#||Wl ft, ^ kövelktfzökre vezet j Egy s*erejie«élien t&stapdéiára a követ j
bw^ri a kt tad nevetni, mert a Mfc i [ | hezö sírverset aratók: H. ■
(fás* Uaa<tyrag gyakran a kedélyes a tíüfiim sserini egy r^czia paraszt . Ad -áict i ínáltAI é«|»iweb1t .. . : -
11 I tto k?*M .M k****. pórt indít otí egy kakas (jtalia*) miatl, és || Az stőt|bi tártja fenn yaléltedet. Ml f
♦ é Lapuuk Biai azáttához nogy^div melllök et van os|tolva.
^gt/ • . » |\' " 1__\' lj ■ • _
Nagj-Kanizjsa/ dofczember
XHL évfolyam
iatksaatésH a.«>w-t. w Ms \'"hr" a kp —Slhii siorf* vnal áaaé wttoloB \'áMwiiity.
^klélAilil: Vb^Minina. L
BifwíaOwi Uvalak ank ismert kexak-Wl fa^Mtutith «L * ,
\\Ar\\irrfa\\ áaas:
*.....» frt — kr
HvMM jliáajfMl uáaiUiluk. AriitM a eiryéli UmiIm Mnl*totói»jfek
» kr imiiveH\'itii"ti klsl Ida *sMt t <r». aaaaial mimtnn «t"irt •(/ 141 kr
és v©gryee jtart*fLm.n h.etlliap. \\ Zaláincuvei ögvédegyljrl. a Nagy K-inizsai- é< Délznlai (akiirékptínzlárakj |ktik(^yo«ii|él az Alsó-mucakőzt laknfékpénzlár rteavénylárjoság jók öfi? nzüvetk hivutjil^ k0/k»nye.
Megjelenik Nagy-KaniaiAn hetepkint egyzer; vaiijrftkp,
Kfol(it*k via«u mi kildflMk
Vjrttttér patttaortt 10 kr.
Szi&élykiiltiisz a sajtóban.
A magysrországi Aijtó óriási lendületet vett as utóbbi tisedekben. a \\ kfllönösen aa slkotmánjtw élet újra telpezsdQlése óta a napi sajtó termékei olv számarányban növekedtek lio^y csak .győzzék olvasni. E sajtó külön-- ben nem mondhatja magáról, hngy* valami reltdkivfllt [nagy pártolásban részesülne., habár mai naptág. a táixa-dalnm legnagyobb része még tttdómú nyos ssOkjtégletoit is a napi ssjtó ha tflrjaiból elégíti ki Ilyen értelemben a napi sajtp igazán nagy batabm, oly hatalom, mely erejének súlyát a tái-Maclalom minden rétegeivel érezteli. Szavát egyaránt neghallják és meg-szívlelik a jpalotábnn és a Lúnyhólian Hogy U>k jót köqpönhet a társa-dúlom a Dalidnak; ki fogná ezt kétség-bevonni? Hogv számos nagy fanton-ságu setiómn a sajtó szava mérvadó, ki tagadhatná? Hogy a sajtó, hn akar, az urdözölték védőé az eiklit&tik tá-mogktója lehet, ki ne iiuiiiá? CVakhogy « a sajló klll^cijes fejlődéfével nem. áll arányban egAszetsmind bel\'ő éa érktií-«\'si becse. Annak a sajtinak, melyiiek tel.esen ftlggethtinek kéllene lennie, jo része uu^zlán személyes érdekeknek szolgálatában áll. Hizeleg a sxeffliélye* hiúságnak, legyezgeti a személyes *m-bitiót. és,sokszor oly érdekeknek szol gálatába ézegőtlik. n.ely uen csak hj>gy meg n< m teld a Itlggetlenség fogalmának. Iisi\'enp ellenktzőleg megköti azt a (velekvési és gondolkolkodási szabadságot, melylyel a sznbsd sajtónak nevezeit intézménynek okvetlen bimia kell
Azza3, hogy nem általában a kö-ztinség érdekeinek,! hamm személyes érdekeknek szolgál a sajtó, oly ferde irányba jut, hogy meg sem felelhet azoknak a föltételeknek, a melyek miatt s a melyek alapján existáí.<iS a helyett, hogy jótékony hatással volna
a közvéleményre, éppen ellenkezőleg mégvesztegeti ezt, ferde felfogással táplálva az olvasóközönségei, a mely laMsanVént az ig&z*á(g iránti fogékonyságot is elveszti: r
S az időspki j sajtónak vannak ilyen termékei ~ fajMalom. fölös jizám mai, a hogy ezek al term^kek aoksz*>r pártolásra akadnak s ffiitartathatják magukat, az nem i épft dicséretére vá Tik közönségtliiknek, mely ktllöntisen nagy vovizaldmmal i l-elletak "a személy• kultiiat üzo lapok iránt I Igaz hogy ugyancsak e lapolc láásréaat igen köny nyeli az ellenkező ilibába is esnek, a mig egyrésztől a hgctekélyehb kötelesség tudást- nsgy érdemmé fujják fel oly dicséretekW\'«:í halmozva el, melyek olvadásakor ai; ember nem tudj^ hogy.minő dic.«érct. illetr az igazán hagy embert; addi r \'másrészről azon nal fészek n rágalomnak;, a becsület sértésnek helyt adni,* .ez ^oldalról is a közönség egy részé lék nem igén tisz leletreméltó hajlamaira í apéciilálva Igen sokait sréreiik a |skandaltimot s^valóségfw gaudium rájuk nésve. ha inter dtióa -litigahtes, mint harmadik ÖiDlhetnek. Azl egyik sem méltó a független snjfőltóz, melynek tulaj-donképen az a feladata is van, hogy a közönséget vezesse — ne félrevezesse ; hogy a közönséget1- felvilágositsa egyszóval, ha valamely nyilvános intézménynek, a sajtónak feladata ez, tu»gy minden irányban csak ia az igazságot szolgálja, s as által a közvéleménynek. a mennyire tőle telik, irányt adjon, vezérelvül szolgáljon
8 mig a személy kultusz üzésé-ben a sajtó hnngja oly alacsony és hizelgő. oly bombasztikus és bosszantó, hogy már alább nem ia lehet: áddi^ másrészről a tónusa annyira uélkülözV a nemességet, a styl egyszerű díszét, éz igen sokszor oly durva, hogy minden józan itéletü, egyenes • szivü • miigyar embernek el kell fordulnia a durva
niv és elme minden mé|tlnyos4ágot fiélkd\'öző ki fa ka dósai tói
Sokan azt mondják, Ho|y e tónus álta( azok a lapok javítanij| akarnak, * áz igazw eg)\'ébiránt is megkívánja az Őszinte] goromba ssókimoiraiíttt. Ne* ^etséges dolog A f köt érv knstll egyik Sem áll Az igainág leliet keserű és keméliy, de azért durva éá-gorombk ezaviakra.íjcm azotul, javitanl ilyenek--He| nem lehet.
i üjj? a) durvaság egyébs^nt, mply a napi sajló egyes tcrmékeil jen nyilat kőzik, a v|rdlaképen c-ak | sZellWi (lreskég eltakarására sxolg4 í : Tág1 a goralolat éa a azó mezejeju lftliet ott tváMgatnii a művelt emberékínck végre m Itiucs ivükaégük a kocsi(J[tempóra
/1 De ba már a sajtónak ezéu eljá* fáSát határozottan kárhozt tini kell, nem kevésbhijf taFijuk- kárioztatandó* azt is, háj minden legcsekélyebb dói-got elefánktá ft^j lel. Hn a polgári kö teleaaég pusztai teljesitését már olyannak veazi[ melyért az illetőnek a halhatatlanságot jjelí biztositani] Az ilyen nagyázavu dígéretek megVeszlegetikj >n k<ízÖuség\\é^ékét, és sok téves nézet és felfogás | szíllő anyjájvá válnak, úgy. hogy sokan a jótétetmény gya-.ko^átuít ís csajt akkor látják érdemesnek, hogyha orette a lapnkr dicséretö-i fket zengik. | /
Mikor fogjak a viszonyok e tekintetben is joMtra fordulni s mikor fogja belátni a közönség, hogy a lapok tulajdonkjépen máa dologra; hivatvák, mint lt gyj ki irt alá 1 ő krt erre! vagy arra a jótékony czélra, azt nem tudjuk j| de ugy lásszük, hogy a személy kul í tus s a személyek támadáaá ellen sem fog elmaradni az üdvös reactio, mely ezután az ügyek jobbrafproiultát elő fogja segíteni, addig nemijirbaveszett munka, egyszer máaszor i \'közönséget figyelmeztetni az állapotokra, melye { ket ily sajtó a közvéleményben telem tbel. !
főispán látogatása Nagy-i . Kaniísán.
/ Már Ispunk mult számában említettük ráwén, hogy Zalsmegye főispánja, Svssiits Kem\'i úr e hó « én városunka! láingaiásá válj fogja szerenr\'éltetni, Rgyscersmiad közöljük azon program triót is, mely a fogad-tátRKra nézve megáUspitiatotl. Óe ez csak »Kdfax váz volt, m lm ax olvasó kép telétével ki ip le*!Ireli magának, most, mintán a keddi ünnepély- zajn elmúlt, s az elmúlt ünns-líéjyi euiiek egyes fázisait áltekinheljük, mírfden n igyitás nélkül áliithatjuk, hogy Srft*tiat Heuó Juísihíii úr nagykanizsai fogad-tahim, az árutiől: egé*z sorozata, melyben IcllJrs érzülettel részt rett párosunk minden renjli és rangn lakossága, a bankett iiáratlu\' nm rig, é.< keilélyes, öi\'ömzajns lefolyása, me• lylk Kanizsát megint egyszer ugy láttuk eg^iitt, a mint. mi eíjúfíU szeretnénk Ütni más alkitlmakkor is, mindent felül mult, a mit. eduig még Kanizsán láttunk. Az egész, városiakhoz niélió, övatiót a következőkben is-me[iQl)ük\' olvasóinkkal.
I\'ttgsillattls a pAl) andvarkan.
Délután */4 I órakor már talpon vo.il a fáros, melyuok; h^zai nemzeti szín lobogói kai voltak feldíszítve, különösen pedig a, Íriíjiczák és a pályaudvarra vezető ulcza.\' ligt\' órakor gyülekeztek a városi képviselők\' a [városháza e\'ött, honnan hosszú kocsiaor-biin vpliak kiindulandók a pályaudvarra, elöl négyen lógat, melyen a főispán voli ttejö-/ ven1 ló a palgármeiterrel A hosszú ko-&éf<or előtt bandérium. A tűzoltó- lorna-es a hadastyás egylet testületileg vonultak ki a pályaudvarra. 1 óra 48 pereskor robogóit b« a vonal a \'pályaudvarra, hol a kö* ziinségi é* a testületek váriák, s mikor a lóispán ura vaggouhól kilepett, sxünni nem akaró lelkes élienzésekkel fogadtatolL\' Itt a |H>lgnrmestsr Babóchay tíyörgy úr üdvósölle lelke< szavakkal a löispánt, örömét fejsxve kV a lólótt, ieigy városunkban üivftxölhet-juk. Főispán néhány meleg szóval köszönte meg a szives logsdtstást. . *
. kevauulás.
A* mint a\'pályaudvaron véget ért az ü\'| vő/lés, a nngysgáinban megjelent fogadó-bizottsági\'tagok kocökra szálltak,és megin-dúlt a menet hosszú kocsisorban á város leié. — Legelöl vágtatott a kiskaniziai le* gényelTböl ainkitolíibanderiuni,melyen bjzony ineglátsxoti, hogy hevenyében toborozlak ösx*
Ex sem-rossz: Itt nyugszik végre Az én feleségem ; ö örökre pihen — Nyugalmam vsn nékem, jvhgy pedig:
lit nyugszik a feleségem, Az Istenuek hála; A meddig élt mindig pörölt. < Mindig járt a sz4ja: Vándor soká meg ne állj itt, . Jó lesx tovább menni. Mert ínég lölkel és azután Veled fog pörölni.
A íréfánnk, a mulatságnak, a vígság-nak kiváló tényezőjét képezik a jóixü ado mák is, me\'yek nélkül ritkán mulal együtt a! társaság. Az adoinázás, általában ueut a kijnnyü dolgok közétartozik. Vannak emberek, s kik kifogyhatatlanok ax sdqmák elmondásában, és ebben egénz s virluozi-lisig viszik. Mások meg nem képesek a leg-cwkily -bb adomát is ugy előadni; hogy sx jjilékony nevetésre indítsa ax emberi. Az aijomában sok lügg ax elbeszélő .komolyságától, és a point helyes kiemelésétől. Igen síik adoma van, melyet vegye* társaságban, hói férfiak és nök együtt vannak, nem igen lehet elmondani, de számos sz sz adoms. iwlyet sz ízlés legcsekélyebb megsértése íjélkül bátran elö lehel sdni. Ili azután sok lugg az adomázó lapinlatáiól. Elczlapok és éinznaptárak bőven ellátnak jóiiü adomákkél exésx éven át.
Igy vsn áz életben egymás mellen a szomorúság és sx öröm, a komolyság és víg-tjág, a sírás ás a nevélés. Boldog ax. kinek sédéivé nem egészen s komorságra hajtó, a kinek saiva ss étezre és tréfára ia logékony.
Me ran iNifi\'. kesfi eme, Ara ragy**t a csillagom, — Minden nyugaszuak wár,í (m, esak én nem nyugkeaaMi
hihujotat Makómon, Szét tekintek az éjben: Most érzem, kogy boltim/ engyok. ttéke honol kehiemben.
Kun gondolok magyar na\'tim, je d»e*H fon nőni a í S te rád, fde$ já angyalom, • Szép kazárnnak ki /ia.
AWa **t gondolom mojdan, Melgihe szeretem joíltáa: A rizsémért busúfnék. hazámért msakalnék!
t ffj bftrt a UWgnknl.) A ,lsktt hhMí Ureaája. — . A neie\'é* Is s mesleraégek kuzétárlolik. Hókat nevetni per*se nem illő dolog
* est már a laMnok is tudták, mikor a sokat nevelőre es a atondási sfkslatexiák :
• Par rtsaan aultun potsrta (ogm»»» eie »m tam? — (a soist oeve<é»ból it^érlteted iBeg a hatoeriot); de okosan aevein^me»ier* ség, s as éknbes ép oly s*ftk*éfaá dolag, must a rira* Nem is tartói valami Jó ra-bev^eá. a II tea <ad aevetat, mert a tdy* Ham keiml)r*| gyakraa . s ked#ly\\^s a
|_a Kar míi assi.«k* látisn
a*e ét tok részben komikus Itatási csinált Ezután Lipát pémpa* ttégyos fqgti
tan jl»tl a iSiééHt Itah\'trhag tíy. |tolgányefl-lerrel balján rtáiiuk hos-zan a iigatelgük / nagy A merre a meuf t -el vonóit.
s gAfcdódiúI* ölloatoi* utcVAkon ufindanüti hangos üdv^iáltásokkal fogadlak a népszeiü (t|is»ánt. — • 1 {§• V
KjhiiAb a raenet bevonok az »Aran/ Szar«as • ^álJólíii, mel.y nek e> ső etaele t 19er-♦kélje* szalonjai bocsátották a»/ üntiejal* vendég rendelkezésere *,*
A kűldallaégrk lagadlaláM. lapunk kiméri sriik , lére fájdnlom\' • nem <engedi ideg. begy ujgy a ku\'döljst\'gek szónokainak üdvözlő beszédei*. unni a főispán urnák ezekre adoil válaszait, közöljük, pedig e/ekből tüuiiék ki légjokáhb az a rend-kiyüti\' rokonHzwv. az [ai ragaszkodás. *őt Kzérelel, méiylyjgl Kannesa város biiy.r\'»!jj#ge fjng. allaH éa* lelekezrt kül«ti|b^ü nélkül a - b\'isj.an ur iráiit vjselieiik ;.ebbr| nzon4. ritka nep*/em#ftf. \'mélynek varasunklian tirgend: de kilünik ea Abból a hes/edbOl, pnelyet n «Szarvas* szálloda balkonjáról \' lengyel Lajus főjegyző j urunk beszedőre, mondóit; mindakéi htazfedel alább köaöl-u íjjük. lu c*ak arra jugiritkozlialiuik. ho\'gy . "Sn tisztelgő kühliutsegekét sorrendben közöi-M yúk. említve a/, üdvözlb s/.cnokokni oll, ne fiií«>| erről ludowásuuk Vali. A 33 küldöttség "ja következő rendben tisztelgett loisjiaij urnái.
A kAlditlaégek tlutelgfie.
Városi képviselő testület, Uabochay *polgármester
Kisded névelő egyesület Kuuusz Uoldi-jzsárné-
Izraelita jól ék ón y jr.fi egy lel, Vidor pemuné.
Vörös kereszt egylet, FesselboJer Jó-Jxsefné.
Horn. kaih egyhtt.[quarilián Kegyexrendi lúrshp., Janky Karoly i I igazgató.
■ Izraelita hitközaég.j Dr. Neumann^b*le riórabbi.\'
Ágost ev. egyház. j Köbös hadsereg kti|dőliyége. Kir. Törvényszék, Cseresnyés Sándor i j törvsz. elnök. j L , ■;
Kir. pénzügyi hivatalok, i Kir. ponía hivatal.
Hoigári. (elmt éa dé|)Ukola\'iau1e.siülete, ; HofTmann Mór.
Izraelita iskola fakuló te*iöle«e. Kun Samu. Í
\' Iparterület, FóldhjFerenrg. Ügyvédi kar. Öeríeteody llela. Orvon és g\\ógm|»ré*zek küldői isége, Itr. Schreyer Lajos.
Osztrák magyar fiát. Schneider ffinök. Nagy*Kanizsai takarékpénztár. Délzalai lakarékpéezlár és önsegélyző j\' I szövetkezet.
Kereskedelmi és igarbank. | \' Nagy-Kanizsai bánkegyesület, Karczag . István.
Segél yegyeaülei. Tősoltö testület. | Törne egylet.
Hoigári egylet, lfr|. lieuezik Ferencz. ) Nugy-Kuiiizaai láfnöskör. Tőttfissy Héla. Nkg> Kaniwai Casinó, Ébenspaiiger
Lipót.
Kereskedelmi teatblet. Altelános l>eiegsegéiyzó egylet., Irodalom éa mftvéioet pártoló\' egylet, ; Dr. Kárnak László.
Kereskedelmi ilják Onképaó egylete , Leugyel IgnAr*.
HadaHl^An egylet, |<enkey Károly veze- > téze ipellett.
, Mind-e küldóttaégeket^leereszkedo nyA-jaaaAggal (ogadia s talpra eMlt, lelkes rá-Jlaaaaival\' bisonyiiA, bogy eióite | kóz-^és < {társadalmi éleinek egyik Aga aem idegen. Ha még eddig nen, leereszkedő nyáiásaágá-val bizonyára most búditoV volttá minden szivei a maga részére: A kttldólteegek logad-I tatása után, ijieiy Vt kor vegei éri,-visz- I saavonult, bogy egy kiasé kipihenjen, mert V, 1 órára volt térvekve e láklyAamenei.
A lábljAamrilet.
Kunéi ieposánsabb fáklyáameuelet ritkán lAtott Nagy-KairiZiut város, Anint a, me- i Ivet Srástils penó lóisj^n lisztelelére ren- \' dezett e polg^rUg (A vAroa elOljáróiagá-uak alkalma iebeieU hiéggyözódni, bogy e j IskoasAg Mívesen iAu>ugai|a lórekvéaeioen, ba ások — helyes irájiyuak.) Este ij\'/í óra- I kor indelt mjeg a menet a Szenl-HáromaAg-terröl; tAklyák ea azines lampionok egész erdeie vilAgitotta meg az uiczakat. a a aotét | estében lellobogó lenjesa^g kfizt gomolygó roppant néptömeg meglepően szép lAivenyt nyújtóit.
A piaristák temploma előtt a menet élére állt a l&soliósenekar a a folyton sxa-porodó némiradat igy vonali a • Szarvat* MAllo elé, a bol mittdenekelőtt a lüxoliók | senebera jfttwxolla el a >Azóatelot.« Aa ezu-tAn Wyre Alit eaendtiro mondta el Lengyel lmjai tártai lőjegy^fi következő talpraesett | MvAtln beegedet: ■ \' \\
Héfti*4yn* föt/é* «r / Mftéóe kőaludotttájiu dologgá vált, hogy KeMges Királyunk Mettóaágodai Zalavár | metye kortaAnyuHAtad legk^ytdmeaeblan ■elásni m^lójttárotti akkor fttgy-Kanizsa v Area maadta poigArAnak kebeléWn aa órőm
M
boldogiió -ériíwM gyuladi lel. Ihéri ez által legbettanbb | onamnk, Azitftak vágya meal teljebe<Msim\'- .! > | |
, HU. viaaan «ekintbnk erdemdijs melljAra, eeebb jé* odaadó nieguyugrAs érzeie i keblemkei\' MéltoS^®! asémélye kiles tapinialos intézkedéseivel a muli|jkn miijdig meg találta M utal éa; iüódoi, liqgy ej város helyes és jo\'jios igényei
a\' jaégge | értjeiéi mellett valpszi ! ihiézledek el.
a legiel balja A iránt ^ k

igy-Kam/^a várna mindet) oágyphb hoz liOrza ,.iixznaik &1iMlvságu<inak a megje volt kedveit alfepéjnjáttak
: ■ r N aikoláKf i — min
\'elít letlheltjilen munkDkodá^ji, «i uios) ez iinii epélyes alkalommal nudón uj uiéltóaá {áben [-*- leghensfijid} tbnijpletiuuk h igaz.\'őizinie >sereleiiiiikről leszdjft b*sony-Kágot, 1 liejtétlcHi, hogy Móitóságoqtől a mull-bau vet: jókérhhálás kőszönejéi ne mondjunk ; inig ibi kebleink beu szerelel fokitól álkoiuna emlékei IMéltóságodnak, addiji e .város évkönyvei a ki\'tsű uiódok ha^ is bir-deini Ingiáki hogy e táros lelvirá)|ozttftása L kőrQli gi^demeiéri Svasiics llenő tűnőkének j örók bálitvul tartozik.
A mull leltei után büszkén és huirar hirdetjük, hogy Kalavártnegye es igy Nagy KanizAS váhis k^ruiányzaia jobl^ kezekbe \' -vmini Méltóságodéba, nem télelbefe\'l,
Ismerve lenkóll szelleméi, i^uifrvi minden jó és nemes rzéll elő mozditó jóhidu látási feleslegesnek tartom, a 44ros-küziniéz méhyeit, helyes és \'Jogos erdekeit magas figyelme és \'j>árt!ogásába kiérni.
Nem ía azérl jöttünk mi ma id(e, de megl jeleiilüiik azérl, hogy hódoló tiszielelünk \'é \' igaz szerelel ühkei külsőitekben ,is me| uiulaíjsuk; de ezen tettünkre ném a szui kásos i lem, sem a hatalom előtti megl-hajlás. banem azon igáz tisztelet és szerep tet ífezlönzolt beunúnkei. mely szjvemkj-ben Méli.-hágódért feí.lobog; a ezen igái. lisztelei éií szeretel\' adja ajkainkra amap imaszerű óhajt, hogy \'Méltóságodat a -haza felvirágoztatása körüli munkálkodásában, la vármegye és így Nagy-Kanizsa város bnli|« kormányzalában az Isten soká, — igen soi-káig éltesse.*., \'!
Az óriáusl ha!igalóság tobli i/.hen najois helyeslésekkel szakította félbe e beszédeI. melyre Svaslits Beiió főispán\' sxokoll ekés szavakkal vátósrolt á<következőleg :
>Fogadjak melyen érzett köszönetein nyilvánítását \'megtiSzlelö szirew-égükért -4-A közszolgáiéinak, mely nekem fölndálomul jutott, egyetlen igazi jutalma vau, és ezeii erkölcsi jutalékot azoknak elismerése képezi, a kiknek összességéért \'elkiistneieiteljes fáradozásait szentelni kell.
IV önöknek szívessége reám vonalkor\') haiasaban lul ntegy eaen erkölqsi julalekoa, meri én abban nem csupán axpn előttem örökbecsű szivareljsmerésiiek tanúságát ke resem, melylwtl - kftiügyeinknek eddig szenteli fnradozámMr kísérni. ?ii vesek vql-lak, hanem töieg teresem és óbhjlqm alJinjn felialámi azoni erkölcsi hnthatós támasai, mely ej tiszienjből folyó hivatásom üdviis efVikqres lieiidtheléséiiek biztosiiékátlnyujtaa.
Í{y .mtgveoek kormányzata ^uigábití n. a megyei közélelnek helyés poliii-kai ésj sikeres közigazgatási vezetését bárki raiLepődjön, én tudom, én erzemi uraim, itogy ez oly magimzios (eladat, mcimiek Ü< vi\'us njagoldása\' az egyedül ténykedő ^gy^n bármi fényes tbhciségeinek mértékét lelŰ| múljál — dé igen, ha a küzérzületiád igyi kézeioinek köiehrilö támaszt, és a közt vékenjység sorakozik melléje hű szuvelséi gesülyjakkor igen eléive le<z a czél, milyet kőrállepoiuiiik lekinieiélieu a kor Kelleme jés a hanfiasaáa elengedhet len követi 1-meaye szab ebénk.
Kzen aorakozásben Kaiíiafa városin I V vf\'öj osztályrész illeii meg. — inert teljes a megjAződesemi la agy kaxAak váraaal-aak tiraléfaeléar ém hatallan gaatl-Kárt küitwllrar nem ctipán legfőlib esz közlője hazánk felvirágoztatásának, hanem egysaersmind megv ivhnlallan Őrt áll nemzeti feiitiir\'ásunk Ijéiérdekeieri. fis teljes a meg-•gyözödésí-m. íjogy Kanizsa városa e nssv. bivalá-\'l liivei betölleui fogjaj és e czélra uraim, p /fotíy ránmtk tídleiki h a*yl9\' jóiléít ímeftmét, Jtoyy höiCiÜH inlé*minyeik \' úérdé fejlídM nyersnek, hogy itten W wr, f éfrttMeMn $ egyáltalán a polgári wijn- . A minden fojflfdhtzáta áldéménn felviruljon Aj mindenei Imyen megyénknek é kiféli pnmjn k$aánk erra/dj vánminak Htrtlhan a magmr nemxrii z^eirwaAi fejlikli»nrk fgyik támntulaM, ,e i rélra keiWe* — kérem ée kell balgiy
fellalAljgm Ánők egyesitől önöket sórakdfAsai séjei rndo«Aaiúknak wgese Jeeudek.
. lielkem mé monkAjáagunk ül dAaa Áradjon Ki ■oTgáralgAra.
Ül
jmknzáaát, e ezjll Ml, bogy
Ifmáiaal, aijyMiUe «^nők
>1 -fi e czélra pzeotett iá-Meilenébl) initségű szövetéből iihajloiÜ, hoft\' közös íve éa Isten botd4gi<o Al-jílzüa város m b<ma/erqtŐ
Ej IriejMd miydnkéiii nagy halasi kell*
saji idéxeé elő kzuu, az íi I Ünnepéi ynségédel lógva Aló ít)gadali|via«mi kije-
IBII. IMIfcH\'O IC..
álkakmi-w Jély a emlekm^essé jenfésw IiÍjl. u á közügyek Jani teli s lienue a \\
iaes erejét udallen »zolg
gor hiii >*/oveise|i ik éiv^gext^ fiijj igy /^reuád-daf
íföH tevékeny >ége minden;
A Mónoiila-itkaiil jáiszott
irt talál ll még a zé .... ... ]b<(l a eztllAl a tyullÁinxo
uikásüg Zeneszó lm eiíeuzéM i nelle|| vonult el az ÜLUiiep^ye^g színhelyé ről, |\'j I • Még a vidnlrtil\' is \'/ám i.«nn j^lH-l/ule ff özei távolHl! Kői-pán un Ó Mé\'iósa^á
Ítak ü<! tb. vo
(lak kepv»jB!ve.
.lisiáében ia íaiáéik szén-
bitk üdvözléséreijj— Perlak. tendv
,\'hf4 ürlsH
Abankett.
M órára vu|( kitűzve a 8/.arvn« veii-1 déglö idiszierm^ léri megladiandoII bankett, llyenr |s regen vilii ulkalmunf jlátiiififtr) lerí-lékü víili. Kcyjésl el $ óra májg|ioegjilleut a IA-|is|tö*nj M a jelént oftaklól, kik;már efloglaliák vult Qlésuikft, lelkesüli- eljenkialllv>kkal fo-jíadtatptt. Á karzaton fenyés hölgykoszorú jioglalt helyei. Azatan követkézen a vaVtora. A mely a követlező\'volt.
.ragu, wmmait
iVúrö* Uir | Vwt. -
(AtitaK Vpf) fijK-koti pstyiAL
J (CámjMt, «My< Alma é* tiápíjwái |!
ttláta.) niilM.
lyav-
■ *Á haruiadik lógás után jlüííull ő . lósága; a löispáníjür, s rövid: de lelken\' |h>-hárkit^oiitöt ímimdotl a király ő felségere ■ s a lebégt s ^irqlk\'i ct<a!ádra^ óiil a közönség á\'lva hallga^ml végig s vjégül lelkesen megéljeftzfli: I r * •
Azután megéretit a toászlok hosezu so^ii, »/:u ^uiegeredt volna,: de a közönség lürelménen véli lé c^ak keveset aliari. meg-haügatni. Dr. B^nizik Verenrt, a i«Ti<pán urat köszöntötte, fel hosszabb, ji-l úlijoíulpll beszéd^ ben;6*viö«y fiáü\\út megyei Ihjégvvjö Kanizsa város közöimegére Ürité jiolijirsVi; Makiig I >rzsú a" toispanra ; Si tistinr? lU no tői^pán, Kanizsa lelkes hölgyeire; Ihqwrh (jyulá. nagy leiszef melleit ajiőispmira; Wf.lyárHék Lás/.ló a hadseregre! alezredes, a honpolgá rokra a az egyetértésre; •—\' Tulxily I ikh>rt versben és tprraáhau a U.ispánra ; a vers a köveilezökép UMigzott:
Ilirei! Imtí rím tartu»n foglal, helyt t Kgnizté 1 Kiránoik hogy *zfp i j^í/yyn r^ftlít// szakítsa, | . .
KiriiuomI, hogy /alam^jyél I j • S relr wyií// Kaniz»jt, {,* I gg ■ mint «r Ui%ij< , liün sajmi a — kapát.
Eatélf aalataaa !\'lln»*aAI.
A föisjján tiszteletére rendezeti ünne-pelyaimégek méltó folytatása és. befejezése volt az az eslély, melyet ex alkalommal e hó Mm O\'nlnunfl Vilmos kir. tanácsos rendese t. A Vftfidég&íereiö liutmann-bAa féaye-sen kirüágiiott termeiben folyq le ez a pénz-arísziokmiaboa méltó, pazar fénynyfl rendezeti e< mely pompAban és e mellett Ice-délyes (esztelenségbén minden várakozást felül múl i. tíu\'mann Vilmos kir. tanácson, aki a kózügyék irámi érdeklődésének minden kiválóbb\' alkaűominal oly előaékenf jeléi adia, éa azeretetreméltó, jótékonyság éa női eré- • övekben gazdag neje ezuiiel is egy. ieJejtbet- I len est emlékeivel tették gazdagabbá á rokonszenvei, mely hozzájuk széles köbökben lüződík. E«ii 9 órakór teljes sz&mban. megjelentek a megliivotlak, u. m SiaMit* Benó. főispán, tjázong Lásalo megyei k>tegyző, Ur, hlángin Károly megyei főorvos, Hózsu Bertalan .honvéd alezredes, Menlz közös hadse-reglieli őrnagy, Hogyay Ödön kir ügyész, Itafahay György polgármester, Lenggd La-.Jós városi főjegyző, Erdélyi Mihály tóid birtoka*. GMytte Jenő, ÍCrdódg Lajos, Itr. Hor-táth Ferenuk tvszéki bírák, Kőtárt Béla já-rásbiró, llihtU Ferenc/ kir, közjegyző, Seat-titi Karoly fím/olgahirót£pr;r*»y Sándor,//fr-telem!y Hrla, Űr. llentzik Kerencz Ifr. Tu • holy t íytila, Sthettfny Lajos, I argu Lajos, Jütyfáh (íyUla ügyvedek, Kbentuangrr Lipói, Yiilur Síuiib éi neje, Jiirtrhl Me, liwtnfáil Adolf és ntjje. GriWiut Henrik és neje. Ve-Ur Károly aljbiró, Lovál; Ede, Ollop Ernő.
A menü a következő volt.
- Után da 8. Dectatira.
l«tgt.- , *
i \' Saumon. Fogah-Hance vert.
FHít ila bottf aux ttguM.
PIU de fotc d*oi> am traflto.
Cliovreiiil. ííanglier. Maraolaile ChapOllt-plBdiMU.. Salide-Coapou. tM\'igocta.
1\'roqM aa bouche-Glace. \' , DtMrt. QJk.
A lakoma alatt felköszöntőt mondtak t!rö*lit* Hénö löisjián a házi gazdára esasz-szonyra; Ili hál Kerencz az idősb Xíutiiannt éllel tg, kijrng erényeit cshládja minden ingja \' oly kiváló raértékben örökölte; Hajhck (íyula tiutmnun Vilmosnéra. mint kilünö báziayx-szímvra; (Ezt csakugyan fényesen igatolta a kilünö vendéglátás. Szerk.) (intmaiin \\*íl-. mos — a vendegekre, Hertelmily Héla a házi úrra.
\' A jókedvet \'csak fokozták Sárközy bandájának\' lfiV.es nólái, és (iiihjiis Jenő tvsjéki biit\'i és tlllop Ernő szép zongorajáická.
, A társaság reggelig maradt, együn, ]
A lói-pan péntekén, a délutáni vonallaluiazotlvísszaJ^
M
í> r»í/«AjlMy>co/- köril (iomljm i akafcza
»S rlégiUlcn térjen rir tzn MituhWfir — Kgerf.
/viV(Ího||/, hyg emelődjék
Tftthrni jihiH#n rlőré* tJjrn 4 l(i mint foiit] Zala Sí |ia\'/íí/s Ifenííji|
i kU jÜn
"tgreS
>an,
;í bt
jegyzőre, elveszett
auaíf* Ima, n u egy Szóltak n\'t\'R lirjitien is, de i zavuk a nagk\' zajban. ;j
p mikor flftón a vacae ának vége volt, akkor azutánin* ritka jOcedvUlv maga-, san Rsajkingollj a mini é t na unk még ritkái; fAtruk. 11 jó kedv általcuo* volt Fexxg 3 volt |u htiim salia, talán! ízért volt pezsgi jó kedvj mely tartott] az égésx éjen ál, ki világos Íj l\'iraaiig A kacséra végeztével, a közéi íjő aastalt eljrinekj a hölgyek pedig lejStlelt a karzatról, a la csáüdás hangjai mellett oly k\'ig kedvvel]jártas, mintha mak valóságos ! bál lelt volna: jle azt tarlóm, hogy IraMAgos bálban nem mulalink oly lepjlnenül, mini mosl. l Az uloWja U^8ra láfijaii IáUoztak el.
volna
\' Ha végigjjlekiutünif azon lejkes. óváliö-kou, melyekpca lárgya küitáscreleibeu álló főispi inunk jvtj í, lehetetlee\' a legbagyobb őrömmel fm j nikgeílégedés.sei | t|em consiatál | nnnki hogy a jmanileslaiio mndja és ily sikere mclicj volt Kanizsa város jiözön-égének elkesbltaégra^z, jó ^mheti S midiin ezt aonstaiáljiw. elismerést; mvajtnnk e helyen Jugy váhMnnk polgárm^ieréjjek, ki a\', égési inlézkeddsiiék ieíl.e vól , mint a derék buzgó éü láradnágDi nem íraierfi rendeső-segnek, á)ia|láÍHitt mimlaxolúmk, kik e aa-kimé imijoains ijlkér előmteiilá^lan tévé-keoyiu tfjur whI^\'
Vajba jaz! egí ei«-iiő arafát e szelleme nyiltjánultja egkeliOtt és minaentlli!
Közoktatásunk állapota 4885;6 évben.
i Az iskolába járók egyéb viszonyait jíleiorg annak a megemliiésére szorítkozunk. hogy lK^&-ben 2<I2,027 tamilt) lejezte be a mindennapi iskolába járás köteleset^- . segél. Ezeknek U5,t> •\'\',„ irni olvásai tudod, 4.5U°v-a csak olvasiri. Az 1880 ki népszámlálás sz.-nnt hazánkbau a lakosságnak caak 4 >% a tudott irni és olvasni. Ez a viszony most kétségtelenül* jobb lesz • a jelentés tslán nem marad mésszé az igázság mögiiii mikor az irni olvasni, illetőleg csak olvasni ludók számát 6H.i3" 0-a leszi. — Azt mondja erre az • Egyet értés*:
Még e 68 százalékot is kicsinyeljük » ^ belőle is ezt a meggvőiődést merítjük, melyei mag.i a közoki. miniszter jelenlésének minden lapja megerősít, bogy többéi kellene tennüok a nel>oktaiás ügyéért, mint leszünk, de nagyon tartunk lóle, hogy a népazámlálás egés/ben és nagyjában híven |ellemsi a helyzetet U nekünk analfabétáinkkal valóban szégyenletetes helyet kell elfogUlnuek • nyugat nemzetei közt.
A kozségekiö\' és iskolákról eaóló 4. poui kimutatja aiiskolaCkrtóközségekasAmát y ezek bulláuizáflát. Mintegy J50 oly közf ségüuk van. melynek aajd van iskolája, majd nincs. A jelenben 300 községben nem volt ixkola. Az államnak tetemes péozre volna szüksége, ha. véglegesen akarna-e hiányokon segíteni
Összesen volt 163(t3 népiskóla, 100-zal több mint a megelőző évben. Keleikeaett ugyanis -104 nj álfemi, 12 községi, 10 r. k. 4 re!., 3 mór. v feiek« népiskola, de megr aaftal 38 többnyire lelek, népiskola. Ax e lérttó tapasztalható hullámzást fellüoteli az a kórülmény, bogy l**4-ben voltakép tf>6 iskola svüni meg és 371 keletkeaeti. A jelen téa mhiden -egyes ide tartetó W|yiégei kü lón megnevez.
A népiskola kóst volt 16,0*1
eleme népiskola, 79 \'első népiskola ^köztük
g íe^öbb leányiskola. msly nőst ? még ilt 8 181 m Mily jelát legközelebbi jelehlésbea ■ mftr helyrébb csoport oH^Ss alá fog esni) t* 144. |tig feürölu? j
, Ktaéilatja t lu ét leánv iskolákat külön, valamiül a vegyes aépiskólakal. melyek s/áma
U.#U vtU.,
Tsjató AllomAa 16*300 iskoláiban volt ?3.4:\'»?; 12,HUH népiskola egy-egy tíniiói állomással jván szervezve. , 1
1 {(infttiatja az iskolák tannyelvj. viszonyai!. HíJntiíü íakoia közölt l< magyar tannyelvű FlM tojt; párhuzamos taapyek voll 2797 iskolában; és 5424 nem magyar apji iskola
II - ]\' • f® I . ] í\' /fi
< * I azIAn általánosan <\\ tatiftfbu nyele i araiatok pontos foltŰiiltlésévtel: adja az Állami jellegű tanintézetek siallV/íikfljsil. " 8 végül e pontbah a p«>lgárj iskoláról. A 144 |K>tf árí wkolalian Í4ílbíf voll A tanulók . száma, l|4öt»ial lóbb mini a megelőző évbenJ \'. Ka iskouűton Ö45 tanár éa tanító működött. A polgárt iskolák költségei \'.♦Tíí.a\'iti Írtra raglak, aMlffbez az állam 425-420 írttal járult Az 5. szakit*/ szó) a tanítókból; a 6. .szakasz ja népiskolák lentartasi költségeiről; élégségesnek tartjuk in a főösszeget kiemelni. A népnevelési iniézelekre költöttek 1884 •"»-ben üÁlJrom billió -41H.!HJ8 Irtot, mely összegben a» beszerzési s kezelési jköltségck nincsenek tel tüntet ve.
A [7, szakaaz a tanítóképző inlézetekröl saóV. Ó^s/esen 70 ilyeu intézet volt ;és pedig \' tfi jeleni és A polgári. A növendékek száma 3398, volt 2412 fér,fi 986 leány. íjalnár volt
összesei i 656> ra-itMl lobb miut tavai.
V "rTy T \'
Az intizetek fentsriásá 871.662 írtba jött: Képesít J oklevél kiadatoil elemp és 59 polgári iskolai tanítóságra képesítő-
A kisdedóvó intezetek szama is gyára podott. ez évben 45-iel; íösszesén 1.409 volt bazáiíklan; nézetünk szérint még műidig kevés azcn foMossághox: képesi.) melylvel ez , ratezete ( népoktatási sze/vezeitiukhen bjjfiiak, \' t Kodakbpezde voll keltői
Kiekben ismertettük volna röviden a , miniszteri jelentesnek azon részátJ mely a népoktatással, foglalko^k. Csak isffléjelbeijük a mit már es ismertette* bevezetésében is hangoz at tutiig hogy tagadhatatlan á haladás <le korántae|n szabad szemei\'himjni a hiá-liyok előtt is, a melyekel külön maga a jelentés Is beismer. Vau. remény, bogy a kalló buzgalom melleit még a jelenleg mutatkozó 1 hiányok is lassan, de biztosan meg lógnak * szűnni.
\'lalán még visszatérünk e jelentésre, r ismertetvén a közép és telsö oktatási is.
ittilpolitílui állapotok.
Á Irsne/ía kspiiiet vereségei sxeuve- j deli a isiurábsn* beadta lemondásai. Prey-eiuet t tíribztarelnök moai már harmadízben 1 ; qwrtaliagyaitk Két év óla u{rs uuneaiereJnfik. I A Irauczia kamaralaio Ugyanis sz alpreféiek i kérdéwt tárgyaltak e hó 4-én s ji Iranczia J parlament tagjainak egy rés/e azt; kivAnia, : hogy azokat egyszerűen törüljék a hivatal* I nokokj somból, mert teljesen fölöslegesek És •old pénsbe k erűi nek. A kormány szón- li Imii t belolyAsos bi^atalnokait, kik ak uiolsó i ^Alaszjisok alkslmávál » oly hasznos szol- j gAlaiolat tellek, tiem akarta elejiénj; a sza- I vazAsuaI azuiAn s kormAny 18 ssavszsttal i kisebbségben marsdi és így kénytelen volt lemondását lieadni,
ftbböl ia latsaik< hogy kraiKuiSorvság- | liau nagyon nehéz dolog s konoányzás, s j tmC) ét| s kormányok egyáltalán gyorsan 1 V\'áltozaak. A radikalitmus mindnsgyobb tért r| tog\'st pl s hsiárotoiian aksdályoszii a rendes vmonyok con^didaiiójái FranoaiaorszAg-Itsn. Hol s koztArsaaág n.ég mindig nem Ittdottj szilárd alapra? helyezkedni. A |s>íi-likat talág mindeneseire kiváne^i iehetfarrs,. mibépen saabsdul megí majd Frane/iaorsrág a
piiai** erváJságtiil.
rams^adiunk s Üreg létskáma a nép j niegterhfliáene féjtioieiélian a löbbi álla-
■ atok mogult, a nt)slbogy Hrsaesiaorsság a | kétszeresét flz\'efi iai- \' . j\'l
A iFrancziaórszággal ,való szövetség, « msly "alkalmsa volna a béke biztosit ssars, I lehetet lett, a meddig a közlemény otí heve-! sen kitveteli í i lartomáily visszaadását, nfe-: Ifekre oezvtj s/tlárflul el vsgyünk határozvs, I hogy azokat .vissza uem adjuk. Az\'Austrla, MágyarorNxággsI talo szövetség igzn lieeses j de egy nagy hAialomnak sájAt erejére ksll j inagAt biznis. A javaslat - leumsak a búk? ; hat em a hsdizlétsxámot is ijleti, meéi az | uj <?adre*-ok óllal a hadi-círtf is rjövekssak, | A| iy>áneiális kérdés igen .megíonto)i{fldii,j I s a takarékossilgra vaíó »ei|n|Min\'bi\'>l odtik | a gyalogság gyarspillaiikj Az elöterjesxiéM nemcsak a katonai «zemp<inlhót légszüksé-| ge*ebbet\' kivAnja, hanem a nhaneiális tékiti* ; letHen^is elérhetíít sti> jf követelés — lolytaíja 1 — azért léiéleli megi hogy a- fáradságosait i lent\'arlott béke tovM»l» is leuikrtaNsék. Ha ; az elö terjeszt éf el nem; hígadtól ik, ez in-i v olv álja sxel|ensegé* invasio nyomoráéri ezt . as lelelüHÓget. Kiég nehéieój értük él Német-.
ország egységéi, la\'tsukce^t nfeg, s mntas-\' ; suk meg ebben a kérdátbepi is, hogy egyek \' vagyunk. Ax egész-világ Unj ja, hogy. hinUhini
■ nem szándékozunk, de j tud(k meg azt is, .\'hogy meg akarjuk tartant azt. a minek bino-
ki,ban vagyunk és hogy erre el vagyunk határozva és legy|erkez.v^
Nagyon lerméiizetes,1 bogy zajos tetszéssel fogadták es ösz Moll ke szavai) | A :avuüat egyelőre egy 28 tálból álló külön bizottsághoz utasi tátott; l>e talán nem\'csalódunk, ha előre áljuk, hogy Jt javaslatot végre ellogadják, k a némét sereg béke lé)-azáma 41000 embérrel lóWi lesz. mini eddig*
k
ig FranridaorsrÉglian num«ateriAl*Ag «sf>, kddíg Néretoifsragl\'sn m^lehe^sen heves Uiatkozások folynak a katonai békt-kitsrái i le\'.vmeiétf U|ijet<en. A d«< rerober tttawn szofíall fel ax é*x Moltke, a beszédéből néklay lellevróbk részt kHroaaihen. Asi mot>dja Modae, bogy a szoksxedak miadj iolibióJ balról teljes Itgyniketésiaa Allajkik, a a«8 hosssabb ti ia»oa át meg eg > gazdag orwag sem »lkim». A fért a javaslat tlőterjssx»é«e aeptCMüoi Ém «4Dtt idrléal. I
kiaek sémák
mér i
I litójél l sllsntél^i ] ntkus N
1 dogtalni |. s gallét
•kint
is ét fjryet ia
i s/l
\'K
köbben rö|; az utat séges
te! ii
l srröl i i lejt sec i\' levelét k ^ A Arvs \' sz isxl j jósZivQ j lénye mez ve i miről é l
feleki j dúljam 1 pöMtaí ] l\'olába 1 vegyik község
liilil
K(y hélybe)i ügyvédi fis ki külöuliAa
Iái
Terefere.
Az árlallnn nalitak a héle\'jvo sedés, meg a len
— igazán leréWileg megható.
A válasrtus batailanul izualój
/Mas | láoáitrtaHt a uts\'is, meaayirt kai
k I
Hsnem egy ilyen Mitrekedi szónok, lefósve ss egész türelmetlen, fórroogó pnbli-kumot, még is tölteti ösaxes agyonlármázott Demos théues- collefAio.
Mikor felkeltek a dújtan terített aszta-lokktl.\' a mi sxolaokunk égy nagy .elhatározástól ösztökélve, szépen ityákonrsípte a ló-ispánt és elmondta neki a ifeszédjéL ~ négy-szemközt, hogy4 kárbs no Vesszen, ba már
tssadott rttjtal J V

