Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.85 MB
2006-08-28 11:32:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
895
8071
Rövid leírás | Teljes leírás (587.44 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. április 027-035.szám

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


Zalai Közlöny 1876. április 00000000003 AG1 -KANIZSA, 1876. aprilig 2-án.

27-1K

TlzenStOdlk évfolyam,
. i írt l
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkülönben a „nagy-kanizsc' kereskedelmi s iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanitó-
, testület', a .Zala-SoBogy gázhajézási részvénytársulat * több ategyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
EKflzttssi «fetx «m
I 6 p
li 7, aásoáasor 6 • minóo
I tbiábbi sorért 5 kr-
£ioc*tiri ilUték m indán hirdaténért kölön
I.

ZALAI KÖZLŐIK
slóbb: ■ZALA-SOMOGYIK', Í

Uetó kAileneavn* i Bzerkesx:őhcx Tak» rékpénztiri épül«t ftild-
nt. —
£i rcs«^t;
illető köíleménvt* pedig i kiadúho'z
Wlasslethár
*»•->-Felhívás előfizetésre!
a
„SALAI KÖÍLŐNY"
1876. évi 15-ik évfolyamára.
Miután a második negyed ér (lej. n vagyunk, felkérjük lapunk t. olvasóit, iiogv el"fizeiésriket megújítani sziveskodjpnek. lithogv a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.
Vidékről posta utalvány által, helyben pedig Wajdits József ur könyvkereskedésében előfizethetni :
egész évre ... 8 frttal,
fél évre .... 4 ,
negyed évre . . 2
A kiadó-hivatal. Deák Ferencznek
Zalamegyében felállítandó szobra iigyfhen.
A mély fájdalomé pútolhatlan vesz* tcség lesújtó' érzetéből, mely Deák F e-r t-n ez elhunyta folytán a nemzetet boritá, Zalampgyénkuck kettős osztályrész jutott, n.crt mi Deák Ferenczben nem csak a haza legynagyobb fiit, hanem egyszersmind megyénk szülöttjét gyászoljuk : ez ártja .1 jogot és kötelességet, melynek a törvényhatóság egyetemét képviselő bizottságunk í"lyó évi február hó 7-én tartott közgyűlése azon elhatározását szentelé, hogy a di-csóültnek elporlathatlan nagyságát szülő-megyéje területén állítandó emlékszobra jelezze és tanúsítsa az iránta örőklu halis kegyeiére*, melylyel Zalamegye dicső szülöttje áldott emlékem■» áldozik !
E határozat nem szorul indoklósza-

vakra, ép oly kevéssé, valamint, hogy nem az indokok hideg mérlegelése, — hanem egy megszentelt közérzülct egyetemi nyil-vánnlása szülte azt akkép, amint nyilvánult a nemzet fensége, legdicsöbb fiának elhunytát kesergö gyászában ! — De legke-vésbbé szoru! az emiitett határozatban kifejezett czél buzdító szavakra azok előtt, kik a fennkölt szellemű bazafiság érzciével tudják azt, hogy a kegyelet azon müve, mely Deák Ferencz emlékére emeltetik, egyszersmind hirdetője a törvény és örök igazság elévülhetlen elvei iránt való hódo-latnak. melynek a dicsőüit nagylelke és óriás szelleme nemzeti történelmünk évszázados viharait eloszlató diadalt szerzett; — kik továbbá érzik azt, hogy a gondviselés választott fértía iránt, — ki a haza sorsa felett őrködő bölcsességének, törhctlcn jellemének és nagy szellemének hódító erejével egyedül a jog és igazság tiszta ösvényén küzdve vezérelte veszélyektől környezett nemzetét alkotmányauak birtokába — az ebből folyó hála lerovása oly szent kötelesség, melvet lelkiismeretünk szava parancsol ; s végre kik mindennek tudatából folyó benső meggyőződésükkel érzik azt, hogy e hála lerovásának legközvetlenebb tárgyat képezi Deák Ferencz emlékének mig-örökitése ott. honnét ö eredetét vette, a ht-lven, nielvről az ó bölcsesége és szellemi nagysága elsőben veté fénysugarait a haza körül s melyet az ó dicsősége egy nevezetes korszakon át az ...