Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.19 MB
2010-06-03 09:56:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
413
2217
Rövid leírás | Teljes leírás (290.79 KB)

Zala 1887 szeptember

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


w:
37. szám,
f-
lt^pll te
ImMMiImmIImIiMn msat-M rmn kUnéaj.
KU4óklrslai Váiwfcáa
M ÜtMHiatlM bnM aü tawrt k*wk i • j . ml fctwfatm* «l
É-
ítorfratek Ttm non kllrtte*
xxx ~ m~ nr. nl hl
l
■i wtáa H J
u
llM |. H á
Nagykanizsa, 1887. szeptemberi 4-énj ^
^oiitllcal és vm&yB tartalmú hetilap. A Zala megyei ügy védegylet, n Nagy-Kautawi- és P^l/alni takarék pénztárak; BankegyesÜlet az Alsó-muraküxi takarékpénztár részvénytársaság és otts. zzővuik. hivatalos közlönye.
HV. évfolyam.
f
nr;„xa:: ÍB *n *n rAAmmm Arait
[1 ém
R F.U»r. .
, . I. , . fi frt — kr i]
• • JL * * »> n
y HifUifautk jaiibk«M*n ajúalttsiaxk. g
I) Árt«M • «trM> ifvaUkl Mrfefaaiajrt 1
S»l kr lélj«*<tlj&a]í»til U» mMc I H J MÍIMMpUrt H7 Ai M p
3 / _ ■ , -t— _
IjfUttér pstitsorz 10 kv. - in m m m m
Megjelenik Wafy'Ká.nia^n heteakint tfyitf: vaaAnnp.
Üdv íz apostoli királyuk!
Királyunk 6 felsége e hó 8-án reggel jön városunkét érintve Csáktornyára, ja hol aa ottani nagy hadgyakorlatok alkalmából két napot fog tölteni ■ hol a város • vidéke lakosságának szeretőiéhez és ragaszkodásához méltó fogadtatásra e legmesszebbre menő intézkedések tétettek.
A királyi látogatás a megye lakosságában a leglelkesültebb érzelmeket kelti, a legnevezetesebb mozzanat megyénk életében az ujabb alkotmányos aera alatt s a megye közönsége örömtől dobogó kebellel siet a Felségen király szine előtt ujabban is bizonyságot tenni jobbágyi hűségének ét odaadó alattvalói hódolatának igaz és őszinte érzelmeiről.
Ez érzelem nem csinált, hanem igaz szivből fakadó. Büszkesége az a magyar népnek, hogy renditheteilen jobbágyi hőségében, királya iránti loyáli* érzületében nem kételktdbetik ■ nem is kételkedik senki, valamint- , hogy az alkotmányos királynak nines biztosabb támasza, mint népének hü szeretete.
A magyar nemzet eltelve azon Őszinte szeretettől, melyet fölkent koronás királya iránt érez, a sziv őszinte lelkesedésével ragad meg minden al- i kaimat, melylyel ez értelmeinek kifeje- | zést adhat S igy nemcsak megyénk közönsége, hanem közeli s távoli szom stédaink is az alattvalói hódolat legnemesebb érzelmétől ösztönöztetve sietnek hozzánk felséges királyunk Üdvözlésére.
Hogy ez érzés valódi, az bizonyi- j fánra nem szorul. 0 felségét a legtün |
döklőbb fejedelmi erények diazitik, oly erények, melyek Felsége Urunkat az európai fejedelmek egyik kimagasló abrfrjátf teszik, fejedelmi erények melyek fejedelmiek, mivel emberiek* Az a böloseség, melyei népeit kormányozza; az az igazság, mely' fejedelmi tetteinek mértékét képezi; az a kegyesség melyre nagy szive hajlandó^ s az a jóság, melyei as elérni csapások által sújtottakat megvigasztalni siet — mindezek az odaadás fás szeretet, a hűség és ragwzkodás érzelmeit szilárdítják magyi r ember1 kebelében a /el Anyában.
mythosf szerU azon von-fel a magyar nemzet a fs családja iránt viseltetik, népszerűség tön-veszi körül felséges mindlen magysr sziv
meg a
séges király i Majdnem fialóm, mely! felséges király
A legritkább döklő dicffén Urunkat, kié
szerető lelkese déaael dobog.
S ki ériemelné' meg nagyobb mértékben e izcretetet a odaadó ra-gatzkodáat, te int azon dicső király, ki népének visszi adta alkotmányát, ki ez alkotmánynak leghűbb őre, legbiztosabb támasza és véi lője ?!
Jóságosai b. kegyerebb királyt alig mutatnak fel á történelem lapjai A ki rály, ki népe fájdalmában a örömeiben osztakozik, jogot tar hat a nép hűségére, mely őseitől ö|ökJöU érzelmeinél fogva késs minden pillanatban életét és vérét feláldozni a haza és a trón javáért. —
Isten kegyelme ki...