a bankettéit igen Mi vegyűléktoa egyesüli a tá|>atlálnjm minden o«/iÁlya. kaa orom.»g«t/í» arrsezal nézték est axlm-posans aagy snksségn tártasAgot eg) un. * már aual a isrsaselei eWanietetwk klegyen-
« slebb
! Kz sz igmo, megmönd-bűbájos szózat, mely a^
Tökös melamrlioji itból egyszerre, kiragsdja a pártvezéri (erliata\', — elbarsaht a kéli Kanizsa tölöiL l osszú niorajlással dörgölt | végig a vidéken. < s phalanxhá lömórité a >«zavadzatokat«. Oh. de a büszke esAta-1 kiállás -- gyásxos ryögéssé alarxurnyull ..Magas dienWg a ha ez tegge\'én \' ínség, halál az atkouyáu!" ■
Oh én népei i. oh én iitériom. mért hogy Pailinhan hullott e csillagod ! ■
£s le nép, »h leitséges nép, — ^nit ese\'.ekedtél le!
KUiulllanak egjobbju.id ... A. inérhet-leu csapás lájda:manak némán-beszédes, hallgat va- kiáltó, legigyahb signaiurája az, hogy a nagy Viktor oroské delezegen felkunkorodó bajuszi . mélyen lekonyult
^ Pedig nem azon írtgységböt mondom én az\', miailia iihmI már Csak az eiiyrm volna felkunkorodva.
v
r , ;l)e a c«|pAs sobjejn iár egymaga. J|fil| a főispáni tmia|úéTle, ennek a tnapAsa már jiöblreket érdekeli.
- Az a löméiteien sok pezsgő lelte e, vagy mi a mano, de a dísxvarnorázó közönség egy része á legnépszérübb ■ \'Szolnokokat* sem hallgatta meg. Álig, hogy kelteu* hárman bsazéltek, már el lelt bátározvp, hogy eleg a I>eszédb0l; így törWnl aztán, liitgy sok-sok-sok dikezio eimaraot. (Egy máliciio zné vendég sxl jegyezte n<eg: »a hallgatók gyónyörüsé^éré.*)
Kzen halíátlan ríieréniletél a sxolook-lat istensége ellen, imigyen\'szándékozik megörökíteni a rleijék. jó Viktoír, »megyénk kedveit költője*, a brnrekedi Szónokok egyike :
„Hoki* Ati mée i|y (áakwU*! A uax MriBt bogy SjagtUt: Bm^Hnktt í«l m vejjttij Bifjr i friajra meg finn plle. -*1 0j&ía v*H » Ufj li.jUite
iMS-viia^
deilo nzáuia jlolí. Ili
iiiék, mely lt \'HÜ d«kü eksn)sk*> I rté«lieit: öasxebo igsz, hogy nokok leburrogá (ölig hOgy iMMEf
IflijjÖsŐ, Hokszí sjeé|t, harat IA.,
l|Öitöseii a (4b után, -f ntafi| Iáik hozta iweú
meni a bsnketti iv|Mxssmlékezé|ek msjil elleledk\'eRsmja ÍJ- liposzkl/tz^<-sz. Iiogy essk eitAembe jut, uiilybn letett meg ez a sokgi Ifilegetetl, r^ns éi os táds .,
Jsináreles, h/igy séoiniléle dolog-e
i széiel ditjpuialifi ff felsdott égji ide s sxouuxétlba.j iHilára exiineafsi
iziai posiB- H/Ja|j/sl;irúiiylto|ia \'jax vetet - - es sz sxetimUóketk ehuipt iai PólAba. \'0ti4i«ea*flápte vslsmetjfi talián\'UHmél poNláfR (•< elküldte a ÍL iielle\'.tl l\'olíoá, a liovjt a levél fia voll, agy hogy A ijxtmsell értesülfí \'leniteltek, -t- hamgn>aan 6 bét inulss >gy ilyen *kénytele|i \'MjuiaSásoka le letelten ozeiilul minéU íriikAbhan fór] k eló, —í ,haljomA[t •urint — Haiifolyatpot nyilai
ii a vidéki jtósták s/jí ludiuina lesz a éoi tk neveinek az elHVlIsLi^álása ajjpn meljyik ni. kir po«ta fog oda légi iciratkozm? { ] •\'
llt\'érea lil^k
isk sx iszljiai mara, s aiiosll lákerülelbe iésa
4\'
ürömnek! és a lesújtó bA--: ez u mult hét. A lelki\'-mdás tjgy egyipá-1* níelleit.
\'tettük Itnljuk
jkiieit ilelünk fmegirt zérelt, lényeg
ezen <köz!emeny kézimtát, és látf ikj hogy uz kilói Hzármn|k, kik-írták á á s a kéziraton iavítájwat- Bs igv te-cei\'i a következőleg. -4h Minket a <-s ikk »áhati azoii nagy hol oerejü tudat .e hogy a Muraköz mai arosodána | |en érdek, mely leiül li 1 egyes eij: ue-
| jrek sx miélyi érdékeiil, kik töblien
L jól -tudjuk kikel p kec
leg-
ott lat-
vaímak. olyanok, á J lményekés a-buzgó lörekvd J érdeme egiH jmán megilljet. Kzek-sorálmj áll kélségkirü (iadó Mátyás fílébámi-. KíáUk a magvai <ág ügyelten a álursközben rég.alo óta lolytá buzgó, hazáüas mtikodése minden elfogó !lan ember elölt ismeretes, a ki elég erűvel ibir. a szemelyi tekintetekéi leküzdve^ | sz igazi érdemet elismerni. r«y(Jrtf) .láuos luv-véd.uTól js n.egeinlilétlükjhogyakisdedi^o-kla rzi íjaira egy 5>0 Irton hazat ajándékozott. -- Vájjon mit kivéti mt még éz a tarom ur és fez a negyedik kés? Talán iázt, hogy lelhnlizuailassuk niaai|nkin eszkicül dicsér|á<lákal zengeni az r>5 Irltw házm ? Még In csákugysn annyi értékét adott is fíyörfF* János ügyvéd «|r, még aljkor is nag fon ésalalkozik az a barom légrjtiíi polgár és a negyedik kéz, ha azt bíMik, bogy ni személyes hiúságnak .fogunk ibm-jénezui. Kiismerjük, hogy títjőHTy Janmáiak nagy érdeme vau az ovoua! körül, ezt lli js emeltük azzal, hogy adi)mányát közöltjük; de aztJ hogy közöljünk dlyji tirádái, melynek minden második szava MívörlTy Jájjoi,-l.iyörírJ János.* azt nem tesszük, mert Mq-mélyi rulluszi nem tizünk s tílysn éniélM-gös diosliyinnu-\'zékal, a luiiyáiek Gyerfllf János jur érdekéién egyik 4- másik laj ban megjelentek, — tltldnk luábi várnak a jp légrád\'tjuk ll_ > 1
Azon állításukat, Ijogy mi vaíöllatiul sxoktunz volna dolgaikról megemlékezni, Azt, miután egysxeiüen ijeml igaz, — visz-., szauiásítjuk. ^ . ih^kví
Hogy pedig Szabad tj^sz-e\' jövörfeí is közértjekn dolgoktól mfgeéilékexnünW lm azok légrádiak is, — arra nézve Jiírlajiiróí lisztütjklól fogunk lelelei^ kértii, nem neilig önökujl lisztéit ursíok, akistől, semmi télé leczkét lel nem vesxüuk ?
fdvöxlel m tAvolbrfl Svwlib. Ilenó őispán ideérkezésd aliahnával tárlriji érkeze t CJtme*/ híjtól wríiÁ tíniiwllxV njsly-ben a Flandriai groí meíhízilsáböl ennek uivea Üdvözletét küldi a| lOfcpánnak. A»«j-irai \'/a ihuriisfy Zri//mo>U larbos volt ia-lézva.
; \' \'HÍ
-- A! eseg)el hliuill«égl IsgAk válaKfeián ksnijisán s kiívejltetöleg ejtMett ■Mg. Hégvijlauisllsk az 1 jiérfilstber.: l>r. Bntiit Felnéz, ^"SonIIíéK Hrrhmilz Vd mos, | a II. [kerületben . hajós (him-
Ani sl; III kerület ben j IUfnlü$ LÍlsIA és Mm tér Lésxló. ~ IMÁm bm^vA-
Kulcnfél
A l.égródoii telljliisudéUl^ oda ügyében lap|i|tk u\'olsóe||ílJi e^y c/ikkef kö/.ólt, luely arra indih roiu, ek/HŰitk íjol ÍKiíjpri légrádi ilraf, Több légiádi (Ntlgsrs sláirással így közleujényt ,irtuk ullenjkik, [mely qgj\'iilejf leg [a >Zajai Közlöny* és.a • slijsxhely* cxtnti \'japokliaii megjelent. Mi, a jfá. K.« -zerkísz jióségéaek óöllegislis Mzivestj igéből,\' betel
i ilssxtstlsk Hfbtfilhy Lajos, ToloMr Kálmán, Kmnór István és 1\'nf/rr Alajos.
- Felalva*Ab A nagykanizsai irodalom és miipártolá egyesületnek sikerüli nisgityernle llentaUer Uijw ismert nevü. jetié* írónkat és nejé\', hogy Kanizsán ax egyesület msgliivAks.lolytAn lelolvasási tartsanak.
téncxvigalommsl sgybekóieadő íelolvasó saiély január slsjén fog meglartatni.
- A lélspéM ajáudéks Zala vármegye uj főispánja, Sv^it* Benó, axoa üd vozlö beszédei, melyet kinevextetéie ulán a
i megyei tisztikar tisztelgése alkalmával hoz-jZá («ózony l<ászló főjegyző intézett, valamint \' az á(tals erre adoft választ kioyomatla, és iesinos, Ízléses kötó*ben a tisztikar közt em-l^küj szétosztotta, r- A díszes emléktárgy jVosjig/ Károly íiijos budapesti műintézeié-\'beit készült s kívülről eme leliratot viielr: „Zélarármeffyr li*:lritdGinfk, tBHfi. hoc. Hí ; etapja futl/lrül — , SraMiis lienú, Xhlatár-tytifjfe /oi*yxí«jrt.\'-
- Leleuyel pasam. Letsnyéről j panasz érkezeti hozzánk, bogy f. deczem-
ber 0 án, a megjfei bizottsági tagok válssz j láttái nem lehetett megtartani, mert s választási elnök nein jelent meg. sem s szükséges i irmokat az alelnöknek át uem adta. Tuds-1 kozódván a dolgokról, az elnök slmsradá-sának okára nézve azon felvilágosítási nyer-! lük, hogy ő a választást megelőzőleg hirtelen megbetegedvén, éem meg néni\'jelenhetett, sem az idő rövidsége miatt helyette-siléséről sem gondoskodhatott,
- Ag) otílóllék m eseudörttk l/galiuas jelenet jálttzódoli le Dekanovecz muraközi községben. — i\'eiknrir* Antal ot-
; toni lakosnál teljesitelt adóvégrehajtás alkal-, mávaj s/. adóvégrehajtó lefoglalta Petko-viexnak egyetlen tehenét. Midőn a dolog - a j -tehén átszállítására kerüli volas, Petkovícs ellen állt a végrehajtónak, minek folytán a i kirendelt csendőri1 karlislslopimal jsleutek meg a helyszínén, de az elkeseredett sxe-gény ember fejszével állt ki jószága védelmére, s a csendőrökkel dulakodni kezdett. 1 A tusakodás közben as egyik csendőr (egy-| vére elsült, de nem talált. Petkovics aztán ! az egyik esendör karját fejszével- súlyosan megvágta, mire a másik csendőr ráaütötle fegyveréi Petkovtl* Antalra, ki p lövés ulán halva rogyott össze. — A vizsgálatot ez ügy ben megindították.
- tűm Farka* Ikre hagyárosi földbirtokos eljegyezte I\'in*z Mariska kisasz-
-sxonyt.
- Illrleleé haléi HÜd & nagy-kanizsai kőfaragónak egyik segédjét deczem-ber 9\'én virradóra ágyában halva találták. Az ép. ember felölte való este teljes egészségiéit teküd^le s hirtelen haláls álom közben érte gutaütés követ ke\'.lében állhatott be.
J — Kgjr levél aoraé Mióta a vasutat, gőzhajót és egyéb ördöngös jármüveket feltalálták, talán az volt a legolcsóbb köruiazAs a modern vilAgtörténelemben, a mit ez a levél 5 krajezárért megtett, — Ha-; lioss László nagykanizsai ügyvéd irodájából feladaton egy levél, melynek rendeltetési he-| lyeüt >Póla« lett megjelölve. A kanizsai posta aztán, liogy-hogy sem irányitótta a boldogtalan levetet,.de ez elérkezett a Triest melletti FőSa kikötő városba, a hol azláa azt írták reá, hogy *Pola lórién unbeksnnt; vielleáiht bei Uthenye.* Któn utasítás nyomán, melyei az isiriai posta adott i!!) elérkezni! a levél tíecsehelyre, s így. jutott s czimzett kezébe. Megemlítjük, hogy a kanizsai m.\'kin posta szívességéből világlátott levél a nálunk* levő boríték szerint -- feladatott oktober 7-én és Becsehelyre ért november 18-án, s így a regényes »Rundreise* alig 4t napig tartod.
- A •Katalánvidéki kér*. Budapesten I. hó l-én nyitotta meg új helyiségéi sx Andrássy ut 85. sz, alatt, mely alkalommal ismerkedési estély tartatott. A tagok és vendégek oly nagy számmal jelenlek meg, hogy s kör díszes helyisége alig voll kéjies befogadni őket. Jó kedv és kedélyes-séghen folyt le sz esi. Toaüokjbsn nem voll hiány; igy lelkósxöntóket monotak : Veisz-feld Jenő : a vendégekre; Bók Zalán : a Halalonvidék szép hölgyeire; Darvas József-s Balaionvidéki kör tagjaira, stb. stb. A kör szívesen lAlja a megyénkliől , te Irán-dulókat vendégekot.
— Jelasesbél. A nagy-ksaizsal ura eliia nőegylet január (Ha jelmez — láocz-v igaimat rendez, melyre már is asgyban folynak ax elókéssuletek
—- lesélrl híreit. Szomoraaa virradt meg s hajnali Csillag szegény Mónár Marira S A Iveipnikimu eltöltött kellemes bé\'i éj u>An bszavsródí\'at a cselédlány, de mig i A ter|*sychore maatAaak áldozott valamely udvarias baka oldalán, — addig fatiórtéfc
r
• konyhaáWakoi s a hátotA leányáé hétkAg* naj»i eo*toui}eit éjemel te aá a bixonvo* KUjeréíien ii\'üw, — í/tfH /9r* Állté? AV| nak is In* n jutal^na aki tutnái kü-kmbet haíldti .: Wihklerué lielyMi z^liít* r«jajdöoó|0(uie! iüü *inlgllall>an Sőrft Te-rés, • ki&fc lovagja vuíi (w Vendel. Te« 1 ré>á»»k szive sóvárgott a gazdaasszonyán j; | ■té|» ágvneévnjere. a a vágv inegtetlésQlt. A v ánkosok Vendelhez ke^fll\'ek.* a ki, mikor a /endorok na\'?} keresték, ugv állott, mini tg) I ú\'zke e»fr, ire*y fej*\' ferliagija az étig*! I*e a rrer kiáoM nagy c«a|iá>fdt |úlyn | alali.— A S-nlfonifi megint virlnskodnti: j meri ha már saabnJlláhra Jielfezle a tör-venv**ek. hal ki akarla i elvespi lenekij?\' az aranyszabadsag gyönyörei*. A minap a ,(Kn- | roná"-ban mnhiimi a Hzakonyí /siska Antal vasnfi horlfrrt. —r na vei *ném áílft hozzá a képihez«. egv üveggel azive«kedeil ugjr *ejbe dol ni. bogy a szegén v embert eb borította a vér. Íij«f? a &/ak«nvi ionlat 1 .
Ht
Tii|i»lriáról írják arkánk :
ti-ün
va4ar von
la|M>!(:-/án e\'eg \'eíéi.k lórira! •mn nl; és mipt\' hogy mindenki minél több üvletet akarna , , Ilyenkor csinálni, a* hompu n jnak is szeren-I e*ét |>rót á\'lak . de a* ily csendőflélének, ki-* nék biztos ti/etésc van. kevés\' érzéke van ily fizle?ek iránt. és — bekísérték a hoaz« sznujjuaaat. likra foidiJn aiuló gyolcsosok ■ czikke ve! akartak közelebbi ismeretségbe. lépőt \\ f *
ÍHfüriéJc s !rCiő!e: Irl leríni íriékü | it elloplak. A ÍVljesiielt rendőri nvoi án (irahttrfrz IIni, a Jőz-elnel Kiskar
Holt feltűrő* KfakanlxaAu. kuli noyemlicr bő U.\'l-nn Lövy Márkusz kis-kanizsai kereskedő botijának a tálát keresz-ijjit.irték s lelő!* !rl leríni ériek fi porté-
■mosás _iiyzsán
I . az ellopni! fcmk egy részei megte\'ték s ezután erős gvaitnokok alapján \'ügy a*t. mini a híres Ktíholi (iruhorrn Józsefet is J.etpriöz-latla a\' rendór*eg. A ket jómadár azonban ez ideig mindent ingád «
— A kmiizsni ref. rgj lm* meg-lilkolása lárgva);<n Na^\'v Krini/s/in <lc<A. 5-ikére össyehivotl gyűlés nem nagy ered-menyinél icgsödöt*. mert mimlo«sye 15-en jelenlek meg a meghivoiiak közül. A jelentőitek mindazáiial a ^zük^éges Ibiseitek éloá!liiá<*a <ve!-Üsd az >»nmegadozfa\'ás kö\'i i\'iil igen Jelkés ajánlatokat lettéit, s bizton
1 emelhető, bogy a megkezdeti mozgalmat nem Ingják abbsnhagyni.
4 ..Gaadák fn lpai*«»k»k II-talAnoN If iIel*/öt ét kifele" napyka-< ni/sai Ik4«ielépének tagjnt közé beiratkozott részvényesek részjejifyiör\'esziési. könyvei a budapesti igazgatóságtól; már beérkeztek. En- • néllogva a befizetések és a könyvek ál rév \\ fele kezdetét veszi s érre első határidőül ma, vasárnap, a délelőtti órák ideje ifi/Cctt ki. A hfflzeié-\'ck ezemitl minden vasárnap -teljesiibelök lLajos ügyvéd, kezelő-válaszimányi elnök inxlájálmti.
A regittljug mega Asnrlőna /,nl\'«-KKer«/encii A déc/emlie^i li«r-venyhaio»ági közgyüies!/a!a Kgeipzeg városának beterjesztett folyamodványára a városi képtiseló- lésl ül élnék a regálé megvásárlása tárgyában, valamint a vé:elre. ugy. ja város egyéb függő apaságainak kifi/pié-isére s\'/tiliséges 225 ezef amortizationalis kölcsönnek felvétele erdemclten hozott haiáro-aaiaii jóváhagy la, illet yj? a regalé>jog meg-vásáriadéira es a kölcsönnek a pesii maiiyar kereskedelmi bankkal jvaki megkóié^ére a törvény hatósági engedélyt megsdia
— Irodülaat vit Ilit Int IVanjlia*, alzaAa. Sztlrly Viktor ur érdeke* könyvkiadó yáilalatot tog megindítani. A hírneves kii ünő írónő, Hfuitzh/áé Hujsv Ijrnke mü* Veit tolja ki lüzetes io.\'csó jkuidá lniii. A vállalatot a kiváló írónA •&lárlha< czin*ü regényével kezdi meg, melyei •() ak !• czimQ még meg meg r.em jelén t regénye Ing követni A lebenyekből miiden héten egy tüzet jelenik meg. Klőaaetési dijak a következők : egy évre (52 Ijüzelie) lu Irt 1, évre (2ti lüzeirci « Irt, \';4 jevre (1.1 füzei) 2 Irt fit) kr Kgy tüzei ára \'20 kr. Az elólj^ té-d ftéötek a kiadóboz Khóíz> ura küldendők\'. — Az érdemes váüalalboít n inéi nagyobb szó-renrsei tkivánunk.
— tiölÓt(. FcJső-Kuslán^ községhez lario/ó ngyneve/eii\'CMIra malom* molnárjának. Ijjvary N. uj Mik 550 Inra becsüli
2 .lovát szép szerszámmal s kocsi\'al együtt deéz, 3 iára virrad/re eddig hmeretlen {éltesek, isialojábol ellopták.
A ta^alrxat Irr. aleg) Irt kő-zelebli tartotta, meg éri kfoyyti é>éi, mely-. oéi loplak közi, a szegényeknek vájö pénz-knftzils leit meghatározva.
— Kö%itl lilrek n megjí-Ml. Balaton Kllred köaség a Ton inál megyei magyar njelvf\'erjaaatŐ a küt-»ív(íveli1».K\'si eg) lefbe If\'p^tt alapító tagnak — A kese helyi Kesteticr-léle uj palots n „VeMprfaii Ftlgg Hirlnplk saeritit KOOtlOO fHbe hertllne caak jr)
A keastbelyi gaidaaági lauitit^xct. he IHfd Hl. évre (wsaeettl lt& liall gatA irftikoaolt be A ItOveaknlUi éa taioa^lorsuálti (|frtitátt kOrorVnai illáéra I>r Kuatoe Mmly vAUattatnu As oeatr*k n»agyttf bank kor-mA«)«Auitá*ea elbatárf«l«, hogy Znltt-KgHatrgrn lók telepei Iliit léi
Tébmrnft^ ék Paraek nemzeti aenOBükeresksd^eben mfgielent 1í*h6 iki eredeti magvar taehnikus csárdái,aongorára szérzé iljtt\' |tácz, Fal. Aiyc I irt.
Közgazdaság.
Aa vj üiöilí-rn >M«f»% kJogntalottsic nr«;lv l*ll«\' bíihIo l\'-íictí- íjrüs ivkotikn* hnimralaani mist >t(^i»luum :ilk,ilm:|2tritnr.k IcgWsntmMuii ■ Jejr\' jnl\'lípíj t^ártaímalftiinliji^zemt Dr. LleWr h|m nri\\.\'rj<-röt ^;pR>nl!iitté. I zyeilül vaiödi aialwglMa .upbtlA a AWjra ^ilalt i krre.-7.t MiKnyqril) l._tíi. Ircgrktrs
\'- wárka; V, t- 4 mirla-j V, literea S Aáras a -íxerlárakliari ."-s a kbiynallaa .S&atz -M. flaimm Riktág.
i
gdakua Arak.
Nagy-Kanizsa, dec. Jj^én. Huka K \'.frt 40 kr. 8 frt f>0 — — Hozs ti frl- 20.kr. C frt 30 \'kr. Ama 5 Irt — kí. H frt — kr. -I\' Z:»l» fi tn \' kr. |i lit^üü kr. — \'Tenger
r» D1 uj — kr.
f Szerkesztői üzeneteké
Jt — r Krisllije kiídMinyuk KliWi\'ini-uyít megk,ipluk. A koll^nlí-nyek elitje ip*i (inn,«is kis .« azt |ji|i*A ui >iánáaak tertZiiinUau koáóljltk SaoIzáljflM ez KrgjrdMk liizimá-iil a J«n»rr. Mi >z.iv>-M:n-u>iliink \'írt e lajMikli.-iu\'frjlikJíi1 pofk. — A „VigaAlalá** ;BÍnliu|Ul «n kinil eynf IV aprt lrry«B as KrgTt-dark^vipua-találni h«*> \' minden I krui>l ftvWi. ér<il<alju-r lulan tfiru-mvtféd is tral*
u. IlmlHpOHi. A ]H)|iiik:ij 0i«1(Vii.i-i kwxliirttd \\Hltk <t«\'| ■ helyi, dolguk; lapunk e na-■ál rjcfwa becAllik. Krrjük a íi>V<>I«>b lapuukoil mi a* ) »umiM. niw wpalrknmt.
Nyilttér*)
Itiidapesfi hIIhImiiom lillel* N7.övelké7.ef.
Van szerencsénk közzélenni hogy 1\'aa-. Zala-. M>opr«ii\' N Veiwpréia aaaeiejék lerülejeie nezvé Nzonihiitlicly «<fklirljljel, .szövetkezel(mj( általános képviselőiét liáró IMTHtM ÓUO> tarra ruházl\'nk ál: ennélfogva ugy üzletfeleink; mini a/.qk kik iníézejünkkel amg megyek lerülelérw ez emui akár niinl tagok, akár mint hilelvev ők, vagy f mitii helyi ügy-uök öFszeliÖtleicsbe lfpni ohafianak. meg kereséseikkel közvetlenül a névezeti I meghatalmazod úrhoz lordul hajnak
fíuda|>est IjH^\'G de< zem!.er ho 3-án, |
., I c iMzynhmw. *) As • nritkii kmindekért mr váll I magánt j filtlümiyl \' [ a ntfk.
.Felelős "zerkeszlő V I Rfl A I. A J O N.
Hirdetések:
i\' lioi utik lalódTa\'fíltilte, a mely I -kévés pénzért sokai nyuji,,s igy-egy nagy bajon könnyű szerrel segít Nehánü krajezár napi kiadással téslünk nek gyÓkere.s kilisz-lilásat eszközöljük, s ez állal egész sereg betegségnek eleiét. vebet|ük, a melyek az emészeti s táplálkozási zavarokból erednek (p o. székrekedés, igyomor mái-, ep\'ebajok, nranyers báuialmak, véiiorlódés, élvúgyhiány síb ) Krandi K gyógyszerész svájezi labdacsainak baaználaiát értjük inja mely láb-dacsrikáfNl egy dobozzal."0 krérl vehetni a gyógyszertárakban. Vigyázni kell a doboz védójegyérre: egy lebér keresztre vörös mezőben s Brandt R. névá\'áirására
í\'oriiitOH buvi részletek
g^Bl I KaMutó Riiad«aii«i»b
0 Var rógépek Jf
U INGA <* ÉBRESZTŐÓRÁK (H] j j v á jc z ij ara ny és ez ü bt ^■\'qjA-r
a s e b ó r\' á
Qlajnjy amatu képek, toilett ós lalitükrök, függőlámpák
•|J ; \' gyermekkocsik, hajtinott MM iádíonásu SZÉKEK
VAS B1JTOROK
valódi Halapi tArgjak
SCHERZ I^JZA FIA N.-Kanizsán 771 ^
Cs. kir. szab. tulajdonos, ■
!!! Szolid ügjuökök kerestetnek!!! •
21 forintos havi részletek
N
Empfthlenswerte Werke a. d. Verlage v. P. J. Tonge ,,Köln
w\'elche diucli alle Hnich- luiijd jMiisikliandlitngen iu lieciehen sind. lu 4jr.-Kaia|^M* A 4\'sakatliurn ilurrli Pli. Fiarhel\'N IBiirliiindliiiid vq. W It. ütei-rr Hk
I Ilit blAQ!\'t\\ 1(1 Y1U! öülllliö -V knirsfariMt\' IA. Aiiiaz*. t na arntial Aktaap* l>i» ana nndiuto "It \' Kfunirr. Au> rkaujit nad allre-ailli**te Kla\\it -ítmif.
EéIimsIíííei Ir Klavier. b wt^
ura. sütksIMcri ijlaMa n. OpcnaieMiefi in jir«gres-Liv<«r Fatgr t«a .lakMh lilits!. 51 k Cli—..
OpernAlbum
kun <i. Siasdkr. ÍSkt] t.-
für Klaviif Icirbf arrasgtetl jicd mit riuamli vcrsclifíi
pLViÉtfe ?olini9itiiiai
>Ik. 1,-r. •
Lebensbildér.
iTír Klayicr. Jlkj 1
haraptri-iftiH
Atii/\'k\'- bíUülilt^r K"
•• Salaa-ipaiSéi.
Íűiiilirkff5ii!
|L\' . harakt. ritti\'l*- t» l.x«-nli^i kflR|*wtinm lur glavier lik. 1,
£altabrnb Ki l^ETO ^
leu Mk 1,
11 • - \' I ^ 1
vnn Ht-rni SWiri\'xl»r Mk. \\ -. 120 Sritrn iriu Nnteiforaal. 1". Aotbp. Kin«iinii»is als Jir linle\\intiiwhiil« aa«r-kasát von des [ Háfrea t\'rei ruhlanj paroli üoat Wi g i Lndvig K-k, lóriin and Oa»l. IJmürn. Kftla.
Für yiftlitif hlarirc iiildt^\' rrs^\'ii Isii/e.
Im Familienkreise\'r k,\'i,\'"JI*i*i"*
EriolDip firrae Tiolioipielef^^!;
R<l. I. t<» whr Wrgta pref^vuira rsteriiallMpatlrka mit KtHliUf 1wli«t4«r Volka und Kiaderlieder. • t|n-rn nml Tassau;l«idi«Mi lur 1 ii. •_» Viniincn 11. I íjfl; dn. mit Klavi«rÍMgl.JL 8,— Bd II 40 Ix IM.ta Votka twd«r Tun» Marxi-h\'-. I\'rvia wir Bd. t — Bd.
III. 18 jclnine Kaataai a Ibér VolkalMar, M^i-ka von I ltúnd-1, Harda. Wcl«sr etr. l\'reis wie Bd. I. — Bd.
IV. 14 ffilMiw VortnpSitki a. d. Werkcn v. )ten-Jtilisolm. Mi)Z.art: .•jchnbert ele. Preis irie Bd I L
iXtnlíPr llltitn lt\' néne Walzcr fiír Ktavi\'-r vnn írutfn ^liutllll. H«hr, Boki Kii- nb^rgcto-Mk.I. —
Bltiiilese fór jiítí VíiliipiÉr T
Eiar Hainniluii? vov \\ olksliMlem npeia-UModics nud údmi Müi ki-ii inMniklivar Pol|C6 ait <-r
Krhínternní;-daa Inhalt- 8 b&adr. Awgahe fir I Vio-lisr á Mk. 1— ; llr Vinliin- nnd Klavier Mk. 2,— ;\' Tör\' l\' Ymlinen >lk. i.- • fnr \'i Violineji nnil Klavcr Mk. 8 —. Bd.\' l. Rrstr Lag)t ia dsn Tfmartaa. bú ,zn \'1 KrrosM usd t>ia ni i IWb kii Vqnwidiauag. Bd. . f II. EnU Laz* <tan Tooartaa bút zn fi Kreuzrí nnd l\'i* zn ö IWn aU Vonaichnaag. Bd. Ili/Mit Asvaa-- dnng dfr drittes nad mitn Up.
E5I
v« Jran Bwjcer. np. g. Mk. l,»o. 6. Kleise wludittbr, po«tÍM-b an^tfanchu-ki-hoaptva* TÍrtiuiM- KotnjM>«iti«n>-B.
Violinspiels,D,e
»« Hr
Naihirh\' ^gabnch íur jtden M u>\\ «t Srkróder. I\'rei- Mk 1.— rV Mk. 16n

Ueftc
paterhait uaxaatfie* -Ml. II—.
Ijornioirirlrlirr 7J. Wa! ra, u^.*
I^nieadr glfich aiiUKck, cigart aick lrsoidcri laam Salbstastorricht. - • , .^>3
A trgjabb
S2IVAREA PAPÍR
A VXLODI
LE HOUBLON
(ranczia gyáriujány í
< Hwlej 4;H|II«nry-től l\'Arisl»tii
OillntiiNÍ uz uliiptiénUfiU.
K papin dr. J II P«bU, dr. Mi Lndvjz. Dr. M IU]>l>maun urak Rtcsi ügyetomi ngj\'Uaarok kftlú-Btei njánljáK kMaft nÍBt\'«^gi>,[ábNolnt tintaaágz t« aalatt, liftgy mMni aemai iruíass anVng aiamn belek«vérvfi. ! 481 31—86
HfiHbi H &
Brii ii ii 1 kelméket elegáns . őszi THgy téli aiiósetekre. 810 mrirrt kitol 5 iMttnjrVlmi wiiadnyik- ^ppwi fgj férfi úlöxctrc •Ifgcéfta. frt 4.M0 >Ken in
frt 7- 7S IrsSaomabb , frt 10-50 lege»to(ia<-aial\'bat
VuI6tli ü) aiyjuszövelliől
I\'aluierMton és Bey lelt kabátokra méterje irt 2.50 rgr«z 5 frt lg. — JLoden frt 119 egész a frl lg. Kői pontúk méterje írt 1.25 ktiúl 2.50 krig mvgküld. bárkinek ia pó*U utánvét mellen: \' ViintucU\'Fabrikt\'Xitileiiagt
S1EGEL-1MHOF
BKCKN.
Nj\'iltttkoxat: A reutebbi raé| növrlri «aiiánl itlésiija kivvel valamint kivihképptal IwlWf Utal lüimeü kl. Eaak ellfeniert aiagbiahalA aailárdaifa rtmikivfili munkaitépo(»é|t« tijraamnlad hb iránt la kcxvH^ifél nji\'jt. uiiareiint exakis n legjobb üu b pnn-tMuiii h lálaastmt tniiilak •.nini lo*znatlitr*. Kivinnira rcii\'cbUi raktár miaUkkkal Ingyen és bér-mentre atolgil. 713 14—20
TIGHO BERNÁT, Brttnn
706 10-20
utánvétellel küldetik :
H Brünni
Fórfi Oltruiy
aaSvet morn\'léknklmn tini a legflaomabbgjap-jiUI 8** attr. rgj taljra\' téli Mtöajr*
5 frt
Noi posztó,
tittva gyaaja. »ind?n diriitszmbeij, 10 mélpr agy talmi raUra 100 ctn. nélia. N |frt
Tett
Nteer-loden,

lamjabb éa legtá: SbttV&i riihám. 100 UzéleH. li méter 5.5pj
ltWOÉ
fél-gyapjo,
mijiden Mni) aaiabao, agj lo\'jos ruhára, 100 ea. szélen, le méter 4.50. 1
I.oilen ai! kikiltimi H SKRt-adiikotfakra legjobb a tatiaégt í" íiiir. egy teljes kabátra e forint
Palaa»r»laa. anaaMakkaat g** a Mar egy HJaa Mit kabátra. I, fejt! j e frt
IL fijn I ta írt
frekete \'
T H-M NO,
100 na, izélés. elCbb (Ü krba Mariit.tarig aj kéMkt tarj.
te méter 4M.
Buba
jobb min\'VfR
í OXI
I \\jfti
j t frt W ur.
! %Lmnm\\Á**
| I *tg (Vsirasalaa 4 W
| i »i« I rór~ a ae
barkbt,
p^mpSs minták. tMjjwa mmbaii ll-í-ll aranyi Ob na. aula fSaidéhokbaa egy I ra--*-:[ j kára , ,)» frl ae kr.;
^rigi gaialtaré
fIljtt áfct\\ «• egy kittal : In ÍMrHMbl I
t ftytnt aa kr
, |[[J«b gartltaH
I w lé agy M^tainHÚi.
a fartai ae kr
Daaaeztaaztálkaaéé
n« a«gy kKftai ariaMgt darab 4M
jflalak\\ Irjy *%>k iagyag áa Njiaaatfa. |
Valerie-flanell
\' fél-gya^Jo
Ifgajabb divat-minták, téti rabákra a legjobb fii; ia..tttki
te aflir I f if. FOIÓ Myfíll}FC
lu lf aétorayi aaradikbaa kgaaabb aiiaUk » forint aa krajsaár
Wyapjn-rlpa,
.60 cbi. ra«te«. 10 meter a.M).
CTcheür
fétgyapja UÍO cm. nMra. te méter 4 .\'>0.
HtalviiMn l vég V. f Jü
1 vég V, aaék* » fr*.
jobb mini rzéma-tiaioa 1 \\{g teljes röí 5 frt M kr
"jg al\'>bb
#frt
TELI KE N D 6
Üa«ta gyipl* -/, aagyai 4. trl 50. kr. awt
Fej kr mink
lrgtmtabb ImIíbí gyapotbélj
atadea aaiabaa \' \'ú drb ■;, aagyaiga 17® l érb V4 aagynga I te.]

