Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
10.57 MB
2010-06-03 09:45:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
434
2606
Rövid leírás | Teljes leírás (319.43 KB)

Zala 1887 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


23. szám.
Nagy-Kanizsa. 1887, junius 5jóü.
XIV. évfolyam
1'
imMf «i Wkkháj mm.
N» tet*a»M 1 U» IMIImI rém*n m^ kaaé'alndas kfekmiajr.
BáiéklnM; rimkii^L
mmant»ü»a lantiak ouk (raJrt |wk-MSI fogadUlnak *L
Ktalratok rima nem kiíratnak.
w*wm
Politikai é& Tregrye© tartalzxivL ia#ti.lap.
A ZnláttYegyííi tjlgy^cl^kylot n Nagv-ivanimií- és Délzulai {nHnrékphnzlArnk, Hankcgvesülol az Alsórinurhközl takarrftptatáf ró.^jivón.ytftrsjasfig és 0n& szöwjik hivatalon küzlünye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.

xn xn HLii KI^FIZKTteí ÁRAK:
B" Ejrfw im.....I fri — .kr
Filérr* .! . . . . • I . W , Naiyádivra .... 1 - S5
|J BlnWUaak Jaláaraaaa'aáariUstask.
[| Arvaréal • amb hivatal* kWaúnéajrak
H» kr bélyaldtjon Mai 100 aaétg I trt. vtontaf álnd»n atAérl agy Ml kr.
1
■ ytltUr pattUort 10 kr.
■é
Az antisemiták Zalamegyében.
Nem szívesen nz^lunk lapunk hasábjain arról a pártról, mely as ulolaó három éves orszóggyillési cyklus alatt megmu-ttata, hogy tud gyűlölködni, tud |zgatni, tud gorombáskodni, de hogy nincs egyetlen egészséges eszméje nem, mely a haza érdekeinek szolgálatában állhatna, ugy, bogv Jdkai Mór joggal mondhatln kaa-nai benzédében, hogy áx antinpmiták mfiködése nemcnak embertelenig, de haza fia tlannág in. Hiszen látjuk hogy kezd nyílni az ország szeme e partnak igaz való czéljai iránt, n nemzej kezdi belátni, hogy e pártnak nemcsak; létjo-goaultaága ninc*, hanem hogy »Z való-nágos veszedelem az országra nézve. 8 hogy mürV párt veszteni kezdi íjépsze^ rflsíget, a hogy a legtöbb helyen, hol ilyen képviselő volt, a választó körön-ég kezd elfordulni a hamia prófétáktól, ez a kftrillmény a'jelenlegi választások alkalmából annál vakmerőbbé teazi őket, különösen megyénkben, a hol az antinemitizmus fájdalom oly nagy hódításokat tett, a hol az antiaemitiamUn gyánz-lovagjai fogók*-ny talajt találnak! sötétség és gyűlölség érlelte veszedelme^ magvaik elli in lésére
Ka igy azt hitték, talán Készthelyen sikerül nekik az eddigi független ségi párti képviselőt, Un (jer Alajost kerIIleiéből kiazoritani a helyébé gróf Khbersburg Zdenkót, megválanstatni; h úgy Kitnzik, izgató beszédeik némely községben megtették hatásukat.
Inger Alajos, kit még nem rég oly lelkesedésnél fogadtak kerületében, a pünkösdi ünnepek alatt be akarta azt járni. Nemes Bílkkön azonban, ;ag anti-sémita vándorképviaelŐk már annyira fanatizálták volt a népet hogy ringért . nem engedték szóhoz jutni, hanem fe-nyégetőleg menekülésre kényszeritjeiték, a táraaaágában volt Siabó Pál keszt-lielyi ügyvédet pedig bántalmazták.
I íme, mire vezet az intinemiták gyűlöl-r ködése! Ujiger á| 4ÍH-as függetlenségi I párt tiszta, jellemű liive, nem foghatják I rá, hogy zsidó. mlkép a mi ellenzékünk | azt a mult választás alkalmával Falk ! Miksával szenilffeii tette; JJnger birta és hirja a kerület; bizalmát .a megjelen ott néhány izgató! «iT»hef, ki valótlan ságot valótlannágija halmoz, a a fllgget-! lenaégi i képviselő jelölt eljnnébeu, kit ott mindenki ismer, egy teljeaen inme-| rétien (úgy mondják .magyarít! ke.Me net, vagy épén nem tudó) embert állita nak fel és ad mjijojrem ant netnitinmi glóriáin annyira felizgatják a népét, hogy az erőszakodkodáai a ia hajlandó A politikai előrelátás én jóaolgatáa ügyes dolog, de nem mindig kellemes ia. Mikor nálunk Kanizsán a mult választás alkalmával az ellenzéki válasz* tófc megjelentek, zászlóikon az Intenapya képével, ugy Szólván profanizálva azt, sajnálatunknak adtunk kifejezéste tapintatlan korteafogán fölött, mért. nekünk a tiszta elvek harczá.ban az ily eszközök sohasem tetszettek, habár politikai tekintetben is, de gnatibus non est dispu tandum, de v...