Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.16 MB
2006-08-28 11:27:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1075
10406
Rövid leírás | Teljes leírás (597.95 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. március 18-26.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

XA^t-KASUSA, J878. máreiius 8-in.

TlxenöttMf*

ZALAI IOZLQIY
el.'.hb: .Zí A.JL. A. - S OM O C3- "3T I K >:
no aküiMibsir a „nagy-kanizsai kartskeMtalai s iparbank:", a
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának.
testület', a .Zaia-Somogy' - gázhajózási
tfeieftk...* kétszer, vasárnap- s c.sücörtököo. inegje.euo
•agy-kanizsai takarékpéaztár' a .zaJsatgyai aJ^Wt reszvenytársulat s több negyei es várati egyetület bivatales értasitlje.
tartalmú lap.
DEÁK FERENCZ
emlékezete Zalamegy ebeit.
Zala-szeut-Baiázs, febr. ál-én 1876.
Magas szellemű hazáukiia Deák Ferencz leikeudveért a z.-szent-balázsi plébániában a gyász-isteni tisztelet február l'J. tartatott meg. £ gyász-isteni tiszteleten a fájdalom és részvét általánosságát ifjak ús aggastyánok arczárói egyaránt lelehetett ol ■ vasni.
A csinos r.-feath. imaház megtelt résztvevő tisztelőkkel, képviselve (evén itt a ple-bánia-hivek minden osztálya. Elismerést érdemel á többi között még a sxt-lJalazsvi-déki izraelita hitközség, ki e gyász-isteni tiszteleten igen szép sAmmal képviseltette magit. Váratlan-és nem is számított meglepetés volt, midón beharangzó után helybeli plébános ur a szószékre lépett s elhunyt bölcsünk Deák Ferencz életrajzit, kitOnó érdemeit a következőkben ecsetelte.* ,Az igazságnak dörgö szózatát hirdette nekünk országonk szivéből Budapestről a távsürgöny, midón f. évi jinuár 28-án esti 7-.H órakor nagy hazánkfia Deák í'erencz Zala-megyének söjtöri szülöttje, megyénk büszkesége és édes hazánk védoszlopa meghalt.
íiincs lehat többé az élők sorában, nagy lelke átszállóit a szellemek hónába. K pillanat <.ta mély gyász borítja szegény ma gyár hazánkat, mert ó benne édes mindnyájan azon nagy állaniférfiut veszitök el. ki korszakot alkotó állami átalakulásunkban-, mély bölcsessége-, tiszta jelleme, elvhúsége s cm-berbaráü szerető szive által szögletköve volt a nemzet milliói és a felséges királyi trón osztatlan hig»lm»npir & kegyeletének.

0 volt a magyarok valódi Romulusa, mert miként Eomulus Romát, ugy aJapitá Deák Ferencz meg az lSb'ö ik évben egy czikkjcben a magyarok alkotmányát; melyben hangsúlyozza a nagy állambölcs: .hogy uiióta Magyarország az osztrák tartományokkal ugyanazon uralkodók ala került, a bécsi ministerek mindig <4úrá tórctedtek, liogy Magyarországot törvényes függetleu-iiígétól s alkotmányos jogaitól megfosztva a birodalomba beolyaszszak; sikerült is nekik a nemzet jogait több izbeu uiegcsorui-tani, de nem a nemzet, hanem az uralkodók nagy kárára is.*
A hazafias szózatban kifejtett remény nem is hiúsult meg. U felsége Ferencz József csiszár ön szive sugallatát követve, 1866. év nyárin Deák Ferencz által készített kiegyezési munkalatot elfogadta s alapjává szentesítette a végleges kiegyenlítésnek. Ekkor Deák Ferencz mint .Noe a szabadulás barkájából kilépett, bog) nemzetét egy szebb és .szentebb jövő fele vezesse. De mindenekelóit áldozatot tett le a haza oltárára, melynek értéke e szavakban olvasható; „A part nem személyekhez, hanem tárgyakhoz köti ellenzését, vagy pártolását*. Jelszavához sziklaszilárd maradt; niert tudta, hogy valamint gyönyörű a napnak világossága s mégis nem ez, hanem a napnak melege ad a természetnek eletet, a főidnek termékenységet; agy az emberben is igen szép a nagy és éles elme, de mit használ ez, ha másrészről az emberek önh&szon és mások boldogtalanságira használják fel azt s azokkal, kikkel tarsalkodik, hideg borzadást idéz elő keblükben. Ellenben elragadó ereje vau az önzetlen hazafiságnak s azon példák, melyeket Hunyady János a beigridi bős, a

...