KycWiOtt Fieebtl FélOp laptulajdoDoenil Megy Kaciaaén,
m
o o
Legújabb divatú levélpapírok dus választékai


§g|8
o o
0 J«J 0
JUCI
o Ö » Ö
!! Legszebb karácsony* és üjévi ajándékok I!,
Van szerencséra an é, közönség b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek mepfelelöleg dúsan berendezett raktáramat a legszebb, Iegczéls2erlibl)yés legallcalmasabb aiándék tftrgya&at ugy felnőttek, mint gyermekek részére, a legszebb kiviteli) és legnjabb kiadású imakönyvefc, bőr-, csont és bársdnV kötésben magyar és német nyelven. Diszkötésli munkák magyar, német és franczia nvelven, ifjúsági iraton, mese és képes könyvek mindkét nembeli ifjúság számára a legnagyoob választékban. — A legújabb divatú éi legszebb kivitelű levélpapírok dus választéka, t-k továbbá [tudatom a n,é. közönséget, nogy raktáramat a legutóbbi időben, igen szép és düs választékú \' j K
SBp*-. | | \'. [i . \'.1 •\'■ j\' : .] ^ ; 7 í 1
Írómappák, em ék-albumok fe női-kézimunkákkal
,, \' Ixlvitettem, melyre a n t. közönsé
N o
M o\'
5 ügyeimét különöben (lelhivom, ezeken kiyül b. figyelmükbe ajánlom dúsan beréndezett
cf/Ó

g*
rOÁ

%
x/i
fr"
ra
űMa/iamál.
Legújabb divatú etiegyzésl kártyák meghívók, névjegyek, levélpapír és borítékok, czlm vagy monogrammal ellátva, a legjutányosabb áron és pontosan képzittelnek el — Továbbá mindenféle dlsimunkák elkéssltéeére vállalkozom, melyek saját bmyrk;;té*&>irmtteM keazilletnek el.
o ^ o; io | <\\i
______________
a ii. é. kö/iiilségnek iránti m folyvádj fokozódott bizalmuk, melylyel 135 lév óta szakadatlanul megajándékozni meg nem szűnt k, io o-esik gzlárdjlja azon irányt melyet eddig kövei lein s mely üzletemre nézve jövőre is változatlan marad és valamint eddig, ugy eiulán is jó oj azon le /.«*k, hogy szilárd jellemesség által megliszteő bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem magamat A n. é közönség breses figyelmébe rnánlva maradtam, kitűnő tisztelettel
V I w
10 C:
;0 o
jo . 0,
PO o,
jjo 0
"b o.
Hs
w A * A
Fischel Fülöp
r ■ nyomdatulajdonos, könyv- és papírkereskedő
Xa^-KanÍ7.Nán és C«ák tornyán.
IflR ./j\'iiSg*; \' \' ■■ IV \' j J I | | || B Jll ..\'"ÍJ |U|
3 írómappák dúsan felszerelve és ke\'prámák! p
r °íl o oj
fillil
I
\' * I I \' .• I \' - / I f> I \' ■ I ,
<ooocxxxxxxxxxxxi>xxxxxxxxxxxxxxx;\\ | m .MUhJ| ^ -—
o ... r * • i j # X Ti * M ntiqta Hl i Ideit. H.V/olarlóa
8 Senzationalis hirdetés. J Q hU. TuUL^.i* UJ iidz-eiaaas.
V a qú A. At i .nr V ffí^í offon, ubjonm !
0 V lennálló Í , O Ifeí2\'^JÍTSL | Koldazínli Uhr. a legjobb karban Kaaiua *
Q , , . ... \' © , legélénkobb utcában «JöO írt évi jiw<de;
tl M MM* mm \'MPK . n M«lM»rtk nwt ...AiiU, MMMntm j lemmel, oalftdi triMOiiJok .rolnii Mo.mtl
x cs.ss m. mi -mi rnmm- x ^.^ro!,.^^^ ** Uk ■.,.„ ;>«»-«
X fffliB^ X , Büvtbbei » ti»iluhl«q|«lli»n.
V NiéllVfi* ^N \'"WÉJ^k IllkurÓKvár X Hl Hrntni káxNGrar li eltgendö m, 1 1 n O W niFB a l»t«4Ug «y*iyíthatiaa bttratg
A . . ,, ** ... X ; * rnámaém «Huntu-4l • Ha a ktftedak a —-x l.K^iienauer özvegye én li u • U vy*pm roMoIibcsófo áll, akkor nw
Q szőnyeg h tokarögyara raktára által axélkuld ! 0 T?* H esc,ÓQ»W^Hpvárható. « mokboi >! VílOol CSÍK CZCD Itíjíjjjjel.
fi I. h T 1 L 4 II ál li AT ö Jtrt^Unű;m^rro-\' . i MSA I>r. LIKBEK taiiár »
M W I I K 1 l( II K % I Hj Hmiüawtam. KUtf&tnntméltókdorVM^ . ; »>Jf u .. 5 iü „ u i
X Ifit) Hm. hmM:,,mfbat,r m ^MfUn. t-lpnwiitbatatlan aiada*. <*« ála^n. tltakrtáft X | Hülyéid sokkal kí,ntiyób#n rátarthatja\'tncg ■ MlMfOSlU ÍYOÍYM ft 1
V MrfWikrf. 3 kiló aalwa darabja X \'I Mw^Sp gvforyszort. A iftoirat inogkűl\'jwso a | .... ü • - m
ü 1 fii «»■ é. ugyanazon nagyság legjobb minőség I fri 50 kr. Q | in^n-oJeKwk költségébe nem korfii. Mm*iy« arf* • i^aitaeMhb ^(Mamí 0 , \\ , Uémmémm AAkkrrliili.rék Q
A i-\'TariJ í,\'i/.,,„• twfy fnrrtepirot j/HI. kSrtÜUlBI \'2 mHrr holutZM*éf» r* /\'/, w/w] JÍ ■ • íijliui>i|.uiiM(ni,i|<awWj.i«iu<M uurH
x \'7\' " ^W ***** » kr. ü tefen* ^yArjí* tía^l^ tJ^u mttayA- fi ti J F/kkláí): TSri.k Júrsof s4ter««nára jluiíaueHtcu. a! « » niw.,
(1 ÉiQ takurdkul éa wAu> rftrkttl i» luKZuálluiok .stb. «lb -öl 793 2—• f lrcifm"«p|.b »5vé«.yílbÓI.\' u orvoíi
X Ela^aak Uifilib* uü| a kinM tart V || l/ jrnj«Ub tapa.tulaul iltyjá. tar rMmupi
x Mr.dék.k.i O ___i|___\\ SSSSSSSB. í
II a Uf*Mbt aiatiklmi IÜ 1} bAu| kwwaaik a frt. W fj I ^f«at«Ui] b<)ak bmvuíbMvm irkininri. »
X K-tasarara ttbljtk V I ™<*ZKfir(J Mlodrn WWtbW HubdraMt eliooml n »l«4ai
KJ V1, ■_., , (. __ fl yvO a f I) i uti ri>ri airiukrlt k5rl«*él. Ara \'/tftvrfnck tírt,
X Í érapMÍa kft mkraMal al I frt. 71 V /fyf AV iT A í, fU irr* i m»kr.. »<g aikllft* rao
0 Afjianták \'Él I frt 541 fS //WV V Yk Al iiLA A! 10 | wUmH m*HL
X A.«I | #ritő l 7a X \'(Wüwlmf j,z * nnk,át: rnmtm XlkM KTfm-
ü ...Wjrfc Mtej^k raktam, raiaak. At ab4éara kmló áruk mM klforiMaUaok ^ O ÜH," lV ■olf J\'WW\' \'fikST^" "•\'""T** fj etrrt jotatlu rállnllalit. 790 5—6 f% SV^ÖAI /f -H
M A / UliJ »i—fof*luiik. íWtkiWW atAarrtelW. W f^t^ L\'oMfllhlfpr íflfWf IFltál íWT^r-KyÓKywrtár Zá^b
y «11BI. I^rkh-Humn r,:r,9r j,,,, lUr, /. fí,,tk,H.th«n».>»*.\' H U I f UddullilClJUAAUl llfiClt- j 8i|<c» Mtráa itjíuofrtíréfcaaPéowlf.
tV_________L —____________________ A I VédlM r ^ \'478 M—100 íFf. í—. > 4
I y6pO0OOOOCQOCXfrOXXXXXXXfo^^ T I :|| fi - ■ . _■ J
IA z első ^^^ osítraa ■ \' I\' j
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári I
796 1—12 társaság I
BÉCS ^ lleodinfth,^H ,B\' tíaPM,a,oW\' 13^7 I
1 ajánlja nagy ániraktirát kéas ajtók ^"ablakokból vaaaliaaal egytlit, tovftbbá lágyfa padlók é amerikai tölgyfa irit* ét parkett padlókból. 1 I A gyár annáltogva, hogy duaan fel ran r terel ve tiát§i faanyagjai, valamint | kéaa áruinak n(igy mennyinége folytán abban a hely/.etbep fin, hogy | I minden megrendeltnek e téren a legrövidebb idő alatt eleget tehet Továbbá elvállalja portálék elkénitóaét, teljea berendelje ket kaaxárnyák, kórhá ^ I uk. iakolák, irodák atb. párnára\' továbbá bárminemű, gépekkel kénitendő famunkákat, elóirt rnjsok ée minták eserint, ssobabutorok kivételével. |
-r %
OOOCXXXDXXXXXXXXXXXXXXX
Senzationalis hirdetés. J ;
A 88 ér él» ImnállA
f A M Ht«i|fc«a m a fdatt, "1
» kjrUpokban frldlr^t - |h\'i\'>gyu«iak kóxul jridyikct haaáoáUa het«y«W> <41 on, ax Moo anr
meljrikf* haawáUa álon, u Moo anr
tóvelqz.31n|íoi Hichtíir k]&d|}M;Ui:z<.#uck {LiprxóiK! f IWtjo a „Belsgbarát" • xiiria röpiratot, j K k<»uy-TK>Ub>D íHin.^k a Irgjobbaknak blioayalt ■ilUlcrak vanwik ismcrt/eti-e. hanoin
P» betegaégekröl aióló Jelentétek éM
Molmbat.\'>k. K j.-t«ntiWiknjuta^juk, bogyíMa sok •Mbta egy egvázerQ házltaer i» elegendő orra, «fgy n*Nt » Inuwlng gyiáyjtfaatlan beteaég uj mrtoesésijii rUUntüŰML. ■ Ha a ttftegbek a i^gít;M«i vyúmm reMoukéiie áll. akkor m fvyoa Uj ifirtte u (fjófyiflk r.rtutó. « er okból, eáyik b^toguek a»m k- llcn,-J..IUtcyUrat- nt^reo-apwt Mnmlmrtani K^QrMmantaáltókteytMke aécélrévd aokltal kíiw^otMn rálMatbaba m**K a gy^anrt A Vúiorat imvkul-jtw a I inffflvadelőwk k81U^jébfl nem kffftL
VavavavavataVAV
Fírnktáij: Tdriík iiutí gmfj«Értára ttadapwtm.
Koldazinli lu\'iz a legjobb karitan Kaui/.an legélénkebb ulexftjAhan I2ii0 Irt. évi jAv^rie-leintnel, ettalAdi viaxonifok .miau aaounal eladó. 789 5-G
Bővebbel a kiadóhivatalban.
Nltlljfga én
lJehlenauer özvegye éa fl-ti • szőnyeg is tafiaróggúm raktára Állal axélkjlld
LÓTAKA HÓKAT
190 Hm, iuuisumiptati, ISO rím. asMrttjykr*. flj.nxzlillatatlan Biadarf, síifét almain, tfaitaüht
aaékkkaT, I kiló mIms darabba 1 f«fl o. t. ugyanazon nagyság legjobb inihüség I fri 50 kr. \\ iCénvárgai flAkkerlukarék
fí\'*:ortJ M/kw tmpf frírfepira* : istgffliftl,. kiirülltlHl 2 mHrr Aate?N«lf«fj & f\'/t nirtrr\' ttflfjJfitk küiui mim&mtfiS, darabja 9 frttt kr. u lahirúL ff/tor* *:ni/hd»Hi\\k,\\^!l<ni rnxhujol\\ fit Agy takarékul ém mjfmjeg+kU ia banaálbatók <tb. stb \' Elainuk tájibbá amíg a kcnbrt tart iNleHutl^fg aaradékakal a lagaaabb aiiatákbaa 10 13 aátai ha—nk I frt. M
K>«aaárajni ablak | 1*1
E& draperda kát mbraaa-nal éj I frt 71
Agyteritök \' áí I -frt (M
Aíít.l\'eritó ! Í 79
Miadea alaW|t ■aöaytfak raktárai taaaak. Aa aladáara kerfitö árak aiad kjf«náatalaaok m
•arvt jótálláí mlMiuiik-. 190 6—0
A ai a«m lalál tataaáa* viuaafofadtatik. 8aMülld^*j iit;in\\. iflW. Caia; íJrhtmonrr Btrrff* fm /mi ,B*r* /. BallumUnitiinnmmii H
Valódi csak ezen iH|qy||«l.
Dr. L1KŰER tanár f
ideg-erösito gyógyitala
im\'tf a lnmkw«iU MrrbiJÁui
wUaiw.Hlih>>ri\',l)iailt>ltáii\'nl<lMi«»a nk IMIM armimlH. *•
Aa Ut^rUU z)«rfitil. mimt u.\'»«tU|rr» IfIBH wi «»Wti nSrényWliőI, aa nrvml iwlMÚkf lí-jrujabb ia|iB»tialniiíi lUfjto to flilomii (•/akirklnn-iy által iaaaaaSbttMva, coark ki\'.vciki-íi.Mii ii idji-t HaMdtáfcat !» mtt ■ fnKkM kajak BKgtaftaMáM tekintetében. Minden liiivcliti iii\'tuivaliU vliooml i alaára uvi sin iUH llíkclt kÜHcviU. Ara\'/• Inwá tkí, Irra í frt Ni kr.. ity toUldáaa vagy Btáni.t arlM.
* V\'Srmkiir: Fiata Miksa cvryu. fdjMtiivUi aa afyaaurabaa Pracákaa.
AŰTator*gydfyaaartár. Zágráb éa £i|4ca latráa %) égymrtárábaa Picatlt, ÍW I—.
szám.
N^gy-Kanizsa, 1886., deczember 19-én.
XIII. évfolyam.
PP^ xxx uncx " xxx txx xxx t ° lurkmtlNI ftr .-* 4. K
. Vfti (MéMJi « Uf wáliBl rUS»W MŰ\' F á hm* miméák ktmkmkij.
| BtadoStvaUl: VimKiU ataa, 1
| eimsatai.|M teaaW cak mmA kwt Ml f«fk4iatuk «i
ttainp** raui a \'XXX 1 xxx 2 XXX
■ kikbuk xÁ xxx
Smpfl
,. DPollti^aí és -^•gry.te taxtalmu. hetilap. A Zalatnegvei üjíyYédegTlcl. a Ntigy-Kaiiüfcgi- éa Dqlxalai (lakarékpénztárak, Bankegyesülrt az Aiso-inurötoxi íiifyrékpénitfái? lésxvéóylársm^g és öné zabveik. lifefíMk közlönye.
t
Xrx xxx\' xxx xxx rióFIttTlM ARUK:
■f
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasarnap.
y im R Ftüm
I N«f twierrv
— kr. M „ M .
nitleiaik jitái;«M aéaliMHk. I
Ararial • ■gfik hivatalai Uiieteiajmk n
») kr Mtvacáfea kitt 100 «ati( l \'rt- J
■Matat minden nn&ll «fjr lH kr. ff
Hfllttar paUtaora lf kr. XXI XXX * XXX XXX ~ XXX-
é
Köznépünk és a tél.
(Ainfi \'íjiafijUmk —|ti»iikt|>Aa«lt l*ayeaü>
Alínlá^s a panasz anyagi hanyat-] lábunktól, njmidenfltt jajgatnak, bogy f iil*r.eeénycdénk ; különösen köznépünk an\\ngi ham ntlá«áról. t lszegényedéaé-W»l rx^l V/. lének a legkülönfélébb vá-ráiiókbsiv
K hanyatlás, fi eUzcgény dés okát í keresik minjlehfelé\'; é* keresi mindenki, de különösen n nemzetgnzdóss a it társadalmi itndomAnynyal foglalkozó emlxr. Az egyik ügy hiszi, Hogy a tőke uralma négy hatalma okossá, a másik .áz európai pénsviasonyok általános delvalvát jójában, keresi okát; a hatmadik! az államok roppant adón ságaihnu, melyek óriási teher gyanánt nelnzedtick I aa ndófis« tők vállaira, de kiii.niöM-n iij í\'ililbiit»kr*; a negyedik » a termékek értéktelenségben ; az ötödik a takarékossági ösztön hiányában ke ■ jesi ii hauintló jólét okait
Hol vnn Irhát V
Ugy [külön-külön vnliWniiilrg cg\\ ik *<m i mond egészen igazat; dfc* Öassevéve valtai tiniig mind egyaránt ugyanannyi tény ezők aa nnyngi hanyatlás, u eUsegéityedt* elöid ésé aéln-n
Lehet-e áltaUnnaan anyagi hanyat léanil Kzólbmi, vagy hogy az emli* f telt tény esőknek mennyi réssök van ennek tlóiirMWUn, aat a biztos ata-tistikai adatok egybevHése nélkül biso* iiynHuiiggHl meghatározni nem lehet 5 - a mi eit aauAI kevésbbé akarják megkísérteni. mert nem tartozunk ama világjavítók közé, kik felkapva egy egy népszerű jelszót megfontolna nél-
„ TíáurczeL. A gyémánt aesthetikájához.
Kernel Ud : II. M.
Ha neked sxives olvadt a gyémántokról a\'ándekoáom egyetmást laondant, ne tárta ali<4, |iogy ennyi ésasnyi karéi felakarlak nui-lat\'aini. vágyj egy pár hires gyémáh\'nak, mint pld a »Saue]«, a »llorenlini3, a »fény hegyé*. iöl», vagy a •llel e«illagarúl«{akarok neaétni. (I<tak egyuehkny aesJlietikai tnegjegyséat te-v«#ek. Hielyeut a ittpaMialáilni! éa niegfigye-\'lesliíil ,giÖjt(1|iem rnagninnuk Ha mil|^fc likti rendeikejitei, talán lia*xukMÍra lorditliaiod e iKetfjegyMMrkel. teliéve liiigy a/áiiHékod van kedves nődnek akar saUtate»napi, akár karáe<H»e)fi aléndékiil megfelelő gyénáni ék-mini sisn\'dAlU \\ elmtrnssa néven nem veendt lOledJ Ha ast(iti|»titi akilliok (ftjöli neia rendelkeiret. érhai drága ajándékot aemakanu v tárolni, megta less .talán egykor aikajmad raíainikor leiedeUai, xagy királyi éksiereket giagc^dálhafii Alikor axiiián endékesxéí meg Mtaraieirol (h gondold meg, hogv patait vaa-4?
A gyén int nem mindenkinél »g)etiló iftaa^«l*en |Nem a tulajdonú* wigy a vp itt s>p, lianem a n ti
té««i isktoieafkiütij Ait moidják e<ek, hogy a gyemaftt iaugiaUtn fényiébe, s/ines nuga-raieak vülta*at| Iflkttiiié^ nem alliéfil, r«ak akadálioMa ai alak viagv netám mne-ka magaéeiwet. taetj tele egvtieaöiieteeüe ho-aatik A »vi|#aí»t ív agaimat kitáe ereailé-IMéiea Aa f gyMtiat i byefatamt eem ttWi^ Miaiaer eHjelwüuvtt, ktrisO kaia»A»al teiftti e taemet, ás el^öi^a aa ék-w>ar kafénmmetol le eniwv aetáai aeÉpal-
pP i í -i
kill oda vetik as olvasóközönség közé I egy pár nagy írású) kíséretében.^
Mi est netto tefezlik.
Egyet azonban; tudunk. $ ez az, hogy anyagi viaiK^^yaink nem olyanok hogy jobbak ne | lehetnének; hogy aa adó sok minden fegyés adófisető pol gámnk terhe nagy, hogy é megél he* tés gc.ndjai gyarapodtak * s hogy a gondtalan élet eldorádói korasaká csak kevés embernek jutott oastályréasill. Azután tudjuk, hogy as eaetben, ha nem volnának rosszak \'anyagi* viszony nink, akkor pem volna szükség azokon aegiteni, de mivel mindenfltt kerejúk e javítás eszközeit, bizonyám van is javitani való,\'
Nekünk pedig nagjr szükségOnk -v. Ina as anyagi jólétre, jmert ez alapja a szellemi éa erkölcsi virágzásnak iá Szellemi tekintetben még! igen sok beruhAsásr^ vnn ssükaégniik, hogy riéf pllnk. mely utoii vani oda, mentől. elíbb elérje azt a fokot melyre neki as európai népek kondsertjében oly nagy szüksége van As anyagi jólét ezt nz utat gyorsabban | tehetné Whe> tövé. Persse a fegyveres béke bud-getje óriási össsegeket nyel el, a me-sés összegek ások, melyek e csimen ns eun\'pai államok btidgeljében szerepelnek. Üe hál egyelőre kilátásunk aincs arra hogy es öaasegek csekélyebbek legyenek, hacsak valami nagy h&boru után tartóa és áltaUnoa béke nem fog következni s n békével egy fitt lefegy-f vérzés Egyelőre lutoiibau mégs háború sem történt njeg.
Köznépíiiik anyagi ás f ase llemi I jólétének emelésére i tehát sofe/iífó ki« j sérletet is tessnek. EgymAsrn kelet-I krliiek as elsőre nizVe a hiielazövei-
kesétek. eftb.\' Af másodikra ijésve sziu- \'
tán Itöbbfile ikisérletet tettekf már, dé • !
még eddigi vafiaai örvendeteeebb, szára-bavehetőb|b Eredményről nem tudónk aemmit. Itt Ott tneg van a törekvés, de ^öbbnyinj ennél márad A kivitel i mögötte quütad- a jó ssándélnak-
Ilyen volt a hási par meghonod- ) t&an, vWy iplctőleg meghqnbaitáaának | asándéka.jHk es vidékenkinjt a vidék sajátságainak tekintetbe vételével aike-rOl, ebből miind anyagig mind arkölcsi tekintetben áokat lehetett < volna várni. De vagy a busgóaág volt kévés, vagy pedig hajjóulrest szenvedett kösnépilnk nehezen |imósditható közönyén. Mindkét esetben nagy kir érte;\' mert hfc | vidékenként a falusi inteligeutía réas j vételének jbiztosítása mellett v&lamely | hAsiipar ágat lehetett volna meghono-aitani, enúek az anyagi jövedelmező aége mellett kétségtelenül nagy erkölcai haszna, leendett a falusi nép életére nézve, ? melynek télen át nem igen \' akad dolga, a igy csak olyanra fecsérii | idejét, a \' mi sem - egéssaégének, sem 1 erkölcsének valami nagy hasznára nincsen. ;
Pedig év év után múlik, a as olyan djdgot, mely q^ak eleintén I okoz nagyobb, fáradságot, kár elhalaas-; tani Legalább egy vidéken követke | zetesen lehetett éa kellett Volna prÓ* bát tenni, ne mindenötl egyaserre; de itt asutáni teljes erővel és áldásaiul;, a mivel a. jó példa leginkább vonz, a I többi vajahogyan csak uiánna jött volna, s kétségenkivül könnyebben ment vol^a.
Igy ásonbau csak a tervesgeléa \' nél maríldott mfnden, eredményről j nem szólnatjunk; mert ások, akik a !
terv kivitelére nézve kösrejárhattak volna, vagy nem akartak, vagy nem tudtak tenni aemmit.
Talán e sorok felebreestík Itt-ott a figyelmet oly dolog iránt, melynek helyes meginditáaa kétségtelenül köa-néptlnk mind anyagi mind erkOlcai érdekeit hivatva volna előmozdítani. De "akkor azután máaképen kell hotaá. fogni a dologhos.
A mit a jelekből olvashatni.
A népek organiimuaának is meg van a maga érzékenysége. Az egyea ember tudja magáról, bogy sokszor minden küiaö ok-nélkül sajátságoü értén szállja meg, felébresztve a bekövetkezendő események elftsej-telméty mely aoknxor sxomora, sokstor nem. Ilyenkor azonban bizonyos ideges nyugtalanság vesx< erOt az emberen, melynek okát biába keresi önmagában, míg azután a katasztrófa be nem ,ttt, a ax ember azután Önkénytelenül mondja: régen sejtellem, régen éreztem ennek bekövetkezését.
Igv vagyunk moslanában a mai politikai állapotokkal is, a hogy e pillanatban Korópában állanak. A politikai vittg lölfttta azomoru képét mutatja a várakozásnak, a készülellenségnek, a feszültségnek, éa as fisxinteség hiányának.
Att tartjuk, hogy a népek is nagyon iól és ösztönszerűleg érzik, hogy azokra a békebixtositásokra, melyek koronkint annyi sok jóakarattal lelmerülnek, nem lehet adni I semmit. A népek érzik, hogy a jelenlegi körülmények között a békének még boaazabb időn át való lentartáaa a lebetetleoaégek köxé tartozik; a a népek Ily viaaonyok között nagyon jól teszik,> ha megbarátkoznak azzal a gondolat t^h hogy egy szép napon indulót fog fújni\' a harcai íüií.\'
Ugy látni k, hogy mégia eaak az a kis Riftgárors^ig leaz legközelebbi oka a bábomnak. Czéljai (legalább közelebbi esél-jai) iránt a mi Oroaxoraaáfot illeti, Európa sehogy aincs liszlában a nem is lehet addig, mig ez ez óriási hatalom, mely ielözönléssel fenyegeti Európát, nyakig be van gombolva, a a bolgár dolgokat hagyja elposványoaodni, mig kellő okot nem talál a kikötésre, Igy tehát a (teleti kérdés megoldása csak idő kérdése volna a szó legszigorúbb értelmé, ben, meri a kitörni készülő háború a ta.
E vádak nem alabnéliQllfek. A gyémánt ily halá*t gyakorol, du a művészekben soio tnindent alapja szerint! kell sieinlé ni, kQlöV nősen ak|ior nem, mtljpr deknráiiokról vart szó. £|<en e lelviUgnáaM a gyémántnak ke| mttvészl elemnek flekir leni
lókra szolgálatba veim
sékelni, de vezetni, kormányaini, helyesek felhasználni és alka\'m\'izni.
Az ékazerészi m Cselekedett, mikor
azon volt, bogy a gyémánt inét, Illetve ha
lását növelje. Műteni azörOlniv köszörülés ál
tüzének játékát fyaraáitani. A renaissance aranfmQveaei, mikor i köszilrftléae egysze-
rűbb volt, s msjdnero
é* dekoráliv rkó>-i. Kell tud nem méiv
Ivésxet (ellát helyesen az idők! (olyan álma
Ita, mifceneti kell kö-al alakját a alnkjál-ní
simi, |á|)ok, arany*-
szekrénykébe helyezték a gyMaántot, de oiy magosait, hogy i\'ég világot lophatott, a a szekrényke lenekére hói ellféSziieii teketé alapot adott neki. A mai ékszerészek megfordítva cselekszik mi. Ökl a gyémániot mintán brillant vagy rosett alakban gazdag facettel adtak neki, egészen ^jjour foglalják, vagy hogy minden oldalról világosság éri. semmi sincs kórülte, ami a világol akadá-lyo/hainá. Még aa ijmnyioglnljátot is elvetr ték töle, s ezt ezüsttel p»toliák. nem ok nélkül. Az nranyfoglaki nemjnkiveli értékéi; de némileg Bátya fényi köleafiMz a gyémántnak, bármily jelentéktelen legyen az. A hatvány azintelen ezüst jobban megfelel a gyé-tnáot lermássetiének, mert a Iglféiuánt febér legyen Est a tulajdoiaságüt a gyöngyökkel és a bólgyakkel oaitfa — a tegtebérebbek a lags/ebbek. A rórtapiros gjrémánlok, a sárga gyémántok PfiacéaliiAsel|,]de atépaégre nésve taOgöiie állualt a lebérissnek, .mv -f eeterte peribtm — a fehér hölijeké aúediga m épség győzelme.
i A inaji gyémánlkösaórülökij -4 tudvá-levöleg Amsterdamban laknak >4 művészet-\\tel es Indománynyal képesek mitak ugyan a gyémántból á legszebb és iegliacjlkhblütei kicsalni, de a (foglalás mostani divaja (eltekintve ez tizüstlölj) ekazernek való alantasa és al> kalmazásH, njás drágakövekkel val6 együttéa felhásználáM nem igy járt el, legalább nemi azon foson áll, sőt inkább llves irányba veszett. Ékszerészeink s elsői sorban a francziák n 19. század müvészmének dekoratív naiarati<mu«át a drágakő-ékszerek re a a gyémántra is átvitték. Ez rendben in leli [volán, ha ók a helyes tmiuraliamust inegíalá\'táu és megragadták^ volna I. i. oly művészi stIli] mely e gyémánt saját termé* szelén alapszik. De nem ugy vá|u e/, hanem állolt áz a mirényi alkatok, mint evesek, virágok, kalánoN; n/uián kis fainü álla-iócskák, bogarak, lepkék és hasonlók lehetőleg bfl utifizisából.
Itt as eszme marad meg, pogy itt egy rózsa, egy pillangó állitlatik e\'őj és azután a fődolog k lény és szin hatásai De ha igy van, akkor teljesen lőföalegee iíjt a természet valamely tárgyának eszméje* áöt több mint áz, rvajlódl akadály Mjdön Ss ékszer idegen táray [alán készíttetik, éj ea a munkát a késznméoyi vralja, lebetetlm sz anyagnak sajjátaágóa, vatólian ipürasiu tulajdon ságait, ez Htben a gyén^átjel iüz éa lény-1 játékát attnyim tekintetbe venni mint eat megkívánja. A kinek alkalma! ykn sok ék-j ssert látnü erről igen köenyi|D nie|ggyŐ/.Öd-hetik Igen kedveli niotivum jwiuáuíj felboe- [ tott, lejcéldua Mtas, melynat íaveéat azá-mos kia bnllaas által képestetnek. Termé-szeles kelyUtflkbe állítva a jövetek egyike akadAlyosím a másiknak katáglj, S keresa-IDI-kaatd fcvéllő fénysugarak egyesülésük
A ^ZALAa mai simához egy negyo^iv melléklet vwi enialvjT
állal nem növelteinek erejükben, hanem egymást kölcsönösen megsemmisíteni látaaa-nak, vagy pedig nagy közös elfectus helyett kicainyM nyugislan csillogást eredményeznek.
A tévedés batáaa asonban még tovább terjed Valamely növényi vagy állati alkat utánzásé által, az ékszernek hatása önmagában ha nem is semmisiitetik meg, lege iábp csökkentetik, ezzel aztán ilyen ékszer azon, a ki viaeii, sem tebeti est a hatást, a melyre rendelve van Mert ha már ékszer azt kell feltételeznünk, bogy diniül, éa pedig mentül nagyobb díazül szolgáljon.
Már most bizonyos ugyan, hogy ilyen ékszer tulajdonosnője többnyire keveset törődik hatással, hanem büszkének és boldognak érzi mavát a gyémántok birtokának lu dalában. Van is valami ebben a tudatban a mely a tőzsde,- és élet árfolyamainak napi renden levő gyors emlelkedése éa esése mellett, a biztonság szerény érzelmét kölcsönzi ez embernek. I)e mi a magunk részéről a <n| vészét után kérdezősködünk és a szépség plán, a nem elégedhetünk meg ama mindeneseire büszke tudattal.
A. szépség után kérdezősködünk s akarjuk tudni, milyen legyen a briliáns éksser, bogy a legjobb hatást eszközölje, • hogy azt. ki hordja, dissüse — a ai, mért a iérfura nézve a gyémánt sohasem ékszer, hanem érték.
Nem minden gyémáetékdiedém, vagy gyémáatayakékaaer válik diazaül innak, ki bordjas nem minden hölgy alkalmas Uy éksser viaa\'éaére. A gyémánt as 6 büszke hatásával, büaike magas alakot tételes lel, karom •fyeoea nyakat, méltósággal\' éa illemmel hordott szabályos képzésű löt. Klen, jelen-lékfelen alkatok (he eeián a azép nem közölt votoáaek ilyenek) jelentéktelen (éjjelt, telje-
titessal ntosgösu^ná a. káienék millióit. 1 Mart b pojost európai conllagratió törne ki, biáoayára jaa öaaate világtörténeti századok egyik légtmgyoHb háborúját jegyezné fel a Itíjisaáaafl utolsó előtti ii/ede.
Uwiország hallgatása, Tön.korsráit sajátságos Utazinü játéka, a lübbi Irritáltunk [ímohseqtitjns eljárása Bulgáriával siteiáben* [mint a melyek miau o» a viszonyok jobb menetbe nem terebetök tollai\' eddig, (egyáltalán Bulgária ingatag áljába, melyei ;a nagy hatalmak eljárása okázott, • ajiy (tényező abban, hogy a helyzet mindinkább bonyo ubibha lm ; másrészt azonban mulatja, hogfe tlroazoj-szágnak nincs szándé-j kában a Iblgár kérdést békés utón eliuté/ni} Nf metoifiág jedig nyakrafőte » me\'i « kalo-. [nini békeleÍRzímOl, I n erl kiket yihetttlennelu [latija í m ellenségével a hábonM. Tüzetesen [ nyiatko/iii* a-zcnljeit a joiifz Inul ügy miniszter Hrjbtiíjfirf nem akari azon bizélt/ág elöli melyhez í fy di létszám leJemejéaét czélzó 1 javadul ulaM«aioll. s Hú marik is lávol-lát.ij.a teágát ax üVsekiől Mohke lakunk előbbi szín álon közlött I eavéilél 01 azonban" j előbb a7 küszöbön U vő bál uiura\'lt-het kövel-; lezititn. jmtiii az inasán drága, fegyvere^ béke terntartására, mely valóban icnukivDIí tnndon terheli a nép n mdeu iélegeíi, éa i óriási áldpzatokal követel, Nevezetes • még • mii IMtrling r»i agy mint koi mányi ia* tón, tilalmas rdsukkml közölt a iitrnel bin da\'mi gtü\'és hadügyi biioitrtgalen Ke-medúzáig t* a mszcdállan.t k haditte-j érői.
»A n< met ís a íiam-zia bsdseieg rgvi nlö j erejfirk. az orosz azonlan eiósebb. Kran-\' rziaoi szögi an tveiikiul hatezer eml er vonja . 1 ki magát a szolgálat alti, Kén elori7Ógbnu t negyvenezer. Francziaországbnn rendes dolog, hogy aa előirányzatot hus>ezcr -en Úrig I lépik la! ea a kamara megadja aa indem-! niiil. A tiimel |ióiiariH?tk iendszere nem I iaopcriifa a hadsereget, — csak elGiroz-! dilja a gyorsabb kikéjezléiést. Amlianczía j tábori lUzérség Iti.Otn en bérrel és 4aO ágyúval mplja leiül a ní n.eict. Mini Waniiovszki orosz hadügy* r kijtlei u i e, Üio*»ois>ag el van kés/ü.ve irta, htgy egysztirc A tiszt-! r a MagyaMTi>/ággal, ItwwVniával és Kcnel-oysafággál leli ma.d n egMtziii n e s e s/e-unt wlfckedik. h\'ásidik J\'kvna ki van I zárva, áz oioaz hadseregí kiváló szövétsé-gea és hatalmas ellen. Kimeiors/ág a leg-j jobb ebéiben kél millió katonái álliibal síkra j azon ülj ii Hiúval b< n, n elyAel Orosz oruág éa Frai rxiaország síkra szál.hatnak. | Ax öszljrák magyar biulsereg erejét ugy ndia-j e!A, a mini a hadiigyér azolgállaiia rz adatokat.*
De Euvőpa báimeiy tériiü ia. adalék ki a háboi tii je|s> ú, <z a kaimmal nehéz leaz Auslriri Afjigyi i(»i»í\'j nak m m i gosíjiét inegtarinui, nert a ki-ótet.dó bál.otn való-ariuDleg b nlna údekvkel li g érinleni a keleten, a elyektek n egvúlóe esetleg monar-fhiáiikaak juit lt. \'eladatu). A I áboiu esélyeit mérlegalm, mikor km *k«ocsteihitiójAt eli-re plk< prolii sem !abct, nagyiéi teimeszetesen idfí előtti és hastialati lántfo/ás volna. De mivel kalószinüíeg i épek 9éikózése lesz ez nmnai liiérk rerélbelóleg nem ing egyedül állat i ! hanem íéMiuk tu ki szveiségesei, kiknek nem kerésl-bé erdekükben fekszik bogi raj muH/kn Európa szivében meg ne vpk*a líibál, a legalább jó bosuu idóre menjen el jn kedve, Nagy Péter cxár végrende-lelént li megvak-aiiásáltl. Egy dolog bizo-nyós, Ihogj Euinpának lailóa békeje nem le»z inig pz a keleti kéidés j^em lobivá foldva! Iit\'íum véylfgéfén meg nem oldaiik. L\'gyláryik, hogy ennek az ideje mégis eaak elérke/ell.
sen megsemmisíttetnek a brillami ékszer ilial. Epugy igen helyea étxék az, mely a saját szépségében éa üdeségben viruló fiatálságnak liiija meg az ily éka/er hordását.
feliéve, bogy a hölgy melióaággal éa illemmel képes hordani ékszerét, milyen legyen ea, hogy ól a legjobban diszilse ? A raullra való tekintet nem használ sokat, mari fsak a istenkor telte a gyémántot azzá, a mi ma. Saját lennészelt, a helyes naiura-lismutl kall. hogy e tekintetben vezessen.
A modern gyémániköazórülés szabályos krislá)y alakban aézeli a gyémántot. Ez alak Iáin csillaghoz hasonlít, mely fényéi egyenaa irányban minden oldal lakk lövelli. A gyémánt természete lehái egyrészről a szabályosság, wásréaxröl a sugár- és csillagaink Inien következik, hogy a szabA-lyos csillagalgku, kisugárzó alakok legjobban megtelelnek a gyémánt aajáiaágának
A művészi alakdás ezen aránylag nagy egyszerűsége formai oldalra nésve korlátozó ugyan, de a brillapiékszetek sem oly gyakoriak, s egy találékony mfivész, ki tárgyát érti, ind valamit csinálni,
Legnagyobb hatást gyakorol mint fejék, azutáb mell éa váll;Na nyak köré gyöngy való . v
A drágakövek köai a gyémánt valódi snautkraia, szerét egyedül lenni, (iyaaran axutáin vég ia litai M aa^Airaá, maragdok, n4itmk társaságában. Esek nek mindig ugy katl a gyémánt mellett lennifik, bogy az «tól4ti as 9bő hníyct logtalja el a többi MlWll.
Ua as már a ■ Qípar tgy másik leja-ittébas tanowk, t melyét as alkatommal ietárgyriai nán tolt azáítdéllttnkbao.
Karácsom kiállítás.
•As otíai képzöművéastii éa as onu. iptirmíivészeji jiftriu\'al a/ idén egvOHea ki-ádiiáat re\'ndfezkiflt a\' mUcsmok heljjiiégéí-l>ett. Ily bekésdéeA\' közl«Hpyt hoztak a | naiokban házkam« *azivea közlés réget Ma s/crkesztösébue, íláa nap. alig hogy • ki len ény mcnmeni. i mét egy szolga , toppán *|>e egy jeveílw. Kelbonlom, tllvssni kezdem/ »llegliivó a íaiácaoni kiélliiásrs* M
; \' nEz ugyvn^ gyorsan menl« gondolom magamban Wlmár-már elő akartam jegyéilni naplóban a Liállilás megnyitá^fnak namát 1 midón szemeim a köyaikézö porban akwtnk meg: >Van jjszerencsém ériesijeni/ nqgy: liorot\'ya-btczá f. sz. alatti helyiségeimben hazai és kQlfaldi múipari lárgyakb^d éa uj-. donságokból karácaoni kiá!lüást raadézpL melynek szívás megtekintésére éa i^meijle-téaiére leikérni bátor vagyok. Teljes liute-fetlel Kerté*p Tt\'idor.« — Ex már mkal Tébál ex .még nem a mücsaráok niegbivoja. Mindazonéllal &értéax ur ia kjeiéit egy kíjúié\' a kiállításává), habár karácson már nincs \'oly npgyón távol. Daily meghívói, különo-. st u mikor a | házai ipar éa kereskedelem előmozdításáról van.szó, el kéli fogadni. /
Mikor az esiéli óráklartt beléptem a légaa belyisé|ekbé, szemkápráztató látvány tátult elém.; A számos légszaazlámpa fé-11J es sugarai; ezer meg ezer csillogó, ragyogó itrgyrúl verődtek vis8závveszé|yézlétve látó érzekemev. A helyiségekben lói alá hullámzón\' az eVtkclu közönség: takarékoskodó, papák, - kedves mamák és róssáa aflrzu > bebék • képiben. Kngem maga az elözé-irny l(*nök\' Ibgadott. kinek mozgékonyhága éa mindenre 1 fcit.eijtdö tigyéSme mái* ctak* nem kozmondárossá vált.
Aztnnol karon fogott és körülvezetett bclyiségeinekj labirintusában, melyből —j ha rgyedGl hagyj — nehezen találom meg a kijárást, be bogy magától a kiálliiá ról akól-iák. az valóban a (óváros egyik nevezetessége és megérdemli a \' megtekintési. JBbgy mii fáitam ifi, azt nehéz, volna egy láfcza kei etében n egirni; de azért kiséi letet teszek lggaláhb> gyenge vázlatát adni az otl lelnal-liiozoit, n íiipari czikkeknek, melyeknek árai* egy forinton laliil kezdődnek és (X 0 írton le fii végződni k.
EIsö sorban szemembe iQnlek\'a UiáW litolt praktíkljis. uj találmányok a\' háztartás játszd étkező aszta!. in> doliányzó éa munka asztalok lifrfi:i{c/t|étiél. továbbá a jelehleg nagy kédielieégnA örvendő rensissaiue. rt ecocó izíé$Q és l.^rafdikai faldisz^k, jlal-pajrsok, liilás. láli és , kandalló órák; |ez utóbbiak kiijjr Jáiinm egymás melleit kél örát, melyek közül az egyik^egy nike! te-tení, telköllíx óta 3 írt Hu kr1., a ntásik én K\\ón\\í rü ttxcmo i/JrsD tuivte lali éra a, liii ós t .nrtier lle.\'euse modeileúriól i*H»Jj tlrt volt. — lijunuiiü vázák, köztik kél\'dirab balaimaa jierzwi rézváza. vaWidi remekm&vpk.
Ugyan ilyrviek a \\alodi iiidiai, íjiaái s>b. gyönyörfi müvü berakoll erienuk] lés egyéb eszközök.
Egy gömbölyű, piros |>ozsgás arö/n zöld aujiáso* kahátu ura ember — nyiltájn vadász — szinle hizoil a lovagló éa vadl sz npott osztályában mikor oda beléptem.! Ikt a tdáazai, a lovagló, korrsoljáui éseétáb IcWias pport eazkőzeinek oly purallao kai\'-dag éa érdekes gyűjteménye van lelbalmourá, min azt még sehol sem (állam. Es oszjálr-nak mintegyj ellenlétét kt|iezi a női pipere szobák és .szalonok osztálya, melybeu I ply kedves illat tárad elénk, miniha egy azeji-a*z*zony budoárjalia lépnénk. Virá\\(-ésalUtm-asztalkák,.áflványoa albumok, akváriumok nevjegyiálak, kaszeilek, bonbonierak, kacwr instált asztalkák, necessairek. keziyüisriók illatos vánkosok éa llnconierek slb. Közel ida a jó házi asszonyok dúsgazdag karácsony Iája van (elállítva, mely a letkí-jffftnléléhb kányba-éi ebédlő berendez&ek-Jböl áU.
Egy másik oaztályba lépve, szemeim az além toluló lény őzön tői káprázni kezdték mig IQ\'eímel kedves .gyermekhangok öröm-■j rivalgáaa üjőiie meg. >Aranyos mamács-kám. ezi alazép babát vegy^ meg.«j — >(j)émántoa| latuskám, azokat a caecsé angyal jkal akárom t— »KrÍszfuskáffl), de] sok szép vsn iill! — ilyen éa hasonló felkiáltások a sok íjsibongó gyermek, kiket bozzá-I tartozóik, alig képesek vis^zaiaiiani, bogy a sok csecaebét sére ne rohanjalak, a Ijaiá-csony\'a diszii^réfll azolgáió ezer meg ezer I ezüst éa arányssál, csillRgok/ színes üveggolyók és csengők, msgukiót forg^ fényjlápt-pák, kis laMtonok, szivárványszínű rezgő száluk, gyémánlcaeii^ek jégcsapok, oillnüiló iónezok, r>i logó lapdák, felnjriiható aranydiók, ragyogó rózsák alb. rsnukh&l megkapó látványt nyújtanak. Extk közül felbaltuozva a legkülönfélébb gyermekjátékok óriási sorozata, a közönséges karácsonyfától, a 20, frtos níkel-karácsonyfa állványig, mely két zenedarabolj játszik éa a lát forgatja, . az apró »Mignon-«babától egész a legutolsó divai szétiul öltözött éa papái,\' mamát kiálló uagyiiabáig. a sokféle tréfás, társas és meglepő jálekbkjpo kereszt Dl, a hsbal ssobabutor-berendezékelg egész a végtelen;)égbe. 4-
De nem folytatom tovább. A ki HudiT-Wna míjglpL aa aéssa mag a/amélyemm. A kiriek aa rntnál! módjában, as Ikérjén tgy kaialógnat, jmepyit axirtatn és Ingyanl kjl-deaek és Ml} maga ks megtekiméart érdé a*€n H • ábrával vsa allAtva ia as ágakat la widtafH^.\' Ml^l^lPf
Ktlöcfélék.
FMrfi* Ktiróli/. um dia-
lomból, hogy a nuuti Hi/gbfti a Hrrényutki r/gliirggnlós/U ^Knhiziulra jöL iilifá Hrezeit* meglfprlrfbrn jt\'l InkáMi/^ tfíötufyilnlei Ugyanit a heh/hclt p\'Mqfyar frinlnlom « ilitnzii-pártoió t<gyeiiUw\' felhinita \\t oly Ián néjiiro-daliul rUadánf lur fog tartani khlden este. Erről a Mérnrm eayitt innlÁMzakatzlálgának titkárát, JliMieiifnd lA^jot utat köretLező tariratban tmlaUaú k ftl^irdnuk fofgtán kjránxáguk ■ ház képest nziriientartok ntm felöl rasást, hanna címadást, rauMriet. Eötrős.":
Féiij ea eslélf n galgárl rKjIrlbra. Nem ugyan csillogás, ^ drága iuiörelékvjfee! kálafl diaxré né/ve, hanem a megjelent elplíttö; a azámra nézve, impoaana públikum leljijuélében igazán fényesnek, nagyszerűnek •mf.aabató as az éal, mely ssom-balon, decxtaiptr ll-ikén ja nagy-jtánizssi IKilgáii tgylai díazea helyiségeiben lefolyt. A szó lelíta ér leimé bén elmondhatni, hogy együtt volt tóittö iKanizsa, t> épetMz as óriási közönség, a kOlönléla oa\'iályok/egymáshoz való előzékeny .közeledése H kedélyes tgyftn-mulalása a pillgári egyleiLíen igazolja, bogy ezen egyletnek lapintaiqs vezetés mellett — a mii a tnósláni tinók liivataloskodáaa alatt örömmel tápaKzIalhalnl -[ komoly táraa-dalmi hivatása van — As estély tulajdon-ké|ien felojvasáa cxima a\'ait rtndasieiell. Korán Héla kir járáabim nlvaaoti fal »C*e-i vegéa egyrtl r- máarólj czim^ alali agy hosszabb elmtlu.Ualáat, mtlyntk a szövegébe szöli lóbh sikerüli élezés helyét a közönség elenk telsaésttyilaikozatokia! kisérlt. — A lelolvsMs uisn a fialalaág nyomban lánczra kerekeden és Sárközy bandájának hangjai melleit lü/es jókedvvel járin egtaz a kmjnsűi órákig. — A iközönrég riika nagy számáról Jogaimat ntuOhat a jelentről! hölgyek alábbi névsora lloyyay Ödönné, />r. Jientzik Fe-lenczné, Darás tiu«xiAvné| Danseha Oltóné, fytrrjesy Sáadorné, KrdoMy Lujosné, Vhen-sjKinger Lipót né, Ur Fülöp Kázmérhé, darai Henút\'é, (fyőrjfy Jáhosué, Űrünkül Henrik né. <ífoofty tiömlorné,. Hauptmanhé, Janda Károly né, Kooárs lléláné, Kallimda Jánosné, Keludlné, fimi/dd Mórné, Kitűnsz Boldi-zsárné, tkxtwiirheiné, lfihúl Kerenczné, /Vd-ger Héláné;: |Or. Jfotksrhild Samuné, J)r. Ualhschitd Jaiabné, Sofsiéh I/őrincsné, J)r. j Sass Elemérína, Szalay Lajoané. Srkreyer | josné, .Sö-miMr .Kálmánné; Szőke Ferenc/ne, { fcita tíyulam, /\'r. Tripamer Hezsőne, l\'i-dor Samuné, lüszlóne, Vigner Károline. — bibi Ida, I IMns nővérek, Mnutay Ma Ibiid. Bn* Anns. Herk Ikma, Csnenyes Klelka, , Jhtrás Vilmái Í/nr zman Mariaka, Eperjeny I Jolán. JaudalHedvig, Kran/eld Milike, Ko-ráes Ilonka, A}f/«rf/-n6térek. Knansz Katinka, Kaisrr Anna. JLerrk Tinka. Ihhál Vilma, Rárz \\ Aranka, //ricz lionka, Hősenfeld Vilma, Herk- \\ nilz Ade>, Sotnssíeh Katinka Szőke Erzsike, Srnnmer l.uj/a. Szalay Ilona, Srhreyer Nelli. { loboty nóvctek, Tripommer lletii. Teuekner j Ida, Vágiirr Aranka, IVou Maii«ka.
— NA Meg I KAtmrtn hazai irodalmunk iamtit nuinkása, Aradról városunkba kölióztMt a in mint az első magyar\'általá-1 nos bizlo*ító! társaság nsgy kanixaai löügy-nökaégének iilkara Ing mukTatni. Sümegi Kálmán, ki, mini n egyenk szülöttje, a (regek hazájálail*, a szép Balaton vidékéről I
I oly aok kedves rioTgol írt a lővárosi lapokba, I szives voll megígérni, imgy amennyire- idaje engedi, lapunkul ia szeréncsélléii időről-időre dolgozalsival.i Örömmel vennők, ba ö, aki mini aradi ihirlapazerkeaztö, ax ottani köz-szellemre ijgeD előnyős befolyást tudott gyakorolni. mégy én k és városunk közügyeit is oly hévvel, szolgálná lollávnl. mint az aradi | közügyeket, üdvözöljük körünkben azon re-! ményl-en, hogy olvaaóink gyakran lógnak i találkozni jnevével lapunk Imaábjsin.
— lUInloii é« Hló*«t<abalj urán. Ax Uj zsilip [elállítása Siófokon már elhntá-
| rosoll tény. Az nj zsilip felállításának elhatározása N\'edec/.ky Jenő balalonszabályozási kormánybiztqs közbenjárására történi. A - zsiíip tervei ez jkiö szerint már engedélye-r zéa siádiumdbaa vaunak.I A Sió szabiklyorá-sára nézve is közel állanak a tervek a be fejtzéshezl Ai zsilip kezelőére nézve padig a .közlekedésügyi minisztérium által egybe-1 liiVolt bizoiiság fog szabályzatot kidolgozni, | hpgy a zsilip kezelése lekínletében felmerülő soktéle érdek igazságosan kiegyenlíthető le-| gyen. Megeijiliijük t litjlyüil, hogy az uj | zsilip le|áílllkaa>a balaloái halászati asövel* I kezet ktsnepényezéaére lörtéiit s csakis ez alapon jöcttéil léire
— ■rfaanikAII éjjrtl «r Kémei Márton Gjyö9»y éa lársai gutorföldi legények vigan n u atljak e hó 7 éh esit a gulorföldi
I korcsmában.\'Minitgy I) óra körül Salamon János éjjejii Ör bement a korcsmába s figyel-i inezteté a njulato leg6iyekei, bogy a sáróra \' közeledik, távozzanak -basa. A legények el-j lenvetés délíjöl felkellek * kimentek az ivó-| szobából, de nem távoztak measszirt, ba-j ntm az u ézan bevárták Salammtl, kit as utczára évkégiekor megtámsdtsk, relé áula-í kodni kejtdíekj t közben Német Márton ! György 11 éves, hahóti születésű bérta Salamónt tgt vasvilla nyllltl többszőr egymásután: U Iply trövel vágta töbt, bogy ss | vértfii borijfn összgrogyojl. A legények, Sa-| lamont oU Jmgyvn, eltávdzlak, As ör sabti as orvoái vissfá\'iai tomt, élttvfasAlyasak. Némát Márton, (iyórgjöi átadták na eger-
— A Mligéa 4a m — csflfáaj. vajda, As oly riika nagy lénynyal lezajlott lőiapáni beiktatási ünnepélyességeknek bizonynyal több részlett van. melyek csak laamtn-laaann váhtak köztudatommá, bár bizonyos itkinftibtn legalább ia .\'olyau érde-lesek, - miík a ialrrngétő, rémítő aok dik-ézló. — Egy ilyén érdekes iniermezzó voll .áz is, hogy mikor az uj löispán a beiktat/\' közgyűlésről hazaiért volna, s lőiapáni lak előtt a lelkesült közönségből ki váll a cigányok1\'vajdája. éa öreg ezüstgombos dolinfc-nyábau, kezében méltósága jelvénye, a >fejy delmi* bottal, nftgálli a főfspán előtt a tölt telhetőleg liazteletteljesen üdvözölte őt, kérve hogy »puhuljon meg már a aive ü millu-ságának< és engedté meg, hogy az oláh jczfgáuyáági az tgéaz megye területén régi mód satrint szabadon kóborogltaason. — Hogy megelégecfett-e a vajda a kapott vá-|ászssal, arról ntm szól a krónika.
f llatáU/áa. Horválh Bertalan éa Horváth Lajos szomorodott szívvel jelentik telejihetlen édes snyjuknak, &zv. Horváth Z\'igmondoénak szül. Baranysy Franczinkának élete 67-ik évében 18H6. évi deczem-ber hó II én rtggtl 6 órakor szivszélbüdés-ben lóriént gyászos kimúltál. A boldogult nak hült leltmait deczembtr bó 12-én délután 4 órakor ttmttiék a zalaegerszegi Sírkertben örök nyugalomra. .
— A mtgtréfált IWtta-egj Irt. Mi nem kutatjuk, bogy meglört^m^, vagy neui; inkább hajlandók vagyunk az utóbbit leliéteiezui, de ex esetben meg igen átkerüli élex az, a mit a Jimlapesíer Tagblatt\\
\' a nagy-kanizaai tornaegyletről ir a\' löispán-nak sanizaai lálogaláaa s .az 01 alkalommal ennek tiszteletére rendezeti ünnepélyességek alkalmából. A nevezeti lap elmondja, hogy Kanizsán olyanok a viszonyok, hogy még a látansegyleiek is vallásfelekezetek szerint 1 oszolnak meg. (— Ugy látszik, jól van ér- J lesülve.—) Az egyik tgylttntk csak keresztények, a másiknak csak zsidók a lagjaí: ugy hogy ha egy egylet kivonul, mindjárt, egy litáara lel lehet isintrni, hogy melyik valláshoz tartozik. (— Ejnye/ -) N6 hát az uj lóiapúnnak ittlétekor —» igy szól tovább a riport — kivonult Kanizsának min den egylete ós küldöttségileg tisztelgett a j föíspáiiuál, köziül*- a tornsegyltft-«s. Kxtk- 1 nek szónoks azonban valahogy / kifeledte a 1 beszédéhö1,\' hogy kik hál ök tnlojilonképen, 1 melyik egyleinej^a küldöttei; igy történt | hogy válaszában a "főispán, — ránézve a | küldöttségre a kiindulva ezen látásból, — • megköszönte a >Chevrs Kudischa* egyletnek ezen most tanúsított szives előzékenységéi és kiemelte a küldőiteknek, hogy mily humánus gyengéd dolog betegeket ápolni s hatottakat temetni. — Az elképedt alhlé-Iák közt persze Ittt erre zavar, bogy hát miftlt mttamorphosison mehtlitk fiit kereaz tül: harczias erőmű vészekből — \' Betegápolók ká \'! — Ismételjük, mi nem tudjuk, honuéi menté a neveted lap közleményéi, dt mondják, bogy a tornászok közt osgy a boszuaág. jL *\'
— Necy végtárgyaláa lesz de-czember 21-ikép, kedden, a nsgy kanizsai kir. törvényszék bütttetö osztálya előtt. Ekkor kerül elítélés alá azon nagy vasúti szerencsétlenség, melynek folytán a dili vasút nagy kanizsai jpályaudvnrában történt vonatösszeütközés következtében Alberné meg-\' hall. A törvényszék tudvalevőleg a BTK 437. §-áha ütköző, fózveszélyü cselekmény vét-; sége miatt, hozott vádhatározatai. A kedden kezdődő végiárgyaláson I. r. vádlói 1, Kániis Lajos vasnli tiaztviatlöl Eöteüs Károly budaptsii ügyvéd fogja védeni, a ki t végből ma tslt városunkba Irtaik. A másik kél vádiotl, Krizuianics József, a 2tfO sx. tehervonat örkalauza és SzeiU Ferenc* a 210/1 sz. gyoraiioit személy vonal niozdony-vezetöjénék védőit Oroszedry jíyula lesz;— Ugyancsak érdekes végtárgyalás lesz e hó 28-ikán is; ekkor kerül sxönyegre a Wei-serféle kalasztrópha ügyt. Dobesch Károly munkavezetőt Oroundrjrtíyuia, — Wtlser Jó-zatftl Di. Friedman Bernát budapesti ügyvéd fogja védtni.
— Nport. Hogy okszerű kezelés mellett mennyirt éptn marad a vadállomány,, azt mnlat)ák a mull htitn rendezeti muraközi vadászatok, melyeken löbb vad esett el, mint majdnem a vármegye máa vidékének összes ttrültlén. — A deczem ber hó 9. és leikén Zitgln* Kálmán és Tódor József belkami éa pribisileveczi területein rendezett vadászaion 350 nyul került itritékre — 14 és 15-ikéít a Csáktornyái radásztár-snUti állal bértlt nedeliczi területen tartott vadászat alkalmával pedig 220 nyul és több fogoly tsttt. — A novai erdöaégékbea t bó 9. 10. és U-ikén tartott Mayer Ákos szombathelyi püspöki tiszttartó nsgy hajtó-vadászatit a püspöki erdőkben. — A vadászat leginkább vaddisznóra meni* mert ezek nagyon elszaporodtak itt, a sikerült ia egyet •lejteni. Elesett továbbá néhtfny őz, löbb darab\' nyul éa tgy bozontos róka.
— IOO.OOO. frlea kftleais, K^zt-helyváros képvistlő leaiületedeczember ll-én tartott ülésében egyhangúlag ;elbatároz.ia, bogy a város adósságsinak konvertálása-czél]»ból a pesti basai elaö takarékpénztár-lói 100,000 trios törlésziéái kölcsönt vass le\'
— An ékaaerea kétuj Igen érdekes vendége volt a napokban Kanizsának, a ki a rendőrség szívességből még tgy ideig sztrsnceélitt bennünket, da Bár csak — a dutyiban. A napokban agy iligiaw őkt>
I|J\\ j/le
átér tatai hölgy járta bt K«fW, Bt Üs knfcnttr Öéön \'MybeU arany ma bofcmit a aa MébbinM • vásárlást* á)«. Kkm*4ett" temérdek ékaactt j . amAi iniffwjÉiiftllilili. a »Sxarvaa« nzátt ba kéj-te vHeiuí, bgl tnajd a »nagy-bé««a« ki | lógja egyealiteni ax árát. !Je a sterv ietrmáŰ«\\ bőkezű nagy béeai nem volt stbo . Aa ébsatrtaa azután visszarakta ax fkyi leke! ] * axt á toeglej»ő tapasztalatot azokból négy pár .aranyfüggő lakaik; a í midőn ft délutáni vonalokhoz a &I00* li«aaazooyt bérkocsin kirobogni látiaj a oáljiül, hogy as igéreléhez képe*\' a • tygy barmi \\al* viszalérl vulca hozzá. <*-gyanúja,reá eseti. Vesd él magad juvelier! niánna ax jállomáare. a hol ax őri áUó rendőrré! a jlikán* hölgyeikét letartóztatták. Huun\\ kitelt, bogy a tüggök a szép kacsók bizalmas érintésének a szerencséjében ré-jt/esbliek. Most már bemiMalkatJnk a nagy pub&kumnák a »bájos* ismeretlent Neve AVmM Anna. a hazája S/embalbdy, fjelenleg aj kanizsai járásbíróság fogdája.) Különben as iilusiöi meg iax ia rontja, hogy atóbb egyi|-nssik kaaizápi kereskedő hálóing, bándfeáykeadó aibefftté apróság miatti nehez-lelétfüék\' gdoti kiféjexest a —• kisasszony iránti
f TalaH/r (jjuls gnlamboki kór-jegyati, husasas betegeskedés u»án, e hó lö-iken meghal*. Twnei&e lí-ikén dálután meni véfbé nagy résziéi melleit
-ját #l»ó aaag) ar állaláaa* bt a ,t«kH«i iAr«a**g, miut említettük, Zala Vrytfrt S^ny-Kaniaán egy nj föügynökségei ál in lel, mély jövő évi január lió I-löl ^Az rlm fHiggar áUalánai bizlositó tártamig rtügy-laaainei ftiüyynikmyf cziin alatt lep életbe A nagylekjnielyü hazai társaság igazgátósága fezen j füügynökjség képviselőjéül Tóik Iai/oe uráli a nagyjkanizsai takarekpeaz\'ar igazgalö-elijőkét nyerte meg; titkárai pedii Sümyi Kálmán ural, a társaság aradi lóQg|nök*égének egrik tebetaéges tisztese-lőiet| neveae ki. A [nagy-kanizsai lőügynök-hég (egyelőre a nsgk-k»nizaai takarékpénztár fjiiéri dpü\'eiéneí 2-dik eme lei eu rendezi l»e rodljü; jövő évi május l-én pedig ymuui npülell<en, a kereskedelmi jUnk _ \'lenlegi lije\'yiségéi ] foglalja el. Örömmel üdvÍfcM»i|iik ezen lőijgynőkség aiapiiása el-katnaiNd «>ó rangtj hazai bistasitó térss-ságuiik \'igazgatóságai, mély a «iszonyoknak ln\'d\'Hva, elismerte fii/a megye fontosságát s eaen mpgje bziosiió közönségét azon elöirtben re-/« *iú. fti*gy könnyebben és köz-velmielil ŰÍ erinikejlrssek a társasággal. melyfWliányos imatk«dé*eivel reg kivivta a biltoHlő! közönség bizalnát- Meg vagyunk gvüzhdte, jliog) a e.\'m kaniraai löügynök-*eg. in eynrk ve/eioi leije* bixló.*iiékol nyáj-tanai arré nézte Ijogy a leiekkel szemben a leliisziet^egesebb szellemben fognak el-járuT. ktilffHw mlyi fog kflytzni a zaiamr-ggri 1 htiokixmig ét mJgdrfdg hfetoáUisi Mit-i\'fiVit« e/én a jsnuár l-én u egnyilandó t(jüglnoks4ei .teljen megnyugvással s a leg-melmteMiei ajánljuk megyénk kíuónsége
ügy
I — * A 9l«raliés miag) arana4A-•áamlt tlrvendetei je\'e, hogy ezen erős horvjltajkuj vidék tvyes részeiben, neve/.e-lesea Muri Sseni-MMnioal>an és környékén egyre hürlmbeu baljani a magyar szót, a mi pedig arra felé csak nem rég ideje is fniér bollő számún n eot. Kellemes meg lepeflNúI s^olgálbsl, hogy aa ndiolás gyermekik mar tisaia pnagyarsággal köszöntik a já|ó<k<m. A magyarosodás lerjesztöiaek e vidékem liazafuw inuukájukhoz őszinte sxivBöl s elismeréssel kívánunk szerencsét.
I — A lalatetHalkemsk. A Üt-latoji vidék lix kiíáló helyének fényképet tartalmazó albumok folyton megrendelhetők az dgyleti [titkárság utján. Aa árak követ-keztm: Insxas fényképalbum i frt — kr. (kaláneikepek kel i Egy leli lagoknak ll*/9 ármfioékléssel 3 írj. 60 kr. Egyszeri fény-nyomatok Mai I frt p kr. (8*iaién kabinet-alakfian.) Kgyleli lagoknak 10% ármérséklését l.ftj 3í> kr. |
I - Neataitar leklvaaáaa A nagy kanltaai irodalom- es mtlvé<«etpártoiö egye-> ölének lapunk mull száméban említett naar lelolrmó estél) e valóazinüleg febfuár elewn fog megtartatni. Hentaller LajoepMa puŰiczNslikai irótiK ez alkalomnipl • A jér-bnjBóU loája leloiviisáfái tartani. Az eáiéiy tánez\'vigalpmmiil i«sz egybekötve.
f — Ujé|jMrrtár IVavám. Novai levme<őnk [irta a ko»Jelkezüket: Ismerete - azon leni, bogg Nova és a »Göcsej* vidéke a megyének legelhagraiottabb része. Koaleke-déaj utai M é« nagyobb résxében síig jár-Katik, maiéi fogva a világtól mintegy el-xerya van: nem csuda tehát, hogy a kar-ralílépési lariani nem tudván, lassan fejlőd-h«rá. Petiig helyrajzi lekvéséaél fogva a oiegye bármely ragényes vidékével verse pymihet. éaakbogyja mai reáH* világban a mjgéeye—ég máaowendü. Sok éven ^ftt nél külásni vút kényleien a vidék as orvosi Mgflyt W, vagy hagy sxükségben a távoli Kfma<egrOI vagy i. I,endvárói kelteit orvost baMtai, M a mellei i. bogy hosszadalmas, «h| köHste i ia. jlökfp • szegényebb átír-saaára nézte, Pfbvára sokáig eem pá-lyiiett egvas. Kélt a vMHt elkMyeKRt-■égftol, a népoekj mövaüilattaégétf; aert aleiemiyei4 fokáa a m«veMai|Mfc M app kevésbé VH ervam

