Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.09 MB
2010-06-03 09:57:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
421
2455
Rövid leírás | Teljes leírás (401.1 KB)

Zala 1887 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


41. szám

•Kanizsa, 1887. október 2-án.
XIV. évfolyam.
avMa
S ál IIAUfllM Mrkál
iMitea M «Mn
IkléUnkl Vtrwká* ttan 1. MnkmIMIm Uvakk csak InmH ktmk-

Ml al
Mátrátok
M kttotiMk.
1" 111 ■■■ »'"
IImM
3Pollilifcai és yrmsym tártaim.in tilap.
jl ] A Zalaroegyei ügyvédegykl, a Nagy-Kanizsai- ét Délzalai talutruptoitárik, Bankegyesület aa Alsó-muraíözi takarékpénztár részvénytársaság és ttaa. sfcövetk. hivatalos közlönye,
Mi|)t|ialk H>U'iasÍi»áD hetenklnt egyszer: ▼maArnap.
r5-f
i an ~tf. I] t H M - I
i.s.
'. m.. txx: . m— HT~
KLÖf^STÉN átAS
Mi 4*n » , « * ■ lwt« ... |. * . >miam . L. • »|
SlrinUÉ )itÉ>yiMi taariMataafc.
árarial • «vék kivCUlM MiIiIbM 90 kr MMMm Mti I f"4
«m*M aiaéM aMn Hl W
HjriltUr ^ttlwri II kr. fi cxs :. in i. IMZ3BJT
Deák Ferenci szobra.
A dőrék mb « aa idők mohitól, A kopanéból kittr ét kár.
A nemzeti kegyelet fényes ünnepet Olt a hasa ftváiosában. 1887 szeptember 29-ike nevezetes napot jeles a nemzet történetében. Mondhatják, hogy aa or-aság ssine előtt, mert hias Magyarország képviselői ott vannak most aa ország fővárosában — a koronás király jelenlétében húllt le a lepel ason sso< borról, a melyet a nemset kegyelete emelt as 5 valóban nagy, kegyeletre méltó, dicső fiának.
fit Deák Ferenci valóban nagy volt Évek fognak elmerülni a végte len idő tengerébe, évszázadok fognak letűnni, s nem lessen kor, melyen a magyar nemset hálával és sseretettel nem emiitheti dicső fiának nevét, ki a polgárerények gyakorlásában mindenha tündöklő példa lehet és legyen as utódoknek.
AsŐ élete oly példa, mely .túlragyog időn és enyészeten/ s melynek követése csak dicsőségére és javára vál-hatik aj nemzetnek, melyet Ő annyira eseretett s melynek erényeit Ő magában egyesité hibái nélkül; s es erények Deák Ferencsben hatványosva voltak: tiuta becsületesség volt as, melylyel Deák győzedelmeskedett s mely ríőt kortársainak annyira fölé emelte, hogy mindnyájan tisztelettel vegyült szeretettel tokintettek nemes alakja felé. As a szilárd jellem, mely meggyőződésétől egy tapodtat sem tér el, s mely ; praedestinálva volt arra, hogy a nemzetet a tévedések ösvényéből kivezetve, kibékítse a királylyal és egy ujabb, egy szebb, egy boldogabb kornak kapáját nyissa meg; uj időszakot as al- J kotmányos szabadságnak, melyben a nemset Önmagának vissz&adatvfán, Ön fnaga határozhassa meg sorsát, jövőjét.
Talián épen a Deák szobor lelep leséee, mely öasaeesik as orssággyfilés
I. megnyitásával, uj korssakot jeles a ma» gyar nemset életében is. Vajha 1 A nemset figyelme ismét fokoaottabb mértékben' [fordul dicsőült nagy fia | alakja felé; nemes életének egyes vonásai felélednek ismét lelkünkben, és üjra elmélkedünk annak élete felett, kinek halálában csak as as egy vigasz taló körülmény volt, hogy a miénk vala. hogy a magyar nemset vallhatta magáénak őt. kiért minden nemset irigyelt bennünket.
Valóban, -ha volt a nemset múltjában férfiú, a ki megérdemlé, hogy emlékét -nemcsak kegyelettel Őrizzük meg, a hanem, hogy őt honfiúi és polgári eré-I nyeiben utánozni iparkodjunk, akkor i Deák Ferencs volt ss — a kinek tündöklő ragyogású emlékét aa ávssásadok I zivatarjai nem moshatják el
8 hogyha* büszke reá as egéss | nemzet, mert hiss a mit tett, a nem-! zetért, a hazáért tette, még inkább lehet , büszke ő reája ssülőmegyéje I — Zala-j vármegy ej melyben a gyermek első benyomásait byeré. s a gyermek- ifjú | első tanulmányait veivé, As ő halba-I tatlan neve. melyet tettei vlel vésett | a hazai történélem lapjaira, fényt árasz-' tott és árasat most is arra a szerény söjtöri házra, melyben született.
Az a szobor p...