Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.42 MB
2010-06-03 09:53:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
993
2551
Rövid leírás | Teljes leírás (426.8 KB)

Zala 1887 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Ba szám. Nagy-Kanizsa, 1887. július 3-án. XIV. évfolyam.
t i
*mm
I UUkyiMj fa KkfcU4r-«tm
I a ka snümIvM*
II kw* mlpáoB Hihri|gr.
Kiadóhivatal: TíimUhM L
afaawbtka levelek tmk ImmH kaak UH főútnak al)
e
Iklmlat vi«8M
kfllrauwk

HA
XXX .«ir'-m--qf" m
ZFolltllcal és vesryes tartalmú lietilap.
K Zalamegyei ügyvédegylcl. a tíngy-Knnixsai- és Oőlzaiüi takarékpénztárak, Banfcegyfesülel az Alsó-rauraközi takarékpénztár részvénytársaság és öns. szövetk. hivatalos közlönye.
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetenkint egyszer: vasárnap.
zzz rn zzz rxi zzx -XÉBCr elörizsttol árak: Rffas 4 ......I ifi — kr, f
rfiém .....t „ 10 H
Kffjmihn .... 1 m * i
HihUttwk J«táa7MM'«ialUafcuk.
irvsrfat • kivsfelM MrMator* 10 kr. biljrtjjdifoB MU 100 óéig l Crt uMtaí wlndan alóért «or tftl kr.
VyUMár patltsors 10 kr. ^ B1 Wl 111 '
A tanév végén.
Inter irma silent mu*ae.u' A mu-tiiák nem aseretik a harezi zájtf b a választási mozgalom zaja ím csak ilyen Es szorította ki mult j számunkból ésen közleményünket a azért nem az iskolai évzárás véjj^n. háiiem a azlln-kló elején jelénhetik csakj meg
A muztafiak hazasietek a azeretŐ szülők' karjai közé, a honnan a leg* tpbben egy egész éven éjt távol vol- I tük. A tantermek kiüresilltek, a gyermekek vidám zaja nem aavarja az is-kólával szomszédos lakókat, egyszóval beállott az iakolai szünidő] éa 10 havi szorgalmi idó után tanulók éa tanítók I egyaránt átengedhetik mngokat az ' érdemlett pihenésnek.
I A szttiők, éa klilöuösen azok, kik gjyermekeizet idegenek gondjaira biz vn, nem kiaérhetik egész éven át figyelemmel gyermekeik szorgalmát éa elő-haladását, feszült aggodáaaal várják kedvea csemetéik hazaérkezését, kinek derült vagy borult arczáró 1 könnyen leolvashatják, vájjon kárbjaveazett ál draatot hoztak-e, vagy vejit e foganatja a sok buzditáanak és intelem-nik? S bizony bizony, némely gyermek reszketi kézzel nyújtja át bizonyítványát, melyben nem nagy jUröm kínálkozik a szülőknek Sokféle oka lehet ei eredménytelenségnek. Kétség telelj hegy gyakran magának a tanulónak hatryagaágában rejlhetik, de ép oly gvakrau a gyermeken kivül fekvő
I okokban ia éa a gyermek gyengébb éaztehetaégében.
Pok bűne van &bberj a tekintetben a szülők hiúságának ia GVfefme-ke iránti szeretetét ugyan nem lehet j neki bíiníll felróni, menthető még az , ia, hogy minden szülő az n van, hogy 1 nagy áldozatok árán ia valamely di-azea pálya előtanulmányaira kényaze ! rí ti gyermekét, de nem menthető ez I akkor, mikor már bizonyos, hogy a gyermeknek, ki a tiaztes iparosi vagy máa gyakorlati pályán a?ép eredmé- , nyeket volna képea elérni, sem tehet ségeit aem hajlamait nem mérlegelik a áltudományos azakpályára ugy szólván reákény szeri tik, a ho) pedig napról napra bajosabb leaz a megállás.
Nem lehet eléggé a azfllők szivére kötni aiinak meggondolását, -hogy hamis ambitiójukkal gyakran gyermekeik életbőldogaágát teázik tönkre; s nem lehet eléggé figyelmeztetni őket, hogy jól megmérlegeljék, mielőtt határoznak, hogy micsoda pályát válaaz-tanak gyermekeiknek, nehogy későn . megbánják. Ezt nem lebei eléggé is I m étel ni, kltíönöaen nálunk, hol még * mindig a tanulók fblöa része aiet a tudományos pályákra, ahol most már i nagy szorgalom éa nagy tehetség kell mert az óriáai haladáa nagyobbra > szabta az gényeket is. Vajha nagyobb j hajlajhot látnánk a gyakorlati pályák j iránt ia. Tanügyi állapojtunk külső eredményét az érteaitők alapján leg I közelebb fogjuk összeállítani, a mikor az érteaitők kezeinkben l$*znek; a mit pedig a bel^Ő aikert illeti, mondhatjuk, |
hogy a, vizsgalatok összes tanintézeteinkben elismerésre méltó eredményt matattak fel. Kaniza...