kaaett orvos ia, kiaek négy évi ákeraa mü- I köáéae azt bizonyiija, bogy Nováa bymny \' jw megélhet egy orvos. 4) Arról azonban, hogy valkha gyógytár is legyen Nováu, meg I a legmerészóbb fauiaz/áju Tköltő sem meri volna álmodat Ezen mások Szarint, még 1 álomnak is msrész tervet készül megralósi-tani Tíap Árpád gyógyszerész ur, ki a | legnagyobb anyagi áldozatoktól sem riaqva vissiet Nováu oly nagyszerű gyógyszertárt álíitott, mely a disalidguált közönség igéoye-L inek éi a lefiooaubb ízlésnek ia megtelel j és iunránk bármelyik városának disaére válnék, L ^
— Wráldaaat a Harakösbeu. 1 A lelyilágosodáa mai sxázadaban az orvosi lu-] domány azon sarkalatos tételével szemben, I hogy az maberí. testbe inkább vért kell 7m-j leni, mintsem elveoni belük,\' — csakugysn,
j véráldozatnak lehel mondani azt az okialaar , undorító üzelme\', a mii a [muraközi lakoa-i ság jó része oly hétköznapi megszokással j mutat be a vad tudatlanságnak. — Strídón i és vidékén akárkinek akármi .baja van, ha aabje, törése, lábfájása, vagy belbaja, annak , mindnek csak egy az orvo+aága. A körorvos körutat teáz a köziekben, s a legkVönlé-I lébb nyavalyákban tinlödÖk szánalmas- csó-j | porija öasaegyül .az élőre kij^öh helyei^ rendesen a korcsma udv)|nin,\'ys az orvos megérkeztével sorba állvnjj odatartják meztelen karjukéi \' az orvos elé és sorlnu — , trrt rigainak. V^szalaáxité látványt nyújt a sok. vérei ember, a mnul iálakban fid.tog* ják etynásoak Jiihnlli\'i vénél. A. nép között annyira megrögzött már aa\'ártalmáé szokás,\' hogyha saját orvosuk nem lesz eleget oktalan kivánságaiknak, átmennek a szomszéd Steierbe — eret vágatni. Mindenesélre érdemes voloa valamely inie/kedéssel elejéi venni ezen állspoinak; , ,
— Fenj egetett hftaiég. Láza* izgatottság és azooMMU agiodalom hire-ér-kexik a balatonparti KövMó-Eörs községből. A községben ugyanis egyik tüzeset a nfé-sftat éri ugy, hogy mostanában rövid idő-, közben nem kevesebb, -r- mint ötször ütött ki náluk tü/.. az utczákoa pedig fenyegető leveleket találtak szétszórva. A lakosság közi erőseu tartja magát a félő ludat,\' hogy szándékos gyujtogatók pusztítják a községet. Az eiöljáróaág miost elhatározta,! bogy minden éjjel éjiéi előtt a éjiéi mán 30 ember (elváltva őrjáratot taraion.
— A Balalam a aajie»araakbai«. A magyar lesiómüvészek érdeklődése hovatovább élénkebben lordul j a BafcTon Me;
; ámbár óhajtandó, hogy ja Haleton-videk ; nyújtotta számos inolivumj még jobbán odavonzza mtu eszeinket Az Imént bezár? jubi-\' láris tárlaton Mészöly (iézn, a Balaton bive. *A Halaiop Szántódnál f képét áUitotla ki; kedvancz szürke sziuéxésével, borong.w egével. Valentiny János: Háborgó Balatonja ! az elevenebb tónusokkal hat; a vix azine . igen jó. Meslerliázy Kálmán Balatonje alko ; nyi világításban lenyugvó nappal tfinteii elénk a Balatool, ugyancsak löle van egy más balatoni részlet ia. j
— A aagj-kania4al (laalas alapszabályai 6. §-s érlehnelien rendes közgyü lésé\' f. é. drfczember hó 26-án, délelőtti 10 órakor sapil helyiségeiben tsrtandja meg. Napirend 1- £vi jelentét*. 2. Számvizsgáló bizottság lelentése.; 3. Költségvetés előterjesztései 4 A tagság^ dij megállapítása.
| I. A kölcsön felvéte iráoti intézkedés. 6 As alapszabályok nródoáitá^a. 7. Elnök, választmány, számvizsgálók választása. 8. Ne /fáni indítványok. V — Barra-|»akrAesl vasat Folyó . évi decxember hó 11-én a déli vasúi üzemében levő bsrcs-pakráezi vasaton valá-. mint szárnyvonalain uj menetrend lép életbe. Ezen uj menetrend szerint a 8 óra tti pereskor reggel Bvcaró^Kakrééxra, valamint délután 2 óra S5 perczkor Pakráczról-Barcsra közlekedő vonat beszünlétletik és eme vonatok helyeitf3élelöit II óra 10 perczkor Bsraaról-Pakrácsra és dátelőtt 10 óra M perczkor — .Pakrácsról-Harcfti egy-egy uj i vonat, miudkettö közvetlen csatlakozásban aa E*xék Barcs közötti [fetemély vonalokhoz [ — log közlekedni. A délután 6 óra 20 perez-jk/ kor Barcsról- Pakráczra közlekedő vonal Barcs-| ról lu percsal korábban fog indulni, míg ! a reggel 6 órakor Pakraczról-Barcsra induló vonat jelenlegi menetrendében váltó-satlanul megmarad. Minőjét vonal ugy mint eddig -közvetlen csatlakozásban a déli va--1 sutnak Budapest-Barcs Illetve Bécs-Barcs közötti 203/302 6:»2 iKelMe Wtl/2t 4/302 az. szeméi) vonlaihoz Jog közlekedni. A Terezo vácz-shuínai szárnyvonalon a délután 5 óra 1 percaker Slai inánljl-Terezováczra és délelőtt 10 óra 7 perenkor Teresovéczról Slaiinára közlekedő vonat beszüntettelik, mig a többi vonat jelentéktelen módosítást szenved, mely módoaiiások a kifüpgeezietl menetrend talragaaaból véhetö ki
— Tapsleiáa a törvénvbalosági bizottság tagjaivá válmuHattak: Arcai Lo-
í )•«, I^rtd János és Oazteiluber László urak.
— A t tatéra virág Sokra vibeti I még agy kis saéreacsévd az a 14 eazten-I éös, haszontalan kis mbbj, a ki mosi a | kanizsai rendöfség *árká|ában II. Sipot Teréz bőrzöncfei kis leányi ss,e ki a szeriisi heti váaáron égy pár caiMt lopott a a raa-döraégbéz kerfIvén, á linyibsn egy társoö-
I jéntít « szoknyáját la •■Mákos vettet —: t Exoelaior l 1 I ^ ,
Minden tárgy köaött tegy áeép Aa pontosan járó zsebóra bizonyára j a legillőbb karácslnivi ajándék. Egész életan ál tárt. mitfdig megvan á* értéka f> a sj^npel a bapz-nossat jköfi egybe. A legjélektásenyebh kakl-litéaoken aa eírti/dijálckai kituUeteii jé» iví-lághirr^l biró H|monioir !x<fbóráit a) Cen-kliog resxvénytárlkafayll Ttirmíagbtmbfui. melynek hirdetését a mai számban hozzuk,. MtMömk különös figyelmébe ajánljak. Mbg-rendeléssknél kérjük médjégyezpi. bogy aa olvasó a mi lapunkból lát la .
Mulatságok-
j- Kllte-kál. V4lamegje fiatalsága jsnuát| 14 ikén,. Nagy-Kammn, as •Argny Szarvas* szálló termeiben zártkörű tádez-vigalmat- rendez, melyre* a meghívók közelebb nétküldetnek.
t- H}ivaaalrr-aaft#a a helybeli majdnlem összes egyesületek rendeznek valamely ünnepélyességet, i—jA polgári egylet vigalojn-rendezö bizottsága; e hó. 14-iaén este tartott értekezleten egyhangúlag élhaiá-rozta, hogy Sylyeszter-estéi] az egylet bdyi-végeiben tombolával egybekötöd lánczvigal-mai rrndnz. A vigalojn kivileli módozatai hehalcj megvitaiás\' után líizeiesen megálls-ViltaltLk | s a leendők minden réaxletére külön readezök vsla«/iallak - A mulatságra isxnlö meghívó a kövstkszö: A nagy-.kauiz-ljai polgári egylet IHMp évidecsemLer hó \'fi-un saját helyiségének termeiben tombcilával egybekóiöH xártkörü tán<^zvigal mat rendez Kezdete 1,9 órakor Belépet-dij szeméjyeakéirt 60 kr. tombolajegy 20 kr
• 4 .,aag|-kamlaaal lámaakéi** f. évi ideeitember 31-én aajál helyiségeiben lám-z- es tombolával egybekötött zártkörű Sylxeszter estelyt reudez. Belépii-jegy ára: tagoknak160 kr: nem lagoknak I frt. Kezdete 9 órakor. A tagok felméretnek lomhbla-tárgyijk ajándékozására. 1 á ,
A aagy-kaalual Isr. a<eg)et 1887. j január H-án az • Arany Szarvas* disz-terméwnj záriköiü jelmez-iánczestélyt rendez. áx Mtély\' falusi bucsu jellegével bir. Belépfi mjak: Személy jegy llri.2>» kr. Kar xaijegjy 2 frt: Karzaljegyes előre válthatók Prágcfe* Béla ur gyógysxertárábsn. A tiszta jövedelem jótékony cxétra lordiitalik., Felül-fizetések kószödenel logaidtatnnk Kezdete 9 órakor.
•j- A aagj-kamlftBal kath. fUgj m. Ifjaság segély- és zene-egy\'eie javára IB87. évi január 26-án Nagy-Kanizsán a »Szarva* • vendéglő nagytermében tánczvigalommal egy-beköffin zártkörű luingversenyr rendez. A rendező bizottmány tagjai: Kotrtsch Károly, r. b. elnök. Zskál I Jiioa, r. b. titkár. Zakal Zsigmond, r. b. ellenőr, üaal Józael, r. b. pénztáinok Bárdió FereOcx, Hrukler István, Caeru«nyés Emii. tlsigabáxy fiálior, liezsényi Géza, Dénes Jenő, liugorich Tiiusz, Eperje*y Gábor, Fárnek Hezö. Furat Béla, Gásjükr Ar-pád, ftyömörey György. HóÍTman Ágost, Huszár Ijijos. Kajdos Jnxséf,\' Kronberger ^V\'il-moitjLiszek Gyula, Msntuano Kezsö, Mii-hollét Ignacz, Sipos Antal. Sterbeczky Jós*et,% SzépiDezsó. Tóih Karoly, Üjórök János, Vjido vics Bókus Zecbmeister: Alajos br. Zsivkov-vícs Milán. Személy- ei kirxaljegy 1 ilrt. 50 kr. Fe ü\'fi/eiések kimzödettel fogadtat-nak as birlapilag oyugtáztaiuak. Keziiele 1 órakor. — Műsorosát : 1| »Esii ima,* Kreuttxer *Eji szállás Grandéban* \'Xirnü dolmpvéböl. Eiöadja a .ifögymn. dalárda. 2. Nyitány »Pique í)amé*| Suppé-iői. Előadja a főgymn zenekar. 3. * Lucia di Lámmer-mooii* Donozetti (Mól. Előadja a fógymn férfikjar. 4. »a merengö^z,* Vörösmarty , Mihály lói, szavalja: Gáljt. József & oszi. tánuu). 6. *Mazeppa,« Eln\'de-Gálop. | Qjain-dánt[A.-IóI, zongorán előadja; Sipésa\'Antal e oszt tanuló, ti. Készlet a .Kunok, czimü dalműből Doppler K.Mól Hegedűn és zongorán előadják: Dénes Jenő 8 ét pxáz, Sándpr G. oszt. tanulok! i|»Teten re hiyás,* paródia, szavalja: Dugovjch Ti tus 8. [pszt. tanom. 8. Magyar népdalig E\'öadja a főgymn. dalárda. 9 Ábrájnö Millöcker *Kel dus Deák* czimü dalmtjjv\'ébői. Előadja főgymn. zenekar. 10. IndtUló az »£leVen Ördög* czfcnl dalműből. KÍjnii Józsefiöl elő ad|sjs lőgymn. ének- él xene-kar. — .Kik léveuékböl meghívót iien [kaptak, vagyIarra igényt llártanak, szivesljétijének e vegwt a rendeződ bánnelyikéhez Múlni.
I— A kencilietyt ..I4erraked«» lljak Aaképzé l«t«\'*V.uyviarának javára stcoinbaton 18671 éti január hó jB-án az támszoa* azállods bagy termében anrs-jáiéUkat 1 egybekötött záijjkörü lánczest.élyi rendez. Belépti dij egy mrsjeggyel együit 2! j frt 2D kr. Egy darab sorajegy ára 20 kr Felmfízelések köszönettel fogadtatnak éi hir-| lapillg nyugtájitatnak. Memete este 8 órákor j— Tapalezárél IrJAk uek«ak t Szombaton e hó ll-An • Grűnvald\'féie kávéházban láncakotzomBua lartaioti, Jaely-jj nél s hölgy volt csak jjjlen, ugyanis 3 leány és öt asázóny. Hé a solc| láócx-mulaiáát ugy ésen pár nő aem j«ek«akodhaioti ; ellenben I akt rendezte a ufbb vendégnek éa a lóbW bevételnek jobban órült volna. — De azéri a jelenvolták áttigediék megukat a. jókeevnek. mely tartoti, a meddig a mulat aégDak vége nem szakadt
Irodalom.
K^EVaj f « \'\'«!" 5 . \'• \' •
- As sraayUlla Iréai A »Magyar Háziasszony* olvasónői kedvelt Írónőjüknek, Beniczkyné-Bajza lkaké nak, arsoy-tottát veitek, tnely nevezett Írónőnek, 25 évea:jubileuma alkalmából i hó U-én az írók és művészek társaságának helyiségében az irodalom több kitűnőségei jelenlétében nyújtatott ái Az átnyujtást a Kisfaludy-társaság alelnöke, Komócsy József, nagyhatású beszéddel kísérte. E beszédre aa ünnepelt írónő férje. Beoicsky államtitkár válaszolt, meleg szavakkal köszönetet mondva a neje kitüntetéséért
íj — Tát»or«*k) f« Camk nemzeti zeneműkereskedéselien Budapesten Yáczi-ufcx 30. sx. megjelent. »Az eleven ördög négyes. Kooti íóxsef hasonnevű opertttejének dallamai után zongorára Klépfech Károly* tol/ Ara 1 frt.
I
Nyilttér*)
Mcb*sri|M>Mcsr l\'stlk 1\'rsscslM Sm-
r«b Nftlia uirrt Hllmx. NaUa l.ator, .%!• latmr. I>miu««I<*. Blpw und Tafelle fl I. 10 per Me|«r lii» t. S. (m .ca. 1x0 rendi Qasl. vanw»l-t iu.flinr^lni»h n<ik*s Und DÜkkts zollfr-i ba Hstu At* Sriiirbhlv\'t IVpr.j G. lluarbfrf |k. a. t. Hofliff-irnot), Xárleh. Ka«t#r nmgi-hcud. Ürie V ku»t n 10 kr íl\'oriti, 546
Hrliwnri Malta lurrtrlllrot Ipnnt SrMa)
tL 1.15 per Meter ^LX\'
itálcs) veranadet ia .eisselaai BvUa nnil xsaaau Hlük-l«« ntlfni itiV liann iaa Seidenfatirik-Iifpüt r*a HraaeWrx k. uad. k Uontateraai), Zürich Uuter nmgehend. Briata kostan 10 kr. Porta.
*J As a rovatban kútlüUrkcrt nem ráU-1 magira
fiUlfaaif < a Mart.

