Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.87 MB
2010-06-03 09:41:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
427
2738
Rövid leírás | Teljes leírás (359.38 KB)

Zala 1887 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szAm.
•Mthytop. fc UkMW r-iUu nrkái
9 I**—Hfc Mlll—I rtwÉtt TMlt-kasé ibImm ktsbaisy.
i] B+raratolfc* jbvolak cttk Unutft k«wk* Iwj FnftdUtiwk «L
s
vfctw* nem kBtréuwk
lo r sx ' zn
Hl
»■ A
Nagy-Kanizsa,
1887. mftrczius 6-án.
• '■Z' jplJ^iPk L
ZPolltilcai és tartalmú hetilap.
A Zalamegyei ügyvétiegylcj, a NHgyi-KíiniZfwu- éir Délzalai takarékpénztárak, BankfgyesUlel az Alsó-muraközi iukíin&pénzlarj i'észvénylárwujág é» önti. sziÍVelk..hival»]os közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
XIV. évfolyam
-r
. . . . i írt — kr. 0
.....I .. w .. |
, . . . I - » , fl
: ~ar tör ni t;ur. r.i4ri7.rrfisi iaAis
Msím lm i|ÍM . Ntpwiétn
Blrdné—k j«tt«jw»aiá»imttftfc.
AimiM • blvstftt* klrijleéey* Ml kr bftl?**4ll»ft MII Itt) fáit I S* ftunntsl M!UM MMn «ty Hfkr.
■fUttér Htttam ia tnr. mim m :ra m
Egy tan<igyelSi jelentés.
/u/antrmyye icif. tanfelügyeltjének a kőiig, hizotttághoz intézett jelentért Xatarármem/r ncyrtlfatiMnak fWJ''6. tanévi áUapotátvl h történetéről.
. Dr. Ruwicxk* Kálmanuak, Zuln-vArmegye Megy but^altiiu tantelügy élőjének n közigazgatási bizotlsághoz intéseit jelentéáérői megyénk népokjtatá-. hónuk a 11b pof A iái a mull tanévben, már megemlékeztünk ugyan lapunk múlt heti márnának ujdonsági rovatában, .közölve h főbb atatiatikai adatókat., melyek a megye tanügyi haladása iránt röviden tájékoztatnak: de nem tehetjük, liogy vissza nej téijünk ez n jelentésre, bővebben íoglalfeojsva vele, a nem any ii) ira annak számadataival, mint inkább azon tanulsággá], a melyet belőle levon-halunk.
A mi e jelentést, különösen a ' *zakférfiú előtt nagy becsű vé teszi; a mi a legnagyobb megelégedéssel és Örömmel tühlijeti el a hazáját szerelő és ennek íelrírágozácát hőn óhajtó laikus ember a ebiét; a mi mindnyájunkat a jövő Iránti remény édes bizalmával tölthet (dl: nz azon magyaros őszinteség, meljy ezen jelentésen keress tnl vonul; az jaz a lelkiismeretes pontosság, a melylyel minden himezés. hátnosás nélkftl fel vannak tárva a hiányol is. Az egyszersmind azon meleg lelkesültség,, mely az egyes Ipoiitok (XXI-qől áll a jelentés) száraz 'számadatain végig vonul, a mely bizonyossá teszi előttünk, bogy Zalamegye kir. tanfelügyeltje nem pusztán hivatal* nofc, első megyei közege a közoktatási miniszternek, ki teljesen eleget vélt tenni,' hogyha {buzgón és nagy fáradtsággal összeállította az adatokat, hanem, hogy Dr Rtizsicska Kálmán lelke melegével csüng Zala vármegye nép-joktalásnnak felvirágoztatásán, hogy keble egész lelzesültaégével buzgóiko
dik azon, hogy a magasztos o/.él mik J megnyerjen minden eszközt, minden tényezőt, minden erőt ebben a megyé* I ben melynek közművelődését Előmozdítani Ő nem pusztán hivatali ykŐleleR- j ségnek, hanem hskafiui kötelességnek I is tart.
ErrŐI tanúskodik nekünk e jeíc n-tés a ezt reg'iatráljuk első sorban Őszinte j elismeréssel és köszönettel
A mint már emlitetHlk a jelentés XXI s akaszból áU Kzeket röviden fogjuk jellemezni; de a b vezetésnek égy pontjára még előbb kitérünk. Azt mondja ugyanis a jelentés második bekezdésében : „ma már a társadalom minden tagja találhat népoktatásunk számod irányzatai közt egyet vagy többet is, melynek fejlesztéséhez akár | értelmi utyn, akár lelkes áld&ziHainak, — nkár társadalmi helyzerenem vagy i egyéni buzgóságftnak czimén hozzájárulhat.
Ez a helyes szempont 8Nyílóban ha társadalmi köbeinkben nagyobb és bensőbb volna az érdeklődés a tanügyi kérdések iránt, sók ólyan hiány, melyet a kir tanf. iir a statistikai adatok közt. I> énytelen felemlíteni, nem létez-nék, vagy sokkal gyorsabban elenyész-tetnéks Az ily indirekt felhívást a cselekvés...