Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.11 MB
2010-06-03 09:16:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
447
3075
Rövid leírás | Teljes leírás (369.31 KB)

Zala 1887 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


szám.
■■mfcsartinér: T MHHV m.W ^MT TBT TT előtiíitén arac:
•sssssaM^WrT ATA
-■a—~ ííimirti) # á \ I í \ STU J—------
Nagy-Kanizsa, 1887. január
XIV. évfolyam.
I M faftát^Mk «L
tKiairatofc ríam mi kainta* 3ZZT
- Politikai ée vegyes tartalx*iu.hetilap. \ Zalamegyei ü^yVédegylci. a Nagy-Kanosai- és béizalai'lakarékpéaztárak^ Bankegyesülel az Alsö-mu^nkÖKi takarékpénztár részvénytársaság és öné. Köveik, hivataloö közlönye
Megjelenik Najjt#XanÍMán hetenkint ertsxar: vasárnap.
fht*» . ..... i . - , K«f y»Mm .... I • »
Biflirtut jatáajtaaa aaáaltlMnk.
Arwrtai i afrik kintelM 10 kr bMyejdljtw Mtt 100 aa% t ft nuietai wiwlwwéírt *V te-
H/llttér HttMrft 10 kr, ^r-w-m 111 T
-4
Előfizetési felhívás a
Vei J&Pnttfc Sr/cifamlra. Lapunk jután száma ez évben az eUŐ. A jelen számmal lapunk a 14. évfolyamba lép
MiőÖn tehát a t, olvasó közönség e különösen városunk és megyénk közönségének bco*cs figyel mét az előfizetés lejártára s ennek megújítására felhívjuk,é ni*m minden önérzet nélkül tok int hetünk vissza lapunk eddigi folyamaira, s a kö rülmt'nyek által korlátolt hírlapírói működésűnkre, melylyel városunk és megyénk érdekeit és ezzrl hazai ügyeinket szolgálni iparkodfuuk. Nem minden önérzet nélkül, mert álláspontunkat megóva, tollúnk mindig és minden irányban az igazság, a méltányosság, az igafci közérdek szolgjáktában állott, mehet mindenkor a személyes érdek f-»lé helyez* tünk,
' Midőn erre a f zeniéi \escotériá kat szolgáló lapok mellett a büsz keség egy nemével hivatkozhatunk, nem kívánunk külön elismerést a magunk részére, de úgy hisszük, mi *el egy lap mindig nem egyeseké, hanem a közönségé, számot, tarthatunk r. közönség nagyobb mérvű pártolására, mint eddig történt, mely pártolás fáradozásunknak és személyes áldozataink ník eddigelé nem egészen felelt meg.
# |A ki működésünket tárgyilagos izemmel képes áttekinteni annak be kell ianienne, hogy figyelmünk a kézélót minden ágúra egyfprmán ki téged t, hoyy városunkban nem
merült (yl Ügy és mozzanat, melyet tárgyilagos. megbeszélés tárgyává ne tettünk (volna mindig, csak az ü|y és sohasem a femelyekre való tekintettel, Ugyanily álláspontot foglalt ünk dl a politikai és társadalmi dolgok tárgya lá-áh.in.
Lápunk ezentúl is kimerítően fogja ] értjetóeni olvasóinkat a ;n e • gyei és várg^i dohokról;'tovább is hiven fogja registrálni a városban es megy ében felmerülő társa daI m i, 'politikai és k özmüvelöd éjsi mozzanatokat, s tovább is gondot fiordit a „különfélékre" gyors) és {biztos tudósításokat hozván a megyoí mindet) részéről.
Tátxfzaközleményeioket ezentúl is mentül változatosabbakká igy^k-szüjnw tenni; ezentúl is kisebb novellákat^ rajzokat, némelykor kjöl-temén;e|(et és egyéb közleményeket! a tarsas élet művészet és irodalom, úgy az ismeretterjesztő tudományok 1 köréből fogunk hozni.
JCgéfz bizalommal ajánljuk újólag lapu: kut a t. olvasó közönség nagybecsű pártfogásába kérjük az cIc&Ktésck megújítását.
A lap előfizetési ára: JBgé*s érre • . 5 frt kr. Félévre . . . 2 „ 50 , Negyedévre . I „ S5 „
A sierkesttótiég rs kiadóhivatal
Uj évkor.
A mai korban kinevetik a próté tákst, nem hallgatnak Rzavaikra. A sivár váló, a reáliamiiaúu k számokban nyilatkozó i ^nye, nevét h képzelem szülte légvárak f.ktt • a jóslatoknak szomorú
vérük szokott lenni, némrilynor a va» ' Matg haztjőtolja meg. Netjv is fogunk azért jóslajtblüba bocaátkoítu. Nem nm-retnénk ör(mptgiinkkaÍ olyan dolgokat elhitetni, melyek valósáifán msgunk in kétkedünk c Mind! remények gyenge szálaiból, hem akarunk piros fátyolt szőni lit>gy Hton keresztül rózsáséin-ben lássuuk mindent, önmagunkat csal nók meg/1 elte
AmitUrílaz nj év küs...