- Felelős szerkeastö V A It ti á UJON.
éOlSTOH m^TDCXKIÜEK!
A (iikliif MinfirtiriiK \'\'niiipany rrasreavtávn-nx Binabzluail»a Aaxnloraágbaa^aétHM a jeles-.\' lélteuy postai ámabálv alábhuillllása következtében J pnsurmnx»kaal a külföldre. Jiéx aa I rilafblrt cemontoir-i»rait egyenként ia EnrüjiitMaiinly belvÍMBfibr Wnnentvo és vámmentnnen, miaden terhe* fonaajéfnk Beiktat a caiasatt rta-rc ktantiaa a káaba vaátHtra. körrtketS árak an-UrO. Mist ktl6al*x—i/at grártaak r-Jaoatoir-órakat (kaira aátkbl. kivtlról MkauaUé). A kaksa^lklli ffpeaSt asárákailsxsjkbrlefjiraktilraaabb-cs kcjeleatrkea}>bbMl41núey»i kfiaé tan-aik A kaira oly terhe elókif■ ^helyeii az óra kfvtlrűl frlhataük. A fedeb\'-t tekét mi b>tt kiayiiai, aea ^alol por bate. az ol^j al sea par»lnz a rvfaaj el iri t&rhel is az órára aea nlkarf«e javitúra a tisedreasH kűtteai. aiat as eUVslt r»a<U<rrael. ,
I í«nai
J>gJbMr?Njtf,aú*odp«m.aitatwval,ehi«,Bz£-, pea fr»ripiaott fedél crieUll
...... - I
I m kettüa fedéllel ...\' — ... ...! IH far.ammf, lá|>oa rrntall ÜVesjp-l úau fe> arllet, amaozrasiaal, taiaarrel Agy etapnaas z«a v in>*ott I
\'ifluiltaeil\' ..Fft.......t. ...
kía alakn, bDlxjeksek ... I
aaxyalaks,vaknak ... .....íj
, en« keni* fedeti IS rabia. 1 egy kitnnü éa ásat d Ars ■« I kis alaks hólgjeknek ... ... j nagy alaks, uraknak ......... J
yRoyol Croooj^nuh, \';« wásn\'l-1 IK-iczmutatmal, kQliinösen erfa [\' fedeti, pompáé grarirosásasl éa ktifinű munkájn egy óra, mely 1 kereskedők által 120 írtért adatik el) ... ... .... ...... j
, , ngyanazon óra. kettős arany-fedeift nyitott asáaUp hfty U) j . lmperiat Calender Cbronometor a hónapot, a I eti napot, a kel-t«t mulatva. \'/», niásndpercx ] \'matatóral a ktespfa. 3 klt6>| \'nfisen erlia fedeti a legpompá- i Mbb éa lefoldkeltbb éra, mely gyáitatík éa amlj kereskedik | által aoba Í50 frtoa aM el ném adatik\'... ... ... u
9 — 7 11.— \'
21-
\'35.-
50-
tiérmntre A rémmmttmr* mimimBrJ rlkWrtií gliljrwMwt. rsmntk ríb. isiÍHrijftm hitért kUim tfrL 4 \' t | \' \' \\.
Aa angol órák a világ elismert legjobb óraidéi a a.ajca órák elleniben, a mi a pnsteuágol, adg Jé attika és tartóuagut illeti. Veltétlct rlünybeB kell rénesiteni. A közvetlen m grendeléa filfi. megtakarv tást nvnjt mert as ón-kamkedA^ maguk aea. késai-tesek órákat, hanem iaaM bontják azokat la arány- , talannl aagy hasznot kémek Nem lKusátknk kfaaé lármás hirdetéseket nem édnft g\\-ártmáa*nkat .tWg ingyen *agjr az el<allitüi áras alnl.h, - Ezt «alyi. eem teheti 1 baui-m Ha kosénaeg Mys itélotéten biaank éa gyárnak iawert hírnevében melyet m! 32 ér óta realitás éa loíkii—mtea kiszolgá)tatás által aagaaknak szereztünk. Mi csak a legjobb esistüt basanátjnk éa 1H karátos aranval la az iwtze* eladásra aaáat órák r gsláara vannak biatosan. elegáns Msroceo-doboxokba t«csomagol va. as azonnali baswitstra kéaaea vannak. Egy. biztosítéki levél mely 3 évn esói ast-.lékeire van éé minden javítást aa árának Urmeatee bekttdésa mellett eaen idő alatt ingyen elvállalónk. A gondos éa real e kiszolgáltatás biztosítékául gyártmány ónkat 3 havi MfóbaédlWa adjuk asaa a devóaek jogit vaa «aen időn Wltl azon esetre, ka a Vett tárgy aa teljes éa taHétlea megengedésért niaT vált vottta br azt a iMdír vWaatnelóae melle I minden levonás aétkll visszaküldőn!. Hindin ország ptaxjegyéi vagy postsjegy«i a- Inaiban tslbaasaáltntaak v*gV az összeg postautalványéval ia ktldketa. Xladea angron-deléa, még a bgkisebb U, ngyanama goatlofraggal, még a aáféfkiaéa napján asaktaiHsltl és 4 aapalait n ayaiillSik birtokában vaa IWaók raimsaai. ^
Caekkag Hxaafactanaf Ciapaay, aá, Akaam Ur., Mwai—kom, A agatamaác ka a
Céu iM Ifit ti hinminyi raktárik iftn Mmt /d-tíküc mténi /rlillUMnnk.
. 1 1 j _
^^^^HBI^BHH"!? •! > HSZ?\' Fnrhofir J.-félt
Empfehlenswerte Wtirke a. d. Verlage v.P. i. Tonge ^KBIn vértttztító labdacsok zZfttSSi r£L
wnlrlie tlurcb nlle Bucit- mnl Muttkhawilungiin tu beöelien aiud. u«j m aaaiai mmmL w a— M^yuKu* wt«a a m»»t»«•«».
. . » j j alkal|pa«mi*e. »*•" Ial4».-a..k Wilalnwin* a • U(iá<U<M> té& tthti t»li«* g
la (Jr *Naalua A CaDalbara «l«r*l» Pia. liarlifl « ww*I»»M«l«nkl j u Majául ti kr, i wkWM» l.kiaaai t in » kr itmuttiun iá»r»Aéi4*JI
Uii rersal-K lav íerscht! e IUM fir íme TiMilllltótó i TTiST^TSZT^JT
IC. A alap* < araira Aalaa*r4j«, Ma J juj |>a» aJ|ij jrirW pmfrwaiw I .it. .kBh«»«.4a< ke • W M ll- (KaraaablM ajtai takarraH aattklMaal m» Irkat.
Utadlaa dar kla«*krr Amiual Mtlr uad allra-l »it IVialuai. WWitor atka <94 km\'l--rl|oVr. j . || fi^1iliBj11~fl frkiril imTiilaii hit kllil aiadaaafc i laklaaaifclr
Wli(»i» klatk akiér. 1 lltrra Uhil TwMMrl<«li«a Iá\' l a, Ü Vtylara M 1 0; l^B^.aiUb Ut»g»if»fcUÍi afiaaligik katynátklAati k-aftwk A ki «aak a*jnm I
■ \' ■ \' á — aj( KUf aibrrlM t. - IM II. kl kj UaMa \\ »lka | !LA. Ir&eixBTlA l®Tr»laalrV><*l -n #i>i kL« -rrm^t
ErtBlutsíflideaílríii2SS fe.I ^^
\\4ara, l alkalmicra Táaaáa a.li|«rBa*k*i»alaj»«igi<r j |i*wk4, HajWJ *>Ur afr.-IM* M- l 4 Bd. \' Í J . \' . .
Mt»í Fulge vbb Jalajb MM. ML . < jy 14 p^Xrtj VéHrifiitltrlti a. 4 VViji krU v Maa- I V Mf l"*»t»H araat Aa aa lakaaaai raMkaa
gTi-iiL \'j —-—-— *ü"ka. M«a|t. JfckwNrt *1 1^1.1 \' I * T^f*
ílnprn A hlim Kíavírt *\'rM -Jf \' T —- .\'• ■ I • aaar, aaak»al«baa aiBÍaa kaj allw W(1taé««i ajraJ<Mai
upci muuill nmi «|H Fiacmrta \\«wkra >l|jj|.J,j 10 aaw Wabar íilrj K\'avieH .A.|w»*<Ta rcsdalljlabdaa^k lr\'ipi»Kvol>b H«*l
V— O. SuMk*. Kk í -. f Hl^l\'-llf\'iill- ívljr-liitbui frijalw^ftr kafiulaijii Iwiilrila kMM a«aioii«ai n 1 > rala>
., 3 1 " _ iiijv mii (. " 11 ■ 1 • I 1 ■ u-L- kaaaaaktí «<ktük. mr* aMgaakar* 4a ka- ,
iftdiirs.?ni(iii-3ibnra Bliin orjoDneUiBSinelerr\' xf j
\' iJ= ■ Siawlkaj v»ta \\.(|kaH.4«rn« <»p«na llrUll,t ub.Í í Uri aj«f£k «• t«vil.U illáktr;lk ka«aaálai Fogadja
; \' --— 1 ——- * " ^Wj ►"\'í*. »U pr.*u U i1iAim|>| hiiátnai\' «• wí»>duwkM akihaaY • a
r Jr^í , Ha. i Mk, U llr VWIaa ttnd Klavier Mk. k-; ata e^Ktakat DMtUgvr HArUa
ntf kl^trr. Mk. I -__, far j Vmlinj a ; far 2 Viúliiien und Kfav er -------
- J ... r , . , . - Mk. B-. ÉA I. Kr»l<> lAffr ia d«a T<maru-n uU aa [ (R i "f" i ji »
JűHllilfUÍfStf ír / ^r . "" r i! Krtws ^al bU xn J Dcra kis Vonwkkaaaá. Bd. i ; J , t Bén1H2. Mraár IA. !
JUlliHlimiJU ftr Klavkr Mk I L (I. , JJ ÍH ^ Teriét Mk al MCreaalw i „ L /
%í \'ll Z "TT^r T A ililrfZ nr ; Wa aa 4 lVrí aU V .<tifich. i>tc. Bd. III. Mit Akwaa- „ ür*w f ki aMgii lat.
ínlMribjM I SlgMP! [• | ^ÉxfeXiM;:
tl—-- Koa2EFtTo»- for Vioine uud Kl vier | 1
Ptcu-VhIiiiicíé ^^s^^^\'iit^^. i l** ^P"1 g
k.ul v.m ll.n^" IT.7nrk\'mi Itat j Vinlmcrfípíc W\'K.«. .».»ll.kil \' FiUlÜlbaljSillil S^-lí.!?.\'.^-^ ITT?\'
I v-wa liofW ^rwlrr. lTrt» ilk t •-.- gr. Mf< 1 M» ; J Jjf|y |U kf
Für VtnltHr uud Klarirr ím Mr cshn j linrn,hnirlMirr v"» Ad hck,u Mk - \' 1 (iólíl\'abalysíimi^r^k aiua
Tm T?awii1iartVraira kWaaaad Walu ljnUI!OIIig||lll \\v,rk. vrlefc* far l.hLnk- «ir i "qiJ^auaiZiUlll, , ktft 4U kr
HB * ftmiaeu&reise. nB<«\'ilial|«ngM«Ücvt nr,..: tV«.h auulirk. eiiravt -ich Im\'wmhIbi-jÍ mai , inrú«i
« H. UMarr. 2Í, jt Hm. . Mk I , 1 S,,b»,aflimX \' , 7W Í-S i El^S$Z6nCZÍa ^Trn^SSj!
t Mnfi ihv.ibajuk al(«a, kittt»i Imiaair 1 trégraa 10 kr.
MNgMflHH^HHHMHMHiK ^M^HHHBRIDiH ITtkliiná»flv »•»«« kaios imii»r k*.
*mm^^^^^m-^^m^m uiaiuucu* UfkM, (aamárku.ii (Ik.tU«a
i • t i I U,\'K •\'" kr>
—---j.;. ■ ...........—_ | ....... J p - • — n| t -—£—j 1 m
L / • AnWrikai Köszvény-
X****XXXX*X%HH**XX**HKX*X*****H* *tfT^ —
* aAto | • S \' : AIPf > fo iikGr $kr frtV *
H Cl.kir. osxtrák-maiyar M0 szab.&dalrnatt x IV l|omtír8liaust>íi fiileszemeszcnczia
** | \'C I * I Írt iü kr, tej fivat\'j ín 60 kr.
2 mm m g > ■ 2 Ll \'(>> " " "r,al«a raktaroa wa W\\i t
SFarugony-matraczok;
V ___ JJ I atrri^n kai
2 a tm____JJ PvnUI liuldrnirii)rk 8 frt al«U n»rKrrn
K C XLi \' l.ry^jjyiMMIr/Hfcl X kllléw Hnllflt aac)*kk taainrkirfl
m W iai U __________r —4- ny B Azjőssieg^etc előleges beküldése mellett (1<
X _ - Ik X H()4 1-4^ sokkal olcsóbb mint utinvi
i tft^^* Oöaxxxxxx*xxx»>x>
5 S I X l5/ Senzationalis
» Pótlék szalmazsakok es sodronybetétek helyett * U A éT ÓJI
gt^ Urtóa ái iatáaroa. kllOnAifn alkalma* iniétirtfkark éaVirliá/nkunk Nagyobb X JL
|#lé»ekBél ayyfgtfia ArWmgyfiéa. A wprrendplö^kpél ai icr beíró wéli^M^i? éi ln\'xsBt tadatanfló. ^ X I \\ 1 *
» Főraktár: IIW\'S, I. Mer Markt 7. sz. Wiiz* X CS. 6S &ÍI. OTSZ.
XXXXXXXMMMXXXMMKXXXXMXKaXXXXXXXM $
Q i Lichlenauer özvegje éá fiai \' U _____ , Q sznMjffy é* lakiuftjifóm raklára által azélkQld Q
■■■■■■■(T^l^l^^it ZJMk O | LÓ T A.K 4KÓKAT g
V IM flm. MO <1m. «-l|»asalitlMtatlaa alaúarg, wt«t alapnia. ütekaaiaá X
Sukrriók \'okaata állitán asuriaf "Kynlul aa fa marral p^o^ihomim állják ki ai \\#r»ayt a VJ , »irlrkk«l, 3 kilo ackra darabja \\J
kiluaiikb (raaraia (M««iilk>r..kkal; kfclf»\'d«a í*s lím i korrlaklwii [jiixsgítim aairy f.-fjaaalaajnk nrvradrark Q | fr| o. é. llgySliazOD Itagyrág legjobb minfiaég I fri 50 kr. Q
»lr j • i ! \' ö KliiaArjra Íiílkkerlakar6k Q
A kadaar«|i araaá«mi < aala* kttltiu klIttalrlMbrl la rraarftlletl*. ,^\'\'T* /\'"i\'!\'^\' * *** hmtamfO « V , > X
y . 1\'</>«<" |ui.).<Vt/m, darabja 1 frt tA kr. - taLwrAL rjr»;n *z,ujUihim>k\\ piHinf * • U
lkl«aáaailaa f aallaaa a aajki pjjsmpríw a gi-ápit^rl >uan kltlatrtéa piraaraíál g ajta- fj j áuj tnkarftkttl ra Hatiitj fKckfil ia ka»Baalkatók atk atb. \' Q
aak arra, kofj t. r. n<Ub>(a tir<i«i»«iii|ili ai»ku liikiatttbak wejírklí. |K-i»R..l..rt l-rnkk ka|>a| V | Ktadaak tovablu aaig a kéaalct tart * X
Mfjfri\'iiáaK\'W\'k flfupndlaiu^ Pat»«a|ka ialHtU ki av|>MM4l irljral^r\'a^li a árakon. w Jillr>«\'Oli) ry Maradékaknl w
i»r«aa«(M \' acaial Ontrl j«4twl» rialra 4rj » Ijrt kr. Q | a Wpcrbk aiatiklaa 10-13 mrler Iwnnaak M fit. SO Q
Oratri (lak Irlakacr I U |« X j K Winn fik • X
• Tarlar Iklllllinwwii) I L »0 |„ V • KgV ilrapénbí kk rakwMal / I I frt. 75 y
• . . IImmniI . JJ -! . I L. 50 • f\\ ArtUituk I < - á \' I frt aa Kaphatók, aiatlaa aag) flUaar\'ia UtrkrrMkcI^haa as||bd*k vaad^ttUn. f I V AhM 1 «riU» I > 1 a 7J X
Hubrrl J K v M^aUri aiaü^fa ca«ajt|vk raktáma vatyak. Aa ela«la»ra krrub". aruk aiad kifwglatalaaak ra U
»3|~4 1 í j ra—arl 1 X A Ll arai Ulll trt»«^w »ÍM*af»ttadlalik. S»ítkflWw nláavílelbI-! , ,J) X
—K I V I raija; l.üétr)#m<r fcrrjryr f| >•< /. Uolk<tHik*r+rr**** I4. J ^mf
MBHHHHHHiaEHBaBaBaaBBBBBjBHH QxxxxxxxxxocxxDcxxxxxxxxxxrxxxxxy
----^--— ULmm*^^
pttTICHO BERNÁT, BrünnMlí
1 U 7ÍH| 17-20 . alám ét rllrl ktilUrlIk :____J
N6i posztó, | +/■ ilillKWOlle I
1 nMn,,V tilt. g,.V aialtaU N 1^10(1611, felkapja,
, I tet^lí^ dil»Uaial«B. 10 a^lí-r j 11H** t ^ | \' CACHEXIU |< MOar^JF^WEMi^^Bea ■ f atr ^ Mj*. I «tr n^rm ^a rakifa. U«» na. Pgí ir> rahára. I0» «g»a»ía __ j i a H Uli uli*avr> 1 lOüjttm. mtím. n*U». rm. nUm. KOna ratl"
• fi Szí. Jakab-csoppak. ! I j ■ íitt, ..*■■_ ■
m S^^j^íss I I I--"- . L,.^\' I ] Ruba barket, íaleríe-llltll "V\'^Tík. *
H kaiaak. <^r*Wni rM|4 ■ I . . T R N O ^ L-. » «« * LÍ?. M
■V ql^ámJlrlMiHiak.kaii , ■ in kaWk4ra 4a arat- I I 1\\ VJ, paatpAa ninlék \'" gyapjú j ■ . a Irt. ■
n ;■ f»»Hl I
m Hm " í:""\' *H ss^LVt I
^■lF- ajlju«*aé»». tlil Mik^ ■ ffy tr<jra,tataifa kiaalet lari kara HMM*. i Ug M> tfljn r-| ■
; ■ I %hri9i Liataéletiaa a frt f kr. ia» it.t <fu. sivtaakr ^
u | roxtoiiDM i nió ^murg ti11ji i e«ii :ii ■
kéli* mtt aM a rW> n*it»i »■«. & PalarralaM. I ....... -..■.iJ áll t éaj asy aMÉal .. tá. _ , ...._ «nla |Ta|»|a " , aa|j*4f «|»k»H
^^tJilrJ LI&ÍTmL I I uti kaMtia. I fH a» kr. , 4f»Ha|a»kr rJZTÍltíLaa I
BSAiBSS-Í ,M1,ri* I i ^ ÜÜ I iato MaríMva W*™
| ■ „ t. rrr. ■r\'V:1"vríJ J«ateM«*ti 0»«aartaaitaliaaa* afaá* nin |
■ II faja 19 frt 1 , 7 f T; aa«7 abk Ittaa aiaiai|> t Irkaacja^ 17a ■
J jl Tft rlrtaaaa * ^ »<arak 4M I aapnap I — J
OlBi flMMIHHHl HHH M y, _Z _11 ■ • • MiWppMHPiifmJBiBBBMWKS
Hyoiuaiott FmtM Fllöp laptolbjüíBonoH Na|j Kinaia

ua aaariat aa fa aid
kklf»\'doa fa fim I korrfakbca
:j al TMiaaat
tkjata gyapja, aiadn 4if~ataaial«a. U) aflcr afjr Jrija* rabára Kucta/iaéka. \'
\' a frt.
Ruha barket,
powpaa Wlnték,
trlje«ll Bit»kí»ió
wfiefnj\'i <m aafka aanMNpaüWa ! kika a frt »o kr.
WO (BI. aMMi
i j) ktia kdllt, mig k kkalet tart io aiéter iaa
I rips uniátara «l l Igy í+ aa**1 \' láiÉM
« fWrtM aa kr I jirti oariliara
2 ág) fa au aasUltarik.
t fartat M kr
I OXt OIID
■aAalé lejyobb arfalaitf [ J «ff \'JK tM. MJm I frt aa kr.
| KanaTAiiM ]
j «f| IMjmUIH IÍ, rfg Hrla s aa |
Empfdhlenswerte Werke a. d. Verlage v.P. J.Tongevltyln
wttlflte ditrclt nlle Huclt- und MuttkliandlungjBn zn beótlien aind". |N Ur .Kaalua A t\'aaDalbnria durcb Pb. 1\'iarkrrN lliaelaaMillMN|ri
líflimal-KlamrtÉ r
.1, I EÉIimei íirjDsie ljÍ|Épi|j
NMakforauit. IC. Aaiagr. ^ aa ana«a Aabaackia, ««« J M. I ««jlir|-(nVhi.- prwgnafív? I*atmik||aa«ia(|a< ka
»lt Hí jaiiaÉgj MiMgKjHHH
Üta4aa kr Klaaikrr Aarrkaaat aatif aad aUra-ktlfciata Klavir atkér. i T \' a 1
[ p ia Mukjlkaaikatg v«a l ti Kiaibirlio-\'.4ara, A ol kslktlc.ro Tia^a a. t^éraaaM*ralaprH(t4f~ 1 alm| Folge v»a Jak^b Mtlhl. Mk. .
Ili Klarirr laickt arraagWrt «ii<l aK Flagwaata rnwki
Opera: Album
voa fi. SuWkr. Ml. t
H ait Claf\'arkatl.M. W II. 40kjU»bta \\ >lk» Itrdrr Táasr k MkrarW. I ária vb> Bd I r 1»d.
III. IS kWiin faalaaí a Ikar■V^kíiKínlwf, -tArk« v.m
llttmb-l, Hayjw M>t*r afr^n*ia t^b\' Bd. I. 4 B4.
IV. U gmajartj V*nraft<1|lrk« a. <L Virkak .v. Maa-4a|M*ka. Métáit, aekalart ttí. Firk vf H^l. \'
1 " ".TI \' ]1 1 ■. ■ ■ aj ■■■ I ■\'
)1irtl>ac \'^Ihuim 10 WaNar far K\'avii\'íl **a llnilj|fl^\')||llll[. ,v]jr;}yfa», Htnbo(g«,tr Mlj.1,-.
ífíd|tfSf|iilön^ltiiini
Mkl,-.
Í6r Klarlar, J l WMita í kalkktr AU«a*Htkrkr
lA3UvllOUIIlll l. brlirblrr\'K«aiMHi>«tea,
fúr Klftier. ML!. 1 -
Jnimlirnfrqir ,y ^\'r^wita-
juwmrmoir koM^ikMr* nr KUvkr Mk. 1,
Ji>IJIHlürUüj ru | VllU t^iklvtoinu K uiirtinis-im. Mk. 1. i j .Tr 1 ^^^^
ÍPÉrMk!! griiw Xiailmit !Aagagr. Kiaatfaéaig »k dia k««ta yiuliiisdinli\' aarr l kaaat ra ki Ram* l*r«i firktera; iai ab Ikwt W1 ja: Lttáwig K k, lu-rlin nini Oit-L Jraaa.\'Kwla.
Pnii-YioljuckÉ s
röf l\'inimr uud Klarirr ia drr méta U"l\'
\' lm Familienkreise."kl"-"irt"
(a M. Hkaapr, np. t7
st if]Si|6 lliöielfiöq
• Eia Sutalai va V«lkalic4nii tipaia-llrknllali aa4 ! \'uknt Htra a láatmktirar\' Folg* alt prufkwvrt\' Krlaajirraag <b a lalmlta 3 B|«4r. An*al* (W I Yi»r \\ >iu» •\'» Mk | f tar VÍ"Hih\' uihI Klavicr Mk. [*,— { , far \'J VbVlínW Mk^ Z,- ; fár 2 Vialiaáa und glav ar i Mk. I—. Hl. Kiftr Ufr ia daa toaarua UU aa r ü Kican mi|| bU - iWra al* Vanalvkaaaf. Rd. if 11, Kfwa Utalj la <)«ti TooarVa Ml al fi TlMiaialHil W^-n .S Bm al* V iii Kficbi iiíg Bd. III. Mit Aawaa> \' daag\'ln* dtg||m aad . | \'
í SSiElf SS i KI rier
vsa lui Btaiar, uji.- Mk. k ti. fl Klnitio awluik«lut |aatu^aaicclaat4trarhaaatva* \\irtnaaa-Ktmi|imiUu«ni.
Violmspitls, ^Jfeá^^iii
| Vou Brra. hHitwlrr IVrU Mk jrV M^. 1 M>
ijnnnóiiiáiir 101 .VÍJ\'t:
Uraniif glaak allallck, aigart aick keawilan aaa 8altHtaatarr!(|t. 719 í—3
XXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X
Cs. kir. ssit:ik-xa;ya: SSŰl sxaba dal ns a eo tt *
X X
{Farugony-matráczoks
x ^ L__—__ x
s 6 frt mmm __ „
X
1 X
» Pótlék szalmazsákok és sodronybetétek helyett
SCliKta tartót éi iatáaroa. kllAnAaea alkalmak iaiézHrkaHc éalórliá/nkuak Nagyobb raegwj^\'jC |#léaekaél nrffrtelö éHeengrdéi. A mpgrrmlrlt ^kníl az ágr bflíA saélrtM^ve é*\' bútKta ludatainlú.
X Faraktár: ItUCS, I. Neuer Markt 7. sz. 7072 lisX X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Patrhofer J.-félt
Vértibtitó labdacsok zx^.T^.
metaa lalttrtal aaiíiaiaaaa kt aaa ÜaaajrMaiuk rataa A laaaiaaMlii aalakkaa aáalai */akk aaa tikcrtcV fiöi iljidMiaM\'. *m>i ItUwait tHataUMH a a Uf M> aia\'i k>iia nlffkUa anww*eyealaa. t l*U
tl kMkaLaal M kr. l;|MpM I |ik*«aal I Irt * ki. tiaraaamtai uUur«ikat4«<n«iy I fwia 10 kr.
AjMifukaaaf aiollfaa UklMkw aalkit. geataeeetai átk>M*aal bról 1 lakarM taMaai 1 frt kr. g tatot! IMDafit I Iwaat I frt 40 kr: ♦ taknva 4\' frt 4 j kr fc latorca I frt IS takarta » frt üi ll. (KavaaMM ajiat agy takarna! aa*tklMa«l aaa Mwl.
g giáataka wrilUrkaaaé, awlialaak (rój MIM awalaaak a iaklaaaakM. aal) ikaak a Ikfkiljarféiékk k ligaaliaiabk katagafgafcbaA aglileégik kal/nAtlM4a*t klalalk. A kl (wk *§j**m klaáatalil tatt »rük U«*Ui a)i»ij«
-A- Icöszbnó l«Tr®l©lcbdl néh.ányat Ida lroxüc:
j Laaafiag, IttM, alja* l&.
jbáa tkatalt aráaj Aa la lakacaai vaMkaa f«oJü:aaiáa»nk aaa nlyaáok mini aak min kidiciárt a>ar, «Mki?aJniiau aiaóaa baj allaa agltaégat ayajtaaak .iAj|kaavftra raadallilaMaaak |rga>(>\'obb Haa*t kaiiulajL lurirtla kiállt a#ato«i«ai n t « vála-ai«»ay|en;jó kaaaaakat *4ttfk. lat aagaakara ia ka-üiMi !<í|baií, katagaéfWk túiijr)l>dö Mtailjrak la aack üUl. (ajMBi la Uljaa a0Hfll|tkaat, ú* tataaa* ja?a-Imí ^jartkk la tavibb ia takarjak kaaaaklal. Foradja aa la il^Awalkl kiliaati fa atMunkM aklkaaY 1 a ramlak\'kait aa ka labda^au moUMM nyarai vl»a-Ha nlmiflika OaaUagvr Ikrtaa
1 |j 1 tf-
TUa^lt Uram f Nán h\\k\\>étm ki allggf l*n-mélyakb kAkaat aa Aa laWacaatlrt. mart lataa aafit-atéa agjadbl a> ka Uliiuncif U zyórynlt M ala, If\'lkáí |rak Ita NM«ád<4t aianaiilaa; »a liabir atya. llr* atg.jBllu lat kallrriiila a laMuaakMf. Jac^í-r.-»?jpi nir aaajira kaljrráll, Wj Batska frUaaa*.|^kl
lakai raiaaaaayi fagUlkaaáaét lka airadka4.\'i a hálaaytlráalUeeaat at kaaaaa aaaaradél ^vira Ft kaaualat Is agjnaraaiad afltAataartk iMIkft takarta laMacsat li kát db. ckiaai aaappaai likkal KiráU UaitaMtal maradtam aliaataa wrtgája.
Morék klafa*, Mirtki
Takiatataa Praal Aaa IMli 1 laaaa, lágy aa Aa laliir,ennyi crtfrimn agyaalk )<laHaa. miat aa »a kltkaí fac)kalwiaa.atlf aa le ealiiaabaa *k haay idült i\'íujvíI .j ,aatrt kaaar ai[iaaaMlat laaün M ngynavfiü\'.i »|j« ensrí artrak Hka áraatt aliaakm Ttaaak arra katkaaUa al aagaaaat, hogy aa la th ti«titó-lal.«Unt<Lo* Myaaak>a Iragy a kia goWlr* ! Mfitafgtot aatmaalfaa aak In HaalUiUTI ba^aai Nea luboiont fa aak btrallad, kegy idtli bkjnm algykaH kutaáhlnUn leljtxen atgaakat » kag« ilpartaala karikát lm kaagia njlaltai Ikbdam i ty b aa»ai kifofa* m ai allaa. ka Ib » aa-I tokát ayilráama —4a airalaíráana oiikll — Mim1 l?*«í Kfrtjil tiaatrirttal
hh% mi fttbr. 10 C. r. T.
IVrlu-f«r J at, Irak *U tUm—m, —kl -----
tópalzsaraja\'i
kgjMlyk allc« «tk^ni! aaa kjrHlfly t)> k
(ióíjjvabalz^am, ^
ÉlltjUzenczia jjííj. Z\'ÜL^S
—ttft ÁliaXkaJwk «il«u, kittta» luakar 1 Iréfrat SO kr.
ITlnfiinortv *1,11 kaliai katari kkki kkakarr ka* r !f wwkka, takniiM-g, aamárkaiat alk allaa
1 I® kr
- - -
■gw^tb m biriniiv-if Tonnaiichinin bajlten5cs
:m Miit a* bak atb. rlian I . 1 «. . , ... . . í,v«V\'l»
| aa laikaaok altat valamint k^jnflraattftaiai kaw a Uf
jobbnak tli|mrvr. 1 cnnowui kUttitoU a«gy aaalaaw t f«.
Eg.Vüttímes konöca^^líir
aaai miigaa kaUaakarl rakaiat bliMukonkint magajtló. láb4agaMtakakl„aaba« éa gyuladt aattakafl a kaaaaif< m«laál kltflijínek Uwaayau. | Ugrly t frt 60 kr
Egyetemes f^titó-só, ^yJJiJ
. i jj >| • «r _ . | „ u-L.1 Bnrl *»n*i«tf» miníJcn kAratkaaaMbyri, agyadat kjft-
A nitírikai KÖSZVeny-kenOCS I >». lys^M} lyaaarlxj, aranyi, lagalai
fa iaéLa.«.a u>.k *ll»k. ara 1 túri* 90 kr. \' ^ 1
Ipfe fD-liköf íjk<1\'; * Sósborfizesz i co kr
ijjomtírshatisoh t^leszemoszonczia
ag | Irt i>i kr, i*y Üveg i kt 60 kr. \' Mb. ab. í*\' piiiiden Mtalka naktAnw nem I
Porok lábiz^áriás ellen\'<WwtWhr
. ikk kháaaira (yaraan a akwa aagaiaruatk.
sn fajtóji homöopathlkus- uirik folyton raktáron vannak.
As ltt |U»«.4l kéaiitBitaykkaa kivftl k«pbat<í valammnyi naurák aa«yar bínleirit kai- r« belft!4i uj"<>.
aarr^ii kalüwkK|"*g.
faáal klldrafayek 5 frt aluli atirradflfarkafl aaakla aa faairi rlflnra Im-kklééar amllrtt aacyakk ttaainrkafl ntknvi\'trll cl la raaklilllrtark. Azl összegnek előleges beküldése mellett (legjobbachpénzuulváiiy melleit a portó KOI 11^ sokkal olcsóbb mint utánvéten küldeményeknél.
1
^XXXXXXXXXXXXXXDXXXXXXXXXXXXXXX^
V Senzationalis hirdetés.
A 88 ér óta íennAlló _
liikaró^ár
A kttdapmll aw*«aa t\'aalaé kkiaa kl|lalrtfakra la rmraltrltr.
t\'afgaa fflaaáaadaa f- aállaaa a eafbí Hiaaarfa a gvana«rt. >uv« kitlatrlfa HraarBiál g ajta-aak arra, kogy t aiagrraUalAia vkraki»aá««hBak mi«<[«-» lijktBtatbaL aarglrlria\\.uraa|tülaiil fugafk kapai.
Mrirrvslalraak alkgadlata^f Faiaaajka iatfaU ka arrnal IcIjraüVaffc a l*rrtkNt4 árak«a Uraaágaa \' aaaial Cratrl tlak mlra 4ry a Ijrt — kr.
• . Oralr) (lak lirlak acr 1 L ;N
t ! Tartar (klllalinwiati) I .. •»«• M
• . BaaaacU . JI . i 1 ^ ML.
KapkatAk. aiadaa aag) flaaar\'fa borkar»ak«xlfabaa. ....JiJnu.
vaa4fg^ttlira
llNkrrf J. K. lagréglkk magyar patagMar gyar l*aaiiaag
Lichlenauer özvegje éá fiai iclÍHjffif h takoifififiira raklára állal azélkQld
LÓT A.K 4 lt Ó k 1 T
ímUw. Iiiaraklgkia. NO tha. a»9r«a^Ara. Hpaaatitkatatíaa aiaűafg, antát alapazia. élfakaaiai Mb lrkkrl, | kilo aekéa darabja
1 fri oJé. ugyanazon nagyrág legjobb minOaég I fri 50 kr. KliiNftrjrn ütlkkerlnkarfrk |f-«:on«« Irjj^\'iL ntff fHiU pint* Mjéilirf. hűül MM J mHrr htmxzHsáffti tt V, mHrr teMLjpikt lilifii L.i.<*«;/«, darabja 2 frt 25 kr. a InLmrii fCnglHlimoi, atym fHtfoií Ár
égj fitkarOkül éa ailBjrgrklI ia ka»BBalka1bk hlb. atk
Klaifuuk tarákba aaig a kfaskt tart *
Jnle-aadaajfr* iiiarndékwknt I a Icgsfcrbb alatkklaa 10-13 aftar koaaaaak B fit SO
í K laaaraya nlak .
ji} KgV tlraptnla kfi »-aibraw-s*al .\'\' á I frt 75
igfUituk <, - á 11 1 frt aa
AaSj 1 crilA í >* - á j J »
MllalTi niiuitíóptí nkau gak raktáma va^gak. A a «ladá>ra ktrlK* árak aiad kifucUtalaaak ra aafrt jétálláa riUailmtíl. 7V« 6- 6
A iai ara ta|ll takafarc vÍMOBfagadtatik. Srí-tkBWMc\'ntáarrlellil.\' , J
Pbí|b; /ÜfriUMr knyp ra Jhti ltrrs I. lídka/krarraa 14. j
XXXXXXXXOOa IX xxxxxxxxxx:XXXXXV

ifiNi
Petagé
YA\'LA k Co
Ügyedül i raki ár Xagy-HamlaaAa V
fuiíllifer Jóisutiiiw.
479 ao-ioo,
TICHO BERNÁT, Brünn
■ lavllrllrl kflltlellk !
Brúnni FVlfl olltiiiy
aütrl akara4fk«kkaa (aa*a kflanaakkgi ap-j ibül I* mtf rgy ktjaa tűi Utkyn
a frt
T<ll ;
Nigernoden,
\\ Irgajabk la kfttartl* nabkaál roMta. ÍüO cm.
Í <tT
10 Hélrr 5.50.
mdiscMle
fél-gyapjo, aiaira Iftaal aaiakaa,\' egy ta\'jaa rabára, Itt) ra. aaáka. ia afkr 4.50.
I.oilrn itt kakáinkra arat-
adlkafbkra Irgb^k (Plaaafgt 2* atr. rfy tr^Jra kakáira a f»rInt
Wyepjn-ripn. 90 ca. atflaa-10 mrtar M>.
C ACII E.M I lt
©gjrapjtt
u 0 cm. aafka. 10 mftn l li.\'
VeJerie-flanell
fél-gyapjú
Irgajakk diral-mkrták. ifli rakákra a lagjakk fi/i im. fraika.
10 m «t«» 4 f tt.
PalmieralmM. | aaijléll allaa. V " ♦gy I M>ra IMI kalitra. Ij kja a frt
Ikltiat p%nwH> fágtlk fa mfrn laréa yt ítyaa rtkil aafkaaii .ü 4 f»
is tti
KHIIlJfíl afkavyl aMraMkkaa
Fuiú
i- ii|B
kcawkk mbték | fariak sa krajcttár
D« auartaaztalkaaéi aafj akkkttfiaamiafaigá
^tajjl *a 4rj*gyMkrk| iagyaa fa\' Wraaatr*
S darab
4 50
HftxIvákíOii 1 rfg */«\' aatlra 4 frk 1 \'«
Üllig-naövelfl. jalíb mlat cafraa ikaaa 1 \\fg *0 laljra t frt aakr
TEH
t**xla gyapin
4. frt. sa.
KENDŐ
*■» aagyHg «K> lt. rn«i t Irt 1
Felk tlCk bftiactáM kallai gytpai mbuka wiakaa 1 4rb jj, iu«FR|g« 1 1 drb v, aagyakga I
Kyoinaiott Fiarlel Ftilöp lapiulkjd< eoanÜ Kagj Kibuíb
Mellékleti a „ZAL i t\' \' i
I743/1S8Ö 1
Árverési hirdetmény.
Csáktornya mezőváros elöljárósága részéről ezennel közhírré létetik miszerint Oáktornya község tulajdonát képeső a >Hattyúhoz* czimzett Csáktornyán létező vendéglő
f évi deexember hó 80-áu d a. 9 órakor
városi tsnácsteremben őrök áron eladatni fog.
. -A kikiáltási ár 22.000 forintban tévén megállapítva, — ennélfogva azvárverezni kívánók 10V# óvadékot latenni tertoznak. ».\'. IN , *
. | Az árverési feltételek a hivatalos órák alatti városiirodkban megtekinthetők. Csáktornyán 1888 évi deczember hó 4 én.
A városi elöljáróság
ftOl |~1 Pr uiiAci A I aj «■
Vm 1. Xfjember bfginnt ein aeael Vboanemeat ouf bal
©ufcűpeftcr
fagblatt
«. ttíírlobfti beébafb bte brnffdjfrfralr SB*pólferungUnqornijur^ránuqterotioit auf uhferSBlatt eiit.
. pr bir ttomrfHiátflt unferer fllttung ipridftaitjtmir bcr umftonb, ba& ^Ireidjc berDorragtnbe ®olitíler ttnb é&rtftnefler U bnt SNitarbeitrm bei ©ubapefter Xogblatt jöqlcn, fonbern and) Bír ííMűdK. bofe ttttirr Watt non ÍKonat jn SNonat úti Crrbreitung aewinnt. Söon ben 9Xttar* britrrn in prlitifdtm Ibeilf unjrrré ©lattré nemien wir bir fblgenben wamen:
J lit-mf Mimi Apf+rnyi, Str/dn ron Bitió, Gráf Aurrl Dh&trffu, Klemtnn Ernusjt, Franz Fenverny, Ma fh\'ftnir*»id, Emerirk H6doooa, Fffdinnad Utraaozky, Ladtrig Horrdík. Ptnd Királyi. Albert Kordé*, Awf ». S»m*eú-k Lodi4nao Tomcidnfi, Kmrriek Veozter, Adolf Zaj, Gráf Hubert Zoéinozky. ^ruiUrtpn orrönrntlic^rn mtr ftrbriten oon:
! Karmol Abréaai /)%, Emil Abréati, Madame Adom, fJalirtte Lombért ia ^OTÍI, dtrkard ron Smyntow Hl l|njl|ii, ,|h/m Mlimftr in Veron, líden* ron Bénít tkyliajzo, Gráf .YiUnu Bethlen, Jnle* Cláreiit in Mariv. \'«V»y«r Coiky, titWml liirlund Hrltek, Hieronomuo Lorm in fentben. Koloviau roa Jlücozdtk, Emil !\'■ tvhbui in fttanffurt s. 9L. Étim /Wév a Xoif a. Ml, GriMn Anna Pongriex ím 8ien, P.K. Itowjjf/tf ia ánu, f*vnald ion Sorhfir-iltiioek ja Ücityiil Tkomat e. Staaa, Dr. Liuhrty Tolnai, Emil. Marin Vamot tn ■.\'Wtai HtraumM l\'éiliVi, Jakon Vajda zl,
ödonberc fluftnnliamfett rotbmet baf Cu&opcftcr Xagblatt ben „íageéjicuigfcitctT\', bcr idifVd)téhalIr ttttb brit $orgdngrn tn brr fytaptftabt íiberfjaitpt unb jűhlTe»d)c eiprobte íöeric^ter* fjatter fr$ot utifer étott n ben étaitb, iibet jebel iatrrrfjantr (treigntB bie űulfüljrlidjftrn ititb mlafc|i$ften érridjtc ju publi|um. ®fit grofier Üufmrrffanffit merően alfc jieiitcifciréiuerjfien ibrgiipgf ír Uagam bcTjridjnrt uitb bie Stoonl
Muo brr tyssiaj
rt|t(Ut[fitf) brl gro|tca 0rifalU.
Mm 1. Cftobrr bcgamtcit tvir mit bcr Sewffentltdjnng eitiré interrcfiantcn utib griftuullcn Xomotil
„SDir Z|ratrreria|iiTiBM tea Róbert Jöijr, ( torldKát tBnic na im beften éinur bel XBortrl fett|aiioneller Weman: f iiaa Ki. t7M aaa Suírí Olerrtir falgrn mirl. Jln rafdKT tjoíflí tnerben fié btefent tkírrfr anfd)lie|eii:
„JÜir €»labr bcr Báter" aaa Séen Cleöt 795 3-3
unb ni fponnenber frasjöitjcVr Somán.
,.$eala" oon ^rctor SRalet. " 3at iíaufc bel nédrftni 3abrrl falai.
.Xir t>rilrafák§(ria" aaa 0e$(t«i)tafe4.
fteiriatretrabe HkaaaestrB, »rlt|f lal Velapefer Segített eem I. Sonatr bel ai^fta 3a|rrl aef Itvi lleaatt aleeeirra, rr^altrn kir Seitang im Aeaatc Cfjrmbft
ir «
JHí ftbonncBientipreifc ketraán: f
«eti)&irl| - - I 14—, II Birtrljáfirig - - jL S.00 ^elk|é|rif — — I. c7.—. || Woaátltdi — - f 120
" 51-ik számához.
Klsárélnf ItlIeslNlMégea alapall blstoafté táraaAg
184&-ben.
Biztosi I ék 1 fuitp Alapítása ófá 1886. január
Évi dijakban bevett —[ .
Kamatokbaa bevett .«— —> Szerződések esedékességeert fizetett; Nyereményekért és vásárosokért fb|et(jtt A NtW\' Yorknak Amerikái, Ázsión \\ U
Alapíttatott
1886. jnnunr 1-én 350 millió frank, l-ig a New-York 222,912 kötvényt állított ki, biztoaitván
3.624,647.782 frankot.
I
BEBLI1VBE1V
LO.\\DO>HA.\\
BÉONBEN
BKClWELBEIV
KOPKXIlAtiÍBAN
HADBIOBAIV
Afrikén lekűi Európában fannak fiókjai: , l\'ÁKINRAM
746,378.352 » 189,809.454 . 228,008.(172 > 233,687.458 » kördkezS ffícárotokban
A MMTEBDA1IB A » BÖJIABAN TIJRIN.nl AlV KBIHTIABf IABAN UKMAB0NBAN
A New-York életbiztoaitóitársaság tisztán kölcsönösségen alapul, nincsenek részvényesei,
tehát az ég^z nyeremény s biziosilottsk közt oazlalik azét. Bővebb felvilágosításért fordulhatni« Ncíw*York ms|} aroraxági képvUeldaégéhea:
RVAN V EVEIBEN MTOCKHOL9IBAIV liONMTAIkTIN APOI.YBAN
BL\'DAPEMTEBf
7#4 2-10 Budapesti, Níidor-ulc/u 9.
# 4 forintos havi részletek! #
- --momm
Varrógépek^
INGA és ÉBRESZTÖÖRAK JTB o 3 svájezi arany és ezüst B-
1 zsebórák, í
| olajnyomatu képek, toilett és falitükrök, függíllárapák e-
^ gyermekkocsik, Z\'
i hajlított fából n^dfonásu SZÉKEK, |
•2 ! VAS BÚTOROK %
— vaiédl ehlaial e>l<f tárgysk —
SCHERZ LU1ZA FIA N.-Kanizsán 771
és. kir. saab. tulajdonos.
!!! Szolid ügynökök kerestetnek!!!
• 2 forintos havi részleiek 1 ^ •

Legnjabb divatú levélpapírok dus választékai
• tat St«: <S> OK Mb.tX<»OB«OE <S <* <XIS GK Ot
ippp \'l/V* Js0 -- X
!! Legszebb karácsonyi és újévi ajándékok!!
* f " \' ; , | ■ rt ?
\\ an szerencsém ané. közönség b. figyelmébe ajánlani a mai kor igényeinek megfelelöleg dúsan
, berendezett raktáramat a legszebb, legczélszeriibb és legalkalmasabb aiándék tárgyadat ugy felnőttek, mint 5
ma

w
■xííiSfrS&L i23^ <SS
iJj^PK^\'í íiS
f r in
!0 L 0
jö oj
m o!
io o"
ifi p. , o 0
E ö 1
0 Oj
P Oi
f 6 »
M o
10 *fl> í>
o o;
o B «>
U «r-l O
U to 0
W fe 0
Írómappák, emlék-albumok és női-kézimunkákkal
o " bővítettem, melyre a n t. közönség ügyeimét különösen felhívom, ezeken kívül b. flgyelmükbé ajánlom
dúsan, berendezett
ál
Vi
9
mr
űaW/iaL
0 o-|o \' \' ii
[0 I.
io (I Io
Io B t
f ar" w r% o
io ;f» A
1 a*:
f: I::
I ,0 ^ 0 o °
CD Ó „ W „
ellátva, a legjutányosabb áron és pontosan készíttetnek el. — További mindepféle dUtnmnkák elkészítésére vállalkozom, melyek f J saját IcUnydiHémtemün készíttetnek el.
fi A n. é. közönségnek Irántam folyvást fokozódott bizalmuk, melylyel 35 év ota szakadatlanul megajándékozni meg nem szűnt :k, , >
csak sz:lárdilja ^on irányt melyet eddig követtem s mely üzletemre nézve jövöre is változatlan marad és valamint eddig, ugy ezután is o
azon (e zek, hogy szilárd jellemesség által megtisztelő bizalmukra, folyvást méltóbbá tegyem magamat • l y A n é közönség bcacs figyelmébe ajánlva maradtam, kitűnő tisztelettel
t >

