Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.56 MB
2006-08-28 11:25:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
871
8467
Rövid leírás | Teljes leírás (544.49 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. február 10-17.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

.\Ati5-KANIZSA, 1876. február 8-án.

?
\ Qfflzatt'
7. Btioéiiar 6 » minden i további .őrért 6 kr.
; Sl'iLTTÉRBKN : tornncir.t 10 kr«rt vtv
xtsat fel
Kinrntári illaték minatB hirdrttéBért kainál 10 kr. fitMsnöS. I
ZALAI ROZLONT
elíMi: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.1Nagy-Kanizsa varos helyhatóságának, neaküiánben a ..iiagy-kanizta ksraskadelm: > :usrbanie, a .nagy kanizsai takarékpénztár' a „zalanwgyai általinot Uniti-testiilef, a ,Zata-Somogy gézhajózáci raszvénytártulat « több magyai és városi sgyssület hivatal** artasitaja.
iit kétszer, vasárnap- * csitörtökuii, megjelenő vegyes tartalmú lap,FERBKTCZ.
Megtörtént, mitöi rettegtünk, minek megtörténnie kellett... A kérlelhetlen végzet mintha csak tudta, érezte volna a magvar nemzet óriási veszteségét, leirhatlan fajdalmát, lassan készítette eló a csapás el-eiviselésére....
A metsző fájdalom kinos érzetének enyhítésére nem találunk irt, még a müveit nemzetek részvétében sem; pedig vessük hl a történelem lapjait, aligha találunk ott olyau polgárt, kinek egy tekintete több vük, mint a fejedelmek akarata, s tettének minden irányát az önzetlen meggyőződés kor-mányozá....
Nem hagyott örökséget senkinek, pedig gazdag volt, a honszerelem napja tündökölt szivében és nem-e a legdrágább kincs ez 'i Zalamegye adu e kincsei, Zalamegyé-nek adta ö \ iszont a legnagyobb tiszteletet ....
A haza atyja meghalt! írja a ,N. H." V. fajdalomkiáltas tőr elö minden kebelből e négy íulyós és három bérczü ország térem ; e kiáltás verúdik kinos viszhanggá a Tálra ragyogó ormain és komor szakadásai-"ban ; e kiáltás vész el szivrepesztó jajveszék-iés gyanánt a magyar partokat mosó Adna huliauiamak haragos csattogásában. Magyar s/.iv. magyar föld és magyar tenger egyformán siratja Deákot; mindannyi egyformán árva lett, widóu nagy szelleme elköltözött.
Mert ha valaha a klasszikus kor egy hőse megérdeuieite, hogy nemzete életében a .páter patriae" melléknevével di-szitse föl és halálával a szülövesztett gyermek mélységes gyászába boruljon : ugy bizonyára Deák Ferencz volt az a magyar a kit a haza atyjának nagy neve megilletett és a kinek halála a legárvábbá tett minden szivet, mely csak a nemzet nagy családjával egynek érzi magát.
Üriás vult ú, kimagasodva két nemzedék közül, mely vele és száz közül, mely előtte élt és utána jönni fog ; nagyobb sziv-ben, nagyobb észben, mint mi mindnyájan és a nemzedék egész sorozatának követésre méltó, de mindig utolérhetlen példa — jellemében. A Fábiusok, Aristidesek, Cátók és Wasliingtouok adták át lényük javát e férfiúnak ; ezek, nyomában járt élve, ezek sorábajép halálával. Oly nagy volt ö, mint ezek s nem lett kisebb az által, hogy nemzete kisebb volt az 6 nemzetüknél s hogy ó magát egészen nemzetének adta oda. Mert nem volt rokona, oem családja — csak a nemzet; nem vslt öröme és fájdalma — csak a nemzeté; nem volt gondolata, tette — csak a nemzetért. Cuk e nemzetnek élt; csak e nemzetnek balt meg. Ezért lett halálával a magyar nemzet — árra.
És mi egjszerü hirlapirók, kiket szép, — de most oly nehéz hivatásunk — az elárvult nemzet fájdalmának tolmácsává tesz, hol vegyük a szavakat e kinos órában ? Nagy halottunk életébe elmerülve keressünk-e irt az iszonyú sebre, melyet halála ütött ? Vagy

szítsuk a fájdalmat, mértéket keresve megmérni a veszteséget, melynek nagysága megmérhetetlen ? A mily igaz, hogy a valódi fájdalom néma, agy szeretnénk némák maradni mi is.
Vagy, ba már beszélnünk kell, — ugy szeretnék magunk helyett ide állítani a magyar t...