Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.3 MB
2010-06-03 09:55:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
412
2542
Rövid leírás | Teljes leírás (288.27 KB)

Zala 1887 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


f
*l
T
33, szAm
Nagy-Kanizsa, 1887. eügusztus 7-én.
XIV. évfolyam.
Ml , Hl jui-np bx iffl
Wttlu^ T KbZfel"tL. Mrkáa
Mi Mimii i lu iMwi rimin | ktaé aM« kkliMéu
B * tUáéfcWftUl ' VirortAa ataM j
U ■HaáWkS l«v,Uk OMk ÜMH Uuk I
Ml ftwdUtni* #1. |
*>
Ifairstok yím«« nem kalmtntk Xn m m. xzz m:

ffi.
iFollttlcai ém.irmsyéim Mmlmu hUtil*p. lioogyt'i ttjfyvétlejtykl, n Nagy-Kii ilxtuii* dn I) falai liikiitókpónxtirjik, üéjjltflg} Üsó-mtiraköw (ükuri Upóri^liir nkvdt)ytár*<nhAfi óh íJiw. Műveik nivtinlw Mzlíii
Megjelenik NngyKanizián hoteukint egyszer: Vasárnap.
mm nt is m .
r.iArimiw Atutti
Rfé*i Irn , L 0 4 . • W — If |f£|*vr* . * « * U • I « 10 Ntffiéévrt . , . , I # *
H(r<l«Ü«k htáBfm* *AwllUt*»k.
ArmrM r Mvitoto* klrd*lm4«y»k
IRI kr I4ty«<il|_r/ri Mll IOOmM* I H U
uhmIhI nlndtn naiMrl HT w kr.
Nylltlir pitUsor*. 10 kr. ui m :bé .wu . JO
Nemzet: ünnep
Mnent IiUáu impján.
Ha van nap, nielj H miitJen magyar ember párt- és felekezeti különb* ség nélkUl nemzeti tlnnep gyanánt megülhet, akkor 8zt. István napja m.
Sok fényeit név ragyog a magyar némtet torténeimének lapjain, sok név, mely a nemzet, én liazsfiui diosflaég aranyiugáraitól Övéivé átragyog időn fa enyészeten : de gyújtsd fel emlékét e neveknek az' utódok3 bálán mi vében, a gyüjtad az oltár köré, hogy e ke gyeletnek látható áldozatot hozzanak : mindenütt. c«ak töredékét íogod találni a nemzetnek Azért oly kevés nálunk a nemzeti Ünnep, azért oly kevés a nemzeti emlék.
Pedig e nemzet erős a bazaase . retet ben, a tud hevülni a nemzeti esz-miért..
De e nemzet hosszú történeimé* ( ben ritka jelenség a teljes egyetértés. A párt és felekezeti kérdés mindig nagy szerepet játszolt a nemzet történelmében, sokszor végtelen kárára a nemzetnek.
De Szt. István napja más ribirá I lás alá esik. 0 nemzetünk első apostoli királya, a ki azt a kereszténység által a civilizálió ösvényére terelve első ve-telte meg a mai Magyarországnak erös I alapjait ő bölcs törvényeivel, előrelátó gondoskodásával a külön csoportokat egy egészMzé egyesitette, a államférfiúi előrelátásával az skkori eurépái fogalmak pzerinti Államot, alkotott
Szt. István napja eddig sz egyház ünnepe volt Budavára évenkint j viaszatérő fényes finnepet ül, körül- j hordoz a az el'ő apostoli szent király I jobb kezét De Szent István apostoli I mUködése által nemerak az egyházé volt; k nemzeté is. 8 a nemzet minden rendű és rangú, minden nyelvtl I
| -es felekeaetü |tagja részt kériiet auguaa-| tjus 20-ikának ünnepiből.
.8 azért kell. bogy Szt István luipja általános nemzeti ünneppé váljék, mely ünnep évenljint .megtijulva, mijulrti magyar emberben a haza én nemzet | iránti benső szeretet tüzét újra és újra fel<eit*a: őt « szent érzelmekben mog-erősitse. megszilAiditsa.
Náluuk, a hol magának az ifjúságnak is oly kévén alkalma van a nemzeti ünnepekben vald részvételben, minden városban 8ztj litván napját, mint ilyent ^ellene Ünnepelni. ■ | Nem kétkedünk mi abban, Ipogy bennülik lángoló hasnuzerelet él, logy mi szeretjük jnemzetünket, hogy! szí-Ivünk minden dobbanása ezé a drága földé, „mely ápol h eltakar.u De szükséges, hogy mi a bennünket átható és lelkesítő érzelmeket egyizer | egy esztendőben nyilvánosan is demonstráljuk.
Alkotmányos nép nem rejti véka alá érzelmeit,! s ha van a németesnek és más nemzeteknek több oly napja, melyen örege, ifja ja, hagyja apjraja, szive meleg lelkesedésével réxztvesz, tanúságot téve azdn szeretetről, mely 'őt hazája ért nemzete irányában áthatja akkor nekiülik kétszeres szükségünk van egy oly oltárra, ahol a pártviszályt és szenvedélyt f...