Fisohel Fülöp
nyomdatulajdonos, könyv- és papírkereskedő IfagyoKaniuán és Cft^ktarnyán ■
írómappák dúsan felszerelve ás Képráníik!
\'U "
lO 0)
V.V J, Vj* ÍCíji\'
m&
s§Bu§§líl
^gMMIM^.\'M
52 szám. ,
I1 , ■ , 1 \' 111 • r
ö matMiri^to tomI- y
I i l*aaé *íftá*a kfofatftij B
U iMtfíllTiiptl Tálillll ■!■!. 1 U
II ttfwjtitka tmkk oJ inúrt kwk H
H ^ I Wt fflgadbtiuk tl jj
tí KétiraUk rima nm kilátta*. H *
Hrr x^x. jö ^^ li
Előfizetési felhívás a
JUl^j* W7-ŰU- Jm XlVÚii évfolyamára.
Topánk "ieléti száma e* évben j az utylwJ. A jövő Kzáiuinal lapunk \' a 14.1 éjfolyamba lép.
Midin tehát a t, olvasó közön-aég b különösen ! városunk és me- I gyénk közönségének becses figyel likét az előfizetés lejartára s ennek j megujitá tára felhívjak, nem minden önérzet íólkül tekinthetünk vissza lapunké m jdigi\' folyamaira, s a kö■ j rtxlmény ík által korlátolt hírlapírói • működéi ünkre, melylyel városunk és niegyéul. érdekeit fes ezzel hazai I ügyeink 11 Szolgálni iparkodtunk-
Nem m nden önérzet, nélkül, mert » • i • alláftpon unkát megoya, tollúnk mindig és minden irániban az igazság, a méltányosság;, az igazi közérdek szolgálatában állott, j melyet mindenkor a személyes érdek fölé helyeztünk.
Midőn erre a *zemídyuá cotériá-kat szolgáló lapok | mellett a büszkeség ety nemével [hivatkozhatunk, nem kuránunk külin elismerést a magunk részére, j de ágy hisszük, mivel tlgy lap mindig nem egyebeké, Hanem a közönségé, számot tarthattuk a közönség nagyobb mérvű i pártolására, miét eddig történt, mely purtolás fáradozásunknak* é« személves áldozataink n«k eddigelé nem egészen felelt meg.
A (ki működésünket tárgyilagos .zetnmel képes áttekintem, annak ^e kelj ismernie, bogy figyelmünk |
közelet minden ágára egyformán | literjeit, hoiity varosunk batí nem j
[láxcza. \' THv
.Ymtjm Nyugtom ko/to nékein, fmj a Ktirem, fii a telkew, f\'éy merttnék mmui árum,
JÉnt • madár elrepülni.
I
Btejritíni menne vuldre, Hnimhh ét t:rbb ridrkre, \' //[hagyni e Nf.m — Fmkmrtmi a rwmmkt.
I* bit madár am lehetek, ■ .IvwN W NfM re! hűlhetek, 4- u Ami hagyhatom Itt e tájat, — Ji meyH engem a bánat, j.
S m mehetek, itt laMradeá, Ii\' mayaadmn eh ervadok, Ai hermdok, elten ttnek — .S lámánként tyaj <1 etfelejtnek.
* ,
Magjar Krsalkr.
Karácsonyi képek.
- h öJlrti Ürmét* —
fl kandallóban Jigan lobog a 10*. Ax apa éaaroya ott babrálnak • karácsonyfa Ai*! kieMt ; a aagiafaaa ptdtg kk»é tAvo- | lahbrol ftMnliiBt karaikat ntaléli mua-
NM.
4 meltéfc»xobáMl á\'haiUrtk a lürel- I ■aüaa Mél n árnál aa lámája i mikor jön HÉT < kis Jésas f A dadák cnntgaifák, Uatat| atják lkai, htky mindjárt IN laat; Aa ak ram law, aaaak wm aé iaMü. ahfe|ii i • Ml IMI Iaa»f)a mm aM aü a [ \' ^^ a^pM, a Étt M||vil a ama?- |
26<n. ;; . :l|
T, \' m 1U - >8\' -Bf. — III \'■ afl |
KLörtzrrtat árak; i
EfAw lm.....• frt — kr. I
Fétfvw......t „ 10 „ I
■ m m | • i ✓ * . |
I_ ^ ^PMBB^ \'f | H BinMéadt jitáijTMU niailltlMk. M
mRMHMÍ jML*. Mi ^ V J J Anr«rW • toréb Untaiw klrieteleyek 1
] / U rn kr. hélT*fiti|0» Mai too mH* I (rt J
td^rtalmvi li^tilap. ,Mn,ulB bi Délzalai takarék pénztára*, Bankegyeéiilet X \'IriiWr pottuora io to. y r^aság és öns. hzöveik hivaljalos közlönye. Bff1- n* : m \'\' < 1 _Taajfanap. I | y _
M \\\\ \\y
homályától elborult Kziyetj As \'év; viharos H\'zokára esik e ciwl^di ünnep, fnélynek alapja ar/$s éa ésíIArI, mfeiit a szeretet maga; s lia a természet rneg is hasüdtolja ünbiagát, ha télvihar nerji is súg keresztül a síkon,;asért melengető marad a szeretet asori fénye, mely karácson estéjén a csalad körében, ennek\'Otindep egyes tagjára kiárad. A hit \' malasztja továblf tlzi a bánH tot, nem engedi, hogy; ott\' is kísértsen, hová leszállott a Megváltó szél lémé, hogy. szorosabbra (llwe a szülői és gyermeki szeretet kötelékéit, hogy fel ébreassse újra; a szeretet netán siuny-nyadó érzelmét Mert a Uzeretet ápo lója és tejleaztője a t/ibb| emberi erényeknek, mert annak 1|<J sugara ás pörölt szeretet forrásából peasi eredetét.
A szeretet fénye sugárzik le a ka-ráesonfi&ról; as anyai é4 apai szeretet meleg gondoskodása rakjt^ tele ajáhde kokkal a nyermekek ssámára. kiknek szemeiből .vis^zténye sugArzik a legtisztább örömnek
Az a szent öröm, mely oly <Ki«au 1 ml r, /f sugárzik le a katác4 *nfa kico gyertyáiról helynek tvisasiénye a boldogságtól sugárzó arczfíkon látható, c-»ak a család békeköritett tAzhélyén tenyé«: hetik, a szeretet ez ápótó fészkében, hová vajh\' ne férkőzhetnek soha a esi vakodás ördöge,. mely a [csendes boldogság megölője, a béke; megzavarója. A sserető család köréből mennyi; üdv árad as emberiségre! Igeii is, üdv árad es emberiségre, mert. a nemzetek.! boldogulásának alapját a családi szereié len alapuló boldogság képezi, a a családi erények talajából nőnek nemzetiek
díszített Mftriakép, slstta Zsáiaoly. meji égy kűieg, elvii>elf mii ruhíikkál leterített s|alina Jtépezij -
A kép elöl ti xsimulfén I érdepei vj* égv halvány arezu fislal uO inioitkoxik oynebil-esoll kerekkel; a noha Inwepéo pedig égy két-három éves gyermek üjc ögel.
A .szaggatott rongyoklihl ki-kifii végnek a gyermek zöldes tiliuucin lokoeskAi, melye-kel merevekké tett az ttm és a hideg. Nagy lény leien szemeibGi !e|öi»r koronkiot egy egy-egy lénclfi csepp | s ott tfindöilik egész addig, mig n s/.olm labyiuziú levegője lh| nem iüsxa onnan, h ilyMÍkorlnssati sié*. hozódnak demeieg ajkai, Ae haíigoi ijem adnak: nem tud ö már sin i.
Hanem ax anya leikél mégis Aldüfl a liidalmak iegkegyeiieneUiiLe h gyermekiére lekinl mindannyiszor, hogy ajunál keservetjeb-ben sitkogjoo, miuikenfljQlJbelyeti.
SokAig, e.miknem a VéekidlíerüléR|g ran ézen Irelyze\'ben; de náelOtJ ax beköteiHez-iiék, Asnxeazédi • utolsó erejpi, karjai! szét-terjeszti á egy szivet btsiljú sikoly bari kitör belőle a kétségbeesés.
r Auyáo, könyöríih Imeg ni lu/ik]!
E percében a motyoa által megdxralt béraouyszalag elszakad s aj medaiioii kopogva buli a nö lébaibós., I
Moböa kap ax a kiusíse tárgy atin s szivében ax Örömeik legizfnfebbikével ropan •vele a földön dermede/ö kitaledebez
— Vár) aagyakm c*ak egy paLaiig várj még: a kis Jézuska lejulad netoríeled-kwik meg.
Aznián íoda íllraxti á Igyermek ajkaira s^ját ajkait* hogy belelehelra abba aa aayaí Mak
isteni melegét. Majd «Wébb baaogMja tealén a rongyokat a agy rmkot hagyva! hideg homlokán\', kaáat a aikftAktlI.
Hegyed óra múlva, aj mhséftől kípi-ralt aletesal ismét iMAi,
r Mi? melléklet vin csatolva.
ni ^
Karácsonyi képek.
KLörizrrtat áhak;
Rffat í»r».....5 frt — kr.
Fttym ......t „ 10 M
a«gy*iém . . . I # pi ,
Riri«(éatk jatiijrwu wá«Utit»k
Arvsréit • «gjréb bivtialn* klrdttajényA 90 kr. Ml/ftzdíion Mit 100 h% 1 Irt azontúl mlndtn utóért fél kr.
jUttér patttaora 10 kr.
£?olltllcal ée veg-3re© tartalmú lietilap. \'
A Zalamegyei ügyvédegykt, a Nagy-Kanizsai* és Délzalai takarékpénztárait Bankegyefiilet az AÍsö-murkközr takarékpénztár részvénytársaság és öns. szöve|k.h\\válalos közlönye.
Meyjelntk Nagy-Kanltaán "Eetenkint egyszer; ▼Mjáraap.
Előfizetési felhívás a
l8Sl-Ák Jm jávÚii Árfolyamára,
lupánk fjeién száma e^ évben az utoUd. A jövő siuutnal lapunk a 14.1 éjfolyamba lép.
Midin tehát a j, olvasóközönség s különösen ! városunk és megyénk kpzönségéiiuk becses figyel niét az elofízetés lejartára s ennek megujitá tára felhívjak, nem minden önérset íólkül tekinthetünk vissza lapuul^ \'fjdigi folyamaira, s a körülmény ík által korlátolt Hírlapírói működét ünkre, melylyel városunk és megyén!. érdekeit **s ezzel hazai ügyeinki t Szolgálni iparkodtunk-Nem m nden Őnérzét nélkül, mert áUánpon unkát megóya, tollúnk mindig ós minden irániban az igazság, a méltányosság, az | igazi közérdek szolgálatában állott, {melyet mindenkor a személyes érdek fölé helyeztünk.
Midőn erre a s^em»\'ln*s cotériá-kat szolgáló lapok j mellett a büszkeség ecy nemével (hivatkozhatunk, nem kilránunk külön elismerést a magúnM részére,, Ae ágy hisszük, mivel tigy lap mindig nem egyeseké, Hanem a kraönségé, számot tarthatauk a közönség nagyobb mérvű i pártolásara, miét eddig történt, mely purtolás fárailozásunknak* é« személves áldozatainktu.k eddigelé nem egészen felelt meg.
Ajki mflködéeflnket tárgyilagos .zetnmel képes átmkinten^ annak l^e kell ismernie, Itogy \'figyelmünk közélet minden agára egyformán literjeit, hogy varosunkba ti nem
merült fel ügy- és mozzanat, melyet tárgyilagos megbeszélés tárgyává ne tettünk volna miftdig-, csak ;az ügy és sohasem a személyekre váló tekintettel. Ugvanily álláspontot fog-laltutik el a politikai és társadalmi dolgok tárgyalásában;
Lepünk ezentúl is i. kimerítően fogja értesíteni olvasóinkat a tn e\'-gyei és városi dolgokróltovább is hiven fogja registralni a városban és megyében felmerülő tarsa dalmi, politikai és köpmftyo-. lödési mozzanatokat, tr tovább is gondot fordit k nkülönfélékrieM gyys és biztos túdósitásokaWiozván a megye m>ndett - réftlérol.
Tárczaközleinényeinket ezentuj is mentül változatosabbakká igyekszünk teiípi; ezentúl ts kisebb novellákat, rajzokat, némelykor költeményeket és egyéb közleményeket a társas éjefc művészet és irodalom, úgy az ismeretterjesztő tudományok kövéből fogunk hozni.
Egész bizalommal ajánljuk ujo lag lapunkat l a t. olvasó közönség nagybecsű pártfogásába és kérjük az előfízetÓMek megújítását.
A lap előfizetési ára: Ggém évre . \'. 5 Irt kr. Félévre . . . t M SO,
Negyedévre . I «« 25 n «
A tierkc&ilónég és kiadókiratai.
Karácson.
Karácson ünnepe!
Mily lélekemelő már mague.iisó! As örömnek nznn féuv\'cs HUganijhoz hasiinlit, mely földeríti a kétségbeesés
I homályától elborult szível, As év; vir | haros asakára esik e oa^l^di ünnep, I fnélynek alapja erőa éa Milárd, metjt | a szeretet maga; a ha a természet ineg ia hazudtolja önbiagát, ha ^vihar nem is súg keresztül a síkon, asért melei • ^ getŐ marad a szeretet asori fénye, mely karácson estéjén a család körében, ennek mindep egyes tagjára kiárad. ! A hit \' malasztja továbo üzi a bánn ; tot, nem engedi, hogy ott 1s kísértsen, hová lessállott a Megváltó ssellé-me, hogy. szorosabbra idsse a szülői éa , gyermeki szeretet kötelékéit, hogy fel ébreassze újra; a azeretet Ifetán siiuiyi-nyadó érzelmét Mert a Uzeretet ápo | lója éa tejleaztője a többi emberi eré-i nyeknek, mert annak 1|<| sugara as j jörök szeretet forrásából vjeazi eredetét.
A szeretet fénye sugárzik le a ka-| rácsonfóról; az anyai éri apai szeretet \' meleg gondoskodása rakjt^ tele ajálidé i kokkal a gyermekek számára, kiknek I szemeiből .visszfénye sugárzik a legtinz-1 tább örömnek
Az a szent, öröm, mely oly <Kí*au
"1 -«ii -T] /. sugárzik le a katác4<mfa kicsi gyertyáiról helynek Tisasiénye a boldog-i aágtól sugárzó areznkon (átható, c<;tk a caalád békeköritett tflzbélyén teny/\'«: hetik, a szeretet es ápoló fészkében, hová vajh\' ne férkőzhetnek soha a esi rakodás ördöge, , mely a j csendes boldogság megölője, a béke; megsavarójn. A aserető család köréből mennyi üdv árad as emberiségre! Igen is, üdv árad es emberiségre, mert a nemzetek, bél-doguláaának alapját a clmládí szereié len alapuló boldogság képezi, a a e-ja-i ládi erények talajából nőnek nemzetiek
bjldogaágát, nagyságát előmozditd nagy férfiak, nagy asellemek.
De a szeretetnek ezen ssent családi ünnepe forrongásban találja es évben földrészünket Háborúk felhői torlódnak össze sötéten a láthatáron s ki tudja, nem népekét ölő villámokat rejtenek-e áma vésztjósló felhők V Az állami éa politikai é)et nem igazolja •a szeretet magasztos tanát, a fegyveres béke, mely állig való fegyverkeséare kényszeríti a népeket, kiáltó ellentéte a valódi békének, mely a kölcsönös szeretet alapja és feltéte egyszersmind.
S mig a karácson azent ünnepe az , áhítatos hzíveket a szeretet éa béke édes mámorába ringatja, a nemzetélet rideg valósága az öldöklő har-ezot mutatja egész iszonyban, mint melylyel az, i(lő várandós. Komoly vész fenyegeti Európát. A keleti kérdés megoldásra vár, a úgy látszik, hogy az európai hatalmak nem tudnak máa megoldást, mint olyant, melyet a vér dönt el S ha erre kerül a aor, a mi hazánk aern leas tétlen nésője az eae menyeknek, mert a háború előidézője legnagyobb ellenségünk lesz — az oroas — ellensége a szabadságnak, a nemzeti éa egyéni szabadságnak egyaránt; ellensége minden qzabad gondolkodásnak, az egyetlen zsarnoki hatalom hurópábtn, mely hódításra^ törekszik^ , hogy rabigába hajtsa a népeket<É*aaját-\' ságoa, vanifkk népek, melyek tőle várják megszabaduláaukat, őt üdvözölnék sza-baditóké\'nt. A mi horvát teatvéreiok \'közül igeu sokan úgy állítják oda a muszkát, mint megmentőt, a ki jönni > fog, hogy a mi azegény, elnyomott (?) J | horvát testvéreinket, a magyarok által
[X,á.xóza.. Fr»L
.Vbicjwh nyugtom s<*áa nékem,
fmj a mirem, fii a lelkem,
f\'ty merdnék mmstt amai,
Jftjtf a madár elrepülni.
I
Emrftülni meetse yuldre, Itijombb ée Kfbb ridekre, \' Itf hfyyni e nr.vs Ujat, — Wkttfemt u fweémkt.
M bit madár arai lehetek, .IvsaM W Nem rej íülhetek, ~ n Ami hagyhatom fit e tájat, — Ji /, megH enyem n héttat,,.
.V w mehetek, itt laMfttUr, U 1 rstiytiw/tfiN rh rrntdok, hervadok, elten etnek — \' lattanként ^mj i etfelejtnek.
A .UU* tnlMl Urr«áK —
)j kaadalkiban Hígan lobog a tftz. Ax afa éepnya ott babrálnak még a karác*ouyf% ágai kpzftit; a aagiajava i-tdig k|»é tA«o-ialtbröl ftswlmi karokkal saamléli maa-
IAM#
4 ■düksauliélidl áthallsslk a tM-■iilwyiAt lana^at aikar jön
kts Jérasf A dadák orit|tgal|ák, taaiatá»i)Ak lkat, hogy mindjárt ítt Mag; Aa al raaas law, aaaak am aé saaaút. ssavé^ c Imi ja»tj* mm tatád akt a Apai, A Nt miavaI «| aaaay-
Rfyszerre szél nyíl ujak azajtö azáényai s a gyermekek e Őie pyegssil tekinletiel ro-liaiinak s tagy^góan lii világi toll léittnl-e A kűszöbftn innen szonban mintegy villáiiy-Qtésre megáll vslameanyí.
Egv pillnnalra kápráralol hint sze-mfikbe az a iffíidéri lniváay, a arlw a karácsonyfa nyjtjt s a megiepeiés.egy édes némaságban nyilatkozik őrökké \'nevelő ajkaikon. A másik pillanatban az\'An kipstlanik gómLölyQ arczácskáikohaz öröm s iiijtausra repülnek a kaiáesonyfának, molyet pár perez alatt megloasianak ékesaégétől.
í* Hogy kifáradnak, bogy píbegnaá a nagy Dinkában f ^
» A legkisebbik elkezd sírni, hogy őneki a legkevesebb jotott. mért a nagyobbak mind elkapkodtak előle A kíixép>4 a na-gyoltbikkál exivakodik egy mézes kalájcson, amelyet liiindaketien egyszerre lógtak meg; a legnagyobbik pedig már as ágaskodó fa-paripa oyorgében bfniássa magát.
Aa apa éa az anyá jőixAan kacxagnak az apKaág őrömének ég éeíhialan^ftgainak A nagymama pedig elhúzódik szép raernle-aeo bátra s ott elmerejig aaoa sx elötie (átssö kedves világon, amelynek karéjén ö már olyau messze klvfu esik. Hajdan, hajdan, amikor még ö Volt ennek a kedves világnak központjai Amikor még... í . A síró kicsike ndai^osxog hoxxá s (otébraMti merengéséből Ölébe vésa kedvenczéi. Ajkai motolyra nyílnak s «emében meg elenik két nokallau lenyöwégü gyöngyszem, mely laa-md lassan alámerül arezának redöhuliámaiba.
— Nézd apuska. nézd. a nsgytoam^ sir! Taléa neki sem hozott semmit sem a Jézuska?
Oda as atalaú emelélen lőiAü padlás-asohAba loptak, smrlynekö«ze# butarzaiát agy rossz llda, a laloa egy kis médaAaonal
diszileit Máriakép, alstta Zsáiaoly. meg égy köieg. eivivelí nr>i ruhákkal leieriieii s|alma Ji épezi. •
A kép előtti zsámolyén térdepel** égy halvány arezu fislal nö íatafkozik Összekulcsolt kezekkel: a szoba IjiljzepéQ pedig egy két-három éven gyermek óidögél.
A szaggatót! rongyoktól ki-ki fii végnek ! a gyermek zöldes lilaazin ibkoeskfti, melyeket merevekké tett az éiiijég és a hideg. Nagy fényleien szemeiből nőtnr koronkjiot j egy egy-egy lénclö csepp s ott tündöilik egész addig, mig a szoba \'Ipgyapzlú levegője j lől nem issza onnan. » ilyMÍkorlnssati sié\'-| húzódnak demeieg a;kai, Ae haiigo< nem í adnak: nem tud ö már sifili.
Hanem ax anya leikéi mégis áldőfl a fájdalmak iegkegyeilenebhijLp s gyemtákjére j tekifit mindannyiszor, hogy iámnál keservetjeb-1 ben zokogjon, miuike>tőjtt|Jhelyett.
Sokáig, csaknem a téfludlerQlMg van ezen helyzetben ; de mielötl ax beköveiljez-nék, összeszedi • uiolsö eréjpi, karjait szét-• terjeszti á egy szivét btsilíú sikoly bari kitör belőle a kétségbeesés.
-7* Auyáo, köajöriilj Imeg ra tiaik! E percében a motyok háltál megdsrált I bársonyszalag elszakad s aj medáiloii jko-j pogva hull a nö lábaiboa.; I
Mohón kap ax a Iricwé tárgy alája a i szivében ax örömök leffcren ebliikevel ropan j *vele a földön dermede/Ö kiíaledebez
— Vár) aagyakm ették egy poLikiíg 1 várj még: a kis Jézuska lejólad neumeled-kwík meg.
Azatáo íoda illeazti a gyermek ajkaira i syjAI a|kait, hogy belelehelra abba aa aayai Mak isteni melegét. Majd <mszébb haáoétija 1 leslén a rongyokat s egy raökoi hagyva! ki-1 deg homlokán, kaáat a akUiáböL
Negyed óra múlva, H sietségtől tfpi-I rali efctezai ismét vísteíaiar.
— Jer sngyslom, jer édes, jer, jer I Nézd mii küldöli neked akis Jézus! —ko-ténjéből kis jnelejj ruhácskát szed élő, melybe síelve ölluxieti bele a kisdedei. Aztán kenyerei vesz elő, melyből maga is harap, T meg a gyermek\'szájába is rak. Msjd egy darabka arany füstös ijiézes babot is nyom aunak kezébe
A gyermek sz anya ölelésétől s me leg ruhában lassan tölbelegedve, mohón nyeli a szájába rakott lalatokat, s midőn ie-kintete a kezében levő aranyos bábra esik, elkezd hangosan zokogni és nirnak mindketten.
Lehef-e annál igazabb, magasztosabb háia, mint amely gyermek kebelből és söT szivhől könnyeken álhatói a mindenség is-leoéhex 15! ? t
Mintegy öirenötéves jól\' láegtertnet1 alak áll elöl lünk. Széles vállairól finom tö-rökbimvésu reggeli köpeny lóg, melyet sksr-1 át vörös selyem rsinor szorít derekához.
Epen egy nagy tajtpipát emel le eii-í nos piparácsrnl, melyet telelőm as iróaaxiá-Ion alló doliáayaxelencxéből; miközben a ha-j lalmas ásiiással iy.i el szemeiről as álomnak legutolsó maradványait. Azután fágyujl éa I j"i ü pölékelét^eí jár a szobában (iu .a alá • közbe-kö/be szavakba Öutve gondolatait
— Hm. hm, ai idő bis eljár! Légin-| kább arrut veaxem észre folytonos mozgását, hogy * hajam, szakáltam egyre erőseb-bén lát a dfresölésbez a még két, bárom ! karácsony s oda jutok, hogy meglepi as őröA I kőa hó, mint a Montblanc cúcsát. A pa-roka Montblanc oúcfáa a Wbö, eaak aHa-I karja, de meg nem ^en.muíli as örökös telet.
Nagyot tuj as öblőa íajtékböl, majd le I ül egy íaotillba éa tovább (fai goednUtajL
A t/jALAu mii számúhoz egy feli? melléklet vin csatolva.
\' ^ \' 1 fi. ; jN• \' ii]
l^agy-Kanitó^ I88ft. deczember 26^n|
■y ■ \' "■ ■ * > 1 ■■ -*
XÍIÍ. évfolyam.
Mik rakott ratifikál kissabadtúák-[ Vaksággal verte mag ezeket Rt laton, hogy saját mkguk jó volta ellen törnek !, Vnkaággal vinnék megverve, as ni kot ni Ati)ok eaabadaág jogúit ejifjien attól várják, I ki a szabadságot nem i«* meri, hanem\'caak a wirn )kiá|otr láb* 1*1 iiprii.it az egyéni éa emberi jogoknak És gyűlölettel?vannak eltelve jaaok irányában, kik megosztják retük jogaikat a testvéri szerei eltel ölelik j&blükhöz.
A föld születése napját Üli annak, \' ki szeretni tanította a világot, honnan i mégia at a aok gyűlölet, melyei tele 3 van i told ? Mert « szeretet. n! részvét fűti egymáshoz a? embereket, a gyűlölet eltávolítja Valóban a földnek szüksége van a megváltó évenkint meg megujuló finnepére, hogy rideg, kétség meg ne zsvsrja lelke hitében éa nyugalmában.
Látva a társadalmat bomlasztó elemek őrült játékát, • látva e bomla -dáanak jelejt a gyűlölet mérgea kifa k adásaiban, valóban szüksége van lelkében meggyőződve hinni azt; hogy elsimulnak jmajd a hullámok a a vihar felett ia aa Ur azava Hogy el ne coüggedjén, bogy kétségbeesés ne mar-ctangolja szivét, azükaége van hinni, hogy at emberiség, a táraadamak időnkénti korhadt állapotai, jobb jövendőnek oairáit hordják magukban, hogy oseretŐ goodviaeV* Őrködik az emberi nem felettj, melynek rendeltetéae at Isten országa fele vonzza azt. Szüksége van hinni at emberek milliómak megváltását, melyet at Isteny\'gondviselés akkor létesített, mikor fa régi világ pogány kullusa már nem nyújtott at embernek egyebet a kétségbeesésnél; ekkor stületik meg a )Iegt~álto, a jövő élet reményével á földön tul is vigaaat nyújtva a kedélyeknek.
Átért várja és üdvötli áhítatos ssereteUeu gyermek és felnőtt egyaránt a karácson asent ünnepét Egy éjszakára, egy napra megnyílik a menny boltozata at emberiségnek, s ezek kö-zül a Jegelbsgyottabbnak is, s mennyei üdv árad szét a föltlön, s ez üdv bevonulását tartja pslotákbs, kunyhókba egyaránt! s nincs as a nyomoraujtott emberaziv. mely es ttdvöt befogadva, boldognak ne érezné magát.
Csakhogy a véges emberi észt gyakran vakon veteti s szenvedély, csak pillanatokra pihen i es el, nogy újra előtörjön sasai at erővel, mely a
— karácsony! KarácsonyT Örömünnepe sa Ba egéss világnak, csak egyedül én-nekem hétköznap. Urnák szegénynek vsn Ismi boldogsága s napon, csudán as én agglegény) otthonomnak ridegségét nem jó el-ostiai ni qaak egyetlen rogara Vem as örömnek. Ügy] ércem, mintha kim! volnék a világos ; pedig ast tiiszem, bogy! ott belől mégis melegebb leket as élet. Es aa egr nap aa, ameMen mindenki raáarál gondolkozik; csak egyedül én vagyok ss, a ki nem gondolkodik senkiről, és a kiről {renki sem gondolkozik Ki ia küldene nekem k\'rtafcindlit ?
De be sem végié még jól sravát, midén kivül a asoba ejtsjábitii fölrlvalkodik egy éles gyertnékiorok.
A i agglegény magiból a s bsngra rögtön kiesik s tajiokpips, és Isgoit darabokra törik ; ön pedig, mit lehelne egy elet! megy ajtói ayfm s asokailas látogatónak.
Hanem bíz as nem képes még k saját lábén afssiát ertjéből a sxobába lépni s végre is s názi gazdénsk kell áinyaláboini u istenadta eleven |ó*zágot s s poiával együtt. nogy W kW meg ne vegye aa latsa Wttye, bevinni a saobába.
A jövevény nyakába egy kis levélke vsa skassivs, melyből ezeket olrámák kl tágra ntllt wssnoá;
• A kis Játaafta itt kQld nsg|si|od ssá-aifi tsy ceipeiayi krieskindlti ; ngy kiasem its Mts Ingja vioitestoeiisaf, smaly eset-kas kéfjloieniiiiteék s litfeégboz époDáfrl »«MMM|*t ka146..
■Msy Mvás
mgW VU
( -
\' ismm
gyarló emuerk annyira jellemzi. Nem* - oaak a világ foríkftg, ,kjaabb társadal • mak U, mplyek a köíooönös, egyetértésre vauiijtk utalva, asintén nagy ate-repet engednek jk .gyűlöletnek.
Karácsony ssléje az ő fényáréi .*infelem as embereknek, hogy a szeletet ran hivatva uralkodni a világon; a mit a gyűlölet kettó válamt, att a szeretet egyeaiti. Ka egyeaitse is Isten nagyobb tpioaőnéjfíre\'
Az év
; . (hfliwmk le^áiaolaloaek.)
Mig lapunk újra megjelenik, djtöT-et, fogunk írni]
Egy év folyt le ismét as idők végtelen folyamán aj végte lenség leneket len lengerébé. Minden\' bupíl fájdalmasan érinti as embert. Akár örök Ibuceú legyen as, mikor Valamely fiaeret ifin kel kisérjük oda, á honnan viasza - léréa ntncsjuf akár csak idöhöx kot öli legyen a,/., vipisjaló tudatával a viszontlátás reményének^ mindig megremegteti szivünk hAr-jafi, mindig bánatosan érint bejinünkol gon doíala, Már s gondolata ia lájdalmaa- Ilyen as év bucsuzásá nak gondolatai ia. As illők végielenségjftbea, ás évszak végeaoégo emlékei-let bennünket saját emberi végoaségünkre, a (áj hut^óznuuk tőle, még akkor is, ha nem jól hozott számunkra. Ép azért helyén\'van a viaasalskinlés, hogy azután tekintetünket a jövőbe vessük. CrH»\'\' j .
Alig van emter, sfci nem bisonyos éa aokssor vérmes reményekkel tekintene a jövőbe, s njentül több mit s mollban asomorúosk jégyeshálelt (el, anná! nsgyobb a remény, a mii a jövő iránt táplál, s ez as, a mi as emberi életet minden nyomorúsága dacsára (máé I. i. arra nésve, a kinek az ilyennel meg kell kjüsdenis) tűrhetővé, elviselhetővé teszi- Ha van vívmánya a mollban, csak annál nagyobb reménynyel (og tekinteni a jövőbe, ha ninos őrveqdeies a mii feljegyesbeiáit, a remény sugara, hogy a jövőben jobb less, deríti *(et ssámárs a homftlyosj borús jeleni.
Ez tgy esek ré nézve áll, ez áll as Ösz-szeaégrs i?. Ém igy vessünk egy pillantást városunk mull évi tivmányaira, s lássuk a jövőbe vetélt reménynyel léphetjük-e At as újév küszöbét.
A ki lapunkat figyelemmel kísérte, meggyősödhei et t arról, hogy nem volt e város é\'e\'ében mozzanat, melyet hiven ne regisirá\'luok volna,megjegyzéseinkkel kisérve.
£a igy moat áttekintve mindeneket, min*, den sxépités nélkül mondhatjuk, hogy városunk isméi haladott előre egy jó lépéaael nemcaak a mi kálaö épiikeséseit, uksáinak olnosodáaái, sxépQléaél. tiaztaaágát, rendé-setlségél illeti, bsnem ugy Játksik, hogy társasélelünk, mely sz utolső években a sepn ratisiikua elemek lólytonos gyarapodáxa folytán erősen léapadésnek indult, és ke/d erejének, becaének önindaiára ébredni.
Igaz, bogy ebben a tekintetben másutt is elég sok a panasz; igaz, hogy máshol sem kevesebb a bs|, a mi a közérdek tekintete-böl eléggé sajuor, de abból még nem következik, bogy ennek sálunk, s hol vslóbtn bővében vagyuak úgy as injelligencziftnak, mint ss áldozni képes, tehetős és vagyöno* embereknek, ssinlén ügy kell lenni. Ast mondom, és velem együll bikonyára soksn, hogy ennek nálank nem ugy kell lenni, s talap? donképen nem is ssabad, bogy úgy legyea. 8 ámbár tagedhatatlao, hogy s mi lárssdal-múlik is ugyanazon törvényeknek van alávetve, miat aa orazágbau bármelyik, de nálunk — a mint tudni véíem — sokkal löbhfas ellentáJlíáiM képességéi erő, melylyel a káros belolyásokst hatástalanokká lehet lesni. Csak meg kelt próbálni. Erre nézve sehol sincs meg oly sok és atfnyi tényező, mini nálank; ée alkalom is elég van. Ha sem esi, sem amazokat nem haasnáljuk fel, akkor még sokáig is így lessüok, a hogy vagyunk. Városunk fejlődésben, és pedig siáp fejlődésbei) van, erre nésve mindeoki meg lógja lenni a magáéi] a város léhát nem fog megállani, és ne is.álljon meg haladásában, de a mi e haladásnak igazi ériékét megsdná, sőt a mi ezt sok esetben győrit-laná, mert szaporítaná a fejlődés eszközeit —f| az a pengőbb társadalmi élei, a nagyobb egyetértés. I <
Ebes egy volna S/Qkaégea, a miben különben szeretünk tetszelegni magunknak — as ígari demokrata érzés, s melynek pedig cesk láiasstávsl bírunk, mért es a szép sió igasán csak Ikíss hang nálunk mostanában, minden belső iogslom nélkül.
S ki nem érzi, hogy s demokratikus gondolkodás ée árrés lekintetében erősen bá\'rsc aoiDnk. S hogy társadalmunk lemondott a demokratikus gondokodáatol, s cask S látszatával s s phrasisssl ilépslk BMg, ennek asgy él kiszámiihsisilan kihalása van as államra is.
8|y kitlaő polnikufunk azt moadja a aúaap eéyií eaikkébea, hogy fleazssáMomi ételünk leglényegesebb bajai térmbimi létMtm gyMMresask. fis va^oo nem s asm se ArssakfaiMM telise MAats oka táraadalmi áldatlan álla|>sisktaak } ia ami
| egymásra vaunak nlahra, mert jtőijőa érde-keik egymásra utalják] kftloaónóasej lenézik, i kÖlc»őuöHen megvet z egymást; les nem demokrata kösöny, Ipzim sHstnknitlkus gőg I s ss utóbM ss, a mely nem engjwli meg, I jiogy láraadabnunkal jS namea demolrstiemus \' egéasaágea asellője Mgje kereszt Ülj
Csak magunk sSgfihgiftak ásta. Ot [ hál akkor akarni iaftell. mert Í^hetetleií, hogy a Viszonyok | ijánysaere téremlend, meg azi a Ijelyretei, melyet annyira nha|luoki i és ohsjtsnnnk kall,] mert bisoayna, hogy eljön eunsk is ss Mtjie. Akkor a jósán belátás gyösedalmáskeenl fog s etüfoua idézni aat a jŐté|tonf reaniól, msly akf aorba fogja állítani mlndagi kat,\' kik ^lénleg skár s polltikáij skár mAp téren egymással saem-ben állanak.
Vsjba ss uj esztendőt ennek a megtörténtével QdvtaöUjttBök.
A vasnti káUstróplu vég-tirgyalása.
r^tMt WéeBMlltj;
Á I
A déli vasulláissság nagykauissanillo-mása előtt mult ev elején tört Alt vonat-összeülkteéa ügyélltjn a nagykanizsai kir. törvényesek bünleto osztálya elölt Isfolyta-I tott végtárgyaláMiak a legfválóbb érdeket kőlcstmöste azon körülmény, Hogy az egyik vádlott védelmezésál a magyarországi ügy->|ádi kar legelső uónoka, Eötvő* Károly, (ArheVea védőügyvM. vállalta el — Azonkívül még senaatKsaá tette maga a meg-| döbbentő aserencéétlenség és a beidéxett taauknak ssoksllaá nagy azáma; nem kevesebb, mint 37. tanti vallomását vet le ki a törvényszék, mig íéletét meghozta.
Btsl nap.
Deciember ftl-ikén délelőtti 10 éra előtt vélte kezdetéi a végtárgyalás, nagyszámú érdeklődő !közönség jelénlétében. A I végtárgyslé termen kivül még s szotassédos két ssobát is a közönség rendelkezésére bocsátotta a törvényszéki elnök. A tárgyaláson a kővetkező lapok képviseltették magukat tudósítóikkal: »Egyel ért és»Nemzet«, »Bs-dspester Tagblatt>Zklai Közlöny*, »Zals«. A törvényszék a következőleg alakult
meg;
elnök: fVremyárSándor, kir. tvaséki elnök, előadó blrö: Jtfaáoy Dezső, szavazó • Tfktfay Béla, jegyző: i>r. Szabú Elek, aljegyző. Vádló: /ío^yoy Ödön kir. ügyész. A vádlottak közül KánilaLajoal Afo* Károly, Krizmtnin József, a ?0o. sz. eszéki (ehervonat zárkalsuza 11. r., és SzriU Fe-rencz, a 2i0/l. sz. zákányi gyorsíioti személyvonat mozdonyvezetője III, r. vádlott védelmében (hozaréry (iyuls Ügyvéd jeleni meg.
Könnyebb léjékozáakedveért az alábbi, rajahan bemutatjuk olvaaöinknak a meg-lorlt^dolt három ironat álláaát.
déli vasúttársaságnál, (jélenleg állásátöl W függesztve! elismeri, hogy a kérdéses alkalommal lérielügyeiöi szolgálálolt talmilgn. ds ő s védjelxöt nem álHltalta tilosra, sőt sHeakssölag ast jelenette, hogy a 4á(röl jövő vonat szabadon jöhet: egyébkéai a védjél só rotz,
EUök: De hisi fn szakember, öfinek ismernie kell a védjélző szerkezetét.
VMM • Nekünk osak ftgy1 adták ál, azt mondták meg, hogy hányat kfil rajt (ordítani. Különben a szerkezete is elromlott.
Kfntik: Es esetben a szolgálati sütbá-lyok szériát kötelessége leti veins jelentést tenni; miért mulsmolls el.
VédUtt; TellÜdk többazör jelentfal. de est kisaserü dolognak tartották.
Ehúk: Pedig es nsgywi fontos. — ís már kél hónap óts nem voll jelentés téve erről. —- Hát hány óra voll, mikor >szs-bad« ra igasittatta?
Vádlott: Nsm tudom bisonyosan.
: Hát caak ugy találomra ösiáál-
ják ezt f
Vádlottz lé percresel előbb ssokluk, mint as érkeies ven.
Rntíe: A lávírótiszt jsökönyvében ben volt s vosatéi késés ideje, ön asf nézte in, tudnia kellett ss érkezést.
Vádlott: £n csak s távirótiszt mondásából tttdlsm.
As&lj. Hál mi okosla a katastrophftl ?
Vádlott: A ködös, havas, rósz ftdft; ez, hogy a 260. as. vonal szabálytalanul induli Kereaziúrról; errin már évek óla a panaaz; és végül, bogy osak egy vágány voll szabad.
Jfafajr birói Ha ön észre vette, hogy a védjelzö szerkezete időről-időre megromlott, hányszor lett erről jetentéet
Vádlott. Több ízben, nem tudom hányszor.
Makny: ön a térfelügyeletet a kShtzssi pályaudvaron cyolusooként szokta teljesíteni?
1 ádlott: Igen.
Malcay: Tehát ezt* helyi viszonyokkal teljesen ismerős?
Vádlott: Ige*. \\
Krizmanic* József 11. r. vádlott kihallgatása Fi$dd Hál ügyvéd, törvényszéki hites tolmács segélyével ment végbe.
KMlk. Ón január 24-ikén a 960. aa. as. vonal zárkalluza volt.
Vádlott. Igen. *
Unük. önnek koteleasége lett volna a fedezéaröl gondoskodni, jelezni és durnn-lyukat lerskni; * Ön ezt elmulasztotta, minek (plytán a 808. az. prágerhefí I vonat bele mint az önök tehervMauba, ebből két kocái kisiklott;\' ennek folytán a kyábbhaladásban akadályozva levén, a harmadiknak érkező zákányi vonat neki robo-\' goti a prágerhófinak s megtörtént a szeren-| csétlenség. — Mi voll önnek a kötelessége?
Vádlott, Nécni a védjohtöl.
0
/
\\
~ | stom.
Klkásvl ..
__Z.. • Lj A tekervout
■MMjTfua prágerhofl
■OldoiVVMMW.
m
Laimi Ülwú.
rtíJ-S
I
JL
(tul
/
A vádlottak berendelése után CWrnayár I elnök röviden glöadja a tényállási, hogy i 1880. évi lant^ár 24 íkén reggel a déli i irányból Kanisiára érkező vonalok elseje, a 200. sz. tehervonat, asoo körülmény folytán, — hogy Kanita Lsjos vasúti forgalmi tiszt, j ki akkor a kanizsai állomáson a térfelügye-1 letel gyakorolté a déli védjelxöt >tilosra* igazíttatta, az állomison kivül svédjelsönél j megállt; az nláts érkező 202.ss prágerhofi gyorsvonat még idejekorán észrevevén as elölte álló vpnljot, szintén megállt; később , azonban aa Jugyanazon vágányon jövő i ■ 910/1 sx. zákánfi gynrsi\'oti személy vonal a i vészjeleket ernik kéeőn vévén észre, az || elölte álló Vonatokba ölktaflji, minek folytán a közbül ál ó |I1 sz. prágerhofl gyorsvonat koeaijeiban naay rombolás ment végbe, s egy II. osztálya oonpéban utazol I nő, Alber Krigyesné életéi vonttá, több utas pedig könnyebb testi térttési szenvedeti; s vád-határ out szfifint s vádslákelyerés s BTK. 4)6. és 4S7. U-sihs ülkök közveazélyü I laelekmésy tflWiie miatt > törlési. Miután | a kir. Bgféss rádínditváijyát megtette, s j vádlóitok kWlfstáss kölretkeiöleg ment végbe.
I r. vijjtott KáaMs Lajos, t6 évoa, székedebér vári ssIMéel, forgalmi tazt a
Eltük. Nem áll; önnek kötelessége lett volna leszállni éa a fékezést megtenni. Oh pedig fenmahtdt a kocsi tetején t caak altkor la agy mell Is eaaél, Mikor « prlgerkél gy ura vonal ftsékkéi álédfttl. Krre vaa Izas t
Vádi Ez nem áll, én nem estem le honem korábban lessálllam.
Elnök: Msjd a tanok as ellenkezői bizonyillák. Uita On o védjélxőt?
Vádiott. Igen, vér* lánggd jelzett, s mi megállást jelent.
Elntk. Meddig volta Igy a jelző.
* Vádlott. Erre aaa ciggáxtam, néhány peresig. Már nem mohellünk, mert két ko-csink kizökkent.
TSttSeeg blrö: önnek \\ötelesoégo lelt volna leszállni és a másik vonal -elé menni. Mién nem lette f
Vádlott, Nekem a jelzőt kelleti nésaem, a védjelzőnél már nem kell fékesni.
Eőtoit: Hol voll ön, mikor a% vé^el-zőt látta?
Vádlott: Font ez ülésemen, föfrfli .• A védjelzö eleinte mindjárt vöröset mutstott?
Vádlott: Igen, éa orro ilkotdtsm lármázni. bogy »s»hsli0D!«
títrb: Mikor az összeülk|sés fe|IÖr-téni, milyen távol volt ön as érkező vonattól \'• (riljllÉs mWlfsin,)
mm- \'•/L\'T"*. I • • ■ ■f\'xHt ww\'y
jP | * I__j^jrA
MW\'Hr. tM. 88 ^ J \' \' I mcglnríini\') ■ nyíl.*""" gp ......—
ARvjsRtfsi-fiffiDjfrjÉfiNv.ír^SS,j f fíílmM r TrmiTi
a KikiA\'tAai Ar í; fetuwbb kiiélt) Itéoár, |w • ktrieyokkm Mttmki négjtmm
A n\'-ku|M| kir Írnék i kvi o«-. íj A"*™* f IS^lSJlfcM í
lAtyA,réexértM JiAsblrré merik, hogy Balog ! \\tffit kftxpéoxJien \'jegy 6*Mkképm I* torja* Jmgkarét mai rönkét K haael neje KnvAoa Juli vAgrihailalitaak I papírban a kikMut kexéhex lefniái. |jiwfcélna mmmíklitffkMnk Wlii
ssfeis $tfg fa r pasasss
ÍM ••/. katoili IN M 24 kk||>ér7/rt; \'^ ff}\' W L P
50 kr. kérelmi19 Irt &í kr. ,V I i^ÖM V J -T? ll
. . r *\' . • . £ \' A1 , . alall a mAxod kai uiiaoatiM z hootn u nt I hogy m** a lautúiag gyáarítlitíaa Itfi
■SUL^^ÍT""PleT5 *Ö"*T„t t liirwidiknl ugj .n»íl.,l S hfinn,, Zl, min í í* Mm, II. .
BHÉa&iQ ttiS Trf. 1 <!«\' "ffyex »«Wr, rtelcl «J J fcVér* IS*^0^ "t\'^f1 "Ii (iwék^erfilelájua larlo/o felsOrniki 401 «i „ j-,," 1 ,,„ . , , . I.." \' IN -—f* itoifftUt ririuio letol
Ikbmi A 4- lm i.\'.gnlln inlk llnlog ) 3 l íá.MÍW t/tVl T flffiL\'SKiS
t . , •„ .. | i| i . Vfifh léll&filwbt\'ri IJHWilúro/.o he ve i 1 *lmnlaagtau. i figyalwamiaéhó kftmso
iglraot\' ilfelO jOí lrlr» becölt tele L „erínl .Iclj/elni. |*»l to.^v&f.7^
» . j \' \' i I uUuégM 0\'MnrMort. A réural andíiHiMai
1887 évi Január l?-íll jtóieltfíf j hmMg NafpKaniWAa im- | ttegrwtfp.t mtgfrrte MII karil
10 ómkor P\'^2 án: | l^w^^^w^w^w^
OfUtHESNYÉH . írfUé \'] FAf,k1if Tarflk JM gyágpairUr* B^mü
FeWJ-Kajk köxaégtírí házánál Dr. Tuboljr ^jhÁk JegyxO _j
__ OVáíla^elpcreai ügyvéd vagy belyflllene köz- \' 007 1—1 I 1 !
"""■■{ : „....[ ,, ! * -__; ■ •• ^. y ^
II Ac osztrák ^ |\' \' j l
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári I
mr" < i a s á g p Í j \' ■ •\' ■ : ■\'»
JgJ^QO IV llemivrfllil^e 18. JilapIfUtoM 28Í7 ■
Markerf M. veaeté#e aiail jf # m
ajánlja nagy árnraktá^t kén ajtókba ablakokból vaaaláaaal egy Ott, fovábbá lágy fa padlók ^ amerikai tölgy imfriea £ parkett padlókból. 1
A gyár annálfogva, bogy dnaan fe| van nírehe l/^fli faotifogral, valamint ktoz áruinak nagy mennj(iaóge folytán abban a helyzetben van, hogy ■
roiialfii metgivndeláanek e téren a legrövidebb idő alatt eledet tehet. Továbbá elvállalja porlÁlék elkértitjMt, teljea ftrendeslaeket kus4myákr kórháf ■
nk, iaknIAk, irodák atb azámlini4 továbbá bárminemű, gépeklel kénzitendó famunkákat, előirt rajzok jéa minták azérint, azobabutorok kivételével 2
■VOHyOMMttDOB^^ ^ ZMMESRHH^
.if0 I W-bTIGHO BERNÁT, BrÜnnJratarMl
VpdAy >7 S \' . ■
^^ Fezselfcofer Jtómil | I 700 \'8-20__...... _ \' , • I
_i ■ Br** Női posztó, v. TV\' ! | MMWe Vj\'pj-rip*. ■
- I ■ Fira niin..y X J„ JSiger-Ioden, , I
_ __■ j.Mt |» «tr. »U»« nifcln, l«>«i v nikán, 101 ■
\' I ülllli (ilt Rll MlWITlI I U,l4\'""/" -fc , I ; ho\'^SL ■
| w ideg-ertsltfl gyógyitala • Ruha barket I Vílcrie-ímiill , "V-\'L^Tih. «/
: »4c • kg^üwrih , ■ art k.bátokm ét mcbi* Tr RNO, P«mP*t oiiaitk \'fél-gyapju . . ancr fi
I 100 ,mL«,. mi, ^^é uJU tUuto*.^ w\'ZZ&r ■
j ■ l^kb Mi^rfig- MI krl. ftflh. a..g . \'^ÍJL ^ S Mi rwUk* M l«jobb Bf
, Mk. i«r<«« MHtn^trMn. , t ■ mir r.r iriíra kaiutra i * marxlt-kokmb nr- —n-7^ aiat cxén*-r*aaoa h
■ W■ krrtJft tart. , faára f | >0 U\\j* rti |
I ■ * f#HMl „ 4 50 3 frt 90 kr. ! 10 «éier 4 frt. 5 frt 80 kr |l
u»kl*kletélw ÍU*I M*aralk*>lUi«a. --* —- ^MH■■
kV.rtfcrtíAi-a MrtMNífMt «» ■ i ^hmmm^TTTtTn /i H
r»»ir»M Mt>iMtet<H MkiaMtíN*. ■ OXtOHB I rias oanitura I Fúló WOllj^g I TELI KEN 00 mt
uirném MraM iaá^«aM«(«taNH • , S FiiIuirraloii , , , .. . .. . áll 1 itv é* w aatlai I T. I u»ata jrvapja •. 0M,r*iftir,hbMi
AníT/,l\'\'*pek IfH, Mj »«.*liut.. |t|jobl. uiiW*rjr ^JÜaSu ^í f 10 - It1 »*tarari Maradékbaa| - írt ^ kr ««i a « H
---------1 - ■ t.ljr. téti kaWlra. 4V aO hy. 4 f#H»l 80 kr. I . r TTit Tm ^Li. I FtJkeméSk M
iMum. ■ „ #, * r nana»aiw |Waw«Ma I ÜMMiítaaztalkaadő • ata^a asiaWa ■
é. ^(iftca wZm^ M ^ I tfriajiao aokr ^ 111 A* % a^f i^fi
"Ft 4 -i*6 [,. bgywi |> Ubh.ui^ BBfiMMItiMBBWBBBBMBBp
Pta kértük fgykaafa ill)ká« sxarínt ém mtgjtr ptugGbortim álQik ií a vamaji a
f ■ \' ■ ■->•- — *---•--4- ■" 1 - -----------——.} —H-1----I kilőnölib Aaacaia pecsgűborokkalI küIfóídöu te ffa I köreinkben pasigöin aajy fogyatámak Smadeaak
taár régóta.
Í. __i mii — | g « A bndap^wli ormaágjmm Cmrnimé kéiém klttalHMra ki r^MlMfe.
I MnMBHnBBÉ GsaaMBsaaí^^p^^^ j 1 ■■" \' \'il .......riTT\'" -^ a ■ j f\'xégpm Mkuud* r.alllMa a rajt\'\'\' rliiaw*ee ki a gyáraaUrt niaw kittatató. gtnaeaiH o.njta-
. _ 19V . I ftHÁt- H | aak «rr* kogy L ■rgr.a4«\'l<ia> rir«kMÚrakDak ailad^a uklatatka f^gtMel* rogaak kapni.
hOHHBI I Q 1H a I I ívar-^iv ■ Mfgraaüaléavk ol/oRa.lue\'n .fc pMMi/ka iatfava ét attaaaJ ttijnMlaiaak a kOtvtkaai ánkoa.
ipp^^!"® I A 19 ■ JBh A f I a^HH l ■ Omigo* \'.\'aaataé ptMfi- - tMlrl Club «xtm dr/ * Irt - kr.
! \' IK fV III \\ Qi H flPB U / I I^H^H ■ . \' „ \'[ tíeatrr CM iHaale mc 9 „ — ^
V^ JP^Bfct I HBH < B I • C \' ■ imu—<a) 1 w S " t%/
\'■II.-..LF\' ^^ I \' JUfaartS) ■ 1 jttphalók, minden nógiJ ftatr é» bórkirwkedéitwn, szállodák át vaaéégUkkta.
j i \'jh i I \' I kgrégtkk tgyar /**y6bor gyár
^ ífiSiLW flííIISi ÜZtEr" /i\\ I
0000000000)00000
1 teafiX f rll HterJriMI. Kamtti \'j
jf^fi \'c^ k wabad^^S^k tulajdonosa. / f \\ Ijj mfítdóálm 8at wfi^Éjó Incéméi! Szolid képVÍSöIöt
M Wffi ■! !JmL\\ j ■ melyet éa éa nőm a firatflt B. gyógysz*- 1 \'
n/^Vrv crui!57 TTTT9A VTA l ■! r<l»I«váj«xi]«bdaí-#aÍBak kfaxöobelek Mind
WfWQU OVAJMaM mUvwA £ IA! S JI JÉb ! I a ketten foJyváai eaéaaiéai zavarokban
tJ V. i ^AV ■ I ^aenvrdtVak a liasrtafan próbáltunk atim- I
• w a BIIMA II i^P | I I talaa orvod éa káziaccr,! mindaddig, aúg j
_ \' ftttffli UillMi ÍTLinftni , " - B ▼ I mi aar^icaiiabdaffokkaJ nraltettfiak kmiriétíti
i ............. JL 1 , , Lf. 1 J , ■ a melynek aztán, mint em itém, meglepS \'
_ ] (M "" t tM^^^iak I I ■ jAatóeéaye Jctt, a néJköj, böcy Wkneub j
"Tv n « A rf I WI Hí i ■ eríaiakos baféit érestSakj votóa. Fo|ad4 j
A \' yfj i_/ fl ^ I ^jgjár ■ evéH legfonább kSaaSBelfinket, twtteJóje;
"\'11 Q AÉW A ■ BtnmBeisáfc kdaaéai-tanifó.MirelJfagyap!
i m \'3KBUk. \' ▼ fuL MTJ J • J LJ j ; I ortréglan a Brtr.dt R. gytgymtrim ivájcai
] * VV i 1| ^Mpr A^P 1 AJ Mjmf ■ labdacfaínak kA /éle ál|naáfal lébeaaeT
t -----------1 JSL rr-ia-r i n -1 i ^ - S: ■"—» ■ r>I>i^a* wg kell aArai \'aMea dokeada
■ ■ w ■ a rétojeÉxet »e|v egy laiér benmtrötH ------—--------------------, jj\'j-,,; meaibea JSraadt Ji aéraJAjrAaAva^ J\'
I W-üí TIGHO BERNÁT. BrflnnMuM
VillH csak Rll vMlwnil.
Dr. LIHBKR tanár f ,
Ideg-erösItA gyógyitala
KENDŐ
U aagyaágaíakbi
tulajdonosa.
* 4 Iwitlifly balAlaR«iiiil> Ifér^liW^rvMit Hh%l. tégwmtó hüotttágt wtbt It-tUfi tartotta meg
iléet^wIjrHj* ^Wk Uaf elfcatáwitik, « WmuiatöH tervek 4 köttaégveté-ttk^lawáB aj keaigaxgatáai beiáilaért fo-
lHpÉRfm|| thelyi kerileti o|
intézesd kivitt)4 benyújtásba Á*-
tfatWw kerileti | k^fiaaMI iofjlk\'UkrBiJ
Alajos k

