Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.16 MB
2006-08-28 11:22:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
924
11486
Rövid leírás | Teljes leírás (627.49 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. január 001-009.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

-tA5IÍ8A, Í8T8.Január í-4n.
TlxenWMlk ítfolyttn.
á les MM ?éu*t OI t
m 4
5im, Tslta-
rekpeaUár! épOM flM-
t áé
dif a Uadekeí MÍ
« hasákos a»«s.r»ae
aúkMi ( ■ misdea
lováabi será* t ki
5TILTT*BBB!
ronküit 10 árért
semafc fal
Eaaeatsri Ulettk mindé. - hirdet*** k«l«« so In. (..tud!.
SASY-KAÍÍUMis.
Btrmentetleu IeTelek esak iMurt anakatár-■aktol fogadtatsak el
ZALAI KÖZLŐIT
ÖZLON "
elíbb: .ZALA-BOMOG

Hagy-kanizu várat katytatétáfának. naakBIMm a .jugy-kanizui karatfcafeM i ipartaafc", a .aagy-kanizMi takarákféoztái" a .zaiaatgyti áJttliatt tettttot', a .Zaia-SMMgy* (éUrajézási r«azv«aytinaia( s tiM Miy«i ét várt* egyetOlat hivatalt* értetttiji.
Beteukltvt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.

Felhívás előfizetésre.
A
..SALAI KÖZLÖNY"
1876-ik évi 15-dik évfetyau.
Jan. — deez. egész évre . . . 8 frt.
Jan.—jun. fél , . . . 4 ,
Jan—mart.negyed, . . . 2 ,
Az előfizetések mielőbbi megtételét kérjük, hogy a lap rendes küldésében fennakadás ne történjék.
Kiadé hivatal.
A hiim
— 1875—1876. —
Ha sokat vártunk az ó értől, sokkal többet rárunk az ifjú értől. Hi tekintetben ? Ezt mindenki maga tudja. Én megállapodom a hídnál, mely e két éret összeköti s visszatekintve, mély szomorúság lepi meg szivemet; — — adja Isten, hogy az uj ér örömre változtassa.
Az egyszerű tanuló-orvos kérdeztet-vén : tud-e már gyógyítani ? feleié : .gyermeket igen, de embert nem.' Ezzel hihető azt akará mondani, hogy csekélyebb bajt gyógyít agyán, de nagy batagak gyógykezelésére nem mer vállalkozni.
Oh, pedig az emberek milliói közt hány az oly nagy, az oly tört szivfl lelki beteg, kiknek számára sem teremgyógyfúvetatermészet nagy kertje; kiknek számára nincs földi tudomány, nincs emberi orvos! Az ilyeneket, ha gazdagok: elkaldik örökké derűit egü tartományokba, illatos léget szívni; avagy világhírű fürdők örökifjú virányai és zsiboiigisai közé szórakozni. Hasztalan erőlködés! A lelki betegséget, lelki orvosság gyógyítja meg. A szegény ? legtöbb esetben

a bitnek égig nyaló oszlopához támaszkodik; 3 higyje bár valaki, vagy nem — de általi-kas csodái gyógyulást nyer.
.A hit imája meggyógyítja a beteget, s az Ur megenyhiti őt* Jakab apostol em« szavai csodásán szoktak teljesülni aiokon, kik lelki hajótörésok előtt is az ég vigasz-, taló angyalának, nem pedig emberek ráncz-baszedésére előrántott Tárnak, avagy papi koholmánynak tartották a hitet.
Azt mondják tán sokan: az Isten tudja mindenki baját, s nem szorult rá, hogy papi imázással, azaz a hit szaraival szólongattas-sék segélyre?
Igaz, a Mindentudó tnd mindent, tehát azt is, amit ti nem tudtok, avagy tudni aem akartok ; ugy tudniillik a zúzott síiv már nem nálatok, — hol hasztalan keresné, — hanem egyedül nála találja rigasztalá-sát, enyhülését
Azért emberek, legyetek kímélettel! Ke álljatok útját a fájó szír égre szálló sóhajtásának ; ne foszazátok meg vérző srirfl embertársaitokat ama hittől, mely rég-só reményének horgonyát, a 8 z e-retet Istenének üeiteknél hatalmasabb karjaiba réti. Ne rendítsétek mag, ne lopjátok ki a szivekből az isteni gondviselésbe helyezett hitet! Mi Örömetek is lehetne e vad dulásban ? Millió és millió lelket hullákká tennétek ! Testi hullák fölött dőzsla-komát ütni: vérlázitó! Hát lelkek romjain kárörvendni, mi rolni ez ?!
A természet országában ismerünk t tt-neményeket; és ezeket seáki se ronj...