laiaft^ iii««<kk ártól a kiiv^tkaxü levfbt kap • k .aanaakél HUjca" Drv Liebet Mag irt aNrjé-.4 UMat ihb naalétí f g) t|jí leaa kówk te-
4t nxalibi Mj Ivagyai, kafjr a gvó^ytoodoí, mely .lka aUMüréaaMl Mfirdeali. loijtaaaan éa Éfat ■<m*mm ba»*|jiáliaAaai £gyadttl valódi aiiaúaégbaa agkaté a. »«^ie|p\' alatt (karmi hnrgooynyal) Va Út, itgakkaa I w^Vi 1.4 márka;! Vt literaa A márka gvf.vaaMtaialbaa éa a ktigiioatkaa dehalalí. Roa-u««r> Uaktir. I
feleida azerkeasiA 4 I <J A Ii A I Ó V.
NW*?. M W An \'
ÁRVERÉSI IIIÜDfifrAIÉNV,
A n -kaniAaaí kir íprmék ikkfi oai* IAlfa\\ré«gér01 kAahirré léietik, h^ry Balog ItVuel éa neje Ki.váoa Jiili vAgrekafial^nalt Bitog (alván régrehaitAat aaanvedq L rtjki lekoa elleni JIO \'rt itoke 18«;| Siklói járó 8% áatnaflj 18 M 24 krj|)er 7 Irt; 50 kr. vtyre|pijtA« kéreíoi\'9 írt 00 kr. je-. leolegi a még íelmerfilendo kÖJtae^ek irAnli végrebajlási ügyében a ((lenni nete/eii kir. laiék ^erüleléjuíx lerfoxó felrórajki 401 ai. fkben A 6v|h brax. ingatlaiuiik Balog Jtílvánl tllelő «i07< frfra becaflll jíele réMe
188? éri Január 11 tn jl^lelíflf | 10 órakor
FelaÓ-Rajk kdxeégtíré hAaAnAl Dr. Tuboly Cíyala,*felpereai Ogyvéd ragy bely^lleae kOa- \'
| belliével ■egiaHeoiió nyjlvénoa éh*ré**n I eimltliil fog.
aí KikíAllAai Ar fjl fednebb Liléit héceár,
Anetetni ki\\tnn>k turipxiikk g becaAf
! WVfál IrMxjiénxhen \'ffcff ó^jlékképee j l pBpirlm á kikáldint kexéhei Ideírni.
Vető kötelei n vételin hárottí egyenlő j rétjeiben, még fledig a< ela6i iu J Árverés 1 jo^perön eaielketlé-éiől uimilendó I bónep j -[ alall a mAaodikai ugyaoaflóJ 2 hóaep alail | j a haraiadikol ugyanul lói S bőnep njnti, min deu egyen vételár réntlet után u Anreréa -napjAiói járó 0% \'karnalnkkaf ejrtfüft aa Ar- j yetlh imielekbrn meghalAroxoli helyen ■ éa múdpxAiok tierini .leffxeinL
Ifi i [ . fl • I 1 !_l-1
Kir; Ikvj hetimig Segf*K»oimia IH8>r évi október 2-An.
I ti m 1 kfcft
Ia liiHaf»4Ui; áWi«aí*rt rv^jtaaraé Mai haaíaáha Miiyty apta, w íni
I hnkiólífKd Ukhtor kído-mkéuéimk u
II a „liUftnÉT <r«mö rMN/aiaí K
\' vsmáelao aomoaaJí k l#efekketeek kltei I láiiliffeA raaaal rMiÉw Munartatva, I
bUgiéiltril iMéié Jelwrtéofc
1 K /1< i.i* -^\'i mutMtjik, küg) jaai
aaettaa agy $$yutni biiitur It atofaaél 1 hogy a fyé|/fllallafl keli
j ia a&zraacaéaaa aikénttaáaal. fla a Mogaa 1 awgfiliil^ 0<>gyaaer rcséaftaaAaífv Hl, úut 1 | tilym Uj tmfifa in w\'fflülkI viduló, * ai ol 1 avWA brkfgnaá w»w Mlw> a „IMyfcuár* ay I émtmi ríinlaaataai kl fijnakimaiáhrt ktajran HnJfM MUII káaayrMHi vájawffcá^a aM| ttttka^t 0\'«\'V.MOrt. A nMral a^gtuldáw m^fHioWm\'ii UlUéáéke eem aaril
CfyKHKSNVfiH fifoíik
Jmu
egyx/i
í
Flraklár: Török Jéaaaf gyégym$rtán Baéépmí ím A-Xt
VMfSnr
PeiagA
AVALA & Co
Egyed fii raktár
lap>aaatMla
EBSselbofor Józsbí uruál
478 ex-W
706 r-^-i
18-20
atlatélfllel kAldetlk
hárawlr. mác a fcpaaka*M» M^jH^ Érttiifaim tfi klíT— ffyí.«yM»*n» kna4aa laaíaHt ilU^«t»k. aápkk, »rlniwMirá«, iw iü»tii,i»Mali, yrtiliitwlMl <#>tm Ytb, «ŰÜÍ» at^arttyM**-
41 MM «HWfiéinttol. miMl M • vtUKTjíta |*ea«4we«*a aSríéyilw. atjarv«M taátaalay i«««d<M»b iinwliiiai ttagiaa aqr »u«r»*a»
•aalKaiüatákr állal ,
ki^nkMifiii-n Híjra fcUtwWMt l» nywli » t*4il«k —agamé* iHMMlktk.
MlmUn kArtfea MlM*HP
lift Ül ia Vkrka kr. atnak mpilflt.
rataaiár. rauta Miki* dht"- * fla yrttUÉH^Maw
IMhui
Patvatttr-gj *tyaa*«ar Ságiak \' Agka Irttáa i\'Agytafrtárikaa Pfra»tt
Broani
Férfi nitoiiy
Mfiwl aMradékakkas tifsia l^fflaaaMbb gyapja bél 3" mtr egy taljea téli olioayra
5 frt
Női pOS2tÓ,
tinta pyájijn. adadea dÍTataaialAa. 10 a^tar agy fa^rt rókára lOU cAa. mátaa
a frt
Laéfa art kakátokra éa ment-fdiikoífokra Ivgjnbli ii laMH-gű
mtr.
egy. ttljat kabátra S forint
flinta
Th PNO,
100 rai^ékf, tlfibb tiO krl.a li\'iöít. mi$ a kétritt tart. .1 10 aatler 4 80.
Téli
Niger-lodenJ
a Irgujahb ét tegUrt» Nabbaúi rabára, 1UU cm. taálta. 10 méter 5.50.
MiiáMe
fél\'gyapja, laiadaa létné taiabaa, agy ta\'jat rabára, IQI na. raélta. 10 méler 4.80.
^apjtiarlpa,
\' 60 eai. aaélaa. 10 ieley Ml.
CACHE MM
félgyapjn ICO ca. aaálaa. 10 méter 4 60.
Suba barkel
pmmpé* Biinfák. trljraaa natbalá 1( —íll ■étrrayi na. nm maradékokban agy ni-bára a frt 80 kr.
Vileric-lhiell
\'fél-gyapju ,
tagajabb dirat-adaták. téli rakákra a lefjohb Ibi rm. »aétta.
IO méter 4 frl.
HAxIráwttfl
1 rág % aaéka 4 frl. I vég •/< aaéka 8\' frl, Nlag-nirelA,
jobb adat caáraa-rátaoa í »éf. AO teljen röf 8 frl 80 kr
Pulttieraljaia, aiartilákakbaa. I* i* étar agy ,
ta^ea téli kabátra. I. faja O frl <
OXIOIID
•atbalá lágiobti minjirég
1 vágJtV rií. tdjat 4 fjrt 50 kr.
üaaaváNg vég itolyafxinO 4 00
várit 53
IL faj
I* frt
XIINA
aii
I ripi ga> aitara ált 2 ágy éa egy attUI taritábát 4 fartat 80 kr.
I Juta garnitúra I
t ágy ét egyaaxtatterjtd.
a forint 50 kir
3 darab
t» áijeeyáékek fagyta w kán—atra
filtó «*/oiijrc
\' 10 - lt1 a^tarari auradékbaa J jegesebb minták 8 forint aa kraja»ár_ I
Dnaasztas/talkeadó ♦/, aagy itbér kit iaő ndaflaégi j
eaco a ■iaőaégil 400 |j
TELI
ti»tta gyapja 4. frt. 80. kr. mott I frt
FaJkeméék
legíínztább berlini gyapotbál ■taéea rainben I érb % aagyaága 1 1 érb */« aagyaága 1
Szakértük egybaaga átÓiáaa aaariat égy^dfll aa éa magjfar ptatgfboraia álfják Jtf a varMByt a Itf kltlaább Aaacaia peaügiíborokkal; I k ül fő Wöu éa ifa 1 köreinkben pttagéia aagy fogyaitáenak Arvaadaaafc faár régáta.
A baáape^l aruáata (aaiaá kftlOn kltlalHétbei ia rétpettladt. rxégrm M.uuri* r.aállaaa a rajt\'\'\' rliáawáae fa a gyáramért aaámaa kittafátén garancalát njojtanak arrá. bogy L aiegnaéellim váraáaniaakaak ibínden u-kiautbea pagklail páaarAort /ogaafc kapni.
Megraadtléttk tiíegaélal^k fantayka iatfava ét avtaaai tdjnMlafatk a kflvetkaa4 Arakon. Urraágta \'.\'taataá pnágp Uettrl Clnb eitra dr/ JÉ Ifi — kr.
, , nf Cientry (lak triaale ace 9 m — n
• f * iJ Tarttr (kfllOalegcaaés) 1 M 00 M i %
la • . II Nemseti . . I M OO H
fapkaMk, minden nag|/ fBmcer éa barkaraaktdátbta. taáiJodák át vaaéégUkbta.
nakerl J R legrégibb magyar pkaagébor gyár Ví ___iJJ . i _ ____ PMNar
Caaklaaagyalbewafkklavia- 0000000000)00000 kell aitnl/iuoM rltarJrlAiél. Margítta. ]
Magyaromig. Tíaateltnmai f Nagy őröm-1 Qi 1* 1 I ^lxé-
el todóaiiom ont arról aíjó emfiaéayrJI. OZOiIÜ K6DV1SG101
ielyet éa éa nőm a firaoat R gyógj^ap- / rr > \'
réaaavájcxi labdacsainak klaaonbetek Mind a ketten folyvást féaatéai zavarokban ^aenvedtHak a liaaatsian nróbáltnnk asia>-talan on-osi éa háxiater,! mindaddig, mig á avijeri labdaceokkal nemjtettfiak kiaérlef, a melynek aztán, mint emitém
Jjtfw^íményelct^^^éíkBl, bogj leaiire rrAagakoa baféit émstSaki yotóa. Foj_ erér| legfonább kSazonetunket, lirtteMk Basft Bei nát községi- tanrtó. Mivel Hagyar-oremlgban a Brardt R. gykgyarerfaa évijeit labdaraaíoak rrk féle atanastai létesaag, gondoían meg kell aérai miaden dikaada A véMjegwt méjy egy fakér kereeaI voraa meaébea Braadt aévsiáMaAvsl. 1
kerea egy budapeaii bejegyzett bankház Nagy Kaniaaa éa környéke réaaé-re. K képi velőnek feladat* ?volna a bndspeatí Aa bécai tőnedék réaaép megbízásokat aaomni.
ftuMa ejárhtok:
„Rirornirrtretaag\' típdapeét fŐpott* rearfsnfs inléatndők 809 l 1
oooooooooxwoooo
Ajtó-, ablak- és szobatalaj-gyári
t á usa s á g
iU ív ll^uiiVKdlilgit^e 13, alapi Unióit
1 Markerf M. veaetéae alall
| ajánlja nagy árnraktá^t k^at ajtókba ablakokból vaaalieaal együtt, továbbá légy fa pfldíók <?« amérikai tölgy fafriee ée parkett pudlókból. A áyÁr annálfogva, hogy dnaan fel van «írehe Btátai faoufogra!, valamint kéax áruinak nagy mennyiaége folytán abban a helyzetben van, bogy roiijtlen megrendelésnek e téren a legrövidebb idő alatt eleget tehet. Továbbá elvállalja portálék elkémíitjMt, teljen ftrendexéaeket kuxámyák, kórbár nk, iaknlák, irodák alb azámént4 továbbá bárminemű, gépekkel kéaxitendő famunkákat, előirt rajzoki éa minták nttrint, azobabutorok kivételével

BrAail k el Mék*l
ián tél) UUMiifcw. U< !••«» #. )•*»•*. épjswi tK)
|f#8 ÍiMW< 4%*égáa itt 4.M íf** Ah«w irt T 71 ksA»aaahh ftt 10 at k**>W«&> u^l.tat j .
YdliMlI IlJljll.\'x/üV^lliöl
ritoimu «• Bmj |«li laMUkm aátarj* •#t IU rgéé* tt frttg - Uin Irt ZM íjcí« • fn||. N4I i*«*iuk Bíttrijr Irt IJM kftél SS" kfig »«fktU WkiasA te |«*U illábvét mellrll iWyl /Mn*mJii&rlyi
SlEDtL-IMHOF
stCxk
lllhlkml a teafabk Mit^ilMi éa iaka>aya* .*>»l«iuiut VitiMipfitl • 1 |--|
(Ahmm IL Ktek _i jumrr! »,ejl.UUt» — IMAKÜ KiBBikicj^!>t|Mtr«lri u irniit Ul Maarafcei byfyj i.;t«c.J.it e**k« » ire)»l>b «iu ■\'(«••] l«U a r*le*j*wi min Ük ..„hj Ki-«■.«.»
íwu»bi.i i»kt»r mlaUUtkid iaora ém bér* ■wlri aaoigál. 711 U-Alt
6. A nMH))bni vev$ u árveréai
, leltéielek hArmeiytkdngk ■ kimarni időben flfgat noin IfiM ex általa mefvelt ingni-tanra ss érdekeli lelek Urmelyíkéuek ké ralois koveikexiében éa 18HI.«uX. lea, Utó £ a aseriut vevd tessélfére éa kftliségér* hrtnnipénzének el»e>/i*ar mellen ujnltl) ar-vrréa íug i\'lieiMlHílHui
Kéli Csáktornyán, a kir. jArAKhirOsAg mini lelakkAmvi liatuKAgnAl lw5, évi november lm ti-ik \'papján
KOUHIOH
Egyezi: ZEISLKK ÍM» 1—1 «
kin. itljAiaabiró
4883. ikv. 86. ax. f%
Árverési feltételek.
Aa államkint ai ár végrebaji ai ónak Szeren ■ l«»lván végrehajtási szenvedő elleni lfifi Irt |ll kr. lOhekütetelés éa ,járulót ni iránti vég- -rehajiasi ügyében.
1. Aa 1H87. évi január hó 22-ik nap jaa d. a. 10 órakor Mqra-Sserdalielyeu délutáni 3 órakor g VI hagy kerület .községi\' í»iró házánál ateglarlandn nyilvános árva résen árverés alá boc«á(.t*inak a nagy-ka-nizaai Jkir. lörványaxek (a oákiornyai kir. járásbíróság) területén lévő mur.i-szerdahelyi 167 telekkönyvi Hu brsz. a ingat la ura 166 Irt a VI. hegyverülfl l-h lelekjegyxö-könyvben 436 hraz. at $Ü Irt éa 437 hrs*. a. ingatlanra 145 írtban ezennel megállapi-totl kikiáltási árban.
1. Ezen Árverésen a lent körülírt ingatlanok a kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.
i. Anérezni ssáedékosék lartozuak az ingatlan becaárának 11%\'** vagyis 15 Irt 50 kr. 3 irt flu kr ea 14 frt 0 kr. készpénzben vágysz 18*7 LX1. le*. 42.§-ábsn jelzett Arfolyammsl szAmi\'oil éa az 1**1. év) november hó 1-eti !t3Hü. «z. a kell in. kir. igázságügyuiiniszieri rendelet M. § al>an kijelöli óvadék képes papirban a kiküidótl kezéhez letenni, avagy ax iMÜ. LX. icz. 170 é-a értelmében a bAnatpénztiek a biróaAg-nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt álsxólgáliaini.
4. Vevő kóleles a vételárt 3 egyenlő részletben, és pedig ás elaői az árverés napjától számitandó 8. . nap alall, a másodikat ugyaóa/On naplói AxAuniando 30. oap alatt, a iiartnadtkai ugyanazon naptól s/A* milandó CD nap alall, oínden egyes vételári részlet utáu as árver** napjától számi-tandó Ö%roa kamaiokkal együtt az I8K1. évi deosember bó «>án ?9iU 7. M. os. a. kelt rendeletben előirt módon a Csáktornyái ítir. adókífaiat mint bírói letéti pénztárnál befaeini. A bánatpénz as utolxő részletben tof lieszámiusipi.
6. Vevő knieles az ingatlanokat terhelő éa as Árverés napját következőleg esedékes adókat jés álruháxásj illetékei viselni.
ti, Verő a megvett ingaiSnnnk birio-kálrn aa érvérééi jogrrörei emelkedésekor lép tM\'oniuik baszna öt illeti.
% A vavőnek a vételi bizonyítvány ez ! |MMI, IJC, lez. intézkedései érlelmében ia»k az ecetben fng kiadatirt ba az árverés nap- ! jáiól számifoti 15 nap alatt az idéxejil lór-vényaxikat íj87. |*a iiiirskedaaéuek nieg\'e-lelő uiiajánlai nem léieiik.
8 A tulajdonjognak vevő jnvárii be kebélezése csak a vételár és kamaiainak teljes befízetéae uiáu log bivntnlbói elten dal lelni
Ml.vro* 511 % IAK.% KI KM!
A fWklisz MaaaÍHtariag Oaaigaai-\' rhwkijHiL\' al( Ziraiiackaaibas AagsIaiasÉfkaa. aalikAM a jalsa-lik*,* foaui instku1 AUkkaitlIlia kliatksaUkta j. gastassssMaakaal t» IkltMMia al| aa I v*l|gkJrl\' ■Maoatolr Artil i jcvruMDi I* Knn>|» bánar^eksl) idf^U UilüMlva Is vái«m"\'\'t Un, iiiimlnii fvnaanlftk aélkll.a ralanátl rtai\'N k|airatM a káala ssáUltva, kövrtkeafi árak mi llutt- Mint kllwil>g>a^»l jy ánnnk r muntoirördkut (kaki lütkul kivül KII felhiMBtló). A ka\'.caatlkSll (i^úl **«lmk«AI aa u|korl«ti>rakUknuIiti Ia htfalrafrkaa.vvkfc UlálMsj-al klal tari-^ík. A kalcp oly toraa clIkmiMv kstyali Sa Ita kivilröl Mkaaatlk A fcdfrlrt teleit ui-m kall kltajitai aa« katal w kala, aa\'slqj-el aaai yéralag a>rufuny <l mai téraat laaa órára uem salkptf Javltlára a tlssírásait kültant ■lat aa javait\' reaéaasraál. •
AatAi
I r
11.-r-
Zl-
30.-
Ik
50-
72.-
m<|lwl«l,aisii||mti aki laté val,wéa,ssé-l\'eii gtavirulúu Mái oriatall i«i .. J. ........p..
. ( >rtt&a faalrllrI ... ... !... r. ifi Iwr. Ispat oiiSall Sfaggal. hüiu fr .téllel siiaszrsaiMl. caifcarral vacy aligaasM fariraautt i^aaltlaaal ..\' ... ..\'... ..! Ua alaka. Mcrakaak .... -
aagy alaka, arak aak ... ......
. arúa kattta (mItIS lg Jvkls, HJ kit Ha A 4a mm»I d Ifa „.. • ki* aláka kAlfyakaak ...
uafji alaka. Inkaak .. ......
, fiijai Cruaafff|»fc. \',, aiAa»t-HlicMatatlrál, kSléaSssa-arSa frilail pasipáa Innitaa\' la klilal aiaalája i«n Ara, mriy kaiaakfdlk állal 120 fitvit adatik ot) M-.--Í ••• ••• ... , af)Saasae óra. k»Nőa urnuy-fmloiü myilott éttlail4|i Imly tti , I aipárial Calaaidar I \'bmMNaatar J a klaap*\'. s i «ti aapot » kai-tat Sitttatva. V« nlsnl|Nrca |. aiatatélal a ktaapta g haitt> IÍM araa Mail a ,lrg |mioi]»A-aakk la kfallkallkk óra, mely Vjj fjrlrtatlk la rnoty karaakadftk álul auka 110 Irton alul ül j ftj|
aern adatik ......... ...j... .v j 911.
AAwafrr /* r4mm»lrwm uiimUiiHii rlkultlrUl: i itu*efraH.m*k, \' rziiun d- a/l. i:IMfljt*m lutftrt j UU6* 1 fri.
Aa anpol órák a világ allaBMft lí ujutiti éfil aa a aiajeai órik •llnlln, a ml a »apt^yigot, saalid J« siaaka b tarOMáyut lllatl, Mlrtlas rlúaylsta kall réazcfdlnull A k tavai la a m grtnlalla .\'i0% angtakari-Hat aynjti awrt aa ófa-keraaknllk maguk nemi kásái-laaak óragal, kaavst iaaaa koa.lják aankal éa arlay-talaaal nagy kwueit klraak. Nvai booétaak klaal lánaáa kiinatéaakal sasi adssk gyáílBaa}«kat ,ftli| tsgyaa > agy aa aiutlillsf ar»a alul," - Kat aatkl mm wUll! kaarai a t. ea. kftaftnaág. kaljr s Hllaláksa hisaak ••» gyanúik Is^att klnavábas airlyrl mi 8J f» óla raálltas éa lalkliéawrstaa kissolglllalls Illat augaakaak aaervallak. Mi ■ raak a Ivgjobb aalatöt kaaaaatjak la H kariina ataayal áa aa taamsa atwlara aaaat órák r (alaara vaaaak Waloaaa alrgias Maroeea-dotwaokka hfcaoaiafolTa.as aaoaaati kaataltalra klaaaa vaaaak Kfy lustoailrki letét aely | rvra aaél SMl-lákalva vm I* silsdaa lavlllat aa Iráaak Umaatas hrkildáar ■rllftt . »< a idtt alall lacgaa alrálUlunk A guntliM >t rral « kiaaolglllntáa MSIaalléklal gj art- í maa> unkát kavl |tr|baid6ra adjak aaaa a raróaak í«>ga vaa ttn Idfis krlll asoa «aatia. ka a ratt urgj m ai taljaa ás (aJtétka a^gelépdlaéra assi vált valaa Ih* aal a tétalár vlaaealaatéaa melle I miiidea tevő-j ala aélkll viwisakiild\'H\'. Miadaa araiig |iéuxjag}flií vagy |>nalajMc>i-i a Saatáafa fsikassalllstask vag)\' *a iaaaig (Hstaaulvlsyanai k kShlkaM. Miadaa avfita* d^lra, mt\'g a Ugklaabk !♦, agyar Ma* gaadaaaágaal. mi R a MfórlaaM au|>jáa •aaktsSlkUk éa t aBpalattj a BwgmadálAeek iiirlokakan vaa. Tisaék cximeaai.
Conklit.fl Msisfactsriag Ccmpany,
aa, AImbs Ntr.. glisrisgkasi, Isgslamlgbss
CfpMnMi dk binmémgi rid/ihvk ift* IWrral fd-IritUL- mtttrlt jrMHitliitiwl. tSt • Z-l I
S
csS A
£
^ 4 forintos liavi részletek!
Kapható miadeanaaiA

B Varrógépek
IN6A és ÉBRESZTŐÓRÁK 8víjczi arany és ezüst
zsebórák,
olajnyomatu kópék, toilett és fali tükrök, függőlámpák
gyermekkocsik,
hajlított fából nádíonánu SZÉKEK, VAS BÚTOROK
taléét rlslssal ettal lárggAk
SCHERZ LUJZA FIA N,Kanizsán ™ \'0 I0
cs» kir. azab. tulajdonos.
!!! Sasolid ügynököh; kerestetnek!!!
© S

2 forintos havi részletek!
fmp
SS

Iflaltáaf sllmekal Itagjam 4a kér
Msalssea.
Magyaror^^g legolesóbb és legdiszetebb képes hetilapja
KEPES CSALÁDI LAPOK
IMTdk év Jssslr hé I4s
UILD^HKIMk ÉVrOLYin^AH
• g l-i
i » uáMdik
A ..Képaa (Wfiái U|Hik\' mint Uijud^luil asSgirvdalaU • Iaaaa»at»ajaaa«á kafilag addig ia intwill kHrtlaa Kxulgálu(<4|ai létt t aiapjaf aaaiaati káaialvaiadéaaaA aa asáalss aamaaal kl ■ lló tlayaaiji a •agyar ln«lal«auwi laaaai ai<tkiitóaki*leUeii karit ja a sugyar at\'ili aaalAdalaal Vtttila éŰal a a tegtaljprüili krlllljjtt i« kiullú «lv««- - la«a naiHI tanaluw a jó látás, a
lagjalaaabb ksHMdl la|a>k klóval varaaayaá ailiásal kiviuiö kayak aaallaml kiaaal av«l|ák aUaéaa iaáMi.
aiaayai - a laciaMakk magvar Ilik a .Kéjiea (áaládt l-ayal\'
talllkH aiadaak dia kUMil Iroda IhuiM
ka aaL_
it«M éllek
dhx*» alátliláa aál mrfi Is aa
a arMuaa aj a laaai 1 allásatéai ara ; \'
aaak a «idar.myal »ut»IJ.»k g fri \' kr. I
alvaiHAsABjAgaak •»■ A gaa j ieie*rf. a írt - kr. iák aaarktas fas aa 1«1mm éa - frt M kr.
Mlirléaikai cl(««a4 s4s< dts ksial káa/tkaraakadéa.
Mslat<lai<»IÉakal Isgas éa kéraiislaaaa kttld s MZéyw Caaládl Uysfc" kladé> hltatala MlkSK Vtlaaaalt, Ssla^gHa, If. k«e>, pagaétrlái ml—, a. aaAaa alatt-
Empfehlenswerte Werke a. d. Verlage v. P. J. Tongert Köln
walohe uiiroh nlle fiuoti- und Muaiklmndluniten au baimben siiitl,
In Ur.\'KsiilMS dk Otskalkzrn ézrek i*la r. li. Katar Mk - I| • í Hallae grua* NntoDformal. IA. Aiihagv, \\ m arvtaa ^a|MS* M* saai Sin\'iltnm dar glaaJfcae. Aaarkaant/uoétt; aad allra-nilligata glavk ackM.
riseksra llurliauilluiitl
Uuiversal Klavierscliile
I ík MaladiaaarkatB vun l.\'4i KladsfUa-| dara, ^ olí.tirdera tkaaaa a. (IparinMiadtaa la pfftaa-alvar galga vaa JaljLk Uliad. Mk. S—s
l»r Ktavicr\' Maki arraaglsrt aad mit glagaiaata taiaakm.
Opern Album
tan O. Ztaadka. gll t
von Jak"tt
JlUVIIg|bU 1DI lltlfB TIUIIUÜUIÜJUI lliad, OJ...MI Ikl. 1.1"ifaakr Iskaia fragraaslra ratrrkallssgaallrka mit Uaaulaiiag Wjlaldar tolka i.nd Klsdarlladar, opara • aad TaaaMtadiaa íu» I a. "i Viotinaa M. I Ü0| d». mit KUviarl>agl.M. II, Ad 11. lOMiakta Valka Ila4>r Txaaa a. BlTMke l\'rata vla lld, I — Ikl.
III. lg klahtf-ffcalaaJ a Ikar Valkalladar, .• türk* vaa IImull\'I, llnyda. Waksr alr. hala wla M. I. - M.
IV. II gressara vartrsgMlAsks a, d. Warkaa v. Maa* dalaaaka. Uuxait, Nskalart atc. hala wla lld L
nana Walsar flr Klavlsr vaz Skkr, lakai kll akargata Mk.l,—
a vi m ia Faalai da. Wali ■11 Vari Vait, Hcl
3Unl)fr-3llitiiii. lí,
l\'fidllrs Pnlüii-^lbuiD
Mk.\' .
Lobensbildé;
fUr Klaviae. Mk. 1
lltr Klavlar, II laiekla ballabt* Saloa-HlScka
II e ka rák tartat ia« ka Halas-• stAaka kalialAar Knaipaa\'Me,
Ballabrub Bt
taa. Mk. 1,
Jiiinilinifr5tr ym\'^UrmkU
apeaiUaeee ítir Klavlar Mk. 1,
I baliabté t|aas Ur Klaviar vaa daa kállftSaataa Z aipaaia-
Preiz-Viiiiizckme
vsa Ham. tiehrtidar Mk. >, -. 1,20 Halina gn^lotaafWBlit. AaAaga. Riaatis||BÍf alk dk kast* Vlemiackak aaar-kaaal vaa daa tlsma l\'rai rieklsra s Jaiob Uast Wljs; Ladáig K kJ IkrUa aad (Jaat. Jsassa, KAIa.
Für Vialine aaa Klarirr in far prttm Lofs.
Im Familiékreise ffeilfp
vaa M. Bhaaeat ag. tl. I Mslta I Mk 1—,
von 11. HebrA\' dar-~ttp.il
Klaa Zaaubtaag vaa \\ klalladsw Ugaia-Maladka aad sadsiea í-tkokén laatraküvar galga aiit y^ppiia Krtáularung daa lakalls I ISada. Aasgaka fttr I Vlo-liaa I Mk. I —; Ittr Viollna aad Kkvl«r Mk. I,—) fSr í Vlallaaa Mk I,-. : lur gl Vlallaaa aad Klaviar Mk. I-. Ikl. I. Irak Ugn le daa T^aitsa kk sa t Kraaaaa aad kk sa I Haaa »l« v uraakkauag N. II. Krak liaga la éaa- Tnuartaa Ida aa fi CmMS aad Ida as I Haaa a|a \\ iiiaaicknaag. Hd III, MII Aavaa-\'l\'U\'K jw drltkS esd awaitau t.ng».
Kozzertvorlrate fír Vln.ine a&d Klavinr
vaa Jaaa laekar, op. H. M|. 1, 0,1. Kiélne swkdlsiki paatkek aagskaaakta sekas atvaa vlitaeee-gaetpesHteeee.
Uinlincniok lüaaaaatUbrl
f lUIIIIOpiDIO, Naekaokl gakuekmrjadaaMBalkar v«u llerm. hctirödsr. l\'rela Mk I — gak. Mk. I «M>.
ÜaruoBirltjirr Tj1^ Z "űJ^I
Lerasada gkick sStalick, etgaet slck lnaasdsn saai Heikstaatarrkkt 7W M
GyógyazertAr P»flrhöfflr J-ffilö Slng^Üü?¥#.u1í
iit^iM\'i- xrssruüier as-ieie ttB^
akbM ae*et taijat iuaaal u—-agaég, wilykaa a Mdassak a^adn agf ább aAr apanal*-rnláat aradinéayaMak/1 dak*a
Vértisztitó labdacsok rfi üíT z?\'*"**
aaaááa baiáaakat •»«•»•••-a ba hvm ktnn^iiaiiak v«Im«. A laaaiakaaaibb Milakliaa. a^adi___
■Al alkakaaal*t«r. aaaH \'n\'-ikreik iwm.u«»<v a a lagr»*kkbb MA Uilaé gyágyaka ti adata/a II liháiMrwt II kr I irn.n* | dab-w«al I Mik karaaalalkN aiaavélhlida Mf 1 Mkt 10 br-
aJaslaa Itklldlsssl karll: 1 kkarss Isbdaea 1 írt 26 kr.
B^MSSHHHVMPIPB^HQL-frt ZU kr. (Kaviaakkat mint tgf kakartaat aaltklblaai aaa I kat,
Isáaaslaa lávái érbaaaK. nwlvekaak MT halai mMdaaab a labikanfckt, SMlfokab a lagbAMaMkbb k Irgaalyaaabb baidg^««kaM aaéa^algSh M/r^klNkM bSaáaik A kl aaak agyaiar kkárkkt tatt vaHk law* »J«<dJ«.
Mh -A- IcCbzöuó levmimkTból nénAnyát Ida lrurűc:^p
A páaaóka^ álAkgss bakltdáae aaHa^l. eoaUaítflaa Itklldlsssl karll: I takarta g frt |> > kr; 4 uk« c. I frt 10 kr , 4 ksana I IH 4) kr, A kkaras A frt ü0. IS kkara I
L Uaagaag. 1SS3 aá)as lb.
Igaa Uulslt araal Aa la tsbacsal véllbsa caadk katiarak aaa alyaaak mint aak kidkaárt «aar| axak vaksaS aiadaa baj ellen sagikrgai avitftásak.
A kaarátrii rradatt lakdiasl kg»agjrekk rlaaát karltaia k Isa^flaaia kAs*tt ssaiaosa ea t s vsls-aaaayka tó bsaSaskat vatták, Mg augaakara lg kA-;;aftk :-aJUx, bksgaáfkaa stagUdl axaallysk la aaak Utal. la aaa kíkljsa agéaaaéglkat. da ktaass Java-Ikl Sjwtak k lUbb k akarják kaaaaálai. Fogadja aa la lagkiasilk kál&mat k aladasakét aklkask s a-rest.ti*k vett adj la kbdiaei s»gttatg|vel ayaral vka-aaa agt*x»lgtt.kiÍt. Deatlagée Zárka
\' J \' n.g» «ai Oylrgr, IM2. fabrair IC.
1 iratait Ina t lka f«|exb«lra kl aléggl kr mélyabb luüámal ss la ^UIiuaHrt, aart lalaa aa^k aéga titán rg «MI as ba Kliuavl\' ii gyárjait fa) aka, lt aár érak ótaWsvedet: algartf* lim; í« t»akir asje. lka aág slks ka kell veaiik s laAdVaaVki, Asagka-•ég* már asagly bt-lyraált k»ty Asiaks frUasréggst
Fa^baizim
Isball tilsasssyl íoglalkaslalt. Kársa salvsska|j k a blksyllrleHásaasI aa eaaaw aaaavadü Javára kl kaaaaálai Is agysasnsalad aélldakaslk ajbój kát t.«i karca lakdassst k kát db. aklaal aaappaat kllésai Kiváló llsatsliitil aaradtaa ^láaataa aaalftye, 0 Bevált Alalaa, Marllss
Takkáaáas üraat Aaa flleslssia, kagj, II N vakaaaayt g|lgywsis agyáall JóJutAw. alat as Sa kliaaA fsg|AalsMasa,Mly salapaililaabaaeé. káay kiált fsg^lagaaatJl bakar sfaaeaaktkU daaslr.
sAiak eTka érsatt stlaassaa>
aa agyaevaastl egye vaaaak arra ImmMB^HP tkatitá-kUsiaatkee édgMsdaa. Ugy
aak arra kslkaessa al siagasat, hagy aa la vár.
s kk fkfda»
kik siglklglral o«Uuatal|*a aak ék* bMarlkaiéáll balsaat Maa bakaaaa ft -n«k havaikat, kagy IdAli bsjoa aágybatJ kassailat elás kljassa aagsslat a kag) liaiiiliilfc kbrlbsa Igsa buagús ajáaka a kbdaaa kat Wads k aaaat klkgáaaa aa attaa. ka la a sarakat ayilváaaaaa —da slullltleia aáfcAl — kAeak Ufií, Kiváló SlaMsIsMal
Béta, 1811 kbr. 10. & «■ T.
aaar kÉwalWk Idtíl aabal ab. allaa
frijrybajok sOmI vakakt aagj> Ui I kgaly Selkr. | . .
(iolyvu^atara, fe0,rr4fBr"k ^ ÉletesstéLla
nemfi ulte-ilajjjk alka. bHAa| khlsar I kágaaa »o kr.
Tonnanchininhajkenöoa EfiZ\'
k kAaaab állal vakaki b lalr nllaii\' Jiilkaak iAsmhi, 1 aakaasa kkUiiatt aagj i
J «e
III ifftnntlv ^kalaA bárfaar ka-Ulliunt\'tly urbuf( rakaduég, mtméhmm tlb aBw
I Av^JOhr.i;___
Amerikai Kftigvény kenflca\'at^ 1
k lt i ( fi I« I kirkt SA te |
Alpm ifi-likőr
K^yeteoKf kenöcft STflniflit^Stin
•aki márga* bakaakaál vabunkf tdkaakMhlM aaga|fct. kbdagaMteAaál, aaba. k gyaiadl aaáahaél s hsaiké k^ahaSl kHAalaak IkaagM. 1 tégely I M SO kr
Ecetemet timtító-aó.
vaaari IS iaan Ha kl léiss liiil. agyaki ta, gyaahlj, a
o. iMikutsa i amv a as
agy M l»ag I A« k*.
Bóaborazan tAngmie
Porok lábímdáa ellen1
M br
Dr liomerahaaaen félenemeBeoczia
1 Ivag I H # kr, agy « gvag I At |S kr.
«(!. iitb. éa i-kdM aiáaka wdrtáf a aaa kvl arfk« bkáaaAra gpaaas k iksAa
Uadn fajtájú homöopatlűku nmk blyUa nkttm Tná
Aa ht ika ei H hiariiitayAss kkAI k«fL*é iali aisafl -«i«ah magyar »>ágfeaa WadaMtt Mb k haMW gydflt
ank kÉaiiniw\'s.
raskl IÉÍ<iaiéa|S> I frt alalt sasfiiaAillaskaM aahta aa Issiaak MÜH* ka* ailiisi aattfU asgyabk laiijiksH stlevékUsI la sasÉlaélISMah.
Az tetemek előlegei bakUMéM mellett (lef)o»iaa péazatalvány mJUatt a portó MQI -Ti sakkal oleaáM mlat ntAnréUU kUIdáményeknél._
l)MHett IMal FllOp
03859085
feliartóx-U módjá
kő-
- í&w : Harsngjelséai adói tatai as ímíi vonatokat «•-, afe*.
y m: Hat Im s 8QQ xArkalaus telsaséaéi tett|» volna.*
7W«: 100 méterrel visszafuthatott, volna : da erve as idő miatt képtelen voít.\'
Makay {Hoaa időben nagyobb figyé-lemarfi lett sklgálalot lenni ?
Tlms: bon, a legnagyobb figyelemmel. ttrourány : Mikor, meddig utazott Kris-mentes? \'] ■
* Tashr . Igaz. hogy akkoriban jöl igénybe voll véve,\' de miniig ooit elég pűmSje. —• Ekkor teldivesaa a jegy*#etj, mely szerint Krizmanfca mikor volt utón. a mikor volt pihenője. * i
Eötvös védő löbb kérdésére ezután savari alad nyugatommal, öeeradeti j«tiztoéggel s erélyesen válaszolt.
" Ha a 2p2-ifll a 210/1 elé tett
darraniyu $M méterre ypii, akkor I ebe tat-len, hogy meg né tudták volna állítani.
Tmv. A sinek a lágytól ia síkosak voltak; ea dt 16 máaodpercz alall lehelő meg. —
EttrSs 15 másodpercz alatt 4l/s lélegzetet veaz ai ember. Ez idő atalt pedig nagy dolgok*!; lehet véghez -vinni.
Tssa : Igen üt a szobában, de lessék otl kQnn. (Derültség.)
Hsuplaiaa Ambrus keresztúri híva-lalnok. — Erlesiiették Kanizsái a vonatok menetéről. 26(J-e* azon utasiláat kapia, hogy utána a 202 megy; a 210. i szintén értééit-leteli, bogy elölte a 202..
l.érAnl János keresztúriláviroiissi. — Sürgönyt ksjrntl Kanizsa, hogy a vénátok ezen rendben mennek: !60,t202, 2l$l éa bogy a 260-aij 5 óra 35 perezkor indul
Elnök: A kanizsai állomáson nioes i
nyoma, a szalagon sincs. 4
Tann: Ezt rora bírom leifogni, bogy \'őrt ént •
Roaenherg Miklós vallomása felolvastatik, mely sserini Kralj[eveczen a 260. jrAnt Kanizsa nem kérdezősködött; 4 óra .37 perrakor kftrsftrgöoyt adóit a 260 indulásától, először ugyan hibásan, de későbbjét Urrksaser Jené vaiinli liszt január 23-ikán térfelügyelő, voll; a déli vád jelző, mikor Hadts a szolgálatot, #1 működőit.— l;gy exen tann. mint Jllkaeb lorg. liazt előedják, hogyha a védjel/ö hibás, akkor ast as átadási Ifönyvben megjegyzik a a ki Al veszi a szolgálatot, annak ezl okvellenQl ludnia kell, ezolgának nem szabad kaselnie a védjél sőt.
Wahlor Lipól v. liazt. — Midőn a lorg,\' irodába egy kalauz. jött a ross hírrel Kanits axt mondta. *néxxék csak, moai is szabadra Ül a jel/0 ;< — Oda né/el t éa látta, bogy csaaugyan szabad-ra állt.
— A kihallgatott tanuk, közlök Balázs és l*»oi vallomásukra megaakeiteiiek. —
, Következeti as okmányok felolvasása nevasetesen Albtr Krígyea bemondása, a kalaslropha helyén teljesített nemiéről (elveti jegyzőkönyv, Atbemé haliájának boncs-vieagálaii jegyzőköuyve. K* utóbbi (elolvasása után a bonczolő orvosok egyikéhez, sx épen jelen voll Ur. Bált Kálmánhoz kővetkező kérdést intézte
Est,eve. Miután Alberné halála okául a luladáa van megjelölve, ra pedig meglehe-tőaan távol eső okokból vea megállapítva, — miért mellőzték as orvos urak a gerinc* és a eaigolák megvizsgálását.
Ur. Héti Mert a halál okát a laladás-bea találtuk tat.
EBtráe: Tehát • gerinczagy ésa eaigolák nem Is lellek vizsgálva ? P
l)r. Háti. Kent.
ESteás- (a jegyzőhözt Kérem est a jegyzőkönyv bén conalalálni. — (Ur. JlátzhosJ Volt-e alkalma orvos urnák ily lernésselü balakwáai már vizsgálni?
br. Hét$: Igen, legalább 30-al; vizbe fulladást, ákakzlási; — de ebhez égésien hasonlót nem. *
Felöl v aaiai t ak Hanptntan. Knranda, Mmfki éa JMár Azaa etvr*í Üiialfiet; a pályaudvarin leljesltett próbaykoeaileiat^ról aaáiá tevysákéay* éa Unkeg .Károly és firH aaaáértaá .váltjaiéiayas jelenléke,
Ka etóMM aámáag \'elolvaáÉia éa a assmilymie ja kihallgatott Lm% Károly ak kir. eiea4 táviratinál eagyéréeká lelvi-lájoei\'a-aj átipJéa sfytke veli a tárgyalás 1 Iráekss mosaertessaiaak
Mfyaa áf aeádsf lérdég é fitstet. Ilaéhi A maJgáieii mabetyaÉ seenai y egy veaat «*i ráaé vaaaft jAs,
nősen ha nagyobb sebességei, mial ax első, — aklmr soha sem szabadezt leliarióziainu
Kámllai i4z csal papiroson van 1/igy — i *Ár-eMjelzőre abei ptdy aao* kezdem^ hogy ma aaa imUm, hogyan Ml forgatni, erre nem tanítottak bennünket. j 1 .
Leaksy: Tapasztaltam, hogy a térem kttelhk fia künn egyáltalán nem ismerik. Ha az óramű lejárj a védjelaő önmagáiéi ia elffrdul a szél iránya azerinl.
—• A\' súryónyszalag vizagálálánál ki-Iftnl, bogy olyan szalagok baaználtatlak, melyek egyszer már letniotlak, .tele írásjelekkel. i-
Lenkey : (alig! bírva leolvasni a jelekel). A vasul igen takarékos, kétszer használja a szalagokat. ?
\' Képzelhetni, hogy a nagy közönség mily elazörnyfiködéaael vette e/en tapasztalatokat.
EzulAn köveikezeit a vád éa védbeaxé-dek elöi«rjesziésé. — Lapunk a/Ok térjed delme nem engedi, hogy ezeket eznttol kö-. zöljök, csak annyit jegyzék fej! ez utial lur dősilónk, hogy Hogyay Ödön ki£ ügyész vádja gondos munkának eredménye-, volt a a döntő érvek ügyes, tömeges csoportosítása állal mélián lel tűnt.\'\' i V
Edtrgs Károly négyzzabárá, hatalmaa, védbeszédében4sok helyen a kevésbé erős érvekel is igen Ogyeg jogi lazlnlien tudta feltüntetni s a laikus . figyelőre káprázaios-halásl gyakorolt. — Üryszcáry Grula igen csinos, sxép védbeszéde méltán :tő^gkozolt nagy védötársa előadása, mdlé, a attól a jogi argumentáló \'tekihteiében is éjien nem maradt el.
Mind három beszéilet a ,JSalatí jövő számában IfűzSljik.
Nem hagyhatjuk &en nagy yéglárgya-láa leírása ulán még emliieilen&l azt sem, hogy törvényszék fink s annak elnöke, Csereo-nyh SAodor, az egész tárgyalást oly kifáló tapintattal és nagy elökész&lel& szakavatott-sággal folytatta le, hogy arról t*ak a legnagyobb elismerései lehet megemlékezni b mii: kődése a közönségben teljes megnyugtató tudatot kellhet.
Hsrmsélk nap.
CsQlörtökőn, deczember 24 én délután 3 órakor hirdellék ki n"törvényszék lléleiél. A terem zsúfolásig megtelt-, többnyire jogászéra berek bő! álló közönséggel, mire megnyílt .a szomszéd szoba ajtaja, a bejöttek raji a lör-▼ényazék tagjai. Cseresnyés Sándor, a törvényszék elnöke hirdette ki as ítéletet, mely szerint I. r. vádlott Kánitz Lajos m BTK. 4S4. éa 4S7. §§-alba ülköxó Kon«Utlan-•ágkél rlkövelelt klsvessélyA eae. lekMéay vélségékea vétkesnek mondai olt kl. a eaért as ítélet jogerőre easelkesléaéiai axáasliandé három (S) havi fogházra éa 5§ Irt. )>énzbüutetéare, brh^Jlhallan-aág eartén IsvákM 9 napi logháarsu ss eljárási és felmerülendő rabtariási költségek viselésére ítélte; II. r. vádlott Kris msnics JóaSelet és III. r. védlotl SzéitzFe-renozei a vAtj és következményei terbe alól (elmentene.
Ezen ilélel ellen, ugy Kánils mini valamennyi vádlottra nézve a kir. ligyész ia fellebbezési jelentftl be.
Etlficfilik.
- Rélils Hárolj eseserleje. A nsgy kanizsai „Hagyatj Irodalom- éa Mfivéazetpártoló Egyesület" szerenesés volt hiraeves publicxiatankát, Efaröe Károlyt egy szépirodalmi előadásra megnyerni Amint erről aa egyesület £őtvös sürgönyéből bizonyossággal értesült, megtette a kellő előkészületeket. A vásáráén eeti 11. órai rooattal Budapestről érkező Eötvös Károlyt as egyesület nevében al pályaudvaron Ur. Cmmpass Kálmán és Hoimfeid Lajos egyesületi tagok üdvfieöllék s mintán s küldöttség ellogadásáaak idejét megállapították, béttfn délben Barttilgett Eötvösnél áz egyesület küldöttsége, elén Dr. Fémek László elnökkel; a küldöttség iagjat voltak aa tlnőköa kfivftl Hofimann Mór, Bétorji Lajos Szol** Sáader, fiúemU Sándor, Room/ Jd Lajos, Dr. Csempe* Kálmán. Bövid iddeée vtáa. zély alatt a kll-döttség tagjainak alkahna volt a nagy !jOa>aaónak tánalgáaának lebilenceelfl tt vezetőben réeareilni, - megáJlapitUtott, bogj .máanap este 8% órakor fog megtartat ai a eaaeerk. - Dr. Bmtsik Fenaes a polgári egylet elnöke szives aldaékeavség-gel átenged iéa e czélra aa egriét bem-aégvit. Itt tartatott mely a nUa érdekű, vaWi máélveaelet aya^tó aléadáa 8 ég %
Arakor az egylet nagy termé^ teljesen betöltő, igen nagy aaámu értahai közönség fogadta hangos éljenséassi ] a belépő FÁrüs Károlyt, a ki mintán Qr. Fárnek László a közönségnek néhány aaéval bemutatta, —j megkezdte as eKaláet Kellemes, behisjelgő orgaauma, as eleadá* azon múvéesete, mely Eötvöeaek o|y kiváló adománya, és maga a tartalom szellemes l gazdagsága, a nagy\'etnbereiak életéből merített érdekesnél-érdekeaebb anrn vészietek, | melyeket csak a beavatottak: tudhattak, — mindez a hallgatóság figyelő-ét mindvégig feszült figyelemben tartotta As éTöaaái cziine voít: „A mk ke/olyám a politiMi és parlamenti riszonyokra.\' — Az 18Í5 \'és 1832 iki oreséggyülék szereplő nagy fértiaUak életéből voltak aprébb, {el-iemső momeatamok elbeszélve, a bogy esak-k>él a nők befolyása érvényesült fdTés iQ. I Balogh János, Deák Ferencx, Vay Ábrahám, Ssécfajeayi István éaAndrássy (Jyula voltak azon kiváló alakok, kikjjköré Eötvös rendkiyül szellemes előadását ceopor-totitá. — A a elöadáa teljes egy órát vett igénybe, da a közönség aziv&cn órákig elhallgatta volna azt As élienzáj lecsilla-poltával a szomszéd termekbe vonnlt át I » közönség; s Eötvös az „IrodJ és mőpárt. , Egylet" néhány megbivutt vendégje társaságában vacsorához üli Ennek folyama | alatt Dr. Fárnek László, TUtorf Lajos és I. Rosen/eld Lajos mondtak lelkei felköszön-.tőket az egyesület ünnepelt vendége, Eöt-t vös Károlyrs. Végül Eötvös mcjndott gyö | nyögü poharkösRÍintőt a nőkre, mint a j világ legpagyobb - hatalmasságára, s e közben a kanizsai hölgyéket élteté. — Vacsora uUn Eötvös körüljárt a tarmek-f ben és sorban bemntattatá magát a jelen-i volt hölgyeknek. Ezalatt a fiataléig tánezra kerekedett-s rakta jó kedvvel^ mig éjfél j után ss egész társsság — egy igazán kellemes est emlékével — haza távozott.
- A második kaloloal géshaj* E vállalat ügyélien, (melyről Ispankhan már többször megemlékeztünk) e hó 18-án volt
j Keszthelyen köxgyülés, melyen a Balaton-i egylet alelnöke Dr. Fenynssy Ferenez e\'nö-I költ. A gyűlés elég látogatott voll éa a szór \' nokok mind álialában hangoztatták egy j ujabb gőzös szükségességét, és ama vidékre 1 nézve nagy fonlossAgAt.
- Rmhnklaaallla a polgári ls< kaláaál. Mint minden esztendőben kará
* oon ünnepe elöli, ez évben is lelöliözielelt I számos szegény sorsú lenuló ugy iji nép- mini a polgári iskolábsn. A polgári ibkolában a ruhakiosztás e hó 22-én lörlénl az iskola rajzteremében, a hol a tanaló ajuságalan: teslüleilel együtl 8 óra után összegyűlt. A kiosztás előtt ax iskolaszék! göndnoka, Knausz Ito^izaAr, meleg axavakal intézett a tanuló iljusAghoz; kiemelte az iskolaszék áldoxnlkésségéi, melylyel azoknak, kik azegény sorsuk miatt talán iakolába sem járbalnak, módot és eazkö nőket nyújt, hogy az éle:L*z azükséges ismereteket maguknak megszerezhessék. Imi a tanuló ifjúságot, hogy szorgalom és jóma-gaviselet által ugy az iskolaszék kegyéi, mint a tanárok fáradozását jutalmazzák meg, annál is inkább, mert ez által la, saját javukat mozdítják elő. A gondnok ur meleg azavai látható benyomást lettek az ifjúságra. Azután kezdődön a rabakioaziáa. 39 tanuló részesült résziül egész öltözetbea (3 darab), réazinl pedig egyes ruhadarabokban, a melyekre éppen szükségük . volt. E 39 tanuló közt van azon 4 lapuló is, .kik Szekeres Józsefné úrnő kegyéhői IS—Ő frtbaá részesültek, a melyén szintén !ruhái veitek az illetőknek.
— A lörténjaaékl fpAlel ml aerlál. A most lebonyolított kagy vasúti végtárgyalás megint megmutatta i teljes szegéaységében feltárta azt ia szégyenletes állapotot, mely miatt agy a felek részéről, mit a közvetlenebbül étUekell bírói körökben is már rég óla oly keserves a pa nász. A terem alacsony, szüle, tele légvonal lal, a ha 30-nál több hallgató\' érdeklődik
I a tárgyalás alatt álló Igy iránt s azt meghallgatni akarjs. — agy ki keH nyitni as szomszéd szobákat s azokból aj bírákat kizavarni A mi ennél is lényegesebb: - a ül-{ nnknak nincs várakozó helyük! f a kihallgatott tanákat a még kihallgatásra váróktól alig láiet elkülöníteni, a mi rendkívül koez-káltathatja a biróaég minéclwkődésének sikerét — Hogy aztán odWal a teremben mflyea a gőz, hőség, lökdösés es több eféle apróság 4- amiről bizony a bíróság nem tehet, — azt épen olyzn feleslegre külön kiemelni, mínt kngy — az elafibég részéül tanúsított előzékeny készség mellett is milyen .méltóaágtefyes*. alksíinas elbelye zéae akadt pl. a ,kírlspirói kanataak* 4-ott az ajtó mögött (ahojí kMtaftea a birizp-Írók voltak legkevesebben i — no már az igaz, begy nagy szerencse, hagy bekötött szemmel jár az igasaág istenksszonyz, mert külAkbea megharagudnék a mellőzte téeea, bogjjp ilyen odúba kénysáerítik elve-aalni; de a vak sseinayiágz|kiigy is
— |MaM«tl hlMlltak. Az ország** áraakiállüáaoa gróf jflw* OedS árUüm (btkv) okletálel, Boro-
ng, Benedek és Ede (Kehida) evtat, Kollár Sáem (Paczal és Szűcs Utóin (DergecsV bfoos oklevéllel lettek kitaatetve.
— A Balaton-Egylet javára Ke lemúny János, a jeles fealtaCvéaz, egfbala Inai Ugképet ajándékozott melyet a kisor-solás slkslmávAl Yenlsgér Mátyás nyert el. 4 Ax egylet a nemes sjándékozás iráat báláját lerovaadé, Valtntinyt a Halatok-Egylet alapító tagjai közé vette fel.
— Ka la vasalt kalaatropha. Most, hogy az a nagy vé^táigysdáa a kanizsai törvényszék előtt minden árnyékaival lebonyolódott, — tele volt három nap a város vaautaaokkal; mázt aa látott, máét se hallott as ember, mipt vasutat, vasutast, meg — avasuti katasztrófa körülményeit Hát énen ezalatt eaettj meg egy jó alföldi atyáazfiával ia egy kis rasutyi katasztrófa, bár korántsem oly végzetes, adut a sze-
fiatalon áldozatul esett Albernéé.
&
igy Nagy Károly nevfi ember, a ki nem sokat, járt még vasúton s hozzá szórakozott ember is, Püspök-Ladáoyból Szatmárra akut utazói a napokbán. Felült a vasútra a szerencsésen eljatot Nagy Károly városéig. Az állomásra érve a vonat, a kon- j j duktor elkiáltotta szokásos mondókáját: „Nagy Károly kiszállni t\' Emberünk nevét hallván említeni, retteaetee medicsérte magában a vasutasok udvariasságát, bogy ima őt még külöa figyelmeztetik, bory / megérkezett a hova jutui akart, a kiszánt a vasúti kocsiból. A vonat robogott s Nagy Károly tudakozódott, hogy micsoda alksimatoaaággal lehet bejutni a városba, Szathmárba. Akkor világosították föl, hogy ez nem Szathmár, de Nagy-Károly. — Hogy ezután aztán mikéat magasztalta a vasutat a mi jó cívisünk, — arról hallgat 1 a harangjelzés.
r Pórink r«l IrfAk: E hó 16-án itt sajnálatra méltó szerencsétlenség történt Wkúszorics Ferenez jegyző és neje a \' a mondott napon este as égő lámpába petróleumot akartak utáaaa tölteni, a petróleum adbnban meggyuladt éa expodált Az égu petróleum az egész szobában szétfolyt A nő ruhái és as ágy, a hol két gyermek feküdt meggyuladt Az égő aaa-szony két gyermekével együtt kiszaladt az utcaára és segítség után kiáltott Mielőtt njég a szomszédok jöttek, anya es gyermeke roppant égési sebeket szenvedett A fiatalabb gyermek, egy 6 éves leányka, még az éj folytán meghalt Vukálaoncaaé állapota majdnem reménytelen. As idősebb gyermek, szintén leány, talán megmenthető less.
— ötvenétea Jnhlleum. Simon Zsigmond tihanyi Apát a jövő 1887; évijn-lins hóban fogja megünnepelni áldozárságá-nsk ütemére* jubileumát Aranymiséjének alkalmából tisztelői miadea bizonnyal az eddig is iránta tanúsított meleg rokonezenv kitüntető jeleivel fogják őt felkeresni. A mint értesülünk, az ünnepre már is többfelé kéazfilnek, s az ünnep fényét emelni fogja as a körülmény, bogy a b.-füredi évad közepére esik. . t
— A ategy let rendeao bizottsága felkéri mindazokat, kik az 1887. ianuár 8-iki jelmezestélyTe meghívót nem luiptak, de arra igényt tartanak, szíveskedjenek Székely Tivadar úrhoz, a nőegylet titkárához fordulni.
— Marakés, — mint ast olvasóink nagyon jól tudják egyiiázi tekintetben még mindig a zágrábi eraekaéghez tartozik. E körülmény az egyházat éa iskolát illetőleg ia sajátságos viszonyokat teremtett Legújabban az iskolai katechizmusokat illetőleg örvendetes fordulat állott be annyiban, a mennyiben a zágrábi bi-bornok érsek elrendelte, hogy a muraközi iskolák számára délszláv irodalmi nyelven irt kathekismusok ezentúl a muraköm horvát nyelven Írassanak. Más tankönyvek már eldig is e nyelven létertek. — Talán mégis sikerülni fog végre a Muraköznek-Horvátországtól egyházilag való el-válaeztáaát kieszközöm, a mi az eddigi ez ügy bea működött bizottságoknak meg nem átkerült
— A n.-kanlaaal tornaegylet, a jövő farsangban is fog tánezvigalmat rendezni Határnapiánl \'8*7.\' február &-e tűzetett ki, de a bálbizottság má^e napokban m^kezdte működését.
— A galamkakl kőrjegya«l állomásra, a mely Tálabér Gynla halála folytán megürülj a teáizzaijáns főszolgz-birája Storzsinszky Gvörty eddigi saspet-nekí a. jegyzőt rendelte ki helyettesül. A miadea tekintetben derék, képzett fiatal embernek különben nagy kilátása vaa a bizonyos megválasztatására is.
— A magi •hamlzanl caame 1886. évi deczember bó 31-én saját termében zártkörű mnlveezteri tánezkoszorneskát rendek. Belépti jegy ára: tagoknak 1 trt Nem tegoknak 1 irt 60 kr. Kezdete 8\'/t érakor.
— A kévégéetnil én kény lea lAsalléHtitel tisztikara 1887. éne következőleg alakult meg: Megválsaxutott el aőkké ; Marim Láezló plébános, alelnökké: ) (kappan Sándor ev. lelkész, fííparancsnok-
ki: SzoOér István, alparaacaaokká: Antr-baeh Miklós, szakeazveietőkké: Koeéa La- % joa, Sagy Igaárx és Máma Péter; titkár a okká: hm Lmoe, péaztáraokká: illámon AdolC szertárnokká: (Mim Jézse£ Vá-tneztmáayi tzgokal: Caigémy Károly teyéi Sagy Viarne, Márocz Imre és Jfcgr Sándor.
•I
; Melléklet a „Zala" 52-ik számához.
4
Vádlott N&ány ^-kavara. JBM. Hm a Bánion ylAl, alkar be< lka«*i? [ * • ¥
KMbff. Kálikkor felugrottam^ kocára A%«i*; Háj Ön eléje ssaladi ai érke-■4 vonatnak, aztán megfut visszajutod.?
Vééku. Igea ia. \' ,
Este4s: Vagy fen in voll ön a koeai* í«gén? . -v •
Vádlott:(felható ujaiban) Nem tudom. Ow&váty; Mikor ön a durrant yukst kjrakla, elmeot mindjárt a voasl?
Vádlott: £n megvoltam ijedve, ■ még ajosi ia ijedi vagyok. (Derültség)
Maelta Pereaez 111 r. vádlód, mox-monyvezető volt.n Zákányból jöyő 910/1.aa grorsilotl azemétyv\'onaion. A vád ellette aa, hpgy nem rágoli a menetrendbe, piert gyor-aábbán jöll, és előbb éri 6 pnrcxezet, mini kel-Ián volna, ugy hogy a pragerhofi 20?. aa. gyorsvonat aárkalaiuának már nem voll iaeje a kellő fedeaéare.
Elnök. Mi a mentsége V Vádlott: Éi> rendesen jöttem Félnők: A személyzet azt mondja, bogy. tisi gyorsabban jbtt a szokottnál. Vádlott: Es nem áíl. Elnök: Keresztnrnál ftgye\'mezteiték e nogy elölte két vonal áll? r Vádlott. Nem: erre én füiiyenteltéin ii elindultam.
Elnök. Tapasztalta-e, bogy az előlle-valő vonal tékeave vaa; bállottá e a dur risntynk elsülését ?
Vádlott. Már csak abban s pillanatban, énkor neki lulottunk as előliünk állő vouat-tjak. — a
Makay birö: Nem leli volns ön már gépes a megá inasra?
Vádlott. Nem, daczára, bogy a gőatéke-zöi nyomtam.
Elnök. A tanok azi mondják, bogy ön a óra 28 pereskor volt olt a torlódásnál a vonallal. Együtt Jár valamennyiük órája ?
Vádlott. Ezt renkiaem hagy la meg és m conslatalia.
Önök. As ön füiöje azt vallja, bogy Aa a vonal vezetőjével összemérte az óráját s aztán esi mondta, hogy néhány perczczcl fcerátéaw jöttünk. Sít azután is mondta, hogy kénésűk aaa, be kell hozni.
Vádlett. Ez nem való. I llolrzheias Károly a ?60-a« yonat mozdonyvezetője előadja, bogy mid(ta a |dé:i védjelsóböa éli, áz tilosat mutatott, folytonos lütyölés közt állt meg: égy álltak w-JO perczig, ekkor a rédjelzö fehérre förmedt, de abban a pillanatban lökéai éreztek a a 962. nr. vonat beléjük ülődvén. 2 kocái-jnkaf a vágányból kizökkenté. Ok Ö óra 7 peres kor ének a védjelző elé. A lökéa pillanatában szsbad voll. Alliiáaa melleit Eötrös Károly rer dkivül erős kereazlhérdései uiáu fim n eg marad.
Oroet ráry Gyula tídő kérdésére előadja bogy Bzellz e»svsrveeéu}letü ,mos jdonynyal voll, melynek lekeaáse több idői vess igénybe, mert est ••szer íor-gaiai kell.
B*mondjs toválbA. hogy egy fél évvel le a kérdezés eset előli, Kániis 80 peresig feltartóztisita a ayili pályán s midőn bekCIdőtl a. lotyphaj irodába, Kflnitzol alva találták.
Nanjkailf* l|nácx vonatvezető a 26ti-asmf előadja, hogy 6 óra I — és8 perez közt értek a védjelKi elé I mikor ez szabadot mutatóit, de abban a pillanatban tilosra for dalt; olt alltak 6- 6 peicaig, álkor jött a lökés, ezeo pillanatban nem látót, hogy a jelzőnek tebér lángja léf volna.
Uogy Krirmáhlat leszállt e, azt nem Imtja; de a larratylhni 2 durranlyu bl-báaett.
As el«o és második tőkés kőm 4 6—6 (teres időköz lehelen.
j&t&Ttta Ő- 6 petcjig álltak, ex alall Krirnsnks niennyire itt beleli »oina hátra? 7eaa. 100 lépésnyire. Atfrée Négykézláb ia elmegyek any nylra (DetUmég.) Azt akartam tudni, hogyan számit; ewrt más 1-6 gerez jó leriiett aaala\'oál, mag ntáa larkaegasshaa. (Nagy tfeHMMf.) Mjkor látta Krtaraahnoi.
fkán. Aa fWsaeütlöaée dán. Nagyon meg véd Ijedjrr. — Hify vonat jón etAeaak, aal taéiuk
kalaan a Nöm aa lÉm, hogy aa eem elül egg let éwnl le sgytabaa H* parraig W teHet laUNWra a vééhghaaH; aÉMa a
(o/gslmi irodába, *ennek okát kiindni, — ptl Kéniteot alm találta.
AekaaUer György. u. \'olt másod ka-laux — Aaért álltak mag, mert a vádjelaö vörös lángot mutbiptt, 6 kocsi távolra látta. Meddig alltak, azt nem tudja; a lökés pillanatában a tárcsa fehérre lordot!. Határo-kotlán mondja, de idői nem tud.—j Krizma-nicsnál csak egy durrantyut találták mez
Tasm Káról j.a 26*t-aa vonat (ÜiOjeéa
IaAaeale* Peremez fékezője, mess-isiről vörös lángot latiak a védjél/Ön. Krizmahics sániíjoltt. i
Vejaailes Me, a 202. az. pragér-hofi gyorsvonat mozdony vezetője. — Muris-kereazturról indulva, mondlAk, hogy előttük megy a 260 as. Indullak 6 éraj 5 pertukor; ntkézbsn sehol semmi/Ve vészjelet ntkn látott; ennek daczAra, ssKel közel tudia az állo-máat, laaaiioita a menést. 6 óra. 18 perez voll, midőn neki meni a 260-osnok, melynek sárkocoijárál akkor agy esett le JCrizmamcs, és fele még/eleseit, hogy nem lud vigyázni (tl) Dnrrantyn elsütését nbvjiallotta, pedig ok-rstlenül megkeltett tolna hallania. Mig tgy i álltak, balloiln a kiabflási >Zug decken!\' erre — a LalkóeZy által lerakott dur-ranlynk hangiát halioiia. de akkor rájuk jölt a 2IO/1\'6 óra 23 perezkor. J^ttiyfdési ia balloni; ufóbb jalveszékelési ;.a belőtt nőt télig látta. Ordsztáry védő kérdésére élő-adja, hqgy Szeiif mozdonyé csavaros, nehezebben fékezhető.
Frledjnng Saőyp vooel vezető a 5102-ósőn. Keresziurnál mondták, hogy a 26 -as elöltük van s 5 |>erczczel előbb ér Kanizsáiba, mini ők. Útközben semmiféle jelzést nem látott és semmi fedezetet asm kaptak. A lökésnél mondta e vezér, hogy a 260-as Stoek-man leesett. Midőn a 210/1. jlMI, a durranlyu elaüll, de abban a pillanatban már. rajtuk voll. - A nőt (Alberné) hallotta sikongatni, de hozzá nem férhetett.
Eötvös: Jajgatott a nö, vagy csak nyöszörgő!) ?
Tana: Jajgaioll, balároaoifsn tudom.
Eötoös: A mig kivették a halott asz szonyt, mennyi idő teli el?
Tana; Nem tudom: mikor sz orvos jöH, és ránéxeii, azt mondta, vége van.
Eöttös: Megiapintotia az orvos, megvizsgálta ?
Tanú: Nem, csak benézed a conpéba
Eölröe: Ejnye, ki volt szs bölcs doktor? (Derültség.) A zárka\'aux milyen messzire helyezie el a durrraniyui,?
Tann: A meddig visaza Inihaioll; több voll a távolság egy bekiomélernéi.
Latktefy I>jos sárkalanz a 202. sz. vonaton. — Nem indja, mikor indnltak Keres/turbói. Útközben remmí akadály nem volt. \'Egyszerre egy lökésre a vonaljuk meg-Alit ö leszállt a fékről éa vis-szafutva, elhelyezte a duirantynkai, jeli adoii a kiabált; I de már ké»őn A durranás után a zákányi vonat véazjeli adott. Midőn ax összeütközés megtörCéflt, Uatiplmnnl segiteite kiszabadítani. — Alberné egyeqül utazóit, de halva nem látta.
Eötvös: Tudja-e, bogy ekkor haltej meg as a nö. £u-e még Keresziurnál?
Has: Azt\'nem tudom.
(imklcvm József, Ipiő a 202-ön. Nagy köd^bit; sem jebröl,sem jelzést nem láttak; éa daczára, hogf as első őrháztól fogva, — mivel es állo*á»bos közel vnliuuk, — laa-aablmn mentünk, neki ütődtünk ez előliünk álló voaataak Krizamniapt a földön fekte láttam és még szántába állt a vezéremmel, hogy atiért nem vigyáz; lámpa nem rett nála. Kenmaradt a gépen, a pusztulási nem lattá.
Orgotokarger József, regédtülő a, 210/1. sz. gyorsfloti személyvonaton. — Ut-Í közben csak az ulolaó (lif. as.) őrháznál Iáiul a fekér lámpát; a durranlyu hangját hal lotla, mire e dőrzstéket kapta még, a moa-donyvezető pedig e gőzféket éa 3-azor tüllyenteü.
Elnök: Üli őzben mond!a-e a vezér, bogy néhány patezel be keU bosni?
Thaa : Nem.
EUsök: A v eaér összenézte aa éráját Szabó Péterével, s azt mondták, hogy 3-4 percxczel korábban értek.
7kaa Nem tadom.
Üttök: Ön a vizsgálóbíró előli ezen kérdésekre igeaael telelt; méri váliemmja most I
Tmm: ta a vizsgálóbíró elölt sea>

Irve as e>aAk Mvaatatja a visagAláliirrt etőMl faMHNhsi. de tana tevahUa le taeg-
! HHHI
| marad ma-l
Albtrttél látta Maa, eegUm a kocsibál i kitunni. Kontót vi^ll: lábáa esipő nélkül.
Maa ha Pétal* a 210/1 vénáinál vó-náiirezelő — Kereikturnál éri eskették, hogy a 260. elindnll a 2É2 elölt. ŐnéHty késésük voll. A rendes sebfjsséggej jőllekl A ü6. Őr- j háznál fehér lámpái látott. HaMptla a durrantyut ás (ütyölésti de ekkor rajt voltak a I 90?-őn. Ekkor öasxeaéxtük a vezérrel az őrá- j kat t» óra 29 peren volt.
Uailea* A apaiam zárkslsnz a 210/1-nél, épen igy vall Majd egész kiaértetiee hangon adja elő, bogy a.balollat lAjda-
tíüoös: MegtapogattaV hideg volt-e? Tann; Nen^ tadom, aa ép kezemen. keszlyü voll.
Liweaaokl #akak, PrlgerbofU.I urazott Boglárra a 20/ sz. vonkilpn. Halloits a durranáal. Klsö ás második ülköséa közt. voll 6—6 peres ido.. — Az asszony (Alberné) a mellettünk roló cwnpéban sokáig, talán egy perczig igen nogyon sikongatott. f
llsgaiaa Soma nem jeleni njfg • tel-olvaslalik vallomása, mely szerint előadja,.-hogy akkor utazóin a 202-ön éa életvaazály-bén lobogtak. A női caak halva láda a mezőn. — A --tondaetenr sem öt, sem Ka-randát nem hitta fel) a kiszállásra, azt se mondta, hogy összeütközés van.
líaraada Kmil szinléu ulaa roll, nW jeleni meg, (elolvasott vallomáae szerint a vészjelzőt hulolia. Nagyon beiegvoli 2 bélig.
Mohi Róza úlazotl a 20Mo Abaxziá-ból. Egy lökést árietl, de erre nem azálll lii. Megaérült. Albérnél Prágerhólban láttn, aztán csak sikongaláaái hallotis, majd halva is láda.
Hamplaiam Venczel rendkívül erős német dialeklusaalj előadja, hogy akkor re* .visor voll. »Udoz|loin a Pracbehofpuly és koptom egy jó fidps*! 3 bélig feküdt
Megtörtén miután\'e szembenié* Frisd-jnng, Vojnovics és Gubiczá, -j másrészről Krizmanics közi aj amazok ennrk szemébe mondják, hogy Iái ák leesni s zárkocsiról.
Továbhá szembeeiUcliek GÖtlesz, Orgers-berger és 6>aWi Béter- kö/t a ezek szembe mondják íüraubnénak (66. örbáz) hogy nem vörös, hanem tefitr színnel jelzett.
Stránbné : E küszfm az élö Istenre, hogy . /
sszes eddig kihallgalolt ta* nnk megeakedette^.
Maeuhő Geflért ntazoll e 202-ön. A zökkenéavfe kiszállt a vonalból; láda a mint a xákánii belefut a prágerhófiba. Durranást hallott. J — A nö sikoltozását is hallotta az összelőtt kocsiszakaszból.
Elnök: Nein uézle, hány óra ro t akkor? ]
Tanú : Már |ely ai gol flegmám nincs. (Derültség.)
Slraah Ferenczné, a 6f». az. őr neje : alzákányi vonalnak vörös lángot matatott, mert elődök nagy a kanyarulst és 14 évi ottani szotgálsts ala/t Ilyen borzasétá sebességgel jönni ranatot még I aaa, lótott.
Ezután Vomreits és Frimjtmg szemükbe mondják Sseozaai; és Szabónak, hogy mikor a zákányi nonai belfl\'urödoit a 202-be, • Ara 28 perra tolt. nem pedig 6 óra 29 perez, mini SjieííZ védekezik.
Következed a vád leglényegesebb lenujának Pint IalvAn kocéilolótmk kihallgaláaa, a ki azonban a közönség .folytonos, nogy de-rültsége közt, áoros állapotában, ériéimellen kusza vallomási lett, a miliői osak az a lényeges, hogy a pfdjetsőt őneki nem tolt szabad forgatni ét akkor reggel sem forgatta más. csak Kénitz.
Karra As|«al a Bécsé felöl iövö vonal mosdonyvezetQje előadja, bogy a mint ö beéri, Piai lefognod a gépiére ás a vonaloi mAs vágányra hozta, mert „egra jön be a 260-as.* t ff"
MlasAcá Hároty lényegtelen lenn. Bal a* a József u kanizsai állossáson koeaimeaier szenti a vassalak maiként! érkezésit teakl se maméínl mikor a 253-mf beerfsaleilék, a pályaudvaron mm roll helyük. Ha\'ojia Pinl kiállását, bogy a 200-aa jöhet. |
Tkik István lényegtelen \'.mm. Mollarlrk Jésael szinién Haraagos4 Jóaasf kalauz, a pAlya-udvaron haliótí így kiálláal, bogy *á 26\'- -aal addig be nem erWxleni, még a másik (L i. a 253) el nem léas helyerve N Istktri fiat és Kénitz hangját, és etek eggtíM ssm j*t a kiáltás. KánlsM wsk ké-öbb ládaacaar nak awkán, apgpl várta a vonalot
I
vöröset mutattam. Ezután az {
Antal Sándor őr a Vl aa, » ée nejt etőa^át, hegy a vádjeiaői ők hux
zák (el, ha IsjáffMgiBl és esie. lammAr •4-lkém lel vakénsva aa aaaaoay buxla lel. Ha a mjba lejár, ast Sk ott Maa ntm is iudjákfipak as éttotnéarél adják tndlal(ll)
- A kihatfASMI laauk Hint ii Balázs kivételével esküi teáznak. —
NAsadlk aap.
A deczember 22-ikén \'folytotóit végtárgyalás a Plial Irtván ellen tegaap lel-merült alapos aggály miatt, ennek qjbáli kihallgatásával:«veazi kezdetét\' A lenn most már egászen taásj nyugodi, komoly, meg-(oniotáat mutáló módon1 teszi vallomását. — Kániiz. azon ukasltáat apta neki, hogy először húzza ktf a 2ö3-am, astan1 ba ji\'m, a 260-ast; hogy es mikor ér be, ast aem amndts. 6 óra leié kérdeztem -ft, erre. azi felelte, hogy egy órai késébe vaa^A lávjelzői aem kezelte, csak Kániis Uogy a ?távjelző él vaa zárva, azt Indiám ff-ltawogéshoty\'* ekkor ZMaAiz Kánitz, hogy a\' 26i. kin marai. Kániiz kérdésére, bogy lehel-e ereszteni a 260-ast, r-miután a 253^áS! áthúzták (lollák) — azt íelelté: igenl ^ Mikor hosszabb idő múlva nem jött a 260 aa, - Kániiz azt mondta: „totón belement a kettős,(I. i. 902).
n írekkor ilpót (orgálmi növendék a ksnizsai állomáson; 6 óra és b óra 30 perez kőzi kérdezősködvén Pint, Kánits ast aiondis: a tAvje\'zó jól áll.
Ez akkor óét, midőn Kánitz a prágerhqfi gépen (láviró, ép) maga dolgozott. Eötvös kér-dé» ere megerdMtl\' hogy Pint ezen szavakkal kérdezte: állíthatom-e a sajbdL"
Bogyay - Ha Pint ott a távírda készüléket kezelte, okozott-e es lármát.
Toaa.- Ígértedé ö nem hallott zörgést, azi se, hogy s készülék moigoll.
Boda l"\\érgy táviró liszt volt az állómáaon. — A láviró jegyzőkönyvbe az led bejegyzéat, a ki a láviialol vette. Kánitz a prágerhrfí gépnél dolgozott, ekkor kérdezte Pint, hogy ^igazíthatja-e a védjebŐt, mire Kániiz visszafordulván; azi moodta, bogy az jól Ali. KAaitz egész.éjjel ébren volt; ugy 10 perczig pihent a divánon, de nem eludt, mert hozsá beszéh. — 4 órs 37 pereskor jöd a í-örs^öf Kzabaseozrői, hogy,, a 260 as 5 óra W peacxkor indul Kraljevecz rosszul adia; utóbb zavaráéit adoii, de ö utóbb ezt fel nem vebede, mert nem is" volt még gyakorlott a,szolgálatban. Kajlilz nézte a sürgönyt éa nem azólL
Következed Pintnek szembesítse fío-dóval éa SlrekkerreJ - midőn ezek elmond-j|k, bogy P. kérdezte Kániizlól:»igazi thai ja-e a strjbát, - Pint Bodára azt kséltia \'Hazudik f«
Hai ké Antal állomási főnők kihallgatása talán mnegézz lárgyalásnak legérdekesebb mozzaiMn voll; nemcsak a terhelő vallomásnál fognál melyet nyújtott, hanem egéaz lelolyáva sser ni is. MindeoekelöU a forgalmi, illetve térldügyeMü tiszt kötelességére nézve adviélvilágositási. —- Hogy Kánitz zkkor éjial mnialod volna, (\'azt nem tudja, ilyent nem írnokáé a főnökkel kösőini. (Derültség) A^tédjelzSt csak a titzt kezelheti. A balesetet igm egyszerűm méglehetett esIné előzni; be kellett volna hoini a 260-ast a 2. sz. váltóig és a 202-őst is a táráén belSL Elfért volna mindakettŐ, mert 8b kocának van helye. Kánitznak a táviratból tudnia kellett, hány kocsibél éli mindegyik vonat, csak azt nem, hogy útközben adtak-e hozzájuk s mennyit. Kániis dnmlnototta ^megtudni a vo-* natok érkeztét; Keresztárról kellett vokm érintkeznie. Kötelesség istí-rohm a 2Masnak kül-döncz által eíéje Otenni és behozni a pálya udvarra, ugy a 202-őst is. A védjelző, aa-tUn ő éet a szerencsétlsntég után egy félára maim OtegrizsgéHa, teljesen jól működött.
Elnök: A szolgálati szabályok szerint a véd jelzőt akkor, ha több vonal jön, nem szabad > szabad a bemenet «-re igazítani ?
Tana: Praxisban ettől fel lehat térni, de ekkor értesíteni kell a meHékáHomáet. ^ A kralja email sárgta; hibái voHAmak okaelleattt M kalleát volna tAnnVamUg^ A Hamsáé aasm ereoatkel slliblrtsnslst I éreü paruakar, km lére 49 yorrakor gyaravonal-^An mlána. aaart ak* kar mér nlhiakaa bsg|Hi Air.
AMs: Mammija aseá lett volaa a ka-laairopba elkertRéeéoeks nm»- a 2H). áaMS, ez. vonatokat behemu?
Tana: De Igea, ha a levgehm twzt meggyőződöd volaa a viseisá jáHétől Eatms fia má^P